ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.111.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 111

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
5. května 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 361/2009 ze dne 4. května 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 362/2009 ze dne 4. května 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 363/2009 ze dne 4. května 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 364/2009 ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 360/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2009

13

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) ( 1 )

16

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/364/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. října 2008 o opatření C 33/07 (ex N 339/06 a N 729/06), které Německo zamýšlí provést prostřednictvím společnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (oznámeno pod číslem K(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2009, kterým se povoluje uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2009 o schválení účetních závěrek platebních agentur České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2009 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2009, kterým se pro hospodářský rok 2009/10 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 3158)

50

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2008/113/ES ze dne 8. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých mikroorganismů jako účinných látek ( Úř. věst. L 330 ze dne 9.12.2008 )

51

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1344/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87 ( Úř. věst. L 348 ze dne 24.12.2008 )

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 361/2009

ze dne 4. května 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 362/2009

ze dne 4. května 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 348/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 5. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 106, 28.4.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 5. května 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 363/2009

ze dne 4. května 2009

o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005, které stanoví právní rámec pro podporu rozvoje venkova ve Společenství z prostředků EZFRV, bylo změněno nařízením Rady (ES) č. 74/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2). V důsledku toho by se nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (3) mělo doplnit dodatečnými podrobnými prováděcími předpisy.

(2)

Uplynutí platnosti režimu mléčných kvót podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (4), vyžaduje od producentů mléka zvláštní úsilí. Je proto vhodné s účinností od začátku programového období zrušit omezení investiční podpory pro podniky produkující mléko tak, aby zůstaly v mezích výrobních kvót přidělených jednotlivým zemědělským podnikům.

(3)

Nařízení (ES) č. 74/2009 zavedlo požadavek přezkumu národních strategických plánů. Měl by být stanoven minimální rozsah tohoto přezkumu.

(4)

Vzhledem k důležitosti priorit stanovených v čl. 16a nařízení (ES) č. 1698/2005, by přezkumy programů rozvoje venkova po prvním provedení uvedeného článku měly být považovány za přezkumy podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a měly by podléhat rozhodnutí Komise.

(5)

Nařízení (ES) č. 74/2009 stanovilo seznam možných účinků, jichž má být dosaženo prostřednictvím operací souvisejících s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005. Vzhledem k tomu, že tento seznam není vyčerpávající, mohou členské státy navrhnout dodatečné možné účinky, jichž má být prostřednictvím výše uvedených operací dosaženo. Aby se však zajistila soudržnost s již zjištěnými možnými účinky a s obecným cílem posílit operace související s novými výzvami, měla by možnost, aby členské státy navrhly tyto dodatečné možné účinky, podléhat přezkumu Komisí a stanovisku Výboru pro rozvoj venkova. Změny zavádějící nový možný účinek by proto měly podléhat rozhodnutí Komise.

(6)

Vzhledem k velkému počtu případů, v nichž se přezkumy týkají méně významných výjimek z kritérií pro vymezení oblasti společné organizace trhů a rozvoje venkova, a s cílem snížit administrativní zátěž by Komise již neměla přijímat rozhodnutí o přezkumech týkajících se změn výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005. Tato kategorie přezkumu by proto měla být vymazána ze seznamu v článku 7 nařízení (ES) č. 1974/2006.

(7)

Měl by být stanoven obsah a kritéria podnikatelských plánů týkajících se podpory pro hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu.

(8)

Po zrušení „opatření o vynětí půdy z produkce“ podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (5), se musí upravit ustanovení vztahující se na toto opatření.

(9)

Aby se zjednodušilo provádění investičních projektů v době současné hospodářské a finanční krize, měly by se v roce 2009 a 2010 zvýšit maximální stropy pro zálohy.

(10)

Je vhodné upravit ustanovení o státní podpoře pro určitá opatření spolufinancovaná z prostředků EZFRV a pro dodatečné vnitrostátní financování s cílem objasnit jejich rozsah uplatňování a zohlednit nové opatření o hospodářstvích procházejících restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu zavedené nařízením (ES) č. 74/2009.

(11)

Je zapotřebí vymezit pojem „zásadní změny“ uvedený v čl. 78 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005.

(12)

Aby bylo možné monitorovat opatření spojená s prioritami stanovenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005, měly by být ukazatele výsledků a související cíle tvořící součást Společného rámce pro monitorování a hodnocení podle článku 80 uvedeného nařízení stanoveny podle druhu operací.

(13)

Členské státy musí ve svých zrevidovaných programech poskytnout informace o druzích operací spojených s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 a zároveň uvést, které z těchto operací jsou založeny na nových opatřeních, tj. opatřeních doposud neschválených v rámci programu rozvoje venkova. Navíc musí být uvedena orientační výše příspěvku z EZFRV na období let 2010–2013. Za tímto účelem by měly být pozměněny přílohy nařízení (ES) č. 1974/2006.

(14)

Aby se zajistil soulad s datem použitelnosti nařízení (ES) č. 74/2009, které ustanovení tohoto nařízení doplňují, mělo by toto nařízení být použitelné ode dne 1. ledna 2009. Touto zpětnou působností by neměla být porušena zásada právní jistoty dotčených příjemců podpory.

(15)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud organizace společného trhu (s výjimkou odvětví mléka), včetně režimů přímé podpory, financovaná Evropským zemědělským a záručním fondem uvalí omezení na produkci nebo na podporu Společenství na úrovni jednotlivých zemědělců, hospodářství nebo zpracovatelských podniků, nelze podle nařízení (ES) č. 1698/2005 podporovat žádné investice, které by zvýšily produkci nad tato omezení.“;

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Přezkumy národních strategických plánů v souladu s článkem 12a nařízení (ES) č. 1698/2005 zahrnují přezkum příslušných prvků stanovených v čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, které jsou spojeny s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 uvedeného nařízení, a zejména hlavních kvantifikovaných cílů.

Národní strategický plán stanoví přibližný a orientační příspěvek z EZFRV podle čl. 69 odst. 5 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 přidělený každé z priorit uvedených v čl. 16a odst. 1 uvedeného nařízení v členském státě a obsahuje příslušná vysvětlení týkající se přidělení prostředků.“;

3)

V čl. 5 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Obsah programů rozvoje venkova uvedený v článku 16 a 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 je vytvořen v souladu s přílohou II tohoto nařízení.“;

4)

V článku 7 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

přezkum se týká prvního provedení článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005;“;

b)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

přezkum zavádí dodatečný možný účinek, který není uveden v příloze II nařízení (ES) č. 1698/2005 a který je spojen s prioritami uvedenými v článku 16a téhož nařízení.“;

5)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Změny v programech provedené členskými státy podle čl. 6 odst. 1 písm. c) mohou zahrnovat změny rozdělení financí podle opatření v rámci osy, stejně jako nefinanční změny týkající se zavedení nových opatření a druhů operací, stažení stávajících opatření a druhů operací, změny výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo informace o stávajících opatřeních v programu a jejich popis.“;

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 24a

Podnikatelský plán podle článku 35a nařízení (ES) č. 1698/2005

a)

popisuje hlavní aspekty plánované restrukturalizace včetně diverzifikace zaměřené na nezemědělské činnosti;

b)

stanoví zvláštní cíle.“;

7)

V čl. 27 odst. 6 se zrušuje první pododstavec.

8)

V článku 46 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Tento článek se použije rovněž na závazky, jež jsou dotčeny zrušením povinnosti vynětí půdy z produkce v důsledku vstupu nařízení (ES) č. 73/2009 v platnost. Na žádost příjemce mohou být úpravy těchto závazků povoleny i v případě, že není stanovena žádná doložka o přezkumu.“;

9)

V čl. 56 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňuje tato věta:

„V případě investic, pro které se v roce 2009 nebo 2010 přijme samostatné rozhodnutí o poskytnutí podpory, se částka záloh může zvýšit až na 50 % veřejné podpory spojené s dotčenou investicí.“;

10)

V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Programy rozvoje venkova se mohou vztahovat na platby provedené členskými státy na rozvoj venkova, spadající mimo působnost článku 36 Smlouvy, ve prospěch opatření podle článků 25, 43 až 49 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operací podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení nebo doplňkového vnitrostátního financování, spadajícího mimo působnost článku 36 Smlouvy, ve prospěch opatření podle článků 25, 27, 43 až 49 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operací podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení, pouze pokud je státní podpora určena v souladu s bodem 9B přílohy II tohoto nařízení.“;

11)

V oddílu 4 „Monitorování a hodnocení“ se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 59a

Pro účely čl. 78 písm. f) nařízení (ES) č. 1698/2005 ‚zásadní návrhy na změny‘ zahrnují změny, v jejichž případě je rozhodnutí Komise povinné, a změny uvedené v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení kromě změn, které se týkají výjimek uvedených v čl. 5 odst. 6 nařízení (ES) č. 1698/2005 a informací o stávajících opatřeních v programu a jejich popisu.“;

12)

V čl. 62 odst. 1 se vkládá nový pododstavec, který zní:

„V případě opatření obsahujících druhy operací uvedené v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 jsou ukazatele výsledků a předběžné cíle pro ukazatele výsledků rozděleny podle druhů operací.“;

13)

V čl. 63 odst. 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V případech zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, a zejména v případě poruchy systému nebo nedostatku trvalého spojení, mohou členské státy zaslat Komisi dokumenty v tištěné podobě nebo prostřednictvím jiných vhodných elektronických prostředků. Toto odeslání v tištěné podobě nebo prostřednictvím jiných elektronických prostředků nelze provádět bez předchozího oznámení Komisi.“;

14)

Přílohy I, II, VII a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009. Bod 1 čl. 1 se však použije ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 100.

