ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.321.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 321

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
8. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1193/2009, ze dne 3. listopadu 2009, kterým se opravují nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a kterým se pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1194/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( 1 )

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/895/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2009 o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem

36

 

 

2009/896/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

38

 

 

2009/897/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

39

 

 

2009/898/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

40

 

 

2009/899/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

41

 

 

2009/900/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

42

 

 

2009/901/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

43

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutí 2001/427/SVV

44

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1195/2009 ze dne 7. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

47

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1196/2009 ze dne 4. prosince 2009, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO, divizi 3M, plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států

49

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/903/EU

 

*

Rozhodnutí Rady přijaté po vzájemné dohodě se zvoleným předsedou Komise ze dne 4. prosince 2009, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Evropské komise

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1193/2009,

ze dne 3. listopadu 2009,

kterým se opravují nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a kterým se pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména první odrážku čl. 15 odst. 8 a čl. 16 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 8 nařízení Komise (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru (2), byly částky na dávky z výroby stanoveny takto:

pro hospodářský rok 2002/03 nařízením Komise (ES) č. 1762/2003 (3),

pro hospodářský rok 2003/04 nařízením Komise (ES) č. 1775/2004 (4),

pro hospodářský rok 2004/05 nařízením Komise (ES) č. 1686/2005 (5) a

pro hospodářský rok 2005/06 nařízením Komise (ES) č. 164/2007 (6).

(2)

Dne 8. května 2008 Soudní dvůr Evropských společenství vydal rozsudek ve spojených věcech C-5/06 a C-23/06 až C-36/06, ve kterém stanovil, že čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 je třeba vykládat tak, že pro účely určení odhadované průměrné ztráty na tunu produktu je třeba zohlednit všechna množství vyvážených produktů podle tohoto článku, bez ohledu na to, zda byly skutečně zaplaceny náhrady. V důsledku toho Soudní dvůr prohlásil nařízení Komise (ES) č. 1762/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru, a nařízení (ES) č. 1775/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví částky dávek z výroby v odvětví cukru, za neplatná.

(3)

Ze stejného důvodu pro účely určení předpokládané průměrné ztráty na tunu produktu podle čl. 15 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 Soudní dvůr v rozsudcích ze dne 6. října 2008 ve spojených věcech C-175/07 až C-184/07 a také ve věcech C-466/06 a C-200/06 prohlásil za neplatné nařízení Komise (ES) č. 1686/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví částky na dávky z výroby a koeficient doplňkové dávky v odvětví cukru.

(4)

Způsob výpočtu, který prohlásil Soudní dvůr pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04 a 2004/05 za neplatný, byl použit i pro hospodářský rok 2005/06. Pro tento hospodářský rok proto musí být stanoveny nové částky na dávky z výroby cukru podle nové metodiky výpočtu.

(5)

V rozhodnutí ze dne 8. května 2008 ve spojených věcech C-5/06 a C-23/06 až C-36/06 Soudní dvůr došel k závěru, že pokud jde o nařízení Komise (ES) č. 1837/2002 ze dne 15. října 2002, kterým se stanovily částky na dávku z výroby a koeficient pro doplňkové dávky v odvětví cukru pro hospodářský rok 2001/02 (7), jeho přezkum neodhalil skutečnosti, jimiž by mohla být dotčena jeho platnost. Pro účely stanovení částek na dávky pro uvedený hospodářský rok Komise vypočítala průměrnou ztrátu na základě všech množství cukru vyvezených ve formě zpracovaných produktů bez ohledu na to, zda byla způsobilá k náhradě, nebo nikoli.

(6)

Je proto žádoucí, aby Komise stanovila částky dávek z výroby a případně koeficient pro stanovení doplňkové dávky podle stejné metodiky výpočtu, jako byla metodika použitá pro hospodářský rok 2001/02.

(7)

Při předchozím odhadu celkové ztráty pro hospodářský rok 2002/03 vyčísleném podle čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 bylo třeba stanovit částku na dávku ze základní výroby a dávku B podle odstavců 3 a 4 uvedeného článku. Byla stanovena částka 2 % pro dávku ze základní výroby a 19,962 % pro dávku B. Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 přitom byla plně pokryta výnosy z dávky ze základní výroby a dávky B, a nebylo tedy nutné pro hospodářský rok 2002/03 stanovit koeficient podle čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení. Použití metodiky výpočtu podle bodu 5 vede ke stanovení částky 2 % pro dávky ze základní výroby a 19,958 % pro dávky B. Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 je plně pokryta výnosy z dávky ze základní výroby a z dávky B. Pro hospodářský rok 2002/03 proto není nutné stanovit koeficient podle čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

Při předchozím odhadu celkové ztráty v hospodářském roce 2003/04 zjištěné podle čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 bylo původně nutné stanovit částky na dávku ze základní výroby a dávku B podle odstavců 3 a 4 uvedeného článku. Byla stanovena částka 2 % pro dávku ze základní výroby a 27,050 % pro dávku B. Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a v souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 přitom byla plně pokryta výnosy z dávky ze základní výroby a dávky B, a pro hospodářský rok 2003/04 tedy nebylo nutné stanovit koeficient uvedený v čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení. Použití metodiky výpočtu podle bodu 5 vede ke stanovení částky 2 % pro dávku ze základní výroby a 27,169 % pro dávku B. Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 je plně pokryta výnosy dávky ze základní výroby a z dávky B. Pro hospodářský rok 2003/04 proto není nutné stanovit koeficient podle čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení.

(9)

Pro hospodářský rok 2004/05 se nařízením Komise (ES) č. 1462/2004 ze dne 17. srpna 2004, kterým se v odvětví cukru upravuje maximální částka dávky B z výroby a kterým se mění minimální cena cukrové řepy B pro hospodářský rok 2004/05 (8), zvýšila maximální částka dávky B uvedená v první odrážce druhého pododstavce čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 na 37,5 % intervenční ceny bílého cukru. V uvedeném hospodářském roce při odhadu celkové ztráty zjištěné podle čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 bylo nutné stanovit maximální částku 2 % pro dávku ze základní výroby a 37,5 % pro dávku B. Při použití metodiky výpočtu podle bodu 5 se částka dávky ze základní výroby a dávky B pro uvedený hospodářský rok nemění. V čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 se stanoví, že není-li celková ztráta zjištěná podle čl. 15 odst. 1 a odst. 2 uvedeného nařízení plně pokryta výnosy z dávky ze základní výroby a z dávky B, má být vybírána doplňková dávka. Pro hospodářský rok 2004/05 byla podle nové metodiky výpočtu zjištěna celková ztráta ve výši 125 129 948 EUR. Měl by proto být stanoven koeficient podle čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001. Pro účely stanovení tohoto koeficientu by měly být zohledněny vyšší částky dávek stanovené pro hospodářský rok 2003/04, jež se týkaly členských států Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004.

(10)

Při předchozím odhadu celkové ztráty v hospodářském roce 2005/06 zjištěné podle čl. 15 odst. 1 a odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 bylo nutné uplatnit částku 1,0022 % pro dávku ze základní výroby podle odst. 3 uvedeného článku. Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 byla plně pokryta výnosy ze základní dávky, a pro hospodářský rok 2005/06 tedy nebylo nutné stanovit dávku B ani koeficient pro vybírání doplňkové dávky. Použití metodiky výpočtu podle bodu 5 vede ke stanovení částky 0,9706 % pro dávku ze základní výroby, dávku B přitom není nutné uplatnit. Celková ztráta zjištěná na základě známých údajů a podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 je plně pokryta výnosy z dávky ze základní výroby, a není tedy nutné stanovit koeficient podle čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení.

(11)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem by proto nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(12)

V zájmu právní jistoty by navrhované změny měly být používány ode dne, kdy vstoupila v platnost ustanovení, jež mají být opravena.

(13)

V zájmu právní jistoty a pro zajištění rovného zacházení s členskými státy je třeba stanovit společné datum, od něhož by se dávky opravené v souladu s tímto nařízením měly stanovit ve smyslu čl. 2 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (9).

(14)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů podal k opatřením stanoveným v tomto nařízení zamítavé stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (ES) č. 1762/2003 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Částky na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2002/03 jsou stanoveny na

a)

12 638 EUR za tunu bílého cukru jako dávka ze základní výroby pro cukr A a cukr B;

b)

126 113 EUR za tunu bílého cukru jako dávka B pro cukr B;

c)

5 330 EUR za tunu sušiny jako dávka ze základní výroby pro isoglukosu A a isoglukosu B;

d)

55 082 EUR za tunu sušiny jako dávka B pro isoglukosu B;

e)

12 638 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka ze základní výroby pro inulinový sirup A a inulinový sirup B;

f)

126 113 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka B pro inulinový sirup B.“

Článek 2

Článek 1 nařízení (ES) č. 1775/2004 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Částky dávek z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2003/04 jsou stanoveny takto:

a)

12 638 EUR za tunu bílého cukru jako dávka ze základní výroby pro cukr A a cukr B;

b)

171 679 EUR za tunu bílého cukru jako dávka B pro cukr B;

c)

5 330 EUR za tunu sušiny jako dávka ze základní výroby isoglukosy A a isoglukosy B;

d)

73 310 EUR za tunu sušiny jako dávka B z isoglukosy B;

e)

12 638 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka ze základní výroby pro inulinový sirup A a inulinový sirup B;

f)

171 679 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka B pro inulinový sirup B.“

Článek 3

Články 1 a 2 nařízení (ES) č. 1686/2005 se nahrazují tímto:

„Článek 1

Částky na dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2004/05 jsou stanoveny na

a)

12 638 EUR za tunu bílého cukru jako dávka ze základní výroby pro cukr A a cukr B;

b)

236 963 EUR za tunu bílého cukru jako dávka B pro cukr B;

c)

5 330 EUR za tunu sušiny jako dávka ze základní výroby pro isoglukosu A a isoglukosu B;

d)

99 424 EUR za tunu sušiny jako dávka B pro isoglukosu B;

e)

12 638 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka ze základní produkce pro inulinový sirup A a inulinový sirup B;

f)

236 963 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka B pro inulinový sirup B.

Článek 2

Pro hospodářský rok 2004/05 se koeficient stanovený v čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví na 0,25466 pro Českou republiku, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko a na 0,14911 pro ostatní členské státy.“

Článek 4

Článek 1 nařízení (ES) č. 164/2007 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Částky dávky z výroby cukru pro hospodářský rok 2005/06 jsou stanoveny na

a)

6 133 EUR za tunu bílého cukru jako dávka ze základní výroby pro cukr A a cukr B;

b)

2 726 EUR za tunu sušiny jako dávka ze základní výroby pro isoglukosu A a isoglukosu B;

c)

6 133 EUR za tunu sušiny rovnocenné cukru/isoglukose jako dávka ze základní produkce pro inulinový sirup A a inulinový sirup B.“

Článek 5

Dnem stanovení dávek opravených podle tohoto nařízení podle druhého pododstavce čl. 2 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 je poslední den druhého měsíce následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije od 8. října 2003.

