ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 348

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
24. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1340/2008 ze dne 8. prosince 2008 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

19

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1343/2008 ze dne 23. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1344/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1345/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek

76

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1346/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

79

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1347/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009

81

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES

84

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

98

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu, 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu, methylendifenyldiisokyanátu, cyklohexanu a dusičnanu amonného ( 1 )

108

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1349/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013 ( 1 )

113

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o Evropském roku tvořivosti a inovací (2009) ( 1 )

115

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1351/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie ( 1 )

118

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1352/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí č. 1855/2006/ES, kterým se zavádí program Kultura (2007 až 2013) ( 1 )

128

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti

130

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1340/2008

ze dne 8. prosince 2008

o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 17 odst. 1 Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Republikou Kazachstán (1) má být obchod s některými výrobky z oceli předmětem zvláštní dohody o množstevních ujednáních.

(2)

Platnost dvoustranné Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Republiky Kazachstán o obchodu s některými výrobky z oceli (2), která byla uzavřena dne 19. července 2005, skončila dne 31. prosince 2006. Obchod s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Kazachstánem podléhal autonomním opatřením stanoveným nařízením Rady (ES) č. 1870/2006 (3) v roce 2007 a nařízením Rady (ES) č. 1531/2007 (4) v roce 2008.

(3)

Do podepsání a vstupu nové dohody v platnost nebo do přistoupení Kazachstánu ke Světové obchodní organizaci (WTO) by měly být stanoveny množstevní limity platné od roku 2009.

(4)

Vzhledem k tomu, že se výrazně nezměnily podmínky, které vedly ke stanovení množstevních limitů pro roky 2007 a 2008, je vhodné stanovit množstevní limity pro rok 2009 na stejné úrovni jako pro rok 2007 a 2008.

(5)

Je nezbytné poskytnout takové prostředky pro správu tohoto režimu ve Společenství, které by usnadnily uplatňování nové dohody, a to přijetím co nejpodobnějších ustanovení.

(6)

Je nutné zajistit kontrolu původu daných výrobků a zavedení vhodných metod správní spolupráce.

(7)

Výrobky umístěné ve svobodném pásmu nebo dovezené v režimech uskladňování v celním skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) by neměly být započítávány do limitů stanovených pro tyto výrobky.

(8)

Pro účinné uplatňování tohoto nařízení je nutné zavést požadavek dovozní licence Společenství pro propouštění daných výrobků do volného oběhu ve Společenství.

(9)

Aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení těchto množstevních limitů, je nutné zavést správní postup, podle něhož příslušné orgány členských států nevydají dovozní licence, dokud od Komise neobdrží potvrzení o tom, že příslušné množství je v rámci daného množstevního limitu stále ještě k dispozici,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Toto nařízení se vztahuje na dovoz výrobků z oceli uvedených v příloze I a pocházejících z Republiky Kazachstán do Společenství.

2.   Výrobky z oceli se zařazují do skupin výrobků v souladu s přílohou I.

3.   Zařazení výrobků vyjmenovaných v příloze I se zakládá na kombinované nomenklatuře (KN) zavedené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (5).

4.   Původ výrobků uvedených v odstavci 1 se určuje v souladu s platnými pravidly Společenství.

Článek 2

1.   Dovoz výrobků z oceli vyjmenovaných v příloze I a pocházejících z Republiky Kazachstán do Společenství podléhá množstevním limitům stanoveným v příloze V. Propuštění výrobků uvedených v příloze I pocházejících z Republiky Kazachstán do volného oběhu ve Společenství je podmíněno předložením osvědčení o původu uvedeného v příloze II a dovozní licence vydané orgány členských států podle článku 4.

2.   Aby bylo zaručeno, že množství, na které byly vydány dovozní licence, není v žádném okamžiku vyšší než celkové množstevní limity stanovené pro každou skupinu výrobků, vydají příslušné orgány vyjmenované v příloze IV dovozní licence pouze poté, co obdrží od Komise potvrzení, že v rámci množstevních limitů pro danou skupinu výrobků z oceli je ve vztahu k dané dodavatelské zemi stále k dispozici množství, o něž dovozce nebo dovozci u výše uvedených orgánů zažádali.

3.   Povolený dovoz se započítává do příslušného množstevního limitu stanoveného v příloze V. Má se za to, že k odeslání výrobků došlo v den, kdy byly naloženy na dopravní prostředky určené k jejich vývozu.

Článek 3

1.   Množstevní limity uvedené v příloze V se nevztahují na výrobky umístěné ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu a na výrobky dovezené v režimu uskladňování v celním skladu, dočasného použití nebo aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém).

2.   Pokud jsou výrobky uvedené v odstavci 1 následně propuštěny do volného oběhu, buď v nezměněném stavu, nebo po zpracování či opracování, použije se čl. 2 odst. 2 a výrobky takto propuštěné do volného oběhu se započítají do příslušných množstevních limitů uvedených v příloze V.

Článek 4

1.   Pro účely použití čl. 2 odst. 2 příslušné orgány vyjmenované v příloze IV před vydáním dovozních licencí oznámí Komisi, na jaká množství u nich byly podány žádosti o dovozní licence podložené originály vývozních licencí. Komise obratem oznámí, zda jsou požadovaná množství k dispozici pro dovoz, a to chronologicky, ve stejném pořadí v jakém obdrží oznámení členských států (podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“).

2.   Žádosti obsažené v oznámeních zaslaných Komisi jsou platné, pokud v každém případě jasně uvádějí zemi vývozu, kód příslušného výrobku, množství, která se mají dovézt, číslo vývozní licence, kvótový rok a členský stát, v němž mají být výrobky propuštěny do volného oběhu.

3.   Je-li to možné, Komise potvrdí orgánům celé množství uvedené v žádostech oznámených pro každou skupinu výrobků.

4.   Příslušné orgány Komisi ohlásí jakékoli množství, které nebylo využito během platnosti dovozní licence, a to okamžitě poté, co jsou o této skutečnosti informovány. Taková nevyužitá množství se automaticky převádějí do zbylých množství celkového množstevního limitu Společenství pro každou skupinu výrobků.

5.   Oznámení uvedená v odstavcích 1 až 4 se sdělují elektronicky v rámci integrované sítě vytvořené pro tento účel, pokud není z naléhavých technických důvodů nutné dočasně použít jiné komunikační prostředky.

6.   Dovozní licence nebo rovnocenné doklady se vydávají v souladu s články 12 až 16.

7.   Příslušné orgány členských států Komisi oznámí jakékoli zrušení již vydaných dovozních licencí nebo rovnocenných dokladů v důsledku odnětí nebo zrušení odpovídající vývozní licence příslušnými orgány Republiky Kazachstán. Pokud však Komise a příslušné orgány členských států obdrží od příslušných orgánů Republiky Kazachstán informaci o odnětí nebo zrušení vývozní licence teprve poté, co byly výrobky dovezeny do Společenství, jsou dotyčná množství započítána do příslušného množstevního limitu stanoveného v příloze V.

Článek 5

1.   Jestliže má Komise informace o tom, že u výrobků vyjmenovaných v příloze I pocházejících z Republiky Kazachstán byla provedena překládka, použita jiná dopravní trasa nebo jiný způsob dovozu do Společenství, a tím se obešly množstevní limity podle článku 2, a že je třeba učinit příslušné úpravy, požádá o zahájení konzultací s cílem dosáhnout dohody o nezbytných úpravách odpovídajících množstevních limitů.

2.   Až do ukončení konzultací podle odstavce 1 může Komise požádat Republiku Kazachstán o přijetí nezbytných preventivních opatření, aby bylo zajištěno, že po konzultacích bude možné množstevní limity podle dohody upravit.

3.   Pokud Společenství a Republika Kazachstán nedospějí k uspokojivému řešení a pokud Komise oznámí, že existuje jasný důkaz o obcházení předpisů, odečte Komise od množstevních limitů odpovídající množství výrobků pocházejících z Republiky Kazachstán.

Článek 6

1.   U každé zásilky výrobků z oceli, které podléhají množstevním limitům stanoveným v příloze V až do výše uvedených limitů, se vyžaduje vývozní licence vydaná příslušnými orgány Republiky Kazachstán.

2.   Dovozce předkládá originál vývozní licence za účelem vydání dovozní licence uvedené v článku 12.

Článek 7

1.   Vývozní licence pro množstevní limity musí odpovídat vzoru obsaženému v příloze II a musí mimo jiné potvrzovat, že množství dotyčného zboží bylo započteno do množstevních limitů stanovených pro danou skupinu výrobků.

2.   Každá vývozní licence se vztahuje pouze na jednu skupinu výrobků vyjmenovaných v příloze I.

Článek 8

Vývoz se započítává do příslušných množstevních limitů stanovených v příloze V a odeslaných ve smyslu čl. 2 odst. 3.

Článek 9

1.   Vývozní licence uvedená v článku 6 může obsahovat řádně označená dodatečná vyhotovení. Vývozní licence a její kopie, jakož i osvědčení o původu a jeho kopie se vypracovávají v angličtině.

2.   Pokud jsou doklady uvedené v odstavci 1 vyplňovány rukou, musí být jednotlivé záznamy zapsány inkoustem a hůlkovým písmem.

3.   Vývozní licence nebo rovnocenné doklady mají rozměry 210 × 297 mm. Použitý papír musí být bílý bezdřevý papír klížený pro psaní o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Musí mít pozadí s tištěným gilošovaným vzorem, na kterém jsou patrné stopy jakéhokoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

4.   Příslušné orgány ve Společenství přijímají jako platný dokument pro dovozní účely v souladu s tímto nařízením pouze originál vývozní licence nebo rovnocenného dokladu.

5.   Všechny vývozní licence nebo rovnocenné doklady se označují standardizovaným pořadovým číslem, ať už vytištěným či nikoli, které umožňuje jejich identifikaci.

6.   Toto pořadové číslo se skládá z těchto prvků:

dvou písmen označujících zemi vývozu:

KZ

=

Republika Kazachstán,

dvou písmen označujících členský stát, který je zamýšleným místem určení:

BE

=

Belgie

BG

=

Bulharsko

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Německo

EE

=

Estonsko

IE

=

Irsko

GR

=

Řecko

ES

=

Španělsko

FR

=

Francie

IT

=

Itálie

CY

=

Kypr

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Lucembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemsko

AT

=

Rakousko

PL

=

Polsko

PT

=

Portugalsko

RO

=

Rumunsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Finsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené království,

jednomístného čísla označujícího kvótový rok, které odpovídá poslednímu číslu příslušného roku, např. „9“ pro rok 2009,

dvoumístného čísla, které označuje vydávající úřad ve vyvážející zemi,

pětimístného čísla jdoucího postupně od 00 001 do 99 999 přiděleného konkrétnímu členskému státu určení.

Článek 10

Vývozní licenci lze vydat po odeslání výrobků, na které se vztahuje. V takových případech musí být označena poznámkou „issued retrospectively“.

Článek 11

V případě krádeže, ztráty nebo zničení vývozní licence může vývozce požádat příslušný orgán, který doklad vydal, aby mu na základě vývozních dokladů, které vývozce vlastní, vystavil duplikát.

Takto vydaný duplikát licence musí být označen poznámkou „duplicate“. Duplikát nese datum původní licence.

Článek 12

1.   V rozsahu, v němž Komise podle článku 4 potvrdila dostupnost požadovaného množství v rámci dotyčných množstevních limitů, vystaví příslušné orgány členských států dovozní licenci do pěti pracovních dnů poté, co dovozce předloží originál příslušné vývozní licence. Originál musí být předložen do 31. března roku následujícího po roce, v němž bylo odesláno zboží, na něž se licence vztahuje. Dovozní licence vydávají příslušné orgány kteréhokoli z členských států, bez ohledu na to, který členský stát je uveden na vývozní licenci, v rozsahu, v němž Komise podle článku 4 přílohy potvrdila dostupnost požadovaného množství v rámci dotyčného množstevního limitu.

2.   Dovozní licence platí čtyři měsíce ode dne vystavení. Na řádně odůvodněnou žádost dovozce mohou příslušné orgány členského státu jejich platnost prodloužit o další období nepřesahující čtyři měsíce.

3.   Dovozní licence se vyhotovují ve formě uvedené v příloze III a platí na celém celním území Společenství.

4.   Prohlášení nebo žádost podaná dovozcem s cílem získat dovozní licenci musí obsahovat

a)

úplné jméno a adresu vývozce;

b)

úplné jméno a adresu dovozce;

c)

přesný popis zboží a kód(y) TARIC;

d)

zemi původu zboží;

e)

zemi odeslání;

f)

příslušnou skupinu výrobků a o množství daných výrobků;

g)

čistou hmotnost podle položek TARIC;

h)

hodnotu výrobku cif na hranici Společenství podle položek TARIC;

i)

informaci, zda jsou dotyčné výrobky druhé nebo snížené jakosti;

j)

případně data platby a dodání a kopii nákladního listu a kupní smlouvy;

k)

datum a číslo vývozní licence;

l)

jakýkoli interní kód používaný k administrativním účelům;

m)

datum a podpis dovozce.

5.   Dovozci nejsou povinni dovézt celé množství, na něž se vztahuje dovozní licence, v jedné zásilce.

Článek 13

Platnost dovozních licencí vydaných orgány členských států je podmíněna platností vývozních licencí a množstvím uvedeným na vývozních licencích vydaných příslušnými orgány Republiky Kazachstán, na jejichž základě byly dovozní licence vydány.

Článek 14

Příslušné orgány členských států vydávají dovozní licence či rovnocenné doklady v souladu s čl. 2 odst. 2 bez diskriminace jakémukoli dovozci ve Společenství bez ohledu na místo, kde je ve Společenství usazen, a aniž je dotčeno splnění ostatních podmínek vyžadovaných podle současných pravidel.

Článek 15

1.   Pokud Komise zjistí, že celková množství, na něž se vztahují vývozní licence vydané Republikou Kazachstán pro určitou skupinu výrobků, přesahují množstevní limity stanovené pro danou skupinu výrobků, neprodleně informuje příslušné orgány, které v členských státech vydávají licence, aby se další vydávání dovozních licencí pozastavilo. V tomto případě Komise neprodleně zahájí konzultace.

2.   Příslušné orgány členského státu odmítnou vydat dovozní licence pro výrobky pocházející z Republiky Kazachstán, na něž se nevztahují vývozní licence vydané v souladu s články 6 až 11.

Článek 16

1.   Tiskopisy používané příslušnými orgány členských států pro vydávání dovozních licencí uvedených v článku 12 musí odpovídat vzoru dovozní licence obsaženému v příloze III.

2.   Tiskopisy dovozních licencí a výpisy z nich se vystavují ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno, označené slovy „vyhotovení pro držitele licence“ a číslem 1, se vydává žadateli a druhé, označené slovy „vyhotovení pro vydávající orgán“ a číslem 2, si ponechává orgán, jenž licenci vydává. Pro správní účely mohou příslušné orgány pořizovat další stejnopisy vyhotovení 2.

3.   Tiskopisy se tisknou na bílý bezdřevý papír klížený pro psaní o hmotnosti 55 až 65 g/m2. Velikost tiskopisů je 210 × 297 mm; vzdálenost mezi řádky činí 4,24 mm (šestinu palce); tuto úpravu je nutno přesně respektovat. Obě strany vyhotovení č. 1, což je vlastní licence, musí mít navíc pozadí s červeně tištěným gilošovaným vzorem, na které jsou patrné stopy jakéhokoli padělání mechanickými nebo chemickými prostředky.

4.   Odpovědnost za vytištění tiskopisů nesou členské státy. Tiskopisy mohou být také vytištěny v tiskárnách pověřených členským státem, v němž jsou usazeny. V tom případě musí být na každém tiskopise uveden odkaz na pověření členským státem. Na každém tiskopise musí být uveden název a adresa tiskárny nebo značka umožňující její identifikaci.

5.   Dovozní licence nebo výpisy z nich se při svém vydání opatří číslem vydání určeným příslušnými orgány členského státu. Číslo dovozní licence se elektronicky, prostřednictvím integrované sítě vytvořené podle článku 4, oznámí Komisi.

