ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.145.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 145

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
10. června 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění)

1

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění)

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 481/2009 ze dne 9. června 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 482/2009 ze dne 8. června 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 483/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti ( 1 )

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 484/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 485/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu tiludronovou a fumaran železnatý ( 1 )

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 486/2009 ze dne 9. června 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

34

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2009/55/ES ze dne 25. května 2009 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu (kodifikované znění)

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/435/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2009 Výboru velvyslanců AKT-ES ze dne 16. února 2009 o jmenování ředitele Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)

42

 

 

2009/436/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 5. května 2009, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti

43

 

 

Komise

 

 

2009/437/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/268/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 4228)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2009, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení silice pomerančové do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 4232)  ( 1 )

47

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (Úř. věst. L 62 ze dne 15.3.1993) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 14)

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 479/2009

ze dne 25. května 2009

o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 14 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Definice pojmů „veřejný“, „schodek“ a „investice“ jsou v Protokolu o postupu při nadměrném schodku stanoveny s odkazem na Evropský systém integrovaných hospodářských účtů (ESA), nahrazený Evropským systémem národních a regionálních účtů ve Společenství (přijatý rozhodnutím Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, dále jen „ESA 95“ (5). Jsou zapotřebí přesné definice odkazující na klasifikační kódy ESA 95. Tyto definice mohou být v rámci nezbytné harmonizace vnitrostátních statistik nebo z jiných důvodů měněny. O všech revizích ESA rozhodne Rada v souladu s ustanoveními Smlouvy týkajícími se pravomocí a postupů.

(3)

Podle ESA 95 se úrokové toky na základě swapových dohod a dohod o budoucích úrokových sazbách (forward rate agreements) klasifikují ve finančním účtu a vyžadují zvláštní zacházení v případě údajů předávaných podle postupu při nadměrném schodku.

(4)

Definici pojmu „zadlužení“ stanovenou v Protokolu o postupu při nadměrném schodku je třeba zpřesnit odkazem na klasifikační kódy ESA 95.

(5)

V případě finančních derivátů vymezených ESA 95 neexistuje nominální hodnota, která je totožná s hodnotou jiných dluhových nástrojů. Je proto nezbytné, aby se finanční deriváty nezahrnovaly do závazků, které pro účely Protokolu o postupu při nadměrném schodku tvoří veřejné zadlužení. U závazků podléhajících dohodám o stanovení směnného kurzu je třeba tento kurz vzít v úvahu při přepočtu do národní měny.

(6)

ESA 95 obsahuje podrobnou definici hrubého domácího produktu v tržních cenách, která je vhodná pro výpočet poměru schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu a poměru veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu podle článku 104 Smlouvy.

(7)

Konsolidované veřejné výdaje na úroky jsou důležitým ukazatelem pro sledování rozpočtové situace v členských státech. Výdaje na úroky jsou neoddělitelně spojeny s veřejným zadlužením. Výše veřejného zadlužení sdělovaná členskými státy Komisi musí být konsolidována v rámci sektoru vládních institucí. Výše veřejného zadlužení a výdajů na úroky by měly být vzájemně konsistentní. Metodika ESA 95 (bod 1.58) uznává, že pro určité druhy analýz jsou konsolidované agregáty mnohem významnější než celkové hrubé údaje. J

(8)

V souladu s podmínkami Protokolu o postupu při nadměrném schodku poskytuje statistické údaje potřebné pro použití při uvedeném postupu Komise.

(9)

Úlohu Komise jako statistického úřadu v tomto kontextu zajišťuje jménem Komise Eurostat. Jako útvar Komise odpovědný za provádění úkolů náležejících Komisi, pokud jde o tvorbu statistik Společenství, je Eurostat povinen plnit své úkoly v souladu se zásadami nestrannosti, spolehlivosti, relevantnosti, efektivnosti nákladů, statistické důvěrnosti a transparentnosti, které jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství (6). Provádění doporučení Komise ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních úřadů a statistického úřadu Společenství vnitrostátními statistickými úřady a statistickým úřadem Společenství by mělo posílit zásadu profesionální nezávislosti, přiměřenosti zdrojů a kvality statistických údajů.

(10)

Eurostat je odpovědný jménem Komise za hodnocení kvality údajů a poskytování údajů, které jsou používány v rámci postupu při nadměrném schodku v souladu s rozhodnutím 97/281/ES.

(11)

Mezi Komisí a statistickými úřady členských států by se měl zavést stálý dialog za účelem zajištění jak kvality skutečných údajů oznamovaných členskými státy, tak i souvisejících účtů sektoru vládních institucí sestavených v souladu s ESA 95.

(12)

Pro okamžité a pravidelné informování Komise (Eurostatu) členskými státy o jejich plánovaném a skutečném schodku a o výši jejich zadlužení je zapotřebí přijmout podrobná pravidla.

(13)

V souladu s čl. 104c odst. 2 a 3 Smlouvy má Komise sledovat vývoj rozpočtové situace a výši veřejného zadlužení členských států a zkoumat dodržování rozpočtové kázně na základě kritérií souvisejících se schodkem veřejných financí a veřejným zadlužením. Pokud některý členský stát nesplňuje požadavky podle jednoho kritéria nebo podle obou kritérií, je nezbytné, aby Komise zohlednila všechny rozhodující faktory. Komise musí zkoumat, zda v některém členském státě neexistuje riziko nadměrného schodku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

1.   Pro účely Protokolu o postupu při nadměrném schodku a tohoto nařízení jsou pojmy uvedené v odstavcích 2 až 6 definovány v souladu s Evropským systémem národních a regionálních účtů (dále jen „ESA 95“), přijatým nařízením (ES) č. 2223/96. Kódy v závorkách odkazují na ESA 95.

2.   Pojmem „veřejný“ se rozumí sektor „vládních institucí“ (S.13), tj. „centrální vládní instituce“ (S.1311), „národní vládní instituce“ (S.1312), „místní vládní instituce“ (S.1313) a „fondy sociálního zabezpečení“ (S.1314), s vyloučením komerčních operací, jak jsou definovány v ESA 95.

Vyloučením komerčních operací se rozumí, že sektor „vládních institucí“ (S.13) zahrnuje pouze institucionální jednotky, jejichž hlavní činností je poskytování netržních služeb.

3.   „Schodkem (přebytkem) veřejných financí“ se rozumí čisté výpůjčky (čisté půjčky) (1 EDP B.9) sektoru „vládních institucí“ (S.13), jak jsou definovány v ESA 95. Úrokem zahrnutým do schodku veřejných financí je úrok (EDP D.41), jak je definován v ESA 95.

4.   „Veřejnými investičními výdaji“ se rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51) sektoru „vládních institucí“ (S.13), jak je definována v ESA 95.

5.   „Veřejným zadlužením“ se rozumí jmenovitá hodnota celkového hrubého dluhu nesplaceného ke konci roku v sektoru „vládních institucí“ (S.13), s výjimkou závazků, proti nimž sektor „vládních institucí“ (S.13) drží odpovídající finanční aktiva.

Veřejné zadlužení tvoří závazky vládních institucí v těchto kategoriích: oběživo a vklady (AF.2), cenné papíry jiné než akcie, kromě finančních derivátů (AF.33) a úvěry (AF.4), jak jsou definovány v ESA 95.

Jmenovitou hodnotou závazku nesplaceného ke konci roku se rozumí jeho nominální hodnota.

Jmenovitá hodnota závazku vázaného na index odpovídá jeho nominální hodnotě upravené o změnu hodnoty jistiny v důsledku indexace, zjištěnou ke konci roku.

Závazky denominované v zahraniční měně nebo směňované z jedné zahraniční měny prostřednictvím smluvních dohod na jednu nebo více jiných zahraničních měn se přepočítají na tyto zahraniční měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách a na národní měnu se přepočítají na základě reprezentativního tržního směnného kurzu, který platí poslední pracovní den každého roku.

Závazky denominované v národní měně, směňované na základě smluvních dohod do zahraniční měny, se přepočítají do této zahraniční měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách a do národní měny se přepočítají na základě reprezentativního tržního směnného kurzu, který platí poslední pracovní den každého roku.

Závazky denominované v zahraniční měně a směňované prostřednictvím smluvních dohod do národní měny se přepočítají do této národní měny kurzem stanoveným v těchto smlouvách.

6.   „Hrubým domácím produktem“ se rozumí hrubý domácí produkt v tržních cenách (HDPtc) (B.1*g), jak je definován v ESA 95.

Článek 2

1.   „Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení“ se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti. Měly by být sestaveny v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.

2.   „Údaji o úrovni skutečného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení se rozumějí odhadované, předběžné, částečně finalizované nebo konečné výsledky za minulý rok. Plánované údaje spolu se skutečnými údaji tvoří souvislou časovou řadu, pokud jde o definice a koncepce.“

KAPITOLA II

PRAVIDLA A ROZSAH OZNAMOVÁNÍ

Článek 3

1.   Členské státy oznamují Komisi (Eurostatu) dvakrát ročně výši svého plánovaného a skutečného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení, a to poprvé před 1. dubnem běžného roku (rok n) a podruhé před 1. říjnem roku n.

Členské státy oznámí Komisi (Eurostatu), které vnitrostátní orgány mají zpravodajskou povinnost, pokud jde o postup při nadměrném schodku.

2.   Před 1. dubnem roku n členské státy:

a)

oznámí Komisi (Eurostatu) výši plánovaného schodku veřejných financí pro rok n, aktualizovaný odhad skutečného schodku veřejných financí za rok n-1 a výši skutečného schodku veřejných financí v letech n-2, n-3 a n-4;

b)

sdělí Komisi (Eurostatu) současně své plánované údaje pro rok n a skutečné údaje za léta n-1, n-2, n-3 a n-4 týkající se příslušných schodků v rozpočtech veřejného sektoru v souladu s definicí, která je v daném státě nejobvyklejší, jakož i údaje vysvětlující přepočet mezi schodkem v rozpočtu veřejného sektoru a schodkem veřejných financí pro subsektor S.1311;

c)

sdělí Komisi (Eurostatu) současně své skutečné údaje za léta n-1, n-2, n-3 a n-4 o příslušných pracovních bilancích, jakož i údaje vysvětlující přepočet mezi pracovní bilancí každého veřejného subsektoru a schodkem veřejných financí pro subsektory S.1312, S.1313 a S.1314;

d)

oznámí Komisi (Eurostatu) výši plánovaného schodku veřejných financí na konci roku n a skutečnou výši veřejného zadlužení ke konci roků n-1, n-2, n-3 a n-4;

e)

poskytnou současně Komisi (Eurostatu) za roky n-1, n-2, n-3 a n-4 údaje vysvětlující příspěvek schodku veřejných financí a jiných faktorů týkajících se změn výše jejich veřejného zadlužení v jednotlivých subsektorech.

