ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 79

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
25. března 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 246/2009 ze dne 26. února 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (kodifikované znění)

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 247/2009 ze dne 24. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 248/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (přepracované znění)

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 249/2009 ze dne 23. března 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

34

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/289/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2009, kterým se Lotyšsku poskytuje vzájemná pomoc

37

 

 

2009/290/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. ledna 2009, kterým se Lotyšsku poskytuje střednědobá finanční pomoc

39

 

 

Komise

 

 

2009/291/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2009 o irském návrhu předpisů o označování země původu drůbežího, vepřového a skopového masa (oznámeno pod číslem K(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů (oznámeno pod číslem K(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/293/SZBP ze dne 26. února 2009 o výměně dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), do Keni, o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání

47

Výměna dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), do Keni, o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání

49

 

*

Společná akce Rady 2009/294/SZBP ze dne 23. března 2009, kterou se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 246/2009

ze dne 26. února 2009

o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii)

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 83 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 479/92 ze dne 25. února 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

V souladu s čl. 81 odst. 3 Smlouvy lze prohlásit čl. 81 odst. 1 Smlouvy za neúčinný pro určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které splňují podmínky uvedené v čl. 81 odst. 3.

(3)

Podle článku 83 Smlouvy by měla být společná ustanovení k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy přijata prostřednictvím nařízení nebo směrnice. Podle čl. 83 odst. 2 písm. b) mají uvedená ustanovení určit prováděcí pravidla k čl. 81 odst. 3 s přihlédnutím k nutnosti zajistit účinný dozor při co největším zjednodušení správní kontroly. Podle čl. 83 odst. 2 písm. d) se uvedená ustanovení vyžadují pro vymezení úloh Komise a Soudního dvora.

(4)

Liniová doprava je kapitálově náročný obor. Kontejnerizace zvýšila potřebu spolupráce a racionalizace. Obchodní loďstvo Společenství potřebuje dosáhnout nezbytných úspor z rozsahu, aby mohlo úspěšně konkurovat na světovém trhu liniové dopravy.

(5)

Dohody o společných službách mezi společnostmi liniové dopravy s cílem racionalizovat provoz technickými, provozními nebo obchodními prostředky (označovanými v námořní dopravě jako konsorcia) mohou poskytnout nezbytné prostředky pro zvýšení produktivity liniové dopravy a podpořit technický a hospodářský pokrok.

(6)

Námořní doprava má význam pro rozvoj obchodu Společenství a dohody o konsorciu mohou plnit z tohoto hlediska určitou úlohu se zřetelem na zvláštní rysy mezinárodní liniové dopravy. Legalizace těchto dohod je opatření, které může pozitivně přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti námořní dopravy Společenství.

(7)

Uživatelé námořní dopravy nabízené konsorcii se mohou podílet na výhodách plynoucích z vyšší produktivity a lepších služeb, mezi jiným pravidelností, snížením nákladů plynoucích z vyššího využití kapacity a lepší kvality služeb vyplývající z kvalitnějších plavidel a zařízení.

(8)

Proto by měla mít Komise možnost stanovit formou nařízení, že se čl. 81 odst. 1 nevztahuje na určité kategorie dohod konsorcií, jejich rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, aby se podnikům usnadnila spolupráce formou, která je ekonomicky žádoucí a bez nepříznivých účinků z hlediska politiky hospodářské soutěže. Komise by měla být v úzké a stálé spolupráci s příslušnými orgány členských států schopna přesně vymezit rozsah těchto výjimek a podmínky s nimi spojené.

(9)

Konsorcia v liniové dopravě jsou specializovaným a komplexním typem společného podniku. Existuje velká pestrost různých dohod o konsorciu používaných za různých okolností. Působnost, strany a činnosti nebo podmínky konsorcií se často mění. Proto by měla být Komisi udělena pravomoc pravidelně určovat konsorcia, pro která by měla být uplatňována bloková výjimka.

(10)

Pro zajištění splnění všech podmínek stanovených v čl. 81 odst. 3 Smlouvy by měly být blokové výjimky vázány na podmínky, které mají zejména zajistit spravedlivý podíl na výhodách pro uživatele a nevyloučit hospodářskou soutěž,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V souladu s čl. 81 odst. 3 Smlouvy může Komise formou nařízení prohlásit, že se čl. 81 odst. 1 Smlouvy nevztahuje na určité kategorie dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je rozvíjet nebo vytvářet spolupráci při společném provádění námořní dopravy, mezi společnostmi liniové dopravy pro účely racionalizace jejich provozu technickými, provozními nebo obchodními prostředky, s výjimkou stanovení cen (konsorcia).

2.   Nařízení přijaté na základě odstavce 1 tohoto článku stanoví kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se vztahuje, a upřesní, za jakých podmínek mají být vyňaty z působnosti čl. 81 odst. 1 Smlouvy v souladu s odstavcem 3 uvedeného článku.

Článek 2

1.   Nařízení přijaté podle článku 1 je použitelné po dobu pěti let ode dne vstupu v platnost.

2.   Nařízení přijaté podle článku 1 může být zrušeno nebo změněno, změní-li se okolnosti s ohledem na kteroukoliv ze skutečností, na jejichž základě bylo přijato.

Článek 3

Nařízení přijaté podle článku 1 může obsahovat ustanovení o zpětné působnosti pro dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující ke dni vstupu uvedeného nařízení v platnost, pokud splňují podmínky stanovené v uvedeném nařízení.

Článek 4

Nařízení přijaté podle článku 1 může stanovit, že zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se po dobu stanovenou uvedeným nařízením nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující již 1. ledna 1995, na které se vztahuje čl. 81 odst. 1 v důsledku přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a které nesplňují podmínky stanovené v čl. 81 odst. 3. Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se k 1. lednu 1995 již vztahoval čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

Článek 5

Před přijetím nařízení podle článku 1 zveřejní Komise jeho návrh a vyzve dotyčné osoby a organizace, aby se k němu vyjádřily v přiměřené lhůtě, kterou stanoví, ne však kratší než jeden měsíc.

Článek 6

Před zveřejněním návrhu nařízení a před přijetím nařízení podle článku 1 konzultuje Komise Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení, uvedený v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (4).

Článek 7

Nařízení (EHS) č. 479/92 ve znění aktů uvedených v příloze I se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Radu

předseda

I. LANGER


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.1992, s. 3.

(3)  Viz příloha I.

(4)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

(uvedené v článku 7)

Nařízení Rady (EHS) č. 479/92

(Úř. věst. L 55, 29.2.1992, s. 3)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003

(Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1)

pouze článek 42

Akt o přistoupení z roku 1994, čl. 29 a příloha I bod IIIA.4

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 56)

 


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 479/92

Toto nařízení

Články 1, 2 a 3

Články 1, 2 a 3

Článek 3a

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Příloha I

Příloha II


25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 247/2009

ze dne 24. března 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. března 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 248/2009

ze dne 19. března 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (přepracované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 34 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 ze dne 16. ledna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro oznámení týkající se uznávání organizací producentů, stanovování cen a intervencí v rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k novým změnám, pokud jde o přizpůsobení seznamu regionů členských států a kódů měn používaných pro účely tohoto nařízení, by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 6 nařízení (ES) č. 104/2000 zveřejňuje Komise každoročně seznam uznaných organizací producentů a uznaných sdružení organizací producentů. Členské státy by jí proto měly oznamovat odpovídající údaje.

(3)

Komise musí být schopna sledovat, jak organizace producentů regulují ceny i jakým způsobem uplatňují režim finančního vyrovnání a překlenovací podpory.

(4)

Intervenční režimy Společenství podle článku 21 až 26 nařízení (ES) č. 104/2000 vyžadují, aby byly dostupné údaje zejména o cenách zjištěných v přesně určených oblastech a v pravidelných intervalech.

(5)

V rámci řízení společné rybářské politiky byl zaveden systém přenosu dat elektronickou cestou mezi členskými státy a Komisí (FIDES II). Měl by být využit ke sběru údajů dotčených tímto nařízením.

(6)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Oznámení týkající se uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů

Článek 1

Členské státy oznamují Komisi údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 13 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 104/2000 nejpozději do dvou měsíců od data přijetí rozhodnutí.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Ceny a intervence

Článek 2

Členské státy oznamují Komisi údaje podle čl. 17 odst. 4 nařízení (ES) č. 104/2000 nejpozději do dvou měsíců od začátku každého rybářského hospodářského roku.

Členské státy oznamují Komisi neprodleně každou změnu v údajích podle prvního pododstavce.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

U druhů uvedených v přílohách I a IV nařízení (ES) č. 104/2000, členské státy sdělí Komisi množství vyložená, prodaná, stažená z trhu a převedená na celém jejich území, jakož i hodnotu prodaných množství v každém čtvrtletí v různých oblastech určených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení, nejpozději do sedmi týdnů po uplynutí dotčeného čtvrtletí.

Je-li v případě některých druhů uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000 zjištěna kritická situace, sdělí členské státy Komisi množství vyložená, prodaná, stažená z trhu a převedená na celém jejich území, jakož i hodnotu prodaných množství během každých dvou týdnů v různých oblastech vymezených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení, nejpozději do dvou týdnů po uplynutí dotčených dvou týdnů.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Členské státy oznámí Komisi u každého produktu uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000, který byl stažen z trhu, hodnoty a množství prodaná během každého čtvrtletí, rozepsaná podle zvoleného způsobu odbytu, který stanoví článek 1 nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 (4), nejpozději do osmi týdnů po uplynutí dotčeného čtvrtletí.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Členské státy oznámí Komisi u každého produktu uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 množství vyložená, prodaná a skladovaná, jakož i hodnotu prodaných množství v každém čtvrtletí v různých oblastech určených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení nejpozději do šesti týdnů po uplynutí dotčeného čtvrtletí.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze V tohoto nařízení.

