ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 46

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
17. února 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 133/2009 ze dne 16. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 134/2009 ze dne 16. února 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XI ( 1 )

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/127/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2008 o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy

6

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy

8

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2009/128/SZBP ze dne 16. února 2009 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer

36

 

*

Společná akce Rady 2009/129/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

40

 

*

Společná akce Rady 2009/130/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii

43

 

*

Společná akce Rady 2009/131/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii

47

 

*

Společná akce Rady 2009/132/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Moldavské republice

50

 

*

Společná akce Rady 2009/133/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz

53

 

*

Společná akce Rady 2009/134/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán

57

 

*

Společná akce Rady 2009/135/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu

61

 

*

Společná akce Rady 2009/136/SZBP ze dne 16. února 2009 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

65

 

*

Společná akce Rady 2009/137/SZBP ze dne 16. února 2009 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu

69

 

*

Společný postoj Rady 2009/138/SZBP ze dne 16. února 2009 o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2002/960/SZBP

73

 

*

Společný postoj Rady 2009/139/SZBP ze dne 16. února 2009, kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

76

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 77/2009 ze dne 26. ledna 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 23 ze dne 27.1.2009)

79

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2009

ze dne 16. února 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. února 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

129,4

JO

68,6

MA

43,2

TN

134,4

TR

87,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

164,1

ZZ

156,1

0709 90 70

MA

85,2

TR

128,4

ZZ

106,8

0709 90 80

EG

164,4

ZZ

164,4

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,8

MA

64,3

TN

46,4

TR

71,0

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

144,4

MA

91,8

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

88,6

JM

85,4

MA

150,0

PK

47,6

TR

65,9

ZZ

87,5

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

52,5

ZZ

51,1

0808 10 80

CN

71,6

MK

32,6

US

105,7

ZZ

70,0

0808 20 50

AR

113,7

CL

79,6

CN

84,1

US

107,3

ZA

115,2

ZZ

100,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 134/2009

ze dne 16. února 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XI

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví povinnost registrace pro výrobce Společenství nebo dovozce látek samotných, obsažených v přípravcích nebo předmětech, kdy žadatelé o registraci musí v rámci registrační dokumentace poskytnout informace požadované podle příloh VI až XI.

(2)

Příloha XI žadatelům o registraci povoluje, aby za určitých podmínek upustili od zkoušek v souladu s oddíly 8.6 a 8.7 přílohy VIII a v souladu s přílohou IX a přílohou X nařízení (ES) č. 1907/2006.

(3)

Aby se zamezilo pochybnostem, mělo by být vyjasněno, že v oddílu 3.1 odkaz na oddíly 8.6 a 8.7 odkazuje pouze na přílohu VIII.

(4)

Je nutné stanovit kritéria vymezující, co představuje přiměřené odůvodnění k upuštění od zkoušek podle oddílů 8.6 a 8.7 přílohy VIII a v souladu s přílohou IX a přílohou X nařízení (ES) č. 1907/2006.

(5)

Pro upuštění související s expozicí byla na základě zkušeností získaných během tvorby pokynů k posouzení chemické bezpečnosti látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 určena tři různá kritéria. První kritérium vyžaduje, aby bylo prokázáno a doloženo, že je expozice při všech scénářích výrazně pod příslušnými hodnotami DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům) nebo PNEC (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům) získanými za zvláštních podmínek. Podle druhého kritéria je třeba prokázat a doložit, že celý životní cyklus probíhá za přísně kontrolovaných podmínek. Třetí kritérium vyžaduje, aby byla látka v předmětu obsažena, pokud tomu tak je, způsobem vylučujícím k expozici, aby se látka během svého životního cyklu neuvolňovala a aby se s touto látkou zacházelo za přísně kontrolovaných podmínek ve všech fázích zpracování a výroby. Tato kritéria odůvodnění k upuštění od zkoušek by proto měla být včleněna do nařízení (ES) č. 1907/2006.

(6)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XI nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Oddíl 3 přílohy XI nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto:

„3.   ZKOUŠKY PŘIZPŮSOBENÉ EXPOZICI LÁTCE

3.1   Od zkoušek v souladu s body 8.6 a 8.7 přílohy VIII a v souladu s přílohou IX a přílohou X lze upustit na základě scénářů expozice vypracovaných ve zprávě o chemické bezpečnosti.

3.2   Ve všech případech je nutné poskytnout přiměřené odůvodnění a dokumentaci. Odůvodnění vychází z přísného a pečlivého posouzení expozice v souladu s oddílem 5 přílohy I a splňuje kterékoli z těchto kritérií:

a)

výrobce nebo dovozce prokáže a doloží, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

i)

výsledky posouzení expozice týkající se veškerých relevantních expozic během životního cyklu látky prokazují nulovou nebo nevýznamnou expozici při všech scénářích výroby a všech určených použitích podle přílohy VI oddílu 3.5,

ii)

DNEL nebo PNEC lze odvodit z dostupných výsledků zkoušek dotčené látky, přičemž se plně bere v úvahu, že v důsledku upuštění od požadavku informovat se zvyšuje nejistota, a DNEL nebo PNEC jsou významné a vhodné jak vzhledem k požadavku na informace, od něhož se má upustit, tak pro účely posouzení rizik (1),

iii)

ze srovnání odvozeného DNEL nebo PNEC s výsledky posouzení expozice vyplývá, že expozice jsou vždy výrazně pod hodnotami odvozeného DNEL nebo PNEC;

b)

v případě, že látka není obsažena v předmětu, výrobce nebo dovozce pro všechny příslušné scénáře prokáže a doloží, že celý životní cyklus probíhá za přísně kontrolovaných podmínek podle čl. 18 odst. 4 písm. a) až f);

c)

v případě, že je látka obsažena v předmětu, v němž je trvale vázána do matrice nebo jinak přísně držena pod kontrolou pomocí technických prostředků, se prokáže a doloží splnění všech těchto podmínek:

i)

látka se během svého životního cyklu neuvolňuje,

ii)

pravděpodobnost, že by za běžných nebo důvodně předpokládaných podmínek použití byli látce vystaveni pracovníci nebo obyvatelstvo nebo životní prostředí, je zanedbatelná a

iii)

s látkou se zachází podle podmínek stanovených v čl. 18 odst. 4 písm. a) až f) během všech fází zpracování a výroby, včetně nakládání s odpady této látky během těchto fází.

3.3   Zvláštní podmínky použití musí být případně sděleny chemickým dodavatelským řetězcem podle článku 31 nebo 32.


(1)  Pro účely oddílu 3.2 písm. a) bodu ii) a aniž je dotčen sloupec 2 oddílu 8.7 příloh IX a X, se nemá za to, že je vhodné v případě DNEL odvozeného ze zkoušky pro posouzení reprodukční/vývojové toxicity upustit od studie prenatální vývojové toxicity či dvougenerační studie reprodukční toxicity. Pro účely oddílu 3.2 písm. a) bodu ii) a aniž je dotčen sloupec 2 oddílu 8.6 příloh IX a X, se nemá za to, že je vhodné v případě DNEL odvozeného od studie toxicity po opakovaných dávkách (28 dnů) upustit od studie toxicity po opakovaných dávkách (90 dnů).“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/6


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. prosince 2008

o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy

(2009/127/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 280 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. prosince 2000 Rada pověřila Komisi sjednáním se Švýcarskou konfederací o dohodě o spolupráci v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Společenství a jeho členských států, včetně daně z přidané hodnoty a spotřebních daní.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 26. října 2004 o podpisu Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy a s výhradou svého pozdějšího uzavření byla dohoda jménem Evropského společenství podepsána dne 26. října 2004.

(3)

Dohoda zřizuje smíšený výbor s rozhodovacími pravomocemi v určitých oblastech, a proto je třeba určit, kdo v tomto výboru zastupuje Společenství.

(4)

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy (dále jen „dohoda“) a průvodní závěrečný akt se schvalují jménem Společenství.

Znění dohody a závěrečného aktu se připojují k tomuto rozhodnutí (2).

Článek 2

V oblastech, jež spadají do jeho pravomoci, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru zřízeném článkem 39 dohody Komise.

Postoj, který má Společenství zaujmout v průběhu provádění dohody k rozhodnutím nebo doporučením smíšeného výboru, stanoví Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou. Rada rozhoduje jednomyslně, dotýká-li se postoj oblasti, v níže je pro přijetí vnitřních předpisů požadována jednomyslnost.

Článek 3

Předseda Rady učiní jménem Evropského společenství oznámení stanovené v čl. 44 odst. 2 dohody (3).

Předseda Rady oznámí prohlášení Evropského společenství, podle něhož se Společenství až do vstupu dohody v platnost považuje v souladu s čl. 44 odst. 3 dohody za jí vázané v rozsahu svých pravomocí ve vztahu ke každé jiné smluvní straně, která učinila stejné prohlášení (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. C 304 E, 1.12.2005, s. 106.

(2)  Viz strana 8 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)  Datum začátku uplatňování dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem na základě čl. 44 odst. 3 dohody zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

na straně druhé,

dále jen smluvní strany,

VZHLEDEM k úzkým vztahům mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé,

PŘEJÍCE SI účinně bojovat proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy smluvních stran,

BEROUCE V ÚVAHU potřebu posílit správní pomoc v těchto oblastech,

PŘESVĚDČENY, že musí být poskytována justiční pomoc, zahrnující prohlídky a zabavování věcí, a to i ve všech případech pašování a daňových úniků u nepřímých daní, zejména daně z přidané hodnoty, celních poplatků a spotřebních daní,

UZNÁVAJÍCE význam boje proti praní peněz,

SE ROZHODLY UZAVŘÍT TUTO DOHODU:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Cíl

Cílem této dohody je rozšíření správní pomoci a justiční pomoci v trestních věcech mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé, za účelem boje proti protiprávním činnostem uvedeným v článku 2.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Tato dohoda se vztahuje na tyto oblasti:

a)

správní a trestní prevence, odhalování, vyšetřování, stíhání a potírání podvodů a jiných protiprávních činností poškozujících finanční zájmy smluvních stran, týkající se:

obchodu se zbožím, který porušuje celní a zemědělské předpisy,

obchodu, který porušuje daňové předpisy týkající se daně z přidané hodnoty, zvláštních daní vybíraných při spotřebě a spotřebních daní,

získávání a držení finančních prostředků – včetně jejich použití k jiným účelům, než pro jaké byly původně poskytnuty – pocházejících z rozpočtu smluvních stran anebo z rozpočtů spravovaných jimi samými či jejich jménem, jako jsou dotace a náhrady,

postupů při zadávání zakázek smluvními stranami;

b)

zabavení a vymáhání dlužných či neoprávněně získaných částek plynoucích z protiprávních činností uvedených v písmenu a).

2.   Spolupráci ve smyslu hlavy II (správní pomoc) a III (justiční pomoc) nebude možné odmítnout z pouhého důvodu, že se žádost týká činu, který dožádaná smluvní strana kvalifikuje jako porušení daňových předpisů, nebo že právní řád dožádané smluvní strany nezná stejný druh odvodů či výdajů nebo nemá stejný druh předpisů či stejnou právní kvalifikaci skutkového stavu jako právní řád dožadující smluvní strany.

3.   Praní výnosů z činností, na něž se vztahuje tato dohoda, je zahrnuto do oblasti působnosti, pokud za činnosti předcházející praní lze uložit podle práva obou smluvních stran trest odnětí svobody nebo ochranné opatření omezující svobodu s horní hranicí přesahující šest měsíců.

4.   Přímé daně jsou z působnosti této dohody vyňaty.

Článek 3

Méně závažné případy

1.   Orgán dožádané smluvní strany může odmítnout žádost o spolupráci, pokud předpokládaná částka daňového nedoplatku nebo nezaplacené daně nepřekročí 25 000 EUR nebo pokud předpokládaná hodnota zboží dovezeného či vyvezeného bez povolení nepřesáhne 100 000 EUR, ledaže dožadující smluvní strana považuje čin pro jeho povahu nebo z důvodu podezřelé osoby za mimořádně závažný.

2.   Orgán dožádané smluvní strany informuje bez odkladu orgán dožadující smluvní strany o důvodech odmítnutí žádosti o spolupráci.

Článek 4

Veřejný pořádek

Spolupráci bude možné odmítnout, jestliže dožádaná smluvní strana usoudí, že vyhovění žádosti by mohlo být na újmu svrchovanosti, bezpečnosti, veřejnému pořádku nebo jiným důležitým zájmům dožádané smluvní strany.

