ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 33

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
3. února 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 95/2009 ze dne 2. února 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 96/2009 ze dne 2. února 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 93/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 97/2009 ze dne 2. února 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o použití flexibilního modulu ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 98/2009 ze dne 2. února 2009 o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO))

8

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně ( 1 )

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/85/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. ledna 2009 o schválení účetních závěrek platebních agentur Estonska týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 150)

31

 

 

2009/86/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2009 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Rakousku, Belgii a Německu týkajících se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 420)

35

 

 

2009/87/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. ledna 2009 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Estonsku, Nizozemsku a Portugalsku týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2009) 414)

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/88/SZBP ze dne 22. prosince 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta

41

Dohoda mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta

43

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 85/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení (Úř. věst. L 25 ze dne 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 95/2009

ze dne 2. února 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. února 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 96/2009

ze dne 2. února 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 93/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. února 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. února 2009 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 93/2009 (3).

(2)

Vypočítaný průměr dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného cla, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 93/2009.

(3)

Nařízení (ES) č. 93/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 93/2009 se nahrazují přílohami tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. února 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Úř. věst. L 29, 31.1.2009, s. 38.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 3. února 2009

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

20,60

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

16,72

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

16,72

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

20,60


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

30.1.2009

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

198,21

116,02

Cena FOB USA

240,07

230,07

210,07

128,75

Prémie – Záliv

58,31

17,18

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

10,53 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

8,00 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 97/2009

ze dne 2. února 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o použití flexibilního modulu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanovilo společný rámec pro sběr, sestavování, předávání a vyhodnocování statistik Společenství o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků ve Společenství.

(2)

Je třeba v úzké spolupráci se členskými státy naplánovat použití flexibilního modulu podle čl. 3 odst. 2 písm. j) uvedeného nařízení a rozhodnout o jeho rozsahu, seznamu ukazatelů, sledovaném období, šetřených činnostech a požadavcích na kvalitu.

(3)

Dostupnost finančních prostředků je hlavní překážkou politiky jak ve většině členských států, tak ve Společenství. Existují pádné důkazy o tom, že evropským podnikům chybí finanční prostředky, zejména pokud rychle rostou nebo jedná-li se o mladé podniky. Proto jsou zapotřebí statistiky, které by umožnily situaci těchto podniků analyzovat ve srovnání se všemi malými a středními podniky. Tyto údaje by se měly získávat pokud možno ze stávajících zdrojů.

(4)

Veškeré další nezbytné podrobnosti technického rázu se budou řídit pokyny a doporučeními vypracovanými Komisí (Eurostatem) v úzké spolupráci s členskými státy.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Flexibilní modul podle čl. 3 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č. 295/2008 se použije k vypracovávání statistik o přístupu podniků k finančním prostředkům. Předmětem sběru údajů jsou nefinanční podniky, které měly v roce 2005 od 10 do 249 zaměstnanců a které v roce 2008 stále fungovaly a měly ve sledovaném období uvedeném v článku 6 alespoň 10 zaměstnanců, a jako podsoubory rychle rostoucí podniky (s průměrným ročním přírůstkem zaměstnanců více než 20 % v období 2005 až 2008) a „gazely“ (rychle rostoucí podniky, které existují nejvýše pět let) založené v roce 2003 nebo 2004.

Článek 2

S cílem omezit zatížení podniků a snížit náklady členských států se pokud možno použijí stávající údaje z administrativních zdrojů.

Článek 3

Součástí sběru údajů jsou tyto ukazatele:

a)

význam vlastnických poměrů při zahájení činnosti podniku a ve sledovaném období pro přístup k finančním prostředkům;

b)

stupeň a míra úspěšnosti všech pokusů o získání různých forem interního a externího financování a důvody, proč takové finanční prostředky nebyly získány;

c)

rozsah garancí za podnikatelské úvěry;

d)

jak vlastník/ředitel vnímá náklady a zátěž spojenou se získáváním podnikatelských úvěrů a finanční situaci podniku;

e)

význam volby finanční instituce (zeměpisná blízkost, zejména v případech volby přeshraniční instituce, zahraniční vs. domácí vlastník, dřívější status zákazníka atd.);

f)

poměr zadluženosti a obratu a další korelace finančních charakteristik v účetnictví podniku a jejich význam pro budoucí růst podniku;

g)

pociťovaná potřeba budoucího financování a jeho formy a důvody takové potřeby;

h)

vnímaná souvislost mezi možnostmi financování a jeho dostupností a perspektivami růstu zaměstnanosti;

i)

vnímání celkové administrativní zátěže podniků;

j)

úsilí nutné k vyplnění případného dotazníku týkajícího se dostupnosti finančních prostředků.

Článek 4

Činnostmi, které má modul pokrývat, jsou následující agregáty společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství zavedené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (2) (NACE rev. 2), jedná-li se o tržní činnosti:

a)

B až E (průmysl);

b)

F (stavebnictví);

c)

G až N (služby, souhrnně, kromě J, K (finanční služby) a M);

d)

J (služby informačních a komunikačních technologií);

e)

M (odborné, vědecké a technické služby).

Článek 5

Příslušné vnitrostátní orgány členských států předají výsledky ukazatelů uvedených v článku 3 tohoto nařízení, včetně důvěrných údajů, Komisi (Eurostatu) v souladu se stávajícími ustanoveními Společenství týkajícími se předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, zejména s nařízením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství (3).

Uvedená ustanovení Společenství se použijí na zpracování výsledků, pokud tyto výsledky obsahují důvěrné údaje. Údaje se předávají elektronicky. Formát předávaných údajů musí být v souladu se standardy pro výměnu údajů stanovenými Komisí (Eurostatem). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronicky na jediné místo pro vkládání údajů, které spravuje Komise (Eurostat).

Článek 6

Sledovaným obdobím je období v roce 2010, během něhož budou shromažďovány údaje ze stávajících zdrojů nebo od podniků.

Článek 7

Požadavkem na kvalitu je poskytnutí souborů údajů pokrývajících následující počet statistických jednotek na zúčastněný členský stát:

Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království: po 1 800 respondentech z řad podniků nebo odpovídající počet stávajících údajů,

Belgie, Bulharsko, Irsko, Řecko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko a Švédsko: po 900 respondentech z řad podniků nebo odpovídající počet stávajících údajů,

Dánsko a Finsko: po 500 respondentech z řad podniků nebo odpovídající počet stávajících údajů,

Lotyšsko a Litva: po 300 respondentech z řad podniků nebo odpovídající počet stávajících údajů;,

Kypr a Malta: po 233 respondentech z řad podniků nebo odpovídající počet stávajících údajů.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2009.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.


3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 98/2009

ze dne 2. února 2009

o zápisu určitých názvů do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (2) zveřejněna žádost Španělska o zápis názvu „Aceite de La Alcarria“, žádosti Itálie o zápis názvů „Radicchio di Verona“ a „Zafferano di Sardegna“ a žádost Francie o zápis názvu „Huîtres Marennes Oléron“.

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedené názvy zapsány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisují do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 112, 7.5.2008, s. 39 (Aceite de La Alcarria), Úř. věst. C 114, 9.5.2008, s. 11 (Radicchio di Verona), Úř. věst. C 117, 14.5.2008, s. 39 (Zafferano di Sardegna), Úř. věst. C 118, 15.5.2008, s. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.5   Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.)

ŠPANĚLSKO

Aceite de La Alcarria (CHOP)

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Radicchio di Verona (CHZO)

Třída 1.7   Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

FRANCIE

Huîtres Marennes Oléron (CHZO)

Třída 1.8   Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

ITÁLIE

Zafferano di Sardegna (CHOP)


SMĚRNICE

3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/10


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/122/ES

ze dne 14. ledna 2009

o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí (3) došlo k vývoji v odvětví dočasného užívání ubytovacích zařízení (timeshare) a na trhu se objevily nové podobné produkty související s rekreací. Tyto nové rekreační produkty a některé transakce spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení, jako například smlouvy o dalším prodeji a smlouvy o výměně, nespadají do oblasti působnosti směrnice 94/47/ES. Zkušenosti s uplatňováním směrnice 94/47/ES navíc ukázaly, že je třeba aktualizovat nebo vyjasnit některá její ustanovení, aby se předešlo vývoji produktů, jejichž záměrem je tuto směrnici obcházet.

(2)

Mezery ve stávajících předpisech vedou k významnému narušení hospodářské soutěže a způsobují spotřebitelům závažné problémy, což je na překážku bezproblémového fungování vnitřního trhu. Směrnice 94/47/ES by proto měla být nahrazena novou, aktualizovanou směrnicí. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch hraje v ekonomikách členských států stále důležitější roli, další růst a produktivitu odvětví dočasného užívání ubytovacího zařízení (timeshare) a dlouhodobých rekreačních produktů je třeba podpořit přijetím určitých společných pravidel.

