ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.270.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 270

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
15. října 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 956/2009 ze dne 14. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 957/2009 ze dne 14. října 2009, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2010 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 958/2009 ze dne 14. října 2009, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 959/2009 ze dne 14. října 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 960/2009 ze dne 14. října 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 961/2009 ze dne 14. října 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Březnický ležák (CHZO))

12

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/756/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2009, kterým se stanoví specifikace pro rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve vízovém informačním systému (oznámeno pod číslem K(2009) 7435)

14

 

 

2009/757/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2009 o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích a o funkčním období jejích členů

18

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2009/758/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/7/2009 ze dne 2. října 2009, kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

19

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 956/2009

ze dne 14. října 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 957/2009

ze dne 14. října 2009,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2010 do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), a zejména na čl. 25 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 671/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2010 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT (3) se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2010 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT uvedených v článku 23 nařízení (ES) č. 1282/2006.

(2)

V případě některých kvót a skupin produktů přesahují žádosti o licence množství dostupná pro kvótový rok 2010. Proto by měly být stanoveny přídělové koeficienty podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1282/2006.

(3)

Pokud jde o skupiny produktů a kvóty, u nichž jsou žádosti podané na množství menší než množství dostupná, je vhodné v souladu s čl. 25 odst. 3 nařízení (ES) č. 1282/2006 stanovit, aby přidělení zbývajícího množství žadatelům bylo v poměru k požadovanému množství. Přidělení tohoto dalšího množství by se mělo podmínit tím, že dotčený hospodářský subjekt sdělí příslušnému orgánu přijatá množství a že žadatelé složí jistotu.

(4)

Vzhledem ke lhůtě pro provedení řízení pro určení těchto koeficientů, stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 671/2009, by se toto nařízení mělo použít co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o vývozní licence, podané podle nařízení (ES) č. 671/2009, na skupiny produktů a kvóty, označené jako 16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-Uruguay, 25-Tokio ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení, budou přijaty po použití koeficientu přidělení stanoveného ve sloupci 5 této přílohy.

Článek 2

Žádosti o vývozní licence podané podle nařízení (ES) č. 671/2009 na skupiny produktů a kvóty označené jako 22-Tokio, 22- a 25-Uruguay ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení budou pro žádaná množství přijaty.

Na další množství, rozdělená pomocí koeficientů přidělení stanovených ve sloupci 6 přílohy, lze vydat vývozní licence poté, co je do týdne od zveřejnění tohoto nařízení hospodářský subjekt přijme, a za předpokladu, že je složena požadovaná jistota.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 47.


PŘÍLOHA

Označení skupiny v souladu s dodatečnými poznámkami v kapitole 4 Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických

Označení skupiny a kvóty

Množství dostupné pro rok 2010

(v tunách)

Přídělový koeficient podle článku 1

Přídělový koeficient podle článku 2

Poznámka č.

Skupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2475189

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

2,6200400

22-Uruguay

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,9702307

 

25-Uruguay

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 958/2009

ze dne 14. října 2009,

kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr vyrobené během hospodářského roku nad rámec kvóty podle článku 56 uvedeného nařízení vyvézt pouze v rámci množstevního omezení stanoveného Komisí.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 274/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2009/10 (3), stanoví výše uvedená omezení.

(3)

Množství cukru, na něž se vztahují žádosti o vývozní licence, překračují množstevní omezení stanovené nařízením (ES) č. 274/2009. Je proto třeba stanovit procentní sazbu, v jejíž výši se přijímají množství, o která bylo zažádáno dne 5., 6., 7., 8. a 9. října 2009. Veškeré žádosti o vývozní licence na cukr přijaté po dni 9. října 2009 by tudíž měly být zamítnuty a příjem žádostí o vývozní licence by měl být pozastaven,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám, o které byly podány žádosti ode dne 5. října 2009 do dne 9. října 2009, se vydají na požadovaná množství vynásobená koeficientem přidělení 17,275689 %.

2.   Žádosti o vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám podané dne 12., 13., 14., 15. a 16. října 2009 se zamítají.

