ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.098.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 98

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
17. dubna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 311/2009 ze dne 16. dubna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 312/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 313/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 314/2009 ze dne 16. dubna 2009, kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v části Spojeného království formou režimu odstraňování

26

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/36/ES ze dne 16. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku ( 1 )

31

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2009/326/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 2009 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

38

 

 

Komise

 

 

2009/327/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2009 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 311/2009

ze dne 16. dubna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

93,2

MA

79,9

TN

139,0

TR

111,9

ZZ

106,0

0707 00 05

MA

51,1

TR

147,5

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

47,9

TR

92,5

ZZ

70,2

0805 10 20

EG

44,4

IL

63,9

MA

44,9

TN

51,8

TR

55,3

ZZ

52,1

0805 50 10

TR

63,2

ZA

79,4

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

98,1

BR

77,1

CA

124,7

CL

83,4

CN

70,7

MK

22,1

NZ

118,7

US

131,0

UY

28,2

ZA

84,1

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

79,5

CL

88,1

CN

64,3

ZA

89,4

ZZ

80,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 312/2009

ze dne 16. dubna 2009,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1) a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha 37 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2) stanoví, že do celního prohlášení je v jistých případech nutno zadat číslo identifikující dotyčnou osobu. Typ identifikačního čísla, které se má použít, však stanoví členské státy a členské státy požadují, aby dotyčná osoba byla registrována v jejich vnitrostátním systému. V důsledku toho se hospodářské subjekty a jiné osoby, které chtějí dovážet zboží, dopravovat zboží v tranzitním režimu, vyvážet zboží nebo požádat o povolení k využití celních zjednodušení nebo celních režimů v jiných členských státech, musí v každém z těchto členských států registrovat a získat odlišné identifikační číslo.

(2)

Opatření pro posílení bezpečnosti, jež byla zavedena nařízením (EHS) č. 2913/92 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (3), stanoví provedení analýzy rizikových údajů a jejich elektronickou výměnu mezi celními orgány navzájem a mezi celními orgány a Komisí na základě společného rámce pro řízení rizik, aby celní orgány získávaly předběžné informace o veškerém zboží vstupujícím na celní území Společenství nebo je opouštějícím před dopravením nebo odesláním a aby spolehlivým hospodářským subjektům, které splňují určité podmínky, byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu. Provádění těchto opatření by bylo efektivnější, kdyby dotyčné osoby bylo možné identifikovat společným číslem, jež by bylo pro každou tuto osobu jedinečné.

(3)

Z tohoto důvodu je třeba zavést registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI), jež bude přiděleno každému hospodářskému subjektu a popř. jiným osobám a bude sloužit jako společný referenční údaj při jejich kontaktu s celními orgány v celém Společenství a pro výměnu informací mezi celními orgány navzájem a mezi celními orgány a jinými orgány. Pro zajištění jedinečnosti tohoto čísla by se mělo používat pouze jedno číslo pro danou osobu.

(4)

Na základě některých ustanovení nařízení (EHS) č. 2454/93 může být číslo EORI požadováno i od jiných osob než hospodářských subjektů, přicházejí-li do kontaktu s celními orgány. Členským státům musí být proto umožněno tyto osoby registrovat.

(5)

Aby se omezila nutnost zásadních změn ve stávajících vnitrostátních systémech registrace a v právních předpisech a usnadnilo se sloučení centrálního systému s ostatními systémy vnitrostátními, je vhodné stanovit, aby hospodářské subjekty a jiné osoby musely žádat o číslo EORI členské státy a aby jim členské státy toto číslo musely přidělit.

(6)

Vzhledem k rozdílnosti orgánů, které jsou do registrace hospodářských subjektů a jiných osob v členských státech zapojeny, by měl každý členský stát určit orgán nebo orgány, jež budou čísla EORI přidělovat a subjekty a jiné dotyčné osoby registrovat.

(7)

V zájmu snížení administrativní zátěže hospodářských subjektů a jiných osob by tyto subjekty a osoby měly mít možnost získat registrací v jednom členském státě číslo EORI platné i v jiných členských státech. Za účelem jednoduššího zpracování informací a usnadnění kontaktů s celními orgány by hospodářské subjekty a jiné osoby měly být po přidělení uvedeného čísla povinny toto jedinečné číslo používat při veškeré komunikaci s celními orgány, při níž se identifikační číslo požaduje.

(8)

Z důvodů zjednodušení správních postupů a pro zajištění snadného a spolehlivého přístupu celních orgánů k údajům by měl být vytvořen centrální elektronický systém pro ukládání a výměnu údajů o registraci hospodářských subjektů a jiných osob a o číslech EORI.

(9)

Na vytvoření centrálního elektronického systému a na zajištění jeho hladkého a bezpečného fungování by měly úzce spolupracovat členské státy a Komise.

(10)

Údaje dostupné v centrálním systému by měly být využívány při výměně informací mezi celními orgány a jinými vnitrostátními orgány pouze v rozsahu, v němž je jejich přístup k těmto údajům nezbytný pro účely splnění jejich zákonných povinností týkajících se pohybu zboží, na něž se vztahuje některý celní režim.

(11)

Zveřejňování čísel EORI a v omezené míře údajů o registraci hospodářských subjektů a jiných osob je nástrojem, který jiným stranám umožňuje tyto údaje ověřovat. Čísla EORI a v omezené míře i některé údaje o registraci by proto měly být zveřejňovány. Uvážíme-li však důsledky tohoto zveřejnění, mělo by k němu docházet pouze v případě, že k tomu hospodářský subjekt či jiná osoba dobrovolně udělí svůj výslovný a vědomý písemný souhlas.

(12)

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů členskými státy se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (4) a ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Komisí se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).

(13)

Podle článku 28 směrnice 95/46/ES by na zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy měly dohlížet vnitrostátní orgány dozoru, zatímco podle článku 46 nařízení (ES) č. 45/2001 by činnost orgánů a institucí Společenství v souvislosti se zpracováním osobních údajů měl vzhledem k omezeným povinnostem, jež orgány a instituce Společenství v souvislosti s těmito údaji plní, kontrolovat evropský inspektor ochrany údajů. Tyto orgány by měly v rámci svých příslušných pravomocí při provádění tohoto nařízení aktivně spolupracovat a zajišťovat nad zpracováním údajů dle tohoto nařízení koordinovaný dozor.

(14)

Vzhledem ke zkušenostem získaným v období po přijetí nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 (6), kterým bylo změněno nařízení (EHS) č. 2454/93, je nutné provést určité úpravy a upřesnění týkající se prohlášení před příchodem a odesláním, která se mají poskytovat celním orgánům pro zboží vstupující na celní území Společenství nebo je opouštějící.

(15)

Zejména je zapotřebí podrobnějších pravidel s ohledem na výměnu informací mezi provozovatelem dopravního prostředku a celním úřadem vstupu v případech, kdy dopravní prostředek připluje do jiného přístavu nebo přiletí na jiné letiště, než je přístav uvedený nebo letiště uvedené ve vstupním souhrnném celním prohlášení.

(16)

Dále je třeba upřesnit, v jakých případech a v jaké formě má provozovatel dopravního prostředku oznámit celnímu úřadu vstupu příjezd dopravního prostředku.

(17)

Jsou nezbytná podrobnější pravidla definující osobu odpovědnou za poskytování informací o zboží, které není zbožím Společenství a které je dočasně uskladněné při vstupu na celní území Společenství. Takové informace by měly co nejvíce vycházet z údajů, které mají celní orgány již k dispozici.

(18)

Byly zjištěny další případy, kdy se nevyžaduje prohlášení před příchodem nebo odesláním, zejména pokud jde o zboží určené pro vrtné nebo těžební plošiny nebo z nich pocházející a o zbraně a vojenské zařízení přepravované vojenskými orgány některého členského státu nebo jejich jménem. Aby hospodářské subjekty nebyly příliš zatěžovány, je dále třeba, aby se prohlášení před příchodem a odesláním nevztahovalo za určitých podmínek na zboží, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR. Pokud se uplatňují tyto výjimky, měla by být při příjezdu nebo odjezdu zboží provedena analýza rizik na základě souhrnného celního prohlášení pro dočasné uskladnění nebo celního prohlášení pro dané zboží.

(19)

Je také nutné určit, jak se bude nakládat před odesláním s prohlášeními, u kterých celní úřad výstupu nezaslal celnímu úřadu vývozu potvrzení o výstupu, a to stanovením postupu šetření a vzájemné výměny informací mezi celním úřadem výstupu a celním úřadem vývozu. Dále by měl mít celní úřad vývozu možnost ukončit vývozní operaci u zboží, u kterého neobdržel od celního úřadu výstupu potvrzení o výstupu, a to na základě důkazu předloženého vývozcem nebo deklarantem nebo po uplynutí stanovené lhůty.

(20)

Nařízení (ES) č. 1875/2006 zavedlo v nařízení (EHS) č. 2454/93 řadu opatření k posílení bezpečnosti, mimo jiné pokud jde o údaje, které mají být shromážděny pro vstupní a výstupní souhrnná celní prohlášení. S ohledem na technický vývoj v oblasti informačních technologií nezbytný k provedení těchto opatření bude třeba provést některé úpravy údajů uvedených v příloze 30A nařízení (EHS) č. 2454/93.

(21)

Aby bylo možné lépe určit případy, ve kterých mohou být pro některé kategorie celních prohlášení použity zjednodušené soubory údajů týkající se druhu dopravy, datový prvek „Druh dopravy“ by měl být povinným datovým prvkem.

(22)

Nejlepší metodou jednoznačné identifikace dopravního prostředku je použití identifikačního čísla lodi podle Mezinárodní námořní organizace (IMO) u námořních lodí a jednotného evropského identifikačního čísla plavidla (ENI). Tyto údaje by proto měly být poskytnuty namísto názvu plavidla.

(23)

Vzhledem k tomu, že přepravce musí být informován pokaždé, podá-li vstupní souhrnné celní prohlášení jiná osoba, je nezbytné získat referenční číslo přepravního dokladu přepravce.

(24)

Z důvodu možných změn podmínek v oblasti mezinárodní přepravy je nezbytné stanovit možnost podání žádosti o odklon. Za tímto účelem by měla být vložena nová tabulka týkající se údajů požadovaných u žádostí o odklon.

(25)

S ohledem na požadavek užívání čísla EORI již nebude nadále třeba používat číselné kódy k identifikaci stran, a pokud jde o poštovní zásilky, měly by být odkazy na celní prohlášení nahrazeny poskytnutím údajů prostřednictvím poštovních služeb.

(26)

S ohledem na úpravu datových prvků by rovněž měly být upraveny vysvětlivky jim odpovídající.

(27)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(28)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:

1)

V článku 1 se vkládají nové body 16 a 17, které znějí:

„16)   číslem EORI (registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů): číslo jedinečné v Evropském společenství, které celní orgán nebo určený orgán či orgány členského státu přidělují hospodářským subjektům a jiným osobám v souladu s pravidly stanovenými v kapitole 6;

17)   vstupním souhrnným celním prohlášením: souhrnné celní prohlášení podle článku 36a kodexu, které má být podáno pro zboží vstupující na celní území Společenství, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

2)

V části I hlavě I se doplňuje nová kapitola 6, která zní:

KAPITOLA 6

Systém registrace a identifikace

Článek 4k

1.   Číslo EORI se použije k identifikaci hospodářských subjektů a jiných osob při jejich kontaktu s celními orgány.

Struktura čísla EORI se musí shodovat s kritérii stanovenými v příloze 38.

2.   Jestliže orgánem odpovědným za přidělení čísla EORI není orgán celní, každý členský stát určí orgán či orgány, které za registraci hospodářských subjektů a jiných osob a za přidělení čísla EORI těmto subjektům a osobám odpovídají.

Celní orgány členských států sdělí Komisi název a adresu orgánu či orgánů odpovědných za přidělení čísla EORI. Komise tyto údaje zveřejní na internetu.

3.   S výhradou odstavce 1 mohou členské státy jako číslo EORI používat číslo, které hospodářskému subjektu nebo jiné osobě již příslušné orgány přidělily pro daňové, statistické nebo jiné účely.

