ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 59

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
3. března 2009


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/156/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2008 o podpisu a prozatímním provádění Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

1

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

3.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 59/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. listopadu 2008

o podpisu a prozatímním provádění Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

(2009/156/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 133 a 181 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. června 2002 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání o dohodě o hospodářském partnerství se státy AKT.

(2)

Jednání s Pobřežím slonoviny o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství bylo dokončeno a Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „prozatímní dohoda“) byla parafována dne 7. prosince 2007.

(3)

V čl. 75 odst. 4 prozatímní dohody se stanoví, že uvedené dohoda bude prozatímně prováděna, dokud nevstoupí v platnost.

(4)

Prozatímní dohoda by měla být podepsána jménem Společenství a prozatímně prováděna, pokud jde o prvky spadající do působnosti Společenství, s výhradou pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Podpis Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření uvedené dohody.

Znění prozatímní dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Pro účely čl. 73 odst. 2 prozatímní dohody se Výbor dohody o hospodářském partnerství skládá na jedné straně z členů Rady a zástupců Komise a na druhé straně ze zástupců vlády Pobřeží slonoviny. Komise při rozhodování navrhuje Radě postoj Evropského společenství při jednáních o jednacím řádu Výboru dohody o hospodářském partnerství.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat prozatímní dohodu jménem Evropského společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 4

Do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření je prozatímní dohoda, pokud jde o prvky spadající do působnosti Společenství, prozatímně prováděna v souladu se svým čl. 75 odst. 4. Komise zveřejní oznámení, v němž uvede datum prozatímního provádění prozatímní dohody.

V Bruselu dne 21. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

É. WOERTH


PROZATÍMNÍ DOHODA O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ

mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

OBSAH

PREAMBULE

HLAVA I:

CÍLE

HLAVA II:

PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ

HLAVA III:

OBCHODNÍ REŽIM PRO ZBOŽÍ

KAPITOLA 1:

Cla a necelní opatření

KAPITOLA 2:

Nástroje na ochranu obchodu

KAPITOLA 3:

Celní systém a usnadnění obchodu

KAPITOLA 4:

Technické překážky obchodu a sanitární a fytosanitární opatření

HLAVA IV:

SLUŽBY, INVESTICE A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU

HLAVA V:

PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM A JEJICH ŘEŠENÍ

KAPITOLA 1:

Cíl a oblast působnosti

KAPITOLA 2:

Konzultace a zprostředkování

KAPITOLA 3:

Postupy řešení sporů

KAPITOLA 4:

Obecná ustanovení

HLAVA VI:

OBECNÉ VÝJIMKY

HLAVA VII:

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

REPUBLIKA POBŘEŽÍ SLONOVINY

na jedné straně

a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na straně druhé,

PREAMBULE

S OHLEDEM NA Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (dále jen „dohoda z Cotonou“);

VZHLEDEM K TOMU, ŽE přechodný obchodní preferenční režim podle dohody z Cotonou pozbývá platnosti dne 31. platnosti 2007;

S OHLEDEM NA možný nepříznivý dopad ukončení platnosti těchto přechodných obchodních preferencí, které stanoví dohoda z Cotonou, na obchod mezi oběma smluvními stranami, jestliže k 1. lednu 2008 nebude existovat dohoda slučitelná s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), která by dané preference nahradila;

UZNÁVAJÍCE tudíž nezbytnost přijmout prozatímní dohodu o hospodářském partnerství, která by chránila hospodářské a obchodní zájmy smluvních stran;

S OHLEDEM NA přání smluvních stran posílit jejich hospodářské a obchodní vazby a vytvořit udržitelné vztahy založené na partnerství a spolupráci;

S OHLEDEM NA závazek smluvních stran vůči zásadám a pravidlům, kterými se řídí mezinárodní obchod, zejména právům a povinnostem plynoucím z ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) a dalších vícestranných dohod přiložených k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „Dohoda o zřízení WTO“), a na potřebu uplatňovat tato ustanovení transparentním a nediskriminačním způsobem;

POTVRZUJÍCE svůj závazek dodržovat lidská práva, demokratické zásady a zásady právního státu, které jsou hlavními prvky dohody z Cotonou, a řádnou správu věcí veřejných, která představuje základní prvek dohody z Cotonou;

S OHLEDEM NA potřebu podporovat a urychlit hospodářský, kulturní a sociální rozvoj států západní Afriky s cílem přispět k míru a bezpečnosti a podpořit stabilní a demokratické politické prostředí;

S OHLEDEM NA důležitost, kterou smluvní strany přisuzují mezinárodně dohodnutým rozvojovým cílům a rozvojovým cílům tisíciletí Organizace spojených národů;

POTVRZUJÍCE svůj závazek společně pracovat na dosažení cílů dohody z Cotonou, zejména na vymýcení chudoby, udržitelném rozvoji a postupné integraci afrických, karibských a tichomořských států (států AKT) do světového hospodářství;

PŘEJÍCE SI vytvořit nové příležitosti pro zaměstnanost, přilákat investice a zlepšit životní podmínky na území smluvních stran a zároveň podporovat udržitelný rozvoj;

VĚDOMY SI důležitosti stávajících tradičních vztahů, a zejména úzkých historických, politických a hospodářských vazeb mezi Evropským společenstvím, jeho členskými státy a státy západní Afriky;

VĚDOMY SI rozdílu v úrovních hospodářského a sociálního rozvoje mezi státy západní Afriky a Evropským společenstvím;

PŘESVĚDČENY, ŽE tato dohoda vytvoří nové a příznivější podmínky pro jejich vztahy v oblastech řízení hospodářských záležitostí, obchodu a investic a vytvoří nové příležitosti pro růst a rozvoj;

UZNÁVAJÍCE důležitost rozvojové spolupráce pro provádění této dohody;

OČEKÁVAJÍCE podpis komplexní dohody o hospodářském partnerství mezi západní Afrikou a Evropskou unií, jež by měla zajistit udržitelný a harmonický rozvoj a integraci regionu západní Afriky;

POTVRZUJÍCE své odhodlání podporovat proces regionální integrace v západní Africe, a zejména podporovat regionální hospodářskou integraci jako klíčový nástroj jejího zapojení do světového hospodářství, jenž jí pomůže vyrovnat se s výzvami globalizace a dosáhnout hospodářského a sociálního rozvoje, o nějž usiluje,

SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍCH:

HLAVA I

CÍLE

Článek 1

Prozatímní dohoda

Tato dohoda vytváří výchozí rámec pro dohodu o hospodářském partnerství (EPA).

Článek 2

Cíle

Cíle této dohody jsou následující:

a)

umožnit Pobřeží slonoviny do doby, než bude uzavřena komplexní dohoda o hospodářském partnerství, lepší přístup na trh, který smluvní strana ES nabízí v rámci jednání o dohodě o hospodářském partnerství, a tím zamezit narušování obchodu mezi Pobřežím slonoviny a Evropským společenstvím poté, co dne 31. prosince 2007 pozbyla platnosti dohoda z Cotonou;

b)

vytvořit základy pro jednání o dohodě o hospodářském partnerství, která přispěje ke snížení chudoby, podpoří regionální integraci, hospodářskou spolupráci a řádnou správu věcí veřejných v západní Africe a zlepší kapacity západní Afriky v oblasti obchodní politiky a v otázkách spojených s obchodem;

c)

podporovat harmonickou a postupnou integraci západní Afriky do světového hospodářství v souladu s jejími politickými rozhodnutími a rozvojovými prioritami;

d)

upevňovat stávající vztahy mezi smluvními stranami na bázi solidarity a společného zájmu;

e)

vytvořit dohodu v souladu článkem XXIV GATT 1994.

HLAVA II

PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ

Článek 3

Rozvojová spolupráce v rámci této dohody

Smluvní strany se zavazují spolupracovat za účelem provádění této dohody a podílet se na podpoře Pobřeží slonoviny při uskutečňování cílů dohody o hospodářském partnerství. Tato spolupráce má finanční i nefinanční podobu.

Článek 4

Rozvojová finanční spolupráce v rámci této dohody

1.   Ustanovení dohody z Cotonou týkající se hospodářské a regionální spolupráce a integrace budou prováděna s cílem získat co největší užitek z této dohody.

2.   Financování Evropským společenstvím (1) týkající se rozvojové spolupráce mezi Pobřežím slonoviny a Evropským společenstvím na podporu provádění této dohody se uskutečňuje v rámci příslušných pravidel a postupů stanovených dohodou z Cotonou, zejména programových postupů Evropského rozvojového fondu (ERF), a v rámci příslušných nástrojů financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. V této souvislosti je podpora provádění této dohody jednou z priorit.

3.   Členské státy Evropského společenství se společně zavazují podporovat prostřednictvím svých rozvojových politik a nástrojů rozvojové činnosti ve prospěch regionální hospodářské spolupráce a provádění této dohody, a to jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni, v souladu se zásadami účinnosti a doplňkovosti pomoci.

4.   Smluvní strany budou spolupracovat s cílem usnadnit zapojení jiných dárců ochotných podpořit úsilí Pobřeží slonoviny o dosažení cílů této dohody.

5.   Smluvní strany uznávají užitečnost regionálních finančních mechanismů, jako je Regionální fond dohody o hospodářském partnerství zřízený regionem a pro region s cílem usměrnit financování na regionální a vnitrostátní úrovni a účinně provádět opatření přijatá v souvislosti s touto dohodou. Evropské společenství se zavazuje k tomu, že svou podporu bude usměrňovat buď prostřednictvím finančních mechanismů vlastních regionu, nebo prostřednictvím mechanismů, které si vyberou země, jež jsou stranami této dohody, s ohledem na pravidla a postupy stanovené dohodou z Cotonou a v souladu se zásadami účinnosti pomoci obsaženými v Pařížské deklaraci s cílem zajistit jednoduché, účinné a rychlé provádění.

6.   V rámci provádění odstavců 1 až 5 se smluvní strany zavazují k finanční i nefinanční spolupráci v oblastech vymezených v článcích 5, 6, 7 a 8.

Článek 5

Podnikatelské prostředí

Smluvní strany uznávají, že podnikatelské prostředí má zásadní vliv na hospodářský rozvoj, a že tudíž ustanovení této dohody mají přispět k tomuto společnému cíli. Pobřeží slonoviny, které je signatářem Smlouvy o harmonizaci obchodního práva v Africe (OHADA), potvrzuje svůj závazek uplatňovat uvedenou smlouvu.

Smluvní strany se v souladu s článkem 4 zavazují, že budou na zlepšování podnikatelského prostředí neustále pracovat.

Článek 6

Podpora provádění pravidel

Smluvní strany souhlasí, že provádění pravidel týkajících se obchodu, pro něž jsou oblasti spolupráce jsou podrobně uvedeny v různých kapitolách této dohody, je zásadním prvkem pro dosažení cílů této dohody. Spolupráce v této oblasti bude probíhat v souladu s podmínkami stanovenými v článku 4.

Článek 7

Posilování a modernizace výrobních odvětví

V rámci provádění této dohody smluvní strany potvrzují svou vůli podporovat modernizaci konkurenceschopnosti výrobních odvětví Pobřeží slonoviny, jichž se tato dohoda týká.

Smluvní strany se dohodly na spolupráci prostřednictvím nástrojů spolupráce v souladu s článkem 4 a na podpoře:

změny v postavení soukromého sektoru vzhledem k novým hospodářským příležitostem vytvořeným touto dohodou,

vymezování a provádění modernizačních strategií,

zlepšování prostředí v soukromém sektoru a podnikatelského prostředí, jak je uvedeno v článcích 5 a 6,

propagaci partnerství mezi soukromými sektory smluvních stran.

Článek 8

Spolupráce v oblasti daňových úprav

1.   Smluvní strany uznávají, že odstraňování nebo podstatné snižování cel stanovené touto dohodou mohou pro Pobřeží slonoviny představovat problém, a souhlasí se zahájením dialogu a spolupráce v této oblasti.