Článek 6

Členské státy oznamují Komisi u každého produktu uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000 množství vyložená, prodaná a dodaná organizacemi producentů průmyslovému odvětví, jakož i hodnotu množství dodaných průmyslu v každém měsíci v různých oblastech určených v tabulce 1 přílohy VIII tohoto nařízení nejpozději do šesti týdnů po uplynutí dotčeného měsíce.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 7

Členské státy každoročně oznámí Komisi údaje, které umožní stanovit technické náklady vyplývající z úkonů nezbytných pro zajištění trvanlivosti a skladování podle článku 23 a 25 nařízení (ES) č. 104/2000, nejpozději do tří měsíců po uplynutí dotčeného roku.

Tyto údaje i formát, ve kterém mají být zaslány, jsou stanoveny v příloze VII tohoto nařízení.

KAPITOLA III

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 8

Členské státy zasílají Komisi údaje elektronickou cestou a použijí k tomu systém přenosu, který je v současnosti používaný pro výměnu dat v rámci řízení společné rybářské politiky (systém FIDES II).

Článek 9

Nařízení (ES) č. 80/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2009.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 13, 17.1.2001, s. 3.

(3)  Viz příloha IX.

(4)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.


PŘÍLOHA I

Údaje o organizacích producentů a o sdruženích organizací producentů

Registrační č.

Název pole

Typ

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Typ zprávy

<TYP>

Text

3

INS = nový

MOD = změna

DEL = uznání odebráno

5

č. OP nebo sdružení OP

<NOP>

Text

7

Pouze pro zprávu typu „MOD“ nebo „DEL“

6

Jméno

<NOM>

Text

 

 

7

Úřední zkratka

<ABB>

 

 

existuje-li

8

Národní č.

<NID>

 

 

existuje-li

9

Oblast oprávnění

<ARE>

Text

 

 

10

Činnost

<ACT>

Text

6

Tab. 10

11

Datum vyhotovení

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Datum ustavení

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Datum udělení uznání

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Datum odebrání uznání

<DRA>

YYYYMMDD

 

Pouze pro zprávy typu „DEL“

15

Adresa 1

<ADR1>

Text

 

 

16

Adresa 2

<ADR2>

Text

 

 

17

Adresa 3

<ADR3>

 

 

 

18

Poštovní směrovací číslo

<CPO>

Text

 

 

19

Místo

<LOC>

Text

 

 

20

Telefonní číslo 1

<TEL1>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonní číslo 2

<TEL2>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faxové číslo

<FAX>

Text

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Text

 

 

24

Adresa webové stránky

<WEB>

Text

 

 

25 a další

Č. člena OP

<ADH>

Text

 

Pro sdružení OP, seznam členů OP


PŘÍLOHA II

Ceny za stažení používané organizacemi producentů

Zaslat do dvou měsíců od začátku rybářského hospodářského roku


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO-WP

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové číslo odeslání

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Y

1

Y = roční

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Identifikační kód OP

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Cena za stažení

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8 na 1 000 kg

 

Oblast, kde byla cena za stažení upravena oblastním koeficientem

 

Text

 

Tab. 8


PŘÍLOHA III

Produkty v přílohách I a IV nařízení (ES) č. 104/2000

Odesíláno čtvrtletně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FRESH

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové číslo odeslání

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Q nebo C

1

Q = čtvrtletí

C = krize

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence

1–4 pro čtvrtletí

1–24 pro dva týdny

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Oblast vykládky (kód NUTS)

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota prodaných množství

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Prodaná množství

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství stažená za cenu Společenství

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství stažená za autonomní cenu

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství převedená

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA IV

Produkty v příloze I nařízení (ES) č. 104/2000

Užití produktů stažených z trhu

Odesíláno čtvrtletně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-STD-VAL

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č. odeslání

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Q

1

Q = čtvrtletí

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence

1-4

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Kód druhu

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Kód místa určení

 

Text

6

Tab. 9

 

Hodnota množství prodaných nebo postoupených

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

„0“ povoleno pro postoupená množství

 

Množství prodaná nebo postoupená

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA V

Produkty v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 (odesíláno čtvrtletně)

Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FROZEN

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č.

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Q

1

Q = čtvrtletí

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sekvence 1-4

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Oblast vykládky (kód NUTS)

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Kód druhu

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota prodaných množství

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Množství prodaná před uskladněním

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství uskladněná

 

Celé číslo

 

kg

 

Množství odebraná z uskladnění

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA VI

Produkty v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000

Četnost: měsíčně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TUNA

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č.

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

M

1

M = měsíčně

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = sekvence 1-12

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Organizace producentů

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervace

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód velikosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota množství prodaných a dodaných průmyslu

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Množství prodaná a dodaná průmyslu

 

Celé číslo

 

kg


PŘÍLOHA VII

Produkty v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000

Četnost: ročně


Registrační č.

Příslušné údaje

Identifikace datového typu

Formát

Velikost

Kód

1

Identifikace zprávy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TECH

2

Členský stát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Pořadové č.

<LOT>

Číselný

4

Pořadové č. přidělené členským státem

4

Typ zprávy

<MTYP>

 

19

INS OZNÁMENÍ

SUP OZNÁMENÍ

REP OZNÁMENÍ

INS V OZNÁMENÍ

MOD V OZNÁMENÍ

SUP V OZNÁMENÍ

5

Datum odeslání

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Typ období

<PTYP>

Y

1

Y = ročně

7

Identifikace období

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = rok

8

Použitá měna

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a další

Kód produktu

<DAT>

Text

3

1AB = příloha I produkt, AB

1C = příloha I produkt, C

2 = příloha II produkt

 

Kód technických nákladů

 

Text

2

Tab. 11

 

Mzdové náklady

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Náklady na energii

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Přepravní náklady

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8

 

Ostatní náklady (úprava, marinování, přímé balení atd.)

 

Celé číslo

 

V souladu s měnou udanou v registračním č. 8


PŘÍLOHA VIII

Tabulka 1

Kódy NUTS „ISO-A3“

ZEMĚ

Název NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabulka 2

Kódy velikosti

Kód

Název

1

Velikost 1

2

Velikost 2

3

Velikost 3

4

Velikost 4

5

Velikost 5

6

Velikost 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Bezpředmětné

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabulka 3

Kódy úpravy

Kód

Úprava

1

Vcelku

12

Bez hlav

3

Vykuchané s hlavami

31

Vykuchané a bez žaber

32

Vykuchané a bez hlav

61

Očištěné

25

Půlky

2

Filety

62

Těla bez kůže

63

Trupy

21

Standardní filety s kostmi

22

Vykostěné

23

S kůží

24

Bez kůže

51

Bloky

5

Kusy a ostatní maso

11

S hlavami nebo bez hlav

9

Všechny uznané úpravy kromě vcelku nebo vykuchané se žábrami

26

Filety v blocích < 4 kg

70

Očištěné s hlavami nebo vcelku

71

Všechny uznané úpravy pro tento druh

72

Všechny uznané úpravy kromě filet, kusů a ostatního masa

6

Očištěné, těla bez kůže, trupy

7

Ostatní úpravy

SO

Bezpředmětné


Tabulka 4

Kódy konzervace

Kód

Konzervace

SO

Bezpředmětné

V

Živé

C

Zmrazené

CU

Vařené ve vodě

S

Solené

FC

Čerstvé nebo zmrazené

FR

Čerstvé nebo chlazené

PRE

Příprava

CSR

Konzervované ryby

F

Čerstvé

R

Chlazené


Tabulka 5

Kódy čerstvosti

Kód

Čerstvost

E

Extra

A

A

B

B

V

Živé

SO

Bezpředmětné


Tabulka 6

Kódy měn

Kód

Měna

EUR

Euro

BGN

Bulharský lev

CZK

Česká koruna

DKK

Dánská koruna

EEK

Estonská koruna

GBP

Libra šterlinku

HUF

Maďarský forint

LTL

Litevský litas

LVL

Lotyšský lats

PLN

Polský zlotý

RON

Rumunské nové leu

SEK

Švédská koruna


Tabulka 7

Kód

Druh

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. a Euthynnus spp. kromě Thunnus thunnus a T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabulka 8

Oblasti, kde je cena za stažení upravena oblastním koeficientem

Kód

Oblast

Popis oblasti

MADER

Azory a Madeira

Azorské ostrovy a Madeira

BALNOR

Severní Baltské moře

Baltské moře severně od 59° 30′

CANA

Kanárské ostrovy

Kanárské ostrovy

CORN

Cornwall

Pobřežní oblasti a ostrovy zemí Cornwall a Devon ve Spojeném království

ECOS

Skotsko

Pobřežní oblasti severovýchodního Skotska od Wicku po Aberdeen

ECOIRL

Skotsko a Severní Irsko

Pobřežní oblasti od Portpatricku v jihozápadním Skotsku po Wick v severovýchodním Skotsku a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí. Pobřežní oblasti a ostrovy Severního Irska

ESTECO

Skotsko (východ)

Pobřežní oblasti Skotska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí

ESPATL

Španělsko (Atlantský oceán)

Atlantské pobřežní oblasti Španělska (kromě Kanárských ostrovů)

ESTANG

Východní Anglie

Východní pobřežní oblasti Anglie, od Berwicku po Dover. Pobřežní oblasti Skotska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí. Pobřežní oblasti hrabství Down

