ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.125.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 125

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
21. května 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 412/2009 ze dne 18. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie, změně nařízení (ES) č. 2852/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů pocházejících z Tchaj-wanu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 413/2009 ze dne 20. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 414/2009 ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 415/2009 ze dne 20. května 2009 o změně směrnice Komise 2007/68/ES, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin ( 1 )

52

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 416/2009 ze dne 20. května 2009 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2008/09 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na dodávky a přímé prodeje

54

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 417/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mariánskolázeňské oplatky (CHZO))

56

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 418/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]

58

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 419/2009 ze dne 20. května 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiwi de l'Adour (CHZO))

60

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 420/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

62

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 421/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

64

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 422/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec

65

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 423/2009 ze dne 20. května 2009 o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí května 2009 nařízením (ES) č. 1529/2007

67

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 424/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

69

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 425/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 5. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

71

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 426/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009

72

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 427/2009 ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

73

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) ( 1 )

75

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 412/2009

ze dne 18. května 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2005 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Saúdské Arábie, změně nařízení (ES) č. 2852/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky a o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů pocházejících z Tchaj-wanu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 233 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

V říjnu 1999 Komise zahájila šetření (2) týkající se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Korejské republiky (dále jen „původní šetření“). V červenci 2000 byla nařízením Komise (ES) č. 1472/2000 (3) uložena prozatímní antidumpingová cla a v prosinci 2000 byla nařízením Rady (ES) č. 2852/2000 (4) uložena konečná antidumpingová cla.

(2)

V prosinci 2003 zahájila Komise v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení prozatímní přezkum (dále jen „přezkumné šetření“) antidumpingových cel z dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících mimo jiné z Korejské republiky (5). Cla z dovozu z Korejské republiky byla pozměněna nařízením Rady (ES) č. 428/2005 (6).

(3)

Dne 10. června 2005 předložila Huvis Corporation (dále také „Huvis“) Soudu prvního stupně Evropských společenství (dále jen „Soud prvního stupně“) žádost o zrušení článku 2 nařízení (ES) č. 428/2005, pokud jde o antidumpingovou celní sazbu pro Huvis (7).

(4)

Dne 8. července 2008 Soud prvního stupně (8) zrušil článek 2 nařízení (ES) č. 428/2005, pokud jde o Huvis.

(5)

Soud prvního stupně mimo jiné zjistil, že orgány Společenství dostatečně neodůvodnily skutečnost, že při výpočtu individuální celní sazby pro Huvis byly v původním šetření na jedné straně a v přezkumném šetření na straně druhé použity různé postupy. Zjištění orgánů Společenství v tomto ohledu byla proto považována za odporující čl. 11 odst. 9 základního nařízení.

(6)

Článek 2 nařízení (ES) č. 428/2005 byl následně zrušen v rozsahu, v jakém antidumpingové clo uložené na vývoz zboží vyrobeného a vyvezeného do Evropského společenství společností Huvis převyšovalo clo, které by bylo platné, pokud by býval byl použit stejný postup jako v původním šetření.

(7)

Soudy uznávají (9), že v případě, kdy řízení sestává z několika kroků, není zrušením jednoho z těchto kroků zrušeno celé řízení. Antidumpingové řízení je příkladem takového řízení sestávajícího z několika kroků. Proto zrušení částí nařízení o uložení konečného antidumpingového cla neznamená zrušení celého postupu provedeného před přijetím dotčeného nařízení. Na druhé straně podle článku 233 Smlouvy o založení Evropského společenství jsou orgány Společenství povinny dodržovat rozsudky soudů Evropských společenství. Orgány Společenství mají proto možnost opravit ty prvky napadeného nařízení, které vedly k jeho zrušení, pokud tak vyhoví rozsudku, přičemž části, jež nebyly napadeny a jež nejsou dotčeny rozsudkem, ponechají beze změn (10).

(8)

Toto nařízení má opravit prvky nařízení (ES) č. 428/2005, které byly shledány v rozporu se základním nařízením a které následně vedly ke zrušení částí zmíněného nařízení. Vyvozuje také důsledky, pokud se týče vývozců v Korejské republice ochotných ke spolupráci při šetření, které vedlo k nařízení (ES) č. 428/2005, z čl. 9 odst. 6 základního nařízení. Všechna ostatní zjištění uvedená v nařízení (ES) č. 428/2005, která nebyla napadena ve lhůtách k tomu určených, a která proto nebyla Soudem prvního stupně posuzována a nevedla ke zrušení napadeného nařízení, zůstávají v platnosti.

(9)

Proto byla v souladu s článkem 233 Smlouvy o založení Evropského společenství antidumpingová celní sazba pro Huvis znovu vypočtena na základě rozsudku Soudu prvního stupně.

B.   NOVÉ POSOUZENÍ ZÁVĚRŮ NA ZÁKLADĚ ROZSUDKU SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ

(10)

V tomto nařízení je posuzovaným aspektem rozsudku výpočet dumpingového rozpětí, přesněji výpočet úpravy běžné hodnoty o rozdíly v dovozních poplatcích mezi vývozní cenou a běžnou hodnotou podle čl. 2 odst. 10 písm. b) základního nařízení.

(11)

Jak je uvedeno ve 127. a 128. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 428/2005, při výpočtu úpravy běžné hodnoty bylo použito různých postupů v původním šetření na jedné straně a ve výše zmíněném prozatímním přezkumu na straně druhé.

(12)

Aniž by se vyjádřil k legálnosti postupu použitého v prozatímním přezkumu pro výpočet výše zmíněné úpravy, shledal Soud prvního stupně ve svém rozsudku, že orgány Společenství neprokázaly, že došlo ke změně okolností, která by odůvodnila použití jiného postupu, než který byl použit v původním šetření, jak požaduje čl. 11 odst. 9 základního nařízení. Soud prvního stupně proto zrušil článek 2 nařízení (ES) č. 428/2005 v takovém rozsahu, v jakém antidumpingové clo uložené na vývoz zboží vyrobeného a vyvezeného do Společenství společností Huvis převyšovalo clo, které by bylo platné, pokud by se pro výpočet úpravy běžné hodnoty na základě dovozních poplatků býval použil postup použitý v původním šetření.

(13)

Proto byla úprava běžné hodnoty na základě dovozních poplatků vypočtena znovu na základě postupu použitého v původním šetření.

(14)

Srovnání takto vypočteného váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozní ceny ze závodu podle typu výrobku zjištěným v průběhu prozatímního přezkumu prokázalo existenci dumpingu. Zjištěné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procento dovozní ceny CIF na hranice Společenství před proclením, činí 3,9 %.

(15)

Individuální sazba vypočtená pro Huvis byla součástí základu pro výpočet váženého průměrného cla, které mělo platit pro spolupracující korejské vývozce, kteří nebyli vybráni do vzorku. Proto bylo dumpingové rozpětí pro spolupracující společnosti, které nebyly vybrány do vzorku, vypočteno znovu. Nové dumpingové rozpětí pro spolupracující vyvážející výrobce, kteří nebyli vybráni do vzorku, stanovené na základě váženého průměrného dumpingového rozpětí, činí 4,4 %.

(16)

Jedna společnost, Woongjin Chemical Co., Ltd. (dříve Saehan Industries Inc.), kontaktovala Komisi a namítala, že by její clo také mělo být upraveno. Protože však tato společnost nepožádala o zrušení svého cla Soudem prvního stupně, je její clo konečné.

C.   POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

(17)

Všechny zúčastněné strany dotčené prováděním rozsudku byly informovány o návrhu týkajícím se opravy sazeb antidumpingového cla platných pro Huvis Corporation a spolupracující společnosti, které nebyly vybrány do vzorku. Zúčastněným stranám byla také poskytnuta lhůta, ve které mohly po obdržení těchto informací vznést námitky v souladu s ustanoveními základního nařízení. Připomínky byly vzaty v úvahu v případě, kdy byly dostatečně podloženy a odůvodněny.

D.   ZÁVĚR

(18)

Na základě výše uvedeného by měla být celní sazba vztahující se na Huvis a spolupracující vyvážející výrobce, kteří nebyli vybráni do vzorku, odpovídajícím způsobem pozměněna. Pozměněné sazby se použijí se zpětnou působností ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 428/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka obsažená v článku 2 nařízení (ES) č. 428/2005, která se týká konečných antidumpingových celních sazeb vztahujících se na dovoz syntetických polyesterových střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, spadajících pod kód KN 5503 20 00, pocházejících z Korejské republiky, se nahrazuje tímto:

Společnost

Sazba v %

Doplňkový kód TARIC

Huvis Corporation

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Soul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd.

(dříve Saehen Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Soul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Soul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Všechny ostatní společnosti

10,6

A999

Článek 2

Výše cla zaplaceného nebo zaúčtovaného podle článku 2 nařízení (ES) č. 428/2005 v původním znění a převyšujícího clo stanovené na základě článku 2 nařízení (ES) č. 428/2005 ve znění tohoto nařízení se vrátí nebo promine.

O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy. V náležitě odůvodněných případech se lhůta tří let stanovená v čl. 236 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (11), prodlouží o dva roky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2009.

Za Radu

předseda

J. KOHOUT


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 285, 7.10.1999, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 166, 6.7.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 17.

(5)  Úř. věst. C 309, 19.12.2003, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 71, 17.3.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. C 193, 6.8.2005, s. 38.

(8)  Úř. věst. C 209, 15.8.2008, s. 44.

(9)  IPS v. Rada, Sb. rozh. 1998, s. II-3939.

(10)  Rozsudek Soudního dvora ve věci C-458/98 P, IPS v. Rada, Sb. rozh. 2000, s. I-08147.

(11)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 413/2009

ze dne 20. května 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2009

ze dne 30. dubna 2009,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (2) zavedlo do nařízení (EHS) č. 2913/92 povinnost elektronického podání vstupního nebo výstupního souhrnného celního prohlášení. Počínaje 1. červencem 2009 je podání vývozního celního prohlášení v listinné podobě povoleno pouze v případě nefunkčnosti počítačového systému celních orgánů nebo nefunkčnosti elektronické aplikace osoby podávající celní prohlášení.

(2)

V zájmu zvýšení bezpečnosti je třeba stanovit alternativní verzi tranzitního doprovodného dokladu („tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad“) a souvisejícího seznamu položek, aby obsahovaly údaje požadované v příloze 30a nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (3).

(3)

Rovněž je třeba upravit „vývozní doprovodný doklad“ a související seznam položek podle článku 796a nařízení (EHS) č. 2454/93, aby obsahovaly údaje stanovené v příloze 30a nařízení (EHS) č. 2454/93.

(4)

Pokud osoba podávající prohlášení nemůže celním orgánům poskytnout údaje vývozního a výstupního souhrnného celního prohlášení pomocí běžných počítačových postupů, protože počítačový systém celních orgánů nebo elektronická aplikace osoby podávající prohlášení nejsou funkční, měla by mít možnost použít náhradní postup založený na listinných dokladech, aby mohla celním orgánům poskytnout nezbytné informace. Je proto nezbytné umožnit používání formuláře „vývozní/bezpečnostní jednotný správní doklad“, který může obsahovat údaje vývozního celního prohlášení i výstupního souhrnného celního prohlášení.

(5)

Pro případy, kdy počítačový systém celních orgánů nebo elektronická aplikace osoby podávající prohlášení nejsou funkční, je nezbytné zavést „doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti“ v listinné podobě, který by se používal pro vstupní souhrnné celní prohlášení a pro výstupní souhrnné celní prohlášení. Doklad by měl obsahovat údaje stanovené v příloze 30a nařízení (EHS) č. 2454/93 a měl by být doplněn o seznam položek, pokud zásilka sestává z více než jedné položky.

(6)

Aby hospodářské subjekty měly co nejširší řadu možností, jak poskytnout požadované údaje, jestliže všechny celní i soukromé počítačové systémy jsou nefunkční, měly by mít celní orgány možnost povolit hospodářským subjektům sdělit tyto údaje prostřednictvím obchodních dokladů za předpokladu, že tyto doklady předložené celním orgánům obsahují údaje stanovené pro vstupní nebo výstupní souhrnná celní prohlášení v příloze 30a nařízení (EHS) č. 2454/93.

(7)

Jelikož ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 (4) týkající se zabezpečení a bezpečnosti se použijí od 1. července 2009, měla by se odpovídající ustanovení tohoto nařízení použít od téhož dne. Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1)

Článek 183 odst. 2 se mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) se vstupní souhrnné celní prohlášení založené na listinných dokladech podává na formuláři dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti podle vzoru uvedeného v příloze 45i. Pokud zásilka, pro niž se vstupní souhrnné celní prohlášení podává, sestává z více než jedné položky zboží, je doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti doplněn o seznam položek podle vzoru uvedeného v příloze 45j. Seznam položek tvoří nedílnou součást dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) mohou celní orgány povolit, aby byl doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti nahrazen nebo doplněn obchodními doklady za předpokladu, že tyto doklady předložené celním orgánům obsahují údaje stanovené pro vstupní souhrnná celní prohlášení v příloze 30a.“

2)

V článku 340b se vkládá nový bod 6a, který zní:

„6a.