2.   S ohledem na harmonogram odstraňování cel, na němž se smluvní strany v této dohodě dohodly, hodlají smluvní strany zahájit hlubší dialog o opatřeních v podobě daňových úprav, která mají postupně zajistit rozpočtovou rovnováhu Pobřeží slonoviny.

3.   Smluvní strany se dohodly na spolupráci v rámci článku 4, zejména prostřednictvím usnadnění podpůrných opatření v následujících oblastech:

a)

značné přispění k vyrovnání čistého fiskálního dopadu, jež bude plně komplementární s daňovými reformami;

b)

podpora daňových reforem doprovázená dialogem týkajícím se této věci.

Článek 9

Spolupráce na mezinárodních fórech

Smluvní strany budou usilovat o spolupráci na všech mezinárodních fórech, kde jsou projednávány otázky, které souvisejí s tímto partnerstvím.

HLAVA III

OBCHODNÍ REŽIM PRO ZBOŽÍ

KAPITOLA 1

Cla a necelní opatření

Článek 10

Cla

1.   „Cly“ se rozumějí cla nebo dávky jakékoli povahy vybírané z dovozu nebo vývozu nebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, jak stanoví pravidla WTO.

Toto ustanovení nelze vykládat tak, jako by se vztahovalo na dávky vnitřní nebo s obdobným dopadem vybírané při opuštění území.

2.   Základním clem pro každý produkt, u kterého se uplatňuje postupné snižování, je clo uvedené v harmonogramech odstraňování cel stanovených pro každou smluvní stranu.

Článek 11

Poplatky a jiné dávky

Smluvní strany potvrzují svůj závazek dodržovat článek VIII GATT 1994.

Článek 12

Cla na produkty pocházející z Pobřeží slonoviny

Produkty pocházející z Pobřeží slonoviny se dovážejí do smluvní strany ES bez cla, s výjimkou produktů uvedených v příloze 1 a za podmínek v ní stanovených.

Článek 13

Cla na produkty pocházející ze smluvní strany ES

Cla na produkty pocházející ze smluvní strany ES a dovážené do Pobřeží slonoviny se snižují nebo odstraňují v souladu s harmonogramem odstraňování cel uvedeným v příloze 2.

Článek 14

Pravidla původu

1.   Pro účely této kapitoly se pojem „pocházející“ uplatňuje na zboží splňující pravidla původu platná na území smluvních stran k 1. lednu 2008.

2.   Smluvní strany do 31. července 2008 vypracují společná a vzájemně se uplatňující pravidla původu vycházející z pravidel původu podle dohody z Cotonou a vedoucí k jejich zjednodušení s ohledem na rozvojové cíle Pobřeží slonoviny. Tuto novou úpravu k této dohodě připojí rozhodnutím Výbor dohody o hospodářském partnerství. Pokud se smluvní strany nedohodnou, platí buď stávající úprava smluvní strany ES, nebo vylepšená pravidla podle dohody z Cotonou, podle toho, která úprava je pro Pobřeží slonoviny výhodnější.

3.   Nejpozději tři roky po dni vstupu této dohody v platnost provedou smluvní strany přezkum platných ustanovení o pravidlech původu s cílem zjednodušit pojmy a metody používané ke stanovení původu s ohledem na rozvojové cíle Pobřeží slonoviny v souladu s rozvojovými cíli západní Afriky. V rámci tohoto přezkumu vezmou smluvní strany v úvahu technologický rozvoj, výrobní postupy a veškeré další činitele, včetně probíhajících reforem týkajících se pravidel původu, jež by mohly vyžadovat změnu sjednané vzájemně uplatňované úpravy. Veškeré změny nebo nahrazení budou provedeny rozhodnutím Výboru dohody o hospodářském partnerství.

Článek 15

Zachování současného stavu

1.   Ode dne vstupu této dohody v platnost nebude v rámci obchodu mezi smluvními stranami zavedeno žádné nové dovozní clo ani žádné stávající clo nebude zvýšeno.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 může Pobřeží slonoviny v rámci finalizace zavádění společné vnější sazby Hospodářského společenství států Západní Afriky (ECOWAS) do 31. prosince 2011 revidovat svá základní cla uplatňovaná na zboží pocházející z Evropského společenství, nebude-li obecný dopad těchto cel vyšší než dopad cel stanovených v příloze 2. Výbor dohody o hospodářském partnerství odpovídajícím způsobem změní přílohu 2.

Článek 16

Cla, daně nebo jiné dávky a poplatky související s vývozem

1.   Ode dne vstupu této dohody v platnost nebude v rámci obchodu mezi smluvními stranami zavedeno žádné nové vývozní clo ani poplatky s rovnocenným účinkem a žádné stávající vývozní clo ani poplatky s rovnocenným účinkem nebudou zvýšeny.

2.   Může-li Pobřeží slonoviny odůvodnit zvláštní potřeby příjmů, ochrany vznikajícího průmyslu nebo ochrany životního prostředí, může výjimečně, dočasně a po konzultaci se smluvní stranou ES zavést vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem u omezeného počtu dalšího zboží nebo zvýšit zatížení stávajících cel.

3.   Smluvní strany se dohodly, že tento článek do tří let po vstupu této dohody v platnost přezkoumají ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, přičemž plně zohlední jeho dopad na vývoj a diverzifikaci hospodářství Pobřeží slonoviny.

Článek 17

Příznivější zacházení plynoucí z dohod o volném obchodu

1.   Pokud jde o oblasti, jichž se týká tato kapitola, poskytne smluvní strana ES Pobřeží slonoviny veškeré příznivější zacházení, které by mohlo plynout ze skutečnosti, že se Evropské společenství po podpisu této dohody stane smluvní stranou dohody o volném obchodu se třetími stranami.

2.   Pokud jde o oblasti, jichž se týká tato kapitola, poskytne Pobřeží slonoviny smluvní straně ES veškeré příznivější zacházení, které by mohlo plynout ze skutečnosti, že se Pobřeží slonoviny po podpisu této dohody stane smluvní stranou dohody o volném obchodu s významným obchodním partnerem.

3.   Obdrží-li Pobřeží slonoviny od významného obchodního partnera podstatně příznivější zacházení, než jaké poskytla smluvní strana ES, smluvní strany věc projednají a společně rozhodnou o provedení odstavce 2.

4.   Ustanovení této kapitoly nelze vykládat jako povinnost smluvních stran vzájemně si udělit preferenční zacházení na základě toho, že ke dni vstupu této dohody v platnost je jedna ze smluvních stran stranou dohody o volném obchodu se třetí stranou.

5.   Pro účely tohoto článku se „dohodou o volném obchodu“ rozumí dohoda, která podstatně liberalizuje obchod a výrazně potlačuje či odstraňuje diskriminaci jednotlivých smluvních stran prostřednictvím zrušení stávajících diskriminačních opatření nebo zákazu nových diskriminačních opatření či diskriminačních opatření vyšší intenzity, a to buď při vstupu uvedené dohody v platnost, nebo podle rozumně stanoveného harmonogramu.

6.   Pro účely tohoto článku se „významným obchodním partnerem“ rozumí jakákoli rozvinutá země nebo jakákoli země, která se v roce předcházejícím vstupu dohody o volném obchodu uvedené v odstavci 2 v platnost podílela na světovém obchodu více než 1 %, nebo jakákoli skupina zemí jednajících jednotlivě, kolektivně nebo prostřednictvím dohody o volném obchodu, která se v roce předcházejícím vstupu dohody o volném obchodu uvedené v odstavci 2 (2) v platnost podílela na světovém obchodu více než 1,5 %.

Článek 18

Zákaz množstevních omezení

Bez ohledu na články 23, 24 a 25 se od okamžiku vstupu této dohody v platnost zruší veškeré zákazy či omezení dovozu nebo vývozu týkající se obchodu mezi smluvními stranami, kromě cel, daní, poplatků a jiných dávek uvedených v článku 11, které jsou uplatňovány ve formě kvót, dovozních nebo vývozních licencí nebo jiných opatření. Nemohou být zavedena žádná nová opatření.

Článek 19

Národní zacházení v souvislosti s vnitřními daněmi a předpisy

1.   Dovážené produkty pocházející z druhé smluvní strany nemohou podléhat přímo ani nepřímo žádným vnitřním daním ani žádným jiným vnitřním poplatkům, které by převyšovaly daně nebo poplatky přímo nebo nepřímo uplatňované na obdobné domácí produkty. Kromě toho smluvní strany nebudou používat vnitřní daně ani jiné vnitřní poplatky žádným jiným způsobem s cílem poskytnout ochranu domácí výrobě.

2.   Dovážené produkty pocházející z druhé smluvní strany využívají neméně příznivého zacházení, jakého se dostává obdobným domácím produktům v rámci všech právních a správních předpisů a požadavků uplatňovaných na jejich prodej, uvedení do prodeje, nákup, přepravu, distribuci nebo používání na domácím trhu. Tímto odstavcem není dotčeno uplatnění rozdílných sazeb na vnitrostátní dopravu, které vycházejí výhradně z hospodářského provozu dopravních prostředků, a nikoli z místa původu produktu.

3.   Bez ohledu na ustanovení o pravidlech původu nebude žádná smluvní strana zavádět ani zachovávat v platnosti jakékoli vnitřní předpisy týkající se míchání, zpracování nebo použití produktů v určeném množství nebo podílech, které by přímo či nepřímo vyžadovaly, aby jakékoli takto stanovené množství nebo podíl produktu musel pocházet z domácích zdrojů. Kromě toho žádná smluvní strana nebude žádným jiným způsobem využívat vnitřních množstevních opatření s cílem poskytnout ochranu domácí výrobě.

4.   Tento článek se neuplatní na právní a správní předpisy, postupy nebo praxi týkající se veřejných zakázek.

5.   Tímto článkem není dotčena kapitola 2 týkající se nástrojů na ochranu obchodu.

6.   V otázkách týkajících se vyplácení subvencí domácím výrobcům se smluvní strany obracejí na WTO.

Článek 20

Zajišťování potravin

Ukáže-li se, že provádění této dohody způsobuje problémy s dostupností potravin nebo přístupem k potravinám nezbytným pro zajištění potravin, a způsobuje-li taková situace nebo by mohla způsobovat značné potíže Pobřeží slonoviny, může tato smluvní strana přijmout vhodná opatření v souladu s postupy stanovenými v článku 25.

Článek 21

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci

1.   Smluvní strany souhlasí, že pro provádění a kontrolu preferenčního zacházení poskytovaného podle této kapitoly má zásadní význam správní spolupráce, a zdůrazňují svůj závazek bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v oblasti cel a v souvisejících oblastech.

2.   Získá-li jedna ze smluvních stran důkaz, zakládající se na objektivních informacích, o nedostatečné správní spolupráci nebo o nesrovnalostech či podvodu, může dotčená smluvní strana v souladu s tímto článkem dočasně pozastavit preferenční zacházení poskytované dotčenému produktu nebo produktům.

3.   Pro účely tohoto článku se nedostatečnou správní spoluprací rozumí mimo jiné:

a)

opakované porušování povinnosti ověřit status původu dotčeného produktu nebo dotčených produktů;

b)

opakované odmítnutí nebo neoprávněné zpoždění při provádění nebo sdělování výsledků následného ověření dokladu o původu;

c)

opakované odmítnutí nebo neoprávněné zpoždění při udílení povolení ke spolupráci při ověřování pravosti dokumentů či přesnosti informací významných pro udělení daného preferenčního zacházení.