FRAATL

Francie (Atlantský oceán, Lamanšský průliv, Severní moře)

Francouzské pobřežní oblasti Atlantského oceánu, Lamanšského průlivu a Severního moře

IRL

Irsko

Irské pobřežní oblasti a ostrovy

NIRL

Severní Irsko

Pobřežní oblasti hrabství Down (Severní Irsko)

PRT

Portugalsko

Portugalské pobřežní oblasti Atlantského oceánu

UER

Zbytek Evropské unie

Evropská unie kromě oblastí, na které se vztahuje oblastní koeficient

EU

Evropská unie

Evropská unie jako celek

WECO

Skotsko (západ)

Pobřežní oblasti od Troonu (jihozápadní Skotsko) po Wick (severovýchodní Skotsko) a ostrovy na západ a sever od těchto oblastí

BALSUD

Baltské moře

Baltské moře jižně od 59° 30′


Tabulka 9

Použití produktů po jejich stažení z trhu

Kód

Použití po stažení z trhu

FMEAL

Sušení. Rozřezání nebo zpracování do moučky (krmivo)

OTHER

Použití jiné než sušení. Rozřezání nebo zpracování do moučky (krmivo)

NOALIM

Použití pro nepotravinářské účely

DIST

Bezplatné rozdělení

BAIT

Návnada


Tabulka 10

Druh rybolovu

Kód

Druh rybolovu

D

Hlubinný rybolov

H

Rybolov na volném moři

C

Pobřežní rybolov

L

Drobný místní rybolov

O

Ostatní druhy rybolovu

A

Akvakultura


Tabulka 11

Druh technických nákladů

Kód

Typ technických nákladů

CO

Zmrazení

ST

Skladování

FL

Filetování

SL

Solení – sušení

MA

Marinování

CU

Vaření – pasterizace

VV

Chov zvířat v nádržích/klecích


PŘÍLOHA IX

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 80/2001 (Úř. věst. L 13, 17.1.2001, s. 3.)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2494/2001 (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 22)

Akt o přistoupení z roku 2003 (příloha II bod 7 odst. 4, s. 445)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1792/2006 (Úř. věst. L 362, 20.12.2006, s. 1)

Pouze pokud jde o odkaz na nařízení Komise (ES) č. 80/2001 v čl. 1 odst. 1 čtvrté odrážce a pokud jde o bod 5 odst. 1 přílohy


PŘÍLOHA X

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 80/2001

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X


25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 249/2009

ze dne 23. března 2009,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (2), se příjmy Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) skládají z příspěvku Společenství a z poplatků placených agentuře podniky. Nařízení (ES) č. 297/95 stanoví kategorie a výši těchto poplatků.

(2)

Článek 12 nařízení (ES) č. 297/95 stanoví, že Komise přezkoumá a aktualizuje poplatky, které se platí agentuře, s přihlédnutím k míře inflace, s účinností od 1. dubna každého roku.

(3)

Uvedené poplatky by proto měly být aktualizovány s přihlédnutím k míře inflace v roce 2008. Podle údajů zveřejněných Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) dosáhla v roce 2008 míra inflace ve Společenství 3,7 %.

(4)

Pro zjednodušení by měly být upravené výše poplatků zaokrouhleny na nejbližších 100 EUR.

(5)

Nařízení (ES) č. 297/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2009.

(7)

Podle článku 12 nařízení (ES) č. 297/95 musí být aktualizace provedena s účinností ode dne 1. dubna 2009, a je proto vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně a použilo se od tohoto dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 297/95 se mění takto:

1)

článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „242 600 EUR“ nahrazuje částkou „251 600 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „24 300 EUR“ nahrazuje částkou „25 200 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „94 100 EUR“ nahrazuje částkou „97 600 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „156 800 EUR“ nahrazuje částkou „162 600 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „9 400 EUR“ nahrazuje částkou „9 700 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „72 800 EUR“ nahrazuje částkou „75 500 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) první pododstavec se mění takto:

částka „2 600 EUR“ se nahrazuje částkou „2 700 EUR“,

částka „6 100 EUR“ se nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „72 800 EUR“ nahrazuje částkou „75 500 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „12 100 EUR“ nahrazuje částkou „12 500 EUR“;

d)

v odstavci 4 se částka „18 200 EUR“ nahrazuje částkou „18 900 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „87 000 EUR“ nahrazuje částkou „90 200 EUR“,

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 21 700 EUR do 65 200 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 22 500 EUR do 67 600 EUR“;

2)

v článku 4 se částka „60 600 EUR“ nahrazuje částkou „62 800 EUR“;

3)

článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „121 300 EUR“ nahrazuje částkou „125 800 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „12 100 EUR“ nahrazuje částkou „12 500 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

čtvrtý pododstavec se mění takto:

částka „60 600 EUR“ se nahrazuje částkou „62 800 EUR“,

částka „EUR 6 100“ se nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „60 600 EUR“ nahrazuje částkou „62 800 EUR“,

ve druhém pododstavci se částka „102 500 EUR“ nahrazuje částkou „106 300 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „12 100 EUR“ nahrazuje částkou „12 500 EUR“,

ve čtvrtém pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

pátý pododstavec se mění takto:

částka „30 300 EUR“ se nahrazuje částkou „31 400 EUR“,

částka „6 100 EUR“ se nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

iii)

písmeno c) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „30 300 EUR“ nahrazuje částkou „31 400 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 7 500 EUR do 22 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 7 800 EUR do 23 500 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu a) se částka „2 600 EUR“ nahrazuje částkou „2 700 EUR“ a částka „6 100 EUR“ se nahrazuje částkou „6 300 EUR“,

ii)

písmeno b) se mění takto:

v prvním pododstavci se částka „36 400 EUR“ nahrazuje částkou „37 700 EUR“,

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“,

ve třetím pododstavci se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“;

c)

v odstavci 3 se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“;

d)

v odstavci 4 se částka „18 200 EUR“ nahrazuje částkou „18 900 EUR“;

e)

v odstavci 5 se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“;

f)

odstavec 6 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se částka „29 000 EUR“ nahrazuje částkou „30 100 EUR“,

ii)

ve druhém pododstavci se rozmezí „od 7 200 EUR do 21 700 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 7 500 EUR do 22 500 EUR“;

4)

v článku 6 se částka „36 400 EUR“ nahrazuje částkou „37 700 EUR“;

5)

článek 7 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se částka „60 600 EUR“ nahrazuje částkou „62 800 EUR“,

b)

ve druhém pododstavci se částka „18 200 EUR“ nahrazuje částkou „18 900 EUR“;

6)

článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „72 800 EUR“ nahrazuje částkou „75 500 EUR“,

ii)

ve třetím pododstavci se částka „36 400 EUR“ nahrazuje částkou „37 700 EUR“,

iii)

ve čtvrtém pododstavci se rozmezí „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“,

iv)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

ve druhém pododstavci se částka „242 600 EUR“ nahrazuje částkou „251 600 EUR“,

ii)

ve třetím pododstavci se částka „121 300 EUR“ nahrazuje částkou „125 800 EUR“,

iii)

v pátém pododstavci se rozmezí „od 2 600 EUR do 209 100 EUR“ nahrazuje rozmezím „od 2 700 EUR do 216 800 EUR“,

iv)

v šestém pododstavci se částka „104 600 EUR“ nahrazuje částkou „108 500 EUR“,

c)

v odstavci 3 se částka „6 100 EUR“ nahrazuje částkou „6 300 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení se nepoužije na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2009.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2009.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/37


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. ledna 2009,

kterým se Lotyšsku poskytuje vzájemná pomoc

(2009/289/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 119 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Komise vydané po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na velmi vysoké potřeby vnějšího financování jsou v současné době lotyšské kapitálové a finanční trhy pod tlakem, což je spojeno s obecným zhoršením tržních nálad a se zvyšujícími se obavami o dobrý stav lotyšského hospodářství vzhledem k velké nerovnováze plynoucí z hlubokého vnějšího deficitu a značného vnějšího dluhu, slábnoucích veřejných financí a vysokých hodnot inflace nákladů a cen. Bankovní sektor v Lotyšsku čelí vážným problémům, pokud jde o likviditu a důvěru. Výše zahraničních měnových rezerv poklesla v důsledku zásahu centrální banky, jehož cílem bylo zachovat zavěšení měny.

(2)

Hospodářskou politiku, kterou Lotyšsko uskutečňuje, Rada pravidelně zkoumá především v souvislosti s jeho konvergenčním programem a národním programem reforem, jakož i v souvislosti s konvergenčními zprávami.

(3)

Podle odhadů Lotyšsko potřebuje do prvního čtvrtletí roku 2011 vnější financování v celkové výši 7,5 miliard EUR.

(4)

Orgány Lotyšska požádaly o výraznou finanční pomoc EU a dalších mezinárodních finančních institucí a zemí na podporu udržitelnosti platební bilance.

(5)

Lotyšská platební bilance je vážně ohrožena, což odůvodňuje urychlené poskytnutí vzájemné pomoci ze strany Společenství, společně s MMF a jinými přispěvateli. Kromě toho je vzhledem k naléhavosti věci nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle odst. I bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvám o založení Evropských společenství.

