ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.164.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 164

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
26. června 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 550/2009 ze dne 25. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 551/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh V a VI uvedeného nařízení (výjimka pro povrchově aktivní látky) ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 552/2009 ze dne 22. června 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII ( 1 )

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 553/2009 ze dne 25. června 2009 o zahájení zvláštního nabídkového řízení na další prodej kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze zásob maďarské intervenční agentury na trhu Společenství

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 554/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001, pokud jde o celní kvóty pro některá vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 555/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky ( 1 )

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 556/2009 ze dne 25. června 2009 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 557/2009 ze dne 25. června 2009 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 412/2008 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 558/2009 ze dne 25. června 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

40

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku ( 1 )

42

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 18. června 2009 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (Přepracované znění) ( 1 )

45

 

*

Směrnice Komise 2009/70/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry ( 1 )

59

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/492/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2009 o finančním příspěvku Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství

64

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 550/2009

ze dne 25. června 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 551/2009

ze dne 25. června 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem přizpůsobení příloh V a VI uvedeného nařízení (výjimka pro povrchově aktivní látky)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 648/2004 zajišťuje volný pohyb detergentů a povrchově aktivních látek určených pro detergenty na vnitřním trhu, přičemž mimo jiné zajišťuje i vysokou úroveň ochrany životního prostředí stanovením požadavků na konečnou biologickou rozložitelnost povrchově aktivních látek používaných v detergentech.

(2)

Články 5, 6 a 9 uvedeného nařízení kromě toho stanoví postup, kterým může být pro povrchově aktivní látky, jež nesplňují výše uvedený požadavek na konečnou biologickou rozložitelnost, nicméně udělena výjimka pro specifické aplikace v průmyslu nebo v institucích, pokud se jedná o použití v aplikacích s nízkým rozptylem a riziko pro životní prostředí je malé v porovnání se sociálně-ekonomickým přínosem.

(3)

Uvedené nařízení stanoví, že riziko pro životní prostředí má být posouzeno prostřednictvím doplňkového posouzení rizika, které je uvedeno v příloze IV, má být provedeno výrobcem povrchově aktivní látky a předloženo k vyhodnocení příslušnému orgánu členského státu.

(4)

Povrchově aktivní látky, pro něž je udělena výjimka, by měly být uvedeny v příloze V uvedeného nařízení. Povrchově aktivní látky, pro které byla výjimka zamítnuta, by měly být uvedeny v příloze VI uvedeného nařízení.

(5)

Výjimky by měly být přijímány v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2).

(6)

Byla předložena žádost o výjimku pro povrchově aktivní látku s názvem podle IUPAC (3)„ethoxylované (7-8 ethylenoxidových jednotek) Guerbetovy alkoholy C16-C20, butylethery“, známou také pod obchodním názvem „Dehypon G 2084“, s číslem CAS (4) 147993-59-7 pro tři typy použití v průmyslových aplikacích, a to: mytí lahví, čištění na místě a čištění kovů.

(7)

Žádost o výjimku byla vyhodnocena příslušným německým orgánem v souladu s postupem podle článku 5 uvedeného nařízení. Tento orgán shledal, že žádost splňuje všechny tři podmínky stanovené v článku 6. Za prvé, u tří uvedených použití se jedná o aplikace s nízkým rozptylem. Za druhé, příslušné aplikace jsou specifické aplikace v průmyslu. A za třetí, neexistuje riziko pro životní prostředí, neboť dotčená povrchově aktivní látka sama riziko nepředstavuje a její metabolity nejsou perzistentní.

(8)

Vzhledem k celkové roční spotřebě povrchově aktivní látky a použití této látky výhradně v určitých typech průmyslových zařízení byla tato tři uvedená použití vyhodnocena jako použití v průmyslových aplikacích s nízkým rozptylem.

(9)

Životní prostředí není ohroženo, neboť uvedená povrchově aktivní látka rychle dosahuje vysokého stupně primární biologické rozložitelnosti a metabolity této látky jsou konečně biologicky rozložitelné. Metabolity tedy splňují stejná kritéria jako povrchově aktivní látky, kterým toto nařízení zajišťuje volný pohyb na vnitřním trhu.

(10)

Výbor pro přizpůsobení právních předpisů týkajících se odstraňování technických překážek v obchodě s detergenty technickému pokroku nicméně rozhodl, že výjimka bude omezena na období deseti let, aby byl podnícen vývoj povrchově aktivních látek rovnocenného účinku, které by splňovaly kritérium konečné biologické rozložitelnosti a nevyžadovaly by tedy udělení výjimky.

(11)

Dříve se látkám ve Společenství přidělovalo buď číslo Einecs, nebo číslo ELINCS. Kromě toho přibližně 700 látek dříve uváděných jako polymery bylo uznáno jako látky nadále nepovažované za polymery a bylo jim přiděleno číslo NLP (no-longer polymer). Čísla Einecs, ELINCS a NLP jsou nyní souhrnně označována jako „čísla ES“ a odpovídající nadpisy v tabulkách v přílohách V a VI by měly být změněny, aby byly v souladu s novým názvoslovím.

(12)

Přílohy V a VI nařízení (EHS) č. 648/2004 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro detergenty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 648/2004 se mění takto:

1)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii).

(4)  Chemical Abstracts Service.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA V

SEZNAM POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK, KTERÉ ZÍSKALY VÝJIMKU

Níže uvedené povrchově aktivní látky obsažené v detergentech, které prošly zkouškami stanovenými v příloze II, avšak nikoli zkouškami stanovenými v příloze III, mohou být na základě výjimky udělené podle článků 4 až 6 a v souladu s postupem stanoveným v čl. 12 odst. 2 uvedeny na trh a používány s výhradou níže uvedených omezení.

Název podle IUPAC

Číslo ES

Číslo CAS

Omezení

ethoxylované (7-8 ethylenoxidových jednotek) Guerbetovy alkoholy C16-C20, butylethery

Není přiděleno (polymer)

147993-59-7

Může se používat pro následující průmyslové aplikace do dne 27. června 2019:

mytí lahví

čištění na místě

čištění kovů

‚Číslo ES‘ je číslo Einecs, ELINCS nebo NLP a je oficiálním číslem látky v Evropské unii.

‚Einecs‘ je Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek. Tento seznam je konečný a obsahuje všechny látky, o nichž se má za to, že byly na trhu Společenství ke dni 18. září 1981. Číslo Einecs lze získat z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (1).

‚ELINCS‘ je Evropský seznam oznámených chemických látek. Číslo ELINCS lze získat z Evropského seznamu oznámených chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (2).

‚NLP‘ je látka nadále nepovažovaná za polymer. Termín polymer je definován v čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Číslo NLP lze získat ze seznamu látek nadále nepovažovaných za polymery, ve znění pozdějších předpisů (4).


(1)  Úř. věst. C 146 A, 15.6.1990, s. 1.

(2)  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, ve znění opravy v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VI

SEZNAM POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V DETERGENTECH, KTERÉ JSOU ZAKÁZÁNY NEBO PODLÉHAJÍ OMEZENÍ

Bylo zjištěno, že níže uvedené povrchově aktivní látky obsažené v detergentech nejsou v souladu s tímto nařízením:

Název podle IUPAC

Číslo ES

Číslo CAS

Omezení

 

 

 

 

‚Číslo ES‘ je číslo Einecs, ELINCS nebo NLP a je oficiálním číslem látky v Evropské unii.“


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 552/2009

ze dne 22. června 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2) stanovila ve své příloze I omezení pro určité nebezpečné látky a přípravky. Nařízení (ES) č. 1907/2006 zrušuje a nahrazuje směrnici 76/769/EHS s účinkem ode dne 1. června 2009. Příloha XVII uvedeného nařízení nahrazuje přílohu I směrnice 76/769/EHS.

(2)

Článek 67 nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví, že látky, směsi nebo předměty nesmí být vyráběny, uváděny na trh nebo používány, pokud nesplňují podmínky omezení, které jsou pro ně stanoveny v příloze XVII.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS (perfluoroktansulfonáty) (3), a směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku (4), kterou se mění příloha I směrnice 76/769/EHS, byly přijaty krátce před tím, než bylo v prosinci 2006 přijato nařízení (ES) č. 1907/2006, avšak dotčená omezení dosud nebyla do přílohy XVII uvedeného nařízení zahrnuta. Příloha XVII by proto měla být změněna tak, aby obsahovala omezení odpovídající směrnicím 2006/122/ES a 2006/139/ES, neboť jinak budou dotčená omezení dne 1. června 2009 zrušena.

(4)

Podle čl. 137 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 se každá změna omezení přijatá podle směrnice 76/769/EHS od 1. června 2007 zařadí do přílohy XVII uvedeného nařízení s účinkem od 1. června 2009.

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (5), byla přijata dne 25. září 2007. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu, 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu, methylendifenyldiisokyanátu, cyclohexanu a dusičnanu amonného (6), bylo přijato dne 16. prosince 2008. Dotčená omezení dosud do přílohy XVII uvedeného nařízení nebyla zařazena. Příloha XVII by měla být změněna tak, aby zahrnovala omezení týkající se některých měřicích zařízení obsahujících rtuť podle směrnice 2007/51/ES a omezení týkající se 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu, 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu, methylendifenyldiisokyanátu, cyclohexanu a dusičnanu amonného podle rozhodnutí č. 1348/2008/ES.

(6)

Je třeba přihlédnout k příslušným ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (7).

(7)

Jelikož ustanovení obsažená v hlavě VIII nařízení (ES) č. 1907/2006, a zejména v příloze XVII, mají být od 1. června 2009 přímo použitelná, měla by být omezení jasně definována s cílem umožnit hospodářským subjektům a donucovacím orgánům, aby je správně uplatňovaly. Je proto třeba provést revizi těchto omezení. Terminologii různých záznamů je třeba harmonizovat a sladit s definicemi obsaženými v nařízení (ES) č. 1907/2006.

(8)

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (8) vyžaduje, aby byla zařízení obsahující polychlorované bifenyly a polychlorované terfenyly co nejdříve dekontaminována a odstraněna, a stanoví podmínky pro dekontaminaci zařízení obsahujících tyto látky. Záznam přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se polychlorovaných terfenylů (PCT) by tudíž neměl obsahovat ustanovení týkající se zařízení obsahujících polychlorované terfenyly, neboť ta jsou zcela regulována směrnicí 96/59/ES.

(9)

Stávající omezení pro látky 2-naftylamin, benzidin, 4-nitrobifenyl, 4-aminobifenyl jsou dvojznačná, neboť není jasné, zda se zákaz týká pouze prodeje široké veřejnosti nebo také prodeje odborným uživatelům. To je třeba objasnit. Jelikož směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (9) zakazuje výrobu, zpracování nebo používání při práci těchto látek, omezení v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se těchto látek by měla být v souladu se směrnicí 98/24/ES.

(10)

Látky tetrachlormetan a 1,1,1-trichlorethan jsou přísně omezeny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (10). Nařízení (ES) č. 2037/2000 ukládá zákaz s výjimkami vztahující se na tetrachlormethan a úplný zákaz vztahující se na 1,1,1-trichlorethan. Omezení vztahující se na tetrachlormethan a 1,1,1-trichlorethan v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 jsou proto nadbytečná, a měla by být zrušena.

(11)

Jelikož je rtuť v bateriích regulována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (11), jsou ustanovení týkající se rtuti v bateriích, která jsou v současné době obsažena v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 nadbytečná, a měla by proto být zrušena.

(12)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 není odpad považován za látku, směs ani předmět ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1907/2006. Jelikož se tedy omezení uvedeného nařízení nevztahují na odpad, jsou ustanovení v příloze XVII uvedeného nařízení, která vylučují odpad, nadbytečná, a měla by být zrušena.

(13)

Některá omezení v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 by měla být upravena tak, aby přihlížela k definicím „používání“ a „uvádění na trh“ obsaženým v článku 3 uvedeného nařízení.

(14)

Záznam v příloze I směrnice 76/769/EHS týkající se azbestových vláken zahrnoval výjimku pro membrány obsahující chrysotil. Je třeba specifikovat, že tato výjimka bude přezkoumána po obdržení zpráv, které musí předložit členské státy, jež tuto výjimku využívají. Navíc vzhledem k definici „uvádění na trh“ obsažené v nařízení (ES) č. 1907/2006 by členským státům mělo být umožněno povolit uvádění na trh některých předmětů obsahujících tato vlákna, pokud tyto předměty již byly instalovány nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, a to za zvláštních podmínek zajišťujících vysokou úroveň ochrany lidského zdraví.

(15)

Je třeba objasnit, že v případě látek, které byly zařazeny do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 v důsledku omezení přijatých v rámci směrnice 76/769/EHS (záznamy 1 až 58), se omezení nevztahují na skladování těchto látek, jejich uchovávání, úpravu, plnění do zásobníků nebo přenos z jednoho zásobníku do jiného pro účely vývozu, pokud není výroba těchto látek zakázána.

(16)

Na rozdíl od směrnice 76/769/EHS definuje nařízení (ES) č. 1907/2006 termín „předmět“. Aby byly pokryty tytéž záznamy, jak je stanoveno v původním omezení vztahujícím se na kadmium, je třeba do některých ustanovení doplnit termín „směsi“.

(17)

Je třeba objasnit, že omezení začleněná do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť se nevztahují na zařízení, která se ve Společenství používala již v době vstupu omezení v platnost.

(18)

V záznamech přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 vztahujících se na látky pentabromdifenylether a oktabromdifenylether by mělo být stanoveno, že se omezení nevztahují na předměty již používané v den, od něhož mělo být dané omezení uplatňováno, jelikož tyto látky byly začleněny do předmětů, které mají dlouhý životní cyklus a prodávají se na trhu pro další použití, jako jsou letadla a vozidla. Navíc je používání látek v elektrických a elektronických zařízeních regulováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (12), a uvedená zařízení by proto neměla dotčeným omezením podléhat.

(19)

V případě omezení vztahujícího se na nonylfenol a nonylfenol ethoxylát je třeba objasnit, že platnost stávajících vnitrostátních povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující nonylfenol ethoxylát jako složku obchodní úpravy by měla zůstat nedotčena, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement) (13).

(20)

Je třeba objasnit, že omezení zařazené do přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se perfluoroktansulfonátů se nevztahuje na výrobky, které se ve Společenství již používaly, když omezení vstoupilo v platnost.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  Úř. věst. L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24.


PŘÍLOHA

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

2)

Tabulka uvádějící název látky, skupiny látek a směsí a omezující podmínky se nahrazuje tímto:

„V případě látek, které byly zařazeny do této přílohy v důsledku omezení přijatých v rámci směrnice 76/769/EHS (záznamy 1 až 58), se omezení nevztahují na skladování těchto látek, jejich uchovávání, úpravu, plnění do zásobníků nebo přenos z jednoho zásobníku do jiného pro účely vývozu, pokud není výroba těchto látek zakázána.


Sloupec 1

Název látky, skupiny látek nebo směsi

Sloupec 2

Omezující podmínky

1.

