ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.194.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
25. července 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 665/2009 ze dne 24. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 666/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 667/2009 ze dne 22. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola Romana (CHOP))

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 668/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, pokud jde o hodnocení a certifikaci údajů o jakosti a neklinických údajů týkajících se léčivých přípravků pro moderní terapii vyvíjených mikropodniky a malými a středními podniky ( 1 )

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES ( 1 )

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 670/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o veřejnou intervenci prostřednictvím nabídkového řízení pro nákup pšenice tvrdé nebo neloupané rýže, a kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2008 a (ES) č. 687/2008

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 671/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2010 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 672/2009 ze dne 24. července 2009 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2009 nařízením (ES) č. 327/98

53

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/560/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2009, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství poskytovaný určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2009) 5475)

56

 

 

2009/561/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. července 2009, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2009) 5607)  ( 1 )

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 665/2009

ze dne 24. července 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

TR

98,9

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

49,5

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

53,0

0806 10 10

EG

151,8

MA

152,8

TR

115,0

US

141,6

ZA

127,3

ZZ

137,7

0808 10 80

AR

84,8

BR

69,0

CL

89,1

CN

103,8

NZ

85,6

US

91,3

ZA

86,4

ZZ

87,1

0808 20 50

AR

95,7

CL

81,2

ZA

104,2

ZZ

93,7

0809 10 00

TR

159,1

ZZ

159,1

0809 20 95

CA

324,1

TR

287,2

US

393,4

ZZ

334,9

0809 30

TR

157,2

ZZ

157,2

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 666/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 630/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 187, 18.7.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 25. července 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

32,59

8,94

1701 99 10 (2)

32,59

4,56

1701 99 90 (2)

32,59

4,56

1702 90 95 (3)

0,33

0,33


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 667/2009

ze dne 22. července 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nocciola Romana (CHOP))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost Itálie o zapsání názvu „Nocciola Romana“.

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 308, 3.12.2008, s. 19.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Nocciola Romana (CHOP)


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 668/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, pokud jde o hodnocení a certifikaci údajů o jakosti a neklinických údajů týkajících se léčivých přípravků pro moderní terapii vyvíjených mikropodniky a malými a středními podniky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem povzbudit malé a střední podniky k tomu, aby prováděly studie jakosti a neklinické studie léčivých přípravků pro moderní terapii, je vhodné v rámci nařízení (ES) č. 1394/2007 stanovit předpisy pro hodnocení a certifikaci údajů o jakosti a neklinických údajů, které tyto podniky předkládají Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“).

(2)

Z důvodů jednotnosti a transparentnosti by se měla použít definice mikropodniků a malých a středních podniků podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkajícího se definice mikropodniků a malých a středních podniků (2).

(3)

Podle nařízení (ES) č. 1394/2007 by měl být proces certifikace nezávislý na žádosti o registraci. Měl by se však zaměřit i na usnadnění hodnocení jakékoli budoucí žádosti o klinické hodnocení a registraci založené na stejných údajích. Z tohoto důvodu by hodnocení žádosti o certifikaci mělo být prováděno v souladu se stejnými vědeckými a technickými požadavky, jako jsou požadavky na žádosti o registraci, jak je stanoveno v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (3).

(4)

Žadatelům o certifikaci by mělo být umožněno předkládat úplné nebo částečné údaje o jakosti a neklinické údaje požadované podle přílohy I směrnice 2001/83/ES. V zájmu zajištění přidané hodnoty certifikací je však vhodné stanovit minimální soubor údajů požadovaných pro certifikaci.

(5)

Výbor pro moderní terapie při agentuře má odpovídající odbornou kvalifikaci pro posuzování údajů o jakosti a neklinických údajů týkajících se léčivých přípravků pro moderní terapii. Měl by být proto odpovědný za hodnocení žádostí o certifikaci.

(6)

Výboru pro moderní terapie by mělo být v případě potřeby umožněno dokončit hodnocení, jehož součástí je návštěva prostor, kde je příslušný léčivý přípravek pro moderní terapii vyvíjen.

(7)

Žádosti o certifikaci se mohou týkat kombinovaných léčivých přípravků pro moderní terapii ve smyslu nařízení (ES) č. 1394/2007. V takovém případě by měly platit další požadavky, pokud jde o to, zda zdravotnické prostředky nebo aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, které jsou součástí kombinovaného přípravku, splňují základní požadavky stanovené ve směrnici Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích (4), resp. ve směrnici Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (5).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro humánní léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení 2003/361/ES ze dne 6. května 2003, které vyvíjejí léčivý přípravek pro moderní terapii a jsou usazeny ve Společenství.

Článek 2

Postup hodnocení a certifikace

1.   Žádosti o vědecké hodnocení a certifikaci údajů o jakosti a neklinických údajů týkajících se určitého léčivého přípravku pro moderní terapii se předkládají agentuře a musí obsahovat:

a)

veškeré informace nezbytné k prokázání skutečnosti, že žadatel spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení podle článku 1;

b)

údaj o tom, zda se žádost týká pouze údajů o jakosti nebo údajů o jakosti a neklinických údajů;

c)

odkaz na jakoukoli žádost o certifikaci stejného léčivého přípravku pro moderní terapii, která již byla dříve předložena, údaj o tom, zda byl certifikát udělen, či nikoli, a vysvětlení přidané hodnoty nové žádosti a rozdílů mezi novou žádostí a žádostí dříve předloženou;

d)

příslušný poplatek stanovený v nařízení Rady (ES) č. 297/95 (6);

e)

údaje uvedené v modulu 3 části I přílohy I směrnice 2001/83/ES, které jsou předkládány k certifikaci podle druhého pododstavce, s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům stanoveným v části IV uvedené přílohy a k vědeckým pokynům zmíněným v článku 5;

f)

souvisí-li žádost s údaji o jakosti i s neklinickými údaji, údaje uvedené v modulu 4 části I přílohy I směrnice 2001/83/ES, které jsou předkládány k certifikaci podle třetího pododstavce, s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům stanoveným v části IV uvedené přílohy a k vědeckým pokynům zmíněným v článku 5.

Pro účely prvního pododstavce písm. e) musí žádost obsahovat alespoň následující údaje:

a)

obecné informace a informace týkající se výchozích materiálů a surovin;

b)

údaje o výrobním postupu účinné látky / účinných látek, s výjimkou údajů o jeho validaci;

c)

údaje o účinné látce / účinných látkách omezené na údaje nezbytné pro odpovídající popis účinné látky / účinných látek;

d)

údaje o kontrole účinné látky / účinných látek, s výjimkou údajů o validaci zkoušek;

e)

popis a složení konečného výrobku.

Pro účely prvního pododstavce písm. f) musí žádost obsahovat alespoň následující údaje:

a)

primární farmakodynamické údaje podporující navrhované léčebné použití;

b)

farmakokinetické údaje o biodistribuci, pokud jsou relevantní pro potvrzení primárních farmakodynamických údajů;

c)

alespoň jednu studii toxicity.

2.   Pokud žádost splňuje požadavky stanovené v odstavci 1, agentura potvrdí přijetí platné žádosti.

3.   Výbor pro moderní terapie zhodnotí platnou žádost do 90 dnů od potvrzení přijetí.

Za účelem tohoto hodnocení Výbor pro moderní terapie určí, zejména s ohledem na následné hodnocení jakékoli budoucí žádosti o klinické hodnocení a registraci:

a)

zda předložené údaje o jakosti a metodika zkoušení jakosti, kterou žadatel použil, splňují vědecké a technické požadavky stanovené v části I oddílech 2.3 a 3, části IV a, je-li to relevantní pro údaje o jakosti, v Úvodu a obecných zásadách přílohy I směrnice 2001/83/ES;

b)

případně zda neklinické údaje a metodika neklinického zkoušení, kterou žadatel používá, splňují vědecké a technické požadavky stanovené v části I oddílech 2.4 a 4, části IV a, je-li to relevantní pro neklinické údaje, v Úvodu a obecných zásadách přílohy I směrnice 2001/83/ES.

4.   Výbor pro moderní terapie může ve lhůtě podle odstavce 3 požadovat, aby žadatel v dané lhůtě poskytl doplňující informace.

V takovém případě se lhůta podle odstavce 3 pozastaví, dokud nejsou požadované doplňující informace poskytnuty.

5.   Jakmile Výbor pro moderní terapie dokončí hodnocení, agentura o tom žadatele uvědomí a poskytne mu bez prodlení tyto dokumenty:

a)

hodnotící zprávu s podrobným uvedením zejména odůvodnění závěrů Výboru pro moderní terapie ohledně žádosti;

b)

je-li to na základě tohoto hodnocení vhodné, certifikát označující jakost a případně předložené neklinické údaje a odpovídající metodiky zkoušení použité žadatelem, jež splňují vědecké a technické požadavky podle odst. 3 druhého pododstavce;

c)

pokud to Výbor pro moderní terapie považuje za vhodné, seznam otázek pro budoucí zvážení žadatelem, pokud jde o to, jak předložené údaje o jakosti a případně předložené neklinické údaje a příslušné metodiky zkoušení použité žadatelem vyhovují vědeckým a technickým požadavkům podle přílohy I směrnice 2001/83/ES.

Článek 3

Návštěvy prostor

Výbor pro moderní terapie může informovat žadatele, že pro dokončení hodnocení v souladu s článkem 2 je nezbytné provést návštěvu prostor, kde je dotyčný léčivý přípravek pro moderní terapii vyvíjen. Informuje žadatele o účelu návštěvy. Pokud žadatel s uskutečněním návštěvy souhlasí, provedou návštěvu inspektoři z příslušných členských států, kteří mají odpovídající kvalifikaci.

V takovém případě se lhůta stanovená v čl. 2 odst. 3 pozastaví až do doby, kdy zprávu o návštěvě dostane k dispozici Výbor pro moderní terapie a žadatel.

Článek 4

Kombinované léčivé přípravky pro moderní terapii

1.   Pokud se žádost o certifikaci týká kombinovaných léčivých přípravků pro moderní terapii, platí doplňkové požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3.

2.   Žádost o certifikaci údajů týkajících se určitého kombinovaného léčivého přípravku pro moderní terapii může obsahovat doklad o splnění základních požadavků podle článku 6 nařízení (ES) č. 1394/2007.

3.   Žádost o certifikaci údajů týkajících se určitého kombinovaného léčivého přípravku pro moderní terapii musí obsahovat, jsou-li k dispozici, výsledky posouzení součásti tvořené zdravotnickým prostředkem nebo aktivním implantabilním zdravotnickým prostředkem oznámeným subjektem v souladu se směrnicí 93/42/EHS nebo směrnicí 90/385/EHS.

Agentura zohlední výsledky uvedeného posouzení při svém hodnocení údajů týkajících se daného léčivého přípravku.

Agentura může příslušný oznámený subjekt požádat o předání jakýchkoli informací týkajících se výsledků jeho posouzení. Oznámený subjekt předá tyto informace do jednoho měsíce. V takovém případě se lhůta uvedená v čl. 2 odst. 3 pozastaví do doby, kdy byly požadované informace předány.

4.   Neobsahuje-li žádost výsledky posouzení agentura může:

a)

požádat o stanovisko ke shodě součásti tvořené zdravotnickým prostředkem s přílohou I směrnice 93/42/EHS nebo s přílohou 1 směrnice 90/385/EHS oznámený subjekt určený ve spolupráci s žadatelem, pokud Výbor pro moderní terapie po poradě se svými odborníky na zdravotnické prostředky nerozhodne, že zapojení oznámeného subjektu není nutné, nebo

b)

vyloučit z hodnocení kontrolu, zda zdravotnický prostředek splňuje základní požadavky uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 1394/2007.

V případě uvedeném v písmeni a) se lhůta uvedená v čl. 2 odst. 3 pozastaví, dokud není poskytnuto vyžádané stanovisko.

V případě uvedeném v písmeni b) se v hodnotící zprávě a jakémkoli uděleném certifikátu uvede skutečnost, že hodnocení nezahrnuje kontrolu, zda zdravotnický prostředek splňuje základní požadavky. Hodnotící zpráva a jakýkoli udělený certifikát mohou rovněž obsahovat závěr, že interakce mezi příslušným zdravotnickým prostředkem a buňkami nebo tkáněmi a jejich kompatibilita nemohou být zhodnoceny bez výsledků posouzení provedeného oznámeným subjektem.

Článek 5

Vědecké pokyny

Při sestavování dokumentace k žádosti o certifikaci musí vzít žadatelé v úvahu vědecké pokyny zveřejněné agenturou týkající se minimálních údajů o jakosti a neklinických údajů pro certifikaci léčivých přípravků pro moderní terapii podle čl. 2 odst. 1 druhého a třetího pododstavce.

Článek 6

Zpráva

Agentura zahrne do výroční zprávy o své činnosti oddíl o zkušenostech získaných na základě používání tohoto nařízení. Tento oddíl musí zejména obsahovat statistické informace o typu a počtu žádostí předložených podle tohoto nařízení.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 121.

(2)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

(4)  Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst L 189, 20.7.1990, s. 17.

(6)  Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1.


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 a čl. 63 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví harmonizovaný rámec obecných pravidel pro organizaci úředních kontrol na úrovni Společenství včetně úředních kontrol vstupu potravin a krmiv ze třetích zemí. Kromě toho stanoví, že musí být vypracován seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které z důvodu známého nebo nově vznikajícího rizika podléhají zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu na území uvedená v příloze I uvedeného nařízení (dále jen „seznam“). Tyto zesílené kontroly by měly umožnit účinnější boj proti známému nebo nově vznikajícímu riziku a zároveň sběr přesných monitorovacích údajů o výskytu a rozšíření nepříznivých výsledků laboratorních analýz.

(2)

Aby mohl být vypracován tento seznam, je třeba přihlédnout k některým kritériím, jež by umožnila zjištění známého nebo nově vznikajícího rizika souvisejícího se specifickými krmivy a potravinami jiného než živočišného původu.

(3)

Než bude přijata standardizovaná metodika a standardizovaná kritéria pro vytvoření seznamu, mělo by být pro účely vypracování a aktualizace seznamu přihlédnuto k údajům vyplývajícím z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ke zprávám Potravinového a veterinárního úřadu, zprávám získaným ze třetích zemí, výměně informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckým hodnocením.

(4)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pro účely organizování zesílených kontrol členské státy určí jednotlivá místa vstupu, ve kterých je přístup k vhodným kontrolním zařízením pro různé druhy krmiv a potravin. Je proto vhodné v tomto nařízení stanovit minimální požadavky na určená místa vstupu, aby byl zajištěn stupeň jednotnosti v účinnosti kontrol.

(5)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví, že pro účely organizování zesílených kontrol budou členské státy od provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků odpovědných za zásilky požadovat, aby předem oznámili příchod a druh těchto zásilek. Proto by měl být stanoven vzorový formulář společného vstupního dokladu pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu, na které se vztahuje toto nařízení, aby byl zajištěn jednotný přístup v celém Společenství. Společný vstupní doklad by měl být předložen celním orgánům, když jsou zásilky deklarovány k propuštění do volného oběhu.

(6)

Aby byl zaručen určitý stupeň jednotnosti na úrovni Společenství, pokud jde o zesílené úřední kontroly, je kromě toho vhodné v tomto nařízení stanovit, aby uvedené kontroly zahrnovaly kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(7)

Měly by být zpřístupněny přiměřené finanční zdroje pro organizaci zesílených úředních kontrol. Proto by členské státy měly vybírat poplatky nutné k pokrytí nákladů souvisejících s uvedenými kontrolami. Výpočet uvedených poplatků by měl být v souladu s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

(8)

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES ze dne 23. května 2005 o mimořádných opatřeních týkajících se chilli papriček, výrobků z chilli papriček, kurkumy a palmového oleje (3) stanoví, že ke všem zásilkám těchto výrobků je přiložena analytická zpráva, která prokazuje, že výrobek neobsahuje žádnou z těchto látek: Sudan I (číslo CAS 842-07-9), Sudan II (číslo CAS 3118-97-6), Sudan III (číslo CAS 85-86-9) nebo Sudan IV (85-83-6). Od přijetí uvedených opatření se četnost oznámení do systému RASFF snížila, což naznačuje výrazné zlepšení situace, pokud jde o přítomnost barviv Sudan v příslušných výrobcích. Proto je vhodné zrušit požadavek na předkládání analytické zprávy pro každou zásilku dovezených výrobků, který je stanoven v rozhodnutí 2005/402/ES, a místo toho zavést jednotné a zesílené úřední kontroly uvedených zásilek v místě vstupu do Společenství. Rozhodnutí 2005/402/ES by proto mělo být zrušeno.

(9)

Rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny (4), stanoví, aby byly kontroly na přítomnost aflatoxinů u podzemnice olejné pocházející z Brazílie prováděny častěji (u 50 % veškerých zásilek). Od přijetí uvedených opatření se četnost oznámení do systému RASFF, pokud jde o aflatoxiny v podzemnici olejné z Brazílie, snížila. Proto je vhodné zrušit opatření stanovená v rozhodnutí 2006/504/ES, pokud jde o tyto komodity, které by místo toho měly podléhat jednotným a zesíleným úředním kontrolám v místě vstupu do Společenství. Rozhodnutí 2006/504/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Uplatňování minimálních požadavků na určená místa vstupu může členským státům působit praktické obtíže. Proto by v tomto nařízení mělo být stanoveno přechodné období, během nějž by mohly být uvedené požadavky prováděny postupně. Během uvedeného přechodného období by tedy mělo být příslušným orgánům v členských státech umožněno provádět požadované kontroly totožnosti a fyzické kontroly na jiných kontrolních místech, než jsou určená místa vstupu. V těchto případech by mělo takové kontrolní místo splňovat minimální požadavky na určená místa vstupu stanovená tímto nařízením.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 882/2004 pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol platná v místě vstupu na území zmíněná v příloze I uvedeného nařízení pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizace přílohy I

Aby mohl být seznam v příloze I zřízen a pravidelně aktualizován, je třeba přihlédnout přinejmenším k těmto zdrojům informací:

a)

údaje vyplývající z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF);

b)

zprávy a informace vyplývající z činnosti Potravinového a veterinárního úřadu;

c)

zprávy a informace získané ze třetích zemí;

d)

výměna informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

e)

případně vědecká hodnocení.

