ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.268.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 268

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
13. října 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 949/2009 ze dne 12. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 950/2009 ze dne 12. října 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

3

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/130/ES ze dne 12. října 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku ( 1 )

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/748/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2009 o stanovisku Společenství v Radě Mezinárodní studijní skupiny pro jutu o prodloužení platnosti Dohody o statutu Mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001

9

 

 

2009/749/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2009 o jmenování jednoho litevského člena a jedné litevské náhradnice Výboru regionů

10

 

 

Komise

 

 

2009/750/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (oznámeno pod číslem K(2009) 7547)  ( 1 )

11

 

 

2009/751/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2009, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 7637)  ( 1 )

30

 

 

2009/752/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2009, kterým se povoluje uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 7647)

33

 

 

2009/753/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2009 o změně rozhodnutí 2006/1013/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Německem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2009) 7703)

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 949/2009

ze dne 12. října 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

29,1

TR

71,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

127,8

ZZ

127,8

0709 90 70

TR

109,8

ZZ

109,8

0805 50 10

AR

85,7

CL

80,6

TR

75,3

US

79,7

UY

55,5

ZA

78,2

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

195,6

TR

113,1

US

186,7

ZZ

165,1

0808 10 80

BR

63,1

CL

88,2

NZ

77,2

US

80,3

ZA

71,4

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

54,7

TR

92,6

ZA

83,7

ZZ

77,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 950/2009

ze dne 12. října 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/10 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 947/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 5.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 13. října 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

34,12

1,05

1701 11 90 (1)

34,12

4,67

1701 12 10 (1)

34,12

0,92

1701 12 90 (1)

34,12

4,37

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/5


SMĚRNICE KOMISE 2009/130/ES

ze dne 12. října 2009,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zveřejnění vědecké studie nazvané „Používání trvalých barev na vlasy a riziko rakoviny močového měchýře“ v roce 2001 došel Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům, v současné době Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“) (2) k závěru, že možná rizika jsou znepokojující. Doporučil, aby Komise učinila další kroky ke kontrole používání látek obsažených v barvách na vlasy.

(2)

Dále VVBS doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek používaných v barvách na vlasy, včetně požadavků na zkoušky látek obsažených v prostředcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu/mutagenitu.

(3)

V návaznosti na stanoviska VVBS se Komise společně s členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace látek používaných v prostředcích k barvení vlasů, podle níž měly průmyslové subjekty předkládat podklady s vědeckými údaji ohledně látek používaných v barvách na vlasy, aby je mohl VVBS vyhodnotit.

(4)

Látky p-fenylendiamin (PPD) a toluen-2,5-diamin (PTD) jsou v současné době regulovány v rámci přílohy III části 1 položek 8 a 9 směrnice Rady 76/768/EHS. VVBS tyto látky klasifikoval jako mimořádně senzibilizující látky, které do velké míry přispívají k výskytu kožních alergií na prostředky k barvení vlasů mezi spotřebiteli. Hodnocení rizik na základě předložených dalších údajů týkajících se PPD a PTD i konečná rozhodnutí VVBS o bezpečnosti těchto látek mohou stále ještě vyžadovat dosti dlouhou dobu. Jako preventivní opatření ke snížení rizika alergií na prostředky k barvení vlasů mezi spotřebiteli by měly být maximální povolené koncentrace PPD a PTD okamžitě sníženy na úroveň, pro kterou výrobní odvětví předložilo podklady o bezpečnosti.

(5)

Jelikož jsou látky PPD a PTD v současné době regulovány v rámci položek v části 1 přílohy III, měla by být vytvořena samostatná referenční čísla pro tyto látky se sníženou maximální povolenou koncentrací.

(6)

Směrnice Komise 2008/88/ES (3) zakázala používání hydrochinonu v oxidačních prostředcích k barvení vlasů odstraněním příslušné oblasti aplikace ve sloupci „c“ referenčního čísla 14 v části 1 přílohy III. Za účelem přehlednosti by se měla rovněž vypustit povolená koncentrace 0,3 % uvedená ve sloupci „d“ a podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě, uvedené ve sloupci „f“ písm. a) referenčního čísla 14.

(7)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. dubna 2010. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Ustanovení přílohy této směrnice se použijí od 15. července 2010.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 12. října 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2)  Název výboru byl změněn ozhodnutím Komise 2008/721/ES (Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21).

(3)  Úř. věst. L 256, 24.9.2008, s. 12.


PŘÍLOHA

Část 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS se mění takto:

a)

Ve sloupci „b“ referenčního čísla 8 se slova „p-fenylendiamin, jeho N-substituované deriváty a jeho soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu (5), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311, a 1312 v příloze II“ nahrazují tímto:

„N-substituované deriváty p-fenyldiaminu a jejich soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu (5), s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311 a 1312 v příloze II“.

b)

a referenční číslo 8 se vkládá následující referenční číslo 8a:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

„8a

1,4-Fenylendiamin a jeho soli (5).

CAS 106-50-3

Einecs 203-404-7

p-Phenylendiamine HCL

CAS 624-18-0

Einecs 210-834-9

p-Phenylendiamine sulfate

CAS 16245-77-5

Einecs 240-357-1

Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů

a)

obecné použití

b)

profesionální použití

 

a) a b) Po smíchání v oxidačních podmínkách nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 2 % v přepočtu na volnou bázi.

a)

Může způsobit alergickou reakci. Obsahuje fenylendiaminy. Nepoužívejte k barvení řas a obočí.

b)

Jen pro profesionální použití. Obsahuje fenylendiaminy. Může způsobit alergickou reakci. Používejte vhodné rukavice.“

c)

e sloupci „b“ referenčního čísla 9 se slova „Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (1), s výjimkou látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze II“ nahrazují tímto:

„Methylfenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (1), s výjimkou látek uvedených pod referenčním číslem 9a této přílohy a látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze II“.

d)

a referenční číslo 9 se vkládá následující referenční číslo 9a:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém výrobku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

„9a

Toluen-2,5-diamin a jeho soli (1).

CAS 95-70-5

Einecs 202-442-1

Toluene-2,5-diamine sulfate

CAS 615-50-9

Einecs 210-431-8

Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů

a)

obecné použití

b)

profesionální použití

 

a) a b) Po smíchání v oxidačních podmínkách nesmí nejvyšší koncentrace aplikovaná na vlasy překročit 4 % v přepočtu na volnou bázi.

Jak je uvedeno v referenčním čísle 9, ve sloupci f.“

e)

referenčním čísle 14 se vypouští ve sloupci „d“ nejvyšší povolená koncentrace 0,3 % a ve sloupci „f“ písmeno a).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/9


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. října 2009

o stanovisku Společenství v Radě Mezinárodní studijní skupiny pro jutu o prodloužení platnosti Dohody o statutu Mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001

(2009/748/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o statutu Mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001 byla podepsána a uzavřena jménem Evropského společenství dne 15. dubna 2002 rozhodnutím Rady 2002/312/ES (1).

(2)

Podle bodu 25 písm. a) a b) Dohody o statutu Mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001 skončí její platnost dnem 26. dubna 2010, pokud nebude rozhodnutím Rady Mezinárodní studijní skupiny pro jutu prodloužena na další jedno nebo dvě období, které dohromady nesmí přesáhnout čtyři roky.

(3)

Prodloužení platnosti výše uvedené dohody je v zájmu Společenství.

(4)

Je třeba vymezit stanovisko Společenství v Radě Mezinárodní studijní skupiny pro jutu,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Stanovisko Evropského společenství v rámci Rady Mezinárodní studijní skupiny pro jutu je hlasovat pro prodloužení doby platnosti Dohody o statutu Mezinárodní studijní skupiny pro jutu z roku 2001 o jedno nebo dvě období, které nebudou dohromady přesahovat čtyři roky, a toto prodloužení oznámit generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

V Lucemburku dne 9. října 2009.

Za Radu

předsedkyně

Å. TORSTENSSON


(1)  Úř. věst. L 112, 27.4.2002, s. 34.


13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/10


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. října 2009

o jmenování jednoho litevského člena a jedné litevské náhradnice Výboru regionů

(2009/749/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh předložený litevskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po skončení mandátu pana Vitase MATUZASE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. Po skončení mandátu pana Alvydase ŠEDŽIUSE se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, jmenováni:

a)

jako člen:

pan Viktor TROFIMOV, předseda rady pro regionální rozvoj v Panevėžysu;

b)

jako náhradnice:

paní Daiva MATONIENĖ, členka městské rady v Šiauliai.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 9. října 2009.

Za Radu

předsedkyně

Å. TORSTENSSON


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komise

13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. října 2009

o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků

(oznámeno pod číslem K(2009) 7547)

(Text s významem pro EHP)

(2009/750/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství (1), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2004/52/ES vyžaduje, aby Komise postupem podle čl. 5 odst. 2 vymezila evropskou službu elektronického mýtného (dále jen „EETS“).

(2)

Jediná smlouva s jedním poskytovatelem EETS by měla uživatelům EETS umožnit, aby ve všech oblastech v evropské silniční síti podléhajících výběru mýtného v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/52/ES platili mýtné mimo jiné pomocí jediného palubního zařízení, které lze používat ve všech oblastech EETS.