(3)

V zájmu větší právní jistoty a umožnění spotřebitelům a podnikům využívat výhod vnitřního trhu je třeba více sblížit příslušné právní předpisy členských států. Některé aspekty uvádění na trh, prodeje a dalšího prodeje dočasného užívání ubytovacího zařízení a dlouhodobých rekreačních produktů, jakož i výměny práv vyplývajících ze smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení by proto měly být plně harmonizovány. Členské státy by neměly mít možnost ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat nebo do nich zavádět ustanovení, která se liší od ustanovení této směrnice. Pokud takováto harmonizovaná ustanovení neexistují, měly by mít členské státy nadále možnost ponechat v platnosti či přijmout vnitrostátní právní předpisy v souladu s právem Společenství. Například by měly mít členské státy možnost ponechat v platnosti či přijmout ustanovení o účincích uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v právních vztazích mimo oblast působnosti této směrnice, nebo ustanovení, podle nichž ve vztahu mezi spotřebitelem a prodejcem dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu nemůže být přijat žádný závazek ani nemůže být mezi nimi uskutečněna žádná platba, pokud spotřebitel nepodepsal úvěrovou smlouvu za účelem financování koupě uvedených služeb.

(4)

Touto směrnicí by nemělo být dotčeno uplatňování ustanovení této směrnice členskými státy v oblastech, které nespadají do oblasti její působnosti, je-li to v souladu s právem Společenství. Členské státy by tak mohly ponechat v platnosti nebo přijmout vnitrostátní právní předpisy, které odpovídají ustanovením této směrnice nebo některým z jejích ustanovení týkajícím se vztahů, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice.

(5)

Jednotlivé smlouvy, na něž se tato směrnice vztahuje, by měly být jasně definovány způsobem, který zamezí obcházení ustanovení této směrnice.

(6)

Pro účely této směrnice by smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení neměly zahrnovat vícenásobné rezervace ubytování, včetně hotelových pokojů, pokud z vícenásobných rezervací nevyplývají jiná práva a povinnosti než ta, která vyplývají z jednotlivých rezervací. Rovněž by smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení neměly zahrnovat běžné nájemní smlouvy, neboť nájemní smlouvy se vztahují k jedinému nepřetržitému období užívání, nikoli k několika obdobím.

(7)

Pro účely této směrnice by smlouvy o dlouhodobých rekreačních produktech neměly zahrnovat běžné věrnostní programy, v jejichž rámci jsou poskytovány slevy na budoucí pobyty v hotelech náležejících k hotelovému řetězci, neboť členství v programu není získáno za úplatu nebo částka zaplacená spotřebitelem nemá v prvé řadě sloužit k získání slev nebo jiných výhod v oblasti ubytování.

(8)

Touto směrnicí by neměla být dotčena ustanovení směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (4).

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (5) zakazuje klamavé, agresivní a další nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům. Vzhledem k povaze produktů a obchodních praktik spojených s dočasným užíváním ubytovacího zařízení, dlouhodobými rekreačními produkty, dalším prodejem a výměnou je vhodné přijmout podrobnější a konkrétnější ustanovení, pokud jde o požadavky na informace a prodejní akce. Spotřebitelům by měl být jasně oznámen obchodní účel pozvánek na prodejní akce. Ustanovení týkající se předsmluvních informací a smlouvy by měla být vyjasněna a aktualizována. Aby se spotřebitelé mohli před uzavřením smlouvy seznámit s těmito informacemi, měly by jim být poskytnuty pomocí snadno dostupných prostředků.

(10)

Spotřebitelé by měli mít právo, které by jim nemělo být obchodníky odepřeno, aby jim byly poskytnuty předsmluvní informace a smlouva v jazyce, který dobře znají a který si zvolili. Za účelem usnadnění plnění smlouvy a její vymahatelnosti by členským státům dále mělo být umožněno stanovit, že by spotřebitelům měla být poskytnuta další jazyková znění příslušné smlouvy.

(11)

Aby si mohli spotřebitelé plně uvědomit, jaká práva a povinnosti pro ně ze smlouvy vyplývají, měla by jim být poskytnuta lhůta, během níž mohou bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, aniž by jim na základě toho vznikly jakékoli náklady. V současné době se délka této lhůty v jednotlivých členských státech liší, přičemž zkušenosti ukazují, že délka stanovená směrnicí 94/47/ES není dostatečná. Proto je třeba tuto lhůtu prodloužit, aby se dosáhlo vysoké úrovně ochrany spotřebitele a větší srozumitelnosti pro spotřebitele i obchodníky. Měla by být harmonizována délka lhůty, související podmínky a účinky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

(12)

Spotřebitel by měl mít k dispozici účinné prostředky nápravy pro případ, že obchodník nedodrží ustanovení týkající se předsmluvních informací nebo smlouvy, zejména ta, v nichž se stanoví, že smlouva by měla obsahovat všechny požadované informace a že spotřebitel by měl v okamžiku uzavření smlouvy obdržet její kopii. Kromě možnosti využití právních prostředků nápravy podle vnitrostátního práva by spotřebitel, v případě, že mu obchodníkem nebyly poskytnuty informace, měl mít možnost využít prodloužené lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy by mělo být v průběhu této prodloužené lhůty i nadále bezplatné bez ohledu na to, jakých služeb již spotřebitel mohl využít. Uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy nebrání spotřebiteli v tom, aby se domáhal nápravy v souladu s vnitrostátním právem, pokud jde o nesplnění požadavků na poskytování informací.

(13)

Pro výpočet lhůt stanovených v této směrnici by mělo být použito nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (6).

(14)

V zájmu lepší ochrany spotřebitele je třeba vyjasnit ustanovení o zákazu platby záloh obchodníkovi nebo jakékoli třetí osobě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě smluv o dalším prodeji by se měl zákaz zálohových plateb uplatňovat do doby, než se daný prodej uskuteční nebo než je smlouva o dalším prodeji ukončena, členským státům by však mělo být i nadále umožněno regulovat podmínky pro konečné platby zprostředkovatelům v případě, že byla smlouva o dalším prodeji ukončena.

(15)

V případě smluv o dlouhodobých rekreačních produktech by cena, jež má být zaplacena v rámci splátkového kalendáře s rovnoměrnými platbami, mohla zohlednit možnost po prvním roce upravit následnou výši plateb, aby se zajistilo, že zůstane zachována skutečná hodnota těchto splátek, například zohledněním inflace.

(16)

Dojde-li k odstoupení od smlouvy, kde je cena plně nebo částečně hrazena úvěrem, který spotřebiteli poskytuje obchodník nebo třetí osoba na základě ujednání mezi touto třetí osobou a obchodníkem, měla by být úvěrová smlouva ukončena bez vzniku jakýchkoliv nákladů pro spotřebitele. Totéž by mělo platit v případě smluv o dalších souvisejících službách poskytovaných obchodníkem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi touto třetí osobou a obchodníkem.

(17)

Spotřebitel by neměl být zbaven ochrany poskytované touto směrnicí v případě, že právem rozhodným pro dotyčnou smlouvu je právo členského státu. Právo rozhodné pro smlouvu by mělo být určeno v souladu s pravidly Společenství v oblasti mezinárodního práva soukromého, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (7). Podle tohoto nařízení lze právo třetí země použít zejména tehdy, zaměří-li se obchodníci na spotřebitele v průběhu jejich dovolené v jiné zemi, než ve které mají své bydliště. Vzhledem k tomu, že takovéto obchodní praktiky jsou v oblasti, na niž se použije tato směrnice, běžné a že smlouvy se týkají značných peněžních částek, měla by být stanovena dodatečná záruka s cílem zabezpečit, že spotřebitel nebude v určitých specifických situacích zbaven ochrany poskytované touto směrnicí, zejména pokud může být daná smlouva předmětem soudního přezkumu v některém z členských států. Toto pojetí odráží zvláštní potřeby v oblasti ochrany spotřebitele vyplývající z obvyklé složitosti, dlouhodobé povahy a finančního významu smluv, na něž se vztahuje tato směrnice.

(18)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (8) by se mělo stanovit, které soudy jsou příslušné v řízeních, jejichž předmětem jsou záležitosti spadající do oblasti působnosti této směrnice.

(19)

S cílem zajistit, aby byla ochrana poskytovaná spotřebitelům touto směrnicí plně účinná, zejména pokud jde o dodržování požadavků na poskytování informací před uzavřením smlouvy a ve smlouvě samotné, je třeba, aby členské státy stanovily účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení ustanovení této směrnice.

(20)

Je nutné zajistit, aby osoby nebo organizace mající podle vnitrostátního práva oprávněný zájem na dané záležitosti měly k dispozici právní prostředky pro zahájení řízení pro porušení ustanovení této směrnice.

(21)

V členských státech je třeba zavést vhodné a účinné právní prostředky nápravy pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky. Členské státy by za tímto účelem měly podporovat zřizování veřejných nebo soukromých subjektů pro mimosoudní řešení sporů.

(22)

Členské státy by měly zajistit, aby byli spotřebitelé náležitě informováni o vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici, a měly by vyzvat obchodníky a držitele kodexu, aby poskytovali spotřebitelům informace o svých kodexech chování v dané oblasti. Za účelem dosažení vysoké míry ochrany spotřebitele by mohly být o těchto kodexech chování informovány spotřebitelské organizace, které by se mohly rovněž zapojit do vypracování těchto kodexů.

(23)

Jelikož cílů této směrnice nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro odstranění překážek vnitřního trhu a dosažení vysoké společné úrovně ochrany spotřebitele.

(24)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Listinou základních práv Evropské unie.

(25)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (9) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.   Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele sbližováním právních a správních předpisů členských států, pokud jde o některé aspekty uvádění na trh, prodeje a dalšího prodeje dočasného užívání ubytovacího zařízení a dlouhodobých rekreačních produktů, jakož i smluv o výměně.

