ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.107.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 107

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
28. dubna 2009


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/330/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2008 o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

1

 

 

Rada a Komise

 

 

2009/331/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 26. února 2009 o uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

164

 

 

2009/332/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 26. února 2009 o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

165

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé

166

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. září 2008

o podpisu protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2009/330/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. října 2006 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států zahájila s Albánskou republikou jednání za účelem uzavření protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Tato jednání byla úspěšně ukončena a protokol by měl být podepsán jménem Evropského společenství a jeho členských států s výhradou pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii se schvaluje jménem Společenství s výhradou uzavření uvedené dohody.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Společenství a jeho členských států s výhradou jeho pozdějšího uzavření.

V Bruselu dne 15. září 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


PROTOKOL

k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně a

ALBÁNSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

s ohledem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“) byla podepsána v Lucemburku dne 12. června 2006.

(2)

Bulharská republika a Rumunsko (dále jen „nové členské státy“) přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 2007.

(3)

Dohoda o stabilizaci a přidružení by měla být změněna s ohledem na přistoupení nových členských států k Evropské unii.

(4)

Podle čl. 36 odst. 3 dohody o stabilizaci a přidružení proběhly konzultace s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Albánie uvedené v uvedené dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I

SMLUVNÍ STRANY

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 12. června 2006, a stejně jako ostatní členské státy Společenství přijímají a berou na vědomí znění dohody, jakož i společných prohlášení a jednostranných prohlášení připojených k závěrečnému aktu podepsanému téhož dne.

ÚPRAVY ZNĚNÍ DOHODY O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ, VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

ODDÍL II

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 2

Příloha I dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy I tohoto protokolu.

ODDÍL III

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Článek 3

Zemědělské produkty v užším smyslu

1.   Příloha II a) dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy II tohoto protokolu.

2.   Příloha II b) dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy III tohoto protokolu.

3.   Příloha II c) dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy IV tohoto protokolu.

Článek 4

Produkty rybolovu

Příloha III dohody o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy V tohoto protokolu.

Článek 5

Zpracované zemědělské produkty

Protokol 2 k dohodě o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy VI tohoto protokolu.

ODDÍL IV

PRAVIDLA PŮVODU

Článek 6

Protokol 4 k dohodě o stabilizaci a přidružení se nahrazuje zněním přílohy VII tohoto protokolu.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL V

Článek 7

WTO

Albánská republika se zavazuje, že v souvislosti s tímto rozšířením Společenství nevznese žádný nárok, požadavek ani žalobu, ani nezmění ani nestáhne žádnou koncesi podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994).

Článek 8

Prokazování původu a správní spolupráce

1.   Doklady o původu řádně vystavené Albánskou republikou nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi jsou v příslušných zemích přijímány za těchto podmínek:

a)

získáním takového původu se uděluje preferenční celní zacházení na základě preferenčních celních opatření podle dohody o stabilizaci a přidružení;

b)

doklad o původu a dopravní doklady byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno k dovozu v Albánské republice nebo v novém členském státě přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných v té době mezi Albánskou republikou a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vystavený dodatečně v rámci těchto dohod nebo ujednání, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Albánská republika a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými byl v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi udělen status „schválený vývozce“, a to za následujících podmínek:

a)

takové ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Albánskou republikou a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválení vývozci se řídí platnými pravidly původu podle této dohody.

Taková povolení budou nejpozději do 1. ledna 2008 nahrazena novými povoleními vydanými podle podmínek dohody o stabilizaci a přidružení.

3.   Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uvedených v odstavci 1 a 2 jsou přijímány příslušnými celními orgány Albánské republiky anebo členských států po dobu tří let od vystavení příslušného dokladu o původu a mohou být vydávány těmito orgány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu předloženého těmto orgánům jako doklad pro dovozní prohlášení.

Článek 9

Zboží na cestě

1.   Ustanovení dohody o stabilizaci a přidružení mohou být použita na zboží vyvážené z Albánské republiky do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Albánské republiky, které splňuje ustanovení protokolu 4 k dohodě o stabilizaci a přidružení a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Albánské republice nebo v novém členském státě.

2.   V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vystavený dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL VI

Článek 10

Tento protokol a jeho přílohy tvoří nedílnou součást dohody o stabilizaci a přidružení.

Článek 11

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Albánská republika podle svých vlastních postupů.

2.   Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 12

1.   Tento protokol vstupuje v platnost týmž dnem jako dohoda o stabilizaci a přidružení, a to za předpokladu, že k uvedenému dni budou uloženy všechny listiny o schválení tohoto protokolu.

2.   Pokud všechny listiny o schválení tohoto protokolu k tomuto dni uloženy nebudou, vstupuje protokol v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

Článek 13

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a albánském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 14

Znění dohody o stabilizaci a přidružení včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou součástí, a závěrečný akt s připojenými prohlášeními jsou sepsány jazyce bulharském a rumunském a tato znění mají stejnou platnost jako původní znění. Uvedená znění schválí smíšený výbor.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY SPOLEČENSTVÍ

(podle článku 19)

Celní sazby se snižují takto:

dnem 1. ledna 2007 se dovozní cla sníží na 60 % základního cla,

dnem 1. ledna 2008 se dovozní cla sníží na 40 % základního cla,

dnem 1. ledna 2009 se dovozní cla sníží na 20 % základního cla,

dnem 1. ledna 2010 se dovozní cla sníží na 10 % základního cla,

dnem 1. ledna 2011 se zbývající cla zrušují.

Kód KN

Popis zboží

2501 00

Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda:

– Sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost:

– – Ostatní

– – – Ostatní

2501 00 91

– – – – Sůl vhodná k lidskému požívání

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje:

– Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než surové) a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků, kromě odpadních olejů:

2710 11

– – Lehké oleje a přípravky:

– – – Pro jiné účely:

– – – – Speciální druhy benzinu:

2710 11 25

– – – – – Ostatní

– – – – Ostatní:

– – – – Motorový benzin:

– – – – – – Ostatní, o obsahu olova:

– – – – – – – Nepřesahujícím 0,013 g/l:

2710 11 41

– – – – – – – – S oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95

2710 11 70

– – – – – Palivo pro tryskové motory benzinového typu

2710 19

– – Ostatní:

– – – Střední oleje:

– – – – Pro jiné účely:

– – – – – Petrolej (kerosen):

2710 19 21

– – – – – – Palivo pro tryskové motory

2710 19 25

– – – – – – Ostatní

2710 19 29

– – – – – Ostatní

– – – Těžké oleje:

– – – – Plynové oleje:

2710 19 31

– – – – – Pro specifické procesy

2710 19 35

– – – – – Pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 31

– – – – – Pro jiné účely:

2710 19 41

– – – – – – O obsahu síry nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních

2710 19 45

– – – – – – O obsahu síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních

2710 19 49

– – – – – – O obsahu síry převyšujícím 0,2 % hmotnostních

– – – – Topné oleje:

– – – – – Pro jiné účely:

2710 19 69

– – – – – – O obsahu síry převyšujícím 2,8 % hmotnostních

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů:

– Ropný koks:

2713 12 00

– – Kalcinovaný

2713 20 00

– Ropné živice

2713 90

– Ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

3103

Minerální nebo chemická hnojiva fosforečná:

3103 10

– Superfosfáty

3304

Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru:

– Ostatní:

3304 91 00

– – Pudry, též kompaktní

3304 99 00

– – Ostatní

3305

Přípravky na vlasy:

3305 10 00

– Šampony

3305 30 00

– Laky na vlasy

3305 90

– Ostatní

3306

Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků; niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení pro drobný prodej:

3306 10 00

– Přípravky na čištění zubů

3307

Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení, osobní deodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi:

3307 10 00

– Holicí přípravky používané před holením, při holení nebo po holení

3307 20 00

– Osobní deodoranty a přípravky proti pocení

3401

Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech, též obsahující mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro mytí pokožky, ve formě tekutiny nebo krému a upravené pro drobný prodej, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

– Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo v podobných tvarech a papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, povrstvené nebo potažené mýdlem nebo detergentem:

3401 11 00

– – Pro toaletní účely (včetně medicinálních výrobků)

3401 19 00

– – Ostatní

3401 20

– Mýdlo v ostatních formách

3402

Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401:

3402 20

– Přípravky upravené pro drobný prodej

3402 90

– Ostatní:

3402 90 10

– – Povrchově aktivní přípravky

3405

Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karoserie, sklo nebo kov, cídicí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, lehčeného plastu nebo lehčeného kaučuku, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky), kromě vosků čísla 3404:

3405 20 00

– Leštidla, krémy a podobné přípravky pro údržbu dřevěného nábytku, podlah nebo jiných výrobků ze dřeva

3405 30 00

– Leštidla a podobné přípravky na karoserie, jiné než leštidla na kovy

3405 90

– Ostatní:

3405 90 90

– – Ostatní

3923

Výrobky pro přepravu nebo balení zboží, z plastů; zátky, víčka, uzávěry lahví a jiné uzávěry, z plastů:

3923 10 00

– Krabice, bedny, přepravky a podobné výrobky

– Pytle a sáčky (včetně kornoutů):

3923 21 00

– – Z polymerů ethylenu

3923 29

– – Z ostatních plastů:

3923 29 10

– – – Z poly(vinylchloridu)

3923 29 90

– – – Ostatní

3924

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, ostatní předměty pro domácnost a hygienické a toaletní výrobky, z plastů

3925

Stavební výrobky z plastů, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3925 10 00

– Nádrže, zásobníky, kádě a podobné nádoby o obsahu převyšujícím 300 litrů

3926

Ostatní výrobky z plastů a výrobky z ostatních materiálů čísel 3901 až 3914

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z kaučuku:

– – Protektorované pneumatiky:

4012 11 00

– – Typy používané pro osobní automobily (včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů)

4012 12 00

– – Typy používané pro autobusy nebo nákladní automobily

4012 13 00

– – Typy používané pro letadla:

ex 4012 13 00

– – – Jiné než pro použití u civilních letadel

4012 20 00

– Použité pneumatiky:

ex 4012 20 00

– – Jiné než pro použití u civilních letadel

4012 90

– Ostatní:

4012 90 20

– – Komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště

6401

Nepromokavá obuv se zevní podešví a se svrškem z kaučuku nebo z plastů, jejíž svršek není k podešvi připevněn ani s ní spojen šitím, přinýtováním, přibitím hřebíčky, přišroubováním, přibitím kolíky nebo podobným způsobem

6402

Ostatní obuv se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů:

– Ostatní obuv:

6402 99

– – Ostatní:

– – – Ostatní:

– – – – Se svrškem z plastů:

6402 99 50

– – – – – Pantofle a ostatní domácí obuv

6404

Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně a se svrškem z textilních materiálů:

– Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů:

6404 19

– – Ostatní:

6404 19 90

– – – Ostatní

6404 20

– Obuv se zevní podešví z usně nebo kompozitní usně

6405

Ostatní obuv

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky, a jejich části a součásti:

6406 10

– Svršky a jejich části a součásti, jiné než opatky a výztuže

6904

Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky

6905

Střešní tašky, komínové krycí desky, komínové vložky, stavební ozdoby a jiné stavební keramické výrobky

6907

Neglazované keramické dlaždice a obkládačky, neglazované obkládačky pro krby nebo stěny; neglazované keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce:

6908

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, glazované obkládačky pro krby nebo stěny; glazované keramické mozaikové kostky a podobné výrobky, též na podložce

7213

Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli:

7213 10 00

– S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování

– Ostatní:

7213 91

– – S kruhovým příčným průřezem o průměru menším než 14 mm:

7213 99

– – Ostatní:

7213 99 10

– – – Obsahující méně než 0,25 % hmotnostních uhlíku

7214

Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny:

7214 10 00

– Kované

7214 20 00

– S vroubkováním, žebrováním, drážkami nebo jinými deformacemi vzniklými během válcování nebo po válcování kroucené

– Ostatní:

7214 91

– – Pravoúhlého (jiného než čtvercového) příčného průřezu

7214 99

– – Ostatní

7306

Ostatní trouby, trubky a duté profily (například s netěsným rámem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo oceli:

– Ostatní, svařované, s jiným než kruhovým příčným průřezem:

7306 61

– – Se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem

7306 69

– – S ostatním, jiným než kruhovým, příčným průřezem

7306 90 00

– Ostatní

7326

Ostatní výrobky ze železa nebo oceli:

7326 90

– Ostatní:

– – Ostatní výrobky ze železa nebo oceli:

7326 90 98

– – – Ostatní

7408

Měděné dráty:

– Z rafinované mědi:

7408 11 00

– – Jejichž největší rozměr příčného průřezu převyšuje 6 mm

7408 19

– – Ostatní

7413 00

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované:

7413 00 20

– Z rafinované mědi:

ex 7413 00 20

– – Jiné než s připojeným příslušenstvím, pro použití v civilních letadlech

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami:

– Dráty pro vinutí:

8544 11

– – Měděné

8544 19

– – Ostatní

8544 20 00

– Koaxiální kabely a jiné koaxiální elektrické vodiče

– Ostatní elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000 V:

8544 49

– – Ostatní:

– – – Ostatní:

8544 49 91

– – – – Dráty a kabely, jejichž průměr drátu v jednotlivých vodičích převyšuje 0,51 mm

– – – – Ostatní:

8544 49 95

– – – – – Pro napětí převyšující 80 V, avšak nižší než 1 000 V

8544 49 99

– – – – – Pro napětí 1 000 V

8544 60

– Ostatní elektrické vodiče, pro napětí převyšující 1 000 V

9403

Ostatní nábytek a jeho části a součásti:

9403 30

– Kancelářský dřevěný nábytek

9403 40

– Kuchyňský dřevěný nábytek

9403 60

– Ostatní dřevěný nábytek:

9403 60 30

– – Dřevěný nábytek používaný v obchodech“

PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II a)

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(podle čl. 27 odst. 3 písm. a))

Osvobození od cla pro neomezená množství:

Kód KN

Popis zboží

0101

Živí koně, osli, muly a mezci:

0101 10

– Plemenná čistokrevná zvířata

0102

Živý skot:

0102 10

– Plemenná čistokrevná zvířata

0102 90

– Ostatní:

– – Domácí druhy:

– – – O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:

0102 90 29

– – – – Ostatní

0103

Živá prasata

0104

Živé ovce a kozy

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:

– O hmotnosti nepřesahující 185 g:

0105 11

– – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

0105 12 00

– – Krocani a krůty

0105 19

– – Ostatní

– Ostatní

0105 94 00

– – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus:

ex 0105 94 00

– – – O hmotnosti nepřesahující 2 000 g

0106

Ostatní živá zvířata:

– Savci:

0106 11 00

– – Primáti

0106 19

– – Ostatní

0106 20 00

– Plazi (včetně hadů a želv)

– Ptáci:

0106 31 00

– – Draví ptáci

0106 32 00

– – Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

0106 39

– – Ostatní

0106 90 00

– Ostatní

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

0206 10

– Hovězí, čerstvé nebo chlazené:

0206 10 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků

– Hovězí, zmrazené:

0206 29

– – Ostatní:

0206 29 10

– – – K výrobě farmaceutických výrobků

0206 30 00

– Vepřové, čerstvé nebo chlazené

– Vepřové, zmrazené:

0206 41 00

– – Játra

0206 80

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené:

0206 80 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků

0206 90

– Ostatní, zmrazené:

0206 90 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

0404 10

– Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

– – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:

– – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 02

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 04

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 06

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 12

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 14

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 16

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

– Z domácí drůbeže:

– – Násadová:

0407 00 11

– – – Krůtí nebo husí

0407 00 19

– – – Ostatní

0410 00 00

Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

0601

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí:

0602 10

– Nekořenovité řízky a rouby:

0602 10 90

– – Ostatní

0602 20

– Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy:

0602 20 90

– – Ostatní

0602 30 00

– Rododendrony a azalky, též roubované

0602 40

– Růže, též roubované

0602 90

– Ostatní

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené:

0701 10 00

– Sadbové

0703

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená:

0703 20 00

– Česnek

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené:

– Čekanka:

0705 21 00

– – Čekanka salátová (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené:

0706 90

– Ostatní:

0706 90 30

– – Křen (Cochlearia armoracia)

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené:

0708 20 00

– Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:

– Houby a lanýže:

0709 51 00

– – Houby rodu Agaricus (žampiony)

0709 59

– – Ostatní:

0709 59 10

– – – Lišky

0709 59 30

– – – Hřiby

0709 59 90

– – – Ostatní

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

– Houby a lanýže:

0711 51 00

– – Houby rodu Agaricus (žampiony)

0711 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

– – Zelenina:

0711 90 10

– – – Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky

0711 90 50

– – – Cibule

0711 90 80

– – – Ostatní

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná:

– Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže:

0712 31 00

– – Houby rodu Agaricus (žampiony)

0712 32 00

– – Ucho jidášovo (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Rosolovka (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Ostatní

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:

0713 10

– Hrách (Pisum sativum):

0713 10 10

– – K setí

– Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – K setí

0713 40 00

– Čočka

0713 50 00

– Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– Ostatní

0714

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

0801

Kokosové ořechy, para ořechy, kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

– Para ořechy:

0801 22 00

– – Bez skořápky

0802

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

– Mandle:

0802 11

– – Ve skořápce

0802 12

– – Bez skořápky

– Vlašské ořechy:

0802 31 00

– – Ve skořápce

0802 32 00

– – Bez skořápky

0802 60 00

– Makadamia ořechy

0802 90

– Ostatní:

0802 90 20

– – Arekové (betelové) ořechy, kola ořechy a pekanové ořechy

0802 90 50

– – Piniové oříšky

0803 00

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené:

0803 00 90

– Sušené

0804

Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené:

0804 40 00

– Avokáda

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:

0805 40 00

– Grapefruity, včetně pomel (šedoků)

0805 90 00

– Ostatní

0806

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené:

0806 20

– Sušené

0810

Ostatní ovoce, čerstvé:

0810 40

– Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium:

0810 40 10

– – Brusinky (plody druhu Vaccinium vitisidaea)

0810 60 00

– Duriany

0810 90

– Ostatní:

– – Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:

0810 90 60

– – – Červený rybíz

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 20

– Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:

– – S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 20 11

– – – O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních

0811 20 19

– – – Ostatní

– – Ostatní:

0811 20 39

– – – Černý rybíz

0811 90

– Ostatní:

– – S přídavkem cukru nebo jiných sladidel::

– – – O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

0811 90 11

– – – – Tropické ovoce a tropické ořechy

– – – Ostatní:

0811 90 31

– – – – Tropické ovoce a tropické ořechy

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání:

0812 90

– Ostatní:

0812 90 10

– – Meruňky

0812 90 30

– – Papáje

0812 90 40

– – Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty, mučenky (passiflora), karamboly, pitahaje a tropické ořechy

0812 90 98

– – Ostatní:

ex 0812 90 98

– – – Černý rybíz

ex 0812 90 98

– – – Maliny

0813

Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

0813 50

– Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

– – Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806:

0813 50 19

– – – Se švestkami

– – Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802:

0813 50 31

– – – Z tropických ořechů

0813 50 39

– – – Ostatní

– – Ostatní směsi:

0813 50 91

– – – Bez švestek nebo fíků

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:

0901 90

– Ostatní:

0901 90 10

– – Kávové slupky a pulpy

0908

Muškátový oříšek, muškátový květ, amomy a kardamomy

1001

Pšenice a sourež:

1001 90

– Ostatní:

1001 90 10

– – Špalda k setí

1006

Rýže

1007 00

Zrna čiroku

1008

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny

1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži:

1102 90

– Ostatní:

1102 90 30

– – Ovesná mouka

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin:

– Krupice a krupička:

1103 19

– – Z ostatních obilovin:

1103 19 10

– – – Ze žita

1103 19 30

– – – Z ječmene

1103 19 40

– – – Z ovsa

1103 19 50

– – – Z rýže

1103 20

– Pelety

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:

– Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách:

1104 12

– – Z ovsa:

1104 12 10

– – – Rozválcovaná

1104 19

– – Z ostatních obilovin:

1104 19 30

– – – Ze žita

– – – Z ječmene:

1104 19 61

– – – – Rozválcovaná

1104 19 69

– – – – Ve vločkách

– – – Ostatní:

1104 19 91

– – – – Rýžové vločky

– Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná):

1104 22

– – Z ovsa

1104 23

– – Z kukuřice:

1104 23 30

– – – Perlovitá

1104 23 90

– – – Jinak nezpracovaná než šrotovaná

1104 29

– – Z ostatních obilovin:

– – – Z ječmene:

1104 29 01

– – – – Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)

1104 29 03

– – – – Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná ‚Grütze‘ nebo ‚grutten‘)

1104 29 05

– – – – Perlovitá

1104 29 07

– – – – Jinak nezpracovaná než šrotovaná

1104 29 09

– – – – Ostatní

– – – Ostatní:

– – – – Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:

1104 29 11

– – – – – Z pšenice

1104 29 18

– – – – – Ostatní

1104 29 30

– – – – Perlovitá:

ex 1104 29 30

– – – – – Z pšenice

ex 1104 29 30

– – – – – Ze žita

– – – – Jinak nezpracovaná než šrotovaná:

1104 29 51

– – – – – Z pšenice

1104 29 55

– – – – – Ze žita

1104 29 59

– – – – – Ostatní

 

– – – – Ostatní:

1104 29 81

– – – – – Z pšenice

1104 29 85

– – – – – Ze žita

1104 30

– Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:

1104 30 10

– – Z pšenice

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8:

1107

Slad, též pražený

1108

Škroby; inulin:

– Škroby:

1108 19

– – Ostatní škroby:

1108 19 10

– – – Rýžový škrob

1108 20 00

– Inulin

1109 00 00

Pšeničný lepek, též sušený

1201 00

Sójové boby, též drcené

1202

Podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená:

1202 10

– Neloupaná:

1202 10 10

– – K setí

1203 00 00

Kopra

1204 00

Lněná semena, též drcená

1205

Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená

1206 00

Slunečnicová semena, též drcená

1207

Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené

1208

Mouka a krupice z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice

1209

Semena, plody a výtrusy k setí

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku:

1211 90

– Ostatní:

1211 90 85

– – Ostatní:

ex 1211 90 85

– – – Ostatní, vyjma kořenů lékořice

1212

Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Ostatní:

1212 91

– – Cukrová řepa

1212 99

– – Ostatní

1213 00 00

Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet

1214

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (například balzámy)

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

– Rostlinné šťávy a výtažky:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – Ostatní

– Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

1302 32

– – Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:

1302 32 90

– – – Z guarových semen

1302 39 00

– – Ostatní

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

– Vepřový tuk (včetně sádla):

1501 00 11

– – Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1501 00 90

– Drůbeží tuk

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený:

1508 10

– Surový olej:

1508 10 10

– – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1508 90

– Ostatní:

1508 90 10

– – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1511

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1513

Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1514

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

– Lněný olej a jeho frakce:

1515 11 00

– – Surový olej

1515 19

– – Ostatní

– Kukuřičný olej a jeho frakce:

1515 21

– – Surový olej

1515 29

– – Ostatní

1515 30

– Ricinový olej a jeho frakce

1515 50

– Sezamový olej a jeho frakce

1515 90

– Ostatní:

1515 90 11

– – Tungový (čínský dřevný) olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce:

ex 1515 90 11

– – – Tungový (čínský dřevný) olej a jeho frakce

– – Olej z tabákových semen a jeho frakce:

– – – Surový olej:

1515 90 21

– – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1515 90 29

– – – – Ostatní

– – – Ostatní:

1515 90 31

– – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

1515 90 39

– – – – Ostatní

– – Ostatní oleje a jejich frakce:

– – – Surový olej:

1515 90 40

– – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

– – – – Ostatní:

1515 90 51

– – – – – Pevné, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

1515 90 59

– – – – – Pevné, ostatní; tekuté

– – – Ostatní:

1515 90 60

– – – – Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

– – – – Ostatní:

1515 90 91

– – – – – Pevné, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

1515 90 99

– – – – – Pevné, ostatní; tekuté

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 10

– Živočišné tuky a oleje a jejich frakce

1516 20

– Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

– – Ostatní:

1516 20 91

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

– – – Ostatní:

1516 20 95

– – – – Oleje ze semen řepky, lnu, slunečnice, illipe, karite, makore, tulucuny nebo babassu pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

– – – – Ostatní:

1516 20 96

– – – – – Oleje z podzemnice olejné, bavlníkových semen, sójových bobů nebo slunečnicových semen; ostatní oleje obsahující méně než 50 % hmotnostních volných mastných kyselin, vyjma oleje z palmových jader, illipe, kokosových ořechů, řepky olejky nebo copaiby

1516 20 98

– – – – – Ostatní

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

1517 10

– Margarín, vyjma tekutého margarínu:

1517 10 90

– – Ostatní

1517 90

– Ostatní:

– – Ostatní:

1517 90 91

– – – Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšené

1517 90 99

– – – Ostatní

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšené, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu:

1518 00 31

– – Surové

1518 00 39

– – Ostatní

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

– Zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

– – Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje:

1522 00 31

– – – Mýdlové kaly

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

– Z vepřů:

1602 49

– – Ostatní, včetně směsí:

– – – Z domácích vepřů:

– – – – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu:

1602 49 11

– – – – – Hřbety s kostí (s výjimkou krkovičky) a jejich části, včetně směsí ze hřbetu a kýty

1602 49 15

– – – – – Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkovičku a jejich části

1602 49 50

– – – – Obsahující méně než 40 % hmotnostních masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu

1602 50

– Z hovězího dobytka:

1602 50 10

– – Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených

1602 90

– Ostatní, včetně přípravků z krve jakýchkoliv zvířat:

1602 90 10

– – Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat

1603 00

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu:

– Surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv:

1701 11

– – Třtinový cukr

1701 12

– – Řepný cukr

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 20

– Javorový cukr a javorový sirup:

1702 20 10

– – Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

1702 30

– Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 40

– Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru

1702 60

– Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktózy v sušině, s výjimkou invertního cukru

1702 90

– Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

1702 90 30

– – Isoglukóza

1702 90 50

– – Maltodextrin a maltodextrinový sirup

1702 90 80

– – Inulinový sirup

1702 90 99

– – Ostatní

1703

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru

1802 00 00

Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

1902 20

– Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

1902 20 30

– – Obsahující více než 20 % hmotnostních uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuků všeho druhu nebo původu

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

– Ostatní:

2001 90 99

– – Ostatní

2003

Houby a lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

2006 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním):

2006 00 10

– Zázvor

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

– Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 19

– – Ostatní, včetně směsí:

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce

2008 20

– Ananasy:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 20 11

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 17 % hmotnostních

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 20 31

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 19 % hmotnostních

2008 20 39

– – – – Ostatní

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 20 59

– – – – Ostatní

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 20 79

– – – – Ostatní

2008 20 90

– – – Bez přídavku cukru

2008 40

– Hrušky:

– – Bez přídavku alkoholu:

2008 40 90

– – – Bez přídavku cukru

2008 70

– Broskve, včetně nektarinek:

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

2008 70 98

– – – – Méně než 5 kg

2008 80

– Jahody:

– – S přídavkem alkoholu:

2008 80 90

– – – Bez přídavku cukru

– Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 92

– – Směsi:

– – – S přídavkem alkoholu:

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:

– – – – – Ostatní:

2008 92 16

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

– – – – Ostatní:

 

– – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:

2008 92 32

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

2008 92 34

– – – – – – Ostatní

– – – – – Ostatní:

2008 92 36

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

– – – Bez přídavku alkoholu:

– – – – S přídavkem cukru:

– – – – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

– – – – – Ostatní:

– – – – – – Směsi ovoce, v nichž žádný druh ovoce nepřesahuje 50 % hmotnostních celkové hmotnosti směsi ovoce:

2008 92 72

– – – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

– – – – – – Ostatní:

2008 92 76

– – – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

2008 92 78

– – – – – – – Ostatní

– – – – Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

– – – – – 5 kg nebo více:

2008 92 92

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

2008 92 93

– – – – – – Ostatní

– – – – – 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

2008 92 96

– – – – – – Ostatní

– – – – – Méně než 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Z tropického ovoce (včetně směsí obsahujících 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)

2008 99

– – Ostatní:

– – – S přídavkem alkoholu:

– – – – Zázvor:

2008 99 11

– – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – – – Ostatní:

– – – – – S obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:

– – – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:

2008 99 24

– – – – – – – Tropické ovoce

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Manga, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty (Achras zapota), karamboly a pitahaje

– – – – – – Ostatní:

2008 99 31

– – – – – – – Tropické ovoce

2008 99 34

– – – – – – – Ostatní

– – – – – Ostatní:

– – – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.:

2008 99 37

– – – – – – – Ostatní

– – – – – – Ostatní:

2008 99 38

– – – – – – – Tropické ovoce

2008 99 40

– – – – – – – Ostatní

– – – Bez přídavku alkoholu:

– – – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Zázvor

2008 99 46

– – – – – Mučenky (Passiflora edulis), kvajávy a tamarindy (indické datle)

2008 99 47

– – – – – Manga, mangostany, papáje, jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty (Achras zapota), karamboly a pitahaje

– – – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Zázvor

2008 99 61

– – – – – Mučenky (Passiflora edulis) a kvajávy

2008 99 62

– – – – – Manga, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty (Achras zapota), karamboly a pitahaje

2008 99 67

– – – – – Ostatní

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

– Grapefruitová šťáva (včetně pomelové):

2009 29

– – Ostatní:

– – – S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 29 91

– – – – V hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostnícht

– Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce:

2009 31

– – S hodnotou Brix nepřesahující 20:

– – – V hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti:

2009 31 11

– – – – S přídavkem cukru

2009 39

– – Ostatní:

– – – S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 39 11

– – – – V hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

– – – S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

– – – – V hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti:

2009 39 31

– – – – – S přídavkem cukru

2009 39 39

– – – – – Bez přídavku cukru

– – – – V hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti:

– – – – – Citrónová šťáva:

2009 39 51

– – – – – – S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 39 55

– – – – – – S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2009 39 59

– – – – – – Bez přídavku cukru

– – – – – Ostatní šťávy z citrusových plodů:

2009 39 91

– – – – – – S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 39 95

– – – – – – S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

– Ananasová šťáva:

2009 41

– – S hodnotou Brix nepřesahující 20:

2009 41 10

– – – V hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru

– – – Ostatní:

2009 41 91

– – – – S přídavkem cukru

2009 49

– – Ostatní:

– – – S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 49 11

– – – – V hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

– – – S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 49 30

– – – – V hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, s přídavkem cukru

– – – – Ostatní:

2009 49 91

– – – – – S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 49 93

– – – – – S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 90

– Ostatní:

– – Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviva:

2106 90 30

– – – Z isoglukózy

– – – Ostatní:

2106 90 51

– – – – Z laktózy

2106 90 55

– – – – Z glukózy nebo maltodextrinu

2106 90 59

– – – – Ostatní

2206 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2206 00 10

– Matolinové víno

– Ostatní:

– – Šumivé:

2206 00 31

– – – Jablečné a hruškové víno

– – Jiné než šumivé, v nádobách o obsahu:

– – – Nepřesahujícím 2 litry:

2206 00 51

– – – – Jablečné a hruškové víno

2301

Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky:

2301 10 00

– Moučky, šroty a pelety, z masa nebo drobů; škvarky

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin

2303

Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet

2304 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje

2306

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305

2308 00

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2308 00 40

– Žaludy a koňské kaštany; ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů

2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

2309 10

– Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej:

– – Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:

– – – Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:

– – – – Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu:

2309 10 13

– – – – – Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 10 19

– – – – – Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků

– – – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu:

2309 10 33

– – – – – Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 10 39

– – – – – Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

– – – – Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu:

2309 10 53

– – – – – Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 10 70

– – – Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky

2309 90

– Ostatní:

2309 90 10

– – Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců

2309 90 20

– – Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole

– – Ostatní, včetně premixů:

– – – Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:

– – – – Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:

– – – – – Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu:

2309 90 31

– – – – – – Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 33

– – – – – – Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

– – – – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu:

2309 90 43

– – – – – – Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 49

– – – – – – Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

– – – Ostatní:

– – – – Ostatní:

2309 90 99

– – – – – Ostatní

2401

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad:

2401 10

– Tabák, neodřapíkovaný:

– – Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):

2401 10 10

– – – Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)

2401 10 20

– – – Tabák typu Burley, včetně hybridů Burley, sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)

2401 10 30

– – – Tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)

– – – Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):

2401 10 41

– – – – Tabák typu Kentucky

2401 10 49

– – – – Ostatní

– – Ostatní:

2401 10 50

– – – Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)

2401 10 70

– – – Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured)

2401 10 80

– – – Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured)

2401 10 90

– – – Ostatní tabák

2401 20

– Tabák, částečně nebo úplně odřapíkovaný:

– – Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured) a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):

2401 20 10

– – – Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)

2401 20 20

– – – Tabák typu Burley, včetně hybridů Burley, sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)

2401 20 30

– – – Tabák typu Maryland sušený přirozenou cirkulací vrduchu (light air-cured)

– – – Tabák sušený otevřeným ohněm (fire-cured):

2401 20 41

– – – – Tabák typu Kentucky

2401 20 49

– – – – Ostatní

– – Ostatní:

2401 20 50

– – – Tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)

2401 20 70

– – – Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured)

2401 20 80

– – – Tabák sušený teplým vzduchem (flue-cured)

2401 20 90

– – – Ostatní tabák

2401 30 00

– Tabákový odpad

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

– Vonné silice z citrusového ovoce:

3301 12

– – Pomerančové

3301 13

– – Citronové

3301 19

– – Ostatní

– Vonné silice, jiné než z citrusového ovoce:

3301 24

– – Z máty peprné (Mentha piperita)

3301 25

– – Z ostatních druhů máty

3301 29

– – Ostatní

3301 30 00

– Pryskyřice

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů:

3302 10

– Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

– – Druhy používané k výrobě nápojů:

3302 10 40

– – – Ostatní

3302 10 90

– – Druhy používané v potravinářském průmyslu

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 90

– Ostatní:

3501 90 10

– – Kaseinové klihy

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

– – Ostatní modifikované škroby:

3505 10 50

– – – Esterifikované a etherifikované škroby

4101

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené), též odchlupené nebo štípané

4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 c) k této kapitole

4103

Ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 b) nebo 1 c) k této kapitole

4301

Surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných kousků nebo odřezků použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101, 4102 nebo 4103

5001 00 00

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

5002 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5003 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5101

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5102

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5103

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

5201 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5202

Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5203 00 00

Bavlna, mykaná nebo česaná

5301

Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302

Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)“

PROHA III

„PŘÍLOHA II (b)

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(podle čl. 27 odst. 3 písm. b))

Cla použitelná na produkty uvedené v této příloze se sníží a zruší podle tohoto harmonogramu:

dnem 1. ledna 2007 se dovozní cla sníží na 80 % základního cla,

dnem 1. ledna 2008 se dovozní cla sníží na 60 % základního cla,

dnem 1. ledna 2009 se dovozní cla sníží na 40 % základního cla,

dnem 1. ledna 2010 se dovozní cla sníží na 0 % základního cla.

