ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.274.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 274

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
20. října 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 974/2009 ze dne 19. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 975/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 977/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Boerenkaas (ZTS))

19

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství ( 1 )

25

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2009/764/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

28

 

 

Komise

 

 

2009/765/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2009 o žádosti o osvobození od daně z motorových vozidel, kterou předložila Francie podle čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (oznámeno pod číslem K(2009) 7761)  ( 1 )

30

 

 

2009/766/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 7801)  ( 1 )

32

 

 

2009/767/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2009) 7806)  ( 1 )

36

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2009/768/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 6. října 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2009/22)

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2009/769/SZBP ze dne 19. října 2009, kterou se mění společná akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

45

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 974/2009

ze dne 19. října 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

54,3

MK

27,3

TR

89,8

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

31,4

TR

92,8

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

81,6

ZZ

81,6

0805 50 10

AR

53,7

CL

83,5

TR

77,6

US

56,3

ZA

77,9

ZZ

69,8

0806 10 10

BR

220,9

EG

80,3

TR

112,4

US

205,1

ZZ

154,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,2

US

103,9

ZA

73,6

ZZ

88,2

0808 20 50

CN

60,6

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 975/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (2) stanoví seznam Společenství monomerů a jiných výchozích látek, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů. Další monomery a výchozí látky nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a měly by být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(2)

Směrnice 2002/72/ES rovněž obsahuje seznam Společenství přísad, které mohou být použity k výrobě materiálů a předmětů z plastů. Další přísady nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení úřadu a měly by být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(3)

Směrnice 2002/72/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/72/ES se seznam Společenství přísad uvedených v příloze III uvedené směrnice stane od 1. ledna 2010 taxativním seznamem. Názvy v příloze III uvedené směrnice by v důsledku toho již neměly odkazovat na „neúplný“ seznam přísad.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, IVa, V a VI směrnice 2002/72/ES se mění v souladu s přílohami I až V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.


PŘÍLOHA I

Do oddílu A přílohy II směrnice 2002/72/ES se do tabulky v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

3-chlorftalanhydrid

SML = 0,05 mg/kg, vyjádřeno jako 3-chlorftalová kyselina

14628

0000118-45-6

4-chlorftalanhydrid

SML = 0,05 mg/kg, vyjádřeno jako 4-chlorftalová kyselina

14876

0001076-97-7

kyselina cyklohexan-1,4-dikarboxylová

SML = 5 mg/kg

Pouze k použití při výrobě polyesterů

18117

0000079-14-1

kyselina glykolová

Pouze pro nepřímý kontakt s potravinami, za vrstvou polyethylentereftalátu (PET)

19965

0006915-15-7

kyselina jablečná

K použití pouze jako komonomer v alifatických polyesterech do maximální koncentrace 1 mol-%

21498

0002530-85-0

[3-(methakryloyloxy) propyl]trimethoxysilan

SML = 0,05 mg/kg

K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu anorganických plniv“


PŘÍLOHA II

Příloha III směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1)

V obecném názvu přílohy III a v názvech oddílů A a B se zrušuje slovo „neúplný“.

2)

Do oddílu A se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

Omezení nebo specifikace

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

lithné soli nerozvětvených mastných kyselin C2-C24

SML(T) = 0,6 mg/kg (vyjádřeno jako lithium) (8)

33105

0146340-15-0

ethoxylované sekundární β-(2-hydroxyethoxy)alkoholy C12-14

SML = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

produkt reakce kopolymeru alkenyl(C20-C24)maleinanhydridu s 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinem

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D

Nepoužívat ve styku s potravinami obsahujícími alkohol

38550

0882073-43-0

O-propylbis-O-(4-propylbenzyliden)sorbitol

SML = 5 mg/kg (včetně sumy jeho hydrolytických produktů)

40155

0124172-53-8

N,N’-diformyl-N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) hexan-1,6-diamin

SML = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dion

SML = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET)

60027

hydrogenované homopolymery a/nebo kopolymery hex-1-enu a/nebo okt-1-enu a/nebo dec-1-enu a/nebo dodec-1-enu a/nebo tetradec-1-enu (mol. hmot.: 440-12 000)

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

62215

0007439-89-6

železo

SML = 48 mg/kg

68119

diestery a monoestery neopentylglykolu (2,2-dimethylpropan-1,3-diolu) s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-ethylhexanovou

SML = 5 mg/kg

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-fenylen)bis(4H-1,3-benzoxazin-4-on)

SML = 0,05 mg/kg (včetně sumy jeho hydrolytických produktů)

76807

00073018-26-5

polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem

SML = 30 mg/kg

77708

ethery poly(ethylenglykolu) (1-50 ethylenoxidových jednotek) a nerozvětvených nebo rozvětvených primárních alkoholů C8-C22

SML = 1,8 mg/kg

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

80077

0068441-17-8

oxidované polyethylenové vosky

SML = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu)

K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET), polystyrenu (PS), houževnatém polystyrenu (HIPS) a polyamidu (PA) do obsahu 0,1 % (hmot.)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poly{(6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino](hexan-1,6-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]}

SML = 5 mg/kg (47)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

80510

1010121-89-7

blokový kopolymer poly[sulfonyl(3-nonylpropan-1,3-diyl)]-blok-poly{[imino nebo (oleoylimino)](propan-1,3-diyl)[imino a/nebo (oleoylimino)](2-hydroxypropan-1,3-diyl)} neutralizovaný kyselinou dodecylbenzensulfonovou

K použití pouze jako pomocná látka pro polymerizaci v polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a polystyrenu (PS)

91530

soli dialkyl(C4-C20)- nebo dicyklohexylesterů kyseliny sulfojantarové

SML = 5 mg/kg

91815

soli monoalkyl(C10-C16)esterů a esterů poly(ethylenglykolu) s kyselinou sulfojantarovou

SML = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

bis(2-ethylhexyl)-tereftalát

SML = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’’,N’’-tetrakis{4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)amino]triazin-2-yl}-4,7-diazadekan-1,10-diamin

SML = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

cyklický ester kyseliny [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]fosfonové a 3,3’,5,5’-tetra-terc-butylbifenyl-2,2’-diolu

SML = 5 mg/kg (vyjádřeno jako suma fosfitové a fosfátové formy chemické látky a hydrolytických produktů)

93450

oxid titaničitý potažený kopolymerem trichlor(oktyl)silanu a pentanatriumnitrilotris(methylfosfonátu)

V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V

94000

0000102-71-6

2,2’,2’’-nitrilotriethanol

SML = 0,05 mg/kg (včetně hydrochloridového aduktu)

94425

0000867-13-0

triethyl-fosfonoacetát

K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET)

94985

tri- a diestery trimethylolpropanu (2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-olu) s kyselinou benzoovou a 2-ethylhexanovou

SML = 5 mg/kg

Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D“


PŘÍLOHA III

Do přílohy IVa směrnice 2002/72/ES se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Číslo CAS

Název

„49080

852282-89-4

N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dion

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenylen)bis(4H-1,3-benzoxazin-4-on)

76807

0007308-26-5

polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem

92475

0203255-81-6

cyklický ester kyseliny [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]fosfonové a 3,3′,5,5′-tetra-terc-butylbifenyl-2,2′-diolu“


PŘÍLOHA IV

Do části B přílohy V směrnice 2002/72/ES se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.

Jiné specifikace

„60027

hydrogenované homopolymery a/nebo kopolymery hex-1-enu a/nebo okt-1-enu a/nebo dec-1-enu a/nebo dodec-1-enu a/nebo tetradec-1-enu (mol. hmot.: 440-12 000)

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 440 Da

Viskozita při 100 °C nejméně 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

77708

ethery poly(ethylenglykolu) (1-50 ethylenoxidových jednotek) a nerozvětvených nebo rozvětvených primárních alkoholů C8-C22

Nejvyšší přípustné zbytkové množství ethylenoxidu v materiálu nebo předmětu = 1 mg/kg

80350

produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu)

Připraven reakcí poly(kyseliny 12-hydroxystearové) s polyethyleniminem

80480

poly{(6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino](hexan-1,6-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]}

Průměrná molekulová hmotnost nejméně 2 400 Da

Zbytkový obsah morfolinu ≤ 30 mg/kg, N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexan-1,6-diaminu < 15 000 mg/kg a 2,4-dichlorbez o-6-morfolino-1,3,5-triazinu ≤ 20 mg/kg

93450

oxid titaničitý potažený kopolymerem trichlor(oktyl)silanu a pentanatrium-nitrilotris(methylfosfonátu)

Obsah kopolymeru pro povrchovou úpravu v potaženém oxidu titaničitém je nižší než 1 % (hmot.)“


PŘÍLOHA V

Příloha VI směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1)

Poznámka 8 se nahrazuje tímto:

„(8)

SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.“

2)

Doplňují se poznámky, které znějí:

„(44)

SML by mohl být překročen polyolefiny.

(45)

SML by mohl být překročen plasty obsahujícími více než 0,5 % (hmot.) látky.

(46)

SML by mohl být překročen ve styku s potravinami s vysokým obsahem alkoholu.

(47)

SML by mohl být překročen polyethylenem malé hustoty (LDPE) obsahujícím více než 0,3 % (hmot.) látky v případě styku s tukovými potravinami.“


20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 976/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na článek 16 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Členské státy mají zřídit a provozovat síť služeb určenou pro soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech, pro které byla v souladu s uvedenou směrnicí vytvořena metadata.

(2)

V zájmu zajištění slučitelnosti a využitelnosti těchto služeb na úrovni Společenství je třeba pro tyto služby stanovit technické specifikace a minimální výkonnostní kritéria se zřetelem k tématům uvedeným v přílohách I, II a III směrnice 2007/2/ES.