2.   Tato směrnice se použije na vztahy mezi obchodníkem a spotřebitelem.

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, které

a)

stanoví obecné smluvní prostředky nápravy;

b)

se týkají registrace nemovitého nebo movitého majetku a převodu nemovitého majetku;

c)

se týkají podmínek usazování, režimů vydávání povolení nebo požadavků na vydávání licencí a

d)

se týkají určení právní povahy práv, která jsou předmětem smluv, na něž se vztahuje tato směrnice.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely této směrnice se rozumí

a)

„smlouvou o dočasném užívání ubytovacího zařízení“ smlouva uzavřená na období delší než jeden rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává právo užívat jedno nebo více ubytovacích zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek;

b)

„smlouvou o dlouhodobém rekreačním produktu“ smlouva uzavřená na období delší než jeden rok, na základě které spotřebitel za úplatu získává především právo na slevu nebo jiné výhody spojené s ubytováním, a to společně s dopravou či jinými službami nebo bez nich;

c)

„smlouvou o dalším prodeji“ smlouva, na základě které obchodník pomáhá za úplatu spotřebiteli prodat nebo koupit právo dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt;

d)

„smlouvou o výměně“ smlouva, na základě které se spotřebitel za úplatu stává členem výměnného systému, který spotřebiteli umožňuje přístup k ubytovacím zařízením s noclehem nebo k jiným službám výměnou za udělení dočasného přístupu ostatním osobám k výhodám spojeným s právy vyplývajícími z jeho smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení;

e)

„obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, jež jedná za účelem, který spadá do oblasti její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti, a kdokoli, kdo jedná jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení;

f)

„spotřebitelem“ fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nespadá do oblasti její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti;

g)

„vedlejší smlouvou“ smlouva, na základě které spotřebitel získává služby, jež jsou spojené se smlouvou o dočasném užívání ubytovacího zařízení nebo smlouvou o dlouhodobém rekreačním produktu a jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi touto třetí osobou a obchodníkem;

h)

„trvalým nosičem“ jakýkoliv nástroj, který spotřebiteli nebo obchodníkovi umožňuje ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;

i)

„kodexem chování“ dohoda nebo soubor pravidel, který není uložen právním nebo správním předpisem členského státu a který vymezuje chování obchodníků, kteří se zaváží k jeho dodržování, v souvislosti s jednou nebo více konkrétními obchodními praktikami nebo odvětvími podnikání;

j)

„držitelem kodexu“ subjekt, včetně obchodníka nebo skupiny obchodníků, který odpovídá za vypracování a revizi kodexu chování nebo za dohled nad jeho dodržováním těmi, kdo se jím zavázali řídit.

2.   Při výpočtu doby trvání smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a dlouhodobém rekreačním produktu vymezeném v odst. 1 písm. a) a b) se zohlední všechna ustanovení obsažená v dané smlouvě, která umožňují konkludentní obnovení či prodloužení smlouvy.

Článek 3

Reklama

1.   Členské státy zajistí, aby každá reklama uváděla možnost získat informace uvedené v čl. 4 odst. 1, jakož i místo, kde lze tyto informace získat.

2.   Má-li být smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobém rekreačním produktu, o dalším prodeji nebo o výměně nabídnuta spotřebiteli osobně v rámci propagační nebo prodejní akce, obchodník na pozvánce zřetelně uvede obchodní účel a povahu dané akce.

3.   Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 musí být spotřebiteli k dispozici po celou dobu trvání dané akce.

4.   Dočasné užívání ubytovacího zařízení ani dlouhodobý rekreační produkt nesmí být uváděn na trh ani prodáván jako investice.

Článek 4

Předsmluvní informace

1.   V dostatečném předstihu před tím, než je spotřebitel vázán jakoukoliv smlouvou nebo nabídkou, mu obchodník poskytne jasným a srozumitelným způsobem přesné a dostatečné informace:

a)

v případě smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení prostřednictvím standardního formuláře pro informace uvedeného v příloze I a informace uvedené v části 3 tohoto formuláře;

b)

v případě smlouvy o dlouhodobém rekreačním produktu prostřednictvím standardního formuláře pro informace uvedeného v příloze II a informace uvedené v části 3 tohoto formuláře;

c)

v případě smlouvy o dalším prodeji prostřednictvím standardního formuláře pro informace uvedeného v příloze III a informace uvedené v části 3 tohoto formuláře;

d)

v případě smlouvy o výměně prostřednictvím standardního formuláře pro informace uvedeného v příloze IV a informace uvedené v části 3 tohoto formuláře.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 poskytne obchodník bezplatně na papíře nebo na jiném trvalém nosiči tak, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup.

3.   Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly vyhotoveny v jazyce či v jednom z jazyků členského státu, v němž má spotřebitel bydliště, nebo jehož je státním příslušníkem, podle volby spotřebitele, a za předpokladu, že daný jazyk je úředníkem jazykem Společenství.

Článek 5

Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobém rekreačním produktu, o dalším prodeji nebo o výměně

1.   Členské státy zajistí, aby smlouva byla sepsána na papíře nebo na jiném trvalém nosiči a aby byla vyhotovena v jazyce či v jednom z jazyků členského státu, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož je státním příslušníkem, podle volby spotřebitele a za předpokladu, že daný jazyk je úředním jazykem Společenství.

Členský stát, v němž má spotřebitel bydliště, však může dále požadovat, aby

a)

smlouva byla spotřebiteli ve všech případech poskytnuta v jazyce či v jednom z jazyků daného členského státu, pokud se jedná o úřední jazyk Společenství;

b)

obchodník v případě smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení týkající se určité nemovitosti poskytl spotřebiteli úředně ověřený překlad smlouvy v jazyce či v jednom z jazyků členského státu, v němž se daná nemovitost nachází, pokud se jedná o úřední jazyk Společenství.

Členský stát, na jehož území obchodník vykonává svou prodejní činnost, může požadovat, aby byla smlouva spotřebiteli v každém případě poskytnuta v jazyce či v jednom z jazyků tohoto členského státu, pokud se jedná o úřední jazyk Společenství.

2.   Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a nelze je změnit, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak nebo pokud změny nevyplynou z neobvyklých a nepředvídatelných okolností, které nemůže obchodník ovlivnit a jejichž důsledkům by nebylo možné ani přes veškeré vynaložené úsilí zabránit.

Tyto změny se oznámí spotřebiteli na papíře nebo na jiném trvalém nosiči tak, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup, a to před uzavřením smlouvy.

Tyto změny musí být ve smlouvě výslovně uvedeny.

3.   Kromě informací uvedených v čl. 4 odst. 1 smlouva obsahuje

a)

totožnost, bydliště nebo sídlo a podpisy každé ze smluvních stran a

b)

datum a místo uzavření smlouvy.

4.   Před uzavřením smlouvy obchodník výslovně upozorní spotřebitele na jeho právo na odstoupení, na délku lhůty k odstoupení uvedenou v článku 6 a na zákaz platby záloh v průběhu lhůty k odstoupení uvedený v článku 9.

Příslušné smluvní doložky podepisuje spotřebitel zvlášť.

Smlouva obsahuje zvláštní standardní formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze V, který má usnadnit uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 6.

5.   Spotřebitel obdrží kopii či kopie smlouvy v okamžiku jejího uzavření.

Článek 6

Právo na odstoupení od smlouvy

1.   Kromě právních prostředků nápravy, které má spotřebitel podle vnitrostátního práva k dispozici pro případ porušení ustanovení této směrnice, členské státy zajistí, aby měl spotřebitel také lhůtu čtrnácti kalendářních dnů pro odstoupení od smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobém rekreačním produktu, o dalším prodeji nebo o výměně bez uvedení důvodů.

2.   Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet

a)

ode dne uzavření smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí nebo

b)

ode dne, kdy spotřebitel obdrží smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí, nastane-li tento den později než den uvedený v písmenu a).

3.   Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne

a)

po jednom roce a čtrnácti kalendářních dnech ode dne uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, pokud nebyl spotřebiteli předán standardní formulář pro odstoupení od smlouvy vyplněný obchodníkem, jak to vyžaduje čl. 5 odst. 4, na papíře nebo na jiném trvalém nosiči;

b)

po třech měsících a čtrnácti kalendářních dnech ode dne uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, pokud nebyly spotřebiteli informace uvedené v čl. 4 odst. 1 včetně příslušného standardního formuláře pro informace uvedeného v příloze I až IV poskytnuty na papíře nebo na jiném trvalém nosiči.

Členské státy kromě toho stanoví vhodné sankce v souladu s článkem 15, a to zejména pro případ, kdy obchodník po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy nesplní požadavky na poskytování informací podle této směrnice.

4.   Pokud byl spotřebiteli předán standardní formulář pro odstoupení od smlouvy vyplněný obchodníkem, jak to vyžaduje čl. 5 odst. 4, na papíře nebo na jiném trvalém nosiči do jednoho roku ode dne uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet dnem, kdy spotřebitel obdrží tento formulář. Obdobně, pokud informace uvedené v čl. 4 odst. 1 včetně příslušného standardního formuláře pro informace uvedeného v příloze I až IV byly spotřebiteli poskytnuty na papíře nebo na jiném trvalém nosiči do tří měsíců ode dne uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet dnem, kdy spotřebitel tyto informace obdrží.

5.   V případě, že je spotřebiteli současně nabídnuta smlouva o výměně spolu se smlouvou o dočasném užívání ubytovacího zařízení, vztahuje se na obě smlouvy pouze jediná lhůta pro odstoupení od smlouvy v souladu s odstavcem 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy pro obě smlouvy se vypočítá podle ustanovení odstavce 2, která se vztahují na smlouvu o dočasném užívání ubytovacího zařízení.

