ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 345

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
23. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1322/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

1

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1323/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se s účinkem od 1. července 2008 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

10

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1324/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se ode dne 1. července 2008 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1325/2008 ze dne 22. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1326/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chaource (CHOP))

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1327/2008 ze dne 19. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1328/2008 ze dne 22. prosince 2008, kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1329/2008 ze dne 22. prosince 2008, kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v části Spojeného království

56

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1330/2008 ze dne 22. prosince 2008, kterým se po sto třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

60

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) ( 1 )

62

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 1 )

68

 

*

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu ( 1 )

75

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/971/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008 o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích

83

 

 

2008/972/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění příloha 13 Společné konzulární instrukce o vyplňování vízových štítků

88

 

 

Komise

 

 

2008/973/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění směrnice Rady 2002/56/ES, pokud se jedná o datum stanovené v čl. 21 odst. 3, do kterého jsou členské státy zmocněny prodloužit dobu platnosti rozhodnutí o rovnocennosti sadby brambor ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2008) 8135)  ( 1 )

90

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/974/SZBP ze dne 18. prosince 2008 na podporu Haagského kodexu chování proti šíření balistických raket v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

91

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/975/SZBP ze dne 18. prosince 2008 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena)

96

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/936/ES ze dne 20. května 2008 o podporách poskytnutých Francií Fondu pro předcházení nepředvídaným rizikům v odvětví rybolovu a rybářským podnikům (státní podpora C 9/06) (Úř. věst. L 334 ze dne 12.12.2008)

115

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1337/2007 ze dne 15. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Společenství pro některé produkty rybolovu pocházející z Norska (Úř. věst. L 298 ze dne 16.11.2007)

115

 

*

Oprava směrnice Komise 95/45/EHS ze dne 26. července 1995, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (Úř. věst. L 226 ze dne 22.9.1995) (Zvláštní vydání Úředního věstníku v českém jazyce, kapitola 13, svazek 15, s. 218)

116

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1322/2008

ze dne 28. listopadu 2008,

kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací (3), a zejména na článek 5 a čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 má Rada s přihlédnutím k dostupným vědeckým doporučením, a zejména ke zprávě vypracované Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství, jakož i s ohledem na jakékoli doporučení vydané Regionálním poradním sborem pro Baltské moře, přijmout nezbytná opatření, aby zaručila přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.

(2)

Podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 je Rada povinna stanovit omezení rybolovných práv podle lovišť nebo skupin lovišť a přidělení těchto práv členským státům.

(3)

Za účelem zajištění účinného řízení rybolovných práv by měly být stanoveny zvláštní podmínky, jimiž se rybolovné činnosti řídí.

(4)

Je nutné stanovit zásady a některé postupy řízení rybolovu na úrovni Společenství, aby členské státy mohly zajistit řízení činností plavidel plujících pod jejich vlajkou.

(5)

Článek 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 stanoví definice použitelné pro přidělování rybolovných práv.

(6)

V souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 847/96 je třeba určit populace, na něž se vztahují různá opatření uvedeného článku.

(7)

Rybolovná práva by měla být užívána v souladu s právními předpisy Společenství, a zejména v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (4), nařízením Rady (EHS) č. 2930/86 ze dne 22. září 1986 o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (5), nařízením Komise (EHS) č. 1381/87 ze dne 20. května 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel (6), nařízením Rady (EHS) č. 3880/91 ze dne 17. prosince 1991 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (7), nařízením Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (8), nařízením Komise (ES) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel (9), nařízením Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (10), a nařízením (ES) č. 1098/2007.

(8)

Aby byla roční rybolovná práva stanovena na úrovni, která je v souladu s cílem udržitelného využívání zdrojů z environmentálního, hospodářského a sociálního hlediska, byly zohledněny hlavní zásady pro stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), které jsou uvedeny ve sdělení Komise Radě nazvaném „Rybolovná práva pro rok 2009: Prohlášení o politice Evropské komise“.

(9)

S cílem přispět k zachování populací ryb by měla být v roce 2009 provedena některá doplňková opatření týkající se technických podmínek rybolovných činností.

(10)

Za účelem zajištění obživy rybářů ve Společenství je důležité otevřít tato loviště ode dne 1. ledna 2009. Vzhledem k naléhavosti situace je nutné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů podle bodu 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pro rok 2009 rybolovná práva a související podmínky pro využívání těchto rybolovných práv pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Společenství (dále jen „plavidla Společenství“) působící v Baltském moři.

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení nevztahuje na rybolovné činnosti, které jsou vedeny výhradně za účelem vědeckého výzkumu a které jsou prováděny s povolením a pod dohledem dotyčného členského státu, po předchozím oznámení Komisi a členskému státu, v jehož vodách je tento výzkum prováděn.

Článek 3

Definice

Kromě definic stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 se pro účely tohoto nařízení rozumí:

a)

oblastmi Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) oblasti vymezené v nařízení (EHS) č. 3880/91;

b)

„Baltským mořem“ subdivize ICES 22–32;

c)

„celkovými přípustnými odlovy (TAC)“ množství, které lze každoročně odlovit z každé populace;

d)

„kvótou“ část TAC přidělená Společenství, členskému státu nebo třetí zemi;

e)

„dnem nepřítomnosti v přístavu“ každé nepřetržité období 24 hodin nebo jeho část, během něhož je plavidlo nepřítomno v přístavu.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA A SOUVISEJÍCÍ PODMÍNKY

Článek 4

Omezení odlovů a rozdělení

Omezení odlovů, rozdělení těchto omezení mezi členské státy a další podmínky v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 847/96 se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Zvláštní ustanovení týkající se rozdělení

1.   Rozdělením omezení odlovů mezi členské státy stanoveným v příloze I nesmějí být dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přerozdělení provedená podle čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 32 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty provedené na základě článku 5 nařízení (ES) č. 847/96.

2.   Pro účely převedených kvót, které mají být převedeny do roku 2010, lze použít čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 odchylně od uvedeného nařízení na všechny populace, na které se vztahují analytické TAC.

Článek 6

Podmínky pro úlovky a vedlejší úlovky

1.   Ryby z populací, pro které jsou stanovena omezení odlovu, mohou být uchovávány na palubě nebo vyloženy pouze v těchto případech:

a)

odlovy byly provedeny plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

druhy, kromě sledě obecného a šprota obecného, jsou smíchány s ostatními druhy a nejsou tříděny ani na palubě, ani při vykládce a úlovky byly odloveny vlečnými sítěmi, dánskými nevody nebo podobnými zařízeními o velikosti oka sítě menší než 32 mm.

2.   Všechna vyložená množství se odpočítají od kvóty nebo, pokud podíl Společenství nebyl v podobě kvót rozdělen mezi členské státy, od podílu Společenství s výjimkou odlovů provedených podle odst. 1 písm. b).

3.   Je-li kvóta přidělená členskému státu na sledě obecného vyčerpána, nesmí plavidlo plující pod vlajkou tohoto členského státu, registrované ve Společenství a činné v lovištích, na které se uplatňuje příslušná kvóta, vykládat neroztříděné úlovky, v nichž je obsažen sleď obecný.

4.   Je-li kvóta přidělená členskému státu na šprota obecného vyčerpána, nesmí plavidlo plující pod vlajkou tohoto členského státu, registrované ve Společenství a působící v oblastech rybolovu, v nichž se uplatňuje příslušná kvóta, vykládat neroztříděné úlovky, v nichž je obsažen šprot obecný.

Článek 7

Omezení intenzity rybolovu

1.   Omezení intenzity rybolovu jsou stanovena v příloze II.

2.   Omezení uvedená v odstavci 1 se vztahují na subdivize ICES 27 a 28.2, pokud Komise nerozhodla v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1098/2007 o vynětí těchto subdivizí ICES z omezení podle čl. 8 odst. 1 písm. b), odst. 3, 4 a 5 a článku 13 uvedeného nařízení.

3.   Omezení uvedená v odstavci 1 se nevztahují na subdivizi ICES 28.1, pokud Komise nerozhodla v souladu s čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 1098/2007 o tom, že se omezení podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1098/2007 vztahují na uvedenou subdivizi.

Článek 8

Přechodná technická opatření

Přechodná technická opatření se stanoví v příloze III.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Přenos dat

Při zasílání údajů vztahujících se k vykládkám objemů odlovených populací podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 Komisi používají členské státy kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  Úř. věst. L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(10)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

Omezení odlovů a související podmínky pro meziroční řízení omezení odlovů vztahující se na plavidla Společenství v oblastech, ve kterých jsou stanovena omezení odlovů podle druhu a oblasti

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace, rozdělení mezi členské státy a související podmínky pro meziroční řízení kvót.

V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely těchto tabulek jsou kódy jednotlivých druhů tyto:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Platichthys flesus

FLX

Platýs bradavičnatý

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs velký

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finsko

67 777

 

Švédsko

14 892

 

ES

82 669

 

TAC

82 669

Analytický TAC.

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

3 809

 

Německo

14 994

 

Polsko

3 536

 

Finsko

2

 

Švédsko

4 835

 

ES

27 176

 

TAC

27 176

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Vody ES subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

3 159

 

Německo

838

 

Estonsko

16 134

 

Lotyšsko

3 982

 

Litva

4 192

 

Polsko

35 779

 

Finsko

31 493

 

Švédsko

48 032

 

ES

143 609

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 28.1

HER/03D.RG

Estonsko

16 113

 

Lotyšsko

18 779

 

ES

34 892

 

TAC

34 892

Analytický TAC.

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody ES subdivizí 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

10 241

 

Německo

4 074

 

Estonsko

998

 

Lotyšsko

3 808

 

Litva

2 509

 

Polsko

11 791

 

Finsko

784

 

Švédsko

10 375

 

ES

44 580

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody ES subdivizí 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

7 130

 

Německo

3 487

 

Estonsko

158

 

Lotyšsko

590

 

Litva

383

 

Polsko

1 908

 

Finsko

140

 

Švédsko

2 541

 

ES

16 337

 

TAC

16 337

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platýs velký

Pleuronectes platessa

Oblast

:

Vody ES subdivizí 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 179

 

Německo

242

 

Polsko

456

 

Švédsko

164

 

ES

3 041

 

TAC

3 041

Preventivní TAC.

Použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast

:

Vody ES subdivizí 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

64 184 (1)

 

Německo

7 141 (1)

 

Estonsko

6 523 (1)

 

Lotyšsko

40 824 (1)

 

Litva

4 799 (1)

 

Polsko

19 471 (1)

 

Finsko

80 033 (1)

 

Švédsko

86 758 (1)

 

ES

309 733 (1)

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast

:

Subdivize 32

SAL/3D32.

Estonsko

1 581 (2)

 

Finsko

13 838 (2)

 

ES

15 419 (2)

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


Druh

:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast

:

Vody ES subdivizí 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

39 453

 

Německo

24 994

 

Estonsko

45 813

 

Lotyšsko

55 332

 

Litva

20 015

 

Polsko

117 424

 

Finsko

20 652

 

Švédsko

76 270

 

ES

399 953

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96.

Použije se čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96.


(1)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(2)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.


PŘÍLOHA II

Omezení intenzity rybolovu

1.

Členské státy zajistí, aby v případě plavidel plujících pod jejich vlajkou byl rybolov pomocí vlečných sítí, dánských nevodů a podobného zařízení o velikosti ok sítě 90 mm nebo vyšší nebo pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí a třístěnných tenatových sítí o velikosti ok sítě 90 mm nebo vyšší nebo nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních lovných šňůr a přívlačí povolen na nejvýše:

a)

201 dní nepřítomnosti v přístavu v subdivizích 22–24 s výjimkou období od 1. do 30. dubna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1098/2007, a

b)

160 dní nepřítomnosti v přístavu v subdivizích 25–28 s výjimkou období od 1. července do 31. srpna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximální počet dnů nepřítomnosti v přístavu za rok, ve kterých může být plavidlo lovící s lovným zařízením uvedeným v odstavci 1 přítomno ve dvou oblastech vymezených v odst. 1 písm. a) a b) nesmí překročit maximální počet dnů přidělených pro jednu z těchto dvou oblastí.


PŘÍLOHA III

Přechodná technická opatření

Omezení rybolovu pro platýse bradavičnatého a pakambalu velkou

1.

Tyto druhy ryb ulovené v zeměpisných oblastech a v obdobích uvedených níže se nesmějí uchovávat na palubě:

Druh

Zeměpisná oblast

Období

Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

Subdivize 26 až 28, 29 jižně od 59°30′s. š.

Od 15. února do 15. května

Subdivize 32

Od 15. února do 31. května

Pakambala velká (Psetta maxima)

Subdivize 25 až 26, 28 jižně od 56°50′s. š.

Od 1. června do 31. července

2.

Odchylně od bodu 1 mohou být uchovávány na palubě a vykládány vedlejší úlovky platýse bradavičnatého a pakambaly velké do výše 10 % živé hmotnosti celkového úlovku uchovávaného na palubě a vykládaného během období zákazu uvedeného ve zmíněném odstavci, pokud je rybolovná činnost prováděna pomocí vlečných sítí, dánských nevodů a podobných zařízení o velikosti ok 105 mm nebo větší nebo pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí o velikosti ok 100 mm nebo větší.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/10


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 1323/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se s účinkem od 1. července 2008 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na články 63, 64, 65 a 82 služebního řádu a přílohy VII, XI a XIII služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 pracovní řádu ostatních zaměstnanců,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

s cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropských společenství stejný vývoj kupní síly jako osobám ve veřejné službě členských států, je nutné upravit odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství podle přezkumu z roku 2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2008 se v čl. 63 odst. 2 služebního řádu datum „1. července 2007“ nahrazuje datem „1. července 2008“.

