ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.291.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 291

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
7. listopadu 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1062/2009 ze dne 26. října 2009 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1063/2009 ze dne 6. listopadu 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1065/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1278/2008

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1066/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1329/2008

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2009 ze dne 6. listopadu 2009, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (La Bella della Daunia (CHOP))

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1068/2009 ze dne 6. listopadu 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

22

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada a Komise

 

 

2009/816/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 19. října 2009 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

24

 

 

Rada

 

 

2009/817/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2009 o jmenování jednoho francouzského člena Výboru regionů

26

 

 

Komise

 

 

2009/818/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2009) 8454)  ( 1 )

27

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

2009/819/ES

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se mění rozhodnutí o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů podle článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

29

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/820/SZBP ze dne 23. října 2009 o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie

40

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace (Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009)

42

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 290 ze dne 6.11.2009)

43

 

*

Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu 2009/674/ES ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 (Úř. věst. L 255 ze dne 26.9.2009)

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1061/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na právní předpisy o společné organizaci zemědělských trhů a na předpisy přijaté podle článku 308 Smlouvy, které jsou použitelné na zboží vyrobené ze zemědělských produktů, a zejména na ustanovení těchto předpisů připouštějící výjimku z obecné zásady, podle níž mohou být množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem nahrazena pouze opatřeními upravenými v těchto předpisech,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2603/69 ze dne 20. prosince 1969, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz (1), bylo několikrát podstatně změněno (2). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Společná obchodní politika by měla být založena na jednotných zásadách, mimo jiné i pokud jde o vývoz.

(3)

Je tudíž třeba zavést společná pravidla pro vývoz ze Společenství.

(4)

Ve všech členských státech je vývoz téměř úplně liberalizován. Za těchto podmínek je tudíž možné přijmout za zásadu Společenství, že vývoz do třetích zemí nepodléhá žádným množstevním omezením, s výhradou výjimek stanovených tímto nařízením a aniž jsou dotčena opatření, jež mohou členské státy přijmout v souladu se Smlouvou.

(5)

V případě, kdy se členský stát v důsledku neobvyklého vývoje trhu domnívá, že by mohla být nezbytná ochranná opatření, by měla být informována Komise.

(6)

Je nezbytné, aby se na úrovni Společenství a v poradním výboru přezkoumaly zejména na základě těchto informací podmínky vývozu, vývoj vývozní, různá hlediska hospodářské a obchodní situace a nutnost přijetí případných opatření.

(7)

Z tohoto zkoumání může vyplynout, že by Společenství mělo uplatnit dohled nad určitým vývozem nebo zavést prozatímní ochranná opatření jako ochranu proti nepředvídaným praktikám. Z důvodu potřeby rychlého a účinného postupu je třeba k přijetí takových opatření zmocnit Komisi, aniž je dotčen pozdější postoj Rady, která je příslušná vytyčovat politiku v souladu se zájmy Společenství.

(8)

Ochranná opatření vynucená zájmy Společenství by měla být přijímána v souladu se stávajícími mezinárodními závazky.

(9)

Jeví se jako účelné, aby členské státy mohly za určitých okolností přijímat prozatímní ochranná opatření.

(10)

Je žádoucí, aby během uplatňování ochranných opatření mohly probíhat konzultace zaměřené na posouzení účinků opatření a ověření toho, zda jsou dodržovány podmínky pro jejich uplatňování.

(11)

Je nezbytné umožnit členským státům, které jsou vázány mezinárodními závazky zavádějícími v případě skutečných nebo potenciálních obtíží s dodávkami systém alokace ropných produktů mezi smluvními stranami, aby plnily z toho plynoucí závazky vůči třetím zemím, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství přijaté za stejným účelem. Toto oprávnění by mělo platit do té doby, než Komise přijme příslušná opatření v souladu se závazky přijatými Společenstvím nebo všemi členskými státy.

(12)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny průmyslové i zemědělské produkty. Mělo by se doplňovat s právními předpisy o společné organizaci zemědělských trhů a zvláštními předpisy vydanými na základě článku 308 Smlouvy, které jsou použitelné na zboží vyrobené ze zemědělských produktů. Je však třeba zabránit tomu, aby ustanovení tohoto nařízení a ustanovení výše uvedených právních předpisů, zejména jejich ochranné doložky, zdvojovaly právní úpravu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZÁKLADNÍ ZÁSADA

Článek 1

Vývoz produktů z Evropského společenství do třetích zemí je volný, to znamená, že nepodléhá žádným množstevním omezením s výjimkou omezení uplatňovaných v souladu s tímto nařízením.

KAPITOLA II

POSTUP PRO KONZULTACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Článek 2

Pokud se členský stát v důsledku neobvyklého vývoje trhu domnívá, že by mohla být nezbytná ochranná opatření ve smyslu kapitoly III, sdělí to Komisi, která uvědomí ostatní členské státy.

Článek 3

1.   Na žádost členského státu nebo z podnětu Komise lze kdykoli zahájit konzultace.

2.   Konzultace se uskuteční do čtyř pracovních dnů poté, co Komise obdrží oznámení uvedené v článku 2, a v každém případě před zavedením jakéhokoli opatření na základě článků 5, 6 a 7.

Článek 4

1.   Konzultace se konají v poradním výboru (dále jen „výbor“) složeném ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2.   Výbor svolává předseda, který sdělí členským státům v co nejkratší době veškeré potřebné informace.

3.   Konzultace se týkají zejména:

a)

podmínek vývozu, vývoje vývozu a různých hledisek hospodářské a obchodní situace předmětného produktu;

b)

případných opatření, která by bylo vhodné přijmout.

Článek 5

Za účelem posouzení hospodářské a obchodní situace určitého produktu může Komise požadovat po členských státech, aby jí poskytly statistické údaje o vývoji trhu tohoto produktu a za tím účelem vykonávaly v souladu se svými právními předpisy a s postupem, jenž určí Komise, dohled nad jeho vývozem. Členské státy přijmou opatření, jež jsou nezbytná pro uskutečnění požadavků Komise, a předávají Komisi požadované údaje. Komise uvědomí ostatní členské státy.

KAPITOLA III

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Článek 6

1.   Za účelem zabránění kritické situaci, která by nastala v důsledku nedostatku základních produktů, nebo za účelem nápravy takové situace, a pokud zájmy Společenství vyžadují okamžitý zásah, může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a s přihlédnutím k povaze produktů a dalším zvláštnostem dotyčných transakcí vývoz produktu podmínit předložením vývozního povolení, které je udělováno podle pravidel a v mezích stanovených Komisí až do okamžiku, než Rada vydá rozhodnutí na základě článku 7.