(3)

V zájmu zajištění toho, aby orgány veřejné správy a třetí strany měly technickou možnost propojit své soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech se síťovými službami, je třeba stanovit pro síťové služby vhodné požadavky.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví požadavky na zřízení a údržbu síťových služeb podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES (dále jen „síťové služby“) a povinnosti související s dostupností těchto služeb pro orgány veřejné správy členských států a pro třetí strany podle článku 12 uvedené směrnice.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice podle části A přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 (2).

Použijí se rovněž tyto definice:

1)

„počáteční provozní způsobilost“ (Initial operating capability) se rozumí schopnost síťové služby zajišťovat plnou funkčnost bez zaručení kvality služby v souladu s pravidly v příloze I tohoto nařízení nebo přístup ke službě pro všechny uživatele prostřednictvím geoportálu INSPIRE;

2)

„výkonností“ (Performance) se rozumí minimální úroveň, při které se cíl považuje za dosažený a která představuje rychlost, jakou lze zpracovat požadavek v rámci síťové služby INSPIRE;

3)

„kapacitou“ (Capacity) se rozumí limitní počet současně vyřizovaných požadavků na službu zabezpečovaných se zaručenou výkonností;

4)

„dostupností“ (Availability) se rozumí pravděpodobnost, že síťová služba je dostupná;

5)

„dobou odezvy“ (Response time) se rozumí čas měřený na straně služby členského státu, ve kterém služba vrátí první bajt výsledku;

6)

„požadavkem na službu“ (Service request) se rozumí jeden požadavek na jednu operaci síťové služby INSPIRE;

7)

„INSPIRE prvkem metadat“ (INSPIRE Metadata Element) se rozumí prvek metadat stanovený v části B přílohy nařízení (ES) č. 1205/2008;

8)

„zveřejněním“ (Publish) se rozumí operace vložení, výmazu nebo aktualizace INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě;

9)

„přirozeným jazykem“ (Natural language) se rozumí jazyk, kterým lidé hovoří, píší nebo běžně komunikují;

10)

„shromažďováním“ (Collect) se rozumí operace tahání INSPIRE prvků metadat zdrojů ze zdrojové vyhledávací služby pro vytvoření, výmaz nebo aktualizaci metadat těchto zdrojů v cílové vyhledávací službě;

11)

„vrstvou“ (Layer) se rozumí základní jednotka geografické informace, která může být požadována jako mapa ze serveru v souladu s EN ISO 19128.

Článek 3

Požadavky na síťové služby

Síťové služby musí být v souladu s požadavky na kvalitu služeb podle přílohy I.

Každý druh síťových služeb musí být kromě toho v souladu:

a)

pokud jde o vyhledávací služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy II;

b)

pokud jde o prohlížecí služby, se specifickými požadavky a charakteristikami podle přílohy III.

Článek 4

Přístup k síťovým službám

1.   Nejpozději 9. května 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služby s počáteční provozní způsobilostí.

2.   Nejpozději 9. listopadu 2011 musí členské státy poskytovat vyhledávací a prohlížecí služby v souladu s tímto nařízením.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.


PŘÍLOHA I

KVALITA SLUŽEB

Síťové služby třetích stran provázané podle článku 12 směrnice 2007/2/ES se neberou v úvahu při hodnocení kvality služby. Zamezí se tak možnému zhoršení vlivem kaskádového efektu.

Musí být zajištěna níže uvedená kvalitativní kritéria týkající se výkonnosti, kapacity a dostupnosti služeb.

1.   VÝKONNOST

Doba odezvy pro vyslání prvotní reakce na požadavek vyhledávací služby musí být za normální situace nejvýše 3 sekundy.

Pro obraz o 470 kilobytech (např. 800 × 600 pixelů s barevnou hloubkou 8 bitů) musí být za normální situace doba odezvy vyslání prvotní reakce na požadavek „vyvolat mapu“ (Get map) u prohlížecí služby nejvýše 5 sekund.

Normální situací se rozumí období mimo špičkové zatížení a představuje 90 % času.

2.   KAPACITA

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných vyhledávací službou musí být 30 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií.

Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných prohlížecí službou musí být 20 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií.

3.   DOSTUPNOST

Pravděpodobnost dostupnosti síťové služby musí být 99 % času.


PŘÍLOHA II

VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY

ČÁST A

Vyhledávací kritéria

V zájmu souladu s minimálním souborem vyhledávacích kritérií podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2007/2/ES podporuje vyhledávací služba vyhledávání INSPIRE prvků metadat, jež jsou uvedeny v tabulce 1 této přílohy.

Tabulka 1

Minimální vyhledávací kritéria

INSPIRE prvky metadat

klíčová slova

Klíčové slovo (Keyword)

klasifikace prostorových dat a služeb

(pro soubory prostorových dat a sady souborů prostorových dat)

Tematická kategorie (Topic category)

klasifikace prostorových dat a služeb

(pro služby založené na prostorových datech)

Typ služby založené na prostorových datech (Spatial data service type)

kvalita a platnost souborů prostorových dat

Původ (Lineage)

kvalita a platnost souborů prostorových dat

Prostorové rozlišení (Spatial resolution)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

Specifikace (Specification)

stupeň souladu s prováděcími pravidly podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES

Míra souladu (Degree)

zeměpisná poloha

Geografické ohraničení (Geographic bounding box)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech a podmínky pro jejich použití

Podmínky vztahující se k přístupu a použití (Condotions applying to access and use)

podmínky pro přístup k souborům prostorových dat a službám založených na prostorových datech a podmínky pro jejich použití

Omezení veřejného přístupu (Limitation on public access)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech

Odpovědná osoba nebo organizace (Responsible party)

orgány veřejné správy, které jsou pověřeny vytvářením, řízením, aktualizací a distribucí souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech

Úloha odpovědné strany (Responsible party role)

Jako vyhledávací kritéria jsou dostupné také tyto prvky nebo soubory INSPIRE prvků metadat:

a)

název zdroje (Resource title);

b)

abstrakt zdroje (Resource abstract);

c)

typ zdroje (Resource type);

d)

jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier);

e)

časová reference (Temporal reference).

Pro vyhledávání zdrojů prostřednictvím kombinace vyhledávacích kritérií budou podporovány logické a srovnávací operátory.

Pro vyhledávání zdrojů na základě geografické polohy zdroje bude podporován prostorový operátor uvedený v tabulce 2.

Tabulka 2

Název operátoru

Vlastnost

Průnik (Intersects)

Požaduje, aby INSPIRE prvek metadat „geografické ohraničení“ protnul definovanou oblast zájmu.

ČÁST B

Operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES poskytuje vyhledávací služba operace uvedené v tabulce 3 této přílohy.

Tabulka 3

Operace

Role

Získat metadata vyhledávací služby (Get Discovery Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.

Vyhledat metadata (Discover Metadata)

Operace „vyhledat metadata“ umožňuje požadovat INSPIRE prvky metadat zdrojů na základě dotazovacího příkazu sděleného cílovou vyhledávací službou.

K dosažení souladu s článkem 12 směrnice 2007/2/ES podporuje vyhledávací služba operace uvedené v tabulce 4 této přílohy.

Tabulka 4

Operace

Role

Zveřejnit metadata (Publish Metadata)

Operace „zveřejnit metadata“ umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů ve vyhledávací službě (mechanismy tahání nebo tlačení metadat). Editovat znamená vložit, aktualizovat a vymazat.

Připojit vyhledávací službu (Link Discovery Service)

Funkce „připojit vyhledávací službu“ umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba je dostupná pro vyhledání zdrojů prostřednictvím vyhledávací služby členského státu, přičemž údržba zdrojových metadat probíhá u jejich vlastníka

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace vyhledávací služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY“ (GET DISCOVERY SERVICE METADATA OPERATION)

2.1   Požadavek „získat metadata vyhledávací služby“

2.1.1   Parametry požadavku „získat metadata vyhledávací služby“

Parametr požadavku „získat metadata vyhledávací služby“ uvádí přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“.

2.2   Odezva na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“

Odezva na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

metadata vyhledávací služby (Discovery Service Metadata),

metadata operací (Operations Metadata),

jazyky (Languages).

2.2.1   Parametry „metadata vyhledávací služby“ (Discovery Service Metadata)

Parametry „metadata vyhledávací služby“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat vyhledávací služby.

2.2.2   Parametry „metadata operací“ (Operations Metadata)

Parametr „metadata operací“ poskytuje metadata o operacích prováděných vyhledávací službou. Tyto parametry metadat popisují každou operaci. Obsahují alespoň:

1)

označení operace „zveřejnit metadata“, zda je dostupná mechanismem tlačení, tahání, nebo oběma současně;

2)

popis každé jednotlivé operace, která zahrnuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťové adresy.

2.2.3   Parametr „jazyky“ (Languages parameter)

Uvádějí se dva parametry:

parametr „jazyk odezvy“ (Response Language parameter), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata vyhledávací služby“ (Get Discovery Service Metadata),

parametr „podporované jazyky“ (Supported languages parameter), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných vyhledávací službou.

3.   Operace „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

3.1   Požadavek „vyhledat metadata“

Požadavek „vyhledat metadata“ obsahuje tyto parametry:

jazyk (Language),

dotaz (Query).

3.1.1   Parametr „jazyk“ (Language Parameter)

Parametr „jazyk“ uvádí přirozený jazyk požadovaný v odezvě na požadavek „vyhledat metadata“.

3.1.2   Parametr „dotaz“ (Query parameter)

Parametr „dotaz“ obsahuje kombinaci vyhledávacích kritérií podle části A.

3.2   Odezva na požadavek „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

3.2.1   Parametr odezvy na požadavek „vyhledat metadata“ (Discover Metadata)

Parametr odezvy na požadavek „vyhledat metadata“ obsahuje alespoň INSPIRE prvky metadat každého zdroje, které odpovídají dotazu.