3.   Před 1. říjnem roku n oznámí členské státy Komisi (Eurostatu):

a)

aktualizovanou výši plánovaného schodku veřejných financí pro rok n a výši skutečného schodku veřejných financí za roky n-1, n-2, n-3 a n-4 a dodrží požadavky odst. 2 písm. b) a c);

b)

aktualizovanou výši plánovaného veřejného zadlužení ke konci roku n a svou výši skutečného veřejného zadlužení ke konci roků n-1, n-2, n-3 a n-4 a dodrží požadavky odst. 2 písm. e).

4.   Údaje o plánovaném schodku veřejných financí oznámené Komisi (Eurostatu) v souladu s odstavci 2 a 3 se vyjadřují v národní měně a v rozpočtových letech.

Údaje o skutečném schodku veřejných financí a skutečné výši veřejného zadlužení oznámené Komisi (Eurostatu) v souladu s odstavci 2 a 3 se vyjadřují v národní měně a v kalendářních letech, s výjimkou aktualizovaných odhadů pro rok n-1, které mohou být vyjádřeny v rozpočtových letech.

Pokud není rozpočtový rok totožný s kalendářním rokem, oznámí členské státy Komisi (Eurostatu) rovněž údaje o skutečném schodku veřejných financí a skutečné výši veřejného zadlužení ve dvou rozpočtových letech, které předcházejí běžnému rozpočtovému roku.

Článek 4

Postupem podle čl. 3 odst. 1, 2 a 3 poskytnou členské státy Komisi (Eurostatu) údaje o veřejných investičních výdajích a o výdajích na úroky (konsolidované).

Článek 5

Členské státy sdělí Komisi (Eurostatu) ve lhůtách stanovených v čl. 3 odst. 1 předpokládanou výši hrubého domácího produktu za rok n a skutečnou výši hrubého domácího produktu v letech n-1, n-2, n-3 a n-4.

Článek 6

1.   Členské státy informují Komisi (Eurostat) o jakékoli podstatné revizi svých dříve oznámených údajů o skutečném a plánovaném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení, jakmile je k dispozici.

2.   Podstatné revize dříve oznámených údajů o skutečném schodku a zadlužení musí být řádně doloženy. Revize, jejichž výsledkem je překročení doporučených hodnot uvedených v Protokolu o postupu při nadměrném schodku, nebo revize, které znamenají, že údaje členského státu již doporučené hodnoty nepřekračují, jsou v každém případě oznámeny a řádně doloženy.

Článek 7

Členské státy zveřejní údaje o skutečném schodku a zadlužení a jiné údaje za minulé roky oznámené Komisi (Eurostatu) v souladu s články 3 až 6.

KAPITOLA III

KVALITA ÚDAJŮ

Článek 8

1.   Komise (Eurostat) pravidelně vyhodnotí kvalitu jak skutečných údajů oznámených členskými státy, tak i souvisejících účtů sektoru vládních institucí sestavených podle ESA 95 (dále jen „veřejné účty“). Kvalitou skutečných údajů se rozumí soulad s účetními pravidly, úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistence statistických údajů. Hodnocení se zaměří na oblasti uvedené v seznamech členských států, např. vymezení sektoru vládních institucí, klasifikace vládních transakcí a závazků a čas zanesení informace.

2.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve příslušné statistické informace požadované pro účely hodnocení kvality údajů, aniž by tím byla dotčena ustanovení o statistické důvěrnosti z nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (7).

„Statistické informace“ uvedené v prvním pododstavci se omezí na informace nezbytné pro ověření dodržování pravidel ESA. Statistickými informacemi se rozumějí zejména:

a)

údaje z národních účtů;

b)

soupisy;

c)

tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku;

d)

další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení.

Podobu těchto dotazníků vymezí Komise (Eurostat) po konzultaci s Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (dále jen „CMFB“).

3.   Komise (Eurostat) předloží pravidelně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o kvalitě skutečných údajů oznamovaných členskými státy. Zpráva se týká celkového hodnocení skutečných údajů oznamovaných členskými státy, pokud jde o soulad s účetními pravidly, úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistenci údajů.

Článek 9

1.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) podrobný soupis metod, postupů a zdrojů používaných k sestavení údajů o skutečném schodku a zadlužení a podkladových veřejných účtů.

2.   Tyto soupisy se vypracují v souladu s pokyny přijatými Komisí (Eurostatem) po konzultaci s CMFB.

3.   Soupisy se aktualizují v návaznosti na revize metod, postupů a zdrojů provedené členskými státy za účelem sestavení jejich statistických údajů.

4.   Členské státy své soupisy zveřejní.

5.   Záležitosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 lze řešit v rámci návštěv podle článku 11.

Článek 10

1.   Při pochybnostech o správném provádění účetních pravidel ESA 95 požádá dotyčný členský stát Komisi (Eurostat) o objasnění. Komise (Eurostat) neprodleně prošetří danou záležitost a své vysvětlení sdělí dotyčnému členskému státu a případně CMFB.

2.   Ve složitých případech nebo v případech, které jsou podle názoru Komise nebo dotyčného členského státu obecného zájmu, přijme Komise (Eurostat) rozhodnutí po konzultaci s CMFB. Komise (Eurostat) svá rozhodnutí zveřejňuje společně s případným stanoviskem CMFB, aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 322/97 týkající se statistické důvěrnosti.

Článek 11

1.   Komise (Eurostat) zajistí stálý dialog se statistickými úřady členských států. Za tímto účelem Komise (Eurostat) uskutečňuje jak pravidelné návštěvy členských států zaměřené na dialog, tak i možné metodické inspekce.

2.   Cílem návštěv zaměřených na dialog je přezkum oznámených údajů, metodických otázek, diskuse o statistických postupech a zdrojích uvedených v soupisech, jakož i posouzení souladu s účetními pravidly. Návštěvy zaměřené na dialog se provádějí za účelem zjištění nebezpečí nebo možných problémů souvisejících s kvalitou oznamovaných údajů.

3.   Metodické inspekce se týkají výhradně statistické oblasti. To je zohledněno ve složení delegací podle článku 12.

Cílem metodických inspekcí je provést kontrolu postupů a veřejných účtů, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.

Metodické inspekce se provádějí pouze v případech, kdy se zjistí podstatná rizika či možné problémy s kvalitou údajů, zejména ve vztahu k metodám, koncepcím a způsobům klasifikace uplatněným při zpracování údajů, u nichž mají členské státy zpravodajskou povinnost.

4.   Při uskutečňování návštěv zaměřených na dialog a metodických inspekcí předá Komise (Eurostat) dotyčným členským státům své předběžné poznatky k vyjádření.

Článek 12

1.   Při uskutečňování metodických inspekcí v členských státech si může Komise (Eurostat) vyžádat pomoc odborníků na národní účty navržených jinými členskými státy na základě dobrovolnosti, jakož i úředníků z jiných útvarů Komise.

Seznam odborníků na národní účty, od kterých si může Komise (Eurostat) vyžádat pomoc, musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku.

2.   Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění metodických inspekcí. Inspekce by se měly omezit na vnitrostátní orgány, které se podílejí na oznamování nadměrného schodku. Členské státy však zajistí, aby jejich orgány, které se přímo nebo nepřímo podílejí na tvorbě veřejných účtů, a v případě nutnosti jejich vnitrostátní orgány mající funkční odpovědnost za kontrolu veřejných účtů, poskytly úředníkům Komise nebo jiným odborníkům uvedeným v odstavci 1 pomoc nezbytnou ke splnění jejich povinností, včetně poskytnutí dostupných podkladů za účelem odůvodnění oznamovaných údajů o skutečném schodku a zadlužení a souvisejících veřejných účtů. Důvěrné záznamy z národního statistického systému jsou poskytovány pouze Komisi (Eurostatu).

Aniž je dotčena obecná povinnost členských států učinit veškerá potřebná opatření k usnadnění metodických inspekcí, jsou kontaktními osobami Komise (Eurostatu) pro metodické inspekce uvedené v prvním pododstavci v každém členském státě útvary odpovědné za oznamování nadměrného schodku.

3.   Komise (Eurostat) zajistí, aby úředníci a odborníci, kteří se účastní těchto inspekcí, splňovali veškeré záruky s ohledem na technickou způsobilost, odbornou nezávislost a zachování důvěrnosti.

Článek 13

Komise (Eurostat) oznámí Hospodářskému a finančnímu výboru své poznatky z návštěv zaměřených na dialog a z metodických inspekcí, včetně vyjádření učiněných k těmto poznatkům dotyčnými členskými státy. Po předání těchto zpráv Hospodářskému a finančnímu výboru se tyto zprávy společně s případným vyjádřením dotyčného členského státu zveřejní, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 322/97 týkající se statistické důvěrnosti.

KAPITOLA IV

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ KOMISÍ

(EUROSTATEM)

Článek 14

1.   Komise (Eurostat) poskytne údaje o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení pro účely použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku do tří týdnů od uplynutí oznamovací lhůty uvedené v čl. 3 odst. 1 nebo od provedení revizí podle čl. 6 odst. 1. Údaje se poskytují formou zveřejnění.

2.   Komise (Eurostat) nebude zdržovat poskytnutí údajů o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení členských států v případě, že členský stát neoznámí své údaje.

Článek 15

1.   Komise (Eurostat) může vyjádřit výhrady ke kvalitě skutečných údajů oznámených členskými státy. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Hospodářského a finančního výboru výhrady, které zamýšlí vznést a zveřejnit. V případě, že bude záležitost vyřešena po zveřejnění údajů a výhrad, zveřejní se bezprostředně poté odvolání výhrad.

2.   Komise (Eurostat) může změnit skutečné údaje oznámené členskými státy a poskytnout pozměněné údaje a odůvodnění změn, existuje-li důkaz, že skutečné údaje oznámené členskými státy nesplňují požadavky čl. 8 odst. 1. Nejpozději tři pracovní dny před plánovaným dnem zveřejnění sdělí Komise (Eurostat) dotčenému členskému státu a předsedovi Hospodářského a finančního výboru pozměněné údaje a důvody tohoto pozměnění.

KAPITOLA V

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

1.   Členské státy zajistí, že skutečné údaje oznámené Komisi (Eurostatu) budou poskytovány v souladu se zásadami stanovenými v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97. V tomto ohledu spočívá odpovědnost národních statistických úřadů v zabezpečení souladu oznamovaných údajů s článkem 1 tohoto nařízení a souvisejícími účetními pravidly ESA 95.

2.   Členské státy přijmou všechna vhodná opatření zajišťující, aby úředníci odpovědní za oznámení skutečných údajů Komisi (Eurostatu) a souvisejících veřejných účtů jednali v souladu se zásadami stanovenými v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97.

Článek 17

V případě, že dojde k revizi ESA 95 nebo ke změně její metodiky, o níž Evropský parlament a Rada nebo Komise rozhodnou v souladu s ustanoveními týkajícími se pravomocí a postupů, jež jsou stanovena ve Smlouvě a v nařízení (ES) č. 2223/96, začlení Komise do článků 1 a 3 tohoto nařízení nové odkazy na ESA 95.

