ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.328.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 328

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
15. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů

10

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

27

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/947/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ázerbájdžánské republiky o některých aspektech leteckých služeb

39

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Oznámení o vstupu v platnost protokolu k dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii

40

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o změně přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

41

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení

42

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/949/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

48

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1218/2009 ze dne 14. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

50

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1219/2009 ze dne 14. prosince 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie baby beef pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory

52

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1220/2009 ze dne 14. prosince 2009, kterým se po sto sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

66

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/950/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské rady přijaté se souhlasem předsedy Komise ze dne 4. prosince 2009 o jmenování vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

69

 

 

2009/951/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2009) 9870)  ( 1 )

70

 

 

2009/952/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 9909)  ( 1 )

76

 

 

2009/953/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 9906)  ( 1 )

78

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326 ze dne 4.12.2008)

83

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1215/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (1), bylo několikrát podstatně změněno (2). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 prohlásila, že dohodám o stabilizaci a přidružení uzavřeným se západobalkánskými zeměmi má předcházet asymetrická obchodní liberalizace.

(3)

Pokračující otevírání trhu Společenství dovozu ze západobalkánských zemí by mělo přispět k procesu politické a ekonomické stabilizace regionu, aniž by mělo pro Společenství nepříznivé důsledky.

(4)

Je proto vhodné dále prohloubit autonomní obchodní preference Společenství tím, že se zruší všechny zbývající celní stropy pro průmyslové výrobky a stanoví lepší podmínky přístupu na trh Společenství pro zemědělské produkty a pro produkty rybolovu, včetně zpracovaných produktů.

(5)

Tato opatření jsou navrhována jako součást procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií s cílem odpovědět na zvláštní situaci na západním Balkáně. Nepředjímají obchodní politiku Společenství vůči ostatním třetím zemím.

(6)

V souladu s procesem stabilizace a přidružení zavedeným Evropskou unií, který je založen na dříve přijatém regionálním přístupu a na závěrech Rady ze dne 29. dubna 1997, podléhá rozvoj dvoustranných vztahů mezi Evropskou unií a západobalkánskými zeměmi určitým podmínkám. Poskytnutí autonomních obchodních preferencí závisí na dodržování základních principů demokracie a lidských práv a na ochotě dotyčných zemí rozvíjet mezi sebou hospodářské vztahy. Poskytnutí prohloubených autonomních obchodních preferencí zemím účastnícím se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií by mělo být vázáno na jejich ochotu začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací, zejména zřizováním zón volného obchodu v souladu s příslušnými standardy GATT a WTO. Kromě toho nárok na využití autonomních obchodních preferencí závisí na účinné správní spolupráci zvýhodněných zemí se Společenstvím s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu.

(7)

Obchodní preference mohou být poskytovány zemím a územím, které mají celní správu.

(8)

Uvedené podmínky splňují Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo, jak je definováno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), umístěné pod mandát mezinárodní civilní správy Mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) (dále jen „Kosovo“), a všem těmto zemím a územím by měly být poskytnuty podobné obchodní preference, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci v regionu.

(9)

Obchodní opatření podle tohoto nařízení by měla zohlednit skutečnost, že Srbsko a Kosovo představují oddělená celní území.

(10)

Společenství uzavřelo se Srbskem dohodu o obchodu s textilními výrobky (3).

(11)

Na Albánii, Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Černou Horu by se měly nadále vztahovat úlevy podle tohoto nařízení. pouze pokud jsou výhodnější než úlevy poskytnuté smluvními režimy mezi Společenstvím a těmito zeměmi.

(12)

Pro účely postupů týkajících se osvědčení o původu a správní spolupráce by se měla použít odpovídající ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

(13)

V zájmu racionalizace a zjednodušení je vhodné udělit Komisi pravomoc činit v tomto nařízení nezbytné technické úpravy a změny po konzultaci s Výborem pro celní kodex, aniž jsou dotčeny zvláštní postupy stanovené v tomto nařízení.

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(15)

Dovozní režimy stanovené tímto nařízením by měly být obnoveny v souladu s podmínkami stanovenými Radou a s ohledem na zkušenosti s uplatňováním těchto režimů na základě tohoto nařízení. Je vhodné omezit dobu trvání těchto režimů do 31. prosince 2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Preferenční zacházení

1.   S výhradou zvláštních pravidel stanovených v článku 3 smějí být produkty pocházející z Bosny a Hercegoviny nebo z celního území Srbska nebo Kosova jiné než produkty čísel 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury dováženy do Společenství bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na dovoz produktů odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury pocházejících z Bosny a Hercegoviny a celního území Srbska nebo Kosova se vztahují úlevy stanovené v článku 3.

3.   Na produkty pocházející z Albánie, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Černé Hory se vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno, a veškerá opatření stanovená v tomto nařízení, která jsou výhodnější než obchodní úlevy udělené v rámci dvoustranných dohod mezi Společenstvím a uvedenými zeměmi.

Článek 2

Podmínky pro poskytnutí preferenčního zacházení

1.   Poskytnutí preferenčního zacházení zavedeného článkem 1 závisí na

a)

definici pojmu „původní produkty“ podle části I hlavě IV kapitole 2 oddílu 1 pododdílu 1 nařízení (EHS) č. 2454/93;

b)

závazku zemí a území podle článku 1 nezavádět nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících ze Společenství, nezvyšovat úroveň platných cel nebo poplatků a nezavádět žádná jiná omezení od 30. září 2000; a

c)

zapojení zvýhodněných zemí do účinné správní spolupráce se Společenstvím s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu.

2.   Aniž jsou dotčeny podmínky upravené v odstavci 1, závisí poskytnutí preferenčního zacházení podle článku 1 na ochotě zvýhodněných zemí začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací s ostatními zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení zavedený Evropskou unií, zejména zřizováním zón volného obchodu v souladu s článkem XXIV dohody GATT z roku 1994 a ostatními příslušnými předpisy WTO.

Není-li tato podmínka splněna, může Rada přijmout vhodná opatření kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Článek 3

Zemědělské produkty – celní kvóty

1.   Pro některé produkty rybolovu a vína uvedené v příloze I a pocházející ze zemí a území uvedených v článku 1 se cla platná pro dovoz do Společenství pozastavují během období, ve výši, v mezích celních kvót Společenství a za podmínek, které jsou uvedeny pro každý produkt a každý původ ve zmíněné příloze.

2.   Cla platná pro dovoz produktů typu „baby beef“ do Společenství, uvedených v příloze II a pocházejících ze zemí a území uvedených v čl. 1 odst. 1, činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku, v mezích roční celní kvóty 11 475 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upraveného těla.

Objem roční celní kvóty 11 475 tun se rozděluje mezi zvýhodněné země a území takto:

a)

1 500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty typu „baby beef“ pocházející z Bosny a Hercegoviny;

b)

9 175 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty typu „baby beef“ pocházející z celního území Srbska nebo Kosova.

Celní úlevy se nevztahují na produkty typu „baby beef“, které jsou uvedeny v příloze II a jsou dováženy do Společenství z Albánie.

Ke každé žádosti o dovoz v rámci uvedených kvót je třeba přiložit osvědčení o pravosti vydané příslušnými orgány vyvážející země a potvrzující, že produkty pocházejí z dané země nebo území a že odpovídají definici uvedené v příloze II tohoto nařízení. Uvedené osvědčení vystavuje Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (6).

3.   Dovoz produktů odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury pocházejících z Bosny a Hercegoviny a celního území Srbska nebo Kosova podléhá těmto ročním celním kvótám s neomezeným osvobozením od cla:

a)

12 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z Bosny a Hercegoviny;

b)

180 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z celního území Srbska nebo Kosova.

4.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení, a zejména článek 10, může Komise vzhledem ke zvláštní citlivosti trhu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu přijmout vhodná opatření postupem podle čl. 8 odst. 2, pokud dovoz zemědělských produktů a produktů rybolovu vážně poškozuje trhy Společenství a jejich regulační mechanismy.

Článek 4

Zavedení celních kvót pro produkty typu „baby beef“ a produkty odvětví cukru

Podrobná pravidla pro zavedení celní kvóty pro produkty typu „baby beef“ stanoví Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Podrobná pravidla pro zavedení celních kvót pro produkty odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury stanoví Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 5

Správa celních kvót

Komise spravuje celní kvóty uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Komunikace za tímto účelem mezi členskými státy a Komisí probíhá pokud možno elektronickou cestou.

Článek 6

Přístup k celním kvótám

Každý členský stát zajistí, aby měli dovozci rovný a nepřerušený přístup k celním kvótám tak dlouho, jak to umožňuje zůstatek dotyčného kvótového objemu.

Článek 7

Udělení pravomocí

Komise přijímá postupem podle čl. 8 odst. 2 opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení jiná než opatření uvedená v článku 4, zejména

a)

změny a technické úpravy nezbytně vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury a klasifikace TARIC;

b)

změny nezbytně vyplývající z uzavření dalších dohod mezi Společenstvím a zeměmi a územími uvedenými v článku 1.

Článek 8

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený článkem 247a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 9

Spolupráce

Členské státy a Komise úzce spolupracují k zajištění toho, aby toto nařízení, a zejména čl. 10 odst. 1, bylo dodržováno.

Článek 10

Dočasné pozastavení

1.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Společenství vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že země nebo území uvedené v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1, může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců s výhradou, že předem

a)

uvědomí výbor;

b)

vyzve členské státy, aby přijaly nezbytná preventivní opatření na ochranu finančních zájmů Společenství nebo k zajištění dodržování čl. 2 odst. 1 zvýhodněnou zemí nebo územím;

c)

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení prohlašující, že existuje důvodná pochybnost o používání preferenčního zacházení nebo o dodržování čl. 2 odst. 1 dotyčnou zvýhodněnou zemí nebo územím, která může mít dopad na její právo dále využívat výhody poskytované tímto nařízením.

2.   Členský stát může rozhodnutí Komise předložit Radě do deseti dnů. Rada může do 30 dnů přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

3.   Na konci doby pozastavení rozhodne Komise buď zrušit po konzultaci s výborem dočasné opatření týkající se pozastavení, nebo prodloužit platnost opatření týkajícího se pozastavení v souladu s odstavcem 1.

Článek 11

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2007/2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

S. O. LITTORIN


(1)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(2)  Viz příloha III.

(3)  Úř. věst. L 90, 8.4.2005, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem zboží.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Objem kvóty na rok (1)

Zvýhodněné země

Celní sazba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Onchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

50 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

110 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

75 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

60 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Přípravky nebo konzervy z ančoviček

60 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno

129 000 hl (2)

Albánie (3), Bosna a Hercegovina, Chorvatsko (4), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (5), Černá Hora (6), celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Objem této celkové celní kvóty se sníží, jestliže se zvýší objem jednotlivých celních kvót majících pořadová čísla 09.1588 pro některá vína pocházející z Chorvatska.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Chorvatska, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Chorvatskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1588 a 09.1589.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Černé Hory, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.


PŘÍLOHA II

Definice produktů typu „baby beef“ uvedených v čl. 3 odst. 2

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury považuje se popis zboží pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního zacházení současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Kód KN

Třídění TARIC

Popis zboží

 

 

Živý skot:

 

 

– Ostatní:

 

 

– – Domácí druhy:

 

 

– – – O hmotnosti vyšší než 300 kg:

 

 

– – – – Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily):

ex 0102 90 51

 

– – – – – Jateční:

 

10

– Ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 320 kg a nejvýše 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – Ostatní:

 

11

21

31

91

– Ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 320 kg a nejvýše 470 kg (1)

 

 

– – – – ostatní:

ex 0102 90 71

 

– – – – – Jateční:

 

10

– Býci a voli, ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 350 kg a nejvýše 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – Ostatní:

 

21

91

– Býci a voli, ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 350 kg a nejvýše 500 kg (1)

 

 

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené:

ex 0201 10 00

 

– Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl:

 

91

– Jatečně upravená těla o hmotnosti nejméně 180 kg a nejvýše 300 kg a půlky jatečně upravených těl o hmotnosti nejméně 90 kg a nejvýše 150 kg, s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména symfýzy stydkých kostí a obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)

 

 

– Ostatní nevykostěné maso:

ex 0201 20 20

 

– – Kompenzované čtvrti:

 

91

– kompenzované čtvrti o hmotnosti nejméně 90 kg a nejvýše 150 kg, s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména symfýzy stydkých kostí a obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)

ex 0201 20 30

 

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:

 

91

– Oddělené přední čtvrti o hmotnosti nejméně 45 kg a nejvýše 75 kg, s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)

ex 0201 20 50

 

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:

 

91

– Oddělené zadní čtvrti o hmotnosti nejméně 45 kg a nejvýše 75 kg – tato hmotnost je nejméně 38 kg a nejvýše 68 kg, pokud se jedná o pistolový řez – s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)


(1)  Text této podpoložky podléhá podmínkám stanoveným v příslušných předpisech Společenství.


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení

a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000

(Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1).

 

Nařízení Rady (ES) č. 2563/2000

(Úř. věst. L 295, 23.11.2000, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2487/2001

(Úř. věst. L 335, 19.12.2001, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 607/2003

(Úř. věst. L 86, 3.4.2003, s. 18).

pouze článek 1

Nařízení Rady (ES) č. 374/2005

(Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2005

(Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 6).

 

Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005

(Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 1).

 

Nařízení Rady (ES) č. 530/2007

(Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 407/2008

(Úř. věst. L 122, 8.5.2008, s. 7).

 


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2007/2000

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Článek 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec, návětí

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec, návětí

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 4 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 3 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 3 odst. 3

Článek 6

Článek 4

Článek 7

Článek 5

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Článek 7

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 9

Článek 12

Článek 10

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 11

Článek 17

Článek 12

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1216/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 a 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Smlouva stanoví zavedení společné zemědělské politiky týkající se zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy.

(3)

Některé zemědělské produkty jsou složkami mnohého zboží neuvedeného v příloze I Smlouvy.

(4)

Je nezbytné stanovit opatření související se společnou zemědělskou politikou a společnou obchodní politikou, aby se vzaly v úvahu jednak vliv obchodu s tímto zbožím na cíle článku 33 Smlouvy a jednak způsob, jakým opatření přijatá podle článku 37 Smlouvy ovlivňují hospodářské postavení tohoto zboží s ohledem na rozdíly mezi výrobními a obchodními náklady na zemědělské produkty ve Společenství a mimo ně a na rozdíly mezi cenami zemědělských produktů.

(5)

Smlouva stanoví, že zemědělská a obchodní politika jsou politikami Společenství. Je proto nezbytné stanovit pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů obecná a úplná pravidla o obchodu s tímto zbožím platná v celém Společenství, aby bylo dosaženo cílů Smlouvy.

(6)

Je třeba přihlédnout k omezením vyplývajícím z dohody o zemědělství uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola (4).

(7)

Některé zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy a jehož výčet stanoví příloha II tohoto nařízení, se získává ze zemědělských produktů, které jsou předmětem společné zemědělské politiky. Proto by měl poplatek vyměřovaný při jejich dovozu jednak vyrovnávat rozdíl mezi cenou zjištěnou na světovém trhu a na trhu Společenství pro použité zemědělské produkty a jednak zajišťovat ochranu průmyslu zpracování daných zemědělských produktů.