Článek 7

Podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel zamýšlí uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, oznámí obchodníku své rozhodnutí odstoupit od smlouvy na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze V, který mu poskytne obchodník v souladu s čl. 5 odst. 4. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud je oznámení odesláno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Článek 8

Účinky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

1.   Uplatněním práva na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele zaniká povinnost smluvních stran plnit smlouvu.

2.   Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, nenese žádné náklady ani není odpovědný za úhradu jakékoliv hodnoty odpovídající službě, která mohla být do okamžiku odstoupení od smlouvy poskytnuta.

Článek 9

Platba záloh

1.   Členské státy zajistí, aby byly v případě smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobých rekreačních produktech a o výměně zakázány veškeré platby záloh, poskytování záruk, vázání peněžních prostředků na účtech, výslovné uznání dluhu nebo jakékoli další úhrady spotřebitele ve prospěch obchodníka nebo třetí osoby před uplynutím lhůty, během níž může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 6.

2.   Členské státy zajistí, aby byly zakázány veškeré platby záloh, poskytování záruk, vázání peněžních prostředků na účtech, výslovné uznání dluhu nebo jakékoli další úhrady spotřebitele ve prospěch obchodníka nebo třetí osoby v případě dalšího prodeje před jeho uskutečněním nebo před ukončením smlouvy o dalším prodeji jiným způsobem.

Článek 10

Zvláštní ustanovení týkající se smluv o dlouhodobých rekreačních produktech

1.   V případě smluv o dlouhodobých rekreačních produktech se platba uskuteční v souladu se splátkovým kalendářem s rovnoměrnými platbami. Jakákoliv platba ceny uvedené ve smlouvě uskutečněná jinak, než v souladu se splátkovým kalendářem s rovnoměrnými platbami, je zakázána. Platby, včetně jakéhokoliv členského poplatku, se rozdělí do ročních splátek, přičemž výše všech splátek je stejná. Obchodník zašle písemnou žádost o provedení platby, na papíře nebo na jiném trvalém nosiči, nejpozději čtrnáct kalendářních dnů před každým dnem splatnosti.

2.   Počínaje zaplacením druhé splátky může spotřebitel ukončit smlouvu, aniž by to pro něj představovalo jakékoliv sankce, a to prostřednictvím oznámení, které obchodníkovi zašle do čtrnácti kalendářních dnů od obdržení žádosti o platbu jednotlivé splátky. Tímto právem nejsou dotčena práva na ukončení smlouvy podle stávajících vnitrostátních právních předpisů.

Článek 11

Ukončení vedlejších smluv

1.   Členské státy zajistí, aby v případě, že spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení nebo smlouvy o dlouhodobém rekreačním produktu, byly veškeré vedlejší smlouvy o výměně nebo jiné vedlejší smlouvy automaticky ukončeny, aniž by s tím byly spojeny jakékoliv náklady pro spotřebitele.

2.   Aniž je dotčen článek 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (10), je-li cena plně nebo částečně hrazena úvěrem, který poskytuje spotřebiteli obchodník nebo třetí osoba na základě ujednání mezi touto třetí osobou a obchodníkem, musí být úvěrová smlouva v případě, že spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobém rekreačním produktu, o dalším prodeji nebo o výměně ukončena, aniž by s tím byly spojeny jakékoliv náklady pro spotřebitele.

3.   Členské státy stanoví podrobná pravidla pro ukončení těchto smluv.

Článek 12

Kogentní povaha směrnice a použití v mezinárodních případech

1.   Členské státy zajistí, aby se v případě, kdy je pro smlouvu rozhodným právem právo členského státu, spotřebitelé nemohli vzdát svých práv, která pro ně vyplývají z této směrnice.

2.   Je-li rozhodným právem právo třetí země, spotřebitel nesmí být zbaven ochrany poskytnuté touto směrnicí provedenou v členském státě místa soudu,

pokud se kterákoliv z dotčených nemovitostí nachází na území některého členského státu nebo

pokud v případě smlouvy nepřímo spojené s nemovitostí obchodník vykonává svou obchodní či profesní činnost v některém členském státě nebo jakkoli směřuje své činnosti do některého členského státu a jedná se o smlouvu spadající do rámce těchto činností.

Článek 13

Soudní a správní prostředky nápravy

1.   Členské státy zajistí, aby v zájmu spotřebitelů existovaly přiměřené a účinné právní prostředky nápravy pro zajištění dodržování této směrnice obchodníky.

2.   Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují ustanovení, na jejichž základě je jeden nebo více níže uvedených subjektů určených podle vnitrostátního práva oprávněn obrátit se v souladu s vnitrostátním právem na soud nebo příslušné správní orgány s cílem zajistit uplatňování vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici:

a)

veřejné subjekty a orgány nebo jejich zástupci;

b)

spotřebitelské organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele;

c)

profesní organizace, které mají oprávněný zájem obrátit se na soud nebo příslušné správní orgány v daném případě.

Článek 14

Informování spotřebitele a mimosoudní prostředky nápravy

1.   Členské státy přijmou vhodná opatření k informování spotřebitele o vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici a v případě potřeby vyzvou obchodníky a držitele kodexů, aby spotřebitele informovali o svých kodexech chování.

Komise podpoří, aby byly na úrovni Společenství zejména ze strany profesních subjektů, organizací a sdružení vypracovány kodexy chování, jejichž cílem je usnadnit provádění této směrnice v souladu s právem Společenství. Obchodníky a jejich profesní organizace rovněž vyzve k tomu, aby o veškerých takových kodexech chování informovali spotřebitele, a to případně i pomocí zvláštního označování.

2.   Členské státy podpoří zavedení nebo rozvoj vhodných a účinných postupů pro mimosoudní řešení stížností a pro mimosoudní prostředky nápravy za účelem urovnání spotřebitelských sporů, na něž se vztahuje tato směrnice, a případně vyzvou obchodníky a jejich profesní organizace, aby o existenci těchto postupů informovali spotřebitele.

Článek 15

Sankce

1.   Členské státy stanoví vhodné sankce za nedodržení ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice ze strany obchodníka.

2.   Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 16

Provedení

1.   Členské státy do 23. února 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 23. února 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Přezkum

Komise provede přezkum této směrnice a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 23. února 2014.

V případě potřeby předloží návrhy na přizpůsobení směrnice vývoji v dané oblasti.

Komise si může vyžádat informace od členských států a vnitrostátních regulačních orgánů.

Článek 18

Zrušení

Směrnice 94/47/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VI.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 20

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 14. ledna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. C 44, 16.2.2008, s. 27.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2008.

(3)  Úř. věst. L 280, 29.10.1994, s. 83.

(4)  Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.

(5)  Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

(6)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6.

(8)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(9)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.


PŘÍLOHA I

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO INFORMACE PRO SMLOUVY O DOČASNÉM UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ:

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO INFORMACE PRO SMLOUVY O DLOUHODOBÝCH REKREAČNÍCH PRODUKTECH:

Image

Image


PŘÍLOHA III

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO INFORMACE PRO SMLOUVY O DALŠÍM PRODEJI:

Image

Image


PŘÍLOHA IV

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO INFORMACE PRO SMLOUVY O VÝMĚNĚ

Image

Image


PŘÍLOHA V

ZVLÁŠTNÍ STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO USNADNĚNÍ UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Image


PŘÍLOHA VI

SROVNÁVACÍ TABULKA MEZI TOUTO SMĚRNICÍ A SMĚRNICÍ 94/47/ES

Směrnice 94/47/ES

Tato směrnice

Čl. 1 první pododstavec

Čl. 1 odst. 1 a odst. 2 první pododstavec

Čl. 1 druhý pododstavec

Čl. 1 třetí pododstavec

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 první odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. b) (nové)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) (nové)

Čl. 2 odst. 1 písm. d) (nové)

Čl. 2 druhá odrážka

Čl. 2 třetí odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 2 odst. 1 písm. g) (nové)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) (nové)

Čl. 2 odst. 1 písm. i) (nové)

Čl. 2 odst. 1 písm. j) (nové)

Čl. 2 odst. 2 (nový)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 (nový)

Čl. 3 odst. 3 (nový)

Čl. 3 odst. 4 (nový)

Čl. 4 první odrážka

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec a odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 druhá odrážka

Čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 (nový)

Čl. 5 odst. 4 (nový)

Čl. 5 odst. 5 (nový)

Čl. 5 odst. 1 úvodní věta

Čl. 6 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 první odrážka

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 6 odst. 3 a 4

Čl. 5 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 6 odst. 3

Čl. 6 odst. 5 (nový)

Čl. 5 odst. 2

Článek 7

Čl. 8 odst. 1 (nový)

Čl. 5 odst. 3

Čl. 8 odst. 2

Čl. 5 odst. 4

Čl. 8 odst. 2

Článek 6

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 (nový)

Čl. 10 odst. 1 (nový)

Čl. 10 odst. 2 (nový)

Čl. 11 odst. 1 (nový)

Čl. 7 první pododstavec

Čl. 11 odst. 2

Čl. 7 druhý pododstavec

Čl. 11 odst. 3

Článek 8

Čl. 12 odst. 1

Článek 9

Čl. 12 odst. 2

Článek 10

Články 13 a 15

Článek 11

Čl. 14 odst. 1 (nový)