(3)

Toto rozhodnutí se vztahuje na výměnu informací mezi členskými státy, subjekty pro výběr mýtného, poskytovateli služeb a uživateli silnic s cílem zajistit správný výkaz o mýtném splatném v rámci EETS.

(4)

Zavedení EETS bude znamenat zpracovávání osobních údajů, jež je nutno provádět v přísném souladu s příslušnými pravidly Společenství stanovenými mimo jiné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (3).

(5)

Subjekty pro výběr mýtného musí poskytovatelům EETS umožnit přístup do své oblasti EETS na nediskriminačním základě.

(6)

K zajištění průhlednosti a nediskriminačního přístupu ke všem oblastem EETS pro všechny poskytovatele EETS zveřejní subjekty pro výběr mýtného veškeré potřebné informace týkající se přístupových práv v přehledu o oblasti EETS.

(7)

EETS je založena na zásadách průhlednosti a účinném a spravedlivém stanovení cen.

(8)

Je nutno zajistit smírčí řízení k řešení sporů mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS během sjednávání smluv a v rámci jejich smluvních vztahů. Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS by měli řešení sporů souvisejících s nediskriminačním přístupem k oblastem EETS konzultovat s vnitrostátními smírčími orgány.

(9)

Účinné řízení spravedlivého a nediskriminačního přístupu k EETS, včetně zamezení zbytečné administrativní zátěži, vyžaduje úzkou spolupráci mezi smírčími orgány členských států (4), co se týká uplatňování těchto pravidel Společenství a vyřizování případných odvolání bez ohledu na možnost soudního přezkumu.

(10)

Subjekty pro výběr mýtného mohou uplatňovat různou koncepci výběru mýtného na jednotlivé kategorie uživatelů a/nebo vozidel a nesmějí mezi uživateli evropské služby elektronického mýtného rozlišovat ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (5) (obecné směrnice o službách).

(11)

Uživatelé EETS nebudou platit vyšší mýtné, než kolik činí odpovídající vnitrostátní/ místní mýtné.

(12)

Pro vnitrostátní nebo místní účely mohou subjekty pro výběr mýtného provozovat nebo zřídit zvláštní vnitrostátní nebo místní služby s manuálními, automatickými nebo elektronickými systémy. EETS je doplňkovou službou k vnitrostátním nebo místním službám elektronického mýtného členských států pro placení mýtného, ale pokud členské státy využívají systémy mýtného, přijmou nezbytná opatření k rozsáhlejšímu využívání elektronických systémů mýtného a usilují o to, aby u každé mýtné stanice mohlo elektronické systémy mýtného využívat alespoň 50 % objemu dopravy.

(13)

Koncepce výběru mýtného jsou založeny na evropských, vnitrostátních nebo místních právních předpisech; za jejich uplatňování odpovídají subjekty pro výběr mýtného. Každý členský stát nediskriminačním způsobem rozhodne o sledování výkazů o mýtném, popřípadě v souladu s evropskými právními předpisy. EETS zajistí interoperabilní prostředky ke sledování toho, zda je mýtné pro vozidla údajně využívající EETS vykazováno správně.

(14)

Ve prospěch bezpečnosti silničního provozu a snížení dopravního přetížení technologie výběru mýtného umožňuje výběr mýtného bez použití fyzických překážek k zajištění výběru.

(15)

Příjmy z mýtného obecně přispívají k financování nákladů na výstavbu a údržbu dopravních infrastruktur; dopravci neplatící mýtné by členské státy a Společenství připravili o finanční zdroje k tomuto účelu určené a získali by nespravedlivou konkurenční výhodu oproti dopravcům, kteří mýtné platí; vyhýbání se placení mýtného by mohlo ohrozit cíle dopravní politiky, pokud jde o řízení dopravy a dopravního přetížení a o kontrolu znečišťování životního prostředí.

(16)

Je vhodné stanovit pro celé Společenství základní požadavky, jež se budou na EETS vztahovat.

(17)

EETS má technické a organizační hledisko. Pro obě hlediska je třeba stanovit základní požadavky, aby interoperabilita EETS fungovala ze všech úhlů pohledu. Ke splnění základních technických požadavků jsou nutné technické specifikace pro celé Společenství, zejména s ohledem na prvky a rozhraní.

(18)

Ke splnění příslušných předpisů o postupech při zadávání veřejných zakázek v odvětví silniční dopravy, a zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (6), by veřejní zadavatelé měli zahrnout technické specifikace do oznámení o zakázce nebo jiné dokumentace, například obecných dokumentů či do podmínek jednotlivých smluv. Technické specifikace mohou být stanoveny odkazem na určité dokumenty; za tímto účelem je nezbytné vytvořit soubor technických specifikací, které budou sloužit jako odkazy.

(19)

Ve smyslu směrnice 2004/18/ES může být technická specifikace stanovena mimo jiné odkazem na evropskou normu nebo harmonizovanou normu, evropské technické schválení nebo obecnou technickou specifikaci. Harmonizované normy musí být na objednávku Komise vypracovány evropským normalizačním orgánem, například Evropským výborem pro normalizaci (CEN), Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) nebo Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI), a odkazy na tyto normy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie  (7).

(20)

V zájmu Společenství by byl mezinárodní systém normalizace, který je schopen vytvářet normy, jež jsou skutečně používány subjekty podílejícími se na mezinárodním obchodu a které splňují požadavky politiky Společenství. Evropské normalizační orgány proto musí pokračovat ve spolupráci s mezinárodními normalizačními orgány.

(21)

Později mohou být stanoveny další technické specifikace nebo jiné normy. Tyto specifikace by měly pomoci doplnit požadavky EETS, jež byly harmonizovány na úrovni Společenství.

(22)

Postupy upravující posuzování shody prvků interoperability EETS se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití by měly vycházet z použití modulů, jež jsou zahrnuty v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (8). Pokud možno a s cílem podpořit průmyslový rozvoj je vhodné vypracovat postupy zahrnující systém zabezpečení jakosti. Tyto postupy musí umožnit, aby se oznámené subjekty pro posuzování shody prvků interoperability EETS se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití mohly ujistit, že ve fázi návrhu, zhotovení, uvedení do provozu a během provozu je výsledek v souladu s platnými nařízeními a technickými a provozními předpisy. Musí rovněž umožnit, aby se výrobci mohli spolehnout na rovné zacházení bez ohledu na zemi.

(23)

Tyto oznámené subjekty musí svá rozhodnutí co nejvíce koordinovat.

(24)

Shoda se specifikacemi se může ukázat jako nedostatečná k posouzení provozní interoperability; pro vhodnost pro použití je proto nezbytné označení CE.

(25)

V čl. 4 odst. 4 směrnice 2004/52/ES je stanoveno, že Komise přijme rozhodnutí týkající se definice EETS v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9). Je-li to vhodné, lze z technických důvodů pozměnit přílohu směrnice 2004/52/ES postupem podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice.

(26)

Toto rozhodnutí vychází z práce uskutečněné v rámci celoevropských výzkumných projektů (10) podporovaných Komisí za účasti významných zúčastněných stran a v rámci odborných skupin zřízených Evropskou komisí, jejichž cílem bylo přesné vymezení obsahu a organizační struktury EETS.

(27)

Vzhledem k významu zavedení EETS je vhodné, aby Komise provedla 18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost přezkum. Na základě závěrů přezkumu v polovině období týkajícího se pokroku, jehož bylo při zavádění EETS dosaženo, navrhne Komise, jíž je nápomocen Výbor pro elektronické mýtné, případná potřebná opatření.

(28)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro elektronické mýtné zřízeného podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2004/52/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí vymezuje evropskou službu elektronického mýtného (dále jen „EETS“).

Za tímto účelem stanoví nezbytné technické specifikace a požadavky a smluvní pravidla týkající se poskytování EETS.

2.   Toto rozhodnutí ukládá práva a povinnosti poskytovatelům EETS, subjektům pro výběr mýtného a uživatelům EETS.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„oblastí EETS“ rozumí oblast podléhající výběru mýtného, která spadá do oblasti působnosti směrnice 2004/52/ES;

b)

„poskytovatelem EETS“ rozumí právnická osoba splňující požadavky článku 3 a registrovaná v členském státě usazení, která uděluje přístup k EETS uživateli EETS;

c)

„uživatelem EETS“ rozumí (fyzická nebo právnická) osoba, která podepíše smlouvu s poskytovatelem EETS, aby získala přístup k EETS;

d)

„prvky interoperability“ rozumí veškeré základní konstrukční části, skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy zařízení, která jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuta do EETS a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita, včetně hmotných a nehmotných předmětů, jako je programové vybavení;

e)

„palubním zařízením“ rozumí úplný soubor částí technického a programového vybavení potřebný pro poskytování EETS, který je nainstalován na palubě vozidla za účelem shromažďování, ukládání, zpracování a příjmu/předávání dat na dálku;

f)

„vhodností pro použití“ rozumí schopnost prvku interoperability reprezentativně zabudovaného do EETS v souvislosti se systémem subjektu pro výběr mýtného dosáhnout určené výkonnosti při provozu a tuto výkonnost udržet;

g)

„tarifní třídou“ rozumí soubor vozidel, s nimiž subjekt pro výběr mýtného nakládá obdobně;

h)

„tarifním systémem“ rozumí rozvržení splatného mýtného, jež stanoví subjekt pro výběr mýtného, do jednotlivých tarifních tříd;

i)