3.   Příjem žádostí o vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám se pozastavuje na období od 19. října do 30. září 2010.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 16.


15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 959/2009

ze dne 14. října 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 955/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 23.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 15. října 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 960/2009

ze dne 14. října 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (1) (dále jen „DCI“), a především na čl. 1 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 1 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 DCI obsahuje příloha II DCI seznam příjemců pomoci Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který se má aktualizovat v souladu s pravidelnými přezkumy seznamu příjemců pomoci prováděnými Výborem pro rozvojovou pomoc OECD.

(2)

Co se týče aktualizace seznamu příjemců pomoci obsaženého v příloze II DCI, Komise by dále měla aktualizovat přílohu I DCI a informovat o tom Radu a Evropský parlament.

(3)

Je tedy vhodné vymazat Saúdskou Arábii ze seznamu příjemců pomoci Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, jak je uveden v příloze II DCI, a ze seznamu zemí způsobilých podle čl. 1 odst. 1, jak je uveden v příloze I DCI.

(4)

Je tedy vhodné zařadit Kosovo (2) na seznam příjemců oficiální rozvojové pomoci Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, jak je uveden v příloze II DCI, a to mezi země a území s nižšími středními příjmy.

(5)

Na základě přezkumů Výboru pro rozvojovou pomoc OECD je také vhodné aktualizovat poznámky pod čarou v příloze II DCI.

(6)

Evropský parlament a Rada o tom budou příslušným způsobem informovány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1905/2006 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha II se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

Karel DE GUCHT

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(2)  Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999).


PŘÍLOHA I

Země způsobilé podle čl. 1 odst. 1

Latinská Amerika

1.

Argentina

2.

Bolívie

3.

Brazílie

4.

Chile

5.

Kolumbie

6.

Kostarika

7.

Kuba

8.

Ekvádor

9.

Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexiko

13.

Nikaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Peru

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asie

19.

Afghánistán

20.

Bangladéš

21.

Bhútán

22.

Kambodža

23.

Čína

24.

Indie

25.

Indonésie

26.

Korejská lidově demokratická republika

27.

Laos

28.

Malajsie

29.

Maledivy

30.

Mongolsko

31.

Myanmar

32.

Nepál

33.

Pákistán

34.

Filipíny

35.

Srí Lanka

36.

Thajsko

37.

Vietnam

Střední Asie

38.

Kazachstán

39.

Kyrgyzstán

40.

Tádžikistán

41.

Turkmenistán

42.

Uzbekistán

Blízký a Střední východ

43.

Írán

44.

Irák

45.

Omán

46.

Jemen

Jižní Afrika

47.

Jižní Afrika


PŘÍLOHA II

Seznam příjemců oficiální rozvojové pomoci Výboru pro rozvojovou pomoc OECD

V platnosti od roku 2008 pro zprávy za roky 2008, 2009 a 2010

Nejméně rozvinuté země

Další země s nízkými příjmy

(HND na obyvatele < 935 USD v roce 2007)

Země a území s nižšími středními příjmy

(HND na obyvatele 936–3 705 USD v roce 2007)

Země a území s vyššími středními příjmy

(HND na obyvatele 3 706–11 455 USD v roce 2007)

Afghánistán

Pobřeží slonoviny

Albánie

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Alžírsko

Antigua a Barbuda (2)

Bangladéš

Keňa

Arménie

Argentina

Benin

Korejská lidově demokratická republika

Ázerbájdžán

Barbados (3)

Bhútán

Kyrgyzstán

Bolívie

Bělorusko

Burkina Faso

Nigérie

Bosna a Hercegovina

Belize

Burundi

Pákistán

Kamerun

Botswana

Kambodža

Papua-Nová Guinea

Kapverdy

Brazílie

Středoafrická republika

Tádžikistán

Čína

Chile

Čad

Uzbekistán

Kolumbie

Cookovy ostrovy

Komory

Vietnam

Konžská republika

Kostarika

Konžská demokratická republika

Zimbabwe

Dominikánská republika

Chorvatsko

Džibuti

 

Ekvádor

Kuba

Rovníková Guinea

 

