ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.348.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 348

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
29. prosince 2009


Obsah

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

Strana

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

 

2009/1010/SVV

 

*

Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 4. června 2009 o podmínkách týkajících se zpracování údajů na základě čl. 10 odst. 4 rozhodnutí o Europolu

1

 

 

2009/1011/SVV

 

*

Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 4. června 2009, kterým se zavádějí pravidla pro výběr, prodloužení funkčního období a odvolání ředitele a zástupců ředitele Europolu

3

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1295/2009 ze dne 22. prosince 2009, kterým se ode dne 1. července 2009 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

9

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

10

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP ze dne 22. prosince 2009 na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích

16

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/1013/EU

 

*

Prováděcí Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009, kterým se Rakouské republice povoluje dále používat opatření odchylující se od článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22 prosince 2009 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce týkající se státních příslušníků třetích zemí podléhajících povinnosti letištních průjezdních víz

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/473/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 o poskytování státní podpory orgány Maďarské republiky na nákup zemědělské půdy v době od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

Doporučení Rady ze dne 22. prosince 2009 o očkování proti sezónní chřipce ( 1 )

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 21. prosince 2009 o bezpečném provádění používání paliva s nízkým obsahem síry loděmi kotvícími v přístavech Společenství ( 1 )

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2009/28)

75

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/1


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY EUROPOLU

ze dne 4. června 2009

o podmínkách týkajících se zpracování údajů na základě čl. 10 odst. 4 rozhodnutí o Europolu

(2009/1010/SVV)

SPRÁVNÍ RADA EUROPOLU,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (1) (dále jen „rozhodnutí o Europolu“), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Správní rada má na základě návrhu ředitele a po konzultaci společného kontrolního orgánu stanovit podmínky pro zpracování údajů, jehož cílem je zjistit, zda jsou tyto údaje důležité pro úkoly Europolu a mohou být zahrnuty do jednoho z jeho systémů pro zpracování informací, zejména pokud jde o přístup k údajům a jejich využívání a lhůty pro uchování a vymazání údajů.

(2)

Přijetím tohoto rozhodnutí správní rada zohlední zásady Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 a doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(87)15 ze dne 17. září 1987 upravující používání osobních údajů v policejním sektoru.

(3)

Své rozhodnutí předloží správní rada ke schválení Radě,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí

a)

„osobními údaji“ jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě: identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, jejíž totožnost lze přímo či nepřímo zjistit, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

b)

„zpracováním osobních údajů“ každý úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, užívání, zveřejňování přenosem, šířením nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, třídění nebo kombinování, blokování, vymazání nebo zničení;

c)

„systémy zpracování informací“ informační systém Europolu, analytické pracovní soubory a další systémy zpracování osobních údajů uvedené v čl. 10 odst. 1 rozhodnutí o Europolu;

d)

„informačním systémem Europolu“ systém uvedený v čl. 11 odst. 1 rozhodnutí o Europolu;

e)

„analytickým pracovním souborem“ soubor vytvořený za účelem analýzy uvedený v článku 14 rozhodnutí o Europolu;

f)

„institucemi EU“ orgány, instituce a jiné subjekty, které byly zřízeny Smlouvou o Evropské unii a Smlouvami o založení Evropských společenství nebo na jejich základě, uvedené v čl. 22 odst. 1 rozhodnutí o Europolu;

g)

„třetími stranami“ třetí státy a organizace uvedené v čl. 23 odst. 1 rozhodnutí o Europolu;

h)

„řádně zmocněnými zaměstnanci Europolu“ zaměstnanci Europolu jmenovaní ředitelem ke zpracování osobních údajů v souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto rozhodnutí se použije na osobní údaje poskytnuté Europolu za účelem určení toho, zda jsou tyto údaje důležité pro úkoly Europolu a zda mohou být zahrnuty do jeho systémů pro zpracování informací, s výjimkou

a)

osobních údajů vložených do informačního systému Europolu podle čl. 13 odst. 1 rozhodnutí o Europolu;

b)

osobních údajů, které členský stát, instituce Evropské unie nebo třetí strana nabídne za účelem vložení do konkrétního analytického pracovního souboru, i osobních údajů vložených do analytického pracovního souboru podle článku 14 rozhodnutí o Europolu;

c)

osobních údajů poskytnutých Europolu za účelem vložení do jiného konkrétního systému zpracování osobních údajů uvedeného v poslední větě čl. 10 odst. 1 rozhodnutí o Europolu.

Článek 3

Přístup a používání

1.   Přístup k osobním údajům zpracovávaným Europolem podle tohoto rozhodnutí mají pouze řádně zmocnění zaměstnanci Europolu.

2.   Aniž je dotčen článek 17 rozhodnutí o Europolu, jsou osobní údaje zpracovávané Europolem podle uvedeného rozhodnutí používány pouze za účelem určení toho, zda jsou tyto údaje důležité pro úkoly Europolu a zda mohou být zahrnuty do jeho systémů pro zpracování informací.

3.   V případě, že Europol rozhodne, že údaje jsou pro jeho úkoly důležité a mohou být zahrnuty do informačního systému Europolu, navrhne, aby členský stát poskytující informace tyto údaje vložil do informačního systému Europolu v souladu s čl. 13 odst. 1 rozhodnutí o Europolu. Pokud se členský stát nebude návrhem Europolu řídit, použije se článek 5 tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Pravidla pro ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů

1.   Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto rozhodnutí Europol dodržuje pravidla pro ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů, která stanoví rozhodnutí o Europolu, a to zejména články 18, 27 a 35, a pravidla přijatá k provádění uvedených článků.

2.   V případě, že se Europol rozhodne vložit takové údaje do systémů zpracování informací nebo je vymazat či zničit, musí o tom uvědomit členský stát, instituci Evropské unie nebo třetí stranu poskytující informace.

Článek 5

Stanovená lhůta pro uchovávání údajů

1.   Je třeba co nejdříve přijmout rozhodnutí o používání osobních údajů podle čl. 3 odst. 2, v každém případě nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy tyto údaje Europol obdržel.

2.   Není-li rozhodnutí přijato v uvedené lhůtě šesti měsíců, příslušné osobní údaje jsou vymazány nebo zničeny a členský stát, instituce Evropské unie nebo třetí strana poskytující informace jsou o tomto kroku uvědomeny.

Článek 6

Odpovědnost

Europol odpovídá za splnění požadavků uvedených v článcích 3, 4 a 5 tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost týž den jako rozhodnutí o Europolu.

V Haagu dne 4. června 2009.

Schváleno Radou dne 30. listopadu 2009.

předseda

S. CLERTON


(1)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/3


ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY EUROPOLU

ze dne 4. června 2009,

kterým se zavádějí pravidla pro výběr, prodloužení funkčního období a odvolání ředitele a zástupců ředitele Europolu

(2009/1011/SVV)

SPRÁVNÍ RADA EUROPOLU,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (1) (dále jen „rozhodnutí o Europolu“), a zejména na čl. 37 odst. 9 písm. g), čl. 38 odst. 1, 2, 3 a 7 a článek 39,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství (dále jen „služební řád“) a na pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen „pracovní řád“) stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2),

s ohledem na článek 12 pracovního řádu týkající se podmínek přijetí dočasných zaměstnanců a na kapitolu 9 hlavy II pracovního řádu o ukončení zaměstnání dočasných zaměstnanců,

s ohledem na rozhodnutí Komise SEK(2009) 27/2 ze dne 12. ledna 2009, které obsahuje pokyny o výběru a jmenování ředitelů regulačních agentur, výkonných agentur a společných podniků,

s ohledem na jednací řád správní rady,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úkolem správní rady je vytvořit pravidla použitelná pro výběr, prodloužení funkčního období a odvolání ředitele a zástupců ředitele Europolu, která budou schválena Radou kvalifikovanou většinou předtím, než vstoupí v platnost.

(2)

Ředitel a zástupci ředitele by měli být vybráni na základě objektivního a transparentního postupu, aniž by byla dotčena důvěrnost řízení a ochrana osobních údajů zpracovaných za účelem výběrových řízení.

(3)

Je žádoucí přijmout postupy analogické postupům stanoveným v rozhodnutí Komise SEK(2009) 27/2 ze dne 12. ledna 2009.

(4)

Cílem výběrových řízení je určit uchazeče s nejlepší kvalifikací pro pracovní místo, které se má obsadit.

(5)

Europol je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti,

VYTVOŘILA TATO PRAVIDLA:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Tato pravidla se vztahují na výběr, prodloužení funkčního období a odvolání ředitele a zástupců ředitele, jak je uvedeno v článku 38 rozhodnutí o Europolu.

2.   Když je ředitel dočasně neschopen vykonávat funkce svého úřadu po dobu delší než jeden měsíc nebo když je pozice ředitele volná, bude jeho funkce vykonávat zástupce ředitele. Za tímto účelem správní rada uvede pořadí nahrazení.

3.   Jakýkoli odkaz v těchto pravidlech na osobu mužského pohlaví bude považován také za odkaz na ženské pohlaví a naopak, pokud kontext jasně nenaznačuje jinak.

KAPITOLA 2

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Článek 2

Výběrové řízení se bude řídit zásadami uvedenými v čl. 12 odst. 1 pracovního řádu.

Článek 3

1.   Pracovní místo ředitele nebo zástupce ředitele je považováno za volné

a)

devět měsíců před koncem jejich příslušného funkčního období;

b)

přijetím dopisu o odstoupení Radou;

c)

na základě rozhodnutí Rady odvolat ředitele nebo zástupce ředitele nebo jinak ukončit výkon jejich služby v souladu s kapitolou 4 těchto pravidel;

d)

devět měsíců před datem, kdy ředitel nebo zástupce ředitele dovrší 65 let věku, nebo

e)

v případě úmrtí ředitele nebo zástupce ředitele.

2.   Pro každé volné pracovní místo správní rada vydá oznámení o volném pracovním místě. Pro pracovní místo zástupce ředitele správní rada vydá oznámení o volném pracovním místě po konzultaci s ředitelem.

Oznámení o volném pracovním místě uvádí srozumitelným a podrobným způsobem tyto náležitosti:

a)

všeobecný popis úkolů a poslání Europolu, jak jsou stanoveny v rozhodnutí o Europolu;

b)

popis hlavních funkcí a povinností ředitele nebo zástupce ředitele podle daného případu s vhodnými odkazy na příslušná ustanovení rozhodnutí o Europolu;

c)

kritéria způsobilosti, která musí splnit každý uchazeč;

d)

profil pracovního místa včetně všech znaků, které se považují za významné pro funkci a které jsou následně použity jako kritéria výběru;

e)

přehled postupu výběru a jmenování;

f)

podmínky zaměstnání, včetně platového zařazení při náboru, druhu nabízené smlouvy a délky funkčního období;

g)

varianty a datum uzávěrky pro podávání žádostí.

3.   Výběrové řízení bude zahrnovat posouzení specifických schopností a dovedností uchazečů.

Správní rada uvede charakteristiky a varianty posouzení pro každé volné pracovní místo a může se rozhodnout využít externí středisko pro posouzení.

4.   Oznámení o volném pracovním místě bude dále uvádět, že uchazeči musí podávat své žádosti písemně spolu s podrobným životopisem, motivačním dopisem a vhodnými referencemi o charakterových rysech týkajících se jejich vhodnosti pro výkon povinností příslušejících volnému pracovnímu místu předsedovi správní rady do šesti týdnů od data zveřejnění oznámení o volném pracovním místě v Úředním věstníku Evropské unie.