(6)

Balíček finanční pomoci by měl být poskytnut, pokud se orgány Lotyšska jasně zavážou k realizaci programu dalekosáhlých fiskálních reforem, reforem finančního systému a strukturálních reforem s cílem usnadnit vnější a vnitřní úpravy, stabilizovat hospodářství a obnovit důvěryhodnost hospodářské politiky. Ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem bude Komise pravidelně a podrobně zkoumat, zda jsou zcela plněny podmínky hospodářské politiky, na něž je pomoc vázána,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společenství poskytne Lotyšsku vzájemnou pomoc.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Radu

předseda

M. KALOUSEK


25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/39


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. ledna 2009,

kterým se Lotyšsku poskytuje střednědobá finanční pomoc

(2009/290/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise vydaný po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2009/289/ES (2) Rada rozhodla o poskytnutí vzájemné pomoci Lotyšsku.

(2)

S ohledem na velmi vysoké potřeby vnějšího financování jsou v současné době lotyšské kapitálové a finanční trhy pod tlakem, což je spojeno s obecným zhoršením tržních nálad a se zvyšujícími se obavami o dobrý stav lotyšského hospodářství vzhledem k velké nerovnováze, pokud jde o hluboký vnější deficit, slábnoucí veřejné finance a vysoké hodnoty inflace nákladů a cen. Bankovní sektor v Lotyšsku čelí vážným problémům, pokud jde o likviditu a důvěru. Výše zahraničních měnových rezerv poklesla v důsledku zásahu centrální banky, jehož cílem bylo zachovat zavěšení měny.

(3)

Podle odhadů Lotyšsko potřebuje do prvního čtvrtletí roku 2011 vnější financování v celkové výši 7,5 miliardy EUR.

(4)

Je vhodné Lotyšsku poskytnout podporu Společenství ve výši až 3,1 miliardy EUR v rámci systému střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států zavedeného nařízením (ES) č. 332/2002. Tato pomoc by měla být poskytnuta ve spojení s úvěrem od Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve výši 1,5 miliardy SDR (1 200 % kvóty Lotyšska v MMF, přibližně 1,7 miliardy EUR) v rámci dohody o pohotovostním úvěru MMF, jež byla schválena dne 23. prosince 2008. Severské země (Švédsko, Dánsko, Finsko, Estonsko a Norsko) mají přispět celkovou částkou 1,9 miliardy EUR, Světová banka 0,4 miliardy EUR, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Česká republika a Polsko celkem 0,4 miliardy EUR, což v součtu činí 7,5 miliardy EUR během období do prvního čtvrtletí roku 2011.

(5)

Pomoc Společenství by měla řídit Komise. Konkrétní podmínky hospodářské politiky dojednané s orgány Lotyšska v návaznosti na konzultaci s Hospodářským a finančním výborem by měly stanoveny v memorandu o porozumění. Měly by mimo jiné zahrnovat opatření k odstranění okamžitých tlaků, obnově dlouhodobé stability posílením bankovního sektoru, nápravě fiskální nerovnováhy a přijetí vnitrostátních politik, které zvýší konkurenceschopnost. Opatření by měla zahrnovat okamžitou a trvalou fiskální konsolidaci, komplexní strategii řešení problémů v bankovním sektoru, rozsáhlejší pravomoci regulačních orgánů pro řešení krizí, komplexní strukturální reformy, jakož i další důležitá opatření. Podrobné finanční podmínky by měla Komise stanovit v dohodě o úvěru.

(6)

Pomoc by měla být poskytnuta s ohledem na zastavení okamžitých tlaků na likviditu a podmíněna politikami k obnově dlouhodobé stability posílením bankovního sektoru, nápravě fiskální nerovnováhy a přijetí vnitrostátních politik pro zvýšení konkurenceschopnosti při současném udržení směnného kurzu v úzkém rozpětí na jeho stávajícím středním kurzu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Společenství poskytne Lotyšsku střednědobý úvěr ve výši maximálně 3,1 miliardy EUR a s průměrnou splatností nejvýše sedm let.

2.   Finanční pomoc Společenství je k dispozici po dobu tří let od prvního dne po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 2

1.   Pomoc řídí Komise v souladu se závazky Lotyšska a doporučeními Rady. Tyto podmínky jsou stanoveny v memorandu o porozumění. Podrobné finanční podmínky stanoví Komise v dohodě o úvěru.

2.   Ve spolupráci s Hospodářským a finančním výborem Komise v pravidelných intervalech ověřuje plnění podmínek hospodářské politiky, na něž je pomoc vázána. Komise informuje Hospodářský a finanční výbor o případném refinancování výpůjček nebo změně finančních podmínek.

3.   Lotyšsko je připraveno přijmout a provést doplňková konsolidační opatření za účelem stabilizace hospodářství, jsou-li během programu pomoci taková opatření nezbytná. Před přijetím veškerých těchto doplňkových opatření orgány Lotyšska konzultují Komisi.

Článek 3

1.   Komise poskytne Lotyšsku finanční pomoc Společenství v maximálně šesti splátkách, jejichž výše bude stanovena v memorandu o porozumění.

2.   První splátka se poskytne v závislosti na vstupu dohody o úvěru a memoranda o porozumění v platnost.

3.   Pokud je to nutné k financování úvěru, povoluje se obezřetné použití úrokových swapů s protistranami s nejvyšší úvěrovou kvalitou.

4.   Komise rozhodne o uvolnění dalších splátek po obdržení stanoviska Hospodářského a finančního výboru.

5.   Vyplacení každé další splátky se provádí na základě uspokojivého plnění nového hospodářského programu (Program hospodářské stabilizace a znovunastolení růstu) lotyšské vlády, zahrnutého v konvergenčním programu, a zejména specifických podmínek hospodářské politiky stanovených v memorandu o porozumění. Tato opatření kromě jiného zahrnují:

a)

přijetí jasně vytyčeného střednědobého fiskálního programu, jehož účelem je do roku 2011 snížit schodek veřejných financí na úroveň, jež dosahuje nejvýše referenční hodnoty 3 % HDP stanovené ve Smlouvě;

b)

plnění rozpočtu na rok 2009 ve znění dodatkového rozpočtu přijatého dne 12. prosince 2008 (jenž bude v podrobném znění předložen do konce března 2009) s cílem dospět k celkovému schodku toku veřejných financí v maximální hodnotě 5 % HDP neboli 5,3 % podle ESA 95;

c)

nominální snížení průměrné odměny ve veřejném sektoru v roce 2009 nejméně o 15 % oproti stavu z původního rozpočtu ze dne 14. listopadu 2008 a o další 2 % v letech 2010–2011;

d)

pokračování v opatřeních zahájených v roce 2008, jež mají za cíl snížit počty zaměstnanců v ústřední státní správě, a to alespoň o 5 % do konce roku 2008 a celkem o 10 % do 30. června 2009;

e)

posílení tvorby a provádění rozpočtového procesu přijetím fiskálního rámce a rozpočtové reformy formou novely stávajícího zákona o rozpočtovém a finančním řízení;

f)

zavedení jasného a transparentního systému vyplácení mezd přímým zaměstnancům veřejné správy a vytvoření jednotného systému plánování a řízení lidských zdrojů pro orgány veřejné správy;

g)

mechanismy k zajištění větší stability bankovního sektoru ve střednědobém až dlouhodobém výhledu, včetně většího rozsahu opatření v oblasti dohledu, obezřetnostních opatření a opatření monetární politiky. Tato opatření by měla omezit růst úvěrů na udržitelnou úroveň a předejít hluboké závislosti na nezajištěných prostředcích ze zahraničí. V bankovním systému se provádějí cílené prověrky, aby se zajistilo, že jsou veškeré banky solventní a dostatečně kapitalizované;

h)

vhodná opatření týkající se restrukturalizace dluhu soukromého sektoru. Příslušný právní základ pro splatnostní a měnovou restrukturalizaci stávajícího dluhu. Prioritou by se rovněž mělo stát snazší insolvenční řízení a urychlené provedení plánů obnovy;

i)

zajištění toho, aby zbývající minoritní akcionáři Parex Bank neměli prospěch z vyřešení jejích problémů a z opatření na podporu finanční stability, úplným znárodněním Parex Bank;

j)

strukturální reformy podporované v souvislosti s Lisabonskou strategií a provedené v lotyšském národním programu reforem, včetně aktivní politiky pracovního trhu a politiky celoživotního vzdělávání, většího zapojení soukromého sektoru ve výzkumných, vývojových a inovačních činnostech, opatření na podporu vývozu a odstranění administrativních překážek podnikům;

k)

provádění projektů financovaných EU na plánované úrovni, aby se na hospodářském růstu výrazněji podílelo odvětví produktů určených k uvedení na trh;

l)

opatření zlepšující přistup k finančním prostředkům pro společnosti a podnikatele, kteří byli úspěšnými žadateli o prostředky ze strukturálních fondů nebo kteří případně žádost o tyto prostředky plánují.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Lotyšské republice.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Radu

předseda

M. KALOUSEK


(1)  Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Viz strana 37 tohoto Úředního věstníku.


Komise

25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/42


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. března 2009

o irském návrhu předpisů o označování země původu drůbežího, vepřového a skopového masa

(oznámeno pod číslem K(2009) 1931)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2009/291/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (1), naposledy pozměněnou směrnicí 2003/89/ES (2), a zejména na články 19 a 20 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. června 2008 sdělily irské orgány Komisi v souladu s postupem podle čl. 19 druhého pododstavce směrnice 2000/13/ES návrh předpisů v oblasti zdraví týkajícího se povinného označování země původu drůbežího, vepřového a skopového masa.

(2)

V návrhu předpisů se vyžaduje, aby veškeré drůbeží, vepřové a skopové maso a potraviny obsahující nejméně 70 % hmotnostních takového masa byly označovány tak, aby na nich byla zřetelně a čitelně uvedena v irštině a/nebo angličtině jejich země původu. „Původem“ se rozumí země, v níž se zvíře nacházelo po většinu života, a země, kde bylo zvíře poraženo, jedná-li se o různé země.

