ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.312.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
27. listopadu 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1139/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1140/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1141/2009 ze dne 26. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1142/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 17 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1143/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (CHOP)]

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1144/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství ( 1 )

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1148/2009 ze dne 26. listopadu 2009 o nabídkách sdělených pro dovoz kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009

43

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/145/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh ( 1 )

44

 

*

Směrnice Komise 2009/146/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se opravuje směrnice 2008/125/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu ( 1 )

55

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/851/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2009, kterým se zavádí dotazník pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (oznámeno pod číslem K(2009) 9105)  ( 1 )

56

 

 

2009/852/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem K(2009) 9083)  ( 1 )

59

 

 

2009/853/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009, na jehož základě se Francie zmocňuje uzavřít dohodu se Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou, pokud jde o to, aby se s převody finančních prostředků mezi Francií a těmito územími zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (oznámeno pod číslem K(2009) 9254)

71

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2009/854/SZBP ze dne 20. listopadu 2009, kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1139/2009

ze dne 20. listopadu 2009,

kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zvyšování transparentnosti práva Společenství představuje zásadní prvek strategie zlepšování tvorby právních předpisů, kterou orgány Společenství provádějí. V této souvislosti je vhodné vyřadit z platných právních předpisů akty, které již nemají skutečné účinky.

(2)

Rozhodnutí Rady 91/373/EHS ze dne 8. července 1991 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Svazem sovětských socialistických republik o záruce na vývoz zemědělských produktů a potravin ze Společenství do Sovětského svazu (1) a nařízení Rady (EHS) č. 599/91 ze dne 5. března 1991 o zavedení záruky na vývoz zemědělských produktů a potravin ze Společenství, Bulharska, Československa, Maďarska, Polska, Rumunska, Jugoslávie, Litvy, Lotyšska a Estonska do Sovětského svazu (2) řešila dočasnou situaci, a pozbyla tedy svých účinků.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 3093/95 ze dne 22. prosince 1995, kterým se stanoví celní sazby vyplývající z jednání podle čl. XXIV odst. 6 GATT, jež má Společenství uplatňovat po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska do Evropské unie (3), bylo začleněno do nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4), a v důsledku toho pozbylo svých účinků.

(4)

Rozhodnutím Rady 96/620/ES ze dne 1. října 1996 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím, kterou se pro období od 1. ledna 1994 stanoví doplňková částka odečítaná od dávky nebo cla při dovozu nezpracovaného olivového oleje pocházejícího z Maroka do Společenství (5), byla prováděna dohoda, jež byla později nahrazena, a rozhodnutí Rady 2002/958/ES ze dne 28. listopadu 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím, kterou se pro dovoz rajčat pocházejících z Maroka do Společenství dočasně stanoví odchylky od zemědělského protokolu č. 1 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé (6), bylo dočasné povahy; tato rozhodnutí tudíž pozbyla svých účinků.

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 1804/98 ze dne 14. srpna 1998, kterým se stanoví všeobecná celní sazba použitelná pro zbytky z výroby kukuřičného škrobu kódů KN 2303 10 19 a 2309 90 20 a zavádí celní kvóta pro dovozy zbytků z výroby kukuřičného škrobu (krmiva na bázi kukuřičného lepku) kódů KN 2303 10 19 a 2309 90 20 pocházejících ze Spojených států amerických (7), bylo přijato v rámci obchodního sporu se Spojenými státy americkými, jenž byl od té doby vyřešen, a toto nařízení tudíž pozbylo praktického významu.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 2249/1999 ze dne 22. října 1999 o otevření celní kvóty Společenství pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa (8) bylo dočasné povahy, a pozbylo tudíž svých účinků.

(7)

Následující opatření, týkající se určitých států, se stala zastaralými v důsledku přistoupení těchto států k Evropské unii: i) rozhodnutí Rady 85/211/EHS ze dne 26. března 1985 o uzavření výměny dopisů, kterou se prodlužuje ujednání týkající se ustanovení 2 dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Rumunskou socialistickou republikou o obchodu se skopovým a kozím masem (9); ii) rozhodnutí Rady 93/722/ES ze dne 23. listopadu 1993 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín (10); iii) rozhodnutí Rady 93/724/ES ze dne 23. listopadu 1993 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín (11); iv) rozhodnutí Rady 93/726/ES ze dne 23. listopadu 1993 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vzájemné ochraně a kontrole názvů vín (12); v) nařízení Rady (ES) č. 933/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Bulharska, Maďarska a Rumunska (13); vi) nařízení Rady (ES) č. 1926/96 ze dne 7. října 1996, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a kterým se upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v dohodách o volném obchodu a obchodních záležitostech s Estonskem, Lotyšskem a Litvou, s ohledem na Dohodu o zemědělství uzavřenou v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (14); vii) nařízení Rady (ES) č. 410/97 ze dne 24. února 1997 o některých postupech pro provádění prozatímní dohody o obchodu a opatřeních souvisejících s obchodem mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na jedné straně a Republikou Slovinsko na straně druhé (15); viii) nařízení Rady (ES) č. 2658/98 ze dne 19. ledna 1998 o schvalování výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Maďarskou republikou o některých dovozních režimech zemědělských produktů (16); ix) rozhodnutí Rady 1999/86/ES ze dne 18. května 1998 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Estonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání o zemědělství, včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (17); x) nařízení Rady (ES) č. 1037/1999 ze dne 17. května 1999 o uplatnění zvláštních opatření pro dovoz hroznové šťávy a hroznového moštu pocházejících z Kypru (18); xi) nařízení Rady (ES) č. 678/2001 ze dne 26. února 2001 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskou republikou, Maďarskou republikou a Rumunskem o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína a lihoviny (19); xii) rozhodnutí Rady 2002/63/ES ze dne 23. října 2001 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Polskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii a s ohledem na závěry Uruguayského kola jednání o zemědělství, včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (20); xiii) nařízení Rady (ES) č. 1361/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví některé koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Litvou (21); xiv) rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (22); xv) rozhodnutí Rady 2003/285/ES ze dne 18. března 2003 o uzavření protokolu k úpravě obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Maďarskou republikou na druhé straně s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (23); xvi) rozhodnutí Rady 2003/463/ES ze dne 18. března 2003 o uzavření protokolu k úpravě obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Estonskou republikou na druhé straně s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (24); xvii) rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (25); xviii) rozhodnutí Rady 2003/298/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (26); xix) rozhodnutí Rady 2003/299/ES ze dne 14. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Slovenskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (27); xx) rozhodnutí Rady 2003/452/ES ze dne 26. května 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy, jednajícími v rámci Evropské unie, na jedné straně a Republikou Slovinsko na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (28); xxi) rozhodnutí Rady 2004/484/ES ze dne 22. září 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Lotyšskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty (29).

(8)

Z důvodů právní jistoty a jasnosti by měla být uvedená zastaralá nařízení a rozhodnutí zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Nařízení (EHS) č. 599/91, (ES) č. 933/95, (ES) č. 3093/95, (ES) č. 1926/96, (ES) č. 410/97, (ES) č. 1804/98, (ES) č. 2658/98, (ES) č. 1037/1999, (ES) č. 2249/1999, (ES) č. 678/2001 a (ES) č. 1361/2002 a rozhodnutí 85/211/EHS, 91/373/EHS, 93/722/ES, 93/724/ES, 93/726/ES, 96/620/ES, 1999/86/ES, 2002/63/ES, 2002/958/ES, 2003/18/ES, 2003/285/ES, 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/452/ES, 2003/463/ES a 2004/484/ES se zrušují.

2.   Zrušením nařízení a rozhodnutí uvedených v odstavci 1 není dotčena skutečnost, že akty Společenství, jež byly přijaty na základě těchto nařízení a rozhodnutí, zůstávají v platnosti.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. L 202, 25.7.1991, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 67, 14.3.1991, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 277, 30.10.1996, s. 35.

(6)  Úř. věst. L 333, 10.12.2002, s. 21.

(7)  Úř. věst. L 233, 20.8.1998, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 275, 26.10.1999, s. 2.

(9)  Úř. věst. L 96, 3.4.1985, s. 30.

(10)  Úř. věst. L 337, 31.12.1993, s. 11.

(11)  Úř. věst. L 337, 31.12.1993, s. 93.

(12)  Úř. věst. L 337, 31.12.1993, s. 177.

(13)  Úř. věst. L 96, 28.4.1995, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 254, 8.10.1996, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 62, 4.3.1997, s. 5.

(16)  Úř. věst. L 336, 11.12.1998, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 29, 3.2.1999, s. 9.

(18)  Úř. věst. L 127, 21.5.1999, s. 5.

(19)  Úř. věst. L 94, 4.4.2001, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 27, 30.1.2002, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 1.

(22)  Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.

(23)  Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 32.

(24)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 31.

(25)  Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.

(26)  Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 12.

(27)  Úř. věst. L 107, 30.4.2003, s. 36.

(28)  Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 22.

(29)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 78.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/4


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1140/2009

ze dne 20. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem restrukturalizace produkce mléka ve Společenství se v čl. 75 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 (2) dává členským státům možnost poskytnout producentům, kteří se zaváží definitivně ukončit zcela nebo zčásti svou produkci mléka, náhradu a takto uvolněné individuální kvóty převést do vnitrostátní rezervy.

(2)

Aby se podnítila další nezbytná restrukturalizace, měla by se dávka z přebytku splatná podle čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 vypočítat na základě vnitrostátní kvóty snížené o individuální kvóty odkoupené podle čl. 75 odst. 1 písm. a) za podmínky, že uvedené uvolněné kvóty zůstanou ve vnitrostátní rezervě dotyčného kvótového roku.

(3)

Vzhledem k nezbytnosti posílení finančních nástrojů k další restrukturalizaci sektoru by se členským státům mělo povolit, aby používaly pro stejné restrukturalizační účely peněžní prostředky vybrané navíc na základě nové metody výpočtu.

(4)

Tuto metodu výpočtu by mělo být možné použít dočasně během dvanáctiměsíčních období počínajících dnem 1. dubna 2009 a dnem 1. dubna 2010 a pouze pro dodávky mléka, aby se opatření omezilo pouze na nezbytně nutnou dobu.

(5)

Článek 186 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že Komise může přijmout opatření v případech narušení trhu s některými zemědělskými produkty, pokud ceny na vnitřním trhu výrazně vzrostou nebo klesnou. Na mléko a mléčné výrobky se však uvedený článek nevztahuje.

(6)

Vzhledem k závažným obtížím a narůstající volatilitě cen na trhu s mlékem a s mléčnými výrobky je třeba rozšířit oblast působnosti článku 186 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na mléko a mléčné výrobky, a umožnit tak Komisi, aby na narušení trhu reagovala pružně a rychle.

(7)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007 se mění takto:

1)

Článek 78 se mění takto:

a)

za odstavec 1 se vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Odchylně od prvního pododstavce odstavce 1 se dávka z přebytku za období dvanácti měsíců počínající dnem 1. dubna 2009 a dne 1. dubna 2010, pokud jde o dodávky, platí z mléka a mléčných výrobků uváděných na trh v množství přesahujícím vnitrostátní kvótu podle pododdílu II a sníženou o individuální kvótu u dodávek převedených do vnitrostátní rezervy v souladu s čl. 75 odst. 1 písm. a) ode dne 30. listopadu 2009 a až do 31. března příslušného dvanáctiměsíčního období.“;

b)

za odstavec 2 se vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Rozdíl mezi částkou dávky z přebytku vyplývající z použití odstavce 1a a částkou vyplývající z použití prvního pododstavce odstavce 1 použijí členské státy na financování restrukturalizačních opatření v odvětví mléka a mléčných výrobků.“

2)

V článku 79 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na období dvanácti měsíců počínající dnem 1. dubna 2009 a dnem 1. dubna 2010, pokud jde o dodávky, se podle článků 80 a 83 dávka z přebytku v plné výši rozdělí mezi producenty, kteří se podíleli na překročení vnitrostátní kvóty stanovené za použití čl. 78 odst. 1a.“

3)

V článku 186 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pokud jde o produkty v odvětvích cukru, chmele, hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků a skopového a kozího masa, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko ze dne 22. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1141/2009

ze dne 26. listopadu 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

37,9

MK

54,6

TR

61,2

ZZ

51,2

0707 00 05

MA

52,9

TR

76,1

ZZ

64,5

0709 90 70

MA

40,4

TR

124,9

ZZ

82,7

0805 20 10

MA

67,6

ZZ

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

48,0

HR

67,0

MA

63,0

TR

74,1

ZZ

63,0

0805 50 10

AR

64,7

TR

68,8

ZZ

66,8

0808 10 80

AU

142,2

CA

105,6

CN

108,9

MK

20,3

US

97,5

XS

24,5

ZA

115,0

ZZ

87,7

0808 20 50

CN

68,5

TR

91,0

US

163,7

ZZ

107,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1142/2009

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 17 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 27. listopadu 2008 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) výklad IFRIC 17 s názvem Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům, dále jen „IFRIC 17“. IFRIC 17 je výkladem, kterým se stanoví obecné zásady pro způsob účtování o rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům účetní jednotky a kterým se tyto obecné zásady objasňují.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že výklad IFRIC 17 splňuje technická kritéria pro přijímání mezinárodních účetních standardů stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), posoudila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů stanovisko EFRAG týkající se schválení a sdělila Komisi, že je vyvážené a objektivní.

(4)

Přijetí IFRIC 17 v důsledku znamená změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 5 a mezinárodního účetního standardu (IAS) 10, aby se zajistila konzistentnost mezinárodních účetních standardů.

(5)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

1)

Vkládá se výklad 17 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům, jak je uveden v příloze tohoto nařízení.

2)

Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 5 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

3)

Mezinárodní účetní standard (IAS) 10 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Jednotlivé společnosti začnou IFRIC 17 a změny IFRS 5 a změny IAS 10 uvedené v příloze tohoto nařízení uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. října 2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IFRIC 17

Výklad IFRIC 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití (‚fair dealing‘). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

INTERPRETACE IFRIC 17

Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům

ODKAZY

IFRS 3 Podnikové kombinace (ve znění z roku 2008)

IFRS 5 Stálá aktiva určená k prodeji a ukončované činnosti

IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování

IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (ve znění z roku 2007)

IAS 10 Události po skončení účetního období

IAS 27 Konsolidovaná účetní závěrka a investice do dceřiných podniků (ve znění z května 2008)

VÝCHODISKA

1

V určitých situacích účetní jednotka rozděluje jiná než peněžní aktiva (nepeněžní aktiva) jako dividendy svým vlastníkům (1) jednajícím v rámci jejich pravomoci jakožto vlastníci. Tehdy může účetní jednotka dát svým vlastníkům volbu mezi získáním nepeněžních aktiv nebo peněžní alternativy. IFRIC obdržel požadavek na zpracování metodiky, jakým způsobem má účetní jednotka takováto rozdělení vykázat.

2

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) neurčují metodiku, jakým způsobem oceňovat rozdělení aktiv vlastníkům (obvykle označováno jako dividendy). IAS 1 požaduje, aby účetní jednotka vykázala informace o dividendách určených k rozdělení vlastníkům buď ve výkazu změn ve vlastním kapitálu, nebo v komentáři k účetní závěrce.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

3

Tato interpretace se použije pro následující typy nerecipročního rozdělení aktiv účetní jednotkou jejím vlastníkům jednajícím v rámci jejich pravomoci jakožto vlastníci:

(a)

rozdělení nepeněžních aktiv (např. položky pozemků, budov a zařízení, podniků definovaných IFRS 3, vlastnických podílů v jiné účetní jednotce nebo vyřazovaných skupin definovaných IFRS 5); a

(b)

rozdělení, které dává vlastníkům možnost volby mezi přijetím nepeněžních aktiv a alternativou peněžní hotovosti.

4

Tato interpretace se použije pouze pro taková rozdělení, kdy se se všemi vlastníky stejné třídy nástrojů vlastního kapitálu zachází stejným způsobem.

5

Tato interpretace se nepoužije pro rozdělení nepeněžních aktiv, která jsou v konečném důsledku kontrolována stejnými stranami před rozdělením i po rozdělení. Tato výjimka se použije pro samostatné, individuální a konsolidované účetní výkazy účetní jednotky, která rozdělení provádí.

6

V souladu s odstavcem 5 se tato interpretace nepoužije pro nepeněžní aktiva, která jsou v konečném důsledku kontrolována stejnými stranami před rozdělením i po rozdělení. Odstavec B2 standardu IFRS 3 uvádí: „Skupina jednotlivců se považuje za skupinu kontrolující jinou účetní jednotku, pokud v důsledku smluvních ujednání disponuje společnou pravomocí řídit finanční a provozní politiku jiné účetní jednotky tak, aby z jejích činností získávala užitek.“ Tedy, aby takové rozdělení nebylo předmětem této interpretace na základě toho, že stejné skupiny drží kontrolu nad aktivem před rozdělením i po rozdělení, musí mít skupina individuálních akcionářů, která rozdělení získává, na základě smluvních ujednání takovou společnou pravomoc nad účetní jednotkou, která rozdělení provádí.

7

V souladu s odstavcem 5 se tato interpretace nepoužije, pokud účetní jednotka rozděluje část svých vlastnických podílů v dceřiném podniku, avšak udržuje si nad ním kontrolu. Účetní jednotka, která provede rozdělení, které vyústí v rozpoznání nekontrolního podílu v dceřiném podniku, zaúčtuje toto rozdělení podle IAS 27 (ve znění z roku 2008).

8

Tato interpretace se zaměřuje pouze na účtování účetními jednotkami, které provádí rozdělení nepeněžních aktiv. Nezabývá se účetnictvím akcionáři, kteří takové rozdělení obdrží.

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA

9

Když účetní jednotka deklaruje rozdělení a má závazek rozdělit příslušná aktiva mezi vlastníky, musí vykázat závazek z titulu splatné dividendy. Proto se tato interpretace se zabývá následujícími otázkami:

(a)

Kdy účetní jednotka vykáže splatnou dividendu?

(b)

Jak účetní jednotka splatnou dividendu ocení?

(c)

Když účetní jednotka vypořádává splatnou dividendu, jakým způsobem zaúčtuje rozdíl mezi účetní hodnotou rozděleného aktiva a účetní hodnotou splatné dividendy?

ŘEŠENÍ

Kdy vykázat splatnou dividendu

10

Závazek vyplatit dividendu bude vykázán, když je dividenda řádně schválena a kdy již není na uvážení účetní jednotky, čímž rozumíme datum:

(a)

když dividenda deklarovaná např. managementem účetní jednotky nebo představenstvem je schválena relevantním orgánem, např. akcionáři, pokud legislativa takové schválení požaduje, nebo

(b)

kdy je dividenda deklarována např. managementem účetní jednotky nebo představenstvem, pokud legislativa nevyžaduje další schválení.

Ocenění splatné dividendy

11

Účetní jednotka ocení závazek z rozdělení nepeněžních aktiv jako dividendy vlastníkům reálnou hodnotou aktiva určeného k rozdělení.

12

Pokud účetní jednotka dává svým vlastníkům možnost volby mezi přijetím nepeněžního aktiva nebo peněžní alternativy, účetní jednotka odhadne splatnou dividendu, přičemž vezme v úvahu jak reálnou hodnotu každé alternativy, tak pravděpodobnost volby jednotlivých alternativ vypořádání vlastníky.