Seznam v příloze I je pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„společným vstupním dokladem“ se rozumí doklad, jehož vzor je uveden v příloze II a jenž musí vyplnit provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce, jak je stanoveno v článku 6, a příslušný orgán, který potvrdí provedení úředních kontrol;

b)

„určeným místem vstupu“ se rozumí místo vstupu na jedno z území uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 první odrážce uvedeného nařízení; pokud jde o zásilky dopravované po moři, které jsou vykládány za účelem nakládky na jiné plavidlo pro další přepravu do přístavu v jiném členském státě, je určeným místem vstupu uvedený přístav;

c)

„zásilkou“ se rozumí množství jakýchkoli krmiv nebo potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou zařazeny do stejné kategorie nebo odpovídají stejnému popisu, vztahuje se na ně tentýž doklad (doklady), byly dopraveny týmž dopravním prostředkem a pocházejí z téže třetí země nebo části této země.

Článek 4

Minimální požadavky na určená místa vstupu

Aniž je dotčen článek 19, mají určená místa vstupu k dispozici přinejmenším:

a)

dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi k provádění předepsaných kontrol u zásilek;

b)

vhodné prostory pro příslušný orgán k provádění nezbytných kontrol;

c)

podrobné pokyny týkající se odběru vzorků pro analýzu a zasílání těchto vzorků pro analýzu do laboratoře určené na základě čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen „určená laboratoř“);

d)

prostory k případnému skladování zásilek (a zásilek přepravovaných v kontejnerech) ve vhodných podmínkách během doby zadržení, než obdrží výsledky analýzy uvedené v písmeni c), a dostatečný počet skladovacích prostor, včetně chladírenských skladů, pro případy, kdy povaha zásilky vyžaduje kontrolovanou teplotu;

e)

vybavení pro vykládku a odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu;

f)

možnost provedení vykládky a odběru vzorků pro analýzu na zastřešeném místě, pokud je třeba;

g)

určenou laboratoř, která může provést analýzu, jak je uvedeno v písmeni c), a která se nachází na místě, kam mohou být vzorky dopraveny během krátké doby.

Článek 5

Seznam určených míst vstupu

Členské státy vedou a zpřístupní na internetu aktualizovaný seznam určených míst vstupu pro každý výrobek uvedený v příloze I. Členské státy Komisi sdělí internetovou adresu těchto seznamů.

Komise pro informaci zveřejní na svých internetových stránkách odkazy členských států na uvedené seznamy.

Článek 6

Oznamování zásilek předem

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci odpovídajícím způsobem předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na určené místo vstupu a druh zásilky.

Za tímto účelem vyplní část I společného vstupního dokladu a předají tento doklad příslušnému orgánu na určeném místě vstupu alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 7

Jazyk společných vstupních dokladů

Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu.

Členský stát však může povolit, aby byly společné vstupní doklady vypracovávány v jiném úředním jazyce Společenství.

Článek 8

Zesílené úřední kontroly na určených místech vstupu

1.   Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí bez prodlení:

a)

kontroly dokladů všech zásilek do 2 pracovních dnů od jejich příchodu na určené místo vstupu, pokud nenastanou výjimečné a nevyhnutelné okolnosti;

b)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy, jejichž četnost je stanovena v příloze I, a to takovým způsobem, aby provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci nemohli předvídat, zda určitá konkrétní zásilka bude těmto kontrolám podrobena; výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici ihned, jakmile to bude z technického hlediska možné.

2.   Po dokončení kontrol stanovených v odstavci 1 příslušný orgán:

a)

vyplní příslušný oddíl části II společného vstupního dokladu a odpovědný úředník příslušného orgánu orazítkuje a podepíše originál uvedeného dokladu;

b)

pořídí a uchová kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Originál společného vstupního dokladu je přiložen k zásilce při její další přepravě, dokud se zásilka nedostane na místo určení uvedené ve společném vstupním dokladu.

Příslušný orgán na určeném místě vstupu může povolit další přepravu zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol. Pokud bylo schválení uděleno, příslušný orgán na určeném místě vstupu o tom uvědomí příslušný orgán v místě určení a učiní se vhodná opatření k zajištění toho, aby zásilka zůstala pod stálým dohledem příslušných orgánů a nemohlo s ní být žádným způsobem manipulováno do doby, než budou k dispozici výsledky fyzických kontrol.

Pokud je zásilka přepravována dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, vydá se pro tyto účely ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.

Článek 9

Zvláštní okolnosti

1.   Na žádost dotčeného členského státu může Komise příslušným orgánům určitých určených míst vstupu, které pracují za specifických zeměpisných omezení, povolit provádění fyzických kontrol v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

není nepříznivě ovlivněna účinnost kontrol prováděných na určeném místě vstupu;

b)

prostory případně splňují požadavky uvedené v čl. 4 a jsou pro tento účel schváleny členským státem;

c)

jsou zavedena vhodná opatření, která zaručují, že zásilka od okamžiku příjezdu na určené místo vstupu zůstane pod stálým dohledem příslušných orgánů určeného místa vstupu a během všech kontrol s ní nemůže být žádným způsobem manipulováno.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 může za výjimečných okolností rozhodnutí zařadit nový výrobek na seznam v příloze I stanovit, že příslušný orgán místa určení uvedeného ve společném vstupním dokladu může případně provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek uvedeného nového výrobku v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) a pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

výrobek snadno podléhá zkáze nebo jeho balení má zvláštní vlastnosti, a proto by provádění odběru vzorků na určeném místě vstupu nevyhnutelně vedlo k vážnému riziku pro bezpečnost potravin nebo k poškození výrobku v nepřijatelném rozsahu;

b)

jsou zavedena vhodná opatření pro spolupráci příslušných orgánů určeného místa vstupu a příslušných orgánů provádějících fyzické kontroly, aby bylo zajištěno, že:

i)

se zásilkou nemůže být během všech kontrol žádným způsobem manipulováno,

ii)

jsou zcela splněny požadavky týkající se podávání zpráv stanovené v článku 15.

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění zásilek do volného oběhu je podmíněno předložením společného vstupního dokladu řádně vyplněného příslušným orgánem, nebo jeho elektronické verze, ze strany provozovatele krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce celním orgánům, jakmile byly provedeny veškeré kontroly požadované na základě čl. 8 odst. 1 a jakmile jsou známy příznivé výsledky fyzických kontrol, pokud jsou tyto kontroly požadovány.

Článek 11

Povinnosti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků

Pokud to zvláštní vlastnosti zásilky umožňují, provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce poskytne příslušnému orgánu:

a)

dostatečný počet pracovníků a logistiku pro vykládku zásilky, aby mohly být provedeny úřední kontroly;

b)

odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu, pokud jde o zvláštní způsoby přepravy a/nebo specifické způsoby balení, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 12

Rozdělení zásilek

Zásilky se nerozdělují, dokud nebyly dokončeny zesílené úřední kontroly a dokud příslušný orgán nevyplnil společný vstupní doklad, jak je stanoveno v článku 8.

V případě následného rozdělení zásilky se ke každé části zásilky připojí ověřená kopie společného vstupního dokladu, která zásilku doprovází, dokud není propuštěna do volného oběhu.

Článek 13

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení nebyla dodržena, vyplní odpovědný úředník příslušného orgánu část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 14

Poplatky

1.   Členské státy zajistí výběr poplatků vzniklých v souvislosti se zesílenými úředními kontrolami stanovenými tímto nařízením v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 a s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

2.   Poplatky uvedené v odstavci 1 platí provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků odpovědní za zásilku nebo jejich zástupci.

Článek 15

Podávání zpráv Komisi

1.   Členské státy podají Komisi zprávu o zásilkách za účelem soustavného hodnocení krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I.

Tato zpráva se předkládá do konce měsíce následujícího po každém čtvrtletí.

2.   Tato zpráva obsahuje tyto informace:

a)

informace o každé zásilce, včetně:

i)

velikosti vyjádřené uvedením čisté hmotnosti zásilky,

ii)

země původu každé zásilky;

b)

počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu;

c)

výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1.

3.   Komise zpracuje zaslané zprávy podle odstavce 2 a dá je k dispozici členským státům.

Článek 16

Změna rozhodnutí 2006/504/ES

Rozhodnutí 2006/504/ES se mění takto:

1)

v čl. 1 písm. a) se zrušují body iii), iv) a v);

2)

v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

každé zásilky potravin z Brazílie“;

3)

v článku 7 se zrušuje odstavec 3.

Článek 17

Zrušení rozhodnutí 2005/402/ES

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES se zrušuje.

Článek 18

Použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. ledna 2010.

Článek 19

Přechodná opatření

1.   Pokud nemá určené místo vstupu požadované vybavení k provádění fyzických kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), mohou být uvedené kontroly prováděny po dobu pěti let od data vstupu tohoto nařízení v platnost na jiném kontrolním místě v tomtéž členském státě, jež k těmto účelům schválil příslušný orgán, před tím, než je zboží deklarováno k propuštění do volného oběhu, jestliže uvedené kontrolní místo splňuje minimální požadavky stanovené v článku 4.

2.   Členské státy zveřejní elektronickou cestou na svých internetových stránkách seznam kontrolních míst schválených na základě odstavce 1.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 135, 28.5.2005, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 21.


PŘÍLOHA I

A.   Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (2)

(%)

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentina

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brazílie

Aflatoxiny

50

Stopové prvky (krmiva a potraviny) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Čína

Kadmium a olovo

50

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny), zejména arašídové máslo (potraviny)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoxiny

50

Koření (potraviny):

Capsicum spp (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli papriček, mletých chilli papriček, kayenského pepře a papriky)

Myristica fragrans (muškátový oříšek)

Zingiber officinale (zázvor)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Indie

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Indie

Aflatoxiny

10

Melounová jádra (egusi) a produkty z nich vyrobené (5) (potraviny)

ex 1207 99

Nigérie

Aflatoxiny

50

Sušené vinné hrozny (potraviny)

0806 20

Uzbekistán

Ochratoxin A

50

Chilli papričky, výrobky z chilli papriček, kurkuma a palmový olej (potraviny)

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Všechny třetí země

Barviva Sudan

20

Podzemnice olejná a produkty z ní vyrobené (krmiva a potraviny)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoxiny

10

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu (potraviny)

ex 1006 30

Pákistán

Aflatoxiny

50

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu (potraviny)

ex 1006 30

Indie

Aflatoxiny

10

Mango, fazole (Vigna sesquipedalis), hořký meloun (Momordica charantia), kalebasa (Lagenaria siceraria), paprika a lilek (potraviny)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na CG-MS a LC-MS (1)

50

Banány

0803 00 11

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na CG-MS a LC-MS (1)

10

Zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená (papriky, okurky a rajčata)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turecko

Pesticidy: methomyl a oxamyl

10

Hrušky

0808 20 10

Turecko

Pesticid: amitraz

10

Zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená (potraviny)

fazole (Vigna sesquipedalis)

lilek

zelenina rodu Brassica

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thajsko

Rezidua organofosforového pesticidu

50

B.   Definice

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

a)

„chilli papričkami“ se rozumí plody rodu Capsicum sušené a drcené nebo mleté kódu KN 0904 20 90, v jakékoli formě, určené k lidské spotřebě;

b)

„výrobky z chilli papriček“ se rozumí prášek kari kódu KN 0910 99 60, v jakékoli formě, určený k lidské spotřebě;

c)

„kurkumou“ se rozumí kurkuma sušená a drcená nebo mletá kódu KN 0910 30 00, v jakékoli formě, určená k lidské spotřebě;

d)

„palmovým olejem“ se rozumí palmový olej kódu KN 1511 10 90, v jakékoli formě, určený k přímé lidské spotřebě;

e)

„barvivy Sudan“ se rozumí tyto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9),

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9).

iv)

šarlatová červeň nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).


(1)  Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu, thiaklopridu.

(2)  V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou „Ex“ (např. Ex20079997: měly by být zahrnuty pouze produkty obsahující lískové ořechy).

(3)  Stopové prvky uvedené u této položky jsou stopové prvky náležející do funkční skupiny sloučenin stopových prvků uvedené v příloze I odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(4)  Referenčními hodnotami pro opatření jsou maximální limity stanovené pro olovo a kadmium v doplňkových látkách náležejících do funkční skupiny sloučenin stopových prvků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10). Pokud jsou stopové prvky označeny jako doplňky stravy podle definice v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51), použijí se maximální limity stanovené v nařízení (ES) č. 1881/2006.

(5)  Referenčními hodnotami pro opatření jsou maximální limity stanovené pro aflatoxiny v podzemnici olejné a produktech z ní vyrobených uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).


PŘÍLOHA II

SPOLEČNÝ VSTUPNÍ DOKLAD

Image

Image

Pokyny ke společnému vstupnímu dokladu

Obecné pokyny

:

Doklad vyplňte hůlkovým písmem. Pokyny se vztahují k příslušnému číslu kolonky.

Část I

Pokud není uvedeno jinak, tento oddíl vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Kolonka I.1

Odesílatel: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.2

Tuto kolonku vyplní orgány určeného místa vstupu, jak je stanoveno v článku 2.

Kolonka I.3

Příjemce: jméno a úplná adresa fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku), pro kterou je zásilka určena. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.4

Osoba odpovědná za zásilku (rovněž zástupce, deklarant nebo provozovatel krmivářského a potravinářského podniku): osoba, která je odpovědná za zásilku předkládanou na určeném místě vstupu a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů. Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.5

Země původu: země, ze které komodita pochází, kde byla vypěstována, sklizena nebo vyrobena.

Kolonka I.6

Země odeslání: země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Společenství.

Kolonka I.7

Dovozce: jméno a úplná adresa. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.8

Místo určení: adresa dodání ve Společenství. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

Kolonka I.9

Příchod na určené místo vstupu: uveďte předpokládané datum příchodu zásilky na určené místo vstupu.

Kolonka I.10

Doklady: uveďte případně datum vydání a počet úředních dokladů, které jsou přiloženy k zásilce.

Kolonka I.11

Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadla číslo letu, u plavidel název lodi, u silničního vozidla poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železnice totožnost vlaku a číslo vagónu. Odkazy na dokumenty: číslo leteckého nákladního listu, nákladního listu nebo obchodní číslo (u železnice nebo nákladního vozidla).

Kolonka I.12

Popis komodity: podrobně popište komoditu (u krmiv i jejich druh).

Kolonka I.13

Komodita nebo kód HS harmonizovaného systému Světové celní organizace.

Kolonka I.14

Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Tím se rozumí hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Kolonka I.15

Počet balení.

Kolonka I.16

Teplota: označte odpovídající přepravní/skladovací teplotu.

Kolonka I.17

Druh balení: uveďte druh balení produktu.

Kolonka I.18

Komodita určená pro: označte odpovídající kolonku podle toho, zda je komodita určena k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě označte „lidská spotřeba“), nebo zda je určena k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě označte „další ošetření“), nebo zda je určena k použití jako „krmivo“ (v tomto případě označte „krmivo“).

Kolonka I.19

Uveďte případně všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

Kolonka I.20

Přesun na kontrolní místo: během přechodného období stanoveného v článku 17 označí určené místo vstupu tuto kolonku, aby se umožnila další přeprava na jiné kontrolní místo.

Kolonka I.21

Nepoužije se.

Kolonka I.22

Pro dovoz: tato kolonka se označí v případě, že zásilka je určena pro dovoz (článek 8).

Kolonka I.23

Nepoužije se.

Kolonka I.24

Označte příslušný dopravní prostředek.

Část II

Tento oddíl vyplní příslušný orgán.

Kolonka II.1

Uveďte totéž referenční číslo jako v kolonce I.2.

Kolonka II.2

Pro celní orgány v případě potřeby.

Kolonka II.3

Kontrola dokladů: vyplní se pro všechny zásilky.

Kolonka II.4

Orgán určeného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být během přechodného období stanoveného v článku 17 prováděny na jiném kontrolním místě.

Kolonka II.5

Orgán určeného místa vstupu uvede, na které kontrolní místo může být zásilka během přechodného období stanoveného v článku 17 po uspokojivé kontrole dokladů/kontrole totožnosti přepravena za účelem fyzické kontroly.

Kolonka II.6

Popište jasně opatření, jež má být provedeno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontroly dokladů nebo kontroly totožnosti. Adresa zařízení určení v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“ by měla být uvedena v kolonce II.7.

Kolonka II.7

Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.6 v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“.

Kolonka II.8

Zde otiskněte úřední razítko příslušného orgánu určeného místa vstupu.

Kolonka II.9

Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu.

Kolonka II.10

Nepoužije se.

Kolonka II.11

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa výsledky kontrol totožnosti.

Kolonka II.12

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa výsledky fyzických kontrol.

Kolonka II.13

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa výsledky laboratorní zkoušky. V této kolonce vyplňte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.

Kolonka II.14

Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propuštěny do volného oběhu ve Společenství.

Kolonka II.15

Nepoužije se.

Kolonka II.16

Popište jasně opatření, jež má být provedeno v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku fyzických kontrol. Adresa zařízení určení v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“ musí být uvedena v kolonce II.18.

Kolonka II.17

Důvody zamítnutí: použijte v případě potřeby k uvedení příslušných informací. Zaškrtněte příslušnou kolonku.

Kolonka II.18

Uveďte případně číslo schválení a adresu (nebo název lodi a přístav) pro všechna místa, kde je požadována další kontrola zásilky, například pro kolonku II.16 v případě „odeslání zpět“, „zničení“, „přeměny“ a „použití pro jiný účel“.

Kolonka II.19

Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je nutné vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

Kolonka II.20

Zde otiskněte úřední razítko orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušného orgánu kontrolního místa.

Kolonka II.21

Podpis odpovědného úředníka orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušného orgánu kontrolního místa.

Část III

Tento oddíl vyplní příslušný orgán.

Kolonka III.1

Informace o odeslání zpět: orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, příslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prostředky, jejich totožnost, zemi určení a datum odeslání zpět, jakmile jsou tyto údaje k dispozici.

Kolonka III.2

Další postup: uveďte případně místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“. Tento příslušný orgán zde uvede zprávu o výsledku příchodu zásilky a o shodě.