(3)

Směrnice 2000/13/ES harmonizuje předpisy upravující označování potravin tím, že stanoví jednak harmonizaci některých vnitrostátních předpisů a jednak opatření pro neharmonizované vnitrostátní předpisy. Rozsah harmonizace je definován v čl. 3 odst. 1, který uvádí všechny údaje povinné pro označování potravin „v souladu s články 4 až 17 a s výhradou odchylek v nich obsažených“. Ustanovení čl. 4 odst. 2 kromě toho stanoví, že v případě určitých potravin mohou předpisy Společenství, nebo pokud takové předpisy neexistují, vnitrostátní předpisy vyžadovat kromě údajů uvedených v čl. 3 odst. 1 další povinné údaje.

(4)

Ustanovení čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/13/ES umožňuje přijetí neharmonizovaných vnitrostátních předpisů, jestliže jsou oprávněné z jednoho z důvodů v něm uvedených, včetně předcházení podvodům a ochrany veřejného zdraví, nejsou-li takového charakteru, že by znemožňovaly používání definic a pravidel stanovených ve směrnici 2000/13/ES; z toho důvodu je nezbytné, aby byl v případech, kdy byly v některém členském státě navrženy vnitrostátní předpisy týkající se označování, posouzen jejich soulad s výše uvedenými požadavky a ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství.

(5)

V souladu s čl. 3 odst. 1 bodem 8 směrnice 2000/13/ES je uvedení místa původu nebo provenience povinné „v těch případech, kdy by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečný původ nebo skutečnou provenienci potraviny“. Tímto ustanovením, jímž se stanoví povinnost uvádět původ nebo provenienci potraviny v případech, kdy by z ostatních údajů o výrobku uvedených na etiketě mohl být vyvozen jiný původ výrobku, je zajištěn vhodný mechanismus ochrany proti riziku uvádění spotřebitelů v omyl.

(6)

V případě drůbežího, vepřového a skopového masa nevedou důvody představené irskými orgány k závěru, že by se irští spotřebitelé mohli obecně nesprávně domnívat, že dotčené výrobky pocházejí z určitého místa.

(7)

Irsko nepředložilo žádné důkazy, že by byl návrh předpisů nezbytný k dosažení jednoho z cílů zmíněných ve výše uvedeném článku 18 a že takto vytvořená překážka by byla přiměřená. Uvádí pouze cíl informovat spotřebitele o původu dotčených výrobků. Samotný tento důvod není dostačující k tomu, aby odůvodnil návrh předpisů.

(8)

Uvedená zjištění vedla Komisi k vydání záporného stanoviska v souladu s čl. 19 třetím pododstavcem směrnice 2000/13/ES.

(9)

Irské orgány by se proto měly zdržet přijetí uvedeného návrhu předpisů.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Irsko nepřijme návrh předpisů v oblasti zdraví (země původu drůbežího, vepřového a skopového masa).

Toto rozhodnutí je určeno Irsku.

V Bruselu dne 20. března 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 15.


25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/44


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. března 2009,

kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů

(oznámeno pod číslem K(2009) 1959)

(Text s významem pro EHP)

(2009/292/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost rozhodnutí Komise 1999/177/ES ze dne 8. února 1999, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů (2), skončila dne 9. února 2009.

(2)

Po skončení platnosti rozhodnutí 1999/177/ES se na trhu stále nachází značné množství přepravek a palet z plastů obsahujících těžké kovy, jejichž koncentrace překračuje úrovně stanovené ve směrnici 94/62/ES. Vzhledem k tomu, že průmysl postrádá kapacitu na náhradu všech takových přepravek a palet z plastů, existuje vysoké riziko, že tyto přepravky a palety budou uloženy na skládku nebo spáleny. Obě tato řešení by měla škodlivé dopady na zdraví a na životní prostředí.

(3)

Směrnice 94/62/ES usiluje o omezení přítomnosti těžkých kovů v obalech, jakož i o zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, včetně postupů opětovného použití a recyklace.

(4)

Aby měl průmysl čas nahradit uvedené přepravky a palety z plastů pomocí co nejlepších dostupných technologií, je vhodné přijmout podmínky pro udělování výjimky týkající se těchto přepravek a palet, které jsou v cyklu výrobků, jež jsou součástí uzavřeného a řízeného výrobního řetězce. Ve vědeckých zprávách předložených Komisi bylo udělení takové výjimky doporučeno.

(5)

Vzhledem k tomu, že Komise hodlá přezkoumat fungování systému stanoveného v tomto rozhodnutí a pokrok, jehož bude dosaženo při postupném vyřazování přepravek a palet z plastu obsahujících těžké kovy v horizontu pěti let, je nezbytné, aby členské státy předložily příslušné informace. Aby se v důsledku zavedení zvláštní oznamovaní povinnosti pro členské státy nezvyšovala stávající administrativní zátěž, bude dostačující zahrnout uvedené informace do zpráv předkládaných Komisi podle článku 17 směrnice 94/62/ES.

(6)

Z důvodu právní jistoty by se toto rozhodnutí mělo použít ode dne následujícího po dni skončení platnosti rozhodnutí 1999/177/ES, aby se zamezilo možným negativním dopadům z uvedeného skončení platnosti vyplývajícím.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 94/62/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„těžkými kovy“ se rozumí olovo, kadmium, rtuť a šestimocný chrom;

2)

„záměrným zavedením těžkých kovů“ se rozumí proces úmyslného použití určité látky obsahující těžké kovy k vytvoření obalu nebo součásti obalu tak, aby tato látka byla trvale přítomna v konečné podobě obalu nebo v jeho součásti s tím, že bude nositelem určité specifické vlastnosti, vzhledu či jakosti obalu;

3)

„náhodnou přítomností těžkých kovů“ se rozumí přítomnost těžkých kovů jako přísady, která nebyla pro výrobu obalu nebo součásti obalu užita záměrně.

Článek 2

Součet hladin koncentrací těžkých kovů přítomných v přepravkách a paletách z plastu může překročit použitelný limit stanovený v čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES pouze za předpokladu, že uvedené přepravky a palety z plastu jsou zavedeny a zůstávají v cyklu výrobků, které tvoří uzavřený a řízený řetězec, podle podmínek stanovených v článcích 3, 4 a 5.

Článek 3

1.   Přepravky a palety z plastu, které obsahují nadměrné množství těžkých kovů, jak je uvedeno v článku 2, musí být vyrobeny nebo opravovány v rámci řízeného recyklačního procesu v souladu s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku.

2.   Materiál, který se používá pro recyklaci, smí pocházet pouze z jiných přepravek a palet z plastu.

Použití jiného materiálu se omezí na technicky nezbytné minimum a v žádném případě nepřesáhne 20 % hmotnosti.

3.   Úmyslné přidání těžkých kovů jako součásti během recyklace není narozdíl od náhodné přítomnosti těžkých kovů povoleno.

Použití recyklovaných materiálů jako výchozích surovin pro opravu obalových materiálů, kde některá část recyklovaného materiálu může obsahovat těžké kovy, se nepovažuje za záměrné zavedení těžkých kovů.

4.   Součet hladin koncentrací těžkých kovů přítomných v přepravkách a paletách z plastu může překročit použitelný limit stanovený v čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES pouze v důsledku použití materiálů obsahujících těžké kovy během recyklačního procesu.

Článek 4

1.   Přepravky a palety z plastu obsahující nadměrné množství těžkých kovů, uvedené v článku 2, se označí viditelným a nesmazatelným způsobem.

2.   Členské státy zaručí, že během životnosti dotčených přepravek a palet z plastu se nejméně 90 % zasílaných přepravek a palet z plastu obsahujících nadměrné množství těžkých kovů, jak je uvedeno v článku 2, vrátí výrobci, baliči nebo plniteli obalu nebo zplnomocněnému zástupci.

3.   Aniž jsou dotčena opatření přijatá podle článku 6, všechny přepravky a palety z plastu vrácené podle tohoto článku, které již nejsou vhodné k dalšímu použití nebo se jejich další použití neplánuje, se buď zlikvidují v souladu s postupem, který výslovně povolí příslušné orgány dotčeného členského státu, nebo recyklují v rámci řízeného recyklačního procesu v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4.

Článek 5

1.   Členské státy zavedou systém evidence a uchovávání záznamů a metodu regulační a finanční odpovědnosti, pomocí níž lze dokumentovat shodu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

Tento systém musí zahrnovat všechny přepravky a palety z plastu obsahující nadměrné množství těžkých kovů, jak je uvedeno v článku 2, které se uvádějí do oběhu nebo se z oběhu stahují.

2.   Pokud se v dobrovolné dohodě nestanoví jinak, členské státy zajistí, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje každoročně písemné prohlášení o shodě a výroční zprávu, z níž bude patrné, jak jsou plněny podmínky tohoto rozhodnutí. Zpráva musí obsahovat možné změny systému a zplnomocněných zástupců.

3.   Členské státy zajistí, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává relevantní technickou dokumentaci po dobu nejméně čtyř let pro potřebu příslušných orgánů pro účely inspekce.

Není-li výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat relevantní technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh Společenství.

Článek 6

Členské státy přijmou opatření k povzbuzení výrobců při zkoumání metod postupného dosahování použitelného limitu těžkých kovů obsažených v přepravkách a paletách z plastu stanoveného v čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES, včetně nejlepších dostupných technik extrakce těžkých kovů.