(8)

Na základě uzavřených dohod má Společenství omezit zachovaný poplatek na plné nebo částečné krytí cenového rozdílu mezi zemědělskými produkty použitými při výrobě daného zboží. Je proto nezbytné stanovit pro toto zboží část celkového poplatku, která odpovídá náhradě cenových rozdílů mezi zemědělskými produkty, kterých se úprava týká.

(9)

Dále je třeba zachovat úzkou spojitost mezi výpočtem zemědělské složky poplatku ze zboží a výpočtem poplatku z dovážených základních produktů v nezměněném stavu.

(10)

Je třeba neuplatňovat částky nepatrného významu a umožnit členským státům neupravovat částky týkající se téže operace, je-li zůstatek dotyčných částek sám nepatrný, aby se zamezilo nepřiměřeným administrativním formalitám.

(11)

Uplatňování preferenčních dohod by nemělo ztěžovat postupy pro obchod se třetími zeměmi. Proto by měla prováděcí pravidla zajistit, že zboží uvedené v celním prohlášení pro vývoz v preferenčním režimu nebude ve skutečnosti vyváženo ve všeobecném režimu a naopak.

(12)

Podle některých preferenčních dohod jsou stanovena snížení zemědělských složek v rámci obchodní politiky Společenství. Tato snížení jsou stanovena v poměru k zemědělským složkám uplatňovaným při nepreferenčním obchodu. Je proto třeba tyto částky převádět na národní měnu podle stejného směnného kurzu jako nesnížené částky.

(13)

Podle některých preferenčních dohod jsou v rámci kvót uděleny úlevy, které se týkají jak zemědělské ochrany, tak nezemědělské ochrany, anebo je v důsledku těchto dohod snížena nezemědělská ochrana. Je třeba, aby řízení nezemědělské části ochrany podléhalo stejným pravidlům jako řízení zemědělské části.

(14)

Je třeba stanovit systém vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty použité při výrobě zboží neuvedeného v příloze I Smlouvy, aby producenti tohoto zboží nebyli penalizováni kvůli cenám, za něž musí sami nakupovat v důsledku společné zemědělské politiky. Tyto vývozní náhrady smějí vyrovnávat pouze rozdíl mezi cenou určitého zemědělského produktu na trhu Společenství a na světovém trhu. Je proto třeba, aby byl tento systém zaveden v rámci každé dotčené společné organizace trhu.

(15)

Články 162, 163, a 164 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (5) stanoví udělování takových vývozních náhrad. Prováděcí pravidla by měla být stanovena postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007. Je třeba, aby byly částky vývozních náhrad stanoveny týmž postupem jako stanovení vývozních náhrad u zemědělských produktů, jsou-li vyváženy v nezměněném stavu, a naopak prováděcí pravidla ke zmíněnému režimu by měla být stanovena v zásadě s přihlédnutím k procesu výroby daného zboží. Proto by prováděcí pravidla měla být stanovena na stejném základě.

(16)

Zejména je třeba zajistit kontroly výdajů na základě příslibů prostřednictvím vystavování osvědčení. Pokud se však jedná o výdaje, které nejsou kryty obdržením jednoho nebo více osvědčení, provádí se jejich účetní záznam i nadále na základě vyplacených náhrad, případně v podobě záloh.

(17)

Komise bere v úvahu podniky zpracování zemědělských produktů jako celek, a zejména situaci malých a středních podniků, s ohledem na dopad cílených opatření týkajících se úspor na vývozních náhradách. S ohledem na své zvláštní zájmy by měli být malí vývozci osvobozeni od povinnosti předkládat osvědčení v rámci právní úpravy udělování vývozních náhrad.

(18)

Mechanismus zemědělské ochrany podle tohoto nařízení se může za mimořádných okolností ukázat neúplným. Toto nebezpečí se vyskytuje i v rámci preferenčních dohod. K tomu, aby trh Společenství nezůstal v takových případech bez ochrany vůči narušením, jež z toho mohou vyplynout, je třeba stanovit možnost rychle přijmout všechna nezbytná opatření.

(19)

Oblast působnosti nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6), by se měla rozšířit na obchod upravený tímto nařízením.

(20)

Rozdíl mezi zemědělskými produkty uvedenými v příloze I Smlouvy a zbožím mimo přílohu I je zvláštním kritériem Společenství, založeným na situaci zemědělství a potravinářského průmyslu uvnitř Společenství. Situace v některých třetích zemích, s nimiž Společenství uzavírá dohody, může být výrazně odlišná. Proto je v rámci těchto dohod třeba stanovit možnost rozšířit působnost obecných pravidel pro zpracované zemědělské produkty neuvedené v příloze I Smlouvy přiměřeně na některé zemědělské produkty uvedené v článku I Smlouvy.

(21)

Na základě dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy je možné, že potřeba zemědělských surovin pro zpracovatelský průmysl nebude moci být za podmínek hospodářské soutěže plně uspokojena zemědělskými surovinami Společenství, nařízení (EHS) č. 2913/92 v čl. 117 písm. c) upravuje propuštění do aktivního zušlechťovacího styku z podmínky plnění hospodářských podmínek vymezených nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7). S ohledem na uvedené dohody je rovněž třeba stanovit, že hospodářské podmínky jsou považovány za splněné pro propuštění určitého množství některých zemědělských produktů do režimu aktivního zušlechťovacího styku.

(22)

Aby byly zajištěny zájmy producentů zemědělských surovin, je třeba v následujících rozpočtových letech stanovit ukazatele nezbytné pro to, aby zboží neuvedené v příloze I Smlouvy mohlo plně využít stávajícího stropu WTO. Je rovněž třeba zajistit celní kontroly a současně vypracovat pružný postup na základě pravidelně přezkoumávané předpovědi týkající se množství propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku, která nebyla předem jednotlivě podrobena kontrole plnění hospodářských podmínek (s výjimkou množství použitých pro zpracování zboží bez nároku n náhradu, běžné zacházení s ním a jeho výrobu) a která splňují ostatní obecné podmínky týkající se režimu aktivního zušlechťovacího styku. Konečně je třeba přihlédnout k situaci na trhu Společenství s dotyčnými základními produkty, a tím zajistit obezřetné řízení uvedených množství.

(23)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Toto nařízení upravuje obchod s některým zbožím vymezeným v příloze II.

Článek 2

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zemědělskými produkty“ produkty, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy;

b)

„zbožím“ výrobky, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy, uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Výraz „zboží“ použitý v kapitole III a v článku 12 se však vztahuje na výrobky, na které se nevztahuje příloha I Smlouvy a které jsou převzaty do přílohy XX jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

2.   Pro účely uplatňování některých preferenčních dohod se rozumí:

a)

„zemědělskou složkou“ část poplatku odpovídající clům podle společného celního sazebníku na zemědělské produkty uvedené v příloze I nebo případně clům na zemědělské produkty pocházející z dané země pro množství těchto zemědělských produktů, o kterém se má za to, že bylo použito, jak je uvedeno v článku 14;

b)

„nezemědělskou složkou“ část poplatku odpovídající clům podle společného celního sazebníku sníženým o zemědělskou složku vymezenou v písmenu a);

c)

„základními produkty“ některé zemědělské produkty, na něž se vztahuje příloha I, nebo obdobné produkty nebo výrobky vzniklé jejich zpracováním, u nichž cla zveřejněná ve společném celním sazebníku slouží k určení zemědělské složky poplatku, kterému je zboží podrobeno.

Článek 3

Toto nařízení se rovněž může vztahovat na některé zemědělské produkty v rámci preferenčního obchodu.

V takovém případě daná preferenční dohoda stanoví seznam těchto zemědělských produktů, na které se vztahují pravidla pro obchod se zbožím.

KAPITOLA II

DOVOZ

ODDÍL I

Obchod se třetími zeměmi

Článek 4

1.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se na zboží uvedené v příloze II celní sazby společného celního sazebníku.

Pokud se jedná o zboží uvedené v tabulce 1 přílohy II, skládá se poplatek z valorického cla, označovaného jako „pevná složka“, a specifické částky stanovené v eurech, označované jako „zemědělská složka“.

Pokud se jedná o zboží uvedené v tabulce 2 přílohy II, je zemědělská složka poplatku součástí poplatku uplatňovaného při dovozu tohoto zboží.

2.   S výhradou článků 10 a 11 je zakázáno vybírat jakékoli jiné clo nebo poplatek s rovnocenným účinkem než poplatek uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Pro zatřídění produktů, na které se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její uplatňování; celní nomenklatura vyplývající z uplatňování tohoto nařízení bude začleněna do společného celního sazebníku.

4.   Přiváděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 5

1.   Stanoví-li společný celní sazebník maximální výši poplatků, nesmí poplatek uvedený v článku 4 překročit toto maximum.

Je-li uplatnění maximální výše poplatků uvedené v předchozím pododstavci podmíněno splněním zvláštních podmínek, jsou tyto podmínky stanoveny postupem podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (9).

2.   Jestliže je maximální výše poplatků složena z valorického cla a dodatečného cla na různé cukry vyjádřené jako sacharosa (AD S/Z) nebo na mouku (AD F/M), je dodatečným clem clo stanovené v celním sazebníku.

ODDÍL II

Preferenční obchod

Článek 6

1.   Zemědělskou složkou používanou v rámci preferenčního obchodu je specifická částka stanovená ve společném celním sazebníku.

Jestliže však dotyčná země nebo dotyčné země splňují požadavky právních předpisů Společenství pro zpracované produkty, přijmou stejné základní produkty jako Společenství, zahrnují stejné zboží a používají stejné koeficienty jako Společenství,

a)

může být zemědělská složka určena na základě zjištěných skutečně použitých množství, pokud Společenství uzavřelo dohodu o celní spolupráci při zjištění těchto množství;

b)

může být clo uplatňované při dovozu základního produktu nahrazeno částkou stanovenou na základě rozdílu mezi zemědělskými cenami ve Společenství a v dané zemi nebo regionu nebo částkou nahrazující cenu stanovenou vzájemnou dohodou pro danou oblast;

c)

pokud uplatnění písmene b) vede k rozdílům s malým dopadem na zboží, na které se vztahuje, může být tento systém nahrazen systémem paušálních částek nebo sazeb.

2.   Zemědělské složky, případně snížené, uplatňované na dovozy v rámci preferenční dohody se převádějí na národní měnu podle stejného směnného kurzu, jaký se uplatňuje pro nepreferenční obchod.

3.   Valorická cla odpovídající zemědělské složce poplatku ze zboží uvedeného v tabulce 2 přílohy II mohou být nahrazena jinou zemědělskou složkou, pokud tak stanoví preferenční dohoda.

4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2.

Prováděcí pravidla zejména upraví, bude-li to nezbytné:

a)

vyhotovení a používání dokumentů nezbytných pro udělení preferenčních režimů uvedených v odstavcích 1 a 3 tohoto článku;

b)

opatření nezbytná pro zabránění odklonu dopravy;

c)

seznam základních produktů.

5.   V případech, kdy je nutno použít metod analýzy použitých zemědělských produktů, použijí se metody stanovené pro náhrady na vývoz týchž zemědělských produktů do třetích zemí.

6.   Komise zveřejní poplatky vyplývající z uplatňování preferenčních dohod uvedených v odstavcích 2 a 3.

Článek 7

1.   Pokud preferenční dohoda stanoví snížení nebo postupné zrušení nezemědělské složky poplatku, jedná se o pevnou složku, pokud se týká zboží uvedeného v tabulce 1 přílohy II.

2.   Pokud preferenční dohoda stanoví snížení zemědělské složky poplatku, ať v rámci nebo mimo rámec celní kvóty, prováděcí pravidla pro určení a řízení těchto snížených zemědělských složek se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2, pokud dohoda stanoví

a)

výrobky, na které se vztahují tato snížení;

b)

množství zboží nebo hodnotu kvót, na které se vztahují tato snížení, nebo způsob určení těchto množství nebo hodnot;

c)

prvky určující snížení zemědělské složky.

3.   Prováděcí pravidla nezbytná k poskytnutí a řízení snížení nezemědělských složek poplatku se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2.

4.   Komise zveřejní poplatky vyplývající z uplatňování preferenčních dohod uvedených v odstavcích 1 a 2.

KAPITOLA III

VÝVOZ

Článek 8

1.   Při vývozu zboží lze na použité zemědělské produkty, které splňují podmínky čl. 23 odst. 2 Smlouvy, použít vývozní náhrady stanovené na základě jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

Vývozní náhradu nelze přiznat na vývoz zemědělských produktů obsažených ve zboží, na které se nevztahuje žádná společná organizace trhu, která stanoví udělování vývozních náhrad pro danou podobu zboží.

2.   Seznam zboží, na které se vztahují vývozní náhrady, se sestaví s přihlédnutím:

a)

ke vlivu rozdílu mezi cenami zemědělských produktů použitých při jejich výrobě na trhu Společenství a na světovém trhu;

b)

k nezbytnosti plného nebo částečného vyrovnání tohoto rozdílu, aby byl umožněn vývoz zemědělských produktů použitých při výrobě daného zboží.

Seznam se sestaví na základě jednotného nařízení o společné organizaci trhů.

3.   Společná prováděcí pravidla k systému vývozních náhrad podle tohoto článku budou stanovena postupem podle čl. 16 odst. 2.

Výše vývozních náhrad se určí týmž postupem, jaký je stanoven pro udělování vývozních náhrad pro dané zemědělské produkty, jsou-li vyváženy nezpracované.

4.   Je-li v rámci preferenční dohody zaveden systém přímé náhrady uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b), určí se částky uplatňované na vývozy do země nebo zemí, na něž se dohoda vztahuje, vzájemnou dohodou za podmínek vymezených dohodou na stejném základě jako zemědělská složka poplatku.

Tyto částky se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2. Stejným postupem budou stanovena případná prováděcí pravidla nezbytná pro uplatňování tohoto odstavce, zejména opatření zajišťující, že zboží uvedené v celním prohlášení pro vývoz v preferenčním režimu nebude ve skutečnosti vyvezeno v nepreferenčním režimu nebo naopak.

V případech, kdy je nutno použít metod analýzy použitých zemědělských produktů, použijí se metody stanovené pro náhrady na vývoz týchž zemědělských produktů do třetích zemí.

5.   Soulad s limity vyplývajícími z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy je zajištěn na základě osvědčení vystavovaných za stanovená referenční období a doplněná částkou stanovenou pro malé vývozce.

6.   Částka, pod kterou mohou být malí vývozci osvobozeni od předkládání osvědčení v rámci právní úpravy vývozních náhrad, se stanoví na 50 000 EUR ročně. Tento strop lze upravit postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 9

Jsou-li na základě jednotného nařízení o společné organizaci trhů v určitém odvětví uplatňovány na vývoz některého zemědělského produktu uvedeného v příloze I dávky, poplatky nebo jiná opatření, mohou být postupem podle čl. 16 odst. 2 přijata vhodná opatření pro určité druhy zboží, jejichž vývoz by mohl s ohledem na vysoký obsah daného zemědělského produktu v tomto zboží a na možné způsoby jeho využití poškodit dosahování cílů sledovaných v dotyčném zemědělském odvětví, přičemž se řádně přihlédne ke zvláštnímu zájmu zpracovatelského průmyslu.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Je-li nebezpečí, že by snížení zemědělské složky uplatňované na dovoz zboží na základě preferenční dohody mohlo narušit zemědělské trhy nebo trhy s dotyčným zbožím, vztahují se ochranné doložky platné pro dovoz daných zemědělských produktů rovněž na zboží uvedené v příloze II.