13

Na konci každého vykazovaného období a k datu vypořádání účetní jednotka přezkoumá a upraví účetní hodnotu splatné dividendy, přičemž veškeré změny účetní hodnoty splatné dividendy vykáže ve vlastním kapitálu jako úpravy částek rozdělení.

Účtování rozdílu mezi účetní hodnotou rozdělených aktiv a účetní hodnotou splatné dividendy, když účetní jednotka vypořádá splatnou dividendu

14

Když účetní jednotka vypořádá splatnou dividendu, vykáže případný rozdíl mezi účetní hodnotou rozděleného aktiva a účetní hodnotou splatné dividendy ve výsledku hospodaření.

Prezentace a zveřejňování

15

Účetní jednotka vykáže rozdíl popsaný v odstavci 14 na zvláštním řádku v rámci zisku nebo ztráty.

16

Účetní jednotka zveřejní následující informace:

(a)

účetní hodnotu splatné dividendy na počátku a konci účetního období; a

(b)

zvýšení nebo snížení účetní hodnoty zachycené v účetním období v souladu s odstavcem 13 jako výsledek změny reálné hodnoty aktiv určených k rozdělení.

17

Pokud po konci vykazovaného období, ale před schválením účetní závěrky ke zveřejnění účetní jednotka deklaruje dividendu rozdělením nepeněžního aktiva, potom zveřejní:

(a)

povahu aktiva určeného k rozdělení;

(b)

účetní hodnotu aktiva určeného k rozdělení ke konci vykazovaného období; a

(c)

odhad reálné hodnoty aktiva určeného k rozdělení ke konci vykazovaného období, je-li odlišná od jeho účetní hodnoty, a dále informace o metodě použité k určení reálné hodnoty požadované IFRS 7 odstavce 27(a) a (b).

DATUM ÚČINNOSTI

18

Účetní jednotka použije tuto interpretaci prospektivně pro roční účetní období začínající 1. července 2009 nebo později. Retrospektivní použití není povoleno. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tuto interpretaci pro účetní období začínající před 1. červencem 2009, zveřejní tuto skutečnost a dále použije IFRS 3 (v revidovaném znění z roku 2008), IAS 27 (ve změněném znění z května 2008) a IFRS 5 (tak, jak je změněn touto interpretací).


(1)  Odstavec 7 standardu IAS 1 definuje vlastníky jako držitele takových nástrojů, které jsou klasifikovány jako složka vlastního kapitálu.

Příloha

Změny IFRS 5

Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti

Vkládá se odstavec 5A.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

5A.

Požadavky tohoto IFRS na klasifikaci, prezentaci a oceňování dlouhodobých aktiv (nebo vyřazované skupiny), která jsou klasifikována jako držená k prodeji, se použijí rovněž pro dlouhodobé aktivum (nebo vyřazovanou skupinu) klasifikované jako držené k rozdělení vlastníkům jednajícím v rámci jejich pravomocí jakožto vlastníci (držené k rozdělení vlastníkům).

Za odstavcem 5A se mění nadpis a odstavec 8; vkládá se odstavec 12A.

KLASIFIKACE DLOUHODOBÝCH AKTIV (VYŘAZOVANÝCH SKUPIN) JAKO DRŽENÝCH K PRODEJI NEBO DRŽENÝCH K ROZDĚLENÍ VLASTNÍKŮM

8.

Aby byl prodej považován za vysoce pravděpodobný, musí být na patřičné manažerské úrovni závazně přijat plán prodeje aktiva (nebo vyřazované skupiny), a musí být zahájen aktivní program vyhledávání kupujícího a dokončení plánu. Dále aktivum (nebo vyřazovaná skupina) musí být aktivně nabízeno k prodeji za cenu, která je přiměřená vzhledem k jeho aktuální reálné hodnotě. Navíc by se mělo očekávat, že tento prodej se kvalifikuje pro zaúčtování jako dokončení prodeje do jednoho roku od data klasifikace, a to s výjimkou povolenou v odstavci 9, a činnosti vyžadované pro dokončení plánu by měly naznačovat, že je nepravděpodobné, že tento plán dozná významných změn nebo bude zrušen. Pravděpodobnost schválení akcionáři (je-li zákony vyžadováno) by měla být vzata v úvahu při rozhodování, zda je prodej vysoce pravděpodobný.

12A.

Dlouhodobé aktivum (nebo vyřazovaná skupina) je klasifikováno jako držené k rozdělení vlastníkům, pokud se účetní jednotka zaváže rozdělit aktivum (nebo vyřazovanou skupinu) vlastníkům. Aby tento případ nastal, musí být aktiva k dispozici k okamžitému rozdělení v jejich stávajícím stavu a toto rozdělení musí být vysoce pravděpodobné. Aby bylo rozdělení vysoce pravděpodobné, musí být zahájena činnost směřující k dokončení rozdělení a přitom se předpokládá, že toto rozdělení bude dokončeno do jednoho roku od data klasifikace. Činnosti vyžadované pro dokončení rozdělení by měly naznačovat, že je nepravděpodobné, že rozdělení dozná významných změn nebo bude zrušeno. Pravděpodobnost schválení akcionáři (je-li zákony vyžadováno) by měla být vzata v úvahu při rozhodování, zda je rozdělení vysoce pravděpodobné.

Vkládá se odstavec 15A včetně poznámky pod čarou.

OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH AKTIV (VYŘAZOVANÝCH SKUPIN) KLASIFIKOVANÝCH JAKO DRŽENÁ K PRODEJI

15A.

Účetní jednotka ocení dlouhodobá aktiva (nebo vyřazované skupiny) klasifikovaná jako držená k rozdělení vlastníkům nižší hodnotou z účetní hodnoty a reálné hodnoty snížené o náklady spojené s rozdělením (1).

Vkládá se odstavec 44D.

DATUM ÚČINNOSTI

44D.

V listopadu 2008 byly IFRIC 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům vloženy odstavce 5A, 12A a 15A, a odstavec 8 byl změněn. Tyto změny se použijí prospektivně pro dlouhodobá aktiva (či vyřazované skupiny), která jsou klasifikována jako držená k rozdělení vlastníkům, pro roční účetní období začínající 1. července 2009 nebo později. Retrospektivní použití není povoleno. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny pro účetní období začínající před 1. července 2009, zveřejní tuto skutečnost a dále použije IFRS 3 Podnikové kombinace (v revidovaném znění z roku 2008), IAS 27 (ve změněném znění z května 2008) a IFRIC 17.

Změna IAS 10

Události po skončení účetního období

Odstavec 13 se mění takto.

DIVIDENDY

13.

Pokud jsou dividendy deklarovány po vykazovaném období, ale před datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění, nejsou tyto dividendy na konci vykazovaného období uznány jako závazek, protože k tomuto datu neexistuje žádná povinnost. Takovéto dividendy jsou zveřejněny v příloze k účetní závěrce v souladu s IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky.


(1)  Náklady spojenými s rozdělením rozumíme přírůstkové náklady přímo přiřaditelné rozdělení vyjma finančních nákladů a daně ze zisku.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1143/2009

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (CHOP)]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 prověřila Komise žádost Francie o schválení změn ve specifikaci chráněného označení původu „Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme“, zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Žádost o změnu se kromě jiného týká změny označení produktu z „Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme“ na „Picodon“. Jedná se o tradiční označení, které je v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 považováno za označení původu a které splňuje stejné podmínky pro chráněné označení původu. Název Picodon odpovídá zkrácenému, běžnému a v obchodním styku a běžném jazyku tradičně používanému tvaru, který označuje produkt získaný postupem dle specifikace.

(3)

Příslušné změny se týkají rovněž upřesnění, pokud jde o definici a postupy, které producenti používají při získávání produktu. Jejich formální zapsání do bodů specifikací má za cíl uchránit označení od případných odchýlení a posílením souvislosti s původem produkt lépe charakterizovat. V neposlední řadě byl aktualizován název francouzské vyhlášky, která chrání označení.

(4)

Jelikož dané změny nejsou menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, Komise zveřejnila žádost o změny podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3). Vzhledem k tomu, že Komisi nebyla předložena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, je třeba změny schválit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny ve specifikaci zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se označení uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvalují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 74, 28.3.2009, s. 74.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3   Sýry

FRANCIE

Picodon (CHOP)


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1144/2009

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 byl vytvořen seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005 (2).

(2)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství. Příslušné informace Komisi sdělily také třetí země. Na základě těchto informací by měl být seznam Společenství aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla podstatné skutečnosti a úvahy, které byly základem pro rozhodnutí uložit jim zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství nebo upravit podmínky pro zákaz provozování letecké dopravy uložený leteckému dopravci, který je uveden na seznamu Společenství.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty předložené členskými státy, předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně své stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost, který byl zřízen nařízením Rady (EHS) č.3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (3).

(5)

Komise a v konkrétních případech některé členské státy rovněž konzultovaly orgány odpovědné za regulační dohled nad dotčenými leteckými dopravci.

(6)

Výbor pro leteckou bezpečnost vyslechl prezentace Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a Komise o projektech technické pomoci prováděných v zemích, ve kterých bylo uplatněno nařízení (ES) č. 2111/2005. Výbor byl informován o požadavcích na další technickou pomoc a o spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti orgánů pro civilní letectví s cílem vyřešit jakýkoli nesoulad s příslušnými mezinárodními normami.

(7)

Výbor pro leteckou bezpečnost byl rovněž informován o prosazování opatření ze strany EASA a členských států pro zajištění trvalé letové způsobilosti a údržby letadel registrovaných v Evropském společenství a provozovaných leteckými dopravci certifikovanými orgány civilního letectví třetích zemí.

(8)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Na základě informací vyplývajících z prohlídek letadel provedených v rámci programu SAFA u některých leteckých dopravců Společenství a dále na základě informací vyplývajících z inspekcí a auditů určitých oblastí provedených vnitrostátními leteckými orgány přijaly některé členské státy určitá donucovací opatření. Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost informovaly o těchto opatřeních: příslušné orgány Litvy zrušily osvědčení leteckého dopravce (AOC) dopravce FLYLAL Lithuanian Airlines a příslušné orgány Španělska zahájily postup pro pozastavení platnosti AOC leteckého dopravce Euro Continental dne 30. října 2009.

(10)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích leteckého dopravce Albanian Airlines MAK, který získal oprávnění v Albánii. Tyto nedostatky zjistily Francie, Německo, Itálie a také další státy Evropské konference pro civilní letectví (ECAC) během prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA (4). Zjištěné nedostatky se týkají hlavně letadel typu MD82.

(11)

Dopravce Albanian Airlines MAK odpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu civilního letectví Francie, Německa a Itálie ohledně přijatých nápravných opatření určených k odstranění těchto bezpečnostních nedostatků.

(12)

Příslušné orgány Albánie (DGCA) však potvrdily, že nedostatky zjištěné při prohlídkách SAFA odhalily systémové nedostatky v provozu a systému jakosti dopravce Albanian Airlines MAK. Orgány DGCA provedly hloubkovou kontrolu dodržování platných bezpečnostních norem ze strany leteckého dopravce, na jejímž základě rozhodly o zavedení omezení na operace a provedení strukturálních změn u leteckého dopravce. Orgány DGCA zejména informovaly Výbor pro leteckou bezpečnost, že počet letadel v letadlovém parku byl snížen ze tří na dvě a že letadlo typu MD-82 s registrační značkou ZA-ASA bylo vyňato z AOC společnosti Albanian Airlines a dne 1. října 2009 vyřazeno z rejstříku. Kromě toho orgány DGCA omezily dne 23. října operace leteckého dopravce na úroveň a místa určení existující k uvedenému datu a požádaly leteckého dopravce, aby s okamžitým účinkem změnil své řízení a posílil systémy řízení jakosti a řízení bezpečnosti.

(13)

Orgány DGCA uskutečnily dne 11. listopadu prezentaci pro Výbor pro leteckou bezpečnost, na které bylo potvrzeno, že uvedená nápravná opatření byla provedena a jsou považována za opatření, která účinným způsobem řeší zjištěné bezpečnostní nedostatky.

(14)

Příslušné orgány Albánie prokázaly, že provedly opatření k zajištění bezpečnostního dohledu nad dopravcem Albanian Airlines MAK.

(15)

Příslušné orgány Albánie se vyzývají, aby urychlily provádění akčního plánu uvedeného ve 32. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 787/2007 (5), a byl jim připomenut jejich závazek uvedený ve 33. bodě odůvodnění stejného nařízení nevydat žádná další osvědčení leteckého provozovatele, dokud nebude program restrukturalizace dostatečně proveden. Vzhledem k výše uvedenému se Albánie vyzývá, aby urychlila budování kapacit orgánů DGCA s cílem zajistit provádění průběžného dohledu nad leteckými dopravci, kterým bylo vydáno osvědčení v Albánii, trvale a v souladu s platnými bezpečnostními normami.

(16)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví provede počátkem roku 2010 v Albánii normalizační inspekci s cílem sledovat provádění platných bezpečnostních požadavků příslušnými orgány a podniky pod jejich dohledem.

(17)

V souladu s nařízením (ES) 619/2009 (6) a v návaznosti na předložení plánu nápravných opatření v červnu 2009 předložily příslušné orgány Egypta čtyři měsíční zprávy za červenec, srpen, září a říjen 2009 dokládající jimi ověřený stav provádění plánu. Na základě těchto zpráv, které se zaměřily na prohlídky letadel společnosti Egypt Air na odbavovací ploše, byla příslušným orgánům Egypta předána žádost o poskytnutí zpráv z auditu údržby, zachování letové způsobilosti a letového provozu, který tyto orgány u daného leteckého dopravce provedly. Příslušné orgány Egypta zaslaly dne 10. listopadu zprávu o základní prohlídce dopravce Egypt Air v říjnu 2009, jejímž výsledkem bylo obnovení AOC uvedeného leteckého dopravce. Zprávy z auditu zachování letové způsobilosti, letového a pozemního provozu zaslány nebyly. Z předložených dokumentů vyplývá, že letecký dopravce sice dosáhl významného pokroku, ale nadále je potřeba dosáhnout zlepšení v oblasti údržby, techniky a provozu letadel.

(18)

Příslušné orgány Egypta se také zavázaly poskytnout informace týkající se uspokojivého odstranění závad nalezených při předchozích prohlídkách letadel společnosti Egypt Air na odbavovací ploše v letech 2008 a 2009. Příslušné orgány Egypta proto zaslaly příslušné dokumenty členským státům, v nichž byla letadla společnosti Egypt Air v období od 1. ledna 2008 do 30. září 2009 podrobena prohlídce na odbavovací ploše. Řešení zjištěných nedostatků probíhá a bude pravidelně ověřováno.

(19)

Výbor pro leteckou bezpečnost oceňuje úsilí, které dopravce vynaložil, aby provedl opatření potřebná k nápravě své bezpečnostní situace, a také výraznou ochotu ke spolupráci, kterou dal najevo dopravce i příslušné orgány Egypta. Avšak vzhledem k rozsahu a působnosti plánu nápravných opatření a k nutnosti zajistit trvalé řešení dříve zjištěných bezpečnostních nedostatků se příslušné orgány Egypta žádají, aby nadále zasílaly měsíční zprávy o ověřování provádění uvedeného plánu a vyřešení nedostatků zjištěných během prohlídek SAFA a dále všechny další zprávy z auditů, které tyto orgány provedou ve společnosti Egypt Air.

(20)

Po provedení plánu nápravných opatření by příslušné orgány Egypta měly provést konečný audit a Komisi sdělit výsledky spolu s doporučeními. Komise si vyhrazuje právo přistoupit k ověření provádění nápravných opatření ze strany leteckého dopravce prostřednictvím návštěvy Evropské agentury pro bezpečnost letectví za pomoci členských států. Mezitím členské státy nadále zajistí, aby byl zvyšován počet prohlídek ve společnosti Egypt Air tak, aby tyto inspekce poskytly základ pro opětovné posouzení tohoto případu během příštího zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost.

(21)

V souladu s nařízením (ES) č. 715/2008 a nařízením (ES) č. 1131/2008 (7) členské státy nadále prověřovaly, zda společnost Yemenia skutečně dodržuje příslušné bezpečnostní normy, a to prováděním pravidelných prohlídek na odbavovací ploše u letadel přistávajících na letištích Společenství. V roce 2009 byly tyto kontroly prováděny ve Francii, Německu, Itálii a Spojeném království. Komise obdržela dokumentaci, která dokládá, že letecký dopravce reagoval náležitě a včas s cílem vyřešit skutečnosti zjištěné při těchto prohlídkách.

(22)

V návaznosti na přijetí nařízení (ES) č. 619/2009 Komise obdržela od příslušných orgánů Jemenské republiky i dopravce Yemenia Yemen Airways další informace týkající se provádění plánu nápravných opatření v oblasti údržby a provozu.

(23)

Příslušné orgány Jemenské republiky informovaly Komisi o ověření, které provedly na zařízení pro údržbu společnosti Yemenia poté, co bylo pozastaveno schválení její organizace údržby letadel EASA.145.0177 s cílem posoudit, zda společnost dodržuje jemenskou normu YCAR-145. Příslušné orgány Jemenské republiky zaslaly přepracovaný plán nápravných opatření společnosti Yemenia ze dne 15. září 2009, který byl vypracován na základě auditu organizace údržby společnosti Yemenia provedeného Úřadem pro civilní letectví a meteorologii (CAMA) podle vnitrostátních požadavků (YCAR-145), spolu s následným auditem provedeným úřadem CAMA dne 20. září 2009. Z obou dokumentů vyplývá, že všechna zjištění byla uzavřena. Kromě toho předal úřad CAMA v průběhu jednání Výboru pro leteckou bezpečnost dne 10. listopadu jednotlivé podklady pro uzavření zjištění.

(24)

Výbor pro leteckou bezpečnost byl dále informován o kladném hodnocení současné etapy provádění nápravných opatření společností Yemenia k opětnému získání evropského oprávnění k údržbě ze strany EASA a příslušných orgánů Francie.

(25)

Uznává se úsilí společnosti Yemenia při odstraňování bezpečnostních závad zjištěných různými audity. Bere se na vědomí splnění plánu nápravných opatření v oblasti údržby ze strany společnosti Yemenia, jež vyplývá z hodnotící zprávy v uvedené oblasti vydané úřadem CAMA. EASA a členské státy zorganizují návštěvu v Jemenu na místě, jakmile to bude proveditelné, za účelem ověření bezpečnostní situace ve společnosti Yemenia s cílem vyhodnotit současný stav dodržování mezinárodních bezpečnostních norem uvedenou společností a posoudit způsobilost úřadu CAMA zajistit dohled nad bezpečností civilního letectví v Jemenu.

(26)

Členské státy budou systematicky ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem ze strany společnosti Yemenia stanovením priorit prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto dopravce provedou podle nařízení (ES) č. 351/2008. Výbor pro leteckou bezpečnost tento případ přezkoumá na svém příštím zasedání.