(3)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Režimy podpory uvedené v čl. 2 odst. 2

Ovoce a zelenina (část II hlava I kapitola IV oddíl IVa nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (1))

Víno (hlava II kapitola I nařízení Rady (ES) č. 479/2008) (2)

Tabák (část II hlava I kapitola IV oddíl V nařízení (ES) č. 1234/2007)

Olivový olej (část II hlava I kapitola IV oddíl IV nařízení (ES) č. 1234/2007)

Chmel (článek 68a nařízení (ES) č. 1782/2003)

Skopové a kozí maso (čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009) (3)

Včelařství (hlava I kapitola IV oddíl VI nařízení (ES) č. 1234/2007)

Cukr (nařízení Rady (ES) č. 320/2006) (4)

Zvláštní opatření pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech (hlava III nařízení Rady (ES) č. 247/2006) (5) a menší ostrovy v Egejském moři (kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1405/2006) (6)

Přímé platby (čl. 41 odst. 3 a článek 68 nařízení (ES) č. 73/2009)

2)

Příloha II se mění takto:

a)

V bodě 5.2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

Potvrzení, že pro opatření podle článků 25, 43 až 49 a 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a pro operace podle opatření podle článků 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení, jež spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy, je zajištěno dodržování postupů státní podpory a kritérií věcné slučitelnosti, zejména stropů podpory pro celkovou veřejnou podporu podle článků 87 až 89 Smlouvy.“;

b)

Bod 5.3 se nahrazuje tímto:

„5.3.   Informace požadované pro osy a opatření

Pro opatření jsou nezbytné tyto zvláštní informace, včetně informací o zvláštních druzích operací uvedených v čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005:“;

c)

Bod 5.3.1.4 se nahrazuje tímto:

d)

Vkládá se nový bod, který zní:

„5.3.1.4.4   Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu;

stanovení příslušných reforem společné organizace trhu,

shrnutí požadavků na podnikatelský plán,

výše a trvání podpory.“

e)

Vkládá se nový bod, který zní:

„5.3.6.    Seznam druhů operací podle čl. 16a odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1698/2005 do výše částek podle čl. 69 odst. 5a uvedeného nařízení.

Osa/opatření

Druh operace

Možné účinky

‚Stávající‘ nebo ‚nový‘ druh operace

Odkaz na popis druhu operace v programu rozvoje venkova

Ukazatel výsledků – cíl

Osa 1

Opatření 111

 

 

 

Opatření …

 

 

 

Osa 2

Opatření 211

 

 

 

Opatření …

 

 

 

Osa 3

Opatření 311

 

 

 

Opatření …

 

 

 

 

 

Osa 4

Opatření 411

 

 

 

Opatření …

 

 

 

 

 

Ve sloupci ‚stávající nebo nový druh operace‘ se uvede, zda druh operace spojené s prioritami uvedenými v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 již byl nebo ještě nebyl zahrnut do verze programu rozvoje venkova platné ke dni 31. prosince 2008. V této souvislosti se změny existujících druhů operací rovněž považují za ‚nové druhy operací.‘ “

f)

Tabulka 6.1 se nahrazuje tímto:

„6.1.   Roční příspěvky z EZFRV (v EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nekonvergenční regiony

 

 

 

 

 

 

 

Konvergenční regiony (7)

 

 

 

 

 

 

 

Nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (8)

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolné odlišení (9)

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečný příspěvek Portugalsku

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečné prostředky vyplývající z čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005 – nekonvergenční region

 

 

 

 

 

 

 

Dodatečné prostředky vyplývající z čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005 – konvergenční region (10)

 

 

 

 

 

 

 

Celkem z EZFRV

 

 

 

 

 

 

 

g)

Poznámka pod čarou 1, na kterou je uveden odkaz na konci nadpisu tabulky 6.2, se nahrazuje tímto:

„(1)

Tabulka 6.2 se musí zopakovat pro každou dílčí částku příspěvku z EZFRV uvedenou v jednom řádku tabulky 6.1.“;

h)

Vkládá se nový bod, který zní:

„6.3.   Orientační rozpočet týkající se operací uvedených v článku 16a nařízení (ES) č. 1698/2005 mezi dnem 1. ledna 2010 a 31. prosince 2013 (čl. 16a odst. 3 písm. b) do výše částek podle čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005);

Osa/opatření

Příspěvek z EZFRV na období let 2010–2013

Osa 1

Opatření 111

Opatření …

Osa 2

Opatření 211

Opatření …

Osa 3

Opatření 311

Opatření …

 

Osa 4

Opatření 411

Opatření …

 

Osa 1,2,3 a 4 celkem

…“

i)

V bodě 7 se vkládá tento kód:

„144)

Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu“;

j)

V bodě 9B se úvodní slova prvního pododstavce nahrazují tímto:

„Pro opatření podle článků 25, 27 (ve druhém případě pouze pro doplňkové vnitrostátní financování podle článku 89 nařízení (ES) č. 1698/2005), 43 až 49 a článku 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operace podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nařízení, která spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy:“;

3)

Příloha VII se mění takto:

a)

V bodě 2 se doplňují tyto odstavce:

„Každý členský stát přijímající v souladu s nařízením Rady (ES) č. 74/2009 (11) dodatečné finanční zdroje v důsledku modulace podle uvedeného nařízení, jakož od roku 2011 i částky nevyužitých prostředků, by měl od roku 2011 do své zprávy zařadit samostatnou kapitolu obsahující alespoň tutéž analýzu, která je uvedena v předcházejícím odstavci, pokud jde o operace spojené s prioritami uvedenými v čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005. V případě nových členských států kromě Bulharska a Rumunska by tato povinnost byla platná od roku 2014.

Členské státy uplatňující nové opatření ‚144 Hospodářství procházející restrukturalizací‘ by měly předložit zprávu o výsledcích dosažených s ohledem na cíle opatření.

b)

Vkládá se nový bod, který zní:

„3a.

Finanční provedení programu, pokud jde o operace spojené s novými výzvami, přičemž pro každé opatření musí být uvedeno prohlášení o platbách poskytnutých příjemcům po dni 1. ledna 2010 na druhy operací podle čl. 16a odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005 a částky uvedené v čl. 69 odst. 5a uvedeného nařízení.

Tabulka shrnující finanční provedení těchto druhů operací musí obsahovat alespoň tyto informace:

Osa/opatření

Roční platba – rok N

Kumulativní platby od roku 2010 do roku N

Opatření 111

Opatření …

 

 

Osa 1 celkem

Opatření 211

Opatření …

 

 

Osa 2 celkem

Opatření 311

Opatření …

 

 

Osa 3 celkem

Opatření 411

Opatření …

 

 

Osa 4 celkem

Program celkem

…“

4)

V příloze VIII se v bodě II SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ na konec seznamu týkajícího se osy 1 vkládá nový řádek, který zní:

Kód

Opatření

Ukazatele výstupu (*)

„144

Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy společné organizace trhu

Počet hospodářství, která obdržela podporu“


(1)  Úř. věst. L 299, 2.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(5)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.“;

(7)  Pro členské státy s konvergenčními regiony.

(8)  Pro členské státy s nejvzdálenějšími regiony nebo menší ostrovy v Egejském moři.

(9)  Pro členské státy, které uplatňují dobrovolné odlišení v souladu s nařízením (ES) č. 378/2007.

(10)  Pro členské státy s konvergenčními regiony přijímající dodatečné prostředky podle čl. 69 odst. 5a nařízení (ES) č. 1698/2005.“

(11)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 100.“;


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2009

ze dne 4. května 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 360/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. května 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. května 2009 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 360/2009 (3).

(2)

Vypočítaný průměr dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného cla, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 360/2009.

(3)

Nařízení (ES) č. 360/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 360/2009 se nahrazují přílohami tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 5. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 27.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 5. května 2009

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

37,15

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

12,61

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

12,61

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

37,15


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.5.2009

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

197,12

122,70

Cena FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Prémie – Záliv

11,64

Prémie – Velká jezera

12,66

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

15,07 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

16,57 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


SMĚRNICE

5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/16


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES

ze dne 23. dubna 2009

o právní ochraně počítačových programů

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obsah směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (3) byl změněn (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Vývoj počítačových programů vyžaduje využití značných lidských technických a finančních zdrojů, zatímco kopírování počítačových programů je možné s velice nízkými náklady v porovnání s náklady na jejich nezávislý vývoj.

(3)

Počítačové programy hrají stále významnější roli v mnoha průmyslových odvětvích, a technologie počítačových programů mohou být tedy považovány za podstatné pro průmyslový rozvoj Společenství.

(4)

Určité rozdíly, kterými se vyznačují právní předpisy členských států v oblasti ochrany počítačových programů mají přímé a záporné účinky na fungování vnitřního trhu, pokud jde o počítačové programy.

(5)

Je nezbytné stávající rozdíly, které mají uvedené záporné účinky, odstranit a zabránit tomu, aby se vytvořily rozdíly nové, není však nezbytné odstraňovat či bránit vzniku rozdílů, které příliš nenaruší fungování vnitřního trhu.

(6)

Právní rámec Společenství se ve věci ochrany počítačových programů může nejprve omezit na to, že uloží členským státům povinnost chránit počítačové programy stejně jako literární díla podle autorského práva a určit subjekt a předmět právní ochrany, výlučná práva, kterých by se chráněné osoby mohly dovolávat při udělování svolení nebo zakazování určitých právních úkonů, a rovněž stanovit dobu trvání ochrany.

(7)

Pro účely této směrnice se „počítačovým programem“ rozumí programy v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware). Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu.

(8)

Kritéria uplatňovaná při zjišťování, zda počítačový program je nebo není původním dílem, by neměla obsahovat žádné kvalitativní hodnocení nebo posuzování estetických vlastností programu.

(9)

Společenství vyvíjí úsilí v podpoře mezinárodní normalizace.

(10)

Počítačový program je určen ke komunikaci a spolupráci s ostatními prvky počítačového systému a s uživateli. Za tímto účelem je nezbytné logické a případně i fyzické propojení a interakce umožňující náležité fungování veškerých prvků programového a technického vybavení s jiným programovým a technickým vybavením i s uživateli. Části programu, které toto vzájemné propojení a interakci mezi jednotlivými prvky programového a technického vybavení umožňují, jsou obecně nazývány „rozhraní“. Toto funkční propojení a interakce jsou obecně nazývány „interoperabilita“; tuto „interoperabilitu“ lze vymezit jako schopnost vzájemně si vyměňovat informace a vzájemně vyměněné informace užívat.

(11)

Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností je nutno stanovit, že předmětem ochrany je pouze vyjádření počítačového programu a že myšlenky a zásady, na kterých jsou založeny jednotlivé prvky programu včetně myšlenek a zásad, na kterých jsou založena rozhraní, nejsou chráněny autorským právem ve smyslu této směrnice. V souladu s touto zásadou autorského práva se ochrana podle této směrnice nevztahuje na myšlenky a zásady, na kterých je založena logika, algoritmy a programovací jazyky. V souladu s právními předpisy a judikaturou členských států, jakož i s mezinárodními smlouvami o autorských právech je autorskými právy chráněno vyjádření těchto myšlenek a zásad.

(12)

Pro účely této směrnice se „pronájmem“ rozumí zpřístupnění počítačového programu nebo jeho rozmnoženiny k užití na omezenou dobu a za výdělečným účelem. Tento výraz nezahrnuje veřejné půjčování, na které se tudíž tato směrnice nevztahuje.