Článek 2

S účinkem ode dne 1. července 2008 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů použitelná pro účely vyměření odměn a důchodů nahrazuje tímto:

1.7.2008

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Článek 3

S účinkem ode dne 1 července 2008 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. ledna 2009 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1 července 2008 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.

S účinkem ode dne 16 května 2008 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 5 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. května 2008 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 6 následující tabulky.

S účinkem ode dne 16. května 2008 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 7 následující tabulky.

Země/místo

Odměna

1.7.2008

Převod

1.1.2009

Důchod

1.7.2008

Odměna

16.5.2008

Odměna

1.5.2008

Důchod

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Bulharsko

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Česká republika

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Dánsko

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Německo

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

Mnichov

105,3

 

 

 

 

 

Estonsko

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Řecko

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Španělsko

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Francie

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Irsko

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Itálie

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Kypr

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Lotyšsko

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Litva

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Maďarsko

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Nizozemsko

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Rakousko

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Polsko

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portugalsko

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Rumunsko

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Slovinsko

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovensko

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Finsko

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Švédsko

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Spojené království

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

Článek 4

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v čl. 42a druhém a třetím pododstavci služebního řádu 878,32 EUR a 1 171,09 EUR pro osamělé rodiče.

Článek 5

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 164,27 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 358,96 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 243,55 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 87,69 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII 486,88 EUR.

Článek 6

S účinkem ode dne 1. ledna 2009 se příspěvek na cestovné za kilometr stanovený v čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu upravuje takto:

 

EUR 0 za každý kilometr od 0 do 200 km

 

EUR 0,3651 za každý kilometr od 201 do 1 000 km

 

EUR 0,6085 za každý kilometr od 1 001 do 2 000 km

 

EUR 0,3651 za každý kilometr od 2 001 do 3 000 km

 

EUR 0,1216 za každý kilometr od 3 001 do 4 000 km

 

EUR 0,0586 za každý kilometr od 4 001 do 10 000 km

 

EUR 0 za každý kilometr nad 10 000 km.

K uvedenému příspěvku na cestovné za kilometr se připočítá doplňkový paušální příspěvek:

182,54 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu od 725 km do 1 450 km,

365,04 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu rovna nebo větší než 1 450 km.

Článek 7

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:

37,73 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

30,42 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 8

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

1 074,14 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

638,68 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 9

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1 288,19 EUR a horní hranice 2 576,39 EUR a paušální srážka činí 1 171,09 EUR.

Článek 10

S účinkem ode dne 1. července 2008 se tabulka základních měsíčních platů v článku 63 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

1.7.2008

 

STUPEŇ

KATEGORIE

SKUPINA

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Článek 11

S účinkem ode dne 1. července 2008 se tabulka základních měsíčních platů v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

FUNKČNÍ SKUPINA

1.7.2008

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Článek 12

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

807,93 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

479,00 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 13

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 966,15 EUR a horní hranice 1 932,29 EUR a paušální srážka činí 878,32 EUR.

Článek 14

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvky za práci na směny stanovené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR a 828,33 EUR.

Článek 15

S účinkem ode dne 1. července 2008 se na částky uvedené v článku 4 nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije opravný koeficient 5,314614.

Článek 16

S účinkem ode dne 1. července 2008 se tabulka v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu nahrazuje tímto:

1.7.2008

STUPEŇ

PLATOVÁ TŘÍDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Článek 17

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 14 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2008–31.12.2008

344,55

Článek 18

S účinkem ode dne 1. července 2008 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 15 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2008–31.8.2008

70,14

Článek 19

S účinkem ode dne 1. července 2008 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu činí částka paušálního příspěvku uvedená v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004:

127,01 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

194,73 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/17


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 1324/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se ode dne 1. července 2008 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství do důchodového systému

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovený nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na článek 83a uvedeného řádu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 13 přílohy XII služebního řádu předložil Eurostat dne 1. září 2008 zprávu o pojistněmatematickém posouzení důchodového systému pro rok 2008, která aktualizuje parametry uvedené v této příloze. Z uvedeného posouzení vyplývá, že sazba příspěvku potřebná k udržení pojistněmatematické rovnováhy důchodového systému je 10,9 % základního platu.

(2)

V zájmu zachování pojistněmatematické rovnováhy důchodového systému úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství je tedy třeba upravit sazbu příspěvku na 10,9 % základního platu.

(3)

V souladu s článkem 12 přílohy XII služebního řádu se pro výpočet úroku z úroků musí použít skutečná úroková míra ve smyslu článku 10 přílohy XII, a měla by být proto upravena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2008 se sazba příspěvku podle čl. 83 odst. 2 služebního řádu stanoví na 10,9 %.

Článek 2

S účinkem ode dne 1. ledna 2009 se sazba pro výpočet úroku z úroků uvedená v čl. 4 odst. 1 a v článku 8 přílohy VIII služebního řádu a v čl. 40 čtvrtém pododstavci a čl. 110 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců stanoví na 3,1 %.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1325/2008

ze dne 22. prosince 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1326/2008

ze dne 15. prosince 2008,

kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chaource (CHOP))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení Komise přezkoumala žádost Francie o schválení změny bodů specifikace chráněného označení původu „Chaource“ zapsaného nařízením Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Účelem žádosti je změnit specifikaci upřesněním podmínek zpracování a podmínek používání přídatných látek pro mléko a při výrobě „Chaource“. Těmito postupy se zajistí zachování podstatných charakteristických vlastností u označení.

(3)

Komise prozkoumala danou změnu a rozhodla, že je odůvodněná. Jelikož se jedná o změnu menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, může ji Komise schválit bez postupu uvedeného v článcích 5, 6 a 7 uvedeného nařízení.

(4)

V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1898/2006 (3) a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 je třeba zveřejnit přehled hlavních bodů specifikace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného označení původu „Chaource“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný přehled obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 369, 23.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného označení původu „Chaource“ se schvalují tyto změny:

„Způsob produkce“

V bodu 5 specifikace týkajícím se způsobu produkce se doplňují nová ustanovení, která znějí:

„(…) Operace sýření mléka se musí provádět výlučně za použití syřidla.

Zahušťování mléka částečným odstraněním vodnaté složky před srážením je zakázáno.

Mimo mléčné suroviny jsou v mléku a během výroby jedinými povolenými složkami nebo podpůrnými nebo doplňkovými látkami syřidlo, neškodné kultury bakterií, kvasinek, plísní, chlorid vápenatý a sůl.

(…) Uchovávání mléčných surovin, polotovarů, sýřeniny a čerstvého sýra při záporné teplotě je zakázáno.

Uchovávání čerstvých sýrů a sýrů v procesu zrání v ochranné atmosféře je zakázáno.“


PŘÍLOHA II

PŘEHLED

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

„CHAOUORCE“

č. ES: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

CHOP (X) CHZO ( )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   příslušný orgán členského státu

Název

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Adresa

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Telefon

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina:

Název

:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Adresa

:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Telefon

:

(33) 325 49 90 48

Fax

:

(33) 325 49 90 48

E-mail

:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Složení

:

producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3.   Druh produktu

Třída 1.3:

Sýry

4.   Specifikace

(přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název

„Chaource“

4.2   Popis

Měkký slaný sýr vyrobený z kravského mléka, s plísní na povrchu; ve dvou plochých válcových formách: velké (11 až 11,5 cm v průměru, 6 cm tloušťky, přibližně 450 g) a malé (8,5 až 9 cm v průměru, 6 cm tloušťky, přibližně 200 g); nejméně 50 % tuku.

4.3   Zeměpisná oblast

Oblast produkce zahrnuje úzce vymezenou zeměpisnou oblast na pomezí departementů Aube a Yonne včetně přírodní vlhké oblasti Champagne, v jejímž středu leží obec Chaource.

 

Departement Aube

Zcela zahrnuté území kantonů: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys a Troyes (7 kantonů)

 

Departement Yonne

 

Zcela zahrnuté území kantonů: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre

 

Zcela zahrnuté území obcí: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines.

 

Z části sem spadají obce: Arces-Dilo (část situovaná severně od státní silnice 5), Cerisiers (část situovaná severně od státní silnice 5), Lailly (část situovaná jižně od silnice 28), La Postolle (část situovaná jižně od silnice 28), Soucy (část situovaná jižně od státní silnice 439), Thorigny-sur-Oreuse (část situovaná jižně od silnice 28), Vaumort (část situovaná severně od státní silnice 5).

4.4   Důkaz původu

Každý hospodářský subjekt vyplňuje „prohlášení o způsobilosti“, které evidují útvary INAO a díky němuž může INAO identifikovat všechny hospodářské subjekty. Musí pro potřeby ústavu INAO zpřístupňovat záznamy a veškerou dokumentaci potřebnou ke kontrole původu, kvality a podmínek produkce mléka a sýrů.

V rámci kontroly charakteristik produktu CHOP se provádí analytická a organoleptická kontrola, jež má zajistit kvalitu a typické vlastnosti kontrolovaných produktů.

4.5   Metoda produkce

Produkce mléka, výroba i zrání musí probíhat v zeměpisné oblasti.

Sýr vzniká převážně působením bakterií mléčného kysání, za samovolného a pomalého vysychání, vyrábí se výlučně z kravského mléka, jež je podrobeno zrání, a poté sýření; doba srážení činí minimálně 12 hodin; zrání trvá minimálně dva týdny.

4.6   Souvislost

Sýr je známý již od středověku; v roce 1513 jej obyvatelé Chaource nabídli biskupovi a správci Langres, ústní tradice ohledně tohoto sýra se datuje od první poloviny 19. století; od této doby se prodával na regionálních trzích a až ve velkých městech jako Lyon a Paříž. Označení bylo uznáno v roce 1970.

Oblast chráněného označení se nachází v pánvi s propustným podložím složeným hlavně z vápence a jílu a s velkým množstvím vodních proudů a pramenů. V létě se dojnice pasou na loukách ve volné přírodě a v létě jsou krmeny senem nasbíraným přímo na místě. Tradiční způsob produkce umožnil producentům dosahovat u sýra přidané hodnoty a udržet v této oblasti zemědělskou činnost.

4.7   Kontrolní subjekt

Název

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Adresa

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Telefon

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Institut National de l’Origine et de la Qualité je veřejnou institucí správní povahy, občanskoprávním subjektem, který působí pod dozorem ministerstva zemědělství.

Za kontrolu podmínek produkce produktů nesoucích označení původu odpovídá INAO.

Název

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Adresa

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Telefon

:

(33) 144 87 17 17

Fax

:

(33) 144 97 30 37

DGCCRF je oddělením ministerstva hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti.

4.8   Označování

Povinnost označovat produkt nápisem „Appellation d'Origine Contrôlée“ (chráněné označení původu) a názvem označení.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1327/2008

ze dne 19. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na články 103h a 127 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 (2) stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny.

(2)

Aby bylo zajištěno, že všichni producenti se mohou demokraticky podílet na rozhodování o organizaci producentů, měly by mít členské státy možnost přijímat opatření na povolování, omezování nebo rušení pravomocí právnické osoby upravovat, schvalovat nebo zamítat rozhodnutí organizace producentů, pokud je jasně definovanou částí uvedené právnické osoby.

(3)

Ustanovení čl. 32 odst. 3 nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví možnost členských států umožnit, omezit nebo zrušit právo členů organizace producentů, kteří nejsou producenty, k hlasování o rozhodnutích týkajících se provozních fondů. Je žádoucí používat toto ustanovení stejně na členy sdružení organizací producentů podle čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení, aby se zpružnilo provádění částečných operačních programů sdruženími organizací producentů. Kromě toho by se odkaz na právo k hlasování o rozhodnutích týkajících se provozních fondů měl z důvodů jasnosti vztahovat na rozhodnutí týkající se operačních programů, protože rozhodnutí týkající se provozních fondů by měla přijímat přímo organizace producentů, nikoli sdružení organizací producentů.

(4)

Pro zajištění právní jistoty by mělo být upřesněno, že podpora, jež má napomoci vytváření seskupení producentů a usnadnit jejich administrativní činnost, stanovená v čl. 103a odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 je paušální platbou a že u žádostí o podporu není nutno prokazovat použití podpory.

(5)

Ustanovení čl. 52 odst. 5 nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví, že do hodnoty produkce uvedené na trh se započte pouze produkce členů organizace producentů uvedené na trh organizací producentů samou nebo v souladu s čl. 125a odst. 2 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1234/2007. To umožňuje, aby se produkce uvedená na trh členy samými na základě uvedených odstavců započítala do hodnoty produkce uvedené na trh organizace producentů, jejíž členem je daný producent, vylučuje ale produkci uváděnou na trh členy samými na základě čl. 125a odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. V zájmu organizací producentů by produkt prodaný zemědělci prostřednictvím jiné organizace producentů měl být započten do hodnoty produkce uvedené na trh této druhé organizace producentů. Produkt prodaný přímo zemědělci na trhu by neměl být započten do hodnoty produkce uvedené na trh organizace producentů, jejímž členem je tento producent.

(6)

Pro zajištění právní jistoty je třeba upřesnit, že úroveň podpory pro seskupení producentů, jak je stanovena v čl. 103a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článku 49 nařízení (ES) č. 1580/2007, může za jistých okolností překročit úroveň platnou pro opatření na základě programu rozvoje venkova.

(7)

Ustanovení čl. 60 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví omezení pro environmentální opatření na maximální částky stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3). Určité druhy environmentálních opatření se netýkají přímo ani nepřímo konkrétního pozemku. Ustanovení čl. 60 odst. 2 by proto mělo být změněno tak, aby taková opatření vylučovalo z daného omezení.

