ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 82

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
28. března 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 259/2009 ze dne 27. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/300/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (oznámeno pod číslem K(2009) 1830)  ( 1 )

3

 

 

2009/301/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. března 2009, kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

28.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 259/2009

ze dne 27. března 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. března 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

28.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/3


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. března 2009,

kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům

(oznámeno pod číslem K(2009) 1830)

(Text s významem pro EHP)

(2009/300/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že ekoznačka Společenství může být udělena výrobku s vlastnostmi, které mu umožňují významně přispívat ke zlepšení klíčových environmentálních aspektů.

(2)

Nařízení (ES) č. 1980/2000 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky, navržená na základě kritérií sestavených Výborem Evropské unie pro ekoznačku, se stanoví podle skupin výrobků.

(3)

Rovněž stanoví, že přezkum kritérií ekoznačky a požadavků na posuzování a ověřování kritérií proběhne s dostatečným předstihem před skončením platnosti kritérií určených pro danou skupinu výrobků.

(4)

V souladu s nařízením (ES) č. 1980/2000 byla včas přezkoumána ekologická kritéria i související požadavky na posuzování a ověřování stanovené rozhodnutím Komise 2002/255/ES ze dne 25. března 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (2).

(5)

Na základě tohoto přezkumu je vhodné za účelem zohlednění vývoje v oblasti vědy a trhu stanovit nová ekologické kritéria.

(6)

Kromě toho je vhodné změnit definici skupiny výrobků stanovenou v uvedeném rozhodnutí, aby byly zohledněny nové technologie.

(7)

V zájmu jasnosti by proto mělo být rozhodnutí 2002/255/ES nahrazeno. Vzhledem k tomu, že období platnosti ekologických kritérií stanovené v uvedeném rozhodnutí bylo prodlouženo do dne 31. října 2009, mělo by toto rozhodnutí být nahrazeno ode dne 1. listopadu 2009.

(8)

Ekologická kritéria a rovněž související požadavky na posouzení a ověření by měly být v platnosti do dne 31. října 2013.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupinou výrobků „televizní přijímače“ se rozumějí:

„Elektronická zařízení napájená ze sítě, jejichž hlavním účelem a funkcí je přijímání, dekódování a zobrazování televizních signálů.“

Článek 2

Aby mohla být udělena ekoznačka Společenství podle nařízení (ES) č. 1980/2000, musí televizní přijímač spadat do skupiny výrobků „televizní přijímače“ a musí splňovat kritéria stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „televizní přijímače“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí do dne 31. října 2013.

Článek 4

Pro správní účely se televizním přijímačům přiděluje číselný kód „022“.

Článek 5

Rozhodnutí 2002/255/ES se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. listopadu 2009.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. března 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 87, 4.4.2002, s. 53.


PŘÍLOHA

RÁMEC

Cíle kritérií

Aby bylo výrobku možno udělit ekoznačku, musí splňovat kritéria této přílohy, jejichž cílem je podporovat:

snižování škod na životním prostředí nebo rizik spojených s využíváním energie (globální oteplování, acidifikace, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů) snižováním spotřeby energie,

snižování škod na životním prostředí spojených s využíváním přírodních zdrojů,

snižování škod na životním prostředí spojených s používáním nebezpečných látek omezením používání těchto látek.

Kritéria navíc podporují provádění nejlepších postupů (optimální používání se zřetelem k životnímu prostředí) a posilují u spotřebitelů uvědomělý vztah k životnímu prostředí.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a sledování, jak jsou dodržována kritéria stanovená v této příloze, braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení ochrany životního prostředí jako jsou EMAS nebo ISO 14001. (Poznámka: provádění takových systémů řízení není povinné).

Požadavky na posuzování a ověřování

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování se uvádějí pro každé kritérium.

Je-li to možné, zkoušky provádějí řádně schválené laboratoře nebo laboratoře, které splňují požadavky normy EN ISO 17025 a jsou oprávněny provádět příslušné zkoušky.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňkovou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování.

Příslušným subjektům se doporučuje, aby při posuzování žádostí a sledování, jak jsou dodržována kritéria definovaná touto přílohou, braly v úvahu provádění uznaných systémů řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí jako jsou EMAS nebo ISO 14001. (Poznámka: provádění takových systémů řízení není povinné).