Článek 2 se použije od 15. října 2004.

Článek 3 se použije od 18. října 2005.

Článek 4 se použije od 23. února 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení (ES) č. 1260/2001 bylo zrušeno a od hospodářského roku 2006/07 nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 318/2006, jež bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvlášť ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 40. Nařízení (ES) č. 314/2002 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Komise (ES) č. 952/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

(3)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 316, 15.10.2004, s. 64.

(5)  Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 12.

(6)  Úř. věst. L 51, 20.2.2007, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 278, 16.10.2002, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 270, 18.8.2004, s. 4.

(9)  Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1194/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Evropě je nutné zavést změny požadavků a postupů pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci projekčních a výrobních organizací, zejména definici pojmu hlavní místo obchodní činnosti; zlepšit obsah „formuláře 1 EASA“ Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou a revidovat ustanovení týkající se povolení k letu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 (2) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanovisek (3) vydaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1702/2003 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 2 se doplňují nová písmena e), f), g) a h), která znějí:

„e)

„hlavním místem obchodní činnosti“ rozumí ústředí nebo sídlo podniku, ve kterém jsou vykonávány hlavní finanční funkce a provozní řízení činností, na něž se odkazuje v tomto nařízení;

f)

„letadlovým celkem“ rozumí jakákoliv letadlová část a zařízení, které mají být použity na civilním letadle;

g)

„ETSO“ rozumí Evropský technický normalizační příkaz. Evropský technický normalizační příkaz je podrobná specifikace letové způsobilosti vydaná agenturou pro zajištění vyhovění požadavkům tohoto nařízení a je pro stanovené letadlové celky normou minimální výkonnosti;

h)

„EPA“ rozumí European Part Approval. EPA označuje letadlový celek, který byl vyroben v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO.“

2)

V čl. 3 odst. 5 se odkaz na bod „21A.112“ nahrazuje odkazem na bod „21A.112A“.

3)

V článku 5 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odchylně od odstavce 1 mohou organizace oprávněné k výrobě v souladu s oddílem A hlavami F a G přílohy (část 21) tohoto nařízení nadále vydávat až do dne 28. září 2010 osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou nebo prohlášení o shodě pomocí prvního vydání formuláře 1 EASA podle dodatku I přílohy (část 21) tohoto nařízení.“

4)

Příloha (část 21) se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Stanovisko 03/2006 k redakční úpravě, stanovisko 05/2006 k hlavnímu místu obchodní činnosti, stanovisko 06/2008 k formuláři 1 EASA, stanovisko 04/2007 k povolení k letu.


PŘÍLOHA

Příloha (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003 se mění takto:

1)

obsah se nahrazuje tímto:

Obsah

21.1

Obecně

ODDÍL A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21A.1

Oblast působnosti

21A.2

Převedení na jinou osobu, než je žadatel nebo držitel osvědčení

21A.3

Poruchy, nesprávné činnosti a závady

21A.3B

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21A.4

Koordinace projekce a výroby

HLAVA B – TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21A.11

Oblast působnosti

21A.13

Předpoklady

21A.14

Prokazování způsobilosti

21A.15

Žádost

21A.16A

Předpisy letové způsobilosti

21A.16B

Zvláštní podmínky

21A.17

Certifikační předpisová základna

21A.18

Stanovení použitelných požadavků a certifikačních specifikací na ochranu životního prostředí

21A.19

Změny vyžadující nové typové osvědčení

21A.20

Vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí

21A.21

Vydání typového osvědčení

21A.23

Vydání typového osvědčení pro zvláštní účely

21A.31

Typový návrh

21A.33

Vyšetřování a zkoušky

21A.35

Letové zkoušky

21A.41

Typové osvědčení

21A.44

Povinnosti držitele

21A.47

Přenosnost

21A.51

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.55

Vedení záznamů

21A.57

Příručky

21A.61

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D – ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21A.90

Oblast působnosti

21A.91

Klasifikace změn v typovém návrhu

21A.92

Předpoklady

21A.93

Žádost

21A.95

Nevýznamné změny

21A.97

Významné změny

21A.101

Stanovení použitelných požadavků certifikačních specifikací a požadavků na ochranu životního prostředí

21A.103

Vydání schválení

21A.105

Vedení záznamů

21A.107

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21A.109

Povinnosti a značení EPA

HLAVA E – DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21A.111

Oblast působnosti

21A.112A

Předpoklady

21A.112B

Prokazování způsobilosti

21A.113

Žádost o doplňkové typové osvědčení

21A.114

Průkaz vyhovění

21A.115

Vydání doplňkového typového osvědčení

21A.116

Přenosnost

21A.117

Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

21A.118A

Povinnosti a značení EPA

21A.118B

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.119

Příručky

21A.120

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

HLAVA F – VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21A.121

Oblast působnosti

21A.122

Předpoklady

21A.124

Žádost

21A.125A

Vydání schvalovacího dopisu

21A.125B

Nálezy

21A.125C

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.126

Systém kontroly výroby

21A.127

Zkoušky: letadla

21A.128

Zkoušky: motory a vrtule

21A.129

Povinnosti výrobce

21A.130

Prohlášení o shodě

HLAVA G – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21A.131

Oblast působnosti

21A.133

Předpoklady

21A.134

Žádost

21A.135

Vydání oprávnění organizace k výrobě

21A.139

Systém jakosti

21A.143

Výklad

21A.145

Požadavky pro vydání oprávnění

21A.147

Změny organizace oprávněné k výrobě

21A.148

Změny místa

21A.149

Přenosnost

21A.151

Podmínky oprávnění

21A.153

Změny podmínek oprávnění

21A.157

Vyšetřování

21A.158

Nálezy

21A.159

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.163

Práva

21A.165

Povinnosti držitele

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21A.171

Oblast působnosti

21A.172

Předpoklady

21A.173

Klasifikace

21A.174

Žádost

21A.175

Jazykové požadavky

21A.177

Změna nebo modifikace

21A.179

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21A.180

Kontroly

21A.181

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.182

Označení letadla

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21A.201

Oblast působnosti

21A.203

Předpoklady

21A.204

Žádost

21A.207

Změna nebo modifikace

21A.209

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21A.210

Kontroly

21A.211

Doba platnosti a zachování platnosti

HLAVA J – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21A.231

Oblast působnosti

21A.233

Předpoklady

21A.234

Žádost

21A.235

Vydání oprávnění organizace k projektování

21A.239

Systém zabezpečení projekce

21A.243

Údaje

21A.245

Požadavky pro vydání oprávnění

21A.247

Změny v systému zabezpečení projekce

21A.249

Přenosnost

21A.251

Podmínky oprávnění

21A.253

Změny podmínek oprávnění

21A.257

Vyšetřování

21A.258

Nálezy

21A.259

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.263

Práva

21A.265

Povinnosti držitele

HLAVA K – LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21A.301

Oblast působnosti

21A.303

Vyhovění použitelným požadavkům

21A.305

Schvalování letadlových částí a zařízení

21A.307

Uvolňování letadlových částí a zařízení k zástavbě

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M – OPRAVY

21A.431

Oblast působnosti

21A.432A

Předpoklady

21A.432B

Prokazování způsobilosti

21A.433

Návrh oprav

21A.435

Klasifikace oprav

21A.437

Vydávání schválení návrhu opravy

21A.439

Výroba částí pro opravy

21A.441

Provedení opravy

21A.443

Omezení

21A.445

Neopravené poškození

21A.447

Vedení záznamů

21A.449

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21A.451

Povinnosti a značení EPA

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O – OPRÁVNĚNÍ ETSO

21A.601

Oblast působnosti

21A.602A

Předpoklady

21A.602B

Prokazování způsobilosti

21A.603

Žádost

21A.604

Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

21A.605

Požadované údaje

21A.606

Vydání oprávnění ETSO

21A.607

Práva držitele oprávnění ETSO

21A.608

Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

21A.609

Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

21A.610

Schvalování odchylek

21A.611

Konstrukční změny

21A.613

Vedení záznamů

21A.615

Kontrola agenturou

21A.619

Doba platnosti a zachování platnosti

21A.621

Přenosnost

HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21A.701

Oblast působnosti

21A.703

Předpoklady

21A.705

Příslušný úřad

21A.707

Žádost o povolení k letu

21A.708

Letové podmínky

21A.709

Žádost o schválení letových podmínek

21A.710

Schválení letových podmínek

21A.711

Vydání povolení k letu

21A.713

Změny

21A.715

Jazykové požadavky

21A.719

Přenosnost

21A.721

Kontroly

21A.723

Doba platnosti a trvání platnosti

21A.725

Obnova povolení k letu

21A.727

Povinnosti držitele povolení k letu

21A.729

Vedení záznamů

HLAVA Q – OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21A.801

Označování výrobků

21A.803

Zacházení s identifikačními údaji

21A.804

Označování letadlových částí a zařízení

21A.805

Označování kritických částí

21A.807

Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

ODDÍL B – POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21B.5

Oblast působnosti

21B.20

Povinnosti příslušného úřadu

21B.25

Požadavky na organizaci příslušného úřadu

21B.30

Dokumentované postupy

21B.35

Změny organizace a postupů

21B.40

Řešení sporů

21B.45

Podávání hlášení/koordinace

21B.55

Vedení záznamů

21B.60

Příkazy k zachování letové způsobilosti

HLAVA B – TYPOVÁ OSVĚDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D – ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

HLAVA E – DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

HLAVA F – VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21B.120

Vyšetřování

21B.125

Nálezy

21B.130

Vydání schvalovacího dopisu

21B.135

Zachování platnosti schvalovacího dopisu

21B.140

Změna schvalovacího dopisu

21B.145

Omezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu

21B.150

Vedení záznamů

HLAVA G – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21B.220

Vyšetřování

21B.225

Nálezy

21B.230

Vydání oprávnění

21B.235

Průběžný dohled

21B.240

Změna oprávnění organizace k výrobě

21B.245

Pozastavení a zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě

21B.260

Vedení záznamů

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21B.320

Vyšetřování

21B.325

Vydání osvědčení letové způsobilosti

21B.326

Osvědčení letové způsobilosti

21B.327

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21B.330

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21B.345

Vedení záznamů

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21B.420

Vyšetřování

21B.425

Vydání osvědčení hlukové způsobilosti

21B.430

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti

21B.445

Vedení záznamů

HLAVA J – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

HLAVA K – LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M – OPRAVY

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O – OPRÁVNĚNÍ ETSO

HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21B.520

Vyšetřování

21B.525

Vydání povolení k letu

21B.530

Zrušení platnosti povolení k letu

21B.545

Vedení záznamů

HLAVA Q – OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

DODATKY – FORMULÁŘE EASA“;

2)

název oddílu A se nahrazuje tímto:

3)

v bodě 21.A.14 písm. b) se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

vrtule s pevnými listy nebo stavitelná vrtule.“;

