ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 5

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
9. ledna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 13/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt Ovoce do škol

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 14/2009 ze dne 8. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/9/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení nikotinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 7714)  ( 1 )

7

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

9.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 13/2009

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt „Ovoce do škol“

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 (2), kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny, zavedlo rozsáhlou reformu uvedeného odvětví s cílem podpořit jeho konkurenceschopnost a tržní orientaci a posílit jeho návaznost na ostatní oblasti reformované společné zemědělské politiky. Jedním z klíčových cílů reformovaného režimu je zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

(2)

Je vhodné řešit nízkou spotřebu ovoce a zeleniny u dětí stálým zvyšováním podílu ovoce a zeleniny v jídelníčku dětí v době, kdy se utvářejí jejich stravovací návyky. Poskytování podpory Společenství v rámci projektu „Ovoce do škol“ za účelem dodávání produktů z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních by mělo u mladých spotřebitelů vést ke zvýšení obliby ovoce a zeleniny, a tedy i k vyšší budoucí spotřebě. V důsledku toho by projekt „Ovoce do škol“ umožnil splnit cíle společné zemědělské politiky, včetně vyšších výdělků v zemědělství, stabilizace trhů a dostupnosti současných i budoucích dodávek.

(3)

Podle čl. 35 písm. b) Smlouvy mohou být v rámci společné zemědělské politiky přijata společná opatření na podporu spotřeby určitých produktů, jako je například projekt „Ovoce do škol“.

(4)

Ustanovení čl. 152 odst. 1 Smlouvy kromě toho stanoví, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.“ Jasný přínos projektu „Ovoce do škol“ pro zdraví ukazuje, že jde o opatření, které by se mělo stát součástí provádění společné zemědělské politiky.

(5)

Proto je třeba stanovit podporu Společenství na spolufinancování dodávek některých zdravých produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních a také na spolufinancování některých souvisejících nákladů na logistiku, distribuci, zařízení, komunikaci, sledování a hodnocení.

(6)

Projektem Společenství „Ovoce do škol“ by neměly být dotčeny žádné vnitrostátní projekty, které se týkají dodávek ovoce do škol a jsou v souladu s právem Společenství, aby zůstaly zachovány výhody, jež tyto projekty přinášejí. Uvedený projekt by měl respektovat různost vzdělávacích systémů členských států. Ke vzdělávacím zařízením využívajícím projekt „Ovoce do škol“ by tedy mohly patřit mateřské školy a další předškolní zařízení a základní a střední školy.

(7)

Členské státy, které se chtějí projektu účastnit, by měly mít možnost poskytnout vedle podpory Společenství i vnitrostátní podporu na dodávky zdravých produktů a na určité související náklady. K zajištění účinnosti projektu budou nutná doprovodná opatření, na jejichž financování by členské státy měly mít možnost poskytovat vnitrostátní podporu. S ohledem na rozpočtová omezení by členské státy měly mít možnost nahradit své finanční příspěvky na projekt „Ovoce do škol“ příspěvky ze soukromého sektoru.

(8)

V zájmu zajištění řádného provádění projektu „Ovoce do škol“ by měly členské státy, které chtějí projekt využívat, vypracovat nejdříve strategii na celostátní nebo regionální úrovni.

(9)

Projekt by neměl zahrnovat nezdravé produkty, které obsahují například vysoký podíl tuku nebo přídavku cukru. Komise by měla tudíž sestavit seznam produktů nebo složek, které by měly být z projektu „Ovoce do škol“ vyloučeny. Jinak by se nemělo členským státům zbytečně bránit v tom, aby samy uvážily, které produkty zvolí. Při volbě způsobilých produktů by tedy měly mít možnost vycházet z objektivních kritérií, včetně sezónnosti, dostupnosti produktu či problematiky životního prostředí. V této souvislosti by členské státy měly mít možnost dát přednost produktům pocházejícím ze Společenství. V zájmu jasnosti by měly členské státy při vypracovávání svých strategií vytvořit seznam produktů způsobilých v rámci tohoto projektu.