„technickou specifikací“ rozumí specifikace vymezená v článku 23 a v příloze VI směrnice 2004/18/ES;

j)

„mýtným“ rozumí poplatek, daň nebo platební povinnost uložená v souvislosti s pohybem vozidel v oblasti podléhající výběru mýtného;

k)

„subjektem pro výběr mýtného“ rozumí veřejnoprávní nebo soukromá organizace, která ukládá mýtné za pohyb vozidel v oblasti EETS;

l)

„kontextovými daty mýtného“ rozumí informace stanovené odpovědným subjektem pro výběr mýtného, které jsou nezbytné ke stanovení mýtného, jež má být uhrazeno za pohyb vozidla v určité oblasti podléhající výběru mýtného, a k ukončení mýtné transakce;

m)

„výkazem o mýtném“ rozumí prohlášení určené subjektu pro výběr mýtného, které potvrzuje pohyb vozidla v oblasti podléhající výběru mýtného, ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem služby mýtného a subjektem pro výběr mýtného;

n)

„oblastí podléhající výběru mýtného“ rozumí oblast na území EU, součást evropské silniční sítě nebo stavba jako tunel, most nebo trajekt, kde se vybírá mýtné;

o)

„režimem mýtného“ rozumí soubor pravidel, včetně pravidel kontroly nad dodržováním požadavků, jež upravují výběr mýtného v oblasti podléhající výběru mýtného;

p)

„mýtnou transakcí“ rozumí činnost nebo sled činností, jimiž je výkaz o mýtném předán subjektu pro výběr mýtného;

q)

„parametry klasifikace vozidel“ rozumí informace týkající se vozidla, podle nichž se na základě kontextových dat mýtného vypočítává mýtné.

KAPITOLA II

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 3

Požadavky kladené na poskytovatele EETS

Poskytovatelé EETS žádají o registraci v členském státě usazení, která jim bude udělena, splňují-li tyto požadavky:

a)

mají certifikaci podle normy EN ISO 9001 nebo rovnocennou certifikaci;

b)

prokázali, že mají technické vybavení a ES prohlášení nebo certifikát potvrzující shodu prvků interoperability, jak je stanoveno v příloze IV bodě 1 tohoto rozhodnutí;

c)

prokázali způsobilost při poskytování služeb elektronického mýtného nebo v příslušných oblastech;

d)

mají odpovídající finanční situaci;

e)

udržují celkový plán řízení rizik, který nejméně každé dva roky podléhá auditu;

f)

mají dobrou pověst.

Článek 4

Práva a povinnosti poskytovatelů EETS

1.   Poskytovatelé EETS uzavřou do 24 měsíců od své registrace podle článku 19 smlouvy o EETS zahrnující veškeré oblasti EETS.

Poskytovatel EETS zajišťuje neustálé pokrytí všech oblastí EETS. V případě změn oblastí EETS či jiného důvodu ovlivňujícího úplné pokrytí obnoví úplné pokrytí do šesti měsíců.

2.   Poskytovatelé EETS informují uživatele EETS o pokrytí oblastí EETS a jeho případných změnách.

Poskytovatelé EETS předkládají každoročně členskému státu registrace prohlášení týkající se jejich míry pokrytí oblastí EETS.

3.   Poskytovatelé EETS poskytnou v případě nutnosti uživatelům EETS palubní zařízení, které splňuje příslušné technické požadavky stanovené v tomto rozhodnutí. Předloží důkazy o splnění těchto požadavků.

4.   Poskytovatelé EETS sledují výkonnost své úrovně služeb. Mají zavedeny provozní postupy, které byly podrobeny auditu a které stanoví příslušná opatření, jež mají být přijata, jsou-li zjištěny problémy týkající se výkonnosti nebo porušení integrity.

5.   Poskytovatelé EETS poskytují příslušné služby a technickou podporu s cílem zajistit správnou personalizaci palubního zařízení. Poskytovatelé EETS odpovídají za pevně stanovené parametry klasifikace vozidel uložené v palubním zařízení nebo v jejich informačním systému. Proměnné parametry klasifikace vozidel, které se mohou mezi jednotlivými cestami nebo v rámci jedné cesty lišit a které mají být nastaveny zásahem ve vozidle, jsou konfigurovatelné pomocí vhodného rozhraní člověk-stroj.

6.   Poskytovatelé EETS vedou seznamy neplatného palubního zařízení vztahujícího se k jejich smlouvám o EETS s uživateli EETS. Tyto seznamy jsou vedeny v přísném souladu s pravidly Společenství o ochraně osobních údajů stanovenými mimo jiné ve směrnici 95/46/ES a směrnici 2002/58/ES.

7.   Poskytovatelé EETS zveřejní svou politiku uzavírání smluv s ohledem na uživatele EETS.

8.   Při fakturaci jednotlivých uživatelů EETS poskytovatelé EETS jednoznačně oddělují poplatky za služby poskytovatele EETS a vzniklé mýtné, a nerozhodne-li se uživatel jinak, přinejmenším uvádějí čas a místo vzniku mýtného a konkrétní skladbu mýtného u jednotlivých uživatelů.

9.   Poskytovatelé EETS uživatele EETS pokud možno co nejrychleji informují o každém stavu, kdy ve vztahu k jeho účtu není vykázáno mýtné, popřípadě mu před přijetím případných donucovacích opatření umožní uvést účet do pořádku.

10.   Při vymáhání pravidel kontroly nad dodržováním požadavků poskytovatelé EETS spolupracují se subjekty pro výběr mýtného.

Článek 5

Práva a povinnosti subjektů pro výběr mýtného

1.   Pokud oblast EETS nesplňuje podmínky technického a procesního uspořádání interoperability EETS stanovené ve směrnici 2004/52/ES a tomto rozhodnutí, odpovědný subjekt pro výběr mýtného posoudí problém spolu s dotčenými zúčastněnými stranami a v případě, že spadá do jeho oblasti odpovědnosti, přijme nápravná opatření s cílem zajistit interoperabilitu systému mýtného v rámci EETS. V tomto případě subjekt pro výběr mýtného informuje členský stát za účelem aktualizace rejstříku uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. a).

2.   Každý subjekt pro výběr mýtného vypracuje a vede přehled o oblasti EETS, v němž jsou stanoveny obecné podmínky přístupu poskytovatelů EETS k oblastem podléhajícím výběru mýtného v souladu s přílohou I.

3.   Subjekty pro výběr mýtného uznají na nediskriminačním základě jakéhokoli poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS v oblasti/oblastech EETS, za niž/něž subjekt pro výběr mýtného odpovídá.

Uznání poskytovatele EETS v oblasti podléhající výběru mýtného se řídí dodržením obecných podmínek, stanovených v přehledu o oblasti EETS s cílem doplnit jednání v časovém rámci uvedeném v čl. 4. odst. 1, a může podléhat rovněž zvláštním smluvním podmínkám.

Nemohou-li subjekt pro výběr mýtného a poskytovatel EETS dospět k dohodě, je možno záležitost postoupit smírčímu orgánu odpovědnému za příslušnou oblast podléhající výběru mýtného.

4.   Mýtné účtované subjekty pro výběr mýtného uživatelům EETS nepřekročí odpovídající vnitrostátní/místní mýtné.

5.   Subjekty pro výběr mýtného uznají ve svých oblastech EETS jakékoli funkční palubní zařízení poskytovatelů EETS, s nimiž mají smluvní vztahy, jež bylo certifikováno podle přílohy IV a které se neobjevuje na seznamu neplatného palubního zařízení uvedeném v čl. 7 odst. 3.

Subjekty pro výběr mýtného uvádějí na svých internetových stránkách snadno dostupný veřejný seznam všech poskytovatelů EETS, s nimiž mají uzavřenou smlouvu.

6.   Subjekt pro výběr mýtného si může vyžádat spolupráci ze strany poskytovatele EETS k provedení neohlášených a podrobných zkoušek systému mýtného zahrnujících vozidla, která se pohybují či se nedávno pohybovala v oblasti/oblastech EETS subjektu pro výběr mýtného. Počet vozidel podrobených těmto zkouškám v průběhu roku u konkrétního poskytovatele EETS je úměrný ročnímu průměrnému objemu dopravy nebo odhadům objemu dopravy poskytovatele EETS v oblasti/oblastech EETS subjektu pro výběr mýtného.

7.   V případě poruchy EETS, kterou lze přičíst subjektu pro výběr mýtného, zajistí subjekt pro výběr mýtného poskytování služby za zhoršených podmínek, umožňující vozidlům se zařízením uvedeným v odstavci 5 bezpečný pohyb s minimální prodlevou, aniž by byly považovány za neplatiče mýtného.

8.   Subjekty pro výběr mýtného nediskriminačním způsobem spolupracují s poskytovateli EETS a/nebo výrobcem a/nebo oznámeným subjektem v zájmu posouzení vhodnosti prvků interoperability pro použití v jejich oblastech podléhajících výběru mýtného.

