ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 81

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
27. března 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 255/2009 ze dne 26. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 256/2009 ze dne 23. března 2009, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin a fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 257/2009 ze dne 24. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o doplňkový informační list k oznámení podpory na rybolov a akvakulturu ( 1 )

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 258/2009 ze dne 26. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků

19

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/297/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2009, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (oznámeno pod číslem K(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 255/2009

ze dne 26. března 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 27. března 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 256/2009

ze dne 23. března 2009,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin a fludioxonil v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro azoxystrobin a fludioxonil byly stanoveny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 396/2005. Pokud jde o azoxystrobin, v souvislosti s novým povolením v souladu se směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2) pro používání tohoto přípravku na ochranu rostlin u vodnice byla podána žádost o změnu stávajícího MLR v souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení. Pokud jde o fludioxonil, byla podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz v souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 žadatelem ve třetí zemi (Spojených státech), ve které vede povolené použití tohoto přípravku na ochranu rostlin k překročení MLR pro granátová jablka stanoveného v příloze III uvedeného nařízení.

(2)

Obě žádosti byly zhodnoceny v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení a Portugalsko a Dánsko předaly hodnotící zprávy Komisi.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil bezpečnost navrhovaných MLR s přihlédnutím k informacím uvedeným v žádostech a hodnotících zprávách a vydal odůvodněná stanoviska. Tato stanoviska předal [v souladu s článkem 10 nařízení] Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti (3).

(4)

Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že všechny požadavky jsou s ohledem na údaje splněny a že dvě změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech uvedených látek. Ani celoživotní expozice oběma látkám prostřednictvím konzumace jakýchkoli potravin, které tyto dvě látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace vodnic nebo granátových jablek neprokázala riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(5)

Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost požadované změny MLR splňují požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(6)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily nesouhlas s těmito opatřeními,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Vědecké zprávy EFSA (2008) 199 a 200 na internetové stránce http://efsa.europa.eu


PŘÍLOHA

V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

Řádky pro azoxystrobin se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Azoxystrobin

100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

110000

i)

Citrusové plody

1

110010

Grapefruity

 

110020

Pomeranče

 

110030

Citrony

 

110040

Kyselé lajmy

 

110050

Mandarinky

 

110990

Ostatní

 

120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,1 (2)

120010

Mandle

 

120020

Para ořechy

 

120030

Kešu ořechy

 

120040

Kaštany jedlé

 

120050

Kokosové ořechy

 

120060

Lískové ořechy

 

120070

Makadamie

 

120080

Pekanové ořechy

 

120090

Piniové oříšky

 

120100

Pistácie

 

120110

Vlašské ořechy

 

120990

Ostatní

 

130000

iii)

Jádrové ovoce

0,05 (2)

130010

Jablka

 

130020

Hrušky

 

130030

Kdoule

 

130040

Mišpule

 (3)

130050

Lokvát (mišpule japonská)

 (3)

130990

Ostatní

 

140000

iv)

Peckové ovoce

0,05 (2)

140010

Meruňky

 

140020

Třešně a višně

 

140030

Broskve

 

140040

Švestky

 

140990

Ostatní

 

150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

151000

a)

Hrozny stolní a moštové

2

151010

Hrozny stolní

 

151020

Hrozny moštové

 

152000

b)

Jahody

2

153000

c)

Ovoce z keřů

 

153010

Ostružiny

3

153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,05 (2)

153030

Maliny

3

153990

Ostatní

0,05 (2)

154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

0,05 (2)

154010

Borůvky kanadské

 

154020

Klikvy

 

154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

154040

Angrešt

 

154050

Šípky

 (3)

154060

Moruše

 (3)

154070

Azarole (neapolská mišpule)

 (3)

154080

Bezinky

 (3)

154990

Ostatní

 

160000

vi)

Různé ovoce

 

161000

a)

s jedlou slupkou

0,05 (2)

161010

Datle

 

161020

Fíky

 

161030

Stolní olivy

 

161040

Kumkvaty

 

161050

Karamboly

 (3)

161060

Tomel (persimon)

 (3)

161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský)

 (3)

161990

Ostatní

 

162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

0,05 (2)

162010

Kiwi

 

162020

Liči

 

162030

Mučenka (passiflora)

 

162040

Opuncie

 (3)

162050

Zlatolist

 (3)

162060

Tomel viržinský (kaki)

 (3)

162990

Ostatní

 

163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

163010

Avokádo

0,05 (2)

163020

Banány

2

163030

Mango

0,2

163040

Papája

0,2

163050

Granátová jablka

0,05 (2)

163060

Čerimoja

 (3)

163070

Kvajávy

 (3)

163080

Ananas

0,05 (2)

163090

Chlebovník

 (3)

163100

Durian

 (3)

163110

Anona ostnitá (guanabana)

 (3)

163990

Ostatní

0,05 (2)

200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

211000

a)

Brambory

0,05 (2)

212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,05 (2)

212010

Kasava

 

212020

Batáty

 

212030

Jam

 

212040

Maranta

 (3)

212990

Ostatní

 

213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

213010

Řepa salátová

0,05 (2)

213020

Mrkev

0,2

213030

Celer bulvový

0,3

213040

Křen

0,2

213050

Topinambury

0,05 (2)

213060

Pastinák

0,2

213070

Petržel kořenová

0,2

213080

Ředkve

0,2

213090

Černý kořen

0,2

213100

Tuřín

0,05 (2)

213110

Vodnice

0,2

213990

Ostatní

0,05 (2)

220000

ii)

Cibulová zelenina

 

220010

Česnek

0,05 (2)

220020

Cibule kuchyňská

0,05 (2)

220030

Šalotka

0,05 (2)

220040

Cibule jarní

2

220990

Ostatní

0,05 (2)

230000

iii)

Plodová zelenina

 

231000

a)

Lilkovité

2

231010

Rajčata

 

231020

Paprika zeleninová

 

231030

Lilek

 

231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

231990

Ostatní

 

232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

1

232010

Okurky salátové

 

232020

Okurky nakládačky

 

232030

Cukety

 

232990

Ostatní

 

233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,5

233010

Melouny cukrové

 

233020

Dýně

 

233030

Melouny vodní

 

233990

Ostatní

 

234000

d)

Kukuřice cukrová

0,05 (2)

239000

e)

Ostatní plodová zelenina

0,05 (2)

240000

iv)

Košťálová zelenina

 

241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

0,5

241010

Brokolice

 

241020

Květák

 

241990

Ostatní

 

242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

0,3

242010

Kapusta růžičková

 

242020

Zelí hlávkové

 

242990

Ostatní

 

243000

c)

Košťálová zelenina listová

5

243010

Pekingské zelí

 

243020

Kadeřávek

 

243990

Ostatní

 

244000

d)

Kedlubny

0,2

250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

3

251010

Polníček

 

251020

Salát

 

251030

Endivie

 

251040

Řeřicha setá

 

251050

Barborka jarní

 (3)

251060

Roketa setá

 

251070

Červená hořčice

 (3)

251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp.

 

251990

Ostatní

 

252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

252010

Špenát

0,05 (2)

252020

Šrucha

 (3)

252030

Mangold (řapíky)

0,05 (2)

252990

Ostatní

0,05 (2)

253000

c)

Listy révy vinné

 (3)

254000

d)

Potočnice lékařská

0,05 (2)

255000

e)

Čekanka salátová

0,2

256000

f)

Čerstvé bylinky

3

256010

Kerblík

 

256020

Pažitka

 

256030

Celerová nať

 

256040

Petrželová nať

 

256050

Šalvěj

 (3)

256060

Rozmarýn

 (3)

256070

Tymián

 (3)

256080

Bazalka

 (3)

256090

Bobkový list

 (3)

256100

Estragon

 (3)

256990

Ostatní

 

260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

260010

Fazolové lusky

1

260020

Vyluštěná fazolová semena

0,2

260030

Hrachové lusky

0,5

260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,2

260050

Čočka

0,05 (2)

260990

Ostatní

0,05 (2)

270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

270010

Chřest

0,05 (2)

270020

Kardy

0,05 (2)

270030

Celer řapíkatý

5

270040

Fenykl sladký

5

270050

Artyčoky

1

270060

Pór

2

270070

Reveň

0,05 (2)

