ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.106.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 106

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
28. dubna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 347/2009 ze dne 27. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 348/2009 ze dne 27. dubna 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 349/2009 ze dne 24. dubna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

5

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) ( 1 )

7

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/347/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 určující postoj Společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII uvedené dohody

25

 

 

2009/348/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2009, kterým se povoluje uvedení lykopenu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 2975)

55

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2009/349/SZBP

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. dubna 2009, kterým se provádí společný postoj 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 347/2009

ze dne 27. dubna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

102,8

ZZ

105,6

0707 00 05

MA

37,3

TR

144,6

ZZ

91,0

0709 90 70

TR

104,9

ZZ

104,9

0805 10 20

EG

47,2

IL

58,6

MA

51,8

TN

55,4

TR

51,6

US

48,4

ZZ

52,2

0805 50 10

TR

54,5

ZA

73,4

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

89,7

BR

73,3

CA

113,8

CL

78,9

CN

89,0

MK

22,1

NZ

103,1

US

130,3

UY

68,0

ZA

81,4

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

78,2

CL

103,5

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

89,8

ZZ

89,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 348/2009

ze dne 27. dubna 2009,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 321/2009 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. dubna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 101, 21.4.2009, s. 7.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 28. dubna 2009

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

27,53

3,03

1701 11 90 (1)

27,53

7,77

1701 12 10 (1)

27,53

2,89

1701 12 90 (1)

27,53

7,34

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 349/2009

ze dne 24. dubna 2009

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2009.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Produkt ve formě prášku sestávající z (v % hmotnostních):

kyseliny L-askorbové (vitamin C)

97

hydroxypropylmethylcelulózy

3

Přidání hydroxypropylmethylcelulózy není nutné pro konzervaci nebo dopravu vitaminu C.

Produkt je vhodný pro specifické použití (výroba vitaminových tablet), spíše než pro všeobecné použití.

2106 90 92

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 92.

Přidání hydroxypropylmethylcelulózy (prostředek na potažení a proti spékání) mění povahu produktu vitaminu C a poskytuje produkt technicky vyhovující pro výrobu vitaminových tablet.

Viz též vysvětlivky k HS k číslu 2936, třetí odstavec.

Produkt není určen k terapeutickým nebo profylaktickým účelům ve smyslu kapitoly 30.


SMĚRNICE

28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/7


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/34/ES

ze dne 23. dubna 2009

o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Vzhledem k tomu, že je nezbytné provést další změny, měla by být uvedená směrnice v zájmu přehlednosti přepracována.

(2)

V každém členském státě existují závazné předpisy, které stanoví technické charakteristiky měřicích přístrojů a metody metrologické kontroly. Tyto požadavky se v jednotlivých členských státech liší. Tyto rozdíly brání obchodu a mohou vytvořit nerovné podmínky hospodářské soutěže ve Společenství.

(3)

Jedním z cílů kontrol v každém členském státě je dát zákazníkům jistotu, že poskytovaná množství odpovídají zaplacené ceně. Cílem této směrnice není proto tyto kontroly zrušit, ale odstranit rozdíly mezi předpisy, pokud vytvářejí překážky obchodu.

(4)

Tyto překážky při zavádění a fungování vnitřního trhu lze omezit a odstranit, jestliže se v členských státech budou používat stejné požadavky, které nejprve doplní existující vnitrostátní předpisy a pak, když budou vytvořeny potřebné podmínky, tyto předpisy nahradí.

(5)

I v období, kdy tyto předpisy budou existovat společně s vnitrostátními předpisy, umožní požadavky Společenství, aby firmy vyráběly výrobky, které mají stejné technické charakteristiky, a lze je tedy poté, co byly podrobeny kontrolám ES, uvádět na trh v rámci Společenství a používat.

(6)

Technické požadavky Společenství na konstrukci a činnost přístrojů by měly zajistit, že tyto přístroje budou souvisle poskytovat měření, která jsou dostatečně přesná pro jejich určený účel.

(7)

Shodu s technickými požadavky většinou potvrzují členské státy před tím, než jsou měřicí přístroje uvedeny na trh, nebo před jejich prvním použitím, a v případě potřeby když jsou v provozu, přičemž toto potvrzení se provádí zejména prostřednictvím postupů pro schválení typu a pro ověření. Aby se dosáhlo volného pohybu těchto přístrojů v rámci Společenství, je rovněž nutné zajistit vzájemné uznávání kontrol mezi členskými státy a zavést pro tyto účely vhodné postupy pro ES schvalování typu a pro ES prvotní ověřování a také ES metody metrologické kontroly, které budou v souladu s touto směrnicí a s příslušnými zvláštními směrnicemi.

(8)

Přítomnost značek nebo označení na měřicím přístroji nebo výrobku, které udávají, že tento přístroj nebo výrobek byl podroben příslušným kontrolám, znamená, že tento přístroj nebo výrobek splňuje příslušné technické požadavky Společenství, a tedy to, že když se přístroj nebo výrobek dováží nebo se uvádí do provozu, není nutné kontroly, které již byly provedeny, opakovat.

(9)

Vnitrostátní metrologické předpisy zahrnují množství kategorií měřicích přístrojů a výrobků. Tato směrnice obsahuje obecná ustanovení, která se zabývají zejména postupy pro ES schvalování typu a pro ES prvotní ověřování a ES metodami metrologické kontroly. Prováděcí směrnice, které se vztahují na různé kategorie přístrojů a výrobků, stanoví technické požadavky na konstrukci, činnost a přesnost, kontrolní postupy a v případě potřeby podmínky, za nichž budou platné vnitrostátní předpisy nahrazeny technickými požadavky Společenství.

(10)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(11)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně příloh I a II této směrnice a příloh zvláštních směrnic. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a zvláštních směrnic, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(12)

Ustanovení nově zařazená do této směrnice se týkají pouze postupu projednávání ve výborech. Nevyžadují tudíž provedení v členských státech.

(13)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy III,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Článek 1

1.   Tato směrnice se vztahuje:

a)

na přístroje definované v odstavci 2;

b)

na jednotky měření, na harmonizaci metod měření a na metrologickou kontrolu a popřípadě na prostředky potřebné pro použití těchto metod;

c)

na předpisy, metody měření, metrologickou kontrolu a označování množství výrobků v hotovém balení.

2.   Pro účely této směrnice se „přístroji“ rozumějí měřicí přístroje, součástky měřicích přístrojů, doplňková zařízení a měřicí zařízení.

3.   Žádný členský stát nesmí na základě této směrnice a na základě zvláštních směrnic, které se k ní vztahují, bránit uvádění na trh nebo do provozu přístroje nebo výrobku popsaného v odstavci 1, zakazovat je ani je omezovat, pokud je tento přístroj nebo výrobek opatřen značkami nebo označením ES v souladu s podmínkami stanovenými v této směrnici a zvláštních směrnicích, které se na tento přístroj nebo výrobek vztahují.

4.   Členské státy přikládají stejnou váhu ES schválení typu a ES prvotnímu ověření jako odpovídajícím vnitrostátním opatřením.

5.   Zvláštní směrnice týkající se předmětů uvedených v odstavci 1 stanoví

zejména postupy a metrologické vlastnosti a technické požadavky na konstrukci a činnost přístrojů podle odst. 1 písm. a),

požadavky týkající se odst. 1 písm. b) a c).

6.   Zvláštní směrnice mohou stanovit datum, od kterého se stávající vnitrostátní předpisy nahrazují předpisy Společenství.

KAPITOLA II

ES SCHVÁLENÍ TYPU

Článek 2

1.   Členské státy udělují ES schválení typu podle této směrnice a příslušných zvláštních směrnic.

2.   ES schválení typu pro přístroje představuje připuštění k ES prvotnímu ověření, a kde se toto ověření nevyžaduje, povolení uvést je na trh nebo do provozu. Jestliže zvláštní směrnice vztahující se na danou kategorii přístrojů tuto kategorii od ES schválení typu osvobozují, připustí se přístroje v této kategorii přímo k ES prvotnímu ověření.

3.   Pokud to jejich kontrolní zařízení dovoluje, členské státy udělí ES schválení typu každému přístroji, který splňuje požadavky této směrnice a zvláštních směrnic, které se na daný přístroj vztahují.

4.   Žádost o ES schválení typu může podat pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství. Pro jeden a týž přístroj je možné podat žádost pouze v jednom členském státě.

5.   Členský stát, který udělil ES schválení typu, přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl informován o každé změně schváleného typu nebo doplňku ke schválenému typu. O těchto změnách informuje ostatní členské státy.

Pro změny nebo doplňky ke schválenému typu se musí v případě, že tyto změny ovlivňují nebo by mohly ovlivnit výsledky měření nebo podmínky předepsané pro použití daného přístroje, získat dodatečné ES schválení typu od členského státu, který ES schválení typu udělil.

V případě změny typu se však místo dodatku k původnímu certifikátu ES schválení typu udělí nové ES schválení typu, pokud je typ změněn poté, co byla ustanovení této směrnice nebo příslušné zvláštní směrnice změněna nebo upravena tak, že by změněný typ mohl být schválen pouze podle těchto nových ustanovení.

Článek 3

Pokud je ES schválení typu uděleno pro pomocné zařízení, upřesní se v něm:

a)

typy přístrojů, k nimž je možné toto zařízení připojit nebo do něhož je možné toto zařízení zabudovat;

b)

obecné podmínky pro činnost všech přístrojů, pro něž je toto zařízení schváleno.

Článek 4

Jestliže přístroj úspěšně vyhověl přezkoušení pro ES schválení typu uvedenému v této směrnici a ve zvláštních směrnicích, které se na tento přístroj vztahují, vydá členský stát, který toto přezkoušení provedl, certifikát ES schválení typu.

Členský stát předá tento certifikát žadateli.

V případech uvedených v článku 11 této směrnice nebo ve zvláštní směrnici žadatel musí, a ve všech ostatních případech může, opatřit nebo nechat opatřit každý přístroj, který vyhovuje schválenému typu, značkou ES schválení typu znázorněnou v certifikátu.

Článek 5

1.   ES schválení typu platí deset let. Jeho platnost může být prodloužena na další období v délce deseti let. Počet přístrojů, které lze podle schváleného typu vyrobit, není omezen.

Platnost ES schválení typu uděleného na základě ustanovení této směrnice a zvláštní směrnice se nesmí prodloužit po dni vstupu v platnost jakékoliv změny nebo úpravy těchto předpisů Společenství, jestliže by tato ES schválení typu nemohla být udělena na základě uvedených nových ustanovení.

I pokud není platnost ES schválení typu prodloužena, použije se toto schválení nadále pro přístroje, které jsou již v provozu.

2.   Jestliže se používají nové postupy, které nejsou upraveny ve zvláštní směrnici, může být po předběžné konzultaci s ostatními členskými státy uděleno ES schválení typu s omezeným účinkem.

Může obsahovat tato omezení:

a)

omezení počtu přístrojů zahrnutých do schválení;

b)

povinnost oznámit příslušným orgánům místa instalace;

c)

omezení použití;

d)

zvláštní omezení týkající se použitého postupu.

Může však být uděleno, pouze pokud:

a)

pro danou kategorii přístrojů vstoupila v platnost zvláštní směrnice;

b)

nebyly překročeny maximální dovolené chyby stanovené ve zvláštních směrnicích.

Doba platnosti takového schválení nesmí být delší než dva roky. Může být prodloužena nejvýše o tři roky.

3.   Členský stát, který udělil ES schválení typu s omezeným účinkem uvedené v odstavci 2, požádá o úpravu příloh I a II této směrnice, v případě potřeby, a zvláštních směrnic s ohledem na technický pokrok postupem podle čl. 17 odst. 2, jakmile usoudí, že se nový postup ukázal jako vhodný.

Článek 6

Jestliže se pro kategorii přístrojů, které splňují požadavky zvláštní směrnice, nevyžaduje ES schválení typu, může výrobce na svou odpovědnost opatřit přístroje v této kategorii zvláštní značkou popsanou v bodě 3.3 přílohy I.

Článek 7

1.   Členský stát, který udělil ES schválení typu, ho může odejmout:

a)

jestliže přístroje, pro které bylo toto schválení uděleno, neodpovídají schválenému typu nebo příslušné zvláštní směrnici;

b)

jestliže nejsou splněny metrologické požadavky uvedené v certifikátu schválení typu nebo není dodržen čl. 5 odst. 2;

c)

jestliže zjistí, že schválení bylo uděleno nesprávným způsobem.

2.   Členský stát, který ES schválení typu udělil, ho odejme, pokud přístroje konstruované podle schváleného typu vykazují v provozu závadu obecné povahy, která způsobuje, že jsou pro určené použití nevhodné.

3.   Je-li členský stát, který udělil ES schválení typu, informován jiným členským státem o výskytu jednoho nebo více případů uvedených v odstavcích 1 a 2, rovněž přijme po konzultaci s tímto členským státem opatření uvedená ve zmíněných odstavcích.

4.   Členský stát, který prohlašuje, že se vyskytl případ uvedený v odstavci 2, může zakázat uvádění příslušných přístrojů na trh a do provozu až do dalšího oznámení.

O této skutečnosti neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody, na nichž je toto rozhodnutí založeno.

Stejný postup se použije v případech uvedených v odstavci 1 pro přístroje, které byly osvobozeny od ES prvotního ověření, jestliže výrobce po patřičné výstraze neuvede dané přístroje do souladu se schváleným typem nebo s požadavky příslušné zvláštní směrnice.

5.   Jestliže členský stát, který udělil ES schválení typu, nesouhlasí s tím, že nastal případ uvedený v odstavci 2, o němž byl informován, nebo namítá, že opatření přijatá podle odstavce 4 nejsou oprávněná, pokusí se příslušné členské státy tento spor urovnat.

Komise je průběžně informována. Je-li to nezbytné, vede vhodná jednání s cílem nalézt řešení.

KAPITOLA III

ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

Článek 8

1.   ES prvotní ověření představuje přezkoušení nového nebo renovovaného přístroje a potvrzení shody se schváleným typem nebo s požadavky této směrnice a zvláštních směrnic, které se na daný přístroj vztahují. Potvrzuje se značkou ES prvotního ověření.

2.   ES prvotní ověření u přístrojů lze v případech stanovených ve zvláštních směrnicích a stanoveným postupem provádět i jiným způsobem než přezkoušením každého jednotlivého přístroje.

3.   Pokud to jejich vybavení umožňuje, členské státy provádějí ES prvotní ověření těch předložených přístrojů, které mají podle údajů výrobce metrologické vlastnosti a splňují požadavky na technickou konstrukci a činnost stanovené ve zvláštních směrnicích pro tuto kategorii přístrojů.

4.   V případě přístrojů, které jsou opatřeny značku ES prvotního ověření, trvá povinnost uložená členským státům v čl. 1 odst. 3 do konce roku následujícího po připojení značky ES prvotního ověření, pokud zvláštní směrnice nestanoví delší období.

Článek 9

1.   Jestliže je přístroj předložen k ES prvotnímu ověření, určí členský stát, který toto přezkoušení provádí:

a)

zda daný přístroj patří do kategorie osvobozené od ES schválení typu, a pokud tomu tak je, zda splňuje požadavky na technickou konstrukci a činnost stanovené ve zvláštních směrnicích pro tento přístroj;

b)

zda daný přístroj obdržel ES schválení typu, a pokud tomu tak je, zda odpovídá schválenému typu a zvláštním směrnicím, které se na tento přístroj vztahují, platným ke dni vydání tohoto ES schválení typu.

2.   Přezkoušení provedené při ES prvotním ověření se v souladu se zvláštními směrnicemi týká zejména:

a)

metrologických vlastností;

b)

maximálních dovolených chyb;

c)

konstrukce, a sice zda zaručuje, že metrologické vlastnosti pravděpodobně nebudou za obvyklých podmínek použití ve větší míře zhoršeny;

d)

přítomnosti předepsaných nápisů a štítků se jmenovitými údaji nebo místa pro umístění značky ES prvotního ověření.

Článek 10

Jestliže byl přístroj úspěšně podroben ES prvotnímu ověření v souladu s požadavky této směrnice a zvláštních směrnic, opatří dotčený členský stát daný přístroj na svou odpovědnost značkou ES dílčího ověření nebo ES konečného ověření popsanou v bodě 3 přílohy II podle pravidel uvedených ve zmíněném bodě.

Článek 11

Jestliže se pro kategorii přístrojů, které splňují požadavky zvláštní směrnice, nevyžaduje ES prvotní ověření, opatří výrobce na svou odpovědnost přístroje v této kategorii zvláštní značkou popsanou v bodě 3.4 přílohy I.

KAPITOLA IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ES SCHVÁLENÍ TYPU A PRO ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

Článek 12

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zabránily tomu, že na přístrojích budou použity značky a nápisy, které by mohly být zaměněny se značkami nebo označeními ES.

Článek 13

Každý členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi služby, agentury a instituce, které jsou náležitě pověřeny provádět přezkoušení uvedená v této směrnici a ve zvláštních směrnicích, vydávat certifikáty ES schválení typu a připojovat značky ES prvotního ověření.

Článek 14

Členské státy mohou požadovat, aby předepsané nápisy byly uvedeny v jejich úředním jazyce nebo jazycích.

KAPITOLA V

KONTROLA PŘÍSTROJŮ V PROVOZU

Článek 15

Zvláštní směrnice stanoví požadavky na kontroly přístrojů v provozu, které jsou opatřeny značkami nebo označeními ES, a zejména maximální chyby dovolené za provozu. Jestliže vnitrostátní předpisy týkající se přístrojů, které nejsou opatřeny značkami nebo označeními ES, stanoví méně přísné požadavky, mohou tyto požadavky sloužit jako kritéria kontrol.

KAPITOLA VI

PŘIZPŮSOBENÍ SMĚRNIC TECHNICKÉMU POKROKU

Článek 16

Komise přijímá změny nutné pro přizpůsobení příloh I a II této směrnice a příloh zvláštních směrnic uvedených v článku 1 technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice a zvláštních směrnic, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 2.

Tento postup se však nevztahuje na kapitolu, která se týká britských měřicích jednotek v příloze směrnice o měřicích jednotkách, ani na přílohy směrnic o výrobcích v hotovém balení týkající se řad množství výrobků v hotovém balení.

Článek 17

1.   Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování směrnic uvedených v článku 16 technickému pokroku.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Všechna rozhodnutí přijatá podle předpisů přijatých k provedení této směrnice a zvláštních směrnic pro dané přístroje a všechna zamítnutí udělení nebo rozšíření ES schválení typu, odejmutí takového schválení, zamítnutí provedení ES prvotního ověření nebo zákaz uvedení na trh nebo do provozu musí uvádět důvody, na nichž jsou založena. Takové zamítnutí, odejmutí nebo zákaz se oznámí příslušné osobě, která musí být současně informována o prostředcích právní nápravy dostupných podle právních předpisů platných v členských státech a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Článek 19

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 20

Směrnice 71/316/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy III se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy III.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 21

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 22

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

Předseda

P. NEČAS


(1)  Stanovisko ze dne 22. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2009.

(3)  Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1.

(4)  Viz část A přílohy III.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

ES SCHVÁLENÍ TYPU

1.   Žádost o ES schválení typu

1.1

Žádost a korespondence, která se k ní vztahuje, se píší v úředním jazyce podle právních předpisů daného členského státu, ve kterému se žádost podává. Členský stát má právo požadovat, aby přiložené dokumenty byly rovněž napsány ve stejném úředním jazyce.

Žadatel současně zašle všem členským státům kopii své žádosti.

1.2

Žádost musí obsahovat tyto informace:

a)

jméno a adresu výrobce nebo firmy nebo jejich zplnomocněného zástupce nebo žadatele;

b)

kategorii přístroje;

c)

určené použití;

d)

metrologické vlastnosti;

e)

obchodní označení, pokud existuje, nebo typ.

1.3

K žádosti se ve dvou vyhotoveních přiloží dokumenty, které jsou nutné pro vyhodnocení, a sice:

1.3.1

popis zejména:

a)

konstrukce a činnosti přístroje;

b)

ochranného uspořádání zajišťujícího správnou činnost;

c)

zařízení pro ovládání a nastavení;

d)

plánovaného umístění:

ověřovacích značek,

(případných) plomb;

1.3.2

nákresy obecného uspořádání a v případě potřeby podrobné nákresy důležitých součástek;

1.3.3

schematický nákres znázorňující principy činnosti a v případě potřeby také fotografii.

1.4

K žádosti se podle potřeby přiloží dokumenty, které se týkají již udělených vnitrostátních schválení typu.