4)

v bodě 21A.35 písm. b) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

pro letadla, která mají být certifikována podle tohoto oddílu, kromě i) horkovzdušných balonů, volných plynových balonů, upoutaných plynových balonů, kluzáků a motorových kluzáků a ii) vzducholodí a letounů o maximální vzletové hmotnosti (MTOM) 2 722 kg nebo menší, k rozhodnutí, zda je dostatečně zaručeno, že letadlo, jeho části a zařízení jsou spolehlivé a fungují správně.“;

5)

bod 21A.112 se nahrazuje tímto:

Každá fyzická nebo právnická osoba („organizace“) která prokázala svou způsobilost podle bodu 21A.112B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o doplňkové typové osvědčení podle podmínek stanovených v této hlavě.“;

6)

bodě 21.A.124 písm. b) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

nástin informací požadovaných podle bodu 21A.125A písm. b).“;

7)

bod 21A.125 se nahrazuje tímto:

Žadatel má právo získat schvalovací dopis vydaný příslušným úřadem souhlasící s prokazováním shody jednotlivých výrobků, letadlových částí a zařízení podle této hlavy, poté co

a)

zřídil systém kontroly výroby, který zajišťuje, že každý výrobek, letadlová část nebo zařízení je shodné s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz;

b)

poskytl příručku, která obsahuje

1.

popis systému kontroly výroby požadovaného písmenem a);

2.

popis prostředků umožňujících určit systém kontroly výroby;

3.

popis zkoušek požadovaných v bodech 21A.127 a 21A.128 a jména osob oprávněných pro účely bodu 21A.130 písm. a);

c)

prokázal, že je schopen poskytovat pomoc v souladu s požadavky bodu 21A.3 a bodu 21A.129 písm. d).“;

8)

v bodě 21A.125B písm. c) se odkaz na bod „21B.143“ nahrazuje odkazem na „bod 21B.125“;

9)

bod 21A.126 se mění takto:

i)

v písmenu a) se bod „21A.125“ nahrazuje bodem „21A.125A(a) písm. a)“;

ii)

v písmenu b) se bod „21A.125 písm. a) “ nahrazuje bodem „21A.125A písm. a)“;

10)

v bodě 21.A.127 písm. a) se bod „21A.125 písm. a)“ nahrazuje bodem „21A.125A písm. a)“;

11)

v bodě 21.A.128 se bod „21A.125 písm. a)“ nahrazuje bodem „21A.125A písm. a)“;

12)

bod 21A.165 se mění takto:

i)

v písm. c) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

určit, zda jsou jiné výrobky, letadlové části nebo zařízení úplné, shodné se schválenými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz před vystavením formuláře 1 EASA pro osvědčení shody se schválenými konstrukčními údaji a stavu pro bezpečný provoz a v případě motorů dále určit, v souladu s údaji poskytnutými držitelem typového osvědčení motoru, zda každý dokončený motor vyhovuje použitelným emisním požadavkům definovaným v bodě 21A.18 písm. b), platným ke dni výroby motoru, pro osvědčení vyhovění emisním požadavkům, nebo“;

ii)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21A.163 písm. e), zajistit soulad s bodem 21A.711 písm. c) a e) před vydáním povolení k letu letadlu.“;

13)

v bodě 21A.174 písm. b) odst. 3 bodu ii) se bod „21A.184 písm. c)“ nahrazuje bodem „21B.327 písm. c)“;

14)

bod 21A.183 se zrušuje;

15)

bod 21A.184 se zrušuje;

16)

bod 21A.205 se zrušuje

17)

v bodě 21A.245 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

jsou počty a zkušenosti pracovníků ve všech technických odděleních dostatečné, že pracovníkům byly uděleny vhodné pravomoci, aby mohli plnit jim přidělené povinnosti, a že tyto skutečnosti, spolu s pracovními prostory, výrobním zařízením a vybavením, jsou pro pracovníky dostatečné k tomu, aby u daného výrobku splnili požadavky na letovou způsobilost a ochranu životního prostředí;“;

18)

bod 21A.263 se mění takto:

a)

v písmenu b) se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

oprávnění ETSO podle bodu 21A.602B písm. b) odst. 1 nebo“;

b)

písmeno c) se mění takto:

i)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.

vydávat informace nebo instrukce obsahující následující prohlášení: Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.[XXXX].;

4.

schvalovat doložené změny letové příručky a dodatků a vydávat tyto změny obsahující následující prohlášení: Opravené vydání č. [YY] letové příručky (nebo dodatku) č. [ZZ] je schváleno na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.[XXXX].“;

ii)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.

vydávat povolení k letu v souladu s bodem 21A.711 písm. b) letadlu, které projektoval nebo upravoval nebo pro které schválil podmínky, za kterých může být povolení k letu vydáno v souladu s bodem 21A.263 písm. c) odst. 6, jestliže se projekční organizace sama řídí při konfiguraci letadla svým oprávněním organizace k projektování a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.“;

19)

v bodě 21A.265 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21A.263 písm. c) odst. 7, zajistit soulad s bodem 21A.711 písm. b) a e) před vydáním povolení k letu letadlu.“;

20)

v bodě 21A.307 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

nemá osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), osvědčující, že položka byla vyrobena v souladu se schválenými konstrukčními údaji a je ve stavu pro bezpečný provoz, a“;

21)

bod 21A.432 se nahrazuje tímto:

a)

Každá fyzická nebo právnická osoba, která prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21A.432B nebo je v procesu prokazování, splňuje předpoklady pro žadatele o schválení návrhu významné opravy podle podmínek stanovených v této hlavě.

b)

Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady pro žadatele o schválení návrhu nevýznamné opravy.“;

22)

v bodě 21A.601 se zrušuje písmeno b);

23)

v bodě 21A.605 písm. d) se bod „21A.125 písm. b)“ nahrazuje bodem „21A.125A písm. b)“;

24)

v bodě 21A.606 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

výslovně prohlásil, že je připraven vyhovět bodu 21A.609.“;

25)

v bodě 21A.609 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

vyhovět bodům 21A.3, 21A.3B a 21A.4;“;

26)

bod 21A.701 se nahrazuje tímto:

a)

Povolení k letu musí být podle této hlavy vydána letadlům, která nesplňují, nebo u nichž nebylo prokázáno, že splňují použitelné požadavky na letovou způsobilost, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek a pro tyto účely:

1.

vývoj;

2.

prokázání shody s předpisy nebo certifikačními specifikacemi;

3.

výcvik posádek projekčních nebo výrobních organizací;

4.

výrobní letové zkoušky nově vyrobeného letadla;

5.

lety letadla během výroby mezi výrobními zařízeními;

6.

lety letadla pro přejímku zákazníkem;

7.

dodání nebo vývoz letadla;

8.

lety letadla pro schválení příslušným úřadem;

9.

průzkum trhu, včetně výcviku posádky zákazníka;

10.

předváděcí lety a letové přehlídky;

11.

lety letadla do místa, kde bude provedeno posouzení údržby nebo kontrola letové způsobilosti, nebo do místa uskladnění;

12.

lety letadla s větší než certifikovanou maximální vzletovou hmotností pro let delší, než je obvyklý dolet nad vodou nebo přes území, kde není k dispozici odpovídající letiště nebo potřebné palivo;

13.

rekordní lety, letecké závody nebo podobné soutěže;

14.

lety letadla splňujícího použitelné požadavky na letovou způsobilost ještě před ověřením splnění požadavků na ochranu životního prostředí;

15.

pro rekreační létání na jednotlivých nesložitých letadlech nebo typech, pro které nejsou přiměřená osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely.

b)

Tato hlava stanoví postup pro vydávání povolení k letu a schvalování souvisejících letových podmínek a stanoví práva a povinnosti žadatelů o tato povolení a schválení letových podmínek a práva a povinnosti jejich držitelů.“;

27)

bod 21A.703 se nahrazuje tímto:

a)

Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady pro žadatele o povolení k letu, s výjimkou povolení k letu vyžadovaných pro účely bodu 21A.701 písm. a) odst. 15, kde žadatel musí být vlastníkem letadla.

b)

Každá fyzická nebo právnická osoba splňuje předpoklady k podání žádosti o schválení letových podmínek“;

28)

bod 21.710 písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

Agentura, příslušný úřad nebo oprávněná organizace musí být před schválením letových podmínek přesvědčeny, že letadlo je způsobilé k bezpečnému letu za přesně vymezených podmínek a omezení. Agentura nebo příslušný úřad smí za tímto účelem provést veškeré nezbytné kontroly nebo zkoušky nebo požadovat, aby uvedené kontroly nebo zkoušky provedl za tímto účelem žadatel.“;

29)

bod 21A.711 se nahrazuje tímto:

a)

Příslušný úřad může vydat povolení k letu (formulář 20a EASA, viz dodatek) za podmínek stanovených v bodě 21B.525.

b)

Organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k projektování může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek) na základě práva uděleného podle bodu 21A.263 písm. c) odst. 7, jestliže byly letové podmínky bodu 21A.708 schváleny v souladu s bodem 21A.710.

c)

Organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k výrobě může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek) na základě práva uděleného podle bodu 21A.163 písm. e), jestliže byly letové podmínky bodu 21A.708 schváleny v souladu s bodem 21A.710.

d)

Organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek) na základě práv udělených podle bodu M.A.711 přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003, jestliže byly letové podmínky bodu 21A.708 schváleny v souladu s bodem 21A.710.

e)

Povolení k letu musí stanovit účel (účely) a všechny podmínky a omezení schválené podle bodu 21A.710.

f)

U povolení vydaných podle písmena b), c) nebo d) musí být příslušnému úřadu předložena co nejdříve, avšak nejpozději do 3 dnů kopie povolení k letu a souvisejících letových podmínek.

g)

Na základě důkazu, že u povolení k letu vydaného organizací podle písmene b), c) nebo d) není splněna některá z podmínek vymezených v bodě 21A.723 písm. a), uvedená organizace toto povolení k letu okamžitě zruší a neprodleně informuje příslušný úřad.“;

30)

v bodě 21A.723 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Povolení k letu je vydáno na dobu nejvýše 12 měsíců a zůstává platné za podmínek, že

1.

vyhovuje podmínkám a omezením podle bodu 21A.711 písm. e) vztahujícím se na povolení k letu;

2.

držitel povolení k letu se jej nevzdal nebo jeho platnost nebyla zrušena;

3.

letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku.“;

31)

v bodě 21A.801 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

U balonů s posádkou musí být identifikační štítek předepsaný písmenem b) spolehlivě připevněn k obalu balonu a musí být umístěn tak, aby – je-li to proveditelné – byl pro provozovatele čitelný, když je balon naplněn. Kromě toho musí být koš, konstrukce rámu hořáku a každá sestava hořáku trvale a čitelně označeny jménem výrobce, kusovníkovým číslem nebo rovnocenným označením a výrobním číslem nebo rovnocenným označením.“;

32)