(13)

Výlučné právo autora zamezit neoprávněnému rozmnožování jeho díla by mělo vzhledem k počítačovým programům podléhat omezené výjimce umožňující pořízení rozmnoženiny technicky nezbytné pro využití programu oprávněným nabyvatelem. To znamená, že úkony spočívající v nahrávání a provozování nezbytném k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny programu a ani opravování chyb v rozmnoženině nesmí být smluvně zakázáno. Pokud smlouva neobsahuje zvláštní omezení, především pro případ prodeje rozmnoženin programů, může oprávněný nabyvatel provádět jakýkoliv jiný úkon nezbytný k využívání rozmnoženiny programu v souladu s předpokládaným účelem programu.

(14)

Oprávněnému uživateli počítačového programu nesmí být bráněno v tom, aby prováděl úkony nezbytné ke zkoumání, studiu nebo zkoušení funkčnosti tohoto programu za podmínky, že těmito úkony nejsou porušena autorská práva k programu.

(15)

Neoprávněné rozmnožování, překlad, zpracování nebo změna formy kódu, ve které byla rozmnoženina počítačového programu poskytnuta, je porušením výlučných práv autora. Za určitých okolností však může rozmnožení kódu počítačového programu anebo překlad formy kódu být nezbytné pro získání informací nutných pro interoperabilitu nezávisle vytvořeného programu s jinými programy. Je tedy nutno mít na zřeteli, že pouze za těchto přesně vymezených okolností jsou úkony spočívající v rozmnožení a překladu, provedené oprávněným uživatelem rozmnoženiny programu nebo jeho jménem, v souladu s právem a s dobrými mravy, a nevyžadují tedy svolení nositele autorských práv. Jedním z cílů této výjimky je umožnit propojení všech prvků počítačového systému včetně prvků pocházejících od různých výrobců, tak, aby tyto prvky mohly společně fungovat. Taková výjimka z výlučných práv autora nesmí být používána způsobem, který by přivodil újmu právem chráněným zájmům nositele práva nebo by byl v rozporu s využíváním programu obvyklým způsobem.

(16)

Ochrana počítačových programů podle právních předpisů o autorských právech nesmí být na překážku tomu, aby byly v případě nutnosti uplatňovány jiné formy ochrany. Jakákoliv jiná smluvní ustanovení, která jsou v rozporu s ustanoveními této směrnice o rozkladu anebo s výjimkami ustanovenými ve směrnici o pořizování záložní rozmnoženiny nebo pozorování, studování nebo zkoušení fungování programu musí být tedy považována od počátku za neplatná.

(17)

Ustanoveními této směrnice není dotčeno uplatňování soutěžních předpisů podle článků 81 a 82 Smlouvy, pokud dodavatel mající dominantní postavení odmítne zpřístupnit informace nezbytné k dosažení interoperability ve smyslu této směrnice.

(18)

Ustanovení této směrnice by se neměla vztahovat na zvláštní právní předpisy Společenství, které již byly přijaty, pokud jde o zveřejňování rozhraní v oblasti telekomunikací, a ani na rozhodnutí Rady týkající se normalizace v oblasti informačních technologií a telekomunikací.

(19)

Touto směrnicí nejsou dotčeny odchylky stanovené vnitrostátními právními předpisy, které provádějí Bernskou úmluvu v bodech, které nejsou předmětem této směrnice.

(20)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět ochrany

1.   V souladu s ustanoveními této směrnice chrání členské státy počítačové programy autorskými právy stejně jako literární díla ve smyslu Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl. Pro účely této směrnice se „počítačovým programem“ rozumí i přípravný koncepční materiál.

2.   Ochrana podle této směrnice se vztahuje na vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě. Myšlenky a zásady, na kterých je založen kterýkoliv z prvků počítačového programu včetně myšlenek a zásad, na kterých je založeno jeho rozhraní, nejsou chráněny autorským právem podle této směrnice.

3.   Počítačový program je chráněn, pokud je původní, v tom smyslu, že je vlastním duševním výtvorem autora. Pro stanovení způsobilosti k ochraně není uplatňováno žádné jiné kritérium.

4.   Ustanovení této směrnice se použijí též na programy vytvořené před 1. lednem 1993, aniž by byly dotčeny úkony uzavřené a práva nabytá před tímto datem.

Článek 2

Autorství počítačového programu

1.   Autorem počítačového programu je fyzická osoba nebo skupina fyzických osob, které daný program vytvořily, nebo pokud to právní předpisy příslušného členského státu připouští, právnická osoba označovaná těmito právními předpisy za nositele tohoto práva.

Pokud právní předpisy členského státu uznávají kolektivní díla, považuje se za autora díla osoba, která se podle právních předpisů příslušného členského státu považuje za toho, kdo takové dílo vytvořil.

2.   Pokud je počítačový program vytvořen několika fyzickými osobami společně, jsou nositeli výlučných práv tyto osoby společně.

3.   Pokud je počítačový program vytvořen zaměstnancem v rámci výkonu jeho povinností nebo podle pokynů jeho zaměstnavatele, je zaměstnavatel výlučně oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k takto vytvořenému počítačovému programu, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

Článek 3

Subjekty ochrany

Ochrana je přiznána jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, která je oprávněná podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů o autorském právu k literárním dílům.

Článek 4

Úkony podléhající omezení

1.   S výhradou ustanovení článků 5 a 6 zahrnují výlučná práva nositele práv ve smyslu článku 2 právo činit sám a právo udělovat svolení jinému k

a)

stálému nebo dočasnému rozmnožování počítačového programu jako celku nebo jeho části, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě. Pokud je takové rozmnožování nezbytné pro zavedení, zobrazení, provoz, přenos nebo ukládání počítačového programu do paměti, vyžadují tyto rozmnožovací úkony svolení nositele práva;

b)

překladům, zpracováním, úpravám a k jakékoliv jiné změně počítačového programu a k rozmnožování programu z těchto úkonů vyplývajícímu, aniž jsou dotčena práva osoby provádějící změnu programu;

c)

jakékoliv formě veřejného šíření, včetně pronájmu, jehož předmětem je původní počítačový program nebo jeho rozmnoženiny.

2.   První prodej rozmnoženiny počítačového programu ve Společenství provedený nositelem práv nebo s jeho svolením je vyčerpáním práva na šíření této rozmnoženiny v rámci Společenství s výjimkou práva na kontrolu dalšího pronájmu počítačového programu nebo jeho rozmnoženin.

Článek 5

Výjimky z úkonů podléhajících omezení

1.   Pokud nejsou ve smlouvě sjednána zvláštní ustanovení, nevyžadují svolení nositele práv úkony uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b), pokud se jedná o úkony nezbytné k tomu, aby umožnily oprávněnému nabyvateli užívat počítačový program způsobem, ke kterému je určen, včetně opravy chyb.

2.   Oprávněnému uživateli počítačového programu nemůže být smluvně bráněno, aby z něho pořizoval záložní rozmnoženinu, pokud je nezbytná pro užívání programu.

3.   Osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu může při zavádění, zobrazování, provozu, přenosu nebo ukládání do paměti počítačového programu, k němuž je oprávněna, bez svolení nositele práv tento program zkoumat, studovat nebo zkoušet jeho funkčnost za účelem zjištění myšlenek a zásad, které jsou základem kteréhokoliv z prvků programu.

Článek 6

Rozklad

1.   Svolení nositele práv není požadováno, pokud je rozmnožování kódu nebo překlad formy tohoto kódu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) nezbytný pro získání informací o interoperabilitě nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými programy za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

uvedené úkony jsou prováděny nabyvatelem licence nebo oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového programu anebo jejich jménem, a to osobou k tomuto pověřenou;

b)

informace nezbytné k dosažení interoperability nebyly dříve pro osoby uvedené v písm. a) snadno a rychle přístupné a

c)

uvedené úkony jsou omezeny na části původního programu nezbytné pro dosažení interoperability.

2.   Ustanovení odstavce 1 nezakládají oprávnění k tomu, aby informace získané v rámci uplatňování tohoto odstavce

a)

byly používány k jiným účelům, než k dosažení interoperability počítačového programu vytvořeného nezávislým způsobem;

b)

byly předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k dosažení interoperability nezávisle vytvořeného počítačového programu, nebo

c)

byly používány pro vývoj, výrobu nebo odbyt počítačového programu, jehož vyjádření je ve své podstatě podobné, nebo k jakémukoliv úkonu porušujícímu autorská práva.

3.   V souladu s ustanoveními Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl nesmí být tento článek vykládán způsobem, který by umožnil, že by jeho provádění způsobilo neodůvodněnou újmu na oprávněných zájmech nositele práva nebo jím bylo dotčeno běžné využívání počítačového programu.

Článek 7

Zvláštní ochranná opatření

1.   Členské státy přijmou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a aniž tím jsou dotčena ustanovení článků 4, 5 a 6 přiměřená opatření týkající se osob, které se dopustí některého z následujících činů:

a)

uvádění do oběhu rozmnoženiny počítačového programu s vědomím nebo s důvodným podezřením, že se jedná o nepovolenou rozmnoženinu;

b)

držení rozmnoženiny počítačového programu pro obchodní účely s vědomím nebo s důvodným podezřením, že se jedná o nepovolenou rozmnoženinu;

c)

uvádění do oběhu nebo držení jakýchkoliv prostředků pro obchodní účely, jejichž jediným účelem je usnadňovat neoprávněné odstraňování nebo vyřazování z provozu jakéhokoliv technického zařízení, které mohlo být vytvořeno za účelem ochrany počítačového programu.

2.   Jakákoliv nepovolená rozmnoženina počítačového programu může být podle právních předpisů příslušného členského státu zabavena.

3.   Členské státy mohou stanovit, že mohou být zabaveny prostředky uvedené v odst. 1 písm. c).

Článek 8

Další uplatňování jiných právních předpisů

Ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny jiné právní přepisy vztahující se zejména na patenty, ochranné známky, nekalou soutěž, obchodní tajemství, ochranu polovodičových výrobků nebo smluvní právo.

Veškerá smluvní ustanovení, která jsou v rozporu s článkem 6 nebo s výjimkami uvedenými v čl. 5 odst. 2 a 3, jsou od počátku neplatná.

Článek 9

Sdělení

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 10

Zrušení

Směrnice 91/250/EHS ve znění směrnice uvedené v příloze I části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 11

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 12

Adresáti

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

P. NEČAS


(1)  Úř. věst. C 204, 9.8.2008, s. 24.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2009.

(3)  Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 42.