(27)

Demokratická republika Kongo informovala Komisi o odebrání provozní licence následujícím leteckým dopravcům: Virunga Air Charter, Air Navette, Air Beni, Air Boyoma, Butembo Airlines, Sun Air services, Rwakabika Bushi Express, Aigle Aviation, Kivu Air, Comair, Free Airlines, Great Lake Business Company, Air Infini, Bel Glob Airlines, Safari Logistics, Tembo Air Services, Katanga Airways, Cargo Bull, Africa One, Malila Airlift, Transport Aérien Congolais (TRACO), El Sam Airlift, Thom's Airways, Piva Airlines, Espace Aviation Service. Tito letečtí dopravci ukončili svou činnost ke dni 30. července 2009.

(28)

Příslušné orgány Demokratické republiky Kongo dále poskytly informace o tom, že odebraly provozní licenci těmto leteckým dopravcům, v jejichž případě Komise nebyla dříve informována, že jsou vlastníky provozní licence: Air Fox, Trans Kasai Air, Wetrafa, Adala Airways, Executive Aviation, Flight Express, Katana Airways, Showa Air Cargo, Gloria Airways, Soft Trans Air, Lomami Aviation, Pegassus Aviation, African Trading and Transport, Brooks Trading. Tito letečtí dopravci ukončili svou činnost ke dni 30. července 2009.

(29)

Vzhledem k výše uvedenému a na základě společných kritérií se soudí, že výše uvedení letečtí dopravci, kteří mají licenci Demokratické republiky Kongo, by měli být vyjmuti ze seznamu v příloze A.

(30)

Existují ověřené důkazy o tom, že orgány odpovědné za dohled nad leteckými dopravci licencovanými v Džibutsku nejsou dostatečně schopny řešit bezpečnostní nedostatky zjištěné v Džibutsku při auditu provedeném organizací ICAO v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) v březnu 2008. Tento audit zjistil velký počet závažných nedostatků, pokud jde o schopnosti orgánů pro civilní letectví Džibutska plnit své povinnosti dohledu nad leteckou bezpečností. V okamžiku provedení auditu ICAO nebylo provedeno více než 96 % norem ICAO.

(31)

Existují důkazy o nedostatečné schopnosti příslušných orgánů Džibutska účinně vyřešit případy nedodržování norem zjištěné v rámci kontroly ICAO, což dokládá skutečnost uvedená organizací ICAO v závěrečné zprávě z února 2009, že naprostá většina nápravných opatření navrhovaných nebo provedených těmito orgány zjištěné nedostatky ve skutečnosti neřeší. Jedná se zejména o oblast provozu letadel, kde ICAO nepovažuje více než dvě třetiny opatření navrhovaných Džibutskem za plně přijatelné.

(32)

Organizace ICAO dále vyjádřila vážnou obavu o bezpečnost a upozornila všechny členské státy Chicagské úmluvy, že Džibutsko nevytvořilo spolehlivý systém pro dohled nad leteckými dopravci, kterým příslušné orgány Džibutska vydaly osvědčení leteckého dopravce (AOC), a že nezavedlo ani přijatelný akční plán směřující k nápravě tohoto stavu.

(33)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Komise zahájila konzultace s příslušnými orgány Džibutska, přičemž vyjádřila vážné obavy ohledně bezpečnosti provozu leteckých dopravců, kteří získali v tomto státě licenci, a požádala o vysvětlení opatření přijatých příslušnými orgány Džibutska, která měla reagovat na výsledky a nálezy kontrol ICAO týkajících se přijatelnosti nápravných opatření.

(34)

Příslušné orgány Džibutska (DACM) informovaly Komisi, že došlo ke zpoždění v provádění akčního plánu zaměřeného na řešení nedostatků zjištěných Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a že pouze omezený počet zjištění je považován za uzavřený. Orgány DACM neuvedly podrobnosti ohledně přijatých opatření ani důkazy o uspokojivém uzavření příslušných zjištění. Orgány DACM neodpověděly na připomínky ICAO týkající se relevance 34 opatření, která ICAO považuje za nedostatečná pro řešení zjištěných nedostatků.

(35)

Orgány DACM potvrdily, že v letech 2002 a 2007 došlo u letadel typu Let 410 a Antonov 26 ke dvěma nehodám s obětmi na životech. Neposkytly však informace o vyšetřování uvedených leteckých nehod ani o opatřeních k řešení příčin těchto nehod.

(36)

Orgány DACM informovaly Komisi, že dne 30. července 2009 zrušily AOC dopravce Djibouti Airlines a že tato letecká společnost musela k uvedenému datu ukončit svou činnost. Rovněž informovaly, že dne 15. září zrušily AOC leteckého dopravce Daallo Airlines. Avšak společnost Daallo Airlines stále vlastní provozní licenci a používá letadlo typu DC9 registrované na Komorách, letadlo typu Antonov 24 registrované v Arménii a letadlo typu Iljušin 18 registrované v Kazachstánu. Identita skutečných provozovatelů těchto letadel nebyla sdělena. Příslušné orgány Džibutska neprokázaly, že jsou schopny účinně plnit své povinnosti týkající se bezpečnostního dohledu nad leteckými dopravci, kterým bylo vydáno osvědčení v Džibutsku.

(37)

Vzhledem k tomu a na základě společných kritérií se usuzuje, že by všichni letečtí dopravci, kterým bylo vydáno osvědčení v Džibutsku, měli být zařazeni do přílohy A.

(38)

ICAO provedla v listopadu 2008 audit USOAP v Konžské republice. Následující zjištění je důvodem k vážným bezpečnostním obavám: „Národní agentura pro civilní letectví (ANAC) vydala několik osvědčení leteckého dopravce (AOC), aniž by předtím vytvořila a zavedla postup pro vydávání osvědčení a neustálý dohled nad leteckými dopravci. V důsledku toho byla vydána osvědčení, aniž by ANAC zajistila, aby dopravci splňovali normy uvedené v příloze 6 Chicagské úmluvy nebo ustanovení předpisu ICAO č. 8335. Kromě toho existují dopravci, kteří fungují na základě provizorní provozní licence a bez AOC“. Tato vážná bezpečnostní obava stále platí.

(39)

Během uvedeného auditu ICAO bylo zjištěno 63 případů nedostatečně účinného provádění mezinárodních bezpečnostních norem. Konžská republika následně předložila plán nápravných opatření. Avšak více než jedna třetina navrhovaných nápravných opatření nebyla ICAO přijata.

(40)

Dne 26. srpna 2009 došlo poblíž letiště v Brazzaville k nehodě nákladního letadla provozovaného leteckým dopravcem Aero Fret Business, kterému bylo vydáno osvědčení v Konžské republice; při této nehodě zahynulo všech šest cestujících. Konžská republika je jako stát, v němž se nehoda stala, odpovědná za bezpečnostní vyšetřování, které musí být provedeno podle ustanovení přílohy 13 Chicagské úmluvy s cílem zjistit příčiny a zabránit opakování podobných nehod. Audit ICAO však rovněž zjistil 11 nedostatků týkajících se vyšetřování nehody v Konžské republice, přičemž šest z navrhovaných nápravných opatření nebylo shledáno uspokojivými.

(41)

Příslušné orgány Konžské republiky informovaly Komisi během dvou setkání uskutečněných v Bruselu, že mají v plánu zahájit za pomoci odborníků ICAO proces opětovného vydání osvědčení třem provozovatelům. Tyto orgány rovněž zaslaly svá rozhodnutí ze dne 15. října 2009, kterými udělily osvědčení leteckého dopravce na dobu jednoho roku dopravcům Aero-Service, Equaflight Services, Société Nouvelle Air Congo a Trans Air Congo. Ve stejný den informoval příslušný orgán Konžské republiky společnosti Aero Fret Business, Canadian Airways, Congo Airways (WAC), Emeraude, Equajet, Heli-Union Congo, Mani Air Fret, Mistral Aviation a Protocole Aviation, že jim bylo odebráno osvědčení leteckého dopravce (AOC) do doby, než bude přezkoumána dokumentace potřebná pro vydání nového osvědčení. Osvědčení leteckého dopravce bylo dále odebráno těmto společnostem: Air Cargo International, BIP Congo, Brazza Airways, Clesh Aviation, Finalair, Heavy Lift Congo, Ligne Aérienne Colombe, Locair Craft, Maouene, Natalco Airlines a United Express Service. Tyto orgány ale neprokázaly, že proces vydávání osvědčení, podle něhož se při vydávání osvědčení (AOC) postupuje, splňuje příslušné normy ICAO a že v souladu s těmito normami je také vykonáván dohled nad leteckými dopravci, kterým bylo osvědčení AOC vydáno.

(42)

Příslušné orgány Konžské republiky předaly Výboru pro leteckou bezpečnost písemné dokumenty týkající se opatření přijatých k vyřešení vážných bezpečnostních obav vznesených organizací ICAO, jakož i dalších neshod uvedených ve zprávě ICAO z auditu USOAP. Komise bere na vědomí všechna opatření doposud přijatá příslušnými orgány Konžské republiky a vyzývá je, aby zintenzivnily své úsilí při provádění trvalých nápravných opatření. Komise bude ve spolupráci s ICAO pečlivě sledovat vývoj v oblasti civilního letectví v Konžské republice a je ochotna poskytnout technickou pomoc za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti orgánu odpovědného za dohled v této zemi.

(43)

Příslušné orgány Konžské republiky však neprojevily dostatečnou schopnost provést příslušné bezpečnostní normy. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, absenci trvalého řešení nedodržování mezinárodních norem včetně vážných bezpečnostních obav a na základě společných kritérií se usuzuje, že všem leteckým dopravcům, kterým bylo vydáno osvědčení v Konžské republice, by měl být uložen zákaz provozu a měli by být zařazeni do přílohy A.

(44)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Executive Jet Services, kterému bylo vydáno osvědčení Svatého Tomáše a Princova ostrova. Tyto nedostatky byly zjištěny během prohlídek na odbavovací ploše, které provedly Belgie a Francie v rámci programu SAFA (8). Dopravce Executive Jet Services dostatečně nereagoval a neprokázal, že uvedené nedostatky byly úspěšně a trvale odstraněny.

(45)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce STP Airways, kterému bylo vydáno osvědčení Svatého Tomáše a Princova ostrova. Tyto nedostatky byly zjištěny během prohlídek na odbavovací ploše, které provedly Francie a Spojené království v rámci programu SAFA (9). Dopravce STP Airways však na dotazy ze strany orgánu civilního letectví Francie ohledně bezpečnostního hlediska svého provozu reagoval dostatečně a včas.

(46)

Existují důkazy o tom, že někteří letečtí dopravci, kteří nyní podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Evropském společenství, přesunuli část své činnosti na území Svatého Tomáše a Princova ostrova.

(47)

Zejména existují ověřené důkazy, že letecký dopravce Hewa Bora Airways, který má osvědčení vydané v Demokratické republice Kongo a v současné době je na něj uvalen zákaz provozování letecké dopravy v rámci Společenství, nadále na základě smlouvy o zpětném leasingu používá letadlo typu Boeing 767 s výrobním číslem 23178, jehož registrace v Demokratické republice Kongo byla zrušena, a byla provedena nová registrace na území Svatého Tomáše a Princova ostrova pod značkou S9-TOP (10).

(48)

Dále letecký dopravce Africa’s Connection používá letadlo typu Dornier 228 s výrobním číslem 8068 registrované na území Svatého Tomáše a Princova ostrova pod značkou S9-RAS. Toto letadlo bylo dříve registrováno v Gabonu a provozováno společností SCD Aviation, které bylo vydáno osvědčení v Gabonu a v současné době podléhá zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství.

(49)

Kromě toho existují ověřené důkazy, že letecký dopravce British Gulf International, kterému bylo vydáno osvědčení orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova, je tentýž dopravce British Gulf International, kterému bylo v minulosti vydáno osvědčení v Kyrgyzstánu a v říjnu 2006 mu byl uložen zákaz provozování letecké dopravy (11). British Gulf International rovněž nadále používá letadlo typu Antonov 12 s výrobním číslem 401901. Jedno letadlo tohoto typu provozované uvedeným dopravcem mělo dne 13. listopadu 2008 nehodu v Al Habniaya v Iráku, což vedlo k úplné ztrátě letadla a šesti životů.

(50)

Vzhledem k výše uvedené situaci Komise zahájila konzultace s příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova, přičemž vyjádřila vážné znepokojení nad bezpečností provozu leteckých dopravců Executive Jet Services a STP Airways a také nad tím, že do rejstříku Svatého Tomáše a Princova ostrova byla převedena letadla používaná leteckými dopravci, na které je v současné době uvalen zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství. Komise dále požádala o objasnění opatření, která přijaly příslušné orgány za účelem odstranění těchto problémů.

(51)

Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova (INAC) informovaly Komisi, že v rámci řízení o opětovném vydání osvědčení dopravci Executive Jet Services dne 26. října 2009 rozhodly o prozatímním pozastavení provozu letadla typu Boeing 767 s výrobním číslem 23178 a registrační značkou S9-TOP provozovaného tímto dopravcem.

(52)

Letecký dopravce Executive Jet Services airways požadoval, aby mohl přednést prezentaci Výboru pro leteckou bezpečnost a informoval o provedených opatřeních na odstranění nedostatků zjištěných v rámci programu SAFA.

(53)

Orgány INAC informovaly Komisi, že v rámci řízení o opětovném vydání osvědčení dopravci STP Airways rozhodly dne 26. října 2009 o zastavení provozu dvou letadel typu Boeing 767 s výrobním číslem 25411 (registrační značka neznámá) a 26208 (registrační značka S9-DBY), která byla následně vyřazena z rejstříku. Orgány INAC informovaly, že ačkoliv je dopravce STP Airways držitelem platného AOC, neexistují v současné době v rámci tohoto osvědčení žádná letadla.

(54)

Letecký dopravce STP Airways požadoval, aby mohl přednést prezentaci Výboru pro leteckou bezpečnost a informoval o provedených opatřeních na odstranění nedostatků zjištěných v rámci programu SAFA. Potvrdil, že již neprovozuje žádná letadla a že má v úmyslu požádat o pozastavení platnosti svého AOC.

(55)

Orgány INAC informovaly, že vydaly třináct osvědčení AOC, přičemž tři z nich byla prezentována jako pozastavená nebo zrušená. Avšak orgány INAC nepředložily důkaz o pozastavení nebo zrušení leteckých dopravců Sky Wind, Styron Trading a Jet Line.

(56)

Z dokumentace předané orgány INAC vyplývá, že více než polovina leteckých dopravců vlastnících platná osvědčení AOC vydaná těmito orgány má hlavní místo podnikání mimo území Svatého Tomáše a Princova ostrova. Konkrétně dopravci British Gulf International Company Ltd, Global Aviation Operation, Goliaf Air, Transafrik International Ltd, Transcargo a Transliz Aviation nemají hlavní místo podnikání na území Svatého Tomáše, jak dokládá jejich odpověď na dotaz Komise a adresy uvedené v jejich osvědčeních AOC.

(57)

Orgány INAC neprokázaly, že vykonávají své povinnosti týkající se bezpečnostního dohledu nad leteckými dopravci, kterým byla vydána osvědčení ve Svatém Tomáši a Princově ostrově, v souladu s mezinárodními požadavky na bezpečnost, vzhledem k tomu, že velká část těchto dopravců letadla na ve Svatém Tomáši pravidelně neprovozuje a že orgány INAC uvedly, že se částečně spoléhají na dohled příslušných orgánů států, ve kterých jsou operace ve skutečnosti prováděny. Orgány INAC však nepředložily odpovídající dohody s uvedenými orgány.

(58)

Kromě toho analýza AOC vydaná příslušnými orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova odhalila závažné nesrovnalosti týkající se schvalování zachování letové způsobilosti provozovaného letadlového parku, schvalování dopravy nebezpečného zboží a povolování operací při nízké viditelnosti, které nemohly být během konzultací objasněny.

(59)

Existuje důkaz o vysoké míře nehod leteckých dopravců, kterým bylo vydáno osvědčení ve Svatém Tomáši a Princově ostrově. Orgány INAC potvrdily, že čtyři smrtelné nehody se týkaly letadel typu Antonov 12, Iljušin 76 a DHC 6, která byla provozována leteckými dopravci registrovanými ve Svatém Tomáši a Princově ostrově. V reakci na tuto situaci orgány INAC uvedly, že dne 21. února 2009 rozhodly o pozastavení všech operací letadel typu Antonov 12 registrovaných ve Svatém Tomáši a Princově ostrově. Orgány INAC však potvrdily, že letadla tohoto typu jsou stále provozována leteckými dopravci British Gulf International, Transliz Aviation a Goliaf Air, kterým byla vydána osvědčení ve Svatém Tomáši a Princově ostrově.

(60)

Existují důkazy o nedostatečné ochotě příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova prokázat dodržování mezinárodních bezpečnostních norem, což vyplývá ze skutečnosti, že ze strany Svatého Tomáše a Princova ostrova dochází k neustálému odsouvání auditu ICAO v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP). Audity ICAO plánované na květen 2007 a duben 2008 nemohly být v uvedených termínech provedeny.

(61)

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě společných kritérií se usuzuje, že letečtí dopravci, kterým byla vydána osvědčení ve Svatém Tomáši a Princově ostrově, nesplňují příslušné bezpečnostní normy, a měli by proto být zařazeni do přílohy A.

(62)

Příslušné orgány Ukrajiny informovaly dne 22. září Komisi o svém rozhodnutí č. 574 ze dne 17. srpna 2009, kterým byly ukončeny operace na základě AOC č. 145 ze dne 20. listopadu 2008, jehož vlastníkem je dopravce Ukraine Cargo Airways, s účinkem ode dne rozhodnutí. Příslušné orgány Ukrajiny během své prezentace dne 11. listopadu 2009 před Výborem pro leteckou bezpečnost potvrdily, že „společnost Ukraine Cargo Airways není zařazena mezi registrovanými leteckými společnostmi Ukrajiny“.

(63)

Na základě společných kritérií by tedy měl být letecký dopravce Ukraine Cargo Airways vyjmut z přílohy A.

(64)

Příslušné orgány Ukrajiny informovaly dne 31. července 2009 Komisi o svém rozhodnutí č. 357 ze dne 25. května 2009 zrušit s okamžitou platností osvědčení AOC ukrajinskému leteckému dopravci Volare.

(65)

Na základě společných kritérií by tedy letecký dopravce Volare měl být vyjmut z přílohy A.

(66)

V návaznosti na přijetí nařízení č. 619/2009 navštívil dne 27. října 2009 tým odborníků EK, vedený Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví, ukrajinského leteckého dopravce Motor Sich (MSI), aby prověřil stav provádění nápravných opatření a účinné odstraňování dříve zjištěných bezpečnostních nedostatků s cílem najít dlouhodobě fungující řešení těchto nedostatků.

