ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.341.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 341

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
22. prosince 2009


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/965/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 8680)  ( 1 )

1

 

 

2009/966/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES

14

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

22.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/1


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009

o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2009) 8680)

(Text s významem pro EHP)

(2009/965/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice (č. ERA/REC/XA/01-2009) ze dne 17. dubna 2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 27 odst. 3 směrnice 2008/57/ES vyžaduje, aby Evropská agentura pro železnice vypracovala referenční dokument odkazující na všechny vnitrostátní předpisy uplatňované členskými státy pro uvedení vozidla do provozu. Tento dokument musí obsahovat vnitrostátní předpisy jednotlivých členských států pro každý z parametrů uvedených v příloze VII směrnice 2008/57/ES a upřesňovat skupinu uvedenou v oddíle 2 uvedené přílohy, do které tyto předpisy patří. Tyto předpisy musí sestávat z pravidel oznámených podle čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES včetně pravidel oznámených po přijetí technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) (zvláštní případy, otevřené body, výjimky) a předpisů oznámených podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (2). První znění referenčního dokumentu má být Komisi předloženo nejpozději do 1. ledna 2010.

(2)

Aby bylo v souvislosti s konkrétním parametrem možné jednotlivé požadavky obsažené v technických specifikacích pro interoperabilitu a požadavky obsažené ve vnitrostátních předpisech porovnávat a křížově na ně odkazovat, měl by seznam parametrů, které mají být zkontrolovány, když jsou uváděna do provozu vozidla, která nevyhovují technickým specifikacím pro interoperabilitu, na jedné straně zachovat slučitelnost se stávajícími dohodami založenými na vnitrostátních předpisech a měl by z těchto dohod vycházet, na druhé straně by měl odrážet technické specifikace pro interoperabilitu. Proto je nutné, aby byl seznam parametrů výrazně podrobnější, než je seznam v současnosti uvedený v oddílu 1 přílohy VII směrnice 2008/57/ES. Je vhodné přijmout podrobný seznam parametrů stanovený v příloze tohoto rozhodnutí, který bude základem referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Referenční dokument uvedený v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES se vypracuje na základě seznamu parametrů stanoveného v příloze tohoto rozhodnutí.

Dokument bude rovněž obsahovat základní informace o vnitrostátním právním rámci každého členského státu, který se vztahuje na uvádění železničních vozidel do provozu.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice zastoupené výkonným ředitelem.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.


PŘÍLOHA

Seznam parametrů, který se použije pro klasifikaci vnitrostátních předpisů v referenčním dokumentu uvedeném v článku 27 směrnice 2008/57/ES

Ozn.

Parametry

Vysvětlivky

1.0

Obecná dokumentace

obecná dokumentace (včetně popisu nového, obnoveného či modernizovaného vozidla a jeho plánovaného využití, informací o konstrukci, opravách, provozu a údržbě, technické dokumentace atd.)

1.1

Obecná dokumentace

obecná dokumentace, technický popis vozidla, jeho konstrukce a plánovaného využití pro určitý druh dopravy (dálkový vlak, příměstská vozidla, služby pro dojíždějící osoby atd.) včetně plánové a maximální návrhové rychlosti, včetně obecných plánů, diagramů a nezbytných údajů pro registry, tj. délky vozidla, uspořádání náprav, rozvoru náprav, hmotnosti na jednotku atd.

1.2

Pokyny a požadavky týkající se údržby

 

1.2.1

Pokyny pro údržbu

příručky a brožury pro údržbu včetně požadavků nutných k udržení úrovně konstrukční bezpečnosti vozidla

veškeré vhodné odborné kvalifikace, tj. dovednosti požadované k údržbě zařízení

1.2.2

Kniha se schématem údržby a jeho odůvodněním

 

1.3

Pokyny a dokumentace pro provoz

 

1.3.1

Pokyny pro provoz za běžných a zhoršených podmínek vozidla

 

1.4

Traťové zkoušky celého vozidla

 

2.0

Konstrukce a mechanické součásti

mechanická neporušenost a rozhraní mezi vozidly (včetně táhlového ústrojí a nárazníků, lávek), pevnosti konstrukce vozidla a spojovacích součástí (např. sedel), náložnosti, pasivní bezpečnosti (včetně vnitřní a vnější odolnosti proti nárazům)

2.1

Konstrukce vozidla

 

2.1.1

Pevnost a neporušenost

Tento parametr zahrnuje např. požadavky na mechanickou pevnost vozové skříně, spodního rámu, vypružení, spřáhel, zametače kolejí a sněžného pluhu. Mechanická pevnost jednotlivých položek tohoto seznamu, např. podvozku, pojezdu, skříně ložiska nápravy, nápravy, kola a sběrače bude definována samostatně.