Kolonka III.3

Podpis odpovědného úředníka orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v článku 17, orgánu kontrolního místa v případě „odeslání zpět“. Podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“.


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 670/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o veřejnou intervenci prostřednictvím nabídkového řízení pro nákup pšenice tvrdé nebo neloupané rýže, a kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2008 a (ES) č. 687/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. a), c) a k) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě čl. 13 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 ve znění nařízení Rady (ES) č. 72/2009 (2) může Komise rozhodnout ode dne 1. července 2009 u pšenice tvrdé a od 1. září 2009 u neloupané rýže o veřejné intervenci, pokud to vyžaduje situace na trhu, a zejména vývoj tržních cen. Je třeba stanovit podmínky, za nichž se mohou uskutečnit veřejné intervence v případě, že Komise rozhodne, že je taková intervence nezbytná, a připomenout, které orgány jsou v této oblasti v členském státě příslušné v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států (3), a upřesnit, že pro účely tohoto nařízení intervenují tyto orgány pod názvem „intervenční agentury“ včetně případů, kdy platební agentury jednají přímo.

(2)

Aby režim veřejné intervence mohl fungovat co možná nejjednodušeji a nejúčinněji, je třeba stanovit pravidla pro schválení intervenčních center intervenčními agenturami členských států a přijmout předpisy týkající se tohoto schválení. Za tím účelem je třeba stanovit podmínky, které jsou požadovány pro schválení skladovacích zařízení intervenčního centra.

(3)

Podmínky přijatelnosti nabídek pšenice tvrdé a neloupané rýže, které mají být podány intervenčním agenturám, a podmínky převzetí produktů těmito intervenčními agenturami musí být rovněž v nevyšší možné míře jednotné v celém Společenství. Aby se všem hospodářským subjektům zaručilo rovné zacházení, je proto třeba stanovit postupy pro nákup, a zejména pro přijatelnost nabídek, převzetí a související kontroly.

(4)

Pokud skladovací zařízení schváleného intervenčního centra, která se nachází v jiném členském státě, než je členský stát, kde je vykonávána hlavní činnost hospodářského subjektu, umožňují hospodářským subjektům uskutečnit dodávku svých produktů za nižší náklady, je třeba ponechat těmto hospodářským subjektům možnost podat své nabídky v dotyčném členském státě. Z tohoto důvodu, aby se zabránilo dalším správním omezením v případě těchto hospodářských subjektů, je vhodné zmocnit je k provedení formalit vztahujících se k nabídkám prostřednictvím jejich registračního čísla pro účely DPH v členském státě, kde vykonávají svoji hlavní činnost, a umožnit jim složit na podporu jejich nabídky jistotu, kterou obdrží v uvedeném členském státě.

(5)

S cílem zajistit zjednodušené a uspokojivé řízení intervence je třeba stanovit, že předložená šarže musí být stejnorodá a že pokud jde o rýži, musí být tato šarže složena z rýže stejné odrůdy. Je třeba rovněž stanovit minimální množství, pod nímž není intervenční agentura povinna nabídku přijmout, přitom však vzít v úvahu skutečnost, že vyšší minimální množství se může ukázat jako nezbytné, vzhledem k podmínkám a zvyklostem velkoobchodu nebo k pravidlům v oblasti ochrany životního prostředí platným v členském státě. Aby se hospodářským subjektům poskytly informace o platných minimálních množstvích, je třeba stanovit, že intervenční agentury upřesní uvedená minimální množství v každém oznámení o nabídkovém řízení, které zveřejní, a, je-li to nutné, stanoví vyšší minimální množství, než jsou množství stanovená tímto nařízením.

(6)

Pšenice tvrdá a neloupaná rýže, jejichž jakost neumožňuje pozdější použití a přiměřené uskladnění, by neměly být pro intervenci přijímány. Za tímto účelem musí být stanoveny metody nezbytné pro určování jakosti pšenice tvrdé a neloupané rýže.

(7)

Pšenice tvrdá je obilovina, pro kterou jsou stanoveny minimální požadavky na jakost pro lidskou spotřebu a která musí splňovat hygienické normy podle nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (4). Je třeba stanovit, že se tyto normy použijí při převzetí dotčeného produktu, na který se vztahuje tento režim intervence.

(8)

Rizika spojená s překročením maximálních přípustných limitů kontaminujících látek jsou určena platebními agenturami nebo intervenčními agenturami na základě informací získaných od nabízejících a na základě vlastních kritérií pro analýzu. Za účelem snížení finančních nákladů je proto odůvodněné požadovat analýzy v pravomoci agentur před převzetím produktů pouze na základě provedené analýzy rizika, kterou se zaručí jakost produktů v okamžiku jejich vstupu do intervenčního režimu. Členský stát však převezme přímou odpovědnost za přijetí nepřiměřeného rozhodnutí v okamžiku nákupu produktu, vzhledem k analýze rizika požadované podle těchto předpisů, pokud by se později prokázalo, že produkt neodpovídá předepsaným minimálním normám. Takové rozhodnutí by totiž neumožnilo zaručit jakost produktu a v důsledku toho ani jeho dobré uchování. Podmínky, za nichž členský stát musí nést odpovědnost, je proto třeba upřesnit.

(9)

Při stanovení minimální jakosti neloupané rýže je třeba zohlednit zejména klimatické podmínky v produkčních regionech Společenství.

(10)

Je třeba přesně určit, jaké kontroly mají být prováděny pro zajištění skutečné přítomnosti nabízených produktů ve skladovacích zařízeních určených nabízejícím a pro dodržování stanovených požadavků ohledně hmotnosti a jakosti nabízeného zboží. Je třeba rozlišovat jednak přijetí nabízeného zboží po ověření množství a dodržení požadavků na minimální jakost a jednak stanovení ceny, která má být zaplacena nabízejícímu po provedení analýz nezbytných pro stanovení přesných vlastností každé šarže na základě reprezentativních vzorků.

(11)

S cílem umožnit účinné řízení tohoto intervenčního opatření je třeba stanovit, že nabídky pšenice tvrdé nebo neloupané rýže jsou pevné a konečné. Nemohou být tedy ani pozměněny, ani vzaty zpět a ukazuje se jako nezbytné podmínit podání nabídek složením jistoty a upřesnit podmínky jejího uvolnění a případného propadnutí ve prospěch rozpočtu Společenství v případě nesplnění některých podmínek přijatelnosti uvedených nabídek.

(12)

Ustanovení čl. 18 odst. 2 a odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že Komise prostřednictvím nabídkového řízení určuje intervenční cenu pšenice tvrdé, aniž je dotčeno zvýšení nebo snížení ceny v závislosti na jakosti. Je třeba upřesnit tyto změny ceny související s hlavními požadavky na jakost pšenice tvrdé.

(13)

Ustanovení čl. 18 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že intervenční cena se stanoví u neloupané rýže vymezené standardní jakosti uvedené v části A přílohy IV a že, pokud se jakost rýže nabízené k intervenci liší od standardní jakosti, upraví se intervenční cena zvýšením nebo snížením. Zvýšení nebo snížení má umožnit, aby intervenční cena odrážela cenové rozdíly na trhu s neloupanou rýží z důvodů jakosti. Za tím účelem je vhodné zohlednit základní vlastnosti neloupané rýže, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení jakosti. Zjištění stupně vlhkosti, výnosu při zpracování a vad zrn, které může být provedeno jednoduchými a účinnými metodami, uspokojivě vyhoví tomuto požadavku.

(14)

V zájmu harmonizace se kontroly intervenčních zásob musí provádět za podmínek stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 884/2006.

(15)

Pro účinné řízení systému je třeba stanovit, že se předávání informací požadovaných Komisí provádí elektronickou cestou a že informace požadované Komisí se sdělují na základě metod, které dala Komise členským státům k dispozici.

(16)

Ustanovení týkající se odvětví rýže stanovená tímto nařízením nahrazují platná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 489/2005 ze dne 29. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1785/2003, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami (5). Za účelem harmonizace předpisů pro rýži a pšenici tvrdou je však vhodné neuvádět některá ustanovení stanovená nařízením (ES) č. 489/2005.

(17)

Ustanovení týkající se pšenice tvrdé stanovená tímto nařízením nahrazují platná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 428/2008 ze dne 8. května 2008, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny (6). Je proto třeba stanovit, že ode dne 1. července 2009 se uvedená ustanovení již nepoužijí pro pšenici tvrdou.

(18)

Ustanovení týkající se pšenice tvrdé stanovená tímto nařízením nahrazují platná ustanovení nařízení Komise (ES) č. 687/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin platebními agenturami nebo intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin (7). Je proto třeba stanovit, že ode dne 1. července 2009 se uvedená ustanovení již nepoužijí pro pšenici tvrdou.

(19)

Je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 428/2008 a (ES) č. 687/2008 a zrušit nařízení (ES) č. 489/2005.

(20)

Na základě článku 8 nařízení (ES) č. 72/2009 se použijí nová ustanovení, týkající se veřejné intervence, stanovená nařízením (ES) č. 1234/2007 ode dne 1. července 2009 pro pšenici tvrdou a ode dne 1. září 2009 pro odvětví rýže. Je proto třeba, aby se prováděcí pravidla k těmto ustanovením používala od týchž dní.

(21)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ INTERVENČNÍCH CENTER, NÁKUP A NABÍDKY

ODDÍL 1

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro nákup v rámci veřejné intervence stanovený v čl. 13 odst. 3 a čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 v odvětví pšenice tvrdé a rýže.

2.   Nákup uvedený v odstavci 1 se uskutečňuje prostřednictvím platebních agentur nebo agentur pověřených platebními agenturami v souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 884/2006 (dále jen „intervenční agentury“).

Článek 2

Určení a schválení intervenčních center

1.   Intervenční centra, která budou určena Komisí podle článku 41 nařízení (ES) č. 1234/2007, jsou předem schválena intervenčními agenturami v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 884/2006, zejména co se týče odpovědnosti a kontrol v souladu s článkem 2 uvedeného nařízení.

2.   Pokud jde o schválení intervenčního centra, intervenční agentury se ujistí, že skladovací zařízení uvedeného centra vyhovují přinejmenším těmto podmínkám:

a)

skladovací kapacita všech skladovacích zařízení uvedeného centra je nejméně 20 000 tun pro pšenici tvrdou nebo 10 000 tun pro rýži;

b)

minimální kapacita vyskladnění umožňuje v pracovní dny u každého skladovacího zařízení denní odprodej ve výši nejméně 5 % skladovaného množství nebo 1 000 tun u pšenice tvrdé a 500 tun u rýže.

3.   Informace týkající se seznamu intervenčních center a jejich skladovacích zařízení, určených Komisí podle článku 41 nařízení (ES) č. 1234/2007, se upravují a jsou dány k dispozici členským státům a veřejnosti v souladu s články 23 a 24 tohoto nařízení.

ODDÍL 2

POSTUP PRO NÁKUP PŠENICE TVRDÉ NEBO NELOUPANÉ RÝŽE PROSTŘEDNICTVÍM NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ

Článek 3

Nákup

1.   Intervenční agentury přistoupí k nákupu pšenice tvrdé nebo neloupané rýže na základě oznámení o nabídkovém řízení po zahájení nabídkového řízení nařízením přijatým Komisí (dále jen „nařízení o zahájení nabídkového řízení“) postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Nařízení o zahájení nabídkového řízení zejména uvádí:

a)

určení produktu s příslušným kódem KN;

b)

dny nabídkových řízení;

c)

den a konečnou hodinu pro předložení nabídek;

d)

den ukončení nabídkového řízení;

e)

členský(é) stát(y) nebo dotyčný(é) region(y), pokud se použije čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 1234/2007.

3.   V případě neloupané rýže může být nabídkové řízení omezeno na jeden nebo několik druhů rýže definovaných v příloze III části I I.2 nařízení (ES) č. 1234/2007 („kulatozrnná rýže“, „střednězrnná rýže“, „dlouhozrnná rýže A“ nebo „dluhozrnná rýže B“).

4.   Mezi dnem, kdy nařízení o zahájení nabídkového řízení vstupuje v platnost, a dnem, jenž je stanoven jako poslední den první lhůty k předložení nabídek, musí být dodržena lhůta alespoň šesti dnů.

5.   Oznámení o nabídkovém řízení zveřejněné intervenční agenturou zejména upřesňuje minimální množství, jichž se mají nabídky týkat. Tato množství jsou minimálně ve výši 10 tun u pšenice tvrdé a 20 tun u rýže.

Pokud se však s ohledem na podmínky a zvyklosti velkoobchodu nebo pravidla v oblasti ochrany životního prostředí platná v členském státě použijí minimální množství vyšší, než jsou množství stanovená v prvním pododstavci, jsou tato množství stanovena v oznámení o nabídkovém řízení příslušnou intervenční agenturou.

6.   Povinnosti vyplývající z nabídkového řízení jsou nepřenositelné.

Článek 4

Podmínky podání a přijatelnosti nabídek

1.   Nákupy uvedené v článku 3 se uskutečňují na základě nabídek hospodářských subjektů podaných u intervenčních agentur členských států písemně nebo elektronickou cestou s potvrzením o převzetí.

2.   Aby nabídka mohla být intervenční agenturou přijata, musí obsahovat:

a)

formulář poskytnutý členskými státy na základě jednotného vzoru vypracovaného Komisí za podmínek stanovených v článku 24, uvádějící alespoň tyto informace:

i)

jméno nabízejícího, jeho adresu a registrační číslo pro účely DPH v členském státě, kde vykonává svoji hlavní činnost, popř. jeho číslo v zemědělském rejstříku,

ii)

nabízený produkt; u rýže s uvedením druhu a odrůdy,

iii)

místo skladování produktu v době podání nabídky,

iv)

skladovací zařízení intervenčního centra, jimž je nabídka za nejnižší náklady učiněna,

v)

nabízené množství, rok sklizně nabízeného produktu, uvedení jeho původu ve Společenství a produkční oblasti ve Společenství,

vi)

navrhovanou cenu za tunu zboží v minimální jakosti u pšenice tvrdé nebo ve standardní jakosti u rýže dodaného do skladovacích zařízení určeného skladovacího centra a nevyloženého, která je vyjádřena v EUR s přesností nejvýše na dvě desetinná místa. Tato cena se nejvýše rovná referenční ceně uvedené v čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 pro pšenici tvrdou nebo referenční ceně uvedené v čl. 8 písm. b) uvedeného nařízení pro neloupanou rýži,

vii)

pokud jde o rýži, rostlinolékařská ošetření provedená po sklizni s přesnými údaji o použitých dávkách,

viii)

základní vlastnosti nabízeného produktu;

b)

tyto připojené doklady:

i)

důkaz, že nabízející složil jistotu ve výši 30 EUR za tunu pšenice tvrdé nebo 50 EUR za tunu neloupané rýže před ukončením lhůty k předložení nabídek; tuto jistotu lze složit v členském státě, kde nabízející vykonává svoji hlavní činnost, pokud svoji nabídku podá v jiném členském státě,

ii)

prohlášení nabízejícího potvrzující, že nabízená množství se skutečně nacházejí v místě skladování určeném v písm. a) bodě iii) tohoto odstavce,

iii)

prohlášení nabízejícího potvrzující, že nabídka se týká stejnorodé šarže, že u rýže se tato šarže skládá z neloupané rýže stejné odrůdy a že minimální množství odpovídají množstvím stanoveným v oznámení o nabídkovém řízení, které bylo zveřejněno intervenční agenturou.

3.   Intervenční agentura zaznamená přijatelné nabídky, jejich den obdržení a uvedená množství.

4.   Nabídky jsou pevné a konečné.

Článek 5

Ověření nabídek intervenční agenturou

1.   Intervenční agentury ověří přijatelnost nabídek na základě požadovaných údajů v souladu s čl. 4 odst. 2.

Pokud je nabídka nepřijatelná, intervenční agentura o tom neprodleně uvědomí dotčený hospodářský subjekt.

2.   Ověření souladu dokladů uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) bodech ii) a iii) může být provedeno po zjištění přijatelnosti nabídek intervenční agenturou, popřípadě s pomocí intervenční agentury příslušné pro místo skladování určené nabízejícím v souladu s čl. 22 odst. 3.

V případě nesouladu některého z dokladů uvedených v prvním pododstavci je nabídka zrušena a použije se čl. 9 odst. 2.

Článek 6

Sdělení nabídek Komisi

1.   Nejpozději ve 14:00 hodin (bruselského času) v den, který následuje po lhůtě k předložení nabídek, sdělí intervenční agentura přijatelné nabídky Komisi za podmínek stanovených v článku 24. Nesdělí však informace o totožnosti účastníků.

Pokud není předložena žádná přijatelná nabídka, členský stát o tom uvědomí Komisi ve stejné lhůtě.

2.   Přijatelné nabídky, které nebyly Komisi sděleny, jsou z nabídkového řízení vyloučeny.

Článek 7

Rozhodnutí na základě nabídek

Na základě předložených nabídek podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení rozhodne Komise o odmítnutí obdržených nabídek nebo stanoví maximální kupní cenu v rámci intervence postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 8

Rozhodnutí o nabídkách

1.   Pokud byla maximální kupní cena v rámci intervence stanovena Komisí v souladu s článkem 7, přijmou intervenční agentury přijatelné nabídky, které se rovnají maximální výši nebo jsou nižší. Všechny ostatní nabídky jsou odmítnuty.

2.   Pokud nebyla stanovena žádná maximální kupní cena v rámci intervence, jsou všechny nabídky odmítnuty.

3.   Po vyhlášení nařízení nebo oznámení rozhodnutí, kterým se stanoví maximální kupní cena v rámci intervence uvedená v článku 7, nebo kterým se oznamuje, že nabídky nebyly přijaty, přijmou intervenční agentury rozhodnutí uvedená v odstavcích 1 a 2.

4.   Příslušná agentura uvědomí každého účastníka nabídkového řízení o výsledku jeho účasti v nabídkovém řízení, a to nejpozději v první pracovní den, který následuje po vyhlášení nebo oznámení uvedeném v odstavci 3.

Článek 9

Uvolnění a propadnutí jistot

1.   Skutečná přítomnost produktů v místě skladování určeném nabízejícím v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) bodem iii), předložení stejnorodé šarže, zachování nabídky sdělené Komisi a převzetí produktu příslušnou agenturou představují zásadní požadavky ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (8).

2.   V případě nesplnění zásadních požadavků uvedených v odstavci 1 jistota propadne s výjimkou případů vyšší moci a je zaúčtována jako účelově vázaný příjem v souladu s článkem 12 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (9).

3.   Pro účely použití tohoto nařízení provádějí intervenční agentury kontrolu množství, která se nacházejí v místech skladování, přičemž přiměřeně použijí pravidla a podmínky stanovené nařízením (ES) č. 884/2006, týkající se kontroly fyzické přítomnosti produktů skladovaných v rámci operací veřejného skladování, a zejména pravidla a podmínky stanovené v bodě B.III přílohy I uvedeného nařízení. Tyto kontroly se týkají nejméně 5 % nabídek a 5 % nabízených množství na základě analýzy rizik.

4.   Je-li nabídka odmítnuta, jistota se uvolní ihned po zveřejnění rozhodnutí uvedeného v čl. 8 odst. 3.

5.   U přijatých nabídek se jistota uvolní do pěti pracovních dnů, které následují po dni vypracování záznamu o převzetí uvedeném v čl. 18 odst. 1 třetím pododstavci.

ODDÍL 3

POSTUP PŘEPRAVY PRODUKTŮ

Článek 10

Dodávka

1.   Den resp. dny dodávky do skladovacího zařízení schváleného intervenčního centra určeného nabízejícím jsou stanoveny intervenční agenturou a sděleny nabízejícímu co nejdříve.

Pokud se však dodávka produktů do skladovacích zařízení intervenčního centra určeného nabízejícím nemůže uskutečnit, intervenční agentura určí jiná skladovací zařízení stejného intervenčního centra nebo skladovací zařízení jiného schváleného intervenčního centra, kam se má dodávka uskutečnit za nejnižší náklady, a stanoví den resp. dny dodávky.

2.   Všechny produkty musí být dodány do skladovacího zařízení schváleného intervenčního centra nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla nabídka přijata, avšak nejpozději do 30. června, pokud jde o pšenici tvrdou, a do 31. srpna, pokud jde o neloupanou rýži.

3.   Dodávka je přijata zástupcem intervenční agentury za přítomnosti nabízejícího nebo jeho řádně zmocněného zástupce.

4.   Dodané množství se musí zjistit vážením za přítomnosti nabízejícího nebo jeho řádně zmocněného zástupce a zástupce intervenční agentury, kterým musí být osoba nezávislá ve vztahu k nabízejícímu.

Zástupcem intervenční agentury však může být také skladovatel. V tom případě:

a)

provede intervenční agentura do 30 dnů od převzetí kontrolu, která musí zahrnovat přinejmenším objemovou kontrolu; případný rozdíl mezi váženým množstvím a množstvím odhadnutým podle objemové metody nesmí překročit 5 %;

b)

pokud není odchylka překročena, ponese skladovatel veškeré náklady spojené s jakýmkoli případným nedostatkem zjištěným při pozdější kontrole ve vztahu ke hmotnosti uvedené do účetnictví při převzetí;

c)

pokud je odchylka překročena, přistoupí se neprodleně ke zvážení. Výdaje spojené s vážením ponese skladovatel, pokud je zjištěná hmotnost nižší než hmotnost uvedená v účetnictví, v opačném případě ponese náklady členský stát.

Článek 11

Náklady na přepravu

1.   Náklady na přepravu zboží do skladovacího zařízení intervenčního centra určeného nabízejícím za nejnižší náklady v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) bodem iv) ponese nabízející pro přepravní vzdálenost do 100 km. Náklady na přepravu po úseku nad 100 km ponese intervenční agentura.

2.   Pokud je skladovací zařízení intervenčního centra určeného nabízejícím změněno intervenční agenturou v souladu s čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem, dodatečné náklady na přepravu ponese intervenční agentura, avšak při spoluúčasti nabízejícího, která odpovídá 20 km. Náklady na přepravu po úseku nad 100 km však plně ponese intervenční agentura.

3.   Náklady intervenční agentury, uvedené v odstavcích 1 a 2, uhradí Komise na nepaušálním základě v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 884/2006.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŠENICE TVRDÉ

Článek 12

Jakost nabízené pšenice tvrdé

1.   Pšenice tvrdá musí být řádné a uspokojivé obchodní jakosti, aby byla přijata k intervenci.

2.   Aby bylo možné stanovit, že je pšenice tvrdá řádné a uspokojivé obchodní jakosti, musí být zcela bezvadná. Za tímto účelem musí splňovat požadavky na jakost z hlediska vlastností definovaných v příloze I části A a minimální požadavky na jakost pšenice tvrdé uvedené v příloze I části B.

Článek 13

Vzorkování a analýzy nabídek pšenice tvrdé

1.   Z každé šarže pšenice tvrdé se sestaví reprezentativní vzorek pro určení jejích jakostních vlastností, který se skládá ze vzorků odebraných při každé dodávce alespoň z každých 60 tun.

2.   Intervenční agentura zajistí, aby byly na její odpovědnost do dvaceti pracovních dnů od sestavení reprezentativního vzorku provedeny analýzy vlastností odebraných vzorků.

3.   Standardní metody, které se používají pro určení jakosti pšenice tvrdé nabízené k intervenci, jsou stanoveny v příloze II takto:

Část A: Standardní metoda pro určení látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti

Část B: Standardní metoda pro určení obsahu vlhkosti pšenice tvrdé

Část C: Standardní metoda pro určení míry sklovitého vzhledu pšenice tvrdé

Část D: Jiné metody pro určení jakosti pšenice tvrdé

4.   Členské státy provádějí kontrolu limitů kontaminujících látek, včetně radioaktivity, na základě analýzy rizika s přihlédnutím zejména k informacím, které poskytne nabízející, a k jeho závazkům týkajícím se dodržování stanovených norem, zejména s ohledem na jím obdržené výsledky analýz. Pravidelnost a dopad kontrolních opatření se v případě potřeby stanoví postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, zejména v případě, kdy může být situace na trhu vážně narušena kontaminujícími látkami.

5.   Nabízející uhradí výdaje spojené:

a)

s analýzou kontaminujících látek;

b)

se zkouškou amylázové aktivity (Hagbergovo pádové číslo);

c)

se stanovením obsahu bílkovin;

d)

se stažením produktů, pokud analýzy prokázaly, že nabízená pšenice tvrdá nesplňuje požadavky na minimální jakost při intervenci.

6.   Výsledky analýz se sdělí nabízejícímu předáním záznamu o převzetí uvedeného v článku 18.

7.   V případě sporu podrobí intervenční agentura dotyčné produkty znovu nezbytným kontrolám a náklady, které s nimi souvisejí, ponese neúspěšná strana.

8.   V případech, kdy analýzy a kontroly neumožňují považovat nabízenou pšenici tvrdou za způsobilou pro přijetí k intervenci, může nabízející dotyčnou šarži nejpozději dvacátý pracovní den po zjištění nahradit, aniž je dotčena lhůta pro dodávku uvedená v čl. 10 odst. 2. Odchylně od článku 11 náklady na přepravu související s tímto nahrazením ponese výhradně nabízející.

Článek 14

Převzetí nabídek pšenice tvrdé

1.   Intervenční agentura převezme nabízenou pšenici tvrdou poté, co se její zástupce přesvědčí, zda celá šarže zboží dodaného do intervenčního centra vyhovuje množství a podmínkám stanoveným v článku 12, v souladu s ustanoveními článku 13.

2.   Převzetí musí proběhnout nejpozději do 60 dnů po poslední dodávce uvedené v čl. 10 odst. 2, avšak nejpozději do 31. července.

V případě použití ustanovení čl. 13 odst. 8 však musí převzetí proběhnout nejpozději do 31. srpna.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO RÝŽI

Článek 15

Jakost nabízené neloupané rýže

1.   Neloupaná rýže musí být řádné a uspokojivé obchodní jakosti, aby byla přijata k intervenci.

2.   Neloupaná rýže je považována za rýži řádné a uspokojivé obchodní jakosti, pokud:

a)

vyhovuje požadavkům na základní výnos rýže při zpracování stanoveným v příloze III části A a požadavkům na maximální procenta přípustných vad rýže stanoveným v příloze III části B;

b)

její obsah vlhkosti nepřesahuje 14,5 %;

c)

je bez zápachu a neobsahuje živý hmyz;

d)

úroveň její radioaktivity nepřesahuje maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy Společenství.

Článek 16

Vzorkování a analýzy nabídek neloupané rýže

1.   Aby mohly být podle článku 15 ověřeny jakostní požadavky nezbytné pro přijetí produktu k intervenci, provede intervenční agentura za přítomnosti nabízejícího nebo jeho řádně zmocněného zástupce odběr vzorků.

Sestaví se tři reprezentativní vzorky o minimální hmotnosti jednoho kilogramu. Jednotlivé vzorky jsou určeny:

a)

nabízejícímu;

b)

skladu, kde dojde k převzetí;

c)

intervenční agentuře.

Aby mohly být sestaveny reprezentativní vzorky, vypočítá se počet odběrů, který je třeba provést tak, že se vydělí nabízené množství šarže deseti tunami. Každý odběr má stejnou váhu. Reprezentativní vzorky se sestaví součtem odběrů děleným třemi.

Prověření jakostních požadavků se provádí na základě reprezentativního vzorku určeného pro sklad, kde dojde k převzetí.

2.   Reprezentativní vzorky se sestaví pro každou dílčí dodávku (nákladní vozidlo, loď, železniční vagon) za podmínek stanovených v odstavci 1.

Kontrola jednotlivé dílčí dodávky před vstupem do intervenčního skladu se může omezit na kontrolu obsahu vlhkosti, obsahu nečistot a nepřítomnosti živého hmyzu. Ukáže-li však následně konečný výsledek kontroly, že dílčí dodávka neodpovídá požadavkům na minimální jakost, odmítne se převzetí šarže. Celá šarže musí být stažena. Náklady spojené se stažením šarže ponese nabízející.

Pokud je intervenční agentura členského státu schopna provést u každé dílčí dodávky kontrolu všech požadavků na minimální jakost před uskladněním, je povinna odmítnout převzetí dílčí dodávky, která tyto požadavky nesplňuje.

3.   Úroveň radioaktivní kontaminace rýže se kontroluje pouze tehdy, vyžaduje-li to situace, a jen po nezbytnou dobu. V případě potřeby se stanoví délka a rozsah kontrolních opatření postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

4.   Výsledky analýz se sdělí nabízejícímu předáním záznamu o převzetí uvedeného v článku 18.

5.   V případě sporu podrobí intervenční agentura dotyčné produkty znovu nezbytným kontrolám a náklady, které s nimi souvisejí, ponese neúspěšná strana.

Nová analýza se provede v laboratoři schválené intervenční agenturou na základě nového reprezentativního vzorku sestaveného stejným dílem z reprezentativních vzorků nabízejícího a vzorků intervenční agentury. V případě dílčích dodávek nabízené šarže se výsledek obdrží na základě váženého průměru výsledků analýz nových reprezentativních vzorků z těchto jednotlivých dílčích dodávek.

6.   V případech, kdy analýzy neumožňují považovat nabízenou neloupanou rýži za způsobilou pro přijetí k intervenci, může nabízející dotyčnou šarži nejpozději dvacátý pracovní den po tomto zjištění nahradit, aniž je dotčena lhůta pro dodávku uvedená v čl. 10 odst. 2. Odchylně od článku 11 náklady na přepravu spojené s tímto nahrazením ponese výhradně nabízející.

Článek 17

Převzetí nabídek neloupané rýže

1.   Intervenční agentura převezme nabízenou rýží poté, co se její zástupce přesvědčí, že zboží dodané do intervenčního centra vyhovuje požadavkům na množství a minimální vlastnosti stanoveným v článcích 3 a 15, v souladu s ustanoveními článku 16.

2.   Převzetí musí proběhnout nejpozději do 60 dnů po poslední dodávce uvedené v čl. 10 odst. 2, avšak nejpozději do 30. září.

V případě použití ustanovení čl. 16 odst. 6 však musí převzetí proběhnout nejpozději do 31. října.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PŘEVZETÍ, KONTROLY A SDĚLENÍ

Článek 18

Záznam o převzetí

1.   Intervenční agentura příslušná pro schválení skladovacích zařízení, jimž je nabídka za nejnižší náklady učiněna, vypracuje pro každou šarži záznam o převzetí. Nabízející nebo jeho zástupce mohou být přítomni při vypracování tohoto záznamu.

V záznamu se uvedou alespoň tyto údaje:

a)

počet odebraných vzorků pro sestavení reprezentativního vzorku;

b)

dny kontrol množství a vlastností šarže;

c)

dodaná hmotnost, jakož i odrůda, pokud jde o rýži;

d)

vlastnosti šarže vyplývající z analýz;

e)

agentura, která je zodpovědná za analýzy.

Záznam se opatří datem a je podepsán intervenční agenturou a skladovatelem.

2.   Záznam může být vypracován od okamžiku, kdy je převzato 95 % nabízeného množství.

Článek 19

Určení ceny, která se zaplatí nabízejícímu, a platba

1.   Cena, která se zaplatí nabízejícímu, je nabízená cena uvedená v čl. 4 odst. 2 písm. a) bodě vi) tohoto nařízení, aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v článku 11 tohoto nařízení a případná zvýšení nebo snížení ceny uvedená v příloze IV tohoto nařízení, pokud jde o pšenici tvrdou, a v příloze V, pokud jde o neloupanou rýži, nebo stanovená v souladu s čl. 18 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Platba se provede nejpozději třicátý pátý den následující po dni převzetí, stanoveném pro jednotlivé případy v článcích 14 a 17.

V případě použití čl. 13 odst. 7, pokud jde o pšenici tvrdou, nebo čl. 16 odst. 5, pokud jde o neloupanou rýži, se platba provede co nejdříve po sdělení výsledku poslední analýzy nabízejícímu.

Pokud musí nabízející pro obdržení platby předložit fakturu a není-li tato faktura předložena ve lhůtě podle prvního pododstavce, platba se provede do pěti pracovních dnů po skutečném předložení faktury.

Článek 20

Kontrolní opatření

1.   Aniž jsou dotčeny kontroly požadované podle tohoto nařízení k převzetí produktů, provádějí se kontroly intervenčních zásob za podmínek stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 884/2006.

2.   Mají-li být provedeny kontroly na základě analýzy rizika uvedené v čl. 13 odst. 4 tohoto nařízení, je za finanční následky vyplývající z nedodržování maximálních přípustných limitů kontaminujících látek finančně odpovědný členský stát podle pravidel stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 884/2006.

V případě ochratoxinu A a aflatoxinu ponese však finanční odpovědnost rozpočet Společenství, pokud dotčený členský stát předloží Komisi uspokojivý důkaz o dodržování norem při vstupu, o dodržování běžných podmínek skladování a o dodržování ostatních povinností skladujícího.

3.   Pokud se místo skladování určené v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) bodem iii) nachází v jiném členském státě, než je členský stát, kde je podána nabídka, a pokud intervenční agentura, která nabídku přijala, rozhodne zkontrolovat na místě skutečnou přítomnost produktů, zašle tato intervenční agentura intervenční agentuře příslušné pro uvedené místo skladování žádost o kontrolu, k níž je připojena kopie nabídky. Kontrola na místě se provede ve lhůtě stanovené intervenční agenturou, která nabídku přijala.

Článek 21

Vnitrostátní pravidla

Intervenční agentury přijmou v případě potřeby doplňkové postupy a podmínky pro převzetí, které jsou slučitelné s ustanoveními tohoto nařízení, aby se zohlednily zvláštní podmínky v dotčeném členském státě.

Článek 22

Sdělení o převzetích Komisi a intervenčním agenturám

1.   Každý členský stát sdělí za podmínek stanovených v článku 24 nejpozději každou středu do 14:00 hodin (bruselského času) tyto údaje za předcházející týden rozdělené podle jednotlivých produktů a případně podle jednotlivých druhů produktů:

a)

celková množství odpovídající nabídkám přijatým podle článku 8;

b)

celková množství odpovídající nabídkám zrušeným v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem;

c)

celková množství, která byla přijata a nedodána ve lhůtách stanovených v článku 10;

d)

celková množství nevyhovující požadavkům na minimální vlastnosti pro převzetí;

e)

celková převzatá množství.

2.   Každý členský stát sdělí za podmínek stanovených v článku 24 nejpozději do konce měsíce po uplynutí lhůty na převzetí podle čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení, a to podle jednotlivých regionů stanovených v příloze III nařízení Rady (EHS) č. 837/90 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o produkci obilovin (10), průměrné hodnoty měrné hmotnosti, obsahů vlhkosti, zlomkových zrn a bílkovin zjištěných u převzatých šarží pšenice tvrdé.

3.   Výměna informací mezi intervenčními agenturami o kontrole stanovené v čl. 20 odst. 3 se provádí elektronickou cestou za podmínek stanovených v článku 24.

Článek 23

Sdělení týkající se intervenčních agentur a schválených intervenčních center Komisi

1.   Členské státy sdělí Komisi za podmínek stanovených v článku 24 informace týkající se:

a)

schválených intervenčních agentur uvedených v článku 1 a

b)

schválených intervenčních center uvedených v článku 2 a jejich skladovacích zařízení.

2.   Komise zveřejní seznam intervenčních agentur uvedených v čl. 1 odst. 2 v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

3.   Změny v seznamu intervenčních center a jejich skladovacích zařízení uvedeném v čl. 2 odst. 3 a v seznamu intervenčních agentur uvedeném v odstavci 2 tohoto článku jsou poskytnuty členským státům a veřejnosti jakýmkoli vhodným technickým prostředkem prostřednictvím informačních systémů zřízených Komisí, včetně zveřejnění na internetu.

Článek 24

Postup pro sdělení

1.   Sdělení a výměny informací mezi členskými státy a Komisí stanovené tímto nařízením se provádějí elektronickou cestou prostřednictvím informačních systémů, které Komise nebo členské státy dají příslušným orgánům k dispozici.

2.   Dotyčné doklady jsou vypracovány a předány podle postupů stanovených těmito informačními systémy.

3.   Forma a obsah dokladů vychází ze vzorů nebo postupů poskytnutých uživatelům prostřednictvím informačních systémů. Tyto vzory a postupy se upravují a aktualizují po informování Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů.

4.   Údaje týkající se sdělení jsou do informačních systémů zanášeny a aktualizovány na odpovědnost příslušného orgánu členského státu v souladu s přístupovými právy udělenými těmito orgány.

KAPITOLA V

ZMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Změna nařízení (ES) č. 428/2008

V příloze I nařízení (ES) č. 428/2008 se zrušuje sloupec 4) týkající se pšenice tvrdé.

Článek 26

Změna nařízení (ES) č. 687/2008

Nařízení (ES) č. 687/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V obdobích uvedených v čl. 11 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou držitelé stejnorodých šarží nejméně 80 tun pšenice obecné, ječmene, kukuřice, čiroku sklizených ve Společenství nabídnout tyto obiloviny platební agentuře nebo intervenční agentuře (dále jen ‚intervenční agentura‘).“

2)

V čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pro pšenici obecnou limity určené podle nařízení (EHS) č. 315/93, včetně požadavků stanovených pro limity fusariových toxinů pro pšenici obecnou v bodech 2.4 až 2.7 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (11);

3)

V článku 5 se zrušuje písmeno h).

4)

V čl. 7 odst. 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

se stanovením obsahu bílkovin v pšenici obecné;“

5)

Článek 10 se mění takto:

a)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

pokud je procentní podíl zlomkových zrn vyšší než 3 % u pšenice obecné a ječmene a 4 % u kukuřice a čiroku, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;

d)

pokud je procentní podíl nečistot ze zrn vyšší než 4 % u kukuřice a čiroku a 5 % u pšenice obecné a ječmene, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;“

b)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

pokud je procentní podíl různých nečistot (Schwarzbesatz) vyšší než 1 % u pšenice obecné, ječmene, kukuřice a čiroku, sníží se cena o 0,1 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;“

c)

písmeno g) se zrušuje.

6)

V příloze I se zrušuje sloupec „Pšenice tvrdá“.

7)

Příloha II se mění takto:

a)

bod 1.2 se mění takto:

i)

v písmenu a) se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Scvrklými zrny se rozumějí zrna, která poté, co se ze vzorku odstraní všechny ostatní látky uvedené v této příloze, propadnou síty s otvory o následujících rozměrech: pšenice obecná 2,0 mm, ječmen 2,2 mm.“

ii)

v písmenu d) se zrušuje druhý pododstavec;

b)

bod 1.3 se nahrazuje tímto:

„1.3.   Klíčící zrna

Klíčící zrna jsou zrna, jejichž klíční kořínek nebo vzrostný vrchol jsou jasně viditelné pouhým okem. Při hodnocení obsahu klíčících zrn je však třeba vzít v úvahu celkový vzhled obilovin v daném vzorku. U některých druhů obilovin je klíček vystouplý a osemení pokrývající klíček při zatřesení šarží obilovin praskne. Taková zrna klíčící zrna připomínají, do této skupiny však řazena nejsou. Klíčící zrna jsou pouze zrna, jejichž klíček prodělal jasně viditelné změny, na základě kterých lze klíčící zrna snadno odlišit od zrn normálních.“

c)

bod 2.1 se zrušuje;

8)

V příloze III se bod 1 mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„U pšenice obecné a ječmene se průměrný vzorek o hmotnosti 250 g prosévá vždy po dobu půl minuty dvěma síty, z nichž první má otvory o velikosti 3,5 mm a druhé o velikosti 1,0 mm.“

b)

sedmý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Dílčí vzorek se prosévá půl minuty sítem s otvory o velikosti 2,0 mm pro pšenici obecnou, 2,2 mm pro ječmen. Látky, které propadnou tímto sítem, se považují za scvrklá zrna. Zrna poškozená mrazem a nezralá zelená zrna patří do skupiny ‚scvrklá zrna‘.“

9)

Příloha VI se zrušuje.

Článek 27

Zrušení

Nařízení (ES) č. 489/2005 se zrušuje s účinkem ode dne 1. září 2009.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 28

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2009 pro pšenici tvrdou a ode dne 1. září 2009 pro odvětví rýže.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.

(4)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 26.

(6)  Úř. věst. L 129, 17.5.2008, s. 8.

(7)  Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 20.

(8)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

(9)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 88, 3.4.1990, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.“


PŘÍLOHA I

(Čl. 12 odst. 2)

ČÁST A

1.   DEFINICE VLASTNOSTÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT POSOUZENY PRO URČENÍ ZÁKLADNÍ OBILOVINY NESNÍŽENÉ JAKOSTI

1.1   Zlomková zrna

Všechna zrna, jejichž endosperm je částečně odkrytý, se považují za zlomková zrna. Do této skupiny patří rovněž zrna poškozená drcením a zrna, z nichž byl odstraněn klíček.

1.2   Nečistoty ze zrn

a)

Scvrklá zrna:

Scvrklými zrny se rozumějí zrna, která poté, co se ze vzorku odstraní všechny ostatní látky uvedené v této příloze, propadnou síty s otvory o následujících rozměrech: pšenice tvrdá 1,9 mm.

Zrna, která poté, co se odstraní všechny ostatní látky uvedené v této příloze, propadnou síty s otvory o rozměrech 2,0 mm.

Do této skupiny rovněž patří zrna poškozená mrazem a všechna nezralá (zelená) zrna.

b)

Jiné obiloviny:

„Jinými obilovinami“ se rozumějí všechna zrna, která nepatří k druhu obilovin obsaženému ve vzorku.

c)

Zrna napadená škůdci:

Zrna napadená škůdci jsou všechna ohlodaná zrna. Do této skupiny patří také zrna napadená brouky.

d)

Zrna, jejichž klíček má změněnou barvu, zrna napadená plísněmi a zrna napadená houbami:

Zrna, jejichž klíček má změněnou barvu, jsou zrna, jejichž osemení je zbarveno do hněda až hnědočerna a jejichž klíček je normální a neklíčí.

U pšenice tvrdé:

se zrna, která jsou zbarvena do hněda až hnědočerna jinde než na samotném klíčku, považují za zrna napadená plísněmi,

se za zrna napadená houbami považují zrna, jejichž osemení je napadeno houbou Fusarium mycelium; taková zrna vypadají mírně scvrklá, vrásčitá a mají růžové nebo bíle nepravidelně roztroušené skvrny s nejasně vymezenými okraji.

e)

Zrna, jež byla při sušení vystavena nadměrné teplotě, jsou zrna, která vykazují vnější znaky pražení, ale nejsou poškozená.

1.3   Klíčící zrna

Klíčící zrna jsou zrna, jejichž klíční kořínek nebo vzrostný vrchol jsou jasně viditelné pouhým okem. Při hodnocení obsahu klíčících zrn je však třeba vzít v úvahu celkový vzhled obilovin v daném vzorku. U některých druhů obilovin, například u pšenice tvrdé, je klíček vystouplý a osemení pokrývající klíček při zatřesení se šarží obilovin praskne. Taková zrna klíčící zrna připomínají, do této skupiny však řazena nejsou. Klíčící zrna jsou pouze zrna, jejichž klíček prodělal jasně viditelné změny, na základě kterých lze klíčící zrna snadno odlišit od zrn normálních.

1.4   Různé nečistoty (Schwarzbesatz)

Zrna základní obiloviny, která jsou poškozená, získaná z námelu nebo zkažená, se klasifikují jako „různé nečistoty“ i v případě, že mají vady, které patří do jiných kategorií.

a)

Cizí semena:

„Cizí semena“ jsou semena rostlin, pěstovaných či nikoliv, jiných než obiloviny. Tato cizí semena zahrnují semena, která nelze zužitkovat, semena, která lze použít jako krmivo, a škodlivá semena.

„Škodlivá semena“ jsou semena, která jsou jedovatá pro lidi a zvířata, semena, která brání nebo komplikují čištění a mletí obilovin, a semena, která mění jakost produktů z obilovin.

b)

Poškozená zrna:

„Poškozená zrna“ jsou zrna, která nelze využít k výživě lidí a u krmných obilovin ani jako krmiva, a to kvůli hnilobě, napadení plísněmi nebo bakteriemi nebo kvůli jiným příčinám.

Mezi poškozená zrna patří rovněž zrna poškozená samovolným zahřátím nebo vystavením nadměrné teplotě při sušení. Tato tepelně poškozená zrna jsou zcela vyvinutá zrna, jejichž osemení je zbarveno do šedohněda až černa a jádro je po proříznutí žlutošedé až hnědočerné.

Zrna napadená plodomorkou pšeničnou se považují za poškozená zrna pouze tehdy, je-li více než polovina povrchu zrna v důsledku sekundárního napadení cizopasnými houbami zbarvena do šeda až černa. Pokud toto zbarvení pokrývá méně než polovinu povrchu zrn, musí být taková zrna řazena mezi zrna napadená škůdci.

c)

Cizí látky:

Všechny látky ve vzorku obilovin, které se zachytí v sítu o velikosti otvorů 3,5 mm (vyjma zrn jiných obilovin a mimořádně velkých zrn základní obiloviny) nebo propadnou sítem o velikosti otvorů 1,0 mm, jsou považovány za cizí látky. Patří sem rovněž kameny, písek, úlomky slámy a jiné nečistoty, které propadnou sítem o velikosti otvorů 3,5 mm a zachytí se v sítu o velikosti otvorů 1,0 mm.

d)

Plevy

e)

Námel

f)

Zkažená zrna

g)

Mrtvý hmyz a části hmyzu.

1.5   Živí škůdci

1.6   Zrna bez sklovitého vzhledu

Zrna pšenice tvrdé bez sklovitého vzhledu jsou zrna, jejichž jádro nelze považovat za zcela sklovité.

1.7   Barva obiloviny

Obilovina má barvu typickou pro tuto obilovinu, je bez zápachu nebo živých škůdců (včetně roztočů) v jakémkoli vývojovém stadiu.

1.8   Kontaminující látky

Přípustné maximální limity kontaminujících látek, včetně radioaktivity, povolené právními předpisy Společenství nepřesahují limity stanovené podle nařízení (EHS) č. 315/93, včetně požadavků v příloze nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (1).

2.   ZVLÁŠTNÍ FAKTORY, KTERÉ SE MUSÍ ZOHLEDNIT PŘI DEFINOVÁNÍ NEČISTOT U PŠENICE TVRDÉ

„Nečistotami ze zrn“ se rozumějí scvrklá zrna, zrna jiných obilovin, zrna napadená škůdci, zrna, jejichž klíček má změněnou barvu, zrna napadená plísněmi nebo houbami a zrna, která byla při sušení vystavena nadměrné teplotě.

Různými nečistotami se rozumějí cizí semena, poškozená zrna, cizí látky, plevy, námel, zkažená zrna, mrtvý hmyz a části hmyzu.

ČÁST B

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST PŠENICE TVRDÉ

A.

Maximální obsah vlhkosti

14,5 %

B.

Maximální procentní podíl látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti, z čehož maximálně:

12 %

1.

Zlomková zrna

6 %

2.

Nečistoty ze zrn (jiné než uvedené v bodě 3),

5 %

z čehož:

 

a)

scvrklá zrna

 

b)

jiné obiloviny

3 %

c)

zrna napadená škůdci

 

d)

zrna, jejichž klíček má změněnou barvu

 

e)

zrna, jež byla při sušení vystavena nadměrné teplotě

0,50 %

3.

Zrna napadená plísněmi a/nebo houbami,

5 %

z čehož:

 

— zrna napadená houbami

1,5 %

4.

Klíčící zrna

4 %

5.

Různé nečistoty (Schwarzbesatz),

3 %

z čehož:

 

a)

cizí semena:

 

— škodlivá

0,10 %

— ostatní

 

b)

poškozená zrna:

 

— zrna poškozená samovolným zahřátím nebo vystavením nadměrné teplotě při sušení

0,05 %

— ostatní

 

c)

cizí látky

 

d)

plevy

 

e)

námel

0,05 %

f)

zkažená zrna

 

g)

mrtvý hmyz a části hmyzu

 

C.

Maximální procentní podíl zrn, která jsou zcela nebo zčásti bez sklovitého vzhledu

27 %

D.

Maximální obsah taninu (2)

E.

Minimální měrná hmotnost (kg/hl)

78

F.

Minimální obsah bílkovin ( (2)):

11,5 %

G.

Minimální čas pádu v sekundách (Hagbergovo pádové číslo)

220

H.

Minimální Zélényho index (ml)

:

Nepoužije se.


(1)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.

(2)  V % sušiny.


PŘÍLOHA II

(Čl. 13 odst. 3)

ČÁST A

1.   STANDARDNÍ METODA PRO URČENÍ LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ZE ZÁKLADNÍCH OBILOVIN NESNÍŽENÉ JAKOSTI

Standardní metoda pro určení látek, které nejsou za základních obilovin nesnížené jakosti, je metoda uvedená dále:

1.1   U pšenice tvrdé se průměrný vzorek o hmotnosti 250 g prosévá vždy po dobu půl minuty dvěma síty, z nichž první má otvory o velikosti 3,5 mm a druhé o velikosti 1,0 mm.

Za tím účelem, aby se zajistilo nepřetržité prosévání, se doporučuje použít mechanické síto, např. vibrační stůl s připevněnými síty.

Látky, které se zachytí v sítu s otvory o velikosti 3,5 mm, a látky, které propadnou sítem s otvory o velikosti 1,0 mm, by měly být zváženy společně a považovány za cizí látky. Pokud jsou mezi látkami, které se zachytí v sítu s otvory o velikosti 3,5 mm, složky, které náleží do „jiných obilovin“, nebo nadměrně velká zrna základní obiloviny, vrátí se tyto složky nebo zrna zpět k prosetému vzorku. Při prosévání sítem s otvory o velikosti 1,0 mm je nutno pečlivě kontrolovat, zda ve vzorku nejsou živí škůdci.

Z prosetého vzorku se dělicím přístrojem oddělí vzorek o hmotnosti 50 až 100 gramů. Tento dílčí vzorek by měl být zvážen.

Tento dílčí vzorek se následně rozprostře na stůl a pomocí pinzety nebo špičaté špachtle se z něj odstraní zlomková zrna, jiné obiloviny, klíčící zrna, zrna napadená škůdci, zrna poškozená mrazem, zrna, jejichž klíček má změněnou barvu, zrna napadená plísněmi, cizí semena, námel, poškozená zrna, zkažená zrna, plevy, živí škůdci a mrtvý hmyz.

Pokud dílčí vzorek obsahuje zrna, která jsou ještě v plevách, tato zrna se ručně vyloupnou, přičemž takto získané plevy se považují za části plev. Kameny, písek a úlomky slámy se považují za cizí látky.

Dílčí vzorek se prosévá půl minuty sítem s otvory o velikosti 1,9 mm pro pšenici tvrdou. Látky, které propadnou tímto sítem, se považují za scvrklá zrna. Zrna poškozená mrazem a nezralá zelená zrna patří do skupiny „scvrklá zrna“.

1.2   Skupiny látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti a které jsou určeny metodou uvedenou v bodě 1, se zváží s přesností na 0,01 g a rozdělí se podle procentního podílu v průměrném vzorku. Do zprávy o analýze se údaje uvedou s přesností na 0,1 %. Uvede se, zda se ve vzorku nacházejí živí škůdci.

Zpravidla se provedou dvě analýzy každého vzorku. Neměly by se od celkového obsahu látek uvedených výše lišit o více než 10 %.

1.3   Pro úkony popsané v bodech 1 a 2 se použije následující zařízení:

a)

přístroj dělící vzorky, např. kuželový přístroj nebo přístroj se žlábky;

b)

přesné nebo analytické váhy;

c)

síta s otvory o velikosti 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm a 3,5 mm a síta s kruhovými otvory o průměru 1,8 mm a 4,5 mm. Síta mohou být případně připevněna na vibrační stůl.

ČÁST B

2.   STANDARDNÍ METODA PRO URČENÍ OBSAHU VLHKOSTI PŠENICE TVRDÉ

Standardní metoda pro určení obsahu vlhkosti pšenice tvrdé je metoda uvedená dále. Členské státy však mohou použít i jiné metody založené na stejném principu nebo metodu ISO 712:1998 nebo metodu založenou na technologii využívající infračervené záření. V případě pochybnosti jsou přijaty pouze výsledky získané použitím metody uvedené v příloze II části B.

2.1   Princip

Produkt se suší při teplotě 130 až 133 °C za normálního atmosférického tlaku po dobu odpovídající velikosti částic.

2.2   Rozsah použitelnosti

Tato metoda sušení se použije pro mleté obiloviny, z nichž nejméně 50 % propadne sítem s otvory o velikosti 0,5 mm, přičemž na sítu s kruhovými otvory o průměru 1,0 mm se nezachytí více než 10 % zbytků. Použije se také pro mouku.

2.3   Zařízení

Přesné váhy.

Přístroj na mletí vyrobený z materiálu, který nevstřebává vlhkost, snadno se čistí a umožňuje rychlé a rovnoměrné mletí bez přehřívání, omezuje co nejvíce styk s okolním vzduchem a splňuje požadavky uvedené bodě 2 (např. vyměnitelný kuželový mlýnek).

Nádobka z kovu odolného vůči korozi nebo ze skla, opatřená dostatečně těsným víkem, jejíž pracovní plocha umožní rozprostření zkušebního vzorku do vrstvy 0,3 g/cm2.

Elektricky vyhřívaná isotermická sušicí pec, nastavená na teplotu 130 až 133 °C (1), s dostatečným odvětráním (2).

Exsikátor s kovovou, případně porcelánovou deskou (silnou, s otvory) obsahující produkt, který dostatečně vstřebává vlhkost.

2.4   Postup

Sušení

V předem zvážené nádobce se s přesností na 1 mg zváží přibližně 5 g mletých drobnozrnných obilovin nebo 8 g mleté kukuřice. Otevřená nádobka se vloží do sušicí pece vyhřáté na teplotu 130 až 133 °C. Nádobka se vloží co nejrychleji, aby se zamezilo přílišnému poklesu teploty. Poté, co teplota uvnitř sušicí pece znovu dosáhne 130 až 133 °C, nechají se drobnozrnné obiloviny sušit 2 hodiny a kukuřice 4 hodiny. Potom se nádobka vyjme ze sušicí pece, rychle se uzavře víčkem, nechá se asi 30 až 45 minut vychladnout v exsikátoru a zváží se (s přesnosti na l mg).

2.5   Metoda výpočtu a vzorce

E

=

počáteční hmotnost zkušebního vzorku v gramech

M

=

hmotnost zkušebního vzorku v gramech po úpravě

M′

=

hmotnost zkušebního vzorku v gramech po rozemletí

m

=

hmotnost vysušeného zkušebního vzorku v gramech

Obsah vlhkosti, vyjádřený procentním podílem produktu, se rovná:

bez předchozí úpravy: (E – m) × 100/E,

s předchozí úpravou ((M′ – m)M/M′ + E – M) × 100/E = 100 (1 – Mm/EM′).

Zkoušky se provedou nejméně dvakrát.

2.6   Opakování

Rozdíl mezi hodnotami získanými ze dvou stanovení provedených současně nebo krátce po sobě tímtéž pracovníkem by neměl být větší než 0,15 g vlhkosti na 100 g vzorku. Pokud je rozdíl větší, zkoušky se zopakují.

ČÁST C

3.   STANDARDNÍ METODA PRO URČENÍ MÍRY SKLOVITÉHO VZHLEDU PŠENICE TVRDÉ

Standardní metoda pro určení míry sklovitého vzhledu pšenice tvrdé je metoda uvedená dále:

3.1   Princip

Pro určení procentního podílu zrn, která částečně nebo zcela ztratila sklovitý vzhled, se použije pouze část vzorku. Zrna se rozřežou pomocí Pohlovy řezačky zrn nebo rovnocenného nástroje.

3.2   Vybavení a přístroje

Pohlova řezačka zrn nebo rovnocenný nástroj,

pinzeta, skalpel,

tác nebo miska.

3.3   Postup

a)

Pro určení se použije vzorek o hmotnosti 100 g po odstranění všech látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti.

b)

Vzorek se rovnoměrně rozprostře na tácku.

c)

Do řezačky zrn se vloží destička a na mřížce se rozprostře hrst zrn. Silným poklepem je nutno zajistit, aby v každém otvoru bylo jen jedno zrno. Přiklopí se pohyblivá část, která přidržuje zrna na místě, a potom se zrna rozříznou.

d)

Je nutno připravit tolik destiček, aby se získalo nejméně 600 rozříznutých zrn.

e)

Spočítají se zrna, která zcela nebo zčásti ztratila sklovitý vzhled.

f)

Vypočte se procentní podíl zrn, která zcela nebo zčásti ztratila sklovitý vzhled.

3.4   Vyjádření výsledků

I

=

hmotnost látek, které nejsou ze základních obilovin nesnížené jakosti v gramech.

M

=

procentní podíl vyčištěných zrn, která zcela nebo zčásti ztratila sklovitý vzhled.

3.5   Výsledek

Procentní podíl zrn v části zkušebního vzorku, která zcela nebo zčásti ztratila sklovitý vzhled:

M × (100 – I)/100 = …

ČÁST D

4.   JINÉ METODY PRO URČENI JAKOSTI PŠENICE TVRDÉ

4.1   Standardní metoda pro určení Hagbergova pádového čísla (zkouška amylázové aktivity) se určí v souladu s metodou ISO 3093:2004.

4.2   Standardní metoda pro určení měrné hmotnosti je metoda ISO 7971/2:1995.

4.3   Metody pro odběr vzorků a metody referenční analýzy pro určení míry mykotoxinů jsou metody uvedené v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 a stanovené v přílohách I a II nařízení Komise (ES) č. 401/2006 (3).


(1)  Teplota vzduchu uvnitř sušicí pece.

(2)  Výhřevnost sušicí pece by měla být taková, aby pec po přednastavení na teplotu 130 až 133 °C opět dosáhla této teploty nejvýše do 45 minut po vložení maximálního počtu zkušebních vzorků, které se mají sušit současně. Odvětrání by mělo být takové, aby se během 2 hodin sušení drobnozrnných obilovin (pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a čiroku) nebo během 4 hodin sušení kukuřice, a to všech zkušebních vzorků krupičky nebo případně kukuřice, které se do sušicí pece vejdou, výsledky nelišily o více než 0,15 % od výsledků získaných po 3 hodinách sušení drobnozrnných obilovin a 5 hodinách sušení kukuřice.

(3)  Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.


PŘÍLOHA III

(Čl. 15 odst. 2 písm. a))

ČÁST A

ZÁKLADNÍ VÝNOS RÝŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ

Aby měla rýže řádnou a uspokojivou obchodní jakost, nesmí být výnos rýže při zpracování o více než pět bodů nižší ve srovnání se základními výnosy uvedenými dále:

Označení odrůdy

Výnos v celých zrnech

(v %)

Celkový výnos

(v %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper, Frances, Lido, Riso, Matusaka, Monticili, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, LEDA, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Tolima

63

71

Inca

63

70

ALFA, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago, Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina, Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S. Andrea, Saturno, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Anseatico, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano

61

72

Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal

60

72

Evropi, Melas

60

70

Arborio, Blue Belle, Blue Belle „E“, Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea

58

72

Maratelli, Precoce Rossi

58

70

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Pygmalion

52

71

Nepojmenované odrůdy

64

72

ČÁST B

MAXIMÁLNÍ PROCENTA VAD RÝŽE

Aby měla rýže řádnou a uspokojivou obchodní jakost, nepřesahují procentní podíl různých nečistot, procentní podíl zrn rýže jiných odrůd a procentní podíl zrn, jež neodpovídají jakosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1234/2007, u jednotlivých druhů rýže maximální procenta uvedená dále.

„Různými nečistotami“ se rozumějí cizí látky jiné než rýže.

Vady zrn

Kulatozrnná rýže

Kód KN 1006 10 92

Střednězrnná a dlouhozrnná rýže A

Kódy KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlouhozrnná rýže B

Kód KN 1006 10 98

Křídově bílá zrna

6

4

4

Červeně pruhovaná zrna

10

5

5

Zrna se skvrnami

4

2,75

2,75

Jantarově žlutá skvrna

1

0,50

0,50

Žlutá zrna

0,175

0,175

0,175

Různé nečistoty

1

1

1

Zrna jiných odrůd rýže

5

5

5


PŘÍLOHA IV

(Čl. 19 odst. 1)

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ CENY PŠENICE TVRDÉ

Zvýšení a snížení ceny pšenice tvrdé se použijí jednotně ve výši stanovené dále:

a)

pokud je obsah vlhkosti pšenice tvrdé nabízené k intervenci nižší než 14 %, zvýšení ceny, která mají být použita, jsou zvýšení uvedená v níže uvedené tabulce I:

Tabulka I

Zvýšení ceny pro obsah vlhkosti pšenice tvrdé

Obsah vlhkosti

(%)

Zvýšení

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

1,1

12,3

1,2

12,2

1,3

12,1

1,4

12,0

1,5

11,9

1,6

11,8

1,7

11,7

1,8

11,6

1,9

11,5

2,0

11,4

2,1

11,3

2,2

11,2

2,3

11,1

2,4

11,0

2,5

10,9

2,6

10,8

2,7

10,7

2,8

10,6

2,9

10,5

3,0

10,4

3,1

10,3

3,2

10,2

3,3

10,1

3,4

10,0

3,5

b)

pokud je obsah vlhkosti vyšší než 14 %, snížení ceny, která mají být použita, jsou snížení uvedená v níže uvedené tabulce II:

Tabulka II

Snížení ceny pro obsah vlhkosti pšenice tvrdé

Obsah vlhkosti

(%)

Snížení

(EUR/t)

14,5

1,0

14,4

0,8

14,3

0,6

14,2

0,4

14,1

0,2

c)

pokud je procentní podíl zlomkových zrn vyšší než 3 % u pšenice tvrdé, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;

d)

pokud je procentní podíl nečistot ze zrn vyšší než 2 % u pšenice tvrdé, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;

e)

pokud je procentní podíl klíčících zrn vyšší než 2,5 %, sníží se cena o 0,05 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;

d)

pokud je procentní podíl různých nečistot (Schwarzbesatz) vyšší než 0,5 % u pšenice tvrdé, sníží se cena o 0,1 EUR pro každou dodatečnou odchylku o 0,1 %;

g)

pokud je procentní podíl zrn pšenice tvrdé bez sklovitého vzhledu vyšší než 20 %, sníží se cena o 0,2 EUR za každé další procento nebo jeho část.


PŘÍLOHA V

(Čl. 19 odst. 1)

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ CENY RÝŽE

1.

Zvýšení nebo snížení ceny rýže se použijí na intervenční cenu neloupané rýže nabízené k intervenci tak, že se tato cena vynásobí součtem procent zvýšení a snížení stanovených takto:

a)

dojde-li k rozdílu mezi výnosem při zpracování rýže a základním výnosem při zpracování stanoveným pro určitou odrůdu v příloze III části A tohoto nařízení, zvýšení nebo snížení ceny, která mají být použita, jsou stanovena pro jednotlivé odrůdy rýže v níže uvedené tabulce I;

Tabulka I

Zvýšení a snížení ceny na základě výnosů rýže při zpracování

Výnos neloupané rýže ve formě celých zrn omleté rýže

Zvýšení a snížení na jednotku výnosu

Vyšší než základní výnos

Zvýšení o 0,75 %

Nižší než základní výnos

Snížení o 1 %


Celkový výnos neloupané rýže ve formě omleté rýže

Zvýšení a snížení na jednotku výnosu

Vyšší než základní výnos

Zvýšení o 0,60 %

Nižší než základní výnos

Snížení o 0,80 %

b)

překročí-li vady zrn neloupané rýže přípustné odchylky pro standardní jakost neloupané rýže, procento snížení intervenční ceny, které má být použito, je stanoveno pro jednotlivé druhy rýže v níže uvedené tabulce II;

Tabulka II

Snížení ceny na základě vad zrn rýže

Vady zrn

Procento vadných zrn, které má za následek snížení intervenční ceny

Procento snížení (1) použitelné při další odchylce od dolní hranice

Kulatozrnná rýže

Kód KN 1006 10 92

Střednězrnná a dlouhozrnná rýže A

Kódy KN 1006 10 94 a 1006 10 96

Dlouhozrnná rýže B

Kód KN 1006 10 98

Křídově bílá zrna

od 2 do 6 %

od 2 do 4 %

od 1,5 do 4 %

1 % za každou další odchylku o 0,5 %

Červeně pruhovaná zrna

od 1 do 10 %

od 1 do 5 %

od 1 do 5 %

1 % za každou další odchylku o 1 %

Zrna se skvrnami

od 0,50 do 4 %

od 0,50 do 2,75 %

od 0,50 do 2,75 %

0,8 % za každou další odchylku o 0,25 %

Jantarově žlutá zrna

od 0,05 do 1 %

od 0,05 do 0,50 %

od 0,05 do 0,50 %

1,25 % za každou další odchylku o 0,25 %

Žlutá zrna

od 0,02 do 0,175 %

od 0,02 do 0,175 %

od 0,02 do 0,175 %

6 % za každou další odchylku o 0,125 %

c)

překročí-li obsah vlhkosti neloupané rýže 13 %, rovná se procento snížení intervenční ceny rozdílu mezi procentem vlhkosti neloupané rýže nabízené k intervenci, naměřeným s přesností jedné desetiny, 13 %;

d)

překročí-li procento různých nečistot u neloupané rýže 0,1 %, použije se při jejím intervenčním nákupu snížení intervenční ceny ve výši 0,02 % za každou dodatečnou odchylku v rozsahu 0,01 %;

e)

dojde-li k nabídce šarže neloupané rýže určité odrůdy pro intervenci, která obsahuje procentní podíl zrn rýže jiných odrůd vyšší než 3 %, použije se při nákupu této šarže snížení intervenční ceny ve výši 0,1 % za každou dodatečnou odchylku v rozsahu 0,1 %.

2.

Zvýšení a snížení ceny uvedená v odstavci 1 jsou stanovena na základě váženého průměru výsledků analýz reprezentativních vzorků definovaných v článku 16.


(1)  Každá odchylka se odečte počínaje druhou desetinou z procenta vadných zrn.


PŘÍLOHA VI

(Čl. 27 druhý pododstavec)

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 489/2005

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 15 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 15 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Příloha III část B

Článek 4

Příloha V

Článek 5

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2 a 3

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 6 odst. 4

Čl. 4 odst. 3

Čl. 6 odst. 5

Čl. 5 odst. 1

Článek 7

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 11 odst. 1

Čl. 8 odst. 3

Čl. 9 odst. 1

Čl. 10 odst. 1 první pododstavec

Čl. 9 odst. 2 první pododstavec

Čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 4 první pododstavec

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4 druhý pododstavec

Článek 11

Čl. 12 odst. 1 a 2

Čl. 16 odst. 1 a 2

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec

Článek 14

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 16 odst. 4

Čl. 13 odst. 2

Čl. 16 odst. 5

Článek 14

Článek 18

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec

Čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 2

Čl. 15 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 19 odst. 2 třetí pododstavec

Článek 16

Článek 17

Čl. 16 odst. 3

Článek 18

Článek 21

Příloha I

Příloha II část A

Příloha III část A

Příloha II část B

Příloha V

Příloha III

Příloha III část B

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/47


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 671/2009

ze dne 24. července 2009,

kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2010 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 171 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 2 kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), stanoví, že vývozní licence pro sýry vyvážené do Spojených států amerických jako součást kvót v rámci dohod uzavřených během mnohostranných obchodních jednání mohou být přiděleny podle zvláštního postupu, na jehož základě mohou být určeni upřednostňovaní dovozci v USA.

(2)

Tento postup by měl být zahájen pro vývozy během roku 2010 a zároveň by měla být stanovena příslušná doplňující pravidla.

(3)

Příslušné orgány USA činí při správě dovozů rozdíl mezi doplňkovou kvótou přidělenou Evropskému společenství v rámci Uruguayského kola a kvótami vyplývajícími z Tokijského kola. Vývozní licence by měly být přidělovány s přihlédnutím ke způsobilosti těchto výrobků pro příslušnou kvótu USA podle harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických.

(4)

S cílem umožnit vývoz maximálního množství v rámci kvót, o které není velký zájem, je třeba povolit žádosti, které pokrývají celkový objem kvóty.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní licence pro výrobky kódu KN 0406 uvedené v příloze I tohoto nařízení, které mají být vyvezeny do Spojených států amerických v roce 2010 v rámci kvót podle článku 23 nařízení (ES) č. 1282/2006, se vydají v souladu s oddílem 2 kapitoly III uvedeného nařízení a s ustanoveními tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Žádosti o licence podle článku 24 nařízení (ES) č. 1282/2006 (dále jen „žádosti“) se podají příslušným orgánům od 1. a nejpozději do 10. září 2009.

2.   Žádosti se přijmou, pouze pokud obsahují všechny údaje uvedené v článku 24 nařízení (ES) č. 1282/2006 a pokud jsou k nim přiloženy dokumenty uvedené ve zmíněném článku.

V případě, kdy pro stejnou skupinu výrobků uvedenou ve sloupci 2 přílohy I tohoto nařízení je dostupné množství rozděleno mezi kvótu Uruguayského kola a kvótu Tokijského kola, se žádosti o licenci mohou týkat pouze jedné z těchto kvót s uvedením dotyčné kvóty a s přesným označením skupiny a kvóty podle sloupce 3 uvedené přílohy.

Informace podle článku 24 nařízení (ES) č. 1282/2006 se předloží podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení.

3.   Pokud jde o kvóty označené ve sloupci 3 přílohy I jako 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo a 25-Uruguay, žádosti se týkají nejméně 10 tun a nejvýše množství dostupného v rámci příslušné kvóty podle sloupce 4 uvedené přílohy.

Pokud jde o další kvóty označené ve sloupci 3 přílohy I, žádosti se týkají nejméně 10 tun a nejvýše 40 % množství dostupného v rámci příslušné kvóty podle sloupce 4 uvedené přílohy.

4.   Žádosti se přijmou, pouze pokud žadatelé písemně potvrdí, že pro stejnou skupinu výrobků a stejnou kvótu nepodali jiné žádosti, a pokud se zavážou, že tak neučiní.

Pokud žadatel podá více žádostí pro stejnou skupinu výrobků a stejnou kvótu v jednom nebo více členských státech, považují se všechny jeho žádosti za nepřípustné.

Článek 3

1.   Do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podávání žádostí oznámí členské státy Komisi žádosti podané pro každou skupinu výrobků a případně kvóty uvedené v příloze I.

Všechna oznámení, včetně oznámení „bezpředmětné“, se zašlou faxem nebo elektronickou poštou s použitím vzoru uvedeného v příloze III.

2.   Oznámení obsahují pro každou skupinu a případně pro každou kvótu:

a)

seznam žadatelů;

b)

množství požadovaná každým žadatelem a rozdělená podle kódu výrobku kombinované nomenklatury a podle kódu přiděleného v souladu s harmonizovaným celním sazebníkem Spojených států amerických (2009);

c)

jméno a adresu dovozce určeného žadatelem.

Článek 4

Podle článku 25 nařízení (ES) č. 1282/2006 rozhodne Komise neprodleně o přidělení licencí a své rozhodnutí sdělí členským státům nejpozději do 31. října 2009.

Do pěti pracovních dnů po zveřejnění koeficientů přidělení sdělí členské státy Komisi pro každou skupinu a případně pro každou kvótu množství na každého žadatele, a to v souladu s článkem 25 nařízení (ES) č. 1282/2006.

Oznámení se zašle faxem nebo elektronickou poštou s použitím vzoru uvedeného v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Před vydáním licencí a nejpozději do 15. prosince 2009 ověří členské státy informace oznámené podle článku 3 tohoto nařízení a podle článku 24 nařízení (ES) č. 1282/2006.

Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána licence, uvedl nesprávné informace, licence se zruší a jistota propadne. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4.


PŘÍLOHA I

Sýry, které se vyvezou do Spojených států amerických v roce 2010 v rámci některých kvót GATT

Oddíl 2 kapitoly III nařízení (ES) č. 1282/2006 a nařízení (ES) č. 671/2009

Označení skupiny v souladu s dodatečnými poznámkami v kapitole 4 harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických

Označení skupiny a kvóty

Množství dostupné pro rok 2010

Číslo poznámky

Skupina

 

tuny

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

16-Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

22-Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

25-Uruguay

2 420,000


PŘÍLOHA II

Předložení údajů požadovaných podle článku 24 nařízení (ES) č. 1282/2006

Označení skupiny a kvóty uvedené v sloupci 3 přílohy I nařízení (ES) č. 671/2009:

 

Název skupiny uvedený v sloupci 2 přílohy I nařízení (ES) č. 671/2009: …

Původ kvóty:

Uruguayské kolo: 

Tokijské kolo: 


Název a adresa žadatele

Kód výrobku kombinované nomenklatury

Množství, které se žádá, v tunách

Kód harmonizovaného celního

sazebníku Spojených států amerických

Název a adresa určeného dovozce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 


PŘÍLOHA III

Předložení údajů požadovaných podle článku 3 nařízení (ES) č. 671/2009

(k zaslání na faxové číslo + 32 22953310 nebo elektronickou poštou na adresu AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu)

Označení skupiny a kvóty uvedené v sloupci 3 přílohy I nařízení (ES) č. 671/2009:

 

Název skupiny uvedený v sloupci 2 přílohy I nařízení (ES) č. 671/2009: …

Původ kvóty:

Uruguayské kolo: 

Tokijské kolo: 


Č.

Název a adresa

Kód výrobku kombinované nomenklatury

Množství, o které se žádá, v tunách

Kód harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických

Název a adresa určeného dovozce

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

 


PŘÍLOHA IV

Předložení údajů o licencích udělených podle článku 25 nařízení (ES) č. 1282/2006

k zaslání na faxové číslo + 32 22953310 nebo elektronickou poštou na adresu AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu

Označení skupiny a kvóty uvedené v sloupci 3 přílohy I nařízení (ES) č. 671/2009

Původ kvóty

Název a adresa žadatele

Kód výrobku kombinované nomenklatury

Množství, o které se žádá

v tunách

Název a adresa určeného dovozce

Přidělené množství (1)

v tunách

 

Uruguayské kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokijské kolo

 

 

 

Celkem:

 

Celkem:

 

 

Uruguayské kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokijské kolo

 

 

 

Celkem:

 

Celkem:

 

 

Uruguayské kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokijské kolo

 

 

 

Celkem:

 

Celkem:

 


(1)  Množství přidělená losováním se rozdělí mezi jednotlivé kódy KN v poměru k množstvím výrobků jednotlivých kódu KN, o která se žádá.


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/53


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 672/2009

ze dne 24. července 2009

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2009 nařízením (ES) č. 327/98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3), a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 327/98 byly otevřeny některé dovozní celní kvóty (a zároveň stanoven způsob jejich správy) pro rýži a zlomkovou rýži v rozčlenění podle země původu a s rozdělením na několik podobdobí podle přílohy IX uvedeného nařízení.

(2)

Podobdobí měsíce července je třetím podobdobím pro kvótu stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 a druhým podobdobím pro kvóty stanovené v písm. b), c) a d) uvedeného odstavce.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.4154 – 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2009 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství u dotčených kvót.

(4)

Z výše uvedeného sdělení vyplývá mimo jiné, že žádosti na kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2009 podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 327/98 se týkají množství nižšího než dostupné množství.

(5)

Rovněž by měla být stanovena celková množství dostupná na následující kvótové podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 327/98 pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvóty s pořadovými čísly 09.4154 – 09.4166 uvedené v nařízení (ES) č. 327/98, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2009, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.

2.   Celková dostupná množství v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98 na následující kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5.


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí července 2009, a množství dostupná pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 327/98:

a)   Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2009

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2009

(v kg)

Spojené státy americké

09.4127

 (1)

13 879 202

Thajsko

09.4128

 (1)

1 315 205

Austrálie

09.4129

 (1)

385 000

Ostatní

09.4130

 (2)

0


b)   Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2009

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce října 2009

(v kg)

Všechny země

09.4148

 (2)

66 289


c)   Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2009

Thajsko

09.4149

 (1)

Austrálie

09.4150

 (3)

Guyana

09.4152

 (3)

Spojené státy americké

09.4153

 (1)

Ostatní

09.4154

1,561628 %


d)   Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2009

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2009

(v kg)

Thajsko

09.4112

 (2)

0

Spojené státy americké

09.4116

 (2)

0

Indie

09.4117

 (2)

40 445

Pákistán

09.4118

 (2)

0

Ostatní

09.4119

 (2)

0

Všechny země

09.4166

1,04385 %

0


(1)  Žádosti se vztahují na množství menší než (nebo stejná jako) množství dostupná: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(2)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.

(3)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije. Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/56


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. července 2009,

kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o finanční příspěvek Společenství poskytovaný určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím

(oznámeno pod číslem K(2009) 5475)

(2009/560/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 a 6 a čl. 25 odst. 1 a 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/897/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2009 a následující roky (2), schvaluje některé vnitrostátní programy a stanoví podíl a maximální výši finančního příspěvku Společenství poskytovaného pro každý program předložený členskými státy.

(3)

Belgie, Dánsko, Irsko, Španělsko, Francie, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Portugalsko a Finsko předložily pozměněné programy eradikace a sledování katarální horečky ovcí.

(4)

Komise posoudila tyto pozměněné programy jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo shledáno, že programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, a zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí Komise 2008/341/ES ze dne 25. dubna 2008, kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (3). Tyto pozměněné programy by proto měly být schváleny.

(5)

Dánsko, Španělsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Finsko a Spojené království předložily pozměněné programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE).

(6)

Komise posoudila tyto pozměněné programy jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo shledáno, že programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, a zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2008/341/ES. Tyto pozměněné programy by proto měly být schváleny.

(7)

Rozhodnutím Komise 2007/782/ES ze dne 30. listopadu 2007, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2008 a následující roky (4), byl schválen víceletý program eradikace vztekliny pro Slovinsko. Rozhodnutím 2008/897/ES byl schválen druhý rok uvedeného programu.

(8)

Slovinsko předložilo pozměněnou verzi programu pro druhý rok svého víceletého programu eradikace vztekliny. Komise posoudila tento pozměněný program jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo shledáno, že program je v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, a zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2008/341/ES. Tento pozměněný program by proto měl být schválen.

(9)

Vnitrostátní programy eradikace a sledování katarální horečky ovcí schválené rozhodnutím 2008/897/ES zahrnovaly očkovací kampaně proti této nákaze v roce 2009. Náklady na podání očkovací látky však nebyly zahrnuty do nákladů způsobilých pro finanční příspěvek Společenství.

(10)

Vzhledem k epizootologické situaci v dotčených členských státech je vhodné zahrnout náklady na podání očkovací látky do nákladů způsobilých pro finanční příspěvek Společenství. Proto je vhodné přidělit doplňkové finanční prostředky na financování programů eradikace a sledování katarální horečky ovcí v uvedených členských státech, schválených rozhodnutím 2008/897/ES.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (5), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 103/2009 (6), stanoví přísnější požadavky, které mají být dodrženy v případě stád zvířat s mléčnou užitkovostí nakažených klasickým případem klusavky.

(12)

Dne 18. března 2009 předložil Kypr nový víceletý program sledování a eradikace klusavky, přizpůsobený uvedené poslední změně nařízení (ES) č. 999/2001. Program má nahradit vnitrostátní program eradikace klusavky v tomto členském státě na rok 2009, schválený rozhodnutím 2008/897/ES.

(13)

Vzhledem k této výjimečné situaci požádal Kypr v programu o finanční účast přesahující 50 % nákladů vynaložených při porážce zvířat nakažených klusavkou. Komise posoudila tento program jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo shledáno, že program je v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, a zejména s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2008/341/ES. Tento program by proto měl být schválen.

(14)

Vzhledem k tomu, že je na Kypru klusavkou nakaženo velmi vysoké procento stád ovcí a koz, musí Kypr utratit v krátké době mimořádně vysoký počet zvířat, aby splnil požadavky příslušných právních předpisů Společenství.

(15)

S ohledem na tuto mimořádnou situaci je vhodné stanovit pro program sledování a eradikace klusavky v tomto členském státě vyšší podíl příspěvku Společenství. Kromě toho by do nákladů způsobilých pro finanční příspěvek Společenství v rámci tohoto programu měly být zahrnuty náklady na pracovníky najaté konkrétně za účelem provedení úkolů v rámci programu a náklady na likvidaci těl mrtvých zvířat.

(16)

Schválení pozměněných programů tímto rozhodnutím má dopad na částky, které jsou potřebné k provádění programů a které byly schváleny rozhodnutím 2008/897/ES. Maximální částka finančního příspěvku Společenství pro některé programy by měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(17)

Rozhodnutí 2008/897/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pozměněné programy sledování a eradikace katarální horečky ovcí předložené Belgií dne 29. ledna 2009, Dánskem dne 20. dubna 2009, Irskem dne 16. února 2009, Španělskem dne 6. března 2009, Francií dne 2. února 2009, Lotyšskem dne 20. února 2009, Nizozemskem dne 8. prosince 2008, Litvou dne 20. února 2009, Portugalskem dne 20. února 2009 a Finskem dne 7. ledna 2009 se schvalují na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 2

Pozměněné programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií předložené Dánskem dne 18. března 2009, Španělskem dne 7. dubna 2009, Itálií dne 29. ledna 2009, Lucemburskem dne 16. března 2009, Nizozemskem dne 20. února 2009, Portugalskem dne 4. března 2009, Finskem dne 27. února 2009 a Spojeným královstvím dne 26. ledna 2009 se schvalují na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 3

Druhý rok víceletého programu eradikace vztekliny v pozměněném znění, předloženého Slovinskem dne 23. dubna 2009, se schvaluje na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

Článek 4

Rozhodnutí 2008/897/ES se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši 50 % nákladů, které budou vynaloženy každým členským státem uvedeným v odstavci 1 na provádění očkování, laboratorních testů v rámci virologického, sérologického a entomologického dozoru a nákup pastí a očkovacích látek, a nepřesáhne částku:

a)

4 450 000 EUR pro Belgii;

b)

5 000 EUR pro Bulharsko;

c)

2 350 000 EUR pro Českou republiku;

d)

50 000 EUR pro Dánsko;

e)

15 700 000 EUR pro Německo;

f)

180 000 EUR pro Estonsko;

g)

800 000 EUR pro Irsko;

h)

50 000 EUR pro Řecko;

i)

21 000 000 EUR pro Španělsko;

j)

57 000 000 EUR pro Francii;

k)

3 000 000 EUR pro Itálii;

l)

460 000 EUR pro Lotyšsko;

m)

0 EUR pro Litvu;

n)

510 000 EUR pro Lucembursko;

o)

1 400 000 EUR pro Maďarsko;

p)

5 000 EUR pro Maltu;

q)

50 000 EUR pro Nizozemsko;

r)

3 350 000 EUR pro Rakousko;

s)

500 000 EUR pro Polsko;

t)

5 300 000 EUR pro Portugalsko;

u)

250 000 EUR pro Rumunsko;

v)

910 000 EUR pro Slovinsko;

w)

820 000 EUR pro Finsko;

x)

1 550 000 EUR pro Švédsko.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena členským státům za programy uvedené v odstavci 1, v průměru nepřesáhne částku:

a)

za test ELISA 2,5 EUR na test;

b)

za test PCR 10 EUR na test;

c)

za nákup monovalentních očkovacích látek 0,3 EUR za dávku;

d)

za nákup bivalentních očkovacích látek 0,45 EUR za dávku;

e)

za podání očkovacích látek skotu 1,50 EUR za očkovaný kus skotu bez ohledu na počet a druh dávek;

f)

za podání očkovacích látek ovcím a kozám 0,75 EUR za očkovanou ovci nebo kozu bez ohledu na počet a druh dávek.“

2)

V čl. 9 odst. 2 písm. l) se částka „1 800 000 EUR“ nahrazuje částkou „50 000 EUR“.

3)

V čl. 13 odst. 2 písm. e) se částka „370 000 EUR“ nahrazuje částkou „530 000 EUR“.

4)

Vkládá se nový článek 15a, který zní:

„Článek 15a

Klusavka

1.   Víceletý program sledování a eradikace klusavky předložený Kyprem dne 18. března 2009 se schvaluje na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

2.   Finanční příspěvek Společenství se stanoví ve výši:

a)

100 % nákladů vynaložených Kyprem na provádění zrychlených testů a základních molekulárních testů;

b)

75 % nákladů vynaložených Kyprem v souvislosti s odškodněním vlastníků za hodnotu jejich utracených a zlikvidovaných zvířat v souladu s jeho programem sledování a eradikace klusavky;

c)

50 % nákladů na:

i)

genotypovou analýzu vzorků,

ii)

nákup přípravků k utracení zvířat,

iii)

pracovníky najaté konkrétně za účelem provedení úkolů v rámci programu,

iv)

likvidaci těl mrtvých zvířat.

3.   Maximální výše nákladů, která bude uhrazena Kypru za program uvedený v odstavci 1, v průměru nepřesáhne částku:

a)

30 EUR na test v případě testů prováděných u ovcí a koz, které jsou uvedeny v příloze III kapitole A části II nařízení (ES) č. 999/2001;

b)

175 EUR na test v případě základních molekulárních diskriminačních testů prováděných podle přílohy X kapitoly C bodu 3.2 písm. c) podbodu i) nařízení (ES) č. 999/2001;

c)

10 EUR na genotypový test;

d)

100 EUR za jednu utracenou ovci nebo kozu.

4.   Částka závazku pro rok 2009 činí 5 400 000 EUR.

5.   O částce závazku pro rok 2010 se rozhodne s ohledem na provádění programu v roce 2009.“

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 322, 2.12.2008, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 44.

(4)  Úř. věst. L 314, 1.12.2007, s. 29.

(5)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 34, 4.2.2009, s. 11.


25.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/60


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/679/ES, pokud jde o provádění technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému

(oznámeno pod číslem K(2009) 5607)

(Text s významem pro EHP)

(2009/561/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice k evropskému prováděcímu plánu (ERA-REC-02-2009-ERTMS) ze dne 23. února 2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) by měly uvádět strategii provádění TSI a fáze, které mají proběhnout, s cílem uskutečnit postupný přechod od současného stavu do konečného stavu, ve kterém se dodržování TSI stane normou.

(2)

Rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (2) stanovilo TSI subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému.

(3)

V souladu s článkem 3 rozhodnutí 2006/679/ES členské státy vytvořily vnitrostátní prováděcí plán TSI pro řízení a zabezpečení a oznámily tento prováděcí plán Komisi.

(4)

Na základě těchto vnitrostátních plánů by měl být vypracován hlavní plán EU podle zásad stanovených v kapitole 7 přílohy rozhodnutí 2006/679/ES.

(5)

Ustanovení kapitoly 7 přílohy rozhodnutí 2006/679/ES stanoví, že hlavní plán EU se pomocí postupu revize stane přílohou TSI pod názvem evropský prováděcí plán.

(6)

Ve směrnici 2008/57/ES je uvedeno, že TSI mohou vytvořit rámec nutný pro rozhodnutí o tom, zda může být zapotřebí stávající subsystém opětovně schválit, a mohou rovněž stanovit příslušné lhůty.

(7)

Strategie provádění TSI Řízení a zabezpečení by neměla vycházet pouze ze shody subsystémů s TSI v době jejich uvedení do provozu, modernizace nebo obnovy, ale měla by rovněž vycházet z koordinovaného provádění v rámci celoevropských koridorů spojujících hlavní evropské oblasti nákladní dopravy. Jelikož interoperability může být dosaženo pouze v případě, že koridory budou plně vybaveny, měly by být v rámci evropského prováděcího plánu stanoveny odpovídající lhůty pro obnovu nebo modernizaci subsystémů.

(8)

Členské státy by měly vynaložit veškeré úsilí, aby pro stávající systémy třídy B uvedené v příloze B TSI zpřístupnily externí specifický přenosový modul.

(9)

Projekty pro evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) obecně, a zejména tratě zahrnuté do evropského prováděcího plánu, mohou těžit z podpory Společenství v rámci programu TEN-T nebo jiných programů finanční podpory Společenství.

(10)

Odpovídající finanční podpora je důležitá pro zajištění provádění ERTMS v rozsahu a lhůtách stanovených v evropském prováděcím plánu. Plán může být proto upraven v závislosti na množství finančních prostředků, které budou k dispozici.

(11)

Dodavatelé palubního zařízení ERTMS potvrdili, že budou schopni dodat palubní zařízení, které bude splňovat novou normu (známou jako základní norma 3) nejpozději do roku 2015; z tohoto důvodu by měly být lokomotivy provozované na mezinárodních tratích standardně vybaveny systémem ERTMS.

(12)

Rozhodnutí 2006/679/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru pro interoperabilitu a bezpečnost v železniční dopravě zřízeného podle článku 29 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2006/679/ES se mění takto:

1)

Oddíly 7.1, 7.2 a 7.3 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

2)

V oddíle 7.4.2.3 se odkaz na oddíl 7.2.2.5 nahrazuje odkazem na oddíl 7.2.

Článek 2

Komise do 31. prosince 2015 vyhodnotí provádění evropského prováděcího plánu a na základě analýzy dosaženého pokroku v provádění do roku 2015 určí dostupnost zařízení, které splňuje novou normu (základní normu 3), a zdrojů a úrovně finančních prostředků, které jsou k dispozici na podporu provádění ERTMS, a zda jsou nutné změny tohoto rozhodnutí, zejména pokud se týká tratí, které mají být vybaveny do roku 2020. Členské státy se na této analýze musí podílet.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. září 2009.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. července 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 16.10.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Oddíly 7.1, 7.2 a 7.3 přílohy rozhodnutí 2006/679/ES se nahrazují tímto:

"7.   PROVÁDĚNÍ TSI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

V této kapitole je nastíněna strategie provádění (evropský prováděcí plán ERTMS) TSI a jsou specifikovány fáze, které mají proběhnout, s cílem uskutečnit postupný přechod od současného stavu do konečného stavu, ve kterém se dodržování TSI stane normou.

Evropský prováděcí plán ERTMS se nevztahuje na tratě, které se nacházejí na území členského státu v případě, že je jeho železniční síť oddělena nebo izolována mořem nebo oddělena v důsledku zvláštních zeměpisných podmínek od železniční sítě ve zbytku Společenství. Tato strategie se nevztahuje na lokomotivy provozované výhradně na takových tratích.

7.1    Realizace traťové části systému ERTMS

Cílem evropského prováděcího plánu ERTMS je zajistit, aby lokomotivy, železniční vozy a jiná železniční vozidla vybavená ERTMS mohly mít přístup k stále většímu počtu tratí, přístavů, terminálů a seřaďovacích nádraží, aniž by kromě ERMTS musely mít vybavení podle vnitrostátních předpisů.

Z toho důvodu prováděcí plán nevyžaduje odstranění stávajících systémů třídy B na tratích zahrnutých do plánu. Avšak k datu stanovenému v prováděcím plánu nebude zařízení se systémem třídy B podmínkou přístupu na tratě zahrnuté do prováděcího plánu pro lokomotivy, železniční vozy a jiná železniční vozidla vybavená ERTMS.

Pokud nejsou oblasti terminálů, jako jsou přístavy nebo určité tratě v přístavech, vybaveny systémem třídy B, požadavky související s ‚připojením‘ těchto oblastí terminálů nemusejí nutně znamenat, že tyto terminály nebo tratě musí být vybaveny systémem ERTMS, jestliže není jako podmínka přístupu na trať vyžadováno zařízení se systémem třídy B.

V případě dvoukolejných a vícekolejných tratí je trať považována za vybavenou, jakmile je vybavena dvoukolejná trať. Jestliže je v úseku koridoru více než jedna trať, musí být vybavena nejméně jedna trať v tomto úseku a celý koridor je považován za vybavený, jakmile je vybavena alespoň jedna trať po celé délce koridoru.

7.1.1   Koridory

Šest koridorů popsaných v dodatku I bude vybaveno ERTMS podle harmonogramu stanoveného v uvedeném dodatku (1).

7.1.2   Napojení na hlavní evropské přístavy, rozřaďovací nádraží, nákladní terminály a oblasti nákladní dopravy

Přístavy, rozřaďovací nádraží, nákladní terminály a oblasti nákladní dopravy uvedené v dodatku II musí být napojeny na alespoň jeden ze šesti koridorů uvedených v dodatku I k datu a za podmínek uvedených v dodatku II.

7.1.3   Projekty financované EU

Aniž jsou dotčeny oddíly 7.1.1 a 7.1.2, vybavení ERTMS/ETCS je povinné v případě:

nových instalací části systému CCS, která se týká vlakového zabezpečovacího zařízení, nebo

modernizace části systému CCS týkající se vlakového zabezpečovacího zařízení, která je již v provozu a mění funkce nebo výkonnost subsystému,

u projektů železniční infrastruktury, na které je poskytována finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a/nebo Fondu soudržnosti (nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (2)) a/nebo fondů TEN-T (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES (3)).

Avšak v případě, že obnova zabezpečovacího zařízení je prováděna na krátkých (méně než 150 km) a nesouvislých úsecích trati, může Komise udělit výjimku z tohoto pravidla za předpokladu, že systém ERMTS je instalován před dřívějším z těchto dvou dat:

5 let po ukončení projektu,

časový okamžik, ke kterému je úsek tratě napojen na jinou trať vybavenou systémem ERTMS.

V tomto oddíle je dřívější z těchto dvou dat nazýváno ‚pozdějším datem vybavení‘.

Dotyčný členský stát zašle Komisi soubor dokumentů. Tento soubor musí obsahovat ekonomickou analýzu prokazující, že uvedení systému ERTMS do provozu k pozdějšímu datu vybavení s sebou přináší významnou hospodářskou a/nebo technickou výhodu ve srovnání s jeho uvedením do provozu během projektu financovaného EU.

Takovou výjimku může členský stát zdůvodnit pouze v případě, že výběrové řízení na obnovu nebo modernizaci systému vlakového zabezpečovacího zařízení jasně stanoví možnost vybavení tratě systémem ERTMS buď během projektu, nebo k pozdějšímu datu vybavení.

Komise provede analýzu předaného souboru dokumentů a opatření navrhovaných členským státem a o výsledku analýzy informuje výbor uvedený v článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (4). V případě, že je udělena výjimka, členský stát zajistí instalaci systému ERTMS před pozdějším datem vybavení.

7.1.4   Podmínky, za kterých jsou nepovinné funkce vyžadovány

V závislosti na parametrech traťového systému řízení a zabezpečení a jeho rozhraní s ostatními subsystémy se může stát, že některé traťové funkce, které nejsou klasifikovány jako povinné, musejí být instalovány do některých aplikací, aby byly splněny základní požadavky.

Instalace traťových vnitrostátních nebo volitelných funkcí nesmí bránit vstupu na tuto infrastrukturu vlaku, který splňuje pouze povinné požadavky na palubní systém třídy A, s výjimkou těchto případů, kdy je vyžadováno splnění požadavků na následující palubní volitelné funkce:

traťová aplikace systému ETCS úrovně 3 vyžaduje palubní kontrolu celistvosti vlaku,

traťová aplikace systému ETCS úrovně 1 s mezilehlým přenosem (infill) vyžaduje odpovídající palubní funkci mezilehlého přenosu, pokud je vybavovací rychlost nastavena na nulu z bezpečnostních důvodů (například ochrana nebezpečných míst),

když zařízení ETCS vyžaduje rádiový přenos dat, musejí služby datového přenosu GSM-R splňovat požadavky systému ETCS na přenos dat,

k palubnímu zařízení, které obsahuje modul KER STM, může být zapotřebí instalace rozhraní K.

7.1.5   Stávající systémy

Členské státy zajistí, aby funkce stávajících systémů uvedených v příloze B k TSI i jejich rozhraní zůstaly takové, jak jsou v současnosti specifikovány, s výjimkou těch modifikací, které mohou být považovány za nezbytné pro zmírnění bezpečnostních závad těchto systémů. Členské státy dají k dispozici nezbytné informace týkající se jejich stávajících systémů, které jsou nutné pro účely rozvoje a certifikace přístrojů umožňujících interoperabilitu zařízení třídy A se stávajícím vybavením třídy B.

7.1.6   Oznámení

Pro každý úsek koridoru popsaný v dodatku I členské státy buď oznámí Komisi podrobný harmonogram vybavení úseku koridoru systémem ERTMS, nebo potvrdí, že úsek koridoru je již vybaven. Tyto informace budou Komisi oznámeny nejpozději tři roky před datem posledního vybavení úseku koridoru specifikovaným v dodatku I.

U každého přístavu, rozřaďovacího nádraží, nákladního terminálu nebo oblasti nákladní dopravy uvedené v dodatku II členské státy poskytnou informace o konkrétních tratích, které budou používány, aby bylo zajištěno jejich napojení na jeden z koridorů uvedených v dodatku I. Tyto informace budou oznámeny Komisi nejpozději tři roky před datem specifikovaným v dodatku II a budou uvádět poslední datum vybavení pro daný přístav, rozřaďovací nádraží, nákladní terminál nebo oblast nákladní dopravy. V případě nutnosti může Evropská komise požadovat úpravy, zejména za účelem kompatibilního vybavení tratí na hranicích. Členské státy buď oznámí Komisi podrobný harmonogram vybavení těchto konkrétních tratí systémem ERTMS, nebo potvrdí, že tyto konkrétní trati jsou již systémem ERTMS vybaveny. Tyto informace budou oznámeny Komisi nejpozději tři roky před datem specifikovaným v dodatku II a budou uvádět nejzazší datum vybavení pro daný přístav, rozřaďovací nádraží, nákladní terminál nebo oblast nákladní dopravy.

V podrobných harmonogramech bude zejména uvedeno datum, do kterého musí být uzavřeno výběrové řízení na vybavení tratě, postupy zavedené s cílem zajistit interoperabilitu koridoru se sousedními zeměmi a rovněž hlavní milníky projektu. Členské státy informují Komisi každých dvanáct měsíců o pokroku v realizaci těchto tratí zasláním aktualizovaného harmonogramu.

7.1.7   Zpoždění

Jestliže členský stát důvodně očekává zpoždění při plnění termínů stanovených v tomto rozhodnutí, okamžitě o tom informuje Komisi. Předá Komisi soubor dokumentů obsahujících technický popis projektu a aktualizovaný plán. Soubor dokumentů musí rovněž obsahovat vysvětlení důvodů zpoždění a nápravná opatření zavedená členským státem.

Členskému státu může být povoleno další prodloužení lhůty nepřesahující tři roky, jestliže je zpoždění způsobeno příčinami, které členský stát nemůže přiměřeně ovlivnit, např. selhání dodavatelů nebo problémy týkající se homologace a procesu schvalování z důvodu, že příslušná zkušební vozidla nejsou k dispozici. Členskému státu může být tato výjimka udělena pouze za předpokladu splnění těchto podmínek:

oznámení uvedená v oddíle 7.1.6 byla obdržena včas a byla vyčerpávající,

soubor dokumentů uvedený v oddíle 7.1.7 prvním odstavci obsahuje jednoznačný důkaz o tom, že příčiny zpoždění byly mimo kontrolu členského státu,

příslušný orgán je odpovědný za koordinaci dodavatelů palubní a traťové části a za integraci a zkoušky výrobků,

odpovídajícím způsobem byly využity stávající laboratoře,

je předložen důkaz o tom, že byla provedena odpovídající opatření k minimalizaci dalšího zpoždění.

Komise provede analýzu předaného souboru dokumentů a opatření navrhovaných členským státem a o výsledku analýzy informuje výbor uvedený v článku 29 směrnice 2008/57/ES.

7.2    Realizace palubní části systému ETCS

Nové lokomotivy, nové železniční vozy a jiná nová železniční vozidla schopná jezdit bez pohonu a vybavená kabinou strojvedoucího, které byly objednány po 1. lednu 2012 nebo uvedené do provozu po 1. lednu 2015, musí být vybaveny systémem ERTMS.

Tento požadavek se nevztahuje na nové posunovací lokomotivy a na jiné nové lokomotivy, nové železniční vozy a jiná nová železniční vozidla vybavená kabinou strojvedoucího, jestliže jsou navrženy výlučně pro vnitrostátní provoz nebo regionální přeshraniční přepravu. Členské státy však mohou na vnitrostátní úrovni zavést další požadavky, zejména s cílem:

omezit přístup na tratě vybavené systémem ERTMS jen na lokomotivy vybavené systémem ERTMS, aby stávající vnitrostátní systémy mohly být vyřazeny z provozu,

vyžadovat, aby nové posunovací lokomotivy a/nebo jiná nová železniční vozidla vybavená kabinou strojvedoucího byly i v případě, že jsou navrženy výhradně pro vnitrostátní provoz nebo regionální přeshraniční přepravu, vybaveny systémem ERTMS.

7.3    Zvláštní prováděcí pravidla pro GSM-R

Tato pravidla se použijí kromě pravidel stanovených v oddílech 7.1 a 7.2.

7.3.1   Traťová zařízení

Montáž zařízení GSM-R je povinná v případě:

nové instalace rádiové části systému CCS,

modernizace rádiové části systému CCS, která je již v provozu a která mění funkce nebo výkonnost subsystému.

7.3.2   Palubní zařízení

Montáž GSM-R v kolejových vozidlech, jež budou využívána na trati, která obsahuje alespoň jeden úsek vybavený rozhraními třídy A (a to i tehdy, dochází-li k jejich překrývání se systémem třídy B), je povinná v těchto případech:

nové instalace rádiové části systému CCS,

modernizace rádiové části systému CCS, která je již v provozu a která mění funkce nebo výkonnost subsystému.

7.3.3   Stávající systémy

Členské státy zajistí, aby funkce stávajících systémů uvedených v příloze B k TSI i jejich rozhraní zůstaly takové, jak jsou v současnosti specifikovány, s výjimkou těch modifikací, které mohou být považovány za nezbytné pro zmírnění bezpečnostních závad těchto systémů. Členské státy dají k dispozici nezbytné informace týkající se jejich stávajících systémů, které jsou nutné pro účely rozvoje a certifikace přístrojů umožňujících interoperabilitu zařízení třídy A se stávajícím vybavením třídy B.


(1)  V dodatku I je uvedeno nejpozdější datum pro vybavení s ohledem na postupné vybudování jednotné sítě ERTMS. V řadě případů existují dobrovolné dohody ohledně dřívějšího data vybavení.

(2)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

Dodatek I

Koridory a tratě, které je tvoří

Koridor A – termín vybavení do roku 2015

Image

Koridor B (1)

Image

Koridor C (2)

Image

Koridor D (3)

Image

Koridor E

Image

Koridor F

Image


(1)  Aniž by byly dotčeny právní předpisy vztahující se na celoevropskou vysokorychlostní síť, je možné vybudovat propojení mezi úseky vysokorychlostních tratí za předpokladu, že nákladním vlakům jsou přiděleny trasy. Nejméně jedno spojení vybavené systémem ERTMS bude do roku 2020 realizováno mezi Dánskem a Německem (Flensburg – Hamburk nebo Rødby – Puttgarden), nikoliv však nutně obě dvě. Brennerský základní tunel bude vybaven systémem ERTMS, jakmile budou dokončeny práce na infrastruktuře (cílový rok 2020).

(2)  Propojení mezi Nancy a Redingem bude zabezpečeno do roku 2020.

(3)  Dvě další větve budou vybaveny do roku 2020: Montmélian – Grenoble – Valence a Lyon – Valence – Arles – Miramas (levý břeh řeky Rhôny).

Dodatek II

Hlavní evropské přístavy, rozřaďovací nádraží, nákladní terminály a oblasti nákladní dopravy  (1)

Země

Oblast nákladní dopravy

Datum

Poznámka

Belgie

Antverpy

31.12.2015

Spojení do Rotterdamu bude zprovozněno do roku 2020.

Gent

31.12.2020

 

Zeebrugge

31.12.2020

 

Bulharsko

Burgas

31.12.2020

Napojení na koridor E vyžaduje vybavení úseku Burgas – Sofie a Sofie – Vidin – Calafat a Calafat – Curtici v Rumunsku (PP22).

Česká republika

Praha

31.12.2015

 

Lovosice

31.12.2020

 

Dánsko

Taulov

31.12.2020

Připojení tohoto terminálu vyžaduje, aby trať Flensburg – Padborg byla vybrána jako spojení vybavené systémem ERTMS – viz poznámka pod čarou ke koridoru B.

Německo

Drážďany (2)

31.12.2020

Do roku 2020 musí být také zajištěno přímé spojení mezi koridorem E a koridorem F (z Drážďan do Hannoveru).

Lübeck

31.12.2020

 

Duisburg

31.12.2015

 

Hamburk (3)

31.12.2020

 

Kolín nad Rýnem

31.12.2015

 

Mnichov

31.12.2015

 

Hannover

31.12.2015

 

Rostock

31.12.2015

 

Ludwigshafen/Mannheim

31.12.2015

 

Norimberk

31.12.2020

 

Řecko

Pireus

31.12.2020

Napojení na koridor E vyžaduje vybavení úseku Kulata – Sofie v Bulharsku.

Španělsko

Algeciras

31.12.2020

 

Madrid

31.12.2020

 

Pamplona

31.12.2020

Jsou požadována tři spojení. Spojení do Paříže přes Hendaye, spojení z Pamplony do Madridu a napojení z Pamplony na koridor D přes Zaragozu.

Zaragoza

31.12.2020

 

Tarragona

31.12.2020

 

Barcelona

31.12.2015

 

Valencia

31.12.2020

 

Francie

Marseille

31.12.2020

 

Perpignan

31.12.2015

 

Avignon

31.12.2015

 

Lyon

31.12.2015

 

Le Havre

31.12.2020

 

Lille

31.12.2020

 

Dunkerque

31.12.2020

 

Paříž

31.12.2020

Do roku 2020 budou zprovozněna tato spojení: i) Hendaye ii) tunel pod kanálem La Manche iii) Dijon iv) Mety přes Epernay a Châlons-en-Champagne.

Itálie

La Spezia

31.12.2020

 

Janov

31.12.2015

 

Gioia Tauro

31.12.2020

 

Verona

31.12.2015

 

Milán

31.12.2015

 

Taranto

31.12.2020

 

Bari

31.12.2020

 

Padova

31.12.2015

 

Terst

31.12.2015

 

Novara

31.12.2015

 

Boloňa

31.12.2020

 

Řím

31.12.2020

 

Lucembursko

Bettembourg

31.12.2015

 

Maďarsko

Budapešť

31.12.2015

 

Nizozemsko

Amsterdam

31.12.2020

 

Rotterdam

31.12.2015

Spojení do Antverp bude rovněž realizováno do roku 2020.

Rakousko

Štýrský Hradec

31.12.2020

 

Vídeň

31.12.2020

 

Polsko

Gdyně

31.12.2015

 

Katovice

31.12.2020

 

Vratislav

31.12.2015

Do roku 2020 musí být trať Vratislav – Legnica vybavena, aby bylo zajištěno přímé spojení na německé hranice (Zhořelec).

Gliwice

31.12.2015

 

Poznaň

31.12.2015

 

Varšava

31.12.2015

 

Portugalsko

Sines

31.12.2020

 

Lisabon

31.12.2020

 

Rumunsko

Constanta

31.12.2015

 

Slovinsko

Koper

31.12.2015

 

Lublaň

31.12.2015

 

Slovensko

Bratislava

31.12.2015

 

Spojené království

Bristol

Tento terminál bude napojen, jakmile bude koridor C prodloužen k tunelu pod kanálem La Manche.


(1)  Seznam hubů obsažených v tomto dodatku může být změněn, pokud změny nevedou ke snížení nákladní dopravy nebo nemají významný dopad na projekty v jiných členských státech."

(2)  Německo vynaloží maximální úsilí, aby vybavilo úsek koridoru E, Drážďany – hranice České republiky, dříve.

(3)  Německo zajistí vybavení železničního spojení do Hamburku, ale přístavní oblast může být do roku 2020 vybavena jen částečně.