V bodě 21A.804 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Každá letadlová část nebo zařízení musí být označeny trvale a čitelně

1.

názvem, obchodní značkou nebo symbolem označujícím výrobce způsobem stanoveným v použitelných konstrukčních údajích a

2.

kusovníkovým číslem, stanoveným v použitelných konstrukčních údajích a

3.

písmeny EPA v případě letadlových částí a zařízení vyrobených v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO.“;

33)

vkládá se nový bod 21B.125, který zní:

a)

Pokud příslušný úřad v průběhu prověrek či jinými prostředky nalezne objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele schvalovacího dopisu použitelným požadavkům oddílu A přílohy (část 21), je tento nález klasifikován v souladu s bodem 21A.125B písm. a).

b)

Příslušný úřad přijme tato opatření:

1.

v případě nálezu první úrovně musí být příslušným úřadem přijato okamžité opatření k omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu zcela nebo zčásti podle rozsahu nálezu, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření;

2.

v případě nálezu druhé úrovně musí příslušný úřad udělit dobu pro nápravné opatření přiměřenou povaze nálezu, která nesmí být delší než tři měsíce. Za určitých okolností, na konci této doby a podle povahy nálezu, může příslušný úřad tříměsíční dobu prodloužit v závislosti na uspokojivém plánu nápravného opatření.

c)

V případě nevyhovění ve lhůtě udělené příslušným úřadem přijme příslušný úřad opatření k pozastavení platnosti schvalovacího dopisu zcela nebo zčásti.“;

34)

v bodě 21B.135 písm. b) odst. 2 se bod „21A.125 písm. b)“ nahrazuje bodem „21A.125A písm. b“;

35)

bod 21B.143 se zrušuje;

36)

bod 21B.145 se nahrazuje tímto:

a)

Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti schvalovacího dopisu musí být písemně sděleno držiteli schvalovacího dopisu. Příslušný úřad je povinen uvést důvody pro omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti a informovat držitele schvalovacího dopisu o jeho právu na odvolání.

b)

Pokud byla platnost schvalovacího dopisu pozastavena, musí být znovu obnovena pouze po opětovném prokázání vyhovění oddílu A hlavě F přílohy (část 21).“;

37)

bod 21B.225 se nahrazuje tímto:

a)

Pokud příslušný úřad v průběhu prověrek či jinými prostředky nalezne objektivní důkaz prokazující nevyhovění držitele oprávnění organizace k výrobě použitelným požadavkům oddílu A přílohy (část 21), je tento nález klasifikován v souladu s bodem 21A.158 písm. a).

b)

Příslušný úřad přijme tato opatření:

1.

v případě nálezu první úrovně musí být příslušným úřadem přijato okamžité opatření k omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě zcela nebo zčásti podle rozsahu nálezu, dokud organizace nepřijme úspěšné nápravné opatření;

2.

v případě nálezu druhé úrovně musí příslušný úřad udělit dobu pro nápravné opatření přiměřené povaze nálezu, která nesmí být delší než tři měsíce. Za určitých okolností, na konci této doby a podle povahy nálezu, může příslušný úřad tříměsíční dobu prodloužit v závislosti na uspokojivém plánu nápravného opatření.

c)

V případě nevyhovění ve lhůtě udělené příslušným úřadem přijme příslušný úřad opatření k pozastavení platnosti oprávnění zcela nebo zčásti.“;

38)

v bodě 21B.235 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Aby bylo možné doložit zachování oprávnění organizace k výrobě, je příslušný úřad povinen vykonávat průběžný dohled

1.

k ověření, zda systém jakosti držitele oprávnění organizace k výrobě stále vyhovuje oddílu A hlavě G této přílohy (část 21) a

2.

k ověření, zda organizace držitele oprávnění organizace k výrobě provádí činnost v souladu s výkladem organizace výroby a

3.

k ověření účinnosti postupů výkladu organizace výroby a

4.

k namátkovému sledování standardů výrobku, letadlové části nebo zařízení.“;

39)

bod 21B.325 se nahrazuje tímto:

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení letové způsobilosti (formulář 25 EASA, viz dodatek), pokud je přesvědčen, že požadavky bodu 21B.326 a použitelné požadavky oddílu A hlavy H této přílohy (část 21) jsou splněny.

b)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen bez zbytečné prodlevy vydat nebo změnit osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (formulář 24 EASA, viz dodatek), pokud je přesvědčen, že požadavky bodu 21B.327 a použitelné požadavky oddílu A hlavy H této přílohy (část 21) jsou splněny.

c)

Kromě příslušného osvědčení letové způsobilosti podle písmene a) nebo b) pro nové letadlo nebo použité letadlo původem ze třetí země je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku povinen vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA, viz dodatek).“;

40)

vkládá se nový bod 21B.326, který zní:

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro

a)

nové letadlo:

1.

po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 2;

2.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku;

b)

použité letadlo:

1.

po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že

i)

letadlo je shodné s typovým návrhem schváleným v rámci typového osvědčení a s jakýmkoliv doplňkovým typovým osvědčením, změnou nebo opravou schválenou v souladu s přílohou (část 21) a

ii)

bylo vyhověno použitelným příkazům k zachování letové způsobilosti a

iii)

letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003;

2.

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.“;

41)

vkládá se nový bod 21B.327, který zní:

a)

Příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku je povinen vydat osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely pro

1.

nové letadlo:

i)

po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 2,

ii)

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě s návrhem schváleným agenturou v rámci typového osvědčení pro zvláštní účely nebo v souladu se zvláštními specifikacemi letové způsobilosti a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku;

2.

použité letadlo:

i)

po předložení dokumentace požadované bodem 21A.174 písm. b) odst. 3, která prokazuje, že

A)

letadlo je ve shodě s návrhem schváleným agenturou v rámci typového osvědčení pro zvláštní účely nebo v souladu se zvláštními specifikacemi letové způsobilosti a s jakýmkoliv doplňkovým typovým osvědčením, změnou nebo opravou schválenou v souladu přílohou (část 21) a

B)

bylo vyhověno použitelným příkazům k zachování letové způsobilosti a

C)

letadlo bylo podrobeno prohlídce v souladu s použitelnými ustanoveními přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003,

ii)

pokud se příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku přesvědčí, že letadlo je ve shodě se schváleným návrhem a je ve stavu pro bezpečný provoz. Toto opatření smí zahrnovat kontroly příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

b)

Pro letadlo, které nemůže vyhovět hlavním požadavkům uvedeným v základním nařízení a které není způsobilé pro vydání typového osvědčení pro zvláštní účely, je agentura povinna, jelikož je nezbytné vzít v úvahu odchylky od těchto hlavních požadavků:

1.

vydat zvláštní specifikace letové způsobilosti zajišťující přiměřenou bezpečnost s ohledem na zamýšlené použití a ověřit vyhovění těmto specifikacím a

2.

stanovit omezení pro použití tohoto letadla.

c)

Omezení pro použití jsou součástí osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely včetně omezení vzdušného prostoru, jelikož je nezbytné vzít v úvahu odchylky od hlavních požadavků pro letovou způsobilost, stanovené v základním nařízení.“;

42)

bod 21B.525 se nahrazuje tímto:

Příslušný úřad je povinen bez zbytečné prodlevy vydat povolení k letu (formulář 20a EASA, viz dodatek)

1.

po předložení údajů požadovaných bodem 21A.707, a

2.

pokud byly letové podmínky bodu 21A.708 schváleny v souladu s bodem 21A.710 a

3.

pokud je příslušný úřad prostřednictvím vlastního vyšetřování, včetně možných kontrol, nebo prostřednictvím postupů dohodnutých s žadatelem přesvědčen, že letadlo je před letem ve shodě s návrhem definovaným podle bodu 21A.708.“;

43)

dodatek I se nahrazuje tímto:

„Dodatek I

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou – formulář 1 EASA podle přílohy (část 21)

Image

Pokyny pro používání formuláře 1 EASA

Tyto pokyny se týkají používání formuláře 1 EASA pouze pro účely výroby. Upozorňuje se na dodatek II přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003, který se vztahuje k používání formuláře 1 EASA pro účely údržby.

1.   ÚČEL A ROZSAH

1.1

Základním účelem osvědčení je prohlášení o letové způsobilosti nových leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení (dále jen „položka/položky“).

1.2

Musí být určen vzájemný vztah mezi osvědčením a danou položkou (položkami). Zpracovatel musí uchovat osvědčení ve formě, která umožňuje ověřit původní údaje.

1.3

Osvědčení je přijatelné pro mnoho úřadů pro letovou způsobilost, to však může záviset na dvoustranných dohodách a/nebo předpisech úřadu pro letovou způsobilost. „Schválenými konstrukčními údaji“ uvedenými v tomto osvědčení se pak rozumí údaje schválené úřadem pro letovou způsobilost v zemi dovozu.

1.4

Osvědčení není dodacím ani přepravním listem.

1.5

Letadla se pomocí tohoto osvědčení neuvolňují.

1.6

Osvědčení neopravňuje k zástavbě položky do určitého letadla, motoru nebo vrtule, nýbrž má konečnému uživateli pomoci určit stav schválení letové způsobilosti této položky.

1.7

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky uvolněné k výrobě a položky uvolněné k údržbě.

1.8

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky osvědčené ve shodě se „schválenými údaji“ a „neschválenými údaji“.

2.   OBECNÝ FORMÁT

2.1

Osvědčení musí vyhovovat přiloženému formuláři včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však smí měnit, aby vyhovovala individuálnímu použití, nikoliv však do té míry, aby bylo osvědčení k nepoznání.

2.2

Formát osvědčení musí být orientován na šířku, celková velikost osvědčení však smí být znatelně zvětšena nebo zmenšena do té míry, aby osvědčení zůstalo rozpoznatelné a čitelné. Budete-li na pochybách, poraďte se s příslušným úřadem.

2.3

Prohlášení o odpovědnosti uživatele / osoby provádějící zástavbu může být uvedeno na kterékoliv straně formuláře.

2.4

Veškerý tisk musí být jasný a snadno čitelný.

2.5

Osvědčení smí být buď předtištěné, nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný v souladu se stanoveným formátem.

2.6

Osvědčení by mělo být v angličtině, případně v jednom či více jiných jazycích.

2.7

Údaje, které se vyplňují do osvědčení, mohou být psány na stroji, tištěny s pomocí počítače nebo psány tiskacími písmeny a musí být snadno čitelné.

2.8

Kvůli srozumitelnosti je nutno omezit na minimum používání zkratek.

2.9

Zbývající místo na zadní straně osvědčení smí být použito jeho zpracovatelem pro jakékoliv další informace, avšak nesmí obsahovat žádné certifikační prohlášení. Případné použití druhé strany osvědčení musí být uvedeno v příslušné rubrice na přední straně osvědčení.

3.   KOPIE

3.1

Počet kopií osvědčení zasílaných zákazníkovi nebo zakládaných zpracovatelem není omezen.