6.   Licence a výpisy se vyplňují v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vydávajícího členského státu.

7.   V kolonce 10 příslušné orgány uvedou příslušnou skupinu výrobků z oceli.

8.   Označení vydávajících subjektů a orgánů provádějících odpočet se provádí otiskem razítka. Razítko vydávajícího orgánu však může být nahrazeno reliéfním tiskem kombinovaným s písmeny nebo číslicemi perforovanými nebo vytištěnými na licenci. Vydávající orgány vyznačí přidělená množství takovým způsobem, který znemožňuje vkládání číslic nebo znaků.

9.   Rubová strana vyhotovení č. 1 a č. 2 obsahuje kolonku, do níž mohou celní orgány při plnění dovozních náležitostí nebo příslušné správní orgány při vydávání výpisu zapsat množství. V případě nedostatku místa na licenci nebo na výpisu z ní pro vyznačení dováženého množství mohou příslušné orgány připojit jednu nebo více stejných doplňkových stránek s kolonkami stejnými jako na rubu vyhotovení č. 1 a č. 2 licence nebo výpisu z ní. Orgány provádějící odpočet umístí své razítko tak, aby jedna polovina byla na licenci nebo na výpisu z ní a druhá na doplňkové stránce. Je-li připojeno více doplňkových stránek než jedna, pak se umístí další razítko podobným způsobem přes každou novou a předchozí stranu.

10.   Vydané dovozní licence a výpisy z nich, jednotlivé údaje a připojené poznámky orgánů jednoho členského státu mají v každém jiném členském státě stejné právní účinky jako doklady vydané a jednotlivé údaje a připojené poznámky učiněné orgány těchto členských států.

11.   Příslušné orgány dotyčných členských států mohou, je-li to nevyhnutelné, vyžadovat, aby byl obsah licencí či výpisů přeložen do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků daného členského státu.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2009. V případě přistoupení Kazachstánu k WTO končí použitelnost tohoto nařízení dnem tohoto přistoupení (6).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  Datum konce použitelnosti zveřejní Evropská komise v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘÍLOHA I

SA PLOCHÉ VÁLCOVANÉ VÝROBKY

SA1. Svitky

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Tlustý plech

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Ostatní ploché válcované výrobky

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PŘÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


PŘÍLOHA V

MNOŽSTEVNÍ LIMITY

Výrobky

Tuny za rok

SA. Ploché válcované výrobky

SA1. Svitky

87 125

SA2. Tlustý plech

0

SA3. Ostatní ploché válcované výrobky

117 875


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/19


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1341/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 161 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Právní rámec pro programové období 2007–2013 byl připraven a projednán s cílem posílit zjednodušení způsobu programování a řízení fondů, účinnost jejich pomoci a subsidiaritu při jejich provádění.

(2)

Pro projekty vytvářející příjmy byl přijat přesnější a náročnější přístup založený na výpočtu nejvyšších způsobilých výdajů, uvedený v článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 (3).

(3)

Při uplatňování článku 55 bylo zjištěno několik nedostatků, mimo jiné nepřiměřená administrativní zátěž týkající se zejména operací spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a malých operací spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti.

(4)

Tyto nedostatky mohou mít nepříznivé dopady na tempo řízení operací, zejména v případě projektů v oblastech, které odpovídají prioritám Společenství, jako je životní prostředí, sociální začlenění, výzkum, inovace nebo energetika, a na administrativní zatížení. Článek 55 by proto měl být zjednodušen.

(5)

Zjednodušení by se mělo vztahovat na všechny projekty, které přijímají pomoc ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti v průběhu programového období 2007–2013. Je proto vhodné stanovit zpětnou působnost.

(6)

Nařízení (ES) č. 1083/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Odstavce 1 až 4 se použijí pouze na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 1 000 000 EUR.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2006 na všechny operace, které přijímají pomoc ze strukturálních fondů nebo z Fondu soudržnosti v průběhu programového období 2007–2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Souhlas ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 27. řijna 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/20


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1342/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné (2) je zajistit bezpečnou obnovu populací tresky obecné v Kattegatu, Severním moři včetně Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu, ve vodách západně od Skotska a v Irském moři na preventivní velikosti populací doporučované vědci v časovém horizontu pěti až deseti let.

(2)

Poslední vědecká doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) naznačila, že snížení vyplývající ze společného účinku celkových přípustných odlovů (TAC), z technických opatření a z doplňujících opatření pro řízení intenzity, včetně monitorování a kontroly pro předcházení lovení a vykládce tresky obecné ulovené nezákonným, nehlášeným a neregulovaným způsobem, zdaleka nestačí ke snížení úmrtnosti způsobené rybolovem na úrovně nezbytné pro to, aby došlo k obnově populací tresky obecné, a jasné známky obnovy nevykazuje žádná ze čtyř populací tresky obecné zahrnutá do nařízení (ES) č. 423/2004, i když populace v Severním moři projevuje určité známky zlepšení.

(3)

Je zapotřebí posílit režim a zavést dlouhodobý plán, aby se dosáhlo udržitelného využívání populací tresky obecné na základě maximálního udržitelného výnosu.

(4)

Podle nejnovějších vědeckých informací, zejména o dlouhodobých trendech v oblasti mořských ekosystémů, nelze žádoucí dlouhodobé úrovně biomasy určit přesně. V důsledku toho by měl být cíl dlouhodobého plánu změněn z cíle založeného na biomase na cíl založený na úmrtnosti způsobené rybolovem, který by se měl vztahovat i na povolené úrovně intenzity rybolovu.

(5)

Populace tresky obecné v Severním moři je sdílena s Norskem a je společně řízena. Opatření stanovená v tomto nařízení by měla náležitě zohlednit konzultace s Norskem v návaznosti na dohodu o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (3).

(6)

Pro případ, že by Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) nemohl v důsledku nedostatku dostatečně přesných a reprezentativních informací předložit doporučení o celkovém přípustném odlovu, měla by být přijata ustanovení, která by zajistila určení celkového přípustného odlovu důsledným způsobem i při nedostatku údajů.

(7)

Aby se dosáhlo cílů v oblasti úmrtnosti způsobené rybolovem a přispělo k minimalizaci výmětů, musejí být na úrovních, které jsou konzistentní s víceletou strategií, stanovena i rybolovná práva týkající se intenzity rybolovu. Taková rybolovná práva by měla být pokud možno definována podle typů lovných zařízení na základě stávajících rybolovných postupů. Je vhodné stanovit pravidelný přezkum účinnosti systému řízení a zejména zajistit přezkum systému regulace intenzity rybolovu v případě, že populace tresky obecné dosáhnou úrovně umožňující využívání na úrovni maximálního udržitelného výnosu.

(8)

Měl by být zaveden nový mechanismus, který bude rybáře pobízet k účasti na programech pro zamezení odlovu tresky obecné. Jakékoli programy pro zamezení odlovu tresky obecné nebo pro snížení výmětů mají větší naději na úspěch, pokud jsou vypracovávány ve spolupráci s odvětvím rybolovu; proto by tyto programy vypracované ve spolupráci se členskými státy měly být pokládány za účinné prostředky podpory udržitelnosti a mělo by být podporováno jejich vytváření. Členské státy by navíc měly využívat své pravomoci ohledně udělení přístupu k rybolovu populací tresky obecné tak, že vyzvou své rybáře, aby používali selektivnějších rybolovných postupů, které jsou méně škodlivé pro životní prostředí.

(9)

Opatřeními prvořadého významu v rámci společné rybářské politiky jsou vypracování a rozdělení omezení odlovů, stanovení minimální a preventivní úrovně populací a míry úmrtnosti způsobené rybolovem, jakož i maximální možné intenzity rybolovu pro každou skupinu intenzity podle jednotlivých členských států a vyloučení určitých skupin plavidel z režimu intenzity stanoveného tímto nařízením. Je vhodné, aby si Rada v těchto zvláštních otázkách vyhradila právo přímého výkonu prováděcích pravomocí.

(10)

Opatření nezbytná pro provádění určitých ustanovení tohoto nařízení, zejména týkajících se přizpůsobení omezení intenzity rybolovu v rámci maximální přípustné intenzity rybolovu stanovené Radou by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(11)

Aby se zajistilo dodržování opatření stanovených tímto nařízením, měla by být zavedena kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (5).

(12)

Měla by být stanovena pravidla pro určení dlouhodobého plánu zavedeného tímto nařízením jako plánu obnovy ve smyslu článku 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (6) a pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (7), popřípadě jako plánu řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) 2371/2002 a pro účely čl. 1 písm. a) bodu iv) nařízení Rady (ES) č. 1198/2006, a to s ohledem na stav příslušných populací.

(13)

Nařízení (ES) č. 423/2004 by mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví plán pro čtyři populace tresky obecné v těchto zeměpisných oblastech:

a)

Kattegat;

b)

Severní moře, Skagerrak a východní část Lamanšského průlivu;

c)

oblast západně od Skotska;

d)

Irské moře.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 použijí tyto definice:

a)

„skupinou intenzity“ se rozumí správní jednotka členského státu, pro kterou je stanovena maximální přípustná intenzita rybolovu. Je vymezena skupinou lovného zařízení a oblastí, jak je uvedeno v příloze I;

b)

„souhrnnou skupinou intenzity“ se rozumí spojení skupin intenzity všech členských států spadajících do stejné skupiny lovného zařízení a oblasti;

c)

„úlovkem na jednotku intenzity“ se rozumí množství ulovené tresky obecné vyjádřené jako živá hmotnost na jednu jednotku intenzity rybolovu vyjádřenou v kilowattdnech během jednoho roku;

d)

„vhodnými věkovými skupinami“ se rozumí věk 3, 4 a 5 let pro tresku obecnou v Kattegatu; věk 2, 3 a 4 let pro tresku obecnou v Irském moři, v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu; věk 2, 3, 4 a 5 let pro tresku obecnou v oblasti západně od Skotska; nebo jiné věkové skupiny doporučené jako vhodné VTHVR.

Článek 3

Zeměpisné definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto zeměpisné definice zeměpisných oblastí:

a)

„Kattegatem“ se rozumí část divize IIIa vymezené Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES), která je na severu ohraničena linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu linií vedoucí od Hasenore ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

b)

„Severním mořem“ se rozumí podoblast ICES IV a část divize ICES IIIa, která nepatří do Skagerraku ani do Kattegatu, a rovněž část divize ICES IIa, která leží ve vodách spadajících pod svrchovanost či jurisdikci členských států;

c)

„Skagerrakem“ se rozumí část divize ICES IIIa, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

d)

„východní částí Lamanšského průlivu“ se rozumí divize ICES VIId;

e)

„Irským mořem“ se rozumí divize ICES VIIa;

f)

„oblastí západně od Skotska“ se rozumí divize ICES VIa a část divize ICES Vb, která leží ve vodách ve svrchovanosti či jurisdikci členských států.

Článek 4

Výpočet intenzity rybolovu

Pro účely tohoto nařízení se intenzita rybolovu prováděná skupinou plavidel vypočítá jako součet součinů hodnoty kapacity v kW za každé plavidlo a počtu dní, jež plavidlo strávilo v oblasti podle přílohy I. Dnem přítomnosti v oblasti se rozumí každé nepřetržité období 24 hodin (nebo jeho část), kdy je plavidlo přítomno v dané oblasti a nepřítomno v přístavu.

Článek 5

Cíl plánu

1.   Plán ve smyslu článku 1 má zajistit udržitelné využívání populací tresky obecné na základě maximálního udržitelného výnosu.

2.   Cíle stanoveného v odstavci 1 se dosáhne udržením úmrtnosti tresky obecné způsobené rybolovem u vhodných věkových skupin na těchto úrovních:

Populace

Úmrtnost způsobená rybolovem

Treska v Kattegatu

0,4

Treska v oblasti západně od Skotska

0,4

Treska v Irském moři

0,4

3.   Pro populaci tresky obecné v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu se cíle stanoveného v odstavci 1 dosáhne udržením úmrtnosti tresky obecné způsobené rybolovem u vhodných věkových skupin podle v článku 8.

KAPITOLA II

CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY

Článek 6

Minimální a preventivní úrovně

Minimální úroveň a preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace pro každou populaci tresky obecné jsou tyto:

Populace

Minimální úrovně biomasy reprodukující se populace

v tunách

Preventivní úrovně biomasy reprodukující se populace

v tunách

Treska v Kattegatu

6 400

10 500

Treska v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu

70 000

150 000

Treska v oblasti západně od Skotska

14 000

22 000

Treska v Irském moři

6 000

10 000

Článek 7

Postup pro určení celkových přípustných odlovů pro populace tresky obecné v Kattegatu, v oblasti západně od Skotska a v Irském moři

1.   Každý rok Rada rozhodne o celkovém přípustném odlovu na následující rok pro každou z populací tresky obecné v Kattegatu, v oblasti západně od Skotska a v Irském moři. Celkový přípustný odlov se vypočítá odečtením od celkového snížení tresky obecné, které podle předpovědí VTHVR odpovídá míře úmrtnosti způsobené rybolovem podle odstavců 2 a 3, těchto množství:

a)

množství ryb odpovídající očekávaným výmětům tresky obecné z dotčené populace;

b)

případně množství odpovídající jiným příčinám úmrtnosti tresky obecné způsobené rybolovem, které se stanoví na základě návrhu Komise.

2.   Celkový přípustný odlov vycházející z doporučení VTHVR splňuje všechny tyto podmínky:

a)

pokud velikost populace k 1. lednu roku použití celkového přípustného odlovu má být podle předpovědi VTHVR nižší než minimální úroveň biomasy reprodukující se populace stanovená v článku 6, sníží se míra úmrtnosti způsobené rybolovem v roce použití celkového přípustného odlovu o 25 % oproti míře úmrtnosti způsobené rybolovem v předcházejícím roce;

b)

pokud velikost populace k 1. lednu roku použití celkového přípustného odlovu má být podle předpovědi VTHVR nižší než preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace stanovená v článku 6 a vyšší nebo rovna minimální úrovni biomasy reprodukující se populace stanovené v článku 6, sníží se míra úmrtnosti způsobené rybolovem v roce použití celkového přípustného odlovu o 15 % oproti míře úmrtnosti způsobené rybolovem v předcházejícím roce, a

c)

pokud velikost populace k 1. lednu roku použití celkového přípustného odlovu má být podle předpovědi VTHVR vyšší nebo rovna preventivní úrovni biomasy reprodukující se populace stanovené v článku 6, sníží se míra úmrtnosti způsobené rybolovem v roce použití celkového přípustného odlovu o 10 % oproti míře úmrtnosti způsobené rybolovem v předcházejícím roce.

3.   Pokud by v důsledku použití odst. 2 písm. b) a c) na základě doporučení VTHVR byla míra úmrtnosti způsobené rybolovem nižší než míra úmrtnosti způsobené rybolovem podle čl. 5 odst. 2, stanoví Rada celkový přípustný odlov na úroveň vedoucí k míře úmrtnosti způsobené rybolovem, která je stanovena v uvedeném článku.

4.   Při předložení doporučení v souladu s odstavci 2 a 3 VTHVR předpokládá, že populace je lovena v roce předcházejícím roku použití celkového přípustného odlovu při úpravě míry úmrtnosti způsobené rybolovem rovnající se snížení maximální přípustné intenzity rybolovu, která se používá v daném roce.

5.   Bez ohledu na odst. 2 písm. a), b) a c) a odstavec 3 neurčí Rada úroveň celkového přípustného odlovu tak, aby byl o více než 20 % nižší nebo vyšší než celkový přípustný odlov stanovený v předcházejícím roce.

Článek 8

Postup pro určení celkových přípustných odlovů pro populaci tresky obecné v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu

1.   Každý rok Rada rozhodne o celkových přípustných odlovech pro populaci tresky obecné v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu. Celkové přípustné odlovy se vypočítají za použití pravidel pro snížení stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b).

2.   Celkové přípustné odlovy se nejprve vypočítají podle odstavců 3 a 5. Od roku, v němž by celkové přípustné odlovy určené za použití odstavců 3 a 5 byly nižší než celkové přípustné odlovy určené za použití odstavců 4 a 5, se celkové přípustné odlovy vypočítají podle odstavců 4 a 5.

3.   Celkové přípustné odlovy zpočátku nepřesáhnou úroveň odpovídající úmrtnosti způsobené rybolovem, která představuje tento podíl odhadu úmrtnosti způsobené rybolovem u vhodných věkových skupin v roce 2008: 75 % pro celkové přípustné odlovy v roce 2009, 65 % pro celkové přípustné odlovy v roce 2010 a pro následující roky se použijí postupná 10 % snížení.