Článek 6

Kontextová data mýtného

Subjekty pro výběr mýtného sdělí členskému státu / členským státům, v němž/nichž se nacházejí jejich oblasti podléhající výběru mýtného, případné změny svých kontextových dat mýtného, jež se týkají mimo jiné:

a)

vymezení oblasti EETS, zejména jejího zeměpisného rozsahu a infrastruktury podléhající výběru mýtného;

b)

povahy mýtného a zásad pro jeho ukládání;

c)

vozidel podléhajících výběru mýtného;

d)

parametrů klasifikace vozidel (například počet náprav, maximální povolená hmotnost přívěsu, typ zavěšení atd.) s jejich zanesením do tarifní struktury subjektu pro výběr mýtného;

e)

požadovaných výkazů o mýtném.

Článek 7

Mýtné

1.   Subjekt pro výběr mýtného stanoví mýtné mimo jiné podle klasifikace vozidel. Klasifikace vozidel je určena na základě parametrů klasifikace vozidel stanovených v příloze VI. V případě rozdílu mezi klasifikací vozidla použitou poskytovatelem EETS a subjektem pro výběr mýtného platí klasifikace subjektu pro výběr mýtného, není-li prokázána chyba.

2.   Kromě toho, že subjekt pro výběr mýtného může od poskytovatele EETS požadovat platbu za doložený výkaz o mýtném, může od poskytovatele EETS požadovat také platbu za doložené nevykázání mýtného ve vztahu k jakémukoliv uživatelskému účtu, který tento poskytovatel EETS spravuje.

3.   Pokud poskytovatel EETS zaslal subjektu pro výběr mýtného seznam neplatného palubního zařízení uvedený v čl. 4 odst. 6, nepovažuje se poskytovatel EETS za odpovědného za případné další mýtné vzniklé použitím tohoto neplatného palubního zařízení. Počet záznamů v seznamu neplatného palubního zařízení, formát tohoto seznamu a četnost jeho aktualizace jsou dohodnuty mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS.

4.   V případě systémů mýtného založených na mikrovlnné technologii předají subjekty pro výběr mýtného poskytovatelům EETS doložené výkazy o mýtném s ohledem na mýtné, které vzniklo jejich příslušným uživatelům EETS.

Článek 8

Účtování

Pokud určitá organizace poskytuje služby subjektu pro výběr mýtného i poskytovatele EETS, členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly výkazy zisku a ztrát a rozvahy vedeny a zveřejňovány zvlášť pro každý druh činnosti a aby byly mezi těmito dvěma činnostmi vyloučeny vzájemné subvence.

Účetní systémy pro činnosti subjektu pro výběr mýtného a poskytovatele EETS musí být oddělené a musí být odděleny od účtů týkajících se jakéhokoli jiného druhu činnosti tak, aby bylo možné jednoznačně vyhodnotit náklady a přínosy související s poskytováním EETS.

Článek 9

Práva a povinnosti uživatelů EETS

1.   Uživatelé EETS se mohou účastnit EETS prostřednictvím poskytovatele EETS bez ohledu na státní příslušnost, stát bydliště nebo stát, v němž je evidováno vozidlo. Při uzavírání smlouvy jsou uživatelé EETS řádně informováni o zpracování svých osobních údajů a o právech plynoucích z příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

2.   Uživatelé EETS zajistí, aby veškeré údaje o uživateli a vozidle, které předají poskytovateli EETS, byly správné.

3.   Uživatelé EETS přijmou veškerá možná opatření k zajištění toho, aby palubní zařízení bylo v době, kdy se vozidlo pohybuje v oblasti EETS, funkční.

4.   Uživatelé EETS provozují palubní zařízení v souladu s pokyny poskytovatele EETS, zejména co se týče ohlášení proměnných parametrů vozidla.

5.   Zaplatí-li uživatel EETS mýtné poskytovateli EETS, má se za to, že tento uživatel EETS splnil platební povinnosti vůči příslušnému subjektu pro výběr mýtného.

KAPITOLA III

SMÍRČÍ ORGÁN

Článek 10

Zřízení a funkce

1.   Každý členský stát s nejméně jednou oblastí EETS určí nebo zřídí smírčí orgán, aby usnadnil zprostředkování mezi subjekty pro výběr mýtného s oblastí podléhající výběru mýtného nacházející se na jejich území a poskytovateli EETS, kteří mají s těmito subjekty pro výběr mýtného uzavřeny smlouvy či s nimi vedou smluvní jednání. Smírčí orgán je zejména oprávněn ověřit, zda nejsou smluvní podmínky uložené subjektem pro výběr mýtného různým poskytovatelům EETS diskriminační a zda jsou přiměřeně zohledněny náklady a rizika smluvních stran.

2.   Tento členský stát přijme potřebná opatření k zajištění toho, aby jeho smírčí orgán byl z hlediska své organizace a právní struktury nezávislý na obchodních zájmech subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů EETS.

Článek 11

Zprostředkovací řízení

1.   Subjekt pro výběr mýtného nebo poskytovatel EETS by měli smírčí orgán požádat, aby zasáhl v případě sporu týkajícího se jejich smluvních vztahů či jednání.

2.   Smírčí orgán ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti o to, aby zasáhl, uvede, zda má k dispozici veškeré doklady potřebné pro zprostředkování.

3.   Smírčí orgán vydá své stanovisko ke sporu nejpozději šest měsíců od obdržení žádosti o to, aby zasáhl.

4.   S cílem usnadnit plnění jeho úkolů členské státy smírčí orgán zmocní k tomu, aby si od subjektů pro výběr mýtného, poskytovatelů EETS a případných třetích stran podílejících se na poskytování EETS v dotčeném členském státě mohl vyžádat příslušné informace.

5.   Vnitrostátní smírčí orgány si vyměňují informace o své práci, hlavních zásadách a postupech.

KAPITOLA IV

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Jediná nepřetržitá služba

Členské státy zajistí, aby EETS byla uživatelům EETS poskytována jako jediná nepřetržitá služba. To znamená, že:

a)

jakmile jsou parametry klasifikace vozidel, včetně proměnných parametrů, uloženy a/nebo ohlášeny, není nutný během cesty žádný další zásah člověka ve vozidle, nedojde-li ke změně vlastností vozidla;

b)

interakce člověka s konkrétním palubním zařízením je stejná v jakékoli oblasti EETS.

Článek 13

Požadavky kladené na EETS

1.   EETS musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze III.

2.   Kromě výběru mýtného by palubní zařízení EETS mělo do budoucna umožnit zavedení dalších lokalizačních služeb. Použití palubního zařízení EETS pro účely dalších služeb není na překážku mýtným transakcím v žádné oblasti podléhající výběru mýtného.

Článek 14

Prvky interoperability

1.   Prvky interoperability, včetně rozhraní, splňují požadavky stanovené v příloze II.

Členské státy mají za to, že příslušné základní požadavky splňují ty prvky interoperability, které mají označení CE.

2.   Posouzení shody prvků interoperability se specifikacemi a/nebo vhodnosti těchto prvků pro použití se provádí podle ustanovení přílohy IV.

Prvky interoperability EETS mohou mít označení CE, vztahuje-li se na ně ES prohlášení o shodě se specifikacemi a/nebo o vhodnosti pro použití.

3.   Prohlášení o shodě se specifikacemi a/nebo o vhodnosti pro použití vytváří výrobce prvků interoperability, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce v souladu s přílohou IV.

Obsah prohlášení je v souladu s přílohou IV bodem 3.

4.   Členské státy nesmějí z důvodů týkajících se tohoto rozhodnutí zakazovat, omezovat ani bránit v uvádění jednotlivých prvků interoperability určených k použití v EETS na trh, jestliže mají označení CE nebo prohlášení o shodě se specifikacemi a/nebo o vhodnosti pro použití. Zejména nesmějí vyžadovat kontroly, které již byly provedeny v rámci postupu ověření shody se specifikacemi a/nebo vhodnosti pro použití.

5.   Jsou-li po přijetí tohoto rozhodnutí zveřejněny příslušné technické specifikace týkající se EETS, Komise uváží jejich použitelnost postupem podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/52/ES.

KAPITOLA V

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článek 15

1.   Jestliže má členský stát důvod domnívat se, že prvky interoperability s označením CE uvedené na trh pravděpodobně nesplní při určeném použití základní požadavky, přijme veškerá nezbytná opatření s cílem omezit jejich oblast použití, zakázat jejich používání nebo je stáhnout z trhu. Členské státy Komisi neprodleně uvědomí o přijatých opatřeních s odůvodněním svého rozhodnutí, a zejména uvedou, zda je nesplnění požadavků zapříčiněno:

a)

nesprávným použitím technických specifikací;

b)

nepřiměřeností technických specifikací.

2.   Komise co nejrychleji konzultuje dotčené strany:

a)

Pokud na základě těchto konzultací Komise zjistí, že opatření je opodstatněné, neprodleně informuje dotčený členský stát, jakož i ostatní členské státy.

b)

Pokud na základě konzultací s dotčenými stranami Komise zjistí, že opatření není opodstatněné, neprodleně informuje dotčený členský stát a rovněž výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství a ostatní členské státy.

3.   Pokud prvky interoperability mající označení CE nesplňují požadavky na interoperabilitu, příslušný členský stát požádá výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství, aby za podmínek stanovených tímto členským státem zajistil opětovnou shodu prvku interoperability se specifikacemi a/nebo jeho vhodnost pro použití, a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

Článek 16

Ve všech rozhodnutích týkajících se posouzení shody prvků interoperability se specifikacemi nebo vhodnosti těchto prvků pro použití a všech rozhodnutích přijatých podle článku 15 jsou podrobně uvedeny důvody, na nichž je rozhodnutí založeno. Rozhodnutí je dotyčné straně oznámeno co nejdříve spolu s informacemi o dostupných opravných prostředcích podle práva platného v dotyčném členském státě a o lhůtě pro podání těchto opravných prostředků.

KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Článek 17

Oznámené subjekty

1.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, jež jsou oprávněny provádět postup posuzování shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití, který je uveden v příloze IV, nebo na tento postup dohlížet, přičemž uvedou oblast působnosti každého subjektu a identifikační čísla předem získaná od Komise. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam subjektů, jejich identifikační čísla a oblasti působnosti a tento seznam pravidelně aktualizuje.

2.   Členské státy při posuzování subjektů, jež mají být oznámeny, uplatňují kritéria stanovená v příloze V. Za subjekty splňující tato kritéria jsou považovány subjekty vyhovující kritériím posuzování stanoveným v příslušných evropských normách.

3.   Členský stát odejme schválení subjektu, který kritéria uvedená v příloze V již nesplňuje. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

4.   Pokud členský stát nebo Komise dospějí k názoru, že subjekt oznámený jiným členským státem nevyhovuje příslušným kritériím, je záležitost postoupena Výboru pro elektronické mýtné, který své stanovisko vydá do tří měsíců. Na základě stanoviska výboru Komise informuje dotyčný členský stát o všech změnách nezbytných k tomu, aby si oznámený subjekt mohl zachovat udělený status.

Článek 18

Koordinační skupina

Bude zřízena skupina pro koordinaci (dále jen „koordinační skupina“) subjektů oznámených podle čl. 17 odst. 1 tohoto rozhodnutí jako pracovní skupina Výboru pro elektronické mýtné v souladu s jednacím řádem tohoto výboru.

Koordinační skupina sestaví a udržuje úplný seznam norem, technických specifikací a normativních dokumentů, podle nichž lze posoudit shodu prvků interoperability EETS se specifikacemi a vhodnost těchto prvků pro použití. Koordinační skupina slouží jako fórum pro projednávání veškerých problémů, jež se mohou v souvislosti s posuzováním shody se specifikacemi a vhodnosti pro použití objevit, a k navrhování řešení těchto problémů.

Článek 19

Rejstříky

1.   Pro účely provádění toho rozhodnutí spravují jednotlivé členské státy vnitrostátní elektronický rejstřík těchto údajů:

a)

oblastí EETS na jejich území, včetně informací týkajících se:

příslušných subjektů pro výběr mýtného,

použitých technologií výběru mýtného,

kontextových dat mýtného,

přehledu o oblasti EETS,

poskytovatelů EETS, kteří mají se subjekty pro výběr mýtného působícími v oblasti, za kterou odpovídají, uzavřeny smlouvy o EETS,

členský stát zadá do rejstříku subjektů pro výběr mýtného veškeré změny, popřípadě včetně jejich data vstupu v platnost, a to neprodleně po přijetí těchto změn a s přihlédnutím k příloze VI bodu 3 a 4;

b)

poskytovatelů EETS, kterým udělily registraci podle článku 3.

Není-li stanoveno jinak, členské státy nejméně jednou ročně ověří, zda jsou nadále plněny požadavky stanovené v čl. 3 písm. a), d), e) a f) a čl. 4 odst. 2 a odpovídajícím způsobem rejstřík aktualizují. Rejstřík obsahuje rovněž závěry auditu stanoveného v čl. 3 písm. e). Členský stát se nepovažuje za odpovědný za činnost poskytovatelů EETS uvedených v jeho rejstříku.

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby všechny údaje obsažené ve vnitrostátním elektronickém rejstříku byly aktualizovány a byly přesné.

3.   Rejstříky jsou elektronicky přístupné veřejnosti.

4.   Tyto rejstříky jsou zpřístupněny do 9 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

5.   Na konci každého kalendářního roku orgány členských států pověřené vedením rejstříků sdělí rejstříky oblastí EETS a poskytovatelů EETS elektronickými prostředky svým protějškům v ostatních členských státech a Komisi. Jakékoli nesrovnalosti v situaci daného členského státu se sdělují členskému státu registrace a Komisi.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Pilotní systémy mýtného

K umožnění technického rozvoje EETS mohou členské státy dočasně povolit v omezených částech své oblasti podléhající výběru mýtného a souběžně se systémem splňujícím požadavky EETS pilotní systémy mýtného zahrnující nové technologie nebo nové koncepce, které nesplňují jedno čí více ustanovení směrnice 2004/52/ES nebo tohoto rozhodnutí.

Toto povolení podléhá předchozímu souhlasu Komise. Počáteční doba platnosti tohoto povolení nepřesáhne tři roky.

Poskytovatelé EETS se pilotních systémů mýtného účastnit nemusí.

Článek 21

Zpráva

Nejpozději 18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost Komise vypracuje zprávu o pokroku při zavádění EETS.

Článek 22

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. října 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 124.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(4)  Rozhodnutí o praktickém zřízení smírčího orgánu pověřeného zprostředkováním je na každém členském státě, jsou-li splněny požadavky kapitoly IV zajišťující všem poskytovatelům EETS spravedlivý přístup k vnitrostátním oblastem EETS.

(5)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

(7)  Hlavní prvky nového přístupu byly stanoveny v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci (Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Projekty CESARE a RCI.


PŘÍLOHA I

OBSAH PŘEHLEDU O OBLASTI EETS

Přehled o oblasti EETS obsahuje tyto informace:

1.

Oddíl o požadavcích na poskytovatele EETS, který zahrnuje přinejmenším pevně stanovené poplatky uložené poskytovatelům EETS na základě nákladů subjektu pro výběr mýtného, které jsou spojeny se zajištěním, provozem a údržbou systému EETS splňujícího požadavky v jeho oblasti podléhající výběru mýtného, nejsou-li tyto náklady zahrnuty v mýtném.

Může obsahovat rovněž ustanovení o bankovní záruce nebo rovnocenném finančním nástroji, jež nepřesahuje průměrnou měsíční částku mýtných transakcí hrazenou poskytovatelem EETS za tuto oblast podléhající výběru mýtného. Tato částka je stanovena na základě celkové částky mýtných transakcí uhrazené poskytovatelem EETS za tuto oblast podléhající výběru mýtného v předchozím roce. U nových společností je tato částka založena na předpokládaných průměrných měsíčních mýtných transakcích splatných poskytovatelem EETS za tuto oblast podléhající výběru mýtného podle počtu smluv a průměrného mýtného na smlouvu, které jsou odhadovány v obchodním plánu poskytovatele EETS.

2.

Oddíl o procesních podmínkách, jež nesmí být diskriminační a zahrnují nejméně:

a)

politiku mýtných transakcí (parametry povolení, kontextová data mýtného, černé listiny atd.);

b)

postupy a smlouvu o úrovni služeb (například formát pro předávání údajů výkazu o mýtném, lhůty a periodicita předávání údajů výkazu o mýtném, přípustný procentní podíl chybějícího/chybného mýtného, přesnost údajů výkazu o mýtném, úroveň provozní dostupnosti atd.);

c)

fakturační politiku;

d)

platební politiku;

e)

obchodní podmínky, jež jsou dohodnuty na základě dvoustranných jednání mezi subjektem pro výběr mýtného a poskytovatelem EETS, včetně požadavků na úroveň služeb.


PŘÍLOHA II

ÚLOHY A ROZHRANÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN V RÁMCI EETS

1.

Uživatelé EETS nejednají v rámci EETS přímo se subjekty pro výběr mýtného. Vzájemné vztahy mezi uživateli EETS a poskytovateli EETS (nebo jejich palubním zařízením) mohou být pro každého poskytovatele EETS specifické, aniž by byla ohrožena interoperabilita EETS.

2.

Elektronická rozhraní mezi poskytovateli EETS a subjekty pro výběr mýtného se dělí do dvou kategorií: silniční elektronická rozhraní mezi palubním zařízením poskytovatele EETS a pevným nebo pohyblivým zařízením subjektu pro výběr mýtného a elektronická rozhraní mezi příslušnými systémy obslužného oddělení.

3.

Standardizovaná silniční rozhraní mezi palubním zařízením a pevným nebo pohyblivým zařízením subjektů pro výběr mýtného zajišťují minimálně:

a)

transakce zúčtování pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu (DSRC);

b)

transakce ověřování shody v reálném čase;

c)

posílení lokalizace (je-li použitelné).

Poskytovatelé EETS musí do svého palubního zařízení zavést všechna tato tři rozhraní. Subjekty pro výběr mýtného mohou do svého pevného nebo pohyblivého silničního zařízení zavést kterékoli nebo všechna tato rozhraní podle svých požadavků.

4.

Všichni poskytovatelé EETS musí v obslužném oddělení zavést alespoň níže uvedená standardizovaná rozhraní. Subjekty pro výběr mýtného musí zavést všechna rozhraní, mohou se však rozhodnout, že budou podporovat zúčtování pomocí GNSS, nebo DSRC:

a)

výměna údajů výkazu o mýtném mezi poskytovateli EETS a subjekty pro výběr mýtného, zejména:

předkládání a ověření platnosti žádostí o úhradu mýtného na základě transakcí zúčtování pomocí DSRC,

předkládání a ověřování platnosti výkazů o mýtném pomocí GNSS;

b)

fakturace/vypořádání;

c)

výměna informací na podporu řešení výjimek:

při zúčtování pomocí DSRC,

při zúčtování pomocí GNSS;

d)

výměna černých listin EETS;

e)

výměna důvěryhodných objektů;

f)

zasílání kontextových dat mýtného subjekty pro výběr mýtného poskytovatelům EETS.


