ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.156.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 156

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
19. června 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 522/2009 ze dne 18. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 523/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 524/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 525/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 526/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 7. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 527/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 5. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 528/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 529/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 530/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 531/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 532/2009 ze dne 18. června 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 533/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 534/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

24

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/472/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o uzavření konzultací s Mauritánskou islámskou republikou podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES

26

 

 

2009/473/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2009 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

31

Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

33

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Guinejskou republikou a Evropským společenstvím

35

 

 

2009/474/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. června 2009 o jmenování soudkyně Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

56

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2009/475/SZBP ze dne 11. června 2009 o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

57

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 522/2009

ze dne 18. června 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 523/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl na světovém trhu a ve Společenství mezi cenami produktů uvedených v části XVI přílohy I uvedeného nařízení pokryt vývozní náhradou.

(2)

Vzhledem k současné situaci na trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků musí být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a některými kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167, 169 a 170 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 lze náhradu rozlišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(4)

Vývozní náhrady pro Dominikánskou republiku byly rozlišeny s cílem zohlednit snížená cla na dovozy v rámci dovozní celní kvóty podle Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou o ochraně dovozu sušeného mléka v Dominikánské republice (2), schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES (3). Vzhledem k tomu, že se tržní situace v Dominikánské republice změnila, především tím, že se zvýšila hospodářská soutěž v oblasti sušeného mléka, kvóta již není plně využita. Aby se využití kvóty maximalizovalo, rozlišení vývozních náhrad pro Dominikánskou republiku by mělo být zrušeno.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Produkty, pro něž se poskytují vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007, a částky těchto náhrad jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky použitelné od 19. června 2009

Kód produktu

Země určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Místa určení jsou vymezena takto:

L20

:

Všechna místa určení s výjimkou:

a)

třetích zemí: Andorry, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska a Spojených států amerických

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.

d)

místa určení uvedená v čl. 36 odst. 1, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).

L04

:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo (), Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

L40

:

Všechna místa určení s výjimkou:

a)

třetích zemí: L04, Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Svatého Stolce (Vatikánského městského státu), Spojených států amerických, Chorvatska, Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Jižní Afriky;

b)

území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltaru.

d)

místa určení uvedená v čl. 36 odst. 1, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


(1)  Podle definice usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 524/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (2), zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3) a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídkového řízení, je vhodné stanovit maximální částku vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 16. června 2009.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 16. června 2009, platí maximální částka náhrady u produktů a míst určení uvedených v čl. 1 bodech a) a b) a v článku 2 uvedeného nařízení, která je stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobek

Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka vývozní náhrady u produktů a míst určení uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 619/2008

Máslo

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Máselný olej

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 525/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (2) zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3), a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídkového řízení je vhodné stanovit maximální částku vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 16. června 2009.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 16. června 2009, platí maximální částka 25,80 EUR/100 kg náhrady na produkt a místa určení uvedené v čl. 1 bodu c) a článku 2 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 526/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 7. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 186/2009 (2) zahájilo nákup másla nabídkovým řízením pro období končící dne 31. srpna 2009 v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení pokračovat, v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 105/2008.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 7. dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena maximální nákupní cena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 7. dílčím nabídkovém řízení na nákup másla uskutečněném v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009, pro které lhůta pro podání nabídek vypršela dne 16. června 2009, se maximální nákupní cena stanoví na 220,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 32, 6.2.2008, s. 3.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 527/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 5. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 310/2009 (2) zahájilo nákup sušeného odstředěného mléka nabídkovým řízením pro období končící dne 31. srpna 2009 v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení pokračovat, v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 5. dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena maximální nákupní cena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 5. dílčím nabídkovém řízení na nákup sušeného odstředěného mléka uskutečněném v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009, pro které lhůta pro podání nabídek vypršela dne 16. června 2009, se maximální nákupní cena stanoví na 167,90 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 528/2009

ze dne 18. června 2009

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května. 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 533/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 533/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 529/2009

ze dne 18. června 2009

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 539/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví vajec a vaječného albuminu.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 539/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 530/2009

ze dne 18. června 2009

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 nedosahují pro některé kvóty dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Množství, pro něž nebyly podány žádosti o dovozní licence a která se přidají k množstvím stanoveným pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2009, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Nepožadovaná množství, která se přidají k množství stanovenému pro podobdobí od 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Nepoužije se: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 531/2009

ze dne 18. června 2009

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2009 nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, pro něž nebyly podány žádosti o dovozní licence a která se přidají k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2009, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Nepožadovaná množství, která se přidají k množství stanovenému pro podobdobí od 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Nepoužije se: žádosti nedosahují dostupných množství.

(2)  Nepoužije se: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 532/2009

ze dne 18. června 2009

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1383/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství (2), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1383/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2009 pro podobdobí od 1. července do 30. zaří 2009 nedosahují dostupných množství. Je proto nutné stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která se musí přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, pro něž nebyly podle nařízení (ES) č. 1383/2007 podány žádosti o dovozní licence týkající se kvóty s číslem 09.4103 a která se přidají do podobdobí od 1. října do 31. prosince 2009, činí 750 000 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 34.


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 533/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 162 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. p) a na seznamu v části XVI přílohy I uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou, je-li toto zboží vyváženo ve formě zboží uvedeného na seznamu v části IV přílohy XX uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které má být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v části IV přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 14 druhého odst. písm. a) nařízení (ES) č. 1043/2005 má být sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů stanovena na stejně dlouhé období jako je období, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.

(4)

Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tento produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

V případě některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, však existuje nebezpečí, že pokud se předem stanoví vysoké sazby náhrad, může to ohrozit závazky přijaté ohledně těchto náhrad. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je nezbytné přijmout vhodná preventivní opatření, aniž by se tím však bránilo uzavírání dlouhodobých smluv. V případě, že jsou sazby náhrad pro tyto produkty stanoveny předem, lze těchto dvou cílů dosáhnout stanovením zvláštních sazeb.

(6)

Podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1043/2005 musí být pro stanovení sazby náhrad vzaty v úvahu případně produkční náhrady, podpory nebo jiná opatření s rovnocenným účinkem, která jsou použitelná ve všech členských státech v souladu s nařízením o společné organizaci zemědělských trhů, pro základní produkty uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 nebo na roveň postavené produkty.

(7)

Podle čl. 100 odst. 1 nařízení (ES) 1234/2007 se podpora poskytuje na odstředěné mléko vyrobené ve Společenství a zpracované na kasein a kaseináty, pokud toto mléko a kasein nebo kaseináty z něho vyrobené splňují určité podmínky.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla (3), stanoví, že máslo a smetana za snížené ceny by měly být poskytnuty k dispozici odvětvím, která vyrábějí určité výrobky.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v části IV přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 308, 25.11.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné od 19. června 2009 u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy  (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sazba náhrady

V případě stanovení náhrad předem

Ostatní

ex 0402 10 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

na vývoz zboží s kódem KN 3501

b)

na vývoz jiného zboží

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Mléko sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku 26 % (PG 3):

 

 

a)

při vývozu zboží obsahujícího (ve formě výrobků postavených na roveň PG 3) máslo či smetanu za snížené ceny, získané podle nařízení (ES) č. 1898/2005

37,48

37,48

b)

na vývoz jiného zboží

35,00

35,00

ex 0405 10

Máslo o obsahu tuku 82 % hmotnostních (PG 6):

 

 

a)

při vývozu zboží, jež obsahuje máslo či smetanu za snížené ceny, vyrobené v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1898/2005

65,00

65,00

b)

na vývoz zboží s kódem KN 2106 90 98 obsahujícího 40 % hmotnostních a více mléčného tuku

66,52

66,52

c)

na vývoz jiného zboží

65,00

65,00


(1)  Sazby stanovené v této příloze se nevztahují na vývozy:

a)

do třetích zemí: Andorry, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Lichtenštejnska, Spojených států amerických, a na zboží uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 vyvážené do Švýcarské konfederace;

b)

na území členských států EU, která nejsou součástí celního území Společenství: Ceutu, Melillu, do obcí Livigno a Campione d'Italia, na Helgoland, do Grónska, na Faerské ostrovy a do oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

c)

Evropská území, za jejichž vnější vztahy převzal odpovědnost některý členský stát a která nejsou součástí celního území Společenství: Gibraltar.

d)

místa určení uvedená v čl. 36 odst. 1, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 534/2009

ze dne 18. června 2009,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhu) (1), a zejména na článek 143 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin, a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (2) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Vzhledem k situaci na trhu je nezbytné provést tuto změnu co nejdříve.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.


PŘÍLOHA

k nařízení Komise ze dne 18. června 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Kuřecí prsa, zmrazená

191,9

6

BR

0207 14 60

Kuřecí stehna, zmrazená

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zmrazené

223,4

0

BR

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Žloutky

368,7

0

AR

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

348,3

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

257,7

9

BR

3502 11 90

Vaječný albumin, sušený

555,5

0

AR


(1)  Klasifikace zemí stanovena nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚jiného původu‘.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/26


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. dubna 2009

o uzavření konzultací s Mauritánskou islámskou republikou podle článku 96 dohody o partnerství AKT-ES

(2009/472/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda AKT-ES“), a zejména na článek 96 uvedené dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, kteří se sešli v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES (1), a zejména na článek 3 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Byly porušeny podstatné prvky dohody AKT-ES podle článku 9 uvedené dohody.

(2)

V souladu s článkem 96 dohody AKT-ES byly dne 20. října 2008 zahájeny konzultace se státy Afriky, Karibiku a Tichomoří a s Mauritánskou islámskou republikou, během nichž zástupci vládnoucí vojenské junty nepředložili uspokojivé návrhy a závazky. I přes poskytnutí dodatečné lhůty jednoho měsíce nebyl zaznamenán žádný nový prvek,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Konzultace zahájené s Mauritánskou islámskou republikou v souladu s článkem 96 dohody AKT-ES se uzavírají.

Článek 2

Opatření uvedená v přiloženém dopise se přijímají jako vhodná opatření podle čl. 96 odst. 2 písm. c) dohody AKT-ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Toto rozhodnutí se použije do dne 6. dubna 2011. Rozhodnutí bude předmětem pravidelného přezkumu přinejmenším každých šest měsíců na základě společné pozorovací mise předsednictví Evropské unie a Komise.

Článek 4

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 6. dubna 2009.

Za Radu

předseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.


PŘÍLOHA

Vážený pane generále,

Evropská unie přikládá velký význam podstatným prvkům uvedeným v článku 9 dohody o partnerství AKT-ES, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (dále jen „dohoda AKT-ES“), týkajícím se dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, na kterých spočívá partnerství AKT-ES.

Evropská unie v tomto duchu okamžitě po státním vojenském převratu, k němuž došlo dne 6. srpna 2008, převrat odsoudila a opakovaně vyzývala k dodržování demokracie a institucionálního právního rámce zavedeného v roce 2007. V souladu s článkem 96 dohody AKT-ES a s ohledem na to, že státní převrat představuje vážné porušení podstatných prvků uvedených v článku 9 této dohody, Evropská unie navázala s vládnoucím režimem politický dialog, který vedl k zahájení konzultací zaměřených na posouzení situace a hledání možných konsensuálních řešení umožňující rychlý návrat k ústavnímu pořádku.

