ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 11

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
16. ledna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 26/2009 ze dne 15. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 27/2009 ze dne 15. ledna 2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2009

3

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/2/ES ze dne 15. ledna 2009, kterou se po třicáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ( 1 )

6

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2009/30/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. ledna 2009 o jmenování evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce

83

 

 

Komise

 

 

2009/31/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 8988)  ( 1 )

84

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

16.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 26/2009

ze dne 15. ledna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


16.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 27/2009

ze dne 15. ledna 2009,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. ledna 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [vysoce jakostní pšenice obecná], 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. ledna 2009 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. ledna 2009 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. ledna 2009

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

21,27

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

19,25

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

19,25

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

21,27


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

2.1.2009-14.1.2009

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

192,81

116,44

Cena FOB USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Prémie – Záliv

57,28

13,93

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

9,55 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


SMĚRNICE

16.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/6


SMĚRNICE KOMISE 2009/2/ES

ze dne 15. ledna 2009,

kterou se po třicáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (1), a zejména na článek 28 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 3 směrnice 67/548/EHS stanoví kritéria a postupy pro harmonizaci klasifikace a označování látek. Podle bodů 4.1.3, 4.1.4 a 4.1.5 přílohy VI směrnice 67/548/EHS musí průmysl informovat členské státy a členské státy jsou povinny neprodleně předkládat návrhy na harmonizovanou klasifikaci a označování, jakmile obdrží informace, že látka splňuje kritéria mutagenní látky, karcinogenní látky nebo látky toxické pro reprodukci.

(2)

Příloha I směrnice 67/548/EHS obsahuje seznam nebezpečných látek a údaje týkající se klasifikace a označení každé látky. Seznam je třeba aktualizovat a začlenit do něj další oznámené nové látky i další existující látky a zároveň přizpůsobit některé položky technickému pokroku. Navíc je třeba z přílohy odstranit údaje týkající se některých látek.

(3)

Příloha I směrnice 67/548/EHS již obsahuje početné sdružené položky zejména v oblasti sloučenin kovů vyhodnocených přístupem sdružování nebo analogickým přístupem na základě analogie mezi látkami.

(4)

Příloha I směrnice 67/548/EHS obsahuje rovněž určité skupiny, jejichž položky byly určeny a klasifikace odvozena za použití přístupu sdružování nebo analogického přístupu, zejména ropné látky a plyny.

(5)

Příloha VI směrnice 67/548/EHS stanoví, že údaje potřebné pro klasifikaci a označení lze získat z mnoha různých zdrojů, včetně výsledků validovaných vztahů struktura/účinek a odborných posudků.

(6)

Klasifikace sloučenin niklu uvedené v této směrnici jsou založeny na účincích iontu Ni2+ a na dostupných údajích o sloučeninách niklu. Klasifikace byly odvozeny seskupením sloučenin niklu do kategorií na základě rozpustnosti ve vodě (např. skupiny nerozpustných, mírně rozpustných a rozpustných sloučenin niklu). Rozpustnost ve vodě byla použita jako výchozí kritérium pro definování těchto kategorií na základě argumentu, že sloučeniny niklu s podobnou rozpustností ve vodě budou ukazovat na podobnou biologickou dostupnost iontu Ni2+ a podobnou systémovou toxicitu. To odůvodňuje analogii v rámci skupin od látek, pro které příslušné dostupné údaje ze zkoušek prokazují určitý systémový účinek, až po látky, pro které takové údaje ze zkoušek chybí. V případě některých účinků je odůvodněna analogie mezi skupinami, protože podobné účinky byly pozorovány v celé škále rozpustnosti ve vodě. Epidemiologické studie například ukazují, že jak rozpustné, tak i nerozpustné sloučeniny niklu (na opačných koncích škály rozpustnosti) mají lokální karcinogenní účinky v dýchacím ústrojí. Lze tedy vyvodit závěr, že mírně rozpustné sloučeniny (ve středu této škály) mají podobné karcinogenní účinky.

(7)

Rozpustnost ve vodě lze použít jako součást hodnocení všech dostupných informací o sloučeninách niklu jako sbližování systémové biologické dostupnosti iontu Ni2+ v případě mnoha účinků a látek.

(8)

Klasifikace a označování látek uvedených v této směrnici by mělo být přezkoumáno, jakmile budou k dispozici nové vědecké poznatky. Zejména vzhledem k tomu, že niklový průmysl nedávno předložil pouze předběžné, neúplné informace, které nebyly odborně přezkoumány, je třeba v této souvislosti věnovat zvláštní pozornost výsledkům diskusí, které se povedou v rámci Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace a budou se týkat karcinogenity sloučenin niklu, nebo jakýmkoli novým vědeckým poznatkům nebo výkladům poskytnutým k údajům, které byly použity ke klasifikaci sloučenin niklu zahrnutých v této směrnici.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu v oblasti nebezpečných látek a přípravků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 67/548/EHS se mění takto. Příloha I se mění takto:

a)

položky, které odpovídají položkám uvedeným v příloze 1A této směrnice, se nahrazují položkami uvedené přílohy;

b)

položky uvedené v příloze 1B této směrnice se vkládají v souladu s posloupností položek přílohy I směrnice 67/548/EHS;

c)

položky uvedené v příloze 1C této směrnice se zrušují.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 1. června 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. ledna 2009.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.


PŘÍLOHA 1A

Indexové číslo

Chemický název

Poznámky k látce

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Koncentrační limity

Poznámky k přípravě

001-002-00-4

tetrahydridohlinitan lithný; hydrid lithno-hlinitý; lithiumaluminiumhydrid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

2,2-dibutyl-1,3,2,4-dioxastannaboretan-4-ol; dibutylcín-hydrogenborát

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

soli kyanovodíku (kyanidy), s výjimkou komplexních kyanidů, jako jsou hexakyanidoželeznatany (ferrokyanidy), hexakyanidoželezitany (ferrikyanidy) a oxykyanid (kyanid-oxid) rtuťnatý, a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

mangan-N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní komplex se zinečnatou solí

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

mangan-N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát) (polymerní)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-N-(dibutylamino)sulfanyl-N-methylkarbamát

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

ethyl-N-[({[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]karbonyl}methylamino)sulfanyl]-N-isopropyl-β-alaninát

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

oxid dusičitý; [1]

oxid dusičitý, dimer [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malathion (ISO);

diethyl-[(dimethoxyfosforothioyl)sulfanyl]sukcinát; 1,2-bis(ethoxykarbonyl)ethyl-O,O-dimethyl-fosforodithioát

[obsahuje ≤ 0,03 % isomalathionu]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxim (ISO);

diethyl-N-[fenyl(kyan)methyl]fosforamidát

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-chlorethyl)-fosfát

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinát-amonium (ISO);

amonium-2-amino-4-[hydroxy(methyl)fosforyl]butanoát

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinatrium-sulfid;

sulfid sodný

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

chloristan amonný;

[obsah částic 0–30 μm ≥ 80 %]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

dichroman sodný; natrium-dichromát

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

oxid kobaltnatý

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

sulfid kobaltnatý

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

oxid nikelnatý; [1]

oxid niklu; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

oxid nikličitý

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

oxid niklitý

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

sulfid nikelnatý; [1]

sulfid niklu; [2]

millerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

disulfid triniklu;

subsulfid nikelnatý; [1]

heazlewoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

hydroxid nikelnatý; [1]

hydroxid niklu [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

[2-({α-[(3-{[4-chlor-6-({2-[2-(vinylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-oxido-5-sulfonatofenyl)azo]benzyliden}hydrazino)-4-sulfonatobenzoato]měďnatan trisodný