4.   CHYBY V OSVĚDČENÍ

4.1

Pokud konečný uživatel zjistí v osvědčení chybu (chyby), musí o ní (o nich) vyrozumět písemně zpracovatele. Zpracovatel může vydat nové osvědčení, pokud může chybu (chyby) ověřit a opravit.

4.2

Nové osvědčení musí mít nové pořadové číslo, podpis a datum.

4.3

Žádosti o nové usvědčení může být vyhověno bez opětovného ověření stavu položky (položek). Nové osvědčení není prohlášením o současném stavu a v rubrice 12 by mělo odkazovat na předchozí osvědčení tímto prohlášením: „Tímto osvědčením se opravuje chyba (chyby) v rubrice (rubrikách) [uvede se opravená rubrika (rubriky)] osvědčení [uvede se pořadové číslo původního osvědčení] ze dne [uvede se původní datum vydání] a nevztahuje se na shodu/stav/uvolnění do provozu.“ Obě osvědčení je nutno uchovávat v souladu s dobou pro uchování prvního osvědčení.

5.   VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ ZPRACOVATELEM

Rubrika 1 Schvalující příslušný úřad / země

Uveďte název a zemi příslušného úřadu, na základě jehož příslušnosti se vydává toto osvědčení. Je-li příslušným úřadem agentura, je nutno uvést pouze „EASA“.

Rubrika 2 Název formuláře 1 EASA

„OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU FORMULÁŘ 1 EASA“

Rubrika 3 Pořadové číslo formuláře

Uveďte vyhrazené pořadové číslo vytvořené systémem/postupem číslování organizace uvedené v rubrice 4; toto číslo může obsahovat alfanumerické znaky.

Rubrika 4 Název a adresa organizace

Uveďte úplný název a adresu výrobní organizace (viz formulář 55 EASA, list A) uvolňující položku (položky), na kterou (které) se toto osvědčení vztahuje. Firemní znaky apod. jsou přípustné, pokud se vejdou do rubriky.

Rubrika 5 Zakázka/Smlouva/Faktura

S cílem usnadnit vysledování položky (položek) zákazníkem uveďte číslo zakázky, smlouvy, faktury nebo podobné referenční číslo.

Rubrika 6 Položka

Uveďte čísla řadových položek, pokud existuje více než jedna řadová položka. Tato rubrika umožňuje snadné vzájemné odkazy s rubrikou 12 „Poznámky“.

Rubrika 7 Popis

Uveďte název nebo popis položky. Přednost má použití označení použitého v instrukcích pro zachování letové způsobilosti nebo údajích pro údržbu (např. ilustrovaný kusovník, příručka pro údržbu letadla, servisní bulletin, příručka pro údržbu letadlového celku).

Rubrika 8 Kusovníkové číslo

Uveďte kusovníkové číslo uvedené na položce nebo na štítku/obalu. V případě motoru nebo vrtule lze použít označení typu.

Rubrika 9 Počet (ks)

Uveďte počet položek.

Rubrika 10 Výrobní číslo

Pokud se podle předpisů vyžaduje, aby byla položka označena výrobním číslem, uveďte toto číslo v této rubrice. Uvést lze rovněž jakékoli jiné výrobní číslo, které není předpisy vyžadováno. Není-li položka označena výrobním číslem, uveďte „N/A“ (nepoužije se).

Rubrika 11 Stav / provedená práce

Uveďte buď „PROTOTYP“, nebo „NOVÉ“.

Uveďte „PROTOTYP“ v případě

i)

výroby nové položky ve shodě s neschválenými konstrukčními údaji,

ii)

opětovné certifikace předchozího osvědčení organizací uvedenou v rubrice 4 po úpravě nebo opravě položky před zařazením do provozu (např. po začlenění konstrukční změny, odstranění závady, kontrole nebo zkoušce či prodloužení skladovací lhůty). Podrobnosti o původním uvolnění a o úpravě nebo opravě se uvedou v rubrice 12.

Zadejte „NOVÉ“ v případě

i)

výroby nové položky ve shodě se schválenými konstrukčními údaji,

ii)

opětovné certifikace předchozího osvědčení organizací uvedenou v rubrice 4 po úpravě nebo opravě položky před zařazením do provozu (např. po začlenění konstrukční změny, odstranění závady, kontrole nebo zkoušce či prodloužení skladovací lhůty). Podrobnosti o původním uvolnění a o úpravě nebo opravě se uvedou v rubrice 12,

iii)

opětovné certifikace položek pro změnu z „prototypu“ (shoda pouze s neschválenými údaji) na „nové“ (shoda se schválenými údaji a ve stavu pro bezpečný provoz) výrobcem výrobku nebo organizací uvedenou v rubrice 4 předchozího osvědčení po schválení použitelných konstrukčních údajů za předpokladu, že se konstrukční údaje nezmění. V rubrice 12 je nutno uvést toto prohlášení:

OPĚTOVNÁ CERTIFIKACE POLOŽEK PRO ZMĚNU Z „PROTOTYPU“ NA „NOVÉ“: TENTO DOKUMENT OSVĚDČUJE SCHVÁLENÍ KONSTRUKČNÍCH ÚDAJŮ [VLOŽTE ČÍSLO TC/STC, ÚROVEŇ REVIZE] ZE DNE [VLOŽTE DATUM, JE-LI NEZBYTNÉ PRO URČENÍ STAVU REVIZE], PODLE NICHŽ BYLA TATO POLOŽKA (TYTO POLOŽKY) VYROBENA (VYROBENY).

V rubrice 13a je nutno označit políčko „schválenými konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný provoz“,

iv)

přezkoušení dříve uvolněné nové položky před zařazením do provozu v souladu s normou nebo specifikací určenou zákazníkem (podrobnosti o této normě nebo specifikaci a o původním uvolnění se uvedou v rubrice 12) nebo určením letové způsobilosti (objasnění základu pro uvolnění a podrobnosti o původním uvolnění se uvedou v rubrice 12).

Rubrika 12 Poznámky

Popište provedenou práci uvedenou v rubrice 11, a to buď přímo, nebo odkazem na podpůrnou dokumentaci, která je nezbytná k tomu, aby uživatel nebo osoba provádějící zástavbu mohli ve vztahu k osvědčované práci určit letovou způsobilost položky (položek). V případě potřeby lze použít zvláštní list a uvést odkaz ve formuláři 1 EASA. U každého prohlášení musí být jasně vyznačeno, ke které položce (položkám) v rubrice 6 se vztahuje. Není-li žádné prohlášení, uveďte „žádné“.

V rubrice 12 uveďte odůvodnění pro uvolnění podle neschválených konstrukčních údajů (např. čeká se na typové osvědčení, použití pouze pro zkoušku, čeká se na schválení údajů).

Při tištění údajů z elektronického formuláře 1 EASA by v této rubrice měly být uvedeny veškeré údaje, jež není vhodné uvést v ostatních rubrikách.

Rubrika 13a

Označte pouze jedno z obou políček:

1)

označte políčko „schválenými konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný provoz“, pokud byla položka (položky) vyrobena (vyrobeny) pomocí schválených konstrukčních údajů a bylo zjištěno, že se nachází ve stavu pro bezpečný provoz;

2)

označte políčko „neschválenými konstrukčními údaji uvedenými v rubrice 12“, pokud byla položka (položky) vyrobena (vyrobeny) pomocí použitelných neschválených konstrukčních údajů. Údaje upřesněte v rubrice 12 (např. čeká se na typové osvědčení, použití pouze pro zkoušku, čeká se na schválení údajů).

Nedovoluje se uvádět na tomtéž osvědčení dohromady položky uvolněné na základě schválených a neschválených konstrukčních údajů.

Rubrika 13b Podpis oprávněné osoby

Na tomto místě se uvede podpis oprávněné osoby. Tuto rubriku mohou podepsat pouze osoby, které jsou k tomu zvlášť zmocněny na základě pravidel a předpisů příslušného úřadu. K usnadnění rozpoznání může být připojeno vyhrazené číslo určující totožnost oprávněné osoby.

Rubrika 13c Číslo oprávnění

Uveďte číslo oprávnění nebo odkaz na oprávnění. Toto číslo nebo odkaz vydává příslušný úřad.

Rubrika 13d Jméno

Čitelně uveďte jméno osoby, která podepsala rubriku 13b.

Rubrika 13e Datum

Uveďte datum podpisu rubriky 13b; datum musí být ve formátu dd = 2 číslice dne, mmm = první tři písmena měsíce, rrrr = 4 číslice roku.

Rubrika 14a–14e

Obecné požadavky pro rubriky 14a–14e:

Tyto rubriky se nepoužívají pro uvolnění k výrobě. Je nutno je vyšrafovat, označit tmavou barvou či jinak, aby se zamezilo neúmyslnému nebo neoprávněnému použití.

Odpovědnosti uživatele / osoby provádějící zástavbu

V osvědčení uveďte níže uvedené prohlášení s cílem informovat konečné uživatele, že nejsou zproštěni povinností týkajících se zástavby a užití položky, k níž je připojen tento formulář:

„TOTO OSVĚDČENÍ NEOPRAVŇUJE BEZ DALŠÍHO K ZÁSTAVBĚ POLOŽKY.

PRACUJE-LI UŽIVATEL / OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU V SOULADU S PŘEDPISY ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST JINÉHO, NEŽ KTERÝ JE UVEDEN V RUBRICE 1, JE DŮLEŽITÉ, ABY SE UBEZPEČIL O TOM, ŽE JEHO ÚŘAD PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST PŘIJÍMÁ POLOŽKY OD ÚŘADU PRO LETOVOU ZPŮSOBILOST UVEDENÉHO V RUBRICE 1.

PROHLÁŠENÍ V RUBRIKÁCH 13A A 14A NEJSOU OSVĚDČENÍM ZÁSTAVBY. VE VŠECH PŘÍPADECH MUSÍ ZÁZNAM O ÚDRŽBĚ LETADLA OBSAHOVAT OSVĚDČENÍ ZÁSTAVBY VYDANÉ V SOULADU S VNITROSTÁTNÍMI PŘEDPISY UŽIVATELEM / OSOBOU PROVÁDĚJÍCÍ ZÁSTAVBU DŘÍVE, NEŽ LZE S LETADLEM PROVÉST LET.““;

44)

dodatek II se nahrazuje tímto:

„Dodatek II

Osvědčení kontroly letové způsobilosti – formulář 15a EASA

Image

45)

dodatek IV se nahrazuje tímto:

„Dodatek IV

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely – formulář 24 EASA

LOGO příslušného úřadu

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

 (1)

[Členský stát zápisu do rejstříku]

[PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU]

 (1)

1.

Poznávací značka

2.

Výrobce a typ letadla

3.

Výrobní číslo letadla

4.

Kategorie

5.

Toto osvědčení letové způsobilosti se vydává na základě (2) [Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944] a čl. 5 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 216/2008 pro výše uvedené letadlo, které je považováno za letově způsobilé, je-li udržováno a provozováno v souladu s výše uvedeným a odpovídajícími provozními omezeními.