Při posuzování možného narušení trhu se přihlíží k charakteristikám zboží skutečně dovezeného v preferenčním režimu ve srovnání s charakteristikami zboží tradičně dováženého před zavedením preferenčního režimu.

Článek 11

1.   Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některého zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů uvedených v příloze III, podléhá dovoz jednoho nebo více druhů uvedeného zboží s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 dohody o zemědělství, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovozy naruší trh Společenství, nebo kdyby účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2.   Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předá Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozů do Společenství uskutečněných v období tří let, které předchází roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví, nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3.   Dovozní ceny, které je nutné brát v úvahu při uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF příslušné zásilky.

4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2.

Tato pravidla se týkají zejména:

a)

zboží, na které se ukládá dodatečné dovozní clo v souladu článku 5 dohody o zemědělství;

b)

jiná nezbytná spouštěcí kritéria nezbytná pro zajištění použití odstavce 1 v souladu s článkem 5 dohody o zemědělství.

Článek 12

1.   Propuštění zemědělských produktů do režimu aktivního zušlechťovacího styku musí předcházet kontrola dodržení hospodářských podmínek uvedených v čl. 117 písm. c) nařízení (EHS) č. 2913/92. Tyto podmínky se považují za splněné podle článku 552 nařízení (EHS) č. 2454/93.

V souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93 se navíc hospodářské podmínky uvedené v čl. 117 písm. c) nařízení (EHS) č. 2913/92 považují za splněné pro určitá množství základních produktů použitých k výrobě zboží. Tato množství se určují pomocí předpovědi sestavené Komisí založené na porovnání výše požadovaných dostupných prostředků a odhadu výše potřebné náhrady a s ohledem zejména na odhad objemu vývozu dotyčného zboží a situaci na vnitřním a vnějším trhu s daným základním produktem. Tato předpověď a na jejím základě i zmíněná množství se pravidelně přezkoumávají, aby se přihlédlo k vývoji hospodářských a právních faktorů.

Prováděcí pravidla ke druhému pododstavci, jež umožní určit základní produkty, které mají být propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a kontrolovat a plánovat jejich množství, zajistí větší informovanost hospodářských činitelů tím, že se zveřejní směrná dovozní množství pro jednotlivé společné organizace trhů. Množství jsou zveřejňována pravidelně s ohledem na využívání těchto množství. Prováděcí pravidla se stanoví postupem podle čl. 16 odst. 2.

Výraz „základní produkt“ použitý v tomto článku se vztahuje na produkty vyjmenované podle kódu KN v tabulce v příloze I, včetně výlučně poznámky pod čarou číslo 1 týkající se obilovin.

2.   Množství zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku jinak než podle odst. 1 druhého pododstavce a v důsledku toho nepodrobeného poplatku podle článku 4 při vývozu jiného zboží nebo v souvislosti s ním je množství skutečně použité při výrobě tohoto zboží.

Článek 13

1.   Tabulku 2 přílohy II lze změnit postupem podle čl. 16 odst. 2, aby se přizpůsobila dohodám uzavřeným Společenstvím.

2.   Komise upraví toto nařízení nebo nařízení přijatá na jeho základě podle změn kombinované nomenklatury.

Článek 14

Tento článek se vztahuje na veškerý preferenční obchod, pro který se určení zemědělské složky poplatku, případně snížené za podmínek článku 7, nezakládá na skutečném obsahu uvedeném v čl. 6 odst. 1 písm. a) a/nebo pro který se základní částky nezakládají na cenovém rozdílu uvedeném v čl. 6 odst. 1 písm. b).

Přihlíží se k charakteristikám základních produktů a množstvím základních produktů stanoveným nařízením Komise (ES) č. 1460/96 ze dne 25. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (10).

Případné změny tohoto nařízení budou přijaty postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 15

1.   Postupem podle čl. 16 odst. 2 lze stanovit práh nebo prahy, pod nimiž jsou zemědělské složky určené podle článků 6 a 7 stanoveny na nulu. Neuplatnění těchto zemědělských složek lze týmž postupem vázat na splnění zvláštních podmínek, aby se zabránilo vytvoření umělých obchodních toků.

2.   Postupem podle čl. 16 odst. 2 lze stanovit práh, pod nímž nemusí členské státy uplatňovat částky vyplývající z použití tohoto nařízení vybírané a vyplácené v souvislosti se stejnou hospodářskou operací, je-li zůstatek těchto částek nižší než uvedený práh.

Článek 16

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro průřezové otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor může jednat o kterékoli jiné otázce, kterou mu přednese předseda z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu.

Článek 17

Opatření nezbytná k přizpůsobení tohoto nařízení změnám jednotného nařízení o společné organizaci trhů za účelem zachování stávajícího systému se přijímají postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 18

Metody kvalitativní a kvantitativní analýzy zboží a jiné technické předpisy nezbytné pro jejich ztotožnění nebo určení jejich složení budou přijaty postupem podle čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2658/87.

Článek 19

Členské státy sdělí Komisi údaje nezbytné k používání tohoto nařízení jednak o dovozu, vývozu a případně výrobě zboží a jednak o prováděcích správních opatřeních. Způsoby tohoto sdělování budou stanoveny postupem podle čl. 16 odst. 2.

Článek 20

Nařízení (ES) č. 3448/93 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 21

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Uplatňování tohoto nařízení na kaseiny spadající pod kód KN 3501 10 a na kaseináty a jiné deriváty kaseinu spadající pod kód KN 3501 90 90 se odkládá až do dalšího rozhodnutí Rady.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009

Za Radu

předseda

S. O. LITTORIN


(1)  Stanovisko ze dne 22. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.


PŘÍLOHA I

Seznam zemědělských produktů, u nichž může být při vývozu nahrazen cenový rozdíl mezi světovým trhem a trhem Společenství  (1)

Kód KN

Popis zemědělských produktů

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

ex 0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

ex 0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

0709 90 60

Kukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená

0712 90 19

Sušená kukuřice cukrová, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravená, jiná než hybridní kukuřice cukrová určená k setí

Kapitola 10

Obiloviny (2)

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

1703

Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru


(1)  Zemědělské produkty, na které se vztahuje úprava, jsou-li nezpracované nebo zpracované nebo má-li se za to, že byly použity při výrobě zboží uvedeného v tabulce 1 přílohy II.

(2)  Kromě špaldy k setí kódu KN 1001 90 10, osiva obyčejné pšenice a sourži kódu KN 1001 90 91, osiva ječmene kódu KN 1003 00 10, osiva kukuřice kódů KN 1005 10 11 až 1005 10 90, rýže k setí kódů KN 1006 10 10 a hybridních zrn čiroku k setí kódu KN 1007 00 10.


PŘÍLOHA II

Tabulka 1

Kód KN

Popis zboží

ex 0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0403 10 51 až 0403 10 99

– Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0403 90 71 až 0403 90 99

– Ostatní, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0405 20 10 až 0405 20 30

Mléčné pomazánky s obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 39 % hmotnostních

0710 40 00

Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo páře, zmrazená

0711 90 30

Kukuřice cukrová prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

ex 1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

1517 10 10

– Margarín, vyjma tekutého margarínu, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90 10

– Ostatní, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

ex 1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao; vyjma výtažků z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek, kódu KN 1704 90 10

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni, kuskus, též připravený; vyjma nadívaných těstovin kódů KN 1902 20 10 a 1902 20 30;

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu a v podobných formách

1904

Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

2001 90 30

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná v octě nebo v kyselině octové

2001 90 40

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu nejméně 5 % hmotnostních, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

2004 10 91

Brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazené, jiné než výrobky čísla 2006, ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90 10

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

2005 20 10

Brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené, jiné než výrobky čísla 2006, ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

2008 99 85

Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), jinak upravená nebo konzervovaná, bez přídavku alkoholu a bez přídavku cukru

2008 99 91

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu nejméně 5 % hmotnostních, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu a bez přídavku cukru

2101 12 98

Přípravky na bázi kávy

2101 20 98

Přípravky na bázi čaje nebo maté

2101 30 19

Pražené náhražky kávy, vyjma praženou čekanku

2101 30 99

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražených náhražek kávy, vyjma praženou čekanku

2102 10 31 a 2102 10 39

Pekařské droždí, též sušené

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

ex 2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma kódy KN 2106 10 20, 2106 90 20 a 2106 90 92 a jiné než sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva

2202 90 91 a 2202 90 95 a 2202 90 99

Jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009, obsahující výrobky čísel 0401 až 0404 nebo tuk získaný z výrobků čísel 0401 až 0404

2905 43 00

Mannitol (Mannit)

2905 44

D-Glucitol (sorbitol, sorbit)

ex 3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů

3302 10 29

Ostatní, používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj, které nemají skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 %, jiné než kódu KN 3302 10 21

ex 3501

Kaseiny, kaseináty a jiné deriváty kaseinu

ex 3505 10

Dextriny a jiné modifikované škroby, vyjma esterifikované a etherifikované škroby kódu KN 3505 10 50

3505 20

Klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla), používané v papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, na bázi škrobových látek, jinde neuvedené ani nezahrnuté

3824 60

Sorbitol (sorbit) jiný než položky 2905 44


Tabulka 2

Kód KN

Popis zboží

ex 0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí:

0505 10 90

– Peří používané k vycpávání; prachové peří: jiné než surové

0505 90

– Ostatní

0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu jiné než surové

1212 20 00

Chaluhy a jiné řasy, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku, s výjimkou chaluh a jiných řas používaných ve farmacii nebo k lidskému požívání

ex 1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

1302 12 00

Rostlinné šťávy a výtažky z lékořice

1302 13 00

Rostlinné šťávy a výtažky z chmele

1302 19 80

Rostlinné šťávy a výtažky s výjimkou šťáv a výtažků z lékořice, chmele, vanilky a opia

ex 1302 20

Pektany

1302 31 00

Agar-agar, též upravený

1302 32 10

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba, též upravené

1505

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané, včetně lanolinu

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

ex 1515 90 11

Jojobový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1516 20 10

Hydrogenovaný ricinový olej, zvaný „opalwax“ (opálový vosk)

1517 90 93

Jedlé směsi nebo potravinářské přípravky používané jako tvarovací

ex 1518

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jinde neuvedené ani nezahrnuté; vyjma oleje kódů KN 1518 00 31 a 1518 00 39

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522 00 10

Degras

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

1704 90 10

Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

2001 90 60

Palmová jádra, připravená nebo konzervovaná v octě nebo v kyselině octové

ex 2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

2008 11 10

– Arašídové máslo

2008 91 00

– Palmová jádra

ex 2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků; pražená čekanka, výtažky, esence (tresti) a koncentráty z ní, jiné než přípravky kódů KN 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19, 2101 30 99

2102 10

Aktivní droždí:

2102 10 10

– Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

2102 10 90

– Ostatní, vyjma pekařského droždí

2102 20

Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy

2102 30 00

Hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

2104

Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

ex 2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

2106 10 20

– – neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu ani škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90

– Ostatní

2106 90 20

– – Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

2106 90 92

– – Ostatní přípravky neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu ani škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2201 10

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

2202 90 10

Ostatní nealkoholické nápoje, vyjma ovocné a zeleninové šťávy čísla 2009, neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404

2203 00

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

ex 2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoli obsahem alkoholu, jiné než získané ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

ex 2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., jiný než získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti)

3301 90 21

Extrahované olejové pryskyřice z lékořice a chmele

3301 90 30

Extrahované olejové pryskyřice jiné než z lékořice a chmele

ex 3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů:

3302 10 10

– Druhy používané k výrobě nápojů obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj o skutečném obsahu alkoholu převyšujícím 0,5 % objemových

3302 10 21

– Druhy používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj, které nemají skutečný obsah alkoholu převyšující 0,5 % objemových, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy


PŘÍLOHA III

Kód KN

Popis zboží

0403 10 51 až 0403 10 99

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0403 90 71 až 0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

0710 40 00

Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo páře, zmrazená

0711 90 30

Kukuřice cukrová prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

1517 10 10

Margarín, vyjma tekutého margarínu, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90 10

Ostatní jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená jiná než výrobky čísla 2006

2905 43 00

Mannitol (Mannit):

2905 44

D-Glucitol (sorbitol, sorbit):

 

– ve vodném roztoku

2905 44 11

– – obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 19

– – ostatní

 

– ostatní:

2905 44 91

– – obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 99

– – ostatní

3505 10 10

Dextrin

3505 10 90

Jiné modifikované škroby než dextrin, vyjma esterifikované a etherifikované škroby

 

Klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 20 10

– obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3505 20 30

– obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3505 20 50

– obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3505 20 90

– obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla), užívané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, na bázi škrobových látek, jinde neuvedené ani nezahrnuté

3824 60

Sorbitol (sorbit) jiný než položky KN 2905 44


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 3448/93

(Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18)

Nařízení Rady (ES) č. 1097/98

(Úř. věst. L 157, 30.5.1998, s. 1)

Nařízení Komise (ES) č. 2491/98

(Úř. věst. L 309, 19.11.1998, s. 28)

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2000

(Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5)


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 3448/93

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Čl. 1 odst. 2 první pododstavec, návětí

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec, návětí

Čl. 1 odst. 2 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 2a

Čl. 2 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Čl. 6 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec

Čl. 6 odst. 4 první pododstavec

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec, návětí

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec, návětí

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 6 odst. 5 a 6

Čl. 6 odst. 5 a 6

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2 návětí

Čl. 7 odst. 2 návětí

Čl. 7 odst. 2 první, druhý a třetí odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 7 odst. 3 a 4

Čl. 7 odst. 3 a 4

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec, návětí

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec, návětí

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 3 až 6

Čl. 8 odst. 3 až 6

Články 9 a 10

Články 9 a 10

Článek 10a

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Čl. 12 odst. 2

Čl. 13 odst. 1

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 2

Článek 13 odst. 1

Čl. 14 první pododstavec

Článek 13 odst. 2

Čl. 14 druhý a třetí pododstavec

Článek 14

Článek 15

Čl. 16 odst. 1 a 2

Čl. 16 odst. 1 a 2

Čl. 16 odst. 3

Článek 17

Čl. 16 odst. 3

Článek 18

Článek 17

Článek 19

Článek 18

Článek 20

Článek 19

Článek 21

Článek 20

Článek 22

Článek 21

Příloha A

Příloha I

Příloha B

Příloha II

Příloha C

Příloha III

Příloha IV

Příloha V


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/27


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1217/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

V zájmu rozvoje společné zemědělské politiky je nutné, aby byly k dispozici objektivní a účelné informace o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků patřících do kategorií, které vyžadují zvláštní pozornost na úrovni Společenství.

(3)

Účetnictví zemědělských podniků tvoří základní zdroj důležitých údajů pro stanovení příjmů a zkoumání hospodářské činnosti zemědělských podniků.

(4)

Údaje by měly být získávány od pečlivě a účelně vybraných zemědělských podniků v souladu se společnými pravidly a měly by se opírat o ověřitelné skutečnosti. Měly by odrážet technické, hospodářské a sociální podmínky zjišťovaných zemědělských podniků, pocházet z jednotlivých podniků, být k dispozici co nejrychleji, zakládat se na jednotných definicích, být předkládány v jednotné podobě a být vždy a ve všech ohledech použitelné Komisí.