Článek 5

Předávání informací a důkazních prostředků

1.   Informace a důkazní prostředky předané či získané podle této dohody bez ohledu na jejich formu podléhají služebnímu tajemství a požívají ochrany poskytované obdobným informacím vnitrostátním právem smluvní strany, která je obdržela, a odpovídajícími ustanoveními vztahujícími se na orgány Společenství.

Tyto informace a důkazní prostředky nelze zejména předávat osobám jiným než těm, které jsou v orgánech Společenství, členských státech či Švýcarské konfederaci z titulu své funkce povolány se s nimi seznamovat, ani nesmí být užity k jiným účelům než k těm, na něž se vztahuje působnost této dohody.

2.   Informace a důkazní prostředky získané dožadující smluvní stranou podle této dohody mohou být předány kterékoliv smluvní straně, pokud tato smluvní strana vede vyšetřování, kde spolupráce není vyloučena, nebo pokud je zřejmé, že by tato smluvní strana mohla takové vyšetřování účinně zahájit. Toto předání nesmí mít jiný účel než ten, který stanoví tato dohoda.

3.   Předávání informací a důkazních prostředků získaných podle této dohody jiné smluvní straně nebo více smluvním stranám se nemůže stát předmětem opravného prostředku v původně dožádané smluvní straně.

4.   Každá smluvní strana, jíž byly v souladu s odstavcem 2 předány informace nebo důkazní prostředky, dodržuje omezení, která dožádaná smluvní strana pro jejich použití stanovila dožadující smluvní straně při prvním předání.

5.   Předání informací a důkazních prostředků získaných podle této dohody jednou smluvní stranou třetímu státu podléhá povolení té smluvní strany, od níž tyto informace nebo důkazní prostředky pocházejí.

Článek 6

Důvěrnost

Dožadující smluvní strana může od dožádané smluvní strany požadovat zachování důvěrnosti ohledně žádosti i jejího obsahu, vyjma případů, kdy to není slučitelné s vyřízením žádosti. Pokud dožádaná smluvní strana nemůže vyhovět požadavkům na zachování důvěrnosti, předem o tom informuje orgán dožadující smluvní strany.

HLAVA II

SPRÁVNÍ POMOC

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 7

Vztah k jiným dohodám

Ustanoveními této hlavy nejsou dotčena ani ustanovení vztahující se k justiční pomoci v trestních věcech, ani širší závazky v oblasti správní pomoci nebo příznivější ustanovení dvoustranných či mnohostranných ujednání o spolupráci mezi smluvními stranami, zejména Dodatkový protokol o vzájemné správní pomoci v celních otázkách ze dne 9. června 1997.

Článek 8

Oblast působnosti

1.   Smluvní strany si poskytnou vzájemnou pomoc v boji proti protiprávním činnostem uvedeným v této dohodě, zejména při předcházení a odhalování transakcí a dalších jednání a opomenutí odporujícím platným právním předpisům a při vedení s tím souvisejících vyšetřování.

2.   Pomoc poskytovaná podle ustanovení této hlavy se vztahuje na veškeré správní orgány smluvních stran činné při výkonu pravomocí ve správním šetření nebo pravomocí v trestním stíhání, včetně toho, když tyto orgány vykonávají své pravomoci na žádost justičních orgánů.

Pokud je trestní vyšetřování prováděno justičním orgánem nebo pod jeho vedením, určí tento orgán, zda má být žádost o vzájemnou pomoc nebo spolupráci v této souvislosti podána na základě platných předpisů týkajících se vzájemné pomoci v trestních věcech nebo na základě ustanovení této hlavy.

Článek 9

Pravomoc

1.   Orgány smluvních stran uplatňují ustanovení této hlavy v rámci pravomoci, která jim byla svěřena vnitrostátním právem. Žádné ustanovení této hlavy nelze vykládat jako změnu pravomoci svěřené vnitrostátním právem orgánům smluvních stran ve smyslu této hlavy.

Orgány postupují tak, jako kdyby jednaly z vlastního podnětu nebo na žádost jiného orgánu stejné smluvní strany. Využijí k tomu účelu veškerých pravomocí, které jim jsou svěřeny vnitrostátním právem k vyřízení žádosti.

2.   Žádosti zaslané orgánům bez příslušné pravomoci budou bez odkladu předány těmito orgány orgánům příslušným.

Článek 10

Přiměřenost

Orgán dožádané smluvní strany může odmítnout žádost o spolupráci, pokud je zcela zjevné, že:

a)

počet a povaha žádostí předložených dožadující smluvní stranou během daného období nepřiměřeně zatěžují orgán dožádané smluvní strany;

b)

orgán dožadující smluvní strany nevyčerpal obvyklé zdroje informací, kterých mohl za daných okolností využít k získání požadovaných informací, aniž by se vystavil nebezpečí nedosažení požadovaného cíle.

Článek 11

Ústřední útvary

1.   Každá smluvní strana určí jeden či více ústředních útvarů oprávněných zpracovávat žádosti o správní pomoc ve smyslu ustanovení této hlavy.

Tyto útvary se obracejí na jakýkoliv příslušný správní orgán za účelem vyřízení požadované pomoci.

2.   Ústřední útvary komunikují přímo mezi sebou.

3.   Činnost ústředních útvarů nevylučuje, zejména v naléhavých případech, přímou spolupráci mezi jinými orgány smluvních stran s pravomocí v oblasti provádění této dohody. Ústřední útvary jsou informovány o každém postupu, kde se požaduje tato přímá spolupráce.

4.   Smluvní strany sdělí v rámci oznámení učiněného podle čl. 44 odst. 2, které orgány jsou pokládány za ústřední útvary pro účely toho článku.

KAPITOLA 2

Pomoc na žá dost

Článek 12

Žádost o informace

1.   Orgán dožádané smluvní strany poskytne orgánu dožadující smluvní strany na jeho žádost v mezích oblasti působnosti této dohody veškeré informace, které má k dispozici či je mají k dispozici jiné orgány téže smluvní strany, aby mu umožnil předcházet, odhalovat a stíhat protiprávní činnosti, na něž s vztahuje tato dohoda, anebo informace nezbytné k vymožení pohledávky. Orgán dožádané smluvní strany podnikne všechna příslušná správní šetření nezbytná k získání těchto informací.

2.   K předávaným informacím se připojí zprávy a jiné dokumenty či ověřené kopie nebo výtahy těchto zpráv nebo dokumentů, o které se opírají sdělované informace a které mají orgány dožádané smluvní strany k dispozici nebo které byly vypracovány či získány za účelem vyřízení žádosti.

3.   Po dohodě mezi orgánem dožadující smluvní strany a orgánem smluvní strany dožádané a v souladu s podrobnými pokyny orgánu dožádané smluvní strany mohou úředníci pověření orgánem dožadující smluvní strany získat přístup k dokumentům a informacím podle odstavce 1, které jsou uchovávány v úředních prostorách orgánů dožádané smluvní strany a které se týkají jednotlivých protiprávních činností, na něž se vztahuje působnost této dohody. Tito úředníci jsou oprávněni pořizovat kopie uvedené dokumentace.

Článek 13

Žádost o sledování

Na žádost orgánu dožadující smluvní strany provede orgán smluvní strany dožádané, kdykoli je to možné, sledování obchodu se zbožím porušujícího předpisy uvedené v článku 2. Takové sledování se bude moci týkat osoby důvodně podezřelé z toho, že se účastnila či účastní páchání těchto protiprávních činností, anebo že se dopustila přípravných jednání k takovým protiprávním činnostem, jakož i prostor, dopravních prostředků a zboží, které mají k těmto činnostem vztah.

Článek 14

Vyrozumění a doručování poštou

1.   Na žádost orgánu dožadující smluvní strany vyrozumí či dá vyrozumět orgán smluvní strany dožádané adresáta, v souladu s vnitrostátními předpisy dožádané smluvní strany, o všech úředních listinách či rozhodnutích pocházejících od příslušných orgánů dožadující smluvní strany, na které se vztahuje působnost této dohody.

2.   K žádosti o vyrozumění obsahující předmět úřední listiny nebo rozhodnutí se přiloží překlad v úředním jazyce dožádané smluvní strany nebo v jazyce, který je pro tuto smluvní stranu přijatelný.

3.   Smluvní strany mohou posílat přímo poštou vyrozumění či žádosti o informace a dokumenty subjektům, na něž se vztahuje třetí a čtvrtá odrážka čl. 2 odst. 1 písm. a), které mají sídlo na území jiné smluvní strany.

Tyto osoby mohou na základě těchto sdělení jednat a poskytnout příslušné dokumenty a informace ve formě stanovené předpisy a ujednáními, podle kterých byly finanční prostředky poskytnuty.

Článek 15

Žádost o šetření

1.   Na žádost orgánu dožadující smluvní strany zahájí či nařídí orgán dožádané smluvní strany všechna náležitá šetření týkající se transakcí nebo způsobů jednání, která zakládají protiprávní činnosti uvedené v této dohodě nebo která vzbuzují u orgánu dožadující smluvní strany důvodné podezření, že došlo ke spáchání takových protiprávních činností.

2.   Dožádaná smluvní strana použije všechny prostředky šetření podle svého právního řádu tak, jako by jednala z vlastního podnětu či na žádost jiného vnitrostátního orgánu, včetně účasti nebo svolení justičních orgánů, pokud je nutné.

Tímto ustanovením není dotčena povinnost spolupráce ekonomických subjektů podle článku 17.

Orgán dožádané smluvní strany sdělí výsledky svého šetření orgánu dožadující smluvní strany. Ustanovení čl. 12 odst. 2 se použije obdobně.

3.   Orgán dožádané smluvní strany rozšíří rozsah pomoci na všechny okolnosti, věci a osoby, které vykazují zjevnou souvislost s předmětem žádosti o pomoc, aniž by k tomu byla nutná dodatečná žádost. V případě pochybností orgán dožádané smluvní strany nejprve uvědomí orgán dožadující smluvní strany.

Článek 16

Přítomnost zmocněných úředníků orgánu dožadující smluvní strany

1.   Po dohodě mezi orgánem dožadující smluvní strany a orgánem smluvní strany dožádané mohou být přítomni úředníci určení orgánem dožadující smluvní strany u správních šetření uvedených v předchozím článku. Tato přítomnost nevyžaduje souhlas osoby nebo ekonomického subjektu, ohledně nichž se šetření provádí.

2.   Šetření vždy provádějí úředníci orgánu dožádané smluvní strany. Úředníci orgánu dožadující smluvní strany nesmějí z vlastního podnětu vykonávat pravomoci svěřené úředníkům dožádané smluvní strany.

Mají však přístup do stejných prostor a ke stejným dokumentům jako úředníci dožádané smluvní strany, jejich prostřednictvím a pouze pro účely prováděného šetření.

3.   Zmocnění může být vázáno na splnění podmínek.

4.   Informace, o kterých se orgán dožadující smluvní strany dozví, nelze využít jako důkazních prostředků před schválením předání dokumentů týkajících se vyřízení žádosti.

Článek 17

Povinnost spolupráce

Ekonomické subjekty jsou povinny spolupracovat při vyřizování žádosti o správní pomoc tím, že umožní přístup do svých prostor, ke svým dopravním prostředkům a ke své dokumentaci a že poskytnou veškeré příslušné informace.

Článek 18

Forma a obsah žádosti o pomoc

1.   Žádost o pomoc se podává písemně. K žádosti se připojí dokumenty nezbytné pro její vyřízení.

V naléhavých případech je přípustná i žádost podaná ústně, musí však být co nejdříve písemně potvrzena.

2.   Žádost obsahuje tyto informace:

a)

žádající orgán;

b)

žádané opatření;

c)

předmět a odůvodnění žádosti;

d)

odpovídající právní předpisy, pravidla a ostatní právní podklady;

e)

co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických či právnických osobách, kterých se má šetření týkat;

f)

shrnutí rozhodných skutečností a již provedených šetření, s výjimkou případů uvedených v článku 14.

3.   Žádost se podává v úředním jazyce dožádané smluvní strany nebo v jazyce, který je pro tuto smluvní stranu přijatelný.

4.   Nesprávné či neúplné žádosti lze opravit nebo doplnit. Mezitím jsou prováděna opatření nezbytná pro vyřízení žádosti.

Článek 19

Použití informací

1.   Získané informace jsou určeny pouze pro účely této dohody. Pokud jedna ze smluvních stran požádá o použití těchto informací k jiným účelům, musí si vyžádat předchozí písemný souhlas orgánu, který je poskytl. Takové použití pak podléhá omezením, která tento orgán stanoví.

2.   Odstavec 1 nebrání použití informací v rámci soudního nebo správního řízení zahájeného pro nedodržování předpisů uvedených v žádosti o správní pomoc, pokud by pro taková řízení byly k dispozici stejné formy pomoci. Příslušný orgán smluvní strany, který poskytl tyto informace, bude o takovém použití bezodkladně vyrozuměn.