2.   Přezkoušení pro ES schválení typu

2.1

Přezkoušení zahrnuje:

2.1.1

studium dokumentů a přezkoušení metrologických vlastností daného typu v laboratořích metrologické služby, ve schválených laboratořích nebo v místě výroby, dodávky nebo instalace;

2.1.2

jestliže jsou metrologické vlastnosti daného typu podrobně známy, pouze posouzení dokumentů.

2.2

Přezkoušení se týká celé činnosti daného přístroje za běžných podmínek použití. Za těchto podmínek si musí zařízení uchovat požadované metrologické vlastnosti.

2.3

Charakter a rozsah přezkoušení uvedeného v bodě 2.1 mohou upřesnit zvláštní směrnice.

2.4

Metrologický orgán může od žadatele požadovat, aby k provedení přezkoušení pro schválení typu poskytl etalony a vhodné materiální prostředky a pomocný personál.

3.   Certifikát a značka ES schválení typu

3.1

Certifikát udává závěry přezkoušení daného typu a upřesňuje další požadavky, které musí být splněny. Je doplněn popisy, nákresy a schématy nutnými pro identifikaci typu a pro objasnění jeho funkce. Značka schválení typu uvedená v článku 4 je ve tvaru stylizovaného písmene ε, které obsahuje:

v horní části velké písmeno (velká písmena) pro rozlišení členského státu, který schválení udělil (B pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, DK pro Dánsko, D pro Německo, EST pro Estonsko, IRL pro Irsko, EL pro Řecko, E pro Španělsko, F pro Francii, I pro Itálii, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, L pro Lucembursko, H pro Maďarsko, M pro Maltu, NL pro Nizozemsko, A pro Rakousko, PL pro Polsko, P pro Portugalsko, RO pro Rumunsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko, FI pro Finsko, S pro Švédsko, UK pro Spojené království), a poslední dvě číslice roku schválení,

v dolní části označení stanovené metrologickým orgánem, který schválení udělil (identifikační číslo).

Příklad takové značky schválení typu je znázorněn v bodě 6.1.

3.2

V případě ES schválení typu s omezeným účinkem se před stylizované písmeno ε umístí písmeno P stejné velikosti.

Příklad značky schválení typu s omezeným účinkem je znázorněn v bodě 6.2.

3.3

Značka uvedená v článku 6 je stejná jako značka ES schválení typu s výjimkou toho, že upravené písmeno ε je zrcadlově symetrické podle svislé osy a neobsahuje žádný jiný údaj, pokud zvláštní směrnice nestanoví jinak.

Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.3.

3.4

Značka uvedená v článku 11 je stejná jako značka ES schválení typu a je uvnitř šestiúhelníku.

Příklad této značky je znázorněn v bodě 6.4.

3.5

Značky uvedené v bodech 3.1 až 3.4, které připojí výrobce v souladu s touto směrnicí, musí být umístěny na viditelném místě každého přístroje a na všech přídavných zařízeních předložených k ověření a musí být čitelné a nesmazatelné. Jestliže jejich umístění představuje technické problémy, lze ve zvláštních směrnicích učinit výjimky nebo lze tyto výjimky přijmout po dosažení dohody mezi metrologickými orgány členských států.

4.   Uložení vzorku přístroje

V případech uvedených ve zvláštních směrnicích může služba, která udělila schválení typu, pokud to považuje za nezbytné, požadovat uložení vzorku přístroje, pro který bylo schválení uděleno. Místo tohoto vzorku přístroje může tato služba povolit uložení částí daného přístroje, modelů v příslušném měřítku nebo nákresů a tuto skutečnost uvede v certifikátu ES schválení typu.

5.   Oznámení o schválení typu

5.1

Současně s oznámením dotčené straně se kopie certifikátu ES schválení typu zašle Komisi a ostatním členským státům; tyto státy mohou rovněž obdržet kopie zpráv o metrologických kontrolách, pokud si to přejí.

5.2

Odejmutí ES schválení typu a jiná sdělení, která se týkají rozsahu a platnosti ES schválení typu, rovněž podléhají postupu oznámení uvedenému v bodě 5.1.

5.3

Členský stát, který odmítne udělit ES schválení typu, uvědomí o svém rozhodnutí ostatní členské státy a Komisi.

6.   Značky pro ES schválení typu

6.1

Značka ES schválení typu

Příklad:

Image

ES schválení typu udělené německým metrologickým orgánem v roce 1971 (viz bod 3.1, první odrážka).

Identifikační číslo ES schválení typu (viz bod 3.1, druhá odrážka).

6.2

Značka ES schválení typu s omezeným účinkem (viz bod 3.2)

Příklad:

Image

ES schválení typu s omezeným účinkem udělené německým metrologickým orgánem v roce 1971.

Identifikační číslo ES schválení typu s omezeným účinkem.

6.3

Značka osvobození od ES schválení typu (viz bod 3.3)

Příklad:

Image

6.4

Značka ES schválení typu pro zařízení osvobozené od ES prvotního ověření

(viz bod 3.4)

Příklad:

Image

ES schválení typu udělené německým metrologickým orgánem v roce 1971.

Identifikační číslo ES schválení typu.


PŘÍLOHA II

ES PRVOTNÍ OVĚŘENÍ

1.   Obecně

1.1

ES prvotní ověření může být provedeno v jedné nebo ve více etapách (většinou ve dvou).

1.2

S výhradou ustanovení zvláštních směrnic:

1.2.1

ES prvotní ověření se u přístrojů, které při opuštění výroby tvoří celek, neboli u přístrojů, které lze dopravit na místo jejich instalace, aniž by bylo nutné je předem rozmontovat, provede v jedné etapě;

1.2.2

ES prvotní ověření se u přístrojů, jejichž správná činnost závisí na podmínkách, v nichž jsou instalovány nebo používány, provede ve dvou etapách;

1.2.3

první etapa postupu ověření musí zajistit zejména to, že přístroj vyhovuje schválenému typu, nebo u zařízení osvobozených od ES schválení typu, že splňují příslušná ustanovení.

2.   Místo ES prvotního ověření

2.1

Jestliže zvláštní směrnice nestanoví místo, kde se má ověření provádět, ověří se přístroje, které se ověřují pouze v jedné etapě, na místě zvoleném příslušným metrologickým orgánem.

2.2

Přístroje, které se mají ověřit ve dvou nebo více etapách, ověří místně příslušný metrologický orgán.

2.2.1

Poslední etapa ověření musí být provedena na místě instalace.

2.2.2

Ostatní etapy ověření se provedou podle bodu 2.1.

2.3

Zejména tehdy, když se ověření provádí mimo ověřující orgán, může metrologický orgán, který toto ověření provádí, od žadatele požadovat, aby:

pro provedení tohoto ověření dal k dispozici etalony a vhodné materiální prostředky a pomocný personál,

dodal kopii certifikátu ES schválení typu.

3.   Značky ES prvotního ověření

3.1   Popis značek ES prvotního ověření

3.1.1

S výhradou ustanovení zvláštních směrnic jsou značky ES prvotního ověření, které se připojují podle bodu 3.3, tyto:

3.1.1.1

značka ES konečného ověření se skládá ze dvou razítek:

a)

první z nich se skládá z malého písmene „e“, které obsahuje:

v horní polovině velké písmeno (velká písmena) pro rozlišení členského státu, kde bylo prvotní ověření provedeno (B pro Belgii, BG pro Bulharsko, CZ pro Českou republiku, DK pro Dánsko, D pro Německo, EST pro Estonsko, IRL pro Irsko, EL pro Řecko, E pro Španělsko, F pro Francii, I pro Itálii, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, L pro Lucembursko, H pro Maďarsko, M pro Maltu, NL pro Nizozemsko, A pro Rakousko, PL pro Polsko, P pro Portugalsko, RO pro Rumunsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko, FI pro Finsko, S pro Švédsko, UK pro Spojené království), a tam, kde je třeba, společně s jedním nebo dvěma číslicemi určující územní nebo funkční členění,

v dolní polovině identifikační číslo ověřovacího úředníka nebo úřadu;

b)

druhá značka obsahuje dvě poslední číslice roku ověření umístěné v šestiúhelníku;

3.1.1.2

značka ES dílčího ověření obsahuje pouze první razítko. Tato značka slouží rovněž jako plomba.

3.2   Tvar a rozměry značek

3.2.1

Připojené nákresy ukazují tvar, rozměry a obrysy písmen a číslic pro značky ES prvotního ověření, jak bylo uvedeno v bodě 3.1; první dva nákresy ukazují různé části razítka a třetí představuje příklad razítka. Rozměry uvedené v nákresech jsou relativní hodnoty; jsou funkcí průměru kruhu opsaného kolem malého písmene „e“ a kolem šestiúhelníka.

Skutečné rozměry kruhů opsaných kolem značek jsou 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2

Metrologické orgány členských států si navzájem vymění původní nákresy značek ES prvotního ověření, které odpovídají tvarům v přiložených nákresech.

3.3   Připojení značek

3.3.1

Značka ES konečného ověření se připojí na určené místo na zařízení, jestliže toto zařízení bylo úplně ověřeno a bylo zjištěno, že odpovídá požadavkům ES.

3.3.2

Značka ES dílčího ověření se připojí:

3.3.2.1

při ověření prováděném v několika etapách na přístroj nebo na část přístroje, který splňuje podmínky, které nejsou předepsané pro místo instalace, na místo, kde je připevněn štítek, nebo na libovolné jiné místo stanovené ve zvláštních směrnicích;

3.3.2.2

ve všech případech, kdy slouží jako plomba, na místech stanovených ve zvláštních směrnicích.

Image Image Image Image


PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 20)

Směrnice Rady 71/316/EHS

(Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1).

 

Bod X.12 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1972

(Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 118).

 

Směrnice Rady 72/427/EHS

(Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 156).

 

Bod X.A přílohy I aktu o přistoupení z roku 1979

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 108).

 

Směrnice Rady 83/575/EHS

(Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 43).

 

Bod IX.A.7 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1985

(Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 212).

 

Směrnice Rady 87/354/EHS

(Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43).

Pouze pokud jde o odkazy na směrnici 71/316/EHS v článku 1 a v bodě 4 přílohy

Směrnice Rady 87/355/EHS

(Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 46).

 

Směrnice Rady 88/665/EHS

(Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).

Pouze čl. 1 bod 1

Bod XI.C.VII.1 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 211).

 

Nařízení Rady (ES) č. 807/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

Pouze bod 5 přílohy III

Bod I.D.1 přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 64).

 

Směrnice Rady 2006/96/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 81).

Pouze pokud jde o odkazy na směrnici 71/316/EHS v článku 1 a v bodě B.1 přílohy

Směrnice Komise 2007/13/ES

(Úř. věst. L 73, 13.3.2007, s. 10).

 

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 20)

Směrnice

Lhůta pro provedení

71/316/EHS

30. ledna 1973

83/575/EHS

1. ledna 1985

87/354/EHS

31. prosince 1987

87/355/EHS

31. prosince 1987

2006/96/ES

1. ledna 2007

2007/13/ES

9. března 2008


PŘÍLOHA IV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 71/316/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1 písm. a)

Čl. 1 odst. 1 písm. a) a odst. 2

Čl. 1 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 1 písm. b)

Čl. 1 odst. 1 písm. c)

Čl. 1 odst. 1 písm. c)

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4

Čl. 1 odst. 4 první pododstavec

Čl. 1 odst. 5

Čl. 1 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 6

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 návětí

Čl. 3 návětí

Čl. 3 první odrážka

Čl. 3 písm. a)

Čl. 3 druhá odrážka

Čl. 3 písm. b)

Čl. 4 první věta

Čl. 4 první a druhý pododstavec

Čl. 4 druhá věta

Čl. 4 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec návětí

Čl. 5, odst. 2 třetí pododstavec první odrážka

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec písm. a)

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec druhá odrážka

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec písm. b)

Čl. 5 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Článek 6

Článek 6

Čl. 7 odst. 1, 2 a 3

Čl. 7 odst. 1, 2 a 3

Čl. 7 odst. 4 první věta

Čl. 7 odst. 4 první pododstavec

Čl. 7 odst. 4 druhá věta

Čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 4 třetí věta

Čl. 7 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 5

Čl. 8 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 návětí

Čl. 9 odst. 2 návětí

Čl. 9 odst. 2 první odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. a)

Čl. 9 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. b)

Čl. 9 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. c)

Čl. 9 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 9 odst. 2 písm. d)

Články 10 a 11

Články 10 a 11

Články 12, 13 a 14

Články 12, 13 a 14

Článek 15

Článek 15

Čl. 16 první věta

Čl. 16 první odstavec

Čl. 16 druhá věta

Čl. 16 druhý odstavec

Článek 17

Čl. 18 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 18 odst. 2 první pododstavec

Čl. 17 odst. 2

Čl. 18 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 3

Článek 19

Článek 18

Čl. 20 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

Článek 19

Články 20 a 21

Článek 21

Článek 22

Příloha I

Příloha I

Body 1 a 1.1

Body 1 a 1.1

Bod 1.2 návětí

Bod 1.2 návětí

Bod 1.2 první odrážka

Bod 1.2 písm. a)

Bod 1.2 druhá odrážka

Bod 1.2 písm. b)

Bod 1.2 třetí odrážka

Bod 1.2 písm. c)

Bod 1.2 čtvrtá odrážka

Bod 1.2 písm. d)

Bod 1.2 pátá odrážka

Bod 1.2 písm. e)

Bod 1.3

Bod 1.3

Bod 1.3.1 návětí

Bod 1.3.1 návětí

Bod 1.3.1 první odrážka

Bod 1.3.1 písm. a)

Bod 1.3.1 druhá odrážka

Bod 1.3.1 písm. b)

Bod 1.3.1 třetí odrážka

Bod 1.3.1 písm. c)

Bod 1.3.1 čtvrtá odrážka

Bod 1.3.1 písm. d)

Bod 1.3.2 až bod 5

Bod 1.3.2 až bod 5

Bod 5.2

Bod 5.1

Bod 5.3

Bod 5.2

Bod 5.4

Bod 5.3

Bod 6 až bod 6.4

Bod 6 až bod 6.4

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/25


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. dubna 2009

určující postoj Společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII uvedené dohody

(2009/347/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/1005/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda stanoví, že Evropská komise má spolu s Úřadem pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických (dále jen „EPA“) vypracovat Úroveň II specifikací pro zobrazovací zařízení, a tudíž pozměnit přílohu C dohody.

(2)

Postoj Společenství ke změně specifikací má určit Komise.

(3)

Opatření uvedená v tomto rozhodnutí berou v úvahu stanovisko vydané Úřadem Evropského společenství Energy Star, na který odkazují články 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 ze dne 15. ledna 2008 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (2).

(4)

Ode dne 1. července 2009 je specifikace pro zobrazovací zařízení, uvedené v příloze C části VII, třeba zrušit a nahradit specifikacemi připojenými k tomuto rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Přijímaný postoj Evropského společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII dohody, je založen na připojeném návrhu rozhodnutí.

V Bruselu dne 20. dubna 2009.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

NÁVRH ROZHODNUTÍ

ze dne …

řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII uvedené dohody

ŘÍDÍCÍ SUBJEKTY,

s ohledem na Dohodu mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky, a zejména na článek XII uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že je třeba první úroveň specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII, která je v platnosti ode dne 1. dubna 2007, zrušit a nahradit specifikacemi připojenými k tomuto rozhodnutí,

ROZHODLY TAKTO:

S účinkem ode dne 1. července 2009 se specifikace zobrazovacích zařízení v příloze C části VII dohody zrušují a nahrazují specifikacemi v příloze tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí, sepsané ve dvou vyhotoveních, je podepsáno oběma spolupředsedy. Použije se ode dne 1. července 2009.

Ve Washingtonu dne […]

jménem Úřadu pro ochranu životního prostředí Spojených států (EPA)

V Bruselu dne […]

jménem Evropského společenství

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA C, ČÁST VII, DOHODY

VII.   SPECIFIKACE ZOBRAZOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Tyto specifikace zobrazovacích zařízení jsou použitelné ode dne 1. července 2009.

A.   Definice

Produkty

1.

Kopírka – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, jehož jedinou funkcí je zhotovování papírových kopií podle grafické papírové předlohy. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako kopírky nebo rozšiřitelné digitální kopírky.

2.

Digitální kopírka – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který je prodáván na trhu jako plně automatizovaný kopírovací systém využívající metodu duplikace s pomocí šablony, vybavené funkcí digitální reprodukce. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako digitální kopírky.

3.

Faxový přístroj (fax) – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, jehož primární funkcí je skenování papírových předloh za účelem jejich elektronického přenosu vzdáleným jednotkám a příjem obdobných elektronických přenosů a zhotovování papírového výstupu. K elektronickému přenosu informací dochází primárně po veřejné telefonní síti, ale může být realizován i po počítačové síti nebo po internetu. Výrobek může být rovněž schopen zhotovovat papírové kopie. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako faxy.

4.

Frankovací stroj – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který slouží k tištění poštovného na poštovní zásilky. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako frankovací stroje.

5.

Multifunkční zařízení – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který je fyzicky integrovaným zařízením nebo kombinací funkčně integrovaných součástí a který vykonává dvě nebo více z následujících funkcí: kopírování, tisk, skenování nebo faxování. Kopírováním se pro účely této definice rozumí jiná funkce než příležitostné kopírování jednotlivých archů papíru, které umožňují faxy. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako multifunkční zařízení nebo multifunkční výrobky.

Poznámka: Pokud multifunkční zařízení není samostatnou integrovanou jednotkou, nýbrž soustavou funkčně integrovaných součástí, musí výrobce osvědčit, že při správné instalaci na místě dosáhne úhrn energetické spotřeby všech součástí multifunkčního zařízení, z nichž se skládá základní jednotka, úrovní spotřeby nebo příkonu stanovených v oddíle C, aby mohlo být uznáno jako multifunkční zařízení vyhovující ENERGY STAR.

6.

Tiskárna – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který slouží jako přístroj pro zhotovování papírových kopií a je schopen přijímat informace od samostatně zapojených počítačů nebo počítačů zapojených do sítě nebo jiných vstupních zařízení (např. digitálních fotoaparátů). Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako tiskárny, včetně tiskáren, které mohou být na místě rozšířeny na multifunkční zařízení.

7.

Skener – Komerčně dostupný zobrazovací výrobek, který slouží jako elektrooptický přístroj pro konverzi informací v elektronické obrazy, které mohou být uchovávány, upravovány, konvertovány nebo přenášeny především v prostředí osobních počítačů. Jednotku musí být možno napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové či síťové přípojky. Tato definice má zahrnovat výrobky, které jsou uváděny na trh jako skenery.

Technologie značení

8.

Přímý tepelný tisk – Technologie značení, při níž dochází k přenosu obrazu vypalováním bodů na médium opatřené speciálním nátěrem při jeho průchodu zahřátou tiskovou hlavou. Výrobky pro přímý tepelný tisk nepoužívají pásky.

9.

Sublimační tisk – Technologie značení, při níž dochází ke vzniku obrazu ukládáním (sublimací) barvy na tiskové médium v závislosti na množství energie předané topnými elementy.

10.

Elektrofotografický tisk – Technologie značení, při níž dochází k osvícení fotonosiče ve vzoru odpovídajícím požadovanému obrazu na papírové kopii světelným zdrojem, vyvolání obrazu s částečkami toneru s pomocí obrazu skrytého na fotonosiči, který určuje, v kterých místech má být toner přítomen a v kterých nikoli, přenesení toneru na konečné papírové médium a jeho zatavení, čímž se papírová kopie stane trvalou. Mezi metody elektrofotografického tisku patří laserový tisk, tisk LED a LCD. Barevný elektrofotografický tisk se odlišuje od monochromatického v tom, že se v daném výrobku současně používají tonery nejméně tří různých barev. Existují dva typy technologie barevného elektrofotografického tisku:

11.

Paralelní barevný elektrofotografický tisk – Technologie značení, která využívá více zdrojů světla a více fotonosičů ke zvýšení maximální rychlosti barevného tisku.

12.

Sériový barevný elektrofotografický tisk – Technologie značení, která využívá jediný fotonosič sériovým způsobem a jeden nebo více zdrojů světla k dosažení vícebarevného papírového výstupu.

13.

Úderový tisk – Technologie značení, při níž dochází ke vzniku požadované papírové kopie přenosem barvy z „pásky“ na médium prostřednictvím úderů. Existují dva typy úderové technologie: bodová a FFC.

14.

Inkoustový tisk – Technologie značení, při níž obrazy vznikají maticově uspořádaným ukládáním malých kapek barvy přímo na tiskové médium. Barevný inkoustový tisk se liší od monochromatického v tom, že se v daném výrobku současně používá více barev. Typickými příklady inkoustového tisku jsou piezoelektrický inkoustový tisk, sublimační inkoustový tisk a termální inkoustový tisk.