(4)  Viz příloha I část A.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následná změna

(uvedená v článku 10)

Směrnice Rady 91/250/EHS

(Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 42)

 

Směrnice Rady 93/98/EHS

(Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 9)

Pouze čl. 11 odst. 1

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 10)

Směrnice

Lhůta pro provedení

91/250/EHS

31. prosince 1992

93/98/EHS

30. června 1995


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 91/250/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1, 2 a 3

Čl. 1 odst. 1, 2 a 3

Čl. 2 odst. 1 první věta

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 druhá věta

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 a 3

Čl. 2 odst. 2 a 3

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 úvodní slova

Čl. 4 odst. 1 úvodní slova

Čl. 4 písm. a)

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 písm. b)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 4 písm. c) první věta

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

Čl. 4 písm. c) druhá věta

Čl. 4 odst. 2

Články 5, 6 a 7

Články 5, 6 a 7

Čl. 9 odst. 1 první věta

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 9 odst. 1 druhá věta

Čl. 8 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 1 odst. 4

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Příloha I

Příloha II


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. října 2008

o opatření C 33/07 (ex N 339/06 a N 729/06), které Německo zamýšlí provést prostřednictvím společnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

(oznámeno pod číslem K(2008) 5581)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2009/364/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na čl. 88 odst. 2 pododst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1),

s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Dopisem ze dne 30. května 2006, který Komise zaevidovala téhož dne, německé orgány Komisi oznámily podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES první část opatření, které bylo zaevidováno jako státní podpora č. N 339/2006.

(2)

Dopisem ze dne 22. června 2006 si Komise vyžádala další informace. Německé orgány odpověděly dopisem ze dne 13. července 2006. Dopisem ze dne 31. srpna 2006 Komise požádala o doplňující informace, které německé orgány poskytly dopisem ze dne 22. září 2006. Dne 11. října 2006 si Komise vyžádala další informace, které německé orgány předaly dopisem ze dne 6. listopadu 2006.

(3)

Dopisem ze dne 9. listopadu 2006, který Komise zaevidovala téhož dne, oznámily německé orgány druhou část opatření, které bylo Komisí zaevidováno jako státní podpora č. N 729/2006. Jelikož se předmět obou oznámení (N 339/2006 a N 729/2006) překrýval, navrhla Komise v dopise ze dne 6. prosince 2006 obě věci spojit a mít za to, že se veškerá korespondence týká obou případů, a požádala o doplňkové informace k oběma případům. Německé orgány odpověděly dopisem ze dne 23. ledna 2007.

(4)

Dne 28. února 2007 si Komise vyžádala další informace. Po prodloužení lhůty odpověděly německé orgány dopisem ze dne 11. dubna 2007. Dne 4. května 2007 požádala Komise o dodatečné informace. Po prodloužení lhůty odpověděly německé orgány dopisem ze dne 29. června 2007.

(5)

Dopisem ze dne 30. srpna 2007 informovala Komise německé orgány o svém rozhodnutí zahájit s ohledem na tuto podporu řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES (dále jen „rozhodnutí o zahájení“). Rozhodnutí o zahájení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (2). Komise německé orgány a zúčastněné strany vyzvala, aby předložily své připomínky.

(6)

Německé orgány předložily připomínky k rozhodnutí o zahájení dopisem ze dne 19. října 2007. Po prodloužení lhůty obdržela Komise dopisem ze dne 10. prosince 2007 připomínky třetí strany, a to společnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (dále jen „fond IBG“), Tyto připomínky Komise předala německým orgánům dopisem ze dne 21. ledna 2008. Německé orgány na ně odpověděly dopisem ze dne 14. února 2008.

(7)

Komise si dopisem ze dne 18. dubna 2008 a e-maily ze dne 28. dubna 2008 a 11. června 2008 vyžádala další informace. Německo předalo dodatečné informace dopisem ze dne 5. června 2008 a e-mailem ze dne 13. června 2008.

2.   POPIS OPATŘENÍ

(8)

Fond IBG je státní fond rizikového kapitálu, který zřídila a financuje spolková země Sasko-Anhaltsko. Cílem fondu IBG je poskytovat rizikový kapitál malým a středním podnikům zaměřeným na technologické inovace, které jsou usazeny v Sasku-Anhaltsku a které se nacházejí v počáteční fázi nebo ve fázi rozvoje. Sasko-Anhaltsko je oblastí způsobilou pro podporu ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES (3).

(9)

Od 1. července 2007 spravuje fond IBG správcovská společnost GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (dále jen „správce fondu“), která byla vybrána formou otevřeného, nediskriminačního nabídkového řízení. Celková výše veřejných financí činí přibližně 130 milionů EUR. Opatření platí do 31. prosince 2013.

(10)

Fond IBG poskytuje tyto investice:

a)

běžné (otevřené) společenství (offene Beteiligungen) až do výše 1,5 milionu EUR na jeden malý nebo střední podnik na období 12 měsíců, přičemž nejméně 30 % prostředků je poskytnuto soukromými nezávislými investory za stejných podmínek jako v případě fondu IBG;

b)

běžné (otevřené) společenství (offene Beteiligungen) až do výše 10 milionů EUR na jeden malý nebo střední podnik, včetně převoditelných opcí, například směnitelných obligací (Wandelanleihen) a opčních obligací (Optionsanleihen), které se uskutečňuje ve stejné výši, za stejných podmínek a se stejným rizikem se soukromými investory;

c)

tiché společenství (stille Beteiligungen) (dále jen „tiché společenství fondu IBG“) až do výše 5 milionů EUR pro podnik, které uskutečňuje fond IBG samostatně, nezávisle na soukromých investorech, a to na období až 10 let;

d)

přeměna již existujícího tichého společenství fondu IBG na běžné společenství, jež se uskutečňuje za rovnocenných podmínek se soukromými investory.

(11)

Pokud jde o běžné společenství a opatření týkající se přeměny, Komise v rozhodnutí o zahájení uvedla, že neexistuje žádná státní podpora ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES ve prospěch investorů (4) nebo správy fondu IBG (5). Existenci státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES pro fond IBG (6) nebo cílové společnosti nebylo možno vyloučit. Komise však dospěla k závěru, že opatření je v souladu s pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (7) (dále jen „pokyny“) a je podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES slučitelné se společným trhem.

(12)

V rozhodnutí o zahájení bylo tiché společenství fondu IBG zkoumáno zvlášť, jelikož se podle názoru německých orgánů jednalo o dluhové nástroje slučitelné s trhem, které proto nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, zatímco Komise vyjádřila pochybnosti, zda lze tiché společenství fondu IBG z ekonomického hlediska klasifikovat jako dluhové nástroje nebo jako nástroje vlastního kapitálu.

3.   DŮVODY PRO ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ

(13)

Komise zahájila formální vyšetřovací řízení s cílem objasnit, zda je možno z ekonomického hlediska klasifikovat tiché společenství fondu IBG jako dluhové nástroje (podle názoru německých orgánů), nebo jako nástroje vlastního kapitálu. V případě, že by se u tichého společenství fondu IBG skutečně jednalo o dluhové nástroje, bylo pro určení, zda obsahují státní podporu pro cílové společnosti ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, rozhodující oznámení Komise o metodě stanovování referenčních úrokových sazeb a diskontních sazeb (8) (dále jen „oznámení z roku 1997“), které je nutno použít jako měrnou veličinu pro tržní sazbu (9).

(14)

V rozhodnutí o zahájení zastávala Komise názor, že by tiché společenství fondu IBG, pokud by bylo klasifikováno jako dluhový nástroj, nepřinášelo podnikům, které jsou příjemci podpory, žádnou výhodu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, jelikož je podle oznámení z roku 1987 v souladu s trhem. Pokud by se tiché společenství fondu IBG mělo naproti tomu považovat za vlastní kapitál, nebylo by možno vyloučit existenci státní podpory pro cílové společnosti, jelikož by bylo možno mít za to, že opatření odstraňuje selhání trhu rizikového kapitálu.

(15)

K objasnění otázky, zda se v případě tichého společenství fondu IBG jedná o dluhové nástroje nebo nástroje vlastního kapitálu, byla v rozhodnutí o zahájení podle bodu 4.3.3 pokynů zkoumána ekonomická podstata nástrojů a vzat v úvahu stupeň rizika, které investor podstoupí, možné ztráty, jež investor ponese, zda je zaručena převaha odměny závislé na zisku nad pevnou odměnou a jaké pořadí by měl investor v případě úpadku cílové společnosti, jakož i nakládání s daným investičním nástrojem podle použitelných právních, regulatorních, finančních a účetních pravidel.

(16)

Při zkoumání ekonomické povahy tichého společenství fondu IBG určila Komise tyto možné rozdíly mezi běžnými dluhovými nástroji a tichým společenstvím fondu IBG:

a)   Podřízenost: V případě úpadku cílové společnosti má tiché společenství fondu IBG přednost před vlastním kapitálem, je však podřízeno úvěrům a jiným cizím závazkům.

b)   Zajištění: Tiché společenství fondu IBG je částečně zajištěno (nejméně 10 %), ovšem na mnohem nižší úrovni, než se požaduje u financování z vnějších zdrojů.

c)   Splácení: Tiché společenství fondu IBG je spláceno dvakrát ročně, zatímco při běžných dluhových nástrojích je kapitál včetně úroků splácen zpravidla měsíčně.

d)   Práva na informace a kontrolu: Byly zjištěny rozdíly s ohledem na práva na informace a kontrolu, i když běžné úvěrové smlouvy někdy obsahují ujednání o vlastnictví/kontrole.

e)   Právo výpovědi: Zdá se, že při ukončení smlouvy existují určité rozdíly.

f)   Odměna: Vzhledem k existenci jednorázové odměny při odchodu zaměřené na zisk nebylo možno se 100 % jistotou určit, zda pevná odměna tvoří převážnou složku odměny.

(17)

Komise měla proto pochybnosti, zda je možno klasifikovat tiché společenství fondu IBG jako dluhové nástroje, a vyzvala proto zúčastněné strany, aby se k tomu vyjádřily.

4.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(18)

Podle čl. 20 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (10), obdržela Komise v reakci na oznámení v Úředním věstníku (11) připomínky zúčastněné strany, fondu IBG, který předložil podrobná tvrzení ohledně toho, že tiché společenství IBG fondu je nutno klasifikovat jako dluhové nástroje.

a)   Podřízenost

(19)

Fond IBG objasnil podřízenost tichého společenství. Podřízenost je sjednávána dobrovolně a není stanovena zákonem. V zásadě není neobvyklé, že dluhové nástroje mají různé pořadí. Při financování koupě podniku jsou pohledávky prakticky vždy rozděleny na přednostní a podřízené pohledávky. Fond IBG poukazuje ve svých připomínkách na to, že tiché společenství může být sice podřízeno úvěrům a ostatním cizím závazkům, je však vždy upřednostněno před vlastním kapitálem a každopádně se nikdy nepodílí na ztrátách cílové společnosti.

b)   Zajištění

(20)

Fond IBG objasnil, že tiché společenství je zajištěno do výše 10 % až 30 % hodnoty zárukami podílníků cílové společnosti. Přesná výše zajištění závisí na konkrétním případě, zejména na hodnotě majetku, který podílníci předtím převedli na společnost, například v podobě vlastního kapitálu nebo práv k duševnímu vlastnictví. Dluhové nástroje mohou mít v závislosti na jednotlivém případě různou formu. V praxi existuje dokonce nulové zajištění (tzv. otevřený úvěr), a neznamená to, že dluhový nástroj je automaticky nástrojem vlastního kapitálu.

c)   Splácení

(21)

Podle údajů fondu IBG jsou způsoby splácení v případě tichého společenství fondu IBG podobné jako u dluhových nástrojů. U běžných úvěrů není kapitál včetně úroků podle likvidity společnosti nutně splácen měsíčně. Pololetní nebo čtvrtletní splácení je stejně obvyklé jako měsíční splátky. Podle občanského zákoníku jsou úroky splatné na konci roku, je však možno sjednat jinou úpravu.