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

Kyselina arseničná a její soli s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

sloučeniny selenu, s výjimkou sulfoselenidu (selenid-sulfidu) kademnatého a těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

dusičnan stříbrný

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyhexatin (ISO);

tricyklohexyl(hydroxy)stannan;

tricyklohexylcín-hydroxid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentinacetát (ISO);

acetoxy(trifenyl)stannan; trifenylcín-acetát

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentinhydroxid (ISO);

trifenyl(hydroxy)stannan; trifenylcín-hydroxid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributylcíničité sloučeniny, s výjimkou tributylcíničitých sloučenin uvedených jinde v této příloze

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifenylcíničité sloučeniny, s výjimkou trifenylcíničitých sloučenin uvedených jinde v této příloze

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

stannum(II)-methansulfonát; stannum(II)-mesylát

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jodylbenzen

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalcium-jodylbenzoát

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

rtuť

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

chlorid rtuťnatý

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

sloučeniny uranu, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

směs: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro[1,3-dioxan-5,2′-norkaran];

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentamethylspiro[1,3-dioxan-5,2′-norkaran]

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribrommethan

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichlorpropen; [1]

(Z)-1,3-dichlorpropen [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jodprop-1-en;

allyljodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-methylpropan-2-ol;

tert-butylalkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurylalkohol; (2-furyl)methanol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

ethylenoxid;

oxiran

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-chlorethyl)ether

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrát celulózy;

nitrocelulóza

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(chlormethyl)ether;

oxybis(chlormethan)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-methoxypropan-2-ol;

propylenglykolmonomethylether

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan;

1,2-epoxy-4-oxiranylcyklohexan;

3-oxiranyl-7-oxabicyklo[4.1.0]heptan

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan;

paraldehyd

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan;

metaldehyd

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-methyl-2-pyrrolidon;

1-methylpyrrolidin-2-on

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

soli šťavelové kyseliny (šťavelany, oxaláty), s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoylchlorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-ethoxyethyl-acetát;

ethylglykolacetát

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

(4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

(4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina (MCPA), soli a estery

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzyl-benzoát

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleinová kyselina; (Z)-but-2-enová kyselina

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

sukcinanhydrid; anhydrid jantarové kyseliny; anhydrid butandiové kyseliny

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propyl-chlorformiát;

propylester chlormravenčí

kyseliny

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-methoxy-1-methylethyl-acetát

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

produkt reakce kyseliny glutamové a N-alkyl(C12-C14)propan-1,2-diaminu

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopyralid (ISO);

3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

tert-butyl-akrylát

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

směs: kalcium-alkylsalicyláty (rozvětvené alkyly C10-C14 a C18-C30);

kalcium-alkylfenoláty (rozvětvené alkyly C10-C14 a C18-C30);

kalcium-alkylbenzenthioláty (rozvětvené alkyly C10-C14 a C18-C30)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

butyronitril; butannitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

dinitril šťavelové kyseliny

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyklohexyliden-2-fenylacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluen; [1]

dinitrotoluen [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

1,1′-azodi(formamid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralithium-6-amino-4-hydroxy-3-({7-sulfonato-4-[(5-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-(bifenyl-4,4′-diyl)bisacetamid

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cyklohexylamin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

ethyldimethylamin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-methyl-1,3-fenylendiamin;

4-methylbenzen-1,3-diamin

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

methenamin;

hexamethylentetramin; urotropin; 1,3,5,7-tetraazaadamantan

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

x-methylfenylendiaminy;

methylbenzendiamin; diaminotoluen;

[technický produkt – směs 4-methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 202-453-1) a 2-methyl-1,3-fenylendiaminu (č. ES 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroxylamin-hydrogensulfát; [1]

hydroxylamin-fosfát; [2]

hydroxylamin-dihydrogenfosfát; [3]

hydroxylamin-4-methylbenzen-1-sulfonát [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanid (ISO);

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N′,N′-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

methyl-isokyanát

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

thiokyanáty (soli), s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

ethyl-2-(isokyanatosulfonyl)benzoát

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalické soli a soli alkalických zemin thiokyanaté kyseliny, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

thiokyanatan thallný; thallium-thiokyanát

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

kovové soli thiokyanaté kyseliny, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

směs: 1,4-bis[2-(terc-pentylperoxy)propan-2-yl]benzen;

1,3-bis[2-(terc-pentylperoxy)propan-2-yl]benzen

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

minerální vlny, s výjimkou minerálních vln uvedených jinde v této příloze;

[syntetická skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací, s obsahem oxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) vyšším než 18 % hmot]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

keramická žáruvzdorná vlákna, vlákna pro speciální použití, s výjimkou těch, která jsou uvedena jinde v této příloze;

[syntetická skelná (silikátová) vlákna s nahodilou orientací, s obsahem oxidů alkalických kovů a oxidů kovů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) nejvýše 18 % hmot]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


PŘÍLOHA 1B

Indexové číslo

Chemický název

Poznámky k látce

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Koncentrační limity

Poznámky k přípravě

003-003-00-5

(2-methylpropyl)lithium;

isobutyllithium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

diethyl(methoxy)boran

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

(4-formylfenyl)boronová kyselina

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

perboritan sodný; [1]

kyselina perboritá, sodná sůl; [2]

kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [3]

peroxymetaboritan sodný; [4]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, monohydrát; [5]

peroxyboritan sodný;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

perboritan sodný; [1]

kyselina perboritá, sodná sůl; [2]

kyselina perboritá, sodná sůl, monohydrát; [3]

peroxymetaboritan sodný; [4]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, monohydrát; [5] peroxyboritan sodný;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát; [1]

kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát; [3]

peroxyboritan sodný hexahydrát;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

kyselina perboritá (H3BO2(O2)), monosodná sůl, trihydrát; [1]

kyselina perboritá, sodná sůl, tetrahydrát; [2]

kyselina perboritá (HBO(O2)), sodná sůl, tetrahydrát; [3] peroxyboritan sodný hexahydrát;

[obsahuje ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(p-toluensulfonyl)močovina

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terc-butyl-(1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-6-ylkarbamát

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

1-tosyl-3-[3-(tosyloxy)fenyl]močovina;

3-{[N-(4-methylbenzen-1-sulfonyl)karbamoyl]amino}fenyl-4-methylbenzen-1-sulfonát;

3-(tosylureylen)fenyl-tosylát

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

směs: 1,1′-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-fenylmočovina);

3-cyklohexyl-3′-fenyl-1,1′-(methylendi-4,1-fenylen)dimočovina;

1,1′-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-cyklohexylmočovina)

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

hexyl-N-(ethoxykarbonyl)thiokarbamát

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

1,1′-(methylendi-4,1-fenylen)bis(3-oktylmočovina)

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

diethyldimethylamonium-hydroxid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

chloristan-hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý, hydrát

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan

 

405-020-7

105024-66-6

Repr. Cat. 2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

O,O′,O″-(fenylsilantriyl)tris(butan-2-on-oxim)

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-[3-(triethoxysilyl)propyl]-oktanthioát

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimethylbutan-2-yl)trimethoxysilan

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

{3-[bis(trimethylsilyl)amino]propyl}diethoxy(methyl)silan

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

směs: O,O′,O″,O‴-silantetrayltetrakis(4-methylpentan-2-on-oxim) (3 stereoisomery)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

produkt reakce amorfního oxidu křemičitého (50–85 %), butyl(1-methylpropyl)magnesia (3–15 %), tetraethyl-orthosilikátu (5–15 %) a chloridu titaničitého (5–20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

[3-(4-acetoxy-3-methoxyfenyl)propyl]trimethoxysilan

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

fluorid-křemičitan sodno-hořečnatý

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

O,O′-bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit;

3,9-bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecyl-difenyl-fosfát

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylfenyl)-1,3-fenylen-bisfosfát