Článek 4l

1.   Hospodářský subjekt, který je usazen na celním území Společenství, je registrován celním orgánem nebo určeným orgánem členského státu, v němž je tento subjekt usazen. Hospodářské subjekty o registraci požádají před zahájením činností uvedených v čl. 1 bodě 12. Nicméně hospodářské subjekty, které o registraci nepožádaly, tak mohou učinit během své první operace.

2.   V případech uvedených v čl. 4k odst. 3 mohou členské státy zprostit hospodářský subjekt nebo jinou osobu povinnosti žádat o číslo EORI.

3.   Jestliže hospodářský subjekt, který není usazen na celním území Společenství, nemá přiděleno číslo EORI, je registrován celním orgánem nebo určeným orgánem členského státu, v němž poprvé provede jeden z těchto úkonů:

a)

podá ve Společenství souhrnné celní prohlášení nebo celní prohlášení jiné než:

i)

celní prohlášení podané v souladu s články 225 až 238,

ii)

nebo celní prohlášení v rámci režimu dočasného použití;

b)

podá ve Společenství výstupní nebo vstupní souhrnné celní prohlášení;

c)

provozuje dočasný sklad podle čl. 185 odst. 1;

d)

požádá o povolení podle článku 324a nebo 372;

e)

požádá o osvědčení oprávněného hospodářského subjektu podle článku 14a.

4.   Osoby jiné než hospodářské subjekty se neregistrují, ledaže jsou současně splněny následující podmínky:

a)

tuto registraci vyžadují právní předpisy daného členského státu;

b)

této osobě nebylo číslo EORI již dříve přiděleno;

c)

tato osoba provádí operace, pro které je v souladu s přílohou 30A nebo přílohou 37 hlavou I číslo EORI nutné.

5.   V případech dle odstavce 4:

a)

osobu usazenou na celním území Společenství, jinou než hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1, registruje celní orgán nebo určený orgán členského státu, ve kterém je tato osoba usazena;

b)

osobu neusazenou na celním území Společenství, jinou než hospodářský subjekt uvedený v odstavci 3, registruje celní orgán nebo určený orgán členského státu, ve kterém tato osoba provozuje činnost, na niž se vztahují celní předpisy.

6.   Hospodářské subjekty a jiné osoby mají přiděleno pouze jedno číslo EORI.

7.   Pro účely této kapitoly se při určování toho, zda je osoba usazena v členském státě, obdobně použije čl. 4 odst. 2 celního kodexu.

Článek 4m

1.   Údaje o registraci a identifikaci hospodářských subjektů, popřípadě jiných osob, zpracovávané v systému uvedeném v článku 4o, obsahují údaje uvedené v příloze 38d, s výhradou zvláštních podmínek stanovených v čl. 4o odst. 4 a 5.

2.   Členské státy mohou při registraci hospodářských subjektů a jiných osob za účelem přidělení čísla EORI požadovat, aby jim tyto subjekty a osoby předložily i jiné údaje než ty, které jsou uvedeny v příloze 38d, pokud je to nutné pro účely stanovené jejich vnitrostátními předpisy.

3.   Členské státy mohou hospodářské subjekty, popřípadě jiné osoby, požádat, aby údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 předložily v elektronické podobě.

Článek 4n

Hospodářské subjekty a jiné osoby používají číslo EORI při veškeré komunikaci s celními orgány, jsou-li o ně požádány. Toto číslo se používá také pro výměnu informací mezi celními orgány navzájem a mezi celními orgány a jinými orgány podle podmínek stanovených v článcích 4p a 4q.

Článek 4o

1.   Členské státy spolupracují s Komisí na vytváření centrálního elektronického informačního a komunikačního systému, který obsahuje údaje uvedené v příloze 38d, poskytnuté všemi členskými státy.

2.   Celní orgány pomocí systému uvedeného v odstavci 1 spolupracují s Komisí při zpracovávání údajů o registraci a identifikaci hospodářských subjektů a jiných osob uvedených v příloze 38d a při výměně těchto údajů mezi celními orgány navzájem a mezi Komisí a celními orgány.

Jiné údaje než údaje uvedené v příloze 38d se v centrálním systému nezpracovávají.

3.   Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní systémy byly stále aktuální, úplné a přesné.

4.   Členské státy do centrálního systému pravidelně odesílají údaje o hospodářských subjektech a jiných osobách uvedené v příloze 38d bodech 1 až 4 vždy, když jsou přidělena nová čísla EORI nebo uvedené údaje doznají změn.

5.   Členské státy do centrálního systému pravidelně odesílají také údaje o hospodářských subjektech a jiných osobách uvedené v příloze 38d bodech 5 až 12, jsou-li takové údaje obsaženy ve vnitrostátním systému, vždy, když jsou přidělena nová čísla EORI nebo uvedené údaje doznají změn.

6.   Do centrálního systému se spolu s dalšími údaji uvedenými v příloze 38d odesílají pouze čísla EORI přidělená v souladu s čl. 4l odst. 1 až 5.

7.   Jestliže se zjistí, že hospodářský subjekt nebo jiná osoba ukončily činnosti uvedené v čl. 1 bodě 12, členské státy tuto skutečnost zohlední v údajích uvedených v bodě 11 přílohy 38d.

Článek 4p

Orgán určený v souladu s čl. 4k odst. 2 umožní v každém členském státě celním orgánům tohoto členského státu přímý přístup k údajům uvedeným v příloze 38d.

Článek 4q

1.   V každém členském státě si případ od případu mohou přímý přístup ke svým vlastním údajům uvedeným v bodech 1, 2, 3 a 4 přílohy 38d vzájemně umožnit tyto orgány:

a)

celní orgány;

b)

veterinární orgány;

c)

hygienické orgány;

d)

statistické orgány;

e)

daňové orgány;

f)

orgány odpovědné za boj proti podvodům;

g)

orgány odpovědné za obchodní politiku, popřípadě i zemědělské orgány;

h)

orgány odpovědné za ochranu hranic.

2.   Orgány uvedené v odstavci 1 mohou tyto údaje ukládat nebo si je mezi sebou vyměňovat pouze v případě, že je jejich zpracování nutné za účelem plnění zákonných povinností těchto orgánů v souvislosti s pohybem zboží, na něž se vztahuje některý celní režim.

3.   Celní orgány členských států sdělí Komisi adresu orgánů uvedených v odstavci 1. Komise tyto údaje zveřejní na internetu.

Článek 4r

Číslo EORI a údaje uvedené v příloze 38d se v centrálním systému zpracovávají po dobu stanovenou v právních předpisech členských států, které údaje uvedené v čl. 4o odst. 4 a 5 odeslaly.

Článek 4s

1.   Toto nařízení se nedotýká a nijak neovlivňuje úroveň ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle ustanovení právních předpisů Společenství a jednotlivých států, a zejména nemění povinnosti členských států týkající se zpracovávání osobních údajů těmito státy podle směrnice 95/46/ES ani povinnosti orgánů a institucí Společenství týkající se zpracovávání osobních údajů těmito orgány a institucemi podle nařízení (ES) č. 45/2001 při plnění jejich povinností.

2.   Údaje o identifikaci a registraci hospodářských subjektů a jiných osob tvořené souborem údajů uvedených v bodech 1, 2 a 3 přílohy 38d může Komise zveřejnit na internetu pouze v případě, že k tomu tyto subjekty a osoby dobrovolně udělily svůj výslovný a vědomý písemný souhlas. Je-li takový souhlas udělen, je v souladu s vnitrostátními právními předpisy členských států sdělen orgánu či orgánům členských států určeným v souladu s čl. 4k odst. 2 nebo orgánům celním.

3.   Výkon práv osob v souvislosti s údaji o jejich registraci uvedenými v příloze 38d a zpracovanými ve vnitrostátních systémech se řídí právními předpisy členského státu, který jejich osobní údaje uložil, a kde je to vhodné, zejména ustanoveními, kterými se provádí směrnice 95/46/ES.

Článek 4t

Vnitrostátní orgány dozoru pro ochranu údajů a evropský inspektor ochrany údajů, z nichž každý jedná v rozsahu svých příslušných pravomocí, aktivně spolupracují a zajišťují koordinovaný dozor nad systémem uvedeným v čl. 4o odst. 1.“

3)

Článek 181b se nahrazuje tímto:

„Článek 181b

Pro účely této kapitoly a přílohy 30A se rozumí:

přepravcem: osoba, která zboží přiváží na celní území Společenství nebo která přebírá odpovědnost za přepravu zboží na toto území podle čl. 36b odst. 3 kodexu. Platí však, že:

v případě kombinované přepravy podle článku 183b se ‚přepravcem‘ rozumí osoba provozující dopravní prostředek, který se po vstupu na celní území Společenství bude pohybovat samostatně jako aktivní dopravní prostředek,

v případě námořní nebo letecké přepravy, kdy je zavedeno společné využívání plavidla nebo smluvní ujednání podle článku 183c, se ‚přepravcem‘ rozumí osoba, která uzavřela smlouvu a vydala konosament nebo letecký nákladní list pro danou přepravu zboží na celní území Společenství.“

4)

První pododstavec článku 181c se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

zboží, na které se vztahují celní prohlášení podaná jinými formami projevu vůle v souladu s články 230, 232 a 233, vyjma palet, kontejnerů a dopravních prostředků pro silniční, železniční, leteckou, námořní a vnitrozemskou vodní dopravu na základě přepravní smlouvy;“;

b)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zboží, u kterého je přípustné ústní celní prohlášení v souladu s články 225, 227 a čl. 229 odst. 1, vyjma palet, kontejnerů a dopravních prostředků pro silniční, železniční, leteckou, námořní a vnitrozemskou vodní dopravu na základě přepravní smlouvy;“;

c)

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

zboží přepravovaného na palubě plavidel pravidelných linek, povolených dle článku 313b, a zboží přepravované na palubě plavidel či letadel, která se pohybují mezi přístavy nebo letišti Společenství, aniž by zastavovala v jakémkoli přístavu nebo na jakémkoli letišti mimo celní území Společenství;“;

d)

doplňují se nová písmena l) až n), která znějí:

„l)

zbraní a vojenského zařízení, které byly dopraveny na celní území Společenství orgány pověřenými vojenskou obranou některého členského státu, vojenskou přepravou nebo přepravou provozovanou za účelem výhradního použití vojenskými orgány;

m)

následujícího zboží vstupujícího na celní území Společenství přímo z vrtných nebo těžebních plošin provozovaných osobou usazenou na celním území Společenství:

i)

zboží, které bylo součástí těchto plošin za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přeměny,

ii)

zboží určeného k upevnění na těchto plošinách nebo k jejich vybavení,

iii)

zásoby používané nebo spotřebovávané na těchto plošinách a

iv)

odpadní produkty z těchto plošin, které nejsou zařazeny jako nebezpečné;

n)

zboží v zásilce, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, za předpokladu, že celní orgány jsou připraveny se souhlasem hospodářského subjektu provést analýzu rizik s použitím informací obsažených v systému používaném hospodářským subjektem nebo z tohoto systému získaných.“;

e)

druhý pododstavec se zrušuje.

5)

Článek 183 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Celní orgány umožní podání vstupního souhrnného celního prohlášení založeného na listinných dokladech nebo jiným způsobem, který je nahrazuje, jak bylo dohodnuto celními orgány, a to pouze za jedné z těchto okolností:“;

b)

doplňují se nové odstavce 6 až 9, které znějí:

„6.   Celní orgány o registraci neprodleně informují osobu, která vstupní souhrnné celní prohlášení podala. Pokud vstupní souhrnné celní prohlášení podala osoba uvedená v čl. 36b odst. 4 kodexu, celní orgány o registraci informují také přepravce za předpokladu, že přepravce má připojení na celní informační systém.

7.   Pokud vstupní souhrnné celní prohlášení podala osoba uvedená v čl. 36b odst. 4 kodexu, mohou celní orgány předpokládat, neexistují-li důkazy prokazující opak, že s tím přepravce ve smluvních ujednáních souhlasil a že prohlášení bylo podáno s jeho vědomím.