Na jednání u příležitosti zahájení těchto konzultací, které se konalo v Paříži dne 20. října 2008, Evropská unie neobdržela od mauritánské strany žádné uspokojivé návrhy. Vzhledem k tomu, že Evropská unie byla nakloněna dialogu a byla si plně vědoma složitosti politické situace v Mauritánii, zprvu navrhla, aby konzultace zůstaly otevřeny po dobu jednoho měsíce, a uvedla, že pokud mauritánská strana předloží potenciálně uspokojivé řešení, bude možné uspořádat další konzultační jednání. Evropská unie rovněž informovala strany AKT a Mauritánii, že pokud nebudou předloženy nové prvky, budou konzultace uzavřeny a budou přijata vhodná opatření.

Během řady zasedání pod předsednictvím Africké unie Evropská unie spolu s pěti dalšími mezinárodními organizacemi, které tvořily mezinárodní kontaktní skupinu pro Mauritánii, jasně stanovila podstatné prvky konsensuálního politického řešení krize.

Mezinárodní kontaktní skupina znovu zasedala dne 28. ledna 2009, den před účinným prováděním individuálních sankcí stanovených Africkou unií, a dne 20. února 2009, přičemž uvedla několik návrhů na řešení krize, včetně návrhu stávající vlády, který však nebyl považován za dostatečný. Skupina vyzvala jednotlivé mauritánské strany k zahájení obsáhlého politického dialogu v této zemi pod záštitou předsedy Africké unie a k dosažení konsensuálního návratu k ústavnímu pořádku.

Vhodná doprovodná opatření při návratu k ústavnímu pořádku

S přihlédnutím k výše uvedenému se Evropská unie rozhodla ukončit konzultační období a v souladu s čl. 96 odst. 2 písm. c) dohody AKT-ES přijmout vhodná opatření uvedená níže. V souvislosti se stávající neuspokojivou situací a probíhajícím pozastavením značné části spolupráce je cílem těchto vhodných opatření postupné znovuzahájení spolupráce v reakci na následující etapy na cestě ke konsensuálnímu návratu k ústavnímu pořádku:

1.

Současná situace a okamžitá opatření.

2.

Konsensuální řešení krize v souladu s podstatnými prvky navrženými mezinárodním společenstvím, a zejména vytvoření na základě obsáhlého a otevřeného politického dialogu takového volebního rámce, který umožní konání svobodných, transparentních a reprezentativních prezidentských voleb uspořádaných důvěryhodnými orgány a pod záštitou neutrální vlády.

3.

Skutečné a nezvratné provádění výše uvedeného řešení krize.

4.

Úplný návrat Mauritánie k ústavnímu pořádku. Tomu předchází návrat legitimní hlavy státu k moci a vstup v platnost ústavy a její respektování.

1.   Současná situace a okamžitá opatření

Byla přijata níže uvedená opatření. Omezení spolupráce nebude mít dopad na humanitární pomoc ani na přímou podporu obyvatelům Mauritánie a její občanské společnosti.

Se všemi mauritánskými stranami bude pokračovat politický dialog podle článku 8 dohody AKT-ES spolu s vhodnými opatřeními uvedenými v čl. 2 odst. 5 přílohy VII dohody AKT-ES. Tento dialog bude probíhat v koordinaci s mezinárodní kontaktní skupinou pro Mauritánii a bude moci zesílit, jakmile se dosáhne konsensuálního řešení umožňujícího návrat k ústavnímu pořádku.

A.

Provádění probíhajících projektů a orientačního programu 10. ERF zůstává, s níže uvedenými výjimkami a změnami, pozastaveno až do případné postupné obnovy spolupráce na základě stanovených podmínek.

B.

Evropská komise si vyhrazuje právo okamžitě převzít funkce vnitrostátní schvalující osoby ERF.

C.

Vzhledem k tomu, že sledování vývoje a politická rozhodnutí, která v jednotlivých odvětvích provádějí orgány, jež jsou fakticky a nikoli plnoprávně u moci, mají dopad na spolupráci, která ještě probíhá, a v naději, že po mezinárodně přijatelném řešení krize se spolupráce případně obnoví, se útvary Komise budou i nadále podílet na dialogu o odvětvových politikách v Mauritánii vedeném na odborné úrovni, aniž by bylo možné pokládat tento dialog za uznání legality vlády nastolené po převratu ze 6. srpna 2008.

D.

Platby týkající se probíhajících smluv budou zaplaceny v souladu s příslušnými rozhodnutími o financování. Jedná se o následující projekty:

Silnice Rosso–Boghé a Kaedi–Gouaraye a technická pomoc ministerstvu dopravy.

Projekt „Práce v oáze Adrar“ (uzavření probíhajících závazků).

Facilita pro vodu: pokračování tří platných smluv.

Facilita pro energii: pokračování tří platných smluv.

Podpůrný program vnitrostátní schvalující osoby: opatření nutná k uzavření programu.

Regionální solární program: pokračování platných smluv v Mauritánii.

Program podpory občanské společnosti. Pokračování při provádění činností souvisejících se správou věcí veřejných v rámci výzev k předkládání nabídek, které řídí přímo Evropská komise.

Program podpory pro Státní správu údržby komunikací (ENER): pokračování pouze u platných smluvních závazků.

Smlouva o grantu z regionálního balíčku B na obnovu oblastí zatopených v povodí řeky Senegal.

Podpora místních orgánů (mimo ERF): projekt zlepšení obecní správy vod v Nouakchottu a partnerství na podporu školního systému v obci Boustilla.

Projekt Sanační projekt pro Zazou (mimo ERF, spolufinancování činnosti nevládních organizací).

E.

V souladu s dohodami o financování lze podepsat nové smlouvy pro následující programy:

Vypsání místních výzev k předkládání nabídek v oblasti „Nestátní subjekty a demokracie a lidská práva“ (mimo ERF). Výzvy k předkládání návrhů ve prospěch místních orgánů zůstávají pozastaveny.

Provádění projektu na podporu řízení migračních toků z regionálních fondů AKT 9. ERF.

Provádění projektu „Podpora návratu uprchlíků“ v koordinaci a harmonizaci s probíhající podporou, kterou poskytuje Úřad pro humanitární pomoc Evropské komise (ECHO), pokud to podmínky v Mauritánii umožní a pokud budou dodrženy stanovené smluvní podmínky.

F.

Bude možné zvážit nové projekty v následujících oblastech:

Jako součást reakce na potravinovou krizi bude možné uvolněním prostředků z regionálního balíčku B 10. ERF naplánovat cílenou intervenci ve prospěch obyvatel ve výši 2 080 000 EUR, kterou provede některá mezinárodní organizace nebo některá nevládní organizace, aniž by tato činnost přímo podpořila veřejnou správu nebo stát nebo státní agentury.

Naplánování balíčku, který byl pro Mauritánii vyčleněn v rámci nové Facility pro potraviny a tematické linie Potravinová bezpečnost, prostřednictvím projektů na podporu zemědělství, které budou moci provádět mezinárodní nebo nevládní organizace.

Podle národního orientačního programu 10. ERF mělo být vynaloženo zhruba 40 milionů EUR na obecnou rozpočtovou podporu. Tento projekt nebude moci být zvážen, dokud nebude dosaženo plného návratu k ústavnímu pořádku podle bodu 4 a pokud budou dodrženy obecné podmínky způsobilosti stanovené pro provádění tohoto typu programu.

Přibližná částka vymezená pro tento program se však s okamžitou platností snižuje na 25 milionů EUR. Z vyčleněných 15 milionů EUR bude 10 milionů EUR ponecháno v rezervě jako případný příspěvek k financování voleb, které by byly uspořádány v rámci ústavního řešení krize vyhovujícího požadavkům mezinárodního společenství. Zbývajících 5 milionů EUR bude ponecháno jako rezerva, mimo jiné pro případné humanitární krize vyvolané krizí po státním převratu ze 6. srpna 2008.

Program Podpora řízení migračních toků, na který bylo v národním orientačním programu vyčleněno 8 milionů EUR, bude výjimečně zvážen před případnou obnovou spolupráce na základě cílů a priorit, které dosud nejdou vymezeny.

2.   Přijetí konsensuálního řešení

Tato situace znamená, že mezi mauritánskými stranami existuje účinná shoda, popsaná v úvodu, podle bodu 2.

G.

Bude se pokračovat v těchto projektech:

Přístav pro vývoz nerostných surovin v Nouadhibou. Sjednání a podpis smlouvy o rekonstrukci přístavu, pokud to umožní platné právní předpisy a výsledky nabídkového řízení. Vzhledem k tomu, že lhůta pro dokončení tohoto projektu, kterou nelze prodloužit, je stanovena do 31. prosince 2011, existuje reálné nebezpečí, že dojde ke ztrátě financování tohoto projektu (45 milionů EUR). Komise posoudí všechny možnosti, jak toto riziko, které se však časem zvyšuje, snížit.

Změny v časovém rozvržení projektu pro odstranění vraků z přístavu Nouadhibou po převodu prostředků Stabex, které byly vyčleněny na tento účel (23 milionů EUR), do 10. ERF s platností od 31. prosince 2008. Bez státního převratu měla být smlouva na tuto činnost podepsána před koncem roku 2008. Postupy pro změny v časovém rozvržení a zvážení nového projektu budou zahájeny okamžitě, aby se mohlo co nejdříve přikročit k etapě provádění, jakmile to umožní politická situace (přijetí konsensuálního řešení).

Vypsání pozastavených místních výzev k předkládání návrhů ve prospěch orgánů místní správy.

3.   Provádění řešení krize

To znamená nezvratné provádění konsensuálního řešení krize, popsaného v úvodu, podle bodu 3.

H.

Dojde k dodatečnému znovuobnovení spolupráce. Tato spolupráce může zahrnovat:

Případnou podporu a případné sledování nových voleb.

Pokračování v provádění programu podpory spravedlnosti.

Provádění evropského programu posilování institucí v orgánech územní správy a jejich útvarech.

Provádění všech programů a projektů, které byly podepsány nebo naplánovány v 8. nebo 9. ERF, ale nebyly na ně dosud uzavřeny smlouvy.

4.   Úplný návrat k ústavnímu pořádku

I.

Úplný návrat Mauritánie k ústavnímu pořádku umožní zrušit všechna výše uvedená omezení v souladu s čl. 96 odst. 2 písm. a) posledním pododstavcem dohody AKT-ES. To umožní zejména provést celý orientační program 10. ERF (156 milionů EUR) a zároveň přihlédnout k případné potřebě tento program změnit s ohledem na negativní sociální, ekonomické a politické dopady převratu z 6. srpna 2008.

Sledování vhodných opatření

Evropská unie bude vývoj situace v Mauritánii i nadále pečlivě sledovat a případně bude podporovat provádění konsensuálního politického řešení krize, pokud bude toto řešení založeno na výše uvedených podstatných prvcích v souladu s požadavky mezinárodního společenství. Za tímto účelem budou uskutečněny pravidelné pozorovací mise.

Evropská unie si vyhrazuje právo přezkoumat a změnit výše uvedená opatření podle vývoje situace v Mauritánii.

S úctou

Za Komisi

José Manuel BARROSO

Za Radu

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/31


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. května 2009

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

(2009/473/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství jednalo s Guinejskou republikou o dohodě o partnerství v oblasti rybolovu, která plavidlům Společenství uděluje rybolovná práva ve vodách, jež spadají, pokud jde o odvětví rybolovu, pod svrchovanost Guinejské republiky.

(2)

Na základě těchto jednání byla dne 20. prosince 2008 parafována nová dohoda o partnerství v odvětví rybolovu.

(3)

Dohoda o rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Guinejské republiky na druhé straně ze dne 28. března 1983 by novou dohodou o partnerství v odvětví rybolovu měla být zrušena.