Kromě výše uvedeného platí následující omezení:

 (1)

 (2) [Navzdory výše uvedeným omezením smí být letadlo použito v mezinárodní letecké dopravě].

 

Datum vydání:

 

Podpis:

6.

Toto osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely je trvale platné, pokud není jeho platnost zrušena příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

Přílohou tohoto osvědčení musí být platné osvědčení kontroly letové způsobilosti, pokud bylo vydáno.

Formulář 24 EASA – 2. vydání

Toto osvědčení musí být při všech letech na palubě

46)

dodatek V se nahrazuje tímto:

„Dodatek V

Osvědčení letové způsobilosti – formulář 25 EASA

LOGO příslušného úřadu

OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

 (3)

[Členský stát zápisu do rejstříku]

[PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU]

 (3)

1.

Poznávací značka

2.

Výrobce a typ letadla

3.

Výrobní číslo letadla

4.

Kategorie

5.

Toto osvědčení letové způsobilosti se vydává na základě Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 a čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 216/2008 pro výše uvedené letadlo, které je považováno za letově způsobilé, je-li udržováno a provozováno v souladu s výše uvedeným a odpovídajícími provozními omezeními.

Omezení/Poznámky:

 (3)

 

Datum vydání:

 

Podpis:

6.

Toto osvědčení letové způsobilosti je trvale platné, pokud není jeho platnost zrušena příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku.

Přílohou tohoto osvědčení musí být platné osvědčení kontroly letové způsobilosti, pokud bylo vydáno.

Formulář 25 EASA – 2. vydání

Toto osvědčení musí být při všech letech na palubě.

47)

dodatek VII se nahrazuje tímto:

„Dodatek VII

Prohlášení o shodě letadla – formulář 52 EASA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA

1.

Stát výroby

2.

[ČLENSKÝ STÁT] (4) člen Evropské unie (5)

3.

Č. j. prohlášení:

4.

Organizace

5.

Typ letadla

6.

Číslo typového osvědčení:

7.

Poznávací značka letadla

8.

Identifikační číslo finalisty

9.

Podrobnosti o motoru/vrtuli (6)

10.

Modifikace nebo servisní bulletiny (6)

11.

Příkazy k zachování letové způsobilosti

12.

Povolené úchylky

13.

Výjimky, ústupky, odchylky (6)

14.

Poznámky

15.

Osvědčení letové způsobilosti

16.

Dodatečné požadavky

17.

Prohlášení o shodě

Tímto se osvědčuje, že toto letadlo se plně shoduje s typovým návrhem a s body v rubrikách 9, 10, 11, 12 a 13.

Letadlo je ve stavu pro bezpečný provoz.

Letadlo bylo vyzkoušeno za letu s uspokojivým výsledkem.

18.

Podpis

19.

Jméno

20.

Datum (d/m/r)

21.

Odkaz na oprávnění organizace k výrobě

Formulář 52 EASA – 2. vydání

Pokyny pro používání prohlášení o shodě letadla – formuláře 52 EASA

1.   ÚČEL A ROZSAH

1.1

Použití prohlášení o shodě letadla, vydaného výrobcem vyrábějícím podle oddílu A hlavy F části 21, je popsáno v bodu 21A.130 a odpovídajících přijatelných způsobech průkazu.

1.2

Účelem prohlášení o shodě letadla (formuláře 52 EASA), vydaného podle oddílu A hlavy G části 21, je umožnit držiteli odpovídajícího oprávnění organizace k výrobě využívat práva získat od příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku osvědčení letové způsobilosti pro jednotlivé letadlo.

2.   OBECNĚ

2.1

Prohlášení o shodě musí vyhovovat přiloženému formuláři včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však smí měnit, aby vyhovovala individuálnímu použití, nikoliv však do té míry, aby bylo prohlášení o shodě k nepoznání. Budete-li na pochybách, poraďte se s příslušným úřadem.

2.2

Prohlášení o shodě musí být buď předtištěné, nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný. Předtištěné formulace v souladu s přiloženým vzorem jsou přípustné, ale žádná jiná certifikační prohlášení nejsou dovolena.

2.3

Vyplňovat lze tištěním na stroji/počítači nebo ručně tiskacími písmeny, k usnadnění čtení. Přijatelným jazykem je angličtina a podle potřeby jeden nebo více úředních jazyků vydávajícího členského státu.

2.4

Kopii prohlášení a všech příloh, na které se odkazuje, uchovává organizace oprávněná k výrobě.

3.   VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZPRACOVATELEM

3.1

Má-li být dokument platným prohlášením, musí být vyplněny všechny rubriky.

3.2

Prohlášení o shodě nesmí být vydáno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku, pokud není návrh letadla a v něm zastavěných výrobků schválen.

3.3

Informace požadované v rubrikách 9, 10, 11, 12, 13 a 14 smí být prostřednictvím odkazu na samostatné označené dokumenty vedeny v evidenci výrobní organizace, pokud příslušný úřad neschválí jinak.

3.4

Prohlášení o shodě není určeno k zahrnutí těch položek vybavení, jejichž zástavba smí být požadována za účelem splnění použitelných provozních pravidel. Některé z těchto položek smí být nicméně uvedeny v rubrice 10 nebo ve schváleném typovém návrhu. Provozovatelům se proto připomíná jejich odpovědnost zajistit v případě jejich vlastního konkrétního provozu vyhovění použitelným provozním pravidlům.

Rubrika 1

Uveďte stát výroby.

Rubrika 2

Příslušný úřad, na základě jehož pravomoci se prohlášení o shodě vydává.

Rubrika 3

V této rubrice by mělo být předtištěno vyhrazené pořadové číslo pro účely řízení a vysledovatelnosti prohlášení. V případě dokladu vytvářeného na počítači není třeba, aby bylo vyhrazené pořadové číslo předtištěno, jestliže je počítač naprogramován k vytváření a tisku postupných pořadových čísel.

Rubrika 4

Úplný název a adresa organizace vydávající prohlášení. Tato rubrika smí být předtištěna. Firemní znaky apod. jsou přípustné, pokud se vejdou do rubriky.

Rubrika 5

Úplné typové označení letadla tak, jak je uvedeno v typovém osvědčení a jeho příloze.

Rubrika 6

Čísla typového osvědčení a jeho vydání pro předmětné letadlo.

Rubrika 7

Je-li letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, uvede se zde poznávací značka. Pokud není zapsáno v rejstříku, uvede se zde taková značka, která je uznána příslušným úřadem členského státu a případně příslušným úřadem třetí země.

Rubrika 8

Identifikační číslo přidělené výrobcem pro účely řízení, vysledovatelnosti a podpory výrobku. Toto číslo je někdy zmiňováno jako výrobní číslo výrobce nebo jako číslo přidělené stavitelem letadla.

Rubrika 9

Úplné označení typu(ů) motoru a vrtule tak, jak jsou definovány v odpovídajících typových osvědčeních a jejich přílohách. Měla by být uvedena i identifikační čísla přidělená jejich výrobci a jejich umístění.

Rubrika 10

Schválené konstrukční změny definovaného letadla.

Rubrika 11

Seznam všech použitelných příkazů k zachování letové způsobilosti (nebo rovnocenných dokladů) a prohlášení o vyhovění požadavkům spolu s popisem způsobu plnění pro předmětné jednotlivé letadlo včetně výrobků a zastavěných letadlových částí, zařízení a vybavení. Měl by být uveden jakýkoliv termín budoucího vyhovění požadavku.

Rubrika 12

Schválené neúmyslné odchylky od schváleného typového návrhu, někdy označované jako úchylky, rozdílnosti nebo neshody.

Rubrika 13

Zde smí být uvedeny pouze schválené výjimky, ústupky nebo odchylky.

Rubrika 14

Poznámky. Libovolné prohlášení, informace, konkrétní údaje nebo omezení, které mohou ovlivnit letovou způsobilost letadla. Pokud takové informace nebo údaje neexistují, uveďte „ŽÁDNÉ“.

Rubrika 15

Vyplňte „osvědčení letové způsobilosti“ nebo „osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely“ pro požadované osvědčení letové způsobilosti.

Rubrika 16

V této rubrice by měly být uvedeny dodatečné požadavky, jakými jsou například požadavky oznámené zemí dovozu.

Rubrika 17

Platnost prohlášení o shodě závisí na úplném vyplnění všech rubrik formuláře. Kopie zprávy o zkušebním letu, spolu se všemi zapsanými závadami a podrobnostmi jejich nápravy, by měla být vedena v evidenci držitele oprávnění organizace k výrobě. Zpráva by měla být podepsána jako vyhovující příslušným osvědčujícím pracovníkem a členem letové posádky, např. zkušebním pilotem nebo zkušebním palubním inženýrem. Provedené zkušební lety jsou ty, které jsou definovány pod řízením systému jakosti zavedeného podle bodu 21A.139, zejména bodu 21A.139 písm. b) odst. 1 bodu vi), k zajištění toho, že letadlo je ve shodě s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz.

Seznam bodů, kterými byla učiněna (nebo umožněna) opatření k vyhovění té části prohlášení týkající se bezpečného provozu, by měl být veden v evidenci držitele oprávnění organizace k výrobě.

Rubrika 18

Prohlášení o shodě smí podepsat osoba pověřená držitelem oprávnění organizace k výrobě v souladu s bodem 21A.145 písm. d). K podpisu by se nemělo používat pryžové razítko.

Rubrika 19

Jméno osoby podepisující osvědčení by mělo být napsáno nebo natištěno v čitelné podobě.

Rubrika 20

The date the Statement of Conformity is signed should be given.

Rubrika 21

Mělo by být uvedeno číslo oprávnění organizace k výrobě vydaného příslušným úřadem.“;

48)

dodatek IX se nahrazuje tímto:

„Dodatek IX

Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G přílohy (část 21) – formulář 55 EASA

Image

Image

49)

dodatek X se nahrazuje tímto:

„Dodatek X

Schvalovací dopis – formulář 65 EASA – podle hlavy F přílohy (část 21)

Image


(1)  Pro účely státu zápisu do rejstříku.

(2)  Nehodící se škrtněte.“;

(3)  Pro účely státu zápisu do rejstříku.“;

(4)  Nebo EASA, je-li příslušným úřadem EASA.

(5)  Škrtněte v případě třetích zemí nebo EASA.

(6)  Nehodící se škrtněte.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/36


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. listopadu 2009

o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Vatikánským městským státem

(2009/895/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 111 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od zavedení eura je Společenství příslušné pro měnové záležitosti a pro otázky směnného kurzu.

(2)

Rada rozhoduje o režimech pro sjednávání a uzavírání dohod o měnových záležitostech a otázkách směnného kurzu.

(3)

Italská republika uzavřela dne 29. prosince 2000 jménem Společenství měnovou dohodu s Vatikánským městským státem.