15.

Vysoce účinný inkoustový tisk – technologie inkoustového tisku ve vysoce účinných komerčních aplikacích obvykle využívajících elektrofotografické technologie značení. Od běžného inkoustového tisku se vysoce účinný inkoustový tisk liší tím, že díky uspořádání trysek se při něm využívá širší plocha strany a že je prostřednictvím doplňkových mechanismů sušení možné sušit inkoust na médiu.

16.

Pevný inkoustový tisk – Technologie značení, při níž se inkoust za běžné pokojové teploty nachází v pevném skupenství a po zahřátí na tiskovou teplotu zkapalní. Přenos na médium může být přímý, ale nejčastěji je realizován přes válec nebo pásku a obraz následně obtištěn na médium.

17.

Cyklostyl – Technologie značení, při níž dochází k přenosu obrazu na tiskové médium z šablony, která je nasazena na nabarvený válec.

18.

Tepelný přenos – Technologie značení, při níž vznikají požadované papírové kopie maticově uspořádaným ukládáním malých kapek původně pevné barvy (obvykle barevných vosků) v roztaveném/kapalném stavu přímo na tiskové médium. Tepelný přenos se odlišuje od inkoustového tisku v tom, že inkoust je při pokojové teplotě pevný a zkapalňuje teplem.

Režimy fungování, aktivity a stavy spotřeby

19.

Aktivní režim – Stav napájení, ve kterém je výrobek připojen ke zdroji elektrické energie a aktivně zhotovuje výstup nebo vykonává jakoukoli ze svých dalších primárních funkcí.

20.

Režim automatického oboustranného kopírování – Schopnost kopírky, faxu, multifunkčního zařízení nebo tiskárny automaticky reprodukovat obrazy na obě strany listu kopie, aniž by je bylo třeba v mezidobí ručně obracet. Příkladem je oboustranné kopírování jednostranné předlohy nebo oboustranné kopírování oboustranné předlohy. Má se za to, že výrobek je vybaven režimem automatického oboustranného kopírování pouze tehdy, je-li jeho součástí veškeré příslušenství potřebné ke splnění výše uvedených podmínek.

21.

Implicitní doba – Doba nastavená výrobcem před dodáním, která určuje, za jak dlouho po vykonání své primární funkce přejde výrobek do režimu nižší spotřeby (např. klidového režimu nebo režimu „vypnuto“).

22.

Režim „vypnuto“ – Stav, ve kterém se výrobek nachází, když byl ručně nebo automaticky vypnut, ale je stále připojen ke zdroji elektrické energie. Z tohoto režimu výrobek vystoupí, jakmile je stimulován nějakým vstupem, například ručním zapnutím nebo časovačem, který přepne jednotku do režimu připravenosti. Je-li tento stav výsledkem ručního zásahu uživatele, bývá často označován jako ruční vypnutí, a je-li výsledkem automatického nebo přednastaveného podnětu (např. nastavené prodlevy nebo časovače), bývá často označován jako automatické vypnutí.

23.

Režim připravenosti – Stav, ve kterém se nachází výrobek, když nezhotovuje výstup, dosáhl provozních podmínek, dosud nepřešel do režimu nižší spotřeby a může vstoupit do aktivního režimu prakticky bez jakékoli prodlevy. V tomto režimu mohou být aktivovány všechny funkce výrobku a výrobek se musí být schopen navrátit do aktivního režimu na základě jakéhokoli vhodného podnětu. Mezi vhodné podněty patří vnější elektrické podněty (např. pokyn zadaný po síti, faxové volání nebo použití dálkového ovládání) a přímé fyzické podněty (např. aktivace spínače nebo tlačítka).

24.

Klidový režim – Stav snížené spotřeby, do kterého výrobek automaticky přechází po určité době nečinnosti. Vedle automatického přechodu do klidového režimu může výrobek do tohoto režimu přejít také 1) v uživatelem stanovenou denní dobu 2) okamžitě po manuálním zadání příslušného příkazu uživatelem, aniž by se skutečně vypnul, nebo 3) jinými automatickými způsoby, které jsou vázány na chování uživatele. V tomto režimu mohou být aktivovány všechny funkce výrobku a výrobek musí být schopen vstoupit do aktivního režimu na základě jakéhokoli vhodného podnětu. může nicméně dojít k prodlevě. Mezi vhodné podněty patří vnější elektrické podněty (např. pokyn zadaný po síti, faxové volání nebo použití dálkového ovládání) a přímé fyzické podněty (např. aktivace spínače nebo tlačítka). Výrobek si musí v klidovém režimu zachovat síťovou funkčnost a aktivovat se pouze v případě potřeby.

Poznámka: Při vykazování údajů a rozhodování o způsobilosti výrobků, které mohou vstoupit do klidového režimu různými způsoby, by se partneři měli odvolávat na úroveň klidového režimu, jíž je výrobek schopen dosáhnout automaticky. Je-li výrobek schopen automaticky vstoupit do více po sobě následujících úrovní klidového režimu, záleží na uvážení výrobce, jakou z těchto úrovní použije pro účely rozhodování o způsobilosti; udaná implicitní doba nicméně musí odpovídat dané úrovni klidového režimu.

25.

Pohotovostní režim – Stav nejnižší spotřeby energie, který nemůže vypnout (nemůže ovlivnit) uživatel a který může trvat neomezeně dlouho, je-li výrobek připojen do elektrické sítě a používán v souladu s pokyny výrobce (1). Pohotovostní režim je režimem, v němž má výrobek minimální spotřebu elektřiny.

Poznámka: Pro zobrazovací zařízení, kterých se týkají tyto specifikace, obvykle pohotovostní úroveň spotřeby nebo režim s minimální spotřebou elektřiny nastávají v režimu „vypnuto“, avšak může nastávat i v režimu připravenosti nebo v klidovém režimu. Výrobek nemůže opustit pohotovostní režim a dosáhnout stavu nižší spotřeby, není-li ručně fyzicky odpojen od elektrické sítě.

Velikost a formát výrobku

26.

Velkoformátové výrobky – Mezi velkoformátové patří výrobky, které jsou určeny pro média formátu A2 a větší, včetně výrobků určených pro nekonečná média o šířce 406 milimetrů (mm) nebo větší. Velkoformátové výrobky mohou být schopny tisknout i na média standardního nebo malého formátu.

27.

Maloformátové výrobky – Mezi maloformátové patří výrobky, které jsou určeny pro média menších velikostí než ta, která jsou definována jako standardní (např. A6, 4″ × 6″, mikrofilm), včetně výrobků určených pro nekonečná média užší než 210 mm.

28.

Výrobky standardního formátu – Mezi výrobky standardního formátu patří výrobky, které jsou určeny pro média standardní velikosti (např. letter, legal, ledger, A3, A4 a B4), včetně výrobků určených pro nekonečná média šířek od 210 mm do 406 mm. Výrobky standardního formátu mohou být schopny tisknout i na média malého formátu.

Další pojmy

29.

Příslušenství – Doplňkové periferní zařízení, které není nezbytné pro běžný provoz základní jednotky, ale může být doplněno před dodávkou nebo po ní za účelem rozšíření funkčnosti základní jednotky. Příslušenství může být prodáváno samostatně pod vlastním číslem modelu nebo může být prodáváno se základní jednotkou jako součást balení nebo sestavy základní jednotky.

30.

Základní výrobek – Základním výrobkem je standardní model dodávaný výrobcem. Jsou-li modely výrobku nabízeny v různých sestavách, je základním výrobkem nejnižší sestavy modelu, která má nejméně přídavné funkční výbavy. Funkční součásti nebo příslušenství nabízené volitelně, nikoli standardně, nejsou považovány za součást základního výrobku.

31.

Určený pro nekonečné médium – Mezi výrobky pro nekonečné médium patří výrobky, které nepoužívají médium nařezané na archy a které jsou určeny pro klíčové aplikace, jako je tištění čárových kódů, etiket, receptů, nákladních listů, faktur, letenek nebo maloobchodních etiket.

32.

Digitální front-end (dále jen „DFE“) – Funkčně integrovaný server, který slouží jako hlavní počítač pro jiné počítače a aplikace a funguje jako rozhraní k zobrazovacímu zařízení. DFE zvyšuje funkčnost zobrazovacího výrobku. DFE se definuje buď jako:

 

DFE typu 1: DFE, které získává stejnosměrný proud z vlastního střídavého zdroje napájení (interního nebo externího) odděleného od zdroje, který napájí zobrazovací zařízení. Toto DFE může získávat střídavý proud přímo ze zásuvky elektrické sítě nebo může ze zdroje napájení spojeného s interním zdrojem napájení zobrazovacího zařízení.

 

DFE typu 2: DFE, které získává stejnosměrný proud z téhož zdroje napájení jako zobrazovací zařízení, s nímž pracuje. DFE typu 2 musí mít patici nebo sestavu se samostatnou jednotkou, která je schopna iniciovat činnost po síti a kterou lze fyzicky odstranit, izolovat nebo vyřadit z provozu běžnými technickými prostředky, aby bylo možné provádět měření elektrického proudu.

DFE rovněž nabízí nejméně tři z těchto pokročilých funkcí:

a)

síťová funkčnost v různých prostředích;

b)

funkce poštovní schránky;

c)

správa fronty úloh;

d)

správa zařízení (např. aktivace zobrazovacího zařízení z režimu snížené spotřeby);

e)

pokročilé grafické uživatelské rozhraní;

f)

schopnost navázat komunikaci s jinými servery a klientskými počítači (např. skenování do emailu, výzva k vysílání úloh ze vzdálených schránek); či

g)

kapacity pro postprocesing stránek (např. přeformátování stránek před tiskem).

33.

Přídavná funkční výbava – Standardní vybavení výrobku zvyšující funkčnost základní značící jednotky zobrazovacího zařízení. Část těchto specifikací věnovaná režimu fungování obsahuje přípustné odchylky ve spotřebě pro některé části přídavné funkční výbavy. Mezi příklady přídavné funkční výbavy patří bezdrátová rozhraní a vybavení pro skenování.

34.

Přístup založený na režimu fungování (OM) (dále jen „přístup OM“) – Metoda zkoušení a srovnávání energetického výkonu zobrazovacích zařízení, která se zaměřuje na spotřebu energie v různých režimech nízké spotřeby. Hlavními kritérii uplatňovanými při přístupu OM jsou hodnoty pro režimy nízké spotřeby, měřené ve wattech (W). Podrobné informace lze nalézt v dokumentu „ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode Test Procedure“ (Zkušební postup režimu fungování pro zobrazovací zařízení vyhovujícího ENERGY STAR), který je k dispozici na stránkách www.energystar.gov/products.

35.

Značící jednotka – Nejzákladnější strojní celek zobrazovacího výrobku, jehož funkcí v rámci výrobku je zhotovování obrazu. Bez doplňujících funkčních součástí není značící jednotka schopna získávat obrazová data pro zpracování a není proto schopna samostatně pracovat. Pokud jde o komunikační schopnosti a zpracování obrazu, je značící jednotka závislá na přídavné funkční výbavě.

36.

Model – Zobrazovací zařízení, které je prodáváno nebo uváděno na trh pod jedním číslem modelu nebo marketingovým názvem. Model může být tvořen základní jednotkou nebo základní jednotkou a příslušenstvím.

37.

Rychlost výrobku – Obecně platí, že u výrobků standardní velikosti představuje jedna vytištěná/zkopírovaná/naskenovaná stránka formátu A4 nebo 8,5″ × 11″ jeden obraz za minutu (ipm). Pokud jsou maximální rychlosti uvedené pro tisk na papír A4 a 8,5″ × 11″ různé, použije se ta z rychlostí, která je vyšší.

U frankovacích strojů představuje jedna zpracovaná poštovní zásilka za minutu jednotku mppm (zásilka za minutu).

U maloformátových výrobků se jedna vytištěná/nakopírovaná/naskenovaná stránka formátu A6 nebo 4″ × 6″ za minutu rovná 0,25 ipm.

U výrobků velkého formátu se jeden výtisk formátu A2 rovná 4 ipm a jeden výtisk formátu A0 se rovná 16 ipm.

U maloformátových, velkoformátových nebo standardně velkých výrobků určených pro nekonečné médium by měla být rychlost tisku v ipm vypočtena z maximální zobrazovací rychlosti výrobku na trhu v metrech za minutu takto:

X ipm = 16 × [maximální šířka média (v metrech) × maximální rychlost zobrazování (v metrech délky za minutu)]

Ve všech případech by měla být přepočtená rychlost v ipm zaokrouhlena na nejbližší celé číslo (např. 14,4 ipm se zaokrouhlí na 14 ipm; 14,5 ipm se zaokrouhlí na 15 ipm).

Pro účely stanovení způsobilosti výrobků by měli výrobci uvádět rychlost výrobku podle tohoto pořadí funkcí:

rychlost tisku; není-li výrobek vybaven funkcí tisku, uvede se:

rychlost kopírování; není-li výrobek vybaven funkcí tisku ani kopírování, uvede se:

rychlost skenování.

38.

Přístup založený na typické spotřebě elektrické energie (dále jen přístup „TEC“) – Metodika zkoušení a srovnávání energetického výkonu zobrazovacích zařízení, která se zaměřuje na typické množství elektrické energie, které výrobek spotřebuje při běžném provozu za reprezentativní dobu. Hlavním kritériem uplatňovaným při přístupu TEC je hodnota typické týdenní spotřeby elektrické energie, měřená v kilowatthodinách (kWh). Podrobné informace lze nalézt ve Zkušebním postupu typické spotřeby elektrické energie v oddíle D.2.

B.   Způsobilost výrobků

Tyto specifikace ENERGY STAR se mají vztahovat na zobrazovací zařízení pro osobní, profesionální a komerční využití, nikoli však na zobrazovací zařízení, které využívá příslušné průmyslové odvětví (např. výrobky s přímým třífázovým napájením). Jednotky musí být možné napájet ze zásuvky elektrické sítě nebo z datové nebo síťové přípojky za použití napájení s jedním z nominálních napětí podle mezinárodních standardů, jejichž hodnoty jsou uvedeny v oddíle D.4. Aby zobrazovací zařízení mohlo být uznáno za způsobilé pro ENERGY STAR, musí být definováno v oddíle A a musí vyhovovat jednomu z popisů výrobků v tabulce 1 nebo 2 níže.

Tabulka 1

Způsobilost výrobků – přístup TEC

Druh výrobku

Technologie značení

Velikost a formát

Barevné možnosti

Tabulka TEC

Kopírky

Přímý tepelný tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Sublimační tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Sublimační tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Pevný inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Tepelný přenos

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Tepelný přenos

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Digitální kopírky

Cyklostyl

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Cyklostyl

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Faxy

Přímý tepelný tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Sublimační tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Pevný inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Tepelný přenos

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Tepelný přenos

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Multifunkční zařízení

Vysoce účinný inkoustový tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 3

Vysoce účinný inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 4

Přímý tepelný tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 3

Sublimační tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 4

Sublimační tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 3

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 3

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 4

Pevný inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 4

Tepelný přenos

Standardní formát

Barevně

TEC 4

Tepelný přenos

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 3

Tiskárny

Vysoce účinný inkoustový tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Vysoce účinný inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Přímý tepelný tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Sublimační tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Sublimační tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1

Elektrofotografický tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Pevný inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Tepelný přenos

Standardní formát

Barevně

TEC 2

Tepelný přenos

Standardní formát

Monochromaticky

TEC 1


Tabulka 2

Způsobilost výrobků – přístup OM

Druh výrobku

Technologie značení

Velikost a formát

Barevné možnosti

Tabulka OM

Kopírky

Přímý tepelný tisk

Velké

Monochromaticky

OM 1

Sublimační tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 1

Elektrofotografický tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 1

Pevný inkoustový tisk

Velké

Barevně

OM 1

Tepelný přenos

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 1

Faxy

Inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně a monochromaticky

OM 2

Frankovací stroje

Přímý tepelný tisk

Nelze použít

Monochromaticky

OM 4

Elektrofotografický tisk

Nelze použít

Monochromaticky

OM 4

Inkoustový tisk

Nelze použít

Monochromaticky

OM 4

Tepelný přenos

Nelze použít

Monochromaticky

OM 4

Multifunkční zařízení

Přímý tepelný tisk

Velké

Monochromaticky

OM 1

Sublimační tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 1

Elektrofotografický tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 1

Inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně a monochromaticky

OM 2

Inkoustový tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 3

Pevný inkoustový tisk

Velké

Barevně

OM 1

Tepelný přenos

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 1

Tiskárny

Přímý tepelný tisk

Velké

Monochromaticky

OM 8

Přímý tepelný tisk

Malé

Monochromaticky

OM 5

Sublimační tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 8

Sublimační tisk

Malé

Barevně a monochromaticky

OM 5

Elektrofotografický tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 8

Elektrofotografický tisk

Malé

Barevně

OM 5

Úderový tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 8

Úderový tisk

Malé

Barevně a monochromaticky

OM 5

Úderový tisk

Standardní formát

Barevně a monochromaticky

OM 6

Inkoustový tisk

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 3

Inkoustový tisk

Malé

Barevně a monochromaticky

OM 5

Inkoustový tisk

Standardní formát

Barevně a monochromaticky

OM 2

Pevný inkoustový tisk

Velké

Barevně

OM 8

Pevný inkoustový tisk

Malé

Barevně

OM 5

Tepelný přenos

Velké

Barevně a monochromaticky

OM 8

Tepelný přenos

Malé

Barevně a monochromaticky

OM 5

Skenery

Nelze použít

Velké a malé formáty a standardní formát

Nelze použít

OM 7

C.   SPECIFIKACE ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI PODMIŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST VÝROBKŮ

Za způsobilé pro Energy Star mohou být uznány pouze výrobky uvedené v oddíle B výše, které splňují níže uvedené kritéria. Lhůty nabytí účinnosti jsou uvedeny v oddílu F.

Výrobky prodávané s externím zdrojem napájení: Aby zobrazovací zařízení s datem výroby 1. července 2009 nebo pozdějším používající externí jednonapěťový zdroj napájení AC/DC nebo AC/AC byla způsobilá pro ENERGY STAR podle stávající verze 1.1 specifikací pro zobrazovací zařízení, musí využívat externí zdroj napájení vyhovující požadavkům verze 2.0 specifikaci ENERGY STAR pro externí zdroje elektrické energie při zkoušce podle zkušební metody ENERGY STAR. Uvedenou specifikaci ENERGY STAR a zkušební metodu pro jednonapěťové AC/DC a AC/AC zdroje elektrické energie lze nalézt na internetové adrese www.energystar.gov/products.

Výrobky určené pro provoz s DFE typu 1: Aby zobrazovací zařízení s datem výroby 1. července 2009nebo pozdějším prodávané společně s DFE typu 1 bylo způsobilé pro ENERGY STAR podle stávající verze 1.1 specifikací pro zobrazovací zařízení, musí využívat DFE, které splňuje požadavky ENERGY STAR na účinnost napájecích zařízení DFE, uvedené v oddíle C.3

Výrobky určené pro provoz s DFE typu 2: Aby zobrazovací zařízení s datem výroby 1. července 2009 nebo pozdějším prodávané společně s DFE typu 2 bylo způsobilé pro ENERGY STAR podle stávající verze 1.1 specifikací pro zobrazovací zařízení, měl by v případě výrobků TEC výrobce provést odečtení spotřeby DFE v režimu připravenosti nebo ji nezapočítat při měření klidového a pohotovostního režimu v případě výrobků OM. Podrobnosti k úpravě hodnot TEC pro DFE v případě výrobků TEC uvádí oddíl C.1 a podrobnosti k vyloučení DFE z hodnot klidového a pohotovostního režimu OM uvádí oddíl C.2.

Záměrem EPA a Evropské komise je, aby se spotřeba spojená s DFE (typu 1 a typu 2) pokud možno nezapočítávala do spotřeby TEC a měření spotřeby OM nebo od nich byla odečtena.

