ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.206.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 206

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
8. srpna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 724/2009 ze dne 7. srpna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 725/2009 ze dne 7. srpna 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO))

11

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/603/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2009 o finančním příspěvku Společenství v roce 2009 na dvouletý pilotní projekt v oblasti kvality ovzduší ve školách

16

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2009/605/SZBP ze dne 7. srpna 2009, kterou se mění společná akce 2009/137/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu

20

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

8.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 723/2009

ze dne 25. června 2009

o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 171 a čl. 172 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 171 Smlouvy může Společenství zakládat společné podniky nebo jiné struktury potřebné k účinnému provádění programů Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

(2)

Podpora a rozvoj výzkumných infrastruktur v Evropě patří mezi dlouhodobé cíle Společenství, jak bylo nejnověji zohledněno v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (4), a zejména v rozhodnutí Rady 2006/974/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu „Kapacity“ (5).

(3)

Podpora využívání a rozvoje evropských výzkumných infrastruktur má obvykle podobu grantů poskytovaných zavedeným výzkumným infrastrukturám v členských státech, avšak v posledních letech se ukazuje, že je nutné více podporovat rozvoj nových struktur vytvořením vhodného právního rámce usnadňujícího jejich zřizování a provoz na úrovni Společenství.

(4)

Na tuto nutnost opakovaně poukazovaly na politické úrovni členské státy, orgány Společenství, a také jednotlivé subjekty, které v Evropské unii působí v oblasti výzkumu, jako jsou podniky, výzkumná střediska a vysoké školy, a zejména Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

(5)

Přestože v rámcových programech Společenství pro výzkum a technologický rozvoj se již dlouhou dobu uznává, že výzkumné infrastruktury světové úrovně hrají ústřední úlohu při dosahování cílů Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje stanovených v článku 163 Smlouvy, pravidla, která upravují zřizování, financování a provoz těchto struktur, zůstávají roztříštěná a liší se podle regionů. Vzhledem k tomu, že evropské výzkumné infrastruktury soutěží s infrastrukturami globálních partnerů Společenství, kteří do moderních rozsáhlých výzkumných infrastruktur investují a budou investovat značné částky, a vzhledem k tomu, že roste složitost a nákladnost těchto infrastruktur, takže je často nemožné, aby je zřizoval jen jeden členský stát, nebo dokonce jeden kontinent, je nyní nutné využít a plně rozvinout potenciál článku 171 Smlouvy tím, že se vytvoří rámec, jenž stanoví postupy a podmínky potřebné pro zřizování a provoz evropských výzkumných infrastruktur na úrovni Společenství, které jsou nezbytné pro efektivní provádění programů Společenství pro výzkum a technologický rozvoj. Tento nový právní rámec by doplnil jiné právní formy, které jsou stanoveny ve vnitrostátním právu, mezinárodním právu nebo právu Společenství.

(6)

Na rozdíl od společné technologické iniciativy (ITC), která je založena jako společný podnik, kde je Společenství členem a kam finančně přispívá, by konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (dále jen „konsorcium“) nemělo být chápáno jako subjekt zřízený Společenstvím ve smyslu článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6) (dále jen „finanční nařízení“), ale jako právnická osoba, jíž nemusí být Společenství nutně členem a do níž finančně nepřispívá ve smyslu čl. 108 odst. 2 písm. f) finančního nařízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že podle článků 164 a 165 Smlouvy se členské státy a Společenství při plánování a provádění svých výzkumných činností vzájemně doplňují a postupují v úzké spolupráci, mělo by být ponecháno na zainteresovaných členských státech, aby samy nebo ve spolupráci s dalšími kvalifikovanými subjekty určily své potřeby při zřizování výzkumných infrastruktur v této právní podobě na základě své vlastní činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje a s ohledem na požadavky Společenství. Z téhož důvodu by mělo být členství v konsorciu otevřeno těm členským státům, které o ně projeví zájem, přičemž členy konsorcia by případně mohly být i země přidružené k rámcovému programu pro výzkum a technologický rozvoj (dále jen „přidružené státy“) a třetí země, které splní požadované podmínky, jakož i specializované mezivládní organizace. Kromě plného členství by měly mít některé členské státy možnost stát se pozorovateli konsorcia za podmínek uvedených v jeho stanovách.

(8)

Hlavním úkolem konsorcia zřízeného podle tohoto nařízení by mělo být vytvoření a provoz výzkumné infrastruktury na neekonomickém základě, přičemž na plnění tohoto úkolu by konsorcium mělo použít většinu svých zdrojů. Takové konsorcium by mělo mít možnost vykonávat omezenou hospodářskou činnost s cílem podpořit inovace, předávání znalostí a převod technologií, pokud tato činnost úzce souvisí s jeho hlavním úkolem a pokud neohrožuje jeho plnění. Zřizování výzkumných infrastruktur se statusem konsorcií neznamená, že by výzkumné infrastruktury celoevropského významu, které mají jinou právní formu, nemohly být rovněž uznány za infrastruktury přispívající k pokroku evropského výzkumu, a to včetně plnění plánu postupu vypracovaného ESFRI. Komise by měla zajistit, aby členové ESFRI a další zúčastněné strany byli informováni o těchto alternativních právních formách.