Oznámení o volném pracovním místě bude také poskytovat informace o bezpečnostní prověrce, která bude provedena u úspěšného uchazeče v souladu s pravidly přijatými podle článku 40 rozhodnutí o Europolu.

Článek 4

1.   Správní rada zajistí, aby oznámení o volném pracovním místě zmíněné v čl. 3 odst. 2 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a v jiných médiích, včetně vnitrostátních novin a specializovaných periodik, za účelem dosažení maximálního zveřejnění ve všech členských státech.

2.   Europol bude informovat národní jednotky Europolu o volném pracovním místě na pozici ředitele nebo zástupce ředitele. Národní jednotky budou informovat odpovídající příslušné orgány členských států o volném pracovním místě. Příslušné orgány budou odpovědné za zajištění, že jsou na volné pracovní místo upozorněny jejich útvary a všichni dotyční zaměstnanci.

3.   Europol uchazečům zašle potvrzení o obdržení žádosti.

Článek 5

1.   Správní rada vytvoří výběrovou komisi (dále jen „komise“), která posoudí obdržené žádosti a vytvoří odůvodněnou zprávu, která bude předložena správní radě v souladu s článkem 6 těchto pravidel.

2.   Pro pozici ředitele se bude komise skládat z člena správní rady zastupujícího Komisi a ze šesti členů správní rady zastupujících členské státy, kteří budou vylosováni správní radou.

3.   Pro pozici zástupce ředitele se bude komise skládat z ředitele nebo jím pověřeného zástupce ředitele, člena správní rady zastupujícího Komisi a pěti členů správní rady zastupujících členské státy, kteří budou vylosováni správní radou.

4.   Pokud se určení členové správní rady podle odstavců 2 a 3 nemohou účastnit práce komise, budou nahrazeni jiným členem správní rady zastupujícím Komisi nebo členský stát, o který se jedná, podle daného případu.

5.   Pokud existuje důvod se domnívat, že člen komise má osobní vztah s jedním z uchazečů nebo pokud by mohl vzniknout jakýkoli střet zájmů, tento člen se neúčastní práce komise a bude nahrazen jiným členem v souladu s odstavcem 4.

6.   Sekretariát správní rady bude sloužit jako sekretariát komise.

Článek 6

1.   Na svém prvním zasedání zvolí komise předsedu ze svých členů.

2.   Externí poradce pro lidské zdroje může pomáhat komisi s výkonem jejích úkolů, pokud se tak rozhodne správní rada z vlastní iniciativy nebo na žádost komise. Externí poradce pro lidské zdroje nebude mít status člena komise.

3.   Úkoly komise budou zahrnovat

a)

určení všech uchazečů, kteří jsou způsobilí pro pozici na základě kritérií stanovených v oznámení o volném pracovním místě;

b)

provedení počátečního posouzení žádostí způsobilých uchazečů při zohlednění jejich odborných kvalifikací, dovedností, zkušeností a referencí o povahových rysech, aby komise rozhodla, které z nich by měla dále posuzovat;

c)

organizaci posouzení uchazečů v souladu s čl. 3 odst. 3 těchto pravidel;

d)

provedení pohovoru s uchazeči s cílem posoudit jejich kvalifikace a dovednosti podle kritérií stanovených v oznámení o volném pracovním místě a

e)

vytvoření řádně odůvodněné zprávy o obdržených žádostech a provedeném postupu komise, včetně

i)

seznamu způsobilých uchazečů s uvedením těch z nich, se kterými komise provedla pohovor,

ii)

seznamu uchazečů seřazených podle zásluh, kteří splňují všechna kritéria způsobilosti a u kterých se má za to, že nejlépe vyhovují kritériím výběru stanoveným v oznámení o volném pracovním místě.

4.   Práce komise bude v plném rozsahu zdokumentována, zejména pomocí hodnotících listů vytvořených v souladu s kritérii stanovenými v oznámení o volném pracovním místě a všemi dalšími pokyny obdrženými od správní rady. Hodnotící listy a shrnutí celkových závěrů komise o každém uchazeči budou přidány do spisů žádosti.

5.   Výsledky veškeré práce, kterou provedl za komisi její sekretariát, jeden nebo více jejích členů nebo externí poradce pro lidské zdroje, budou předloženy celé komisi k přezkoumání a schválení.

6.   Rozhodnutí komise, která vytváří zprávu, bude podepsáno jejím předsedou a dalším členem komise.

7.   Co nejdříve po provedených pohovorech zašle předseda komise správní radě zprávu, kterou komise sestavila, i úplný spis žádostí uchazečů, se kterými byl proveden pohovor.

Článek 7

Uchazeče, kterého komise nenechala postoupit, bude sekretariát komise po každé fázi výběru písemně informovat o výsledku řízení.

Článek 8

1.   Pokud správní rada nerozhodne jinak, bude se jednání komise konat v Haagu.

2.   Cestovní výdaje a výdaje na pobyt, včetně hotelového ubytování, budou uhrazeny členům komise a uchazečům pozvaným ke zkouškám a pohovorům v souladu s prováděcími pravidly.

Článek 9

1.   Správní rada vyzve předsedu komise, aby vysvětlil provedený postup a předložil zprávu výboru.

2.   Správní rada se může rozhodnout provést pohovor s uchazeči na seznamu komise uspořádaném podle pořadí a s jakýmkoli jiným způsobilým uchazečem, se kterým komise provedla pohovor.

3.   Na základě zprávy předložené komisí a případně výsledků pohovorů provedených v souladu s odstavcem 2 správní rada přijme odůvodněné stanovisko při

a)

představení seznamu způsobilých uchazečů;

b)

vytvoření užšího seznamu nejméně tří vhodných uchazečů seřazených podle zásluh a

c)

potvrzení, že žadatelé na užším seznamu splňují podmínky pro přijetí uvedené v čl. 12 odst. 2 pracovního řádu a všechna kritéria způsobilosti stanovená v oznámení o volném pracovním místě.

4.   Je-li člen správní rady také na seznamu uchazečů nebo pokud by mohlo dojít k jakémukoli jinému možnému střetu zájmů, nebude tento člen přítomen při rozhodování o stanovisku správní rady.

5.   Předseda správní rady zašle stanovisko správní rady a úplný spis žádosti každého z uchazečů na užším seznamu Radě, aby jí umožnil učinit rozhodnutí, jak se předpokládá v článku 38 rozhodnutí o Europolu na základě všech příslušných informací.

6.   Uchazeče, které správní rada nenechala postoupit, bude sekretariát správní rady písemně informovat o výsledku řízení.

Článek 10

Jakmile Rada provede jmenování, každý uchazeč, který požádal o toto pracovní místo, obdrží formální oznámení o výsledku řízení od sekretariátu správní rady. Tříměsíční časová lhůta pro podání stížnosti podle článku 90 služebního řádu poběží od data oznámení tohoto dopisu.

Článek 11

1.   Jednání komise a správní rady bude tajné.

2.   Členové komise i členové správní rady a všichni zaměstnanci Europolu, zaměstnanci každého externího střediska pro posouzení nebo externího poradce pro lidské zdroje zapojeného do výběrového řízení zachovají přísnou důvěrnost s ohledem na provedenou práci.

KAPITOLA 3

PRODLOUŽENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ

Článek 12

1.   Když je možné v souladu s čl. 38 odst. 1 nebo 2 rozhodnutí o Europolu prodloužit funkční období ředitele nebo zástupce ředitele jmenovaného podle článku 38 rozhodnutí o Europolu, správní rada se může rozhodnout odchýlit od postupu zavedeného v kapitole 2. V takových případech správní rada pořídí stanovisko nejméně dvanáct měsíců před koncem funkčního období, kterým doporučuje Radě prodloužit funkční období. Stanovisko správní rady zejména vezme v úvahu výsledky dosažené dotyčným ředitelem nebo zástupcem ředitele v průběhu prvního funkčního období, roční zprávy posouzení výkonu vytvořené v souladu s čl. 15 odst. 2 pracovního řádu a poslání a potřeby Europolu v nadcházejících letech.

Stanovisko správní rady, kterým se doporučuje prodloužit funkční období zástupce ředitele, bude vyneseno po poradě s ředitelem.

2.   Postup stanovený v kapitole 2 bude použit, když se správní rada rozhodne neodchýlit se od něj, když se Rada rozhodne neprodloužit funkční období dotyčného ředitele nebo zástupce nebo když Rada nerozhodne v tomto ohledu do tří měsíců po obdržení stanoviska správní rady.

KAPITOLA 4

UKONČENÍ VÝKONU SLUŽBY

Článek 13

1.   Kromě ukončení v případě úmrtí bude výkon služby ředitele nebo zástupce ředitele ukončen v souladu s čl. 47 písm. a) pracovního řádu na konci měsíce, ve kterém dotyčná osoba dosáhne 65 let věku.

2.   O ukončení výkonu služby ředitele nebo zástupce ředitele rozhodne Rada kvalifikovanou většinou po obdržení stanoviska správní rady v souladu s články 15 a 17 těchto pravidel.

3.   Stanovisko správní rady o ukončení výkonu služby zástupce ředitele bude pořízeno po poradě s ředitelem.

Článek 14

1.   Ředitel nebo zástupce ředitele, který si přeje odstoupit před koncem svého funkčního období, sdělí jednoznačně písemnou formou svůj úmysl zanechat výkonu služby Europolu a navrhne datum, kdy by mělo jeho odstoupení vstoupit v platnost v souladu s čl. 47 písm. b) bodem ii) pracovního řádu.

2.   Dopis o odstoupení bude adresován předsedovi Rady s kopií pro předsedu správní rady a ředitele v případě odstoupení zástupce ředitele.

Článek 15

1.   Na žádost správní rady může Rada ukončit výkon služby ředitele nebo zástupce ředitele podle čl. 47 písm. b) pracovního řádu při dodržení výpovědní lhůty a dalších podmínek uvedených v bodu ii) nebo iii) tohoto článku.

2.   Výkon služby ředitele nebo zástupce ředitele může Rada ukončit bez výpovědi na žádost správní rady, když jsou splněny podmínky uvedené v čl. 48 písm. a) nebo b) pracovního řádu.

3.   Výkon služby ředitele nebo zástupce ředitele ukončí Rada bez výpovědi, když jsou splněny podmínky uvedené v článku 50 pracovního řádu. V takových případech Rada po vyslechnutí dotyčné osoby a po provedení disciplinárního řízení uvedeného v čl. 16 odst. 2 těchto pravidel prohlásí, že je zaměstnání této osoby ukončené.

Před ukončením jejich zaměstnání může být dotyčný ředitel nebo zástupce ředitele dočasně zproštěn výkonu služby, ředitel správní radou a zástupce ředitele ředitelem v souladu s čl. 50 odst. 2 pracovního řádu a články 23 a 24 přílohy IX služebního řádu.

Článek 16

1.   Jestliže ředitel nebo zástupce ředitele nesplní úmyslně či z nedbalosti jakoukoli ze svých povinností podle rozhodnutí o Europolu nebo pracovního řádu, ponese disciplinární odpovědnost v souladu s článkem 50a pracovního řádu, hlavou VI služebního řádu a případně přílohou IX služebního řádu.

Mezi jiným bude takové nesplnění povinnosti zahrnovat prokázané úmyslné poskytnutí nepravdivých informací, buď o jeho odborné schopnosti, nebo požadavcích čl. 12 odst. 2 pracovního řádu, když byly poskytnuté nepravdivé informace určujícím faktorem při jeho přijímání.