4.   Použití dočasného pozastavení podléhá následujícím podmínkám:

a)

Smluvní strana, která získá důkaz, zakládající se na objektivních informacích, o nedostatečné správní spolupráci nebo o nesrovnalostech či podvodu, musí bezodkladně tento důkaz a objektivní informace oznámit Výboru dohody o hospodářském partnerství a musí s tímto výborem na základě veškerých důležitých informací a objektivních důkazů vést konzultace a nalézt řešení přijatelné pro obě smluvní strany.

b)

Jednají-li smluvní strany s Výborem dohody o hospodářském partnerství, jak je stanoveno výše, a nemohou se dohodnout na přijatelném řešení do tří měsíců po oznámení, může dotčená smluvní strana dočasně pozastavit preferenční zacházení poskytované dotčenému produktu nebo produktům. Dočasné pozastavení je třeba bezodkladně oznámit Výboru dohody o hospodářském partnerství.

c)

Dočasná pozastavení podle tohoto článku se omezují pouze na případy, kdy jsou nezbytně nutná k ochraně finančních zájmů dotčené smluvní strany. Nepřekročí dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Výboru dohody o hospodářském partnerství jsou dočasná pozastavení oznámena bezprostředně po svém schválení. Ve Výboru dohody o hospodářském partnerství se o nich pravidelně jedná, zejména s cílem zrušit je ihned poté, co pominou podmínky pro jejich použití.

5.   Současně s oznámením Výboru dohody o hospodářském partnerství podle odst. 4 písm. a) tohoto článku dotčená smluvní strana ve svém úředním věstníku zveřejní oznámení dovozcům. V tomto oznámení dovozcům uvede, že v souvislosti s dotčeným produktem byl na základě objektivních informací získán důkaz o nedostatečné správní spolupráci nebo o nesrovnalostech či podvodu.

Článek 22

Řešení správních chyb

Dojde-li k pochybení orgánů odpovědných za správu preferenčních systémů vývozu, zejména pak při uplatňování pravidel týkajících se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce, a má-li tato chyba následky pro dovoz a vývoz, může smluvní strana vystavená těmto následkům požádat Výbor dohody o hospodářském partnerství, aby prošetřil možnosti přijetí veškerých vhodných opatření nezbytných k nápravě situace.

KAPITOLA 2

Nástroje na ochranu obchodu

Článek 23

Antidumpingová a vyrovnávací opatření

1.   S výhradou tohoto článku nebrání žádná ustanovení této dohody smluvní straně ES nebo Pobřeží slonoviny přijmout antidumpingová nebo vyrovnávací opatření v souladu s příslušnými dohodami WTO. Pro účely tohoto článku se původ určí v souladu s nepreferenčními pravidly původu smluvních stran.

2.   Před uložením konečných antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření vůči zboží zváží smluvní strany možná konstruktivní řešení stanovená v příslušných dohodách WTO. Zejména mohou za tímto účelem vést vhodné konzultace.

3.   Smluvní strana ES oznámí Pobřeží slonoviny přijetí řádně doložené stížnosti před zahájením šetření.

4.   Tento článek se použije na všechna šetření zahájená po vstupu této dohody v platnost.

5.   Na tento článek se nevztahují ustanovení této dohody týkající se mechanismu řešení sporů.

Článek 24

Vícestranná ochranná opatření

1.   S výhradou tohoto článku nebrání žádné ustanovení této dohody Pobřeží slonoviny a smluvní straně ES přijmout opatření v souladu s článkem XIX GATT 1994, dohodou WTO o ochranných opatřeních a článkem 5 dohody WTO o zemědělství. Pro účely tohoto článku se původ určí v souladu s nepreferenčními pravidly původu smluvních stran.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1 a s ohledem na obecné rozvojové cíle této dohody a malou velikost hospodářství Pobřeží slonoviny, vyloučí smluvní strana ES dovoz z Pobřeží slonoviny z působnosti jakýchkoli opatření přijatých v souladu s článkem XIX GATT 1994, dohodou WTO o ochranných opatřeních a článkem 5 dohody WTO o zemědělství.

3.   Odstavec 2 se použije po dobu pěti let ode dne vstupu této dohody v platnost. Nejpozději 120 dní před koncem tohoto období přezkoumá Výbor dohody o hospodářském partnerství provádění tohoto ustanovení s ohledem na rozvojové potřeby Pobřeží slonoviny s cílem určit, zda je třeba prodloužit jeho působnost na další období.

4.   Na odstavec 1 se nevztahují ustanovení této dohody týkající se mechanismu řešení sporů.

Článek 25

Dvoustranná ochranná opatření

1.   Smluvní strana může po posouzení alternativních řešení přijmout ochranná opatření s omezenou dobou trvání odchylná od článků 12 a 13 za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v tomto článku.

2.   Ochranná opatření uvedená v odstavci 1 mohou být přijata, dováží-li se produkt pocházející z jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v natolik zvýšeném množství a za takových podmínek, že tento dovoz působí nebo hrozí způsobit:

a)

vážnou újmu domácímu průmyslu vyrábějícímu obdobné nebo přímo konkurující produkty na území dovážející smluvní strany,

b)

narušení v hospodářském odvětví, zejména pokud tato narušení působí výrazné sociální problémy nebo obtíže, jež by mohly vést k vážnému zhoršení hospodářské situace dovážející smluvní strany, nebo

c)

narušení na trzích s obdobnými nebo přímo konkurujícími zemědělskými produkty (3) nebo mechanismů organizace těchto trhů na území dovážející smluvní strany.

3.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku nepřekročí mez potřebnou k zabránění závažné újmě nebo narušení, jak jsou stanoveny v odstavcích 2, 4 a 5, nebo k jejich nápravě. Tato ochranná opatření dovážející smluvní strany mohou sestávat pouze z jednoho nebo více následujících opatření:

a)

pozastavení jakéhokoli nového snižování sazby dovozního cla použitelné na dotčený produkt, jak je stanoveno v této dohodě;

b)

zvýšení sazby cla pro dotčený produkt na úroveň, která nepřevýší clo použité vůči ostatním členům WTO; a

c)

zavedení celních kvót pro dotčený produkt.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, dováží-li se produkt pocházející z Pobřeží slonoviny v natolik zvýšeném množství a za takových podmínek, že v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech smluvní strany ES působí nebo hrozí způsobit některou ze situací uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c), může smluvní strana ES přijmout kontrolní nebo ochranná opatření omezená na tento region nebo na tyto regiony v souladu s postupy stanovenými v odstavcích 6 až 9.

5.

a)

Dováží-li se produkt pocházející ze smluvní strany ES v natolik zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit některou ze situací uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c), může Pobřeží slonoviny přijmout kontrolní nebo ochranná opatření omezená na jeho území v souladu s postupy stanovenými v odstavcích 6 až 9.

b)

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, může Pobřeží slonoviny přijmout kontrolní nebo ochranná opatření, která stanoví odstavec 3, dováží-li se produkt pocházející ze smluvní strany ES v natolik zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit narušení vznikajícího průmyslu produkujícího obdobné nebo přímo konkurující produkty.

Toto ustanovení lze použít pouze po dobu deseti let počínaje vstupem této dohody v platnost. Tuto lhůtu lze však na základě dohody mezi smluvními stranami prodloužit v případě, že i přes rozvojový potenciál průmyslu a efektivně vynaložené úsilí nebylo cíle dosaženo zejména z důvodu světové hospodářské konjunktury nebo závažných problémů postihujících Pobřeží slonoviny.

Opatření musí být přijímána v souladu s odstavci 6 až 9.

6.

a)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku budou zachována pouze po dobu, která je nezbytná pro zabránění vážné újmě nebo narušení vymezených v odstavcích 2, 4 a 5 nebo k jejich nápravě.

b)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku budou uplatňována po dobu nepřesahující dva roky. Přetrvají-li okolnosti odůvodňující uložení ochranných opatření, může být platnost těchto opatření prodloužena na nové období nejdéle dvou let. Uplatňuje-li však Pobřeží slonoviny ochranné opatření nebo uplatňuje-li smluvní strana ES opatření omezené na území jednoho nebo více svých nejvzdálenějších regionů, lze toto opatření uplatňovat po dobu nepřesahující čtyři roky, a pokud přetrvávají okolnosti opravňující k uložení ochranných opatření, může být jejich platnost prodloužena na další období čtyř let.

c)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku, která přesahují jeden rok, obsahují jasné prvky vedoucí k postupnému odstranění příčin a opatření nejpozději do konce stanoveného období.

d)

Kromě případů výjimečných okolností, které posuzuje Výbor dohody o hospodářském partnerství, se ochranná opatření uvedená v tomto článku nepoužijí pro produkty, na které se dříve vztahovala, po dobu nejméně jednoho roku od uplynutí platnosti těchto opatření.

7.   Pro provádění odstavců 1 až 6 platí tato ustanovení:

a)

Je-li jedna ze smluvních stran toho názoru, že nastala některá z okolností stanovených v odstavcích 2, 4 nebo 5, okamžitě předloží záležitost k posouzení Výboru dohody o hospodářském partnerství.

b)

Výbor dohody o hospodářském partnerství může vydat jakékoli doporučení nezbytné k nápravě vzniklých okolností. Nevydá-li Výbor dohody o hospodářském partnerství doporučení k nápravě okolností nebo není-li nalezeno uspokojivé řešení do třiceti dnů po oznámení tomuto výboru, může dovážející smluvní strana v souladu s tímto článkem přijmout vhodná opatření k nápravě situace.

c)

Před přijetím jakýchkoli opatření podle tohoto článku nebo v případech, na které se vztahuje odstavec 8, předloží dotčená smluvní strana Výboru dohody o hospodářském partnerství co možná nejdříve všechny údaje potřebné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro smluvní strany.

d)

Při výběru ochranných opatření je třeba upřednostnit ta, která umožňují účinně a rychle napravit vzniklý problém a přitom co nejméně narušují řádné fungování této dohody.

e)

Přijetí jakýchkoli ochranných opatření v souladu s tímto článkem se okamžitě oznámí Výboru dohody o hospodářském partnerství a je v jeho rámci předmětem pravidelných jednání, jejichž cílem je zejména stanovit harmonogram odstranění těchto opatření, jakmile to okolnosti umožní.

8.   Vyžadují-li výjimečné okolnosti okamžité přijetí opatření, dotčená dovážející smluvní strana, ať již se jedná o smluvní stranu ES nebo o Pobřeží slonoviny, může přijmout opatření stanovená v odstavcích 3, 4 nebo 5 prozatímně, aniž by vyhověla požadavkům odstavce 7. Tato opatření lze přijmout na období nejdéle 180 dní, jde-li o opatření přijatá smluvní stranou ES, a 200 dní, jde-li o opatření přijatá Pobřežím slonoviny nebo omezují-li se opatření přijatá smluvní stranou ES na jeho jeden nebo více nejvzdálenějších regionů. Doba trvání těchto prozatímních opatření se započítává jako součást počátečního období nebo jakéhokoliv prodloužení uvedeného v odstavci 6. Při přijímání těchto prozatímních opatření musí být zohledněny zájmy všech zúčastněných smluvní stran. Dotčená dovážející smluvní strana informuje druhou smluvní stranu a předá věc okamžitě Výboru dohody o hospodářském partnerství k posouzení.

9.   Podrobí-li dovážející smluvní strana dovoz produktu správnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytnutí informací o vývoji obchodních toků, které by mohly způsobovat problémy uvedené v tomto článku, neprodleně o tom informuje Výbor dohody o hospodářském partnerství.

10.   Dohody WTO se nepoužijí s cílem zabránit jedné smluvní straně, aby přijala ochranná opatření v souladu s tímto článkem.

Článek 26

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají význam spolupráce v oblasti nástrojů ochrany obchodu.

2.   Smluvní strany souhlasí se spoluprací v souladu s článkem 4, včetně usnadnění podpůrných opatření, zejména v následujících oblastech:

a)

příprava právních předpisů a zakládání institucí k zajištění ochrany obchodu;

b)

rozvoj kapacit pro využívání nástrojů na ochranu obchodu stanovených v této dohodě.

KAPITOLA 3

Celní systém a usnadnění obchodu

Článek 27

Cíle

1.   Smluvní strany uznávají význam celních otázek a usnadnění obchodu pro rozvoj světového obchodu. Smluvní strany se dohodly, že posílí spolupráci v této oblasti s cílem zajistit, aby příslušné právní předpisy a postupy a rovněž správní kapacita příslušných správních orgánů splňovaly cíle stanovené v oblasti účinné kontroly a podpory usnadnění obchodu a pomáhaly podporovat rozvoj a regionální integraci signatářských států.