2.   Přijatá opatření jsou sdělena Radě a členským státům; jsou okamžitě použitelná.

3.   Tato opatření mohou být omezena na vývoz do určitých zemí nebo na vývoz z určitých oblastí Společenství. Nedotýkají se produktů, které jsou již na cestě k hranici Společenství.

4.   Pokud o zásah Komise požádal členský stát, přijme Komise rozhodnutí ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Jestliže Komise žádost zamítne, neprodleně sdělí své rozhodnutí Radě, jež může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí.

5.   Kterýkoli členský stát může Radě předložit k posouzení přijatá opatření ve lhůtě dvanácti pracovních dnů od jejich sdělení členským státům. Rada může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí.

6.   Pokud Komise uplatní odstavec 1, předloží Radě návrh vhodných opatření uvedených v článku 7 ve lhůtě dvanácti pracovních dnů od vstupu v platnost opatření, které přijala. Pokud Rada do šesti týdnů od vstupu opatření přijatého Komisí v platnost nepřijme žádné rozhodnutí k tomuto návrhu, považuje se takové opatření za zrušené.

Článek 7

1.   Pokud to vyžadují zájmy Společenství, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise přijmout vhodná opatření,

a)

aby zabránila kritické situaci, jež by nastala v důsledku nedostatku základních produktů, nebo k nápravě takové situace;

b)

aby umožnila plnění mezinárodních závazků přijatých Společenstvím nebo všemi jeho členskými státy, zejména v oblasti obchodu se základními produkty.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 mohou být omezena na vývoz do určitých zemí nebo na vývoz z určitých oblastí Společenství. Nedotýkají se produktů, které jsou již na cestě k hranici Společenství.

3.   Při zavádění množstevních omezení vývozu se přihlíží zejména:

a)

k objemu zboží vyváženého na základě smluv uzavřených za běžných podmínek před vstupem ochranného opatření ve smyslu této kapitoly v platnost a oznámených Komisi dotyčným členským státem podle jeho vnitrostátních předpisů;

b)

k tomu, aby nebylo ohroženo dosažení cíle sledovaného zavedením množstevních omezení.

Článek 8

1.   Po dobu, kdy jsou uplatňována opatření uvedená v článcích 6 a 7, se ve výboru na žádost členského státu nebo z podnětu Komise konají konzultace s cílem:

a)

posoudit účinky uvedených opatření;

b)

ověřit, zda jsou stále splněny podmínky pro jejich uplatňování.

2.   Má-li Komise za to, že je třeba zrušit nebo změnit některé opatření uvedené v článcích 6 a 7, postupuje takto:

a)

pokud Rada k opatřením Komise nepřijala žádné rozhodnutí, Komise je neprodleně změní nebo zruší a ihned předá zprávu Radě;

b)

v ostatních případech Komise navrhne Radě, aby byla opatření přijatá Radou zrušena nebo změněna. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

U produktů uvedených v příloze I jsou členské státy do doby, než Rada přijme příslušná opatření v souladu s mezinárodními závazky přijaté Společenstvím nebo všemi jeho členskými státy, oprávněny, aniž jsou dotčena pravidla přijatá Společenstvím v této oblasti, vytvořit mechanismy pro případ krize zavedením alokační povinnosti vůči třetím zemím podle mezinárodních závazků přijatých před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Členské státy uvědomí Komisi o opatřeních, která hodlají přijmout. Komise sdělí přijatá opatření Radě a ostatním členským státům.

Článek 10

Aniž jsou dotčeny jiné předpisy Společenství, nevylučuje toto nařízení přijetí nebo uplatňování množstevních omezení vývozu členským státem z důvodu veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí a zvířat, ochrany rostlin, ochrany národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 11

Toto nařízení nebrání používání právních předpisů o společné organizaci zemědělských trhů ani zvláštních předpisů přijatých podle článku 308 Smlouvy vztahujících se na zboží vyrobené ze zemědělských produktů; uplatňuje se jako doplněk k těmto nástrojům.

Článek 6 se však nepoužije na produkty upravené těmito předpisy, pro které pravidla Společenství o obchodu se třetími zeměmi stanoví možnost uplatnění množstevních omezení vývozu. Článek 5 se nepoužije na produkty upravené těmito předpisy, u kterých pravidla Společenství o obchodu se třetími zeměmi vyžadují vystavení licence nebo jiného vývozního dokladu.

Článek 12

Nařízení (EHS) č. 2603/69 ve znění aktů uvedených v příloze II se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 19. října 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. L 324, 27.12.1969, s. 25.

(2)  Viz příloha II.


PŘÍLOHA I

Produkty uvedené v článku 9

Kód KN

Popis

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje:

2710 11 11 až 2710 11 90

Lehké oleje

2710 19 11 až 2710 19 29

Střední oleje

2710 19 31 až 2710 19 99

Těžké oleje, kromě olejů mazacích používaných v hodinářství a podobně, dodávané v malých nádobách o obsahu nižším než 250 g čisté váhy oleje

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky:

– Zkapalněné:

2711 12

– – Propan:

– – – Propan o čistotě nejméně 99 %

– – – Ostatní

2711 13

– – Butany

– V plynném stavu:

ex 2711 29 00

– – Ostatní:

– – – Propan

– – – Butan


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (EHS) č. 2603/69

(Úř. věst. L 324, 27.12.1969, s. 25).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 234/71

(Úř. věst. L 28, 4.2.1971, s. 2).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 1078/71

(Úř. věst. L 116, 28.5.1971, s. 5).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2182/71

(Úř. věst. L 231, 14.10.1971, s. 4).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2747/72

(Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 150).

pouze čl. 1 první odrážka

Nařízení Rady (EHS) č. 1275/75

(Úř. věst. L 131, 22.5.1975, s. 1).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 1170/76

(Úř. věst. L 131, 20.5.1976, s. 5).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 1934/82

(Úř. věst. L 211, 20.7.1982, s. 1).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3918/91

(Úř. věst. L 372, 31.12.1991, s. 31).