Článek 18

Nařízení (ES) č. 3605/93 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 19

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 88, 9.4.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7.

(4)  Viz příloha I.

(5)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 112, 29.4.1997, s. 56.

(7)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 3605/93

(Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7).

Nařízení Rady (ES) č. 475/2000

(Úř. věst. L 58, 3.3.2000, s. 1).

Nařízení Komise (ES) č. 351/2002

(Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).

Nařízení Rady (ES) č. 2103/2005

(Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 1).


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 3605/93

Toto nařízení

Oddíl 1

Kapitola I

Čl. 1 odst. 1 až 5

Čl. 1 odst. 1 až 5

Článek 2

Čl. 1 odst. 6

Článek 3

Článek 2

Oddíl 2

Kapitola II

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 první až pátá odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. a) až e)

Čl. 4 odst. 3 první a druhá odrážka

Čl. 3 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 4

Čl. 3 odst. 4

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Oddíl 2a

Kapitola III

Čl. 8a odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8a odst. 2 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 8a odst. 2 druhý pododstavec, první až čtvrtá odrážka

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec písm. a) až d)

Čl. 8a odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 8 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 8a odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Článek 8b

Článek 9

Článek 8c

Článek 10

Čl. 8d první pododstavec první a druhá věta

Čl. 11 odst. 1

Čl. 8d první pododstavec třetí věta

Čl. 11 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 8d druhý pododstavec první a druhá věta

Čl. 11 odst. 2

Čl. 8d druhý pododstavec třetí věta

Čl. 11 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 8d druhý pododstavec čtvrtá a pátá věta

Čl. 11 odst. 3 první pododstavec

Čl. 8d třetí pododstavec

Čl. 11 odst. 4

Článek 8e

Článek 12

Článek 8f

Článek 13

Oddíl 2b

Kapitola IV

Článek 8g

Článek 14

Článek 8h

Článek 15

Oddíl 2c

Kapitola V

Článek 8i

Článek 16

Článek 8j

Článek 17

Článek 18

Článek 19

Příloha I

Příloha II


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 480/2009

ze dne 25. května 2009,

kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména článek 203 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 ze dne 31. října 1994, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Souhrnný rozpočet Evropské unie je v důsledku poskytování záruk za úvěry třetím zemím vystaven finančnímu riziku.

(3)

Evropská rada na zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 1992 došla k závěru, že z důvodů obezřetného rozpočtového hospodaření a finanční kázně by bylo žádoucí zavedení nového finančního mechanismu, a že by tedy měl být založen Záruční fond ke krytí rizik vyplývajících z úvěrů a záruk za úvěry poskytnuté třetím zemím nebo na projekty uskutečňované ve třetích zemích. Této potřebě lze vyhovět zřízením Záručního fondu, z něhož by se mohli věřitelé Společenství vyplácet přímo.

(4)

Na základě interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (4) je financování Záručního fondu stanoveno jako povinný výdaj ze souhrnného rozpočtu Evropské unie na období 2007 až 2013.

(5)

Stávající mechanismy pro plnění ze záruk zahrnují zejména dočasný výběr z pokladní hotovosti, jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (5).

(6)

Záruční fond by měl být vytvářen postupným splácením prostředků. Fond následně obdrží také úroky ze svých kapitálových investic a částky získané zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením a za které již fond vyplatil plnění ze záruky.

(7)

Dosavadní zkušenosti s fungováním Záručního fondu ukazují, že poměr 9 % mezi prostředky fondu a objemem závazků pod zárukou, zvýšený o splatné a nezaplacené úroky, by byl přiměřený.

(8)

Platby do Záručního fondu představující 9 % částky každé operace se zdají být dostatečné k dosažení této cílové částky. Měly by být určeny podmínky pro provádění takových plateb.

(9)

Přesáhne-li Záruční fond cílovou částku, měl by být přebytek vrácen do souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(10)

Finanční správa Záručního fondu by měla být svěřena Evropské investiční bance (EIB). Finanční správa fondu by měla podléhat kontrole Účetního dvora v souladu s postupem schváleným Účetním dvorem, Komisí a EIB.

(11)

Společenství poskytla a zaručila úvěry pro přistupující země nebo pro projekty v těchto zemích uskutečňované. Tyto úvěry a záruky jsou kryty Záručním fondem a po dni přistoupení zůstávají nesplacené nebo v platnosti. Od uvedeného dne přestávají spadat mezi vnější činnost Společenství, a měly by proto být kryty přímo ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, a nikoli ze Záručního fondu.

(12)

Záruční fond pokrývá prodlení se splácením úvěrů poskytnutých EIB, na které Společenství poskytují záruku v rámci vnějšího mandátu EIB. Navíc v souladu s vnějším mandátem EIB, který nabyl účinku dnem 1. února 2007, by měl fond rovněž krýt prodlení se splácením úvěrových záruk poskytnutých EIB, na které Společenství poskytuje záruku.

(13)

Smlouvy nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308 Smlouvy o ES a článku 203 Smlouvy o Euratomu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřizuje se Záruční fond (dále jen ‚fond‘), jehož zdroje jsou využívány k tomu, aby se z nich vyplácely platby věřitelům Společenství v případech, kdy je příjemce úvěru poskytnutého nebo zaručeného Společenstvími nebo úvěrové záruky poskytnuté Evropskou investiční bankou (EIB) a zaručenou Společenstvími v prodlení se splácením.

Operace související s úvěry a zárukami uvedené v prvním pododstavci (dále jen „operace“) jsou operace prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetích zemích.

Všechny operace prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetí zemi spadají mimo oblast působnosti tohoto nařízení ode dne, kdy daná země přistoupí k Evropské unii.

Článek 2

Fond je financován

jednou roční platbou ze souhrnného rozpočtu Evropské unie podle článků 5 a 6,

z úroků z kapitálových investic fondu,

částkami získanými zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením, pokud již fond zaplatil plnění ze záruky.

Článek 3

Fond se dotuje až do přiměřené výše (dále jen „cílová částka“).

Cílová částka se stanoví na 9 % veškerých kapitálových závazků Společenství vyplývajících ze všech operací a zvýšených o splatné, ale dosud nezaplacené úroky.

Na základě rozdílu zjištěného ke konci roku n-1 mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu, vypočítanými na začátku roku n, se jakýkoli přebytek vyplatí jedním převodem do zvláštního okruhu výkazu příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rok n+1.

Článek 4

Po přistoupení nových členských států k Evropské unii se cílová částka sníží o částku vypočítanou na základě operací uvedených v čl. 1 třetím pododstavci.

Pro výpočet výše snížení se použije u operací nesplacených ke dni přistoupení procentní sazba podle čl. 3 druhého pododstavce použitelná k uvedenému dni.

Přebytek se vrací do zvláštního okruhu výkazu příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské unie.

Článek 5

Na základě rozdílu zjištěného ke konci roku n-1 mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu, vypočítanými na začátku roku n, se požadovaná částka dotace vyplatí do fondu jedním převodem ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v roce n+1.

Článek 6

1.   Pokud na základě jednoho nebo více prodlení se splácením přesáhne splatnost záruk v průběhu roku n–1 100 milionů EUR, vrátí se částka přesahující 100 milionů EUR do fondu v ročních splátkách, poprvé v roce n+1 a poté během následujících let až do svého plného splacení (vyrovnávací mechanismus). Výše roční splátky je rovna nižší z těchto částek:

100 milionů EUR nebo

zbývající částka splatná v souladu s vyrovnávacím mechanismem.

Vyrovnávací mechanismus vztahující se na prodlení se splácením v roce n–1 nebo v následujících letech může nabýt účinku až po vrácení všech částek vyplývajících ze splatnosti záruk v letech předcházejících roku n–1, jež dosud nebyly vzhledem k vyrovnávacímu mechanismu plně splaceny. Tyto zbývající částky budou nadále odečítány z maximální roční částky, která bude získána ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci vyrovnávacího mechanismu, a to až do plného vrácení dané částky do fondu.

2.   Výpočty vycházející z vyrovnávacího mechanismu se provádějí odděleně od výpočtů uvedených v čl. 3 třetím pododstavci a v článku 5. Jejich výsledkem však je jeden roční převod. Částky, které mají být zaplaceny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci vyrovnávacího mechanismu, se pro účely výpočtu podle článků 3 a 5 považují za čistá aktiva fondu.

3.   Jestliže zdroje fondu poklesnou v důsledku splatnosti záruky za jedno nebo více větších prodlení se splácením na méně než 80 % cílové částky, uvědomí o tom Komise rozpočtový orgán.

4.   Jestliže zdroje fondu poklesnou v důsledku splatnosti záruky za jedno nebo více větších prodlení se splácením na méně než 70 % cílové částky, předloží Komise zprávu o mimořádných opatřeních, která mohou být nezbytná k doplnění prostředků fondu.

Článek 7

Komise pověří EIB finanční správou fondu na základě mandátu jménem Společenství.

Článek 8

Do 31. května následujícího rozpočtového roku zašle Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru výroční zprávu o stavu fondu a jeho správě v předcházejícím roce.

Článek 9

Závěrečný účet a finanční rozvaha fondu se přikládá k závěrečnému účtu a finanční rozvaze Společenství.

Článek 10

Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 1.

(3)  Viz příloha I.

(4)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94

(Úř. věst. L 293, 12.11.1994, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1149/1999

(Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2273/2004

(Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 28).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007

(Úř. věst. L 22, 31.1.2007, s. 1).


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES, Euratom) č. 2728/94

Toto nařízení

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Čl. 10 první pododstavec

Článek 11

Čl. 10 druhý pododstavec

Příloha I

Příloha II


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 481/2009

ze dne 9. června 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 482/2009

ze dne 8. června 2009

o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (2), a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005, které stanoví právní rámec pro podporu rozvoje venkova ve Společenství z prostředků EZFRV, bylo změněno nařízením Rady (ES) 473/2009, [kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a nařízení 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (nařízení Rady o širokém pásmu)] (3), aby se zohlednil plán evropské hospodářské obnovy, který schválila Evropská rada na svém zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 2008.

(2)

V důsledku toho by se nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (4) mělo doplnit dodatečnými podrobnými prováděcími předpisy.

(3)

Ustanovení čl. 70 odst. 4b nařízení (ES) č. 1698/2005 umožňuje, aby členské státy uplatnily vyšší sazby spolufinancování z EZFRV během roku 2009, pokud se v rámci celého programového období dodrží celková sazba příspěvku z EZFRV, jak stanoví čl. 70 odst. 3 uvedeného nařízení. Je třeba určit postup, jakým členské státy mohou této možnosti využít, jakož i mechanismus, který zaručí, že celková sazba příspěvku z EZFRV se bude po celé programové období dodržovat.