2.   Disciplinární řízení bude zahájeno a bude se konat v souladu s přílohou IX služebního řádu.

Článek 17

1.   Po provedení disciplinárního řízení uvedeného v příloze IX služebního řádu může Rada z disciplinárních důvodů bez výpovědi ukončit výkon služby ředitele nebo zástupce ředitele v souladu s článkem 49 pracovního řádu v závažných případech úmyslného nebo nedbalostního nesplnění povinností ze strany ředitele nebo zástupce ředitele.

Před ukončením jejich zaměstnání může být dotyčný ředitel nebo zástupce ředitele dočasně zproštěn výkonu služby, ředitel správní radou a zástupce ředitele ředitelem v souladu s čl. 50 odst. 2 pracovního řádu a články 23 a 24 přílohy IX služebního řádu.

2.   Po přijetí zprávy od disciplinární komise uvedené v článku 18 přílohy IX služebního řádu se správní rada rozhodne, zda má být Radě předloženo stanovisko s cílem ukončit výkon služby ředitele v souladu s čl. 38 odst. 7 rozhodnutí o Europolu. V takových případech správní rada doručí do jednoho měsíce od data obdržení zprávy disciplinární komise řádně odůvodněné stanovisko s ohledem na sankce, ke kterým by měly vést stěžované skutečnosti, nebo jakékoli jiné opatření, které by měla Rada přijmout v souladu s těmito pravidly. Před pořízením svého stanoviska správní rada poskytne řediteli příležitost být vyslechnut. Předseda správní rady zašle stanovisko správní rady Radě, jak se předpokládá v čl. 38 odst. 7 rozhodnutí o Europolu, a jeho kopii obviněnému řediteli.

Pokud se správní rada rozhodne, že nemá být Radě předloženo žádné stanovisko v souladu s čl. 38 odst. 7 rozhodnutí o Europolu, bude mít právo uložit jednu ze sankcí předpokládaných v čl. 9 odst. 1 přílohy IX služebního řádu kromě odvolání ředitele z jeho pozice. Po vyslechnutí ředitele správní rada přijme své rozhodnutí, jak je uvedeno v článcích 9 a 10 přílohy IX služebního řádu, a to do dvou měsíců od data obdržení stanoviska disciplinární komise. Pro toto rozhodnutí musí být uvedeny důvody.

3.   Po přijetí zprávy od disciplinární komise uvedené v článku 18 přílohy IX služebního řádu ředitel bez zbytečného odkladu předloží správní radě řádně odůvodněnou předlohu stanoviska týkajícího se sankcí, ke kterým by měly vést stěžované skutečnosti, nebo jakýchkoli jiných opatření, která by měla Rada přijmout ve vztahu k zástupci ředitele v souladu s těmito pravidly.

Správní rada rozhodne, zda má být Radě předloženo stanovisko s cílem ukončit výkon služby dotyčného zástupce ředitele v souladu s čl. 38 odst. 7 rozhodnutí o Europolu. Před pořízením svého stanoviska správní rada poskytne dotyčnému zástupci ředitele příležitost být vyslechnut. Stanovisko správní rady bude pořízeno do jednoho měsíce od data, kdy ředitel obdrží zprávu disciplinární komise. Předseda správní rady zašle stanovisko správní rady Radě, jak se předpokládá v čl. 38 odst. 7 rozhodnutí o Europolu, a jeho kopii obviněnému zástupci ředitele.

Pokud se správní rada rozhodne, že nemá být Radě předloženo žádné stanovisko v souladu s čl. 38 odst. 7 rozhodnutí o Europolu, bude mít ředitel právo uložit jednu ze sankcí předpokládaných v čl. 9 odst. 1 přílohy IX služebního řádu kromě odvolání dotyčného zástupce ředitele z jeho pozice. Po vyslechnutí dotyčného zástupce ředitele přijme ředitel své rozhodnutí, jak je uvedeno v článcích 9 a 10 přílohy IX služebního řádu, a to do dvou měsíců od data obdržení stanoviska disciplinární komise. Pro toto rozhodnutí musí být uvedeny důvody.

4.   Po obdržení stanoviska správní rady, jak je uvedeno v odstavcích 2 nebo 3 tohoto článku, Rada po vyslechnutí dotyčného ředitele nebo zástupce ředitele rozhodne, zda odvolat ředitele nebo zástupce ředitele z jeho pozice v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. h) přílohy IX služebního řádu nebo jinak ukončit jeho výkon služby v Europolu.

Pokud by se Rada rozhodla odvolat ředitele nebo zástupce ředitele z jeho pozice nebo jinak ukončit jeho výkon služby, musí ve svém rozhodnutí uvést přesnou formu tohoto opatření i datum, od kterého má být opatření použito. Rozhodnutí bude řádně odůvodněno a bude oznámeno dotyčné osobě a Europolu.

Rozhodnutí Rady odvolat ředitele nebo zástupce ředitele z jeho pozice podle článku 9 přílohy IX služebního řádu bude přijato do dvou měsíců od data obdržení stanoviska disciplinární komise uvedeného v článku 18 přílohy IX služebního řádu.

5.   Pokud by se Rada rozhodla neodvolat dotyčného ředitele nebo zástupce ředitele z jeho pozice v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. h) přílohy IX služebního řádu nebo neukončit jinak jeho výkon služby v Europolu, bude věc vrácena zpět správní radě v případě ředitele nebo správní radě a řediteli v případě zástupce ředitele.

Je-li případ ředitele vrácen správní radě, bude mít správní rada právo uložit jednu ze sankcí předpokládaných v čl. 9 odst. 1 přílohy IX služebního řádu kromě odvolání ředitele z jeho pozice. Po vyslechnutí ředitele přijme správní rada své rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pro toto rozhodnutí musí být uvedeny důvody.

Je-li případ zástupce ředitele vrácen správní radě a řediteli, bude mít ředitel právo uložit jednu ze sankcí předpokládaných v čl. 9 odst. 1 přílohy IX služebního řádu kromě odvolání zástupce ředitele z jeho pozice. Po vyslechnutí dotyčného zástupce ředitele přijme ředitel své rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pro toto rozhodnutí musí být uvedeny důvody.

KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

1.   Tato pravidla vstoupí v platnost ve stejný den, jako je datum žádosti rozhodnutí o Europolu.

2.   Správní rada zhodnotí tato pravidla do tří let od jejich vstupu v platnost.

3.   Jakýkoli návrh na změny těchto pravidel zváží správní rada s ohledem na jejich přijetí Radou v souladu s postupem uvedeným v čl. 38 odst. 3 a 7 rozhodnutí o Europolu.

V Haagu dne 4. června 2009.

Schváleno Radou dne 30. listopadu 2009.

předseda

S. CLERTON


(1)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.


V Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/9


NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1295/2009

ze dne 22. prosince 2009,

kterým se ode dne 1. července 2009 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství, stanovený nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na článek 83a a přílohu XII uvedeného řádu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 13 přílohy XII služebního řádu předložil Eurostat dne 1. září 2009 zprávu o pojistněmatematickém posouzení důchodového systému pro rok 2009, která aktualizuje parametry uvedené v této příloze. Z tohoto posouzení vyplývá, že sazba příspěvku potřebná k zachování pojistněmatematické rovnováhy důchodového systému činí 11,3 % základního platu.

(2)

V zájmu zachování pojistněmatematické rovnováhy důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie je tedy třeba upravit sazbu příspěvku na 11,3 % základního platu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2009 se sazba příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu stanoví na 11,3 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/10


NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 1296/2009

ze dne 23. prosince 2009,

kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména na článek 12 tohoto protokolu,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na články 63, 64, 65 a 82 služebního řádu a přílohy VII, XI a XIII služebního řádu a čl. 20 odst. 1 a články 64, 92 a 132 pracovního řádu ostatních zaměstnanců,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Unie stejný vývoj kupní síly jako státním úředníkům členských států je nutné upravit odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství podle přezkumu z roku 2009,

(2)

Komisí navržená úprava odměn a důchodů by měla být s ohledem na finanční a hospodářskou krizi, coby součást hospodářské a sociální politiky Unie, pozměněna. Při vhodné příležitosti by situace měla být přezkoumána,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2009 se v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu datum „1. července 2008“ nahrazuje datem „1. července 2009“.

Článek 2

S účinkem ode dne 1. července 2009 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů použitelná pro účely vyměření odměn a důchodů nahrazuje tímto:

1.7.2009

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Článek 3

S účinkem ode dne 1. července 2009 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. ledna 2010 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. července 2009 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.

S účinkem ode dne 16. května 2009 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 5 následující tabulky. Rozhodným dnem pro provedení každoroční úpravy pro tato místa zaměstnání je 16. květen 2009.

S účinkem ode dne 1. května 2009 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 6 následující tabulky. Rozhodným dnem pro provedení každoroční úpravy pro tato místa zaměstnání je 1. květen 2009.

1

2

3

4

5

6

Země/místo

Odměna

1.7.2009

Převod

1.1.2010

Důchod

1.7.2009

Odměna

16.5.2009

Odměna

1.5.2009

Bulharsko

 

62,0

100,0

69,2

 

Česká republika

88,3

80,4

100,0

 

 

Dánsko

138,7

133,9

133,9

 

 

Německo

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

Mnichov

106,1

 

 

 

 

Estonsko

82,1

79,6

100,0

 

 

Irsko

114,7

110,6

110,6

 

 

Řecko

94,2

93,5

100,0

 

 

Španělsko

99,4

93,5

100,0

 

 

Francie

115,8

108,5

108,5

 

 

Itálie

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Kypr

88,7

91,5

100,0

 

 

Lotyšsko

84,5

77,1

100,0

 

 

Litva

76,5

71,0

100,0

 

 

Maďarsko

81,8

70,9

100,0

 

 

Malta

85,5

86,2

100,0

 

 

Nizozemsko

109,3

101,1

101,1

 

 

Rakousko

106,9

105,9

105,9

 

 

Polsko

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugalsko

87,8

87,2

100,0

 

 

Rumunsko

 

59,1

100,0

 

69,3

Slovinsko

90,8

86,3

100,0

 

 

Slovensko

84,3

79,0

100,0

 

 

Finsko

121,3

116,6

116,6

 

 

Švédsko

 

98,0

100,0

102,8

 

Spojené království

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Článek 4

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v čl. 42a druhém a třetím pododstavci služebního řádu 894,57 EUR a 1 192,76 EUR pro rodiče samoživitele.

Článek 5

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 167,31 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 365,60 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 248,06 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 89,31 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu 495,89 EUR.

S účinkem ode dne 14. července 2009 činí příspěvek za práci v zahraničí stanovený v článku 134 pracovního řádu ostatních zaměstnanců 356,48 EUR.

Článek 6

S účinkem ode dne 1. ledna 2010 se příspěvek na cestovné za kilometr stanovený v čl. 8 odst. 2 přílohy VII služebního řádu upravuje takto:

0 EUR za každý kilometr od

0 do 200 km

0,3719 EUR za každý kilometr od

201 do 1 000 km

0,6198 EUR za každý kilometr od

1 001 do 2 000 km

0,3719 EUR za každý kilometr od

2 001 do 3 000 km

0,1238 EUR za každý kilometr od

3 001 do 4 000 km

0,0597 EUR za každý kilometr od

4 001 do 10 000 km

0 EUR za každý kilometr nad

10 000 km.

K uvedenému příspěvku na cestovné za kilometr se připočítá doplňkový paušální příspěvek:

185,92 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu od 725 km do 1 450 km,

371,79 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu rovna nebo větší než 1 450 km.

Článek 7

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:

38,43 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

30,98 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 8

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

1 094,01 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

650,50 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 9

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1 312,02 EUR a horní hranice 2 624,05 EUR a paušální srážka činí 1 192,76 EUR.