4.   OPERACE „ZVEŘEJNIT METADATA“ (PUBLISH METADATA)

Funkce „zveřejnit metadata“ umožňuje zveřejnění INSPIRE prvků metadat zdrojů ve vyhledávací službě. Existují dvě možnosti:

mechanismus tlačení (Push mechanism): umožňuje editovat INSPIRE prvky metadat zdrojů přístupných vyhledávací službou,

mechanismus tahání (Pull Mechanism): umožňuje vyhledávací službě členského státu tahat INSPIRE prvky metadat zdrojů ze vzdáleného stanoviště.

Podporována je se alespoň jedna z uvedených možností.

4.1   Mechanismus tlačení (Push Mechanism)

4.1.1   Požadavek „editovat metadata“ (Edit Metadata)

4.1.1.1   Parametr požadavku „editovat metadata“ (Edit Metadata)

Parametr požadavku „editovat metadata“ poskytuje veškeré informace vyžadované pro INSPIRE prvky metadat zdrojů, které se mají vložit, aktualizovat nebo vymazat ve vyhledávací službě.

4.2   Mechanismus tahání (Pull mechanism)

4.2.1   Požadavek „shromáždit metadata“ (Collect Metadata)

4.2.1.1   Parametr požadavku „shromáždit metadata“ (Collect Metadata)

Parametr požadavku „shromáždit metadata“ poskytuje veškeré informace o vzdáleném místě potřebné k získání dostupných metadat zdrojů. Zahrnuje alespoň INSPIRE prvky metadat dané služby prostorových dat.

5.   OPERACE „PŘIPOJIT VYHLEDÁVACÍ SLUŽBU“ (LINK DISCOVERY SERVICE)

Operace „připojit vyhledávací službu“ umožňuje zveřejnit, že vyhledávací služba splňuje toto nařízení o dostupnosti pro vyhledání zdrojů pomocí vyhledávací služby členského státu, přičemž zdrojová metadata se uchovávají u jejich vlastníka.

5.1   Požadavek „připojit vyhledávací službu“

5.1.1   Parametr požadavku „připojit vyhledávací službu“

Parametr požadavku „připojit vyhledávací službu“ poskytuje veškeré informace o vyhledávací službě orgánu veřejné správy nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje vyhledávací službě členského státu získat metadata zdrojů na základě kombinace vyhledávacích kritérií vyhledávací služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany a porovnat je s metadaty ostatních zdrojů.


PŘÍLOHA III

PROHLÍŽECÍ SLUŽBY

ČÁST A

Operace

1.   SEZNAM OPERACÍ

K dosažení souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2007/2/ES poskytuje prohlížecí služba operace uvedené v tabulce 1 této přílohy.

Tabulka 1

Operace

Role

Získat metadata prohlížecí služby (Get View Service Metadata)

Poskytuje všechny nezbytné informace o službě a popisuje funkcionalitu služby.

Vyvolat mapu (Get Map)

Vrátí mapu obsahující geografické a tematické informace pocházející z dostupných souborů prostorových dat. Tato mapa je prostorově referencovaným obrazem.

K dosažení souladu s článkem 12 směrnice 2007/2/ES podporuje prohlížecí služba operace uvedené v tabulce 2 této přílohy.

Tabulka 2

Operace

Role

Připojit vyhledávací službu (Link View Service)

Umožňuje orgánu veřejné správy nebo třetí straně zveřejnit prohlížecí službu na prohlížení jejich zdrojů prostřednictvím prohlížecí služby členského státu, přičemž údržbu prohlížecí služby provádí orgán veřejné správy nebo třetí strana sama.

Parametry požadavku i odezvy doplňují u každé operace její popis a tvoří nedílnou součást technické specifikace prohlížecí služby.

2.   OPERACE „ZÍSKAT METADATA PROHLÍŽECÍ SLUŽBY“ (GET VIEW SERVICE METADATA)

2.1   Požadavek „získat metadata prohlížecí služby“

2.1.1   Parametry požadavku „získat metadata prohlížecí služby“

Parametr požadavku „získat metadata prohlížecí služby“ uvádí požadovaný přirozený jazyk odezvy na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“.

2.2   Parametry odezvy na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“

Odezva na požadavek „získat metadata prohlížecí služby“ obsahuje tento soubor parametrů:

metadata prohlížecí služby (View Service Metadata),

metadata operací (Operations Metadata),

jazyky (Languages),

metadata vrstev (Layers Metadata).

2.2.1   Parametry „metadata prohlížecí služby“ (View Service Metadata Parameters)

Parametry „metadata prohlížecí služby“ obsahují alespoň INSPIRE prvky metadat prohlížecí služby.

2.2.2   Parametry „metadata operací“ (Operations Metadata parameters)

Parametr „metadata operací“ popisuje operace prohlížecí služby a obsahuje alespoň popis vyměňovaných dat a síťovou adresu každé operace.

2.2.3   Parametry „jazyky“ (Languages Parameters)

Uvádějí se dva parametry:

parametr „jazyk odezvy“ (Response Language), který uvádí přirozený jazyk použitý v parametrech odezvy na požadavek „získat metadata služby“ (Get Service Metadata),

parametr „podporované jazyky“ (Supported languages), který obsahuje seznam přirozených jazyků podporovaných prohlížecí službou.

2.2.4   Parametry metadat vrstev (Layers Metadata)

Pro každou vrstvu se poskytují prvky metadat uvedené v tabulce 3.

Tabulka 3

Prvky metadat

Popis

Název zdroje (Resource title)

Název vrstvy používaný v mezilidské komunikaci, např. pro prezentaci vrstvy v menu.

Abstrakt zdroje (Resource abstrakt)

Obsah zdroje.

Klíčové slovo (Keyword)

Další klíčová slova.

Geografické ohraničení (Geographic bounding box)

Minimální obdélníkové ohraničení ve všech podporovaných referenčních souřadnicových systémech v oblasti pokryté vrstvou.

Jedinečný identifikátor zdroje (Unique resource identifier)

Jedinečný identifikátor zdroje použitého k vytvoření vrstvy.

Pro každou vrstvu se poskytují specifické parametry vrstvy uvedené v tabulce 4.

Tabulka 4

Parametr

Popis

Název (Name)

Harmonizovaný název vrstvy.

Referenční souřadnicové systémy (Coordinate reference systems)

Seznam referenčních souřadnicových systémů, v nichž je vrstva dostupná.

Styly (Styles)

Seznam dostupných zobrazovacích stylů pro vrstvu.

Styl se skládá z názvu a jedinečného identifikátoru.

URL legendy (Legend URL)

Umístění legendy pro každý styl, jazyk a dvojici rozměrů.

Dvojice rozměrů (Dimension Pairs)

Uvádí dvě podporované osy u vícerozměrných souborů prostorových dat a sad souborů prostorových dat.

3.   OPERACE „VYVOLAT MAPU“ (GET MAP)

3.1   Požadavek „vyvolat mapu“

3.1.1   Parametry požadavku „vyvolat mapu“

Poskytují se parametry požadavku „vyvolat mapu“ uvedené v tabulce 5.

Tabulka 5

Parametr

Popis

Vrstvy (Layers)

Seznam názvů vrstev obsažených v mapě.

Styly (Styles)

Seznam stylů použitých pro každou vrstvu.

Referenční souřadnicový systém (Coordinate reference systems)

Referenční souřadnicový systém mapy.

Ohraničení (Bounding box)

Souřadnice rohů dvojrozměrné mapy pro vybranou dvojici rozměrů (Dimension Pairs) a ve vybraném referenčním souřadnicovém systému.

Šíře obrazu (Image width)

Šířka mapy v pixelech.

Výška obrazu (Image height)

Výška mapy v pixelech.

Formát obrazu (Image format)

Výstupní formát obrazu.

Jazyk (Language)

Jazyk, který bude použit v odezvě.

Dvojice rozměrů (Dimension pair)

Dvojrozměrná osa použitá pro mapu. Například geografický rozměr a čas.

4.   OPERACE „PŘIPOJIT PROHLÍŽECÍ SLUŽBU“ (LINK VIEW SERVICE)

4.1   Požadavek „připojit prohlížecí službu“

4.1.1   Parametr požadavku „připojit prohlížecí službu“

Parametr požadavku „připojit prohlížecí službu“ poskytuje veškeré informace o prohlížecí službě orgánu veřejné službě nebo třetí strany, která je v souladu s tímto nařízením a která umožňuje prohlížecí službě členského státu získat mapu z prohlížecí služby orgánu veřejné správy nebo třetí strany a porovnat je s ostatními mapami.

ČÁST B

Ostatní charakteristiky

Prohlížecí služba musí mít následující charakteristiky.

1.   Referenční souřadnicové systémy (Coordinate Reference Systems)

Vrstvy se zobrazují simultánně při použití jediného referenčního souřadnicového systému a prohlížecí služba podporuje alespoň referenční souřadnicové systémy uvedené v příloze I bodě 1 směrnice 2007/2/ES.

2.   Formát obrazu (Image Format)

Zobrazovací služba podporuje alespoň jeden z těchto formátů obrazu:

formát Portable Network Graphics (PNG),

formát Graphics Interchange Format (GIF) bez komprimace.


20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 977/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Boerenkaas (ZTS))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise podle čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 509/2006 prozkoumala žádost Nizozemska o schválení změny některých údajů ve specifikaci zaručené tradiční speciality „Boerenkaas“, která byla zapsána nařízením Komise (ES) č. 149/2007 (2).

(2)

Účelem žádosti je změnit specifikaci tak, aby se kontroly u sezonní výroby prováděly během produkčního období jedenkrát za šest až osm týdnů. Pokud je roční výroba „Boerenkaas“ v podniku nižší než 25 000 kilogramů, provádějí se kontroly dvakrát ročně. Tyto změny byly navržené s cílem předejít tomu, aby byly malé podniky vystaveny vysokému počtu kontrol.