2.   Smluvní strany uznávají, že nebudou nijak ohroženy legitimní cíle veřejné politiky, včetně cílů týkajících se bezpečnosti a předcházení podvodům.

3.   Smluvní strany se zavazují, že na svých územích zajistí volný pohyb zboží, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 28

Celní a správní spolupráce

1.   Ve snaze zajistit, že ustanovení této hlavy budou dodržována a že bude účinně dosaženo cílů stanovených v článku 27, smluvní strany:

a)

si vyměňují informace o celních předpisech a postupech;

b)

rozvíjejí společné iniciativy související s postupy dovozu, vývozu a tranzitu a také iniciativy, jejichž cílem je poskytnout odvětví obchodu efektivní služby;

c)

spolupracují na automatizaci celních a jiných obchodních postupů a v případě potřeby usilují o vypracování společných norem pro výměnu informací;

d)

nakolik je to možné, zaujímají společné postoje v mezinárodních organizacích v oblasti cel, jako je WTO, Světová celní organizace (WCO), Organizace spojených národů (OSN) a Konference OSN o obchodu a rozvoji;

e)

spolupracují v oblasti plánování a poskytování technické pomoci, zejména s cílem zjednodušit celní reformy a usnadnit obchod v souladu s touto dohodou;

f)

podporují spolupráci mezi všemi dotčenými orgány, a to jak uvnitř země, tak mezi zeměmi.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 si celní správy smluvních stran poskytují vzájemnou správní pomoc v celních otázkách v souladu s protokolem o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

Článek 29

Celní předpisy a postupy

1.   Smluvní strany souhlasí s tím, aby jejich právní a správní předpisy a postupy v oblasti obchodu a cel byly založeny na mezinárodních nástrojích a normách v celní a obchodní oblasti, zejména na podstatných prvcích revidované Kjótské úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, rámcových normách WCO pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu, modelu celních údajů WCO a Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „HS“).

Smluvní strany dbají na volný tranzit zboží přes své území za použití co nejpříhodnější trasy pro tento tranzit.

Omezení, kontroly nebo případné požadavky musí být založeny na legitimním cíli veřejné politiky, musí být nediskriminační, přiměřené a musí být uplatňovány jednotně.

Aniž je dotčeno další provádění zákonných celních kontrol, udílejí smluvní strany zboží v tranzitu zasílanému na území druhé smluvní strany nebo z tohoto území zacházení neméně příznivé, než je zacházení udílené domácímu zboží a jeho vývozu, dovozu a pohybu.

Smluvní strany zavádějí režimy dopravy pod celním dohledem umožňující tranzit zboží, aniž by bylo nutné zaplatit clo a jiné poplatky, s výhradou poskytnutí vhodné záruky.

Smluvní strany usilují o podporu a zavádění regionální úpravy tranzitu s cílem snížit překážky obchodu.

Smluvní strany využívají mezinárodní normy a nástroje v oblasti tranzitu zboží.

Smluvní strany zajišťují spolupráci a koordinaci všech dotčených orgánů na svých územích v zájmu usnadnění tranzitní dopravy a podpory přeshraniční spolupráce.

2.   Ve snaze zlepšit pracovní postupy a zajistit dodržování zásad nediskriminace, transparentnosti, účinnosti, celistvosti a odpovědnosti smluvní strany:

a)

přijmou opatření nezbytná ke snížení, zjednodušení a normalizaci údajů a dokumentů požadovaných celními orgány a jinými souvisejícími orgány;

b)

co nejvíce zjednoduší celní požadavky a formality v zájmu rychlého propuštění a odbavení zboží;

c)

zavedou účinné, rychlé a nediskriminační postupy zajišťující právo na odvolání se proti správním opatřením a rozhodnutím celních orgánů v otázkách dovozu, vývozu nebo zboží v tranzitu. Tyto postupy budou pro žadatele včetně malých a středních podniků snadno dostupné a související náklady budou rozumné a přiměřené nákladům vynaloženým na podání odvolání;

d)

zajišťují zachování nejvyššího standardu bezúhonnosti prostřednictvím uplatňování opatření, která odrážejí zásady příslušných mezinárodních úmluv a nástrojů v této oblasti.

Článek 30

Vztahy s odvětvím obchodu

Smluvní strany se dohodly, že:

a)

zajistí, aby veškeré právní předpisy, postupy, dávky a poplatky včetně jejich odůvodnění byly veřejně dostupné, a to pokud možno elektronicky;

b)

je nezbytné včas a pravidelně jednat se zástupci odvětví obchodu o legislativních návrzích a postupech týkajících se celních a obchodních otázek. Za tímto účelem smluvní strany zřídí vhodné a pravidelné mechanismy konzultací mezi správními orgány a odvětvím obchodu;

c)

mezi zveřejněním a vstupem v platnost nových nebo změněných právních předpisů, postupů, cel nebo poplatků musí uplynout dostatečná doba.

Smluvní strany zveřejňují správní informace týkající se zejména požadavků dotčených orgánů, postupů pro vstup, otvírací doby a provozních postupů celních orgánů v přístavech a na hraničních přechodech a také na kontaktních nebo informačních místech;

d)

budou podporovat spolupráci mezi hospodářskými subjekty a příslušnými správními orgány uplatněním objektivních a veřejně dostupných postupů, jako jsou memoranda o porozumění založená na dokumentech vyhlášených WCO;

e)

budou dbát na to, aby jejich celní a související požadavky a předpisy a postupy s tím spojené nadále odpovídaly potřebám odvětví obchodu, byly v souladu s osvědčenými postupy a byly i nadále pro obchod co nejméně restriktivní.

Článek 31

Celní hodnota

1.   Článek VII GATT 1994 a dohoda WTO o provádění článku VII GATT 1994 upravují pravidla pro zjišťování celní hodnoty uplatňovaná na obchod mezi smluvními stranami.

2.   Smluvní strany spolupracují za účelem dosažení společného přístupu k otázkách týkajícím se celní hodnoty.

Článek 32

Regionální integrace

Smluvní strany se dohodly, že budou v zájmu usnadnění ochodu v regionálním rámci západní Afriky podporovat celní reformy.

Článek 33

Pokračování jednání o celních otázkách a usnadnění obchodu

Smluvní strany se dohodly, že budou v rámci jednání o komplexní dohodě EPA pokračovat v jednáních o této kapitole za účelem jejího dokončení v regionálním rámci.

Článek 34

Zvláštní výbor pro celní otázky a usnadnění obchodu

V rámci Výboru dohody o hospodářském partnerství smluvní strany zřídí Zvláštní výbor pro celní otázky a usnadnění obchodu složený ze zástupců smluvních stran. Tento výbor bude podávat zprávy Výboru dohody o hospodářském partnerství. Bude projednávat veškeré celní otázky, jež mohou usnadnit obchod mezi smluvními stranami, a sledovat provádění a správu této kapitoly a provádění pravidel původu.

Článek 35

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají význam celní spolupráce a usnadnění obchodu pro provádění této dohody.

2.   Smluvní strany se dohodly na spolupráci v souladu s článkem 4, mimo jiné usnadněním podpůrných opatření v následujících oblastech:

a)

vypracování vhodných a zjednodušených právních a správních předpisů;

b)

zvyšování informovanosti a povědomí hospodářských subjektů, včetně vzdělávání dotčených zaměstnanců;

c)

posilování kapacit, modernizace a propojování celních správ.

KAPITOLA 4

Technické překážky obchodu a sanitární a fytosanitární opatření

Článek 36

Vícestranné povinnosti

Smluvní strany potvrzují svá práva a povinnosti plynoucí z Dohody o zřízení WTO, a zejména z dohod WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatřeních (dále jen „dohoda SPS“) a o technických překážkách obchodu (dále jen „dohoda TBT“). Smluvní strany rovněž potvrzují svá práva a povinnosti plynoucí z Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Codexu Alimentarius a Světové organizace pro zdraví zvířat.

Smluvní strany potvrzují svůj závazek přispívat ke zlepšení veřejného zdraví na Pobřeží slonoviny, zejména posilováním jeho kapacit pro zjišťování produktů, které nejsou v souladu.

Tyto závazky, práva a povinnosti jsou podkladem pro činnosti smluvních stran podle této kapitoly.

Článek 37

Cíle

Cílem této kapitoly je usnadnit obchod se zbožím mezi smluvními stranami, zvýšit schopnost smluvních stran zjišťovat zbytečné překážky obchodu vyplývající z technických předpisů, norem a postupů posuzování shody uplatňovaných jednou či druhou smluvní stranou, předcházet těmto překážkám a odstraňovat je, a zároveň zachovávat schopnost smluvních stran chránit veřejné zdraví, živočichy a rostliny.

Článek 38

Oblast působnosti a definice

1.   Tato kapitola se vztahuje na technické předpisy a normy, na postupy posuzování shody, jak je vymezuje dohoda TBT, a na sanitární a fytosanitárních opatření, pokud ovlivňují obchod mezi smluvními stranami.

2.   Není-li uvedeno jinak, použijí se pro účely této kapitoly definice dohod SPS a TBT, Codexu Alimentarius, Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a Světové organizace pro zdraví zvířat, včetně všech odkazů na „produkty“ v této kapitole a v dodatcích k této dohodě.

Článek 39

Příslušné orgány

Orgány smluvních stran příslušné pro provádění opatření uvedených v této kapitole jsou uvedeny v dodatku II.

V souladu s článkem 41 se smluvní strany včas vzájemně informují o veškerých významných změnách příslušných orgánů uvedených v dodatku II. Výbor dohody o hospodářském partnerství přijme veškeré nezbytné změny dodatku II.

Článek 40

Určení sanitárních a fytosanitárních oblastí

V otázce dovozních podmínek mohou smluvní strany s odkazem na článek 6 dohody o SPS jednotlivě navrhnout a určit oblasti se stanoveným sanitárním a fytosanitárním statusem.

Článek 41

Transparentnost obchodních podmínek a výměny informací

1.   Smluvní strany se vzájemně informují o veškerých změnách svých technických předpisů týkajících se produktů (zejména živých zvířat a rostlin).

2.   Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně písemně co nejrychleji informovat o opatřeních, jež přijmou za účelem zákazu dovozu zboží s cílem řešit určitý problém týkající se zdraví (veřejného zdraví nebo zdraví zvířat nebo rostlin), prevence a životního prostředí v souladu s doporučeními obsaženými v dohodě SPS.

3.   Smluvní strany se dohodly, že si v duchu spolupráce budou vyměňovat informace, jež zajistí, aby jejich produkty splňovaly technické předpisy a normy vyžadované pro přístup na trhy smluvních stran.

4.   Smluvní strany si budou rovněž přímo vyměňovat informace o dalších oblastech, u kterých se smluvní strany dohodnou, že mají potenciální význam pro jejich obchodní vztahy, včetně otázek zajišťování potravin, náhlého výskytu nákaz živočichů a rostlin, vědeckých stanovisek a dalších významných událostí souvisejících s bezpečností výrobků. Smluvní strany se zejména zavazují k vzájemnému informování v případě, že uplatňují zásadu oblastí prostých škůdců nebo nákaz a oblastí s nízkým výskytem škůdců nebo nákaz, jak je uvedeno v článku 6 dohody SPS.

5.   Smluvní strany se dohodly na výměně informací v oblasti epizootologického dohledu nad nákazami zvířat. Pokud jde o ochranu rostlin, budou si smluvní strany rovněž vyměňovat informace o výskytu parazitů představujících známé a bezprostřední nebezpečí pro druhou smluvní stranu.

6.   Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat za účelem vzájemného a rychlého varování v případě, že by nová regionální pravidla mohla mít dopad na jejich vzájemné obchodování.

Článek 42

Spolupráce v mezinárodních orgánech

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat s mezinárodními normalizačními orgány a podporovat účast zástupců Pobřeží slonoviny na zasedáních těchto orgánů.

Článek 43

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce v oblasti technických předpisů, norem a posuzování shody v zájmu dosahování cílů této kapitoly.