2.1.2

Náložnost

 

2.1.2.1

Podmínky zatížení a vážená hmotnost

 

2.1.2.2

Zatížení nápravy a zatížení kol

Pro jednotlivá kola/nápravy v souladu s podmínkami zatížení bodu 2.1.2.1

2.1.3

Spojovací technologie

 

2.1.4

Zdvihání a zvedání

 

2.1.5

Připevnění zařízení ke konstrukci vozové skříně

 

2.1.7

Spoje použité mezi různými částmi vozidla

např. spoj/vypružení mezi vozovou skříní a podvozkem

2.2

Mechanická rozhraní pro koncové spřáhlo nebo vnitřní spřáhlo

 

2.2.1

Automatická spřáhla

 

2.2.2

Charakteristika odtahového spřáhla

provozní požadavky na odtahové vlaky viz rovněž 13.1 a 13.3

2.2.3

Šroubovky

 

2.2.4

Složky nárazníků, vnitřních spřáhel a táhlového ústrojí

včetně konstrukce, funkčnosti a vlastností, např. pružnosti nárazníků

2.2.5

Označení nárazníků

 

2.2.6

Táhlový hák

 

2.2.7

Lávky

 

2.3

Pasivní bezpečnost

včetně např. pluhu pro vychýlení překážek, omezení zpomalení, prostoru pro přežití, konstrukční integrity obsazených prostorů, snížení nebezpečí vykolejení a vzájemného najetí vozidel na sebe, omezení následků nárazu do překážky na kolejích, vnitřních úchytů pro pasivní bezpečnost

3

Vzájemné působení kolejí a vozidla a rozchod

mechanická rozhraní s infrastrukturou (včetně statického a dynamického chování, průjezdných průřezů a lícování, rozchodu, pojezdu atd.)

3.1

Obrys vozidla

slučitelnost profilu vozidla s infrastrukturou a jinými vozidly (statický a dynamický obrys) na základě referenčního statického a dynamického obrysu

3.1.1

Zvláštní případ

zvláštní případy (např. vozidla, která mají být převezena na trajektu)

3.2

Dynamika vozidla

dynamické chování kolejového vozidla včetně ekvivalentní kuželovitosti, kritéria nestability, náklonu, zabezpečení proti vykolejení na zborcené koleji, namáhání kolejí atd.

3.2.1

Jízdní bezpečnost a dynamika

včetně tolerance vozidla vůči deformaci kolejí, jízdy v zatáčce či na zborcených kolejích, bezpečné jízdy v bodech a křižovatkových výhybkách atd.

3.2.2

Ekvivalentní kuželovitost, tvar jízdního obrysu kola a mezní hodnoty

 

3.2.3

Porovnávací parametry namáhání koleje

např. dynamická kolová síla, kolové síly vyvíjené dvojkolím na koleje (kvazistatická kolová síla, maximální celková dynamická boční síla, kvazistatická vodící síla)

3.2.4

Vertikální zrychlení

např. dynamické účinky přenášené na mostovky včetně rezonance v mostech

3.3

Podvozky/pojezdy

 

3.3.1

Podvozky

 

3.3.2

Dvojkolí (náprava + kola)

včetně dvojkolí s měnitelným rozchodem, těla nápravy atd.

3.3.3

Kolo

 

3.3.4

Rozhraní kola a kolejnice (včetně mazání a pískování okolku kola)

rozhraní kola a kolejnice (včetně mazání okolku kola, vrchního výkyvu / vzájemné opotřebení kolejí a kol a požadavky na pískování vyplývající z trakce, brzdění, detekce vlaků)

3.3.5

Ložiska dvojkolí

 

3.3.6

Minimální poloměr oblouku, který má být překonán

hodnoty a podmínky (např. připojený/odpojený osobní vůz)

3.3.7

Ochranný kryt

„ochrana kol před překážkami na kolejích“

3.4

Mezní hodnota nejvyššího podélného pozitivního a negativního zrychlení

 

4

Brzdění

položky týkající se brzdění (včetně zařízení protismyku, ovládání brzdění a provozních brzdných vlastností, nouzového a zajišťovacího režimu)

4.1

Funkční požadavky na brzdění na úrovni vlaku

např. automatičnost, soustavnost, nevyčerpatelnost…

4.2

Bezpečnostní požadavky na brzdění na úrovni vlaku

 

4.2.1

Vzájemné blokování trakce / brzdění

např. omezení trakce

4.3

Brzdná soustava

Uznávaná konstrukce a související normy

odkaz na stávající řešení, např. UIC

4.4

Povel k brzdění

požadavek na povel k brzdění podle typu brzdy, např. počtu a typu zařízení, povolené prodlení mezi povelem a akcí brzdy…

4.4.1

Povel k nouzovému brzdění

 

4.4.2

Povel k provoznímu brzdění

 

4.4.3

Povel k přímému brzdění

 

4.4.4

Povel k dynamickému brzdění

 

4.4.5

Povel k zajišťovacímu brzdění

 

4.5

Brzdné vlastnosti

 

4.5.1

Nouzové brzdění

 

4.5.2

Provozní brzdění

 

4.5.3

Výpočty týkající se tepelné kapacity

 

4.5.4

Zajišťovací brzda

 

4.6

Ovládání brzdné adheze

 

4.6.1

Mezní hodnota profilu adheze mezi kolejí a kolem

 

4.6.2

Systém protiskluzové ochrany kol

 

4.7

Tvorba brzdné síly

požadavek na zařízení vytvářející brzdnou sílu, podle typu brzdy

4.7.1

Třecí brzda

včetně vlastností materiálů, např. u kompozitních brzdových špalíků

4.7.1.1

Brzdové špalíky

 

4.7.1.2

Brzdové kotouče

 

4.7.1.3

Brzdové destičky

 

4.7.2

Dynamická brzda související s trakcí

 

4.7.3

Elektromagnetická kolejnicová brzda

 

4.7.4

Kolejnicová brzda s vířivými proudy

 

4.7.5

Zajišťovací brzda

 

4.8

Stav brzd a signalizace závady

 

4.9

Požadavky na brzdy pro záchranné účely

 

5.0

Položky týkající se cestujících

vybavení a prostředí pro cestující včetně oken a dveří pro cestující a požadavků týkajících se osob se sníženou pohyblivostí atd.