Článek 7

Členské státy zahrnou podrobnou zprávu o fungování systému stanoveného v tomto rozhodnutí a o pokroku dosaženém při postupném vyřazování přepravek a palet z plastu, které nejsou v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 94/62/ES, do zpráv, které mají předložit Komisi podle článku 17 směrnice 94/62/ES.

Článek 8

Toto rozhodnutí se použije ode dne 10. února 2009.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. března 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 47.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/47


ROZHODNUTÍ RADY 2009/293/SZBP

ze dne 26. února 2009

o výměně dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), do Keni, o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. června 2008 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1816 (2008), v níž vyzvala státy, aby spolupracovaly při určování své příslušnosti, a pokud jde o vyšetřování a stíhání osob odpovědných za pirátství a ozbrojené loupeže páchané na moři. Rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1846 (2008), přijatou dne 2. prosince 2008, byla tato ustanovení opětovně potvrzena.

(2)

Dne 10. listopadu 2008 přijala Rada společnou akci 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1) (operace „Atalanta“).

(3)

Společná akce 2008/851/SZBP stanoví, že osoby, které se dopustily pirátství nebo ozbrojené loupeže v teritoriálních vodách Somálska, nebo u nichž existuje podezření, že takové činy spáchaly, které byly zatčeny a zadrženy za účelem trestního stíhání, jakož i majetek, který sloužil k uskutečnění uvedených činů, mohou být předány do třetího státu, který si přeje uplatnit svou pravomoc nad výše uvedenými osobami a majetkem, za předpokladu, že podmínky předání byly dohodnuty s tímto třetím státem v souladu s platným mezinárodním právem, zejména mezinárodním právem v oblasti lidských práv, aby bylo zejména zaručeno, že nikdo nebude odsouzen k smrti, mučen ani vystaven jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(4)

V souladu s článkem 24 Smlouvy sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník, vysoký představitel výměnu dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), do Keni, o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání.

(5)

Uvedená výměna dopisů by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Výměna dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami EUNAVFOR, do Keni, o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat příslušný dopis zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Radu

předseda

I. LANGER


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.


PŘEKLAD

Výměna dopisů mezi Evropskou unií a vládou Keni o podmínkách a způsobu předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), do Keni, o podmínkách a způsobu předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a o podmínkách a způsobu zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání

V Nairobi dne 6. března 2009 v 10.15 h

Vážený pane,

s ohledem na můj dopis ze dne 14. listopadu 2008 a Váš dopis ze dne 5. prosince 2008 mi je ctí, že mohu potvrdit záměr Evropské unie uzavřít s vládou Keni výměnu dopisů s cílem definovat podmínky a způsob předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), podmínky a způsoby předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a podmínky a způsoby zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání.

Tato výměna dopisů je uzavírána v rámci společné akce Rady EU 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (operace „Atalanta“).

Touto výměnou dopisů nejsou dotčena práva ani povinnosti zúčastněných stran podle mezinárodních smluv a jiných nástrojů, kterými se zřizují mezinárodní soudy a tribunály, a podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a při jejím uzavírání jsou plně respektovány:

rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) a následné rezoluce Rady bezpečnosti OSN,

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) a zejména články 100 až 107,

mezinárodní právo v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966 a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení z roku 1984.

Stejně tak mi je ctí, že mohu navrhnout ustanovení, která definují podmínky a způsob předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), podmínky a způsoby předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a podmínky a způsoby zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání, uvedené v příloze k tomuto dopisu.

Byl bych Vám vděčný, pokud byste mohl jménem vlády Keni potvrdit souhlas s těmito ustanoveními.

Tento nástroj bude prozatímně uplatňován od data svého podpisu a vstoupí v platnost poté, co každá ze zúčastněných stran dokončí své vnitřní postupy. Poté, co jedna ze zúčastněných stran písemně ostatním signatářům oznámí rozhodnutí ukončit platnost tohoto nástroje, zůstane v platnosti ještě po dobu šesti měsíců. Tento nástroj lze měnit vzájemnou dohodou signatářů. Ukončení platnosti tohoto nástroje nebude mít vliv na práva nebo povinnosti vyplývající z jeho uplatňování před tímto ukončením, včetně práv všech předaných osob, pokud se nacházejí ve vazbě Keni nebo jsou ze strany Keni trestně stíhány.

Po ukončení operace, jak je definováno v příloze tohoto dopisu, mohou být veškerá práva EUNAVFOR vymezená v uvedené příloze v rámci tohoto nástroje uplatněna jakoukoli osobou nebo subjektem určenými státem předsedajícím Radě EU. Určenými osobami nebo subjekty mohou být rovněž diplomatický pracovník nebo pracovník konzulárního úřadu tohoto státu v Keni. Po ukončení operace budou veškerá oznámení, která měla být v rámci tohoto nástroje učiněna vůči EUNAVFOR, předávána státu, jenž předsedá Radě EU.

Přijměte prosím, vážený pane, výraz mé nejhlubší úcty.

Za Radu Evropské unie

PŘÍLOHA

USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEDÁVÁNÍ OSOB PODEZŘELÝCH Z PIRÁTSTVÍ A PODMÍNKÁCH PŘEDÁVÁNÍ MAJETKU ZABAVENÉHO NÁMOŘNÍMI SILAMI POD VEDENÍM EU DO KEŇSKÉ REPUBLIKY

1.   Definice

Pro účely této výměny dopisů se rozumí:

a)

„námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR)“ vojenské velitelství EU a kontingenty států přispívající k operaci EU „Atalanta“, jejich plavidla, letadla, a majetek;

b)

„operací“ příprava, zřízení, provedení a podpora vojenské mise stanovené společnou akcí Rady EU 2008/851/SZBP nebo následných misí;

c)

„velitelem operace EU“ velitel této operace;

d)

„velitelem sil EU“ velitel EU v oblasti operací podle čl. 1 odst. 2 společné akce Rady EU 2008/851/SZBP;

e)

„kontingenty států“ jednotky a plavidla patřící členským státům Evropské unie a dalším státům účastnícím se operace;

f)

„vysílajícím státem“ stát, který pro EUNAVFOR poskytuje kontingent státu;

g)

„pirátstvím“ pirátství, jak je vymezeno v článku 101 UNCLOS;

h)

„předanou osobou“ osoba podezřelá z toho, že má v úmyslu spáchat, páchá nebo spáchala pirátství nebo ozbrojenou loupež, která byla předaná námořními silami EUNAVFOR do Keni podle této výměny dopisů.

2.   Obecné zásady

a)

Keňa převezme na žádost EUNAVFOR osoby zadržené námořními silami EUNAVFOR v souvislosti s pirátstvím a majetek s touto činností související zabavený námořními silami EUNAVFOR a vydá tyto osoby a majetek svým příslušným orgánům za účelem vyšetřování a trestního stíhání.

b)

Námořní síly EUNAVFOR, jednající v rámci této výměny dopisů, předají osoby nebo majetek pouze příslušným keňským donucovacím orgánům.

c)

Signatáři potvrzují, že budou s osobami předanými v rámci této výměny dopisů zacházet před předáním i po něm lidsky a v souladu se závazky podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv, včetně zákazu mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení či trestu, zákazu svévolného zadržování a v souladu s požadavkem na spravedlivý soudní proces.

3.   Zacházení s předanými osobami, jejich trestní stíhání a soudní proces

a)

Se všemi předanými osobami bude zacházeno lidsky a nebudou podrobeny mučení ani krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení či trestu, dostane se jim odpovídajícího ubytování a stravy, přístupu k lékařské péči a budou mít možnost vykonávat náboženské úkony.

b)

Všechny předané osoby budou urychleně postaveny před soudce nebo jiného úředníka, který je zákonem zmocněn vykonávat soudní pravomoc, jenž neprodleně rozhodne o oprávněnosti zadržení dané osoby a v případě, že je toto zadržení protiprávní, nařídí její propuštění.

c)

Všechny předané osoby budou mít právo na soudní proces v rozumné lhůtě, nebo na propuštění.

d)

Všechny předané osoby budou mít při vznesení obvinění trestněprávní povahy vůči své osobě právo na spravedlivé a veřejné slyšení před příslušným, nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem.

e)

Všechny předané osoby obviněné z trestného činu se považují za nevinné, dokud jejich vina nebyla prokázána zákonným způsobem.

f)

Všechny předané osoby budou mít při vznesení obvinění trestněprávní povahy vůči své osobě při zachování úplné rovnosti právo na tyto minimální záruky:

1)

být urychleně a podrobně informovány v jazyce, kterému rozumí, o povaze a příčině obvinění vzneseného vůči své osobě;

2)

mít odpovídající čas a možnosti pro přípravu své obhajoby a pro komunikaci s právním poradcem, kterého si samy zvolí;

3)

být souzeny bez zbytečného odkladu;

4)

být osobně přítomny soudu a hájit se osobně nebo prostřednictvím právního poradce, kterého si samy zvolí; být informovány, nemají-li právního poradce, o tomto právu; mít přidělenou právní pomoc ve všech případech, kdy to vyžaduje zájem spravedlnosti, aniž by ji v takovém případě musely platit, pokud nemají dostatečné prostředky pro její zaplacení;

5)

přezkoumat nebo nechat přezkoumat veškeré důkazy proti nim, včetně prohlášení svědků, kteří prováděli zatčení, a dosáhnout přítomnosti a výslechu svědků vypovídajících v jejich prospěch za stejných podmínek jako u svědků vypovídajících proti nim;

6)

mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví;

7)

nebýt nuceny ke svědectví proti sobě nebo k přiznání viny.

g)

Všechny předané osoby odsouzené za trestný čin budou mít právo na přezkum odsouzení a trestu vyšším soudem, nebo na odvolání ve věci odsouzení a trestu k vyššímu soudu, v souladu s keňským právem.

h)

Keňa nepředá žádnou předanou osobu jinému státu pro účely vyšetřování nebo trestního stíhání bez předchozího písemného souhlasu EUNAVFOR.