270080

Bambusové výhonky

 (3)

270090

Palmové vegetační vrcholy

 (3)

270990

Ostatní

0,05 (2)

280000

viii)

Houby

0,05 (2)

280010

Pěstované

 

280020

Volně rostoucí

 

280990

Ostatní

 (3)

290000

ix)

Chaluhy

 

300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,1

300010

Fazole

 

300020

Čočka

 

300030

Hrách

 

300040

Vlčí bob

 

300990

Ostatní

 

400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

401000

i)

Olejnatá semena

 

401010

Lněná semena

0,05 (2)

401020

Jádra podzemnice olejné

0,05 (2)

401030

Mák

0,05 (2)

401040

Sezamová semena

0,05 (2)

401050

Slunečnicová semena

0,05 (2)

401060

Semena řepky

0,5

401070

Sojové boby

0,5

401080

Hořčičná semena

0,05 (2)

401090

Bavlníková semena

0,05 (2)

401100

Dýňová semena

0,05 (2)

401110

Světlice barvířská

 (3)

401120

Brutnák

 (3)

401130

Lnička setá

 (3)

401140

Semena konopí

0,05 (2)

401150

Skočec obecný

 (3)

401990

Ostatní

0,05 (2)

402000

ii)

Olejnaté plody

0,05 (2)

402010

Olivy na olej

 

402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 (3)

402030

Plody palmy olejové

 (3)

402040

Kapok

 (3)

402990

Ostatní

 

500000

5.

OBILOVINY

 

500010

Ječmen

0,3

500020

Pohanka

0,05 (2)

500030

Kukuřice

0,05 (2)

500040

Proso

0,05 (2)

500050

Oves

0,3

500060

Rýže

5

500070

Žito

0,3

500080

Čirok

0,05 (2)

500090

Pšenice

0,3

500990

Ostatní

0,05 (2)

600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii)

Kávová zrna

 (3)

630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 (3)

631000

a)

Květy

 (3)

631010

Květ heřmánku

 (3)

631020

Květ ibišku

 (3)

631030

Květní lístky růže

 (3)

631040

Květ jasmínu

 (3)

631050

Lípa

 (3)

631990

Ostatní

 (3)

632000

b)

Listy

 (3)

632010

List jahodníku

 (3)

632020

List rostliny rooibos

 (3)

632030

Cesmína paraguayská (maté)

 (3)

632990

Ostatní

 (3)

633000

c)

Kořeny

 (3)

633010

Kořen kozlíku lékařského

 (3)

633020

Kořen všehoje ženšenového

 (3)

633990

Ostatní

 (3)

639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 (3)

640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

 (3)

650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 (3)

700000

7.

CHMEL (SUŠENÝ), VČETNĚ CHMELOVÝCH PELET A NEKONCENTROVANÉHO PRACHU

20

800000

8.

KOŘENÍ

 (3)

810000

i)

Semena

 (3)

810010

Anýz

 (3)

810020

Kmín černý

 (3)

810030

Celerová semena

 (3)

810040

Semena koriandru

 (3)

810050

Semena kmínu

 (3)

810060

Semena kopru

 (3)

810070

Semena fenyklu

 (3)

810080

Pískavice řecké seno

 (3)

810090

Muškátové oříšky

 (3)

810990

Ostatní

 (3)

820000

ii)

Plody a bobule

 (3)

820010

Nové koření

 (3)

820020

Anýzový (japonský) pepř

 (3)

820030

Kmín

 (3)

820040

Kardamom

 (3)

820050

Jalovcové bobule

 (3)

820060

Pepř, černý a bílý

 (3)

820070

Vanilkové lusky

 (3)

820080

Tamarindy (indické datle)

 (3)

820990

Ostatní

 (3)

830000

iii)

Kůra

 (3)

830010

Skořice

 (3)

830990

Ostatní

 (3)

840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 (3)

840010

Lékořice

 (3)

840020

Zázvor

 (3)

840030

Kurkuma

 (3)

840040

Křen

 (3)

840990

Ostatní

 (3)

850000

v)

Pupeny

 (3)

850010

Hřebíček

 (3)

850020

Kapary

 (3)

850990

Ostatní

 (3)

860000

vi)

Blizny

 (3)

860010

Šafrán

 (3)

860990

Ostatní

 (3)

870000

vii)

Semenné míšky

 (3)

870010

Muškátový květ

 (3)

870990

Ostatní

 (3)

900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 (3)

900010

Cukrová řepa (kořen)

 (3)

900020

Cukrová třtina

 (3)

900030

Kořen čekanky

 (3)

900990

Ostatní

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

0,05 (2)

1011000

a)

Prasata

 

1011010

Maso

 

1011020

Tuk bez libového masa

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

1012010

Maso

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby

 

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

Ovce

 

1013010

Maso

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

Kozy

 

1014010

Maso

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 (3)

1015010

Maso

 (3)

1015020

Tuk

 (3)

1015030

Játra

 (3)

1015040

Ledviny

 (3)

1015050

Poživatelné droby

 (3)

1015990

Ostatní

 (3)

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

1016010

Maso

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 (3)

1017010

Maso

 (3)

1017020

Tuk

 (3)

1017030

Játra

 (3)

1017040

Ledviny

 (3)

1017050

Poživatelné droby

 (3)

1017990

Ostatní

 (3)

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

0,01 (2)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

0,05 (2)

1030010

Kuřecí

 (3)

1030020

Kachní

 (3)

1030030

Husí

 (3)

1030040

Křepelčí

 (3)

1030990

Ostatní

 (3)

1040000

iv)

Med

 (3)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 (3)

1060000

vi)

Hlemýždi

 (3)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 (3)

2)

Příloha III se mění takto:

Řádky pro fludioxonil se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

Fludioxonil

100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

110000

i)

Citrusové plody

 

110010

Grapefruity

10

110020

Pomeranče

7

110030

Citrony

7

110040

Kyselé lajmy

7

110050

Mandarinky

7

110990

Ostatní

7

120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,05 (5)

120010

Mandle

 

120020

Para ořechy

 

120030

Kešu ořechy

 

120040

Kaštany jedlé

 

120050

Kokosové ořechy

 

120060

Lískové ořechy

 

120070

Makadamie

 

120080

Pekanové ořechy

 

120090

Piniové oříšky

 

120100

Pistácie

 

120110

Vlašské ořechy

 

120990

Ostatní

 

130000

iii)

Jádrové ovoce

5

130010

Jablka

 

130020

Hrušky

 

130030

Kdoule

 

130040

Mišpule

 

130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

130990

Ostatní

 

140000

iv)

Peckové ovoce

 

140010

Meruňky

5

140020

Třešně a višně

5

140030

Broskve

5

140040

Švestky

0,5

140990

Ostatní

0,05 (5)

150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

151000

a)

Hrozny stolní a moštové

2

151010

Hrozny stolní

2

151020

Hrozny moštové

2

152000

b)

Jahody

3

153000

c)

Ovoce z keřů

 

153010

Ostružiny

5

153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0,05 (5)

153030

Maliny

5

153990

Ostatní

0,05 (5)

154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

154010

Borůvky kanadské

3

154020

Klikvy

1

154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

3

154040

Angrešt

3

154050

Šípky

1

154060

Moruše

1

154070

Azarole (neapolská mišpule)

1

154080

Bezinky

2

154990

Ostatní

1

160000

vi)

Různé ovoce

 

161000

a)

s jedlou slupkou

0,05 (5)

161010

Datle

 

161020

Fíky

 

161030

Stolní olivy

 

161040

Kumkvaty

 

161050

Karamboly

 

161060

Tomel (persimon)

 

161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský)

 

161990

Ostatní

 

162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

162010

Kiwi

20

162020

Liči

0,05 (5)

162030

Mučenka (passiflora)

0,05 (5)

162040

Opuncie

0,05 (5)

162050

Zlatolist

0,05 (5)

162060

Tomel viržinský (kaki)

0,05 (5)

162990

Ostatní

0,05 (5)

163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

163010

Avokádo

0,05 (5)

163020

Banány

0,05 (5)

163030

Mango

0,05 (5)

163040

Papája

0,05 (5)

163050

Granátová jablka

3

163060

Čerimoja

0,05 (5)

163070

Kvajávy

0,05 (5)

163080

Ananas

0,05 (5)