8.   Celní orgány neprodleně uvědomí osobu, která oznámila změny vstupního souhrnného celního prohlášení o tom, že byly registrovány. Pokud změny vstupního souhrnného celního prohlášení podala osoba uvedená v čl. 36b odst. 4 kodexu, celní orgány informují také přepravce za předpokladu, že přepravce celní orgány požádal o zaslání takovýchto oznámení a že má připojení na celní informační systém.

9.   Pokud po uplynutí lhůty 200 dní ode dne podání vstupního souhrnného celního prohlášení nebyl celním orgánům oznámen příjezd dopravního prostředku podle článku 184g nebo pokud zboží nebylo předloženo celním orgánům podle článku 186, má se za to, že vstupní souhrnné celní prohlášení podáno nebylo.“

6)

Článek 183b se nahrazuje tímto:

„Článek 183b

V případě kombinované přepravy, kdy aktivní dopravní prostředek vstupující na celní území Společenství pouze přepravuje jiný dopravní prostředek, který se po svém vstupu na celní území Společenství bude pohybovat samostatně jako aktivní dopravní prostředek, má povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení subjekt provozující tento jiný dopravní prostředek.

Lhůta pro podání vstupního souhrnného celního prohlášení odpovídá lhůtě platné pro aktivní dopravní prostředek vstupující na celní území Společenství za podmínek stanovených v článku 184a.“

7)

Článek 183d se nahrazuje tímto:

„Článek 183d

1.   Pokud aktivní dopravní prostředek vstupující na celní území Společenství přijede nejprve na celní úřad v některém členském státě, který nebyl uveden ve vstupním souhrnném celním prohlášení, informuje provozovatel tohoto dopravního prostředku nebo jeho zástupce celní úřad vstupu uvedený v tomto prohlášení prostřednictvím zprávy se ‚žádostí o odklon‘. Tato zpráva musí obsahovat údaje stanovené v příloze 30A a být vyplněna v souladu s vysvětlivkami stanovenými v uvedené příloze. Toto ustanovení se neuplatní v případech uvedených v článku 183a.

2.   Celní úřad vstupu uvedený v prohlášení neprodleně informuje skutečný celní úřad vstupu o odklonu a výsledcích analýzy rizik bezpečnosti a zabezpečení.“

8)

V čl. 184a odst. 1 se písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

u volně loženého či kusového nákladu, pro který se nepoužijí písmena c) nebo d), nejméně čtyři hodiny před vplutím do prvního přístavu na celním území Společenství;“.

9)

Článek 184d se mění takto:

a)

v odst. 2 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:

„Jestliže uvedená analýza přiměřeně odůvodňuje závěr celních orgánů, že dovoz zboží na celní území Společenství by představoval tak závažné ohrožení bezpečnosti Společenství, že by to vyžadovalo okamžitý zákrok, oznámí celní orgány, že zboží nemá být naloženo, osobě, která předložila vstupní souhrnné celní prohlášení, a jde-li o jinou osobu, přepravci za předpokladu, že přepravce má připojení na celní informační systém.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže je na celní území Společenství dopravováno zboží, na které se nevztahuje vstupní souhrnné celní prohlášení podle čl. 181c písm. c) až i), l) až n), provede se analýza rizik při předložení zboží na základě souhrnného celního prohlášení pro dočasné uskladnění, je-li k dispozici, nebo celního prohlášení podaného pro toto zboží.“

10)

V článku 184e se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Jestliže je zjištěno riziko, celní úřad prvního přístavu nebo letiště vstupu sám udělí zákaz v případě zásilek, u nichž je určeno, že představují natolik závažné ohrožení, že by to vyžadovalo okamžitý zákrok, a v každém případě předá výsledky analýzy rizik následujícím přístavům nebo letištím.

V následujících přístavech nebo letištích na celním území Společenství se použije článek 186 pro zboží předložené celním orgánům v tomto přístavu nebo na tomto letišti.“

11)

Článek 184f se zrušuje.

12)

V části I hlavě VI kapitole 1 se vkládá nový oddíl 5, který zní:

Oddíl 5

Oznamování o příjezdu

Článek 184g

Provozovatel aktivního dopravního prostředku vstupujícího na celní území Společenství nebo jeho zástupce oznámí celním orgánům prvního celního úřadu vstupu příjezd dopravního prostředku. Oznámení o příjezdu obsahuje údaje nutné k určení vstupních souhrnných celních prohlášení podaných v souvislosti s veškerým zbožím v daném dopravním prostředku. Pro oznamování příjezdu se pokud možno používají dostupné metody.“

13)

Článek 186 se nahrazuje tímto:

„Článek 186

1.   Pro zboží, které není zbožím Společenství a které je předložené celnímu orgánu, musí být podáno souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění za podmínek stanovených celními orgány.

Souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění podá osoba předkládající zboží nebo osoba jednající jejím jménem nejpozději v okamžiku předložení. Pokud souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění podává jiná osoba než provozovatel dočasného skladu, vyrozumí celní orgány tohoto provozovatele o celním prohlášení za předpokladu, že je tato osoba uvedena v souhrnném celním prohlášení pro dočasné uskladnění a má připojení na celní informační systém.

2.   Souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění může mít jednu z těchto forem stanovenou celními orgány:

a)

odkaz na jakékoliv vstupní souhrnné celní prohlášení pro dané zboží, doplněné o údaje souhrnného celního prohlášení pro dočasné uskladnění;

b)

souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění s odkazem na jakékoliv vstupní souhrnné celní prohlášení pro dané zboží;

c)

manifest nebo jiný přepravní doklad, pokud obsahuje údaje o souhrnném celním prohlášení pro dočasné uskladnění s odkazem na jakékoliv vstupní souhrnné celní prohlášení pro dané zboží.

3.   Odkaz na vstupní souhrnné celní prohlášení se nepožaduje, pokud zboží již bylo dočasně uskladněno nebo mu bylo přiděleno celně schválené určení a neopustilo celní území Společenství.

4.   Obchodní, přístavní nebo dopravní inventární systémy lze používat, pokud je schválily celní orgány.

5.   Souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění lze podat s oznámením o příjezdu uvedeným v článku 184g nebo může toto oznámení obsahovat.

6.   Pro účely článku 49 kodexu se má za to, že souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění bylo podáno ke dni předložení zboží.

7.   Souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění si celní orgány ponechají, aby mohlo být prověřeno, zda bylo zboží, kterého se prohlášení týká, přiděleno celně schválené určení.

8.   Souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění se nepožaduje, pokud nejpozději v okamžiku předložení celnímu orgánu:

a)

je zboží v celním prohlášení navrženo k propuštění do celního režimu nebo mu je jinak přiděleno celně schválené určení nebo

b)

je prokázán status zboží Společenství podle článků 314b až 336.

9.   Jestliže bylo celní prohlášení podáno celnímu úřadu vstupu jako vstupní souhrnné celní prohlášení v souladu s článkem 36c kodexu, přijmou celní orgány toto celní prohlášení okamžitě při předložení zboží a zboží je propuštěno přímo do navrženého celního režimu za podmínek stanovených v tomto režimu.

10.   Pro účely odstavců 1 až 9 platí, že je-li zboží, které není zbožím Společenství, přepravováno z celního úřadu odeslání v tranzitním režimu a je předloženo orgánům celního úřadu určení v rámci celního území Společenství, považuje se toto tranzitní prohlášení určené pro celní orgány celního úřadu určení za souhrnné celní prohlášení pro dočasné uskladnění.“

14)

Článek 189 se nahrazuje tímto:

„Článek 189

Zboží vstupující na celní území Společenství námořní nebo leteckou cestou, které při přepravě bez překládky zůstává na palubě stejného dopravního prostředku, se celním orgánům předkládá v souladu s článkem 40 kodexu pouze v přístavech a na letištích Společenství, kde se toto zboží vykládá nebo překládá.“

15)

V čl. 251 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v případě jiného zboží je celní úřad vývozu informován postupem podle čl. 792a odst. 1 o skutečnosti nebo má v souladu s čl. 796e odst. 2 za to, že zboží uvedené v celním prohlášení neopustilo celní území Společenství.“

16)

Článek 592a se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

zboží, na které se vztahuje celní prohlášení podané jinými formami projevu vůle v souladu s článkem 231, čl. 232 odst. 2 a článkem 233, vyjma palet, kontejnerů a dopravních prostředků pro silniční, železniční, leteckou, námořní a vnitrozemskou vodní dopravu na základě přepravní smlouvy;“;

b)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zboží, u kterého je přípustné ústní prohlášení v souladu s články 226, 227 a čl. 229 odst. 2, vyjma palet, kontejnerů a dopravních prostředků pro silniční, železniční, leteckou, námořní a vnitrozemskou vodní dopravu na základě přepravní smlouvy;“;

c)

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

zboží přepravované na palubě plavidel pravidelných linek, povolených dle článku 313b, a zboží na palubě plavidel či letadel, která se pohybují mezi přístavy nebo letišti Společenství, aniž by zastavovala v jakémkoli přístavu nebo na jakémkoli letišti mimo celní území Společenství;“;

d)

doplňují se nová písmena k) až m), která znějí:

„k)

zbraně a vojenskou výzbroj, které byly vyvezeny z celního území Společenství orgány pověřenými vojenskou obranou některého členského státu, vojenskou přepravou nebo přepravou provozovanou za účelem výhradního použití vojenskými orgány;

l)

následující zboží opouštějící celní území Společenství přímo na vrtné nebo těžební plošiny provozované osobou usazenou na celním území Společenství:

i)

zboží, které má být použito ke stavbě, opravě, údržbě nebo přeměně těchto plošin,

ii)

zboží určené k upevnění na těchto plošinách nebo k jejich vybavení,

iii)

zásoby používané nebo spotřebovávané na těchto plošinách;

m)

zboží v zásilce, jehož reálná hodnota nepřesahuje 22 EUR, za předpokladu, že celní orgány jsou připraveny se souhlasem hospodářského subjektu provést analýzu rizik s použitím informací obsažených v systému používaném hospodářským subjektem nebo tímto systémem poskytnutých.“

17)

V čl. 592b odst. 1 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

u volně loženého či kusového nákladu, jiného, než na který se vztahují body iii) nebo iv), nejméně čtyři hodiny před vyplutím z přístavu na celním území Společenství;“.

18)

Článek 592g se nahrazuje tímto:

„Článek 592g

Jestliže zboží, na které se podle čl. 592a písm. c) až m) vztahuje výjimka z povinnosti podat celní prohlášení ve lhůtách stanovených v článcích 592b a 592c, opouští celní území Společenství, provede se po předložení zboží analýza rizik na základě celního prohlášení podaného pro toto zboží, je-li k dispozici.“

19)

V čl. 792a odst. 1 se zrušuje třetí věta.

20)

Článek 792b se nahrazuje tímto:

„Článek 792b

V případech, kdy bylo podáno vývozní celní prohlášení založené na listinných dokladech, se obdobně použijí články 796da a 796e.“

21)

Za článek 796d se vkládá nový článek 796da, který zní:

„Článek 796da

1.   Jestliže do 90 dnů od propuštění zboží do režimu vývozu neobdrží celní úřad vývozu sdělení ‚výsledky kontroly při výstupu‘ podle čl. 796d odst. 2, může celní úřad vývozu v případě potřeby požadovat od vývozce nebo deklaranta, aby uvedl datum, kdy zboží opustilo celní území Společenství, a celní úřad, kde zboží opustilo celní území Společenství.

2.   Vývozce nebo deklarant může z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti podané v souladu s odstavcem 1 informovat celní úřad vývozu, že zboží opustilo celní území Společenství, přičemž uvede datum, kdy zboží opustilo celní území Společenství, a celní úřad výstupu, kde zboží opustilo celní území Společenství, a požádat celní úřad vývozu, aby výstup potvrdil. V tomto případě požádá celní úřad vývozu celní úřad výstupu o zaslání sdělení ‚výsledky kontroly při výstupu‘ a celní úřad výstupu odpoví do 10 dnů.