Kód KN

Popis zboží

0101

Živí koně, osli, muly a mezci:

0101 90

– Ostatní

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

0206 10

– Hovězí, čerstvé nebo chlazené:

– – Ostatní:

0206 10 91

– – – Játra

0206 10 95

– – – Okruží a bránice

0206 10 99

– – – Ostatní

– Hovězí, zmrazené:

0206 21 00

– – Jazyky

0206 22 00

– – Játra

0206 29

– – Ostatní:

– – – Ostatní:

0206 29 91

– – – – Okruží a bránice

0206 29 99

– – – – Ostatní

– Vepřové, zmrazené:

0206 49

– – Ostatní

0206 80

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené:

– – Ostatní:

0206 80 91

– – – Koňské, oslí, z mul a mezků

0206 80 99

– – – Skopové a kozí

0206 90

– Ostatní, zmrazené:

– – Ostatní:

0206 90 91

– – – Koňské, oslí, z mul a mezků

0206 90 99

– – – Skopové a kozí

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

0208 10

– Králičí nebo zaječí

0208 40

– Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); z kapustňáků a moronů (savců řádu Sirenia):

0208 40 10

– – Velrybí maso

0208 90

– Ostatní

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 90

– Ostatní:

– – Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:

– – – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:

0403 90 11

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0403 90 13

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0403 90 19

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – – Ostatní, o obsahu tuku:

0403 90 31

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0403 90 33

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0403 90 39

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – Ostatní:

– – – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku:

0403 90 51

– – – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0403 90 53

– – – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0403 90 59

– – – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

– – – – Ostatní, o obsahu tuku:

0403 90 61

– – – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0403 90 63

– – – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0403 90 69

– – – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

0404 10

– Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

– – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:

– – – Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 26

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 28

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 32

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 34

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 36

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 38

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – Ostatní:

– – – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 48

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 52

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 54

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 56

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 58

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 62

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38):

– – – – Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 72

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 74

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 76

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – – Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku:

0404 10 78

– – – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0404 10 82

– – – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0404 10 84

– – – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

0404 90

– Ostatní

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

– Mléčné pomazánky:

0405 20 90

– – O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

0405 90

– Ostatní

0406

Sýry a tvaroh:

0406 10

– Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh

0406 20

– Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů

0406 30

– Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

0406 40

– Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti

0406 90

– Ostatní sýry:

0406 90 01

– – K dalšímu zpracování

– – Ostatní:

0406 90 13

– – – Ementál

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

0406 90 19

– – – Sýr Glarus s bylinkami (tzv. ‚Schabziger‘) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek

0406 90 21

– – – Čedar

0406 90 23

– – – Eidam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Ostatní:

0406 90 50

– – – – Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže

– – – – Ostatní:

– – – – – O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk:

– – – – – – Nepřesahujícím 47 % hmotnostních:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Ostatní

– – – – – – Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk:

0406 90 86

– – – – – – – – Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních

0406 90 87

– – – – – – – – Převyšujícím 52 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních

0406 90 88

– – – – – – – – Převyšujícím 62 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních

0406 90 93

– – – – – – Převyšujícím 72 % hmotnostních

0406 90 99

– – – – – Ostatní

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

0511 10 00

– Býčí sperma

– Ostatní:

0511 99

– – Ostatní:

0511 99 10

– – – Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek

0511 99 85

– – – Ostatní:

ex 0511 99 85

– – – – Jiné než žíně a odpad ze žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

0604

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené:

0604 10

– Mechy a lišejníky:

0604 10 10

– – Lišejníky sobí

– Ostatní:

0604 91

– – Čerstvé:

0604 91 40

– – – Větve jehličnanů:

ex 0604 91 40

– – – – Z jedle kavkazské (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a jedle ušlechtilé (Abies procera Rehd.)

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené:

0701 90

– Ostatní:

0701 90 10

– – K výrobě škrobu

– – Ostatní:

0701 90 90

– – – Ostatní

0703

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená:

0703 10

– Cibule a šalotka:

0703 10 90

– – Šalotka

0703 90 00

– Pór a jiná cibulová zelenina

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené:

– Salát:

0705 11 00

– – Hlávkový salát

0705 19 00

– – Ostatní

– Čekanka:

0705 29 00

– – Ostatní

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené:

0706 90

– Ostatní:

0706 90 10

– – Celer bulvový

0706 90 90

– – Ostatní

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené:

0707 00 90

– Okurky nakládačky

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené:

0708 10 00

– Hrách (Pisum sativum)

0708 90 00

– Ostatní luštěniny

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:

0709 20 00

– Chřest

0709 30 00

– Lilek

0709 40 00

– Celer, jiný než bulvový

– Houby a lanýže:

0709 59

– – Ostatní:

0709 59 50

– – – Lanýže

0709 60

– Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0709 70 00

– Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní

0709 90

– Ostatní

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 10 00

– Brambory

– Luštěniny, též vyluštěné:

0710 21 00

– – Hrách (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – Ostatní

0710 30 00

– Špenát, novozélandský špenát a špenát zahradní

0710 80

– Ostatní zelenina

0710 90 00

– Zeleninové směsi

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 20

– Olivy

0711 40 00

– Okurky salátové a okurky nakládačky

– Houby a lanýže:

0711 59 00

– – Ostatní

0711 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

– – Zelenina:

0711 90 70

– – – Kapary

0711 90 90

– – Zeleninové směsi

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná:

0712 20 00

– Cibule

0712 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené:

0713 10

– Hrách (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Ostatní

0713 20 00

– Cizrna (garbanzos)

– Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis)

0713 33

– – Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Ostatní

0713 39 00

– – Ostatní

0801

Kokosové ořechy, para ořechy, kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

– Kokosové ořechy:

0801 11 00

– – Sušený kokos

0801 19 00

– – Ostatní

– Para ořechy:

0801 21 00

– – Ve skořápce

– Kešú ořechy:

0801 31 00

– – Ve skořápce

0802

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané:

– Lískové ořechy (Corylus spp.):

0802 21 00

– – Ve skořápce

0802 22 00

– – Bez skořápky

0802 40 00

– Jedlé kaštany (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistácie

0802 90

– Ostatní:

0802 90 85

– – Ostatní

0803 00

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené:

– Čerstvé:

0803 00 11

– – Banány plantejny

0803 00 19

– – Ostatní

0804

Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené:

0804 20

– Fíky:

0804 20 10

– – Čerstvé

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Kvajávy, manga a mangostany

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené:

0805 10

– Pomeranče

0805 20

– Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

0805 50

– Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené:

0806 10

– Čerstvé:

0806 10 10

– – Stolní hrozny

0807

Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé:

0807 20 00

– Papáje

0808

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0809

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé:

0810

Ostatní ovoce, čerstvé:

0810 20

– Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny

0810 40

– Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium:

0810 40 30

– – Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – Ostatní

0810 50 00

– Kiwi

0810 90

– Ostatní:

0810 90 30

– – Tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty

0810 90 40

– – Mučenky (Passiflora), karamboly a pithaje

– – Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt

0810 90 50

– – – Černý rybíz

0810 90 70

– – – Ostatní

0810 90 95

– – Ostatní

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

0811 10

– Jahody

0811 20

– Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:

– – Ostatní:

0811 20 31

– – – Maliny

0811 20 51

– – – Červený rybíz

0811 20 59

– – – Ostružiny a moruše

0811 20 90

– – – Ostatní

0811 90

– Ostatní:

– – S přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

– – – O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

0811 90 19

– – – – Ostatní

– – – Ostatní:

0811 90 39

– – – – Ostatní

– – Ostatní:

0811 90 50

– – – Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium

– – – Třešně a višně:

0811 90 75

– – – – Višně (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Ostatní

0811 90 85

– – – Tropické ovoce a tropické ořechy

0811 90 95

– – – Ostatní

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání:

0812 10 00

– Třešně a višně

0812 90

– Ostatní:

0812 90 20

– – Pomeranče

0812 90 98

– – Ostatní

0813

Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

0813 10 00

– Meruňky

0813 20 00

– Švestky

0813 30 00

– Jablka

0813 40

– Ostatní ovoce

0813 50

– Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly:

– – Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806:

– – – Bez švestek:

0813 50 12

– – – – Z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (Passiflora), karambol a pitahají

0813 50 15

– – – – Ostatní

– – Ostatní směsi:

0813 50 99

– – – Ostatní

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:

– Nepražená káva:

0901 11 00

– – S kofeinem

0901 12 00

– – Dekofeinovaná

– Pražená káva:

0901 21 00

– – S kofeinem

0901 22 00

– – Dekofeinovaná

0901 90

– Ostatní:

0901 90 90

– – Kávové náhražky obsahující kávu

0904

Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta:

0904 20

– Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené nebo drcené nebo mleté:

– – Nedrcené ani nemleté:

0904 20 30

– – – Ostatní

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži:

1102 10 00

– Žitná mouka

1102 20

– Kukuřičná mouka

1102 90

– Ostatní:

1102 90 10

– – Ječná mouka

1102 90 50

– – Rýžová mouka

1102 90 90

– – Ostatní

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin:

– Krupice a krupička:

1103 11

– – Z pšenice

1103 13

– – Z kukuřice

1103 19

– – Z ostatních obilovin:

1103 19 90

– – – Ostatní

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:

– Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách:

1104 12

– – Z ovsa:

1104 12 90

– – – Ve vločkách

1104 19

– – Z ostatních obilovin:

1104 19 10

– – – Z pšenice

1104 19 50

– – – Z kukuřice

– – – Ostatní:

1104 19 99

– – – – Ostatní

– Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná):

1104 23

– – Z kukuřice:

1104 23 10

– – – Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná

1104 23 99

– – – Ostatní

1104 29

– – Z ostatních obilovin:

– – – Ostatní:

1104 29 30

– – – – Perlovitá:

ex 1104 29 30

– – – – – Jiná než z pšenice nebo žita

– – – – Ostatní:

1104 29 89

– – – – – Ostatní

1104 30

– Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:

1104 30 90

– – Z ostatních obilovin

1108

Škroby; inulin:

– Škroby

1108 11 00

– – Pšeničný škrob

1108 12 00

– – Kukuřičný škrob

1108 13 00

– – Bramborový škrob

1108 14 00

– – Maniokový škrob:

1108 19

– – Ostatní škroby:

1108 19 90

– – – Ostatní

1202

Podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená:

1202 10

– Neloupaná:

1202 10 90

– – Ostatní

1202 20 00

– Loupaná, též drcená

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku:

1211 20 00

– Kořeny ginsengu (ženšenu)

1211 30 00

– Listy koky

1211 40 00

– Maková sláma

1211 90

– Ostatní:

1211 90 85

– – Ostatní:

ex 1211 90 85

– – – Kořeny lékořice

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

– Vepřový tuk (včetně sádla):