(67)

Ve zprávě o návštěvě týmu je uvedeno, že dopravce MSI prokázal, že provedl analýzu hlavních příčin nedostatků zjištěných během prohlídek SAFA. Zdálo se, že analýza hlavních příčin, jakož i plány nápravných opatření vypracované na základě této analýzy představují odpovídající řešení zjištěných nedostatků. Během návštěvy dopravce MSI prohlásil, že všechny dříve zjištěné nedostatky v rámci programu SAFA týkající se jejich letadlového parku byly vyřešeny a napraveny včetně zdokonalených výstražných systémů na blízkost země (EGPWS), bezpečnostních pásů v pilotní kabině a sítí na uchycení nákladu. Dále bylo vydáno prohlášení, že byly vypracovány tabulky pro výpočet výkonu při startu pro všechny používané typy letadel a všechny rozjezdové dráhy. Tým vedený Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví je na základě fyzické prohlídky a/nebo přezkumu dokumentace spokojen s těmito skutečnostmi: a) Dodatečná montáž bezpečnostních pásů v pilotní kabině v letadlech typu AN-12, AN-72 a JAK-40; b) Dodatečná montáž pohotovostních masek v pilotní kabině v AN-12 (montáž v letadle UR-11316 probíhala v době návštěvy a byla týmem posouzena); c) Montáž EGPWS do letadel typu AN-12 a AN-140; d) Tabulky pro výpočet výkonu při startu pro všechny rozjezdové plochy, které se v současné době používají pro letadla typu AN-12 a JAK-40. Příslušné orgány Ukrajiny během své prezentace před Výborem pro leteckou bezpečnost potvrdily, že dopravce je schopen uplatňovat systém řízení jakosti, a zavázaly se informovat Komisi o výsledcích ověřování, které má být v této záležitosti provedeno.

(68)

Co se týče letových operací, tým během návštěvy namátkově prověřoval zejména seznamy minimálního vybavení (MEL), provozní příručky, schéma omezení doby letu, dokumentaci a postupy pro řízení provozu a vypravení letu, složky vrácené a zkompletované letové dokumentace. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti vůči normám ICAO. Dopravce MSI rovněž týmu během návštěvy prokázal, že provádí analýzu zaznamenaných letových údajů u všech provedených letů a všech provozovaných letadel.

(69)

Letecký dopravce požadoval, aby byl vyslechnut Výborem pro leteckou bezpečnost, a dne 11. listopadu 2009 provedl prezentaci, na které předal písemné informace dokládající provedená nápravná opatření na řešení dříve zjištěných bezpečnostních závad.

(70)

Po prezentaci provedené dne 11. listopadu 2009 příslušnými orgány Ukrajiny a leteckým dopravcem Výbor pro leteckou bezpečnost požádal, aby státní letecká služba poskytla následující dokumentaci, aby bylo možno určit, zda je vyškrtnutí dopravce Motor Sich v této etapě zaručeno: a) ověřovací audit systému řízení jakosti leteckého dopravce; b) potvrzení, že všechna letadla dopravce Motor Sich provádějící mezinárodní lety jsou vybavena v souladu s normami ICAO, zejména: i) bezpečnostními pásy v pilotní kabině v letadlech typu AN-12, AN-72 a JAK-40, ii) pohotovostními maskami v pilotní kabině AN 12, iii) EGPWS v letadlech typu AN-12 a AN-140; c) potvrzení, že údaje o výkonu při startu pro všechny rozjezdové dráhy v současné době používané dopravcem Motor Sich pro letadla typu AN-12 a JAK-40 jsou k dispozici v provozní příručce; d) důkaz o uspokojivém vyřešení 38 nedostatků zjištěných v průběhu roku 2009 ukrajinskou státní leteckou službou v rámci dohledu nad dopravcem. Příslušné orgány Ukrajiny předaly tyto informace dne 16. listopadu.

(71)

Po obdržení požadovaných informací od příslušných orgánů Ukrajiny a na základě společných kritérií se usuzuje, že dopravce Motor Sich by měl být vyškrtnut z přílohy A.

(72)

V návaznosti na přijetí nařízení č. 619/2009 navštívil dne 28. října 2009 tým odborníků EK ukrajinského leteckého dopravce UMAir, aby prověřil stav provádění nápravných opatření a zda byly účinně odstraněny dříve zjištěné bezpečnostní nedostatky s cílem najít dlouhodobě fungující řešení těchto nedostatků.

(73)

V průběhu návštěvy byl týmu předán aktualizovaný plán nápravných opatření, z něhož bylo zřejmé, že vedoucí řízení jakosti provedl přezkum nápravných opatření, která dopravce provedl. Avšak ověření stavu nedostatků zjištěných týmem odborníků EK během návštěvy u tohoto leteckého dopravce dne 28. května 2009 ukázalo, že přes značné úsilí, které bylo od uvedené návštěvy věnováno náležitému odstranění zjištěných nedostatků, nemohly být některé závady ovlivňující bezpečnost letů (sledování údajů o letu v letdale DC-9) a zachování letecké způsobilosti, údržby a techniky (program sledování stavu motoru musí být ještě používán pro letadla DC-9 a MD-80) ještě považovány za ukončené. U letových operací byl také zjištěn nový nedostatek spočívající v nesrovnalosti ve schváleném seznamu minimálního vybavení (MEL) letadla typu DC-9.

(74)

Během zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost dne 11. listopadu 2009 dopravce UMAir uvedl, že požádal o omezení svého AOC s cílem vyloučit lety s letadlem DC-9 do Společenství. Příslušné orgány Ukrajiny vydaly dne 11. listopadu 2009 nové osvědčení AOC vylučující lety do EU s tímto typem letadla.

(75)

Berou se na vědomí zlepšení, kterých dopravce UMAir dosáhl v období od návštěvy odborníků EK v květnu 2009, jakož i omezení v rámci osvědčení AOC leteckého dopravce. Vzhledem ke značnému úsilí, které letecký dopravce vyvinul pro zajištění bezpečnosti provozu v souladu s mezinárodními normami by mělo být povoleno obnovení jeho letů do Společenství s částí jeho leteckého parku.

(76)

Na základě společných kritérií by proto měl být dopravce UMAir převeden z přílohy A do přílohy B, a mělo by mu tedy být povoleno obnovit lety do Společenství s letadlem typu MD-83 registrační značky UR-CFF.

(77)

Jak stanoví nařízení č. 619/2009, Komise nadále pozorně sleduje provádění různých opatření, která byla příslušnými orgány Ukrajiny předložena dne 1. července 2009 Výboru pro leteckou bezpečnost. Skupina odborníků EK proto ve dnech 26.–29. října uskutečnila návštěvu ukrajinské státní letecké služby. Cílem návštěvy bylo prověřit, jak jsou prováděna navrhovaná nápravná opatření směřující k vyřešení nedostatků uvedených ve zprávě z návštěvy odborníků EK ve dnech 25.–29. května 2009 a dále opatření uvedená v plánu nápravných opatření, který předložila ukrajinská státní letecká služba dne 23. června a jehož cílem je zvýšení bezpečnostního dohledu nad leteckými dopravci v rámci regulační kontroly prováděné tímto úřadem.

(78)

Ve zprávě z návštěvy je uvedeno, že 14 ze 33 nedostatků zjištěných během návštěvy provedené v květnu 2009 lze na základě důkazu poskytnutého příslušnými orgány Ukrajiny během návštěvy považovat za uzavřené. 19 zjištěných nedostatků zůstává otevřených.

(79)

Berou se na vědomí zlepšení dosažená příslušnými orgány v období od uskutečnění návštěvy v květnu 2009, a zejména zvýšení počtu činností dohledu nad ukrajinskými leteckými dopravci, jakož i vyřazení značného počtu letadel z ukrajinského rejstříku (více než 800 letadel z 1 600 letadel v roce 2008). Orgány se vyzývají, aby dále zintenzivnily své úsilí za účelem posílení bezpečnostního dohledu.

(80)

Na základě dokumentace předložené dopravcem Komise vzala na vědomí, že dopravce Ariana Afghan Airlines provedl změnu v řízení, povolal externí odborníky, aby společnosti pomohli přepracovat její politiky, postupy a příručky, a že pořídil dvě letadla Airbus A310, přičemž podporu v rámci provozování letecké dopravy mu poskytuje společnost Turkish Technic. Komise také vzala na vědomí, že dopravce má v úmyslu podrobit se auditu provedenému Mezinárodním sdružením leteckých dopravců.

(81)

Afghánské ministerstvo pro dopravu a civilní letectví vypracovalo písemný dokument popisující pokrok dosažený jak ministerstvem, tak dopravcem Ariana směrem ke splnění mezinárodních norem. Potvrdilo, že u dopravce Ariana Afghan Airlines došlo k významným změnám ve vybavení letadel, řízení a dokumentaci, ale také potvrdilo, že musí být ještě proveden audit dopravce, ačkoliv bylo plánováno, že bude dokončen do konce roku 2009. Ministerstvo nemůže tedy ještě potvrdit, že dopravce Ariana Afghan Airlines splňuje normy ICAO a má zaveden účinný systém řízení bezpečnosti. Ačkoliv ministerstvo uvedlo, že se v letošním roce prováděly různé činnosti dohledu (např. letové a základní prohlídky), neposkytlo žádný důkaz o výsledcích těchto prohlídek.

(82)

Komise bere na vědomí, že dopravce Ariana Afghan Airlines dosáhl pokroku směrem k dodržování mezinárodních bezpečnostních norem. Nicméně dokud nebudou poskytnuty další důkazy o tom, že se letecký dopravce zabývá základními příčinami dříve zjištěných bezpečnostních nedostatků, na základě společných kritérií se usuzuje, že by tento letecký dopravce měl být nadále zařazen v příloze A.

(83)

Dopravce TAAG Angolan Airlines měl od července 2009 povoleno provozovat lety v Portugalsku pouze letadly typu Boeing 777-200 s registračními značkami D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, a to v souladu s podmínkami uvedenými v 58. a 59. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 619/2009 (12).

(84)

Komise požádala příslušné orgány Angoly (INAVIC) o poskytnutí informací týkajících se dohledu nad leteckým dopravcem TAAG Angolan Airlines, zejména zvýšeného dohledu nad lety do Portugalska a jeho výsledků.

(85)

Orgány INAVIC informovaly Komisi, že posílily průběžný dohled nad dopravcem TAAG Angolan Airlines, zejména prostřednictvím prohlídek na odbavovací ploše, a že z výsledků těchto prohlídek na odbavovací ploše nevyplývají bezpečnostní nebo opakované nedostatky.

(86)

Dopravce TAAG Angolan Airlines požadoval, aby byl vyslechnut Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost a dne 10. listopadu 2009 provedl prezentaci s cílem poskytnout informace o pokroku při plnění svého akčního plánu a výsledcích svých letů do Lisabonu z hlediska bezpečnosti. Bylo vzato na vědomí, že bylo provedeno více než 100 letů do Lisabonu s letadlem typu Boeing 777 bez bezpečnostních problémů a že orgány INAVIC vydaly dne 23. října 2009 dopravci TAAG osvědčení k provádění provozu typu ETOPS (provoz dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště) 120 min pro letadlo Boeing 777. Letecký dopravce také požadoval, aby se na jeho letadlový park s letadly B737-700 vztahovala stejná ustanovení jako na letadlový park B777.

(87)

Příslušné orgány Portugalska potvrdily, že výsledky prohlídek na odbavovací ploše u dopravce TAAG Angolan Airlines, které prováděly od obnovení letů do Lisabonu, neodhalily bezpečnostní nebo opakované nedostatky.

(88)

Na základě společných kritérií se proto usuzuje, že společnost TAAG by měla nadále zůstat zařazena v příloze B za podmínky, že dopravce nebude provádět více než deset letů týdně s letadlem typu Boeing B-777 s registračními značkami D2-TED, D2-TEE a D2-TEF nebo s letadlem typu Boeing B-737-700 s registračními značkami D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH a D2-TBJ z Luandy do Lisabonu. Tyto lety budou moci být provozovány pouze poté, co angolské orgány před každým odletem z Angoly provedou prohlídku letadla na odbavovací ploše a portugalské orgány provedou prohlídku letadla na odbavovací ploše v Portugalsku. Jedná se o přechodné opatření a Komise přezkoumá situaci na základě všech dostupných informací, a zejména s ohledem na hodnocení příslušných orgánů Portugalska.

(89)

Orgány INAVIC informovaly o významném pokroku v řešení nedostatků přetrvávajících po poslední návštěvě EU provedené za účelem hodnocení bezpečnosti ve dnech 8.–11. června 2009. Zejména dále aktualizovaly zvláštní provozní předpisy v souladu s požadavky ICAO, pokračovaly v náboru kvalifikovaných pracovníků, zejména inspektorů letového provozu s kvalifikací pro letadla typu Boeing 737-700, což vedlo k celkovému zvýšení činností dohledu o 30 %.

(90)

Orgány INVIC informovaly o pokroku při opětném vydávání osvědčení angolským leteckým dopravcům. Tento proces by měl být završen do konce roku 2010, nicméně kromě TAAG Angolan Airlines nebylo osvědčení znovu vydáno žádnému dalšímu dopravci.

(91)

Komise vyzvala orgány INAVIC, aby pokračovaly v procesu opětovného vydávání osvědčení angolským leteckým dopravcům s rozhodností a po pečlivém zvážení potenciálních bezpečnostních nedostatků zjištěných v rámci tohoto procesu. Na základě společných kritérií se soudí, že dokud nebude společnostem Aerojet, Air26, Air Gemini, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Pha, Rui & Conceicao, Sal, Servisair a Sonair znovu vydáno osvědčení v plném souladu s novými angolskými předpisy pro leteckou bezpečnost, mělo by těchto 18 leteckých dopravců nadále zůstat v příloze A.

(92)

Dopravce Berkut State Aircompany informoval Komisi, že ze svého letadlového parku vyřadil jedno letadlo typu IL-76 a jedno letadlo typu AN-12 a že v srpnu 2009 přijal rozhodnutí omezit své operace pouze na státní lety.

(93)

Příslušné orgány Kazachstánu tuto situaci potvrdily a předložily důkaz, že dne 30. října 2009 vydaly dopravci Berkut State Aircompany „provozní osvědčení“, které vylučuje komerční lety.

(94)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě společných kritérií se usuzuje, že dopravce Berkut State Aircompany by měl být vyškrtnut z přílohy A.

(95)

Dopravce Prime Aviation, kterému bylo vydáno osvědčení v Kazachstánu, požádal o slyšení před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost a dne 11. listopadu 2009 provedl prezentaci. Dopravce uvedl, že jeho komerční letadlový park je omezen na jedno letadlo typu Challenger 604 s registrační značkou P4-CHV registrovanou mimo Kazachstán (Aruba).

(96)

Za dohled nad letadlem Challenger 604 registrační značky P4-CHV jsou odpovědné příslušné orgány Aruby v souladu s ustanoveními přílohy 1 a 8 Chicagské úmluvy a přílohy 6 týkající se zachování letové způsobilosti. Tyto orgány provedly v březnu 2009 audit u dopravce Prime Aviation, který odhalil četné nedostatky. Dokumentace předaná leteckým dopravcem Výboru pro leteckou bezpečnost neobsahuje důkaz, že byla uspokojivě provedena všechna nápravná opatření. Co se týče požadavků přílohy 6 ICAO, audit nepřinesl důkaz, že je účinně prováděn dohled nad operacemi. Zejména nebyl předložen důkaz, že je náležitě schválen seznam minimálního vybavení (MEL) a dále je nutno vysvětlit podmínky pro předcházení závadám.

(97)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě společných kritérií se soudí, že tento dopravce by měl být nadále uveden v příloze A.

(98)

Příslušné orgány Kazachstánu požádaly o slyšení před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost a dne 11. listopadu 2009 provedly prezentaci s cílem podat zprávu o zlepšení svého bezpečnostního dohledu.

(99)

Informovaly Výbor pro leteckou bezpečnost o přijatých opatřeních k odstranění dvou závažných bezpečnostních závad, která byla dne 30. října 2009 předána ICAO. Tato opatření jsou postupně prováděna s cílem dokončit opatření týkající se letadel provádějících komerční leteckou dopravu do října 2010.

(100)

Příslušné orgány Kazachstánu rovněž informovaly o tom, že zavedly řadu donucovacích opatření vedoucích k pozastavení platnosti nebo odebrání několika osvědčení leteckého dopravce (AOC). Jmenovitě pozastavily platnost AOC u dopravců Pankh Center Kazakhstan, Air Flamingo, Arkhabay, Air Company Atyrau Aue Joly a Turgay Avia. Rovněž pozastavily platnost osvědčení o letové způsobilosti 66 letadel typu Antonov 2 a vyškrtly z rejstříku Kazachstánu 13 letadel včetně 10 letadel typu Iljušin 76, jedno typu Iljušin 62, jedno typu Antonov 28 a jedno typu Antonov 2.

(101)

Příslušné orgány Kazachstánu také informovaly a předložily důkaz o zrušení AOC těchto leteckých dopravců, kterým bylo vydáno osvědčení v Kazachstánu: Irbis, Aerotur, MAK Air, Excellent Glide, Tulpar Avia Service, Takhmid Air, Starline KZ, Olimp Air, EOL Air (zrušeno dne 1. dubna 2009), a Sayat Air (zrušeno dne 19. srpna 2009). Na základě společných kritérií by tedy tito letečtí dopravci měli být vyškrtnuti z přílohy A.

(102)

Na základě společných kritérií se soudí, že všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění v Kazachstánu, s výjimkou Air Astana, by měli být nadále uvedeni v příloze A.

(103)

Bere se na vědomí, že Kazachstán provedl ambiciózní reformu v odvětví letectví směřující zejména ke zvýšení bezpečnosti. Jsou vítány průběžné revize právních předpisů, které se týkají letectví, a také vytvoření střediska pro hodnocení letů, což umožní lepší regulaci civilního letectví v Kazachstánu a mělo by připravit půdu pro významná zlepšení vedoucí k dodržování mezinárodních bezpečnostních norem. Příslušné orgány Kazachstánu se vyzývají, aby v těchto záležitostech plně spolupracovaly s organizací ICAO tak, aby zajistily, že navrhované akční plány budou pro tuto organizaci přijatelné a budou včas provedeny.

(104)

Příslušné orgány Kyrgyzstánu uskutečnily dne 11. listopadu 2009 prezentaci a přednesly zprávu o pokroku v provádění svého plánu opatření zaměřeného na nápravu zjištěných bezpečnostních problémů. Zejména uvedly, že byly přepracovány právní předpisy týkající se bezpečnosti, že se zřizuje nezávislá bezpečnostní agentura pro civilní letectví a že se zpřísnily podmínky pro vydávání osvědčení leteckým dopravcům. Rovněž uvedly, že podstatná část AOC byla následně zrušena a že většina letadel byla vyjmuta z rejstříku.

(105)

Příslušné orgány Kyrgyzstánu informovaly Komisi, že vydaly nové AOC leteckému dopravci Asian Air. Na základě společných kritérií se soudí, že dopravce Asian Air by měl být zařazen v příloze A.

(106)

Uznává se, že Kyrgyzstán provedl ambiciózní reformu v odvětví letectví směřující zejména ke zvýšení bezpečnosti. Zdůrazňuje se důležitost auditu provedeného organizací ICAO v dubnu 2009 v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP). Příslušné orgány Kyrgyzstánu se vyzývají, aby plně spolupracovaly s organizací ICAO tak, aby zajistily, že navrhované akční plány budou pro tuto organizaci přijatelné a budou včas provedeny.

(107)

Bylo rozhodnuto, že Evropská agentura pro bezpečnost letectví provede inspekci v Kyrgyzstánu s cílem sledovat provádění platných bezpečnostních požadavků příslušnými orgány a podniky pod jejich dohledem. Inspekce se uskuteční po schválení akčního plánu ze strany ICAO a jeho provedení.