(22)

Co se týká splácení kapitálu, fond IGB odkazuje na občanský zákoník, podle něhož k navrácení dojde při vypovězení úvěrové smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tiché společenství fondu IBG odpovídá ustanovením občanského zákoníku, aniž by obsahovalo jiná smluvní ujednání.

d)   Práva na informace a kontrolu

(23)

Fond IBG uvádí další argumenty s ohledem na podobnost mezi ujednáními týkajícími se informací a vlastnictví/kontroly v případě tichého společenství fondu IBG a ujednáními u dluhových nástrojů. U úvěrových smluv je obvyklé sjednávat ustanovení o vlastnictví/kontrole. Především u bankovních úvěrů a financování projektů a koupě podniku na tom věřitelé trvají. Tyto druhy úvěrů a tiché společenství fondu IBG mají společné to, že mají dlouhou dobu splatnosti a jsou splatné teprve při výpovědi. Jako protiplnění požadují věřitelé poměrně rozsáhlá ujednání, která je opravňují k tomu, aby v případě porušení ujednání ze strany dlužníka úvěrovou smlouvu vypověděli dříve.

(24)

V případě bankovních úvěrů navrhla zastřešující organizace německých soukromých bank, Bundesverband deutscher Banken, zvláštní vzorovou smlouvu s rozsáhlými ujednáními o vlastnictví/kontrole. S ohledem na financování projektů a koupě podniků odkazuje fond IBG na řadu příslušných německých komentářů, v nichž jsou vyložena a uznána rozsáhlá ujednání o kontrole pro věřitele.

e)   Právo výpovědi

(25)

Fond IBG předložil další tvrzení ohledně podobnosti mezi tichým společenstvím fondu IBG a dluhovými nástroji, pokud jde o podmínky vypovězení smlouvy. V případě porušení smlouvy, neplnění sjednaných podmínek, nesprávných údajů nebo změny kontroly může jak cílový podnik, tak i fond IBG smlouvu vypovědět. Pokud se zvláštní terminologie pro ukončení smlouvy v případě tichého společenství fondu IBG liší od běžných úvěrů, je to pouze projevem zvláštností tohoto nástroje v porovnání s běžným úvěrem.

f)   Odměna

(26)

Fond IBG objasnil systém odměn u tichého společenství fondu IBG, u něhož je pevná odměna převažující složkou celkové roční odměny ve výši 13 %. Celková odměna se skládá ze složky s pevnou úrokovou sazbou, která je stanovena na základě hodnocení úvěrového rizika u cílové společnosti a je vyplácena nezávisle na ziskovosti investice, a složky závislé na zisku, která je vyplácena při překročení určité referenční hodnoty pro ziskovost. Složka závislá na zisku je vždy nejméně o 250 základních bodů nižší než složka s pevně stanovenou úrokovou sazbou. Dodatečně k roční odměně ve výši 13 % je vyplácena jednorázová pevná odměna při odchodu, která je vypočtena jako procentní podíl nominální částky tichého společenství a nezávisí na ziskovosti investice.

g)   Účetní a daňové nakládání

(27)

Fond IBG podrobně vyložil, že tiché společenství fondu IBG je podle německého práva (občanského, účetního a daňového práva) a mezinárodních účetních standardů (IFRS, IAS) nutno považovat za typické tiché společenství, a tudíž za dluhový nástroj.

5.   PŘIPOMÍNKY NĚMECKA

5.1   Připomínky k rozhodnutí o zahájení

(28)

Podle čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 659/1999 obdržela Komise v reakci na oznámení v Úředním věstníku (12) připomínky Německa. Podle názoru německých orgánů je tiché společenství fondu IBG z níže uvedených důvodů typickým tichým společenstvím, a proto je nutno považovat toto společenství za dluhový nástroj:

a)

Tyto investiční nástroje jsou podle občanského, účetního a daňového práva považovány za cizí kapitál.

b)

Práva na informace a kontrolu a ustanovení o ukončení investice jsou podobné jako u dluhových nástrojů.

c)

Podobně jako u dluhových nástrojů je při ukončení společenství nutno plně splatit kapitál včetně úroků.

d)

Složka s pevnou úrokovou sazbou je převažující složkou odměny, což naznačuje, že s tichým společenstvím fondu IBG je nutno nakládat jako s dluhovými nástroji.

e)

Podřízenost tichého společenství fondu IBG úvěrům a ostatním cizím závazkům je nutná, aby se zamezilo okamžité účetní platební neschopnosti kvůli slabému úvěrovému postavení vypůjčovatele.

f)

Je typické, že banky a úvěrové instituce nakládají s mezaninovým kapitálem jako s dluhovým nástrojem i v případě, že není zajištěn.

5.2   Poznámky k připomínkám třetí strany

(29)

Ve svých poznámkách k připomínkám třetí strany německé orgány souhlasily s názorem fondu IBG a zopakovaly závěry ze svých připomínek k rozhodnutí o zahájení řízení. Německé orgány dále zdůraznily, že tiché společenství fondu IBG odpovídá tržním podmínkám a neobsahuje žádnou státní podporu, jelikož je v souladu se sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (13) (dále jen „sdělení z roku 2008“).

(30)

Při další výměně korespondence s Komisí německé orgány objasnily, že ratingový systém fondu IBG přezkoumaný společností PricewaterhouseCoopers, podle něhož mají cílové společnosti rating mezi „velmi dobré“ (AAA) a „špatné/finanční potíže“ (CCC), přičemž společnosti s ratingem CCC nezískaly žádné financování. Při hodnocení úvěrového rizika cílových společností bylo zohledněno nízké zajištění a pořadí tichého společenství fondu IBG.

(31)

Ratingový systém je základem pro stanovení úrokových sazeb, které jsou přiměřené riziku. Tiché společenství je vždy odměňováno pevnou úrokovou sazbou, která se skládá z IBOR a přiměřené marže. Ta může být v závislosti na ratingu společnosti mezi 100 a 650 základními body. V případě podniků, které nebylo možno zařadit do ratingového systému fondu IBG, činí marže nejméně 400 základních bodů, není však v žádném případě nižší než marže, která by byla použitelná pro mateřskou společnost.

6.   POSOUZENÍ PODPORY

6.1   Zákonnost

(32)

Německé orgány oznámily opatření před jeho provedením, splnily proto svou povinnost podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES. Opatření vstoupí v platnost teprve po schválení Komisí.

6.2   Právní základ pro posouzení podpory

6.2.1   Ekonomická klasifikace tichého společenství IBG fondu

(33)

K objasnění otázky, zda se v případě tichého společenství fondu IBG z ekonomického hlediska jedná o dluhové nástroje nebo nástroje vlastního kapitálu, byly tyto nástroje přezkoumány podle pokynů. Podle bodu 2.2 pokynů jsou nástroje investování do kvazivlastního kapitálu a dluhové investiční nástroje vymezeny takto:

„nástroje investování do kvazivlastního kapitálu“ označují nástroje, u nichž je výnos pro držitele (investora/půjčovatele) založen především na ziscích nebo ztrátách cílové společnosti a jsou nezajištěné v případě neplacení. Tato definice se zakládá na přístupu přednosti obsahu před formou,

„dluhové investiční nástroje“ jsou úvěry a ostatní nástroje financování, které zaručují půjčovateli/investorovi pevnou minimální odměnu a jsou alespoň částečně zajištěny. Tato definice se zakládá na přístupu přednosti obsahu před formou.

(34)

Podle bodu 4.3.3 pokynů „přihlédne Komise k ekonomické podstatě těchto nástrojů a nikoli k jejich názvu nebo kvalifikaci, které jim připisují jejich investoři [a vezme v úvahu zejména] stupeň rizika, které investor podstoupí v podnikání cílové společnosti, možné ztráty, jež investor ponese, převahu odměny závislé na zisku nad pevnou odměnou a pořadí nároků investora v případě úpadku společnosti [a] nakládání s daným investičním nástrojem ve světle převažujících vnitrostátních právních, regulatorních, finančních a účetních pravidel, jsou-li tato pravidla konzistentní a relevantní pro danou kvalifikaci“.

(35)

Po posouzení tvrzení, která předložily německé orgány, a informací poskytnutých třetí stranou (fond IBG) v připomínkách k rozhodnutí o zahájení se vyvozuje tento závěr.

a)   Rizika pro investora

(36)

Podle pokynů byla stanovena výše rizik převzatých fondem IBG a možných ztrát. Přitom bylo zohledněno, že tiché společenství fondu IBG, podobně jako dluhové nástroje, nenese plně riziko odchodu, jak by tomu bylo v případě poskytovatele kapitálu (14). Tiché společenství fondu IBG se v žádném případě nepodílí na ztrátách cílové společnosti, jak by tomu bylo v případě investic do vlastního kapitálu; to je v bodě 4.3.3 pokynů výslovně uvedeno jako kritérium pro rozlišování mezi nástroji investování do vlastního kapitálu a dluhovými nástroji. Podobně jako u dluhových nástrojů musí být podle smluvních ustanovení pro tiché společenství fondu IBG kapitál a úroky včetně složek závislých na zisku spláceny z peněžního toku společnosti. Tiché společenství fondu IBG lze proto (co se týká výše rizik převzatých investorem a možných ztrát) považovat za dluhové finanční nástroje.

b)   Podřízenost

(37)

Podle pokynů bylo nutno zohlednit pořadí pohledávek při úpadku. Tiché společenství fondu IBG je podřízeno úvěrům a ostatním cizím závazkům, má však přednost před vlastním kapitálem a v žádném případě se nepodílí na ztrátách cílové společnosti, což je typickým znakem dluhových nástrojů. Podřízenost nezajištěných či pouze částečně zajištěných dluhů pohledávkám upřednostněných věřitelů je obvyklá. Podřízené tiché společenství fondu IBG je skutečně spojeno s vyšším rizikem než nepodřízené dluhy, to se však odráží v úroku, který je přiměřený riziku. Z těchto důvodů nevede podřízenost ostatním věřitelům sama o sobě ke klasifikaci tichého společenství fondu IBG jako nástrojů investování do kvazivlastního kapitálu.

