ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 87

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
31. března 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (přepracované znění)  ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění)  ( 1 )

42

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění)  ( 1 )

70

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druhá

109

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 220/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

155

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 221/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi  ( 1 )

157

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy

160

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství  ( 2 )

164

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007)

174

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(2)   Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

31.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 216/2009

ze dne 11. března 2009

o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2597/95 ze dne 23. října 1995 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v určitých oblastech kromě severního Atlantiku (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Jelikož je třeba provést další změny, mělo by být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Evropské společenství se stalo členem Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

(3)

V protokolu uzavřeném mezi Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství se stanoví, že Komise bude poskytovat FAO požadované statistiky.

(4)

V souladu se zásadou subsidiarity lze cílů navrhovaného opatření dosáhnout pouze na základně právního aktu Společenství, jelikož jedině Komise může koordinovat potřebnou harmonizaci statistických údajů na úrovni Společenství, zatímco shromažďování rybolovných statistik a potřebné vybavení pro jejich zpracování a kontrolu jejich spolehlivosti přísluší v prvé řadě členským státům.

(5)

Několik členských států požadovalo předávání údajů v jiné formě nebo na jiném nosiči dat, než je uvedeno v příloze V (odpovídající dotazníkům Statlant).

(6)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(7)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně seznamů statistických rybolovných oblastí a jejich subdivizí a seznamů druhů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každý členský stát předkládá Komisi údaje o úlovcích uskutečněných plavidly registrovanými v tomto členském státě nebo plujícími pod jeho vlajkou a lovícími v některých oblastech mimo severní Atlantik, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (5).

Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky nebo překládky, zaokrouhleném na celé tuny.

Článek 2

1.   Předkládané údaje se týkají nominálních odlovů v každé z hlavních rybolovných oblastí a jejich subdivizích uvedených v příloze I, popsaných v příloze II a vyobrazených v příloze III. Pro každou hlavní rybolovnou oblast jsou druhy, u kterých jsou údaje vyžadovány, uvedeny v příloze IV.

2.   Údaje za každý kalendářní rok se předkládají do šesti měsíců po jeho uplynutí.

3.   V případě, že plavidla členského státu podle článku 1 neprovozovala v kalendářním roce rybolov v některé z hlavních rybolovných oblastí, sdělí to členský stát Komisi. Pokud však členské státy rybolov v hlavní rybolovné oblasti provozovaly, předkládají pouze údaje pro kombinace druh/subdivize, u kterých byly v dotčeném ročním období zaznamenány úlovky.

4.   Údaje týkající se méně významných druhů ulovených plavidly členských států není nutno sdělovat jednotlivě, ale mohou být shrnuty do jedné položky, pokud hmotnost takto zaznamenaných produktů nepřesahuje 5 % hmotnosti ročních úlovků uskutečněných v dotčené hlavní rybolovné oblasti.

5.   Komise může změnit seznamy statistických rybolovných oblastí a jejich subdivizí a seznam druhů.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5 odst. 2.

Článek 3

Nestanoví-li předpisy přijaté v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody vytváření výběrového souboru pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnou správní zátěží. Tyto postupy vytváření výběrového souboru a podíl údajů získaných těmito metodami na celkových údajích členský stát podrobně vysvětlí ve zprávě předložené podle čl. 6 odst. 1.

Článek 4

Členské státy plní své povinnosti podle článků 1 a 2 tím, že předkládají údaje na magnetických nosičích ve formátu podle přílohy V.

Členské státy mohou předkládat údaje ve formátu upřesněném v příloze VI.

S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiné podobě nebo na jiném nosiči.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS (6) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 6

1.   Do 14. listopadu 1996 předloží členské státy Komisi zevrubnou zprávu popisující metody získávaní údajů o odlovech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise vypracuje souhrn těchto zpráv, který předloží k projednání příslušné pracovní skupině výboru.

2.   Členské státy uvědomí Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách informací poskytnutých podle odstavce 1.

3.   Metodické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní významné otázky související s uplatňováním tohoto nařízení projednává jednou za rok příslušná pracovní skupina výboru.

Článek 7

1.   Nařízení (ES) č. 2597/95 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VIII.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009.

(2)  Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1.

(3)  Viz příloha VII.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM HLAVNÍCH RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ FAO A JEJICH SUBDIVIZÍ, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDKLÁDAT ÚDAJE

(Popis těchto oblastí a subdivizí viz příloha II)

VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

34.1.1

Divize Marocké pobřeží

34.1.2

Divize Kanárské ostrovy a Madeira

34.1.3

Divize Pobřeží Sahary

34.2

Podoblast Severní oceánská část

34.3.1

Divize Kapverdské pobřeží

34.3.2

Divize Kapverdské ostrovy

34.3.3

Divize Sherbro (Sierraleonská pánev)

34.3.4

Divize Západní část Guinejského zálivu

34.3.5

Divize Střední část Guinejského zálivu

34.3.6

Divize Jižní část Guinejského zálivu

34.4.1

Divize Jihozápadní část Guinejského zálivu

34.4.2

Divize Jihozápadní oceánská část

STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

37.1.1

Divize Baleáry

37.1.2

Divize Lví záliv

37.1.3

Divize Sardinie

37.2.1

Divize Jaderské moře

37.2.2

Divize Jónské moře

37.3.1

Divize Egejské moře

37.3.2

Divize Levantské moře

37.4.1

Divize Marmarské moře

37.4.2

Divize Černé moře

37.4.3

Divize Azovské moře

JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

41.1.1

Divize Amazonka

41.1.2

Divize Natal

41.1.3

Divize Salvador

41.1.4

Divize Severní oceánská část

41.2.1

Divize Santos

41.2.2

Divize Rio Grande

41.2.3

Divize La Plata

41.2.4

Divize Střední oceánská část

41.3.1

Divize Severní Patagonie

41.3.2

Divize Jižní Patagonie

41.3.3

Divize Jižní oceánská část

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

47.1.1

Divize Mys Palmeirinhas

47.1.2

Divize Mys Salinas

47.1.3

Divize Cunene

47.1.4

Divize Mys Cross

47.1.5

Divize Řeka Oranje

47.1.6

Divize Mys Dobré naděje

47.2.1

Divize Střední Agulhas

47.2.2

Divize Východní Agulhas

47.3

Podoblast Jižní oceánská část

47.4

Podoblast Tristan da Cunha

47.5

Podoblast Svatá Helena a Ascension

ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (hlavní rybolovná oblast 51)

51.1

Podoblast Rudé moře

51.2

Podoblast Perský záliv

51.3

Podoblast Západní část Arabského moře

51.4

Podoblast Východní část Arabského moře, Lakadivy a Srí Lanka

51.5

Podoblast Somálsko, Keňa a Tanzanie

51.6

Podoblast Madagaskar a Mosambický průliv

51.7

Podoblast Oceán

51.8.1

Divize Marion-Edward

51.8.2

Divize Zambezi


PŘÍLOHA II

VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

Mapa A v příloze III udává hranice a podoblasti, divize a subdivize východní části středního Atlantiku (hlavní rybolovná oblast 34). Níže je uveden popis oblasti a jejích podoblastí, divizí a subdivizí. Východní část středního Atlantiku zahrnuje všechny vody Atlantského oceánu ohraničené touto linií:

od bodu na nejvyšší úrovni hladiny severní Afriky na 5o 36′ západní délky jihozápadním směrem podél nejvyšší úrovně hladiny tohoto pobřeží až k mysu Ponta do Padrão (6o 04′ 36″ jižní šířky a 12o 19′ 48″ východní délky); odtud podél loxodromy severozápadním směrem až k bodu 6o 00′ jižní šířky a 12o 00′ východní délky; odtud přímo na západ až k poledníku 20o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovníku; odtud přímo na západ až k poledníku 30o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 5o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 40o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 36o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k mysu Marroqui na 5o 36′ západní délky; a odtud přímo na jih až k výchozímu bodu na africkém pobřeží.

Východní část středního Atlantiku se člení takto:

Podoblast Severní pobřeží (Podoblast 34.1)

a)   Divize Marocké pobřeží (Divize 34.1.1)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 36o 00′ severní šířky a 26o 00′ severní šířky a východně od linie probíhající od bodu 36o 00′ severní šířky a 13o 00′ západní délky přímo na jih až k rovnoběžce 29o 00′ severní šířky a odtud jihozápadním směrem podél loxodromy k bodu 26o 00′ severní šířky a 16o 00′ západní délky.

b)   Divize Kanárské ostrovy a Madeira (Divize 34.1.2)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 36o 00′ severní šířky a 26o 00′ severní šířky a mezi poledníkem 20o 00′ západní délky a linií probíhající od bodu 36o 00′ severní šířky a 13o 00′ západní délky přímo na jih až k rovnoběžce 29o 00′ severní šířky a odtud podél loxodromy k bodu 26o 00′ severní šířky a 16o 00′ západní délky.

c)   Divize Pobřeží Sahary (Divize 34.1.3)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 26o 00′ severní šířky a 19o 00′ severní šířky a východně od poledníku 20o 00′ západní délky.

Podoblast Severní oceánská část (Podoblast 34.2)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 36o 00′ severní šířky a 20o 00′ severní šířky a mezi poledníky 40o 00′ západní délky a 20o 00′ západní délky.