(108)

Na základě ověřených důkazů (13) o závažných bezpečnostních nedostatcích ovlivňujících letové operace zjištěných u leteckého dopravce YAK Service, který získal oprávnění od příslušných orgánů Ruské federace, zahájila Komise dne 15. července 2009 formální vyšetřování uvedeného leteckého dopravce. Příslušné orgány Ruské federace informovaly dne 4. srpna 2009 Komisi, že na základě jimi provedených inspekcí, které potvrdily uvedená zjištění, byly rozhodnutím těchto orgánů ze dne 24. července 2009 omezeny operace leteckého dopravce s letadly typu JAK-42 a JAK-40.

(109)

Příslušné orgány Ruské federace informovaly dne 6. října 2009 Komisi, že na základě provedení nápravných opatření ze strany leteckého dopravce zrušily omezení operací týkající se jeho letadel. Letecký dopravce byl za přítomnosti orgánu své země dne 30. října vyslechnut Komisí a členským státem.

(110)

Příslušné orgány Ruské federace uskutečnily dne 11. listopadu prezentaci ve Výboru pro leteckou bezpečnost, na které vysvětlily různé činnosti dohledu a opatření k prosazování, které provedly s cílem zajistit, aby letecký dopravce trvale odstranil dříve zjištěné bezpečnostní nedostatky. Dále uvedly, že letadla provozovaná dopravcem YAK Services budou pravidelně podrobována prohlídkám na odbavovací ploše, aby bylo zajištěno dodržování mezinárodních norem. Na základě uvedených informací se Komise a členové Výboru pro leteckou bezpečnost domnívají, že bezpečnostní nedostatky dříve zjištěné u dopravce YAK Service byly vyřešeny v rámci odpovědnosti příslušných orgánů Ruské federace.

(111)

Na základě informací sdělených těmito orgány a na základě společných kritérií se usuzuje, že v současné době není žádné další opatření nutné. Členské státy budou systematicky ověřovat účinnou shodu s příslušnými bezpečnostními normami u dopravce YAK Service prostřednictvím stanovení priorit prohlídek na odbavovací ploše, které se u letadel tohoto dopravce provedou podle nařízení (ES) č. 351/2008.

(112)

Příslušné orgány Ruské federace informovaly písemným sdělením ze dne 9. listopadu 2009 Komisi o rozhodnutí svého výboru pro vydávání osvědčení ze dne 6. listopadu 2009 zrušit dříve zavedená omezení operací leteckých dopravců Aeroflot Nord.

(113)

Příslušné orgány Ruské federace informovaly dne 9. listopadu 2009 Komisi o tom, že změnily své rozhodnutí ze dne 25. dubna 2008, kterým vyloučily z letů do Společenství letadla na AOC třinácti ruských leteckých dopravců. Tato letadla nebyla dostatečně vybavena pro provádění mezinárodních letů podle norem ICAO (nebyla vybavena zařízením TAWS/E-GPWS) a jejich osvědčení letové způsobilosti měla ukončenou platnost a nebyla obnovena.

(114)

Na základě nového rozhodnutí jsou z letů do Společenství, v rámci Společenství nebo ze Společenství vyloučena tato letadla:

a)

Letecká společnost Yakutia: Tupolev TU-154: RA-85007; Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660.

b)

Atlant-Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 a RA-85682.

c)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 a RA-85774; Jakovlev Jak-40: RA-87511, RA-88186 a RA-88300; Jak-40K: RA-21505 a RA-98109; Jak-42D: RA-42437; všechny (22) vrtulníky Kamov Ka-26 (neznámá registrace); všechny (49) vrtulníky Mi-8 (neznámá registrace); všechny (11) vrtulníky Mi-171 (neznámá registrace); všechny (8) vrtulníky Mi-2 (neznámá registrace); všechny (1) vrtulníky EC-120B: RA-04116.

d)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85494 a RA-85457.

e)

Krasnoyarsky Airlines: Letadlo typu TU-154M RA-85683, které bylo předtím na AOC společnosti Krasnoyarsky Airlines, přičemž toto osvědčení jí bylo letos odebráno, je v současné době provozováno jiným leteckým dopravcem, který vlastní osvědčení vydané Ruskou federací.

f)

Kuban Airlines: Jakovlev Jak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 a RA-42541.

g)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; všechna TU-134 (neznámá registrace); všechna Antonov An-24 (neznámá registrace); všechna An-2 (neznámá registrace); všechny vrtulníky Mi-2 (neznámá registrace); všechny vrtulníky Mi-8 (neznámá registrace).

h)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 a RA-85690.

i)

Tatarstan Airlines: Jakovlev Jak-42D: RA-42374, RA-42433; všechna letadla Tupolev TU-134A, včetně: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 a RA-65973; všechna letadla Antonov AN-24RV, včetně: RA-46625 a RA-47818; letadla typu AN24RV značky RA-46625 a RA-47818 jsou v současnosti provozována jiným ruským dopravcem.

j)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374, RA-85432 a RA-85508.

k)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85813, RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; všechna (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902, and RA-65977; letadla RA-65143 a RA-65916 jsou provozována jiným ruským dopravcem; všechna (1) TU-134B: letadlo RA-65726 je provozováno jiným ruským dopravcem; všechna (10) Jakovlev Jak-40: RA-87292, RA-87348, RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA 88210, RA-88227, RA-88244 a RA-88280; všechny vrtulníky Mil-26: (neznámá registrace); všechny vrtulníky Mil-10: (neznámá registrace); všechny vrtulníky Mil-8 (neznámá registrace); všechny vrtulníky AS-355 (neznámá registrace); všechny vrtulníky BO-105 (neznámá registrace); letadlo typu AN-24B (RA-46267 a RA-47289) a letadlo typu AN-24RV (RA-46509, RA-46519 a RA-47800) jsou provozována jiným ruským dopravcem.

l)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 a RA-65979; TU-214: RA-64504, RA-64505; Iljušin IL-18: RA-75454 a RA-75464; Jakovlev Jak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, a RA-88200; letadlo RA-65555 je provozováno jiným ruským dopravcem.

(115)

Komisi nebyly dosud zaslány žádné důkazy o tom, že by byla plně zavedena vhodná nápravná opatření ostatními leteckými dopravci uvedenými v seznamu Společenství aktualizovaném dne 13. července 2009 a orgány odpovědnými za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci, přestože jim Komise zaslala konkrétní žádosti. Proto se na základě společných kritérií usuzuje, že tito letečtí dopravci by měli nadále podléhat zákazu provozování letecké dopravy (příloha A), případně provozním omezením (příloha B).

(116)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

1)

Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze A tohoto nařízení.

2)

Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze B tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(4)  DGAC/F-2009-541, -798, LBA/D-2008-805, LBA/D-2009-8, -921, ENAC-IT-2008-602, -750, -648, ENAC-IT-2009-126, -198, -359, -374, -451, -597, -686, -730, DGCATR-2008-519, -347, DGCATR-2009-445, -559.

(5)  Úř. věst. L 175, 5.7.2007, s. 12.

(6)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 4.

(7)  Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 39 a Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 49.

(8)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(9)  CAA-UK-2009-126, DGAC/F-2009-137, DGAC/F-2009-257, DGAC/F-2009-779, DGAC/F-2009-1776.

(10)  BCAA-2009-122, DGAC/F-2009-2112, DGAC/F-2009-2113.

(11)  Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 28.

(12)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 8.

(13)  FOCA-2008-320, ACG-2009-82, ACG-2009-150, CAA-N-2008-98, CAALAT-2009-11, ACG-2008-300, CAA-NL-2008-72, HCAAGR-2008-53, LBA/D-2008-482, ACG-2009-176, DGAC/F-2008-545, DGAC/F-2008-2646, DGAC/F-2009-372, ENAC-IT-2009-226.


PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PROVOZOVÁNÍ LETECKÉ DOPRAVY VE SPOLEČENSTVÍ  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého dopravce (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého dopravce (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

AIR KORYO

GACA-AOC/KOR-01

KOR

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Súdánská republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghánistán

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžské království

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

není známo

VRB

Republika Rwanda

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled s výjimkou TAAG Angola Airlines, včetně

 

 

Angolská republika

AEROJET

015

není známo

Angolská republika

AIR26

004

DCD

Angolská republika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolská republika

AIR GICANGO

009

není známo

Angolská republika

AIR JET

003

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

není známo

Angolská republika

ALADA

005

RAD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

není známo

Angolská republika

DIEXIM

007

není známo

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

není známo

Angolská republika

HELIMALONGO

011

není známo

Angolská republika

MAVEWA

016

není známo

Angolská republika

PHA

019

není známo

Angolská republika

RUI & CONCEICAO

012

není známo

Angolská republika

SAL

013

není známo

Angolská republika

SERVISAIR

018

není známo

Angolská republika

SONAIR

014

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

není známo

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

není známo

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

N/A

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

není známo

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

není známo

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

není známo

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 

Demokratická republika Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

není známo

Demokratická republika Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Demokratická republika Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Demokratická republika Kongo

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

není známo

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

není známo

Demokratická republika Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Demokratická republika Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

není známo

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

není známo

Demokratická republika Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

není známo

Demokratická republika Kongo

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Demokratická republika Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

není známo

Demokratická republika Kongo

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

není známo

Demokratická republika Kongo

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

není známo

Demokratická republika Kongo

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Demokratická republika Kongo

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

není známo

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

není známo

Demokratická republika Kongo

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministerial signature (ordonnance No. 78/205)

LCG

Demokratická republika Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

není známo

Demokratická republika Kongo

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

není známo

Demokratická republika Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

není známo

Demokratická republika Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

není známo

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

není známo

Demokratická republika Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

není známo

Demokratická republika Kongo

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

není známo

Demokratická republika Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

není známo

Demokratická republika Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Demokratická republika Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

není známo

Demokratická republika Kongo

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně:

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

není známo

DAO

Džibutsko

DJIBOUTI AIRLINES

není známo

DJB

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

není známo

není známo

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

není známo

CEL

Rovníková Guinea

EGAMS

není známo

EGM

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/a

Rovníková Guinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Rovníková Guinea

STAR EQUATORIAL AIRLINES

není známo

není známo

Rovníková Guinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled (s výjimkou Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines a Ekspres Transportasi Antarbenua), včetně

 

 

Indonéská republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

není známo

Indonéská republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

není známo

Indonéská republika

ASCO NUSA AIR

135-022

není známo

Indonéská republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

není známo

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

není známo

Indonéská republika

CARDIG AIR

121-013

není známo

Indonéská republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

není známo

Indonéská republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéská republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéská republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéská republika

EASTINDO

135-038

není známo

Indonéská republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéská republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonéská republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonéská republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

není známo

Indonéská republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

není známo

Indonéská republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéská republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéská republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéská republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonéská republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

není známo

Indonéská republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonéská republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonéská republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonéská republika

MIMIKA AIR

135-007

není známo

Indonéská republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

není známo

Indonéská republika

NYAMAN AIR

135-042

není známo

Indonéská republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéská republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

není známo

Indonéská republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

není známo

Indonéská republika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonéská republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéská republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonéská republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

není známo

Indonéská republika

SKY AVIATION

135-044

není známo

Indonéská republika

SMAC

135-015

SMC

Indonéská republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéská republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

není známo

Indonéská republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

není známo

Indonéská republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéská republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

není známo

Indonéská republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéská republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéská republika

UNINDO

135-040

není známo

Indonéská republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled (s výjimkou Air Astana), včetně

 

 

Republika Kazachstán

AERO AIR COMPANY

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AEROPRAKT KZ

není známo

APK

Republika Kazachstán

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Republika Kazachstán

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republika Kazachstán

AIR DIVISION OF EKA

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AIR FLAMINGO

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AIR TRUST AIRCOMPANY

není známo

není známo

Republika Kazachstán

AK SUNKAR AIRCOMPANY

není známo

AKS

Republika Kazachstán

ALMATY AVIATION

není známo

LMT

Republika Kazachstán

ARKHABAY

není známo

KEK

Republika Kazachstán

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republika Kazachstán

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Republika Kazachstán

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republika Kazachstán

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

není známo

není známo

Republika Kazachstán

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Republika Kazachstán

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Republika Kazachstán

AVIA-JAYNAR

není známo

není známo

Republika Kazachstán

BEYBARS AIRCOMPANY

není známo

není známo

Republika Kazachstán

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Republika Kazachstán

BERKUT KZ

není známo

není známo

Republika Kazachstán

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Republika Kazachstán

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Republika Kazachstán

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Republika Kazachstán

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Republika Kazachstán

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

není známo

KZE

Republika Kazachstán

FENIX

není známo

není známo

Republika Kazachstán

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republika Kazachstán

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Republika Kazachstán

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republika Kazachstán

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Republika Kazachstán

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Republika Kazachstán

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Republika Kazachstán

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republika Kazachstán

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Republika Kazachstán

KAZAIRWEST

není známo

není známo

Republika Kazachstán

KAZAVIA

není známo

KKA

Republika Kazachstán

KAZAVIASPAS

není známo

KZS

Republika Kazachstán

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Republika Kazachstán

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Republika Kazachstán

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Republika Kazachstán

NAVIGATOR

není známo

není známo

Republika Kazachstán

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

není známo

KOV

Republika Kazachstán

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

není známo

není známo

Republika Kazachstán

PRIME AVIATION

 

 

Republika Kazachstán

SALEM AIRCOMPANY

není známo

KKS

Republika Kazachstán

SAMAL AIR

není známo

SAV

Republika Kazachstán

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Republika Kazachstán

SEMEYAVIA

není známo

SMK

Republika Kazachstán

SCAT

AK-0350-08

VSV

Republika Kazachstán

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Republika Kazachstán

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Republika Kazachstán

SKYSERVICE

není známo

není známo

Republika Kazachstán

TYAN SHAN

není známo

není známo

Republika Kazachstán

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Republika Kazachstán

ZHETYSU AIRCOMPANY

není známo

JTU

Republika Kazachstán

ZHERSU AVIA

není známo

RZU

Republika Kazachstán

ZHEZKAZGANAIR

není známo

není známo

Republika Kazachstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

ASIAN AIR

není známo

AAZ

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kyrgyzská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kyrgyzská republika

DAMES

20

DAM

Kyrgyzská republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kyrgyzská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kyrgyzská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kyrgyzská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kyrgyzská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kyrgyzská republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kyrgyzská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kyrgyzská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kyrgyzská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled s výjimkou Gabon Airlines, Afrijet a SN2AG, včetně

 

 

Gabonská republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonská republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonská republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

není známo

Gabonská republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

není známo

Gabonská republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

není známo

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova, včetně

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Svatý Tomáš a Princův ostrov

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSCARG

01/AOC/2009

není známo

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

není známo

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

není známo

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

není známo

není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

není známo

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

není známo

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

není známo

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

není známo

není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně

Svazijsko

AERO AFRICA (PTY) LTD

není známo

RFC

Svazijsko

JET AFRICA SWAZILAND

není známo

OSW

Svazijsko

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

není známo

RSN

Svazijsko

SCAN AIR CHARTER, LTD

není známo

není známo

Svazijsko

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

není známo

SWX

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

není známo

SZL

Svazijsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Zambie odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Všem leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM VE SPOLEČENSTVÍ  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého dopravce (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého dopravce (AOC)

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla

Registrační značka/značky a případně výrobní číslo/čísla

Stát zápisu letadla do rejstříku

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu Falcon 50; jednoho letadla typu Falcon 900

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonská republika

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazachstán

Celý letadlový park s výjimkou: dvou letadel typu B767; čtyř letadel typu B757; deseti letadel typu A319/320/321; pěti letadel typu Fokker 50

Celý letadlový park s výjimkou: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Nizozemské království)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP

Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336)

Komory

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: jednoho letadla typu Boeing B-767-200

Celý letadlový park s výjimkou: TR-LHP

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou: jednoho letadla typu Challenger; CL601 jednoho letadla typu HS-125-800

Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonská republika; Jihoafrická republika

TAAG ANGOLA AIRLINES (5)

001

DTA

Angolská republika

Celý letadlový park s výjimkou: tří letadel typu Boeing B-777 a čtyř letael typu B-737-700

Celý letadlový park s výjimkou: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBG, D2-TBJ

Angolská republika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukrajina

Celý letadlový park s výjimkou jednoho letadla typu MD-83

Celý letadlový park s výjimkou: UR-CFF

Ukrajina


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Společnost Afrijet má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(3)  Společnost Air Astana má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(4)  Společnost Gabon Airlines má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.

(5)  TAAG Angola Airlines má povolení provozovat lety pouze do Portugalska, a to se zvlášť určeným letadlem za podmínek stanovených v bodě odůvodnění 58 a 59 tohoto nařízení.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1145/2009

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1359/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro roky 2009 a 2010 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Společenství (3), stanoví kvóty pro roky 2009 a 2010.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2009.

(3)

Je proto třeba zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2009 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se rovněž zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

8/DSS

Členský stát

Španělsko

Populace

DWS/56789-

Druh

Hlubinné druhy žraloků

Oblast

Vody Společenství a vody nespadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí oblastí V, VI, VII, VIII a IX

Datum

17. října 2009


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1146/2009

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1104/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 62.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 27. listopadu 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

34,42

0,96

1701 11 90 (1)

34,42

4,58

1701 12 10 (1)

34,42

0,82

1701 12 90 (1)

34,42

4,28

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/42


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1147/2009

ze dne 26. listopadu 2009,

kterým se stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 676/2009 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na maximální snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (3), může Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 rozhodnout o stanovení maximálního snížení dovozního cla. K tomuto stanovení je třeba zohlednit zejména kritéria stanovená v článcích 7 a 8 nařízení (ES) č. 1296/2008.

(3)

Vybere se nabídka každého účastníka nabídkového řízení na částku, která se rovná nebo je nižší než maximální snížení dovozního cla.

(4)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 676/2009 se pro nabídky sdělené od 13. listopadu do 26. listopadu 2009 stanoví maximální snížení cla při dovozu kukuřice na 15,49 EUR/t za celkové maximální množství 25 500 t.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/43


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1148/2009

ze dne 26. listopadu 2009

o nabídkách sdělených pro dovoz kukuřice v rámci nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 677/2009 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení na maximální snížení cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska.

(2)

Komise může v souladu s článkem 7 nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (3), postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 rozhodnout o tom, že nabídkové řízení nebude pokračovat.

(3)

Zejména s ohledem na kritéria stanovená v článcích 7 a 8 nařízení (ES) č. 1296/2008 se nedoporučuje stanovit maximální snížení cla.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rámci nabídkového řízení na maximální snížení cla při dovozu kukuřice stanoveného nařízením (ES) č. 677/2009 nebyla vybrána žádná z nabídek sdělených od 13. listopadu do 26. listopadu 2009.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 196, 28.7.2009, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57.