(4)

Aby byla zaručena kontinuita rybolovných činností plavidly Společenství, je nezbytné, aby se nová dohoda o partnerství v odvětví rybolovu začala používat co nejdříve. Obě strany proto parafovaly dohodu ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování nové dohody o partnerství v odvětví rybolovu ode dne 1. ledna 2009.

(5)

V zájmu Společenství je dohodu ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování dohody o partnerství v odvětví rybolovu schválit.

(6)

Měl by být definován způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu při pobřeží Guiney se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření dohody.

Znění uvedené dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Rybolovná práva stanovená v protokolu jsou členským státům přidělena takto:

a)

plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko

15 plavidel,

Francie

11 plavidel,

Itálie

2 plavidla;

b)

plavidla lovící na pruty:

Španělsko

8 plavidel,

Francie

4 plavidla.

2.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, může Komise zohlednit žádosti o oprávnění ze všech ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolov v rámci této dohody uvedené v článku 1, oznamují Komisi množství každé populace ulovené v rybolovné oblasti Guinejské republiky v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (1), a to až do dne, kdy vstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla ve smyslu článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (2), a po tomto datu dále podle pravidel stanovených v uvedených prováděcích pravidlech.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 28. května 2009.

Za Radu

předseda

V. TOŠOVSKÝ


(1)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).


DOHODA VE FORMĚ VÝMĚNY DOPISŮ

o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Vážený pane,

jsem potěšen, že vyjednavači Guinejské republiky a Evropského společenství došli ke shodě týkající se Dohody mezi Guinejskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jakož i protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, a jeho příloh.

Výsledek tohoto jednání a příznivý vývoj předchozí dohody o spolupráci posílí naše vztahy v oblasti rybolovu a zavede opravdový rámec partnerství pro rozvoj politiky udržitelného a zodpovědného rybolovu ve vodách Guiney. Proto Vám navrhuji zahájit souběžně postupy pro schválení a ratifikaci znění dohody, protokolu, příloh a dodatků v souladu s postupy platnými v Guinejské republice a Evropském společenství a nezbytnými pro jejich vstup v platnost.

Ve snaze nepřerušit rybolovnou činnost plavidel Společenství v guinejských vodách a s odkazem na dohodu a na protokol parafované dne 20. prosince 2008, kterými se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012, mám tu čest Vám oznámit, že vláda Guinejské republiky je připravena prozatímně uplatňovat dohodu a protokol ode dne 1. ledna 2009, než vstoupí v platnost v souladu s článkem 19 dohody, bude-li Evropské společenství ochotné jednat stejně.

V takovém případě musí být první splátka finančního příspěvku podle článku 2 protokolu vyplacena do 30. listopadu 2009.

Byl bych velice rád, kdybyste mi potvrdil souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním používáním.

S úctou

 

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

„Vážený pane, jsem potěšen, že vyjednavači Guinejské republiky a Evropského společenství došli ke shodě týkající se Dohody mezi Guinejskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jakož i protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek, a jeho příloh.

Výsledek tohoto jednání a příznivý vývoj předchozí dohody o spolupráci posílí naše vztahy v oblasti rybolovu a zavede opravdový rámec partnerství pro rozvoj politiky udržitelného a zodpovědného rybolovu ve vodách Guiney. Proto Vám navrhuji zahájit souběžně postupy pro schválení a ratifikaci znění dohody, protokolu, příloh a dodatků v souladu s postupy platnými v Guinejské republice a Evropském společenství a nezbytnými pro jejich vstup v platnost.

Ve snaze nepřerušit rybolovnou činnost plavidel Společenství v guinejských vodách a s odkazem na dohodu a na protokol parafované dne 20. prosince 2008, kterými se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012, mám tu čest Vám oznámit, že vláda Guinejské republiky je připravena prozatímně uplatňovat dohodu a protokol ode dne 1. ledna 2009, než vstoupí v platnost v souladu s článkem 19 dohody, bude-li Evropské společenství ochotné jednat stejně.

V takovém případě musí být první splátka finančního příspěvku podle článku 2 protokolu vyplacena do 30. listopadu 2009.

Byl bych velice rád, kdybyste mi potvrdil souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním používáním.“

Mám tu čest Vám potvrdit souhlas Evropského společenství s uvedeným prozatímním uplatňováním.

S úctou

 


DOHODA O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ RYBOLOVU

mezi Guinejskou republikou a Evropským společenstvím

GUINEJSKÁ REPUBLIKA,

dále jen „Guinea“,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“,

dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Guineou, zejména v rámci dohody z Cotonou, a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit,

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat zodpovědné využívání rybolovných zdrojů prostřednictvím spolupráce,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku, dále jen „ICCAT“,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů,

PŘESVĚDČENY, že spolupráce musí být založena na vzájemně se doplňujících iniciativách a opatřeních, která, ať prováděna společně či každou stranou samostatně, jsou v souladu s politikami a zaručují součinnost společného úsilí,

ROZHODNUTY zahájit za tímto účelem dialog o politice v odvětví rybolovu, kterou schválila vláda Guiney, a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky a účasti hospodářských subjektů a občanské společnosti v tomto procesu,

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve vodách Guiney, jakož i pravidla a podmínky týkající se podpory Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách,

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a v souvisejících činnostech pomocí založení a rozvoje společných podniků s účastí společností obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v oblasti rybolovu s cílem podporovat zodpovědný rybolov v rybolovných oblastech Guiney, aby bylo zaručeno zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů a byl zajištěn rozvoj odvětví rybolovu v Guineji,

podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do rybolovných oblastí Guiney,

spolupráci ohledně pravidel kontroly rybolovu v rybolovných oblastech Guiney, jejichž účelem je zajistit, aby byly dodržovány výše uvedené podmínky, aby byla opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů účinná a aby se předcházelo nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu,

partnerství mezi podniky, jejichž cílem je rozvíjet ve společném zájmu hospodářské a související činnosti v oblasti rybolovu.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se

a)

„orgány Guiney“ rozumí ministerstvo, do jehož gesce spadá rybolov;

b)

„orgány Společenství“ rozumí Evropská komise;

c)

„rybolovnou oblastí Guiney“ rozumějí vody, které v oblasti rybolovu spadají pod jurisdikci Guiney. Plavidla Společenství mohou provozovat rybolovné činnosti podle této dohody pouze v oblastech, kde rybolov povolují právní předpisy Guiney;

d)

„rybářským plavidlem“ rozumí jakékoli plavidlo vybavené pro účely obchodního využívání živých vodních zdrojů;

e)

„plavidlem Společenství“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrované ve Společenství;

f)

„smíšeným výborem“ rozumí výbor složený ze zástupců Společenství a Guiney, jehož funkce jsou upřesněny v článku 10 této dohody;

g)

„překládkou“ přesun části nebo všech úlovků z jednoho rybářského plavidla na jiné plavidlo, a to v přístavu nebo v rejdě;

h)

„mimořádnými okolnostmi“ rozumí okolnosti jiné než přírodní živly, které kvůli své povaze zabraňují v provozování rybolovných činností ve vodách Guiney a které unikají přiměřené kontrole jedné ze stran;

i)

„námořníkem AKT“ rozumí každý námořník pocházející z neevropské země, která podepsala dohodu z Cotonou. Proto je námořník Guiney námořníkem AKT;

j)

„orgánem pro dohled“ se rozumí Národní středisko sledování a ochrany rybolovu – Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP);

k)

„delegací“ rozumí Delegace Evropské komise v Guineji;

l)

„majitelem plavidla“ rozumí každá osoba právně zodpovědná za rybářské plavidlo;

m)

„oprávněním k rybolovu“ se rozumí právo vykovávat rybářské činnosti v určeném období v určené oblasti nebo v určeném odvětví rybolovu a v souladu s ustanoveními této dohody.

Článek 3

Zásady a cíle provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou v rybolovné oblasti Guiney podporovat zodpovědný rybolov na základě principu nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi ve stejné zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod v oblasti rybolovu.

2.   Strany se zavazují, že stanoví zásady dialogu a předběžné konzultace, zejména na úrovni provádění politiky v odvětví rybolovu na jedné straně a politik a opatření Společenství, které mohou mít dopad na odvětví rybolovu v Guineji, na straně druhé.

3.   Strany rovněž spolupracují při společném nebo jednostranném provádění hodnocení ex ante, průběžných hodnocení a hodnocení ex post, pokud jde o opatření, programy a činnosti prováděné na základě ustanovení této dohody.

4.   Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí, se snahou přispět k vytváření pracovních příležitostí v Guineji a při respektování stavu rybolovných zdrojů.

5.   Najímání námořníků AKT na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se plnoprávně uplatňují na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se jedná o svobodu sdružování a faktické uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i o odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Společenství a Guinea se během doby platnosti dohody budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Guiney.

2.   Na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci všech příslušných mezinárodních organizací pro regulaci a řízení rybolovu a s ohledem na nejlepší dostupná vědecká stanoviska spolu obě strany navzájem konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání a společnou dohodou, opatření směřující k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a mající vliv na činnosti plavidel Společenství.

3.   Za účelem řízení a zachování živých mořských zdrojů v Atlantickém oceánu a za účelem spolupráce v rámci souvisejících vědeckých výzkumů se strany zavazují provádět vzájemné konzultace buď přímo, a to i na úrovni subregionu, nebo v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 5

Přístup plavidel Společenství do lovišť ve vodách Guiney

1.   Guinea se zavazuje povolit plavidlům Společenství provozování rybolovných činností ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy.

2.   Na rybolovné činnosti, které jsou předmětem této dohody, se vztahují právní a správní předpisy platné v Guineji. Orgány Guiney oznámí Společenství každou změnu uvedených právních předpisů. Aniž jsou dotčena ustanovení, na nichž by se strany mohly dohodnout, musí plavidla Společenství dodržovat změnu právních předpisů ve lhůtě jednoho měsíce od jejího oznámení.

3.   Guinea se zavazuje, že přijme všechna vhodná opatření, pokud jde o účinné používání ustanovení o kontrole rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s příslušnými orgány Guiney při provádění těchto kontrol.

4.   Společenství se zavazuje, že přijme veškerá vhodná opatření s cílem zajistit, aby jeho plavidla dodržovala ustanovení této dohody a právní předpisy Guiney, kterými se řídí rybolov ve vodách spadajících pod jurisdikci Guiney, a to v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu.

Článek 6

Podmínky výkonu rybolovu – ustanovení o výlučnosti

1.   Plavidla Společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Guiney, pouze pokud jsou držiteli povolení k rybolovu vydaného Guineou podle této dohody a připojeného protokolu.

2.   Ministerstvo může plavidlům Společenství udělit povolení pro kategorie rybolovu, které platný protokol nestanoví, nebo také pro průzkumný rybolov. Udělení těchto povolení k rybolovu však nadále závisí na kladném stanovisku obou stran.

3.   Postup pro získání povolení k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob platby majitelem jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7

Finanční příspěvek

1.   Společenství poskytne Guineji finanční příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými v protokolu a přílohách. Tento finanční příspěvek je jednorázový a je stanoven na základě dvou složek, kterými jsou

a)

přístup plavidel Společenství do vod Guiney a k jejím rybolovným zdrojům a

b)

finanční podpora Společenství na provádění vnitrostátní rybářské politiky založené na zodpovědném rybolovu a udržitelném využívání rybolovných zdrojů ve vodách Guiney.