5.1

Přístup

funkční a technické specifikace, např. pro osoby se sníženou pohyblivostí

5.1.1

Vnější dveře

 

5.1.2

Vnitřní dveře

 

5.1.3

Průchozí profily

 

5.1.4

Stupátka a osvětlení

 

5.1.5

Změny výšky podlahy

 

5.1.6

Madla

 

5.1.7

Pomocná zařízení pro nastupování

 

5.2

Okna

např. mechanické vlastnosti oken a skla, požadavky pro nouzové případy

mechanické vlastnosti čelního skla viz 9.1.3.1

5.3

Toalety

vyprazdňování toalet viz 6.2.1.1

5.4

Informace pro cestující

 

5.4.1

Veřejný dorozumívací systém

 

5.4.2

Značky a informace

včetně bezpečnostních pokynů pro cestující a značení při nouzových situacích pro cestující

5.5

Sedadla a režimy pro soukromá pozemní pohyblivá rádiová zařízení (PRM)

kromě přístupu (zahrnut v bodě 5.1)

5.6

Zvláštní vybavení pro cestující

 

5.6.1

Výtahové systémy

soulad s CE či vnitrostátním předpisem, pokud existuje

5.6.2

Systémy vytápění, ventilace a klimatizace

např. kvalita vnitřního vzduchu, požadavky pro případ požáru (vypínání)

5.6.3

Jiné

např. jednotky pro výdej nápojů

6.0

Podmínky prostředí a aerodynamické vlivy

vliv prostředí na vozidlo a vliv vozidla na prostředí (včetně aerodynamických vlivů a rozhraní mezi vozidlem a kolejovou částí železniční soustavy a rozhraní s vnějším prostředím)

6.1

Vliv prostředí na vozidlo

 

6.1.1

Podmínky prostředí ovlivňující vozidlo

 

6.1.1.1

Nadmořská výška

 

6.1.1.2

Teplota

 

6.1.1.3

Vlhkost

např. opatření proti srážení vlhkosti a zamrzání

6.1.1.4

Déšť

 

6.1.1.5

Sníh, led a kroupy

např. zařízení pro odklízení sněhu, sněžný pluh, nezamrzající topná tělesa atd.

6.1.1.6

Sluneční záření

 

6.1.1.7

Chemické látky a částice

vliv chemických látek a malých předmětů ve vzduchu (např. štěrku) na vybavení a funkce vozidla

6.1.2

Aerodynamické vlivy na vozidlo

aerodynamické dopady na vybavení a funkce vozidla

6.1.2.1

Vlivy bočního větru

dopad bočního větru na vybavení a funkce vozidla

6.1.2.2

Maximální kolísání tlaku v tunelu

dopad rychlých změn tlaku v okolním prostředí na vybavení a funkce vozidla

6.2

Vliv vozidla na prostředí

 

6.2.1

Vypouštění chemických látek a částic

mezní hodnoty pro vypouštění chemických látek a částic z vozidla

6.2.1.1

Vyprazdňování toalet

vyprazdňování toalet do vnějšího prostředí

6.2.1.2

Vypouštění výfukových plynů

vypouštění výfukových plynů do vnějšího prostředí

6.2.2

Mezní hodnoty emisí hluku

mezní hodnoty emisí hluku z vozidla do vnějšího prostředí

6.2.2.1

Dopad vnějšího hluku

dopad vnějšího hluku způsobeného vozidlem na prostředí kolem železniční soustavy

6.2.2.2

Dopad hluku při stání

dopad hluku způsobeného stojícím vozidlem na prostředí kolem železniční soustavy

6.2.2.3

Dopad hluku při rozběhu

dopad hluku způsobeného vozidlem při rozběhu na prostředí kolem železniční soustavy

6.2.2.4

Dopad hluku projíždějícího vozidla

dopad hluku způsobeného projíždějícím vozidlem na prostředí kolem železniční soustavy

6.2.3

Mezní hodnoty dopadu aerodynamického zatížení

mezní hodnoty dopadu aerodynamického zatížení vyvíjeného vozidlem na jiné části železniční soustavy a na prostředí

6.2.3.1

Tlakové impulsy čela soupravy

vliv tlakových impulsů vyvíjených čelem soupravy na koleje

6.2.3.2

Aerodynamický dopad na cestující/materiály na nástupišti

aerodynamické rušení působené cestujícím/materiálům na nástupišti včetně metod posouzení a provozních podmínek zatížení

6.2.3.3

Aerodynamický dopad na pracovníky pracující podél trati

aerodynamické rušení působené pracovníkům pracujícím podél trati

6.2.3.4

Nabírání štěrku a odrazy na okolní majetek

 

7.0

Požadavky na vnější výstrahu, funkce značení a neporušenost softwaru

vnější výstrahy, funkce značení a neporušenost softwaru, např. bezpečnostní funkce ovlivňující chování vlaku včetně vlakové sběrnice

7.1

Neporušenost softwaru využívaného pro bezpečnostní funkce

např. neporušenost softwaru vlakové sběrnice

7.2

Zraková a zvuková identifikace vozidla a výstražné funkce

 

7.2.1

Označení vozidla

 

7.2.2

Vnější osvětlení

 

7.2.2.1

Světlomety

 

7.2.2.2

Čelní návěstní svítilny

 

7.2.2.3

Koncové návěstní svítilny

 

7.2.2.4

Ovládání svítilen

 

7.2.3

Výstražná houkačka

 

7.2.3.1

Tóny výstražné houkačky

 

7.2.3.2

Hladiny akustického tlaku výstražné houkačky

mimo kabinu – hladina vnitřního hluku viz 9.2.1.2

7.2.3.3

Výstražné houkačky, ochrana

 

7.2.3.4

Výstražné houkačky, ovládání

 

7.2.3.5

Ověření hladin akustického tlaku výstražných houkaček

 

7.2.4

Konzoly

např. požadavky na koncové signály: světla, praporky atd.