(8)

Ustanovení čl. 63 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví, že členské státy musí zajistit, aby tyto činnosti týkající se částečných operačních programů byly plně financovány z příspěvků členských organizací producentů, vyplácených z provozních fondů těchto organizací. Je žádoucí umožnit členům sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů, financovat činnosti nebo investice prováděné sdruženími organizací producentů pod podmínkou, že tito členové jsou producenty nebo jejich družstvy. Podle čl. 36 odst. 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 však mohou mít pouze nepřímo prospěch z opatření financovaných Společenstvím, např. v důsledku výhod z rozsahu.

(9)

Článek 120 nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví sankce po kontrolách prvního stupně při stažení z trhu. Zejména čl. 120 písm. a), b) a c) odkazuje na výši vyrovnávací platby. V zájmu jasnosti a právní jistoty by ustanovení mělo místo toho odkazovat na výši příspěvku Společenství.

(10)

Ustanovení čl. 103f odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví povinnost členských států vypracovat vnitrostátní strategii pro udržitelné operační programy. Z důvodů transparentnosti se vnitrostátní strategie platná v daném roce začlení do výroční zprávy členského státu a zašle Komisi.

(11)

Několik členských států se setkává se specifickými potížemi, pokud jde o včasnou přípravu svých vnitrostátních rámců pro environmentální opatření podle čl. 103f odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku 58 nařízení (ES) č. 1580/2007 jako součásti své vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy. Proto by členským státům mělo být dočasně umožněno odložit rozhodnutí o operačních programech na rok 2009 nejpozději do 1. března 2009. Odhadované částky všech operačních programů by měly být předloženy do 31. ledna 2009 a konečné schválené částky do 15. března 2009.

(12)

V souladu s bodem 15 druhým pododstavcem přílohy VIII nařízení (ES) č. 1580/2007 musí propagační materiál nést symbol Evropského společenství (pouze v případě vizuálních médií) a musí obsahovat tento údaj: „Kampaň financovaná s podporou Evropského společenství“. Je třeba upřesnit, že tato povinnost se týká pouze generické reklamy a propagace značek jakosti. Použití symbolu Evropského společenství organizacemi producentů, sdruženími organizací producentů a dceřinými podniky podle čl. 52 odst. 7 uvedeného nařízení při podpoře jejich značek/ochranných známek by měla být výslovně zakázána.

(13)

V souladu s bodem 2 písm. a) šestou odrážkou přílohy XIII nařízení (ES) č. 1580/2007 musí členské státy podávat zprávu o objemu produktů stažených z trhu rozděleném podle produktů a měsíců. Z důvodů transparentnosti je však nezbytné uvedené objemy rozdělit na bezplatně rozdělená množství a na celková množství.

(14)

Nařízení (ES) č. 1580/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Aby bylo možno řádně zavést změny čl. 52 odst. 5 a čl. 63 odst. 3 nařízení (ES) č. 1580/2007, měly by se tyto změny použít od 1. ledna 2010.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

V článku 33 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Členské státy mohou přijmout opatření na omezení nebo zrušení pravomocí právnické osoby upravovat, schvalovat nebo zamítat rozhodnutí organizace producentů, pokud je jasně definovanou částí uvedené právnické osoby.“

2)

Čl. 36 odst. 2 se mění takto:

a)

písmeno b) se zrušuje;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Členské státy mohou povolit, omezit nebo zrušit jejich právo k hlasování o rozhodnutích týkajících se operačních programů.“

3)

Čl. 49 odst. 1 se mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

75 % v oblastech způsobilých v souladu s cílem konvergence a

b)

50 % v ostatních oblastech.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Zbytek podpory vyplatí v paušální výši členský stát. U žádosti o podporu není nutno prokazovat použití podpory.“

4)

Článek 52 se mění takto:

„5.   Do hodnoty produkce uvedené na trh se započte pouze produkce členů organizace producentů uvedené na trh organizací producentů samou. Produkce členů organizace producentů uvedená na trh jinou organizací producentů určenou jejich vlastní organizací podle čl. 125a odst. 2 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4) se započte do hodnoty produkce uvedené na trh této druhé organizace producentů.

5)

Ustanovení čl. 60 odst. 2 se mění takto:

a)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Úroveň podpory pro opatření podle tohoto nařízení v případě potřeby, a aniž jsou dotčena ustanovení čl. 103a odst. 3, čl. 103d odst. 1 a 3 a článku 103e nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku 49 tohoto nařízení, nepřekročí výši použitelnou pro opatření v rámci programu rozvoje venkova.“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Čtvrtý pododstavec se nepoužije na environmentální opatření, která se netýkají přímo ani nepřímo konkrétního pozemku.“

6)

V čl. 63 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

tyto činnosti byly plně financovány z příspěvků členů sdružení organizací producentů, kteří jsou organizacemi producentů, vyplácených z provozních fondů těchto organizací producentů. Tyto činnosti však mohou financovat částkou úměrnou příspěvku členských organizací producentů členové sdružení organizací producentů, kteří nejsou organizacemi producentů podle článku 36, pod podmínkou, že tito členové jsou producenty nebo jejich družstvy.“

7)

V čl. 120 písm. a), b) a c) se slovní spojení „vyrovnávací platba“ nahrazuje slovním spojením „příspěvek Společenství“.

8)

V článku 152 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

9.   Odchylně od čl. 65 odst. 2 třetího pododstavce tohoto nařízení mohou členské státy v řádně zdůvodněných případech rozhodnout o operačních programech a fondech pro rok 2009 nejpozději do 1. března 2009. Rozhodnutí o schválení může stanovit, že výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2009.

10.   Odchylně od čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení členské státy, které odložily rozhodnutí o operačních programech pro rok 2009 podle předchozího odstavce, sdělí Komisi do 31. ledna 2009 odhad částky provozního fondu na rok 2009 pro všechny operační programy. V tomto sdělení jednoznačně uvedou celkovou částku provozního fondu i celkovou částku financování provozního fondu Společenstvím. Tyto údaje je nutno dále rozdělit na částky pro opatření pro přecházení krizím a jejich řešení a na ostatní opatření.

Členské státy podle předchozího pododstavce sdělí Komisi konečnou schválenou částku provozního fondu na rok 2009 pro všechny operační programy, včetně výše uvedeného rozdělení, do 15. března 2009.

9)

Přílohy VIII a XIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 4 písm. a) a bodu 6 se použijí ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

V příloze VIII se druhý pododstavec bodu 15 nahrazuje tímto:

„Propagační materiál pro generickou reklamu a propagaci značek jakosti musí nést symbol Evropského společenství (pouze v případě vizuálních médií) a musí obsahovat tento údaj: „Kampaň financovaná s podporou Evropského společenství“. Organizace producentů, sdružení organizací producentů a dceřiné podniky podle čl. 52 odst. 7 nesmí používat symbol Evropského společenství při podpoře svých značek / ochranných známek.“

2)

Příloha XIII se mění takto:

a)

v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Vnitrostátní právní předpisy přijaté k provádění hlavy I kapitoly IV oddílu IVa a části II hlavy II kapitoly II oddílu IA nařízení (ES) č. 1234/2007, včetně vnitrostátní strategie pro udržitelné operační programy použitelné pro operační programy prováděné v roce, za nějž se podává zpráva“;

b)

v bodě 2 písm. a) se šestá odrážka nahrazuje tímto:

„—

údaje o objemu produktů stažených z trhu rozdělené podle produktů a měsíců a na celkové objemy stažené z trhu a objemy bezplatně rozdělené, vyjádřené v tunách,“.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1328/2008

ze dne 22. prosince 2008,

kterým se mění přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společná pravidla dovozu určitých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí by měla být aktualizována, aby se zohlednil nedávný vývoj.

(2)

Dohled prostřednictvím systému dvojité kontroly, který se týká Číny, skončí dne 31. prosince 2008.

(3)

Rada rozhodnutím 2008/939/ES (2) schválila podpis a prozatímní provádění dvoustranné dohody mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky.

(4)

Změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (3) mají rovněž vliv na některé kódy v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93.

(5)

Nařízení (EHS) č. 3030/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2008.

Za Komisi

Catherine ASHTON

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III, V, VII a VIII nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA I

TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 (1)

1.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz ‚ex‘, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.

2.

Není-li u výrobků z kategorie 1 až 114 pocházejících z Číny zvlášť uveden základní materiál, považují se takové výrobky za vyrobené výhradně z vlny či jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken.

3.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

4.

Je-li použit výraz ‚kojenecké oblečení‘, rozumí se jím oblečení do obchodní velikosti 86.

Kategorie

Popis

KÓD KN 2009

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty, (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

SKUPINA II A

9

Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Z nichž akrylové

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Z nich: Bavlněný manšestr

5801 22 00

 

 

39

Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiných než výrobky z kategorie 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 párů

41

13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, s výjimkou kojeneckých prstových rukavic, palčáků, rukavic bez prstů z kategorií 10 a 87, a dětských punčoch, podkolenek a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, z kategorie 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6211 20 00

 

 

78

Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, s výjimkou oděvů z kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

SKUPINA III A

33

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m

5407 20 11

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny ze syntetických vláken (nekonečných), jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z nekonečných umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umělých střižových vláken

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

5401 20 10

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro drobný prodej

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

5803 00 10

 

 

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5507 00 00

 

 

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

5805 00 00

 

 

61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62 Pružné látky a obruby (jiné než pletené nebo háčkované), zhotovené z textilních materiálů spojovaných gumovými nitěmi

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

5606 00 915606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

5807 10 105807 10 90

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

5808 10 005808 90 00

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 párů

59

67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Z nichž: pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Punčochové kalhoty a punčochy o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámské punčochy ze syntetických vláken

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 párů

33

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Stany

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

5901 10 005901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru

5904 10 005904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

5907 00 00

 

 

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovací matrace

6306 40 00

 

 

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Lněné nebo ramiové nitě

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

5801 90 10ex 5801 90 90

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetická střižová vlákna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Umělá střižová vlákna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 40 00

 

 

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

5110 00 00

 

 

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

5308 90 90

 

 

132

Papírové nitě

5308 90 50

 

 

133

Nitě z pravého konopí

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Kovové a metalizované nitě

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

5809 00 00

 

 

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kokosové nitě

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 11

 

 

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

6305 10 10

 

 

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně přízového odpadu, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně níťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

5305 00 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 105201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

 

 

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6204 49 106206 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6214 10 00

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6215 10 00

 

 

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

ex 6213 90 00

 

 

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

PŘÍLOHA 1 A

Kategorie

Popis

KÓD KN 2009

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej

3005 90 31

 

 

PŘÍLOHA I B

1.

Tato příloha zahrnuje textilní suroviny (kategorie 128 a 154) a textilní výrobky jiné než ty, které jsou vyrobeny z vlny a jemných zvířecích chlupů, bavlny a ze syntetických nebo umělých vláken, jakož i syntetická nebo umělá vlákna a nekonečná vlákna a nitě kategorií 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A a 127 B.

2.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Tam, kde se před kódem KN nachází symbol ‚ex‘, jsou výrobky zařazené do každé kategorie určeny rámcem kódu KN a rámcem odpovídajícího popisu.

3.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

4.

Používá-li se výraz ‚kojenecké oděvy‘, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.

Kategorie

Popis

KÓD KN 2009

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a útkové textilní povrchy

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II

ex 12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky, saka a blejzry, jiné než bundy s kapucou

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Kapesníky, jiné než z hedvábí nebo hedvábného odpadu

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex 6107 29 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, s výjimkou kojeneckých prstových rukavic, palčáků, rukavic bez prstů z kategorií ex 10 a ex 87, a dětských punčoch, podkolenek a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, z kategorie ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Tkané oděvy z textilií čísel 5903, 5906 a 5907, s výjimkou oděvů z kategorií ex 14 a ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Oděvy z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903 a 5907 a lyžařské komplety, pletené nebo háčkované

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

SKUPINA III A

ex 38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorií ex 58, 142 a 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie ex 62 a kategorie 137 Pružné látky a obruby (jiné než pletené nebo háčkované), zhotovené z textilních materiálů spojovaných gumovými nitěmi

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než kategorie ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6301 10 00

 

 

SKUPINA III B

ex 10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 párů

59

ex 67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Plavky

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Pánské nebo chlapecké pletené nebo háčkované obleky a komplety

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Vázanky, motýlky a kravaty, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Stany

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Tkané nafukovací matrace

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií ex 113 a ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tkaniny a zboží pro technické účely, jiné než kategorie 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Lněné nebo ramiové nitě

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetická střižová vlákna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Umělá střižová vlákna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jednoduché nitě nebo viskózové vlákno, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

5105 40 00

 

 

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

5110 00 00

 

 

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

5308 90 90

 

 

132

Papírové nitě

5308 90 50

 

 

133

Nitě z pravého konopí

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Kovové a metalizované nitě

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

5113 00 00

 

 

136 A

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než nebělené, odklížené nebo bělené

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než kategorie 136 A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

5809 00 00

 

 

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kokosové nitě

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

5602 10 11

 

 

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

6305 10 10

 

 

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně přízového odpadu, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně níťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

5305 00 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 105201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopí (Cannabis sativa), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

 

 

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, s výjimkou oděvů z kategorií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6204 49 106206 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6214 10 00

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6215 10 00

 

 

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

ex 6213 90 00

 

 

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, s výjimkou oděvů z kategorií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

2)

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

VYVÁŽEJÍCÍ ZEMĚ UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

Bělorusko

Rusko

Srbsko

Uzbekistán“

3)

Příloha III se mění takto:

a)

Ustanovení čl. 28 odst. 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Toto číslo se skládá z těchto prvků:

dvou písmen označujících zemi vývozu:

Bělorusko = BY

Srbsko = RS

Uzbekistán = UZ

dvou písmen identifikujících zamýšlený členský stát určení nebo skupinu takových států:

AT = Rakousko

BG = Bulharsko

BL = Benelux

CY = Kypr

CZ = Česká republika

DE = Spolková republika Německo

DK = Dánsko

EE = Estonsko

GR = Řecko

ES = Španělsko

FI = Finsko

FR = Francie

GB = Spojené království

HU = Maďarsko

IE = Irsko

IT = Itálie

LT = Litva

LV = Lotyšsko

MT = Malta

PL = Polsko

PT = Portugalsko

RO = Rumunsko

SE = Švédsko

SI = Slovinsko

SK = Slovensko

jednomístného čísla identifikujícího kvótový rok nebo rok, ve kterém byl vývoz zaznamenán, v případě výrobků uvedených v tabulce A této přílohy odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. ‚8‘ pro rok 2008 a ‚9‘ pro rok 2009.

dvoumístného čísla identifikujícího vydávající orgán ve vyvážející zemi,

pětimístného čísla jdoucího postupně od 00001 do 99999, přiděleného členskému státu určení.“

b)

Tabulka A se nahrazuje tímto:

„Země a kategorie podléhající dohledu prostřednictvím systému dvojité kontroly

Třetí země

Skupina

Kategorie

Jednotka

Uzbekistán

I A

1

tuny

3

tuny

I B

4

1 000 kusů

5

1 000 kusů

6

1 000 kusů

7

1 000 kusů

8

1 000 kusů

II B

26

1 000 kusů“

c)

Tabulka B byla zrušena.