(4)

Rada v závěrech ze dne 10. února 2009 vyzvala Komisi, aby přezkoumala fungování stávajících měnových dohod a zvážila možné zvýšení stropů pro vydávání mincí.

(5)

Komise ve sdělení fungování měnových dohod s Monakem, San Marinem a Vatikánem, dospěla k závěru, že měnovou dohodu s Vatikánským městským státem v platném znění je třeba změnit tak, aby se zajistil konzistentnější přístup ke vztahům mezi Společenstvím a zeměmi, které podepsaly měnové dohody.

(6)

Měnovou dohodu s Vatikánským městským státem je tudíž třeba co nejdříve sjednat znovu tak, aby nový režim vstoupil v platnost dnem 1. ledna 2010 spolu s novými pravidly o podmínkách uvádění euromincí do peněžního oběhu, jež byly stanoveny v doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany a vydávání euromincí určených k peněžnímu oběhu (1), které schválila Rada ve svých závěrech dne 10. února 2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Italská republika oznámí Vatikánskému městskému státu, že je třeba co možná nejdříve změnit stávající měnovou dohodu mezi Italskou republikou, jménem Evropského společenství, a Vatikánským městským státem, a navrhne mu jednání o příslušných ustanoveních dohody.

Článek 2

Při novém sjednávání dohody s Vatikánským městským státem usiluje Společenství o dosažení těchto změn:

a)

Dohoda se uzavírá mezi Společenstvím a Vatikánským městským státem. Zněním této dohody je kodifikovaný text stávající dohody včetně změn.

b)

Vatikánský městský stát se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření formou přímého převzetí nebo případných rovnocenných opatření pro používání veškerých relevantních právních předpisů Společenství o předcházení praní peněz, o předcházení podvodům a padělání peněz i bezhotovostních platebních prostředků. Zavazuje se rovněž přijmout veškeré příslušné právní předpisy Společenství v oblasti bankovnictví a finančních služeb, pokud a jakmile bude ve Vatikánském městském státě zřízen bankovní sektor.

c)

Je třeba zrevidovat metodu určování stropu u emise vatikánských euromincí. Nový strop se vypočte metodou, která zahrne jednak fixní část, jež by měla uspokojit poptávku na trhu sběratelů mincí, a tak zamezit nadměrným numismatickým spekulacím s vatikánskými mincemi, a jednak variabilní část, jež se vypočítá jako průměr emise mincí na hlavu v Italské republice v roce n-1 vynásobený počtem obyvatel Vatikánského městského státu. Aniž je dotčeno vydání sběratelských mincí, stanoví dohoda minimální poměrnou část vatikánských euromincí, jež se mají uvést do oběhu ve jmenovité hodnotě, na 51 %.

d)

K monitorování pokroku v provádění dohody se zřídí společný výbor. Ten je složen ze zástupců Vatikánského městského státu, Italské republiky, Komise a ECB. Společný výbor může každoročně zrevidovat fixní část s přihlédnutím k inflaci a výboji na sběratelském trhu. Každých pět let posuzuje minimální poměrnou část mincí, jež se mají uvést do oběhu ve jmenovité hodnotě, a může rozhodnout o jejím zvýšení. Usnáší se jednomyslně. Společný výbor přijme svůj jednací řád.

e)

Euromince Vatikánského městského státu razí Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Vatikánský městský stát však se souhlasem společného výboru může pověřit ražbou mincí jiného dodavatele z mincoven Evropské unie razících euromince. Pro účely schválení celkového objemu emise ze strany ECB se objem mincí vydaných Vatikánským městským státem připočte k objemu mincí vydaných Italskou republikou.

f)

Pro řešení sporů v souvislosti s dohodou je příslušný Soudní dvůr Evropských společenství.

Pokud se Společenství nebo Vatikánský městský stát domnívá, že druhá strana nesplnila závazek plynoucí z měnové dohody, může věc předložit Soudnímu dvoru. Rozsudek Soudního dvora je pro obě strany závazný a obě strany učiní nezbytná opatření pro dosažení souladu s ním ve lhůtě v něm stanovené. Pokud Společenství nebo Vatikánský městský stát nepřijme nezbytná opatření k dosažení souladu s rozsudkem ve stanovené lhůtě, může druhá strany dohodu okamžitě vypovědět.

Článek 3

Jednání s Vatikánským městským státem vedou jménem Společenství Italská republika a Komise. Italská republika a Komise se zmocňují k parafování dohody jménem Společenství. ECB se jednání plně účastní a její souhlas ve věcech v oblasti její pravomoci je nezbytný. Italská republika a Komise předloží předlohu dohody Hospodářskému a finančnímu výboru k zaujetí stanoviska.

Článek 4

Po parafování dohody je Komise zmocněna uzavřít dohodu jménem Společenství, ledaže se Hospodářský a finanční výbor nebo ECB domnívá, že je dohodu třeba předložit Radě.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice, Komisi a ECB.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

J. BJÖRKLUND


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 52.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/38


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/896/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu s Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla v souladu s rozhodnutím Rady 2009/478/ES (2) podepsána jménem Evropského společenství dne 28. května 2009 a je od stejného dne prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Touto dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který by měl přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby mohlo Společenství zaujmout postoj k přijetí tohoto jednacího řádu zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (3) se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 8 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve společném výboru odborníků zřízeném článkem 6 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu výboru, jak to vyžaduje čl. 6 odst. 4 dohody, zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Úř. věst. C…

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 3.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/39


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/897/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu s Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla v souladu s rozhodnutím Rady 2009/481/ES (2) podepsána jménem Evropského společenství dne 28. května 2009 a je od stejného dne prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který by měl přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby mohlo Společenství zaujmout postoj k přijetí tohoto jednacího řádu zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (3) se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 8 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve společném výboru odborníků zřízeném článkem 6 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu výboru, jak to vyžaduje čl. 6 odst. 4 dohody, zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Úř. věst. C …

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 24.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/40


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/898/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu s Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla v souladu s rozhodnutím Rady 2009/479/ES (2) podepsána jménem Evropského společenství dne 28. května 2009 a je od stejného dne prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Touto dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který by měl přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby mohlo Společenství zaujmout postoj k přijetí tohoto jednacího řádu zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (3) se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 8 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve společném výboru odborníků zřízeném článkem 6 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu výboru, jak to vyžaduje čl. 6 odst. 4 dohody, zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 10.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/41


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/899/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu s Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla v souladu s rozhodnutím Rady 2009/480/ES (2) podepsána jménem Evropského společenství dne 28. května 2009 a je od stejného dne prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který by měl přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby mohlo Společenství zaujmout postoj k přijetí tohoto jednacího řádu zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (3) se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 8 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve společném výboru odborníků zřízeném článkem 6 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu výboru, jak to vyžaduje čl. 6 odst. 4 dohody, zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 17.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/42


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/900/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu se Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla v souladu s rozhodnutím Rady 2009/482/ES (2) podepsána jménem Evropského společenství dne 28. května 2009 a je od stejného dne prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který by měl přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby mohlo Společenství zaujmout postoj k přijetí tohoto jednacího řádu zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (3) se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 8 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve společném výboru odborníků zřízeném článkem 6 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu výboru, jak to vyžaduje čl. 6 odst. 4 dohody, zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 31.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/43


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 30. listopadu 2009

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(2009/901/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství Dohodu s Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(2)

Dohoda byla v souladu s rozhodnutím Rady 2009/483/ES (2) podepsána jménem Evropského společenství dne 28. května 2009 a je od stejného dne prozatímně uplatňována s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který by měl přijmout svůj jednací řád. Je vhodné, aby mohlo Společenství zaujmout postoj k přijetí tohoto jednacího řádu zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (3) se schvaluje jménem Společenství.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 8 odst. 1 dohody (4).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve společném výboru odborníků zřízeném článkem 6 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jednacího řádu výboru, jak to vyžaduje čl. 6 odst. 4 dohody, zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 38.

(4)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/44


ROZHODNUTÍ RADY 2009/902/SVV

ze dne 30. listopadu 2009

o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutí 2001/427/SVV

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na čl. 30 odst. 1, článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na podnět Belgického království, České republiky, Spolkové republiky Německo, Španělského království, Francouzské republiky, Maďarské republiky, Nizozemského království, Rakouské republiky, Slovenské republiky, Finské republiky, Švédského království a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada došla na zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 k závěru, že je zapotřebí rozvíjet opatření pro předcházení trestné činnosti, vyměňovat si osvědčené postupy a posílit síť příslušných vnitrostátních orgánů pro předcházení trestné činnosti i spolupráci mezi vnitrostátními organizacemi, které se na tuto oblast zaměřují, přičemž tato spolupráce má být zaměřena hlavně na trestnou činnost mladistvých, trestnou činnost páchanou ve městech a trestnou činnost související s drogami. K tomuto účelu bylo požadováno vypracování studie o možnosti programu financovaného Společenstvím.

(2)

Doporučení č. 6 strategie Evropské unie pro počátek nového tisíciletí pro předcházení organizované trestné činnosti a její kontrolu (2) požaduje, aby byli Radě nápomocni odborníci s vhodnou kvalifikací v oblasti předcházení trestné činnosti, například z vnitrostátních kontaktních míst, nebo aby byla vytvořena síť odborníků z vnitrostátních organizací pro předcházení trestné činnosti.

(3)

Rozhodnutí Rady 2001/427/SVV (3) zřídilo Evropskou síť pro předcházení trestné činnosti.

(4)

Externí hodnocení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti provedené v letech 2008–2009 ukázalo na možnosti posílení sítě, které byly přijaty správní radou Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti a které vedou k nutnosti zrušit rozhodnutí 2001/427/SVV a nahradit je novým rozhodnutí Rady týkajícím se této sítě.

(5)

Hodnocení ukázalo na potřebu aktivnější účasti zástupců členských států na činnostech sítě.

(6)

Za účelem posílení sítě se vyžaduje množství změn, které zahrnují změnu ustanovení týkajících se kontaktních míst, sekretariátu, struktury a úkoly správní rady, včetně jmenování předsedy.

(7)

Změny ve složení sítě by měly být účinné a nákladově efektivní a měly by být založeny na dosavadních zkušenostech členských států v oblasti financování a plnění úkolů sekretariátu a jiných úkolů sítě. Správní rada by měla zvýšit úsilí při spolupráci v oblasti posuzování a maximálního využívání možností financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. To by mohlo být prováděno buď na základě rámcových partnerství nebo na základě zařazení sítě na seznam uznaných monopolních subjektů v příslušném programu financování.

(8)

Ostatní ustanovení by se měla zakládat na rozhodnutí 2001/427/SVV,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřízení

Zřizuje se Evropská síť pro předcházení trestné činnosti (dále jen „síť“). Je považována za nástupkyni Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti zřízené rozhodnutím 2001/427/SVV.