(5)

Těchto cílů lze dosáhnout jen prostřednictvím zemědělské účetní datové sítě Společenství (dále jen „datová síť“) založené na zemědělských účetních střediscích jednotlivých členských států a na základě důvěry zúčastněných stran a jejich dobrovolné účasti.

(6)

Za účelem dosažení dostatečně stejnorodých účetních výsledků na úrovni Společenství je nutné, aby byly vykazující podniky zařazeny do různých oddělení a tříd podniků na základě stratifikace zjišťování podle klasifikačního systému Společenství pro zemědělské podniky, zřízeného nařízením Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (4).

(7)

Členění datové sítě by mělo být co nejvíce totožné s členěním používaným pro dodávání jiných regionálních údajů, které jsou podstatné pro určování směrů společné zemědělské politiky.

(8)

Pro účely průběžné správy by měla být Komise zmocněna k tomu, aby mohla na žádost členského státu měnit seznam oblastí členských států.

(9)

Zjišťování datové sítě by se mělo vztahovat na všechny zemědělské podniky určité ekonomické velikosti, bez ohledu na případnou jinou hospodářskou činnost provozovatele podniku. Oblast zjišťování je třeba pravidelně přezkoumávat s ohledem na nové údaje ze zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

(10)

Vykazující podniky by se měly vybírat v souladu s pravidly stanovenými v rámci plánu výběru, jehož cílem je obdržet reprezentativní účetní výběrový soubor z oblasti zjišťování.

(11)

S ohledem na získané zkušenosti se doporučuje, aby se hlavní rozhodnutí ohledně výběru vykazujících podniků, zejména stanovení plánu výběru, přijímala na úrovni členských států. Je tedy třeba, aby byl orgán pověřený tímto úkolem určen na této úrovni. Ty členské státy, které mají více oblastí, by však měly mít možnost zachovat regionální výbory.

(12)

Kontaktní orgán členských států by měl hrát klíčovou roli ve správě datové sítě.

(13)

Při výběru zemědělských podniků a při analýze a hodnocení získaných údajů je nutné používat údaje pocházející z jiných zdrojů.

(14)

Zemědělcům by se měla poskytnout ujištění, že žádné údaje z jejich účetnictví ani žádné jiné individuální údaje získané na základě tohoto nařízení nebudou použity pro daňové účely ani pro jiné účely, než jsou uvedeny v tomto nařízení, ani nebudou šířeny osobami zapojenými nyní nebo v minulosti do zemědělské účetní datové sítě Společenství.

(15)

Pro získání jistoty o objektivitě a důležitosti sbíraných údajů měla by být Komise s to získat všechny nezbytné podrobnosti týkající se způsobu, kterým orgány pověřené výběrem zemědělských podniků a účetních středisek zapojených do zemědělské účetní datové sítě Společenství plní své povinnosti, a v případě nutnosti vysílat odborníky, aby spolupracovali s vnitrostátními příslušnými orgány na místě.

(16)

Datová síť je užitečným nástrojem, který umožňuje Společenství rozvíjet společnou zemědělskou politiku, a tím slouží členským státům i Společenství. Náklady na počítačové systémy, na nichž je datová siť založena, a na studie a vývojové činnosti v rámci jiných aspektů sítě by proto mělo být možné financovat z prostředků Společenství.

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZALOŽENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ SPOLEČENSTVÍ

Článek 1

1.   K plnění potřeb společné zemědělské politiky je založena zemědělská účetní datová síť Společenství (dále jen „datová síť“).

2.   Účelem datové sítě je sběr účetních údajů potřebných zejména:

a)

pro roční stanovení příjmů zemědělských podniků náležících do oblasti zjišťování stanovené v článku 5 a

b)

pro analýzu hospodářské činnosti zemědělských podniků.

3.   Údaje získané podle tohoto nařízení slouží především jako podklad pro zprávy předkládané Komisí o situaci v zemědělství a na zemědělských trzích, jakož i o příjmech zemědělských podniků ve Společenství. Zprávy se předkládají jednou za rok Evropskému parlamentu a Radě, zejména za účelem ročního stanovení cen zemědělské produkce.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„vedoucím zemědělského podniku“ fyzická osoba odpovědná za každodenní řízení zemědělského podniku;

b)

„třídou podniku“ skupina zemědělských podniků, které patří do stejné třídy, pokud jde o typ výrobního zaměření a ekonomickou velikost, definované v klasifikačním systému pro zemědělské podniky ve Společenství zřízeném nařízením (ES) č. 1242/2008;

c)

„vykazujícím podnikem“ každý zemědělský podnik vypracovávající podnikové výkazy pro datovou síť;

d)

„oblastí“ území členského státu nebo jeho část vymezená s ohledem na výběr vykazujících podniků; seznam těchto oblastí je obsažen v příloze I;

e)

„účetními údaji“ technické, finanční nebo hospodářské údaje o zemědělském podniku pocházející z účetnictví obsahujícího položky vykazované systematicky a pravidelně během celého účetního období.

Článek 3

Na žádost členského státu týkající se jeho vlastních oblastí se seznam oblastí změní postupem podle čl. 18 odst. 2.

KAPITOLA II

STANOVENÍ PŘÍJMU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Článek 4

Tato kapitola se vztahuje na sběr účetních údajů za účelem každoročního stanovení příjmu zemědělských podniků.

Článek 5

1.   Oblast zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) zahrnuje zemědělské podniky, jejichž ekonomická velikost je nejméně rovna prahu vyjádřenému v eurech odpovídajícímu dolním prahům tříd ekonomické velikosti, jak jsou definovány v klasifikačním systému Společenství.

2.   Aby byl zemědělský podnik zařazen mezi vykazující podniky, musí splňovat tyto podmínky:

a)

musí mít ekonomickou velikost nejméně rovnou prahu stanovenému podle odstavce 1;

b)

zemědělec, který jej provozuje, musí být ochoten a schopen vést zemědělské účetnictví a poskytovat Komisi účetní údaje za svůj podnik;

c)

musí být spolu s ostatními podniky a na úrovni jednotlivých oblastí typický pro danou oblast zjišťování.

3.   Počet vykazujících podniků v rámci Společenství je nejvýše 105 000.

4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku, která určí zejména práh ekonomické velikosti a počet vykazujících podniků na oblast, se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 6

1.   Každý členský stát zřídí celostátní výbor pro datovou síť (dále jen „celostátní výbor“).

2.   Celostátní výbor odpovídá za výběr vykazujících podniků. Pro tento účel jeho povinnosti zahrnují zejména schvalování:

a)

plánu výběru vykazujících podniků, stanovícího zejména členění vykazujících podniků v jednotlivých třídách podniků a pravidla pro výběr těchto podniků;

b)

zprávy o provádění plánu výběru vykazujících podniků.

3.   Členský stát jmenuje předsedu celostátního výboru z řad členů výboru.

Rozhodnutí celostátního výboru se přijímají jednomyslně. Není-li možné dosáhnout jednomyslnosti, přijme rozhodnutí orgán určený členským státem.

4.   Členský stát s více oblastmi může zřídit pro každou svou oblast regionální výbor pro datovou síť (dále jen „regionální výbor“).

Regionální výbor odpovídá zejména za spolupráci s kontaktním orgánem uvedeným v článku 7 při výběru vykazujících podniků.

5.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 7

1.   Každý členský stát určí kontaktní orgán, jehož povinností je:

a)

informovat celostátní výbor, regionální výbory a účetní střediska o prováděcích pravidlech, která se jich týkají, a zajistit jejich řádné používání;

b)

sestavovat a posílat celostátnímu výboru ke schválení a poté Komisi:

i)

plán výběru vykazujících podniků, navržený na základě nejaktuálnějších statistických údajů vykazovaných podle klasifikačního systému Společenství pro zemědělské podniky;

ii)

zprávu o provádění plánu výběru vykazujících podniků;

c)

sestavovat:

i)

seznamy vykazujících podniků;

ii)

seznamy účetních středisek, která jsou ochotna a schopna vyhotovovat podnikové výkazy podle smluvních podmínek uvedených v článcích 10 a 15;

d)

shromažďovat podnikové výkazy zaslané kontaktnímu orgánu účetními středisky a prověřovat prostřednictvím společného kontrolního programu, zda byly správně vyplněny;

e)

posílat řádně vyplněné zemědělské podnikové výkazy Komisi ihned po jejich prověření;

f)

předávat celostátnímu výboru, regionálním výborům a účetním střediskům žádosti o informace uvedené v článku 17 a zasílat příslušné odpovědi Komisi.

2.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 8

1.   Každý vykazující podnik vyhotovuje svůj individuální anonymní podnikový výkaz.

2.   Účetní údaje uvedené ve podnikovém výkazu musí umožňovat:

zařadit vykazující podnik podle významných ukazatelů jeho produkčních faktorů,

posoudit příjmy vykazujícího podniku z jejich různých hledisek,

ověřit správnost uváděných informací pomocí kontroly na místě.

3.   Druh účetních údajů uváděných v podnikovém výkazu, forma předkládání údajů a definice a pokyny týkající se těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 9

Vedoucí zemědělského podniku, jehož podnik je vybrán jako vykazující podnik, si ze seznamu vypracovaného pro tento účel kontaktním orgánem zvolí účetní středisko ochotné vyhotovovat výkaz za jeho podnik na základě smluvních podmínek uvedených v článku 10.

Článek 10

1.   Na základě zmocnění členským státem uzavřou příslušný orgán určený tímto členským státem a účetní střediska vybraná podle článku 9 každý rok smlouvu. Touto smlouvou se účetní střediska zavazují vyhotovovat za paušální poplatek podnikové výkazy podle článku 8.

2.   Podmínky smlouvy uvedené v odstavci 1, které musí být jednotné ve všech členských státech, se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

3.   Plní-li úkoly účetního střediska správní orgán, jsou mu jeho povinnosti oznamovány běžnou úřední cestou.

KAPITOLA III

SBĚR ÚČETNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ANALÝZY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Článek 11

Tato kapitola se vztahuje na sběr účetních údajů pro účely analýzy hospodářské činnosti zemědělských podniků.

Článek 12

Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví:

předměty analýz uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b);

prováděcí pravidla týkající se výběru a počtu vykazujících podniků, stanovená podle cílů každé analýzy.

Článek 13

1.   Každý vykazující podnik vybraný postupem v souladu s pravidly přijatými podle čl. 12 druhé odrážky vyplní speciální podnikový výkaz, který je individuální a anonymní. Tento výkaz obsahuje účetní údaje požadované v čl. 8 odst. 2 a všechny další účetní položky a individuální údaje, které mohou jednotlivé analýzy vyžadovat.

2.   Druh účetních údajů uváděných v tomto speciálním podnikovém výkazu, forma jejich předkládání, definice a pokyny týkající se těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

3.   Účetní střediska vybraná postupem podle článku 14 vypracovávají speciální podnikové výkazy.

Článek 14

Vedoucí zemědělského podniku, jehož podnik je vybrán podle pravidel přijatých podle čl. 12 druhé odrážky, si ze seznamu vypracovaného pro tento účel kontaktním orgánem zvolí účetní středisko ochotné vyhotovovat speciální podnikový výkaz za jeho podnik na základě smluvních podmínek uvedených v článku 15.

Článek 15

1.   Na základě zmocnění členským státem uzavřou příslušný orgán určený tímto členským státem a účetní středisko vybrané podle článku 14 každý rok smlouvu. Touto smlouvou se účetní středisko zavazuje vyhotovovat za paušální poplatek speciální podnikové výkazy podle článku 13.

2.   Podmínky smlouvy uvedené v odstavci 1, které musí být jednotné ve všech členských státech, se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

Doplňující podmínky, které mohou být členským státem do smlouvy zahrnuty, se stanoví stejným postupem.

3.   Plní-li úkoly účetního střediska správní orgán, jsou mu jeho povinnosti oznamovány běžnou úřední cestou.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

1.   Individuální účetní údaje nebo jiné podrobné informace získaných při používání tohoto nařízení nesmějí být použity pro daňové účely a nesmějí být sdělovány ani používány pro jiné účely, než jsou uvedeny v článku 1.

2.   Každý, kdo vykonává nebo vykonával činnost v rámci datové sítě, je povinen nesdělovat individuální účetní údaje nebo jiné podrobné informace, které se dozvěděl při výkonu svých povinností nebo jinak náhodně v souvislosti s výkonem svých povinností.

3.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k ukládání sankcí za porušení odstavce 2.

Článek 17

1.   Celostátní výbor, regionální výbory, kontaktní orgán a účetní střediska poskytují v rámci své působnosti Komisi na její dotaz všechny informace, které souvisejí s plněním jejich povinností při používání tohoto nařízení.

Tyto dotazy určené celostátnímu výboru, regionálním výborům nebo účetním střediskům a odpovědi na ně se předávají písemně prostřednictvím kontaktního orgánu.

2.   Jsou-li dodané informace nedostačující nebo nejsou-li sděleny včas, může Komise ve spolupráci s kontaktním orgánem vyslat odborníky, aby zjednali nápravu na místě.

Článek 18

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro zemědělskou účetní datovou síť Společenství (dále jen „výbor Společenství“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor Společenství je konzultován za účelem:

a)

prověření, zda byl výběr vykazujících podniků proveden v souladu s článkem 5;

b)

analýzy a hodnocení vážených ročních výsledků poskytovaných datovými sítěmi, zejména s ohledem na údaje pocházející z jiných zdrojů, mimo jiné z účetnictví zemědělských podniků, ze statistiky obecně a z účetnictví členských států.

4.   Výbor Společenství se může zabývat jakoukoli jinou otázkou, kterou mu předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Výbor přezkoumá každý rok v říjnu vývoj v oblasti příjmů zemědělských podniků ve Společenství a zohlední zejména aktualizované výsledky datové sítě.

Výbor je pravidelně informován o provozu datové sítě.

5.   Zasedání výboru Společenství svolává předseda.

Sekretariát výboru Společenství zajišťuje Komise.

Článek 19

1.   Rozpočtové prostředky uvedené v souhrnném rozpočtu Evropské unie, oddíle Komise, kryjí:

a)

náklady na účetní datovou síť související s platbou paušálních poplatků účetním střediskům za výkon úkolů uvedených v článcích 10 a 15;

b)

všechny náklady na počítačové systémy používané Komisí pro příjem, ověřování, zpracování a analýzu účetních údajů dodávaných členskými státy.

Náklady uvedené v písmenu b) zahrnují popřípadě náklady na šíření výsledků dotyčných činností a náklady na studie ostatních aspektů datové sítě a na jejich rozvoj.

2.   Náklady na zřízení a činnost celostátních výborů, regionálních výborů a kontaktních orgánů nejsou hrazeny z rozpočtu Společenství.

Článek 20

Nařízení č. 79/65/EHS se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 21

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

S. O. LITTORIN


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(3)  Viz příloha II.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

Seznam oblastí uvedených v čl. 2 písm. d)

Belgie

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bulharsko

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Do 31. prosince 2009 však může Bulharsko tvořit jednu oblast.

Česká republika

tvoří jednu oblast

Dánsko

tvoří jednu oblast

Německo

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonsko

tvoří jednu oblast

Irsko

tvoří jednu oblast

Řecko

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Španělsko

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francie

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Itálie

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli-Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia-Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Kypr

tvoří jednu oblast

Lotyšsko

tvoří jednu oblast

Litva

tvoří jednu oblast

Lucembursko

tvoří jednu oblast

Maďarsko

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak- Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

tvoří jednu oblast

Nizozemsko

tvoří jednu oblast

Rakousko

tvoří jednu oblast

Polsko

1.