3.   Smluvní strany mohou použít informace a prozkoumané dokumenty získané v souladu s touto dohodou jako důkazní prostředky ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích i v rámci soudního řízení.

KAPITOLA 3

Pomoc poskytnutá bez žádosti

Článek 20

Pomoc poskytnutá bez žádosti

1.   Formy spolupráce stanovené v předchozí kapitole se mohou uskutečňovat i bez předchozí žádosti jiné smluvní strany.

2.   Orgán smluvní strany, který předává informace, může v souladu s vnitrostátním právem vázat použití těchto informací orgánem přijímající smluvní strany na splnění podmínek.

3.   Veškeré orgány smluvních stran jsou těmito podmínkami vázány.

KAPITOLA 4

Zvláštní formy spolupráce

Článek 21

Společné operace

1.   Ohledně dovozu, vývozu a průvozu zboží, u kterého objem transakcí a rizika z toho plynoucí z hlediska daní a dotací jsou taková, že mohou nastat značné rozpočtové ztráty smluvních stran, se mohou smluvní strany dohodnout na provádění společných přeshraničních operací za účelem předcházení a stíhání protiprávních činností, na něž se vztahuje působnost této dohody.

2.   Za koordinaci a plánování přeshraničních operací odpovídá ústřední útvar nebo jím určený úřad.

Článek 22

Společné zvláštní vyšetřovací týmy

1.   Vzájemnou dohodou mohou orgány více smluvních stran vytvořit společný zvláštní vyšetřovací tým se základnou v jedné smluvní straně.

2.   Vyšetřovací tým provádí obtížná šetření vyžadující nasazení značných prostředků a koordinuje společné postupy.

3.   Účast v takovém týmu nezakládá pravomoc zástupců orgánů zúčastněných smluvních stran zasahovat na území smluvní strany, kde jsou šetření prováděna.

Článek 23

Styční úředníci

1.   Příslušné orgány smluvních stran mohou dojednat na dobu určitou či neurčitou přidělení styčných úředníků smluvní strany k příslušným útvarům jiné smluvní strany, aby poskytovali vzájemnou podporu při výkonu správní pomoci.

2.   Styční úředníci poskytují rady a pomoc. Nejsou sami oprávněni zasahovat na území přijímací smluvní strany. Se souhlasem či na žádost příslušných orgánů smluvních stran mohou:

a)

podporovat a urychlovat výměnu informací;

b)

poskytovat pomoc při šetření;

c)

podílet se na zpracování žádostí o pomoc;

d)

radit a poskytovat pomoc přijímající zemi při přípravě a provádění přeshraničních operací;

e)

plnit jakékoliv jiné úkoly, na nichž se smluvní strany mohou vzájemně dohodnout.

3.   Příslušné orgány smluvních stran stanoví podrobnosti dohodou.

4.   Styční úředníci mohou zastupovat zájmy jedné nebo více smluvních stran.

KAPITOLA 5

Vymáhání

Článek 24

Vymáhání

1.   Na žádost dožadující smluvní strany zahájí smluvní strana dožádaná vymáhání pohledávek, na něž se vztahuje působnost této dohody, jako by šlo o její vlastní pohledávky.

2.   K žádosti o vymáhání pohledávky se přiloží stejnopis nebo úředně ověřená kopie dokladu o její vymahatelnosti vydaného dožadující smluvní stranou a popřípadě originál nebo úředně ověřená kopie dalších dokumentů nezbytných k vymáhání.

3.   Dožádaná smluvní strana přijme předběžná opatření k zajištění vymožení pohledávky.

4.   Orgán dožádané smluvní strany převede orgánu dožadující smluvní strany vymoženou výši pohledávky. Po dohodě s dožadující smluvní stranou si může odečíst procentní podíl odpovídající správním výdajům, které vynaložil.

5.   Bez ohledu na ustanovení prvního odstavce vymáhané pohledávky nemají nutně stejné přednostní postavení jako obdobné pohledávky vzniklé v dožádané smluvní straně.

HLAVA III

JUSTIČNÍ POMOC

Článek 25

Vztah k jiným dohodám

1.   Účelem ustanovení této hlavy je doplnit Evropskou úmluvu o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959, jakož i Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne 8. listopadu 1990 a usnadnit jejich uplatňování mezi smluvními stranami.

2.   Příznivější ustanovení vyplývající z dvoustranných či mnohostranných dohod mezi smluvními stranami nejsou dotčena.

Článek 26

Řízení, v nichž se rovněž poskytuje pomoc

1.   Justiční pomoc se rovněž poskytuje:

a)

v řízeních o činech, které správní orgány, proti jejichž rozhodnutí lze podat opravný prostředek k soudu příslušnému i pro trestní věci, stíhají podle vnitrostátních právních předpisů jedné nebo obou smluvních stran jako protiprávní jednání;

b)

v řízeních o občanskoprávních žalobách, která souvisejí s trestním řízením, pokud trestní soud dosud nevydal pravomocné rozhodnutí;

c)

ohledně skutků a protiprávního jednání, za které může být právnická osoba z dožadující smluvní strany odpovědná.

2.   Pomoc se také poskytuje pro účely vyšetřování a řízení směřujících k zabavení a konfiskaci prostředků a výnosů těchto protiprávních jednání.

Článek 27

Předávání žádostí

1.   Žádosti podle této hlavy jsou podávány orgánem dožadující smluvní strany buď prostřednictvím příslušného ústředního orgánu dožádané smluvní strany, nebo přímo orgánu smluvní strany příslušnému pro vyřizování žádostí dožadující smluvní strany. Orgán dožadující smluvní strany, popřípadě i orgán dožádané smluvní strany zašlou kopii žádosti svému ústřednímu orgánu pro informaci.

2.   Všechny dokumenty související s žádostí nebo jejím vyřízením lze předat stejným způsobem. Odesílají se přímo orgánu dožadující smluvní strany alespoň v kopii.

3.   Pokud orgán smluvní strany, který obdrží žádost, není příslušný k poskytnutí pomoci, předá ji bez odkladu příslušnému orgánu.

4.   Podle nesprávných či neúplných žádostí se postupuje, pokud obsahují údaje nezbytné pro vyřízení, aniž by to vylučovalo pozdější nápravu orgánem dožadující smluvní strany. Orgán dožádané smluvní strany upozorní na nedostatky orgán dožadující smluvní strany a poskytne mu lhůtu na nápravu.

Orgán dožádané smluvní strany předá bez odkladu orgánu dožadující smluvní strany veškeré další údaje, které by mu mohly sloužit k doplnění jeho žádosti anebo k rozšíření o další opatření.

5.   Smluvní strany si sdělí při oznámení učiněném podle čl. 44 odst. 2, které orgány jsou jejich příslušnými ústředními orgány ve smyslu tohoto článku.

Článek 28

Doručování poštou

1.   Smluvní strany zpravidla zasílají přímo poštou procesní písemnosti osobám nacházejícím se na území jiné smluvní strany pro účely řízení ve věci protiprávních činností, na něž se vztahuje tato dohoda.

2.   Pokud orgán smluvní strany, který vydal dokumenty, ví nebo má důvody se domnívat, že adresát zná pouze jiný jazyk, pak musí být tyto dokumenty nebo alespoň jejich nejdůležitější části opatřeny překladem do tohoto jiného jazyka.

3.   Orgán odesílající smluvní strany upozorní adresáta, že nemůže přímo vykonat žádná omezující či sankční opatření na území druhé smluvní strany.

4.   Ke všem procesním písemnostem se připojí sdělení, že adresát může získat od orgánu uvedeného v tomto sdělení informace o právech a povinnostech týkajících se těchto písemností.

Článek 29

Předběžná opatření

1.   V mezích svého vnitrostátního práva a příslušné pravomoci a na žádost orgánu dožadující smluvní strany nařídí příslušný orgán dožádané smluvní strany nezbytná předběžná opatření, aby se zachoval stávající stav, chránily ohrožené právní zájmy anebo se ochránily důkazní prostředky, pokud se žádost o pomoc nezdá být zjevně nepřijatelnou.

2.   Zajištění a zabavení jsou nařízena ohledně prostředků a výnosů z protiprávního jednání, je-li taková pomoc žádána. Pokud výnosy z protiprávního jednání již zčásti či vůbec neexistují, jsou stejná opatření nařízena ohledně majetku, který se nalézá na území dožádané smluvní strany a který odpovídá hodnotě dotčeného výnosu.

Článek 30

Přítomnost orgánů dožadující smluvní strany

1.   Dožádaná smluvní strana povolí na žádost dožadující smluvní strany zástupcům jejích orgánů účastnit se vyřízení žádosti o justiční pomoc. Tato přítomnost nevyžaduje souhlas osoby, na niž se vztahuje opatření.

Povolení může být vázáno na splnění podmínek.

2.   Přítomné osoby mají přístup do stejných prostor a ke stejným dokumentům jako zástupci dožádané smluvní strany, jejich prostřednictvím a pouze za účelem vyřízení žádosti o justiční pomoc. Mohou zvláště získat i povolení klást či navrhovat otázky a navrhovat vyšetřovací opatření.

3.   Jejich přítomnost nesmí mít za následek to, že se skutečnosti dostanou k jiným osobám než k těm, které jsou k tomu oprávněny podle předcházejících odstavců, porušením mlčenlivosti justičních orgánů anebo práv dotčené osoby. Informace, o kterých se orgán dožadující smluvní strany dozví, nelze použít jako důkazní prostředek před vydáním pravomocného rozhodnutí o předání dokumentů týkajících se vyřízení žádosti.

Článek 31

Prohlídky a zabavení

1.   Smluvní strany stanoví pro přípustnost žádostí o právní pomoc za účelem prohlídky a zabavení pouze tyto podmínky:

a)

na čin, který vedl k podání žádosti o právní pomoc, se podle práva obou smluvních stran vztahuje trest odnětí svobody nebo ochranné opatření omezující svobodu s horní hranicí nejméně šest měsíců nebo se na něj podle práva jedné ze dvou smluvních stran vztahuje rovnocenný postih a podle práva druhé smluvní strany je stíhán správními orgány, proti jejichž rozhodnutí lze podat opravný prostředek k soudu příslušnému i pro trestní věci jako protiprávní jednání;

b)

vyřízení žádosti o právní pomoc je slučitelné s právem dožádané smluvní strany.

2.   Vyřízení žádosti o právní pomoc za účelem prohlídky a zabavení v případech praní výnosů z trestné činnosti, na něž se vztahuje působnost této dohody, je rovněž přípustné, pokud za činnosti předcházející praní lze uložit podle práva obou smluvních stran trest odnětí svobody nebo ochranné opatření omezující svobodu s horní hranicí přesahující šest měsíců.

Článek 32

Žádost o bankovní a finanční informace

1.   Pokud jsou splněny podmínky podle článku 31, dožádaná smluvní strana vyřídí žádost o pomoc týkající se získání a předání bankovních a finančních informací, včetně:

a)

identifikace a informací týkajících se bankovních účtů zřízených bankami usazenými na jejím území, jichž jsou vyšetřované osoby držiteli, mají k němu dispoziční nebo kontrolní práva;

b)

identifikace a veškerých informací týkajících se bankovních transakcí a operací, prováděných z účtu, na účet nebo přes jeden či více bankovních účtů anebo určenými osobami ve stanoveném období.

2.   V rozsahu, který v obdobných případech umožňují její vnitrostátní předpisy upravující trestní řízení, může dožádaná smluvní strana nařídit sledování bankovních operací prováděných z účtu, na účet nebo přes jeden či více bankovních účtů anebo určenými osobami ve stanoveném období a sdělení výsledků dožadující smluvní straně. Rozhodnutí týkající se sledování transakcí a sdělování výsledků je přijímáno příslušnými orgány dožádané smluvní strany v každé věci individuálně a musí být v souladu s vnitrostátním právním řádem této smluvní strany. Praktické způsoby sledování se určí dohodou mezi příslušnými orgány dožadující a dožádané smluvní strany.

3.   Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření k tomu, aby zajistila, že finanční instituce nesdělí dotčené osobě ani třetím stranám, že jsou prováděna opatření na žádost dožadující smluvní strany nebo že probíhá vyšetřování, po takovou dobu, která je nezbytná k tomu, aby nedošlo k ovlivnění výsledků.