3.   Pokud v případech uvedených v odstavci 2 celní úřad výstupu zboží nepotvrdí výstup zboží ve lhůtách stanovených v odstavci 2, celní úřad vývozu informuje vývozce nebo deklaranta.

Ten může celnímu úřadu vývozu podat důkaz o tom, že zboží opustilo celní území Společenství.

4.   Důkaz uvedený v odstavci 3 lze podat jedním z těchto způsobů nebo jejich kombinací:

a)

kopií dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo celní území Společenství;

b)

dokladem o zaplacení nebo fakturou nebo dodacím listem řádně podepsaným nebo ověřeným hospodářským subjektem, jenž zboží dopravil z celního území Společenství;

c)

prohlášením podepsaným nebo ověřeným společností, jež zboží vyvezla z celního území Společenství;

d)

dokladem potvrzeným celními orgány některého členského státu nebo země mimo celní území Společenství;

e)

záznamy hospodářského subjektu o zboží dodaném na ropné a plynové vrtné nebo těžební plošiny.“

22)

Článek 796e se nahrazuje tímto:

„Článek 796e

1.   Celní úřad vývozu potvrdí vývozci nebo deklarantovi výstup, pokud:

a)

od celního úřadu výstupu obdržel sdělení ‚výsledky kontroly při výstupu‘;

b)

od celního úřadu výstupu v případech popsaných v čl. 796da odst. 2 sice neobdržel sdělení ‚výsledky kontroly při výstupu‘ během 10 dnů, ale poskytnutí důkazu podle čl. 796da odst. 4 považuje za dostačující.

2.   Jestliže celní úřad vývozu neobdržel po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne propuštění zboží do režimu vývozu sdělení ‚výsledky kontroly při výstupu‘ od celního úřadu výstupu ani uspokojivý důkaz dle čl. 796da odst. 4, může to celní úřad vývozu považovat za informaci o tom, že zboží neopustilo celní území Společenství.

3.   Celní úřad vývozu informuje vývozce nebo deklaranta a celní úřad výstupu uvedený v celním prohlášení o zrušení platnosti vývozního celního prohlášení.

Celní úřad vývozu informuje celní úřad výstupu uvedený v celním prohlášení o přijetí důkazu podle odst. 1 písm. b).“

23)

Článek 842a se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

v případech uvedených v čl. 592a písm. a) až m);“;

b)

písmeno b) se zrušuje.

24)

V čl. 842d odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Ustanovení čl. 592b odst. 2 a 3 a článku 592c se použijí obdobně.“

25)

Vkládá se nový článek 842f, který zní:

„Článek 842f

Pokud zboží, na které se vztahuje výstupní souhrnné celní prohlášení, neopustilo po uplynutí lhůty 150 dnů ode dne podání celního prohlášení celní území Společenství, považuje se výstupní souhrnné celní prohlášení za nepodané.“

26)

Příloha 30A se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

27)

Příloha 37 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

28)

Příloha 38 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

29)

Vkládá se nová příloha 38d uvedená v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2009.

Do dne 1. července 2010 se však ustanovení čl. 1 bodu 2 v částech týkajících se čl. 4o odst. 4 a údajů uvedených v bodě 4 přílohy 38d použijí pouze v případě, kdy jsou tyto údaje k dispozici ve vnitrostátních systémech.

Ustanovení čl. 1 bodu 2 v částech týkajících se čl. 4o odst. 1 se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Ustanovení čl. 1 bodu 2 v částech týkajících se článku 4l může členský stát použít i v době před 1. červencem 2009. V takovém případě oznámí datum použitelnosti Komisi. Komise tyto informace zveřejní.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2009.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64.


PŘÍLOHA I

Příloha 30A se mění takto:

1)

Oddíl 1 „Úvodní poznámky k tabulkám“ se mění takto:

a)

v poznámce 1.1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Žádost o odklon, kterou je nutno podat, když aktivní dopravní prostředek vstupující na celní území Společenství má nejprve přijet na celní úřad nacházející se v členském státě, který nebyl uveden ve vstupním souhrnném celním prohlášení, obsahuje údaje uvedené v tabulce 6.“;

b)

poznámka 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2

Tabulky 1 až 7 obsahují veškeré datové prvky nezbytné pro dotčené režimy, celní prohlášení a žádosti o odklon. Obsahují souhrnný přehled požadavků nezbytných pro různé režimy, celní prohlášení a žádosti o odklon.“;

c)

poznámka 1.6 se nahrazuje tímto:

„1.6

Popisy a poznámky obsažené v oddíle 4 v souvislosti se vstupními a výstupními souhrnnými celními prohlášeními, zjednodušenými postupy a žádostmi o odklon se použijí na datové prvky uvedené v tabulkách 1 až 7.“;

d)

v poznámce 2.1 druhém pododstavci se slova „v tabulce 6“ nahrazují slovy „v tabulce 7“;

e)

v poznámce 2.2 druhém pododstavci se slova „v tabulce 6“ nahrazují slovy „v tabulce 7“;

f)

v poznámce 3.1 druhém pododstavci se slova „v tabulce 6“ nahrazují slovy „v tabulce 7“;

g)

v poznámce 3.2 druhém pododstavci se slova „v tabulce 6“ nahrazují slovy „v tabulce 7“;

h)

poznámka 4.1 se nahrazuje tímto:

„4.1

Sloupce ‚Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky‘ a ‚Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky‘ tabulky 2 se vztahují na požadované údaje, které se poskytnou celním orgánům elektronicky pro účely analýzy rizik před odchodem nebo příchodem expresních zásilek. Poštovní služby mohou údaje obsažené ve sloupcích tabulky 2 celním orgánům poskytnout elektronicky pro účely analýzy rizik před odesláním nebo příchodem poštovních zásilek.“;

i)

poznámka 4.2 se nahrazuje tímto:

„4.2

Pro účely této přílohy se expresní zásilkou rozumí jednotlivá položka dopravovaná prostřednictvím integrované služby zahrnující spěšné / časově vymezené shromažďování, přepravu, proclívání a dodávání balíků, se sledováním místa a udržováním kontroly nad těmito položkami v celém průběhu poskytování této služby.“;

j)

poznámka 4.3 se nahrazuje tímto:

„4.3

Pro účely této přílohy se poštovní zásilkou rozumí jednotlivá položka o maximální hmotnosti 50 kg, dopravovaná poštovním systémem v souladu s pravidly Úmluvy Světové poštovní unie, když je zboží přepravováno držiteli práv a povinností podle těchto pravidel nebo jejich jménem.“;

k)

v poznámce 5.1 se slova „v tabulce 6“ nahrazují slovy „v tabulce 7“.

2)

Oddíl 2 „Požadavky na údaje u vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášení“ se mění takto:

a)

v bodu 2.1 tabulky 1 se mezi řádky „Kódy země/zemí na trase“ a „Celní úřad výstupu“ vkládá nový řádek, který zní:

„Druh dopravy na hranici

 

Z“

b)

bod 2.2 tabulka 2 se mění takto:

i)

záhlaví druhého sloupce „Výstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní a expresní zásilky (viz poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)“ se nahrazuje záhlavím „Výstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky (viz poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)“,

ii)

záhlaví čtvrtého sloupce „Vstupní souhrnné celní prohlášení – poštovní a expresní zásilky (viz poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)“ se nahrazuje záhlavím „Vstupní souhrnné celní prohlášení – expresní zásilky (viz poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)“,

iii)

mezi řádky „Přepravce“ a „Kódy země/zemí na trase“ se vkládají nové řádky, které zní:

„Referenční číslo přepravy

 

 

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

 

 

Z“

iv)

mezi řádky „Kódy země/zemí na trase“ a „Celní úřad výstupu“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Druh dopravy na hranici

 

 

Z“

c)

v bodu 2.3 tabulky 3 se mezi řádky „Kódy země/zemí na trase“ a „Místo nakládky“ vkládá nový řádek, který zní:

„Druh

Z“

d)

v bodu 2.4 tabulky 4 se mezi řádky „Kódy země/zemí na trase“ a „Místo nakládky“ vkládá nový řádek, který zní:

„Druh dopravy na hranici

Z“

e)

bod 2.5 tabulka 5 se mění takto:

i)

mezi řádky „Kódy země/zemí na trase“ a „Celní úřad výstupu“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Druh dopravy na hranici

 

Z“

ii)

mezi řádky „Identifikační číslo zařízení, pokud jsou použity kontejnery“ a „Zbožový kód“ se vkládá nový řádek, který zní:

„Číslo zbožové položky

X

X“

f)

vkládá se nový bod 2.6, který zní:

„2.6   Požadavky na údaje u žádostí o odklon – tabulka 6

Název

 

Druh dopravy na hranici

Z

Identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici

Z

Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území

Z

Kód země celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení

Z

Osoba žádající o odklon

Z

MRN

X

Číslo zbožové položky

X

Kód prvního místa příchodu

Z

Skutečný kód prvního místa příchodu

Z“

3)

V oddíle 3 „Požadavky na údaje u zjednodušených postupů“ se slova „tabulka 6“ nahrazují slovy „tabulka 7“.

4)

Oddíl 4 „Vysvětlivky k datovým prvkům“ se mění takto:

a)

před vysvětlivku k datovému prvku „Celní prohlášení“ se vkládá toto:

„MRN

Žádost o odklon: Referenční číslo vývozní operace znamená alternativu k těmto dvěma datovým prvkům:

identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici,

datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území.“;

b)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Číslo přepravního dokladu“ se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Referenční číslo přepravního dokladu, který se vztahuje na přepravu zboží na celní území a z celního území. V případě, že osoba podávající vstupní souhrnné celní prohlášení je jiná než přepravce, uvede se také číslo přepravního dokladu přepravce.“;

c)

vysvětlivka k datovému prvku „Odesílatel“ se mění takto:

i)

poznámka pod čarou 2 se zrušuje,

ii)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

Výstupní souhrnná celní prohlášení: tento údaj musí být uveden, pokud jde o jinou osobu než osobu podávající souhrnné celní prohlášení; je ve formě čísla EORI odesílatele, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. Jsou-li údaje nezbytné pro výstupní souhrnné celní prohlášení obsaženy v celním prohlášení v souladu s čl. 182b odst. 3 celního kodexu a s článkem 216 tohoto nařízení, odpovídají tyto údaje ‚odesílateli/vývozci‘ uvedeného celního prohlášení.

Vstupní souhrnná celní prohlášení: údaj je ve formě čísla EORI odesílatele, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici.“;

d)

vysvětlivka k datovému prvku „Odesílatel/vývozce“ se mění takto:

i)

poznámka pod čarou 2 se zrušuje,

ii)

za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Pokud odesílatel/vývozce číslo EORI nemá, může mu celní správa přidělit ad hoc číslo pro dané prohlášení.“;

e)

vysvětlivka k datovému prvku „Osoba podávající souhrnné celní prohlášení“ se mění takto:

i)

poznámka pod čarou 1 se zrušuje,

ii)

za slova „Osoba podávající souhrnné celní prohlášení“ se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Tento údaj je ve formě čísla EORI osoby podávající souhrnné celní prohlášení.“;

f)

mezi vysvětlivku k datovému prvku „Osoba podávající souhrnné celní prohlášení“ a vysvětlivku k datovému prvku „Příjemce“ se vkládá nový text, který zní:

Osoba žádající o odklon

Žádost o odklon: osoba žádající o odklon při vstupu. Tento údaj je ve formě čísla EORI osoby žádající o odklon.“;

g)

vysvětlivka k datovému prvku „Příjemce“ se mění takto:

i)

poznámka pod čarou 1 se zrušuje,

ii)

za tabulkou se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Je-li nutné tento údaj uvést, údaj je ve formě čísla EORI příjemce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici.“,

iii)

za pododstavec začínající slovy „výstupní souhrnná celní prohlášení“ se vkládá nový pododstavec, který zní:

„Tento údaj je ve formě čísla EORI příjemce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici.“;

h)

vysvětlivka k datovému prvku „Deklarant/zástupce“ se mění takto:

i)

poznámka pod čarou 1 se zrušuje,

ii)

za první pododstavec se vkládá nová věta, která zní:

„Tento údaj je ve formě čísla EORI deklaranta/zástupce.“;

i)

vysvětlivka k datovému prvku „Přepravce“ se mění takto:

Přepravce

Tyto informace se uvedou, pokud jde o jinou osobu než osobu podávající vstupní souhrnné celní prohlášení.