‚Tranzitním/bezpečnostním doprovodným dokladem‘: doklad vytištěný počítačovým systémem doprovázející zboží, vycházející z údajů tranzitního prohlášení a vstupního nebo výstupního souhrnného celního prohlášení.“

3)

Článek 358 se mění takto:

a)

v odst. 2 prvním pododstavci se úvodní část nahrazuje tímto:

„2.   Po propuštění zboží doprovází zboží propuštěné do tranzitního režimu Společenství tranzitní doprovodný doklad nebo tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad. Doklad odpovídá vzoru a náležitostem tranzitního doprovodného dokladu uvedeného v příloze 45a, nebo pokud jsou tranzitní údaje doplněny údaji uvedenými v příloze 30a, vzoru a náležitostem tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu podle přílohy 45e a tranzitního/bezpečnostního seznamu položek podle přílohy 45f. Doklad se zpřístupní hospodářskému subjektu jedním z následujících způsobů:“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pokud prohlášení obsahuje více než jednu položku zboží, tranzitní doprovodný doklad uvedený v odstavci 2 se doplní o seznam položek podle vzoru v příloze 45b. Tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad uvedený v odstavci 2 se vždy doplní o seznam položek podle přílohy 45f. Seznam položek tvoří nedílnou součást tranzitního doprovodného dokladu nebo tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu.“

4)

V článku 787 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případech, kdy počítačový systém celních orgánů nebo elektronická aplikace osoby podávající vývozní celní prohlášení nejsou funkční, přijmou celní orgány vývozní celní prohlášení v listinné podobě, a to za předpokladu, že je vyhotoveno jedním z následujících způsobů:

a)

na formuláři podle vzoru uvedeného v přílohách 31 až 34, k němuž je připojen doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti podle vzoru uvedeného v příloze 45i a seznam položek pro účely zabezpečení a bezpečnosti podle vzoru uvedeného v příloze 45j;

b)

na formuláři vývozního/bezpečnostního jednotného správního dokladu podle vzoru uvedeného v příloze 45k a vývozního/bezpečnostního seznamu položek podle vzoru uvedeného v příloze 45l.

Formulář obsahuje minimální soubor údajů uvedený v příloze 37 a 30a pro režim vývozu.“

5)

Článek 796a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „v příloze 45c“ nahrazují slovy „v příloze 45g“;

b)

v odstavci 2 se slova „v příloze 45d“ nahrazují slovy „v příloze 45h“.

6)

V čl. 796c druhém pododstavci se slova „podle přílohy 45c“ nahrazují slovy „podle přílohy 45g“.

7)

Ustanovení čl. 842b odst. 3 se mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) se výstupní souhrnné celní prohlášení založené na listinných dokladech podává na formuláři dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti podle vzoru uvedeného v příloze 45i. Pokud zásilka, pro niž se výstupní souhrnné celní prohlášení podává, sestává z více než jedné položky, je doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti doplněn o seznam položek podle vzoru uvedeného v příloze 45j. Seznam položek tvoří nedílnou součást dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b) mohou celní orgány povolit, aby byl doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti nahrazen nebo doplněn obchodními doklady za předpokladu, že tyto doklady předložené celním orgánům obsahují údaje stanovené pro výstupní souhrnná celní prohlášení v příloze 30a.“

8)

V článku 183, čl. 359 odst. 1 a 4, čl. 360 odst. 1 a 2, čl. 361 odst. 3 a 4, čl. 406 odst. 1 a 2, čl. 408 odst. 1 písm. d), čl. 454 odst. 4, čl. 454b odst. 2 a 4, čl. 455 odst. 1 a čl. 457b odst. 2 a 3 se slova „tranzitní doprovodný doklad“ nahrazují slovy „tranzitní doprovodný doklad – tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad“ v odpovídajícím pádě.

9)

Příloha 37d se mění takto:

a)

v bodě 3.1 třetí odrážce se slova „tranzitního doprovodného dokladu (dále jen ‚TDD‘)“ nahrazují slovy „tranzitního doprovodného dokladu (dále jen ‚TDD‘) – tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu (dále jen ‚TBDD‘)“;

b)

v bodech 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 a 30.1 se zkratka „TDD“ nahrazuje zkratkami „TDD/TBDD“;

c)

v bodě 3.2 se slova „s přílohou 37 a 45a“ nahrazují slovy „s přílohami 37, 45a a 45e“.

10)

Přílohy 45c a 45d se zrušují.

11)

Vkládá se nová příloha 45e uvedená v příloze I tohoto nařízení.

12)

Vkládá se nová příloha 45f uvedená v příloze II tohoto nařízení.

13)

Vkládá se nová příloha 45g uvedená v příloze III tohoto nařízení.

14)

Vkládá se nová příloha 45h uvedená v příloze IV tohoto nařízení.

15)

Vkládá se nová příloha 45i uvedená v příloze V tohoto nařízení.

16)

Vkládá se nová příloha 45j uvedená v příloze VI tohoto nařízení.

17)

Vkládá se nová příloha 45k uvedená v příloze VII tohoto nařízení.

18)

Vkládá se nová příloha 45l uvedená v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2009.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA 45e

(uvedená v čl. 358 odst. 2)

TRANZITNÍ/BEZPEČNOSTNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD (TBDD)

KAPITOLA I

Vzor tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu/bezpečnostnímu doprovodnému dokladu a jeho náležitosti

Zkratka ‚PZP‘ (plán zachování provozu) používaná v této kapitole odkazuje na situace, na něž se vztahuje havarijní postup definovaný v čl. 340b odst. 7.

Tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad obsahuje údaje platné pro celé prohlášení.

Informace uvedené v tranzitním/bezpečnostním doprovodném dokladu jsou založeny na údajích získaných z tranzitního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní hlavní povinný a/nebo ověří celní úřad odeslání.

Papír použitý na tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad může mít zelenou barvu.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a, 37 a 38 se údaje tisknou takto:

1.   MRN (REFERENČNÍ ČÍSLO OPERACE)

MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci PZP, kdy se MRN nepřiděluje.

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:

Pole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí tranzitního prohlášení (RR)

numerické 2

06

2

Kód země, kde je operace zahájena (kód země ‚alfa-2‘)

alfabetické 2

RO

3

Jedinečný kód pro tranzitní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Pole 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V poli 3 se vyplní kód identifikující tranzitní operaci. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každé tranzitní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo.

Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo celního úřadu, mohou za tímto účelem použít až prvních šest znaků.

Pole 4 obsahuje hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro celé MRN. Pole umožňuje zjistit chybu při čtení celého MRN.

MRN se rovněž tiskne v režimu čárového kódu za použití normy ‚kód 128‘, znakové sady ‚B‘.

2.   KOLONKA ‚BEZP. PROH.‘ (S00):

Uvede se kód ‚S‘, pokud tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad obsahuje rovněž bezpečnostní informace. Pokud tento doklad neobsahuje bezpečnostní informace, kolonka zůstává prázdná.

3.   KOLONKA ‚TISKOPISY‘ (3):

První pododdíl: pořadové číslo vytištěného listu.

Druhý pododdíl: celkový počet vytištěných listů (včetně seznamu položek).

4.   KOLONKA ‚REFERENČNÍ ČÍSLO‘ (7):

Uvede se LRN a/nebo UCR.

LRN – lokální referenční číslo podle definice uvedené v příloze 37a.

UCR – jedinečné referenční číslo zásilky uvedené v příloze 37, hlavě II, kolonce 7.

5.   V PROSTORU VPRAVO OD KOLONKY ‚PŘÍJEMCE‘ (8):

Název a adresa celního úřadu, kterému se má zaslat zpětný list tranzitního/bezpečnostního doprovodného dokladu.

6.   KOLONKA ‚KÓD DZO‘ (S32)

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

7.   KOLONKA ‚CELNÍ ÚŘAD ODESLÁNÍ‘ (C):

identifikační číslo celního úřadu odeslání,

datum přijetí tranzitního prohlášení,

název/jméno a číslo povolení schváleného odesílatele (pokud existuje).

8.   KOLONKA ‚KONTROLA CELNÍM ÚŘADEM ODESLÁNÍ‘ (D):

výsledky kontroly,

přiložené celní závěry nebo uvedení ‚- -‘ identifikující ‚Osvobození – 99201‘,

případně záznam ‚Závazná trasa‘.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou v tranzitním/bezpečnostním doprovodném dokladu přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.

9.   FORMALITY BĚHEM PŘEPRAVY

Mezi okamžikem, kdy zboží opustí celní úřad odeslání, a okamžikem, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může vyvstat potřeba doplnit některé údaje na tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad, který zboží doprovází. Tyto údaje se týkají přepravy a do dokladu je musí doplnit dopravce odpovědný za dopravní prostředek, na kterém je zboží naloženo, a to tak, jak probíhají odpovídající činnosti. Údaje mohou být vyplněny čitelně rukou; v takovém případě se záznam provádí inkoustem a hůlkovým písmem.

Dopravce může přistoupit k překládce teprve poté, kdy obdrží povolení od celních orgánů státu, na jehož území se má překládka uskutečnit.

Pokud tyto orgány usoudí, že dotyčná tranzitní operace Společenství může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých nezbytných opatření tranzitní/bezpečnostní doprovodné doklady.

Celní orgány úřadu tranzitu nebo případně úřadu určení jsou povinny uvést do systému údaje, které byly doplněny na tranzitní/bezpečnostní doprovodný doklad. Tyto údaje může do systému zaznamenat rovněž schválený příjemce.

Tyto údaje se týkají následujících kolonek:

10.   PŘEKLÁDKY: VYPLNÍ SE KOLONKA 55

Kolonka ‚Překládky‘ (55)

První tři řádky této kolonky musí vyplnit dopravce, pokud je během dané operace zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.

Jestliže se však zboží přepravuje v kontejnerech, jež se mají přepravovat silničními vozidly, mohou celní orgány oprávnit hlavního povinného, aby nevyplňoval kolonku 18, pokud by logistické řešení v místě odjezdu mohlo znemožňovat poskytnutí údajů o totožnosti a státní příslušnosti dopravního prostředku v okamžiku vydání tranzitního prohlášení a pokud celní orgány mohou zaručit, že příslušné údaje týkající se dopravního prostředku budou dodatečně uvedeny v kolonce 55.

11.   JINÉ UDÁLOSTI: VYPLNÍ SE KOLONKA 56

Kolonka ‚Jiné události během přepravy‘ (56)

Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi pro tranzit.

Pokud je zboží naloženo na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo manipulováno se zbožím nebo bylo zboží překládáno), uvede se navíc v této kolonce poznávací značka a státní příslušnost nového tahače. V takovém případě není potvrzení příslušných orgánů nutné.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA 45f

(uvedená v čl. 358 odst. 3)

TRANZITNÍ/BEZPEČNOSTNÍ SEZNAM POLOŽEK (TBSP)

KAPITOLA I

Vzor tranzitního/bezpečnostního seznamu položek

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k tranzitnímu/bezpečnostnímu seznamu položek a jeho náležitosti

Zkratka ‚PZP‘ (plán zachování provozu) používaná v této kapitole odkazuje na situace, na něž se vztahuje havarijní postup definovaný v čl. 340b odst. 7.

Tranzitní/bezpečnostní seznam položek obsahuje údaje týkající se jednotlivých položek zboží na celním prohlášení.

Jednotlivé kolonky seznamu položek lze vertikálně zvětšovat. V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje tisknou takto, případně s využitím kódů:

1.

Kolonka MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v příloze 45e. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci PZP, kdy se MRN nepřiděluje.

2.

V jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

a)

kolonka ‚Č. pol.‘ (32) – pořadové číslo dotyčné položky;

b)

kolonka ‚Kód zp. pl. přepr.‘ (S29) – kód způsobu platby přepravného;

c)

kolonka ‚UNDG‘ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží;

d)

kolonka ‚Tiskopisy‘ (3):

první pododdíl: pořadové číslo vytištěného listu,

druhý pododdíl: celkový počet vytištěných listů (tranzitního/bezpečnostního seznamu položek).“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA 45g

(uvedená v článku 796a)

VÝVOZNÍ DOPROVODNÝ DOKLAD (VDD)

KAPITOLA I

Vzor vývozního doprovodného dokladu

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k vývoznímu doprovodnému dokladu a jeho náležitosti

Zkratka ‚PZP‘ (plán zachování provozu) používaná v této kapitole odkazuje na situace, na něž se vztahuje havarijní postup definovaný v čl. 787 odst. 2.

Vývozní doprovodný doklad obsahuje údaje platné pro celé prohlášení a pro jednu položku zboží.

Informace uvedené ve vývozním doprovodném dokladu jsou založeny na údajích pocházejících z vývozního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní deklarant/zástupce a/nebo ověří celní úřad vývozu.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje tisknou takto:

1.

KOLONKA MRN (referenční číslo operace)

MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci PZP, kdy se MRN nepřiděluje.