4.   Orgán smluvní strany, která žádost podává:

a)

uvede důvody, pro které se domnívá, že by mohly být požadované informace zásadní pro vyšetřování protiprávního jednání;

b)

upřesní důvody, které ji vedou k podezření, že banky v dožádané smluvní straně vedou dotčené účty, a uvede, pokud má důkazy, jakých bank by se to mohlo týkat;

c)

sdělí veškeré informace, jež mohou usnadnit vyřízení žádosti.

5.   Smluvní strana se nebude dovolávat bankovního tajemství jako důvodu pro odmítnutí veškeré spolupráce týkající se žádosti o pomoc podané jinou smluvní stranou.

Článek 33

Sledované zásilky

1.   Příslušný orgán dožádané smluvní strany se zavazuje zajistit, že na žádost orgánu dožadující smluvní strany bude možné povolit sledování zásilek na jejím území v rámci vyšetřování protiprávního jednání, pro které je přípustné vydání.

2.   O sledování zásilky rozhodují v jednotlivých případech příslušné orgány dožádané smluvní strany při dodržení vnitrostátních právních předpisů.

3.   Sledování zásilek se provádí v souladu s procesními postupy podle práva dožádané smluvní strany. Právo jednat, řídit a dohlížet na průběh operací náleží příslušným orgánům této smluvní strany.

Článek 34

Odevzdání za účelem konfiskace nebo navrácení

1.   Na žádost dožadující smluvní strany mohou být všechny předměty, dokumenty, finanční prostředky či jiné hodnoty, které byly zajištěny na základě předběžného opatření, odevzdány za účelem jejich konfiskace nebo navrácení právoplatnému vlastníkovi.

2.   Dožádaná smluvní strana nemůže odmítnout odevzdání pouze z toho důvodu, že finanční prostředky odpovídají nedoplatku, který je daňové či celní povahy.

3.   Práva, která třetí osoba v dobré víře uplatňuje k těmto předmětům, zůstávají nedotčena.

Článek 35

Urychlení pomoci

1.   Orgán dožádané smluvní strany vyřídí žádost o justiční pomoc co nejdříve, přičemž se v nejvyšší možné míře řídí procesními a jinými lhůtami stanovenými orgánem dožadující smluvní strany. Tato smluvní strana stanovené lhůty odůvodní.

2.   Nemůže-li být žádost vyřízena nebo nemůže-li být vyřízena v celém rozsahu podle požadavků orgánu dožadující smluvní strany, informuje o tom orgán dožádané smluvní strany neprodleně orgán dožadující smluvní strany a sdělí podmínky, za kterých by bylo možné žádost vyřídit. Orgány dožadující a dožádané smluvní strany se mohou následně dohodnout na dalším postupu ohledně této žádosti, přičemž v případě nutnosti podřídí takový postup splnění těchto podmínek.

Lze-li předpokládat, že lhůtu stanovenou orgánem dožadující smluvní strany pro vyřízení žádosti nelze splnit a pokud důvody uvedené v odst. 1 druhé větě výslovně uvádějí, že by zpoždění podstatně narušilo řízení vedené tímto orgánem, uvede orgán dožádané smluvní strany neprodleně dobu, kterou považuje za nezbytnou pro vyřízení žádosti. Orgán dožadující smluvní strany neprodleně sdělí, zda na žádosti nadále trvá. Orgány dožadující a dožádané smluvní strany se mohou následně dohodnout na dalším postupu týkajícím se žádosti.

Článek 36

Použití informací a důkazních prostředků

Informace a důkazní prostředky předané v rámci pomoci mohou být použity jinak než k účelům řízení, pro které byla pomoc poskytnuta:

a)

při trestním řízení v dožadující smluvní straně vedeném proti jiným osobám, které se podílely na protiprávním jednání, pro něž byla poskytnuta pomoc;

b)

pokud skutkový stav, na němž je žádost založena, představuje jiné protiprávní jednání, pro které by rovněž měla být poskytnuta pomoc;

c)

při řízeních o konfiskaci prostředků a výnosů z protiprávního jednání, pro které by měla být poskytnuta pomoc, a při řízeních o škodách způsobených skutečnostmi, pro které byla pomoc poskytnuta.

Článek 37

Předávání bez žádosti

1.   V mezích svého vnitrostátního práva a své pravomoci mohou justiční orgány jedné smluvní strany předávat bez žádosti informace a důkazní prostředky justičním orgánům jiné smluvní strany, pokud shledají, že by takové informace nebo důkazní prostředky mohly pomoci přijímající smluvní straně pro zahájení nebo vedení vyšetřování či řízení, anebo pokud tyto informace a důkazní prostředky mohou vést uvedený orgán k podání žádosti o justiční pomoc.

2.   Orgán smluvní strany, který předává informace a důkazní prostředky, může v souladu s vnitrostátním právem vázat použití těchto informací a důkazních prostředků orgánem přijímající smluvní strany na splnění podmínek.

3.   Všechny orgány smluvních stran jsou vázány těmito podmínkami.

Článek 38

Řízení v dožádané smluvní straně

Žádostí o pomoc nejsou dotčena práva, kterých dožadující smluvní strana může požívat v důsledku svého postavení jako strany, která se ve vnitrostátním trestním řízení před soudem, jež bylo zahájeno před orgány dožádané smluvní strany, připojuje k řízení se soukromoprávním nárokem.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor složený ze zástupců smluvních stran, který je odpovědný za řádné provádění této dohody. Za tímto účelem vydává doporučení a přijímá rozhodnutí v případech, na něž se vztahuje dohoda. Jedná po vzájemné dohodě.

2.   Smíšený výbor přijímá svůj jednací řád, který obsahuje ustanovení upravující svolávání schůzí, jmenování předsedy a vymezení jeho funkcí.

3.   Smíšený výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Každá smluvní strana může požádat o svolání schůze.

4.   Smíšený výbor může rozhodnout o zřízení pracovních nebo expertních skupin, jež budou nápomocny při plnění jeho úkolů.

Článek 40

Urovnávání sporů

1.   Každá smluvní strana může předložit smíšenému výboru spor ohledně výkladu nebo provádění této dohody, zejména pokud shledá, že jiná smluvní strana opakovaně nevyřizuje žádosti o spolupráci, které jí jsou určeny.

2.   Smíšený výbor usiluje o urovnání sporu co nejdříve. Smíšenému výboru budou poskytnuty všechny nezbytné informace, které umožní hlubší posouzení situace za účelem nalezení přijatelného řešení. Za tímto účelem posoudí smíšený výbor veškeré možnosti pro řádné provádění této dohody.

Článek 41

Vzájemnost

1.   Orgán dožádané smluvní strany může odmítnout žádost o spolupráci, pokud dožadující smluvní strana opakovaně nevyřizuje žádost o spolupráci v obdobných případech.

2.   Před odmítnutím žádosti o spolupráci na základě vzájemnosti je informován smíšený výbor, aby měl příležitost se k otázce vyjádřit.

Článek 42

Revize

Pokud si smluvní strana přeje změnu této dohody, podá za tímto účelem návrh smíšenému výboru, který vysloví doporučení, zejména ohledně zahájení jednání.

Článek 43

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území Švýcarské konfederace a na straně druhé na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených.

Článek 44

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Bude ratifikována nebo schválena smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po posledním oznámení ratifikačních listin či listin o schválení.

3.   Dokud nevstoupí dohoda v platnost, může každá smluvní strana, jakmile přikročí k oznámení uvedenému v odstavci 2, nebo kdykoliv později, prohlásit, že se cítí být vázána touto dohodou ve vztahu ke každé jiné smluvní straně, která učinila stejné prohlášení. Tato prohlášení nabývají účinku devadesát dnů po dni přijetí oznámení.

Článek 45

Vypovězení dohody

Evropské společenství nebo Švýcarská konfederace mohou vypovědět tuto dohodu oznámením svého rozhodnutí druhé smluvní straně. Vypovězení nabývá účinku šest měsíců po dni přijetí oznámení o vypovězení.

Článek 46

Časová působnost

Ustanovení této dohody se uplatní na žádosti týkající se protiprávních činností spáchaných nejméně šest měsíců ode dne podpisu.

Článek 47

Rozšíření dohody na nové členské státy Evropské unie

1.   Každý stát, který se stane členským státem Evropské unie, se může písemným oznámením ostatním smluvním stranám stát smluvní stranou této dohody.

2.   Znění dohody v jazyce nového přistupujícího členského státu, vypracované Radou Evropské unie, bude ověřeno na základě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací. Bude považováno za platné ve smyslu článku 48.

3.   Tato dohoda vstupuje v platnost vůči každému novému přistupujícímu členskému státu Evropské unie devadesát dnů po přijetí jeho listiny o přistoupení, anebo dnem vstupu této dohody v platnost, pokud tato dohoda ke dni uplynutí uvedené devadesátidenní lhůty dosud v platnost nevstoupila.

4.   Pokud tato dohoda dosud nevstoupila v platnost v době, kdy nově přistupující členský stát oznámí svou listinu o přistoupení, uplatní se na něj čl. 44 odst. 3.

Článek 48

Jazyky

1.   Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2.   Maltské znění ověří smluvní strany na základě výměny dopisů. Toto znění má stejnou platnost jako znění uvedená v odstavci 1.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÉ REPUBLIKY,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ESTONSKÉ REPUBLIKY,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

KYPERSKÉ REPUBLIKY,

LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

LITEVSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY MALTA,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

POLSKÉ REPUBLIKY,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

REPUBLIKY SLOVINSKO,

SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

FINSKÉ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

na straně druhé,

kteří se sešli dne 26. října 2004 k podpisu Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy, přijali společná prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.

Společné prohlášení k praní výnosů z trestné činnosti;

2.

Společné prohlášení týkající se spolupráce Švýcarské konfederace s Eurojustem a podle možností i s Evropskou soudní sítí.

Kromě toho zplnomocnění zástupci členských států Evropské unie a Společenství, jakož i zplnomocnění zástupci Švýcarské konfederace schválili dohodnutý zápis z jednání, který je přílohou tohoto závěrečného aktu. Dohodnutý zápis je právně závazný.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K PRANÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 3 dohody o spolupráci v boji proti praní výnosů z trestné činnosti zahrnuje mezi jednání naplňujících skutkovou podstatu i taková, která zakládají čin daňového podvodu nebo profesionálního pašování podle švýcarského práva. Informace získané na základě žádosti týkající se praní výnosů z trestné činnosti mohou být použity při řízení ve věci výnosů z trestné činnosti, s výjimkou řízení vedených proti švýcarským osobám, pokud veškeré skutky rozhodné pro trestnou činnost byly spáchány ve Švýcarsku.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE S EUROJUSTEM A PODLE MOŽNOSTÍ I S EVROPSKOU SOUDNÍ SÍTÍ

Smluvní strany berou na vědomí přání Švýcarské konfederace zjistit možnosti spolupráce Švýcarské konfederace při činnosti Eurojustu a podle možnosti i Evropské soudní sítě.

DOHODNUTÝ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ K DOHODĚ O SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ NA STRANĚ DRUHÉ V BOJI PROTI PODVODŮM A JINÝM PROTIPRÁVNÍM ČINNOSTEM POŠKOZUJÍCÍM JEJICH FINANČNÍ ZÁJMY

Smluvní strany se dohodly o tomto:

Ad čl. 2 odst. 1 písm. a)

Pojmem „podvody a jiné protiprávní činnosti“ se rozumí také pašování, korupce a praní výnosů z činností, na něž se vztahuje tato dohoda, s výhradou čl. 2 odst. 3.

Pojem „obchod se zbožím, který porušuje celní a zemědělské předpisy“ je chápán nezávisle na tom, zda zboží prošlo (vývoz, dovoz nebo průvoz) nebo neprošlo přes území jiné smluvní strany.

Pojem „obchod, který porušuje daňové předpisy týkající se daně z přidané hodnoty, zvláštních daní vybíraných při spotřebě a spotřebních daní“ je chápán nezávisle na tom, zda zboží a služby prošly (vývoz, dovoz nebo průvoz) nebo neprošly přes území jiné smluvní strany.

Ad čl. 15 odst. 2

Pojmem „prostředek šetření“ se rozumí výslech osob, prohlídka a prohledání prostor a dopravních prostředků, kopírování dokumentů, žádost o poskytnutí informací a zabavení předmětů, dokumentů a cenností.

Ad čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec

V tomto pododstavci se uvádí zejména, že přítomným osobám může být povoleno klást otázky a navrhovat vyšetřovací úkony.

Ad čl. 25 odst. 2

Pod pojem mnohostranných dohod mezi smluvními stranami se zahrnuje od okamžiku vstupu v platnost zejména dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Ad čl. 35 odst. 1

„Žádostí o justiční pomoc“ se rovněž rozumí předávání informací a důkazních prostředků orgánu dožadující smluvní strany.