Podoblast Jižní pobřeží (Podoblast 34.3)

a)   Divize Kapverdské pobřeží (Divize 34.3.1)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 19o 00′ severní šířky a 9o 00′ severní šířky a východně od poledníku 20o 00′ západní délky.

b)   Divize Kapverdské ostrovy (Divize 34.3.2)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 20o 00′ severní šířky a 10o 00′ severní šířky a mezi poledníky 30o 00′ západní délky a 20o 00′ západní délky.

c)   Divize Sherbro (Sierraleonská pánev) (Divize 34.3.3)

Vody ležící mezi rovnoběžkou 9o 00′ severní šířky a rovníkem a mezi poledníky 20o 00′ západní délky a 8o 00′ západní délky.

d)   Divize Západní část Guinejského zálivu (Divize 34.3.4)

Vody ležící severně od rovníku a mezi poledníky 8o 00′ západní délky a 3o 00′ východní délky.

e)   Divize Střední část Guinejského zálivu (Divize 34.3.5)

Vody ležící severně od rovníku a východně od poledníku 3o 00′ východní délky.

f)   Divize Jižní část Guinejského zálivu (Divize 34.3.6)

Vody ležící mezi rovníkem a rovnoběžkou 6o 00′ jižní šířky a východně od poledníku 3o 00′ východní délky. Tato oblast zahrnuje i vody ústí řeky Kongo jižně od rovnoběžky 6o 00′ jižní šířky, ohraničené linií probíhající od bodu u Ponta do Padrão (6o 04′ 36″ jižní šířky a 12o 19′ 48″ východní délky) podél loxodromy severozápadním směrem až k bodu 6o 00′ jižní šířky a 12o 00′ východní délky; odtud přímo na východ až k africkému pobřeží; a odtud podél afrického pobřeží až k výchozímu bodu u Ponta do Padrão.

Podoblast Jižní oceánská část (Podoblast 34.4)

a)   Divize Jihozápadní část Guinejského zálivu (Divize 34.4.1)

Vody ležící mezi rovníkem a rovnoběžkou 6o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 20o 00′ západní délky a 3o 00′ východní délky.

b)   Divize Jihozápadní oceánská část (Divize 34.4.2)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 20o 00′ severní šířky a 5o 00′ severní šířky a mezi poledníky 40o 00′ západní délky a 30o 00′ západní délky; vody ležící mezi rovnoběžkou 10o 00′ severní šířky a rovníkem a mezi poledníky 30o 00′ západní délky a 20o 00′ západní délky.

STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

Mapa B v příloze III udává hranice a podoblasti a divize Středozemního moře a Černého moře (hlavní rybolovná oblast 37). Níže je uveden popis této oblasti a jejích subdivizí.

Statistická oblast Středozemní moře a Černé moře zahrnuje všechny mořské vody a) Středozemního moře, b) Marmarského moře, c) Černého moře a d) Azovského moře. Mořské vody zahrnují i brakické laguny a všechna ostatní území, v nichž převažují mořské ryby a jiné slanovodní organismy. Západní a jihovýchodní hranice probíhá takto:

a)

západní hranice: linie probíhající od mysu Marroqui podél poledníku 5o 36′ západní délky přímo na jih až k pobřeží Afriky;

b)

jihovýchodní hranice: severní vjezd (od Středozemního moře) do Suezského průplavu.

PODOBLASTI A DIVIZE STATISTICKÉ OBLASTI STŘEDOZEMNÍ MOŘE

Západní část Středozemního moře (Podoblast 37.1) zahrnuje tyto divize:

a)   Baleáry (Divize 37.1.1)

Vody západní části Středozemního moře ohraničené linií probíhající od pobřeží Afriky na hranici mezi Alžírskem a Tuniskem přímo na sever až k rovnoběžce 38o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 8o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 41o 20′ severní šířky; odtud západním směrem podél loxodromy k pobřeží pevniny na východním konci hranice mezi Francií a Španělskem; odtud podél španělského pobřeží k mysu Marroqui; odtud přímo na jih podél poledníku 5o 36′ západní délky až k pobřeží Afriky; a odtud východním směrem podél afrického pobřeží až k výchozímu bodu.

b)   Lví záliv (Divize 37.1.2)

Vody severozápadní části Středozemního moře ohraničené linií probíhající od pobřeží pevniny na východním konci hranice mezi Francií a Španělskem podél loxodromy východním směrem k 8o 00′ stupni východní délky a 41o 20′ severní šířky; odtud severním směrem podél loxodromy až k pobřeží pevniny na hranici mezi Francií a Itálií; a odtud jihozápadním směrem podél francouzského pobřeží až k výchozímu bodu.

c)   Sardinie (Divize 37.1.3)

Vody Tyrhénského moře a sousedících vodstev ohraničené linií probíhající od pobřeží Afriky na hranici mezi Alžírskem a Tuniskem přímo na sever až k rovnoběžce 38o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 8o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 41o 20′ severní šířky; odtud severním směrem podél loxodromy až k pobřeží pevniny na hranici mezi Francií a Itálií; odtud podél italského pobřeží až k rovnoběžce 38o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Sicílie; odtud podél severního pobřeží Sicílie až k Trapani; odtud podél loxodromy až k mysu Bon; a odtud západním směrem podél tuniského pobřeží až k výchozímu bodu.

Oblast Střední část Středozemního moře (Podoblast 37.2) zahrnuje tyto divize:

a)   Jaderské moře (Divize 37.2.1)

Vody Jaderského moře severně od linie probíhající od hranice mezi Albánií a Černou Horou na východním pobřeží Jaderského moře přímo na západ až k mysu Gargano na italském pobřeží.

b)   Jónské moře (Divize 37.2.2)

Vody střední části Středozemního moře a sousedících vodstev ohraničené linií probíhající od bodu na 25o 00′ východní délky na pobřeží severní Afriky přímo na sever až k rovnoběžce 34o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 23o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k řeckému pobřeží; odtud podél západního pobřeží Řecka a pobřeží Albánie až k hranici mezi Albánií a Černou Horou; odtud přímo na západ až k mysu Gargano na italském pobřeží; odtud podél italského pobřeží až k rovnoběžce 38o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Sicílie; odtud podél severního pobřeží Sicílie až k Trapani; odtud podél loxodromy až k mysu Bon; a odtud východním směrem podél pobřeží severní Afriky až k výchozímu bodu.

Východní část Středozemního moře (Podoblast 37.3) zahrnuje tyto divize:

a)   Egejské moře (Divize 37.3.1)

Vody Egejského moře a sousedících vodstev ohraničené linií probíhající od bodu na 23o 00′ východní délky na jižním pobřeží Řecka přímo na jih až k rovnoběžce 34o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 29o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k pobřeží Turecka; odtud podél západního pobřeží Turecka až ke Kum Kale; odtud podél loxodromy až k mysu Hellas; a odtud podél tureckého a řeckého pobřeží až k výchozímu bodu.

b)   Levantské moře (Divize 37.3.2)

Vody Středozemního moře východně od linie probíhající od bodu na 25o 00′ východní délky na pobřeží severní Afriky přímo na sever až k rovnoběžce 34o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 29o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k tureckému pobřeží; a odtud podél tureckého pobřeží a pobřeží jiných středomořských států až k výchozímu bodu.

Černé moře (Podoblast 37.4) zahrnuje tyto divize:

a)   Marmarské moře (Divize 37.4.1)

Vody Marmarského moře ohraničené na západě linií probíhající od mysu Hellas ke Kum Kale při vstupu do Dardanel a na východě linií probíhající od Kumdere přes Bospor.

b)   Černé moře (Divize 37.4.2)

Vody Černého moře a sousedících vodstev ohraničené na jihozápadě linií probíhající od Kumdere přes Bospor a na severovýchodě linií probíhající od výběžku Takil na Kerčském poloostrově k výběžku Panagija na poloostrově Taman.

c)   Azovské moře (Divize 37.4.3)

Vody Azovského moře ležící severně od linie probíhající podél jižního vstupu do Kerčského průlivu od výběžku Takil na 45o 06′ severní šířky a 36o 27′ východní délky na Kerčském poloostrově k výběžku Panagija na 45o 08′ severní šířky a 36o 38′ východní délky na poloostrově Taman.

JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

Mapa C v příloze III udává hranice a členění jihozápadního Atlantiku (hlavní rybolovná oblast 41).

Divize jsou popsány níže.

Jihozápadní Atlantik (hlavní rybolovná oblast 41) zahrnuje všechny vody ohraničené linií probíhající od bodu na rovnoběžce 5o 00′ severní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 30o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovníku; odtud přímo na východ až k poledníku 20o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 50o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 50o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 67o 16′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 56o 22′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 65o 43′ západní délky; odtud podél loxodromy spojující body 55o 22′ jižní šířky 65o 43′ západní délky, 55o 11′ jižní šířky 66o 04′ západní délky a 55o 07′ jižní šířky 66o 25′ západní délky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Jihozápadní Atlantik se člení takto:

Divize Amazonka (Divize 41.1.1)

Všechny vody ohraničené linií probíhající od bodu na 5o 00′ severní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 40o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k pobřeží Brazílie; a odtud severozápadním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Natal (Divize 41.1.2)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 40o 00′ západní délky na pobřeží Brazílie přímo na sever až k rovníku; odtud přímo na východ až k poledníku 32o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 10o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Jižní Ameriky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Salvador (Divize 41.1.3)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 10o 00′ jižní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 35o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 20o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Jižní Ameriky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Severní oceánská část (Divize 41.1.4)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu 5o 00′ severní šířky a 40o 00′ západní délky přímo na východ až k poledníku 30o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovníku; odtud přímo na východ až k poledníku 20o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 20o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 35o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 10o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 32o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovníku; odtud přímo na západ až k poledníku 40o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Divize Santos (Divize 41.2.1)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 20o 00′ jižní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 39o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 29o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Jižní Ameriky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Rio Grande (Divize 41.2.2)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 29o 00′ jižní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 45o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 34o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Jižní Ameriky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize La Plata (Divize 41.2.3)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 34o 00′ jižní šířky na pobřeží Jižní Ameriky až k poledníku 50o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 40o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Jižní Ameriky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Střední oceánská část (Divize 41.2.4)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu 20o 00′ jižní šířky a 39o 00′ západní délky přímo na východ až k poledníku 20o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 40o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 50o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 34o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 45o 00′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 29o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 39o 00′ západní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Divize Severní Patagonie (Divize 41.3.1)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 40o 00′ jižní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 50o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 48o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Jižní Ameriky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Jižní Patagonie (Divize 41.3.2)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu na 48o 00′ jižní šířky na pobřeží Jižní Ameriky přímo na východ až k poledníku 50o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 60o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 67o 16′ západní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 56o 22′ jižní šířky; odtud podél loxodromy spojující body 56o 22′ jižní šířky a 65o 43′ západní délky, 55o 22′ jižní šířky a 65o 43′ západní délky, 55o 11′ jižní šířky a 66o 04′ západní délky a 55o 07′ jižní šířky a 66o 25′ západní délky; a odtud severním směrem podél pobřeží Jižní Ameriky až k výchozímu bodu.