KRITÉRIA

1.   Úspory energie

a)   Pasivní pohotovostní režim

i.

Spotřeba televizního přijímače při pasivním pohotovostním režimu musí být nižší nebo rovna 0,30 wattu s výjimkou případů, kdy je splněna podmínka stanovená v části ii.

ii.

U televizních přijímačů se snadno viditelným hardwarovým vypínačem, u kterých je spotřeba energie televizního přijímače ve vypnuté poloze vypínače nižší než 0,01 wattu, musí být spotřeba televizního přijímače při pasivním pohotovostním režimu nižší nebo rovna 0,50 wattu.

b)   Maximální spotřeba energie

Spotřeba televizního přijímače v provozním režimu musí být rovna nebo nižší než 200 wattů.

c)   Energetická účinnost

Do 31. prosince 2010 musí mít televizní přijímače s ekoznačkou uváděné na trh spotřebu v provozním režimu rovnu nebo nižší než 0,64 · (20W + A · 4,3224 W/dm2).

Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012 musí mít televizní přijímače s ekoznačkou uváděné na trh spotřebu v provozním režimu rovnu nebo nižší než 0,51 · (20W + A · 4,3224 W/dm2).

Od 1. ledna 2013 musí mít televizní přijímače s ekoznačkou uváděné na trh spotřebu v provozním režimu rovnu nebo nižší než 0,41 · (20W + A · 4,3224 W/dm2).

„A“ je viditelná plocha obrazovky (1) v dm2.

Posuzování a ověřování (písm. a) až c)): u televizního přijímače musí být provedena zkouška spotřeby energie v provozním režimu ve stavu, v jakém je dodáván spotřebitelům, podle revidované normy IEC62087 při použití dynamického vysílaného obrazového signálu („Postupy měření spotřeby audio, video a podobných zařízení“). Jestliže má televizní přijímač po prvním zapnutí povinné menu, bude standardní nastavení odpovídat doporučení výrobce pro běžné domácí použití. Žadatel předá příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, protokol o zkoušce prokazující, že televizní přijímač splňuje požadavky stanovené v písm. a) až c).

Pro splnění podmínek stanovených v písm. a) bodě ii) žadatel prohlásí, že jeho televizní přijímač splňuje požadavek a předloží fotografický důkaz o tom, že přijímač je vybaven hardwarovým vypínačem.

Pro splnění podmínek stanovených v písmeni c) žadatel prokáže, že kterýkoli z jeho televizních přijímačů, jemuž byla udělena ekoznačka, při prvním uvedení na trh po datech uvedených v kritériu splňuje příslušné kritérium energetické účinnosti. Pokud to nelze prokázat, příslušný subjekt vydá licenci na ekoznačku pouze na období, pro které lze prokázat splnění požadavků.

2.   Obsah rtuti v zářivkách

Celkové množství rtuti (Hg) ve všech zářivkách použitých v jedné obrazovce nesmí být u obrazovek s viditelnou úhlopříčkou menší nebo rovnou 40 palcům (101 cm) vyšší než 75 mg.

Celkové množství rtuti (Hg) ve všech zářivkách použitých v jedné obrazovce nesmí být u obrazovek s viditelnou úhlopříčkou delší než 40 palců (101 cm) vyšší než 99 mg.

Posuzování a ověřování: žadatel předá podepsané prohlášení, že jeho televizní přijímač splňuje tyto požadavky. K prohlášení přiloží dokumentaci od dodavatelů o počtu použitých zářivek a celkovém obsahu rtuti v těchto zářivkách.

3.   Prodloužení životnosti

Výrobce poskytuje obchodní záruku na televizní přijímač nejméně na dva roky. Tato záruka platí od data dodání zákazníkovi.

Dostupnost slučitelných elektronických náhradních dílů musí být zaručena ještě sedm let po ukončení výroby.

Posuzování a ověřování: žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tyto požadavky.

4.   Demontovatelnost

Výrobce prokáže, že odborně vyškolení pracovníci v oblasti recyklace mohou televizní přijímač snadno demontovat s použitím nástrojů, které mají obvykle k dispozici za účelem:

provádění oprav a výměny opotřebovaných dílů,

modernizace starších nebo zastaralých dílů a

separace dílů a materiálů s konečným cílem jejich recyklace.