4)

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ

Použitelné pro rok 2009

BĚLORUSKO

Kategorie

Jednotka

Kvóta od 1. ledna 2009

Skupina I A

1

tun

1 586

2

tun

6 643

3

tun

242

Skupina I B

4

T kusů

1 839

5

T kusů

1 105

6

T kusů

1 705

7

T kusů

1 377

8

T kusů

1 160

Skupina II A

20

tun

329

22

tun

524

Skupina II B

15

T kusů

1 726

21

T kusů

930

24

T kusů

844

26/27

T kusů

1 117

29

T kusů

468

73

T kusů

329

Skupina III B

67

tun

359

Skupina IV

115

tun

420

117

tun

2 312

118

tun

471

T kusů: tisíc kusů“

5)

V příloze VII se tabulka nahrazuje tímto:

„TABULKA

Množstevní limity společenství pro zboží zpětně dovezené v rámci pasivního zušlechťovacího styku

Použitelné pro rok 2009

BĚLORUSKO

Kategorie

Jednotka

Od 1. ledna 2009

Skupina I B

4

1 000 kusů

6 610

5

1 000 kusů

9 215

6

1 000 kusů

12 290

7

1 000 kusů

9 225

8

1 000 kusů

3 140

Skupina II B

15

1 000 kusů

5 387

21

1 000 kusů

3 584

24

1 000 kusů

922

26/27

1 000 kusů

4 492

29

1 000 kusů

1 820

73

1 000 kusů

6 979“

6)

V příloze VIII se tabulky nahrazují tímto:

„1.

ZEMĚ

2.

Prozatímní využití

3.

Převod do dalšího období

4.

Převody z kat. 1 do kategorií 2 a 3

5.

Převody mezi kategoriemi 2 a 3

6.

Převody mezi kategoriemi 4, 5, 6, 7 a 8

7.

Převody ze skupin I, II, III do skupin II, III, IV

8.

Maximální zvýšení v kterékoli kategorii

9.

Dodatečné podmínky

Bělorusko

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

S ohledem na sloupec 7 lze provádět i převody ze skupiny V a do ní. Pro kategorie skupiny I je ve sloupci 8 limit 13 %.

Srbsko

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

S ohledem na sloupec 7 lze provádět převody z kterékoli kategorie ve skupinách I, II a III do skupin II a III.“


(1)  Poznámka: Vztahuje se pouze na kategorie 1 až 114, s výjimkou Běloruska, Ruské federace, Uzbekistánu a Srbska, na které se vztahují kategorie 1 až 161.

(2)  Vztahuje se jen na dovoz z Číny.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1329/2008

ze dne 22. prosince 2008,

kterým se přijímají mimořádná opatření na podporu trhu s vepřovým masem formou podpory soukromého skladování v části Spojeného království

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 37, čl. 43 písm. a) a d), článek 191 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 37 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že Komise může rozhodnout o poskytnutí podpory soukromého skladování vepřového masa, pokud průměrná cena jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství, stanovená na základě cen zjištěných v každém členském státě na reprezentativních trzích Společenství a vážených pomocí koeficientů, které odrážejí poměrnou velikost populace prasat v každém členském státě, je a pravděpodobně zůstane nižší než 103 % referenční ceny.

(2)

Tržní ceny klesly pod tuto úroveň a tato situace by mohla na základě sezónního a cyklického vývoje přetrvat.

(3)

Situace na trhu s vepřovým masem v Irsku a v Severním Irsku je zvlášť kritická vzhledem k tomu, že u vepřového masa z Irska byly v nedávné době zjištěny zvýšené úrovně dioxinů. K řešení dané situace přijaly příslušné orgány různá opatření.

(4)

Do hospodářství s chovem prasat v Irsku bylo dovezeno kontaminované krmivo. Kontaminované krmivo tvoří značnou část stravy prasat a v důsledku toho obsahuje maso prasat z postižených hospodářství vysokou úroveň dioxinů. Vzhledem k potížím spojeným se sledováním masa zpět do hospodářství, odkud pochází, a vzhledem k vysokým úrovním dioxinů zjištěným v mase z uvedených hospodářství rozhodly příslušné orgány preventivně stáhnout z trhu všechno vepřové maso a produkty z něj.

(5)

Uplatňování uvedených opatření způsobuje velice vážné narušení trhu s vepřovým masem v Severním Irsku. Vzhledem k výjimečným okolnostem a k praktickým problémům, kterým čelí trh s vepřovým masem v Severním Irsku, je tedy vhodné přistoupit k mimořádným opatřením Společenství na podporu trhu a poskytnout podporu soukromého skladování v Severním Irsku, která bude časově omezená a bude se vztahovat na omezené množství produktů.

(6)

Článek 31 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že podpora soukromého skladování se poskytuje na vepřové maso a že Komise stanoví podporu předem nebo na základě nabídkového řízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že situace na trhu s vepřovým masem v Severním Irsku vyžaduje rychlé praktické opatření, bylo by pro poskytnutí podpory soukromého skladování nejvhodnější stanovit podporu předem.

(8)

Nařízením Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (2), byla stanovena společná pravidla pro provádění režimu podpory soukromého skladování.

(9)

Podle článku 6 nařízení (ES) č. 826/2008 se podpora stanovená předem poskytuje v souladu s prováděcími pravidly a podmínkami uvedenými v kapitole III daného nařízení.

(10)

S ohledem na zvláštní okolnosti je třeba vyžadovat, aby produkty, které se mají uskladnit, pocházely z prasat odchovaných v hospodářstvích, která prokazatelně nebyla postižena kontaminovaným krmivem. Kromě toho je nutné ustanovit, že dotčené produkty pocházejí z prasat odchovaných v Irsku nebo v Severním Irsku a poražených v Severním Irsku.

(11)

Za účelem usnadnění řízení opatření se produkty z vepřového masa třídí podle podobností týkajících se úrovně nákladů na skladování.

(12)

V zájmu usnadnění správní a kontrolní činnosti vyplývající z uzavírání smluv by se mělo stanovit minimální množství, které musí každý žadatel dodat.

(13)

Aby se zajistilo, že hospodářské subjekty splní své smluvní závazky a že opatření bude mít požadovaný účinek na trh, měla by být stanovena jistota.

(14)

Vývozy produktů z vepřového masa přispívají ke znovunastolení rovnováhy trhu. Ustanovení čl. 28 odst. 3 nařízení (ES) č. 826/2008 by se proto měla uplatnit v případě, že je doba skladování zkrácena z důvodu určení vyskladněných produktů k vývozu. Je třeba stanovit denní částky, které se použijí při snížení výše podpory podle uvedeného článku.

(15)

Pro účely použití čl. 28 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 a z důvodů soudržnosti a jasnosti pro hospodářské subjekty je nezbytné vyjádřit ve dnech období dvou měsíců uvedené v daném článku.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Podpora soukromého skladování se poskytne v případě produktů z vepřového masa, které splňují tyto podmínky:

a)

pocházejí z prasat, která byla alespoň dva měsíce před porážkou v Severním Irsku chována v Irsku nebo v Severním Irsku;

b)

jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pocházejí z prasat chovaných v hospodářstvích, v nichž bylo prokázáno, že nepoužívala krmivo kontaminované zvýšenými úrovněmi dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB).

2.   Seznam kategorií produktů způsobilých pro podporu a příslušné částky jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Použitelná pravidla

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 826/2008.

Článek 3

Podávání žádostí

1.   Žádosti o podporu soukromého skladování pro kategorie produktů z vepřového masa způsobilých pro podporu podle článku 1 mohou být v Severním Irsku podávány ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Žádosti se musí týkat doby skladování v délce 90, 120, 150 nebo 180 dní.

3.   Žádosti se mohou podávat pouze pro jednu z kategorií produktů uvedených v příloze, přičemž je třeba uvést příslušný kód KN v rámci uvedené kategorie.

4.   Příslušné orgány přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění souladu s čl. 1 odst. 1.

Článek 4

Minimální množství

Minimální množství na žádost jsou:

a)

10 tun pro vykostěné produkty;

b)

15 tun pro ostatní produkty.

Článek 5

Jistoty

Spolu s žádostí se skládá jistota rovnající se 20 % výše podpory stanovené ve sloupcích 3 až 6 přílohy.

Článek 6

Celkové množství

Celkové množství, na něž je možné uzavřít smlouvu v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 826/2008, nesmí překročit 15 000 tun hmotnosti produktu.

Článek 7

Vyskladnění produktu určeného k vývozu

1.   Pro účely použití čl. 28 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 se vyžaduje, aby doba skladování trvala alespoň 60 dní.

2.   Pro účely použití čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 jsou v sloupci 7 přílohy tohoto nařízení stanoveny denní částky.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Kategorie produktů

Produkty způsobilé pro podporu

Částka podpory po dobu skladování

(v EUR/t)

Srážka

(EUR)

90 dní

120 dní

150 dní

180 dní

denně

1

2

3

4

5

6

7

Kategorie 1

ex 0203 11 10

Jatečně upravené půlky, bez předních nožiček, ocásku, ledvinek, okruží a míchy (1)

278

315

352

389

1,24

Kategorie 2

ex 0203 12 11

Kýta

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Plec

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Přední části

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Pečeně, též s krkovičkou, nebo krkovička samostatně, pečeně, též s kýtou (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Kýta, plec, přední části, pečeně, též s krkovičkou, nebo krkovička samostatně, pečeně, též s kýtou, vykostěné (4)  (5)

 

 

 

 

 

Kategorie 3

ex 0203 19 15

Boky, celé nebo dělené pravoúhlým řezem

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Boky, celé nebo dělené pravoúhlým řezem, bez tlusté kůže a vykostěné

 

 

 

 

 

Kategorie 4

ex 0203 19 55

Partie vyhovující specifikaci „middles“, též s tlustou kůží nebo tukem, vykostěné (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Podpora může být poskytnuta také pro jatečně upravené půlky zpracované jako wiltshirský řez, tzn. bez hlavy, líček, laloku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice.

(2)  Pečeně a krkovička mohou být též s tlustou kůží, vrstva podkožního tuku však může být tlustá nejvýše 25 mm.

(3)  Smluvně stanovené množství se může vztahovat na jakoukoli kombinaci uvedených produktů.

(4)  Pečeně a krkovička mohou být též s tlustou kůží, vrstva podkožního tuku však může být tlustá nejvýše 25 mm.

(5)  Smluvně stanovené množství se může vztahovat na jakoukoli kombinaci uvedených produktů.

(6)  Stejná úprava jako pro produkty spadající pod kód KN 0210 19 20.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/60


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1330/2008

ze dne 22. prosince 2008,

kterým se po sto třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN ve dnech 21. a 27. října 2008 a 12. listopadu 2008 rozhodl pozměnit seznam fyzických a právnických osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a na tento seznam doplnil sedm fyzických osob vzhledem k informacím o jejich spojení s Al-Kajdou. Odůvodnění těchto změn byla Komisi poskytnuta.

(3)

Příloha I by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost.

(5)

Vzhledem k tomu, že seznam OSN neuvádí současné adresy dotčených fyzických osob, mělo by se v Úředním věstníku zveřejnit oznámení, že dotčené osoby mohou kontaktovat Komisi a ta jim následně sdělí důvody, na kterých je založeno toto nařízení. Komise tím dotčeným osobám poskytne příležitost vyjádřit se k těmto důvodům a na základě těchto vyjádření či případných dalších dostupných informací provede přezkum tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2008.

Za Komisi

Eneko LANDÁBURU

generální ředitel pro vnější vztahy


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

Do oddílu „Fyzické osoby“ se doplňují následující záznamy:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim (také znám jako: (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 2.7.1968. Místo narození: Gdabia, Libye. Cestovní pas č.: 800220972 (cestovní pas Spojeného království). Státní příslušnost: Spojené království. Další údaje: (a) Číslo národního pojištění Spojeného království PX053496A; (b) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (dále jen „LIBS“); (c) Zastával vedoucí pozice v LIBS ve Spojeném království; (d) Spolčen s řediteli SANABEL Relief Agency: Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf a Abdulbaqi Mohammed Khaled a s členy LIBS ve Spojeném království mezi něž patřil vedoucí člen LIBS ve Spojeném království, Ismail Kamoka, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu.