Ad článek 43

Evropská komise předá nejpozději v okamžiku podpisu dohody informativní seznam území, na která se vztahuje tato dohoda.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/36


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/128/SZBP

ze dne 16. února 2009

o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. února 2007 přijala Rada společnou akci 2007/112/SZBP (1) o jmenování pana Roelanda VAN DE GEERA zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro oblast afrických Velkých jezer.

(2)

Dne 12. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/108/SZBP (2) měnící mandát zvláštního zástupce EU a prodlužující ho do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/108/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu dalších dvanácti měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Roelanda VAN DE GEERA jako zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie týkající se další stabilizace a konsolidace situace po ukončení konfliktu v oblasti afrických Velkých jezer, přičemž zvláštní pozornost je věnována regionálnímu rozměru vývoje v příslušných zemích. Tyto cíle jsou zaměřeny především na dodržování základních norem demokracie a řádné správy věcí veřejných, včetně dodržování lidských práv a právního státu, a zahrnují

a)

aktivní a účinný příspěvek k důsledné, udržitelné a odpovědné politice Unie v oblasti afrických Velkých jezer a prosazování soudržného přístupu Unie v oblasti. Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti;

b)

zajištění nepřetržitého úsilí Unie o stabilizaci a rekonstrukci v oblasti prostřednictvím aktivní přítomnosti na tomto území a na příslušných mezinárodních fórech, udržování styků s klíčovými činiteli a přispívání k řešení krizí;

c)

přispívání k řešení situace po ukončení přechodného období v Demokratické republice Kongo (KDR), zejména pokud jde o politický proces konsolidace nových institucí a vymezení širšího mezinárodního rámce pro politické konzultace a koordinaci s novou vládou;

d)

přispívání, v úzké spolupráci s OSN/misí OSN v Demokratické republice Kongo (MONUC), k mezinárodnímu úsilí o podporu komplexní reformy bezpečnostního sektoru v KDR, zejména s ohledem na koordinační úlohu, kterou je Unie připravena v této souvislosti přijmout;

e)

přispívání k příslušným činnostem navazujícím na mezinárodní konferenci o oblasti Velkých jezer, zejména prostřednictvím navázání úzkých kontaktů se sekretariátem pro oblast Velkých jezer a jeho výkonným tajemníkem, jakož i s trojkou následného mechanismu, a rovněž prostřednictvím podpory dobrých sousedských vztahů v oblasti;

f)

řešení přetrvávajícího velkého problému ozbrojených skupin působících přes hranice, který s sebou nese riziko destabilizace zemí v oblasti a prohloubení jejich vnitřních problémů;

g)

přispívání ke stabilizaci situace po ukončení konfliktu v Burundi, Rwandě a Ugandě, zejména přítomností na mírových jednáních s ozbrojenými skupinami, jako jsou FNL a LRA.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politik Unie se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

navazovat a udržovat úzké styky se zeměmi oblasti Velkých jezer, Organizací spojených národů, Africkou unií, klíčovými africkými zeměmi a hlavními partnery KDR a Unie, jakož i regionálními a subregionálními africkými organizacemi, dalšími významnými třetími zeměmi a dalšími významnými regionálními vůdci;

b)

poskytovat poradenství a podávat zprávy o možnostech Unie při podpoře procesu stabilizace a konsolidace a o nejlepším způsobu provádění iniciativ Unie;

c)

poskytovat rady a pomoc při provádění reformy bezpečnostního sektoru v KDR;

d)

přispívat k činnostem navazujícím na mezinárodní konferenci o oblasti Velkých jezer, zejména prostřednictvím podpory politik vymezených v oblasti, jež sledují cíle nenásilí a vzájemné obrany při řešení konfliktů, jakož i prostřednictvím regionální spolupráce v rámci podpory lidských práv a demokratizace, řádné správy věcí veřejných, soudní spolupráce a boje proti beztrestnosti a nedovolenému využívání přírodních zdrojů;

e)

přispívat k lepšímu porozumění úlohy Unie jako jedné z organizací ovlivňujících veřejné mínění v oblasti;

f)

přispívat, pokud je o to požádán, k jednání stran o mírových dohodách a dohodách o příměří, jakož i k jejich plnění, a navazovat s nimi diplomatická jednání v případě porušení podmínek uvedených dohod; v souvislosti s probíhajícími jednáními LRA by tyto činnosti měly být prováděny v úzké koordinaci se zvláštním zástupcem EU pro Súdán;

g)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU pro lidská práva, zejména obecných zásad EU týkajících se dětí v ozbrojených konfliktech, a politiky Unie týkající se rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325(2000) o ženách, míru a bezpečnosti, včetně sledování vývoje situace v tomto ohledu a podávání zpráv.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 1 425 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje soudržnost mezi činiteli společné zahraniční a bezpečnostní politiky/evropské bezpečnostní a obranné politiky a celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

3.   Zvláštní zástupce zajišťuje soudržnost mezi činnostmi misí EUSEC RD Congo a EUPOL RD Congo a poskytuje vedoucím těchto misí vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU přispívá ke koordinaci s ostatními mezinárodními subjekty, kteří se podílejí na reformě bezpečnostního sektoru v KDR. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace se podle potřeby vzájemně konzultují.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 79.

(2)  Úř. věst. L 38, 13.2.2008, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/40


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/129/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. října 2005 přijala Rada společnou akci 2005/724/SZBP (1) o jmenování pana Erwana FOUÉRÉHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) v Bývalé jugoslávské republice Makedonii.

(2)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/129/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/129/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen do 30. září 2009,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Erwana FOUÉRÉHO jako zvláštního zástupce Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii se prodlužuje do 30. září 2009.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a přispívá tak ke konsolidaci mírového politického procesu a k úplnému provedení ochridské rámcové dohody, čímž se usnadní další pokrok směrem k evropské integraci prostřednictvím procesu stabilizace a přidružení.

Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

udržovat úzké kontakty s vládou Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a se stranami, které jsou zapojeny do politického procesu;

b)

jménem Unie poskytovat doporučení a usnadňovat politický proces;

c)

zajišťovat koordinaci úsilí mezinárodního společenství na pomoc při provádění a zachovávání ustanovení rámcové dohody ze dne 13. srpna 2001, jak je stanoveno v uvedené dohodě a jejích přílohách;

d)

pozorně sledovat bezpečnostní otázky a problematiku vztahů mezi etniky, informovat o nich a navazovat za tímto účelem kontakt se všemi příslušnými subjekty;

e)

přispívat k rozvoji a upevnění dodržování lidských práv a základních svobod v Bývalé jugoslávské republice Makedonii v souladu s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami EU pro lidská práva.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 30. září 2009 činí 305 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele, nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tato zpráva tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel, Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/43


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/130/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. října 2006 přijala Rada společnou akci 2006/670/SZBP (1) o jmenování pana Pierra MORELA zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro Střední Asii.

(2)

Dne 12. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/107/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/107/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu dalších dvanácti měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Pierra MORELA jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie ve Střední Asii. Tyto cíle zahrnují

a)

podporu dobrých a úzkých vztahů mezi zeměmi Střední Asie a Unií na základě společných hodnot a zájmů stanovených v příslušných dohodách;

b)

posilování stability a spolupráce mezi zeměmi v oblasti;

c)

přispívání k posilování demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod ve Střední Asii;

d)

řešení hlavních hrozeb, zejména specifických problémů s přímými důsledky pro Evropu;

e)

posílení účinnosti a viditelnosti působení Unie v oblasti, mimo jiné prostřednictvím užší spolupráce s jinými příslušnými partnery a mezinárodními organizacemi, například s OBSE.

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

podporovat celkovou politickou koordinaci Unie ve Střední Asii a zajišťovat soudržnost vnější činnosti Unie v oblasti, aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství;

b)

jménem vysokého představitele a v souladu se svým mandátem, společně s Komisí a předsednictvím a aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství, sledovat proces provádění strategie EU pro nové partnerství se Střední Asií, dávat doporučení a pravidelně podávat zprávy příslušným útvarům Rady;

c)

být nápomocen Radě při dalším rozvoji celkové politiky vůči Střední Asii;

d)

pozorně sledovat politický vývoj ve Střední Asii prostřednictvím rozvoje a udržování úzkých kontaktů s vládami, parlamenty, soudy, občanskou společností a hromadnými sdělovacími prostředky;

e)

podporovat spolupráci Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v regionálních otázkách společného zájmu;

f)

rozvíjet vhodné kontakty a spolupráci s hlavními zúčastněnými činiteli v oblasti a se všemi příslušnými regionálními a mezinárodními organizacemi, včetně Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), Eurasijského hospodářského společenství (EURASEC), Konference o opatřeních pro interakci a budování důvěry v Asii (CICA), Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), Středoasijského regionálního programu hospodářské spolupráce (CAREC) a Středoasijského regionálního informačního a koordinačního centra (CARICC);

g)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU pro lidská práva, zejména co se týče žen a dětí v oblastech zasažených konfliktem, a to především sledováním vývoje v tomto směru a reakcí na něj;

h)

v úzké spolupráci s OBSE přispívat k předcházení konfliktům a jejich řešení prostřednictvím rozvoje kontaktů s orgány a jinými místními činiteli (nevládními organizacemi, politickými stranami, menšinami, náboženskými skupinami a jejich vedením);

i)

přispívat k formulování aspektů společné zahraniční a bezpečnostní politiky souvisejících s energetickou bezpečností, potíráním narkotik a hospodařením s vodními zdroji ve vztahu ke Střední Asii.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele a udržuje přehled o všech činnostech Unie v oblasti.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 998 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a rovněž s činnostmi zvláštního zástupce EU pro Afghánistán. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 275, 6.10.2006, s. 65.

(2)  Úř. věst. L 38, 13.2.2008, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/47


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/131/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/760/SZBP (1) o jmenování pana Pierra MORELA zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro krizi v Gruzii do 28. února 2009.

(2)

Na základě přezkumu společné akce 2008/760/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu šesti měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Pierra MORELA jako zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii se prodlužuje do 31. srpna 2009.

Článek 2

Cíle

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů vymezených závěry předsednictví u mimořádného zasedání Evropské rady, které se konalo dne 1. září v Bruselu, a závěry Rady o Gruzii ze dne 15. září 2008.

Zvláštní zástupce EU zvyšuje účinnost a viditelnost působení Unie, která přispívá k urovnání konfliktu v Gruzii.

Článek 3

Mandát

Zvláštní zástupce EU má mandát

a)

na jedné straně přispívat k přípravám mezinárodních jednání uvedených v bodě 6 dohody ze dne 12. srpna 2008, která se budou týkat zejména

způsobu zajištění bezpečnosti a stability v oblasti,

otázky uprchlíků a vnitřně vysídlených osob podle mezinárodně uznávaných zásad,

všech ostatních otázek v rámci společné dohody dotčených stran,

a na straně druhé přispívat ke vymezení postoje Unie a zastupovat ji během uvedených jednání;

b)

v úzké koordinaci s Organizací spojených národů (OSN) a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) usnadňovat provádění dohody uzavřené dne 8. září 2008 v Moskvě a Tbilisi, jakož i dohody ze dne 12. srpna 2008

v rámci uvedených činností přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a jejích obecných směrů v této oblasti, zejména ve vztahu k dětem a ženám.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění svého mandátu a jedná z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU politické a strategické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 31. srpna 2009 činí 445 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje o složení svého týmu generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby vymezí dohodou s hostitelskou stranou či stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo případně členské státy poskytnou logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

případně vypracuje podle potřeby bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a předkládá generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o jiných bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU rovněž podle potřeby podává zprávy pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele, a Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Napomáhá tomu, aby všechny nástroje Unie byly používány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise, případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti, a zejména s činnostmi zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz, v souladu s konkrétními cíli jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje styky s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami EU podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce května 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tato zpráva tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V rámci celkových priorit pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel, Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení, pokud jde o rozhodnutí Rady o prodloužení, změně či ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 259, 27.9.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/50


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/132/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Moldavské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. února 2007 přijala Rada společnou akci 2007/107/SZBP (1) o jmenování pana Kálmána MIZSEIE zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) v Moldavské republice.