(4)

Ve snaze usnadnit provádění strategií místního rozvoje, a zejména fungování místních akčních skupin, jak je definuje článek 62 nařízení (ES) č. 1698/2005, by se měla stanovit možnost vyplatit zálohy související s jejich provozními náklady.

(5)

V zájmu všeobecného environmentálního užitku vyplývajícího z převodu podniku nebo jeho části organizaci, která je zaměřená na ochranu přírody, by se mělo povolit, aby členské státy nevyžadovaly od příjemců náhradu v případě, že daná organizace nepřevezme závazek, který byl uložen jako podmínka udělení pomoci.

(6)

Mělo by se usnadnit provádění činností týkajících se investic spojených s udržováním, obnovou a zhodnocováním přírodního dědictví a s rozvojem míst vysoké přírodní hodnoty, jak stanoví čl. 57 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005. Členské státy by proto měly mít možnost určit míru podpory těmto činnostem na základě standardních nákladů a standardního předpokladu ušlých příjmů, jak je již stanoveno pro činnosti podobné povahy v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 1974/2006.

(7)

Aby mohly členské státy využít možnosti, kterou poskytuje čl. 70 odst. 4b nařízení (ES) č. 1698/2005, měla by se upravit pravidla pro výpočet příspěvku Společenství v souvislosti s účty EZFRV stanovená v nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (5).

(8)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 a (ES) č. 883/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Aby se zajistil soulad s datem použitelnosti nařízení (ES) č. 473/2009, které ustanovení tohoto nařízení doplňují, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2009. Touto zpětnou působností by neměla být porušena zásada právní jistoty dotčených příjemců podpory.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova a Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 se mění takto:

a)

Za písmeno b) se vkládá nové písmeno, které zní:

„ba)

změny ve finančním plánu spojené s provedením čl. 70 odst. 4b nařízení (ES) č. 1698/2005;“

b)

Písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

další změny nespadající do písmen a), b) a ba) tohoto odstavce.“

2)

Za článek 8 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 8a

1.   Členské státy, které zamýšlejí učinit změny, pokud jde o provádění čl. 70 odst. 4b nařízení (ES) č. 1698/2005, Komisi oznámí pozměněný finanční plán se zvýšenou sazbou příspěvku z EZFRV, který se má použít v roce 2009.

Na změny oznámené v souladu s prvním pododstavcem se použije postup stanovený v článku 9 tohoto nařízení.

2.   Komise poté, co obdrží poslední výkaz výdajů za rok 2009, který je nutné předložit nejpozději do 31. ledna 2010 v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (6), vypočítá maximální sazbu příspěvku z EZFRV, kterou lze použít na zbývající část programového období, aby byla dodržena celková maximální sazba příspěvku z EZFRV, jak stanoví čl. 70 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1698/2005. Podrobnosti a výsledky uvedeného výpočtu jsou sděleny členským státům do 15. února 2010.

3.   Členské státy oznámí Komisi do 15. března 2010 nový finanční plán s novými sazbami příspěvku z EZFRV na zbývající programové období v souladu s maximálními sazbami vypočtenými Komisí podle odstavce 2.

Pokud členský stát neoznámí nový finanční plán do tohoto data nebo pokud oznámený finanční plán není v souladu s maximálními sazbami vypočtenými Komisí, tyto sazby se automaticky uplatní na program rozvoje venkova daného členského státu od výkazu odpovídajícího výdajům, které vznikly platební agentuře během 1. čtvrtletí 2010, až do předložení revidovaného finančního plánu slučitelného se sazbami spolufinancování, které Komise vypočte.

3)

Článek 38 se nahrazuje tímto:

„Článek 38

1.   Provozní náklady místních akčních skupin podle čl. 63 písm. c) nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou způsobilé pro podporu Společenství v rámci limitu 20 % celkových veřejných výdajů na strategii místního rozvoje.

2.   Místní akční skupiny mohou požádat příslušné platební agentury o vyplacení zálohy, pokud je tato možnost stanovena v programu rozvoje venkova. Částka zálohy nesmí překročit 20 % veřejné podpory související s provozními náklady a podmínkou jejího vyplacení je poskytnutí bankovní záruky nebo rovnocenné jistoty ve výši 110 % částky zálohy. Záruka se uvolní nejpozději při ukončení strategie místního rozvoje.

Ustanovení čl. 26 odst. 5 nařízení Komise (Es) č. 1975/2006 (7) se nepoužije na platbu uvedenou v prvním pododstavci.

4)

V čl. 44 odst. 2 se vkládá toto písmeno:

„c)

pokud podnik příjemce je částečně nebo zcela převeden na organizaci, která je zaměřena především na ochranu přírody s cílem chránit životní prostředí, pod podmínkou, že cílem převodu je trvalá změna využití půdy k ochraně přírody a že převod je spojen s významným prospěchem pro životní prostředí.“

5)

V článku 53 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy mohou případně určit míru podpory stanovené v článcích 31, 37 až 41 a 43 až 49 nařízení (ES) č. 1698/2005 na základě standardních nákladů a standardního předpokladu ušlých příjmů.

Aniž jsou dotčena materiální a formální pravidla, která se uplatňují na státní podpory, použije se první pododstavec také na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním přírodního dědictví a s rozvojem míst vysoké přírodní hodnoty uvedené v čl. 57 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005.“

6)

Přílohy II a VII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

V čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2006 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce se v případě výdajů vynaložených členskými státy mezi 1. dubnem a 31. prosincem 2009 vypočte příspěvek Společenství na základě plánu financování platného poslední den referenčního období.“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 144, 9.6.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1“.

(7)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 74“.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

bod 6.3 přílohy II části A se nahrazuje tímto:

„6.3

Orientační rozpočet týkající se operací uvedených v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 mezi dnem 1. ledna 2009 a 31. prosince 2013 (čl. 16a odst. 3 písm. b) do výše částek podle čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005).

Osa/opatření

Příspěvek z EZFRV na období let 2009–2013

Osa 1

Opatření 111

Opatření …

Osa 1 celkem

Osa 2

Opatření 211

Opatření …

Osa 2 celkem

Osa 3

Opatření 311

Opatření 321

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

Opatření …

Osa 3 celkem

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

Osa 4

Opatření 411

Opatření 413

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

Opatření …

Osa 4 celkem

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

Program celkem

 

Osy 1, 2, 3 a 4 spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005 celkem

Osy 3 a 4 spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005 celkem“

 

2.

Příloha VII část A se mění takto:

a)

V bodu 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Každý členský stát přijímající v souladu s čl. 69 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 dodatečné finanční zdroje by měl poprvé do výroční zprávy předložené v roce 2010 zařadit samostatnou kapitolu obsahující alespoň tutéž analýzu, která je uvedena v prvním pododstavci, pokud jde o operace spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 uvedeného nařízení.“;

b)

Bod 3a se nahrazuje tímto:

„3a.

Finanční provedení programu, pokud jde o operace spojené s novými výzvami a širokopásmovou infrastrukturou, přičemž pro každé opatření musí být uvedeno prohlášení o platbách poskytnutých příjemcům po dni 1. ledna 2009 na druhy operací podle čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a až do částky uvedené v čl. 69 odst. 5a uvedeného nařízení.

Tabulka shrnující finanční provedení těchto druhů operací musí obsahovat alespoň tyto informace:

Osa/opatření

Roční platba – rok N

Kumulativní platby od roku 2009 do roku N

Opatření 111

Opatření …

 

 

Osa 1 celkem

Opatření 211

Opatření …

 

 

Osa 2 celkem

Opatření 311

Opatření 321

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

 

 

Opatření …

 

 

Osa 3 celkem

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

 

Opatření 411

 

Opatření 413

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

 

 

Opatření …

 

 

Osa 4 celkem

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005

spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005

Program celkem

Osy 1, 2, 3 a 4 spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 1698/2005 celkem

Osy 3 a 4 spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1698/2005 celkem

…“


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 483/2009

ze dne 9. června 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě nařízení (ES) č. 2320/2002 má Komise v případě potřeby přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti v celém Společenství. Tato podrobná opatření stanoví nařízení Komise (ES) č. 820/2008 (2).

(2)

Opatření stanovená nařízením (ES) č. 820/2008 ohledně omezení tekutin, jež u sebe mají cestující přilétající ze třetích zemí a transferoví cestující na letištích Společenství, jsou předmětem přezkumu s ohledem na technický vývoj, provozní dopady na letiště a dopad na cestující.

(3)

Tento přezkum prokázal, že omezení tekutin, jež u sebe mají cestující přilétající ze třetích zemí a transferoví cestující na letištích Společenství, vytváří na těchto letištích jisté provozní obtíže a působí nepříjemnosti dotyčným cestujícím.

(4)

Komise ověřila zejména některé bezpečnostní normy na letištích v konkrétních třetích zemích a shledala je uspokojivými; tyto země dobře spolupracují se Společenstvím a jeho členskými státy. V této souvislosti se Komise rozhodla podniknout kroky ke zmírnění výše uvedených problémů v případě cestujících, kteří u sebe mají tekutiny získané na daných letištích v těchto zemích.

(5)

Nařízení (ES) č. 820/2008 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplněk 1 nařízení (ES) č. 820/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 221, 19.8.2008, s. 8.


PŘÍLOHA

V doplňku 1 se vkládá nový text, který zní:

„—

Korejská republika:

letiště Soul Incheon (ICN)

letiště Pusan Gimhae (PUS)“.


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 484/2009

ze dne 9. června 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1975/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na čl. 51 odst. 4, čl. 74 odst. 4 a článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku pozměnění nařízení Komise (ES) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 73/2009, a dále pro podmíněnost podle nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (2), by měly být aktualizovány odkazy na uvedené nařízení v nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 (3).

(2)

Počínaje 1. lednem 2009 je navíc použitelné nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (4). Nařízení (ES) č. 1975/2006 by proto mělo být upraveno tak, aby zohledňovalo odkazy na nařízení (ES) č. 73/2009.

(3)

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že nařízení (ES) č. 1975/2006 má mezery, které je třeba vyplnit, a zastaralá ustanovení, která je třeba vypustit, aby byl zajištěn správný výklad a jednotnost znění.

(4)

Některá ustanovení nařízení (ES) č. 796/2004 je třeba učinit všeobecně použitelná pro účely nařízení (ES) č. 1698/2005, např. ustanovení článku 23a o možnosti ohlášení kontroly na místě, ustanovení článku 68 o výjimkách z uplatnění snížení a vyloučení a ustanovení čl. 71 odst. 2.

(5)

Za účelem vyjasnění je třeba při uplatňování kontrolních pravidel týkajících se podpory rozvoje venkova pro některá opatření podle osy 2 a osy 4, stanovených v části II hlavě I nařízení (ES) č. 1975/2006, učinit odkaz na definici a zásady týkající se zemědělských pozemků uvedené v nařízení (ES) č. 796/2004.