Pomorze a Mazury

2.

Wielkopolska a Śląsk

3.

Mazowsze a Podlasie

4.

Małopolska a Pogórze

Portugalsko

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Rumunsko

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovinsko

tvoří jednu oblast

Slovensko

tvoří jednu oblast

Finsko

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Švédsko

1.

Nížiny jižního a středního Švédska

2.

Lesní a smíšené zemědělské a lesní oblasti jižního a středního Švédska

3.

Oblasti severního Švédska

Spojené království

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady č. 79/65/EHS

(Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65)

 

Akt o přistoupení z roku 1972, bod II.A.4 přílohy I a bod II.D.1 přílohy II

(Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 59 a s. 125)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2835/72

(Úř. věst. L 298, 31.12.1972, s. 47)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2910/73

(Úř. věst. L 299, 27.10.1973, s. 1)

 

Akt o přistoupení z roku 1979, body II.A a II.G přílohy I

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 64 a s. 87)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2143/81

(Úř. věst. L 210, 30.7.1981, s. 1)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3644/85

(Úř. věst. L 348, 24.12.1985, s. 4)

 

Akt o přistoupení z roku 1985 bod XIV.(i) přílohy I

(Úř. věst. L 302, 1.11.1985, s. 235)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3768/85

(Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8)

pouze bod 2 přílohy

Nařízení Rady (EHS) č. 3577/90

(Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23)

pouze příloha XVI

Akt o přistoupení z roku 1994, bod V.A.I přílohy I

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 117)

 

Nařízení Rady (ES) č. 2801/95

(Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 3)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1256/97

(Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 7)

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)

pouze bod 1 přílohy II

Akt o přistoupení z roku 2003, bod 6.A.I přílohy II

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 346)

 

Nařízení Rady (ES) č. 2059/2003

(Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 660/2004

(Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1791/2006

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1)

pouze kapitola 5 oddíl A bod 1 přílohy

Nařízení Komise (ES) č. 1469/2007

(Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 5)

 


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení č. 79/65/EHS

Toto nařízení

Články 1 a 2

Články 1 a 2

Článek 2a

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 odst. 1 návětí, písm. a), písm. b) úvodní slova a písm. c) úvodní slova

Čl. 7 odst. 1 návětí a písm. a), písm. b) úvodní slova a písm. c) úvodní slova

Čl. 6 odst. 1 písm. b) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 6 odst. 1 písm. b) druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. c) bod i)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. c) bod ii)

Čl. 6 odst. 1 písm. e), f) a g)

Čl. 7 odst. 1 písm. e), f) a g)

Čl. 6 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Čl. 19 odst. 1, 2 a 3

Čl. 18 odst. 1, 2 a 3

Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 18 odst. 4 a 5

Čl. 21 první a druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 6

Čl. 21 třetí pododstavec

Článek 22

Článek 19

Článek 23

Článek 20

Článek 21

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/39


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ázerbájdžánské republiky o některých aspektech leteckých služeb

(2009/947/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu mezi Evropským společenstvím a vládou Ázerbájdžánské republiky o některých aspektech leteckých služeb (2) (dále jen „dohoda“) v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3)

Dohoda byla jménem Společenství podepsána dne 7. července 2009 s výhradou jejího pozdějšího uzavření v souladu s rozhodnutím Rady 2009/741/ES (3).

(4)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Ázerbájdžánské republiky o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné učinit oznámení stanovené v čl. 8 odst. 1 dohody.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Stanovisko ze dne 25. října 2005 (Úř. věst. C 272 E, 9.11.2006, s. 56).

(2)  Úř. věst. L 265, 9.10.2009, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 265, 9.10.2009, s. 24.


DOHODY

Rada

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/40


Oznámení o vstupu v platnost protokolu k dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii

Protokol k dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii (1), který se Rada rozhodla uzavřít dne 27. listopadu 2008 (2), vstoupil v platnost dne 1. června 2009, přičemž poslední oznámení o dokončení postupů podle článku 7 uvedeného protokolu bylo předáno dne 5. května 2009.


(1)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 53.

(2)  Tamtéž, s. 51.


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/41


Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o změně přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o změně přílohy 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1), kterou se Rada dohodla uzavřít dne 19. října 2009 (2), vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, přičemž poslední oznámení o dokončení postupů podle článku 2 uvedené dohody bylo předáno dne 30. listopadu 2009.


(1)  Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 288, 4.11.2009, s. 22.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/42


RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/948/SVV

ze dne 30. listopadu 2009

o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 1 písm. c) a d) a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na podnět České republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky a Švédského království,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie si stanovila cíl zachovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva.

(2)

Haagský program (1) na posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii, který byl schválen Evropskou radou na jejím zasedání konaném ve dnech 4. a 5. listopadu 2004, požaduje, aby členské státy zvážily právní předpisy týkající se kompetenčních sporů ve snaze zvýšit účinnost trestního stíhání při současném zajištění řádného výkonu práva, aby bylo možné dokončit souhrnný program opatření k provádění zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech.

(3)

Cílem opatření stanovených v tomto rámcovém rozhodnutí by mělo být předcházení situacím, kdy jsou proti totožné osobě vedena v různých členských státech souběžná trestní řízení ve věci stejných skutečností, což by mohlo vést k pravomocnému rozhodnutí v těchto řízeních ve dvou nebo více členských státech. Rámcové rozhodnutí proto usiluje o to zabránit porušování zásady ne bis in idem, stanovené v článku 54 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (2), jak je vykládána Soudním dvorem Evropských společenství.

(4)

Mezi příslušnými orgány členských států by měly probíhat přímé konzultace s cílem dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným souběžnými řízeními a na zabránění plýtvání časem a zdroji dotčených příslušných orgánů. Účinné řešení by mohlo zejména spočívat v soustředění trestního řízení do jednoho členského státu, například prostřednictvím předání trestního řízení. Mohlo by rovněž spočívat i v jiných krocích umožňujících účinné a přiměřené nakládání s těmito řízeními, včetně jejich rozložení v čase, a to například prostřednictvím předložení věci Eurojustu, nejsou-li příslušné orgány schopny dosáhnout konsenzu. V tomto ohledu by zvláštní pozornost měla být věnována otázce shromažďování důkazů, jež může být ovlivněno probíhajícími souběžnými řízeními.

(5)

Pokud příslušný orgán členského státu má oprávněné důvody se domnívat, že v jiném členském státě probíhá souběžné trestní řízení ve věci stejných skutečností týkajících se totožné osoby, což by mohlo vést k pravomocnému rozhodnutí v takových řízeních ve dvou nebo více státech, měl by navázat kontakt s příslušným orgánem tohoto jiného členského státu. Otázka, zda existují oprávněné důvody či nikoli, by měla být přezkoumána pouze kontaktujícím orgánem. Oprávněné důvody by mohly zahrnovat mimo jiné případy, kdy se podezřelá nebo obviněná osoba za současného uvedení podrobností odvolává na to, že je proti ní vedeno souběžné trestní řízení v jiném členském státě ve věci stejných skutečností, nebo případ, kdy odpovídající žádost o vzájemnou právní pomoc podaná příslušným orgánem v jiném členském státě odhalí možnou existenci takového souběžného trestního řízení, nebo případ, kdy policejní orgán za tímto účelem poskytne informace.

(6)

Postup výměny informací mezi příslušnými orgány by měl být založen na povinné výměně konkrétního minimálního souboru údajů, které by měly být vždy poskytnuty. Tyto informace by měly zejména usnadnit postup zajišťující řádné zjištění totožnosti dotčené osoby a povahy a fáze případných souběžných řízení.

(7)

Příslušný orgán, který byl kontaktován příslušným orgánem jiného členského státu, by měl mít obecnou povinnost odpovědět na podanou žádost. Kontaktující orgán je vybízen k tomu, aby stanovil lhůtu, v níž by měl kontaktovaný orgán pokud možno odpovědět. Příslušné orgány by při navazování kontaktu měly plně zohlednit zvláštní situaci osoby zbavené svobody.

(8)

Přímý styk mezi příslušnými orgány by měl být hlavní zásadou spolupráce stanovené tímto rámcovým rozhodnutím. Členské státy by měly mít možnost v souladu se zásadou procesní autonomie členských států rozhodnout, které orgány jsou příslušné k jednání podle tohoto rámcového rozhodnutí, a to za předpokladu, že tyto orgány jsou příslušné k jednání a rozhodování podle jeho ustanovení.

(9)

Příslušné orgány ve snaze o dosažení konsenzu o účinném řešení, jehož cílem je zabránit nepříznivým následkům způsobeným souběžnými řízeními vedenými ve dvou nebo více členských státech, by měly mít na paměti, že každý případ je jedinečný, a měly by vzít v úvahu všechny skutečnosti a podstatu případu. V zájmu dosažení konsenzu by příslušné orgány měly posoudit příslušná kritéria, jež mohou zahrnovat kritéria uvedená v návodu zveřejněném ve výroční zprávě Eurojustu z roku 2003 a vypracovaném pro potřeby praxe, a vzít v úvahu například místo, kde byl spáchán větší díl trestné činnosti, místo, kde byla způsobena větší škoda, místo, kde se nachází podezřelá nebo obviněná osoba, a možnosti zajištění jejího předání nebo vydání do jiné jurisdikce, státní příslušnost nebo trvalý pobyt podezřelé nebo obviněné osoby, důležité zájmy podezřelé nebo obviněné osoby, důležité zájmy obětí a svědků, přípustnost důkazů nebo prodlení, k nimž může dojít.

(10)

Povinnost příslušných orgánů zahájit přímé konzultace s cílem dosáhnout konsenzu v rámci tohoto rámcového rozhodnutí by neměla vylučovat možnost vedení těchto přímých konzultací s pomocí Eurojustu.

(11)

Žádný členský stát by neměl být povinen se vzdát pravomoci či ji vykonávat, aniž by si to sám přál. Dokud není dosaženo konsenzu o soustředění trestního řízení, měly by příslušné orgány členských států mít možnost pokračovat v trestním řízení ve věci kteréhokoli trestného činu, který spadá do jejich vnitrostátní pravomoci.

(12)

Jelikož hlavním cílem tohoto rámcového rozhodnutí je zabránit zbytečným souběžným trestním řízením, která by mohla vést k porušení zásady ne bis in idem, jeho uplatňování by nemělo vyvolat kompetenční spor o výkon pravomoci, který by jinak nevznikl. Ve společném prostoru svobody, bezpečnosti a práva je třeba zásadu legality, která se uplatňuje v procesním právu několika členských států, chápat a používat tak, že se považuje za splněnou, pokud trestní stíhání ve věci určitého trestného činu zajistí jakýkoliv členský stát.

(13)

Pokud je dosaženo konsenzu o soustředění trestního řízení do jednoho členského státu, měly by příslušné orgány druhého členského státu jednat v souladu s tímto konsenzem.

(14)

Vzhledem k tomu, že Eurojust je zvlášť dobře způsobilý k poskytování pomoci při řešení kompetenčních sporů, mělo by předložení věci Eurojustu v případě, kdy není možné dosáhnout konsenzu, být obvyklým krokem. Je třeba vzít na vědomí, že podle čl. 13 odst. 7 písm. a) rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (3) (dále jen „rozhodnutí o Eurojustu“), naposledy pozměněného rozhodnutím Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 o posílení Eurojustu (4), musí být Eurojust informován o případech, kdy došlo ke kompetenčnímu sporu nebo je pravděpodobné, že k němu dojde, a věc je možné v kterémkoli okamžiku předložit Eurojustu, pokud to považuje za vhodné alespoň jeden z příslušných orgánů zapojených do přímých konzultací.

(15)

Tímto rámcovým rozhodnutím nejsou dotčena řízení podle Evropské úmluvy o předávání trestního řízení, podepsané ve Štrasburku dne 15. května 1972, ani jakákoli jiná ujednání týkající se předávání trestního řízení mezi členskými státy.

(16)

Toto rámcové rozhodnutí by nemělo vést k nadměrné administrativní zátěži v případech, kdy jsou pro řešené problémy snadno k dispozici vhodnější alternativy. Pokud tedy mezi členskými státy fungují pružnější nástroje nebo ujednání, měly by mít před tímto rámcovým rozhodnutím přednost.

(17)

Toto rámcové rozhodnutí se omezuje na ustanovení o výměně informací a přímých konzultacích mezi příslušnými orgány členských států, a neovlivňuje tudíž jakékoli právo osob namítat, že by měly být stíhány v rámci jejich vlastní či jiné jurisdikce, pokud takové právo ve vnitrostátním právu existuje.

(18)

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (5) by se mělo použít na zpracování osobních údajů vyměňovaných podle tohoto rámcového rozhodnutí.

(19)

Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby do prohlášení o jazykovém režimu zahrnuly vedle svého úředního jazyka alespoň jeden jazyk, který se v rámci Evropské unie běžně používá.

(20)

Toto rámcové rozhodnutí ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané článkem 6 Smlouvy o Evropské unii a zohledněné v Listině základních práv Evropské unie,

PŘIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Cíl

1.   Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je prosazovat užší spolupráci mezi příslušnými orgány dvou nebo více členských států, které vedou trestní řízení, s cílem zlepšit účinný a řádný výkon spravedlnosti.

2.   Cílem této užší spolupráce je

a)

předcházet situacím, kdy jsou proti totožné osobě vedena v různých členských státech souběžná trestní řízení ve věci stejných skutečností, což by mohlo vést k pravomocnému rozhodnutí v řízeních ve dvou nebo více členských státech, čímž by byla porušena zásada ne bis in idem, a

b)

dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními.

Článek 2

Předmět a oblast působnosti

1.   Za účelem dosažení cíle uvedeného v článku 1 zřizuje toto rámcové rozhodnutí rámec pro

a)

postup, jímž se navazuje kontakt mezi příslušnými orgány členských států, s cílem potvrdit existenci souběžného trestního řízení ve věci stejných skutečností, týkajícího se totožné osoby;

b)

výměnu informací prostřednictvím přímých konzultací mezi příslušnými orgány dvou nebo více členských států, které vedou souběžná trestní řízení ve věci stejných skutečností, týkající se totožné osoby, pokud již vědí o existenci souběžného trestního řízení, s cílem dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními.

2.   Toto rámcové rozhodnutí se nevztahuje na řízení, na něž se vztahují články 5 a 13 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (6).

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí

a)

„souběžnými řízeními“ trestní řízení, a to jak ve fázi přípravného řízení, tak i ve fázi řízení před soudem, vedená ve dvou nebo více členských státech ve věci stejných skutečností a týkající se totožné osoby;

b)

„příslušným orgánem“ justiční nebo jiný orgán, který je podle právních předpisů svého členského státu příslušný, aby vykonával činnost podle čl. 2 odst. 1 tohoto rámcového rozhodnutí;

c)

„kontaktujícím orgánem“ příslušný orgán členského státu, který navazuje kontakt s příslušným orgánem jiného členského státu s cílem potvrdit existenci souběžného řízení;

d)

„kontaktovaným orgánem“ příslušný orgán, který byl kontaktujícím orgánem požádán, aby potvrdil existenci souběžného trestního řízení.

Článek 4

Určení příslušných orgánů

1.   Členské státy určí příslušné orgány způsobem, který podporuje zásadu přímého styku mezi orgány.