Polychlorované terfenyly (PCT)

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látky,

ve směsích, včetně odpadních olejů, nebo v zařízeních v koncentraci vyšší než 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních).

2.

Chloroethen (vinylchlorid)

č. CAS 75-01-4

č. ES 200-831-0

Nesmí se používat jako hnací plyn v aerosolech pro jakékoli použití.

Aerosolové rozprašovače obsahující tuto látku jako hnací plyn se nesmí uvádět na trh.

3.

Kapalné látky nebo směsi, které se považují za nebezpečné podle definic ve směrnici Rady 67/548/EHS a ve směrnici 1999/45/ES

1.

Nesmí se používat:

v ozdobných předmětech určených k vytvoření světelných nebo barevných efektů pomocí různých fází, např. v ozdobných lampách a popelnících,

v zábavných a žertovných předmětech,

v hrách pro jednoho nebo více účastníků nebo jakýchkoliv předmětech zamýšlených k použití jako takové, a to i k ozdobným účelům.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

3.

Nesmí se uvádět na trh, pokud obsahují barvivo, není-li požadováno pro daňové účely, či parfém, nebo obojí a pokud:

představují nebezpečí při vdechnutí a jsou označeny větou R65 nebo H304, a

mohou být použity jako palivo v ozdobných lampách a

jsou baleny v zásobnících o objemu 15 litrů nebo menším.

4.

Aniž je dotčeno provádění ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly látek a směsí, na které se vztahuje odstavec 3, pokud jsou určeny pro používání v lampách, viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

‚Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí.‘

4.

Tris(2,3-dibrompropyl) fosfát

č. CAS 126-72-7

1.

Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přichází do styku s kůží.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

5.

Benzen

č. CAS 71-43-2

č. ES 200-753-7

1.

Není povolen v hračkách nebo částech hraček, pokud koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg (nebo 0,0005 %) hmotnosti hračky nebo části hračky.

2.

Hračky nebo části hraček, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

3.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

jako složka jiných látek, nebo ve směsích, v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších.

4.

Odstavec 3 se však nevztahuje na:

a)

motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES;

b)

látky a směsi pro používání v průmyslové výrobě, která nedovoluje emise benzenu v množstvích přesahujících množství stanovená platnými právními předpisy.

6.

Azbestová vlákna

a)

Krocidolit

č. CAS 12001-28-4

b)

Amosit

č. CAS 12172-73-5

c)

Antofyllit

č. CAS 77536-67-5

d)

Aktinolit

č. CAS 77536-66-4

e)

Tremolit

č. CAS 77536-68-6

f)

Chrysotil

č. CAS 12001-29-5

č. CAS 132207-32-0

1.

Zakazuje se vyrábět, uvádět na trh a používat tato vlákna a předměty, které je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna přidána záměrně.

Členské státy však mohou zavést výjimku pro uvádění na trh a používání membrán stávajících zařízení pro elektrolýzu, které obsahují chrysotil (písmeno f), do ukončení jejich životnosti nebo dokud nebude k dispozici vhodná náhrada neobsahující azbest, podle toho, co nastane dříve.

Do 1. června 2011 předloží členské státy, které této výjimky využívají, Komisi zprávu o dostupnosti náhrad neobsahujících azbest pro zařízení pro elektrolýzu a o úsilí, které bylo k vývoji takových alternativ vynaloženo, o ochraně zdraví pracovníků v zařízeních, o zdroji a množství chrysotilu, o zdroji a množství membrán, které obsahují chrysotil, a sdělí jí v této zprávě plánované datum ukončení platnosti výjimky. Komise tyto informace zveřejní.

Po obdržení těchto zpráv Komise vyzve agenturu, aby připravila dokumentaci v souladu s článkem 69 s cílem zakázat uvádění na trh a používání membrán obsahujících chrysotil.

2.

Používání předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, je nadále povoleno až do doby jejich zneškodnění nebo ukončení jejich životnosti. Členské státy však mohou z důvodu ochrany lidského zdraví omezit, zakázat nebo podřídit zvláštním podmínkám používání těchto předmětů před jejich zneškodněním nebo ukončením jejich životnosti.

Členské státy mohou povolit uvádění na trh celých předmětů obsahujících azbestová vlákna uvedených v odstavci 1, které již byly instalovány a/nebo byly v činnosti před 1. lednem 2005, za zvláštních podmínek zajišťujících vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. Členské státy tato vnitrostátní opatření Komisi sdělí do 1. června 2011. Komise tyto informace zveřejní.

3.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, je uvádění na trh a používání předmětů, které obsahují tato vlákna, povoleno v souladu s předcházejícími odchylkami, pouze pokud dodavatelé před uvedením na trh zajistí, aby byly tyto předměty označeny v souladu s dodatkem 7 k této příloze.

7.

Tris(azirinidyl)fosfinoxid

č. CAS 545-55-1

č. ES 208-892-5

1.

Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přichází do styku s kůží.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

8.

Polybromované bifenyly (PBB)

č. CAS 59536-65-1

1.

Nesmí být použity v textilních výrobcích, jako jsou oděvy, prádlo a ložní prádlo, které přicházejí do styku s kůží.

2.

Předměty, které nejsou v souladu s odstavcem 1, se nesmí uvádět na trh.

9.

a)

Mýdlový prášek z kůry mydlokoru tupolistého

(Quillaja saponaria) a jeho deriváty obsahující saponiny

č. CAS 68990-67-0

č. ES 273-620-4

b)

Prášek z kořenů čemeřice zelené (Helleborus viridis) a čemeřice černé (Helleborus niger)

c)

Prášek z kořenů kýchavice bílé (Veratrum album) a kýchavice černé (Veratrum nigrum)

d)

Benzidin a/nebo jeho deriváty

č. CAS 92-87-5

č. ES 202-199-1

e)

o-nitrobenzaldehyd

č. CAS 552-89-6

č. ES 209-025-3

f)

Dřevný prášek

1.

Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech, ani ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.

Žertovné a zábavné předměty nebo směsi nebo předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.

Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nejvýše 1,5 ml kapaliny.

10.

a)

Sulfid amonný

č. CAS 12135-76-1

č. ES 235-223-4

b)

Hydrogensulfid amonný

č. CAS 12124-99-1

č. ES 235-184-3

c)

Polysulfid amonný

č. CAS 9080-17-5

č. ES 232-989-1

1.

Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech nebo ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.

Žertovné a zábavné předměty nebo směsi nebo předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.

Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nejvýše 1,5 ml kapaliny.

11.

Těkavé estery kyseliny bromoctové:

a)

Methylbromacetát

č. CAS 96-32-2

č. ES 202-499-2

b)

Ethylbromacetát

č. CAS 105-36-2

č. ES 203-290-9

c)

Propylbromacetát

č. CAS 35223-80-4

d)

Butylbromacetát

č. CAS 18991-98-5

č. ES 242-729-9

1.

Nesmí být použity v žertovných a zábavných předmětech nebo ve směsích nebo předmětech, které mají být jako takové použity, např. jako složka kýchacího prášku a zápachových bombiček.

2.

Žertovné nebo zábavné předměty ani směsi předměty, které mají být jako takové použity, které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uváděny na trh.

3.

Odstavce 1 a 2 se však nevztahují na zápachové bombičky s obsahem nižším než 1,5 ml kapaliny.

12.

2-Naftylamin

č. CAS 91-59-8

č. ES 202-080-4 a jeho soli

13.

Benzidin

č. CAS 92-87-5

č. ES 202-199-1 a jeho soli

14.

4-nitrobifenyl

č. CAS 92-93-3

EINECS č. ES 202-204-7

15.

4-aminobifenyl, xenylamin

č. CAS 92-67-1

EINECS č. ES 202-177-1 a jeho soli

Na záznamy 12 až 15 se vztahuje toto:

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

16.

Uhličitany olova:

a)

Neutrální bezvodý uhličitan olovnatý (PbCO3)

č. CAS 598-63-0

č. ES 209-943-4

b)

Uhličitan-hydroxid olovnatý 2 PbCO3-Pb(OH)2

č. CAS 1319-46-6

č. ES 215-290-6

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro používání jako barva.

Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 13 o používání olovnaté běloby a síranů olova v barvách, na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů.

17.

Sírany olova:

a)

PbSO4

č. CAS 7446-14-2

č. ES 231-198-9

b)

PbxSO4

č. CAS 15739-80-7

č. ES 239-831-0

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro používání jako barva.

Členské státy však mohou v souladu s ustanoveními úmluvy ILO č. 13 o používání olovnaté běloby a síranů olova v barvách na svém území povolit používání látky nebo směsi pro restaurování a údržbu uměleckých děl a historických budov a jejich interiérů.

18.

Sloučeniny rtuti

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro použití:

a)

jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

trupů lodí,

košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb a měkkýšů,

jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena;

b)

konzervaci dřeva;

c)

impregnaci silně namáhaných průmyslových textilií a přízí určených pro jejich výrobu;

d)

úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich používání.

18a.

Rtuť

č. CAS 7439-97-6

č. ES 231-106-7

1.

Nesmí se uvádět na trh:

a)

v teploměrech na určování tělesné teploty;

b)

v dalších měřicích zařízeních určených k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, barometry, sfygmomanometry, teploměry jiné než teploměry na určování tělesné teploty).

2.

Omezení v odstavci 1 se nevztahuje na měřicí zařízení používaná ve Společenství již před 3. dubnem 2009. Členské státy však mohou uvádění těchto měřicích zařízení na trh omezit nebo zakázat.

3.

Omezení v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na:

a)

měřicí zařízení, jejichž stáří dne 3. října 2007 překračuje 50 let;

b)

barometry (s výjimkou barometrů podle písmene a)) do 3. října 2009.

4.

Do 3. října 2009 Komise provede přezkum týkající se dostupnosti spolehlivých bezpečnějších alternativ, jež jsou technicky a ekonomicky proveditelné, pro sfygmomanometry obsahující rtuť a jiná měřicí zařízení v oblasti zdravotní péče a v ostatních odborných a průmyslových použitích. Na základě tohoto přezkumu nebo jakmile budou k dispozici nové informace týkající se spolehlivých bezpečnějších alternativ pro sfygmomanometry a další měřicí zařízení obsahující rtuť, Komise případně předloží legislativní návrh na rozšíření omezení uvedených v odstavci 1 na sfygmomanometry a jiná měřicí zařízení v oblasti zdravotní péče a na další profesionální a průmyslová použití, aby bylo používání rtuti v měřicích zařízeních postupně ukončeno, jakmile to bude technicky a ekonomicky proveditelné.

19.

Sloučeniny arsenu

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

trupů lodí,

košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb, korýšů a měkkýšů,

jakýchkoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.

2.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky a nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.

3.

Nesmí se používat při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh.

4.

Odchylně od odstavce 3:

a)

Pokud jde o látky a směsi používané při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chromu, arsenu (CCA), typ C, a pokud jsou povoleny podle čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.

b)

Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v souladu s písmenem a), může se toto dřevo uvádět na trh pro odborné a průmyslové použití, pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže široké veřejnosti se dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, a to:

jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v kancelářských budovách a v průmyslových stavbách,

v mostech a mostních konstrukcích,

jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,

jako protihlukové bariéry,

v protilavinových bariérách,

v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,

jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,

v zemních opěrných konstrukcích,

jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,

jako pražce podzemní dráhy.

c)

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby bylo každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem ‚Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen‘. Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem „Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení.“

d)

Ošetřené dřevo uvedené v písmenu a) se nesmí používat:

v obytných nebo soukromých stavbách učených k jakémukoli účelu,

při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,

v mořských vodách,

pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s písmenem b),

při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo hotovými výrobky určenými k lidské spotřebě a/nebo k výživě zvířat.

5.

Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle odstavce 4 může být ponecháno na místě a být nadále používáno do konce životnosti.

6.

Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle odstavce 4:

lze použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

lze uvést na trh za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

7.

Členské státy mohou povolit u dřeva ošetřeného jinými typy roztoku CCA používaného ve Společenství před 30. zářím 2007:

použití nebo opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

uvádění na trh za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

20.

Organické sloučeniny cínu

1.

Nesmí být uváděny na trh nebo používány jako látky nebo ve směsích, které působí jako biocidy ve volném spojení s barvami.

2.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud látka nebo směs působí jako biocid na ochranu před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

a)

všech plavidel bez ohledu na jejich délku, která jsou určena pro používání na moři, pobřeží, v ústí řek a na vnitrozemských vodách a jezerech;

b)

klecí, plováků, sítí a všech ostatních zařízení nebo vybavení používaných pro chov ryb a měkkýšů;

c)

všech zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.

3.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích, pokud jsou tyto látky nebo směsi určeny k úpravě průmyslových vod.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran/Dibutylcín-hydrogenborát C8H19BO3Sn (DBB)

č. CAS 75113-37-0

č. ES 401-040-5

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

První odstavec se však nevztahuje na tuto látku (DBB) nebo směsi ji obsahující, pokud jsou určeny výhradně pro zpracování do předmětů, v nichž se tato látka již nebude vyskytovat v koncentraci 0,1 % nebo vyšší.

22.

Pentachlorfenol

č. CAS 87-86-5

č. ES 201-778-6 a jeho soli a estery

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

jako složka jiných látek, nebo ve směsích, v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

23.

Kadmium

č. CAS 7440-43-9

č. ES 231-152-8 a jeho sloučeniny

Pro účely tohoto záznamu odpovídají kódy a kapitoly uvedené v hranatých závorkách kódům a kapitolám celní a statistické nomenklatury společného celního sazebníku zřízeného nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

1.

Nesmí se používat k barvení předmětů vyrobených z těchto látek nebo směsí:

a)

polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22],

polyuretan (PUR) [3909 50],

polyethylen malé hustoty (Ld PE) s výjimkou polyethylenu malé hustoty pro výrobu barevné předsměsi [3901 10],

acetylcelulosa (CA) [3912 11] [3912 12],

acetylbutyrcelulosa (CAB) [3912 11] [3912 12],

epoxidové pryskyřice [3907 30],

melaminoformaldehydové (MF) pryskyřice [3909 20],

močovinoformaldehydové (UF) pryskyřice [3909 10],

nenasycené polyestery (UP) [3907 91],

polyethylentereftalát (PET) [3907 60],

polybutylentereftalát (PBT),

průsvitný/univerzální polystyren [3903 11] [3903 19],

akrylonitrilmethylmetakrylát (AMMA),

síťovaný polyethylen (VPE),

polystyren odolný proti nárazu (SB),

polypropylen (PP) [3902 10];

b)

nátěrové barvy [3208] [3209].

Mají-li však barvy vysoký obsah zinku, jejich zbytková koncentrace kadmia musí být co nejnižší a v každém případě musí být nižší než 0,1 % hmotnostních.

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití nesmí být předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z těchto výše uvedených látek a směsí barvených kadmiem v žádném případě uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je vyšší než 0,01 % hmotnostních materiálu plastu.

2.

Odstavec 1 se však nevztahuje na předměty barvené z bezpečnostních důvodů.