Článek 10

S účinkem ode dne 1. července 2009 se tabulka základních měsíčních platů v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

FUNKČNÍ SKUPINA

1.7.2009

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Článek 11

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

822,88 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

487,86 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 12

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 984,02 EUR a horní hranice 1 968,04 EUR a paušální srážka činí 894,57 EUR.

S účinkem ode dne 14. července 2009 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 136 pracovního řádu ostatních zaměstnanců 865,73 EUR a horní hranice 2 037,00 EUR.

Článek 13

S účinkem ode dne 1. července 2009 činí příspěvky za práci na směny stanovené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR a 843,65 EUR.

Článek 14

S účinkem ode dne 1. července 2009 se na částky uvedené v článku 4 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije opravný koeficient 5,412934.

Článek 15

S účinkem ode dne 1. července 2009 se tabulka v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu nahrazuje tímto:

1.7.2009

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Článek 16

S účinkem ode dne 1. července 2009 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu činí částka paušálního příspěvku uvedená v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004:

129,36 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

198,33 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

Článek 17

S účinkem ode dne 14. července 2009 se sazby základních měsíčních platů v článku 133 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazují tímto:

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

Základní plat při plném pracovním úvazku

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Platová třída

8

9

10

11

12

13

14

Základní plat při plném pracovním úvazku

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Platová třída

15

16

17

18

19

 

 

Základní plat při plném pracovním úvazku

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Článek 18

V případě potřeby se toto nařízení přezkoumá a Komise případně předloží návrh na jeho změnu, o němž Rada rozhodne kvalifikovanou většinou.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2009.

Za Radu

předseda

C. BILDT


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/16


ROZHODNUTÍ RADY 2009/1012/SZBP

ze dne 22. prosince 2009

na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. června 1997 přijala Rada program Evropské unie pro prevenci a boj proti nedovolenému obchodování s konvenčními zbraněmi, jenž zavazuje Unii a její členské státy přijmout koordinovaná opatření za účelem pomoci jiným zemím v prevenci a boji proti nedovolenému obchodování se zbraněmi.

(2)

Dne 8. prosince 2008 přijala Rada společný postoj 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu a který určuje osm kritérií pro vývoz konvenčních zbraní (1) a který zavádí mechanismus oznamování a konzultační mechanismus pro zamítnutí a zahrnuje postup pro dosažení transparentnosti prostřednictvím zveřejňování výročních zpráv Unie o vývozu zbraní. Uvedený společný postoj významným způsobem přispívá k harmonizaci vnitrostátních politik v oblasti kontroly vývozu zbraní a jeho zásady a kritéria oficiálně převzaly různé třetí země.

(3)

Podle článku 11 společného postoje 2008/944/SZBP mají členské státy vynakládat maximální úsilí, aby podnítily další státy vyvážející zbraně k uplatňování kritérií uvedeného společného postoje.

(4)

Evropská bezpečnostní strategie přijatá dne 12. prosince 2003 hlavami států a předsedy vlád uvádí pět hlavních otázek, jež bude Unie muset řešit v období po skončení studené války: terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, selhání státu a organizovaná trestná činnost. Důsledky nekontrolovaného pohybu konvenčních zbraní jsou významným prvkem čtyř z uvedených pěti otázek. Nekontrolované převody zbraní skutečně přispívají k vyostření terorismu a organizované trestné činnosti a jsou hlavním faktorem vzniku a šíření konfliktů, jakož i rozpadu státních struktur. Uvedená strategie dále vyzdvihuje význam kontrol vývozu pro zastavení šíření zbraní.

(5)

Cílem mezinárodního nástroje, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nedovolené ruční palné a lehké zbraně, přijatého Valným shromážděním OSN dne 8. prosince 2005, je zvýšit účinnost stávajících dvoustranných, regionálních a mezinárodních dohod za účelem prevence, potírání a vymýcení nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech a tyto dohody doplnit.

(6)

Strategie Evropské unie pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi, přijatá na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. prosince 2005, stanoví, že by Unie měla na regionální a mezinárodní úrovni podporovat posilování kontrol vývozu a prosazování kritérií Kodexu chování pro vývoz zbraní, který byl následně nahrazen společným postojem 2008/944/SZBP, mimo jiné prostřednictvím pomoci třetím zemím při vypracovávání vnitrostátních právních předpisů v této oblasti a prosazováním opatření ke zvyšování transparentnosti.

(7)

Dne 6. prosince 2006 přijalo Valné shromáždění OSN za podpory všech členských států Evropské unie rezoluci č. 61/89 nazvanou „Směrem ke smlouvě o obchodu se zbraněmi: stanovení společných mezinárodních norem pro dovoz, vývoz a transfer konvenčních zbraní“. V prosinci roku 2006 a v červnu a prosinci roku 2007 přijala Rada závěry, v nichž se zdůrazňuje důležitost aktivního zapojení Unie a členských států do procesu v rámci Organizace spojených národů a jejich spolupráce na tomto procesu s ostatními státy a regionálními organizacemi za účelem stanovení společných mezinárodních norem pro dovoz, vývoz a transfer konvenčních zbraní, což by znamenalo hlavní příspěvek k potírání nežádoucího a nezodpovědného šíření konvenčních zbraní, které ohrožuje mír, bezpečnost, rozvoj a plné dodržování lidských práv.

(8)

Dne 17. března 2008 Rada přijala společnou akci 2008/230/SZBP na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií Kodexu chování EU pro vývoz zbraní ve třetích zemích (2); poslední činnost podle této společné akce se konala ve dnech 27. a 28 října 2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Za účelem praktického provádění

Evropské bezpečnostní strategie,

strategie Evropské unie pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi,

článku 11 společného postoje 2008/944/SZBP,

programu Evropské unie pro prevenci a boj proti nedovolenému obchodování s konvenčními zbraněmi,

mezinárodního nástroje, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nedovolené ruční palné a lehké zbraně a

závěrů Rady o mezinárodní smlouvě o obchodu se zbraněmi

Evropská unie podporuje činnosti k prosazení těchto cílů:

a)

propagovat ve třetích zemích kritéria a zásady společného postoje 2008/944/SZBP;

b)

pomáhat třetím zemím při vypracovávání a uplatňování právních předpisů pro zajištění účinné kontroly vývozu zbraní;

c)

pomáhat zemím při odborné přípravě úředníků vydávajících licence, aby bylo zajištěno náležité provádění a prosazování kontrol vývozu zbraní;

d)

pomáhat třetím zemím při vypracovávání státních a regionálních zpráv o vývozu zbraní a při prosazování dalších způsobů kontroly s cílem podpořit transparentnost a odpovědnost při vývozu zbraní;

e)

vybízet třetí země k tomu, aby podporovaly proces OSN, jehož cílem je přijetí právně závazné mezinárodní smlouvy stanovující společné normy pro celosvětový obchod s konvenčními zbraněmi, a pomáhat jim zajistit, že budou schopny tyto případné společné normy plnit.

2.   Popis projektů k prosazování cílů uvedených v odstavci 1 je obsažen v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

2.   Za technické provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 odpovídá tento provádějící subjekt:

Německý spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (Deutsches Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA).

3.   Provádějící subjekt plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s provádějícím subjektem nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 787 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.

3.   Komise dohlíží nad řádným použitím příspěvku Unie uvedeném v odstavci 1 tohoto článku. Za tímto účelem uzavře s provádějícím subjektem finanční dohody uvedené v čl. 2 odst. 2. Finanční dohoda stanoví, že provádějící subjekt zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o datu uzavření uvedené dohody.

Článek 4

1.   Po dokončení posledního pracovního semináře a poslední výměny zaměstnanců podle tohoto rozhodnutí vypracují vedoucí misí Unie v každé přijímající zemi věcnou zprávu o pokroku, jehož bylo v každé z přijímajících zemí dosaženo.

2.   Vysoký představitel podává Radě zprávu o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných provádějícím subjektem uvedeným v čl. 2 odst. 2 a vedoucími misí uvedenými v odstavci 1 tohoto článku. Tyto zprávy tvoří základ hodnocení prováděného Radou. Komise poskytuje informace o finančním provádění projektů podle čl. 3 odst. 3.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Jeho použitelnost končí 24 měsíců po dni uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3 anebo šest měsíců po přijetí, nebude-li finanční dohoda v této lhůtě uzavřena.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  Úř. věst. L 75, 18.3.2008, s. 81.


PŘÍLOHA

Podpora činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích

I.   Cíle

Obecnými cíli tohoto rozhodnutí jsou:

a)

podporovat ve třetích zemích kritéria a zásady společného postoje 2008/944/SZBP;

b)

pomáhat třetím zemím při vypracovávání a uplatňování právních předpisů pro zajištění účinné kontroly vývozu zbraní;

c)

pomáhat zemím při odborné přípravě úředníků vydávajících licence, aby bylo zajištěno náležité provádění a prosazování kontrol vývozu zbraní;

d)

pomáhat zemím a regionům při vypracovávání státních a regionálních zpráv o vývozu zbraní a při prosazování dalších způsobů kontroly s cílem podpořit transparentnost a odpovědnost při vývozu zbraní;

e)

vybízet třetí země, aby podporovaly proces OSN, jehož cílem je přijetí právně závazné mezinárodní smlouvy stanovující společné normy pro celosvětový obchod s konvenčními zbraněmi, a pomáhat jim zajistit, že budou schopny tyto případné společné normy plnit.

II.   Projekty

 

Účel:

Poskytnout technickou pomoc třetím zemím, jež projevily zájem a prokázaly ochotu zlepšit své normy a postupy v oblasti kontroly vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, a uvést jejich normy a postupy v soulad s normami a postupy dohodnutými a používanými členskými státy Evropské unie a stanovenými ve společném postoji 2008/944/SZBP a v doprovodné uživatelské příručce.

 

Popisy a odhadované náklady:

i)

Pracovní semináře pro skupiny zemí

Projekt bude spočívat v pěti dvoudenních pracovních seminářích, na něž budou pozváni státní úředníci a úředníci vydávající licence z vybrané skupiny zemí. Mohou být rovněž přizváni zástupci obranného průmyslu. Pracovní semináře se mohou konat v přijímající zemi nebo v jiném místě určeném vysokým představitelem. Odbornou přípravu v příslušných oblastech budou provádět odborníci ze státní správy členských států Unie, ze zemí, které se ztotožnily se společným postojem 2008/944/SZBP, z generálního sekretariátu Rady Evropské unie nebo ze soukromého sektoru (včetně nevládních organizací).

ii)

Výměny zaměstnanců

Projekt bude mít podobu nejvíce čtyř pracovních nebo studijních návštěv o délce až jednoho měsíce, jež se budou konat u příslušných orgánů členských států Unie a jichž se budou účastnit státní úředníci nebo úředníci vydávající licence z přijímajících zemí kandidujících na členství v Unii, nebo nejvíce čtyř pracovních nebo studijních návštěv o délce až jednoho měsíce, jež se budou konat u příslušných orgánů přijímajících zemí a jichž se budou účastnit státní úředníci nebo úředníci vydávající licence z členských států Unie (1).

III.   Doba trvání

Celková doba provádění projektu se odhaduje na 24 měsíců.

IV.   Přijímající země

 

První polovina roku 2010

i)

země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko)

ii)

partnerské země evropské politiky sousedství ze severoafrické středomořské oblasti (Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko a Tunisko)

 

Druhá polovina roku 2010:

partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a oblasti Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

 

První polovina roku 2011:

země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bývala jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko)

 

Druhá polovina roku 2011:

partnerské země evropské politiky sousedství z východní Evropy a oblasti Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

V případě, že z důvodu nepředvídaných okolností bude nutno pozměnit seznam příjemců nebo časový harmonogram pracovních seminářů, může o změně rozhodnout Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) na návrh vysokého představitele.