4.   Trest smrti

Žádná předaná osoba nebude podrobena trestu smrti. Keňa přijme v souladu s příslušnými zákony kroky, aby zajistila, že případný trest smrti bude změněn v trest odnětí svobody.

5.   Zprávy a oznámení

a)

O každém předání bude veden odpovídající dokument podepsaný zástupcem EUNAVFOR a zástupcem příslušných keňských donucovacích orgánů.

b)

EUNAVFOR poskytne Keni záznamy o zadržení týkající se každé předané osoby. Tyto záznamy budou zahrnovat v co nejvyšší míře fyzický stav předané osoby v průběhu zadržení, čas předání keňským orgánům, důvod zadržení dané osoby, čas a místo počátku jejího zadržení a jakékoli rozhodnutí přijaté ohledně jejího zadržení.

c)

Keňa bude odpovídat za vedení záznamu o přesném počtu všech předaných osob, včetně mimo jiné vedení záznamů o jakémkoli zabaveném majetku, fyzickém stavu dané osoby, míst, kde je zadržována, jakýchkoli obvinění vůči ní a jakýchkoli důležitých rozhodnutí přijatých v průběhu jejího trestního stíhání a soudního řízení.

d)

Tyto záznamy budou dostupné zástupcům EU a EUNAVFOR na písemnou žádost podanou keňskému ministerstvu zahraničních věcí.

e)

Keňa navíc oznámí EUNAVFOR místo, kde zadržuje jakoukoli osobu předanou podle této výměny dopisů, jakékoli zhoršení jejího fyzického stavu a jakákoli tvrzení o údajném nepatřičném zacházení. Zástupci EU a EUNAVFOR budou mít přístup ke kterékoli osobě předané podle této výměny dopisů, dokud je tato osoba ve vazbě, a budou mít právo klást jí otázky.

f)

Vnitrostátním a mezinárodním agenturám bude na jejich žádost umožněno navštívit osoby předané podle této výměny dopisů.

g)

Aby bylo zajištěno, že EUNAVFOR může Keni poskytnout včas pomoc s dostavením se svědků z EUNAVFOR a poskytnutím příslušných důkazů, sdělí Keňa EUNAVFOR svůj úmysl zahájit soudní řízení v trestní věci vůči kterékoli předané osobě a harmonogram pro poskytnutí důkazů a provedení důkazů.

6.   Pomoc EUNAVFOR

a)

EUNAVFOR v rámci svých prostředků a kapacit poskytne veškerou pomoc Keni za účelem vyšetřování a trestního stíhání předaných osob.

b)

EUNAVFOR zejména:

1)

předá záznamy o zadržení vypracované podle bodu 5 písm. b) výměny dopisů;

2)

zpracuje jakýkoli důkaz v souladu s požadavky příslušných keňských orgánů, jak je dohodnuto v prováděcích opatřeních popsaných v bodě 9;

3)

vyvine úsilí, aby získala prohlášení svědků nebo místopřísežná prohlášení personálu EUNAVFOR, který byl zapojen v jakémkoli incidentu, v souvislosti s nímž byly dané osoby předány podle výměny dopisů;

4)

předá veškerý zabavený majetek, který má v v držení.

7.   Vztah k jiným právům předávaných osob.

Žádné ustanovení této výměny dopisů nemá za cíl odchýlit se od práv, která může předaná osoba mít podle platného vnitrostátního nebo mezinárodního práva, a ani tak nesmí být chápáno.

8.   Spolupráce a spory

a)

Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním těchto ustanovení budou zkoumány společně příslušnými orgány Keni a EU.

b)

Není-li dosaženo předchozí dohody, řeší se spory ohledně výkladu nebo provádění těchto ustanovení výhradně diplomatickou cestou mezi zástupci Keni a EU.

9.   Prováděcí opatření

a)

Pro účely provádění těchto ustanovení mohou být provozní, administrativní a technické záležitosti předmětem prováděcích opatření, která budou schválena mezi příslušnými keňskými orgány na jedné straně a příslušnými orgány EU a příslušnými orgány vysílajících států na straně druhé.

b)

Prováděcí opatření mohou mimo jiné zahrnovat:

1)

uvedení příslušných donucovacích orgánů Keni, kterým může EUNAVFOR předat osoby;

2)

zařízení, kde budou předané osoby zadržovány;

3)

nakládání s dokumenty, včetně dokumentů souvisejících se shromažďováním důkazů, které budou předány příslušným keňským donucovacím orgánům při předání určité osoby;

4)

kontaktní místa pro oznámení;

5)

formuláře, jež se budou používat pro předávání;

6)

poskytnutí technické pomoci, odborné pomoci, školení a jiné pomoci na žádost Keni za účelem dosažení cílů této výměny dopisů.

V Nairobi dne 6. března 2009 v 10.15 h

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu ze dne 6. března 2009 a jeho přílohy týkající se podmínek a způsobů předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), podmínek a způsobů předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a podmínek a způsobů zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání, tohoto znění:

„s ohledem na můj dopis ze dne 14. listopadu 2008 a Váš dopis ze dne 5. prosince 2008 mi je ctí, že mohu potvrdit záměr Evropské unie uzavřít s vládou Keni výměnu dopisů s cílem definovat podmínky a způsob předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), podmínky a způsoby předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a podmínky a způsoby zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání.

Tato výměna dopisů je uzavírána v rámci společné akce Rady EU 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (operace ‚Atalanta‘).

Touto výměnou dopisů nejsou dotčena práva ani povinnosti zúčastněných stran podle mezinárodních smluv a jiných nástrojů, kterými se zřizují mezinárodní soudy a tribunály, a podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a při jejím uzavírání jsou plně respektovány:

rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) a následné rezoluce Rady bezpečnosti OSN,

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) a zejména články 100 až 107,

mezinárodní právo v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966 a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení z roku 1984.

Stejně tak mi je ctí, že mohu navrhnout ustanovení, která definují podmínky a způsob předávání osob podezřelých ze spáchání pirátství, které byly zadrženy námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR), podmínky a způsoby předávání majetku zabaveného námořními silami EUNAVFOR do Keni a podmínky a způsoby zacházení s těmito osobami a majetkem po tomto předání, uvedené v příloze k tomuto dopisu.

Byl bych Vám vděčný, pokud byste mohl jménem vlády Keni potvrdit souhlas s těmito ustanoveními.

Tento nástroj bude prozatímně uplatňován od data svého podpisu a vstoupí v platnost poté, co každá ze zúčastněných stran dokončí své vnitřní postupy. Poté, co jedna ze zúčastněných stran písemně ostatním signatářům oznámí rozhodnutí ukončit platnost tohoto nástroje, zůstane v platnosti ještě po dobu šesti měsíců. Tento nástroj lze měnit vzájemnou dohodou signatářů. Ukončení platnosti tohoto nástroje nebude mít vliv na práva nebo povinnosti vyplývající z jeho uplatňování před tímto ukončením, včetně práv všech předaných osob, pokud se nacházejí ve vazbě Keni nebo jsou ze strany Keni trestně stíhány.

Po ukončení operace, jak je definováno v příloze tohoto dopisu, mohou být veškerá práva EUNAVFOR vymezená v uvedené příloze v rámci tohoto nástroje uplatněna jakoukoli osobou nebo subjektem určenými státem předsedajícím Radě EU. Určenými osobami nebo subjekty mohou být rovněž diplomatický pracovník nebo pracovník konzulárního úřadu tohoto státu v Keni. Po ukončení operace budou veškerá oznámení, která měla být v rámci tohoto nástroje učiněna vůči EUNAVFOR, předávána státu, jenž předsedá Radě EU.

PŘÍLOHA

USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEDÁVÁNÍ OSOB PODEZŘELÝCH Z PIRÁTSTVÍ A PODMÍNKÁCH PŘEDÁVÁNÍ MAJETKU ZABAVENÉHO NÁMOŘNÍMI SILAMI POD VEDENÍM EU DO KEŇSKÉ REPUBLIKY

1.   Definice

Pro účely této výměny dopisů se rozumí:

a)

‚námořními silami pod vedením Evropské unie (EUNAVFOR)‘ vojenské velitelství EU a kontingenty států přispívající k operaci EU ‚Atalanta‘, jejich plavidla, letadla, a majetek;

b)

‚operací‘ příprava, zřízení, provedení a podpora vojenské mise stanovené společnou akcí Rady EU 2008/851/SZBP nebo následných misí;

c)

‚velitelem operace EU‘ velitel této operace;

d)

‚velitelem sil EU‘ velitel EU v oblasti operací podle čl. 1 odst. 2 společné akce Rady EU 2008/851/SZBP;

e)

‚kontingenty států‘ jednotky a plavidla patřící členským státům Evropské unie a dalším státům účastnícím se operace;

f)

‚vysílajícím státem‘ stát, který pro EUNAVFOR poskytuje kontingent státu;

g)

‚pirátstvím‘ pirátství, jak je vymezeno v článku 101 UNCLOS;

h)

‚předanou osobou‘ osoba podezřelá z toho, že má v úmyslu spáchat, páchá nebo spáchala pirátství nebo ozbrojenou loupež, která byla předaná námořními silami EUNAVFOR do Keni podle této výměny dopisů.