(9)

Podle střednědobých až dlouhodobých předpovědí by měly výzkumné infrastruktury tím, že účinně podpoří evropské výzkumné činnosti, přispět k zachování vynikající kvality vědecké činnosti Společenství a konkurenceschopnosti jeho hospodářství. Pro dosažení tohoto cíle by měly být skutečně široce přístupné celé evropské výzkumné obci, a to v souladu s pravidly stanovenými v jejich stanovách, a měly by směřovat k rozšiřování evropských vědeckých kapacit nad současnou úroveň a tak přispívat k rozvoji Evropského výzkumného prostoru.

(10)

Aby byl postup zřizování konsorcia efektivní, je nutné, aby subjekty, které je hodlají zřídit, podaly Komisi žádost, na jejímž základě by Komise měla za pomoci nezávislých odborníků, případně rovněž prostřednictvím ESFRI, rozhodnout, zda navrhovaná výzkumná infrastruktura splňuje požadavky tohoto nařízení. Taková žádost by měla obsahovat prohlášení hostitelského členského státu uznávající konsorcium za mezinárodní organizaci pro účely směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (7) a směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (8) od jeho zřízení. Dále by se na konsorcium měly vztahovat určité výjimky jakožto na mezinárodní organizaci pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (9), v souladu s pravidly státní podpory.

(11)

Z důvodů transparentnosti by mělo být rozhodnutí o zřízení konsorcia zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Ze stejného důvodu by měly být k takovým rozhodnutím přiloženy hlavní prvky jeho stanov.

(12)

Aby konsorcium mohlo plnit svůj úkol co nejefektivněji, mělo by mít právní subjektivitu a co nejširší způsobilost k právním úkonům ode dne, kdy rozhodnutí o jeho zřízení vstoupí v platnost. Pro účely určení rozhodného práva by takové konsorcium mělo mít sídlo na území některého ze států, které jsou jeho členy, přičemž to může být členský stát nebo přidružená země.

(13)

Konsorcium by mělo sdružovat přinejmenším tři členské státy, přičemž jeho členy se mohou stát i přidružené země a třetí země jiné než přidružené, které splňují požadované podmínky, jakož i specializované mezivládní organizace.

(14)

Vzhledem k tomu, že toto nařízení má rozměr Společenství, měly by mít členské státy společně většinu hlasovacích práv ve shromáždění členů konsorcia.

(15)

Podrobnější ustanovení týkající se provádění tohoto rámce by měla být obsažena ve stanovách, na jejichž základě by Komise měla posuzovat soulad žádostí s rámcem stanoveným v tomto nařízení.

(16)

Je nutné zajistit, jednak aby konsorcium mohlo dostatečně pružně měnit své stanovy, a jednak aby Společenství jakožto jeho zřizovatel neztratilo kontrolu nad některými základními prvky těchto stanov. Změna základního prvku stanov, které jsou přiloženy k rozhodnutí o zřízení konsorcia, by měla být předtím, než nabude účinnosti, schválena rozhodnutím Komise, které je přijato stejným postupem jako rozhodnutí o jeho zřízení. Jakékoli jiné změny by měly být oznámeny Komisi, která by měla mít možnost je zamítnout, pokud jsou podle jejího názoru v rozporu s tímto nařízením.

(17)

Je nutné, aby konsorcium mělo vlastní orgány, které budou efektivně řídit jeho činnost. Stanovy by měly určit, jakým způsobem je uvedené orgány právně zastupují.

(18)

Vzhledem ke své finanční odpovědnosti musí konsorcium vykonávat svou činnost v souladu s řádnými rozpočtovými zásadami.

(19)

Konsorcium je způsobilé obdržet financování podle hlavy VI finančního nařízení. Možné by bylo rovněž financování na základě politiky soudržnosti v souladu s právními předpisy Společenství upravujícími tuto otázku.

(20)

Konsorcium by v důsledku své právní subjektivity a v zájmu co nejefektivnějšího plnění svých úkolů mělo nést odpovědnost za své dluhy. Aby si členové mohli zvolit vyhovující způsob úpravy své odpovědnosti, měl by být ve stanovách ponechán prostor pro zavedení různých režimů odpovědnosti, která by přesahovala odpovědnost členů omezenou poměrně k jejich vlastním příspěvkům.

(21)

Vzhledem k tomu, že se konsorcium zřizuje podle práva Společenství, mělo by se kromě práva státu, v němž má sídlo, řídit i právem Společenství. Může se však stát, že bude provozovat svou činnost v jiném státě. Pokud jde o zvláštní body stanovené ve stanovách, mělo by se použít právo tohoto jiného státu. Takové konsorcium by se dále mělo řídit prováděcími pravidly, která jsou v souladu s jeho stanovami.

(22)

Členské státy mohou uplatňovat nebo přijímat jakékoliv zákony, předpisy nebo administrativní opatření, jestliže tyto nejsou v rozporu s působností nebo cíli tohoto nařízení.