Pokud by si některá z výše uvedených zemí nepřála se pracovního semináře účastnit, mohou být vybrány další země (2) z řad těchto dodatečných partnerských zemí v rámci evropské politiky sousedství: Izrael, Jordánsko, Libanon, palestinská samospráva, Sýrie.

V.   Posouzení dopadů

Dopad tohoto rozhodnutí a společné akce 2008/230/SZBP by měl být z technického hlediska vyhodnocen po dokončení posledního pracovního semináře a poslední výměny zaměstnanců podle tohoto rozhodnutí. Vyhodnocení bude mít podobu věcných zpráv o přijetí příslušných právních předpisů, zřízení orgánů na kontrolu vývozu a účinných kontrol vývozu v přijímajících zemích. Zprávy vypracuje vedoucí mise Unie v každé z přijímajících zemí.


(1)  Výběr přijímajících zemí pro výměny zaměstnanců se dohodne v příslušné pracovní skupině Rady na návrh vysokého představitele.

(2)  Dohodne se v příslušné pracovní skupině Rady na návrh vysokého představitele.


AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/21


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2009,

kterým se Rakouské republice povoluje dále používat opatření odchylující se od článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2009/1013/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rakouská republika (dále jen „Rakousko“) požádala dopisem, který generální sekretariát Komise zaevidoval dne 2. června 2009, o povolení nadále používat opatření odchylující se od ustanovení směrnice 2006/112/ES týkajících se nároku na odpočet daně, jež bylo dříve uděleno rozhodnutím 2004/866/ES (2) podle tehdy platné šesté směrnice 77/388/ES ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (3).

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise dopisem ze dne 10. září 2009 o žádosti Rakouska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 21. září 2009 uvědomila Komise Rakousko, že má k dispozici všechny údaje, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti.

(3)

Za účelem zjednodušení výběru daně z přidané hodnoty (DPH) je odchylující se opatření určeno k úplnému vyloučení DPH odvedené na zboží a služby z nároku na odpočet daně, pokud je více než 90 % tohoto zboží a služeb užito na soukromé účely osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců nebo obecně na neobchodní účely.

(4)

Opatření se odchyluje od článku 168 směrnice 2006/112/ES, kterým se stanoví obecná zásada nároku na odpočet daně a má zjednodušit postup vyměřování DPH. Opatření má pouze zanedbatelný dopad na výši daně splatné v posledním stupni spotřeby.

(5)

Právní a skutkový stav, který odůvodnil uplatnění dotčeného zjednodušujícího opatření, se nezměnil a nadále přetrvává. Rakousku by proto mělo být povoleno uplatňovat zjednodušující opatření v dalším, časově omezeném období, aby bylo možné provést hodnocení opatření.

(6)

Odchylka nemá nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie vycházející z DPH,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 168 směrnice 2006/112/ES je Rakousko oprávněno vyloučit DPH odvedenou na zboží a služby z nároku na odpočet daně, pokud se dotčené zboží a služby použijí z více než 90 % na soukromé účely osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců nebo obecněji na neobchodní účely.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Rakouské republice.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 371, 18.12.2004, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.


29.12.2009   

CS XM XM

Úřední věstník Evropské unie

L 348/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22 prosince 2009

o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015

(2009/1014/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 300 odst. 3 a článek 305 této smlouvy ve spojení s článkem 8 Protokolu o přechodných ustanoveních, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

s ohledem na návrhy podané každým členským státem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 300 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie mají členové nebo náhradníci Výboru regionů splňovat vedle podmínky být zástupcem regionálního či místního samosprávného celku i podmínku buď mít volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo být politicky odpovědný volenému shromáždění,

(2)

Podle článku 305 Smlouvy o fungování Evropské unie mají být členové výboru a náhradníci ve stejném počtu jmenováni Radou na dobu pěti let podle návrhů podaných každým členským státem,

(3)

Článek 8 Protokolu o přechodných ustanoveních stanoví rozdělení členů Výboru regionů,

(4)

Protože funkční období členů a náhradníků Výboru regionů skončí dnem 25. ledna 2010, je třeba přistoupit ke jmenování nových členů a náhradníků Výboru regionů.

(5)

Toto jmenování bude doplněno pozdějším jmenováním členů a náhradníků, jejichž kandidatury nebyly Radě sděleny před 14. prosincem 2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenovány na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015:

jako členové osoby zapsané na seznamu podle členských států uvedeném v příloze I,

jako náhradníci osoby zapsané na seznamu podle členských států uvedeném v příloze II.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/51


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2009,

kterým se mění část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce týkající se státních příslušníků třetích zemí podléhajících povinnosti letištních průjezdních víz

(2009/1015/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza (1),

s ohledem na podnět Spolkové republiky Německa,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce obsahuje společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají ve všech členských státech povinnosti letištních průjezdních víz.

(2)

Německo a Nizozemsko si přejí, pokud jde o státní příslušníky Etiopie, omezit povinnost letištních průjezdních víz na osoby, které nejsou držiteli víza platného pro členský stát nebo pro stát, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, Japonsko, Kanadu nebo Spojené státy americké. Část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis podle hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(4)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (2), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody (3).

(5)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (4), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření uvedené dohody jménem Evropské unie (5).

(6)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu protokolu podepsaného mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (6), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedeného protokolu jménem Evropského společenství (7).

(7)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (8). Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(8)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (9). Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(9)

Pokud jde o Kypr, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003.

(10)

Toto rozhodnutí představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce se mění takto:

1)

U položky týkající se Etiopie se vkládá nová poznámka pod čarou, která zní:

„Pro Německo a Nizozemsko

Následující osoby jsou osvobozeny od povinnosti letištních průjezdních víz:

Státní příslušníci, kteří jsou držiteli víza platného pro členský stát nebo pro stát, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, Japonsko, Kanadu, Spojené státy americké nebo Švýcarsko, anebo se z těchto zemí po použití uvedeného víza vracejí.“

2)

Ve vysvětlující části se pod seznamem třetích zemí doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Osvobození od požadavku letištních průjezdních víz se vztahuje rovněž na tranzit přes letiště uskutečňovaný státním příslušníkem třetí země, který je držitelem víza platného pro členský stát nebo pro stát, jenž je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze dne 2. května 1992, Kanadu, Japonsko nebo Spojené státy americké a který cestuje do kterékoli další třetí země. Nevztahují se na tranzit přes letiště uskutečňovaný státním příslušníkem třetí země při jeho návratu ze kterékoli další třetí země po uplynutí doby platnosti uvedeného víza.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/53


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2009,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/473/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(2009/1016/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a 8 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, který byl parafován dne 20. prosince 2008, je prozatímně uplatňován od 1. ledna 2009 na základě dohody smluvních stran ve formě výměny dopisů schválené rozhodnutím 2009/473/ES (1), s výhradou uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu.

(2)

Po tragických událostech ze dne 28. září 2009, kdy vládní vojska střílela na protestující dav a zabila více než 150 lidí, se Komise rozhodla návrh nařízení Rady o uzavření dohody o partnerství v odvětví rybolovu stáhnout.

(3)

Rozhodnutí 2009/473/ES je proto třeba zrušit a co nejdříve jménem Evropské unie oznámit Guinejské republice ukončení jejího prozatímního uplatňování podle čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Rady 2009/473/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu se zrušuje.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné oznámit Guinejské republice v souladu s čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu úmysl Evropská unie nestát se smluvní stranou Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, která byla parafována dne 20. prosince 2008. Toto oznámení se provede dopisem.

Znění dopisu se přikládá k tomuto rozhodnutí

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 156, 19.6.2009, s. 31.


PŘÍLOHA

Vážený pane,

s odkazem na protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, který byl parafován dne 20. prosince 2008, o jejím prozatímním uplatňování, sjednaný dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou ze dne 28. května 2009:

Evropská unie tímto oznamuje Guinejské republice v souladu s čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu svůj úmysl nestát se smluvní stranou výše uvedené dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

Přijměte, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropskou unii


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/55


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. prosince 2009

o poskytování státní podpory orgány Maďarské republiky na nákup zemědělské půdy v době od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013

(2009/1017/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na žádost vlády Maďarské republiky ze dne 27. listopadu 2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maďarská republika (dále jen „Maďarsko“) požádala dne 27. listopadu 2009 Radu, aby v souladu s čl. 88 odst. 2 třetím pododstavcem Smlouvy o založení Evropského společenství přijala rozhodnutí o záměru Maďarska poskytovat maďarským zemědělcům státní podporu na nákup zemědělské půdy.

(2)

Proces privatizace půdy, který v Maďarsku probíhá od počátku devadesátých let, vedl v mnoha případech k roztříštěnému nebo nedílnému společnému vlastnictví zemědělské půdy; důsledkem je nepříznivá struktura využívání půdy a nízká ekonomická životaschopnost zemědělských podniků.

(3)

Vzhledem k nedostatku investičních prostředků mezi zemědělci, vysokým úrokovým sazbám u komerčních půjček na nákup zemědělské půdy a zpřísnění kritérií bank pro poskytování půjček zemědělcům z důvodu současné krize mají zemědělci, zejména z malých podniků, jen nízkou naději získat komerční půjčku na investice, jako je nákup půdy. V důsledku finanční a hospodářské krize totiž roční úrokové sazby z komerčních půjček na nákup zemědělské půdy vzrostly z průměrné výše 9,5 % v červenci roku 2008 na 15,5 % v květnu roku 2009 a průměrná hodnota zajištění vyžadovaného pro tento typ půjček se ve stejném období téměř zdvojnásobila.

(4)

Za této situace je pravděpodobné, že dojde k nárůstu spekulativního nákupu půdy hospodářskými subjekty, které nevykonávají zemědělskou činnost a které mají snazší přístup ke kapitálu.

(5)

Státní podpora na nákup zemědělské půdy by v současné krizi měla pomoci zabezpečit živobytí mnohých zemědělských rodin tím, že vytvoří podmínky umožňující snížení nákladů na produkci a zvýšení výnosnosti zemědělské produkce a tím zastaví nárůst chudoby a nezaměstnanosti ve venkovských oblastech. V důsledku krize nezaměstnanost v Maďarsku vzrostla ze 7,7 % v době mezi srpnem a říjnem roku 2008 na 10,4 % ve stejném období roku 2009, přičemž hrubý domácí produkt Maďarska se v době mezi třetím čtvrtletím roku 2008 a třetím čtvrtletím roku 2009 snížil o 7,2 %. Hrubý domácí produkt Maďarska v běžných cenách v odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu se navíc v době mezi první polovinou roku 2008 a první polovinou roku 2009 snížil přibližně o 33 % (z 410 828 milionů maďarských forintů (HUF) na 275 079 milionů HUF).

