ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 16

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
21. ledna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 40/2009 ze dne 20. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 42/2009 ze dne 20. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

6

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/40/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2009 o jmenování jednoho dánského člena a dvou dánských náhradníků Výboru regionů

11

 

 

2009/41/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 19. ledna 2009 o jmenování rakouského člena Výboru regionů

12

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

21.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 40/2009

ze dne 20. ledna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


21.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 41/2009

ze dne 20. ledna 2009

o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 a článek 4a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 89/398/EHS se vztahuje na potraviny pro zvláštní výživu, které pro své zvláštní složení nebo výrobní proces vyhovují zvláštním výživovým požadavkům určitých kategorií obyvatelstva. Osoby postižené celiakií tvoří specifickou skupinu obyvatelstva, která trpí trvalou nesnášenlivostí lepku.

(2)

Potravinářský průmysl vyvinul celou řadu výrobků označovaných výrazem „bezlepkové“ nebo podobnými výrazy. Rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech týkajících se podmínek použití těchto popisů mohou bránit volnému pohybu dotčených výrobků a nemusí spotřebitelům zaručovat stejně vysokou úroveň ochrany. V zájmu přehlednosti a ve snaze zabránit matení spotřebitelů různými druhy popisů výrobků na vnitrostátní úrovni by měly být na úrovni Společenství stanoveny podmínky použití pojmů pro označení výrobků neobsahujících lepek.

(3)

Pšenice (tj. všechny druhy Triticum, jako jsou pšenice tvrdá, pšenice špalda a kamut), žito a ječmen byly označeny jako zrniny, které podle vědeckých zpráv obsahují lepek. Lepek obsažený v těchto zrninách může mít nepříznivé účinky na zdraví osob s nesnášenlivostí lepku, a proto by se mu měly tyto osoby vyhýbat.

(4)

Odstranění lepku ze zrnin obsahujících lepek představuje značné technické těžkosti a ekonomická omezení, a proto je výroba zcela bezlepkových potravin obtížná. V důsledku toho může mnoho potravin na trhu určených pro tuto zvláštní výživu obsahovat nízká zbytková množství lepku.

(5)

Většina osob, ale ne všechny, s nesnášenlivostí lepku může do své stravy zařadit oves, aniž by pocítily nepříznivé účinky na své zdraví. Tato otázka je předmětem pokračujícího studia a zkoumání vědců. Velkým problémem je však kontaminace ovsa pšenicí, žitem nebo ječmenem, ke které může dojít během sklizně, přepravy, skladování a zpracování. Proto je třeba při označování přihlédnout k riziku kontaminace výrobků obsahujících oves lepkem.

(6)

Různé osoby s nesnášenlivostí lepku mohou snášet různě malá množství lepku ve vymezeném rozsahu. Aby spotřebitelé na trhu nalezli potraviny odpovídající jejich potřebám a citlivosti, měla by existovat nabídka výrobků s různě nízkým obsahem lepku v tomto vymezeném rozsahu. Je nicméně důležité, aby jednotlivé výrobky byly řádně označeny, čímž se současně s pomocí informačních kampaní podporovaných členskými státy zajistí jejich správné užití osobami s nesnášenlivostí lepku.

(7)

Potraviny pro zvláštní výživu, které mají speciální složení, jsou zpracovány nebo připraveny tak, aby splňovaly výživové požadavky osob s nesnášenlivostí lepku, a které se jako takové uvádějí na trh, by měly být v souladu s ustanoveními tohoto nařízení označeny buď jako výrobky s „velmi nízkým obsahem lepku“ nebo „bez lepku“ (bezlepkové). Těmto ustanovením lze dostát použitím potravin, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku v jedné nebo několika složkách obsahujících lepek, a/nebo potravin, ve kterých byly složky obsahující lepek nahrazeny jinými složkami, které jsou přirozeně bezlepkové.