2.   V souladu s odstavcem 1 každý členský stát informuje generální sekretariát Rady, které orgány jsou podle jeho vnitrostátního práva příslušné jednat podle tohoto rámcového rozhodnutí.

3.   Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může každý členský stát, je-li to nezbytné s ohledem na jeho vnitřní organizační uspořádání, určit jeden nebo více ústředních orgánů odpovědných za správní doručování a příjímání žádostí o poskytnutí informací podle článku 5 nebo za účelem pomoci příslušným orgánům v procesu konzultace. Členské státy, které si přejí využít možnosti určit ústřední orgán nebo orgány, o tom informují generální sekretariát Rady.

4.   Generální sekretariát Rady zpřístupní informace obdržené podle odstavců 2 a 3 všem členským státům a Komisi.

KAPITOLA 2

VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 5

Povinnost navázat kontakt

1.   Pokud má příslušný orgán členského státu oprávněné důvody se domnívat, že v jiném členském státě probíhá souběžné řízení, kontaktuje příslušný orgán tohoto jiného členského státu, aby potvrdil existenci takového souběžného řízení, s cílem zahájit přímé konzultace podle článku 10.

2.   Pokud kontaktující orgán neví, který příslušný orgán má kontaktovat, provede všechna nezbytná šetření, a to i prostřednictvím kontaktních míst Evropské soudní sítě, aby tento příslušný orgán identifikoval.

3.   Postup kontaktování se nepoužije, pokud příslušné orgány, které souběžná řízení vedou, již byly o existenci těchto řízení informovány jiným způsobem.

Článek 6

Povinnost odpovědět

1.   Kontaktovaný orgán odpoví na žádost podanou podle čl. 5 odst. 1 v přiměřené lhůtě uvedené kontaktujícím orgánem, nebo nebyla-li uvedena žádná lhůta, bez zbytečného odkladu a informuje kontaktující orgán, zda v jeho členském státě probíhá souběžné řízení. V případech, kdy kontaktující orgán informoval kontaktovaný orgán, že podezřelá nebo obviněná osoba je zadržena či ve vazbě, kontaktovaný orgán žádost zpracuje urychleně.

2.   Pokud kontaktovaný orgán nemůže poskytnout odpověď ve lhůtě stanovené kontaktujícím orgánem, neprodleně informuje kontaktující orgán o příslušných důvodech a uvede lhůtu, ve které požadované informace poskytne.

3.   Pokud orgán, na nějž se kontaktující orgán obrátil, není příslušným orgánem podle článku 4, předá bez zbytečného odkladu žádost o poskytnutí informací příslušnému orgánu a uvědomí o tom kontaktující orgán.

Článek 7

Způsob komunikace

Kontaktující a kontaktovaný orgán komunikují jakýmkoli způsobem, o němž lze uchovat písemný záznam.

Článek 8

Minimální informace, které má žádost obsahovat

1.   Při podání žádosti podle článku 5 kontaktující orgán poskytne tyto informace:

a)

kontaktní údaje příslušného orgánu;

b)

popis skutečností a okolností, které jsou předmětem daného trestního řízení;

c)

všechny podstatné údaje o totožnosti podezřelé nebo obviněné osoby a případně o obětech;

d)

fázi, v níž se trestní řízení nachází, a

e)

případně informace o zadržení či o vazbě podezřelé nebo obviněné osoby.

2.   Kontaktující orgán může uvést významné dodatečné informace související s trestním řízením, které probíhá v jeho členském státě, například týkající se obtíží, které se v tomto státě vyskytly.

Článek 9

Minimální informace, které mají být poskytnuty v odpovědi

1.   Odpověď kontaktovaného orgánu podle článku 6 obsahuje tyto informace:

a)

zda probíhá nebo probíhalo trestní řízení ve věci některých nebo všech skutečností, které jsou předmětem trestního řízení uvedeného v žádosti o poskytnutí informací podané kontaktujícím orgánem, a zda se týká či týkalo totožné osoby;

v případě kladné odpovědi na základě písmene a):

b)

kontaktní údaje příslušného orgánu a

c)

fáze, v níž se toto řízení nachází, nebo bylo-li vydáno pravomocné rozhodnutí, povahu takového rozhodnutí.

2.   Kontaktovaný orgán může uvést významné dodatečné informace související s trestním řízením, které probíhá nebo probíhalo v jeho členském státě, zejména týkající se jakýchkoli souvisejících skutečností, které jsou předmětem trestního řízení v uvedeném státě.

KAPITOLA 3

PŘÍMÉ KONZULTACE

Článek 10

Povinnost zahájit přímé konzultace

1.   Pokud se prokáže existence souběžných řízení, příslušné orgány dotčených členských států zahájí přímé konzultace s cílem dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními, které může případně vést k soustředění trestního řízení do jednoho členského státu.

2.   Po celou dobu přímých konzultací se dotčené příslušné orgány navzájem informují o důležitých procesních opatřeních, která během řízení přijaly.

3.   V průběhu přímých konzultací příslušné orgány, které jsou do nich zapojeny, vždy pokud možno odpovídají na žádosti o informace od jiných příslušných orgánů zapojených do těchto konzultací. Pokud je však příslušný orgán požádán jiným příslušným orgánem o poskytnutí zvláštních informací, které by mohly poškodit zásadní zájmy národní bezpečnosti nebo ohrozit bezpečnost jednotlivců, není povinen tyto informace poskytnout.

Článek 11

Postup dosažení konsenzu

Jakmile příslušné orgány členských států zahájí přímé konzultace o případu s cílem dosáhnout konsenzu podle článku 10, posoudí skutečnosti a podstatu případu a všechny faktory, které považují za důležité.

Článek 12

Spolupráce s Eurojustem

1.   Toto rámcové rozhodnutí doplňuje rozhodnutí o Eurojustu, aniž by jím uvedené rozhodnutí bylo dotčeno.

2.   Nelze-li dosáhnout konsenzu podle článku 10, předá kterýkoli příslušný orgán dotčených členských států, je-li to vhodné, věc Eurojustu, pokud je Eurojust podle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí o Eurojustu příslušný k jednání.

Článek 13

Poskytování informací o výsledku řízení

Je-li v průběhu přímých konzultací podle článku 10 dosaženo konsenzu o soustředění trestního řízení do jednoho členského státu, příslušný orgán tohoto členského státu informuje příslušný orgán či orgány druhého členského státu nebo ostatních členských států o výsledku řízení.

KAPITOLA 4

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Jazyky

1.   Každý členský stát uvede v prohlášení uloženém u generálního sekretariátu Rady, které z úředních jazyků orgánů Unie lze používat při navazování kontaktu podle kapitoly 2.

2.   Příslušné orgány se mohou dohodnout na používání kteréhokoli jazyka v průběhu svých přímých konzultací podle článku 10.

Článek 15

Vztah k jiným právním nástrojům a ujednáním

1.   Umožňují-li jiné právní nástroje nebo ujednání rozšíření cílů tohoto rámcového rozhodnutí nebo napomáhají-li zjednodušit nebo usnadnit postup, jímž si vnitrostátní orgány vyměňují informace o svých trestních řízeních, zahajují přímé konzultace a usilují o dosažení konsenzu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným souběžnými řízeními, členské státy mohou

a)

nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání platné ke dni vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v platnost;

b)

uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání po dni vstupu tohoto rámcového rozhodnutí v platnost.

2.   Dohody a ujednání uvedené v odstavci 1 nemají v žádném případě dopad na vztahy se členskými státy, které nejsou jejich smluvními stranami.

Článek 16

Provedení

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 15. června 2012.

Do 15. června 2012 členské státy sdělí generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.

Článek 17

Zpráva

Do 15. prosince 2012 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry členské státy dosáhly souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, a případně ji doplní o legislativní návrhy.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 138, 4.6.2009, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

(6)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/48


ROZHODNUTÍ RADY 2009/949/SVV

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na akt Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se stanoví služební řád pro zaměstnance Europolu (1) (dále jen „služební řád“), a zejména na článek 44 uvedeného aktu,

s ohledem na podnět České republiky,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na přezkum odměňování úředníků Europolu provedený správní radou Europolu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při přezkumu odměňování úředníků Europolu zohlednila správní rada změny životních nákladů v Nizozemsku i změny v platech ve státní správě v členských státech.

(2)

Přezkum vztahující se na období od 1. července 2007 do 30. června 2008 odůvodňuje zvýšení odměn o 1,2 % v období od 1. července 2008 do 30. června 2009.

(3)

Rada by na základě přezkumu měla jednomyslným rozhodnutím upravit základní platy a příspěvky úředníků Europolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Služební řád se mění takto:

S účinkem ode dne 1. července 2008:

a)

se tabulka základních měsíčních platů v článku 45 se nahrazuje tímto:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

b)

v čl. 59 odst. 3 se částka „1 036,76 EUR“ nahrazuje částkou „1 049,20 EUR“;

c)

v čl. 59 odst. 3 se částka „2 073,51 EUR“ nahrazuje částkou „2 098,39 EUR“;

d)

v čl. 60 odst. 1 se částka „276,48 EUR“ nahrazuje částkou „279,80 EUR“;

e)

v dodatku 5 se v čl. 2 odst. 1 částka „289,03 EUR“ nahrazuje částkou „292,50 EUR“;

f)

v dodatku 5 se v čl. 3 odst. 1 částka „12 566,73 EUR“ nahrazuje částkou „12 717,53 EUR“;

g)

v dodatku 5 se v čl. 3 odst. 1 částka „2 827,52 EUR“ nahrazuje částkou „2 861,45 EUR“;

h)

v dodatku 5 se v čl. 3 odst. 2 částka „16 965,09 EUR“ nahrazuje částkou „17 168,67 EUR“;

i)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „1 256,68 EUR“ nahrazuje částkou „1 271,76 EUR“;

j)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „942,53 EUR“ nahrazuje částkou „953,84 EUR“;

k)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „628,33 EUR“ nahrazuje částkou „635,87 EUR“;

l)

v dodatku 5 se v čl. 4 odst. 1 částka „502,66 EUR“ nahrazuje částkou „508,69 EUR“;

m)

v dodatku 5 se v čl. 5 odst. 3 částka „1 773,42 EUR“ nahrazuje částkou „1 794,70 EUR“;

n)

v dodatku 5 se v čl. 5 odst. 3 částka „2 364,57 EUR“ nahrazuje částkou „2 392,94 EUR“;

o)

v dodatku 5 se v čl. 5 odst. 3 částka „2 955,70 EUR“ nahrazuje částkou „2 991,17 EUR“.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po přijetí.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Úř. věst. C 26, 30.1.1999, s. 23.

(2)  Stanovisko ze dne 22. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


V Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1218/2009

ze dne 14. prosince 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. prosince 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

50,4

MA

65,2

TN

90,9

TR

69,2

ZZ

68,9

0707 00 05

EG

155,5

MA

62,1

TR

85,2

ZZ

100,9

0709 90 70

MA

50,3

TR

128,4

ZZ

89,4

0805 10 20

MA

44,7

TR

67,4

ZA

62,7

ZZ

58,3

0805 20 10

MA

82,4

TR

85,9

ZZ

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,8

IL

62,9

TR

74,8

ZZ

58,5

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

CA

76,2

CN

83,6

MK

24,5

US

86,7

ZZ

67,8

0808 20 50

CN

90,3

TR

92,0

US

182,1

ZZ

121,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1219/2009

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se pro rok 2010 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a čl. 148 písm. a) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (2), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 1 500 tun produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny a roční preferenční celní kvótu ve výši 9 175 tun produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Černé Hory a celních území Srbska a Kosova (3).

(2)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (4), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 9 400 tun produktů kategorie „baby beef“, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom (5), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 1 650 tun produktů kategorie „baby beef“, Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, schválená rozhodnutím Rady 2007/855/ES ze dne 15. října 2007 (6), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 800 tun produktů kategorie „baby beef“a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (7) stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 1 500 tun produktů kategorie „baby beef“.

(3)

Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou (8) na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou a článek 2 nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (9) stanoví, že je třeba vymezit prováděcí pravidla pro koncese na produkty kategorie „baby beef“.

(4)

Nařízení (ES) č. 2007/2000 pro účely kontroly stanoví, že při dovozu produktů kategorie „baby beef“ v rámci kvóty pro Bosnu a Hercegovinu a celní území Srbska a Kosova je nutné předložit osvědčení o pravosti potvrzující, že zboží pochází ze země vydávající osvědčení a že přesně odpovídá definici uvedené v příloze II uvedeného nařízení. Z důvodu harmonizace je rovněž nezbytné při dovozu v rámci kvót produktu kategorie „baby beef“ pocházejícího z Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Černé Hory předložit osvědčení o pravosti potvrzující, že zboží pochází ze země vydávající osvědčení a že přesně odpovídá definici uvedené v příloze III dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem nebo dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie nebo definici uvedené v příloze II prozatímní dohody s Černou Horou. Kromě toho je třeba stanovit vzor osvědčení o pravosti a prováděcí pravidla pro používání uvedených osvědčení.

(5)

Dotyčné celní kvóty musí být spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem se s výhradou ustanovení tohoto nařízení použijí nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (10), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (11).

(6)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (12), stanoví zejména podrobná prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů, vydávání licencí a oznámení podávaná členskými státy Komisi. Podle uvedeného nařízení končí doba platnosti licencí poslední den dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny další podmínky nebo výjimky stanovené v tomto nařízení.

(7)

Pro zajištění řádné správy dovozu dotyčných produktů je třeba podmínit vydávání dovozních licencí ověřením, a to zejména ověřením údajů uvedených v osvědčeních o pravosti.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období ode dne 1. ledna do 31. prosince 2010 se otevírají tyto celní kvóty:

a)

9 400 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Chorvatska;

b)

1 500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Bosny a Hercegoviny;

c)

1 650 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

d)

9 175 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z celních území Srbska a Kosova;

e)

800 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Černé Hory.

Kvóty uvedené v prvním pododstavci mají pořadová čísla 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 a 09.4199.

Pro účely přidělení uvedených kvót se 100 kilogramů živé hmotnosti rovná 50 kilogramům hmotnosti jatečně upraveného těla.

2.   Cla použitá v rámci kvót uvedených v odstavci 1 činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku.

3.   Dovoz v rámci kvót uvedených v odstavci 1 je vyhrazen pro určitá živá zvířata a určité maso níže uvedených kódů KN podle přílohy II nařízení (ES) č. 2007/2000, přílohy III dohody o stabilizaci a přidružení uzavřené s Chorvatskem, přílohy III dohody o stabilizaci a přidružení uzavřené s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, přílohy II prozatímní dohody s Černou Horou a přílohy II prozatímní dohody s Bosnou a Hercegovinou:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 a ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 a ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Článek 2

Kapitola III nařízení (ES) č. 1301/2006 a nařízení (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

1.   V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 8 uvedena země původu nebo celní území původu a je křížkem zaškrtnuto políčko „ano“. Z licencí vyplývá povinnost dovážet z uvedené země nebo uvedeného celního území.

V žádostech o licenci a v licencích se v kolonce 20 uvádí jeden z údajů v příloze I.

2.   Originál osvědčení o pravosti vystaveného v souladu s článkem 4 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu se žádostí o první dovozní licenci, která se k osvědčení o pravosti vztahuje.

Osvědčení o pravosti může být do výše množství, pro která bylo vydáno, použito pro vydání více než jedné dovozní licence. V případech, kdy se pro jedno osvědčení vydá více než jedna licence, příslušný orgán:

a)

potvrdí na osvědčení o pravosti přidělené množství;

b)

zajistí, aby dovozní licence vztahující se k danému osvědčení byly vydány týž den.