(3)

Komise prozkoumala danou změnu a dospěla k závěru, že je odůvodněná. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu malého rozsahu ve smyslu čl. 11 odst. 1 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 509/2006, může ji Komise schválit bez použití postupu podle čl. 8 odst. 2 a článku 9,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace zaručené tradiční speciality „Boerenkaas“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizovaná specifikace je uvedená v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 18.


PŘÍLOHA I

Specifikace zaručené tradiční speciality „Boerenkaas“ se mění takto:

Následující věty se doplňují do bodu 3.9 specifikace, který se týká minimálních požadavků a postupů pro kontrolu zvláštní povahy:

„V případě sezonní výroby „Boerenkaas“ se kontroly provádějí během produkčního období jedenkrát za šest až osm týdnů. Pokud je roční výroba „Boerenkaas“ v podniku nižší než 25 000 kilogramů, provádějí se kontroly dvakrát ročně.“


PŘÍLOHA II

„3.   Aktualizovaná specifikace produktu

3.1   Název, který má být zapsán (názvy, které mají být zapsány) (článek 2 nařízení (ES) č. 1216/2007)

„Boerenkaas“ (pouze v nizozemštině)

3.2   Jedná se o název, který

je zvláštní sám o sobě

Image

vyjadřuje zvláštní povahu zemědělského produktu nebo potraviny

Název „Boerenkaas“ je specificky spojen s výrobkem, který se tradičně vyrábí v zemědělském podniku ze syrového mléka, získaného převážně od vlastního stáda. „Boeren“ znamená sedláci, název tedy označuje sýr vyrobený zemědělci v jejich podniku.

3.3   Žádáte o výhradu názvu podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 509/2006?

Image

Zápis s výhradou názvu

Zápis bez výhrady názvu

3.4   Druh produktu (podle přílohy II)

Třída 1.3

Sýry

3.5   Popis zemědělského produktu nebo potraviny, na něž se vztahuje název podle bodu 3.1 (čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1216/2007)

„Boerenkaas“ je polotvrdý sýr vyrobený ze syrového kravského, kozího, ovčího nebo buvolího mléka. Obsah tuku v sýru „Boerenkaas“ závisí na obsahu tuku ve zpracovávaném mléce.

Sýr může obsahovat kmín nebo jiná semena, byliny a/nebo koření. Čím je sýr starší a čím víc zraje, tím je pevnější a sušší, a tak vzniká tvrdý sýr.

Příklady názvů výrobků jsou: „Goudse Boerenkaas“, „Goudse Boerenkaas met kruiden“, „Edammer Boerenkaas“, „Leidse Boerenkaas“, „Boerenkaas van geitenmelk“ a „Boerenkaas van schapenmelk“.

3.6   Popis metody produkce zemědělského produktu nebo potraviny, na něž se vztahuje název podle bodu 3.1 (čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1216/2007)

Mohou se používat tyto suroviny:

a)

syrové mléko;

b)

smetana nebo odstředěné nebo polotučné mléko získané přímo z mléka uvedeného v písm. a);

c)

voda.

Surovina nesmí být tepelně zpracovávána při teplotě vyšší než 40 °C; aktivita fosfatázy se musí shodovat s aktivitou použitého syrového mléka.

Z mléka musí být vyroben sýr do 40 minut od nadojení.

Pomocné látky a přísady

a)

kultury (geneticky nemodifikovaných) mikroorganismů tvořících kyselinu mléčnou, kyselinu propionovou a aroma

b)

syřidlo (ve smyslu čl. 5 písm. a) rozhodnutí o mléčných výrobcích k zákonu o komoditách)

c)

chlorid vápenatý

d)

dusičnan sodný

e)

semena, byliny a/nebo koření

f)

chlorid sodný (prostřednictvím máčení v solném roztoku)

Výrobní proces

Syrové mléko se nechá do 40 hodin po nadojení srazit při teplotě přibližně 30 °C.

Směsná kultura bakterií mléčného kysání způsobuje kysání.

Po krájení, míchání a odebrání části syrovátky se směs syrovátky a sraženého mléka jednou nebo dvakrát promyje horkou vodou, čímž se teplota směsi zvýší na maximálně 37 °C.

Po zpracování se sražené mléko umístí do forem na sýr.

Před lisováním nebo v jeho průběhu se na sýr nanese kaseinová značka, na níž musí být uveden název „Boerenkaas“, popřípadě i název druhu mléka.

Po několika hodinách lisování a kysání se sýr namočí do solného roztoku, který obsahuje 18 až 22 % soli (chloridu sodného).

Minimální doba zrání na farmě je 13 dní ode dne zahájení zpracování při teplotě alespoň 12 °C.

Pro získání typické chuti se „Boerenkaas“ nechává zrát v místnosti k tomu určené v zemědělském podniku nebo v prostorách obchodníka se sýrem. Sýr může zrát několik týdnů až jeden rok.

3.7   Zvláštní povaha zemědělského produktu nebo potraviny (čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1216/2007)

„Boerenkaas“ je sýr vyrobený v zemědělském podniku ze syrového kravského, kozího, ovčího nebo buvolího mléka. Nejméně polovina mléka musí pocházet od stáda vlastněného tímto podnikem. Další mléko lze nakupovat od nejvíce dvou chovatelů mléčného dobytka, avšak celkové přikoupené množství nesmí být větší, než je produkce vlastního podniku.

Souhrn charakteristických vlastností a složení sýra „Boerenkaas“

Vlastnosti

„Goudse Boerenkaas“

„Leidse Boerenkaas“

„Edammer Boerenkaas“

„Boerenkaas (van geitenmelk)“, „Boerenkaas (van schapenmelk)“, „Boerenkaas (van buffelmelk)“

Surovina

kravské mléko

kravské mléko

kravské mléko

kozí, ovčí nebo buvolí mléko

Tvar

Goudský model (plochý válec se zaoblenou svislou stranou)

Leidenský model (plochý válec s rovnou svislou stranou)

ve tvaru koule nebo bochníku

 

Kůra

bílo-žlutá kůra, popřípadě i s povlakem

červená kůra, popřípadě i s povlakem

bílo-žlutá kůra, popřípadě i s povlakem

bílo-žlutá kůra, popřípadě i s povlakem

Textura

pevný až měkký a tvárný

pevný až tvrdý; lze jej krájet

měkký až pevný nebo tvrdý; lze jej krájet

pevný až měkký a tvárný

Tvorba otvorů

rovnoměrně rozmístěné, průměr otvorů 2 mm až cca 15 mm; bez trhlin (delších než 1 cm)

omezený počet menších otvorů vytvořených během produkce s pravidelným rozmístěním, průměr otvorů 1 mm až 3 mm; bez trhlin

omezený počet otvorů s pravidelným rozmístěním, průměr otvorů od 2 mm do cca 8 mm; bez trhlin

otvory s pravidelným rozmístěním nebo kompaktní sýrová masa

PH

po 12 dnech 5,2–5,4

po 12 dnech 5,2–5,3

po 12 dnech 5,2–5,3

po 12 dnech 5,1–5,3

Podíl tuku v sušině (%)

plnotučný, minimálně 48 %,

30 % +, obsah tuku v sušině vyšší než 30 % a nižší než 35 % nebo 35 % +, obsah tuku v sušině vyšší než 35 % a nižší než 40 %

40 % +, obsah tuku v sušině vyšší než 40 % a nižší než 45 %

minimálně 45 % +

Obsah vlhkosti

42,5 % (12 dní od výroby)

45 % (12 dní od výroby)

47 % (12 dní od výroby)

46 % (12 dní od výroby)

Obsah soli (%)

0,4 % až nejvýše 4 % soli v sušině

0,4 % až nejvýše 4 % soli v sušině

0,4 % až nejvýše 5 % soli v sušině

0,4 % až nejvýše 4 % soli v sušině

Přísady

případně kmín, semena, byliny a/nebo koření

kmín

případně kmín

případně semena, byliny a/nebo koření

Minimální doba zrání

13 dní od prvního dne výroby

13 dní od prvního dne výroby

13 dní od prvního dne výroby

13 dní od prvního dne výroby

Minimální teplota zrání

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Aktivita fosfatázy

běžná hodnota pro syrové mléko

běžná hodnota pro syrové mléko

běžná hodnota pro syrové mléko

běžná hodnota pro syrové mléko

3.8   Tradiční povaha zemědělského produktu nebo potraviny (čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1216/2007)

Název „Boerenkaas“ je specificky spojen s výrobkem, který se tradičně vyrábí v zemědělském podniku ze syrového mléka, získaného převážně od vlastního stáda.

Do roku 1874 se veškeré mléko zpracovávalo v zemědělském podniku. Po tomto roce se postupně začalo zpracovávat průmyslově. S pasterizací mléka určeného k výrobě sýra se začalo na začátku dvacátého století. V důsledku pasterizace sýr ztratil sýr své tradiční vlastnosti. V zemědělských podnicích se však syrové mléko i nadále zpracovávalo tradičním způsobem.

Díky enzymům, které jsou přirozenými složkami mléka, jako je např. mléčná lipáza, a přítomnosti bakteriální flóry, která se do mléka dostává při dojení, měl sýr vyrobený z tohoto syrového mléka výraznější chuť. Tato chuť se označuje jako plnější, silnější a pikantnější. Pro mnoho spotřebitelů je tím, co je specifické pro „Boerenkaas“ a co jej odlišuje od „mlékárenského“ sýra. Čím déle sýr zraje, tím je chuť sýra silnější.