(8)

Ustanovení čl. 2 odst. 3 směrnice 89/398/EHS stanoví, že u potravin pro běžnou spotřebu, které jsou vhodné i pro zvláštní výživu, musí být umožněno tuto vhodnost uvést. Proto by mělo být umožněno, aby běžné potraviny, které jsou vhodné jako součást bezlepkové diety, jelikož neobsahují složky získané ze zrnin obsahujících lepek nebo z ovsa, byly označeny výrazy uvádějícími, že výrobek neobsahuje lepek. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (2) stanoví, že takové označení nesmí uvádět spotřebitele v omyl vyvoláváním dojmu, že dotyčná potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají tyto stejné charakteristiky.

(9)

Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (3) zakazuje použití složek obsahujících lepek při výrobě uvedených potravin. Použití výrazů „velmi malý obsah lepku“ nebo „bez lepku“ při označování těchto výrobků by mělo být zakázáno vzhledem k tomu, že se podle tohoto nařízení tato označení používají pro uvedení obsahu lepku v množství nepřesahujícím 100 mg/kg pro označení „velmi malý obsah lepku“ a 20 mg/kg pro označení „bez lepku“.

(10)

Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (4) vyžaduje, aby byla uvedena informace o tom, obsahuje-li výrobek lepek či nikoli, pokud je výrobek určen pro děti mladší šesti měsíců. Nepřítomnost lepku v těchto výrobcích by měla být uvedena v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

(11)

Na 31. zasedání Komise pro Codex Alimentarius v červenci 2008 (5) byla přijata norma pro potraviny pro zvláštní výživu osob s nesnášenlivostí lepku s cílem umožnit těmto osobám nalézt na trhu rozmanité potraviny odpovídající jejich potřebám a jejich citlivosti na lepek. Uvedená norma by měla být vhodným způsobem zohledněna pro účely tohoto nařízení.

(12)

Aby hospodářské subjekty mohly své výrobní postupy odpovídajícím způsobem přizpůsobit, mělo by datum použitelnosti tohoto nařízení umožnit nezbytné přechodné období. Výrobky, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost již splňují ustanovení tohoto nařízení, však mohou být uváděny na trh ve Společenství od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na potraviny jiné než počáteční a pokračovací kojenecká výživa, na kterou se vztahuje směrnice 2006/141/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„potravinami pro osoby s nesnášenlivostí lepku“ se rozumí potraviny pro zvláštní výživu, které jsou speciálně vyrobeny, připraveny a/nebo zpracovány tak, aby splňovaly zvláštní výživové požadavky osob s nesnášenlivostí lepku;

b)

„lepkem“ se rozumí bílkovinná frakce z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců a derivátů, na kterou mají některé osoby nesnášenlivost a která je nerozpustná ve vodě a 0,5 M roztoku chloridu sodného;

c)

„pšenicí“ se rozumí jakýkoli druh Triticum.

Článek 3

Složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku

1.   Potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, nesmí obsahovat více než 100 mg/kg lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli.

2.   Při označování výrobků uvedených v odstavci 1, jejich obchodní úpravě a v související reklamě se uvede výraz „velmi nízký obsah lepku“. Výraz „bez lepku“ lze uvést pouze tehdy, pokud obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg.

3.   Oves obsažený v potravinách pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

4.   Potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku, jež sestávají z jedné nebo více složek, které nahrazují pšenici, žito, ječmen, oves nebo jejich křížence, nebo tyto složky obsahují, nesmí obsahovat více než 20 mg/kg lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. Při označování těchto výrobků, jejich obchodní úpravě a v související reklamě se uvede výraz „bez lepku“.

5.   Pokud potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku obsahují jak složky, které nahrazují pšenici, žito, ječmen, oves nebo jejich křížence, tak složky vyrobené z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, použijí se odstavce 1, 2, a 3 a odstavec 4 se nepoužije.

6.   Výrazy „velmi nízký obsah lepku“ nebo „bez lepku“ uvedené v odstavcích 2 a 4 se uvedenou v blízkosti názvu, pod kterým se potravina prodává.

Článek 4

Složení a označování jiných potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku

1.   Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2000/13/ES, při označování následujících potravin, jejich obchodní úpravě a v související reklamě lze uvádět výraz „bez lepku“ za předpokladu, že obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg:

a)

potraviny pro běžnou spotřebu;

b)

potraviny pro zvláštní výživu, které mají speciální složení, jsou zpracovány nebo připraveny tak, aby splňovaly zvláštní výživové požadavky jiné než osob s nesnášenlivostí lepku, ale které nicméně na základě svého složení splňují zvláštní výživové požadavky osob s nesnášenlivostí lepku.