163090

Chlebovník

0,05 (5)

163100

Durian

0,05 (5)

163110

Anona ostnitá (guanabana)

0,05 (5)

163990

Ostatní

0,05 (5)

200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

211000

a)

Brambory

1

212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,05 (5)

212010

Kasava

 

212020

Batáty

 

212030

Jam

 

212040

Maranta

 

212990

Ostatní

 

213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,05 (5)

213010

Řepa salátová

 

213020

Mrkev

 

213030

Celer bulvový

 

213040

Křen

 

213050

Topinambury

 

213060

Pastinák

 

213070

Petržel kořenová

 

213080

Ředkve

 

213090

Černý kořen

 

213100

Tuřín

 

213110

Vodnice

 

213990

Ostatní

 

220000

ii)

Cibulová zelenina

 

220010

Česnek

0,05 (5)

220020

Cibule kuchyňská

0,1

220030

Šalotka

0,05 (5)

220040

Cibule jarní

0,3

220990

Ostatní

0,05 (5)

230000

iii)

Plodová zelenina

 

231000

a)

Lilkovité

 

231010

Rajčata

1

231020

Paprika zeleninová

2

231030

Lilek

1

231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

0,5

231990

Ostatní

0,5

232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

232010

Okurky salátové

1

232020

Okurky nakládačky

0,5

232030

Cukety

1

232990

Ostatní

0,5

233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,05 (5)

233010

Melouny cukrové

 

233020

Dýně

 

233030

Melouny vodní

 

233990

Ostatní

 

234000

d)

Kukuřice cukrová

0,05 (5)

239000

e)

Ostatní plodová zelenina

0,05 (5)

240000

iv)

Košťálová zelenina

0,05 (5)

241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

0,05 (5)

241010

Brokolice

 

241020

Květák

 

241990

Ostatní

 

242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

0,05 (5)

242010

Kapusta růžičková

 

242020

Zelí hlávkové

 

242990

Ostatní

 

243000

c)

Košťálová zelenina listová

0,05 (5)

243010

Pekingské zelí

 

243020

Kadeřávek

 

243990

Ostatní

 

244000

d)

Kedlubny

0,05 (5)

250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

10

251010

Polníček

 

251020

Salát

 

251030

Endivie

 

251040

Řeřicha setá

 

251050

Barborka jarní

 

251060

Roketa setá

 

251070

Červená hořčice

 

251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp.

 

251990

Ostatní

 

252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

252010

Špenát

0,05 (5)

252020

Šrucha

10

252030

Mangold (řapíky)

0,05 (5)

252990

Ostatní

0,05 (5)

253000

c)

Listy révy vinné

0,05 (5)

254000

d)

Potočnice lékařská

0,05 (5)

255000

e)

Čekanka salátová

0,05 (5)

256000

f)

Čerstvé bylinky

1

256010

Kerblík

 

256020

Pažitka

 

256030

Celerová nať

 

256040

Petrželová nať

 

256050

Šalvěj

 

256060

Rozmarýn

 

256070

Tymián

 

256080

Bazalka

 

256090

Bobkový list

 

256100

Estragon

 

256990

Ostatní

 

260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

260010

Fazolové lusky

1

260020

Vyluštěná fazolová semena

0,2

260030

Hrachové lusky

0,2

260040

Vyluštěná hrachová zrna

0,05 (5)

260050

Čočka

0,05 (5)

260990

Ostatní

0,05 (5)

270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

270010

Chřest

0,05 (5)

270020

Kardy

0,05 (5)

270030

Celer řapíkatý

0,05 (5)

270040

Fenykl sladký

0,1

270050

Artyčoky

0,05 (5)

270060

Pór

0,05 (5)

270070

Reveň

0,05 (5)

270080

Bambusové výhonky

0,05 (5)

270090

Palmové vegetační vrcholy

0,05 (5)

270990

Ostatní

0,05 (5)

280000

viii)

Houby

0,05 (5)

280010

Pěstované

 

280020

Volně rostoucí

 

280990

Ostatní

 

290000

ix)

Chaluhy

0,05 (5)

300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,05 (5)

300010

Fazole

 

300020

Čočka

 

300030

Hrách

 

300040

Vlčí bob

 

300990

Ostatní

 

400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,05 (5)

401000

i)

Olejnatá semena

 

401010

Lněná semena

 

401020

Jádra podzemnice olejné

 

401030

Mák

 

401040

Sezamová semena

 

401050

Slunečnicová semena

 

401060

Semena řepky

 

401070

Sojové boby

 

401080

Hořčičná semena

 

401090

Bavlníková semena

 

401100

Dýňová semena

 

401110

Světlice barvířská

 

401120

Brutnák

 

401130

Lnička setá

 

401140

Semena konopí

 

401150

Skočec obecný

 

401990

Ostatní

 

402000

ii)

Olejnaté plody

 

402010

Olivy na olej

 

402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

402030

Plody palmy olejové

 

402040

Kapok

 

402990

Ostatní

 

500000

5.

OBILOVINY

 

500010

Ječmen

0,05 (5)

500020

Pohanka

0,05 (5)

500030

Kukuřice

0,1

500040

Proso

0,05 (5)

500050

Oves

0,05 (5)

500060

Rýže

0,05 (5)

500070

Žito

0,05 (5)

500080

Čirok

0,05 (5)

500090

Pšenice

0,2

500990

Ostatní

0,05 (5)

600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05 (5)

610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Kávová zrna

 

630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 

631000

a)

Květy

 

631010

Květ heřmánku

 

631020

Květ ibišku

 

631030

Květní lístky růže

 

631040

Květ jasmínu

 

631050

Lípa

 

631990

Ostatní

 

632000

b)

Listy

 

632010

List jahodníku

 

632020

List rostliny rooibos

 

632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

632990

Ostatní

 

633000

c)

Kořeny

 

633010

Kořen kozlíku lékařského

 

633020

Kořen všehoje ženšenového

 

633990

Ostatní

 

639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

 

650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 

700000

7.

CHMEL (SUŠENÝ), VČETNĚ CHMELOVÝCH PELET A NEKONCENTROVANÉHO PRACHU

0,05 (5)

800000

8.

KOŘENÍ

0,05 (5)

810000

i)

Semena

 

810010

Anýz

 

810020

Kmín černý

 

810030

Celerová semena

 

810040

Semena koriandru

 

810050

Semena kmínu

 

810060

Semena kopru

 

810070

Semena fenyklu

 

810080

Pískavice řecké seno

 

810090

Muškátové oříšky

 

810990

Ostatní

 

820000

ii)

Plody a bobule

 

820010

Nové koření

 

820020

Anýzový (japonský) pepř

 

820030

Kmín

 

820040

Kardamom

 

820050

Jalovcové bobule

 

820060

Pepř, černý a bílý

 

820070

Vanilkové lusky

 

820080

Tamarindy (indické datle)

 

820990

Ostatní

 

830000

iii)

Kůra

 

830010

Skořice

 

830990

Ostatní

 

840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

840010

Lékořice

 

840020

Zázvor

 

840030

Kurkuma

 

840040

Křen

 

840990

Ostatní

 

850000

v)

Pupeny

 

850010

Hřebíček

 

850020

Kapary

 

850990

Ostatní

 

860000

vi)

Blizny

 

860010

Šafrán

 

860990

Ostatní

 

870000

vii)

Semenné míšky

 

870010

Muškátový květ

 

870990

Ostatní

 

900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,05 (5)

900010

Cukrová řepa (kořen)

 

900020

Cukrová třtina

 

900030

Kořen čekanky

 

900990

Ostatní

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

0,05 (5)

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla; jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

1011000

a)

Prasata

 

1011010

Maso

 

1011020

Tuk bez libového masa

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

1012010

Maso

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby

 

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

Ovce

 

1013010

Maso

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

Kozy

 

1014010

Maso

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

1015010

Maso

 

1015020

Tuk

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby

 

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

1016010

Maso

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 

1017010

Maso

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby

 

1017990

Ostatní

 

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

 

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

 

1030010

Kuřecí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

iv)

Med

 

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 

1060000

vi)

Hlemýždi

 

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 


(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(2)  Označuje mez stanovitelnosti.

(3)  Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.“

(4)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

(5)  Označuje mez stanovitelnosti.“


27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 257/2009

ze dne 24. března 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o doplňkový informační list k oznámení podpory na rybolov a akvakulturu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (1), a zejména na článek 27 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na přijetí nových pokynů Společenství pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2) Komisí by doplňkový informační list uvedený v části III.14 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (3), měl být nahrazen novým doplňkovým informačním listem v souladu s platným rámcem.

(2)

Nařízení (ES) č. 794/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část III.14 přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2009.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 84, 3.4.2008, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

„ČÁST III.14

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST K PODPOŘE NA RYBOLOV A AKVAKULTURU

Tento doplňkový informační list se použije k oznámení každého režimu podpory nebo každé podpory, na které se vztahují Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (dále jen ‚pokyny‘).

CÍLE REŽIMU nebo PODPORY (zaškrtněte odpovídající možnost a vyplňte požadované informace)

Tento oddíl postupuje podle pořadí bodů oddílu 4 pokynů: ‚Podpora, kterou lze označit za slučitelnou‘.

   Bod 4.1 pokynů: Podpora pro kategorie opatření, na která se vztahuje nařízení o blokové výjimce

Obecné poznámky týkající se podpory tohoto druhu

V platnosti jsou dvě nařízení o blokových výjimkách: nařízení Komise (ES) č. 736/2008 (1), které se vztahuje na odvětví rybolovu a akvakultury, a nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (2), které je obecným nařízením o výjimkách vztahujících se na všechna odvětví.

Taková pomoc by se proto v zásadě neměla oznamovat.

Podle 6. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 736/2008 a 7. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 800/2008 by však těmito nařízeními neměla být dotčena možnost členských států oznámit státní pomoc, jejíž cíle odpovídají cílům, na něž se vztahují tato nařízení.

Kromě toho nemohou využívat výhod výjimky stanovené nařízením (ES) č. 736/2008 a nařízením (ES) č. 800/2008 tyto druhy pomoci: podpora přesahující stanovené limity, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 736/2008 nebo v čl. 6 nařízení (ES) č. 800/2008, nebo se zvláštními vlastnostmi, zejména podpora poskytnutá jiným než malým a středním podnikům, podpora podnikům v nesnázích, netransparentní podpora, podpora podniku, na který je vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je neslučitelná se společným trhem.

Vlastnosti oznámených podpor:

podpora téhož druhu jako podpora, na kterou se vztahuje nařízení (ES) č. 736/2008

podpora téhož druhu jako podpora, na kterou se vztahuje nařízení (ES) č. 800/2008

podpora přesahující stanovené limity

podpora poskytnutá jiným než malým a středním podnikům

netransparentní podpora

podpora podniku, na který je vydán inkasní příkaz

další vlastnosti: upřesněte

Slučitelnost se společným trhem

Členský stát poskytne podrobné a doložené zdůvodnění, proč lze podporu pokládat za slučitelnou se společným trhem.

   Bod 4.2 pokynů: Podpora spadající do působnosti některých horizontálních pokynů

Členský stát poskytne odkazy na příslušné pokyny, které jsou považovány za použitelné pro dotyčné opatření podpory, a podrobné a doložené zdůvodnění, proč lze podporu pokládat za slučitelnou s těmito pokyny.

Členský stát též vyplní další příslušné souhrnné informační listy, které jsou připojeny k tomuto nařízení.

podpora na vzdělávání – list v části III.2,

podpora zaměstnanosti – list v části III.3,

podpora výzkumu a vývoje – list v části III.6.a a případně III.6.b,

podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích – list v části III.7 a případně III.8,

podpora na ochranu životního prostředí – list v části III.10.

   Bod 4.3 pokynů: Podpora na investice do rybářských plavidel

Členský stát poskytne informace prokazující slučitelnost podpory s podmínkami stanovenými v čl. 25 odst. 2 a v čl. 25 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (3).

Poskytne též zdůvodnění, proč není tato podpora součástí operačního programu spolufinancovaného z tohoto fondu.

   Bod 4.4 pokynů: Podpora určená k náhradě škod způsobených přírodními pohromami, mimořádnými okolnostmi nebo zvláštními nepříznivými klimatickými jevy

Členský stát poskytne tyto informace prokazující slučitelnost podpory:

podrobné informace o přírodní pohromě nebo mimořádných okolnostech, včetně technických a/nebo vědeckých zpráv,

důkaz o příčinném vztahu mezi událostí a škodami

způsob výpočtu náhrady škod,

další zdůvodnění

   Bod 4.5 pokynů: Daňová úleva a náklady související s pracovní silou týkající se rybářských plavidel Společenství, která operují mimo vody Společenství

Členský stát poskytne informace prokazující slučitelnost podpory s podmínkami stanovenými v bodě 4.5 pokynů.

Tyto informace musí zahrnovat zejména podrobnosti, z nichž je patrné riziko, že bude ukončena registrace plavidel, jichž se režim týká, v rejstříku rybářského loďstva

   Bod 4.6 pokynů: Podpora hrazená z parafiskálních poplatků

Členský stát:

uvede, jak budou finanční prostředky získané z parafiskálních poplatků použity, a

prokáže, jak a na jakém základě je jejich použití slučitelné s pravidly státní podpory.

Kromě toho prokáže, jak bude tento režim prospívat jak domácím, tak dováženým produktům.

   Bod 4.7 pokynů: Podpora pro uvádění produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů na trh

Členský stát poskytne informace prokazující slučitelnost podpory s podmínkami stanovenými tímto bodem a příslušnými podmínkami nařízení Rady (ES) č. 791/2007 ze dne 21. května 2007, kterým se zavádí režim vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů rybolovu z nejvzdálenějších regionů Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany a Réunionu (4).

   Bod 4.8 pokynů: Podpora pro rybářské loďstvo v nejvzdálenějších regionech

Členský stát poskytne informace prokazující slučitelnost podpory s podmínkami stanovenými tímto bodem a příslušnými podmínkami nařízení Rady (ES) č. 639/2004 ze dne 30. března 2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (5) a nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (6).

   Bod 4.9 pokynů: Podpora pro jiná opatření

Členský stát velmi přesně popíše druh a cíle podpory.

Kromě toho poskytne podrobné a doložené zdůvodnění slučitelnosti podpory s podmínkami bodu 3 pokynů a prokáže, jak tato podpora slouží cílům společné rybářské politiky.

OBECNÉ ZÁSADY

Členský stát prohlásí, že podpora nebude poskytnuta na činnosti, které již příjemce začal vykonávat, a na činnosti, které by příjemce vykonával již v samotných tržních podmínkách.

Členský stát prohlásí, že podpora nebude poskytnuta za okolností, kdy nejsou splněny právní předpisy Společenství, a zejména pravidla společné rybářské politiky.

V tomto smyslu členský stát prohlásí, že v opatření podpory se výslovně stanoví, že po dobu trvání podpory dodržují příjemci podpory pravidla společné rybářské politiky a že bude udělená podpora vrácena poměrně k závažnosti porušení pravidel, pokud se v průběhu tohoto období zjistí, že daný příjemce pravidla společné rybářské politiky nedodržuje.

Členský stát prohlásí, že podpora je omezena nejvýše na 10 let, anebo pokud tomu tak není, je povinen podporu znovu oznámit alespoň 2 měsíce před tím, než uběhne deset let od jejího vstupu v platnost.

DALŠÍ POŽADAVKY

Členský stát poskytne seznam všech podkladů předložených s oznámením a dále shrnutí těchto podkladů (např. socioekonomické údaje o regionech přijímajících podporu, vědecké a hospodářské zdůvodnění).

Členský stát uvede, že se tato podpora nekumuluje s jinou podporou na stejné způsobilé výdaje nebo na tutéž náhradu.

Pokud taková kumulace existuje, členský stát uvede odkazy na podporu (na režim podpory nebo na jednotlivou podporu), s níž se kumuluje, a prokáže, že celá poskytovaná podpora zůstává slučitelná s příslušnými pravidly. Pro tento účel vezme členský stát v úvahu každý druh podpory, včetně podpory de minimis.


(1)  Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 176, 6.7.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10.“


27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 258/2009

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 69 odst. 2, čl. 80 odst. 1 a článek 85 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení článku 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 (2) uvádějí, za jakých podmínek se vezme v úvahu obsah tuku v mléce při vypracování konečného výkazu dodávek.