Čl. 14 odst. 2 (nový)

Článek 12

Článek 16

Článek 17 (nový)

Článek 18 (nový)

Článek 19 (nový)

Článek 13

Článek 20

Příloha

Přílohy I

Příloha, písm. a)

Čl. 5 odst. 3 písm. a) a Příloha I, část 1 první rámeček

Příloha, písm. b)

Příloha I, část 1 třetí rámeček a část 3 bod 1 první odrážka

Příloha, písm. c)

Příloha I, část 1 druhý rámeček a část 3 bod 2 první odrážka

Příloha, písm. d) bod 1

Příloha I, část 3 bod 3 první odrážka

Příloha, písm. d) bod 2

Příloha I, část 1 čtvrtý rámeček a část 3 bod 3 druhá odrážka

Příloha, písm. d) bod 3

Příloha I část 3 bod 3 třetí odrážka

Příloha, písm. d) bod 4

Příloha I část 3 bod 3 první odrážka

Příloha, písm. d) bod 5

Příloha I část 3 bod 3 čtvrtá odrážka

Příloha, písm. e)

Příloha I, část 1 šestý rámeček a část 3 bod 2 druhá odrážka

Příloha, písm. f)

Příloha I, část 1 šestý rámeček a část 3 bod 2 třetí odrážka

Příloha, písm. g)

Příloha I, část 3 bod 6 první odrážka

Příloha, písm. h)

Příloha I, část 1 čtvrtý rámeček

Příloha, písm. i)

Příloha I, část 1, pátý a šestý rámeček a část 3 bod 4 první odrážka

Příloha, písm. j)

Příloha I, část 2 třetí odrážka

Příloha, písm. k)

Příloha I, část 2 sedmý rámeček a část 3 bod 6 druhá odrážka

Příloha, písm. l)

Příloha I, část 2, první a třetí odrážka, část 3 bod 5 první odrážka a příloha V (nová)

Příloha, písm. m)

Čl. 5 odst. 3 písm. b)

Příloha I, část 1 osmý rámeček (nová)

Příloha I, část 2 druhá odrážka (nová)

Příloha I, část 2 čtvrtá odrážka (nová)

Příloha I, část 3 bod 1 druhá odrážka (nová)

Příloha I, část 3 bod 4 druhá odrážka (nová)

Příloha I, část 3 bod 5 druhá odrážka (nová)

Příloha I, část 3 bod 6 třetí odrážka (nová)

Příloha I, část 3 bod 6 čtvrtá odrážka (nová)

Přílohy II až V (nové)


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. ledna 2009

o schválení účetních závěrek platebních agentur Estonska týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2007

(oznámeno pod číslem K(2009) 150)

(Pouze estonské znění je závazné)

(2009/85/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 39 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2008/395/ES (2) byly pro rozpočtový rok 2007 schváleny účetní závěrky všech platebních agentur s výjimkou estonské platební agentury „PRIA“ a maltské platební agentury „MRAE“.

(2)

Po předání nových informací a dodatečných kontrolách může nyní Komise rozhodnout o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních podkladů týkajících se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova předložených estonskou platební agenturou „PRIA“.

(3)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se účetní závěrka estonské platební agentury „PRIA“ týkající se výdajů v oblasti opatření pro rozvoj venkova financovaných z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2007.

Částky, které mají být na základě tohoto rozhodnutí v oblasti opatření pro rozvoj venkova v Estonsku dotyčným členským státem vráceny, nebo které mu mají být vyplaceny, jsou stanoveny v příloze I a příloze II.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Estonské republice.

V Bruselu dne 27. ledna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 29.5.2008, s. 25.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007 - VÝDAJE NA ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI EZZF V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

ČÁSTKA, KTEROU MÁ ČLENSKÝ STÁT VRÁTIT, NEBO KTERÁ MU MÁ BÝT VYPLACENA

Stát

 

2007 - Výdaje platebních agentur, pro něž jsou účetní závěrky

Celkem a + b

Snížení

Celkem

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (-), nebo která mu má být vyplacena (+) (1)

schváleny

odděleny

= výdaje vykázané v ročním prohlášení

= součet průběžných plateb uhrazených členskému státu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Jelikož platby dosáhly 95 % finančního plánu, bude zůstatek v případě Estonska vypořádán při uzavření programu.


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÉ VÝDAJE PODLE OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI EZZF V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH ZA ROK 2007

ROZDÍLY MEZI ÚČETNÍMI ZÁVĚRKAMI A PROHLÁŠENÍMI O VÝDAJÍCH

Stát

č.

Opatření

Výdaje za rok 2007

Příloha I sloupec „a“

Snížení

Příloha I sloupec„d“

Schválená částka za rok 2007

Příloha I sloupec „e“

EE

č.

Opatření

i

ii

iii = i + ii

 

1

Podpora investic do zpracování živočišného odpadu

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Podpora zlepšování a rozvoje

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Podpora vytváření seskupení producentů

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Prosazování odborného vzdělávání zemědělců

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Technické a poradenské služby zemědělcům

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Předčasný odchod do důchodu

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Dodržování norem EU

0,00

0,00

0,00

 

9

Přijímání agroenvironmentálních opatření

0,00

0,00

0,00

 

10

Agroenvironmentální opatření na ochranu přírodní hodnoty

0,00

0,00

0,00

 

11

Zalesňování

0,00

0,00

0,00

 

12

Zlepšování infrastruktury pro rozvoj chovu hospodářských zvířat

0,00

0,00

0,00

 

13

Znevýhodněné oblasti

0,00

0,00

0,00

 

14

Podpora programů jakosti

0,00

0,00

0,00

 

15

Podpora malého tradičního zpracování

0,00

0,00

0,00

 

16

Ochrana zemědělské a tradiční krajiny

0,00

0,00

0,00

 

17

Ochrana proti lesním požárům a jiným živelním pohromám

0,00

0,00

0,00

 

18

Zalesňování nezemědělské půdy

0,00

0,00

0,00

 

19

Zlepšování procesu sklizně

0,00

0,00

0,00

 

20

Technická podpora realizace, sledování

0,00

0,00

0,00

 

21

Technická podpora sdružených iniciativ na místní úrovni

0,00

0,00

0,00

Celkem

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/35


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. ledna 2009

o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Rakousku, Belgii a Německu týkajících se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2007

(oznámeno pod číslem K(2009) 420)

(Pouze německé, nizozemské a francouzské znění je závazné)

(2009/86/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 33 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2008/397/ES (2) byly pro rozpočtový rok 2007 schváleny účetní závěrky všech platebních agentur kromě rakouské platební agentury „AMA“, belgických platebních agentur „ALV“ a „Région wallonne“, německých platebních agentur „Baden-Württemberg“ a „Bayern“, řecké platební agentury „OPEKEPE“, finské platební agentury „MAVI“ a portugalské platební agentury „IFAP“.

(2)

Po předání nových informací a po dodatečných kontrolách může nyní Komise rozhodnout o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek týkajících se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), předložených rakouskou platební agenturou „AMA“, belgickými platebními agenturami „ALV“ a „Région wallonne“ a německými platebními agenturami „Baden-Württemberg“ a „Bayern“.

(3)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvalují se účetní závěrky rakouské platební agentury „AMA“, belgických platebních agentur „ALV“ a „Région wallonne“ a německých platebních agentur „Baden-Württemberg“ a „Bayern“ týkající se výdajů financovaných Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2007.

Částky, které mají být v rámci všech programů rozvoje venkova podle tohoto rozhodnutí jednotlivými členskými státy navráceny nebo jim vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 33 odst. 8 nařízení (ES) č. 1290/2005, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Rakouské republice, Belgickému království a Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 28. ledna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 29.5.2008, s. 40.


PŘÍLOHA

SCHVÁLENÍ ODDĚLENÝCH VÝDAJŮ EZFRV PODLE PROGRAMU A OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2007

ČÁSTKA, KTEROU MÁ ČLENSKÝ STÁT VRÁTIT, NEBO KTERÁ MU MÁ BÝT VYPLACENA, V ČLENĚNÍ PODLE PROGRAMU

v EUR

CCI: program/opatření

Výdaje 2007

Opravy

Celkem

Jednorázové částky

Přijatá částka schválená pro rozpočtový rok 2007

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+) při příštím prohlášení

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Celkem

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Celkem

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Celkem

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Celkem

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Celkem

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/38


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. ledna 2009

o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Estonsku, Nizozemsku a Portugalsku týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007

(oznámeno pod číslem K(2009) 414)

(Pouze estonské, nizozemské a portugalské znění je závazné)

(2009/87/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 32 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2008/396/ES (2) byly pro rozpočtový rok 2007 schváleny účetní závěrky všech platebních agentur kromě estonské platební agentury „PRIA“, řecké platební agentury „OPEKEPE“, finské platební agentury „MAVI“, italské platební agentury „ARBEA“, maltské platební agentury „MRAE“, nizozemské platební agentury „Dienst Regelingen“ a portugalských platebních agentur „IFADAP“, „INGA“ a „IFAP“.

(2)

Po předání nových informací a po dodatečných kontrolách může nyní Komise rozhodnout o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních podkladů předložených estonskou platební agenturou „PRIA“, nizozemskou platební agenturou „Dienst Regelingen“ a portugalskou platební agenturou „INGA“.