2.   Při označování potravin uvedených v odstavci 1, jejich obchodní úpravě a v související reklamě se nesmí uvést výraz „velmi nízký obsah lepku“.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Potraviny, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost již splňují ustanovení tohoto nařízení, však mohou být uváděny na trh ve Společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 42/2009

ze dne 20. ledna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a zejména na články 22, 84 a 107 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely optimálního využití prostředků, které jsou případně k dispozici pro zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví vína, je vhodné umožnit členským státům v co nejvyšší míře využít možností, jež nabízejí jak programy podpory odvětví vína, zejména v rámci opatření na restrukturalizaci a přeměnu podle článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008 a v rámci investic podle článku 15 téhož nařízení, tak fondy pro rozvoj venkova. Aby se podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 zamezilo dvojímu financování téhož opatření v rámci těchto dvou fondů, je třeba stanovit na úrovni akcí jasnou dělicí čáru.

(2)

Podle čl. 16 odst. 1 druhého pododstavce druhé věty nařízení (ES) č. 479/2008 se podpora neposkytne na objem alkoholu obsažený ve vedlejších výrobcích určených k destilaci, který přesáhne 10 % objemových alkoholu vzhledem k vyrobenému vínu. Mělo by se vysvětlit, že pro dodržování této mezní hodnoty mohou členské státy stanovit kontroly na úrovni jednotlivých producentů nebo na vnitrostátní úrovni.

(3)

Podle čl. 41 písm. c) bodu vi) nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (2) jsou producenti ve zprávě o výsledku rozboru povinni uvést údaje o přítomnosti odrůd získaných mezidruhovým křížením (přímé pěstitelské hybridy nebo jiné odrůdy, které nepatří k druhu Vitis vinifera). Z technických důvodů by však tyto údaje neměly být požadovány, a z uvedeného ustanovení by proto měly být odstraněny.

(4)

Ustanovení čl. 103 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví, že tabulka 10 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 (3) zůstává v platnosti, nestanoví-li jinak prováděcí nařízení o etiketách a obchodní úpravě vín, které má být přijato na základě článku 63 nařízení (ES) č. 479/2008. Odkaz by však měl být učiněn na tabulku 9 nařízení (ES) č. 1227/2000.

(5)

Ustanovení čl. 5 odst. 8, čl. 16 třetího pododstavce a čl. 20 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví, že v případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu, měly by ji uvést v příslušné části formuláře stanoveného v příloze VII uvedeného nařízení. Pro účely zařazení těchto údajů je proto třeba přílohu VII změnit.

(6)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pro účely hlavy II se ‚akcí‘ rozumí projekt, smlouva, ujednání nebo jiný počin uvedený v určitém programu podpory, který/která/které odpovídá jakékoli z činností v rámci opatření podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 a provádí jej/ji/je jeden či více příjemců podpory.“

2)

Za článek 10 se do hlavy II kapitoly II oddílu 2 vkládá nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Slučitelnost a soudržnost

1.   Podpora na restrukturalizaci a přeměnu podle čl. 11 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 479/2008 nezahrnuje náklady na nákup zemědělských vozidel.

2.   Do podpory podle článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008 v rámci vnitrostátního programu podpory v souladu s hlavou II uvedeného nařízení nesmí být zařazena žádná akce v určitém členském státě nebo regionu, na kterou se vztahuje podpora v rámci programu pro rozvoj venkova uvedeného členského státu nebo regionu podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.   Členské státy představí akce, které uvedou ve svých programech podpory v případě opatření na restrukturalizaci a přeměnu, v příslušných částech přílohy I natolik podrobně, aby bylo možné ověřit, že se na danou akci nevztahuje podpora v rámci jejich programů rozvoje venkova.“

3)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Slučitelnost a soudržnost

1.   Podpora se neposkytuje na akce v rámci uvádění výrobků na trh, na které byla poskytnuta podpora podle článku 10 nařízení (ES) č. 479/2008.