3.

Nesmí se používat pro stabilizaci následujících směsí nebo předmětů vyrobených z polymerů a kopolymerů vinylchloridu:

obalové materiály (pytle, nádoby, láhve, víka) [3923 29 10],

kancelářské a školní potřeby [3926 10],

kování pro nábytek, karoserie apod. [3926 30],

oděvní výrobky a doplňky (včetně rukavic) [3926 20],

krytiny podlah a stěn [3918 10],

impregnované, povrchově upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny [5903 10],

koženka [4202],

gramofonové desky,

trubky, potrubí a armatury [3917 23],

kývavé dveře,

vozidla pro silniční dopravu (interiér, exteriér, podvozek),

povrchová úprava ocelových plechů pro stavebnictví a průmysl,

izolace elektrických vodičů.

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je ve všech případech zakázáno uvádět na trh výše uvedené směsi, předměty nebo jejich součásti vyrobené z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu stabilizovaných látkami s obsahem kadmia, pokud obsah kadmia (vyjádřený jako kovové Cd) přesahuje 0,01 % hmotnostních polymeru.

4.

Odstavec 3 se však nevztahuje na směsi a předměty, které používají stabilizátory na bázi kadmia z bezpečnostních důvodů.

5.

Pro účely tohoto záznamu se ‚pokovováním kadmiem‘ rozumí jakékoliv nanášení kovového kadmia na kovový povrch nebo jakoukoli povrchovou úpravu kovovým kadmiem na kovovém povrchu.

Pokovování kadmiem se nesmí používat u kovových předmětů nebo součástí předmětů používaných v odvětvích nebo postupech uvedených níže:

a)

zařízení a stroje pro

výrobu potravin [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

zemědělství [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

chladírenství a mrazírenství [8418],

tisk a vazbu knih [8440] [8442] [8443];

b)

zařízení a stroje pro výrobu

domácích potřeb [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

sanitárního zboží [7324],

ústředního vytápění a klimatizačního zařízení [7322] [8403] [8404] [8415].

Bez ohledu na použití nebo zamýšlené konečné použití je v každém případě zakázáno uvádět na trh kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech uvedených v písmenech a) a b) výše a předměty vyrobené v uvedených odvětvích v písmenu b) výše.

6.

Ustanovení uvedená v odstavci 5 se vztahují také na kadmiem pokovované předměty nebo jejich součásti používané v odvětvích nebo postupech uvedených níže v písmenech a) a b) níže a předměty vyrobené v odvětvích uvedených níže v písmenu b) níže:

a)

zařízení a stroje pro výrobu:

papíru a lepenky [8419 32] [8439] [8441], textilu a oděvů [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

zařízení a stroje pro výrobu:

průmyslových manipulačních zařízení a strojů [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

silničních a zemědělských vozidel [kapitola 87],

železničního vozového parku [kapitola 86],

plavidel [kapitola 89].

7.

Omezení uvedená v odstavcích 5 a 6 se však nevztahují na:

předměty a jejich součásti používané v letectví, kosmickém výzkumu, důlní činnosti, těžebním průmyslu na moři a v jaderném průmyslu, kde jejich používání vyžaduje vysoké bezpečnostní požadavky, a dále v bezpečnostním vybavení silničních a zemědělských vozidel, železničního parku a plavidel,

elektrické kontakty ve všech oblastech použití, kde je nezbytné zajistit spolehlivost zařízení, na kterém jsou instalovány.

24.

Monomethyltetrachlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 141

č. CAS 76253-60-6

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

2.

Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:

a)

stroje a zařízení již používané ke dni 18. června 1994 až do doby vyřazení těchto strojů a zařízení;

b)

údržbu strojů a zařízení již používaných v členském státě ke dni 18. června 1994.

Pro účely písmene a) však členské státy mohou z důvodů ochrany lidského zdraví a životního prostředí zakázat na svém území používání těchto strojů a zařízení před jejich vyřazením.

25.

Monomethyldichlordifenylmethan

Obchodní název: Ugilec 121

Ugilec 21

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

26.

Monomethyldibromdifenylmethan

Brom(brombenzyl)methylbenzen, směs isomerů

Obchodní název: DBBT

č. CAS 99688-47-8

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích.

Předměty obsahující tuto látku se nesmí uvádět na trh.

27.

Nikl

č. CAS 7440-02-0

č. ES 231-111-4 a jeho sloučeniny

1.

Nesmí se používat:

a)

v žádných částech souprav, které se vkládají do propíchnutých uší a jiných propíchnutých částí lidského těla, pokud rychlost uvolňování niklu z těchto částí souprav není nižší než 0,2 μg/cm2 za týden (migrační limit);

b)

u předmětů určených k přímému a dlouhodobému styku s kůží, jako jsou:

náušnice,

náhrdelníky, náramky a řetízky, ozdoby na kotníky, prsteny,

pouzdra náramkových hodinek, pásky a upínací části hodinek,

stiskací knoflíky, upínadla, nýty, zipy a kovové značky, jsou-li použity u oděvů,

je-li rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přichází do přímého a dlouhodobého styku s kůží, vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden;

c)

u předmětů uvedených v písmenu b), jestliže mají povrchovou úpravu neobsahující nikl, není-li tato povrchová úprava dostatečná pro zabezpečení toho, aby po dobu alespoň dvou let běžného používání předmětu rychlost uvolňování niklu z těch částí předmětů, které přichází do přímého a dlouhodobého styku s kůží, nebyla vyšší než 0,5 μg/cm2 za týden.

2.

Předměty, na něž se vztahuje odstavec 1, nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují požadavky uvedené ve zmíněném odstavci.

3.

Jako zkušební metody k prokázání souladu předmětů s odstavci 1 a 2 se použijí normy přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

28.

Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako karcinogenní, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo karcinogenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

Karcinogenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 1 (tabulka 3.2) zařazené v dodatku 1

Karcinogenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / karcinogenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 2

29.

Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako mutagenní v zárodečných buňkách, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo mutagenní, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

Mutagenní, kategorie 1A (tabulka 3.1) / mutagenní, kategorie 1 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 3

Mutagenní, kategorie 1B (tabulka 3.1) / mutagenní, kategorie 2 (tabulka 3.2), zařazené v dodatku 4

30.

Látky, které jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, klasifikované jako toxické pro reprodukci, kategorie 1A nebo 1B (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1 nebo 2 (tabulka 3.2), a takto zařazeny na seznam:

Toxické pro reprodukci, kategorie 1A, nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 1, označené větou R60 (‚Může poškodit reprodukční schopnost.‘) nebo R61 (‚Může poškodit plod v těle matky.‘) (tabulka 3.2), uvedené v dodatku 5

Toxické pro reprodukci, kategorie 1B, nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj (tabulka 3.1), nebo toxické pro reprodukci, kategorie 2, označené větou R60 (‚Může poškodit reprodukční schopnost.‘) nebo R61 (‚Může poškodit plod v těle matky.‘) (tabulka 3.2), uvedené v dodatku 6

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy, vztahuje se na záznamy 28 až 30 toto:

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látky,

jako složky jiných látek, nebo

ve směsích,

pro prodej široké veřejnosti, pokud individuální koncentrace v látce nebo směsi je rovná nebo vyšší než:

buď příslušný specifický koncentrační limit stanovený v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3, nebo

příslušná koncentrace stanovená ve směrnici 1999/45/ES.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

‚Pouze pro profesionální uživatele‘.

2.

Odchylně se odstavec 1 nevztahuje na:

a)

léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b)

kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS;

c)

následující paliva a výrobky z olejů:

motorová paliva, na něž se vztahuje směrnice 98/70/ES,

výrobky z minerálních olejů určené pro použití jako palivo v mobilních nebo stacionárních spalovacích zařízeních,

paliva prodávaná v uzavřených systémech (např. lahve se zkapalnělým plynem);

d)

barvy pro umělce, na něž se vztahuje směrnice 1999/45/ES.

31.

a)

Kreosot; prací olej

č. CAS 8001-58-9

č. ES 232-287-5

b)

Kreosotový olej; prací olej

č. CAS 61789-28-4

č. ES 263-047-8

c)

Destiláty (z uhelného dehtu), naftalenové oleje; naftalenový olej

č. CAS 84650-04-4

č. ES 283-484-8

d)

Kreosotový olej, acenaftenová frakce; prací olej

č. CAS 90640-84-9

č. ES 292-605-3

e)

Destiláty (z uhelného dehtu), přední frakce; těžký anthracenový olej

č. CAS 65996-91-0

č. ES 266-026-1

f)

Anthracenový olej

č. CAS 90640-80-5

č. ES 292-602-7

g)

Fenoly, černouhelné, surové

č. CAS 65996-85-2

č. ES 266-019-3

h)

Kreosot, dřevný

č. CAS 8021-39-4

č. ES 232-419-1

i)

Nízkoteplotní alkalický dehtový olej; zbytky extraktu (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci

č. CAS 122384-78-5

č. ES 310-191-5

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat, jako látky nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro úpravu dřeva. Dřevo takto ošetřené se dále nesmí uvádět na trh.

2.

Odchylně od odstavce 1:

a)

Látky a směsi se mohou používat na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály, na které se vztahují právní předpisy Společenství o ochraně pracovníků, pouze při opakovaném ošetření na místě, pokud tyto látky a přípravky obsahují:

i)

benzo[a]pyren v koncentraci nižší než 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních), a

ii)

vodou extrahovatelné fenoly v koncentraci nižší než 3 % hmotnostních.

Takové látky a směsi pro používání na ošetření dřeva prováděné v průmyslových zařízeních nebo profesionály

se mohou uvádět na trh pouze v obalech o objemu nejméně 20 litrů,

se nesmí prodávat spotřebitelům.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

‚Pouze pro používání v průmyslových zařízeních nebo pro ošetření prováděné profesionály‘.

b)

Dřevo ošetřené v průmyslových zařízeních nebo profesionály podle písmene a), které se uvádí na trh poprvé nebo bylo opakovaně ošetřené na místě, je povoleno pouze pro odborné nebo průmyslové používání, např. na železnicích, pro elektrická a telekomunikační vedení, pro oplocení, pro zemědělské účely (např. opěry stromů) a v přístavech a vodních tocích.

c)

Zákaz uvádění na trh podle odstavce 1 se nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno látkami uvedenými v záznamu 31 písmenech a) až i) před 31. prosincem 2002 a které se uvádí na trh pro opětovné využití.

3.

Ošetřené dřevo podle odst. 2 písm. b) a c) se nesmí používat:

uvnitř budov určených pro jakékoliv účely,

v hračkách,

na hřištích,

v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s kůží,

při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,

pro výrobu, používání a každé opakované ošetření:

nádob určených pro pěstitelské účely,

obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, meziprodukty nebo hotovými výrobky určenými k lidské spotřebě a/nebo k výživě zvířat,

jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.

32.

Chloroform

č. CAS 67-66-3

č. ES 200-663-8

34.

1,1,2-trichlorethan

č. CAS 79-00-5

č. ES 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachlorethan

č. CAS 79-34-5

č. ES 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachlorethan

č. CAS 630-20-6

37.

Pentachlorethan

č. CAS 76-01-7

č. ES 200-925-1

38.

1,1-Dichloroethen

č. CAS 75-35-4

č. ES 200-864-0

Aniž jsou dotčeny ostatní části této přílohy, vztahuje se na záznamy 32 až 38 toto:

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látky,

jako složky jiných látek, nebo ve směsích, v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších,

je-li látka nebo směs určena pro prodej široké veřejnosti a/nebo je určena pro čištění povrchů a čištění látek v disperzních aplikacích.

2.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly obaly těchto látek a směsí, které je obsahují v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších, viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro použití v průmyslových zařízeních“.

Odchylně se toto ustanovení nevztahuje na:

a)

léčivé a veterinární přípravky definované směrnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b)

kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS.

40.

Látky splňující kritéria hořlavosti uvedená ve směrnici 67/548/EHS a klasifikované jako hořlavé, vysoce hořlavé nebo extrémně hořlavé bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1272/2008 příloze VI části 3.

1.

Nesmí se používat jako látky nebo jako směsi v aerosolových rozprašovačích, pokud jsou tyto aerosolové rozprašovače určeny pro prodej široké veřejnosti pro následující zábavné a ozdobné účely:

kovové třpytky určené hlavně k ozdobě,

umělý sníh a ledové květy,

žertovné polštářky,

křehké aerosolové šňůry,

imitace výkalů,

trubky pro večírky,

ozdobné vločky a pěny,

umělé pavučiny,

zápachové bombičky.

2.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly výše uvedených aerosolových rozprašovačů byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny nápisem:

„Pouze pro profesionální uživatele“.

3.

Odchylně se však odstavce 1 a 2 nevztahují na aerosolové rozprašovače uvedené v čl. 8 odst. 1a směrnice Rady 75/324/EHS (2).

4.

Aerosolové rozprašovače zmíněné v odstavcích 1 a 2 nesmí být uvedeny na trh, pokud nesplňují uvedené požadavky.

41.

Hexachlorethan

č. CAS 67-72-1

č. ES 200-666-4

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích, pokud je látka nebo směs určena pro výrobu nebo zpracování neželezných kovů.

42.

Alkany, C10–C13, s chlorem (chlorované parafiny s krátkým řetězcem) (SCCP)

č. ES 287-476-5

č. CAS 85535-84-8

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo jako složky jiných látek nebo ve směsích v koncentracích vyšších než 1 % hmotnostních, pokud je látka nebo směs určena pro:

obrábění kovů,

extrakci tuku z kůže.

43.

Azobarviva

1.

Azobarviva, která mohou redukčním štěpením jedné nebo více azoskupin uvolnit jeden nebo více aromatických aminů uvedených v dodatku 8 ve zjistitelných koncentracích, tj. v koncentracích vyšších než 30 mg/kg (0,003 % hmotnostních), v předmětech nebo v jejich obarvených částech, podle metod zkoušení uvedených v dodatku 10, se nesmí používat v textilních a kožených výrobcích, které mohou přicházet do přímého a dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo ústní dutinou, jako jsou:

oděvy, lůžkoviny, ručníky, vlásenky, paruky, klobouky, pleny a jiné hygienické prostředky, spací pytle,

obuv, rukavice, řemínky, kabelky, náprsní tašky, peněženky, aktovky, potahy sedadel, váčky na peníze na krk,

hračky z textilu nebo kůže a hračky, jejichž součástí jsou textilní nebo kožené oděvy,

příze a textilie určené pro konečného spotřebitele.

2.

Textilní a kožené výrobky vedené v odstavci 1 se nesmí uvádět na trh, pokud nesplňují požadavky stanovené v uvedeném odstavci.

3.

Azobarviva, která jsou obsažena v dodatku 9 „Seznam azobarviv“, se nesmí uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních, pokud je látka nebo směs určena pro barvení textilních a kožených výrobků.

44.

Pentabromdifenylether

C12H5Br5O

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

ve směsích v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

2.