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:

Pole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí vývozního celního prohlášení (RR)

numerické 2

06

2

Kód země vývozu (kód země ‚alfa-2‘ uvedený v kolonce 2 jednotného správního dokladu v příloze 38)

alfabetické 2

RO

3

Jedinečný kód pro vývozní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Pole 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V poli 3 se vyplní kód identifikující operaci v systému pro kontrolu vývozu. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každé vývozní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo příslušných orgánů, mohou k tomuto účelu použít až prvních šest znaků.

Pole 4 obsahuje hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro celé MRN. Pole umožňuje zjistit chybu při čtení celého MRN.

MRN se rovněž tiskne v režimu čárového kódu za použití normy ‚kód 128‘, znakové sady ‚B‘.

2.

KOLONKA ‚BEZP. PROH.‘ (S00)

Uvede se kód ‚S‘, pokud vývozní doprovodný doklad obsahuje rovněž bezpečnostní informace. Pokud tento doklad neobsahuje bezpečnostní informace, kolonka zůstává prázdná.

3.

KOLONKA ‚CELNÍ ÚŘAD‘

Identifikační číslo celního úřadu vývozu.

4.

KOLONKA ‚REFERENČNÍ ČÍSLO‘ (7)

Uvede se LRN a/nebo UCR.

LRN– lokální referenční číslo podle definice uvedené v příloze 37a.

UCR– jedinečné referenční číslo zásilky uvedené v příloze 37, hlavě II, kolonce 7.

5.

KOLONKA ‚KÓD DZO‘ (S32)

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

6.

V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH NA ÚROVNI POLOŽKY ZBOŽÍ SE VYTISKNOU TYTO ÚDAJE:

a)

kolonka ‚Č. pol.‘ (32) – pořadové číslo dotyčné položky;

b)

kolonka ‚UNDG‘ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou ve vývozním doprovodném dokladu přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA 45h

(uvedená v článku 796a)

VÝVOZNÍ SEZNAM POLOŽEK (VSP)

KAPITOLA I

Vzor vývozního seznamu položek

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k vývoznímu seznamu položek a jeho náležitosti

Vývozní seznam položek obsahuje údaje týkající se jednotlivých položek zboží na celním prohlášení.

Jednotlivé kolonky vývozního seznamu položek lze vertikálně zvětšovat.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje tisknou takto, případně s využitím kódů:

1.

Kolonka MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v příloze 45g. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek.

2.

V jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

a)

kolonka ‚Č. pol.‘ (32) – pořadové číslo dotyčné položky;

b)

kolonka ‚UNDG‘ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží.“


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA 45i

(uvedená v čl. 183 odst. 2, čl. 787 odst. 2 písm. a) a v čl. 842b odst. 3)

DOKLAD PRO ÚČELY ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOSTI (DÚZB)

KAPITOLA I

Vzor dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti a jeho náležitosti

Formulář obsahuje informace v záhlaví a informace pro jednu položku zboží.

Informace uvedené v dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti jsou založeny na údajích pocházejících ze vstupního nebo výstupního souhrnného celního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní osoba podávající souhrnné celní prohlášení a/nebo ověří celní úřad vstupu nebo výstupu.

Doklad pro účely zabezpečení a bezpečnosti vyplňuje osoba podávající souhrnné celní prohlášení.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje tisknou takto:

1.

Kolonka ‚MRN‘ – referenční číslo operace podle definice uvedené v příloze 45e nebo referenční číslo vydané za tímto účelem celním úřadem. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek.

2.

Celní úřad

Identifikační číslo celního úřadu vstupu/výstupu.

3.

Kolonka ‚Druh prohlášení‘ (1)

Kódy ‚IM‘ nebo ‚EX‘ podle toho, zda doklad obsahuje údaje vstupního souhrnného celního prohlášení nebo výstupního souhrnného celního prohlášení.

4.

Kolonka ‚Referenční číslo‘ (7):

Uvede se LRN – lokální referenční číslo podle definice v příloze 37a.

5.

Kolonka ‚Kód 1. místa příchodu‘ (S11):

Kód prvního místa příchodu.

6.

Kolonka ‚Den/čas přích. – 1. místo cel. úz.‘ (S12):

Uvede se datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území.

7.

Kolonka ‚Kód zp. pl. přepr.‘ (S29):

Uvede se kód způsobu platby přepravného.

8.

Kolonka ‚UNDG‘ (S27) – kód OSN pro nebezpečné zboží.

9.

Kolonka ‚Kód DZO‘ (S32):

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou v dokladu pro účely zabezpečení a bezpečnosti přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.“


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA 45j

(uvedená v čl. 183 odst. 2, čl. 787 odst. 2 písm. a) a v čl. 842b odst. 3)

SEZNAM POLOŽEK PRO ÚČELY ZABEZPEČENÍ A BEZPEČNOSTI (SPÚZB)

KAPITOLA I

Vzor seznamu položek pro účely zabezpečení a bezpečnosti

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k seznamu položek pro účely zabezpečení a bezpečnosti a jeho náležitosti

Jednotlivé kolonky seznamu položek nelze vertikálně zvětšovat.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje pro jednotlivé kolonky tisknou takto:

 

kolonka ‚Č. pol.‘ (32) – pořadové číslo dotyčné položky,

 

kolonka ‚Kód zp. pl. přepr.‘ (S29) – kód způsobu platby přepravného,

 

kolonka ‚UNDG‘ (S27) – kód OSN pro nebezpečné zboží.“


PŘÍLOHA VII

„PŘÍLOHA 45k

(uvedená v článku 787)

VÝVOZNÍ/BEZPEČNOSTNÍ JSD (VBJSD)

KAPITOLA I

Vzor vývozního/bezpečnostního JSD

Image

Image

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD a jeho náležitosti

Zkratka ‚PZP‘ (plán zachování provozu) používaná v této kapitole odkazuje na situace, na něž se vztahuje havarijní postup definovaný v čl. 787 odst. 2.

Formulář obsahuje všechny informace potřebné pro vývozní a výstupní údaje, když se vývozní a bezpečnostní údaje poskytují najednou. Formulář obsahuje informace v záhlaví a pro jednu položku zboží. Je určen k použití v rámci PZP.

Vývozní/bezpečnostní JSD sestává ze tří výtisků:

 

výtisk č. 1 si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny formality pro vývoz (odeslání) nebo tranzit Společenství,

 

výtisk č. 2 používá pro statistické účely členský stát vývozu,

 

výtisk č. 3 se vrací vývozci po potvrzení celním orgánem.

Vývozní/bezpečnostní JSD obsahuje údaje platné pro celé prohlášení.

Informace uvedené ve vývozním/bezpečnostním JSD jsou založeny na údajích pocházejících z vývozního a výstupního prohlášení; v případě potřeby tyto informace změní deklarant/zástupce a/nebo ověří celní úřad vývozu.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje tisknou takto:

1.

Kolonka MRN (referenční číslo operace)

MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek s výjimkou případů, kdy jsou tyto formuláře použity v rámci PZP, kdy se MRN nepřiděluje.

Informace se uvádí v alfanumerické formě s osmnácti znaky podle tohoto vzoru:

Pole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku úředního přijetí vývozního celního prohlášení (RR)

numerické 2

06

2

Kód země vývozu (kód země ‚alfa-2‘ uvedený v kolonce 2 jednotného správního dokladu v příloze 38)

alfabetické 2

RO

3

Jedinečný kód pro vývozní operaci podle roku a země

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolní číslice

alfanumerické 1

5

Pole 1 a 2 se vyplňují v souladu s výše uvedenými vysvětlivkami.

V poli 3 se vyplní kód identifikující operaci v systému pro kontrolu vývozu. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každé vývozní operaci projednané během jednoho roku v dané zemi musí být přiděleno jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít v MRN zahrnuto též identifikační číslo příslušných orgánů, mohou k tomuto účelu použít až prvních šest znaků.

Pole 4 obsahuje hodnotu, která slouží jako kontrolní číslice pro celé MRN. Kolonka umožňuje zjistit chybu při čtení celého MRN.

MRN se rovněž tiskne v režimu čárového kódu za použití normy ‚kód 128‘, znakové sady ‚B‘.

2.

Kolonka ‚Referenční číslo‘ (7):

Uvede se LRN a/nebo UCR.

LRN— lokální referenční číslo podle definice uvedené v příloze 37a.

UCR— jedinečné referenční číslo zásilky uvedené v příloze 37, hlavě II, kolonce 7.

3.

Kolonka ‚Kód DZO‘ (S32):

Uvede se ukazatel dalších zvláštních okolností.

Nestanoví-li toto nařízení jinak, nejsou ve vývozním/bezpečnostním JSD přípustné žádné změny, doplňky ani výmazy.“


PŘÍLOHA VIII

„PŘÍLOHA 45l

(uvedená v článku 787)

SEZNAM POLOŽEK K VÝVOZNÍMU/BEZPEČNOSTNÍMU JSD (SPVBJSD)

KAPITOLA I

Vzor seznamu položek k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD

Image

KAPITOLA II

Vysvětlivky k seznamu položek k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD a jeho náležitosti

Seznam položek k vývoznímu/bezpečnostnímu JSD obsahuje údaje týkající se jednotlivých položek zboží na celním prohlášení.

Jednotlivé kolonky seznamu položek lze vertikálně zvětšovat.

V souladu s ustanoveními vysvětlivek v přílohách 30a a 37 se údaje tisknou takto:

1.

Kolonka MRN – referenční číslo operace podle definice uvedené v příloze 45k. MRN se tiskne na první stranu a na všechny seznamy položek.

2.

V jednotlivých kolonkách na úrovni položky zboží se vytisknou tyto údaje:

kolonka ‚Č. pol.‘ (32) – pořadové číslo dotyčné položky,

kolonka ‚Předložené doklady/osvědčení‘ (44/1) – tato kolonka obsahuje případně také číslo přepravního dokladu,

kolonka ‚UNDG‘ (44/4) – kód OSN pro nebezpečné zboží.“


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 415/2009

ze dne 20. května 2009

o změně směrnice Komise 2007/68/ES, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (1), a zejména na článek 21 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2007/68/ES (2) stanoví seznam složek potravin nebo látek vyňatých z požadavku na označování.

(2)

Vzhledem k tomu, že změny v pravidlech označování mají dopad na průmysl, především na malé a střední podniky, které potřebují adaptační období pro plynulý přechod na nové požadavky na označování, stanoví směrnice 2007/68/ES dočasná opatření na usnadnění použití nových pravidel umožňující prodej potravin uvedených na trh nebo označených před 31. květnem 2009, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice Komise 2005/26/ES (3), a to až do vyprodání zásob.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (4) reorganizuje způsob, jakým je v EU řízen trh s vínem. V souladu s čl. 129 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení, nestanoví-li nařízení přijaté postupem podle čl. 113 odst. 1 jinak, použijí se ode dne 1. srpna 2009 hlava III kapitoly II, III, IV, V a VI, články 108, 111 a 112 a odpovídající ustanovení zejména v příslušných přílohách. V současně době se připravují prováděcí pravidla ke zmíněnému nařízení, která mimo jiné stanoví zvláštní pravidla označování pro odvětví vína a pro které bude z důvodu jejich použitelnosti od 1. srpna 2009 stanoveno přechodné období, aby se usnadnil přechod od předchozích právních předpisů pro odvětví vína, zejména přechod od nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (5) k nařízení (ES) č. 479/2008, a aby se hospodářským subjektům umožnilo dosažení souladu s novými pravidly označování.

(4)

Vzhledem k tomu, že na hospodářské subjekty působící v odvětví vína by se vztahovaly dvě sady požadavků na označování, tedy požadavky, které stanoví směrnice 2007/68/ES, a požadavky podle prováděcích pravidel nařízení (ES) č. 479/2008, a vzhledem k tomu, že přechodná období se časově neshodují, neboť směrnice 2007/68/ES umožňuje do vyprodání zásob prodej potravin uvedených na trh nebo označených před 31. květnem 2009, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 2005/26/ES, mělo by se v zájmu řádného úředního postupu, a aby se zabránilo nadměrnému zatížení orgánů členských států i hospodářských subjektů, stanovit jednotné datum pro povinné uplatňování směrnice 2007/68/ES a prováděcích pravidel přijatých v rámci nařízení (ES) č. 479/2008 v odvětví vína.

(5)

Konec přechodného období podle směrnice 2007/68/ES pro výrobky, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 479/2008, by proto měl být stanoven na 31. prosinec 2010.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 směrnice 2007/68/ES se doplňuje odstavec, který zní:

„Odchylně od ustanovení druhého odstavce tohoto článku členské státy umožní do vyprodání zásob prodej vín, jak jsou vymezena v příloze IV nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (6), uvedených na trh nebo označených před 31. prosincem 2010, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 2005/26/ES.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 75, 22.3.2005, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.“


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/54


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 416/2009

ze dne 20. května 2009

o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2008/09 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „přímé prodeje“

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 69 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 67 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že producenti mohou mít k dispozici jednu nebo dvě individuální kvóty, jednu pro dodávky a druhou pro přímý prodej, a převody z jedné kvóty na druhou může provádět pouze příslušný orgán členského státu na základě řádně odůvodněné žádosti producenta.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 415/2008 ze dne 8. května 2008 o rozdělení vnitrostátních referenčních množství stanovených na období 2007/08 v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 (2) na „dodávky“ a „přímý prodej“ stanoví rozdělení na „dodávky“ a „přímý prodej“ na období od 1. dubna 2007 do 31. března 2008 pro všechny členské státy.