Tento údaj je ve formě čísla EORI přepravce, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici. V situacích, na které se vztahuje čl. 183 odst. 6 a 8, se však uvede číslo EORI přepravce. Číslo EORI přepravce se také uvede v situacích, na které se vztahuje čl. 184d odst. 2.“;

j)

vysvětlivka k datovému prvku „Strana, které má být příchod zboží oznámen“, se mění takto:

i)

poznámka pod čarou 1 se zrušuje,

ii)

za první pododstavec se vkládá nová věta, která zní:

„Tento údaj je ve formě čísla EORI strany, které má být příchod zboží oznámen, pokud má osoba podávající souhrnné celní prohlášení toto číslo k dispozici.“;

k)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Totožnost a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici“ se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Totožnost a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici celního území Společenství. Pro udání totožnosti se použijí definice stanovené v příloze 37 pro kolonku 18 JSD. Jedná-li se o námořní a vnitrozemskou vodní dopravu, deklaruje se identifikační číslo lodi podle IMO nebo jednotné evropské identifikační číslo plavidla ENI. Jedná-li se o leteckou dopravu, neuvedou se žádné údaje.

Kódy stanovené v příloze 38 pro kolonku 21 JSD se použijí pro státní příslušnost, není-li tato informace již zahrnuta v kolonce pro udání totožnosti.“;

l)

mezi vysvětlivku k datovému prvku „Totožnost a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici“ a vysvětlivku k datovému prvku „Referenční číslo přepravy“ se vkládá nový text, který zní:

Identifikace dopravního prostředku překračujícího hranici

Žádost o odklon: tento údaj je pro námořní dopravu ve formě identifikačního čísla lodi podle IMO, pro vnitrozemskou vodní dopravu ve formě kódu podle ENI nebo pro leteckou dopravu ve formě čísla letu podle IATA.

Jedná-li se o leteckou dopravu, použijí se v situacích, kdy provozovatel letadla přepravuje zboží na základě ujednání s partnerskými leteckými dopravci o společném označování linek, čísla letů partnerských leteckých dopravců.“;

m)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Referenční číslo přepravy“ se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Identifikace cesty dopravního prostředku, například číslo plavby, číslo letu, číslo jízdy, podle toho, co přichází v úvahu.

Jedná-li se o leteckou dopravu, použijí se v situacích, kdy provozovatel letadla přepravuje zboží na základě ujednání s partnerskými leteckými dopravci o společném označování linek, čísla letů partnerských leteckých dopravců.“;

n)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Kód prvního místa příchodu“ se vkládá nový pododstavec, který zní:

Žádost o odklon: musí být poskytnut kód celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení.“;

o)

mezi vysvětlivku k datovému prvku „Kód prvního místa příchodu“ a vysvětlivku k datovému prvku „Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území“ se vkládá toto:

Skutečný kód prvního místa příchodu

Žádost o odklon: musí být poskytnut kód skutečného celního úřadu prvního vstupu uvedeného v celním prohlášení.“

Kód země prvního celního úřadu vstupu uvedeného v celním prohlášení

Žádost o odklon: Použijí se kódy stanovené v příloze 38 pro kolonku 2 JSD.“;

p)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Datum a čas při příchodu do prvního místa příchodu na celním území“ se vkládá nový pododstavec, který zní:

Žádost o odklon: tento údaj je omezen na udání data; použije se kód n8 (CCRRMMDD).“;

q)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Kódy země/zemí na trase“ se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: uvede se v nich pouze země konečného určení zboží.

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: uvede se v nich pouze země původního odeslání zboží.“;

r)

mezi vysvětlivku k datovému prvku „Kód měny“ a vysvětlivku k datovému prvku „Celní úřad výstupu“ se vkládá toto:

Druh dopravy na hranici

Vstupní souhrnné celní prohlášení: druh dopravy odpovídající aktivnímu dopravnímu prostředku, ve kterém má zboží vstoupit na celní území Společenství. V případě kombinované dopravy se použijí pravidla stanovená ve vysvětlivkách pro kolonku 21 v příloze 37.

Přepravuje-li se letecký náklad jiným než leteckým druhem dopravy, v celním prohlášení se uvede tento jiný druh dopravy.

Použijí se kódy 1, 2, 3, 4, 7, 8 nebo 9 stanovené v příloze 38 pro kolonku 25 JSD.

[Ref. č. kolonka 25 JSD]“;

s)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Celní úřad výstupu“ se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Výstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: tento prvek se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.“;

t)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Místo nakládky“ se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Vstupní souhrnná celní prohlášení pro expresní zásilky – poštovní zásilky: tento prvek se nemusí uvést, pokud jej lze automaticky a jednoznačně odvodit z jiných datových prvků poskytnutých obchodníkem.“;

u)

ve vysvětlivce k datovému prvku „Číslo zbožové položky“ se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Číslo zbožové položky v rámci celkového počtu položek obsažených v celním prohlášení, v souhrnném celním prohlášení nebo v žádosti o odklon.

Žádost o odklon: je-li poskytnuto MRN a netýká-li se žádost o odklon všech zbožových položek vstupního souhrnného celního prohlášení, osoba žádající o odklon uvede příslušná čísla položek přidělená zboží v původním vstupním souhrnném celním prohlášení.“


PŘÍLOHA II

V příloze 37 se hlava II mění takto:

1)

Oddíl A se mění takto:

a)

v kolonce 2: Odesílatel/vývozce se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Pokud odesílatel/vývozce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.“;

b)

v kolonce 8: Příjemce se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Je-li třeba zadat identifikační číslo, uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Nemá-li příjemce číslo EORI přiděleno, uvede se číslo požadované právními předpisy dotčeného členského státu.“;

c)

v kolonce 14: Deklarant/zástupce se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Pokud deklarant/zástupce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.“;

d)

v kolonce 50: Hlavní povinný se první věta nahrazuje tímto:

„Uvede se celé jméno osoby nebo obchodní firma a adresa hlavního povinného spolu s číslem EORI podle čl. 1 bodu 16. Je-li udáno číslo EORI, mohou členské státy od povinnosti udat celé jméno osoby nebo obchodní firmu a adresu upustit.“

2)

Oddíl C se mění takto:

a)

v kolonce 2: Odesílatel/vývozce se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Je-li třeba zadat identifikační číslo, uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Nemá-li odesílatel/vývozce číslo EORI přiděleno, uvede se číslo požadované právními předpisy dotčeného členského státu.“;

b)

v kolonce 8: Příjemce se první odstavec nahrazuje tímto:

„Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Pokud příjemce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.“;

c)

v kolonce 14: Deklarant/zástupce se první odstavec nahrazuje tímto:

„Uvede se číslo EORI podle čl. 1 bodu 16. Pokud deklarant/zástupce číslo EORI nemá, může mu celní správa pro dané prohlášení přidělit ad hoc číslo.“


PŘÍLOHA III

V příloze 38 se hlava II mění takto:

1)

znění kolonky 2: Odesílatel/vývozce se nahrazuje tímto:

„Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI s touto strukturou:

Kolonka

Obsah

Typ kolonky

Formát

Příklady

1

Identifikační kód členského státu, který číslo přiděluje (kód země ISO alfa 2)

alfabetické 2

a2

PL

2

Jedinečný identifikační kód v členském státě

alfanumerické 15

an..15

1234567890ABCDE

Příklad: ‚PL1234567890ABCDE‘ u polského vývozce (kód země: PL), jehož jedinečné vnitrostátní číslo EORI je ‚1234567890ABCDE.‘

Kód země: alfabetické kódy Společenství pro země a území jsou odvozeny od platných kódů ISO alfa 2 (a2), pokud jsou v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a jeho členských států s třetími zeměmi (1). Komise pravidelně zveřejňuje nařízení, která seznam kódů zemí aktualizují.

2)

Znění kolonky 8: Příjemce se nahrazuje tímto:

„Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.“

3)

V kolonce 14: Deklarant/zástupce se písm. b) mění takto:

a)

první věta se nahrazuje tímto:

„Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.“;

b)

druhá věta se zrušuje.

4)

Za kolonku 49 se vkládá nová kolonka 50, která zní:

Kolonka 50: Hlavní povinný

Je-li třeba zadat identifikační číslo, použije se číslo EORI se strukturou uvedenou v popisu pro kolonku 2.“


(1)  Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10.“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA 38d

(podle článku 4o)

Údaje zpracovávané v centrálním systému stanoveném čl. 4o odst. 1

1.

Číslo EORI podle čl. 1 bodu 16.

2.

Celé jméno osoby.

3.

Adresa sídla/adresa bydliště: celá adresa místa, kde má osoba sídlo/bydliště, včetně identifikačního kódu země nebo území (kód země ISO alfa 2, definovaný v příloze 38 hlavě II rámečku 2, je-li k dispozici).

4.

Identifikační číslo(-a) pro účely DPH, pokud je členské státy přidělují.

5.

Kde je to vhodné, právní forma uvedená v zakládací listině.

6.

Datum zahájení podnikatelské činnosti nebo u fyzických osob datum narození.

7.

Typ osoby (fyzická osoba, právnická osoba nebo sdružení osob podle čl. 4 bodu 1 celního kodexu) v formě kódu. Příslušné kódy jsou uvedeny níže:

1)

fyzická osoba;

2)

právnická osoba;

3)

sdružení osob uvedené v čl. 4 bodě 1 celního kodexu.

8.

Kontaktní údaje: jméno, adresa a některý z těchto údajů kontaktní osoby: telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa.

9.

V případě osoby neusazené na celním území Společenství: identifikační číslo(-a), které(-á) dotyčné osobě přidělily pro celní účely příslušné orgány ve třetí zemi, s níž je uzavřena platná dohoda o vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Toto identifikační číslo (tato identifikační čísla) obsahuje(-í) identifikační kód země nebo území (kód země ISO alfa 2, definovaný v příloze 38 hlavě II rámečku 2, je-li k dispozici).

10.

Kde je to vhodné, čtyřmístný číselný kód hlavní ekonomické činnosti v souladu se statistickou klasifikací ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), uvedený v registru hospodářských subjektů dotyčného členského státu.

11.

Popřípadě datum skončení platnosti čísla EORI.

12.

Případně udělený souhlas se zveřejněním osobních údajů uvedených v bodech 1, 2 a 3.“


17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 313/2009

ze dne 16. dubna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 143 písm. b) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVII uvedeného nařízení. Tento dohled je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství (4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2006, 2007 a 2008 je třeba upravit spouštěcí objemy pro dodatečná cla na: okurky a třešně, s výjimkou višní.

(3)

Nařízení (ES) č. 1580/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1580/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne: 1. května 2009

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA II ODDÍL 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, rozumí se popis produktů pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN, tak jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové č.