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

benzyltrifenylfosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-methylbutan-1-sulfonamidát (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutylfosfonium-nonafluorbutan-1-sulfonát

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

směs: kalium-o-tolylfosfonát;

kalium-m-tolylfosfonát;

kalium-p-tolylfosfonát

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

směs: dimethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

diethyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát;

ethyl-methyl-{2-[N-(hydroxymethyl)karbamoyl]ethyl}fosfonát

 

435-960-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinodithiová kyselina

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenylbutyl)fosfinová kyselina

 

420-450-5

86552-32-1

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

síra

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-methylpropan-2-thiol-hydrochlorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

chloristan amonný;

[obsah částic 0–30 μm < 80 %]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

tridekaoxid didraselno-hexatitaničitý (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

{N-terc-butyl-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethylcyklopenta-2,4-dien-1-yl]silanaminato(2-)-N}[(1,2,3,4-η)-penta-1,3-dien]titan

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

práškový nikl;

[průměr částic < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

niklový kamínek (lech)

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi, s obsahem síranu nikelnatého

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

bahna a kaly z elektrolytické rafinace mědi, zbavené mědi

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

chloristan nikelnatý;

kyselina chloristá, nikelnatá sůl

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

síran didraselno-nikelnatý; [1]

síran diamonno-nikelnatý [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikl-bis(sulfamidát);

nikl-sulfamát

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

tetrafluoroboritan nikelnatý

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikl-diformiát; [1]

mravenčí kyselina, sůl niklu; [2]

mravenčí kyselina, sůl mědi a niklu [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikl-diacetát; [1]

nikl-acetát [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikl(II)-dibenzoát

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikl-bis(4-cyklohexylbutanoát)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikl(II)-stearát;

nikl(II)-oktadekanoát

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikl-dilaktát

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikl(II)-oktanoát

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

fluorid nikelnatý; [1]

bromid nikelnatý; [2]

jodid nikelnatý; [3]

fluorid draselno-nikelnatý [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

hexafluorokřemičitan nikelnatý

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

selenan nikelnatý

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

hydrogenfosforečnan nikelnatý; [1]

bis(dihydrogenfosforečnan) nikelnatý; [2]

orthofosforečnan nikelnatý; [3]

difosforečnan dinikelnatý; [4]

bis(fosfornan) nikelnatý; [5]

bisfosfornan niklu; [6]

kyselina fosforečná, sůl vápníku a niklu; [7]

kyselina difosforečná, nikelnatá sůl [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

hexakyanidoželeznatan diamonno-nikelnatý

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

kyanid nikelnatý

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

chroman nikelnatý

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

křemičitan nikelnatý; [1]

orthokřemičitan dinikelnatý; [2]

křemičitan nikelnatý (4:3); [3]

kyselina křemičitá, sůl niklu; [4]

trihydrogen-hydroxybis[orthosilikato(4-)]trinikelnatá(3-) kyselina [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

hexakyanidoželeznatan dinikelnatý

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

bisarseničnan trinikelnatý;

arseničnan nikelnatý

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikl(II)-oxalát; [1]

šťavelová kyselina, sůl niklu [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

tellurid nikelnatý

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

tetrasulfid triniklu

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

bisarsenitan trinikelnatý

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

šedý periklas s obsahem niklu a kobaltu;

C.I. pigmentová čerň 25;

C.I. 77332; [1]

dioxid kobaltnato-nikelnatý; [2]

oxid kobaltu a niklu [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

trioxid nikelnato-cíničitý;

cíničitan nikelnatý

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

dekaoxid nikelnato-triuranový

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

dithiokyanatan nikelnatý

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

dichroman nikelnatý

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

seleničitan nikelnatý

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

selenid nikelnatý

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

kyselina křemičitá, sůl olova a niklu

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

diarsenid niklu; [1]

arsenid niklu [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

světle žlutý priderit s obsahem niklu, barya a titanu;

C.I. pigmentová žluť 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

chlorečnan nikelnatý; [1]

bromičnan nikelnatý; [2]

ethyl-hydrogen-sulfát, nikelnatá sůl [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikl(II)-trifluoracetát; [1]

nikl(II)-propionát; [2]

nikl-bis(benzensulfonát); [3]

nikl(II)-hydrogen-citrát; [4]

citronová kyselina, amonno-nikelnatá sůl; [5]

citronová kyselina, sůl niklu; [6]

nikl-[bis(2-ethylhexanoát)]; [7]

2-ethylhexanová kyselina, sůl niklu; [8]

dimethylhexanová kyselina, sůl niklu; [9]

nikl(II)-isooktanoát; [10]

isooktanová kyselina, sůl niklu; [11]

nikl-diisononanoát; [12]

nikl(II)-neononanoát; [13]

nikl(II)-isodekanoát; [14]

nikl(II)-neodekanoát; [15]

neodekanová kyselina, sůl niklu; [16]

nikl(II)-neoundekanoát; [17]

bis(D-glukonato-O 1,O 2)nikl; [18]

nikl-bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoát); [19]

nikl(II)-palmitát; [20]

(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [21]

(isononanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [22]

(isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [23]

(2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nikl; [24]

(2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [25]

(isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nikl; [26]

(isodekanoato-O)(isononanoato-O)nikl; [27]

(isononanoato-O)(neodekanoato-O)nikl; [28]

mastné kyseliny, C6-19 rozvětvené, soli niklu; [29]

mastné kyseliny, C8-18 a nenasycené C18, soli niklu; [30]

naftalen-2,7-disulfonová kyselina, nikelnatá sůl; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

siřičitan nikelnatý; [1]

trioxid nikelnato-telluričitý; [2]

tetraoxid nikelnato-tellurový; [3]

fosforečnan-hydroxid-oxid molybdenu a niklu [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

borid niklu (NiB); [1]

borid diniklu; [2]

borid triniklu; [3]

borid niklu; [4]

silicid nikelnatý; [5]

disilicid niklu; [6]

fosfid diniklu; [7]

fosfid niklu a bóru [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

tetraoxid nikelnato-dihlinitý; [1]

trioxid nikelnato-titaničitý; [2]

oxid niklu a titanu; [3]

hexaoxid nikelnato-divanadičný; [4]

oktaoxid kobaltnato-nikelnato-dimolybdenový; [5]

trioxid nikelnato-zirkoničitý; [6]

tetraoxid nikelnato-molybdenový; [7]

tetraoxid nikelnato-wolframový; [8]

olivín, niklová zeleň; [9]

dioxid dilithno-nikelnatý; [10]

oxid molybdenu a niklu; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobalt-lithium-nikl-oxid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

směs: 2,2′-[cis-cyklohexan-1,2-diylbis(nitrilomethylidyn)]bisfenolato-N,N′,O,O′-měďnatý komplex;

2,2′-[trans-cyklohexan-1,2-diylbis(nitrilomethylidyn)]bisfenolato-N,N′,O,O′-měďnatý komplex

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

hydroxid-uhličitan hořečnato-zinečnato-hlinitý

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetrazink-diacetát-bis[hexakyanidokobaltát(III)]

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

směs: mono- a diglyceridy kanolového oleje;

amid odvozený od mastných kyselin kanolového oleje a N-[3-(tridecyloxy)propyl]propan-1,3-diaminu;

komplex N,N-diorganyldithiokarbamátu s molybdenem

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

směs: bis[(2-ethylhexanoyl)oxy]dioktylstannan;

bis{[(2-ethylhexanoyl)oxy] dioktylstannyl}oxid;

bis(1-fenyl-1,3-dioxodecyl) dioktylstannan;