2.   Část finančního příspěvku podle výše uvedeného odst. 1 písm. b) se stanoví podle cílů, které byly určeny společnou dohodou obou stran, a v souladu s ustanoveními protokolu a s cíli, jichž je třeba dosáhnout v rámci odvětvové rybářské politiky definované vládou Guiney a v rámci ročního a víceletého programu souvisejícího s jejím prováděním.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím se každoročně vyplácí podle pravidel stanovených v protokolu a s výhradou ustanovení této dohody a protokolu o případné změně jeho výše z důvodu

a)

neobvyklých okolností;

b)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo na základě společné dohody a s použitím opatření pro řízení dotčených populací, která se na základě nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska považují za nezbytná pro zachování a udržitelné využívání zdrojů;

c)

zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, k němuž došlo na základě společné dohody, pokud to podle nejlepšího dostupného vědeckého stanoviska stav zdrojů umožňuje;

d)

společného přehodnocení podmínek finanční podpory na provádění politiky v odvětví rybolovu v Guineji, odůvodňují-li to výsledky ročního a víceletého programu, které strany zjistily;

e)

vypovězení této dohody v souladu s jejím článkem 15;

f)

pozastavení používání této dohody podle článku 14.

Článek 8

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1.   Strany podporují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace ve snaze koordinovat různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, metodách konzervování, jakož i o zpracování produktů rybolovu.

3.   Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi jejich podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že usilují o vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání a investic.

4.   Strany zejména podporují vytváření smíšených společností, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují platné právní předpisy Guiney a Společenství.

Článek 9

Správní spolupráce

Aby zajistily účinnost opatření pro úpravu a zachování rybolovných zdrojů, strany

rozvíjejí správní spolupráci s cílem zajistit, aby jejich plavidla dodržovala příslušná ustanovení této dohody a příslušné právní předpisy Guiney o námořním rybolovu,

spolupracují ve snaze zabránit nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a bojovat proti němu, zejména prostřednictvím výměny informací a úzkou správní spoluprací.

Článek 10

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor, jehož úkolem je sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a)

dohlíží na plnění, výklad a řádné používání dohody, jakož i na řešení sporů;

b)

zajišťuje dohled a hodnotí přínos dohody o partnerství pro provádění rybářské politiky v Guineji;

c)

zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

d)

představuje fórum pro přátelské urovnání sporů ohledně výkladu a uplatňování dohody;

e)

v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a souvisejícího finančního příspěvku;

f)

vymezuje podmínky rybolovu v souladu s ustanoveními protokolu;

g)

stanoví praktická pravidla pro správní spolupráci podle článku 9 této dohody;

h)

vykonává jakoukoli jinou funkci, kterou mu strany po vzájemné dohodě přidělí, včetně oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a správní spolupráce.

2.   Smíšený výbor se schází nejméně jednou za rok, střídavě na území Guiney a Společenství, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Mimořádně se sejde na žádost jedné ze stran.

Článek 11

Zeměpisná oblast použití

Tato dohoda se použije jednak na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a jednak na území Guiney a ve vodách spadajících pod její jurisdikci.

Článek 12

Doba trvání

Tato dohoda se používá po dobu čtyř let ode dne jejího vstupu v platnost. Není-li vypovězena podle článku 15, automaticky se prodlužuje, pokaždé o další čtyři roky.

Článek 13

Řešení sporů

Strany spolu vzájemně konzultují v případě sporů týkajících se výkladu nebo používání této dohody.

Článek 14

Pozastavení

1.   Používání této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážného sporu ohledně používání ustanovení, která jsou v dohodě obsažena. Pozastavení je podmíněno tím, že dotyčná strana oznámí svůj záměr písemně a nejméně tři měsíce přede dnem, k němuž má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení spolu strany vzájemně konzultují s cílem vyřešit své neshody smírně.

2.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 je úměrně a pro rata temporis snížena na dobu trvání pozastavení.

Článek 15

Vypovězení

1.   Dohodu může vypovědět jedna ze stran v případě nečekaných událostí, jako jsou např. pokles příslušných populací, zjištění snížené úrovně rybolovných práv udělených Guineou plavidlům Společenství nebo nedodržení závazků přijatých oběma stranami ohledně boje s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

2.   Příslušná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr vypovědět dohodu nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3.   Po odeslání oznámení uvedeného v odstavci 2 zahájí obě strany konzultace.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 7 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, je úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 16

Protokol a příloha

Protokol a příloha jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 17

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti rybářských plavidel Společenství ve vodách Guiney se řídí právními předpisy používanými v Guineji, pokud dohoda a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

Článek 18

Zrušení

Vstupem této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Guineou o rybolovu při pobřeží Guiney ze dne 28. března 1983.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato dohoda je sepsaná ve dvou vyhotoveních v anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany oznámí splnění pro tento účel nezbytných postupů.

PROTOKOL,

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o rybolovu při pobřeží Guiney pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Od 1. ledna 2009 a na období čtyř let se rybolovná práva udělená podle článku 5 dohody pro vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982) stanoví takto:

mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí: 28 plavidel,

plavidla lovící na pruty: 12 plavidel.

2.   Od druhého roku používání tohoto protokolu a na základě společného vyhodnocení stavu populací garnátů a správy rybolovu v Guineji v této kategorii lze přiznat rybolovná práva pro trawlery lovící garnáty ve výši 800 tun hrubé prostornosti (BRT) ročně za těchto podmínek:

provádění průhledného řízení přístupu k lovu garnátů, a zejména intenzity rybolovu ze strany národních loďstev i zahraničních loďstev u tohoto druhu. Guinea bude za tímto účelem ročně, a to přede dnem 31. října každého roku, předávat shrnující tabulku o intenzitě rybolovu u tohoto druhu ve vodách Guiney,

provádění plánu dohledu, hodnocení a kontroly ve vodách Guiney,

vědecká analýza stavu zdrojů a výsledků vědeckých kampaní, jejíž výsledky budou sděleny ročně a zároveň s informacemi o intenzitě rybolovu.

Podmínky rybolovu u této kategorie budou každý rok vymezeny společnou dohodou před vydáním povolení k rybolovu, v každém případě před vyplacením doplňkového ročního finančního příspěvku úměrného ke zvýšení rybolovných práv podle článku 2 tohoto protokolu.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článků 4 a 5 tohoto protokolu.

4.   Plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropského společenství mohou provozovat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Guiney pouze v případě, že mají platné povolení k rybolovu vydané Guineou v rámci tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – Platební postupy

1.   Finanční příspěvek podle článku 7 dohody se pro období uvedené v čl. 1 odst. 1 skládá jednak z částky 325 000 EUR za rok, která odpovídá referenční nosnosti 5 000 tun za rok, a jednak ze specifické částky 125 000 EUR za rok, která je určena na podporu a provádění iniciativ přijatých v rámci odvětvové rybářské politiky Guiney. Tato specifická částka je nedílnou součástí jednotného finančního příspěvku (1) vymezeného v článku 7 dohody.

V případě, kdy dojde k udělení doplňkových rybolovných práv podle čl. 1 odst. 2, činí finanční příspěvek podle článku 7 dohody za období podle čl. 1 odst. 2 rovněž 300 000 EUR ročně, poměrně ke zvýšení rybolovných práv.

K výše uvedeným částkám je třeba připojit zvláštní příspěvek Společenství ve výši 600 000 EUR v prvním roce, 400 000 EUR ve druhém roce a 300 000 EUR v letech následujících na posílení systému vyhodnocování, kontroly a dohledu v rybolovných oblastech Guiney, a aby se umožnilo Guineji vybavit se družicovým systémem dohledu nejpozději přede dnem 30. června 2010. Pro tento příspěvek jsou závazná ustanovení článku 7 tohoto protokolu.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 5, 6 a 7 tohoto protokolu.

3.   Celkovou částku stanovenou v odstavci 1 (tedy 1 050 000 EUR na první rok a případně 1 150 000 EUR na druhý rok a 1 050 000 EUR na roky následující) platí Společenství ročně během období používání tohoto protokolu (2). Tyto částky nepředjímají změny rybolovných práv ani zahrnutí nových rybolovných práv, o nichž lze rozhodnout podle ustanovení článků 4 a 5 tohoto protokolu.

4.   Pokud celkové množství úlovků plavidel Společenství v rybolovných oblastech Guiney přesáhne referenční množství, bude částka ročního finančního příspěvku zvýšena o 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka zaplacená Společenstvím však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odstavci 3 (1 050 000 EUR za první rok a případně 1 150 000 EUR za druhý rok a 1 050 000 EUR za roky následující). Pokud úlovky plavidel Společenství přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za přesahující množství je vyplacena v následujícím roce.

5.   Platba finančního příspěvku podle odstavce 1 proběhne pro první rok nejpozději dne 30. listopadu 2009 a pro následující roky nejpozději dne 1. února.

6.   S výhradou ustanovení článku 6 se o přidělení těchto prostředků rozhoduje v rámci guinejského finančního práva, ledaže běží o zvláštní příspěvek podle čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce tohoto protokolu, a z tohoto titulu spadá do výlučné pravomoci orgánů Guiney.

7.   Platby stanovené v tomto článku se poukazují na jednoúčelový účet státní pokladny u Centrální banky Guiney, jehož identifikační údaje ročně sděluje ministerstvo, ledaže jde o zvláštní příspěvek podle čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce, který se bude platit přímo na účet Národního střediska pro sledování a ochranu rybolovu a který se za první rok uhradí poté, co obě strany přijmou naprogramované rozvržení těchto prostředků.

Článek 3

Spolupráce při zodpovědném rybolovu – Vědecká spolupráce

1.   Obě dvě strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Guiney, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která se v těchto vodách nacházejí.

2.   Během doby platnosti tohoto protokolu se Společenství a orgány Guiney budou snažit sledovat vývoj stavu zdrojů v rybolovné oblasti Guiney.

3.   Obě strany se zavazují, že budou na úrovni subregionu podporovat spolupráci týkající se zodpovědného rybolovu, a to zejména v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a všech dalších příslušných subregionálních a mezinárodních organizací.

4.   V souladu s článkem 4 dohody a na základě nejlepších vědeckých stanovisek, která jsou k dispozici, spolu obě strany vzájemně konzultují v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody s cílem přijmout, v případě potřeby po vědeckém zasedání na úrovni subregionu a na základě společné dohody, opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů a ovlivňující činnosti plavidel Společenství. Při těchto opatřeních se budou zohledňovat doporučení a usnesení přijatá v rámci Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

Článek 4

Přezkum rybolovných práv na základě společné dohody

1.   Rybolovná práva podle článku 1 lze na základě společné dohody zvýšit, pokud závěry vědeckého zasedání uvedeného v čl. 3 odst. 4 tohoto protokolu potvrdí, že toto zvýšení nebude škodit udržitelnému řízení zdrojů Guiney. V takovém případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 1 úměrně a pro rata temporis zvýší.

2.   Pokud se naopak strany dohodnou, že souhlasí se snížením rybolovných práv podle článku 1, je finanční příspěvek úměrně a pro rata temporis snížen.

3.   Strany rovněž mohou na základě společné dohody provést přezkum rozdělení rybolovných práv mezi jednotlivé kategorie plavidel, přičemž zohlední případná doporučení vědeckého zasedání podle čl. 3 odst. 4 tohoto protokolu, pokud jde o řízení populací, které by mohly být tímto přerozdělením postiženy. Strany se dohodnou na odpovídající úpravě finančního příspěvku, pokud to tak přerozdělení rybolovných práv odůvodňuje.