Pro usnadnění demontáže:

Připevňovací prvky v televizním přijímači musí umožňovat jeho demontáž, např. šrouby, rychloupínací sponky, zejména pro části obsahující nebezpečné látky.

Díly z plastů musí být z jednoho polymeru nebo z polymerů kompatibilních pro recyklaci a pokud je jejich hmotnost větší než 25 g, musejí mít příslušné označení dle ISO 11469.

Neoddělitelné kovové díly nesmí být použity.

Údaje o povaze a množství nebezpečných látek v televizním přijímači budou shromažďovány v souladu se směrnicí 2006/121/ES (2) a globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS).

Posuzování a ověřování: spolu se žádostí musí být předán protokol o zkoušce, ve kterém je podrobně popsána demontáž televizního přijímače. Součástí protokolu musí být rozložené schéma televizního přijímače s označením hlavních součástí včetně označení všech nebezpečných látek v součástech přijímače. Schéma může být v písemné nebo audiovizuální podobě. Informace týkající se nebezpečných látek musí být předány příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, ve formě seznamu materiálů s uvedením druhu materiálu, použitého množství a jeho umístění.

5.   Těžké kovy a látky zpomalující hoření

a)

Kadmium, olovo, rtuť, šestimocný chrom (6+) nebo látky zpomalující hoření na bázi polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE), které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (3), nesmí být v televizním přijímači použity, jestliže použití těchto látek není uvedeno v příloze uvedené směrnice jako použití, která jsou vyjmuta z požadavků čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice nebo jestliže hodnota jejich maximální koncentrace není rovna nebo není nižší než práh vymezený ve stejné příloze. Pokud se týká přílohy, hodnota maximální koncentrace pro PBB a PBDE musí být nižší než 0,1 %.

b)

Plastové díly nesmějí obsahovat látky zpomalující hoření nebo přípravky obsahují látky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik nebo kombinace těchto označení:

R40 (Možné riziko rakoviny),

R45 (Může vyvolat rakovinu),

R46 (Může vyvolat poškození dědičných vlastností),

R 50 (Vysoce toxický pro vodní organismy),

R 51 (Toxický pro vodní organismy),

R 52 (Škodlivý pro vodní organismy),

R 53 (Může mít dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),

R60 (Může poškodit reprodukční schopnost),

R61 (Může poškodit plod v těle matky),

R62 (Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

R63 (Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky)

podle definice ve směrnici 2006/121/ES. Tento požadavek se nevztahuje na reaktivní látky zpomalující hoření, tj. takové, které při použití mění své vlastnosti (to znamená, že se v konečném výrobku ve skutečnosti nevyskytují v koncentraci vyšší než 0,1 %) takovým způsobem, že výše uvedená označení R pozbývají platnosti.

Posuzování a ověřování: výrobce televizního přijímače předá příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, podepsané osvědčení obsahující prohlášení o splnění těchto požadavků. Příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, se rovněž musí předat prohlášení o shodě podepsané dodavateli plastů a látek zpomalující hoření a kopie příslušných bezpečnostních listů týkající se materiálů a látek. Všechny použité látky zpomalující hoření musí být jasně označeny.

6.   Pokyny pro uživatele

Televizní přijímač se musí prodávat s návodem k použití, ve kterém jsou uvedeny rady o používání šetrném k životnímu prostředí. Tyto informace musí být umístěny na jednom, snadno viditelném místě v pokynech pro uživatele a rovněž na internetových stránkách výrobce. Tyto informace zahrnují zejména:

a)

Spotřebu energie televizního přijímače v různých režimech: v zapnutém režimu, ve vypnutém režimu a při pasivním pohotovostním režimu včetně informací o možných úsporách energie v různých režimech.

b)

Průměrnou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh vypočtenou na základě spotřeby energie v zapnutém režimu při provozu 4 hodiny denně a 365 dní v roce.

c)

Informaci, že vysoká energetická účinnost snižuje spotřebu energie a tím šetří peníze díky nižším účtům za elektřinu.

d)

Následující rady, jak snížit spotřebu energie v době, kdy se televize nesleduje.