 


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2603/69

Toto nařízení

Články 1 až 6

Články 1 až 6

Čl. 7 odst. 1 návětí

Čl. 7 odst. 1 návětí

Čl. 7 odst. 1 první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Čl. 7 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b)

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 3 návětí

Čl. 7 odst. 3 návětí

Čl. 7 odst. 3 první odrážka

Čl. 7 odst. 3 písm. a)

Čl. 7 odst. 3 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 3 písm. b)

Článek 8

Článek 9

Článek 8

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Čl. 12 odst. 1

Čl. 11 první pododstavec

Čl. 12 odst. 2

Čl. 11 druhý pododstavec

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Příloha I

Příloha II

Příloha I

Příloha II

Příloha III


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/8


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1062/2009

ze dne 26. října 2009

o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2010 až 2012 a o zrušení nařízení (ES) č. 824/2007

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zásobování Společenství některými produkty rybolovu je v současné době závislé na dovozu ze třetích zemí. V posledních 10 letech míra soběstačnosti EU, pokud jde o produkty rybolovu, poklesla z 57 % na 36 %. V zájmu Společenství je v rámci příslušné výše celních kvót Společenství částečně nebo zcela pozastavit uplatňování cel na tyto produkty. Aby nedošlo k ohrožení produkce těchto produktů ve Společenství a zajistilo se přiměřené zásobování zpracovatelského průmyslu v EU, je třeba otevřít takové kvóty podle citlivosti daného produktu na trhu Společenství. Je proto vhodné otevřít tyto celní kvóty na období 2010 až 2012 a cla snížit, nebo zrušit.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 824/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Společenství pro některé produkty rybolovu pro období 2007 až 2009 (1) by mělo být nahrazeno tímto nařízením, aby bylo možné zaručit náležité podmínky pro zásobování odvětví Společenství v období 2010 až 2012.

(3)

Všem dovozcům Společenství by měl být k těmto celním kvótám zajištěn rovný a trvalý přístup a sazby stanovené pro tyto kvóty by měly být stejnoměrně uplatňovány na veškerý dovoz dotyčných produktů do všech členských států, dokud se celní kvóty nevyčerpají.

(4)

Pro zajištění účinnosti společné správy celních kvót by mělo být členským státům umožněno čerpat z výše kvót potřebná množství odpovídající jejich skutečnému dovozu. Protože tento způsob správy vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí, měla by být Komise především schopna sledovat tempo, jakým jsou kvóty čerpány, a podle toho členské státy informovat.

(5)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), stanoví systém správy celních kvót, který se řídí chronologickým sledem dat přijetí prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu. Celní kvóty otevřené tímto nařízením by měly Komise a členské státy spravovat v souladu s uvedeným systémem.

(6)

Nařízení (ES) č. 824/2007 by proto mělo být zrušeno s účinkem od 1. ledna 2010.

(7)

Vzhledem k naléhavým důvodům je třeba udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Dovozní cla u produktů uvedených v příloze se pozastavují, a to v celních kvótách, na úrovních sazeb pro jednotlivá období a ve výších tam stanovených.

2.   Na dovoz produktů uvedených v příloze se kvóty uvedené v odstavci 1 vztahují pouze v případě, že je deklarovaná celní hodnota rovna alespoň referenční ceně, která byla nebo má být stanovena podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (3).

Článek 2

Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Komise a celní orgány členských států úzce spolupracují, aby zajistily řádné řízení a kontrolu uplatňování tohoto nařízení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 824/2007 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010 do dne 31. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 26. října 2009.

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Roční výše kvóty

(v tunách) (7)

Clo

Kvótové období

09.2759

ex 0302 50 10

20

Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma jater, jiker a mlíčí, čerstvá, chlazená nebo zmrazená, na zpracování (1)  (2)

80 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida, solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, na zpracování (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Treskovník novozélandský (Macruronus spp.), zmrazené filé a ostatní maso, na zpracování (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Štikozubec (Merluccius spp. vyjma Merluccius merluccius, Urophycis spp.) a hruj černá (Genypterus blacodes), zmrazené, na zpracování (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Ančovičky (Engraulis anchoita), solené nebo ve slaném nálevu, ne však sušené nebo uzené, na zpracování (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2788

ex 0302 40 00

10

Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) o kusové hmotnosti převyšující 100 g nebo řezy o kusové hmotnosti převyšující 80 g, vyjma játra, jikry a mlíčí, na zpracování (1)  (2)

20 000

0 %

1.10.2010-31.12.2010

ex 0303 51 00

10

1.10.2011-31.12.2011

ex 0304 19 97

10

1.10.2012-31.12.2012

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Sledi, kořenění a/nebo naložení v octu, ve slaném nálevu, konzervovaní v barelech o čisté suché hmotnosti nejméně 70 kg, na zpracování (1)  (2)

10 000 (6)

6 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2790

ex 1604 14 16

20

30

40

95

Filé známé jako „hřbety“ tuňáků a tuňáků pruhovaných, na zpracování (1)  (2)

15 000

6 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2774

ex 0304 29 58

10

Štikozubec (Merluccius productus), zmrazené filé a mleté maso na zpracování (1)  (2)

12 000

4 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 51

10

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živé, chlazené, zmrazené, na zpracování (1)  (2)  (3)

750

6 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Krevety a garnáti druhu Pandalus borealis; uvařené a vyloupané, na zpracování (1)  (2)  (4)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Pouzdro (5) olihně (Ommastrephes spp. – vyjma Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., zmrazené, s kůží a ploutvemi, na zpracování (1)  (2)

45 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Tělo olihně (Ommastrephes spp. – vyjma Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) a Illex spp., zmrazené celé nebo zmrazená chapadla a ploutve, na zpracování (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, zmrazené, na zpracování (1)  (2)

55 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

09.2776

ex 0304 29 21

10

Treska (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zmrazené filé a maso, na zpracování (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Platýs, zmrazené filé a ostatní rybí maso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra) na zpracování (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex 0304 99 99

65

09.2777

ex 0303 79 55

40

Treska pestrá (Theragra chalcogramma), zmrazená, na zpracování (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2010-31.12.2012


(1)  Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v příslušných ustanoveních Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93).

(2)  Tato kvóta se vztahuje na produkty určené k jakýmkoliv zpracovatelským úkonům, nejedná-li se o jeden nebo více z úkonů následujících:

čištění, kuchání, odstranění hlavy a ocasu, dělení (vyjma dělení na kostky, filetování, výrobu plátků nebo dělení zmrazených bloků nebo dělení zmrazených bloků prokládaného filé),

vzorkování, třídění, etiketování, balení, chlazení, zmrazování, hluboké zmrazování, rozmrazování, oddělování.

Kvóta se nevztahuje na produkty určené k dalšímu zpracování (nebo úkonům), jež k udělení kvóty opravňuje (opravňují), pokud toto zpracování (nebo úkony) probíhá (probíhají) na úrovni maloobchodního prodeje nebo v restauračních provozech. Snížení cel se vztahuje pouze na ryby určené k lidské spotřebě

(3)  Kvóta však bude přidělena produktům kódů KN 0306111010 a 0306119010, projdou-li jedním nebo oběma z následujících zpracovatelských úkonů:

dělení zmrazeného výrobku, tepelné zpracování zmrazeného produktu za účelem odstranění vnitřního odpadového materiálu.

(4)  Kvóta však bude přidělena produktům kódů KN 1605201050 a 1605209945, projdou-li následujícím zpracovatelským úkonem:

zpracování krevet a garnátů ošetřením balicími plyny, jak stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.).

(5)  Tělo hlavonožce nebo olihně bez hlavy a bez chapadel.

(6)  Vyjádřeno podle čisté odkapané hmotnosti.

(7)  Vyjádřeno podle čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak.


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1063/2009

ze dne 6. listopadu 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

42,8

MK

24,1

TR

59,7

ZZ

42,2

0707 00 05

EG

114,7

JO

161,3

TR

126,4

ZZ

134,1

0709 90 70

MA

62,4

TR

110,8

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

78,8

ZZ

78,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

49,8

HR

37,0

TR

79,1

UY

49,8

ZZ

53,9

0805 50 10

AR

64,5

TR

78,0

ZA

72,6

ZZ

71,7

0806 10 10

AR

205,2

BR

239,4

EG

85,0

LB

223,8

TR

121,7

US

259,8

ZZ

189,2

0808 10 80

AU

227,7

CA

70,7

MK

20,3

NZ

94,2

US

94,4

ZA

75,9

ZZ

97,2

0808 20 50

CN

65,4

ZZ

65,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1064/2009

ze dne 4. listopadu 2009

o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohodou uzavřenou formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), schválenou rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), jakož i dohodou mezi Evropským společenstvím a kanadskou vládou o uzavření jednání podle odstavce 6 článku XXIV GATT (4), schválenou rozhodnutím Rady 2007/444/ES (5), se Společenství zavázalo na ročním základě otevřít zvláštní dovozní celní kvóty ve výši 50 000 tun pro sladovnický ječmen.

(2)

Prováděcí pravidla pro správu této kvóty jsou v současné době stanovena nařízením Komise (ES) č. 1215/2008 ze dne 5. prosince 2008 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (6).

(3)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo být pozitivním použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se tyto kvóty spravovaly metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(4)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý, jakož i stávajících podmínek na trhu, je třeba, aby se čl. 308c odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 nepoužil pro kvótové období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

(5)

Článek 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (8), stanoví celní dohled nad zbožím propuštěným do volného oběhu se sníženým clem v důsledku jeho konečného použití ke zvláštním účelům. Je třeba zabezpečit, aby sladovnický ječmen dovezený v rámci celní kvóty byl určený pro produkci piva zrajícího v sudech obsahujících bukové dřevo v souladu s mezinárodními závazky Společenství.

(6)

Je třeba stanovit vysokou jistotu s cílem zabezpečit řádnou správu kvót. Uvedenou jistotu je třeba zachovat během celé doby zpracování.

(7)

Vzhledem k specifické kvalitě sladovnického ječmene dováženého ze Spojených států amerických v rámci této kvóty by se měla snížit výše jistoty na dovozy s osvědčením o shodě, která byla schválena s vládou Spojených států v souladu s postupem správní spolupráce stanovené v článcích 63, 64 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(8)

Nařízení (ES) č. 1215/2008 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým. Je však vhodné zachovat uvedené nařízení použitelné na dovozní licence vydané pro kvótová období pro dovoz, která předcházejí obdobím stanoveným tímto nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se otevírá celní kvóta pro dovoz 50 000 tun sladovnického ječmene kódu KN 1003 00 určeného k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo. Pořadové číslo kvóty je 09.0076.

2.   Celní kvóta uvedená v odstavci 1 bude spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí pro kvótové období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

3.   Celní kvóta stanovená v odstavci 1 se otevírá na jednoletém základě pro období od 1. ledna do 31. prosince („kvótové období pro dovoz“). Dovozní clo v rámci celní kvóty činí výši 8 EUR za tunu.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„poškozenými zrny“ se rozumějí zrna ječmene, jiných obilovin nebo ovsa hluchého, která vykazují poškození včetně zkažení způsobeného nákazou, mrazem, horkem, hmyzem nebo houbami, špatným počasím a jakékoli jiné formy fyzického poškození;

b)

„ječmenem řádné a uspokojivé obchodní jakosti“ se rozumějí zrna ječmene nebo kusy zrn ječmene, které nejsou poškozené ve smyslu písmene a), s výjimkou zrn poškozených mrazem nebo houbami.

Článek 3

1.   Právo využívat celní kvótu uvedenou v prvním článku se uděluje, jen pokud dovezený ječmen odpovídá těmto kritériím:

a)

měrná hmotnost: 60,5 kg/hl nebo více,

b)

poškozená zrna: 1 % nebo méně,

c)

obsah vlhkosti: 13,5 % nebo méně,

d)

ječmen řádné a uspokojivé obchodní jakosti: nejméně 96 %.

2.   Soulad s kritérii jakosti podle odstavce 1 se osvědčuje jedním z těchto dokumentů:

a)

osvědčení o analýze, kterou na žádost dovozce provedl celní úřad propouštějící zboží do volného oběhu, nebo

b)

osvědčení o shodě pro dovezený ječmen, které vydal vládní orgán země původu uznaný Komisí.

Článek 4

1.   V souladu s článkem 166 nařízení (ES) č. 450/2008 podléhá ječmen dovezený v rámci této kvóty celnímu dohledu s cílem zabezpečit, aby:

a)

byl zpracován na slad do šesti měsíců ode dne propuštění do volného oběhu a

b)

byl takto vyrobený slad použit k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo nejpozději do 150 dnů ode dne zpracování ječmene na slad.

Dovezený ječmen se považuje za zpracovaný, jakmile byl sladovnický ječmen namočen.