Článek 5

Ostatní rybolovná práva

1.   Pokud by rybářská plavidla Společenství měla zájem provozovat rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1, bude Společenství konzultovat Guineu ohledně případného povolení těchto nových činností. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva, a je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

2.   Na základě stanoviska vydaného na vědeckém zasedání podle čl. 3 odst. 4 tohoto protokolu mohou strany provozovat v rybolovných oblastech Guiney průzkumný rybolov. Strany proto provádějí konzultace na žádost jedné z nich a v jednotlivých případech stanoví nové zdroje, podmínky a ostatní příslušné parametry.

3.   Strany provozují experimentální rybolov v souladu s vědeckými, správními a finančními parametry, na nichž se společně dohodnou. Povolení k experimentálnímu rybolovu jsou udělována pro pokusné účely maximálně na dvě šestiměsíční období ode dne, na němž se obě strany společně dohodly.

4.   Pokud strany dojdou k závěru, že výsledky průzkumného rybolovu jsou kladné, bude za podmínky zachování ekosystémů a mořských rybolovných zdrojů možné udělit plavidlům Společenství nová rybolovná práva na základě dohodovacího postupu podle článku 4 tohoto protokolu, a to až do uplynutí platnosti protokolu a s ohledem na možnou intenzitu. V tomto případě bude finanční příspěvek zvýšen.

Článek 6

Pozastavení a kontrola platby finančního příspěvku v případě mimořádných událostí

1.   V případě mimořádných událostí, s výjimkou přírodních živlů zabraňujících provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské oblasti Guiney, může Evropské společenství pozastavit platbu finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu.

2.   Rozhodnutí o pozastavení v případech stanovených v odstavci 1 bude přijato po konzultacích mezi oběma stranami do dvou měsíců po žádosti jedné ze stran a za podmínky, že Evropské společenství uhradí všechny částky dlužné v době pozastavení.

3.   Platba finančního příspěvku bude obnovena, jakmile strany po konzultacích společnou dohodou konstatují, že okolnosti, které způsobily zastavení rybolovných činností, zanikly a/nebo že situace umožňuje návrat k rybolovným činnostem.

4.   Platnost povolení k rybolovu udělených plavidlům Společenství pozastavená společně s platbou finančního příspěvku je prodloužena o dobu rovnající se době pozastavení rybolovných činností.

Článek 7

Podpora zodpovědného rybolovu ve vodách Guiney

1.   Celý finanční příspěvek i zvláštní příspěvek, jež jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, ročně přispívají k podpoře provádění iniciativ přijímaných v rámci odvětvové rybářské politiky stanovené vládou Guiney, jež jsou schváleny oběma stranami na základě níže popsaných podmínek.

Správa odpovídající částky ze strany Guiney vychází z toho, že obě strany společnou dohodou a v souladu se stávajícími prioritami rybářské politiky Guiney, jejímž cílem je udržitelné a zodpovědné řízení odvětví, stanoví cíle, které je třeba uskutečnit, a související roční a víceletý program v souladu s níže uvedeným odstavcem 2, zejména pokud jde o kontrolu a dohled, řízení rybolovných zdrojů a zlepšení hygienických podmínek produktů rybolovu a posílení kontrolní kapacity příslušných orgánů.

2.   Na návrh Guiney a za účelem provádění předchozího odstavce se Společenství a Guinea v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody po vstupu protokolu v platnost a nejpozději tři měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost dohodnou na víceletém odvětvovém programu a na prováděcích pravidlech tohoto programu, zejména včetně:

a)

ročních a víceletých pokynů, na základě kterých se použije procentní sazba finančního příspěvku uvedeného v odstavci 1 a specifické částky pro iniciativy, které mají být každoročně provedeny;

b)

ročních a víceletých cílů, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout zavedení udržitelného a zodpovědného rybolovu s ohledem na priority stanovené Guineou v rámci vnitrostátní rybářské politiky nebo jiných politik, které souvisejí se zavedením zodpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad;

c)

kritérií a postupů, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení získaných výsledků.

3.   Obě strany se však dohodly, že budou klást zvláštní důraz na všechna opatření na podporu sledování, kontroly a dohledu nad rybolovem, včetně sledování vod Guiney na moři i ze vzduchu, zavedení satelitního sledovacího systému (VMS) pro rybářská plavidla, zlepšení právního rámce a jeho používání, pokud jde o porušování práva.

4.   Všechny navržené změny ve víceletém odvětvovém programu nebo ve využívání specifických částek pro iniciativy, které mají být každoročně prováděny, musí schválit obě strany v rámci smíšeného výboru.

5.   Guinea každý rok přidělí na provádění víceletého programu částku odpovídající částkám uvedeným v odstavci 1. Pokud se jedná o první rok platnosti protokolu, musí být toto přidělení sděleno Společenství co možná nejdříve, v každém případě před schválením víceletého odvětvového programu v rámci smíšeného výboru. Pro každý následující rok Guinea sdělí Společenství toto přidělení nejpozději do 31. ledna předcházejícího roku.

6.   Pokud to společné roční hodnocení výsledků provádění víceletého odvětvového programu odůvodňuje, bude moci Evropské společenství provést přizpůsobení částky věnované na provádění odvětvové rybářské politiky Guiney, která je součástí finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu, aby byla skutečná částka přidělená na provádění programu těmto výsledkům přizpůsobena.

7.   Společenství si vyhrazuje právo pozastavit zvláštní příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 1 třetím pododstavci tohoto protokolu, pokud výsledky dosažené od prvního roku provádění protokolu, s výjimkou mimořádných a řádně odůvodněných okolností, nejsou v souladu s programováním na základě hodnocení v rámci smíšeného výboru.

Článek 8

Spory – Pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a ohledně používání, které z výkladu vyplývá, musí být předmětem konzultace mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody, který je v případě potřeby svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Aniž by byla dotčena ustanovení článku 9, může být používání protokolu pozastaveno na podnět jedné strany, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace vedené v rámci smíšeného výboru podle odstavce 1 neumožnily jeho ukončení smírem.

3.   Používání protokolu lze pozastavit tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně tři měsíce před dnem, k němuž toto pozastavení nabývá účinku.

4.   V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírčí řešení jejich sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, používání protokolu je obnoveno a částka finančního příspěvku je úměrně a pro rata temporis snížena podle doby, během které bylo použití protokolu pozastaveno.

Článek 9

Pozastavení používání protokolu z důvodu neplacení

S výhradou ustanovení článku 6 může být v případě, kdy by Společenství opomenulo provést platby podle článku 2, pozastaveno používání tohoto protokolu za těchto podmínek:

a)

Příslušné orgány Guiney zašlou Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Komise provede příslušná ověření a v nutném případě provede platbu nejpozději do 60 pracovních dní od data přijetí oznámení.

b)

Pokud není provedena platba nebo není podáno příslušné odůvodnění ve lhůtě podle čl. 2 odst. 5 tohoto protokolu, jsou příslušné orgány Guiney oprávněny pozastavit používání protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi.

c)

Protokol se začne znovu používat, jakmile je provedena příslušná platba.

Článek 10

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

Rybolovné činnosti plavidel Společenství, která provádějí rybolov ve vodách Guiney, se řídí právními předpisy používanými v Guineji, pokud dohoda a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

Článek 11

Doložka o revizi

1.   V případě značných změn politických pokynů, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, může jedna ze stran požadovat revizi jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení.

2.   Zainteresovaná strana oznámí písemně druhé straně svůj úmysl přikročit k revizi ustanovení tohoto protokolu.

3.   Nejpozději 60 pracovních dní po oznámení zahájí za tímto účelem obě strany konzultace. Pokud není dosaženo dohody o revizi ustanovení, může zainteresovaná strana tento protokol vypovědět podle článku 14.

Článek 12

Zrušení

Tento protokol a jeho přílohy zrušují a nahrazují stávající Protokol mezi Evropským hospodářským společenstvím a Guineou o rybolovu při pobřeží Guiney, jakož i rámcovou dohodu mezi oběma stranami o rybolovu při pobřeží Guiney.

Článek 13

Trvání

Tento protokol a jeho přílohy se používají po dobu čtyř let ode dne 1. ledna 2009, nejsou-li vypovězeny v souladu s článkem 14.

Článek 14

Ukončení platnosti

V případě vypovězení protokolu zúčastněná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest měsíců před datem, kdy toto vypovězení nabude účinku. Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

Článek 15

Vstup v platnost

1.   Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost datem, ke kterému strany oznámí provedení postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Použijí se ode dne 1. ledna 2009.


(1)  K částce finančního příspěvku podle článku 1 se přičte částka příspěvků podle kapitoly II této přílohy, které souvisejí s příspěvkem na dohled a na výzkum a které inkasuje přímo Guinea, přičemž tato částka se odhaduje na 118 000 EUR ročně bez daně.

(2)  K těmto částkám je třeba přičíst částky příspěvků podle kapitoly II této přílohy, které souvisejí s příspěvkem na dohled a na výzkum a které inkasuje přímo Guinea, přičemž tato částka se odhaduje na 118 000 EUR ročně bez daně.

PŘÍLOHA

Podmínky provozování lovu tuňáků plavidly Společenství v rybolovné oblasti Guiney

KAPITOLA I

ŽÁDOSTI O POVOLENÍ A UDĚLENÍ POVOLENÍ K RYBOLOVU

ODDÍL 1

Vydávání povolení k rybolovu

1.

Pouze způsobilá plavidla mohou získat povolení k rybolovu v rybolovné oblasti Guiney.

2.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností v Guineji. Plavidla musejí být v řádném poměru ke správním orgánům Guiney v tom smyslu, že musejí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v Guineji podle dohod o rybolovu uzavřených se Společenstvím, zejména pokud jde o najímání námořníků.

3.

Příslušné orgány Společenství zašlou elektronickou poštou ministerstvu pro rybolov Guiney žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody, nejméně 30 pracovních dní před dnem začátku požadované doby platnosti.

4.

Žádosti se podávají na ministerstvu rybolovu na formulářích, jejichž vzor je uveden v dodatku I. Orgány Guiney přijmou veškerá opatření nezbytná k důvěrnému zpracování údajů poskytnutých v žádosti o povolení k rybolovu. Tyto údaje se použijí výhradně pro provádění dohody o rybolovu.

5.

Ke každé žádosti o povolení k rybolovu jsou připojeny tyto doklady:

důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti povolení,

veškeré další doklady nebo potvrzení požadovaná na základě zvláštních ustanovení použitelných podle typu plavidla na základě tohoto protokolu.

6.

Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Guiney, v souladu s čl. 2 odst. 7 protokolu.

7.

Poplatky zahrnují všechny celostátní i místní daně kromě daně na příspěvek na dohled nad rybolovem, daně na příspěvek na rybářský výzkum a na náklady na poskytování služby. Pokud jde o daně na dohled a na výzkum, budou použitelné poměrně ke skutečné přítomnosti v rybolovné oblasti Guiney a hospodářské subjekty je budou platit při konečném vyúčtování poplatků podle ustanovení oddílu 2 této přílohy.

Na žádost guinejské strany a do podpisu protokolu VMS se Společenstvím bude Společenství poskytovat Guineji družicové údaje o obdobích přítomnosti v rybolovné oblasti Guiney s cílem sestavit výpočet daní, jež mají majitelé plavidel zaplatit v rámci příspěvku na dohled.

8.

Povolení k rybolovu pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům ministerstvo pro rybolov Guiney prostřednictvím Delegace Evropské komise v Guineji, a to ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne přijetí všech dokladů podle výše uvedeného bodu 5.

9.

Každé povolení k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosné.

10.