SMĚRNICE

27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/44


SMĚRNICE KOMISE 2009/145/ES

ze dne 26. listopadu 2009,

kterou se stanovují některé odchylky pro povolování krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, a pro uvádění osiva těchto odrůd na trh

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 4 odst. 4, čl. 44 odst. 2 a čl. 48 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Otázky biologické rozmanitosti a zachování genetických zdrojů rostlin získávají v průběhu posledních let stále více na významu, jak ukazuje vývoj na mezinárodní úrovni a na úrovni Společenství. Jako příklady lze uvést rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (2), rozhodnutí Rady 2004/869/ES ze dne 24. února 2004 o uzavření Mezinárodní smlouvy o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství jménem Evropského společenství (3), nařízení Rady (ES) č. 870/2004 ze dne 24. dubna 2004, kterým se zřizuje program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1467/94 (4), a nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (5). Podle směrnice 2002/55/ES by měly být stanoveny zvláštní podmínky, aby byly tyto otázky zohledněny, pokud jde o uvádění osiva zeleniny na trh.

(2)

Aby bylo zajištěno zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, měly by být krajové odrůdy a odrůdy, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí (dále jen „uchovávané odrůdy“), pěstovány a uváděny na trh i tehdy, pokud nesplňují obecné požadavky týkající se povolování odrůd a uvádění osiva na trh. Kromě obecného cíle chránit genetické zdroje rostlin spočívá zvláštní zájem zachovat tyto odrůdy ve skutečnosti, že jsou zvlášť dobře adaptované na zvláštní místní podmínky.

(3)

Aby bylo zajištěno trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, měly by být odrůdy, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek (dále jen „odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“), pěstovány a uváděny na trh i tehdy, pokud nesplňují obecné požadavky týkající se povolování odrůd a uvádění osiva na trh. Kromě obecného cíle chránit genetické zdroje rostlin spočívá zvláštní zájem zachovat tyto odrůdy ve skutečnosti, že jsou vhodné pro pěstování za zvláštních klimatických, půdních či agrotechnických podmínek (jako je například ruční ošetřování, opakovaná sklizeň).

(4)

Aby byly zachovány uchovávané odrůdy a odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, je nutno stanovit odchylky, pokud jde o povolování těchto odrůd a také pro produkci a uvádění osiva těchto odrůd na trh.

(5)

Tyto odchylky by se měly týkat hlavních požadavků na povolování odrůd a procesních požadavků stanovených ve směrnici Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (6).

(6)

Členským státům by zejména mělo být povoleno přijmout vlastní předpisy týkající se odlišnosti, stálosti a uniformity. Pokud jde o odlišnost a stálost, měly by být tyto předpisy založeny alespoň na znacích uvedených v technickém dotazníku, který musí žadatel vyplnit v souvislosti s žádostí o povolení odrůdy podle příloh I a II směrnice 2003/91/ES. Jedná-li se o stanovení uniformity na základě odchylných typů, měly by předpisy vycházet z definovaných norem.

(7)

Stanoveny by měly být procesní požadavky, podle nichž může být uchovávaná odrůda nebo odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek povolena bez úředního zkoušení. Mimoto, pokud jde o názvy uvedených odrůd, je třeba stanovit některé odchylky od požadavků stanovených ve směrnici 2002/55/ES a nařízení Komise (ES) č. 637/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke vhodnosti názvů odrůd druhů zemědělských rostlin a zeleniny (7).

(8)

Pokud jde o uchovávané odrůdy, měla by být stanovena omezení týkající se produkce a uvádění osiv na trh, zejména ohledně oblasti původu, aby bylo zajištěno, že se uvádění osiva na trh uskutečňuje v kontextu zachování in situ a trvalého využívání genetických zdrojů rostlin. V tomto kontextu by členské státy měly mít možnost schválit další oblasti, ve kterých může množství osiva uváděného na trh přesáhnout množství potřebné k zajištění zachování dotyčné odrůdy v její oblasti původu, jestliže jsou tyto další oblasti srovnatelné, pokud jde o přirozené a polopřirozené biotopy. Aby bylo zajištěno zachování souvislosti s oblastí původu, neměla by se tato možnost vztahovat na případ, kdy členský stát schválil další oblasti produkce.

(9)

Pro uvádění na trh by pro každou uchovávanou odrůdu a každou odrůdu vyšlechtěnou pro pěstování za zvláštních podmínek měla být pevně stanovena množstevní omezení.

(10)

V případě uchovávaných odrůd by množství osiva uváděného na trh pro každou odrůdu nemělo překročit množství nezbytné k produkci dotyčné odrůdy zeleniny na omezené ploše pevně stanovené podle důležitosti pěstování dotyčných druhů. K zajištění toho, aby byla tato množství dodržována, by měly členské státy od producentů vyžadovat, aby oznamovali množství osiva uchovávaných odrůd, které chtějí vyprodukovat, a měly by v odůvodněných případech producentům příslušná množství přidělit.

(11)

U odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek by množstevní omezení měla mít podobu požadavku, aby bylo osivo uváděno na trh v malém balení, přičemž relativně vysoké náklady na osivo prodávané v malém balení by měly účinek množstevního omezení.

(12)

U uchovávaných odrůd a odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek by sledovatelnost osiva měla být zajištěna prostřednictvím vhodných požadavků na uzavírání a označování.

(13)

K zajištění správného používání této směrnice by množitelské porosty pro produkci osiva uchovávaných odrůd a odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek měly splňovat zvláštní podmínky, pokud jde o uznávání a kontrolu osiva. Měly by se provádět úřední následné kontroly osiva. Úřední monitorování by mělo být prováděno ve všech fázích produkce a uvádění na trh. Množství osiva uchovávaných odrůd uváděné na trh by dodavatelé měli oznamovat členským státům a členské státy Komisi.

(14)

Komise by měla po třech letech posoudit, zda jsou opatření stanovená touto směrnicí, zejména ustanovení týkající se množstevních omezení pro uvádění na trh pro osivo uchovávaných odrůd a odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek, účinná.

(15)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Předmět a definice

Článek 1

Předmět

1.   Pokud jde o druhy zeleniny, na které se vztahuje směrnice 2002/55/ES, tato směrnice stanoví některé odchylky týkající se zachování in situ a trvalého využívání genetických zdrojů rostlin prostřednictvím pěstování a uvádění na trh

a)

pro povolování k zařazení krajových odrůd a odrůd, které se tradičně pěstují v určitých místech a oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, do národních katalogů odrůd druhů zeleniny podle směrnice 2002/55/ES, dále jen „uchovávané odrůdy“, a

b)

pro povolování k zařazení odrůd, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních podmínek, do katalogů uvedených v písmeně a), dále jen „odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“, a

c)

pro uvádění osiva těchto uchovávaných odrůd a odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek na trh.

2.   Pokud tato směrnice nestanoví jinak, použije se směrnice 2002/55/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se

a)

„zachováním in situ“ rozumí zachování genetického materiálu v jeho přirozeném prostředí, a v případě pěstovaných rostlinných druhů v zemědělsky využívaném prostředí, kde se vyvinuly jejich charakteristické vlastnosti;

b)

„genetickou erozí“ rozumí postupná ztráta genetické rozmanitosti mezi populacemi nebo odrůdami téhož druhu a uvnitř těchto populací nebo odrůd, nebo zužování genetického základu druhu v důsledku zásahu člověka nebo změn životního prostředí;

c)

„krajovou odrůdou“ rozumí soubor populací nebo klonů rostlinného druhu, které jsou přirozeně adaptované na podmínky životního prostředí v jejich oblasti.

KAPITOLA II

Uchovávané odrůdy

Oddíl I

Povolování uchovávaných odrůd

Článek 3

Uchovávané odrůdy

1.   Členské státy mohou povolovat uchovávané odrůdy, pokud jsou splněny požadavky stanovené v článcích 4 a 5.

2.   Uchovávané odrůdy se povolují takto:

a)

Členské státy mohou povolit odrůdu jako odrůdu, jejíž osivo může být buď certifikováno jako „certifikované osivo uchovávané odrůdy“, nebo ověřeno jako „standardní osivo uchovávané odrůdy“. Taková odrůda se zapíše do společného katalogu odrůd druhů zeleniny jako „uchovávaná odrůda, jejíž osivo musí být certifikováno podle článku 10 směrnice Komise 2009/145/ES nebo ověřeno podle článku 11 uvedené směrnice“.

b)

Členské státy mohou povolit odrůdu jako odrůdu, jejíž osivo může být ověřeno pouze jako „standardní osivo uchovávané odrůdy“. Taková odrůda se zapíše do společného katalogu odrůd druhů zeleniny jako „uchovávaná odrůda, jejíž osivo musí být ověřeno podle článku 11 směrnice Komise 2009/145/ES“.

Článek 4

Věcné požadavky

1.   Aby mohla být krajová odrůda nebo odrůda podle čl. 1 odst. 1 písm. a) povolena jako uchovávaná odrůda, musí mít význam s ohledem na zachování genetických zdrojů rostlin.

2.   Odchylně od čl. 1 odst. 2 směrnice 2003/91/ES mohou členské státy přijmout vlastní předpisy týkající se odlišnosti, stálosti a uniformity uchovávaných odrůd.

V takových případech členské státy zajistí, aby pro odlišnost a stálost platily alespoň znaky uvedené v těchto dokumentech:

a)

technické dotazníky k testovacím protokolům Odrůdového úřadu Společenství v případě druhů uvedených v příloze I směrnice 2003/91/ES, platné pro dané druhy, nebo

b)

technické dotazníky k obecným zásadám Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin v případě druhů uvedených v příloze II směrnice 2003/91/ES, platné pro dané druhy.

Pro posouzení uniformity se použije směrnice 2003/91/ES.

Pokud je však úroveň uniformity stanovena na základě odchylných typů, použije se populační standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %.

Článek 5

Procesní požadavky

Odchylně od první věty čl. 7 odst. 1 směrnice 2002/55/ES není vyžadováno žádné úřední zkoušení, pokud jsou pro rozhodnutí o povolení uchovávaných odrůd dostačující níže uvedené informace:

a)

popis uchovávané odrůdy a její název;

b)

výsledky neúředních zkoušek;

c)

poznatky získané na základě praktických zkušeností při pěstování, množení a využívání, které žadatel oznámil dotyčnému členskému státu;

d)

ostatní informace, zejména od orgánů odpovědných za genetické zdroje rostlin nebo organizací uznaných pro tento účel členskými státy.

Článek 6

Odepření povolení

Zařazení uchovávané odrůdy do národního katalogu odrůd se nepovolí, pokud

a)

je již ve společném katalogu odrůd druhů zeleniny zapsána jako odrůda jiná než uchovávaná odrůda nebo byla v průběhu posledních dvou let z uvedeného společného katalogu vymazána nebo lhůta stanovená podle čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/55/ES vypršela před méně než dvěma roky nebo

b)

je chráněna odrůdovým právem Společenství, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 2100/94 (8), nebo vnitrostátním odrůdovým právem nebo je podána odpovídající žádost v souvislosti s těmito právy.

Článek 7

Názvy

1.   S ohledem na názvy uchovávaných odrůd, které byly známy před 25. květnem 2000, mohou členské státy povolit odchylky od nařízení (ES) č. 637/2009, s výjimkou případů, kdy by byly tyto odchylky v rozporu s předchozími právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2 uvedeného nařízení.

2.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 2 směrnice 2002/55/ES mohou členské státy pro jednu odrůdu povolit více než jeden název, jsou-li dotyčné názvy historicky známy.

Článek 8

Oblast původu

1.   Pokud členský stát povolí uchovávanou odrůdu, určí místo nebo místa, oblast nebo oblasti, v nichž je odrůda tradičně pěstována a na které je přirozeně adaptovaná (dále jen „oblast původu“). Zohlední informace od orgánů odpovědných za genetické zdroje rostlin nebo organizací uznaných pro tento účel členskými státy.

Nachází-li se oblast původu ve více než jednom členském státě, určí ji všechny dotyčné členské státy společnou dohodou.

2.   Členský stát nebo členské státy, které provádějí určení oblasti původu, oznámí určenou oblast Komisi.

Článek 9

Udržovací šlechtění

Členské státy zajistí, aby uchovávaná odrůda musela být udržována ve své oblasti původu.

Oddíl II

Produkce osiva uchovávaných odrůd a jeho uvádění na trh

Článek 10

Osvědčení

Odchylně od článku 20 směrnice 2002/55/ES mohou členské státy stanovit, že osivo uchovávané odrůdy může být certifikováno jako certifikované osivo uchovávané odrůdy, pokud je v souladu s těmito požadavky:

a)

osivo pochází z osiva produkovaného podle přesně stanovených zásad udržovacího šlechtění odrůdy;

b)

osivo je v souladu s požadavky na uznávání „certifikovaného osiva“ stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2002/55/ES, s výjimkou požadavků týkajících se minimální odrůdové čistoty a požadavků týkajících se úřední zkoušky nebo zkoušky provedené pod úředním dohledem;

c)

osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou čistotu.

Článek 11

Ověřování

Odchylně od článku 20 směrnice 2002/55/ES mohou členské státy stanovit, že osivo uchovávané odrůdy může být ověřeno jako standardní osivo uchovávané odrůdy, pokud je v souladu s těmito požadavky:

a)

osivo je v souladu s požadavky na uvádění „standardního osiva“ na trh stanovenými ve směrnici 2002/55/ES, s výjimkou požadavků týkajících se minimální odrůdové čistoty;

b)

osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou čistotu.

Článek 12

Zkoušení osiva

1.   Členské státy zajistí, aby byly prováděny zkoušky za účelem kontroly, zda osivo uchovávaných odrůd splňuje požadavky podle článků 10 a 11.

2.   Zkoušky uvedené v odstavci 1 musí být prováděny v souladu se současnými mezinárodními metodami nebo v případě, že takové metody neexistují, v souladu s jinými vhodnými metodami.

3.   Členské státy zajistí, aby byly vzorky pro zkoušky podle odstavce 1 odebírány z homogenních partií. Členské státy zajistí, aby byla použita pravidla o hmotnosti partie a hmotnosti vzorku podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2002/55/ES.

Článek 13

Oblast produkce osiva

1.   Členské státy zajistí, aby bylo osivo uchovávané odrůdy produkováno pouze v oblasti původu.

Nemůže-li být osivo produkováno v uvedené oblasti v důsledku zvláštního problému životního prostředí, mohou členské státy schválit další oblasti pro produkci osiva, přičemž zohlední informace od orgánů odpovědných za genetické zdroje rostlin nebo organizací uznaných pro tento účel členskými státy. Osivo vyprodukované v těchto dalších oblastech však musí být využíváno pouze v oblasti původu.

2.   Členské státy oznámí další oblasti, které chtějí schválit pro produkci osiva podle odstavce 1, Komisi a ostatním členským státům.

Komise a ostatní členské státy mohou během 20 pracovních dnů od obdržení těchto oznámení požádat o předání záležitosti Stálému výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. V případě potřeby se rozhodnutím podle čl. 48 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/55/ES stanoví omezení nebo podmínky označování těchto oblastí.

Jestliže ani Komise, ani ostatní členské státy nepředloží žádost podle druhého pododstavce, může dotyčný členský stát povolit produkci osiva v dalších oblastech, které oznámil.

Článek 14

Podmínky uvádění na trh

1.   Členské státy zajistí, aby bylo osivo uchovávané odrůdy uváděno na trh pouze za těchto podmínek:

a)

bylo vyprodukováno ve své oblasti původu nebo v oblasti podle článku 13;

b)

je uváděno na trh v oblasti původu.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. b) může členský stát schválit další oblasti na svém vlastním území pro uvádění osiva uchovávané odrůdy na trh, jestliže jsou tyto oblasti srovnatelné s oblastí původu, pokud jde o přirozené a polopřirozené biotopy dané odrůdy.

Pokud členské státy takové další oblasti schválí, musí zajistit, aby bylo k zachování odrůdy v její oblasti původu rezervováno množství osiva potřebné k produkci alespoň množství osiva podle článku 15.

Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy o schválení takových dalších oblastí.

3.   Pokud členský stát schválí další oblasti pro produkci osiva v souladu s článkem 13, nepoužije odchylku stanovenou v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 15

Množstevní omezení

Každý členský stát zajistí, aby množství osiva ročně uváděného na trh v případě každé uchovávané odrůdy nepřesáhlo množství potřebné k produkci zeleniny na počtu hektarů stanoveném pro příslušné druhy v příloze I.

Článek 16

Uplatňování množstevních omezení

1.   Členské státy zajistí, aby jim producenti před začátkem každého pěstitelského období oznámili výměru a umístění množitelské plochy.

2.   Je-li na základě oznámení uvedených v odstavci 1 pravděpodobné, že množství stanovená členskými státy podle článku 15 budou překročena, přidělí členské státy každému dotyčnému producentovi množství, které může v příslušném pěstitelském období uvést na trh.

Článek 17

Uzavírání obalů

1.   Členské státy zajistí, aby osivo uchovávaných odrůd bylo uváděno na trh pouze v uzavřených obalech opatřených uzávěrem.

2.   Obaly s osivem uzavře dodavatel takovým způsobem, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci buď na návěsce dodavatele, nebo na obalu.

3.   Aby bylo zajištěno uzavření v souladu s odstavcem 2, musí být součástí uzavíracího systému alespoň návěska nebo připevněná plomba.

Článek 18

Označování

Členské státy zajistí, aby byly obaly nebo nádoby osiva uchovávaných odrůd označeny návěskou dodavatele nebo vytištěným či orazítkovaným nápisem s těmito informacemi:

a)

slova „pravidla a normy ES“;

b)

jméno a adresa osoby odpovědné za připevňování návěsek nebo její identifikační značka;

c)

rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno …“ (rok), nebo rok posledního odběru vzorků pro účely poslední zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy: „odběr vzorků …“ (rok);

d)

druh;

e)

název uchovávané odrůdy;

f)

slova „certifikované osivo uchovávané odrůdy“ nebo „standardní osivo uchovávané odrůdy“;

g)

oblast původu;

h)

oblast produkce osiva, pokud je jiná než oblast původu;

i)

číslo partie přidělené osobou odpovědnou za připevňování návěsek;

j)

deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet semen;

k)

druh chemického ošetření nebo přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností, pokud je vyznačena hmotnost a použijí se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky.

Článek 19

Úřední následná kontrola

Členské státy zajistí, aby se na osivo uchovávané odrůdy uváděné na trh podle této směrnice vztahovala úřední následná kontrola prováděná na základě namátkových kontrol za účelem ověření jeho odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

Úřední následná kontrola uvedená v prvním pododstavci musí být prováděna v souladu se současnými mezinárodními metodami nebo v případě, že takové metody neexistují, v souladu s jinými vhodnými metodami.

Článek 20

Sledování

Členské státy zajistí prostřednictvím úředního monitorování v průběhu produkce a uvádění na trh, aby bylo osivo v souladu s touto kapitolou, přičemž je třeba zvláštní pozornost věnovat odrůdě, umístění produkce osiva a množstvím.

KAPITOLA III

Odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek

Oddíl I

Povolování odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek

Článek 21

Odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek

1.   Členské státy mohou povolovat odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, pokud jsou splněny požadavky stanovené v článcích 22 a 23.

2.   Členské státy mohou povolit odrůdu vyšlechtěnou pro pěstování za zvláštních podmínek jako odrůdu, jejíž osivo může být ověřeno pouze jako „standardní osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek“. Taková odrůda se zapíše do společného katalogu odrůd druhů zeleniny jako „odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek, jejíž osivo musí být ověřeno podle článku 26 směrnice Komise 2009/145/ES“.