(3)

V souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (3), oznámily členské státy množství, která byla s konečnou platností na žádost producentů převedena mezi individuálními kvótami určenými na dodávky a přímý prodej.

(4)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 248/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko (4), byly celkové vnitrostátní kvóty všech členských států zvýšeny s účinností od 1. dubna 2008. Členské státy, s výjimkou Malty, jejíž vnitrostátní kvóta neobsahuje část na přímý prodej, oznámily Komisi rozdělení dodatečné kvóty na „dodávky“ a „přímý prodej“.

(5)

Je proto třeba stanovit rozdělení vnitrostátních kvót, které se použijí na období od 1. dubna 2008 do 31. března 2009, stanovených v příloze IX nařízení (ES) č. 1234/2007, na „dodávky“ a „přímý prodej“.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozdělení vnitrostátních kvót, které se použijí na období ode dne 1. dubna 2008 do 31. března 2009, stanovených v příloze IX nařízení (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „přímý prodej“ se stanoví v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 6.


PŘÍLOHA

(v tunách)

Členské státy

Dodávky

Přímý prodej

Belgie

3 371 559,558

55 729,182

Bulharsko

912 238,158

86 341,842

Česká republika

2 785 413,892

7 275,728

Dánsko

4 612 376,648

242,872

Německo

28 755 245,289

92 175,102

Estonsko

650 386,770

8 908,590

Irsko

5 501 532,799

2 146,481

Řecko

835 781,260

1 142,000

Španělsko

6 173 230,927

66 058,073

Francie

24 738 890,113

352 431,587

Itálie

10 474 131,877

266 529,323

Kypr

146 970,338

1 133,662

Lotyšsko

725 538,102

17 682,858

Litva

1 674 056,192

64 879,588

Lucembursko

278 070,680

475,000

Maďarsko

1 921 492,480

108 368,720

Malta

49 671,960

0,000

Nizozemsko

11 392 464,000

73 166,280

Rakousko

2 755 298,641

92 179,828

Polsko

9 403 080,692

164 665,168

Portugalsko (1)

1 979 091,285

8 429,715

Rumunsko

1 429 140,086

1 688 999,914

Slovinsko

567 987,116

20 183,644

Slovensko

1 049 485,430

12 118,330

Finsko

2 486 700,282

6 015,111

Švédsko

3 415 795,900

3 800,000

Spojené království

14 988 515,859

136 653,081


(1)  Kromě Madeiry.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 417/2009

ze dne 20. května 2009

o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mariánskolázeňské oplatky (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna žádost České republiky o zapsání názvu „Mariánskolázeňské oplatky“ do rejstříku (2).

(2)

Německo proti tomuto zápisu vzneslo námitku v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) a d) nařízení (ES) č. 510/2006.

(3)

Dopisem ze dne 5. března 2008 vyzvala Komise zúčastněné strany, aby zahájily příslušná vzájemná jednání. Přestože ve lhůtě šesti měsíců nebylo mezi Českou republikou a Německem dosaženo dohody, Německo svou námitku dne 12. března 2009 stáhlo.

(4)

Je proto třeba uvedený název zapsat do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Označení uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 107, 11.5.2007, s. 28.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 541/2006:

Třída 2.4.   Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky

ČESKÁ REPUBLIKA

Mariánskolázeňské oplatky (CHZO)


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/58


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 418/2009

ze dne 20. května 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla žádost Francie o zápis názvu „Petit Épeautre de Haute Provence“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 261, 14.10.2008, s. 11.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/60


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 419/2009

ze dne 20. května 2009

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kiwi de l'Adour (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost Francie o zápis názvu „Kiwi de l'Adour“ byla podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 263, 16.10.2008, s. 5.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Kiwi de l'Adour (CHZO)


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/62


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 420/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (2), zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3) a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídkového řízení, je vhodné stanovit maximální částku vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 19. května 2009.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 19. května 2009, platí maximální částka náhrady u produktů a míst určení uvedených v čl. 1 bodech a) a b) a v článku 2 uvedeného nařízení, která je stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.


PŘÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobek

Nomenklaturní kód vývozní náhrady

Maximální částka vývozní náhrady u produktů a míst určení uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 619/2008

Máslo

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Máselný olej

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/64


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 421/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 619/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků (2) zavádí stálé nabídkové řízení.

(2)

Podle článku 6 nařízení Komise (ES) č. 1454/2007 ze dne 10. prosince 2007, kterým se stanoví společná pravidla pro zavedení nabídkového řízení pro určení vývozních náhrad u některých zemědělských produktů (3), a po přezkoumání nabídek podaných v rámci nabídkového řízení je vhodné stanovit maximální částku vývozní náhrady na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 19. května 2009.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro stálé nabídkové řízení zahájené nařízením (ES) č. 619/2008 na dobu trvání nabídkového řízení, která končí dne 19. května 2009, platí maximální částka 22,00 EUR/100 kg náhrady na produkt a místa určení uvedené v čl. 1 bodu c) a článku 2 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 69.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/65


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 422/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 poslední pododstavec a článek 170 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XIX přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Společenství může být pokryt vývozní náhradou.

(2)

S ohledem na současnou situaci na trhu s vejci by měly být vývozní náhrady stanoveny v souladu s pravidly a určitými kritérii uvedenými v článcích 162 až 164, 167, 169 a 170 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

V čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se stanoví, že náhrady se mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen a které odpovídají požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3), jakož i podmínkám označování stanoveným v bodě A přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují na produkty a na množství, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení, které jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004, a požadavků stanovených v bodě A přílohy XIV nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady v odvětví vajec od 21. května 2009

Kód produktů

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení série „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong SAR, Rusko, Turecko.

E10

Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Filipíny.

E19

Všechna místa určení s výjimkou Švýcarska a skupin E09, E10.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/67


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 423/2009

ze dne 20. května 2009

o vydávání dovozních licencí na rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí května 2009 nařízením (ES) č. 1529/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1529/2007 ze dne 21. prosince 2007 o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze států AKT, které jsou součástí oblasti Cariforum, a zámořských zemí a území (ZZÚ) pro roky 2008 a 2009 (2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1529/2007 otevřelo pro rok 2009 roční dovozní celní kvótu ve výši 250 000 tun rýže, vyjádřeno v ekvivalentu loupané rýže, pocházející ze států, které jsou součástí regionu Cariforum (pořadové číslo 09.4220), dovozní celní kvótu ve výši 25 000 tun rýže, vyjádřeno v ekvivalentu loupané rýže, z Nizozemských Antil a Aruby (pořadové číslo 09.4189), a dovozní celní kvótu ve výši 10 000 tun rýže, vyjádřenu v ekvivalentu loupané rýže, pocházející z nejméně rozvinutých ZZÚ (pořadové číslo 09.4190), a stanovilo správu těchto kvót.

(2)

Pro tyto kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1529/2007 je druhým podobdobím podobdobí měsíce května.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1529/2007 vyplývá, že pokud jde o kvóty s pořadovými čísly 09.4220, 09.4189 a 09.4190, žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce května 2009 podle čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství vyjádřeného ekvivalentem loupané rýže, které je menší než dostupné množství (nebo se mu rovná).

(4)

Pro kvóty s pořadovými čísly 09.4220, 09.4189 a 09.4190 je proto třeba stanovit celková množství dostupná pro následující kvótové podobdobí podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1529/2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dostupná celková množství v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4220, 09.4189 a 09.4190 uvedených v nařízení (ES) č. 1529/2007 na další kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 155.


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce května 2009, a množství dostupná na další podobdobí podle nařízení (es) č. 1529/2007

Původ/Produkt

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce května 2009

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2009

(v kilogramech)

Státy, které jsou součástí oblasti Cariforum (čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1529/2007)

kódy KN 1006 s výjimkou kódu KN 1006 10 10

09.4220

 (2)

130 197 633

ZZÚ (čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1529/2007)

kód KN 1006

 

 

 

a)

Nizozemské Antily a Aruba:

09.4189

 (2)

21 500 000

b)

nejméně rozvinuté ZZÚ:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komisi nebyla předána žádná žádost o licenci.

(2)  Žádosti se týkají množství, která se rovnají dostupným množstvím nebo jsou nižší než dostupná množství: všechny žádosti jsou tedy přípustné.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/69


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 424/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhu) (1), a zejména na článek 143 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin, a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (2) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu. Je tedy třeba zveřejnit reprezentativní ceny těchto produktů.

(3)

Vzhledem k situaci na trhu je nezbytné provést tuto změnu co nejdříve.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.


PŘÍLOHA

k nařízení Komise ze dne 20. května 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Kuřecí prsa, zmrazená

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Kuřecí stehna, zmrazená

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zmrazené

223,4

0

BR

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Žloutky

368,7

0

AR

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

334,9

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

262,1

7

BR

3502 11 90

Vaječný albumin, sušený

601,4

0

AR


(1)  Klasifikace zemí stanovena nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚jiného původu‘.“


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/71


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 425/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 5. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 186/2009 (2) zahájilo nákup másla nabídkovým řízením pro období končící dne 31. srpna 2009 v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení pokračovat, v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 105/2008.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 5. dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena maximální nákupní cena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 5. dílčím nabídkovém řízení na nákup másla uskutečněném v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009, pro které lhůta pro podání nabídek vypršela dne 19. května 2009, se maximální nákupní cena stanoví na 220,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 32, 6.2.2008, s. 3.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/72


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 426/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví maximální nákupní cena sušeného odstředěného mléka pro 3. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 310/2009 (2) zahájilo nákup sušeného odstředěného mléka nabídkovým řízením pro období končící dne 31. srpna 2009 v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 214/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení pokračovat, v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 214/2001.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 3. dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena maximální nákupní cena.

(4)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 3. dílčím nabídkovém řízení na nákup sušeného odstředěného mléka uskutečněném v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 310/2009, pro které lhůta pro podání nabídek vypršela dne 19. května 2009, se maximální nákupní cena stanoví na 167,90 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100.


21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/73


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 427/2009

ze dne 20. května 2009,

kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 162 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že rozdíl mezi cenami, jež jsou v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. s) a uvedených v části XIX přílohy I uvedeného nařízení uplatňovány v mezinárodním obchodě, a cenami v rámci Společenství lze pokrýt vývozní náhradou, je-li toto zboží vyváženo ve formě zboží uvedeného v části V přílohy XX uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2005 ze dne 30. června 2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad (2), určuje produkty, pro které by měla být stanovena sazba náhrady uplatňovaná v případě vývozu těchto produktů ve formě zboží uvedeného na seznamu v části V přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1043/2005 by sazba náhrady na 100 kilogramů pro každý z dotčených základních produktů měla být stanovena na stejně dlouhé období jako je období, na které jsou náhrady stanoveny při vývozu stejných, avšak nezpracovaných produktů.

(4)

Článek 11 Dohody o zemědělství uzavřené během Uruguayského kola stanoví, že vývozní náhrada pro produkt obsažený v určitém zboží nesmí být vyšší, než je náhrada použitelná pro tento produkt vyvážený bez dalšího zpracování.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby náhrad použitelné pro základní produkty uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 1043/2005 a v čl. 1 odst. 1 písm. s) nařízení (ES) č. 1234/2007 a vyvážené ve formě zboží uvedeného na seznamu v části V přílohy XX nařízení (ES) č. 1234/2007, se stanoví ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2009.

Za Komisi

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro podniky a průmysl


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 172, 5.7.2005, s. 24.


PŘÍLOHA

Sazby náhrad použitelné ode dne 21. května 2009 u vajec a žloutků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis zboží

Místo určení (1)

Sazba náhrady

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

 

– domácí drůbeže:

 

 

0407 00 30

– – ostatní:

 

 

a)

v případě vývozu ovalbuminu kódů KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

v případě vývozu ostatního zboží

01

0,00

0408

Ptačí vejce bez skořápky a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

 

– žloutky

 

 

0408 11

– – sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

56,48

0408 19

– – ostatní:

 

 

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekuté:

 

 

neobsahující sladidla

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – zmrazené:

 

 

neobsahující sladidla

01

28,35

– ostatní:

 

 

0408 91

– – sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

35,78

0408 99

– – ostatní:

 

 

ex 0408 99 80

– – – vhodné k lidské spotřebě:

 

 

neobsahující sladidla

01

9,00


(1)  Místa určení jsou tato:

01

třetí země, v případě Švýcarska a Lichtenštejnska se tyto sazby nepoužijí na zboží, které je uvedené v tabulkách I a II protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972,

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong SAR a Rusko,

03

Jižní Korea, Japonsko, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan a Filipíny,

04

všechna místa určení kromě Švýcarska a míst určení uvedených pod čísly 02 a 03.


SMĚRNICE

21.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/75


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/41/ES

ze dne 6. května 2009

o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Jelikož je třeba provést další změny, měla by být v zájmu přehlednosti přepracována.