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (3) stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci uvedeného nařízení získány zpět od členských států, nebo jim vyplaceny, se stanoví odečtením záloh vyplacených v průběhu daného finančního roku, tj. v roce 2007, od výdajů uznaných pro tentýž rok ve smyslu odstavce 1. Tyto částky se odečtou od záloh na výdaje za druhý měsíc následující po měsíci, kdy bylo přijato rozhodnutí o schválení účetní závěrky, anebo se k nim přičtou.

(4)

Podle čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát a z 50 % rozpočet Společenství, pokud částky v důsledku nesrovnalostí nebyly získány zpět během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení zavazuje členské státy předložit Komisi roční účetní závěrku a souhrnný seznam řízení o zpětném získání částek zahájených v důsledku nesrovnalostí. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v nařízení (ES) č. 885/2006. Příloha III uvedeného nařízení stanoví vzorové tabulky 1 a 2, které mají členské státy předložit v roce 2008. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích toho, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o souladu ve smyslu čl. 32 odst. 8 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(5)

Podle čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1290/2005 mohou členské státy rozhodnout, že nebudou ve zpětném získávání pokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné z toho důvodu, že dlužník nebo osoba právně odpovědná za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud k takovému rozhodnutí dojde během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, nese 100 % finančních důsledků rozpočet Společenství. V souhrnném seznamu uvedeném v čl. 32 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005 jsou uvedeny částky, které se členský stát rozhodl nezískávat zpět, a důvody tohoto rozhodnutí. Tyto částky nejsou účtovány k tíži dotyčných členských států, a nese je proto rozpočet Společenství. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o souladu ve smyslu čl. 32 odst. 8 uvedeného nařízení.

(6)

Při schvalování účetních závěrek dotyčných platebních agentur musí Komise zohlednit částky, které již byly dotyčným členským státům sraženy na základě rozhodnutí 2008/396/ES.

(7)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 nejsou tímto rozhodnutím dotčena rozhodnutí následně přijatá Komisí, která vylučují z financování z prostředků Společenství výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s pravidly Společenství,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvalují se účetní závěrky estonské platební agentury „PRIA“, nizozemské platební agentury „Dienst Regelingen“ a portugalské platební agentury „INGA“ týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2007.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí všemi dotčenými členskými státy navráceny, nebo jim vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Estonské republice, Nizozemskému království a Portugalské republice.

V Bruselu dne 29. ledna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 29.5.2008, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90.


PŘÍLOHA

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007

ČÁSTKA, KTEROU MÁ ČLENSKÝ STÁT VRÁTIT, NEBO KTERÁ MU MÁ BÝT VYPLACENA

Poznámka: Nomenklatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

Stát

 

2007 – Výdaje / účelově vázané příjmy pro platební agentury, pro něž jsou účetní závěrky

Celkem a + b

Snížení a pozastavení plateb za celý rozpočtový rok (1)

Snížení podle článku 32 nařízení (ES) č. 1290/2005

Celkem včetně snížení a pozastavení plateb

Platby členskému státu za rozpočtový rok (2)

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+)

Částka, kterou členský stát vrátil (–), nebo mu byla vyplacena (+) podle rozhodnutí 2008/396/ES

Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+) podle tohoto rozhodnutí (3)

schváleny

odděleny

= výdaje / účelově vázané příjmy vykázané v ročním prohlášení

= součet výdajů / účelově vázaných příjmů v měsíčních prohlášeních

 

 

a = xxxxx – A (sl. i)

b = xxxxx – A (sl. h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (sl. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


Stát

 

Výdaje (4)

Účelově vázané příjmy (4)

Fond pro cukr

Článek 32 (= e)

Celkem (= j)

Výdaje (5)

Účelově vázané příjmy (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  V případě Nizozemska již byla snížení ve smyslu „jiných snížení“(-1 338,54 EUR) tímto členským státem zaúčtována. Uvedená snížení a pozastavení plateb jsou ta, která jsou zohledněna v platebním systému a k nimž jsou přičteny zejména opravy za nedodržení platebních lhůt stanovených v srpnu, září a říjnu 2007.

(2)  Platby prováděné v eurech jsou uvedeny v členění podle měn prohlášení. V případě Estonska byly celkové výdaje rozděleny na částky v eurech a v národní měně (článek 2 nařízení Komise (ES) č. 883/2006).

(3)  Pro výpočet částky, kterou má členský stát vrátit, nebo která mu má být vyplacena, se použije částka, která je součtem schválených výdajů podle ročního prohlášení (sloupec a), nebo součtem oddělených výdajů z měsíčních prohlášení (sloupec b). Směnný kurz, který se použije: čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2006.

(4)  Pokud by položka účelově vázaných příjmů byla ve prospěch členského státu, musí být vykázána v položce 05 07 01 06.

(5)  Pokud by položka účelově vázaných příjmů ve fondu pro cukr byla ve prospěch členského státu, musí být vykázána v položce 05 02 16 02.

Poznámka: Nomenklatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/41


ROZHODNUTÍ RADY 2009/88/SZBP

ze dne 22. prosince 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. května 2008 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1814 (2008), v níž vyzvala státy a regionální organizace, aby přijaly opatření na ochranu plavidel zajišťujících přepravu a dodávky humanitární pomoci určené pro Somálsko a účastnících se činností schválených OSN.

(2)

Dne 2. června 2008 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1816 (2008), v níž povolila státům, které spolupracují s prozatímní federální vládou Somálska, aby po dobu šesti měsíců od přijetí rezoluce vstupovaly do pobřežních vod Somálska a využívaly v souladu s platným mezinárodním právem všechny nezbytné prostředky k potlačení pirátství a ozbrojených loupeží páchaných na moři. Rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1846 (2008), přijatou dne 2. prosince 2008, byla tato ustanovení prodloužena o dalších dvanáct měsíců.

(3)

Dne 10. listopadu 2008 přijala Rada společnou akci 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1) (operace „Atalanta“).

(4)

Článek 11 uvedené společné akce stanoví, že postavení sil pod vedením Evropské unie a jejich personálu, které jsou rozmístěny nebo přítomny na pevninském území třetích států nebo působí v pobřežních nebo vnitrozemských vodách třetích států, je předmětem dohody uzavřené postupem podle článku 24 Smlouvy. Dopisem ze dne 1. prosince 2008 určeným generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli vyjádřila vláda Džibutské republiky souhlas s rozmístěním evropských sil na území Džibutské republiky a oznámila, že má v úmyslu uzavřít v tomto smyslu dohodu o postavení sil.

(5)

V návaznosti na zmocnění Rady ze dne 18. září 2007, v souladu s článkem 24 Smlouvy, sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, Dohodu mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice.

(6)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 22. prosince 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Džibutskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Džibutské republice v rámci vojenské operace Evropské unie Atalanta

EVROPSKÁ UNIE (EU)

na jedné straně a

DŽIBUTSKÁ REPUBLIKA, dále jen „hostitelský stát“,

na straně druhé,

společně dále jen „strany“,

znepokojeny nárůstem pirátských útoků a ozbrojených loupeží namířených proti plavidlům zajišťujícím přepravu humanitární pomoci a plavidlům plujícím u pobřeží Somálska,

BEROUCE V ÚVAHU:

rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1814 (2008), č. 1838 (2008) a č. 1846 (2008),

dopis Džibutské republiky ze dne 1. prosince 2008, jímž Džibutská republika schvaluje zejména přítomnost složek námořních sil EU na svém území,

společnou akci Rady Evropské unie 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (operace „Atalanta“),

že touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle mezinárodních dohod a jiných nástrojů, kterými se zřizují mezinárodní soudní dvory a tribunály, včetně statutu Mezinárodního trestního soudu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Tato dohoda se vztahuje na síly pod vedením Evropské unie a jejich pracovníky.

2.   Tato dohoda se použije pouze na území hostitelského státu, včetně jeho vnitrozemských a pobřežních vod a vzdušného prostoru.

3.   Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„silami pod vedením Evropské unie“ (EUNAVFOR) vojenské velitelství EU a kontingenty států přispívající k operaci, jejich plavidla, letadla, vybavení a jejich dopravní prostředky;

b)

„operací“ příprava, zavedení, plnění a podpora vojenské mise podle mandátu vyplývajícího z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1814 (2008) a č. 1816 (2008) a veškerých následných příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a z Úmluvy OSN o mořském právu podepsané dne 10. prosince 1982;

c)

„velitelem operace“ velitel této operace;

d)

„velitelem sil EU“ velitel na místě působení;

e)

„vojenským velitelstvím EU“ vojenské velitelství a jeho části, bez ohledu na jejich umístění, pod vedením vojenských velitelů EU, které provádějí vojenské velení a řízení operace;

f)

„národními kontingenty“ jednotky, plavidla, letadla a prvky, zejména ochranné jednotky a vojenské síly na palubě obchodních plavidel, patřící členským státům Evropské unie a dalším státům účastnícím se operace;

g)

„pracovníky EUNAVFORu“ civilní a vojenští pracovníci přidělení k EUNAVFORu, jakož i pracovníci určení pro přípravu operace a pracovníci na misi za vysílající stát nebo orgán EU v rámci operace, kteří jsou přítomni na území hostitelského státu, včetně pracovníků policie doprovázejících osoby zadržené EUNAVFORem, pokud není v této dohodě stanoveno jinak, s výjimkou místních pracovníků a pracovníků zaměstnaných mezinárodními obchodními dodavateli;

h)

„místními pracovníky“ pracovníci, kteří jsou státními příslušníky hostitelského státu nebo mají v hostitelském státě trvalý pobyt;

i)

„zařízeními“ veškeré prostory, ubytování a pozemky potřebné pro EUNAVFOR a pracovníky EUNAVFORu;

j)

„vysílajícím státem“ stát, který pro EUNAVFOR poskytuje kontingent státu;

k)

„vodami“ vnitrozemské a pobřežní vody hostitelského státu a vzdušný prostor nad těmito vodami;

l)

„úřední korespondencí“ veškerá korespondence týkající se operace a jejích funkcí.