PŘÍLOHA III

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

1.   Obecné požadavky

1.1   Bezpečnost/zdraví

Veškerá zařízení určená k tomu, aby jimi manipulovali uživatelé, musí být navržena tak, aby neohrožovala bezpečný provoz zařízení ani zdraví a bezpečnost uživatelů, jsou-li používána předvídatelným způsobem, který není v souladu s vyznačenými pokyny.

1.2   Spolehlivost a dostupnost

Kontrola a údržba pevných nebo pohyblivých konstrukčních částí zajišťujících fungování EETS musí být organizována, prováděna a kvantifikována takovým způsobem, aby byl zachován jejich provoz za určených podmínek.

Konstrukce EETS musí být taková, aby systém mohl v případě nesprávné funkce nebo poruchy konstrukčních částí pokračovat v činnosti, popřípadě za zhoršených podmínek, a to s minimální prodlevou pro uživatele EETS.

1.3   Ochrana životního prostředí

Palubní zařízení a pozemní infrastruktura musí být navrženy a zhotoveny takovým způsobem, aby byly elektromagneticky kompatibilní s instalacemi, zařízeními a veřejnými nebo soukromými sítěmi, s nimiž by se mohly vzájemně rušit.

1.4   Technická kompatibilita

Při propojení v rámci EETS musí být technické vlastnosti zařízení poskytovatelů EETS a subjektů pro výběr mýtného kompatibilní.

1.5   Zabezpečení / důvěrnost údajů

1.

EETS poskytne prostředky na ochranu subjektů pro výběr mýtného, poskytovatelů EETS a uživatelů EETS před podvodem/zneužitím.

2.

EETS zajistí bezpečnostní prvky v souvislosti s ochranou údajů, které v prostředí EETS uchovávají, zpracovávají a vzájemně si předávají zúčastněné strany. Bezpečnostní prvky chrání zájmy zúčastněných stran v rámci EETS před újmou nebo škodou způsobenou nedostatečnou dostupností, důvěrností, celistvostí, pravostí a nepopíratelností citlivých údajů uživatelů a nedostatečnou ochranou přístupu k těmto údajům a odpovídají evropskému prostředí s mnoha uživateli.

2.   Zvláštní požadavky

2.1   Požadavky na infrastrukturu

2.1.1   Obecně

2.1.1.1   S cílem zajistit pro uživatele v celém Společenství interoperabilitu systémů elektronického mýtného, které již byly v členských státech zavedeny a které budou zavedeny v budoucnu v rámci evropské služby elektronického mýtného, musí být subsystém infrastruktury EETS v souladu s čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 směrnice 2004/52/ES.

2.1.1.2   Infrastruktura EETS zajistí, aby přesnost údajů výkazu o mýtném odpovídala požadavkům na režim mýtného s cílem zajistit s ohledem na mýtné a poplatky rovné zacházení s uživateli EETS (spravedlnost).

2.1.1.3   V souladu s požadavky na rozhraní EETS popsanými v příloze II je nutno zavést společné komunikační protokoly mezi zařízením subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů EETS. Poskytovatelé EETS poskytnou subjektům pro výběr mýtného prostřednictvím interoperabilních komunikačních kanálů zabezpečené informace týkající se mýtných transakcí a kontroly/vymáhání v souladu s platnými technickými specifikacemi.

2.1.1.4   EETS poskytne subjektům pro výběr mýtného prostředky, aby mohly snadno a jednoznačně zjistit, zda je vozidlo pohybující se v jejich oblasti podléhající výběru mýtného a údajně používající EETS skutečně vybaveno schváleným a řádně fungujícím palubním zařízením EETS, které poskytuje pravdivé údaje.

2.1.1.5   Palubní zařízení poskytne subjektům pro výběr mýtného prostředky k určení odpovědného poskytovatele EETS. Palubní zařízení tuto skutečnost pravidelně kontroluje, a zjistí-li nesrovnalost, automaticky se zablokuje a pokud možno o této odchylce informuje poskytovatele EETS.

2.1.1.6   Zařízení EETS je popřípadě navrženo tak, aby jeho prvky interoperability využívaly otevřené normy.

2.1.1.7   Palubní zařízení EETS poskytne rozhraní člověk-stroj, jež uživateli udává, zda toto palubní zařízení funguje správně, a rozhraní pro ohlašování proměnných parametrů mýtného a udávání nastavení těchto parametrů.

2.1.1.8   Palubní zařízení je zabudováno bezpečným a zabezpečeným způsobem. Jeho použití je v souladu s předpisy týkajícími se pole výhledu řidičů (1) a vnitřní výbavy (2) vozidel.

2.1.1.9   Subjekty pro výběr mýtného prostřednictvím silniční signalizace nebo jinými prostředky popřípadě informují řidiče o povinnosti uhradit mýtné nebo poplatek za pohyb vozidla v oblasti podléhající výběru mýtného, zejména při vjezdu do oblasti podléhající výběru mýtného a při výjezdu z této oblasti.

2.1.2   Systémy mýtného založené na mikrovlnné technologii

Aplikace EETS založené na mikrovlnné technologii podporují:

u palubního zařízení poskytovatelů EETS: normy EN 15509 i ETSI ES 200674-1 a související technické zprávy pro zavedení protokolu,

u pevného a pohyblivého silničního zařízení subjektů pro výběr mýtného: normu EN 15509. V Itálii může pevné a pohyblivé silniční zařízení subjektů pro výběr mýtného namísto toho podporovat normu ETSI ES 200674-1 a související technické zprávy pro zavedení protokolu.

2.1.3   Systémy mýtného založené na globálním družicovém navigačním systému (GNSS)

Poskytovatelé EETS sledují dostupnost lokalizačních údajů systému družicové navigace a určování polohy.

Poskytovatelé EETS informují subjekty pro výběr mýtného o potížích, které mohou mít při zjišťování údajů výkazu o mýtném v souvislosti s přijímáním družicových signálů. Subjekty pro výběr mýtného použijí získané informace k určení problematických oblastí a v případě potřeby zajistí po dohodě s poskytovateli EETS posílení lokalizačních signálů.

2.2   Provozní a řídící požadavky

1.

EETS splňuje požadavky evropských právních předpisů o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zejména je nutno zajistit soulad se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES.

2.

Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS vypracují pohotovostní plány s cílem zamezit významnému narušení silničního provozu v případě nedostupnosti EETS.


(1)  Směrnice Komise 90/630/EHS ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 20).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/4/ES ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel) (Úř. věst. L 87, 8.4.2000, s. 22).


PŘÍLOHA IV

SHODA PRVKŮ INTEROPERABILITY SE SPECIFIKACEMI A VHODNOST TĚCHTO PRVKŮ PRO POUŽITÍ

ES PROHLÁŠENÍ

1.   Shoda se specifikacemi

Pro posouzení shody prvků interoperability (včetně silničního zařízení a rozhraní) s požadavky stanovenými v tomto rozhodnutí a všech příslušných technických specifikacích výrobce prvků interoperability, jež mají být použity v rámci poskytování EETS, nebo jeho zplnomocněný zástupce zvolí postupy z modulů uvedených v rozhodnutí č. 768/2008/ES. Na základě toho vypracuje pro prvky interoperability ES prohlášení o shodě se specifikacemi, popřípadě s výhradou získání certifikátu přezkoušení od oznámeného subjektu.

Podle vybraných modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí č. 768/2008/ES ES prohlášení o shodě se specifikacemi zahrnuje vlastní posouzení výrobce nebo posouzení skutečné shody jednotlivého samostatně uvažovaného prvku interoperability s technickými specifikacemi, které se musí dodržet, provedené jedním nebo více oznámenými subjekty.

2.   Vhodnost pro použití (interoperabilita služby)

Vhodnost prvků interoperability pro použití se posuzuje za provozu nebo během použití při poskytování služby tak, že jsou reprezentativně zabudovány do systému mýtného v rámci EETS subjektu/subjektů pro výběr mýtného, v jehož/jejichž oblasti se ve stanovené provozní době palubní zařízení pohybuje.

K provedení takovéhoto přezkoušení typu na základě zkoušky za provozu s cílem prokázat interoperabilitu prvků interoperability za provozu výrobce, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce:

a)

spolupracuje přímo se subjektem/subjekty pro výběr mýtného, v jehož/jejichž oblasti se palubní zařízení pohybuje. V tomto případě

výrobce, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce:

1.

uvede do provozu jeden (nebo více) reprezentativních vzorků plánované výroby;

2.

sleduje chování prvků interoperability za provozu postupem, jenž byl schválen subjektem/subjekty pro výběr mýtného a na nějž tento subjekt/subjekty dohlíží/dohlížejí;

3.

předloží subjektu/subjektům pro výběr mýtného důkazy, že prvky interoperability splňují všechny požadavky na interoperabilitu stanovené tímto subjektem / těmito subjekty pro výběr mýtného;

4.

vypracuje prohlášení o vhodnosti pro použití podmíněné získáním osvědčení o vhodnosti pro použití vydaného subjektem/subjekty pro výběr mýtného. Prohlášení o vhodnosti pro použití zahrnuje posouzení vhodnosti prvků interoperability EETS pro použití v prostředí EETS subjektu/subjektů pro výběr mýtného, které provede tento subjekt / tyto subjekty pro výběr mýtného;

A777 subjekt/subjekty pro výběr mýtného:

1.

schválí program pro validaci zkouškou za provozu;

2.

schválí postup sledování chování za provozu v jeho/jejich oblastech podléhajících výběru mýtného a provedou zvláštní ověření;

3.

posoudí interoperabilitu za provozu se svým systémem;

4.

v případě úspěšného chování prvků interoperability osvědčí vhodnost pro použití v jeho/jejich oblastech podléhajících výběru mýtného;

b)

nebo předloží žádost oznámenému subjektu. V tomto případě:

výrobce, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce:

1.

uvede do provozu jeden (nebo více) reprezentativních vzorků plánované výroby;

2.

sleduje chování prvků interoperability za provozu postupem, jenž byl schválen oznámeným subjektem a na nějž tento subjekt dohlíží (harmonizovaným se souvisejícími moduly v rozhodnutí č. 768/2008/ES);

3.

předloží oznámenému subjektu důkazy, že prvky interoperability splňují všechny požadavky tohoto rozhodnutí, včetně výsledků zkoušky za provozu;

4.

vypracuje ES prohlášení o vhodnosti pro použití podmíněné získáním osvědčení o vhodnosti pro použití vydaného oznámeným subjektem. ES prohlášení o vhodnosti pro použití zahrnuje posouzení/hodnocení vhodnosti prvků interoperability EETS pro použití provedené oznámeným subjektem, přičemž se tyto prvky posuzují v rámci prostředí EETS vybraného subjektu/subjektů pro výběr mýtného, a zejména v případech, kdy jde o rozhraní, vzhledem k technickým specifikacím, zejména specifikacím funkční povahy, jež jsou určeny ke kontrole;

a oznámený subjekt:

1.

vezme v úvahu prohlášení o shodě se specifikacemi. Při přezkoušení za provozu se proto neposuzují znovu typové specifikace, které již pokrývá prohlášení o shodě, neexistují-li důkazy o tom, že se tyto specifikace váží ke zjištěným problémům s interoperabilitou;

2.

organizuje spolupráci se subjektem/subjekty pro výběr mýtného, které vybral výrobce;

3.

ověří technickou dokumentaci a program pro validaci zkouškou za provozu;

4.

schválí postup sledování chování za provozu a provádí zvláštní dohled;

5.

posoudí interoperabilitu za provozu se systémy a provozními postupy subjektu/subjektů pro výběr mýtného;

6.

v případě úspěšného chování prvků interoperability vydá osvědčení o vhodnosti pro použití;

7.

v případě neúspěšného chování prvků interoperability vydá důvodovou zprávu. Zpráva vezme v úvahu rovněž problémy, které mohou nastat v důsledku toho, že systémy a postupy subjektu pro výběr mýtného nesplňují příslušné normy a technické specifikace. Zpráva popřípadě obsahuje doporučení k vyřešení těchto problémů.

3.   Obsah ES prohlášení

ES prohlášení o shodě se specifikacemi nebo o vhodnosti pro použití a průvodní dokumenty musí být opatřeny datem a podpisem.

Prohlášení musí být sepsána ve stejném jazyce jako pokyny a musí obsahovat:

a)

odkazy na směrnici;

b)

jméno a adresu výrobce, poskytovatele EETS nebo zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství (uvede se obchodní název a úplná adresa, a v případě zplnomocněného zástupce se uvede rovněž obchodní název výrobce nebo konstruktéra);

c)

popis prvků interoperability (značka, typ, verze atd.);

d)

popis postupu použitého k prohlášení shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití;

e)

veškeré příslušné požadavky, které prvky interoperability splňují, zejména podmínky jejich použití;

f)

případně jméno a adresu subjektu (subjektů) pro výběr mýtného / oznámeného subjektu (oznámených subjektů), který (které) se účastní postupu pro posouzení shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití;

g)

případně odkaz na technické specifikace;

h)

identifikaci podepisující osoby zplnomocněné k přijímání závazků jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.


PŘÍLOHA V

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MUSÍ ČLENSKÉ STÁTY BRÁT V ÚVAHU PŘI OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ

a)

Subjekt je akreditován podle norem řady EN 45000.

b)

Subjekt a pracovníci odpovědní za kontrolu provádějí kontrolní činnosti na nejvyšší úrovni odborné bezúhonnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádnému tlaku ani podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou výsledky kontrol dotčeny.

c)

Subjekt, jeho ředitel a pracovníci odpovědní za provádění kontrol nebo za dohled nad nimi se nesmějí podílet přímo nebo jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, konstrukci, uvádění na trh ani údržbě prvků interoperability, ani na jejich používání. Tím není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo konstruktérem a tímto subjektem.

d)

Subjekt musí vlastnit potřebné vybavení nebo mít k takovémuto vybavení přístup, aby mohl řádně vykonávat technické a správní úkony spojené s prováděním kontrol.

e)

Pracovníci odpovědní za kontroly musí:

mít řádné technické a odborné vzdělání,

mít dostatečnou znalost požadavků vztahujících se ke kontrolám, jež provádějí, a dostatečné zkušenosti s kontrolami v této oblasti,

být schopni vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy nutné k formálnímu doložení provedených inspekcí.

f)

Musí být zaručena nezávislost pracovníků odpovědných za kontroly. Odměna žádného úředníka nesmí záviset na počtu provedených kontrol ani na výsledcích těchto kontrol.

g)

Subjekt musí uzavřít pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud tyto kontroly neprovádí přímo členský stát.

h)

Pracovníci tohoto subjektu musí zachovávat profesní tajemství s ohledem na všechny skutečnosti, které se dozvědí při plnění svých povinností (s výjimkou příslušných správních orgánů ve státě, v němž vykonávají svou činnost) v souladu se směrnicí 2004/52/ES a tímto rozhodnutím nebo jakýmkoli ustanovením vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.


PŘÍLOHA VI

PARAMETRY KLASIFIKACE VOZIDEL

1.   Obecná ustanovení

1.1

Soubor parametrů klasifikace vozidel, jež mají být podporovány službou EETS, neomezuje výběr tarifních systémů subjekty pro výběr mýtného. EETS pružně umožní vývoj souboru parametrů klasifikace podle předvídatelných budoucích potřeb.

1.2

Subjekt pro výběr mýtného sdělí podle ustanovení článku 19 ke každému tarifnímu systému používanému v oblasti podléhající výběru mýtného, za niž odpovídá, nejméně 3 měsíce před jeho použitím skutečnost, že soubor používaných parametrů klasifikace vozidel odpovídá jeho tarifním třídám pro vozidla.

1.3

Subjekt pro výběr mýtného zveřejní podle ustanovení článku 19 ke každému tarifnímu systému používanému v oblasti podléhající výběru mýtného, za niž odpovídá, skutečnost, že jeho tarifní třídy pro vozidla odpovídají jeho tarifní struktuře.

2.   Parametry klasifikace vozidel

2.1

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení v bodě 1.1, subjekt pro výběr mýtného může jako parametry klasifikace vozidel použít:

a)

jakýkoli měřitelný parametr vozidel, který lze jednoznačně měřit pomocí jeho silničního zařízení;

b)

jakýkoli parametr vozidel, který podporuje norma EN 15509 a ETSI ES 200674-1 a související technické zprávy pro zavedení protokolu;

c)

parametry vozidel, které jsou povinné v registračních dokladech vozidel (1) a které jsou upraveny normou CEN ISO/TS24534;

d)

proměnné parametry klasifikace vozidel, jež jsou v současnosti používány v systémech mýtného, např. počet náprav (včetně zdvihatelných náprav), přítomnost přívěsu atd.;

e)

tyto environmentální parametry:

emisní třída vozidla, tj. jeho ekologická kategorie podle směrnice Rady 88/77/EHS (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES (3),

harmonizovaný parametr související s emisemi CO2, např. harmonizovaný kód Společenství V.7 v registračních dokladech vozidel.

2.2

Při pohybu v oblasti podléhající výběru mýtného je palubní zařízení schopné odesílat do zařízení subjektu pro výběr mýtného, které slouží ke sledování výkazů o mýtném, parametry klasifikace vozidla a informace o stavu palubního zařízení.

3.   Nové parametry klasifikace vozidel

Pokud subjekt pro výběr mýtného hodlá zavést nové parametry klasifikace vozidel, uvědomí o tom členský stát, v němž je subjekt pro výběr mýtného registrován, Komisi a ostatní členské státy. Komise postoupí tuto záležitost Výboru pro elektronické mýtné stanovenému v čl. 5 odst. 1 směrnice 2004/52/ES a vydá své stanovisko do šesti měsíců, a to postupem podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/52/ES.

4.   Nové tarifní systémy

4.1

Je-li nový tarifní systém založen na parametrech klasifikace vozidel, které se již používají nejméně v jedné oblasti EETS, podporují poskytovatelé EETS nový tarifní systém ode dne jeho vstupu v platnost.

4.2

Pokud nový tarifní systém zavádí jeden či více nových parametrů klasifikace vozidel, je nutno dodržet postup uvedený v bodě 3.


(1)  Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

(2)  Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 8).


13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. října 2009,

kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2009) 7637)

(Text s významem pro EHP)

(2009/751/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na přílohu VI kapitolu 4 oddíl B písm. f) první pododstavec tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bulharsku byla aktem o přistoupení Bulharska a Rumunska poskytnuta přechodná období pro splnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), ze strany některých zařízení na zpracování mléka.

(2)

Bulharsko poskytlo záruky, že dvacet čtyři zařízení na zpracování mléka dokončila proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Společenství. Sedmnáct z těchto zařízení může bez oddělení přijímat a zpracovávat jak syrové mléko, které je v souladu s podmínkami EU, tak i syrové mléko, které s těmito podmínkami v souladu není. Proto by měla být doplněna na seznam v kapitole I dodatku k příloze VI. Jedno zařízení na zpracování mléka uvedené v současnosti na seznamu v kapitole I bude zpracovávat pouze syrové mléko, které je v souladu s podmínkami EU, a proto bude považováno za zařízení zpracovávající mléko, které je v souladu s podmínkami EU. Uvedené zařízení by proto mělo být vypuštěno ze seznamu v kapitole I dodatku k příloze VI. Dvě zařízení na zpracování mléka uvedená v současnosti na seznamu v kapitole II budou zpracovávat pouze syrové mléko, které je v souladu s podmínkami EU. Uvedená zařízení by proto měla být vypuštěna ze seznamu v kapitole II dodatku k příloze VI.

(3)

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. října 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA

Dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska se mění takto:

1)

V kapitole I se doplňují nové položky, které znějí:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„48

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

49

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

50

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

51

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

52

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

53

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

54

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

55

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

56

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

57

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

58

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

59

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

60

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

61

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman,

ul. „P. Slaveikov“ 19

62

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

63

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

64

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65“

2)

V kapitole I se zrušuje tato položka:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„15

BG 161 2013

„Polidey-2“ OOD

s. Domlyan“

3)

V kapitole II se zrušují tyto položky:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„5

BG 1612001

„OMK“ AD

gr. Plovdiv

bul. „Dunav“ 3

11

BG 2712014

„Stars kampani“ OOD

gr. Shumen

ul. „Trakiyska“ 3“


13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. října 2009,

kterým se povoluje uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2009) 7647)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2009/752/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. září 2006 předložila společnost Neptune Technologies & Bioressources Inc. příslušným orgánům Finska žádost o uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba na trh jako nové složky potravin.

(2)

Dne 29. ledna 2007 vydal příslušný finský subjekt pro posuzování potravin svou zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že používání extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba jako složky potravin je přijatelné.

(3)

Dne 19. února 2007 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(4)

V rámci 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky proti uvedení dotyčného produktu na trh.

(5)

Proto byl dne 31. ledna 2008 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

(6)

Komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie ve svém vědeckém stanovisku týkajícím se bezpečnosti extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba jako složky potravin, vydaném na žádost Evropské komise, dospěla k závěru, že používání extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba je při dodržení navrhovaných podmínek bezpečné.

(7)

Na základě zprávy o prvním posouzení se stanoví, že extrakt lipidů z antarktického krilu Euphausia superba splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Extrakt lipidů z antarktického krilu Euphausia superba podle specifikace v příloze I může být uveden na trh ve Společenství jako nová složka potravin pro použití a při dodržení maximálních množství podle přílohy II.

Článek 2

Označení „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu Euphausia superba“ se uvede na etiketě samotného přípravku nebo v seznamu složek u potravin, které tento extrakt obsahují.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Neptune Technologies & Bioressources Inc., 225 Promenade du Centropolis, Bureau 200, Laval, Quebec, H7T 0B3, Kanada.

V Bruselu dne 12. října 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.


PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE EXTRAKTU LIPIDŮ Z ANTARKTICKÉHO KRILU EUPHAUSIA SUPERBA

Popis

Pro výrobu extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba se zmrazený antarktický kril rozdrtí a podrobí acetonové extrakci. Prostřednictvím filtrace se z extraktu lipidů odstraní proteiny a částečky krilu. Aceton a zbytková voda se odstraní odpařením.

Test

Specifikace

Číslo zmýdelnění

nejvýše 185 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV)

nejvýše 0,2 meq O2/kg oleje

Vlhkost a těkavost

nejvýše 0,9 %

Fosfolipidy

nejvýše 50 %

Trans-mastné kyseliny

nejvýše 1 %

EPA (kyselina eikosapentaenová)

nejméně 15 %

DHA (kyselina dokosahexaenová)

nejméně 7 %


PŘÍLOHA II

POUŽITÍ EXTRAKTU LIPIDŮ Z ANTARKTICKÉHO KRILU EUPHAUSIA SUPERBA

Cílová skupina výrobků

Maximální obsah DHA a EPA celkem

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg/100 g

Snídaňové cereálie

500 mg/100 g

Potravinové doplňky

200 mg v doporučené denní dávce dle výrobce

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti

200 mg v náhradě jednoho jídla


13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. října 2009

o změně rozhodnutí 2006/1013/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Německem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

(oznámeno pod číslem K(2009) 7703)

(Pouze německé znění je závazné)

(2009/753/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (1), a zejména na bod 2 třetí pododstavec přílohy III uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud se množství statkových hnojiv, které členský stát zamýšlí použít na hektar za rok, liší od množství stanoveného v první větě druhého pododstavce bodu 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a v bodu 2 písm. a) přílohy III uvedené směrnice, musí být určeno tak, aby neohrozilo dosažení cílů uvedených v článku 1 uvedené směrnice, a musí být zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou v tomto případě např. dlouhá vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(2)

Dne 22. prosince 2006 přijala Komise rozhodnutí 2006/1013/ES (2), kterým se v rámci německého akčního programu na období 2006 až 2009 určitým zemědělským podnikům s pastvinami s intenzivním hospodařením umožňuje používání 230 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok. Použití dusíku ze statkových hnojiv na plodiny na orné půdě těchto podniků však nesmí překročit množství 170 kg dusíku na hektar za rok.

(3)

Dne 20. února 2009 požádalo Německo o prodloužení použitelnosti odchylky.

(4)

Na základě žádostí předložených na období 2007 až 2008 se odhaduje, že o odchylku požádá ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Bádensko-Württembersko a Bavorsko přibližně 700 zemědělských podniků, což odpovídá 16 000 ha půdy.

(5)

Německé právní předpisy, jejichž prostřednictvím se provádí směrnice 91/676/EHS, mohou být považovány za právní předpisy v souladu se směrnicí 91/676/EHS a jejich ustanovení se použijí rovněž pro odchylku.

(6)

Německo používá v souladu s čl. 3 odst. 5 směrnice 91/676/EHS akční program na celém svém území. Akční program na období 2010 až 2013 je součástí vyhlášky o hnojivech ze dne 10. ledna 2006, naposledy pozměněné dne 6. února 2009.

(7)

Údaje o jakosti vody předložené Německem spolu se čtvrtou zprávou o provádění směrnice o dusičnanech v období 2004 až 2007 ukazují ve srovnání s obdobím 1991 až 1994 pokles koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v 85 % monitorovacích stanic a stabilní koncentraci v 10 % monitorovacích stanic. Pokud jde o podzemní vody, ukazují údaje zvláštní monitorovací sítě pro znečištění vod dusičnany ze zemědělských zdrojů ve srovnání s obdobím 1991 až 1994, že koncentrace se přibližně v 55 % monitorovacích stanic snižují a přibližně v 19 % monitorovacích stanic jsou stabilní. Rozbor údajů v oblastech, na něž se vztahuje odchylka, ukazuje, že nedochází k výraznému zvyšování koncentrace dusičnanů.

(8)

Nadbytek dusíku poklesl v průměru ze 120 kg N/ha v období 1991 až 1993 na 94 kg N/ha v roce 2007. Používání dusíku ze statkových hnojiv se ve stejném období snížilo z 88 kg N/ha na 76 kg N/ha.

(9)

Z dokumentace předložené Německem vyplývá, že navrhované množství 230 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok je pro pastviny s intenzivním hospodařením zdůvodněno na základě objektivních kritérií, jakými jsou např. dlouhé vegetační období a plodiny s vysokou spotřebou dusíku.

(10)

Po přezkoumání žádosti a s ohledem na zkušenosti s odchylkou podle rozhodnutí 2006/1013/ES se Komise domnívá, že prodloužení použitelnosti odchylky neohrozí dosažení cílů směrnice 91/676/EHS, pokud budou splněny stejně přísné podmínky, jaké stanoví rozhodnutí 2006/1013/ES.

(11)

Platnost rozhodnutí 2006/1013/ES končí dnem 31. prosince 2009. Aby bylo zajištěno, že dotčení zemědělci mohou dále využívat této odchylky, je vhodné, aby se doba jeho platnosti prodloužila.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dusičnany zřízeného podle článku 9 směrnice 91/676/EHS,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 11 rozhodnutí 2006/1013/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Použití

Toto rozhodnutí se použije spolu s německým akčním programem (vyhláška o hnojivech ze dne 10. ledna 2006) do dne 31. prosince 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 12. října 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 382, 28.12.2006, s. 1.