(2)

Podle Smlouvy má být činnost Společenství vztahující se k životnímu prostředí založena na zásadě přijímání preventivních opatření, s cílem mimo jiné uchovávat, ochraňovat a zlepšovat životní prostředí a ochraňovat lidské zdraví.

(3)

Opatření zabývající se vyhodnocením významu biotechnologií a možností jejich co nejlepšího využití ve vztahu k životnímu prostředí spadají do oblasti, na kterou se činnost Společenství musí soustředit především.

(4)

Rozvoj biotechnologií přispívá k hospodářskému rozvoji členských států. Z této skutečnosti vyplývá, že geneticky modifikované mikroorganismy (GMM) budou využívány v operacích různého druhu a měřítka.

(5)

Uzavřené nakládání s GMM by mělo být prováděno tak, aby se omezily negativní důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí, přičemž musí být věnována náležitá pozornost kontrole odpadů a předcházení nehodám.

(6)

GMM, které jsou zneškodňovány, aniž byla zajištěna opatření pro specifické uzavření a opatření omezující jejich styk s obyvatelstvem a životním prostředím, nespadají do oblasti působnosti této směrnice. Na ně se mohou vztahovat jiné právní předpisy Společenství, například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (5).

(7)

Uvolní-li se mikroorganismy do životního prostředí během uzavřeného nakládání s nimi v jednom členském státě, mohou se množit a šířit, přesáhnout státní hranice a ovlivnit i jiné členské státy.

(8)

Pro bezpečný rozvoj biotechnologií ve Společenství je nezbytné zavést společná opatření pro hodnocení a snižování případných rizik, která vznikají v průběhu všech operací zahrnujících uzavřené nakládání s GMM, a stanovit vhodné podmínky pro jejich používání.

(9)

Dosud není zcela známa přesná povaha a měřítko rizika spojeného s uzavřeným nakládáním s GMM a toto riziko musí být posuzováno vždy případ od případu. Pro možnost zhodnotit riziko pro lidské zdraví a životní prostředí je nutno stanovit požadavky na jeho posuzování.

(10)

Uzavřené nakládání s GMM by mělo být klasifikováno ve vztahu k rizikům, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Taková klasifikace by měla být v souladu s mezinárodní praxí a měla by být založena na posouzení rizik.

(11)

Pro zajištění vysoké úrovně ochrany musí uzavření a další ochranná opatření použitá při uzavřeném nakládání odpovídat třídě uzavřeného nakládání. V případě nejistoty má být použito uzavření a další ochranná opatření pro vyšší třídu, dokud patřičné údaje neprokáží oprávněnost méně přísných opatření.

(12)

Pro všechny činnosti týkající se GMM mají platit zásady správné mikrobiologické praxe, bezpečnosti a hygieny práce v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství.

(13)

Pro uzavření by v různých stadiích příslušné operace měla být uplatňována opatření vhodná k omezení emisí, pro dohled nad zneškodňováním materiálů z uzavřeného nakládání s GMM a pro předcházení nehodám.

(14)

Kdokoli, kdo poprvé přistupuje k uzavřenému nakládání s GMM v určitém konkrétním zařízení, by měl předložit příslušnému orgánu oznámení, aby se tento orgán mohl přesvědčit, že navrhované zařízení je k provádění daných operací vhodné a že navržený způsob činnosti nepředstavuje riziko pro lidské zdraví ani životní prostředí.

(15)

Je nezbytné zavést vhodné postupy pro jednotlivá oznámení specifických operací obsahujících GMM, přičemž je třeba brát v úvahu stupeň rizika, které s touto činností souvisí.

(16)

V případech, kdy je toto riziko vysoké, by měl k dané operaci udělit souhlas příslušný orgán.

(17)

Uzavření a další ochranná opatření platná pro uzavřené nakládání by měly být pravidelně kontrolovány.

(18)

V otázce uzavřeného nakládání s GMM může být považováno za vhodné konzultovat rovněž veřejnost.

(19)

Osoby zaměstnané v provozech uzavřeného nakládání by měly být konzultovány v souladu s požadavky příslušných právních předpisů Společenství, zejména podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (6).

(20)

Měla by být přijata vhodná opatření k tomu, aby všechny osoby, které by mohly být zasaženy nehodou, byly uvědomeny o všech záležitostech týkajících se bezpečnosti.

(21)

Pro účinné zvládnutí nehod by měly být zavedeny havarijní plány.

(22)

Dojde-li k nehodě, měl by uživatel neprodleně uvědomit příslušný orgán a sdělit údaje nezbytné pro posouzení dopadů havárie a pro přijetí odpovídajícího postupu.

(23)

Je vhodné, aby Komise po konzultaci s členskými státy stanovila postup pro výměnu informací o nehodách a zavedla soupis takovýchto nehod.

(24)

Uzavřené nakládání s GMM by mělo být v rámci Společenství sledováno, a k tomu účelu by měly členské státy Komisi poskytovat určité informace.

(25)

GMM by k tomu, aby byly považovány za bezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí, měly splňovat kritéria, jejichž seznam je stanoven v části B přílohy II. Aby byla zohledněna rychlost rozvoje biotechnologie, povaha kritérií, které je nutno stanovit, a omezený rozsah seznamu, je namístě, aby Rada tato kritéria přezkoumala; kritéria by měla být v případě potřeby doplněna podrobnými pokyny, aby se usnadnilo jejich používání.

(26)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(27)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí změn nezbytných pro přizpůsobení příloh II, III, IV a V technickému pokroku a k úpravě části C přílohy II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(28)

Ustanovení nově zařazená do této směrnice se týkají pouze postupu projednávání ve výborech. Nevyžadují tudíž provedení v členských státech.

(29)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy VI,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví obecná opatření pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy se zřetelem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„mikroorganismem“ mikrobiologická entita, buněčná nebo nebuněčná, schopná rozmnožování nebo přenosu genetického materiálu, včetně virů, viroidů a živočišných a rostlinných buněk v kultuře;

b)

„geneticky modifikovaným mikroorganismem (GMM)“ mikroorganismus, ve kterém byl genetický materiál změněn způsobem, ke kterému nedochází cestou přirozeného páření nebo přirozené rekombinace; v rámci této definice:

i)

ke genetické modifikaci dochází přinejmenším pomocí technik uvedených v části A přílohy I,

ii)

techniky uvedené v části B přílohy I nejsou považovány za techniky vedoucí ke genetickým modifikacím;

c)

„uzavřeným nakládáním“ každá činnost, při které jsou mikroorganismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou GMM pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, zneškodňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány a pro kterou jsou používána specifická opatření pro uzavření, aby byl omezen styk těchto GMM s obyvatelstvem a životním prostředím a zajištěna vysoká úroveň jejich ochrany;

d)

„nehodou“ událost, při níž v průběhu uzavřeného nakládání dojde k významnému a neúmyslnému uvolnění GMM, které může představovat bezprostřední nebo pozdější ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí;

e)

„uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, která je zodpovědná za uzavřené nakládání s GMM;

f)

„oznámením“ předložení požadovaných informací příslušným orgánům členského státu.

Článek 3

1.   Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, nevztahuje se tato směrnice

a)

na genetické modifikace získané použitím technik či metod uvedených v části A přílohy II ani

b)

na uzavřené nakládání týkající se pouze typů GMM, které splňují kritéria uvedená v části B přílohy II, čímž je potvrzena jejich bezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí. Seznam těchto typů GMM je uveden v části C přílohy II.

2.   Ustanovení čl. 4 odst. 3 a 6 a články 5 až 11 se nevztahují na dopravu GMM po silnici, železnici, vnitrozemských vodních cestách, po moři ani letecky.

3.   Tato směrnice se nevztahuje na uchovávání, pěstování, dopravu, ničení, zneškodňování nebo používání GMM, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 2001/18/ES nebo podle jiných právních předpisů Společenství, které stanoví specifické postupy posouzení rizika pro životní prostředí podobné postupu posouzení stanovenému v uvedené směrnici, za předpokladu, že uzavřené nakládání je v souladu s podmínkami souhlasu s uvedením na trh, pokud jsou takové podmínky stanoveny.

Článek 4

1.   Členské státy zajistí, aby byla přijata veškerá vhodná opatření pro předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vznikat v důsledku uzavřeného nakládání s GMM.

2.   Za tímto účelem uživatel vypracuje posouzení uzavřených nakládání z hlediska možných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, která tato uzavřená nakládání mohou přivodit, a využije k tomu minimálně prvky posouzení uvedené v částech A a B přílohy III.

3.   Výsledkem posouzení uvedeného v odstavci 2 je konečná klasifikace uzavřených nakládání do čtyř tříd za použití postupu uvedeného v příloze III, jehož výsledkem je přiřazení úrovní uzavření v souladu s článkem 5:

Třída 1

:

činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem, tj. činnosti, při nichž k ochraně lidského zdraví a životního prostředí stačí úroveň uzavření 1.

Třída 2

:

činnosti s nízkým rizikem, tj. činnosti, při nichž k ochraně lidského zdraví a životního prostředí stačí úroveň uzavření 2.

Třída 3

:

činnosti s mírným rizikem, tj. činnosti, při nichž k ochraně lidského zdraví a životního prostředí stačí úroveň uzavření 3.

Třída 4

:

činnosti s vysokým rizikem, tj. činnosti, při nichž je k ochraně lidského zdraví a životního prostředí nutná úroveň uzavření 4.

4.   Jestliže existují pochybnosti o tom, která třída je pro navrhované uzavřené nakládání vhodná, použijí se přísnější ochranná opatření, dokud nejsou ve shodě s příslušným orgánem k dispozici dostatečné informace, které použití méně přísných opatření dostatečně odůvodní.

5.   Posouzení uvedené v odstavci 2 musí brát zvláštní zřetel na zneškodňování odpadu a odpadních tekutin. Kde to je vhodné, uplatní se nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

6.   Záznam posouzení podle odstavce 2 musí být uložen u uživatele a ve vhodné formě zpřístupněn příslušnému orgánu jako součást oznámení podle článků 6, 8 a 9 nebo na vyžádání.

Článek 5

1.   S výjimkou případů, kdy bod 2 přílohy IV připouští použití jiných metod, uplatňuje uživatel obecné zásady a vhodné uzavření a další ochranná opatření stanovená v příloze IV, které odpovídají třídě uzavřeného nakládání, tak aby pracoviště a životní prostředí byly GMM vystaveny na nejnižší prakticky dosažitelné úrovni a aby byl zajištěn vysoký stupeň bezpečnosti.

2.   Posouzení uvedené v čl. 4 odst. 2 a uzavření a ostatní ochranná opatření jsou přezkoumávány pravidelně a neprodleně v případě, že

a)

opatření na uzavření nejsou nadále přiměřená nebo třída, do níž bylo uzavřené nakládání zařazeno, již neodpovídá skutečnosti nebo

b)

existuje důvodné podezření, že dané posouzení již není vzhledem k novým vědeckým nebo technickým poznatkům správné.

Článek 6

Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit k uzavřenému nakládání, je uživatel před zahájením takovéhoto nakládání povinen předložit příslušným orgánům oznámení obsahující přinejmenším informace uvedené v části A přílohy V.

Článek 7

Po předložení oznámení podle článku 6 může následovat uzavřené nakládání třídy 1 bez dalšího oznámení. Uživatelé GMM ve třídě 1 uzavřeného nakládání jsou povinni vést a uchovat záznamy všech posouzení uvedených v čl. 4 odst. 6 a na požádání tyto záznamy zpřístupnit příslušnému orgánu.

Článek 8

1.   Pro první a další uzavřené nakládání třídy 2, které musí být prováděno v zařízeních oznámených podle článku 6, musí být předloženo oznámení obsahující informace uvedené v části B přílohy V.

2.   Jestliže zařízení byla předmětem předchozího oznámení o provádění uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší a všechny požadavky pro příslušný souhlas byly splněny, může být uzavřené nakládání třídy 2 zahájeno ihned po tomto novém oznámení.

Žadatel však může požádat příslušný orgán o rozhodnutí o formálním povolení. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 45 dnů od předložení oznámení.

3.   Jestliže zařízení nebyla předmětem předchozího oznámení o provádění uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší, může být uzavřené nakládání třídy 2, pokud se příslušný orgán nevyjádří v opačném smyslu, zahájeno po uplynutí 45 dnů od předložení oznámení podle odstavce 1 nebo se souhlasem příslušného orgánu i dříve.

Článek 9

1.   Pro první a další uzavřená nakládání třídy 3 nebo 4, která mají být prováděna v zařízeních oznámených v souladu s článkem 6, musí být předloženo oznámení obsahující informace uvedené v části C přílohy V.

2.   Uzavřené nakládání třídy 3 a vyšší nelze provádět bez předchozího souhlasu příslušného orgánu, který své rozhodnutí sdělí písemně

a)

do 45 dnů po předložení nového oznámení v případě zařízení, která již byla předmětem předchozího oznámení o uzavřeném nakládání třídy 3 nebo vyšší a u nichž již byly splněny všechny požadavky pro příslušný souhlas pro stejnou nebo vyšší třídu uzavřeného nakládání, než je ta, v níž se má dotyčné nakládání provádět;

b)

v ostatních případech do 90 dnů po předložení oznámení.