4.   Pokud je následně velikost populace k 1. lednu roku, který předchází roku použití celkového přípustného odlovu:

a)

vyšší než preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace, celkové přípustné odlovy odpovídají míře úmrtnosti způsobené rybolovem ve výši 0,4 u vhodných věkových skupin;

b)

mezi minimální a preventivní úrovní biomasy reprodukující se populace, celkové přípustné odlovy nepřesáhnou úroveň, která u vhodných věkových skupin odpovídá míře úmrtnosti způsobené rybolovem a rovná se tomuto vzorci:

0,4 – (0,2 *(preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace – biomasa reprodukující se populace)/(preventivní úroveň biomasy reprodukující se populace – minimální úroveň biomasy reprodukující se populace));

c)

rovna úrovni biomasy reprodukující se populace nebo vyšší, celkové přípustné odlovy nepřesáhnou úroveň odpovídající míře úmrtnosti způsobené rybolovem ve výši 0,2 u vhodných věkových skupin.

5.   Bez ohledu na odstavce 3 a 4 neurčí Rada úroveň celkových přípustných odlovů pro rok 2010 a následné roky tak, aby byla o více než 20 % nižší nebo vyšší než celkové přípustné odlovy stanovené v předcházejícím roce.

6.   Pokud populace tresky obecné podle odstavce 1 byla tři po sobě jdoucí roky využívána při míře úmrtnosti způsobené rybolovem na rozmezí hodnoty 0,4, zhodnotí Komise uplatňování tohoto článku a případně navrhne odpovídající opatření na jeho změnu s cílem zajistit využívání na úrovni maximálního udržitelného výnosu.

Článek 9

Postup pro určení celkových přípustných odlovů v případě nedostatku údajů

Pokud z důvodu nedostatku dostatečně přesných a reprezentativních informací není VTHVR schopen předložit doporučení, na jehož základě by Rada mohla určit celkový přípustný odlov v souladu s článkem 7 nebo 8, rozhodne Rada takto:

a)

pokud VTHVR doporučí, aby byly odlovy tresky obecné sníženy na nejnižší možnou úroveň, určí se celkový přípustný odlov v souladu s 25 % snížením oproti celkovému přípustnému odlovu v předcházejícím roce;

b)

ve všech ostatních případech se celkový přípustný odlov stanoví v souladu s 15 % snížením oproti celkovému přípustnému odlovu v předcházejícím roce, pokud to VTHVR neoznačí za nevhodné.

Článek 10

Úprava opatření

1.   Pokud byla dosažena cílová míra úmrtnosti uvedená v čl. 5 odst. 2 nebo v případě, že VTHVR sdělí, že tento cíl nebo cílové míry úmrtnosti způsobené rybolovem podle článku 5, minimální a preventivní úrovně biomasy reprodukující se populace podle článku 6 nebo úrovně míry úmrtnosti způsobené rybolovem podle čl. 7 odst. 2 již nejsou vhodné pro zachování nízkého rizika vyčerpání populace a maximálního udržitelného výnosu, rozhodne Rada o nových hodnotách těchto úrovní.

2.   V případě, že VTHVR sdělí, že se náležitá obnova některé z populací tresky obecné nedaří, přijme Rada rozhodnutí o

a)

určení celkového přípustného odlovu pro příslušnou populaci na úroveň, která je nižší, než je stanoveno v článcích 7, 8 a 9;

b)

určení maximální přípustné intenzity rybolovu na úroveň, která je nižší, než je stanoveno v článku 12;

c)

stanovení vhodných souvisejících podmínek.

KAPITOLA III

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

Článek 11

Režim intenzity rybolovu

1.   Celkové přípustné odlovy stanovené v článcích 7, 8 a 9 jsou doplněny o režim intenzity rybolovu, podle něhož jsou každým rokem členským státům přidělována rybolovná práva v souvislosti s intenzitou rybolovu.

2.   Rada může na návrh Komise a na základě informací poskytnutých členskými státy a sdělení VTHVR uvedených v odstavci 3 vyloučit některé skupiny plavidel z oblasti působnosti režimu intenzity, a to za předpokladu, že:

a)

jsou k dispozici vhodné údaje o úlovcích tresky obecné a o výmětech, které VTHVR umožní posoudit procento úlovků tresky obecné odlovené každou skupinou dotčených plavidel;

b)

procento úlovků tresky obecné podle posudku VTHVR nepřesáhne 1,5 % celkového odlovu pro každou skupiny dotčených plavidel a

c)

začlenění těchto skupin plavidel do režimu intenzity by představovalo administrativní zátěž, která by nebyla úměrná jejich celkovému dopadu na populaci tresky obecné.

Pokud VTHVR není s to posoudit, že tyto podmínky jsou nadále splněny, zahrne Komise každou skupinu dotčených plavidel do režimu intenzity.

3.   Členské státy poskytnou každoročně Komisi a VTHVR příslušné informace, aby bylo možné určit, že výše uvedené podmínky jsou i nadále splněny, v souladu s podrobnými pravidly, která přijme Komise.

Článek 12

Rozdělení intenzity rybolovu

1.   Pro každou skupinu intenzity Rada každým rokem rozhoduje o maximální přípustné intenzitě rybolovu na členský stát.

2.   Maximální přípustná intenzita rybolovu se vypočte pomocí základní hodnoty stanovené takto:

a)

během prvního roku použití tohoto nařízení se základní hodnota pro každou skupinu intenzity stanoví jako průměrná intenzita v kilowattdnech vynaložená v letech 2004–2006 nebo 2005–2007, podle toho, čemu dává dotčený členský stát přednost, na základě doporučení VTHVR;

b)

pro následující roky použití tohoto nařízení se základní hodnota rovná maximální přípustné intenzitě rybolovu v předcházejícím roce.

3.   O skupinách intenzity, pro něž se použije roční úprava maximální přípustné intenzity rybolovu, se rozhoduje níže uvedeným způsobem:

a)

Úlovky tresky obecné ulovené plavidly jednotlivých skupin intenzity se hodnotí na základě údajů předložených členskými státy v souladu s články 18, 19 a 20 nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (8);

b)

Pro každou oblast definovanou v příloze I tohoto nařízení se sestaví seznam uvádějící celkové skupiny intenzity a jejich příslušné úlovky tresky obecné, včetně výmětů. Úlovky tresky obecné v každé skupině intenzity jsou na tomto seznamu řazeny vzestupně;

c)

Celkové úlovky tresky obecné na seznamech sestavených podle písmene b) se vypočítají níže uvedeným způsobem. Pro každou celkovou skupinu intenzity se celkové množství vypočítá jako součet úlovků tresky obecné dané skupiny intenzity a úlovků tresky obecné všech celkových skupin intenzity uvedených v předcházejících položkách seznamu;

d)

Celkové úlovky počítané podle písmene c) se vypočítají jako procento celkového úlovku tresky obecné uloveného všemi celkovými skupinami intenzity v téže oblasti.

4.   Pokud se procentuální celkový úlovek vypočítaný podle odst. 3 písm. b) celkové skupiny intenzity rovná 20 % nebo je vyšší, použijí se pro dané skupiny intenzity roční úpravy. Maximální přípustná intenzita rybolovu příslušných skupin se vypočítá takto:

a)

pokud se uplatňuje článek 7 nebo 8, použije se pro základní hodnotu stejná procentní úprava, jaká je v těchto článcích stanovena pro úmrtnost způsobenou rybolovem;

b)

pokud se uplatňuje článek 9, použije se pro základní hodnotu stejná procentní úprava intenzity rybolovu jako snížení celkového přípustného odlovu.

5.   Pro skupiny intenzity, které nejsou uvedené v odstavci 4, se maximální přípustná intenzita rybolovu zachová na úrovni základní hodnoty.

Článek 13

Přidělení dodatečné intenzity rybolovu pro vysoce selektivní lovná zařízení a rybářské výjezdy, během nichž se zamezí lovu tresky obecné

1.   Členské státy mohou zvýšit maximální přípustnou intenzitu rybolovu pro skupiny intenzity, jejichž intenzita byla upravena podle čl. 12 odst. 4, a za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7.

2.   Maximální přípustnou intenzitu rybolovu lze zvýšit v rámci skupin intenzity, v nichž rybolovné činnosti jednoho nebo více plavidel:

a)

jsou prováděny, pokud je na palubě pouze jedno regulované zařízení, jehož technické parametry podle vědecké studie posouzené VTHVR zajišťují, že úlovek tresky obecné je nižší než 1 % (vysoce selektivní zařízení);

b)

zajišťují, že podíl tresky obecné na složení úlovku na jeden rybářský výjezd je nižší než 5 % (rybářské výjezdy, během nichž se zamezí odlovu tresky obecné);

c)

jsou prováděny v souladu s plánem pro zamezení odlovu nebo plánem pro snížení výmětů, které omezují úmrtnost tresky obecné způsobenou rybolovem mezi zúčastněnými plavidly alespoň tolik jako úprava intenzity podle čl. 12 odst. 4; nebo

d)

jsou prováděny v oblasti západně od Skotska západně od linie definované loxodromami postupně spojujícími souřadnice uvedené v příloze IV měřené podle souřadnicového systému WGS84, jsou-li zúčastněná plavidla vybavena satelitními systémy sledování plavidel (VMS).

3.   Plavidla uvedená v odstavci 2 jsou předmětem zvýšené míry pozorování, zejména pokud jde o:

a)

výhradní používání vysoce selektivního zařízení během příslušných rybářských výjezdů podle odst. 2 písm. a);

b)

množství výmětů podle odst. 2 písm. b);

c)

omezení úmrtnosti způsobené rybolovem podle odst. 2 písm. c);

d)

množství úlovků a výmětů v oblasti západně od linie uvedené v odst. 2 písm. d),

a předmětem ujednání o pravidelném poskytování údajů členskému státu, pokud jde o dodržení zvláštních podmínek stanovených v těchto případech.

4.   Zvýšení intenzity rybolovu podle tohoto článku se vypočítá pro každé z plavidel v příslušné skupině intenzity, která provádí rybolov za zvláštních podmínek podle odst. 2 písm. a), b), c) a d), a nemělo by být větší než množství potřebné k nahrazení úpravy intenzity podle čl. 12 odst. 4 pro zařízení používané při těchto činnostech.

5.   Jakékoliv zvýšení přidělení intenzity rybolovu ze strany členských států se oznámí Komisi do 30. dubna roku, během něhož dojde k náhradě za úpravu intenzity. Oznámení zahrnuje podrobnosti o plavidlech provádějících rybolov za zvláštních podmínek podle odst. 2 písm. a), b), c) a d), o intenzitě rybolovu podle skupiny intenzity, jíž budou tato plavidla během daného roku podle očekávání členského státu dosahovat, a o podmínkách, podle nichž se intenzita plavidel sleduje, včetně kontrolních opatření.

6.   Členské státy podají Komisi nejpozději do 1. března každého roku zprávu o množstvích intenzity využitých během činností prováděných v předešlém roce.

7.   Komise požádá VTHVR, aby každoročně srovnal omezení úmrtnosti tresky obecné, jež by vyplynulo z uplatnění odst. 2 písm. c) s omezením, k němuž by došlo podle očekávání na základě úpravy intenzity podle čl. 12 odst. 4. S ohledem na toto doporučení může Komise navrhnout úpravy intenzity, které lze použít pro příslušné skupiny zařízení v následujícím roce.

Článek 14

Povinnosti členského státu

1.   Každý členský stát rozhodne pro plavidla plující pod jeho vlajkou o způsobu přidělení maximální přípustné intenzity rybolovu jednotlivým plavidlům nebo skupinám plavidel na základě řady kritérií, mezi něž patří například:

a)

podpora správných rybolovných postupů včetně zlepšení shromažďování údajů, snížení výmětů a minimalizace dopadu na mladé jedince;

b)

účast v programech spolupráce s cílem vyvarovat se zbytečných vedlejších úlovků tresky obecné;

c)

nízký dopad na životní prostředí včetně spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů;

d)

proporcionalita s ohledem na přidělování rybolovných práv na základě rybolovné kvóty.

2.   Pro každou z oblastí uvedených v příloze I tohoto nařízení vydá každý členský stát v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (9) zvláštní povolení k rybolovu pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti a používají zařízení náležející do jedné ze skupin zařízení uvedených v příloze I tohoto nařízení.

3.   Pro každou z oblastí uvedených v příloze I nesmí být celková kapacita vyjádřená v kW plavidel, která mají zvláštní povolení k rybolovu vydaná v souladu s odstavcem 2, vyšší než maximální kapacita plavidel, která aktivně používala regulovaná lovná zařízení a vykonávala rybolovnou činnost v dotčené zeměpisné oblasti v roce 2006 nebo 2007.

4.   Každý členský stát sestaví a udržuje seznam plavidel, jimž bylo vydáno zvláštní povolení podle odstavce 2, a na svých úředních internetových stránkách tento seznam zpřístupní Komisi a ostatním členským státům.

Článek 15

Regulace intenzity rybolovu

Členské státy sledují kapacitu a činnost svého loďstva podle skupin intenzity a přijmou vhodné opatření, pokud je téměř dosaženo příslušné maximální přípustné intenzity rybolovu stanovené v souladu s článkem 12, aby bylo zajištěno, že intenzita stanovená omezení nepřekročí.

Článek 16

Výměna maximální přípustné intenzity rybolovu mezi členskými státy a reorganizace intenzity

1.   Dotčené členské státy mohou upravit maximální přípustnou intenzitu rybolovu stanovenou v souladu s článkem 11 vzhledem:

a)

k výměně kvót provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 a

b)

k opětovným rozdělením nebo odpočtům provedeným v souladu s čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 a čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93.

2.   Maximální přípustnou intenzitu rybolovu stanovenou podle článku 12 může členský stát, který přeruší výměnu kvót v některé z oblastí uvedených v článku 3, upravit v rozsahu, v jakém tento členský stát prováděl dané výměny během referenčního období v zájmu stanovení základních hodnot podle čl. 12 odst. 2, a musí pro příslušné skupiny intenzity použít dodatečnou intenzitu, aby využil kvóty získané zpět. Tato reorganizace intenzity je doplněna snížením celkové přípustné intenzity členským státem, který vrátil kvóty členskému státu získávajícímu kvóty zpět, přičemž zohlední množství, o něž mají jeho skupiny intenzity rybolovu k dispozici méně rybolovných, pokud členský stát vracející kvóty nevyužil odpovídající intenzitu na stanovení výše uvedených základních linií.

3.   Bez ohledu na čl. 17 odst. 2 mohou členské státy v roce 2009 upravit své přidělené intenzity převedením rybolovné intenzity a kapacity mezi zeměpisnými oblastmi uvedenými v článku 3, pokud toto převedení zahrnuje rybolovné činnosti uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. a) a b). Tato převedení se oznámí Komisi. Maximální přípustná intenzita rybolovu uvedená v čl. 12 odst. 2 písm. a) bude odpovídajícím způsobem upravena.

Článek 17

Výměna maximální přípustné intenzity rybolovu mezi skupinami intenzity

1.   Členský stát může změnit přidělenou intenzitu převedením rybolovné kapacity mezi skupinami intenzity za podmínek uvedených v odstavcích 2 až 5.

2.   Převod je povolen mezi skupinami lovných zařízení, ale nikoliv mezi zeměpisnými oblastmi, za předpokladu, že příslušný členský stát poskytne Komisi informace o úlovku na jednotku intenzity poskytující a přijímající skupiny lovných zařízení, vyjádřené jakožto průměr za poslední tři roky.

3.   Pokud je úlovek na jednotku intenzity u poskytující skupiny lovných zařízení vyšší než úlovek na jednotku intenzity u přijímající skupiny lovných zařízení, převod probíhá obecně na základě převodu z 1 kilowattdne na 1 kilowattden.

4.   Pokud je úlovek na jednotku intenzity u poskytující skupiny lovných zařízení nižší než úlovek na jednotku intenzity u přijímající skupiny lovných zařízení, použije členský stát opravný faktor na množství intenzity přijímající skupiny lovných zařízení tak, aby byl vyrovnán její vyšší úlovek na jednotku intenzity.

5.   Komise požádá VTHVR, aby stanovil standardní opravné faktory, které by se mohly použít s cílem usnadnit převod intenzity mezi skupinami zařízení s rozdílným úlovkem na jednotku intenzity.