Na žádost Evropského společenství a v případě prokázané vyšší moci je však povolení plavidla k rybolovu nahrazeno novým povolením k rybolovu vydaným pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, jež má být nahrazeno podle článku 1 protokolu, aniž by se musel zaplatit nový poplatek. V tomto případě bude při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou plavidel.

11.

Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušené povolení k rybolovu ministerstvu pro rybolov Guiney prostřednictvím Delegace Evropské komise.

12.

Dnem nabytí účinku nového povolení k rybolovu je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušené povolení k rybolovu ministerstvu pro rybolov Guiney. O převodu povolení k rybolovu je uvědomena Delegace Evropské komise v Guineji.

13.

Povolení k rybolovu musí být na palubě plavidla stále. Evropské společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o povolení k rybolovu. Tento návrh seznamu je oznámen orgánům Guiney ihned po sestavení a následně pokaždé, když je aktualizován. Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu a po oznámení o platbě zálohy zaslané Evropskou komisí orgánům Guiney zapíše příslušný orgán Guiney plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V takovém případě je majiteli plavidla zaslána úředně ověřená kopie tohoto seznamu, která je uchována na palubě místo povolení k rybolovu, dokud není povolení vydáno.

14.

Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému povolení k rybolovu, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše popsaných informací a dokumentů. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení papírového povolení k rybolovu rovnocenným elektronickým povolením stejně jako seznamu plavidel oprávněných k rybolovu v rybolovné oblasti Guiney.

15.

Strany se zavazují v rámci smíšeného výboru nahradit v tomto protokolu všechny zkratky GRT zkratkou GT a upravit odpovídajícím způsobem všechna ustanovení, kterých se to týká. Této náhradě budou předcházet vhodné technické konzultace mezi stranami.

ODDÍL 2

Podmínky povolení k rybolovu – poplatky a zálohy

1.

Povolení k rybolovu jsou platná jeden rok. Lze je prodloužit.

2.

Poplatek je stanoven na 35 EUR za tunu úlovků v rybolovné oblasti Guiney pro plavidla lovící tuňáky košelkovými nevody a na 25 EUR pro plavidla lovící na pruty.

3.

Povolení k rybolovu se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální částky:

4 025 EUR za plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, což odpovídá poplatkům splatným za 115 tun za rok,

500 EUR za plavidlo lovící na pruty, což odpovídá poplatkům splatným za 20 tun za rok.

4.

Nejpozději do 15. června každého roku sdělí členské státy Evropské komisi množství úlovků za uplynulý rok, jak je potvrdily vědecké instituce uvedené v bodě 5 níže.

5.

Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok n stanoví Evropská komise nejpozději do 31. července roku n + 1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako je IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografía – Španělský oceánografický institut), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima – Portugalský institut pro mořský výzkum) a CNSHB (Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura – Národní středisko pro rybářské vědy v Boussoura). Vyúčtování je předáno prostřednictvím Delegace Evropské komise.

6.

Vyúčtování je zároveň sděleno ministerstvu pro rybolov Guiney a majitelům plavidel.

7.

Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad 115 tun pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 20 tun pro plavidla lovící na pruty) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Guiney na základě 35 EUR za tunu u plavidel lovících vlečnou sítí a 25 EUR za tunu pro plavidla lovící na pruty nejpozději 31. srpna roku n + 1 na účet uvedený v této kapitole oddíle 1 odst. 6.

8.

Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla lovící na pruty, plavidla Společenství budou moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií, popřípadě dále od izobáty 20 m.

KAPITOLA III

PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.

Doba plavby plavidla Společenství v rybolovné oblasti Guiney je pro účely této přílohy definována takto:

buď jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Guiney a vyplutím z této oblasti,

nebo jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Guiney a překládkou a/nebo vykládkou v Guineji.

2.

Všechna plavidla oprávněná provozovat rybolov ve vodách Guiney v rámci dohody musí sdělit své úlovky ministerstvu rybolovu Guiney, aby tento orgán mohl kontrolovat ulovená množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 2 bodu 5 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

2.1.

Během ročního období platnosti povolení k rybolovu ve smyslu kapitoly I oddílu 2 této přílohy jsou v prohlášeních uváděny úlovky plavidla při každé plavbě. Originály prohlášení na fyzickém nosiči jsou předány ministerstvu pro rybolov Guiney do 45 dní po ukončení poslední plavby uskutečněné během uvedeného období. Informace se sdělují faxem (+224 30 41 36 60) nebo elektronickou poštou (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Plavidla ohlašují své úlovky prostřednictvím formuláře odpovídajícího lodnímu deníku, jehož vzor se nachází v dodatku 3. Pro období, kdy se plavidlo nenacházelo v rybolovné oblasti Guiney, je třeba zapsat do lodního deníku poznámku „Mimo rybolovnou oblast Guiney“.

2.3.

Formuláře se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla nebo jeho právní zástupce.

2.4.

Prohlášení o úlovcích musí být spolehlivá, aby přispěla k sledování rozvoje populací.

3.

Pokud nejsou dodržována ustanovení této kapitoly, vyhrazuje si vláda Guiney právo pozastavit povolení k rybolovu plavidlu, které ustanovení porušilo, dokud nesplní příslušné formality, a zároveň uplatnit postihy zakotvené ve stávajících právních předpisech Guiney. Evropská komise a stát vlajky jsou o tom informovány.

4.

Obě strany souhlasí, že podpoří zavedení systému hlášení o úlovcích, který bude založen výhradně na elektronické výměně všech výše uvedených informací a dokumentů. Obě strany souhlasí, že podpoří rychlé nahrazení písemného prohlášení (logbook) rovnocenným prohlášením ve formě elektronického souboru.

KAPITOLA IV

PŘEKLÁDKA A VYKLÁDKA

Obě strany spolupracují s cílem zlepšit možnosti překládky a vykládky v přístavech Guinejské republiky.

1.

Vykládky

Plavidlům Společenství lovícím tuňáky, která dobrovolně vyloží své úlovky v některém z přístavů Guiney, je z částky uvedené v oddíle 2 kapitole I odst. 2 přílohy poskytnuta sleva z poplatku ve výši 5 EUR za tunu ulovenou v rybolovné oblasti Guiney.

Dodatečná sleva ve výši 5 EUR je poskytnuta v případě prodeje produktů rybolovu zpracovatelským podnikům Guiney.

Tento mechanismus se vztahuje na všechna plavidla Společenství až do maximální výše 50 % konečného vyúčtování úlovků (podle kapitoly III přílohy) od prvního roku platnosti tohoto protokolu.

2.

Prováděcí pravidla pro kontrolu vyložených a přeložených množství budou stanovena při zasedání prvního smíšeného výboru.

3.

Hodnocení

Úroveň finančních pobídek a maximální procentní sazba konečného vyúčtování úlovků budou upraveny v rámci smíšeného výboru na základě sociálně-ekonomického dopadu vykládek uskutečněných během dotčeného roku.

KAPITOLA V

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.

Majitelé plavidel se zavazují, že na sezonu lovu tuňáka v rybolovné oblasti Guiney zaměstnají nejméně 20 % námořníků pocházejících ze zemí AKT, z toho přednostně námořníky guinejské. V případě nedodržení těchto ustanovení budou moci být dotyční majitelé plavidel považováni za nezpůsobilé k obdržení povolení k rybolovu ze strany Guiney v souladu s ustanoveními oddílu 1 této přílohy.

2.

Majitelé plavidel se snaží najmout na palubu i další guinejské námořníky.

3.

Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se ze zákona vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Společenství. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4.

Pracovní smlouvy námořníků ze zemí AKT, jejichž kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5.

Plat námořníků ze států AKT zajišťují majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Platové podmínky námořníků ze zemí AKT nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP. Záruka hrubého platu námořníků, kteří nejsou ze Společenství a byli najati na mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí, která provozují rybolov v rámci dohody o partnerství v rybolovu mezi ES a třetími zeměmi, se bude rovnat minimálnímu základnímu platu stanovenému usnesením MOP pro obchodní loďstvo v úmluvě o práci na moři. Tato záruka platu bude písemně formulována v pracovních smlouvách. Pokud by však úmluva pro odvětví rybolovu stanovila výhodnější ustanovení o minimálním platu nebo o sociálních právech než úmluva o práci na moři, použila by se úmluva pro odvětví rybolovu.

6.

Každý námořník najatý plavidly Společenství se musí den před navrhovaným datem jeho nalodění dostavit k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník k datu a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

KAPITOLA VI

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Plavidla dodržují opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT pro oblast, pokud jde o lovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech.

KAPITOLA VII

POZOROVATELÉ

1.

Plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Guiney, nalodí za níže stanovených podmínek pozorovatele jmenované příslušnou regionální rybolovnou organizací (ORP):

1.1.

Na žádost příslušného orgánu nalodí plavidla Společenství pozorovatele jmenovaného uvedenou organizací, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené zejména ve vodách Guiney.

1.2.

Příslušný orgán sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k přijetí na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé tři měsíce.

1.3.

Při vydání povolení k rybolovu nebo nejpozději 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí příslušný orgán dotčeným majitelům plavidel nebo jejich zástupcům jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.

Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Guiney může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.

Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4.

Nalodění pozorovatele proběhne v přístavu zvoleném majitelem plavidla a uskuteční se na počátku první plavby v rybolovných vodách Guiney po oznámení seznamu určených plavidel.

5.

Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionů, které byly stanoveny k nalodění pozorovatelů.

6.

V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo subregion, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě regionálního pozorovatele, opustí regionální rybolovnou oblast, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího navrácení pozorovatele.

7.

Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu a dvanáct hodin po dané době, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s důstojníkem. Když plavidlo operuje ve vodách Guiney, pozorovatel vykonává tyto funkce:

8.1.

sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2.

ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3.

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů;

8.4.

sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.5.

ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Guiney zaznamenané v lodním deníku;

8.6.

ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu navrácení prodávaných druhů ryb;

8.7.

příslušnými prostředky sděluje příslušnému orgánu údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho zodpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou a mravní bezpečnost při plnění jeho úkolů.

10.

Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úloh, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména včetně rybářského deníku a lodního deníku, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11.

Při pobytu na palubě pozorovatel

11.1.

podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti;

11.2.

bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12.

Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům, a kopii zašle Evropské komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele, který může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla.

13.

Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají důstojníci, a to v závislosti na možnostech plavidla.

14.

Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí ministerstvo, do jehož gesce rybolov spadá. Majitel plavidla provádí u Národního střediska pro sledování a ochranu rybolovu platbu 15 EUR za den, který jeden pozorovatel stráví na palubě každého plavidla.

15.

Obě strany budou co nejdříve konzultovat dotčené třetí země ohledně definice systému regionálních pozorovatelů a výběru příslušné regionální rybolovné organizace. Před zavedením systému regionálních pozorovatelů nalodí plavidla, která mají v rámci dohody povolení k rybolovu ve vodách Guiney, místo regionálních pozorovatelů pozorovatele určené příslušnými guinejskými orgány v souladu s výše uvedenými pravidly.

KAPITOLA VIII

KONTROLA

1.

V souladu s bodem 13 oddílu 1 této přílohy Společenství aktualizuje návrh seznamu plavidel, pro která byla v souladu s tímto protokolem podána žádost o povolení k rybolovu. Tento seznam je po svém sestavení a následně po každé aktualizaci zasílán orgánům Guiney pověřeným kontrolou rybolovu.

2.