1501 00 19

– – Ostatní

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený:

1508 10

– Surový olej:

1508 10 90

– – Ostatní

1508 90

– Ostatní:

1508 90 90

– – Ostatní

1510 00

Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

– Zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

– – Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje:

1522 00 39

– – – Ostatní

– – Ostatní:

1522 00 91

– – – Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly

1522 00 99

– – – Ostatní

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

1602 10 00

– Homogenizované přípravky

– Z drůbeže čísla 0105:

1602 31

– – Z krůt:

– – – Obsahující 57 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů:

1602 31 11

– – – – Obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso

1602 31 19

– – – – Ostatní

1602 31 90

– – – Ostatní

1602 32

– – Z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus:

– – – Obsahující 57 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů:

1602 32 11

– – – – Tepelně neupravené

1602 32 19

– – – – Ostatní

1602 32 90

– – – Ostatní

1602 39

– – Ostatní:

– – – Obsahující 57 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů:

1602 39 21

– – – – Tepelně neupravené

1602 39 29

– – – – Ostatní

1602 39 80

– – – Ostatní

– Z vepřů:

1602 41

– – Kýty a kusy z nich

1602 42

– – Plece a kusy z nich

1602 49

– – Ostatní, včetně směsí:

– – – Z domácích vepřů:

– – – – Obsahující 80 % hmotnostních nebo více masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu:

1602 49 13

– – – – – Krkovička a její části, včetně směsí z krkovičky a plece

1602 49 19

– – – – – Ostatní

1602 49 90

– – – Ostatní

1602 50

– Z hovězího dobytka:

– – Ostatní:

– – – V hermeticky uzavřených obalech:

1602 50 31

– – – – Hovězí konzervy

1602 50 39

– – – – Ostatní

1602 50 80

– – – Ostatní

1602 90

– Ostatní, včetně přípravků z krve jakýchkoliv zvířat:

– – Ostatní:

1602 90 31

– – – Ze zvěřiny nebo králíků

1602 90 41

– – – Ze sobů

– – – Ostatní:

1602 90 51

– – – – Obsahující maso nebo droby z domácích vepřů

– – – – Ostatní:

– – – – – Obsahující hovězí maso nebo droby:

1602 90 61

– – – – – – Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených

– – – – – Ostatní:

– – – – – – Z ovcí nebo koz:

– – – – – – – Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a mas a směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neupravených:

1602 90 72

– – – – – – – – Z ovcí

1602 90 74

– – – – – – – – Z koz

– – – – – – – Ostatní:

1602 90 76

– – – – – – – – Z ovcí

1602 90 78

– – – – – – – – Z koz

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu:

– Ostatní:

1701 91 00

– – S přísadou aromatických přípravků nebo barviva

1701 99

– – Ostatní

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

– Laktóza a laktózový sirup:

1702 11 00

– – Obsahující 99 % hmotnostních nebo více laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza v sušině

1702 19 00

– – Ostatní

1702 20

– Javorový cukr a javorový sirup:

1702 20 90

– – Ostatní

1702 90

– Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

1702 90 60

– – Umělý med, též smíšený s přírodním medem

– – Karamel:

1702 90 71

– – – Obsahující 50 % hmotnostních nebo více sacharózy v sušině

– – – Ostatní:

1702 90 75

– – – – V prášku, též aglomerovaný

1702 90 79

– – – – Ostatní

1801 00 00

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

– Brambory:

2004 10 10

– – Vařené, jinak neupravené

– – Ostatní:

2004 10 99

– – – Ostatní

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

– Brambory:

– – Ostatní:

2005 20 20

– – – Tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k okamžité spotřebě

2005 20 80

– – – Ostatní

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

– Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– – Arašídy (burské oříšky):

– – – Ostatní, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

– – – – Převyšující 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Pražené

2008 11 94

– – – – – Ostatní

– – – – Nepřesahující 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Pražené

2008 11 98

– – – – – Ostatní

2008 19

– – Ostatní, včetně směsí:

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 19 11

– – – – Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce

– – – – Ostatní:

2008 19 13

– – – – – Pražené mandle a pistácie

2008 19 19

– – – – – Ostatní

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropické ořechy; směsi obsahující 50 % hmotnostních nebo více tropických ořechů a tropického ovoce

ex 2008 19 91

– – – – – Jiné než pražené tropické ořechy

– – – – Ostatní:

– – – – – Pražené ořechy:

2008 19 93

– – – – – – Mandle a pistácie

2008 19 95

– – – – – – Ostatní

2008 19 99

– – – – – Ostatní

2008 20

– Ananasy:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 20 19

– – – – Ostatní

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 20 51

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 17 % hmotnostních

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 20 71

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 19 % hmotnostních

2008 30

– Citrusové plody:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – O obsahu cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:

2008 30 11

– – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 30 51

– – – – Grapefruity v částech, včetně pomel (šedoků)

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 30 71

– – – – Grapefruity v částech, včetně pomel (šedoků)

2008 30 75

– – – – Mandarinky (včetně druhu tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné hybridy citrusů

2008 30 90

– – – Bez přídavku cukru

2008 40

– Hrušky:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

2008 40 11

– – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – – – Ostatní:

2008 40 21

– – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 40 31

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 40 51

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg:

2008 40 71

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních

2008 40 79

– – – – Ostatní

2008 50

– Meruňky:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

– – – – S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních:

2008 50 11

– – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – – – Ostatní:

2008 50 31

– – – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

2008 50 39

– – – – – Ostatní

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 50 69

– – – – Ostatní

– – – Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg

2008 50 99

– – – – Méně než 4,5 kg

2008 60

– Třešně:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – Ostatní:

2008 60 31

– – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – Bez přídavku alkoholu:

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

2008 60 50

– – – – Převyšující 1 kg

– – – Bez přídavku cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg nebo více

2008 60 90

– – – – Méně než 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Višně (Prunus cerasus)

2008 80

– Jahody:

– – S přídavkem alkoholu:

– – – O obsahu cukru převyšujícím 9 % hmotnostních:

2008 80 11

– – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

2008 80 19

– – – – Ostatní

– – – Ostatní:

2008 80 31

– – – – O skutečném hmotnostním obsahu alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hm.

– – Bez přídavku alkoholu:

2008 80 50

– – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg

– Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 99

– – Ostatní:

– – – Bez přídavku alkoholu:

– – – – S přídavkem cukru, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Švestky

– – – – Bez přídavku cukru:

– – – – – Švestky, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg nebo více

2008 99 78

– – – – – – Méně než 5 kg

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

– Pomerančová šťáva

2009 11

– – Zmrazená

2009 19

– – Ostatní:

– – – S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

2009 19 98

– – – – Ostatní

– Hroznová šťáva (včetně vinného moštu):

2009 69

– – Ostatní:

– – – S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 69 11

– – – – V hodnotě nepřesahující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

– – – S hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67:

– – – – V hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti:

2009 69 51

– – – – – Koncentrovaná

– – – – V hodnotě nepřesahující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti:

– – – – – S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních:

2009 69 71

– – – – – – Koncentrovaná

2009 69 79

– – – – – – Ostatní

– Jablečná šťáva:

2009 79

– – Ostatní:

– – – S hodnotou Brix převyšující 67:

2009 79 11

– – – – V hodnotě nepřesahující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

– – – S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:

– – – – Ostatní:

2009 79 91

– – – – – S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

2009 79 99

– – – – – Bez přídavku cukru

2009 90

– Směsi šťáv:

– – S hodnotou Brix převyšující 67:

– – – Směsi jablečné a hruškové šťávy:

2009 90 11

– – – – V hodnotě nepřesahující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti

2009 90 19

– – – – Ostatní

– – S hodnotou Brix nepřesahující 67:

– – – Směsi jablečné a hruškové šťávy:

2009 90 31

– – – – – V hodnotě nepřesahující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních

– – – Ostatní:

– – – – V hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti::

– – – – – Směsi šťávy z citrusových plodů a ananasové šťávy:

2009 90 41

– – – – – – S přídavkem cukru

– – – – V hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti:

– – – – – Směsi šťávy z citrusových plodů a ananasové šťávy:

2009 90 79

– – – – – – Bez přídavku cukru

2305 00 00

Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje

2307 00

Vinný kal; surový vinný kámen

2308 00

Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Výlisky z hroznů (matoliny):

2308 00 11

– – Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 4,3 % hm. a o obsahu sušiny nejméně 40 % hm.

2308 00 19

– – Ostatní

2308 00 90

– Ostatní

2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

2309 90

– Ostatní:

– – Ostatní, včetně premixů:

– – – Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:

– – – – Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup:

– – – – – Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu:

2309 90 35

– – – – – – Obsahující nejméně 50 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 39

– – – – – – Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků

– – – – – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu:

2309 90 41

– – – – – – Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

– – – – – Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu:

2309 90 51

– – – – – – Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 53

– – – – – – Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 59

– – – – – – Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 70

– – – – Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky

– – – Ostatní:

2309 90 91

– – – – Řepné řízky s přídavkem melasy

– – – – Ostatní:

2309 90 95

– – – – – Obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu“

PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA II c)

ALBÁNSKÉ CELNÍ KONCESE PRO PRIMÁRNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČENSTVÍ

(podle čl. 27 odst. 3 písm. c))

S nulovou celní sazbou v rámci kvóty ode dne vstupu dohody v platnost:

Kód KN

Popis zboží

Kvóta (v tunách)

1001 90 91

Obyčejná pšenice, sourež a špalda, vyjma špaldy k setí

20 000“

1001 90 99

PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA III

KONCESE SPOLEČENSTVÍ PRO RYBY A PRODUKTY RYBOLOVU POCHÁZEJÍCÍ Z ALBÁNIE

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Albánie do Evropského společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis zboží

Od 1. ledna 2007

Od 1. ledna 2008 a následující roky

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Onchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

TQ: 50 t na 0 %

Nad CK:

80 % sazby DNV

TQ: 50 t na 0 %

Nad CK:

70 % sazby DNV

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

TQ: 20 t na 0 %.

Nad CK:

80 % sazby DNV

TQ: 20 t na 0 %.

Nad CK:

70 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

TQ: 20 t na 0 %.

Nad CK:

55 % sazby DNV

TQ: 20 t na 0 %.

Nad CK:

30 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořští okouni (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; rybí filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

TQ: 20 t na 0 %.

Nad CK:

55 % sazby DNV

TQ: 20 t na 0 %.

Nad CK:

30 % sazby DNV


Kód KN

Popis zboží

Počáteční objem kvóty

Celní sazba

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Přípravky a konzervy ze sardinek

100 tun

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Přípravky a konzervy z ančoviček

1 000 tun (2)

0 % (1)

Celní sazby uplatnitelné na veškeré výrobky položky HS 1604 kromě přípravků a konzerv ze sardinek a ančoviček se sníží takto:

Rok

Ze dne 1. prosince 2006

1. ledna 2007

1. ledna 2008 a následující roky

Clo

80 % sazby DNV

65 % sazby DNV

50 % sazby DNV“


(1)  Nad objem kvóty je uplatnitelná plná sazba DNV.

(2)  Od prvního ledna prvního roku po dni vstupu této dohody v platnost se roční objem kvóty zvýší o 200 tun za předpokladu, že do 31. prosince tohoto roku se použije alespoň 80 % kvóty předcházejícího roku. Tento mechanismus se uplatní do té doby, dokud roční objem kvóty nedosáhne 1 600 tun nebo se smluvní strany nedohodnou jinak.