Na trh se nesmí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

3.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na:

předměty používané ve Společenství před 15. srpnem 2004,

elektrická a elektronická zařízení v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (3).

45.

Oktabromdifenylether

C12H2Br8O

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat:

jako látka,

jako složka jiných látek nebo ve směsích, v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

2.

Na trh se nesmí uvádět předměty, jestliže samy o sobě nebo jejich zhášecí přísady obsahují tuto látku v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

3.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na:

předměty používané ve Společenství před 15. srpnem 2004,

elektrická a elektronická zařízení v oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES.

46.

a)

Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

č. CAS 25154-52-3

č. ES 246-672-0

b)

Nonylfenol ethoxyláty

(C2H4O)nC15H24O

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentracích 0,1 % hmotnostních nebo vyšších pro následující účely.

1.

čištění v průmyslu a v institucích s výjimkou:

kontrolovaných uzavřených systémů chemického čištění, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje,

systémů čištění se zvláštním postupem, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;

2.

čištění v domácnostech;

3.

zpracování textilií a kůže s výjimkou:

zpracování bez úniků do odpadní vody,

systémů se zvláštním postupem, kde se voda použitá při zpracování předběžně upravuje úplným odstraněním organických podílů před biologickým čištěním odpadní vody (odmaštění ovčích kožešin);

4.

emulgátor při omývání struků v zemědělství;

5.

zpracování kovů s výjimkou:

používání v kontrolovaných uzavřených systémech, kde se prací kapalina recykluje nebo spaluje;

6.

výroba celulózy a papíru;

7.

kosmetické prostředky;

8.

jiné přípravky pro osobní péči s výjimkou:

spermicidů;

9.

složky obchodních úprav pesticidů a biocidů. Vnitrostátní povolení pro pesticidy a biocidní přípravky obsahující nonylfenol ethoxyláty jako složku obchodní úpravy, která byla udělena před 17. červencem 2003, jsou však do ukončení své platnosti tímto omezením nedotčena.

47.

Sloučeniny šestivazného chromu

1.

Cement a směsi obsahující cement se nesmí uvádět na trh nebo používat, jestliže po smísení s vodou obsahují více než 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného šestivazného chromu vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu.

2.

Jestliže se použijí redukční činidla, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby obaly cementu nebo směsí obsahujících cement byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny informacemi o datu balení, jakož i údaji o podmínkách a době skladování vhodných pro zachování aktivity redukčního činidla a udržení obsahu rozpustného šestivazného chromu pod limitem uvedeným v odstavci 1, aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí.

3.

Odstavce 1 a 2 se odchylně nepoužijí pro uvádění na trh a používání v kontrolovaných uzavřených a plně automatizovaných procesech, v nichž s cementem a směsmi obsahujícími cement manipulují pouze strojní zařízení a v nichž není možný styk s kůží.

48.

Toluen

č. CAS 108-88-3

č. ES 203-625-9

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, pokud je látka nebo směs používána v lepidlech nebo v barvách nanášených stříkáním určených pro prodej široké veřejnosti.

49.

Trichlorobenzen

č. CAS 120-82-1

č. ES 204-428-0

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látka nebo ve směsích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší pro žádné použití vyjma:

jako meziprodukt syntézy,

jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech nebo

při výrobě 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzenu (TATB).

50.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

a)

Benzo(a)pyren (BaP)

č. CAS 50-32-8

b)

Benzo(e)pyren (BeP)

č. CAS 192-97-2

c)

Benzo(a)antracen (BaA)

č. CAS 56-55-3

d)

Chryzen (CHR)

č. CAS 218-01-9

e)

Benzo(b)fluoranten (BpFA)

č. CAS 205-99-2

f)

Benzo(j)fluoranten (BjFA)

č. CAS 205-82-3

g)

Benzo(k)fluoranten (BkFA)

č. CAS 207-08-9

h)

Dibenzo(a,h)antracen (DBAhA)

č. CAS 53-70-3

1.

Od 1. ledna 2010 se nastavovací oleje se nesmí uvádět na trh a používat při výrobě pneumatik nebo částí pneumatik, obsahují-li:

více než 1 mg/kg (0,0001 % hmotnostních) BaP, nebo

více než 10 mg/kg (0,001 % hmotnostních) celkového množství všech uvedených PAU.

Za dodržení tohoto limitu se považuje, když je extrakt polycyklických aromatických látek (PCA) nižší než 3 % hmotnostních, měřený podle standardu Ropného institutu IP346: 1998 (Stanovení PCA v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního indexu dimethylsulfoxidového extraktu), za předpokladu, že výrobce nebo dovozce kontroluje dodržování limitních hodnot BaP a uvedených PAU a rovněž vztah mezi naměřenými hodnotami a extraktem PCA každých šest měsíců nebo po každé větší provozní změně, podle toho, co nastane dříve.

2.

Dále nesmí být na trh uváděny pneumatiky a běhouny k protektorování vyrobené po 1. lednu 2010, pokud obsahují olejová změkčovadla přesahující limity uvedené v odstavci 1.

Za dodržení tohoto limitu se považuje, když u vulkanizovaných pryžových směsí není překročen limit 0,35 % ‚bay‘ protonů na základě měření a výpočtu podle ISO 21461 (vulkanizovaná pryž – stanovení aromatičnosti oleje ve vulkanizovaných pryžových směsích).

3.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na protektorované pneumatiky, pokud jejich běhouny neobsahují nastavovací oleje přesahující limity uvedené v odstavci 1.

4.

Pro účely tohoto záznamu se ‚pneumatikami‘ rozumí pneumatiky pro vozidla, na něž se vztahují tyto předpisy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (4),

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (5), a

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (6).

51.

Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a ES týkající se dané látky):

a)

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

č. CAS 117-81-7

č. ES 204-211-0

b)

Dibutylftalát (DBP)

č. CAS 84-74-2

č. ES 201-557-4

c)

Benzylbutylftalát (BBP)

č. CAS 85-68-7

č. ES 201-622-7

1.

Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti.

2.

Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh.

3.

Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto záznamu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna.

4.

Pro účely tohoto záznamu se „předmětem pro péči o děti“ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

52.

Následující ftaláty (nebo jiná čísla CAS a ES týkající se dané látky):

a)

Diisononylftalát (DINP)

č. CAS 28553-12-0 a 68515-48-0

č. ES 249-079-5 a 271-090-9

b)

Diisodecylftalát (DIDP)

č. CAS 26761-40-0 a 68515-49-1

č. ES 247-977-1 a 271-091-4

c)

Di(n-octyl)ftalát (DNOP)

č. CAS 117-84-0

č. ES 204-214-7

1.

Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.

2.

Takové hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh.

3.

Komise do 16. ledna 2010 přehodnotí opatření stanovená ve vztahu k tomuto záznamu na základě nových vědeckých informací o těchto látkách a jejich náhradách, a pokud k tomu bude důvod, budou tato opatření odpovídajícím způsobem změněna.

4.

Pro účely tohoto záznamu se ‚předmětem pro péči o děti‘ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

53.

Perfluoroktansulfonáty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)

1.

Nesmí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci 50 mg/kg (0,005 % hmotnostních) nebo vyšší.

2.

Nesmí se uvádět na trh v polotovarech nebo předmětech nebo v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, hodnoty 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, je-li množství PFOS rovno 1 μg/m2 povlakovaného materiálu nebo vyšší.

3.

Odstavce 1 a 2 se odchylně nepoužijí na tyto záznamy ani na látky a směsi nezbytné k jejich výrobě:

a)

fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii;

b)

fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky;

c)

látky potlačující tvorbu zákalu při jiném než dekorativním tvrdém chromování (VI) a smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí příslušné nejlepší dostupné techniky vyvinuté v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (7);

d)

hydraulické kapaliny v letectví.

4.

Odchylně od odstavce 1 mohou být náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny na trh před 27. prosincem 2006, používány do 27. června 2011.

5.

Odstavec 2 se odchylně nepoužije na předměty, které byly ve Společenství používány před 27. červnem 2008.

6.

Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (8).

7.

Jakmile budou dostupné nové informace o podrobnostech použití a o bezpečnějších alternativních látkách nebo technologiích pro použití, přezkoumá Komise jednotlivé odchylky uvedené v odst. 3 písm. a) až d), tak aby

a)

bylo postupně ukončeno používání PFOS, jakmile bude použití bezpečnějších alternativ technicky a ekonomicky uskutečnitelné;

b)

mohla odchylka nadále platit pouze pro nezbytná použití, pro něž neexistují bezpečnější alternativy, a pokud byla předložena zpráva o tom, jaké kroky byly učiněny s cílem najít bezpečnější alternativy;

c)

bylo sníženo na minimum uvolňování PFOS do životního prostředí použitím nejlepší dostupné techniky.

8.

Komise přezkoumá probíhající činnosti v oblasti posuzování rizik a dostupnost bezpečnějších alternativních látek nebo technologií týkajících se použití kyseliny perfluoroktanové a příbuzných látek a navrhne veškerá nezbytná opatření ke snížení zjištěných rizik, včetně omezení uvádění na trh a použití, zejména pokud jsou dostupné alternativní látky nebo technologie, jež jsou technicky a ekonomicky uskutečnitelné.

54.

2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME)

č. CAS 111-77-3

č. ES 203-906-6

Nesmí se uvádět na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti jako složka barev, odstraňovačů nátěrů, čisticích prostředků, samolešticích emulzí a podlahových těsnicích materiálů v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

55.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE)

č. CAS 112-34-5

č. ES 203-961-6

1.

Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti jako složka barev nanášených stříkáním nebo čisticích prostředků v aerosolových rozprašovačích v koncentraci 3 % hmotnostních nebo vyšší.

2.

Barvy nanášené stříkáním a čisticí prostředky v aerosolových rozprašovačích, které obsahují DEGBE a které nejsou v souladu s odstavcem 1, nesmí být uvedeny na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010.

3.

Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byly barvy jiné než barvy nanášené stříkáním obsahující DEGBE v koncentraci 3 % hmotnostních nebo vyšší, které jsou uváděny na trh pro prodej široké veřejnosti, nejpozději do 27. prosince 2010 viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny takto:

„Nepoužívejte v zařízení na stříkání barvy“.

56.

Methylendifenyldiisokyanát (MDI)

č. CAS 26447-40-5

č. ES 247-714-0

1.

Nesmí být uveden na trh po 27. prosinci 2010 jako složka směsí v koncentraci 0,1 % hmotnostních MDI nebo vyšší pro prodej široké veřejnosti, pokud dodavatelé před uvedením na trh nezajistí, aby balení:

a)

obsahovalo ochranné rukavice, které splňují požadavky směrnice Rady 89/686/EHS (9);

b)

bylo viditelně, čitelně a nesmazatelně označeno, jak je uvedeno níže, aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí:

„—

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.

Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu.

V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).“

2.

Odchylně se odst. 1 písm. a) nevztahuje na termoplastická lepidla.

57.

Cyklohexan

č. CAS 110-82-7

č. ES 203-806-2

1.

Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 pro prodej široké veřejnosti, jako složka neoprenových kontaktních lepidel v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší v baleních větších než 350 g.

2.

Neoprenová kontaktní lepidla obsahující cyklohexan, která nejsou v souladu s odstavcem 1 nesmí být uváděna na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010.

3.

Aniž jsou dotčeny ostatní právní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí dodavatelé před uvedením na trh zajistit, aby byla neoprenová kontaktní lepidla obsahující cyklohexan v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, která jsou uváděna na trh pro prodej široké veřejnosti po 27. prosinci 2010, viditelně, čitelně a nesmazatelně označena takto:

‚—

Tento výrobek nesmí být používán v podmínkách, kdy není zajištěno nedostatečné větrání.

Tento výrobek nesmí být používán k pokládání koberců‘.

58.

Dusičnan amonný

č. CAS 6484-52-2

č. ES 229-347-8

1.

Nesmí být poprvé uveden na trh po 27. červnu 2010 jako látka nebo ve směsích, které obsahují více než 28 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného, k použití jako tuhé jednosložkové nebo vícesložkové hnojivo, pokud toto hnojivo není v souladu s technickými ustanoveními pro hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku uvedenými v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (10).

2.

Nesmí být uváděn na trh po 27. červnu 2010 jako látka nebo ve směsích, které obsahují 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného kromě případů dodání:

a)

následným uživatelům a distributorům včetně fyzických nebo právnických osob, které jsou držiteli licence nebo povolení v souladu se směrnicí Rady 93/15/EHS (11);

b)

zemědělcům pro použití při zemědělských činnostech, v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s velikostí pozemků.

Pro účely tohoto písmene se rozumí:

i)

‚zemědělcem‘ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území Společenství podle článku 299 Smlouvy a která vykonává zemědělskou činnost,

ii)

‚zemědělskou činností‘ produkce, chov nebo pěstování zemědělských produktů včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské účely nebo udržování půdy v dobrém zemědělském a ekologickém stavu podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 (12);

c)

fyzickým nebo právnickým osobám zabývajícím se profesionálně činnostmi, jakými jsou zahradnictví, pěstování rostlin ve sklenících, údržba parků, zahrad nebo sportovních hřišť, lesnictví nebo jiné podobné činnosti.

3.

Členské státy však, pokud jde o omezení stanovená v odstavci 2, mohou ze sociálně-hospodářských důvodů do 1. července 2014 uplatňovat mezní hodnotu 20 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného u látek a směsí uváděných na trh na svém území. Informují o tom Komisi a ostatní členské státy.

3.

V dodatcích 1 až 6 se předmluva nahrazuje tímto:

„PŘEDMLUVA

Vysvětlení nadpisů jednotlivých sloupců

Látky:

Název odpovídá Mezinárodní identifikaci chemických látek používané pro látky v příloze VI části 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

Kdykoli je to možné, jsou látky uvedeny pod svými názvy IUPAC. Látky uvedené v seznamech EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek), ELINCS (Evropský seznam oznámených látek) nebo v seznamu ‚látek nadále nepovažovaných za polymery‘ jsou uvedeny pod názvy v těchto seznamech. V některých případech jsou uvedeny i jiné názvy, např. obvyklý nebo obecný název. Kdykoli je to možné, jsou přípravky na ochranu rostlin a biocidy uvedeny pod svými názvy ISO.

Záznamy pro skupiny látek:

V příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 je uvedena řada záznamů pro skupiny látek. V těchto případech budou požadavky na klasifikaci platit pro všechny látky, na které se popis vztahuje.

V některých případech existují požadavky na klasifikaci pro určité látky spadající do skupinového záznamu. V takových případech je v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008 uveden pro látku zvláštní záznam a u skupinového záznamu je uvedena poznámka ‚except those specified elsewhere in Annex VI to Regulation (ES) č. 1272/2008‘ (‚s výjimkou látek uvedených jinde v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008‘).

V některých případech může jednotlivá látka spadat do více než jednoho skupinového záznamu. V takových případech je v klasifikaci látky zohledněna klasifikace pro všechny skupinové záznamy. Je-li uvedena rozdílná klasifikace pro stejný druh nebezpečnosti, použije se nejpřísnější klasifikace.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008. Látky jsou v dodatku uvedeny podle těchto indexových čísel.