V roce 1982 byla vyhláškou a rozhodnutím o sýrařských výrobcích na základě zákona o kvalitě v zemědělství stanovena nová pravidla. Tato pravidla souvisejí s kvalitou sýra, původem mléka a výrobním postupem. Příslušná státní značka zaručuje, že „Boerenkaas“ pochází ze zemědělského podniku a je vyroben ze syrového mléka, které bylo skladováno krátkou dobu a pochází především od vlastního stáda.

Tyto právní předpisy umožňují kromě zpracování kravského mléka také mléko kozí, ovčí nebo buvolí. Zároveň umožňuje vyrábět sýr i ze syrového mléka s nižším obsahem tuku.

Z uvedených skutečností je zřejmá zvláštní povaha surovin a výrobního postupu.

3.9   Minimální požadavky a postupy pro kontrolu zvláštní povahy (článek 4 nařízení (ES) č. 1216/2007)

Pro „Boerenkaas“ s osvědčením o zvláštní povaze podle nařízení (ES) č. 509/2006 se použijí požadavky uvedené v této specifikaci, které jsou popsány v oddílu 3.6 (Popis metody produkce zemědělského produktu nebo potraviny, na něž se vztahuje název podle bodu 3.1) a tabulka v oddílu 3.7 (Zvláštní povaha zemědělského produktu nebo potraviny (čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1216/2007)).

Každých šest až osm týdnů se v každém zemědělském podniku kontroluje, zda se při výrobě sýra používá čerstvé syrové mléko (ne starší 40 hodin) a zda se používá kaseinová značka. Jednou za rok se provádí správní kontroly, při kterých se zjišťuje, ze kterých zemědělských podniků pochází používané mléko. Při kontrolách dodržování požadavků složení se kontroluje obsahu tuku v sušině, obsah vlhkosti a obsah soli v sušině. Tyto parametry se kontrolují najednou, a to jedenkrát za šest až osm týdnů (1).

Kromě toho je cílem této kontroly dodržování ostatních charakteristických vlastností různých typů sýra „Boerenkaas“, které jsou uvedeny v tabulce 3.7. Tato kontrola charakteristických vlastností se provádí vizuálně najednou, a to jedenkrát za šest až osm týdnů.


(1)  V případě sezonní výroby „Boerenkaas“ se kontroly provádějí během produkčního období jedenkrát za šest až osm týdnů. Pokud je roční výroba „Boerenkaas“ v podniku nižší než 25 000 kilogramů, provádějí se kontroly dvakrát ročně.“.


SMĚRNICE

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/25


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/214/ES

ze dne 16. září 2009,

kterou se mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 87/372/EHS (3), doplněná doporučením Rady ze dne 25. června 1987 o koordinovaném zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (4) a usnesením Rady ze dne 14. prosince 1990 o konečném stadiu koordinovaného zavedení celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (GSM) (5), uznala potřebu využívat v plném rozsahu zdroje nabízené moderními telekomunikačními sítěmi, zejména mobilními radiokomunikačními systémy, v zájmu hospodářského rozvoje Společenství. Rovněž byla uznána jedinečná příležitost pro zřízení skutečně celoevropské mobilní komunikace, kterou nabízí přechod na buňkové digitální mobilní komunikační systémy druhé generace.

(2)

Kmitočtová pásma 890–915 a 935–960 MHz byla vyhrazena pro veřejné celoevropské buňkové digitální mobilní komunikační služby, poskytované v každém členském státě podle společné specifikace, označované jako GSM. Následně se pro provoz GSM zpřístupnilo tzv. rozšiřující pásmo (880–890 MHz a 925–935 MHz) a společně se tato kmitočtová pásma označují jako pásmo 900 MHz.

(3)

Od roku 1987 byly vyvinuty nové digitální rádiové technologie schopné poskytovat inovační celoevropské služby elektronických komunikací, které mohou fungovat současně s GSM v pásmu 900 MHz v regulačním rámci, který je oproti dřívějšku technologicky neutrálnější. Pásmo 900 MHz má dobré vlastnosti šíření, umožňuje pokrytí větších vzdáleností než vyšší kmitočtová pásma a přenos moderních hlasových, datových a multimediálních služeb i do méně zalidněných a venkovských oblastí.

(4)

Za účelem přispění k cílům vnitřního trhu a sdělení Komise ze dne 1. června 2005 s názvem „Iniciativa i2010 – Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ při současném zachování dostupnosti GSM uživatelům v celé Evropě a za účelem dosažení co nejvyšší úrovně hospodářské soutěže tím, že se uživatelům nabídne široký výběr služeb a technologií, by mělo být využívání pásma 900 MHz přístupné dalším technologiím pro poskytování dalších slučitelných a pokročilých celoevropských služeb, které by fungovaly společně s GSM.

(5)

Používání pásma 900 MHz v budoucnosti a především otázka, jak dlouho ještě bude GSM referenční technologií pro technickou koexistenci v tomto pásmu, je pro vnitřní trh otázkou strategického významu. Ta by měla být zkoumána společně s ostatními otázkami politiky Společenství v oblasti bezdrátového přístupu v budoucích programech politiky rádiového spektra, které mají být přijaty v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (6). V těchto programech se v úzké spolupráci se Skupinou pro politiku rádiového spektra (RSPG) zřízenou rozhodnutím Komise 2002/622/ES (7) stanoví směry a cíle politik pro strategické plánování používání rádiového spektra.

(6)

Liberalizace využívání pásma 900 MHz by mohla případně vést k narušení hospodářské soutěže. Zvláště v případech, kdy některým mobilním operátorům nebylo přiděleno spektrum v pásmu 900 MHz, by mohlo dojít k jejich znevýhodnění, pokud jde o náklady a efektivitu, oproti jiným operátorům, kteří budou moci v tomto pásmu poskytovat služby 3G. Podle předpisů o elektronických komunikacích, a zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (8), mohou členské státy změnit nebo přezkoumat práva na využívání spektra, a mají tak nástroje k řešení případného narušení hospodářské soutěže.

(7)

Členské státy by měly provést směrnici 87/372/EHS v platném znění do šesti měsíců od vstupu této směrnice v platnost. Členské státy kvůli tomu sice nemusí upravit stávající práva na využívání ani zahájení postupu autorizace, musí však dodržet požadavky směrnice 2002/20/ES, až bude pásmo 900 MHz v souladu s touto směrnicí zpřístupněno. Při tom by měly zejména prošetřit, zda by provádění této směrnice mohlo narušit hospodářskou soutěž na dotčených mobilních trzích. Pokud dospějí k závěru, že tomu tak je, měly by zvážit, zda je objektivně odůvodněné a přiměřené změnit práva na využívání těm operátorům, kterým byla udělena práva na využívání kmitočtů v pásmu 900 MHz, a tam, kde je to přiměřené, tato práva na využívání přezkoumat a přerozdělit tak, aby taková narušení hospodářské soutěže vyřešily. Jakémukoliv řešení v tomto směru by měla předcházet veřejná konzultace.

(8)

Spektrum zpřístupněné podle této směrnice by se mělo přidělit transparentním způsobem tak, aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže na dotčených trzích.

(9)

Aby mohly jiné systémy fungovat společně se systémy GSM ve stejném pásmu, mělo by se zabránit škodlivé interferenci tím, že se uplatní technické podmínky využívání spektra platné pro technologie využívající pásmo 900 MHz jiné než GSM.

(10)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (9) umožňuje Komisi přijmout technická prováděcí opatření pro zajištění harmonizovaných podmínek dostupnosti a účinného využívání rádiového spektra.

(11)

Na základě požadavku Komise sestavila Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT) technické zprávy, které prokazují, že systémy UMTS (univerzální mobilní telekomunikační systém) by mohly v pásmu 900 MHz fungovat společně se systémy GSM. Pásmo 900 MHz by proto mělo být zpřístupněno UMTS – systému, který může fungovat společně se systémy GSM – stejně jako dalším systémům, jakmile bude možné prokázat, že jsou schopny fungovat společně se systémy GSM v souladu s postupem stanoveným v rozhodnutí o rádiovém spektru pro přijetí harmonizovaných podmínek pro dostupnost a účinné využívání rádiového spektra. Pokud se členský stát rozhodne udělit práva na využívání pro systémy využívajících specifikaci UMTS 900, použití rozhodnutí o rádiovém spektru a směrnice 2002/21/ES zajistí, aby byly tyto systémy chráněny před škodlivou interferencí ostatních systémů v provozu.

(12)

Měla by být zajištěna přiměřená ochrana mezi uživateli pásem, na které se vztahuje tato směrnice, a pro stávající uživatele v sousedních pásmech. Kromě toho by měly být zohledněny budoucí systémy pro leteckou komunikaci v pásmu nad 960 MHz, které pomáhají plnit cíle politik Společenství v tomto odvětví. V tomto směru poskytla CEPT technické poradenství.

(13)

Měla by se zvýšit flexibilita při správě spektra a v přístupu k němu, aby se přispělo k plnění cílů vnitřního trhu v oblasti elektronických komunikací. Pásmo 900 MHz by proto mělo být zpřístupněno dalším systémům pro poskytování dalších celoevropských služeb, jakmile bude možné prokázat, že tyto systémy jsou schopny fungovat společně s GSM.

(14)

S cílem umožnit v pásmu 900 MHz nasazení nových digitálních technologií fungujících společně se systémy GSM by směrnice 87/372/EHS měla být změněna a vyhrazení tohoto pásma pro GSM by mělo být odstraněno,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 87/372/EHS

Směrnice 87/372/EHS se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Členské státy zpřístupní kmitočtová pásma 880–915 MHz a 925–960 MHz (pásmo 900 MHz) systémům GSM a UMTS, jakož i jiným pozemním systémům schopným poskytovat služby elektronických komunikací, které mohou fungovat společně se systémy GSM, v souladu s technickými prováděcími opatřeními přijatými podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (10).