PŘÍLOHA VI

PROTOKOL 2

O OBCHODU SE ZPRACOVANÝMI ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY MEZI ALBÁNIÍ A SPOLEČENSTVÍM

(Protokol 2 k dohodě o stabilizaci a přidružení)

Článek 1

1.   Společenství a Albánie uplatňují na zpracované zemědělské produkty cla uvedená v příloze I a příloze II a), II b), II c), II d) v souladu s podmínkami stanovenými v těchto přílohách, ať již jsou omezeny celními kvótami nebo ne.

2.   Rada stabilizace a přidružení rozhodne o:

rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských produktů v rámcí tohoto protokolu,

změnách cel uvedených v přílohách I a II b), II c) a II d),

zvýšení nebo zrušení celních kvót.

Článek 2

Cla uplatňovaná podle článku 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení:

jestliže jsou v rámci obchodu mezi Společenstvím a Albánií cla, která se vztahují na základní produkty, snížena nebo

v návaznosti na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských produktů.

Snížení uvedené v první odrážce se vypočítají z části cla označené jako zemědělská složka, která odpovídá zemědělským produktům skutečně použitým při výrobě dotčených zpracovaných zemědělských produktů, a odečte se od cel, která se vztahují na tyto základní produkty.

Článek 3

Společenství a Albánie se vzájemně informují o správních opatřeních přijatých pro produkty uvedené v tomto protokolu. Tato opatření zajistí zúčastněným stranám rovné zacházení a jsou co nejjednodušší a nejpružnější.

Příloha I

Cla použitelná při dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Albánie do Společenství

Cla z dovozu níže uvedených zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Albánie do Společenství jsou rovna nule.

Kód KN

Popis zboží

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10

– Jogurt:

– – Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 51

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0403 10 53

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0403 10 59

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0403 10 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0403 10 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0403 90

– Ostatní:

– – Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 71

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0403 90 73

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0403 90 79

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0403 90 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0403 90 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

– Mléčné pomazánky:

0405 20 10

– – O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních

0405 20 30

– – O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

– Ostatní:

0511 99

– – Ostatní:

– – – Přírodní houby živočišného původu:

0511 99 31

– – – – Surové

0511 99 39

– – – – Ostatní

0511 99 85

– – – Ostatní:

ex 0511 99 85

– – – – Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

– – Zelenina:

0711 90 30

– – – Kukuřice cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1212 20 00

– Chaluhy a jiné řasy

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

– Rostlinné šťávy a výtažky:

1302 12 00

– – Z lékořice

1302 13 00

– – Z chmele

1302 19

– – Ostatní:

1302 19 80

– – – Ostatní

1302 20

– Pektinové látky, pektináty a pektany

– Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené

1302 32 10

– – – Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko)

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

1515 90

– Ostatní:

1515 90 11

– – Tungový (čínský dřevný) olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce:

ex 1515 90 11

– – – Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

– Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

1516 20 10

– – Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

1517 10

– Margarín, vyjma tekutého margarínu:

1517 10 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90

– Ostatní:

1517 90 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

– – Ostatní:

1517 90 93

– – – Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1518 00 10

– Linoxyn

– Ostatní:

1518 00 91

– – Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516;

– – Ostatní:

1518 00 95

– – – Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

1518 00 99

– – – Ostatní

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

1522 00 10

– Degras

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

– Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

1902 11 00

– – Obsahující vejce

1902 19

– – Ostatní

1902 20

– Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

– – Ostatní:

1902 20 91

– – – Vařené

1902 20 99

– – – Ostatní

1902 30

– Ostatní těstoviny

1902 40

– Kuskus

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

– Ostatní:

2001 90 30

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2001 90 60

– – Palmová jádra

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

– Brambory:

– – Ostatní

2004 10 91

– – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

– Brambory:

2005 20 10

– – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

– Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– – Arašídy (burské oříšky):

2008 11 10

– – – Arašídové máslo

– Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 91 00

– – Palmová jádra

2008 99

– – Ostatní:

– – – Bez přídavku alkoholu:

– – – – Bez přídavku cukru:

2008 99 85

– – – – – Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002); hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

2106 90

– Ostatní:

2106 90 20

– – Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

– – Ostatní:

2106 90 92

– – – Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – – Ostatní

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

2203 00

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti)

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

– Ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

– – Mannitol (mannit)

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

3301 90

– Ostatní

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů:

3302 10

– Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

– – Druhy používané k výrobě nápojů:

– – – Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 10

– – – – O skutečném obsahu alkoholu převyšujícím 0,5 % objemových

– – – – Ostatní:

3302 10 21

– – – – – Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3302 10 29

– – – – – Ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 10

– Kasein

3501 90

– Ostatní:

3501 90 90

– – Ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– – Dextriny

– – Ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

– – – Ostatní

3505 20

– Klihy

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

– Na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44

Příloha II a)

Cla použitelná při dovozu zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Albánie

Cla z dovozu níže uvedených zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Albánie jsou rovna nule.

Kód KN

Popis zboží

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

– Ostatní:

0511 99

– – Ostatní:

– – – Přírodní houby živočišného původu:

0511 99 31

– – – – Surové

0511 99 39

– – – – Ostatní

0511 99 85

– – – Ostatní:

ex 0511 99 85

– – – – Žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0903 00 00

Maté

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

– Rostlinné šťávy a výtažky:

1302 12 00

– – Z lékořice

1302 13 00

– – Z chmele

1302 19

– – Ostatní:

1302 19 80

– – – Ostatní

1302 20

– Pektinové látky, pektináty a pektany

– Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené

1302 32 10

– – – Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko)

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

1515 90

– Ostatní:

1515 90 11

– – Tungový (čínský dřevný) olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce:

ex 1515 90 11

– – – Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

– Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

1516 20 10

– – Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:

1517 10

– Margarín, vyjma tekutého margarínu:

1517 10 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90

– Ostatní:

1517 90 10

– – Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

– – Ostatní:

1517 90 93

– – – Jedlé směsi nebo přípravky používané jako tvarovací

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1518 00 10

– Linoxyn

– Ostatní:

1518 00 91

– – Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

– – Ostatní:

1518 00 95

– – – Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

1518 00 99

– – – Ostatní

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

1522 00 10

– Degras

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktóza

1702 90

– Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

1702 90 10

– – Chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1903 00 00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

2101 20

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

– – Přípravky:

2101 20 92

– – – Na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů čaje nebo maté

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

2103 30

– Hořčičná mouka a připravená hořčice:

2103 30 10

– – Hořčičná mouka

2103 30 90

– – Připravená hořčice

2103 90

– Ostatní:

2103 90 10

– – Chutney z manga, tekuté

2103 90 30

– – Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 až 49,2 % obj. a obsahující 1,5 %až 6 % hmotnostních hořce, koření a různých přísad a 4 % až 10 % hmotnostních cukru,v nádobách o obsahu nepřesahujícím 0,5 litru

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

– Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

2106 90

– Ostatní:

2106 90 20

– – Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

– – Ostatní:

2106 90 92

– – – Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – – Ostatní

2203 00

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

2403 10

– Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:

2403 10 90

– – Ostatní

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

– Ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

– – Mannitol (mannit)

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

3301 90

– Ostatní

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů:

3302 10

– Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

– – Druhy používané k výrobě nápojů:

– – – Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 10

– – – – O skutečném obsahu alkoholu převyšujícím 0,5 % objemových

– – – – Ostatní:

3302 10 21

– – – – – Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3302 10 29

– – – – – Ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 10

– Kasein

3501 90

– Ostatní:

3501 90 90

– – Ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

– Dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– – Dextriny

– – Ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

– – – Ostatní

3505 20

– Klihy

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

– Na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

– Sorbitol, jiný než položky 2905 44

Příloha II b)

Albánské celní koncese na zpracované zemědělské produkty pocházející ze Společenství

Cla ze zboží uvedeného v této příloze se sníží a zruší podle tohoto harmonogramu:

dnem 1. ledna 2007 se dovozní cla sníží na 80 % základního cla,

dnem 1. ledna 2008 se dovozní cla sníží na 60 % základního cla,

dnem 1. ledna 2009 se dovozní cla sníží na 40 % základního cla,

dnem 1. ledna 2010 se zbývající cla zrušují.

Kód KN

Popis zboží

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 40 00

– Kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 90

– Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

– – Zelenina:

0711 90 30

– – – Kukuřice cukrová

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

– Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

1902 11 00

– – Obsahující vejce

1902 19

– – Ostatní

1902 20

– Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

– – Ostatní:

1902 20 91

– – – Vařené

1902 20 99

– – – Ostatní

1902 30

– Ostatní těstoviny

1902 40

– Kuskus

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

– Ostatní:

2001 90 30

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata)

2001 90 40

– – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2001 90 60

– – Palmová jádra

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

– Brambory:

– – Ostatní:

2004 10 91

– – – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

– Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

– – Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata)

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

– Brambory:

2005 20 10

– – Ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

– Kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

– Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– – Arašídy (burské oříšky):

2008 11 10

– – – Arašídové máslo

– Ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 91 00

– – Palmová jádra

2008 99

– – Ostatní:

– – – Bez přídavku alkoholu:

– – – – Bez přídavku cukru:

2008 99 85

– – – – – Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata)

2008 99 91

– – – – – Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

2101 11

– – Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty:

2101 12

– – Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

2101 20

– Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

2101 20 20

– – Výtažky, esence (tresti) nebo koncentráty:

– – Přípravky:

2101 20 98

– – – Ostatní

2101 30

– Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002; hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

2103 10 00

– Sójová omáčka

2103 90

– Ostatní:

2103 90 90

– – Ostatní

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

2403 10

– Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru:

2403 10 10

– – V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 500 g

– Ostatní:

2403 91 00

– – Homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

2403 99

– – Ostatní

Příloha II c)

Na zpracované zemědělské produkty uvedené v této příloze se i po vstupu této dohody v platnost dále vztahují cla podle doložky nejvyšších výhod (DNV)

Kód KN

Popis zboží

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10

– Jogurt:

– – Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 51

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0403 10 53

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0403 10 59

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0403 10 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0403 10 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0403 90

– Ostatní:

– – Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– – – V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 71

– – – – Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních

0403 90 73

– – – – Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních

0403 90 79

– – – – Převyšujícím 27 % hmotnostních

– – – Ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 91

– – – – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní

0403 90 93

– – – – Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních

0403 90 99

– – – – Převyšujícím 6 % hmotnostních

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

– Mléčné pomazánky:

0405 20 10

– – O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních

0405 20 30

– – O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

2103 20 00

– Kečup a jiné omáčky z rajčat

Příloha II d)

Roční kvóty pro dovoz zpracovaných zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Albánie

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Albánie se použije nulová celní sazba v rámci níže stanovených kvót. Pro množství převyšující tyto kvóty se použijí podmínky uvedené v přílohách II a), II b) a II c).

Kód KN

Popis zboží

Roční kvóta s nulovou celní sazbou

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

150 tun

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

100 tun

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice

60 tun

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

100 tun

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

3 700 hl

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

PŘÍLOHA VII

PROTOKOL 4

O DEFINICI POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PRO UPLATŇOVÁNÍ USTANOVENÍ TÉTO DOHODY MEZI SPOLEČENSTVÍM A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU

OBSAH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

Článek 3

Kumulace ve Společenství

Článek 4

Kumulace v Albánii

Článek 5

Zcela získané produkty

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

Článek 8

Určující jednotka

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Článek 10

Soupravy

Článek 11

Neutrální prvky

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní zásada

Článek 13

Přímá doprava

Článek 14

Výstavy

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Článek 21

Odděleně vedené účetnictví (tzv. účetní segregace)

Článek 22

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře

Článek 23

Schválený vývozce

Článek 24

Platnost dokladu o původu zboží

Článek 25

Předkládání dokladu o původu zboží

Článek 26

Dovoz po částech

Článek 27

Osvobození od dokladu o původu zboží

Článek 28

Podpůrné doklady

Článek 29

Uchování dokladu o původu zboží a podpůrných dokladů

Článek 30

Rozpory a formální chyby

Článek 31

Částky vyjádřené v eurech

HLAVA VI

UJEDNÁNÍ O SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCI

Článek 32

Vzájemná pomoc

Článek 33

Ověřování dokladů o původu zboží

Článek 34

Řešení sporů

Článek 35

Sankce

Článek 36

Svobodná pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článek 37

Uplatňování protokolu

Článek 38

Zvláštní podmínky

HLAVA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Změny protokolu

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I:

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Příloha II:

Seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby zpracovaný produkt mohl získat status původu

Příloha III:

Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1

Příloha IV:

Text prohlášení na faktuře

Příloha V:

Produkty vyloučené z kumulace uvedené v článcích 3 a 4

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)

„výrobou“ každé opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo zvláštních postupů;

b)

„materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c)

„produktem“ nebo „výrobkem“ získaný produkt nebo výrobek, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d)

„zbožím“ jak materiál, tak produkty nebo výrobky;

e)

„celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda Světové obchodní organizace o celní hodnotě);

f)

„cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci ve Společenství nebo v Albánii, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu všeho materiálu použitého při výrobě po odečtení případných vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g)

„hodnotou materiálů“ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu, a není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Albánii;

h)

„hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

i)

„přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které pocházejí z ostatních zemí uvedených ve článcích 3 a 4, nebo není-li celní hodnota známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály ve Společenství nebo v Albánii;

j)

„kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, dále v tomto protokolu nazývaný „harmonizovaný systém“ nebo „HS“;

k)

„zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do určitého čísla;

l)

„zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na podkladě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m)

„územím“ území včetně pobřežních vod.

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1.   Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející ze Společenství, považují:

a)

produkty, které byly ve Společenství zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány ve Společenství a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály ve Společenství dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

2.   Pro účely provádění této dohody se za produkty pocházející z Albánie považují:

a)

produkty, které byly v Albánii zcela získány ve smyslu článku 5;

b)

produkty, které byly získány v Albánii a obsahují materiály, které zde nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Albánii dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

Článek 3

Kumulace ve Společenství

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se produkty za pocházející ze Společenství, pokud jsou zde získány a obsahují materiály pocházející z Albánie, ze Společenství nebo jiných zemí či území, jež se účastní procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií (1), nebo obsahují materiály pocházející z Turecka, na které se vztahuje rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 (2), za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje rámec operací uvedených v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály prošly dostatečným opracováním nebo zpracováním.

2.   V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející ze Společenství pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející ze země, která vytváří nejvyšší hodnotu původních materiálů použitých při výrobě ve Společenství.

3.   Produkty pocházející z jedné ze zemí nebo území uvedených v odstavci 1, které nebyly ve Společenství žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z těchto zemí nebo území uchovají svůj původ.

4.   Kumulaci stanovenou v tomto článku lze uplatnit pouze za předpokladu, že:

a)

mezi zeměmi nebo územími zapojenými do získání statusu původu a zemí určení lze použít preferenční dohodu o obchodu v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

b)

materiály a produkty získaly status původu na základě pravidel původu, která se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu

a

c)

v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a v Albánii podle jejích vlastních postupů byla zveřejněna oznámení o splnění nezbytných podmínek pro použití kumulace.

Kumulace stanovená tímto článkem platí od data uvedeného v oznámení, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C).

Společenství poskytne Albánii prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobnosti dohod a jejich odpovídajících pravidel původu, která se používají u ostatních zemí a území uvedených v odstavci 1.

Produkty uvedené v příloze V jsou vyloučeny z kumulace stanovené v tomto článku.

Článek 4

Kumulace v Albánii

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se produkty za pocházející z Albánie, pokud jsou zde získány a obsahují materiály pocházející ze Společenství, z Albánie nebo jiných zemí či území, jež se účastní procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií (3), nebo obsahují materiály pocházející z Turecka, na které se vztahuje rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 ze dne 22. prosince 1995 (4), za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Albánii přesahuje rámec operací uvedených v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály prošly dostatečným opracováním nebo zpracováním.

2.   V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené v Albánii nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející z Albánie pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející ze země, která vytváří nejvyšší hodnotu původních materiálů použitých při výrobě v Albánii.

3.   Produkty pocházející z jedné ze zemí nebo území uvedených v odstavci 1, které nebyly v Albánii žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z těchto zemí nebo území uchovají svůj původ.

4.   Kumulaci stanovenou v tomto článku lze uplatnit pouze za předpokladu, že:

a)

mezi zeměmi nebo územími zapojenými do získání statusu původu a zemí určení lze použít preferenční dohodu o obchodu v souladu s článkem XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

b)

materiály a produkty získaly status původu na základě pravidel původu, která se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu

a

c)

v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C) a v Albánii podle jejích vlastních postupů byla zveřejněna oznámení o splnění nezbytných podmínek pro použití kumulace.

Kumulace stanovená tímto článkem platí od data uvedeného v oznámení, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C).

Albánie poskytne Společenství prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobnosti dohod, včetně data vstupu těchto dohod v platnost a jejich odpovídajících pravidel původu, která se používají u ostatních zemí a území uvedených v odstavci 1.

Produkty uvedené v příloze V jsou vyloučeny z kumulace stanovené v tomto článku.

Článek 5

Zcela získané produkty

1.   Produkty zcela získanými ve Společenství nebo v Albánii se rozumějí:

a)

nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo mořského dna;

b)

rostlinné produkty tam sklizené;

c)

živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a odchovaná;

d)

produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)

produkty tamního lovu a rybolovu;

f)

produkty mořského rybolovu a jiné produkty vytěžené z moře mimo pobřežní vody Společenství nebo Albánie jejich plavidly;

g)

produkty vyrobené na palubě jejich výrobních plavidel výlučně z produktů uvedených v písmenu f);

h)

použité předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i)

odpad a zbytky pocházející z výrobních operací tam provedených;

j)

produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich pobřežní vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k)

zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2.   Pojmy „jejich plavidla“ a „jejich výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla,

a)

která jsou registrována nebo přihlášena v členském státě Společenství nebo v Albánii;

b)

která plují pod vlajkou členského státu Společenství nebo Albánie;

c)

která alespoň z 50 % vlastní státní příslušníci členského státu Společenství nebo Albánie nebo společnost, jejíž ústředí se nachází v jednom z těchto států a jejíž ředitel nebo ředitelé, předseda správní nebo dozorčí rady a většina členů těchto orgánů jsou státními příslušníky členského státu Společenství nebo Albánie, a v případě veřejných obchodních společností či společností s ručením omezeným navíc alespoň polovinu základního kapitálu vlastní tyto státy nebo veřejnoprávní subjekty nebo státní příslušníci těchto států;

d)

jejichž důstojnický sbor tvoří státní příslušníci členského státu Společenství nebo Albánie

a

e)

jejichž posádku tvoří alespoň ze 75 % státní příslušníci členského státu Společenství nebo Albánie.

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1.   Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

Výše uvedené podmínky stanoví pro všechny výrobky, jichž se dohoda týká, opracování či zpracování, které se musí provést u nepůvodních materiálů použitých při výrobě, přičemž se vztahují pouze na tyto materiály. Z toho vyplývá, že je-li produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky stanovené pro produkt, v němž je obsažen, a nepřihlíží se ani k nepůvodním materiálům, jež byly případně použity při jeho výrobě.

2.   Odchylně od odstavce 1 lze však nepůvodní materiály, které se podle podmínek uvedených v seznamu nepoužijí při výrobě daného produktu, použít, pokud

a)

jejich celková hodnota nepřesahuje 10 % ceny daného produktu ze závodu;

b)

použitím tohoto odstavce není překročeno žádné procentní vyjádření nejvyšší hodnoty nepůvodních materiálů uvedené v seznamu.

Tento odstavec se nevztahuje na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1.   Aniž je dotčen odstavec 2 a bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, považují se níže uvedené operace za nedostatečné opracování nebo zpracování pro udělení statusu původního produktu:

a)

operace, jejichž účelem je uchování produktů v nezměněném stavu během přepravy a skladování;

b)

rozdělování nebo spojování nákladových kusů;

c)

mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;

d)

žehlení nebo mandlování textilií;

e)

prosté natírání, malování nebo leštění;

f)

loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g)

operace spočívající v barvení cukru nebo tvarování cukru;

h)

loupání, vypeckovávání nebo louskání zeleniny, ovoce a ořechů;

i)

ostření, prosté broušení nebo prosté řezání;

j)

prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav předmětů);

k)

prosté plnění do lahví, konzerv, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a veškeré ostatní jednoduché balicí operace;

l)

připojování nebo tisk značek, štítků, log a jiných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m)

prosté mísení produktů, též různých druhů; mísení cukru s jiným materiálem;

n)

prosté sestavování součástí produktu na úplný produkt nebo rozebírání produktů na části;

o)

kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

p)

porážení zvířat.

2.   Při určování, zda se opracování nebo zpracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechna opracování a zpracování provedená na tomto produktu ve Společenství nebo v Albánii posuzují dohromady.

Článek 8

Určující jednotka

1.   Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

a)

je-li produkt sestávající ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b)

sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, použije se tento protokol na každý produkt samostatně.

2.   Je-li podle všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zařazován s produktem i jeho obal, považuje se pro účely určení původu za jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 10

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původní všechny součásti, z nichž se skládají. Soupravy produktů, které se skládají z původních i nepůvodních součástí, se považují za původní produkt jako celek, jestliže hodnota nepůvodních součástí netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, se nezjišťuje původ těchto prvků, jež mohou být použity při jeho výrobě:

a)

energie a palivo;

b)

zařízení a vybavení;

c)

stroje a nástroje;

d)

zboží, které se nestává ani nemá stát součástí konečného složení produktu.

HLAVA III

ÚZEMNÍ POŽADAVKY

Článek 12

Územní zásada

1.   S výjimkou článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II plněny ve Společenství nebo v Albánii nepřetržitě.

2.   Je-li původní zboží vyvezené ze Společenství nebo Albánie do jiné země vráceno, musí být s výjimkou případů uvedených v článcích 3 a 4 považováno za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že

a)

vrácené zboží je totožné s vyvezeným

a

b)

bylo případně podrobeno pouze operacím nezbytným pro jeho uchování v nezměněném stavu po dobu pobytu v dané zemi nebo při jeho vývozu.

3.   Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo Albánie a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo Společenství nebo Albánii, za předpokladu, že

a)

uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo Albánii nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec operací uvedených v článku 7

a

b)

celním orgánům může být věrohodně prokázáno, že

i)

zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů

a

ii)

celková hodnota přidaná mimo Společenství nebo Albánii uplatněním tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného produktu, jehož status původu je požadován.

4.   Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo Společenství nebo Albánii. Nicméně stanoví-li pravidlo v seznamu v příloze II, které je použito k určení statusu původu výsledného produktu, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území dotyčné strany a celkové hodnoty přidané podle tohoto článku mimo Společenství nebo Albánii uplatněním tohoto článku přesáhnout stanovený procentní podíl.

5.   Pro účely odstavců 3 a 4 se „celkovou přidanou hodnotou“ rozumějí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Albánii, včetně hodnoty tam použitých materiálů.

6.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty, které nesplňují podmínky stanovené v seznamu v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním všeobecné hodnotové tolerance stanovené v čl. 6 odst. 2.

7.   Odstavce 3 a 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Jakékoli opracování nebo zpracování, na něž se vztahuje tento Článek a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Albánii, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.

Článek 13

Přímá doprava

1.   Preferenční zacházení stanovené podle této dohody se vztahuje pouze na produkty, které splňují požadavky tohoto protokolu a jsou přepravovány přímo mezi Společenstvím a Albánií, nebo přes jiné země nebo území uvedené v článcích 3 a 4. Produkty tvořící jedinou zásilku však mohou být přepravovány přes jiná území s případnou překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, jestliže zůstanou pod dohledem celních orgánů v zemi tranzitu nebo uskladnění a nepodrobí se jiným operacím než vykládce, překládce nebo operaci, jejímž účelem je jejich uchování v nezměněném stavu.

Původní produkty se mohou přepravovat potrubím přes jiné území než území Společenství nebo Albánie.

2.   Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se prokazuje tak, že se celním orgánům země dovozu předloží

a)

buď jednotný přepravní doklad, na jehož základě se uskutečňuje přeprava ze země vývozu přes zemi tranzitu,

b)

nebo potvrzení celních orgánů země tranzitu obsahující

i)

přesný popis produktů,

ii)

data vykládky nebo překládky produktů a případně jména použitých plavidel nebo jiných dopravních prostředků

a

iii)

potvrzení podmínek, v nichž se produkty nacházely v zemi tranzitu,

c)

nebo jakékoliv jiné průkazní doklady, nemohou-li být předloženy doklady uvedené výše.

Článek 14

Výstavy

1.   Jsou-li původní produkty zaslány na výstavu do jiné země nebo na jiné území, než které jsou uvedeny v článcích 3 a 4, a jsou-li po ukončení výstavy prodány za účelem dovozu do Společenství nebo Albánie, uplatní se na ně při dovozu tato dohoda, je-li celním orgánům věrohodně prokázáno, že:

a)

vývozce zaslal tyto produkty ze Společenství nebo Albánie do země konání výstavy a vystavil je tam;

b)

vývozce tyto produkty prodal příjemci ze Společenství nebo Albánie nebo je na něj jinak převedl;

c)

produkty byly odeslány během výstavy nebo bezprostředně po ní ve stavu, v jakém byly odeslány na výstavu

a

d)

produkty nebyly od okamžiku, kdy byly odeslány na výstavu, použity k jinému účelu než k předvedení na této výstavě.

2.   V souladu s hlavou V se vydá nebo vyhotoví doklad o původu zboží, který se předloží obvyklým způsobem celním orgánům země dovozu. Uvede se v něm název a adresa výstavy. V případě potřeby mohou být požadovány další doklady o podmínkách, za kterých byly produkty vystavovány.

3.   Odstavec 1 se vztahuje na všechny výstavy, veletrhy a obdobné veřejné akce obchodní, průmyslové, zemědělské nebo řemeslné, v jejichž průběhu produkty zůstávají pod celním dohledem, s výjimkou výstav pořádaných soukromě v prodejnách nebo obchodních prostorách s úmyslem prodat zahraniční produkty.

HLAVA IV

NAVRACENÍ CLA NEBO OSVOBOZENÍ OD CLA

Článek 15

Zákaz navracení cla nebo osvobození od cla

1.   Nepůvodní materiály použité při výrobě produktů, které pocházející ze Společenství nebo Albánie nebo jedné ze zemí či území uvedených v článcích 3 a 4 a pro které je vydáván nebo vyhotovován doklad o původu zboží v souladu s hlavou V, nepodléhají ve Společenství nebo Albánii navrácení nebo osvobození od cla jakéhokoli druhu.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakékoli opatření týkající se vracení, prominutí nebo neplacení, částečného nebo úplného, cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem, uplatňovaných ve Společenství nebo v Albánii na materiály použité k výrobě, pokud se toto vracení, prominutí nebo neplacení uplatňuje výslovně nebo fakticky tehdy, pokud jsou produkty získané z těchto materiálů vyváženy, a nikoli, jsou-li určeny k vnitrostátnímu použití.

3.   Vývozce produktů uvedených v dokladu o původu zboží musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů veškeré související doklady prokazující, že nebylo uplatněno navracení cla pro nepůvodní materiály použité k jejich výrobě a že veškerá cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které se vztahují na tyto materiály, byly skutečně zaplaceny.

4.   Odstavce 1 až 3 se vztahují rovněž na obaly ve smyslu čl. 8 odst. 2, na příslušenství, náhradní díly a nástroje ve smyslu článku 9 a na soupravy produktů ve smyslu článku 10, nejsou-li původní.

5.   Odstavce 1 až 4 se vztahují pouze na materiály, na něž se vztahuje tato dohoda. Tato ustanovení rovněž předem nevylučují použití režimu vývozních náhrad u zemědělských produktů, jsou-li uplatňovány při vývozu v souladu s dohodou.

HLAVA V

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU

Článek 16

Obecné požadavky

1.   Tato dohoda se vztahuje na produkty pocházející ze Společenství při dovozu do Albánie a na produkty pocházející z Albánie při dovozu do Společenství po předložení jednoho z těchto dokladů o původu zboží:

a)

průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je uveden v příloze III, nebo

b)

v případech uvedených v čl. 22 odst. 1, prohlášení (dále jen „prohlášení na faktuře“), které vývozce uvede na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu a které dostatečně podrobně popisuje dotyčné produkty, aby umožnilo jejich identifikaci. Znění prohlášení na faktuře jsou uvedena v příloze IV.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se tato dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech stanovených v článku 27, aniž by bylo nutné předložit některý z dokladů zmíněných v uvedeném odstavci.

Článek 17

Postup pro vydávání průvodního osvědčení EUR.1

1.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo, na odpovědnost vývozce, jeho oprávněným zástupcem.

2.   Za tímto účelem vyplní vývozce nebo jeho oprávněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze III. Tyto formuláře se vyplní v jednom z jazyků, v němž je vypracována tato dohoda, a v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva země vývozu. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.   Vývozce žádající o vystavení průvodního osvědčení EUR.1 musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu, v níž se průvodní osvědčení EUR.1 vydává, veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány členského státu Společenství nebo Albánie, jestliže lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie nebo jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4 a splňují-li požadavky tohoto protokolu.

5.   Celní orgány vydávající průvodní osvědčení EUR.1 přijmou veškerá nezbytná opatření k tomu, aby ověřily status původu produktů a splnění ostatních podmínek tohoto protokolu. Pro tyto účely mají právo požadovat jakékoli podklady a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jinou kontrolu, kterou považují za účelnou. Dále zajistí, že formuláře uvedené v odstavci 2 jsou řádně vyplněny. Zkontrolují především, je-li prostor určený pro popis produktů vyplněn takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného vpisování falešných údajů.

6.   Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

7.   Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a poskytnou jej vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 18

Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 7 může být průvodní osvědčení EUR.1 ve výjimečných případech vydáno po vývozu produktů, jichž se týká, pokud:

a)

nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností

nebo

b)

bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2.   Pro účely odstavce 1 musí vývozce v žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, kterých se průvodní osvědčení EUR.1 týká, a odůvodnění této žádosti.

3.   Celní orgány mohou vystavit průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze po ověření, zda jsou informace uvedené v žádosti vývozce v souladu s údaji v odpovídající evidenci.

4.   Průvodní osvědčení EUR.1 vystavená dodatečně musí obsahovat tuto poznámku v angličtině: „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   Poznámka uvedená v odstavci 4 se uvádí v kolonce „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 19

Vystavení duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě dokladů o vývozu, které tyto orgány vlastní.

2.   Takto vystavený duplikát musí obsahovat toto označení v angličtině: „DUPLICATE“

3.   Označení uvedené v odstavci 2 se uvádí v kolonce „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4.   Duplikát, na kterém musí být uvedeno datum vystavení prvopisu průvodního osvědčení EUR.1, nabývá účinku uvedeným dnem.

Článek 20

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dokladu o původu zboží vydaného nebo vyhotoveného dříve

Jsou-li původní produkty umístěny pod dohled celního úřadu ve Společenství nebo v Albánii, je možné nahradit původní doklad o původu zboží jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 pro účely zaslání všech nebo některých z těchto produktů na jiné místo ve Společenství nebo v Albánii. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydává celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 21

Odděleně vedené účetnictví (tzv. účetní segregace)

1.   V případech, kdy by oddělené uchovávání zásob původních i nepůvodních materiálů, které jsou totožné nebo vzájemně zaměnitelné, bylo příliš nákladné nebo obtížné, mohou celní orgány na základě písemné žádosti zúčastněných stran povolit při správě těchto zásob metodu tzv. „účetní segregace“.

2.   Tato metoda musí zajistit, aby se v konkrétním referenčním období počet získaných výrobků, které se mohou považovat za „původní“, rovnal počtu výrobků, které by byly získány, pokud by zásoby byly fyzicky odděleny.

3.   Celní orgány mohou udělit toto povolení na základě podmínek, které považují za vhodné.

4.   Tato metoda se vykazuje a používá na základě všeobecných účetních principů platných v zemi, kde byl produkt vyroben.

5.   Subjekt využívající tohoto zjednodušení (příjemce) může podle konkrétní situace vyhotovit doklady o původu, nebo o ně požádat, a to na takové množství produktů, které lze považovat za původní. Na žádost celních orgánů příjemce podá prohlášení o způsobu, jakým byla uvedená množství spravována.

6.   Celní orgány sledují, jakým způsobem je povolení využíváno, a mohou jej kdykoliv odejmout, jakmile jej příjemce využívá nesprávným způsobem nebo neplní ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

Článek 22

Podmínky pro vyhotovení prohlášení na faktuře

1.   Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b) může učinit

a)

schválený vývozce ve smyslu článku 23

nebo

b)

kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.   Prohlášení na faktuře může být učiněno, pokud lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející ze Společenství nebo Albánie nebo z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4 a pokud tyto produkty splňují ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

3.   Vývozce činící prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu veškeré související doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4.   Prohlášení na faktuře uvedené v příloze IV vývozce vyhotoví za použití některého z jazykových znění uvedených v dané příloze a v souladu s vnitrostátním právem země vývozu tak, že jej napíše psacím strojem, otiskne razítkem nebo vytiskne na fakturu, dodací list nebo jakýkoli jiný obchodní doklad. Je-li prohlášení psáno rukou, píše se inkoustem a hůlkovým písmem.

5.   Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Vývozce schválený ve smyslu článku 23 však není povinen podepisovat tato prohlášení, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které ho identifikuje takovým způsobem, jako by jej vlastnoručně podepsal.

6.   Prohlášení na faktuře může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se prohlášení týká, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, jichž se týká.

Článek 23

Schválený vývozce

1.   Celní orgány země vývozu mohou povolit vývozci (dále jen „schválený vývozce“), který často zasílá produkty podle této dohody, aby vyhotovoval prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který o takové povolení žádá, musí ke spokojenosti celních orgánů poskytovat veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a ke splnění všech ostatních požadavků tohoto protokolu.

2.   Celní orgány mohou podmínit poskytnutí statusu schváleného vývozce splněním jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3.   Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře.

4.   Celní orgány sledují, jakým způsobem schválený vývozce povolení využívá.

5.   Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neposkytuje záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem zneužívá.

Článek 24

Platnost dokladu o původu zboží

1.   Doklad o původu zboží platí čtyři měsíce ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2.   Doklady o původu zboží, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3.   V ostatních případech opožděného předložení dokladů o původu zbo