(2)

Dne 12. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/106/SZBP (2) o prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/106/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu dalších dvanácti měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Kálmána MIZSEIE jako zvláštního zástupce Evropské unie v Moldavské republice se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Moldavské republice. Tyto cíle zahrnují

a)

přispívat k mírovému urovnání konfliktu v Podněstří a k provádění tohoto urovnání na základě uskutečnitelného řešení, při respektování svrchovanosti a územní celistvosti Moldavské republiky v jejích mezinárodně uznávaných hranicích;

b)

přispívat k posilování demokracie, právního státu a k dodržování lidských práv a základních svobod všech občanů Moldavské republiky;

c)

podporovat dobré a úzké vztahy mezi Moldavskou republikou a Unií na základě společných hodnot a zájmů a v souladu s akčním plánem evropské politiky sousedských vztahů;

d)

pomáhat v boji proti obchodu s lidmi a zbraněmi a jiným zbožím uskutečňovanému z území Moldavské republiky a přes ně;

e)

přispívat k posilování stability a spolupráce v oblasti;

f)

posílit účinnost působení Unie v Moldavské republice a v oblasti a zvýšit její viditelnost;

g)

zvyšovat účinnost hraničních a celních kontrol a činností při ostraze hranic v Moldavské republice a na Ukrajině podél jejich společné hranice se zvláštním zaměřením na podněsterský úsek, zejména prostřednictvím hraniční mise EU.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele, v Moldavské republice a v oblasti.

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

posilovat účast Unie přispívající k řešení konfliktu v Podněstří v souladu s dohodnutými cíli politiky Unie a v úzké koordinaci s OBSE tím, že k zastupování Unie využívá vhodných forem a způsobů, účastní se dohodnutých fór, rozvíjí a udržuje úzké kontakty se všemi důležitými činiteli;

b)

pomáhat při přípravě případných opatření Unie přispívajících k provedení konečného urovnání konfliktu;

c)

pozorně sledovat politický vývoj v Moldavské republice, včetně Podněstří, prostřednictvím rozvoje a udržování úzkých kontaktů s vládou Moldavské republiky a jinými místními činiteli, a v případě potřeby nabízet poradenství a podporu Unie;

d)

pomáhat při dalším rozvoji politiky Unie ve vztahu k Moldavské republice a dané oblasti, zejména s ohledem na předcházení konfliktům a jejich řešení;

e)

prostřednictvím podpůrného týmu vedeného vyšším politickým poradcem zvláštního zástupce EU

i)

zajišťovat politický přehled o vývoji a činnostech týkajících se moldavsko-ukrajinské státní hranice,

ii)

analyzovat politický závazek Moldavské republiky a Ukrajiny zlepšovat správu hranic,

iii)

podporovat spolupráci mezi Moldavskou republikou a Ukrajinou v hraničních otázkách, rovněž s cílem vytvořit předpoklady pro urovnání konfliktu v Podněstří;

f)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU pro lidská práva, zejména co se týče žen a dětí v oblastech zasažených konfliktem, a to především sledováním vývoje v tomto směru a reakcí na něj.

2.   Za účelem plnění svého mandátu udržuje zvláštní zástupce EU přehled o všech činnostech Unie, zejména o souvisejících aspektech akčního plánu evropské politiky sousedských vztahů.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 1 280 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je odpovědný za veškeré výdaje Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele, nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel, Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 46, 16.2.2007, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 38, 13.2.2008, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/53


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/133/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. února 2006 přijala Rada společnou akci 2006/121/SZBP (1) o jmenování pana Petera SEMNEBYHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro jižní Kavkaz.

(2)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/132/SZBP (2) o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/132/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU změněn a prodloužen o dobu dalších dvanácti měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné bezpečnostní a zahraniční politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Petera SEMNEBYHO jako zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v oblasti jižního Kavkazu. Tyto cíle zahrnují

a)

pomoc Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii při provádění politických a hospodářských reforem, zejména v oblasti právního státu, demokratizace, lidských práv, řádné správy věcí veřejných, rozvoje a snižování chudoby;

b)

v souladu se stávajícími mechanismy předcházení konfliktům v oblasti a přispívání k mírovému řešení konfliktů, mimo jiné i podporou návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

c)

vedení konstruktivních jednání s hlavními zúčastněnými subjekty o záležitostech oblasti;

d)

povzbuzování a podporu další spolupráce mezi státy v oblasti, zejména mezi státy jižního Kavkazu, mimo jiné v otázkách týkajících se hospodářství, energetiky a dopravy;

e)

zvyšování účinnosti a viditelnosti působení Unie v oblasti.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

rozvíjet kontakty s vládami, parlamenty, soudy a občanskou společností v oblasti;

b)

podporovat Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii ve spolupráci na regionálních otázkách společného zájmu, jako je společné ohrožení bezpečnosti, boj proti terorismu, nedovolenému obchodu a organizovanému zločinu;

c)

přispívat k předcházení konfliktům a napomáhat při vytváření podmínek pro pokrok při řešení konfliktů, mimo jiné i prostřednictvím doporučení pro činnost týkající se občanské společnosti a obnovy území, aniž jsou dotčeny úkoly Komise podle Smlouvy o ES;

d)

přispívat k řešení konfliktů a napomáhat při realizaci těchto řešení v úzké spolupráci s generálním tajemníkem OSN a jeho zvláštním zástupcem pro Gruzii, se Skupinou přátel Gruzie při úřadu generálního tajemníka OSN, s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a její Minskou skupinou, jakož i přispívat k mechanismu pro řešení konfliktů v Jižní Osetii;

e)

poskytovat vedoucímu Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) vedení v otázkách místní politické situace;

f)

posílit dialog mezi Unií a hlavními zúčastněnými subjekty o záležitostech oblasti;

g)

napomáhat Radě při dalším rozvoji souhrnné politiky vůči jižnímu Kavkazu;

h)

prostřednictvím podpůrného týmu

poskytovat Unii zprávy a průběžné hodnocení situace na hranicích,

usnadnit budování důvěry mezi Gruzií a Ruskou federací, a tím zabezpečit účinnou spolupráci a spojení se všemi příslušnými činiteli,

navazovat příslušné kontakty v oblastech konfliktu, aby poté, co bude o mandátu dosaženo dohody s gruzínskou vládou, a po uskutečnění konzultací se všemi zúčastněnými stranami mohl tým přispívat k budování důvěry a hodnotit situaci na hranicích v těchto oblastech (s výjimkou operačních činností na místě v Abcházii a Jižní Osetii),

pomáhat gruzínské pohraniční policii a dalším příslušným institucím státní správy v Tbilisi při provádění komplexní strategie integrované správy hranic,

spolupracovat s gruzínskými orgány s cílem posílit komunikaci mezi Tbilisi a hranicemi, včetně odborného vedení. To se provádí na základě kontaktů a úzké spolupráce se všemi úrovněmi linie velení mezi Tbilisi a hranicemi (s výjimkou operačních činností na místě v Abcházii a Jižní Osetii);

i)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad EU pro lidská práva, zejména co se týče žen a dětí v oblastech zasažených konfliktem, a to především sledováním vývoje v tomto směru a reakcí na něj.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 2 510 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem EU ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných hodnocení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele, nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti, a zejména s činnostmi zvláštního zástupce EU pro krizi v Gruzii, v souladu s konkrétními cíli jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel, Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/57


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/134/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. dubna 2007 přijala Rada rozhodnutí 2007/238/SZBP (1) o jmenování pana Torbena BRYLLEHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro Súdán.

(2)

Dne 12. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/110/SZBP (2) o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Na základě přezkumu společné akce 2008/110/SZBP by měl být mandátu zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu dalších dvanácti měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Torbena BRYLLEHO jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Evropské unie v Súdánu, zejména pokud jde o úsilí vyvíjené v rámci mezinárodního společenství a na podporu Africké unie a OSN s cílem pomáhat súdánským stranám, Africké unii a OSN dosáhnout politického urovnání konfliktu v Dárfúru, rovněž prostřednictvím provádění mírové dohody o Dárfúru, a usnadnit provádění souhrnné mírové dohody a podpořit dialog Jih-Jih, jakož i usnadnit provádění mírové dohody o východním Súdánu s patřičným ohledem na regionální rozměr těchto otázek a zásadu, že Afrika sama rozhoduje o svém osudu.

2.   Mandát zvláštního zástupce EU dále vychází z cílů politiky Evropské unie s ohledem na společnou akci Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (3) (EUFOR Tchad/RCA).

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

udržovat kontakty s Africkou unií, súdánskou vládou, vládou jižního Súdánu, ozbrojenými hnutími Dárfúru a dalšími súdánskými stranami, jakož i s dárfúrskou občanskou společností a nevládními organizacemi, a úzce spolupracovat s OSN a dalšími významnými mezinárodními aktéry za účelem plnění cílů politiky Evropské unie;

b)

zastupovat Evropskou unii při vnitrodárfúrském dialogu, při vrcholných schůzkách společné komise, jakož i dalších požadovaných příslušných jednáních;

c)

v rámci možností zastupovat Evropskou unii v komisích pro posuzování a hodnocení souhrnné mírové dohody a mírové dohody o Dárfúru;

d)

sledovat vývoj v souvislosti s prováděním mírové dohody o východním Súdánu;

e)

zajistit soudržnost mezi příspěvkem Evropské unie k řešení krize v Dárfúru a celkovými politickými vztahy Evropské unie se Súdánem;

f)

s ohledem na lidská práva, včetně práv dětí a žen, a na boj proti beztrestnosti v Súdánu sledovat situaci a udržovat pravidelné kontakty se súdánskými orgány, Africkou unií a OSN, zejména s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva, pozorovateli v oblasti lidských práv působícími v oblasti a Úřadem žalobce Mezinárodního trestního soudu;

g)

udržovat kontakty s předsednictvím, generálním tajemníkem, vysokým představitelem, velitelem operace EU a velitelem sil EU operace EUFOR Tchad/RCA s cílem zajistit úzkou koordinaci jejich činností v souvislosti s prováděním společné akce 2007/677/SZBP; úzká koordinace je zajišťována rovněž s místními delegacemi Komise;

h)

v souvislosti s prováděním společné akce 2007/677/SZBP být nápomocen generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, pokud jde o jeho kontakty s OSN, s orgány Čadské republiky, Středoafrické republiky a sousedících zemí a s dalšími příslušnými činiteli;

i)

aniž je dotčena vojenská linie velení, poskytovat veliteli sil EU operace EUFOR Tchad/RCA politické vedení zejména v otázkách s regionálním politickým rozměrem;

j)

pokud jde o jeho úkoly týkající se operace EUFOR Tchad/RCA, konzultovat s velitelem sil EU politické otázky s bezpečnostním rozměrem.

2.   Za účelem plnění svého mandátu zvláštní zástupce EU mimo jiné

a)

udržuje přehled o všech činnostech Evropské unie;

b)

zajišťuje úzkou koordinaci a soudržnost činností Evropské unie v souvislosti s operací EUFOR Tchad/RCA;

c)

podporuje politický proces a činnosti související s prováděním souhrnné mírové dohody, mírové dohody o Dárfúru a mírové dohody o východním Súdánu a

d)

sleduje, jak súdánské strany plní příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) a 1778 (2007), a podává o tom zprávy.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 1 800 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Evropské unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Evropské unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Evropské unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Evropské unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

4.   Úřady zvláštního zástupce EU jsou i nadále v Chartúmu a v Jubě a tvoří je politický poradce a nezbytný personál pro administrativní a logistickou podporu. V souladu s mandátem zvláštního zástupce EU uvedeným v článku 3 lze v případě, že stávající úřady v Chartúmu a v Jubě nemohou poskytnout týmu zvláštního zástupce EU vyslanému do oblasti Dárfúru veškerou nezbytnou podporu, zřídit rovněž pomocný úřad v Dárfúru.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (4), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Evropské unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Evropskou unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Evropskou unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Evropskou unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

1.   Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

2.   Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje Politický a bezpečnostní výbor o situaci v Dárfúru, o celkové situaci v Súdánu, jakož i o situaci v Čadské republice a ve Středoafrické republice v souvislosti s EUFOR Tchad/RCA.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Evropské unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Evropské unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Evropské unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Všichni se vynasnaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Evropské unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 38, 13.2.2008, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/61


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/135/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. července 2008 přijala Rada společnou akci 2008/612/SZBP (1) o jmenování pana Ettora F. SEQUIHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) v Afghánistánu do 28. února 2009.