Čísla ES:

Číslo ES, tj. EINECS, ELINCS nebo NLP, je úřední číslo látky v Evropské unii. Číslo EINECS lze získat z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS). Číslo ELINCS lze získat z Evropského seznamu oznámených látek. Číslo NLP lze získat ze seznamu ‚látek nadále nepovažovaných za polymery‘. Tyto seznamy jsou zveřejňovány Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství.

Číslo ES je sedmimístným číslem typu XXX-XXX-X, přičemž číslování začíná od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) a od 500-001-0 (NLP). Toto číslo je uvedeno ve sloupci nadepsaném ‚Číslo ES‘.

Číslo CAS:

Pro látky jsou definována čísla Chemical Abstracts Service (CAS), aby se usnadnila jejich identifikace.

Poznámky:

Plné znění poznámek je uvedeno v příloze VI části 1 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Poznámky, které je třeba vzít v úvahu pro účely tohoto nařízení, jsou následující:

 

Poznámka A:

Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být název látky na štítku uveden v jedné z forem označení uvedených v příloze VI části 3 uvedeného nařízení.

V uvedené části se někdy používá obecné označení jako ‚… compounds‘ (‚… sloučeniny‘) nebo ‚salts‘ (‚… soli‘). V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku správný název, přičemž náležitě zohlední přílohu VI oddíl 1.1.1.4 nařízení (ES) č. 1272/2008.

 

Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.

 

Poznámka D:

Některé látky, které jsou náchylné ke spontánní polymeraci nebo rozkladu, jsou obvykle uváděny na trh ve stabilizované formě. V této formě jsou také uvedeny v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008.

Někdy jsou však tyto látky uváděny na trh v nestabilizované formě. V tomto případě musí dodavatel, který uvádí takovou látku na trh, uvést na štítku název látky následovaný slovem ‚nestabilizovaná‘.

 

Poznámka J:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. ES 200-753-7).

 

Poznámka K:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (č. ES 203-450-8).

 

Poznámka L:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 3 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346.

 

Poznámka M:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,005 % hmotnostních benzo[a]pyrenu (č. ES 200-028-5).

 

Poznámka N:

Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, je-li znám celý technologický proces rafinace a lze-li prokázat, že látky, ze kterých je vyrobena, nejsou karcinogenní.

 

Poznámka P:

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. ES 200-753-7).

 

Poznámka R:

Klasifikace látky jako karcinogenní nemusí být použita u vláken, u nichž je geometrický průměr jejich tloušťky vážené délkou po odečtení obou směrodatných odchylek větší než 6 μm.“

4.

V dodatcích 1, 2, 3, 5 a 6 se v záznamech ve sloupci s nadpisem „Poznámky“ zrušují odkazy na poznámky E, H a S.

5.

V dodatku 1 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)“.

6.

Dodatek 2 se mění takto:

a)

Nadpis se nahrazuje nadpisem „Záznam 28 – Karcinogeny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)“.

b)

V záznamech s indexovými čísly 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 a 650-017-00-8 se slova „v příloze I směrnice 67/548/EHS“ nahrazují slovy „v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008“.

c)

Záznamy s indexovými čísly 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X se zrušují.

7.

V dodatku 3 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)“.

8.

V dodatku 4 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 29 – Mutageny: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)“.

9.

V dodatku 5 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1A (tabulka 3.1) / kategorie 1 (tabulka 3.2)“.

10.

V dodatku 6 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 30 – Toxické pro reprodukci: kategorie 1B (tabulka 3.1) / kategorie 2 (tabulka 3.2)“.

11.

V dodatku 8 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 43 – Azobarviva – Seznam aromatických aminů“.

12.

V dodatku 9 se nadpis nahrazuje nadpisem „Záznam 43 – Azobarviva – Seznam azobarviv“.

13.

Dodatek 10 se mění takto:

a)

Nadpis se nahrazuje nadpisem „Záznam 43 – Azobarviva – Seznam zkušebních metod“.

b)

V poznámce pod čarou se adresy CEN a Cenelec nahrazují tímto:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 2550 08 11, fax +32 2550 08 19 (http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 25196871, fax +32 2519 69 19 (http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm)“


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.“


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 553/2009

ze dne 25. června 2009

o zahájení zvláštního nabídkového řízení na další prodej kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze zásob maďarské intervenční agentury na trhu Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 127/2009 ze dne 12. února 2009, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob platebních agentur nebo intervenčních agentur (2), je uvedení obilovin ze zásob intervenční agentury do prodeje prováděno prostřednictvím nabídkového řízení a na základě cenových podmínek, které zabraňují narušení trhu.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 712/2007 (3) byla pro hospodářský rok 2007/08 zahájena stálá nabídková řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství. Aby bylo pro chovatele i odvětví krmiv v prvních měsících hospodářského roku 2008/09 zajištěno zásobování za konkurenceschopné ceny, bylo uvedené nařízení změněno tak, aby nabídky pro dílčí nabídková řízení mohly být předkládány do 17. prosince 2008.

(3)

Na začátku hospodářského roku 2007/08 činil objem intervenčních zásob Společenství 2,46 milionu tun, z nichž 2,23 milionu tun představovala kukuřice. V průběhu uvedeného hospodářského roku bylo v rámci nabídkového řízení, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 712/2007, odprodáno poměrně značné množství intervenčních zásob, zejména kukuřice.

(4)

Vzhledem k tržním podmínkám platným od poloviny září 2008, zejména pokud jde o ceny, však hospodářské subjekty přestaly činit nabídky a k 31. říjnu 2008 zbývalo zhruba 16 000 tun intervenční kukuřice. Těmto starým zásobám (zejména ze sklizní let 2004 a 2005) bude konkurovat kukuřice Společenství z bohaté sklizně roku 2008, jejíž prodejní ceny byly již k 31. říjnu 2008 nižší než ceny intervenční. S ohledem na tuto situaci je vhodné tyto zásoby uvolnit pro použití na vnitřním trhu.

(5)

Ustanovení čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 127/2009 stanoví, že dojde-li k narušení společné organizace dotčených trhů zejména v důsledku potíží s prodejem obilovin během hospodářského roku za ceny odpovídající cenám podle odstavce 1 uvedeného článku, může být na základě zvláštních nabídkových řízení organizován prodej na trhu Společenství za zvláštních podmínek. Dlouhá doba skladování kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze zásob maďarské intervenční agentury a současné tržní ceny kukuřice zjištěné v Maďarsku představují tedy zvláštní okolnost, která odůvodňuje zahájení zvláštního nabídkového řízení na prodej kukuřice ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 za ceny, které by mohly být nižší než ceny intervenční.

(6)

Mimo to bylo na trhu Společenství zaznamenáno významné kolísání cen. Vzhledem k těmto rozdílům by mohlo dojít k tomu, že hospodářské subjekty, jež uspěly v nabídkovém řízení, nebudou přejímat vydražené šarže. Ukazuje se, že jistota ve výši 5 EUR na tunu stanovená ve čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 127/2009 tedy není dostatečná, aby garantovala toto přejímání. Aby se zabránilo vzniku takovéto situace a umožnilo účinné fungování nabídkového řízení podle tohoto nařízení, je třeba zmíněnou jistotu zvýšit, a omezit tak rizika.

(7)

S ohledem na situaci na trhu Společenství by nabídkové řízení měla řídit Komise. Navíc je třeba stanovit koeficient přidělení nabídek pro nabídky na úrovni minimální prodejní ceny.

(8)

Za účelem účinného řízení systému je třeba stanovit předávání informací požadovaných Komisí elektronickou cestou. Je důležité, aby intervenční agentura ve svém sdělení určeném Komisi zachovala anonymitu účastníků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maďarská intervenční agentura uvede prostřednictvím nabídkového řízení na vnitřním trhu Společenství do prodeje kukuřici ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08 ze svých zásob.

Článek 2

1.   Prodej uvedený v článku 1 se provede za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 127/2009.

2.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 127/2009 může být minimální prodejní cena nižší než cena intervenční zvýšená o částku měsíčního zvýšení.

3.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 127/2009 se výše nabídkové jistoty stanovuje na 10 EUR za tunu.

Článek 3

1.   Lhůta pro předložení nabídek pro první dílčí nabídkové řízení uplyne dne 30. června 2009 ve 13 hodin bruselského času.

Lhůta pro předložení nabídek pro následující dílčí nabídková řízení uplyne každou následující středu ve 13 hodin bruselského času:

dne 15. července 2009,

dne 5. a 26. srpna 2009,

dne 9. a 23. září 2009,

dne 14. a 28. října 2009,

dne 11. a 25. listopadu 2009,

dne 2. a 16. prosince 2009.

2.   Nabídky je třeba předkládat maďarské intervenční agentuře:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel: +36 12196260

Fax: +36 12198905

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetová adresa: www.mvh.gov.hu

Článek 4

Do čtyř hodin od uplynutí lhůty pro předložení nabídek stanovené v čl. 3 odst. 1 sdělí dotčená intervenční agentura předložené nabídky Komisi. Pokud není předložena žádná nabídka, sdělí dotčený členský stát tuto skutečnost Komisi ve stejné lhůtě. Nezašle-li členský stát Komisi žádné sdělení v předepsané lhůtě, má Komise za to, že v daném členském státě nebyla předložena žádná nabídka.

Sdělení podle prvního pododstavce se uskuteční elektronickou cestou podle vzoru uvedeného v příloze. Totožnost účastníků musí zůstat utajena.

Článek 5

1.   Postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví Komise minimální prodejní cenu kukuřice nebo rozhodne, že nebude vybrána žádná nabídka.

2.   V případě, že by stanovení minimální ceny podle odstavce 1 vedlo k překročení maximálního dostupného množství, může být toto stanovení doplněno o koeficient přidělení nabízených množství na úrovni minimální ceny tak, aby bylo dodrženo maximální dostupné množství.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 42, 13.2.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 7.


PŘÍLOHA

Sdělení určené Komisi o nabídkách obdržených v rámci zvláštního nabídkového řízení na další prodej kukuřice ze zásob maďarské intervenční agentury na vnitřním trhu pocházející ze sklizní předcházejících sklizni hospodářského roku 2007/08

Vzor (1)

(Článek 4 nařízení (ES) č. 553/2009)

1

2

3

4

Pořadové číslo účastníka

Číslo šarže

Množství

(t)

Nabídková cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atd.

 

 

 

Upřesnit celková nabízená množství (včetně odmítnutých nabídek podaných pro stejnou šarži): … tun.


(1)  Předat GŘ AGRI (D2).


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 554/2009

ze dne 25. června 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2597/2001, pokud jde o celní kvóty pro některá vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (2), dále jen „protokol“, byl podepsán dne 18. února 2008. Byl schválen jménem Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a členských států rozhodnutím Rady a Komise 2008/438/ES, Euratom (3) a byl používán prozatímně ode dne 1. ledna 2007.

(2)

Ustanovení článku 5 protokolu a přílohy VIII protokolu umožňují změny stávajících celních kvót pro některá vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie s účinkem ode dne 1. ledna 2007.

(3)

K provedení celních kvót pro víno stanovených v protokolu je nutno změnit nařízení Komise (ES) č. 2597/2001 ze dne 28. prosince 2001 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (4).

(4)

Třídění TARIC pro některé položky kombinované nomenklatury (KN) bylo změněno ode dne 1. července 2007. Třídění TARIC pro tyto kódy KN v části II přílohy nařízení (ES) č. 2597/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem upraveno.

(5)

Jelikož se protokol používá ode dne 1. ledna 2007, toto nařízení by se mělo použít od stejného dne a vstoupit v platnost okamžitě.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část II přílohy nařízení (ES) č. 2597/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 99, 10.4.2008, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 155, 13.6.2008, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 35.


PŘÍLOHA

„ČÁST II:   BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

Pořadové číslo

Kód KN

Třídění TARIC

Popis

Objem roční kvóty

(v hl)

Clo v rámci kvóty

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Šumivé víno jiné než šampaňské nebo Asti spumante

Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry

49 000 (2)

Osvobození

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

350 000 (3)

Osvobození

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Toto třídění TARIC se použije ode dne 1. července 2007.

(2)  Ode dne 1. ledna 2008 se tato objemová kvóta zvyšuje ročně o 6 000 hl.

(3)  Ode dne 1. ledna 2008 se tato objemová kvóta snižuje ročně o 6 000 hl.“


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 555/2009

ze dne 25. června 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 (3) stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků jiných než drůbeže do Společenství a karanténní podmínky, které se vztahují na tyto ptáky po dovozu.

(2)

V příloze V uvedeného nařízení je stanoven seznam karanténních zařízení a středisek schválených příslušnými orgány členských států pro dovoz některých ptáků jiných než drůbeže.

(3)

Německo a Slovenská republika přezkoumaly svá schválená karanténní zařízení a střediska a poslaly Komisi aktualizovaný seznam těchto karanténních zařízení a středisek. Seznam schválených karanténních zařízení a středisek uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Nařízení (ES) č. 318/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 318/2007 se mění takto:

1)

V části týkající se Německa se zrušuje tato položka:

„DE

NĚMECKO

NW-2“

2)

Po části týkající se Portugalska se doplňuje tato položka pro Slovenskou republiku:

„SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK-PO-101“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7.


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 556/2009

ze dne 25. června 2009

o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 0206 29 91 (3) byla otevřena celní kvóta pro dovoz produktů z hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva vydávána, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4003 a podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 na základě nařízení (ES) č. 431/2008 se určuje koeficient přidělení 29,943487 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3.


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 557/2009

ze dne 25. června 2009

o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 412/2008 pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (3) byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví hovězího a telecího masa.

(2)

Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 přesahují dostupná množství pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4057. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva udělena, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 na základě nařízení (ES) č. 412/2008 se určuje koeficient přidělení 18,957513 % pro práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4057.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 558/2009

ze dne 25. června 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 514/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 26. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 26. června 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/42


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/49/ES

ze dne 18. června 2009,

kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 1 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V závěrech předsednictví ze zasedání ve dnech 8. a 9. března 2007 Evropská rada vyzdvihla, že snížení administrativní zátěže je důležité pro podporu evropského hospodářství, zejména s ohledem na možné přínosy pro malé a střední společnosti. Zdůraznila, že ke snížení administrativní zátěže je nezbytné intenzivní společné úsilí Evropské unie i členských států.

(2)

Účetnictví a audit byly identifikovány jako oblasti, v nichž může být administrativní zátěž společností ve Společenství snížena.

(3)

Sdělení Komise ze dne 10. července 2007 o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu stanoví potřebné změny čtvrté směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností (3) a sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách (4). Zvláštní pozornost byla věnována dalšímu zmírnění požadavků na výkaznictví uložených malým a středním společnostem.

(4)

V minulosti došlo k řadě změn s cílem umožnit společnostem, které spadají do oblasti působnosti směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS, používat účetní metody v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (5) mají společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu, povinnost sestavovat konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, a jsou proto osvobozeny od většiny požadavků stanovených ve směrnicích 78/660/EHS a 83/349/EHS. Uvedené směrnice jsou však dosud základem pro účetnictví malých a středních společností ve Společenství.