2.   Členské státy při provádění této směrnice prověří, zda stávající přidělení pásma 900 MHz soutěžícím mobilním operátorům na jejich území může narušit hospodářskou soutěž na dotčených mobilních trzích, a je-li to odůvodněné a přiměřené, řeší taková narušení hospodářské soutěže v souladu s článkem 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (11).

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„systémem GSM“ síť elektronických komunikací, která splňuje normy o GSM vydané ETSI, zejména normy EN 301502 a EN 301511;

b)

„systémem UMTS“ síť elektronických komunikací, která splňuje normy o UMTS vydané ETSI, zejména normy EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 a EN 301 908-11.“

3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 9. května 2010. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů spolu se srovnávací tabulkou mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.“

4)

Článek 4 se zrušuje.

Článek 2

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko ze dne 25. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. července 2009.

(3)  Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 85.

(4)  Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 81.

(5)  Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(7)  Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49.

(8)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.

(9)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Evropský parlament a Rada

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/28


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 16. září 2009

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(2009/764/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

(2)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)

Španělsko předložilo dne 29. prosince 2008 žádost o uvolnění prostředků z EFG z důvodu propouštění v textilním odvětví. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve výši 3 306 750 EUR.

(4)

Portugalsko předložilo dne 23. ledna 2009 žádost o uvolnění prostředků z EFG z důvodu propouštění v textilním odvětví. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve výši 832 800 EUR.

(5)

V souvislosti s uvedenými žádostmi Španělska a Portugalska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje celkem 4 139 550 EUR na prostředky na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


Komise

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. října 2009

o žádosti o osvobození od daně z motorových vozidel, kterou předložila Francie podle čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

(oznámeno pod číslem K(2009) 7761)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2009/765/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (1), a zejména na článek 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice 1999/62/ES mohou členské státy poskytnout snížené sazby nebo osvobození od daně vozidlům, která jsou v silničním provozu používána pouze příležitostně v členském státě, v němž jsou evidována, a která používají pouze fyzické nebo právnické osoby, jejichž hlavní činností není přeprava zboží, pokud přeprava uskutečňovaná těmito vozidly nenarušuje hospodářskou soutěž. Tyto snížené sazby nebo tato osvobození od daně musí schválit Komise.

(2)

Francie požádala Komisi, aby do 31. prosince 2014 prodloužila schválení osvobození od daně z motorových vozidel udělené v souladu se směrnicí 1999/62/ES rozhodnutím Komise 2005/449/ES (2), a to v případě vozidel s hmotností 12 tun a vyšší, která jsou používána výlučně v souvislosti s veřejnými a průmyslovými pracemi ve Francii.

(3)

Podmínky stanovené v čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice 1999/62/ES jsou splněny, protože uvedená vozidla jsou v silničním provozu používána pouze příležitostně, nejsou používána pro přepravu zboží a osvobození těchto vozidel od daně z motorových vozidel nenarušuje hospodářskou soutěž, protože nemohou být používána k přepravě jiných věcí, než jsou prvky vybavení, které jsou pevně instalovány na vozidle a které jsou takto používány.

(4)

Aby mohla Komise osvobození od daně z motorových vozidel přezkoumat, měla by být doba platnosti tohoto schválení omezena.

(5)

Osvobození, které Francie požaduje, by proto mělo být schváleno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice 1999/62/ES Komise do 31. prosince 2014 schvaluje osvobození od daně z motorových vozidel, pokud jde o motorová vozidla o hmotnosti 12 tun a vyšší, která jsou používána výlučně pro přepravu vybavení pevně instalovaného na vozidle, a to v rámci veřejných a průmyslových prací ve Francii:

1)

samojízdná zdvihací a manipulační zařízení (jeřáby instalované na silničním podvozku);

2)

čerpadla nebo mobilní čerpací stanice pevně instalované na silničním podvozku;

3)

mobilní soupravy motorových kompresorů pevně instalovaných na silničním podvozku;

4)

míchačky betonu a čerpadla na beton pevně instalované na silničním podvozku (s výjimkou bubnových míchaček betonu používaných pro přepravu betonu);

5)

mobilní generátorová soustrojí pevně instalovaná na silničním podvozku;

6)

mobilní vrtací zařízení pevně instalovaná na silničním podvozku.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 15. října 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999 s. 42.

(2)  Úř. věst. L 158, 21.6.2005, s. 23.


20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/32


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. října 2009

o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2009) 7801)

(Text s významem pro EHP)

(2009/766/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kmitočtová pásma 890–915 a 935–960 MHz byla vyhrazena pro veřejný celoevropský buňkový digitální mobilní komunikační systém, k poskytování služby, která je v každém členském státě zajišťována podle společné specifikace stanovené směrnicí Rady 87/372/EHS ze dne 25. června 1987 o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (2) doplněné doporučením Rady ze dne 25. června 1987 o koordinovaném zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (3) a usnesením Rady ze dne 14. prosince 1990 o konečném stadiu koordinovaného zavádění celoevropských veřejných buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství (GSM) (4).

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/114/ES (5) mění směrnici 87/372/EHS a otevírá kmitočtová pásma 880–915 a 925–960 MHz (pásmo 900 MHz) pro univerzální mobilní telekomunikační systém (UMTS) a pro ostatní zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací, které mohou existovat vedle sebe s globálním systémem mobilních komunikací (GSM) v souladu s technickými prováděcími opatřeními přijatými podle rozhodnutí č. 676/2002/ES (dále jen „rozhodnutí o rádiovém spektru“). Měla by proto být přijata technická opatření, aby umožnila současnou existenci GSM a dalších systémů v pásmu 900 MHz.

(3)

Kmitočtová pásma 1 710–1 785 a 1 805–1 880 MHz (pásmo 1 800 MHz) se uvolnila pro provoz GSM a jsou nyní používána systémy GSM v celé Evropě. Pásmo 1 800 MHz by se mělo rovněž otevřít pro ostatní zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací, které mohou existovat vedle sebe se systémy GSM, za stejných podmínek jako pásmo 900 MHz.

(4)

Stávající používání GSM v pásmu 1 800 MHz by mělo být v celém Společenství chráněno, dokud existuje dostatečná poptávka po této službě, v souladu s koncepcí ochrany používání GSM v pásmu 900 MHz podle směrnice 87/372/EHS.

(5)

Na základě čl. 4 odst. 2 rozhodnutí o rádiovém spektru vydala Komise dne 5. července 2006 pověření Evropské konferenci správ pošt a telekomunikací (dále jen „CEPT“), aby vypracovala co nejméně restriktivní technické podmínky pro kmitočtová pásma v rámci politiky WAPECS (politika bezdrátového přístupu ke službám elektronických komunikací) zahrnující pásma 900 MHz a 1 800 MHz.

(6)

Technologická neutralita a neutralita služeb jsou cíle politiky, které podpořily členské státy ve stanovisku Skupiny pro politiku rádiového spektra (dále jen „RSPG“) o WAPECS ze dne 23. listopadu 2005 pro dosažení pružnějšího využívání spektra. Podle stanoviska RSPG o WAPECS by tyto cíle politiky měly být zavedeny raději postupně než najednou, aby se předešlo narušení trhu. Komise se vyjádřila k pružnějšímu využívání spektra ve svém sdělení o „rychlém přístupu služeb bezdrátové elektronické komunikace ke spektru prostřednictvím větší pružnosti“ (6), ve kterém mimo jiné zdůraznila potřebu jednotného a účinného řešení, které se týká mobilních pásem druhé a třetí generace v rámci zavádění pružného využívání spektra pro služby elektronických komunikací.

(7)

V souladu s koncepcí směrnice 87/372/EHS týkající se otevření pásma 900 MHz by tedy mělo být pásmo 1 800 MHz využívané v současné době systémem GSM rovněž vymezeno pro GSM a další zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací, které mohou existovat souběžně se systémy GSM, přičemž by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistily kontinuitu provozování systémů GSM a jejich ochranu proti škodlivé interferenci.

(8)

Jakýkoli jiný systém používaný v pásmech 900 MHz a 1 800 MHz musí zajistit technickou kompatibilitu jak s přilehlými sítěmi, které jsou provozovány jinými držiteli práv v těchto pásmech, tak s využíváním kmitočtových pásem přilehlých k těmto pásmům.

(9)

V rámci harmonizačních opatření podle rozhodnutí o rádiovém spektru se technická kompatibilita prokazuje prostřednictvím studií kompatibility, které provádí CEPT na základě pověření ze strany Komise. Tyto studie by měly pomoci vymezit technické podmínky nutné pro zajištění koexistence rostoucího počtu zemských systémů schopných poskytovat služby elektronických komunikací. Ve spolupráci s Výborem pro rádiové spektrum a v souladu se zásadami WAPECS by měl by být vypracován seznam systémů vykazujících technickou kompatibilitu, který by Komise měla podle potřeby aktualizovat, čímž by se zvýšil počet systémů s harmonizovaným přístupem k pásmům 900 a 1 800 MHz.

(10)

Na základě technického šetření, zejména zpráv č. 82 a č. 96 Výboru pro elektronické komunikace (ECC) CEPT a reakce na pověření ze dne 5. července 2006 ve zprávě CEPT č. 19 došla CEPT k závěru, že sítě UMTS/900/1 800 mohou být využívány v městských, příměstských a venkovských oblastech souběžně se sítěmi GSM/900/1 800, jsou-li použity dostatečné odstupy nosných kmitočtů.

(11)

Vzhledem k poptávce na trhu po zavedení UMTS v těchto pásmech by měly být výsledky pověření CEPT co nejdříve použity ve Společenství a provedeny členskými státy. Kromě toho by měly členské státy zajistit, aby systém UMTS poskytoval dostatečnou ochranu stávajících systémů v přilehlých pásmech.