(10)

V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by měly členské státy účastnící se projektu každý rok zažádat o podporu Společenství. V návaznosti na žádosti členských států by měla Komise rozhodnout o konečné výši přidělených prostředků v rámci dostupných rozpočtových položek.

(11)

Podpora Společenství by měla být jednotlivým členským státům přidělována na základě objektivních kritérií založených na jejich podílu dětí v základní cílové skupině dětí od šesti do deseti let. Tato věková skupina byla zvolena z rozpočtových důvodů, ale také proto, že se stravovací návyky vytvářejí v útlém věku. Členským státům s nízkým počtem obyvatel by to však nemělo bránit v provádění nákladově efektivního projektu. Z tohoto důvodu by každý zúčastněný členský stát měl obdržet podporu Společenství ve stanovené minimální výši.

(12)

V zájmu zajištění řádného řízení rozpočtu by měl být stanoven pevný strop podpory Společenství a maximální míry spolufinancování a finanční příspěvek Společenství na tento projekt by měl být doplněn na seznam opatření způsobilých pro financování z Evropského zemědělského záručního fondu podle nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (3).

(13)

S ohledem na sociální, strukturální a hospodářské obtíže je vhodné stanovit vyšší míru spolufinancování v regionech způsobilých v rámci cíle „Konvergence“ v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (4) a v nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

(14)

Nemá-li však být celková účinnost projektu „Ovoce do škol“ snížena, neměla by se pomoc Společenství používat jako náhrada financování stávajících vnitrostátních projektů zaměřených na dodávání ovoce do škol nebo jiných projektů distribuce, v jejichž rámci se dodává do škol i ovoce. Měl by však být zachován stávající pokrok členských států dosažený při zavádění vnitrostátních projektů dodávek ovoce do škol. Podpora Společenství by proto měla být dostupná i tehdy, pokud členský stát zamýšlí rozšířit nebo zvýšit účinnost již existujícího projektu, který by jinak pro podporu byl způsobilý, a to za předpokladu, že budou dodrženy určité maximální výše spolufinancování, pokud jde o poměr podpory Společenství k celkovému vnitrostátnímu financování. V takovém případě by měl členský stát ve své strategii uvést, jak zamýšlí svůj projekt rozšířit nebo zvýšit jeho účinnost.

(15)

Protože je na hladké provedení projektu potřeba poskytnout dostatek času, měl by být uplatňován od školního roku 2009/10. Zpráva o jeho provádění by měla být předložena po třech letech.

(16)

V zájmu větší účinnosti projektu by mělo mít Společenství možnost financovat opatření týkající se informování, sledování a hodnocení, která jsou zaměřena na zvýšení informovanosti veřejnosti o projektu „Ovoce do škol“ a jeho cílech, jakož i opatření pro vytváření sítí s projektem souvisejících. Tím by neměly být dotčeny pravomoci Společenství spolufinancovat nezbytná doprovodná opatření na zvýšení informovanosti o prospěšnosti spotřeby ovoce a zeleniny pro zdraví v rámci nařízení Rady (ES) č. 3/2008 (5).

(17)

Komise by měla stanovit prováděcí pravidla projektu „Ovoce do škol“, včetně pravidel týkajících se přidělování podpory mezi členské státy, finančního a rozpočtového řízení, vnitrostátních strategií, souvisejících nákladů, doprovodných opatření a opatření týkajících se informování, sledování a hodnocení a opatření pro vytváření sítí.

(18)

Nařízením Rady (ES) č. 361/2008 (6) byla s účinkem od 1. července 2008 začleněna ustanovení nařízení (ES) č. 1182/2007 do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (7).

(19)

Nařízení (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1290/2005

V čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2005 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

finanční příspěvek Společenství na projekt „Ovoce do škol“ uvedený v čl. 103ga odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (8).