Odpojení televizního přijímače ze sítě nebo vytažení ze zásuvky sníží spotřebu energie u všech televizních přijímačů na nulu. Doporučuje se, pokud se televizní přijímač nepoužívá delší dobu, např. během dovolené.

Použití hardwarového vypínače sníží spotřebu energie na úroveň blížící se nule (v případě, že je televizní přijímač tímto vypínačem vybaven).

Uvedení televizního přijímače do pohotovostního režimu se sníží spotřeba energie, ale stále k určité spotřebě dochází.

Snížením jasu obrazovky se sníží spotřeba energie.

e)

Polohu hardwarového vypínače (v případě, že je televizní přijímač tímto vypínačem vybaven).

f)

Informace o opravách s uvedením, kdo je způsobilý opravovat televizní přijímače včetně příslušných kontaktních údajů.

g)

Pokyny týkající se správného způsobu likvidace televizních přijímačů po skončení jejich životnosti ve sběrných dvorech nebo případně jejich vrácením maloobchodníkům v rámci programu zpětného odběru starých přijímačů, což musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (4).

h)

Informaci, že výrobku byla udělena ekoznačka EU (květina) se stručným vysvětlením významu této značky spolu s informací, že více informací o ekoznačce lze nalézt na internetových stránkách http://www.ecolabel.eu

Posuzování a ověřování: žadatel prohlašuje, že výrobek splňuje tyto požadavky, a předloží kopii návodu k použití příslušnému subjektu, který posuzuje žádost.

7.   Informace uvedené na ekoznačce

V rámečku 2 ekoznačky se uvede následující text:

Vysoká energetická účinnost.

Snížené emise CO2.

Konstrukce usnadňující opravy a recyklaci.

Posuzování a ověřování: žadatel předá prohlášení, že výrobek splňuje tyto požadavky a předloží příslušnému subjektu, který posuzuje žádost, kopii ekoznačky, jak je uvedena na obalu a/nebo na výrobku a/nebo na doprovodné dokumentaci.


(1)  Plocha obrazovky: Jedná se o plochu obrazovky v dm2. Pro standardní obrazovku (poměr stran 4:3) se rovná [velikost obrazovky × velikost obrazovky × 0,480] a pro širokoúhlou obrazovku (poměr stran 16:9) se rovná [velikost obrazovky × velikost obrazovky × 0,427].

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 852, opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 281.

(3)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.


28.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. března 2009,

kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny

(2009/301/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 157 Smlouvy o založení Evropského společenství uložil Společenství a členským státům úkol zajistit, aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Společenství. Článek 151 stanoví, že Společenství přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.

(2)

Sdělení Komise s názvem „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ (1) ohlásilo iniciativu, jež je „vlajkovou lodí“ pro oblast digitálních knihoven.

(3)

Sdělení Komise s názvem „i2010: digitální knihovny“ (2) ohlásilo vytvoření skupiny odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny, která bude Komisi nápomocna v otázce, jak nejlépe řešit organizační, právní a technické problémy na evropské úrovni.

(4)

Tato skupina odborníků byla zřízena rozhodnutím Komise 2006/178/ES (3), jehož použitelnost skončila dne 31. prosince 2008. Vzhledem k dalším potřebám by se tímto rozhodnutím mělo umožnit dané skupině pokračovat v činnosti v roce 2009.

(5)

Skupina by měla přispět ke sdílené strategické vizi evropských digitálních knihoven.

(6)

Skupina by měla sestávat z vysoce kvalifikovaných odborníků kompetentních v oblasti digitálních knihoven, kteří budou jmenováni za svou osobu.

(7)

V roce 2009 by se skupina měla zabývat otázkami autorského práva a uchovávání v souvislosti s digitálními knihovnami a přístupem k vědeckým informacím. K těmto otázkám patří zejména výjimky a omezení, dobrovolné dohody pro zlepšení online dostupnosti obsahu chráněného autorským právem, obsah vytvářený uživatelem, volný přístup k vědeckým informacím a přístup k údajům z výzkumu a jejich uchovávání.

(8)

Skupina by měla rovněž sledovat, jak jsou využívána řešení, která byla představena ve zprávách přijatých v minulosti, zejména pak v oblasti osiřelých děl a děl již nedostupných na trhu.