3.   Příslušné orgány mohou vydávat dovozní licence až po ověření, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které ohledně dotyčných dovozů dostávají každý týden od Komise. Licence se vydají ihned poté.

Článek 4

1.   Ke všem žádostem o dovozní licence v rámci kvót uvedených v článku 1 musí být přiloženo osvědčení o pravosti, které vydaly orgány vyvážející země nebo celního území uvedené v příloze II a které potvrzuje, že zboží pochází z dotyčné země nebo dotyčného celního území a že odpovídá definici uvedené případně v příloze II nařízení (ES) č. 2007/2000, v příloze III dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem, příloze III dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, příloze II prozatímní dohody s Černou Horou nebo příloze II prozatímní dohody s Bosnou a Hercegovinou.

2.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Společenství podle příslušného vzoru uvedeného v přílohách III až VIII pro dotyčné vyvážející země nebo celní území. Může být rovněž vytištěno a vyplněno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země nebo celního území.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém je podána žádost o dovozní licenci, mohou požadovat překlad osvědčení.

3.   Originál a opisy osvědčení o pravosti se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit černým inkoustem a hůlkovým písmem.

Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Použije se papír o minimální hmotnosti 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.

4.   Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje jméno vydávající země nebo celního území.

Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.

5.   Osvědčení jsou platná pouze tehdy, pokud jsou řádně potvrzena vystavujícím orgánem uvedeným v příloze II.

6.   Osvědčení se považují za řádně potvrzená, pokud je na nich uvedeno datum a místo vystavení a pokud obsahují razítko vydávajícího orgánu a podpis osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.

Článek 5

1.   Vydávající orgán uvedený v seznamu v příloze II:

a)

musí být uznán jako takový dotyčnou vyvážející zemí nebo celním územím;

b)

se zavazuje, že bude ověřovat údaje v osvědčeních;

c)

se zavazuje, že nejméně jednou týdně Komisi poskytne veškeré údaje nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména čísla osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt (živá zvířata/maso), čistou hmotnost a datum podpisu.

2.   Komise pozmění seznam v příloze II, pokud již není splňována podmínka uvedená v odst. 1 písm. a), pokud vydávající orgán neplní některý ze svých závazků nebo pokud byl ustanoven nový vydávající orgán.

Článek 6

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platná tři měsíce ode dne jejich vydání.

Článek 7

Dotyčná vyvážející země nebo celní území sdělí Komisi vzory otisků razítek používaných jejich vydávajícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Komise uvedené údaje sdělí příslušným orgánům členských států.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi:

a)

nejpozději dne 28. února 2011 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 30. dubna 2011 množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Nejpozději dne 30. dubna 2011 členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během předcházejícího dovozního celního kvótového období.

3.   Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se podají podle pokynů uvedených v přílohách IX, X a XI tohoto nařízení a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(3)  Kosovo podle rezoluce 1244/1999 Rady bezpečnosti OSN.

(4)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 345, 28.12.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16.

(10)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(11)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(12)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 1

:

bulharsky

:

‘Baby beef’ (Регламент (ЕC) № 1219/2009)

:

španělsky

:

‘Baby beef’ [Reglamento (UE) no 1219/2009]

:

česky

:

‘Baby beef’ (Nařízení (EU) č. 1219/2009)

:

dánsky

:

‘Baby beef’ (Forordning (EU) nr. 1219/2009)

:

německy

:

‘Baby beef’ (Verordnung (EU) Nr. 1219/2009)

:

estonsky

:

‘Baby beef’ (Määrus (EL) nr 1219/2009)

:

řecky

:

‘Baby beef’ [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1219/2009]

:

anglicky

:

‘Baby beef’ (Regulation (EU) No 1219/2009)

:

francouzsky

:

‘Baby beef’ [Règlement (UE) no 1219/2009]

:

italsky

:

‘Baby beef’ [Regolamento (UE) n. 1219/2009]

:

lotyšsky

:

‘Baby beef’ (Regula (ES) Nr. 1219/2009)

:

litevsky

:

‘Baby beef’ (Reglamentas (ES) Nr. 1219/2009)

:

maďarsky

:

‘Baby beef’ (1219/2009/EU rendelet)

:

maltsky

:

‘Baby beef’ (Regolament (UE) Nru 1219/2009)

:

nizozemsky

:

‘Baby beef’ (Verordening (EU) nr. 1219/2009)

:

polsky

:

‘Baby beef’ (Rozporządzenie (UE) nr 1219/2009)

:

portugalsky

:

‘Baby beef’ [Regulamento (UE) n.o 1219/2009]

:

rumunsky

:

‘Baby beef’ [Regulamentul (UE) nr. 1219/2009]

:

slovensky

:

‘Baby beef’ [Nariadenie (EÚ) č. 1219/2009]

:

slovinsky

:

‘Baby beef’ (Uredba (EU) št. 1219/2009)

:

finsky

:

‘Baby beef’ (Asetus (EU) N:o 1219/2009)

:

švédsky

:

‘Baby beef’ (Förordning (EU) nr 1219/2009)


PŘÍLOHA II

Vydávající orgány:

Chorvatská republika: Hrvatska poljoprivredna agencija, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Chorvatsko.

Bosna a Hercegovina:

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7“, 1000 Skopje

Černá Hora: Veterinarska Uprava, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Černá Hora

Celní území Srbska (1): „Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Kacanskog 13, Beograd, Srbsko.“

Celní území Kosova:


(1)  Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999.


PŘÍLOHA III

Image


PŘÍLOHA IV

Image


PŘÍLOHA V

Image


PŘÍLOHA VI

Image


PŘÍLOHA VII

Image


PŘÍLOHA VIII

Image


PŘÍLOHA IX

Oznámení o dovozních licencích (vydaných) – nařízení (ES) č. 1219/2009

Členský stát: …

Použití článku 8 nařízení (ES) č. 1219/2009

Množství produktů, pro které byly vydány dovozní licence

Odesílatel: … Adresát: …


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet hlav)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA X

Oznámení o dovozních licencích (nevyužitá množství) – nařízení (ES) č. 1219/2009

Členský stát: …

Použití článku 8 nařízení (ES) č. 1219/2009

Množství produktů, pro které nebyly dovozní licence využity

Odesílatel: … Adresát: …


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Nevyužitá množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet hlav)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA XI

Oznámení o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (ES) č. 1219/2009

Členský stát: …

Použití článku 8 nařízení (ES) č. 1219/2009

Množství produktů propuštěných do volného oběhu:

Odesílatel: … Adresát: … (dovozní celní kvótové období).


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství produktů propuštěných do volného oběhu

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet hlav)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/66


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1220/2009

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se po sto sedmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 3. prosince 2009 Výbor pro sankce rozhodl vypustit jednu fyzickou osobu ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 1. září, 23. září a 17. listopadu Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl změnit identifikační údaje několika fyzických osob na tomto seznamu.

(3)

Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João Vale DE ALMEIDA

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1)

Záznam „Zia, Mohammad (také znám jako Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pákistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pákistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pákistán“ v položce „Fyzické osoby“ se odstraňuje.

(2)

Záznam „Faycal Boughanemi (také znám jako Faical Boughanmi). Adresa: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Itálie. Datum narození: 28. 10. 1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Další informace: a) italské daňové číslo: BGHFCL66R28Z352G, b) dne 15. 7. 2006 odsouzen v Itálii k osmi letům vězení. V současné době zadržován v Itálii“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Faycal Boughanemi (také znám jako a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Adresa: viale Cambonino, 5/B, Cremona, Itálie. Datum narození: 28. 10. 1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Další informace: a) italské daňové číslo: BGHFCL66R28Z352G,b) v červnu 2009 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 29. 7. 2005.“

(3)

Záznam „Jamal Housni (také znám jako a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Datum narození: 22. 2. 1983. Místo narození: Maroko. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Itálie, b) via F. De Lemene 50, Milán, Itálie. Další informace: Soud v Miláně vydal příkaz k jeho vzetí do vazby č. 5236/02 R.G.N.R ze dne 25. listopadu 2003 1511/02 R.G.GIP. Odsouzen.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Jamal Housni (také znám jako a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Datum narození: 22. 2. 1983. Místo narození: Maroko. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Itálie, b) Via F. De Lemene 50, Milán, Itálie. Další informace: V červnu 2009 ve vazbě. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2. 8. 2006.“

(4)

Záznam „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (znám také jako a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: a) Via Toscana 46, Bologna, Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 6. 3. 1969. Místo narození: Baja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L497470 (tuniský cestovní pas vydaný dne 3. 6. 1997, platný do 2. 6. 2002). Další informace: V lednu 2003 v Itálii odsouzen k osmi měsícům odnětí svobody.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (znám také jako a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 6. 3. 1969. Místo narození: Baja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L497470 (tuniský cestovní pas vydaný dne 3. 6. 1997, platný do 2. 6. 2002). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 6. 2003.“

(5)

Záznam „Fahid Mohammed Ally Msalam (také znám jako a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Keňa. Datum narození: 19. 2. 1976. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: a) A260592 (keňský cestovní pas), b) A056086 (keňský cestovní pas), c) A435712 (keňský cestovní pas), d) A324812 (keňský cestovní pas), e) 356095 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 12771069 (keňský průkaz totožnosti). Další informace: V lednu 2009 údajně zemřel v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (také znám jako a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Keňa. Datum narození: 19. 2. 1976. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: a) A260592 (keňský cestovní pas), b) A056086 (keňský cestovní pas), c) A435712 (keňský cestovní pas), d) A324812 (keňský cestovní pas), e) 356095 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 12771069 (keňský průkaz totožnosti). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel 1. 1. 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001.“

(6)

Záznam „Nessim Ben Romdhane Sahraoui (také znám jako Dass). Datum narození: 3. 8. 1973. Místo narození: Bizerta, Tunisko. Další informace: Soud v Miláně vydal příkaz k jeho vzetí do vazby č. 36601/2001 R.G.N.R ze dne 17. května 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Z Itálie byl vyhoštěn v roce 2002. Na útěku“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (také znám jako a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Datum narození: 3. 8. 1973. Místo narození: Bizerta, Tunisko. Další informace: Z Itálie byl vyhoštěn v roce 2002. V červnu 2009 ve vězení v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2. 8. 2006.“

(7)

Záznam „Sheikh Ahmed Salim Swedan (také znám jako a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titul: sheikh. Datum narození: a) 9. 4. 1969, b) 9. 4. 1960, c) 4. 9. 1969. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský průkaz totožnosti vydaný dne 14. 11. 1996). Další informace: V lednu 2009 údajně zemřel v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (také znám jako a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titul: sheikh. Datum narození: a) 9. 4. 1969, b) 9. 4. 1960, c) 4. 9. 1969. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský průkaz totožnosti vydaný dne 14. 11. 1996). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel 1. 1. 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001.“


AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/69


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY

přijaté se souhlasem předsedy Komise

ze dne 4. prosince 2009

o jmenování vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

(2009/950/EU)

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 18 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. prosince 2009 byla paní Catherine ASHTONOVÁ jmenována vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na období od 1. prosince 2009 do skončení funkčního období stávající Komise.

(2)

V souladu s čl. 17 odst. 7 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii budou předseda, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ostatní členové Komise podléhat jako sbor schválení Evropským parlamentem.

(3)

Je třeba jmenovat vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na období od skončení funkčního období stávající Komise do 31. října 2014,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Paní Catherine ASHTONOVÉ je jmenována vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku na období od skončení funkčního období stávající Komise do 31. října 2014.

Článek 2

Toto rozhodnutí oznámí paní Catherine ASHTONOVÉ předseda Evropské rady.

Nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. prosince 2009.

Za Evropskou radu

předseda

H. VAN ROMPUY


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/70


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2009

kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu

(oznámeno pod číslem K(2009) 9870)

(Text s významem pro EHP)

(2009/951/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví, že produkty živočišného původu smějí být dováženy pouze z třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznamu vypracovaném ve shodě s uvedeným nařízením. Stanoví rovněž zvláštní podmínky pro dovoz mlžů, pláštěnců, ostnokožců, mořských plžů a produktů rybolovu ze třetích zemí.

(2)

Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví, že při vypracovávání nebo aktualizaci těchto seznamů je třeba zohlednit kontroly Unie ve třetích zemích a záruky příslušných orgánů třetích zemí, pokud jde o soulad nebo rovnocennost s předpisy Unie, které se týkají krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2).

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (3), uvádí třetí země, které splňují kritéria uvedená v čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 854/2004, a jsou tedy schopné zaručit, že tyto produkty vyvážené do Unie splňují hygienické podmínky stanovené v právních předpisech Unie v zájmu ochrany zdraví spotřebitelů. Příloha I uvedeného rozhodnutí tudíž stanoví seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoli podobě určených k lidské spotřebě, přičemž příloha II uvedeného rozhodnutí stanoví seznam třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu v jakékoli podobě určených k lidské spotřebě.

(4)

Nařízení (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (4), stanoví přechodná opatření pro období, které končí dnem 31. prosince 2009. Tato opatření obsahují odchylku od ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 854/2004, podle které mohou členské státy povolit dovoz mlžů a produktů rybolovu ze zemí uvedených v přílohách I a II uvedeného nařízení, pokud, mimo jiné, příslušný orgán třetí země nebo území poskytl dotyčnému členskému státu záruky, že dotčené produkty byly získány za podmínek, které jsou přinejmenším rovnocenné podmínkám pro výrobu produktů Unie a jejich uvádění na trh.

(5)

V současné době je v seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 2076/2005 uvedena Kanada. Z kontrol Unie v Kanadě, jejichž cílem bylo zhodnotit zavedené kontrolní systémy pro produkci mlžů určených pro vývoz do Evropské unie, z nichž poslední proběhla v roce 2009, a z doporučení Smíšeného řídícího výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (5) ze dne 17. prosince 1998 ohledně vzájemné rovnocennosti mezi normami Kanady a Unie pro živé mlže vyplývá, že podmínky použitelné v Kanadě pro živé mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže určené pro vývoz do Evropské unie jsou rovnocenné podmínkám stanoveným v příslušných právních předpisech Unie.

(6)

V současné době je v seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 2076/2005 uvedeno Grónsko. Z kontrol Unie v Grónsku, jejichž cílem bylo zhodnotit zavedené kontrolní systémy pro produkci mlžů určených pro vývoz do Evropské unie, z nichž poslední proběhla v roce 2009, a ze záruk poskytnutých příslušnými orgány Grónska vyplývá, že podmínky použitelné v uvedené třetí zemi pro živé mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže určené pro vývoz do Evropské unie jsou rovnocenné podmínkám stanoveným v příslušných právních předpisech Unie. Grónsko by proto mělo být zařazeno do seznamu v příloze I rozhodnutí 2006/766/ES.

(7)

Z kontrol Unie ve Spojených státech, jejichž cílem bylo zhodnotit zavedené kontrolní systémy pro produkci mlžů určených pro vývoz do Evropské unie, z nichž poslední proběhla v roce 2009 vyplývá, že existují rozdíly mezi americkými normami a normami Unie pro živé mlže, kontroly však nezjistily závažná rizika pro lidské zdraví, s výjimkou oblasti sběru v Mexickém zálivu. Spojené státy a Evropská unie se dohodly, že prověří vzájemnou rovnocennost mezi normami Unie a Spojených států pro živé mlže. Je proto vhodné dočasně povolit dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Evropské unie ze Spojených států, kromě mlžů sbíraných v Mexickém zálivu. Toto dočasné povolení by mělo být přezkoumáno šest měsíců po jeho vstupu v platnost, přičemž se vezmou v úvahu výsledky prověřování rovnocennosti mezi normami Spojených Států a Unie pro živé mlže.