(6)

Celková výše státní podpory, jež má být poskytnuta, činí 4 000 milionů HUF a měla by být rozdělena přibližně mezi 5 000 zemědělských producentů. Měla by být poskytována takto:

ve formě úrokového příspěvku do celkové výše 2 000 milionů HUF na půjčky soukromým zemědělcům, kteří splňují kritéria týkající se registrace, odborné kvalifikace, dodržování náležitých zemědělských postupů a požadavků na životaschopný zemědělský podnik, který jim umožní získat výhodné půjčky na nákup zemědělské půdy o celkové rozloze nejvýše 300 hektarů. Úrokový příspěvek funguje jako hypoteční úvěr na částku nejvýše 75 milionů HUF a na dobu nejdéle dvaceti let, včetně dvouleté doby odkladu splácení jistiny, a bude se rovnat 50 % průměrného výnosu maďarských státních dluhopisů s pětiletou nebo desetiletou dobou splatnosti zvýšeným o 1,75 %;

ve formě přímé dotace do celkové výše 2 000 milionů HUF na nákup zemědělské půdy činící nejvýše 20 % kupní ceny stanovené v kupní smlouvě, přičemž dotace na jednu žádost nepřesáhne 3 miliony HUF a jeden příjemce bude moci ročně podat maximálně dvě žádosti. Dotace může být poskytnuta soukromé osobě, která ke dni nákupu vykonávala zemědělskou činnost a vlastnila po dobu nejméně jednoho roku alespoň 5 hektarů osázené plochy nebo 1 hektar jiné zemědělské půdy na pozemku přímo sousedícím s kupovanou půdou, a která se zaváže, že koupenou půdu neprodá a že ji bude skutečně využívat výhradně pro účely zemědělské produkce po dobu nejméně pěti let ode dne vyplacení podpory. Podporu lze poskytnout pouze tehdy, pokud je celková hodnota stávající i koupené půdy vyšší než 210 „zlatých korun“ (1) nebo celková rozloha vyšší než 2 hektary v případě zemědělské půdy využívané jako vinice nebo ovocný sad a pokud tato půda není evidována jako lesnická.

(7)

Státní podporu ve formě úrokových příspěvků není povoleno kombinovat s přímou dotací na nákup stejného pozemku zemědělské půdy.

(8)

Komise dosud nezahájila žádné řízení ani nevydala stanovisko o povaze a slučitelnosti této podpory.

(9)

Existují proto výjimečné okolnosti, jež umožňují považovat tuto podporu, je-li jí užito výjimečně a v míře nezbytně nutné k omezení rozsahu chudoby na maďarském venkově, za slučitelnou s vnitřním trhem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mimořádná státní podpora ze strany maďarských orgánů ve formě úrokových příspěvků a přímých dotací na nákup zemědělské půdy, která nepřesáhne částku 4 000 milionu HUF a která bude poskytována v době od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013, se považuje za slučitelnou s vnitřním trhem.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Maďarské republice.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Měrná jednotka bonity zemědělské půdy v Maďarsku.


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/57


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky

(ECB/2009/29)

(2009/1018/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2009/16 ze dne 2. července 2009 o provádění programu nákupu krytých dluhopisů (1) upravuje zavedení programu nákupu krytých dluhopisů. Provádění tohoto programu vyžaduje další změny rozhodnutí ECB/2006/17 ze dne 10. listopadu 2006 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (2).

(2)

Je třeba stanovit způsob účtování o nevyrovnaných pohledávkách, které vznikají v důsledku selhání protistran Eurosystému v kontextu úvěrových operací Eurosystému, a o souvisejících aktivech, jakož i způsob účtování o rezervách na rizika protistrany, která vyplývají z těchto operací.

(3)

V rozhodnutí ECB/2006/17 je třeba provést některé další technické změny.

(4)

Rozhodnutí ECB/2006/17 je třeba odpovídajícím způsobem změnit,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí ECB/2006/17 se mění takto:

1)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Rezerva na krytí kurzového, úrokového a úvěrového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata

S patřičným ohledem na povahu činnosti ECB může Rada guvernérů v rozvaze ECB vytvořit rezervu na krytí kurzového, úrokového a úvěrového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata. Rada guvernérů rozhodne o výši a použití této rezervy na základě odůvodněného odhadu rizik, kterým je ECB vystavena.“

2)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   U zlata se nerozlišuje mezi cenovými a kurzovými rozdíly z přecenění, ale zaúčtovává se celkový rozdíl z přecenění zlata založený na ceně v eurech za stanovenou jednotku hmotnosti zlata, která je odvozena ze směnného kurzu eura vůči americkému dolaru ke dni čtvrtletního přecenění. Přecenění se provádí u cizích měn pro každou měnu zvlášť, včetně rozvahových a podrozvahových položek, u cenných papírů podle kódu, tj. vždy u všech cenných papírů téhož druhu se stejným ISIN, kromě cenných papírů zahrnutých do položky „ostatní finanční aktiva“ nebo „ostatní“ anebo cenných papírů držených pro účely měnové politiky, které se zaúčtují jako samostatná aktiva.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Cenné papíry klasifikované jako cenné papíry držené do splatnosti se zaúčtují jako samostatná aktiva, oceňují se v naběhlé hodnotě a zohlední se u nich znehodnocení. Stejně se postupuje u neobchodovatelných cenných papírů. Cenné papíry klasifikované jako cenné papíry držené do splatnosti mohou být prodány před splatností:

i)

považuje-li se prodávané množství za nevýznamné v poměru k celkovému portfoliu cenných papírů držených do splatnosti nebo

ii)

jsou-li cenné papíry prodány během měsíce, v němž nastává datum splatnosti, nebo

iii)

za výjimečných okolností, jako je významné zhoršení úvěrové způsobilosti emitenta, nebo po výslovném měnověpolitickém rozhodnutí Rady guvernérů ECB.“

3)

Přílohy I a III rozhodnutí ECB/2006/17 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. prosince 2009.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 175, 4.7.2009, s. 18.

(2)  Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 38.


PŘÍLOHA

Přílohy I a III rozhodnutí ECB/2006/17 se mění takto:

1)

Tabulky obsažené v příloze I rozhodnutí ECB/2006/17 se nahrazují tímto:

AKTIVA

Položka rozvahy

Obsah položky rozvahy

Princip ocenění

1.

Zlato a pohledávky ve zlatě

Fyzické zlato, tj. pruty, mince, plátky, nugety v zásobě nebo „na cestě“. Fyzicky neexistující zlato jako např. zůstatky na vista účtech zlata (nerozdělené účty), termínové vklady a pohledávky týkající se zlata z těchto transakcí: i) operací revalvace nebo devalvace a ii) swapů umístění a ryzosti zlata, je-li rozdíl mezi uvolněním a převzetím větší než jeden pracovní den

Tržní hodnota

2.

Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny

Pohledávky za protistranami, které nejsou rezidenty eurozóny (včetně mezinárodních a nadnárodních institucí a centrálních bank mimo eurozónu) v cizí měně

 

2.1

Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem (MMF)

a)

Práva čerpání v rámci rezervních tranší (netto)

Národní kvóta snížená o zůstatky v eurech u MMF. Účet č. 2 MMF (euroúčet pro správní výdaje) lze zahrnout do této položky nebo pod položku „závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny“

a)

Práva čerpání v rámci rezervních tranší (netto)

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu

b)

Zvláštní práva čerpání

Stavy zvláštních práv čerpání (brutto)

b)

Zvláštní práva čerpání

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu

c)

Ostatní pohledávky

Všeobecný systém výpůjček, půjčky podle zvláštních úvěrových dohod, vklady v rámci facility na snížení chudoby a podporu růstu

c)

Ostatní pohledávky

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu

2.2

Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční úvěry a jiná zahraniční aktiva

a)

Zůstatky u bank mimo eurozónu jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Běžné účty, termínové vklady, peníze půjčené na den, reverzní repa

a)

Zůstatky u bank mimo eurozónu

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu

b)

Investice do cenných papírů mimo eurozónu jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu, akciové nástroje držené jako součást devizových rezerv, všechny vydané nerezidenty eurozóny

b)i)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena a kurz devizového trhu

Prémie nebo diskonty se odpisují

b)ii)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu

Prémie nebo diskonty se odpisují

b)iii)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu

Prémie nebo diskonty se odpisují

b)iv)

Obchodovatelné akciové nástroje

Tržní cena a kurz devizového trhu

c)

Zahraniční úvěry (vklady) nerezidentům eurozóny jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

c)

Zahraniční úvěry

Vklady v jmenovité hodnotě, přepočtené kurzem devizového trhu

d)

Ostatní zahraniční aktiva

Bankovky a mince měnových oblastí mimo eurozónu

d)

Ostatní zahraniční aktiva

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu

3.

Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny

a)

Investice do cenných papírů uvnitř eurozóny jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu, akciové nástroje držené jako součást devizových rezerv, všechny vydané rezidenty eurozóny

a)i)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena a kurz devizového trhu

Prémie nebo diskonty se odpisují

a)ii)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu

Prémie nebo diskonty se odpisují

a)iii)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení, a kurz devizového trhu

Prémie nebo diskonty se odpisují

a)iv)

Obchodovatelné akciové nástroje

Tržní cena a kurz devizového trhu

b)

Ostatní pohledávky za rezidenty eurozóny jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Úvěry, vklady, reverzní repa, ostatní

b)

Ostatní pohledávky

Vklady a ostatní úvěry v jmenovité hodnotě, přepočtené kurzem devizového trhu

4.

Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny

 

 

4.1

Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a úvěry

a)

Zůstatky u bank mimo eurozónu jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Běžné účty, termínové vklady, peníze půjčené na den, reverzní repa v souvislosti se správou cenných papírů v eurech

a)

Zůstatky u bank mimo eurozónu

Jmenovitá hodnota

b)

Investice do cenných papírů mimo eurozónu jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Akciové nástroje, směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu, všechny vydané nerezidenty eurozóny

b)i)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena

Prémie nebo diskonty se odpisují

b)ii)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

b)iii)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

b)iv)

Obchodovatelné akciové nástroje

Tržní cena

c)

Úvěry nerezidentům eurozóny jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

c)

Úvěry mimo eurozónu

Vklady v jmenovité hodnotě

d)

Cenné papíry vydané subjekty mimo eurozónu jiné než v položce „ostatní finanční aktiva“

Cenné papíry vydané nadnárodními nebo mezinárodními organizacemi, např. Evropskou investiční bankou, bez ohledu na jejich zeměpisné umístění

d)i)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena

Prémie/diskonty se odpisují

d)ii)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

d)iii)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

4.2

Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II

Poskytování úvěrů podle podmínek ERM II

Jmenovitá hodnota

5.

Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s operacemi měnové politiky

Položky 5.1 až 5.5: transakce podle příslušných nástrojů měnové politiky popsaných v příloze I obecných zásad ECB/2000/7 ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1)

 

5.1

Hlavní refinanční operace

Pravidelné reverzní transakce k poskytnutí likvidity s týdenní frekvencí a splatností obvykle jeden týden

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.2

Dlouhodobější refinanční operace

Pravidelné reverzní transakce k poskytnutí likvidity s měsíční frekvencí a splatností obvykle tři měsíce

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.3

Reverzní repo operace jemného dolaďování

Reverzní transakce prováděné jako ad hoc transakce pro účely jemného dolaďování

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.4

Strukturální reverzní repo operace

Reverzní transakce k úpravě strukturální pozice Eurosystému vůči finančnímu sektoru

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.5

Mezní zápůjční facilita

Poskytnutí likvidity přes noc za předem stanovenou úrokovou sazbu proti způsobilým aktivům (stálá facilita)

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

5.6

Pohledávky z vyrovnání marže

Dodatečné úvěry pro úvěrové instituce vyplývající ze zvýšení hodnoty aktiv poskytnutých k zajištění jiných úvěrů pro tyto úvěrové instituce

Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena

6.

Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny

Běžné účty, termínové vklady, peníze půjčené na den, reverzní repa v souvislosti se správou portfolií cenných papírů položky aktiv „cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech“, včetně transakcí vyplývajících z transformace dřívějších devizových rezerv eurozóny, a ostatní pohledávky. Korespondentské účty u zahraničních úvěrových institucí eurozóny. Ostatní pohledávky a operace, které nesouvisejí s operacemi měnové politiky Eurosystému

Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena

7.