8.0

Palubní elektrické napájení a řídicí systémy

palubní pohonný systém, systém elektrického napájení a řídicí systém a rozhraní mezi vozidlem a infrastrukturou elektrického napájení a interní elektromagnetická kompatibilita (EMC) (všechny aspekty)

8.1

Požadavky na trakční výkon

 

8.1.1

Zbytkové zrychlení při maximální rychlosti

 

8.1.2

Zbytková trakční schopnost za zhoršených podmínek

 

8.1.3

Požadavky na trakční adhezi mezi kolem a kolejnicí

 

8.2

Funkční a technické specifikace týkající se rozhraní mezi vozidlem a energetickým subsystémem

 

8.2.1

Funkční a technické specifikace týkající se napájení elektrickým proudem

 

8.2.1.1

Elektrické napájení

 

8.2.1.2

Impedance mezi sběračem a koly

 

8.2.1.3

Napětí a frekvence elektrického napájení z trolejového vedení

 

8.2.1.4

Rekuperace energie

 

8.2.1.5

Maximální přípustná spotřeba energie a proudu z trolejového vedení

včetně maximálního odběru proudu při stání

8.2.1.6

Účiník

 

8.2.1.7

Narušení systému energie

 

8.2.1.7.1

Vlastnosti harmonických a související přepětí na trolejovém vedení

 

8.2.1.7.2

Účinky obsahu stejnosměrného proudu v systému napájení střídavým proudem

 

8.2.1.8

Elektrická ochrana

např. selektivita palubních ochranných zařízení a systém ochrany trakční napájecí stanice

8.2.2

Funkční a konstrukční parametry sběrače

 

8.2.2.1

Celkový návrh sběrače

 

8.2.2.2

Geometrie hlavy sběrače

 

8.2.2.3

Statická přítlačná síla sběrače

 

8.2.2.4

Přítlačná síla sběrače (včetně dynamického chování a aerodynamických vlivů)

včetně jakosti odběru proudu

8.2.2.5

Pracovní rozsah sběračů

 

8.2.2.6

Proudová zatížitelnost

 

8.2.2.7

Uspořádání sběračů

 

8.2.2.8

Izolování sběrače od vozidla

 

8.2.2.9

Stažení sběračů

 

8.2.2.10

Jízda úseky oddělujícími fáze

 

8.2.2.11

Jízda úseky oddělujícími napájecí systémy

 

8.2.3

Funkční a konstrukční parametry obložení smykadla

 

8.2.3.1

Geometrie obložení smykadla

 

8.2.3.2

Materiál obložení smykadla

 

8.2.3.3

Posouzení obložení smykadla

 

8.2.3.4

Detekce poškození obložení smykadla

 

8.2.3.5

Proudová zatížitelnost

 

8.3

Elektrické napájení a trakční systém

 

8.3.1

Měření spotřeby energie

 

8.3.2

Konfigurace hlavního elektrického obvodu

 

8.3.3

Vysokonapěťové složky

 

8.3.4

Uzemnění

 

8.4

Elektromagnetická kompatibilita

elektromagnetická kompatibilita mezi palubním systémem elektrického napájení a řídicím systémem a:

jinými částmi palubního systému elektrického napájení a řídicího systému téhož vozidla,

jinými vozidly,

kolejovou částí železniční soustavy,

vnějším prostředím

8.4.1

Elektromagnetická kompatibilita v rámci palubního systému elektrického napájení a řídicího systému

elektromagnetická kompatibilita mezi částmi palubního systému elektrického napájení a řídicím systémem

8.4.2

Elektromagnetická kompatibilita se zabezpečovacím systémem a telekomunikační sítí

elektromagnetická kompatibilita mezi palubním systémem elektrického napájení a řídicím systémem a zabezpečovacím systémem a telekomunikační sítí železniční soustavy

8.4.3

Elektromagnetická kompatibilita s jinými vozidly a kolejovou částí železniční soustavy

elektromagnetická kompatibilita mezi palubním systémem elektrického napájení a řídicím systémem a jinými vozidly a kolejovou částí železniční soustavy kromě zabezpečovacího systému a telekomunikační sítě

8.4.4

Elektromagnetická kompatibilita s prostředím

elektromagnetická kompatibilita mezi palubním systémem elektrického napájení a řídicím systémem a prostředím kolem železniční soustavy (včetně osob v okolí či na nástupišti, cestujících, strojvedoucích / doprovodu vlaku)

8.5

Ochrana před ohrožením elektrickým proudem

 

8.6

Požadavky na dieselové a jiné spalovací trakční systémy

 

8.7

Systémy vyžadující zvláštní kontrolní a ochranná opatření

 

8.7.1

Nádrže a systémy potrubí pro hořlavé kapaliny

zvláštní požadavky na nádrže a systémy potrubí pro hořlavé kapaliny (včetně paliva)

8.7.2

Systémy tlakových nádob / tlaková zařízení

 

8.7.3

Instalace parních kotlů

 

8.7.4

Technické systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu

zvláštní požadavky na technické systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu (např. kapalný plyn, zemní plyn a systémy napájené z baterií včetně ochrany nádoby transformátoru)

8.7.5

Detektory ionizace

 

8.7.6

Hydraulické/pneumatické napájecí a řídicí systémy

funkční a technické specifikace, např. dodávka stlačeného vzduchu, kapacita, typ, rozmezí teplot, sušiče (kolony), ukazatele rosného bodu, izolace, charakteristiky sání vzduchu, signalizace závad atd.