c)   Zajištění

(38)

Dluhový nástroj musí být podle pokynů zajištěn alespoň částečně. Je nutno zohlednit, že tiché společenství fondu IBG je zajištěno do výše 10 % až 30 % své hodnoty zárukami podílníků cílové společnosti. Nižší požadavky na zajištění jsou objasněny tím, že rychle rostoucí malý nebo střední podnik zaměřený na technologie nemá k dispozici dostatečné a kvalitní zajištění. Mimoto se vzhledem k nižšímu pořadí tichého společenství fondu IBG jeví částečné zajištění jako přiměřené. Podřízenost a částečné zajištění tichého společenství fondu IBG se odpovídajícím způsobem projevuje ve výši odměny. Je proto nutno vyvodit závěr, že tiché společenství fondu IBG je v souladu s pokyny částečně zajištěno.

d)   Odměna

(39)

U dluhového nástroje musí být podle pokynů pevná odměna převažující složkou odměny. V případě tichého společenství fondu IBG je složka závislá na zisku vždy nejméně o 250 základních bodů nižší než složka s pevnou úrokovou sazbou. Skutečnost, že se kromě celkové odměny ve výši 13 % vyplácí jednorázová pevná odměna při odchodu, ještě zvyšuje podíl pevné odměny. Proto je v případě tichého společenství fondu IBG složka s pevnou úrokovou sazbou v souladu s pokyny převažující složkou odměny.

e)   Ujednání o vlastnictví/kontrole

(40)

Po ověření obsáhlých informací, které poskytla třetí strana, dospěla Komise k závěru, že se ujednání týkající se informací a vlastnictví/kontroly v případě tichého společenství fondu IBG podobají ujednáním u nezajištěných/částečně zajištěných podřízených dluhových nástrojů, u nichž se zpravidla požaduje intenzivní monitorování a podrobné a okamžité informace o hospodářském vývoji společnosti a pro něž se stanoví zvláštní finanční ukazatele nebo ujednání, jimiž se společnosti musí řídit. Tiché společenství fondu IBG je proto při zohlednění ujednání týkajících se informací a vlastnictví/kontroly nutno považovat za dluhové nástroje.

f)   Právo výpovědi

(41)

V rozhodnutí o zahájení Komise uznala, že se podmínky fondu IBG pro vypovězení smlouvy o tichém společenství jeví jako podobné podmínkám u dluhových nástrojů v tom, že v případě porušení smlouvy, neplnění sjednaných podmínek, nesprávných údajů nebo v případě změny kontroly může být investice ukončena. Komise vzala v úvahu, že rozdíly v terminologii odrážejí pouze zvláštnosti tichého společenství fondu IBG v porovnání s běžnými dluhovými nástroji. Ustanovení o výpovědi se proto v případě tichého společenství fondu IBG v zásadě podobají (nehledě na rozdíly v terminologii) ustanovením u běžných dluhových nástrojů.

g)   Právní, účetní a daňové nakládání

(42)

Komise dospěla k závěru, že tiché společenství fondu IBG (jak prokázaly německé orgány a fond IBG) je v souladu s příslušnými německými právními předpisy (občanské, účetní a daňové právo) a mezinárodními účetními standardy (IAS) typické tiché společenství, považuje se proto za dluhový nástroj.

h)   Závěr

(43)

Po ověření ekonomické povahy tichého společenství fondu IBG a s přihlédnutím k právnímu, účetnímu a daňovému nakládání s těmito nástroji je nutno vyvodit závěr, že tiché společenství fondu IBG lze z ekonomického hlediska klasifikovat jako dluhové nástroje.

6.2.2   Charakter státní podpory tichého společenství fondu IBG

(44)

Komise ověřila tiché společenství fondu IBG na základě článku 87 Smlouvy o ES. Čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES stanoví, že „podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem“. Aby opatření spadalo do oblasti působnosti čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, musí být splněna čtyři kritéria:

a)

opatření musí zahrnovat využití státních prostředků;

b)

opatření musí narušit nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje příjemce;

c)

výhoda musí být selektivní, tj. musí být omezena na určité podniky nebo určitá odvětví výroby;

d)

opatření musí ovlivnit obchod mezi členskými státy.

(45)

V rozhodnutí o zahájení Komise dospěla k závěru, že tiché společenství fondu IBG, pokud ho lze klasifikovat jako dluhové nástroje, je nutno podle oznámení z roku 1997 považovat za dluhové nástroje v souladu s trhem. Nástroj je v souladu s trhem i podle sdělení z roku 2008, jelikož fond IBG ověřuje u každé společnosti úvěrové riziko, včetně podřízenosti při úpadku a výše zajištění, a uplatňuje úrokové sazby, které jsou přiměřené riziku.

(46)

Je proto nutno vyvodit závěr, že tiché společenství fondu IBG nepředstavuje státní podporu pro cílové společnosti ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Opatření, které Německo hodlá provést prostřednictvím společnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, nepředstavuje s ohledem na tiché společenství státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 8. října 2008.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 246, 20.10.2007, s. 20.

(2)  Viz poznámka pod čarou 1.

(3)  N 459/06 – Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 – Národní mapa regionální podpory: Německo (Úř. věst. C 295, 5.12.2006, s. 6).

(4)  Komise to odůvodnila tím, že fond IBG a soukromí investoři sdílejí stejná rizika sestupného a vzestupného vývoje, mají stejné výhody a jejich pohledávky mají v případě úpadku cílové společnosti rovnocenné postavení; v případě přeměny na běžné společenství je běžné společenství fondu IBG řádně oceněno, přičemž celková odměna (nominální hodnota, splatné pevné a proměnlivé úroky a odměna při odchodu) je přeměněna na běžné společenství.

(5)  Komise to odůvodnila jmenováním vlastní správcovské společnosti, která byla vybrána na základě otevřeného nabídkového řízení.

(6)  Komise považovala fond IBG za státní podnik, který pravděpodobně může získat kapitál za podmínek, které by nebyly dostupné investorům v tržním hospodářství.

(7)  Úř. věst. C 194, 18.8.2006, s. 2.

(8)  Úř. věst. C 273, 9.9.1997, s. 3.

(9)  Toto odůvodnění bylo uvedeno rovněž v předchozích rozhodnutích Komise: státní podpora N 344/06 – Německo: „SBG“ (Úř. věst. C 157, 10.7.2007, s. 8); státní podpora N 104/05 – Německo: „Fond rizikového kapitálu MIT Hesensko“ (Úř. věst. C 295, 26.11.2005, s. 8); státní podpora N 212/04 – Německo: „Fond rizikového kapitálu ERDF Berlín“ (Úř. věst. C 95, 20.4.2005, s. 8); státní podpora N 213/04 – Německo: „Fond rizikového kapitálu ERDF Šlesvicko-Holštýnsko“ (Úř. věst. C 72, 24.3.2006, s. 2); státní podpora N 266/04 – Německo: „Fond rizikového kapitálu ERDF Durynsko“ (Úř. věst. C 95, 20.4.2005, s. 9); státní podpora N 310/04 – Německo: „Fond rizikového kapitálu ERDF Braniborsko“ (Úř. věst. C 79, 1.4.2006, s. 25).

(10)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(11)  Viz poznámka pod čarou 1.

(12)  Viz poznámka pod čarou 1.

(13)  Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 6.

(14)  Poskytovatelé kapitálu obvykle poskytují dlouhodobý kapitál bez nároku na splacení a bez zajištění. Jako protiplnění získávají podíl na vlastním kapitálu a obdrží jeho výnos, pokud na konci investičního období své společenství ukončí.


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. dubna 2009,

kterým se povoluje uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2009) 3039)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2009/365/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2007 podala společnost Vitatene u příslušných orgánů Spojeného království žádost o uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh jako nové složky potravin; dne 17. října 2007 vydal příslušný subjekt pro posuzování potravin ve Spojeném království svou zprávu o prvním posouzení. Uvedená zpráva obsahovala závěr, že s ohledem na ostatní nevyřízené žádosti týkající se lykopenu se vyžaduje další posouzení, aby se zajistilo, že povolení pro používání různých lykopenů jako nové složky potravin bude uděleno za stejných podmínek.

(2)

Dne 11. února 2008 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(3)

V roce 2008 byl konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který vydal své stanovisko dne 4. prosince 2008.

(4)

V uvedeném stanovisku došel EFSA k závěru, že lykopen je nutné připravovat ve formě suspenzí v jedlých olejích nebo ve formě přímo rozmělnitelného nebo ve vodě rozpustného prášku, protože může podléhat oxidačním změnám. Musí být zajištěna dostatečná ochrana proti oxidaci.

(5)

EFSA dospěl rovněž k závěru, že u průměrného uživatele bude spotřeba lykopenu nižší než přijatelný denní příjem (ADI), ale že někteří uživatelé lykopenu by mohli přijatelný denní příjem překročit. Proto se zdá být vhodné shromažďovat po udělení povolení několik let údaje o příjmu s cílem toto povolení přezkoumat s ohledem na další informace o bezpečnosti lykopenu a jeho spotřebě. Zvláštní pozornost by měla být věnována sběru údajů týkajících se obsahu lykopenu ve snídaňových cereáliích. Podle tohoto rozhodnutí se však tento požadavek vztahuje na používání lykopenu jako nové složky potravin a nikoliv na používání lykopenu jako potravinového barviva, na nějž se vztahuje směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (2).

(6)

Na základě vědeckého posouzení se prokázalo, že lykopen z Blakeslea trispora splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(7)

Společnost Vitatene souhlasí se zrušením rozhodnutí Komise 2006/721/ES (3).

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Lykopen z Blakeslea trispora (dále jen „výrobek“), tak jak je specifikován v příloze I, může být uveden na trh ve Společenství jako nová složka potravin pro používání v potravinách uvedených v příloze II.

Článek 2

Při označování potraviny obsahující novou složku potravin povolenou tímto rozhodnutím se použije označení „lykopen“.

Článek 3

Společnost Vitatene vypracuje monitorovací program, který bude doprovázet uvedení výrobku na trh. Tento program poskytne informace o mírách používání lykopenu v potravinách, jak je uvedeno v příloze III.

Získané údaje se zpřístupní Komisi a členským státům. S ohledem na nové informace a zprávu EFSA se používání lykopenu jako složky potravin nejpozději v roce 2014 přezkoumá.

Článek 4

Rozhodnutí 2006/72/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno společnosti S.A.U. Avda. Antibióticos 59-61, E-24009 León, Španělsko.