(2)

Koeficienty úpravy pro dodávky mléka v případě, že obsah tuku je vyšší nebo nižší než referenční úroveň, jsou od roku 1989 stále stejné. Vzhledem k množství změn v povaze režimu podpor v odvětví mléka, k nimž od té doby došlo, je třeba snížit stupeň úprav uplatňovaných na dodané mléko s obsahem tuku vyšším, než je referenční obsah tuku. Koeficient, který se použije, pokud je skutečný obsah tuku v dodaném množství nižší než referenční hodnota tuku, by se neměl měnit.

(3)

S ohledem na tuto diferenční míru úprav je rovněž třeba provést změny v informacích, které členské státy každoročně předkládají Komisi v dotazníku, aby obsahovaly podrobné údaje o zvýšení i snížení.

(4)

Článek 2 nařízení (ES) č. 595/2004 stanoví, že Komise musí každý rok na základě sdělení členských států rozdělit vnitrostátní kvótu stanovenou pro každý členský mezi dodávky a přímý prodej. Tato sdělení se týkají žádostí producentů o převod. Doplňkové kvóty přidělené členským státům se nejprve přidělí do vnitrostátní rezervy a poté ji členské státy podle předpokládaných potřeb rozdělí na dodávky a přímý prodej. Neexistuje však žádné formální ustanovení, podle něhož musí být Komise o tomto rozdělení informována. Je proto třeba požadovat, aby Komise toto rozdělení zohlednila při ročních úpravách a poskytla členským státům nástroj, jehož prostřednictvím by mohly Komisi o rozdělení této kvóty informovat.

(5)

V mnoha členských státech byly po léta dodávky podstatně nižší než části vnitrostátní kvóty přidělené na dodávky. Se zvyšováním vnitrostátních kvót je stále méně pravděpodobné, že bude kvóta překročena. Zkušenost ukazuje, že jak klesá riziko uložení dávek, klesá i riziko, že hospodářské subjekty uvedou nižší dodaná množství nebo je zatají. V zájmu optimalizace kontrolních zdrojů je proto třeba odpovídajícím způsobem snížit intenzitu kontrol prováděných v těchto členských státech.

(6)

Podle čl. 19 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 595/2004 musí členské státy dokončit kontrolní zprávy týkající se dvanáctiměsíčního období nejpozději 18 měsíců po uplynutí dotyčného období. Pokud členské státy použijí nově poskytnuté možnosti provádět kontroly za určitých okolností v menší intenzitě, je vhodné zkrátit lhůtu pro dokončení všech zpráv.

(7)

Ve snaze umožnit členským státům využít výhod menší zátěže vyplývající z upravené intenzity kontrol a s ohledem na to, že podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 595/2004 se kontroly provádějí zčásti během dotyčného dvanáctiměsíčního období a zčásti po uplynutí tohoto období, je vhodné počínaje dvanáctiměsíčním obdobím 2008/09, tj. v období od 1. dubna 2008 do 31. března 2009, uplatňovat upravenou intenzitu kontrol.

(8)

Ve snaze posílit dohled Komise nad prováděním režimu kvót, a zejména v souvislosti se zprávami, které má Komise předložit Radě do konce roku 2010 a 2012, je třeba stanovit podrobnější informace o rozsahu využívání kvót, rozdělování nevyužitých kvót producentům a případně o výběru dlužné dávky od producentů.

(9)

Nařízení (ES) č. 595/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nedodal své stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 595/2004 se mění takto:

1)

V čl. 2 prvním pododstavci se odkaz „čl. 21“ nahrazuje odkazem „čl. 25“.

2)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud se zjistí kladná odchylka, dodané množství mléka nebo mléčného ekvivalentu se navýší o 0,09 % na 0,1 gramu nadbytečného tuku na kilogram mléka.“,

ii)

pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Pokud je množství dodaného mléka vyjádřeno v litrech, hodnota úpravy se vynásobí koeficientem 0,971.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy stanoví úpravu dodávek na vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 80 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3).

3)

V čl. 19 odst. 3 se ve druhém pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

„Kontrolní zprávy však musí být dokončeny nejpozději 12 měsíců po skončení dotyčného období v členských státech, jestliže se použije čl. 22 odst. 1 písm. aa) a ba).“

4)

V čl. 22 odst. 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

2 % producentů na všechna dvanáctiměsíční období nebo

aa)

1 % producentů v členských státech, jestliže upravené dodávky tvořily celkem méně než 95 % vnitrostátních kvót přidělených na dodávky v každém ze tří předchozích dvanáctiměsíčních období a

b)

40 % množství mléka vykázaného po úpravě za dotyčné období nebo

ba)

20 % množství mléka vykázaného po úpravě v členských státech, jestliže upravené dodávky tvořily celkem méně než 95 % vnitrostátních kvót přidělených na dodávky v každém ze tří předchozích dvanáctiměsíčních období a“.

5)

V článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V souladu s čl. 69 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 členské státy oznámí Komisi do 1. února každého roku:

a)

množství, která byla s konečnou platností na žádost jednotlivých producentů převedena mezi individuálními kvótami určenými na dodávky a přímý prodej;

b)

rozdělení kvót začleněných do vnitrostátní rezervy na dodávky a přímý prodej podle čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 s účinností od 1. dubna dotyčného dvanáctiměsíčního období.“

6)

V článku 27 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Do 1. října každého roku členské státy podají Komisi zprávu týkající se využívání kvót a výběru dávek, pokud jde o dvanáctiměsíční období, které končí 31. března téhož kalendářního roku. Zpráva obsahuje informace o přerozdělení nevyužitých kvót, včetně počtu producentů, jimž byly rozděleny, a zásad rozdělování. Zpráva případně uvádí počet producentů přispívajících na úhradu dávky z přebytku a počet případů, pokud takové existují, v nichž byl výběr dávky z přebytku považován za nereálný v důsledku definitivní platební neschopnosti producentů nebo jejich úpadku. Členské státy předají do 1. prosince Komisi aktualizovanou zprávu, v níž uvedou příslušné nově získané informace. Každá další zpráva bude obsahovat aktuální stav, pokud jde o výběr veškerých dávek z přebytku, které byly v předchozí zprávě označeny za neuhrazené.“

7)

V příloze I se bod 1.8 nahrazuje tímto:

„1.8

Úprava dodávek podle obsahu tuku:

a)

množství dodávek na základě zvýšení (kilogramy);

b)

zvýšení celkem (kilogramy);

c)

množství dodávek na základě snížení (kilogramy);

d)

snížení celkem (kilogramy).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2009, s výjimkou čl. 1 bodů 3 a 4, které se použijí ode dne 1. dubna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/22


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití

(oznámeno pod číslem K(2009) 1876)

(Text s významem pro EHP)

(2009/297/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2008/866/ES ze dne 12. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru (2), bylo přijato v důsledku kontaminace některých mlžů dovezených z Peru virem hepatitidy A, jelikož bylo zjištěno, že tito mlži způsobili ohnisko nákazy hepatitidou A u lidí. Uvedené rozhodnutí se použije do 31. března 2009.

(2)

Peruánské orgány poskytly určité informace o nápravných opatřeních zavedených za účelem zlepšení kontroly produkce mlžů určených pro vývoz do Společenství.

(3)

Uvedené informace však nejsou dostačující a je třeba, aby Komise v Peru provedla inspekci.

(4)

Dokud nebudou peruánskými orgány předloženy všechny příslušné informace a výsledky uvedené inspekce, je vhodné prodloužit dobu použití rozhodnutí 2008/866/ES do 30. listopadu 2009.

(5)

Rozhodnutí 2008/866/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 5 rozhodnutí 2008/866/ES se datum „31. března 2009“ nahrazuje datem „30. listopadu 2009“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. března 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 307, 18.11.2008, s. 9.


27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/23


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. března 2009,

kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty)

(oznámeno pod číslem K(2009) 2078)

(Text s významem pro EHP)

(2009/298/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na článek 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2006/502/ES (2) vyžaduje, aby členské státy přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).

(2)

Rozhodnutí 2006/502/ES bylo přijato v souladu s ustanoveními článku 13 směrnice 2001/95/ES, která omezuje platnost rozhodnutí na dobu nejvýše jednoho roku, ale umožňuje jeho potvrzení na další období, z nichž žádné nepřesáhne jeden rok.

(3)

Rozhodnutí 2006/502/ES bylo dvakrát změněno, poprvé rozhodnutím 2007/231/ES (3), které platnost rozhodnutí prodloužilo do 11. května 2008, a podruhé rozhodnutím 2008/322/ES (4), které platnost rozhodnutí prodloužilo o další rok, do 11. května 2009.

(4)

V případě absence dalších uspokojivých opatření týkajících se bezpečnosti dětí v případě zapalovačů, je nezbytné prodloužit platnost rozhodnutí 2006/502/ES o dalších 12 měsíců a odpovídajícím způsobem jej změnit.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 2001/95/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2006/502/ES se nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do 11. května 2010.“

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím do 11. května 2009 a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. března 2009.

Za Komisi

Meglena KUNEVA

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 40.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

27.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/24


RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2009/299/SVV

ze dne 26. února 2009,

kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 1 písm. a) a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Slovenské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Právo obviněné osoby osobně se účastnit soudního jednání je obsaženo v právu na spravedlivý proces stanoveném v článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jak jej vykládá Evropský soud pro lidská práva. Tento soud rovněž prohlásil, že právo obviněné osoby osobně se účastnit soudního jednání není absolutní a že obviněná osoba se za určitých podmínek může uvedeného práva ze své vlastní svobodné vůle, výslovně či mlčky, avšak jednoznačně, vzdát.

(2)

Různá rámcová rozhodnutí provádějící zásadu vzájemného uznávání pravomocných soudních rozhodnutí neřeší konzistentně otázku rozhodnutí, které bylo vydáno v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně. Tato různorodost by mohla komplikovat činnost právníků a narušit justiční spolupráci.

(3)

Řešení uvedená v těchto rámcových rozhodnutích nejsou uspokojivá, pokud jde o případy, kdy dotyčná osoba nemohla být o soudním řízení informována. Rámcová rozhodnutí 2005/214/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut (2), 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (3), 2008/909/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (4) a 2008/947/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty (5) umožňují vykonávajícímu orgánu výkon takovýchto rozhodnutí odmítnout. Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (6) umožňuje vykonávajícímu orgánu požadovat od vystavujícího orgánu poskytnutí přiměřené záruky, že osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, bude mít možnost požádat ve vystavujícím členském státě o obnovu řízení a být přítomna vynesení rozsudku. Přiměřenost takové záruky je záležitostí, o níž rozhoduje vykonávající orgán, a je tedy obtížné přesně stanovit, kdy lze výkon odmítnout.

(4)

Proto je nezbytné stanovit jasné a společné důvody pro neuznání rozhodnutí, která byla vydána v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúšastnila osobně. Toto rámcové rozhodnutí má za cíl zpřesnit vymezení těchto společných důvodů, což by mělo umožnit vykonávajícímu orgánu vykonat rozsudek či rozhodnutí i přes neúčast dotyčné osoby na jednání soudu při plném dodržení práva dané osoby na obhajobu. Toto rámcové rozhodnutí neupravuje formy a způsoby, včetně procesních požadavků, kterými má být dosaženo výsledků uvedených v tomto rámcovém rozhodnutí, jež jsou záležitostí vnitrostátního práva členských států.

(5)

Takovéto zpřesnění vyžaduje změnu stávajících rámcových rozhodnutí, jimiž se provádí zásada vzájemného uznávání pravomocných soudních rozhodnutí. Nová ustanovení by měla rovněž sloužit jako základ budoucích nástrojů v této oblasti.

(6)

Ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí, kterým se mění jiná rámcová rozhodnutí, stanoví podmínky, za kterých by uznání a výkon rozhodnutí vydaného v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně, neměly být odmítnuty. Jedná se o alternativní podmínky; pokud je jedna z podmínek splněna, poskytuje vydávající orgán vyplněním příslušného oddílu evropského zatýkacího rozkazu nebo osvědčení stanovených v ostatních rámcových rozhodnutích záruku, že požadavky byly nebo budou splněny, což by mělo být pro účely výkonu rozhodnutí na základě zásady vzájemného uznávání dostatečné.

(7)

Uznání a výkon rozhodnutí vydaného v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně, by neměly být odmítnuty, pokud byla dotyčná osoba osobně předvolána, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno toto rozhodnutí, nebo pokud jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla. V této souvislosti se rozumí, že dotyčná osoba měla tyto informace obdržet „včas“, což znamená v dostatečném předstihu, který jí umožní zúčastnit se jednání soudu a účinně využít svého práva na obhajobu.

(8)

Právo obviněné osoby na spravedlivý proces je zaručeno v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jak je vykládána Evropským soudem pro lidská práva. Toto právo zahrnuje právo dotyčné osoby osobně se účastnit jednání soudu. Aby mohla své právo uplatnit, musí dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu vědět. Podle tohoto rámcového rozhodnutí by měl každý členský stát v souladu se svým vnitrostátním právem zajistit, aby osoba o jednání soudu věděla, přičemž to musí být samozřejmě v souladu s požadavky uvedené úmluvy. V souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva by při posuzování toho, zda je způsob, jakým je informace poskytnuta, dostačující k zajištění toho, aby dotyčná osoba o jednání soudu věděla, mohla být případně věnována zvláštní pozornost rovněž snaze dotyčné osoby přijímat informace, které jsou jí určeny.

(9)

Plánované datum jednání soudu může z praktických důvodů zpočátku zahrnovat několik možných termínů v krátkém časovém úseku.

(10)

Uznání a výkon rozhodnutí vydaného v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně, by neměly být odmítnuty, pokud dotyčná osoba, která věděla o plánovaném jednání soudu, byla na jednání soudu obhajována právním zástupcem, jehož k tomu zmocnila, pokud se jedná o skutečnou a praktickou právní pomoc. V této souvislosti by nemělo být důležité, zda si svého právního zástupce zvolila a odměňovala dotyčná osoba, nebo zda byl tento právní zástupce ustanoven a odměňován státem; má se za to, že dotyčná osoba si vědomě zvolila zastupování právním zástupcem namísto osobní přítomnosti na jednání soudu. Určení právního zástupce a související otázky jsou záležitostí vnitrostátního práva.

(11)

Společná řešení týkající se důvodů pro neuznání v příslušných stávajících rámcových rozhodnutích by měla vzít v úvahu různorodost situací, pokud jde o právo dotyčné osoby na obnovení řízení nebo odvolání. Obnovení řízení či odvolání mají za cíl zaručit právo na obhajobu a vyznačují se těmito prvky: dotčená osoba má právo být přítomna jednání, skutková podstata věci včetně nových důkazů je přezkoumána a řízení může vést ke změně původního rozhodnutí.

(12)

Právo na obnovení řízení nebo odvolání by mělo být zaručeno, pokud již bylo rozhodnutí doručeno, jakož i v případě evropského zatýkacího rozkazu, pokud ještě nebylo doručeno, ale bude doručeno neprodleně po předání osoby. Posledně uvedený případ se týká situace, kdy se orgánům nepodařilo dotyčnou osobu kontaktovat, zejména proto, že se snaží uniknout spravedlnosti.

(13)

Pokud je evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody a dotyčná osoba předtím neobdržela žádnou úřední informaci o tom, že je proti ní vedeno trestní řízení, a ani jí nebyl doručen rozsudek, měla by tato osoba ve vykonávajícím členském státě na požádání obdržet kopii rozsudku sloužící pouze pro informaci. Vydávající a vykonávající justiční orgány by se případně měly poradit o potřebě a stávajících možnostech poskytnout této osobě překlad rozsudku nebo jeho hlavních částí v jazyce, kterému rozumí. Toto poskytnutí rozsudku by nemělo zdržet postup předávání, ani by nemělo zdržet rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu.

(14)

Toto rámcové rozhodnutí se omezuje na zpřesnění vymezení důvodů pro neuznání v nástrojích, jimiž se provádí zásada vzájemného uznávání. Proto je působnost ustanovení, jako jsou ustanovení týkající se práva na obnovení řízení, omezena na vymezení těchto důvodů pro neuznání. Jejich účelem není harmonizace vnitrostátních právních předpisů. Tímto rámcovým rozhodnutím nejsou dotčeny budoucí nástroje Evropské unie zaměřené na sbližování právních předpisů členských států v oblasti trestního práva.