9.0

Zařízení pro doprovod vlaku, rozhraní a prostředí

palubní zařízení, rozhraní, pracovní podmínky a prostředí pro doprovod vlaku (včetně kabin strojvedoucích a rozhraní mezi strojvedoucím a strojem)

9.1

Konstrukce kabiny strojvedoucího

 

9.1.1

Konstrukce kabiny

 

9.1.1.1

Vnitřní uspořádání

např. velikost prostoru, uspořádání kabiny a požadavky na ergonomii

9.1.1.2

Ergonomie palubní desky

 

9.1.1.3

Sedadlo strojvedoucího

 

9.1.1.4

Prostředky strojvedoucího pro výměnu dokumentů

 

9.1.1.5

Jiná zařízení pro řízení provozu vlaku

 

9.1.2

Přístup do kabiny strojvedoucího

 

9.1.2.1

Nástup, výstup a dveře

 

9.1.2.2

Nouzové východy z kabiny strojvedoucího

 

9.1.3

Čelní sklo v kabině strojvedoucího

 

9.1.3.1

Mechanické vlastnosti

 

9.1.3.2

Optické vlastnosti

 

9.1.3.3

Zařízení

např. zařízení pro odstraňování námrazy, odstraňování zamlžení a pro čištění exteriéru

9.1.3.4

Čelní viditelnost

 

9.2

Pracovní podmínky

 

9.2.1

Podmínky prostředí

 

9.2.1.1

Systémy vytápění, ventilace a klimatizace v kabinách strojvedoucích

 

9.2.1.2

Hluk v kabinách strojvedoucích

včetně hladiny hluku houkačky uvnitř kabiny

9.2.1.3

Osvětlení v kabinách strojvedoucích

 

9.2.2

Jiné

 

9.3

Rozhraní mezi strojvedoucím a strojem

zařízení v kabině strojvedoucího pro dozor nad bezpečným provozem vlaku a řízení bezpečného provozu vlaku

9.3.1

Rozhraní mezi strojvedoucím a strojem

 

9.3.1.1

Ukazatel rychlosti

zaznamenávání rychlosti je zahrnuto v bodě 9.6

9.3.1.2

Zobrazovací jednotka řidiče a monitory

 

9.3.1.3

Ovládací a signalizační prvky

 

9.3.2

Dohled nad strojvedoucím

funkce kontroly činností strojvedoucího, např. bdělosti

9.3.3

Zadní a boční výhled

 

9.4

Značení a štítky v kabinách strojvedoucích

statické zobrazení základních informací pro strojvedoucího

9.5

Vybavení a jiná palubní zařízení pro doprovod vlaku

 

9.5.1

Palubní zařízení pro doprovod vlaku

 

9.5.1.1

Přístup doprovodu vlaku za účelem připojení/odpojení

 

9.5.1.2

Vnější schody a madla pro posunovače

 

9.5.1.3

Skladovací prostory pro doprovod vlaku

 

9.5.1.4

Jiná zařízení

 

9.5.2

Dveře pro doprovod vlaku a pro přístup k nákladu

dveře vybavené zabezpečovacím zařízením pro otevření pouze doprovodem vlaku včetně osob zajišťujících stravování

9.5.3

Palubní nástroje a přenosné vybavení

např. vybavení, které strojvedoucí a doprovod vlaku potřebují v nouzových situacích

9.5.4

Systém pro zvukovou komunikaci

např. pro komunikaci mezi

doprovodem vlaku,

doprovodem vlaku a lidmi uvnitř/vně vlaku

9.6

Záznamové zařízení

pro účely sledování chování řidiče a vlaku

9.8

Funkce dálkového ovládání

 

10

Požární bezpečnost a evakuace

 

10.1

Požární bezpečnost

 

10.1.1

Koncepce požární ochrany

 

10.1.1.1

Klasifikace vozidla / požární kategorie

 

10.1.2

Opatření požární ochrany

 

10.1.2.1

Obecná ochranná opatření pro vozidla

 

10.1.2.2

Opatření požární ochrany pro konkrétní druhy vozidel

např. požadavky na provozuschopnost nákladních či osobních vlaků, ochranu strojvedoucího atd…

10.1.2.3

Ochrana kabiny strojvedoucího

 

10.1.2.4

Protipožární zábrany

 

10.1.2.5

Vlastnosti materiálů

 

10.1.2.6

Požární detektory

 

10.1.2.7

Hasicí přístroje

 

10.2

Nouzová situace

 

10.2.1

Nouzové východy pro cestující

 

10.2.2

Informace, vybavení a přístup pro zásahové služby

 

10.2.3

Záchranná brzda pro cestující

 

10.2.4

Nouzové osvětlení

 

10.3

Dodatečná opatření

 

11

Servis

palubní zařízení a rozhraní pro servis

11.1

Zařízení pro čištění vlaku

 