2.   Smluvní strany se dohodly, že budou v souladu s článkem 4 spolupracovat za účelem zlepšování kvality a konkurenceschopnosti prioritních produktů pro Pobřeží slonoviny a přístupu na trh Evropského společenství prostřednictvím podpůrných opatření, a to zejména finanční povahy, v následujících oblastech:

a)

zavádění vhodného rámce pro výměnu informací a sdílení odborných zkušeností mezi smluvními stranami;

b)

přijímání technických norem a předpisů, postupů posuzování shody a sanitárních a fytosanitárních opatření harmonizovaných na regionální úrovni, na základě příslušných mezinárodních norem;

c)

posilování kapacit veřejných a soukromých zúčastněných subjektů, včetně informací a vzdělávání, za účelem dodržování norem, předpisů a opatření Evropského společenství a účasti v mezinárodních orgánech;

d)

rozvíjení vnitrostátních kapacit pro posuzování shody produktů a přístupu na trh Evropského společenství.

HLAVA IV

SLUŽBY, INVESTICE A PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU

Článek 44

Na základě dohody z Cotonou se smluvní strany zavazují přijmout veškerá nezbytná opatření nebo spolupracovat za účelem podpory jednání a co nejrychlejšího uzavření komplexní dohody o hospodářském partnerství v souladu s příslušnými ustanoveními WTO mezi smluvní stranou ES a celou západní Afrikou v následujících oblastech:

a)

obchod se službami a elektronický obchod;

b)

investice;

c)

běžné platby a pohyb kapitálu;

d)

hospodářská soutěž;

e)

duševní vlastnictví;

f)

veřejné zakázky;

g)

udržitelný rozvoj;

h)

ochrana osobních údajů.

Smluvní strany přijmou veškerá vhodná opatření ve snaze uzavřít komplexní dohodu o hospodářském partnerství mezi smluvní stranou ES a západní Afrikou do konce roku 2008.

HLAVA V

PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM A JEJICH ŘEŠENÍ

KAPITOLA 1

Cíl a oblast působnosti

Článek 45

Cíl

Cílem této hlavy je předcházet případným sporům mezi smluvními stranami a řešit je za účelem dosažení pokud možno oboustranně přijatelného řešení.

Článek 46

Oblast působnosti

1.   Tato hlava se použije na veškeré spory ohledně výkladu nebo použití této dohody, s výjimkou ustanovení hlavy II a případů, kdy je výslovně stanoven opak.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se v případě sporu ohledně rozvojové finanční spolupráce, jak je vymezena v dohodě z Cotonou, použije postup stanovený v článku 98 dohody z Cotonou.

KAPITOLA 2

Konzultace a zprostředkování

Článek 47

Konzultace

1.   Smluvní strany usilují o vyřešení sporů, na něž se vztahuje článek 46, prostřednictvím konzultací vedených v dobré víře s cílem dosáhnout oboustranně přijatelného řešení.

2.   Smluvní strana, která si přeje zahájit konzultace, podá druhé smluvní straně a v kopii Výboru dohody o hospodářském partnerství písemnou žádost, ve které uvede dotčené opatření a ustanovení dohody, s nímž je podle jejího názoru toto opatření v rozporu.

3.   Konzultace se uskuteční do 40 dnů ode dne podání žádosti. Konzultace se považují za ukončené do 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud se smluvní strany nedohodnou, že budou v konzultacích pokračovat i po uplynutí této lhůty. Veškeré informace sdělené během konzultací zůstávají důvěrné.

4.   V naléhavých situacích, zejména těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, se konzultace zahájí do 15 dnů ode dne podání žádosti a považují se za ukončené do 30 dnů ode dne podání žádosti.

5.   Pokud se konzultace neuskuteční ve lhůtách stanovených v odstavci 3 nebo odstavci 4 nebo pokud se konzultace uskuteční, ale smluvní strany se nedohodnou na oboustranně přijatelném řešení, může žalující smluvní strana požádat o ustavení rozhodčího tribunálu podle článku 49.

Článek 48

Zprostředkování

1.   Pokud nebylo v rámci konzultací dosaženo oboustranně přijatelného řešení, mohou smluvní strany po dohodě vyhledat prostředníka. Nerozhodnou-li smluvní strany jinak, jsou podmínky pro zprostředkování stejné jako podmínky uvedené v žádosti o konzultace.

2.   Nedohodnou-li se strany sporu na osobě prostředníka do deseti dnů ode dne, kdy podaly žádost o zprostředkování, vybere předseda Výboru dohody o hospodářském partnerství nebo jeho zástupce prostředníka losem z osob, které jsou uvedeny na seznamu podle článku 64 a které nejsou státními příslušníky ani jedné ze smluvních stran. Výběr se provede do 20 dnů ode dne podání žádosti o zprostředkování za přítomnosti zástupců jednotlivých smluvních stran. Prostředník se do 30 dnů od svého jmenování sejde se smluvními stranami. Smluvní strany předloží prostředníkovi veškeré podklady nejpozději do 15 dnů před setkáním a prostředník vydá své stanovisko do 45 dnů od svého jmenování.

3.   Stanovisko prostředníka může obsahovat doporučení pro řešení sporu v souladu s článkem 53. Stanovisko prostředníka není pro smluvní strany závazné.

4.   Lhůty uvedené v odstavci 2 mohou smluvní strany po vzájemné dohodě změnit. Tyto lhůty může změnit také prostředník na základě žádosti kterékoli ze smluvních stran nebo z vlastního podnětu s ohledem na konkrétní problémy dotčené smluvní strany nebo z důvodu složitosti případu.

5.   Vlastní zprostředkování, a zejména všechny sdělované údaje a stanoviska zaujímaná smluvními stranami v těchto řízeních, zůstávají důvěrné.

KAPITOLA 3

Postupy řešení sporů

Oddíl I

Rozhodčí řízení

Článek 49

Zahájení rozhodčího řízení

1.   Pokud se smluvním stranám nepodaří vyřešit spor v rámci konzultací podle článku 47, ani zprostředkováním podle článku 48, může žalující smluvní strana požádat o ustavení rozhodčího tribunálu.

2.   Písemná žádost o ustavení rozhodčího tribunálu se zašle žalované smluvní straně a Výboru dohody o hospodářském partnerství. Žalující smluvní strana v žádosti uvede konkrétní sporná opatření a vysvětlí, jakým způsobem tato opatření porušují ustanovení této dohody.

Článek 50

Ustavení rozhodčího tribunálu

1.   Rozhodčí tribunál se skládá ze tří rozhodců.

2.   Do deseti dnů ode dne doručení žádosti o ustavení rozhodčího tribunálu Výboru dohody o hospodářském partnerství provedou smluvní strany konzultace s cílem dosáhnout dohody ohledně složení rozhodčího tribunálu.

3.   Pokud se smluvní strany nejsou schopny dohodnout na složení rozhodčího tribunálu ve lhůtě stanovené v odstavci 2, může každá ze smluvních stran požádat předsedu Výboru dohody o hospodářském partnerství nebo jeho zástupce, aby vybral všechny tři členy rozhodčího tribunálu losem ze seznamu podle článku 64, přičemž mezi nimi bude jedna osoba z osob navržených žalující smluvní stranou, jedna osoba z osob navržených žalovanou smluvní stranou a jedna osoba z osob navržených oběma smluvními stranami, která bude jednat jako předseda. V případě, že se smluvní strany na jednom či více členech rozhodčího tribunálu dohodnou, zbývající člen či členové se vyberou stejným postupem.

4.   Předseda Výboru dohody o hospodářském partnerství nebo jeho zástupce do pěti dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 3 některou ze smluvních stran vyberou rozhodce za přítomnosti zástupců obou smluvních stran.

5.   Za datum ustavení rozhodčího tribunálu se považuje datum, kdy byli vybráni všichni tři rozhodci.

Článek 51

Průběžná zpráva rozhodčího tribunálu

Rozhodčí tribunál smluvním stranám obvykle do 120 dnů od svého ustavení předloží průběžnou zprávu obsahující jak popisnou část, tak zjištění a závěry. Kterákoli smluvní strana může rozhodčímu tribunálu do 15 dnů od předložení jeho průběžné zprávy předložit písemné poznámky ke konkrétním aspektům uvedené zprávy.

Článek 52

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu

1.   Rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí smluvním stranám a Výboru dohody o hospodářském partnerství do 150 dnů ode dne svého ustavení. Pokud rozhodčí tribunál usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, musí o tom jeho předseda písemně uvědomit smluvní strany a Výbor dohody o hospodářském partnerství s uvedením důvodů zpoždění a data předpokládaného dokončení práce rozhodčího tribunálu. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu by nemělo být v žádném případě učiněno později než 180 dnů po jeho ustavení.

2.   V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze a sezónního zboží, vyvine rozhodčí tribunál veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí vydáno do 75 dnů ode dne jeho ustavení. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu by nemělo být v žádném případě učiněno později než 90 dnů ode dne jeho ustavení. Rozhodčí tribunál může do deseti dnů ode dne svého ustavení vydat předběžné rozhodnutí o tom, zda považuje případ za naléhavý.

3.   Každá smluvní strana může požádat rozhodčí tribunál, aby vydal doporučení, jakým způsobem by žalovaná smluvní strana měla splnit požadavky rozhodnutí.

Oddíl II

Splnění požadavků

Článek 53

Splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu

Každá smluvní strana přijme veškerá opatření nezbytná k provedení rozhodnutí rozhodčího tribunálu a smluvní strany usilují o dohodu o lhůtě pro splnění požadavků rozhodnutí.

Článek 54

Přiměřená lhůta pro splnění požadavků rozhodnutí

1.   Nejpozději 30 dnů poté, co bylo smluvním stranám oznámeno rozhodnutí rozhodčího tribunálu, oznámí žalovaná smluvní strana písemně žalující smluvní straně a Výboru dohody o hospodářském partnerství dobu nezbytnou k tomu, aby splnila požadavky rozhodnutí (dále jen „přiměřená lhůta“).

2.   V případě rozporu mezi smluvními stranami ohledně toho, co je přiměřená lhůta pro splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu, požádá žalující smluvní strana do 20 dnů ode dne oznámení žalované smluvní strany písemně rozhodčí tribunál, aby stanovil trvání přiměřené lhůty. Tato žádost je oznámena současně druhé smluvní straně a Výboru dohody o hospodářském partnerství. Rozhodčí tribunál své rozhodnutí oznámí smluvním stranám a Výboru dohody o hospodářském partnerství do 30 dnů ode dne podání žádosti.

3.   Při stanovení trvání přiměřené lhůty přihlédne rozhodčí tribunál k době, kterou by žalovaná smluvní strana za běžných okolností potřebovala k přijetí právních nebo správních opatření srovnatelných s opatřeními, která žalovaná smluvní strana pokládá za nezbytná pro splnění požadavků. Rozhodčí tribunál může rovněž vzít v úvahu omezení, která mohou ovlivnit přijímání potřebných opatření žalovanou smluvní stranou.

4.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí tribunál nebo některé jeho členy, použijí se postupy uvedené v článku 50. Lhůta pro oznámení rozhodnutí je 45 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.

5.   Přiměřenou lhůtu lze na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami prodloužit.

Článek 55

Přezkum opatření přijatých za účelem splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu

1.   Žalovaná smluvní strana oznámí druhé smluvní straně a Výboru dohody o hospodářském partnerství do konce přiměřené lhůty opatření, která přijala s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího tribunálu.

2.   V případě rozporu mezi smluvními stranami ohledně souladu opatření oznámených podle odstavce 1 s touto dohodou může žalující smluvní strana písemně požádat rozhodčí tribunál o rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí obsahovat konkrétní sporná opatření a vysvětlovat, jakým způsobem opatření porušují ustanovení této dohody. Rozhodčí tribunál oznámí své rozhodnutí do 90 dnů ode dne podání žádosti. V naléhavých případech, zejména v těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, oznámí rozhodčí tribunál rozhodnutí do 45 dnů ode dne podání žádosti.