Egypt

Dominika

Eritrea

 

Salvador

Fidži

Etiopie

 

Gruzie

Gabon

Gambie

 

Guatemala

Grenada

Guinea

 

Guyana

Jamajka

Guinea-Bissau

 

Honduras

Kazachstán

Haiti

 

Indie

Libanon

Kiribati

 

Indonésie

Libye

Laos

 

Írán

Malajsie

Lesotho

 

Irák

Mauricius

Libérie

 

Jordánsko

 (1) Mayotte

Madagaskar

 

Kosovo (4)

Mexiko

Malawi

 

Marshallovy ostrovy

Černá Hora

Maledivy

 

Federativní státy Mikronésie

 (1) Montserrat

Mali

 

Moldavská republika

Nauru

Mauritánie

 

Mongolsko

Omán (2)

Mosambik

 

Maroko

Palau

Myanmar

 

Namibie

Panama

Nepál

 

Nikaragua

Srbsko

Niger

 

Niue

Seychelly

Rwanda

 

okupované palestinské území

Jižní Afrika

Samoa

 

Paraguay

 (1) Svatá Helena

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Peru

Svatý Kryštof a Nevis

Senegal

 

Filipíny

Svatá Lucie

Sierra Leone

 

Srí Lanka

Svatý Vincent a Grenadiny

Šalamounovy ostrovy

 

Svazijsko

Surinam

Somálsko

 

Sýrie

Trinidad a Tobago (3)

Súdán

 

Thajsko

Turecko

Tanzanie

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Uruguay

Východní Timor

 

 (1) Tokelau

Venezuela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tunisko

 

Uganda

 

Turkmenistán

 

Vanuatu

 

Ukrajina

 

Jemen

 

 (1) Wallis a Futuna

 

Zambie

 

 

 


(1)  Území.

(2)  Antigua a Barbuda a Omán překročily hranici pro země s vysokými příjmy v roce 2007. V souladu s pravidly, která pro revizi tohoto seznamu vypracoval Výbor pro rozvojovou pomoc OECD, budou obě země ze seznamu vyňaty v roce 2011, pokud do roku 2010 zůstanou zeměmi s vysokými příjmy.

(3)  Barbados a Trinidad a Tobago překročily hranici pro země s vysokými příjmy v letech 2006 a 2007. V souladu s pravidly, která pro revizi tohoto seznamu vypracoval Výbor pro rozvojovou pomoc OECD, budou obě země ze seznamu vyňaty v roce 2011, pokud do roku 2010 zůstanou zeměmi s vysokými příjmy.

(4)  Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 /1999.


15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 961/2009

ze dne 14. října 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Březnický ležák (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost České republiky o zapsání názvu „Březnický ležák“.

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 38, 17.2.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.1:   Pivo

ČESKÁ REPUBLIKA

Březnický ležák (CHZO)


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/14


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. října 2009,

kterým se stanoví specifikace pro rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve vízovém informačním systému

(oznámeno pod číslem K(2009) 7435)

(pouze bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2009/756/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (1), a zejména na čl. 45 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (2) byl zřízen VIS jako systém pro výměnu vízových údajů mezi členskými státy a vymezen mandát Komise rozvíjet systém VIS.

(2)

Nařízení (ES) č. 767/2008 vymezuje účel a funkce VIS, určuje související povinnosti a stanoví podmínky a postupy pro výměnu údajů o vízech mezi členskými státy s cílem usnadnit posuzování žádostí o víza a přijímání souvisejících rozhodnutí.

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/648/ES ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (3), uvádí, že další specifikace budou vypracovány později.

(4)

Nyní je nezbytné stanovit specifikace pro rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve VIS, aby se členské státy mohly začít připravovat na používání biometrických údajů.