(6)

Pokud jsou pro kontroly na místě týkající se opatření uvedeného v čl. 36 písm. a) bodě iv) nařízení (ES) č. 1698/2005, je třeba vyjasnit, že minimální 5 % požadavek musí být splněn na úrovni opatření.

(7)

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je nezbytné vyjasnit určitá ustanovení, především pokud jde o snížení plateb v případě vykázání nadhodnocených údajů u některých opatření týkajících se plochy a zvířat a pokud jde o souběh snížení.

(8)

Za účelem vyjasnění je třeba některé odkazy na rok Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) upravit na odkazy na kalendářní rok.

(9)

Ustanovení nařízení (ES) č. 1975/2006 o výběru kontrolního výběrového souboru pro ověření podmíněnosti je třeba přepracovat tak, aby zohledňovalo pozměněný článek 45 nařízení (ES) č. 796/2004, a je třeba zavést nový mechanismus ke zvýšení účinnosti kontrolního systému.

(10)

Aby se snížení v případě nedbalosti nebo úmyslného porušení uplatňovalo jednotně, je třeba určit oblast podléhající podmíněnosti, v rámci níž mají být stanoveny minimální požadavky týkající se používání průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedené v čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005.

(11)

Je třeba upravit pořadí jednotlivých snížení v případě souběhu snížení v souvislosti s ověřováním podmíněnosti, aby byla zajištěna jednotnější posloupnost.

(12)

Aby byla zahrnuta opatření, která se netýkají plochy nebo zvířat, měl by být zaveden požadavek na vypracování zprávy o kontrole, pokud jde o kontroly na místě v případě podpory podle osy 1 a osy 3 a určitých opatření podle osy 2 a osy 4.

(13)

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že je nezbytné vyjasnit požadavky na roční oznámení.

(14)

Informace o výsledcích jakéhokoli druhu kontroly by měly být zpřístupněny všem platebním agenturám odpovědným za správu různých režimů podpory, aby mohly uplatnit současně snížení za porušení podmíněnosti i snížení za porušení způsobilosti, je-li to odůvodněno na základě zjištěných skutečností.

(15)

Nařízení (ES) č. 1975/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Aby členské státy měly dostatek času na přizpůsobení svých kontrolních postupů a aby se předešlo případným problémům v souvislosti s odpovědností, pokud by používání bylo zahájeno uprostřed roku, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2010. V zájmu zachování právní jistoty by však u žádostí o podporu v souvislosti s kalendářním rokem 2009 měla být zachována odchylka týkající se snížení vyplývajících z ustanovení čl. 138 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté z produkce pro pěstování surovin (5), vztahující se na příjemce v členských státech provádějících režim jednotné platby na plochu.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1975/2006 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Použití nařízení (ES) č. 796/2004

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto nařízení, použijí se obdobně články 5, 22, 23, čl. 23a odst. 1, články 68, 69, čl. 71 odst. 2 a článek 73 nařízení (ES) č. 796/2004.“;

2)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Použití nařízení (ES) č. 796/2004

Pro účely této hlavy se použijí obdobně čl. 2 odst. 10, 22 a 23, článek 9, čl. 14 odst. 1a) a články 18 a 21 nařízení (ES) č. 796/2004.

Obdobně se též použijí ustanovení čl. 2 bodu 1a, čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004. V případě opatření uvedených v čl. 36 písm. b) bodech iii), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 však členské státy mohou zavést vhodné alternativní systémy za účelem jednoznačného určení pozemků, na které se poskytuje podpora.“;

3)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pro žádosti o platbu v rámci této hlavy se použijí obdobně čl. 11 odst. 3, články 12, 15 a 20 nařízení (ES) č. 796/2004. Žádost o platbu obsahuje kromě informací uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení také informace, které jsou v daném ustanovení uvedeny s ohledem na nezemědělskou půdu, pro kterou se žádá podpora.“;

4)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Celkový počet kontrol na místě týkajících se žádostí o platbu podaných během každého kalendářního roku pokrývá alespoň 5 % všech příjemců, na které se vztahuje závazek v rámci jednoho nebo více opatření spadajících do oblasti působnosti této hlavy. V případě opatření uvedeného v čl. 36 písm. a) bodě iv) nařízení (ES) č. 1698/2005 však tento minimální požadavek musí být splněn na úrovni opatření.

Do celkového počtu příjemců uvedených v prvním pododstavci však nespadají žadatelé, kteří podle výsledků správních kontrol nejsou způsobilí.“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Výběrový soubor uvedený v odstavci 1 prvním pododstavci se vybírá v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 796/2004.“;

5)

Článek 16 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Základ pro výpočet podpory u opatření týkajících se plochy se určí v souladu s čl. 50 odst. 1, 3 a 7 nařízení (ES) č. 796/2004.

Pro účely použití tohoto článku se plochy vykázané příjemcem, na které dostává stejnou míru podpory v rámci určitého opatření týkajícího se plochy, považují za jednu skupinu plodin. Pokud se však používají postupně klesající částky podpory, bere se v úvahu průměr těchto hodnot vázaných k příslušným vykázaným plochám.

Pokud byl pro plochu způsobilou pro podporu stanoven maximální limit nebo strop, sníží se počet hektarů uvedený v žádosti o podporu snížit na tento limit nebo strop.

2.   Pokud plocha vykázaná k platbě za dotyčnou skupinu plodin přesahuje plochu zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004, vypočte se podpora na základě zjištěné plochy snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje buď 3 %, nebo dva hektary, avšak nejvýše 20 % zjištěné plochy.

Pokud je rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy, neposkytne se pro dotyčnou skupinu plodin žádná podpora.

Pokud je rozdíl větší než 50 %, je příjemce znovu vyloučen z poskytování podpory až do výše rozdílu mezi plochou vykázanou a plochou zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od odstavce 2 a odst. 3 prvního pododstavce se v případě příjemců v členských státech provádějících režim jednotné platby na plochu podle článku 122 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (6) a v případě, že rozdíl mez plochou vykázanou a plochou zjištěnou přesahuje 3 %, avšak nejvýše 30 % zjištěné plochy, sníží částka, která má být poskytnuta, o dvojnásobek zjištěného rozdílu, a to pokud jde o žádosti o podporu za kalendářní rok 2009.

Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy, neposkytne se za kalendářní rok 2009 žádná podpora.

d)

odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.   Pokud rozdíly mezi plochou vykázanou a plochou zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004 vyplývají z úmyslných nesrovnalostí, příjemce se za dotyčný kalendářní rok a dotyčné opatření týkající se plochy vyloučí z poskytování podpory, na kterou by měl podle uvedeného článku nárok, pokud je rozdíl větší než 0,5 % zjištěné plochy nebo jeden hektar.

Pokud je rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy, je příjemce znovu vyloučen z poskytování podpory až do výše rozdílu mezi plochou vykázanou a plochou zjištěnou v souladu s čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 796/2004.

6.   Částka vyplývající z vyloučení stanovených v odst. 2 třetím pododstavci a odstavci 5 tohoto článku se započítá proti platbám podpory v rámci kteréhokoli z opatření podpory podle nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo nařízení (ES) č. 73/2009, na které má dotyčný příjemce nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud částku nelze z těchto plateb beze zbytku vyrovnat, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.“;

6)

Článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Základ pro výpočet podpory u opatření týkajících se zvířat se určí v souladu s článkem 57 nařízení (ES) č. 796/2004.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od čl. 59 odst. 2 třetího pododstavce a čl. 59 odst. 4 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 796/2004 je částka vyplývající z vyloučení započtena proti platbám podpory v rámci kteréhokoli z opatření podpory podle nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo nařízení (ES) č. 73/2009, na které má dotyčný příjemce nárok v souvislosti se žádostmi, které podá v průběhu tří kalendářních let následujících po kalendářním roce zjištění. Pokud částku nelze z těchto plateb beze zbytku vyrovnat, nevyrovnaný zůstatek se stornuje.“;

7)

Článek 18 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud porušení vyplývá z úmyslných nesrovnalostí, je příjemce vyloučen z dotyčného opatření jak v daném kalendářním roce, tak v následujícím kalendářním roce.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje;

8)

V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   S ohledem na kontroly dodržování podmíněnosti se použije čl. 4 odst. 2 a článek 22 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 2 body 2, 2a a 31 až 36 a články 41, 42, 43, 46, 47 a 48 nařízení (ES) č. 796/2004.“;

9)

Články 20 a 21 se nahrazují tímto:

„Článek 20

Kontroly na místě

1.   Pokud jde o požadavky nebo normy, za které odpovídá, provádí příslušný kontrolní orgán kontroly na místě u alespoň 1 % všech příjemců, kteří podali žádosti o platbu podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005.

2.   Použije se čl. 44 odst. 1 druhý a třetí pododstavec a čl. 44 odst. 1a a 2 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 21

Výběr kontrolního výběrového souboru

1.   Pro výběr kontrolního výběrového souboru pro provádění kontrol na místě podle článku 20 tohoto nařízení se použije čl. 45 odst. 1, 1a a 1b nařízení (ES) č. 796/2004.

2.   Výběrové soubory příjemců, kteří mají být zkontrolováni podle článku 20, jsou vybrány z výběrového souboru příjemců, kteří již byli vybráni na základě článku 12 a na které se vztahují příslušné požadavky nebo normy.

3.   Výběrové soubory příjemců, kteří mají být zkontrolováni podle článku 20 tohoto nařízení, však mohou být vybrány ze souboru příjemců, kteří podali žádosti o platbu podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005 a kteří jsou povinni splnit příslušné požadavky nebo normy.

4.   Lze rozhodnout, že se využije kombinace postupů stanovených v odstavcích 2 a 3, pokud taková kombinace zvýší účinnost kontrolního systému.“;

10)

V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud jde o snížení či vyloučení, která se mají uplatnit po zjištění porušení, použije se článek 22 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 2 body 2, 2a a 31 až 36, článek 41 a čl. 65 odst. 4 nařízení (ES) č. 796/2004.“;

11)

Články 23 a 24 se nahrazují tímto:

„Článek 23

Výpočet snížení a vyloučení

1.   Aniž je dotčen čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud je zjištěno porušení, uplatní se snížení celkové částky podpory podle čl. 36 písm. a) bodů i) až v) a písm. b) bodů i), iv) a v) uvedeného nařízení, která byla nebo má být poskytnuta dotyčnému příjemci po podání žádostí o platbu, které podal nebo podá v průběhu kalendářního roku zjištění.

Pokud k porušení došlo z nedbalosti příjemce, vypočte se snížení v souladu s pravidly uvedenými v článku 66 nařízení (ES) č. 796/2004.

V případě úmyslného porušení se snížení vypočte v souladu s článkem 67 odst. 1 nařízení (ES) č. 796/2004.