Článek 2

Obecná ustanovení

1.   EUNAVFOR a pracovníci EUNAVFORu dodržují právní předpisy hostitelského státu a zdrží se veškerého jednání nebo činnosti neslučitelných s cíli operace.

2.   EUNAVFOR předem a pravidelně sděluje vládě hostitelského státu počet pracovníků EUNAVFORu, kteří projíždějí územím hostitelského státu nebo kteří se nacházejí na jeho území, a údaje o plavidlech, letadlech a jednotkách působících ve vodách hostitelského státu nebo plujících do jeho přístavů.

Článek 3

Identifikace

1.   Pracovníci EUNAVFORu, kteří jsou přítomni na pevninském území hostitelského státu, musí mít vždy při sobě pas nebo vojenskou knížku.

2.   Vozidla, letadla, plavidla a další dopravní prostředky EUNAVFORu jsou opatřeny charakteristickým identifikačním označením EUNAVFOR nebo registračními tabulkami, ohlášenými předem příslušným orgánům hostitelského státu.

3.   EUNAVFOR má právo na svých zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích vyvěsit vlajku Evropské unie a používat označení, jako jsou vojenské znaky, nápisy a oficiální symboly. Uniformy pracovníků EUNAVFORu jsou označeny rozeznávacím znakem EUNAVFOR. Na zařízeních, vozidlech a dalších dopravních prostředcích a na uniformách EUNAVFORu mohou být podle rozhodnutí velitele sil EU zobrazeny státní vlajky nebo znaky jednotlivých kontingentů států.

Článek 4

Překračování hranic a pohyb na území hostitelského státu

1.   Pracovníci EUNAVFORu vstupují na území hostitelského státu pouze po předložení platného cestovního pasu a v případě, že se jedná o první vstup, s výjimkou posádek plavidel a letadel EUNAVFORu, příkazu k jednotlivému nebo hromadnému přesunu vydaného EUNAVFORem. Při vstupu na území hostitelského státu, při jeho opouštění nebo při pohybu po něm nepodléhají imigračním a celním kontrolám. Na posádky plavidel a letadel EUNAVFORu se nevztahují vízové předpisy.

2.   Pracovníci EUNAVFORu nepodléhají předpisům hostitelského státu o registraci a kontrole cizích státních příslušníků, avšak nezískávají právo na trvalý pobyt nebo bydliště na území hostitelského státu.

3.   Hostitelskému státu se pro informaci předkládá souhrnný seznam majetku EUNAVFORu, který vstupuje na území hostitelského státu. Tento majetek je opatřen identifikačním označením EUNAVFOR. EUNAVFOR nemusí předkládat žádné další celní doklady ani nepodléhá žádné kontrole.

4.   Pracovníci EUNAVFORu mohou na území hostitelského státu řídit motorová vozidla, plavidla a letadla, pokud mají platný vnitrostátní, mezinárodní nebo vojenský řidičský průkaz vydaný vysílajícím státem, popřípadě oprávnění k řízení lodě nebo pilotní licenci.

5.   Pro účely operace přizná hostitelský stát EUNAVFORu a pracovníkům EUNAVFORu svobodu pohybu a svobodu cestování na svém území, včetně svých vod a vzdušného prostoru. Svoboda pohybu v pobřežních vodách hostitelského státu zahrnuje zastávky a kotvení.

6.   Pro účely operace může EUNAVFOR ve vodách hostitelského státu provádět startování nebo přistávání jakéhokoliv letadla nebo vojenského zařízení nebo nakládání na palubu.

7.   Pro účely operace může EUNAVFOR a její pronajaté dopravní prostředky používat silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení daní nebo jiných poplatků. EUNAVFOR není osvobozena od poplatků za požadované a přijaté služby.

Článek 5

Výsady a imunity udělené EUNAVFOR hostitelským státem

1.   Zařízení, plavidla a letadla EUNAVFORu jsou nedotknutelná. Zástupci hostitelského státu do nich však mohou vstoupit se souhlasem velitele sil EU.

2.   EUNAVFOR a její vlastnictví a majetek, bez ohledu na jejich umístění a držitele, jsou vyňaty ze všech forem právních řízení.

3.   Zařízení EUNAVFORu, jejich vybavení a jiný majetek v nich ani dopravní prostředky EUNAVFORu nesmějí být předmětem prohlídky, zabavení, obstavení nebo exekuce.

4.   Archivy a dokumenty EUNAVFORu jsou vždy nedotknutelné, bez ohledu na jejich umístění.

5.   Úřední korespondence EUNAVFORu je nedotknutelná.

6.   Hostitelský stát povolí vstup zboží pro misi a osvobodí jej od veškerých cel, daní a podobných poplatků, kromě poplatků za skladování, přepravu a jiné poskytnuté služby.

7.   Pokud jde o zboží zakoupené nebo dovážené, služby poskytované a zařízení používaná EUNAVFORem pro účely operace, je EUNAVFOR osvobozen od všech státních, regionálních a obecních dávek, daní a podobných poplatků. EUNAVFOR není osvobozen od daní a dalších poplatků, pokud jde o platby za poskytnuté služby.

Článek 6

Výsady a imunity udělené pracovníkům EUNAVFOR hostitelským státem

1.   Pracovníci EUNAVFORu nesmějí být zatčeni ani zadrženi. Pokud je pracovník EUNAVFORu přistižen při spáchání závažného deliktu na veřejnosti policejním orgánem hostitelského státu, je policejní orgán v případě, že pachatel ohrozil tělesnou integritu státního příslušníka hostitelského státu, oprávněn jej zadržet s cílem zajistit jeho ochranu do příjezdu příslušných orgánů EUNAVFORu.

2.   Doklady, korespondence a majetek pracovníků EUNAVFORu jsou nedotknutelné, s výjimkou exekučních opatření povolených podle odstavce 6.

3.   Pracovníci EUNAVFOR jsou vyňati z trestní pravomoci hostitelského státu.

Vysílající stát nebo případně dotyčný orgán EU se může vzdát vynětí pracovníků EUNAVFORu z trestní pravomoci. Toto vzdání se musí být vždy písemné.

4.   Pracovníci EUNAVFORu jsou vyňati z občanskoprávní a správněprávní jurisdikce hostitelského státu, pokud jde o ústní nebo písemný projev a o všechna jejich jednání při výkonu služebních povinností.

Pokud je proti pracovníkům EUNAVFORu zahájeno jakékoliv občanskoprávní řízení u jakéhokoliv soudu hostitelského státu, je to neprodleně oznámeno veliteli sil EU a příslušnému orgánu vysílajícího státu nebo dotyčnému orgánu EU. Před zahájením řízení před příslušným soudem velitel sil EU a příslušný orgán vysílajícího státu nebo dotyčný orgán EU dosvědčí soudu, zda se pracovník EUNAVFORu daného jednání dopustil při výkonu služebních povinností, či nikoliv.

Pokud se pracovník jednání dopustil při výkonu služebních povinností, není řízení zahájeno a použije se ustanovení článku 15. Pokud se jednání nedopustil při výkonu služebních povinností, může řízení pokračovat. Hostitelský stát zajistí, aby příslušný soud uznal svědectví velitele sil EU a příslušného orgánu vysílajícího státu nebo dotyčného orgánu EU.

Je-li zahájeno občanskoprávní řízení z podnětu pracovníka EUNAVFORu, nelze se odvolávat na vynětí z jurisdikce, pokud jde o jakýkoliv protinárok přímo související s hlavní žalobou.

5.   Pracovníci EUNAVFORu nejsou povinni vypovídat jako svědci.

6.   Proti pracovníkům EUNAVFORu nemohou být provedena exekuční opatření, s výjimkou případů, kdy je proti nim zahájeno občanskoprávní řízení nesouvisející s jejich služebními povinnostmi. Majetek pracovníků EUNAVFORu, u kterého velitel sil EU dosvědčí, že je nezbytný pro plnění jejich služebních povinností, je chráněn před zabavením pro účely výkonu rozsudku, rozhodnutí nebo příkazu. Pracovníci EUNAVFORu nepodléhají v občanskoprávním řízení žádným omezením osobní svobody ani jiným omezujícím opatřením.

7.   Vynětí pracovníků EUNAVFORu z pravomoci hostitelského státu neznamená jejich vynětí z pravomoci příslušného vysílajícího státu.

8.   Pracovníci EUNAVFORu jsou v hostitelském státě osvobozeni od všech forem zdanění platu a jiných požitků, které jim vyplácí EUNAVFOR nebo vysílající státy, jakož i jakýchkoliv příjmů pocházejících odjinud než z hostitelského státu.

9.   Hostitelský stát povolí v souladu s právními předpisy, které případně přijme, vstup předmětů určených pro osobní potřeby pracovníků EUNAVFORu a osvobodí je od veškerých cel, daní a souvisejících poplatků, kromě poplatků za skladování, přepravu a podobné služby.