Ihned po obdržení tohoto návrhu seznamu (podle bodu 3 oddílu 2 kapitoly I této přílohy) a po oznámení o platbě zálohy zaslané Evropskou komisí orgánům Guiney zapíše příslušný orgán Guiney plavidlo na seznam plavidel s povolením k rybolovu, který je oznámen orgánům pověřeným kontrolou rybolovu. V takovém případě může majitel plavidla obdržet úředně ověřenou kopii tohoto seznamu, kterou uchová na palubě místo povolení k rybolovu, dokud není povolení vydáno.

3.

Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

3.1.

Plavidla Společenství oznámí příslušným orgánům Guiney pověřeným kontrolou rybolovu nejméně 3 hodiny předem svůj záměr vplout do rybolovné oblasti Guiney nebo z ní vyplout. Rovněž oznámí celková množství a druhy na palubě.

3.2.

Při oznámení vyplutí každé plavidlo rovněž sdělí svoji polohu. Tato sdělení se budou přednostně provádět faxem (+224 30 41 36 60) nebo elektronickou poštou (cnspkaly@yahoo.fr) nebo/a, pokud fax ani elektronická pošta nejsou k dispozici, rádiem (volací kód Národního střediska pro sledování a ochranu rybolovu).

3.3.

Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Guiney, se považuje za plavidlo, které jednalo protiprávně.

3.4.

Při vydání povolení k rybolovu se rovněž sdělí čísla faxu, telefonu a e-mailová adresa.

4.

Kontrolní postupy

4.1.

Velitelé plavidel Společenství, která provádějí rybolovné činnosti v rybolovných vodách Guiney, umožní a usnadní vstup na palubu a plnění úkolů všem guinejským úředníkům pověřeným inspekcí a kontrolou rybolovných činností.

4.2.

Přítomnost těchto úředníků na palubě nepřekročí dobu nezbytnou ke splnění jejich úkolu.

4.3.

Na konci každé inspekce a kontroly je veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

5.

Kontrola satelitem

Všechna plavidla Společenství provozující rybolovné činnosti v rámci této dohody budou sledována satelitem v souladu s ustanoveními uvedenými v dodatku 2. Tato ustanovení vstupují v platnost desátým dnem poté, co vláda Guiney a Delegace ES v Guineji oznámí zahájení činnosti národního střediska pro sledování rybolovu (CNSP) v Guineji.

6.

Zadržení plavidla

6.1.

Příslušné orgány Guiney uvědomí v maximální lhůtě 36 hodin stát vlajky a Evropskou komisi o každém zadržení plavidla a každém uplatnění sankcí v případě plavidla Společenství, ke kterému došlo ve vodách Guiney.

6.2.

Stát vlajky a Evropská komise současně obdrží krátkou zprávu o okolnostech a důvodech, které vedly k zadržení plavidla.

7.

Protokol o zadržení plavidla

7.1.

Velitel plavidla musí po zjištění zapsaném v protokolu, který sepsal příslušný orgán Guiney, tento dokument podepsat.

7.2.

Tímto podpisem nejsou předurčena práva a způsob obhajoby, které může velitel uplatnit vůči protiprávnímu jednání, které mu je vytýkáno. Jestliže odmítne dokument podepsat, musí písemně uvést své důvody, k nimž inspektor dopíše slova „odmítnutí podpisu“.

7.3.

Velitel musí své plavidlo dovést do přístavu, který určí orgány Guiney. V případech méně závažného protiprávního jednání může příslušný orgán Guiney povolit zadrženému plavidlu, aby pokračovalo v rybolovných činnostech.

8.

Dohodovací jednání v případě zadržení plavidla

8.1.

Dříve než se přijmou případná opatření týkající se velitele či posádky plavidla nebo než budou provedeny jakékoli činnosti týkající se nákladu a zařízení plavidla, kromě opatření a činností určených k zajištění důkazu o domnělém protiprávním jednání, se do jednoho pracovního dne po obdržení výše uvedených informací koná dohodovací jednání Evropské komise a příslušných orgánů Guiney za případné účasti zástupce dotčeného členského státu.

8.2.

Na jednání si strany vzájemně vymění všechny užitečné dokumenty nebo všechny potřebné informace, které napomáhají objasnit okolnosti zjištěných skutečností. Majitel plavidla nebo jeho zástupce je informován o výsledku tohoto jednání a o všech opatřeních, která mohou vyplývat ze zadržení plavidla.

9.

Možná řešení v případě zadržení plavidla

9.1.

Před zahájením soudního řízení se pravděpodobné protiprávní jednání zkusí vyřešit smírným narovnáním. Tento postup se ukončí nejpozději tři pracovní dny po zadržení plavidla.

9.2.

V případě smírného narovnání se v souladu s právními předpisy Guiney stanoví výše pokuty.

9.3.

V případě, kdy záležitost nemohla být vyřešena smírným narovnáním a řeší ji příslušný soudní orgán, složí majitel plavidla v bance určené příslušnými orgány Guiney bankovní záruku, která byla stanovena s ohledem na náklady vzniklé při kontrolní prohlídce plavidla, jakož i s ohledem na výši pokut a odškodnění, kterým podléhají osoby zodpovědné za protiprávní jednání.

9.4.

Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení. Je uvolněna, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. V případě vynesení rozsudku s pokutou nižší, než je složená záruka, uvolní příslušné orgány Guiney zbývající částku.

9.5.

Plavidlo bude propuštěno a posádce bude umožněno opustit přístav:

buď jakmile budou splněny povinnosti vyplývající ze smírného narovnání,

nebo jakmile bude složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedeném bodě 9.3 a bude přijata příslušnými orgány Guiney v očekávání zahájení soudního řízení.

10.

Překládky

10.1.

Všechna plavidla Společenství, která si přejí provést překládku úlovků ve vodách Guiney, tuto operaci provedou v přístavech a/nebo rejdě přístavů Guiney.

10.2.

Majitelé těchto plavidel musí příslušným orgánům Guiney oznámit nejméně 24 hodin předem tyto informace:

názvy rybářských plavidel, která mají překládku provést,

název, číslo OMI a vlajku nákladního přepravce,

hmotnost podle druhů, které budou překládány,

datum a místo překládky.

10.3.

Překládka se považuje za vyplutí z rybolovné oblasti Guiney. Plavidla tedy musí předat příslušným orgánům Guiney hlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit rybolovnou oblast Guiney.

10.4.

Všechny překládky úlovků, o kterých se výše uvedené body nezmiňují, jsou v rybolovné oblasti Guiney zakázány. Na každou osobu, která jedná v rozporu s tímto ustanovením, se vztahují sankce podle platných právních předpisů Guiney.

11.

Velitelé plavidel Společenství, kteří se účastní operace vykládky nebo překládky v guinejském přístavu, umožní a usnadní kontrolu operací ze strany inspektorů Guiney. Na konci každé inspekce a kontroly v přístavu je každému veliteli plavidla vystaveno osvědčení.

Dodatky

1.

Formulář žádosti o povolení k rybolovu.

2.

Ustanovení týkající se systému satelitního sledování plavidel (VMS) a souřadnice rybolovné oblasti Guiney.

3.

Lodní deník ICCAT.

Dodatek 1

Image

Image

Dodatek 2

Obě strany spolu budou později konzultovat v rámci smíšeného výboru, aby stanovily opatření pro satelitní sledovací systém pro rybářská plavidla (VMS) a souřadnice rybolovné oblasti Guiney.

Dodatek 3

Image


19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/56


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 9. června 2009

o jmenování soudkyně Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

(2009/474/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 225a této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 140b této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2004/752/ES, Euratom (1) byl zřízen Soud pro veřejnou službu Evropské unie (dále jen „Soud pro veřejnou službu“). Uvedeným rozhodnutím byla za tímto účelem k Protokolu o statutu Soudního dvora připojena příloha (dále jen „příloha I statutu Soudního dvora“).

(2)

Rozhodnutím 2005/150/ES, Euratom (2) stanovila Rada podmínky a postupy pro předkládání a vyřizování kandidatur ke jmenování soudců Soudu pro veřejnou službu, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 přílohy I statutu Soudního dvora.

(3)

Rozhodnutím 2005/49/ES, Euratom (3) stanovila Rada pravidla fungování výboru stanoveného v čl. 3 odst. 3 přílohy I statutu Soudního dvora (dále jen „výbor“).

(4)

Z důvodu odstoupení jednoho ze soudců Soudu pro veřejnou službu byla dne 6. března 2009 zveřejněna výzva k podávání kandidatur na jmenování soudce Soudu pro veřejnou službu na období od 1. září 2009 do 31. srpna 2015 (4).

(5)

Výbor se sešel ve dnech 26. března a 7., 25. a 26. května 2009. Po uzavření svých jednání vydal stanovisko a připojil k němu seznam v souladu s čl. 3 odst. 4 přílohy I statutu Soudního dvora.

(6)

Na základě čl. 225a čtvrtého pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství a čl. 140b čtvrtého pododstavce Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii jsou soudci Soudu pro veřejnou službu jmenováni Radou.

(7)

Je tedy třeba jmenovat jednu osobu ze seznamu uvedeného v čl. 3 odst. 4 přílohy I statutu Soudního dvora a zároveň dbát na vyvážené složení Soudu pro veřejnou službu na co nejširším zeměpisném základě z řad státních příslušníků členských států a z hlediska zastoupení vnitrostátních právních systémů, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 přílohy I statutu Soudního dvora,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Soudkyní Soudu pro veřejnou službu Evropské unie je na období šesti let od 1. září 2009 do 31. srpna 2015 jmenována paní Maria Isabel ROFES i PUJOLOVÁ.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 9. června 2009.

Za Radu

předseda

E. JANOTA


(1)  Úř. věst. L 333, 9.11.2004, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 50, 23.2.2005, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 13.

(4)  Úř. věst. C 53, 6.3.2009, s. 15.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

19.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/57


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/475/SZBP

ze dne 11. června 2009

o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. března 2005 přijala Rada společnou akci 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX (1). Použitelnost této společné akce, jež byla následně pozměněna a prodloužena, končí dnem 30. června 2009.

(2)

Dne 24. března 2009 se Politický a bezpečnostní výbor dohodl na tom, že by mise EUJUST LEX měla být prodloužena o dalších 12 měsíců do 30. června 2010. Během tohoto období by mise EUJUST LEX kromě pokračování ve své hlavní činností měla provádět pilotní fázi zahrnující aktivity v Iráku.

(3)

Finanční referenční částka ve výši 10 milionů EUR stanovená ve společné akci 2005/190/SZBP byla ve společné akci Rady 2006/708/SZBP (2) doplněna o 11,2 milionů EUR a ve společné akci Rady 2008/304/SZBP (3) o 7,2 milionů EUR, aby byly pokryty výdaje týkající se mise EUJUST LEX do 30. června 2009. Měla by být stanovena další finanční referenční částka na pokrytí výdajů týkajících se nové mise na období od 1. července 2009 do 30. června 2010.

(4)

Mandát mise je vykonáván za bezpečnostní situace, která se může zhoršit a která může ohrozit cíle společné bezpečnostní a zahraniční politiky (SZBP) stanovené v článku 11 Smlouvy.

(5)

Velitelskou a řídicí strukturou mise by neměly být dotčeny smluvní závazky vedoucího mise vůči Komisi, pokud jde o plnění rozpočtu mise,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mise

1.   Evropská unie zřizuje Integrovanou misi na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX.

2.   EUJUST LEX působí v souladu s cíli a ostatními ustanoveními mandátu podle článku 2.

Článek 2

Mandát

1.   EUJUST LEX řeší naléhavé potřeby v iráckém systému trestního soudnictví zajišťováním odborné přípravy vyšších a středních úředníků na vedoucí úrovni řízení a v oblasti trestního vyšetřování. Cílem této odborné přípravy je zlepšení kapacity, koordinace a spolupráce různých složek iráckého systému trestního soudnictví.