3.   V případě, že není možné znovu svolat rozhodčí tribunál nebo některé jeho členy, použijí se postupy uvedené v článku 50. Lhůta pro oznámení rozhodnutí je 105 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.

Článek 56

Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí

1.   Neoznámí-li žalovaná smluvní strana před uplynutím přiměřené lhůty opatření, jež přijala za účelem splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu, nebo pokud tento tribunál rozhodne, že opatření oznámená podle čl. 55 odst. 1 nejsou v souladu s povinnostmi dotčené smluvní strany podle článku 53, musí žalovaná smluvní strana, je-li k tomu vyzvána žalující smluvní stranou, nabídnout žalující smluvní straně dočasné odškodnění.

2.   Nedohodnou-li se smluvní strany na odškodnění do 30 dnů od uplynutí přiměřené lhůty nebo od rozhodnutí rozhodčího tribunálu uvedeného v článku 55, podle něhož nejsou opatření přijatá za účelem splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu v souladu s článkem 53, může žalující smluvní strana přijmout odpovídající opatření poté, co o tom druhou smluvní stranu informuje. Při přijímání takových opatření se žalující smluvní strana snaží vybrat opatření, která se co nejméně dotknou plnění cílů této dohody, a přihlédne k jejich dopadu na hospodářství žalované smluvní strany.

Odpovídající opatření přijatá na základě tohoto odstavce v žádném případě nemají vliv na poskytování rozvojové pomoci ve prospěch Pobřeží slonoviny.

3.   Smluvní strana ES postupuje při požadování odškodnění nebo přijímání odpovídajících opatření podle odstavců 1 a 2 umírněně a zohlední, že Pobřeží slonoviny je rozvojovou zemí.

4.   Odpovídající opatření nebo odškodnění jsou dočasná a použijí se pouze do doby, než je opatření, které je v rozporu s článkem 53, zrušeno či změněno tak, aby bylo v souladu s článkem 53, nebo dokud se smluvní strany nedohodnou na řešení sporu.

Článek 57

Přezkum opatření za účelem splnění požadavků po přijetí odpovídajících opatření

1.   Žalovaná smluvní strana oznámí druhé smluvní straně a Výboru dohody o hospodářském partnerství opatření, která přijme za účelem splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího tribunálu, a v tomto oznámení požádá žalující smluvní stranu o ukončení používání odpovídajících opatření.

2.   Pokud smluvní strany nedospějí k dohodě ohledně slučitelnosti oznámených opatření s ustanoveními této dohody do 30 dnů ode dne předložení oznámení, žalující smluvní strana písemně požádá rozhodčí tribunál o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost je oznámena druhé smluvní straně a Výboru dohody o hospodářském partnerství. Rozhodčí tribunál své rozhodnutí oznámí smluvním stranám a Výboru dohody o hospodářském partnerství do 45 dnů ode dne podání žádosti. Pokud rozhodčí tribunál rozhodne, že opatření přijatá za účelem splnění požadavků rozhodnutí nejsou v souladu s ustanoveními této dohody, rozhodne současně o tom, zda může žalující smluvní strana odpovídající opatření nadále uplatňovat. Pokud rozhodčí tribunál rozhodne, že opatření přijatá za účelem splnění požadavků rozhodnutí jsou v souladu s ustanoveními této dohody, uplatňování odpovídajících opatření se ukončí.

3.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí tribunál nebo některé jeho členy, použijí se postupy uvedené v článku 50. Lhůta pro oznámení rozhodnutí je 60 dnů ode dne podání žádosti uvedené v odstavci 2.

Oddíl III

Společná ustanovení

Článek 58

Oboustranně přijatelné řešení

V rámci této hlavy mohou smluvní strany kdykoli vyjednat řešení sporu přijatelné pro obě smluvní strany. O dohodě na takovém řešení uvědomí Výbor dohody o hospodářském partnerství. Po přijetí oboustranně přijatelného řešení se postup ukončí.

Článek 59

Jednací řád

1.   Postupy řešení sporů podle kapitoly 3 této hlavy se řídí jednacím řádem, který přijme Výbor dohody o hospodářském partnerství tři měsíce po svém zřízení.

2.   Zasedání rozhodčího tribunálu jsou v souladu s jednacím řádem veřejná, pokud rozhodčí tribunál z vlastního podnětu nebo na žádost smluvních stran nerozhodne jinak.

Článek 60

Obecné a technické informace

Na žádost jedné ze smluvních stran nebo z vlastního podnětu může rozhodčí tribunál získat informace z jakéhokoli zdroje, včetně účastníků sporu, který považuje pro účely rozhodčího řízení za vhodný. Rozhodčí tribunál může rovněž požádat o odborné posudky, pokud to považuje za vhodné. Zúčastněné osoby mohou rozhodčímu tribunálu předkládat informace jako amici curiae v souladu s jednacím řádem. Veškeré takto získané informace musí být sděleny oběma smluvním stranám, které se k nim mohou vyjádřit.

Článek 61

Jazyk podání

Ústní a písemná podání se předkládají v kterémkoli úředním jazyce smluvních stran. Smluvní strany se nicméně pokud možno vynasnaží přijmout za pracovní jazyk úřední jazyk, který je společný oběma smluvním stranám, a zohlední, že Pobřeží slonoviny je rozvojovou zemí, a to zejména s ohledem na problémy s překlady.

Článek 62

Pravidla výkladu

Rozhodčí tribunál je povinen vykládat ustanovení této dohody v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva veřejného, včetně pravidel stanovených ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu. Rozhodnutím rozhodčího tribunálu nelze rozšířit ani omezit práva a povinnosti stanovené v ustanoveních této dohody.

Článek 63

Rozhodnutí rozhodčího tribunálu

1.   Rozhodčí tribunál se snaží přijmout všechny rozhodnutí jednomyslně. Pokud však k rozhodnutí není možné dospět jednomyslně, rozhodne se v dotyčné věci většinovým hlasováním, nesouhlasná stanoviska rozhodců však nejsou v žádném případě zveřejňována.

2.   Rozhodnutí obsahuje zjištěný skutkový stav, použitelnost příslušných ustanovení této dohody a odůvodnění zjištění a závěrů, k nimž rozhodčí tribunál dospěl. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu zveřejní Výbor dohody o hospodářském partnerství, nerozhodne-li jinak.

KAPITOLA 4

Obecná ustanovení

Článek 64

Seznam rozhodců

1.   Nejpozději tři měsíce ode dne prozatímního provádění této dohody sestaví Výbor dohody o hospodářském partnerství seznam 15 osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodců. Každá ze smluvních stran vybere pět osob schopných zastávat funkci rozhodců. Obě smluvní strany se rovněž dohodnou na pěti osobách, které nejsou státními příslušníky ani jedné z nich a které by mohly zastávat funkci předsedy rozhodčího tribunálu. Výbor dohody o hospodářském partnerství dohlíží na to, aby byl tento seznam stále kompletní.

2.   Rozhodci musí mít odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního obchodu. Jsou nezávislí, zastávají tuto funkci jako soukromé osoby a nejednají podle pokynů žádné organizace nebo vlády, nejsou spojeni se správou žádné ze smluvních stran a jednají ve shodě s kodexem chování, který je přílohou jednacího řádu.

3.   Výbor dohody o hospodářském partnerství může sestavit dodatečný seznam 15 osob s odborným znalostmi v oborech, kterých se tato dohoda týká. Použije-li se postup výběru podle čl. 50 odst. 2, může předseda Výboru dohody o hospodářském partnerství na základě dohody obou smluvních stran použít tento oborový seznam.

Článek 65

Vztah k závazkům WTO

1.   Rozhodčí orgány ustavené podle této dohody nerozhodují spory týkající se práv a povinností smluvních stran na základě Dohody o zřízení WTO.

2.   Uplatněním ustanovení této dohody o řešení sporů není dotčeno žádné z opatření v rámci WTO, včetně opatření pro řešení sporů. Pokud však některá ze smluvních stran ve vztahu ke konkrétnímu opatření zahájila řízení za účelem řešení sporu podle čl. 49 odst. 1 nebo podle Dohody o zřízení WTO, nesmí do doby, než je řízení ukončeno, zahájit řešení sporu týkajícího se téhož opatření u jiného orgánu. Pro účely tohoto odstavce se řízení o řešení sporu podle Dohody o zřízení WTO považuje za zahájené žádostí smluvní strany o ustavení skupiny odborníků podle článku 6 Ujednání WTO o pravidlech a řízení při řešení sporů.

3.   Tato dohoda nebrání smluvní straně uplatnit pozastavení plnění závazků schválených Orgánem WTO pro řešení sporů.

Článek 66

Lhůty

1.   Lhůty stanovené v této hlavě, včetně lhůt pro oznamování rozhodnutí rozhodčích tribunálů, se počítají v kalendářních dnech ode dne následujícího po opatření nebo skutečnosti, které se týkají.

2.   Všechny lhůty obsažené v této hlavě mohou být prodlouženy na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami.

Článek 67

Změna hlavy V

Žádost o změnu hlavy V může podat jak Výbor dohody o hospodářském partnerství, tak kterákoli ze smluvních stran. Žádost o změnu posuzuje Výbor dohody o hospodářském partnerství. Změna nabývá účinku poté, co ji schválí smluvní strany.

HLAVA VI

OBECNÉ VÝJIMKY

Článek 68

Ustanovení o obecných výjimkách

Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by bránila smluvním stranám přijímat nebo uplatňovat následující opatření za předpokladu, že tato opatření nejsou použita způsobem, který by představoval prostředek svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi smluvními stranami tam, kde musí být dodrženy rovné podmínky, anebo skrytého omezení obchodu se zbožím a službami a zakládání podniků:

a)

opatření, která jsou nezbytná k zajištění ochrany veřejné bezpečnosti a veřejné mravnosti nebo pro udržení veřejného pořádku;

b)

opatření, která jsou nezbytná k ochraně života či zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

c)

opatření, která jsou nezbytná k zajištění souladu s právními předpisy a která nejsou neslučitelná s ustanoveními této dohody, včetně opatření týkajících se:

i)

předcházení klamavým a podvodným praktikám nebo řešení důsledků neplnění platebních závazků plynoucích ze smluv;

ii)

ochrany soukromí jednotlivců, pokud jde o zpracování a šíření osobních údajů a ochranu důvěrné povahy záznamů a účtů jednotlivých osob;

iii)

bezpečnosti;

iv)

uplatňování celních předpisů a postupů; nebo

v)

ochrany práv duševního vlastnictví;

d)

opatření, která se týkají dovozu nebo vývozu zlata nebo stříbra;

e)

opatření, která jsou nezbytná pro ochranu národních kulturních památek umělecké, historické nebo archeologické hodnoty;

f)

opatření, která se vztahují k ochraně neobnovitelných přírodních zdrojů, pokud jsou tato opatření uplatňována společně s omezeními domácí produkce nebo spotřeby zboží, dodávky nebo spotřeby domácích služeb a omezeními týkajícími se domácích investorů;

g)

opatření, která se týkají produktů vězeňské práce; nebo

h)

opatření, která jsou v rozporu s článkem 19 týkajícím se národního zacházení za předpokladu, že cílem rozdílného zacházení je zajištění účinného a nestranného ukládání nebo vybírání přímých daní v případě hospodářských činností investorů nebo dodavatelů služeb druhé smluvní strany.

Článek 69

Bezpečnostní výjimky

1.   Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by:

a)

byly smluvní strany povinny podávat informace, jejichž zveřejnění by považovaly za odporující jejich hlavním bezpečnostním zájmům;

b)

bránila smluvním stranám učinit jakékoli opatření, které by považovaly za nezbytné pro obranu svých hlavních bezpečnostních zájmů:

i)

týkající se štěpných a termonukleárních materiálů nebo materiálů, z nichž jsou vyrobeny;

ii)

týkající se hospodářských činností prováděných přímo nebo nepřímo za účelem dodávek nebo zásobování vojenských sil;

iii)

týkající se výroby zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodu s nimi;

iv)

týkající se veřejných zakázek nezbytných pro účely národní bezpečnosti nebo pro potřeby národní obrany; nebo

v)

učiněné během války nebo jiné naléhavé situace v mezinárodních vztazích;

c)

bránila smluvním stranám přijmout jakékoli opatření ve snaze dostát závazkům přijatým za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2.   Výbor dohody o hospodářském partnerství musí být o opatřeních přijatých podle odst. 1 písm. b) a c) a o datu jejich ukončení informován v co největší možné míře.