11.1.1

Zařízení pro čištění exteriéru vlaku

např. mytí exteriéru v mycím zařízení

11.1.2

Čištění interiéru vlaku

 

11.2

Zařízení pro doplňování paliva

 

11.2.1

Systémy likvidace odpadních vod

včetně rozhraní se systémem vyprazdňování toalet

11.2.2

Systém doplňování vody

soulad s hygienickými předpisy

11.2.3

Další zařízení pro doplňování

např. zvláštní požadavky na odstavování vlaků

11.2.4

Rozhraní se zařízením pro doplňování paliva jiných kolejových vozidel než elektrických

např. trysky používané pro dieselová paliva a jiné

12.0

Palubní řízení a signalizace

veškeré palubní zařízení nutné k zaručení bezpečnosti a k řízení a kontrole pohybu vlaků oprávněných k provozu v síti a jeho účinků na kolejovou část železniční soustavy

12.1

Palubní rádiový systém

 

12.1.1

Rádiový systém, který nevyužívá platformu GSM-R

 

12.1.2

Rádiový systém vyhovující platformě GSM-R

 

12.1.2.1

Textové zprávy

zvláštní požadavky na textové zprávy (např. v nouzových situacích)

12.1.2.2

Přesměrování hovorů

požadavky a podmínky upravující přesměrování hovorů

12.1.2.3

Vysílané hovory

požadavky a podmínky upravující vysílané hovory

12.1.2.4

Požadavky týkající se kabinového radiokomunikačního zařízení

tj. další vnitrostátní povinné požadavky týkající se kabinového radiokomunikačního zařízení, které nejsou povinné podle technických specifikací pro interoperabilitu

12.1.2.5

Výběr sítě vnějším aktivačním mechanismem

 

12.1.2.6

Funkce radiokomunikačního zařízení sloužící obecným účelům

tj. další vnitrostátní povinné požadavky týkající se funkcí radiokomunikačního zařízení sloužících obecným účelům, které nejsou povinné podle technických specifikací pro interoperabilitu

12.1.2.7

Funkce rozhraní MMI primárního kontrolního zařízení

požadavky vysílané do kabinového radiokomunikačního zařízení vyplývající z funkce rozhraní MMI kontrolního zařízení

12.1.2.8

Využití přenosných zařízení, např. kabinového mobilního radiokomunikačního zařízení

jako primární či nouzové radiokomunikační zařízení

12.1.2.9

Kapacita palubního systému GSMR

např. požadavky na schopnost přepojování paketů

12.1.2.10

Rozhraní mezi globálním systémem pro mobilní komunikace – železnice (GSM-R) a evropským systémem řízení vlaků (ETCS)

např. synchronizace totožnosti vlaku

12.1.2.11

Vzájemné propojení a roaming mezi sítěmi GSM-R

platné do nového zveřejnění cíle pro síť Eirene během roku 2010

12.1.2.12

Přejíždění hranic

platné do nového zveřejnění cíle pro síť Eirene během roku 2010

12.1.2.13

GPRS a ASCI

zahrnuto do žádosti o změnu, vnitrostátní předpisy se neočekávají

12.1.2.14

Rozhraní mezi bezpečnostním zařízením strojvedoucího kolejového vozidla, zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího a palubním zařízením GSM-R

platné do nového zveřejnění cíle pro síť Eirene během roku 2010

12.1.2.15

Zkušební specifikace pro mobilní zařízení GSM-R

budou uzavřeny společně s dodatky ke specifikacím Eirene

12.1.2.16

Řízený/automatický výběr sítě

 

12.1.2.17

Přihlášení a odhlášení

 

12.1.2.18

Správa verzí GSM-R

Již nejde o otevřený bod – zahrnuto do postupu agentury – tento bod bude odstraněn z otevřených bodů technických specifikací pro interoperabilitu. Vnitrostátní předpisy se neočekávají.

12.2

Palubní signalizace

 

12.2.1

Vnitrostátní systémy palubní signalizace

kontrolní a výstražné systémy včetně např. „funkce nouzového brzdění v určité oblasti“ a jiných vnitrostátních požadavků na zabezpečení vlaku

12.2.2

Kompatibilita zabezpečovacího systému s ostatními částmi vlaku

kompatibilita palubního zabezpečovacího zařízení s ostatními systémy na palubě vlaku, např. brzdami, trakčním systémem atd.

12.2.3

Kompatibilita kolejového vozidla s kolejovou infrastrukturou

kompatibilita např. s traťovými systémy detekce či detektory horkoběžnosti nápravových ložisek, elektromagnetická kompatibilita viz 8.4.2

12.2.3.1

Vztah mezi vzdáleností náprav a průměrem kol

 

12.2.3.2

Prostor kolem kol bez kovu

 

12.2.3.3

Kovová hmota na vozidle

 

12.2.4

Systém kabinové signalizace ETCS

 

12.2.4.1

Aktivace

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.2

Kategorie vlaků

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.3

Požadavky na výkon palubního zařízení GSM-R týkající se jakosti služby

jakost služby GSM-R požadovaná pro ETCS

12.2.4.4

Používaní režimů ETCS

požadavky týkající se používání režimů ETCS, které mají vliv na schválení vozidla, přesahující požadavky technických specifikací pro interoperabilitu

12.2.4.5

Požadavky ETCS v případě, že je vozidlo řízeno z místa mimo kabinu

požadavky, které přesahují požadavky technických specifikací pro interoperabilitu nebo jsou s nimi v rozporu, týkající se řízení z místa mimo kabinu, např. řízení pomocí rádia prováděné pozemním personálem při posunování