Výrobky prodávané s doplňkovým bezdrátovým sluchátkem: Aby faxy nebo multifunkční zařízení s funkcí faxu a datem výroby 1. července 2009 nebo pozdějším, které jsou používány s doplňkovým bezdrátovým sluchátkem, byly způsobilé pro ENERGY STAR, musí využívat sluchátko způsobilé pro ENERGY STAR nebo sluchátko vyhovující k datu stanovení způsobilosti zobrazovacího výrobku specifikaci ENERGY STAR pro telefonování při zkoušce podle zkušební metody ENERGY STAR. Uvedenou specifikaci ENERGY STAR a zásady testování pro telefonní přístroje lze nalézt na internetové adrese www.energystar.gov/products

Oboustranný tisk: Kopírky, multifunkční zařízení a tiskárny standardní velikosti a formátu, které využívají technologii elektrofotografického tisku, pevného inkoustového tisku a vysoce účinného inkoustového tisku, na něž se vztahuje přístup TEC v oddíle C.1, musejí v závislosti na rychlosti výrobku v monochromatickém režimu splňovat tyto požadavky na oboustranný tisk:

1.   Kritéria způsobilosti pro ENERGY STAR – TEC

Aby mohlo být zobrazovací zařízení uvedené v tabulce 1 oddílu B výše uznáno za způsobilé pro ENERGY STAR, nesmí hodnota TEC, která pro něj byla zjištěna, překročit příslušné níže uvedené limity.

U zobrazovacích výrobků s DFE typu 2 se spotřeba energie DFE, vypočtená podle příkladu níže, při porovnávání naměřeného TEC s limity výrobku nezapočítává. DFE nesmí narušovat schopnost zobrazovacího výrobku vstupovat do režimů s nižší spotřebou nebo z nich vystupovat. K nezapočtení lze přistoupit, pokud DFE vyhovuje definici stanovené v oddíle A.32 a pokud je samostatnou jednotkou, která je schopna iniciovat činnost po síti.

Příklad Celkové TEC výrobku činí 24,5 kWh za týden a jeho interní DFE spotřebovává 50 W v režimu připravenosti. 50 W × 168 hodin za týden = 8,4 kWh za týden, což se poté odečte od TEC ze zkoušky: 24,5 kWh za týden – 8,4 kWh za týden = 16,1 kWh za týden. 16,1 kWh za týden se poté srovnává s těmito limity.

Poznámka: Ve všech následujících rovnicích x = rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm).

Tabulka TEC 1

Výrobek/výrobky: kopírky, digitální kopírky, faxy, tiskárny

Velikost a formát: standardní

Technologie značení: přímý tepelný tisk, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický cyklostyl, monochromatický tepelný přenos, monochromatický vysoce účinný inkoustový tisk

Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm)

Maximální TEC (kWh/týden)

≤ 15

1 kWh

15 < x ≤ 40

(0,10 kWh/ipm)x – 0,5 kWh

40 < x ≤ 82

(0,35 kWh/ipm)x – 10,3 kWh

> 82

(0,70 kWh/ipm)x – 39 kWh


Tabulka TEC 2

Výrobek/výrobky: kopírky, digitální kopírky, faxy, tiskárny

Velikost a formát: standardní

Technologie značení: barevný sublimační tisk, barevný cyklostyl, barevný tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk, barevný vysoce účinný inkoustový tisk

Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm)

Maximální TEC (kWh/týden)

≤ 32

(0,10 kWh/ipm)x + 2,8 kWh

32 < x ≤ 58

(0,35 kWh/ipm)x – 5,2 kWh

> 58

(0,70 kWh/ipm)x – 26 kWh


Tabulka TEC 3

Výrobek/výrobky: multifunkční zařízení

Velikost a formát: standardní

Technologie značení: přímý tepelný tisk, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický tepelný přenos, monochromatický vysoce účinný inkoustový tisk

Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm)

Maximální TEC (kWh/týden)

≤ 10

1,5 kWh

10 < x ≤ 26

(0,10 kWh/ipm)x + 0,5 kWh

26 < x ≤ 68

(0,35 kWh/ipm)x – 6 kWh

> 68

(0,70 kWh/ipm)x – 30 kWh


Tabulka TEC 4

Výrobek/výrobky: multifunkční zařízení

Velikost a formát: standardní

Technologie značení: barevný sublimační tisk, barevný tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk, barevný vysoce účinný inkoustový tisk

Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm)

Maximální TEC (kWh/týden)

≤ 26

(0,10 kWh/ipm)x + 3,5 kWh

26 < x ≤ 62

(0,35 kWh/ipm)x – 3 kWh

> 62

(0,70 kWh/ipm)x – 25 kWh

2.   Kritéria způsobilosti pro ENERGY STAR – OM

Aby mohlo být zobrazovací zařízení uvedené v oddíle C tabulce 2 výše uznáno za způsobilé pro ENERGY STAR, nesmějí hodnoty spotřeby elektřiny, která pro něj byla zjištěna, překročit příslušné níže uvedené limity. Pro výrobky, které vyhovují požadavku na spotřebu v klidovém režimu již v režimu připravenosti, nejsou pro splnění limitu klidového režimu vyžadována žádná další automatická omezení spotřeby. Pro výrobky, které v režimu připravenosti nebo klidovém režimu vyhovují požadavku na spotřebu v pohotovostním režimu, navíc nejsou zapotřebí pro získání způsobilosti pro ENERGY STAR žádná další automatická omezení spotřeby.

Při porovnávání naměřené hodnoty výrobku pro klidový režim se součtem níže uvedených limitů pro značící jednotku a přídavnou funkční výbavu a při porovnávání naměřené hodnoty pro pohotovostní režim s odpovídajícími limity se energetická spotřeba DFE v případě zobrazovacích zařízení s funkčně integrovaným DFE napájeným z tohoto zařízení nezapočítává. DFE nesmí narušovat schopnost zobrazovacího výrobku vstupovat do svých režimů s nižší spotřebou nebo z nich vystupovat. K nezapočtení lze přistoupit, pokud DFE vyhovuje definici stanovené v oddíle A.32 a pokud je samostatnou jednotkou, která je schopna iniciovat činnost po síti.

Požadavky na implicitní dobu: Aby mohly být uznány za způsobilé pro ENERGY STAR, musí OM výrobky odpovídat nastavení implicitních dob prodlev uvedenému pro každý typ výrobku v tabulkách A až C níže a implicitní doby musejí být při dodání aktivovány. Všechny OM výrobky musejí být navíc dodávány s maximální interní dobou prodlevy nepřesahující čtyři hodiny, kterou smí měnit pouze výrobce. Tuto maximální interní dobu nemůže ovlivnit uživatel a obvykle ji nelze změnit bez vnitřní, násilné manipulace s výrobkem. Nastavení implicitních dob uvedená v tabulkách A až C mohou být uživatelsky nastavitelná.

Tabulka A

Maximální implicitní doby pro přechod do klidového režimu pro OM výrobky malého a standardního formátu, s výjimkou frankovacích strojů (v minutách)

Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm)

Faxy

Multifunkční zařízení

Tiskárny

Skenery

0 – 10

5

15

5

15

11 – 20

5

30

15

15

21 – 30

5

60

30

15

31 – 50

5

60

60

15

51 +

5

60

60

15


Tabulka B

Maximální implicitní doby pro přechod do klidového režimu pro OM výrobky velkého formátu, s výjimkou frankovacích strojů (v minutách)

Rychlost výrobku v monochromatickém režimu (ipm)

Kopírky

Multifunkční zařízení

Tiskárny

Skenery

0 – 10

30

30

30

15

11 – 20

30

30

30

15

21 – 30

30

30

30

15

31 – 50

60

60

60

15

51 +

60

60

60

15


Tabulka C

Maximální implicitní doby pro přechod do klidového režimu pro frankovací stroje (v minutách)

Rychlost výrobku

(mppm)

Frankovací stroje

0 – 50

20

51 – 100

30

101 – 150

40

151 +

60

Požadavky na pohotovostní režim: Aby mohly být uznány za způsobilé pro ENERGY STAR, musí OM výrobky splňovat limit spotřeby v pohotovostním režimu stanovený pro každý typ výrobku v tabulce D.

Tabulka D

Maximální úroveň spotřeby v pohotovostním režimu pro OM výrobky (ve wattech)

Typ výrobku

Pohotovostní režim

Všechny výrobky OM

1

Kritéria způsobilosti uvedená v tabulkách OM 1 až 8 níže se týkají značící jednotky výrobku. Protože se očekává, že se výrobky dodávají se základní značící jednotkou rozšířenou o jednu nebo více funkcí, měly by být k níže uvedeným kritériím pro značící jednotku v klidovém stavu připočteny odpovídající přípustné odchylky. Při rozhodování o způsobilosti by měla být použita celková hodnota pro základní výrobek plus funkční výbavu. Výrobci mohou uplatnit na každý model výrobku maximálně tři kusy primární funkční výbavy, avšak mohou uplatnit tolik sekundárních kusů výbavy, kolik jich je na zařízení přítomno (s tím, že primární výbava nad tři kusy se zahrnuje do sekundární výbavy). Příklad tohoto přístupu:

Příklad: Představte si standardní inkoustovou tiskárnu s portem USB 2.0 a portem pro paměťovou kartu. Pokud vycházíme z toho, že port USB je primárním rozhraním, které se během zkoušky používá, obdržel by model tiskárny odchylku pro přídavnou funkční výbavu ve výši 0,5 W pro USB a 0,1 pro čtečku paměťových karet, celkově 0,6 W v přídavné funkční výbavě. Jelikož tabulka 2 OM stanoví limit pro klidový režim značící jednotky ve výši 1,4 W, pro určení způsobilosti ENERGY STAR by výrobce sečetl limit pro klidový režim značící jednotky a hodnoty pro přídavnou funkční výbavu, čímž by určil maximální hodnotu spotřeby energie povolenou pro vyhovující základní výrobek: 1,4 W + 0,6 W. Pokud je spotřeba energie tiskárny v klidovém režimu naměřena v hodnotě nebo pod hodnotou 2 W, limit ENERGY STAR pro klidový režim by byl dodržen.

Tabulka 3

Způsobilost výrobků – Funkční výbava OM

Druh opravy

Podrobnosti

Přípustné odchylky pro funkční výbavu (W)

Primární

Sekundární

Rozhraní

A.

Drátové < 20 MHz

0,3

0,2

Fyzický datový nebo síťový port přítomný na zobrazovacím výrobku, schopný přenosové rychlosti < 20 MHz. Patří sem USB 1.x, IEEE488, IEEE 1284/paralelní/Centronics, RS232 a/nebo faxmodem.

B.

Drátové ≥ 20 MHz a < 500 MHz

0,5

0,2

Fyzický datový nebo síťový port přítomný na zobrazovacím výrobku, schopný přenosové rychlosti ≥ 20 MHz a < 500 MHz. Patří sem USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i. LINK a 100Mb Ethernet.

C.

Drátové ≥ 500 MHz

1,5

0,5

Fyzický datový nebo síťový port přítomný na zobrazovacím výrobku, schopný přenosové rychlosti ≥ 500 MHz. Patří sem 1G Ethernet.

D.

Bezdrátové

3

0,7

Datové nebo síťové rozhraní přítomné na zobrazovacím výrobku, určené pro přenos dat vysokokmitočtovými bezdrátovými prostředky. Patří sem Bluetooth a 802.11.

E.

Drátové pro karty/fotoaparáty/paměťové karty.

0,5

0,1

Fyzický datový nebo síťový port přítomný na zobrazovacím výrobku, umožňující připojení externího zařízení, jako jsou čtečky paměťových flash karet, smart karet a rozhraní pro fotoaparáty (včetně PictBridge).

G.

Infračervené

0,2

0,2

Datové nebo síťové rozhraní přítomné na zobrazovacím výrobku, určené pro přenos dat technologií infračerveného přenosu. Patří sem IrDA.

Jiné

Skladování

0,2

Interní paměťové jednotky přítomné na zobrazovacím výrobku. Patří sem pouze interní jednotky (např. disky, DVD mechaniky, zip mechaniky) a odchylka se započítává za každou jednotlivou jednotku. Do této výbavy se neřadí rozhraní pro externí jednotky (např. SCSI) nebo vnitřní paměť.

Skenery s lampami CCFL a jinými lampami

0,5

Přítomnost skeneru, který využívá technologii studeno-katodových trubic (CCFL) nebo jinou technologii (LED, halogenovou technologii, HCFT, xenonovou technologii nebo technologii trubkových zářivek). Tuto výbavu lze uplatnit pouze jednou, bez ohledu na velikost nebo počet použitých lamp/zářivek.

Systém na bázi osobního počítače (bez využití významných zdrojů počítače nelze tisknout/kopírovat/skenovat)

–0,5

Týká se zobrazovacích výrobků, které využívají značné zdroje externího počítače, například paměť a zpracování dat, k provádění základních funkcí, které obvykle provádějí zobrazovací výrobky samostatně, například vizualizace stránek. Nevztahuje se na výrobky, které využívají počítač pouze jako zdroj nebo místo určení obrazových dat.

Bezdrátové sluchátko

0,8

Schopnost zobrazovacího výrobku komunikovat s bezdrátovým sluchátkem. Tuto výbavu lze uplatnit pouze jednou, bez ohledu na počet bezdrátových sluchátek, která je výrobek schopen zvládnout. Nejsou řešeny požadavky na energii, pokud jde o bezdrátové sluchátko samotné.

Paměť

1 W na 1 GB

Interní kapacita zobrazovacího výrobku sloužící k ukládání dat. Lze uplatnit v souvislosti se všemi interními paměťovými jednotkami a velikost přípustné odchylky by měla být přepočtena podle velikosti jednotky. Například na jednotku s 2,5 GB paměti by připadla přípustná odchylka 2,5 W, zatímco na jednotku s 0,5 GB paměti by připadla přípustná odchylka 0,5 W.

Velikost zdroje energie na základě jmenovitého výkonu zdroje (PSOR)

Poznámka: Tato výbava se použije POUZE na výrobky, na něž se vztahují tabulky OM č. 2 a 6.

Pro PSOR > 10 W,

0,02 × (PSOR – 10 W)

Tato výbava se použije pouze na zobrazovací zařízení, na něž se vztahují tabulky OM č. 2 a 6. Přípustná odchylka se počítá z jmenovitého stejnosměrného výkonu interního nebo externího zdroje dle specifikace výrobce zdroje. (Nejde o měřenou hodnotu.) Například jednotka, která je schopna dodávat až 3 A na 12 V, má PSOR 36 W a připadla by na ni přípustná odchylka 0,02 × (36 – 10) = 0,02 × 26 = 0,52 W. U zdrojů, které poskytují více než jedno napětí, se použije součet výkonů ze všech napětí, není-li ve specifikacích uveden nižší limit výkonu. Například zdroj, který nabízí výstup 3 A na 24 V a 1,5 A na 5 V, má celkovou PSOR (3 × 24) + (1,5 × 5) = 79,5 W a připadá na něj přípustná odchylka 1,39 W.

U přípustných odchylek na funkční výbavu uvedených v tabulce 3 výše se rozlišuje mezi „primárními“ a „sekundárními“ typy výbavy. Tato označení se odvozují od stavu, v jakém je potřeba, aby dané rozhraní zůstalo, když je zobrazovací výrobek v klidovém režimu. Výbava, která zůstává během zkušebního postupu OM v klidovém režimu zobrazovacího výrobku aktivní, je považována za primární, zatímco výbava, která může být v klidovém režimu zobrazovacího výrobku nečinná, je považována za sekundární. Většina funkční výbavy je obvykle sekundárního typu.

Výrobci by měli zohlednit pouze ty typy přídavné výbavy, které jsou na výrobku k dispozici v sestavě, v jaké je výrobek dodáván. Volitelná rozšíření, která má zákazník k dispozici po dodání, nebo rozhraní přítomná na externě napájeném digitálním front-endu (DFE) výrobku by neměla být ve výpočtu přípustných odchylek pro zobrazovací výrobek zohledněna.

U výrobků s více rozhraními by tato rozhraní měla být považována za jedinečná a samostatná. Rozhraní, která vykonávají více funkcí, by nicméně měla být započtena pouze jednou. Například USB port fungující jako port typu 1.x i 2.x smí být započten pouze jednou a připočtena za něj pouze jedna přípustná odchylka. Může-li jedno rozhraní spadat podle tabulky 3 výše pod více typů, měl by výrobce stanovit přípustnou odchylku podle primární funkce rozhraní. Například USB port na přední straně zobrazovacího výrobku, který je v dokumentaci k výrobku označen jako PictBridge nebo „rozhraní pro připojení fotoaparátu“, by měl být považován za rozhraní typu E, nikoli za rozhraní typu B. Podobně port pro čtečku paměťových karet, který podporuje více formátů, může být započten pouze jednou. Systém, který podporuje více typů 802.11, smí být navíc započten pouze jako jedno bezdrátové rozhraní.

Tabulka OM 1

Výrobek/výrobky: kopírky, multifunkční zařízení

Velikost a formát: velký formát

Technologie značení barevný sublimační tisk, barevný tepelný přenos, přímý tepelný tisk, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

30


Tabulka OM 2

Výrobek/výrobky: faxy, multifunkční zařízení, tiskárny

Velikost a formát: standardní

Technologie značení barevný inkoustový tisk, monochromatický inkoustový tisk

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

1,4


Tabulka OM 3

Výrobek/výrobky: multifunkční zařízení, tiskárny

Velikost a formát: velký formát

Technologie značení: barevný inkoustový tisk, monochromatický inkoustový tisk

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

15


Tabulka OM 4

Výrobek/výrobky: frankovací stroje

Velikost a formát: nelze použít

Technologie značení: přímý tepelný tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický inkoustový tisk, monochromatický tepelný přenos

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

7


Tabulka OM 5

Výrobek/výrobky: tiskárny

Velikost a formát: malý formát

Technologie značení: barevný sublimační tisk, přímý tepelný tisk, barevný inkoustový tisk, barevný úderový tisk, barevný tepelný přenos, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický inkoustový tisk, monochromatický úderový tisk, monochromatický tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

9


Tabulka OM 6

Výrobek/výrobky: tiskárny

Velikost a formát: standardní

Technologie značení: barevný úderový tisk, monochromatický úderový tisk

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

4,6


Tabulka OM 7

Výrobek/výrobky: skenery

Velikost a formát: velký, malý, standardní formát

Technologie značení: nelze použít

 

Klidový režim (W)

Skenovací jednotka

4,3


Tabulka OM 8

Výrobek/výrobky: tiskárny

Velikost a formát: velký formát

Technologie značení: barevný sublimační tisk, barevný úderový tisk, barevný tepelný přenos, přímý tepelný tisk, monochromatický sublimační tisk, monochromatický elektrofotografický tisk, monochromatický úderový tisk, monochromatický tepelný přenos, barevný elektrofotografický tisk, pevný inkoustový tisk

 

Klidový režim (W)

Značící jednotka

14

3.   Požadavky na účinnosti DFE

Zařízení DFE, jak jsou definována v oddílu A těchto specifikací, se týkají tyto požadavky na účinnost.

Požadavky na účinnost napájecího zdroje

DFE typu 1, která používají interní zdroj napájení AC/DC: DFE, které získává stejnosměrný proud z vlastního interního zdroje napájení AC/DC, musí splňovat tento požadavek na účinnost napájecího zdroje: minimální účinnost 80 % při jmenovitém výkonu 20 %, 50 % a 100 % a účiník ≥ 0,9 při jmenovitém výkonu 100 %.

DFE typu 1, která používají externí zdroj napájení: DFE, které získává stejnosměrný proud z vlastního externího zdroje napájení (podle definice v požadavcích V2.0 programu ENERGY STAR na zdroje napájení AC/AC s jedním napětím a na externí zdroje napájení AC/DC) musí vyhovovat ENERGY STAR nebo splňovat úrovně účinnosti v režimu bez zátěže i v aktivním režimu uvedené v požadavcích V2.0 programu ENERGY STAR na zdroje napájení AC/AC s jedním napětím a na externí zdroje napájení AC/DC. Technické podmínky ENERGY STAR a seznam způsobilých výrobků je uveden na stránce: www.energystar.gov/powersupplies

Zkušební postupy

Výrobci jsou povinni provést zkoušky a vlastní certifikaci modelů, které jsou v souladu s pokyny ENERGY STAR.

Partner souhlasí, že při provádění těchto zkoušek použije zkušební postupy uvedené v tabulce 4 níže.

Výsledky zkoušek musí být v případě vyhovujících výrobků nahlášeny příslušnému orgánu, tj. buď EPA, anebo Evropské komisi.

Další požadavky na zkoušky a vykazování:

Modely schopné provozu ve více kombinacích napětí a kmitočtu: Výrobce musí provést zkoušky podle toho, na kterém trhu zamýšlí výrobky prodávat a propagovat jako výrobky s osvědčením ENERGY STAR. EPA a jeho vnitrostátní partneři sdružení v programu ENERGY STAR se dohodli na tabulce se třemi kombinacemi napětí a frekvence pro účely zkoušení. Podrobnosti týkající se mezinárodních kombinací napětí a frekvence pro jednotlivé trhy jsou uvedeny v oddílu D.4.

