ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.262.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 262

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
6. října 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 926/2009 ze dne 24. září 2009, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 927/2009 ze dne 5. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 928/2009 ze dne 5. října 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010

38

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt ( 1 )

40

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/735/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2009, kterým se prodlužuje období uplatňování opatření uvedených v rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

43

 

 

Komise

 

 

2009/736/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2009, kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících mimo jiné z Brazílie

50

 

 

2009/737/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2009, kterým se zastavuje přezkumné řízení týkající se opatření uložených Uruguayskou východní republikou, jež mají dopad na dovoz a prodej whisky v Uruguayi

52

 

 

2009/738/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2009, kterým se zrušuje směrnice 2009/124/ES, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (oznámeno pod číslem K(2009) 7705)  ( 1 )

54

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 925/2009

ze dne 24. září 2009

o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh, který předložila Komise po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Prozatímní opatření

(1)

Komise nařízením (ES) č. 287/2009 (2) (dále jen „prozatímní nařízení“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Řízení bylo zahájeno na základě podnětu, který podala Eurométaux (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby hliníkových fólií ve Společenství.

(3)

Jak je stanoveno ve 13. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, týkalo se šetření ohledně dumpingu a újmy období od 1. července 2007 do 30. června 2008 (dále jen „období šetření“). Zkoumání tendencí pro posouzení újmy se týkalo období od 1. ledna 2005 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

1.2   Následný postup

(4)

Po zveřejnění základních skutečností a úvah, na jejichž základě bylo rozhodnuto o uložení prozatímních antidumpingových opatření (dále jen „předběžná zjištění“), zúčastněným stranám se některé z nich k těmto zjištěním písemně vyjádřily. Strany, které o to požádaly, dostaly možnost slyšení.

(5)

Po uložení prozatímních antidumpingových opatření Komise pokračovala ve svém šetření týkajícím se dumpingu, újmy a otázek zájmu Společenství a provedla další analýzy a ověření údajů, které poskytli v odpovědích na dotazník někteří vyvážející výrobci a výrobci ve Společenství.

(6)

Bylo provedeno pět dodatečných inspekcí v prostorách těchto výrobců Společenství:

Novelis UK Limited, Bridgnorth, Spojené království,

Novelis Luxembourg, Dudelange, Lucembursko,

Novelis Foil France S.A.S., Rugles, Francie,

Grupa Kęty SA, Kęty, Polsko,

Hydro Aluminium Inasa, S.A., Irurtzun, Španělsko.

(7)

Byla provedena jedna dodatečná inspekce v prostorách této společnosti, která je ve spojení s vyvážejícími výrobci:

Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Španělsko.

(8)

Byly provedeny tři dodatečné inspekce v prostorách těchto vyvážejících výrobců:

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Šang-chaj a Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., Che-pej,

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., Šan-tung,

Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Ťiang-su.

(9)

Byla rovněž provedena jedna inspekce na Šanghajské burze neželezných kovů (Shanghai Futures Exchange), Šang-chaj.

(10)

Všechny strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo zamýšleno doporučit uložení konečných antidumpingových opatření na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a ČLR a konečný výběr částek zajištěných formou prozatímního cla. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto zveřejněným informacím vznést námitky.

(11)

Ústní a písemné připomínky předložené zúčastněnými stranami byly zváženy a na jejich základě byla zjištění podle potřeby a odpovídajícím způsobem upravena.

1.3   Rozsah šetření

(12)

Brazilský vyvážející výrobce tvrdil, že do rozsahu šetření mělo být zahrnuto i Rusko, jelikož během celého posuzovaného období byl ruský objem dovozu a podíl na trhu značný, a dokonce přesahoval objem dovozu a podíl na trhu Arménie. Brazilský vyvážející výrobce dále prohlašoval, že ceny dovozu z Ruska byly na stejné úrovni jako ceny dovozu z dotčených zemí a že v době zahájení šetření existovaly přímé důkazy o dumpingu.

(13)

Při analýze podnětu došla Komise k závěru, že pokud jde o Rusko, dostatečné přímé důkazy o dumpingu neexistují. V důsledku toho je nezahrnutí Ruska do podnětu považováno za oprávněné. Vzhledem k chybějícím důkazům o dumpingu není podstatné, zda objem dovozu nebo podíl na trhu dovozu pocházejícího z Ruska skutečně přesahoval objem dovozu nebo podíl na trhu jedné nebo více zemí zahrnutých do rozsahu šetření. Požadavek brazilského vyvážejícího výrobce byl proto zamítnut.

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(14)

Navazující odvětví ve Společenství, tj. podniky zabývající se převíjením fólií, zdůrazňovalo, že by k dotčenému výrobku měly patřit i uživatelské role, tj. hliníkové fólie o hmotnosti pod 10 kg, protože pokud budou konečná opatření uložena pouze na dovoz hliníkových fólií o hmotnosti nad 10 kg (dále jen „role jumbo“), může se z dotčených zemí zvýšit vývoz uživatelských rolí za nízké ceny. Byl rovněž předložen argument, že oba výrobky mají v zásadě stejné vlastnosti a že se liší pouze v balení.

(15)

V 15. až 19. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byl učiněn závěr, že uživatelské role a role jumbo jsou různé výrobky, pokud jde o fyzické vlastnosti a základní konečná použití. Následné šetření tato zjištění potvrdilo. Fyzické rozdíly mezi uživatelskými rolemi a rolemi jumbo totiž nespočívají pouze v samotném balení, protože dotčený výrobek se před opětovným zabalením a prodejem konečnému zákazníkovi musí převinout. Bylo rovněž konstatováno, že odběratelé, prodejní cesty i základní použití se liší. Zahrnout uživatelské role do definice výrobku pro toto šetření se proto nepovažuje za vhodné.

(16)

Tvrzením, že dovoz rolí jumbo může být nahrazen dovozem uživatelských rolí, se zabývá 97. až 99. bod odůvodnění níže.

(17)

Jelikož ohledně dotčeného výrobku a obdobného výrobku nebyly předloženy žádné další připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 14. až 21. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

3.   TRŽNÍ ZACHÁZENÍ A SROVNATELNÁ ZEMĚ

3.1   Arménie

(18)

Jediný vyvážející výrobce z Arménie zpochybnil předběžná zjištění uvedená ve 24. až 31. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(19)

Společnost nejdříve uvedla, že Komise učinila chybu, když předpokládala, že společnost v Arménii musí žádat o tržní zacházení, protože podle jejího názoru je Arménie zemí s tržním hospodářstvím ve smyslu antidumpingové dohody WTO, a Arménie by tedy měla být odstraněna z poznámky k čl. 2 odst. 7 písm. a) základního antidumpingového nařízení.

(20)

Jak se však uvádí ve 25. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, Arménie je výslovně zmíněna v poznámce k čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení jako jedna ze zemí bez tržního hospodářství. Postup v případě vyvážejících výrobců v zemích bez tržního hospodářství, které jsou členy WTO, stanoví čl. 2 odst. 7 písm. b). Toto šetření je s uvedenými ustanoveními plně v souladu. Tento argument byl proto znovu odmítnut.

(21)

Společnost poté prohlásila, že splňuje druhé kritérium pro tržní zacházení, které bylo ve 27. až 29. bodě odůvodnění prozatímního nařízení předběžně shledáno nesplněné. Společnost argumentovala tím, že nyní předložila účetnictví za rok 2007, které během inspekce ve svých prostorách před uložením prozatímních opatření neposkytla. Společnost znovu uvedla, že je přesvědčena, že druhé kritérium pro tržní zacházení nevyžaduje, aby účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu s mezinárodními účetními standardy, a že arménské národní účetní standardy jsou dostačující, jelikož Arménie je členem WTO.

(22)

Tento argument byl zamítnut. Společnost je povinna mít jedno jasné účetnictví, které je v souladu s mezinárodními účetními standardy. Nedostatky zjištěné auditory v účetních obdobích 2006 a 2007 jasně ukazují, že účetnictví společnosti nebylo vedeno v souladu s mezinárodními účetními standardy, a společnost tudíž nemůže prokázat, že druhé kritérium pro tržní zacházení splňuje. Kritéria pro tržní zacházení na mezinárodní standardy odkazují a členství ve WTO zde nehraje žádnou roli. Členství ve WTO jako takové navíc nezaručuje, že v hospodářské činnosti jedné společnosti převládají tržní podmínky.

(23)

Společnost dále prohlásila, že splňuje třetí kritérium pro tržní zacházení, které bylo předběžně ve 30. bodě odůvodnění prozatímního nařízení shledáno nesplněné z důvodů týkajících se koupě akcií od arménského státu a rovněž pozemků, které společnost od státu získala zdarma. Společnost uvedla, že otázka jí darovaných pozemků není významná a neměla by být posuzována společně se záležitostí týkající se akcií, kterou společnost rovněž nepovažuje za významnou.

(24)

Tento argument byl též zamítnut. Samotná skutečnost, že pozemky byly získány za nulové náklady a mohou být prodány za předpokladu, že bude státu zaplacena katastrální cena (která je výrazně nižší než jejich tržní hodnota), činí z pozemků pro společnost důležité a cenné aktivum, které není zaznamenáno v účetnictví společnosti, a má tudíž na její náklady významný vliv. Společnost rovněž neprokázala, že zkreslení, které je výsledkem koupě akcií za nižší cenu, než je jejich nominální hodnota, nebylo významné.

(25)

Lze tedy konstatovat, že obě záležitosti týkající se splnění třetího kritéria pro tržní zacházení poukazují na narušení, které je důsledkem poměrů bez tržního hospodářství.

(26)

Zjištění, že uvedené společnosti by tržní zacházení mělo být zamítnuto, se tímto potvrzuje.

3.2   ČLR

(27)

Jeden vyvážející výrobce z ČLR zpochybnil předběžná zjištění uvedená ve 32. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Společnost znovu zdůraznila, že Komise neměla porovnávat cenu kótovanou na Šanghajské burze neželezných kovů (SHFE) a cenu kótovanou na Londýnské burze kovů (LME) a od obou hodnot při tom odečíst DPH a že bez této úpravy by ceny byly během období šetření podobné.

(28)

Tento argument byl zamítnut z důvodů uvedených ve 38. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, protože cena musí být srovnávána na rovnocenném základě. Čínští výrobci dotčeného výrobku platí z nákupu surového hliníku DPH. Většina této DPH je při prodeji konečného výrobku vrácena, buď při prodeji na domácím trhu (v tomto případě lze žádat o vrácení celé DPH), nebo při vývozu (v tomto případě čínská vláda omezuje vrácení DPH na určité sazby, na určité zboží a na určité období). Menší částka DPH, o jejíž vrácení nelze zažádat, není tak vysoká, aby měla na výše uvedené závěry významný vliv.

(29)

Je rovněž třeba poznamenat, že významný rozdíl v ceně mezi LME a SHFE během období šetření poukazuje na zásahy státu do mechanismu tvorby cen surového hliníku, což je zjištění prozatímního nařízení (32. bod odůvodnění), které bylo potvrzeno v souvislosti s inspekcí odborů Komise na SHFE.

(30)

Inspekce potvrdila, že stát má při tvorbě cen na SHFE zásadní úlohu a zasahuje do mechanismů tvorby cen, zejména s ohledem na své postavení jako prodejce surového hliníku i jako kupujícího prostřednictvím Státního úřadu pro rezervy a dalších státních orgánů. Kromě toho stanoví stát prostřednictvím pravidel SHFE denní cenové limity, které byly schváleny státním regulačním orgánem CSRC (Čínská komise pro cenné papíry). Je rovněž zřejmé, že SHFE je uzavřená burza pro společnosti registrované v Číně a čínské občany a že neexistuje účinná arbitráž mezi SHFE a mezinárodními burzami mimo Čínu. To dokazují významné rozdíly v ceně mezi SHFE a mezinárodními burzami jako například LME. Navíc v případě, že termínová smlouva z SHFE vede k fyzické dodávce, smí se tato dodávka uskutečnit pouze ve schváleném skladu v ČLR, na rozdíl od mezinárodních burz, v jejichž případě se dodávka může uskutečnit kdekoliv na světě. Uvedená pravidla pro dodávky zajišťují, že vnitrostátní čínský trh zůstává izolován od světového trhu a že cenová odchylka přináší prospěch pouze čínským společnostem.

(31)

Předběžná zjištění uvedená ve 22. až 40. bodě odůvodnění se tudíž potvrzují.

3.3   ČLR a Arménie: Individuální zacházení

(32)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, potvrdila se předběžná zjištění týkající se vyvážejícího výrobce v Arménii uvedená ve 42. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(33)

Jeden vyvážející výrobce z ČLR zpochybnil předběžné zjištění uvedené ve 42. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, které uvádí, že by mu mělo být individuální zacházení zamítnuto. Individuální zacházení bylo zamítnuto proto, že většinovým vlastníkem společnosti je stát. Společnost uvedla, že toto rozhodnutí by mělo být změněno, vzhledem k tomu, že stát společnost vlastní prostřednictvím společnosti kótované na hongkongské burze a že v představenstvu společnosti nejsou žádní státní úředníci.

(34)

Uvedené argumenty byly zamítnuty. Většinovým vlastníkem společnosti je stát, a proto se představenstvo, které společnost řídí, zodpovídá největšímu akcionáři – státu. Společnost rovněž neprokázala, a ani neposkytla žádné důkazy, které by dokazovaly, že stát nemůže zasahovat do obchodních rozhodnutí společnosti prostřednictvím rozhodnutí jejího představenstva.

(35)

Předběžná zjištění uvedená ve 41. a 42. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se tudíž potvrzují.

3.4   Srovnatelná země

(36)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, potvrzují se předběžná zjištění uvedená ve 43. až 52. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, že vhodnou a rozumnou srovnatelnou zemí je Turecko.

4.   DUMPING

4.1   Brazílie

(37)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, potvrdila se předběžná zjištění uvedená v 53. až 68. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

4.2   Arménie

(38)

Jediný vyvážející výrobce z Arménie zpochybnil předběžná zjištění uvedená v 69. až 77. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Společnost uvedla, že úpravy provedené podle čl. 2 odst. 9 základního nařízení v souvislosti s prodejem, správními a režijními náklady a přiměřeným ziskem z prodeje prostřednictvím společností ve spojení nebyly oprávněné.

(39)

Při přezkoumání vyšlo najevo, že se určitý prodej neuskutečnil prostřednictvím dovozců ve spojení ve Společenství. Za těchto okolností nebyly úpravy provedené podle čl. 2 odst. 9 základního nařízení oprávněné a uvedené výpočty byly odpovídajícím způsobem změněny.

4.3   ČLR

(40)

Jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, potvrzují se předběžná zjištění uvedená v 78. až 82. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(41)

Pro výpočet zbytkového dumpingového rozpětí pro ČLR byla předběžná metoda uvedená v 83. bodě odůvodnění prozatímního nařízení změněna tak, že rozpětí bylo vypočítáno na základě váženého průměru i) celkového dumpingového rozpětí vypočítaného pro společnost, jíž bylo přiznáno tržní a individuální zacházení, a ii) nejvyšší dumpingové transakce téže společnosti použité na vývozní ceny uvedené v databázi Comext (které byly reprezentativní pro nespolupracující čínské vývozce). Na tomto základě byla celostátní úroveň dumpingu stanovena na 47,0 % z ceny CIF na hranice Společenství před proclením.

4.4   Konečná dumpingová rozpětí

Země

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Brazílie

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

Všechny ostatní společnosti

27,6 %

ČLR

Alcoa Bohai a Alcoa Shanghai

25,6 %

Shandong Loften

33,7 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

Všechny ostatní společnosti

47,0 %

Arménie

RUSAL Armenal

33,4 %

Všechny ostatní společnosti

33,4 %

5.   ÚJMA

5.1   Výroba Společenství a vymezení výrobního odvětví Společenství

(42)

Jak je uvedeno v 87. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, podala podnět Eurométaux jménem čtyř výrobců Společenství, kteří na šetření spolupracovali. Jeden další výrobce podnět podpořil a jeden výrobce s ním nesouhlasil. Uvedených pět výrobců, kteří podnět podali nebo jej podpořili, se proto považuje za výrobní odvětví Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení.

(43)

Jelikož nebyly ohledně výroby a vymezení výrobního odvětví Společenství předloženy žádné připomínky, potvrzuje se tímto 86. až 87. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

5.2   Spotřeba ve Společenství

(44)

Arménský vyvážející výrobce zpochybnil stanovení spotřeby ve Společenství a namítl, že měl být vzat do úvahy prodej výrobního odvětví Společenství na nedobrovolném trhu. Stejná společnost rovněž prohlásila, že odhady uvedené v podnětu nebyly pro stanovení spotřeby ve Společenství spolehlivým základem, a odkázala na nezávislou studii trhu.

(45)

Pokud jde o údajné nedobrovolné užívání, bylo zjištěno, že během období šetření byl na nedobrovolný trh určen jen velmi omezený objem zboží. To se týkalo pouze jednoho výrobce Společenství a prodeje během prvního roku posuzovaného období. Byl proto učiněn závěr, že tato skutečnost měla na celkovou situaci jen zanedbatelný, pokud vůbec nějaký, dopad.

(46)

Pokud jde o stanovení celkové spotřeby ve Společenství, byl učiněn závěr, že předběžně použitá metoda byla rozumná a podala o celé situaci relativně úplný obraz. Arménský vyvážející výrobce nevysvětlil, v jakém ohledu není metoda použitá orgány Společenství rozumná a proč by měla vést k nespolehlivým výsledkům. Studie citovaná arménským vyvážejícím výrobcem není považována za přímo relevantní, protože odkazuje na jiné typy hliníkových fólií a obsahuje údaje o společnostech mimo EU, které nemohly být ověřeny. Kromě toho byla předběžná zjištění týkající se celkové spotřeby ve Společenství uvedená v 90. bodě odůvodnění v tabulce 1 prozatímního nařízení potvrzena dalšími zúčastněnými stranami, včetně dovozců, kteří nejsou s výrobním odvětvím Společenství ve spojení.

(47)

Na základě výše uvedených skutečností byl učiněn závěr, že celková spotřeba ve Společenství stanovená v prozatímním nařízení podává o celé situaci spolehlivý obraz.

(48)

Jelikož nebyly ohledně spotřeby ve Společenství předloženy žádné další připomínky, potvrzuje se tímto 88. až 90. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

5.3   Souhrnné posouzení vlivů dotčeného dovozu

(49)

Po zveřejnění předběžných zjištění brazilský vyvážející výrobce znovu zdůraznil, že výrobek pocházející z Brazílie splňuje vyšší normy kvality, jako například minimální pevnost v tahu a požadavky na tažnost, což ve srovnání s výrobkem vyváženým dalšími dvěma dotčenými zeměmi umožňuje větší rozsah použití a prodej širšímu spektru odběratelů. Výrobce tudíž tvrdil, že pro hliníkové fólie existují v závislosti na kvalitě výrobku různé segmenty trhu a že pouze brazilský výrobek splňuje normy pro prodej na trhu s vysoce kvalitními značkovými výrobky.

(50)

Brazilský vývozce rovněž zopakoval, že prodejní cesty a distribuční metody jsou pro jeho výrobky rozdílné. Zejména uvedl, že brazilský vývoz probíhá hlavně prostřednictvím obchodníků, zatímco arménští a čínští vyvážející výrobci prodávají přímo podnikům zabývajícím se převíjením fólií ve Společenství. Brazilský vývozce dále prohlásil, že má s některými odběrateli ve Společenství dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy, přičemž vývozci z Arménie a ČLR vstoupili na trh Společenství teprve nedávno.

(51)

Nakonec stejný vyvážející výrobce uvedl, že objem dovozu a podíl na trhu se vyvíjel odlišně od dalších dvou vyvážejících zemí, což mělo být důkazem, že podmínky konkurence ve opravdu lišily.

(52)

Pokud jde o první tvrzení, tj. rozdíl v normách kvality, šetření ukázalo, že navzdory rozdílům v kvalitě se trh s hliníkovými fóliemi řídí zejména cenou a rozdíly v kvalitě hrají při výběru dodavatele pouze malou roli. Tato zjištění byla potvrzena spolupracujícími dovozci a dotčenými uživateli. Nedoložené tvrzení brazilského vyvážejícího výrobce, tj. že trh s hliníkovými fóliemi je v závislosti na rozdílech v kvalitě výrobku rozdělen na několik segmentů, nemohlo být tudíž během tohoto šetření potvrzeno, a dotyčné tvrzení bylo nutno zamítnout.