(2)

Redouane El Habhab (také znám jako Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 20.12.1969; Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: Německo. Cestovní pas č: 1005552350 (vydaný dne 27.3.2001 městem Kiel, Německo, platnost do 26.3.2011). Identifikační průkaz č.: 1007850441 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný dne 27.3.2001 městem Kiel v Německu, platnost do 26.3.2011). Další údaje: V současnosti ve vězení v Lübecku v Německu.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk (také znám jako (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 1.5.1950. Místo narození: Libye. Státní příslušnost: Libye. Další údaje: (a) Číslo národního pojištění Spojeného království: PW503042C; (b) Usazený ve Spojeném království; (c) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (dále jen „LIBS“). Spolčen s členy LIBS ve Spojeném království mezi něž patřili: Mohammed Benhammedi a Ismail Kamoka, vedoucí člen LIBS ve Spojeném království, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (také znám jako Abdelrazag Elsharif Al Usta). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození 20.6.1963. Místo narození: Soguma, Libye. Cestovní pas č.: 304875071 (cestovní pas Spojeného království). Státní příslušnost: Spojené království. Další údaje: (a) Číslo národního pojištění Spojeného království: PW669539D; (b) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (dále jen „LIBS“) a na usnadňování její finanční situace. Spolčen s členy LIBS ve Spojeném království mezi něž patřili: Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf a Ismail Kamoka, vedoucí člen LIBS ve Spojeném království, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu.

(5)

Fritz Martin Gelowicz (také znám jako Robert Konars (narozen 10.4.1979 v Liège, Belgie), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 1.9.1979. Místo narození: Mnichov, Německo. Státní příslušnost: Německo. Cestovní pas č.: 7020069907 (německý cestovní pas vydaný v Ulmu, Německo, platný do 11.5.2010). Národní identifikační č.: 7020783883 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný v Ulmu, Německo, platnost do 10.6.2008). Další údaje: (a) Spolčen se subjektem Islamic Jihad Union (IJU), také známým jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Daniel Martin Schneider a Adem Yilmaz. Vyškolený pro výrobu a použití výbušnin; (b) Zatčen 4. září v Medebachu v Německu, ve vazbě v Německu od 5. září 2007 (říjen 2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (také znám jako Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Německo (předchozí adresa). Datum narození: 9.9.1985. Místo narození: Neunkirchen (Sársko), Německo. Státní příslušnost: Německo. Cestovní pas č: 2318047793 (německý cestovní pas vydaný v Friedrichsthalu, Německo, dne 17.5.2006, platný do 16.5.2011). Národní identifikační č.: 2318229333 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný v Friedrichsthalu, Německo dne 17.5.2006, platnost do 16.5.2011 (nahlášena ztráta)). Další údaje: (a) Spolčen se subjektem Islamic Jihad Union (IJU), také známým jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Fritz Martin Gelowicz a Adem Yilmaz; (b) Zatčen 4. září v Medebachu v Německu, ve vazbě v Německu od 5. září 2007 (říjen 2008).

(7)

Adem Yilmaz (také znám jako Talha). Datum narození: 4.11.1978. Místo narození: Bayburt, Turecko. Státní příslušnost: Turecko. Cestovní pas č.: TR-P 614 166 (turecký cestovní pas vydaný tureckým generální konzulátem ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22.3.2006, platnost do 15.9.2009. Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Německo (předchozí adresa). a) Ve spolčení se subjektem Islamic Jihad Union (IJU), také známým jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Fritz Martin Gelowicz a Daniel Martin Schneider; (b) Zatčen 4. září v Medebachu v Německu, ve vazbě v Německu od 5. září 2007 (říjen 2008).


SMĚRNICE

23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/62


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/110/ES

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem pokračovat v úsilí o vytvoření jednotného trhu služeb železniční dopravy přijal Evropský parlament a Rada směrnici 2004/49/ES (3), která stanoví společný právní rámec pro bezpečnost železnic.

(2)

Schvalovacími postupy pro uvedení železničních vozidel do provozu se původně zabývaly směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému (5), pokud jde o nové nebo modernizované části železničního systému Společenství, a směrnice 2004/49/ES, pokud jde o vozidla, která jsou již v provozu. V souladu se zlepšením právních předpisů a s cílem zjednodušit a modernizovat právní předpisy Společenství by měla být všechna ustanovení týkající se schvalování pro uvedení železničních vozidel do provozu začleněna do jednoho právního textu. Proto by měl být stávající článek 14 směrnice 2004/49/ES zrušen a nové ustanovení týkající se schválení pro uvedení již používaných železničních vozidel do provozu by mělo být vloženo do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (6) (přepracované znění) (dále jen „směrnice o interoperabilitě železnic“), která nahrazuje směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES.

(3)

Vstup v platnost Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z roku 1999, který nastal dnem 1. července 2006, s sebou přinesl nová pravidla vztahující se na používání vozidel. V souladu s jejím dodatkem týkajícím se jednotných pravidel pro smlouvy o používání vozidel v mezinárodní železniční přepravě (CUV) nejsou držitelé železničních vozů již povinni registrovat své vozy u železničního podniku. Dřívější úmluva „Regolamento Internazionale Veicoli“ (RIV) mezi železničními podniky pozbyla platnosti a byla částečně nahrazena novou soukromou a dobrovolnou dohodou (Obecné podmínky užívání kolejových vozidel, GCU) mezi železničními podniky a držiteli železničních vozů, přičemž držitelé jsou odpovědni za údržbu svých vozů. S cílem zohlednit tyto změny a usnadnit provádění směrnice 2004/49/ES, pokud jde o udělování osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům, je třeba vymezit pojem „držitel“ a pojem „subjekt odpovědný za údržbu“, jakož i blíže stanovit vztah mezi těmito subjekty a železničními podniky.

(4)

Definice „držitele“ by měla být co nejbližší definici použité v úmluvě COTIF z roku 1999. Za držitele vozidla je možno označit mnoho subjektů, například vlastníka, společnost využívající k podnikání celou soupravu vozů, společnost pronajímající vozidla železničnímu podniku, železniční podnik či provozovatele infrastruktury využívajícího vozidla pro údržbu své infrastruktury. Tyto subjekty mají kontrolu nad vozidly ohledně jejich využití jako dopravních prostředků dopravními podniky a provozovateli infrastruktury. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, držitel by měl být jasně uveden ve vnitrostátním registru vozidel uvedeném v článku 33 směrnice o interoperabilitě železnic.

(5)

K zajištění souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti železnic a s cílem zabránit nadměrné zátěži je třeba umožnit členským státům vyjmout z oblasti působnosti této směrnice historické, muzejní a turistické železnice.

(6)

Před uvedením vozidla do provozu nebo jeho použitím na síti by měl být do vnitrostátního registru vozidel zapsán subjekt odpovědný za jeho údržbu. Subjektem odpovědným za údržbu by mohl být i železniční podnik, provozovatel infrastruktury nebo držitel vozidla.

(7)

Členské státy by měly mít možnost splnit povinnost určit subjekt odpovědný za údržbu a vydat mu osvědčení prostřednictvím alternativních opatření v případě vozidel registrovaných ve třetí zemi a udržovaných podle právních předpisů této země, vozidel používaných na sítích nebo tratích, jejichž rozchod kolejí je odlišný od rozchodu kolejí hlavní železniční sítě ve Společenství, pro něž je požadavek na určení subjektu odpovědného za údržbu zajištěn alternativním způsobem mezinárodními dohodami se třetími zeměmi, a vozidel využívaných pro účely historické, muzejní a turistické železnice nebo vojenských zařízení a zvláštní dopravy, pro něž se před poskytnutím služby vyžaduje udělení ad hoc povolení vnitrostátním bezpečnostním orgánem. V takových případech by měl mít členský stát možnost přijmout vozidla na síť, která spadá do jeho působnosti, aniž by pro tato vozidla byl přiřazen subjekt odpovědný za údržbu nebo aniž by tomuto subjektu bylo vydáno osvědčení. O takových odchylkách by však měl formálně rozhodnout příslušný členský stát a Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) by je měla analyzovat v souvislosti se zprávou o stavu bezpečnosti.

(8)

Využívá-li železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vozidlo, pro něž nebyl zapsán žádný subjekt odpovědný za údržbu nebo jehož subjektu odpovědnému za údržbu nebylo vydáno osvědčení, měl by usměrňovat všechna rizika spojená s používáním takového vozidla. Schopnost usměrňovat na taková rizika by železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury měl prokázat osvědčením o svém systému zajišťování bezpečnosti a případně svým osvědčením o bezpečnosti či schválením z hlediska bezpečnosti.

(9)

V případě nákladních vozů by měl subjekt odpovědný za údržbu obdržet osvědčení podle systému, který vypracuje agentura a přijme Komise. Pokud je tímto subjektem odpovědným za údržbu železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury, mělo by být udělení osvědčení součástí postupu pro vydávání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti. Osvědčení udělené takovému subjektu by zaručilo, že požadavky na údržbu podle této směrnice jsou splněny u kteréhokoliv nákladního vozu, za něž je odpovědný. Toto osvědčení by mělo být platné v celém Společenství a měl by je udělovat orgán schopný prověřovat systém údržby zřízený takovými subjekty. Jelikož jsou nákladní vozy často využívány v mezinárodní dopravě a subjekt odpovědný za údržbu může chtít využívat opravny ve více členských státech, měl by být orgán udělující osvědčení schopen provádět kontroly v celém Společenství.

(10)

Požadavky na údržbu jsou vypracovány v rámci směrnice o interoperabilitě železnic, zejména v části týkající se technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) kolejových vozidel. V důsledku vstupu této směrnice v platnost je třeba zajistit slučitelnost mezi těmito TSI a požadavky na udělení osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu, jež má přijmout Komise. Komise toho dosáhne případnou změnou příslušných TSI za použití postupu uvedeného ve směrnici o interoperabilitě železnic.

(11)

Jelikož cíle této směrnice, totiž dalšího rozvoje a zlepšení bezpečnosti na železnicích Společenství, není možné uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu činnosti lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(12)

Opatření nezbytná k provedení směrnice 2004/49/ES by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(13)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přezkumu a úpravě příloh směrnice 2004/49/ES, k přijetí a revizi společných bezpečnostních metod a společných bezpečnostních cílů a ke stanovení systému udělování osvědčení v oblasti údržby. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/49/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(14)

Povinnost uplatňovat a provádět tuto směrnici by pro členský stát, který nemá žádný železniční systém a ani jej v nejbližší budoucnosti mít nebude, byla nepřiměřená a zbytečná. Po dobu, po kterou uvedené členské státy nebudou mít železniční systém, by proto měly být osvobozeny od povinnosti provést a uplatňovat tuto směrnici.

(15)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (8) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(16)

Směrnice 2004/49/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny

Směrnice 2004/49/ES se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

historická vozidla, která jsou provozována na vnitrostátních sítích, pokud splňují vnitrostátní bezpečnostní pravidla a předpisy týkající se bezpečného provozu takových vozidel;

e)

historické, muzejní a turistické železnice, které jsou provozovány na vlastní síti, včetně opraven, vozidel a zaměstnanců.“.

2)

V článku 3 se doplňují nová písmena, která znějí:

„s)

‚držitelem‘ osoba nebo subjekt, jenž vozidlo vlastní nebo má právo jej užívat, užívá vozidlo jako dopravní prostředek a je zapsán jako takový ve vnitrostátním registru vozidel podle článku 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (9) (dále jen ‚směrnice o interoperabilitě železnic‘);

t)

‚subjektem odpovědným za údržbu‘ subjekt odpovědný za údržbu vozidla a zapsaný jako takový ve vnitrostátním registru vozidel;

u)

‚vozidlem‘ železniční vozidlo, které může být provozováno po vlastní ose na železničních tratích, s trakcí nebo bez ní. Vozidlo se skládá z jednoho nebo několika strukturálních a funkčních subsystémů nebo částí těchto subsystémů.

3)

V čl. 4 odst. 4 se slova „uživatele kolejového vozidla“ nahrazují slovem „držitele“.

4)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Do 30. dubna 2009 bude revidována příloha I, zejména za účelem zahrnutí společných definic CSI a společných metod pro stanovení výše škod při nehodách. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

5)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   První soubor CSM, zahrnující alespoň metody uvedené v odst. 3 písm. a), přijme Komise do 30. dubna 2008. Zveřejní jej v Úředním věstníku Evropské unie.

Druhý soubor CSM, zahrnující zbývající metody uvedené v odstavci 3, přijme Komise do 30. dubna 2010. Zveřejní jej v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

b)

v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

metody umožňující kontroly toho, zda jsou strukturální subsystémy železničního systému provozovány a udržovány v souladu s odpovídajícími základními požadavky, pokud tyto metody nejsou dosud zahrnuty v TSI.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   CSM jsou pravidelně revidovány, přičemž jsou zohledňovány zkušenosti získané při jejich používání, celkový vývoj bezpečnosti železnic a povinnosti členských států podle čl. 4 odst. 1. Toto patření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

6)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„3.   První soubor návrhů CST bude založen na posouzení stávajících cílů a na výkonech dosahovaných členskými státy v oblasti bezpečnosti a zajistí, aby v žádném členském státě nedošlo ke snížení současných výkonů železničního systému z hlediska bezpečnosti. Tento soubor přijme Komise do 30. dubna 2009 a zveřejní jej v Úředním věstníku Evropské unie. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.