Článek 70

Daně

1.   Ustanovení této dohody ani jakákoli jiná ujednání přijatá v rámci této dohody nelze vykládat tak, že by smluvním stranám bránila při uplatňování příslušných ustanovení daňových předpisů rozlišovat mezi daňovými poplatníky, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, zejména pokud jde o bydliště nebo místo, kde je jejich kapitál investován.

2.   Ustanovení této dohody ani jakéhokoli jiného ujednání přijatého v rámci této dohody nelze vykládat tak, že by smluvním stranám bránila přijímat nebo uplatňovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům nebo vyhýbání se daňové povinnosti podle ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových ujednání nebo vnitrostátních daňových předpisů.

3.   Ustanoveními této dohody nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran podle jakýchkoli daňových úmluv. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto dohodou a jakoukoli takovou úmluvou má v rozporné otázce přednost příslušná úmluva.

HLAVA VII

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 71

Další jednání a provádění dohody

1.   Smluvní strany budou pokračovat v jednáních v souladu s ustanoveními této dohody.

2.   Po dokončení jednání budou příslušným orgánům smluvních stran předloženy ke schválení návrhy změn vyplývající z těchto jednání.

Článek 72

Definice smluvních stran a plnění povinností

1.   Smluvními stranami této dohody jsou Republika Pobřeží slonoviny (jinde jen „Pobřeží slonoviny“) na jedné straně a Evropské společenství nebo jeho členské státy nebo Evropské společenství a jeho členské státy, v rámci svých příslušných pravomocí podle Smlouvy o založení Evropského společenství, (jinde jen „smluvní strana ES“) na straně druhé.

2.   Pro účely této dohody se výrazem „smluvní strana“ rozumí buď Pobřeží slonoviny, nebo smluvní strana ES. Výrazem „smluvní strany“ se rozumějí Pobřeží slonoviny a smluvní strana ES.

3.   Smluvní strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření, která potřebují pro plnění povinností podle této dohody, a zajistí, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této dohodě.

Článek 73

Výbor dohody o hospodářském partnerství

1.   Do tří měsíců ode dne podpisu této dohody bude za účelem provádění této dohody zřízen Výbor dohody o hospodářském partnerství.

2.   Smluvní strany se dohodly, že složení, organizace a fungování Výboru dohody o hospodářském partnerství budou v souladu se zásadou rovnosti. Výbor si určí pravidla organizace a fungování.

3.   Výbor dohody o hospodářském partnerství odpovídá za správu všech oblastí, jichž se týká tato dohoda, a za realizaci všech úkolů uvedených v této dohodě.

4.   Pro usnadnění komunikace a zajištění účinného provádění této dohody určí každá smluvní strana ve Výboru dohody o hospodářském partnerství svou kontaktní osobu.

5.   Zasedání Výboru dohody o hospodářském partnerství mohou být otevřena třetím stranám. Na zasedání Výboru dohody o hospodářském partnerství mohou být v souladu se svými jednacími řády přizvány komise Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA) a ECOWAS.

Článek 74

Nejvzdálenější regiony Evropského společenství

1.   S ohledem na zeměpisnou blízkost nejvzdálenějších regionů Evropského společenství a Pobřeží slonoviny a za účelem posílení hospodářských a sociálních vazeb mezi těmito regiony a Pobřežím slonoviny usilují smluvní strany o usnadnění spolupráce ve všech oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje, a o usnadnění obchodu se zbožím a službami, podporu investic a podporu dopravního a komunikačního spojení mezi nejvzdálenějšími regiony a Pobřežím slonoviny.

2.   Cílů uvedených v odstavci 1 je dosahováno pokud možno podporou společné účasti Pobřeží slonoviny a nejvzdálenějších regionů na rámcových a specifických programech Evropského společenství v oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda.

3.   Smluvní strana ES usiluje o zajištění koordinace mezi různými finančními nástroji politiky Evropského společenství v oblasti soudržnosti a rozvoje ve snaze podpořit spolupráci mezi Pobřežím slonoviny a nejvzdálenějšími regiony Evropského společenství v oblastech, na něž se vztahuje tato dohoda.

4.   Ustanovení této dohody nebrání smluvní straně ES uplatňovat stávající opatření, jejichž cílem je zlepšit strukturální sociální a hospodářskou situaci nejvzdálenějších regionů podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 75

Vstup v platnost a výpověď

1.   Tato dohoda bude podepsána, ratifikována nebo schválena v souladu s ústavními pravidly jednotlivých smluvních stran nebo, v případě smluvní strany ES, v souladu s vnitřními pravidly a postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, během něhož si Pobřeží slonoviny a smluvní strana ES oznámí dokončení postupů, které jsou k tomuto účelu nezbytné.

3.   Oznámení se zasílají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, který je depozitářem této dohody.

4.   Smluvní strany souhlasí s tím, že dokud tato dohoda nevstoupí v platnost, budou ji provádět prozatímně v souladu se svými právními předpisy nebo prostřednictvím ratifikace.

5.   Prozatímní provádění se oznámí depozitáři. Dohoda se začne prozatímně provádět deset dnů po obdržení poslední oznámení o prozatímním provádění dohody Evropským společenstvím nebo Pobřežím slonoviny.

6.   Bez ohledu na odstavec 4 mohou smluvní strana ES a Pobřeží slonoviny dohodu zcela nebo zčásti uplatňovat i před jejím prozatímním prováděním v proveditelné míře v souladu se svými právními předpisy.

7.   Každá smluvní strana může písemně druhé smluvní straně oznámit svůj záměr vypovědět tuto dohodu. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po oznámení druhé smluvní straně.

8.   Tato dohoda bude nahrazena komplexní dohodou o hospodářském partnerství uzavřenou na regionální úrovni se smluvní stranou ES, a to dnem jejího vstupu v platnost. V tom případě budou smluvní strany usilovat o to, aby v komplexní dohodě o hospodářském partnerství na regionální úrovni zůstala zachována podstata výhod, jež Pobřeží slonoviny získalo v rámci této dohody.

Článek 76

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v uvedené smlouvě, a na straně druhé na území Pobřeží slonoviny.

Článek 77

Přistoupení nových členských států k Evropské unii

1.   Výbor dohody o hospodářském partnerství bude informován o jakékoli žádosti třetího státu o členství v Evropské unii. Během jednání mezi Evropskou unií a kandidátským státem předloží smluvní strana ES Pobřeží slonoviny veškeré podstatné informace a Pobřeží slonoviny bude smluvní stranu ES informovat o svých zájmech, aby je smluvní strana ES mohla vzít plně v úvahu. Pobřeží slonoviny bude oznámeno jakékoli přistoupení k Evropské unii.

2.   Každý nový členský stát Evropské unie přistoupí k této dohodě ode dne svého přistoupení k Evropské unii prostřednictvím doložky s takovým účinkem v aktu o přistoupení. Pokud akt o přistoupení k Evropské unii toto automatické přistoupení nového členského státu Evropské unie k této dohodě nestanoví, přistoupí dotyčný členský stát Evropské unie k této dohodě uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřené kopie Pobřeží slonoviny.

3.   Smluvní strany přezkoumají vliv přistoupení nových členských států k Evropské unii na tuto dohodu. Výbor dohody o hospodářském partnerství může rozhodnout o nezbytných přechodných opatřeních nebo změnách.

Článek 78

Dialog o finančních záležitostech

Smluvní strany se dohodly podporovat dialog a transparentnost a sdílet osvědčené postupy v oblasti daňové politiky a správy daní.

Článek 79

Spolupráce v boji proti nezákonným finančním aktivitám

Smluvní strana ES a Pobřeží slonoviny se zavazují, že budou předcházet nezákonným podvodným praktikám a korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu a bojovat proti těmto jevům. Za tímto účelem smluvní stany přijmou nezbytná právní a správní opatření k tomu, aby uvedly své předpisy do souladu s mezinárodními normami, včetně norem stanovených v Úmluvě OSN proti korupci, Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejích protokolech, Úmluvě OSN o potlačování financování terorismu a doporučeních Finančního akčního výboru proti praní peněz. Smluvní strana ES a Pobřeží slonoviny se dohodly na výměně informací a spolupráci v těchto oblastech.

Článek 80

Vztah k jiným dohodám

1.   S výjimkou článků týkajících se rozvojové spolupráce obsažených v hlavě II části 3 dohody z Cotonou mají v případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními této dohody a ustanoveními hlavy II části 3 dohody z Cotonou přednost ustanovení této dohody.

2.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by bránilo Evropskému společenství nebo Pobřeží slonoviny v přijetí vhodných opatření, včetně obchodních opatření, stanovených v článcích 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou.

3.   Smluvní strany se shodují, že pro ně z této dohody nevyplývá povinnost jednat v rozporu s jejich závazky ve WTO.

Článek 81

Závazná jazyková znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozporu bude odkázáno na jazyk, ve kterém byla dohoda sjednána, totiž na francouzštinu.

Článek 82

Přílohy

Dodatky, přílohy a protokol této dohody tvoří její nedílnou součást.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Съставено съответно в Абиджан на двайсет и шести ноември две хиляди и осма година и в Брюксел на двайсет и втори януари две хиляди и девета година.

Hecho en Abiyán el veintiséis de noviembre de dos mil ocho y en Bruselas el veintidós de enero de dos mil nueve, respectivamente.

V Abidžanu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce osm a v Bruselu dne dvacátého druhého ledna dva tisíce devět.

Udfærdiget i henholdsvis Abidjan, den seksogtyvende november to tusind og otte, og Bruxelles, den toogtyvende januar to tusind og ni.

Geschehen zu Abidjan am sechsundzwanzigsten November zweitausendacht und zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar zweitausendneun.

Koostatud kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Abidjanis ja kahe tuhande üheksanda aasta jaanuarikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στο Αμπιτζάν στις είκοσι έξι Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ και στις Βρυξέλλες στις είκοσι δύο Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Abidjan on the twenty-sixth day of November in the year two thousand and eight and at Brussels on the twenty-second day of January in the year two thousand and nine, respectively.

Fait respectivement à Abidjan, le vingt-six novembre deux mille huit et à Bruxelles, le vingt-deux janvier deux mille neuf.

Fatto ad Abidjan, il ventisei novembre duemilaotto, e a Bruxelles, il ventidue gennaio duemilanove, rispettivamente.

Abidžanā, divi tūkstoši astotā gada divdesmit sestajā novembrī, un Briselē, divi tūkstoši devītā gada divdesmit otrajā janvārī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Abidžane ir du tūkstančiai devintų metų sausio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Abidjanban, a kétezer-nyolcadik év november havának huszonhatodik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év január havának huszonkettedik napján.

Magħmul f'Abdijan fis-sitta u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmienja u fi Brussell fit-tnejn u għoxrin jum ta' Jannar tas-sena elfejn u disgħa, rispettivament.

Gedaan te Abidjan op zesentwintig november tweeduizend acht, respectievelijk Brussel op tweeëntwintig januari tweeduizend negen.

Sporządzono w Abidżanie dnia dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące ósmego roku oraz w Brukseli dnia dwudziestego drugiego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Abidjã, no dia vinte e seis de Novembro do ano de dois mil e oito, e em Bruxelas, no dia vinte e dois de Janeiro do ano de dois mil e nove.

Încheiat la Abidjan la douăzeci şi şase noiembrie două mii opt, respectiv la Bruxelles la douăzeci şi două ianuarie două mii nouă.

V Abidžane dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícosem a v Bruseli dvadsiateho druhého januára dvetisícdeväť.