Osobní zavazadla pracovníků EUNAVFOR jsou osvobozena od prohlídek, pokud neexistují vážné důvody domnívat se, že obsahují předměty, které nejsou určeny pro osobní potřebu pracovníků EUNAVFORu, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákonem nebo regulován karanténními předpisy hostitelského státu. Prohlídka je prováděna pouze v přítomnosti dotčeného pracovníka EUNAVFORu nebo zplnomocněného zástupce EUNAVFORu.

Článek 7

Místní pracovníci

Místní pracovníci nepožívají žádných výsad ani imunit. Hostitelský stát však vykonává pravomoc nad pracovníky způsobem, který zbytečně nenarušuje plnění funkcí operace.

Článek 8

Trestní pravomoc

Příslušné orgány vysílajícího státu mohou ve spolupráci s příslušnými orgány hostitelského státu vykonávat na území hostitelského státu veškerou trestní pravomoc a disciplinární pravomoci, které jim svěřuje právní předpisy vysílajícího státu, vůči všem pracovníkům EUNAVFORu podléhajícím těmto předpisům.

Článek 9

Uniforma a zbraně

1.   Nošení uniformy se řídí předpisy přijatými velitelem sil EU.

2.   Pro potřeby operace mohou vojenští pracovníci EUNAVFORu a pracovníci policie doprovázející osoby zadržené EUNAVFORem nosit nebo přepravovat zbraně a střelivo pod podmínkou, že jsou k tomu zmocněni příkazem.

Článek 10

Podpora poskytovaná hostitelským státem a uzavírání smluv

1.   Hostitelský stát souhlasí, že na žádost EUNAVFOR poskytne pomoc při hledání vhodných zařízení.

2.   Hostitelský stát poskytne v rámci svých možností a prostředků pomoc při přípravě, zřízení, plnění a podpoře operace.

3.   Právo, jímž se řídí smlouvy uzavřené EUNAVFORem v hostitelském státě, stanoví tyto smlouvy.

4.   Smlouva může stanovit, že pro spory vyplývající z provádění smlouvy se použije postup pro řešení sporů uvedený v čl. 15 odst. 3 a 4.

5.   Hostitelský stát umožní plnění smluv, které EUNAVFOR uzavře s obchodními subjekty pro účely operace.

Článek 11

Změny zařízení

EUNAVFOR je, s předchozím souhlasem hostitelského státu, oprávněn stavět, měnit nebo jinak upravovat zařízení podle svých provozních požadavků.

Článek 12

Zemřelí pracovníci EUNAVFORu

1.   Velitel sil EU má právo postarat se o repatriaci zemřelých pracovníků EUNAVFORu, jakož i jejich osobního majetku, a přijmout za tím účelem vhodná opatření.

2.   Pitva zemřelého člena EUNAVFORu se neuskuteční bez souhlasu příslušného státu a bez přítomnosti zástupce EUNAVFORu nebo příslušného státu.

3.   Hostitelský stát a EUNAVFOR spolupracují v co nejširším rozsahu, aby zajistily bezodkladnou repatriaci zemřelých pracovníků EUNAVFORu.

Článek 13

Bezpečnost EUNAVFOR a vojenská policie

1.   Hostitelský stát přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti EUNAVFORu a jeho pracovníků mimo jeho zařízení.

2.   EUNAVFOR je oprávněn ve spolupráci s příslušnými orgány hostitelského státu přijmou na pevninském území hostitelského státu a v jeho vodách opatření nezbytná k ochraně svých zařízení, plavidel, letadel a plavidel, jež chrání, proti jakémukoliv útoku nebo vniknutí z vnějšku.

3.   Velitel sil EU může zřídit jednotku vojenské policie, aby udržovala pořádek v zařízeních EUNAVFORu.

4.   Jednotka vojenské policie může také, po konzultaci a ve spolupráci s vojenskou policií nebo policií hostitelského státu, působit mimo tato zařízení, aby zajistila udržování pořádku a kázně mezi pracovníky EUNAVFORu.

5.   Pracovníci EUNAVFORu projíždějící územím Džibutska za účelem doprovodu osob zadržených EUNAVFORem mohou využívat vůči těmto osobám nezbytná opatření donucovací vazby.

Článek 14

Komunikace

1.   EUNAVFOR může instalovat a provozovat rádiové vysílače a přijímače i satelitní systémy. Spolupracuje s příslušnými orgány hostitelského státu s cílem předejít konfliktům při používání vhodných kmitočtů. Hostitelský stát poskytne přístup k frekvenčnímu spektru v souladu se svými platnými právními předpisy.

2.   EUNAVFOR požívá práva na neomezenou komunikaci prostřednictvím rádia (včetně satelitních, mobilních a ručních rádiových zařízení), telefonu, telegrafu, faxu a jiných prostředků, jakož i práva instalovat vybavení nezbytné pro udržování této komunikace v zařízeních EUNAVFOR a mezi nimi, včetně kladení kabelů a pozemních vedení pro účely operace.

3.   Ve svých zařízeních může EUNAVFOR provést úpravy nezbytné pro doručování poštovních zásilek určených EUNAVFOR nebo pracovníkům EUNAVFORu a poštovních zásilek jimi odesílaných.

4.   Podrobnosti uplatňování tohoto článku budou předmětem ujednání s příslušnými orgány hostitelského státu.

Článek 15

Nároky uplatňované v případě smrti, zranění, poškození a ztráty

1.   Nároky uplatňované v případě škody na soukromém nebo veřejném majetku nebo v případě jeho ztráty a nároky uplatňované v případě smrti nebo zranění osob nebo v případě škody na majetku EUNAVFORu či jeho ztráty se řeší smírnou cestou.

2.   Tyto nároky jsou předávány EUNAVFOR prostřednictvím příslušných orgánů hostitelského státu, pokud jde o nároky vznesené právnickými nebo fyzickými osobami z hostitelského státu, anebo příslušným orgánům hostitelského státu, pokud jde o nároky vznesené ze strany EUNAVFORu.

3.   Pokud není možné dosáhnout mimosoudního narovnání, je nárok předán výboru pro stížnosti, který se skládá ze stejného počtu zástupců EUNAVFORu a zástupců hostitelského státu. Narovnání je dosaženo vzájemnou dohodou.

4.   Pokud není možné dosáhnout narovnání v rámci výboru pro odškodnění, je spor

a)

u částek do výše 80 000 EUR řešen diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU;

b)

u částek převyšujících částku uvedenou v písmenu a) předložen rozhodčímu soudu, jehož rozhodnutí jsou závazná.

5.   Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců, z nichž jednoho jmenuje hostitelský stát, dalšího jmenuje EUNAVFOR a třetího jmenují společně hostitelský stát a EUNAVFOR. Pokud některá ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců nebo nelze-li dosáhnout dohody mezi hostitelským státem a EUNAVFORem o jmenování třetího rozhodce, jmenuje daného rozhodce předseda Nejvyššího soudu Džibutské republiky.

6.   EUNAVFOR a správní orgány hostitelského státu uzavřou nezbytná správní ujednání, kterými se stanoví pravomoci výboru pro odškodnění a soudu, jednací řády těchto orgánů a podmínky, za kterých je možné podávat žádosti o náhradu škody.

Článek 16

Spolupráce a spory

1.   Veškeré otázky vzniklé v souvislosti s prováděním této dohody jsou šetřeny společně zástupci EUNAVFORu a příslušnými orgány hostitelského státu.

2.   Není-li dosaženo předchozí dohody, řeší se spory ohledně výkladu nebo provádění této dohody výhradně diplomatickou cestou mezi hostitelským státem a zástupci EU.

Článek 17

Jiná ustanovení

1.   Kdykoliv tato dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUNAVFORu a pracovníků EUNAVFORu, odpovídá za jejich plnění a dodržování příslušnými místními orgány hostitelského státu vláda hostitelského státu.

2.   Žádné ustanovení této dohody nemá za cíl odchýlit se od práv, které může mít kterýkoliv členský stát EU nebo kterýkoliv jiný stát podílející se na EUNAVFORu podle jiných dohod, a ani tak nesmí být vykládáno.

Článek 18

Prováděcí opatření

Pro účely provádění této dohody mohou být provozní, správní, finanční a technické záležitosti předmětem samostatných ujednání, která budou uzavřena mezi velitelem sil EU a správními orgány hostitelského státu.

Článek 19

Vstup v platnost a ukončení

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti po dobu dvanácti měsíců. Konkludentně se její platnost prodlužuje o další tři měsíce. Každá ze stran oznámí druhé straně svůj záměr tuto smlouvu neobnovit alespoň jeden měsíc předem.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 se ustanovení obsažená v čl. 4 odst. 7, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6 a 7, čl. 6 odst. 1, 3, 4, 6, 8 a 9, článku 11 a článku 15 považují za použitelná ode dne rozmístění prvních pracovníků EUNAVFORu, pokud tento den předcházel dni vstupu této dohody v platnost.

3.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou stran.

4.   Ukončení této dohody se nedotkne žádných práv nebo povinností vyplývajících z plnění této dohody před jejím ukončením.

V Džibuti dne 5. ledna 2009 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za Evropskou unii

Za hostitelský stát


Tiskové opravy

3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/49


Oprava nařízení Rady (ES) č. 85/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení

( Úřední věstník Evropské unie L 25 ze dne 29. ledna 2009 )

Vyhlášení nařízení Rady (ES) č. 85/2009 je třeba považovat za neplatné.


3.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.