Druhý soubor návrhů CST bude vycházet ze zkušeností získaných s prvním souborem CST a jeho používáním. Návrhy budou odrážet všechny prioritní oblasti, v nichž je třeba bezpečnost dále zvyšovat. Tento soubor přijme Komise do 30. dubna 2011 a zveřejní jej v Úředním věstníku Evropské unie. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   CST jsou pravidelně revidovány, přičemž je zohledňován celkový vývoj bezpečnosti železnic. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

7)

Článek 10 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Účelem osvědčení o bezpečnosti je prokázat, že železniční podnik zavedl vlastní systém zajišťování bezpečnosti a je schopen plnit požadavky stanovené v TSI, v jiných souvisejících předpisech Společenství a ve vnitrostátních bezpečnostních předpisech, a zvládat tak rizika a poskytovat bezpečné přepravní služby v rámci sítě.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

osvědčení o uznání opatření přijatých železničním podnikem s cílem plnit specifické požadavky nezbytné pro bezpečné poskytování služeb v rámci sítě. Tyto požadavky se mohou týkat používání TSI a vnitrostátních bezpečnostních předpisů, včetně předpisů o provozu sítě, uznávání certifikace personálu a schvalování provozu vozidel, které železniční podnik používá. Udělování osvědčení je založeno na dokumentaci podle přílohy IV předložené železničním podnikem.“.

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

Údržba vozidel

1.   Každému vozidlu se před uvedením do provozu nebo použitím na síti přidělí subjekt odpovědný za údržbu a tento subjekt se zapíše do vnitrostátního registru vozidel podle článku 33 směrnice o interoperabilitě železnic.

2.   Subjektem odpovědným za údržbu může být i železniční podnik, provozovatel infrastruktury nebo držitel vozidla.

3.   Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a provozovatelů infrastruktury za bezpečné provozování vlaku podle článku 4, subjekt zajistí prostřednictvím systému údržby, že vozidla, za jejichž údržbu je odpovědný, jsou v bezpečném provozuschopném stavu. Za tímto účelem subjekt odpovědný za údržbu zajistí, aby byla vozidla udržována v souladu s:

a)

knihou údržby každého vozidla,

b)

platnými požadavky včetně pravidel pro údržbu a ustanovení TSI.

Subjekt odpovědný za údržbu provádí údržbu sám nebo využívá služby smluvních opraven.

4.   V případě nákladních vozů obdrží každý subjekt odpovědný za údržbu osvědčení od orgánu akreditovaného nebo uznaného v souladu s odstavcem 5 nebo od vnitrostátního bezpečnostního orgánu. Akreditace je založena na kritériích nezávislosti, odbornosti a nestrannosti, jak jsou obsaženy například v příslušných evropských normách řady EN 45000. Uznání je rovněž založeno na kritériích nezávislosti, odbornosti a nestrannosti.

Pokud je subjektem odpovědným za údržbu železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury, prověřuje soulad s požadavky přijatými podle odstavce 5 příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán postupy uvedenými v článcích 10 či 11 a tento soulad je potvrzen na osvědčeních zmíněných v těchto postupech.

5.   Na základě doporučení agentury přijme Komise do 24. prosince 2010 opatření, kterým se zavádí systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů. Osvědčení udělená v souladu s tímto systémem potvrdí soulad s požadavky podle odstavce 3.

Opatření zahrnuje požadavky na:

a)

systém údržby zavedený subjektem;

b)

formu a dobu platnosti osvědčení uděleného subjektu;

c)

kritéria pro akreditaci či uznání subjektu či subjektů odpovědných za udělování osvědčení a zajištění kontrol, jež jsou nezbytné pro fungování systému udělování osvědčení;

d)

datum zahájení provozu systému udělování osvědčení, včetně přechodného období v délce jednoho roku pro stávající subjekty odpovědné za údržbu.

Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.

Komise na doporučení agentury toto opatření do 24. prosince 2018 přezkoumá s cílem zahrnout do něj všechna vozidla a bude-li to nezbytné, aktualizovat systém udělování osvědčení vztahující se na nákladní vozy.

6.   Osvědčení udělená v souladu s odstavcem 5 jsou platná v celém Společenství.

7.   Agentura do tří let po vstupu dotyčného opatření v platnost předloží Komisi zprávu, v níž zhodnotí postup udělování osvědčení zavedený podle odstavce 5.

8.   Členské státy se mohou rozhodnout, že splní povinnost určit subjekt odpovědný za údržbu a vydat mu osvědčení prostřednictvím alternativních opatření v případech:

a)

vozidel registrovaných ve třetí zemi a udržovaných podle právních předpisů této země;

b)

vozidel používaných na sítích nebo tratích, jejichž rozchod kolejí je odlišný od rozchodu kolejí hlavní železniční sítě ve Společenství, pro něž je splnění požadavku uvedeného v odstavci 3 zajištěno mezinárodními dohodami se třetími zeměmi;

c)

vozidel uvedených v čl. 2. odst. 2 a vojenských zařízení a zvláštní dopravy, pro něž se před poskytnutím služby požaduje vydání ad hoc povolení vnitrostátním bezpečnostním orgánem. V tomto případě se výjimka udělí na doby nejvýše pěti let.

Taková alternativní opatření jsou uplatňována prostřednictvím výjimek udělovaných příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem:

a)

při registraci vozidel podle článku 33 směrnice o interoperabilitě železnic, pokud se týče určení subjektu odpovědného za údržbu;

b)

při vydávání osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury podle článků 10 a 11 této směrnice, pokud se týče určení subjektu odpovědného za údržbu či udělení osvědčení takovému subjektu.

Tyto výjimky se s odůvodněním uvedou ve výroční zprávě o bezpečnosti uvedené v článku 18 této směrnice. Pokud se zdá, že na železničním systému Společenství vzniká nepřiměřené riziko, agentura o tom neprodleně uvědomí Komisi. Komise naváže spojení s dotčenými stranami a případně požádá daný členský stát, aby své rozhodnutí o výjimce stáhl.“;

9)

V článku 16 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

povolovat uvádění strukturálních subsystémů tvořících železniční systém do provozu podle článku 15 směrnice o interoperabilitě železnic a kontrolovat, že jsou provozovány a udržovány v souladu s příslušnými základními požadavky;“;

b)

písmeno b) se zrušuje;

c)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

provádět dozor nad řádnou registrací vozidel ve vnitrostátním registru vozidel a nad tím, aby údaje o bezpečnosti v něm obsažené byly správné a aktuální;“;

10)

V článku 18 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

výjimkách, o nichž bylo rozhodnuto podle čl. 14a odst. 8.“;

11)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

Přizpůsobování příloh

Přílohy se přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku. Toto opatření, jehož účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 2a.“;

12)

Článek 27 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje.

13)

V příloze II se zrušuje bod 3.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. prosince 2010. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kyperskou republiku a na Republiku Malta po dobu, po kterou na svém území nemají železniční systém.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

B. LE MAIRE


(1)  Úř. věst. C 256, 27.10.2007, s. 39.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2007 (Úř. věst. C 297 E, 20.11.2008, s. 133), společný postoj Rady ze dne 3. března 2008 (Úř. věst. C 122 E, 20.5.2008, s. 10) a postoj Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2008.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.“.


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/68


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (3) stanoví harmonizaci klasifikace a označování látek a směsí uvnitř Společenství. Uvedené nařízení nahradí směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (4) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (5).

(2)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 vychází ze zkušeností se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES a obsahuje kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci Organizace spojených národů.

(3)

Některá ustanovení o klasifikaci a označování obsažená ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES jsou také používána při uplatňování dalších právních předpisů Společenství, jako jsou směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (6), směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (7), směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních (8), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (9), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (10) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel (11).

(4)

Zahrnutí kritérií GHS do právních předpisů Společenství má za důsledek zavedení nových tříd a kategorií nebezpečnosti, které pouze částečně odpovídají systému klasifikace a označování stanovenému směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES. Analýza možných účinků přechodu od starého systému klasifikace a označování k novému vedla k závěru, že prostřednictvím úpravy odkazů na klasifikační kritéria ve směrnicích 76/768/EHS, 88/378/EHS, 2000/53/ES a 2002/96/ES podle nového systému zavedeného nařízením (ES) č. 1272/2008 by měla být oblast působnosti uvedených směrnic zachována.

(5)

Směrnici 76/768/EHS je dále nutné přizpůsobit tak, aby bylo vzato v úvahu přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (12).

(6)

Je vhodné změnit směrnici 1999/13/ES s ohledem na nahrazení věty označující specifickou rizikovost R40 dvěma novými větami označujícími specifickou rizikovost R40 a R68 ve shodě se směrnicí 67/548/EHS, aby byl zajištěn bezchybný přechod na standardní věty o nebezpečnosti stanovené nařízením (ES) č. 1272/2008.

(7)

Přechod od kritérií pro klasifikaci obsažených ve směrnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES by měl být zcela dokončen 1. června 2015. Výrobci kosmetických prostředků, hraček, barev, laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel, vozidel a elektrických a elektronických zařízení patří mezi výrobce, dovozce a následné uživatele ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008, stejně jako subjekty, na jejichž činnosti se vztahuje směrnice 1999/13/ES. Tato směrnice by jim všem měla umožnit, aby připravili svou strategii přechodu v obdobném časovém rámci, jaký je stanoven v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(8)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (13) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

(9)

Směrnice 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES by měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 76/768/EHS

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

V čl. 4a odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

provádět na svém území zkoušky přísad nebo kombinací přísad na zvířatech za účelem splnění požadavků této směrnice, a to nejpozději dnem, do něhož mají být takové zkoušky nahrazeny jednou nebo více validovanými metodami uvedenými v nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (14), nebo v příloze IX této směrnice.

3.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se článek 4b nahrazuje tímto:

„Článek 4b

Použití látek klasifikovaných podle části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (15) jako karcinogenní, mutagenní v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci kategorií 1A, 1B a 2 je v kosmetických prostředcích zakázáno. Za tímto účelem přijme Komise regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2 nezbytná opatření. Látka klasifikovaná jako kategorie 2 může být použita v kosmetických prostředcích pouze tehdy, byla-li zhodnocena Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele a shledána jako přípustná pro použití v kosmetických prostředcích.

4.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v čl. 7a odst. 1 písm. h) druhém pododstavci poslední věta nahrazuje tímto:

„Kvantitativní informace požadované podle písmene a), které mají být veřejně přístupné, jsou omezeny na látky, jež splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008;

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1.“

5.

V příloze IX se první věta nahrazuje tímto:

„Tato příloha uvádí alternativní metody validované Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska, které splňují požadavky této směrnice a které nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 440/2008.“

Článek 2

Změny směrnice 88/378/EHS

Směrnice 88/378/EHS se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v příloze II části II oddíle 2 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Hračky nesmějí obsahovat jako takové žádné látky nebo směsi, které by se mohly stát vznětlivými po úniku nehořlavých těkavých složek, jestliže tyto hračky vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití (zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, emailování, fotografické nebo podobné práce) obsahují směsi nebezpečné ve smyslu směrnice 67/548/EHS nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (16):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1.

3.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v příloze II části II oddíle 2 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Hračky nesmějí obsahovat jako takové žádné látky nebo směsi, které by se mohly stát vznětlivými po úniku nehořlavých těkavých složek, jestliže tyto hračky vzhledem k vlastnostem nepostradatelným pro své použití (zejména materiály a vybavení pro chemické pokusy, modelářství, modelování z plastu nebo keramiky, emailování, fotografické nebo podobné práce) obsahují látky nebo směsi, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (17):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1.

4.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v příloze II části II oddíle 3 bodě 3 první odstavec nahrazuje tímto:

„3.

Hračky nesmějí obsahovat směsi nebezpečné ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (18) ani látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1,

v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si nimi hrají. V každém případě je přísně zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo směsi, jestliže by měly být používány jako takové při použití hračky.

5.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v příloze II části II oddíle 3 bodě 3 první odstavec nahrazuje tímto:

„3.

Hračky nesmějí obsahovat látky ani směsi, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1,

v množstvích, která by mohla poškodit zdraví dětí, které si nimi hrají. V každém případě je přísně zakázáno přidávat k hračce nebezpečné látky nebo směsi, jestliže by měly být používány jako takové při použití hračky.“

6.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v příloze IV oddíle 4 nadpis a písmeno a) nahrazují tímto:

„4.   Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo směsi. Chemické hračky:

a)

Aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být v návodech k použití hraček obsahujících směsi, které jsou nebezpečné, nebo látky, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008:

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1,

stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na nebezpečný charakter těchto látek nebo směsí a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.“

7.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v příloze IV oddíle 4 nadpis a písmeno a) nahrazují tímto:

„4.   Hračky, které obsahují nebezpečné látky nebo směsi. Chemické hračky

a)

Aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 1272/2008, musí být v návodech k použití hraček obsahujících látky nebo směsi, které splňují kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I uvedeného nařízení:

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1,

stručně a ve formě přizpůsobené typu hračky uvedena upozornění na nebezpečný charakter těchto látek nebo směsí a bezpečnostní pravidla, která musí uživatel dodržovat, aby byla vyloučena nebezpečí s nimi spojená. Musí být rovněž doporučena první pomoc, kterou je třeba poskytnout v případě vážného úrazu, k němuž může při použití hračky dojít. Musí být také uvedeno, že hračky musí být uloženy mimo dosah velmi malých dětí.“

Článek 3

Změny směrnice 1999/13/ES

Směrnice 1999/13/ES se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

Článek 5 se mění takto:

a)

s účinkem ode dne 1. prosince 2010 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Látky nebo směsi, kterým jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 nebo které jimi musí být označovány z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin klasifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (19) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, musí být co nejdříve nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi do té míry, do jaké je to možné, a s ohledem na doporučení uvedené v čl. 7 odst. 1.

b)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Látky nebo směsi, kterým jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které jimi musí být označovány z důvodu obsahu těkavých organických sloučenin klasifikovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (20) jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, musí být co nejdříve nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi do té míry, do jaké je to možné, a s ohledem na doporučení uvedené v čl. 7 odst. 1.

c)

odstavec 8 se mění takto:

i)

za slova „věta označující specifickou rizikovost R40“ se vkládají slova „nebo R68“;

ii)

za slova „označení R40“ se vkládají slova „nebo R68“;

iii)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se slova „věta označující specifickou rizikovost R40 nebo R68“ nahrazují slovy „standardní věta o nebezpečnosti H341 nebo H351“;

iv)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se slova „označení R40 nebo R68“ nahrazují slovy „standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351“;

d)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se v odstavci 9 slova „přiřazena jedna z vět označujících specifickou rizikovost uvedených v odstavcích 6 a 8 nebo které musí být touto větou označovány“ nahrazují slovy „přiřazena jedna ze standardních vět o nebezpečnosti uvedených v odstavcích 6 a 8 nebo které musí být touto standardní větou označovány“;

e)

odstavec 13 se mění takto:

i)

slova „označení R40, R60 nebo R61“ se nahrazují slovy „věty označující specifickou rizikovost R40, R68, R60 nebo R61“;

ii)

s účinkem ode dne 1. června 2015 se slova „věty označující specifickou rizikovost R40, R68, R60 nebo R61“ nahrazují slovy „standardní věty o nebezpečnosti H341, H351, H360F nebo H360D“.