Cenné papíry rezidentů euro-zóny v eurech

 

 

7.1

Cenné papíry držené pro účely měnové politiky

Cenné papíry vydané v eurozóně a držené pro účely měnové politiky. Dluhopisy ECB nakoupené za účelem jemného dolaďování

i)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena

Prémie nebo diskonty se odpisují

ii)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

iii)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

7.2

Ostatní cenné papíry

Cenné papíry jiné než v položce 7.1 „cenné papíry držené pro účely měnové politiky“ a v položce 11.3 „ostatní finanční aktiva“; směnky a kupónové dluhopisy, bezkupónové dluhopisy, papíry peněžního trhu držené přímo, včetně státních dluhopisů, které pochází z období před začátkem HMU, v eurech. Akciové nástroje

i)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena

Prémie nebo diskonty se odpisují

ii)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

iii)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

iv)

Obchodovatelné akciové nástroje

Tržní cena

8.

Pohledávky v eurech za vládními institucemi

Pohledávky vůči vládním institucím z doby před HMU (neobchodovatelné cenné papíry, úvěry)

Vklady/úvěry ve jmenovité hodnotě, neobchodovatelné cenné papíry v pořizovací ceně

9.

Pohledávky uvnitř Eurosystému

 

 

9.1

Pohledávky z vlastních směnek na krytí emise dluhopisů ECB

Položka pouze pro rozvahy ECB

Vlastní směnky vydané národními centrálními bankami na základě vzájemné dohody (back-to-back agreement) v souvislosti s dluhopisy ECB

Jmenovitá hodnota

9.2

Pohledávky související s přidělováním eurobankovek v rámci Eurosystému

Pohledávky související s vydáním bankovek Evropskou centrální bankou podle rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (2)

Jmenovitá hodnota

9.3

Ostatní pohledávky v rámci Eurosystému (netto)

Čistá pozice těchto podpoložek:

a)

pohledávky netto ze zůstatků účtů systému TARGET2 a korespondentských účtů národních centrálních bank, tj. částka netto pohledávek a závazků – viz též položka pasiv „ostatní závazky v rámci Eurosystému (netto)“

a)

Jmenovitá hodnota

b)

ostatní případné pohledávky uvnitř Eurosystému denominované v eurech, včetně prozatímního přerozdělování měnového příjmu ECB národním centrálním bankám

b)

Jmenovitá hodnota

10.

Nevypořádané položky

Pohledávky z platebních operací, které se v bance zpracovávají, včetně šeků k inkasu

Jmenovitá hodnota

11.

Ostatní aktiva

 

 

11.1

Mince eurozóny

Euromince

Jmenovitá hodnota

11.2

Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva

Pozemky a budovy, zařízení a vybavení včetně počítačového vybavení, programové vybavení

Pořizovací cena snížená o odpisy

Odpisy jsou systematickou alokací odepisovatelné částky aktiva během doby jeho použitelnosti. Dobou použitelnosti je období, během kterého se očekává, že aktivum bude daným subjektem používáno. Liší-li se očekávání od původních odhadů, lze dobu použitelnosti jednotlivých dlouhodobých hmotných aktiv systematicky přezkoumávat. Soubory aktiv mohou zahrnovat složky s různou dobou použitelnosti. Doba použitelnosti těchto složek by měla být posuzována jednotlivě

Náklady nehmotných aktiv zahrnují pořizovací cenu nehmotného aktiva. Jiné přímé či nepřímé náklady je třeba vyúčtovat

Kapitalizace výdajů: limitována (méně než 10 000 EUR bez DPH: nedochází ke kapitalizaci)

11.3

Ostatní finanční aktiva

Majetkové účasti a investice do dceřiných společností, akcie držené ze strategických důvodů

Cenné papíry včetně akcií a ostatní finanční nástroje a zůstatky, včetně termínových vkladů a běžných účtů, držené jako účelové portfolio

Reverzní repa s úvěrovými institucemi v souvislosti se správou portfolií cenných papírů v této položce

a)

Obchodovatelné akciové nástroje

Tržní cena

b)

Majetkové účasti a neobchodovatelné akcie a jakékoli jiné akciové nástroje držené jako stálá investice

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

c)

Investice do dceřiných společností nebo významné účasti

Hodnota aktiva netto

d)

Obchodovatelné cenné papíry jiné než držené do splatnosti

Tržní cena

Prémie nebo diskonty se odpisují

e)

Obchodovatelné cenné papíry klasifikované jako držené do splatnosti nebo držené jako stálá investice

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

Prémie nebo diskonty se odpisují

f)

Neobchodovatelné cenné papíry

Pořizovací cena, v níž se zohlední znehodnocení

g)

Zůstatky u bank a úvěry

Jmenovitá hodnota, přepočtená kurzem devizového trhu, pokud jsou zůstatky/vklady v cizích měnách

11.4

Rozdíly z přecenění podrozvahových nástrojů

Rozdíly z přecenění měnových forwardů, měnových swapů, úrokových swapů, dohod o forwardové úrokové míře, forwardových transakcí s cennými papíry, měnových spotových transakcí ode dne sjednání transakce do dne vypořádání

Čistá pozice mezi forwardovým a spotovým obchodem za kurz devizového trhu

11.5

Položky časového rozlišení aktivní

Příjmy, které dosud nejsou splatné, ale které musí být připočteny k vykazovanému období. Náklady příštích období a časové rozlišení úroků (tj. naběhlý úrok nabytý s cenným papírem)

Jmenovitá hodnota, cizí měna se přepočte tržním kurzem

11.6

Ostatní

a)

Zálohy, úvěry a ostatní menší položky. Úvěry poskytnuté na základě správy majetku

a)

Jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena

b)

Investice související s vklady klientů ve zlatě

b)

Tržní hodnota

c)

Čistá penzijní aktiva

c)

Podle čl. 22 odst. 3

d)

Nevyrovnané pohledávky vzniklé v důsledku selhání protistran Eurosystému v kontextu úvěrových operací Eurosystému

d)

Jmenovitá/návratná hodnota (před/po úhradě ztrát)

e)

Aktiva nebo pohledávky (vůči třetím osobám) přivlastněné a/nebo nabyté v souvislosti s realizací zajištění poskytnutého protistranami Eurosystému, u nichž došlo k selhání

e)

Pořizovací cena (v případě finančních aktiv denominovaných v cizí měně se přepočte kurzem devizového trhu v okamžiku nabytí)

12.

Ztráta za rok

 

Jmenovitá hodnota


PASIVA

Položka rozvahy

Obsah položky rozvahy

Princip ocenění

1.

Bankovky v oběhu

Eurobankovky vydané ECB podle rozhodnutí ECB/2001/15

Jmenovitá hodnota

2.

Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s operacemi měnové politiky

Položky 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: vklady v eurech popsané v příloze I obecných zásad ECB/2000/7

 

2.1

Běžné účty (systém minimálních rezerv)

Euroúčty úvěrových institucí uvedených v seznamu finančních institucí, které podléhají povinnosti minimálních rezerv podle statutu. Tato položka obsahuje v prvé řadě účty používané k držení minimálních rezerv

Jmenovitá hodnota

2.2

Vkladová facilita

Vklady přes noc – jednodenní vklady za předem stanovenou úrokovou sazbu (stálá facilita)

Jmenovitá hodnota

2.3

Termínové vklady

Inkaso za účelem absorpce likvidity na základě operací jemného dolaďování

Jmenovitá hodnota

2.4

Repo operace jemného dolaďování

Transakce související s měnovou politikou za účelem absorpce likvidity

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

2.5

Závazky z vyrovnání marže

Vklady úvěrových institucí vzniklé ze snížení hodnoty aktiv poskytnutých k zajištění úvěrů pro tyto úvěrové instituce

Jmenovitá hodnota

3.

Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny

Repo transakce v souvislosti se současnými reverzními repy v rámci správy portfolií cenných papírů v položce aktiv „cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech“. Ostatní operace, které nesouvisejí s operacemi měnové politiky Eurosystému. Běžné účty úvěrových institucí jsou vyloučeny

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

4.

Emitované dluhopisy ECB

Pouze položka rozvahy ECB.

Dluhopisy popsané v příloze I obecných zásad ECB/2000/7. Bezkupónové cenné papíry vydané za účelem absorpce likvidity

Jmenovitá hodnota

5.

Závazky v eurech vůči jiným rezidentům eurozóny

 

 

5.1

Závazky vůči vládním institucím

Běžné účty, termínové vklady, vklady splatné na požádání

Jmenovitá hodnota

5.2

Ostatní závazky

Běžné účty zaměstnanců, společností a klientů (včetně finančních institucí uvedených v seznamu institucí osvobozených od povinnosti držet minimální rezervy – viz položka pasiv 2.1) atd.; termínové vklady, vklady splatné na požádání

Jmenovitá hodnota

6.

Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny

Běžné účty, termínové vklady, vklady splatné na požádání včetně účtů pro účely platebního styku a účtů pro správu rezerv: jiných bank, centrálních bank, mezinárodních nebo nadnárodních institucí včetně Evropské komise; běžné účty jiných vkladatelů. Repa v souvislosti se současnými reverzními repy pro správu cenných papírů v eurech. Zůstatky na účtech systému TARGET 2 národních centrálních bank členských států, které nepřijaly euro

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

7.

Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny

Běžné účty. Závazky z rep; obvykle investiční transakce s aktivy v cizí měně nebo zlatem

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu na konci roku

8.

Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny

 

 

8.1

Vklady, zůstatky a jiné závazky

Běžné účty. Závazky z rep; obvykle investiční transakce s aktivy v cizí měně nebo zlatem

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu na konci roku

8.2

Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II

Výpůjčky podle podmínek ERM II

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu na konci roku

9.

Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání udělená MMF

Částka zvláštních práv čerpání, která byla původně přidělena dané zemi nebo národní centrální bance

Jmenovitá hodnota, přepočet kurzem devizového trhu na konci roku

10.

Závazky uvnitř Eurosystému

 

 

10.1

Závazky z převodu devizových rezerv

Položka rozvahy ECB (v eurech)

Jmenovitá hodnota

10.2

Ostatní závazky v rámci Eurosystému (netto)

Čistá pozice těchto podpoložek:

a)

závazky netto ze zůstatků na účtech systému TARGET a na korespondentských účtech národních centrálních bank, tj. částka netto pohledávek a závazků – viz také položka aktiv „ostatní pohledávky v rámci Eurosystému (netto)“

a)

Jmenovitá hodnota

b)

ostatní případné závazky uvnitř Eurosystému denominované v eurech, včetně prozatímního přerozdělování příjmů ECB z eurobankovek národním centrálním bankám

b)

Jmenovitá hodnota

11.

Nevypořádané položky

Závazky z platebních operací, které se v bance zpracovávají (včetně žirových převodů)

Jmenovitá hodnota

12.

Ostatní pasiva

 

 

12.1

Rozdíly z přecenění podrozvahových nástrojů

Rozdíly z přecenění měnových forwardů, měnových swapů, úrokových swapů, dohod o forwardové úrokové míře, forwardových transakcí s cennými papíry, měnových spotových transakcí ode dne sjednání transakce do dne vypořádání

Čistá pozice mezi forwardovým a spotovým obchodem za kurz devizového trhu

12.2

Položky časového rozlišení pasivní

Náklady, které dosud nejsou splatné, ale vztahují se k vykazovanému období. Výnosy získané ve vykazovaném období, vztahující se k budoucímu období

Jmenovitá hodnota, cizí měna přepočtena za tržní kurz

12.3

Ostatní

a)

Daňové závazky. Účty v cizí měně ke krytí úvěrů nebo záruk. Repa s úvěrovými institucemi v souvislosti se současnými reverzními repy pro správu portfolií cenných papírů v položce aktiv „ostatní finanční aktiva“. Povinné vklady kromě minimálních rezerv. Jiné menší položky. Závazky ze správy svěřeného majetku

a)

Jmenovitá hodnota nebo cena repa

b)

Vklady klientů ve zlatě

b)

Tržní hodnota

c)

Čisté závazky z penzí

c)

Podle čl. 22 odst. 3

13.