(23)

Pro zajištění dostatečné kontroly dodržování tohoto nařízení by konsorcium mělo Komisi a příslušným veřejným orgánům předkládat výroční zprávu a mělo by ji informovat o jakýchkoli okolnostech, které by mohly vážně ohrozit plnění jeho úkolů. Jestliže se Komise bude na základě výroční zprávy nebo jiných zdrojů domnívat, že konsorcium vážně porušuje toto nařízení nebo jiné použitelné předpisy, měla by je nebo jeho členy požádat o vysvětlení nebo o přijetí opatření. V mimořádných případech, a pokud nebudou přijata nápravná opatření, by Komise mohla zrušit rozhodnutí o jeho zřízení; důsledkem takového rozhodnutí je ukončení činnosti tohoto konsorcia.

(24)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření rámce pro evropské výzkumné infrastruktury zřizované několika členskými státy, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států v rámci jejich vnitrostátních ústavních systémů z důvodů nadnárodní povahy tohoto problému, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(25)

S ohledem na to, že se toto nařízení přijímá zejména za účelem účinného provádění programů Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, a s ohledem na to, že opatření nezbytná k jeho provádění jsou převážně řídící opatření, měla by být tato opatření přijata řídícím postupem stanoveným v článku 4 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví právní rámec, který vymezuje požadavky a postupy na zřízení konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (dále jen „konsorcium“), jakož i účinky tohoto zřízení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„výzkumnou infrastrukturou“ zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění špičkového výzkumu ve všech oborech, zahrnující základní vědecké vybavení a výzkumný materiál; zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace; infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů);

b)

„třetí zemí“ stát, který není členským státem Evropské unie;

c)

„přidruženou zemí“ třetí země, mezi níž a Společenstvím existuje mezinárodní dohoda, podle a na základě které tato země poskytuje finanční příspěvek na všechny nebo některé programy Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

Článek 3

Úkoly a další činnosti

1.   Hlavním úkolem konsorcia je zřízení a provoz výzkumné infrastruktury.

2.   Konsorcium plní svůj hlavní úkol na neziskovém základě. Může však provádět hospodářské činnosti omezeného rozsahu, pokud tyto činnosti úzce souvisejí s jeho hlavním úkolem a neohrožují jeho plnění.

3.   Konsorcium vede oddělené záznamy o výdajích a příjmech ze svých hospodářských činností a účtuje za ně tržní ceny nebo, pokud tyto ceny nelze zjistit, veškeré náklady navýšené o přiměřené ziskové rozpětí.

Článek 4

Požadavky týkající se infrastruktur

Výzkumná infrastruktura zřízená konsorciem musí splňovat tyto požadavky:

a)

je nezbytná pro uskutečňování výzkumných evropských programů a projektů, včetně řádného provádění programů Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace;

b)

představuje přidanou hodnotu při posilování a strukturalizaci Evropského výzkumného prostoru a přináší výrazná zlepšení v příslušných vědeckých a technologických oblastech na mezinárodní úrovni;

c)

v souladu s pravidly stanovenými ve svých stanovách poskytuje účinný přístup výzkumným pracovníkům členských států a přidružených zemí;

d)

přispívá k mobilitě znalostí nebo výzkumných pracovníků v rámci Evropského výzkumného prostoru a zvyšuje využití intelektuálního potenciálu v celé Evropě a

e)

přispívá k šíření a zhodnocování výsledků činností prováděných ve Společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací.

Článek 5

Žádosti o zřízení konsorcia

1.   Subjekty, které žádají o zřízení konsorcia (dále jen „žadatelé“), podají žádost Komisi. Žádost se podává písemně v jednom z úředních jazyků orgánů Unie a musí obsahovat:

a)

žádost o zřízení konsorcia určenou Komisi;

b)

návrh stanov konsorcia v souladu s článkem 10;

c)

technický a vědecký popis výzkumné infrastruktury, kterou konsorcium zřídí a bude provozovat, zejména s ohledem na požadavky stanovené v článku 4;

d)

prohlášení hostitelského členského státu uznávající konsorcium za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 143 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/112/ES a za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 23 odst. 1 druhé odrážky směrnice 92/12/EHS, a to při jeho zřízení. Omezení a podmínky týkající se výjimek stanovených těmito ustanoveními se stanoví v dohodě mezi členy konsorcia.

2.   Komise vyhodnotí žádost na základě požadavků stanovených v tomto nařízení. Při hodnocení požádá o stanovisko nezávislé odborníky, zejména v oblasti plánované činnosti konsorcia. Výsledek hodnocení sdělí žadatelům a v případě potřeby je vyzve, aby svou žádost doplnili nebo pozměnili.

Článek 6

Rozhodnutí o žádosti

1.   Komise na základě výsledků hodnocení podle čl. 5 odst. 2 a postupem podle článku 20:

a)

buď přijme rozhodnutí o zřízení konsorcia poté, co se ujistí, že byly splněny požadavky stanovené v tomto nařízení;

b)

nebo žádost zamítne, pokud dospěje k názoru, že nejsou splněny požadavky stanovené v tomto nařízení, včetně chybějícího prohlášení uvedeného v čl. 5 odst. 1 písm. d).