Článek 4

Změna směrnice 2000/53/ES

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v článku 2 směrnice 2000/53/ES bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

‚nebezpečnou látkou‘ jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (21):

a)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

c)

třída nebezpečnosti 4.1;

d)

třída nebezpečnosti 5.1;

Článek 5

Změny směrnice 2002/96/ES

Směrnice 2002/96/ES se mění takto:

1.

Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění k 30. prosinci 2006 se v celém znění směrnice nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.

2.

S účinkem ode dne 1. prosince 2010 se v článku 3 písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

‚nebezpečnou látkou nebo směsí‘ jakákoli směs, která je považována za nebezpečnou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (22), nebo jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (23):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1;

3.

S účinkem ode dne 1. června 2015 se v článku 3 písmeno l) nahrazuje tímto:

„l)

‚nebezpečnou látkou nebo směsí‘ jakákoli látka nebo směs, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (24):

i)

třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění ‚nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj‘, 3.8 členění ‚jiné než narkotické účinky‘, 3.9 a 3.10;

iii)

třída nebezpečnosti 4.1;

iv)

třída nebezpečnosti 5.1;

4.

V příloze II oddíle 1 se třináctá odrážka nahrazuje tímto:

„—

components containing refractory ceramic fibres as described in part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008,“.

Článek 6

Změna směrnice 2004/42/ES

Článek 2 směrnice 2004/42/ES se mění takto:

a)

V bodě 3 se slovo „přípravkem“ nahrazuje slovem „směsí“.

b)

V bodě 8 se slovo „přípravek“ nahrazuje slovem „směs“ a slova „který se používá“ se nahrazují slovy „která se používá“.

Článek 7

Provedení

1.   Členské státy do 1. dubna 2010 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. června 2010.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE


(1)  Úř. věst. C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2008.

(3)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.“

(15)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(16)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(17)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(18)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.“

(19)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(20)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(21)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(22)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(24)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“


23.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/75


SMĚRNICE RADY 2008/114/ES

ze dne 8. prosince 2008

o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání v červnu roku 2004 požádala o přípravu souhrnné strategie pro posílení ochrany kritických infrastruktur. Komise na základě toho přijala dne 20. října 2004 sdělení o ochraně kritické infrastruktury při boji proti terorismu, které představuje návrhy, jak by se v Evropě měla zlepšit prevence, připravenost a schopnost reakce na teroristické útoky zasahující kritickou infrastrukturu.

(2)

Dne 17. listopadu 2005 přijala Komise zelenou knihu o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (dále jen „Evropský program OKI“), která stanovila politické možnosti pro vytvoření tohoto programu a Výstražné informační sítě kritické infrastruktury. Odpovědi obdržené k zelené knize zdůraznily přidanou hodnotu rámce Společenství týkajícího se ochrany kritické infrastruktury. Byla uznána potřeba zvýšit schopnost ochrany kritické infrastruktury v Evropě a pomoci snížit zranitelnost kritických infrastruktur. Byla zdůrazněna důležitost klíčových zásad subsidiarity, proporcionality a komplementarity, jakož i dialogu se zúčastněnými subjekty.

(3)

Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci vyzvala v prosinci roku 2005 Komisi, aby vypracovala návrh Evropského programu OKI, a rozhodla, že by měl být založen na řešení všech rizik, přičemž boj proti hrozbě terorismu je prioritou. V rámci tohoto přístupu by měly být v procesu ochrany kritické infrastruktury zohledněny hrozby způsobené člověkem, technologické hrozby a přírodní katastrofy, přednostně však hrozba terorismu.

(4)

Rada v dubnu roku 2007 přijala závěry o Evropském programu OKI, v nichž zopakovala, že konečnou odpovědnost za řízení opatření na ochranu kritické infrastruktury v rámci svých státních hranic nesou členské státy, přičemž uvítala úsilí Komise vytvořit evropský postup pro určování a označování evropské kritické infrastruktury (dále jen „EKI“) a posouzení potřeby zvýšit její ochranu.

(5)

Tato směrnice představuje první etapu přístupu krok za krokem, jehož cílem je určit a označit EKI a posoudit potřebu zvýšit jejich ochranu. Směrnice se proto soustředí na odvětví energetiky a dopravy a měla by být přezkoumána s ohledem na posouzení jejího dopadu a nutnost zahrnout do její oblasti působnosti další odvětví, mimo jiné odvětví informačních a komunikačních technologií.

(6)

Primární a konečnou odpovědnost za ochranu EKI nesou členské státy a vlastníci/provozovatelé těchto infrastruktur.

(7)

Ve Společenství existuje určitý počet kritických infrastruktur, jejichž narušení nebo zničení by mělo závažné přeshraniční dopady. To se může týkat přeshraničních účinků na více odvětví způsobených vzájemnou závislostí propojených infrastruktur. Takové EKI by měly být určeny a označeny společným postupem. Vyhodnocení bezpečnostních požadavků týkajících se těchto infrastruktur by mělo proběhnout v rámci společného minimálního přístupu. Dvoustranné systémy spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany kritické infrastruktury tvoří dobře zavedený a účinný prostředek zacházení s přeshraničními kritickými infrastrukturami. Evropský program OKI by měl být založen na takové spolupráci. Informace týkající se označení určité infrastruktury za EKI by měly podléhat odpovídajícímu stupni utajení podle stávajících právních předpisů Společenství a členských států.

(8)

Jelikož různá odvětví mají v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury specifické zkušenosti, odborné znalosti a požadavky, měl by být vyvinut a zaveden přístup Společenství k ochraně kritické infrastruktury, který by zohledňoval zvláštnosti jednotlivých odvětví a stávající odvětvová opatření, včetně stávajících opatření na úrovni Společenství, států nebo regionů a případně stávajících dohod o vzájemné přeshraniční pomoci mezi vlastníky/provozovateli kritických infrastruktur. Vzhledem k velmi významnému zapojení soukromého sektoru do dohledu a do zvládání rizik, plánů pro zachování kontinuity činností a obnovy po katastrofách je třeba, aby přístup Společenství podporoval plné zapojení soukromého sektoru.

(9)

Pokud jde o odvětví energetiky, a zejména způsoby výroby a přenosu elektřiny (ve vztahu k jejím dodávkám), rozumí se, že tam, kde je to považováno za vhodné, může výroba elektřiny zahrnovat přenosové součásti jaderných elektráren, avšak s vyloučením specificky jaderných prvků, na něž se vztahují příslušné právní předpisy v oblasti jaderné energie, včetně mezinárodních smluv a práva Společenství.

(10)

Tato směrnice doplňuje stávající odvětvová opatření na úrovni Společenství a členských států. Již zavedené mechanismy Společenství by měly být nadále využívány a budou přispívat k celkovému provádění této směrnice. Mělo by se zabránit duplicitě různých předpisů či ustanovení nebo rozporům mezi nimi.

(11)

U všech označených EKI by měly být zavedeny plány bezpečnosti provozovatele nebo rovnocenná opatření zahrnující určení důležitých prostředků, posouzení rizik a určení, výběr a stanovení priorit protiopatření a postupů. S cílem zabránit zbytečné práci a duplicitě by měl každý členský stát nejprve stanovit, zda vlastníci/provozovatelé označených EKI disponují příslušnými plány bezpečnosti provozovatele nebo rovnocennými opatřeními. Pokud tyto plány neexistují, měl by každý členský stát učinit nezbytné kroky a zajistit zavedení vhodných opatření. Záleží na každém členském státě, aby rozhodl o nejvhodnější podobě kroků týkajících se vypracování plánů bezpečnosti provozovatele.

(12)

Opatření, zásady a pokyny, včetně opatření Společenství, a systémy dvoustranné či vícestranné spolupráce, jež zajišťují plán podobný nebo rovnocenný plánu bezpečnosti provozovatele nebo zajišťují pozici styčného bezpečnostního úředníka či rovnocenné osoby, by měly být považovány za splňující požadavky této směrnice vztahující se na plán bezpečnosti provozovatele nebo styčného bezpečnostního úředníka.

(13)

Pro každou označenou EKI by měl být jmenován styčný bezpečnostní úředník s cílem usnadnit spolupráci a komunikaci s vnitrostátními orgány příslušnými pro ochranu kritické infrastruktury. S cílem zabránit zbytečné práci a duplicitě by měl každý členský stát nejprve stanovit, zda vlastníci/provozovatelé označených EKI již mají styčného bezpečnostního úředníka nebo rovnocennou osobu. Pokud styčného bezpečnostního úředníka nemají, měl by každý členský stát učinit nezbytné kroky a zajistit zavedení vhodných opatření. Záleží na každém členském státu, aby rozhodl o nejvhodnější podobě kroků týkajících se jmenování styčných bezpečnostních úředníků.

(14)

Účinné určení rizik, hrozeb a zranitelnosti v jednotlivých odvětvích vyžaduje komunikaci jak mezi vlastníky/provozovateli EKI a členskými státy, tak mezi členskými státy a Komisí. Každý členský stát by měl shromažďovat informace o EKI nacházejících se na jeho území. Komise by měla od členských států obdržet všeobecné informace týkající se zranitelnosti, hrozeb a rizik v odvětvích, ve kterých byly určeny EKI, včetně případů, kdy by příslušné informace o možném zdokonalení EKI a závislostech mezi odvětvími mohly být pro Komisi základem pro vytvoření konkrétních návrhů na zlepšení ochrany EKI tam, kde je to nutné.

(15)

S cílem umožnit zlepšení ochrany EKI mohou být vyvinuty společné postupy pro určování a klasifikaci zranitelnosti, hrozeb a rizik ohrožujících prostředky infrastruktury.

(16)

Vlastníkům/provozovatelům EKI by měl být zejména prostřednictvím příslušných orgánů členských států umožněn přístup k osvědčeným postupům a metodikám týkajícím se ochrany kritické infrastruktury.

(17)

Účinná ochrana EKI vyžaduje komunikaci, koordinaci a spolupráci na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství. Toho lze nejlépe dosáhnout stanovením kontaktních míst pro záležitosti ochrany EKI v každém členském státě, přičemž tato kontaktní místa by měla koordinovat záležitosti ochrany EKI uvnitř členského státu i s ostatními členskými státy a s Komisí.

(18)

Aby bylo možné vyvíjet činnost v oblastech ochrany EKI, které vyžadují určitý stupeň utajení, je vhodné v rámci této směrnice zajistit soudržnou a bezpečnou výměnu informací. Je důležité, aby byly dodržovány předpisy pro utajení v souladu s platným vnitrostátním právem nebo s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (3), pokud jde o konkrétní skutečnosti o prostředcích kritické infrastruktury, které by mohly být zneužity k plánování a provádění činnosti s cílem způsobit zařízením kritické infrastruktury nepřijatelné následky. Utajované informace by měly být chráněny v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství a daného členského státu. Každý členský stát a Komise by měly respektovat příslušný stupeň utajení stanovený původcem dokumentu.

(19)

Sdílení informací týkajících se EKI by se mělo odehrávat v ovzduší důvěry a bezpečnosti. Ke sdílení informací je zapotřebí takového vztahu založeného na důvěře, aby společnosti a organizace věděly, že jejich citlivé a důvěrné údaje budou dostatečně chráněny.

(20)

Jelikož cílů této směrnice, totiž vytvoření postupu pro určování a označování EKI a společného přístupu k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu opatření lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(21)

Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Touto směrnicí se zavádí postup pro určování a označování evropských kritických infrastruktur (dále též jen „EKI“) a společný přístup k posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur s cílem přispět k ochraně obyvatel.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„kritickou infrastrukturou“ prostředky, systémy a jejich části nacházející se v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí;

b)

„evropskou kritickou infrastrukturou“ nebo „EKI“ kritická infrastruktura nacházející se v členských státech, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dva členské státy. Závažnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. To se vztahuje i na účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech infrastruktury;

c)

„analýzou rizik“ zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit zranitelnost a možný dopad narušení nebo zničení kritické infrastruktury;

d)

„citlivými informacemi týkajícími se ochrany kritické infrastruktury“ konkrétní skutečnosti o kritické infrastruktuře, které by po zveřejnění mohly být zneužity k plánování a provádění činnosti s cílem narušit nebo zničit zařízení kritické infrastruktury;

e)

„ochranou“ všechny činnosti zaměřené na zajištění funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti kritické infrastruktury s cílem zabránit hrozbě, riziku nebo zranitelnosti, zmírnit je a neutralizovat;

f)

„vlastníky/provozovateli EKI“ subjekty odpovídající za investice do konkrétního prostředku, systému nebo jeho části, které jsou podle této směrnice označeny za EKI, nebo za jejich každodenní provoz.