(15)

Důvody pro neuznání jsou nepovinné. Nicméně by se měly členské státy při zvažování provedení těchto důvodů ve vnitrostátním právu řídit zejména právem na spravedlivý proces a měly by zohlednit obecný cíl tohoto rámcového rozhodnutí podpořit procesní práva osob a usnadnit justiční spolupráci v trestních věcech,

PŘIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Účelem tohoto rámcového rozhodnutí je posílit procesní práva osob v trestním řízení, usnadnit justiční spolupráci v trestních věcech a zejména zlepšit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí mezi členskými státy.

2.   Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčena povinnost ctít základní práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy, včetně práva osob, proti nimž je vedeno trestní řízení, na obhajobu, a veškeré související povinnosti justičních orgánů zůstávají nedotčeny.

3.   Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádějí společná pravidla pro uznávání nebo výkon soudních rozhodnutí v jednom členském státě (vykonávající členský stát), byla-li vydána jiným členským státem (vydávající členský stát) v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně, podle ustanovení čl. 5 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, čl. 7 odst. 2 písm. g) rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV, čl. 8 odst. 2 písm. e) rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV a čl. 9 odst. 1 písm. i) rámcového rozhodnutí 2008/909/SVV a čl. 11 odst. 1 písm. h) rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV.

Článek 2

Změny rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV

Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně

1.   Vykonávající soudní orgán může rovněž odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody, pokud se osoba nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, pokud evropský zatýkací rozkaz neuvádí, že osoba v souladu s dalšími procesními požadavky vymezenými vnitrostátním právem vydávajícího členského státu:

a)

byla včas

i)

osobně předvolána, a tudíž informována o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, nebo jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla,

a

ii)

informována, že rozhodnutí může být vyneseno, pokud se jednání soudu nezúčastní,

nebo

b)

věděla o plánovaném jednání soudu a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a tímto zástupcem byla skutečně na jednání soudu obhajována

nebo

c)

poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí:

i)

výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne,

nebo

ii)

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě

nebo

d)

neobdržela osobně toto rozhodnutí, avšak:

i)

toto rozhodnutí jí bude osobně doručeno neprodleně po jejím předání a bude výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí,

a

ii)

bude informována o lhůtě, ve které musí podat návrh na obnovení řízení nebo odvolání, jak stanoví příslušný evropský zatýkací rozkaz.

2.   Pokud byl evropský zatýkací rozkaz vydán za účelem výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření spojeného s odnětím osobní svobody za podmínek uvedených v odst. 1 písm. d) a dotyčná osoba předtím neobdržela žádné úřední informace o tom, že je proti ní vedeno trestní řízení, může tato osoba poté, co byla o obsahu evropského zatýkacího rozkazu informována, požádat, aby kopii rozsudku obdržela ještě před svým předáním. Vydávající orgán poskytne hledané osobě kopii rozsudku okamžitě poté, co byl o její žádosti informován, a to prostřednictvím vykonávajícího orgánu. V souvislosti s podáním žádosti hledané osoby nedojde ke zdržení postupu předávání ani ke zdržení rozhodnutí o výkonu evropského zatýkacího rozkazu. Rozsudek se dotyčné osobě poskytne pouze pro informaci; nelze to považovat za formální doručení rozsudku, ani za počátek lhůty pro podání návrhu na obnovení řízení nebo odvolání.

3.   Pokud je osoba předávána za podmínek uvedených v odst. 1 písm. d) a tato osoba podala návrh na obnovení řízení nebo odvolání, přezkoumá se zadržení osoby čekající na obnovení řízení nebo odvolací řízení podle práva vydávajícího členského státu z úřední povinnosti, nebo na žádost dotyčné osoby, a to až do ukončení příslušného řízení. Tento přezkum zahrnuje zejména možnost dočasného pozastavení nebo přerušení zadržení. Obnovené nebo odvolací řízení se zahájí v přiměřené lhůtě po předání.“

2)

V článku 5 se zrušuje odstavec 1.

3)

V příloze („EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ“) se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Uveďte, zda se dotyčná osoba zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí:

1.

Ano, dotyčná osoba se zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

2.

Ne, dotyčná osoba se nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

3.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďte prosím jednu z následujících skutečností:

3.1a

dotyčná osoba byla osobně předvolána dne …… (den/měsíc/rok), a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, a byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.1b

dotyčná osoba nebyla předvolána osobně, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, tak, že bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.2

dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a tímto zástupcem byla skutečně na jednání soudu obhajována;

NEBO

3.3

dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí dne …………….…. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí, a

dotyčná osoba výslovně uvedla, že toto rozhodnutí nenapadne;

NEBO

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě;

NEBO

3.4

dotyčné osobě nebylo rozhodnutí osobně doručeno, avšak

dotyčné osobě bude toto rozhodnutí osobně doručeno neprodleně po jejím předání, a

jakmile jí bude rozhodnutí doručeno, dotyčná osoba bude výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí, a

dotyčná osoba bude informována o lhůtě, v níž musí podat návrh na obnovení řízení nebo odvolání a jejíž délka bude ……. dní.

4.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 3.1b, 3.2 nebo 3.3, uveďte prosím informace o způsobu splnění příslušných podmínek:

…“

Článek 3

Změny rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV

Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV se mění takto:

1)

V článku 7 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

podle osvědčení uvedeného v článku 4 dotyčná osoba nebyla v případě písemného řízení v souladu s právem vydávajícího státu o svém právu na podání opravného prostředku proti danému rozhodnutí a o lhůtách pro tento opravný prostředek informována osobně ani prostřednictvím zástupce určeného podle vnitrostátního práva“;

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„i)

podle osvědčení uvedeného v článku 4 se dotyčná osoba nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, pokud osvědčení neuvádí, že dotyčná osoba v souladu s dalšími procesními požadavky vymezenými vnitrostátním právem vydávajícího státu:

i)

byla včas

osobně předvolána, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, nebo jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla,

a

informována o tom, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní,

nebo

ii)

o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována

nebo

iii)

poté, co jí bylo doručeno rozhodnutí a byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí:

výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne,

nebo

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě;

j)

podle osvědčení uvedeného v článku 4 se dotyčná osoba nezúčastnila osobně jednání, pokud ovšem osvědčení neuvádí, že tato osoba poté, co byla výslovně informována o soudním řízení a o možnosti osobně se zúčastnit jednání soudu, výslovně uvedla, že se vzdává práva být slyšen v ústním jednání, a výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.“

2)

V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případech uvedených v odstavci 1 a odst. 2 písm. c), g), i) a j) konzultuje příslušný orgán vykonávajícího státu předtím, než učiní rozhodnutí, že zcela nebo částečně rozhodnutí neuzná a nevykoná, veškerými vhodnými způsoby příslušný orgán vydávajícího státu a případně jej požádá o neprodlené poskytnutí veškerých nezbytných informací.“

3)

V písmenu h) přílohy („OSVĚDČENÍ“) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Uveďte, zda se dotyčná osoba zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí:

1.

Ano, dotyčná osoba se zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

2.

Ne, dotyčná osoba se nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

3.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďtě prosím jednu z následujících skutečností:

3.1a

dotyčná osoba byla osobně předvolána dne … (den/měsíc/rok), a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, a byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.1b

dotyčná osoba nebyla předvolána osobně, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, tak, že bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.2

dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanovem státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována;

NEBO

3.3

dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí dne … (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí, a

dotyčná osoba výslovně uvedla, že toto rozhodnutí nenapadne;

NEBO

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě;

NEBO

3.4

dotyčná osoba poté, co byla výslovně informována o soudním řízení a o možnosti osobně se zúčastnit jednání soudu, výslovně uvedla, že se vzdává práva být slyšen v ústním jednání, a výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne.