2.   Pro účely výpočtu snížení uvedeného v odstavci 1 se minimální požadavky týkající se používání průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedené v čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 považují za součást oblasti ‚životní prostředí‘, respektive oblasti ‚veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin‘, které definuje čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009. Jsou všechny rovnocenné ‚aktu‘ ve smyslu čl. 2 bodu 32 nařízení (ES) č. 796/2004.

Článek 24

Souběh snížení

V případech, kdy dochází k souběhu snížení, použijí se snížení nejprve podle článků 16 a 17 tohoto nařízení, poté podle článku 18 tohoto nařízení, poté pro opožděná podání podle článku 21 nařízení (ES) č. 796/2004, poté podle čl. 14 odst. 1a nařízení (ES) č. 796/2004 a nakonec podle článků 22 a 23 tohoto nařízení.“;

12)

Článek 27 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Kontrolované výdaje představují alespoň 4 % způsobilých veřejných výdajů vykázaných Komisi každý kalendářní rok a alespoň 5 % způsobilých veřejných výdajů vykázaných Komisi během celého programového období.“

b)

odstavec 5 se zrušuje;

13)

V čl. 28 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zda orgány nebo společnosti provádějící podporované operace mají účetní nebo jiné podklady, kterými lze doložit žádosti o platby podané příjemcem;“;

14)

Vkládá se nový článek 28a, který zní:

„Článek 28a

Zpráva o kontrole

O kontrolách na místě podle tohoto oddílu se vyhotovuje zpráva o kontrole. Článek 28 nařízení (ES) č. 796/2004 se použije obdobně.“;

15)

V článku 30 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Kontroly ex post každý kalendářní rok pokryjí alespoň 1 % způsobilých veřejných výdajů na operace uvedené v odstavci 1, na které byla provedena konečná platba z EZFRV. Provádějí se do dvanácti měsíců od konce příslušného kalendářního roku.“;

16)

Článek 31 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud však příjemce může prokázat, že k zahrnutí nezpůsobilé částky nedošlo jeho vinou, snížení se nepoužije.

Snížení se použijí obdobně na nezpůsobilé výdaje zjištěné během kontrol podle článků 27 a 30.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zjistí-li se, že příjemce úmyslně podal nepravdivé prohlášení, je dotyčná operace vyloučena z podpory z EZFRV a všechny na tuto operaci již vyplacené částky budou požadovány zpět. Příjemce je navíc vyloučen z poskytování podpory v rámci téhož opatření během dotyčného kalendářního roku a během následujícího kalendářního roku.“;

c)

odstavec 3 se zrušuje;

17)

Článek 34 se nahrazuje tímto:

„Článek 34

Oznámení

Členské státy zasílají Komisi každý rok do 15. července zprávu:

a)

o výsledcích kontrol žádostí o platby podaných podle hlavy I během předcházejícího kalendářního roku, s uvedením především těchto údajů:

i)

počet žádostí o platby za každé opatření, celková kontrolovaná částka u těchto žádostí, jakož i celková plocha a celkový počet zvířat pokryté kontrolami na místě podle článků 12 a 20,

ii)

u podpory týkající se plochy celková plocha v členění podle jednotlivých režimů podpory,

iii)

u opatření týkajících se zvířat celkový počet zvířat v členění podle jednotlivých režimů podpory,

iv)

výsledek provedených kontrol s uvedením snížení a vyloučení uplatněných podle článků 16, 17, 18 a 23;

b)

o výsledcích správních kontrol u opatření podle hlavy II provedených během předcházejícího kalendářního roku podle článku 26 a o sníženích a vyloučeních uplatněných podle článku 31;

c)

o výsledcích kontrol na místě podle článku 27 u opatření podle hlavy II představujících nejméně 4 % veřejných výdajů vykázaných Komisi v předcházejícím kalendářním roce a o sníženích a vyloučeních uplatněných podle článku 31;

d)

o výsledcích kontrol ex post provedených v předcházejícím kalendářním roce podle článku 30 s uvedením počtu provedených kontrol, částky ověřených výdajů a snížení a vyloučení uplatněných podle článku 31.“;

18)

Článek 36 se nahrazuje tímto:

„Článek 36

Oznamování kontrol platebním agenturám

1.   Pokud je správou různých plateb, jak jsou definovány v čl. 36 písm. a) bodech i) až v) a v čl. 36 písm. b) bodech i), iv) a v) nařízení (ES) č. 1698/2005, v čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 73/2009, a plateb, na které se vztahují články 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008 (7), u některého příjemce pověřeno více platebních agentur, členské státy zajistí, že na zjištěná porušení a případně na odpovídající snížení a vyloučení budou upozorněny všechny platební agentury zapojené do těchto plateb.

2.   Pokud kontroly neprovádí platební agentura, zajistí členský stát, aby platební agentura byla o prováděných kontrolách dostatečně informována. Platební agentura si sama určí, jaké informace potřebuje.

Informace uvedené v prvním pododstavci mohou být poskytnuty ve formě zprávy o každé provedené kontrole nebo případně ve formě souhrnné zprávy.

3.   K dispozici musí být dostatečná auditní stopa. Orientační popis požadavků na dostatečnou auditní stopu je uveden v příloze.

4.   Platební agentura je oprávněna ověřit kvalitu kontrol prováděných jinými subjekty a má právo na všechny další informace, které potřebuje k vykonávání svých funkcí.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010 s výjimkou čl. 1 bodu 5 písm. c), který se použije ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(3)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 74.

(4)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 345, 20.11.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.“;

(7)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.“


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 485/2009

ze dne 9. června 2009,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o kyselinu tiludronovou a fumaran železnatý

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanoviska Evropské agentury pro léčivé přípravky vydaná Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky účinné látky používané ve Společenství ve veterinárních léčivých přípravcích, které jsou určeny k podávání zvířatům určeným k produkci potravin, by měly být hodnoceny v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Dvojsodná sůl kyseliny tiludronové je v současné době zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pouze pro koňovité a pouze pro nitrožilní podání.

(3)

Výbor pro veterinární léčivé přípravky obdržel žádost o rozšíření působnosti stávající položky pro dvojsodnou sůl kyseliny tiludronové na drůbež. Výbor pro veterinární léčivé přípravky po posouzení dostupných údajů o studiích týkajících se reziduí u drůbeže dospěl k závěru, že není nutné stanovit maximální limity reziduí dvojsodné soli kyseliny tiludronové u drůbeže.

(4)

Ovšem vzhledem k tomu, že studie týkající se reziduí byly provedeny pouze po podkožním podání a že 12 až 24 hodin po podání by dávka reziduí ve tkáních včetně místa vpichu představovala 88 % odhadované přijatelné denní dávky, Výbor pro veterinární léčivé přípravky usoudil, že působnost stávající položky je možné rozšířit pouze o parenterální podání a pouze pro použití u nosnic a plemenné drůbeže. Z tohoto důvodu by stávající položka pro dvojsodnou sůl kyseliny tiludronové v příloze II nařízení (EHS) č. 2377/90 měla být upravena tak, aby tato látka mohla být používána pro parenterální podání u drůbeže (nosnic a plemenné drůbeže).

(5)

Fumaran železnatý v současné době není zařazen do příloh nařízení (EHS) č. 2377/90.

(6)

Výbor pro veterinární léčivé přípravky obdržel žádost o zvážení, zda by se na látku fumaran železnatý měla vztahovat posouzení provedená u ostatních solí železa uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 2377/90, pro použití u všech druhů zvířat určených k produkci potravin.

(7)

Po přezkoumání provedených posouzení a s přihlédnutím k tomu, že kyselina fumarová je povolenou potravinářskou přídatnou látkou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES (2), Výbor pro veterinární léčivé přípravky usoudil, že posouzení provedená pro látky, jež jsou uvedeny v příloze II nařízení (EHS) č. 2377/90, by se také měla vztahovat na fumaran železnatý. Výbor pro veterinární léčivé přípravky usoudil, že nejsou nutná žádná další posouzení fumaranu železnatého a že pro fumaran železnatý není nutné stanovit maximální limity reziduí. Doporučil, aby tato látka byla zařazena do přílohy II pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin. Proto by tato látka měla být zařazena do přílohy II nařízení (EHS) č. 2377/90 pro všechny druhy zvířat určené k produkci potravin.

(8)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Před použitím tohoto nařízení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta, aby mohly s ohledem na toto nařízení učinit veškeré potřebné úpravy registrací dotčených veterinárních léčivých přípravků, které byly uděleny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (3).

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 9. srpna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EHS) č. 2377/90 se mění takto:

a)

v bodě 2 se položka „dvojsodná sůl kyseliny tiludronové“ nahrazuje tímto:

2.   Organické látky

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Druh zvířat

Další ustanovení

„dvojsodná sůl kyseliny tiludronové

koňovití

pouze pro nitrožilní podání

drůbež

pouze pro parenterální podání a pouze pro použití u nosnic a plemenné drůbeže“

b)

v bodě 3 se za položku pro feridextran vkládá nová položka „fumaran železnatý“ takto:

3.   Látky obecně považované za bezpečné

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Druh zvířat

Další ustanovení

„fumaran železnatý

všechny druhy zvířat určených k produkci potravin“

 


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 486/2009

ze dne 9. června 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 464/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 10. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 22.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 10. června 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/36


SMĚRNICE RADY 2009/55/ES

ze dne 25. května 2009

o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalé přemístění osobního majetku soukromých osob z členského státu

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 83/183/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které se vztahuje na trvalý dovoz osobního majetku jednotlivců z členského státu (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Měla by být zachována další opatření ve prospěch soukromých osob, aby si obyvatelé členských států lépe uvědomili činnost Společenství a aby byly ve Společenství zajištěny podmínky vnitřního trhu.

(3)

Daňové překážky bránící tomu, aby si soukromé osoby přemístily z jednoho členského státu svůj osobní majetek nacházející se v jiném členské státě, mohou zejména bránit volnému pohybu osob uvnitř Společenství. Tyto překážky by proto měly být pokud možno odstraněny osvobozením od daní.

(4)

Toto osvobození od daní se může vztahovat pouze na přemisťování zboží, které není obchodní nebo spekulativní povahy. Proto by měly být stanovena omezení a podmínky uplatňování osvobození od daní.

(5)

V důsledku harmonizačních ustanovení přijatých v oblastech spotřebních daní a daně z přidané hodnoty pozbyly předpisy o osvobozeních a úlevách od těchto daní při přemístění opodstatnění.

(6)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost uvedených v části B přílohy I,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Každý členský stát za podmínek a v případech níže stanovených osvobodí trvalé přemístění osobního majetku soukromou osobou z jiného členského státu od daní ze spotřeby, které se na toto přemístění obvykle vztahují.

2.   Tato směrnice se nevztahuje na

a)

daň z přidané hodnoty;

b)

spotřební daně;

c)

zvláštní nebo periodické poplatky a daně ukládané na používání majetku uvedeného v odstavci 1 v určité zemi, jako jsou například poplatky za registraci motorových vozidel, silniční daně a televizní poplatky.