Kód KN

Popis

Období uplatnění

Spouštěcí objem

(v tunách)

78.0015

0702 00 00

Rajčata

od 1. října do 31. května

594 495

78.0020

od 1. června do 30. září

108 775

78.0065

0707 00 05

Okurky salátové

od 1. května do 31. října

19 309

78.0075

od 1. listopadu do 30. dubna

17 223

78.0085

0709 90 80

Artyčoky

od 1. listopadu do 30. června

16 421

78.0100

0709 90 70

Cukety

od 1. ledna do 31. prosince

65 893

78.0110

0805 10 20

Pomeranče

od 1. prosince do 31. května

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementinky

od 1. listopadu do konce února

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. listopadu do konce února

95 620

78.0155

0805 50 10

Citrony

od 1. června do 31. prosince

335 735

78.0160

od 1. ledna do 31. května

64 586

78.0170

0806 10 10

Stolní hrozny

od 21. července do 20. listopadu

89 754

78.0175

0808 10 80

Jablka

od 1. ledna do 31. srpna

876 665

78.0180

od 1. září do 31. prosince

106 465

78.0220

0808 20 50

Hrušky

od 1. ledna do 30. dubna

257 327

78.0235

od 1. července do 31. prosince

37 316

78.0250

0809 10 00

Meruňky

od 1. června do 31. července

4 199

78.0265

0809 20 95

Třešně, s výjimkou višní

od 21. května do 10. srpna

133 425

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

od 11. června do 30. září

39 144

78.0280

0809 40 05

Švestky

od 11. června do 30. září

7 658“


17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 314/2009

ze dne 16. dubna 2009,

kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v části Spojeného království formou režimu odstraňování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 191 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po nedávném zjištění zvýšené úrovně dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PBC) u vepřového masa z Irska se situace na trhu s vepřovým masem z Irska a Severního Irska stala zvláště kritickou. K řešení dané situace přijaly příslušné orgány různá opatření.

(2)

Do hospodářství s chovem prasat a skotu v Irsku bylo dovezeno kontaminované krmivo. Kontaminované krmivo tvoří značnou část stravy prasat, a v důsledku toho obsahuje maso prasat z postižených hospodářství zvýšenou úroveň dioxinů. Vzhledem k potížím spojeným se zpětnou vysledovatelností vepřového masa do hospodářství, odkud pochází, a vzhledem ke zvýšeným úrovním dioxinů zjištěným ve vepřovém mase z postižených hospodářství rozhodly irské orgány preventivně stáhnout z trhu všechno vepřové maso a produkty z něj.

(3)

Vzhledem k výjimečným okolnostem a k praktickým problémům, kterým čelí trh s vepřovým masem v Irsku a Severním Irsku, přijala Komise nařízení (ES) č. 1278/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v Irsku (2), a nařízení (ES) č. 1329/2008 ze dne 22. prosince 2008, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v části Spojeného království (3).

(4)

Evropská rada dále na zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 2008 vyzvala Komisi, aby podpořila zemědělce a jatka v Irsku prostřednictvím spolufinancování opatření na odstranění postižených zvířat a produktů z trhu.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 94/2009 ze dne 30. ledna 2009, kterým se přijímá mimořádné opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v Irsku formou režimu odstraňování (4), stanoví v této souvislosti režim odstraňování některých prasat a určité části skotu pocházejících z hospodářství, která používala kontaminované krmivo, jakož i produktů z vepřového masa, které jsou zadržovány na jatkách v Irsku nebo v rámci jejich odpovědnosti.

(6)

Komise navíc dne 23. prosince 2008 rozhodla nevznést námitky proti režimu státní podpory týkajícímu se zvláštních opatření vztahujících se k masným výrobkům živočišného původu pocházejícím z prasat po kontaminaci dioxiny v Irsku (5) (dále jen „režim státní podpory N 643/2008“). Uvedený režim poskytuje za určitých podmínek náhradu za vepřové maso stažené z ostatních členských států.

(7)

Značná část prasat poražených v Severním Irsku pochází z Irska. Kontaminace krmiva v Irsku má v tomto ohledu zjevně dopad na trh s vepřovým masem v Severním Irsku. Náhradu v rámci režimu státní podpory N 643/2008 lze nicméně uplatnit pouze pro vepřové maso získané z prasat poražených v Irsku, čímž je v rámci uvedeného režimu vyloučena náhrada za jakékoli maso získané z prasat poražených v Severním Irsku.

(8)

Odvětví hovězího masa v Severním Irsku bylo rovněž postiženo kontaminací krmiva v Irsku. Podle orgánů Spojeného království bylo zejména zjištěno, že do některých hospodářství s chovem skotu v Severním Irsku bylo dovezeno kontaminované krmivo. V důsledku toho zůstává určitý skot zadržován v hospodářstvích v Severním Irsku, ve kterých testy ve vzorcích z ostatního skotu potvrdily zvýšenou úroveň dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Kromě toho pocházelo určité množství hovězího masa získaného ze zvířat poražených v Severním Irsku nejpozději dne 6. prosince 2008 a skladovaného ve Spojeném království ze stád, ve kterých testy ve vzorcích z ostatního skotu potvrdily v těchto stádech zvýšenou úroveň dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PBC).

(9)

Kontaminace krmiva a uplatňování kontrol, které zakazují, aby se dotyčný skot dostal do potravinového řetězce, a tím snižují možná rizika pro veřejné zdraví, vytvářejí na úrovni hospodářství v Severním Irsku situaci, kdy je pokračování obchodních činností těchto hospodářství vážně ohroženo. Kromě toho přetrvávají problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat, protože dotčený skot přibírá nadměrně na váze. Někteří dotčení zemědělci se navíc potýkají s podstatnými finančními problémy při udržování úvěrů na krmivo.

(10)

Spojené království proto požádalo Komisi, aby stanovila další mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým a hovězím masem v Severním Irsku.

(11)

V části II kapitole II oddílu I nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou stanovena výjimečná opatření na podporu trhu. Zejména ustanovení článku 44 uvedeného nařízení stanoví, že Komise může přijmout výjimečná opatření na podporu trhu v případě chorob zvířat, a ustanovení článku 45 stanoví, že pokud jde o odvětví drůbežího masa a vajec, může Komise přijmout výjimečná opatření na podporu trhu s ohledem na vážná narušení trhu přímo související se ztrátou důvěry spotřebitelů v důsledku existence rizika pro zdraví lidí nebo zdraví zvířat. Za účelem vyřešení praktických problémů vyplývajících ze současné situace trhu s vepřovým a hovězím masem v Severním Irsku je vhodné přijmout dočasné výjimečné opatření na podporu uvedeného trhu podobné těm, která jsou uvedena v oddílu I nařízení (ES) č. 1234/2007, a těm, která byla přijata pro Irsko v rámci nařízení (ES) č. 94/2009.

(12)

Uvedené výjimečné opatření na podporu trhu by mělo být ve formě režimu odstraňování určitého skotu zadržovaného v hospodářstvích v Severním Irsku, ve kterých testy ve vzorcích z ostatního skotu potvrdily zvýšenou úroveň dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB). Kromě toho je vhodné zavést režim odstraňování produktů z hovězího a vepřového masa, které jsou zadržovány na jatkách ve Spojeném království nebo v rámci jejich odpovědnosti a pod jejich kontrolou a u kterých není jisté, do jaké míry byly tyto produkty vyrobeny ze skotu nebo prasat, které pocházejí z hospodářství, jež používala kontaminované krmivo.

(13)

Uvedené výjimečné opatření na podporu trhu by se proto mělo zabývat rostoucími riziky, která se týkají zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, a současně vyloučit možnost, aby se produkty ze zvířat, které mohou obsahovat zvýšené úrovně kontaminace, dostaly do potravinového nebo krmivového řetězce. Vzhledem k podmínkám poskytování podpory pro režim odstraňování v rámci nařízení (ES) č. 94/2009 a podmínkám v rámci režimu státní podpory N 643/2008 by se uvedené opatření mělo navíc vyvarovat toho, aby byl trh s hovězím a vepřovým masem v Severním Irsku značně konkurenčně znevýhodněn ve srovnání se stejným trhem v Irsku.

(14)

Uvedené výjimečné opatření na podporu trhu by mělo být spolufinancováno Společenstvím. Příspěvek Společenství na náhradu by měl být vyjádřen jako maximální průměrné částky na zvíře nebo na tunu hovězího nebo vepřového masa na omezené množství dotčených produktů, přičemž příslušné orgány by měly určit částku náhrady, a tím částku spolufinancování vycházející z tržní hodnoty zvířat a produktů, za které je poskytována náhrada v rámci stanovených hranic.

(15)

Příslušné orgány by měly uplatnit veškerá opatření v oblasti kontroly a dohledu nutná pro řádné provedení výjimečného opatření stanoveného tímto nařízením a uvědomit o tom Komisi.

(16)

Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodů dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a zásobování trhu musely příslušné orgány začít s odstraňováním zvířat i dotčených produktů od 14. února 2009, data žádosti Spojeného království, je třeba stanovit, aby se toto nařízení použilo od uvedeného data.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Zavádí se výjimečné opatření na podporu trhu pro část Spojeného království formou režimu odstraňování pro

a)

skot, který od 6. prosince 2008 zůstává v hospodářstvích v Severním Irsku, ve kterých testy ve vzorcích z ostatního skotu potvrdily zvýšenou úroveň dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB);

b)

čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso, které pochází ze zvířat poražených v Severním Irsku nejpozději dne 6. prosince 2008, skladované v Severním Irsku a pocházející ze stád, ve kterých testy potvrdily ve vzorcích z ostatního skotu v těchto stádech zvýšenou úroveň dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PBC);

c)

čerstvé, chlazené nebo zmrazené vepřové maso pocházející ze zvířat v Irsku, která byla poražena nejpozději dne 6. prosince 2008 v Severním Irsku. Uvedené vepřové maso je skladováno ve Spojeném království

i)

na jatkách nebo

ii)

mimo jatka v rámci jejich odpovědnosti a pod jejich kontrolou za podmínky, že jatka uspokojivým způsobem prokáží splnění požadavků příslušným orgánům.

Článek 2

Odstraňování zvířat a masa

1.   Příslušné orgány Spojeného království jsou oprávněny vyplácet náhradu za odstraňování zvířat a masa uvedeného v článku 1 s ohledem na porážení a úplnou likvidaci těchto zvířat a masa v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy.

Likvidace živých zvířat se provádí jejich dopravením na jatka a po spočítání a zvážení převezením všech kadáverů do kafilerie, kde jsou všechny materiály zlikvidovány.

V případě, že zvířata nejsou schopna dopravy na jatka, mohou být usmrcena v hospodářství.

Likvidace masa se provádí po zvážení a převezení do kafilerie, kde jsou všechny materiály zlikvidovány.

Tyto operace se provádějí za trvalého dozoru příslušných orgánů s použitím standardizovaných kontrolních seznamů zahrnujících záznamy o hmotnosti a počtech.

2.   Náhrada, která má být vyplacena příslušnými orgány za odstranění zvířat uvedených v čl. 1 písm. a) a produktů uvedených v písmenech b) a c) uvedeného článku, nesmí přesáhnout tržní hodnotu dotčených zvířat a produktů v okamžiku před rozhodnutím Irska preventivně stáhnout z trhu všechno vepřové maso a produkty z něj.

Aby se vyloučilo nadměrné poskytování náhrad, musí náhrada vyplácená příslušnými orgány zohledňovat všechny ostatní druhy náhrad, na které mohou mít dodavatelé zvířat nebo jatka nárok.

3.   Náhradu za produkty, které mají být odstraněny na základě tohoto nařízení, vyplácí příslušné orgány po obdržení produktů kafilerií a po kontrolách provedených v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c). Náhrady vyplácené podle tohoto nařízení příslušnými orgány jsou způsobilé pro spolufinancování Společenstvím poté, co byla na základě nezbytných kontrol dokumentace a fyzických kontrol konstatována úplná likvidace dotčených produktů.

Obdobně se použije čl. 5 odst. 1 třetí pododstavec písm. a) nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (6).

Ke spolufinancování Společenství jsou způsobilé pouze výdaje oznámené nejpozději v červenci 2009.

Článek 3

Financování

1.   Na každé zlikvidované zvíře a maso poskytne Společenství spolufinancování ve výši 50 % výdajů vzniklých podle čl. 2 odst. 1. Uvedené spolufinancování nepřesáhne maximální průměrnou částku

a)

468,62 EUR na kus pro nejvýše 5 196 kusů skotu;

b)

3 150,00 EUR na tunu hovězího masa pro nejvýše 40 tun hovězího masa;

c)

1 133,50 EUR na tunu vepřového masa pro nejvýše 1 034 tun vepřového masa.