Rezervy

a)

Na kurzová, úroková a úvěrová rizika a rizika související s cenou zlata a na ostatní účely, např. očekávané budoucí náklady a příspěvky podle článku 49.2 statutu ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka

a)

Pořizovací cena nebo jmenovitá hodnota

b)

Na rizika protistran vyplývající z operací měnové politiky

b)

Jmenovitá hodnota

14.

Účty přecenění

a)

Účty přecenění související s cenovými pohyby zlata, všech typů cenných papírů v eurech, všech typů cenných papírů v cizí měně, opcí, rozdíly z tržního ocenění u úrokových derivátů; účty přecenění související s pohyby směnných kurzů pro každou jednotlivou měnu, včetně měnových swapů nebo forwardů a zvláštních práv čerpání

b)

Zvláštní účty přecenění vyplývající z příspěvků podle článku 49.2 statutu ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka – viz čl. 11 odst. 2

Rozdíl přecenění mezi průměrnou cenou a tržní hodnotou, cizí měna přepočtena za tržní kurz

15.

Kapitál a rezervní fondy

 

 

15.1

Kapitál

Splacený základní kapitál

Jmenovitá hodnota

15.2

Rezervní fondy

Zákonné rezervy podle článku 33 statutu a příspěvky podle článku 49.2 statutu ve vztahu k centrálním bankám členských států, pro které byla zrušena výjimka

Jmenovitá hodnota

16.

Zisk za rok

 

Jmenovitá hodnota“

2.

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

ZVEŘEJNĚNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ECB

(v milionech EUR)

Výkaz zisku a ztráty za rok končící dnem 31. prosince …

Vykazovaný rok

Předchozí rok

1.1.1

Úrokové výnosy z devizových rezerv

 

 

1.1.2

Úrokové výnosy z rozdělení eurobankovek v rámci Eurosystému

 

 

1.1.3

Ostatní úrokové výnosy

 

 

1.1

Úrokové výnosy

 

 

1.2.1

Úročení pohledávek národních centrálních bank z převedených devizových rezerv

 

 

1.2.2

Ostatní úrokové náklady

 

 

1.2

Úrokové náklady

 

 

1.

Čistý úrokový výnos

 

 

2.1

Realizované zisky nebo ztráty z finančních operací

 

 

2.2

Snížení hodnoty finančních aktiv a pozic

 

 

2.3

Převod do/z rezerv na kurzová, úroková a úvěrová rizika a rizika související s cenou zlata

 

 

2.

Čistý výsledek finančních operací, snížení hodnoty a rezerv ke krytí rizik

 

 

3.1

Výnosy z poplatků a provizí

 

 

3.2

Náklady na poplatky a provize

 

 

3.

Čistý výnos/náklad z poplatků a provizí (4)

 

 

4.

Výnos z akcií a majetkových účastí

 

 

5.

Ostatní výnosy

 

 

Čisté výnosy celkem

 

 

6.

Osobní náklady (5)

 

 

7.

Správní náklady (5)

 

 

8.

Odpisy dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv

 

 

9.

Náklady na bankovky (6)

 

 

10.

Ostatní náklady

 

 

(Ztráta)/zisk za rok

 

 


(1)  Úř. věst. L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52.

(3)  ECB může případně zveřejnit přesné částky v eurech nebo částky jinak zaokrouhlené.

(4)  Rozdělení na výnosy a náklady může být případně uvedeno ve vysvětlivkách k roční účetní závěrce.

(5)  Včetně rezerv na správní náklady.

(6)  Tato položka se používá, zadává-li se výroba bankovek externím subjektům (zachycují se v ní náklady služeb poskytnutých externími společnostmi, kterým byla svěřena výroba bankovek jménem centrálních bank). Doporučuje se, aby náklady vzniklé v souvislosti s vydáváním eurobankovek byly zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku, kdy jsou fakturovány nebo jinak vzniknou, viz též obecné zásady ECB/2006/16.“


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/71


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 22. prosince 2009

o očkování proti sezónní chřipce

(Text s významem pro EHP)

(2009/1019/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 168 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sezónní chřipka je nakažlivé virové onemocnění, které se v Evropě vyskytuje ve formě epidemie během zimních měsíců. Patří k nejzávažnějším a nejobvyklejším přenosným nemocem a je významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti ve všech členských státech.

(2)

V některých případech dochází ke komplikacím, které jsou závažnější než u běžné infekce dýchacích cest a způsobují těžký zápal plic nebo další vedlejší komplikace vedoucí v některých případech k úmrtí. K těmto komplikacím dochází mnohem častěji u starších věkových skupin a u osob s chronickými onemocněními.

(3)

Sezónní chřipku lze zmírnit očkováním, ale virus často mění složení svých antigenů, a proto je složení očkovacích látek pravidelně přezkoumáváno odbornými skupinami Světové zdravotnické organizace (WHO).

(4)

Světové zdravotnické shromáždění konané v roce 2003 přijalo usnesení 56.19 s cílem zvýšit míru proočkovanosti proti chřipce u všech vysoce ohrožených osob tak, aby bylo do roku 2006 dosaženo proočkovanosti u starších věkových skupin obyvatelstva alespoň ve výši 50 % a do roku 2010 ve výši 75 %.

(5)

Dne 26. října 2005 a 14. června 2006 přijal Evropský parlament usnesení s názvem „Strategie boje proti pandemii chřipky“ a „Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství“ vyzývající členské státy k intenzivnějšímu očkování proti chřipce v souladu s doporučeními WHO. V těchto usneseních byly členské státy rovněž vyzvány, aby v souladu s doporučeními WHO zvýšily proočkovanost v období mezi pandemiemi.

(6)

Na úrovni Evropské unie by proto měla být přijata společná opatření za účelem zmírnění dopadu sezónní chřipky tím, že se bude podporovat očkování u ohrožených skupin a u zdravotnických pracovníků. Účelem tohoto doporučení je co možná nejdříve a nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015 dosáhnout cíle 75 % proočkovanosti u starších věkových skupin, jako doporučila WHO. Tento cíl 75 % proočkovanosti by měl být pokud možno rozšířen i na ohroženou skupinu osob s chronickými onemocněními, přičemž by se mělo přihlížet k pokynům vydaným Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

(7)

Vyšší proočkovanost u ohrožených skupin by rovněž přispěla k vyšší proočkovanosti obecně, a to i u zdravotnických pracovníků.

(8)

Prvním nutným krokem k uskutečnění těchto změn je o problému sezónní chřipky informovat prostřednictvím kampaní pro veřejnost i odborníky všechny dotčené osoby ve zdravotnictví, ohrožené skupiny, zdravotnické pracovníky, lékaře, řídící pracovníky ve zdravotnictví a tvůrce politik. Zdravotničtí pracovníci by měli být informováni o zvláštním riziku, jemuž jsou vystaveni jejich pacienti, kteří jsou více ohroženi. Zdravotničtí pracovníci by měli být rovněž informováni o tom, že jsou odpovědní za to, aby svým pacientům poskytovali náležité poradenství o očkování.

(9)

Především je nezbytné na vnitrostátní úrovni shromáždit specifické a srovnatelné údaje o míře využívání očkování u ohrožených skupin, aby bylo možné náležitě vyhodnotit situaci ve všech členských státech. Tyto údaje nebyly doposud vždy k dispozici. Na základě těchto údajů budou moci Komise a členské státy sdílet informace a osvědčené postupy se třetími zeměmi prostřednictvím stávajících informačních kanálů mezinárodní spolupráce v oblasti péče o zdraví.

(10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (1) pověřilo ECDC zejména úkolem poskytovat Komisi a členským státům technické a vědecké odborné znalosti. ECDC také provozuje specializovanou síť zřízenou pro účely dozoru nad sezónní chřipkou podle rozhodnutí Komise 2000/96/ES ze dne 22. prosince 1999 o přenosných nemocích, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2). ECDC by proto mělo členským státům napomáhat při poskytování vědeckých odborných znalostí o očkování proti sezónní chřipce.

(11)

V souvislosti s očkováním proti sezónní chřipce je zřejmé, že dosažení cíle 75 % proočkovanosti u starších věkových skupin, který doporučila WHO, bude možné usnadnit pomocí společných opatření na úrovni Evropské unie,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1)

Členské státy se vybízejí, aby podle potřeby přijaly a prováděly národní, regionální nebo místní akční plány či politiky zaměřené na zlepšení proočkovanosti proti sezónní chřipce tak, aby bylo co možná nejdříve a nejlépe do zimního období na přelomu let 2014 a 2015 dosaženo 75 % proočkovanosti u „starších věkových skupin“a pokud možno i u dalších ohrožených skupin uvedených v bodě 2 písm. a), pokud se tak již nestalo. Členské státy se rovněž vybízejí ke zvýšení proočkovanosti u zdravotnických pracovníků.

V akčních plánech či politikách by měly být zohledněny nedostatky zjištěné na vnitrostátní úrovni a stanoven způsob, jakým mají být organizovány činnosti uvedené v bodě 2 písm. b) a c).

2)

V rámci akčních plánů či politik uvedených v bodě 1 se členské státy vybízejí, aby:

a)

zohlednily definici pojmů „starší věkové skupiny“ a „ohrožené skupiny“ uvedených v pokynech vydaných ECDC;

b)

pomocí měření zjistily míru využívání očkování ve všech ohrožených skupinách a provedly rozbor důvodů, proč si někteří lidé nepřejí být očkováni;

c)

podporovaly vzdělávání, odbornou přípravu a výměnu informací o sezónní chřipce a očkování prostřednictvím:

i)

akcí zaměřených na poskytování informací zdravotnickým pracovníkům,

ii)

akcí zaměřených na poskytování informací o rizicích spojených s chřipkou a prevenci chřipky určených osobám patřícím do ohrožených skupin a jejich rodinným příslušníkům,

iii)

účinných informačních akcí zaměřených na odstranění překážek bránících využívání očkování.

3)

Členské státy se vybízejí, aby dobrovolně podávaly Komisi zprávy o provádění tohoto doporučení, zejména o proočkovanosti dosažené u ohrožených skupin.

4)

Komise se vyzývá, aby na základě údajů, které členské státy dají k dispozici, podávala Radě pravidelné zprávy o provádění tohoto doporučení.

5)

Komise se vyzývá, aby prostřednictvím rámcových programů pro výzkum nadále podporovala výzkum chřipky.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 28, 3.2.2000, s. 50.


29.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/73


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2009

o bezpečném provádění používání paliva s nízkým obsahem síry loděmi kotvícími v přístavech Společenství

(Text s významem pro EHP)

(2009/1020/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4b směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech ve znění pozdějších předpisů (1) stanoví maximální obsah síry v lodních palivech používaných loděmi kotvícími v přístavech Společenství, včetně (od 1. ledna 2010) povinnosti členských států zabezpečit, aby plavidla nepoužívala lodní paliva s obsahem síry vyšším než 0,1 % hmotnostních a aby se na jejich území neuváděly na trh lodní plynové oleje s obsahem síry vyšším n