Článek 2

Podmínky týkající se majetku

1.   Pro účely této směrnice se „osobním majetkem“ rozumí majetek pro soukromé použití dotyčných osob nebo pro potřeby jejich domácnosti. Tento majetek nesmí svou povahou nebo množstvím odrážet žádný obchodní zájem ani nesmí být určen pro ekonomickou činnost ve smyslu čl. 9 odst. 1 a článků 10 až 13 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (5). Za osobní majetek se však považují i nástroje, které dotyčná osoba potřebuje k výkonu svého zaměstnání nebo povolání.

2.   Osvobození od daní podle článku 1 se vztahuje na osobní majetek, který

a)

byl získán za obecných podmínek daňového systému na domácím trhu některého z členských států a nevztahuje se na něj při výstupu z členského státu výstupu žádné osvobození od daní ani žádné vrácení daní. Pro účely této směrnice se má za to, že zboží, které bylo pořízeno za podmínek uvedených v článku 151 směrnice 2006/112/ES, s výjimkou jeho odst. 1 prvního pododstavce písm. e), tyto podmínky splňuje;

b)

dotyčná osoba skutečně používala před změnou bydliště nebo před zřízením rekreačního objektu. U motorových vozidel (včetně jejich přívěsů), obytných přívěsů, rekreačních lodí a rekreačních letadel mohou členské státy požadovat, aby je dotyčná osoba používala po dobu alespoň šesti měsíců před změnou bydliště.

U zboží uvedeného ve druhé větě písmene a) mohou členské státy požadovat

i)

u motorových vozidel (včetně jejich přívěsů), obytných přívěsů, rekreačních lodí a rekreačních letadel, aby je dotyčná osoba používala po dobu alespoň dvanáct měsíců před změnou bydliště;

ii)

u jiného zboží, aby je dotyčná osoba používala po dobu alespoň šesti měsíců před změnou bydliště.

3.   Příslušné orgány požadují doklad toho, že podmínky stanovené v odstavci 2 jsou splněny, u motorových vozidel (včetně jejich přívěsů), obytných přívěsů, rekreačních lodí a rekreačních letadel. U jiného majetku požadují takový doklad pouze tehdy, existuje-li závažné podezření z podvodu.

Článek 3

Podmínky přemístění

Přemístění majetku může být provedeno najednou nebo vícekrát ve lhůtách stanovených v článcích 7 a 10.

Článek 4

Povinnosti následující po přemístění

Přemístěná motorová vozidla (včetně jejich přívěsů), obytné přívěsy, rekreační lodě a rekreační letadla nelze na nikoho převést a nikomu pronajmout ani zapůjčit v době dvanácti měsíců poté, co byly přemístěny s osvobozením od daní, s výjimkou řádně odůvodněných okolností, které uznají příslušné orgány členského státu určení.

Článek 5

Zvláštní podmínky pro některé druhy majetku

Osvobození od daní při přemístění jezdeckých koní, motorových silničních vozidel (včetně jejich přívěsů), obytných přívěsů, rekreačních lodí a rekreačních letadel je přiznáno pouze tehdy, přemisťuje-li soukromá osoba své obvyklé bydliště do členského státu určení.

Článek 6

Obecná pravidla pro určování bydliště

1.   Pro účely této směrnice se „obvyklým bydlištěm“ rozumí místo, kde určitá osoba žije obvykle, tj. alespoň 185 dnů v každém kalendářním roce, kvůli svým osobním a pracovním vazbám, nebo nemá-li žádné pracovní vazby, kvůli osobním vazbám, z nichž vyplývá úzké spojení mezi dotyčnou osobou a místem, kde žije.

Za obvyklé bydliště osoby, kterou pracovní vazby poutají k jinému místu než vazby osobní, a která proto žije střídavě na různých místech nacházejících se ve dvou nebo více členských státech, se však považuje místo, k němuž má osobní vazby, pokud se tam taková osoba pravidelně vrací. Tato poslední podmínka nemusí být splněna, žije-li dotyčná osoba v určitém členském státě proto, aby vykonala úkol, který má určitou dobu trvání. Docházka na vysokou školu nebo do školy nemá za následek změnu obvyklého bydliště.

2.   Soukromé osoby prokazují své obvyklé bydliště jakýmikoliv vhodnými prostředky, například průkazem totožnosti nebo jiným platným dokladem.

3.   Pokud mají příslušné orgány členského státu určení pochybnosti o platnosti prohlášení o obvyklém bydlišti učiněného podle odstavce 2, nebo pro účely určitých zvláštních kontrol mohou požadovat další údaje nebo důkazy.

KAPITOLA II

PŘEMÍSTĚNÍ OSOBNÍHO MAJETKU V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU OBVYKLÉHO BYDLIŠTĚ

Článek 7

1.   Osvobození od daní podle článku 1, jedná-li se o osobní majetek přemístěný soukromou osobou při změně jejího obvyklého bydliště, se přizná za podmínek stanovených v článcích 2 až 5.

Přiznání osvobození od daní, aniž jsou dotčeny případné předpisy vztahující se na tranzit Společenství, je podmíněn sestavením seznamu majetku na zvláštním listu, k němuž je přiloženo, pokud to příslušný stát požaduje, prohlášení, jehož vzor a obsah se určí postupem podle čl. 248a odst. 2 Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6). Na seznamu majetku nesmí být požadováno žádné označení jeho hodnoty.

2.   Poslední část majetku musí být přemístěna nejpozději dvanáct měsíců po změně obvyklého bydliště. Je-li podle článku 3 během uvedeného období majetek přemisťován vícekrát, smějí členské státy požadovat předložení souhrnného seznamu, na nějž se lze odvolávat při následujícím stěhování přes jiný celní úřad, pouze při prvním přemístění. Takový souhrnný seznam může být doplněn se souhlasem příslušných orgánů členského státu určení.

KAPITOLA III

PŘEMÍSTĚNÍ OSOBNÍHO MAJETKU V SOUVISLOSTI SE ZAŘIZOVÁNÍM NEBO OPUŠTĚNÍM REKREAČNÍHO OBJEKTU

Článek 8

1.   Osvobození od daní podle článku 1 se přizná pro osobní majetek přemístěný soukromou osobou k zařízení rekreačního objektu za podmínek stanovených v článcích 2 až 5.

Toto osvobození se přizná jen tehdy, pokud

a)

je dotyčná osoba vlastníkem svého rekreačního objektu nebo si jej pronajímá na dobu alespoň dvanácti měsíců;

b)

přemístěný majetek odpovídá obvyklému vybavení rekreačního objektu.

2.   Osvobození od daní se rovněž přizná za podmínek uvedených v odstavci 1, pokud je po opuštění rekreačního objektu majetek dopravován do obvyklého bydliště nebo do jiného rekreačního objektu, za předpokladu, že daný majetek byl skutečně ve vlastnictví dotyčné osoby a že jej používala už před zřízením rekreačního objektu.

Poslední část majetku musí být přemístěna nejpozději dvanáct měsíců po opuštění rekreačního objektu.

KAPITOLA IV

PŘEMÍSTĚNÍ MAJETKU PŘI SŇATKU

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčeny články 2 až 5, má každý při svém sňatku právo na osvobození od daní podle čl. 1 odst. 1, přemisťuje-li do členského státu, kam hodlá přemístit své obvyklé bydliště, osobní majetek, který si pořídil nebo užíval, za těchto podmínek:

a)

přemístění se uskuteční v období, které počíná dva měsíce přede dnem zamýšleného sňatku a končí čtyři měsíce po skutečném dni sňatku;

b)

dotyčná osoba předloží doklad o tom, že k sňatku došlo nebo že bylo zahájeno předsňatkové řízení.

2.   Osvobození od daní se rovněž přizná, pokud jde o dary obvyklé při příležitosti sňatku, které osobě splňující podmínky uvedené v odstavci 1 zasílají osoby, které mají obvyklé bydliště v jiném členském státě, než je stát určení. Toto osvobození od daní se vztahuje na dary s jednotkovou hodnotou nepřevyšující 350 EUR. Členské státy však mohou přiznat osvobození od daní v případě, kdy je hodnota 350 EUR překročena, nepřekročí-li hodnota žádného daru osvobozeného od daní 1 400 EUR.

3.   Je-li majetek přemisťován přede dnem sňatku, mohou členské státy přiznání takového osvobození od daní vázat na poskytnutí přiměřené jistoty.

4.   Nepředloží-li daná osoba důkaz o svém sňatku do čtyř měsíců ode dne udaného pro tento sňatek, vzniká daňová povinnost dnem přemístění.

KAPITOLA V

PŘEMÍSTĚNÍ OSOBNÍHO MAJETKU ZEMŘELÉ OSOBY ZÍSKANÉHO DĚDICTVÍM

Článek 10

Odchylně od čl. 2 odst. 2 a 3, článku 4 a čl. 5 odst. 2, aniž jsou však dotčena ostatní ustanovení článků 2, 3 a 5, je soukromá osoba, která dědictvím (causa mortis) získá vlastnictví nebo užívací právo k osobnímu majetku zemřelé osoby, který se nachází v některém členském státě, při přemístění takového majetku do jiného členského státu, v němž má bydliště, oprávněna k osvobození od daní podle čl. 1 odst. 1 za těchto podmínek:

a)

dotyčná osoba předloží příslušným orgánům členského státu určení osvědčení vydané notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu výstupu, že majetek, který přemisťuje, byl získán dědictvím;

b)

majetek je přemístěn nejpozději dva roky ode dne, kdy se dotyčná osoba stane jeho vlastníkem.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

1.   Členské státy usilují o omezení formalit pro přemístění uskutečňované soukromými osobami v mezích a za podmínek stanovených touto směrnicí a rovněž usilují o odstranění formalit pro přemístění, z nichž vyplývají kontroly, které vedou ke značnému vykládání a nakládání při vstupu do členského státu určení.

2.   Členské státy mohou zachovat nebo zavést volnější podmínky pro přiznání osvobození od daní, než jsou stanoveny v této směrnici, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. a).

3.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, nesmějí členské státy při provádění této směrnice uplatňovat ve Společenství osvobození od daní, která jsou méně výhodná než ta, která přiznávají, když soukromé osoby přemisťují osobní majetek ze třetích zemí.

Článek 12

1.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, a zejména ta, která vyplynou z použití čl. 11 odst. 2 a 3. Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.

2.   Komise každé dva roky po konzultaci členských států předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice v členských státech.

Článek 13

Směrnice 83/183/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy I se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost uvedených v části B přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 14

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 17. září 2008 (Úř. věst. C 77, 31.3.2009, s. 148).

(3)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 64.

(4)  Viz příloha I část A.

(5)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

CÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedených v článku 13)

Směrnice Rady 83/183/EHS

(Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 64).

 

Směrnice 89/604/EHS

(Úř. věst. L 348, 29.11.1989, s. 28).