(8)

Angola, Ázerbájdžán, Benin, Kongo, Eritrea, Izrael, Myanmar, Šalamounovy ostrovy, Svatá Helena a Togo jsou v současnosti uvedeny v seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 2076/2005. Z kontrol Unie, jejichž cílem bylo zhodnotit zavedené kontrolní systémy produkce produktů rybolovu určených pro vývoz do Evropské unie, z nichž poslední proběhly: v Angole v roce 2007 v Ázerbájdžánu v roce 2007, v Beninu v roce 2009, v Kongu v roce 2009, v Eritrei v roce 2008, v Izraeli v roce 2009, v Myanmaru v roce 2009, na Šalamounových ostrovech v roce 2007, ve Svaté Heleně v roce 2003 a v Togu v roce 2009, a ze záruk poskytnutých příslušnými orgány Angoly, Ázerbájdžánu (pouze pro kaviár), Beninu, Konga (pouze pro produkty rybolovu, které byly uloveny, případně vykuchány, zmraženy a zabaleny do konečného obalu na moři), Eritrei, Izraele, Myanmaru (pouze pro zmrazené ulovené volně žijící produkty rybolovu), Šalamounových ostrovů, Svaté Heleny a Toga (pouze pro živé humry) vyplývá, že podmínky použitelné v uvedených třetích zemích pro produkty rybolovu určené pro vývoz do Evropské unie jsou rovnocenné podmínkám stanoveným v příslušných právních předpisech Unie. Uvedené třetí země by proto měly být zařazeny do seznamu v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.

(9)

Dále, aby byly zohledněny rozdíly v zárukách poskytovaných uvedenými třetími zeměmi, je nezbytné stanovit některá omezení v seznamech v přílohách I a II rozhodnutí 2006/766/ES.

(10)

Svatá Helena, Tristan da Cunha a Ascension tvoří jedno zámořské teritorium. Jelikož jsou však tyto ostrovy jeden od druhého vzdáleny a v praxi jsou spravovány odděleně, rozhodly se ustanovit příslušné orgány odpovědné za bezpečnost produktů rybolovu každý zvlášť. Skutečnost, že Svatá Helena je zařazena jako třetí země, ze které jsou povoleny dovozy produktů rybolovu, se nevztahuje na ostrovy Tristan da Cunha a Ascension.

(11)

Za účelem vyjasnění právních předpisů Unie by měly být změněny názvy příloh I a II rozhodnutí 2006/766/ES. Název přílohy I by měl dávat jasně najevo, že dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě, ať už živých, zmrazených, nebo zpracovaných, se povoluje pouze ze třetích zemí zařazených v této příloze. Název přílohy II by měl dávat jasně najevo, že tato příloha zahrnuje dovoz produktů rybolovu definovaných v příloze I bodu 3.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (6), kromě těch, které jsou zařazeny do přílohy I tohoto rozhodnutí. Toto oddělení je nezbytné, protože požadavky Unie použitelné pro tyto dvě skupiny produktů se liší.

(12)

Rozhodnutí 2006/766/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/766/ES se mění takto:

1.

příloha I se mění takto:

a)

název přílohy I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě  (7)

b)

za údaj pro Austrálii se vkládá tento údaj pro Kanadu:

„CA

KANADA“

 

c)

za údaj pro Chile se vkládá tento údaj pro Grónsko:

„GL

GRÓNSKO“

 

d)

za údaj pro Turecko se vkládá tento údaj pro Spojené státy:

„US

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Pouze do 1. července 2010

a

kromě dovozu mlžů sbíraných ve státech Florida, Texas, Mississippi, Alabama a Louisiana.“

2.

Příloha II rozhodnutí 2006/766/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53.

(4)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.

(5)  Úř. věst. L 71, 18.3.1999, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55. příloha I: „3.1 „Produkty rybolovu“ se rozumějí všichni mořští nebo sladkovodní živočichové (kromě živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů a všech savců, plazů a žab), volně žijící nebo farmově chovaní, včetně všech poživatelných forem, částí a produktů těchto živočichů.“

(7)  Včetně těch zahrnutých v definici produktů rybolovu v bodě 3.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Úř. věst. L 139 30.4.2004, s. 55).“;


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě kromě těch, uvedených v příloze I tohoto rozhodnutí.

(Země a území podle článku 11 nařízení (ES) č. 854/2004)

Kód ISO

Země

Omezení

AE

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

 

AG

ANTIGUA A BARBUDA

Pouze živí humři

AL

ALBÁNIE

 

AM

ARMÉNIE

Pouze živí volně žijící raci, tepelně upravení nefarmoví raci a zmrazení nefarmoví raci.

AN

NIZOZEMSKÉ ANTILY

 

AO

ANGOLA

 

AR

ARGENTINA

 

AU

AUSTRÁLIE

 

AZ

ÁZERBÁJDŽÁN

Pouze kaviár

BA

BOSNA A HERCEGOVINA

 

BD

BANGLADÉŠ

 

BJ

BENIN

 

BR

BRAZÍLIE

 

BS

BAHAMY

 

BY

BĚLORUSKO

 

BZ

BELIZE

 

CA

KANADA

 

CG

KONGO

Pouze produkty rybolovu, které byly uloveny, případně vykuchány, zmraženy a zabaleny do konečného obalu na moři

CH

ŠVÝCARSKO

 

CI

POBŘEŽÍ SLONOVINY

 

CL

CHILE

 

CN

ČÍNA

 

CO

KOLUMBIE

 

CR

KOSTARIKA

 

CU

KUBA

 

CV

KAPVERDY

 

DZ

ALŽÍRSKO

 

EC

EKVÁDOR

 

EG

EGYPT

 

ER

ERITREA

 

FK

FALKLANDSKÉ OSTROVY

 

GA

GABON

 

GD

GRENADA

 

GH

GHANA

 

GL

GRÓNSKO

 

GM

GAMBIE

 

GN

GUINEA

Pouze ryby, které nebyly podrobeny jiným postupům zpracování nebo zacházení, než jsou oddělení hlavy od těla, vykuchání, chlazení nebo mrazení. Neuplatňuje se snížená četnost fyzických kontrol stanovená v rozhodnutí 94/360/ES (Úř. věst. L 158, 25.6.1994, s. 41).

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONGKONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CHORVATSKO

 

ID

INDONÉSIE

 

IL

IZRAEL

 

IN

INDIE

 

IR

ÍRÁN

 

JM

JAMAJKA

 

JP

JAPONSKO

 

KE

KEŇA

 

KR

JIŽNÍ KOREA

 

KZ

KAZACHSTÁN

 

LK

SRÍ LANKA

 

MA

MAROKO

 

ME

ČERNÁ HORA

 

MG

MADAGASKAR

 

MM

MYANMAR

Pouze pro zmrazené ulovené volně žijící produkty rybolovu (sladkovodní nebo mořské ryby, krevety, garnáty)

MR

MAURITÁNIE

 

MU

MAURICIUS

 

MV

MALEDIVY

 

MX

MEXIKO

 

MY

MALAJSIE

 

MZ

MOSAMBIK

 

NA

NAMIBIE

 

NC

NOVÁ KALEDONIE

 

NG

NIGÉRIE

 

NI

NIKARAGUA

 

NZ

NOVÝ ZÉLAND

 

OM

OMÁN

 

PA

PANAMA

 

PE

PERU

 

PF

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

 

PG

PAPUA-NOVÁ GUINEA

 

PH

FILIPÍNY

 

PM

SAINT-PIERRE A MIQUELON

 

PK

PÁKISTÁN

 

RS

SRBSKO

Nezahrnuje Kosovo definované rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999

Pouze volně žijící celé čerstvé ryby vylovené na volném moři

RU

RUSKO

 

SA

SAÚDSKÁ ARÁBIE

 

SB

ŠALAMOUNOVY OSTROVY

 

SC

SEYCHELY

 

SG

SINGAPUR

 

SH

SVATÁ HELENA

Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension

 

SN

SENEGAL

 

SR

SURINAM

 

SV

SALVADOR

 

TG

TOGO

Pouze živí humři

TH

THAJSKO

 

TN

TUNISKO

 

TR

TURECKO

 

TW

TCHAJ-WAN

 

TZ

TANZANIE

 

UA

UKRAJINA

 

UG

UGANDA

 

US

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIETNAM

 

YE

JEMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

JIŽNÍ AFRIKA

 

ZW

ZIMBABWE“

 


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/76


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech

(oznámeno pod číslem K(2009) 9909)

(Text s významem pro EHP)

(2009/952/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2008/855/ES (3) stanoví některá opatření pro tlumení klasického moru prasat v členských státech či jejich regionech uvedených v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

Článek 7 rozhodnutí 2008/855/ES stanoví, že z členských států, na jejichž území se nacházejí oblasti uvedené v části III přílohy uvedeného rozhodnutí, se nesmí do jiných členských států odesílat žádné zásilky čerstvého vepřového masa a masných polotovarů a výrobků z tohoto masa nebo s jeho obsahem pocházející z hospodářství nacházejících se v uvedených oblastech.

(3)

Rozhodnutí 2008/855/ES se použije do dne 31. prosince 2009. Vzhledem k situaci, pokud jde o klasický mor prasat v některých oblastech Bulharska, Německa, Francie, Maďarska a Slovenska, je vhodné dobu použitelnosti uvedeného rozhodnutí prodloužit do dne 31. prosince 2011.

(4)

S cílem zabránit šíření klasického moru prasat z Rumunska do dalších členských států bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/779/ES ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v Rumunsku (4). Uvedené rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2009.

(5)

Rumunsko Komisi poskytlo informace, z nichž vyplývá, že se situace ohledně klasického moru prasat v tomto členském státě výrazně zlepšila. Vzhledem k dostupným údajům by však v Rumunsku měla být v souvislosti s klasickým morem prasat zachována doplňková veterinární opatření. Je proto na místě zařadit Rumunsko do části III přílohy rozhodnutí 2008/855/ES. Zařazení Rumunska do části III přílohy rozhodnutí 2008/855/ES by mělo být přezkoumáno na základě výsledků inspekce, kterou má Unie v Rumunsku uskutečnit v první polovině roku 2010.

(6)

Pro zajištění bezpečnosti čerstvého vepřového masa a masných polotovarů a výrobků z čerstvého masa nebo obsahujících čerstvé maso, které jsou dováženy do oblastí uvedených v části III přílohy rozhodnutí 2008/855/ES z oblastí, které ve zmíněné části uvedené nejsou, by zařízení, v nichž je toto zboží vyráběno, skladováno nebo zpracováváno, měla být schválena příslušným orgánem, a Komise by o nich měla být informována. Uvedené maso a masné výrobky nebo polotovary by navíc měly být vyráběny, skladovány a zpracovávány odděleně od ostatních masných výrobků nebo výrobků obsahujících maso z hospodářství, která se nacházejí v oblastech uvedených v části III přílohy uvedeného rozhodnutí.

(7)

Pro zajištění vysledovatelnosti původu čerstvého vepřového masa a masných polotovarů a výrobků z čerstvého masa nebo obsahujících čerstvé maso, které jsou dováženy do oblastí uvedených v části III přílohy rozhodnutí 2008/855/ES z oblastí, které ve zmíněné části uvedené nejsou, by toto maso, masné výrobky a polotovary měly být odpovídajícím způsobem značeny. Čerstvé vepřové maso by mělo být opatřeno označením zdravotní nezávadnosti, jak je stanoveno v příloze I oddíle I kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (5). Masné polotovary a masné výrobky obsahující takové vepřové maso by měly být opatřeny identifikačním označením, jak je stanoveno v příloze II oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (6).

(8)

Rozhodnutí 2008/855/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/855/ES se mění takto:

1.

Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Odesílání čerstvého vepřového masa a masných polotovarů a masných výrobků z tohoto masa nebo s jeho obsahem z oblastí mimo oblasti uvedené v části III přílohy do jiných členských států

1.   Členské státy, na jejichž území se nacházejí oblasti uvedené v části III přílohy, mohou povolit odesílání čerstvého vepřového masa získaného z prasat z hospodářství, která se nacházejí mimo oblasti uvedené v části III přílohy, a masných polotovarů a masných výrobků z tohoto masa nebo s jeho obsahem do jiných členských států, pokud jsou toto maso, masné polotovary a masné výrobky vyráběny, skladovány a zpracovávány v zařízeních:

a)

která jsou schválena k tomuto účelu příslušným orgánem a Komise o nich byla informována;

b)

v nichž výroba, skladování a zpracovávání probíhá odděleně od ostatních výrobků z masa z hospodářství, která se nacházejí v oblastech uvedených v části III přílohy, nebo s obsahem takového masa.

2.   Čerstvé vepřové maso uvedené v odstavci 1 se označí, jak je stanoveno v příloze I oddíle I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.

Masné polotovary a masné výrobky uvedené v odstavci 1 se označí, jak je stanoveno v příloze II oddíle I nařízení (ES) č. 853/2004.“

2.

V článku 15 se datum „31. prosince 2009“ nahrazuje datem „31. prosince 2011“.

3.

Do části III přílohy se vkládá tato položka:

Rumunsko

Celé území Rumunska.“

Článek 2

Čl. 1 odst. 3 se použije ode dne 1. ledna 2010.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 302, 13.11.2008, s. 19.

(4)  Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 48.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/78


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2009) 9906)

(Text s významem pro EHP)

(2009/953/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/716/ES (2) stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a (ES) č. 853/2004 (4). Dokud jsou uvedená zařízení v přechodné fázi, produkty pocházející z těchto zařízení se uvádějí pouze na vnitrostátní trh nebo se používají k dalšímu zpracování v bulharských zařízeních, která jsou v přechodné fázi.

(2)

Podle úředního prohlášení příslušného bulharského orgánu některá zařízení v odvětví masa a mléka ukončila svou činnost nebo dokončila proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Unie. Uvedená zařízení by proto měla být vypuštěna ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(3)

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES se mění takto:

1)

Zrušují se tyto položky pro zařízení na zpracování masa:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vraca

Krivodolsko shose

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62 A

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Bitolya“ 60

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 52

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh.k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl.10 A

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T.Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. „Asparuhovo“

ul. „Kishinev“ 21

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum-I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

208.

BG 0104004

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 52

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

S. Slanchevo

obl. Varna

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan

obsht. Troyan

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul „D. Debelyanov“ 46

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklev

obl. Ruse

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14a

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgra

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

346.

ВG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

350.

ВG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost „Balakli“

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska“

2)

Zrušují se tyto položky pro zařízení na zpracování mléka:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

72.

0312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen.Kiselovo

81.

0712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

88.

0912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

0912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

Ul „Grenaderska“ 97

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv“


Opravy

15.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/83


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat

( Úřední věstník Evropské unie L 326 ze dne 4. prosince 2008 )

Na straně 12 se vypouští podtitul „(Text s významem pro EHP)“.

Strana 20, příloha, část D oddíl 1.3:

místo:

„Služby založené na prostorových datech (services)“,

má být:

„Služba založená na prostorových datech (service)“.