12.2.4.6

Funkce úrovňového křížení

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.7

Meze pro brzdnou bezpečnost

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.8

Spolehlivost – dostupnost – bezpečnostní požadavky

bude vyřešeno revizí technických specifikací pro interoperabilitu

12.2.4.9

Návěstní tabule

požadavky na vozidlo, které mají zajistit viditelnost tabulí (např. rozptyl světla světlometů, výhled z kabiny), částečně vyřešeno v 2.3.0d, bude plně vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.10

Ergonomické znaky rozhraní DMI

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.11

Hodnoty ETCS proměnných zjišťovaných mimo UNISIG – příručka

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.12

Požadavky na shodu KM

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.13

Požadavky na montážní přípravu palubního zařízení ERTMS

Již nejde o otevřený bod – zahrnuto do kapitoly 7 odsouhlasené RISC v březnu 2009 - tento bod bude odstraněn z další verze technických specifikací pro interoperabilitu. Vnitrostátní předpisy se neočekávají.

12.2.4.14

Řízení verze ETCS

Již nejde o otevřený bod – zahrnuto do postupu agentury – tento bod bude odstraněn z otevřených bodů technických specifikací pro interoperabilitu. Vnitrostátní předpisy se neočekávají.

12.2.4.15

Specifikace proměnných ETCS

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.16

Rozhraní RBC – RBC

bude zahrnuto v bodě 2.3.0d, zkušební specifikace doporučí RICS v červnu 2009

12.2.4.17

Dodatečné požadavky na lokomotivy a spřažené jednotky

 

12.2.4.18

Funkce a rozhraní systému ochrany personálu k zabezpečovacímu systému

bude vyřešeno v základní linii 3

12.2.4.19

Rozhraní s provozní brzdou

bude vyřešeno revizí technických specifikací pro interoperabilitu CCS (TSI CCS)

13

Specifické provozní požadavky

specifické požadavky na provoz vozidel (včetně provozu za zhoršených podmínek, odtahování vozidel atd.)

13.1

Specifické položky, které mají být umístěny na palubě

 

13.2

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

13.3

Diagram zvedání a pokyny pro záchranu

záchrana, zvedání a nakolejení

14

Položky týkající se nákladu

požadavky a prostředí týkající se nákladu (včetně zařízení speciálně požadovaných pro nebezpečné věci)

14.1

Omezení týkající se konstrukce, provozu a údržby při přepravě nebezpečných věcí

např. požadavky vyplývající z předpisů RID, vnitrostátních předpisů a jiných předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí

14.2

Zvláštní zařízení pro přepravu nákladu

 

14.3

Dveře a nakládací zařízení

 


22.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES

(2009/966/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci výboru stanoveného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 689/2008 má Komise jménem Společenství rozhodovat o tom, zda povolit či nepovolit dovoz chemických látek, na něž se vztahuje postup předchozího informovaného souhlasu (PIC), do Společenství.

(2)

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) byly určeny, aby zajišťovaly sekretariát při provádění postupu PIC zavedeného Rotterdamskou úmluvou o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jež byla schválena Společenstvím rozhodnutím Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (3).

(3)

Komise, která působí jako společný pověřený orgán, má za úkol předat jménem Společenství a jeho členských států rozhodnutí o dovozu chemických látek, na něž se vztahuje postup PIC, sekretariátu Rotterdamské úmluvy.

(4)

Je třeba revidovat předchozí rozhodnutí o dovozu, pokud jde o chemické látky ethylenoxid, fluoracetamid, HCH (směs izomerů), lindan, methamidofos, pentachlorfenol a jeho soli a estery, polybromované bifenyly (PBB), polychlorované terfenyly (PCT), přípravky ve formě popraše obsahující směs benomylu, karbofuranu a thiramu a sloučeniny rtuti, aby bylo možné zohlednit rozšíření Společenství, k němuž došlo dne 1. ledna 2007, a vývoj v oblasti právních a správních předpisů ve Společenství od přijetí těchto rozhodnutí.

(5)

Uvádění na trh a používání ethylenoxydu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (4) je omezeno na určité konkrétní oblasti podle nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 (5) o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES. Dovoz je proto povolen pouze pro tato konkrétní použití. Členské státy se mohou rozhodnout, která z použití povolených podle směrnice 98/8/ES povolí na svém území.

(6)

Fluoracetamid a pentachlorfenol a jeho soli a estery nejsou zahrnuty jako účinné látky v příloze I směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (6) ani v příloze I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, což znamená, že tyto účinné látky nesmějí být používány jako pesticidy. Je proto zakázáno dovážet fluoracetamid a pentachlorfenol a jeho soli a estery pro použití jako pesticidy.

(7)

Methamidofos není již od 1. července 2008 zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS, takže členské státy musely odejmout veškerá povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících methamidofos a uvádění přípravků na ochranu rostlin obsahujících methamidofos na trh je zakázáno. Methamidofos navíc nebyl určen ani oznámen v rámci programu Společenství pro přezkoumání a hodnocení existujících látek podle směrnice 98/8/ES, a nesmí být proto uváděn na trh pro použití jako biocidní přípravek.

(8)

Výroba, uvádění na trh a používání lindanu a HCH (směsi izomerů) byly zakázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (7) a platnost odchylky povolené podle tohoto nařízení skončila dne 31. prosince 2007. Dovoz těchto chemických látek je proto od uvedeného data zakázán.