V Bruselu dne 28. dubna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.

(3)  Úř. věst. L 296, 26.10.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Charakteristika lykopenu z Blakeslea trispora

POPIS

Pročištěný lykopen z Blakeslea trispora obsahuje ≥ 95 % lykopenu a ≤ 5 % ostatních karotenoidů. Má obchodní úpravu buď prášku na vhodné matrici, nebo olejové disperze. Má tmavě červenou nebo červenofialovou barvu. Musí být zajištěna ochrana proti oxidaci.

CHARAKTERISTIKA

Chemický název

:

lykopen

Číslo CAS

:

502-65-8 (all-trans-lykopen)

Chemický vzorec

:

C40H56

Strukturní vzorec

:

Image

Molekulová hmotnost

:

536,85


PŘÍLOHA II

Seznam potravin, do nichž může být přidáván lykopen z Blakeslea trispora

Kategorie potravin

Nejvyšší obsah lykopenu

Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

2,5 mg/100 g

Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti

8 mg/náhrada jednoho jídla

Snídaňové cereálie

5 mg/100 g

Tuky & zálivky

10 mg/100 g

Jiné polévky než rajčatové

1 mg/100 g

Chléb (včetně sucharů)

3 mg/100 g

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely

V souladu se zvláštními nutričními požadavky

Doplňky stravy

15 mg/denní dávka podle doporučení výrobce


PŘÍLOHA III

Monitorování po uvedení lykopenu z Blakeslea trispora na trh

POSKYTOVANÉ INFORMACE

Množství lykopenu z Blakeslea trispora, které společnost Vitatene poskytla svým zákazníkům na výrobu konečných potravinářských výrobků určených k uvedené na trh Evropské unie.

Výsledky vyhledávání v databázi týkající se uvádění na trh potravin s přídavkem lykopenu z Blakeslea trispora, včetně míry obohacení a velikosti porcí, pro každou potravinu uvedenou na trh a podle členských států.

HLÁŠENÍ INFORMACÍ

Výše uvedené informace se každoročně za období od roku 2009 do roku 2012 předají Evropské komisi. Poprvé budou předány dne 31. října 2010, a sice za období od 1. července 2009 do 30. června 2010, a dále pak se stejnou roční periodicitou hlášení za následující dva roky.

DALŠÍ INFORMACE

Je-li to relevantní a má-li společnost Vitatene tyto údaje k dispozici, měly by být nahlášeny také stejné informace o příjmu lykopenu používaného jako potravinové barvivo.

Jsou-li k dispozici, společnost Vitatene poskytne nové vědecké informace pro opětovné posouzení maximálního bezpečného přijatého množství lykopenu.

POSOUZENÍ PŘIJATÉHO MNOŽSTVÍ LYKOPENU

Na základě výše poskytnutých a nahlášených informací provede společnost Vitatene aktualizované posouzení přijatého množství.

PŘEZKUM

Komise bude konzultovat EFSA v roce 2013 s cílem přezkoumat informace poskytnuté výrobním odvětvím.


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. dubna 2009

o schválení účetních závěrek platebních agentur České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2008

(oznámeno pod číslem K(2009) 3199)

(Pouze české, estonské, řecké, anglické, lotyšské, litevské, maďarské, maltské, polské, slovenské a slovinské znění je závazné)

(2009/366/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 39 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě ročních účetních závěrek, které Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko předložily v souvislosti s výdaji v oblasti opatření pro rozvoj venkova a ke kterým jsou přiloženy požadované informace, je třeba schválit účetní závěrky platebních agentur uvedených v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005. Schválení se provádí z hlediska úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předaných účetních podkladů v souvislosti se zprávami vyhotovenými osvědčovateli.

(2)

Lhůty poskytnuté České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (2), v nichž mají předložit Komisi doklady uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) 1290/2005 a v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 885/2006, uplynuly.

(3)

Komise předložené informace prověřila a výsledky svých ověření České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku sdělila spolu s nezbytnými změnami do 31. března 2009.

(4)

U výdajů na rozvoj venkova, na něž se vztahuje čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 27/2004 ze dne 5. ledna 2004, kterým se stanoví přechodná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, pokud jde o financování opatření pro rozvoj venkova v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Slovinsku a na Slovensku záruční sekcí EZOZF (3), se výsledek rozhodnutí o schválení účetní závěrky od pozdějších plateb Komise odečte nebo se k nim přičte.

(5)

Na základě provedených ověřování umožňují roční účetní závěrky a doklady k nim přiložené Komisi přijmout pro některé platební agentury rozhodnutí o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předaných účetních podkladů. Tyto částky jsou podrobně popsány v souhrnné zprávě, která byla předložena výboru fondu současně s tímto rozhodnutím.

(6)

Na základě provedených ověření vyžadují informace předložené některými platebními agenturami doplňující šetření, a proto jejich účetní závěrky nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny.

(7)

U výdajů na rozvoj venkova, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 27/2004, se částky, které mají být podle rozhodnutí o schválení účetních závěrek navráceny nebo vyplaceny, odečtou od pozdějších plateb Komise nebo se k nim přičtou.

(8)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen článek 2, schvalují se účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů v oblasti rozvoje venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí v oblasti opatření pro rozvoj venkova v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku od všech členských států navráceny nebo jim vyplaceny, jsou stanoveny v příloze I a v příloze II.

Článek 2

Účetní závěrky platebních agentur členských států v oblasti opatření pro rozvoj venkova v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, ve Slovinsku a na Slovensku za rozpočtový rok 2008, uvedené v příloze III, jsou od tohoto rozhodnutí odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno České republice, Estonské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice.

V Bruselu dne 29. dubna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90.

(3)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 36.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008 – VÝDAJE NA ROZVOJ VENKOVA Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁRUČNÍHO FONDU (EZZF) V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Částka, kterou má členský stát vrátit, nebo která mu má být vyplacena

ČS

 

2008 - Výdaje platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení

Celkem

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+) (1)

schválena

oddělena

= výdaje uvedené ve výročním prohlášení

= celková výše průběžných plateb uhrazených členskému státu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ČS

Vyplacené zálohy, které je za účelem provedení programu stále nutno schválit (článek 32 nařízení (ES) č. 1260/1999).

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Jelikož platby dosáhly 95 % finančního plánu u všech členských států, budou zůstatky vyrovnány při uzavření programu.

Pozn.: Pokud jde o Českou republiku, částka schválená na rozpočtový rok 2008, která byla přidána k částkám schváleným v předchozích letech, překročuje maximální příspěvek EZOZF stanovený v rozhodnutí Komise, kterým se schvaluje program. Konečný zůstatek EZOZF, který má být na program vyplacen, se vypočte v souladu s celkovým příspěvkem EZOZF.


PŘÍLOHA II

ZÚČTOVANÉ VÝDAJE PODLE OPATŘENÍ EZOZF PRO ROZVOJ VENKOVA, KTERÁ SE MAJÍ V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH PROVÉST V ROCE 2008

Rozdíly mezi účetními závěrkami a prohlášeními o výdajích

ČESKÁ REPUBLIKA

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Předčasný odchod do důchodu

486 177,10

 

486 177,10

2

Znevýhodněné oblasti

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Agroenvironmentální opatření

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Lesnictví

768 151,81

 

768 151,81

5

Seskupení producentů

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Technická pomoc

0,00

 

0,00

7

SAPARD

0,00

 

0,00

700

Investice do zemědělských hospodářství, nařízení (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

701

Zpracování a uvádění na trh, nařízení (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Povodňové škody 1

0,00

 

0,00

703

Zlepšování struktur kontroly kvality

0,00

 

0,00

704

Meliorace a pozemkové úpravy

0,00

 

0,00

705

Obnova a rozvoj vesnic

0,00

 

0,00

706

Povodňové škody 2

0,00

 

0,00

707

Rozvoj infrastruktury na venkově

0,00

 

0,00

708

Rozvoj a diverzifikace činností

0,00

 

0,00

709

Způsoby zemědělské produkce, které je třeba chránit

0,00

 

0,00

710

Zlepšování odborného vzdělávání

0,00

 

0,00

711

Technická pomoc s programem SAPARD

0,00

 

0,00

 

Celkem

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTONSKO

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Znevýhodněné oblasti

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Agroenvironmentální opatření

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Zalesňování zemědělské půdy

125 877,94

 

125 877,94

4

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Plnění norem

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Doplňkové vnitrostátní přímé platby

4 570,72

 

4 570,72

7

Technická pomoc

155 007,67

 

155 007,67

8

SAPARD

0,00

 

0,00

9

Podpora oblastem s environmentálními omezeními

3 517,30

 

3 517,30

 

Celkem

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


KYPR

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Podpora investic do zpracování živočišného odpadu

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Podpora zlepšování a rozvoje

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Podpora vytváření seskupení producentů

391 894,08

 

391 894,08

4

Prosazování odborného vzdělávání zemědělců

0,00

 

0,00

5

Technické a poradenské služby zemědělcům

58 475,17

 

58 475,17

6

Předčasný odchod do důchodu

500 463,80

 

500 463,80

7

Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců

710 000,00

 

710 000,00

8

Plnění norem EU

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Přijímání agroenvironmentálních opatření

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Agroenvironmentální opatření na ochranu přírodní hodnoty

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Zalesňování

40 915,05

 

40 915,05

12

Zlepšování infrastruktury pro rozvoj chovu zvířat

490 532,61

 

490 532,61

13

Znevýhodněné oblasti

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Podpora programů jakosti

673 718,97

 

673 718,97

15

Podpora malého, tradičního zpracování

584 241,84

 

584 241,84

16

Ochrana zemědělské a tradiční krajiny

282 638,86

 

282 638,86

17

Ochrana proti lesním požárům a jiným živelním pohromám

123 163,39

 

123 163,39

18

Zalesňování nezemědělské půdy

396 079,52

 

396 079,52

19

Zlepšování procesu sklizně

0,00

 

0,00

20

Technická podpora realizace, sledování

70 039,46

 

70 039,46

21

Technická podpora sdružených iniciativ na místní úrovni

32 463,43

 

32 463,43

 

Celkem

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LOTYŠSKO

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Předčasný odchod do důchodu

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Seskupení producentů

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Plnění norem

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Agroenvironmentální opatření

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Znevýhodněné oblasti

34 948,53

 

34 948,53

7

Technická pomoc

258 913,87

 

258 913,87

8

Povinnosti přenesené z předchozího programového období

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Přidělování prostředků pro jednotné platby na plochu

0,00

 

0,00

 

Celkem

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITVA

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agroenvironmentální opatření

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Znevýhodněné oblasti a oblasti s environmentálními omezeními

48 234,08

 