Pro výrobky, které se prodávají s osvědčením ENERGY STAR na více mezinárodních trzích, a jsou proto dimenzovány na různá vstupní napětí, musí výrobce zkoušet požadovanou spotřebu energie nebo hodnoty účinnosti ke všem příslušným kombinacím napětí a frekvence a takto o nich také podat zprávy. Například výrobce, který dodává tentýž model do Spojených států a do Evropy, musí proto, aby mohl být model uznán způsobilým pro ENERGY STAR na obou trzích, provést měření, splnit specifikace a podat zprávu o hodnotách zjištěných při zkoušce jak pro napětí 115 voltů/60 Hz, tak i pro napětí 230 voltů/50 Hz. Pokud model vyhovuje ENERGY STAR pouze v jedné kombinaci napětí a frekvence (např. 115 voltů/60 Hz), smí být v takovém případě být způsobilý ENERGY STAR a takto propagován pouze v těch regionech, v nichž se podporuje zkoušená kombinace napětí a frekvence (např. Severní Amerika a Tchaj-wan).

Tabulka 4

Zkušební postupy pro DFE typu 1

Požadavek specifikace

Zkušební protokol

Zdroj

Účinnost napájecího zdroje

Interní napájecí zdroj (IPS)

Interní napájecí zdroj (IPS): http://efficientpowersupplies.epri.com/

Zkouška ENERGY STAR pro externí napájecí zdroje

Externí napájecí zdroj (EPS): www.energystar.gov/powersupplies/

D.   Obecné zásady zkoušení

Konkrétní pokyny pro zkoušení energetické účinnosti zobrazovacích zařízení obsahují níže tři samostatné oddíly nazvané:

Zkušební postup typické spotřeby elektřiny (dále jen „TEC“);

Zkušební postup režimu fungování;

Zkušební podmínky a vybavení pro zobrazovací zařízení ENERGY STAR.

Výsledky zkoušek provedených podle těchto postupů budou primárním podkladem pro rozhodování o způsobilosti pro ENERGY STAR.

Výrobci jsou povinni provádět zkoušky a vlastní osvědčování způsobilosti těch modelů výrobků, které vyhovují zásadám Energy Star. Modelové řady zobrazovacích zařízení, které jsou postaveny na stejném rámu a jsou identické v každém ohledu s výjimkou vnějšího vzhledu skříně a barevného řešení, mohou být uznány za způsobilé na základě předložení zkušeních údajů za jediný reprezentativní model. Obdobně modely, které jsou beze změn nebo se liší od modelů prodávaných v předchozím roce pouze konečnou úpravou, mohou vyhovovat i nadále bez nutnosti předkládat nové údaje ze zkoušek, nemění-li se jejich specifikace.

Je-li model výrobku nabízen na trhu ve více sestavách jako výrobková řada nebo série, může partner provést a vykázat zkoušku u nejvyšší sestavy, která je v řadě k dispozici, namísto zkoušení každého jednotlivého modelu. Při uplatňování výrobkových řad jsou výrobci i nadále zodpovědní za jakákoli tvrzení o účinnosti svých zobrazovacích výrobků, včetně výrobků, které nebyly zkoušeny nebo za něž nebyly vykázány údaje.

Příklad: Modely A a B jsou identické, liší se pouze tím, že model A se dodává s drátovým rozhraním > 500 MHz, zatímco model B s drátovým rozhraním < 500 MHz. Je-li model A odzkoušen a vyhovuje specifikaci ENERGY STAR, může partner vykázat pro modely A i B pouze zkušební údaje za model A.

Je-li výrobek napájen z elektrické sítě, USB, IEEE1394, technologií Power-over-Ethernet, z telefonní sítě nebo jakýmkoli jiným prostředkem či kombinací prostředků, je třeba použít pro účely stanovení způsobilosti jeho čistou spotřebu střídavé elektrické energie (se zohledněním ztrát při konverzi střídavého napětí na stejnosměrné, jak je stanoveno ve zkušebním postupu OM).

1.   Další požadavky na zkoušky a vykazování:

Počet kusů požadovaných pro zkoušku

Výrobce nebo jeho pověřený zástupce provede zkoušku na jednom kusu každého modelu.

a)

Pro výrobky ze seznamu v tabulce 1 oddílu B těchto specifikací, pokud výsledky zkoušky TEC prvního kusu vyhovují kritériím způsobilosti, ale odchylka od limitu je do 10 %, musí být podroben zkoušce ještě jeden další kus téhož modelu. Výrobci musí vykázat hodnoty za oba kusy. Aby model mohl být uznán způsobilým pro ENERGY STAR, musí vyhovovat specifikaci ENERGY STAR oba kusy.

b)

Pro výrobky ze seznamu v tabulce 2 oddílu B těchto specifikací, pokud výsledky zkoušky TEC prvního kusu vyhovují kritériím způsobilosti, ale odchylka od limitu je v kterémkoli stanoveném operačním režimu do 15 % pro daný typ výrobku, musí být podrobeny zkoušce ještě dva další kusy téhož modelu. Aby model mohl být uznán způsobilým pro ENERGY STAR, musí vyhovovat specifikaci ENERGY STAR všechny tři kusy.

Předložení údajů o způsobilosti výrobku EPA nebo Evropské komisi (podle příslušnosti)

Požaduje se, aby partneři vydávali vlastní osvědčení pro takové modely výrobků, které splňují požadavky Energy Star a podávali informace EPA nebo Evropské komisi (podle příslušnosti). Informace o výrobcích, které je třeba ohlásit, budou popsány krátce po zveřejnění konečných specifikací. Partneři navíc musejí podle příslušnosti EPA nebo Evropské komisi poskytnout části dokumentace k výrobku, v nichž jsou uvedeny implicitní doby pro nastavení přechodu do režimů nižší spotřeby, doporučené spotřebitelům. Záměrem tohoto požadavku je prokázat, že se výrobky zkoušejí v sestavě, v níž jsou dodávány a doporučeny pro použití.

Modely schopné provozu ve více kombinacích napětí a kmitočtu

Výrobce musí provést zkoušky podle toho, na kterém trhu zamýšlí výrobky prodávat a propagovat jako výrobky s osvědčením ENERGY STAR. EPA, Evropská komise a vnitrostátní partneři ENERGY STAR se dohodli na tabulce se třemi kombinacemi napětí a frekvence pro účely zkoušení. Podrobnosti týkající se mezinárodních kombinací napětí a frekvence a formátů papíru pro jednotlivé trhy jsou uvedeny ve Zkušebních podmínkách pro zobrazovací zařízení.

Pro výrobky, které se prodávají s osvědčením ENERGY STAR na více mezinárodních trzích, a jsou proto dimenzovány na různá vstupní napětí, musí výrobce zkoušet požadovanou spotřebu energie nebo hodnoty účinnosti ke všem příslušným kombinacím napětí a frekvence a takto o nich také podat zprávy. Například výrobce, který dodává tentýž model do Spojených států a do Evropy, musí proto, aby mohl být model uznán způsobilým pro ENERGY STAR na obou trzích, provést měření, splnit specifikace a podat zprávu o hodnotách zjištěných při zkoušce jak pro napětí 115 voltů/60 Hz, tak i pro napětí 230 voltů/50 Hz. Pokud model vyhovuje ENERGY STAR pouze v jedné kombinaci napětí a frekvence (např. 115 voltů/60 Hz), smějí být v takovém případě být způsobilé ENERGY STAR a takto propagovány pouze v těch regionech, v nichž se podporuje zkoušená kombinace napětí a frekvence (např. Severní Amerika a Tchaj-wan).

2.   Zkušební postup TEC

a)   Typy výrobků: Zkušební postup TEC slouží k měření výrobků standardní velikosti podle definice v oddíle v tabulce 1 oddílu B.

b)   Zkušební parametry

Tento oddíl popisuje zkušební parametry, které je třeba použít při měření výrobku dle zkušebního postupu TEC. Tento oddíl se nezabývá zkušebními podmínkami, které jsou popsány v oddíle D.4 níže.

Zkoušení v jednostranném režimu

Výrobky se odzkoušejí v jednostranném režimu. Pro kopírování se musí používat jednostranné předlohy.

Zkušební obraz

Zkušebním obrazem je zkušební vzor A dle normy ISO/IEC 10561:1999. Obraz se musí vizualizovat v neproporcionálním typu písma Courier (nebo nejbližším ekvivalentu) o velikosti 10 bodů; zvláštní německé znaky není třeba reprodukovat, není-li na to výrobek zařízen. Obraz se musí vizualizovat na stranu 8,5″ × 11″ nebo A4 v závislosti na tom, pro jaký trh je výrobek určen. U tiskáren a multifunkčních zařízení, které dokáží interpretovat jazyk pro popis tiskové strany (PDL) (např. PCL, Postscript), se obrazy musí zadat výrobku v PDL.

Zkoušení v monochromatickém režimu

Na výrobcích vybavených barevným režimem se musí zkoušet zhotovování monochromatických obrazů, pokud je to možné.

Automatické vypnutí a síťová funkčnost

Výrobek se musí nacházet v sestavě, v jaké je dodáván a jaká je doporučena pro použití, zejména pokud jde o klíčové parametry, jako jsou implicitní doby pro přechod do režimů nižší spotřeby a rozlišení (s výjimkou níže uvedených případů). Všechny informace o doporučených implicitních dobách od výrobce musí odpovídat sestavě, v níž je výrobek dodáván, včetně informací v návodech k obsluze, na internetových stránkách a poskytovaných pracovníky provádějícími instalaci. Disponuje-li tiskárna, digitální kopírka nebo multifunkční zařízení s funkcí tisku nebo fax funkcí automatického vypnutí, která je v sestavě při dodání zapnuta, musí se tato funkce před zkouškou vypnout. Tiskárny a multifunkční zařízení umožňující v sestavě, v níž jsou dodávány (2) připojení k síti se musí připojit k síti. Typ síťového připojení (nebo jiné datové přípojky, není-li výrobek určen pro síťové použití) záleží na uvážení výrobce; použitý typ se musí uvést. Tiskové úlohy pro zkoušku lze zaslat přes nesíťové porty (např. USB) i na zařízeních, která jsou připojena k síti.

Sestava výrobku

Podavače a výstupní zásobníky papíru musí být přítomny a sestaveny tak, jak se zařízení dodává a jak je doporučeno pro použití; jejich využití při zkoušce nicméně závisí na uvážení výrobce (může být např. použit jakýkoli podavač papíru). Zařízení proti vlhkosti mohou být vypnuta, může-li ji uživatel ovládat. Před touto zkouškou se musí nainstalovat veškerý hardware, které je součástí modelu a jehož instalace nebo připojení uživatelem jsou zamýšleny (např. zařízení pro manipulaci s papírem).

Digitální kopírky

Digitální kopírky by měly být nastaveny a používány v souladu s určením a kapacitou. Každá úloha by kupříkladu měla být prováděna pouze s jednou předlohou. Digitální kopírky se musí zkoušet při maximální udané rychlosti, která by měla být použita i pro účely stanovení velikosti úlohy pro provedení zkoušky: nepoužije se implicitní rychlost při dodání, je-li tato odlišná. Jinak se s digitálními kopírkami bude nakládat jako s tiskárnami, kopírkami nebo multifunkčními zařízeními, v závislosti na jejich funkčním vybavení při dodání.

c)   Struktura úloh

Tento oddíl popisuje, jak určit počet obrazů na jednu úlohu, který má být použit při měření výrobku podle zkušebního postupu TEC, a počet úloh za den pro výpočet TEC.

Pro účely tohoto zkušebního postupu se rychlostí výrobku sloužící k určení velikosti úlohy pro zkoušku rozumí výrobcem udaná maximální rychlost pro jednostranné zhotovování monochromatického obrazu na papír standardního formátu (8,5″ × 11″ nebo A4), zaokrouhlená na nejbližší celé číslo. Tato rychlost se použije také pro účely vykázání rychlosti modelu pod položkou „rychlost výrobku“. Implicitní výstupní rychlost výrobku, která se má použít při vlastní zkoušce, se neměří a může se lišit od maximální udané rychlosti v důsledku takových činitelů, jako jsou nastavení rozlišení, nastavení kvality obrazu, tiskové režimy, doba skenování dokumentu, velikost a struktura úlohy a formát a gramáž papíru.

Faxy by měly být vždy zkoušeny s jedním obrazem na úlohu. Počet obrazů na jednu úlohu, který se použije pro ostatní zobrazovací zařízení, se vypočte v níže uvedených třech krocích. Tabulka 8 obsahuje pro zjednodušení výpočet výsledného počtu obrazů na jednu úlohu pro každou celočíselnou rychlost výrobku až do 100 obrazů za minutu (ipm).

i)

Vypočtěte počet úloh za den. Počet úloh za den závisí na rychlosti výrobku.

Pro jednotky s rychlostí 8 ipm a nižší použijte 8 úloh za den.

Pro jednotky s rychlostí od 8 do 32 ipm se počet úloh za den rovná rychlosti. Kupříkladu pro jednotku s rychlostí 14 ipm se používá 14 úloh za den.

Pro jednotky s rychlostí 32 ipm a vyšší použijte 32 úloh za den.

ii)

Podle tabulky 5 vypočtěte jmenovitý počet obrazů za den (3) Kupříkladu pro jednotku s rychlostí 14 ipm se používá 0,50 × 142 nebo 98 obrazů za den.

Tabulka 5

Tabulka úloh zobrazovacích zařízení

Typ výrobku

Použitá jmenovitá hodnota

Vzorec (v obrazech za den)

Monochromatický (kromě faxu)

Rychlost v monochromatickém režimu

0,50 × ipm2

Barevný (kromě faxu)

Rychlost v monochromatickém režimu

0,50 × ipm2

iii)

Vypočtěte počet obrazů na jednu úlohu vydělením počtu obrazů za den počtem úloh za den. Zaokrouhlete na nejbližší celé číslo dolů. Kupříkladu číslo 15,8 by se mělo zanést jako 15 obrazů na úlohu, nikoli zaokrouhlovat na 16 obrazů na úlohu.

U kopírek s rychlostí do 20 ipm by se měl každý požadovaný obraz zhotovit z jiné předlohy. Pro úlohy o velkém počtu obrazů, například u strojů s rychlostí vyšší než 20 ipm, nemusí být možné vyhovět požadovanému počtu obrazů, zejména vzhledem ke kapacitním omezením podavačů dokumentů. Proto kopírky s rychlostí 20 ipm a vyšší mohou zhotovit více kopií každé předlohy s tím, že musí být použito nejméně deset předloh. Tento postup může vést ke zhotovení více obrazů, než je požadováno. Například pro jednotku s rychlostí 50 ipm, u níž se požaduje 39 obrazů na úlohu, může být zkouška provedena se čtyřmi kopiemi deseti předloh nebo třemi kopiemi 13 předloh.

d)   Postupy měření

Pro měření času postačují běžné stopky a měření s přesností na jednu sekundu. Všechny energetické hodnoty se vyjadřují ve watthodinách (Wh). Všechny časové údaje se vyjadřují v sekundách nebo minutách. Pokyn „vynulujte měřič“ se vztahuje na údaj ve Wh. Jednotlivé kroky postupu TEC jsou popsány v tabulkách 6 a 7.

Režimy servisu/údržby (včetně kalibrace barev) by se obecně neměly do měření TEC zahrnovat. Veškeré tyto režimy, které nastanou v průběhu zkoušky, se zaznamenat mají. Nastane-li během jiné než první úlohy servisní režim, lze tuto úlohu zrušit a zařadit do zkoušky úlohu náhradní. Je-li třeba náhradní úlohy, neevidujte hodnoty výkonu pro zrušenou úlohu a zařaďte náhradní úlohu ihned po úloze č. 4. Patnáctiminutový interval mezi úlohami má být dodržen vždy, i pro zrušenou úlohu.

S multifunkčními zařízeními bez funkce tisku se pro všechny účely spojené s tímto zkušebním postupem nakládá jako s kopírkami.

i)   Postup pro tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení s funkcí tisku a pro faxy

Tabulka 6

Zkušební postup TEC – tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení s funkcí tisku a faxy

Krok

Počáteční stav

Úkon

Zaznamenat (na konci kroku)

Možné naměřené stavy

1

Vypnuto

Připojte zařízení k měřiči. Vynulujte měřič; vyčkejte po dobu trvání zkušební doby (pět minut nebo více).

Energie ve vypnutém stavu

Vypnuto

Doba trvání zkušebního intervalu

2

Vypnuto

Zapněte zařízení. Vyčkejte, dokud se zařízení nedostane do režimu připravenosti.

3

Režim připravenosti

Zhotovte úlohu v délce nejméně jednoho výstupního obrazu, avšak ne více než jednu úlohu podle tabulky úloh.

Zaznamenejte dobu, která uplyne, než ze zařízení vyjede první stránka. Vyčkejte, dokud jednotka podle údajů měřiče nevstoupí do konečného klidového režimu.

Doba aktivace 0

4

Klidový režim

Vynulujte měřič; vyčkejte jednu hodinu.

Energie v klidovém režimu

Klidový režim

5

Klidový režim

Vynulujte měřič a stopky. Vytiskněte jednu úlohu podle tabulky úloh. Zaznamenejte dobu, která uplyne, než ze zařízení vyjede první stránka. Vyčkejte, dokud podle stopek neuplyne 15 minut.

Energie při úloze č. 1

Návrat, aktivní režim, režim připravenosti, klidový režim

Doba aktivace 1

6

Režim připravenosti

Zopakujte krok 5.

Energie při úloze č. 2

Tytéž jako výše uvedené

Doba aktivace 2

7

Režim připravenosti

Zopakujte krok 5 (bez měření doby aktivace).

Energie při úloze č. 3 dtto

Tytéž jako výše uvedené

8

Režim připravenosti

Zopakujte krok 5 (bez měření doby aktivace).

Energie při úloze č. 4 dtto

Tytéž jako výše uvedené

9

Režim připravenosti

Vynulujte měřič a stopky. Vyčkejte, dokud jednotka podle údajů měřiče nevstoupí do konečného klidového režimu.

Doba pro přechod do konečného klidového režimu

Režim připravenosti, klidový režim

Energie v konečném klidovém režimu

Před zahájením zkoušky je užitečné zkontrolovat, zda se implicitní doby pro přechod do režimů nižší spotřeby shodují se sestavou při dodání, a ověřit si, zda má zařízení dost papíru.

Pokyn „vynulujte měřič“ lze provést i zaznamenáním akumulované spotřeby energie v daném okamžiku namísto doslovného vynulování měřiče.

Krok 1 – Doba pro měření spotřeby ve vypnutém stavu může být v zájmu snížení chyby měření delší. Povšimněte si, že příkon ve vypnutém stavu se ve výpočtech nepoužívá.

Krok 2 – Není-li zařízení vybaveno kontrolkou připravenosti, použijte dobu, kdy se spotřeba energie ustálí na úrovni spotřeby v režimu připravenosti.

Krok 3 – Po zaznamenání doby aktivace č. 0 lze zbytek této úlohy zrušit.

Krok 5 – Požadovaných 15 minut se počítá od okamžiku zahájení úlohy. Zařízení musí vykazovat zvýšenou spotřebu energie během prvních pěti sekund od vynulování měřiče a stopek; za tímto účelem může být nezbytné zahájit tisk před vynulováním.

Krok 6 – Zařízení, které se dodává s krátkými implicitními dobami, může zahájit kroky 6 až 8 z klidového režimu.

Krok 9 – Zařízení mohou mít více klidových režimů, takže se do doby pro přechod do konečného klidového režimu započítávají všechny klidové režimy kromě posledního.

Každý obraz se má posílat samostatně; všechny obrazy mohou být součástí téhož dokumentu, ale neměly by být v dokumentu specifikovány jako více kopií jediné předlohy (nejde-li o digitální kopírku, jak je stanoveno v oddíle D.2 písm. b)).

V případě faxů, které pracují pouze s jedním obrazem na úlohu, se má předloha vkládat do podavače dokumentů ke kopírování a může do něj být umístěna před zahájením zkoušky. Zařízení nemusí být připojeno k telefonní lince, není-li připojení nezbytné pro účely provedení zkoušky. Pokud například fax nedisponuje funkcí kopírování, měla by se úloha prováděná v kroku 2 zaslat po telefonní lince. Na faxech bez podavače dokumentů se předloha umístí na k tomu určenou část horní desky přístroje.

ii)   Postup pro kopírky, digitální kopírky a multifunkční zařízení bez funkce tisku

Tabulka 7

Zkušební postup TEC – kopírky, digitální kopírky a multifunkční zařízení bez funkce tisku

Krok

Počáteční stav

Úkon

Zaznamenat (na konci kroku)

Možné naměřené stavy

1

Vypnuto

Připojte zařízení k měřiči. Vynulujte měřič; vyčkejte po dobu trvání zkušební doby (pět minut nebo více).