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 1234/2007

Nařízení (ES) č. 1234/2007 se mění takto:

1)

Část II hlava I kapitola IV oddíl IVa se mění takto:

a)

za článek 103g se vkládá nový pododdíl, který zní:

„Pododdíl IIa

Ovoce do škol

Článek 103ga

Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů dětem

1.   Za podmínek, které určí Komise, poskytuje Společenství od školního roku 2009/10 podporu na:

a)

dodávání produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, včetně mateřských škol a dalších předškolních zařízení a základních a středních škol, a

b)

některé související náklady na logistiku a distribuci, zařízení, komunikaci, sledování a hodnocení.

2.   Členské státy, které se chtějí projektu účastnit, vypracují nejdříve na celostátní nebo regionální úrovni strategii pro jeho provádění, obsahující zejména rozpočet na jejich projekt včetně příspěvku Společenství a vnitrostátních příspěvků, dobu trvání, cílovou skupinu, způsobilé produkty a zapojení dotčených zúčastněných stran. Stanoví rovněž doprovodná opatření nutná pro zajištění účinnosti projektu.

3.   Při vypracovávání strategií členské státy sestaví seznam produktů z odvětví ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, které budou způsobilé v rámci jejich projektu. Tento seznam však nesmí zahrnovat produkty, které jsou vyloučeny opatřením přijatým Komisí podle čl. 103h písm. f). Při volbě způsobilých produktů vycházejí z objektivních kritérií, včetně sezónnosti, dostupnosti produktu či problematiky životního prostředí. V této souvislosti mohou členské státy dát přednost produktům pocházejícím ze Společenství.

4.   Podpora Společenství uvedená v odstavci 1 nesmí:

a)

překročit 90 milionů EUR v jednom školním roce;

b)

překročit 50 % nákladů na dodávku a souvisejících nákladů uvedených v odstavci 1 nebo 75 % těchto nákladů v oblastech způsobilých v rámci cíle „Konvergence“ podle čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (9) a v nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy;

c)

pokrývat jiné náklady než náklady na dodávku a související náklady uvedené v odstavci 1.

5.   Podpora Společenství uvedená v odstavci 1 se jednotlivým členským státům přiděluje na základě objektivních kritérií založených na jejich podílu dětí ve věku od šesti do deseti let. Nicméně každý členský stát účastnící se projektu obdrží podporu Společenství ve výši alespoň 175 000 EUR. Členské státy účastnící se projektu žádají o podporu Společenství na základě své strategie každý rok. V návaznosti na žádosti členských států Komise rozhodne o konečné výši přidělených prostředků v rámci dostupných rozpočtových položek.

6.   Podpora Společenství uvedená v odstavci 1 nesmí nahrazovat financování stávajících vnitrostátních projektů zaměřených na distribuci ovoce do škol nebo jiných projektů, v jejichž rámci se do škol dodává i ovoce. Pokud má však některý členský stát již nyní fungující projekt, který by byl způsobilý pro podporu Společenství podle tohoto článku, a zamýšlí jej rozšířit nebo zvýšit jeho účinnost, a to i pokud jde o cílovou skupinu daného projektu, dobu jeho trvání nebo způsobilé produkty, lze poskytnout podporu Společenství za předpokladu, že jsou dodrženy limity uvedené v odst. 4 písm. b) a týkající se poměru podpory Společenství k celkovému vnitrostátnímu financování. V takovém případě členský stát ve své strategii uvede, jak zamýšlí svůj projekt rozšířit nebo zvýšit jeho účinnost.

7.   Členské státy mohou kromě podpory Společenství poskytovat vnitrostátní podporu na dodávky produktů a související náklady uvedené v odstavci 1. Tyto náklady mohu být kryty rovněž příspěvky soukromého sektoru. Členské státy mohou také poskytnout vnitrostátní podporu na financování doprovodných opatření uvedených v odstavci 2.

8.   Projektem Společenství ‚Ovoce do škol‘ nejsou dotčeny žádné samostatné vnitrostátní projekty, které se týkají dodávek ovoce do škol a jsou v souladu s právem Společenství.

9.   Společenství může také podle článku 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 financovat opatření týkající se informování, sledování a hodnocení související s projektem ‚Ovoce do škol‘, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto projektu, a související opatření pro vytváření sítí.

b)

před článek 103h se vkládá nový nadpis, který zní:

c)

v článku 103h se doplňuje nové písmeno, které zní:

„f)

ustanovení týkající se projektu ‚Ovoce do škol‘ podle článku 103ga, včetně seznamu produktů nebo složek, které by měly být z projektu ‚Ovoce do škol‘ vyloučeny, konečného přidělení podpory mezi členské státy, finančního a rozpočtového řízení, souvisejících nákladů, strategií členských států, doprovodných opatření a opatření týkajících se informování, sledování a hodnocení a opatření pro vytváření sítí.“

2)

V článku 180 se slova „v článku 182“ nahrazují slovy „v článcích 103ga a 182“.

3)

V článku 184 se doplňuje nový bod, který zní:

„5.

do 31. srpna 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění projektu ‚Ovoce do škol‘ uvedeného v článku 103ga, k níž v případě potřeby přiloží příslušné návrhy. Zpráva se zabývá zejména tím, do jaké míry projekt napomohl zavedení dobře fungujících projektů zaměřených na distribuci ovoce do škol v členských státech a jak ovlivnil zlepšení stravovacích návyků dětí.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 273, 17.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 121, 7.5.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“

(9)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.“;


9.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 14/2009

ze dne 8. ledna 2009

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 9. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

56,1

TR

138,0

ZZ

97,1

0707 00 05

JO

167,2

MA

93,8

TR

154,1

ZZ

138,4

0709 90 70

MA

85,9

TR

157,0

ZZ

121,5

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

49,8

IL

51,0

MA

58,1

TR

72,2

ZA

44,1

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

64,4

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,4

IL

66,7

TR

79,4

ZZ

65,2

0805 50 10

EG

47,1

MA

59,6

TR

60,5

ZZ

55,7

0808 10 80

CN

82,1

MK

39,4

US

110,7

ZZ

77,4

0808 20 50

CN

88,0

US

115,7

ZZ

101,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

9.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/7


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2008

o nezařazení nikotinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2008) 7714)

(Text s významem pro EHP)

(2009/9/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období dvanácti let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje nikotin.

(3)

Účinky nikotinu na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1112/2002 a (ES) č. 2229/2004 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Uvedená nařízení dále určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 2229/2004. Pro nikotin bylo členským státem zpravodajem Spojené království a veškeré příslušné informace byly předloženy v lednu 2008.

(4)

Komise posoudila nikotin v souladu s článkem 24a nařízení (ES) č. 2229/2004. Návrh zprávy o přezkoumání uvedené látky byl přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a byl dokončen dne 26. září 2008 v podobě zprávy Komise o přezkoumání.

(5)

V průběhu posuzování uvedené účinné látky zmíněným výborem byl, s přihlédnutím k připomínkám členských států, učiněn závěr, že dosud známé skutečnosti nepostačují k prokázání bezpečného používání s ohledem na obsluhu, pracovníky, okolní osoby a spotřebitele. Navíc jsou ve zprávě o přezkoumání této látky uvedeny další obavy vyjádřené členským státem zpravodajem v jeho hodnotící zprávě.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však dané obavy stále přetrvávají a hodnocení provedená na základě předložených informací neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující nikotin mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Nikotin by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující nikotin byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících nikotin by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období, což zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahující nikotin budou zemědělcům dostupné po dobu osmnácti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro nikotin v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (4), s ohledem na případné zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nikotin se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující nikotin byla odňata do 8. června 2009;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující nikotin.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději dne 8. června 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.


9.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.