(5)

Je nesmírně důležité, aby biometrické údaje měly vysokou kvalitu a aby byly spolehlivé. Z tohoto důvodu je nezbytné definovat technické normy, které dovolí splnění uvedených požadavků kladených na kvalitu a spolehlivost. Ověřování čtyř prstů vykazuje v porovnání s ověřováním jednoho prstu mnohem menší míru chybného odmítnutí (false rejection rate) a míra neschopnosti nasnímat (failure to acquire rate). Ústřední vízový informační systém (CS-VIS) by proto měl být schopen provádět biometrické ověřování na základě píchaných otisků čtyř prstů.

(6)

Toto rozhodnutí nevytváří žádné nové normy a odpovídá normám ICAO.

(7)

Dánsko se v souladu s článkem 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství neúčastnilo přijímání nařízení Rady (ES) č. 767/2008, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Avšak vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 767/2008 je založeno na schengenském aquis podle ustanovení hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu Dánsko dopisem ze dne 13. října 2008 oznámilo provedení tohoto acquis do svého vnitrostátního právního řádu. Ve smyslu mezinárodního práva je proto toto rozhodnutí pro Dánsko závazné.

(8)

Podle rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4), se Spojené království přijetí rozhodnutí nařízení (ES) č. 767/2008 neúčastní, není jím vázáno, ani jej nemusí provádět, protože nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis. Toto rozhodnutí není proto určeno Spojenému království.

(9)

Podle rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5), se Irsko přijetí nařízení (ES) č. 767/2008 neúčastní, není jím vázáno, ani jej nemusí provádět, protože nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis. Toto rozhodnutí není proto určeno Irsku.

(10)

Toto rozhodnutí je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005.

(11)

Pokud jde o Island a Norsko, toto rozhodnutí, které spadá do oblasti upravené v bodě B článku 1 rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (6), rozvíjí ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7).

(12)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (8) o uzavření uvedené dohody jménem Evropského společenství.

(13)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu protokolu podepsaného mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu uvedené dohody jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (9).

(14)

Opatření upravená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (10),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Specifikace týkající se rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve vízovém informačním systém se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království.

V Bruselu dne 9. října 2009.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60.

(2)  Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41.

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(8)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.

(10)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.


PŘÍLOHA

1.   Rozlišení otisků prstů

Do ústředního vízového informačního systému (CS-VIS) se zasílají snímky píchaných otisků deseti prstů v nominálním rozlišení pouze 500 dpi (s přijatelnou odchylkou +/–5 dpi) s 256 odstíny šedé.

2.   Použití deseti otisků prstů pro biometrickou identifikaci a vyhledávání

CS-VIS provádí vyhledávání na základě biometrických údajů (biometrickou identifikaci) s využitím píchaných otisků deseti prstů. Pokud nějaké prsty chybí, příslušně se označí podle normy ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1) a použijí se ostatní prsty, pokud zbývají.

3.   Použití otisků čtyř prstů pro biometrické ověřování

CS-VIS bude schopen provádět biometrické ověřování na základě píchaných otisků čtyř prstů.

Je-li to možné, použijí se otisky těchto prstů pravé nebo levé ruky: ukazováčku (kód 2 nebo 7 podle normy NIST), prostředníčku (kód 3 nebo 8 NIST), prsteníčku (kód 4 nebo 9 NIST) a malíčku (5 nebo 10 NIST).

Z ergonomických důvodů a pro účely normalizace a vizualizace se použijí otisky prstů stejné ruky, přičemž se začíná od pravé ruky.

U každého jednotlivého otisku se označí pozice prstu podle normy ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Pokud není možné pozici prstu určit nebo se prokáže, že je chybná, mohou vnitrostátní systémy požádat o ověření v CS-VIS s využitím „permutace“ (2).

Chybějící nebo ovázané prsty jsou vždy označeny v souladu s normou ANSI/NIST-ITL 1-2000 a s dokumentem o řízení rozhraní VIS.

4.   Použití jednoho nebo dvou otisků prstů pro biometrické ověřování

Členské státy se mohou rozhodnout, že pro biometrické ověřování použijí namísto otisků čtyř prstů jeden nebo dva píchané otisky.

Není-li určeno jinak, použijí se tyto prsty:

a)

jeden prst: ukazováček (kód 2 nebo 7 NIST);

b)

dva prsty: ukazováček (kód 2 nebo 7 NIST) a prostředníček (kód 3 nebo 8 NIST).