Energie ve vypnutém stavu

Vypnuto

Doba trvání zkušebního intervalu

2

Vypnuto

Zapněte zařízení. Vyčkejte, dokud se zařízení nedostane do režimu připravenosti.

3

Režim připravenosti

Zhotovte kopie pro úlohu v délce nejméně jednoho obrazu, avšak ne více než jednu úlohu podle tabulky úloh. Zaznamenejte dobu, která uplyne, než ze zařízení vyjede první stránka. Vyčkejte, dokud jednotka podle údajů měřiče nevstoupí do konečného klidového režimu.

Doba aktivace 0

4

Klidový režim

Vynulujte měřič; vyčkejte jednu hodinu. Pokud se zařízení vypne za méně než jednu hodinu, zaznamenejte dobu a energii v klidovém režimu, ale před zahájením kroku 5 vyčkejte celou hodinu.

Energie v klidovém režimu

Klidový režim

Doba trvání zkušebního intervalu

5

Klidový režim

Vynulujte měřič a stopky. Zhotovte kopie pro jednu úlohu podle tabulky úloh. Zaznamenejte dobu, která uplyne, než ze zařízení vyjede první stránka. Vyčkejte, dokud podle stopek neuplyne 15 minut.

Energie při úloze č. 1

Návrat, aktivní režim, režim připravenosti, klidový režim, automatické vypnutí

Doba aktivace 1

6

Režim připravenosti

Zopakujte krok 5.

Energie při úloze č. 2

Tytéž jako výše uvedené

Doba aktivace 2

7

Režim připravenosti

Zopakujte krok 5 (bez měření doby aktivace).

Energie při úloze č. 3 dtto

Tytéž jako výše uvedené

8

Režim připravenosti

Zopakujte krok 5 (bez měření doby aktivace).

Energie při úloze č. 4 dtto

Tytéž jako výše uvedené

9

Režim připravenosti

Vynulujte měřič a stopky. Vyčkejte, dokud jednotka podle údajů měřiče nevstoupí do konečného klidového režimu.

Energie v konečném klidovém režimu

Režim připravenosti, klidový režim

Doba pro přechod do konečného klidového režimu

10

Automatické vypnutí

Vynulujte měřič; vyčkejte po dobu trvání zkušební doby (pět minut nebo více).

Energie po automatickém vypnutí

Automatické vypnutí

Před zahájením zkoušky je užitečné zkontrolovat, zda se implicitní doby pro přechod do režimů nižší spotřeby shodují se sestavou při dodání, a ověřit si, zda má zařízení dost papíru.

Pokyn „vynulujte měřič“ lze provést i zaznamenáním akumulované spotřeby energie v daném okamžiku namísto doslovného vynulování měřiče.

Krok 1 – Doba pro měření spotřeby ve vypnutém stavu může být v zájmu snížení chyby měření delší. Povšimněte si, že příkon ve vypnutém stavu se ve výpočtech nepoužívá.

Krok 2 – Není-li zařízení vybaveno kontrolkou připravenosti, použijte dobu, kdy se spotřeba energie ustálí na úrovni spotřeby v režimu připravenosti.

Krok 3 – Po zaznamenání doby aktivace č. 0 lze zbytek této úlohy zrušit.

Krok 4 – Pokud se zařízení vypne za méně než jednu hodinu, zaznamenejte v tomto okamžiku energii v klidovém režimu a dobu, ale před zahájením kroku 5 vyčkejte celou hodinu. Povšimněte si, že spotřeba naměřená v klidovém režimu se ve výpočtu nepoužívá a že se zařízení může před uplynutím celé hodiny automaticky vypnout.

Krok 5 – Požadovaných 15 minut se počítá od okamžiku zahájení úlohy. Aby výrobky mohly být hodnoceny podle tohoto zkušebního postupu, musí být schopny zhotovit požadovanou zakázku podle tabulky zakázek během 15 minut.

Krok 6 – Zařízení, které se dodává s krátkými implicitními dobami, může zahájit kroky 6 až 8 z klidového režimu nebo ze stavu automatického vypnutí.

Krok 9 – Pokud se jednotka automaticky vypnula již před zahájením kroku 9, jsou hodnoty spotřeby energie v konečném klidovém režimu a doby pro přechod do konečného klidového režimu nulové.

Krok 10 – Doba zkoušení ve stavu automatického vypnutí může být v zájmu zvýšení přesnosti delší.

Předlohy lze umístit do podavače dokumentů před zahájením zkoušky. Výrobky bez podavače dokumentů mohou zhotovit všechny obrazy z jediné předlohy umístěné na k tomu určenou část horní desky přístroje.

iii)   Doplňkové měření pro výrobky s digitálním front-endem (DFE)

Tento krok se týká pouze výrobků, které mají DFE definovaný v oddíle A.32.

Má-li DFE samostatnou přívodní šňůru, bez ohledu na to, zda jsou šňůra a řadič interní součástí zobrazovacího výrobku nebo nikoli, je třeba pětiminutové měření spotřeby DFE samotného provést, zatímco se výrobek nachází v režimu připravenosti. Jednotka musí být připojena k síti, umožňuje-li sestava, v níž je dodávána.

Nemá-li DFE samostatnou přívodní šňůru, musí výrobce zaznamenat střídavý příkon DFE, zatímco je jednotka jako celek v režimu připravenosti. To lze obvykle provést měřením okamžitého příkonu stejnosměrného napájení DFE a zvýšením této hodnoty tak, aby se zohlednily ztráty u zdroje.

e)   Metody výpočtu

Hodnota TEC odráží předpoklad, kolik hodin denně je výrobek obvykle používán, obvyklý model jeho používání během těchto hodin a implicitní doby pro přechod výrobku do režimů snížené spotřeby. Všechna energetická měření se provádějí formou měření akumulované energie za časový úsek, a poté se převádějí na příkon vydělením délkou příslušného časového období.

Při výpočtech se vychází z toho, že pracovní úlohy se každý den skládají ze dvou částí, mezi nimiž jednotka přejde do režimu s nejnižší spotřebou (například během přestávky na oběd), jak ukazuje obrázek 2 níže. Předpokládá se, že o víkendech není zařízení využíváno a zařízení se ručně nevypíná.

Doba pro přechod do konečného klidového režimu představuje dobu, která uplyne od zahájení poslední úlohy do vstupu zařízení do režimu s nejnižší spotřebou (automatické vypnutí pro kopírky, digitální kopírky a multifunkční zařízení bez funkce tisku; resp. klidový režim pro tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení s funkcí tisku a pro faxy) minus 15 minut doby trvání úlohy.

Pro všechny typy výrobků se používají tyto dvě rovnice:

 

Průměrná spotřeba energie na úlohu = (Úloha č. 2 + Úloha č. 3 + Úloha č. 4) / 3

 

Denní spotřeba energie na úlohu = (Úloha č. 1 × 2) + [(počet úloh za den – 2) × průměrná spotřeba energie na úlohu)]

Při výpočtu pro tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení s funkcí tisku a faxy se používají rovněž tyto tři rovnice:

 

Denní spotřeba energie v klidovém režimu = [24 hodin – ((počet úloh za den / 4) + (doba pro přechod do konečného klidového režimu × 2))] × příkon v klidovém režimu

 

Denní spotřeba energie = denní spotřeba energie při úlohách + (2 × energie v konečném klidovém režimu) + denní spotřeba energie v klidovém režimu

 

TEC = (denní spotřeba energie × 5) + (příkon v klidovém režimu × 48)

Při výpočtu pro kopírky, digitální kopírky a multifunkční zařízení bez funkce tisku se používají rovněž tyto tři rovnice:

 

Denní spotřeba energie v klidovém režimu = [24 hodin – ((počet úloh za den/4) + (doba pro přechod do konečného klidového režimu × 2))] × příkon v klidovém režimu

 

Denní spotřeba energie = denní spotřeba energie při úlohách + (2 × energie v konečném klidovém režimu) + denní spotřeba energie při automatickém vypnutí

 

TEC = (denní spotřeba energie × 5) + (příkon při automatickém vypnutí × 48)

Povinně se uvádějí specifikace a rozsahy měřicích zařízení použitých při každém měření. Měření se musí provádět tak, aby celková potenciální chyba v hodnotě TEC nebyla vyšší než 5 %. Je-li potenciální chyba nižší než 5 %, není třeba vykazovat přesnost. Blíží-li se potenciální chyba měření hodnotě 5 %, měli by výrobci podniknout opatření k ověření, že 5 % limit nebyl překročen.

f)   Literatura

ISO/IEC 10561:1999. Informační technologie – Kancelářská zařízení – Zařízení pro tisk – Metoda měření průchodnosti – Tiskárny 1. a 2. třídy.

Tabulka 8

Tabulka výpočtu úloh

Rychlost

Úloh za den

Předběžných obrazů za den

Předběžných obrazů na úlohu

Obrazů na úlohu

Obrazů za den

1

8

1

0,06

1

8

2

8

2

0,25

1

8

3

8

5

0,56

1

8

4

8

8

1,00

1

8

5

8

13

1,56

1

8

6

8

18

2,25

2

16

7

8

25

3,06

3

24

8

8

32

4,00

4

32

9

9

41

4,50

4

36

10

10

50

5,00

5

50

11

11

61

5,50

5

55

12

12

72

6,00

6

72

13

13

85

6,50

6

78

14

14

98

7,00

7

98

15

15

113

7,50

7

105

16

16

128

8,00

8

128

17

17

145

8,50

8

136

18

18

162

9,00

9

162

19

19

181

9,50

9

171

20

20

200

10,00

10

200

21

21

221

10,50

10

210

22

22

242

11,00

11

242

23

23

265

11,50

11

253

24

24

288

12,00

12

288

25

25

313

12,50

12

300

26

26

338

13,00

13

338

27

27

365

13,50

13

351

28

28

392

14,00

14

392

29

29

421

14,50

14

406

30

30

450

15,00

15

450

31

31

481

15,50

15

465

32

32

512

16,00

16

512

33

32

545

17,02

17

544

34

32

578

18,06

18

576

35

32

613

19,14

19

608

36

32

648

20,25

20

640

37

32

685

21,39

21

672

38

32

722

22,56

22

704

39

32

761

23,77

23

736

40

32

800

25,00

25

800

41

32

841

26,27

26

832

42

32

882

27,56

27

864

43

32

925

28,89

28

896

44

32

968

30,25

30

960

45

32

1 013

31,64

31

992

46

32

1 058

33,06

33

1 056

47

32

1 105

34,52

34

1 088

48

32

1 152

36,00

36

1 152

49

32

1 201

37,52

37

1 184

50

32

1 250

39,06

39

1 248

51

32

1 301

40,64

40

1 280

52

32

1 352

42,25

42

1 344

53

32

1 405

43,89

43

1 376

54

32

1 458

45,56

45

1 440

55

32

1 513

47,27

47

1 504

56

32

1 568

49,00

49

1 568

57

32

1 625

50,77

50

1 600

58

32

1 682

52,56

52

1 664

59

32

1 741

54,39

54

1 728

60

32

1 800

56,25

56

1 792

61

32

1 861

58,14

58

1 856

62

32

1 922

60,06

60

1 920

63

32

1 985

62,02

62

1 984

64

32

2 048

64,00

64

2 048

65

32

2 113

66,02

66

2 112

66

32

2 178

68,06

68

2 176

67

32

2 245

70,14

70

2 240

68

32

2 312

72,25

72

2 304

69

32

2 381

74,39

74

2 368

70

32

2 450

76,56

76

2 432

71

32

2 521

78,77

78

2 496

72

32

2 592

81,00

81

2 592

73

32

2 665

83,27

83

2 656

74

32

2 738

85,56

85

2 720

75

32

2 813

87,89

87

2 784

76

32

2 888

90,25

90

2 880

77

32

2 965

92,64

92

2 944

78

32

3 042

95,06

95

3 040

79

32

3 121

97,52

97

3 104

80

32

3 200

100,00

100

3 200

81

32

3 281

102,52

102

3 264

82

32

3 362

105,06

105

3 360

83

32

3 445

107,64

107

3 424

84

32

3 528

110,25

110

3 520

85

32

3 613

112,89

112

3 584

86

32

3 698

115,56

115

3 680

87

32

3 785

118,27

118

3 776

88

32

3 872

121,00

121

3 872

89

32

3 961

123,77

123

3 936

90

32

4 050

126,56

126

4 032

91

32

4 141

129,39

129

4 128

92

32

4 232

132,25

132

4 224

93

32

4 325

135,14

135

4 320

94

32

4 418

138,06

138

4 416

95

32

4 513

141,02

141

4 512

96

32

4 608

144,00

144

4 608

97

32

4 705

147,02

157

4 704

98

32

4 802

150,06

150

4 800

99

32

4 901

153,14

153

4 896

100

32

5 000

156,25

156

4 992

Obrázek 2

Postup měření TEC

Image

Obrázek 2 ukazuje postup měření v grafické podobě. Povšimněte si, že u výrobků s krátkými implicitními dobami mohou mezi čtveřicí měření při úlohách nastat období v klidovém režimu nebo u nich může dojít při měření klidového režimu v kroku 4 k automatickému vypnutí. Výrobky s funkcí tisku vybavené pouze jedním klidovým režimem také nebudou mít v konečné fázi klidový režim. Krok 10 se týká pouze kopírek, digitálních kopírek a multifunkčních zařízení bez funkce tisku.

Obrázek 3

Typický den

Image

Obrázek 3 ukazuje schematický příklad kopírky s rychlostí 8 ipm, která provádí čtyři úlohy dopoledne a čtyři úlohy odpoledne, má dvě období „konečného“ klidového režimu a po zbytek pracovního dne a po celý víkend je automaticky vypnutá. Předpokládá se přestávka na oběd, ale není nutná. Obrázek není nakreslen v konkrétním měřítku. Jak obrázek ukazuje, úlohy následují vždy po 15 minutách po sobě a jsou seskupeny do dvou skupin. Po nich vždy následují dvě plná období „konečného“ klidového režimu, i když jejich délka není dána. Tiskárny, digitální kopírky a multifunkční zařízení s funkcí tisku a faxy využívají jako základní režim klidový režim, nikoli automatické vypnutí, ale jinak o nich platí v zásadě totéž jako o kopírkách.

3.   Zkušební postup v režimu fungování (OM)

a)   Typy výrobků: Zkušební postup v OM slouží k měření výrobků stanovených v oddíle v tabulce 2 oddílu B.

b)   Zkušební parametry

Tento oddíl popisuje zkušební parametry, které je třeba použít při měření spotřeby elektrické energie zkušebním postupem OM.

Síťová funkčnost

Výrobky umožňující v sestavě, v níž jsou dodávány (4) připojení k síti se musí připojit během zkušebního postupu nejméně k jedné síti. Typ aktivního síťového připojení záleží na uvážení výrobce; musí se uvést použitý typ.

Výrobek by se pro provozní účely neměl napájet přes síťový port (např. prostřednictvím Power over Ethernet, USB, USB PlusPower nebo IEEE 1394), není-li tento způsob napájení jediným zdrojem napájení výrobku (tj. není-li přítomen zdroj střídavého napětí).

Sestava výrobku

Výrobek se musí nacházet v sestavě, v jaké je dodáván a jaká je doporučena pro použití, zejména pokud jde o klíčové parametry, jako jsou implicitní doby pro přechod do režimů nižší spotřeby, kvalita tisku a rozlišení. Navíc:

 

Podavače a výstupní zásobníky papíru musí být přítomny a sestaveny tak, jak se zařízení dodává a jak je doporučeno pro použití; jejich využití při zkoušce nicméně závisí na uvážení výrobce (může se např. použít jakýkoli podavač papíru). Před touto zkouškou se musí nainstalovat jakékoli vybavení, které je součástí modelu a jehož instalace nebo připojení uživatelem jsou zamýšleny (např. zařízení pro manipulaci s papírem).

 

Zařízení proti vlhkosti mohou být vypnuta, může-li je uživatel ovládat.

 

U faxů by se předloha měla vkládat do podavače dokumentů ke kopírování a může do něj být umístěna před zahájením zkoušky. Zařízení nemusí být připojeno k telefonní lince, není-li připojení nezbytné pro účely provedení zkoušky. Pokud například fax nedisponuje funkcí kopírování, měla by se úloha prováděná v kroku 2 zaslat po telefonní lince. Na faxech bez podavače dokumentů se předloha umístí na k tomu určenou část horní desky přístroje.

 

Je-li v sestavě výrobku při dodání zapnuta funkce automatického vypnutí, musí se před zkouškou aktivovat.

Rychlost

Při provádění měření příkonu dle tohoto zkušebního postupu by měl výrobek zhotovovat obrazy rychlostí vyplývající z jeho implicitního nastavení při dodání. Vykázat se však má výrobcem udávaná maximální rychlost pro jednostranné zhotovování monochromatického obrazu na papír standardní velikosti.

c)   Metoda měření spotřeby

Všechna měření spotřeby se provádějí podle normy IEC 62301 s těmito výjimkami:

 

Určení kombinací napětí a kmitočtu pro zkoušení se provádí podle kapitoly Zkušební podmínky a vybavení pro zobrazovací zařízení vyhovující ENERGY STAR oddílu D.4.

 

Na zkoušení se vztahuje požadavek týkající se harmonických kmitů, který je přísnější než IEC 62301.

 

Při tomto zkušebním postupu v OM je požadována přesnost měření s odchylkou nejvýše 2 %; tento požadavek se vztahuje na všechna měření s výjimkou režimu připravenosti. Pro měření příkonu v režimu připravenosti platí požadavek přesnosti nejvýše 5 %, jak je stanoveno v oddílu D.4. Dvouprocentní hodnota odpovídá IEC 62301, třebaže tato norma ji vyjadřuje formou intervalu spolehlivosti (konfidenční úrovně).

 

U výrobků určených pro provoz na baterie, když nejsou připojeny do sítě, se má baterie při zkoušce ponechat na místě; měření by však nemělo odrážet aktivní nabíjení baterie nad rámec udržovacího nabíjení (tj. baterie by měla být před zahájením zkoušky plně nabitá).

 

Výrobky s externími zdroji se mají zkoušet připojené k tomuto externímu zdroji.

 

Výrobky napájené standardním nízkonapěťovým stejnosměrným zdrojem napájení (např. USB, USB PlusPower, IEEE 1394 nebo Power Over Ethernet) musí využít vhodný zdroj stejnosměrného napětí, napájený střídavým proudem. Spotřeba tohoto zdroje napájeného střídavým proudem se má změřit a uvést za zkoušené zobrazovací zařízení. Pro zobrazovací zařízení napájené z portu USB se má použít napájený rozbočovač sloužící pouze pro zkoušené zobrazovací zařízení. Pro zobrazovací zařízení napájené prostřednictvím Power Over Ethernet nebo USB PlusPower je přijatelné změřit zařízení pro distribuci energie s připojeným zobrazovacím výrobkem a bez něj a použít tento rozdíl jako spotřebu zobrazovacího výrobku. Výrobce by měl potvrdit, že tento rozdíl může přiměřeně odrážet stejnosměrnou spotřebu jednotky zvýšenou o odchylku na neefektivnost napájení a rozvod energie.

d)   Postup měření

Pro měření času postačují běžné stopky a měření s přesností na jednu sekundu. Všechny hodnoty příkonu se vyjadřují ve wattech (W). Jednotlivé kroky zkušebního postupu OM jsou popsány v tabulce 9.

Režimy servisu/údržby (včetně kalibrace barev) by se obecně neměly do měření zahrnovat. Jakákoli úprava postupu nutné z důvodu nezapočtení těchto režimů, které nastanou v průběhu zkoušky, se musí zaznamenat.

Jak již bylo uvedeno, všechna měření příkonu se provádějí podle normy IEC 62301. V závislosti na povaze režimu rozeznává norma IEC 62301 měření okamžité spotřeby, měření energie akumulované za pět minut nebo měření energie akumulované za tak dlouhý časový úsek, aby bylo možno náležitě posoudit cyklické modely spotřeby. Bez ohledu na metodu by měly být udávány pouze hodnoty spotřeby.

Tabulka 9

Zkušební postup OM

Krok

Počáteční stav

Úkon

Zaznamenat

1

Vypnuto

Připojte zařízení k měřiči. Zapněte zařízení. Vyčkejte, dokud se zařízení nedostane do režimu připravenosti.

2

Režim připravenosti

Vytiskněte, nakopírujte nebo naskenujte jeden obraz.

3

Režim připravenosti

Změřte spotřebu v režimu připravenosti.

Spotřeba v režimu připravenosti

4

Režim připravenosti

Vyčkejte po implicitní dobu pro přechod do klidového režimu.

Implicitní doba pro přechod do klidového režimu

5

Klidový režim

Změřte spotřebu v klidovém režimu.

Spotřeba v klidovém režimu

6

Klidový režim

Vyčkejte po implicitní dobu pro automatické vypnutí.

Implicitní doba pro automatické vypnutí

7

Automatické vypnutí

Změřte spotřebu v režimu automatického vypnutí.

Spotřeba v režimu automatického vypnutí

8

Vypnuto

Ručně vypněte zařízení. Vyčkejte, dokud se zařízení nevypne.

9

Vypnuto

Změřte spotřebu při vypnutém zařízení

Spotřeba při vypnutém zařízení

Před zahájením zkoušky je užitečné zkontrolovat, zda se implicitní doby pro přechod do režimů s nižší spotřebou shodují se sestavou při dodání.

Krok 1 – Není-li zařízení vybaveno kontrolkou připravenosti, použijte dobu, kdy se spotřeba energie ustálí na úrovni spotřeby v režimu připravenosti, a uveďte tuto skutečnost spolu s údaji o zkoušce zařízení.

Kroky 4 a 5 – U výrobků s více úrovněmi klidového režimu opakujte tyto kroky, abyste zachytili všechny postupné úrovně klidového režimu, a zaznamenejte všechny údaje. U velkoformátových kopírek a multifunkčních zařízení, které využívají technologie pracující s velkými teplotami, se většinou používají dvě úrovně klidového režimu. U výrobků nedisponujících tímto režimem kroky 4 a 5 vynechejte.

Kroky 4 a 6 – Měření implicitní doby se provádějí paralelně, kumulativně od začátku kroku 4. Kupříkladu výrobek nastavený tak, aby vstoupil do první úrovně klidového režimu po 15 minutách a do druhé úrovně po 30 minutách od vstupu do první úrovně klidového režimu, bude mít implicitní dobu pro přechod do první úrovně 15 minut a implicitní dobu pro přechod do druhé úrovně 45 minut.

Kroky 6 a 7 – Většina OM výrobků nemá jednoznačný režim automatického vypnutí. U výrobků nedisponujících tímto režimem kroky 6 a 7 vynechejte.

Krok 8 – Nemá-li jednotka hlavní vypínač, vyčkejte, dokud nevstoupí do režimu s nejnižší spotřebou, a uveďte tuto skutečnost spolu s údaji o zkoušce zařízení.

Doplňkové měření pro výrobky s digitálním front-endem (DFE)

Tento krok se týká pouze výrobků, které mají DFE definovaný v oddíle A.32.

Má-li DFE samostatnou přívodní šňůru, bez ohledu na to, zda jsou šňůra a řadič interní součástí zobrazovacího výrobku nebo nikoli, je třeba pětiminutové měření spotřeby DFE samotného provést, zatímco se výrobek nachází v režimu připravenosti. Jednotka musí být připojena k síti, umožňuje-li to sestava, v níž je dodávána.

Nemá-li DFE samostatnou přívodní šňůru, musí výrobce zaznamenat střídavý příkon DFE, zatímco je jednotka jako celek v režimu připravenosti. To lze nejčastěji provést měřením okamžitého příkonu stejnosměrného napájení DFE a zvýšením této hodnoty tak, aby se zohlednily ztráty u zdroje.

e)   Literatura

IEC 62301:2005. Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

4.   Zkušební podmínky a vybavení pro zobrazovací zařízení vyhovující ENERGY STAR

Níže uvedené zkušební podmínky se vztahují na zkušební postupy OM a TEC. Vztahují se na kopírky, digitální kopírky, faxy, frankovací stroje, multifunkční zařízení, tiskárny a skenery.

Níže jsou nastíněny zkušební podmínky prostředí, které musí být vytvořeny při měření energie nebo spotřeby. Tyto podmínky jsou nezbytné k zajištění toho, aby výsledky zkoušek nebyly ovlivněny vnějšími faktory a aby mohly být v budoucnu zopakovány. Specifikace pro zkušební vybavení jsou odvozeny od těchto zkušebních podmínek.

a)   Zkušební podmínky

Obecná kritéria:

Napájecí napětí (5):

Severní Amerika/Tchaj-wan:

115 (± 1 %) V stř., 60 Hz (± 1 %)

Evropa/Austrálie/Nový Zéland:

230 (± 1 %) V stř., 50 Hz (± 1 %)

Japonsko:

100 (± 1 %) V stř., 50 Hz (± 1 %) / 60 Hz (± 1 %)

 

Pozn: U výrobků se jmenovitou maximální spotřebou > 1,5 kW se může napětí pohybovat v rozpětí ± 4 %

Celkové harmonické zkreslení (napětí):

< 2 % celkového harmonického zkreslení (< 5 % pro výrobky se jmenovitou maximální spotřebou > 1,5 kW)

Okolní teplota:

23 °C ± 5 °C

Relativní vlhkost:

10 – 80 %

(Referenční norma IEC 62301: Domácí elektrické spotřebiče – Měření příkonu v pohotovostním režimu, oddíly 3.2, 3.3)

Specifikace papíru:

Pro všechny zkoušky TEC a pro zkoušky OM, pro něž je potřeba papír, se musí použít papír velikosti a plošné hmotnosti vhodné pro zamýšlený trh dle následující tabulky.

Formát a gramáž papíru

Trh

Velikost

Plošná hmotnost

Severní Amerika/Tchaj-wan:

8.5″ × 11″

75 g/m2

Evropa/Austrálie/Nový Zéland:

A4

80 g/m2

Japonsko:

A4

64 g/m2

b)   Zkušební vybavení

Cílem zkušebních postupů je přesně změřit SKUTEČNOU energetickou spotřebu (6) výrobku. To vyžaduje použití wattmetru se schopností měřit skutečnou efektivní hodnotu. Lze si vybrat z mnoha wattmetrů a výrobci musí výběru vhodného modelu věnovat náležitou pozornost. Při nákupu tohoto měřicího přístroje a při přípravě vlastní zkoušky je třeba vzít v úvahu níže uvedené faktory.

Frekvenční charakteristika: Elektronické zařízení se zdrojem spínacího proudu způsobuje harmonické kmity (liché harmonické typicky až do 21.). Tyto harmonické kmity musí být při měření příkonu zohledněny, jinak bude hodnota ve wattech nepřesná. Z tohoto důvodu program ENERGY STAR doporučuje, aby si výrobci zakoupili wattmetry, které mají frekvenční charakteristiku alespoň 3 kHz. Ty zachytí harmonické kmity až do 50 a jsou doporučeny IEC 555.

Rozlišení: Rozlišení měřicího zařízení pro přímá měření spotřeby musí vyhovovat těmto požadavkům normy IEC 62301:

„Přístroj pro měření příkonu musí mít rozlišení:

0,01 W nebo vyšší pro měření příkonů 10 W nebo nižších;

0,1 W nebo vyšší pro měření příkonů vyšších než 10 W až do 100 W;

1 W nebo vyšší pro měření příkonů vyšších než 100 W.“ (7)

Pro měření spotřeby nad 1,5 kW musí mít měřicí přístroj navíc rozlišení 10 W nebo vyšší. Měření akumulované energie by měla být obecně prováděna s citlivostí odpovídající těmto hodnotám po přepočtení na průměrnou spotřebu. Při měření akumulované energie je rozhodující hodnotou pro stanovení požadované přesnosti maximální hodnota příkonu v průběhu období měření, nikoli hodnota průměrná, neboť právě maximální hodnotou se určuje měřící zařízení a jeho nastavení.

Přesnost

Měření prováděná podle těchto postupů se musejí ve všech případech provést s odchylkou nejvýše 5 %, nicméně výrobci obvykle dosáhnou lepších hodnot. Zkušební postupy mohou pro některá měření stanovit přísnější než 5 % hranici. Se znalostí úrovní příkonu současných zobrazovacích výrobků a dostupnými měřicími přístroji mohou výrobci vypočíst maximální chybu na základě naměřené hodnoty a rozsahu použitého pro měření. Pro měření na úrovni 0,50 W nebo nižší je požadována přesnost 0,02 W.

Kalibrace

V zájmu zajištění přesnosti je třeba používat měřiče, které byly kalibrovány v uplynulých 12 měsících.

E.   Uživatelské rozhraní

Výrobcům se důrazně doporučuje, aby konstruovali výrobky v souladu s IEEE 1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Tato norma byla vypracována, aby byly ovládací prvky výkonu shodné u všech elektronických zařízení a nabízely intuitivní ovládání. Podrobnosti o tomto projektu naleznete na internetové stránce: http://eetd.lbl.gov/controls

F.   Datum vstupu v platnost:

Datum, ke kterému se mohou výrobci začít ucházet o osvědčení ENERGY STAR pro výrobky, na základě této verze 1.1 specifikací, bude určeno jako datum účinnosti dohody. Všem dříve uzavřeným dohodám týkajícím se zobrazovacího zařízení vyhovujícího ENERGY STAR skončí platnost dnem 30. června 2009.

Způsobilost výrobků a jejich označování štítky podle této verze 1.1: Verze 1.1 specifikací bude zahájena dne 1. července 2009. Všechny výrobky, včetně modelů původně způsobilých podle předchozích specifikací zobrazovacích zařízení, s datem výroby 1. července 2009 nebo pozdějším, musí splňovat nové požadavky verze 1,1, aby byly způsobilé pro Energy Star (včetně dodatečně dodaných modelů, původně způsobilých podle předchozí verze). Datem výroby je datum (např. měsíc a rok), kdy byla určitá jednotka zcela zkompletována.

Vyloučení ochrany předchozího stavu: Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ani Evropská komise nepovolí podle této verze 1.1 specifikací pro Energy Star ochranu předchozího stavu. Osvědčení Energy Star podle předchozích verzí se neuděluje automaticky na dobu životnosti modelu výrobku. Všechny výrobky prodávané, uváděné na trh nebo označované partnerem, který tyto výrobky vyrábí, s osvědčením ENERGY STAR, musí proto splňovat specifikace platné v době výroby výrobku.

G.   Budoucí revize specifikací

EPA a Evropská komise se vyhrazují právo specifikace změnit, pokud budou mít změny technologií a/nebo změny na trhu vliv na jejich užitečnost pro spotřebitele, průmysl nebo životní prostředí. V souladu se součastnou politikou se k revizím specifikací dospěje prostřednictvím diskuse zúčastněných stran a mělo by k nim dojít přibližně za 2–3 roky od data vstupu verze 1.1 v platnost. EPA a Evropská komise budou pravidelně hodnotit situaci na trhu ve vztahu k energetické účinnosti a novým technologiím. Zúčastněné strany budou mít jako vždy možnost sdílet údaje, předložit návrhy a vyjádřit případné obavy. EPA a Evropská komise budou usilovat o zajištění toho, aby byly ve specifikacích uznány energeticky nejúčinnější modely na trhu, a o ocenění výrobců, kteří vynakládají úsilí s cílem zvýšit energetickou účinnost. K otázkám, které by se měly zvážit v souvislosti s návaznými specifikacemi, patří:

a)

Zkoušení barevných režimů: Na základě předložených údajů ze zkoušení, budoucích preferencí spotřebitelů a technického pokroku mohou v budoucnu EPA a Evropská komise upravit specifikace a zahrnout do zkušebních metod barevné zobrazování.

b)

Doba návratu: EPA a Evropská komise budou bedlivě sledovat, jaké dílčí a absolutní doby návratu ohlašují partneři ze zkoušek metody TEC, a jaké doporučené implicitní doby pro nastavení přechodu do režimů nižší spotřeby se objevují v dokumentaci, kterou účastníci předkládají. Pokud se ukáže, že postup výrobců vede k tomu, že uživatelé režimy nižší spotřeby deaktivují, zváží EPA a Evropská komise úpravu specifikací, pokud jde o dobu návratu.

c)

OM výrobky podle TEC: Na základě předložených údajů ze zkoušení, možností větších úspor energie a technického pokroku mohou v budoucnu EPA a Evropská komise specifikace upravit, aby se na výrobky, na něž se používá přístup OM, včetně velkoformátových a maloformátových výrobků a výrobků využívajících technologii inkoustového tisku, vztahoval přístup TEC.

d)

Další energetické dopady: EPA a Evropská komise mají zájem poskytnout spotřebitelům volbu, s níž je ve srovnání s typickými alternativami spojeno významné snížení emisí skleníkových plynů. EPA a Evropská komise se budou snažit získat vyjádření zúčastněných stran k metodám dokumentace a kvantifikace environmentálních dopadů, s jejichž pomocí bude označen výrobek, jehož výrobou, dopravou, konstrukčním návrhem nebo použitím spotřebních materiálů lze dosáhnout týchž nebo lepších celkových dopadů na emise skleníkových plynů, jako dosahují výrobky způsobilé pro udělení loga ENERGY STAR, pokud se za základ vezmou emise skleníkových plynů pocházející pouze z energetického použití. Zkoumáme způsoby, jak tyto otázky účinně řešit, a pokud k tomu budou dostatečné podklady, je možné, že specifikace pozměníme. EPA a Evropská komise budou na veškerých revizích úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami a zajistí soulad revizí se základními zásadami programu ENERGY STAR.

e)

Vykazování údajů pro 230 V: EPA a Evropská komise případně zváží, že by se k výrobkům, které jsou uváděny na různé trhy, mezi nimiž je trh s 230 V, měly údaje ze zkoušení při 230 V považovat za dostatečné pro více trhů. Návrh se zakládá na poznatku, že pokud výrobek vyhovuje technických podmínkám pro 230 V, splní normy i při nižších napětích.

f)

Rozsáhlejší požadavky na oboustranný tisk: Je možné, že EPA a Evropská komise přehodnotí význam oboustranného tisku u současného sortimentu výrobků a zváží, jak zpřísnit volitelné požadavky. Díky přezkumu, v jehož důsledku by se oboustranného tisku týkalo více požadavků, by se mohl snížit objem používaného papíru, který má podle zjištění největší dopad na životní cyklus tiskárny.

g)

Revize zkušebního postupu TEC: Je možné, že EPA a Evropská komise přezkoumají zkušební metodiku TEC tak, aby byly předpoklady o užívání zařízení transparentnější nebo aby byly specifikace doplněny o požadavky na měření a vykazování spotřeby elektřiny v rámci jednotlivých režimů, a aby se tak dospělo k hodnotám odpovídajícím skutečným způsobům používání zařízení.

h)

Stavy spotřeby: Je možné, že v zájmu udržení souladu s mezinárodními kritérii a dosažení co nejvyšších úspor energie při používání zobrazovacích zařízení zváží EPA a Evropská komise revizi definice některých pojmů týkajících se spotřeby (např. pohotovostní režim) nebo zavede nové přístupy týkající se řízení spotřeby (např. víkendový klidový režim).


(1)  IEC 62301 – Domácí elektrické spotřebiče – Měření příkonu pohotovostního režimu (2005).

(2)  Musí se uvést typ síťového portu. Mezi běžné typy patří Ethernet, 802.11 a Bluetooth. Mezi běžné nesíťové datové porty patří USB, sériový a paralelní port.

(3)  Předběžný počet obrazů za den v tabulce 37.

(4)  Musí se uvést typ síťového portu. Mezi běžné typy patří Ethernet, WiFi (802.11) a Bluetooth. Mezi běžné datové (nesíťové) porty patří USB, sériový a paralelní port.

(5)  Napájecí napětí: Výrobce musí provádět zkoušky podle toho, na kterém trhu partner zamýšlí výrobky prodávat jako způsobilé pro ENERGY STAR. Pro zařízení, které se prodává na více mezinárodních trzích, a je proto dimenzováno na různá vstupní napětí, musí výrobce provést zkoušky a podat zprávu o všech příslušných úrovních napětí a spotřeby. Například výrobce, který dodává tentýž typ tiskárny do Spojených států a do Evropy, musí změřit a podat zprávu o hodnotě TEC nebo OM při 115 V/60 Hz i při 230 V/50 Hz. Má-li výrobek na určitém trhu pracovat při kombinaci napětí a frekvence odlišné od kombinace napětí a frekvence pro tento trh (např. při 230 V a 60 Hz v Severní Americe), měl by výrobce odzkoušet výrobek při regionální kombinaci, která se co nejvíce blíží určení výrobku, a měl by tuto skutečnost vykázat s údaji o zkoušce.

(6)  Skutečný výkon je definován jako (hodnota ve voltech) × (hodnota v ampérech) × (účiník) a je obvykle vyjádřen ve wattech. Zdánlivý výkon je definován jako (hodnota ve voltech) × (hodnota v ampérech) a je obvykle vyjádřen ve VA neboli voltampérech. Účiník pro zařízení se zdrojem spínacího proudu je vždy menší než 1, takže skutečný výkon je vždy menší než zdánlivý výkon. Měření akumulované energie představují sumu měření spotřeby v čase a musejí rovněž vycházet z měření skutečného výkonu.

(7)  IEC 62301 – Domácí elektrické spotřebiče – Měření příkonu pohotovostního režimu 2005.


28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/55


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. dubna 2009,

kterým se povoluje uvedení lykopenu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem K(2009) 2975)

(Pouze německé znění je závazné)

(2009/348/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. října 2005 podala společnost BASF u příslušných nizozemských orgánů žádost o uvedení syntetického lykopenu na trh jako nové složky potravin; dne 19. října 2006 vydal příslušný nizozemský subjekt pro posuzování potravin svou zprávu o prvním posouzení. Uvedená zpráva obsahovala závěr, že používání lykopenu je v navržené škále potravin přijatelné.

(2)

Dne 10. listopadu 2006 zaslala Komise zprávu o prvním posouzení všem členským státům.

(3)

Před uplynutím 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 258/97 byly v souladu s uvedeným ustanovením vzneseny odůvodněné námitky proti uvedení dotyčného výrobku na trh; proto byl dne 13. června 2007 konzultován Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který vydal své stanovisko dne 10. dubna 2008.

(4)

V uvedeném stanovisku došel EFSA k závěru, že lykopen lze v navrhovaných použitích bezpečně používat jako složku potravin. Nicméně EFSA dospěl k závěru, že u průměrného uživatele bude spotřeba lykopenu nižší než přijatelný denní příjem (ADI), ale že někteří uživatelé lykopenu by mohli přijatelný denní příjem překročit. Proto se zdá být vhodné vypracovat seznam potravin, do nichž je možné lykopen přidávat.

(5)

Dne 4. prosince 2008 EFSA přijal vědecké stanovisko vědecké komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie vydané na žádost Komise v souvislosti s bezpečností lykopenu disperzovaného ve studené vodě (CWD) z Blakeslea trispora (Scientific Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of lycopene from Blakeslea trispora Cold Water Dispersion (CWD)). Toto stanovisko došlo k závěru, že přípravky obsahující lykopen určené k použití v potravinách a doplňcích stravy jsou připravovány ve formě suspenzí v jedlých olejích nebo ve formě přímo rozmělnitelného nebo ve vodě rozpustného prášku. Protože tyto formy lykopenu mohou podléhat oxidačním změnám, měla by být proti oxidaci zajištěna dostatečná ochrana.

(6)

Také se zdá být vhodné shromažďovat po udělení povolení několik let údaje o příjmu s cílem toto povolení přezkoumat s ohledem na další informace o bezpečnosti lykopenu a jeho spotřebě. Zvláštní pozornost by měla být věnována sběru údajů týkajících se obsahu lykopenu ve snídaňových cereáliích. Podle tohoto rozhodnutí se však tento požadavek vztahuje na používání lykopenu jako nové složky potravin a nikoliv na používání lykopenu jako potravinového barviva, na nějž se vztahuje směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (2).

(7)

Na základě vědeckého posouzení se prokázalo, že syntetický lykopen splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Syntetický lykopen (dále jen „výrobek“), tak jak je specifikován v příloze I, může být uveden na trh ve Společenství jako nová složka potravin pro používání v potravinách uvedených v příloze II.

Článek 2

Při označování potraviny obsahující novou složku potravin povolenou tímto rozhodnutím se použije označení „lykopen“.

Článek 3

Společnost BASF vypracuje monitorovací program, který bude doprovázet uvedení výrobku na trh. Tento program poskytne informace o mírách používání lykopenu v potravinách, jak je uvedeno v příloze III.

Získané údaje se zpřístupní Komisi a členským státům. S ohledem na nové informace a zprávu EFSA se používání lykopenu jako složky potravin nejpozději v roce 2014 přezkoumá.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno společnosti BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Německo.

V Bruselu dne 23. dubna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.