Článek 10

1.   Každý členský stát určí příslušný orgán nebo orgány, které provádějí opatření, jež přijme na základě této směrnice, a které rovněž přijímají oznámení podle článků 6, 8 a 9 a potvrzují jejich přijetí.

2.   Příslušné orgány ověří shodu oznámení s požadavky této směrnice, přesnost a úplnost poskytnutých údajů, správnost posouzení podle čl. 4 odst. 2, třídu uzavřeného nakládání a popřípadě i vhodnost uzavření a dalších ochranných opatření, opatření pro nakládání s odpady a opatření pro případ nehody.

3.   Pokud je to nezbytné, může příslušný orgán

a)

požádat uživatele o poskytnutí dalších informací, o úpravu podmínek navrhovaného uzavřeného nakládání nebo o úpravu třídy, do níž je toto uzavřené nakládání zařazeno. V tomto případě může příslušný orgán požadovat, aby uzavřené nakládání, je-li zatím pouze v návrhu, nebylo zahájeno, nebo jestliže již probíhá, aby bylo pozastaveno nebo ukončeno, dokud příslušný orgán neudělí souhlas na základě dalších získaných informací nebo upravených podmínek tohoto uzavřeného nakládání;

b)

omezit dobu, na kterou má být uzavřené nakládání povoleno, nebo je podřídit určitým specifickým podmínkám.

4.   Při výpočtu lhůt uvedených v článcích 8 a 9 se nepřihlíží k dobám, během nichž příslušný orgán

a)

čeká na další údaje, které si mohl vyžádat od oznamovatele v souladu s odst. 3 písm. a), nebo

b)

provádí průzkum veřejného mínění nebo konzultace podle článku 12.

Článek 11

1.   Jestliže uživatel získá nové významné informace nebo jestliže upraví uzavřené nakládání způsobem, který by mohl mít významné důsledky pro rizika spojená s tímto nakládáním, uvědomí o tom co nejdříve příslušný orgán a upraví oznámení podle článků 6, 8 a 9.

2.   Jestliže příslušný orgán následně získá informace, které by mohly mít významné důsledky pro rizika spojená s uzavřeným nakládáním, může uživatele požádat o úpravu podmínek nebo může uzavřené nakládání pozastavit či ukončit.

Článek 12

Považuje-li to členský stát za vhodné, může v otázkách hledisek navrhovaného uzavřeného nakládání konzultovat veřejnost, aniž je dotčen článek 18.

Článek 13

1.   Příslušné orgány zajistí, aby před zahájením uzavřeného nakládání

a)

byl vypracován havarijní plán pro uzavřené nakládání v případech, kdy selhání uzavíracích opatření může vést k vážnému nebezpečí, ať již bezprostřednímu nebo následnému, pro osoby vně objektů nebo pro životní prostředí, s výjimkou případů, kdy byl takový havarijní plán podle jiných právních předpisů Společenství již vypracován;

b)

byly institucím a orgánům, které mohou být nehodou postiženy, poskytnuty informace o těchto havarijních plánech, včetně příslušných bezpečnostních opatření, která mají být použita, a to vhodným způsobem a aniž by si je musely tyto orgány vyžádat. Tyto informace jsou ve vhodných intervalech aktualizovány. Jsou rovněž veřejně přístupné.

2.   Dotyčné členské státy zpřístupní současně dalším dotyčným státům tytéž informace, které poskytují vlastním státním příslušníkům a které slouží jako základ pro nezbytné konzultace v rámci dvoustranných vztahů.

Článek 14

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby uživatel v případě nehody musel v souladu s článkem 10 neprodleně uvědomit příslušný orgán a poskytnout mu

a)

informace o okolnostech nehody;

b)

údaje o druhu a množství příslušných GMM;

c)

všechny informace nezbytné k posouzení účinků nehody na zdraví obyvatel a životní prostředí;

d)

informace o přijatých havarijních opatřeních.

2.   V případech, kdy se předávají informace podle odstavce 1, se od členských států vyžaduje, aby

a)

zajistily, že budou přijata nezbytná opatření a že bude bezprostředně varován každý členský stát, který by mohl být nehodou zasažen;

b)

shromáždily, pokud je to možné, informace nezbytné k úplné analýze nehody, a pokud je to vhodné, vypracovaly doporučení pro předcházení podobným nehodám v budoucnosti, případně pro omezení jejich účinků.

Článek 15

1.   Od členských států se vyžaduje, aby

a)

s členskými státy, které by mohly být postiženy případnou nehodou, konzultovaly navrhované provádění havarijních plánů;

b)

co nejdříve uvědomily Komisi o jakékoli nehodě v oblasti působnosti této směrnice a poskytly podrobnosti o okolnostech nehody, druhu a množství GMM, kterých se nehoda týkala, o přijatých následných opatřeních a jejich účinnosti, a dále poskytly analýzu nehody, včetně doporučení k omezení a předcházení podobným nehodám v budoucnosti.

2.   Komise po konzultaci s členskými státy stanoví postup pro výměnu informací podle odstavce 1. Komise rovněž zřizuje a vede soupis nehod v oblasti působnosti této směrnice, který je k dispozici členským státům a obsahuje též analýzy příčin nehod, získané zkušenosti a opatření přijatá k předcházení podobným nehodám v budoucnosti.

Článek 16

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány pořádaly inspekce a jiná kontrolní opatření zajišťující, že uživatel jedná v souladu s touto směrnicí.

Článek 17

1.   Členské státy zašlou Komisi koncem každého roku souhrnnou zprávu o uzavřených nakládáních tříd 3 a 4 oznámených v průběhu roku podle článku 9, včetně popisu, účelu a rizik těchto uzavřených nakládání.

2.   Každé tři roky, a poprvé dne 5. června 2003, zašlou členské státy Komisi souhrnnou zprávu o svých zkušenostech s touto směrnicí.

3.   Každé tři roky, a poprvé dne 5. června 2004, zveřejní Komise souhrn založený na zprávách podle odstavce 2.

4.   Komise může zveřejnit obecné statistické údaje o provádění této směrnice a o souvisejících záležitostech, pokud tyto informace neobsahují žádné údaje, které by mohly poškodit postavení uživatele v hospodářské soutěži.

Článek 18

1.   V případech, kdy zveřejnění informací může mít nepříznivý vliv na jeden nebo více bodů uvedených v čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (8), může oznamovatel v oznámeních předkládaných podle této směrnice označit informace, které mají být považovány za důvěrné. V takových případech musí podat ověřitelné zdůvodnění.

Příslušný orgán po konzultaci s oznamovatelem rozhodne, které informace budou považovány za důvěrné, a o svém rozhodnutí oznamovatele uvědomí.

2.   Za důvěrné nesmějí být v žádném případě pokládány následující údaje, pokud jsou předloženy podle článků 6, 8 a 9:

a)

obecná charakteristika GMM, jméno a adresa oznamovatele a místo nakládání;

b)

třída uzavřeného nakládání a opatření pro uzavření;

c)

zhodnocení předvídatelných účinků, zejména všech škodlivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí.

3.   Komise a příslušné orgány nesdělí třetím osobám žádnou informaci, o jejíž důvěrnosti bylo rozhodnuto podle odst. 1 druhého pododstavce a která byla oznámena nebo jinak poskytnuta podle této směrnice, a chrání práva duševního vlastnictví týkající se obdržených údajů.

4.   Jestliže oznamovatel z jakýchkoli důvodů oznámení stáhne, musí příslušný orgán respektovat důvěrnost poskytnutých informací.

Článek 19

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a jež se týkají přizpůsobení příloh II, III, IV a V technickému pokroku a úpravy části C přílohy II, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 2.

Článek 20

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 21

Směrnice 90/219/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy VI se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy VI.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 22

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 23

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 6. května 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J. KOHOUT


(1)  Úř. věst. C 162, 25.6.2008, s. 85.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2009.

(3)  Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 1.

(4)  Viz část A přílohy VI.

(5)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1

(6)  Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Mezi techniky genetické modifikace, které uvádí čl. 2 písm. b) bod i), mimo jiné patří:

1.

Techniky rekombinantních nukleových kyselin zahrnující tvorbu nových kombinací genetického materiálu vložením molekul nukleových kyselin, připravených jakýmkoli způsobem mimo organismus, do viru, bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jejich začleněním do hostitelského organismu, v němž se přirozeně nevyskytují, ale ve kterém jsou schopny dalšího množení.

2.

Techniky, při nichž se do mikroorganismu přímo zavádí dědičný materiál připravený mimo mikroorganismus a které zahrnují mikroinjekci, makroinjekci a mikroenkapsulaci.

3.

Techniky buněčné fúze nebo hybridizace, při nichž se fúzí dvou či více buněk způsobem, který se v přírodních podmínkách nevyskytuje, tvoří živé buňky s novými kombinacemi dědičného genetického materiálu.

ČÁST B

Techniky podle čl. 2 písm. b) bodu ii), u nichž se předpokládá, že vedou ke genetické modifikaci, pokud nezahrnují použití molekul rekombinantních nukleových kyselin nebo GMM připravených jinak než technikami či metodami vyloučenými částí A přílohy II:

1)

oplození in vitro;

2)

konjugace, transdukce, transformace nebo jiné přirozené procesy;

3)

indukce polyploidie.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Techniky nebo metody genetické modifikace poskytující mikroorganismy, jež mají být vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice, pokud tyto techniky nebo metody nezahrnují použití molekul rekombinantní nukleové kyseliny nebo GMM jiných než těch, které byly připraveny jednou nebo více z níže uvedených technik nebo metod:

1.

Mutageneze.

2.

Buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) prokaryontních druhů, jež si vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy.

3.

Buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) buněk jakýchkoli eukaryontních druhů, včetně tvorby hybridomů a fúze rostlinných buněk.

4.

Samoklonování spočívající ve vyjmutí sekvencí nukleové kyseliny z některé buňky organismu, po němž může a nemusí následovat opětovné vložení části nebo celé této nukleové kyseliny (nebo jejího syntetického ekvivalentu), která byla nebo nebyla předtím podrobena enzymatickým nebo mechanickým krokům, do buněk stejného druhu nebo buněk fylogeneticky blízce příbuzných druhů, které si mohou vyměňovat genetický materiál přirozenými fyziologickými procesy, a kde není pravděpodobné, že by výsledný mikroorganismus způsobil choroby člověka, zvířat nebo rostlin.

Samoklonování může zahrnovat použití rekombinantních vektorů podložené dlouhodobým záznamem bezpečného používání v příslušném mikroorganismu.

ČÁST B

Kritéria, kterými se stanoví bezpečnost GMM pro lidské zdraví a životní prostředí

Tato příloha obecně popisuje kritéria, která je nutno splnit při stanovení bezpečnosti typů GMM pro lidské zdraví a životní prostředí a jejich vhodnosti pro zařazení do části C. Pro snadnější provádění a výklad této přílohy mohou být regulativním postupem podle čl. 20 odst. 3 vypracovány technické pokyny.

1.   Úvod

Typy GMM zařazené na seznam v části C regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 2 jsou vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice. GMM jsou zařazovány na seznam jednotlivě a vyloučení se vztahuje na každý zřetelně identifikovaný GMM. Toto vyloučení se uplatní pouze tehdy, je-li takový GMM používán za podmínek uzavřeného nakládání, jak je definováno v čl. 2 písm. c). Nevztahuje se na záměrné uvolňování GMM. Pro GMM, jenž má být zařazen na seznam v části C, musí být prokázáno, že splňuje níže uvedená kritéria.

2.   Obecná kritéria

2.1   Ověření a prokázání pravosti kmene

Identita kmene musí být přesně určena. Modifikace musí být známy a ověřeny.

2.2   Dokumentačně doložený a stanovený důkaz bezpečnosti

Musí být poskytnut dokumentačně doložený důkaz bezpečnosti organismu.

2.3   Genetická stabilita

Důkaz stability se požaduje tehdy, jestliže by nestabilita mohla nepříznivě ovlivnit bezpečnost.

3.   Zvláštní kritéria

3.1   Nepatogenita

GMM nemá být schopen způsobit onemocnění nebo újmu zdravému člověku, rostlině nebo živočichu. Protože patogenita zahrnuje jak toxikogenitu, tak alergenitu, má GMM proto být:

3.1.1   Netoxikogenita

Je třeba, aby GMM nevytvářel zvýšenou toxikogenitu jako výsledek genetické modifikace ani nebyl znám pro své toxikogenní vlastnosti.

3.1.2   Nealergenita

Je třeba, aby GMM nevytvářel zvýšenou alergenitu jako výsledek genetické modifikace ani nebyl znám jako alergen, který má například alergenitu porovnatelnou zejména s těmi mikroorganismy, které identifikuje směrnice 2000/54/ES.

3.2   Žádné náhodně získané škodlivé prvky

GMM v sobě nemá obsahovat známé náhodně získané škodlivé prvky, jako jsou jiné aktivní nebo latentní mikroorganismy existující vedle nebo uvnitř GMM, jež by mohly poškozovat lidské zdraví a životní prostředí.