Kromě toho lze rovněž použít tyto prsty:

a)

jeden prst: palec (kód 1 nebo 6 NIST) a prostředníček (kód 3 nebo 8 NIST);

b)

dva prsty:

i)

ukazováček (kód 2 nebo 7 NIST) a prsteníček (kód 4 nebo 9 NIST) nebo

ii)

prostředníček (kód 3 nebo 8 NIST) a prsteníček (kód 4 nebo 9 NIST).

Z ergonomických důvodů a pro účely normalizace a vizualizace se použijí otisky prstů stejné ruky, přičemž se začíná od pravé ruky.

U každého jednotlivého otisku se označí pozice prstu podle normy ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Pokud není možné pozici prstu určit nebo se prokáže, že je chybná, mohou vnitrostátní systémy požádat o ověření v CS-VIS s využitím „permutace“.

Chybějící nebo ovázané prsty se vždy označí v souladu s normou ANSI/NIST-ITL 1-2000 a s dokumentem o řízení rozhraní VIS.


(1)  Norma ANSI/NIST-ITL 1-2000 „Informace o datovém formátu pro výměnu informací o daktyloskopických otiscích, snímcích obličeje, jizvách a tetování (SMT)“, k dispozici na internetové stránce http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf.

(2)  Při provádění permutace CS-VIS opakovaně srovnává zdrojové otisky prstů (jeden, dva, tři nebo čtyři) se všemi dostupnými potenciálně shodnými otisky prstů (většinou deseti prstů) až do kladného ověření, nebo dokud nebyly prohledány všechny potenciálně shodné otisky, ale nedošlo ke kladnému ověření.


15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/18


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. října 2009

o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích a o funkčním období jejích členů

(2009/757/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mandát Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích byl obnoven rozhodnutím Komise 2005/383/ES (1).

(2)

Funkční období členů Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích bylo obnoveno rozhodnutím Komise 2005/754/ES (2) na období čtyř let.

(3)

Stávající mandát Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích a stávající funkční období jejích členů tedy skončí dne 20. října 2009.

(4)

Je vhodné, aby nová Komise zrevidovala jak předmět mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích, tak jmenování jejích členů.

(5)

Aby mohla Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích pokračovat v práci až do nového rozhodnutí o jejím mandátu a jmenování jejích členů, měly by být stávající mandát a stávající funkční období jejích členů prodlouženy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Stávající mandát Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích podle rozhodnutí 2005/383/ES se tímto prodlužuje až do nahrazení tohoto rozhodnutí.

Stávající funkční období členů Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích podle rozhodnutí 2005/754/ES se tímto prodlužuje až do nahrazení tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 21. října 2009.

V Bruselu dne 14. října 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 284, 27.10.2005, s. 6.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

15.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/19


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU ATALANTA/7/2009

ze dne 2. října 2009,

kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

(2009/758/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1), a zejména na článek 10 uvedené společné akce,

s ohledem na rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2009 (2) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/3/2009 (3) a dodatek k němu (4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Velitel operace EU uspořádal ve dnech 17. listopadu 2008, 16. prosince 2008, 19. března 2009 a 3. července 2009 konference o vytváření sil a jejich personálním obsazení.

(2)

V návaznosti na doporučení velitele operace EU a Vojenského výboru Evropské unie ohledně příspěvku Černé Hory by příspěvek Černé Hory měl být schválen.

(3)

V souladu s článkem 6 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Evropské unie, které mají vliv na obranu,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2009 se mění takto:

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Příspěvky třetích států

V návaznosti na konference o vytváření sil a jejich personálním obsazení se přijímají příspěvky Norska, Chorvatska a Černé Hory na vojenskou operaci EU s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska („Atalanta“).“

Článek 2

Příloha rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/3/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 2. října 2009.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

O. SKOOG


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 119, 14.5.2009, s. 40.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAM TŘETÍCH STÁTŮ PODLE ČL. 2 ODST. 1

Norsko,

Chorvatsko,

Černá Hora“.