2.   EUJUST LEX podporuje užší spolupráci mezi jednotlivými aktéry v rámci celého iráckého systému trestního soudnictví, posiluje řídící schopnosti vyšších úředníků a úředníků s vysokým potenciálem zejména z řad policie a z oblasti soudnictví a vězeňství a zlepšuje znalosti a postupy trestního vyšetřování při plném respektování právního státu a lidských práv.

3.   Odborná příprava se uskutečňuje v EU a v Iráku nebo v oblasti a EUJUST LEX má styčný úřad v Bagdádu. V období od 1. července 2009 do 30. června 2010 zahájí EUJUST LEX pilotní fázi činností v Iráku, včetně poskytování strategického poradenství, návazné činnosti v oblasti odborného vedení a odborné přípravy tam, kde to bezpečnostní podmínky a zdroje umožní.

S ohledem na další vývoj bezpečnostních podmínek v Iráku a na existenci přiměřené infrastruktury přezkoumá Rada výsledky pilotní fáze a rozhodne o budoucnosti mise po 30. červnu 2010.

4.   V rámci mise je rozvíjeno účinné strategické a technické partnerství s iráckou stranou, zejména při sestavování programů odborné přípravy během plánovací fáze. Rovněž bude nutná koordinace při výběru, posuzování, hodnocení, sledování a koordinaci personálu účastnícího se odborné přípravy s cílem rychlého zvládnutí daných zadání iráckou stranou. Během plánovací a operativní fáze je rovněž potřebná úzká koordinace mezi EUJUST LEX a členskými státy zajišťujícími odbornou přípravu. To zahrnuje zapojení diplomatických misí dotyčných členských států v Iráku a kontakt s těmi členskými státy, které již mají zkušenosti z poskytování odborné přípravy relevantní pro potřeby této mise.

5.   EUJUST LEX je bezpečná, nezávislá a jasně vymezená, avšak má doplňkovou povahu a přidává hodnotu k úsilí irácké vlády a mezinárodního společenství, zejména Organizace spojených národů a Spojených států amerických, a rovněž rozvíjí součinnost s příslušnými aktivitami Společenství a členských států. V této souvislosti naváže EUJUST LEX styk s příslušnými iráckými orgány a s členskými státy, které v současnosti uskutečňují projekty odborné přípravy.

Článek 3

Struktura

EUJUST LEX je v zásadě strukturována takto:

a)

vedoucí mise;

b)

koordinační úřad se sídlem v Bruselu;

c)

styčný úřad v Bagdádu;

d)

zařízení pro odbornou přípravu, školitelé a odborníci, jež poskytují členské státy a jež koordinuje EUJUST LEX.

Tyto prvky mise budou vypracovány v koncepci operací (CONOPS) a v operačním plánu (OPLAN).

Článek 4

Civilní velitel operace

1.   Civilním velitelem operace pro EUJUST LEX je ředitel útvaru pro civilní plánování a provádění.

2.   Civilní velitel operace vykonává velení a řízení mise EUJUST LEX na strategické úrovni v rámci politické kontroly a strategického řízení Politickým a bezpečnostním výborem a v rámci obecné pravomoci generálního tajemníka, vysokého představitele.

3.   Civilní velitel operace zajišťuje řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, včetně vydávání strategických pokynů podle potřeby vedoucímu mise.

4.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů vysílajícího státu nebo orgánu EU. Vnitrostátní orgány převedou operační řízení nad svým personálem, týmy a útvary na civilního velitele operace.

5.   Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností EU.

Článek 5

Vedoucí mise

1.   Vedoucí mise přebírá odpovědnost a vykonává velení a řízení mise v místě působení.

2.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení nad personálem, týmy a útvary přispívajících států, jak byly přiděleny civilním velitelem operace, a zároveň nese správní a logistickou odpovědnost, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které jsou misi k dispozici.

3.   Vedoucí mise vydává pokyny pro veškerý personál mise, včetně koordinačního úřadu v Bruselu a styčného úřadu v Bagdádu, v zájmu účinného provádění mise EUJUST LEX a zajišťuje její koordinaci a každodenní řízení podle strategických pokynů civilního velitele operace.

4.   Vedoucí mise odpovídá za plnění rozpočtu mise. Vedoucí mise podepíše za tímto účelem smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu činí příslušný vnitrostátní orgán nebo orgán EU.

6.   Vedoucí mise zastupuje misi EUJUST LEX a zajišťuje její odpovídající zviditelnění.

Článek 6

Personál

1.   Počet a schopnosti personálu EUJUST LEX jsou v souladu s mandátem mise uvedeným v článku 2 a se strukturou uvedenou v článku 3.

2.   Personál EUJUST LEX vysílají členské státy nebo orgány EU. Každý členský stát nese náklady na personál EUJUST LEX, který vyslal, včetně platů, nákladů na zdravotní péči a jiných příspěvků než denních diet a cestovních výdajů, jak jsou vymezeny ve finančním výkazu.

3.   V případě potřeby lze rovněž přijmout mezinárodní i místní personál na smluvním základě.

4.   Veškerý personál vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mise. Veškerý personál dodržuje bezpečnostní zásady a minimální normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (4).

Článek 7

Postavení personálu

1.   Postavení personálu EUJUST LEX, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nutných k úplnému provedení a řádnému fungování EUJUST LEX, je v případě potřeby předmětem dohody, která bude uzavřena na základě článku 24 Smlouvy. Generální tajemník, vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví, může tuto dohodu sjednat jeho jménem.

2.   Členský stát nebo orgán EU, který vyslal člena personálu, vyřizuje všechny nároky vzniklé v souvislosti s vysláním, které člen personálu vznese nebo které se jej týkají. Dotyčný členský stát nebo orgán EU podává veškeré žaloby proti jim vyslanému členu personálu.

Článek 8

Linie velení

1.   Mise EUJUST LEX má jakožto operace k řešení krize jednotnou linii velení.

2.   Politickou kontrolu a strategické řízení mise EUJUST LEX vykonává z pověření Rady Politický a bezpečnostní výbor.

3.   Civilní velitel operace je velitelem mise EUJUST LEX na strategické úrovni v rámci politické kontroly a strategického řízení Politickým a bezpečnostním výborem a v rámci obecné pravomoci generálního tajemníka, vysokého představitele a jako takový vydává pokyny vedoucímu mise a poskytuje mu poradenství a technickou podporu.

4.   Civilní velitel operace podává zprávy Radě prostřednictvím generálního tajemníka, vysokého představitele.

5.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení mise EUJUST LEX v místě působení a přímo odpovídá civilnímu veliteli operace.

Článek 9

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává z pověření Rady politickou kontrolu a strategické řízení mise. Rada za tímto účelem zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy.

2.   Toto zmocnění zahrnuje zejména pravomoc měnit CONOPS a OPLAN. Zahrnuje rovněž pravomoci přijímat rozhodnutí o jmenování vedoucího mise. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise, si ponechává Rada.

3.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

4.   Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od civilního velitele operace a vedoucího mise týkající se otázek spadajících do jejich oblastí odpovědnosti.

Článek 10

Bezpečnost

1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci mise EUJUST LEX v souladu s články 4 a 8 a v koordinaci s bezpečnostní kanceláří Rady.

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost operace a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na danou operaci v souladu s politikou EU v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo EU při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a jejích podpůrných dokumentů.

3.   Pro části mise, které jsou prováděny v členských státech, přijme hostitelský členský stát veškerá opatření nezbytná a vhodná k zajištění bezpečnosti účastníků a školitelů na svém území.

4.   Pro koordinační úřad v Bruselu pořádá nezbytná a vhodná opatření bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady ve spolupráci s orgány hostitelského členského státu.

5.   Pokud se odborná příprava uskutečňuje ve třetím státě, požádá EU společně s dotčenými členskými státy orgány třetích států, aby na svém území přijaly přiměřená opatření pro zajištění bezpečnosti účastníků a školitelů nebo odborníků.

6.   EUJUST LEX má zvláštního důstojníka pro bezpečnost mise, podřízeného vedoucímu mise.

7.   Vedoucí mise konzultuje s Politickým a bezpečnostním výborem podle pokynů generálního tajemníka, vysokého představitele otázky, které ovlivňují bezpečnost nasazení mise.

8.   Členové personálu EUJUST LEX, školitelé a odborníci projdou před každým nasazením nebo cestou do Iráku povinným bezpečnostním výcvikem pořádaným bezpečnostní kanceláří generálního sekretariátu Rady a podrobí se případně lékařské prohlídce.

9.   Členské státy se snaží poskytnout EUJUST LEX, zejména jejímu styčnému úřadu, personálu, školitelům a odborníkům cestujícím do Iráku a v Iráku bezpečné ubytování, neprůstřelné vesty a vysokou ochranu a případně další bezpečnostní vybavení uvnitř Iráku. Vedoucí mise může za tímto účelem uzavřít vhodná ujednání s členskými státy nebo podle potřeby s místními orgány.

Článek 11

Finanční opatření

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise v období od 1. července 2009 do 30. června 2010 se stanoví na 10,8 milionu EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Evropské unie s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství. Pokud by se část odborné přípravy prováděla ve třetích státech, mohou se státní příslušníci třetích států účastnit nabídkových řízení. V tom případě mohou zboží a služby pořízené pro EUJUST LEX rovněž pocházet ze třetích států.

3.   Vzhledem ke zvláštní bezpečnostní situaci v Iráku jsou služby v Bagdádu a případně v dalších částech země poskytovány v rámci smluv uzavřených Spojeným královstvím a popřípadě dalšími členskými státy nebo v rámci ujednání uzavřených iráckými orgány se společnostmi, které tyto služby poskytují a fakturují. Rozpočet EUJUST LEX tyto náklady kryje. Spojené království nebo další dotčené členské státy podávají za konzultace s vedoucím mise zprávy Radě obsahující náležité informace o těchto výdajích.

4.   Vedoucí mise podává Komisi vyčerpávající zprávy o činnostech prováděných v rámci své smlouvy a je v témž rozsahu pod jejím dohledem.

5.   Finanční opatření respektují operativní požadavky EUJUST LEX, včetně slučitelnosti vybavení.

6.   Výdaje lze financovat ode dne vstupu této společné akce v platnost.

7.   Vybavení a materiál pro koordinační úřad v Bruselu budou nakoupeny či najaty jménem EU.

Článek 12

Koordinace

1.   Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti EU na podporu Iráku v úzké koordinaci s delegací Komise.

2.   Vedoucí mise úzce spolupracuje s místním zastoupením předsednictví EU a ostatními vedoucími misí EU.

3.   Vedoucí mise spolupracuje s ostatními mezinárodními aktéry přítomnými v zemi, zejména s OSN.

Článek 13

Poskytování utajovaných informací

Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn podle potřeby a v souladu s operativními potřebami mise poskytovat hostitelskému státu a OSN utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely operace až do úrovně „RESTREINT UE“. Za tím účelem budou vypracována místní ujednání.

Článek 14

Pohotovostní složka

Pro misi EUJUST LEX se uvádí v činnost pohotovostní složka.

Článek 15

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem 1. července 2009.

Její použitelnost končí dnem 30. června 2010.

Článek 16

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 11. června 2009.

Za Radu

předseda

G. SLAMEČKA


(1)  Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 37.

(2)  Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 105, 15.4.2008, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.