(12)

S cílem zvýšit pružnost a zároveň zachovat nezbytné celoevropské pokrytí službami elektronických komunikací v harmonizovaných pásmech by členské státy měly mít dále právo umožnit zavedení dalších systémů v pásmech 900 MHz a 1 800 MHz souběžně s GSM a jinými určenými zemskými systémy schopnými poskytovat služby elektronických komunikací pod podmínkou, že zajistí koexistenci těchto zemských systémů.

(13)

Technická správa rádiového spektra zahrnuje harmonizaci a přidělení rádiového spektra. Tato harmonizace by měla odrážet požadavky vyplývající ze zásad obecné politiky stanovené na úrovni Společenství. Technická správa rádiového spektra se však netýká postupů pro přidělování kmitočtů a postupů pro udělování oprávnění (včetně jejich časového plánu), ani rozhodnutí, zda využívat výběrových řízení pro přidělování rádiových kmitočtů.

(14)

Rozdílné stávající situace v jednotlivých státech by mohly vést k narušení hospodářské soutěže. Stávající předpisový rámec dává členským státům prostředky, aby mohly přiměřeným, nediskriminujícím a objektivním způsobem řešit tyto problémy v souladu s právem Společenství, včetně směrnice 87/372/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) (7) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (8).

(15)

Využívání spektra podléhá požadavkům právních předpisů Společenství o ochraně veřejného zdraví, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (9) a doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz) (10). Ochrana zdraví u rádiových zařízení je zajištěna tím, že taková zařízení musí splňovat základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (11).

(16)

Pro zajištění účinného využití pásem 900 MHz a 1 800 MHz rovněž z dlouhodobého hlediska by správní orgány měly pokračovat ve studiích s cílem zvýšit účinnost a inovační využití. S ohledem na revizi tohoto rozhodnutí, jejímž účelem je zahrnutí dalších technologií, by tyto a další studie provedené CEPT na základě dalších pověření mohly prokázat, že systémy jiné než GSM a UMTS jsou schopné poskytovat zemské služby elektronických komunikací s celoevropským pokrytím a mohou vhodnými prostředky zajistit technickou kompatibilitu s GSM a UMTS.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cílem tohoto rozhodnutí je harmonizace technických podmínek pro dostupnost a účinné využívání pásma 900 MHz v souladu se směrnicí 87/372/EHS a pásma 1 800 MHz pro zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„systémem GSM“ se rozumí síť elektronických komunikací, která splňuje normy pro GSM vydané ETSI, zejména normy EN 301 502 a EN 301 511;

b)

„pásmem 900 MHz“ se rozumějí pásma 880–915 MHz a 925–960 MHz;

c)

„pásmem 1 800 MHz“ se rozumějí pásma 1 710–1 785 MHz a 1 805–1 880 MHz.

Článek 3

Zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací, které mohou v pásmu 900 MHz existovat vedle sebe se systémy GSM ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice 87/372/EHS, jsou uvedeny v příloze. Podléhají podmínkám a lhůtám pro provedení stanoveným v uvedené příloze.

Článek 4

1.   Pásmo 1 800 MHz se vymezuje a dává k dispozici pro systémy GSM dnem 9. listopadu 2009.

2.   Pásmo 1 800 MHz se vymezuje a dává k dispozici pro jiné zemské systémy schopné poskytovat služby elektronických komunikací, které jsou uvedeny v příloze, za podmínek a dodržení lhůt pro provedení stanovených v uvedené příloze.

Článek 5

1.   Členské státy mohou vymezit a zpřístupnit pásma 900 MHz a 1 800 MHz pro jiné zemské systémy neuvedené v příloze za předpokladu, že zajistí, aby:

a)

takové systémy mohly existovat současně se systémy GSM;

b)

takové systémy mohly existovat současně s jinými systémy uvedenými v příloze jak na jejich vlastním území, tak v sousedních členských státech.

2.   Členské státy zajistí, aby jiné systémy uvedené v článku 3 a čl. 4 odst. 2 a v odstavci 1 tohoto článku poskytovaly dostatečnou ochranu systémům v přilehlých pásmech.

Článek 6

Členské státy budou dohlížet na to, zda jsou pásma 900 MHz a 1 800 MHz účinně využívána, a zejména oznámí Komisi jakoukoli potřebu revize přílohy.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. října 2009.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 85.

(3)  Úř. věst. L 196, 17.7.1987, s. 81.

(4)  Úř. věst. C 329, 31.12.1990, s. 25.

(5)  Viz strana 25 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  KOM(2007) 50.

(7)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 21.

(8)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

(9)  Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 59.

(11)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.


PŘÍLOHA

SEZNAM ZEMSKÝCH SYSTÉMŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 A ČL. 4 ODST. 2

Následující technické parametry se použijí jako jedna z hlavních podmínek nezbytných k zajištění koexistence, pokud mezi sousedními sítěmi neexistují dvoustranné nebo vícestranné dohody, aniž by se bránilo použití méně přísných technických parametrů za předpokladu dohody mezi operátory těchto sítí.

Systémy

Technické parametry

Lhůta pro provedení

UMTS v souladu s normami o UMTS vydanými ETSI, zejména normami EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 a EN 301 908-11

1)

Odstup nosných kmitočtů minimálně 5 MHz mezi dvěma sousedními sítěmi UMTS

2)

Odstup nosných kmitočtů minimálně 2,8 MHz mezi sítí UMTS a sousední sítí GSM

9. květen 2010


20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. října 2009,

kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu

(oznámeno pod číslem K(2009) 7806)

(Text s významem pro EHP)

(2009/767/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Povinnosti správního zjednodušení uložené členským státům v kapitole II směrnice 2006/123/ES, a zejména v článcích 5 a 8 uvedené směrnice, zahrnují povinnost zjednodušit postupy a formality použitelné na přístup k činnosti poskytování služeb a povinnost zajistit, aby tyto postupy a formality mohly být snadno splněny na dálku a pomocí elektronických prostředků prostřednictvím „jednotného kontaktního místa“.

(2)

Jak stanoví článek 8 směrnice 2006/123/ES, musí splnění postupů a formalit prostřednictvím „jednotných kontaktních bodů“ být možné i přes hranice mezi členskými státy.

(3)

Aby se splnila povinnost zjednodušit postupy a formality a usnadnit přeshraniční využití „jednotných kontaktních míst“, měly by být postupy s využitím elektronických prostředků založeny na jednoduchých řešeních, a to i pokud jde o využití elektronických podpisů. V případech, kdy se po provedení příslušného posouzení rizik konkrétních postupů a formalit považují za nezbytné vysoká úroveň bezpečnosti nebo podpis odpovídající vlastnoručnímu podpisu, by mohl být od poskytovatelů služeb u některých postupů a formalit vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném osvědčení, ať již s prostředky pro bezpečné vytváření podpisu či bez nich.

(4)

Rámec Společenství pro elektronické podpisy byl stanoven směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (2). Za účelem usnadnění účinného přeshraničního využívání zaručených elektronických podpisů založených na kvalifikovaném osvědčení by se měla podporovat důvěra v tyto elektronické podpisy bez ohledu na to, v kterém členském státě je usazena podepisující osoba nebo ověřovatel, jenž kvalifikované osvědčení vydává. Toho by mohlo být dosaženo tím, že se snazším a důvěryhodným způsobem zpřístupní informace potřebné pro ověřování elektronických podpisů, zejména pak informace týkající se ověřovatelů, nad nimiž je v členském státě vykonáván dohled nebo kteří jsou v členském státě akreditováni, a služeb, jež nabízejí.

(5)

Je třeba zajistit, aby členské státy tyto informace zpřístupnily veřejnosti prostřednictvím společné šablony, aby se usnadnilo používání elektronických podpisů a zajistila se vhodná úroveň podrobností, která by příjemci umožnila elektronický podpis ověřit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Použití a přijímání elektronických podpisů

1.   Je-li to opodstatněné na základě příslušného posouzení zahrnutých rizik a v souladu s čl. 5 odst. 1 a 3 směrnice 2006/123/ES, mohou členské státy pro splnění některých postupů a formalit prostřednictvím jednotných kontaktních míst podle článku 8 směrnice 2006/123/ES požadovat, aby poskytovatel služby používal zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaném osvědčení, ať již s prostředkem pro bezpečné vytváření podpisu nebo bez něj, jak stanoví a upravuje směrnice 1999/93/ES.

2.   Členské státy přijmou pro splnění postupů a formalit uvedených v odstavci 1 jakýkoli zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném osvědčení, ať již s prostředkem pro bezpečné vytváření podpisu nebo bez něj, aniž je tím dotčena možnost, aby členské státy omezily toto přijímání na zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném osvědčení a vytvořený prostředkem pro bezpečné vytváření podpisu, pokud je toto v souladu s posouzením rizik uvedeným v odstavci 1.

3.   Členské státy nepodmíní přijetí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném osvědčení, ať již s prostředkem pro bezpečné vytváření podpisu nebo bez něj, splněním požadavků, které by pro poskytovatele služby představovaly překážky užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst.

4.   Odstavec 2 nebrání členským státům v přijímání jiných elektronických podpisů, než jsou zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaném osvědčení, ať již s prostředkem pro bezpečné vytváření podpisu nebo bez něj.

Článek 2

Zřízení, údržba a zveřejnění důvěryhodných seznamů

1.   Každý členský stát v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze zřizuje, udržuje a zveřejňuje „důvěryhodný seznam“, jenž obsahuje minimální informace související s ověřovateli, kteří vydávají kvalifikovaná osvědčení pro veřejnost a nad nimiž vykonává dohled nebo jež akreditoval.

2.   Členské státy zřídí a zveřejní přinejmenším podobu důvěryhodného seznamu čitelnou okem, a to v souladu se specifikacemi stanovenými v příloze.

3.   Členské státy uvědomí Komisi o subjektu odpovědném za zřízení, údržbu a zveřejnění důvěryhodného seznamu, o místě, kde je důvěryhodný seznam zveřejněn, a o jakýchkoli změnách.