V Abidžanu, šestindvajsetega novembra leta dva tisoč osem, in v Bruslju, dvaindvajsetega januarja leta dva tisoč devet.

Tehty Abidjanissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan ja Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Utfärdat i Abidjan den tjugosjätte november tjugohundraåtta och i Bryssel den tjugoandra januari tjugohundranio.

Pour la République de Côte d'Ivoire

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Pour la République française

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  Nezahrnují se členské státy.

(2)  K tomuto výpočtu se použijí oficiální údaje Světové obchodní organizace o předních světových vývozcích zboží (mimo obchod uvnitř EU).

(3)  Pro účely tohoto článku se zemědělskými produkty rozumějí produkty, na které se vztahuje příloha I dohody WTO o zemědělství.

DODATEK I

Prioritní produkty Pobřeží slonoviny pro vývoz do Evropského společenství

Tyto produkty určí Pobřeží slonoviny a oznámí je Výboru dohody o hospodářském partnerství do tří měsíců ode dne podpisu této dohody.

DODATEK II

Příslušné orgány

A.   Příslušné orgány Evropského společenství

Na kontrolních činnostech se podílejí vnitrostátní útvary členských států a Evropská komise. V této záležitosti platí:

Pokud jde o vývoz do Pobřeží slonoviny, odpovídají členské státy Evropského společenství za kontrolu okolností a požadavků výroby, zejména za provádění povinných kontrol a vydávání veterinárních osvědčení (nebo osvědčení o dobrých životních podmínkách zvířat) potvrzujících dodržení dohodnutých norem a požadavků.

Pokud jde o dovoz z Pobřeží slonoviny, odpovídají členské státy za kontrolu souladu dovozu s dovozními podmínkami, které stanovilo Evropské společenství.

Komise Evropských společenství odpovídá za celkovou koordinaci, inspekci a audit kontrolních systémů a za legislativní činnost potřebnou k zajištění jednotného uplatňování norem a požadavků na evropském vnitřním trhu.

B.   Příslušné orgány Pobřeží slonoviny

Tyto orgány určí Pobřeží slonoviny a jejich seznam bude předán Výboru dohody o hospodářském partnerství do tří měsíců ode dne podpisu této dohody.

PŘÍLOHA 1

Cla na produkty pocházející z Pobřeží slonoviny

1.

S výhradou odstavců 2, 4, 5, 6 a 7 se dovozní cla smluvní strany ES (dále jen „cla ES“) ze všech produktů kapitol 1 až 97 harmonizovaného systému, s výjimkou produktů kapitoly 93, pocházejících z Pobřeží slonoviny zcela odstraní ke dni vstupu této dohody v platnost. Pokud jde o produkty kapitoly 93, používá smluvní strana ES nadále doložku nejvyšších výhod.

2.

Dovozní cla z produktů čísla 1006 celního sazebníku se odstraní počínaje 1. lednem 2010, s výjimkou dovozních cel z produktů podpoložky 1006 10 10, která se odstraní od 1. ledna 2008.

3.

Smluvní strany souhlasí s tím, že ustanovení protokolu 3 o cukru k dohodě z Cotonou (dále jen „protokol o cukru“) zůstávají v platnosti do 30. září 2009. Smluvní strana ES a Pobřeží slonoviny se dohodly, že po tomto dni protokol o cukru mezi nimi pozbude platnosti. Pro účely čl. 4 odst. 1 protokolu o cukru trvá dodací období 2008/09 od 1. července 2008 do 30. září 2009. O zaručené ceně pro období od 1. července 2008 do 30. září 2009 se rozhodne po jednáních podle čl. 5 odst. 4 protokolu o cukru.

4.

Cla ES z produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z Pobřeží slonoviny se odstraní počínaje 1. říjnem 2009. Produktům, jež mají být dovezeny, se dovozní licence neudělí, pokud se dovozce nezaváže, že tyto produkty vykoupí za cenu rovnající se alespoň zaručeným cenám stanoveným v protokolu o cukru pro cukr dovážený do smluvní strany ES.

5.

a)

V období od 1. října 2009 do 30. září 2015 může smluvní strana ES uplatňovat doložku nejvyšších výhod u produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z Pobřeží slonoviny a dovezených v množství překračujícím níže uvedené limity vyjádřené ekvivalentem bílého cukru, přičemž takový dovoz je považován za příčinu narušení trhu s bílým cukrem ve smluvní straně ES:

i)

3,5 milionů tun za jeden hospodářský rok pro produkty pocházející ze států, které jsou členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a které podepsaly dohodu z Cotonou, a

ii)

1,38 milionů tun za hospodářský rok 2009/10 pro produkty pocházející ze států AKT, které OSN neuznává jako nejméně rozvinuté země. Množství 1,38 milionů tun bude zvýšeno na 1,45 milionů tun pro hospodářský rok 2010/11 a na 1,6 milionů tun pro následující čtyři hospodářské roky.

b)

Dovoz produktů čísla 1701 celního sazebníku pocházejících z jakéhokoli signatářského státu západní Afriky, který OSN uznává jako nejméně rozvinutou zemi, nepodléhá písmenu a). Na tento dovoz se však nadále vztahuje článek 25 (1).

c)

Používání doložky nejvyšších výhod se ukončí na konci hospodářského roku, během kterého bylo zavedeno.

d)

Veškerá opatření přijatá v souladu s tímto odstavcem se neprodleně oznámí Výboru dohody o hospodářském partnerství, kde budou předmětem pravidelných konzultací.

6.

Pro účely uplatňování článku 25 lze od 1. října 2015 považovat narušení trhu s produkty čísla 1701 celního sazebníku za událost, ke které dochází v situacích, v nichž je průměrná cena bílého cukru ve Společenství během dvou po sobě následujících měsíců nižší než 80 % průměrné ceny bílého cukru ve Společenství během předcházejícího hospodářského roku.

7.

Od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 podléhají produkty podpoložek 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 a 2106 90 98 celního sazebníku zvláštnímu mechanismu dohledu, aby bylo zajištěno, že odstavce 4 a 5 nejsou obcházeny. Dojde-li během dvanácti po sobě následujících měsíců k celkovému nárůstu objemu dovozu jednoho nebo více těchto produktů pocházejících z Pobřeží slonoviny o více než 20 % vůči průměru ročního dovozu za tři předcházející dvanáctiměsíční období, přezkoumá smluvní strana ES strukturu obchodů, hospodářské opodstatnění a obsah cukru v tomto dovozu; jestliže dojde k závěru, že tento dovoz slouží k obcházení odstavců 4 a 5, může pozastavit preferenční zacházení a zavést doložku zvláštních nejvyšších výhod používanou na dovoz v souladu se společným celním sazebníkem Evropského společenství pro produkty podpoložek 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 a 2106 90 98 celního sazebníku pocházející z Pobřeží slonoviny. Ustanovení odst. 5 písm. b), c) a d) se používají obdobně na opatření stanovená v tomto odstavci.

8.

Pokud jde o produkty čísla 1701 celního sazebníku, od 1. října 2009 do 30. září 2012 se neudělí žádná dovozní licence, pokud se dovozce nezaváže, že tyto produkty vykoupí za cenu, která nebude nižší než 90 % referenční ceny stanovené smluvní stranou ES pro příslušný hospodářský rok.

9.

Odstavec 1 se nevztahuje na produkty podpoložky 0803 00 19 celního sazebníku pocházející z Pobřeží slonoviny a propuštěné do volného oběhu v nejvzdálenějších regionech Evropského společenství. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na produkty čísla 1701 celního sazebníku pocházející z Pobřeží slonoviny a propuštěné do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech. Toto ustanovení je použitelné po dobu deseti let. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude toto období prodlouženo na dalších deset let.


(1)  Za tímto účelem a odchylně od článku 25 se mohou na jednotlivé státy západní Afriky, které OSN uznává jako nejméně rozvinuté země, vztahovat ochranná opatření.

PŘÍLOHA 2

Cla na produkty pocházející ze smluvní strany ES

Pobřeží slonoviny odstraňuje cla na produkty pocházející ze smluvní strany ES a dovážené na jeho území.

Za tímto účelem stanoví čtyři skupiny produktů: A, B, C a D.

Harmonogram odstraňování cel je následující:

v případě produktů skupiny A bude odstraňování cel probíhat od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012, tj. po dobu pěti let;

v případě produktů skupiny B bude odstraňování cel probíhat od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017, tj. po dobu pěti let;

v případě produktů skupiny C bude odstraňování cel probíhat od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2022, tj. po dobu pěti let.

Cla na produkty skupiny D nejsou odstraněny.

Kód HS Pobřeží slonoviny

Sazba 2008

Skupina A B C D

Datum liberalizace

01/07

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

01/01

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0101100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0101900000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0102100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0102900000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0103100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0103910000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0103920000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0104101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0104109000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0104200000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0105110010

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105110090

10

D

Vyloučeno

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0105120000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105190000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0105920000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0105930000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0105990000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106110000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106120000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106191100

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106191900

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106199000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106200000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106310000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106320000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106390000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0106900000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0201100000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0201200000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0201300000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0202100000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0202200000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0202300000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203110000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203120000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0203190000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0203210000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203220000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0203290000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204210000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204220000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204230000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0204300000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204410000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204420000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204430000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0204500000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0205000000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206100000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206210000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206220000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206290000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206300000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0206410000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206490000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206800000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0206900000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207110000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0207120000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207130000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0207140000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207240000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207250000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207260000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207270000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0207320000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207330000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0207340000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207350000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0207360000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0208100000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0208200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0208300000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208400000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208500000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0208900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0209000000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210110000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210120000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210190000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0210910000

20

A

1/01/2010

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210920000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210930000

20

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0210990000

20

A

1/01/2012

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301100000

10

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301910000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301920000

10

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301930000

10

A

1/01/2010

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301990010

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0301990090

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302110000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302120000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302190000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302210000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302220000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302230000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302290000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302310000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302320000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302330000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302340000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302350000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302360000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302390000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302400000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302500000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302610000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0302620000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302630000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302640000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302650000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302660000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302690000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0302700000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303110000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303190000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303210000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303220000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303290000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303310000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303320000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303330000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303390000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303410000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303420000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303430000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303440000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303450000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303460000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303490000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303500000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303600000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303710000

10

C

1/01/2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

0

0303720000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303730000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303740000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303750000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303760000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303770000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303780000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303790000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0303800000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0304100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0304200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0304900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0305100000

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305200000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305300000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305410000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305420000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305490000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305510000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305590000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305610000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305620000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305630000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0305690000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306110000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0306120000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306130000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0306140000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306190010

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306190090

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306210000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0306220000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306230000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306240000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306290010

10

A

1/01/2011

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0306290090

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307210000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307290000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307310000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307390000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307410000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307490000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307510000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307590000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307600000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307910000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0307990000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0401100000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0401200000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0401300000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0402101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402102100

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402102900

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402211000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402212100

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402212900

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402291000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402292100

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402292900

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0402910000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0402990000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403101000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403102000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403103000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403109000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0403900010

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0403900090

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0404100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0404900000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0405100000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0405200000

20

C

1/01/2023

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0405900010

5

B

1/01/2016

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0405900090

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0406900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0407000010

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0407000090

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0408110000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408190000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408910000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0408990000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0409000000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0410000000

20

A

1/01/2013

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0501000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0502100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0502900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0503000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0504000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0505100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0505900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0506100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0506900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0507101000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0507109000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0507900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0508000000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0509000000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0510000000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511910000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0511990000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0601100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0601200000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602100000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602200000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602300000

5

A

1/07/2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602400000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0602900000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0603100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0603900000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0604100000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0604910000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0604990000

20

A

1/01/2011

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0701100000

5

A

1/01/2011

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0701900000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0702000000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0703100000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0703200000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0703900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0704100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0704200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0704900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705110000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705190000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705210000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0705290000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0706100000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0706900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0707000000

20

D

Vyloučeno

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0708100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0708200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0708900000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709100000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709200000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709300000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709400000

20

B

1/01/2018

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0709510000

20