2.   Aby se zajistilo plnění povinnosti podle odstavce 1 a vybírání cel nezaplacených v případě nedodržení této povinnosti, musejí dovozci složit u příslušných celních orgánů jistotu. Výše této jistoty činí 85 EUR za tunu. Pokud je k zásilkám sladovnického ječmene přiloženo osvědčení o shodě vydané Federal Grain Inspection Service (Federální odbor pro kontrolu obilovin, dále jako FGIS) podle článku 8, snižuje se jistota na 10 EUR za tunu.

3.   Jistoty uvedené v odstavci 2 se uvolní bezprostředně po předložení důkazu dotyčným celním orgánům o tom, že:

a)

jakost ječmene zjištěná na základě osvědčení o shodě nebo osvědčení o analýze splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 a

b)

povinnost zpracování uvedená v odstavci 1 byla v uvedené lhůtě skutečně dodržena.

Článek 5

Osvědčení vydaná FGIS pro sladovnický ječmen určený k produkci piva zrajícího v sudech s obsahem bukového dřeva, jejichž nevyplněný vzor je uvedený v příloze tohoto nařízení, uznává Komise oficiálně v souladu s postupem správní spolupráce stanoveným v článcích 63, 64 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93. Pokud analytické parametry uvedené v osvědčení o shodě, které vydal FGIS, vykazují shodu s normami jakosti pro sladovnický ječmen stanovenými v článku 3, odeberou se v každém vstupním přístavu vzorky nejméně ze 3 % nákladu dovezeného v daném hospodářském roce. Vyobrazení razítek schválených vládou Spojených států amerických se členským státům oznámí nejvhodnějšími prostředky.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 1215/2008 se zrušuje. Používá se však nadále u práv vyplývajících z licencí vydaných pro rok 2009 až do jejich vypršení.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53.

(6)  Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 20.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Vzor nevyplněného osvědčení o shodě, které schválila vláda Spojených států amerických pro sladovnický ječmen určený k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo.

Image


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1065/2009

ze dne 5. listopadu 2009,

kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1278/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), a zejména na čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přezkoumání situace ukázalo existenci rizika, že bude podán příliš vysoký počet žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa zavedenou nařízením Komise (ES) č. 1278/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v Irsku (3).

(2)

Je proto třeba pozastavit používání režimu zavedeného nařízením (ES) č. 1278/2008 a dotyčné žádosti zamítnout.

(3)

S cílem zamezit spekulacím by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Používání nařízení (ES) č. 1278/2008 se pozastavuje na období od 8. listopadu 2009 do 13. listopadu 2009. Žádosti o uzavření smlouvy podané v tomto období se nepřijímají.

2.   Žádosti předložené od 3. listopadu 2009, o jejichž přijetí by se rozhodovalo v období uvedeném v prvním odstavci, se zamítají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 78.


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1066/2009

ze dne 5. listopadu 2009,

kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (ES) č. 1329/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), a zejména na čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přezkoumání situace ukázalo existenci rizika, že bude podán příliš vysoký počet žádostí o podporu soukromého skladování vepřového masa zavedenou nařízením Komise (ES) č. 1329/2008 ze dne 22. prosince 2008, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v části Spojeného království (3).

(2)

Je proto třeba pozastavit používání režimu zavedeného nařízením (ES) č. 1329/2008 a dotyčné žádosti zamítnout.

(3)

S cílem zamezit spekulacím by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Používání nařízení (ES) č. 1329/2008 se pozastavuje na období od 8. listopadu 2009 do 13. listopadu 2009. Žádosti o uzavření smlouvy podané v tomto období se nepřijímají.

2.   Žádosti předložené od 3. listopadu 2009, o jejichž přijetí by se rozhodovalo v období uvedeném v prvním odstavci, se zamítají.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 56.


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1067/2009

ze dne 6. listopadu 2009,

kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (La Bella della Daunia (CHOP))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 prověřila Komise žádost Itálie o schválení změn ve specifikaci chráněného označení původu „La Bella della Daunia“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 2400/96 (2) ve znění nařízení (ES) č. 1904/2000 (3).

(2)

Jelikož dané změny nejsou menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, zveřejnila Komise žádost o změny podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4). Vzhledem k tomu, že Komisi nebyla předložena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, je třeba změny schválit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny ve specifikaci zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvalují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 57.

(4)  Úř. věst. C 71, 25.3.2009, s. 28.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

La Bella della Daunia (CHOP)


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1068/2009

ze dne 6. listopadu 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1043/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 7. listopadu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 289, 5.11.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 7. listopadu 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

35,56

0,62

1701 11 90 (1)

35,56

4,24

1701 12 10 (1)

35,56

0,48

1701 12 90 (1)

35,56

3,94

1701 91 00 (2)

40,49

5,32

1701 99 10 (2)

40,49

2,19

1701 99 90 (2)

40,49

2,19

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada a Komise

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/24


ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

ze dne 19. října 2009

o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2009/816/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 poslední větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2 a články 93, 94, 133 a 181a ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na schválení Rady podle článku 101 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii byl jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsán dne 9. prosince 2008 v souladu s rozhodnutím Rady 2009/173/ES (2).

(2)

Až do vstupu v platnost byl protokol ode dne 1. ledna 2007 uplatňován prozatímně.

(3)

Protokol by měl být uzavřen,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii se schvaluje jménem Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a členských států.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí (3).

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle článku 3 protokolu jménem Evropského společenství a jeho členských států. Předseda Komise současně provede takové oznámení jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

V Lucemburku dne 19. října 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 62, 6.3.2009, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 62, 6.3.2009, s. 9.


Rada

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. října 2009

o jmenování jednoho francouzského člena Výboru regionů

(2009/817/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh předložený francouzskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po skončení mandátu pana Bernarda SOULAGE se uvolnilo místo člena Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, znovu jmenován:

pan Bernard SOULAGE, Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 27. října 2009.

Za Radu

předseda

C. BILDT


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komise

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. listopadu 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti

(oznámeno pod číslem K(2009) 8454)

(Text s významem pro EHP)

(2009/818/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (4), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala několik ochranných opatření týkajících se influenzy ptáků v důsledku ohniska této nákazy v jihovýchodní Asii, které vzniklo v prosinci 2003 a bylo způsobeno vysoce patogenním virem influenzy ptáků podtypu H5N1.