2.   Příslušné orgány stanoví částku spolufinancování na zvíře a masný produkt, za které je vyplácena náhrada vycházející z tržní hodnoty uvedené v čl. 2 odst. 2, a dodržují maximální průměrné částky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Nejpozději do 31. srpna 2009 oznámí Spojené království Komisi celkové výdaje na náhrady tak, že uvede počet a kategorie skotu a rovněž množství a druhy hovězího a vepřového masa, které bylo odstraněno podle tohoto nařízení.

4.   Jestliže se zjistí, že příjemce částky vyplacené podle čl. 2 odst. 3 obdržel rovněž náhradu na základě pojistné smlouvy nebo náhradu vyplacenou třetí stranou, Spojené království tuto částku vymůže a 50 % z této částky poukáže ve prospěch Evropského zemědělského záručního fondu jako odečet od příslušného výdaje. Jestliže částka vyplacená podle čl. 2 odst. 3 byla vyšší než obdržená náhrada, Spojené království vymůže částku rovnou této náhradě.

Článek 4

Kontroly a komunikace

1.   Spojené království přijme veškerá opatření nutná k zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení, zejména tím, že

a)

provádí odpovídající dozor na místě, případně použitím denaturačních činidel a zabezpečením zapečetěné přepravy zajistí, aby žádný z produktů, za které je poskytována náhrada podle článku 2, nevstoupil do potravinového nebo krmivového řetězce;

b)

nejméně jednou v kalendářním měsíci provede správní a účetní kontroly v každé zúčastněné kafilerii s cílem zajistit, aby všechny kadávery, hovězí a vepřové maso dodané od zahájení režimu nebo od poslední kontroly byly zlikvidovány;

c)

u čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a vepřového masa uskladněného jinde než na jatkách, jak je uvedeno v čl. 1 písm. c) bodě ii), provede inventury na místě s cílem zjistit množství hovězího a vepřového masa ze zvířat poražených nejpozději dne 6. prosince 2008 a postarat se o to, aby uvedené hovězí a vepřové maso bylo zajištěno proti neoprávněné manipulaci, bylo snadno identifikovatelné a bylo skladováno fyzicky odděleně od ostatních skladovaných produktů a aby odstraňování podléhalo potřebné identifikaci a kontrolám hmotnosti;

d)

provede kontroly na místě a vypracuje podrobné zprávy o těchto kontrolách, ve kterých uvede zejména

i)

údaje o stáří zvířat (rozpětí), zatřídění a celkový počet zvířat odvezených z hospodářství, datum a dobu jejich odvozu a příjezdu na jatka,

ii)

množství zapečetěných kadáverů přepravovaných z jatek a množství přijaté v kafilerii, povolení k převozu zvířat a čísla pečetí,

iii)

v případě porážky v hospodářství podle čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce počet zvířat poražených v hospodářství, počet zapečetěných kadáverů přepravených z hospodářství a množství přijaté v kafilerii, povolení k převozu zvířat a čísla pečetí,

iv)

u každého produktu z hovězího a vepřového masa datum porážky zvířete, z kterého byl produkt získán, a protokol o vážení uvedeného produktu; u čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího a vepřového masa uskladněného jinde než na jatkách místo uskladnění a opatření přijatá k tomu, aby byl dotčený produkt během skladování a odstraňování zajištěn proti neoprávněné manipulaci,

v)

množství a zatřídění zapečetěných produktů z hovězího a vepřového masa přepravovaných ze sběrného místa a množství přijaté v kafilerii, povolení k převozu zvířat a čísla pečetí,

vi)

aspekty, registry a dokumenty kontrolované během kontroly vyžadované podle výše uvedeného písmene b) a alespoň denní shrnutí množství kadáverů, hovězího a vepřového masa dopraveného do kafilerie, příslušná data likvidace a zlikvidované množství.

2.   Spojené království zašle Komisi

a)

co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost popis zavedených kontrolních opatření a opatření týkajících se podávání zpráv o všech souvisejících operacích;

b)

nejpozději do 30. dubna 2009 podrobnou zprávu o kontrolách provedených podle odstavce 1.

Článek 5

Intervenční opatření

Opatření přijatá tímto nařízením se považují za intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (7).

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. února 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 339, 18.12.2008, s. 78.

(3)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 29, 31.1.2009, s. 41.

(5)  Úř. věst. C 36, 13.2.2009, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.


SMĚRNICE

17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/31


SMĚRNICE KOMISE 2009/36/ES

ze dne 16. dubna 2009,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zveřejnění vědecké studie „Používání trvalých barev na vlasy a riziko rakoviny močového měchýře“ v roce 2001 došel Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům (dále jen „SCCP“) (2) k závěru, že možná rizika jsou znepokojující. Doporučil, aby Komise učinila další kroky ke kontrole používání látek obsažených v barvách na vlasy.

(2)

Dále SCCP doporučil vytvořit celkovou strategii posuzování bezpečnosti látek používaných v barvách na vlasy, včetně požadavků na zkoušky látek používaných v prostředcích k barvení vlasů s ohledem na jejich možnou genotoxicitu/mutagenitu.

(3)

V návaznosti na stanoviska výboru SCCP se Komise společně se členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace látek používaných v prostředcích k barvení vlasů, podle níž měly průmyslové subjekty předkládat podklady s vědeckými údaji ohledně látek používaných v barvách na vlasy, aby je mohl výbor SCCP vyhodnotit.

(4)

Látky, pro které byly předloženy aktualizované podklady o jejich bezpečnosti, výbor SCCP v současné době vyhodnocuje. V případě 17 látek používaných v barvách na vlasy již výbor SCCP vydal konečné stanovisko. Na základě těchto hodnocení může tedy docházet ke konečné regulaci těchto látek používaných v barvách na vlasy.

(5)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. listopadu 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Ustanovení přílohy této směrnice se použijí od 15. května 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. dubna 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2)  Název výboru byl změněn rozhodnutím Komise 2004/210/ES (Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45).


PŘÍLOHA

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1)

V příloze III části 1 se doplňují tato referenční čísla 189–205:

Referenční číslo

Látka

Omezení

Podmínky použití a varování, které musí být tištěny na etiketě

Oblast aplikace a/nebo použití

Nejvyšší povolená koncentrace v konečném kosmetickém prostředku

Jiná omezení a požadavky

a

b

c

d

e

f

„189

trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]pyrazol-3-karboxylát a hliníkové mořidlové barvivo (1)

Acid Yellow 23

č. CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

č. CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

190

ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl)amonium, vnitřní a disodná sůl a též amonné a hlinité soli (1)

Acid Blue 9

č. CAS 3844-45-9

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

č. CAS 2650-18-2

EINECS 220-168-0

Acid Yellow 9 Aluminum lake

č. CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

191

dinatrium-6-hydroxy-5-[(2-methoxy-3-methyl-4-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-sulfonát (1)

Curry Red

č. CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,4 %

 

 

192

trinatrium-7-hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naftyl)azo]naftalen-1,3-disulfonát a hliníkové mořidlové barvivo (1)

Acid Red 18

č. CAS 2611-82-7

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

č. CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

193

hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xanthylium, sodná sůl (1)

Acid Red 52

č. CAS 3520-42-1

EINECS 222-529-8

CI 45100

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

0,6 %

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,5 %.

a)

Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.

194

dinatrium 5-amino-4-hydroxy-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonát (1)

Acid Red 33

č. CAS 3567-66-6

EINECS 222-656-9

CI 17200

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,5 %

 

 

195

natrium 1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonát (1)

Acid Blue 62

č. CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,5 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

196

1-[(2′-methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyethyl)amino]benzen (1)

HC Blue No 11

č. CAS 23920-15-2

EINECS 459-980-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

2,0 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

197

1-chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen (1)

HC Yellow No 10

č. CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,1 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

198

3-methylamino-4-nitrofenoxyethanol (1)

3-methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

č. CAS 59820-63-2

EINECS 261-940-7

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

0,15 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

 

199

2,2′-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisethanol (1)

HC Blue No 2

č. CAS 33229-34-4

EINECS 251-410-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

2,8 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Může způsobit alergickou reakci

200

3-({4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrofenyl}amino)propan-1-ol (1)

HC Violet No 2

č. CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

2,0 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Může způsobit alergickou reakci

201

fenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro- (1)2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

č. CAS 131657-78-8

EINECS 411-440-1

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

3,0 %

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

Může způsobit alergickou reakci

202

4,4′-(propan-1,3-diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin a tetrahydrochloridová sůl (1)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

č. CAS 81892-72-0

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

č. CAS 74918-21-1

EINECS 278-022-7

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

1,2 % jako volná báze (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl)

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 1,2 % v přepočtu na volnou bázi (1,8 % jako tetrahydrochloridová sůl).

a)

Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.

Pro a) a b):

Může způsobit alergickou reakci

203

2,3-pyridindiamin, 6-methoxy-N2-methyl- a jeho dihydrochloridová sůl (1)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

č. CAS 90817-34-8 (HCl)

č. CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

a)

Látka k barvení vlasů v oxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

0,68 % jako volná báze (1,0 % jako dihydrochloridová sůl)

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 0,68 % v přepočtu na volnou bázi (1,0 % jako dihydrochlorid).

Pro a) a b):

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.

Pro a) a b):

Může způsobit alergickou reakci

204

2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová sůl (1)

Dihydroxyindoline

č. CAS 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

č. CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

2,0 %

 

Může způsobit alergickou reakci

205

4-hydroxypropylamino-3-nitrofenol (1)

4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

č. CAS 92952-81-3

EINECS 406-305-9

a)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních prostředcích k barvení vlasů

b)

2,6 %

a)

Po smíchání za oxidativních podmínek nesmí maximální koncentrace aplikovaná na vlasy přesáhnout 2,6 % v přepočtu na volnou bázi.

Pro a) a b):

Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem

Nejvyšší obsah nitrosaminů: 50 μg/kg

Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.

a)

Poměr pro mísení musí být vytištěn na etiketě.

2)

V příloze III části 2 položce 55 sloupcích „c“ a „d“ se zrušuje oddíl b.

3)

V příloze III části 2 se zrušují referenční čísla 7, 9, 14, 24, 28, 47, a 58.


(1)  Použití volné báze a solí této složky přípravků k barvení vlasů je povoleno, pokud není zakázáno podle přílohy II.”


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Evropský parlament a Rada

17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/38


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 11. března 2009

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

(2009/326/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 26 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (2), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvateli regionů postižených katastrofami.

(2)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR.

(3)

Nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny.

(4)

Rumunsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu s ohledem na katastrofu způsobenou záplavami. Tato žádost podle názoru Komise splňuje podmínky stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 2012/2002, a proto Komise navrhuje schválení odpovídajících prostředků,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 11 785 377 EUR ve formě prostředků na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


Komise

17.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/39


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. dubna 2009

o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu

(2009/327/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Zahájení řízení

(1)

Dne 1. února 2008 na základě článku 5 základního nařízení Komise zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské Unie  (2) (dále jen „oznámení o zahájení“) informovala o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozů plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli (dále jen „válcované výrobky“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“), Korejské republiky a Tchaj-wanu (dále jen „dotčené země“) do Společenství.

(2)

Řízení bylo zahájeno na základě podnětu, který podala dne 21. prosince 2007 organizace EUROFER (dále jen „stěžovatel“) jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby válcovaných výrobků ve Společenství. Podnět obsahoval zjevné důkazy o existenci dumpingu válcovaných výrobků pocházejících z dotčených zemí a o podstatné újmě z něj vyplývající, které byly uznány za dostačující odůvodnění pro zahájení řízení.

1.2   Dotčené strany a inspekce na místě

(3)

Komise o zahájení řízení oficiálně vyrozuměla stěžovatele, všechny výrobce ve Společenství, dovozce/obchodníky a uživatele, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, a jejich sdružení, jakož i vyvážející výrobce a orgány dotčených zemí. Zúčastněné strany dostaly možnost, aby písemně sdělily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a které prokázaly, že mají konkrétní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

(4)

Aby mohli vyvážející výrobci v ČLR v případě zájmu podat žádost o tržní zacházení nebo o individuální zacházení, zaslala Komise formuláře žádostí vyvážejícím výrobcům, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, a také orgánům ČLR. Čtyři skupiny společností v ČLR požádaly o tržní zacházení na základě čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení nebo o individuální zacházení pro případ, že by se šetřením zjistilo, že podmínky pro tržní zacházení nesplňují.