Divize Jižní oceánská část (Divize 41.3.3)

Vody ohraničené linií probíhající od bodu 40o 00′ jižní šířky a 50o 00′ západní délky přímo na východ až k poledníku 20o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 50o 00′ jižní šířky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

Mapa D v příloze III udává hranice a členění jihovýchodního Atlantiku (hlavní rybolovná oblast 47). Níže je uveden popis oblasti podle úmluvy ICSEAF.

Jihovýchodní Atlantik (hlavní rybolovná oblast 47) zahrnuje vody ohraničené linií probíhající od bodu 6o 04′ 36″ jižní šířky a 12o 19′ 48″ východní délky severozápadním směrem podél loxodromy až k bodu 6o 00′ jižní šířky a 12o 00′ východní délky; odtud přímo na západ až k poledníku 20o 00′ západní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 50o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 30o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k pobřeží africké pevniny; a odtud západním směrem podél tohoto pobřeží až k výchozímu bodu.

Jihovýchodní Atlantik (hlavní rybolovná oblast 47) se člení takto:

Podoblast Západní pobřeží (Podoblast 47.1)

a)   Divize Mys Palmeirinhas (Divize 47.1.1)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 6o 00′ jižní šířky a 10o 00′ jižní šířky a východně od poledníku 10o 00′ východní délky. Do této divize nepatří vody ústí řeky Kongo, tj. vody ležící severovýchodně od linie probíhající od Ponta do Padrão (6o 04′ 36″ jižní šířky a 12o 19′ 48″ východní délky) k bodu 6o 00′ jižní šířky a 12o 00′ východní délky.

b)   Divize Mys Salinas (Divize 47.1.2)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 10o 00′ jižní šířky a 15o 00′ jižní šířky a východně od poledníku 10o 00′ východní délky.

c)   Divize Cunene (Divize 47.1.3)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 15o 00′ jižní šířky a 20o 00′ jižní šířky a východně od poledníku 10o 00′ východní délky.

d)   Divize Mys Cross (Divize 47.1.4)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 20o 00′ jižní šířky a 25o 00′ jižní šířky a východně od poledníku 10o 00′ východní délky.

e)   Divize Řeka Oranje (Divize 47.1.5)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 25o 00′ jižní šířky a 30o 00′ jižní šířky a východně od poledníku 10o 00′ východní délky.

f)   Divize Mys Dobré naděje (Divize 47.1.6)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 30o 00′ jižní šířky a 40o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 10o 00′ východní délky a 20o 00′ východní délky.

Podoblast Pobřeží Agulhas (Podoblast 47.2)

a)   Divize Střední Agulhas (Divize 47.2.1)

Vody ležící severně od rovnoběžky 40o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 20o 00′ východní délky a 25o 00′ východní délky.

b)   Divize Východní Agulhas (Divize 47.2.2)

Vody ležící severně od rovnoběžky 40o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 25o 00′ východní délky a 30o 00′ východní délky.

Podoblast Jižní oceánská část (Podoblast 47.3)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 40o 00′ jižní šířky a 50o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 10o 00′ východní délky a 30o 00′ východní délky.

Podoblast Tristan da Cunha (Podoblast 47.4)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 20o 00′ jižní šířky a 50o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 20o 00′ západní délky a 10o 00′ východní délky.

Podoblast Svatá Helena a Ascension (Podoblast 47.5)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 6o 00′ jižní šířky a 20o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 20o 00′ západní délky a 10o 00′ východní délky.

ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (hlavní rybolovná oblast 51)

Západní část Indického oceánu obecně zahrnuje:

a)

Rudé moře;

b)

Adenský záliv;

c)

záliv mezi íránským pobřežím a Arabským poloostrovem;

d)

Arabské moře;

e)

část Indického oceánu, včetně Mosambického průlivu, ležící mezi poledníky 30o 00′ východní délky a 80o 00′ východní délky a severně od linie antarktické konvergence, včetně vod kolem Srí Lanky.

Mapa E v příloze III udává hranice a členění západní části Indického oceánu (hlavní rybolovná oblast 51).

Západní část Indického oceánu je vymezena těmito hranicemi:

hranice se Středozemním mořem: severní vjezd do Suezského průplavu,

západní mořská hranice: linie vedoucí od bodu na 30o 00′ východní délky na východním pobřeží Afriky přímo na jih až k rovnoběžce 45o 00′ jižní šířky,

východní mořská hranice: loxodroma začínající na jihovýchodním pobřeží Indie (mys Calimere) a odtud probíhající severovýchodním směrem až k bodu 82o 00′ východní délky a 11o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 85o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 3o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 80o 00′ východní délky; a odtud přímo na jih až k rovnoběžce 45o 00′ jižní šířky,

jižní hranice: linie probíhající podél rovnoběžky 45o 00′ jižní šířky od poledníku 30o 00′ východní délky až k poledníku 80o 00′ východní délky.

Západní část Indického oceánu se člení takto:

Podoblast Rudé moře (Podoblast 51.1)

severní hranice: severní vjezd do Suezského průplavu,

jižní hranice: loxodroma vedoucí od pobřeží Afriky na hranici mezi Etiopií a Džibutskem přes ústí Rudého moře k pobřeží Arabského poloostrova na hranici mezi bývalou Jemenskou arabskou republikou a bývalou Jemenskou lidovou demokratickou republikou.

Podoblast Perský záliv (Podoblast 51.2)

Ústí Perského zálivu je ohraničeno linií začínající na severní špičce poloostrova Musandam a odtud probíhající přímo na východ až k pobřeží Íránu.

Podoblast Západní část Arabského moře (Podoblast 51.3)

Východní a jižní hranicí je linie probíhající od pobřeží Asie na hranici mezi Íránem a Pákistánem přímo na jih až k rovnoběžce 20o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 65o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 10o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží Afriky; a zbývající hranice na moři jsou hranicemi společnými s podoblastmi 51.1 a 51.2 (viz výše).

Podoblast Východní část Arabského moře, Lakadivy a Srí Lanka (Podoblast 51.4)

Hranicí na moři je linie probíhající od pobřeží Asie na hranici mezi Íránem a Pákistánem přímo na jih až k rovnoběžce 20o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 65o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 10o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 80o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 3o 00′ severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 85o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 11o 00′ severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 82o 00′ východní délky; a odtud podél loxodromy jihozápadním směrem až k jihovýchodnímu pobřeží Indie.

Podoblast Somálsko, Keňa a Tanzanie (Podoblast 51.5)

Linie probíhající od bodu na 10o 00′ severní šířky na pobřeží Somálska přímo na východ až k poledníku 65o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 10o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 45o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 10o 28′ jižní šířky; a odtud přímo na západ až k východnímu pobřeží Afriky mezi Ras Mwambo (na severu) a vesnicí Mwambo (na jihu).

Podoblast Madagaskar a Mosambický průliv (Podoblast 51.6)

Linie probíhající od bodu na 10o 28′ jižní šířky na východním pobřeží Afriky mezi Ras Mwambo (na severu) a vesnicí Mwambo (na jihu) přímo na východ až k poledníku 45o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 10o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 55o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 30o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 40o 00′ východní délky; a odtud přímo na sever až k pobřeží Mosambiku.

Podoblast Oceán (Západní část Indického oceánu) (Podoblast 51.7)

Linie probíhající od bodu 10o 00′ jižní šířky a 55o 00′ východní délky přímo na východ až k poledníku 80o 00′ východní délky; odtud přímo na jih až k rovnoběžce 45o 00′ jižní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 40o 00′ východní délky; odtud přímo na sever až k rovnoběžce 30o 00′ jižní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 55o 00′ východní délky; a odtud přímo na sever až k výchozímu bodu.

Podoblast Mosambik (Podoblast 51.8)

Tato podoblast zahrnuje vody ležící severně od rovnoběžky 45o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 30o 00′ východní délky a 40o 00′ východní délky. Tato podoblast se člení na dvě divize:

Divize Marion-Edward (Divize 51.8.1)

Vody ležící mezi rovnoběžkami 40o 00′ jižní šířky a 50o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 30o 00′ východní délky a 40o 00′ východní délky.

Divize Zambezi (Divize 51.8.2)

Vody ležící severně od rovnoběžky 40o 00′ jižní šířky a mezi poledníky 30o 00′ východní délky a 40o 00′ východní délky.


PŘÍLOHA III

A: VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (hlavní rybolovná oblast 34)

Image

B: STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (hlavní rybolovná oblast 37)

Image

C: JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 41)

Image

D: JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (hlavní rybolovná oblast 47)

Image

E: ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (hlavní rybolovná oblast 51)

Image


PŘÍLOHA IV

SEZNAM DRUHŮ, O KTERÝCH SE PŘEDKLÁDAJÍ ÚDAJE ZA KAŽDOU HLAVNÍ RYBOLOVNOU OBLAST

Níže jsou uvedeny druhy, jejichž odlov byl hlášen v úřední statistice. Členské státy musí předkládat údaje o každém z určených druhů, jsou-li dostupné. Nemohou-li být jednotlivé druhy určeny, musí se údaje seskupit a předložit pod co nejpřesnější položkou.

Poznámka:

zkratka „j. n.“ („n.e.i.“)

=

u názvů mořských živočichů znamená „jinde neuvedený“ („not elsewhere indicated“).