Článek 3

Použití

Toto rozhodnutí se použije od 28. prosince 2009.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 16. října 2009.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.


Evropská centrální banka

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/38


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 6. října 2009,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB

(ECB/2009/22)

(2009/768/ES)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 105 odst. 2 první a čtvrtou odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.6 a články 17, 22 a 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) se účastní TARGET2 s cílem zpracovávat své vlastní platby a platby svých klientů v TARGET2 a poskytovat prostřednictvím TARGET2 zúčtovací služby subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), za předpokladu, že podléhají dohledu příslušného orgánu a jejich přístup k TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

(2)

Výkonná rada ECB přijala rozhodnutí ECB/2007/7 ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (1).

(3)

V rozhodnutí ECB/2007/7 je třeba provést změny, kterými by se: a) zohlednila nová verze Jednotné sdílené platformy, b) objasnily zvláštní zásady umístění infrastruktur stanovené orgány dohledu, kterými jsou subjekty nabízející služby v eurech povinny se řídit, c) zohlednila řada dalších zlepšení a upřesnění technického a redakčního charakteru a d) zrušila ustanovení týkající se přechodu na TARGET2, která se již neuplatňují,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 odstavci 1 rozhodnutí ECB/2007/7 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

poskytovat zúčtovací služby subjektům spravujícím přidružené systémy, včetně subjektů usazených mimo EHP, za předpokladu, že podléhají dohledu příslušného orgánu, splňují požadavky orgánů dohledu, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (2), a jejich přístup k TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

Článek 2

Příloha rozhodnutí ECB/2007/7 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Vstup v platnost

1.   Článek 1 tohoto rozhodnutí a odst. 1 písm. a) a odstavec 2 přílohy tohoto rozhodnutí vstupují v platnost dnem 23. října 2009.

2.   Ostatní ustanovení tohoto rozhodnutí vstupují v platnost dnem 23. listopadu 2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 6. října 2009.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 71.

(2)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007 a d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«“ z 20. listopadu 2008.“


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí ECB/2007/7 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

Definice pojmu „ancillary system“ se nahrazuje tímto:

„—

„ancillary system (AS)“ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB.

b)

Definice pojmu „Banking Directive“ se zrušuje.

c)

Definice pojmu „technical malfunction of TARGET2“ se nahrazuje tímto:

„—

„technical malfunction of TARGET2“ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB.“

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Acces criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.“

3)

Článek 7 se mění takto:

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Unless otherwise requested by the participant, its BIC(s) shall be published in the TARGET2 directory.“

Doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Participants acknowledge that the ECB and other CBs may publish participants’ names and BICs.“

4)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   The ECB shall open and operate at least one PM account for each participant. Upon request by a participant acting as a settlement bank, the ECB shall open one or more sub-accounts in TARGET2-ECB to be used for dedicating liquidity.“

5)

V článku 12 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„3.   The SSP determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.“

6)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

a)

normal payment order (priority class 2);

b)

urgent payment order (priority class 1); or

c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

a)

CBs; and

b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the Ancillary System Interface.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants’ PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   Liquidity transfer orders initiated via the ICM are urgent payment orders.

4.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment order.“

7)

V článku 15 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant’s PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity shall be reserved if additional liquidity becomes available.“

8)

Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Article 15a

Standing instructions for liquidity reservation and dedication of liquidity

1.   Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day.

2.   Participants may predefine via the ICM the default amount of liquidity set aside for ancillary system settlement. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day. Participants shall be deemed to have instructed the ECB to dedicate liquidity on their behalf if the relevant ancillary system so requests.“

9)

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   At the request of a payer, the ECB may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement by ancillary systems in TARGET2 or would not otherwise give rise to systemic risk.

5.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.“

10)

V článku 31 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a “start-of-cycle” message). Where applicable, the ECB shall thereafter increase or reduce the frozen balance by crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account. Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an “end-of-cycle” message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant’s sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the frozen balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced in the amount of the payment. Without prejudice to the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system’s CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system’s CB.“

Dodatek I se mění takto:

1)

Odstavec 2 se mění takto:

a)

Tabulka v pododstavci 1 se nahrazuje tímto:

„Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 202COV

Mandatory

Cover payments

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message“

b)

Doplňuje se nový pododstavec 5, který zní:

„5)

MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means. Customer details contained in MT 202COV shall not be displayed in the ICM.“

2)

Odstavec 8 se mění takto:

V pododstavci 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)   user-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation or another interface, as may be required by SWIFT). For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.“

Pododstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation, or another interface, as may be required by SWIFT, to have access to the ICM via U2A.“

Dodatek II se mění takto:

Odst. 2 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a payment order was not settled on the business day on which it was accepted.“

Dodatek III se mění takto:

V náležitostech posudku vnitrostátního právního řádu pro účastníky TARGET2 mimo EHP se odstavec 3.6.a nahrazuje tímto:

„3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].“

Dodatek IV se mění takto:

V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (2).“

Dodatek V se nahrazuje tímto:

„Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6,45 – 7,00

Business window to prepare daytime operations (3)

7,00 – 18,00

Daytime processing

17,00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103 + message)

18,00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18,00 – 18,45 (4)

End-of-day processing

18,15 (4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18,30 (5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18,45 – 19,30 (5)

Start-of-day processing (new business day)

19,00 (5) – 19,30 (4)

Provision of liquidity on the PM account

19,30 (5)

“Start-of-procedure” message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19,30 (5) – 22,00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the “start-of-cycle” message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22,00 – 1,00

Technical maintenance period

1,00 – 6,45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19,30 (6) until 18,00 the next day, except during the technical maintenance period from 22,00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  The Eurosystem’s current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB website at www.ecb.europa.eu: (a) the „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ of 3 November 1998; (b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ of 27 September 2001; (c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ of 19 July 2007; and (d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area«“ of 20 November 2008.“

(2)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.

(3)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(6)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

20.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/45


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/769/SZBP

ze dne 19. října 2009,

kterou se mění společná akce 2007/405/SZBP o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. června 2007 přijala Rada společnou akci 2007/405/SZBP (1) o policejní misi Evropské unie v Konžské demokratické republice v rámci reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo).

(2)

Dne 23. června 2008 přijala Rada společnou akci 2008/485/SZBP (2), kterou se mění a do 30. června 2009 prodlužuje společná akce 2007/405/SZBP.

(3)

Dne 15. června 2009 přijala Rada společnou akci 2009/466/SZBP (3), kterou se mění a do 30. června 2010 prodlužuje společná akce 2007/405/SZBP. Podle společné akce 2009/466/SZBP Rada stanoví novou finanční referenční částku na pokrytí výdajů mise v období od 1. listopadu 2009 do 30. června 2010.

(4)

Je třeba vyvinout další a výraznější úsilí o potírání pokračujícího sexuálního násilí a beztrestnosti v Konžské demokratické republice, zejména v její východní části. Za tímto účelem by mělo být stanoveno nasazení odborného personálu mise s cílem posílit boj proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti.

(5)

Mandát mise je vykonáván za bezpečnostní situace, která se může zhoršit a ohrozit cíle společné bezpečnostní a zahraniční politiky (SZBP) stanovené v článku 11 Smlouvy.

(6)

Společná akce 2007/405/SBZP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2007/405/SZBP se mění takto:

1)

v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Mise podporuje reformu bezpečnostního sektoru v policejní oblasti a v oblasti na rozhraní mezi policií a justicí. Prostřednictvím sledování, vedení a poradenství a s důrazem na strategickou dimenzi EUPOL RD Congo:

přispívá k reformě a restrukturalizaci konžské národní policie, a podporuje tak vznik životaschopné, profesionální a multietnické a integrované policie při vědomí důležitosti dostupnosti policie v celé zemi a za plné účasti konžských orgánů v tomto procesu,

přispívá ke zlepšení vzájemného působení mezi policií a systémem trestního soudnictví v širokém smyslu,

komplexním způsobem přispívá k zajištění soudržnosti mezi veškerými snahami vyvíjenými za účelem reformy bezpečnostního sektoru, mimo jiné podporou boje proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti,

jedná v úzkém spojení s EUSEC RD Congo a s projekty Komise a koordinuje svoji činnost s ostatními snahami dohodnutými na mezinárodní úrovni v oblasti reformy policie a trestního soudnictví,

přispívá k policejním aspektům mírového procesu ve východní části KDR, jakož i k aspektům tohoto procesu týkajícím se rovnosti žen a mužů, lidských práv a dětí a ozbrojených konfliktů, a zejména k jeho provázání s procesem reformy konžské národní policie.“;

2)

v článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V misi je zřízena „projektová skupina“ pro identifikaci a provádění projektů. Mise poskytuje členským státům a třetím zemím poradenství a koordinuje a zprostředkovává, na jejich odpovědnost, provádění jejich projektů v oblastech, na kterých má mise zájem a které podporují její cíle.“;

3)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Mise je trvale přítomná ve městech Goma a Bukavu ve východní části KDR za účelem poskytnutí pomoci a odborných znalostí v rámci procesu stabilizace východní části KDR. V Bukavu a Gomě je nasazen dodatečný odborný personál pro oblast trestního vyšetřování, včetně boje proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti; oblast působnosti tohoto personálu však zahrnuje celé území KDR a jeho služební místo se může měnit v závislosti na změnách místní situace a bezpečnostních podmínek. Tento personál podléhá přímo zástupci vedoucího mise odpovídajícímu za operace.“;

4)

v čl. 3 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

odborníky zabývající se trestním vyšetřováním, včetně boje proti sexuálnímu násilí a beztrestnosti.“;

5)

v čl. 9 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů mise v období od 1. listopadu 2009 do 30. června 2010 činí 5 150 000 EUR.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 19. října 2009.

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 46.

(2)  Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 40.