(2)

Na základě přezkumu společné akce 2008/612/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu dvanácti měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Ettora F. SEQUIHO jako zvláštního zástupce Evropské unie v Afghánistánu se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Afghánistánu. Zvláštní zástupce EU zejména

a)

přispívá k provádění společného prohlášení Unie a Afghánistánu a dohody s Afghánistánem („Afghanistan Compact“), jakož i příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a dalších příslušných rezolucí OSN;

b)

podporuje kladné příspěvky regionálních činitelů v Afghánistánu a sousedních zemí k mírovému procesu v Afghánistánu, a přispívá tak k upevnění afghánského státu;

c)

podporuje klíčovou úlohu OSN, zejména zvláštního zástupce generálního tajemníka a

d)

podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky Unie se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

vyjadřovat stanoviska Unie k politickému vývoji a opírat se přitom o klíčové zásady dohodnuté mezi Afghánistánem a mezinárodním společenstvím, zejména o společné prohlášení Unie a Afghánistánu a dohodu s Afghánistánem („Afghanistan Compact“);

b)

navazovat a udržovat úzké vztahy s afghánskými zastupitelskými orgány, zejména s vládou a parlamentem, a poskytovat jim podporu. Měl by rovněž udržovat styky s dalšími představiteli afghánské politiky a s jinými příslušnými činiteli uvnitř země i mimo ni;

c)

udržovat úzké styky s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi, zejména s místními zástupci OSN;

d)

být neustále v úzkém styku se sousedními a dalšími zúčastněnými zeměmi v této oblasti v zájmu zohlednění jejich stanovisek k situaci v Afghánistánu a rozvoje spolupráce mezi těmito zeměmi a Afghánistánem v politice Unie;

e)

informovat o pokroku dosaženém při plnění cílů společného prohlášení Unie a Afghánistánu a dohody s Afghánistánem („Afghanistan Compact“), zejména v těchto oblastech:

řádná správa věcí veřejných a zřízení orgánů právního státu,

reformy bezpečnostního sektoru, včetně zřízení justičních orgánů, národního vojska a policejních sil,

dodržování lidských práv všech afghánských občanů, bez ohledu na pohlaví, národnost nebo náboženství,

dodržování demokratických zásad, právního státu, práv příslušníků menšin, práv žen a dětí a zásad mezinárodního práva,

podpora zapojení žen do veřejné správy a občanské společnosti,

dodržování mezinárodních závazků Afghánistánu, včetně spolupráce při mezinárodním úsilí v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s drogami a obchodu s lidmi,

usnadňování humanitární pomoci a klidného návratu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

f)

ve spolupráci se zástupci členských států a Komise napomáhat při zajišťování toho, aby činnost Unie zaměřená na rozvoj Afghánistánu odrážela její politický přístup;

g)

společně s Komisí se aktivně zapojit do činnosti Společné rady pro koordinaci a monitorování zřízené v rámci dohody s Afghánistánem („Afghanistan Compact“);

h)

informovat o účasti a postojích Unie na mezinárodních konferencích o Afghánistánu.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 2 830 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je odpovědný za veškeré výdaje Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým musí zahrnovat odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o konečném složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operativní akce podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele, nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a s činnostmi zvláštního zástupce EU pro Střední Asii. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž poskytuje vedoucímu policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace spolu podle potřeby vzájemně konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení mandátu v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V rámci celkových priorit pro rozmístění podává generální tajemník, vysoký představitel, Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 197, 25.7.2008, s. 60.

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/65


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/136/SZBP

ze dne 16. února 2009

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. července 2003 přijala Rada společnou akci 2003/357/SZBP (1) o jmenování pana Marca OTTEHO zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) pro mírový proces na Blízkém východě.

(2)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/133/SZBP (2), kterou se mění a prodlužuje mandát zvláštního zástupce EU do 28. února 2009.

(3)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být na základě přezkumu společné akce 2008/133/SZBP prodloužen o dalších dvanáct měsíců.

(4)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Marca OTTEHO jako zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie týkající se mírového procesu na Blízkém východě.

2.   Tyto cíle zahrnují

a)

dvoustátní řešení, kdy budou Izrael a demokratický, životaschopný, mírový a svrchovaný palestinský stát existovat bok po boku v bezpečných a uznávaných hranicích a těšit se normálním vztahům se svými sousedy v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) a 1402 (2002) a se zásadami Madridské konference;

b)

řešení izraelsko-syrské a izraelsko-libanonské otázky;

c)

uspokojivé řešení složité otázky Jeruzaléma a spravedlivé, životaschopné a dohodnuté řešení problému palestinských uprchlíků;

d)

sledování annapolského procesu ke konečné dohodě o právním postavení a k vytvoření palestinského státu, včetně posílení úlohy Kvarteta pro Blízký východ jako ručitele cestovní mapy, zejména s cílem sledovat dodržování povinností, které pro obě strany vyplývají z cestovní mapy, a v souladu se všemi mezinárodními snahami o nastolení úplného arabsko-izraelského míru;

e)

zavedení udržitelných a účinných opatření v oblasti policejní práce v souladu s nejlepšími mezinárodními normami při zajištění vlastní odpovědnosti palestinské strany, ve spolupráci s programy Evropského společenství pro oblast budování institucí, jakož i s dalším mezinárodním úsilím v širších souvislostech bezpečnostního sektoru, včetně reformy trestního soudnictví;

f)

znovuotevření hraničních přechodů v Gaze včetně hraničního přechodu Rafáh, nejenom za účelem zajištění humanitárních potřeb obyvatelstva, a zajištění přítomnosti třetí strany na hraničním přechodu Rafáh, je-li schválena oběma stranami, v součinnosti s úsilím Společenství v oblasti budování institucí.

3.   Tyto cíle vycházejí z odhodlání Unie

a)

spolupracovat se stranami a s partnery v mezinárodním společenství, zejména v rámci Kvarteta pro Blízký východ, s cílem využít všech příležitostí k prosazování míru a uspokojivé budoucnosti pro všechny obyvatele oblasti;

b)

být i nadále nápomocna při politické a správní reformě, volebním procesu a bezpečnostních reformách v Palestině;

c)

plně přispívat k budování míru a k obnově palestinského hospodářství jako nedílné součásti rozvoje oblasti.

4.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti, a to i v rámci Kvarteta pro Blízký východ.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

poskytovat aktivní a účinný příspěvek Unie k činnostem a iniciativám vedoucím ke konečnému urovnání izraelsko-palestinského konfliktu a izraelsko-syrského a izraelsko-libanonského konfliktu;

b)

usnadňovat a udržovat úzké styky se všemi stranami mírového procesu na Blízkém východě, ostatními zeměmi oblasti, členy Kvarteta pro Blízký východ a dalšími dotčenými zeměmi, s OSN a dalšími dotčenými mezinárodními organizacemi za účelem vzájemné spolupráce při posilování mírového procesu;

c)

zajišťovat trvalou přítomnost Unie na daném území a na příslušných mezinárodních fórech a přispívat k řešení krizí a jejich předcházení;

d)

sledovat a podporovat mírová jednání mezi stranami a případně poskytovat poradenství a zprostředkovatelskou pomoc Unie;

e)

pokud je o to požádán, přispívat k plnění mezinárodních dohod dosažených mezi stranami a navazovat s nimi diplomatická jednání v případě nedodržení podmínek uvedených dohod;

f)

věnovat zvláštní pozornost faktorům, které mají dopad na regionální rozměr mírového procesu na Blízkém východě;

g)

vést konstruktivní jednání se signatáři dohod v rámci mírového procesu za účelem podpory dodržování základních norem demokracie, včetně dodržování lidských práv a právního státu;

h)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv a obecných zásad Unie týkajících se lidských práv, zejména co se týče žen a dětí v oblastech zasažených konfliktem, a to především sledováním vývoje v tomto směru a reakcí na něj;

i)

podávat zprávy o možnostech zásahu Unie do mírového procesu a o nejlepším způsobu provádění iniciativ Unie a nepřetržitého úsilí Unie souvisejícího s mírovým procesem na Blízkém východě, jako je příspěvek Unie k palestinským reformám, a včetně politických aspektů příslušných rozvojových projektů Unie;

j)

sledovat činnost obou stran při provádění cestovní mapy a v otázkách, které by mohly ohrozit výsledek jednání o trvalém statusu, s cílem umožnit Kvartetu pro Blízký východ lépe posoudit dodržování podmínek stranami;

k)

zapojit se do širší spolupráce na reformě bezpečnostního sektoru ve spolupráci s Evropskou komisí a s bezpečnostním koordinátorem USA a usnadňovat spolupráci v bezpečnostních otázkách se všemi významnými činiteli;

l)

přispívat k lepšímu porozumění úlohy Unie jako jedné z organizací ovlivňujících veřejné mínění v oblasti.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 1 190 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (3), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Všichni se vynasnaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU poskytuje vedoucímu policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) a vedoucímu mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace spolu podle potřeby vzájemně konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 184, 23.7.2003, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/69


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2009/137/SZBP

ze dne 16. února 2009

o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. června 1999 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1244 (1999).

(2)

Dne 15. září 2006 přijala Rada společnou akci 2006/623/SZBP (1) o zřízení týmu podílejícího se na přípravách zřízení možného mezinárodního civilního úřadu v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU).

(3)

Ve dnech 13. a 14. prosince 2007 Evropská rada zdůraznila, že Unie je připravena hrát vedoucí úlohu při posilování stability v regionu a při provádění dohody vymezující budoucí status Kosova. Uvedla, že Unie je připravena napomáhat Kosovu na cestě k udržitelné stabilitě, a to i prostřednictvím mise evropské bezpečnostní a obranné politiky a příspěvku k mezinárodnímu civilnímu úřadu v Kosovu jako součásti mezinárodní přítomnosti.

(4)

Dne 4. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/124/SZBP (2) o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) a společnou akci 2008/123/SZBP (3) o jmenování pana Pietera FEITHA zvláštním zástupcem Evropské unie (EU) v Kosovu do 28. února 2009.

(5)

Na základě přezkumu společné akce 2008/123/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU prodloužen o dobu dvanácti měsíců.

(6)

Strategickým rámcem politiky Unie vůči oblasti západního Balkánu je proces stabilizace a přidružení, jehož nástroje se na Kosovo vztahují, včetně evropského partnerství, politického a odborného dialogu v rámci mechanismu sledování procesu stabilizace a přidružení a souvisejících programů pomoci Společenství.

(7)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být vykonáván v koordinaci s Komisí s cílem zajistit soulad s jinými příslušnými činnostmi spadajícími do pravomoci Společenství.

(8)

Rada předpokládá, že pravomoci a působnost zvláštního zástupce EU a pravomoci a působnost mezinárodního civilního zástupce budou svěřeny stejné osobě.

(9)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Pietera FEITHA jako zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu se prodlužuje do 28. února 2010.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie v Kosovu. Mezi ně patří hrát vedoucí úlohu při posilování stability v regionu a při provádění dohody vymezující budoucí status Kosova za účelem stabilního, životaschopného, mírového, demokratického a mnohonárodnostního Kosova, které na základě dobrých sousedských vztahů přispívá k regionální spolupráci a stabilitě; Kosova, které dodržuje zásady právního státu a poskytuje ochranu menšinám a kulturnímu i náboženskému dědictví.

Článek 3

Mandát

K dosažení cílů politiky Unie v Kosovu se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát

a)

nabízet poradenství a podporu Unie v politickém procesu;

b)

podporovat celkovou politickou koordinaci Unie v Kosovu;

c)

poskytovat vedoucímu Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) vedení v otázkách místní politické situace, včetně politických hledisek otázek týkajících se výkonných pravomocí;

d)

zajišťovat soulad a soudržnost opatření Unie vůči veřejnosti. Mluvčí zvláštního zástupce EU je hlavní kontaktní osobou Unie pro kosovské sdělovací prostředky v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropské bezpečnostní a obranné politiky. Veškeré činnosti v oblasti tisku a informování veřejnosti budou prováděny v úzké a nepřetržité spolupráci s mluvčím generálního tajemníka, vysokého představitele a tiskovým oddělením sekretariátu Rady;

e)

přispívat k rozvoji a upevňování dodržování lidských práv a základních svobod v Kosovu, včetně práv a základních svobod žen a dětí, v souladu s politikou Unie v oblasti lidských práv a obecnými zásadami EU pro lidská práva.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2009 do 28. února 2010 činí 645 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou způsobilé ode dne 1. března 2009. Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými pro souhrnný rozpočet Evropských společenství. Státní příslušníci zemí oblasti západního Balkánu se mohou účastnit nabídkových řízení.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   Zvláštnímu zástupci EU je přidělen vyhrazený personál Unie, který je mu nápomocen při provádění jeho mandátu a který přispívá k soudržnosti, viditelnosti a účinnosti veškeré činnosti Unie v Kosovu. V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a v úzké spolupráci s Komisí. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU informuje generálního tajemníka, vysokého představitele, předsednictví a Komisi o složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Plat personálu vyslaného členským státem nebo orgánem Unie ke zvláštnímu zástupci EU hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Unie. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do generálního sekretariátu Rady. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu nebo orgánu Unie a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se dohodnou podle potřeby. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací

1.   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (4), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

2.   Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn poskytovat NATO/KFOR utajované informace EU a dokumenty Unie vytvořené pro účely dané akce až do stupně „CONFIDENTIEL UE“.