4.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 3.1b, 3.2, 3.3 nebo 3.4, uveďte prosím informace o způsobu splnění příslušných podmínek:

…“

Článek 4

Změny rámcového rozhodnutí 2006/783/SVV

Rámcové rozhodnutí 2006/783/SVV se mění takto:

1)

V článku 8 se odst. 2 písm. e) nahrazuje tímto:

„e)

podle osvědčení uvedeného v čl. 4 odst. 2 se dotyčná osoba nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém byl vydán daný příkaz ke konfiskaci, pokud ovšem osvědčení neuvádí, že tato osoba v souladu s dalšími procesními požadavky vymezenými vnitrostátním právem vydávajícího státu:

i)

byla včas

osobně předvolána, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, nebo jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla,

a

informována, že příkaz ke konfiskaci může být vydán, pokud se jednání soudu nezúčastní,

nebo

ii)

o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována

nebo

iii)

poté, co jí byl doručen příkaz ke konfiskaci a byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí:

výslovně uvedla, že příkaz ke konfiskaci nenapadne,

nebo

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě.“

2)

V příloze („OSVĚDČENÍ“) se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j)

Řízení, v němž byl vydán příkaz ke konfiskaci

Uveďte, zda se dotyčná osoba zúčastnila osobně soudního jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci:

1.

Ano, dotyčná osoba se zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci.

2.

Ne, dotyčná osoba se nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci.

3.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďte prosím jednu z následujících skutečností:

3.1a

dotyčná osoba byla osobně předvolána dne … (den/měsíc/rok), a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci, a byla informována o tom, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.1b

dotyčná osoba nebyla předvolána osobně, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém byl vydán příkaz ke konfiskaci, tak, že bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla informována, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.2

dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována;

NEBO

3.3

dotyčné osobě byl doručen příkaz ke konfiskaci dne …………. (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí, a

dotyčná osoba výslovně uvedla, že toto rozhodnutí nenapadne;

NEBO

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě.

4.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 3.1b, 3.2 nebo 3.3, uveďte prosím informace o způsobu splnění příslušných podmínek:

…“

Článek 5

Změny rámcového rozhodnutí 2008/909/SVV

Rámcové rozhodnutí 2008/909/SVV se mění takto:

1)

V článku 9 odst. 1 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

podle osvědčení uvedeného v článku 4 se dotyčná osoba nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, pokud ovšem osvědčení neuvádí, že tato osoba v souladu s dalšími procesními požadavky vymezenými vnitrostátním právem vydávajícího státu:

i)

byla včas

osobně předvolána, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, nebo jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla,

a

byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní,

nebo

ii)

o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována

nebo

iii)

poté, co obdržela rozhodnutí a byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí:

výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne,

nebo

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě.“

2)

V písmeni i) přílohy I („Osvědčení“) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Uveďte, zda se dotyčná osoba zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí:

1.

Ano, dotyčná osoba se zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

2.

Ne, dotyčná osoba se nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

3.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďte prosím jednu z následujících skutečností:

3.1a

dotyčná osoba byla osobně předvolána dne … (den/měsíc/rok), a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, a byla informována, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.1b

dotyčná osoba nebyla předvolána osobně, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, tak, že bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.2

dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována;

NEBO

3.3

dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí dne … (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí, a

dotyčná osoba výslovně uvedla, že toto rozhodnutí nenapadne;

NEBO

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě.

4.

Pokud jste zaškrtli rámečky v bodě 3.1b, 3.2 nebo 3.3, uveďte prosím informace o způsobu splnění příslušných podmínek:

…“

Článek 6

Změny rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV

Rámcové rozhodnutí 2008/947/SVV se mění takto:

1)

V čl. 11 odst. 1 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

podle osvědčení uvedeného v článku 6 se dotyčná osoba osobně nezúčastnila soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, pokud se ovšem v osvědčení neuvádí, že tato osoba v souladu s dalšími procesními požadavky vymezenými vnitrostátním právem vydávajícího státu:

i)

byla včas

osobně předvolána, a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, nebo jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu tak, aby bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla,

a

byla informována, že rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní,

nebo

ii)

o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována

nebo

iii)

poté, co obdržela rozhodnutí a byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů a které mohou vést ke změně původního rozhodnutí:

výslovně uvedla, že rozhodnutí nenapadne,

nebo

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě.“

2)

V příloze I („Osvědčení“) se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

Uveďte, zda se dotyčná osoba zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí:

1.

Ano, dotyčná osoba se zúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

2.

Ne, dotyčná osoba se nezúčastnila osobně soudního jednání, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí.

3.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 2, potvrďte prosím jednu z následujících skutečností:

3.1a

dotyčná osoba byla osobně předvolána dne … (den/měsíc/rok), a tudíž vyrozuměna o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, a byla informována, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.1b

dotyčná osoba nebyla předvolána osobně, ale jiným způsobem skutečně převzala úřední informaci o plánovaném datu a místu konání jednání soudu, ve kterém bylo vydáno dané rozhodnutí, tak, že bylo možné jednoznačně určit, že o plánovaném jednání soudu věděla, a byla informována, že toto rozhodnutí může být vydáno, pokud se jednání soudu nezúčastní;

NEBO

3.2

dotyčná osoba o plánovaném jednání soudu věděla a zmocnila svého právního zástupce, kterého si sama zvolila, nebo který jí byl ustanoven státem, aby ji na jednání soudu obhajoval, a byla tímto zástupcem skutečně na jednání soudu obhajována;

NEBO

3.3

dotyčné osobě bylo doručeno rozhodnutí dne … (den/měsíc/rok) a dotyčná osoba byla výslovně informována o svém právu na obnovení řízení nebo odvolání, které umožňují opětovné přezkoumání skutkové podstaty věci včetně nových důkazů, a

dotyčná osoba výslovně uvedla, že toto rozhodnutí nenapadne;

NEBO

nepodala návrh na obnovení řízení nebo odvolání v příslušné lhůtě.

4.

Pokud jste zaškrtli rámeček v bodě 3.1b, 3.2 nebo 3.3, uveďte prosím informace o způsobu splnění příslušných podmínek:

…“

Článek 7

Územní působnost

Toto rámcové rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

Článek 8

Prováděcí a přechodná ustanovení

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím do 28. března 2011.

2.   Toto rámcové rozhodnutí se použije ode dne uvedeného v odstavci 1 na uznávání a výkon rozhodnutí vydaných v soudním jednání, jehož se dotyčná osoba nezúčastnila osobně.

3.   Pokud některý členský stát při přijímání tohoto rámcového rozhodnutí prohlásí, že má vážné důvody se domnívat, že nebude schopen ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí ke dni uvedenému v odstavci 1 dodržet, použije se toto rámcové rozhodnutí nejpozději ode dne 1. ledna 2014 na uznávání a výkon rozhodnutí vydaných příslušnými orgány tohoto členského státu v soudním jednání, jehož se dotyčná osoba nezúčastnila osobně. Jakýkoli jiný členský stát může požadovat, aby členský stát, který takové prohlášení učinil, použil na uznávání a výkon rozhodnutí, které vydal tento jiný členský stát v soudním jednání, jehož se dotyčná osoba nezúčastnila osobně, příslušná ustanovení rámcových rozhodnutí uvedená v článcích 2, 3, 4, 5 a 6 v té podobě, v jaké byla přijata původně.

4.   Do uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 a 3 se i nadále použijí příslušná ustanovení rámcových rozhodnutí uvedená v článcích 2, 3, 4, 5 a 6 v té podobě, v jaké byla přijata původně.

5.   Prohlášení učiněné podle odstavce 3 bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Může být kdykoli odvoláno.

6.   Členské státy předají generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí.

Článek 9

Přezkum

1.   Do 28. března 2014 Komise vypracuje zprávu na základě informací získaných od členských států podle čl. 8 odst. 6.

2.   Na základě zprávy uvedené v odstavci 1 Rada vyhodnotí

a)

do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím a

b)

uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí.

3.   Ke zprávě uvedené v odstavci 1 se případně připojí legislativní návrhy.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Radu

předseda

I. LANGER


(1)  Úř. věst. C 52, 26.2.2008, s. 1.

(2)  Rámcové rozhodnutí ze dne 24. února 2005 (Úř. věst. L 76, 22.3.2005, s. 16).

(3)  Rámcové rozhodnutí ze dne 6. října 2006 (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59).

(4)  Rámcové rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2008 (Úř. věst. L 327, 5.12.2008, s. 27).

(5)  Rámcové rozhodnutí ze dne 27. listopadu 2008 (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 102).

(6)  Rámcové rozhodnutí ze dne 13. června 2002 (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).