[(2-ethylhexanoyl)oxy] (1-fenyl-1,3-dioxodecyl) dioktylstannan

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

směs: (tri-p-tolyl)stannanol;

hexa-p-tolyldistannoxan

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolinium(III)-sulfit, trihydrát

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

kyselina hydroxybissulfitoplatnatá

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

dusičnan platičitý, roztok v kyselině dusičné

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bromid-chlorid-fluorid-jodid barya, vápníku, cesia, olova, samaria a stroncia dopovaný europiem

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

směs: (sek-butylfenyl)fenylmethan, směs isomerů;

1-(sek-butylfenyl)-1,2-difenylethan, směs isomerů;

1-(sek-butylfenyl)-1-fenylethan, směs isomerů

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cyklohexadeka-1,9-dien

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

směs: 2-endo-methyl-3-exo-methyl-2-exo-[(3-exo-methylbicyklo[2.2.1]heptan-2-exo-yl)methyl]bicyklo[2.2.1]heptan;

2-exo-methyl-3-exo-methyl-2-endo-[(3-endo-methyl bicyklo[2.2.1]heptan-2-exo-yl)methyl]bicyklo[2.2.1]heptan

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexylbicyklo[2.2.1] hept-2-en

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

směs (80:20): 5-endo-butylbicyklo[2.2.1]hept-2-en;

5-exo-butylbicyklo[2.2.1]hept-2-en

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfinát

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-brom-4,6-difluoranilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluor-4-jodbut-1-en

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluorfenyl) methanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

(2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid …%;

glycidyltrimethylamonium-chlorid …%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydro-indeno[5,6-c]pyran;

galaxolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-methoxy-2-methylbutan;

terc-pentyl(methyl)ether

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diisopropoxycyklohexan

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

4-fluor-1-hydroxy-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluoroborát)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terc-butylfenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzyl[2-(2-methoxyfenoxy)ethyl]amino}-3-[(9H-karbazol-4-yl)oxy]propan-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluorethan-1,1-diol-hydrochlorid;

[obsahuje < 0,1 % 4-chloranilinu (č. ES 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-chlorfenyl)-2,2,2-trifluorethan-1,1-diol-hydrochlorid;

[obsahuje ≥ 0,1 % 4-chloranilinu (č. ES 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S, 12S,13R)-10-[(4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyltetrahydropyran-2-yl)oxy]-2-ethyl-3,4,12-trihydroxy-9-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyklotetradekan-6,14-dion

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyklopentylidencyklopentan-1-ol;

1,1′-bi(cyklopentyliden)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-(trifluormethyl)hexan

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erythromycin A9-(E)-oxim;

(3R,4S,5S,6R, 7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-didesoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopiranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-{[3,4,6-tridesoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexapyranosyl]oxy}-1-oxacyklotetradekan-2-10-dion-(E)-10-oxim

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′-[4-(4-methoxyfenyl)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bisbenzen-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-{[(terc-butylperoxy)karbonyl]oxy}-poly[oxy(methylethan-1,2-diyl)], ether s 2,2-bis (hydroxymethyl)propan-1,3-diolem (4:1);

produkt reakce etheru α-hydro-ω-[(chlorkarbonyl)oxy]-poly[oxy (methylethan-1,2-diyl)]u s 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolem a kalium-terc-butyl-peroxyoxalátem

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(±)-(R*)-6-fluor-2-oxiranyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran;

6-fluor-2-oxiranylchroman

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

natrium-(Z)-3-chlor-3-(4-chlorfenyl)-1-hydroxyprop-2-en-1-sulfonát

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexamethyldekahydro-2H-indeno[4,5-b]furan

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(2S)-1,1-difenylpropan-1,2-diol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexamethyl-9-{1-[4-(oxiranylmethoxy)fenyl]ethoxy}-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undekan

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

směs: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-3-methylbutan-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-pentan-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yliden)-pentan-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-methanoinden-5-yl)-3-methylbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-methoxy-2,2,7,7-tetramethyltricyklo[6.2.1.01,6] undec-5-en

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrombisfenol A;

2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-propan-2,2-diyldifenol;

4,4′-propan-2,2-diylbis(2,6-dibromfenol)

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol;

4-terc-oktylfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalein

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-[1,3-fenylenbis(1-methylethylen)]difenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr. Cat. 3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluor-3-(trifluormethyl)fenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1-fenyl-1,1-bis(4-hydroxyfenyl)ethan

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chlor-6-fluorfenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

polymer z 4,4′-sulfonyldifenolu, fenolu, chloridu fosforečného a chloridu amonného (NH4Cl)

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-ethoxy-2,3-difluorbenzen

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

směs mono-, di- a triesteru vzniklých reakcí 1,2-bis(diazo)naftalen-5-sulfonylchloridu nebo příslušné sulfokyseliny s 4,4′-(1-{4-[1-(4-hydroxyfenyl)-1-methylethyl]fenyl}ethan-1,1-diyl)difenolem

1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)diester with 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene) bisphenol;

1,2-naphthoquinonediazide-5-sulfonylchloride (or sulfonic acid)triester with 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl)phenyl)ethylidene) bisphenol

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

5-terc-butyl-2-methylbenzen-1-thiol

 

444-970-7

R10

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde;

3-[(E)-2-(7-chlorchinolin-2-yl)vinyl]benzaldehyd

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

5-fenyl-3-methylpentanal

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyklopropyl-3-[2-(methylsulfanyl)-4-(trifluormethyl)fenyl]propan-1,3-dion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzylimidazolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]anthrachinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenylen)bis[5-chlor-1H-isoindol-1,3(2H)-dion]

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(methylphenyl) amino]-1,6-diphenyl-4Z-hexen-3-one;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-en-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-8-yl)cyklohexan-1-on

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

3,3-(ethylendioxy)estra-5(10),9(11)-dien-17-on

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)19-epoxyandrost-4-en-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-trien-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat. 3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cyklohexadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyklo-tetrakosan-2,5,8,11,14,17,20,23-okton

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimethyl-2,2′-bi(1,4-benzothiazinan-2-yliden)-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzo[b]furan-3-yl){4-[3-(dibutylamino) propoxy]fenyl}methanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(4S)-4-(3,4-dichlorfenyl)-3,4-dihydronaftalen-1(2H)-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroxy-1-{4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)-benzyl]fenyl}-2-methylpropan-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

natrium-3-(methoxykarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydropyridin-2-olát

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

směs: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9-a-10-ethyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-ethyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-ethyliden-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

ethyl-7-chlor-1-(2,4-difluorfenyl)-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naftyridin-3-karboxylát

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadion-natriumhydrogensulfit;

2-methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-sulfonová kyselina, sodná sůl

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadion-nikotinamid-hydrogensulfit;

2-methyl-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2-sulfonová kyselina, sloučenina s nikotinamidem (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinatrium-nitrilotriacetát

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin (ISO);

[směs (30:70) milbemycinu A3 (CAS 51596-10-2) a milbemycinu A4 (CAS 51596-11-3)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-ethylhexyl-(2-ethylhexanoát)

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diisobutyl-ftalát

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluoroktansulfonová kyselina;

heptadekafluoroktan-1-sulfonová kyselina; [1]

kalium-perfluoroktansulfonát;

kalium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát; [2]

diethanolamin-perfluoroktansulfonát; [3]

amonium-perfluoroktansulfonát;

amonium-heptadekafluoroktansulfonát; [4]

lithium-perfluoroktansulfonát;

lithium-heptadekafluoroktansulfonát [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargyl (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

ethyl-[1-(2,4-dichlorfenyl)-5-(trichlormethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxylát]

 

401-290-5

103112-35-2

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl-4-nitrobenzen-1-sulfonát

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-oxo-4-(p-tolyl)butanová kyselina, adukt s 4-ethylmorfolinem