Článek 3

Určení EKI

1.   Postupem podle přílohy III určí každý členský stát potenciální EKI, které splňují průřezová a odvětvová kritéria a zároveň odpovídají definicím podle čl. 2 písm. a) a b).

Komise může členským státům na jejich žádost pomoci při určování potenciálních EKI.

Komise může daný členský stát upozornit na existenci potenciální kritické infrastruktury, o které lze usoudit, že splňuje požadavky pro označení za EKI.

Všechny členské státy a Komise pokračují v průběžném určování potenciálních EKI.

2.   Průřezová kritéria uvedená v odstavci 1 zahrnují

a)

kritérium obětí (posuzováno podle možného počtu mrtvých či zraněných);

b)

kritérium ekonomického dopadu (posuzováno podle závažnosti hospodářské ztráty nebo zhoršení kvality výrobků či služeb, včetně případných dopadů na životní prostředí);

c)

kritérium dopadu na veřejnost (posuzováno podle dopadu na důvěru veřejnosti, fyzické strádání a narušení každodenního života, včetně ztráty nezbytných služeb).

Prahové hodnoty průřezových kritérií se vymezí na základě závažnosti dopadů narušení nebo zničení konkrétní infrastruktury. Přesné vymezení prahových hodnot použitelných pro průřezová kritéria stanoví v každém jednotlivém případě členské státy, jichž se konkrétní kritická infrastruktura týká. Každý členský stát každoročně informuje Komisi o počtu infrastruktur podle odvětví, u kterých byla vedena jednání o vymezení prahových hodnot průřezových kritérií.

Odvětvová kritéria zohledňují vlastnosti jednotlivých odvětví s EKI.

Komise vypracuje ve spolupráci s členskými státy pokyny pro uplatňování průřezových a odvětvových kritérií a přibližné prahové hodnoty pro účely určování EKI. Kritéria podléhají utajení. Použití těchto pokynů není pro členské státy povinné.

3.   Provádění této směrnice se vztahuje na odvětví energetiky a dopravy. Pododvětví jsou určena v příloze I.

Bude-li to považováno za vhodné, lze ve spojení s přezkumem této směrnice podle článku 11 určit další odvětví pro účely provádění této směrnice. Prioritou bude odvětví informačních a komunikačních technologií.

Článek 4

Označení EKI

1.   Každý členský stát informuje ostatní členské státy, pro které může mít potenciální EKI závažný dopad, o jejím určení a důvodech pro její označení za potenciální EKI.

2.   Každý členský stát, na jehož území se potenciální EKI nachází, se zapojí do dvoustranných nebo vícestranných jednání s ostatními členskými státy, pro které může mít potenciální EKI závažný dopad. Komise se těchto jednání může účastnit, avšak nemá přístup k podrobným informacím, které by umožnily jednoznačné určení konkrétní infrastruktury.

Pokud má některý členský stát důvod se domnívat, že pro něj může mít závažný dopad potenciální EKI, a nebyl jako takový určen členským státem, na jehož území se potenciální EKI nachází, může informovat Komisi o svém přání zapojit se do dvoustranných nebo vícestranných jednání o této otázce. Komise bezodkladně sdělí toto přání členskému státu, na jehož území se potenciální EKI nachází, a vyvine úsilí k usnadnění dohody mezi oběma stranami.

3.   Členský stát, na jehož území se potenciální EKI nachází, ji označí za EKI po dohodě s členskými státy, pro něž může mít tato infrastruktura závažný dopad.

Vyžaduje se souhlas členského státu, na jehož území se infrastruktura, jež má být označena za EKI, nachází.

4.   Členský stát, na jehož území se označená EKI nachází, každoročně informuje Komisi o počtu označených EKI podle odvětví a o počtu členských států, které jsou závislé na jednotlivých označených EKI. Konkrétní určení EKI budou znát pouze členské státy, pro něž může mít závažný dopad.

5.   Členské státy, na jejichž území se EKI nachází, informují vlastníka/provozovatele infrastruktury o jejím označení za EKI. Informace týkající se označení infrastruktury za EKI podléhají odpovídajícímu stupni utajení.

6.   Postup určování a označování EKI podle článku 3 a tohoto článku se dokončí do 12. ledna 2011 a pravidelně se provádí jeho přezkum.

Článek 5

Plány bezpečnosti provozovatele

1.   V rámci postupu vypracování plánu bezpečnosti provozovatele se určí prostředky kritické infrastruktury dané EKI a bezpečnostní řešení, která existují či jsou zaváděna na jejich ochranu. Minimální obsah postupu vypracování plánu bezpečnosti provozovatele EKI je stanoven v příloze II.

2.   Každý členský stát posoudí, zda je pro každou označenou EKI nacházející se na jeho území vypracován plán bezpečnosti provozovatele nebo zda jsou zavedena rovnocenná opatření týkající se záležitostí uvedených v příloze II. Zjistí-li členský stát, že takový plán nebo rovnocenná opatření existují a jsou pravidelně aktualizovány, nejsou zapotřebí žádná další prováděcí opatření.

3.   Zjistí-li členský stát, že nebyl vypracován plán bezpečnosti provozovatele ani zavedena rovnocenná opatření, zajistí jakýmikoli prostředky, jež uzná za vhodné, aby byl vypracován takový plán nebo rovnocenná opatření týkající se záležitostí uvedených v příloze II.

Každý členský stát zajistí, aby byly vypracovány plány bezpečnosti provozovatele nebo zavedena rovnocenná opatření a aby byl pravidelně do jednoho roku po označení kritické infrastruktury za EKI prováděn jejich přezkum. Toto období může být za výjimečných okolností prodlouženo po dohodě s příslušným orgánem členského státu a po oznámení Komisi.

4.   Existují-li již ve vztahu k dané EKI ujednání o dozoru či dohledu, nejsou tímto článkem dotčena a příslušný orgán členského státu uvedený v tomto článku vykonává dozor v rámci stávajících ujednání.

5.   Soulad s opatřeními, včetně opatření Společenství, podle nichž je v daném odvětví vyžadován plán obdobný nebo rovnocenný plánu bezpečnosti provozovatele a dohled nad takovým plánem ze strany příslušného orgánu nebo která odkazují na potřebu jeho vypracování, se považuje za splnění všech příslušných požadavků členských států uvedených v tomto článku nebo podle tohoto článku přijatých. Pokyny pro používání uvedené v čl. 3 odst. 2 obsahují orientační seznam těchto opatření.

Článek 6

Styční bezpečnostní úředníci

1.   Styčný bezpečnostní úředník je kontaktním místem pro záležitosti související s bezpečností mezi vlastníky/provozovateli EKI a příslušným orgánem členského státu.

2.   Každý členský stát posoudí, zda má každá označená EKI nacházející se na jeho území styčného bezpečnostního úředníka či rovnocennou osobu. Zjistí-li členský stát, že styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba existuje, nejsou zapotřebí žádná další prováděcí opatření.

3.   Zjistí-li členský stát, že v souvislosti s označenou EKI neexistuje styčný bezpečnostní úředník ani rovnocenná osoba, zajistí jakýmikoli prostředky, jež uzná za vhodné, aby tento styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba byli jmenováni.

4.   Všechny členské státy zavedou vhodné komunikační mechanismy mezi příslušným orgánem členského státu a styčným bezpečnostním úředníkem nebo rovnocennou osobou za účelem výměny příslušných informací týkajících se rizik a hrozeb zjištěných v souvislosti s určitou EKI. Tímto komunikačním mechanismem nejsou dotčeny požadavky jednotlivých členských států týkající se přístupu k citlivým a utajovaným informacím.

5.   Soulad s opatřeními, včetně opatření Společenství, podle nichž je v daném odvětví vyžadován styčný bezpečnostní úředník nebo rovnocenná osoba nebo která odkazují na potřebu jmenování styčného bezpečnostního úředníka či rovnocenné osoby, se považuje za splnění všech požadavků členských států uvedených v tomto článku nebo podle tohoto článku přijatých. Pokyny pro používání uvedené v čl. 3 odst. 2 obsahují orientační seznam těchto opatření.

Článek 7

Předkládání zpráv

1.   Každý členský stát provede posouzení hrozeb v souvislosti s pododvětvími s EKI do jednoho roku od označení dané kritické infrastruktury na svém území za EKI v rámci těchto pododvětví.

2.   Každý členský stát předloží Komisi jednou za dva roky souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozeb a rizik zjištěných v jednotlivých odvětvích s EKI, v nichž byla některá EKI označena podle článku 4 a nachází se na jeho území.

Komise může ve spolupráci s členskými státy vypracovat společný vzor pro tyto zprávy.

Každá zpráva je utajena na odpovídající úrovni považované za nezbytnou členským státem, v němž byla vypracována.

3.   Na základě zpráv uvedených v odstavci 2 posoudí Komise a členské státy podle jednotlivých odvětví, zda by pro EKI měla být zvážena další ochranná opatření na úrovni Společenství. Tento proces se provede společně s přezkumem této směrnice podle článku 11.

4.   Komise může ve spolupráci s členskými státy vypracovat společné metodické pokyny pro provádění analýz rizik týkající se EKI. Použití těchto pokynů není pro členské státy povinné.

Článek 8

Podpora EKI ze strany Komise

Komise prostřednictvím příslušného orgánu daného členského státu podporuje vlastníky/provozovatele označených EKI tím, že jim poskytuje přístup k dostupným osvědčeným postupům a metodikám, a tím, že podporuje odbornou přípravu a výměnu informací týkající se nového technického rozvoje souvisejícího s ochranou kritické infrastruktury.

Článek 9

Citlivé informace týkající se ochrany evropské kritické infrastruktury

1.   Každá osoba, která přijde do styku s utajovanými informacemi podle této směrnice při zastupování členského státu nebo Komise, musí mít bezpečnostní prověrku odpovídající úrovně.

Členské státy, Komise a příslušné orgány dozoru zajistí, aby citlivé informace týkající se ochrany EKI předložené členským státům nebo Komisi nebyly využity k jiným účelům než k ochraně kritických infrastruktur.

2.   Tento článek se použije rovněž na jiné než písemné informace vyměněné během zasedání, na nichž jsou projednávány citlivé otázky.

Článek 10

Kontaktní místa ochrany EKI

1.   Každý členský stát stanoví kontaktní místo pro záležitosti ochrany EKI (dále jen „kontaktní místo OEKI“).

2.   Kontaktní místo OEKI koordinuje záležitosti ochrany EKI v rámci členského státu, s ostatními členskými státy a s Komisí. Stanovení kontaktního místa OEKI nevylučuje účast jiných orgánů v členském státě na záležitostech ochrany EKI.

Článek 11

Přezkum

Přezkum této směrnice bude zahájen 12. ledna 2012.

Článek 12

Provedení

Členské státy přijmou nezbytná opatření pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12. ledna 2011. Neprodleně o nich uvědomí Komisi a sdělí jí jejich znění a jejich srovnání s touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Stanovisko ze dne 10. července 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 116, 26.5.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA I

Seznam odvětví s EKI

Odvětví

Pododvětví

I

Energetika

1.

Elektřina

Infrastruktury a zařízení pro výrobu a přenos elektřiny, pokud jde o dodávky elektřiny

2.

Ropa

Těžba ropy, rafinace, zpracování, skladování a distribuce potrubím

3.

Zemní plyn

Těžba zemního plynu, rafinace, zpracování, skladování a distribuce potrubím

Terminály LNG

II

Doprava

4.

Silniční doprava

5.

Železniční doprava

6.

Letecká doprava

7.

Vnitrozemská vodní doprava

8.

Zámořská a pobřežní vodní doprava a přístavy

Kritickou infrastrukturu, která může být označena za EKI, určují členské státy podle článku 3. Seznam odvětví s EKI sám o sobě proto nezakládá obecnou povinnost určit EKI v každém odvětví.


PŘÍLOHA II

POSTUP VYPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI PROVOZOVATELE EKI

Plán bezpečnosti provozovatele určuje prostředky kritické infrastruktury a bezpečnostní řešení, která existují či jsou zaváděna na její ochranu. Postup vypracování plánu bezpečnosti provozovatele EKI zahrnuje alespoň:

1.

určení důležitých prostředků;

2.

analýzu rizik založenou na scénářích závažných hrozeb, typech zranitelnosti jednotlivých prostředků a možných dopadech a

3.

určení, výběr a stanovení priorit protiopatření a postupů, s rozlišením mezi

stálými bezpečnostními opatřeními, která určují nezbytné investice do bezpečnosti a bezpečnostní prostředky, jejichž použití je kdykoli opodstatněné. Tato oblast zahrnuje informace týkající se obecných opatření, jako jsou technická opatření (včetně instalace prostředků pro detekci, kontrolu přístupu, ochranu a prevenci); organizační opatření (včetně postupů pro varování a řešení krizí); kontrolní a ověřovací opatření; komunikace; zvyšování informovanosti a odborná příprava; bezpečnost informačních systémů,

odstupňovanými bezpečnostními opatřeními, která mohou být aktivována podle různého stupně rizika a ohrožení.