3.3   Přenos genetického materiálu

Je-li modifikovaný genetický materiál přenesen, nesmí vyvolat poškození ani nemá být autoinfekční či přenosný s větší frekvencí než ostatní geny přijímajícího nebo mateřského mikroorganismu.

3.4   Bezpečnost pro životní prostředí v případě významného a neúmyslného úniku

GMM nesmějí mít nepříznivé účinky na životní prostředí ani bezprostřední, ani zpožděné v případě, že dojde k jakékoli události, při níž dojde k významnému a neúmyslnému úniku.

GMM, které nesplňují výše uvedená kritéria, nesmějí být zařazeny do části C.

ČÁST C

Druhy GMM, které splňují kritéria uvedená v části B:

… (bude doplněno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 2)


PŘÍLOHA III

Zásady, které je nutno dodržet při posuzování podle čl. 4 odst. 2

Tato příloha obecně popisuje základní prvky, které je třeba zvážit, a postup, který je třeba dodržovat při posuzování podle čl. 4 odst. 2. Pro snadnější provádění a výklad této přílohy, zejména části B, mohou být regulativním postupem podle čl. 20 odst. 3 vypracovány technické pokyny (1).

A.   Prvky hodnocení

1.

Níže uvedené jevy je třeba považovat za potenciálně škodlivé účinky:

choroby člověka, včetně alergických a toxických účinků,

choroby zvířat a rostlin,

škodlivé účinky způsobené nemožností léčit nějakou chorobu nebo zajistit účinnou profylaxi,

škodlivé účinky způsobené usídlením a rozšířením v prostředí,

škodlivé účinky způsobené přirozeným přenosem vloženého genetického materiálu na jiné organismy.

2.

Posouzení podle čl. 4 odst. 2 má být založeno na těchto prvcích:

a)

identifikace všech potenciálně škodlivých účinků, zejména účinků spojených

i)

s přijímajícím mikroorganismem,

ii)

s vloženým genetickým materiálem (pocházejícím z dárcovského organismu),

iii)

s vektorem,

iv)

s dárcovským mikroorganismem (pokud je dárcovský mikroorganismus v průběhu operace použit),

v)

s výsledným GMM;

b)

charakteristika činnosti;

c)

závažnost potenciálně škodlivých účinků;

d)

pravděpodobnost, že potenciálně škodlivé účinky skutečně nastanou.

B.   Postup

3.

První etapou procesu posouzení má být identifikace škodlivých vlastností příjemce, případně i identifikace dárcovského mikroorganismu, a všech škodlivých vlastností spojených s vektorem nebo vloženým materiálem, včetně všech změn stávajících vlastností příjemce.

4.

Pro zařazení do třídy 1 v souladu s čl. 4 odst. 3 jsou obecně považovány pouze geneticky modifikované organismy, jež vykazují tyto charakteristiky:

i)

není pravděpodobné, že příjemce nebo mateřský mikroorganismus způsobí chorobu lidí, zvířat nebo rostlin (2),

ii)

povaha vektoru a vloženého genetického materiálu je taková, že nemohou podmínit fenotyp GMM, který by mohl způsobit chorobu lidí, zvířat nebo rostlin (2) nebo který by mohl mít škodlivé účinky na životní prostředí,

iii)

není pravděpodobné, že geneticky modifikovaný organismus způsobí choroby lidí, zvířat nebo rostlin (2), a není pravděpodobné, že bude mít škodlivé účinky na životní prostředí.

5.

Pro získání informací nezbytných k provedení tohoto postupu může vzít uživatel v úvahu nejprve příslušné právní předpisy Společenství (zejména směrnici 2000/54/ES). Mezinárodní nebo vnitrostátní klasifikační systémy (např. Světová zdravotnická organizace, vnitrostátní zdravotnické ústavy) a jejich poslední úpravy podle nových vědeckých poznatků a technického rozvoje mohou být rovněž vzaty v úvahu.

Tyto systémy se zabývají přírodními mikroorganismy a jako takové jsou obvykle založeny na schopnosti mikroorganismů způsobovat choroby lidí, zvířat nebo rostlin a na závažnosti a možnostech přenosu těchto chorob. Směrnice 2000/54/ES rozděluje mikroorganismy coby biologické činitele do čtyř tříd rizika na základě případných účinků na zdravého dospělého člověka. Tyto třídy rizika mohou být použity jako vodítko pro kategorizaci činností uzavřeného nakládání do čtyř tříd rizika uvedených v čl. 4 odst. 3. Uživatel též může vzít v úvahu klasifikační systémy vztahující se na rostlinné a živočišné patogeny (které jsou obvykle sestaveny na vnitrostátní úrovni). Výše uvedené klasifikační systémy poskytují pouze předběžné vyznačení třídy rizika příslušné činnosti a odpovídajícího souboru uzavíracích a kontrolních opatření.

6.

Identifikace nebezpečí prováděná podle bodů 3, 4 a 5 má vést k určení úrovně rizika spojeného s GMM.

7.

Výběr úrovně uzavření a dalších ochranných opatření má být proveden na základě úrovně rizika spojeného s geneticky modifikovaným organismem spolu s uvážením

i)

charakteristiky životního prostředí, které by mohlo být zasaženo (např. zda jsou v tomto prostředí známa společenstva, která by mohla být mikroorganismy z uzavřeného nakládání negativně ovlivněna),

ii)

charakteristiky činnosti (např. její rozsah nebo povaha),

iii)

jakékoli nestandardní operace (např. očkování zvířat GMM; použití zařízení, které by mohlo vytvářet aerosoly).

Zvážení bodů i), ii) a iii) pro danou činnost může zvýšit, snížit, nebo ponechat beze změny úroveň rizika spojenou s GMM, která byla určena podle bodu 6.

8.

Analýza provedená výše popsaným způsobem vede nakonec k zařazení činnosti do jedné ze tříd popsaných v čl. 4 odst. 3.

9.

Konečná klasifikace uzavřeného nakládání má být potvrzena přezkoumáním celkového postupu posouzení podle čl. 4 odst. 2.


(1)  Viz rozhodnutí Komise 2000/608/ES ze dne 27. září 2000 o pokynech pro posuzování rizik uvedených v příloze III směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (Úř. věst. L 258, 12.10.2000, s. 43).

(2)  Vztahuje se pouze na živočichy a rostliny v životním prostředí, které bude pravděpodobně vystaveno účinkům.


PŘÍLOHA IV

UZAVŘENÍ A DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Obecné zásady

1.

Tyto tabulky představují běžné minimální požadavky a opatření nutná pro každou úroveň uzavření.

Uzavření se také dosahuje zachováním zásad správné laboratorní praxe, zaškolením, vybavením pro uzavření a zvláštní úpravou příslušných technických zařízení. Při všech činnostech, při nichž se nakládá s GMM, je nutno uplatňovat zásady správné mikrobiologické praxe a následující zásady pracovní hygieny a bezpečnosti práce, podle nichž je třeba

i)

udržovat expozici pracoviště a životního prostředí působení GMM na nejnižší prakticky dosažitelné úrovni,

ii)

používat technická kontrolní opatření u zdroje, a pokud je to nutné, doplnit je vhodným osobním ochranným oděvem a dalšími ochrannými pomůckami,

iii)

v přiměřené míře provádět zkoušky a údržbu zařízení a vybavení,

iv)

kde je to nutné, provádět vně primárních fyzikálních zábran zkoušky na přítomnost životaschopných organismů,

v)

zajistit patřičné vyškolení pracovníků,

vi)

podle potřeby zřídit výbory nebo podvýbory pro biologickou bezpečnost,

vii)

podle potřeby vytvořit a zavést vnitřní pravidla bezpečnosti práce,

viii)

na vhodných místech umístit označení pro biologické nebezpečí,

ix)

zajistit zařízení pro mytí a dekontaminaci pracovníků,

x)

vést příslušné záznamy,

xi)

zakázat jídlo, pití, kouření, používání kosmetiky a ukládání potravin pro lidskou spotřebu v pracovních prostorech,

xii)

zakázat pipetování ústy,

xiii)

je-li to vhodné k zajištění bezpečnosti, vybavit pracoviště písemnými normalizovanými pracovními postupy,

xiv)

mít přístup k účinným dezinfekčním prostředkům a stanovit určité dezinfekční postupy pro případ kontaminace GMM,

xv)

zajistit bezpečné uložení kontaminovaného laboratorního zařízení a materiálů.

2.

Nadpisy tabulek mají informativní charakter:

 

Tabulka I A uvádí minimální požadavky pro laboratorní činnosti.

 

Tabulka I B uvádí dodatky a úpravy tabulky I A pro činnosti ve sklenících či prostorách pro pěstování s využitím GMM.

 

Tabulka I C uvádí dodatky a úpravy tabulky I A pro činnosti se zvířaty s využitím GMM.

 

Tabulka II uvádí minimální požadavky na činnosti jiné než laboratorní.

V některých zvláštních případech může být potřeba použít kombinaci opatření stejné úrovně z tabulky I A a tabulky II.

Pokud mají uživatelé souhlas příslušného orgánu, nemusí v některých případech uplatnit specifikaci podle příslušné úrovně uzavření nebo mohou kombinovat specifikace ze dvou různých úrovní.

Výrazem „nepovinný“ se v těchto tabulkách rozumí, že uživatel může použít tato opatření v jednotlivých případech v závislosti na posouzení podle čl. 4 odst. 2.

3.

Při provádění této přílohy mohou členské státy dále pro objasnění těchto požadavků zařadit do následujících tabulek obecné zásady z bodů 1 a 2.

Tabulka I A

Uzavření a ostatní ochranná opatření pro laboratorní činnost

Specifikace

Úroveň uzavření

1

2

3

4

1

Komplex laboratoří: izolace (1)

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

2

Laboratoř: utěsnitelná pro zaplynování

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vybavení

3

Povrchy odolávající vodě, kyselinám, alkáliím, rozpouštědlům, dezinfekčním činidlům a dekontaminačním činidlům, snadno čistitelné

Vyžaduje se (pracovní stůl)

Vyžaduje se (pracovní stůl)

Vyžaduje se (pracovní stůl, podlaha)

Vyžaduje se (pracovní stůl, podlaha, strop a stěny)

4

Vstup do laboratoře hygienickou smyčkou (2)

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinný

Vyžaduje se

5

Snížený tlak vzhledem k tlaku v bezprostředním okolí

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Vyžaduje se, s výjimkou (3)

Vyžaduje se

6

Je třeba, aby nasávaný a odsávaný vzduch byl filtrován filtry HEPA (4)

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Vyžaduje se (HEPA – odsávaný vzduch, s výjimkou (3))

Vyžaduje se (HEPA – nasávaný a odsávaný vzduch (5))

7

Aseptický box

Nevyžaduje se

Nepovinné

Vyžaduje se

Vyžaduje se

8

Parní tlakový sterilizátor

V areálu

V budově

Na místě (6)

V laboratoři – se dvěma víky

Pracovní systém

9

Omezený přístup

Nevyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

10

Znaky biologického ohrožení na dveřích

Nevyžadují se

Vyžadují se

Vyžadují se

Vyžadují se

11

Specifická opatření pro regulaci šíření aerosolů

Nevyžadují se

Vyžaduje se omezit šíření na minimum

Vyžaduje se zabránit šíření

Vyžaduje se zabránit šíření

13

Sprcha

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinná

Vyžaduje se

14

Ochranný oděv

Vhodný ochranný oděv

Vhodný ochranný oděv

Vhodný ochranný oděv a (nepovinná) obuv

Úplná výměna oděvu a obuvi před vstupem a výstupem

15

Ochranné rukavice

Nevyžadují se

Nepovinné

Vyžadují se

Vyžadují se

18

Účinná kontrola a regulace vektorů (např. hlodavců a hmyzu)

Nepovinná

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Odpady

19

Inaktivace GMM ve výtoku z umyvadel, výlevek, vodovodních odpadů a sprch a podobných odpadních tekutinách

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinná

Vyžaduje se

20

Inaktivace GMM v kontaminovaných materiálech a odpadech

Nepovinná

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Jiná opatření

21

Laboratoř má své vlastní vybavení

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinné

Vyžaduje se

23

Je instalován průhled nebo jiné alternativní zařízení, jímž lze pozorovat personál v laboratoři

Nepovinné

Nepovinné

Nepovinné

Vyžaduje se


Tabulka I B

Uzavření a ostatní ochranná opatření pro skleníky a prostory pro pěstování

Pojmům „skleník“ a „prostor pro pěstování“ odpovídají stavby či konstrukce, které mají stěny, střechu a podlahu a jsou určeny především k pěstování rostlin v regulovaném a chráněném prostředí.