(53)

Pokud jde o údajně rozdílné prodejní cesty a distribuční metody, je třeba poznamenat, že brazilský vyvážející výrobce nezpochybňuje fakt, že své výrobky prodává jak prostřednictvím obchodníka, se kterým není ve spojení, tak přímo podnikům zabývajícím se převíjením fólií ve Společenství. Na základě výše uvedeného jsou prodejní cesty považovány za shodné. Skutečnost, že brazilský vývozce údajně vybudoval během předchozích let dlouhodobé obchodní vztahy, sama o sobě nebrání tomu, aby jeho výrobky podléhaly stejným podmínkám hospodářské soutěže jako výrobky konkurence, která vstoupila na trh nedávno. Vyvážející výrobce neprohlásil ani neprokázal, že jeho odběratelé by nezměnili dodavatele, pokud by to považovali za vhodné. Z toho důvodu nevede skutečnost, že brazilský vývozce je na trhu Společenství přítomen dlouho, k závěru, že jeho výrobky podléhají jiným podmínkám hospodářské soutěže než výrobky dovezené z Arménie a z ČLR. Tvrzení v tomto ohledu bylo tudíž zamítnuto.

(54)

Pokud jde o rozdílný vývoj dovozu, brazilský vyvážející výrobce nepředložil žádné další informace nebo důkazy, a proto se potvrzují předběžná zjištění uvedená v 93. bodě odůvodnění.

(55)

Po zveřejnění předběžných zjištění arménský vyvážející výrobce uvedl, že by arménský dovoz měl být v rámci analýzy újmy posuzován odděleně vzhledem nízkému objemu dovozu, nízkému podílu na trhu, stabilní tendenci dovozu a rovněž údajně významným rozdílům v kvalitě výrobku vyváženého z Arménie a výrobků vyvážených z Brazílie a ČLR.

(56)

Toto tvrzení nemohlo být přijato, jelikož bylo zjištěno, že všechny podmínky pro souhrnné posouzení stanovené v čl. 3 odst. 4 základního nařízení byly splněny:

jak bylo předběžně zjištěno a jak potvrzuje 38. až 39. bod odůvodnění výše, bylo dumpingové rozpětí stanovené pro Arménii nad úrovní minimální hranice určené v čl. 9 odst. 3 základního nařízení,

objem dovozu z Arménie nebyl zanedbatelný ve smyslu čl. 5 odst. 7 základního nařízení, tj. jeho podíl na trhu dosahoval 5,26 %, jak uvádí 96. bod odůvodnění (tabulka 4) prozatímního nařízení. Bylo rovněž zjištěno, že dovoz z Arménie od roku 2006 do konce období šetření významně rostl, přestože během posuzovaného období začala znovu vyvážet ČLR a dovoz z Brazílie byl významný,

s ohledem na podmínky hospodářské soutěže pro výrobky dovážené z dotčených zemí a zejména s ohledem na argumenty předložené v souvislosti s významnými rozdíly v kvalitě mezi dováženými výrobky, jak uvádí 52. bod odůvodnění výše, bylo zjištěno, že výrobky z Arménie mají podobné fyzické a technické vlastnosti i základní využití bez ohledu na jejich specifickou kvalitu. Je rovněž třeba poznamenat, že tento vyvážející výrobce uvedl, že hodlá začít vyrábět ještě kvalitnější konvertované fólie, což naznačuje, že argument ohledně údajně špatné kvality vyrobených výrobků může být přehnaný.

(57)

Tvrzení v tomto ohledu předložená arménským vyvážejícím výrobcem byla proto zamítnuta.

(58)

Jelikož nebyly ohledně souhrnného posouzení vlivů dotčeného dovozu v souladu s čl. 3 odst. 4 základního nařízení předloženy žádné další připomínky, potvrzují se tímto předběžné závěry uvedené v 91. až 94. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.4   Dovoz z dotčených zemí

5.4.1   Objem a podíl dotčených zemí na trhu

(59)

Jelikož nebyly ohledně dovozu z dotčených zemí předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená v 95. až 96. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.4.2   Ceny

(60)

Jelikož nebyly ohledně cen dotčeného dovozu předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená v 97. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.4.3   Cenové podbízení

(61)

Vyvážející výrobce v Brazílii zpochybnil metodu použitou pro výpočet rozpětí cenového podbízení, které se na něj vztahovalo. Vyvážející výrobce v tomto ohledu prohlásil, že výpočet rozpětí cenového podbízení nebyl proveden na stejné obchodní úrovni. Vyvážející výrobce v Brazílii uvedl, že prodej na vývoz z Brazílie se uskutečnil zejména dovozci, který není ve spojení a který výrobek dále prodává podnikům zabývajícím se převíjením fólií, zatímco výrobní odvětví Společenství prodává své výrobky podnikům zabývajícím se převíjením fólií přímo. Uvedený výrobce proto prohlásil, že správní a režijní náklady a zisk obchodníka měly být přičteny k vývozní ceně. Šetření ukázalo, že v rozporu s tím, co brazilský vyvážející výrobce uvedl, se prodej na vývoz neuskutečnil zejména dovozci, který není ve spojení, nýbrž přes 70 % prodeje na vývoz se uskutečnilo přímo podnikům zabývajícím se převíjením fólií. Šetření stejně tak odhalilo, že výrobní odvětví Společenství dotčený výrobek prodávalo převážně podnikům zabývajícím se převíjením fólií, třebaže určité množství bylo prodáno i obchodníkům. Proto bylo rozhodnuto, rovněž aby se zajistilo, že srovnání bude i tak provedeno na stejné obchodní úrovni, nebrat v úvahu prodej obchodníkovi a při výpočtu cenového podbízení vycházet pouze z přímého prodeje podnikům zabývajícím se převíjením fólií. Jelikož tento prodej představuje více než 70 % celkového prodeje vyvážejícího výrobce do Společenství, bylo toto množství považováno za reprezentativní.

(62)

Stejný vyvážející výrobce v Brazílii předložil další argument, a sice že měla být provedena úprava, která by zohlednila rozdíly v kvalitě mezi dováženým výrobkem a výrobkem výrobního odvětví Společenství. Šetření nicméně jasně ukázalo, že otázka kvality není určujícím faktorem, jelikož volba konečného uživatele se spíše než eventuálními rozdíly v kvalitě (např. tloušťkou fólií) řídí cenou.

(63)

Na základě výše uvedených skutečností byl vážený průměr cenového podbízení, vyjádřený jako procentní hodnota prodejních cen výrobního odvětví Společenství nezávislým odběratelům, upravený na úroveň ceny ze závodu, pro Brazílii stanoven na 9,6 %.

(64)

Jelikož nebyly ohledně podbízení vzneseny žádné další připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená v 98. až 100. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.5   Stav výrobního odvětví Společenství

(65)

Jak se uvádí ve 42. bodě odůvodnění, byly činitele újmy stanoveny na základě ověřených informací od pěti výrobců ve Společenství. Šestý výrobce ve Společenství předložil po předběžném stanovení činitelů újmy odpověď na dotazník, která však již nemohla být ověřena, a nebyla proto při konečném stanovení vzata v úvahu. Po dokončení všech inspekcí na místě musely být některé činitele újmy změněny na základě důkazů nalezených v navštívených společnostech. Proto v souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení musel být přezkum účinků dumpingového dovozu na výrobní odvětví Společenství a posouzení všech hospodářských činitelů, které v posuzovaném období ovlivňovaly stav výrobního odvětví Společenství, odpovídajícím způsobem změněn.

5.5.1   Výroba, kapacita a využití kapacity

Tabulka 1:   Výroba, kapacita a využití kapacity

 

2005

2006

2007

Období šetření

Výroba v tunách

50 952

48 467

40 071

32 754

Výroba (index)

100

95

79

64

Výrobní kapacita v tunách

59 400

59 400

59 400

59 400

Výrobní kapacita (index)

100

100

100

100

Využití kapacity

86 %

81 %

67 %

55 %

Využití kapacity (index)

100

94

79

64

(66)

Jak vyplývá z tabulky 1, objem výroby výrobního odvětví Společenství mezi rokem 2005 a obdobím šetření stále vykazoval jasně nepříznivý vývoj. Pokud jde o celkovou výrobní kapacitu, potvrdila konečná zjištění pokles využití kapacity během posuzovaného období.

5.5.2   Objem prodeje, podíl na trhu, růst a průměrná jednotková cena v ES

(67)

Následující tabulka ukazuje výsledky výrobního odvětví Společenství, pokud jde o prodej nezávislým odběratelům ve Společenství.

Tabulka 2:   Objem prodeje, podíl na trhu, ceny a průměrné jednotkové ceny ve Společenství

 

2005

2006

2007

Období šetření

Objem prodeje (v tunách)

43 661

45 191

37 207

30 310

Objem prodeje (index)

100

104

85

70

Podíl na trhu

48 %

53 %

34 %

33 %

Jednotkové ceny v EUR/tunu

2 566

3 045

3 219

3 068

Jednotkové ceny (index)

100

119

125

120

(68)

Jak bylo předběžně stanoveno, zatímco spotřeba Společenství vzrostla během posuzovaného období o 4 %, snížil se objem prodeje výrobního odvětví Společenství o 30 %, výrobní odvětví Společenství tedy nemohlo mít ze zvýšené spotřeby prospěch. V důsledku toho se podíl výrobního odvětví Společenství na trhu snížil ze 48 % v roce 2005 na 33 % během období šetření.

(69)

Pokud jde tedy o výsledky výrobního odvětví Společenství v oblasti prodeje nezávislým odběratelům ve Společenství, konečná zjištění předběžně popsaný stav výrazně nezměnila.

5.5.3   Zásoby

(70)

Níže uvedená čísla představují objem zásob na konci každého období.

Tabulka 3:   Zásoby

 

2005

2006

2007

Období šetření

Zásoby v tunách

1 789

1 711

2 148

2 355

Zásoby (index)

100

96

120

132

(71)

Jak uvádí 107. bod odůvodnění prozatímního nařízení, šetření ukázalo, že zásoby nelze považovat za významný činitel újmy, neboť převážná většina výroby je založena na zakázkách. Proto je vývoj zásob uveden pouze pro informaci. Ačkoliv konečná zjištění nyní vykazují významný nárůst úrovně zásob o 32 %, ukázalo se, že tento nárůst je důsledkem úrovně zásob jedné společnosti, které jsou určeny k okamžitému dodání, a nejsou proto reprezentativním ukazatelem vývoje.

5.5.4   Investice a schopnost získávat kapitál

Tabulka 4:   Investice

 

2005

2006

2007

Období šetření

Investice (EUR)

7 090 015

807 899

1 355 430

3 998 397

Investice (index)

100

11

19

56

(72)

Investice výrobního odvětví Společenství významně klesly; potvrzuje se tedy vývoj uvedený ve 108. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Jelikož nedošlo ohledně investic výrobního odvětví Společenství mezi rokem 2005 a obdobím šetření k žádné významné změně a nebyly předloženy další připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 108. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.5.5   Ziskovost, návratnost investic a peněžní tok

Tabulka 5:   Ziskovost, návratnost investic a peněžní tok

 

2005

2006

2007

Období šetření

Ziskovost prodeje ES

–2,8 %

–2,6 %

0,2 %

–0,1 %

Návratnost celkových investic

–43,7 %

– 439,1 %

19,3 %

–1,3 %

Peněžní tok

2 %

1 %

4 %

5 %

(73)

Z tabulky výše vyplývá, že ziskovost výrobního odvětví Společenství se během posuzovaného období mírně zvýšila, ačkoliv v období šetření zůstává nadále záporná, a zejména výrazně nižší, než je cílový zisk 5 %. Jak vyplývá z tabulek 1 a 2 výše, šetření odhalilo, že zhoršení stavu výrobního odvětví Společenství se promítlo zejména do významného poklesu objemu výroby a prodeje výrobního odvětví Společenství. To naznačuje, že výrobní odvětví Společenství, které čelilo dumpingovému dovozu, ve snaze eliminovat ztráty zaznamenalo pokles objemu prodeje a podílu na trhu. Závěrem lze říci, že ačkoliv výrobní odvětví Společenství dosáhlo v roce 2007 mezního zisku, během období šetření opět zaznamenalo drobné ztráty, a lze proto konstatovat, že výrobní odvětví Společenství utrpělo podstatnou újmu. Revidovaná zjištění týkající se ziskovosti neměla v tomto ohledu na předběžné závěry vliv a konečná zjištění nemění závěr, že celková ziskovost zůstala velmi nízká, dokonce i záporná, navzdory skutečnosti, že spotřeba v roce 2007 a během období šetření výrazně vzrostla.

(74)

Návratnost investic byla znovu přepočítána na základě ověřených údajů poskytnutých výrobním odvětvím Společenství a za použití stejné metody, která je popsána ve 110. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Výsledkem bylo zjištění, že uvedený ukazatel byl za rok 2007 kladný, což odráží drobný zisk, kterého výrobní odvětví Společenství v tomto období dosáhlo.

(75)

Pokud jde o peněžní tok, byla konečná zjištění rovněž zrevidována na základě ověřených údajů poskytnutých výrobním odvětvím Společenství. Tento ukazatel potvrzuje, že výrobní odvětví Společenství se snažilo zareagovat na prudký nárůst dumpingového dovozu z dotčených zemí tím, že udržovalo prodejní ceny na co nejvyšší možné úrovni na úkor objemu prodeje a podílu na trhu.

5.5.6   Zaměstnanost, produktivita a mzdy

Tabulka 6:   Zaměstnanost, produktivita a mzdy

 

2005

2006

2007

Období šetření

Počet zaměstnanců

482

460

386

343

Počet zaměstnanců (index)

100

95

80

71

Mzdové náklady

13 618 746

13 031 854

10 882 109

9 642 041

Mzdové náklady (index)

100

96

80

71

Průměrné pracovní náklady

28 226

28 359

28 195

28 122

Průměrné pracovní náklady (index)

100

100

100

100

Produktivita (tuny/zaměstnanec)

106

105

104

96

Produktivita (index)

100

100

98

90

(76)

Po revizi údajů lze vyvodit závěr, že pokud jde o zaměstnanost, produktivitu a mzdy ve výrobním odvětví Společenství mezi rokem 2005 a obdobím šetření, probíhal vývoj zhruba stejně, jak bylo uvedeno již v prozatímním nařízení. Jelikož nedošlo k žádné významné změně a nebyly předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 112. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.5.7   Výše dumpingového rozpětí

(77)

Jelikož nebyly ohledně výše uvedené záležitosti předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 113. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.5.8   Překonání účinků dřívějšího dumpingu

(78)

Jelikož nebyly ohledně výše uvedené záležitosti předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 114. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.5.9   Růst

(79)

Jelikož nebyly ohledně výše uvedené záležitosti předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 115. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

5.6   Závěr o újmě

(80)

Jelikož nebyly ohledně stavu výrobního odvětví Společenství předloženy žádné další připomínky, potvrzuje se tímto závěr, že výrobní odvětví Společenství utrpělo podstatnou újmu, uvedený ve 116. až 118. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

6.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

6.1   Účinky dumpingového dovozu

(81)

Arménský vyvážející výrobce tvrdil, že podíl na trhu arménského dovozu během posuzovaného období nebyl v průměru tak veliký, aby způsobil újmu, kterou výrobní odvětví Společenství utrpělo. Jeden z vyvážejících výrobců v ČLR tvrdil, že dovoz z ČLR žádnou újmu nezpůsobil, jelikož ziskovost výrobního odvětví Společenství stoupala souběžně s rostoucím dovozem z ČLR.

(82)

Jak uvádí 91. až 94. bod odůvodnění prozatímního nařízení a jak bylo potvrzeno ve 49. až 58. bodě odůvodnění výše, podmínky pro souhrnné posouzení dovozu ze všech zemí, které byly předmětem šetření, jehož cílem bylo posoudit dopad dumpingového dovozu na stav výrobního odvětví Společenství v souladu s čl. 3 odst. 4 základního nařízení, byly splněny. V důsledku toho byla analýza posuzující dovoz z jednotlivých dotčených zemí považována za nepřiměřenou, a výše uvedená tvrzení bylo nutno zamítnout.

(83)

Pokud jde o vývoj ziskovosti výrobního odvětví Společenství, zrevidovaná čísla celkový obraz o újmě výrazně nezměnila. Ztráty výrobního odvětví Společenství během roku 2005 a 2006 klesaly a v roce 2007 dosáhlo výrobní odvětví mezního zisku (0,2 %). Tato úroveň zisku během období šetření klesala a proměnila se v menší ztrátu – 0,1 %.

(84)

Je rovněž třeba připomenout, že jak uvádí 121. bod odůvodnění prozatímního nařízení a 73. bod odůvodnění výše, zhoršení stavu výrobního odvětví Společenství se promítlo zejména do významného poklesu objemu výroby a prodeje výrobního odvětví Společenství. To naznačuje, že výrobní odvětví Společenství, které čelilo dumpingovému dovozu, ve snaze eliminovat ztráty zaznamenalo pokles objemu prodeje a podílu na trhu. Závěrem lze říci, že ačkoliv výrobní odvětví Společenství dosáhlo v roce 2007 drobného zisku, potvrdilo se, že utrpělo podstatnou újmu, protože revidovaná zjištění ohledně ziskovosti vykazovala během období šetření ztráty. Jelikož se zhoršení stavu výrobního odvětví Společenství časově shodovalo s nárůstem dovozu z dotčených zemí, závěry uvedené ve 123. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se tímto potvrzují.

(85)

Proto byl učiněn závěr, že tlak dotčeného dumpingového dovozu, jehož objem a podíl na trhu se od roku 2006 významně zvýšil, hrál, pokud jde o způsobení újmy výrobnímu odvětví Společenství, rozhodující roli. Výše uvedená tvrzení se proto zamítají.

6.2   Účinky jiných činitelů

6.2.1   Dovoz ze třetích zemí s výjimkou ČLR, Arménie a Brazílie

(86)

Jelikož nebyly ohledně dovozu ze třetích zemí s výjimkou dotčených zemí předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto závěry uvedené ve 124. až 126. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

6.2.2   Vývoz výrobního odvětví Společenství

(87)

Jelikož nebyly ohledně výsledků vývozu výrobního odvětví Společenství předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto závěry uvedené ve 127. a 128. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

6.2.3   Dovoz výrobního odvětví Společenství

(88)

Jeden vyvážející výrobce s odkazem na určité informace o trhu tvrdil, že objem dovezený jedním z výrobců Společenství od čínské společnosti, která je s ním ve spojení, je významný.

(89)

Uvedené tvrzení však nebylo možno potvrdit, jelikož ověřené údaje poskytnuté příslušným čínským vyvážejícím výrobcem a dovozcem Společenství, který s ním je ve spojení, potvrdily předběžné závěry, které jsou uvedeny ve 129. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

6.2.4   Újma, kterou si výrobní odvětví Společenství způsobilo samo

(90)

Některé zúčastněné strany znovu zopakovaly, že výrobci ve Společenství se spíše zajímali o lukrativnější trh s konvertovanými hliníkovými fóliemi. Bylo předloženo tvrzení, že konvertované hliníkové fólie (rovněž známé jako hliníkové fólie pro domácnost) se vyrábějí na stejných výrobních linkách a že přechod mezi výrobky je tudíž relativně snadný. Pokles objemu výroby dotčeného výrobku ve výrobním odvětví Společenství proto spíše souvisí s nárůstem výroby konvertované hliníkové fólie na straně výrobního odvětví Společenství než s nárůstem dovozu z dotčených zemí. Zúčastněné strany tvrdily, že nárůst dovozu z dotčených zemí byl naopak způsoben nedostatečnými dodávkami výrobního odvětví Společenství na trh Společenství, což bylo důsledkem zvýšené výroby konvertované hliníkové fólie. Zjištění uvedená ve 132. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byla kritizována, protože se zakládají na údajích týkajících se pouze jednoho výrobce konvertované hliníkové fólie ve Společenství.

(91)

Šetření potvrdilo, že objem výroby konvertované hliníkové fólie ve výrobním odvětví Společenství se výrazně nezvýšil. Další šetření ve skutečnosti prokázalo, že žádný ze žadatelů a výrobců Společenství, kteří podnět podporují, nepřevedl významnou část svého celkového objemu výroby na konvertované hliníkové fólie, a proto bylo nutné tvrzení předložená v této souvislosti odmítnout. Na tomto základě nelze učinit závěr, že významná část výrobní kapacity byla skutečně převedena z dotčeného výrobku na konvertované hliníkové fólie. Skutečně je možné na stejných válcovacích strojích vyrábět různé typy fólií, a proto lze rovněž dojít k závěru, že pokud by byla ziskovost dotčeného výrobku za podmínek spravedlivého obchodu obnovena, mohlo by výrobní odvětví Společenství na výrobu dotčeného výrobku uvolnit větší kapacitu. Tímto se tedy potvrzují předběžné závěry uvedené ve 132. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

6.2.5   Vývoj spotřeby na trhu Společenství

(92)

Jelikož nebyly ohledně vývoje spotřeby na trhu Společenství předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto závěry uvedené ve 133. a 134. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

6.2.6   Vývoj nákladů výrobního odvětví Společenství

(93)

Jeden vyvážející výrobce tvrdil, že výrobní odvětví Společenství dokázalo zvýšit své ziskové rozpětí, navzdory vyšším nákladům na suroviny, což je v rozporu s předběžným závěrem uvedeným ve 136. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, tj. že výrobní odvětví Společenství nemohlo zvyšovat prodejní ceny stejným tempem, jakým rostly náklady na suroviny. Toto tvrzení bylo nutno odmítnout. Zaprvé, ačkoliv šetření nakonec ukázalo mírné zlepšení ziskovosti v roce 2007, neprošel růst zisku stejným vývojem jako rostoucí spotřeba Společenství. Zadruhé, když byl růst nákladů přenesen na odběratele, došlo k významným ztrátám objemu prodeje a podílu na trhu, vzhledem k dumpingovému dovozu na trhu, který se podbízel cenám výrobního odvětví Společenství. Z šetření rovněž vyplynulo, že pokles objemu výroby souvisel s prudkým nárůstem dumpingového dovozu, zatímco výrobní kapacita zůstala stabilní. V důsledku toho byly výrobní náklady přiřazeny k nižšímu objemu výroby, což zvýšilo jednotkovou cenu.

6.3   Závěr o příčinné souvislosti

(94)

Jelikož nebyly v tomto ohledu předloženy žádné další připomínky, potvrzují se tímto závěry uvedené ve 137. a 138. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

7.   ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ

7.1   Zájem výrobního odvětví Společenství

(95)

Jelikož nebyly ohledně zájmu výrobního odvětví Společenství předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto závěry uvedené ve 142. až 145. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

7.2   Zájem dovozců

(96)

Jelikož nebyly ohledně zájmu dovozců předloženy žádné připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 146. až 149. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

7.3   Zájem uživatelů

(97)

Podniky zabývající se převíjením fólií, které jsou hlavními uživateli dotčeného výrobku v Evropském společenství a které zastupuje Sdružení pro hliníkové fólie (Aluminium Foil Association), prohlásily, že:

v rozporu s předběžnými zjištěními uvedenými ve 153. bodě odůvodnění prozatímního nařízení by náklady na dopravu spotřebitelských rolí z ČLR představovaly pouze malé procento hodnoty zboží (přibližně 1 % prodejní ceny) a téměř by neexistoval rozdíl v nákladech na dopravu dotčeného výrobku (přibližně 0,2 % prodejní ceny),

rozsáhlý sortiment, který podniky zabývající se převíjením fólií ve Společenství nabízejí, by nepředstavoval výhodu, protože maloobchodníci by rovněž byli schopni dotčený výrobek získávat ve velkém množství prostřednictvím samostatných smluv s dovozci/obchodníky se spotřebními rolemi,

v rozporu s předběžnými zjištěními uvedenými ve 154. bodě odůvodnění prozatímního nařízení by výroba konvertovaných hliníkových fólií zůstala prioritou pro výrobce Společenství, kteří nemají o výrobu dotčeného výrobku zájem. V případě, že budou uložena konečná opatření, by dodávka dotčeného výrobku do Společenství nepokryla potřeby podniků zabývajících se převíjením fólií,

v rozporu s předběžnými zjištěními uvedenými ve 163. bodě odůvodnění prozatímního nařízení by se konečná opatření, pokud budou uložena, měla rovněž vztahovat na výrobky o hmotnosti pod 10 kg. V opačném případě by uvedená opatření vedla k prudkému nárůstu dumpingového dovozu spotřebních rolí, zvláště z ČLR, což by mělo závažné negativní důsledky pro podniky zabývající se převíjením fólií ve Společenství a vedlo by ke ztrátě 4 000 pracovních míst ve Společenství. Tento názor rovněž podpořili vyvážející výrobci ze dvou dotčených zemí.

(98)

Důkazy předložené v souvislosti s náklady na dopravu jsou považovány za spolehlivé, a byly tudíž přijaty. Nicméně riziko, že dovoz dotčeného výrobku může být nahrazen dovozem navazujícího výrobku, není samo o sobě považováno za důvod pro neuplatnění antidumpingových opatření. Ve skutečnosti nebyly předloženy ani získány důkazy, které by ukazovaly, že uvedený dovoz by se významně zvýšil a při cenách, které se podbízejí vůči cenám podniků zabývajících se převíjením fólií ve Společenství. Nekalé obchodní praktiky vyvážejících výrobců navazujícího výrobku by musely být přezkoumány zvlášť na základě dostatečných přímých důkazů. Dále se předpokládá, že přechod na výrobu navazujícího výrobku ve větším množství v ČLR by velmi pravděpodobně nějakou dobu trval, jelikož by bylo zapotřebí nových investic do strojů a zavedení nových prodejních cest. Jakékoliv účinky budou proto pociťovány pouze ve střednědobém výhledu. Tvrzení týkající se počtu pracovních míst ve výrobním odvětví navazujícího výrobku ve Společenství nebylo podloženo. Uvedená čísla nejsou proto považována za spolehlivá. Na tomto základě se předběžné závěry uvedené ve 153. až 162. bodě odůvodnění prozatímního nařízení potvrzují.

(99)

Jelikož nebyly ohledně zájmu Společenství předloženy žádné další připomínky, potvrzují se tímto zjištění uvedená ve 150. až 163. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

8.   KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

8.1   Úroveň pro odstranění újmy

(100)

Jeden vyvážející výrobce tvrdil, že výpočet úrovně pro odstranění újmy by se spíše než na prodejní ceně dotčeného výrobku měl zakládat na výrobních nákladech. Stejný vývozce tvrdil, že cílový zisk, který byl použit pro výpočet úrovně pro odstranění újmy, byl příliš vysoký a měl dosahovat 1 %, což by více odpovídalo současné situaci na trhu, zvláště zhoršení hospodářské situace. Stejný vyvážející výrobce navíc znovu zopakoval, že měly být provedeny úpravy, které by zohledňovaly rozdíly v kvalitě mezi vyváženým výrobkem a výrobkem vyráběným a prodávaným výrobním odvětvím Společenství na trhu Společenství.

(101)

Pokud jde o první tvrzení, tj. že úroveň pro odstranění újmy by měla být stanovena na základě výrobních nákladů, poznamenává se, že použití takové metody nemá na výsledky žádný dopad, a je tudíž považováno na irelevantní. Pokud jde o výši cílového zisku, jak se uvádí ve 165. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, bylo použito velmi konzervativní rozpětí zisku před zdaněním pro výrobce ve výši 5 %. Stejné rozpětí bylo rovněž navrženo v podnětu a bylo použito v předchozím šetření. Navrhovaný cílový zisk však nebyl na úrovni, která by umožňovala výrobnímu odvětví Společenství udržet výrobní kapacitu a nové investice, a bylo proto nutno jej zamítnout. Co se týče tvrzení o kvalitě výrobku, a jak již bylo nastíněno v 52. bodě odůvodnění výše, bylo zjištěno, že všechny typy výrobků mají podobné základní fyzické a technické vlastnosti a základní využití bez ohledu na jejich specifickou kvalitu. Jelikož na podporu uvedených tvrzení nebyly předloženy žádné důkazy, potvrzují se tímto předběžné závěry uvedené ve 164. až 166. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(102)

Jiný vyvážející výrobce tvrdil, že cílem úrovně pro odstranění újmy by mělo být stanovení prodejních cen, které kompenzují samotnou ztrátu. To bylo nutno odmítnout, jelikož úroveň pro odstranění újmy je úroveň cen, které by Společenství mohlo v rozumné míře dosáhnout, pokud by dumpingový dovoz neexistoval.

(103)

Stejný vyvážející výrobce dále tvrdil, že cílový zisk by měl být stanoven na úrovni zisku dosaženého na začátku posuzovaného období, v tomto případě tedy ztráty. V takovém případě by rozpětí podbízení bylo de minimis.

(104)

Tento argument bylo nutné zamítnout vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Společenství bylo ještě ovlivňováno předchozím dumpingem z Ruska a ČLR a rovněž dumpingovým dovozem pocházejícím z Brazílie. Byl proto učiněn závěr, že výrobní odvětví tohoto druhu by v tomto odvětví za normálních podmínek hospodářské soutěže mohlo přiměřeně dosáhnout ziskového rozpětí ve výši 5 %.

(105)

Jak je uvedeno v 61. bodě odůvodnění výše, aby bylo zajištěno srovnání na stejné obchodní úrovni, nebyl při výpočtu cenového podbízení brán v úvahu prodej vyvážejícího výrobce v Brazílii obchodníkovi, který s ním není ve spojení, a v důsledku toho nebyl tento prodej brán v úvahu ani při výpočtu úrovně pro odstranění újmy.

(106)

Jelikož nebyly ohledně úrovně pro odstranění újmy předloženy žádné další připomínky, potvrzuje se tímto 164. až 166. bod odůvodnění prozatímního nařízení.

(107)

Konečné celostátní rozpětí újmy pro ČLR bylo vypočítáno na základě váženého průměru i) rozpětí újmy společnosti v ČLR, jíž nebylo přiznáno tržní ani individuální zacházení, a ii) nejvyššího rozpětí újmy stejné společnosti použitého na vývozní ceny a vycházejícího z údajů Eurostatu (které byly reprezentativní pro nespolupracující čínské vývozce). Na tomto základě bylo celostátní rozpětí újmy stanoveno na 30,0 % z ceny CIF na hranice Společenství před proclením.

8.2   Konečná opatření

(108)

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení by mělo být konečné antidumpingové clo uloženo na úrovni dostatečné k odstranění újmy způsobené tímto dumpingovým dovozem a nesmí být vyšší než zjištěné dumpingové rozpětí.

(109)

Pro konečná antidumpingová cla se navrhují tyto sazby:

Země

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Konečné rozpětí újmy

Konečné antidumpingové clo

Brazílie

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

17,6 %

17,6 %

Všechny ostatní společnosti

27,6 %

17,6 %

17,6 %

ČLR

Alcoa Bohai a Alcoa Shanghai

25,6 %

6,4 %

6,4 %

Shandong Loften

33,7 %

20,3 %

20,3 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

24,2 %

24,2 %

Všechny ostatní společnosti

47,0 %

30,0 %

30,0 %

Arménie

RUSAL Armenal

33,4 %

13,4 %

13,4 %

Všechny ostatní společnosti

33,4 %

13,4 %

13,4 %

(110)

Sazby antidumpingových cel pro jednotlivé společnosti uvedené v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění tohoto šetření. Odrážejí tedy stav týkající se těchto společností zjištěný během šetření. Tyto celní sazby (oproti celostátnímu clu použitelnému na „všechny ostatní společnosti“) jsou proto výlučně použitelné na dovoz výrobků pocházejících z dotčené země a vyráběných uvedenými společnostmi. Na dovážené výrobky vyrobené jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení spolu se svým názvem a adresou, včetně subjektů ve spojení se společnostmi konkrétně uvedenými, se tyto sazby nevztahují a tyto výrobky podléhají celní sazbě platné pro „všechny ostatní společnosti.“

(111)

S veškerými žádostmi o použití této antidumpingové celní sazby pro jednotlivé společnosti (např. po změně názvu subjektu nebo po vzniku nových výrobců či prodejců) je třeba se neprodleně obrátit na Komisi (3) a připojit veškeré příslušné informace, zejména pak o jakékoli změně v činnostech společnosti souvisejících s výrobou či domácím prodejem a prodejem na vývoz, která je spojena například s takovou změnou názvu nebo takovou změnou výrobců či prodejců. V případě potřeby bude poté nařízení příslušným způsobem změněno a bude aktualizován seznam společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

8.3   Konečný výběr prozatímních cel

(112)

Vzhledem k rozsahu zjištěných dumpingových rozpětí a vzhledem k úrovni újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství se považuje za nezbytné s konečnou platností vybrat částky zajištěné v podobě prozatímního antidumpingového cla uloženého prozatímním nařízením, a to v rozsahu uložených konečných cel. Pokud jsou konečná cla nižší než cla prozatímní, je třeba uvolnit částky, které byly prozatímně zajištěny nad rámec konečné sazby antidumpingových cel.

8.4   Podoba opatření

(113)

V průběhu šetření nabídl jediný spolupracující vyvážející výrobce v Arménii a jediný spolupracující vyvážející výrobce v Brazílii cenové závazky v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení.

(114)

Obě nabídky byly přezkoumány. Nabídka brazilského vývozce odstraňuje poškozující účinek dumpingu a dostatečným způsobem omezuje riziko obcházení. Pokud jde o nabídku arménského vývozce, vzhledem ke složité struktuře této skupiny společností a jejím složitým prodejním cestám existuje při prodeji stejného výrobku, avšak různého původu, stejným odběratelům a rovněž při prodeji různých výrobků stejným odběratelům různými prodejními společnostmi téže skupiny vysoké riziko křížové kompenzace. Arménský vývozce předložil po uplynutí lhůty stanovené v čl. 8 odst. 2 základního nařízení výrazně pozměněnou nabídku závazků. Je nutno podotknout, že kromě skutečnosti, že tato pozměněná nabídka byla předložena až po uplynutí lhůty, nemůže být přijata z následujícího důvodu: přestože společnost nabídla, že bude zboží prodávat pouze přímo prvnímu nezávislému odběrateli v EU, tj. do prodejní cesty nebudou zahrnuty dvě společnosti, které s ní jsou ve spojení, z šetření vyplynulo, že společnost prodává stejným odběratelům v EU i jiné výrobky. Společnost navíc prohlásila, že hodlá vyrábět a do EU prodávat nový typ výrobku, konkrétně konvertované hliníkové fólie. Jelikož je možné, že tento nový typ výrobku by mohl být prodáván stejným odběratelům v EU, nemůže ani pozměněná nabídka riziko křížové kompenzace v přijatelné míře omezit.

(115)

Rozhodnutím 2009/736/ES (4) přijala Komise nabídku závazků od společnosti Companha Brasileira de Aluminio (CBA). Rada uznává, že uvedená nabídka závazků odstraňuje poškozující účinek dumpingu a dostatečným způsobem omezuje riziko obcházení. Nabídka společnosti Rusal Armenal se zamítá z důvodů uvedených ve 114. bodě odůvodnění a rovněž kvůli problémům s účetnictvím této společnosti, jak je objasněno ve 21. a 22. bodě odůvodnění výše.

(116)

Aby mohla Komise a celní orgány dále účinně monitorovat, zda společnost CBA závazek splňuje, je osvobození od antidumpingového cla při podání žádosti o propuštění do volného oběhu příslušnému celnímu orgánu podmíněno i) předložením závazkové faktury, což je obchodní faktura obsahující alespoň prvky a prohlášení uvedené v příloze II, ii) skutečností, že dovážené zboží je vyrobeno, dodáno a fakturováno přímo společností CBA prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství, a iii) skutečností, že zboží deklarované a předložené celním orgánům přesně odpovídá popisu na závazkové faktuře. V případě, že výše uvedené podmínky nejsou splněny, vzniká přijetím prohlášení o propuštění do volného oběhu povinnost zaplatit příslušné antidumpingové clo.

(117)

Jakmile Komise podle čl. 8 odst. 9 základního nařízení zruší přijetí závazku následkem jeho porušení s odkazem na konkrétní transakce a prohlásí příslušné závazkové faktury za neplatné, vzniká přijetím prohlášení o propuštění do volného oběhu celní dluh.

(118)

Dovozci by si měli být vědomi, že celní dluh může vzniknout jako běžné obchodní riziko při přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, jak uvádí 116. a 117. bod odůvodnění, i když závazek nabízený výrobcem, od kterého zboží přímo či nepřímo nakupovali, byl Komisí přijat.

(119)

Podle čl. 14 odst. 7 základního nařízení by měly celní orgány, jakmile objeví náznak porušení závazku, okamžitě uvědomit Komisi.

(120)

Z důvodů uvedených výše považovala Komise závazek nabídnutý společností CBA za přijatelný a závazek předložený společností Armenal za nepřijatelný a dotčené společnosti byly informovány o základních skutečnostech, úvahách a povinnostech, na nichž bylo přijetí a zamítnutí založeno.

(121)

V případě porušení nebo odvolání závazků nebo v případě, že Komise zruší přijetí závazků, se podle čl. 8 odst. 9 základního nařízení automaticky uplatní antidumpingové clo, které uložila Rada v souladu s čl. 9 odst. 4.

9.   MONITOROVÁNÍ

(122)

V zájmu co největšího snížení rizika obcházení z důvodu velkého rozdílu celních sazeb se má za to, že je v tomto případě pro zajištění řádného použití těchto antidumpingových cel nutné přijmout zvláštní opatření. Tato opatření jsou:

(123)

Předložení platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze tohoto nařízení, celním orgánům členských států. Dovoz, k němuž takováto faktura přiložena není, podléhá zbytkovému antidumpingovému clu použitelnému pro všechny ostatní vývozce.

(124)

Pokud by se po uložení dotčených opatření podstatně zvýšil objem vývozu některé ze společností využívajících nižší individuální celní sazby, lze takovéto zvýšení objemu považovat samo o sobě za změnu obchodních toků v důsledku uložených opatření ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. Za takových okolností a za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky, lze zahájit šetření zaměřené proti obcházení předpisů. V rámci tohoto šetření lze mimo jiné prošetřit potřebu zrušit individuální celní sazby a následně uložit celostátní clo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových fólií o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzených, válcovaných, ale dále již neupravených, v rolích o šířce nepřesahující 650 mm a o hmotnosti nad 10 kg, kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910), pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

2.   Sazba konečného antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:

Země

Společnost

Antidumpingové clo

Doplňkový kód TARIC

Arménie

Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal

13,4 %

A943

Všechny ostatní společnosti

13,4 %

A999

ČLR

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. a Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2 %

A946

Všechny ostatní společnosti

30,0 %

A999

Brazílie

Companhia Brasileira de Aluminio

17,6 %

A947

Všechny ostatní společnosti

17,6 %

A999

3.   Bez ohledu na odstavec 1 se konečné antidumpingové clo nepoužije na dovoz zboží propuštěného do volného oběhu podle článku 2.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

5.   Uplatnění jednotlivých celních sazeb stanovených pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury celním orgánům členských států, která splňuje požadavky stanovené v příloze I. Není-li tato faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.

Článek 2

1.   Dovoz zboží, u něhož bylo předloženo prohlášení o propuštění do volného oběhu a na něž jsou vystaveny faktury společnostmi, od kterých Komise přijala závazky a jejichž názvy jsou uvedeny v rozhodnutí 2009/736/ES v platném znění, je osvobozen od antidumpingových cel uložených článkem 1 za těchto podmínek:

je vyráběn, dodáván a fakturován přímo uvedenými společnostmi prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství a

k tomuto dovozu je přiložena závazková faktura, což je obchodní faktura obsahující alespoň prvky a prohlášení uvedené v příloze II tohoto nařízení, a

zboží deklarované a předložené celním orgánům přesně odpovídá popisu na závazkové faktuře.

2.   Přijetím prohlášení o propuštění do volného oběhu vzniká celní dluh,

pokud se ve vztahu k dovozu popsanému v odstavci 1 zjistí, že nebyla splněna jedna nebo více podmínek stanovených v uvedeném odstavci, nebo

pokud Komise podle čl. 8 odst. 9 základního nařízení zruší přijetí závazku nařízením nebo rozhodnutím, které odkazuje na konkrétní transakce a prohlásí příslušné závazkové faktury za neplatné.

Článek 3

Částky zajištěné formou prozatímního antidumpingového cla podle nařízení Komise (ES) č. 287/2009 na dovoz hliníkových fólií o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm, nevytvrzených, válcovaných, ale dále již neupravených, v rolích o šířce nepřesahující 650 mm a o hmotnosti nad 10 kg, kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910), pocházejících z Arménie, Brazílie a ČLR se s konečnou platností vybírají, a to v rozsahu konečného cla uloženého podle článku 1. Částky, které byly zajištěny nad rámec konečné sazby antidumpingového cla, se uvolňují.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2009.

Za Radu

předsedkyně

M. OLOFSSON


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 17.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgie.

(4)  Viz strana 50 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

Platná obchodní faktura zmíněná v čl. 1 odst. 5 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který fakturu vystavil, v tomto formátu:

1)

Jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil.

2)

Toto prohlášení: „Já, níže podepsaný/á, potvrzuji, že (objem) hliníkových fólií prodaných na vývoz do Evropského společenství uvedený v této faktuře byl vyroben (název a adresa společnosti) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že informace uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.“

3)

Datum a podpis.


PŘÍLOHA II

Obchodní faktura přiložená k prodeji zboží, které prodávají společnosti do Společenství a které podléhá závazku, musí obsahovat tyto prvky:

1)

Nadpis „OBCHODNÍ FAKTURA KE ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍMU ZÁVAZKU“.

2)

Název společnosti, která vystavila obchodní fakturu.

3)

Číslo obchodní faktury.

4)

Datum vystavení obchodní faktury.

5)

Doplňkový kód TARIC, pod kterým má být zboží uvedené na faktuře celně odbaveno na hranicích Společenství.

6)

Přesný popis zboží včetně těchto údajů:

kódové číslo výrobku (Product Code Number – PCN), používané pro účely závazku,

jasný popis zboží odpovídajícího dotčenému PCN,

podnikové kódové číslo výrobku (CPC),

kód Taric,

množství (v tunách).

7)

Popis podmínek prodeje, zahrnující:

cenu za tunu,

příslušné platební podmínky,

příslušné dodací podmínky,

celkové slevy a rabaty.

8)

Název společnosti, která působí jako dovozce ve Společenství, pro kterou byla obchodní faktura přiložená ke zboží podléhajícímu závazku danou společností přímo vystavena.

9)

Jméno zástupce společnosti, která vystavila obchodní fakturu, a toto podepsané prohlášení:

„Já, níže podepsaný/á, potvrzuji, že prodej zboží zahrnutého v této faktuře a určeného k přímému vývozu do Evropského společenství se provádí v rámci a za podmínek závazku nabídnutého (SPOLEČNOST) a přijatého Evropskou komisí rozhodnutím 2009/736/ES (1). Prohlašuji, že informace uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.


(1)  Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 50.“


6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/19


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 926/2009

ze dne 24. září 2009,

kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 9 a 10 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh, který předložila Komise po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Prozatímní opatření

(1)

Dne 9. července 2008 zveřejnila Komise oznámení (2) o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Dne 8. dubna 2009 Komise prostřednictvím nařízení (ES) č. 289/2009 (3) (dále jen „prozatímní nařízení“) uložila prozatímní antidumpingové clo z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z ČLR.

(2)

Řízení bylo zahájeno v návaznosti na podnět, který podal Výbor na obranu odvětví Evropské unie vyrábějícího bezešvé ocelové trubky (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících významný podíl – v tomto případě více než 50 % – celkové výroby některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli ve Společenství.

(3)

Jak je uvedeno ve 13. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, týkalo se šetření dumpingu a újmy období od 1. července 2007 do 30. června 2008 (dále jen „období šetření“). Posouzení vývojových tendencí týkajících se stanovení újmy se vztahovalo na období od 1. ledna 2005 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

2.   Následný postup

(4)

Po sdělení základních skutečností a úvah, na jejichž základě bylo rozhodnuto o uložení prozatímních antidumpingových opatření (dále jen „poskytnutí prozatímních informací“), se některé zúčastněné strany k prozatímním zjištěním písemně vyjádřily. Stranám, které o to požádaly, byla poskytnuta možnost ústního slyšení.

(5)

Komise pokračovala ve zjišťování a ověřování všech informací, jež považovala za nezbytné pro svá konečná zjištění. Komise zejména zaslala dodatečný dotazník výrobcům ve Společenství zařazeným do vzorku, aby shromáždila další informace o vývoji na trhu a vývoji hlavních ukazatelů újmy po konci období šetření. Po uložení prozatímních opatření byly provedeny dodatečné inspekce na místě v prostorách těchto výrobců některých bezešvých trubek a dutých profilů v EU:

Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Německo,

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francie,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Itálie,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Španělsko,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Španělsko.

Kromě toho byla provedena inspekce na místě v prostorách žadatele v Boulogne-Billancourt ve Francii.

(6)

Komise rovněž provedla důkladnější analýzu odpovědí na dotazník předložených všemi čtyřmi vyvážejícími výrobci zařazenými do vzorku, zejména včetně ověření soupisu transakcí poskytnutého těmito vývozci:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.,

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.,

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.,

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Všem zúčastněným stranám byly sděleny základní skutečnosti a úvahy, na nichž byl založen záměr doporučit uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z ČLR a konečný výběr částek zajištěných prostřednictvím prozatímního cla (dále jen „poskytnutí konečných informací“). Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto zveřejněným informacím vznést námitky.

(8)

Byly zváženy ústní a písemné připomínky zúčastněných stran a na jejich základě byla zjištění podle potřeby odpovídajícím způsobem upravena.

3.   Výběr vzorku

(9)

Vzhledem k tomu, že nebyly učiněny žádné připomínky týkající se výběru vzorku vyvážejících výrobců v ČLR a výrobců ve Společenství, potvrzují se prozatímní zjištění v 11. a 12. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

B.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

(10)

Dotčeným výrobkem jsou některé bezešvé trubky a duté profily ze železa nebo oceli s vnějším průměrem kruhového průřezu nepřesahujícím 406,4 mm s hodnotou uhlíkového ekvivalentu (CEV) nepřesahující 0,86 podle vzorce a chemického rozboru Světového svářečského institutu (IIW) (4) pocházející z ČLR (dále jen „dotčený výrobek“), kódů KN ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93 (5).

(11)

Po zveřejnění prozatímního nařízení byla zjištěna tisková chyba v číslování technické zprávy pro stanovení hodnoty uhlíkového ekvivalentu (CEV) zmíněné v poznámce pod čarou ve 14. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Správně má odkaz uvádět technickou zprávu, 1967, IIW doc. IX-555-67, vydanou Světovým svářečským institutem (IIW).

(12)

Po poskytnutí prozatímních informací uvedlo Čínské sdružení uhlí a oceli (dále jen „CISA“), že se kódy KN vztahující se na dotčený výrobek vztahují rovněž na řadu dalších výrobků, které nejsou předmětem šetření, jako například výrobky s vnějším průměrem přesahujícím 406,4 mm nebo s hodnotou CEV přesahující 0,86, a v důsledku toho budou údaje o vývozu použité v šetření nadsazené. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že výrobků s vnějším průměrem přesahujícím 406,4 mm nebo s hodnotou CEV přesahující 0,86 podle vzorce a chemického rozboru IIW se toto řízení netýká. Kromě toho nebyly u žádného z vyvážejících výrobců zařazených do vzorku zjištěny důkazy o tom, že jsou tyto výrobky v ČLR vyráběny ve významném množství. Proto byl učiněn závěr, že neexistují spolehlivé důkazy o dovozu významného množství takových čínských výrobků do ES.

(13)

V návaznosti na poskytnutí konečných informací CISA znovu zopakovalo tvrzení, že by olejářské trubky („oil country tubular goods“) měly být vyloučeny z definice dotčeného výrobku, a poukázalo na skutečnost, že jiné země včetně Spojených států považují olejářské trubky pro účely antidumpingových šetření za součást samostatného trhu. Obdobná tvrzení vznesla také čínská vláda.

(14)

Výše uvedená tvrzení byla podrobně prozkoumána a bylo zjištěno, že jednotlivé typy bezešvých trubek a dutých profilů včetně olejářských trubek, zahrnutých do definice dotčeného výrobku, mají stejné základní fyzikální, chemické a technické vlastnosti, což znamená, že náležejí do stejné kategorie výrobků. Skutečnost, že se tyto různé typy výrobků do určité míry liší z hlediska vlastností, nákladů a prodejní ceny, je normální. Kromě toho skutečnost, že se jiné vyšetřovací orgány při šetření zaměřují výhradně na olejářské trubky, může být také způsobena zvláštnostmi takovýchto šetření, tj. rozsahem původního podnětu. Bylo totiž zjištěno, že orgány Spojených států nemusely šetřit, zda mají olejářské trubky stejné základní vlastnosti jako jiné bezešvé trubky a duté profily. Kromě toho prokázaly podniky výrobního odvětví Společenství zaměnitelnost olejářských trubek s hladkými konci s jinými výrobky, které jsou předmětem šetření.

(15)

Rovněž bylo namítáno, že se při definování dotčeného výrobku přisuzoval příliš velký význam aspektům, jako je tloušťka stěn, vnější průměr a mezní hodnota CEV, a naopak nedostatečná pozornost byla věnována technickým vlastnostem, jako je vysoká odolnost vůči tlaku a korozi, a existenci zvláštních norem pro olejářské trubky Amerického ropného institutu (American Petroleum Institute, API).

(16)

Zaprvé je třeba poznamenat, že při vymezování rozsahu šetření se sice nepoužívá tloušťka stěn, avšak nejvhodnějšími kritérii pro určení dotčeného výrobku jsou vnější průměr a mezní hodnota CEV. Vnější průměr se rovněž používá k odlišení výrobku pro statistické a celní účely. Mezní hodnota CEV stanoví úroveň, ve které může být výrobek svařován, přičemž mezní hodnota je stanovena na 0,86 s cílem odlišit výrobky, které mohou být svařovány snadno, od těch, které nikoli. Zadruhé z informací od výrobního odvětví Společenství vyplývá, že olejářské trubky podobně jako jiné typy dutých profilů mohou mít vysokou i nízkou odolnost vůči korozi a tlaku. Proto nemohla být odolnost vůči korozi nebo tlaku použita jako kritérium při definování dotčeného výrobku. Zatřetí, pro olejářské trubky a potrubní trubky skutečně existují zvláštní normy API, neboť se používají v ropném průmyslu. Na duté profily používané v jiných průmyslových odvětvích se však vztahují podobné normy, i když vydávané jinými organizacemi (např. ASTM). Z toho důvodu nemůže být skutečnost, že normy vydává ta či ona organizace, kritériem pro definici výrobku v antidumpingovém šetření. Závěrem lze tedy uvést, že CISA ani čínská vláda nepředložily žádné platné alternativní podklady, které by pomohly lépe stanovit definici výrobku, a nenavrhly žádná kritéria, jež by mohla dotčený výrobek definovat vhodněji, s výjimkou výše uvedené vysoké odolnosti vůči korozi/tlaku. Kromě toho žádná ze stran nenavrhla jako vhodnější mezní hodnotu jinou úroveň CEV. Z toho důvodu se tvrzení o definici dotčeného výrobku zamítají.

(17)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je s konečnou platností vyvozen závěr, že dotčený výrobek zahrnuje mimo jiné olejářské trubky používané pro vrtání, lití a kladení trubek v ropném průmyslu, a 14. až 19. bod odůvodnění prozatímního nařízení se tudíž potvrzuje.

C.   DUMPING

1.   Tržní zacházení

(18)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky, se obsah 20. až 27. bodu odůvodnění prozatímního nařízení týkající se zjištění ohledně tržního zacházení potvrzuje.

2.   Individuální zacházení

(19)

Po poskytnutí prozatímních informací žadatel prohlásil, že jednomu vyvážejícímu výrobci, kterému bylo prozatímně přiznáno individuální zacházení, takovéto zacházení přiznáno být nemělo mimo jiné proto, že jeho většinovým vlastníkem je údajně stát.

(20)

Z dalšího šetření vyplynulo, že čínský stát měl v uvedené společnosti skutečně (nepřímo) určitý podíl, ale během období šetření byl podíl státu menšinový. Na konci roku 2008 (po období šetření) se však podíl čínského státu významně změnil, jelikož stát získal v holdingové společnosti vyšší počet akcií, a stal se tedy většinovým akcionářem. Proto Komise shledala, že daný vyvážející výrobce nesplňuje požadavky čl. 9 odst. 5 základního nařízení a nemělo by mu být přiznáno individuální zacházení.

(21)

Po poskytnutí konečných informací zopakovala daná společnost svůj argument, že k navýšení podílu čínského státu došlo po období šetření. Kromě toho společnost namítala, že jednoznačným a jediným cílem navýšení podílu bylo zajistit finanční podporu pro tuto holdingovou společnost kvůli finanční krizi. Daná společnost zejména tvrdila, že navýšení podílu nemá žádný dopad na řídící strukturu, složení představenstva ani na obchodní činnost. Rovněž tvrdila, že změna podílu nemá žádný vliv na rozhodování společnosti o vývozní činnosti, neboť o těchto záležitostech se rozhoduje nezávisle na státu. Společnost dále namítala, že nebylo prokázáno, že pokud by společnosti byla uložena individuální celní sazba, tak by vliv státu v tomto případě umožňoval obcházení opatření.

(22)

Aby vyvážejícím výrobcům mohlo být přiznáno individuální zacházení, musí prokázat, že splňují veškerá kritéria uvedená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Jedním z těchto kritérií je, že většinu akcií vlastní soukromé osoby. V případě dané společnosti však toto kritérium od konce roku 2008 není splněno.

(23)

Proto byl učiněn závěr, že navzdory skutečnosti, že ke změně vlastnictví došlo až po období šetření (avšak před ukončením šetření), a s ohledem na budoucí povahu zjištění týkajících se individuálního zacházení by této společnosti individuální zacházení přiznáno být nemělo, jelikož nesplnila požadavky čl. 9 odst. 5 základního nařízení.

(24)

Vzhledem k tomu, že k otázce individuálního zacházení nebyly předloženy žádné další připomínky, se závěry 28. až 32. bodu odůvodnění prozatímního nařízení kromě závěrů týkajících se společnosti uvedené v 19. až 23. bodě odůvodnění výše potvrzují.

3.   Běžná hodnota

3.1   Srovnatelná země

(25)

Po poskytnutí prozatímních informací tři strany prohlásily, že Spojené státy nejsou jako srovnatelná země vhodné, jelikož tržní podmínky ve Spojených státech a v ČLR se značně liší. Rovněž bylo uvedeno, že výpočet běžné hodnoty byl založen pouze na údajích od jediného výrobce, který je ve spojení s výrobcem ve Společenství, a údaje tudíž nebyly reprezentativní.

(26)

Podotýká se, že základní nařízení vyžaduje, aby byla srovnatelná země vybrána přiměřeným způsobem. Výše uvedené strany neposkytly doložené důkazy, že volba Spojených států byla nepřiměřená. Zejména nezpochybnily konkurenceschopnost trhu Spojených států, jejíž nedostatek by například mohl ovlivnit stanovenou úroveň cen. Rovněž se podotýká, že žádná z dotčených stran nenavrhla volbu jiné alternativní srovnatelné země.

(27)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je s konečnou platností konstatován závěr, že Spojené státy jsou vhodnou srovnatelnou zemí, a 33. až 38. bod odůvodnění prozatímního nařízení se tudíž potvrzuje.

3.2   Stanovení běžné hodnoty

(28)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky týkající se běžné hodnoty, prozatímní závěry uvedené v 39. až 44. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

4.   Vývozní cena

(29)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky týkající se stanovení vývozní ceny, závěry 45. bodu odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

5.   Srovnání

(30)

Po poskytnutí prozatímních informací jeden vyvážející výrobce podotkl, že zjednodušení uplatněné na kontrolní výrobní číslo (s cílem zvýšit úroveň srovnatelnosti dotčeného výrobku a obdobného výrobku ze srovnatelné země) bylo příčinou nepřiměřeného srovnání, jelikož s několika typy bezešvých trubek a dutých profilů bylo zacházeno jako s jedinou kategorií výrobků. Po vznesení této připomínky bylo rozhodnuto, že lze použít jiné přeskupení kontrolních výrobních čísel, které by zajišťovalo obdobnou úroveň srovnatelnosti, konkrétně v souvislosti s průměrem trubek a tloušťkou stěn.

(31)

Po poskytnutí prozatímních informací byly čínské vývozní ceny na úrovni cen ze závodu na základě přehodnocení sníženy, aby zohledňovaly veškeré náklady na přepravu. Zároveň byla na základě přehodnocení zvýšena běžná hodnota, a to v důsledku určitých úprav týkajících se nákladů na přepravu a slev.

(32)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se srovnání, závěry 46. a 47. bodu odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

6.   Dumpingové rozpětí

(33)

Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky týkající se výpočtu dumpingového rozpětí, se závěry 48. až 51. bodu odůvodnění prozatímního nařízení s výhradou změn uvedených ve 30. a 31. bodě odůvodnění potvrzují.

(34)

S konečnou platností stanovená výše dumpingu vyjádřená jako procentní podíl čisté ceny CIF na hranice Společenství před proclením je takováto:

Společnost

Konečné dumpingové rozpětí

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

64,8 %

Ostatní spolupracující společnosti

48,6 %

Všechny ostatní společnosti

73,1 %

D.   ÚJMA

1.   Výroba ve Společenství, výrobní odvětví Společenství a spotřeba Společenství

(35)

Sdružení CISA prohlásilo, že podle informací zveřejněných specializovanou agenturou (Steel Business Briefing) existovalo v roce 2007 v EU-27 přinejmenším 40 výrobců ve Společenství, kteří vyráběli obdobný výrobek a jejichž výroba dosahovala hodnoty přibližně 5,8 milionů tun, což by bylo v rozporu s příslušnými údaji obsaženými v prozatímním nařízení. CISA rovněž uvedlo, že podle informací zveřejněných Světovým sdružením oceli (World Steel Association) činila spotřeba Společenství v roce 2007 přibližně 4,6 milionů tun; byla tedy mnohem vyšší, než jak uvádí 57. bod odůvodnění prozatímního nařízení. Čínský vyvážející výrobce rovněž učinil obdobná prohlášení.

(36)

Z šetření poskytnutých informací vyplynulo, že nahlášené údaje odkazují na všechny bezešvé trubky a duté profily, a nikoli na obdobný výrobek definovaný v prozatímním nařízení a ve výše uvedeném 10. až 17. bodě odůvodnění a zahrnují jiné výrobky, např. velké trubky a duté profily (tj. o průměru přesahujícím 406,4 mm) a trubky a duté profily z nerezavějící oceli. Tím je vysvětlen rozdíl mezi informacemi obsaženými ve výše uvedeném 35. bodě odůvodnění a informacemi v prozatímním nařízení. Rovněž je třeba podotknout, že názvy a umístění všech známých výrobců dotčeného výrobku ve Společenství byly uvedeny v nedůvěrném znění podnětu. Pokud se sdružení CISA domnívalo, že se v EU nacházejí ještě další výrobci dotčeného výrobku, mělo včas předložit dostatečné důkazy, na jejichž základě by byli tito výrobci určeni, aby byly všechny takovéto společnosti rovněž vzaty v úvahu.

(37)

Výše uvedená tvrzení se tudíž zamítají a závěry 53. až 58. bodu odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

2.   Dovoz z dotčené země

a)   Objem a podíl příslušného dovozu na trhu a dovozní ceny

(38)

V návaznosti na připomínky předložené sdružením CISA se objasňuje, že 60. bod odůvodnění prozatímního nařízení by měl být chápán tak, že tržní segmenty olejářských trubek a výroby energie představují každý samostatně méně než 5 % celkového dovozu z ČLR. Jelikož nebyly vzneseny žádné podněty či jiné připomínky, 59. až 63. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

b)   Cenové podbízení

(39)

Vyvážející výrobce, tři výrobci ve Společenství a žadatel vznesli připomínky týkající se výpočtu cenového podbízení a rozpětí újmy. Tyto připomínky byly analyzovány a ve vhodných případech byly výpočty změněny.

(40)

Jeden vyvážející výrobce prohlásil, že úpravy, které byly provedeny, aby bylo možné spravedlivě srovnat ceny čínského dovozu a ceny odpovídajících typů výrobku prodávaných výrobním odvětvím Společenství, nebyly přiměřené, jelikož nezahrnovaly částku prodejních, správních a režijních nákladů a zisku nezávislého dovozce. Žadatel naopak tvrdil, že úroveň těchto úprav byla nadměrně vysoká. Pokud jde o tvrzení vyvážejícího výrobce, bylo zjištěno, že čínští vyvážející výrobci a výrobci ve Společenství často prodávali výrobky stejným odběratelům. Proto nebyla další úprava dovozních cen oprávněna. Po přezkoumání předložených důkazů byl vyvozen závěr, že by daná tvrzení měla být zamítnuta, a obě strany byly informovány o důvodech zamítnutí.

(41)

Žadatel tvrdil, že výpočet rozdílů v úrovni obchodu nebyl správný, neboť čínští vyvážející výrobci rovněž prodávali výrobky přímo uživatelům, a že v případě takového prodeje není úprava o rozdíly v úrovni obchodu oprávněná. Bylo zjištěno, že toto tvrzení je v případě některých čínských vyvážejících výrobců pravdivé, a úprava o rozdíly v úrovni obchodu byla patřičně pozměněna. Kromě toho vyvážející výrobce uvedený ve 40. bodě odůvodnění výše namítal, že by vzhledem k velkým rozdílům v objemech prodeje mezi jeho vlastním dovozem a prodejem výrobního odvětví Společenství neměl být rozdíl v úrovni obchodu stanoven pouhým srovnáním příslušných procentních podílů prodeje uživatelům, a navrhl jiný způsob výpočtu pro změnu úpravy o rozdíly v úrovni obchodu. Navržený způsob výpočtu však nebyl považován za přijatelný, neboť by zkreslil výsledek. Proto bylo toto tvrzení zamítnuto.

(42)

Na základě výše uvedených skutečností se potvrzuje metodika popsaná v 64. bodě odůvodnění prozatímního nařízení a rozpětí podbízení vypočtené způsobem vysvětleným v 65. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se stanoví na 29 %.

3.   Situace výrobního odvětví Společenství

(43)

Sdružení CISA prohlásilo, že řada výrobců ve Společenství zařazených do vzorku nepředložila úplné odpovědi, a reprezentativnost vzorku je tudíž snížena kvůli nízké míře spolupráce. Je třeba poznamenat, že kromě společnosti uvedené v bodě ii) 66. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, která předložila pouze částečné informace, předložily všechny ostatní společnosti zařazené do vzorku do konečného stupně šetření všechny požadované informace. I v případě, že bude vyloučena jediná společnost, která poskytla pouze částečné informace, reprezentativnost vzorku zůstane v každém případě přibližně na úrovni 60 % celkové výroby ve Společenství. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(44)

Sdružení CISA rovněž prohlásilo, že narozdíl od toho, co je uvedeno v 86. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, jedna důležitá skupina výrobců ve Společenství provedla po období šetření značné investice do rozšíření kapacity výroby dutých profilů v odvětví výroby jaderné energie. Tato informace byla ověřena a bylo zjištěno, že výše zmíněné investice byly učiněny za účelem zvýšení kapacity výroby jiných výrobků (trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli nebo svařovaných trubek a dutých profilů) než obdobného výrobku. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(45)

Sdružení CISA a jeden čínský vyvážející výrobce prohlásili, že 87. bod odůvodnění prozatímního nařízení není správný, jelikož uvádí, že výrobní odvětví Společenství se stále zotavuje z minulých účinků dumpingu, protože podnět podpořily alespoň tři rumunské společnosti, na které se až do poloviny roku 2006 vztahovala antidumpingová opatření. Tvrzení v 87. bodě odůvodnění však zjevně odkazují na výrobní odvětví Společenství jako na celek, nikoli na jednotlivé společnosti. Proto je normální, že se situace v jednotlivých společnostech může lišit, aniž by tím bylo zpochybněno obecné zjištění týkající se výrobního odvětví Společenství. Toto tvrzení proto bylo zamítnuto.

(46)

Jelikož nebyla vznesena žádná další tvrzení či připomínky, 66. až 87. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

4.   Závěr o újmě

(47)

Čínská vláda, CISA a dva čínští vyvážející výrobci prohlásili, že se výrobní odvětví Společenství na konci období šetření nenacházelo ve zranitelném stavu, zejména vzhledem k vysokým úrovním zisku v poslední době. Důvody, proč se mělo za to, že se výrobní odvětví Společenství na konci období šetření nacházelo ve zranitelném stavu, jsou podrobně popsány v 89. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. V uvedeném bodě se uznává, že újma, která během období šetření vznikla, není podstatná, rovněž je však vysvětleno, že vzhledem k významnému podílu dumpingového dovozu na trhu Společenství je výrobní odvětví Společenství v případě, že dojde k závažným změnám v celkové situaci na trhu, vystaveno poškozujícím účinkům takového dumpingového dovozu. V tomto ohledu je třeba mít na paměti, že výrobní odvětví Společenství by z podstatného zvýšení spotřeby mohlo mít prospěch pouze částečný a že jeho podíl na trhu během posuzovaného období klesl o 5 procentních bodů, jak je uvedeno v 88. bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Kromě toho skutečnost, že určité průmyslové odvětví během mimořádně příznivého období velmi vysoké poptávky na trhu zaznamená dobrou úroveň zisku, nemusí nutně znamenat, že je toto odvětví strukturálně ve stabilní ekonomické a finanční situaci, zejména pokud byly v předchozích obdobích v tomto odvětví zaznamenány extrémně nízké zisky, či dokonce ztráty. Jak již bylo uvedeno v 86. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, kvůli předchozím špatným ekonomickým výsledkům způsobeným dumpingovými postupy nebylo možné zachovat úroveň investic potřebnou k zajištění dlouhodobé životaschopnosti výrobního odvětví Společenství v tomto výrobním odvětví, které má tak vysoké nároky na kapitál. Na konci období šetření se trh ES opět vyznačoval přítomností významného podílu dumpingového dovozu s velmi nízkými cenami. Tato situace na trhu mohla být velmi nebezpečná, neboť již v minulých letech, v době normální úrovně poptávky, způsobila podobná situace na trhu (která byla analyzována v nařízení Rady (ES) č. 954/2006 (6) výrobnímu odvětví Společenství podstatnou újmu. Tvrzení proto bylo zamítnuto.

(48)

Jeden čínský vyvážející výrobce rovněž tvrdil, že z 89. bodu odůvodnění prozatímního nařízení nevyplývá, že by změna situace na trhu zmíněná v uvedeném bodě byla „jasně očekávatelná a bezprostředně hrozící“, jak vyžaduje antidumpingová dohoda Světové obchodní organizace. Změna situace na trhu byla očekávatelná, protože spotřeba obvykle nemůže zůstat na mimořádně vysoké úrovni po dlouhou dobu. Z analýzy provedené v 90. až 126. bodě odůvodnění prozatímního nařízení vyplývá, že nastalo zjevné zhoršení, k němuž ve skutečnosti došlo v průběhu určitého období. Skutečnost, že k tomu, aby se řada složek a ukazatelů vyvinula od kladných hodnot k hodnotám negativním, je nutné určité období, není v rozporu s faktem, že s ohledem na současné vývojové tendence lze již takovéto nepříznivé účinky jasně očekávat. Na konci období šetření bylo možné hrozící újmu jasně očekávat a hrozilo, že bezprostředně dojde ke vzniku nepříznivé situace, která bude příčinou újmy, jelikož již v posledních měsících období šetření došlo k určitému poklesu poptávky. Tvrzení proto bylo zamítnuto.

(49)

Jelikož nebyla vznesena žádná jiná tvrzení či připomínky, závěr o újmě formulovaný v 88. a 89. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

E.   HROZÍCÍ ÚJMA

1.   Pravděpodobný vývoj spotřeby Společenství, dovozu z dotčené země a situace výrobního odvětví Společenství po období šetření

1.1   Analýza provedená po přijetí prozatímních opatření

(50)

Jak je uvedeno výše v 5. bodě odůvodnění, byl výrobcům ve Společenství zařazeným do vzorku a žadateli zaslán dodatečný dotazník s cílem shromáždit další informace o vývoji na trhu a vývoji hlavních ukazatelů újmy v období do března 2009. Rovněž byly důkladně analyzovány nejnovější dostupné údaje Eurostatu o dovozu. V zájmu úplnosti jsou níže uvedeny údaje týkající se období od konce období šetření do března 2009 (dále jen „období po období šetření“). Vzhledem k tomu, že se tyto údaje vztahují pouze na období v délce devíti měsíců, neudává se pro objem žádný index.

(51)

Po období šetření se spotřeba Společenství začala výrazně snižovat, a to rychleji, než jak uvádí 91. bod odůvodnění prozatímního nařízení. Ve skutečnosti se již v době od konce období šetření do března 2009 trh Společenství zmenšil téměř o 30 % (7).

 

2005

2006

2007

Období šetření

Období po období šetření

Spotřeba Společenství

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

Zároveň výrazně poklesl dovoz z ČLR, ale vzhledem k prudšímu poklesu spotřeby Společenství vzrostl podíl tohoto dovozu na trhu přibližně na 18 %. Ceny čínského dovozu vzrostly v souladu s obsahem 98. bodu odůvodnění prozatímního nařízení.

ČLR

2005

2006

2007

Období šetření

Období po období šetření

Objem dovozu

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Podíl na trhu

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Index (2005 = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Vývozní cena

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Index (2005 = 100)

100

91

91

93

138

(53)

Ve stejném období výrazně poklesl objem výroby výrobního odvětví Společenství, a využití kapacity společností zařazených do vzorku tedy kleslo v březnu 2009 na 60 %. Prodej výrobního odvětví Společenství na trhu Společenství výrazně klesl zároveň s poklesem spotřeby Společenství, a podíl výrobního odvětví Společenství na trhu tudíž zůstal vyrovnaný. Pokud jde o ceny, poté, co v druhé polovině roku 2008 vzrostly, v prvním čtvrtletí roku 2009 klesly, ačkoli se udržely na vyšších hodnotách než během období šetření.

Výrobci ve Společenství zařazení do vzorku

2005

2006

2007

Období šetření

Období po období šetření

Výroba

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Kapacita

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Využití kapacity

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Index (2005 = 100)

100

108

110

109

88

Výrobní odvětví Společenství

2005

2006

2007

Období šetření

Období po období šetření

Objem prodeje ES

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Podíl na trhu

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Index (2005 = 100)

100

102

95

92

90

Výrobci ve Společenství zařazení do vzorku

2005

2006

2007

Období šetření

Období po období šetření

Prodejní cena ES

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Index (2005 = 100)

100

106

121

121

135

(54)

V neposlední řadě ziskovost výrobního odvětví Společenství výrazně klesla, a to rychleji, než jak uvádí 110. bod odůvodnění prozatímního nařízení, a v prvním čtvrtletí roku 2009 byla tudíž negativní (– 0,8 %).

Výrobci ve Společenství zařazení do vzorku

2005

2006

2007

Období šetření

Období po období šetření

Ziskovost

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Index (2005 = 100)

100

143

147

127

20

(55)

Závěrem lze konstatovat, že informace, které byly dodatečně shromážděny a ověřeny v konečné fázi šetření, potvrzují analýzu provedenou v 90. až 112. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

1.2   Připomínky předložené stranami

(56)

Jeden vyvážející výrobce prohlásil, že šetření újmy na rozdíl od šetření dumpingu probíhalo i po období šetření, jelikož analýza vycházela také z informací a údajů za období po červnu 2008.

(57)

Především se připomíná, že období šetření a posuzované období tvoří základ, na němž je založeno posouzení hrozící újmy provedené v rámci prozatímního nařízení. Není však možné, aby ve věci týkající se hrozící újmy byla újma zjištěná během období šetření a priori podstatná, protože jinak by bylo takové šetření kvalifikováno jako šetření založené na skutečné podstatné újmě. Je tudíž nutné, aby vyšetřovací orgán zjistil, zda lze na základě faktorů uvedených v čl. 3 odst. 9 základního nařízení dospět k závěru, že hrozí podstatná újma, ačkoli újma během období šetření podstatná nebyla. Proto je vyšetřovací orgán oprávněn ověřit, zda události, k nimž došlo po konci období šetření, potvrzují zjištění ohledně hrozící újmy, jichž bylo dosaženo v prozatímní fázi.

(58)

Čínská vláda, CISA a jeden čínský vyvážející výrobce se domnívali, že v 91. bodě odůvodnění prozatímního nařízení nebyl jasně uveden použitý zdroj informací a že prognózy a další informace předložené výrobci ve Společenství či žadatelem a uvedené v 99., 101. a 108. bodě odůvodnění prozatímního nařízení nepocházejí z objektivního zdroje informací. Čínská vláda rovněž prohlásila, že použitím takovýchto informací vyšetřovací orgány neprojevily „zvláštní péči“ požadovanou podle antidumpingové dohody Světové obchodní organizace při šetřeních týkajících se hrozící újmy.

(59)

Potvrzuje se, že podrobné důkazy týkající se různých zdrojů veřejných informací zmíněných v 91. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byly zpřístupněny v souborech otevřených zúčastněným stranám za účelem konzultace s dostatečným předstihem před zveřejněním prozatímního nařízení. Pokud jde o prognózy a další informace předložené výrobním odvětvím Společenství, byly ověřeny a následně zohledněny pouze v případě, že byly považovány za spolehlivé a přesné, a v rozsahu, v němž byly za takové považovány. Skutečnost, že předložené informace byly ověřeny, byla již konkrétně zmíněna ve 100. bodě odůvodnění prozatímního nařízení a po uložení prozatímních opatření byly provedeny dodatečné inspekce na místě, jak je uvedeno výše v 5. bodě odůvodnění.

(60)

Tvrzení zmíněná v 56. a 58. bodě odůvodnění se tudíž zamítají.

(61)

Sdružení CISA prohlásilo, že při posuzování vývoje čínského dovozu po období šetření neměl být zohledněn skutečný dovoz, ale úroveň příjmu objednávek, jelikož skutečný dovoz se obvykle uskuteční tři až čtyři měsíce po objednávce. Vzhledem k prodlevě by se kolísání úrovně poptávky na trhu ES odrazilo ve skutečném dovozu až po několika měsících, což by vysvětlovalo, proč byl čínský dovoz ještě v listopadu a prosinci 2008 na vysoké úrovni, přestože úroveň poptávky na trhu EU již začala klesat. Obdobné připomínky vznesl také čínský vyvážející výrobce.

(62)

Za základ při posuzování objemů a průměrných cen dovozu z určité země je zpravidla považován skutečný dovoz. Je možné zohlednit informace o příjmu zakázek, aby byly podpořeny jiné informace, zřídka je však lze podložit dostatečně ověřitelnými důkazy. V každém případě je z analýzy tvrzení patrné, že spotřeba Společenství začala klesat již během třetího čtvrtletí roku 2008. Tato skutečnost se tedy v případě tří- až čtyřměsíčního prodlení již měla projevit v úrovni čínského dovozu za 4. čtvrtletí roku 2008, která naopak byla poměrně vysoká. Pokud by navíc mělo být tří- až čtyřměsíční prodlení vzato v úvahu, mohl by být prudký pokles čínského dovozu, k němuž došlo v prvním čtvrtletí roku 2009, způsoben očekáváním antidumpingových opatření, nikoli poklesem poptávky. Ve skutečnosti mohli být dovozci čím dál méně ochotni objednávat zboží, které by mohlo být dodáno v okamžiku, kdy by již mohla být uložena antidumpingová opatření. Na závěr se má za to, že analýza založená na příjmu objednávek, nikoli na skutečném dovozu, by pouze zvýšila nejistotu při šetření, aniž by vedla k výrazně odlišnému závěru. Tvrzení vznesené v tomto ohledu sdružením CISA se tudíž zamítá.

(63)

Čínská vláda, sdružení CISA a čínský vyvážející výrobce prohlásili, že podle různých tiskových zpráv a finančních výkazů zveřejněných řadou skupin výrobců ve Společenství zůstal rok 2008 z hlediska jejich výkonu silný, a tato skutečnost by tudíž byla v rozporu se zjištěními ohledně hrozící újmy obsaženými v prozatímním nařízení, zejména ve 110. bodě odůvodnění uvedeného nařízení.

(64)

Při zkoumání tohoto tvrzení bylo zjištěno, že informace, na které se sdružení CISA odvolávalo, se netýkaly výlučně evropských subjektů vyrábějících dotčený výrobek. Jak již bylo uvedeno výše ve 44. bodě odůvodnění, velké skupiny společností jsou tvořeny různými subjekty, které často vyrábějí značně odlišné výrobky. Obecné finanční informace o skupině společností jako takové tudíž nemusí být reprezentativní, pokud jde o ekonomickou situaci konkrétních subjektů, které vyrábějí obdobný výrobek a prodávají jej na trhu Společenství. Na závěr se připomíná, že byly řádně ověřeny informace o společnostech, které vyrábějí obdobný výrobek, použité během šetření. Tvrzení proto bylo zamítnuto.

(65)

Jelikož nebyla vznesena žádná další tvrzení, která by se týkala konkrétně 90. až 112. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, zjištění obsažená v uvedených bodech odůvodnění se potvrzují.

2.   Hrozící újma

2.1   Vývoj objemu dumpingového dovozu

(66)

Sdružení CISA prohlásilo, že nárůst čínského dovozu zmiňovaný ve 114. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byl důsledkem nárůstu poptávky na trhu EU. Obdobné připomínky předložila také čínská vláda a jeden čínský vyvážející výrobce. Sdružení CISA rovněž odmítlo posouzení, podle nějž by vývoj čínského dovozu mohl být výsledkem strategie pronikání na trh, a zdůraznilo, že vzhledem k tomu, že z Číny vyváží své výrobky velký počet čínských výrobců, není možné se domnívat, že by společně vytvořili koordinovanou strategii.

(67)

Pokud by byla pravda, že je vývoj čínského dovozu provázán s nárůstem poptávky na trhu ES, jak tvrdí sdružení CISA, pak by podíl tohoto dovozu na trhu zůstal značně vyrovnaný a nevrostl by během posuzovaného období z 1 % na 17 %. Výrazný nárůst podílu čínského dovozu na trhu a jeho zcela odlišný vývoj od vývoje tržních podílů výrobního odvětví Společenství a dalších dovozních zdrojů zřetelně poukazuje na skutečnost, že byl nárůst čínského dovozu podpořen jinými prvky. Tento závěr je navíc podpořen faktem, že se čínský dovoz soustavně uskutečňoval za velmi nízké dumpingové ceny, jak bylo vysvětleno v 63. až 65 bodě odůvodnění prozatímního nařízení. Kromě toho nemusí vývozci nutně koordinovat určitou strategii, aby se jejich chování sbližovalo. Jakmile je zřejmé, že je při pronikání na trhu úspěšná určitá velmi nízká úroveň cen, k uplatňování této úspěšné tržní strategie by pravděpodobně došlo, aniž by bylo nutné, aby se vývozci navzájem koordinovali. Tvrzení ve výše uvedeném 66. bodě odůvodnění se tudíž zamítají a zjištění ve 114. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

(68)

Sdružení CISA rovněž prohlásilo, že v rozporu s posouzením provedeným ve 115. a 116. bodě odůvodnění prozatímního nařízení dovoz z ČLR v období po období šetření výrazně poklesl. Je samozřejmě pravda, že jak je uvedeno výše v 52. bodě odůvodnění, dovoz z ČLR v období po období šetření výrazně poklesl. Avšak ze znění 116. bodu odůvodnění prozatímního nařízení je zřejmé, že podstatný není absolutní objem takového dovozu, ale jeho poměrný význam ve vztahu ke spotřebě, jinými slovy, jeho tržní podíl na celkovém trhu Společenství. Jak je také uvedeno výše v 52. bodě odůvodnění, bez ohledu na pokles dovozu v absolutním objemu podíl čínského dovozu dotčeného výrobku na trhu v období po období šetření mírně vrostl. Z toho důvodu je vzhledem k tomu, i) že bylo na základě argumentů ve 115. a 116. bodě odůvodnění prozatímního nařízení provedeno posouzení nejnovějších spolehlivých informací o dovozu, které byly k dispozici v okamžiku prozatímních zjištění, tedy údajů o dovozu za listopad a prosinec 2008, ii) že tyto údaje odpovídaly vývoji čínského dovozu do daného okamžiku a iii) že argumentace byla založena na poměrných, nikoli absolutních objemech, vyvozen závěr, že posouzení ve 115. a 116. bodě odůvodnění prozatímního nařízení není v rozporu se zjištěními ve výše uvedeném 52. bodě odůvodnění. V každém případě je třeba uvést, že z důvodů uvedených ve 134. bodě odůvodnění prozatímního nařízení může být úroveň čínského dovozu považována za hrozící újmu, a to i kdyby se objem začal snižovat poměrně výrazněji než spotřeba, neboť již samotná přítomnost velkého objemu čínského zboží s nízkými cenami v kontextu klesající spotřeby vyvolá výrazný tlak na snížení obecné úrovně cen na trhu. V každém případě nemůže být žádný z činitelů uvedených v čl. 3 odst. 9 základního nařízení sám o sobě rozhodující pro zjištění existence hrozící újmy. Spíše musí být všechny činitele posuzovány jako celek. Dané tvrzení se proto zamítá a potvrzují se zjištění uvedená ve 115. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

2.2   Dostupnost volné kapacity vývozců

(69)

Sdružení CISA prohlásilo, že analýza ve 118. bodě odůvodnění prozatímního nařízení je založena na údajích od těch vývozců zařazených do vzorku, jejichž společnosti jsou nejvíce orientovány na vývoz, a jejich údaje tudíž správně neodrážejí celkovou situaci, pokud jde o vývoz z ČLR. Místo toho se prý vývoj podílu čínského vývozu do ES na celkovém čínském vývozu uvedeného ve 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení v roce 2008 změnil – poklesl z 15 % na 11 %. Dále prý analýza ve 117. až 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení opomenula vývoj poptávky na čínském domácím trhu, která podle předpovědi měla vstřebat značnou část výstupu vytvořeného stávající nadměrnou kapacitou. V tomto ohledu byl učiněn odkaz na řadu projektů a plánů čínské vlády na udržení vnitřní poptávky. Čínská vláda rovněž prohlásila, že v prozatímním nařízení nebyl zkoumán vývoj poptávky na čínském domácím trhu.

(70)

Zjištění ve 118. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, která se týkají společností zařazených do vzorku, jsou jednoznačně potvrzena vývojem obecných údajů o vývozu uvedených ve 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, z nichž vyplývá, že v průběhu posuzovaného období došlo k ještě výraznějšímu nárůstu vývozu do ES. Pokud jde o údajný obrat v rostoucí tendenci vývozu do ES v rámci celkového čínského vývozu dotčeného výrobku v roce 2008, nepředložilo sdružení CISA žádné rozhodující důkazy na podporu svého tvrzení. V této souvislosti je třeba uvést, že údaje z čínské statistiky se jednoznačně vztahují na zcela jinou definici výrobku, než jakou má dotčený výrobek. Tato skutečnost jasně vyplývá z toho, že vývoz do Evropy podle těchto statistických údajů je podstatně vyšší než dovoz zaznamenaný pro dotčený výrobek v údajích Eurostatu a zároveň má zcela jinou vývojovou tendenci. Předložené důkazy proto nemohly být přijaty. Pokud jde o opatření plánovaná čínskou vládou na podporu vnitřní poptávky, předložené důkazy nemohou analýzu změnit, jelikož dopady na poptávku nelze spolehlivě stanovit. Kromě toho není u většiny zmíněných projektů jasné, zda budou dokončeny. Na závěr se zdá, že některé projekty rozvodných sítí zmiňované sdružením CISA jsou projekty vybudované za použití velkých svařovaných trubek, nikoli bezešvých trubek, které jsou předmětem tohoto řízení. Tvrzení zmíněná v 69. bodě odůvodnění se tudíž zamítají.

(71)

Sdružení CISA rovněž zastávalo názor, že scénář přesměrování uvedený ve 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byl použit v nesprávných souvislostech, jelikož čínský vývoz do Spojených států by sestával zejména z výrobků (olejářských trubek), které nejsou do ES dováženy ve velkém rozsahu. Sdružení CISA rovněž prohlásilo, že ceny do ES nebyly nutně nižší než ceny v jiných zemích, ale naopak že ES bylo dosud pro čínský vývoz atraktivním trhem. Pokud jde o toto tvrzení, je třeba uvést, že analýza provedená ve 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení vycházela ze statistických údajů, které neobsahují podrobný odkaz na konkrétní typy výrobku. V každém případě je nutné poznamenat, že výrobní zařízení nezbytné k výrobě dotčeného výrobku může být do velké míry použito pro výrobu různých typů bezešvých trubek a dutých profilů. Proto i v případě, že do ES není ve velkém rozsahu dovážen konkrétní typ dutých profilů, jako jsou olejářské trubky, nemá tato skutečnost při úvahách o možných dostupných volných kapacitách význam, jelikož zařízení používané pro výrobu tohoto typu dutých profilů lze snadno použít k výrobě jiných typů dotčeného výrobku, které jsou na trh ES dováženy v podstatně větších množstvích. Tvrzení ve výše uvedeném 66. bodě odůvodnění se tudíž zamítají a zjištění ve 117. až 119. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

2.3   Ceny dovozu z ČLR

(72)

Sdružení CISA prohlásilo, že po období šetření ceny čínského dovozu podstatně vzrostly, zatímco ceny výrobního odvětví Společenství se nevyvíjely obdobně, a cenové podbízení, k němuž docházelo v období šetření, bylo prý tedy v období po období šetření podstatně nižší, nebo k němu dokonce nedocházelo vůbec.

(73)

Jak je již uvedeno v 98. a 122. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, potvrzuje se, že po období šetření ceny dovozu z různých zdrojů včetně dovozu z ČLR podstatně vzrostly stejně jako ceny výrobního odvětví Společenství. Byla provedena analýza ceníků výrobního odvětví Společenství po období šetření a cen srovnatelných výrobků dovážených z ČLR a vyplývá z ní, že pohyby cen byly podobné. Závěrem lze uvést, že nebyly zjištěny žádné důkazy, které by podpořily tvrzení, že by cenové podbízení zjištěné během období šetření bylo podstatně sníženo či že by k němu dokonce nedocházelo vůbec. Zjištění uvedená ve 120. až 123. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se proto potvrzují.

2.4   Stav zásob

(74)

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky, zjištění uvedená ve 124. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

2.5   Další aspekty

(75)

Sdružení CISA prohlásilo, že možný zásah čínské vlády uvedený ve 125. bodě odůvodnění prozatímního nařízení je pouhou domněnkou. Z šetření však vyplývá, že individuální zacházení, které bylo v prozatímní fázi přiznáno jednomu čínskému vyvážejícímu výrobci, bylo následně odejmuto, jak je uvedeno výše v 19. až 23. bodě odůvodnění, kvůli zvýšené úrovni státního zásahu, jehož příčinou byla zhoršující se situace po období šetření. Tato skutečnost jednoznačně podporuje zjištění ve 125. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, a tvrzení je tudíž zamítnuto.

2.6   Závěry

(76)

Zaprvé je nutno uvést, že ke zjištění o hrozící újmě se dospělo mimo jiné až po zohlednění různých činitelů uvedených v čl. 3 odst. 5 a 9 základního nařízení jako celku.

(77)

Sdružení CISA prohlásilo, že zjištění uvedená v prozatímním nařízení nebyla v souladu s normami, které u tohoto typu šetření vyžaduje Světová obchodní organizace, tj. že by zjištění měla být podložena důkazy a neměla by být výsledkem domněnek, dohadů či vzdálené možnosti; že by předpovědi a předpoklady měly vykazovat vysoký stupeň pravděpodobnosti a že by měla být přezkoumána alternativní vysvětlení, jak bylo dosaženo daného závěru.

(78)

Prozatímní nařízení jasně uvádí, na jakém základě byla zjištění týkající se různých prvků šetření formulována. To bylo doloženo uvedenými důkazy, například: statistickými údaji z Eurostatu, odpověďmi na dotazník ze strany spolupracujících společností, informacemi o společnostech nezařazených do vzorku poskytnutými žadatelem, informacemi v podáních učiněných zúčastněnými stranami a dalšími informacemi nalezenými na internetu v průběhu šetření. Všechny tyto informace, pokud nebyly důvěrné, byly zúčastněným stranám k dispozici k nahlédnutí.

(79)

Prvky týkající se šetření hrozící újmy byly v prozatímním nařízení zváženy samostatně a podrobně a v konečné fázi šetření byl – v největším možném rozsahu – znovu přezkoumán a ověřen stupeň, v němž by se potvrdily předpoklady a předpovědi formulované v prozatímní fázi, uvedené ve zjištěních v tomto nařízení. Nebyly objeveny žádné důkazy ani náznaky, které by byly v rozporu se zjištěními uvedenými v prozatímním nařízení. Z toho důvodu se v případě předpovědí a předpokladů v prozatímním nařízení nejedná o dohady ani domněnky, nýbrž o výsledek důkladné analýzy situace.

(80)

Pokud jde o alternativní vysvětlení a výklady uvedené výše v 78. bodě odůvodnění, byly během šetření důkladně přezkoumány, a to včetně vysvětlení a výkladů předložených zúčastněnými stranami v rámci podání, a jsou popsány v tomto nařízení, jakož i v nařízení prozatímním.

(81)

Závěrem lze tedy uvést, že z prošetření skutečností, k nimž došlo po konci období šetření, a z analýzy připomínek a poznámek zúčastněných stran v souvislosti s prozatímním nařízením a s poskytnutím konečných informací nevyplynuly žádné důkazy, které by zpochybnily závěr, že od konce období šetření hrozila podstatná újma. Tvrzení učiněné sdružením CISA ve výše uvedeném 77. bodě odůvodnění se tudíž zamítá a zjištění ve 126. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

F.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

1.   Dopad dumpingového dovozu

(82)

Jelikož nebyly vzneseny žádné zvláštní připomínky, 128. až 135. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

2.   Vliv dalších činitelů

a)   Dovozní a vývozní činnost výrobního odvětví Společenství

(83)

Sdružení CISA prohlásilo, že skutečnost, že výrobní odvětví Společenství dováželo dotčený výrobek z ČLR a jiných zemí, prokazuje, že nedisponovalo kapacitou nutnou k uspokojení poptávky na trhu Společenství. To bylo způsobeno tím, že výrobní odvětví Společenství neinvestovalo do nové výrobní kapacity a výrazně se soustředilo na tržní segmenty s vyšší hodnotou. V tomto ohledu je třeba připomenout, že ve 136. bodě odůvodnění prozatímního nařízení je vysvětleno, že takový dovoz činil podle odhadů méně než 2 % celkového dovozu z ČLR, a nebyly předloženy žádné důkazy, které by prokazovaly, že toto množství bylo vyšší.

(84)

Sdružení CISA rovněž zpochybnilo přesné důvody, proč skupina společností uvedená ve 138. bodě odůvodnění prozatímního nařízení musela zmíněné zboží dovést. Problematika byla důkladněji prozkoumána a potvrzuje se, že z důvodů hospodárnosti byla výroba určitých typů výrobku provedena jinými subjekty ve skupině, které se nacházejí mimo Evropu. Jak je však již uvedeno ve 138. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, bylo ověřeno, že se tento dovoz nepodbízel cenám Společenství za stejné typy výrobku.

(85)

Na závěr sdružení CISA poukázalo na zjevný nesoulad mezi poměrně kladným odhadem výrobního odvětví Společenství v souvislosti s budoucím vývozním prodejem a obecnými ekonomickými tendencemi trhů ve třetích zemích, které naopak měly podle předpovědí klesat. V tomto ohledu je nutno podotknout, že analýza vývozní činnosti výrobního odvětví Společenství nemá žádný vliv na závěry o újmě či hrozící újmě, které se týkají výlučně činnosti výrobního odvětví Společenství v souvislosti s obdobným výrobkem na trhu ES. Pokud někteří výrobci ve Společenství mají na své vývozní činnosti optimistický náhled, mohla tato skutečnost vést pouze k přecenění jejich předpokládané obecné ekonomické výkonnosti, neměla by však vliv na jejich výkonnost na domácím trhu, která je v analýze vedena odděleně.

(86)

Tvrzení ve výše uvedeném 83. až 85. bodě odůvodnění se tudíž zamítají a zjištění ve 136. až 141. bodě odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzují.

b)   Dovoz ze třetích zemí

(87)

Sdružení CISA kromě toho prohlásilo, že nestačí přezkoumat průměrnou cenu dovozu z jiných třetích zemí mimo EU, ale že by rovněž měla být zvážena přesná povaha těchto výrobků. Potvrzuje se, že ve všech případech, kdy dovozci poskytli dostatečně podrobné informace o cenách, byla provedena důkladná analýza. Obchodní statistiky však bohužel nejsou příliš podrobné a vzhledem k poměrně slabé spolupráci dovozců při tomto šetření bylo k dispozici jen málo podrobných informací o cenách jednotlivých výrobků dovážených z jiných zemí. Žádná strana však nepředložila doložené informace, které by poukazovaly na jiný závěr, než jaký vyplývá ze 142. až 145. bodu odůvodnění prozatímního nařízení, a zjištění v uvedených bodech odůvodnění prozatímního nařízení se tudíž potvrzují.

c)   Konkurence ze strany ostatních výrobců ve Společenství

(88)

Jelikož nebyly k tomuto bodu vzneseny žádné konkrétní připomínky, 146. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

d)   Výrobní náklady/náklady na suroviny

(89)

Sdružení CISA prohlásilo, že výrobní odvětví Společenství změnilo sortiment výrobků a zaměřilo se na typy výrobků s vyšší prodejní cenou, aby se vyrovnalo s důsledky zvýšení výrobních nákladů. Z toho by vyplývalo, že výrobní odvětví Společenství disponovalo dostatečnými prostředky, aby na zvýšení nákladů zareagovalo zvýšením prodejních cen, což je v rozporu se skutečnostmi uvedenými ve 149. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(90)

Nelze pochybovat o tom, že výrobní odvětví Společenství se v průběhu času snažilo maximalizovat zisk tím, že na zvyšování nákladů reagovalo zvyšováním prodejních cen. Tento proces však není nekonečný a v určitém okamžiku již není možné takovéto úpravy vzhledem ke stávající konkurenci na trhu dále provádět. Na trhu, na němž je obdobné zboží prodáváno za podstatně nižší ceny, se rozpětí, v němž lze takovéto zdražení provádět, zmenšuje tím více, čím vyšší je podíl takového levného zboží na trhu. Připomínky vznesené sdružením CISA tudíž nejsou v rozporu se zjištěními ve 147. až 149. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, a tyto body se tudíž potvrzují.

e)   Zmenšování se trhu bezešvých trubek a dutých profilů ve Společenství v důsledku zhoršení hospodářské situace

(91)

Čínská vláda, sdružení CISA a čínský vyvážející výrobce prohlásili, že hlavní příčinou ekonomických potíží ve výrobním odvětví Společenství je celosvětový hospodářský útlum, a dospěli k závěru, že tento útlum narušil příčinnou souvislost mezi čínským dovozem a jakoukoli údajnou újmou či hrozící újmou. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že samotné sdružení CISA uznalo, že spotřeba na trhu mezi rokem 2005 a obdobím šetření byla mimořádná a že pokles poptávky po období šetření může být do značné míry způsoben jednoduše tím, že se trh pro tento výrobek navracel do původních normálních podmínek. Proto není jasné, zda lze celosvětový hospodářský útlum považovat za příčinu újmy, neboť z dostupných informací pouze vyplývá, že se úroveň spotřeby na trhu ES v období po období šetření navrátila na úroveň, která byla v minulosti považována za normální. To by rovněž naznačovalo, že právě díky existenci mimořádně vysoké spotřeby Společenství během posuzovaného období neutrpělo výrobní odvětví Společenství podstatnou újmu navzdory značnému podílu na trhu a výraznému cenovému podbízení ze strany čínského dumpingového dovozu. V každém případě 150. bod odůvodnění prozatímního nařízení nevylučuje, že by obecný hospodářský útlum mohl mít určitý podíl na nepříznivé situaci ve výrobním odvětví Společenství po období šetření. Nelze však tvrdit, že by výrobní odvětví Společenství bylo nepříznivě ovlivněno výhradně účinky obecné hospodářské krize a že dumpingový dovoz neměl žádný dopad, neboť je zřejmé, že dumpingový dovoz měl velmi značný podíl na trhu a výrazně se podbízel cenám výrobního odvětví Společenství. Tvrzení, že hospodářský útlum narušil příčinnou souvislost uvedenou ve 128. až 135. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, se tudíž zamítá a otázka, zda změněné hospodářské prostředí ve srovnání s obdobím šetření mohlo mít vliv na určení úrovně opatření, je řešena níže ve 104. bodě odůvodnění.

(92)

Tvrzení byla tudíž zamítnuta a 150. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

f)   Jiné činitele

(93)

Sdružení CISA podotklo, že někteří výrobci ve Společenství uzavřeli s odběrateli rámcové smlouvy o předem dohodnutých cenách, a ceny pro ně tudíž zůstaly vyrovnané. Zároveň prý uzavřeli obdobné dohody o pevně stanovených cenách s dodavateli železné rudy a dalších důležitých vstupních surovin, a nemohli tedy využít velmi prudkého poklesu nákladů, k němuž u těchto surovin dochází bezprostředně od konce období šetření.

(94)

Především se podotýká, že dohody s odběrateli o pevně stanovených cenách byly uzavřeny u malého počtu smluv a vzhledem k obdobím, na něž se vztahovaly, nelze mít za to, že by tyto dohody měly výrazné účinky Tento závěr byl potvrzen skutečností, že ceny výrobního odvětví Společenství rovněž výrazně vzrostly. Pokud jde o dohody o pevně stanovených cenách, které se týkají důležitých surovin, zdá se, že jde o praxi rozšířenou po celém světě, a tudíž by neměly výrobce ve Společenství ani zvýhodňovat, ani znevýhodňovat ve srovnání s jinými výrobci obdobného výrobku na světovém trhu. Proto nelze ani tyto dohody považovat za narušení příčinné souvislosti. Tvrzení zmíněná v 93. bodě odůvodnění se tudíž zamítají.

3.   Závěr o příčinné souvislosti

(95)

Jelikož nebyly k tomuto bodu vzneseny žádné další připomínky, 151. až 153. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

G.   ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ

1.   Zájem výrobního odvětví Společenství

(96)

Žadatel a řada výrobců ve Společenství znovu zopakovali, že existence antidumpingových opatření pro ně vzhledem k uplatňovanému dumpingu působícímu újmu představuje základní prvek, pokud mají nadále existovat jako fungující podniky. Jelikož nebyly vzneseny žádné další připomínky, 155. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

2.   Zájem ostatních výrobců ve Společenství

(97)

Jelikož nebyly k tomuto bodu vzneseny žádné konkrétní připomínky, 156. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

3.   Zájem dovozců ve Společenství, kteří nejsou ve spojení

(98)

Jeden uživatel dotčeného výrobku, který je zároveň dovozcem, poukázal na fakt, že v oznámení o zahájení řízení nebyly uvedeny kódy KN výrobku, který dováží, a že skutečnost, že se šetření vztahuje také na tyto typy výrobku, zjistil teprve po uložení prozatímních opatření. Prohlásil, že musel z tohoto důvodu zaplatit antidumpingová cla, s nimiž nepočítal. Tento dovozce byl informován, že oznámení o zahájení řízení obsahovalo jasný popis výrobku, který byl předmětem šetření, a že kódy KN byly v oznámení uvedeny pouze pro informaci. Správná celní klasifikace dotčeného výroku je samozřejmě jedním z prvků, které jsou předmětem šetření, a je tudíž zcela dobře možné, že se kódy KN zmíněné v prozatímním nařízení do určité míry liší od kódů KN uvedených v oznámení o zahájení řízení.

(99)

Jelikož nebyly k tomuto bodu vzneseny žádné další připomínky, 157. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

4.   Zájem uživatelů

(100)

Uživatel zmíněný výše v 98. bodě odůvodnění rovněž prohlásil, že pokud budou na dotčený výrobek uložena konečná opatření, vzniknou této společnosti závažné potíže s dodávkou, jelikož výrobci v ES nejsou ochotni jej dodávat. Toto tvrzení bylo prozkoumáno a bylo zjištěno, že potíže, jimž tato strana čelí při zajišťování dodávek výrobku od výrobců ve Společenství, se týkaly minulých období, kdy někteří výrobci ve Společenství v kontextu velmi vysoké poptávky na trhu nepovažovali dodávku velmi malého množství takových výrobků za ekonomicky výhodné. Avšak v obdobích normální poptávky na trhu by takovéto omezení mělo pominout, zejména vezmeme-li v úvahu, že jiní uživatelé či dovozci stejných typů výrobku mohou v důsledku uložených opatření úroveň poptávky po těchto výrobcích ve Společenství zvýšit. Na základě těchto úvah a rovněž skutečnosti, že dotčená použití představovala pouze velmi omezený zlomek celkové spotřeby dotčeného výrobku, je učiněn závěr, že dostupnost zdrojů dodávky by v případě dotčeného výrobku neměla představovat problém.

(101)

Další uživatel, který kupuje obdobný výrobek výhradně od výrobního odvětví Společenství, zopakoval, že uložení opatření podporuje. Žádní jiní uživatelé k prozatímním zjištěním připomínky neměli. Jelikož nebyly vzneseny žádné další připomínky, 158. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

5.   Závěr týkající se zájmu Společenství

(102)

Jelikož nebyly vzneseny žádné konkrétní připomínky, 159. bod odůvodnění prozatímního nařízení se potvrzuje.

H.   KONEČNÁ OPATŘENÍ

1.   Úroveň pro odstranění újmy

(103)

Žadatel a řada výrobců ve Společenství, kteří tvoří část výrobního odvětví Společenství, prohlásili, že 3 % ziskové rozpětí, které bylo prozatímně použito pro výpočet úrovně pro odstranění újmy uvedené ve 161. až 163. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, bylo příliš nízké, vezmeme-li v úvahu, že jde o odvětví se značnými nároky na kapitál a s vysokými pevnými náklady a že průměrné ziskové rozpětí dosažené výrobním odvětvím Společenství během posuzovaného období 3 % úroveň výrazně přesahovalo.

(104)

Uznává se, že obdobný výrobek vyžaduje výrobu s vysokými nároky na kapitál. Má se však za to, že vzhledem k současné situaci na trhu není možné jednoznačně posoudit, jaká bude míra využití kapacity v blízké budoucnosti a zejména v letech, kdy budou v platnosti daná opatření, čímž může být ovlivněno určení ziskového rozpětí, jehož by bylo na daném trhu obvykle dosaženo, pokud by nebyly uplatněny dumpingové postupy. Za těchto okolností a s ohledem na skutečnost, že je vždy možné, aby výrobní odvětví Společenství požádalo o přezkum opatření, pokud se okolnosti změní, byl učiněn závěr, že by umírněné 3 % ziskové rozpětí, které bylo stanoveno v prozatímní fázi a během předchozího šetření týkajícího se téhož výrobku, mělo být zachováno. Podotýká se však, že pokud se okolnosti na trhu výrazně změní, může být nutné toto 3 % ziskové rozpětí přezkoumat.

(105)

Byla použita metodika výpočtu úrovně pro odstranění újmy uvedená ve 164. a 165. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, s výhradou menší úpravy podle 41. bodu odůvodnění výše. Celostátní úroveň pro odstranění újmy byla vypočtena jako vážený průměr rozpětí újmy zjištěných pro nejreprezentativnější typy výrobků prodávané vyvážejícím výrobcem, jemuž nebylo přiznáno individuální zacházení.

(106)

Takto stanovená rozpětí újmy byla nižší než zjištěná dumpingová rozpětí.

2.   Konečná opatření

(107)

S ohledem na závěry, jichž bylo dosaženo v souvislosti s dumpingem, újmou, příčinnými souvislostmi a zájmem Společenství a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení se usuzuje, že by mělo být uloženo konečné antidumpingové clo na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, a to ve výši odpovídající nejnižší zjištěné hodnotě rozpětí dumpingu a újmy podle pravidla nižšího cla, jímž je ve všech případech rozpětí újmy.

(108)

Na základě výše uvedeného by měla být konečná cla uplatněna v této výši:

Vyvážející výrobce

Antidumpingové clo

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

17,7 %

Ostatní spolupracující společnosti

27,2 %

Všechny ostatní společnosti

39,2 %

(109)

Sazby antidumpingových cel pro jednotlivé společnosti uvedené v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění tohoto šetření. Odrážejí tedy stav týkající se těchto společností zjištěný během šetření. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla použitelného pro „všechny ostatní společnosti“) jsou proto použitelné výlučně na dovoz výrobků pocházejících z dotčené země a vyráběných uvedenými společnostmi, tedy konkrétními uvedenými právnickými osobami. Na dovážené výrobky vyrobené jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení spolu s názvem a adresou, včetně subjektů ve spojení se společnostmi konkrétně uvedenými, se tyto sazby nevztahují a tyto výrobky podléhají celní sazbě použitelné pro „všechny ostatní společnosti“.

(110)

Každou žádost o použití antidumpingové celní sazby pro jednotlivé společnosti (například poté, co se změnil název subjektu, nebo po vytvoření nových výrobních nebo obchodních subjektů) je třeba předložit Komisi (8) spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména pokud jde o jakékoli změny v činnostech společnosti spojených s výrobou, domácím prodejem a prodejem na vývoz, například v souvislosti se změnou názvu nebo změnou týkající se výrobních a obchodních subjektů. V případě potřeby bude poté nařízení příslušným způsobem změněno a bude aktualizován seznam společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

(111)

Všechny strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě byl pojat záměr doporučit uložení konečných antidumpingových cel. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, během níž mohly k těmto zveřejněným informacím vznést námitky. Připomínky stran byly patřičně zváženy, a kde to bylo na místě, byla zjištění odpovídajícím způsobem upravena.

(112)

V zájmu zajištění rovného zacházení mezi jakýmikoli novými vývozci a spolupracujícími společnostmi nezařazenými do vzorku, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, by mělo být stanoveno, že se na jakékoli nové vývozce bude vztahovat vážený průměr cla uloženého spolupracujícím společnostem nezařazeným do vzorku, neboť noví vývozci by jinak měli nárok na přezkum podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení vzhledem k tomu, že čl. 11 odst. 4 se nepoužije, pokud byl použit výběr vzorku.

3.   Závazky

(113)

Poté, co byly zveřejněny základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě byl pojat záměr doporučit uložení konečného antidumpingového cla, vyjádřila řada vyvážejících výrobců z ČLR, kteří nebyli zařazeni do vzorku, přání nabídnout cenový závazek podle čl. 8 odst. 1 základního nařízení. Přestože však byly vysvětleny všechny nezbytné podmínky, nebyla ve lhůtě stanovené pro tento účel v čl. 8 odst. 2 základního nařízení předložena žádná formální nabídka závazku, ani nebylo požádáno o prodloužení uvedené lhůty. Za těchto okolností není nutné dále se v tomto šetření otázkou závazků zabývat.

I.   KONEČNÝ VÝBĚR PROZATÍMNÍHO CLA

(114)

Jelikož je z šetření patrné, že na konci období šetření bezprostředně hrozila újma, jak je uvedeno ve 126. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, byl s ohledem na zjištění uvedená výše v 50. až 55. bodě odůvodnění, která potvrzují nepříznivý vývoj řady ukazatelů újmy po období šetření, a vzhledem k rozsahu zjištěného dumpingového rozpětí vyvozen závěr, že pokud by nebyla bývala uložena prozatímní opatření, byla by vznikla újma. Proto se považuje za nezbytné, aby byly s konečnou platností vybrány částky zajištěné v podobě prozatímního antidumpingového cla uloženého prozatímním nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli s vnějším průměrem kruhového průřezu nepřesahujícím 406,4 mm s hodnotou uhlíkového ekvivalentu (CEV) nepřesahující 0,86 podle vzorce a chemického rozboru (9) Světového svářečského institutu (IIW), kódů KN ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93 (10) (kódy TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 a 7304599320) a pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením, je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:

Společnost

Antidumpingové clo (v %)

Doplňkový kód TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ČLR

17,7

A949

Ostatní spolupracující společnosti uvedené v příloze

27,2

A950

Všechny ostatní společnosti

39,2

A999

3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Částky zajištěné v podobě prozatímního antidumpingového cla podle nařízení Komise (ES) č. 289/2009 o dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky se vybírají s konečnou platností, a to v sazbě prozatímního cla.

Článek 3

V případě, že jakýkoli nový vyvážející výrobce v Čínské lidové republice předloží Komisi dostačující důkazy, že

během období šetření (od 1. července 2007 do 30. června 2008) nevyvážel do Společenství výrobek popsaný v čl. 1 odst. 1,

není ve spojení se žádným vývozcem nebo výrobcem v Čínské lidové republice, na které se vztahují opatření uložená tímto nařízením,

skutečně vyvezl dotčený výrobek do Společenství po období šetření, na kterém jsou opatření založena, nebo přijal neodvolatelný smluvní závazek vyvézt významné množství do Společenství,

může Rada na návrh Komise a po konzultaci s poradním výborem prostou většinou změnit čl. 1 odst. 2 zařazením nového vyvážejícího výrobce na seznam spolupracujících společností nezařazených do vzorku, na něž se tudíž vztahuje vážená průměrná sazba cla ve výši 27,2 %.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2009.

Za Radu

předsedkyně

M. OLOFSSON


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 174, 9.7.2008, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 48.

(4)  Hodnota CEV se stanoví v souladu s technickou zprávou, 1967, IIW doc. IX-555-67, vydanou Světovým svářečským institutem (IIW).

(5)  Podle definice v nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 291, 31.10.2008, s. 1). Rozsah výrobku se určuje současně popisem výrobku v čl. 1 odst. 1 a popisem výrobku podle příslušných kódů KN.

(6)  Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 4.

(7)  Na základě srovnání jednotlivých průměrných objemů za měsíc.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, BELGIE.

(9)  Hodnota CEV se stanoví v souladu s technickou zprávou, 1967, IIW doc. IX-555-67, vydanou Světovým svářečským institutem (IIW).

(10)  Podle definice v nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 291, 31.10.2008, s. 1). Rozsah výrobku se určuje současně popisem výrobku v čl. 1 odst. 1 a popisem výrobku podle příslušných kódů KN.


PŘÍLOHA

Seznam spolupracujících výrobců uvedených v čl. 1 odst. 2 pod doplňkovým kódem TARIC A950

Název společnosti

Město

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd.

Chan-tan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Cheng-jang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Cheng-jang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Chuang-š’

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Čang-ťia-kang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Ťiang-jin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Ťiang-jin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Čcheng-tu

Shenyang Xinda Co., Ltd.

Šen-jang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Su-čou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tchien-ťin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wu-si

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wu-si

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

Wu-si

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd.

Čang-ťia-kang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Čang-ťia-kang


6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 927/2009

ze dne 5. října 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

109,3

ZZ

109,3

0805 50 10

AR

71,1

CL

103,4

TR

84,6

UY

88,0

ZA

70,3

ZZ

83,5

0806 10 10

BR

235,1

EG

159,5

TR

94,4

US

152,0

ZZ

160,3

0808 10 80

BR

63,5

CL

85,7

NZ

44,5

US

80,9

ZA

66,2

ZZ

68,2

0808 20 50

AR

82,8

CN

51,8

TR

97,2

ZA

79,8

ZZ

77,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 928/2009

ze dne 5. října 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2009/2010 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 877/2009 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 918/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/2010 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 6. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 259, 2.10.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 6. října 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/40


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/107/ES

ze dne 16. září 2009,

kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice 98/8/ES (3) stanoví přechodné období deseti let ode dne 14. května 2000, tedy ode dne vstupu uvedené směrnice v platnost, během kterého mohou členské státy nadále používat svá vnitrostátní pravidla nebo praxi uvádění biocidních přípravků na trh, a zejména mohou povolovat uvedení na trh biocidních přípravků obsahujících účinné látky, které nejsou zařazeny na pozitivní seznam v uvedené směrnici, tedy v jejích přílohách I, IA nebo IB.

(2)

Ustanovení čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES stanoví desetiletý pracovní program začínající rovněž ode dne 14. května 2000, během kterého mají být všechny účinné látky obsažené v biocidních přípravcích, které byly na trhu před tímto dnem, systematicky přezkoumány, a pokud se zjistí, že jsou přijatelné z hlediska zdraví lidí, zvířat a životního prostředí, mají být zařazeny na pozitivní seznam v uvedené směrnici.

(3)

Ustanovení čl. 12 odst. 1 písm. c) bodu i) a odst. 2 písm. c) bodu i) směrnice 98/8/ES upravují ochranu všech informací předaných pro její účely po dobu deseti let rovněž ode dne 14. května 2000, pokud nebylo v konkrétním členském státě poskytnuto období kratší; v tom případě platí na jeho území toto kratší období. Tato ochrana se týká pouze informací předaných na podporu zařazení účinných látek používaných v biocidních přípravcích, které byly na trhu před dnem vstupu směrnice 98/8/ES v platnost („stávající“ účinné látky), na pozitivní seznam ve směrnici 98/8/ES.

(4)

Jakmile byla stávající účinná látka vyhodnocena a zařazena na pozitivní seznam ve směrnici 98/8/ES, trh s touto látkou se považuje za harmonizovaný a přechodná pravidla pro uvádění přípravků obsahujících tuto účinnou látku na trh jsou nahrazena ustanoveními uvedené směrnice.

(5)

V souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES předložila Komise zprávu o pokroku dosaženém v desetiletém pracovním programu dva roky před jeho dokončením. Na základě závěrů této zprávy se očekává, že přezkum značného počtu účinných látek nebude dokončen do dne 14. května 2010. Dále i pro účinné látky, pro které je rozhodnutí o jejich zařazení na pozitivní seznam směrnice 98/8/ES přijato do 14. května 2010, je nutné dostatečné období, aby mohly členské státy provést příslušné předpisy a udělit, zrušit nebo upravit schválení příslušných přípravků, aby byla dodržena harmonizovaná ustanovení směrnice 98/8/ES. Existuje vážné nebezpečí, že na konci přechodného období dne 14. května 2010 již vnitrostátní předpisy nebudou použitelné a příslušné harmonizované předpisy ještě nebudou přijaty. Proto se považuje za nezbytné prodloužit desetiletý pracovní program, aby bylo možno dokončit přezkum všech účinných látek oznámených k hodnocení.

(6)

Také je nutné, aby konec programu přezkoumání splýval s koncem přechodného období tak, aby se uvádění biocidních přípravků na trh řídilo vnitrostátními systémy nebo praxí, dokud nebude připraveno jejich nahrazení harmonizovanými předpisy.

(7)

Z důvodů soudržnosti a s cílem zabránit ztrátě ochrany údajů, dokud hodnocení některých účinných látek probíhá, by rovněž ochrana všech údajů předložených pro účely směrnice 98/8/ES měla být prodloužena tak, aby splývala s koncem programu přezkoumání.

(8)

Navrhované prodloužení programu přezkoumání nemusí být dostatečné pro dokončení hodnocení řady účinných látek. Na druhé straně by ovšem významně delší prodloužení mohlo nepříznivě ovlivnit zvyšování úsilí o včasné dokončení programu přezkoumání. Žádné prodloužení programu přezkoumání a příslušné přechodné období pro veškeré zbývající účinné látky po 14. květnu 2014 by nemělo být delší než dva roky a mělo by se použít jen v případě, že je zřejmé, že právní předpis, který má nahradit směrnici 98/8/ES, nevstoupí v platnost do 14. května 2014.

(9)

Opatření nezbytná k provedení směrnice 98/8/ES by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(10)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k prodloužení doby přezkoumání a příslušného přechodného období pro veškeré zbývající účinné látky až o dva roky. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/8/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(11)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (5) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejlépe patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 98/8/ES se mění takto:

1)

Článek 12 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

do 14. května 2014, pokud se jedná o všechny informace předložené pro účely této směrnice, s výjimkou případu, kdy jsou takové informace již chráněny podle stávajících vnitrostátních předpisů týkajících se biocidních přípravků. V takových případech jsou informace v daném členském státě i nadále chráněny podle vnitrostátních předpisů do uplynutí zbývající lhůty pro ochranu údajů, nejdéle však do 14. května 2014 nebo případně do dne, do kterého se v souladu s čl. 16 odst. 2 prodlouží přechodné období uvedené v čl. 16 odst. 1;“;

b)

v odst. 2 písm. c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

do 14. května 2014, pokud se jedná o všechny informace předložené pro účely této směrnice, s výjimkou případu, kdy jsou údaje již chráněny podle stávajících vnitrostátních předpisů týkajících se biocidních přípravků; v tomto případě jsou takové údaje chráněny v daném členském státě do uplynutí zbývající lhůty pro ochranu údajů stanovené podle uvedených vnitrostátních předpisů, nejdéle však do 14. května 2014 nebo případně do dne, do kterého se v souladu s čl. 16 odst. 2 prodlouží přechodné období uvedené v čl. 16 odst. 1;“.

2)

Článek 16 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 4 a aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto článku, může členský stát do 14. května 2014 pokračovat v používání svého současného systému nebo praxe uvádění biocidních přípravků na trh. Pokud rozhodnutí, kterým se zahrnuje některá účinná látka do přílohy I nebo IA, stanoví pro soulad s čl. 16 odst. 3 pozdější den než 14. květen 2014, uplatňuje se tato odchylka u přípravků obsahujících tuto účinnou látku i nadále do dne stanoveného v uvedeném rozhodnutí. Členský stát může podle svých vnitrostátních předpisů zejména povolit uvedení biocidního přípravku obsahujícího účinné látky neuvedené pro tento typ přípravku v příloze I nebo IA na trh na svém území. Takové účinné látky musí být na trhu ke dni uvedenému v čl. 34 odst. 1 jako účinné látky biocidních přípravků pro jiné účely, než jsou účely definované v čl. 2 odst. 2 písm. c) a d).“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„2.   Po přijetí této směrnice zahájí Komise čtrnáctiletý pracovní program systematického přezkoumání všech účinných látek, které jsou již na trhu ke dni uvedenému v čl. 34 odst. 1 jako účinné látky biocidních přípravků pro jiné účely, než jsou účely definované v čl. 2 odst. 2 písm. c) a d). Nařízeními se upraví vytyčení a provádění programu včetně stanovení priorit pro hodnocení různých účinných látek a harmonogramu. Tato nařízení, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4. Do dvou let před dokončením pracovního programu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém v rámci tohoto programu. V závislosti na závěrech zprávy může být rozhodnuto o prodloužení přechodného období uvedeného v odstavci 1 a čtrnáctiletého období pracovního programu o období nejvýše dvou let. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 4.“;

ii)

v druhém pododstavci se slova „Během tohoto desetiletého období“ nahrazují slovy „Během tohoto čtrnáctiletého období“.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 14. května 2010. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. C 182, 4.8.2009, s. 75.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. července 2009.

(3)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/43


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. září 2009,

kterým se prodlužuje období uplatňování opatření uvedených v rozhodnutí 2007/641/ES o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci

(2009/735/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) (dále jen „Dohoda o partnerství AKT-ES“), a zejména na článek 96 této dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států zasedajících v Radě o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (3), a zejména na článek 3 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (4) (dále jen „nástroj pro rozvojovou spolupráci“), a zejména na článek 37 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podstatné prvky uvedené v článku 9 Dohody o partnerství AKT-ES byly porušeny.

(2)

Hodnoty uvedené v článku 3 nástroje pro rozvojovou spolupráci byly porušeny.

(3)

Dne 18. dubna 2007 byly podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci zahájeny formální konzultace se státy AKT a Fidžijskou republikou, během kterých se fidžijské orgány zavázaly splnit konkrétní závazky k nápravě problémů vytýkaných Evropskou unií.

(4)

Byly přijaty určité podstatné iniciativy ohledně některých závazků uvedených v 3. bodu odůvodnění; avšak nejen že dosud nebyly splněny důležité závazky týkající se podstatných prvků Dohody o partnerství AKT-ES a finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, ale naopak v poslední době došlo k významnému regresivnímu vývoji v řadě klíčových závazků, jako je například zrušení ústavy nebo další značné odložení konání voleb.

(5)

Rozhodnutí 2007/641/ES (5) pozbude platnosti dnem 1. října 2009.

(6)

Je proto vhodné prodloužit platnost rozhodnutí 2007/641/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/641/ES se mění takto:

1)

V článku 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Je použitelné do dne 31. března 2010. Je pravidelně přezkoumáváno nejméně jednou za šest měsíců nebo neprodleně, bude-li to odůvodněno novým vývojem ve Fidžijské republice nebo pokud nové oficiální konzultace se zeměmi AKT a Fidžijskou republikou povedou ke specifickým závazkům.“

2)

Příloha se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. září 2009.

Za Radu

předsedkyně

M. OLOFSSON


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.

(5)  Úř. věst. L 260, 5.10.2007, s. 15.


PŘÍLOHA

Jeho Excelence Ratu Epeli Nailatikau

úřadující prezident Fidžijské republiky

Suva

Fidžijská republika

Vaše Excelence,

Evropská unie přikládá velký význam ustanovením článku 9 Dohody z Cotonou a článku 3 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci. Dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, na kterých spočívá partnerství AKT-ES, jsou podstatnými prvky Dohody z Cotonou, a tudíž základem našich vztahů.

Dne 11. prosince 2006 Rada Evropské unie odsoudila vojenský převrat na Fidži.

Podle článku 96 Dohody z Cotonou a s ohledem na skutečnost, že vojenský převrat z 5. prosince 2006 představoval porušení základních prvků uvedených v článku 9 této dohody, vyzvala Evropská unie (EU) Fidži ke konzultacím s cílem, jak to stanoví dohoda, posoudit důkladně situaci a popřípadě ji napravit.

Formální část těchto konzultací byla zahájena v Bruselu dne 18. dubna 2007. Evropská unie byla potěšena, že prozatímní vláda tehdy potvrdila řadu klíčových závazků ohledně lidských práv a základních svobod, dodržování demokratických zásad a právního státu, jak je uvedeno níže, a navrhla pozitivní kroky k jejich splnění.

Žel, od té doby došlo k řadě událostí regresivním směrem, zvláště v dubnu 2009, což ve svém důsledku znamená, že Fidži nyní porušuje mnoho svých závazků. Týká se to jmenovitě zrušení ústavy, značného odložení konání parlamentních voleb a porušování lidských práv. I když se provedení závazků velice zpozdilo, většina těchto závazků má stále velký význam pro současnou situaci na Fidži, a proto jsou připojeny k tomuto dopisu. Jelikož se Fidži rozhodlo samo porušit řadu klíčových závazků, vedlo to ke snížení finančních prostředků na rozvoj určených pro Fidži.

V duchu partnerství, které je podstatou Dohody z Cotonou, však EU vyjadřuje svoji připravenost zahájit nové oficiální konzultace, jakmile budou odůvodněné vyhlídky na jejich pozitivní závěr. Prozatímní předseda vlády předložil nedávno plán reforem a voleb. EU je připravena zahájit dialog o tomto plánu a posoudit, zda by mohl posloužit za základ nových konzultací. EU tudíž rozhodla prodloužit platnost stávajících vhodných opatření vůči Fidži s cílem otevřít dveře pro nové konzultace. Některá vhodná opatření sice už zastarala, ale bylo rozhodnuto, že místo jejich jednostranné aktualizace dá EU přednost dalšímu prozkoumání možností nových konzultací s Fidži. Proto je zvlášť důležité, aby se prozatímní vláda zavázala k širokému vnitropolitickému dialogu a k pružnému postoji, pokud jde o časový rámec připravovaného plánu. EU se ve svých postojích řídí a vždy bude řídit základními prvky revidované Dohody z Cotonou a jejími základními zásadami, jmenovitě ústřední úlohou dialogu a plněním vzájemných závazků, ale současně chceme zdůraznit, že na straně EU nejsou žádné předem dohodnuté závěry ohledně výsledků budoucích konzultací.

Pokud budou výsledkem nových konzultací zásadní závazky ze strany Fidži, EU se zavazuje, že tato vhodná opatření brzy a pozitivním směrem přezkoumá. Naopak, pokud se situace na Fidži nezlepší, bude nepochybně následovat další snížení finančních prostředků na rozvoj určených pro Fidži.

Do doby, než se uskuteční nové konzultace, EU vyzývá Fidži, aby pokračovalo a dále zintenzivnilo široký politický dialog.

Vhodná opatření jsou:

humanitární pomoc, jakož i přímá podpora občanské společnosti mohou pokračovat,

činnosti současné nebo připravované spolupráce, zejména podle 8. a 9. evropského rozvojového fondu (dále jen „ERF“), mohou pokračovat,

závěrečný přezkum 9. ERF může být proveden,

činnosti spolupráce, které by mohly přispět k návratu demokracie a zlepšit veřejnou správu, mohou být vykonávány kromě velmi výjimečných případů,

může pokračovat provádění opatření pro rok 2006, která doprovázejí reformu v oblasti cukru. Fidži podepsalo finanční dohodu na technické úrovni dne 19. června 2007. Je třeba poznamenat, že finanční dohoda obsahuje doložku o pozastavení,

schválení zprávy nezávislých volebních odborníků Fóra tichomořských ostrovů ze dne 7. června 2007 prozatímní vládou dne 19. června 2007 je v souladu se závazkem č. 1, který byl dohodnut dne 18. dubna 2007 mezi prozatímní vládou a EU. V důsledku toho může pokračovat příprava a případně i dojít k podepsání víceletého informativního programu pro opatření pro roky 2008–2010, jenž doprovází reformu v oblasti cukru,

finalizace, podepsání na technické úrovni a provedení strategického dokumentu Fidži a národního orientačního programu pro 10. ERF s orientačním finančním krytím, jakož i případné přidělení pobídkové tranše až do výše 25 % této částky bude podmíněno dodržováním přijatých závazků v oblasti lidských práv a právního státu; zejména tím, že prozatímní vláda bude dodržovat ústavu, že bude plně dodržována nezávislost soudní moci, že bude co nejrychleji zrušeno nařízení o výjimečném stavu, jenž byl opětovně zaveden dne 6. září 2007, že všechna údajná porušení lidských práv budou vyšetřována a bude o nich jednáno v souladu s různými řízeními a fóry podle právních předpisů Fidžijské republiky a že prozatímní vláda vyvine veškeré úsilí, aby zabránila bezpečnostním složkám pronášet prohlášení, která mají zastrašovat,

příděly v oblasti cukru pro rok 2007 se rovnají nule,

příděly v oblasti cukru pro rok 2008 budou záviset na tom, zda budou k dispozici důkazy o důvěryhodné a včasné přípravě voleb v souladu s dohodnutými závazky; zejména pokud jde o sčítání lidu, úpravu hranic volebních obvodů a reformu volebního systému v souladu s ústavou, že budou učiněna opatření, aby bylo v souladu s ústavou zajištěno fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007,

příděly v oblasti cukru pro rok 2009 budou záviset na tom, zda bude ustavena legitimní vláda,

příděly v oblasti cukru pro rok 2010 budou záviset na dosaženém pokroku při provádění přídělů pro rok 2009 a na pokračování demokratického procesu,

pro přípravu a plnění klíčových závazků, zejména pro podporu přípravy a konání voleb, lze uvažovat o další podpoře, která překračuje podporu popsanou v tomto dopise,

regionální spolupráce a účast Fidži na ní zůstává nedotčena,

spolupráce s Evropskou investiční bankou a Střediskem pro rozvoj podnikání může pokračovat s podmínkou včasného splnění přijatých závazků.

Kontrola závazků bude v souladu se závazky o sledování probíhat prostřednictvím pravidelného dialogu, spolupráce s misemi a podávání zpráv, jak je uvedeno v příloze.

Evropská unie navíc očekává, že Fidži bude plně spolupracovat s Fórem tichomořských ostrovů ohledně provádění doporučení skupiny významných osobností (Eminent Persons’ Group), jak bylo potvrzeno fórem ministrů zahraničních věcí na schůzce ve Vanuatu dne 16. března 2007.

Evropská unie bude nadále pečlivě sledovat situaci na Fidži. Podle článku 8 Dohody z Cotonou bude veden s Fidži prohloubený politický dialog, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv, obnova demokracie a právního státu, a to tak dlouho, dokud obě strany neusoudí, že posílený charakter tohoto dialogu dosáhl uvedeného cíle.

Evropská unie si vyhrazuje právo upravit vhodná opatření, pokud dojde ke zpomalení, rozpadu nebo opačnému vývoji při plnění závazků přijatých prozatímní vládou.

Evropská unie zdůrazňuje, že výsady Fidži v rámci jeho spolupráce s EU závisí na dodržování podstatných prvků Dohody z Cotonou a hodnot uvedených ve finančním nástroji pro rozvojovou pomoc. Pro dokázání Evropské unii, že prozatímní vláda je plně připravena ke kontrole přijatých závazků, je zásadní, aby byl při jejich plnění učiněn včasný a podstatný pokrok.

S úctou,

V Bruselu dne

Za Komisi

Za Radu

Příloha přílohy

ZÁVAZKY DOHODNUTÉ S FIDŽIJSKOU REPUBLIKOU

A.   Dodržování demokratických zásad

Závazek č. 1

Budou se konat svobodné a spravedlivé parlamentní volby do 24 měsíců od 1. března 2007 podle závěrů hodnocení, které provedou nezávislí pozorovatelé jmenovaní sekretariátem Fóra tichomořských ostrovů. Jednotlivé kroky směrem k samotnému konání voleb budou společně sledovány a v případě nutnosti na základě společně dohodnutých parametrů upravovány a revidovány. Z toho zejména vyplývá, že:

do 30. června 2007 prozatímní vláda přijme harmonogram plnění jednotlivých kroků, které se musí učinit při přípravě nových parlamentních voleb,

plán určí časový horizont pro uskutečnění sčítání lidu, úpravu volebních hranic a reformu volebního systému,

vymezení hranic volebních obvodů a reforma volebního systému proběhne v souladu s ústavou,

budou učiněna opatření, aby bylo v souladu s ústavou zajištěno fungování volební kanceláře včetně jmenování osoby dohlížející na průběh voleb do dne 30. září 2007,

jmenování viceprezidenta proběhne v souladu s ústavou.

Závazek č. 2

Při přijímání hlavních legislativních, daňových a dalších politických iniciativ a změn prozatímní vláda zohlední konzultace se subjekty občanské společnosti a se všemi dalšími relevantními zúčastněnými osobami.

B.   Právní stát

Závazek č. 1

Prozatímní vláda vyvine veškeré úsilí, aby zabránila bezpečnostním složkám pronášet prohlášení, která mají zastrašovat.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda potvrdí ústavu z roku 1997 a zaručí běžné a nezávislé fungování ústavních institucí, jako např. Fidžijského výboru pro lidská práva, Komise pro veřejnou službu a Komise pro ústavní kancelář. Podstatná nezávislost Velké rady náčelníků a její fungování bude zachována.

Závazek č. 3

Nezávislost soudní moci bude plně respektována, aby mohla rozhodovat svobodně a její rozhodnutí byla závazná pro všechny zúčastněné strany, a zejména:

se prozatímní vláda zavazuje, že tribunál podle čl. 138 odst. 3 ústavy bude jmenován do 15. července 2007,

jmenování nebo odvolání soudců bude nadále prováděno pouze v souladu s ustanoveními ústavy a podle procesních pravidel,

na žádné úrovni se neobjeví v jakékoliv formě zásahy armády, policie nebo prozatímní vlády do soudních řízení, což zahrnuje i plné dodržování výsad advokátní profese.

Závazek č. 4

Veškerá trestní řízení o korupci budou vedena řádnými soudními postupy a všechny orgány případně zřízené pro vyšetřování údajných případů korupce budou jednat v ústavním rámci.

C.   Lidská práva a základní svobody

Závazek č. 1

Prozatímní vláda podnikne veškeré možné kroky, aby se usnadnilo vyšetřování a jednání o všech údajných porušeních lidských práv v souladu s různými řízeními a fóry podle právních předpisů Fidžijské republiky.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda zamýšlí zrušit nařízení o výjimečném stavu v květnu 2007 pod podmínkou, že nebude existovat ohrožení národní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda je odhodlána zajistit, aby Fidžijský výbor pro lidská práva vykonával činnost zcela nezávisle a v souladu s ústavou.

Závazek č. 4

Svoboda projevu a svoboda médií v jejich jakékoliv formě jsou plně respektovány, jak je stanoveno ústavou.

D.   Závazky ke kontrole

Závazek č. 1

Prozatímní vláda se zavazuje udržovat pravidelný dialog, aby bylo umožněno ověřit dosažený pokrok, a uděluje orgánům a zástupcům EU a ES plný přístup k informacím o všech záležitostech, které se týkají lidských práv, obnovení demokracie a právního státu mírovými způsoby na Fidži.

Závazek č. 2

Prozatímní vláda se zavazuje plně spolupracovat s případnými misemi EU a ES za účelem hodnocení a sledování vývoje.

Závazek č. 3

Prozatímní vláda bude zasílat zprávu o pokroku každé tři měsíce počínaje dnem 30. června 2007 ohledně základních prvků Dohody z Cotonou a závazků.

Je třeba poznamenat, že některé otázky lze účinně řešit pouze pragmatickým přístupem, který uznává současnou realitu a zaměřuje se na budoucnost.


Komise

6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. října 2009,

kterým se přijímá závazek nabídnutý v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících mimo jiné z Brazílie

(2009/736/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Nařízením (ES) č. 287/2009 (2) uložila Komise prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Společenství.

(2)

Po uložení prozatímních antidumpingových opatření Komise pokračovala v šetření dumpingu, újmy a zájmu Společenství. Prozatímní zjištění o dumpingu působícím újmu v souvislosti s tímto dovozem byla šetřením potvrzena.

(3)

Konečná zjištění a závěry šetření jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (3).

B.   ZÁVAZEK

(4)

Po přijetí prozatímních antidumpingových opatření nabídl jediný spolupracující vyvážející výrobce v Brazílii, společnost Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), cenový závazek v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení. V tomto závazku společnost CBA nabídla, že bude dotčený výrobek prodávat za cenu, která odstraní poškozující účinky dumpingu, jež byly během šetření zjištěny, nebo vyšší. Aby se omezilo riziko obcházení, nabídla společnost CBA jednu minimální dovozní cenu pro všechny různé typy výrobků.

(5)

Nabídka rovněž stanovila indexaci minimální dovozní ceny vzhledem k tomu, že cena dotčeného výrobku je přímo spojena s cenou hlavní suroviny, surového hliníku, který je světově obchodovanou komoditou s referenční cenou zveřejněnou na londýnské burze kovů (dále jen „LME“).

(6)

Nabídka minimální dovozní ceny od uvedené společnosti byla založena na ceně nepůsobící újmu stanovené pro období šetření na základě prodejních cen výrobního odvětví Společenství.

(7)

Nabídka závazku společnosti CBA rovněž obsahovala ustanovení toho, že veškerý prodej společnosti CBA bude uskutečňován přímo prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství a že společnost CBA nebude prodávat jiné výrobky než ty, na něž se vztahuje zmíněný závazek, odběratelům kupujícím výrobky, na něž se vztahuje zmíněný závazek.

(8)

Společnost CBA rovněž souhlasila s tím, že bude poskytovat Komisi pravidelné a podrobné informace týkající se jejího vývozu do Společenství, což Komisi umožní účinně sledovat dodržování tohoto závazku.

C.   PŘIPOMÍNKY STRAN A PŘIJETÍ ZÁVAZKU

(9)

Výrobní odvětví Společenství uvedlo, že závazek z Brazílie může být přijatelný za určitých podmínek, včetně použití umělého směnného kurzu pro směnu USD na EUR a množstevního stropu. Oba tyto argumenty týkající se brazilského závazku musí být zamítnuty z následujících důvodů. Pokud jde o tvrzení, že by měl být používán umělý směný kurz, je třeba uvést, že se cena LME bude přepočítávat z USD na EUR s použitím měsíčně zveřejňovaného směnného kurzu, a že částka v EUR je tedy ovlivňována kolísáním směnného kurzu, což se děje na vlastní riziko uvedené společnosti. Pokud jde o druhý argument, nevidí Komise v tomto případě význam množstevního stropu vzhledem k velice konkurenčnímu trhu dotčeného výrobku v Evropském společenství a také vzhledem ke skutečnosti, že během období šetření nebyly předloženy nebo zjištěny žádné důkazy o nezbytnosti tohoto prvku. V souvislosti s touto nabídkou závazku nebyly předloženy žádné další připomínky.

(10)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je závazek nabízený společností CBA přijatelný.

(11)

Aby Komise mohla účinně sledovat, zda společnost závazek plní, je osvobození od antidumpingového cla při předložení žádosti o propuštění do volného oběhu příslušným celním orgánům podmíněno i) předložením zakázkové faktury obsahující alespoň údaje uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 925/2009, ii) skutečností, že dovážené zboží je vyráběno uvedenou společností a dodáváno a fakturováno přímo uvedenou společností prvnímu nezávislému odběrateli ve Společenství, a iii) skutečností, že zboží deklarované a předložené celním orgánům přesně odpovídá popisu uvedenému v závazkové faktuře. Pokud tento typ faktury není předložen nebo pokud se faktura nevztahuje na výrobek předložený celním orgánům, bude splatná příslušná sazba antidumpingového cla.

(12)

S cílem zajistit dodržování závazku byli dovozci výše uvedeným nařízením Rady informováni o tom, že nedodržení podmínek uvedených v daném nařízení nebo zrušení přijetí závazku ze strany Komise může u příslušných transakcí vést ke vzniku celního dluhu.

(13)

V případě porušení nebo odvolání závazku nebo v případě zrušení přijetí závazku ze strany Komise se podle čl. 8 odst. 9 základního nařízení automaticky použije antidumpingové clo uložené podle čl. 9 odst. 4 základního nařízení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přijímá se závazek nabídnutý níže uvedeným vyvážejícím výrobcem v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky.

Země

Společnost

Doplňkový kód Taric

Brazílie

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. října 2009.

Za Komisi

Catherine ASHTON

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 17.

(3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/52


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. října 2009,

kterým se zastavuje přezkumné řízení týkající se opatření uložených Uruguayskou východní republikou, jež mají dopad na dovoz a prodej whisky v Uruguayi

(2009/737/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   VÝCHODISKO ŘÍZENÍ

(1)

Dne 2. září 2004 podalo sdružení Scotch Whisky Association (SWA) stížnost podle článku 4 nařízení (ES) č. 3286/94 (dále jen „nařízení“) jménem svých členů představujících odvětví zabývající se skotskou whisky.

(2)

Žadatel uvedl, že prodeji skotské whisky Společenstvím v Uruguayské východní republice bránila řada překážek obchodu ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení. Všechny údajné překážky obchodu byly přímo spojeny se spotřebními daněmi IMESI v Uruguayi (IMESI - Impuesto Especifico Interno) a spočívaly v/ve:

a)

vyloučení whisky zrající tři roky a déle z nejnižší kategorie zdanění;

b)

nedostatečné transparentnosti a předvídatelnosti systému IMESI;

c)

požadavku připojit na dováženou whisky pruhové kolky;

d)

požadavku platit dovozní daně předem.

(3)

Žadatel také uvedl, že uvedené praktiky mají nepříznivé účinky na obchod ve smyslu čl. 2 odst. 4 nařízení.

(4)

Komise proto po konzultaci s poradním výborem zřízeným podle nařízení rozhodla, že existují dostatečné důkazy pro zahájení přezkumného řízení za účelem zvážení náležitých právních a faktických záležitostí. Proto bylo dne 23. října 2004 (2) zahájeno přezkumné řízení.

B.   ZJIŠTĚNÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ

(5)

Během šetření vyjádřily uruguayské orgány ochotu prozkoumat možnosti oboustranně uspokojivého řešení. Útvary Komise souhlasily s diskusí o možných způsobech řešení problémů, jež byly uvedeny ve stížnosti. Na základě diskuse uruguayské orgány navrhly vyřešit případ na základě těchto prvků:

a)

v reakci na první zmíněnou praktiku uruguayských orgánů spočívající ve vyloučení whisky zrající déle než tři roky (přičemž předpisy EU požadují, aby whisky zrála nejméně 3 roky) z nejnižší kategorie zdanění navrhla Uruguay tyto požadavky stáhnout s účinností od 1. července 2005;

b)

pokud jde o diskriminační požadavek připojovat na lahve dovážené whisky pruhové kolky, rozhodla se Uruguay změnit své předpisy ke 30. červnu 2005 se vstupem v platnost do 90 dní;

c)

za třetí SWA uvedlo, že vnitřní uruguayská daňová ustanovení pro lihoviny porušují dohodu GATT, neboť nejsou spravována jednotným, nestranným a rozumným způsobem. Uruguayské orgány navrhly podpořit změnu struktury spotřební daně IMESI „tak, aby bylo dosaženo jejího souladu s většinou obvyklých daňových systémů na mezinárodní úrovni“ do roku 2006;

d)

pokud jde o čtvrtý aspekt, tj. požadavek platit dovozní daň ve výši 80 % celní hodnoty zboží předem, dohodli jsme se, že by Uruguay mohla zachovat svůj systém plateb daní IMESI předem, aby se předešlo případům daňových úniků.

C.   VÝVOJ PO SKONČENÍ ŠETŘENÍ

(6)

První dva kroky plánované uruguayskými orgány byly provedeny v dohodnutých lhůtách, avšak změna struktury IMESI byla provedena později, až v roce 2007, kdy Uruguay vyhláškou č. 520/2007 ze dne 27. prosince 2007 zavedla nové právní předpisy ohledně spotřebních daní.

(7)

Na začátku roku 2008 Komise požádala Uruguay o několik vysvětlení ohledně revizí struktury specifické vnitřní daně. Tato vysvětlení byla předložena v květnu 2009. Uruguayská vláda v nich potvrdila, že uruguayský systém funguje v souladu s příslušnými povinnostmi WTO a závazky Uruguaye, pokud jde o řešení této věci.

D.   ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

(8)

S ohledem na výše uvedenou analýzu se má za to, že přezkumné řízení vedlo k uspokojivé situaci, pokud jde o překážky obchodu, jež byly uvedeny ve stížnosti podané SWA. Přezkumné řízení by se proto mělo zastavit v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím byla konzultována s poradním výborem,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Přezkumné řízení týkající se opatření uložených Uruguayskou východní republikou, jež mají dopad na dovoz a prodej whisky v Uruguayi, se zastavuje.

V Bruselu dne 5. října 2009.

Za Komisi

Catherine ASHTON

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.

(2)  Úř. věst. C 261, 23.10.2004, s. 3.


6.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 262/54


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. října 2009,

kterým se zrušuje směrnice 2009/124/ES, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.

(oznámeno pod číslem K(2009) 7705)

(Text s významem pro EHP)

(2009/738/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1), a zejména na článek 5a uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (2), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 8 směrnice 2002/32/ES stanoví, že opatření upravující přílohu I uvedené směrnice mají za účel změnit jiné než podstatné prvky uvedené směrnice, a proto se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice.

(2)

Článek 5a rozhodnutí 1999/468/ES stanoví, že návrh opatření se předloží Evropskému parlamentu a Radě ke kontrole a že lhůta pro kontrolu činí tři měsíce ode dne, kdy jim byl návrh předložen.

(3)

Předloha směrnice Komise, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L., byla předložena Evropskému parlamentu a Radě dne 28. července 2009.

(4)

Směrnice Komise 2009/124/ES ze dne 25. září 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (3), byla omylem přijata ještě před uplynutím lhůty pro kontrolu.

(5)

Směrnice 2009/124/ES by proto měla být neprodleně zrušena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Směrnice 2009/124/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. října 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 100.