(5)

S ohledem na zjevně velký počet vyvážejících výrobců v ČLR, Korejské republice a na Tchaj-wanu, dovozců do Společenství a výrobců ve Společenství se v oznámení o zahájení u těchto skupin předpokládal výběr vzorku v souladu s článkem 17 základního nařízení.

(6)

V případě ČLR a Korejské republiky bylo ovšem následně rozhodnuto, že výběr vzorku nebude nutný, jelikož šetření všech spolupracujících společností nebo skupin společností bylo považováno za proveditelné v rámci stanovených lhůt a nebylo shledáno nepřiměřeně obtížným. V případě Tchaj-wanu byl z deseti společností nebo skupin společností (jedna skupina sestávala ze dvou společností), které odpověděly na dotazy určené pro výběr vzorku, vybrán vzorek čtyř společností nebo skupin společností. Jedna z nich pak ovšem od spolupráce odstoupila, a proto konečný vzorek sestává ze tří společností nebo skupin společností. Jedna tchajwanská společnost, která nebyla vybrána do vzorku, požádala o individuální přezkoumání v souladu s čl. 17 odst. 3 základního nařízení. Protože ovšem nepředložila dostačující informace, byla považována za společnost, která při přezkoumání nespolupracuje.

(7)

Co se týče dovozců válcovaných výrobků, Komise požádala všechny tyto jí známé dovozce, aby poskytli informace o dovozech a prodejích dotčeného výrobku. Spolupráci nabídlo velké množství dovozců. Do vzorku bylo vybráno pět největších dovozců co do objemu dovozů. Tito dovozci představují přibližně 16 % z celkového dovozu z dotčených zemí do Společenství. V souladu s čl. 17 odst. 2 základního nařízení byly dotčené strany konzultovány a nevznesly žádné námitky. Tři z vybraných dovozců ovšem nakonec neodevzdali odpovědi na dotazník a rozhodli se dále v šetření nespolupracovat. Dva zbývající dovozci představovali 2–4 % z celkového dovozu z dotčených zemí do Společenství v období šetření. Protože by zahrnutí některých z ostatních dovozců, kteří původně nabídli spolupráci, ovlivnilo reprezentativnost vzorku jen nepatrně, bylo rozhodnuto, že za tři dovozce původně vybrané pro vzorek, kteří ukončili spolupráci, nebude hledána náhrada.

(8)

Pokud jde o výrobce ve Společenství, byl v souladu s článkem 17 základního nařízení na základě největšího reprezentativního objemu výroby a prodeje válcovaných výrobků ve Společenství výrobci ve Společenství vybrán vzorek, který bylo možno v době, která byla k dispozici, patřičně prošetřit. Na základě informací obdržených od výrobců ve Společenství Komise vybrala čtyři společnosti (dvě skupiny společností ve spojení) s největším objemem výroby a prodeje ve Společenství. Co se týče výroby ve Společenství, společnosti vybrané do vzorku představovaly 62 % z odhadované celkové výroby válcovaných výrobků ve Společenství a 99 % z objemu prodeje ve Společenství výrobci, kteří nabídli spolupráci. V souladu s čl. 17 odst. 2 základního nařízení byly dotčené strany konzultovány a nevznesly žádné námitky. Zbývající výrobci ve Společenství byli navíc požádáni, aby poskytli určité obecné údaje pro účely analýzy újmy.

(9)

Komise zaslala dotazníky vyvážejícím výrobcům, výrobcům ve Společenství a dovozcům, kteří byli zařazeni do vzorku, a všem jí známým uživatelům a sdružením uživatelů. Úplné odpovědi na dotazník poskytli čtyři výrobci ve Společenství, 25 společností náležejících ke čtyřem skupinám společností v ČLR, osm společností náležejících ke třem skupinám společností v Korejské republice, tři vyvážející výrobci na Tchaj-wanu zařazení do vzorku, jedna společnost na Tchaj-wanu požadující individuální přezkoumání, dva dovozci a pět uživatelů ve Společenství. Kromě toho šest zbývajících výrobců ve Společenství poskytlo požadované obecné údaje.

(10)

Komise vyhledala a ověřila všechny informace, které považovala za nezbytné pro účel přezkoumání žádostí o tržní zacházení/individuální zacházení v případě ČLR a ke zjištění dumpingu, z něj vyplývající újmy a zájmu Společenství v případě dotčených zemí. V prostorách následujících společností se uskutečnily inspekce na místě:

a)

výrobci ve Společenství:

ArcelorMittal, Genk, Belgie,

ArcelorMittal, Paris, Francie,

ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Krefeld, Německo,

ThyssenKrupp Terni, Terni, Itálie;

b)

vyvážející výrobci na Tchaj-wanu:

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei,

Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd, Yung Kang City,

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd, Shijou Shiang, Chang-Hwa,

YUSCO Group (Yieh United Steel Corporation a společnosti ve spojení), Kaohsiung;

c)

vyvážející výrobci v Korejské republice:

Daiyang Metal Co., Ltd, Seoul,

Skupina BNG Steel Co., Ltd a Hyundai Steel Company, Changwon a Seoul,

Skupina POSCO a Daimyung TMS CO., Ltd, Seoul;

d)

vyvážející výrobci v ČLR:

Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou,

Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo,

POSCO China Group (skupina osmi společností), Zhangjiagang, Qingdao a Zvláštní administrativní oblast ČLR Hongkong,

STSS Group (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd a 14 společností ve spojení), Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, Zvláštní administrativní oblast ČLR Hongkong a Willich, Německo;

e)

dovozci ve Společenství, kteří nejsou ve spojení:

Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Německo,

Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Itálie;

f)

uživatelé ve Společenství:

BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, München, Německo,

Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Německo,

Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Itálie.

(11)

Vzhledem k nutnosti stanovit běžnou hodnotu pro vyvážející výrobce v ČLR, kterým by tržní zacházení nemuselo být přiznáno, proběhla v prozatímně vybrané srovnatelné zemi, v USA, inspekce na místě v prostorách těchto výrobců:

AK Steel, West Chester, OH, Coshocton, OH a Butler, PA,

Theis Precision Metal, Bristol, CT.

1.3   Období šetření

(12)

Šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týkalo období od 1. ledna 2004 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

1.4   Dotčený výrobek

(13)

Výrobkem považovaným za dumpingový jsou ploché válcované výrobky z korozivzdorné oceli, dále již neupravené, pouze válcované za studena (úběrem za studena), pocházející z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu (dále jen „dotčený výrobek“), obvykle kódů KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 a 7220 20 89.

(14)

Válcované výrobky se používají v celé řadě spotřebitelských odvětví a konečných aplikací. Příkladem jsou:

výroba automobilů: výfukové systémy, dekorační, bezpečnostní a konstrukční prvky,

zařízení pro chemický, petrochemický, papírenský, potravinářský a farmaceutický průmysl,

domácí spotřebiče, kuchyňské potřeby, nádobí a příbory,

výroba zařízení používaných v lékařství,

zařízení pro veřejné osvětlení a městský mobiliář,

výroba trubek pro přepravu tekutin, dekoraci, konstrukční účely, výměníky tepla,

stavba lodí,

odsolovací stanice,

výroba nákladních vagonů a vagonů pro přepravu osob, silničních cisternových vozidel, chladicích kontejnerů;

dekorační a konstrukční účely ve stavebnictví.

1.5   Průběžná zpráva a následný postup

(15)

Dne 4. listopadu 2008 Komise zpřístupnila zúčastněným stranám průběžnou zprávu, kde byla uvedena její prozatímní zjištění ohledně tohoto řízení, tj. skutečnost, že šetření předběžně zjistilo existenci dumpingu, ale nedospělo k žádnému závěru ohledně existence věcné spojitosti mezi dumpingovými dovozy a újmou, kterou mělo utrpět výrobní odvětví ve Společenství, a zdůraznila potřebu dále prošetřit situaci i aspekt možné hrozící újmy. Na základě prozatímních zjištění se považovalo za vhodné neuložit žádná prozatímní opatření, ale nadále pokračovat v šetření. Všem stranám byla poskytnuta příležitost předložit příslušné důkazy a připomínky k prozatímním zjištěním. Stranám, které o to požádaly, byla poskytnuta možnost slyšení. Komise pokračovala ve vyhledávání a ověřování všech informací, které považovala za nezbytné pro vyvození závěrečných zjištění.

2.   STAŽENÍ PODNĚTU A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(16)

Dopisem ze dne 4. března 2009 adresovaným Komisi stěžovatel oficiálně stáhl svůj podnět. Podle stěžovatele byla důvodem tohoto stažení současná situace výrobního odvětví Společenství na trhu, která se významně liší od situace na trhu v době podání podnětu vzhledem k tomu, že skutečná a zřejmá poptávka v EU v poslední době prudce klesla, což také vedlo k poklesu dovozu. Vzhledem k těmto otřesům na trhu nechce stěžovatel pokračovat v prosazování tohoto svého případu, jenž se zakládal na vyhodnocení zastaralých údajů, které již neodrážejí současné podmínky. Podle názoru stěžovatele je za těchto okolností vhodnější reagovat na případné nekalé obchodní praktiky působící újmu otevřením nového šetření – pokud by vznikla situace, jež by takové jednání odůvodnila –, které by v plné míře zohlednilo všechny sporné body.

(17)

Stěžovatel také tvrdil, že pokud by objem dovozu opět vzrostl, mohl by tento dovoz za současných podmínek ohrozit životaschopnost výrobního odvětví ve Společenství.

(18)

Je třeba poznamenat, že stávající situace vzhledem k dotčenému výrobku v EU i v dotčených zemích je charakterizována bezprecedentní změnou základních ekonomických parametrů. Je-li za těchto okolností obtížné rozumně odhadnout vývoj na trhu v krátkodobém až střednědobém horizontu, zdá se rovněž, že ekonomická situace je nestabilní a že nelze vyloučit, že se objeví dumping působící újmu. S ohledem na skutečnost, že v průběhu přinejmenším části období šetření byl zjištěn značný nárůst příslušných dovozů v relativně krátkém časovém úseku, a vzhledem ke zjištěnému cenovému podbízení, se považuje za vhodné sledovat dovozy dotčeného výrobku do EU. V případě nutnosti by pak Komise na základě informací získaných v rámci tohoto sledování mohla rychle zareagovat. Tyto informace se například mohou použít pro zahájení nového řízení, pokud by byly splněny podmínky uvedené v článku 5 základního nařízení, tj. v případě, že by existovaly dostačující zjevné důkazy o dumpingu působícím újmu.

(19)

Komise také poukazuje na to, že pokud by bylo zahájeno nové řízení týkající se tohoto výrobku a pokud to bude odůvodněno okolnostmi, bude vhodné provést zrychlené šetření. Tato možnost je také zohledněna v čl. 7 odst. 1 základního nařízení, který umožňuje poměrně rychlé zavedení prozatímních opatření po zahájení řízení.

(20)

Období sledování by mělo probíhat po dobu až 24 měsíců od zveřejnění zastavení stávajícího řízení.

(21)

Podle čl. 9 odst. 1 základního nařízení platí, že pokud je podnět stažen, může být řízení zastaveno, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Společenství.

(22)

Komise dospěla k závěru, že by toto řízení mělo být zastaveno, neboť šetření neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že zastavení není v zájmu Společenství. Zúčastněné strany o tomto byly patřičně informovány a dostaly příležitost se vyjádřit. Žádné připomínky, které by mohly změnit toto rozhodnutí, však nebyly obdrženy.

(23)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že antidumpingové řízení týkající se dovozů plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu do Společenství by mělo být zastaveno bez zavedení antidumpingových opatření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Antidumpingové řízení týkající se dovozů plochých válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli, dále již neupravených, pouze válcovaných za studena (úběrem za studena), pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu, obvykle kódů KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 a 7220 20 89, se zastavuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. dubna 2009.

Za Komisi

Catherine ASHTON

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 29, 1.2.2008, s. 13.