Platí pro ně všechna ustanovení tabulky I A s těmito dodatky či úpravami:


Specifikace

Úroveň uzavření

1

2

3

4

Budova

1

Skleník: stavba trvalého charakteru (7)

Nevyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vybavení

3

Vstup přes samostatnou místnost se dvěma vzájemně blokovanými dveřmi

Nevyžaduje se

Nepovinný

Nepovinný

Vyžaduje se

4

Kontrola a regulace odtékající vody

Nepovinná

Omezit odtok na minimum (8)

Zabránit odtoku

Zabránit odtoku

Systém práce

6

Opatření pro regulaci nežádoucích druhů, jako jsou členovci nebo hlodavci

Vyžadují se

Vyžadují se

Vyžadují se

Vyžadují se

7

Postupy pro přenos živých materiálů mezi skleníkem/prostorem pro pěstování, ochranná konstrukce a laboratoř musí mít šíření GMM pod kontrolou

Omezit šíření na minimum

Omezit šíření na minimum

Zabránit šíření

Zabránit šíření


Tabulka I C

Uzavření a ostatní ochranná opatření pro činnost v chovných jednotkách

Platí všechna ustanovení tabulky I A s těmito dodatky či úpravami:


Specifikace

Úroveň uzavření

1

2

3

4

Vybavení

1

Izolace chovné jednotky (9)

Nepovinná

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

2

Chovná zařízení (10) oddělená uzamykatelnými dveřmi

Nepovinná

Vyžadují se

Vyžadují se

Vyžadují se

3

Chovná zařízení určená k usnadnění dekontaminace (nepromokavé a snadno omyvatelné materiály (klece atd.))

Nepovinná

Nepovinná

Vyžadují se

Vyžadují se

4

Podlaha a stěny, které lze snadno mýt

Nepovinné

Vyžaduje se (podlaha)

Vyžadují se (podlaha a stěny)

Vyžadují se (podlaha a stěny)

5

Zvířata chovaná v příslušných uzavřených zařízeních, jako jsou klece, kotce nebo nádrže

Nepovinné

Nepovinné

Nepovinné

Nepovinné

6

Filtry na izolačních jednotkách nebo izolační místnosti (11)

Nevyžadují se

Nepovinné

Vyžadují se

Vyžadují se


Tabulka II

Uzavření a ostatní ochranná opatření pro ostatní činnost

Specifikace

Úroveň uzavření

1

2

3

4

Obecná opatření

1

Životaschopné mikroorganismy mají být uzavřeny v systému, který odděluje proces od prostředí (uzavřený systém)

Nepovinné

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

2

Zabezpečení a regulace plynů odcházejících z uzavřeného systému

Nevyžaduje se

Vyžaduje se omezit šíření na minimum

Vyžaduje se zabránit šíření

Vyžaduje se zabránit šíření

3

Zabezpečení a regulace aerosolů během odběru vzorků, přidávání materiálu do uzavřeného systému nebo přenos materiálu do jiného uzavřeného systému

Nepovinné

Vyžaduje se omezit šíření na minimum

Vyžaduje se zabránit šíření

Vyžaduje se zabránit šíření

4

Inaktivace celkové kultivační půdy před vyjmutím z uzavřeného systému

Nepovinná

Vyžaduje se, validovanými prostředky

Vyžaduje se, validovanými prostředky

Vyžaduje se, validovanými prostředky

5

Těsnění a uzávěry mají být navrženy tak, aby zabránily úniku nebo jej omezily na minimum

Bez specifických požadavků

Omezit šíření na minimum

Zabránit šíření

Zabránit šíření

6

Kontrolovaný prostor má být navržen tak, aby zachytil celý obsah uzavřeného systému, pokud dojde k jeho úniku

Nepovinné

Nepovinné

Vyžaduje se

Vyžaduje se

7

Kontrolovaný prostor má být utěsnitelný, aby umožňoval zaplynování

Nevyžaduje se

Nepovinné

Nepovinné

Vyžaduje se

Zařízení

8

Vstup do laboratoře hygienickou smyčkou

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinný

Vyžaduje se

9

Povrchy odolávající vodě, kyselinám, alkáliím, rozpouštědlům, dezinfekčním činidlům a dekontaminačním činidlům, snadno čistitelné

Vyžaduje se (pracovní stůl, pokud je)

Vyžaduje se (pracovní stůl, pokud je)

Vyžaduje se (pracovní stůl, pokud je, podlaha)

Vyžaduje se (pracovní stůl, podlaha, strop, stěny)

10

Specifická opatření pro dostatečné větrání kontrolovaného prostoru s cílem omezit kontaminaci vzduchu na minimum

Nepovinná

Nepovinná

Nepovinná

Vyžadují se

11

Kontrolovaný prostor má být udržován pod nižším tlakem, než je tlak v bezprostředním okolí

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinné

Vyžaduje se

12

Je třeba, aby vzduch nasávaný a odsávaný z kontrolovaného prostoru byl filtrován filtry HEPA

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Vyžaduje se (odsávaný vzduch, nepovinné pro nasávaný vzduch)

Vyžaduje se (odsávaný i nasávaný vzduch)

Systém práce

13

Uzavřený systém má být umístěn uvnitř kontrolovaného prostoru

Nevyžaduje se

Nepovinné

Vyžaduje se

Vyžaduje se

14

Přístup má být omezen pouze na určené pracovníky

Nevyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

15

Mají být rozmístěny značky biologického ohrožení

Nevyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

Vyžaduje se

17

Pracovníci se mají před opuštěním kontrolovaného prostoru sprchovat

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinné

Vyžaduje se

18

Pracovníci mají nosit ochranný oděv

Vyžaduje se (pracovní oděv)

Vyžaduje se (pracovní oděv)

Vyžaduje se

Úplné převléknutí před vstupem a před výstupem

Odpady

22

Inaktivace GMM ve výtoku z umyvadel, výlevek, vodovodních odpadů a sprch a podobných odpadních tekutinách

Nevyžaduje se

Nevyžaduje se

Nepovinná

Vyžaduje se

23

Inaktivace GMM v kontaminovaných materiálech a odpadech, včetně GMM v tekutinách odcházejících z procesů před jejich konečným vypuštěním

Nepovinná

Vyžaduje se, validovanými prostředky

Vyžaduje se, validovanými prostředky

Vyžaduje se, validovanými prostředky


(1)  

Izolace= laboratoř je oddělena od ostatních prostor v téže budově nebo je v samostatné budově.

(2)  

Vstupní hygienická smyčka= vstup musí být přes smyčku, tj. komoru izolovanou od laboratoře. Čistá strana propusti musí být oddělena od strany s omezeným přístupem šatnou nebo sprchou a pokud možno se vzájemně blokovanými dveřmi.

(3)  Činnosti, při nichž se přenos neděje vzdušnou cestou.

(4)  

Filtr HEPA= filtr s vysokou účinností odstraňující částice ze vzduchu.

(5)  Tam, kde se pracuje s viry, jež se nezachytí ve filtrech HEPA, jsou pro čistění odsávaného vzduchu nutná zvláštní opatření.

(6)  U validovaných postupů, které dovolují bezpečný přenos materiálu do parního sterilizátoru mimo laboratoř a které zajišťují rovnocennou úroveň ochrany.

(7)  Skleník = trvalá stavba se souvislou nepromokavou krytinou umístěná na stanovišti se srovnaným terénem, aby se zabránilo vnikání stékající povrchové vody, a se samozavíracími uzamykatelnými dveřmi.

(8)  Tam, kde může docházet k přenosu podložím.

(9)  

Chovná jednotka= budova nebo samostatný prostor uvnitř nějaké budovy obsahující zařízení a jiné prostory, jako jsou šatny, sprchy, parní sterilizátory, prostory pro skladování potravin atd.

(10)  

Chovné zařízení= zařízení normálně používané pro chov dobytka, chovných nebo pokusných zvířat anebo zařízení používané pro drobné chirurgické zákroky.

(11)  

Izolační jednotky= průhledné kontejnery, v nichž jsou umístěna malá zvířata uvnitř anebo vně klece. Pro větší zvířata mohou být vhodnější izolované místnosti.


PŘÍLOHA V

Informace požadované pro oznámení podle článků 6, 8 a 9

ČÁST A

Informace požadované pro oznámení podle článku 6:

jméno uživatele (uživatelů), včetně osob odpovědných za dohled a bezpečnost,

informace o školení a kvalifikaci osob odpovědných za dozor a bezpečnost,

podrobné údaje o všech biologických výborech a podvýborech,

adresa a obecný popis areálu,

popis povahy práce, která se bude provádět,

třídy uzavřených nakládání,

pouze pro uzavřená nakládání 1. třídy: souhrn hodnocení podle čl. 4 odst. 2 a informace o nakládání s odpady.

ČÁST B

Informace požadované pro oznámení podle článku 8:

datum předložení oznámení podle článku 6,

jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, informace o školení a kvalifikaci pracovníků,

použitý přijímající, dárcovský nebo mateřský mikroorganismus a případný použitý systém (systémy) hostitel-vektor,

zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace (modifikací),

identita a charakteristiky GMM,

účel uzavřeného nakládání, včetně předpokládaných výsledků,

přibližné objemy kultur, které mají být použity,

popis uzavření a ostatních ochranných opatření, které mají být použity, včetně informací o nakládání s odpady týkajících se i odpadů vznikajících během procesu, o jejich zpracování, konečné podobě a místě určeném k jejich uložení,

souhrn posouzení podle čl. 4 odst. 2,

informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány podle čl. 13 odst. 1.

ČÁST C

Informace požadované pro oznámení podle článku 9:

a)

datum předložení oznámení podle článku 6,

jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, informace o školení a kvalifikaci pracovníků;

b)

přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který má být použit,

případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má být použit,

zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace (modifikací),

identita a charakteristiky GMM,

přibližné objemy kultur, které mají být použity;

c)

popis uzavření a ostatních ochranných opatření, které mají být použity, včetně informací o nakládání s odpady týkajících se i druhu a formy odpadů vznikajících během procesu, o jejich zpracování, konečné podobě a místě určeném k jejich uložení,

účel uzavřeného nakládání, včetně předpokládaných výsledků,

popis součástí technického zařízení;

d)

informace o předcházení nehodám a o havarijních plánech, pokud existují:

upozornění na všechna nebezpečí, která mohou mít původ v umístění zařízení,

popis uplatňovaných preventivních opatření, jako jsou bezpečnostní zařízení, výstražné systémy a způsoby uzavření,

popis postupů a plánů pro ověřování trvalé účinnosti opatření pro uzavření,

popis informací sdělovaných pracovníkům,

informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány podle čl. 13 odst. 1;

e)

jedno vyhotovení posouzení podle čl. 4 odst. 2.


PŘÍLOHA VI

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 21)

Směrnice Rady 90/219/EHS

(Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 1)

 

Směrnice Komise 94/51/ES

(Úř. věst. L 297, 18.11.1994, s. 29)

 

Směrnice Rady 98/81/ES

(Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 13)

 

Rozhodnutí Rady 2001/204/ES

(Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 32)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

Pouze bod 19 přílohy III

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 21)

Směrnice

Lhůta pro provedení

90/219/EHS

23. října 1991

94/51/ES

30. dubna 1995

98/81/ES

5. června 2000


PŘÍLOHA VII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 90/219/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3 návětí

Čl. 3 odst. 1 návětí

Čl. 3 první odrážka

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 3 druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Čl. 11 odst. 1, 2 a 3

Čl. 10 odst. 1, 2 a 3

Čl. 11 odst. 4 návětí

Čl. 10 odst. 4 návětí

Čl. 11 odst. 4 první odrážka

Čl. 10 odst. 4 písm. a)

Čl. 11 odst. 4 druhá odrážka

Čl. 10 odst. 4 písm. b)

Čl. 12 první pododstavec

Čl. 11 odst. 1

Čl. 12 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 2

Článek 13

Článek 12

Čl. 14 první pododstavec

Čl. 13 odst. 1

Čl. 14 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 2

Čl. 15 odst. 1 návětí

Čl. 14 odst. 1 návětí

Čl. 15 odst. 1 první odrážka

Čl. 14 odst. 1 písm. a)

Čl. 15 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 14 odst. 1 písm. b)

Čl. 15 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 14 odst. 1 písm. c)

Čl. 15 odst. 1 čtvrtá odrážka

Čl. 14 odst. 1 písm. d)

Čl. 15 odst. 2 návětí

Čl. 14 odst. 2 návětí

Čl. 15 odst. 2 první odrážka

Čl. 14 odst. 2 písm. a)

Čl. 15 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 14 odst. 2 písm. b)

Článek 16

Článek 15

Článek 17

Článek 16

Článek 18

Článek 17

Čl. 19 odst. 1

Čl. 18 odst. 1 první pododstavec

Čl. 19 odst. 2

Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 3 návětí

Čl. 18 odst. 2 návětí

Čl. 19 odst. 3 první odrážka

Čl. 18 odst. 2 písm. a)

Čl. 19 odst. 3 druhá odrážka

Čl. 18 odst. 2 písm. b)

Čl. 19 odst. 3 třetí odrážka

Čl. 18 odst. 2 písm. c)

Čl. 19 odst. 4

Čl. 18 odst. 3

Čl. 19 odst. 5

Čl. 18 odst. 4

Článek 20

Článek 19

Článek 20a

Čl. 21 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 21 odst. 2 první pododstavec

Čl. 20 odst. 2 a odst. 3 první pododstavec

Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 20 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 3

Článek 22

Článek 21

Článek 22

Článek 23

Článek 23

Přílohy I až V

Přílohy I až V

Příloha VI

Příloha VII