KAPITOLA IV

SLEDOVÁNÍ, INSPEKCE A DOHLED

Článek 18

Vztah k nařízení (EHS) č. 2847/93

Kontrolní opatření stanovená v této kapitole se uplatňují spolu s kontrolními opatřeními uvedenými v nařízení (EHS) č. 2847/93.

Článek 19

Kontroly lodního deníku

1.   U plavidel vybavených systémem VMS členské státy pomocí údajů VMS ověřují, že informace obdržené ve středisku sledování lovišť odpovídají činnostem zaznamenaným do lodního deníku. Tyto křížové kontroly se zaznamenávají v počítačově čitelné podobě a uchovávají po dobu tří let.

2.   Každý členský stát uchovává a na svých úředních internetových stránkách zpřístupňuje kontaktní údaje pro předkládání lodních deníků a prohlášení o vykládkách.

Článek 20

Vážení tresky obecné při první vykládce

1.   Velitel rybářského plavidla zajistí, aby veškeré množství tresky obecné přesahující 300 kg ulovené v oblastech stanovených v článku 3 a vyložené v přístavu Společenství bylo zváženo na palubě nebo v přístavu vykládky před prodejem nebo před přepravou na jiné místo. Váhy použité pro vážení jsou schváleny příslušnými vnitrostátními orgány. Číselné údaje, které jsou výsledkem vážení, se použijí pro prohlášení uvedené v článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit vážení tresky obecné na dražbě ryb na území členského státu, pokud byla vykládka podrobena fyzické inspekci a pokud byla zásilka ryb před převozem přímo na dražbu zapečetěna a zapečetěna zůstala až do okamžiku vážení. V přepravním dokumentu se uvedou podrobné údaje o inspekci provedené při vykládce.

Článek 21

Inspekční standardy

Každý členský stát s plavidly, na něž se vztahuje toto nařízení, stanoví zvláštní inspekční standardy. Tyto standardy se po provedení rozboru dosažených výsledků pravidelně přehodnocují. Inspekční standardy se postupně vyvíjejí, dokud není dosaženo cílových standardů uvedených v příloze II.

Článek 22

Zákaz překládky

Překládka tresky obecné na moři je v zeměpisných oblastech stanovených v článku 3 zakázána.

Článek 23

Vnitrostátní kontrolní akční programy

1.   Členské státy s plavidly, na něž se vztahuje toto nařízení, určí vnitrostátní kontrolní akční programy v souladu s přílohou III.

2.   Členské státy s plavidly, na něž se vztahuje toto nařízení, do 31. ledna každého roku zpřístupní na svých úředních internetových stránkách Komisi a ostatním členským státům dotčeným tímto nařízením své vnitrostátní kontrolní akční programy společně s prováděcím harmonogramem.

3.   Komise alespoň jednou za rok svolá zasedání Výboru pro rybolov a akvakulturu za účelem zhodnocení plnění a výsledků vnitrostátních kontrolních akčních programů pro populace tresky obecné, na něž se vztahuje toto nařízení.

Článek 24

Oznámení předem

1.   Velitel rybářského plavidla Společenství, které má na palubě více než jednu tunu tresky obecné, nebo jeho zástupce informuje před vplutím do přístavu či do jakéhokoli místa vykládky členského státu příslušné orgány tohoto členského státu přinejmenším čtyři hodiny před vplutím o:

a)

názvu přístavu nebo místa vykládky;

b)

přibližné době připlutí do tohoto přístavu nebo místa vykládky;

c)

množství všech druhů ryb uchovávaných na palubě v kg živé hmotnosti převyšujících 50 kg.

2.   Příslušné orgány členského státu, v němž se má vykládat více než jedna tuna tresky obecné, mohou požadovat, aby vykládka úlovků uchovávaných na palubě nezačala, dokud ji tyto orgány nepovolí.

3.   Velitel rybářského plavidla Společenství nebo jeho zástupce, který hodlá překládat nebo vykládat na moři jakékoli množství ryb uchovávaných na palubě nebo ho vykládat v přístavu či místě vykládky třetí země, sdělí příslušným orgánům členského státu vlajky přinejmenším 24 hodin před překládkou či vykládkou na moři nebo před vykládkou ve třetí zemi informace uvedené v odstavci 1.

Článek 25

Určené přístavy

1.   V případě, že má rybářské plavidlo Společenství vykládat více než dvě tuny tresky obecné ve Společenství, zajistí velitel plavidla, aby vykládky probíhaly pouze v určených přístavech.

2.   Každý členský stát určí přístavy, v nichž se vykládají množství tresky obecné větší než dvě tuny.

3.   Každý členský stát zpřístupní na své veřejné internetové stránce seznam určených přístavů a související inspekční postupy a postupy dohledu v těchto přístavech, včetně podmínek pro záznam a hlášení o množství tresky obecné při každé vykládce.

Komise předá tyto informace všem členským státům.

Článek 26

Povolená odchylka v odhadu množství zaznamenaných v lodním deníku

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (10), představuje povolená odchylka při odhadu množství tresky obecné v kg na palubě 8 % hodnoty v lodním deníku.

Článek 27

Oddělené uložení tresky obecné

Je zakázáno uchovávat na palubě rybářského plavidla Společenství v nádobách jakékoli množství tresky obecné v kombinaci s jiným druhem mořských živočichů. Nádoby s treskou obecnou jsou uloženy v nákladním prostoru odděleně od ostatních nádob.

Článek 28

Přeprava tresky obecné

1.   Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby jakékoli množství tresky obecné odlovené v některé ze zeměpisných oblastí definovaných v článku 3, které je poprvé vyloženo v daném členském státě, bylo předtím, než bude přepraveno z přístavu první vykládky na jiné místo, zváženo v přítomnosti kontrolorů. U tresky obecné poprvé vykládané v přístavu určeném podle článku 24 jsou předtím, než je nabídnuta k prvnímu prodeji a prodána, v přítomnosti kontrolorů pověřených členskými státy zváženy reprezentativní vzorky ve výši alespoň 20 % vykládek co do počtu. Za tímto účelem předloží členské státy Komisi do jednoho měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost podrobné údaje o režimu odběru vzorků, který použijí.

2.   Odchylně od podmínek stanovených v článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 jsou veškerá množství tresky obecné převyšující 50 kg, která jsou převážena na jiné místo, než bylo místo první vykládky nebo dovozu, doprovázena kopií jednoho z prohlášení stanovených v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení týkajících se množství přepravované tresky obecné. Výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení se nepoužije.

Článek 29

Zvláštní programy sledování

Odchylně od čl. 34c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 mohou zvláštní programy sledování pro dané populace tresky obecné trvat více než dva roky od data svého vstupu v platnost.

KAPITOLA V

ROZHODOVÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Rozhodovací postup

Pokud má Rada v souladu s tímto nařízením přijmout rozhodnutí, jedná kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise.

Článek 31

Změny přílohy I

Na základě doporučení VTHVR může Komise změnit přílohu I tohoto nařízení postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 a v souladu s těmito zásadami:

a)

skupiny intenzity se stanoví tak, aby byly co nejvíce stejnorodé z hlediska ulovených biologických populací, velikosti ryb ulovených jako cílový nebo jako vedlejší úlovek a vlivu rybolovných činností spojených se skupinami intenzity na životní prostředí;

b)

počet a velikost skupin intenzity jsou nákladově efektivní, pokud jde o zátěž z hlediska řízení v poměru k potřebám zachování.

Článek 32

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k čl. 11 odst. 3 a článkům 14, 16 a 17 tohoto nařízení lze přijmout postupem podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 33

Pomoc poskytovaná Evropským rybářským fondem

1.   Pro účely čl. 21 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1198/2006 a pro každou ze čtyř populací tresky obecné uvedených v článku 1 na léta, kdy se populace nachází pod příslušnou preventivní úrovní biomasy reprodukující se populace podle článku 6, se dlouhodobý plán považuje za plán obnovy ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Pro účely čl. 21 písm. a) bodu iv) nařízení (ES) č. 1198/2006 a pro každou ze čtyř populací tresky obecné uvedených v článku 1 na jiná léta, než jsou roky uvedené v odstavci 1, se dlouhodobý plán považuje za plán řízení ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2371/2002.

Článek 34

Přezkum

Komise na základě doporučení VTHVR a po konzultaci příslušného regionálního poradního sboru vyhodnotí dopad řídicích opatření na dotčené populace tresky obecné a na lov těchto populací nejpozději ve třetím roce používání tohoto nařízení a pak každé tři po sobě následující roky používání tohoto nařízení, a případně navrhne vhodná pozměňující opatření.

Článek 35

Přezkum

Nařízení (ES) č. 423/2004 se zrušuje.

Článek 36

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(7)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 60, 5.2.2008, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(10)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.


PŘÍLOHA I

Skupiny intenzity jsou vymezeny jednou ze skupin zařízení uvedených v bodu 1 a jednou ze zeměpisných oblastí uvedených v bodu 2.

1.   Skupiny lovných zařízení

a)

Vlečné sítě pro lov u dna a nevody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) o velikosti ok:

 

TR1 100 mm nebo větší

 

TR2 70 mm nebo větší, avšak menší než 100 mm

 

TR3 16 mm nebo větší, avšak menší než 32 mm

b)

Vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok:

 

BT1 120 mm nebo větší

 

BT2 80 mm nebo větší, avšak menší než 120 mm

c)

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry, tenatové sítě (GN)

d)

Třístěnné tenatové sítě (GT)

e)

Dlouhé lovné šňůry (LL)

2.   Skupiny zeměpisných oblastí:

Pro účely této přílohy se použijí tyto zeměpisné skupiny:

a)

Kattegat;

b)

i)

Skagerrak,

ii)

část oblasti ICES IIIa nezahrnutá do Skagerraku a Kattegatu,

oblast ICES IV a vody Společenství v oblasti ICES IIa,

iii)

oblast ICES VIId;

c)

oblast ICES VIIa;

d)

oblast ICES VIa.


PŘÍLOHA II

ZVLÁŠTNÍ INSPEKČNÍ STANDARDY

Cíl

1.

Každý členský stát stanoví zvláštní inspekční standardy v souladu s touto přílohou.

Strategie

2.

Inspekce rybolovných činností a dohled nad nimi se zaměří na plavidla, u nichž lze předpokládat, že loví tresku obecnou. K přezkoumání účinnosti inspekce a dohledu se použijí namátkové inspekce přepravy tresky obecné a jejího uvádění na trh, které slouží jako doplňkový mechanismus křížové kontroly.

Priority

3.

V závislosti na tom, jak jsou loďstva zasažena omezením rybolovných práv, je různým typům lovných zařízení přiřazena odlišná priorita. Z tohoto důvodů stanoví každý členský stát zvláštní priority.

Cílové standardy

4.

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost zavedou členské státy své inspekční plány, v nichž jsou uvedené cíly zohledněny.

Členské státy určí a popíší strategii výběru vzorků, která se bude používat.

Komise může mít na svou žádost přístup k plánu odběru vzorků používanému členským státem.

a)

Stupeň inspekce v přístavech

Zpravidla by dosažená přesnost měla být alespoň rovna výsledku, který je dosažen při jednoduchém namátkovém odebírání vzorků, kde inspekce pokryje 20 % z počtu všech vykládek tresky obecné v určitém členském státě.

b)

Stupeň inspekce uvádění na trh

Inspekce 5 % množství tresky obecné nabízené k prodeji při dražbách.

c)

Stupeň inspekce na moři

Pružný standard: bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti. Standardy pro inspekce na moři se vyjádří v počtu dní strávených hlídkováním na moři v oblastech řízení populace tresky obecné, případně může být stanoven zvláštní standard pro dny strávené hlídkováním ve specifických oblastech.

d)

Stupeň dohledu ze vzduchu

Pružný standard: bude stanoven po provedení podrobné analýzy rybolovné činnosti v každé oblasti a při zohlednění zdrojů, které má členský stát k dispozici.


PŘÍLOHA III

Obsah vnitrostátních kontrolních akčních programů

Ve vnitrostátních kontrolních akčních programech by měly být mimo jiné uvedeny tyto údaje:

1.   Prostředky kontroly

Lidské zdroje

a)

Počet inspektorů na pevnině a na moři a období a oblasti, v nichž budou nasazeni.

Technické prostředky

b)

Počet hlídkových plavidel a letadel a období a oblasti, v nichž budou nasazena.

Finanční prostředky

c)

Rozpočtový příděl na nasazení lidských zdrojů, hlídkových plavidel a letadel.

2.   Elektronické zaznamenávání a hlášení informací o rybolovných činnostech

Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článků 19, 23, 24 a 25.

3.   Určení přístavů

Seznam přístavů určených pro vykládky tresky obecné podle článku 26, pokud tento seznam existuje.

4.   Oznámení před vykládkou

Popis systémů zavedených s cílem zajistit dodržování článku 25.

5.   Kontrola vykládek

Popis zařízení nebo systémů zavedených s cílem zajistit dodržování ustanovení článků 19, 20, 21 a 28.

6.   Inspekční postupy

Vnitrostátní kontrolní akční programy stanoví postupy, kterými je třeba se řídit při:

a)

provádění inspekcí na moři a na pevnině;

b)

komunikaci s příslušnými orgány, které ostatní členské státy určí jako orgány odpovědné za vnitrostátní kontrolní akční program pro tresku obecnou;

c)

společném dohledu a výměně inspektorů, včetně určení pravomocí a působnosti inspektorů působících ve vodách jiných členských států.


PŘÍLOHA IV

Linie uvedená v čl. 13 odst. 2 písm. d)

Linie uvedená v čl. 13 odst. 2 písm. d) je definována loxodromami postupně spojujícími souřadnice podle souřadnicového systému WGS84:

 

54 °30′ s. š., 10 °35′ z. d.

 

55 °20′ s. š., 9 °50′ z. d.

 

55 °30′ s. š., 9 °20′ z. d.

 

56 °40′ s. š., 8 °55′ z. d.

 

57 °0′ s. š., 9 °0′ z. d.

 

57 °20′ s. š., 9 °20′ z. d.

 

57 °50′ s. š., 9 °20′ z. d.

 

58 °10′ s. š., 9 °0′ z. d.

 

58 °40′ s. š., 7 °40′ z. d.

 

59 °0′ s. š., 7 °30′ z. d.

 

59 °20′ s. š., 6 °30′ z. d.

 

59 °40′ s. š., 6 °5′ z. d.

 

59 °40′ s. š., 5 °30′ z. d.

 

60 °0′ s. š., 4 °50′ z. d.

 

60 °15′ s. š., 4 °0′ z. d.