Článek 22

Věcné požadavky

1.   Aby mohla být odrůda povolena jako odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek podle čl. 1 odst. 1 písm. b), nesmí mít tato odrůda sama o sobě žádnou hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale musí být vyšlechtěna pro pěstování za zvláštních podmínek.

Odrůda je považována za odrůdu vyšlechtěnou pro pěstování za zvláštních podmínek, byla-li vyšlechtěna pro pěstování za zvláštních klimatických, půdních či agrotechnických podmínek.

2.   Odchylně od čl. 1 odst. 2 směrnice 2003/91/ES mohou členské státy přijmout vlastní předpisy týkající se odlišnosti, stálosti a uniformity odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek.

V takových případech členské státy zajistí, aby pro odlišnost a stálost platily alespoň znaky uvedené v těchto dokumentech:

a)

technické dotazníky k testovacím protokolům Odrůdového úřadu Společenství v případě druhů uvedených v příloze I směrnice 2003/91/ES, platné pro dané druhy, nebo

b)

technické dotazníky k obecným zásadám Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin v případě druhů uvedených v příloze II směrnice 2003/91/ES, platné pro dané druhy.

Pro posouzení uniformity se použije směrnice 2003/91/ES.

Pokud je však úroveň uniformity stanovena na základě odchylných typů, použije se populační standarda 10 % a pravděpodobnost přijetí alespoň 90 %.

Článek 23

Procesní požadavky

Odchylně od první věty čl. 7 odst. 1 směrnice 2002/55/ES není vyžadováno žádné úřední zkoušení, pokud jsou pro rozhodnutí o povolení odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek dostačující níže uvedené informace:

a)

popis odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek a její název;

b)

výsledky neúředních zkoušek;

c)

poznatky získané na základě praktických zkušeností při pěstování, množení a využívání, které žadatel oznámil dotyčnému členskému státu;

d)

ostatní informace, zejména od orgánů odpovědných za genetické zdroje rostlin nebo organizací uznaných pro tento účel členskými státy.

Článek 24

Odepření povolení

Zařazení odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek do národního katalogu odrůd se nepovolí, pokud

a)

je již ve společném katalogu odrůd druhů zeleniny zapsána jako odrůda jiná než odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek nebo byla v průběhu posledních dvou let z uvedeného společného katalogu odrůd druhů zeleniny vymazána nebo lhůta stanovená podle čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/55/ES vypršela před méně než dvěma roky nebo

b)

je chráněna odrůdovým právem Společenství, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2100/94, nebo vnitrostátním odrůdovým právem nebo je podána odpovídající žádost v souvislosti s těmito právy.

Článek 25

Názvy

1.   S ohledem na názvy odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek, které byly známy před 25. květnem 2000, mohou členské státy povolit odchylky od nařízení (ES) č. 637/2009, s výjimkou případů, kdy by byly tyto odchylky v rozporu s předchozími právy třetí strany, která jsou chráněna podle článku 2 uvedeného nařízení.

2.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 2 směrnice 2002/55/ES mohou členské státy pro jednu odrůdu povolit více než jeden název, jsou-li dotyčné názvy historicky známy.

Oddíl II

Uvádění osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek na trh

Článek 26

Ověřování

Odchylně od článku 20 směrnice 2002/55/ES mohou členské státy stanovit, že osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek může být ověřeno jako standardní osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek, pokud je v souladu s těmito požadavky:

a)

osivo je v souladu s požadavky na uvádění „standardního osiva“ na trh stanovenými ve směrnici 2002/55/ES, s výjimkou požadavků týkajících se minimální odrůdové čistoty;

b)

osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou čistotu.

Článek 27

Zkoušení osiva

1.   Členské státy zajistí, aby byly prováděny zkoušky za účelem kontroly, zda osivo odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek splňuje požadavky podle článku 26.

2.   Zkoušky uvedené v odstavci 1 musí být prováděny v souladu se současnými mezinárodními metodami nebo v případě, že takové metody neexistují, v souladu s jinými vhodnými metodami.

Článek 28

Množstevní omezení

Členské státy zajistí, aby osivo odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek bylo uváděno na trh v malých baleních, která nepřekračují maximální čistou hmotnost stanovenou pro jednotlivé druhy v příloze II.

Článek 29

Uzavírání obalů

1.   Členské státy zajistí, aby osivo odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek bylo uváděno na trh pouze v uzavřených obalech opatřených uzávěrem.

2.   Obaly s osivem uzavře dodavatel takovým způsobem, aby nemohly být otevřeny bez poškození uzavíracího systému nebo bez zanechání stop po manipulaci buď na návěsce dodavatele, nebo na obalu.

3.   Aby bylo zajištěno uzavření v souladu s odstavcem 2, musí být součástí uzavíracího systému alespoň návěska nebo připevněná plomba.

Článek 30

Označování

Členské státy zajistí, aby byly obaly osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek označeny návěskou dodavatele nebo vytištěným či orazítkovaným nápisem s těmito informacemi:

a)

slova „pravidla a normy ES“;

b)

jméno a adresa osoby odpovědné za připevňování návěsek nebo její identifikační značka;

c)

rok uzavření vyjádřený slovy: „uzavřeno …“ (rok), nebo rok posledního odběru vzorků pro účely poslední zkoušky klíčivosti vyjádřený slovy: „odběr vzorků …“ (rok);

d)

druh;

e)

název odrůdy;

f)

slova „odrůda vyšlechtěná pro pěstování za zvláštních podmínek“;

g)

číslo partie přidělené osobou odpovědnou za připevňování návěsek;

h)

deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet semen;

i)

druh chemického ošetření nebo přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností, pokud je vyznačena hmotnost a použijí se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky.

Článek 31

Úřední následná kontrola

Členské státy zajistí, aby se na osivo odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek uváděné na trh podle této směrnice vztahovala úřední následná kontrola prováděná na základě namátkových kontrol za účelem ověření jeho odrůdové pravosti a čistoty.

Úřední následná kontrola uvedená v prvním pododstavci musí být prováděna v souladu se současnými mezinárodními metodami nebo v případě, že takové metody neexistují, v souladu s jinými vhodnými metodami.

Článek 32

Sledování

Členské státy zajistí prostřednictvím úředního monitorování v průběhu produkce a uvádění na trh, aby bylo osivo v souladu s touto kapitolou, přičemž je třeba zvláštní pozornost věnovat odrůdě a množstvím.

KAPITOLA IV

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 33

Podávání zpráv

Členské státy zajistí, aby dodavatelé působící na jejich území podali za každé pěstitelské období zprávu o množství osiva uvedeného na trh u každé uchovávané odrůdy a každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek.

Na požádání podají členské státy Komisi a ostatním členským státům zprávu o množství osiva uvedeného na trh na jejich území u každé uchovávané odrůdy a každé odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek.

Článek 34

Oznámení uznaných organizací odpovědných za genetické zdroje rostlin

Členské státy oznámí Komisi uznané organizace uvedené v čl. 5 písm. d), čl. 8 odst. 1, čl. 13 odst. 1 a čl. 23 písm. d).

Článek 35

Hodnocení

Do 31. prosince 2013 Komise zhodnotí provádění této směrnice.

Článek 36

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 37

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 38

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 378, 23.12.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 18.

(5)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11.

(7)  Úř. věst. L 191, 23.7.2009, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.


PŘÍLOHA I

Množstevní omezení pro uvádění osiva uchovávaných odrůd na trh podle článku 15

Botanický název

Maximální počet hektarů na členský stát pro produkci zeleniny pro jednotlivé uchovávané odrůdy

Allium cepa L. – skupina Cepa

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Capsicum annuum L.

Cichorium intybus L.

Cucumis melo L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cynara cardunculus L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

40

Allium cepa L. – skupina Aggregatum

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Beta vulgaris L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis sativus L.

Cucurbita pepo L.

Foeniculum vulgare Mill.

Solanum melongena L.

Spinacia oleracea L.

20

Allium fistulosum L.

Allium schoenoprasum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Cichorium endivia L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phaseolus coccineus L.

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Zea mays L. (partim)

10


PŘÍLOHA II

Maximální čistá hmotnost balení podle článku 28

Botanický název

Maximální čistá hmotnost jednotlivých balení vyjádřená v gramech

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Pisum sativum L. (partim)

Vicia faba L. (partim)

Spinacia oleracea L.

Zea mays L. (partim)

250

Allium cepa L. (skupina Cepa, skupina Aggregatum)

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Beta vulgaris L.

Brassica rapa L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Daucus carota L.

Lactuca sativa L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Raphanus sativus L.

Scorzonera hispanica L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

25

Allium schoenoprasum L.

Apium graveolens L.

Asparagus officinalis L.

Brassica oleracea L. (all)

Capsicum annuum L.

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Cucumis melo L.

Cynara cardunculus L.

Lycopersicon esculentum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.

Rheum rhabarbarum L.

Solanum melongena L.

5


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/55


SMĚRNICE KOMISE 2009/146/ES

ze dne 26. listopadu 2009,

kterou se opravuje směrnice 2008/125/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu hořečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, metamitronu, sulcotrionu, tebukonazolu a triadimenolu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2008/125/ES (2) obsahuje chyby týkající se použití, která mohou být povolena v případě fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého a fosfidu hořečnatého. Tyto chyby musí být opraveny.

(2)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 2008/125/ES se opravuje takto:

1)

V části A sedmého sloupce (zvláštní ustanovení) řádku č. 266 (fosfid hlinitý) se první a druhá věta nahrazují tímto:

„Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, rodenticid, talpicid a leporicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid hlinitý.

Jako rodenticid, talpicid a leporicid mohou být povolena pouze venkovní použití.“

2)

V části A sedmého sloupce (zvláštní ustanovení) řádku č. 267 (fosfid vápenatý) se první věta nahrazuje tímto:

„Povolena mohou být pouze venkovní použití jako rodenticid a talpicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid vápenatý.“

3)

V části A sedmého sloupce (zvláštní ustanovení) řádku č. 268 (fosfid hořečnatý) se první a druhá věta nahrazují tímto:

„Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, rodenticid, talpicid a leporicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid hořečnatý.

Jako rodenticid, talpicid a leporicid mohou být povolena pouze venkovní použití.“

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. února 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. března 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 78.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/56


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. listopadu 2009,

kterým se zavádí dotazník pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech

(oznámeno pod číslem K(2009) 9105)

(Text s významem pro EHP)

(2009/851/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1), a zejména na čl. 22 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 22 odst. 1 směrnice 2006/66/ES se na členských státech požaduje, aby na základě dotazníku pravidelně podávaly zprávu o provádění uvedené směrnice.

(2)

Aby při přípravě této zprávy nevznikla nadměrná administrativní zátěž, je vhodné omezit seznam požadovaných informací na ty údaje, jež mají pro Komisi největší význam při posuzování nutnosti zlepšit provádění směrnice 2006/66/EHS.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy vypracují své zprávy o provádění směrnice 2006/66/ES na základě dotazníku uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. listopadu 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

DOTAZNÍK PRO ZPRÁVU ČLENSKÝCH STÁTŮ O PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE 2006/66/ES

1.   Provedení ve vnitrostátním právu

Informace, které má obsahovat první zpráva členského státu:

a)

Uveďte prosím odkaz a případně též elektronický odkaz na právní předpisy Vašeho státu, jimiž se provádí daná směrnice, a to včetně všech jejích změn.

b)

Bylo některé z ustanovení uvedených v článku 8, 15 a 20 provedeno formou dobrovolných dohod mezi příslušnými orgány a dotyčnými hospodářskými subjekty?

2.   Vliv na životní prostředí

Jaké kroky, včetně ekonomických nástrojů podle článku 9, byly v souladu s článkem 5 směrnice učiněny ke zlepšení vlivu baterií a akumulátorů na životní prostředí?

3.   Systémy sběru

Popište prosím stručně (nejvýše 100 slovy), jakým způsobem byl do praxe proveden článek 8.

4.   Cíle sběru

Upřesněte prosím, jakých úrovní sběru (včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do zařízení) bylo dosaženo v jednotlivých kalendářních letech, kterých se týká tato zpráva. První zpráva zahrnuje pouze rok 2011.

5.   Zpracování a recyklace

a)

Jaká byla přijata opatření, aby se zajistilo, že všechny sebrané odpadní baterie a akumulátory byly řádně zpracovány a recyklovány podle čl. 12 odst. 1 směrnice 2006/66/ES?

b)

Bylo podle č. 12 odst. 1 druhého pododstavce směrnice využito možnosti odstraňovat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory obsahující nebezpečné látky? V případě kladné odpovědi uveďte prosím odkaz na každý návrh opatření oznámený Komisi podle čl. 12 odst. 1.

c)

Jaké míry recyklace bylo dosaženo v každém dotyčném roce? Byly všechny sebrané baterie a akumulátory dopraveny k recyklaci podle čl. 12 odst. 1?

d)

Jaké úrovně recyklační účinnosti bylo dosaženo v každém kalendářním roce od 26. září 2011, a jsou-li údaje k dispozici, v předchozím roce?

6.   Odstraňování

a)

Jaká opatření byla přijata, aby se zajistilo, že průmyslové nebo automobilové baterie a akumulátory nejsou odstraňovány ukládáním na skládkách?

b)

Byla za účelem minimalizace odstraňování baterií a akumulátorů jako směsného komunálního odpadu přijata opatření, jež by překračovala rámec ustanovení článku 14?

7.   Vývoz

Kolik sebraných odpadních baterií a akumulátorů bylo vyvezeno do třetích zemí? Tyto země prosím uveďte. U kolika z těchto vyvezených odpadních baterií a akumulátorů se v souladu s článkem 15 dostatečně prokázalo, že recyklace proběhla za podmínek rovnocenných požadavkům této směrnice?

8.   Financování

a)

Jaká opatření byla přijata, aby se zajistilo, že sběr, zpracování a recyklaci všech odpadních baterií a akumulátorů financují výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem?

b)

Jaká opatření byla přijata, aby se zajistilo, že výrobcům nevznikne dvojí finanční zatížení, jestliže jsou baterie a akumulátory sbírány podle systémů zřízených v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (1) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (2)?

9.   Zprávy členských států o provádění

Uveďte prosím informace o všech opatřeních přijatých podle čl. 22 odst. 3 písm. a), b) a c) směrnice 2006/66/ES (nejvýše 50 slov na opatření).

10.   Kontroly a prosazování

a)

Uveďte prosím bližší údaje o kontrolách a systémech sledování uplatňovaných v členských státech k zajištění souladu se směrnicí 2006/66/ES, a zejména článku 4 a 21 této směrnice.

b)

V kolika případech jste zjistili nesoulad se směrnicí 2006/66/ES? Byly některé nevyhovující baterie a akumulátory staženy z vnitrostátního trhu? Uveďte hlavní důvod nesouladu a opatření, která byla učiněna k zajištění souladu se směrnicí.

11.   Další informace

a)

V první zprávě prosím proveďte shrnutí hlavních potíží, se kterými jste se setkali při provádění směrnice. Jakým způsobem se tyto problémy řešily, popř. jak je lze vyřešit?

b)

Uveďte prosím správní orgán (název, adresa, e-mail, další kontaktní údaje), který odpovídá za koordinaci odpovědí pro tento dotazník.


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/59


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. listopadu 2009

o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení

(oznámeno pod číslem K(2009) 9083)

(Text s významem pro EHP)

(2009/852/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 12 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví pro provozovatele potravinářských podniků obecná pravidla pro hygienu potravin, která jsou mimo jiné založena na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí dodržovat určité postupy založené na těchto zásadách.

(2)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví pro provozovatele potravinářských podniků zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu a doplňuje pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004. Pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 zahrnují strukturální požadavky na zařízení na zpracování mléka, jakož i hygienické požadavky týkající se syrového mléka a mléčných výrobků.

(3)

Aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska (dále jen „akt o přistoupení“) bylo Rumunsku poskytnuto přechodné období, které končí dne 31. prosince 2009 a ve kterém měla určitá zařízení na zpracování mléka dosáhnout souladu se strukturálními a hygienickými požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004.

(4)

Kapitola 5 oddíl B.I. písm. a) přílohy VII aktu o přistoupení povoluje do 31. prosince 2009 určitá zařízení na zpracování mléka, která nevyhovují strukturálním požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004.

(5)

Od přístupu Rumunska vzrostl počet zařízení, která vyhovují zmíněným strukturálním požadavkům. V určitých zařízeních na zpracování mléka však stále probíhají nezbytná strukturální zlepšení, aby bylo dosaženo souladu se zmíněnými požadavky. Vzhledem k probíhajícím strukturálním zlepšením je nezbytné stanovit dočasnou odchylku od strukturálních požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004. Seznam zařízení, která nevyhovují zmíněným strukturálním požadavkům, je uveden v příloze I tohoto rozhodnutí.

(6)

Kromě toho kapitola 5 oddíl B.I. písm. c) přílohy VII aktu o přistoupení povoluje do 31. prosince 2009 určitá zařízení na zpracování mléka, která nevyhovují hygienickým požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 853/2004.

(7)

Zemědělské podniky určené k produkci mléka, které nevyhovují zmíněným hygienickým požadavkům, se nacházejí na celém území Rumunska. Podíl syrového mléka, které vyhovuje zmíněným požadavkům a které je dodáváno do zařízení na zpracování mléka v Rumunsku, se v posledních letech mírně zvyšuje.

(8)

Vzhledem k současné situaci je vhodné stanovit dočasnou odchylku od hygienických požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 853/2004, aby odvětví mléka v Rumunsku mohlo dosáhnout souladu se zmíněnými požadavky.

(9)

S ohledem na tuto situaci by odchylně od nařízení (ES) č. 853/2004 mělo být určitým zařízením na zpracování mléka uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí umožněno, aby nadále zpracovávala vyhovující a nevyhovující mléko za podmínky, že zpracování probíhá na oddělených výrobních linkách. Dále by určitým zařízením na zpracování mléka uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí mělo být umožněno, aby nadále zpracovávala nevyhovující mléko bez oddělených výrobních linek.

(10)

Kromě toho, aby nedošlo ke znevýhodnění zařízení na zpracování mléka, která vyhovují strukturálním požadavkům, je vhodné povolit těmto zařízením přijímat nevyhovující mléko za stejných podmínek, které platí pro zařízení na zpracování mléka, která nevyhovují zmíněným požadavkům.

(11)

Mléčné výrobky pocházející z nevyhovujícího mléka by však měly být uváděny na trh pouze v Rumunsku nebo by měly být použity pro další zpracování v zařízeních na zpracování mléka, na která se vztahují odchylky stanovené v tomto rozhodnutí.

(12)

Přechodné období poskytnuté tímto rozhodnutím by mělo být omezeno na 24 měsíců ode dne 1. ledna 2010. Situace v rumunském odvětví mléka by měla být znovu posouzena před koncem zmíněného období. Rumunsko by proto mělo každý rok předložit Komisi zprávu o pokroku při modernizaci svých zařízení na zpracování mléka, zemědělských podniků produkujících a dodávajících syrové mléko do zmíněných zařízení na zpracování mléka a o pokroku při modernizaci systému sběru a přepravy nevyhovujícího mléka.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se výrazem „nevyhovující mléko“ rozumí syrové mléko, které nevyhovuje požadavkům stanoveným v oddíle IX kapitole I podkapitolách II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 2

1.   Strukturální požadavky stanovené v kapitole II přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004 a v oddíle I kapitolách II a III, v oddíle II kapitolách II a III a v oddíle V kapitole I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 se do 31. prosince 2011 nevztahují na zařízení na zpracování mléka v Rumunsku uvedená v příloze I tohoto rozhodnutí.

2.   Mléčné výrobky vyráběné v zařízeních, na něž se odkazuje v odstavci 1, smí být

a)

uváděny pouze na vnitrostátní na trh v Rumunsku nebo

b)

používány k dalšímu zpracování pouze v zařízeních v Rumunsku, na něž se odkazuje v odstavci 1.

Takové mléčné výrobky musí být opatřeny označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením, které se liší od označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikačního označení podle článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Odchylně od požadavků stanovených v oddíle IX kapitole I podkapitolách II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 mohou zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze II tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2011 nadále zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko za podmínky, že zpracování vyhovujícího a nevyhovujícího mléka probíhá na oddělených výrobních linkách.

Článek 4

Odchylně od požadavků stanovených v oddíle IX kapitole I podkapitolách II a III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 mohou zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze III tohoto rozhodnutí do 31. prosince 2011 nadále zpracovávat nevyhovující mléko bez oddělených výrobních linek.

Článek 5

Mléčné výrobky pocházející z nevyhovujícího mléka smí být

a)

uváděny pouze na vnitrostátní na trh v Rumunsku nebo

b)

používány k dalšímu zpracování pouze v zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku, na něž se odkazuje v článcích 2, 3 a 4.

Takové mléčné výrobky musí být opatřeny označením zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením, které se liší od označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikačního označení podle článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 6

Rumunsko předloží každý rok Komisi zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo při harmonizaci s nařízením (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokud jde o

a)

zařízení na zpracování, na něž se odkazuje v čl. 2 odst. 1, včetně časového rozvrhu pro dosažení souladu se strukturálními požadavky, na něž se odkazuje v uvedeném ustanovení;

b)

zemědělské podniky, které produkují nevyhovující mléko;

c)

systém sběru a přepravy nevyhovujícího mléka.

První výroční zpráva se Komisi předloží nejpozději do 31. prosince 2010 a druhá výroční zpráva nejpozději do 31. října 2011.

Pro tyto zprávy se použije formulář v příloze IV.

Článek 7

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2011.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA I

SEZNAM ZAŘÍZENÍ PODLE ČL. 2 ODST. 1

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea, Jud. Alba, 517610

3

AB 3386

S.C. Lactate C.H. S.RL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

4

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

5

AG 11

S.C. Agrolact Cosesti

Cosesti, Jud. Arges, 115202

6

BC 2519

S.C. Marlact SRL

Buhoci, Jud. Bacau, 607085

7

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

8

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 4 17166

9

BN 2120

S.C. Eliezer SRL

Lunca Ilvei, Jud. Bistrita Nasaud, 427125

10

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

11

BN 2399

S.C. Carmo- Lact Prod SRL

Monor, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

13

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita- Nasaud, 427165

14

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

15

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

16

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

17

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, Jud. Botosani, 715100

18

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

19

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

20

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Jud. Brasov, 507105

21

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Jud. Brasov, 505200

22

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

23

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Jud. Braila, 810224

24

BZ 0098

S.C. Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, Jud. Buzau, 125300

25

BZ 0627

S.C. Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, Jud. Buzau, 127120

26

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, 25200

27

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

28

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

29

CJ 41

S.C. Kazal SRL

Dej, Jud. Cluj, 405200

30

CJ 7584

S.C. Aquasala SRL

Bobalna, Jud. Cluj, 407085

31

CT 04

S.C. Lacto Baneasa SRL

Baneasa, Jud. Constanta, 907035

32

CT 15

S.C. Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, Jud. Constanta, 907211

33

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud.Constanta, 907065

34

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud.Constanta, 907275

35

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud.Constanta, 907260

36

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud.Constanta, 907112

37

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

38

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Jud. Constanta, 905400

39

CT 30

S.C. Eastern European Foods SRL

Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta, 907195

40

CT 294

S.C. Suflaria Import Export SRL

Cheia, Jud. Constanta, 907277

41

L9

S.C. Covalact SA

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520076

42

CV 2451

S.C. Agro Pan Star SRL

Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna, 520020

43

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

44

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, Jud. Dolj, 200378

45

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Jud. Galati, 800506

46

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Jud. Giurgiu, 080556

47

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

48

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Targu. Jiu, Jud. Gorj, 210112

49

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita, 535400

50

HR 166

S.C. Lactopan SRL

Mujna, Jud. Harghita, 537076

51

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, Jud. Harghita, 537071

52

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Harghita, 537175

53

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Harghita, 535600

54

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, Jud. Hunedoara, 337012

55

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, Jud. Ialomita, 925200

56

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920002

57

IS 1012

S.C. Agrocom S.A.

Strunga, Jud. Iasi, 707465

58

IS 1540

S.C. Promilch S.R.L.

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

59

MM 793

S.C. Wromsal SRL

Satulung, Jud. Maramures 437270

60

MM 6325

S.C. Ony SRL

Larga, Jud. Maramures, 437317

61

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Jud. Maramures, 437349

62

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Jud. Maramures, 437162

63

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

64

MS 297

S.C. Rodos S.R.L

Faragau, Jud. Mures, 547225

65

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

66

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

67

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

68

MS 5554

S.C. Globivetpharm S.R.L

Batos, Jud. Mures, 547085

69

L12

S.C. Camytex Prod SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615200

70

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, Jud. Neamt, 615100

71

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, Jud. Prahova, 100537

72

SM 4189

S.C. Primalact SRL

Satu Mare, Jud. Satu Mare, 440089

73

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Jud. Salaj, 455200

74

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Jud. Suceava, 725200

75

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Jud. Suceava, 720290

76

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

77

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

78

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos, Jud. Suceava, 727301

79

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

80

TR 78

S.C. Interagro SRL

Zimnicea, Jud. Teleorman, 145400

81

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

82

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

83

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman, 147215

84

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

85

TL 965

S.C. Mineri SRL

Mineri, Jud. Tulcea, 827211

86

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Jud. Vrancea, 620122

87

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, Jud. Vrancea, 627082

88

VN 35

S.C. Monaco SRL

Vrâncioaia, Jud. Vrancea, 627445


PŘÍLOHA II

SEZNAM ZAŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 3

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

L35

S.C. Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

2

L81

S.C. Raraul SA

Campulung Moldovenesc, Jud.Suceava, 725100


PŘÍLOHA III

SEZNAM ZAŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 4

Č.

Vet. č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

L18

S.C. Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, Jud. Bacau, 607630

2

L72

S.C. Lactomuntean SRL

Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345

3

L78

S.C. Romfulda Prod SRL

Beclean, Jud. Bistrita Nasaud, 425100

4

L107

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Sieu Magherus, Jud. Bistrita-Nasaud, 427295

5

L109

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

6

L110

S.C. Lech Lacto SRL

Lechinta, Jud. Bistrita-Nasaud, 427105

7

L3

S.C. Aby Impex SRL

Sendriceni, Jud. Botosani, 717380

8

L4

S.C. Spicul 2 SRL

Dorohoi, Jud. Botosani, 715200

9

L116

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

10

L73

S.C. Eurocheese Productie SRL

Bucuresti, 030608

11

L97

S.C. Terra Valahica SRL

Berca, Jud. Buzau, 127035

12

L129

S.C. Bonas Import Export SRL

Dezmir, Jud. Cluj, 407039

13

L84

S.C. Picolact Prodcom SRL

Iclod, Jud. Cluj, 407335

14

L122

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400236

15

L43

S.C. Lactocorv SRL

Ion Corvin, Jud. Constanta, 907150

16

L40

S.C. Betina Impex SRL

Ovidiu, Jud. Constanta, 905900

17

L41

S.C. Elda Mec SRL

Topraisar, Jud. Constanta, 907210

18

L87

S.C. Niculescu Prod SRL

Cumpana, Jud. Constanta, 907105

19

L118

S.C. Assla Kar SRL

Medgidia, Jud. Constanta, 905600

20

L130

S.C. Muntina Prod SRL

Constanta, Jud. Constanta, 900735

21

L58

S.C. Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, Jud. Dambovita, 130062

22

L82

S.C. Totallact Group S.A.

Dragodana, Jud. Dambovita, 137200

23

L91

S.C. Cosmilact SRL

Schela, Jud. Galati, 807265

24

L55

S.C. Gordon Prod SRL

Bisericani, Jud. Harghita, 535062

25

L65

S.C. Karpaten Milk

Suseni, Jud. Harghita, 537305

26

L124

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, 530242

27

L15

S.C. Teletext SRL

Slobozia, Jud. Ialomita, 920066

28

L99

S.C. Valizvi Prod Com SRL

Garbovi, Jud. Ialomita, 927120

29

L47

S.C. Oblaza SRL

Bârsana, Jud. Maramures, 437035

30

L85

S.C. Avi-Seb Impex SRL

Copalnic, Manastur, Jud. Maramures, 437103

31

L86

S.C. Zea SRL

Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060

32

L16

S.C. Roxar Prod Com SRL

Cernesti, Jud. Maramures, 437085

33

L54

S.C. Rodlacta S.R.L.

Faragau, Jud. Mures, 547225

34

L32

S.C. Hochland Romania SRL

Sighisoara, Jud. Mures, 545400

35

L21

S.C. Industrializarea Laptelui Mures S.A.

Targu Mures, Jud. Mures, 540390

36

L108

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jud. Mures, 547571

37

L121

S.C. Mirdatod Prod S.R.L

Ibanesti, Jud. Mures, 547325

38

L96

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

39

L101

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Jud. Neamt, 615235

40

L106

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

41

L6

S.C Lacta Han Prod SRL

Urecheni, Jud. Neamt, 617490

42

L123

S.C. ProCom Pascal SRL

Pastraveni, Jud. Neamt, 617300

43

L63

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, Jud. Prahova, 107260

44

L50

S.C. Ecolact Prod SRL

Paulesti, Jud. Prahova, 107246

45

L100

S.C. Alto Impex SRL

Provita de Jos, Jud. Prahova, 107477

46

L53

S.C. Friesland Romania SA

Carei, Jud. Satu Mare, 445100

47

L93

S.C. Agrostar Company Lyc SRL

Ciuperceni, Jud. Satu Mare, 447067

48

L120

S.C. Unicarm SRL

Vetis, Jud. Satu Mare, 447355

49

L88

S.C. Agromec Crasna S.A.

Crasna, Jud. Salaj, 457085

50

L89

S.C. Ovinex SRL

Sarmasag, Jud. Salaj, 457330

51

L67

S.C. Gefa Impex SRL

Talmaciu, Jud. Sibiu, 555700

52

L71

S.C. Lacto Sibiana S.A.

Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270

53

L5

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300

54

L36

S.C. Prolact Prod Com SRL

Vicovu de Sus, Jud. Suceava, 727610

55

L83

S.C. Balaceana Prod SRL

Balaceana, Jud. Suceava, 727125

56

L128

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

57

L68

S.C. Aida SRL

Galanesti, Jud. Suceava, 727280

58

L80

S.C. Industrial Marian S.R.L.

Drănceni, Jud. Vaslui, 737220

59

L 136

S.C. Campaei Prest SRL

Hidiseul de Sus, Jud. Bihor, 417277

60

L135

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Jud. Maramures, 430015

61

L134

S.C. Lactocrist S.R.L.

Cristian, Jud. Sibiu, 557085

62

L137

S.C. Dunarea Prod S.R.L.

Milcovul, Jud. Vrancea, 627205


PŘÍLOHA IV

FORMULÁŘ ZPRÁVY PODLE ČLÁNKU 6

Č. zařízení

Název

Adresa

Oblast

Uskutečněný pokrok (stručný popis)

Odhadovaná úroveň shody

(v %)

Plánované datum dosažení shody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oblast

Celkový počet hospodářství s chovem mléčného skotu ke dni

31.12.2009

Počet hospodářství s chovem mléčného skotu produkujících nevyhovující mléko ke dni

31.12.2009

% nevyhovujících hospodářství s chovem mléčného skotu z celkového počtu hospodářství ke dni

31.12.2009

Celkový počet hospodářství s chovem mléčného skotu ke dni

30.11.2010

Počet hospodářství s chovem mléčného skotu produkujících nevyhovující mléko ke dni

30.11.2010

% nevyhovujících hospodářství s chovem mléčného skotu z celkového počtu hospodářství ke dni

30.11.2010

Celkový počet hospodářství s chovem mléčného skotu ke dni

30. září 2011

Počet hospodářství s chovem mléčného skotu produkujících nevyhovující mléko ke dni

30. září 2011

% nevyhovujících hospodářství s chovem mléčného skotu z celkového počtu hospodářství ke dni

30. září 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem v Rumunsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oblast

Celkový počet sběrných míst mléka ke dni

31.12.2009

Počet nevyhovujících sběrných míst mléka ke dni

31.12.2009

% nevyhovujících sběrných míst z celkového počtu sběrných míst ke dni

31.12.2009

Celkový počet sběrných míst mléka ke dni

30.11.2010

Počet nevyhovujících sběrných míst mléka ke dni 30.11.2010

% nevyhovujících sběrných míst z celkového počtu sběrných míst ke dni

30.11.2010

Celkový počet sběrných míst mléka ke dni 30. září 2011

% nevyhovujících sběrných míst z celkového počtu sběrných míst ke dni

30. září 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem v Rumunsku

 

 

 

 

 

 

 

 


27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/71


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. listopadu 2009,

na jehož základě se Francie zmocňuje uzavřít dohodu se Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou, pokud jde o to, aby se s převody finančních prostředků mezi Francií a těmito územími zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006

(oznámeno pod číslem K(2009) 9254)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2009/853/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci podávaných v souvislosti s převodem finančních prostředků (1), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

s ohledem na žádost Francie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. listopadu 2007 požádala Francie o výjimku na základě článku 17 nařízení (ES) č. 1781/2006, pokud jde o převod finančních prostředků mezi Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou na straně jedné a Francií na straně druhé.

(2)

V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1781/2006 se ode dne 4. prosince 2007 s převody finančních prostředků mezi Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou na straně jedné a Francií na straně druhé dočasně zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie.

(3)

Členské státy byly na zasedání výboru pro předcházení praní špinavých peněz a financování teroristů dne 16. června 2009 informovány, že Komise dospěla k závěru, že obdržela všechny potřebné informace pro posouzení žádosti podané Francií.

(4)

Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie a Wallis a Futuna nejsou podle článku 299 Smlouvy o ES součástí území Společenství. Avšak Saint Pierre a Miquelon a Mayotte jsou rozhodnutím Rady ze dne 31. prosince 1998, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie a Wallis a Futuna pak protokolem 27 o Francii, který je součástí přílohy Smlouvy o Evropském společenství, součástí měnové zóny Francie. Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie a Wallis a Futuna tedy splňují kritéria stanovená v čl. 17 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1781/2006.

(5)

Poskytovatelé platebních služeb na Saint Pierru a Miquelonu, Mayotte, Nové Kaledonii, ve Francouzské Polynésii a na Wallisu a Futuně se přímo podílejí na platebních a zúčtovacích systémech ve Francii, konkrétně na systému CORE nebo TARGET2-Banque de France. Splňují proto kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1781/2006.

(6)

Aby byla nařízení ES uplatnitelná na Saint Pierru a Miquelonu, Mayotte, Nové Kaledonii, ve Francouzské Polynésii a na Wallisu a Futuně, je třeba, aby pro tento účel Francie přijala specifické právní předpisy. Přijetím francouzského nařízení č. 2009-102 ze dne 30. ledna 2009 o informacích o plátci podávaných v souvislosti s obousměrným převodem finančních prostředků mezi Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou na straně jedné a Francií na straně druhé se zajišťuje, že tato území provedla do svých právních předpisů ustanovení, která jsou shodná s ustanoveními nařízení (ES) č. 1781/2006.

(7)

Francouzské nařízení č. 2009-103 ze dne 30. ledna 2009, týkající se zmrazení aktiv, zejména v boji proti financování terorismu, zajišťuje, že na Saint Pierru a Miquelonu, Mayotte, Nové Kaledonii, ve Francouzské Polynésii a na Wallisu a Futuně jsou zavedena vhodná opatření, která ukládají finanční pokuty subjektům nebo osobám uvedeným na seznamech OSN nebo Evropské unie.

(8)

Francouzské nařízení č. 2006-60 ze dne 19. ledna 2006, kterým se modernizují finanční a hospodářské právní předpisy uplatnitelné na Mayotte, Nové Kaledonii, ve Francouzské Polynésii a na Wallisu a Futuně, francouzský výnos č. 2006-736 ze dne 26. června 2006, týkající se boje proti praní špinavých peněz a upravující finanční a monetární kodex, jakož i francouzský zákon č. 2004-130 ze dne 11. února 2004, kterým se reformuje statut určitých soudních a právnických profesí, zajišťují, že na Saint Pierru a Miquelonu, Mayotte, Nové Kaledonii, ve Francouzské Polynésii a na Wallisu a Futuně je zavedený režim boje proti praní špinavých peněz, který je rovnocenný s režimem platným na území Francie, pokud jde o převod finančních prostředků.

(9)

Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie a Wallis a Futuna proto přijaly předpisy totožné ustanovení nařízení (ES) č. 1781/2006 a vyžadují od příslušných poskytovatelů platebních služeb, aby je uplatňovali, a plnili tak kritérium stanovené v čl. 17 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.

(10)

Je proto vhodné Francii udělit požadovanou výjimku.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro předcházení praní peněz a financování terorismu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Francie se zmocňuje uzavřít dohodu se Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallis a Futunou s cílem dosáhnout toho, aby se s převody finančních prostředků mezi Saint Pierrem a Miquelonem, Mayotte, Novou Kaledonií, Francouzskou Polynésií a Wallisem a Futunou na straně jedné a Francií na straně druhé zacházelo jako s převody finančních prostředků v rámci Francie pro účely nařízení (ES) č. 1781/2006.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francii.

V Bruselu dne 26. listopadu 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

27.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/73


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/854/SZBP

ze dne 20. listopadu 2009,

kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. listopadu 2005 přijala Rada společnou akci 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Dne 10. listopadu 2008 přijala Rada společnou akci 2008/862/SZBP (2), kterou se společná akce 2005/889/SZBP mění a její použitelnost prodlužuje do 24. listopadu 2009.

(3)

Použitelnost společné akce 2005/889/SZBP by měla být dále prodloužena do 24. května 2010,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2005/889/SZBP se mění takto:

1)

v článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka na krytí výdajů souvisejících s misí pro období od 25. listopadu 2009 do 24. května 2010 činí 1 120 000 EUR.“;

2)

v článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Její použitelnost končí dnem 24. května 2010.“;

3)

článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Přezkum

Tato společná akce bude přezkoumána do 15. dubna 2010.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 98.