VÝCHODNÍ ČÁST STŘEDNÍHO ATLANTIKU (Hlavní rybolovná oblast 34)

český název

3-alfa kód

vědecký název

anglický název

úhoř říční

ELE

Anguilla anguilla

European eel

placka (rodu Alosa) j. n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

iliša africká

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

kambalovití (čeleď)

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

jazyk obecný

SOL

Solea solea

Common sole

jazyk klínotvarý

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

jazykovití (čeleď) j. n.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

jazykovcovití (čeleď) j. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

pakambala průsvitná

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

pakambala (rodu Lepidorhombus) j. n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

mníkovec velkooký

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

treska příčnopruhá

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

European hake

štikozubec senegalský

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

štikozubec (rodu Merluccius) j. n.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

hrdloploutví (řád) j. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

křížovcovití (čeleď) j. n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

úhořovec mořský

COE

Conger conger

European conger

úhořovcovití (čeleď) j. n.

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

špičatka obecná

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

pilonoš (rodu Beryx)

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

pilobřich ostnitý

JOD

Zeus faber

John dory

pilobřich stříbřitý

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

drsnatcovití (čeleď)

BOR

Caproidae

Boar fishes

ostnoploutví (řád) – žijící při dně j. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kanic temný

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

kanic západoafrický

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

kanic (rodu Epinephelus) j. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

mnohopilák americký

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kanicovití (čeleď) j. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

mořčák tečkovaný

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

očař (rodu Priacanthus) j. n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

parmovcovití (čeleď) j. n.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

ryby čeledi Latilinae

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

bezzubkovití

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

chňapal (rodu Lutjanus) j. n.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

chňapalovití (čeleď) j. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

chrochtal středomořský

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

chrochtal žlutoploutvý

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

chrochtal západoafrický

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

chrochtal velkooký

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

chrochtalovití (čeleď) j. n.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

smuha (rodu Sciaena)

DRU

Sciaena spp.

Drums

smuha bradavičnatá

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

smuha královská

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

smuha namibská

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

smuha senegalská gabo

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

smuha senegalská obecná

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

smuha angolská

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

smuha (rodu Pseudotolithus)

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

smuhovití (čeleď) j. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

růžicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

růžicha červená

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

růžicha stříbřitá

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

růžicha Bellottova

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

růžicha (rodu Pagellus) j. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

mořan (rodu Diplodus) j. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

zubatec velkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

zubatec obecný

DEC

Dentex dentex

Common dentex

zubatec angolský

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

zubatec konžský

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

zubatec (rodu Dentex) j. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

mořan hejnový

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

oblada obecná

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

pražman modroskvrnný

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

pražman obecný

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

mořan zlatavý

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

pražman (rodu Pagrus) j. n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

očnatec štíhlý

BOG

Boops boops

Bogue

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

modrák (rodu Spicara)

PIC

Spicara spp.

Picarels

parmice (rodu Mullus)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

parmice západoafrická

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

parmicovití (čeleď) j. n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

lesklec africký

SIC

Drepane africana

African sicklefish

čabrakovití (čeleď)

SPA

Ephippidae

Spadefishes

okounovité ryby (podřád) j. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

hruj vousatá

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

bodlokovití (čeleď)

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

štítníkovití (čeleď) j. n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

ostencovití (čeleď)

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

ďas mořský

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

ďasovití (čeleď) j. n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

jehlicovití (čeleď) j. n.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

letounovití (čeleď) j. n.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

soltýn (rodu Sphyraena)

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

cípal hlavatý

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

smuhovec velký

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

smuhovec africký

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

smuhovec královský

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

smuhovcovití (čeleď) j. n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

ostnoploutví (řád) – pelagické j. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kranasovec štíhlý

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

kranas obecný

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

kranas (rodu Trachurus) j. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

kranas (rodu Decapterus)

SDX

Decapterus spp.

Scads

kranas dvouskvrnný

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

kranas východoatlantský

HMY

Caranx rhonchus

False scad

kranas (rodu Caranx) j. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

kranas africký

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

vidlatka (rodu Trachinotus)

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

kranas (rodu Seriola) j. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

vidlatka tuňákovitá

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

kranas atlantský

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

zlak nachový

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

stříbrovka východoatlantská

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

pestrounovití (čeleď)

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

albula liščí

BOF

Albula vulpes

Bonefish

sardinka oblá

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

sardinka madeirská

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

sardinka (rodu Sardinella)

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

bonga africká

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

sleďovité ryby (podřád) j. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

pelamida obecná

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

tuňák jednobarvý

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

makrela Solandrova

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

makrelovec západoafrický

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

tuňák nepravý a tuňák makrelovitý

FRZ

Auxis thazard, Auxis rochei

Frigate and bullet tunas

tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuňáci (podčeleď) j. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

pilounovití (čeleď)

SAW

Pristidae

Sawfishes

plachetník atlantský

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

plachetníkovití (čeleď)

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

makrelovité ryby (podřád) (tuňákovité) j. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

tkaničnice atlantská

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

tkaničnice stříbřitá

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

tkaničnice tmavá

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

tkaničnicovití (čeleď) j. n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

makrela japonská

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

makrela (rodu Scomber) j. n.

MAZ

Scomber spp.

„Scomber“ mackerels n.e.i.

makrelovité ryby (podřád) (makrelovité) j. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

liškoun obecný

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

liškoun velkooký

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

žralok (rodu Isurus)

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

žralok modravý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

žralok hedvábný

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

kladivoun obecný

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

kladivoun bronzový

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

kladivounovití (čeleď) j. n.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

pilohřbetovití (čeleď) j. n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

hladkoun (rodu Mustelus)

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

rejnoci (řád) j. n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

příčnoústí (podtřída) j. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) mořské j. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

praví krabi (podřád) mořští j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

langusta (rodu Panulirus) (tropické druhy) j. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

langusta (rodu Panulirus) (severní druhy) j. n.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

humr evropský

LBE

Homarus gammarus

European lobster

garnela zdobená

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

garnela jižní

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

garnela (rodu Penaeus) j. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

garnela hlubokomořská

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

garnela guinejská

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

garnela Edwardsova

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

krevetovití (čeledi Palaemonidae)

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

plovoucí desetinožci (podřád) j. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

plži (třída) j. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

ústřice (rodu Crassostrea) j. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

slávkovití (čeleď) j. n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

hlavonožci (třída) j. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

sepie obecná

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

sepiovití, sepiolovití (čeledi)

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

oliheň (rodu Loligo)

SQC

Loligo spp.

Common squids

chobotnice pobřežní

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

chobotnicovití (čeleď)

OCT

Octopodidae

Octopuses

olihňovití, kalmarovití (čeledi) j. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

měkkýši (kmen) mořští j. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

želvy (infratřída) mořské j. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


STŘEDOZEMNÍ MOŘE A ČERNÉ MOŘE (Hlavní rybolovná oblast 37)

český název

3-alfa kód

vědecký název

anglický název

jeseterovití (čeleď) j. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

úhoř říční

ELE

Anguilla anguilla

European eel

placka bezeskvrnná

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

placka (rodu Alosa) j. n.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

kilka obecná

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

platýs bradavičnatý

FLE

Platichthys flesus

European flounder

jazyk obecný

SOL

Solea solea

Common sole

jazyk (rodu Solea) j. n.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

pakambala průsvitná

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

pakambala (rodu Lepidorhombus) j. n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Turbot

pakambala černomořská

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

mníkovec velkooký

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

treska malá

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

treska příčnopruhá

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

European hake

hrdloploutví (řád) j. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

stříbrnice (rodu Argentina)

ARG

Argentina spp.

Argentines

ještěrohlavec hnědý

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

ještěrohlavcovití (čeleď) j. n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

úhořovec mořský

COE

Conger conger

European conger

úhořovcovití (čeleď) j. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

pilobřich ostnitý

JOD

Zeus faber

John Dory

ostnoploutví (řád) – žijící při dně j. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kanic temný

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

kanic západoafrický

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

kanic (rodu Epinephelus) j. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

mnohopilák americký

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kanic šelfový

CBR

Serranus cabrilla

Comber

kanicovití (čeleď) j. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

mořčák (rodu Dicentrarchus)

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

chrochtal středomořský

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

smuha (rodu Sciaena)

DRU

Sciaena spp.

Drums

smuha bradavičnatá

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

smuha královská

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

smuhovití j. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

růžicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

růžicha červená

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

růžicha stříbřitá

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

růžicha (rodu Pagellus) j. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

mořan příčnopruhý

SWA

Diplodus sargus

White seabream

mořan (rodu Diplodus) j. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

zubatec velkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

zubatec obecný

DEC

Dentex dentex

Common dentex

zubatec (rodu Dentex) j. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

mořan hejnový

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

oblada obecná

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

pražman obecný

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

mořan zlatavý

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

pražman (rodu Pagrus) j. n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

očnatec štíhlý

BOG

Boops boops

Bogue

mořan proužkatý

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

očnatec obecný

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

modrák skvrnitý

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

modrák (rodu Spicara)

PIC

Spicara spp.