PŘÍLOHA I

Charakteristika syntetického lykopenu

POPIS

Syntetický lykopen se vyrábí Wittigovou kondenzací syntetických meziproduktů běžně používaných při výrobě ostatních karotenoidů používaných v potravinách. Syntetický lykopen obsahuje ≥ 96 % lykopenu a malé množství ostatních příbuzných složek karotenoidů. Lykopen má obchodní úpravu buď prášku na vhodné matrici nebo olejové disperze. Lykopen má tmavě červenou nebo červenofialovou barvu. Musí být zajištěna ochrana proti oxidaci.

CHARAKTERISTIKA

Chemický název

:

lykopen

Číslo CAS

:

502-65-8 (all-trans-lykopen)

Chemický vzorec

:

C40H56

Strukturní vzorec

:

Image

Molekulová hmotnost

:

536,85


PŘÍLOHA II

Seznam potravin, do nichž může být přidáván syntetický lykopen

Kategorie potravin

Nejvyšší obsah lykopenu

Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

2,5 mg/100 g

Potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti

8 mg/náhrada jednoho jídla

Snídaňové cereálie

5 mg/100 g

Tuky & zálivky

10 mg/100 g

Jiné polévky než rajčatové

1 mg/100 g

Chléb (včetně sucharů)

3 mg/100 g

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely

V souladu se zvláštními nutričními požadavky

Doplňky stravy

15 mg/denní dávka podle doporučení výrobce


PŘÍLOHA III

Monitorování po uvedení syntetického lykopenu na trh

POSKYTOVANÉ INFORMACE

Množství syntetického lykopenu, které společnost BASF poskytla svým zákazníkům na výrobu konečných potravinářských výrobků určených k uvedení na trh Evropské unie.

Výsledky vyhledávání v databázi týkající se uvádění na trh potravin s přídavkem lykopenu, včetně míry obohacení a velikosti porcí, pro každou potravinu uvedenou na trh a podle členských států.

HLÁŠENÍ INFORMACÍ

Výše uvedené informace se každoročně za období od roku 2009 do roku 2012 předají Evropské komisi. Poprvé budou předány dne 31. října 2010, a sice za období od 1. července 2009 do 30. června 2010, a dále pak se stejnou roční periodicitou hlášení za následující dva roky.

DALŠÍ INFORMACE

Je-li to relevantní a má-li společnost BASF tyto údaje k dispozici, měly by být nahlášeny také stejné informace o příjmu lykopenu používaného jako potravinové barvivo.

Jsou-li k dispozici, společnost BASF poskytne nové vědecké informace pro opětovné posouzení maximálního bezpečného přijatého množství lykopenu.

POSOUZENÍ PŘIJATÉHO MNOŽSTVÍ LYKOPENU

Na základě výše poskytnutých a nahlášených informací provede společnost BASF aktualizované posouzení přijatého množství.

PŘEZKUM

Komise bude konzultovat EFSA v roce 2013 s cílem přezkoumat informace poskytnuté výrobním odvětvím.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

28.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/60


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. dubna 2009,

kterým se provádí společný postoj 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

(2009/349/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společný postoj Rady 2008/369/SZBP ze dne 14. května 2008 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice (1), a zejména na článek 6 uvedeného společného postoje ve spojení s čl. 23 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Poté co dne 31. března 2008 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 1807 (2008), přijala Rada dne 14. května 2008 společný postoj 2008/369/SZBP o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice.

(2)

Dne 3. března 2009 pozměnil Výbor pro sankce zřízený v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1533 (2004) seznam osob a subjektů, na něž se omezující opatření vztahují.

(3)

Seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažené v příloze společného postoje 2008/369/SZBP by proto měly být odpovídajícím způsobem nahrazeny. Seznamy by měly být rovněž změněny, aby zahrnovaly dodatečné informace týkající se některých osob a subjektů a aby z nich bylo vypuštěno jméno jedné osoby v souladu s rozhodnutím Výboru pro sankce,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Seznamy osob a subjektů obsažené v příloze společného postoje 2008/369/SZBP se nahrazují seznamy obsaženými v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 27. dubna 2009.

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 84.


PŘÍLOHA

„a)   Seznam osob podle článků 3, 4 a 5

 

Příjmení

Jméno

Další používaná jména

Pohlaví

Titul, funkce

Adresa

(č.p., ulice, PSČ, město, země)

Datum narození

Místo narození

(město, země)

Číslo pasu nebo průkazu totožnosti

(včetně země, která jej vydala, a data a místa vydání)

Státní příslušnost

Datum zařazení na seznam

Další informace

1.

BWAMBALE

Frank Kakolele

Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

Bývalý vůdce RCD-ML, který má vliv na politiku a který velí silám RCD-ML a řídí jejich činnost. RCD-ML je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. V lednu roku 2008 opustil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP). Od prosince roku 2008 pobývá v Kinshase.

2.

KAKWAVU BUKANDE

Jérôme

Jérôme Kakwavu

M

 

 

 

 

 

konžská

1.11.2005

Znám jako ‚velitel Jérôme‘. Bývalý předseda UCD/FAPC. Síly FAPC kontrolují ilegální hraniční přechody mezi Ugandou a KDR – klíčovou tranzitní trasu pro tok zbraní. Jakožto předseda FAPC má vliv na politiku a velí silám FAPC a řídí jejich činnost. Síly FAPC jsou zapojeny do obchodování se zbraněmi, a porušují tak zbrojní embargo. V prosinci roku 2004 získal hodnost generála ozbrojených sil KDR (FARDC). Od prosince roku 2008 nadále působí ve FARDC, pobývá v Kinshase

3.

KATANGA

Germain

 

M

 

 

 

 

 

konžská

1.11.2005

Vůdce FRPI. V prosinci roku 2004 byl jmenován generálem ozbrojených sil KDR (FARDC). Zapojen do převodů zbraní, čímž porušoval zbrojní embargo. Od března roku 2005 je v domácím vězení v Kinshase za účast FRPI na porušování lidských práv. Dne 18. října 2007 byl vládou KDR vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu.

4.

LUBANGA

Thomas

 

M

 

 

 

Ituri

 

konžská

1.11.2005

Předseda UPC/L, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou zapojeny do obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Zadržen v Kinshase v březnu roku 2005 za účast UPC/L na porušování lidských práv. Dne 17. března 2006 byl konžskými orgány vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu. Od prosince roku 2008 je souzen za válečné zločiny.

5.

MANDRO

Khawa Panga

Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

M

 

 

20.8.1973

Bunia

 

konžská

1.11.2005

Znám jako ‚Vůdce Kahwa‘, ‚Kawa‘. Bývalý předseda PUSIC, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou zapojeny do obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Od dubna roku 2005 vězněn v Bunii za sabotování iturijského mírového procesu. V říjnu roku 2005 zatčen konžskými orgány, osvobozen odvolacím soudem v Kisangani, poté předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, vraždy, úmyslného způsobení zranění a těžkého ublížení na zdraví.

6.

MBARUSHIMANA

Callixte

 

M

 

 

24.7.1963

Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda

 

rwandská

3.3.2009

Výkonný tajemník FDLR. Vedoucí politický a vojenský představitel cizí ozbrojené skupiny působící v Konžské demokratické republice, která brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 b). Současný pobyt: Paříž nebo Thaïs, Francie.

7.

MPAMO

Iruta Douglas

Mpano, Douglas Iruta Mpamo

M

 

Bld Kanyamuhanga 52, Goma

28.12.1965/29.12.1965

Bashali, Masisi/ Goma, KDR

 

konžská

1.11.2005

Majitel/manažer letecké společnosti Compagnie Aérienne des Grands Lacs a obchodní společnosti Great Lakes Business Company, jejichž letadla pomáhala ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Je rovněž odpovědný za zatajování informací o letech a zásilkách, zjevně za účelem umožnění porušování zbrojního embarga. Sídlí v Gomě a Gisenyi, Rwanda. Často překračuje mezinárodní hranici mezi Rwandou a Kongem.

8.

MUDACUMURA

Sylvestre

 

M

 

 

 

 

 

rwandská

1.11.2005

Znám jako ‚Radja‘, ‚Mupenzi Bernard‘, ‚General Major Mupenzi‘. Velitel FDLR, který má vliv na politiku a velí silám FLDR a řídí jejich činnost. Síly FLDR jsou jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou zapojeny do obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Od prosince roku 2008 nadále působí jako vojenský velitel FLDR-FOCA. Sídlí v Kibua, oblast Masisi, KDR.

9.

MUJYAMBERE

Leopold

Musenyeri, Achille, Frere Petrus Ibrahim

M

 

 

17.3.1962, Est. 1966

Kigali, Rwanda

 

rwandská

3.3.2009

Plukovník. Velitel druhé divize FOCA/záložních brigád (ozbrojená složka FDLR). Vedoucí vojenský představitel cizí ozbrojené skupiny působící v Konžské demokratické republice, která brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 b). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN příslušného pro KDR, podrobně popsaného v jeho zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky, které se navrátily z FDLR-FOCA, v minulosti uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce přibližně ve věku od 15 do 19 let, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušována rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 d) a e). Současný pobyt: Mwenga, Jižní Kivu, KDR.

10.

MURWANASHYAKA

Dr. Ignace

Ignace

M

 

 

14.5.1963

Butera (Rwanda)/Ngoma, Butare (Rwanda)

 

rwandská

1.11.2005

Předseda FDLR, který má vliv na politiku a velí silám FDLR a řídí jejich činnost. FDLR je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou zapojeny do za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Pobývá v Německu. Od prosince roku 2008 nadále uznáván jako předseda politické složky FLDR-FOCA.

11.

MUSONI

Straton

IO Musoni

M

 

 

6.4.1961 (nebo 4.6.1961)

Mugambazi, Kigali, Rwanda

 

rwandský pas, jehož platnost skončila dne 10.9.2004 rwandská

29.3.2007

Musoni jakožto vůdce FDLR, jedné z cizích ozbrojených skupin působících v KDR, brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení nebo přesídlení bojovníků, kteří jsou členy těchto skupin, čímž porušuje rezoluci 1649 (2005). Pobývá v Neuffenu (Německo). Od prosince roku 2008 nadále uznáván jako místopředseda politické složky FLDR-FOCA.

12.

MUTEBUTSI

Jules

Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi, Colonel Mutebutsi

M

 

 

 

Jižní Kivu

 

konžská (Severní Kivu)

1/11/2005

Znám jako ‚plukovník Mutebutsi‘. Bývalý zástupce regionálního vojenského velitele FARDC 10. vojenského regionu, v dubnu roku 2004 byl propuštěn pro nedostatek kázně a vstoupil do ozbrojených sil spolu s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G, aby v květnu roku 2004 násilím obsadili město Bukavu. Podílí se na získávání zbraní mimo struktury FADRC a na obstarávání zásob pro ozbrojené skupiny a milice uvedené v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), čímž porušuje zbrojní embargo. Zatčen rwandskými orgány v prosinci roku 2007 při pokusu překročit hranici do KDR. V současné době je údajně ‚umírněný‘.

13.

NGUDJOLO

Mathieu Cui

Cui Ngudjolo

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

‚Plukovník‘ nebo ‚generál‘. Náčelník štábu FNI a bývalý náčelník štábu FRPI, který má vliv na politiku a velí silám FRPI a řídí jejich činnost; FRPI je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou odpovědné za obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Zatčen příslušníky mise OSN v Kongu (MONUC) v Bunii v říjnu roku 2003. Dne 7. února 2008 byl vládou KDR vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu.

14.

NJABU

Floribert Ngabu

Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

M

 

 

 

 

 

 

1.11.2005

Předseda FNI, jedné z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), které jsou zapojeny do obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. Po zatčení je od března roku 2005 v domácím vězení v Kinshase za účast na porušování lidských práv ze strany FNI.

15.

NKUNDA

Laurent

Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurent Nkunda Batware, Nkunda Mihigo Laurent

M

 

 

6.2.1967/2.2.1967

Severní Kivu/Rutshuru

 

konžská

1.11.2005

Znám jako ‚vedoucí‘ (‚Chairman‘) a ‚Papa Six‘ a jako ‚generál Nkunda‘. Bývalý generál RCD-G. Spojil se s dalšími odpadlíky z bývalého RCD-G, aby v květnu roku 2004 násilím obsadili město Bukavu. Získával zbraně mimo struktury FARDC, čímž porušoval zbrojní embargo. Zakladatel Národního kongresu pro obranu lidu (National Congress for the People’s Defense), založeného v roce 2006. Vyšší důstojník v rámci hnutí Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii – Goma) (RCD-G), 1998–2006; důstojník Rwandské vlastenecké fronty (RPF), 1992–1998. Sídlí v Toberu a Kitchanze, oblast Masisi. Od prosince roku 2008 velitel CNDP v Severním Kivu.

16.

NTAWUNGUKA

Pacifique

Plukovník Omega, Nzeri, Israel, Pacifique Ntawungula

M

 

 

1.1.1964, nebo 1964

Gaseke, provincie Gisenyi, Rwanda

 

rwandská

3.3.2009

Plukovník. Velitel první divize FOCA (ozbrojená složka FDLR). Vedoucí vojenský představitel cizí ozbrojené skupiny působící v Konžské demokratické republice, která brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 b). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN příslušného pro KDR, podrobně popsaného v jeho zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky, které se navrátily z FDLR-FOCA, v minulosti uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce přibližně ve věku od 15 do 19 let, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušována rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 d) a e). Současný pobyt: Peti, hranice Walikale-Masisis, KDR. Prošel vojenským výcvikem v Egyptě.

17.

NYAKUNI

James

 

M

 

 

 

 

 

ugandská

1.11.2005

Obchodní partner ‚velitele Jérôma‘, zabývá se zejména pašováním přes hranici mezi KDR a Ugandou, podezřelý je i z pašování zbraní a vojenského materiálu v nekontrolovaných nákladních vozidlech. Porušování zbrojního embarga a poskytování pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003), včetně finanční podpory, která jim umožňuje uskutečňování vojenských akcí.

18.

NZEYIMANA

Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo, Bigaruka, Bigurura, Izabayo Deo

M

 

 

1.1.1966; př. 1967; nebo 28.8.1966

Mugusa (Butare), Rwanda

 

rwandská

3.3.2009

Brigádní generál. Zástupce velitele FOCA (ozbrojená složka FDLR). Vedoucí vojenský představitel cizí ozbrojené skupiny působící v Konžské demokratické republice, která brání odzbrojení a dobrovolnému navrácení a přesídlení bojovníků, čímž porušuje rezoluci Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 b). Podle svědectví ověřeného skupinou odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN příslušného pro KDR, podrobně popsaného v jeho zprávě ze dne 13. února 2008, byly dívky, které se navrátily z FDLR-FOCA, v minulosti uneseny a sexuálně zneužívány. Síly FDLR-FOCA, které v minulosti najímaly chlapce přibližně ve věku od 15 do 19 let, získávají od poloviny roku 2007 násilnou cestou mládež od 10 let. Nejmladší děti jsou poté využívány jako doprovod a starší děti jsou nasazovány jako vojáci v prvním sledu, čímž je porušována rezoluce Rady bezpečnosti 1857 (2008) OP 4 d) a e). Současný pobyt: Kalonge, Masisi, Severní Kivu, KDR nebo Kibua, KDR

19.

OZIA MAZIO

Dieudonné

Ozia Mazio

M

 

 

6.6.1949

Ariwara, KDR

 

konžská

1.11.2005

Znám jako ‚Omari‘, ‚Pan Omari‘. Předseda FEC v oblasti Aru. Finanční machinace s ‚velitelem Jérômem‘ a FAPC, pašování přes hranici mezi KDR a Ugandou, zpřístupňování zásob a finanční hotovosti ‚veliteli Jerômovi‘ a jeho vojenským oddílům. Porušování zbrojního embarga, mimo jiné poskytováním pomoci ozbrojeným skupinám a milicím uvedeným v bodě 20 rezoluce 1493 (2003). Zemřel dne 23. září 2008 v Ariwaře.

20.

TAGANDA

Bosco

Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda, General Taganda

M

 

 

 

 

 

konžská

1.11.2005

Znám jako ‚Terminátor‘, ‚Major‘. Vojenský velitel UPC/L, který má vliv na politiku a velí silám UPC/L a řídí jejich činnost; UPC/L je jednou z ozbrojených skupin a milicí uvedených v bodě 20 rezoluce č. 1493 (2003), které jsou zapojeny do obchodování se zbraněmi, čímž porušují zbrojní embargo. V prosinci roku 2004 byl jmenován generálem FARDC, ale odmítl povýšení přijmout, a tak zůstal mimo FARDC. Od prosince roku 2008 náčelník štábu CNDP. Sídlí v Bunaganě a Rutshuru.


b)   Seznam subjektů podle článků 3, 4 a 5

 

Název

Další používané názvy

Adresa

(č.p., ulice, PSČ, město, stát)

Místo registrace

(město, země):

Datum registrace

Registrační číslo:

Hlavní místo podnikání:

Datum zařazení na seznam

Další informace

21.

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

 

Butembo, DRC

 

 

 

29.3.2007

Letecká společnost v soukromém vlastnictví působící mimo Butembo. Kisoni Kambale (zemřel dne 5. července 2007 a následně byl dne 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu) svou leteckou společnost používal k přepravě zlata, zásob potravin a zbraní FNI mezi městy Mongbwalu a Butembo. Tato činnost představuje ‚poskytování pomoci‘ ilegálním ozbrojeným skupinám, čímž je porušováno zbrojní embargo stanovené v rezolucích 1493 (2003) a 1596 (2005). Od prosince roku 2008 BAL již není držitelem licence na provoz letadel v KDR.

22.

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

 

Butembo, DRC Tel: +253 (0) 99 983 784

 

 

 

29.3.2007

Společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu. Společnost CONGOCOM vlastnil Kisoni Kambale ((zemřel dne 5. července 2007 a následně byl dne 24. dubna 2008 vyňat ze seznamu). Kambale získal kontrolu téměř nad veškerou produkcí zlata v oblasti Mongbwalu, kterou ovládá FNI. FNI získává značné příjmy z daní uplatňovaných na tuto produkci. Tato činnost představuje ‚poskytování pomoci‘ ilegálním ozbrojeným skupinám, čímž je porušováno zbrojní embargo stanovené v rezolucích 1493 (2003) a 1596 (2005).

23.

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma DRC (CAGL má zastoupení rovněž v Gisenyi ve Rwandě); GLBC, PO Box 315, Goma, DRC (GLBC má zastoupení rovněž v Gisenyi ve Rwandě) GLBC

 

 

 

 

29.3.2007

Společnosti CAGL a GLBC jsou vlastněné Douglasem MPAMO, na kterého již byly uvaleny sankce podle rezoluce 1596 (2005). Společnosti CAGL a GLBC byly používány k přepravě zbraní a střeliva v rozporu se zbrojním embargem stanoveným v rezolucích 1493 (2003) a 1596 (2005). Od prosince roku 2008 GLBC již nedisponuje žádným provozuschopným letadlem, ačkoli v roce 2008 nadále létalo několik letadel navzdory sankcím OSN.

24.

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Společnost zabývající se vývozem zlata se sídlem v Kampale (ředitelé: Rajendra Kumar Vaya a Hirendra M. Vaya). Společnost MACHANGA nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z KDR, kteří mají úzké vazby na milice. Tato činnost představuje ‚poskytování pomoci‘ ilegálním ozbrojeným skupinám, čímž je porušováno zbrojní embargo stanovené v rezolucích 1493 (2003) a 1596 (2005).

25.

Nevládní organizace TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Severní Kivu

 

 

 

 

1.11.2005

Společnost porušovala zbrojní embargo tím, že poskytovala pomoc RCD-G, zejména dodáváním nákladních vozidel pro přepravu zbraní a vojáků a také předpravou zbraní určených k rozdělení mezi skupiny obyvatelstva v oblasti Masisi a Rutshuru na území Severního Kivu počátkem roku 2005. V období od prosince roku 2008 TPD i nadále existuje a má kanceláře v několika městech v oblastech Masisi a Rutshuru, avšak její činnost téměř ustala.

26.

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente Kampala, Uganda (Tel: +256 41 533 578/9); další adresa: PO Box 22709, Kampala, Uganda

 

 

 

 

29.3.2007

Společnost zabývající se vývozem zlata se sídlem v Kampale. (Ředitelé Kunal LODHIA a J.V. LODHIA). Společnost UCI nakupovala zlato prostřednictvím pravidelných obchodních styků s obchodníky z KDR, kteří mají úzké vazby na milice. Tato činnost představuje ‚poskytování pomoci‘ ilegálním ozbrojeným skupinám, čímž je porušováno zbrojní embargo stanovené v rezolucích 1493 (2003) a 1596 (2005).“