(5)

Na malé a střední společnosti se často vztahují stejná pravidla jako na větší společnosti, jejich zvláštní potřeby v oblasti účetnictví však byly jen málokdy zohledněny. U těchto společností vyvolává obavy zejména rostoucí počet požadavků na zveřejňování. Rozsáhlá pravidla výkaznictví vytvářejí finanční zátěž a mohou bránit účinnému využívání kapitálu k produktivním účelům.

(6)

Uplatňování nařízení (ES) č. 1606/2002 vyzdvihlo rovněž potřebu vyjasnit vztah mezi účetními standardy požadovanými směrnicí 83/349/EHS a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

(7)

Pokud lze zřizovací výdaje v rozvaze vykazovat v aktivech, vyžaduje čl. 34 odst. 2 směrnice 78/660/EHS, aby tyto výdaje byly vysvětleny v komentáři k účetní závěrce. Podle čl. 44 odst. 2 uvedené směrnice lze od tohoto požadavku na zveřejňování osvobodit malé společnosti. V zájmu snížení zbytečné administrativní zátěže by mělo být možno osvobodit od tohoto požadavku na zveřejňování rovněž střední společnosti.

(8)

Směrnice 83/349/EHS vyžaduje, aby mateřský podnik sestavoval konsolidovanou účetní závěrku i v případě, že jediný dceřiný podnik nebo všechny dceřiné podniky brány jako celek nejsou významné z hlediska cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3 této směrnice. Tyto podniky pak spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1606/2002 a musí sestavovat konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Tento požadavek se považuje za zatěžující, má-li mateřský podnik pouze dceřiné podniky, které nejsou významné. Proto by měl být mateřský podnik osvobozen od povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu, jestliže má pouze dceřiné podniky, které jednotlivě ani brány jako celek nejsou považovány za významné. Ačkoliv by tato právní povinnost měla být zrušena, měl by mít mateřský podnik nadále možnost z vlastní vůle sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu.

(9)

Jelikož cíle této směrnice, totiž snížení administrativní zátěže v souvislosti s některými požadavky na zveřejňování uloženým středním společnostem a povinností sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků činnosti lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

Směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(11)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (6) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 78/660/EHS

V čl. 45 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 78/660/EHS se první věta nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou společnostem uvedeným v článku 27 povolit, aby údaje stanovené v čl. 34 odst. 2 a v čl. 43 odst. 1 bodě 8 nezveřejňovaly.“

Článek 2

Změna směrnice 83/349/EHS

V článku 13 směrnice 83/349/EHS se vkládá nový odstavec, který zní takto:

„2a.   Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2 a články 5 a 6, je každý mateřský podnik, který se řídí vnitrostátním právem členského státu a který má pouze dceřiné podniky, jež nejsou významné z hlediska cíle uvedeného v čl. 16 odst. 3, a to jednotlivě i brány jako celek, osvobozen od povinnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.“

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2011. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

Š. FÜLE


(1)  Úř. věst. C 77, 31.3.2009, s. 37.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2009.

(3)  Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/45


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/54/ES

ze dne 18. června 2009

o využívání a prodeji přírodních minerálních vod

(Přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Jelikož má být znovu změněna, měla by být v zájmu jasnosti přepracována.

(2)

Právní předpisy členských států vymezují přírodní minerální vody. Uvedené právní předpisy stanoví podmínky, za kterých jsou přírodní minerální vody uznány jako takové, a upravují podmínky využívání jejich zřídel. Dále stanoví zvláštní pravidla pro prodej těchto vod.

(3)

Rozdíly mezi těmito právními předpisy jsou překážkou volnému pohybu přírodních minerálních vod, neboť vytvářejí rozdílné podmínky soutěže, a mají tak přímý vliv na fungování vnitřního trhu.

(4)

V tomto případě mohou být tyto překážky odstraněny stanovením povinnosti každého členského státu umožnit na svém území uvádění na trh přírodních minerálních vod uznaných jako takové všemi ostatními členskými státy a stanovením společných pravidel týkajících se zejména mikrobiologických požadavků, kterým musí přírodní minerální vody vyhovět, a stanovením podmínek, za kterých musí určitá minerální voda nést zvláštní název.

(5)

Prvořadým cílem veškerých pravidel týkajících se přírodních minerálních vod by mělo být chránit zdraví spotřebitelů, předcházet uvádění spotřebitelů v omyl a zajistit korektní podmínky obchodu.

(6)

Až do uzavření dohod o vzájemném uznávání přírodních minerálních vod mezi Společenstvím a třetími zeměmi by měly být stanoveny podmínky, za kterých mohou být do okamžiku provedení uvedených dohod podobné výrobky dováženy ze třetích zemí do Společenství jako přírodní minerální vody.

(7)

Měla by být věnována pozornost tomu, aby si přírodní minerální vody až do okamžiku prodeje zachovaly vlastnosti, díky kterým byly uznány jako takové. Proto by nádoby, ve kterých jsou baleny, měly mít vhodné uzávěry.

(8)

Na označování přírodních minerálních vod se vztahují obecná pravidla stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (5). Tato směrnice se tedy může omezit na stanovení nezbytných doplňků k těmto obecným pravidlům a odchylek od nich.

(9)

Z důvodu informování spotřebitele by měl být povinný údaj o analytickém složení přírodní minerální vody.

(10)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6).

(11)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke stanovení koncentrací množství složek přírodních minerálních vod, nezbytných předpisů týkajících se uvádění údajů o vysokém obsahu některých složek při označování, podmínek pro použití vzduchu obohaceného ozónem při úpravě přírodních minerálních vod, analytických metod pro kontrolu čistoty přírodních minerálních vod a postupů odběru vzorků a metod zkoušení pro kontrolu mikrobiologických vlastností přírodních minerálních vod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejím doplněním, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(12)

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí změn této směrnice z důvodu ochrany veřejného zdraví postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(13)

Ustanovení nově zařazená do této směrnice se týkají pouze postupu projednávání ve výborech. Nemusí tudíž být členskými státy provedena.

(14)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze IV části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Tato směrnice se vztahuje na vody jímané na území některého členského státu a uznané příslušným orgánem členského státu jako přírodní minerální vody, které vyhovují příloze I oddílu I.

2.   Tato směrnice se vztahuje také na vody jímané na území třetí země, dovážené do Společenství a uznané příslušným orgánem členského státu jako přírodní minerální vody.

Vody uvedené v prvním pododstavci mohou být takto uznány pouze tehdy, pokud příslušný orgán země, na jejímž území se vody jímají, potvrdí, že vody vyhovují ustanovením přílohy I oddílu I a že je uplatňování přílohy II bodu 2 pravidelně kontrolováno.

Doba platnosti potvrzení podle druhého pododstavce nesmí být delší než pět let. Postup uznávání není nutné opakovat, pokud je platnost potvrzení prodloužena před uplynutím uvedené doby platnosti.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na:

a)

vody, které jsou léčivým přípravkem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (7);

b)

přírodní minerální vody využívané u zdroje k léčebným účelům v termálních nebo balneologických zařízeních.

4.   Uznání podle odstavců 1 a 2 musí příslušný orgán členského státu řádně odůvodnit a musí být úředně zveřejněno.

5.   Každý členský stát uvědomí Komisi o případech, kdy bylo uznání podle odstavců 1 a 2 uděleno nebo odebráno. Seznam takto uznaných přírodních minerálních vod se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby jako přírodní minerální vody mohly být prodávány pouze vody uvedené v článku 1, které vyhovují této směrnici.

Článek 3

Zřídla přírodních minerálních vod mohou být využívána a voda z těchto zřídel může být plněna do lahví pouze v souladu s přílohou II.

Článek 4

1.   Přírodní minerální vody u zdroje nesmí být nijak upravovány kromě:

a)

odstranění nestabilních látek, jakými jsou sloučeniny železa a síry, filtrací nebo odsazením po případném předchozím okysličení, pokud tato úprava nezmění složení vody, co se týče základních složek vody, které jí propůjčují její vlastnosti;

b)

odstranění sloučenin železa, manganu a sloučenin síry a arzenu z určitých přírodních minerálních vod pomocí vzduchu obohaceného ozónem, pokud tato úprava nezmění složení vody, co se týče základních složek vody, které jí propůjčují její vlastnosti, a za předpokladu, že:

i)

tato úprava vyhovuje podmínkám, které pro ni stanoví Komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (8);

ii)

tato úprava je oznámena příslušným orgánům a je těmito orgány zvláště kontrolována;

c)

odstranění nežádoucích složek jiných než složek uvedených v písmenech a) nebo b), pokud tato úprava nezmění složení vody, co se týče základních složek vody, které jí propůjčují její vlastnosti, a za předpokladu, že:

i)

tato úprava vyhovuje podmínkám, které pro ni stanoví Komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

ii)

tato úprava je oznámena příslušným orgánům a je těmito orgány zvláště kontrolována;

d)

úplného nebo částečného odstranění volného oxidu uhličitého výhradně fyzikálními metodami.

Opatření uvedená v písm. b) bodě i) a v písm. c) bodě i), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Prvním pododstavcem není dotčeno využívání přírodních minerálních vod a pramenitých vod při výrobě nealkoholických nápojů.

2.   K přírodní minerální vodě u zdroje nesmějí být přidávány žádné látky s výjimkou sycení nebo opětovného navracení oxidu uhličitého za podmínek stanovených v příloze I oddíle III.

3.   Je zakázáno přírodní minerální vodu dezinfikovat jakýmikoliv prostředky kromě úpravy podle odstavce 2, přidávat do ní bakteriostatické látky nebo ji jinak upravovat způsobem, který by změnil počet životaschopných kolonotvorných jednotek.

Článek 5

1.   Celkový počet kolonotvorných jednotek schopných pomnožování, které lze v přírodní minerální vodě u zdroje nalézt, musí odpovídat normálnímu počtu životaschopných kolonotvorných jednotek v této vodě a musí poskytovat dostatečný důkaz o ochraně zdroje před jakýmkoliv znečištěním. Tento celkový počet kolonotvorných jednotek se stanoví podle podmínek stanovených v příloze I oddílu II bodu 1.3.3.

Počet kolonotvorných jednotek po naplnění do láhví nesmí překročit hodnotu 100 v mililitru při kultivaci při 20 až 22 °C za 72 hodin na půdě agar-agar nebo směsi agar-želatina a hodnotu 20 v mililitru při kultivaci při 37 °C za 24 hodin na půdě agar-agar. Celkový počet kolonotvorných jednotek se musí stanovit během 12 hodin po naplnění do láhví, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4 °C ± 1 °C.

Ve vodě u zdroje nesmí uvedené hodnoty za obvyklých podmínek překročit hodnotu 20 v 1 mililitru při 20 až 22 °C za 72 hodin a hodnotu 5 na mililitr při 37 °C za 24 hodin, s tím, že tyto hodnoty jsou považovány za orientační, a nikoliv za nejvyšší přípustné hodnoty.

2.   Přírodní minerální voda u zdroje a během prodeje nesmí obsahovat:

a)

parazity a patogenní mikroorganismy;

b)

bakterie Escherichia coli a ostatní koliformní bakterie ani fekální streptokoky v kterémkoliv vyšetřovaném vzorku o objemu 250 ml;

c)

sporulující anaerobní bakterie redukující siřičitany v kterémkoliv vyšetřovaném vzorku o objemu 50 ml;

d)

bakterie Pseudomonas aeruginosa v kterémkoliv vyšetřovaném vzorku o objemu 250 ml.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 a podmínky pro využívání stanovené v příloze II, musí přírodní minerální voda v době uvedení na trh splňovat tyto požadavky:

a)

celkový počet kolonotvorných jednotek schopných pomnožování musí odpovídat pouze normálnímu počtu bakterií ve vodě u zdroje;

b)

musí být bez organoleptických vad.

Článek 6

Veškeré nádoby použité k plnění přírodních minerálních vod musí být opatřeny uzávěry navrženými tak, aby vylučovaly možnost padělání nebo znečištění.

Článek 7

1.   Přírodní minerální vody musí být prodávány pod obchodním označením „přírodní minerální voda“, nebo v případě minerální vody obsahující oxid uhličitý vymezené v příloze I oddíle III „přirozeně sycená přírodní minerální voda“, „přírodní minerální voda obohacená o oxid uhličitý ze zdroje“ nebo „sycená přírodní minerální voda“.

Přírodní minerální vody upravené jakýmkoliv způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci písm. d) musí být prodávány pod označením doplněným odpovídajícím údajem „dekarbonovaná“ nebo „částečně dekarbonovaná“.

2.   Na etiketách přírodních minerálních vod musí být uvedeny také tyto povinné údaje:

a)

údaj o analytickém složení, udávající charakteristické složky;

b)

místo, ve kterém je zřídlo využíváno, a název zřídla;

c)

informace o veškerých provedených úpravách uvedené v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) a c).

3.   Dokud neexistují předpisy Společenství týkající se informací o úpravách uvedených v odst. 2 písm. c), mohou členské státy zachovat svoje vnitrostátní předpisy.

Článek 8

1.   Název lokality, obce nebo místa smí být uveden v rámci znění obchodního názvu za předpokladu, že se jedná o přírodní minerální vodu pocházející ze zřídla v místě uvedeném v tomto obchodním názvu, a za předpokladu, že tento název není zavádějící, pokud jde o místo, kde se zřídlo využívá.

2.   Zakazuje se uvádění přírodní minerální vody z téhož zřídla na trh s více obchodními názvy.

3.   Pokud je na etiketě nebo v nápisu na nádobě, ve které jsou přírodní minerální vody nabízeny k prodeji, uveden obchodní název odlišný od názvu zřídla nebo místa využívání, musí být toto místo využívání nebo název tohoto zřídla uveden písmem nejméně jeden a půl krát větším a širším než písmo, které je použito pro obchodní název.

První pododstavec se použije obdobně, pokud jde o význam přikládaný názvu zřídla nebo místa jeho využívání ve vztahu k obchodnímu názvu použitému k jakékoliv reklamě přírodních minerálních vod.

Článek 9

1.   Na obalech nebo etiketách a při jakékoliv reklamě je zakázáno použití označení, chráněných názvů, ochranných známek, obchodních značek, vyobrazení nebo jiných značek ve formě symbolů či v jiné formě, které:

a)

v případě přírodní minerální vody naznačují vlastnost, kterou tato voda nemá, zejména pokud jde o její původ, datum povolení k využívání vody, výsledky analýz vody nebo podobné odkazy zaručující pravost;

b)

v případě pitné vody balené v nádobách nevyhovující příloze I oddílu I mohou způsobit záměnu s přírodní minerální vodou, zejména pokud jde o označení „minerální voda“.

2.   Uvedení jakýchkoliv údajů připisujících přírodní minerální vodě vlastnosti týkající se prevence, ošetřování nebo léčby lidských nemocí je zakázáno.