48 234,08

3

Plnění norem

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Zalesňování zemědělské půdy

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Předčasný odchod do důchodu

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství procházející restrukturalizací

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Jiná opatření

447 848,76

 

447 848,76

8

Technická pomoc

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Doplňkové vnitrostátní přímé platby

10 739,70

 

10 739,70

 

Celkem

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


MAĎARSKO

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agroenvironmentální opatření

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Plnění norem

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Zalesňování

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství

322 737,06

 

322 737,06

5

Seskupení producentů

– 233,15

 

– 233,15

6

Předčasný odchod do důchodu

0,00

 

0,00

7

Znevýhodněné oblasti

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Technická pomoc

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Projekty schválené podle nařízení (ES) č.1268/1999

0,00

 

0,00

10

Doplňkové vnitrostátní přímé platby

0,00

 

0,00

 

Celkem

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POLSKO

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Předčasný odchod do důchodu

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Znevýhodněné oblasti

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Agroenvironmentální opatření a dobré životní podmínky zvířat

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Zalesňování

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Plnění norem EU

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Seskupení producentů

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Technická pomoc

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Příplatky k přímým platbám

140 155,01

 

140 155,01

10

Projekty schválené podle nařízení (ES) č.1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Celkem

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVINSKO

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Znevýhodněné oblasti

78 615,04

 

78 615,04

2

Agroenvironmentální opatření

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Předčasný odchod do důchodu

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Plnění norem

199 761,17

 

199 761,17

5

Technická pomoc

101 777,75

 

101 777,75

6

Program SAPARD

34 856,75

 

34 856,75

7

Příplatky k přímým platbám

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Celkem

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVENSKO

č.

Opatření

Výdaje 2008 příloha I sloupec a

Snížení příloha I sloupec d

Zúčtovaná částka za rok 2008 příloha I sloupec e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investice do zemědělských hospodářství

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Odborné vzdělávání

0,00

 

0,00

3

Znevýhodněné oblasti a oblasti s environmentálními omezeními

317 367,06

 

317 367,06

4

Plnění norem

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Podpora pro agroenvironmentální opatření

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

942 660,39

 

942 660,39

7

Hospodaření s lesy

4 564,40

 

4 564,40

8

Zalesňování zemědělské půdy

106 689,23

 

106 689,23

9

Pozemkové úpravy

465 593,60

 

465 593,60

10

Diverzifikace zemědělských činností

34 451,27

 

34 451,27

11

Podpora pro částečně soběstačná hospodářství

414 691,29

 

414 691,29

12

Seskupení producentů

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Technická pomoc včetně hodnocení

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Příplatky k přímým platbám

– 234,40

 

– 234,40

901

Investice do zemědělských hospodářství, nařízení (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Podpora pro agroenvironmentální opatření – projekty schválené podle nařízení (ES) č.1268/1999

0,00

 

0,00

907

Hospodaření s lesy – projekty schválené podle nařízení (ES) č.1268/1999

0,00

 

0,00

912

Seskupení producentů – projekty schválené podle nařízení (ES) č.1268/1999

0,00

 

0,00

 

Celkem

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


PŘÍLOHA III

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008 – VÝDAJE NA ROZVOJ VENKOVA Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁRUČNÍHO FONDU (EZZF) V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Seznam platebních agentur, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a podléhají pozdějšímu rozhodnutí o schválení

Členský stát

Platební agentura

Malta

MRRA


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. dubna 2009

o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2008

(oznámeno pod číslem K(2009) 3217)

(2009/367/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 32 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1290/2005 Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schvalování účetních závěrek a osvědčení týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních podkladů a zpráv vyhotovených usvědčovateli, schvaluje účetní závěrky platebních agentur uvedených v článku 6 uvedeného nařízení.

(2)

S ohledem na čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV (2) se pro rozpočtový rok 2008 zohledňují výdaje uskutečněné členskými státy od 16. října 2007 do 15. října 2008.

(3)

Komise ověřila informace předložené členskými státy a sdělila do 31. března 2009 členským státům výsledky ověřování informací spolu s nezbytnými změnami.

(4)

Roční účetní závěrky a k nim přiložené doklady umožňují Komisi rozhodnout v případě některých platebních agentur o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních podkladů. V příloze I jsou uvedeny částky schválené členskými státy a částky, které mají být získány zpět od členských států nebo mají být členským státům vyplaceny.

(5)

Informace předložené některými dalšími platebními agenturami vyžadují doplňující šetření a jejich účetní závěrky nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny. Dotčené platební agentury jsou uvedeny v příloze II.

(6)

Podle čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 883/2006 se při rozhodnutí o schválení účetních závěrek přihlédne k překročení lhůt v měsících srpnu, září a říjnu. Některé výdaje vykázané některými členskými státy během těchto měsíců v roce 2008 byly uskutečněny po příslušných lhůtách. Je proto třeba, aby toto rozhodnutí stanovilo příslušná snížení.

(7)

Na základě článku 17 nařízení (ES) č. 1290/2005 a článku 9 nařízení (ES) čl. 883/2006 Komise již snížila nebo pozastavila některé měsíční platby při účtování výdajů pro rozpočtový rok 2008. S cílem zabránit předčasné nebo dočasné úhradě dotyčných částek je třeba, aby nebyly uznány tímto rozhodnutím a aby byly předmětem pozdějšího přezkoumání v rámci postupu schválení souladu podle článku 31 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(8)

Podle čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení zavazuje členské státy předložit Komisi roční účetní závěrku a souhrnný seznam řízení o zpětném získání částek zahájených v důsledku nesrovnalostí. Podrobná prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (3). Příloha III uvedeného nařízení stanoví tabulky, které měly členské státy předložit v roce 2009. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích toho, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o shodě podle čl. 32 odst. 8 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(9)

Podle čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1290/2005 mohou členské státy rozhodnout, že nebudou ve zpětném získávání pokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné z toho důvodu, že dlužník nebo osoba právně odpovědná za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud k takovému rozhodnutí dojde během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, nese 100 % finančních důsledků rozpočet Společenství. V souhrnném seznamu uvedeném v čl. 32 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005 jsou uvedeny částky, které se členský stát rozhodl nezískávat zpět, a důvody tohoto rozhodnutí. Tyto částky nejsou účtovány k tíži dotčených členských států, a nese je proto rozpočet Společenství. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o shodě podle čl. 32 odst. 8 uvedeného nařízení.

(10)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) pro rozpočtový rok 2008.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí jednotlivými členskými státy navráceny nebo jim vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005, jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z EZZF pro rozpočtový rok 2008, uvedené v příloze II, jsou odděleny od tohoto rozhodnutí a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008

Částka, která má být členským státem navrácena nebo mu má být vyplacena

ČS

 

2008 – Výdaje / Účelově vázané příjmy pro platební agentury, pro něž jsou účetní závěrky

Celkem a + b

Snížení a pozastavení na celý rozpočtový rok (1)

Snížení podle článku 32 nařízení (ES) č. 1290/2005

Celkem včetně snížení a pozastavení

Platby provedené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, která má být členskému státu navrácena (–) nebo mu má být vyplacena (+) (2)

schváleny

odděleny

= výdaje / účelově vázané příjmy vykázané v ročním výkazu

= výdaje celkem / účelově vázané příjmy v měsíčních výkazech

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


ČS

 

Výdaje (3)

Účelově vázané příjmy (3)

Fond pro cukr

Článek 32 (=e)

Celkem (=h)

Výdaje (4)

Účelově vázané příjmy (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Jedná se o snížení a pozastavení plateb, které se zohledňují v systému plateb a k nimž se přidávají zejména opravy za nedodržení platebních lhůt v měsících srpnu, září a říjnu 2008.

(2)  Při výpočtu částky, která má být členským státem navrácena nebo mu má být vyplacena, se zohledňuje celková částka ročního výkazu pro schválené výdaje (sloupec a) nebo celková částka měsíčních výkazů pro oddělené výdaje (sloupec b)

Použitelný směnný kurz: čl. 7 odst. 2) nařízení (ES) č. 883/2006.

(3)  Pokud je část týkající se účelově vázených příjmů ve prospěch členského státu, musí se vykázat v rámci 05 07 01 06.

(4)  Pokud je část týkající se účelově vázaných příjmů fondu pro cukr ve prospěch členského státu, musí se vykázat v rámci 05 02 16 02.

Poznámka: Nomenklatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008 – EZZF

Seznam platebních agentur, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek

Členský stát

Platební agentura

Belgie

ALV

Německo

Baden-Württemberg

Řecko

OPEKEPE

Itálie

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalsko

IFAP

Rumunsko

PIAA


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. května 2009,

kterým se pro hospodářský rok 2009/10 stanoví částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory, které se mají poskytnout v rámci dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2009) 3158)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2009/368/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (2), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise musí stanovit částky přidělené každému dotčenému členskému státu na diverzifikační podporu podle článku 6 nařízení (ES) č. 320/2006 a na dodatečnou diverzifikační podporu podle článku 7 uvedeného nařízení.

(2)

Částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory se vypočítávají na základě kvóty na cukr v tunách, které se podniky v dotčeném členském státě vzdaly v hospodářském roce 2009/10 podle čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 968/2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částky diverzifikační podpory podle článku 6 nařízení (ES) č. 320/2006 a dodatečné diverzifikační podpory podle článku 7 uvedeného nařízení pro dotčené členské státy jsou s ohledem na kvóty, kterých se podniky vzdaly v hospodářském roce 2009/10, stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 4. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 32.


PŘÍLOHA

Částky diverzifikační podpory a dodatečné diverzifikační podpory pro jednotlivé členské státy pro hospodářský rok 2009/10

(EUR)

Členský stát

Diverzifikační podpora

Dodatečná diverzifikační podpora

Španělsko

10 304 268,00 EUR

23 197 020,93 EUR


Tiskové opravy

5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/51


Oprava směrnice Komise 2008/113/ES ze dne 8. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení některých mikroorganismů jako účinných látek

( Úřední věstník Evropské unie L 330 ze dne 9. prosince 2008 )

Strana 14, příloha, řádek 213, sloupec „Obecný název, identifikační čísla“:

místo:

„T11“,

má být:

„T25“.

Strana 14, příloha, řádek 213, sloupec „Zvláštní ustanovení“:

místo:

„T11“,

má být:

„T25“.


5.5.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 111/51


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1344/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87

( Úřední věstník Evropské unie L 348 ze dne 24. prosince 2008 )

Příloha I, „9. Mléko a mléčné produkty“, v položkách ex 0406 10 20, ex 0406 90 32, ex 0406 90 37 a ex 0406 90 85:

místo:

„… o obsahu vody v tukuprosté sušině …“,

má být:

„… o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk …“.