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

2-[(4-fenylbutyl)fosfanyl]-2-{2-methyl-1-[(propanoyloxy)propoxy]}octová kyselina

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

3-(trimethoxysilyl)propylester akrylové kyseliny

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

směs: 2-{2-[fenyl(oxo)acetoxy]ethoxy}ethyl-fenyl(oxo)acetát;

2-(2-hydroxyethoxy)ethyl-fenyl(oxo)acetát

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)-propyl]-1-hydroxy-5-(isobutoxykarbonylamino)-2-naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinatrium-5-{[4-chlor-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfonatofenyl)azo] naftalen-2,7-disulfonát

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(–)-(2S)-2-acetoxypropanoylchlorid;

(1S)-2-chlor-1-methyl-2-oxoethyl-acetát

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinatrium-N-(2-karboxylatoethyl)-L-aspartát

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-brom-2-methylpropyl-propionát

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc. Cat. 3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinatrium-8-amino-5-({4-[(2-sulfatoethoxy)sulfonyl]fenyl}azo)naftalen-2-sulfonát

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-butyloktylester 2-hydroxybenzoové kyseliny

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-[2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-yl]-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenyl-acetát

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formylamino)thiofen-3-karboxylová kyselina;

2-formamidothiofen-3-karboxylová kyselina

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-trithiaundekan-1,11-diyl-dimethakrylát

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimethyl-(2S)-2-hydroxybutandioát

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

methyl-2,2-dimethyl-6-methylidencyklohexan-1-karboxylát

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranatrium-2-{[4-fluor-6-(methyl{2-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]ethyl}-amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-hydroxy-6-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo] naftalen-1,7-disulfonát

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

terc-butyl-2,4-dideoxy-3,5-O-isopropyliden-D-erythro-hexonát;

terc-butyl-2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetát

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

(2RS)-5-acetoxy-2-[(butanoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

3-acetoxy-2-methylbenzoylchlorid

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-methylpentan-1,5-diamin-benzen-1,3-dikarboxylát

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

natrium-2-(nonanoyloxy)benzen-1-sulfonát

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

ethyl-N 2-dodekanoyl-L-argininát-hydrochlorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis[bis(2-hydroxyethyl) methylamonium]-3-({4-[(7-acetamido-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-5-methoxy-2-sulfonatofenyl}azo)-7-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(3S)-3-hydroxy-γ-butyrolakton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

ethyl-6,8-dichloroktanoát

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

4-amino-3,6-bis(5-{[4-chlor-6-(2-methyl-4-sulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-[(sulfofenyl)azo])-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina, sodná sůl

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanatrium-7-({4-[(4-{3-[(2-sulfatoethyl)-sulfonyl]anilino}-6-{4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-ureidofenyl}azo)-naftalen-1,3,6-trisulfonát

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-2-{[6-(4-terc-butylbenzen-1-sulfonamido)-2-naftyl]sulfonyl}-6,13-dichlortrifenodioxazin-4,11-disulfonová kyselina, lithná, draselná a sodná sůl

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanatrium-3-{5-[(6-chlor-4-{4-[(3,6,8-trisulfonato-2-naftyl)azo]-3-ureidoanilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl}azo)anilino}propanová kyselina

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-[4-({4-[(4-{[4-fluor-6-({2-[2-(vinylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}fenyl)azo]fenyl}azo)]naftalen-4,6,8-trisulfonát, trisodná sůl

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

terc-butyl-4′-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

methyl-2-acetamido-3-chlorpropanoát

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-ethylhexyl)-naftalen-2,6-dikarboxylát

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

methyl-2-(chlorsulfonyl)-4-[(methansulfonamido)methyl]benzoát

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

methyl-(2E)-2-ethylbut-2-enoát

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanová kyselina

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

1-ethylcyklohexyl-chlorkarbonát

 

444-950-8

99464-83-2

Muta. Cat. 3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-isopropyl-1,3-dioxan-5-karboxylová kyselina

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

[(9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undekan-3-yl)methyl]-oktadekanoát

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

{3-[4-(5-amino-2-butylbenzo[b]furan-3-karbonyl)fenoxy]propyl}dibutylamin-oxalát;

(5-amino-2-butylbenzo[b]furan-3-yl) {4-[3-(dibutylamino)propoxy]fenyl}methanon-dioxalát

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

diethyl-cyklohexan-1,4-dikarboxylát

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

směs: 2-hydroxy-3-(methakryloyloxy)propyl-2-benzoylbenzoát;

1-(hydroxymethyl)-2-(methakryloyloxy)ethyl-2-benzoylbenzoát;

x-hydroxy-y-(methakryloyloxy) propyl-2-benzoylbenzoát nebo x-(hydroxymethyl)-y-(methakryloyloxy)ethyl-2-benzoylbenzoát

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolinium-tosylát

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

směs: (9Z)-oktadec-9-endiová kyselina;

(9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diendiová kyselina;

hexadekandiová kyselina;

oktadekandiová kyselina

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

směs: 2-methylnonandiová kyselina;

4-(methoxykarbonyl)-2,4-dimethylundekandiová kyselina;

4,6-bis(methoxykarbonyl)-2,4,6-trimethyltridekandiová kyselina;

8,9-bis(methoxykarbonyl)-8,9-dimethylhexadekandiová kyselina

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-{N-[(2-isopropylthiazol-4-yl)methyl]-N-methylkarbamoyl}-L-valinát

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

směs: ethyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylát;

ethyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylát

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

směs: 3-[5-({3-[4-({2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylamonio)propyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl}azo)benzamido]fenyl}azo)-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl]methyl(propyl)amonium-diacetát;

3-[5-({4-[3-({2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylamonio)propyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl}azo)benzamido]fenyl}azo)-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl](dimethyl)propylamonium-diacetát;

3-[5-({3-[4-({1-[3-(dimethylamonio)propyl]-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl}azo)benzamido]fenyl}azo)-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl](dimethyl)propylamonium-diacetát

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terc-butyl-[(4S,6S)-6-(2-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[(methansulfonyl)methylamino]pyrimidin-5-yl}vinyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetát

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

směs: 19-[(hexadecyloxy)karbonyl]-9-nonyl-10-oktylnonadekanová kyselina;

9-nonyl-19-[(oktadecyloxy)karbonyl]-10-oktylnonadekanová kyselina;

dihexadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandioát;

hexadecyl-oktadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandioát;

dioktadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandioát

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

produkt reakce čínské kalafuny s akrylovou kyselinou

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

směs (20:80): methyl-2,2-dimethyl-3-[(1E)-2-methylprop-1-en-1-yl]cyklopropan-1-karboxylát;

methyl-2,2-dimethyl-3-[(1Z)-2-methylprop-1-en-1-yl]cyklopropan-1-karboxylát

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkyl-sulfobutandioáty, disodné soli, z produktů hydroformylace alkenů C12-14 (destilační zbytky)

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

amonné soli 2-sulfoethylesterů mastných kyselin z kokosového oleje

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylen-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-methyl-2-fenylen]di(naftalen-1-sulfonát)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

směs: 2-[3,6-bis(2-ethyl-N-methylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2–10 %);

2-[3,6-bis(N,2,3-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2–10 %);

2-[3,6-bis(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2–10 %);

2-[3,6-bis(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (2–10 %);

2-[3-(2-ethyl-N-methylanilino)-6-(N,2,3-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7–20 %);

2-[3-(2-ethyl-N-methylanilino)-6-(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7–20 %);

2-[3-(2-ethyl-N-methylanilino)-6-(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7–20 %);

2-[3-(N,2,3-trimethylanilino)-6-(N,2,4-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7–20 %);

2-[3-(N,2,3-trimethylanilino)-6-(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7–20 %);