(9)

Měla by být stanovena pravidla týkající se zveřejňování informací ze strany členů skupiny, aniž budou dotčena bezpečnostní pravidla Komise stanovená v příloze rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4).

(10)

Osobní údaje týkající se členů skupiny by se měly zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).

(11)

Je vhodné stanovit období použitelnosti tohoto rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny

Ustavuje se skupina odborníků s názvem „Skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny“, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkol skupiny

Úkolem skupiny je:

a)

poskytovat Komisi poradenství v otázce, jak nejlépe řešit organizační, právní a technické problémy na evropské úrovni;

b)

přispívat ke sdílené strategické vizi evropských digitálních knihoven.

Článek 3

Konzultace

Komise může se skupinou konzultovat jakékoli záležitosti týkající se iniciativy v oblasti digitálních knihoven.

Článek 4

Členství – jmenování členů

1.   Skupina má nejvýše 20 členů.

2.   Členy skupiny z řad odborníků kompetentních v oblastech uvedených v článku 2 a 3 jmenuje generální ředitel generálního ředitelství pro informační společnost a média.

3.   Členové jsou jmenováni za svou osobu do funkce odborníků na vysoké úrovni v oblasti digitálních knihoven a radí Komisi nezávisle na vnějších vlivech.

4.   Členové jsou jmenováni tak, aby byla v nejvyšší možné míře zajištěna rovnováha, pokud jde o rozsah kompetencí, zeměpisný původ a pohlaví.

5.   Skupina se skládá z odborníků z těchto kategorií:

organizace uchovávající historické dědictví (knihovny, archivy, muzea),

autoři, vydavatelé a poskytovatelé obsahu,

odvětví informačních a komunikačních technologií (např. provozovatelé vyhledávačů, poskytovatelé technologií),

vědecké a výzkumné organizace, akademická sféra.

6.   Členové za sebe nemohou určit náhradníky.

7.   Členové jsou jmenování na funkční období, které končí dne 31. prosince 2009.

8.   Členové, kteří již nejsou schopni účinně přispívat k práci skupiny, kteří odstoupí nebo nedodrží podmínky uvedené v odstavci 3 tohoto článku nebo v článku 287 Smlouvy, mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.

9.   Členové učiní písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl bránit jejich nezávislosti.

10.   Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. Jména členů se zveřejní na internetových stránkách iniciativy i2010 – digitální knihovny.

Článek 5

Činnost

1.   Skupině předsedá Komise.

2.   Po dohodě s Komisí lze zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek v souladu s mandátem stanoveným skupinou. Tyto podskupiny se rozpustí, jakmile splní svůj úkol.

3.   Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může zástupce Komise požádat pozorovatele nebo odborníky, zejména pak osoby se zvláštními kompetencemi, pokud jde o téma, které je na programu jednání, aby se zúčastnili jednání skupiny nebo podskupiny.

4.   Informace získané v rámci účasti na práci skupiny nebo podskupiny nesmí být vyzrazeny, pokud má Komise za to, že se týkají důvěrných skutečností.

5.   Skupina a její podskupiny obvykle zasedají v prostorách Komise, a to v souladu s postupy a rozvrhem stanovenými Komisí. Komise zabezpečuje sekretářské služby. Jednání skupin a podskupin se mohou účastnit další úředníci Komise, kteří mají zájem o projednávané otázky.

6.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí.

7.   Komise může zveřejnit jakékoli shrnutí, závěr, dílčí závěr nebo pracovní dokument skupiny, a to v původním jazyce příslušného dokumentu.

Článek 6

Výdaje na zasedání

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníků uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též výdaje na pobyt související s činností skupiny.

Členům, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

Výdaje na zasedání se proplácejí v mezích ročního rozpočtu, který je skupině přidělen příslušnými útvary Komise.

Článek 7

Ukončení použitelnosti

Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dnem 31. prosince 2009.

V Bruselu dne 25. března 2009.

Za Komisi

Viviane REDING

členka Komise


(1)  KOM(2005) 229 v konečném znění.

(2)  KOM(2005) 465 v konečném znění.

(3)  Úř. věst. L 63, 4.3.2006, s. 25.

(4)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.