Uvedení údajů uvedených v příloze III je však povoleno, pokud vyhovují odpovídajícím kritériím stanoveným v uvedené příloze, nebo pokud taková kritéria nejsou stanovena, vyhovují kritériím stanoveným ve vnitrostátních předpisech za předpokladu, že jsou tato kritéria založena na fyzikálně-chemických analýzách, popřípadě na farmakologických, fyziologických a klinických zkouškách provedených uznávanými vědeckými metodami v souladu s přílohou I oddílem I bodem 2.

Členské státy mohou povolit uvedení údaje „podporuje trávení“, „může podporovat jaterní a žlučové funkce“ nebo podobných údajů. Mohou také povolit zahrnutí jiných údajů za předpokladu, že nejsou v rozporu se zásadami stanovenými v prvním pododstavci a jsou slučitelné se zásadami stanovenými ve druhém pododstavci.

3.   Členské státy mohou přijmout zvláštní předpisy týkající se údajů o vhodnosti podávání přírodní minerální vody kojencům, které jsou uváděny jak na obalech nebo etiketách, tak při reklamě. Tyto předpisy se také mohou týkat vlastností vody, které podmiňují použití těchto údajů.

Členské státy musí o záměru přijmout taková opatření předem uvědomit ostatní členské státy a Komisi.

4.   Výraz „pramenitá voda“ je vyhrazen pro označení vody, která je určená k lidské spotřebě ve svém přirozeném stavu, je plněna do lahví u zdroje a:

a)

vyhovuje podmínkám pro využívání stanoveným v příloze II bodech 2 a 3, které se v plném rozsahu vztahují na pramenité vody;

b)

vyhovuje mikrobiologickým požadavkům stanoveným v článku 5;

c)

vyhovuje požadavkům na označování stanoveným v čl. 7 odst. 2 písm. b) a c) a v článku 8;

d)

nebyla upravena jinak, než jak je uvedeno v článku 4. Komise může povolit jiné způsoby úpravy.

Opatření uvedená v písm. d), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Pramenité vody musí navíc vyhovovat směrnici Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (9).

5.   Dokud neexistují předpisy Společenství týkající se úpravy pramenitých vod uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. d), mohou členské státy zachovat svoje vnitrostátní předpisy týkající se úprav pramenitých vod.

Článek 10

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby nebylo bráněno obchodování s přírodními minerálními vodami, které vyhovují definicím a pravidlům stanoveným v této směrnici, uplatňováním neharmonizovaných vnitrostátních předpisů týkajících se vlastností, složení, podmínek využívání, plnění nebo označování přírodních minerálních vod nebo potravin obecně a podmínek pro jejich reklamu.

Článek 11

1.   Pokud má členský stát dostatečné důvody se domnívat, že určitá přírodní minerální voda nevyhovuje ustanovením této směrnice nebo že ohrožuje veřejné zdraví, třebaže je v jednom nebo ve více členských státech volně v oběhu, může přechodně pozastavit nebo omezit obchodování s ní na svém území. Uvědomí o tom neprodleně ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody svého rozhodnutí.

2.   Členský stát, který uznal tuto vodu, poskytne na žádost kteréhokoliv členského státu nebo na žádost Komise veškeré užitečné údaje týkající se uznání této vody společně s výsledky pravidelných kontrol.

3.   Komise co nejdříve přezkoumá důvody uvedené členským státem podle odstavce 1 v rámci stálého výboru uvedeného v čl. 14 odst. 1 a neprodleně zaujme stanovisko a přijme vhodná opatření.

4.   Pokud Komise dojde k názoru, že je třeba směrnici změnit, aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví, tyto změny přijme.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 14 odst. 3.

Členský stát, který přijal ochranná opatření, je v tom případě může ponechat v platnosti, dokud nebudou tyto změny přijaty.

Článek 12

Komise přijme tato opatření:

a)

limity koncentrací složek přírodních minerálních vod;

b)

nezbytné předpisy týkající se uvádění údajů o vysokém obsahu některých složek při označování;

c)

podmínky pro použití vzduchu obohaceného ozónem uvedené v čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce písm. b);

d)

informace týkající se způsobů úpravy uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. c);

e)

analytické metody pro kontrolu čistoty přírodních minerálních vod, včetně detekčních limitů;

f)

postupy odběru vzorků a metody zkoušení pro kontrolu mikrobiologických vlastností přírodních minerálních vod.

Uvedená opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Článek 13

Každé rozhodnutí týkající se přírodních minerálních vod, které může mít vliv na veřejné zdraví, se přijímá po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Článek 14

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 15

Tato směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody určené pro vývoz do třetích zemí.

Článek 16

Směrnice 80/777/EHS ve znění aktů uvedených v příloze IV části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic stanovených v příloze IV části C ve vnitrostátním právu.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 17

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

Š. FÜLE


(1)  Úř. věst. C 162, 25.6.2008, s. 87.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2009.

(3)  Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1.

(4)  Viz příloha IV část A.

(5)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

(8)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.


PŘÍLOHA I

I.   DEFINICE

1.

„Přírodní minerální vodou“ se rozumí mikrobiologicky nezávadná voda ve smyslu článku 5 pocházející z podzemních ložisek a vyvěrající z jednoho nebo více přirozených nebo navrtaných zřídel.

Přírodní minerální voda se zřetelně liší od běžné pitné vody:

a)

svou povahou, která je dána jejím obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných složek, a případně svými účinky;

b)

svou přirozenou čistotou.

Obě vlastnosti jsou zachovány v nedotčeném stavu díky tomu, že uložení jejích zdrojů v podzemí ji chrání před všemi riziky znečištění.

2.

Vlastnosti uvedené v bodě 1, které propůjčují přírodní minerální vodě vlastnosti příznivé pro zdraví, jsou posuzovány:

a)

z hlediska:

i)

geologického a hydrologického;

ii)

fyzikálního, chemického a fyzikálně-chemického;

iii)

mikrobiologického;

iv)

farmakologického, fyziologického a klinického, je-li to nezbytné;

b)

podle kritérií uvedených v oddíle II;

c)

vědeckými metodami schválenými příslušným orgánem.

Analýzy uvedené v prvním pododstavci písm. a) bodu iv) nejsou povinné, pokud voda vykazuje charakteristické složení, na jehož základě byla uznána členským státem, na jehož území se její zdroj nachází, za přírodní minerální vodu před 17. červencem 1980. Jedná se zejména o vodu, která jak u zdroje, tak plněná do lahví obsahuje nejméně 1 000 mg rozpuštěných pevných látek na kilogram nebo nejméně 250 mg volného oxidu uhličitého na kilogram.

3.

Složení, teplota a ostatní základní vlastnosti přírodní minerální vody je stabilní v mezích přirozeného kolísání. Zejména na ně nemají vliv možné změny vydatnosti.

Ve smyslu čl. 5 odst. 1 se normálním počtem kolonotvorných jednotek rozumí dostatečně stabilní počet kolonotvorných jednotek u zdroje před provedením jakýchkoliv úprav, jehož jakostní a množstevní složení se bere v úvahu při uznání této vody a jenž je kontrolován pravidelnými analýzami.

II.   PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO POUŽITÍ DEFINICE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY

1.1.   Požadavky na geologický a hydrogeologický průzkum

Požadovány jsou zejména:

1.1.1.

přesné určení místa jímání zdroje s údajem o nadmořské výšce v mapě o měřítku nejvýše 1:1 000;

1.1.2.

podrobná geologická zpráva o původu a povaze geologické struktury;

1.1.3.

stratigrafie hydrogeologické vrstvy;

1.1.4.

popis způsobu jímání zdroje;

1.1.5.

vymezení oblasti a další podrobnosti o opatřeních na ochranu před znečištěním zřídla.

1.2.   Požadavky na fyzikální, chemický a fyzikálně-chemický průzkum

Těmito zkouškami se stanoví zejména:

1.2.1.

vydatnost zdroje;

1.2.2.

teplota vody u zdroje a teplota okolního prostředí;

1.2.3.

vztah mezi povahou geologické struktury a povahou a druhem minerálních látek ve vodě;

1.2.4.

pevný zbytek při 180 °C a 260 °C;

1.2.5.

elektrická vodivost nebo měrný odpor, přičemž musí být udána teplota při měření;

1.2.6.

koncentrace vodíkových iontů (pH);

1.2.7.

anionty a kationty;

1.2.8.

neionizované prvky;

1.2.9.

stopové prvky;

1.2.10.

radiologické vlastnosti u zdroje;

1.2.11.

popřípadě relativní izotopové složení základních složek vody, kyslíku (zastoupení 16O a 18O) a vodíku (zastoupení protia, deuteria a tritia);

1.2.12.

toxicita některých základních složek vody s přihlédnutím ke stanoveným limitům obsahu každého z nich.

1.3.   Kritéria pro mikrobiologické zkoušení u zdroje

Tyto zkoušky zahrnují zejména:

1.3.1.

prokázání nepřítomnosti parazitů a patogenních mikroorganismů;

1.3.2.

kvantitativní stanovení počtu kolonotvorných jednotek schopných pomnožování, které udává fekální znečištění a které musí prokázat:

a)

nepřítomnost Escherichia coli a ostatních koliformních bakterií v 250 ml vody při teplotě 37 °C a 44,5 °C;

b)

nepřítomnost fekálních streptokoků v 250 ml vody;

c)

nepřítomnost sporulujících anaerobních bakterií redukujících siřičitany v 50 ml vody;

d)

nepřítomnost Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vody;

1.3.3.

stanovení počtu kolonotvorných jednotek schopných pomnožování v mililitru vody:

a)

při 20 až 22 °C za 72 hodin na půdě agar-agar nebo na směsi agar-želatina;

b)

při 37 °C za 24 hodin na půdě agar-agar.

1.4.   Požadavky na klinické a farmakologické analýzy

1.4.1.

Analýzy jsou prováděny uznávanými vědeckými metodami a musí být vhodné s ohledem na zvláštní vlastnosti přírodní minerální vody a na její účinky na lidský organismus, například s ohledem na močopudné účinky, pro žaludeční a střevní funkce, na vyrovnání nedostatku minerálních látek.

1.4.2.

Analýzy podle bodu 1.4.1 mohou být popřípadě nahrazeny provedením velkého počtu důsledných a shodných klinických pozorování. Klinické analýzy mohou ve vhodných případech nahradit analýzy podle bodu 1.4.1 za předpokladu, že stálost a shoda velkého počtu pozorování umožňuje získat stejné výsledky.

III.   DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PERLIVÝCH PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD

Přírodní minerální vody obsahující oxid uhličitý u zdroje nebo po plnění do lahví uvolňují za normální teploty a tlaku spontánně a zřetelným způsobem oxid uhličitý. Jsou rozděleny do tří kategorií, pro něž jsou vyhrazena tato označení:

a)

„přirozeně sycenou přírodní minerální vodou“ se rozumí voda, která má po případné dekantaci a naplnění do lahví a případně po zavedení takového množství oxidu uhličitého ze stejného ložiska, které odpovídá v rámci technické tolerance jeho ztrátě v průběhu zpracování, stejný obsah přirozeného oxidu uhličitého jako u zdroje;

b)

„přírodní minerální vodou obohacenou o oxid uhličitý ze zdroje“ se rozumí voda, která má po případné dekantaci a naplnění do lahví obsah oxidu uhličitého pocházejícího ze stejného ložiska větší než u zdroje;

c)

„sycenou přírodní minerální vodou“ se rozumí voda, do níž byl přidán oxid uhličitý jiného původu než je ložisko, z něhož voda pochází.


PŘÍLOHA II

PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ A PRODEJ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD

1.

Využívání zřídel přírodních minerálních vod podléhá povolení příslušného orgánu členského státu, na jehož území je voda jímána, které je vydáno poté, co se prokáže, že voda vyhovuje příloze I oddílu I.

2.

Zařízení použité k využívání vody je instalováno takovým způsobem, aby se vyloučila možnost znečištění a aby se zachovaly vlastnosti, které jsou vodě připisovány a které má voda u zdroje.

Za tímto účelem je zejména:

a)

chráněn zdroj nebo výtok před nebezpečím znečištění;

b)

jímací zařízení, potrubí a nádrže vyrobeny z materiálů vhodných pro vodu a jsou stavěny tak, aby zamezily jakékoliv chemické, fyzikálně-chemické nebo mikrobiologické změně ve vodě;

c)

zajištěno, aby podmínky využívání, zvláště zařízení na čištění a plnění splňovaly hygienické podmínky; zejména s nádobami je zacházeno a jsou vyrobeny tak, aby se vyloučily nepříznivé vlivy na mikrobiologické a chemické vlastnosti přírodní minerální vody;

d)

zakázána přeprava přírodních minerálních vod v jiných nádobách než v nádobách schválených pro distribuci konečnému spotřebiteli.

Písmeno d) se nemusí použít na přírodní minerální vody čerpané, využívané a uvedené na trh na území členského státu, v němž bylo povoleno ke dni 17. července 1980 používat k přepravě přírodních minerálních vod od zdroje k balírně cisterny.

Podobně se písmeno d) nemusí použít na pramenité vody čerpané, využívané a uvedené na trh na území členského státu, v němž bylo povoleno ke dni 13. prosince 1996 používat k přepravě pramenitých vod od zdroje k balírně cisterny.

3.

Pokud se během využívání zjistí, že přírodní minerální voda je znečištěna a nevykazuje mikrobiologické vlastnosti stanovené v článku 5, osoba využívající zřídlo neprodleně přeruší veškeré využívání této vody, zejména plnění vody do lahví, dokud se neodstraní příčina znečištění a dokud voda nebude v souladu s článkem 5.

4.

Příslušný orgán země, odkud voda pochází, musí pravidelně kontrolovat, zda:

a)

přírodní minerální voda, jejíž zdroj bylo povoleno využívat, vyhovuje ustanovením přílohy I oddílu I;

b)

osoba provádějící využívání zdroje uplatňuje body 2 a 3.


PŘÍLOHA III

ÚDAJE A KRITÉRIA UVEDENÉ V ČL. 9 ODST. 2

Údaj

Kritérium

Nízký obsah minerálních látek

Obsah minerálních solí vypočítaný jako pevný zbytek není vyšší než 500 mg/l

Velmi nízký obsah minerálních látek

Obsah minerálních solí vypočítaný jako pevný zbytek není vyšší než 50 mg/l

Bohatá na minerální soli

Obsah minerálních solí vyjádřený jako pevný zbytek je vyšší než 1 500 mg/l

Obsahuje hydrogenuhličitan

Obsah hydrogenuhličitanu je vyšší než 600 mg/l

Obsahuje sírany

Obsah síranů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje chloridy

Obsah chloridů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje vápník

Obsah vápníku je vyšší než 150 mg/l

Obsahuje hořčík

Obsah hořčíku je vyšší než 50 mg/l

Obsahuje fluoridy

Obsah fluoridů je vyšší než 1 mg/l

Obsahuje železo

Obsah dvojmocného železa je vyšší než 1 mg/l

Kyselka

Obsah volného oxidu uhličitého je vyšší než 250 mg/l

Obsahuje sodík

Obsah sodíku je vyšší než 200 mg/l

Vhodná pro přípravu stravy pro kojence

Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku

Obsah sodíku je nižší než 20 mg/l

Může působit mírně projímavě

Může působit močopudně


PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedený v článku 16)

Směrnice Rady 80/777/EHS

(Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1)

 

Směrnice Rady 80/1276/EHS

(Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 77)

Pouze čl. 1 třetí odrážka

Směrnice Rady 85/7/EHS

(Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22)

Pouze čl. 1 bod 10

Bod B.1.(o) přílohy I aktu o přistoupení z roku 1985

(Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 214)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/70/ES

(Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 26)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

Pouze příloha III, bod 4

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 16)

Akty

Lhůta pro provedení

Povolení obchodování s výrobky vyhovujícími této směrnici

Zákaz obchodování s výrobky nevyhovujícími této směrnici

80/777/EHS

18. července 1982

18. července 1984

80/1276/EHS

85/7/EHS

96/70/ES

28. října 1997

28. října 1998 (1)


(1)  Avšak obchodování s výrobky, které nevyhovují této směrnici a které byly uvedeny na trh nebo označeny před tímto dnem, může pokračovat do vyčerpání zásob.


PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 80/777/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 5

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. b) první a druhá odrážka

Čl. 4 odst. 1, první pododstavec písm. b), body i) a ii)

Čl. 4 odst. 1 písm. c) první a druhá odrážka

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. c), body i) a ii)

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. d)

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 5 odst. 3 písm. a) a b)

Článek 6

Článek 6

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2a

Čl. 7 odst. 3

Článek 8

Článek 8

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 9 odst. 2 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 3

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 odst. 4a první pododstavec, první až čtvrtá odrážka

Čl. 9 odst. 4 první pododstavec písm. a) až d)

Čl. 9 odst. 4a druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 4b

Čl. 9 odst. 5

Čl. 10 odst. 1

Článek 10

Článek 10a

Článek 11

Čl. 11 odst. 1 první až čtvrtá odrážka

Čl. 12 písm. a) až d)

Čl. 11 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 12 písm. e) a f)

Článek 11a

Článek 13

Čl. 12 odst. 1

Čl. 14 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 14 odst. 2 a 3

Čl. 12 odst. 3

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Příloha I, oddíl I, bod 1

Příloha I, oddíl I, bod 1

Příloha I, oddíl I, bod 2, první pododstavec písm. a), body 1 až 4

Příloha I, oddíl I, bod 2, první pododstavec písm. a), body i) až iv)

Příloha I, oddíl I, bod 2, první pododstavec písm. b)

Příloha I, oddíl I, bod 2, první pododstavec písm. b)

Příloha I, oddíl I, bod 2, první pododstavec písm. c)

Příloha I, oddíl I, bod 2, první pododstavec písm. c)

Příloha I, oddíl I, bod 2, druhý pododstavec

Příloha I, oddíl I, bod 2, druhý pododstavec

Příloha I, oddíl I, bod 3

Příloha I, oddíl I, bod 3

Příloha I, oddíl II, bod 1.1

Příloha I, oddíl II, bod 1.1

Příloha I, oddíl II, bod 1.2

Příloha I, oddíl II, bod 1.2

Příloha I, oddíl II, bod 1.3

Příloha I, oddíl II, bod 1.3

Příloha I, oddíl II, bod 1.3.1

Příloha I, oddíl II, bod 1.3.1

Příloha I, oddíl II, bod 1.3.2

Příloha I, oddíl II, bod 1.3.2

Příloha I, oddíl II, bod 1.3.3, body i) a ii)

Příloha I, oddíl II, bod 1.3.3 písm. a) a b)

Příloha I, oddíl II, bod 1.4

Příloha I, oddíl II, bod 1.4

Příloha I, oddíl III

Příloha I, oddíl III

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha V


26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/59


SMĚRNICE KOMISE 2009/70/ES

ze dne 25. června 2009,

kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru.

(2)

Účinky těchto účinných látek na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1112/2002 a (ES) č. 2229/2004 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Uvedená nařízení dále určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 2229/2004. Pro difenakum bylo členským státem zpravodajem Finsko a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 16. července 2007. Pro didecyldimethylamonium-chlorid bylo členským státem zpravodajem Nizozemsko a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 28. listopadu 2007. Pro síru byla členským státem zpravodajem Francie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 18. října 2007.

(3)

Hodnotící zprávy byly přezkoumány členskými státy a EFSA a byla předložena Komisi dne 19. prosince 2008 v podobě vědecké zprávy EFSA o difenakumu (4), didecyldimethylamonium-chloridu (5) a síře (6). Tyto zprávy byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 26. února 2009 v podobě zpráv Komise o přezkoumání difenakumu a dne 12. března 2009 o přezkoumání didecyldimethylamonium-chloridu a síry.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávách Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit tyto účinné látky do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována v souladu s ustanoveními uvedené směrnice.

(5)

Aniž je dotčen tento závěr, je vhodné získat další informace týkající se některých specifických aspektů. Podle čl. 6 odst. 1 směrnice 91/414/EHS může zařazení látky do přílohy I podléhat určitým podmínkám. V případě difenakumu je proto vhodné požadovat, aby oznamovatel předložil další informace o metodách pro stanovení reziduí v tělních tekutinách a o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí. Dále v případě didecyldimethylamonium-chloridu je vhodné požadovat, aby oznamovatel předložil další informace o chemické specifikaci a posouzení rizika pro vodní organismy. V případě síry je vhodné požadovat, aby oznamovatel předložil další informace za účelem potvrzení posouzení rizika pro necílové organismy, zejména pro ptáky, savce, organismy žijící v sedimentech a necílové členovce.

(6)

Před zařazením účinné látky do přílohy I je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou.

(7)

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména ustanovení článku 13 uvedené směrnice a příslušných podmínek stanovených v příloze I. Členské státy by měly podle potřeby změnit, nahradit nebo odejmout stávající povolení v souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS. Odchylně od výše stanovené lhůty by pro předložení a zhodnocení úplné dokumentace podle přílohy III pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro každé určené užití mělo být v souladu s jednotnými zásadami stanovenými ve směrnici 91/414/EHS poskytnuto delší období.

(8)

Zkušenosti z předchozích zařazení účinných látek, posouzených v rámci nařízení (EHS) č. 3600/92, do přílohy I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povinností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srovnání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(9)

Směrnice 91/414/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. července 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

1.   V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 30. června 2010 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru.

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o uvedených účinných látkách, a zda držitelé povolení mají dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

2.   Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru jako jedinou účinnou látku nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 31. prosince 2009 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají difenakumu, didecyldimethylamonium-chloridu a síry. Na základě tohoto hodnocení určí, zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) směrnice 91/414/EHS.

Po tomto určení postupují členské státy takto:

a)

v případě, že přípravek obsahuje difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru jako jedinou účinnou látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou nejpozději do 30. června 2014 nebo

b)

v případě, že přípravek obsahuje difenakum, didecyldimethylamonium-chlorid a síru jako jednu z několika účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou do 30. června 2014 nebo do data stanoveného pro tuto změnu či odnětí v příslušné směrnici nebo směrnicích, jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS, přičemž určující je pozdější datum.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2010.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. června 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 218, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenacoum (dokončeno 19. prosince 2008).

(5)  EFSA Scientific Report (2008) 214, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance didecyldimethylammonium-chloridu (dokončeno 19. prosince 2008).

(6)  EFSA Scientific Report (2008) 221, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfur (dokončeno 19. prosince 2008).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 91/414/EHS se na konec tabulky doplňují nové údaje, které znějí:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Vstup v platnost

Konec platnosti zařazení

Zvláštní ustanovení

„295

Difenakum

CAS 56073-07-5

CIPAC 514

3-(-3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxykumarin

≥ 905 g/kg

ze dne 1. ledna 2010

ze dne 30. prosince 2019

ČÁST A

Povolena jsou pouze použití jako rodenticidy ve formě předpřipravených návnad uložených ve speciálně zhotovených krabicích odolných proti násilnému otevření.

Jmenovitá koncentrace aktivní látky v přípravcích nepřesáhne 50 mg/kg.

Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání difenakumu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a necílových savců před primární a sekundární otravou. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Příslušné členské státy musí zajistit, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o metodách pro stanovení reziduí difenakumu v tělních tekutinách.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2009.

296

Didecyldimethylamonium-chlorid

CAS: nepřiděleno

CIPAC: nepřiděleno

Didecyldimethylamonium-chlorid je směs alkylových kvartérních amoniových solí s typickou délkou alkylového řetězce C8, C10 a C12 s 90 % podílem C10.

≥ 70 % (technický koncentrát)

ze dne 1. ledna 2010

ze dne 31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako baktericid, fungicid, herbicid a algacid ve vnitřních prostorách pro okrasné rostliny.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání didecyldimethylamonium-chloridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno užití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí, do 1. ledna 2010 a o riziku pro vodní organismy do 31. prosince 2011.

297

Síra

CAS 7704-34-9

CIPAC 18

Síra

≥ 990 g/kg

ze dne 1. ledna 2010

ze dne 31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síry, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce, organismy žijící v sedimentech a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byla síra zařazena do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 30. června 2011.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

26.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/64


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. června 2009

o finančním příspěvku Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství

(2009/492/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 13 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 90/424/EHS stanoví způsoby finančního přispívání Společenství na specifická veterinární opatření. Tato opatření zahrnují tlumení slintavky a kulhavky. Uvedené rozhodnutí stanoví, že každé opatření přijaté Společenstvím pro tlumení slintavky a kulhavky mimo Společenství, zejména opatření přijatá s cílem chránit ohrožené oblasti ve Společenství, může obdržet finanční příspěvek Společenství.

(2)

V souvislosti se závažnými vzplanutími slintavky a kulhavky koncem padesátých let ve Společenství a v sousedních zemích byla v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) založena Evropská komise pro tlumení slintavky a kulhavky (EUFMD).

(3)

V důsledku zvýšené hrozby zavlečení exotických kmenů viru slintavky a kulhavky do Evropy v šedesátých letech byly členské státy EUFMD vyzvány k založení svěřenského fondu určeného k financování nouzových opatření na Balkáně, který byl hlavní vstupní branou nákazy. Později se tento fond rozdělil na svěřenský fond 911100/MTF/003/EHS, podporovaný členskými zeměmi, které byly zároveň členskými státy Společenství, a na svěřenský fond 909700MTF/004/MUL, podporovaný členskými zeměmi EUFMD, které v té době nebyly nebo které nejsou doposud členskými státy Společenství.

(4)

Článek 4 směrnice Rady 90/423/EHS (2) stanovil, že je nutné ukončit profylaktické očkování proti slintavce a kulhavce ve Společenství v roce 1991.

(5)

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky (3), potvrdila zákaz profylaktického očkování a zároveň rozšířila možnosti použití nouzového očkování proti slintavce a kulhavce.

(6)

Několik ohnisek slintavky a kulhavky, ohlášených od roku 1992 zejména v částech Společenství sousedících se zooticky infikovanými třetími zeměmi, a velká zoocie v některých členských státech v roce 2001 vyžadují vysokou úroveň pohotovosti a připravenosti na případnou nákazu, a to včetně mezinárodní spolupráce.

(7)

Kromě toho byla během posledních let hlášena ohniska ve třetích zemích sousedících s členskými státy a v některých případech závažné epizoocie, které představují ohrožení nákazového statusu vnímavých hospodářských zvířat Společenství.

(8)

Vzhledem k tomu, že se objevují nové exotické typy viru, a vzhledem k oblastnímu zhoršení opatření pro tlumení nákazy podpořilo Společenství v úzké spolupráci s EUFMD a za využití svěřenského fondu 911100/MTF/003/EHS kampaně nouzového očkování v Turecku a na Zakavkazsku.

(9)

Společenství a Organizace spojených národů podepsaly dne 29. dubna 2003 finanční a správní rámcovou dohodu, která zajistila příznivé prostředí pro dohodu mezi Komisí Evropských společenství a Organizací OSN pro výživu a zemědělství, podepsanou dne 17. července 2003.

(10)

V souladu s rozhodnutím Komise 2005/436/ES ze dne 13. června 2005 o spolupráci Společenství s Organizací pro výživu a zemědělství zejména pokud jde o aktivity prováděné Evropskou komisí pro tlumení slintavky a kulhavky (4) uzavřela Komise „Prováděcí dohodu MTF/INT/003/EHS911100 (TFEU970089129) o stálé činnosti Evropské komise pro tlumení slintavky a kulhavky při Organizaci OSN pro výživu a zemědělství (FAO) financované ES“, která byla podepsána dne 1. září 2005 a prováděna od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008.

(11)

Je vhodné prováděcí dohodu obnovit a stanovit finanční příspěvek Společenství do svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS.

(12)

Vzhledem k postupnému rozšiřování Evropské unie v letech 2004 a 2007 je vhodné, aby byl finanční příspěvek Společenství stanoven na maximální výši 8 000 000 EUR na dobu čtyř let. Rozpočet svěřenského fondu na rok 2009 by měl tvořit zůstatek jeho finančních prostředků ke dni 31. prosince 2008 a příspěvek Společenství v takové výši, aby celková částka v USD odpovídala částce 2 000 000 EUR. Pozdější výdaje se vyrovnávají ročními platbami.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Zůstatek svěřenského fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) (dále jen „svěřenský fond“) ke dni 31. prosince 2008 se stanoví na 677 855 EUR.

2.   Finanční příspěvek Společenství do svěřenského fondu se stanoví na maximální částku 8 000 000 EUR na dobu čtyř let od 1. ledna 2009.

3.   První platba částky uvedené v odstavci 2 pro rok 2009 se skládá:

a)

ze zůstatku uvedeného v odstavci 1;

b)

z příspěvku Společenství v takové výši, aby celková částka svěřenského fondu v USD odpovídala částce 2 000 000 EUR.

4.   Výdaje svěřenského fondu v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 se vyrovnají ročními příspěvky Společenství splatnými v letech 2010, 2011, 2012 a 2013. Platby těchto příspěvků jsou však podmíněny existencí disponibilních finančních prostředků v rozpočtu Společenství.

5.   Roční příspěvky Společenství uvedené v odstavci 4 vycházejí z finanční zprávy vypracované Evropskou komisí pro tlumení slintavky a kulhavky EUFMD pro výroční zasedání výkonného výboru nebo valné zasedání EUFMD konané každé dva roky, podložené podrobnou dokumentací v souladu s předpisy Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Článek 2

1.   Mezi Komisí a Organizací OSN pro výživu a zemědělství se na dobu čtyř let počínaje 1. lednem 2009 uzavře prováděcí dohoda o využívání a spravování svěřenského fondu.

2.   Svěřenský fond spravuje společně Komise a EUFMD v souladu s prováděcí dohodou uvedenou v odstavci 1.

V Bruselu dne 22. června 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 151, 14.6.2005, s. 26.