Picarels

parmice pruhovaná

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

parmice nachová

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

parmice (rodu Mullus)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

ostnatec veliký

WEG

Trachinus draco

Greater weever

okounovité ryby (podřád) j. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

smaček (rodu Ammodytes)

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

králíčkovec (rodu Siganus)

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

hlaváč (rodu Gobius)

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

hlaváčovití (čeleď) j. n.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

ropušnicovití (čeleď) j. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

štítník lyrovitý

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

štítníkovití (čeleď) j. n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

ďas mořský

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

ďasovití (čeleď) j. n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

jehlice rohozobá

GAR

Belone belone

Garfish

soltýn (rodu Sphyraena)

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

cípal hlavatý

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

gavúnovití (čeleď)

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

ostnoploutví (řád) – pelagičtí j. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kranas obecný

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

kranas evropský

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

kranas (rodu Trachurus) j. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

kranas (rodu Caranx) j. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

kranas Dumerilův

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

kranas (rodu Seriola) j. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

vidlatka tuňákovitá

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

kranasovití (čeleď) j. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

pražma obecná

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

zlak nachový

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

sardinka (rodu Sardinella) j. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

sleďovité ryby (podřád) j. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

pelamida obecná

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

tuňák jednobarvý

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

tuňák nepravý a tuňák makrelovitý

FRZ

Auxis thazard, Auxis rochei

Frigate and bullet tunas

tuňák menší

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

tuňák pruhovaný

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

tuňík křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuňáci (podčeleď) j. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

plachetník atlantský

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

plachetníkovití (čeleď)

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

makrelovité ryby (podřád) (tuňákovité) j. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

tkaničnice stříbřitá

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

makrela japonská

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

makrela (rodu Scomber) j. n.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

makrelovité ryby (podřád) (makrelovité) j. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

žralok veliký

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

liškoun obecný

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

žralok mako

SMA

Isurus oxyrhinchus

Shortfin mako

máčka černoústá

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

žralok modravý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

žralok hnědý

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

kladivoun obecný

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

kladivoun bronzový

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

ostroun Blainvillův

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

bezkýlovec zrnitý

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

světloun trnitý

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Thornback ray

trnucha obecná

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

žralok nosatý

POR

Lamna nasus

Porbeagle

máčka (rodu Scyliorhinus)

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

hladkoun (rodu Mustelus)

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

ostrounovití (čeleď) j. n.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

polorejnok křídlatý

AGN

Squatina squatina

Angelshark

polorejnokovití (čeleď)

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

ostrouni (řád) j. n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

pilohřbetovití (čeleď)

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

rejnok (rodu Raja)

SKA

Raja spp.

Skates

rejnoci (řád) j. n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

příčnoústí (podtřída) j. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

kostnaté ryby (nadtřída) mořské j. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

krab německý

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

krab zelený

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

krab pavoučí

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

praví krabi (podřád) mořští j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

langusta mauretánská

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

langusta obecná

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

langusta (rodu Palinurus) j. n.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

humr evropský

LBE

Homarus gammarus

European lobster

garnela zdobená

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

garnela hlubokomořská

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

garnela Edwardsova

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

garnela anténová

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

kreveta obecná

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

garnát obecný

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

plovoucí desetinožci (podřád) j. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

strašek kudlankový

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

plži (třída) j. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

plážovka vejcorodá

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

ústřice jedlá

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

ústřice velká

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

slávka středomořská

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

hřebenatka svatojakubská

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

ostranka (rodu Murex)

MUE

Murex spp.

Murex

srdcovka jedlá

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

chionka slepičí

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

tapeska zdobná

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

tapeska středomořská

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

tapeska (rod Tapes) j. n.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

violetka (rodu Donax)

DON

Donax spp.

Donax clams

střenka (rodu Solen)

RAZ

Solen spp.

Razor clams

mlži (třída) j. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

hlavonožci (třída) j. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

sépie obecná

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

sepiovití, sepiolovití (čeledi)

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

oliheň (rodu Loligo)

SQC

Loligo spp.

Common squids

kalmar šípový

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

chobotnice pobřežní

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

chobotnice (rodu Elodone)

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

chobotnicovití (čeleď) j. n.

OCT

Octopodidae

Octopuses

olihňovití, kalmarovití (čeledi) j. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

měkkýši (kmen) mořští j. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

želvy (infratřída) mořské j. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

sumka velká

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

ježovka dlouhoostná

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

kořenoústka (rodu Rhopilema)

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


JIHOZÁPADNÍ ATLANTIK (Hlavní rybolovná oblast 41)

český název

3-alfa kód

vědecký název

anglický název

placka (rodu Alosa) j. n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

platýsovec (rodu Paralichthys)

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

jazykovcovití (čeleď) j. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

morida patagonská

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

moridovití (čeleď)

MOR

Moridae

Moras

mníkovec brazilský

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

treska jižní

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

štikozubec argentinský

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

štikozubec novozélandský

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

štikozubec (rodu Merluccius) j. n.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

treskovník patagonský

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

treskovník (rodu Macruronus)

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

hlavoun (rod Macrourus)

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

hrdloploutví (řád) j. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

křížovcovití (čeleď) j. n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

ještěrohlavec tumbil

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

úhořovec argentinský

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

ostnoploutví (řád) – žijící při dně j. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

robalo (rodu Centropomus) j. n.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

kanic (rodu Mycteroperca)

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

kanic červenohnědý

GPR

Epinephelus morio

Red grouper

kanic (rodu Epinephelus) j. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

kanic brazilský

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

kanicovití (čeleď) j. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

chňapal nachový

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

chňapal žlutoocasý

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

chňapalovití (čeleď) j. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

chrochtal vznešený

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

chrochtalovití (čeleď) j. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

smuha pruhovaná

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

smuha (rodu Cynoscion) j. n.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

smuha vlnopruhá

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

smuha americká

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

smuha argentinská

CKY

Umbrina canosai

Argentine croaker

smuha venezuelská

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

smuha vousatá

BDM

Pogonias cromis

Black drum

smuhovití (čeleď) j. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

mořan (rodu Diplodus) j. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

zubatec (rodu Dentex) j. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

pražman obecný

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

parmice (rodu Mullus)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

morvong Bergův

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

písečník (rodu Pinguipes)

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

plošec brazilský

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

elegina patagonská

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

ledovka hrbočelá

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Humped rockcod

ledovka příčnopruhá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

ledovka krátkoocasá

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

ledovka Ramsayova

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

ledovkovití (čeleď) j. n.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

ledařkovití (čeleď) j. n.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

okounovité ryby (podřád) j. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

hruj růžová

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

medúzovcovití (čeleď) j. n.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

okouník modroústý

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

ropušnicovití (čeleď) j. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

štítník (rodu Prionotus)

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

polozobánka brazilská

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

letounovití (čeleď) j. n.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

soltýn (rodu Sphyraena)

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

cípalovití (čeleď) j. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

gavúnovití (čeleď)

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

ostnoploutví (řád) – pelagické j. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kranas pestrý

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

kranas (rodu Trachurus) j. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

kranas (rodu Caranx) j. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

kranas (rodu Seriola) j. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

kranas jihoamerický

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

kranasovití (čeleď) j. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

zlak nachový

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

stříbrovka (rodu Peprilus)

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

pestrounovití (čeleď)

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

elops velkooký

LAD

Elops saurus

Ladyfish

tarpon atlantský

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

sardinka brazilská

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

sardinka (rodu Sardinella) j. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

menhaden zlatý

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

menhaden hřebenitý

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

sleď (rodu Harengula)

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

sleď falkandský

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

sardel argentinská

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

sardelovití (čeleď) j. n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

sleďovité ryby (podřád) j. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

pelamida obecná

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

makrela Solandrova

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

makrelovec královský

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

makrelovec stříbřitý

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

makrelovec (rodu Scomberomorus) j. n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

tuňák nepravý a tuňák makrelovitý

FRZ

Auxis thazard, Auxis rochei

Frigate and bullet tunas

tuňák menší

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

tuňák pruhovaný

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

tuňák tmavoploutvý

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuňáci (podčeleď) j. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

plachetník atlantský

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

plachetníkovití (čeleď)

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

makrelovité ryby (podřád) (tuňákovité) j. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

pamakrela jihoamerická

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

tkaničnice atlantská

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

makrela japonská

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

liškoun velkooký

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

žralok mako

SMA

Isurus oxyrhinchus

Shortfin mako

žralok modravý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

žralok hedvábný

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

žralok měděný

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

kladivoun obecný

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

kladivoun bronzový

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

polorejnokovití (čeleď) j. n.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

pilohřbet skvrnitý

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

pilounovití (čeleď)

SAW

Pristidae

Sawfishes

chimérovkovití (čeleď) j. n.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

hladkoun Schmidtův

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

hladkoun (rodu Mustelus)

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

psohlav (rodu Galeorhinus)

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

rejnoci (řád) j. n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

příčnoústí (podtřída)

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

kostnaté ryby (nadtřída) mořské j. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

krab olivový

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

poustevníček antarktický

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

poustevníček sněžný

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

krab (rodu Geryon) j. n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

praví krabi (podřád) mořští j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

langusta karibská

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

langusta (rodu Panulirus) (tropické druhy) j. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

garnela aztécká

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

garnela brazilská

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

garnela (rodu Penaeus) j. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

garnela atlantská

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

garnela argentinská

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

garnela Müllerova

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

plovoucí desetinožci (podřád) j. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

krunýřovka (rodu Euphausia)

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

plži (třída) j. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

ústřice (rodu Crassostrea) j. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

slávka laplatská

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

slávka magellanská

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

hřebenatkovití (čeleď) j. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

violetka (rodu Donax)

DON

Donax spp.

Donax clams

mlži (třída) j. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

sepiovití, sepiolovití (čeledi)

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

oliheň patagonská

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

oliheň (rodu Loligo)

SQC

Loligo spp.