Článek 2

Cíl

1.   Síť přispívá k rozvoji různých aspektů předcházení trestné činnosti na úrovni Unie s ohledem na strategii Evropské unie pro předcházení trestné činnosti a podporuje činnosti v zájmu předcházení trestné činnosti na celostátní a místní úrovni.

2.   Předcházení trestné činnosti zahrnuje veškerá opatření, která mají přímým zamezením trestné činnosti nebo prostřednictvím politik a akcí zaměřených na snížení možností páchat trestné činy a příčin trestné činnosti snižovat jak kvantitativně, tak i kvalitativně trestnou činnost a pocit nejistoty občanů nebo k tomuto snižování jinak přispět. Předcházení zahrnuje činnost veřejné moci, příslušných orgánů, orgánů činných v trestním řízení, místních úřadů a specializovaných sdružení, která byla v Evropě vytvořena, soukromého sektoru, dobrovolných organizací, vědeckých pracovníků a veřejnosti, za podpory sdělovacích prostředků.

Článek 3

Struktura a složení

1.   Síť se skládá ze správní rady a sekretariátu, jakož i kontaktních míst, která mohou být určena každým členským státem.

2.   Správní rada se skládá ze zástupců členských států, předsedy a výkonného výboru.

3.   Každý členský stát jmenuje svého zástupce a může jmenovat náhradníka.

4.   Předseda je jmenován ze zástupců členských států.

5.   Výkonný výbor je veden předsedou a skládá se až ze šesti dalších členů správní rady a zástupce určeného Komisí.

Článek 4

Úkoly sítě

Síť zejména:

a)

usnadňuje spolupráci, styky a výměnu informací a zkušeností mezi aktéry v oblasti předcházení trestné činnosti;

b)

shromažďuje, hodnotí a sděluje vyhodnocené informace založené na důkazech včetně osvědčených postupů o stávajících činnostech v oblasti předcházení trestné činnosti;

c)

pořádá konference, zejména výroční konferenci o osvědčených postupech, a další činnost, včetně udělování roční Evropské ceny za předcházení trestné činnosti, zaměřenou na dosahování cílů sítě a na šíření závěrů z nich vyplývajících;

d)

poskytuje na požádání Radě a Komisi odborné poradenství;

e)

každoročně podává prostřednictvím správní rady a příslušných pracovních orgánů Radě zprávu o své činnosti. Rada se vyzve, aby zprávu vzala na vědomí, potvrdila ji a předložila Evropskému parlamentu;

f)

vypracovává a provádí pracovní program založený na jasně definované strategii, která bere v úvahu odhalování významných hrozeb trestné činnosti a reakci na ně.

Článek 5

Výměna informací

K uskutečnění svých úkolů síť

a)

dává přednost multidisciplinárnímu přístupu;

b)

je prostřednictvím zástupců členských států a kontaktních míst v úzkém kontaktu se subjekty zabývajícími se předcházením trestné činnosti, místními úřady, místními sdruženími a občanskou společností, jakož i s výzkumnými institucemi a nevládními organizacemi v členských státech;

c)

zřizuje a udržuje vlastní internetovou stránku, na které zveřejňuje pravidelné zprávy a další užitečné informace, zejména přehled osvědčených postupů;

d)

usiluje o využívání a rozšiřování výsledků projektů týkajících se předcházení trestné činnosti, které jsou financovány v rámci programů Unie.

Článek 6

Povinnosti

1.   Výkonný výbor podporuje předsedu mimo jiné při zajišťování:

a)

rozvoje strategie sítě, kterou schvaluje správní rada,

b)

účinného chodu správní rady a

c)

vypracování a plnění pracovního programu.

2.   Úkoly správní rady zahrnují

a)

zajišťování řádného fungování sítě v souladu s tímto rozhodnutím, včetně rozhodování o praktické organizaci funkcí sekretariátu;

b)

vypracování a přijetí finančního nařízení;

c)

schvalování strategie sítě, která přispívá k rozvoji předcházení trestné činnosti na úrovni Unie;

d)

přijímání a zajišťování plnění pracovního programu sítě;

e)

přijímání výroční zprávy o činnosti sítě.

3.   Správní rada přijme jednomyslným rozhodnutím svůj jednací řád, který obsahuje mimo jiné ustanovení o jmenování a funkčním období předsedy a členů výkonného výboru, o přijímaní rozhodnutí správní rady, o jazykovém režimu, úkolech, organizaci a zdrojích sekretariátu a správní ustanovení týkající se spolupráce s jinými subjekty uvedenými v článku 8.

4.   Správní radě je nápomocen sekretariát. Sekretariát bude pracovat na trvalém základě plně ve prospěch sítě a bude dodržovat vyžadovanou důvěrnost. Jeho úkolem je:

a)

poskytovat administrativní a obecnou podporu při přípravě zasedání, seminářů a konferencí, vypracovávat výroční zprávu a pracovní program, podporovat plnění pracovního programu a být kontaktním místem pro komunikaci s členy sítě;

b)

plnit analytickou a podpůrnou funkci za účelem zjištění nepřetržité výzkumné činnosti v oblasti předcházení trestné činnosti a souvisejících informací, které by mohly být využity sítí;

c)

převzít celkovou odpovědnost za zřízení, vývoj a udržování internetových stránek sítě.

5.   Zástupci členských států podporují činnosti sítě na celostátní a místní úrovni a usnadňují poskytování, uchovávání a výměnu materiálů ohledně předcházení trestné činnosti mezi svým členským státem a sítí.

6.   Kontaktní místa poskytuji zástupcům členských států v síti podporu při výměně vnitrostátních informací o předcházení trestné činnosti a odborných znalostí v rámci sítě;

7.   Sekretariát je podřízen předsedovi a výkonnému výboru, kteří dohlížejí na jeho činnost.

8.   Členské státy jsou odpovědné za financování sítě a jejích činností. V rámci správní rady členské státy spolupracují s cílem zajistit nákladově efektivní financování sítě a jejích činností (4).

9.   Odstavcem 8 nejsou dotčeny možnosti usilovat o finanční podporu ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a tuto podporu získat.

Článek 7

Zasedání správní rady

Správní rada zasedá nejméně jednou za půl roku na pozvání předsedy.

Článek 8

Spolupráce s jinými subjekty

Síť může spolupracovat s jinými subjekty činnými v oblasti předcházení trestné činnosti, pokud je to užitečné pro plnění jejích cílů.

Článek 9

Hodnocení

Komise předloží Radě do dne 30. listopadu 2012 hodnotící zprávu o činnosti sítě, přičemž se zaměří zejména na účinnost práce sítě a jejího sekretariátu a přihlédne k interakci mezi sítí a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami. Na základě výsledků tohoto hodnocení se provede posouzení možností, které by se otevřely například v případě převedení sekretariátu do stávající agentury.

Článek 10

Zrušení

Zrušuje se rozhodnutí 2001/427/SVV.

Článek 11

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předsedkyně

B. ASK


(1)  Úř. věst. C 222, 15.9.2009, s. 2.

(2)  Úř. věst. C 124, 3.5.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 153, 8.6.2001, s. 1.

(4)  SI si ponechává výhradu přezkumu k čl. 6 odst. 8 a 9.


V Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1195/2009

ze dne 7. prosince 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. prosince 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2009.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1196/2009

ze dne 4. prosince 2009,

kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO, divizi 3M, plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), a zejména pro některé populace ryb v oblasti upravené předpisy NAFO, stanoví kvóty pro rok 2009.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly Společenství a plavidly jiných smluvních stran, vyčerpaly TAC (celkový přípustný odlov) přidělený na rok 2009.

(3)

Je proto třeba zakázat rybolov této populace, v souladu s poznámkou pod čarou 1 výše uvedeného nařízení, a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

TAC přidělený pro rok 2009 smluvní straně NAFO uvedené v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpaný.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkami členských států uvedených ve zmíněné příloze nebo plavidly v nich registrovanými se zakazuje. Tuto populaci odlovenou uvedenými plavidly je rovněž zakázáno uchovávat na palubě, překládat či vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2009.

Za Komisi

jménem předsedy

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

02/09/NA

Členský stát

Všechny členské státy

Populace

RED/N3M.

Druh

Okouník (Sebastes spp.)

Oblast

Oblast upravená předpisy NAFO, divize 3.M

Datum

23.11.2009


AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

8.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/51


ROZHODNUTÍ RADY

přijaté po vzájemné dohodě se zvoleným předsedou Komise

ze dne 4. prosince 2009,

kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat členy Evropské komise

(2009/903/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 17 odst. 3, 4 a odst. 7 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku okolností spojených s průběhem ratifikace Lisabonské smlouvy setrvala Komise jmenovaná dne 22. listopadu 2004 ve funkci po 31. říjnu 2009, dokud nebyl dokončen postup jmenování nové Komise v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii ve znění pozměněném Lisabonskou smlouvou.

(2)

Nová Komise, složená z jednoho příslušníka každého členského státu, včetně předsedy a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, musí být jmenována do 31. října 2014.

(3)

Rada určila pana José Manuela DURÃO BARROSA jako osobu, kterou navrhuje Evropskému parlamentu do funkce předsedy Komise, a Evropský parlament navrženého kandidáta zvolil.

(4)

Podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii má Evropská rada jmenovat se souhlasem předsedy Komise vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

(5)

Rada musí po vzájemné dohodě se zvoleným předsedou Komise přijmout seznam dalších osob, které navrhuje jmenovat členy Komise do 31. října 2014.

(6)

V souladu s čl. 17 odst. 7 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii budou předseda, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ostatní členové Komise podléhat jako sbor schválení Evropským parlamentem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Po vzájemné dohodě s José Manuelem DURÃO BARROSEM, zvoleným předsedou Komise, Rada navrhuje, aby byly členy Evropské komise do dne 31. října 2014 jmenovány tyto osoby:

 

pan Joaquín ALMUNIA AMANN,

 

pan László ANDOR,

 

pan Michel BARNIER,

 

pan Dacian CIOLOȘ,

 

pan John DALLI,

 

paní Maria DAMANAKISOVÁ,

 

pan Karel DE GUCHT,

 

pan Štefan FÜLE,

 

paní Máire GEOGHEGAN-QUINNOVÁ,

 

pan Johannes HAHN,

 

paní Connie HEDEGAARDOVÁ,

 

paní Rumiana JELEVOVÁ,

 

pan Siim KALLAS,

 

paní Neelie KROESOVÁ,

 

pan Janusz LEWANDOWSKI,

 

paní Cecilia MALMSTRÖMOVÁ,

 

pan Günther H. OETTINGER,

 

pan Andris PIEBALGS,

 

pan Janez POTOČNIK,

 

paní Viviane REDINGOVÁ,

 

pan Olli REHN,

 

pan Maroš ŠEFČOVIČ,

 

pan Algirdas Gediminas ŠEMETA,

 

pan Antonio TAJANI,

 

paní Androulla VASSILIOUOVÁ.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude postoupeno Evropskému parlamentu.

Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. prosince 2009.

Za Radu

předsedkyně

E. BJÖRLING