3.   Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s operativními potřebami zvláštního zástupce EU a v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn poskytovat Organizaci spojených národů (OSN) a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) utajované informace EU a dokumenty Unie vytvořené pro účely dané akce až do stupně „RESTREINT UE“. Za tím účelem se vypracují místní ujednání.

4.   Generální tajemník, vysoký představitel je oprávněn poskytnout třetím stranám přidruženým k této společné akci neutajované dokumenty Unie o jednáních Rady týkajících se dané akce, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (5).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby zvláštní zástupce EU měl přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Předsednictví, Komise nebo členské státy, podle okolností, poskytují logistickou podporu v oblasti.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a zahrnující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Unie jsou na místě uplatňovány soudržným způsobem v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce poskytuje vedoucímu Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) vedení v otázkách místní politické situace, včetně politických hledisek otázek týkajících se výkonných pravomocí. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem konzultují.

3.   Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s příslušnými místními subjekty a dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

4.   Zvláštní zástupce EU společně s dalšími činiteli Unie působícími na místě zajistí šíření a sdílení informací mezi činiteli Unie na místě s cílem dosáhnout vysokého stupně společného situačního uvědomování a hodnocení.

Článek 13

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli Radě a Komisi do konce června roku 2009 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2009 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 253, 16.9.2006, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 88.

(4)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1.

(5)  Rozhodnutí 2006/683/ES, Euratom ze dne 15. září 2006, kterým se přijímá jednací řád Rady (Úř. věst. L 285, 16.10.2006, s. 47).


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/73


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2009/138/SZBP

ze dne 16. února 2009

o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2002/960/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. prosince 2002 přijala Rada společný postoj 2002/960/SZBP (1) v návaznosti na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 733 (1992), 1356 (2001) a 1425 (2002) související se zbrojním embargem vůči Somálsku.

(2)

Rada bezpečnosti OSN přijala dne 20. listopadu 2008 rezoluci č. 1844 (2008), která zavádí dodatečná omezující opatření vůči osobám, které se snaží překazit nebo zablokovat mírový politický proces, či osobám, které hrozí prozatímním federálním orgánům Somálska nebo misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) silou nebo podnikají kroky, které narušují stabilitu v Somálsku nebo regionu.

(3)

V zájmu jasnosti by opatření uložená společným postojem 2002/960/SZBP a opatření, která mají být uložena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1844 (2008), měla být sloučena do jediného právního nástroje.

(4)

Společný postoj 2002/960/SZBP by proto měl být zrušen.

(5)

K provedení některých opatření je nezbytná akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Zakazují se dodávky nebo prodej zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů do Somálska státními příslušníky členských států či z území členských států, ať pocházejí z jejich území či nikoli.

2.   Zakazuje se přímé nebo nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci a výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, do Somálska, zejména včetně technického výcviku a pomoci, které souvisejí s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v odstavci 1, státními příslušníky členských států nebo z území členských států.

3.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na:

a)

dodávky nebo prodej zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů a na přímé nebo nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci a výcviku, které souvisejí s vojenskými činnostmi a jsou určeny výlučně pro využití v rámci mise AMISOM nebo k její podpoře, jak je stanoveno v odstavci 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1744 (2007), nebo k výhradnímu použití státy a regionálními organizacemi, které uplatňují opatření v souladu s odstavcem 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1851 (2008) a odstavcem 10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1846 (2008);

b)

dodávky nebo prodej zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů a na přímé nebo nepřímé poskytování technického poradenství, jejichž výlučným cílem je napomoci budování institucí bezpečnostního sektoru, v souladu s politickým procesem stanoveným v odstavcích 1, 2 a 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1744 (2007), za předpokladu, že výbor zřízený odstavcem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) (dále jen „Výbor pro sankce“) do pěti pracovních dnů od obdržení příslušného oznámení nevydal zamítavé rozhodnutí;

c)

dodávky nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné využití nebo materiálu určeného pro programy Unie, Společenství nebo členských států pro budování institucí, mimo jiné v oblasti bezpečnosti, prováděné v rámci mírového procesu usmíření, které předem schválí Výbor pro sankce, ani na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb vyvezených dočasně do Somálska personálem Organizace spojených národů, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 2

Omezující opatření stanovená v článku 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 se použijí vůči osobám a subjektům, které Výbor pro sankce označí za:

osoby či subjekty zapojené do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska či poskytující podporu pro tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces, nebo za osoby či subjekty, které hrozí prozatímním federálním orgánům nebo misi AMISOM silou;

osoby či subjekty, které porušily zbrojní embargo a související opatření podle článku 1;

osoby či subjekty, které brání dodávkám humanitární pomoci do Somálska nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku.

Příslušné osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit přímým i nepřímým dodávkám, prodeji nebo převodu zbraní a vojenského vybavení a přímému nebo nepřímému poskytování technické pomoci či výcviku, finanční a jiné pomoci včetně investic, zprostředkování nebo jiných finančních služeb, které souvisejí s vojenskými činnostmi nebo s dodávkami, prodejem, převodem, výrobou, údržbou nebo používáním zbraní a vojenského vybavení, osobám nebo subjektům uvedeným v článku 2.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit tomu, aby na jejich území vstupovaly nebo přes ně projížděly osoby uvedené v článku 2.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce:

a)

stanoví v jednotlivých případech, že takový vstup nebo průjezd je odůvodněn humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti;

b)

stanoví v jednotlivých případech, že by výjimka jinak podpořila cíle, kterými jsou mír a národní usmíření v Somálsku a stabilita v regionu.

4.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 3 osobám určeným Výborem pro sankce vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné nebo ovládané osobami či subjekty uvedenými v článku 2 nebo držené subjekty přímo či nepřímo vlastněnými nebo ovládanými těmito osobami či subjekty nebo jakýmikoliv osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, jak určí Výbor pro sankce. Dotčené osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Členské státy mohou udělit výjimky týkající se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na služby v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu Výboru pro sankce a po jeho schválení;

e)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, v kterémžto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uhrazení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo k výkonu takových rozhodnutí, pokud bylo zástavní právo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno předtím, než Výbor pro sankce určil dotyčnou osobu či subjekt, a pokud nejsou ve prospěch některé z osob či některého ze subjektů uvedených v článku 2, a to po oznámení podaném dotyčným členským státem Výboru pro sankce.

4.   Výjimky uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c) mohou být uděleny poté, co dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce svůj záměr případně povolit přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům, a pokud do tří pracovních dnů od tohoto oznámení neobdrží od Výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od něhož se na tyto účty vztahují omezující opatření,

za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 6

Rada vyhotovuje seznam uvedený v příloze a provádí jeho změny na základě rozhodnutí Výboru pro sankce.

Článek 7

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 8

Tento společný postoj bude přezkoumán, pozměněn nebo případně zrušen v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady bezpečnosti OSN.

Článek 9

Společný postoj 2002/960/SZBP se zrušuje.

Článek 10

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 334, 11.12.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam osob a subjektů uvedených v článcích 2, 3, 4 a 5.


17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/76


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2009/139/SZBP

ze dne 16. února 2009,

kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. února 2008 přijala Rada společný postoj 2008/160/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (1). Uvedený společný postoj se použije do 27. února 2009.

(2)

Na základě opětovného přezkumu společného postoje 2008/160/SZBP by se omezující opatření měla prodloužit o dalších dvanáct měsíců.

(3)

Příloha I a II společného postoje 2008/160/SZBP by měla být změněna v důsledku změny funkce některých osob, na které se vztahují omezující opatření,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Použitelnost společného postoje 2008/160/SZBP se prodlužuje do 27. února 2010.

Článek 2

Přílohy I a II společného postoje 2008/160/SZBP se nahrazují zněním uvedeným v přílohách I a II tohoto společného postoje.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 23.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 bodu i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevič, ‚prezident‘, narozen dne 23. října 1941 v Chabarovsku, Ruská federace, ruský pas č. 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorjevič, syn osoby uvedené pod číslem 1 a ‚předseda Státního celního výboru‘, narozen dne 3. dubna 1961 v Kupjansku, Charkovská oblast nebo v Nové Kachovce, Chersonská oblast, Ukrajina, ruský pas č. 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorjevič, syn osoby uvedené pod číslem 1 a ‚poradce Státního celního výboru‘, ‚člen Nejvyššího sovětu‘, narozen dne 8. srpna 1967 v Nové Kachovce, Chersonská oblast, Ukrajina, ruský pas č. 60No1907537.

4.

MARAKUCA, Grigorij Stěpanovič, ‚člen Nejvyššího sovětu‘, ‚zvláštní zástupce Nejvyššího sovětu pro meziparlamentní vztahy‘, narozen dne 15. října 1942 v Teje, Grigoriopoľský okres, Moldavská republika, starý sovětský pas č. 8BM724835.

5.

LICKAJ, Valerij Anatoljevič, bývalý ‚ministr zahraničních věcí‘, narozen dne 13. února 1949 v Tveru, Ruská federace, ruský pas č. 51No0076099, vydaný dne 9. srpna 2000.

6.

CHAŽEJEV, Stanislav Galimovič, ‚ministr obrany‘, narozen dne 28. prosince 1941 v Čeljabinsku, Ruská federace.

7.

ANŤUFEJEV, Vladimír Jurjevič, alias ŠEVCOV, Vadim, ‚ministr státní bezpečnosti‘, narozen v roce 1951 v Novosibirsku, Ruská federace, ruský pas.

8.

KOROLJOV, Alexandr Ivanovič, ‚viceprezident‘, narozen 24. října 1958 ve Vratislavi, Polsko, ruský pas.

9.

BALALA, Viktor Alexejevič, bývalý ‚ministr spravedlnosti‘, narozen v roce 1961 ve Vinnici, Ukrajina.

10.

ZACHAROV, Viktor Pavlovič, bývalý ‚státní zástupce Podněstří‘, narozen v roce 1948 v Kamence, Moldavská republika.

11.

GUDYMO, Oleg Andrejevič, ‚člen Nejvyššího sovětu‘, ‚předseda výboru Nejvyššího sovětu pro bezpečnost, obranu a mír‘, bývalý ‚náměstek ministra bezpečnosti‘, narozen dne 11. září 1944 v Alma-Atě, Kazachstán, ruský pas č. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKIJ, Vadim Nikolajevič, ‚ministr vnitra‘, narozen dne 14. dubna 1970 v Daurii, Zabajkalský kraj, Čitinská oblast, Ruská federace.

13.

ATAMAŇUK, Vladimir, ‚náměstek ministra obrany‘.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 bodu ii)

1.

URSKAJA, Galina Vasiljevna, ‚ministryně spravedlnosti‘, narozena dne 10. prosince 1957 v obci Pjatiletka, Brjanský kraj, Brjanská oblast, Ruská federace.

2.

MAZUR, Igor Leonidovič, ‚vedoucí státní správy v Dubossarské oblasti‘, narozen dne 29. ledna 1967 v Dubossarech, Moldavská republika.

3.

PLATONOV, Jurij Michajlovič, známý pod jménem Jurij PLATONOV, ‚vedoucí státní správy v kraji Rybnica a městě Rybnica‘, narozen dne 16. ledna 1948 v Klimkovu, Poddorský okres, Novgorodská oblast, ruský cestovní pas č. 51No0527002, vydaný dne 4. května 2001 ruským velvyslanectvím v Kišiněvě.

4.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, ‚zástupkyně vedoucího státní správy v Rybnici‘ pro otázky školství.

5.

KOGUT, Vjačeslav Vasiljevič, ‚vedoucí státní správy v Benderu‘, narozen dne 16. února 1950 v Taraklii, Čadir-Lungský okres, Moldavská republika.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, ‚vedoucí státní správy v Tiraspoli‘, narozen dne 24. května 1948, Komsomolsk na Amure, Chabarovský kraj, Ruská federace.“


Tiskové opravy

17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/79


Oprava nařízení Komise (ES) č. 77/2009 ze dne 26. ledna 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

( Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 27. ledna 2009 )

Příloha, strana 8, bod 24:

místo:

„Datum zařazení do seznamu podle čl. 7 odst. 2: 16.6.2005“,

má být:

„Datum zařazení do seznamu podle čl. 7 odst. 2: 27.1.2009“;

příloha, strana 15, bod 122:

místo:

„Funkce / důvody pro uvedení na seznamu; identifikační údaje: Zástupce inspektora v zimbabwské národní armádě.“,

má být:

„Funkce / důvody pro uvedení na seznamu; identifikační údaje: Zástupce inspektora Policie Zimbabwské republiky.“