Common squids

kalmar argentinský

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

kalmar Haydesův

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

chobotnicovití (čeleď)

OCT

Octopodidae

Octopuses

olihňovití, kalmarovití (čeledě) j. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

měkkýši (kmen) mořští j. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

želvy (infratřída) mořské j. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


JIHOVÝCHODNÍ ATLANTIK (Hlavní rybolovná oblast 47)

český název

3-alfa kód

vědecký název

anglický název

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

jazyk jihoafrický

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

jazyk bahnomilný

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

jazyk (rodu Austroglossus) j. n.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

jazykovcovití (čeleď) j. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

štikozubec Pollův

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

štikozubec kapský

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

štikozubec hlubokomořský

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

štikozubec kapský a štikozubec hlubokomořský

HKC

Merluccius capensis, Merluccius paradoxus

Cape hakes

štikozubcovití (čeleď)

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

hrdloploutví (řád) j. n.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

stříbrnáčovití (čeleď)

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

stříbrnáč (rodu Maurolicus) j. n.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

stříbrnáč Müllerův

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

zelenoočkovití (čeleď)

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

křížovec kočkohlavý

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

křížovec Heudelotův

SMC

Arius heudeloti

Smoothmouth sea catfish

křížovcovití (čeleď) j. n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

ještěrohlavec tumbil

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

ještěrohlavcovití (čeleď) j. n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

úhořovcovití (čeleď) j. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

špičatka obecná

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

špičatkovití (čeleď)

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

pilonoš (rodu Beryx)

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

pilonošovití (čeleď) j. n.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

pilobřich ostnitý

JOD

Zeus faber

John Dory

pilobřich stříbřitý

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

pilobřichovití (čeleď) j. n.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

drsnatcovití (čeleď)

BOR

Caproidae

Boarfishes

drsnatec obecný

BOC

Capros aper

Boarfish

ostnoploutví (řád) – žijící při dně j. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kanic (rodu Epinephelus) j. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

mnohopilák americký

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kanicovití (čeleď) j. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

očař (rodu Priacanthus) j. n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

očařovití (čeleď)

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

parmovcovití (čeleď) j. n.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

kanicovkovití (čeleď)

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

kanicovka japonská

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

kanicovka (rodu Synagrops) j. n.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

bezzubka lesklá

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

bezzubkovití (čeleď)

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

chňapalovití (čeleď) j. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

špičatník (rodu Nemipterus)

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

špičatníkovití (čeleď)

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

chrochtal velkooký

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

chrochtal středomořský

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

chrochtal západoafrický

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

chrochtalovití (čeleď) j. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

smuha madagaskarská

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

smuha chutná

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

smuha indooceánská

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

smuha (rodu Pseudotolithus)

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

smuhovití (čeleď) j. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

smuha kanárská

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

smuha (rodu Cynoscion) j. n.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

růžicha natalská

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

růžicha (rodu Pagellus) j. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

mořan (rodu Diplodus) j. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

zubatec velkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

zubatec angolský

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

zubatec kanárský

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

zubatec (rodu Dentex) j. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

mořan hejnový

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

mořan natalský

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

mořan indooceánský

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

pražman velký

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

pražman namibský

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

pražman kulohlavý

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

pražman (rodu Pagrus) j. n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

očnatec štíhlý

BOG

Boops boops

Bogue

mořan (rodu Chrysoblephus) j. n.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

mořan jiihoafrický

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

mořan (rodu Lithognathus) j. n.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

mořan proužkatý

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

mořan (rodu Pachymetopon)

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

očnatec obecný

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

mořan (rodu Polysteganus) j. n.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

mořan mosambický

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

mořan vlnitý

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

mořan modroskvrnný

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

modrák (rodu Spicara)

PIC

Spicara spp.

Picarels

parmicovití (čeleď) j. n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

parmice (rodu Mullus)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

ostnušíkovití (čeleď) j. n.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

ostnušík kapský

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

čabrakovití (čeleď)

SPA

Ephippidae

Spadefishes

lesklec africký

SIC

Drepane africana

African sicklefish

hrujovití (čeleď) j. n.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

hruj kapská

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

hlaváčovití (čeleď) j. n.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

okouník načervenalý

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

okouník (rodu Helicolenus) j. n.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

okouník modroústý

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

ropušnicovití (čeleď) j. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

štítník lyrovitý

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

štítník kapský

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

štítníkovití (čeleď) j. n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

štítník (rodu Trigla) j. n.

GUY

Trigla spp.

Gurnards

ostencovití (čeleď)

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

ďas jihoafrický

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

ďasovití (čeleď) j. n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

lampovník šelfový

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

lampovníkovití (čeleď)

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

jehlicovití (čeleď) j. n.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

jehlice (rodu Tylosurus)

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

rohoretkovití (čeleď) j. n.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

rohoretka ještěří

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

soltýn (rodu Sphyraena)

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

soltýnovití (čeleď)

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

cípalovití (čeleď) j. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

smuhovcovití (čeleď) j. n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

smuhovec africký

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

ostnoploutví (řád) – pelagické j. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

lufarovití (čeleď) j. n.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

kranasovec štíhlý

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

kranasovcovití (čeleď) j. n.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

kranas kapský

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

kranas západoafrický

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

kranas (rodu Trachurus) j. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

kranas (rodu Decapterus)

SDX

Decapterus spp.

Scads

kranas dvouskvrnný

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

kranas východoatlantský

HMV

Caranx rhonchus

False scad

kranas (rodu Caranx) j. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

kranas africký

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

vidlatka (rodu Trachinotus)

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

kranas americký

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

kranas (rodu Seriola) j. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

vidlatka tuňákovitá

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

karas atlantský

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

kranasovití (čeleď) j. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

pražmovití (čeleď) j. n.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

pražma obecná

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

zlak nachový

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

zlakovití (čeleď) j. n.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

stříbrovka východoatlantská

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

pestrounovití (čeleď)

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

albulovití (čeleď)

ALU

Albulidae

Bonefishes

gisu africký

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

sardinka oblá

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

sardinka madeirská

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

sardinka tečkovaná

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

etrumeus Whiteheadův

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

sardel obecná jihoafrická

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

sardelovití (čeleď) j. n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

sleďovití (čeleď) j. n.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

sardinka (rodu Sardinella) j. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sleďovité ryby (podřád) j. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

pelamida obecná

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

makrela Solandrova

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

tuňák nepravý

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

tuňák nepravý a tuňák makrelovitý

FRZ

Auxis thazard, Auxis rochei

Frigate and bullet tunas

makrelovec Commersonův

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

makrelovec stříbřitý

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

makrelovec západoafrický

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

makrelovec kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

makrelovec (rodu Scomberomorus) j. n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

tuňák menší

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

tuňák východní

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

tuňák pruhovaný

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

plachetník atlantský

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

marlín temný

BLM

Makaira indica

Black marlin

marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

plachetníkovití (čeleď)

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

mečounovití (čeleď)

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

makrelovité ryby (podřád) (tuňákovité) j. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

pamakrelovití (čeleď) j. n.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

pamakrela jižní

SNK

Thyrsites atun

Snoek

tkaničnice atlantská

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

tkaničnicovití (čeleď) j. n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

tkaničnice stříbřitá

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

makrela japonská

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrelovití (čeleď) j. n.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

makrelovité ryby (podřád) (makrelovité) j. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

žralok mako

SMA

Isurus oxyrhinchus

Shortfin mako

kladivoun obecný

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

hladkoun (rodu Mustelus) j. n.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

polorejnokovití (čeleď) j. n.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

rejnok (rodu Raja) j. n.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

rejnoci (řád) j. n.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

chimérovka kapská

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

příčnoústí (podtřída) j. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

lamnovití (čeleď)

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

máčkovití (čeleď)

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

modrounovití (čeleď)

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks

kladivounovití (čeleď)

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

hladkoun obecný

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

ostrounovití (čeleď) j. n.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

ostroun portjacksonský

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

pilohřbetovití (čeleď)

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

pilounovití (čeleď)

SAW

Pristidae

Sawfishes

rejnokovití (čeleď) j. n.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

rejnok (rodu Raja)

SKA

Raja spp.

Skates

trnuchovití (čeleď)

STT

Dasyatidae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

sibovití (čeleď) (mantovití)

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

mantovití (čeleď)

MAN

Mobulidae

Mantas

parejnokovití (čeleď)

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

chimérovkovití (čeleď) j. n.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

rejnokovité paryby (nadřád) j. n.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

žralokovité paryby (nadřád) j. n.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

příčnoústí (podtřída)

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

paryby (třída) j. n.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

chimérotvaří (řád) j. n.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) mořské j. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

krab německý

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

krabovití (čeledi Cancridae)

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

krabovití (čeledi Portunidae) j. n.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

poustevníčkovití (čeleď) j. n.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

poustevníček antarktický

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

poustevníček hlubokomořský

KCA

Lithodes ferox

King crab

krab západoafrický

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

krab (rodu Geryon) j. n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

krabovití (čeledi Geryonidae)

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

praví krabi (podřád) mořští j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

langusta (rodu Panulirus) (tropické druhy) j. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

langusta královská

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

langusta vroubkovaná

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

langusta africká

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

langusta Tristanova

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

langusta natalská

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

langusta Gilchristova

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

langustovití (čeleď) j. n.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

listorožcovití (čeleď)

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

humr Stewartův

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

humrovití (čeleď)

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

garnela zdobená

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

garnela indická

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

garnela jižní

SOP

Penaeus notialis

Southern pink shrimp

garnela (rodu Penaeus) j. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

garnela hlubokomořská

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

garnelovití (čeledi Penaeidae)

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

garnela červenopruhá

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

garnelovití (čeledi Aristeidae)

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

kreveta obecná

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

garnelovití (čeledi Solenoceridae)

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

garnela (rodu Haliporoides)

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

garnela ostrá

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

garnela nožovitá

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

plovoucí desetinožci (podřád) j. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

ušeň Midasova

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

donka jihoafrická

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

ústřice (rodu Ostrea) j. n.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

ústřice vroubená

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

ústřice velká

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

ústřice (rodu Crassostrea) j. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

slávka karibská

MSL

Perna perna

Rock mussel

slávkovití (čeleď) j. n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

hřebenatka jihoafrická

PSU

Pecten sulcicostatus

hřebenatkovití (čeleď) j. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

dížovka hladká

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

dížovkovití (čeleď)

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

zaděnkovití (čeleď)

CLV

Veneridae

Venus clams

dosínka Orbignyho

DOR

Dosinia orbignyi

violetka (rodu Donax)

DON

Donax spp.

Donax clams

střenka kapská

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

střenkovití (čeleď)

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

mlži (třída) j. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

sepiovití, sepiolovití (čeledi)

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

oliheň Reynaudiho

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

kalmar angolský

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

oliheň (rodu Loligo)

SQC

Loligo spp.