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1343/2008

ze dne 23. prosince 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 24. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1344/2008

ze dne 23. prosince 2008,

kterým se pro rok 2009 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením (EHS) č. 3846/87

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady (2), a zejména na čl. 3 čtvrtý odstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Mělo by být zveřejněno úplné znění nomenklatury náhrad platné k 1. lednu 2009, jak vyplývá z ustanovení nařízení o režimech vývozu pro zemědělské produkty,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3846/87 se mění takto:

1)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení,

(2)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

NOMENKLATURA ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ PRO VÝVOZNÍ NÁHRADY

1.   Obiloviny a mouky, krupice nebo krupička z pšenice nebo žita

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

1001

Pšenice a sourež:

 

1001 10 00

– Pšenice tvrdá:

 

– – Osivo

1001 10 00 9200

– – ostatní

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– ostatní:

 

– – ostatní špalda, pšenice obecná a sourež:

 

1001 90 91

– – – Osivo pšenice obecné a sourži

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – ostatní

1001 90 99 9000

1002 00 00

Žito

1002 00 00 9000

1003 00

Ječmen:

 

1003 00 10

– Osivo

1003 00 10 9000

1003 00 90

– ostatní

1003 00 90 9000

1004 00 00

Oves:

 

– Osivo

1004 00 00 9200

– ostatní

1004 00 00 9400

1005

Kukuřice:

 

ex 1005 10

– Osivo:

 

1005 10 90

– – ostatní

1005 10 90 9000

1005 90 00

– ostatní

1005 90 00 9000

1007 00

Zrna čiroku:

 

1007 00 90

– ostatní

1007 00 90 9000

ex 1008

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny:

 

1008 20 00

– Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži:

 

– Pšeničná mouka:

 

1101 00 11

– – z pšenice tvrdé

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – z pšenice obecné a pšenice špaldy

 

– – – o obsahu popela 0 až 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – o obsahu popela 601 až 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – o obsahu popela 901 až 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – o obsahu popela 1 101 až 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – o obsahu popela 1 651 až 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – o obsahu popela vyšším než 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Mouka ze sourži

1101 00 90 9000

ex 1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži:

 

1102 10 00

– Žitná mouka:

 

– – o obsahu popela 0 až 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – o obsahu popela 1 400 až 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – o obsahu popela vyšším než 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Krupice, krupička a pelety z obilí:

 

– Krupice a krupička:

 

1103 11

– – z pšenice:

 

1103 11 10

– – – z pšenice tvrdé:

 

– – – – o obsahu popela 0 až 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Krupička, u které množství propadlé sítem s aperturou 0,160 mm je nižší než 10 % hmotnostních

1103 11 10 9200

– – – – – ostatní

1103 11 10 9400

– – – – o obsahu popela vyšším než 1 300 mg/100 g:

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – z pšenice obecné a pšenice špaldy:

 

– – – – o obsahu popela 0 až 600 mg/100 g:

1103 11 90 9200

– – – – o obsahu popela vyšším než 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Rýže a zlomková rýže

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

1006

Rýže:

 

1006 20

– Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže):

 

– – předpařená – parboiled:

 

1006 20 11

– – – kulatozrnná

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – střednězrnná

1006 20 13 9000

– – – dlouhozrnná

 

1006 20 15

– – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3

1006 20 17 9000

– – ostatní:

 

1006 20 92

– – – kulatozrnná

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – střednězrnná

1006 20 94 9000

– – – dlouhozrnná:

 

1006 20 96

– – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená:

 

– – Poloomletá rýže:

 

– – – předpařená – parboiled:

 

1006 30 21

– – – – kulatozrnná

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – střednězrnná

1006 30 23 9000

– – – – dlouhozrnná:

 

1006 30 25

– – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3

1006 30 27 9000

– – – ostatní:

 

1006 30 42

– – – – kulatozrnná

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – střednězrnná

1006 30 44 9000

– – – – dlouhozrnná:

 

1006 30 46

– – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3

1006 30 48 9000

– – Celoomletá rýže:

 

– – – předpařená – parboiled:

 

1006 30 61

– – – – kulatozrnná:

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – ostatní

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – střednězrnná:

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – ostatní

1006 30 63 9900

– – – – dlouhozrnná:

 

1006 30 65

– – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3:

 

– – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – ostatní

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3:

 

– – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – ostatní

1006 30 67 9900

– – – ostatní:

 

1006 30 92

– – – – kulatozrnná:

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – ostatní

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – střednězrnná:

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – ostatní

1006 30 94 9900

– – – – dlouhozrnná:

 

1006 30 96

– – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3:

 

– – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – ostatní

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3:

 

– – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – ostatní

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Zlomková rýže

1006 40 00 9000


3.   Produkty zpracované z obilovin

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži:

 

ex 1102 20

– Kukuřičná mouka:

 

ex 1102 20 10

– – o obsah tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních:

 

– – – o obsahu tuku nejvýše 1,3 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních (2)

1102 20 10 9200

– – – o obsahu tuku vyšším než 1,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – ostatní:

 

– – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,7 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– ostatní:

 

1102 90 10

– – Ječná mouka:

 

– – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních

1102 90 10 9100

– – – ostatní

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Ovesná mouka:

 

– – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1,8 % hmotnostních, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejíž peroxidasa je prakticky neaktivní

1102 90 30 9100

ex 1103

Krupice, krupička a pelety z obilí:

 

– Krupice a krupička:

 

ex 1103 13

– – z kukuřice:

 

ex 1103 13 10

– – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních:

 

– – – – o obsahu tuku nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,6 % hmotnostních, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm3 (3)

1103 13 10 9100

– – – – o obsahu tuku vyšším než 0,9 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm (3)

1103 13 10 9300

– – – – o obsahu tuku vyšším než 1,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1,0 % hmotnostní, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – ostatní:

 

– – – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,7 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem s aperturou 315 μm a u kterých nejvýše 5 % produktu propadne sítem s aperturou 150 μm (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – z ostatních obilovin:

 

1103 19 10

– – – ze žita

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – z ječmene:

 

– – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – z ovsa:

 

– – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Pelety:

 

1103 20 20

– – z ječmene

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – z pšenice

1103 20 60 9000

ex 1104

Obilná zrna, jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté:

 

– Zrna válcovaná nebo ve vločkách:

 

ex 1104 12

– – z ovsa:

 

ex 1104 12 90

– – – ve vločkách:

 

– – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 12 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní

1104 12 90 9100

– – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek vyšším než 0,1 %, avšak nejvýše 1,5 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 12 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – z ostatních obilovin:

 

1104 19 10

– – – z pšenice

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – z kukuřice:

 

– – – – ve vločkách:

 

– – – – – o obsahu tuku vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,7 % hmotnostních (3)

1104 19 50 9110

– – – – – obsahu tuku vztahujícím se k sušině vyšším než 0,9 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních (3)

1104 19 50 9130

– – – z ječmene:

 

ex 1104 19 69

– – – – ve vločkách:

 

– – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních

1104 19 69 9100

– ostatní zrna zpracovaná (např. loupaná, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná):

 

ex 1104 22

– – z ovsa:

 

ex 1104 22 20

– – – loupaná (vylupovaná):

 

– – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,5 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní, odpovídající definicí uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná ‚Grütze‘ nebo ‚grutten‘):

 

– – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – z kukuřice:

 

ex 1104 23 10

– – – loupaná (vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:

 

– – – – o obsahu tuku vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny nejvýše 0,6 % hmotnostních (zvaná ‚Grütze‘ nebo ‚grutten‘), odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/681 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – o obsahu tuku vztahujícím se k sušině vyšším než 0,9 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, a o obsahu hrubé vlákniny nejvýše 0,8 % hmotnostních (zvaná ‚Grütze‘ nebo ‚grutten‘), odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/681 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – z ostatních obilovin:

 

– – – z ječmene:

 

ex 1104 29 01

– – – – loupaná (vylupovaná):

 

– – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná ‚Grütze‘ nebo ‚grutten‘):

 

– – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlovitá:

 

– – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (bez mastku):

 

– – – – – – první kategorie odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (bez mastku):

 

– – – – – – druhá kategorie odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – ostatní:

 

– – – – loupaná (vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:

 

ex 1104 29 11

– – – – – z pšenice, nikoli řezaná nebo šrotovaná, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – pouze šrotovaná:

 

1104 29 51

– – – – – z pšenice

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – ze žita

1104 29 55 9000

1104 30

– Obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté:

 

1104 30 10

– – z pšenice

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – z ostatních obilovin

1104 30 90 9000

1107

Slad, též pražený:

 

1107 10

– nepražený:

 

– – z pšenice:

 

1107 10 11

– – – ve formě mouky

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – ostatní

1107 10 19 9000

– – ostatní:

 

1107 10 91

– – – ve formě mouky

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – ostatní

1107 10 99 9000

1107 20 00

– pražený

1107 20 00 9000

ex 1108

Škroby; inulin:

 

– Škroby (4):

 

ex 1108 11 00

– – Pšeničný škrob:

 

– – – o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 %

1108 11 00 9200

– – – o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Kukuřičný škrob:

 

– – – o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 %

1108 12 00 9200

– – – o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Bramborový škrob:

 

– – – o obsahu sušiny nejméně 80 % a o čistotě sušiny nejméně 97 %

1108 13 00 9200

– – – o obsahu sušiny nejméně 77 %, avšak méně než 80 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – ostatní škroby:

 

ex 1108 19 10

– – – Rýžový škrob:

 

– – – – o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 %

1108 19 10 9200

– – – – o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 %, a o čistotě sušiny nejméně 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Pšeničný lepek, též sušený:

 

– Sušený pšeničný lepek, o obsahu bílkovin vztahujícím se k sušině nejméně 82 % hmotnostních (N 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

ex 1702 30

– Glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině:

 

– – ostatní:

 

1702 30 50

– – – ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – ostatní (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru:

 

1702 40 90

– – ostatní (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– ostatní, včetně invertního cukru, a ostatní cukry cukerné sirupy obsahující 50 % hmotnostních fruktosy v sušině:

 

1702 90 50

– – Maltodextrin a maltodextrinový sirup:

 

– – – Maltodextrin v bílé pevné formě, též aglomerovaný

1702 90 50 9100

– – – ostatní (6)

1702 90 50 9900

– – Karamel:

 

– – – ostatní:

 

1702 90 75

– – – – v prášku, též aglomerovaný

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – ostatní

1702 90 79 9000

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

ex 2106 90

– ostatní:

 

– – Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv:

 

– – – ostatní:

 

2106 90 55

– – – – z glukosy a maltodextrinu (6)

2106 90 55 9000


4.   Krmné směsi z obilovin

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

2309

Přípravky používané k výživě zvířat (7):

 

ex 2309 10

– Výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej:

 

– – obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup položek 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné produkty:

 

– – – obsahující škrob, glukosu, sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup:

 

– – – – neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních takových výrobků

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 10 13 9000

– – – – obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu (8):

 

2309 10 31

– – – – – neobsahující mléčné produkty nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních takových produktů

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných produktů

2309 10 33 9000

– – – – obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu (8):

 

2309 10 51

– – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních takových výrobků

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných produktů

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– ostatní:

 

– – ostatní; včetně premixů:

 

– – – obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné produkty:

 

– – – – obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup:

 

– – – – – neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních méně než výrobků

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných produktů

2309 90 33 9000

– – – – – obsahující více než 10 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu (8):

 

2309 90 41

– – – – – – neobsahující mléčné produkty nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 43 9000

– – – – – obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu (8):

 

2309 90 51

– – – – – – – neobsahující mléčné produkty nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – obsahující nejméně 10 %, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků

2309 90 53 9000


5.   Hovězí a telecí maso

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 0102

Živý skot:

 

ex 0102 10

– Čistokrevná plemenná zvířata:

 

ex 0102 10 10

– – Jalovice (zvíře samičího pohlaví, které se nikdy neotelilo):

 

– – – o živé hmotnosti nejméně 250 kg:

 

– – – – do 30 měsíců věku

0102 10 10 9140

– – – – ostatní

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Krávy:

 

– – – o živé hmotnosti nejméně 250 kg:

 

– – – – do 30 měsíců věku

0102 10 30 9140

– – – – ostatní

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – ostatní:

 

– – – o živé hmotnosti nejméně 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– ostatní:

 

– – Domácí druhy:

 

– – – o hmotnosti vyšší než 160 kg, avšak nejvýše 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – jateční:

 

– – – – – o hmotnosti vyšší než 220 kg

0102 90 41 9100

– – – o hmotnosti vyšší než 300 kg:

 

– – – – Jalovice (zvíře samičího pohlaví, které se nikdy neotelilo):

 

0102 90 51

– – – – – jateční

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – ostatní

0102 90 59 9000

– – – – Krávy:

 

0102 90 61

– – – – – jateční

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – ostatní

0102 90 69 9000

– – – – ostatní:

 

0102 90 71

– – – – – jateční

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – ostatní

0102 90 79 9000

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené:

 

0201 10 00

– Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl:

 

– – Přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, avšak s více než deseti žebry:

 

– – – z dospělého skotu samčího pohlaví (10)

0201 10 00 9110

– – – ostatní

0201 10 00 9120

– – ostatní:

 

– – – z dospělého skotu samčího pohlaví (10)

0201 10 00 9130

– – – ostatní

0201 10 00 9140

0201 20

– Ostatní nevykostěné maso:

 

0201 20 20

– Kompenzované čtvrti:

 

– – – z dospělého skotu samčího pohlaví (10)

0201 20 20 9110

– – – ostatní

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:

 

– – – z dospělého skotu samčího pohlaví (10)

0201 20 30 9110

– – – ostatní

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:

 

– – – s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber:

 

– – – – z dospělého skotu samčího pohlaví (10)

0201 20 50 9110

– – – – ostatní

0201 20 50 9120

– – – s více než osmi žebry nebo osmi páry žeber:

 

– – – – z dospělého skotu samčího pohlaví (10)

0201 20 50 9130

– – – – ostatní

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – ostatní:

 

– – – hmotnost kostí nepředstavující více než jednu třetinu hmotnosti kusu

0201 20 90 9700

0201 30 00

– vykostěné:

 

– – Vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 (12) nebo do Kanady za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Vykostěné maso, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – ostatní o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 55 % (15), každý kus balený jednotlivě:

 

– – – ze zadních čtvrtí z dospělého skotu samčího pohlaví, s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber, přímý nebo pistolový řez (11)

0201 30 00 9100

– – – z neoddělených nebo oddělených předních čtvrtí z dospělého skotu samčího pohlaví, přímý nebo pistolový řez (11)

0201 30 00 9120

– – ostatní

0201 30 00 9140

ex 0202

Hovězí maso zmrazené:

 

0202 10 00

– Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl:

 

– – Přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, avšak s více než deseti žebry

0202 10 00 9100

– – ostatní

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Ostatní nevykostěné maso:

 

0202 20 10

– – Kompenzované čtvrti

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:

 

– – – s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber

0202 20 50 9100

– – – as více než osmi žebry nebo osmi páry žeber

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – ostatní:

 

– – – hmotnost kostí nepředstavující více než jednu třetinu hmotnosti kusu

0202 20 90 9100

0202 30

– vykostěné:

 

0202 30 90

– – ostatní:

 

– – – Vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek podle nařízení (ES) č. 1643/2006 (12) nebo do Kanady za podmínek podle nařízení (ES) č. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – ostatní, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % (15)

0202 30 90 9200

– – – ostatní

0202 30 90 9900

0206

Poživatelné droby hovězí, vepřové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

 

0206 10

– hovězí, čerstvé a chlazené:

 

– – ostatní:

 

0206 10 95

– – – Okruží a bránice

0206 10 95 9000

– hovězí, zmrazené:

 

0206 29

– – ostatní:

 

– – – ostatní:

 

0206 29 91

– – – – Okruží a bránice

0206 29 91 9000

ex 0210

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů:

 

ex 0210 20

– Hovězí maso:

 

ex 0210 20 90

– – vykostěné:

 

– – – solené a sušené

0210 20 90 9100

ex 1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

 

ex 1602 50

– ze skotu:

 

– – ostatní:

 

ex 1602 50 31

– – – Hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech; neobsahující jiné maso než hovězí:

 

– – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 (16) a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku):

 

– – – – – nejméně 90 %:

 

– – – – – – Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – nejméně 80 %, avšak méně než 90 %:

 

– – – – – – – Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – ostatní, v hermeticky uzavřených obalech:

 

– – – – neobsahující jiné maso než hovězí:

 

– – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 (16) a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku)::

 

– – – – – – nejméně 90 %:

 

– – – – – – – Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – nejméně 80 %, avšak méně než 90 %:

 

– – – – – – – Produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Vepřové maso

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 0103

Živá prasata:

 

– ostatní:

 

ex 0103 91

– – o hmotnosti nižší než 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Domácí druhy

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – o hmotnosti nejméně 50 kg:

 

– – – Domácí druhy:

 

0103 92 19

– – – – ostatní

0103 92 19 9000

ex 0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

 

– čerstvé nebo chlazené:

 

ex 0203 11

– – Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl:

 

0203 11 10

– – – z domácích prasat (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:

 

– – – z domácích prasat:

 

ex 0203 12 11

– – – – Kýty a kusy z nich:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Plece a kusy z nich (29):

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – ostatní:

 

– – – z domácích prasat:

 

ex 0203 19 11

– – – – Přední části a kusy z nich (30):

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Hřbety s kostí a kusy z nich:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Boky (prorostlé) a kusy z nich:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních

0203 19 15 9100

– – – – ostatní:

 

ex 0203 19 55

– – – – – vykostěné:

 

– – – – – – Kýty, přední části, plece nebo pečeně a kusy z nich (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Boky a kusy z nich, o celkovém obsahu chrupavek nižším než 15 % hmotnostních (17)  (27)

0203 19 55 9310

– zmrazené:

 

ex 0203 21

– – Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl:

 

0203 21 10

– – – z domácích prasat (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:

 

– – – z domácích prasat:

 

ex 0203 22 11

– – – – Kýty a kusy z nich:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Plece a kusy z nich (29):

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 hmotnostních

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – ostatní:

 

– – – z domácích prasat:

 

ex 0203 29 11

– – – – Přední části a kusy z nich (30):

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Hřbety s kostí a kusy z nich:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Boky (prorostlé) a kusy z nich:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních

0203 29 15 9100

– – – – ostatní:

 

ex 0203 29 55

– – – – – vykostěné:

 

– – – – – – Kýty, přední části, plece a kusy z nich (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Maso a poživatelné droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů:

 

– Vepřové maso:

 

ex 0210 11

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:

 

– – – z domácích prasat:

 

– – – – solené nebo ve slaném nálevu:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Kýty a kusy z nich:

 

– – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0210 11 11 9100

– – – – sušené nebo uzené

 

ex 0210 11 31

– – – – – Kýty a kusy z nich:

 

– – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18):

 

– – – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0210 11 31 9110

– – – – – – ostatní:

 

– – – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Boky (prorostlé) a kusy z nich:

 

– – – z domácích prasat:

 

ex 0210 12 11

– – – – solené nebo ve slaném nálevu:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek menším než 15 % hmotnostních

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – sušené nebo uzené:

 

– – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek menším než 15 % hmotnostních

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – ostatní:

 

– – – z domácích prasat:

 

– – – – solené nebo ve slaném nálevu:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Pečeně a kusy z ní:

 

– – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek menším než 25 % hmotnostních

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – ostatní:

 

– – – – – – vykostěné:

 

– – – – – – – Kýty, přední části, plece nebo pečeně, a kusy z nich (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Boky a kusy z nich, bez kůže a přirostlého tuku (17):

 

– – – – – – – – o celkovém obsahu chrupavek nižším než 15 % hmotnostních

0210 19 50 9310

– – – – sušené nebo uzené:

 

– – – – – ostatní:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – vykostěné:

 

– – – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘, a kusy z nich (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Kýty, přední části, plece nebo pečeně, a kusy z nich (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Uzenky, salámy a podobné produkty z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto produktů:

 

– ostatní (24):

 

1601 00 91

– – Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neopracované (20)  (22):

 

– – – neobsahující drůbeží maso ani droby

1601 00 91 9120

– – – ostatní

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – ostatní (19)  (22):

 

– – – neobsahující drůbeží maso ani droby

1601 00 99 9110

– – – ostatní

1601 00 99 9190

ex 1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

 

– z prasat:

 

ex 1602 41

– – Kýty a kusy z nich:

 

ex 1602 41 10

– – – z domácích prasat (23):

 

– – – – tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nižší než 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Plece a kusy z nich:

 

ex 1602 42 10

– – – z domácích prasat (23):

 

– – – – tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nižší než 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – ostatní, včetně směsí:

 

– – – z domácích prasat:

 

– – – – obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa nebo drobů všeho druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu:

 

ex 1602 49 19

– – – – – ostatní (23)  (26):

 

– – – – – – tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – – – neobsahující drůbeží maso ani droby:

 

– – – – – – – – Obsahující produkt složený z jasně rozeznatelných kusů svalové tkáně, u nichž kvůli rozměrům nelze zjistit, zda byly získány z kýt, plecí, pečení nebo krkovic, s malými kousky viditelného tuku a malými množstvími usazeného rosolu

1602 49 19 9130


7.   Drůbeží maso

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 0105

Živá drůbež, tj. drůbež druhu kur domácí, kachny, husy, krocani, krůty a perličky:

 

– o hmotnosti nejvýše 185 g:

 

0105 11

– – Drůbež druhu kur domácí:

 

– – – Kuřata, jedinci samičího pohlaví prarodičovského a rodičovského chovu:

 

0105 11 11

– – – – Nosnice

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – ostatní

0105 11 19 9000

– – – ostatní:

 

0105 11 91

– – – – Nosnice

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – ostatní

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Krocani a krůty

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – ostatní:

 

0105 19 20

– – – Husy

0105 19 20 9000

ex 0207

Maso a poživatelné droby z drůbeže položky čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

– z drůbeže druhu kur domácí:

 

ex 0207 12

– – nedělená, zmrazená:

 

ex 0207 12 10

– – – ‚70 % kuřata‘ – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem:

 

– – – – Drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – ostatní

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – ‚65 % kuřata‘ – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě:

 

– – – – ‚65 % kuřata‘:

 

– – – – – Drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – – ostatní

0207 12 90 9190

– – – – Drůbež druhu kur domácí, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem v nepravidelném složení:

 

– – – – – Drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – – ostatní

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Dělené maso a droby, zmrazené:

 

– – – Dělené maso:

 

– – – – nevykostěné:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky:

 

– – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – – – ostatní

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Stehna a jejich části:

 

– – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – – – ostatní

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – ostatní:

 

– – – – – – Půlky nebo čtvrtky, bez biskupů:

 

– – – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – – – – ostatní

0207 14 70 9190

– – – – – – Části obsahující celé stehno nebo část stehna a část hřbetu o hmotnosti nejvýše 25 % celkové váhy

 

– – – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou stehenní kosti zcela osifikovány

 

– – – – – – – ostatní

0207 14 70 9290

– z krocanů a krůt:

 

0207 25

– – nedělené, zmrazené:

 

0207 25 10

– – – ‚80 % krůty‘ – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – ‚73 % krůty‘ – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Dělené maso a droby, zmrazené:

 

– – – Dělené maso:

 

ex 0207 27 10

– – – – vykostěné:

 

– – – – – Homogenizované maso, včetně mechanicky odděleného masa

 

– – – – – ostatní:

 

– – – – – – jiné než s biskupy

0207 27 10 9990

– – – – nevykostěné:

 

– – – – – Stehna a části stehen:

 

0207 27 60

– – – – – – Spodní stehna a jejich části

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – ostatní

0207 27 70 9000


8.   Vejce

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 0407 00

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

– domácí drůbeže:

 

– – násadová (35):

 

0407 00 11

– – – krůtí nebo husí

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – ostatní

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – ostatní

0407 00 30 9000

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

 

– Žloutky:

 

ex 0408 11

– – sušené:

 

ex 0408 11 80

– – – ostatní:

 

– – – – vhodné k lidské spotřebě

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – ostatní:

 

– – – ostatní:

 

ex 0408 19 81

– – – – tekuté:

 

– – – – – vhodné k lidské spotřebě

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – ostatní, včetně zmrazených:

 

– – – – – vhodné k lidské spotřebě

0408 19 89 9100

– ostatní:

 

ex 0408 91

– – sušené:

 

ex 0408 91 80

– – – ostatní:

 

– – – – vhodné k lidské spotřebě

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – ostatní:

 

ex 0408 99 80

– – – ostatní:

 

– – – – vhodné k lidské spotřebě

0408 99 80 9100

9.   Mléko a mléčné produkty

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (50):

 

0401 10

– obsahující nejvýše 1 % hmotnostní tuku:

 

0401 10 10

– – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – ostatní

0401 10 90 9000

0401 20

– o obsahu tuku vyšším než 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních:

 

– – nejvýše 3 % hmotnostní:

 

0401 20 11

– – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry:

 

– – – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních:

0401 20 11 9100

– – – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – ostatní:

 

– – – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních

0401 20 19 9100

– – – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních

0401 20 19 9500

– – vyšším než 3 % hmotnostní:

 

0401 20 91

– – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – ostatní

0401 20 99 9000

0401 30

– o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních:

 

– – nejvýše 21 % hmotnostních:

 

0401 30 11

– – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry::

 

– – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – vyšším než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0401 30 11 9400

– – – – – vyšším než 17 % hmotnostních

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – ostatní:

 

– – – – o obsahu tuku vyšším než 17 % hmotnostních

0401 30 19 9700

– – vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních:

 

0401 30 31

– – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry:

 

– – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – nejvýše 35 % hmotnostních

0401 30 31 9100

– – – – – vyšším než 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních

0401 30 31 9400

– – – – – vyšším než 39 % hmotnostních

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – ostatní:

 

– – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – nejvýše 35 % hmotnostních

0401 30 39 9100

– – – – – vyšším než 35 %, avšak nejvýše 39 % hmotnostních

0401 30 39 9400

– – – – – vyšším než 39 % hmotnostních

0401 30 39 9700

– – vyšším než 45 % hmotnostních:

 

0401 30 91

– – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry:

 

– – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – nejvýše 68 % hmotnostních

0401 30 91 9100

– – – – – vyšším než 68 % hmotnostních

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – ostatní:

 

– – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – nejvýše 68 % hmotnostních

0401 30 99 9100

– – – – – vyšším než 68 % hmotnostních

0401 30 99 9500

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla (43):

 

ex 0402 10

– Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních (46):

 

– – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (48):

 

0402 10 11

– – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – ostatní

0402 10 19 9000

– – ostatní (49):

 

0402 10 91

– – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – ostatní

0402 10 99 9000

– Sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních (46):

 

ex 0402 21

– – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (48):

 

– – – o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních:

 

0402 21 11

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních

0402 21 11 9200

– – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0402 21 11 9300

– – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0402 21 11 9500

– – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0402 21 11 9900

– – – – ostatní:

 

0402 21 17

– – – – – o obsahu tuku nejvýše 11 % hmotnostních

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – o obsahu tuku vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních:

 

– – – – – – nejvýše 17 % hmotnostních

0402 21 19 9300

– – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0402 21 19 9500

– – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0402 21 19 9900

– – – o obsahu tuku vyšším než 27 % hmotnostních:

 

0402 21 91

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejvýše 28 % hmotnostních

0402 21 91 9100

– – – – – – vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních

0402 21 91 9200

– – – – – – vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních

0402 21 91 9350

– – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – ostatní:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejvýše 28 % hmotnostních

0402 21 99 9100

– – – – – – yšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních

0402 21 99 9200

– – – – – – vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 41 % hmotnostních

0402 21 99 9300

– – – – – – vyšším než 41 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních

0402 21 99 9400

– – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 59 % hmotnostních

0402 21 99 9500

– – – – – – vyšším než 59 % hmotnostních, avšak nejvýše 69 % hmotnostních

0402 21 99 9600

– – – – – – vyšším než 69 % hmotnostních, avšak nejvýše 79 % hmotnostních

0402 21 99 9700

– – – – – – vyšším než 79 % hmotnostních

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – ostatní (49):

 

– – – o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních:

 

– – – – ostatní:

 

0402 29 15

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg:

 

– – – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních

0402 29 15 9200

– – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0402 29 15 9300

– – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0402 29 15 9500

– – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – ostatní:

 

– – – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0402 29 19 9300

– – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0402 29 19 9500

– – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0402 29 19 9900

– – – o obsahu tuku vyšším než 27 % hmotnostních:

 

0402 29 91

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – ostatní:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejvýše 41 % hmotnostních

0402 29 99 9100

– – – – – – vyšším než 41 % hmotnostních

0402 29 99 9500

– ostatní:

 

0402 91

– – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (48):

 

0402 91 10

– – – o obsahu tuku nejvýše 8 % hmotnostních:

 

– – – – o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 7,4 % hmotnostních

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – o obsahu tuku vyšším než 8 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních:

 

– – – – o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních

0402 91 30 9300

– – – o obsahu tuku vyšším než 45 % hmotnostních:

 

0402 91 99

– – – – ostatní

0402 91 99 9000

0402 99

– – ostatní (49):

 

0402 99 10

– – – o obsahu tuku nejvýše 9,5 % hmotnostních:

 

– – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních

0402 99 10 9350

– – – o obsahu tuku vyšším než 9,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních:

 

0402 99 31

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg:

 

– – – – – o obsahu tuku nejvýše 21 % hmotnostních:

 

– – – – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních

0402 99 31 9150

– – – – – o obsahu tuku vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních

0402 99 31 9300

– – – – – o obsahu tuku vyšším než 39 % hmotnostních

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – ostatní:

 

– – – – – o obsahu tuku nejvýše 21 % hmotnostních, o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních a o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních

0402 99 39 9150

ex 0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

ex 0403 90

– ostatní:

 

– – neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

– – – sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě (43)  (47):

 

– – – – neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tuku (36):

 

0403 90 11

– – – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních:

 

– – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních

0403 90 13 9200

– – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0403 90 13 9300

– – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0403 90 13 9500

– – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – vyšším než 27 % hmotnostních

0403 90 19 9000

– – – – ostatní, o obsahu tuku (39):

 

0403 90 33

– – – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních:

 

– – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0403 90 33 9400

– – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0403 90 33 9900

– – – ostatní:

 

– – – – neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tuku (36):

 

0403 90 51

– – – – – nejvýše 3 % hmotnostní:

 

– – – – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – vyšším než 6 % hmotnostních:

 

– – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 21 % hmotnostních

0403 90 59 9170

– – – – – – vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních

0403 90 59 9310

– – – – – – vyšším než 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních

0403 90 59 9340

– – – – – – vyšším než 39 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních

0403 90 59 9370

– – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních

0403 90 59 9510

ex 0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; produkty sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

0404 90

– ostatní:

 

– – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku (36):

 

ex 0404 90 21

– – – nejvýše 1,5 % hmotnostních:

 

– – – – sušené nebo v granulích, o obsahu vody nejvýše 5 % a o obsahu mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině:

 

– – – – – nejméně 29 % hmotnostních, avšak nižším než 34 % hmotnostních

0404 90 21 9120

– – – – – nejméně 34 % hmotnostních

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních (43):

 

– – – – sušené nebo v granulích:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních

0404 90 23 9120

– – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0404 90 23 9130

– – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0404 90 23 9140

– – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – vyšším než 27 % hmotnostních (43):

 

– – – – sušené nebo v granulích, o obsahu tuku:

 

– – – – – nejvýše 28 % hmotnostních

0404 90 29 9110

– – – – – vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních

0404 90 29 9115

– – – – – vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních

0404 90 29 9125

– – – – – vyšším než 45 % hmotnostních

0404 90 29 9140

– – ostatní, o obsahu tuku (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – nejvýše 1,5 % hmotnostních:

 

– – – – sušené nebo v granulích

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních:

 

– – – – sušené nebo v granulích:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních

0404 90 83 9110

– – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních

0404 90 83 9130

– – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních

0404 90 83 9150

– – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních

0404 90 83 9170

– – – – jiné než sušené nebo v granulích:

 

– – – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních

0404 90 83 9936

ex 0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

 

0405 10

– Máslo:

 

– – o obsahu tuku nejvýše 85 % hmotnostních:

 

– – – Přírodní máslo:

 

0405 10 11

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních

0405 10 11 9500

– – – – – – nejméně 82 % hmotnostních

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – ostatní:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních

0405 10 19 9500

– – – – – – nejméně 82 % hmotnostních

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Rekombinované máslo:

 

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních

0405 10 30 9100

– – – – – – nejméně 82 % hmotnostních

0405 10 30 9300

– – – – ostatní:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejméně 82 % hmotnostních

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Syrovátkové máslo:

 

– – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejméně 82 % hmotnostních

0405 10 50 9300

– – – – ostatní:

 

– – – – – o obsahu tuku:

 

– – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních

0405 10 50 9500

– – – – – – nejméně 82 % hmotnostních

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – ostatní

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Mléčné pomazánky:

 

0405 20 90

– – o obsahu tuku vyšším než 75 % hmotnostních, avšak nižším než 80 % hmotnostních:

 

– – – o obsahu tuku:

 

– – – – vyšším než 75 % hmotnostních, avšak nižším než 78 % hmotnostních

0405 20 90 9500

– – – – nejméně 78 % hmotnostních

0405 20 90 9700

0405 90

– ostatní:

 

0405 90 10

– – o obsahu tuku nejméně 99,3 % hmotnostních a o obsahu vody nejvýše 0,5 % hmotnostních

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – ostatní

0405 90 90 9000


Kód KN

Popis zboží

Dodatečné požadavky na použití kódu produktu

Kód produktu

Nejvyšší obsah vody v hmotnosti produktu

(%)

Nejnižší obsah tuku v sušině

(%)

ex 0406

Sýry a tvaroh (42), (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – o obsahu tuku nejvýše 40 % hmotnostních:

 

 

 

– – – Syrovátkové sýry, kromě soleného ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – ostatní:

 

 

 

– – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – Ricotta, solený:

 

 

 

– – – – – – vyrobený výhradně z ovčího mléka

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – ostatní

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – ostatní:

 

 

 

– – – – – – o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – nižším než 5 % hmotnostních

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 39 % hmotnostních

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – ostatní, o obsahu vody v tukuprosté sušině:

 

 

 

– – – – – – – – vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – vyšším než 52 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – vyšším než 62 % hmotnostních

 

 

0406 10 20 9660

– – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 72 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – Smetanový sýr o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 77 % hmotnostních, avšak nejvýše 83 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 69 % hmotnostních

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – nejméně 69 % hmotnostních

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – ostatní

 

 

0406 10 20 9870

– – – – ostatní

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – ostatní:

 

 

 

– – – Sýry vyrobené ze syrovátky

 

 

0406 20 90 9100

– – – ostatní:

 

 

 

– – – – o obsahu tuku vyšším než 20 % hmotnostních, o obsahu laktosy nižším než 5 % hmotnostních a o obsahu sušiny:

 

 

 

– – – – – nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 80 % hmotnostních

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 85 % hmotnostních

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – nejméně 85 % hmotnostních, avšak nižším než 95 % hmotnostních

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – nejméně 95 % hmotnostních

5

30

0406 20 90 9919

– – – – ostatní

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové:

 

 

 

– – ostatní:

 

 

 

– – – o obsahu tuku nejvýše 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – nejvýše 48 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – o obsahu sušiny:

 

 

 

– – – – – – nejméně 40 % hmotnostních, avšak nižším než 43 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – nižším než 20 % hmotnostních

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – nejméně 20 % hmotnostních

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – nejméně 43 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – nižším než 20 % hmotnostních

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – nejméně 20 % hmotnostních, avšak nižším než 40 % hmotnostních

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – vyšším než 48 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – o obsahu sušiny:

 

 

 

– – – – – – nejméně 40 % hmotnostních, avšak nižším než 43 % hmotnostních

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – nejméně 43 % hmotnostních, avšak nižším než 46 % hmotnostních

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – nejméně 46 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – nižším než 55 % hmotnostních

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – nejméně 55 % hmotnostních

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – o obsahu tuku vyšším než 36 % hmotnostních

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – ostatní

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Ostatní sýry:

 

 

 

– – ostatní:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Ementál

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Čedar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Eidam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – vyrobené výhradně z ovčího mléka nebo z ovčího a kozího mléka:

 

 

 

– – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině nejvýše 72 % hmotnostních

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – – vyrobené výhradně z ovčího a/nebo kozího mléka

38

40

0406 90 35 9190

– – – – ostatní

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – ostatní:

 

 

 

– – – – ostatní:

 

 

 

– – – – – o obsahu tuku nejvýše 40 % hmotnostních a o obsahu vody v tukuprosté sušině:

 

 

 

– – – – – – nejvýše 47 % hmotnostních:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – vyrobené výhradně z ovčího mléka

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – ostatní

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – ostatní:

 

 

 

– – – – – – – – Sýry vyrobené ze syrovátky

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – ostatní

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø:

 

 

 

– – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, avšak nižším než 55 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – – – – – o obsahu sušiny nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 56 % hmotnostních

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – o obsahu sušiny nejméně 56 % hmotnostních

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nejméně 55 % hmotnostních

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nižším než 48 % hmotnostních

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nejméně 48 % hmotnostních, avšak nižším než 55 % hmotnostních:

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – ostatní:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – o obsahu vody nejvýše 40 % hmotnostních

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – o obsahu vody vyšším než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – ostatní

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – ostatní sýry o obsahu vody v tukuprosté sušině:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – – – – – Sýry vyrobené ze syrovátky

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – ostatní, o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – – – – nižším než 5 % hmotnostních

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 39 % hmotnostních

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – nejméně 39 % hmotnostních

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – vyšším než 52 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – – – – – Sýry vyrobené ze syrovátky, kromě manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – ostatní, o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – – – – nižším než 5 % hmotnostních

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 40 % hmotnostních

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, manchego a roncal, vyrobené výhradně z ovčího mléka

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – ostatní

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – vyšším než 62 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – – – – – Sýry vyrobené ze syrovátky

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – ostatní:

 

 

 

– – – – – – – – – – o obsahu tuku v sušině:

 

 

 

– – – – – – – – – – – nejméně 10 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Bílý cukr a surový cukr v nezměněném stavu

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu:

 

– Surový cukr bez přídavku aromatických látek nebo barviv:

 

ex 1701 11

– – Třtinový cukr:

 

ex 1701 11 90

– – – ostatní:

 

– – – – Cukr kandys

1701 11 90 9100

– – – – Ostatní surový cukr:

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg výrobku

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Řepný cukr:

 

ex 1701 12 90

– – – ostatní:

 

– – – – Cukr kandys

1701 12 90 9100

– – – – Ostatní surový cukr:

 

– – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg výrobku

1701 12 90 9910

– ostatní:

 

1701 91 00

– – s přídavkem aromatických látek nebo barviv

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – ostatní:

 

1701 99 10

– – – Bílý cukr:

 

– – – – Cukr kandys

1701 99 10 9100

– – – – ostatní:

 

– – – – – v celkovém množství nejvýše 10 tun

1701 99 10 9910

– – – – – ostatní

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – ostatní:

 

– – – – s přídavkem jiných látek než aromatických látek nebo barviv

1701 99 90 9100


11.   Sirupy a některé jiné výrobky z cukru

Kód KN

Popis zboží

Kód produktu

ex 1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přídavku aromatických látek nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

 

ex 1702 40

– Glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru:

 

ex 1702 40 10

– – Isoglukosa:

 

– – – obsahující nejméně 41 % hmotnostních fruktosy v sušině

1702 40 10 9100

1702 60

– ostatní fruktosa a fruktosový sirup, obsahující více než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru:

 

1702 60 10

– – Isoglukosa

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – ostatní

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– ostatní, včetně invertního cukru a ostatních cukrů a tekutých cukrů obsahujících 50 % hmotnostních fruktosy v sušině:

 

1702 90 30

– – Isoglukosa

1702 90 30 9000

– – Karamel:

 

1702 90 71

– – – obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy v sušině

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – ostatní:

 

– – – Umělý med, též smíšený s přírodním medem

1702 90 95 9100

– – – ostatní, kromě sorbosy

1702 90 95 9900

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:

 

ex 2106 90

– ostatní:

 

– – Sirupy, s přídavkem aromatických látek nebo barviv:

 

2106 90 30

– – – z isoglukosy

2106 90 30 9000

– – – ostatní:

 

2106 90 59

– – – – ostatní

2106 90 59 9000“


(1)  Úř. věst. L 149, 29.6.1968, s. 46.

(2)  Analytická metoda používaná pro určení obsahu tuku je metoda uvedená v příloze I (metoda A) směrnice Komise 84/4/EHS (Úř. věst. L 15, 18.1.1984, s. 28).

(3)  Postup, který je třeba dodržet při určování obsahu tuku, je tento:

vzorek musí být rozdrcen tak, aby nejméně 90 % propadlo sítem s aperturou 500 μm a 100 % sítem s aperturou 1 000 μm,

následně se použije analytická metoda uvedená v příloze I (metoda A) směrnice 84/4/EHS.

(4)  Obsah sušiny ve škrobu se určuje metodou uvedenou v příloze IV nařízení Komise (ES) č. 687/2008 (Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 20). Čistota škrobu se určuje pomocí modifikované polarimetrické metody Ewers uvedené v příloze I třetí směrnice Komise 72/199/EHS (Úř. věst. L 123, 29.5.1972, s. 6).

(5)  Vývozní náhrada, která má být pro škrob vyplacena, se upravuje pomocí tohoto vzorce:

1.

Bramborový škrob: ((skutečné procento sušiny)/80) × vývozní náhrada.

2.

Ostatní typy škrobů: ((skutečné procento sušiny)/87) × vývozní náhrada.

Při vyplňování celních formalit žadatel uvede v prohlášení určeném k tomuto účelu obsah sušiny v produktu.

(6)  Vývozní náhrada se poskytuje pro produkty o obsahu sušiny nejméně 78 %. Vývozní náhrada, která se poskytuje pro produkty o obsahu sušiny menším než 78 %, se upravuje pomocí tohoto vzorce:

((skutečné procento sušiny)/78) × vývozní náhrada

Obsah sušiny se určuje metodou 2 uvedenou v příloze II směrnice Komise 79/796/EHS (Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 24) nebo jakoukoli jinou vhodnou analytickou metodou, která nabízí nejméně stejné záruky.

(7)  Spadá do oblasti působnosti nařízení Komise (ES) č. 1517/95 (Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 51).

(8)  Pro účely náhrady přichází v úvahu pouze škrob pocházející z výrobků z obilovin. Výrobky z obilovin jsou výrobky podpoložek 0709 90 60 a 0712 90 19, kapitoly 10, a položek čísel 1101, 1102, 1103 a 1104 (v nezměněném stavu a v nezměněném složení), kromě podpoložky 1104 30 a obsahu obilovin v produktech podpoložek 1904 10 10 a 1904 10 90 kombinované nomenklatury. Obsah obilovin v produktech podpoložek 1904 10 10 a 1904 10 90 kombinované nomenklatury se považuje za rovnající se hmotnosti těchto hotových výrobků. Žádná náhrada se neposkytuje pro obiloviny, u nichž analýzou není možné jasně stanovit původ škrobu.

(9)  Náhrada se poskytuje pouze pro produkty obsahující nejméně 5 % hmotnostních škrobu.

(10)  Podmínkou zařazení do této podpoložky je předložení osvědčení, které je uvedeno v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).

(11)  Podmínkou poskytnutí náhrady je dodržení podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21).

(12)  Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7.

(13)  Úř. věst. L 281, 24.10.2008, s. 3.

(14)  Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12.

(15)  Obsah libového hovězího masa bez tuku se určuje v souladu s postupem uvedeným v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39). Výraz ‚průměrný obsah‘ se vztahuje k množství vzorku definovanému v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek se odebírá z části dotyčné partie, která představuje největší riziko.

(16)  Určení obsahu kolagenu:

Za obsah kolagenu se považuje obsah hydroxyprolinu násobený faktorem 8. Obsah hydroxyprolinu musí být určen podle metody ISO 3496-1978.

(17)  Produkty a kusy z nich mohou být do této podpoložky zařazeny pouze, pokud rozměry a charakteristiky souvislé svalové tkáně umožňují je identifikovat jako pocházející z uvedených základních částí. Výraz ‚kusy z nich‘ se vztahuje na produkty o jednotkové čisté hmotnosti nejméně 100 gramů nebo na produkty rozřezané na stejné plátky, které mohou být jasně identifikovány jako pocházející z uvedených základních částí a které jsou společně zabaleny, o celkové čisté hmotnosti nejméně 100 gramů.

(18)  Náhrada se poskytuje pouze pro výrobky, jejichž označení je potvrzeno příslušnými orgány členského státu, kde byly vyrobeny .

(19)  Náhrada pro uzenky v nádobách, které rovněž obsahují konzervační tekutinu, se poskytuje pro čistou hmotnost, a to po odečtení hmotnosti této tekutiny.

(20)  Hmotnost parafinového povlaku podle obchodních zvyklostí se považuje za součást čisté hmotnosti uzenek.

(21)  Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 903/2008 (Úř. věst. L 249, 18.9.2008, s. 3).

(22)  Pokud jsou kvůli svému složení složené potravinové přípravky (včetně hotových jídel) obsahující uzenky zařazeny do položky čísla 1601, poskytuje se náhrada pouze pro čistou hmotnost uzenek, masa a drobů, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu, obsažených v těchto přípravcích.

(23)  Náhrada pro produkty obsahující kosti se poskytuje pro čistou hmotnost produktu, a to po odečtení hmotnosti kostí.

(24)  Podmínkou poskytnutí náhrady je dodržení podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 2331/97 (Úř. věst. L 323, 26.11.1997, s. 19). Při vyřizování vývozních celních formalit vývozce písemně prohlásí, že dotčené produkty splňují tyto podmínky.

(25)  Obsah masa a tuku se určuje v souladu s analytickým postupem uvedeným v příloze nařízení Komise (ES) č. 2004/2002 (Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 22).

(26)  Obsah masa nebo drobů všeho druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu, se určuje v souladu s analytickým postupem uvedeným v příloze nařízení Komise (EHS) č. 226/89 (Úř. věst. L 29, 31.1.1989, s. 11).

(27)  Zmrazování produktů podle čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce a čl. 29 odst. 4 písm. g) nařízení (ES) č. 800/1999 není povoleno.

(28)  Jatečně upravená těla nebo jatečně upravené půlky mohou být nabízeny též s částí krku nazývanou ‚lícní části‘.

(29)  Plece mohou být nabízeny též s částí krku nazývanou ‚lícní části‘.

(30)  Přední části mohou být nabízeny též s částí krku nazývanou ‚lícní části‘.

(31)  Pro část ramínka, část krku nazývanou ‚lícní části‘ nebo část krku obsahující zároveň lícní části a část ramínka, nabízenou samostatně, se tato náhrada neposkytuje.

(32)  Pro vykostěnou krkovičku nabízenou samostatně se tato náhrada neposkytuje.

(33)  V případě, že není zařazení zboží jako kýt nebo kusů z nich podpoložky 1602 41 10 9110 podle ustanovení doplňkové poznámky 2 ke kapitole 16 kombinované nomenklatury oprávněné, může být náhrada pro kód produktu 1602 42 10 9110 nebo popřípadě pro kód produktu 1602 49 19 9130 poskytnuta, aniž je dotčeno použití článku 51 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).

(34)  V případě, že není zařazení produktů jako plecí nebo kusů z nich podpoložky 1602 42 10 9110 podle ustanovení doplňkové poznámky 2 ke kapitole 16 kombinované nomenklatury oprávněné, může být náhrada pro kód produktu 1602 49 19 9130 poskytnuta, aniž je dotčeno použití článku 51 nařízení (ES) č. 800/1999.

(35)  Vztahuje se pouze na drůbeží vejce, která splňují podmínky stanovené příslušnými orgány Evropských společenství a na kterých je vytištěno rozlišovací číslo výrobního podniku a/nebo jiné údaje uvedené v čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 617/2008 (Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 5).

(36)  Pokud produkt této podpoložky obsahuje přidanou syrovátku a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, nesmí se přidaná syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 brát v úvahu při výpočtu náhrady.

Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou.

Pokud se produkt této podpoložky skládá z permeatu, neposkytuje se žádná náhrada.

Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda se produkt skládá z permeatu nebo zda do něho byly nebo nebyly přidány nemléčné látky a/nebo syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, a pokud byly:

musí uvést nejvyšší obsah v % hmotnostních nemléčných látek a/nebo syrovátky a/nebo produktů odvozených ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 přidaných na 100 kilogramů hotového produktu,

a zejména

obsah laktosy v přidané syrovátce.

(37)  Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2287/2000 (Úř. věst. L 260, 14.10.2000, s. 22).

(38)  Pokud produkt obsahuje kasein a/nebo kaseinaty přidané před výrobou nebo během ní, neposkytuje se žádná náhrada. Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda byl přidán kasein a/nebo kaseinaty.

(39)  Náhrada na 100 kilogramů produktu této podpoložky se vypočítá takto:

a)

uvedená částka na 100 kg vynásobená procentem mléčné hmoty obsažené ve 100 kg výrobku. Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou.

V případě, že byly do produktu přidány syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, uvedená částka na kilogram se vynásobí hmotností mléčných látek, jiných než syrovátky a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, přidaných na 100 kg produktu;

b)

údaj vypočtený v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 (Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4).

Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda se produkt skládá z permeatu nebo zda do něho byly nebo nebyly přidány nemléčné látky a/nebo syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504, a v případě, že byly, musí uvést:

nejvyšší obsah v % hmotnostních sacharosy a/nebo jiných nemléčných látek a/nebo syrovátky a/nebo produktů odvozených ze syrovátky a/nebo laktosy a/nebo kaseinu a/nebo kaseinatů a /nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 přidaných na 100 kilogramů hotového produktu,

a zejména,

obsah laktosy v přidané syrovátce.

Pokud se mléčné látky produktu skládají z permeatu, neposkytuje se žádná náhrada.

(40)  Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 707/98 (Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 11).

(41)  Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 823/96 (Úř. věst. L 111, 4.5.1996, s. 9).

(42)  

a)

Náhrada použitelná pro sýry v bezprostředním obalu, které též obsahují konzervační tekutinu, zejména slaný nálev, se poskytuje pro čistou hmotnost po odečtení hmotnosti této tekutiny.

b)

Plastická fólie, parafin, popel a vosk použité jako balení se nepovažují za část čisté hmotnosti produktu pro účely náhrady.

c)

Pokud je sýr zabalen v plastické fólii, jejíž hmotnost se započítá do uvedené hmotnosti, sníží se výše náhrady o 0,5 %.

Při plnění celních formalit žadatel uvede, zda je sýr zabalen v plastické fólii, a upřesní, zda je do čisté hmotnosti zahrnuta též hmotnost plastické fólie.

d)

Pokud je sýr zabalen v parafinovém obalu nebo v popelu, jejichž čistá hmotnost se započítá do uvedené hmotnosti, sníží se výše náhrady o 2 %.

Při vyplnění celních formalit žadatel uvede, zda je sýr zabalen do parafinového obalu nebo obalen v popelu, a upřesní, zda je do čisté hmotnosti zahrnuta též hmotnost popelu nebo parafinu.

e)

Pokud je sýr zabalen ve vosku, musí žadatel při plnění celních formalit uvést čistou hmotnost sýra bez hmotnosti vosku.

(43)  Pokud u produktů tohoto kódu představuje obsah mléčných bílkovin (obsah dusíku x 6,38) v tukuprosté mléčné sušině méně než 34 %, neposkytuje se žádná náhrada. Pokud je u práškových produktů tohoto kódu obsah vody v porovnání s hmotností produktu vyšší než 5 %, neposkytuje se žádná náhrada.

Při vyplňování celních formalit musí zúčastněná strana v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést nejnižší obsah mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině a u práškových produktů nejvyšší obsah vody.

(44)  Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2287/2000 (Úř. věst. č. L 260, 14.10.2000, s. 22).

(45)  

a)

Pokud produkt obsahuje nemléčné látky jiné než koření nebo byliny, jako zejména šunku, ořechy, krevety, lososa, olivy nebo rozinky, sníží se výše náhrady o 10 %.

Při plnění celních formalit žadatel v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvede, zda byly, nebo nebyly přidány nemléčné látky.

b)

Pokud produkt obsahuje byliny nebo koření, jako zejména hořčici, bazalku, česnek nebo dobromysl, sníží se výše náhrady o 1 %.

Při plnění celních formalit žadatel v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvede, zda byly, nebo nebyly přidány byliny nebo koření.

c)

Pokud produkt obsahuje kasein a/nebo kaseinaty a/nebo syrovátku a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosu a/nebo permeat a/nebo produkty kódu KN 3504, část představující přidaný kasein a/nebo kaseinaty a/nebo syrovátku a/nebo produkty odvozené ze syrovátky (kromě syrovátkového másla kódu KN 0405 10 50) a/nebo laktosu a/nebo permeat a/nebo produkty kódu KN 3504 se nebere v úvahu při výpočtu náhrady.

Při plnění celních formalit žadatel v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvede, zda byl, nebo nebyl přidán kasein a/nebo kaseinaty a/nebo syrovátka a/nebo produkty odvozené ze syrovátky a/nebo laktosa a/nebo permeat a/nebo produkty kódu KN 3504, a v kladném případě pak nejvyšší obsah v % hmotnostních kaseinu a/nebo kaseinatů a/nebo syrovátky a/nebo produktů odvozených ze syrovátky (případně s uvedením obsahu syrovátkového másla) a/nebo laktosy a/nebo permeatu a/nebo produktů kódu KN 3504 přidaných na 100 kg hotového produktu.

d)

Uvedené produkty mohou obsahovat množství nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů, jako sůl, syřidlo nebo plíseň.

(46)  Náhrada pro zmrazené zahuštěné mléko je stejná jako u produktů položek 0402 91 a 0402 99.

(47)  Náhrady pro zmrazené produkty kódů KN 0403 90 11 až 0403 90 39 jsou stejné jako u produktů kódů KN 0403 90 51 až 0403 90 69.

(48)  Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou. Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda byly nebo nebyly přidány nemléčné látky, a pokud byly, musí uvést i nejvyšší obsah v % hmotnostních nemléčných látek přidaných na 100 kilogramů hotového produktu.

(49)  Výše náhrady na 100 kilogramů produktu této podpoložky se vypočítá takto:

a)

uvedená částka na 100 kg vynásobená procentem mléčné hmoty obsažené ve 100 kg výrobku. Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství přidaných nemléčných látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto doplňkové látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky představují celkově více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou.

b)

údaj vypočtený v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 (Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4).

Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést nejvyšší obsah sacharosy v % hmotnostních a zda byly nebo nebyly přidány nemléčné látky, a pokud byly, musí uvést i nejvyšší obsah nemléčných látek v % hmotnostních přidaných na 100 kilogramů hotového produktu.

(50)  Uvedené produkty mohou obsahovat malá množství doplňkových látek nutných k výrobě nebo konzervaci těchto produktů. Pokud tyto látky nepředstavují více než 0,5 % hmotnostních celého produktu, je třeba je brát v úvahu pro účely výpočtu náhrady. Pokud však tyto doplňkové látky celkově představují větší podíl než 0,5 % hmotnostních celého produktu, pro účely výpočtu náhrady se v úvahu neberou. Při vyplňování celních formalit musí žadatel v prohlášení určeném k tomuto účelu uvést, zda byly nebo nebyly tyto látky přidány, a pokud byly, musí uvést jejich nejvyšší obsah.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

KÓDY MÍST URČENÍ PRO VÝVOZNÍ NÁHRADY

A00

Všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství)

A01

Ostatní místa určení

A02

Všechna místa určení kromě Spojených států amerických

A03

Všechna místa určení kromě Švýcarska

A04

Všechny třetí země

A05

Ostatní třetí země

A10

Země ESVO (Evropské sdružení volného obchodu)

Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko

A11

Země AKT (Africké, karibské a tichomořské země, strany Loméské úmluvy)

Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Komory (kromě Mayotte), Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Dominika, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Guyana, Haiti, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Uganda, Papua Nová Guinea, Dominikánská republika, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svatá Lucie, Šalamounovy ostrovy, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Surinam, Svazijsko, Tanzánie, Čad, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe

A12

Země nebo území Středomoří

Ceuta a Melilla, Gibraltar, Turecko, Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244/99, Černá Hora, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Libanon, Sýrie, Izrael, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko

A13

Země OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu)

Alžírsko, Libye, Nigérie, Gabon, Venezuela, Irák, Írán, Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonésie

A14

Země ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie)

Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny

A15

Země Latinské Ameriky

Mexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Haiti, Dominikánská republika, Kolumbie, Venezuela, Ekvádor, Peru, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Argentina

A16

Země SAARC (Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci)

Pákistán, Indie, Bangladéš, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhútán

A17

Země EHP (Evropský hospodářský prostor) jiné než Evropská unie

Island, Norsko, Lichtenštejnsko

A18

Země nebo území SVE (Středoevropské a východoevropské země nebo území)

Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244/99, Černá Hora, bývalá jugoslávská republika Makedonie

A19

Země NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu)

Spojené státy americké, Kanada, Mexiko

A20

Země Mercosur (Společný jihoamerický trh)

Brazílie, Paraguay, Uruguay, Argentina

A21

Země NPI (Nově industrializované země Asie)

Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong

A22

Země EDA (Asijská dynamická hospodářství)

Thajsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong

A23

Země APEC (Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce)

Spojené státy americké, Kanada, Mexiko, Chile, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Austrálie, Papua Nová Guinea, Nový Zéland

A24

Země SNS (Společenství nezávislých států)

Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán

A25

Země OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) mimo EU

Island, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené státy americké, Kanada, Mexiko, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, Australská tichomořská území, Nový Zéland, Novozélandská tichomořská území

A26

Evropské země nebo území mimo Evropskou unii

Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Andorra, Gibraltar, Vatikánský městský stát, Turecko, Albánie, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244/99, Černá Hora, bývalá jugoslávská republika Makedonie

A27

Afrika (A28) (A29)

Země nebo území severní Afriky, ostatní africké země

A28

Země nebo území severní Afriky

Ceuta a Melilla, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt

A29

Ostatní africké země

Súdán, Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Keňa, Uganda, Tanzánie, Seychely a závislá území, Britská indicko-oceánská území, Mosambik, Madagaskar, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Severní Amerika, Střední Amerika a Antily, Jižní Amerika

A31

Severní Amerika

Spojené státy americké, Kanada, Grónsko, Saint Pierre a Miquelon

A32

Střední Amerika a Antily

Mexiko, Bermudy, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Anguilla, Kuba, Svatý Kryštof a Nevis, Haiti, Bahamy, Turks a Caicos, Dominikánská republika, Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Dominika, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Britské Panenské ostrovy, Barbados, Montserrat, Trinidad a Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemské Antily

A33

Jižní Amerika

Kolumbie, Venezuela, Guayana, Surinam, Ekvádor, Peru, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandy

A34

Asie (A35) (A36)

Blízký a Střední východ, ostatní asijské země

A35

Blízký a Střední východ

Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen

A36

Ostatní asijské země

Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Afghánistán, Pákistán, Indie, Bangladéš, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhútán, Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Mongolsko, Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Macao

A37

Oceánie a polární oblasti (A38) (A39)

Austrálie a Nový Zéland, ostatní země Oceánie a Polárních oblastí.

A38

Austrálie a Nový Zéland

Austrálie, Australská tichomořská území, Nový Zéland, Novozélandská tichomořská území

A39

Ostatní země Oceánie a Polárních oblastí

Papua-Nová Guinea, Nauru, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Nová Kaledonie a závislá území, Americká tichomořská území, Wallis a Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severní Mariany, Francouzská Polynésie, Federativní státy Mikronésie (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Marshallovy ostrovy, Palau, Polární oblasti

A40

Zámořské země a území (ZZÚ)

Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie a závislá území, Wallis a Futuna, Francouzská jižní a antarktická území, Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nizozemské Antily, Aruba, Grónsko, Anguilla, Kajmanské ostrovy, Falklandy, Jižní Sandwichovy ostrovy a závislá území, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá Helena a závislá území, Britská antarktická území, Britské indickooceánské území

A96

Obce Livigno a Campione d‘Italia, Helgoland

A97

Zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství

Místa určení uvedená v článcích 36, 44 a 45 nařízení (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)“


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/76


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1345/2008

ze dne 23. prosince 2008,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky a obchodních názvů pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví možnost přijmout společné obchodní normy pro produkty rybolovu ve Společenství, zejména s cílem usnadnit obchod založený na korektní hospodářské soutěži. Tyto normy se mohou týkat zejména označování.

(2)

Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 (2) stanoví společné obchodní normy pro konzervované sardinky a obchodní názvy pro konzervované sardinky a výrobky typu sardinek ve Společenství.

(3)

Stále se rozšiřující nabídka konzervovaných výrobků uváděných na trh ve Společenství a obchodně upravených stejným způsobem jako konzervované sardinky vyžaduje, aby byli spotřebitelé dostatečně informováni o původu a hlavních charakteristikách výrobku. Je proto nutné změnit současná pravidla pro obchodní názvy konzervovaných výrobků uváděných na trh ve Společenství a obchodně upravených stejným způsobem jako konzervované sardinky.

(4)

K tomuto účelu by se měla zohlednit norma Codex STAN94 kodexu Codex Alimentarius ve změněném znění z roku 2007, jakož i zvláštní podmínky, které platí na trhu Společenství.

(5)

V zájmu transparentnosti trhu, korektní hospodářské soutěže a rozmanitosti výběru je třeba přidat druh Strangomera bentincki k povoleným druhům pro přípravu konzervovaných výrobků typu sardinek.

(6)

Aby se umožnila identifikace jednotlivých výrobků typu sardinek, mělo by být jako vymezujícího termínu použito odborného názvu druhu a zeměpisné oblasti, kde byl druh odloven.

(7)

Požadavky stanovené tímto nařízením by se měly použít, aniž by byla dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (3).

(8)

Nařízení (EHS) č. 2136/89 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Aby se hospodářské subjekty mohly přizpůsobit novým požadavkům, mělo by být s ohledem na uvádění na trh produktů odpovídajících stávajícímu znění nařízení (EHS) č. 2136/89 stanoveno přechodné období.

(10)

Řídící výbor pro produkty rybolovu nepředložil stanovisko v lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2136/89 se mění takto:

1)

V čl. 1a odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

Strangomera bentincki“.

2)

Článek 7a se nahrazuje tímto:

„Článek 7a

1.   Aniž je dotčena směrnice 2000/13/ES, mohou se konzervované výrobky typu sardinek uvádět na trh ve Společenství pod obchodním názvem obsahujícím slovo ‚sardinky‘ spolu s vědeckým názvem druhu a zeměpisné oblasti, kde byl tento druh odloven.

2.   Pokud je obchodní název podle odstavce 1 uveden na kontejnerech s konzervovaným výrobkem typu sardinek, musí být toto označení jasné a zřetelné.

3.   Ve všech případech musí vědecký název obsahovat latinské rodové jméno a druhové jméno.

4.   Zeměpisná oblast musí být označena jedním z názvů uvedených v prvním sloupci přílohy s přihlédnutím k příslušnému vymezení oblasti uvedenému v druhém sloupci přílohy.

5.   Pod jedním obchodním názvem může být uváděn na trh pouze jeden druh.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Produkty, které jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2136/89 před jeho pozměněním tímto nařízením, mohou být však do uváděny na trh 1 listopadu 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 79.

(3)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.


PŘÍLOHA

Názvy a vymezení zeměpisných oblastí

Název zeměpisné oblasti podle čl. 7a odst. 1

Určování oblasti (1)

Severozápadní Atlantik

Oblast FAO 21

Severovýchodní Atlantik (2)

Oblast FAO 27

Baltské moře

Oblast FAO 27 IIId

Středozápadní Atlantik

Oblast FAO 31

Středovýchodní Atlantik

Oblast FAO 34

Jihozápadní Atlantik

Oblast FAO 41

Jihovýchodní Atlantik

Oblast FAO 47

Středozemní moře

Oblasti FAO 37.1, 37.2 a 37.3

Černé moře

Oblast FAO 37.4

Indický oceán

Oblasti FAO 51 a 57

Tichý oceán

Oblasti FAO 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarktida

Oblasti FAO 48, 58 a 88

Arktické moře

Oblast FAO 18


(1)  Ročenka FAO. Statistika rybolovu. Úlovky. Sv. 86/1 2000.

(2)  Kromě Baltského moře.


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/79


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1346/2008

ze dne 23. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 148 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), která byla schválena rozhodnutím Rady 2008/870/ES (3), se Společenství zavazuje na hospodářský rok 2008/09 zvýšit Kubě stávající objem celní kvóty o 20 000 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci s celní sazbou 98 EUR za tunu.

(2)

Uvedená kvóta by měla být otevřena a spravována v souladu s nařízením (ES) č. 950/2006 (4) jako „koncesní cukr CXL“.

(3)

Aby se zamezilo spekulacím s dovozními licencemi na dovozní kvóty přidělené dané zemi, měla by se ustanovit omezení žádostí o dovozní licence na ty hospodářské subjekty, které se mohou prokázat vývozní licencí vydanou příslušným orgánem vyvážející země.

(4)

Nařízení (ES) č. 950/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 950/2006 se mění takto:

1)

V článku 24 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   V hospodářském roce 2008/09 jsou otevřeny celní kvóty na celkem 126 925 tun surového třtinového cukru určeného k rafinaci kódu KN 1701 11 10 jako koncesní cukr CXL se clem ve výši 98 EUR za tunu.

2.   Množství uvedená v odstavci 1 se rozdělí mezi jednotlivé země původu takto:

Kuba

78 969 tun,

Brazílie

34 054 tun,

Austrálie

9 925 tun,

ostatní třetí země

3 977 tun.“

2)

V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:

„K žádosti o dovozní licence týkající se Kuby, Brazílie a Austrálie se připojí originál vývozní licence vydaný příslušnými orgány vyvážející země podle vzoru uvedeného v příloze II, a to na stejné množství, jaké je uvedeno na žádosti o licenci.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 308, 19.11.2008, s. 27.

(4)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.


24.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/81


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1347/2008

ze dne 23. prosince 2008,

kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [vysoce jakostní pšenice obecná], 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo, a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 4 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. ledna 2009 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 1. ledna 2009 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova