ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.227.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 227

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
29. srpna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 788/2009 ze dne 28. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 789/2009 ze dne 28. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí ( 1 )

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/624/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie a Mauricia v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 6385)  ( 1 )

7

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2009/625/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 20. srpna 2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 788/2009

ze dne 28. srpna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. srpna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

39,9

XS

37,6

ZZ

38,8

0707 00 05

MK

33,2

TR

102,1

ZZ

67,7

0709 90 70

TR

107,2

ZZ

107,2

0805 50 10

AR

107,8

BR

122,7

UY

124,1

ZA

68,4

ZZ

105,8

0806 10 10

EG

155,8

TR

105,3

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

101,6

BR

78,0

CL

82,5

CN

67,1

NZ

81,6

US

95,4

UY

42,1

ZA

80,5

ZZ

78,6

0808 20 50

AR

145,7

TR

125,3

ZA

88,8

ZZ

119,9

0809 30

TR

124,6

ZZ

124,6

0809 40 05

IL

93,9

ZZ

93,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 789/2009

ze dne 28. srpna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. c), články 11 a 12 a čl. 19 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (2), stanoví pravidla týkající se přesunů těchto zvířat do a z uzavřených pásem v souvislosti s katarální horečkou ovcí. Stanoví rovněž podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů těchto zvířat a jejich spermatu, vajíček a embryí stanoveného směrnicí 2000/75/ES. Tyto podmínky zahrnují ochranu těchto zvířat před napadením vektory.

(2)

S cílem umožnit větší flexibilitu při koncepci programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí, které jsou zavedeny v členských státech, a zvláště pokud jde o vymezení „oblastí s nižším rizikem“, mohou být vytvořeny alternativní strategie dozoru s použitím ověřovacích zvířat, které však poskytují stejnou úroveň záruk, co se týče prokázání nepřítomnosti výskytu viru. Sérologické/virologické prohlídky též mohou zahrnovat testování vzorků, které se odebírají pro jiné účely, např. vzorky z jatek nebo z nebaleného mléka.

(3)

Ze zkušeností vyplývá, že uplatňování požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 1266/2007, jejichž cílem je zabránit vystavení zvířat vektorům, může být obtížné. Za určitých podmínek však lze v zařízeních, jako jsou např. inseminační centra nebo karanténní stanice, vystavení zvířat vektorům zabránit. Ochrana proti napadení vektory by neměla záviset výhradně na použití insekticidů a/nebo repelentů, ale měla by zahrnovat i požadavek, aby byla zvířata držena uvnitř zařízení zabezpečeného před vektory, ve kterém jsou uplatňována další opatření, zvláště kombinace vhodných fyzických bariér a chemických ošetření (insekticidy a/nebo repelenty), ve snaze zabránit kontaktu mezi zvířaty a vektory. Nepřítomnost vektorů lze ověřit pomocí pastí pro odchyt vektorů, instalovaných uvnitř těchto zařízení.

(4)

Stanovisko Vědecké komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o riziku přenosu katarální horečky ovcí při tranzitu zvířat, přijaté dne 11. září 2008 (3), uvádí, že rizika vyplývající z přesunů zvířat během sezonního období s nižším rizikem přenosu, a to i bez doplňkových testů, jsou podstatně nižší než během jiných období, i když se provádí sérologické testování nebo testování pomocí PCR. Kromě toho, pokud délka trvání tranzitu, během něhož jsou zvířata vystavena napadení vektory, nepřesahuje jeden den, považuje se účinnost insekticidů a/nebo repelentů jakožto opatření pro zmírnění rizika za dostatečnou pro ochranu zvířat před napadením vektory.

(5)

Tranzit přes „oblasti s nižším rizikem“, kde se provádí očkování a kde se nevyskytuje specifický sérotyp (specifické sérotypy) viru katarální horečky ovcí, nepředstavuje pro zvířata riziko infekce.

(6)

Proto je vhodné stanovit určité výjimky z obecného požadavku stanoveného v nařízení (ES) č. 1266/2007, aby při veškerém tranzitu byla zvířata a vozidla ošetřena insekticidy nebo repelenty.

(7)

Nařízení (ES) č. 1266/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1266/2007 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2a se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2a.   Členské státy mohou na základě výsledku posouzení rizik, jež musí přihlížet k dostatečným epizootologickým údajům získaným po uplatnění sledování v souladu s přílohou I bodem 1.1.2.1 nebo 1.1.2.2, vymezit část ochranného pásma jako „uzavřené pásmo, kde proběhlo očkování a kde se nevyskytuje specifický sérotyp (specifické sérotypy) viru katarální horečky ovcí“ (dále jen „oblast s nižším rizikem“), za těchto podmínek:“

2)

V článku 9 se odst. 1 písm. c) a odstavce 2 a 3 nahrazují těmito:

„c)

jestliže je při přemísťování uzavřeným pásmem naplánována přestávka na kontrolním stanovišti delší než jeden den, jsou zvířata chráněna před jakýmkoli napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory.

2.   Odstavec 1 tohoto článku se neuplatní, pokud k tranzitu dochází:

a)

výhradně z epizootologicky relevantních zeměpisných oblastí uzavřeného pásma nebo přes tyto oblasti během období sezonně prostého vektorů katarální horečky ovcí vymezeného v souladu s přílohou V, nebo

b)

z částí uzavřeného pásma označených jako „oblast s nižším rizikem“ podle čl. 7 odst. 2a nebo přes tyto části uzavřeného pásma.

3.   Pokud zvířata splňují alespoň jednu z podmínek stanovených v příloze III části A bodech 5, 6 a 7, neuplatní se ošetření zvířat stanovené v odst. 1 písm. a) a b) a ochrana zvířat stanovená v odst. 1 písm. c).

4.   V případě zvířat uvedených v odstavci 1 tohoto článku jsou příslušná veterinární osvědčení, která stanoví směrnice 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS nebo která jsou uvedena v rozhodnutí 93/444/EHS, opatřena touto doplňující poznámkou:

„Ošetření insekticidem/repelentem … (uveďte název výrobku) dne … (uveďte datum) v souladu s nařízením (ES) č. 1266/2007 (4).“

3)

V článku 9a se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   V případě zvířat uvedených v odstavci 1 tohoto článku jsou příslušná veterinární osvědčení, která stanoví směrnice 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS nebo která jsou uvedena v rozhodnutí 93/444/EHS, opatřena touto doplňující poznámkou:

„Zvířata splňují podmínky čl. 9a odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007.““

4)

Přílohy I a III se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  The EFSA Journal (2008) 795, s. 1–56.

(4)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.“


PŘÍLOHA

Přílohy I a III se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Bod 1.1.2.2 se nahrazuje tímto:

„1.1.2.2

Sérologické/virologické prohlídky:

se skládají alespoň z aktivního ročního programu sérologického/virologického testování populace vnímavých druhů, jehož cílem je odhalení důkazů o přenosu viru katarální horečky ovcí na základě namátkového sérologického a/nebo virologického testování provedeného ve všech epizootologicky relevantních zeměpisných oblastech a v tom období roku, kdy je odhalení sérokonverze pravděpodobnější,

musí mít takovou formu, aby vzorky byly reprezentativní a přizpůsobené struktuře populace vnímavých druhů, u které se má odběr vzorku v epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti provést, a aby velikost vzorku byla vypočtena tak, aby odhalila prevalenci 20 % se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů v dané epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti. Pro účely vymezení části ochranného pásma jako „oblasti s nižším rizikem“ v souladu s čl. 7 odst. 2a musí být při prohlídce velikost vzorku vypočtena tak, aby odhalila měsíční prevalenci 2 % se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů v dané epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti,

musí zajistit, aby séropozitivní zvířata z očkovaných nebo imunizovaných populací nebyla zahrnuta do sérologických prohlídek,

musí zajistit, že laboratorní testování má takovou formu, aby po pozitivních screeningových testech následovaly specifické sérologické/virologické testy zaměřené na sérotyp nebo sérotypy katarální horečky ovcí, jejichž přítomnost se v epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti očekává, nezbytné pro zjištění specifického sérotypu, který se vyskytuje,

mohou mít také takovou formu, aby sledovaly proočkování a rozšíření různých sérotypů katarální horečky ovcí přítomných v uzavřeném pásmu,

mohou zahrnovat testování vzorků, které se odebírají pro jiné účely, např. vzorky z jatek nebo z nebaleného mléka.“

b)

Bod 2.2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.2

Sérologické/virologické prohlídky:

se skládají alespoň z aktivního ročního programu sérologického/virologického testování populace vnímavých druhů, jehož cílem je odhalení důkazů o přenosu viru katarální horečky ovcí na základě namátkového sérologického a/nebo virologického testování provedeného ve všech epizootologicky relevantních zeměpisných oblastech a v tom období roku, kdy je odhalení sérokonverze pravděpodobnější,

musí mít takovou formu, aby vzorky byly reprezentativní a přizpůsobené struktuře populace vnímavých druhů, u které se má odběr vzorku v epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti provést, a aby velikost vzorku byla vypočtena tak, aby odhalila prevalenci 20 % se spolehlivostí 95 % v populaci vnímavých druhů v dané epizootologicky relevantní zeměpisné oblasti,

musí zajistit, aby séropozitivní zvířata z očkovaných nebo imunizovaných populací nebyla zahrnuta do sérologických prohlídek,

mohou zahrnovat testování vzorků, které se odebírají pro jiné účely, např. vzorky z jatek nebo z nebaleného mléka.“

2)

Příloha III se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

V bodě 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvířata byla až do odeslání chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 60 dní před datem odeslání.“;

ii)

V bodě 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvířata byla držena až do odeslání během období sezonně prostého vektorů, určeného na základě přílohy V, v pásmu sezonně prostém katarální horečky ovcí nebo byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 28 dní a během uvedené doby byla podrobena sérologickému testu na protilátky proti skupině viru katarální horečky ovcí podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat, a to s negativními výsledky, přičemž tento test byl proveden na vzorcích odebraných z dotyčných zvířat nejdříve po 28 dnech po datu zahájení období ochrany před napadením vektory nebo období sezonně prostého vektorů.“;

iii)

V bodě 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zvířata byla držena až do odeslání během období sezonně prostého vektorů, určeného na základě přílohy V, v pásmu sezonně prostém katarální horečky ovcí nebo byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 14 dní a během uvedené doby byla podrobena testu identifikace původce podle Příručky norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat, a to s negativními výsledky, přičemž tento test byl proveden na vzorcích odebraných z dotyčných zvířat nejdříve po 14 dnech po datu zahájení období ochrany před napadením vektory nebo období sezonně prostého vektorů.“;

b)

V části B se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 60 dní před začátkem odběru spermatu a v jeho průběhu;“;

c)

V části C bodě 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

byla chráněna před napadením vektory v zařízení zabezpečeném před vektory po dobu nejméně 60 dní před začátkem odběru embryí/vajíček a v jeho průběhu;“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/7


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. srpna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položky týkající se Brazílie a Mauricia v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2009) 6385)

(Text s významem pro EHP)

(2009/624/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4 a čl. 19 úvodní větu a body i) a ii) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých (3), stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých členské státy povolují dočasný dovoz evidovaných koní, zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu, dovoz jatečných koňovitých, evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých a dovoz spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 písm. c) směrnice 90/426/EHS a přílohou D kapitolou II částí A bodem 2 směrnice 92/65/EHS musí koňovití a sperma, vajíčka a embrya druhů koňovitých pocházet ze třetích zemí nebo částí jejich území, které jsou prosté vozhřivky po dobu nejméně 6 měsíců.

(3)

Dne 5. září 2008 Brazílie oznámila Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), že byl potvrzen případ vozhřivky u koně na předměstí São Paula ve státě São Paulo. Aby mohl pokračovat dovoz koňovitých, jejich spermatu, vajíček a embryí z částí území Brazílie, které jsou prosté této choroby, přijala Komise rozhodnutí 2008/804/ES (4), kterým se stát São Paulo odstraňuje ze seznamu území Brazílie stanoveného v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

(4)

Na základě informací a záruk, které Brazílie poskytla, a s přihlédnutím k tomu, že od posledního zjištěného případu vozhřivky a odstranění nakaženého zvířete uplynulo nejméně šest měsíců, měl by být stát São Paulo znovu zapsán do seznamu území Brazílie v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES, aby byl mohl být znovu zahájen dovoz koňovitých a dovoz spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých z této části území Brazílie. Položka týkající se Brazílie v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

V rámci veterinární inspekce provedené na Mauriciu byly zaznamenány nedostatky, které vyžadují omezit vstup koňovitých z této země do Společenství na evidované koně splňující veterinární podmínky stanovené v příloze II části E rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (5). Tyto podmínky vyžadují mj. kompletní dobu pobytu v délce tří měsíců a izolaci před vývozem ve schváleném izolačním středisku chráněném před vektorovým hmyzem, aby se zabránilo zavlečení choroby do Společenství. Položka týkající se Mauricia v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:

1)

Položka týkající se Brazílie se nahrazuje tímto:

„BR

Brazílie

BR-0

celá země

 

 

BR-1

státy

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

 

2)

Položka týkající se Mauricia se nahrazuje tímto:

„MU

Mauricius

MU-0

celá země

E

X

—“

 

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. srpna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 277, 18.10.2008, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16.


DOPORUČENÍ

Komise

29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/9


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 20. srpna 2009

o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu a otevřenou znalostní společnost

(2009/625/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. prosince 2007 přijala Komise sdělení s názvem „Evropský přístup k mediální gramotnosti v digitálním prostředí“ (2), v němž se zaměřuje na mediální gramotnost ve vztahu k obchodním sdělením a zabývá se otázkami týkajícími se reklamy, na mediální gramotnost ve vztahu k audiovizuálním dílům, která zčásti spočívá v prohlubování znalostí o evropských filmech a prosazování tvůrčích schopností, a na mediální gramotnost ve vztahu k obsahu online, díky níž by se například zvýšila informovanost občanů o způsobu fungování internetových vyhledávačů.

(2)

Evropský parlament ve zprávě o mediální gramotnosti v digitálním prostředí (3) vybídl Komisi, aby svoji politiku rozšířila na podporu mediální gramotnosti, a to ve spolupráci se všemi evropskými institucemi a místními a regionálními orgány.

(3)

Závěry Rady o mediální gramotnosti (4) přijaté Radou ve složení pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech 21. a 22. května 2008 potvrzují strategický názor navržený Evropskou komisí, že mediální gramotnost je v dnešní informační společnosti důležitým faktorem aktivního občanství.

(4)

Obecné stanovisko k tvůrčímu obsahu online a mediální gramotnosti bylo přijato Výborem regionů v říjnu 2008 (5).

(5)

V závěrech zasedání Rady v Lisabonu (6) se uvádí, že „průmysl obsahu vytváří přidanou hodnotu tím, že využívá evropskou kulturní rozmanitost a organizuje ji v síti“. Evropský program pro kulturu, který byl zahájen v roce 2007, stanoví strategický rámec politiky pro řešení klíčových výzev v oblasti kultury, závěry Rady z května 2009 o kultuře jakožto katalyzátoru tvořivosti a inovace zdůrazňují, že kultura může mít zvláštní přínos pro tvořivost a inovaci, a vyzývají k tvorbě širší koncepce inovace v rámci Lisabonské strategie po roce 2010. To je obzvláště důležité v rámci iniciativy Evropské komise s názvem i2010 na posílení konkurenceschopnosti odvětví IKT a vytvoření jednotného evropského informačního prostoru.

(6)

Vyšší stupeň mediální gramotnosti by výrazně pomohl k dosažení cílů, které byly pro Evropskou unii stanoveny na zasedání Evropské rady v Lisabonu a v iniciativě i2010, zejména pokud jde o konkurenceschopnější znalostní ekonomiku, a zároveň by přispěl k otevřenější informační společnosti.

(7)

Z veřejné konzultace, která se konala na konci roku 2006, je patrné, že v Evropě existují rozdíly v postupech a úrovních týkajících se mediální gramotnosti. Zároveň se uznává, že neexistují žádná sjednaná kritéria či normy, na jejichž základě by bylo možné mediální gramotnost posoudit, a je naléhavě nutné, aby byla na základě rozsáhlého a dlouhodobého výzkumu takováto kritéria stanovena.

(8)

Jak uznává studie s názvem „Současné trendy a přístupy v oblasti mediální gramotnosti v Evropě“, která byla provedena pro Komisi v druhé polovině roku 2007, existují určité překážky, které brání rozvoji v oblasti mediální gramotnosti na evropské úrovni. Mezi ně patří zejména chybějící společná vize, nedostatečná viditelnost vnitrostátních, regionálních a místních iniciativ v Evropě, nedostatek evropských sítí a nedostatečná koordinace zúčastněných stran.

(9)

Z toho důvodu je krajně důležité disponovat schopností analyzovat, zdůrazňovat a šířit osvědčené postupy v této oblasti v celé Evropské unii a vytvářet a podporovat evropské sítě mezi zúčastněnými stranami.

(10)

Ke konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu by přispěla schopnost evropských občanů činit jakožto uživatelé médií informované a různorodé volby.

(11)

Mediální gramotnost závisí na schopnosti získávat přístup k médiím, chápat a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií a mediálních obsahů a vytvářet sdělení v různých kontextech.

(12)

Nové výzvy v oblasti mediální gramotnosti představuje šíření digitálního tvůrčího obsahu a rostoucí počet online a mobilních platforem pro šíření obsahu. V současném světě je třeba, aby občané rozvíjeli své analytické dovednosti, které jim umožní lépe intelektuálně a emočně porozumět digitálním médiím.

(13)

Mediální gramotnost se vztahuje na všechna média. Cílem mediální gramotnosti je zvýšit povědomí lidí o všech formách mediálních sdělení, s nimiž se v každodenním životě setkávají. Mediální sdělení jsou programy, filmy, obrázky, texty, zvuky a internetové stránky, které jsou přenášeny prostřednictvím různých forem komunikace.

(14)

Mediální gramotnost má klíčovou úlohu při zvyšování povědomí o evropském audiovizuálním dědictví a kulturní identitě a také zájmu o audiovizuální dědictví a nejnovější evropská kulturní díla.

(15)

Mediální gramotnost je otázkou začlenění do současné informační společnosti a občanství v této společnosti. Představuje základní dovednost, a to nejen mladých lidí, ale rovněž dospělých a starších osob, rodičů, učitelů a odborníků v oblasti sdělovacích prostředků. Internet a digitální technologie umožňují stále většímu počtu Evropanů vytvářet a šířit obrázky, informace a obsah. Mediální gramotnost je dnes považována za jeden ze základních předpokladů aktivního a úplného občanství a za prostředek k prevenci a snížení rizik vyloučení ze života společnosti.

(16)

Mediálně gramotná společnost by zároveň byla podnětem a předpokladem plurality a nezávislosti médií. Vyjadřování různorodých stanovisek a názorů, a to v různých jazycích, zastupování různých skupin v rámci jedné společnosti a v rámci několika různých společností má příznivý vliv na hodnoty, jako je rozmanitost, tolerance, průhlednost, rovnost a dialog. Proto by měl být podporován rozvoj mediální gramotnosti ve všech vrstvách společnosti a měl by být důsledně sledován pokrok při tomto rozvoji.

(17)

Demokracie závisí na aktivní účasti občanů na životě jejich společenství a mediální gramotnost by jim poskytla dovednosti nutné k tomu, aby porozuměli dennímu toku informací šířených prostřednictvím nových komunikačních technologií.

(18)

Je třeba se mediální gramotností zabývat různými způsoby na různých úrovních. Za způsoby, jimiž bude mediální gramotnost začleněna do školních osnov na všech úrovních, jsou primárně odpovědné členské státy. Velice důležitá je rovněž úloha místních orgánů, jelikož tyto orgány mají blízko k občanům a podporují iniciativy v sektoru neformálního vzdělávání. K prosazování mediální gramotnosti by rovněž měla aktivně přispívat občanská společnost, a to způsobem zdola nahoru.

(19)

K mediální gramotnosti by přispěly iniciativy Komise, např. MEDIA 2007 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (7)) a směrnice o audiovizuálních mediálních službách (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (8)), jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního průmyslu a průmyslu obsahu.

(20)

Komise hodlá sledovat úsilí v oblasti audiovizuální mediální gramotnosti a mediální gramotnosti ve vztahu k obchodním sdělením, jak stanoví 37. bod odůvodnění směrnice o audiovizuálních mediálních službách, zejména v rámci kontaktního výboru pro audiovizuální mediální služby a v souladu s povinností týkající se podávání zpráv stanovenou v článku 26 uvedené směrnice.

(21)

Komise bude podporovat výzkumné projekty v oblasti mediální gramotnosti v rámci stávajících programů. Zejména má v úmyslu zahájit studii zabývající se mírou povědomí o rizicích spojených s šířením osobních údajů v prostředí online a studii o způsobech, jak zlepšit využívání vyhledávačů.

(22)

Iniciativy v oblasti mediální gramotnosti by rovněž měly zahrnovat rozměr informovanosti o úloze autorského práva.

(23)

V rámci iniciativ v oblasti mediální gramotnosti je třeba zabývat se zpracováním osobních údajů v informačních a komunikačních sítích, a to zejména s cílem předkládat zákazníkům nabídky upravené podle jejich požadavků, a úkoly, které takovéto zpracování představuje z hlediska ochrany osobních údajů a ochrany soukromí. Je zřejmé, že informační a komunikační sítě otevírají uživatelům nové možnosti; tyto sítě však také mohou pro jednotlivce představovat nová rizika, jako je např. odcizení identity, diskriminační profilování či neustálé sledování. Komise se těmito obavami a možnými řešeními zabývá ve sdělení o podpoře ochrany osobních údajů prostřednictvím technologií zvyšujících ochranu soukromí (PETs) (9).

(24)

Vzhledem k vysoce hodnotným zkušenostem vydavatelského odvětví, pokud jde o mediální gramotnost ve světě offline, a ke stále rozsáhlejšímu přechodu tohoto odvětví k tvorbě a šíření digitálního obsahu by iniciativy týkající se gramotnosti ve vztahu k digitálním médiím měly zaručovat, že se na nich budou úzce podílet tradiční vydavatelé.

(25)

Komise dále hodlá dosáhnout shody ohledně základních aspektů mediální gramotnosti (definice, cíle) a podpořit analýzu a výměnu osvědčených postupů v oblasti mediální gramotnosti v digitálním prostředí i v oblasti ekonomiky mediálního odvětví v Evropě, a to zejména uspořádáním setkání kontaktního výboru podle směrnice o audiovizuálních mediálních službách (10), prosazováním a podporou akcí v rámci programu MEDIA 2007 (11), spoluprací s jinými evropskými institucemi a mezinárodními orgány, např. s Radou Evropy, organizací UNESCO a Aliancí civilizací OSN, a podporou partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti mediální gramotnosti,

DOPORUČUJE, ABY:

I.

členské státy ve spolupráci s orgány odpovědnými za právní předpisy v oblasti audiovizuálních a elektronických komunikací, a případně s orgány dozoru pro ochranu údajů:

1)

rozvíjely a realizovaly iniciativy v oblasti společné regulace, které by hlavní zúčastněné strany vedly k přijetí kodexů chování, a podporovaly samoregulační iniciativy a obecné zásady subjektů určených pro mediální průmysl v níže uvedené části II;

2)

v návaznosti na stávající studii Komise týkající se kritérií pro posouzení úrovní mediální gramotnosti v Evropě podporovaly systematický výzkum prostřednictvím studií a projektů zabývajících se různými aspekty a rozměry mediální gramotnosti v digitálním prostředí a sledovaly a měřily pokrok, pokud jde o úrovně mediální gramotnosti;

3)

na konferencích a jiných veřejných akcích zahájily diskusi o začlenění mediální gramotnosti do osnov povinného vzdělání a mediální gramotnost zařadily mezi klíčové schopnosti pro celoživotní učení stanovené v doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení;

4)

prostřednictvím vnitrostátních informačních kampaní pro občany zvýšily úsilí o zlepšení povědomí o vnitrostátním a evropském audiovizuálním dědictví;

5)

prostřednictvím školení, informačních dnů a šíření informačních balíčků zvyšovaly povědomí o rizicích, která jsou spojena se zpracováním osobních údajů pomocí informačních a komunikačních sítí, a aby v této oblasti vzdělávaly uživatele, zejména mladé lidi, rodiče a učitele.

II.

Mediální průmysl zvyšuje svůj závazek poskytnout nezbytné nástroje ke zdokonalení úrovně mediální gramotnosti, a to:

1)

systematickým šířením znalostí pomocí informačních kampaní o tom, jak jsou v digitálním světě tvořeny, upravovány a šířeny informace a tvůrčí obsah, a o tom, jak fungují vyhledávače a jak je lze nejlépe využívat;

2)

tím, že bude občanům poskytovat jasné a pro uživatele přijatelné informace, a to pořádáním informačních kampaní o technikách používaných pro účely obchodních sdělení, zejména o umístění produktu, reklamě online, a prostředky k lepšímu určení hranic mezi marketingem a obsahem;

3)

poskytováním informací občanům, tvorbou informačních balíčků zejména pro mladé lidi, které vysvětlují, jak jsou zpracovávány jejich osobní údaje v souvislosti s nabídkami upravenými podle jejich požadavků, zejména při interaktivní reklamě, přičemž budou plně dodržena ustanovení platných právních předpisů;

4)

tím, že bude občany prostřednictvím informačních dnů aktivně informovat o tom, jak funguje tvůrčí hospodářství, a o tom, jakou má v tomto ohledu úlohu autorské právo.

III.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. srpna 2009.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 325, 24.12.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 833 v konečném znění.

(3)  2008/2129(INI), 24. listopadu 2008.

(4)  2008/C 140/08.

(5)  CdR 94/2008.

(6)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-0278+0+DOC+XML+V0//CS

(7)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.

(8)  Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27.

(9)  KOM(2007) 228 v konečném znění, 2. května 2007.

(10)  Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, viz směrnice 2007/65/ES.

(11)  Rozhodnutí č. 1718/2006/ES.