(2)

Uvedená opatření jsou stanovena zejména v rozhodnutí Komise 2005/692/ES ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (5), rozhodnutí Komise 2005/731/ES ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků (6), rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (7), a rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (8).

(3)

Rozhodnutím Komise 2009/6/ES ze dne 17. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti (9), byla prodloužena doba použitelnosti uvedených čtyř rozhodnutí do 31. prosince 2009.

(4)

Ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 se nadále vyskytují u drůbeže a volně žijících ptáků a v důsledku úzkého kontaktu člověka s nakaženými ptáky dochází ve třetích zemích nadále k nákaze lidí touto chorobou, někdy se smrtelnými následky. Přetrvává tudíž riziko, že se tato nákaza může rozšířit ze třetích zemí do členských států.

(5)

Kromě omezení přímého rizika vyplývajícího z dovozu drůbeže, drůbežích produktů a ptáků v zájmovém chovu je proto vhodné zachovat opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a zachovat systémy včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech.

(6)

Je proto třeba zachovat opatření stanovená v rozhodnutích 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES, aby se snížilo riziko přenosu této nákazy.

(7)

Doba použitelnosti uvedených rozhodnutí by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2010.

(8)

Rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 7 rozhodnutí 2005/692/ES se datum „31. prosince 2009“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

Článek 2

V článku 4 rozhodnutí 2005/731/ES se datum „31. prosince 2009“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

Článek 3

V článku 4 rozhodnutí 2005/734/ES se datum „31. prosince 2009“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

Článek 4

V článku 6 rozhodnutí 2007/25/ES se datum „31. prosince 2009“ nahrazuje datem „31. prosince 2010“.

Článek 5

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a uvedená opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 263, 8.10.2005, s. 20.

(6)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 93.

(7)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105.

(8)  Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29.

(9)  Úř. věst. L 4, 8.1.2009, s. 15.


AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/29


ROZHODNUTÍ RADY PŘIDRUŽENÍ EU-TUNISKO č. 1/2009

ze dne 22. října 2009,

kterým se mění rozhodnutí o použití ustanovení týkajících se zpracovaných zemědělských produktů podle článku 10 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

(2009/819/ES)

RADA PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (1) ze dne 17. července 1995 (dále jen „dohoda“), zejména na články 10 a 80 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí č. 1/1999 (2) na základě čl. 10 odst. 2 dohody stanoví, že Tuniská republika bude odděleně určovat zemědělskou složku v základních dovozních clech na výrobky pocházející ze Společenství uvedené v příloze 2 dohody.

(2)

Podle čl. 10 odst. 4 dohody Tuniská republika odstraní průmyslovou složku cel od vstupu uvedené dohody v platnost v roce 1998.

(3)

V návaznosti na potíže zjištěné během uplatňování odstraňování cel u průmyslové složky cel v souladu s čl. 10 odst. 2, 3 a 4 dohody u produktů uvedených v příloze 2 se v období od roku 2003 do roku 2007 desetkrát sešla odborná skupina Komise a Tuniské republiky pověřená Radou přidružení.

(4)

Tato odborná skupina došla k závěru, že je třeba změnit oddělení zemědělské složky v základních clech, a v důsledku toho změnit přílohu rozhodnutí č. 1/1999. Tato změna by neměla měnit základní cla ani harmonogram odstraňování cel stanovené v dohodě.

(5)

Je proto vhodné, aby tato změna byla předmětem rozhodnutí Rady přidružení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí č. 1/1999 se nahrazují přílohami I a II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tuniská republika, členské státy a Společenství jsou každý za sebe povinny přijmout opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí Radou přidružení.

V Bruselu dne 22. října 2009.

Za Radu přidružení

předseda

C. BILDT


(1)  Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 298, 19.11.1999, s. 16.


PŘÍLOHA I

Kód KN (1)

Popis zboží

Clo 1.1.1995

(v %)

Zemědělská složka

(v %)

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

 

 

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

43

30

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

 

 

0711 90 30

– – – Kukuřice cukrová

43

42

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

 

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktosa

29

10

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

29

10

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

1904 20

– Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:

 

 

1904 20 10

– – Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

43

32

 

– – Ostatní:

 

 

1904 20 91

– – – Z kukuřice

43

32

1904 20 95

– – – Z rýže

43

32

1904 20 99

– – – Ostatní

43

32

1904 30 00

– Pšenice bulgur

43

15

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

 

 

2001 90

– Ostatní:

 

 

2001 90 30

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

43

27

2001 90 40

– – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

43

15

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

2004 10

– Brambory:

 

 

 

– – Ostatní

 

 

2004 10 91

– – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

43

10

2004 90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

 

 

2004 90 10

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

43

19

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

 

 

2005 20

– Brambory:

 

 

2005 20 10

– – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

43

12

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

43

21

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

2008 99

– – Ostatní:

 

 

 

– – – Bez přídavku alkoholu:

 

 

 

– – – – Bez přídavku cukru:

 

 

2008 99 85

– – – – – Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

43

10

2008 99 91

– – – – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

43

15

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

2101 12

– – Přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

 

2101 12 98

– – – Ostatní, jiné než přípravky na bázi výtěžků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z kávy

43

10

2101 20

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

 

 

 

– – Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty

 

 

 

– – – Přípravky:

 

 

2101 20 92

– – – Na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů z čaje nebo maté

43

10

2101 20 98

– – – Ostatní

43

10

2101 30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

 

 

– – Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:

 

 

2101 30 19

– – – Ostatní (jiné než pražená čekanka)

43

0

 

– – Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:

 

 

2101 30 99

– – – Ostatní (jiné než z pražené čekanky)

43

0

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

 

 

– Ostatní vícesytné alkoholy:

 

 

2905 43 00

– – Mannitol (mannit)

20

0

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit):

 

 

 

– – – Ve vodném roztoku:

 

 

2905 44 11

– – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

20

0

2905 44 19

– – – – Ostatní

20

0

 

– – – Ostatní

 

 

2905 44 91

– – – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

20

0

2905 44 99

– – – – Ostatní

20

0

ex 3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu:

 

 

3501 10

– Kasein

20

0

3501 90

– Ostatní:

 

 

3501 90 90

– – Ostatní

20

0

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44:

 

 

 

– – Ve vodném roztoku:

 

 

3824 60 11

– – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

23

0

3824 60 19

– – – Ostatní

23

0

 

– – Ostatní:

 

 

3824 60 91

– – – Obsahující 2 % hmotnostní nebo méně D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

23

0

3824 60 99

– – – Ostatní

23

0


(1)  Kódy KN odpovídají kódům platným k 1. lednu 2008.


PŘÍLOHA II

Kód KN (1)

Popis zboží

Clo 1.1.1995

(v %)

Zemědělská složka

(v %)

ex 1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

 

 

1517 10

– Margarín, vyjma tekutého margarínu:

 

 

1517 10 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

43

32

1517 90

– Ostatní:

 

 

1517 90 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

43

32

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

20

10

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao:

 

 

1704 10

Žvýkací guma, též obalená cukrem:

 

 

ex 1704 10 10

– – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa), plátková

43

32

ex 1704 10 10

– – Obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa), jiná než plátková

43

43

1704 10 90

– – Obsahující 60 % hmotnostních nebo více sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

43

43

1704 90

– Ostatní:

 

 

1704 90 10

– – Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek

43

32

1704 90 30

– – Bílá čokoláda

43

43

 

– – Ostatní:

 

 

1704 90 51

– – – Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více

43

43

1704 90 55

– – – Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

43

23

1704 90 61

– – – Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

43

43

 

– – – Ostatní:

 

 

1704 90 65

– – – – Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

43

43

1704 90 71

– – – – Tvrdé bonbony, též plněné

43

43

1704 90 75

– – – – Karamely a podobné cukrovinky

43

43

 

– – – – Ostatní

 

 

1704 90 81

– – – – – Vyrobené kompresí

43

43

1704 90 99

– – – – Ostatní

43

43

1803

Kakaová hmota, též odtučněná:

 

 

1803 10 00

– Neodtučněná

33

18

1803 20 00

– Zcela nebo částečně odtučněná

33

18

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

43

18

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

 

1806 10

– Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

1806 10 15

– – Neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 10 20

– – Obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 10 30

– – Obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 10 90

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

43

32

1806 20

– Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg:

 

 

1806 20 10

– – Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

43

43

1806 20 30

– – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

43

32

 

– – Ostatní:

 

 

1806 20 50

– – – Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

40

32

1806 20 70

– – – Čokoládové mléčné drobenky (chocolate milk crumb)

43

32

1806 20 80

– – – Čokoládové polevy

43

32

1806 20 95

– – – Ostatní

43

43

 

– Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

 

 

1806 31 00

– – Plněné:

43

43

 

– – Neplněné:

 

 

1806 32 10

– – – S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

43

43

1806 32 90

– – – Ostatní

43

43

1806 90

– Ostatní:

 

 

 

– – Čokoláda a čokoládové výrobky:

 

 

 

– – – Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

 

 

1806 90 11

– – – – Obsahující alkohol

43

17

1806 90 19

– – – – Ostatní

43

43

 

– – – Ostatní:

 

 

1806 90 31

– – – – Plněné:

43

43

1806 90 39

– – – – Neplněné:

43

43

1806 90 50

– – Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

43

43

1806 90 60

– – Pasty (pomazánky) obsahující kakao

43

43

1806 90 70

– – Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

43

43

1806 90 90

– – Ostatní

43

43

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

1901 10 00

– Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej:

 

 

ex 1901 10 00

Mléčná moučka s obsahem kakaa

43

19

ex 1901 10 00

Mléčná moučka bez kakaa

20

19

ex 1901 10 00

Mléko pro nemocné a kojence

15

10

ex 1901 10 00

Ostatní přípravky pro dětskou výživu

43

19

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

43

43

1901 90

– Ostatní:

 

 

 

– – Sladový výtažek:

 

 

1901 90 11

Obsahující 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku

29

10

1901 90 19

– – – Ostatní

29

10

 

– – Ostatní:

 

 

1901 90 91

– – – Neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru) nebo isoglukosy, 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu, vyjma potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

29

10

1901 90 99

– – – Ostatní

29

29

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

1904 10

– Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

 

 

1904 10 10

– – Z kukuřice

43

43

1904 10 30

– – Z rýže

43

43

1904 10 90

– – Ostatní

43

43

1904 90

– Ostatní:

 

 

1904 90 10

– – Z rýže

43

15

1904 90 80

– – Ostatní

43

32

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:

 

 

2105 00 10

– Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostní mléčných tuků

43

43

 

– S obsahem mléčných tuků:

 

 

2105 00 91

– – 3 % nebo více, avšak méně než 7 % hmotnostních

43

43

2105 00 99

– – 7 % hmotnostních nebo více

43

43

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:

 

 

2106 10 20

– – Neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

43

0

2106 10 80

– – Ostatní

43

0

2106 90

– Ostatní:

 

 

 

– Ostatní:

 

 

2106 90 92

– – – Neobsahující mléčné tuky, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu

43

0

ex 2106 90 98

– – – Ostatní, s výjimkou výrobků podpoložek 2106 90 98 200 a 2106 90 98 915

43

0

2106 90 98 200

– – – – Sýrové fondue

43

10

2106 90 98 915

– – – – Prášky pro přípravu smetany

43

10

2202

Vody, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

2202 90

– Ostatní nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:

 

 

 

– – Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 až 0404:

 

 

2202 90 91

– – – Nižším než 0,2 % hmotnostní

43

10

2202 90 95

– – – 0,2 % hmotnostní nebo vyšším, avšak nižším než 2 % hmotnostní

43

10

2202 90 99

– – – 2 % hmotnostní nebo vyšším

43

10

2203 00

Pivo ze sladu

43

43

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

 

 

2208 20

– Destiláty z vinných matolin nebo hroznů

43

10

2208 30

– Whisky:

43

10

2208 40

– Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

43

10

2208 50

– Gin a jalovcová

43

10

2208 60

– Vodka

 

 

 

– – S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

2208 60 11

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

 

– – S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % obj., v nádobách o obsahu:

 

 

2208 60 91

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

2208 60 99

– – – Převyšujícím 2 litry

43

10

2208 70

– Likéry a cordialy:

 

 

2208 70 10

– – V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

43

0

2208 70 90

– – V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

43

0

2208 90

– Ostatní:

 

 

 

– – Arak, v nádobách o obsahu:

 

 

2208 90 11

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

2208 90 19

– – – Převyšujícím 2 litry

43

10

 

– – Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

 

 

2208 90 33

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

10

2208 90 38

– – – Převyšujícím 2 litry

43

10

 

– – Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje, v nádobách o obsahu:

 

 

 

– – – Nepřesahujícím 2 litry

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

43

10

 

– – – – Ostatní:

 

 

 

– – – – – Destiláty (vyjma likéry):

 

 

 

– – – – – – Z ovoce:

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Kalvados

43

10

2208 90 48

– – – – – – – Ostatní

43

10

 

– – – – – – Ostatní:

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

43

10

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

43

0

2208 90 56

– – – – – – – Ostatní

43

0

2208 90 69

– – – – – Ostatní lihové nápoje

43

0

 

– – – Převyšujícím 2 litry

 

 

 

– – – – Destiláty (vyjma likéry):

 

 

2208 90 71

– – – – – Z ovoce

43

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

43

0

2208 90 77

– – – – – Ostatní

43

0

2208 90 78

– – – – Ostatní lihové nápoje

43

0

 

– – Ethanol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % objemových, v nádobách o obsahu:

 

 

2208 90 91

– – – Nepřesahujícím 2 litry

43

0

2208 90 99

– – – Převyšujícím 2 litry

43

0

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:

 

 

2402 10 00

– Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

34

10

2402 20

– Cigarety obsahující tabák:

 

 

2402 20 10

– – Cigarety obsahující hřebíček

34

10

2402 20 90

– – Ostatní

34

10

2402 90 00

– Ostatní

34

10

2905 45 00

– – Glycerol

20

10

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

 

2915 90

– Ostatní

20

0

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

 

 

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

 

 

3505 10 10

– – Dextriny

20

0

 

– – Ostatní modifikované škroby:

 

 

3505 10 90

– – – Ostatní modifikované škroby, jiné než esterifikované a etherifikované

20

0

3505 20

– Klihy:

 

 

3505 20 10

– – Obsahující méně než 25 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3505 20 30

– – Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 55 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3505 20 50

– – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3505 20 90

– – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

20

0

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

 

3809 10

– Na bázi škrobových látek:

 

 

3809 10 10

– – Obsahující méně než 55 % hmotnostních těchto látek

20

0

3809 10 30

– – Obsahující 55 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 70 % hmotnostních těchto látek

20

0

3809 10 50

– – Obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 83 % hmotnostních těchto látek

20

0

3809 10 90

– – Obsahující 83 % hmotnostních nebo více těchto látek

20

0

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

 

 

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace

 

 

3823 11 00

– – Kyselina stearová

20

10

3823 12 00

– – Kyselina olejová

20

10

3823 13 00

– – Mastné kyseliny z tallového oleje

20

10

3823 19

– – Ostatní:

 

 

3823 19 10

– – – Destilované mastné kyseliny

20

10

3823 19 30

– – – Destiláty mastných kyselin

20

10

3823 19 90

– – – Ostatní

20

10

3823 70 00

– Technické mastné alkoholy

20

10


(1)  Kódy KN odpovídají kódům platným k 1. lednu 2008.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/40


ROZHODNUTÍ RADY 2009/820/SZBP

ze dne 23. října 2009

o uzavření Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 24 a 38 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zmocnění, které Rada dne 26. dubna 2002 udělila předsednictví, aby ve spolupráci s Komisí zahájilo jednání se Spojenými státy americkými, byly se Spojenými státy americkými sjednány dvě dohody o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních, jedna o vydávání a jedna o vzájemné právní pomoci.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2003/516/ES ze dne 6. června 2003 (1) byly Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (2) a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (3) podepsány jménem Evropské unie dne 25. června 2003.

(3)

Dohody by nyní měly být schváleny.

(4)

Dohody v čl. 3 odst. 2 stanoví, že Spojené státy americké a členské státy Unie si vymění listiny o používání dvoustranných smluv. Ustanovení čl. 3 odst. 3 dohody o vzájemné právní pomoci stanoví podobnou povinnost pro ty členské státy, které nemají dvoustrannou smlouvu o vzájemné právní pomoci se Spojenými státy. Tyto listiny byly vyměněny mezi všemi členskými státy a Spojenými státy americkými.

(5)

Generální sekretariát Rady oznámil dne 19. února 2009 Spojeným státům americkým určení provedená podle čl. 2 odst. 3 a čl. 10 odst. 2 dohody o vydávání a podle čl. 4 odst. 3 a čl. 8 odst. 2 písm. b) dohody o vzájemné právní pomoci, jakož i omezení podle čl. 4 odst. 4 dohody o vzájemné právní pomoci,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými se schvalují jménem Evropské unie.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou k provedení výměny listin o schválení jménem Evropské unie podle článku 22 Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a podle článku 18 Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. října 2009.

Za Radu

předseda

T. BILLSTRÖM


(1)  Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 27.

(3)  Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34.


Opravy

7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/42


Oprava nařízení Komise (ES) č. 560/2009 ze dne 26. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace

( Úřední věstník Evropské unie L 166 ze dne 27. června 2009 )

Strana 9, příloha, pod nadpisem KYPR:

místo:

„64.

elya-girne“,

má být:

„64.

șarapköyleri“;

strana 10, příloha, pod nadpisem KYPR:

místo:

„84.

kutsoventi“,

má být:

„84.

πόλη-χρυσοχούς“;

místo:

„100.

milya-baf“,

má být:

„100.

πόλη-της-χρυσοχούς“;

strana 15, příloha, pod nadpisem KYPR:

 

odstraňuje se položka„828. șarapköyleri“,

 

odstraňuje se položka„829. πόλη-χρυσοχούς“,

 

odstraňuje se položka„830. πόλη-της-χρυσοχούς“;

strana 35, příloha, pod nadpisem TURECKO:

místo:

„10.

tурция“,

má být:

„10.

турция“;

místo:

„11.

pепублика-tурция“,

má být:

„11.

република-турция“;

místo:

„12.

pепубликаtурция“,

má být:

„12.

републикатурция“;

místo:

„44.

tурция“,

má být:

„44.

турция“;

místo:

„45.

pеспублика-tурция“,

má být:

„45.

республика-турция“;

místo:

„46.

pеспубликаtурция“,

má být:

„46.

республикатурция“.


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/43


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1056/2009 ze dne 5. listopadu 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků

( Úřední věstník Evropské unie L 290 ze dne 6. listopadu 2009 )

Strana 67, příloha:

místo:

„Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

4,47“

má být:

„Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00“


7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/43


Oprava rozhodnutí Evropského parlamentu 2009/674/ES ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007

( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 26. září 2009 )

Obsah a strana 184, název:

místo:

má být: