ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.188.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 188

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
18. července 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá

14

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (kodifikované znění)

93

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 142 ze dne 6.6.2009)

127

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

18.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 595/2009

ze dne 18. června 2009

o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. K tomuto účelu slouží ucelený systém Společenství pro schvalování typu motorových vozidel. Technické požadavky na schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise by proto měly být harmonizovány, aby nedocházelo k rozdílným požadavkům v jednotlivých členských státech a aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí.

(2)

Toto nařízení je novým samostatným právním předpisem v rámci postupu schvalování typu Společenství podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (3). Přílohy IV, VI a XI uvedené směrnice by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(3)

Na žádost Evropského parlamentu byl do právních předpisů Společenství o motorových vozidlech zaveden nový regulační přístup. Toto nařízení by proto mělo stanovit pouze základní ustanovení týkající se emisí vozidel, zatímco technické specifikace by měly být stanoveny v prováděcích opatřeních přijatých postupem projednávání ve výborech.

(4)

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí přijatý rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 (4) stanoví potřebu snížit znečištění na úroveň s co nejnižšími negativními dopady na lidské zdraví se zvláštním zřetelem k citlivým skupinám obyvatel a životnímu prostředí jako celku. Právní předpisy Společenství stanovily vhodné normy pro kvalitu vnějšího ovzduší s cílem zajištění ochrany lidského zdraví a zejména citlivých jedinců, jakož i pro národní emisní stropy. Komise po svém sdělení ze dne 4. května 2001, které založilo program „Čistý vzduch pro Evropu“ (CAFE), přijala dne 21. září 2005 další sdělení nazvané „Tematická strategie o znečišťování ovzduší“. Jedním ze závěrů uvedené tematické strategie je, že pro dosažení evropských cílů v souvislosti s kvalitou ovzduší je nezbytné další snížení emisí z odvětví dopravy (letecké, námořní a pozemní), z domácností a z odvětví energetiky, zemědělství a průmyslu. V této souvislosti je třeba k úkolu snižování emisí z motorových vozidel přistupovat jako k součásti celkové strategie. Normy Euro VI představují jedno z opatření určených ke snížení aktuálních emisí látek znečišťujících ovzduší u vozidel v provozu, jako jsou znečišťující částice, a prekurzorů ozonu, jako jsou např. oxidy dusíku (NOx) a uhlovodíky.

(5)

Dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší vyžaduje trvalé úsilí o snížení emisí z motorových vozidel. Z tohoto důvodu by se měly průmyslovému odvětví poskytovat jasné informace o budoucích mezních hodnotách emisí a měla by mu být poskytnuta dostatečná lhůta k jejich dosažení a k uskutečnění nezbytného technického rozvoje.

(6)

Pro zlepšení kvality ovzduší a splnění mezních hodnot znečištění a národních emisních stropů je zejména nutné snížení emisí NOx z těžkých nákladních vozidel. Stanovení mezních hodnot emisí NOx již v rané fázi by mělo v rámci celé Evropské unie poskytnout výrobcům vozidel jistotu při dlouhodobém plánování.

(7)

Při stanovení emisních norem je důležité zohlednit jejich dopad na konkurenceschopnost trhů a výrobců, přímé a nepřímé náklady, které podnikům vzniknou, a jejich výhody, pokud jde o podporu inovací, zlepšení kvality ovzduší, snížení zdravotních nákladů a prodloužení průměrné délky života.

(8)

V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu, zejména v oblasti volného pohybu zboží, svobody usazování a volného pohybu služeb je potřebný neomezený přístup k informacím o opravách vozidla prostřednictvím standardizované vyhledávací funkce, kterou je možno použít k vyhledání technických informací, a účinná hospodářská soutěž v oblasti služeb poskytujících informace o opravách a údržbě vozidel. Velká část těchto informací se týká palubních diagnostických systémů (OBD) a jejich vzájemného působení s ostatními systémy vozidla. Je nezbytné stanovit technické specifikace týkající se poskytování informací na internetových stránkách, kterými by se měli výrobci řídit, spolu s cílenými opatřeními, která zajistí přiměřený přístup k informacím malým a středním podnikům.

(9)

Do 7. srpna 2013 by měla Komise přezkoumat fungování systému neomezeného přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, aby bylo možné rozhodnout, zda by nebylo vhodné provést konsolidaci všech ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel v rámci revidovaných rámcových právních předpisů o schvalování typu. Pokud budou ustanovení o přístupu k takovým informacím tímto způsobem konsolidována, měla by být odpovídající ustanovení tohoto nařízení zrušena, pokud budou zachována stávající práva na přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel.

(10)

Komise by měla vybízet k vytvoření mezinárodního standardního formátu pro neomezený a standardizovaný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel, např. prostřednictvím činnosti Evropského výboru pro normalizaci (CEN).

(11)

Je nezbytné stanovit společnou evropskou normu pro formát informací palubního diagnostického systému a informací o opravách a údržbě vozidel. Dokud tato norma nebude přijata, měly by být informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidel u těžkých nákladních vozidel uváděny snadno přístupným způsobem a ve formátu, který zajišťuje nediskriminační přístup. Tyto informace by měly být zpřístupněny na internetových stránkách výrobců, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu.

(12)

Komise by měla pravidelně posuzovat dosud neregulované emise, jež vznikají v důsledku širšího využívání nových palivových směsí, technologií motorů a systémů regulace emisí. Komise by rovněž měla v případě potřeby předložit Evropskému parlamentu a Radě návrh, jehož cílem je přijmout právní úpravu pro tyto emise.

(13)

Je vhodné podpořit zavádění vozidel na alternativní pohon, která dosahují nízkých emisí NOx a částic. Měly by být tedy zavedeny mezní hodnoty pro uhlovodíky, uhlovodíky jiné než methan a methan.

(14)

S cílem zajistit kontrolu emisí velmi jemných znečišťujících částic (PM 0,1 μm a méně) by Komise měla být zmocněna k přijetí přístupu založeného na množství částic u emisí znečisťujících částic jako doplnění přístupu založeného na hmotnosti částic emisí, který je v současné době používán. Přístup založený na počtu částic emisí by měl vycházet z výsledků programu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) pro měření částic (Particulate Measurement Programme – PMP) a být v souladu se stávajícími ambiciózními cíli, pokud jde o životní prostředí.

(15)

Má-li být těchto cílů v oblasti životního prostředí dosaženo, je vhodné uvést, že budou mezní hodnoty počtu částic pravděpodobně odpovídat nejvyšší výkonnosti, které v současnosti dosahují částicové filtry využívající nejlepší dostupné technologie.

(16)

Komise by měla přijmout celosvětově harmonizované jízdní cykly ve zkušebních postupech, které poskytnou základ pro předpisy o ES schvalování typu z hlediska emisí. Mělo by se rovněž zvážit použití přenosných měřicích systémů pro ověření aktuálních emisí vozidel v provozu a zavedení postupů pro kontrolu emisí mimo cyklus.

(17)

V důsledku dodatečného vybavení těžkých užitkových vozidel částicovými filtry pro naftové motory se může zvýšit produkce oxidu dusičitého (NO2). V rámci tematické strategie v oblasti znečišťování ovzduší by proto Komise měla předložit legislativní návrh na harmonizaci vnitrostátních právních předpisů o dodatečném vybavení a zajistit, aby v něm byly zahrnuty podmínky týkající se životního prostředí.

(18)

Palubní diagnostické systémy jsou důležité pro kontrolu emisí během provozu vozidla. Vzhledem k významu kontroly skutečných emisí by Komise měla pravidelně posuzovat požadavky na tyto systémy a práh tolerance pro monitorování chyb.

(19)

V zájmu monitorování toho, jak tento sektor celkově přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů, by Komise měla zavést měření spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého (CO2) u těžkých nákladních vozidel.

(20)

Aby Komise podpořila trh s čistými a energeticky účinnými vozidly, měla by posoudit proveditelnost a vytvoření definice a metodiky spotřeby energie a emisí CO2 pro vozidla jako celek, nikoli jen motory, aniž by tím bylo dotčeno využívání zkoušek se simulací a praktických zkoušek. Taková definice a metodika by měla rovněž zahrnovat alternativní pohony (např. hybridní vozidla) a účinky vylepšení vozidel, např. pokud jde o aerodynamiku, hmotnost, nosnost a valivý odpor. Pokud je možné nalézt vhodný způsob prezentace a srovnání, je žádoucí zveřejnit odvozenou spotřebu paliva a množství emisí CO2 pro jednotlivé typy vozidel.

(21)

V zájmu lepší kontroly aktuálních emisí u vozidel v provozu včetně emisí mimo cyklus a usnadnění postupu kontroly shodnosti v provozu by měla být v přiměřeném časovém rámci přijata metodika zkoušení a provozní požadavky založené na použití přenosných systémů měření emisí.

(22)

Komise by v zájmu dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší měla zavést harmonizované předpisy k zajištění vhodné kontroly emisí mimo cyklus z těžkých nákladních vozidel a motorů v celém rozsahu provozních podmínek motoru a okolních provozních podmínek.

(23)

Základním požadavkem pro splnění zavedených norem týkajících se emisí znečišťujících látek je správné fungování systému následného zpracování výfukových plynů, konkrétněji v případě NOx. V tomto rámci by měla být zavedena opatření zaručující správný provoz systémů založených na používání činidla.

(24)

Členské státy jsou prostřednictvím finančních pobídek schopné urychlit uvádění na trh takových vozidel, která splňují požadavky přijaté na úrovni Společenství. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno právo členských států zahrnout emise do metody pro stanovení silniční daně pro motorová vozidla.

(25)

V případě, že členské státy vypracují opatření pro zajištění dodatečného vybavení stávajících těžkých nákladních vozidel, tato opatření by měla být v souladu s normami Euro VI.

(26)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(27)

Do tohoto nařízení a do nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (5) by měly být zavedeny požadavky týkající se výkonu motorů motorových vozidel obsažené ve směrnici Rady 80/1269/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výkonu motorů motorových vozidel (6). Nařízení (ES) č. 715/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a směrnice 80/1269/EHS by měla být zrušena.

(28)

V zájmu zjednodušení právních předpisů Společenství je vhodné nahradit nařízením stávající právní předpisy týkající se emisí z těžkých nákladních vozidel, totiž směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES (7) a směrnici Komise 2005/78/ES (8). Použitím nařízení by se mělo zajistit, že podrobná technická ustanovení budou přímo použitelná pro výrobce, schvalovací orgány a technické zkušebny a že mohou být rychle a účinně aktualizována. Proto by směrnice 2005/55/ES a 2005/78/ES měly být zrušeny a nařízení (ES) č. 715/2007 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(29)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9).

(30)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k zavedení mezních hodnot založených na počtu částic v příloze I za účelem případného upřesnění hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx, zavádění zvláštních postupů, zkoušek a požadavků pro schvalování typu, jakož i postupu měření počtu částic, a k přijetí opatření týkajících se emisí mimo cyklus, používání přenosných systémů pro měření emisí, přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla a zkušebních cyklů používaných pro měření emisí. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(31)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž uskutečnění vnitřního trhu zavedením společných technických požadavků týkajících se emisí motorových vozidel, motorů a náhradních dílů a zajištěním přístupu samostatných provozovatelů k informacím o opravách a údržbě vozidla za stejných podmínek, jaké mají autorizovaní obchodní zástupci a opravny, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel, motorů a náhradních dílů z hlediska emisí.

Toto nařízení také stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu u vozidel a motorů, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a emisí CO2 a dostupnost informací z palubních diagnostických systémů vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 vymezených v příloze II směrnice 2007/46/ES s referenční hmotností vyšší než 2 610 kg a na všechna motorová vozidla kategorií M3 a N3 vymezených v uvedené příloze.

Toto nařízení se použije nezávisle na čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007.

Na žádost výrobce se schválení typu dokončeného vozidla udělené na základě tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu rozšíří na nedokončené vozidlo od tohoto výrobce, jehož referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg. Schválení typu se rozšíří, může-li výrobce prokázat, že veškeré konstrukční části, které mají být namontovány na nehotové vozidlo, zvýší referenční hmotnost vozidla nad 2 610 kg.

Na žádost výrobce se schválení typu vozidla udělené na základě tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu rozšíří na varianty a verze tohoto vozidla s referenční hmotností přesahující 2 380 kg, jestliže takové vozidlo současně splňuje požadavky týkající se měření emisí skleníkových plynů a spotřeby paliva podle nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho prováděcích opatření.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„motorem“ zdroj pohonu vozidla, pro který může být uděleno schválení typu pro samostatný technický celek podle definice v bodě 25 článku 3 směrnice 2007/46/ES;

2)

„plynnými znečišťujícími látkami“ plynné emise z výfuku: oxid uhelnatý, NOx vyjádřené jako ekvivalent NO2 a uhlovodíky;

3)

„znečišťujícími částicemi“ složky výfukových plynů, které jsou zachyceny ze zředěného výfukového plynu při maximální teplotě 325 K (52 °C) pomocí filtrů popsaných ve zkušebním postupu pro ověřování průměrných emisí z výfuku;

4)

„emisemi z výfuku“ emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic;

5)

„klikovou skříní“ prostory uvnitř nebo vně motoru, které jsou spojeny s jímkou oleje vnitřními nebo vnějšími kanály, z kterých mohou vycházet plyny a páry;

6)

„zařízením k regulaci znečišťujících látek“ konstrukční části vozidla, které kontrolují nebo omezují emise z výfuku;

7)

„palubním diagnostickým (OBD)“ systémem systém ve vozidle nebo připojený k motoru, který je schopný rozpoznat funkční poruchy a případně na jejich vznik upozornit pomocí systému varování, rozeznat pravděpodobnou oblast funkční poruchy pomocí údajů uložených v paměti počítače a tyto údaje zpřístupnit pro vnější použití;

8)

„odpojovací strategií“ strategie pro kontrolu emisí, která snižuje účinnost systému kontroly emisí za okolních podmínek nebo provozních podmínek motoru buď při běžném provozu vozidla, nebo mimo zkušební postupy v rámci schvalování typu;

9)

„původním zařízením k regulaci znečišťujících látek“ zařízení k regulaci znečišťujících látek nebo soustava takových zařízení, na které se vztahuje schválení typu vozidla;

10)

„náhradním zařízením k regulaci znečišťujících látek“ zařízení k regulaci znečišťujících látek nebo soubor takových zařízení, který je určen jako náhrada původního zařízení k regulaci znečišťujících látek a může být schválen jako samostatný technický celek, jak je vymezen v čl. 3 bodu 25 směrnice 2007/46/ES;

11)

„informacemi o opravách a údržbě vozidla“ veškeré informace potřebné pro diagnózu, údržbu, prohlídku, pravidelné sledování, opravu, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci či dálkovou diagnostickou podporu vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací. Tyto informace obsahují všechny informace požadované k montáži součástek nebo vybavení do vozidel;

12)

„výrobcem“ osoba nebo subjekt, který je schvalovacímu orgánu odpovědný za všechna hlediska schvalování typu nebo schvalovacího řízení a za zajištění shodnosti výroby. Osoba nebo subjekt přitom nemusí být nutně přímo zapojeny do všech fází výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou předmětem postupu schvalování typu;

13)

„samostatným provozovatelem“ podniky jiné než autorizovaní obchodní zástupci a opravny přímo nebo nepřímo zapojené do oprav a údržby motorových vozidel, zejména opravny, výrobci nebo distributoři opravárenských zařízení, nástrojů nebo náhradních dílů, vydavatelé technických informací, automobilové kluby, poskytovatelé silničních asistenčních služeb, subjekty nabízející inspekční a zkušební služby a subjekty zajišťující školení pro instalační techniky, výrobce a servisní techniky zaměřené na vybavení vozidel poháněných alternativním palivem;

14)

„vozidlem poháněným alternativním palivem“ vozidlo navržené tak, aby mohlo používat nejméně jeden typ paliva, které je buď plynné za atmosférické teploty a tlaku, nebo je z podstatné části získáváno z neminerálních olejů;

15)

„referenční hmotností“ hmotnost vozidla v pohotovostním stavu zmenšená o jednotnou hmotnost řidiče 75 kg a zvětšená o jednotnou hmotnost 100 kg;

16)

„nedovolenými zásahy“ deaktivace nebo takové úpravy nebo změny systému snižování emisí nebo pohonného systému vozidla, včetně jakýchkoli softwarových či jiných logických ovládacích prvků, které zhorší emisní vlastnosti vozidla, ať již to bylo jejich záměrem, či nikoli.

Komise může přizpůsobit definici v bodě 7 prvního pododstavce technickému pokroku v oblasti palubních diagnostických systémů. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Článek 4

Povinnosti výrobců

1.   Výrobci prokážou že všechna nová vozidla, která jsou prodávána, registrována nebo uváděna do provozu ve Společenství, všechny nové motory prodávané nebo používané ve Společenství a všechna nová náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, u nichž je požadováno schválení typu podle článku 8 nebo 9 a která jsou prodávaná nebo instalovaná ve Společenství, musí být typově schváleny v souladu s tímto nařízením a prováděcími opatřeními k němu.

2.   Výrobci zajistí, že budou dodrženy postupy schvalování typu pro ověření shodnosti výroby, životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek a shodnosti v provozu.

Výrobce musí učinit technická opatření, kterými se zajistí účinné omezení emisí z výfuku podle tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu po celou dobu běžné životnosti vozidel a za obvyklých podmínek používání.

Za tímto účelem se na zkoušky životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek prováděných pro účely schvalování typu a na zkoušky shodnosti vozidel či motorů v provozu použijí tyto hodnoty týkající se najetých kilometrů či období:

a)

160 000 km nebo pět let podle toho, co nastane dříve, v případě motorů montovaných do vozidel kategorie M1, N1 a M2;

b)

300 000 km nebo šest let podle toho, co nastane dříve, v případě motorů montovaných do vozidel kategorie N2, N3 s nejvyšší technicky přípustnou hmotností nepřesahující 16 tun a kategorii M3 třídy I, II a třídy A a B s nejvyšší technicky přípustnou hmotností nepřesahující 7,5 tuny;

c)

700 000 km nebo sedm let podle toho, co nastane dříve, v případě motorů montovaných do vozidel kategorie N3 s nejvyšší technicky přípustnou hmotností nad 16 tun a kategorie M3 třídy III a B s nejvyšší technicky přípustnou hmotností přesahující 7,5 tuny.

3.   Komise stanoví zvláštní postupy a požadavky k provedení odstavců 1 a 2 tohoto článku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Článek 5

Požadavky a zkoušky

1.   Výrobci zajistí dodržení mezních hodnot emisí uvedených v příloze I.

2.   Výrobci vybaví vozidla a motory tak, aby konstrukční části, které by mohly mít vliv na emise, byly navržené, konstruované a namontované tak, aby vozidlo či motor při běžném použití vyhovoval tomuto nařízení a prováděcím opatřením k němu.

3.   Použití odpojovacích strategií snižujících účinnost zařízení k regulaci emisí se zakazuje.

4.   Komise přijme prováděcí opatření k tomuto článku, a to včetně opatření týkajících se:

a)

emisí z výfuku, včetně zkušebních cyklů, používání přenosných systémů pro měření emisí k ověření skutečných emisí při provozu, ověřování a omezování emisí mimo cyklus, stanovení mezních hodnot pro počet částic respektujících stávající přísné požadavky na ochranu životního prostředí a emisí při volnoběhu;

b)

emisí z klikové skříně;

c)

palubních diagnostických systémů a vlastností zařízení k regulaci znečišťujících látek v provozu;

d)

životnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek, náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek, shodnosti motorů a vozidel v provozu, shodnosti výroby a způsobilosti k provozu na silnici;

e)

emisí CO2 a spotřeby paliva;

f)

udělení rozšíření schválení typu;

g)

zkušebních zařízení;

h)

referenčních paliv, jako je benzin, nafta, plynná paliva a biopaliva jako bioethanol, bionafta a bioplyn;

i)

měření výkonu motoru;

j)

správného fungování a regenerace zařízení k regulaci znečišťujících látek;

k)

zvláštních předpisů k zajištění správné funkce opatření ke kontrole emisí NOx; takové předpisy zajistí, aby vozidla nemohla být provozována, pokud jsou opatření ke kontrole emisí NOx nefunkční např. z důvodu absence požadovaného činidla, nesprávného toku recirkulace výfukových plynů nebo deaktivace této recirkulace.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Článek 6

Přístup k informacím

1.   Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům včetně veškerého příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla.

Výrobci poskytnou standardizované, bezpečné a na dálku fungující zařízení, které nezávislým opravnám umožní provést úkony, jež vyžadují přístup k bezpečnostnímu systému vozidla.

Výrobce odpovědný za dané schválení typu v případě vícefázového schválení typu rovněž zodpovídá za sdělení informací o opravách pro danou fázi jak konečnému výrobci, tak samostatným provozovatelům. Konečný výrobce je odpovědný za sdělení informací o celém vozidle samostatným provozovatelům.

Obdobně se použijí články 6 a 7 nařízení (ES) č. 715/2007.

Do přijetí příslušné normy, například prostřednictvím činnosti CEN, budou informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla uváděny snadno dostupným, nediskriminačním způsobem.

Tyto informace budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu.

2.   Komise za účelem provedení odstavce 1 stanoví a aktualizuje příslušné technické specifikace týkající se způsobu, jakým mají být poskytnuty informace palubního diagnostického systému a informace o opravách a údržbě vozidla. Komise vezme v úvahu stávající informační technologie, předvídatelný technický vývoj v oblasti výroby vozidel, stávající normy ISO a možnost přijetí celosvětové normy ISO.

Komise může přijmout další opatření k provedení odstavce 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

Článek 7

Povinnosti týkající se systémů používajících pomocné činidlo

1.   Výrobci, opravny a provozovatelé vozidel nesmějí do systémů používajících pomocné činidlo nedovoleně zasahovat.

2.   Provozovatelé vozidel zajistí, aby vozidla nebyla provozována bez pomocného činidla.

Článek 8

Harmonogram pro použití schvalování typu vozidel a motorů

1.   Ode dne 31. prosince 2012 odmítnou vnitrostátní orgány udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení typu, pokud jde o nové typy vozidel či motorů, které nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením a prováděcími opatřeními k němu.

Technické certifikáty schválení typu odpovídající etapám týkajícím se emisí před fází Euro VI mohou být uděleny vozidlům a motorům určeným k vývozu do třetích zemí, pokud takové certifikáty jasně uvedou, že dotyčná vozidla a motory nemohou být uvedeny na trh Společenství.

2.   S účinkem od 31. prosince 2013 v případě nových vozidel, která nesplňují podmínky tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu, musí vnitrostátní orgány považovat prohlášení o shodě za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu.

S účinkem od téhož data s výjimkou případu náhradních motorů pro vozidla v provozu vnitrostátní orgány zakážou prodej nebo použití nových motorů, které nesplňují podmínky tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku a s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření uvedených v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci, pokud o to výrobce zažádá, nesmějí vnitrostátní orgány z důvodů týkajících se emisí vozidel odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení typu pro nový typ vozidla či motoru, nebo zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu nového vozidla či zakázat prodej nebo používání nových motorů, pokud dotyčné vozidlo nebo motory splňují požadavky stanovené tímto nařízením a prováděcími opatřeními k němu.

Článek 9

Povinnosti členských států týkající se schvalování typu náhradních dílů

V případě nových náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek, která jsou určena pro vozidla schválená podle tohoto nařízení a prováděcích opatřeních k němu, se zakazuje jejich prodej nebo instalace do vozidel, pokud pro tento typ zařízení nebylo uděleno schválení typu podle tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu.

Článek 10

Finanční pobídky

1.   Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení stanovit finanční pobídky týkající se motorových vozidel v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu.

Tyto pobídky se použijí na všechna nová vozidla uváděná na trh příslušného členského státu, která splňují podmínky tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu. Jejichž použitelnost končí nejpozději dne 31. prosince 2013.

2.   Členské státy mohou s výhradou vstupu v platnost prováděcích opatření přijatých podle tohoto nařízení poskytnout finanční pobídky pro dodatečné vybavování již používaných vozidel za účelem dosažení mezních hodnot emisí stanovených v příloze I a pro sešrotování vozidel, která podmínky tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu nesplňují.

3.   Finanční pobídky uvedené v odstavcích 1 a 2 pro každý typ motorového vozidla nesmějí převyšovat dodatečné náklady na technická zařízení užívaná ke splnění mezních hodnot emisí uvedených v příloze I, včetně nákladů na jejich instalaci do vozidla.

4.   Komisi je nutno informovat o plánech na zavedení nebo změnu finančních pobídek uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 11

Sankce

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a prováděcích opatření k němu a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi do 7. února 2011 a neprodleně jí oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

2.   Mezi porušení nařízení ze strany výrobců, za něž se ukládají sankce, patří alespoň:

a)

nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení schválení;

b)

padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu nebo shodnosti v provozu;

c)

neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení nebo k odejmutí schválení typu;

d)

používání odpojovacích strategií;

e)

odmítnutí zpřístupnit informace.

Mezi porušení nařízení ze strany výrobců, opraven a provozovatelů vozidel, za něž se ukládají sankce, patří i nedovolené zásahy do systémů pro kontrolu emisí NOx. To se týká například nedovolených zásahů do systémů používajících pomocné činidlo.

Mezi porušení nařízení ze strany provozovatelů vozidel, za něž se ukládají sankce, patří i provoz vozidla bez pomocného činidla.

Článek 12

Nové definování specifikací

1.   Po skončení příslušných částí PMP EHK OSN, který se uskutečňuje pod záštitou Světového fóra pro sladění předpisů pro motorová vozidla, Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí v rámci Společenství:

a)

zavede jako dodatečnou kontrolu emisí částic mezní hodnoty založené na počtu částic, které budou stanoveny na úrovni odpovídající technologiím, jež jsou v dané době používány, aby bylo možno splnit mezní hodnotu pro hmotnost emisí částic;

b)

přijme postup měření pro počet částic.

Dále Komise, aniž by snížila úroveň ochrany životního prostředí ve Společenství, stanoví vedle mezní hodnoty celkového objemu NOx případně také mezní hodnotu NO2. Mezní hodnota NO2 bude stanovena na úrovni odpovídající vlastnostem technologií, jež budou v té době k dispozici.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

2.   Komise stanoví korelační faktory mezi Evropskou zkouškou s neustáleným cyklem (ETC) a Evropskou zkouškou s cyklem v ustáleném stavu (ESC), jak uvádí směrnice 2005/55/ES a celosvětově harmonizovaný neustálený jízdní cyklus (WHTC) a celosvětově harmonizovaný jízdní cyklus v ustáleném stavu (WHSC) a náležitě upraví mezní hodnoty. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

3.   Komise bude přezkoumávat postupy, zkoušky a požadavky uvedené v čl. 5 odst. 4, jakož i zkušební cykly používané pro měření emisí.

Pokud se v rámci přezkumu zjistí, že uvedené postupy, zkoušky, požadavky a zkušební cykly již nejsou přiměřené nebo neodrážejí skutečné emise, budou upraveny tak, aby přiměřeně odrážely emise vznikající při skutečném provozu na silnici. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 2.

4.   Komise bude pravidelně posuzovat znečišťující látky uvedené v čl. 3 bodě 2. Pokud Komise dospěje k závěru, že je vhodné upravit emise dalších znečišťujících látek, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu tohoto nařízení.

Článek 13

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Technický výbor – motorová vozidla zřízený čl. 40 odst. 1 směrnice 2007/46/ES.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 14

Provedení

Komise přijme prováděcí opatření uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4, čl. 6 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 písm. a) a b) do 1. dubna 2010.

Článek 15

Změny nařízení (ES) č. 715/2007

Nařízení (ES) č. 715/2007 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 3 mění takto:

i)

za písmenem h) se zrušuje slovo „a“,

ii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„j)

měření výkonu motoru.“

2)

V článku 14 se zrušuje odstavec 6.

Článek 16

Změny směrnice 2007/46/ES

Přílohy IV, VI a XI směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 17

Zrušení

1.   Směrnice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES se zrušují s účinkem ode dne 31. prosince 2013.

2.   Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. srpna 2009. Ustanovení čl. 8 odst. 3 a článku 10 se ovšem použijí ode dne 7. srpna 2009 a body 1 a) i), 1 b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i), 3 d) i) a 3 e) i) přílohy II se použijí ode dne 31. prosince 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Bruselu dne 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

Š. FÜLE


(1)  Úř. věst. C 211, 19.8.2008, s. 12.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2009.

(3)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 46.

(6)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 275, 20.10.2005, s. 1).

(8)  Směrnice Komise 2005/78/ES ze dne 14. listopadu 2005, kterou se provádí směrnice 2005/55/ES a mění přílohy I, II, III, IV a VI uvedené směrnice (Úř. věst. L 313, 29.11.2005, s. 1).

(9)  Úř. věst L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

Mezní hodnoty emisí Euro VI

 

Mezní hodnoty

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOx  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

hmotnost PM

(mg/kWh)

počet PM (2)

(#/kWh)

ESC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

 

ETC (CI)

4 000

160

 

 

400

10

10

 

ETC (PI)

4 000

 

160

500

400

10

10

 

WHSC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

WHTC (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

PI

=

zážehový motor

CI

=

vznětový motor


(1)  Přípustnou úroveň NO2 v mezní hodnotě NOx lze stanovit v pozdější fázi.

(2)  V pozdější fázi, nejpozději však do 1. dubna 2010, musí být stanovena číselná norma.

(3)  Mezní hodnoty vztahující se k WHSC a WHTC, které nahradí mezní hodnoty vztahující se k ESC a ETC, budou zavedeny v pozdější fázi, jakmile budou stanoveny korelační faktory s ohledem na současné cykly (ESC a ETC), nejpozději však do 1. dubna 2010.


PŘÍLOHA II

Změny směrnice 2007/46/ES

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

V příloze IV se část I mění takto:

a)

tabulka se mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

Předmět

Odkaz na regulační akt

Odkaz na Úřední věstník

Vztahuje se na

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1

X12

X12

X

X12

X12

X“

 

 

 

 

iii)

doplňuje se nová poznámka, která zní:

„(12)

Pro vozidla s referenční hmotností přesahující 2 610 kg, která nejsou typově schválena (na žádost výrobce a za předpokladu, že jejich referenční hmotnost nepřesahuje 2 840 kg) podle nařízení (ES) č. 715/2007.“;

b)

v dodatku se tabulka mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

 

Předmět

Odkaz na regulační akt

Odkaz na Úřední věstník

M1

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla s výjimkou celého souboru požadavků vztahujících se k palubní diagnostice (OBD) a přístupu k informacím / přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1

A“

2)

V dodatku k příloze VI se tabulka mění takto:

a)

body 40 a 41 se zrušují,

b)

vkládá se nový bod, který zní:

Předmět

Odkaz na regulační akt

Ve znění

Použitelné pro verze

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009“

 

 

3)

Příloha XI se mění takto:

a)

v dodatku 1 se tabulka mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

G + H

G + H

G + H

G + H“

b)

v dodatku 2 se tabulka mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

X

X

X

X

X

X“

 

 

 

 

c)

v dodatku 3 se tabulka mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

X“

d)

v dodatku 4 se tabulka mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

H

H

H

H

H“

 

 

 

 

e)

v dodatku 5 se tabulka mění takto:

i)

body 40 a 41 se zrušují,

ii)

vkládá se nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

Autojeřáb kategorie N3

„41a

Emise (Euro VI) těžká nákladní vozidla/přístup k informacím

Nařízení (ES) č. 595/2009

V“


18.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/14


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009

ze dne 18. června 2009

o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 71 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článek 95, čl. 152 odst. 4 písm. a) a b), čl. 175 odst. 1 a čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4) bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES (5), které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(2)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(3)

Vzhledem k tomu, že prováděné změny jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují v případě směrnic provedení v členských státech,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Akty uvedené v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Článek 2

Odkazy na ustanovení aktů uvedených v příloze se považují za odkazy na zmíněná ustanovení ve znění upraveném tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

Š. FÜLE


(1)  Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  Úř. věst. C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2009.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   PODNIKÁNÍ

1.1   Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje  (1)

Pokud jde o směrnici 97/68/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení podmínek, za kterých by měly být přijaty změny, které jsou nutné pro přizpůsobení technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 97/68/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 97/68/ES se proto mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise změní přílohu VIII. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

2)

V článku 7a se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise upraví přílohu VII tak, aby zahrnovala doplňkové a specifické informace, které mohou být zapotřebí k osvědčení o schválení typu motorů určených k instalaci ve vnitrozemských plavidlech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

3)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Komise přijme všechny změny potřebné k přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku, s výjimkou požadavků stanovených v bodech 1, 2.1 až 2.8 a 4 přílohy I.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

4)

Článek 14a se nahrazuje tímto:

„Článek 14a

Komise přezkoumá možné technické obtíže při plnění požadavků etapy II u určitých použití motorů, zejména u pojízdných strojů, v kterých jsou instalovány motory tříd SH:2 a SH:3. Jestliže Komise zjistí při přezkoumání, že z technických důvodů nemohou určité pojízdné stroje, zejména profesionální vícepolohové ručně držené motory, dodržet tyto požadavky ve stanovené lhůtě, předloží do 31. prosince 2003 zprávu zároveň s vhodnými návrhy na prodloužení lhůty uvedené v čl. 9a odst. 7 nebo na další odchylky pro tyto pojízdné stroje trvající nejvýše pět roků, pokud nedojde k výjimečným okolnostem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

5)

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

6)

V bodě 4.1.2.7. přílohy I se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise stanoví kontrolní rozsah, pro nějž platí procentní podíl, který nesmí být překročen, a vyňaté provozní podmínky. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

7)

V bodě 1.3.2 přílohy III se poslední odstavec nahrazuje tímto:

„Před zavedením kombinované zkušební posloupnosti se startem za studena a za tepla Komise upraví značky (příloha I bod 2.18), zkušební posloupnost (příloha III) a rovnice pro výpočty (příloha III dodatek 3). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

1.2   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  (2)

Pokud jde o směrnici 98/79/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zvláštních opatření pro sledování zdraví a ke změně přílohy II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/79/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí zákazu, omezení nebo zvláštních požadavků pro určité produkty postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 98/79/ES se proto mění takto:

1)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 směrnice 90/385/EHS.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (3) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že oznámení uvedená v odstavcích 1 a 3 budou okamžitě zanesena do databáze popsané v článku 12.

Prováděcí postupy k tomuto článku, a zejména postupy vztahující se k oznámení a pojmu podstatné změny, se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

3)

V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy na požádání informují ostatní členské státy o údajích, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4. Postupy provádění tohoto článku se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

4)

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Prováděcí postupy k tomuto článku se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

5)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Má-li členský stát za to, pokud jde o daný výrobek nebo skupinu výrobků, že by pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti nebo pro zajištění ochrany veřejného zdraví podle článku 36 Smlouvy měla být dostupnost těchto výrobků zakázána, omezena nebo by měla podléhat zvláštním požadavkům, může přijmout jakákoli nezbytná a odůvodněná přechodná opatření. Poté informuje Komisi a ostatní členské státy a odůvodní své rozhodnutí. Komise projedná opatření s dotčenými stranami a s členskými státy, a jsou-li vnitrostátní opatření oprávněná, přijme nezbytná opatření Společenství.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 7 odst. 4.“

6)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud má členský stát za to, že:

a)

seznam prostředků v příloze II by měl být opraven a rozšířen;

b)

shoda prostředku nebo kategorie prostředků by měla být stanovena odchylně od článku 9, a to použitím jednoho nebo více postupů vybraných z postupů uvedených v článku 9,

předloží Komisi řádně odůvodněnou žádost o zajištění potřebných opatření.

Pokud se tato opatření týkají postupu podle písmene a) a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, přijímají se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

Pokud se tato opatření týkají postupu podle písmene b), přijímají se regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

1.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody  (4)

Pokud jde o směrnici 1999/5/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí rozhodnutí o tom, které doplňkové požadavky platí pro přístroje v určitých třídách zařízení nebo přístroje určitých typů, ke stanovení data včetně případného přechodného období pro uplatnění určitých dodatečných základních požadavků na zvláštní třídy zařízení nebo přístroje určitých typů a k rozhodnutí o formě identifikátoru třídy zařízení, které má být připojeno ke zvláštním typům rádiových zařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/5/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/5/ES se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise může rozhodnout, aby přístroje v určitých třídách zařízení nebo přístroje určitých typů byly konstruovány takovým způsobem,

a)

aby vzájemně spolupracovaly prostřednictvím sítí s jinými přístroji a aby mohly být připojeny k rozhraním vhodného typu po celém Společenství, nebo

b)

aby ani neměly nepříznivý vliv na síť či její provoz, ani aby nezneužívaly zdroje sítě, a tím nezpůsobovaly nepřijatelné zhoršení služby, nebo

c)

aby byly vybaveny bezpečnostním zařízením zajišťujícím ochranu osobních údajů a soukromí uživatele a účastníka, nebo

d)

aby podporovaly určité funkce, které zabraňují podvodu, nebo

e)

aby podporovaly určité funkce, které zajišťují přístup k tísňovým službám, nebo

f)

aby podporovaly určité funkce, které usnadňují jejich používání zdravotně postiženým uživatelům.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15a.“

2)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Vykazují-li harmonizované normy, pokud jde o základní požadavky, nedostatky, může Komise po konzultaci s výborem a v souladu s postupem stanoveným v článku 14 zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie doporučení pro výklad harmonizovaných norem nebo podmínky, za nichž splnění dotyčné normy opravňuje k předpokladu shody. Po konzultaci s výborem a v souladu s postupem stanoveným v článku 14 může Komise odvolat harmonizované normy zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.“

3)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při rozhodování o uplatnění základních požadavků podle čl. 3 odst. 3 stanoví Komise datum uplatnění těchto požadavků.

Je-li stanoveno, že určitá třída zařízení musí splňovat některé základní požadavky podle čl. 3 odst. 3, může být každý přístroj této třídy zařízení, který byl poprvé uveden na trh před datem uplatnění stanoveným Komisí, po přiměřenou dobu, kterou určí Komise, nadále uváděn na trh.

Opatření uvedená v prvním a druhém pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15a.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

Regulativní postup s kontrolou

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5)

Bod 5 přílohy VII se nahrazuje tímto:

„5.

Identifikátor třídy zařízení se připojuje v podobě, kterou určí Komise.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15a.“

1.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění  (5)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 141/2000, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí definice pojmů „pomocný léčivý přípravek“ a „klinická nadřazenost“. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 141/2000, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 141/2000 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise přijme regulativním postupem podle čl. 10a odst. 2 ustanovení nezbytná pro provedení odstavce 1 tohoto článku formou prováděcího nařízení.“

2)

V článku 5 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   Agentura neprodleně předá konečné stanovisko výboru Komisi, která přijme rozhodnutí do 30 dnů od obdržení stanoviska. Pokud za výjimečných okolností není návrh rozhodnutí v souladu se stanoviskem výboru, bude přijato rozhodnutí regulativním postupem podle čl. 10a odst. 2. Rozhodnutí je oznámeno sponzorovi a sděleno agentuře a příslušným orgánům členských států.“

3)

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise přijme definici „podobného léčivého přípravku“ a „klinické nadřazenosti“ formou prováděcího nařízení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10a odst. 3.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky podle čl. 121 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (6).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (7) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

1.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků  (8)

Pokud jde o směrnici 2001/20/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zásad týkajících se správné klinické praxe a podrobných pravidel, která jsou s nimi v souladu, ke stanovení zvláštních požadavků a k přizpůsobení některých ustanovení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/20/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/20/ES se proto mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme zásady týkající se správné klinické praxe a podrobná pravidla, která jsou s nimi v souladu, a případně upraví uvedené zásady a podrobná pravidla tak, aby zohledňovaly technický a vědecký pokrok. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise tyto zásady a podrobná pravidla zveřejní.“

2)

V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby výroba či dovoz hodnocených léčivých přípravků podléhaly povolení.

Komise stanoví minimální požadavky, které k získání povolení musí žadatel a následně držitel povolení splňovat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

3)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Komise upraví tuto směrnici tak, aby zohledňovala vědecký a technický pokrok.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

4)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky podle čl. 121 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (9).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

1.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků  (10)

Pokud jde o směrnici 2001/82/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení některých ustanovení a příloh a ke stanovení zvláštních podmínek použitelnosti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/82/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/82/ES se proto mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od článku 11 vypracuje Komise seznam látek, které jsou nezbytné pro léčbu koňovitých a pro které je ochranná lhůta odpovídající kontrolním mechanismům stanoveným v rozhodnutích Komise 93/623/EHS a 2000/68/ES nejméně šest měsíců.

Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

2)

V čl. 11 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto zvláštní ochranné lhůty však může Komise měnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

3)

V čl. 13 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Desetiletá lhůta uvedená v druhém pododstavci se však prodlouží na třináct let, jde-li o veterinární léčivé přípravky pro ryby nebo včely nebo další druhy zvířat stanovené Komisí.

Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

4)

V čl. 17 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na základě nových vědeckých poznatků může Komise upravit písmena b) a c) v prvním pododstavci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

5)

V čl. 39 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme tato opatření formou prováděcího nařízení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

6)

V článku 50a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise přijme veškeré změny potřebné pro přizpůsobení odstavce 1 s ohledem na vědecký a technický pokrok.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

7)

V článku 51 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro veterinární léčivé přípravky podle čl. 50 písm. f) přijme Komise formou směrnice určené členským státům. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

8)

V článku 67 se písmeno aa) nahrazuje tímto:

„aa)

veterinární léčivé přípravky pro zvířata, která jsou určena k produkci potravin.

Členské státy však mohou z tohoto požadavku udělit výjimky v souladu s kritérii stanovenými Komisí. Stanovení těchto kritérií, která jsou opatřeními, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.

Členské státy mohou nadále používat vnitrostátní předpisy až do

i)

dne použitelnosti rozhodnutí přijatého v souladu s prvním pododstavcem, nebo

ii)

1. ledna 2007, pokud takové rozhodnutí nebylo přijato do 31. prosince 2006;“.

9)

V článku 68 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme veškeré změny v seznamu látek uvedených v odstavci 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

10)

V článku 75 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může změnit odstavec 5 s ohledem na zkušenosti získané při jeho uplatňování.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

11)

Článek 79 se nahrazuje tímto:

„Článek 79

Komise přijme veškeré změny, které mohou být nezbytné k aktualizaci článků 72 až 78, aby bylo přihlédnuto k vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

12)

Článek 88 se nahrazuje tímto:

„Článek 88

Komise přijme jakékoliv změny nezbytné k přizpůsobení přílohy 1 tak, aby bylo přihlédnuto k vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

13)

Článek 89 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jednací řád stálého výboru se zveřejní.“

1.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních  (11)

Pokud jde o směrnici 2006/42/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení podmínek pro aktualizaci orientačního seznamu bezpečnostních součástí a opatření týkajících se omezení uvádění potenciálně nebezpečných strojních zařízení na trh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/42/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/42/ES se proto mění takto:

1)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Zvláštní opatření

1.   Komise může přijmout vhodná opatření týkající se těchto bodů:

a)

aktualizace orientačního seznamu bezpečnostních součástí podle čl. 2 písm. c), který je uveden v příloze V;

b)

omezení uvádění strojního zařízení uvedeného v článku 9 na trh.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

2.   Komise může poradním postupem podle čl. 22 odst. 2 přijmout vhodná opatření k praktickému uplatňování této směrnice, včetně opatření nezbytných k zajištění spolupráce mezi členskými státy navzájem a členskými státy a Komisí podle čl. 19 odst. 1.“

2)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případech uvedených v odstavci 1 konzultuje Komise členské státy a ostatní dotčené strany ohledně opatření, která zamýšlí přijmout, aby zajistila vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob na úrovni Společenství.

Po náležitém zohlednění výsledků těchto konzultací přijme nezbytná opatření.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

3)

Článek 22 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje.

2.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1   Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)  (12)

Pokud jde o směrnici 96/59/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení referenčních měřících metod pro určení obsahu PCB u kontaminovaných materiálů a technických norem pro jiné metody odstraňování PCB a výhradně pro účely čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) případně k určení ostatních méně nebezpečných náhrad za PCB. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice 96/59/ES jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/59/ES se mění takto:

1)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Komise regulativním postupem podle čl. 10a odst. 2 zveřejní seznam výrobních názvů, kondenzátorů, rezistorů a indukčních cívek obsahujících PCB.

2.   Komise:

a)

stanoví referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB u kontaminovaných materiálů. Měření provedená před stanovením referenčních metod zůstávají platná;

b)

výhradně pro účely čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) případně určí ostatní méně nebezpečné náhrady za PCB.

Komise může stanovit technické normy pro jiné metody odstraňování PCB uvedené ve druhé větě čl. 8 odst. 2.

Opatření uvedená v prvním a druhém pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10a odst. 3.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (13).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2.2   Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě  (14)

Pokud jde o směrnici 98/83/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení příloh II a III vědeckému a technickému pokroku a ke stanovení některých podrobností týkajících se monitorování v příloze II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/83/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 98/83/ES se proto mění takto:

1)

V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pokyny Společenství pro monitorování předepsané v tomto článku mohou být navrženy řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“

2)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nejméně jednou za pět let přizpůsobí Komise přílohy II a III tak, aby do nich promítla nezbytné úpravy odpovídající vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3)

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Úprava a minimální informace uváděné ve zprávách podle odstavce 2 se stanoví se zvláštním ohledem na opatření uvedená v čl. 3 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a 3, v čl. 7 odst. 2, v článku 8, v čl. 9 odst. 6 a 7 a v čl. 15 odst. 1, a v případě potřeby se pozmění řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Spolu s první zprávou k této směrnici ve smyslu odstavce 2 vypracují členské státy rovněž zprávu, která má být předána Komisi, o opatřeních přijatých nebo plánovaných členskými státy ke splnění jejich povinností podle čl. 6 odst. 3 a podle přílohy I části B poznámky 10. Návrh úpravy této zprávy bude případně předložen řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“

5)

V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Žádost bude prověřena řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“

6)

V příloze I části C poznámce 10 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Komise přijme opatření požadovaná podle poznámky 8 ke stanovení četnosti monitorování a podle poznámky 9 ke stanovení četnosti monitorování, monitorovacích metod a nejvhodnějšího umístění monitorovacích míst v příloze II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Komise při vypracování těchto opatření vezme v úvahu mimo jiné příslušná ustanovení stávajících právních předpisů nebo vhodné monitorovací programy, včetně výsledků monitorování odvozených z těchto programů.“

7)

V tabulce A přílohy II se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Revizní monitorování

Účelem revizního monitorování je získávat informace potřebné ke zjištění, zda veškeré hodnoty všech ukazatelů směrnice jsou, nebo nejsou dodržovány. Předmětem revizního monitorování musí být všechny ukazatele stanovené podle čl. 5 odst. 2 a 3, pokud příslušné orgány nestanoví, že v období jimi určeném je nepravděpodobné, aby se některý ukazatel při daném zásobování vyskytoval v koncentracích, které by mohly vyvolat riziko nedodržení stanovené hodnoty příslušného ukazatele. Tento bod se nevztahuje na ukazatele radioaktivity, které se za podmínky splnění poznámek 8, 9 a 10 v části C přílohy I monitorují v souladu s monitorovacími požadavky přijatými Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

8)

V příloze III bodě 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Dále uvedené zásady pro metody rozboru mikrobiologických ukazatelů jsou uvedeny buď jako referenční, jestliže je dána metoda CEN/ISO, nebo jako vodítko až do doby, kdy budou další mezinárodně schválené metody CEN/ISO pro rozbor těchto ukazatelů přijaty Komisí. Členské státy mohou využívat alternativních metod, pokud splní ustanovení čl. 7 odst. 5.

Opatření týkající se dalších mezinárodně schválených metod CEN/ISO, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2.3   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu  (15)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2037/2000, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně přílohy VI; ke stanovení a snížení vypočtené úrovně methylbromidu, který výrobci a dovozci mohou uvést na trh nebo použít pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové účely; ke stanovení mechanismu pro přidělování kvót každému výrobci a dovozci pro vypočtené úrovně methylbromidu; bude-li to nezbytné, k přijetí změn a případně také časových harmonogramů pro upouštění od kritických použití halonů vymezených v příloze VII; k přijetí rozhodnutí, zda upravit lhůtu pro zákaz hydrochlorfluoruhlovodíků; ke změně seznamu a lhůt týkajících se kontroly používání hydrochlorfluoruhlovodíků; ke změně seznamu položek týkajících se žádosti o dovozní licenci a přílohy IV; ke změně seznamu výrobků obsahujících regulované látky a kódů KN v příloze V a k posunutí data zákazu vývozu znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halonů pro kritická použití a ke změně ustanovení týkajících se poskytovaných informací. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2037/2000, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2037/2000 se proto mění takto:

1)

V článku 2 se šestnáctá odrážka nahrazuje tímto:

„—

‚technologickým činidlem‘ každá regulovaná látka použitá jako chemické činidlo pro použití, která je uvedena v příloze VI, v zařízeních, jež existují k 1. září 1997 a jejichž emise jsou zanedbatelné. S ohledem na tato kritéria a řídicím postupem podle čl. 18 odst. 2 vypracuje Komise seznam podniků oprávněných k používání regulovaných látek jako technologických činidel a pro každý z dotčených podniků stanoví maximální úrovně emisí.

S ohledem na nové informace nebo technický rozvoj, včetně přezkoumání uvedeného v rozhodnutí X/14 zasedání smluvních stran protokolu, Komise může:

a)

řídicím postupem podle čl. 18 odst. 2 změnit seznam zmíněných podniků;

b)

změnit přílohu VI. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odst. 2 bodu iii) se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme opatření pro snížení vypočtené úrovně methylbromidu, který výrobci a dovozci mohou uvést na trh nebo použít pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové aplikace vzhledem k technické a ekonomické dostupnosti náhradních látek nebo technologií a k mezinárodnímu vývoji v této oblasti na základě protokolu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

v odstavci 3 se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

Komise může upravit mechanismus pro přidělování kvót každému výrobci a dovozci z vypočtených úrovní stanovených v písmenech d) až f) platných pro období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 a pro každé následující dvanáctiměsíční období.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v odstavci 4 se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

Odst. 1 písm. c) se neuplatní pro uvádění na trh ani pro použití halonů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných v systémech požární ochrany existujících do 31. prosince 2002 ani pro dodávání na trh a použití halonů pro kritická použití v souladu s přílohou VII. Příslušné orgány členských států oznámí každý rok Komisi množství halonů použitých pro kritická použití a opatření přijatá pro snížení jejich emisí a jejich odhad a rovněž probíhající činnosti pro zjišťování a používání vhodných náhradních látek.

Komise každý rok přezkoumá kritická použití vyjmenovaná v příloze VII a bude-li to nezbytné, přijme změny a případně také časové harmonogramy pro upouštění od těchto použití, přičemž zohlední dostupnost technicky i ekonomicky přijatelných alternativ nebo technologií, jež jsou přijatelné z hlediska životního prostředí i zdraví.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. c) bodu v) se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise předloží výsledky tohoto posouzení Evropskému parlamentu a Radě. Je-li to vhodné, přijme rozhodnutí, zda upravit lhůtu stanovenou na 1. ledna 2015. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise může s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování tohoto nařízení nebo na technický pokrok upravit seznam a data stanovená v odstavci 1, avšak v žádném případě nesmí prodloužit v něm stanovené lhůty, aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v odstavci 7.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

4)

V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise může změnit seznam uvedený v odstavci 3 a v příloze IV.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

5)

V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Seznam výrobků obsahujících regulované látky a kódů KN je uveden v příloze V pro celní orgány členských států. Komise může přidat, vypustit nebo pozměnit položky tohoto seznamu na základě seznamů vypracovaných smluvními stranami.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

6)

V čl. 11 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halonů uchovávaných pro kritická použití v zařízeních schválených nebo provozovaných příslušným orgánem pro kritická použití uvedená v příloze VII do 31. prosince 2009 a výrobků a zařízení obsahujících halony pro kritická použití uvedená v příloze VII. Po posouzení těchto vývozů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halonů pro kritická použití, které Komise provedla k 1. lednu 2005, může Komise takovéto vývozy zakázat dříve než 31. prosince 2009. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

7)

V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

8)

V článku 19 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může změnit ustanovení týkající se poskytovaných informací uvedené v odstavcích 1 až 4, aby splnila závazky sjednané na základě protokolu nebo aby zlepšila praktické uplatňování těchto ustanovení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

2.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek  (16)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 166/2006, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření podle čl. 8 odst. 3; k přizpůsobení příloh II nebo III tohoto nařízení vědeckému a technickému pokroku a k přizpůsobení příloh II a III tohoto nařízení v důsledku jakýchkoli změn příloh Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek přijatých na zasedání stran tohoto protokolu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 166/2006, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 2006/468/ES.

Nařízení (ES) č. 166/2006 se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, je třeba přijmout opatření pro zahájení ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

2)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Změny příloh

Komise přijme jakékoli změny příloh, které budou nezbytné z následujících důvodů:

a)

přizpůsobení přílohy II nebo III vědeckému nebo technickému pokroku;

b)

přizpůsobení přílohy II nebo III v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu přijatých na zasedání stran protokolu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

3)

V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání  (17)

Pokud jde o směrnici 2006/7/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku metod rozborů pro ukazatele stanovené v příloze I a pravidel pro zacházení se vzorky podle přílohy V a k určení norem EN/ISO týkajících se rovnocennosti mikrobiologických metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/7/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/7/ES se proto mění takto:

1)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Technická přizpůsobení a prováděcí opatření

1.   Komise regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2 stanoví:

a)

podrobná pravidla pro provádění čl. 8 odst. 1, čl. 12 odst. 1 písm. a) a čl. 12 odst. 4;

b)

pokyny pro společný postup posuzování jednotlivých vzorků.

2.   Komise přijme následující opatření:

a)

specifikaci normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

b)

jakékoliv změny nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené v příloze I vědeckému a technickému pokroku;

c)

jakékoliv změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy V vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

3.   Komise předloží návrh opatření, která je třeba přijmout podle odst. 1 písm. a) s ohledem na čl. 12 odst. 1 písm. a) do 24. března 2010. Než tak učiní, konzultuje zástupce členských států, orgány regionální a místní správy, příslušné organizace v oblasti cestovního ruchu a spotřebitelské organizace, jakož i jiné dotčené strany. Po přijetí příslušných pravidel je zveřejní prostřednictvím internetu.“

2)

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu  (18)

Pokud jde o směrnici 2006/21/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí nezbytných opatření pro provádění čl. 13 odst. 6; k doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu obsažených v příloze II; k výkladu definice obsažené v čl. 3 bodu 3, k určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III; k určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy a k přizpůsobení přílohy vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/21/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/21/ES se proto mění takto:

1)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

1.   Komise regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2 přijme:

a)

ustanovení nezbytná k harmonizaci a pravidelnému předávání informací podle čl. 7 odst. 5 a čl. 12 odst. 6;

b)

technické pokyny pro finanční záruku v souladu s požadavky čl. 14 odst. 2;

c)

technické pokyny pro kontroly v souladu s článkem 17.

2.   Komise přijme ustanovení nezbytná pro následující opatření, přičemž za prioritu se považují písmena b), c) a d):

a)

provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

b)

doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

c)

výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

d)

určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

e)

určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

3.   Komise přijme veškeré nezbytné změny příloh s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. Tyto změny se provedou za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

2)

V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.   EUROSTAT

3.1   Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen  (19)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2494/95, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení pravidel, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2494/95, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2494/95 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se slova „článku 14“ nahrazují slovy „čl. 14 odst. 2“.

2)

V článku 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise (Eurostat) stanoví pravidla, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme prováděcí pravidla k tomuto nařízení nezbytná pro zajištění srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3. Komise požádá ECB o poskytnutí stanovisky k opatřením, která navrhuje výboru předložit.“

4)

V čl. 8 odst. 3 se slova „článku 14“ nahrazují slovy „čl. 14 odst. 2“.

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Dosažení výsledků

Členské státy zpracovávají shromážděné údaje tak, aby mohly vypracovat HISC v podobě Laspeyresova cenového indexu pokrývajícího všechny kategorie mezinárodní klasifikace COICOP (klasifikace individuální spotřeby podle účelu) (20), které Komise upraví s cílem vytvořit srovnatelné HISC. Stejným způsobem Komise stanoví metody, postupy a vzorce zaručující splnění podmínek srovnatelnosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

6)

V článku 11 se slova „článku 14“ nahrazují slovy „čl. 14 odst. 2“.

7)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (21) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (22) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

8)

V článku 15 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise v těchto zprávách vyjádří svůj názor na fungování postupů uvedených v článku 14 a navrhne změny, které považuje za vhodné.“

3.2   Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství  (23)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 577/98, je zejména třeba zmocnit Komisi k doplnění dalších proměnných, k přizpůsobení definic, pravidel kontroly, kódování proměnných a ke stanovení seznamu strukturálních proměnných, minimálního rozsahu zjišťování a periodicity shromažďování údajů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 577/98, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 577/98 se proto mění takto:

1)

V čl. 1 pátém pododstavci třetí odrážce se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 2“.

2)

V čl. 4 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.   Informace stanovené v odstavci 1 lze doplnit o další skupinu proměnných (dále jen ‚modul ad hoc‘).

Komise pro každý rok sestaví víceletý program modulů ad hoc:

Uvedený program stanoví pro každý modul ad hoc téma, referenční období, rozsah zjišťování (stejný nebo menší než rozsah zjišťování stanoveného článkem 3) a lhůtu pro předání výsledků (která může být jiná než lhůta podle článku 6).

Nejméně dvanáct měsíců před začátkem referenčního období je třeba pro daný modul ad hoc určit členské státy a regiony, kterých se zjišťování týká, a připravit podrobný seznam informací shromažďovaných v modulu ad hoc.

Rozsah modulu ad hoc nesmí být větší než jedenáct proměnných.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.

3.   Definice, pravidla kontroly, kódování proměnných, úprava seznamu proměnných zjišťování vyplývající nezbytně z vývoje metod a pojmů a seznam zásad pro formulaci otázek týkajících se pracovní situace vypracuje Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.

4.   Na návrh Komise lze specifikovat seznam proměnných (dále jen ‚strukturální proměnné‘) z ukazatelů šetření uvedených v odstavci 1, které se musí zjišťovat jen jako roční průměry vztahující se na 52 týdnů, a ne jako čtvrtletní průměry. Komise stanoví tento seznam strukturálních proměnných, minimální rozsah zjišťování a periodicitu shromažďování údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Španělsko, Finsko a Spojené království mohou v přechodném období až do konce roku 2007 zjišťovat strukturální proměnné za jednotlivá čtvrtletí.“

3)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (24).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (25) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.3   Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách  (26)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1165/98, je zejména třeba zmocnit Komisi ke schválení a provedení evropských programů výběrových šetření, k přizpůsobení příloh a ke stanovení prováděcích opatření k tomuto nařízení, včetně opatření pro zohlednění ekonomického a technického vývoje v oblasti sběru a statistického zpracování údajů a přenosu proměnných. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1165/98, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1165/98 se proto mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

účast na evropských programech výběrových šetření koordinovaných Eurostatem za účelem vypracování evropských odhadů.

Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komise schvaluje opatření pro jejich schválení a provádění. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Evropské programy výběrových šetření se zavedou v případě, že národní programy výběrových šetření nesplňují evropské požadavky. Členské státy se dále mohou účastnit evropských programů výběrových šetření, pokud takové programy umožňují významné snížení nákladů na statistický systém nebo menší zatížení podniků, které vyplývá z plnění evropských požadavků. Při účasti na evropském programu výběrových šetření musí členský stát splňovat podmínky nutné pro dodávání příslušných proměnných podle cílů tohoto programu. Evropské programy výběrových šetření mohou být zaměřeny na podmínky, úroveň podrobnosti členění a lhůty pro předávání údajů.“

2)

V čl. 16 odst. 1 se slova „článku 18“ nahrazují slovy „čl. 18 odst. 2“.

3)

Články 17 a 18 se nahrazují tímto:

„Článek 17

Prováděcí opatření

Komise stanoví prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření pro zohlednění ekonomického a technického vývoje v oblasti sběru a statistického zpracování údajů a přenosu proměnných. Tím se zohlední zásada, že přínos opatření musí převýšit jeho náklady, a zásada, že ve srovnání s původními ustanoveními tohoto nařízení nevzniknou členským státům ani podnikům žádné dodatečné náklady. Prováděcí opatření k tomuto nařízení obsahují zejména:

a)

druhy použitých statistických jednotek (článek 2);

b)

aktualizaci seznamu proměnných (článek 3);

c)

definice a dohodnuté formy předávaných proměnných (článek 3);

d)

zavedení evropského programu výběrových šetření (článek 4);

e)

frekvenci vypracovávání statistik (článek 5);

f)

úroveň podrobnosti členění a agregace proměnných (článek 6);

g)

lhůty pro předávání (článek 8);

h)

kritéria pro hodnocení kvality (článek 10);

i)

přechodné období (čl. 13 odst. 1);

j)

výjimky povolené v průběhu přechodného období (čl. 13 odst. 2);

k)

zavedení pilotních studií (článek 16);

l)

první základní rok pro časové řady v NACE rev. 2;

m)

pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE rev. 2, úroveň podrobnosti, forma, první referenční období a referenční období.

Opatření uvedená v písmenech j) a k) se přijímají regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

Opatření uvedená v písmenech a) až i) a l) a m), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Článek 18

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (27).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (28) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4)

Příloha A („Průmysl“) se mění takto:

a)

písmeno a) („Oblast působnosti“) se nahrazuje tímto:

„a)   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekcích B až E NACE rev. 2 nebo případně na veškeré produkty uvedené v sekcích B až E CPA. Informace se nevyžadují u 37, 38.1, 38.2 a 39 NACE rev. 2. Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

v bodu 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise stanoví podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

ii)

body 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.

Počínaje prvním sledovaným obdobím je možné údaje o přijatých nových objednávkách (č. 130, 131 a 132) aproximovat pomocí alternativního směrného ukazatele, který lze vypočítat z údajů konjunkturálního průzkumu. Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

iii)

v bodu 8 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

iv)

v bodu 10 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné ‚hodnota výroby‘ (č. 110) a ‚pracovní doba‘ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

e)

v písmenu f) („Úroveň podrobnosti členění“) se body 8 a 9 nahrazují tímto:

„8.

Komise může určit pro proměnnou ‚dovozní ceny‘ (č. 340) podmínky pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

9.

Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122, 132 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu), a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnnou ‚dovozní ceny‘ (č. 340) je navíc nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. Komise může pro rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu stanovit podmínky pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3. Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné ‚dovozní ceny‘ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 132, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.“;

f)

v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

5)

Příloha B („Stavebnictví“) se mění takto:

a)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

ii)

v bodu 6 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejpozději dne 11. srpna 2008 rozhodne Komise, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby nahradila proměnnou ‚stavební náklady‘ proměnnou ‚výrobní ceny‘. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné pro výrobu (č. 110, 115 a 116) a proměnnou ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

6)

Příloha C („Maloobchod a opravy“) se mění takto:

a)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

ii)

v bodu 4 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise do 11. srpna 2008 rozhodne, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby zahrnula proměnnou ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) a proměnnou ‚hrubé mzdy a platy‘ (č. 230). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚objem tržeb‘ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu g) (‚Lhůty pro předávání údajů‘) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚deflátor tržeb / objem tržeb‘ (č. 330/123) se předávají během jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 ‚obrat‘ a ‚deflátor tržeb / objem tržeb‘ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komise stanoví podmínky alokace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

e)

v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

7)

Příloha D („Ostatní služby“) se mění takto:

a)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“,

ii)

v bodu 4 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise do 11. srpna 2008 rozhodne, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby zahrnula proměnnou ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) a proměnnou ‚hrubé mzdy a platy‘ (č. 230). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnná ‚obrat‘ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu e) („Sledované období“) se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise rozhodne do 11. srpna 2008, zda uplatní čl. 17 písm. e) v souvislosti s úpravou četnosti vypracovávání proměnné ‚obrat‘. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

e)

v písmenu f) („Úroveň podrobnosti členění“) se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Komise může změnit do 11. srpna 2008 seznam činností a seskupení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

f)

v písmenu i) („První sledované období“) a v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

3.4   Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce  (29)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 530/1999, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně definic a členění informací, které mají být poskytovány, a ke stanovení kritérií pro hodnocení kvality. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 530/1999, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 530/1999 se proto mění takto:

1)

Články 11 a 12 se nahrazují tímto:

„Článek 11

Prováděcí pravidla

Komise přijme pro každé sledované období alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářských a technických změn, týkající se:

i)

definic a členění informací, které mají být poskytovány (článek 6),

ii)

vhodného technického formátu pro předávání výsledků (článek 9),

iii)

kritérií pro hodnocení kvality (článek 10),

iv)

odchylek v řádně odůvodněných případech pro roky 2004 a 2006 (čl. 13 odst. 2).

Opatření uvedená v bodech ii) a iv) se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v bodech i) a iii), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (30).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (31) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro roky 2004 a 2006 je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 odchylky od článků 3 a 6, pokud vnitrostátní statistický systém vyžaduje významné úpravy.“

3.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce  (32)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 450/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení definic a ke změně technických specifikací, k začlenění nové sekce do zjišťování, k přizpůsobení členění indexů podle ekonomických činností, ke stanovení kritérií kvality, k provedení studií proveditelnosti a přijetí rozhodnutí na základě jejich výsledků a k určení metodologie, která má být použita na řetězení indexu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 450/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 450/2003 se proto mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise může učinit opatření za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise určuje začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Rozčlenění proměnných

1.   Údaje se rozčlení podle ekonomických činností definovaných sekcemi NACE rev. 2 a dalším členěním, které definuje Komise, ne však za úroveň oddílů NACE rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Indexy nákladů práce se stanovují samostatně pro tyto tři kategorie nákladů práce:

a)

celkové náklady práce;

b)

mzdy a platy definované odkazem na položku D.11 přílohy II nařízení (ES) č. 1726/1999;

c)

sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem s připočtením daní hrazených zaměstnavatelem bez subvencí ve prospěch zaměstnavatele, definované součtem položek D.12 a D.4 bez D.5 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999.

2.   Stanoví se index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií, pokud jsou prémie definovány položkou D.11112 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999, členěný podle ekonomických činností definovaných Komisí a založených na klasifikaci NACE rev. 2, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti definovaným v článku 10. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

4)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Kvalita

1.   Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat rozdílná kritéria kvality, která definuje Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

2.   Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje obsah zpráv. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

5)

Články 11 a 12 se nahrazují tímto:

„Článek 11

Prováděcí opatření

Komise stanoví prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářských a technických změn, týkající se:

a)

definice, v souladu s čl. 4 odst. 1, členění, která mají být zařazena do stanovené struktury;

b)

technické specifikace indexu (článek 2);

c)

začlenění sekcí O až S NACE rev. 2 (článek 3);

d)

členění indexů podle ekonomických činností (článek 4);

e)

formátu předávání výsledků a opravných postupů, které se mají použít (článek 6);

f)

rozdílných kritérií kvality pro předávané současné a zpětné údaje a obsahu zprávy o kvalitě (článek 8);

g)

přechodného období (článek 9);

h)

vypracování studií proveditelnosti a rozhodnutí na základě jejich výsledků (článek 10) a

i)

metodologie, která má být použita na řetězení indexu (příloha).

Opatření uvedená v bodech e), g) a h) se přijímají regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v bodech a), b), c), d), f) a i), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (33).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6)

V příloze se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Komise definuje metodologii pro řetězení indexu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3.6   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích  (34)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1552/2005, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení definic a metod odběru vzorků, k vymezení zvláštních údajů před jejich shromažďováním a požadavků na kvalitu údajů a jejich předávání. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1552/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1552/2005 se proto mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   S ohledem na zvláštní vnitrostátní rozdělení podniků podle velikosti a na vývoj potřeb dané politiky mohou členské státy rozšířit definici statistické jednotky ve své zemi. Komise může rovněž rozhodnout o rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2)

V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise stanoví požadavky na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikost výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobné specifikace kategorií NACE rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví zvláštní údaje, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

4)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise stanoví požadavky na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro statistiky Společenství týkající se odborného vzdělávání v podnicích, strukturu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 a veškerá opatření nutná pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

5)

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise určí první sledovaný rok, pro který se budou údaje shromažďovat. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

6)

Články 13 a 14 se nahrazují tímto:

„Článek 13

Prováděcí opatření

Komise přijme nezbytná opatření za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje, pokud jde o shromažďování, přenos a zpracování údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Komise přijme regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2 další opatření k provádění tohoto nařízení, včetně vhodného technického formátu a normy pro výměnu údajů v elektronické podobě.

Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (35).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   VNITŘNÍ TRH

4.1   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)  (36)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2195/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi k aktualizaci struktury a kódů CPV a k technickému přizpůsobení všech příloh tohoto nařízení, aby měli uživatelé k dispozici nástroj přizpůsobený jejich potřebám a vývoji trhu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2195/2002, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k čistě technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 2 a 3 nařízení (ES) č. 2195/2002 se proto nahrazují tímto:

„Článek 2

Komise přijme opatření nezbytná pro přezkum CPV. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 3 odst. 2. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 3 odst. 3.

Článek 3

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (37).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.2   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb  (38)

Pokud jde o směrnici 2004/17/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k technickému přizpůsobení některých ustanovení směrnice a jejích příloh technickému pokroku nebo vývoji v členských státech a k přezkumu používaných prahových hodnot. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/17/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti a kvůli časovým omezením vyplývajících ze způsobů výpočtu a zveřejnění by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí některých prahových hodnot zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k čistě technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/17/ES se proto mění takto:

1)

Článek 68 se nahrazuje tímto:

„Článek 68

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (39).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou čtyři týdny v případě odst. 3 písm. c), dva týdny v případě odst. 4 písm. b) a šest týdnů v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

Článek 69 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 16 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné s ohledem na druhý pododstavec, přezkoumá je. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 68 odst. 5.“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 upraví Komise prahové hodnoty stanovené v článku 61 (veřejné soutěže na určitý výkon) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro zakázky na služby. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 68 odst. 5.“

3)

Článek 70 se nahrazuje tímto:

„Článek 70

Změny

1.   Komise může poradním postupem podle čl. 68 odst. 2 změnit:

a)

postup pro zasílání a zveřejňování údajů uvedených v příloze XX z důvodu technického pokroku nebo z administrativních důvodů;

b)

postupy pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení uvedených v článcích 41, 42, 43 a 63;

c)

za účelem zjednodušení v souladu s čl. 67 odst. 3 postupy pro používání, vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci statistických zpráv uvedených v čl. 67 odst. 1 a 2.

2.   Komise může měnit následující prvky:

a)

seznam zadavatelů v přílohách I až X tak, aby splňovali kritéria stanovená v článcích 2 až 7;

b)

postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v nomenklatuře CPV;

c)

referenční čísla v nomenklatuře stanovené v příloze XVII, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře v rámci kategorií služeb uvedených v příloze;

d)

referenční čísla v nomenklatuře stanovené v příloze XII, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře;

e)

přílohu XI;

f)

technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy XXIV;

g)

technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 69 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 2 druhém pododstavci.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 68 odst. 5.“

4.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby  (40)

Pokud jde o směrnici 2004/18/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k technickému přizpůsobení některých ustanovení směrnice a jejích příloh technickému pokroku nebo vývoji v členských státech a k přezkumu používaných prahových hodnot. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/18/ES musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti a kvůli časovým omezením vyplývajících ze způsobů výpočtu a zveřejnění by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí některých prahových hodnot zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k čistě technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/18/ES se proto mění takto:

1)

Článek 77 se nahrazuje tímto:

„Článek 77

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (41).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou čtyři týdny v případě odst. 3 písm. c), dva týdny v případě odst. 4 písm. b) a šest týdnů v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

Článek 78 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné, přezkoumá je. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 77 odst. 5.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 Komise upraví následující prahové hodnoty:

a)

prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. a), v článku 56 a v čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na stavební práce;

b)

prahovou hodnotu stanovenou v čl. 67 odst. 1 písm. a) podle přezkoumané prahové hodnoty platné pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli uvedenými v příloze IV;

c)

prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. b) a v čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli, kteří nejsou uvedeni v příloze IV.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 77 odst. 5.“

3)

Článek 79 se nahrazuje tímto:

„Článek 79

Změny

1.   Komise může poradním postupem podle čl. 77 odst. 2 změnit:

a)

postupy pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení uvedených v článcích 35, 58, 64 a 69 a statistických zpráv uvedených v čl. 35 odst. 4 čtvrtém pododstavci a v článcích 75 a 76;

b)

postup pro zasílání a zveřejňování údajů uvedených v příloze VIII z důvodu technického pokroku nebo z administrativních důvodů.

2.   Komise může měnit následující prvky:

a)

technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 78 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 3;

b)

postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v nomenklatuře CPV;

c)

seznamy veřejnoprávních subjektů a jejich kategorií v příloze III, pokud se jejich změny, zejména na základě oznámení členských států, ukáží jako nutné;

d)

seznamy ústředních orgánů státní správy v příloze IV, po úpravách nutných k plnění Dohody;

e)

referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze I, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře;

f)

referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze II, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře v rámci kategorií služeb uvedených v příloze;

g)

technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy X;

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 77 odst. 5.“

5.   ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE

5.1   Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách  (42)

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 315/93, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení nejvyšších přípustných množství pro některé kontaminující látky. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (EHS) č. 315/93 jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Každé prodlení při stanovování nejvyšších přípustných množství pro některé kontaminující látky může znamenat ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí těchto přípustných množství postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (EHS) č. 315/93 se proto mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V zájmu ochrany veřejného zdraví a v souladu s odstavcem 1 může Komise, je-li to nezbytné, stanovit pro určité kontaminující látky nejvyšší přípustná množství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 8 odst. 4.“

2)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím Rady 69/414/EHS (43), co nejrychleji přezkoumá důvody uvedené členským státem podle odstavce 1 a neprodleně vydá stanovisko a přijme nezbytná opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.

3)

V čl. 5 odst. 3 čtvrtém pododstavci se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 2“.

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (44) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.2   Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy  (45)

Pokud jde o směrnici 93/74/EHS, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití a k přijetí změn, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, seznamu určených užití a obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 93/74/EHS, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Krmiva určená ke zvláštním účelům výživy hrají důležitou roli ve výživě domácích zvířat a při chovu užitkových zvířat. Jsou to krmiva, jejichž složení a příprava musí být speciálně navrženy tak, aby uspokojovaly zvláštní potřeby výživy kategorií domácích a užitkových zvířat, u nichž proces trávení, absorpce nebo metabolismus by mohly být přechodně narušeny anebo jsou dočasně či nezvratně narušeny. Je nutné dát uživateli těchto krmiv neprodleně k dispozici všechny přesné a zásadní informace, které mu umožní správně se rozhodnout. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití a k přijetí změn, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, seznamu určených užití a obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 93/74/EHS se proto mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Komise stanoví:

a)

regulativním postupem podle čl. 9 odst. 2 nejpozději do 30. června 1994 v souladu s přílohou seznam určených užití v souladu s přílohou. Tento seznam obsahuje:

údaje uvedené v čl. 5 bodě 1 písm. b), c), d) a e) a

případně údaje uvedené v čl. 5 bodě 2 a čl. 5 bodě 4 druhém pododstavci;

b)

mohou být přijaty obecné předpisy týkající se používání označení uvedených v písm. a) včetně použitelných přípustných odchylek;

c)

mohou být pozměněna opatření přijatá v souladu s písm. a) a b) s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků.

Opatření uvedená v písmenech b) a c), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 9 odst. 4.“

2)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise co nejdříve zahájí regulativní postup stanovený v čl. 9 odst. 2 za účelem přijetí případných vhodných opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření.“

3)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.3   Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech  (46)

Pokud jde o směrnici 96/23/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí změn příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/23/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/23/ES se proto mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Plán musí dodržovat úroveň a četnost odebírání vzorků, jak stanoví příloha IV. Na žádost členského státu však Komise může regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 upravit pro příslušné státy požadavky minimální kontroly stanovené v příloze IV, za předpokladu, že je jasně prokázáno, že takováto úprava zvýší obecnou účinnost plánu pro daný členský stát a žádným způsobem nesníží možnosti zjištění reziduí nebo případů protiprávního ošetření látkami uvedenými v příloze I.

2.   Komise přezkoumává skupiny reziduí, která mají být zjišťována v souladu s přílohou II, a stanovuje úrovně a četnost odebírání vzorků u zvířat a produktů uvedených v článku 3, které zatím nejsou stanoveny přílohou IV, a to poprvé nejpozději osmnáct měsíců od přijetí této směrnice. Pro tyto účely Komise přihlíží ke zkušenostem se stávajícími vnitrostátními opatřeními i k informacím sděleným jí na základě stávajících požadavků Společenství, jejichž cílem je zavést povinnost zjišťování reziduí do těchto zvláštních odvětví. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 4.“

2)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Komise předloží plán, který shledala jako vyhovující, ke schválení regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.

V zájmu zohlednění vývoje situace v daném členském státě nebo v některé z jeho oblastí, výsledků národních průzkumů či zjištění provedených v rámci článků 16 a 17, může Komise na žádost daného členského státu nebo z vlastního podnětu regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 rozhodnout, že schválí určitou změnu nebo určité doplnění plánu, který již byl již předtím schválen v souladu s odstavcem 2.“;

b)

v odstavci 2 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě připomínek ze strany členských států, anebo v případě, že Komise považuje aktualizovanou verzi za nevyhovující požadavkům či nedostatečnou, předloží aktualizovaný plán Stálému veterinárnímu výboru, který rozhodne regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.“

3)

V čl. 14 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Seznam takto určených laboratoří se stanoví regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.“

4)

V čl. 15 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise upřesní podmínky a podrobnosti odběru úředních vzorků, jakož i referenční a obvyklé metody používané k vyšetření těchto úředních vzorků. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 4.“

5)

V čl. 20 odst. 2 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„S přihlédnutím k vyjádření znalců mohou být regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 přijata vhodná opatření.“

6)

V článku 21 se druhý pododstavec odstavce 1 a odstavec 2 nahrazují tímto:

„Dotyčný členský stát přijímá nezbytná opatření zohledňující výsledky těchto prověřování a o přijatých opatřeních informuje Komisi. Pokud Komise usoudí, že jsou tato opatření nedostačující, přistoupí po poradě s příslušným členským státem a po vyhodnocení nezbytných opatření, která mají být učiněna k ochraně veřejného zdraví, ke stanovení přiměřených opatření regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.

2.   Všeobecná prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pokud jde o četnost ověřování a podmínky jejich provádění, uvedená v odst. 1 prvním pododstavci (včetně podmínek spolupráce s příslušnými orgány) se stanoví regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.“

7)

Článek 29 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto

„Komise schvaluje uvedený plán regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3. Stejným postupem lze přijmout záruky jiné než ty, které vyplývají z provádění této směrnice.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zapsání některé třetí země na seznamy třetích zemí, upravené právními předpisy Společenství, případně výhoda předběžného zaevidování, mohou být v případě nedodržování požadavků uvedených v odstavci 1 dočasně zrušeny, a to regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3, na žádost některého z členských států anebo Komisí z jejího vlastního podnětu.“

8)

V čl. 30 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže v případě třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohody o rovnocennosti, dojde Komise po šetření u příslušných orgánů dotyčné třetí země k závěru, že tyto země nedostály svým povinnostem a svým zárukám podle plánů uvedených v čl. 29 odst. 1, pozastaví dočasně pro dotyčnou zemi regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 výhodu vyplývající z těchto dohod pro dotyčná zvířata a produkty až do doby, kdy tato třetí země podá důkaz o nápravě nedostatků. Pozastavená výhoda se zruší stejným postupem.“

9)

Článek 32 se zrušuje.

10)

Články 33, 34 a 35 se nahrazují tímto:

„Článek 33

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (47).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (48) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je patnáct dní.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 34

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 2, mohou být přílohy I, III, IV a V změněny nebo doplněny Komisí. Výše uvedené přílohy mohou být konkrétně změněny v zájmu možnosti odhadu rizik spojených s následujícími hledisky:

možná toxicita reziduí v potravinách živočišného původu,

pravděpodobnost výskytu reziduí v potravinách živočišného původu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. čl. 33 odst. 4.

Článek 35

Komise může přijmout přechodná opatření nezbytná k zavedení režimu stanoveného touto směrnicí.

Přechodná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, a zejména další upřesnění požadavků stanovených touto směrnicí, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 4.

Další přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.

5.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin  (49)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 258/97, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích pravidel pro ochranu informací. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je doplnit nařízení (ES) č. 258/97 o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 258/97 se proto mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 3 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

2)

V druhém pododstavci čl. 3 odst. 4 se slova „článku 13“ nahrazuje slovy „čl. 13 odst. 2“.

3)

V čl. 4 odst. 5 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

4)

V čl. 7 odst. 1 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

5)

V čl. 8 odst. 3 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

6)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Komise přijme prováděcí pravidla pro ochranu informací poskytovaných žadatelem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

7)

V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny co nejdříve přezkoumá důvody podle odstavce 1 a přijme vhodná opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Členský stát, který přijal rozhodnutí podle odstavce 1, jej v tom případě může ponechat v platnosti do doby než tato opatření vstoupí v platnost.“

8)

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.5   Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství  (50)

Pokud jde o rozhodnutí č. 2119/98/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení přenosných nemocí a kritérií pro výběr těchto nemocí, které síť Společenství pokryje, a ke stanovení metod epidemiologického a mikrobiologického dozoru. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky rozhodnutí č. 2119/98/ES, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

V naléhavé situaci související s výskytem nebo novými skutečnostmi v oblasti vážných přenosných nemocí je nutné co nejdříve použít epidemiologický systém sledování, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva a veřejného zdraví. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí rozhodnutí, kterými se stanoví přenosné nemoci, kritéria pro výběr těchto nemocí a metody epidemiologického a mikrobiologického dozoru, a změn přílohy rozhodnutí č. 2119/98/ES, která obsahuje seznam kategorií přenosných nemocí, postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Rozhodnutí č. 2119/98/ES se proto mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„S cílem zajistit účinné fungování sítě Společenství, pokud jde o epidemiologický dozor, a dosažení jednotné informovanosti v tomto rámci Komise určí:“;

b)

doplňují se nové pododstavce, které zní:

„Opatření uvedená v písmenech a), b) a e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto rozhodnutí, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 7 odst. 4.

Opatření uvedená v písmenech c), d), f), g) a h) se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

2)

V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Postupy týkající se informací a konzultací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 a postupy týkající se koordinace uvedené v odstavcích 1 a 4 se stanoví regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Komise může měnit nebo doplňovat přílohu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto rozhodnutí se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 7 odst. 4.“

5.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy  (51)

Pokud jde o směrnici 2000/13/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí některých nutných prováděcích opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/13/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí změn seznamů některých kategorií složek postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2000/13/ES se proto mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme předpisy Společenství uvedené v odstavcích 1 a 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odst. 3a písm. d) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„d)

pokud jde o jiné výrobky v případě opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

b)

v odstavci 6 se druhý pododstavec mění takto:

i)

první odrážka se nahrazuje tímto:

„—

složky, které náleží do jedné ze skupin uvedených v příloze I a které jsou součástí jiné potraviny, mohou být označeny pouze názvem této skupiny.

Změny seznamu skupin v příloze I mohou být provedeny Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Označení ‚škrob‘ uvedené v příloze I však musí být vždy doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,“;

ii)

druhá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

složky náležející do jedné ze skupin uvedených v příloze II musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo ES; pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která odpovídá její hlavní funkci v dotyčné potravině.

Změny přílohy II vycházející z vývoje vědeckých a technických poznatků, které jsou opatřeními, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, přijímá Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 20 odst. 4.

Označení ‚modifikovaný škrob‘ uvedené v příloze II však musí být doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,“;

c)

v odstavci 7 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme právní předpisy Společenství uvedené v tomto odstavci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

d)

v odstavci 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen druhý pododstavec, Komise může změnit přílohu IIIa po obdržení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydaného na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (52). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 20 odst. 4.

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v případech stanovených Komisí, stanovení těchto případů, které je opatřením, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se provede regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

b)

v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v případech stanovených Komisí, stanovení těchto případů, které je opatřením, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se provede regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

c)

v odstavci 4 se třetí věta nahrazuje tímto:

„Tyto právní předpisy Společenství přijímá Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může tento seznam doplnit. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise přijme právní předpisy Společenství uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, odst. 2 písm. b) a d) a odst. 5 druhém pododstavci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

5)

V čl. 11 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme právní předpisy Společenství uvedené v tomto odstavci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

6)

V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě jiných nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu Komise stanoví tato pravidla.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

7)

V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí na svém území zákaz prodeje potravin, u nichž nejsou údaje stanovené v článku 3 a čl. 4 odst. 2 uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele, pokud není informovanost spotřebitele účinně zajištěna jinými opatřeními, která se stanoví pro jeden nebo více údajů na etiketě. Stanovení těchto opatření, které je opatřením, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se provede regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

8)

Článek 20 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Komise přijme dočasná opatření, prokáže-li se, že jsou pro usnadnění použití této směrnice nezbytná.

Dočasná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených touto směrnicí, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Další dočasná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 20 odst. 2.“

5.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků  (53)

Pokud jde o směrnici 2001/37/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí pravidel pro použití barevných fotografií nebo jiných ilustrací na tabákových výrobcích a k přizpůsobení ustanovení týkajících se metod měření a zdravotního varování vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/37/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/37/ES se proto mění takto:

1)

V čl. 5 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme pravidla pro použití barevných fotografií nebo jiných ilustrací k popisu a vysvětlení zdravotních důsledků kouření za účelem zajištění, aby ustanovení vnitřního trhu nebyla narušována. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

2)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Přizpůsobení

1.   Komise rozhodne o přizpůsobení metod měření stanovených v článku 4 a definic, které s nimi souvisejí, na základě vědeckého a technického pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

2.   Komise rozhodne o přizpůsobení zdravotního varování, jež mají být uváděna na jednotlivých baleních tabákových výrobků, uvedená v příloze I, a četnosti obměn zdravotních varování na základě vědeckého a technického pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

3.   Komise přizpůsobí postupem podle čl. 10 odst. 2 na základě vědeckého a technického pokroku označení pro účely identifikace a zpětné zjistitelnosti tabákových výrobků.“

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“.

5.8   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků  (54)

Pokud jde o směrnici 2001/95/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení a přizpůsobení hlavních pravidel a postupů oznamování vážných rizik u výrobků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/95/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti a zejména s ohledem na to, že vhodnost základních pravidel a postup oznamování vážných rizik u výrobků je podmínkou řádného fungování systému pro rychlou výměnu informací, by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou zkráceny.

Směrnice 2001/95/ES se proto mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Komise stanoví požadavky, které mají zajistit, aby výrobky, které vyhovují těmto normám, splňovaly obecný požadavek na bezpečnost. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4;“.

2)

V čl. 5 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přizpůsobí zvláštní požadavky týkající se povinnosti poskytnout informace stanovené v příloze I. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.“

3)

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Podrobné postupy pro systém RAPEX jsou stanoveny v příloze II. Komise provádí jejich přizpůsobování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.“

4)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je patnáct dní.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

5.9   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin  (55)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 178/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí ustanovení týkajících se počtu a názvů vědeckých komisí, pravidel pro podávání žádosti o stanovisko úřadu a kritérií pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 178/2002, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 178/2002 se proto mění takto:

1)

V čl. 28 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Počet vědeckých komisí a jejich názvy může Komise na žádost úřadu přizpůsobit vědeckému a technickému vývoji. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

2)

V článku 29 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Prováděcí pravidla k tomuto článku stanoví Komise po konzultaci s úřadem. V pravidlech se zejména stanoví:

a)

postup, jakým úřad vyřizuje žádosti, které jsou mu předloženy;

b)

obecné zásady pro vědecké hodnocení látek, výrobků nebo postupů, které podle právních předpisů Společenství podléhají předchozímu povolení nebo zařazení do pozitivního seznamu, zejména v případech, kdy právní předpisy Společenství stanoví nebo umožňují, aby za tímto účelem žadatel předložil dokumentaci.

Opatření uvedené v písmenu a), jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.

Obecné zásady uvedené v písmenu b) se přijímají regulativním postupem podle čl. 58 odst. 2.“

3)

V článku 36 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise po konzultaci s úřadem stanoví pravidla určující kritéria pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy, pravidla pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost a finanční ustanovení upravující finanční podporu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.

Další prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2 stanoví Komise po konzultaci s úřadem regulativním postupem podle čl. 58 odst. 2.“

4)

V článku 58 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.10   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu  (56)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1774/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení pravidel týkajících se odstraňování, zpracovávání, dovozu/vývozu a přepracováním materiálů kategorie 1, 2 a 3 vedlejších produktů živočišného původu a pravidel uvádění na trh pro vedlejší produkty živočišného původu pocházejících z území, na která byla uvalena veterinární omezení, a pro organická hnojiva a půdní přídavky; ke stanovení podmínek pro dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a z třetích zemí a k vymezení zvláštních nebo alternativních hygienických požadavků stanovených v přílohách. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1774/2002, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí pravidel uvádění na trh pro vedlejší produkty živočišného původu nebo výrobky z nich získané pocházející z území, na která byla uvalena veterinární omezení, k přijetí alternativních pravidel pro zvláštní situace týkající se uvádění na trh pro vedlejší produkty živočišného původu nebo výrobky z nich získané, pocházející z území, na která byla uvalena veterinární omezení, a ke změně příloh postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1774/2002 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy však mohou podle svých vnitrostátních předpisů regulovat dovoz a uvedení na trh produktů, které nejsou uvedeny v přílohách VII a VIII, a to až do rozhodnutí Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Členské státy Komisi neprodleně uvědomí o způsobu, kterým tuto možnost využívají.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

s ohledem na vývoj vědeckého poznání, zneškodněn jinými způsoby postupem schváleným Komisí po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Tyto způsoby mohou buď doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až d) tohoto odstavce.“;

b)

v odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Materiál kategorie 1 nesmí být ani vyvážen ani dovážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

v případě výsledného materiálu bílkovinné povahy, využit jako organické hnojivo nebo půdní přídavek v souladu s případnými požadavky, které stanoví Komise po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3,“;

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v souladu s pravidly přijatými postupem, který přijme Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3;“,

iii)

v písmenu e) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v souladu s pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3;“;

iv)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby v souladu s pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Tyto způsoby mohou buď doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až f) tohoto odstavce.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Materiál kategorie 2 nesmí být uváděn na trh ani vyvážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

4)

V čl. 6 odst. 2 se písmena g), h) a i) nahrazují tímto:

„g)

v případě kuchyňského odpadu uvedeném v odst. 1 písm. l) zpracován v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování podle pravidel, která stanoví Komise, nebo, dokud tato pravidla nebudou přijata, v souladu s vnitrostátními právními předpisy; tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3;

h)

v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v souladu s pravidly přijatými postupem, který přijme Komise; tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3 nebo

i)

zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby v souladu s pravidly, které stanoví Komise po konzultaci s příslušným vědeckým výborem; tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Tyto způsoby mohou buď doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až h).“

5)

V článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise může po konzultaci s odpovídajícím vědeckým výborem změnit požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3 s ohledem na vývoj vědeckého poznání. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

6)

V článku 16 se odstavec 3 mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

splňují požadavky stanovené v přílohách VII a VIII nebo v prováděcích pravidlech, která stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 33 odst. 4.“;

b)

v druhém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Ve zvláštních situacích mohou být stanoveny alternativní podmínky k podmínkám stanoveným v prvním pododstavci, a to rozhodnutími, která přijme Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 33 odst. 4.“

7)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, že organická hnojiva a půdní přídavky vyrobené ze zpracovaných produktů jiných než těch, které byly vyrobeny z hnoje a obsahu trávicího traktu, budou uváděny na trh a vyváženy pouze tehdy, pokud splňují případné požadavky, které stanoví Komise po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

8)

V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví pravidla týkající se kontrolních opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Další pravidla pro provádění tohoto článku se přijmou regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.

Odchylky od odst. 1 písm. a) lze připustit v souvislosti s rybami a kožešinovými zvířaty po konzultaci příslušného vědeckého výboru. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

9)

Článek 23 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Členské státy mohou navíc povolit využití pod dohledem příslušných orgánů materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu ii) ke krmení ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků v souladu s pravidly, která stanoví Komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Komise může stanovit pravidla týkající se kontrolních opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

10)

V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise může stanovit pravidla týkající se četnosti a referenčních metod mikrobiologických rozborů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Veškerá další podrobná pravidla k provádění tohoto článku mohou být stanovena regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.“

11)

V článku 26 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise může stanovit pravidla týkající se četnosti a referenčních metod mikrobiologických rozborů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Veškerá další podrobná pravidla k provádění tohoto článku mohou být stanovena regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.“

12)

V článku 28 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Dovoz ze třetích zemí krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu pocházejících ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými v souladu se směrnicí 96/22/ES se povoluje za předpokladu, že je tento materiál trvale označen, a v souladu se zvláštními podmínkami, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

13)

V článku 32 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise může pozměnit nebo doplnit přílohy po konzultaci jakékoli otázky, která by mohla mít dopad na zdraví lidí nebo zvířat, s příslušným vědeckým výborem a může přijmout jakékoli vhodné přechodné opatření.

Přechodná opatření a opatření, která mají změnit nebo doplnit přílohy, jaž mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, a to zejména o další upřesnění požadavků stanovených v ustanoveních tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 33 odst. 4.

Další přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.“

14)

Článek 33 se nahrazuje tímto:

„Článek 33

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat (dále jen ‚výbor‘).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

15)

V příloze III kapitole II části B se bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

Odpadní voda musí být ošetřena způsobem, který v rozumně proveditelném rozsahu zaručí, že v ní nezůstanou žádní patogenní původci. Komise může stanovit zvláštní požadavky nakládání s odpadní vodou ze zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 1 a kategorie 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

16)

Příloha V se mění takto:

a)

v kapitole II se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Odpadní voda s původem v nečistém sektoru musí být ošetřena způsobem, který v rozumně proveditelném rozsahu zaručí, že v ní nezůstanou žádní patogenní původci. Komise může stanovit zvláštní požadavky nakládání s odpadní vodou ze zpracovatelských zařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

v kapitole V se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Komise může stanovit ověřovací postupy založené na testovacích metodách. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

17)

Příloha VI se mění takto:

a)

v kapitole I části C se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

Zpracované produkty získané z materiálů kategorie 1 nebo 2 s výjimkou tekutých výrobků určených do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí být trvale označeny, pokud je to technicky možné, zápachem s využitím systému schváleného příslušným orgánem. Komise může stanovit prováděcí pravidla k tomuto označování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

v kapitole II bodu 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v kontinuálním procesu při 140 °C a 2 barech (2 000 hPa) po dobu osmi minut, nebo za rovnocenných podmínek, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

18)

Příloha VII se mění takto:

a)

v kapitole II části C bodu 13 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

přepracována ve zpracovatelském zařízení schváleném podle tohoto nařízení nebo dekontaminována ošetřením schváleném příslušným orgánem. Komise stanoví seznam povolených ošetření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Zásilka nesmí být uvolněna, dokud nebude ošetřena a testována na přítomnost salmonel příslušným orgánem v souladu s odstavcem 10 kapitoly I s negativními výsledky.“;

b)

kapitola V se mění takto:

i)

v části A se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Syrové mléko a mlezivo musí být vyráběny v podmínkách nabízejících odpovídající záruky ve vztahu ke zdraví zvířat. Tyto podmínky stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

ii)

v části B se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

V případě zjištění rizika zavlečení exotické choroby a nebo jakéhokoli jiného rizika vůči zdraví zvířat může Komise stanovit doplňkové podmínky ochrany zdraví zvířat. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

c)

v kapitole VI části B bodu 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rovnocenným výrobním postupem, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

d)

v kapitole VII části A se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Fosforečnan vápenatý musí být vyráběn postupem, který:

a)

zajišťuje, že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí horké vody zbaven tuku a ošetřen zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (při minimální koncentraci 4 % a pH nižším než 1,5) po dobu minimálně dvou dní;

b)

po skončení postupu popsaného v písmenu a) pokračuje ošetřením získaného fosforečného výluhu vápnem, což vede k získání výsledné sraženiny fosforečnanu vápenatého při pH 4 až 7 a

c)

tuto sraženinu fosforečnanu vápenatého nakonec vysuší při vstupní teplotě od 65 °C do 325 °C a konečné teplotě v rozmezí od 30 °C do 65 °C, nebo

rovnocenným postupem, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

e)

v kapitole VIII části A se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Fosforečnan trivápenatý musí být vyráběn postupem, který zajistí:

a)

že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí protiproudu horké vody zbaven tuku (úlomky kostí o velikosti nejméně 14 mm);

b)

nepřetržité vaření v páře při 145 °C po dobu 30 minut při tlaku 4 bary;

c)

odstředění vývaru z bílkovin od hydroxyapatitu (fosforečnanu trivápenatého) a

d)

granulaci fosforečnanu trivápenatého po sušení ve fluidní vrstvě vzduchem o teplotě 200 °C nebo

rovnocenným výrobním postupem, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

19)

Příloha VIII se mění takto:

a)

v kapitole VI části A bod 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

konzervovány jiným postupem než činěním, který specifikuje Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

v kapitole VII části A bodu 4 písm. a) se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

konzervovány jiným postupem než činěním, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

5.11   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek  (57)

Pokud jde o směrnici 2002/98/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení technických požadavků stanovených v přílohách I až IV technickému a vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/98/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud vědecký a technický vývoj ukáže, že je nutné opatřit nebo získat od dárců doplňující informace, například za účelem vyloučení dárců, kteří pro ostatní představují riziko, přizpůsobení by mělo být provedeno neprodleně. Obdobně by se postupovalo v případě, pokud by vědecký pokrok označil nová kritéria pro trvalé vyloučení, a bylo by zapotřebí okamžitě doplnit na seznam nová kritéria vhodnosti dárce krve nebo plazmy. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přizpůsobení technických požadavků týkajících se informací, které mají být dárcům podány nebo které mají dárci poskytnout, a požadavků souvisejících s vhodností dárců krve a plazmy stanovených v přílohách I až IV přizpůsobení technickému a vědeckému a pokroku postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/98/ES se proto mění takto:

1)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2)

Článek 29 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komise rozhoduje o přizpůsobení technických požadavků stanovených v přílohách I až IV technickému a vědeckému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3. Komise může u technických požadavků stanovených v přílohách III až IV ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 28 odst. 4.“;

b)

v druhém pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Komise rozhoduje o těchto technických požadavcích a jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku:“;

c)

doplňují se nové pododstavce, které zní:

„Technické požadavky uvedené v písmenech a) až i) druhého odstavce, která jsou opatřeními, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3.

Komise může u technických požadavků stanovených v písmenech b), c), d), e), f) a g) druhého odstavce ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 28 odst. 4.“

5.12   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat  (58)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1831/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k vytvoření dalších skupin doplňkových látek v krmivech a funkčních skupin v důsledku technologického pokroku nebo vědeckého vývoje, k přijetí změn přílohy III a obecných podmínek stanovených v příloze IV za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje a k přijetí změn v příloze II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1831/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1831/2003 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Je-li to z důvodu technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise upravit obecné podmínky stanovené v příloze IV. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

2)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Je-li to na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise vytvořit další skupiny doplňkových látek v krmivech a funkční skupiny. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

3)

V čl. 7 odst. 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Po konzultaci s úřadem může Komise stanovit další prováděcí pravidla k tomuto článku.

Komise stanoví pravidla, která umožní zavedení zjednodušených ustanovení pro povolování doplňkových látek, které již byly povoleny pro použití v potravinách. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Ostatní prováděcí pravidla k tomuto odstavci mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2. Tato pravidla by v případě potřeby měla rozlišovat mezi požadavky na doplňkové látky v krmivech určené pro hospodářská zvířata a požadavky na krmiva určená pro jiná zvířata, zejména pro zvířata v zájmovém chovu.“

4)

V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může přijmout změny přílohy III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

5)

V článku 21 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Podrobná prováděcí pravidla k příloze II se stanoví regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2.

Komise může změnit přílohu II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

6)

V článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.13   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu  (59)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2065/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí změn příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2065/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2065/2003 se proto mění takto:

1)

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise po vyžádání vědecko-technické podpory úřadu podle potřeby přijme kritéria jakosti pro validované metody analýzy navržené podle přílohy II bodu 4, včetně látek, které mají být stanovovány.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

2)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Změny

1.   Komise přijme změny příloh po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

2.   Změny seznamu uvedeného v čl. 6 odst. 1 se přijímají regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu.“

3)

V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.14   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci  (60)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2160/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí cílů Společenství směřujících ke snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz, určitých tlumicích metod a zvláštních pravidel týkajících se kritérií pro hodnocení testovacích metod a ke stanovení pravomocí a úkolů národních referenčních laboratoří a pravidel provádění kontrol ve Společenství. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2160/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2160/2003 se proto mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise stanoví cíle a jakékoliv jejich změny. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b)

v odstavci 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Komise může změnit přílohu I pro účely vyjmenované v písmenu b) a poté, co byla vzata v úvahu zejména kritéria vyjmenovaná v písmenu c). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

c)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Komise může změnit nebo doplnit přílohu III. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2)

V článku 5 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může změnit, upravit nebo doplnit požadavky a minimální pravidla pro odběr vzorků stanovená v příloze II a poté, co byla vzata v úvahu zejména kritéria vyjmenovaná v čl. 4 odst. 6 písm. c). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 8 se odstavce 1 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Z podnětu Komise nebo na žádost členského státu:“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

4)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, Komise může stanovit specifická pravidla týkající se určení kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v odstavci 2 tohoto článku, členskými státy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

5)

V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členskému státu konečného určení může být povoleno regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2, aby vyžadoval po přechodné období, aby výsledky testů uvedených v odstavci 4 tohoto článku splňovaly stejná kritéria, jaká jsou stanovena v jeho národním programu v souladu s čl. 5 odst. 5. Komise může odejmout povolení a, aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, stanovit zvláštní pravidla týkající se takových kritérií. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

6)

Článek 11 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Společenství, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi národních referenčních laboratoří. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Komise stanoví některé pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi příslušných laboratoří členských států určených v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

7)

V čl. 12 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě potřeby Komise může schválit jiné testovací metody. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

8)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Prováděcí a přechodná opatření

Komise může přijmout vhodná přechodná nebo prováděcí opatření včetně nezbytných změn příslušných veterinárních osvědčení. Přechodná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně opatření doplňujících toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v ustanoveních této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Další prováděcí nebo přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.“

9)

V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

10)

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pravidla, jimiž se řídí způsob spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány, se stanoví regulativním postupem podle článku 14 odst. 2.“

5.15   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk  (61)

Pokud jde o směrnici 2004/23/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a souvisejících postupů výkonu a některých technických požadavků týkajících se mimo jiné akreditačního systému pro tkáňová zařízení a darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/23/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud vědecký a technický rozvoj v oblasti kritérií výběru a laboratorních testů prováděných u dárců poskytne nové důkazy o nemocech přenosných dárcovstvím, bylo by nutné následně neprodleně přizpůsobit právní předpisy Společenství. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné pro regulativní postup s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí rozhodnutí týkajících se kritérií výběru pro dárce tkání nebo buněk a laboratorních testů, které musí dárci podstoupit, postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/23/ES se proto mění takto:

1)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Komise stanoví požadavky na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost a bezpečnost. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise stanoví postupy pro zajištění sledovatelnosti na úrovni Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.“

2)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Postupy pro ověřování dodržování jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1 stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.“

3)

Článek 28 se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise rozhoduje o těchto technických požadavcích a jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku:“;

b)

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Technické požadavky uvedené v písmenech a) až i), která jsou opatřeními, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 29 odst. 4 u technických požadavků stanovených v písm. d) a e) tohoto článku.“

4)

Článek 29 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.16   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat  (62)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 882/2004, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích opatření týkajících se metod odběru vzorků a analýzy, ke stanovení podmínek, za kterých se provádí speciální ošetření, k aktualizaci minimálních sazeb případně ukládaných poplatků, ke stanovení okolnosti, za jakých se vyžaduje úřední osvědčování, ke změně a aktualizaci seznamů referenčních laboratoří Společenství a ke stanovení kritérií pro posouzení rizik, jež představují výrobky dovážené do Společenství a zvláštní podmínky dovozu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 882/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 882/2004 se proto mění takto:

1)

V článku 11 se odstavec 4 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise může přijmout tato prováděcí opatření:“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

2)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Příslušný orgán zajistí, aby speciální ošetření bylo prováděno v zařízeních, která jsou pod jeho kontrolou nebo pod kontrolou jiného členského státu, a v souladu s podmínkami, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, speciální ošetření se provádí v souladu s vnitrostátními předpisy.“

3)

V čl. 27 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise nejméně každé dva roky aktualizuje sazby uvedené v příloze IV oddílu B a v příloze V oddílu B, zejména za účelem zohlednění inflace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

4)

V článku 30 se odstavec 1 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčeny požadavky týkající se úředního osvědčování pro účely zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat, Komise může přijmout požadavky týkající se:“;

b)

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Opatření uvedená v písmenu a), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

Opatření uvedená v písmenech b) až g) se přijímají regulativním postupem podle čl. 62 odst. 3.“

5)

Článek 32 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Komise může zařadit do přílohy VII jiné referenční laboratoře Společenství, které působí v oblastech uvedených v článku 1. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4. Stejným postupem může být aktualizována příloha VII.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

6)

V článku 33 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může stanovit dodatečné pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

7)

V čl. 46 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise rozhodne o kritériích pro stanovení rizik pro účely posouzení rizik uvedeného v písmenu a). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

8)

V článku 48 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud nejsou v právních předpisech Společenství, a zejména v nařízení (ES) č. 854/2004, stanoveny podmínky a podrobné postupy, které mají být dodržovány při dovozu zboží ze třetích zemí nebo jejich regionů, stanoví je v případě potřeby Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

9)

V článku 62 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

10)

Článek 63 se nahrazuje tímto:

„Článek 63

Prováděcí a přechodná opatření

1.   Přechodná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména:

změna norem uvedených v čl. 12 odst. 2,

definice toho, jaké krmivo lze pro účel tohoto nařízení považovat za krmivo živočišného původu,

a další specifikace požadavků stanovených ustanoveními tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

Jiná přechodná a prováděcí opatření nezbytná k jednotnému uplatňování tohoto nařízení lze přijmout regulativním postupem podle čl. 62 odst. 3. To se týká zejména:

přenesení kontrolních úkolů na kontrolní orgány uvedené v článku 5, které fungovaly již před vstupem tohoto nařízení v platnost,

nesoulad uvedený v článku 28, který má za následek vznik výdajů souvisejících s dodatečnými úředními kontrolami,

výdaje vzniklé na základě článku 54,

pravidla pro mikrobiologické, fyzikální nebo chemické rozbory při úředních kontrolách, zejména v případě podezření na nebezpečí, včetně dohledu nad bezpečností výrobků dovážených ze třetích zemí.

2.   Aby byl zohledněn zvláštní charakter nařízení (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2081/92 a (EHS) č. 2082/92, může Komise přijmout zvláštní opatření, která stanoví nezbytné odchylky od pravidel stanovených v tomto nařízení a úpravy těchto pravidel. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

11)

Článek 64 se nahrazuje tímto:

„Článek 64

Změny příloh a odkazy na evropské normy

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4:

1.

mohou být aktualizovány přílohy tohoto nařízení s výjimkou přílohy I, přílohy IV a přílohy V, aniž je dotčen čl. 27 odst. 3, zejména s cílem zohlednit administrativní změny a vědecký nebo technický pokrok;

2.

mohou být aktualizovány odkazy na evropské normy uvedené v tomto nařízení, pokud CEN změní tyto odkazy.“

5.17   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami  (63)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1935/2004, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů, povolení pro Společenství pro látky a jeho změny, pozastavení platnosti nebo zrušení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1935/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

S cílem zvýšit konkurenceschopnost a zavádění inovací evropského průmyslu by měly být materiály a předměty určené pro styk s potravinami uváděny na trh co nejdříve po stanovení jejich bezpečnosti. Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí seznamu látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů je povoleno; seznamu či seznamů povolených látek obsažených v aktivních nebo inteligentních materiálech nebo předmětech určených pro styk s potravinami anebo seznamu či seznamů aktivních nebo inteligentních materiálů a předmětů a popřípadě i zvláštních podmínek užívání těchto látek nebo materiálů a předmětů, které je obsahují; norem čistoty; zvláštních podmínek pro používání látek nebo materiálů a předmětů, v nichž jsou použity; specifických limitů pro migraci určitých složek nebo skupin složek do potravin nebo na ně s přihlédnutím k jiným možným zdrojům styku s těmito složkami; změn stávajících směrnic o materiálech a předmětech; povolení pro Společenství a jejich změn, pozastavení jejich platnosti nebo zrušení zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí zvláštních opatření týkajících se změny, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení pro Společenství postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1935/2004 se proto mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může přijmout nebo změnit zvláštní opatření pro skupiny materiálů a předmětů uvedených v příloze I, případně pro kombinace těchto materiálů a předmětů nebo pro recyklované materiály a předměty použité při výrobě těchto materiálů a předmětů.“;

b)

v odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které zní:

„Komise přijme zvláštní opatření uvedená v písmenu m) regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech f), g), h), i), j), k), l) a n), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech a) až e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.“;

c)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise může změnit stávající zvláštní směrnice o materiálech a předmětech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.“

2)

V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního opatření podle odstavce 1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.“

3)

V článku 12 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise přijme konečné znění zvláštního opatření, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 23 odst. 5.“

4)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Komise přijme změny příloh I a II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

5)

Článek 23 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.   ENERGETIKA A DOPRAVA

6.1   Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení  (64)

Pokud jde o směrnici 96/98/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zkušebních norem, pokud je mezinárodní organizace nejsou v přiměřené době schopny přijmout nebo je odmítnou přijmout, k převodu zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1 a za výjimečných okolností k povolení nakládky technicky inovačního zařízení. Komise je rovněž třeba zmocnit k uplatnění následných změn mezinárodních právních nástrojů pro účely uvedené směrnice, k aktualizaci přílohy A, k doplnění možnosti použít některé moduly pro zařízené uvedená v příloze A.1, ke změně sloupců pro moduly posuzování shody a k zahrnutí jiných organizací pro normalizaci do definice „zkušebních norem“ uvedené v článku 2. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/98/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/98/ES se proto mění takto:

1)

V článku 7 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

„5.   Pokud mezinárodní organizace včetně IMO nejsou v přiměřené době schopny nebo odmítnou přijmout příslušné zkušební normy pro specifické položky zařízení, mohou být přijaty normy založené na práci evropských organizací pro normalizaci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

6.   Po přijetí nebo po vstupu v účinnost zkušebních norem uvedených v odstavcích 1 až 5 pro specifické položky zařízení lze převést toto zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Článek 5 se uplatní ode dne převedení.“

2)

V čl. 13 odst. 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

opatření jsou odůvodněná, neprodleně o tom informuje členský stát, který dal podnět, a ostatní členské státy; je-li rozhodnutí podle odstavce 1 přisuzováno nedostatkům ve zkušebních normách, Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami předloží do dvou měsíců záležitost výboru podle čl. 18 odst. 1 a pokud členský stát, který rozhodnutí učinil, zamýšlí toto rozhodnutí uplatňovat, zahájí regulativní postup podle čl. 18 odst. 2.“

3)

V článku 14 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Takové zařízení, které je uvedeno v odstavci 1, se doplní k příloze A.2. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

4)

V článku 17 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato směrnice může být změněna s cílem:

a)

uplatnit pro účely této směrnice navazující změny mezinárodních právních nástrojů;

b)

aktualizovat přílohu A jak zavedením nových zařízení, tak převedením zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1 a naopak;

c)

doplnit možnost použít moduly B + C a modul H pro zařízené uvedená v příloze A.1 a změnit sloupce pro moduly posuzování shody;

d)

zahrnout jiné normalizační organizace do definice „zkušebních norem“ uvedené v článku 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

5)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (65).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (66) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.2   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí  (67)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2099/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně čl. 2 odst. 2, aby zahrnoval odkaz na akty Společenství, které vstoupí v platnost po přijetí tohoto nařízení a které svěřují prováděcí pravomoci COSS. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2099/2002, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2099/2002 se proto mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Zřízení výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (dále jen COSS).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Pravomoci COSS

COSS vykonává pravomoci, které mu svěřují platné právní předpisy Společenství. Ustanovení čl. 2 bodu 2) lze změnit regulativním postupem s kontrolou podle čl. 3 odst. 3 tak, aby zahrnovalo odkaz na akty Společenství, které vstoupí v platnost po přijetí tohoto nařízení a které svěřují prováděcí pravomoci COSS. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají postupem podle čl. 3 odst. 3.“

6.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví  (68)

Pokud jde o směrnici 2003/42/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně příloh ve smyslu rozšíření nebo změny těchto příkladů; k usnadnění výměny informací a k přijetí opatření pro šíření informací zúčastněným osobám. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/42/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/42/ES se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise může rozhodnout o změnách příloh ve smyslu rozšíření nebo změny těchto příkladů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

2)

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (69) přijme Komise z vlastního podnětu opatření pro šíření informací podle odstavce 1 zúčastněným osobám a příslušné podmínky. Tato opatření, která mohou být obecná nebo individuální, jsou založena na potřebě:

poskytovat osobám a organizacím informace, které potřebují pro zvýšení bezpečnosti civilního letectví,

omezit šíření informací na úroveň, která je nezbytně nutná pro účely jejich uživatelů, aby byla zajištěna přiměřená důvěrnost těchto informací.

Jednotlivá opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2.

Obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

Rozhodnutí o šíření informací podle tohoto odstavce se omezí na rozsah nezbytně nutný pro účely jejich uživatelů, aniž je dotčen článek 8.

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (70).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství  (71)

Pokud jde o směrnici 2004/36/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření pro poskytování informací získaných na základě prohlídek na odbavovací ploše, které se provádí v rámci programu Evropského společenství (ES) SAFA, zúčastněným osobám a k přijetí opatření pozměňujících přílohy směrnice, jimiž se stanoví prvky technických postupů provádění prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu Evropského společenství (ES) SAFA a podávání zpráv o nich. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/36/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/36/ES se proto mění takto:

1)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001, přijme Komise z vlastního podnětu opatření, aby byly zúčastněným osobám byly poskytovány informace podle odstavce 1, jakož i související podmínky. Tato opatření, která mohou být obecná nebo individuální, jsou založena na potřebě:

poskytnout osobám a organizacím informace, které potřebují k zvýšení bezpečnosti civilního letectví,

omezit šíření informací pouze na to, co je nezbytně požadováno pro účely jejích uživatelů, aby tím bylo zajištěno náležité utajení těchto informací.

Jednotlivá opatření se přijímají poradním postupem podle čl. 10 odst. 3.

Obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

2)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Na základě informací shromážděných podle odstavce 1 může Komise

a)

regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2 přijmout veškerá vhodná opatření, která usnadní provádění článků 3, 4 a 5, a zejména:

určit formát pro ukládání a šíření údajů,

zřídit nebo podpořit příslušné orgány pro řízení a využívání nástrojů nezbytných pro sběr a výměnu informací;

b)

určit podmínky pro provádění prohlídek na odbavovací ploše, včetně systematických kontrol, a stanovit seznam informací, které mají být shromažďovány. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení (EHS) 3922/91.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.   Komise může s výborem dále konzultovat jakoukoli jinou otázku, která se týká uplatňování této směrnice.“

4)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komise může změnit přílohy této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

6.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství  (72)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 868/2004, je zejména třeba zmocnit Komisi k vypracování podrobné metodiky k určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika by měla mimo jiné stanovit způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 868/2004 jeho doplněním, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 868/2004 se proto mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise vypracuje podrobnou metodiku k určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika mimo jiné stanoví způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

2)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 11 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (73).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě  (74)

Pokud jde o směrnici 2004/54/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k provedení změn nezbytných k přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/54/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/54/ES se proto mění takto:

1)

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Do 30. dubna 2009 Komise zveřejní zprávu o praxi uplatňované v členských státech. V případě potřeby vydá doporučení k přijetí společné harmonizované metodiky analýzy rizik regulativním postupem podle čl. 17 odst. 2.“

2)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Přizpůsobení technickému pokroku

Komise přizpůsobuje přílohy této směrnice technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 3.“

3)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.7   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce  (75)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2111/2005, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně společných kritérií pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2111/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou ke změně přílohy stanovující společná kritéria pro zvážení zákazu provozování letecké dopravy z bezpečnostních důvodů na úrovni bezpečnosti zkráceny.

Nařízení (ES) č. 2111/2005 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Společná kritéria pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, která se zakládají na příslušných bezpečnostních normách (dále jen ‚společná kritéria‘), jsou stanovena v příloze tohoto nařízení. Komise může přílohu změnit, zejména s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

2)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise případně přijímá prováděcí opatření s cílem stanovit podrobná pravidla týkající se postupů podle tohoto článku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

3)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 12 nařízení (EHS) č. 3922/91 (dále jen ‚výbor‘).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.   Komise může s výborem konzultovat jakoukoli jinou záležitost týkající se použití tohoto nařízení.“


(1)  Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(4)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(8)  Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34.

(9)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.“

(10)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(12)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.

(13)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.“

(14)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.

(15)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37.

(18)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

(19)  Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.

(20)  Zveřejnila OSN, série F č. 2, revize 3, tabulka 6.1, ve znění dokumentu OECD (DES/NI/86.9), Paříž 1986.“

(21)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(22)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(23)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(24)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(25)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(26)  Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1.

(27)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(28)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(29)  Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6.

(30)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(31)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(32)  Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1.

(33)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.“

(34)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.“

(36)  Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.

(37)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(38)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

(39)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(40)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(41)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(42)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(43)  Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.“

(44)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(45)  Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23.

(46)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(47)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(48)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(49)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(50)  Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1.

(51)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(52)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.“

(53)  Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26.

(54)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(55)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(56)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

(57)  Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 30.

(58)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(59)  Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.

(60)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(61)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 48.

(62)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(63)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(64)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.

(65)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(66)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(67)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(68)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(69)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.“

(70)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.“

(71)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.

(72)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1.

(73)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8.“

(74)  Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39.

(75)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

Chronologický index

1.

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách.

2.

Směrnice Rady 1993/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.

3.

Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen.

4.

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.

5.

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).

6.

Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.

7.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

8.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.

9.

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství.

10.

Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách.

11.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.

12.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

13.

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

14.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

15.

Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce.

16.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

17.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

18.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

19.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků.

20.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

21.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.

22.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.

23.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

24.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

25.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

26.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV).

27.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek.

28.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce.

29.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.

30.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

31.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

32.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci.

33.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

34.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

35.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.

36.

Směrnice 2004/36/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.

37.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

38.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.

39.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

40.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

41.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích.

42.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce.

43.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

44.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání.

45.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.

46.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.


18.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/93


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 597/2009

ze dne 11. června 2009

o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na nařízení o společné organizaci trhu se zemědělskými produkty a na nařízení přijatá na základě článku 308 Smlouvy týkající se zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů, a zejména na ta ustanovení uvedených nařízení, která umožňují odchylku od obecné zásady, že ochranná opatření na hranicích mohou být nahrazena pouze opatřeními stanovenými v uvedených nařízeních,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) bylo několikrát podstatně změněno (2). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Závěry mnohostranných obchodních jednání vedených v rámci Uruguayského kola vedly ke zřízení Světové obchodní organizace (WTO).

(3)

Příloha 1 A Dohody o zřízení WTO (dále jen „Dohoda o WTO“), která byla schválena rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (3), obsahuje mimo jiné Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (dále jen „GATT 1994“), Dohodu o zemědělství, Dohodu o provádění článku VI GATT 1994 (dále jen „antidumpingová dohoda 1994“) a Dohodu o subvencích a vyrovnávacích opatřeních (dále jen „dohoda o subvencích“).

(4)

Pro zvýšení účinnosti a průhlednosti uplatňování pravidel stanovených v antidumpingové dohodě 1994 a dohodě o subvencích ve Společenství bylo považováno za nezbytné přijmout dvě oddělená nařízení, která by dostatečně podrobně stanovila prováděcí předpisy k oběma těmto nástrojům ochrany obchodu.

(5)

S cílem zajistit řádné a průhledné uplatňování pravidel stanovených v obou uvedených dohodách, by měla být jejich ustanovení co nejvíce přejata do právních předpisů Společenství.

(6)

Dále je nutné dostatečně podrobně objasnit, podle jakých hledisek se určí existence subvence, podle jakých zásad se použije vyrovnávací clo (zejména jedná-li se o specifickou subvenci) a podle jakých kritérií se vypočte výše napadnutelné subvence.

(7)

Je zřejmé, že pro zjištění existence subvence musí být prokázáno, že byl z veřejných zdrojů na území některé země poskytnut finanční příspěvek nebo že existuje jakýkoli způsob příjmové nebo cenové podpory ve smyslu článku XVI GATT 1994 a že tím byla poskytnuta příjemci výhoda.

(8)

Pro výpočet výhody vzniklé příjemci, v případech, kdy v dané zemi obvyklé podmínky převládající na trhu neexistují, by měly být srovnatelné ukazatele stanoveny úpravou podmínek převládajících v dané zemi na základě činitelů, které v uvedené zemi skutečně existují. Není-li to možné, mimo jiné proto, že odpovídající ceny nebo náklady neexistují nebo jsou nespolehlivé, pak je třeba stanovit vhodný srovnávací základ podle podmínek na jiných trzích.

(9)

Měly by být stanoveny jasné a podrobné hlavní směry pro činitele, které mohou přispět ke zjištění, zda dovoz subvencovaných výrobků způsobil vážnou újmu nebo hrozbu újmy. Při prokazování, že objem a cena dotyčných dovozů jsou příčinou újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství, je třeba přihlédnout k účinkům ostatních činitelů, zejména k převažujícímu stavu trhu ve Společenství.

(10)

Měl by být vymezen pojem „výrobní odvětví Společenství“, stanoveno, že osoby, které jsou ve spojení s vývozci, mohou být z průmyslového odvětví vyloučeny a vymezen pojem „ve spojení“. Je rovněž nutno stanovit, že řízení ve věci uložení vyrovnávacího cla může být zahájeno jménem výrobců v některém regionu Společenství, a stanovit hlavní směry pro definici takového regionu.

(11)

Je nutno stanovit, kdo může podat podnět k šetření o uložení vyrovnávacího cla, do jaké míry by mělo tento podnět podporovat výrobní odvětví Společenství a jaké informace o napadnutelných subvencích, újmě a příčinných souvislostech by měl obsahovat. Rovněž by měly být stanoveny postupy pro odložení podnětu nebo pro zahájení řízení.

(12)

Je nutno stanovit, jakým způsobem mají být účastníci řízení informováni o tom, které údaje potřebují příslušné orgány, a jak jim má být poskytnut dostatek příležitostí, aby mohly předložit všechny důkazy v dané věci a hájit své zájmy. Je kromě toho nezbytné jednoznačně stanovit pravidla a postupy, které se musí při šetření dodržovat, a zejména pravidla, podle nichž se účastníci řízení musí v průběhu určité lhůty sami přihlásit, předložit své stanovisko a poskytnout informace, pokud se má k jejich stanovisku a informacím přihlédnout. Je rovněž třeba stanovit, za jakých podmínek má mít účastník řízení přístup k informacím dodaným jinými účastníky řízení a možnost se k nim vyjádřit. Při shromažďování informací mají členské státy spolupracovat s Komisí.

(13)

Je nutno stanovit podmínky, za kterých lze uložit prozatímní vyrovnávací clo, a zejména je nutno stanovit, že je lze uložit nejdříve 60 dnů a nejpozději devět měsíců po zahájení řízení. Komise by měla toto clo uložit ve všech případech pouze na dobu čtyř měsíců.

(14)

Je třeba stanovit postup pro přijetí závazků, jejichž pomocí jsou odstraněny nebo vyrovnány napadnutelné subvence a újma, aniž je uloženo prozatímní nebo konečné vyrovnávací clo. Je dále vhodné stanovit, jaké následky bude mít porušení nebo zrušení přijatých závazků a že prozatímní vyrovnávací clo může být uloženo v případě podezření z porušení přijatých závazků nebo pokud je nutné provést další šetření pro doplnění skutkového stavu. Při přijímání závazků by se mělo dbát na to, aby navržené závazky a jejich vykonávání nevedly k jednání, které narušuje hospodářskou soutěž.

(15)

Je vhodné umožnit pro odvolání závazku a nové zavedení cla pouze jediný právní akt. Je také nutné zajistit, aby celý postup odvolání byl ukončen ve lhůtě obvykle šesti měsíců a v žádném případě ne ve lhůtě delší než devět měsíců, aby se tak zajistilo řádné uplatňování platného opatření.

(16)

Je nezbytné stanovit, že šetření mají být zastavena zpravidla do dvanácti měsíců a nejpozději do třinácti měsíců od zahájení bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla přijata konečná opatření.

(17)

Je nutno šetření nebo řízení zastavit, pokud se zjistí, že částka subvence je nepatrná nebo pokud – zejména při dovozu výrobků pocházejících z rozvojových zemí – jsou objem dovozu subvencovaných výrobků nebo újma zanedbatelné, a že by tato kritéria měla být definována. V případech, v nichž je nutno přijmout opatření, je třeba určit podmínky pro ukončení šetření a stanovit, že clo by mělo být nižší než částka napadnutelné subvence, pokud tato nižší částka dostačuje k odstranění újmy, a že je nutno určit metodu pro výpočet výše vyrovnávacího cla v případech výběru vzorku prošetřovaných subjektů.

(18)

Je nutno umožnit vybrání prozatímních vyrovnávacích cel se zpětnou působností, je-li to považováno za vhodné, a vymezit, za jakých okolností mohou být uložena, aby se zabránilo obcházení konečných opatření, která je nutno přijmout. Je rovněž třeba stanovit, že vyrovnávací clo může být uloženo se zpětnou působností v případě porušení nebo zrušení závazků.

(19)

Je nutno stanovit, že opatření pozbývají platnosti po pěti letech, pokud šetření neprokáže, že by měla být zachována. Je rovněž třeba umožnit, aby v případech, kdy jsou předloženy dostatečné důkazy o změně okolností, byly provedeny prozatímní přezkumy nebo šetření, aby se zjistilo, zda je oprávněné vrácení vyrovnávacího cla.

(20)

I když dohoda o subvencích neobsahuje žádná ustanovení o obcházení vyrovnávacího cla, je takové obcházení možné obdobnými, byť ne totožnými, způsoby, jako je tomu u antidumpingových opatření. Proto by mělo toto nařízení upravovat opatření proti obcházení předpisů.

(21)

Je třeba ujasnit, které strany mají právo požádat o zahájení šetření zaměřených na obcházení předpisů.

(22)

Je rovněž třeba ujasnit, jaké praktiky znamenají obcházení platných předpisů. Obcházení předpisů se může odehrávat buď uvnitř, nebo vně Společenství. Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit, že osvobození od zvýšených cel, které mohlo být poskytnuto vývozcům, může být poskytnuto i vývozcům, když se zavádějí nová a vyšší cla s cílem řešit obcházení předpisů, ke kterému dochází mimo Společenství.

(23)

Je účelné umožnit pozastavení vyrovnávacích opatření v případě dočasných změn podmínek trhu, kdy je zachování těchto opatření dočasně nepřiměřené.

(24)

Je nutno stanovit, že dovoz výrobků, kterých se týká šetření, může být celně evidován, aby bylo možno následně uplatnit opatření proti tomuto dovozu.

(25)

Pro zajištění řádného uplatňování opatření musí členské státy sledovat dovoz výrobků, které jsou předmětem šetření nebo předmětem opatření, a výši vyrovnávacího cla, které bylo vybráno podle tohoto nařízení, a předložit o tom zprávu Komisi. Je také třeba stanovit možnost, na základě které by mohla Komise požádat členský stát o poskytnutí informací (při respektování pravidel v souvislosti s ochranou důvěrných informací), které budou použity pro sledování cenových závazků a přezkum účinnosti platných opatření.

(26)

Je dále nutno stanovit, že v určitých fázích šetření je třeba pravidelně konzultovat poradní výbor. Tento výbor bude složen ze zástupců členských států a předsedat mu bude zástupce Komise.

(27)

Je účelné upravit inspekce na místě pro prověření dodaných údajů o napadnutelných subvencích a újmách, přičemž však tyto inspekce musí záviset na řádném vyplnění obdrženého dotazníku.

(28)

V případech, kdy je počet stran nebo obchodních operací příliš velký, je nezbytné postupovat výběrem vzorku prošetřovaných subjektů, aby bylo možné ukončit šetření ve stanovených lhůtách.

(29)

Je třeba stanovit, že nespolupracují-li strany při šetření uspokojivým způsobem, mohou být využity jiné informace pro objasnění skutkového stavu a že tyto informace mohou být pro strany méně příznivé, než kdyby při šetření spolupracovaly.

(30)

Musí být přijata ustanovení o zacházení s důvěrnými informacemi, aby se zabránilo vyzrazení obchodních a státních tajemství.

(31)

Je nezbytné, aby strany, které na to mají právo, byly řádně informovány o podstatných skutečnostech a úvahách a aby toto poskytování informací probíhalo s ohledem na rozhodovací postup ve Společenství ve lhůtě, která umožní stranám hájit jejich zájmy.

(32)

Je vhodné upravit správní řízení, v jehož rámci lze předkládat argumenty k otázce, zda opatření jsou v zájmu Společenství, zejména v zájmu spotřebitelů, a stanovit lhůty pro předložení těchto informací a právo dotčených stran na informace.

(33)

Při použití pravidel obsažených v dohodě o subvencích je pro zachování rovnováhy mezi právy a povinnostmi, o niž se snaží tato dohoda, nezbytně nutné, aby Společenství přihlédlo k výkladu těchto pravidel svými nejdůležitějšími obchodními partnery, jak se odráží v jejich právních předpisech nebo v zavedené praxi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zásady

1.   Aby se vyrovnala subvence, která byla přímo nebo nepřímo poskytnuta na zhotovení, výrobu, vývoz nebo přepravu jakéhokoli výrobku, jehož propuštění do volného oběhu ve Společenství působí újmu, může být uloženo vyrovnávací clo.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, použije se v případě, že se výrobek do Společenství nedováží bezprostředně ze země původu, ale ze země jednající jako prostředník, neomezeně toto nařízení a daný obchod nebo obchody se případně považují za obchod nebo obchody mezi zemí původu a Společenstvím.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

a)

se má za to, že výrobek byl subvencován, pokud na něj byla poskytnuta napadnutelná subvence ve smyslu článků 3 a 4. Takovou subvenci může poskytnout vláda země původu dováženého výrobku nebo vláda země jednající jako prostředník, z níž se výrobek vyváží do Společenství a která se pro účely tohoto nařízení označuje jako „země vývozu“;

b)

se „vládou“ rozumí každý veřejnoprávní subjekt na území země původu nebo vývozu;

c)

se „obdobným výrobkem“ rozumí výrobek, které je s daným výrobkem totožný, tj. shoduje se s ním ve všech znacích, nebo, pokud takový výrobek neexistuje, jiný výrobek, který se sice neshoduje s daným výrobkem ve všech znacích, ale má znaky danému výrobku velmi podobné;

d)

se „újmou“ rozumí, není-li stanoveno jinak, podstatná újma výrobnímu odvětví Společenství, její hrozba nebo závažné zpoždění při zavádění některého výrobního odvětví Společenství a vykládá se podle článku 8.

Článek 3

Definice subvence

Má se za to, že subvence byla poskytnuta, pokud:

1)

a)

některá vláda v zemi původu nebo vývozu poskytla finanční příspěvek, tj. pokud:

i)

jednání vlády zahrnuje přímý převod peněžních prostředků (např. dary, půjčky a účasti na základním kapitálu) nebo možné přímé převody peněžních prostředků nebo závazků (např. záruky půjček),

ii)

vláda své jinak splatné příjmy promine nebo je nevybere (např. daňové pobídky ve formě daňových zápočtů). V tomto ohledu se osvobození vyvážených výrobků od cla nebo daní, kterým podléhají obdobné výrobky určené pro domácí spotřebu, nebo vrácení tohoto cla a daní až do částky, která nepřesáhne skutečně uloženou výši, nepovažuje za subvenci, bylo-li osvobození poskytnuto v souladu s přílohami I, II a III,

iii)

vláda dodává zboží nebo poskytuje služby, které nejsou součástí obecné infrastruktury, nebo nakupuje zboží,

iv)

vláda:

provádí platby do mechanismu financování nebo

pověří soukromý subjekt výkonem jedné nebo více funkcí uvedených v bodech i), ii) a iii), které by jinak byly svěřeny vládě, nebo jejich výkon takovému subjektu nařídí a jejich výkon se v žádném smyslu neliší od jednání obvykle prováděného vládou,

nebo

b)

se vyskytuje jakákoli forma příjmové či cenové podpory ve smyslu článku XVI GATT 1994 a

2)

je tím příjemci poskytnuta výhoda.

Článek 4

Napadnutelné subvence

1.   Subvence jsou napadnutelné pouze tehdy, pokud se jedná o specifické subvence ve smyslu odstavců 2, 3 a 4.

2.   Zda se v případě nějaké subvence jedná o specifickou subvenci pro některý podnik, výrobní odvětví nebo pro skupinu podniků nebo výrobních odvětví (dále jen „určité podniky“) v působnosti orgánu, který ji poskytuje, se určuje podle těchto zásad:

a)

pokud orgán, který subvenci poskytuje, nebo právní předpisy, kterými se tento orgán řídí, výslovně omezují přístup k subvenci na určité podniky, jedná se o specifickou subvenci;

b)

pokud orgán, který subvenci poskytuje, nebo právní předpisy, kterými se tento orgán řídí, stanoví objektivní kritéria nebo podmínky pro vznik nároku na poskytnutí subvence a pro její výši, nejedná se o specifickou subvenci, pokud nárok na subvenci vzniká automaticky a pokud se kritéria a podmínky přesně dodržují;

c)

pokud přesto, že se podle zásad uvedených v písmenech a) a b) zdá subvence nespecifickou, existují důvody k domněnce, že by se ve skutečnosti mohlo jednat o specifickou subvenci, lze vzít v úvahu jiné činitele. Tito činitelé zahrnují využití subvenčního programu omezeným množstvím určitých podniků, převážné využití určitými podniky, poskytnutí nepřiměřeně vysokých subvencí určitým podnikům a způsob, jakým vykonal orgán poskytující subvenci při rozhodování o poskytnutí subvence správní uvážení. V tomto ohledu se přihlédne především k informacím o četnosti odmítnutí nebo schválení žádostí o subvence a k důvodům těchto rozhodnutí.

Pro účely písmene b) se „objektivními kritérii nebo podmínkami“ rozumějí kritéria nebo podmínky hospodářské povahy, kterých se používá plošně, která jsou neutrální a která nezvýhodňují určité podniky, jako například počet zaměstnanců nebo velikost podniku.

Kritéria nebo podmínky je nutno zřetelně stanovit prostřednictvím právních předpisů nebo jiných úředních dokumentů, aby bylo možné jejich následné ověření.

Při uplatňování prvního pododstavce písm. c) je nutno vzít v úvahu rozsah diverzifikace hospodářské činnosti v působnosti orgánu poskytujícího subvence a délku využívání subvenčního programu.

3.   Subvence omezená na určité podniky ve vymezené územní oblasti v působnosti poskytujícího orgánu je specifickou subvencí. Stanovení nebo změna obecně platných daňových sazeb orgány veřejné moci na všech úrovních, které jsou k tomu oprávněny, se pro účely tohoto nařízení za specifickou subvenci nepovažuje.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, považují se za specifické subvence

a)

subvence, jejichž poskytnutí právně nebo fakticky, výhradně nebo kromě dalších podmínek závisí na vývozní výkonnosti, včetně subvencí uvedených příkladem v příloze I;

b)

subvence, jejichž poskytnutí výhradně nebo kromě dalších podmínek závisí na přednostním použití domácího výrobku před dováženým.

Pro účely písmene a) se subvence považují za fakticky závislé na vývozní výkonnosti, pokud se prokáže, že poskytnutí subvence, aniž by bylo právně závislé na vývozní výkonnosti, je ve skutečnosti vázáno na současný nebo očekávaný vývoz nebo výnosy z vývozu. Skutečnost, že subvence byla poskytnuta vyvážejícímu podniku, sama o sobě nepostačuje k určení, že se jedná o vývozní subvenci ve smyslu tohoto ustanovení.

5.   Určení, že se jedná o specifickou subvenci, podle tohoto článku, musí být průkazně doloženo.

Článek 5

Výpočet výše napadnutelných subvencí

Výše napadnutelných subvencí se vypočte na základě výhody, kterou získal příjemce subvence a která bude zjištěna za posuzované období. Tímto obdobím je zpravidla poslední obchodní rok příjemce subvence, může jím však být také jiné časové období v délce nejméně šesti měsíců, které předchází dni zahájení šetření a pro něž jsou k dispozici spolehlivé finanční a ostatní údaje.

Článek 6

Výpočet výhody vzniklé příjemci subvence

Pro výpočet výhody vzniklé příjemci subvence platí tato pravidla:

a)

poskytnutí účasti na základním kapitálu vládou se považuje za výhodu pouze v případě, že daná investice může být považována za poskytnutou v rozporu s obvyklou investiční praxí (včetně poskytování rizikového kapitálu) soukromých investorů na území země původu a/nebo vývozu;

b)

vládní půjčka se považuje za výhodu pouze v případě, že existuje rozdíl mezi částkou, kterou platí příjemce půjčky za její poskytnutí, a částkou, kterou by zaplatil za srovnatelnou obchodní půjčku, kterou by mohl skutečně získat na trhu. V tomto případě se za výhodu považuje rozdíl mezi těmito dvěma částkami;

c)

vládní záruka půjčky se považuje za výhodu pouze v případě, že existuje rozdíl mezi částkou, kterou podnik získávající záruku platí za půjčku s vládní zárukou, a částkou, kterou by podnik zaplatil za srovnatelnou obchodní půjčku bez vládní záruky. V tomto případě se za výhodu považuje rozdíl mezi těmito dvěma částkami, upravený s ohledem na rozdíly ve výši poplatků;

d)

dodání zboží nebo poskytnutí služeb nebo nákup zboží vládou se považuje za výhodu pouze v případě, že výrobky byly dodány nebo služby poskytnuty za cenu nižší než přiměřenou a že výrobky byly nakoupeny za cenu vyšší než přiměřenou. Přiměřenost odměny se určuje s ohledem na podmínky převládající na trhu s danými výrobky a službami v zemi dodání výrobků, poskytnutí služeb nebo nákupu výrobků (včetně ceny, jakosti, dostupnosti, prodejnosti, dopravy a ostatních nákupních nebo prodejních podmínek).

Neexistují-li pro dané výrobky nebo služby v zemi dodání výrobků, poskytnutí služeb nebo nákupu výrobků žádné obvyklé podmínky převládající na trhu, kterých by bylo možno použít jako přiměřeného základu pro srovnání, platí toto:

i)

podmínky převládající v dané zemi se na základě skutečných nákladů, cen a dalších činitelů, které jsou v dané zemi dostupné, upraví o přiměřenou hodnotu odrážející běžné tržní podmínky, nebo

ii)

se případně použijí podmínky převládající na trhu jiné země nebo na světovém trhu, které jsou pro příjemce dostupné.

Článek 7

Obecná ustanovení o výpočtu

1.   Výše napadnutelných subvencí se určuje na jednotku subvencovaného výrobku vyváženého do Společenství.

Při určování mohou být z celkové výše subvence odečteny tyto prvky:

a)

poplatky za podání žádosti nebo jiné náklady, které byly nezbytně vynaloženy, aby vznikl nárok na poskytnutí subvence nebo aby byla získána;

b)

vývozní daně, cla nebo jiné poplatky, které byly uloženy na výrobky vyvážené do Společenství zvláště k tomu účelu, aby se vyrovnala subvence.

Žádá-li účastník řízení o odpočet, musí prokázat, že je jeho žádost oprávněná.

2.   Pokud se subvence neposkytuje podle množství zhotovených, vyrobených, vyvezených nebo přepravených výrobků, určí se výše napadnutelné subvence tak, že celková výše subvence se přiměřeně přepočte na množství výrobků, které byly v posuzovaném období vyrobeny, prodány nebo vyvezeny.

3.   Pokud lze subvenci spojovat se získáním nebo budoucím získáním stálých aktiv, vypočítá se výše napadnutelné subvence tak, že se subvence rozloží na dobu odpovídající běžné době amortizace těchto aktiv v daném výrobním odvětví.

Takto vypočtená částka, která připadá na posuzované období, včetně částky, která připadá na aktiva získaná před tímto obdobím, se přepočte podle odstavce 2.

Pokud se aktiva neodepisují, hodnotí se subvence jako bezúročná půjčka a použije se postup podle čl. 6 písm. b).

4.   Nemůže-li být subvence spojována se získáním stálých aktiv, připadne výše výhody získané během posuzovaného období zpravidla na toto období a přepočte se podle odstavce 2, pokud nenastanou zvláštní okolnosti, podle kterých má výše výhody připadnout na jiné období.

Článek 8

Zjišťování a posuzování újmy

1.   Zjištění újmy je založeno na skutečných důkazech a zahrnuje objektivní přezkum:

a)

objemu dovozu subvencovaných výrobků a účinku dovozu subvencovaných výrobků na ceny obdobných výrobků na trhu Společenství a

b)

následného vlivu dovozu těchto dovozů na výrobní odvětví Společenství.

2.   V souvislosti s objemem dovozu subvencovaných výrobků se přezkoumá, zda došlo k významnému zvýšení jejich dovozu v absolutních hodnotách nebo v poměru k výrobě nebo spotřebě ve Společenství. Pokud jde o účinek dovozu subvencovaných výrobků na ceny, přezkoumá se, zda ve srovnání s cenou obdobného výrobku výrobního odvětví Společenství existuje značné cenové podbízení ze strany dovezených subvencovaných výrobků nebo zda tyto dovozy jinak významnou měrou způsobily pokles cen nebo zabránily významnou měrou jejich růstu, ke kterému by jinak došlo. Žádné z uvedených kritérií nemusí být rozhodující.

3.   Pokud jsou výrobky dovezené z více než jedné země současně předmětem šetření o uložení vyrovnávacího cla, posuzují se účinky tohoto dovozu souhrnně pouze tehdy, je-li zjištěno, že:

a)

výše napadnutelných subvencí stanovená v poměru k dovozu výrobků z každé jednotlivé země není nepatrná ve smyslu čl. 14 odst. 5 a objem dovezených výrobků z každé jednotlivé země není zanedbatelný a

b)

souhrnné posouzení účinků dovozu je vhodné s ohledem na podmínky hospodářské soutěže mezi dováženými výrobky a na podmínky hospodářské soutěže mezi dováženými výrobky a obdobným výrobkem Společenství.

4.   Přezkum účinků dovozu subvencovaných výrobků na dotčené výrobní odvětví Společenství zahrnuje posouzení všech relevantních hospodářských činitelů a ukazatelů, které ovlivňují stav daného výrobního odvětví, včetně: skutečnosti, že výrobní odvětví dosud nepřekonalo účinky dřívějšího subvencování nebo dumpingu; výše napadnutelných subvencí; skutečného a možného poklesu prodejů, zisku, výroby, podílu na trhu, produktivity, návratnosti investic a vytížení kapacit; činitelů, které ovlivňují vývoj cen ve Společenství; skutečných a možných nepříznivých účinků na pohyb peněžních prostředků, stav zásob, zaměstnanost, mzdy, hospodářský růst, schopnost opatřit si kapitál nebo investice a v případě zemědělství také, zda došlo ke zvýšení nákladů vládních podpůrných programů. Tento výčet není vyčerpávající a žádné z těchto kritérií není nezbytně rozhodující.

5.   Ze všech relevantních důkazů předložených podle odstavce 1 musí vyplývat, že dovoz subvencovaných výrobků působí újmu. K tomu zejména patří důkaz o tom, že objem a/nebo cena zjištěné podle odstavce 2 mají na výrobní odvětví Společenství nepříznivé účinky ve smyslu odstavce 4 a že tyto účinky dosahují takových rozměrů, že mohou být označeny jako závažné.

6.   Jiné známé činitele než dovoz subvencovaných výrobků, které ve stejnou dobu působí újmu výrobnímu odvětví Společenství, se rovněž zkoumají, aby bylo zajištěno, že újma způsobená těmito jinými činiteli nebude přičítána podle odstavce 5 dovozu subvencovaných výrobků. V této souvislosti je možno vzít v úvahu následující činitele: objem a ceny dovozů nesubvencovaných výrobků, snížení poptávky nebo změny struktury spotřeby, restriktivní obchodní praktiky výrobců ve třetích zemích a ve Společenství a hospodářskou soutěž mezi nimi, rozvoj technologie, vývozní výkonnost a produktivitu výrobního odvětví Společenství.

7.   Účinky dovozu subvencovaných výrobků se hodnotí podle výroby obdobného výrobku výrobního odvětví Společenství, pokud dostupné informace umožňují vymezit tuto výrobu na základě kritérií, jako jsou výrobní postupy, prodeje a zisk výrobců. Pokud není možné výrobu vymezit, hodnotí se účinky dovozu subvencovaných výrobků podle výroby nejbližší skupiny nebo souboru výrobků, který zahrnuje obdobný výrobek a pro něž jsou dostupné potřebné informace.

8.   Zjištění, zda hrozí podstatná újma, musí vycházet ze skutečností, a nikoli pouze z tvrzení, domněnek nebo vzdálené možnosti. Změna okolností, jež by přivodila stav, v němž by subvence působila újmu, musí být zřetelně předvídatelná a bezprostřední.

Při zjišťování, zda hrozí podstatná újma, je nutno mimo jiné přezkoumat tyto činitele:

a)

druh dané subvence nebo subvencí a jejich pravděpodobné účinky na obchod;

b)

významné zvýšení objemu dovozu subvencovaných výrobků na trh Společenství naznačující pravděpodobné podstatné zvýšení dovozu;

c)

dostatečná volně dostupná kapacita vývozce nebo bezprostředně očekávané podstatné zvýšení jeho kapacity, naznačující pravděpodobné podstatné zvýšení dovozu subvencovaných výrobků do Společenství, přičemž je nutno vzít v úvahu, do jaké míry mohou ostatní vývozní trhy vstřebat dodatečný vývoz;

d)

otázku, zda je dovoz uskutečňován za ceny, které by mohly významnou měrou způsobit pokles cen nebo zabránit růstu cen, ke kterému by jinak došlo, a které by pravděpodobně zvýšily poptávku po dalším dovozu;

e)

zásoby výrobků, které jsou předmětem šetření.

Žádný z těchto činitelů není sám o sobě nezbytně rozhodující, ale souhrn posuzovaných činitelů musí vést k závěru, že bezprostředně hrozí další subvencované vývozy a že nebudou-li přijata ochranná opatření, vznikne podstatná újma.

Článek 9

Vymezení výrobního odvětví Společenství

1.   Pro účely tohoto nařízení se „výrobním odvětvím Společenství“ rozumí výrobci obdobných výrobků ve Společenství jako celek nebo ti z nich, jejichž společný výstup představuje podstatnou část celkové výroby těchto výrobků ve Společenství podle čl. 10 odst. 6, s těmito výjimkami:

a)

pokud jsou někteří výrobci ve spojení s vývozci nebo dovozci nebo sami dovážejí výrobky označené za subvencované, lze pojem „výrobní odvětví Společenství“ vykládat tak, že se vztahuje pouze na zbývající výrobce;

b)

za mimořádných okolností může být území Společenství pro spornou výrobu rozděleno na dva nebo více konkurenčních trhů a výrobci na každém jednotlivém trhu mohou být chápáni jako samostatné výrobní odvětví, pokud

i)

výrobci na tomto trhu prodávají veškerou nebo téměř veškerou svou výrobu sporných výrobků na tomto trhu a

ii)

poptávka na tomto trhu není v podstatné míře uspokojována výrobci sporných výrobků, kteří se nacházejí jinde ve Společenství.

Za těchto okolností může být újma zjištěna i tehdy, pokud větší část celého výrobního odvětví Společenství není poškozena, jestliže se dovoz subvencovaných výrobků soustředí na takový izolovaný trh a působí újmu výrobcům celé nebo téměř celé výroby na tomto trhu.

2.   Pro účely odstavce 1 se má za to, že výrobce je ve spojení s vývozcem nebo dovozcem pouze tehdy, jestliže:

a)

jeden z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhého nebo

b)

oba jsou přímo nebo nepřímo kontrolováni třetí osobou nebo

c)

společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu, pokud existuje důvod k domněnce nebo podezření, že daný výrobce na základě tohoto spojení jedná jiným způsobem než nezávislý výrobce.

Pro účely tohoto odstavce se má za to, že jeden výrobce druhého kontroluje, pokud je právně nebo fakticky schopen vykonávat na druhého nátlak nebo mu udělovat pokyny.

3.   Pokud se jako výrobní odvětví Společenství chápou výrobci v určitém regionu, bude vývozcům nebo vládě poskytující napadnutelné subvence dána příležitost nabídnout přijetí závazků podle článku 13 týkajících se tohoto regionu. V takovýchto případech je nutno při zkoumání otázky, zda jsou opatření v zájmu Společenství, zvlášť přihlédnout k zájmům regionu. Pokud není obratem nabídnut přiměřený závazek nebo pokud nastanou situace uvedené v čl. 13 odst. 9 a 10, může být uloženo prozatímní nebo konečné vyrovnávací clo s platností pro celé Společenství. V tomto případě se může clo vztahovat pouze na určité výrobce nebo vývozce, je-li to proveditelné.

4.   Ustanovení čl. 8 odst. 7 se použijí přiměřeně.

Článek 10

Zahájení řízení

1.   Aniž je dotčen odstavec 8, zahajuje se šetření ke zjištění existence, stupně a účinku údajné subvence na základě písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením bez právní subjektivity, které jedná jménem výrobního odvětví Společenství.

Podnět může být podán Komisi nebo členskému státu, který jej Komisi předá. Komise zašle členským státům opis všech podnětů, které obdrží. Má se za to, že podnět byl podán v první pracovní den po doporučeném doručení Komisi nebo po vystavení potvrzení o přijetí.

Pokud nebyl podán podnět a některý členský stát má dostatečné důkazy o existenci subvence a o újmě jí způsobené výrobnímu odvětví Společenství, předá je neprodleně Komisi.

2.   Podnět podle odstavce 1 musí obsahovat dostatečné důkazy o existenci napadnutelné subvence (a pokud je to možné včetně její částky), o způsobené újmě a o příčinné souvislosti mezi dovezenými výrobky označenými za subvencované a údajnou újmou. Podnět musí obsahovat tyto žadateli obvykle dostupné informace:

a)

totožnost žadatele a uvedení objemu a hodnoty výroby obdobného výrobku žadatelem ve Společenství. Je-li písemný podnět podáván jménem výrobního odvětví Společenství, je v něm nutno pro určení výrobního odvětví, jehož jménem je podnět podáván, uvést všechny známé výrobce obdobného výrobku ve Společenství (nebo svazy výrobců obdobného výrobku ve Společenství) a, pokud je to možné, objem a hodnotu výroby obdobného výrobku ve Společenství připadající na tyto výrobce;

b)

úplný popis údajně subvencovaného výrobku, názvy dotyčné země nebo zemí původu a/nebo vývozu, totožnost všech známých vývozců nebo zahraničních výrobců a seznam známých osob dovážejících dotyčný výrobek;

c)

důkazy o existenci, částce, povaze a napadnutelnosti údajných subvencí;

d)

informace o vývoji objemu údajně subvencovaných dovezených výrobků, účinku tohoto dovozu na cenu obdobného výrobku na trhu Společenství a v důsledku toho na výrobní odvětví Společenství, doloženém příslušných činiteli a ukazateli uvedenými v čl. 8 odst. 2 a 4, které ovlivňují stav výrobního odvětví Společenství.

3.   Komise pokud možno přezkoumá správnost a přiměřenost důkazů obsažených v podnětu, aby zjistila, zda existuje dostatek důkazů pro zahájení šetření.

4.   Šetření může být zahájeno s cílem zjistit, zda jsou údajné subvence specifické ve smyslu čl. 4 odst. 2 a 3.

5.   Šetření může být dále zahájeno ohledně opatření uvedených v příloze IV, pokud obsahují prvek subvence ve smyslu článku 3, aby bylo zjištěno, zda jsou sporná opatření v plném souladu s ustanoveními uvedené přílohy.

6.   Šetření podle odstavce 1 bude zahájeno pouze v případě, že bylo po prozkoumání, do jaké míry podnět podporují nebo odmítají výrobci obdobného výrobku ve Společenství, zjištěno, že podnět byl podán výrobním odvětvím Společenství nebo jeho jménem. Podnět je považován za podaný výrobním odvětvím Společenství nebo jeho jménem, jestliže je podporován výrobci ve Společenství, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové výroby obdobného výrobku té části výrobců, kteří podnět výslovně podpořili nebo odmítli. Šetření se však nezahájí, jestliže výrobci Společenství, kteří podnět výslovně podpořili, představují méně než 25 % celkové výroby obdobného výrobku výrobním odvětvím Společenství.

7.   Orgány nezveřejňují informace o podnětu na zahájení šetření, pokud nebylo učiněno rozhodnutí je zahájit. Co nejdříve po obdržení podnětu s podklady požadovanými podle tohoto článku a v každém případě před zahájením šetření však Komise uvědomí dotčenou zemi původu a/nebo vývozu a vyzve ji ke konzultacím, aby se vyjasnily otázky uvedené v odstavci 2 a aby bylo dosaženo řešení na základě dohody.

8.   Pokud se Komise za zvláštních okolností rozhodne zahájit šetření, aniž by obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Společenství nebo jeho jménem, šetření se uskuteční pouze tehdy, pokud má dostatečné důkazy o existenci napadnutelné subvence, újmě a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření.

9.   Důkazy o subvencích i o újmě jsou při rozhodování o zahájení šetření posuzovány současně. Podnět bude odložen, nejsou-li důkazy o napadnutelné subvenci nebo o způsobené újmě dostatečné pro pokračování v řízení. Řízení se nezahajuje proti zemím, dovoz z nichž tvoří méně než 1 % podílu na trhu, pokud tyto země dohromady nepokrývají nejméně 3 % spotřeby Společenství.

10.   Podnět může být před zahájením šetření stažen a hledí se na něj, jako by nebyl podán.

11.   Pokud se po ukončení konzultací potvrdí, že existuje dostatek důkazů pro zahájení řízení, zahájí Komise řízení ve lhůtě 45 dnů od obdržení podnětu a oznámí to v Úředním věstníku Evropské unie. Nepostačují-li důkazy pro zahájení řízení, uvědomí o tom Komise žadatele po ukončení konzultací ve lhůtě 45 dnů od obdržení podnětu.

12.   V oznámení o zahájení řízení vyhlásí Komise zahájení šetření, označí dotčený výrobek a dotčené země, uvede souhrn získaných informací a stanoví, že je nutno jí předložit veškeré podstatné informace.

Dále stanoví lhůty, během kterých se mohou účastníci řízení přihlásit, předložit písemné stanovisko a sdělit informace, pokud se k jejich stanoviskům a informacím má přihlédnout při šetření. Současně stanoví lhůtu, během níž mohou účastníci řízení požádat o slyšení před Komisí podle čl. 11 odst. 5.

13.   Komise uvědomí známé dotčené vývozce, dovozce a zájmové svazy dovozců nebo vývozců, zemi původu a/nebo vývozu a žadatele o zahájení řízení a sdělí s náležitým ohledem na ochranu důvěrných informací známým vývozcům, orgánům země původu a/nebo vývozu a na požádání i jiným účastníkům řízení plné znění písemného podnětu podle odstavce 1. Pokud se šetření týká zvláště vysokého počtu vývozců, může být plné znění písemného podnětu předáno pouze orgánům země původu a/nebo vývozu nebo příslušnému svazu výrobního odvětví.

14.   Šetření o uložení vyrovnávacího cla není překážkou pro celní odbavení výrobků.

Článek 11

Šetření

1.   Po zahájení řízení započne Komise ve spolupráci s členskými státy šetření na úrovni Společenství. Šetření se týká jak subvence, tak újmy a je prováděno současně.

Aby bylo zjištění reprezentativní, zvolí se posuzované období, které v případě subvence zpravidla odpovídá posuzovanému období podle článku 5.

K informacím, které se týkají pozdějšího období, se zpravidla nepřihlíží.

2.   Stranám, které v rámci šetření o uložení vyrovnávacího cla obdrží dotazníky, se k jejich zodpovězení poskytne lhůta nejméně 30 dnů. Lhůta pro vývozce začíná dnem obdržení dotazníku, přičemž se vychází z toho, že dotazník byl obdržen týden poté, co byl odeslán respondentovi nebo předán příslušnému diplomatickému zastoupení země původu a/nebo vývozu. Třicetidenní lhůta může být prodloužena s náležitým ohledem na lhůty pro provedení šetření, pokud strana může toto prodloužení patřičně odůvodnit existencí zvláštních okolností.

3.   Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy podniknou všechna potřebná opatření, aby její žádosti vyhověly.

Předají Komisi požadované informace i výsledky všech provedených inspekcí, kontrol nebo šetření.

Pokud se jedná o informace obecného zájmu nebo pokud o jejich předání požádal členský stát, postoupí Komise tyto informace členským státům, pokud nejsou důvěrné; v takovém případě postoupí výtah, který nemá důvěrnou povahu.

4.   Komise může požádat členské státy, aby uskutečnily všechny nutné kontroly a inspekce, zejména u dovozců, obchodníků a výrobců ve Společenství, a aby provedly šetření ve třetích zemích, pokud s tím dotčené podniky souhlasí a pokud proti tomu úředně uvědoměná vláda dané země nevznese námitky.

Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření, aby vyhověly žádosti Komise.

Úředníci Komise mohou být na žádost Komise nebo některého členského státu nápomocni úředníkům členských států při plnění jejich úkolů.

5.   Účastníkům řízení, kteří se sami přihlásí podle druhého pododstavce čl. 10 odst. 12, bude poskytnuto slyšení, pokud o ně požádají ve lhůtě stanovené v oznámení v Úředním věstníku Evropské unie a pokud přitom prokáží, že jsou účastníkem řízení, který pravděpodobně bude výsledkem řízení dotčen, a že existují zvláštní důvody pro poskytnutí slyšení.

6.   Požádají-li o to dovozci, vývozci a žadatelé, kteří se sami přihlásili podle druhého pododstavce čl. 10 odst. 12, nebo vláda země původu a/nebo země vývozu, bude jim poskytnuta příležitost setkat se se stranami, které zastupují opačné zájmy, aby mohly být vyjádřeny opačné názory a předloženy protiargumenty.

Při poskytování těchto příležitostí je třeba přihlédnout k nutnosti zachovat důvěrnost informací a k praktickým potřebám stran.

Strany nejsou povinny účastnit se setkání a jejich nepřítomnost není na újmu jejich práv.

K ústním informacím poskytnutým podle tohoto odstavce Komise přihlédne pouze tehdy, jsou-li jí později potvrzeny písemně.

7.   Žadatelé, vláda země původu a/nebo vývozu, dovozci a vývozci a jejich zájmové svazy, uživatelé a organizace spotřebitelů, kteří se přihlásí podle druhého pododstavce čl. 10 odst. 12, mohou na základě písemné žádosti nahlédnout do všech informací, které předal Komisi některý účastník šetření, s výjimkou interních dokumentů orgánů Společenství nebo členských států, pokud mají tyto informace význam pro uplatnění jejich věci, nejsou důvěrné ve smyslu článku 29 a jsou používány při šetření.

Strany se mohou k těmto informacím vyjádřit a k jejich stanoviskům se přihlédne, pokud jsou v odpovědi řádně doložena.

8.   S výjimkou okolností uvedených v článku 28 se co nejdůkladněji ověřuje přesnost informací poskytnutých účastníky řízení, o něž se opírají závěry.

9.   Při řízeních zahájených podle čl. 10 odst. 11 se šetření ukončí pokud možno v době jednoho roku. V každém případě musí být tato šetření ukončena do třinácti měsíců od jejich zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 13 přijetím závazků, nebo podle článku 15 přijetím konečných opatření.

10.   Komise poskytuje zemi původu a/nebo vývozu po celou dobu šetření dostatek vhodných příležitostí k účasti na konzultacích, aby byly objasněny zjištěné skutečnosti a aby bylo dosaženo řešení na základě dohody.

Článek 12

Prozatímní opatření

1.   Prozatímní vyrovnávací clo může být uloženo, jestliže

a)

bylo zahájeno řízení podle článku 10;

b)

bylo zveřejněno příslušné oznámení a účastníkům řízení bylo patřičným způsobem umožněno předat informace a předložit stanoviska podle druhého pododstavce čl. 10 odst. 12;

c)

bylo předběžně zjištěno, že na dovážený výrobek byla poskytnuta napadnutelná subvence a že tím je výrobnímu odvětví Společenství působena újma, a

d)

je v zájmu Společenství zasáhnout a zabránit této újmě.

Prozatímní vyrovnávací clo může být uloženo nejdříve 60 dnů a nejpozději devět měsíců po zahájení řízení.

Výše prozatímního vyrovnávacího cla nesmí být vyšší než předběžně zjištěná celková částka poskytnuté napadnutelné subvence a musí být nižší než tato částka, pokud menší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.

2.   Prozatímní vyrovnávací clo se zajišťuje jistotou a propuštění dotčených výrobků do volného oběhu ve Společenství je podmíněno jejím složením.

3.   Komise přijme prozatímní opatření po ukončení konzultací nebo v případě mimořádné naléhavosti poté, co o něm informuje členské státy. V takovém případě se konzultace konají nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy Komise oznámila členským státům přijetí opatření.

4.   Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky podle odst. 1 prvního a druhého pododstavce, rozhodne Komise nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí žádosti o tom, zda má být uloženo prozatímní vyrovnávací clo.

5.   Komise informuje neprodleně Radu a členské státy o každém rozhodnutí přijatém podle odstavců 1 až 4. Rada může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí.

6.   Prozatímní vyrovnávací clo se ukládá nejdéle na dobu čtyř měsíců.

Článek 13

Závazky

1.   Pokud byla předběžně stanovena existence subvence a újmy, Komise může přijmout uspokojivé dobrovolné závazky, kterými se:

a)

vláda země původu a/nebo vývozu zaváže zrušit nebo omezit subvenci nebo přijmout jiná opatření týkající se jejích účinků, nebo

b)

vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území tak dlouho, dokud jsou vývozům poskytovány napadnutelné subvence, takže Komise je po zvláštní konzultaci s poradním výborem přesvědčena, že poškozující účinek subvencí je odstraněn.

V takovém případě a po dobu platnosti takovýchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 12 odst. 3 nebo konečná cla uložená Radou v souladu s čl. 15 odst. 1 na příslušné dovozy dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků a ve všech následných změnách takového rozhodnutí.

Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je nezbytné k vyrovnání částky napadnutelných subvencí, a musí být nižší než výše napadnutelných subvencí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.

2.   Závazky může navrhnout Komise, ale žádná země ani vývozce je nejsou povinni přijmout. Skutečností, že země nebo vývozci nenabídli takové závazky nebo odmítli výzvu, aby tak učinili, nesmí být dotčeno šetření věci.

Může však být zjištěno, že hrozící újma pravděpodobněji nastane, jestliže bude dovoz subvencovaných výrobků pokračovat. Závazky lze od zemí nebo vývozců požadovat a přijímat pouze tehdy, pokud bylo předběžně zjištěno, že subvence existuje a působí újmu.

Kromě výjimečných případů musí být závazky nabídnuty nejpozději na konci období, v němž mohou být předložena stanoviska podle čl. 30 odst. 5.

3.   Nabídnuté závazky nemusí být přijaty, pokud se jejich přijetí považuje za neproveditelné, například jestliže je počet skutečných nebo možných vývozců příliš velký nebo z jiných důvodů, včetně obecně politických. Dotčenému vývozci a/nebo dotčené zemi původu a/nebo vývozu mohou být sděleny důvody, proč je navrhováno nabídku závazku odmítnout, a poskytnuta příležitost, aby k tomu zaujal stanovisko. Důvody odmítnutí budou uvedeny v konečném rozhodnutí.

4.   Strany, které nabízejí závazek, musí předložit jeho znění v provedení, které nemá důvěrnou povahu, aby mohlo být poskytnuto stranám zúčastněným na šetření.

5.   Pokud jsou závazky po ukončení konzultací přijaty a pokud v poradním výboru nejsou vzneseny žádné námitky, šetření je ukončeno. Ve všech ostatních případech předloží Komise Radě neprodleně zprávu o výsledcích konzultací a návrh na zastavení šetření. Šetření se považuje za zastavené, pokud Rada ve lhůtě jednoho měsíce nepřijme kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

6.   Pokud jsou přijaty závazky, dokončí se šetření o subvenci a újmě obvyklým způsobem. Pokud se v tomto případě zjistí, že nedošlo k subvenci nebo újmě, závazek automaticky zanikne, s výjimkou případů, kdy toto zjištění vychází z velké části z existence závazku. V takovém případě je možno požadovat, aby závazek zůstal v platnosti po přiměřenou dobu.

Pokud se zjistí, že došlo k subvenci a újmě, zůstane závazek v platnosti v souladu s přijatými podmínkami a tímto nařízením.

7.   Komise může požadovat od zemí nebo vývozců, jejichž závazky byly přijaty, aby ji pravidelně informovali o plnění závazků a aby jí umožnili ověřovat předmětné údaje. Nesplnění těchto požadavků se považuje za porušení závazku.

8.   Pokud jsou závazky určitých vývozců přijaty v průběhu šetření, má se pro účely článků 18, 19, 20 a 22 za to, že nabývají účinku dnem, kdy bylo ukončeno šetření ohledně dané země původu a/nebo vývozu.

9.   Jestliže některá strana poruší nebo odvolá závazky, nebo v případě, že Komise zruší přijetí závazku, je přijetí daného závazku po konzultacích zrušeno prostřednictvím rozhodnutí Komise nebo nařízení Komise a automaticky se uplatní prozatímní clo, které Komise uložila v souladu s článkem 12, nebo konečné clo, které uložila Rada v souladu s čl. 15 odst. 1, pokud dotčenému vývozci nebo zemi původu a/nebo vývozu byla, s výjimkou případu, kdy je závazek odvolán vývozcem nebo danou zemí, dána příležitost se ke věci vyjádřit.

Kterákoli zúčastněná strana nebo členský stát mohou předložit informace, které průkazně dokazují porušení závazku. Následné posouzení, zda k porušení závazku skutečně došlo nebo nikoli, musí být obvykle dokončeno do šesti měsíců, v žádném případě však ne později než za devět měsíců od podání řádně odůvodněné žádosti.

Komise může při sledování závazků požádat o pomoc příslušné orgány členských států.

10.   Po ukončení konzultací může být uloženo prozatímní vyrovnávací clo podle článku 12 na základě nejspolehlivějších dostupných informací, pokud existuje důvod k domněnce, že některý závazek byl porušen, nebo v případě porušení nebo odvolání závazku a pokud šetření, které vedlo ke vzniku závazku, nebylo ukončeno.

Článek 14

Zastavení řízení bez přijetí opatření

1.   Pokud je podnět stažen, mohu být řízení zastavena s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Společenství.

2.   Pokud se po ukončení konzultací zjistí, že není nutno přijmout žádná ochranná opatření, a pokud v poradním výboru nejsou vzneseny žádné námitky, šetření nebo řízení se zastaví. Ve všech ostatních případech předloží Komise Radě neprodleně zprávu o výsledcích konzultací a návrh na zastavení řízení. Má se za to, že řízení bylo zastaveno, jestliže Rada do jednoho měsíce nepřijme kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

3.   Řízení se ihned zastaví, pokud je zjištěno, že napadnutelná subvence je nepatrná ve smyslu odstavce 5 nebo že objem skutečného nebo možného dovozu subvencovaných výrobků nebo újma jím způsobená jsou zanedbatelné.

4.   U řízení zahájených podle čl. 10 odst. 11 se újma zpravidla pokládá za zanedbatelnou, je-li podíl dovozu na trhu nižší než množství uvedená v čl. 10 odst. 9. Při šetřeních, která se týkají dovozu z rozvojových zemí, se objem dovozu subvencovaných výrobků pokládá za zanedbatelný také tehdy, jestliže činí méně než 4 % celkového dovozu obdobného výrobku do Společenství, pokud dovoz z rozvojových zemí, jejichž jednotlivé podíly na celkovém dovozu činí méně než 4 %, nepřesahuje v souhrnu 9 % celkového dovozu obdobného výrobku do Společenství.

5.   Napadnutelná subvence se považuje za nepatrnou, pokud její hodnota činí méně než 1 % hodnoty výrobku, s výjimkou případu, kdy při šetřeních, která se týkají dovozu z rozvojových zemí, se subvence se považuje za nepatrnou, pokud její hodnota činí méně než 2 % hodnoty výrobku, za podmínky, že se zastavuje pouze šetření v případě, že napadnutelná subvence je nižší než hranice, do níž se subvence pro jednotlivé vývozce považuje za nepatrnou, přičemž jednotliví vývozci zůstávají předmětem řízení a mohou se znovu stát předmětem šetření v rámci pozdějšího přezkumu podle článků 18 a 19 pro danou zemi.

Článek 15

Uložení konečného cla

1.   Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že existují napadnutelné subvence a jimi způsobená újma a v zájmu Společenství podle článku 31 je nutné zasáhnout, uloží Rada na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem konečné vyrovnávací clo.

Pokud Rada nerozhodne prostou většinou o odmítnutí návrhu ve lhůtě jednoho měsíce po jeho podání Komisí, je návrh Radou přijat.

Pokud bylo uloženo prozatímní clo, musí být předložen návrh konečného opatření nejpozději jeden měsíc před tím, než takové clo pozbude platnosti.

Žádná opatření se nepřijmou, pokud subvence skončí nebo se prokáže, že subvence již nepředstavují žádnou výhodu pro dotyčné vývozce.

Výše vyrovnávacího cla nesmí být vyšší než výše napadnutelných subvencí, které byly zjištěny, a musí být nižší než celková výše napadnutelných subvencí, pokud takové menší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.

2.   Vyrovnávací clo se uloží vždy v přiměřené výši bez diskriminace na veškerý dovoz výrobků nezávisle na jejich původu, pokud bylo zjištěno, že na ně byla poskytnuta napadnutelná subvence a že působí újmu, s výjimkou dovozů krytých závazky podle tohoto nařízení. V nařízení o uložení vyrovnávacího cla se clo stanoví pro každého dodavatele nebo, není-li to proveditelné, pro danou zemi původu a/nebo vývozu.

3.   Pokud Komise omezí své šetření podle článku 27, nesmí být uložené vyrovnávací clo na dovoz vývozců nebo výrobců, kteří se přihlásili podle článku 27, ale kteří nebyli zahrnuti do šetření, vyšší než vážená průměrná výše napadnutelné subvence, která byla zjištěna u stran tvořících vzorek.

Pro účely tohoto odstavce nepřihlíží Komise k napadnutelným subvencím, které jsou nulové nebo zanedbatelné nebo jejichž výše byla zjištěna postupem podle článku 28.

Na dovoz vývozců nebo výrobců, u nichž byla postupem podle článku 27 vypočtena individuální výše subvence, se použije individuální vyrovnávací clo.

Článek 16

Zpětná působnost

1.   Prozatímní opatření a konečné vyrovnávací clo se uplatní pouze na výrobky, které jsou propuštěny do volného oběhu po dni, k němuž vstoupí opatření přijaté podle čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 v platnost, s výhradou výjimek uvedených v tomto nařízení.

2.   Pokud je uloženo prozatímní vyrovnávací clo a pokud je s konečnou platností zjištěno, že existuje napadnutelná subvence a újma, rozhodne Rada nezávisle na otázce, zda je třeba uložit konečné vyrovnávací clo, do jaké míry má být prozatímní vyrovnávací clo skutečně vybráno.

„Újmou“ se pro tento účel nerozumí závažné zpoždění při zavádění některého výrobního odvětví Společenství ani hrozba podstatné újmy, pokud není zjištěno, že by z hrozby újmy bez uplatnění prozatímního vyrovnávacího cla skutečně vznikla podstatná újma. Ve všech ostatních případech takovéto hrozby nebo zpoždění se prozatímní částky uvolní a konečné vyrovnávací clo může být uloženo pouze ode dne konečného zjištění hrozby újmy nebo závažného zpoždění.

3.   Pokud je konečné vyrovnávací clo vyšší než prozatímní clo, rozdíl mezi oběma cly se nevyměří a nevybere. Pokud je konečné vyrovnávací clo nižší než prozatímní clo, výše cla se nově vypočte. Pokud je konečné zjištění negativní, nebude prozatímní clo potvrzeno.

4.   Konečné vyrovnávací clo může být uloženo na výrobky, které byly propuštěny do volného oběhu nejvýše 90 dnů přede dnem nabytí účinnosti prozatímních opatření, avšak nikoli před zahájením šetření.

První pododstavec se použije, pokud:

a)

byl dovoz celně evidován podle čl. 24 odst. 5;

b)

Komise poskytla dotčeným dovozcům příležitost vyjádřit své stanovisko;

c)

existují kritické okolnosti, za kterých byla masivním dovozem výrobků, na které byly poskytnuty napadnutelné subvence ve smyslu tohoto nařízení, uskutečněným v poměrně krátkém čase, způsobena újma, kterou lze těžko napravit, a

d)

je nutné uložit na dovoz těchto výrobků vyrovnávací clo se zpětnou působností, aby se zamezilo opakování těžko napravitelné újmy.

5.   Byly-li přijaté závazky porušeny nebo odvolány, může být uloženo konečné vyrovnávací clo na výrobky, které byly propuštěny do volného oběhu nejvýše 90 dnů přede dnem nabytí účinnosti prozatímních opatření, pokud byl dovoz celně evidován podle čl. 24 odst. 5 a pokud se uložení cla se zpětnou působností nevztahuje na výrobky dovezené před porušením nebo odvoláním závazku.

Článek 17

Platnost

Vyrovnávací clo zůstává v platnosti pouze po takovou dobu a v takové míře, která je nezbytná k vyrovnání účinku napadnutelných subvencí, jež působí újmu.

Článek 18

Přezkum opatření před pozbytím platnosti

1.   Konečné vyrovnávací opatření pozbývá platnosti pět let poté, co bylo uloženo, nebo pět let od ukončení posledního přezkumu, který se týkal subvence i újmy, pokud při přezkumu nebylo zjištěno, že subvence a újma zřejmě přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbude platnosti. Přezkum opatření před pozbytím platnosti zahájí Komise z vlastního podnětu nebo na žádost podanou výrobci Společenství nebo jejich jménem a opatření zůstávají v platnosti až do dosažení výsledku přezkumu.

2.   Přezkum opatření před pozbytím platnosti se zahájí, jestliže žádost obsahuje dostatečné množství důkazů o tom, že subvence a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbude platnosti. Tuto pravděpodobnost lze opřít například o důkazy o pokračování subvence a újmy nebo o důkazy o tom, že odstranění újmy je zcela nebo zčásti výsledkem platných opatření, nebo o důkazy o tom, že okolnosti na straně vývozců nebo tržní podmínky naznačují pravděpodobnost budoucího poskytnutí subvence působící újmu.

3.   Při přezkumu podle tohoto článku bude výrobcům, dovozcům, zemím původu a/nebo vývozu a výrobcům ve Společenství poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum a v závěrech se patřičně přihlédne ke všem podstatným a náležitě doloženým důkazům, které byly předloženy v souvislosti se zjišťováním, zda ukončení platnosti opatření pravděpodobně povede či nepovede k přetrvání nebo obnovení subvence a újmy.

4.   Oznámení o nadcházejícím ukončení platnosti opatření bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie ve vhodné době v posledním roce platnosti opatření ve smyslu tohoto článku. Po zveřejnění oznámení jsou výrobci ve Společenství oprávněni podat nejpozději tři měsíce před ukončením pětiletého období žádost o přezkum podle odstavce 2. Zveřejněno musí být rovněž oznámení o skutečném pozbytí platnosti opatření, která byla přijata podle tohoto článku.

Článek 19

Prozatímní přezkum

1.   Nutnost zachování opatření může Komise rovněž v podložených případech přezkoumat z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu nebo, pokud od uložení konečného opatření uplynula přiměřená doba nejméně jednoho roku, na žádost některého vývozce nebo dovozce nebo výrobců ve Společenství nebo země původu a/nebo vývozu, která obsahuje dostatečné důkazy o tom, že je nutné prozatímní přezkum zahájit.

2.   Prozatímní přezkum se zahájí, jestliže žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že zachování opatření na vyrovnání napadnutelných subvencí už není nutné a/nebo že újma v případě zrušení nebo změny opatření pravděpodobně nebude přetrvávat ani se neobnoví nebo že stávající opatření již nedostačují k vyrovnání účinku napadnutelných subvencí, který působí újmu.

3.   Pokud je uložené vyrovnávací clo nižší než výše zjištěných napadnutelných subvencí, může se zahájit prozatímní přezkum, pokud výrobní odvětví Společenství nebo jiná zúčastněná strana předloží (obvykle do dvou let vstupu opatření v platnost) dostatečné informace o tom, že po skončení období původního šetření a před nebo po zavedení opatření se vývozní ceny snížily nebo že opatření nevedla k žádnému nebo jen k nedostatečnému zvýšení cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen ve Společenství. Pokud šetření stanoví, že obvinění byla pravdivá, je možné zvýšit vyrovnávací cla, aby se dosáhlo zvýšení cen nutného pro odstranění újmy. Zvýšená úroveň cel však nesmí převýšit částku napadnutelných subvencí.

Prozatímní přezkum může být rovněž zahájen za podmínek uvedených výše z podnětu Komise nebo na žádost členského státu.

4.   V rámci šetření podle tohoto článku může Komise mimo jiné zkoumat, zda se okolnosti ohledně subvencí a újmy podstatně změnily nebo zda stávající opatření dosahuje zamýšlených účinků a odstraňuje újmu zjištěnou podle článku 8. V tomto smyslu se při konečném zjišťování přihlédne ke všem podstatným a náležitě doloženým důkazům.

Článek 20

Zrychlený přezkum

Vývozce, na jehož vývozy se vztahuje konečné vyrovnávací clo, který však nebyl individuálně prošetřován v průběhu původního šetření z jiných důvodů než pro odmítnutí spolupráce s Komisí, může požádat o provedení zrychleného přezkumu, aby mu Komise mohla co nejrychleji uložit individuální vyrovnávací clo.

Zrychlený přezkum se zahájí po konzultaci s poradním výborem a poté, co byla výrobcům Společenství dána příležitost se ke věci vyjádřit.

Článek 21

Vrácení cla

1.   Aniž je dotčen článek 18, dovozce může požádat o vrácení vybraného vyrovnávacího cla, pokud se prokáže, že napadnutelné subvence, na jejichž základě bylo clo zaplaceno, byly odstraněny nebo sníženy natolik, že jsou nižší než platné clo.

2.   Žádost o vrácení zaplaceného vyrovnávacího cla podá dovozce Komisi. Žádost se podává prostřednictvím členského státu, na jehož území byly výrobky propuštěny do volného oběhu, ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy příslušný orgán řádně vyměřil částku uloženého konečného vyrovnávacího cla, nebo ode dne, kdy příslušný orgán rozhodl o konečném vybrání částek zajištěných v podobě prozatímního vyrovnávacího cla. Členské státy předají žádost neprodleně Komisi.

3.   Má se za to, že žádost o vrácení zaplaceného vyrovnávacího cla je dostatečně odůvodněná, pokud obsahuje přesné údaje o požadované částce vyrovnávacího cla, o jejíž vrácení se žádá, a všechny celní doklady týkající se výpočtu a zaplacení této částky. K ní je třeba pro posuzované období přiložit doklady o výši napadnutelné subvence pro vývozce nebo výrobce, na niž se clo vztahuje. Není-li dovozce ve spojení s vývozcem nebo výrobcem a nejsou-li tyto informace ihned dostupné nebo pokud vývozce nebo výrobce odmítají tyto informace dovozci poskytnout, musí žádost obsahovat prohlášení vývozce nebo výrobce o tom, že napadnutelná subvence byla odstraněna, jak je stanoveno v tomto článku, a že příslušné důkazy předloží Komisi. Pokud vývozce nebo výrobce nepředloží tyto důkazy v přiměřené lhůtě, žádost se zamítne.

4.   Po konzultaci s poradním výborem Komise rozhodne, zda a do jaké míry má být žádosti vyhověno, nebo může kdykoli rozhodnout o zahájení prozatímního přezkumu; informace a závěry vyplývající z přezkumu provedeného podle příslušných ustanovení pro prozatímní přezkum, využije ke zjištění, zda a do jaké míry je vrácení cla oprávněné.

Zaplacené vyrovnávací clo se vrátí obvykle ve lhůtě dvanácti měsíců a v žádném případě ne později než osmnáct měsíců ode dne, kdy dovozce výrobku, na nějž je uloženo vyrovnávací clo, podá řádně odůvodněnou žádost o vrácení zaplaceného vyrovnávacího cla.

Schválené vrácení zaplaceného cla provedou obvykle členské státy ve lhůtě 90 dnů od vydání rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci.

Článek 22

Obecná ustanovení o přezkumu a vrácení cla

1.   Na přezkumy prováděné podle článků 18, 19 a 20 se použijí odpovídající ustanovení tohoto nařízení o postupech a provádění šetření, s výjimkou ustanovení o lhůtách.

Přezkumy podle článků 18 a 19 se provedou bez zbytečného odkladu a ukončí obvykle do dvanácti měsíců od zahájení. Přezkumy podle článků 18 a 19 jsou v každém případě ukončeny nejpozději do patnácti měsíců od data jejich zahájení.

Přezkumy podle článku 20 jsou v každém případě ukončeny do devíti měsíců od data jejich zahájení.

Pokud jsou přezkumy prováděné podle článku 18 zahájeny v době, kdy již probíhá přezkum podle článku 19 ve stejném řízení, přezkum podle článku 19 se ukončí ke stejnému datu, ke kterému se musí ukončit přezkum podle článku 18.

Komise předloží Radě návrh právního aktu nejpozději do jednoho měsíce před uplynutím uvedených lhůt.

Pokud není šetření ukončeno v uvedených lhůtách, opatření:

a)

přestávají být účinná v případě šetření podle článku 18;

b)

přestávají být účinná v případě paralelních šetření podle článků 18 a 19, pokud bylo zahájeno šetření podle článku 18 a zároveň pokračovalo šetření podle článku 19 ve stejném řízení, nebo pokud byla taková šetření zahájena zároveň, nebo

c)

zůstanou v platnosti nezměněná v případě šetření podle článků 19 a 20.

V Úředním věstníku Evropské unie se poté zveřejní oznámení o pozbytí účinnosti nebo zachování opatření podle tohoto odstavce.

2.   Přezkumy podle článků 18, 19 a 20 zahájí Komise po konzultaci s poradním výborem.

3.   Pokud to vyplývá z výsledků přezkumu, příslušný orgán Společenství zruší nebo potvrdí opatření podle článku 18 nebo zruší, potvrdí nebo změní opatření podle článků 19 a 20.

4.   Pokud byla opatření zrušena pro jednotlivé vývozce, avšak nikoli pro zemi jako celek, zůstávají vývozci předmětem řízení a mohou se znovu stát předmětem šetření při každém pozdějším přezkumu podle tohoto článku týkajícím se dané země.

5.   Pokud přezkum opatření podle článku 19 probíhá ke konci platnosti opatření ve smyslu článku 18, přezkoumávají se tato opatření rovněž podle ustanovení článku 18.

6.   Při všech šetřeních týkajících se přezkumu nebo vrácení zaplaceného vyrovnávacího cla prováděných podle článků 18 až 21 postupuje Komise v případě, že nedošlo ke změně okolností, a s patřičným ohledem na články 5, 6, 7 a 27, stejnými postupy jako při šetřeních, která vedla k uložení vyrovnávacího cla.

Článek 23

Obcházení

1.   Vyrovnávací clo uložené na základě tohoto nařízení může být rozšířeno na dovoz obdobných výrobků, též mírně upravených, ze třetích zemí nebo na dovoz mírně upravených obdobných výrobků ze země, která je předmětem opatření, nebo na části těchto výrobků, jestliže dochází k obcházení platných opatření.

2.   Vyrovnávací cla, která nepřevyšují zbytkové vyrovnávací clo uložené v souladu s čl. 15 odst. 2, mohou být rozšířena na dovozy od společností, které mají prospěch z individuálních cel v zemích, které jsou předmětem opatření, jestliže dochází k obcházení platných opatření.

3.   Obcházením se rozumí změna obchodních toků mezi třetími zeměmi a Společenstvím nebo mezi jednotlivými společnostmi v zemi, která je předmětem opatření, a Společenstvím, která vzniká na základě praktik, zpracovatelských postupů nebo prací, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, pokud zároveň existují důkazy o újmě a o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobných výrobků, a že subvence nadále zvýhodňují dovážené obdobné výrobky a/nebo jejich části.

Praktiky, zpracovatelské procesy nebo práce, na něž odkazuje první pododstavec, zahrnují mimo jiné:

a)

mírnou úpravu dotčeného výrobku tak, aby spadal pod celní předpisy, které nejsou obvykle předmětem opatření, a to za předpokladu, že úprava nezmění jeho základní vlastnosti;

b)

zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí;

c)

vývozci nebo výrobci reorganizují své prodejní mechanismy a cesty v zemi, která je předmětem opatření, aby nakonec nechali své výrobky vyvézt do Společenství prostřednictvím výrobců, kteří profitují z individuální celní sazby, která je nižší než sazba platná pro jejich výrobky.

4.   Šetření podle tohoto článku se zahájí z podnětu Komise nebo na žádost členského státu nebo kterékoli zúčastněné strany, pokud žádost obsahuje dostatečné důkazy o činitelích uvedených v odstavcích 1, 2 a 3. Šetření se zahájí nařízením Komise přijatým po konzultaci s poradním výborem, ve kterém se dá současně pokyn celním orgánům, aby evidovaly dovoz podle čl. 24 odst. 5 nebo aby vyžadovaly složení jistoty.

Šetření provádí Komise s případnou pomocí celních orgánů a musí být ukončeno ve lhůtě devíti měsíců.

Jestliže definitivně zjištěné skutečnosti prokáží, že opatření musí být rozšířena, rozhodne o tom Rada na návrh Komise po konzultaci s poradním výborem. Pokud Rada nerozhodne prostou většinou o odmítnutí návrhu ve lhůtě jednoho měsíce po jeho podání Komisí, je návrh Radou přijat.

Rozšíření nabude účinnosti ode dne, kdy byla stanovena povinnost vést celní evidenci podle čl. 24 odst. 5 nebo vyžadovat složení jistoty. Příslušná procesní ustanovení tohoto nařízení o zahájení a průběhu šetření se použijí podle tohoto článku.

5.   Dovozy nepodléhají povinnosti celní evidence podle čl. 24 odst. 5 nebo opatřením, pokud jsou obchodovány společnostmi, pro které se uplatní osvobození.

6.   Řádně odůvodněné žádosti o osvobození se předkládají ve lhůtách stanovených nařízením Komise, kterým se zahajuje šetření.

Pokud k praktikám, zpracovatelským procesům nebo pracím spojeným s obcházením dojde vně Společenství, osvobození se udělí výrobcům daného výrobku, kteří budou schopni prokázat, že nejsou ve spojení s výrobci, kteří podléhají opatřením, a že se nepodílejí na praktikách obcházení ve smyslu odstavce 3.

Pokud k praktikám, zpracovatelským postupům nebo pracím spojeným s obcházením dojde uvnitř Společenství, osvobození se může udělit dovozcům, kteří budou schopni prokázat, že nejsou ve spojení s výrobci, kteří podléhají opatřením.

Osvobození se udělují rozhodnutím Komise po konzultaci s poradním výborem nebo rozhodnutím Rady o zavedení opatření a platí pro období a za podmínek uvedených v dotyčném rozhodnutí.

Pokud budou splněny podmínky uvedené v článku 20, je možné rovněž udělit osvobození rovněž po ukončení šetření vedoucí k rozšíření opatření.

7.   Pokud uplynul alespoň jeden rok od rozšíření opatření a v případě, že počet stran žádajících nebo potenciálně žádajících o osvobození je významný, může Komise rozhodnout o zahájení přezkumu rozšířených opatření. Každý takový přezkum je prováděn v souladu ustanoveními čl. 22 odst. 1 platnými pro přezkum podle článku 19.

8.   Žádné ustanovení tohoto článku není překážkou pro běžné uplatňování platných celních předpisů.

Článek 24

Obecná ustanovení

1.   Prozatímní nebo konečné vyrovnávací clo se ukládá nařízením a vybírají je členské státy ve formě, v sazbě a za ostatních podmínek, které jsou stanoveny v nařízení o uložení vyrovnávacího cla. Vyrovnávací clo se vybírá nezávisle na clech, daních a jiných poplatcích běžně vyměřovaných při dovozu.

Na jeden výrobek nesmí být současně uloženo antidumpingové i vyrovnávací clo, aby se napravila táž situace, která vzniká jak dumpingem, tak poskytnutím vývozní subvence.

2.   Nařízení o uložení prozatímního nebo konečného vyrovnávacího cla a nařízení nebo rozhodnutí o přijetí závazků nebo o zastavení šetření nebo řízení se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato nařízení nebo rozhodnutí obsahují zejména jméno vývozce, je-li to možné, nebo dotčených zemí, popis výrobku a shrnutí skutečností a úvah, o něž se opírají zjištění o subvenci a újmě, přičemž se bere v úvahu nutnost chránit důvěrné informace. Opis nařízení nebo rozhodnutí se v každém případě zašle známým účastníkům řízení. Tento odstavec se použije přiměřeně i na přezkum.

3.   Na základě tohoto nařízení mohou být přijata zvláštní ustanovení, zejména pokud se jedná o společné vymezení pojmu původ výrobků obsažené v nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

4.   V zájmu Společenství může Komise rozhodnutím přijatým po konzultaci s poradním výborem pozastavit na dobu devíti měsíců účinnost opatření přijatých podle tohoto nařízení. Pozastavení může být prodlouženo na další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku, pokud o tom rozhodne Rada na návrh Komise.

Pokud Rada nerozhodne prostou většinou o odmítnutí návrhu ve lhůtě jednoho měsíce po jeho podání Komisí, je návrh Radou přijat.

Účinnost opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení účinnosti opatření obnovila újma, a za předpokladu, že výrobnímu odvětví Společenství je dána příležitost vyjádřit se k tomu a že se k takovému vyjádření přihlédne. Účinnost opatření může být kdykoliv po konzultaci obnovena, pokud již netrvají důvody jejich pozastavení.

5.   Komise může po konzultaci s poradním výborem vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.

Povinnou celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Společenství.

Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu. Dovoz nesmí být celně evidován po dobu delší než devět měsíců.

6.   Členské státy podávají Komisi každý měsíc zprávu o dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření a opatření, a o výši vyrovnávacího cla vybraného na základě tohoto nařízení.

7.   Aniž by byl dotčen odstavec 6, může Komise požádat členské státy v jednotlivých případech, aby poskytly informace nutné pro účinné sledování uplatňování opatření. V této souvislosti se použije čl. 11 odst. 3 a 4. Na všechny informace předané členskými státy v souladu s tímto článkem se vztahuje čl. 29 odst. 6.

Článek 25

Konzultace

1.   Konzultace stanovené tímto nařízením, s výjimkou konzultací podle čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 10, se konají v rámci poradního výboru složeného ze zástupců všech členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Konzultace se konají neprodleně na žádost členského státu nebo z podnětu Komise a v každém případě během takové doby, aby mohly být dodrženy lhůty stanovené v tomto nařízení.

2.   Výbor svolává předseda. Ten sdělí členským státům v co nejkratší době, nejpozději však deset pracovních dní před zasedáním, všechny potřebné informace.

3.   V případě potřeby mohou konzultace probíhat pouze písemně. V takovém případě o tom informuje Komise členské státy a stanoví lhůtu, během níž se mohou vyjádřit nebo požádat o ústní konzultace, které uspořádá předseda, za předpokladu, že lze ústní konzultace uskutečnit během takové doby, aby mohly být dodrženy lhůty stanovené v tomto nařízení.

4.   Konzultace se týkají zejména

a)

existence napadnutelných subvencí a metod zjišťování jejich výše;

b)

existence a objemu újmy;

c)

příčinné souvislosti mezi dovozem subvencovaných výrobků a újmou;

d)

opatření, která by měla být za daných okolností přijata k zabránění nebo odstranění újmy způsobené napadnutelnými subvencemi, jakož i prováděcích pravidel k nim.

Článek 26

Inspekce na místě

1.   Komise provádí, pokud to považuje za vhodné, inspekce na místě, aby prozkoumala písemnosti dovozců, vývozců, obchodníků, zástupců, výrobců, obchodních svazů a organizací a ověřila informace o subvenci a způsobené újmě. Bez řádného a včasného vyplnění dotazníku nelze inspekci na místě provést.

2.   Komise může v případě potřeby provádět šetření ve třetích zemích, pokud s tím dotčené podniky souhlasí a pokud proti tomu úředně uvědoměná vláda dané země nevznese námitky. Jakmile Komise obdrží souhlas dotčených podniků, měla by sdělit zemi původu a/nebo vývozu jména a adresy podniků, v nichž budou inspekce na místě probíhat, a dohodnuté termíny.

3.   Dotčeným podnikům se oznámí, jaké druhy informací budou při inspekci na místě ověřovány a které další informace je při nich nutno předložit, čímž není vyloučeno, že v průběhu inspekce na místě budou vyžádány další podrobnosti s ohledem na obdržené informace.

4.   Při šetření podle odstavců 1, 2 a 3 jsou Komisi nápomocni zaměstnanci těch členských států, které o to požádají.

Článek 27

Výběr vzorku

1.   V případech, kdy je počet žadatelů, vývozců nebo dovozců, typů výrobků nebo obchodních operací příliš velký, může být šetření omezeno na:

a)

přiměřený počet stran, výrobků nebo obchodních operací, který se vybere jako statisticky reprezentativní vzorek na základě informací dostupných v době výběru, nebo

b)

největší reprezentativní objem výroby, prodeje nebo vývozu, který může být ve stanovené lhůtě přiměřeně přezkoumán.

2.   Konečný výběr stran, typů výrobků nebo obchodních operací podle tohoto článku provádí Komise, avšak nejvhodnější je výběr vzorku po projednání s dotčenými stranami a s jejich souhlasem, pokud se tyto strany přihlásí ve lhůtě tří týdnů od zahájení šetření a poskytnou dostatek informací, aby mohl být proveden výběr reprezentativního vzorku.

3.   Je-li šetření omezeno v souladu s tímto článkem, vypočítá se individuální výše napadnutelné subvence pro každého vývozce nebo výrobce, který nebyl původně vybrán a který předloží nezbytné informace ve lhůtě stanovené tímto nařízením, pokud není počet vývozců nebo výrobců tak vysoký, že by individuální zjišťování znamenalo příliš velké zatížení a bránilo by včasnému ukončení šetření.

4.   Pokud se provádí výběr reprezentativního vzorku a některé nebo všechny zvolené strany nejsou ochotny spolupracovat v míře, která může podstatně ovlivnit výsledek šetření, může být proveden nový výběr.

Pokud je spolupráce ve významné míře stále nedostatečná nebo pokud z časových důvodů nelze vybrat nový reprezentativní vzorek, použijí se příslušná ustanovení článku 28.

Článek 28

Nedostatečná spolupráce

1.   Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve lhůtě stanovené tímto nařízením nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet z dostupných údajů.

Účastníci řízení by měli být uvědoměni o důsledcích nedostatečné spolupráce.

2.   Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud účastník řízení prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro něj znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady.

3.   Nejsou-li informace předložené účastníkem řízení ve všech ohledech dokonalé, přesto se k nim přihlédne, pokud nedostatky neúměrně neztěžují zjištění přiměřeně správných závěrů, pokud jsou předloženy včas, pokud je možno je ověřit a pokud účastník řízení jednal podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

4.   Pokud nejsou důkazy nebo informace přijaty, je strana, která je předložila, okamžitě uvědoměna o důvodech jejich odmítnutí a je jí dána možnost podat dodatečné vysvětlení ve stanovené lhůtě. Pokud vysvětlení nejsou považována za dostatečná, je třeba uvést důvody pro odmítnutí důkazů nebo informací a uvést je ve zveřejněných závěrech.

5.   Pokud se závěry, včetně závěrů o výši napadnutelné subvence, opírají o odstavec 1, zejména o informace obsažené v podnětu, musí být tyto informace, je-li to proveditelné a s ohledem na lhůty pro šetření, ověřeny na základě informací z jiných dostupných nezávislých zdrojů, jako jsou zveřejněné ceníky, úřední dovozní statistiky a celní výkazy, nebo na základě informací, které v průběhu šetření podali jiní účastníci řízení. U takových informací se může případně jednat o relevantní informace o světovém trhu nebo o jiných reprezentativních trzích.

6.   Nespolupracuje-li účastník řízení vůbec nebo jen částečně a následkem toho nebudou některé podstatné informace sděleny, může to vést k výsledku, který pro něj bude méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracoval.

Článek 29

Ochrana důvěrných informací

1.   Se všemi informacemi důvěrné povahy (například proto, že by jejich prozrazení znamenalo významnou soutěžní výhodu pro konkurenta nebo by nepříznivě ovlivnilo poskytovatele informace nebo osobu, od níž byly získány) nebo důvěrně poskytnutými stranami šetření zacházejí orgány jako s důvěrnými informacemi, jsou-li k tomu udány oprávněné důvody.

2.   Účastníci řízení, kteří sdělili důvěrné informace, se vyzvou, aby předložili výtah, který nemá důvěrnou povahu. Výtah musí být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Za výjimečných okolností mohou strany prohlásit, že zpracování výtahu určitých informací není možné. Za těchto výjimečných okolností musí být odůvodněno, proč nelze výtah poskytnout.

3.   Pokud se má za to, že požadavek na důvěrný způsob zacházení není odůvodněný a pokud poskytovatel informace není ochoten informaci zpřístupnit ani schválit její poskytnutí ve obecné nebo souhrnné formě, není třeba k této informaci přihlížet, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že je správná. Žádosti o důvěrný způsob zacházení s informacemi nesmějí být svévolně odmítány.

4.   Tímto článkem není dotčeno poskytování obecných informací úřady Společenství, a zejména odůvodnění rozhodnutí přijatých na základě tohoto nařízení, ani poskytování důkazů, ze kterých úřady Společenství vycházely, pokud je to nezbytné k objasnění těchto důvodů v soudním řízení. Při poskytování informací je třeba vzít v úvahu oprávněné zájmy účastníků řízení na ochraně svých obchodních nebo státních tajemství.

5.   Rada, Komise a členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělují informace, které obdržely na základě tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrný způsob zacházení s nimi, bez výslovného svolení poskytovatele. Informace vyměňované mezi Komisí a členskými státy, informace o konzultacích podle článku 25 nebo podle čl. 10 odst. 7 a čl. 11 odst. 10 nebo interní dokumenty vypracované úřady Společenství nebo orgány členských států se nesdělují, nestanoví-li toto nařízení jinak.

6.   Informace získané na základě tohoto nařízení lze použít pouze k tomu účelu, ke kterému byly vyžádány.

Tímto ustanovením není dotčeno použití informací, které byly získány v souvislosti s jedním šetřením, k zahájení dalších šetření v rámci stejného řízení ve vztahu k dotčenému obdobnému výrobku.

Článek 30

Poskytování informací

1.   Žadatelé, dovozci a vývozci a jejich zájmové svazy a země původu a/nebo vývozu mohou požádat o poskytnutí informací o podrobnostech týkajících se závažných skutečností a úvah, na jejichž základě byla přijata prozatímní opatření. Poskytnutí informací je nutno si vyžádat písemně ihned po přijetí prozatímních opatření a informace musí být poskytnuty písemně co nejdříve.

2.   Strany uvedené v odstavci 1 mohou požádat o konečné informace o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě je zamýšleno doporučit přijetí konečných opatření nebo zastavení šetření nebo řízení, aniž by bylo přijato nějaké opatření, přičemž se zvláštní pozornost věnuje informaci o skutečnostech a úvahách, které se liší od těch, jež byly použity při rozhodování o prozatímních opatřeních.

3.   Žádost o poskytnutí konečných informací musí být zaslána písemně Komisi a v případech, kdy bylo uloženo prozatímní vyrovnávací clo, doručena nejpozději jeden měsíc po zveřejnění jeho uložení. Pokud nebylo uloženo prozatímní vyrovnávací clo, mohou strany požádat o poskytnutí informací ve lhůtě stanovené Komisí.

4.   Konečné informace musí být poskytnuty písemně. Podávají se co nejdříve, obvykle nejpozději jeden měsíc před vydáním konečného rozhodnutí nebo před předložením návrhu Komise na přijetí konečných opatření podle článků 14 a 15, přičemž se řádně přihlédne k ochraně důvěrných informací. Pokud Komise nemůže sdělit některé skutečnosti nebo úvahy v tomto okamžiku, sdělí je co nejdříve.

Poskytnutím informací není dotčeno jakékoli další rozhodnutí, které Komise nebo Rada případně přijmou, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností nebo úvah, musí být tyto informace nebo úvahy sděleny co nejdříve.

5.   Ke stanoviskům obdrženým po poskytnutí konečných informací lze přihlédnout pouze tehdy, obdrží-li je Komise ve lhůtě, kterou stanoví v každém případě s ohledem na naléhavost věci a která činí nejméně deset dnů.

Článek 31

Zájem Společenství

1.   Ke zjištění, zda je v zájmu Společenství přijmout určitá opatření, je třeba komplexně posoudit všechny zájmy, včetně zájmů domácích výrobních odvětví, uživatelů a spotřebitelů. Zjištění podle tohoto článku se učiní pouze tehdy, byla-li všem stranám dána příležitost předložit své stanovisko podle odstavce 2. Při tomto zkoumání se přihlíží zejména k nutnosti odstranit účinky subvence působící újmu, která spočívají v narušení obchodu, a obnovit účinnou hospodářskou soutěž. Opatření, která budou určena na základě zjištěné subvence a újmy, nesmějí být uplatněna, pokud orgány na základě všech předložených informací dospějí jednoznačně k názoru, že jejich uplatnění není v zájmu Společenství.

2.   Aby mohly příslušné orgány při rozhodování, zda je přijetí opatření v zájmu Společenství, při přihlížení ke všem stanoviskům a informacím vycházet z pevného základu, mohou se žadatelé, dovozci a jejich zájmové svazy, zástupci uživatelů a zájmové organizace spotřebitelů ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení šetření o vyrovnávacím clu přihlásit a sdělit Komisi informace. Tyto informace nebo jejich odpovídající shrnutí budou zpřístupněny ostatním stranám uvedeným v tomto odstavci, které se k nim mohou vyjádřit.

3.   Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou požádat o slyšení. Žádostem se vyhoví, pokud jsou doručeny ve lhůtě uvedené v odstavci 2 a pokud uvádějí důvody slyšení s ohledem na zájem Společenství.

4.   Strany, které jednaly podle odstavce 2, se mohou vyjádřit k uplatňování uloženého prozatímního vyrovnávacího cla. Aby k nim mohlo být přihlédnuto, musí být tato vyjádření obdržena ve lhůtě jednoho měsíce od nabytí účinnosti těchto opatření a musí být v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním stranám, které se k nim mohou vyjádřit.

5.   Komise prozkoumá všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou reprezentativní; výsledky tohoto zkoumání a své stanovisko k jejich opodstatněnosti sdělí poradnímu výboru. Komise při vypracování návrhu podle článků 14 a 15 přihlédne k názorům vyjádřeným ve výboru.

6.   Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou požádat, aby jim byly sděleny skutečnosti a úvahy, z nichž budou pravděpodobně vycházet závěrečná rozhodnutí. Tyto informace budou poskytnuty v co nejširší míře a aniž je jimi dotčeno jakékoli další rozhodnutí Komise nebo Rady.

7.   K informacím se přihlédne pouze tehdy, jsou-li podloženy konkrétními důkazy, které potvrzují jejich správnost.

Článek 32

Poměr mezi vyrovnávacím clem a mnohostrannými nápravnými opatřeními

Pokud se na dovážený výrobek vztahují opatření přijatá na základě arbitrážního řízení podle dohody o subvencích a tato postačují k odstranění újmy způsobené napadnutelnou subvencí, uložené vyrovnávací clo na tento výrobek se okamžitě pozastaví nebo případně zruší.

Článek 33

Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením není dotčeno použití:

a)

zvláštních pravidel, která jsou obsažena v dohodách mezi Společenstvím a třetími zeměmi;

b)

právních předpisů Společenství v oblasti zemědělství a nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 (5), (ES) č. 3448/93 (6) a (ES) č. 1667/2006 (7). Toto nařízení se použije doplňkově k uvedeným nařízením a odchylně od jejich ustanovení, která jsou v rozporu s použitím vyrovnávacího cla;

c)

zvláštních opatření, pokud nejsou v rozporu se závazky přijatými v rámci GATT.

Článek 34

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2026/97 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 35

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 11. června 2009.

Za Radu

předseda

G. SLAMEČKA


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1.

(2)  Viz příloha V.

(3)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.

(6)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

(7)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM PŘÍKLADŮ VÝVOZNÍCH SUBVENCÍ

a)

Poskytování přímých vládních subvencí podniku nebo výrobnímu odvětví v závislosti na vývozní výkonnosti.

b)

Systémy devizové nabídkové povinnosti nebo podobné praktiky, které zahrnují vývozní příplatek.

c)

Vnitřní dopravní a přepravní poplatky u vývozních dodávek, které stanoví nebo uloží vláda za příznivějších podmínek než u domácích dodávek.

d)

Vládou nebo jejími orgány buď přímo, nebo prostřednictvím vládou zřízených programů dodávání dovážených či domácích výrobků nebo poskytování služeb pro užití při výrobě vyvážených výrobků za příznivějších podmínek než při dodávání obdobných či přímo soutěžících výrobků nebo poskytování obdobných či přímo soutěžících služeb k použití při výrobě zboží pro domácí spotřebu, jestliže (v případě výrobků) jsou tyto podmínky příznivější než ty, které jsou jejich vývozcům obchodně dostupné (1) na světových trzích.

e)

Plné nebo částečné osvobození, úleva nebo odklad přímých daní (2) nebo příspěvků na sociální zabezpečení placených nebo splatných průmyslovými nebo obchodními podniky (3).

f)

Zvláštní odpočty přímo související s vývozem nebo s vývozní výkonností přesahující odpočty poskytované výrobě pro domácí spotřebu při výpočtu základu pro vyměření přímých daní.

g)

Osvobození nebo úleva u nepřímých daní (4) při výrobě a odbytu vyvážených výrobků přesahující osvobození nebo úlevu u nepřímých daní, které jsou ukládány při výrobě a odbytu obdobných výrobků prodávaných pro domácí spotřebu.

h)

Osvobození, úleva nebo odklad kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování (5) na zboží nebo služby použité při výrobě vyvážených výrobků, pokud přesahují osvobození, úlevu nebo odklad obdobných kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování na zboží nebo služby použité při výrobě obdobných výrobků prodávaných pro domácí spotřebu; nepřímé daně z předchozího stupně zpracování mohou být nicméně předmětem osvobození, úlevy nebo odkladu u vyvážených výrobků i tehdy, nebyly-li jejich předmětem obdobné výrobky prodávané pro domácí spotřebu, jestliže jsou kumulativní nepřímé daně z předchozího stupně zpracování ukládány na vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku (s připočtením odpadu v běžném objemu) (6). Toto písmeno se vykládá v souladu s hlavními směry obsaženými v příloze II o spotřebě vstupů ve výrobním procesu.

i)

Úleva nebo vrácení dovozních poplatků (7), která je vyšší než poplatky ukládané na dovážené vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku (s připočtením odpadu v běžném objemu); ve zvláštních případech však může podnik použít vstupy z domácího trhu ve stejném množství, kvalitě a téže povahy jako dovážené vstupy, které nahrazuje, aby se na ně vztahovalo toto ustanovení, jsou-li dovoz i odpovídající vývoz prováděny v přiměřené lhůtě nepřesahující dva roky. Toto písmeno se vykládá v souladu s hlavními směry o spotřebě vstupů ve výrobním procesu obsaženými v příloze II a s hlavními směry pro zjišťování, zda je systém navracení u náhradních vstupů vývozní subvencí, obsaženými v příloze III.

j)

Vládní programy (nebo programy zvláštních subjektů kontrolovaných vládou) vývozních úvěrových záruk nebo pojištění, programy pojištění nebo záruk proti zvýšení nákladů na vyvážené výrobky nebo programy eliminace kurzových rizik, poskytované vládami (nebo zvláštními subjekty jimi kontrolovanými nebo jim podřízenými) za zvýhodněné sazby, které nejsou přiměřené k pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a ztrát těchto programů.

k)

Vývozní úvěry poskytnuté vládami (nebo zvláštními subjekty jimi kontrolovanými nebo jim podřízenými) při sazbách nižších, než jsou ty, které musí skutečně platit za získání takto použitých prostředků (nebo by musely zaplatit, kdyby si vypůjčily na mezinárodních kapitálových trzích prostředky se stejnou dobou splatnosti a jinými úvěrovými podmínkami a ve stejné měně jako vývozní úvěr), nebo jimi provedená úhrada všech nebo části nákladů vynaložených vývozci nebo finančními institucemi pro získání úvěrů, pokud mají tato opatření za cíl zabezpečit podstatnou výhodu v oblasti podmínek vývozního úvěru.

Je-li však člen WTO stranou mezinárodního závazku týkajícího se úředně podporovaných vývozních úvěrů, jehož stranami je od 1. ledna 1979 nejméně dvanáct zakládajících členů (nebo nástupnického závazku, který tito zakládající členové přijali) nebo uplatňuje-li člen WTO v praxi ustanovení tohoto závazku o úrokových sazbách, nepovažuje se vývozní úvěrová praxe, která je v souladu s uvedenými ustanoveními, za vývozní subvenci.

l)

Každá jiná úhrada z veřejných prostředků představující vývozní subvenci ve smyslu článku XVI GATT 1994.


(1)  Výrazem „obchodně dostupné“ se rozumí, že volba mezi domácími a dováženými výrobky není omezena a závisí pouze na obchodní úvaze.

(2)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

„přímými daněmi“ daně z mezd a platů, ze zisků, z úroků, z pronájmu, z licenčních poplatků a všech ostatních forem příjmů a daň z nemovitostí,

„dovozními poplatky“ cla, celní a ostatní fiskální poplatky ukládané při dovozu, jinde v této poznámce neuvedené,

„nepřímými daněmi“ daně z prodeje, spotřební daně, daně z obratu, daně z přidané hodnoty, poplatky za koncese, kolkovné, převodní daně, daň ze zásob a zařízení, daňové vyrovnání na hranicích a všechny daně jiné než přímé daně a dovozní poplatky,

nepřímými daněmi „z předchozího stupně zpracování“ daně uložené na zboží nebo služby použité přímo nebo nepřímo při výrobě výrobku,

„kumulativními“ nepřímými daněmi vícefázové daně ukládané tam, kde neexistuje mechanismus pro následný odpočet daně, jestliže jsou zboží nebo služby podléhající dani na jednom stupni výroby použijí v následujícím stupni výroby,

„úlevou“ rovněž vrácení daní a slevy na dani,

„úlevou nebo vrácením“ rovněž plné nebo částečné osvobození od dovozních poplatků nebo odklad jejich platby.

(3)  Odklad nemusí znamenat vývozní subvenci, pokud jsou například vybírány přiměřené úroky poskytované v konkrétní souvislosti s vývozem.

(4)  Viz poznámka pod čarou 2.

(5)  Viz poznámka pod čarou 2.

(6)  Písmeno h) se nevztahuje na systémy daně z přidané hodnoty a na daňové vyrovnání na hranicích, které tyto systémy nahrazuje; otázku nepřiměřených úlev daní z přidané hodnoty upravuje výhradně písmeno g).

(7)  Viz poznámka pod čarou 2.


PŘÍLOHA II

HLAVNÍ SMĚRY O SPOTŘEBĚ VSTUPŮ VE VÝROBNÍM PROCESU  (1)

I

1.

Systémy slev na nepřímých daních mohou umožňovat osvobození, úlevu nebo odložení kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování uvalených na vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku (s připočtením odpadu v běžném objemu). Podobně systémy navracení mohou umožňovat úlevy nebo vrácení dovozních poplatků uvalených na vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku (s připočtením odpadu v běžném objemu).

2.

Seznam příkladů vývozních subvencí v příloze I používá v písmenech h) a i) výraz „vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku“. Podle písmene h) mohou systémy slev na nepřímých daních představovat vývozní subvenci, pokud vedou k osvobození, úlevě nebo odkladu kumulativních nepřímých daní z předchozího stupně zpracování, který přesahuje částku daní skutečně vybraných za vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku. Podle písmene i) mohou systémy navracení představovat vývozní subvenci, pokud vedou k osvobození nebo vrácení dovozních poplatků, které přesahuje částku dovozních poplatků, které byly skutečně vybrány za vstupy, které jsou spotřebovány při výrobě vyvážených výrobků. Obě písmena stanoví, že ve zjištěních o spotřebě vstupů ve výrobě vyváženého výrobku musí být zahrnut odpad v běžném objemu. Písmeno i) rovněž upravuje případnou náhradu výrobků.

II

3.

Při zkoumání, zda jsou vstupy spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku, jako součásti šetření o uložení vyrovnávacího cla podle tohoto nařízení postupuje Komise zpravidla tak, jak je uvedeno níže.

4.

Existuje-li podezření, že systém slev na nepřímých daních nebo systém navracení zahrnuje subvenci v důsledku nepřiměřené slevy nebo nepřiměřeného vrácení nepřímých daní nebo dovozních poplatků u vstupů, které jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku, Komise zpravidla nejprve zjistí, zda vláda země vývozu zavedla systém nebo postup pro ověřování, které vstupy a v jakém objemu byly spotřebovány při výrobě vyvážených výrobků, a zda tento systém nebo postup uplatňuje. Pokud zjistí, že se takový systém nebo postup uplatňuje, Komise jej zpravidla dále prošetří, aby zjistila, zda je přiměřený, účinný pro dosažení zamýšleného účelu a založený na obchodních zvyklostech obecně uznávaných v zemi vývozu. Komise může považovat za nutné provést určité praktické zkoušky podle čl. 26 odst. 2, aby si ověřila informace nebo se ujistila, že je systém nebo postup účinně uplatňován.

5.

Jestliže takový systém nebo postup neexistuje nebo není přiměřený nebo jestliže je tento systém nebo postup stanoven a považován za přiměřený, ale je shledáno, že není skutečně uplatňován nebo je uplatňován neúčinně, provede zpravidla země vývozu další zkoumání na základě skutečných vstupů, aby zjistila, zda nedošlo k nepřiměřené platbě. Považuje-li to Komise za nutné, může být provedeno další šetření v souladu s bodem 4.

6.

Komise považuje vstupy za hmotně obsažené ve výrobku zpravidla tehdy, pokud jsou použity při výrobě a jsou hmotně přítomny ve vyváženém výrobku. Vstup nemusí být přítomen v konečném výrobku ve stejné podobě, ve které vstoupil do výrobního procesu.

7.

Při stanovení množství určitého vstupu, který je spotřebován při výrobě vyváženého výrobku, se zpravidla připočítává odpad v běžném objemu a tento odpad se zpravidla považuje za spotřebovaný při výrobě vyváženého výrobku. „Odpadem“ se rozumí ta část určitého vstupu, která nemá ve výrobním procesu nezávislou funkci, není spotřebována při výrobě vyváženého výrobku (například z důvodu nehospodárnosti) a není týmž výrobcem obnovena, použita ani prodána.

8.

Při zjišťování, zda je uváděný objem odpadu „běžný“, přihlíží Komise zpravidla k výrobnímu procesu, běžné praxi výrobního odvětví v zemi vývozu a případně k jiným technickým faktorům. Komise neztrácí ze zřetele důležitost zjištění, zda úřady země vývozu rozumně vypočetly objem odpadu, má-li být zahrnut do slevy nebo vrácení daní nebo cla.


(1)  Vstupy spotřebované ve výrobním procesu jsou vstupy, které jsou hmotně obsaženy ve zhotovených výrobcích, energie, palivo a olej použité ve výrobním procesu a katalyzátory, které byly spotřebovány v průběhu svého použití k získání vyváženého výrobku.


PŘÍLOHA III

HLAVNÍ SMĚRY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ, ZDA JE SYSTÉM NAVRACENÍ U NÁHRADNÍCH VSTUPŮ VÝVOZNÍ SUBVENCÍ

I

Systémy navracení mohou umožnit náhradu nebo vrácení dovozních poplatků za vstupy spotřebované při procesu výroby jiného výrobku, jestliže tento výrobek při vývozu obsahuje domácí vstupy se stejnou kvalitou a vlastnostmi jako dovážené vstupy, jež nahrazují. V souladu s písmenem i) přílohy I mohou systémy navracení představovat vývozní subvenci, pokud umožňují, aby byla vrácena částka vyšší než dovozní poplatky původně vybrané za dovážené vstupy, o jejichž vrácení se žádá.

II

Při zkoumání některého systému navracení jako součásti šetření o uložení vyrovnávacího cla podle tohoto postupuje Komise zpravidla takto:

1)

Podle písmene i) přílohy I mohou být při výrobě výrobku pro vývoz dovážené vstupy nahrazeny vstupy z domácího trhu, pokud se použijí ve stejném množství a mají stejnou kvalitu a vlastnosti jako nahrazované dovážené vstupy. Důležitá je existence ověřovacího systému nebo postupu, protože ten umožňuje vládě země vývozu zabezpečit a prokázat, že množství vstupů, za něž je žádáno vrácení poplatků, nepřesahuje množství podobných výrobků vyvezených v jakékoli podobě a že výše vrácených dovozních poplatků nepřesahuje výši dovozních poplatků původně vybraných za dovezené vstupy.

2)

Existuje-li podezření, že určitý systém navracení u náhradních vstupů zahrnuje subvenci, Komise zpravidla nejdříve zjistí, zda vláda země vývozu zavedla ověřovací systém nebo postup a zda jej uplatňuje. Pokud zjistí, že se takový systém nebo postup uplatňuje, Komise zpravidla dále ověřovací postupy prošetří, aby zjistila, zda jsou přiměřené, účinné pro dosažení zamýšleného účelu a založené na obchodních zvyklostech obecně uznávaných v zemi vývozu. Pokud se zjistí, že postupy vyhovují těmto kritériím a že jsou uplatňovány účinně, má se za to, že subvence neexistuje. Komise může považovat za nutné provést určité praktické zkoušky podle čl. 26 odst. 2, aby si ověřila informace nebo se ujistila, že jsou ověřovací postupy účinně uplatňovány.

3)

Jestliže ověřovací postupy neexistují nebo nejsou přiměřené nebo jestliže jsou tyto postupy stanoveny a považovány za přiměřené, ale je shledáno, že nejsou skutečně uplatňovány nebo jsou uplatňovány neúčinně, může jít o subvenci. V takových případech zpravidla země vývozu provede další zkoumání na základě skutečných obchodních operací, aby zjistila, zda nedošlo k nepřiměřenému vrácení. Považuje-li to Komise za nutné, může být provedeno další šetření v souladu s bodem 2.

4)

Pokud systém navracení u náhradních vstupů obsahuje ustanovení, podle něhož mají vývozci možnost zvolit si určité dovozní dodávky, u nichž žádají o vrácení poplatků, nemělo by se to samo o sobě považovat za postup, který zahrnuje subvenci.

5)

Vrácení dovozních poplatků se považuje za nepřiměřené ve smyslu písmene i) přílohy I, pokud vlády vyplatily úrok z peněžních prostředků vrácených v rámci jejich systémů navracení v rozsahu skutečně zaplaceného nebo splatného úroku.


PŘÍLOHA IV

(Tuto přílohu tvoří příloha 2 Dohody o zemědělství. Pojmy nebo výrazy, které v ní nejsou vysvětleny a které nejsou jasné bez dalšího vysvětlení, se vykládají podle uvedené dohody.)

DOMÁCÍ PODPORY: ZÁKLAD PRO OSVOBOZENÍ OD ZÁVAZKŮ NA SNÍŽENÍ

1.

Domácí podpory, pro které je požadováno osvobození od závazků na snížení, musí vyhovět základnímu požadavku spočívajícímu v tom, že nemají žádné nebo mají minimální účinky narušující obchod nebo výrobu. Proto musí všechna opatření, pro která je požadováno osvobození, odpovídat následujícím základním kritériím:

a)

tyto podpory musí být poskytovány prostřednictvím státem financovaného vládního programu (včetně ušlých vládních příjmů) a nesmějí zahrnovat převody od spotřebitele a

b)

tyto podpory nesmějí znamenat poskytnutí cenové podpory výrobcům

a dále politice odpovídajícím zvláštním subvenčním kritériím a podmínkám, uvedeným níže.

Vládní programy týkající se služeb

2.   Obecné služby

Podpory v této kategorii zahrnují výdaje (nebo ušlé příjmy) ve vztahu k programům, které poskytují služby nebo výhody zemědělským nebo venkovským obcím. Nezahrnují přímé platby výrobcům nebo zpracovatelům. Takové programy, které jsou příkladmo uvedeny v následujícím seznamu, musí splňovat obecná kritéria stanovená v bodu 1 a zvláštní podmínky podpor, které jsou uvedeny níže:

a)

výzkum, včetně obecného výzkumu, výzkum v souvislosti s programy na ochranu životního prostředí a výzkumné programy vztahující se na určité výrobky;

b)

kontrola škůdců a chorob, včetně obecných opatření a opatření na určité výrobky proti škůdcům a chorobám, jako jsou systémy včasného varování, karanténa a vyhubení;

c)

výcvikové služby, včetně obecných i zvláštních výcvikových zařízení;

d)

přednáškové a poradenské služby, včetně poskytnutí prostředků k usnadnění převodu informací a výsledků výzkumu výrobcům a spotřebitelům;

e)

kontrolní služby, včetně obecných kontrolních služeb a kontroly jednotlivých výrobků pro účely zdravotní, bezpečnostní, klasifikační a standardizační;

f)

služby v oblasti marketingu a propagace, včetně tržních informací, poradenství a propagace v souvislosti s jednotlivými výrobky, avšak bez nákladů na nespecifikované účely, které by mohly být využity prodejci na snížení jejich prodejní ceny nebo k poskytnutí přímé ekonomické výhody pro kupující, a

g)

služby poskytované v oblasti infrastruktury, včetně elektrické sítě, silnic a ostatních způsobů dopravy, zařízení trhů a přístavů, zařízení pro dodávku vody, přehrad a odvodňovacích systémů a infrastruktury, spojené s programy na ochranu životního prostředí. Ve všech případech budou nákla