2-[3-(N,2,4-trimethylanilino)-6-(N,2,5-trimethylanilino)xanthen-9-ylium-9-yl]benzen-1-sulfonát (7–20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cyklohexa-1,4-dienyl-1-methoxykarbonyl-methylamoniumchlorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

směs: methyl-cis- a trans-1,4-dimethylcyklohexan-1-karboxylát („para“-isomer);

methyl-cis- a trans-1,3-dimethylcyklohexan-1-karboxylát („meta“-isomer)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimethyl[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetramethoxy-2,2′-[N,N′-bis(trifluoracetyl)-S,S′-bi(L-homocysteinyl)diimino]dihexanoát

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

hořečnaté soli mastných kyselin C16-18 a nenasycených mastných kyselin C18, rozvětvených a lineárních

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

zinečnaté soli mastných kyselin C16-18 a nenasycených mastných kyselin C18, rozvětvených a lineárních

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoát

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

ethyl-5,5-difenyl-4,5-dihydroisoxazol-3-karboxylát

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

2,2-difenyl-2-[(S)-pyrrolidin-3-yl]acetonitril-hydrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-methyl-2-(2-nitroanilino)-thiofen-3-karbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluor-4-hydroxybenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-3-fenoxy-α-hydroxybenzenacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

(kyanmethyl)trimethylamonium-methyl-sulfát

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

mošusový keton (musk ketone);

1-(4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrofenyl)ethan-l-on;

4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitroacetofenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinatrium-5-benzamido-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxybis(benzensulfonylazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triamonium-4-[(4-{[1-hydroxy-7-(4-karboxylatoanilino)-3-sulfonato-2-naftyl]azo}-2,5-dimethoxyfenyl)azo]benzoát

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

3,3′-{methylenbis[(dihydroxyfenylen)azo]}bis(benzen-1-sulfonová kyselina), draselná a sodná sůl;

kalium-natrium-3-[(6-{3,4-dihydroxy-2-[(3-sulfonatofenyl)azo]benzyl}-2,3-dihydroxyfenyl)azo]benzen-1-sulfonát

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

produkt reakce bis(5-acetyl-2,3,4-trihydroxyfenyl)methanu, 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridu a 3-diazo-6-methoxy-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridu

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinatrium-4-amino-6-{[4-({4-[(2,4-diaminofenyl)azo]fenyl}sulfamoyl)fenyl]azo}-5-hydroxy-3-[(4-nitrofenyl)azo]-naftalen-2,7-disulfonát

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

směs: 4,4′,4″-(ethan-1,1,1-triyl)trifenylestery kyseliny 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonové a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonové;

produkt reakce 1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethanu s 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridem (2:1) a 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaftalen-1-sulfonylchloridem (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

1,2′-[(8-amino-3,5-disulfonato-1-naftyl)azo]-4-nitrobenzen-1,2-diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylkarbamoylprop-1′-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzen)diolato-O,O,N]chromitan trisodný

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis[(2-{[2-(dimethylamonio)ethoxy]karbonyl}fenyl)azo]benzen-1,3-diol-bis-(methansulfonát)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis [(2-{[2-(dimethylamonio)ethoxy]karbonyl}fenyl)azo]benzen-1,3-diol-sulfát

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

směs: 2,2′-azobis(2-methylbutannitril);

2-methylpentannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropannitril);

2,2′-azobis(2-methylheptannitril);

2-methylheptannitril-2-azo-2′-(2′-methylpropannitril);

2-methylbutannitril-2-azo-2′-(2′-methylheptannitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

směs: tetranatrium-4-amino-6-({5-[(2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatofenyl}azo)-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát;

tetranatrium-4-amino-6-({5-[(4,6-difluorpyrimidin-2-yl)amino]-2-sulfonatofenyl}azo)-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

směs: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-6-({2-sulfonato-4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-6-{[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-3-{[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

natrium-bis[tris(2-hydroxyethyl)amonium]-[6-anilino-4′-[(4,8-disulfonato-2-naftyl)azo]-5′-methyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kuprát(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

směs: 3-{[4-chlor-6-({7-[(1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-{[4-chlor-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}benzoová kyselina;

3,5-bis{[4-chlor-6-({7-[(1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}benzoová kyselina

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

natrium-6-hydroxy-5-[(2-karboxyfenyl)azo]naftalen-2-sulfonát

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

směs: trinatrium-2-((1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonatoethansulfonyl)fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoát(5-)-κ-O), měďnatý komplex;

dinatrium-2-((1-(5-ethensulfonyl-2-hydroxy-κ-O-fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmethyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonatobenzoát-κ-O-(5-)), měďnatý komplex

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

směs: trinatrium-3-({5-[(2,6-difluorpyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatofenyl}azo)-5-[(4-fluor-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát;

trinatrium-3-({5-[(4,6-difluorpyrimidin-2-yl)amino]-2-sulfonatofenyl}azo)-5-[(4-fluor-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

směs: triamonium-6-amino-3-({2,5-diethoxy-4-[(3-fosfonofenyl)azo]fenyl}azo)-4-hydroxynaftalen-2-sulfonát;

diamonium-3-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl}azo)benzoát

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

směs: 3-{5-[(5-{[4-chlor-6-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}anilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfonatofenyl)azo]-6-hydroxy-3-karbamoyl-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl}propanová kyselina, trisodná sůl;

3-(5-{[5-({4-chlor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatofenyl]azo}-6-hydroxy-3-karbamoyl-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-1-yl)propanová kyselina, disodná sůl

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

směs: 5-[(6-{4-[(2-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl)azo]-3-sulfoanilino}-4-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-({2-sulfo-5-[4-(vinylsulfonyl)butanamido]fenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonová kyselina, sodná sůl;

5-[(6-{4-[(2-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftyl)azo]-3-sulfoanilino}-4-chlor-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-3-[(5-{4-[(2-chlorethyl)sulfonyl]butanamido}-2-sulfofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina, sodná sůl

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

směs: trinatrium-5-[(4-chlor-6-{N-ethyl-3-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-{[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

trinatrium-5-({4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát;

dinatrium-5-({4-chlor-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-{[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

tetranatrium-5-[(4-chlor-6-{N-ethyl-3-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-kresol, ester s 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonátem

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

směs: bis[6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltitan pentasodný;

[6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato][6-anilino-3,5′-disulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato] kobaltitan tetrasodný;

bis[6-anilino-5′-sulfamoyl-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2′-diolato]kobaltitan trisodný

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

směs: pentanatrium-4-amino-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-6-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-6-{[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

tetranatrium-4-amino-5-hydroxy-6-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl}azo)-3-{[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-6-{[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}-3-{[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-3-({3-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]fenyl}azo)-6-{[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

trinatrium-4-amino-5-hydroxy-6-({4-[(2-hydroxyethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl}azo)-3-{[4-(vinylsulfonyl)fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

směs: pentanatrium-2-({8-[(4-chlor-6-{4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl}azo)naftalen-1,5-disulfonát;

tetranatrium-2-[({8-[({4-chlor-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl}azo)]naftalen-1,5-disulfonát

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

komplexy železa s diazotovaným 4-aminobenzen-1-sulfonamidem, diazotovanou 3-aminobenzen-1-sulfonovou kyselinou, diazotovaným 3-amino-4-hydroxybenzen-1-sulfonamidem, diazotovaným 3-amino-N-fenyl-4-hydroxybenzen-1-sulfonamidem, diazotovanou 5-amino-2-anilinobenzen-1-sulfonovou kyselinou a resorcinolem, sodné soli

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid ...%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenyl-3,3′,4,4′-tetramin;

3,3′-diaminobenzidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimethanil (ISO);