V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na investice, sdělí tuto skutečnost v příslušné části formulářů uvedených v přílohách I, V a VII tohoto nařízení.

2.   Do podpory podle článku 15 nařízení (ES) č. 479/2008 v rámci vnitrostátního programu podpory v souladu s hlavou II uvedeného nařízení nesmí být zařazena žádná akce v určitém členském státě nebo regionu, na kterou se vztahuje podpora v rámci programu pro rozvoj venkova uvedeného členského státu nebo regionu podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.   Členské státy představí akce, které uvedou ve svých programech podpory v případě investičního opatření, v příslušných částech přílohy I natolik podrobně, aby bylo možné ověřit, že se na danou akci nevztahuje podpora v rámci jejich programů rozvoje venkova.“

4)

Za článek 25 se do hlavy II kapitoly II oddílu 7 vkládá nový článek 25a, který zní:

„Článek 25a

Ověřování podmínek

Příslušné orgány členských států učiní všechna nezbytná opatření, aby ověřily dodržování podmínek a mezní hodnoty podle čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení ve spojení s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008. Členské státy mohou ověřit dodržování této mezní hodnoty na úrovni každého výrobce nebo na vnitrostátní úrovni. Členské státy, které se rozhodnou pro ověření na vnitrostátní úrovni, nezahrnou do bilance alkoholu množství, jež nejsou určena k destilaci (stažení pod dozorem), ani množství, jež jsou určena k vývoji jiných výrobků, než je alkohol pro průmyslové použití.“

5)

V čl. 41 písm. c) se zrušuje bod vi).

6)

V čl. 103 odst. 1 se písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

tabulka 9 přílohy nařízení (ES) č. 1227/2000 zůstává v platnosti, nestanoví-li jinak prováděcí nařízení o etiketách a obchodní úpravě vín, které má být přijato na základě článku 63 nařízení (ES) č. 479/2008;“.

7)

Znění přílohy VII se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VII

Technické údaje týkající se vnitrostátních programů podpory podle čl. 6 písm. c) nařízení (ES) č. 479/2008

(finanční částky v tis. EUR)

Členský stát (1):

Datum sdělení (2):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 479/2008

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Režim jednotné platby

Článek 9

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3a

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zelená sklizeň

Článek 12

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vzájemné fondy

Článek 13

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pojištění sklizně

Článek 14

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investice do podniku

Článek 15

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.1

Investice do podniku v regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 15 odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 15 odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

8.

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

Rozsah max. podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

Rozsah podpory

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloha (ha):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Nouzová destilace

Článek 18

Rozsah podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální cena producentů

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

Rozsah podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Termín sdělení: pro odhady poprvé 30. června 2008 a následně vždy 1. března a 30. června; pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2010).

(3)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a dotčené plochy v této příloze.

(4)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených projektů v této příloze.

(5)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených fondů v této příloze.

(6)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených producentů v této příloze.

(7)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených příjemců podpory v této příloze.

(8)  Údaje uveďte v příloze I a V.

(9)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a příslušného počtu hektolitrů v této příloze.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

21.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/11


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. ledna 2009

o jmenování jednoho dánského člena a dvou dánských náhradníků Výboru regionů

(2009/40/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh dánské vlády,

vzhledem k tomu, že:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po odstoupení paní Evy NEJSTGAARDOVÉ se uvolnilo místo člena Výboru regionů. Po odstoupení pana Bjørna DAHLA a po skončení mandátu paní Anny Margrethe KAALUNDOVÉ se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, jmenováni:

a)

jako člen:

pan Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

b)

jako náhradníci:

paní Anna Margrethe KAALUNDOVÁ, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (změna mandátu) a

pan Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem přijetí.

V Bruselu 19. ledna 2009.

Za Radu

předseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/12


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. ledna 2009

o jmenování rakouského člena Výboru regionů

(2009/41/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh rakouské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 Rada přijala rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po úmrtí pana Jörga HAIDERA se uvolnilo místo člena Výboru regionů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Členem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010, jmenován:

pan Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. ledna 2009.

Za Radu

předseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.