 

Směrnice 91/680/EHS

(Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 1).

Pouze pokud jde o čl. 2 odst. 2 třetí odrážku

Směrnice 92/12/EHS

(Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1).

Pouze pokud jde o čl. 23 odst. 3 druhou odrážku

CÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 13)

Směrnice

Lhůta pro provedení

83/183/EHS

1. ledna 1984

89/604/EHS

1. července 1990

91/680/EHS

1. ledna 1993 (1)

92/12/EHS

1. ledna 1993 (2)


(1)  Členské státy přijmou nezbytné právní a správní předpisy tak, aby takto přijaté úpravy podle čl. 1 bodů 1 až 20 a 22, 23 a 24 a článku 2 směrnice 91/680/EHS nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1993.

(2)  Dánské království může nicméně s ohledem na čl. 9 odst. 3 zavést právní a správní předpisy nezbytné k provedení tohoto ustanovení nejpozději 1. ledna 1993.


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 83/183/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 písm. a)

Čl. 1 odst. 2 písm. b)

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec bod i)

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec bod ii)

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec závětí

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Článek 3

Články 3 až 6

Článek 4

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec

Čl. 7 odst. 1 písm. b)

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec body i) a ii)

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a b)

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Články 9, 10 a 11

Články 9, 10 a 11

Čl. 12 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 12 odst. 1

Čl. 12 odst. 3

Čl. 12 odst. 2

Článek 13

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Příloha I

Příloha II


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/42


ROZHODNUTÍ č. 2/2009 VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT-ES

ze dne 16. února 2009

o jmenování ředitele Střediska pro rozvoj podnikání (CDE)

(2009/435/ES)

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT-ES,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a revidovanou dohodou o změně uvedené dohody o partnerství, podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005, (2) a zejména na čl. 2 odst. 7 přílohy III této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosavadní ředitel CDE, jmenovaný dne 1. března 2005 na funkční období končící dne 28. února 2010, předložil svoji demisi s účinností ode dne 23. srpna 2007.

(2)

Smíšená výběrová komise stanovená oběma stranami navrhla po dokončení své práce jmenování Maboussa THIAMA (Senegal) na místo ředitele Střediska pro rozvoj podnikání na zbývající část funkčního období,

ROZHODL TAKTO:

Jediný článek

Aniž jsou dotčena pozdější rozhodnutí, ke kterým by výbor mohl být povolán v rámci svých pravomocí, je Mabousso THIAM jmenován ředitelem Evropského střediska pro rozvoj podnikaní s účinností ode dne 1. března 2009 na funkční období končící dne 28. února 2010.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Výbor velvyslanců AKT-ES

předsedkyně

M. VICENOVÁ


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/43


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 5. května 2009,

kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti

(2009/436/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2008/73/ES (2) pozměnila celkem 23 akty Rady s cílem mimo jiné stanovit zjednodušené postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti.

(2)

Směrnice 2008/73/ES vstoupila v platnost dnem 3. září 2008. Členské státy mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí do 1. ledna 2010. Uvedená směrnice však nestanovila, že členské státy mají použít uvedená ustanovení od tohoto dne.

(3)

V zájmu právní jistoty by měla být směrnice 2008/73/ES opravena, aby se zajistilo, že změny různých aktů Rady provedené uvedenou směrnicí za účelem stanovení uvedených zjednodušených postupů použijí členské státy jednotně od 1. ledna 2010. Směrnice 2008/73/ES by proto měla být opravena tak, aby byla rovněž použitelná od tohoto dne. Uvedená směrnice by měla být rovněž náležitě opravena tak, aby stanovila, že členské státy své zmíněné předpisy použijí od stejného dne.

(4)

Některé jiné změny provedené směrnicí 2008/73/ES ve směrnicích 64/432/EHS (3) a 90/426/EHS (4) se však netýkají zjednodušených postupů, a proto nevyžadují, aby byla jejich použitelnost pro členské státy odložena do 1. ledna 2010. Dotyčné změny se týkají přijetí zvláštních veterinárních opatření postupem stanoveným v rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5) a opravují zastaralý odkaz.

(5)

Aby byl zajištěn hladký přechod k novým zjednodušeným postupům tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti, mělo by být stanoveno, že postupem stanoveným v rozhodnutí 1999/468/ES mohou být přijata přechodná ustanovení.

(6)

Aby byla zajištěna právní jistota a kontinuita, mělo by mít toto rozhodnutí zpětnou působnost od 3. září 2008, kdy vstoupila v platnost směrnice 2008/73/ES.

(7)

Směrnice 2008/73/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Směrnice 2008/73/ES se opravuje takto:

1)

V článku 20 se zrušuje odstavec 2.

2)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 23a

Přechodná ustanovení

Postupem podle čl. 23b odst. 2 mohou být přijata přechodná ustanovení.

Článek 23b

Prostup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002 (6).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3)

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“

4)

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

Vstup v platnost a použitelnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010, s výjimkou čl. 1 bodů 1 a 5 a článků 7, 23a a 23b.“

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 3. září 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. května 2009.

Za Radu

předseda

M. KALOUSEK


(1)  Stanovisko ze dne 2. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 40.

(3)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(4)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).“;


Komise

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/45


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. června 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2007/268/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech

(oznámeno pod číslem K(2009) 4228)

(Text s významem pro EHP)

(2009/437/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 čtvrtý pododstavec a čl. 24 odst. 10 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/268/ES (3) stanoví pokyny pro plnění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech. Tyto pokyny zahrnují pravidla pro předložení výsledků laboratorních vyšetření referenční laboratoři Společenství pro influenzu ptáků.

(2)

Komise od přijetí rozhodnutí 2007/268/ES uvedla do provozu on-line systém pro oznamování výsledků laboratorních vyšetření získaných v průběhu dozoru nad drůbeží a volně žijícími ptáky. Je vhodné, aby se tento on-line systém používal za účelem plnění oznamovacích povinností, které jsou stanoveny v rozhodnutí 2007/268/ES.

(3)

Rozhodnutí 2007/268/ES navíc stanoví, že všechny pozitivní sérologické nálezy musí být potvrzeny národními laboratořemi pro influenzu ptáků na základě hemaglutinačně inhibičního testu se stanovenými kmeny dodanými referenční laboratoří Společenství pro influenzu ptáků. Je vhodné, aby se kmeny použité pro potvrzení podtypu H5 influenzy ptáků nahradily jinými kmeny, což může vést k dosažení stejných diagnostických parametrů rychlejším a nákladově efektivnějším způsobem.

(4)

Rozhodnutí 2007/268/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/268/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v části A oddílu A.2 se bod 4 nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán zajistí, aby všechny pozitivní a negativní výsledky sérologických i virologických laboratorních vyšetření získaných v průběhu dozoru byly oznámeny Komisi pomocí on-line systému Komise. Tyto výsledky musí být oznámeny každé tři měsíce a zaneseny do on-line systému do čtyř týdnů od uplynutí zmíněného tříměsíčního období.“;

b)

v části B se bod 2 nahrazuje tímto:

„Referenční laboratoř Společenství poskytne zvláštní protokoly, které se přiloží k zásilce vzorků a diagnostického materiálu do referenční laboratoře Společenství. Musí být zajištěna dobrá výměna informací mezi referenční laboratoří Společenství a národními laboratořemi. Referenční laboratoř Společenství zajistí technickou podporu a zvýšené zásoby diagnostických činidel.“;

c)

v části D se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Všechny pozitivní sérologické nálezy musí potvrdit národní laboratoře na základě hemaglutinačně inhibičního testu se stanovenými kmeny dodanými referenční laboratoří Společenství:

a)

pro podtyp H5 :

i)

zahajovací test s kmenem teal/England/7894/06 (H5N3),

ii)

test všech pozitivních výsledků s kmenem chicken/Scotland/59 (H5N1) pro vyloučení protilátek N3 se zkříženou reakcí;

b)

pro podtyp H7 :

i)

zahajovací test s kmenem Turkey/England/647/77 (H7N7),

ii)

test všech pozitivních výsledků s kmenem African Starling/983/79 (H7N1) pro vyloučení protilátek N7 se zkříženou reakcí.“

2.

V příloze II části A oddílu A.2 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Příslušný orgán zajistí, aby všechny pozitivní a negativní výsledky sérologických i virologických laboratorních vyšetření získaných v průběhu dozoru byly oznámeny Komisi pomocí on-line systému Komise. Tyto výsledky musí být oznámeny každé tři měsíce a zaneseny do on-line systému do čtyř týdnů od uplynutí zmíněného tříměsíčního období.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. června 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 115, 3.5.2007, s. 3.


10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. června 2009,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení silice pomerančové do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS

(oznámeno pod číslem K(2009) 4232)

(Text s významem pro EHP)

(2009/438/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost VIVAGRO Sarl předložila dne 22. února 2008 orgánům Francie dokumentaci týkající se účinné látky silice pomerančová s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Francouzské orgány sdělily Komisi, že na základě předběžného zkoumání lze usuzovat, že dokumentace týkající se dotyčné účinné látky splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II směrnice 91/414/EHS. Rovněž se zdá, že předložená dokumentace splňuje i požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byla dokumentace následně příslušným žadatelem zaslána Komisi a ostatním členským státům a postoupena Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo formálně na úrovni Společenství potvrdit, že uvedená dokumentace je považována v zásadě za vyhovující požadavkům na údaje a informace podle přílohy II a splňuje požadavky stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS alespoň pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku.

(5)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby předložil další údaje nebo informace za účelem objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, která byla předložena Komisi a členským státům za účelem zařazení této látky do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II uvedené směrnice.

Dokumentace splňuje s ohledem na navrhovaná použití rovněž požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III uvedené směrnice, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin, který obsahuje dotyčnou účinnou látku.

Článek 2

Členský stát zpravodaj bude pokračovat v podrobném zkoumání dokumentace uvedené v článku 1 a sdělí Komisi co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání, k nimž se připojí doporučení ohledně zařazení nebo nezařazení účinné látky uvedené v článku 1 do přílohy I směrnice 91/414/EHS a všechny podmínky pro uvedené zařazení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. června 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

ÚČINNÁ LÁTKA, NA KTEROU SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Obecný název, identifikační číslo Cipac

Žadatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

Silice pomerančová č. CIPAC: nepřiděleno

VIVAGRO Sarl

ze dne 22. února 2008

Francie


Tiskové opravy

10.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/49


Oprava směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat

( Úřední věstník Evropských společenství L 62 ze dne 15. března 1993 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 14)

Strana 71, článek 2, bod 3:

místo:

„3.   vektorem: jakýkoli vojně žijící obratlovec nebo bezobratlý živočich, který mechanicky nebo biologicky přenáší a šíří původce dané choroby,“

má být:

„3.   vektorem: jakýkoli obratlovec nebo bezobratlý živočich, který mechanicky nebo biologicky přenáší a šíří původce dané choroby,“.