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazin-hydrochlorid; [1]

piperazin-dihydrochlorid; [2]

piperazin-fosfát [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyklopropyl-N-fenyl-6-methyl-pyrimidin-2-amin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

cis-(1S)-4-(3,4-dichlorfenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylamin-(2-fenyl-2-hydroxyacetát)

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazol-hydrochlorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

(2-ethylfenyl)hydrazin-hydrochlorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-chlorethyl)(3-hydroxypropyl)amonium-chlorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-(3-terc-butyl-1H-pyrazol-5-yl)-N′-hydroxy-4-nitrobenzen-1-karboximidamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

produkt reakce difenylaminu, fenothiazinu a rozvětvených alkenů C8-10, bohatých na C9

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-chlorfenyl)(imidazol-1-yl)methyl]benzen-1,2-diamin-dihydrochlorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

chlor-N,N-dimethylformiminium-chlorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on;

[obsahuje < 0,5 % formamidu (č. ES 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on;

[obsahuje ≥ 0,5 % formamidu (č. ES 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

produkty reakce bis(2-hydroxypropyl)aminu s formaldehydem (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-amin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzyl-(2S)-2-{[(2′-kyanbifenyl-4-yl)methyl]pentanamido}-3-methylbutanoát

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropylamonium-dihydrogenfosfát

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-ethyl-2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-amin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichlor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroxyethyl)(2-hydroxypropyl)amonium-acetát

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chlor-4-[(3-fluorbenzyl) oxy]anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

dialkylhydroxylamin (alkyl C16-18 odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje)

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

směs: 1-[bis(4-oktylanilino)methyl]-5-methyl-1H-benzotriazol;

1-[bis(4-oktylanilino]methyl]-4-methyl-1H-benzotriazol;

směs: N-[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin;

N-[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(2S)-N-(4-kyanbenzyl)azetidin-2-karboxamid-hydrochlorid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

směs: ethyl-2-[(2-{4-[(5,6-dichlorbenzothiazol-2-yl)azo]fenyl}ethyl)amino]benzoát;

ethyl-2-[(2-{4-[(6,7-dichlorbenzothiazol-2-yl)azo]fenyl}ethyl)amino]benzoát

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

amonium-[2-({2-[(1,2-dikarboxylatoethyl)amino]ethyl}amino)butandioato(4-)]železitan, monohydrát

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkylbis(2-hydroxyethyl)amonium-fluorid (alkyl odvozený od mastných kyselin řepkového oleje)

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

1-[(1RS)-2-amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]cyklohexyl-acetát

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

produkty reakce dimerů nenasycených mastných kyselin C18 s piperazin-1-ethanaminem a talovým olejem

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

produkty reakce dinatrium-1-amino-4-(4-amino-2-sulfonatoanilino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonátu s natrium-2-[(3-{[(4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-yl)ethyl]amino}fenyl) sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfátem

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

směs: kalium/natrium-4-amino-6-({5-[(4-chlor-6-{4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatofenyl}azo)-5-hydroxy-3-{[2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl) fenyl]azo}naftalen-2,7-disulfonát;

kalium/natrium-4-amino-6-({5-[(4-chlor-6-{4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfonatofenyl}azo)-5-hydroxy-3-({4-[(2-sulfatoethyl)sulfonyl]-2-sulfonatofenyl}azo)naftalen-2,7-disulfonát

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

ethidiumbromid;

3,8-diamino-1-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(2RS)-2-amino-3,3-dimethylbutanamid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

9-ethylkarbazol-3-amin;

(9-ethylkarbazol-3-yl)amin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolylfluanid (ISO);

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N’,N’-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid;

[obsahuje < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on;

dimethylpropylenmočovina

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(1RS)-5-[(E)-4-chlorbenzyliden]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentan-1-ol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazol;

1-[4-(4-{[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy}fenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-on

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentan-1-ol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroxybenzotriazol, bezvodý; [1]

1-hydroxybenzotriazol, monohydrát [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kalium-1-methyl-4-{3-[1-methyl-3-(morfolinokarbonyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]prop-1-en-1-yl}-3-(morfolinokarbonyl)pyrazol-5-olát;

[obsahuje < 0,5 % dimethylformamidu (č. ES 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kalium-1-methyl-4-{3-[1-methyl-3-(morfolinokarbonyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]prop-1-en-1-yl}-3-(morfolinokarbonyl)pyrazol-5-olát;

[obsahuje ≥ 0,5 % dimethylformamidu (č. ES 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(4-amino-3-jodbenzyl)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimethylkarbamoyl)-imidazolium-chlorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chlor-2-fluor-5-methylfenyl)-1-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

7-(2-aminoethyl)-4-hydroxy-1,3-benzothiazol-2(3H)-on-hydrochlorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

4-{4-[4-(4-hydroxyfenyl)piperazin-1-yl]fenyl}-2-(1-methylpropyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

1,3,5-tris(2,3-epoxy-2-methylpropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

(2,6-di-terc-butyl-4-methylcyklohexyl)-5-({N-[bis(ethoxykarbonyl)methyl]karbamoyl}oxy)-2-(4-terc-butylfenyl)-6-kyan-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-karboxylát

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

({N-[4-(6-terc-butyl-7-chlor-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)fenyl]karbamoyl}methyl)-2-hexyldekanoát

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

3-chlor-6-methyl-5,5-dioxo-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-amin-hydrochlorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakalium-2-(4-{5-[1-(2,5-disulfonatofenyl)-3-(methylkarbamoyl)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]-3-methylpenta-1,3-dien-1-yl}-3-(methylkarbamoyl)-5-oxidopyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonát

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromfenyl)-2-terc-butyl-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

1,1′-ethylenbis[3-(fenylazo)-6-hydroxy-4-methyl-5-(3-methylimidazol-1-ium-1-yl)pyridin-2(1H)-on]-dilaktát

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

hlavní složka 1 (isomer 1): 2-{[4-({6-[(2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl}amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3-{[4-({6-[(1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl}amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propan, sodná sůl;

hlavní složka 1 (isomer 2): 2-{[4-({6-[(2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl}amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-3-{[4-({6-[(2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl}amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propan, sodná sůl;

hlavní složka 2: 2,3-bis{[4-({6-[(2,5-disulfofenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl}amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propan, sodná sůl;

hlavní složka 3: 2,3-bis{[4-({6-[(1,5-disulfo-2-naftyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-naftyl}amino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-yl]amino}propan, sodná sůl

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-(imidazol-1-yl)oktadekan-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimethyl-1-(N-{2-methoxy-5-[(2-methylbutoxy)karbonyl]fenyl}karbamoyl)-[(2-oktadecyl-1,1-dioxo-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl)methyl]imidazol-4,5-dikarboxylát

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinatrium-2-[(1-ethyl-2-hydroxy-5-karbamoyl-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)azo]-4-[(4-fluor-6-{4-[(2-sulfatoethyl)-sulfonyl]anilino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzen-1-sulfonát

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-[2-(4-fenoxyfenoxy)-1-methylethoxy]pyridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indol-1-ium-bromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl)]-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-[(9H-fluoren-9-yl)methyl]-karbonát

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klothianidin (ISO);

1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-2-methyl-3-nitroguanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-methylthiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

3-fenyl-1-methylpiperazin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(–)-(3S,4R)-1-benzyl-4-(4-fluorfenyl)-3-{[3,4-(methylendioxy)fenoxy]methyl}piperidin-hydrochlorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

N-(2-methyl-5-nitrofenyl)guanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(2-fenyl-4-methylpiperazin-1-yl)benzen-1-methanol-monohydrochlorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-{4-[4-(pyridin-3-yl)imidazol-1-yl]butyl}-1H-isoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decyloxazolidin-2-on;

4-decyl-1,3-oxazolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetrakalium-5-hydroxy-4-{5-[3-karboxylato-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)-4,5-dihydropyrazol-4-yliden]-3-(piperidinokarbonyl)penta-1,3-dien-1-yl}-1-(4-sulfonatofenyl)-pyrazol-3-karboxylát

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-tris[3-(aziridin-1-yl)propanoát];

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

(4-chlorfenyl)isokyanát

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-methylenbis[(3-chlor-2,6-di-ethylfenyl)isokyanát]

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-karboxamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxystrobin (ISO);

2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-[(E)-methoxyimino]-N-methylacetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzyl-2-[4-fluor-3-(trifluormethyl)fenoxy]butanamid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

kyazofamid (ISO);

4-chlor-2-kyan-N,N-dimethyl-5-(p-tolyl)imidazol-1-sulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyl-2-(5-thioxo-2,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-(dimethylkarbamoyl)-4-(2-sulfatoethyl)pyridin-1-ium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

3-(2-chlor-5-{[2-(3-pentadecylfenoxy)butyl]amino}anilino)-4-{[4-(2,2-dimethylpropanamido)fenyl]azo}-1-(2,4,6-trichlorfenyl)-4,5-dihydropyrazol-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenylacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(4-chlorfenyl)glycinamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamide;

4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-on-hydrochlorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-[(2-hexyldecyl)oxy]benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-[bis(methoxyethyl)amino]acetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyl-(4-methylfenylsulfonyl)-amino)-fenylthio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-chlorfenyl)tetradekanamid;

N-(3-{[4-(2-butyl-4-methylbenzen-1-sulfonamido)fenyl]sulfanyl}-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl]amino}-4-chlorfenyl)tetradekanamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-{5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-kyan-4,6-dinitrofenyl)azo]fenyl}acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chlor-N-(4-methylfenyl) acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

2-(dimethylamino)thioacetamid-hydrochlorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-methyldodekan-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimethylbutyliden)-3-hydroxy-2-naftohydrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecyl-4-methoxybenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-methyl-N-(5,8,14-trioxo-5,8,13,14-tetrahydronafto[2,3-c]akridin-6-yl)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chlor-1,4-fenylen)bis(3-oxobutanamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxooxazolidin-3-yl)-N-(2-methoxy-5-oktadekanamidofenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamid

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-{5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(6-brom-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]fenyl}acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decyl-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylfenyl)butanamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-2H-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5′-terc-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2′-[(2-ethylhexyl)sulfanyl]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-{2-[(2-butyl-4,6-dikyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]-5-(diethylamino)fenyl}acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-diethoxy-N,N-dimethylacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

4-(2-{4-[(8-acetamido-1-hydroxy-3,6-disulfo-2-naftyl)azo]fenoxy}ethoxy)-N-dodecyl-1-hydroxy-2-naftamid, disodná sůl

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

směs: N-[3-(dimethylazinoyl)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid, draselná sůl;

N-[3-(dimethylazinoyl)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[(12-hydroxyoktadekanamido)methyl]benzen

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

směs: N,N′-ethylenbis(hexanamid);

12-hydroxy-N-{2-[(1-hydroxyhexyl)amino]ethyl}oktadekanamid;

N,N′-ethylenbis(12-hydroxyoktadekanamid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

produkty reakce 12-hydroxyoktadekanové kyseliny s benzen-1,3-dimethanaminem a hexan-1,6-diaminem

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

směs: 2,2′-[(3,3′-dichlorbifenyl-4,4′-diyl)bisazo]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutanamid];

N-(2,4-dimethylfenyl)-N′-(2-methylfenyl)-2,2′-[(3,3′-dichlorbifenyl-4,4′-diyl)bisazo]bis(3-oxobutanamid);

N-(2,4-dimethylfenyl)-N′-(2-karboxyfenyl)-2,2′-[(3,3′-dichlorbifenyl-4,4′-diyl)bisazo]bis(3-oxobutanamid)

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

směs: N-{5-[bis(2-methoxyethyl)amino]-2-[(2-butyl-4,6-dikyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]fenyl}acetamid;

N-{2-[(2-butyl-4,6-dikyan-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)azo]-5-(diethylamino)fenyl}acetamid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N″-(methylendi-4,1-fenylen)bis[N′-oktylmočovina]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

směs: 1,2-dimethylpropan-1,1-diylbis(hydroperoxid);

dimethyl-benzen-1,2-dikarboxylát

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakasa

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


PŘÍLOHA 1C

Položky s následujícími indexovými čísly v příloze I se zrušují:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Evropský parlament a Rada

16.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/83


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 14. ledna 2009

o jmenování evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce

(2009/30/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1), a zejména čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh seznamu kandidátů, který předložila dne 21. října 2008 Komise, v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 45/2001 a po veřejné výzvě k přihlášení kandidátů, za účelem jmenování evropského inspektora ochrany údajů a jeho zástupce,

s ohledem na to, že by evropský inspektor ochrany údajů a jeho zástupce měli být jmenováni společnou dohodou Evropského parlamentu a Rady na období pěti let ode dne 17. ledna 2009,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Na období od 17. ledna 2009 do 16. ledna 2014 jsou jmenováni:

evropským inspektorem ochrany údajů: pan Peter HUSTINX,

jeho zástupcem: pan Giovanni BUTTARELLI.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu 14. ledna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Komise

16.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/84


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. ledna 2009,

kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2008) 8988)

(Text s významem pro EHP)

(2009/31/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/716/ES (2) stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a (ES) č. 853/2004 (4). Dokud jsou uvedená zařízení v přechodné fázi, měly by být produkty pocházející z těchto zařízení uváděny pouze na vnitrostátní trh nebo používány k dalšímu zpracování v bulharských zařízeních, která jsou v přechodné fázi.

(2)

Rozhodnutí 2007/716/ES bylo změněno rozhodnutími Komise 2008/290/ES (5), 2008/330/ES (6), 2008/552/ES (7), 2008/678/ES (8) a 2008/828/ES (9).

(3)

Podle úředního prohlášení bulharského příslušného orgánu některá zařízení v odvětví masa a mléka ukončila svou činnost nebo dokončila proces modernizace a jsou nyní zcela v souladu s právními předpisy Společenství. Uvedená zařízení by proto měla být vyškrtnuta ze seznamu zařízení v přechodné fázi.

(4)

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. ledna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  Úř. věst. L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  Úř. věst. L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  Úř. věst. L 294, 1.11.2008, s. 11.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2007/716/ES se mění takto:

1)

Zrušují se tyto položky pro zařízení na zpracování masa:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„1.

BG 0101001

‚Melnichen kombinat Rila STH’ AD

gr. Blagoevgrad

ul. ‚V. Levski’ 56

19.

BG 0401012

‚Polikomers-SG’ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

‚Z i K’ OOD

gr. Vratsa

ul. ‚Vasil Kanchov’ 25

126.

BG 2202025

ET ‚Takt-Asia Milanova’

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. ‚Obelsko shose’ 11

260.

BG 1204008

ET ‚Petar Parvanov-Demetra’

gr. Lom

ul. ‚Belogradchishko shose’ 1

283.

BG 1604014

‚Elko’ OOD

gr. Plovdiv

ul. ‚Brezovsko shose’ 170

355.

BG 2504001

ET ‚Stezis’

gr. Omurtag

Promishlena zona“

2)

Zrušují se tyto položky pro zařízení na zpracování mléka:

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

„16.

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev’

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

39.

BG 2312036

ET ‚Rosen Deyanski-DEYA’

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ‚Bor-Chvor’

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

60.

BG 2812003

‚Balgarski yogurt’ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

110.

1612013

‚Polidey – 2’ OOD

s. Domlyan

171.

2412019

‚Dekada’ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

205.

BG 2218045

‚El-Em-Impeks’ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania“


16.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.