2.   Obecné zásady

a)

Keňa převezme na žádost EUNAVFOR osoby zadržené námořními silami EUNAVFOR v souvislosti s pirátstvím a majetek s touto činností související zabavený námořními silami EUNAVFOR a vydá tyto osoby a majetek svým příslušným orgánům za účelem vyšetřování a trestního stíhání.

b)

Námořní síly EUNAVFOR, jednající v rámci této výměny dopisů, předají osoby nebo majetek pouze příslušným keňským donucovacím orgánům.

c)

Signatáři potvrzují, že budou s osobami předanými v rámci této výměny dopisů zacházet před předáním i po něm lidsky a v souladu se závazky podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv, včetně zákazu mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení či trestu, zákazu svévolného zadržování a v souladu s požadavkem na spravedlivý soudní proces.

3.   Zacházení s předanými osobami, jejich trestní stíhání a soudní proces

a)

Se všemi předanými osobami bude zacházeno lidsky a nebudou podrobeny mučení ani krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení či trestu, dostane se jim odpovídajícího ubytování a stravy, přístupu k lékařské péči a budou mít možnost vykonávat náboženské úkony.

b)

Všechny předané osoby budou urychleně postaveny před soudce nebo jiného úředníka, který je zákonem zmocněn vykonávat soudní pravomoc, jenž neprodleně rozhodne o oprávněnosti zadržení dané osoby a v případě, že je toto zadržení protiprávní, nařídí její propuštění.

c)

Všechny předané osoby budou mít právo na soudní proces v rozumné lhůtě, nebo na propuštění.

d)

Všechny předané osoby budou mít při vznesení obvinění trestněprávní povahy vůči své osobě právo na spravedlivé a veřejné slyšení před příslušným, nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem.

e)

Všechny předané osoby obviněné z trestného činu se považují za nevinné, dokud jejich vina nebyla prokázána zákonným způsobem.

f)

Všechny předané osoby budou mít při vznesení obvinění trestněprávní povahy vůči své osobě při zachování úplné rovnosti právo na tyto minimální záruky:

1)

být urychleně a podrobně informovány v jazyce, kterému rozumí, o povaze a příčině obvinění vzneseného vůči své osobě;

2)

mít odpovídající čas a možnosti pro přípravu své obhajoby a pro komunikaci s právním poradcem, kterého si samy zvolí;

3)

být souzeny bez zbytečného odkladu;

4)

být osobně přítomny soudu a hájit se osobně nebo prostřednictvím právního poradce, kterého si samy zvolí; být informovány, nemají-li právního poradce, o tomto právu; mít přidělenou právní pomoc ve všech případech, kdy to vyžaduje zájem spravedlnosti, aniž by ji v takovém případě musely platit, pokud nemají dostatečné prostředky pro její zaplacení;

5)

přezkoumat nebo nechat přezkoumat veškeré důkazy proti nim, včetně prohlášení svědků, kteří prováděli zatčení, a dosáhnout přítomnosti a výslechu svědků vypovídajících v jejich prospěch za stejných podmínek jako u svědků vypovídajících proti nim;

6)

mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví;

7)

nebýt nuceny ke svědectví proti sobě nebo k přiznání viny.

g)

Všechny předané osoby odsouzené za trestný čin budou mít právo na přezkum odsouzení a trestu vyšším soudem, nebo na odvolání ve věci odsouzení a trestu k vyššímu soudu, v souladu s keňským právem.

h)

Keňa nepředá žádnou předanou osobu jinému státu pro účely vyšetřování nebo trestního stíhání bez předchozího písemného souhlasu EUNAVFOR.

4.   Trest smrti

Žádná předaná osoba nebude podrobena trestu smrti. Keňa přijme v souladu s příslušnými zákony kroky, aby zajistila, že případný trest smrti bude změněn v trest odnětí svobody.

5.   Zprávy a oznámení

a)

O každém předání bude veden odpovídající dokument podepsaný zástupcem EUNAVFOR a zástupcem příslušných keňských donucovacích orgánů.

b)

EUNAVFOR poskytne Keni záznamy o zadržení týkající se každé předané osoby. Tyto záznamy budou zahrnovat v co nejvyšší míře fyzický stav předané osoby v průběhu zadržení, čas předání keňským orgánům, důvod zadržení dané osoby, čas a místo počátku jejího zadržení a jakékoli rozhodnutí přijaté ohledně jejího zadržení.

c)

Keňa bude odpovídat za vedení záznamu o přesném počtu všech předaných osob, včetně mimo jiné vedení záznamů o jakémkoli zabaveném majetku, fyzickém stavu dané osoby, míst, kde je zadržována, jakýchkoli obvinění vůči ní a jakýchkoli důležitých rozhodnutí přijatých v průběhu jejího trestního stíhání a soudního řízení.

d)

Tyto záznamy budou dostupné zástupcům EU a EUNAVFOR na písemnou žádost podanou keňskému ministerstvu zahraničních věcí.

e)

Keňa navíc oznámí EUNAVFOR místo, kde zadržuje jakoukoli osobu předanou podle této výměny dopisů, jakékoli zhoršení jejího fyzického stavu a jakákoli tvrzení o údajném nepatřičném zacházení. Zástupci EU a EUNAVFOR budou mít přístup ke kterékoli osobě předané podle této výměny dopisů, dokud je tato osoba ve vazbě, a budou mít právo klást jí otázky.

f)

Vnitrostátním a mezinárodním agenturám bude na jejich žádost umožněno navštívit osoby předané podle této výměny dopisů.

g)

Aby bylo zajištěno, že EUNAVFOR může Keni poskytnout včas pomoc s dostavením se svědků z EUNAVFOR a poskytnutím příslušných důkazů, sdělí Keňa EUNAVFOR svůj úmysl zahájit soudní řízení v trestní věci vůči kterékoli předané osobě a harmonogram pro poskytnutí důkazů a provedení důkazů.

6.   Pomoc EUNAVFOR

a)

EUNAVFOR v rámci svých prostředků a kapacit poskytne veškerou pomoc Keni za účelem vyšetřování a trestního stíhání předaných osob.

b)

EUNAVFOR zejména:

1)

předá záznamy o zadržení vypracované podle bodu 5 písm. b) výměny dopisů;

2)

zpracuje jakýkoli důkaz v souladu s požadavky příslušných keňských orgánů, jak je dohodnuto v prováděcích opatřeních popsaných v bodě 9;

3)

vyvine úsilí, aby získala prohlášení svědků nebo místopřísežná prohlášení personálu EUNAVFOR, který byl zapojen v jakémkoli incidentu, v souvislosti s nímž byly dané osoby předány podle výměny dopisů;

4)

předá veškerý zabavený majetek, který má v v držení.

7.   Vztah k jiným právům předávaných osob.

Žádné ustanovení této výměny dopisů nemá za cíl odchýlit se od práv, která může předaná osoba mít podle platného vnitrostátního nebo mezinárodního práva, a ani tak nesmí být chápáno.

8.   Spolupráce a spory

a)

Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním těchto ustanovení budou zkoumány společně příslušnými orgány Keni a EU.

b)

Není-li dosaženo předchozí dohody, řeší se spory ohledně výkladu nebo provádění těchto ustanovení výhradně diplomatickou cestou mezi zástupci Keni a EU.

9.   Prováděcí opatření

a)

Pro účely provádění těchto ustanovení mohou být provozní, administrativní a technické záležitosti předmětem prováděcích opatření, která budou schválena mezi příslušnými keňskými orgány na jedné straně a příslušnými orgány EU a příslušnými orgány vysílajících států na straně druhé.

b)

Prováděcí opatření mohou mimo jiné zahrnovat:

1)

uvedení příslušných donucovacích orgánů Keni, kterým může EUNAVFOR předat osoby;

2)

zařízení, kde budou předané osoby zadržovány;

3)

nakládání s dokumenty, včetně dokumentů souvisejících se shromažďováním důkazů, které budou předány příslušným keňským donucovacím orgánům při předání určité osoby;

4)

kontaktní místa pro oznámení;

5)

formuláře, jež se budou používat pro předávání;

6)

poskytnutí technické pomoci, odborné pomoci, školení a jiné pomoci na žádost Keni za účelem dosažení cílů této výměny dopisů.

Mám tu čest potvrdit jménem vlády Keňské republiky, že je obsah Vašeho dopisu včetně jeho přílohy pro vládu Keňské republiky přijatelný. Jak je uvedeno ve Vašem dopise, tento nástroj vstoupí prozatímně v platnost dnem podpisu tohoto dopisu a vstoupí v platnost poté, co signatáři dokončí své vnitřní postupy.

Přijměte prosím, vážený pane, výraz mé nejhlubší úcty.

Za vládu Keňské republiky


25.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/60


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/294/SZBP

ze dne 23. března 2009,

kterou se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (1) s finanční referenční částkou ve výši 31 000 000 EUR.

(2)

Dne 25. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/759/SZBP, kterou se mění společná akce 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (2) s cílem zvýšit finanční referenční částku na 35 000 000 EUR.

(3)

Finanční referenční částka pro misi EUMM Georgia by měla být s účinkem od 1. února 2009 dále zvýšena s přihlédnutím k dodatečným operačním potřebám mise,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

V článku 14 společné akce 2008/736/SZBP se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů týkajících se mise činí 37 100 000 EUR.“

Článek 2

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. února 2009.

Článek 3

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 23. března 2009.

Za Radu

předseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 259, 27.9.2008, s. 15.