Common squids

chobotnicovití (čeleď)

OCT

Octopodidae

Octopuses

olihňovití, kalmarovití (čeledi) j. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

měkkýši (kmen) mořští j. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

lachtan jihoafrický

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

sumka červená

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

ježovka hranatá

URR

Parechinus angulosus

sumýši (třída) j. n.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

mořští bezobratlí j. n.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ZÁPADNÍ ČÁST INDICKÉHO OCEÁNU (Hlavní rybolovná oblast 51)

český název

3-alfa kódv

vědecký název

anglický název

placka indická

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

placka iliša

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

chanos stříbřitý

MIL

Chanos chanos

Milkfish

robalo stříbřitý

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

kambalovec indopacifický

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

jazykovcovití (čeleď) j. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

treskoun McClellandův

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

hrdloploutví (řád) j. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

bumalo indický

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

křížovcovití (čeleď) j. n.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

ještěrohlavec tumbil

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

ještěrohlavec hnědý

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

ještěrohlavcovití (čeleď) j. n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

pamuréna (rodu Muraenesox) j. n.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

úhořovcovití (čeleď) j. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

pilonoš (rodu Beryx)

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

pilobřich ostnitý

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

ostnoploutví (řád) – žijící při dně j. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kanic (rodu Epinephelus) j. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

kanicovití (čeleď j. n.)

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

očař (rodu Priacanthus) j. n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

ježdíkovcovití (čeleď)

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

bělivka obecná

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

bezzubkovití (čeleď) j. n.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

chňapal mangrovový

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

chňapal (rodu Lutjanus) j. n.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

chňapalovití (čeleď) j. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

špičatník (rodu Nemipterus)

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

špičatníkovití (čeleď)

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

plošák (rodu Leiognathus) j. n.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

chrochtalovití (čeleď) j. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

smuha madagaskarská

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

smuha chutná

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

smuhovití (čeleď) j. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

cejnovkovití (čeleď)

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

růžicha (rodu Pagellus) j. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

zubatec (rodu Dentex) j. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

mořan královský

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

mořan indooceánský

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

pražman velký

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

mořan (rodu Chrysoblephus) j. n.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

mořanovití (čeleď) j. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

parmice (rodu Mullus)

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

parmice (rodu Upeneus)

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

parmicovití (čeleď) j. n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

lesklec tečkovaný

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

pyskounovití (čeleď) j. n.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

ostnušíček (rodu Gerres)

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

okounovité ryby (podřád) j. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

králíčkovec (rodu Siganus)

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

ropušnicovití (čeleď) j. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

zploštělcovití (čeleď)

FLH

Platycephalidae

Flatheads

ostencovití (čeleď)

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

lampovníkovití (čeleď)

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

jehlice (rodu Tylosurus)

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

polozobánka (rodu Hemirampus) j. n.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

letounovití (čeleď) j. n.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

soltýn (rodu Sphyraena)

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

cípal hlavatý

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

cípalovití (čeleď) j. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

smuhovec velký

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

smuhovcovití (čeleď) j. n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

ostnoploutví (řád) – pelagické j. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kranasovec štíhlý

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

kranasovcovití (čeleď) j. n.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

kranas (rodu Trachurus) j. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

kranas Russellův

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

kranas (rodu Decapterus)

SDX

Decapterus spp.

Scads

kranas (rodu Caranx) j. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

vidlatka (rodu Trachinotus)

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

kranas americký

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

kranas (rodu Seriola) j. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

kranas duhový

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

kranas zlatavý

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

kranas tuňákovitý

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

kranas (rodu Scomberoides)

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

kranas velkooký

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

kranas žlutopruhý

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

kranasovití (čeleď) j. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

kranas načernalý

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

zlak nachový

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

stříbrovka lesklá

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

pestrounovití (čeleď)

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

sardinka indopacifická

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

sardinka velkohlavá

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

sardinka (rodu Sardinella) j. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sardinka tečkovaná

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

etremus velkooký

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

šprotek (rodu Stolephorus)

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

sardelovití (čeleď) j. n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

sleďovité ryby (podřád) j. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

dorab ostrobřichý

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

dorab (rodu Chirocentrus)

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

makrela Solandrova

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

makrelovec Commersonův

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

makrelovec tečkovaný

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

makrelovec čárkovaný

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

makrelovec (rodu Scomberomorus) j. n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

tuňák nepravý a tuňák makrelovitý

FRZ

Auxis thazard, Auxis rochei

Frigate and bullet tunas

tuňák východní

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

tuňák pruhovaný

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tuňák tongol

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

plachetník širokoploutvý

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

marlín indopacifický

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

marlín temný

BLM

Makaira indica

Black marlin

marlín pruhovaný

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

plachetníkovití (čeleď)

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

makrelovité ryby (podřád) (tuňákovité) j. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

pamakrela jižní

SNK

Thyrsites atun

Snoek

tkaničnice atlantská

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

tkaničnice stříbřitá

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

tkaničnicovití (čeleď) j. n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

makrela japonská

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrelovka indická

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

makrelovka (rodu Rastrelliger) j. n.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

makrelovité ryby (podřád) (makrelovité) j. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

žralok mako

SMA

Isurus oxyrhinchus

Shortfin mako

žralok modravý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

žralok dlouhoploutvý

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

žralok západoaustralský

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

žralok velrybář

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

žralok hedvábný

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

žralok ostrý

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

modrounovití (čeleď) j. n.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

kladivounovití (čeleď) j. n.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

pilohřbetovití (čeleď) j. n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

pilounovití (čeleď)

SAW

Pristidae

Sawfishes

rejnoci (řád) j. n.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

příčnoústní (podtřída) j. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) mořské j. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

krab (rodu Portunus)

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

krab pilovitý

MUD

Scylla serrata

Mud crab

krab (rodu Geryon) j. n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

praví krabi (podřád) mořští j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

langusta (rodu Panulirus) (tropické druhy) j. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

langusta natalská

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

listorožcovití (čeleď)

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

humr andamanský

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

garnela velká

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

garnela zelená

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

garnela indická

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

garnela (rodu Penaeus) j. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

garnela ostrá

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

garnela nožovitá

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

garnela (rodu Haliporoides)

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

plovoucí desetinožci (podřád) j. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

ušeň (rodu Haliotis) j. n.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

ústřice jihoafrická

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

ústřice (rodu Crassostrea) j. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

hlavonožci (třída) j. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

sepiovití, sepiolovití (čeledi)

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

oliheň (rodu Loligo)

SQC

Loligo spp.

Common squids

chobotnicovití (čeleď)

OCT

Octopodidae

Octopuses

olihňovití, kalmarovití (čeledi) j. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

měkkýši (kmen) mořští j. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

kareta obrovská

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

želvy (infratřída) mořské j. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

sumýši (třída) j. n.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

mořští bezobratlí j. n.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


PŘÍLOHA V

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ O ÚLOVCÍCH PRO OBLASTI MIMO SEVERNÍ ATLANTIK

Magnetické nosiče

Magnetické pásky: devět stop s hustotou 1 600 nebo 6 250 BPI a kódováním znaků EBCDIC nebo ASCII, raději bez značky. Užívá-li se značka, měl by se vložit kód pro označení konce souboru.

Diskety: formátované v MS DOS 3,5″, 720 KB příp. 1,4 MB nebo 5,25″, 360 KB příp. 1,2 MB.

Formát záznamu

Pozice

Označení

Poznámky

1–4

země (ISO 3-alfa kód)

např. FRA = Francie

5–6

rok

např. 93 = 1993

7–8

hlavní rybolovná oblast

34 = východní část středního Atlantiku

9–15

divize

3.3= divize 3.3

16–18

druh

identifikační 3-alfa kód

19–26

úlovek

v tunách

Poznámky:

a)

Pole úlovek (položky 19–26) se zarovnává doprava s počátečními nulami. Ostatní pole se zarovnávají doleva s následujícími nulami.

b)

Údaje o úlovku se vyjadřují v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky, zaokrouhleném na nejbližší tunu.

c)

Množství (položky 19–26) menší než polovina jednotky se zaznamenají jako „–1“.

d)

Nezjištěná množství (položky 19–26) se zaznamenají jako „–2“.


PŘÍLOHA VI

FORMÁT PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ O ÚLOVCÍCH PRO OBLASTI MIMO SEVERNÍ ATLANTIK NA MAGNETICKÝCH NOSIČÍCH

A.   FORMÁT KÓDOVÁNÍ

Údaje se předkládají v různé délce vět s dvojtečkou (:) mezi poli každé věty. Do každé věty musí být zahrnuta tato pole:

Pole

Poznámky

země

3-alfa kód (např. FRA = Francie)

rok

např. 2001 nebo jen 01

hlavní rybolovná oblast FAO

např.. 34 = východní část středního Atlantiku

divize

např. 3.3 = divize 3.3

druh

identifikační 3-alfa kód

úlovek

v tunách

a)

Údaje o úlovku se vyjadřují v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky, zaokrouhleném na nejbližší tunu.

b)

Množství menší než polovina jednotky se zaznamenají jako „–1“.

c)

Kódy zemí:

Rakousko

AUT

Belgie

BEL

Bulharsko

BGR

Kypr

CYP

Česká republika

CZE

Německo

DEU

Dánsko

DNK

Španělsko

ESP

Estonsko

EST

Finsko

FIN

Francie

FRA

Spojené království

GBR

Anglie a Wales

GBRA

Skotsko

GBRB

Severní Irsko

GBRC

Řecko

GRC

Maďarsko

HUN

Irsko

IRL

Island

ISL

Itálie

ITA

Litva

LTU

Lucembursko

LUX

Lotyšsko

LVA

Malta

MLT

Nizozemsko

NLD

Norsko

NOR

Polsko

POL

Portugalsko

PRT

Rumunsko

ROU

Slovensko

SVK

Slovinsko

SVN

Švédsko

SWE

Turecko

TUR

B.   ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ EVROPSKÉ KOMISI

Údaje se předávají pokud možno v elektronické podobě (např. jako příloha elektronické pošty). V případě, že to není možné, se přijímají i jako soubor na disketě 3,5" HD.