2.   Rozhodnutí o žádosti se oznámí žadatelům. V případě zamítnutí se toto rozhodnutí žadatelům jasně a přesně vysvětlí.

Rozhodnutí o zřízení konsorcia se rovněž zveřejní v řadě L Úředního věstníku Evropské unie.

3.   Základní prvky stanov uvedené v čl. 10 písm. b) až f) a písm. g) bodech i) až vi), které jsou uvedeny v žádosti, se přiloží k rozhodnutí o zřízení konsorcia.

Článek 7

Postavení konsorcia

1.   Konsorcium má právní subjektivitu ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o jeho zřízení.

2.   Konsorcium má v každém členském státě nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou právo daného členského státu přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat, vlastnit a zcizovat movitý a nemovitý majetek i duševní vlastnictví, uzavírat smlouvy a vystupovat před soudem.

3.   Konsorcium je mezinárodní organizací ve smyslu čl. 15 písm. c) směrnice 2004/18/ES.

Článek 8

Sídlo a název

1.   Konsorcium musí mít sídlo, a to na území jednoho ze svých členů, jímž je členský stát nebo přidružená země.

2.   Název každého konsorcia podle tohoto nařízení musí obsahovat zkratku „ERIC“.

Článek 9

Kritéria složení

1.   Členy konsorcia se mohou stát:

a)

členské státy;

b)

přidružené země;

c)

třetí země jiné než přidružené země;

d)

mezivládní organizace.

2.   Členy konsorcia jsou nejméně tři členské státy. Další členské státy mohou kdykoli přistoupit jako členové za spravedlivých a přiměřených podmínek uvedených ve stanovách a jako pozorovatelé bez hlasovacích práv za podmínek uvedených ve stanovách. Další přidružené země, třetí státy jiné než přidružené země a mezivládní organizace mohou rovněž přistoupit jako členové konsorcia s výhradou souhlasu shromáždění členů podle čl. 12 písm. a) v souladu s podmínkami a postupy pro změny složení konsorcia uvedenými ve stanovách.

3.   Členské státy musí mít na shromáždění členů společně většinu hlasovacích práv.

4.   Členský stát, přidružená země nebo třetí země můžou být při výkonu zvláštních práv a při plnění zvláštních povinností vyplývajících z jejich členství v konsorciu zastoupeny jedním nebo více veřejnými subjekty, včetně regionů, nebo soukromými subjekty pověřenými poskytováním veřejné služby.

5.   Přidružené země, třetí země a mezivládní organizace žádající o zřízení konsorcia nebo o členství v něm uznávají, že konsorcium má právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům podle čl. 7 odst. 1 a 2 a že se na ně vztahují pravidla stanovená podle článku 15.

6.   Přidružené země a třetí země žádající o zřízení konsorcia nebo o členství v něm poskytují konsorciu zacházení, které je rovnocenné se zacházením podle čl. 5 odst. 1 písm. d) a podle čl. 7 odst. 3.

Článek 10

Stanovy

Stanovy konsorcia musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

seznam členů, pozorovatelů a případně subjektů zastupujících členy, jakož i podmínky a postupy pro změny ve složení konsorcia a zastoupení v něm v souladu s článkem 9;

b)

úkoly a činnosti konsorcia;

c)

sídlo v souladu s čl. 8 odst. 1;

d)

název konsorcia v souladu s čl. 8 odst. 2;

e)

dobu trvání konsorcia a postup pro ukončení činnosti v souladu s článkem 16;

f)

režim odpovědnosti podle čl. 14 odst. 2;

g)

základní zásady týkající se:

i)

politiky přístupu uživatelů,

ii)

politiky vědeckého hodnocení,

iii)

politiky šíření informací,

iv)

politiky v oblasti práv duševního vlastnictví,

v)

politiky zaměstnanosti, včetně rovných příležitostí,

vi)

politiky zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže,

vii)

případně pravidel vyřazování zařízení z provozu,

viii)

politiky v oblasti údajů;

h)

práva a povinnosti členů, včetně povinnosti přispívat k vyrovnanému rozpočtu a hlasovacích práv;

i)

orgány konsorcia, jejich úlohu, odpovědnost, složení a postupy rozhodování, včetně rozhodování o změnách stanov v souladu s články 11 a 12;

j)

určení pracovního jazyka nebo pracovních jazyků;

k)

odkazy na pravidla pro provádění stanov.

Stanovy musí být přístupné veřejnosti na internetové stránce příslušného konsorcia a v jeho sídle.

Článek 11

Změny stanov

1.   Každou změnu stanov týkající se věcí uvedených v čl. 10 písm. b) až f) a písm. g) bodech i) až vi) předloží konsorcium Komisi ke schválení. Tato změna nenabude účinnosti před vstupem rozhodnutí o jejím schválení v platnost. Komise použije obdobně čl. 5 odst. 2 a článek 6.

2.   Jiné změny stanov než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, předloží konsorcium Komisi do deseti dnů po jejich přijetí.

3.   Komise může k takové změně vznést námitky do šedesáti dnů od jejího předložení, přičemž uvede, z jakých důvodů změna nesplňuje požadavky tohoto nařízení.

4.   Změna nenabývá účinnosti, dokud neuplyne lhůta pro vznesení námitek nebo dokud se Komise této lhůty nevzdá nebo dokud nebude vznesená námitka stažena.

5.   Žádost o schválení změny musí obsahovat:

a)

navrhované nebo přijaté znění změny, včetně data jejího vstupu v platnost;

b)

pozměněné konsolidované znění stanov.

Článek 12

Orgány konsorcia

Ve stanovách musí být upraveny alespoň tyto orgány s následujícími pravomocemi:

a)

shromáždění členů jakožto orgán s plnou rozhodovací pravomocí, včetně pravomoci přijímat rozpočet;

b)

ředitel nebo správní rada, kteří jsou jmenováni shromážděním členů, představují výkonný orgán konsorcia a právně je zastupují.

Ve stanovách musí být upřesněno, jakým způsobem členové správní rady právně zastupují konsorcium.

Článek 13

Rozpočtové zásady, účetnictví a audit

1.   Veškeré položky příjmů a výdajů konsorcia musí být pro každý rozpočtový rok předběžně vyčísleny a zahrnuty do rozpočtu. Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

2.   Členové konsorcia zajistí využití rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

3.   Rozpočet se sestavuje a plní a účetní závěrky se předkládají v souladu se zásadou transparentnosti.

4.   K účetní závěrce konsorcia musí být připojena zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za uplynulý rozpočtový rok.

5.   Na konsorcium se vztahují požadavky použitelného práva, pokud jde o sestavování, ukládání, audit a zveřejňování účetní závěrky.

Článek 14

Odpovědnost a pojištění

1.   Konsorcium odpovídá za své dluhy.

2.   Finanční odpovědnost členů za dluhy konsorcia je omezena výší jejich příspěvků poskytnutých konsorciu. Členové mohou ve stanovách upřesnit, že na sebe berou odpovědnost do určité výše, která přesahuje jejich vlastní příspěvek, nebo neomezenou odpovědnost.

3.   Pokud není finanční odpovědnost členů konsorcia neomezená, uzavře konsorcium odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a činností infrastruktury.

4.   Společenství neodpovídá za dluhy konsorcia.

Článek 15

Použitelné právo a jurisdikce

1.   Zřízení a vnitřní fungování konsorcia se řídí:

a)

právem Společenství, zejména tímto nařízením a rozhodnutími uvedenými v čl. 6 odst. 1 písm. a) a v čl. 11 odst. 1;

b)

ve věcech, které nejsou upraveny nebo jsou upraveny jen zčásti v aktech uvedených v písmenu a), právem státu, v němž má konsorcium sídlo;

c)

stanovami a prováděcími pravidly k nim.

2.   Soudní dvůr Evropských společenství je příslušný k rozhodování sporů mezi členy v souvislosti s konsorciem, sporů mezi členy a konsorciem a veškerých sporů, v nichž je jednou ze stran Společenství.

3.   Na spory mezi konsorciem a třetími stranami se použijí právní předpisy Společenství o soudní příslušnosti. V případech, které nejsou upraveny právními předpisy Společenství, se soud příslušný k řešení takových sporů určí podle práva státu, v němž má konsorcium sídlo.

Článek 16

Ukončení činnosti a platební neschopnost

1.   Stanovy určí, jaký postup se použije při ukončení činnosti konsorcia (ERIC) na základě rozhodnutí shromáždění členů. V důsledku ukončení činnosti může být činnost převedena na jiný právní subjekt.

2.   Neprodleně poté, co shromáždění členů přijme rozhodnutí o ukončení činnosti, a v každém případě do deseti dnů po přijetí takového rozhodnutí konsorcium vyrozumí Komisi. Komise zveřejní příslušné oznámení v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

3.   Konsorcium vyrozumí Komisi neprodleně po ukončení činnosti a v každém případě do deseti dnů od tohoto ukončení. Komise zveřejní příslušné oznámení v řadě C Úředního věstníku Evropské unie. Konsorcium zaniká v den zveřejnění oznámení.

4.   Jestliže se konsorcium dostane do platební neschopnosti, okamžitě o tom vyrozumí Komisi. Komise zveřejní příslušné oznámení v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 17

Podávání zpráv a kontrola

1.   Konsorcium vypracuje výroční zprávu, ve které informuje zejména o vědeckých, provozních a finančních stránkách svých činností, které jsou uvedeny v článku 3. Zpráva musí být schválena shromážděním členů a předána Komisi a dotčeným orgánům veřejné správy nejpozději šest měsíců od konce příslušného rozpočtového roku. Zpráva se zveřejní.

2.   Konsorcium a příslušné členské státy informují Komisi o veškerých okolnostech, které by mohly vážně ohrozit řádné plnění jeho úkolů nebo omezit jeho schopnost plnit požadavky stanovené v tomto nařízení.

3.   Jestliže Komise má důvody se obávat, že konsorcium svým jednáním vážně porušuje toto nařízení, rozhodnutí přijatá na jeho základě nebo jiné použitelné právo, požádá jej nebo jeho členy o vysvětlení.

4.   Jestliže Komise poté, co konsorciu nebo jeho členům poskytla přiměřenou lhůtu k vyjádření připomínek, dospěje k závěru, že konsorcium vážně porušuje toto nařízení, rozhodnutí přijatá na jeho základě nebo jiné použitelné právo, může mu a jeho členům navrhnout nápravné opatření.

5.   Jestliže není zjednána náprava, může Komise zrušit rozhodnutí o zřízení konsorcia postupem podle článku 20. Toto rozhodnutí se oznámí konsorciu a zveřejní v řadě L Úředního věstníku Evropské unie. Důsledkem tohoto rozhodnutí je ukončení činnosti konsorcia.

Článek 18

Vhodná opatření

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení.

Článek 19

Podávání zpráv a přezkum

Do 27. července 2014 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování a případně návrhy na jeho změny.

Článek 20

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen řídící výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. června 2009.

Za Radu

předseda

L. MIKO


(1)  Stanovisko ze dne 19. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 14. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. C 76, 31.3.2009, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 54, 22.2.2007, s. 101.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


8.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 724/2009

ze dne 7. srpna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. srpna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


8.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 725/2009

ze dne 7. srpna 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost Španělska o zapsání názvu „Pan de Cruz de Ciudad Real“.

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 324, 19.12.2008, s. 26.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.4   Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a sušenky

ŠPANĚLSKO

Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO)


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

8.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. srpna 2009,

kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES

(oznámeno pod číslem K(2009) 6054)

(Text s významem pro EHP)

(2009/603/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2006/66/ES stanoví požadavek registrace výrobců baterií a akumulátorů. Aby nedocházelo ke zbytečné administrativní zátěži těchto výrobců, je nezbytné stanovit procesní požadavky platné pro celé Společenství.

(2)

Je třeba určit informace, které by výrobci baterií a akumulátorů měli předkládat při podávání žádosti o registraci, a zabránit překrývání s požadavky souvisejícími s jinými registračními postupy.

(3)

Všechny registrační poplatky by měly být přiměřené a stanovené na základě nákladů, aby nedocházelo ke zbytečným administrativním nákladům dotčených výrobců.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Požadavky na registraci

Registraci výrobců baterií a akumulátorů provádějí vnitrostátní orgány nebo organizace odpovědných výrobců schválené v každém členském státě, dále jen registrační subjekty, a to tištěnou nebo elektronickou formou.

Registrační řízení může být součástí jiného registračního řízení výrobce.

Výrobci baterií a akumulátorů se zaregistrují pouze jednou v členském státě, v němž poprvé v rámci své obchodní činnosti uvádějí baterie a akumulátory na trh tohoto členského státu, a při registraci obdrží registrační číslo.

Článek 2

Informace poskytované výrobci

Výrobci baterií a akumulátorů předloží registračnímu subjektu informace stanovené v příloze.

Pro účely registrace uvedené v čl. 1 druhém pododstavci nejsou výrobci baterií a akumulátorů povinni předkládat jiné informace než ty, které jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Registrační poplatky

Registrační subjekty mohou uplatňovat registrační poplatky pouze pod podmínkou, že jsou založeny na nákladech a jsou přiměřené.

Registrační subjekty uplatňující registrační poplatky uvědomí o metodice výpočtu nákladů na tyto poplatky příslušné vnitrostátní orgány.

Článek 4

Změna údajů uvedených v registraci

Členské státy zajistí, že v případě změn údajů předložených výrobci podle přílohy tohoto rozhodnutí o nich výrobci informují příslušný registrační subjekt nejpozději do jednoho měsíce poté, kdy k této změně došlo.

Článek 5

Zrušení registrace

Jestliže výrobci přestanou být výrobci v členském státě, zruší svou registraci tím, že o tom uvědomí příslušný registrační subjekt.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. srpna 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ K REGISTRACI

1.

Jméno výrobce a značka (je-li k dispozici), kterou v členském státě používá pro svou obchodní činnost.

2.

Adresa (adresy) výrobce: poštovní směrovací číslo a místo, název ulice a číslo, země, internetová adresa (URL), číslo telefonu, jakož i kontaktní osoba, číslo faxu a e-mailová adresa, jsou-li k dispozici.

3.

Označení druhu baterií a akumulátorů uváděných výrobcem na trh: přenosné baterie a akumulátory, průmyslové baterie a akumulátory nebo automobilové baterie a akumulátory.

4.

Informace o tom, jak výrobce plní své povinnosti: jednotlivě nebo souhrnně.

5.

Datum žádosti o registraci.

6.

Vnitrostátní identifikační kód výrobce, včetně evropského daňového čísla nebo vnitrostátního daňového čísla výrobce (podle možnosti).

7.

Prohlášení o pravdivosti uvedených informací.


8.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. srpna 2009

o finančním příspěvku Společenství v roce 2009 na dvouletý pilotní projekt v oblasti kvality ovzduší ve školách

(2009/604/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a zejména na čl. 49 odst. 6 písm. a) a b) a čl. 75 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 90 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 obsahuje rozpočtovou linii 17 03 09 – pilotní projekt zaměřený na komplexní výzkum v oblasti zdraví, životního prostředí, dopravy a změny klimatu – Zlepšení ovzduší uvnitř budov a venku.

(2)

Podle čl. 49 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (dále jen „finanční nařízení“) mohou být prostředky zapsané v rozpočtu pro jakoukoli činnost Společenství nebo Evropské unie použity pouze po přijetí základního právního aktu.

(3)

Podle čl. 49 odst. 6 písm. a) a b) finančního nařízení mohou být prostředky na pilotní projekty experimentální povahy určené k hodnocení proveditelnosti a užitečnosti určité akce a prostředky na přípravné akce v oblastech působnosti Smlouvy o ES určené k přípravě návrhů pro přijetí budoucích akcí odchylně od čl. 49 odst. 1 použity bez základního právního aktu, pokud akce, které jimi mají být financovány, spadají do pravomoci Společenství nebo Evropské unie.

(4)

Podle čl. 75 odst. 2 finančního nařízení musí závazku výdajů předcházet rozhodnutí o financování přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(5)

Podle čl. 90 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 (dále jen „prováděcí pravidla k finančnímu nařízení“) se za rozhodnutí o financování pro dotčené granty a veřejné zakázky považuje roční pracovní program v případě, že realizace odpovídajících položek uvedených v tomto pracovním programu představuje dostatečně přesný rámec.

(6)

Rozpočtový orgán vyčlenil v rozpočtu EU na rok 2009 – konkrétně v rozpočtové linii 17 03 09 – zvláštní finanční prostředky na pilotní projekt zaměřený na komplexní výzkum v oblasti zdraví, životního prostředí, dopravy a změny klimatu – Zlepšení ovzduší uvnitř budov a venku.

(7)

Je vhodné přijmout roční pracovní program pro pilotní projekt zaměřený na komplexní výzkum v oblasti zdraví, životního prostředí, dopravy a změny klimatu – Zlepšení ovzduší uvnitř budov a venku, který bude představovat rozhodnutí o financování pro tento projekt ve smyslu článku 75 finančního nařízení a článku 90 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pracovní program stanovený v příloze se schvaluje a bude financován v rámci rozpočtové linie 17 03 09 souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 až do výše 4 000 000 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a článku 90 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení.

Za jeho provádění odpovídá generální ředitel pro zdraví a spotřebitele.

V Bruselu dne 7. srpna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

Pilotní projekt zaměřený na komplexní výzkum v oblasti zdraví, životního prostředí, dopravy a změny klimatu – Zlepšení ovzduší uvnitř budov a venku (rozpočtová linie 17 03 09)

1.   ÚVOD

1.1   Rozpočtová linie: 17 03 09

1.2   Základní právní akt

Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1525/2007 (2).

1.3   Obecné cíle pilotního projektu

Rozpočtový orgán poskytl Komisi prostředky na financování pilotního projektu, jehož cílem je rozšířit naše znalosti o ovzduší ve školních budovách a v budovách zařízení pro péči o děti.

Pokud jde o výzkum, byla kvalitě ovzduší uvnitř budov v minulosti věnována menší pozornost než kvalitě ovzduší venku, ačkoli výzkum v oblasti kvality vnějšího ovzduší lze v některých případech uplatnit i na ovzduší uvnitř budov. Rovněž již existuje obsáhlý rámec právních předpisů týkajících se vnějšího ovzduší, zatímco právní úprava vztahující se na ovzduší uvnitř budov sestává z ojedinělých iniciativ a jednotlivých právních předpisů. Kromě toho byla kvalita ovzduší uvnitř škol zkoumána mnohem méně než kvalita ovzduší v jiných vnitřních prostorách. Jelikož zhruba 20 % obyvatelstva EU tráví každý den ve školních budovách hodně času a výskyt onemocnění astmatem a jinými respiračními chorobami se v Evropě rychle zvyšuje, a to zvláště u dětí, je cílem tohoto projektu

identifikovat a analyzovat problémy týkající se ovzduší ve školních budovách se zaměřením na větrání, konstrukci budov, jejich údržbu a čištění,

zhodnotit účinnost přiměřeného větrání s cílem snížit znečištění ovzduší ve školních budovách,

posoudit dopady měnícího se klimatu (častější výskyt vln veder, studených vln a látek znečišťujících ovzduší) ve školách na zdraví dětí,

posoudit dopady opatření pro snížení znečištění vnějšího ovzduší, včetně krátkodobých opatření, na kvalitu ovzduší ve školních budovách a na vystavení dětí škodlivým látkám v ovzduší v prostředí škol,

poskytnout vhodná doporučení pro řešení problémů týkajících se kvality ovzduší v prostředí škol.

1.4   Konkrétní priority pro rok 2009

1.

Provést měření ve vnitřních prostorách škol s cílem získat nové údaje o koncentraci hlavních látek znečišťujících ovzduší ve školních budovách.

2.

Posoudit kombinovaný účinek dopravy a změny klimatu na kvalitu ovzduší v prostředí škol.

3.

Posoudit dopady vystavení dětí látkám znečišťujícím ovzduší uvnitř budov na jejich zdraví a poskytnout doporučení pro předcházení vzniku respiračních chorob a snížení jejich výskytu zlepšením kvality prostředí škol a pomocí dalších příslušných opatření.

4.

Provést systematické rozdělení zdrojů látek znečišťujících ovzduší ve školních budovách z kvantitativního hlediska. Identifikace hlavních zdrojů by pomohla snížit jejich výskyt. V této souvislosti je prioritou lepší porozumění emisím chemických látek ze spotřebitelských výrobků a stavebních materiálů.

5.

Prozkoumat mechanismy chemické a biochemické interakce ve směsích vnitřního ovzduší, které se obvykle nachází ve školních budovách a v různých zeměpisných šířkách, a vypracovat metodiku pro získání více poznatků umožňujících přesnější posouzení zdravotního rizika, pokud jde o účinek takových interakcí na konečné zdravotní riziko.

6.

Na základě výše uvedených priorit vypracovat evropská pravidla pro zdravé školy v Evropě.

Komise a Parlament již v minulosti podpořily dva projekty týkající se téže problematiky.

V roce 2001 Komise podpořila projekt zaměřený na zdraví dýchacích cest ve školách v pěti evropských městech v Dánsku, Francii, Itálii, Norsku a Švédsku. V rámci tohoto projektu byly zjištěny obecné problémy, jako je nedostatečné větrání, vysoká koncentrace částic, plísní a alergenů. Byl učiněn závěr, že by bylo nesmírně užitečné provést podobnou studii, do které by byly zapojeny všechny členské státy (3).

V roce 2008 byl oficiálně představen pilotní projekt zaměřený na vystavení chemickým látkám v ovzduší uvnitř budov a možná zdravotní rizika, který financoval Evropský parlament. Analýzy v rámci tohoto projektu zahrnovaly i školy a mateřské školy ve městech ve vybraných členských státech EU. Závěry projektu poukazují na to, že v zájmu řešení problému, který představuje zatížení veřejného zdraví v Evropské unii znečištěním ovzduší uvnitř budov (zejména ve vnitřních prostorách, kde se často zdržují děti, např. ve školách a v mateřských školách), je třeba ve výzkumu pokračovat (4).

V roce 2009 se vzhledem k disponibilním finančním prostředkům dospělo k závěru, že by se zeměpisné pokrytí pilotního projektu mělo rozšířit tak, aby projekt zahrnoval více členských států EU, přičemž zvláštní pozornost by se měla věnovat novým členským státům. Do projektu mají být zahrnuty rovněž kandidátské země a země střední a východní Evropy. Cílem je vytvořit pokyny týkající se nápravných opatření, které by se vztahovaly na širší škálu situací v Evropě.

Pilotní projekt by měl vycházet z předchozích projektů a vytvořit synergii se stávajícími projekty v dané oblasti (např. HITEA) (5).

2.   FORMA FINANČNÍ PODPORY: VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

2.1   Rozdělení finančních zdrojů podle oblastí/akcí, které mají být provedeny (viz níže uvedené body)

Celková disponibilní částka: 4 000 000 EUR. Na základě výsledků výzvy k podávání nabídek bude uzavřena jediná souhrnná smlouva o poskytování služeb.

2.2   Očekávané výsledky akcí, které mají být podpořeny

Cílem této výzvy je získat více poznatků o kvalitě ovzduší ve školních budovách, neboť děti, které jsou zvláště citlivé na znečišťující látky, tráví většinu svého času v prostorách škol. Kromě toho je cílem této studie shromáždit poznatky o rozmanitých situacích, ke kterým může dojít ve školních zařízeních v celé Evropě. Následně mají být v rámci studie vypracovány pokyny vztahující se různé situace s cílem vytvořit ve školách zdravé prostředí.

2.3   Orientační harmonogram

Výzva k podávání nabídek

do konce 1. pololetí 2009

Výběr a podpis smlouvy

do konce roku 2009


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches (Vliv látek znečišťujících vnitřní prostředí na zdraví: Integrování mikrobiálních, toxikologických a epidemiologických přístupů). http://www.hitea.eu/


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

8.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/20


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/605/SZBP

ze dne 7. srpna 2009,

kterou se mění společná akce 2009/137/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu (1)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. února 2009 přijala Rada společnou akci 2009/137/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie (EU) v Kosovu.

(2)

Článek 5 odst. 1 společné akce 2009/137/SZBP stanovil finanční referenční částku ve výši 645 000 EUR určenou na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU do 28. února 2010. Tato finanční referenční částka by měla být zvýšena o 102 000 EUR za účelem pokrytí výdajů souvisejících s posílením styčné kanceláře v Bělehradě.

(3)

Společná akce 2009/137/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

V článku 5 společné akce 2009/137/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 747 000 EUR.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. srpna 2009.

Za Radu

předseda

C. BILDT


(1)  Ve smyslu rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999).

(2)  Úř. věst. L 46, 17.2.2009, s. 69.