(9)

Je zakázána výroba, uvádění na trh a používání hexabrombifenylu. Tato chemická látka kromě toho patří do skupiny látek PBB, která je zahrnuta v příloze III Rotterdamské úmluvy a vztahuje se na ni postup PIC.

(10)

Dne 1. ledna 2007 se členskými státy Evropské unie staly Bulharsko a Rumunsko. Protože podle nařízení (ES) č. 1907/2006 mohou členské státy povolit na svém území látky PCT ke zvláštnímu použití, je třeba změnit rozhodnutí o dovozu tak, aby odráželo vnitrostátní právní předpisy v těchto dvou nových členských státech.

(11)

Je proto třeba nahradit rozhodnutí o dovozu pro ethylenoxid, fluoracetamid, HCH (směs izomerů), lindan, methamidofos, pentachlorfenol a jeho soli a estery, PBB a PCT stanovená v rozhodnutí Komise 2000/657/ES ze dne 16. října 2000, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek (8), rozhodnutí Komise 2001/852/ES ze dne 19. listopadu 2001 o přijetí rozhodnutí Společenství o dovozu podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek a o změně rozhodnutí 2000/657/ES (9), rozhodnutí Komise 2003/508/ES ze dne 7. července 2003, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a kterým se mění rozhodnutí 2000/657/ES a 2001/852/ES (10) a rozhodnutí Komise 2005/416/ES ze dne 19. května 2005, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu určitých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES a 2003/508/ES (11).

(12)

Benomyl není zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS ani do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, je tudíž zakázáno používat tuto účinnou látku jako pesticid. Přípravky ve formě popraše obsahující směs benomylu, karbofuranu a thiramu je proto zakázáno uvádět na trh a používat jako pesticid. Je tedy třeba nahradit rozhodnutí o dovozu přípravků ve formě popraše obsahujících směs benomylu, karbofuranu a thiramu uvedené v rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 (12).

(13)

Podle směrnice Rady 79/117/EHS ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky (13), je zakázáno uvádět na trh a používat přípravky na ochranu rostlin obsahující jako účinnou látku sloučeniny rtuti. Uvádění na trh a používání biocidních přípravků obsahujících sloučeniny rtuti nepovoluje ani směrnice 98/8/ES. Je proto třeba nahradit rozhodnutí o dovozu sloučenin rtuti zveřejněné v oběžníku PIC X.

(14)

Rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí o dovozu lindanu, methamidofosu a pentachlorfenolu a jeho solí a esterů stanovená v příloze rozhodnutí 2000/657/ES se nahrazují rozhodnutími o dovozu stanovenými na formulářích pro odpovědi o dovozu v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí o dovozu ethylenoxidu stanovené v příloze I rozhodnutí 2001/852/ES se nahrazuje rozhodnutím o dovozu stanoveným ve formuláři pro odpovědi o dovozu v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Rozhodnutí o dovozu polybromovaných bifenylů (PBB) stanovené v příloze III rozhodnutí 2003/508/ES se nahrazuje rozhodnutím o dovozu stanoveným ve formuláři pro odpovědi o dovozu v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Rozhodnutí o dovozu fluoracetamidu, HCH (směsi izomerů) a polychlorovaných terfenylů (PCT) stanovené v příloze I rozhodnutí 2005/416/ES se nahrazuje rozhodnutím o dovozu stanoveným ve formulářích pro odpovědi o dovozu v příloze IV tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Prozatímní rozhodnutí o dovozu přípravků ve formě popraše obsahujících směs benomylu, karbofuranu a thiramu stanovené v příloze III rozhodnutí 2004/382/ES se nahrazuje rozhodnutím o dovozu stanoveným ve formuláři pro odpovědi o dovozu v příloze V tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Rozhodnutí o dovozu sloučenin rtuti zveřejněné v oběžníku PIC X se nahrazuje rozhodnutím o dovozu stanoveným ve formuláři pro odpovědi o dovozu v příloze VI tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 204, 31.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 44.

(9)  Úř. věst. L 318, 4.12.2001, s. 28.

(10)  Úř. věst. L 174, 12.7.2003, s. 10.

(11)  Úř. věst. L 147, 10.6.2005, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 11.

(13)  Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 36.


PŘÍLOHA I

Revidovaná rozhodnutí o dovozu lindanu, methamidofosu a pentachlorfenolu a jeho solí a esterů, která nahrazují rozhodnutí o dovozu stanovená v rozhodnutí 2000/657/ES

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Revidované rozhodnutí o dovozu ethylenoxidu, které nahrazuje rozhodnutí o dovozu stanovené v rozhodnutí 2001/852/ES

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Revidované rozhodnutí o dovozu polybromovaných bifenylů (PBB), které nahrazuje rozhodnutí o dovozu stanovené v rozhodnutí 2003/508/ES

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

Revidovaná rozhodnutí o dovozu fluoracetamidu, HCH (směs izomerů) a polychlorovaných terfenylů (PCT), která nahrazují rozhodnutí o dovozu stanovená v rozhodnutí 2005/416/ES

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA V

Revidované rozhodnutí o dovozu přípravků ve formě popraše obsahujících směs benomylu, karbofuranu a thiramu, které nahrazuje rozhodnutí o dovozu stanovené v rozhodnutí 2004/382/ES

Image

Image

Image


PŘÍLOHA VI

Revidované rozhodnutí o dovozu sloučenin rtuti, které nahrazuje rozhodnutí o dovozu zveřejněné v oběžníku PIC X

Image

Image

Image