PŘÍLOHA VII

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 2597/95

(Úř. věst. L 270, 13.11.1995, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1638/2001

(Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 29)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

Pouze bod 57 přílohy III


PŘÍLOHA VIII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2597/95

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 4 první pododstavec

Čl. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

Čl. 6 odst. 3

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Příloha 1

Příloha I

Příloha 2

Příloha II

Příloha 3

Příloha III

Příloha 4

Příloha IV

Příloha 5

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII


31.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/42


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 217/2009

ze dne 11. března 2009

o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Jelikož je třeba provést další změny, mělo by být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která byla schválena nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 (4) a která ustavila Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), ukládá Společenství povinnost poskytovat vědecké radě NAFO veškeré dostupné statistické a vědecké údaje, které si při plnění svých úkolů vyžádá.

(3)

Vědecká rada NAFO shledala, že pro plnění jejích úkolů při hodnocení stavu rybích populací v severozápadním Atlantiku je velmi důležité, aby měla včas k dispozici statistické údaje o odlovech a rybolovných činnostech.

(4)

Několik členských států požadovalo předávání údajů v jiné formě nebo na jiném nosiči dat, než je uvedeno v příloze V (odpovídající dotazníkům Statlant).

(5)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(6)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke změně seznamů druhů a statistických rybolovných oblastí, popisů těchto rybolovných oblastí a míry, kódů a definic týkajících se rybolovných činností, lovných zařízení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každý členský stát předkládá Komisi údaje o úlovcích uskutečněných plavidly registrovanými v tomto členském státě nebo plujícími pod jeho vlajkou a lovícími v severozápadním Atlantiku, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (6).

Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky nebo překládky, zaokrouhleném na celé tuny.

Článek 2

1.   Předkládají se dva druhy údajů:

a)

roční nominální odlovy každého druhu uvedeného v příloze I, vyjádřené v ekvivalentu živé hmotnosti vykládky v tunách, uskutečněné v statistických rybolovných oblastech severozápadního Atlantiku uvedených v příloze II a popsaných v příloze III;

b)

úlovky podle písmene a) a příslušné rybolovné činnosti, rozdělené podle kalendářního měsíce, lovného zařízení, velikosti plavidla a hlavního cílového druhu.

2.   Údaje podle odst. 1 písm. a) se předávají do 31. května roku následujícího po referenčním roku a mohou být předběžné. Údaje podle odst. 1 písm. b) se předávají do 31. srpna roku následujícího po referenčním roku a musí být konečné.

Jsou-li údaje předložené podle odst. 1 písm. a) předběžné, musí to být jasně uvedeno.

U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly během dotčeného referenčního období zaznamenány žádné úlovky, se nemusí předkládat žádné údaje.

V případě, že dotčený členský stát během předcházejícího kalendářního roku nelovil v severozápadním Atlantiku, sdělí to Komisi do 31. května následujícího roku.

3.   Při předkládání údajů o rybolovných činnostech, lovných zařízeních a rybolovných metodách a velikosti plavidla se používají definice a kódy uvedené v příloze IV.

4.   Komise může změnit seznamy druhů a statistických rybolovných oblastí, popis těchto rybolovných oblastí a míry, kódy a definice týkající se rybolovných činností, lovných zařízení, velikosti plavidel a rybolovných metod.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 2.

Článek 3

Nestanoví-li předpisy přijaté v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody vytváření výběrového souboru pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnou správní zátěží. Tyto postupy vytváření výběrového souboru a podíl údajů získaných těmito metodami na celkových údajích členský stát podrobně vysvětlí ve zprávě předložené podle čl. 7 odst. 1.

Článek 4

Členské státy plní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předkládají údaje ve formátu podle přílohy V.

Členské státy mohou předkládat údaje ve formátu podle přílohy VI.

S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiné podobě nebo na jiném nosiči.

Článek 5

Komise předá informace obsažené ve zprávách, pokud možno do dvaceti čtyř hodin po jejich obdržení, řídícímu tajemníkovi NAFO.

Článek 6

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS (7) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 7

1.   Do 28. července 1994 předloží členské státy Komisi zevrubnou zprávu popisující metody získávání údajů o odlovech a rybolovných činnostech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv.

2.   Členské státy uvědomí Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách informací poskytnutých podle odstavce 1.

3.   Metodické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní významné otázky související s uplatňováním tohoto nařízení projednává jednou za rok příslušná pracovní skupina výboru.

Článek 8

1.   Nařízení (EHS) č. 2018/93 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 9

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009.

(2)  Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 1.

(3)  Viz příloha VI.

(4)  Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM DRUHŮ HLÁŠENÝCH V OBCHODNÍ STATISTICE NOMINÁLNÍCH ODLOVŮ V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU

Členské státy musí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny.

Poznámka

:

zkratka „j. n.“ („n.e.i.“) u názvů mořských živočichů znamená „jinde neuvedený“ („not elsewhere identified“).

český název

3-alfa kód

vědecký název

anglický název

RYBY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ

treska obecná

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

treska jednoskvrnná

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

okouník (rodu Sebastes) j. n.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

štikozubec americký

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

mníkovec červenavý

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

treska tmavá

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

okouník mořský

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

okouník bradatý

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

platýs atlantský

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

limanda žlutoocasá

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

platýs černý

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

platýs obecný

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

platýs americký

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

platýsovec mnohoskvrnný

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

pakambala severoamerická

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

platýsi (řád) j. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

ďas americký

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

štítník (rodu Prionotus)

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

treska tomkod

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

morida nosatá

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

pyskoun modravý

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

treska grónská

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

mník mořský

LIN (*)

Molva molva

Ling

hranáč šedý

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

smuha mexická

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

čtverzubec severní

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

slimule (rodu Lycodes) j. n.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

slimule americká

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

treska polární

POC

Boreogadus saida

Polar cod

hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

hlavoun severní

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

smaček (rodu Ammodytes)

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

vranka (rodu Myoxocephalus) j. n.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

mořan zlatavý

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

pyskoun temnobarvý

TAU

Tautoga onitis

Tautog

štíhlice velká

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

mníkovec bělavý

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

vlkouš (rodu Anarhichas) j. n.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

vlkouš obecný

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

vlkouš skvrnitý

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

kostnaté ryby (nadtřída) žijící při dně j. n.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGICKÉ RYBY

sleď obecný

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

makrela obecná

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

stříbrovka třpytivá

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

menhaden atlantský

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

rohoretka ještěří

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

sardel Mitchillova

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

lufara dravá

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

kranas dvouskvrnný

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

tuňák nepravý

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

makrelovec královský

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

makrelovec stříbřitý

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

plachetník atlantský

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

pelamida obecná

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

tuňák menší

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

tuňák pruhovaný

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

tuňák žlutoploutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

tuňáci (podčeleď) j. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) pelagické j. n.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

OSTATNÍ KOSTNATÉ RYBY

placka velkooká

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

kranas (rodu Seriola) j. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

úhořovec jedlý

COA

Conger oceanicus

American conger

úhoř americký

ELA

Anguilla rostrata

American eel

placka chutná

SHA

Alosa sapidissima

American shad

stříbrnice (rodu Argentina) j. n.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

smuha vlnopruhá

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

jehlice atlantská

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

herink vláknoploutvý

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

uzlatka Bairdova

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

smuha vousatá

BDM

Pogonias cromis

Black drum

kanic páskovaný

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

placka americká

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

huňáček severní

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

siven (rodu Salvelinus) j. n.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

kranasovec štíhlý

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

vidlatka floridská

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

dorosoma dlouhoploutvá

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

chrochtalovití (čeleď) j. n.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

placka prostřední

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

skopelus (rodu Notoscopelus)

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

cípalovití (čeleď) j. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

stříbrovka západoatlantská

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

chrochtal zlatoploutvý

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

koruška severoatlantská

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

smuha červená

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

pražman obecný

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

kranas Lathamův

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

kanic písčinný

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

mořan pruhovaný

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

smuha žlutavá

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

smuha skvrnitá

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

smuha západoatlantská

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

mořčák pruhovaný

STB

Morone saxatilis

Striped bass

jeseterovití (čeleď) j. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

tarpon atlantský

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

pstruh/losos (rodu Salmo) j. n.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

mořčák americký

PEW

Morone americana

White perch

pilonoš (rodu Beryx)

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

ostroun obecný

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

ostrounovití (čeleď) j. n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

žralok nosatý

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

ostrouni (řád) j. n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

žralok mako

SMA

Isurus oxyrhinchus

Shortfin mako shark

žralok kanadský

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

světloun grónský

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

světloun malohlavý

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

žralok veliký

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

rejnok bodlinatý

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

rejnok něžný

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

rejnok zimní

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

rejnok paprsčitý

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

rejnok hladkoocasý

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

rejnok trnoocasý

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

rejnok tmavobřichý

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

rejnok (rodu Raja) j. n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

kostnaté ryby (nadtřída) j. n.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

BEZOBRATLÍ

oliheň šelfová

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

kalmar tryskový

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

olihňovití, kalmarovití (čeledi) j. n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

břitka atlantská

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

chionka jedlá

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

arktika islandská

CLQ

Arctica islandica

Occean quahog

rozchlipka písečná

CLS

Mya arenaria

Soft clam

dížovka jedlá

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

mlži j. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

hřebenatka atlantská

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

hřebenatka hrbolatá

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

hřebenatka islandská

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

hřebenatka labradorská

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

hřebenatkovití (čeleď) j. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

ústřice viržinská

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

slávka jedlá

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

melongéna (rodu Busycon) j. n.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

plážovka (rodu Littorina) j. n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

mořští měkýši j. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

krab atlantský

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

krab chutný

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

krab obecný

CRG

Carcinus maenas

Green crab

krab severský

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

krab sněžný

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

krab hlubokomořský

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

poustevníček severní

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

praví krabi (podřád) j. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

humr americký

LBA

Homarus americanus

American lobster

kreveta severní

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

kreveta Ezopova

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

garnela (rodu Penaeus) j. n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

kreveta (rodu Pandalus)

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

korýši (třída) mořští j. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

ježovka (rodu Strongylocentrotus)

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

mnohoštětninatci (třída) j. n.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

ostrorep americký

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

mořští bezobratlí j. n.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

MOŘSKÉ ŘASY

hnědé řasy (třída)

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

ruduchy (třída)

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds