ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 340

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
19. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1286/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 193/2007, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, a nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1287/2008 ze dne 18. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1288/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1289/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1290/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako doplňkové látky ( 1 )

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1291/2008 ze dne 18. prosince 2008 o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1292/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky ( 1 )

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1293/2008 ze dne 18. prosince 2008, o povolení nového užití Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky ( 1 )

38

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1294/2008 ze dne 18. prosince 2008 o změně nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky ( 1 )

41

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (kodifikované znění)

45

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (kodifikované znění)

57

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku ( 1 )

71

 

*

Směrnice Komise 2008/124/ES ze dne 18. prosince 2008 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako základní osivo nebo certifikované osivo (kodifikované znění) ( 1 )

73

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES ze dne 16. prosince 2008, kterým se zavádí akční program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi ( 1 )

83

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/960/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) (oznámeno pod číslem K(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (oznámeno pod číslem K(2008) 8218)  ( 1 )

112

 

 

2008/962/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES a 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 8442)  ( 1 )

115

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1286/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 193/2007, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie, a nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Indie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 15 a 19 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

I.   PŘEDCHOZÍ ŠETŘENÍ A PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Dne 30. listopadu 2000 Rada nařízením (ES) č. 2603/2000 (2) uložila konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů (dále jen „PET“) pocházejících mimo jiné z Indie (dále jen „dotčená země“) (dále jen „původní šetření“).

(2)

Na základě přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 193/2007 (3) na období dalších pěti let konečné vyrovnávací clo z dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie (dále jen „antisubvenční nařízení“). Dotčený výrobek je zařazen do kódu KN 3907 60 20. Sazba stanoveného cla je v rozmezí od 0 do 106,5 EUR/t u jednotlivě jmenovaných vývozců se zbytkovou celní sazbou ve výši 41,3 EUR/t uloženou z dovozu od ostatních vývozců.

(3)

Rada dále nařízením (ES) č. 192/2007 (4) uložila konečné antidumpingové clo z dovozu téhož výrobku pocházejícího z Indie (dále jen „antidumpingové nařízení“). Podle tohoto nařízení je sazba stanoveného cla v rozmezí od 88,9 do 200,9 EUR/t u jednotlivě jmenovaných vývozců se zbytkovou celní sazbou ve výši 181,7 EUR/t uloženou z dovozu od všech ostatních vývozců.

(4)

Podle zásady, že na žádný výrobek nesmí být současně uloženo antidumpingové i vyrovnávací clo, aby se napravila táž situace, která vzniká jak dumpingem, tak poskytnutím vývozní subvence, přihlíží výše antidumpingového cla v antidumpingovém nařízení k výši vyrovnávacího cla, které bylo uloženo antisubvenčním nařízením, v souladu s čl. 14 odst. 1 základního nařízení.

II.   ZAHÁJENÍ ČÁSTEČNÉHO PROZATÍMNÍHO PŘEZKUMU

(5)

Po uložení konečného vyrovnávacího cla indická vláda uvedla, že se s ohledem na dva režimy subvencí (režim celního úvěru a režim osvobození od daně z příjmu podle § 80HHC zákona o dani z příjmu) změnily okolnosti a že tyto změny jsou trvalé povahy. Tvrdila proto, že se výše subvencí pravděpodobně snížila, a tudíž že by měla být revidována opatření, která byla zavedena částečně na základě těchto režimů.

(6)

Komise přezkoumala důkazy předložené indickou vládou a považovala je za dostatečné pro zahájení přezkumu v souladu s článkem 19 základního nařízení, který byl omezen na výši subvencování dovozu některých polyethylentereftalátů pocházejících z Indie. Po konzultaci s poradním výborem zahájila Komise oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie  (5) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) z moci úřední částečný prozatímní přezkum nařízení (ES) č. 193/2007.

(7)

Cílem šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu bylo posoudit nutnost zachování, zrušení nebo změny platných opatření s ohledem na společnosti, které využívaly jeden nebo oba změněné režimy subvencí, pokud byly předloženy dostatečné důkazy v souladu s příslušnými ustanoveními oznámení o zahájení řízení. Šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu by mělo rovněž posoudit, zda je třeba v závislosti na zjištěních tohoto přezkumu revidovat opatření použitelná pro ostatní společnosti, které spolupracovaly při šetření, jež stanovilo úroveň stávajících opatření nebo zbytkové opatření použitelné pro všechny ostatní společnosti.

III.   OBDOBÍ ŠETŘENÍ

(8)

Šetření zahrnovalo období od 1. dubna 2006 do 31. března 2007 (dále jen „období přezkumného šetření“).

IV.   STRANY DOTČENÉ ŠETŘENÍM

(9)

Komise o zahájení šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu oficiálně informovala indickou vládu a indické vyvážející výrobce, kteří spolupracovali při předchozím šetření, byli uvedeni v nařízení (ES) č. 193/2007 jako společnosti využívající některý ze dvou údajně změněných režimů subvencí a kteří byli vyjmenováni v příloze oznámení o zahájení řízení, a rovněž výrobce ve Společenství. Zúčastněné strany měly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení. Písemné a ústní připomínky předložené stranami byly zváženy a v relevantních případech zohledněny.

(10)

Vzhledem k počtu stran, jichž se tento přezkum týkal, se při šetření subvencování předpokládalo využití technik výběru vzorku v souladu s článkem 27 základního nařízení.

(11)

Dva vyvážející výrobci se přihlásili a poskytli informace požadované pro výběr vzorku. Nepovažovalo se proto za nutné použít techniky výběru vzorku. Jeden z těchto dvou vyvážejících výrobců, kteří předložili formulář pro výběr vzorku, však později Komisi oznámil, že nemá v úmyslu vyplnit celý dotazník a poskytnout údaje potřebné pro účely šetření.

(12)

Komise proto zaslala a obdržela odpověď na dotazník od jediného výrobce, jenž byl způsobilý pro tento přezkum, a to společnosti Pearl Engineering Polymers Ltd (dále jen „společnost“). Dotazník byl zaslán rovněž indické vládě. Byly obdrženy odpovědi od dotyčné společnosti i od indické vlády.

(13)

Komise si vyžádala a ověřila veškeré informace, které považovala za nezbytné pro stanovení subvencování. Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto zúčastněných stran:

1)

indická vláda

ministerstvo obchodu, New Delhi;

2)

vyvážející výrobci v Indii

Pearl Engineering Polymers Ltd, New Delhi.

V.   ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ A PŘIPOMÍNKY K POSTUPU

(14)

Indické vládě a ostatním zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a zvažované okolnosti, na základě nichž měla být navržena změna celní sazby použitelné pro jediného spolupracujícího indického výrobce a pro nespolupracujícího vyvážejícího výrobce, který je rovněž zmíněn v příloze oznámení o zahájení řízení, a zachována platná opatření pro všechny ostatní společnosti, které při tomto částečném prozatímním přezkumu nespolupracovaly. Byla jim rovněž poskytnuta přiměřená lhůta k podání připomínek. Veškeré poskytnuté informace a připomínky byly náležitě zohledněny, jak je objasněno níže.

B.   DOTČENÝ VÝROBEK

(15)

Výrobek, jehož se tento přezkum týká, je stejný jako výrobek, na nějž se vztahuje nařízení (ES) č. 193/2007, tj. PET s viskozitním číslem 78 ml/g nebo vyšším, podle normy ISO 1628-5, pocházející z dotčené země. V současnosti je zařazen do kódu KN 3907 60 20.

C.   SUBVENCE

I.   ÚVOD

(16)

Na základě informací předložených indickou vládou a jediným spolupracujícím vyvážejícím výrobcem a odpovědí na dotazník Komise byly prošetřeny následující režimy, které údajně zahrnují poskytování subvencí:

a)

režim předběžného povolení (dříve nazývaný režim předběžné licence) (Advance Authorisation Scheme, AAS);

b)

režim celního úvěru (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPS);

c)

režim vývozní podpory investičního majetku (Export Promotion Capital Goods Scheme, EPCGS);

d)

režim osvobození od daně z příjmu (Income Tax Exemption Scheme, ITES);

e)

režim Focus Market (FMS);

f)

režim Target Plus (TPS).

(17)

Výše uvedené režimy a), b), c), e) a f) vycházejí ze zákona o rozvoji a řízení zahraničního obchodu z roku 1992 (zákon č. 22 z roku 1992), který vstoupil v platnost dne 7. srpna 1992 (dále jen „zákon o zahraničním obchodu“). Zákon o zahraničním obchodu indickou vládu opravňuje vydávat oznámení týkající se vývozní a dovozní politiky. Tato oznámení jsou shrnuta v dokumentech o vývozní a dovozní politice, které jsou každých pět let vydávány ministerstvem obchodu a pravidelně aktualizovány. Pro období přezkumného šetření v tomto případě je důležitý jeden dokument o vývozní a dovozní politice, tj. pětiletý plán na období od 1. září 2004 do 31. března 2009 (dále jen „EXIM 04-09“). Indická vláda mimoto stanovila rovněž postupy, jimiž se vývozní a dovozní politika na dané období řídí, v publikaci „Příručka postupů – 1. září 2004 až 31. března 2009, svazek I“ (dále jen „HOP I 04-09“). Příručka postupů je rovněž pravidelně aktualizována.

(18)

Režim týkající se daně z příjmu uvedený v písmenu d) vychází ze zákona o dani z příjmů z roku 1961, který je každoročně novelizován finančním zákonem.

(19)

V souladu s čl. 11 odst. 10 základního nařízení Komise vyzvala indickou vládu k dalším konzultacím s ohledem na změněné i nezměněné režimy s cílem objasnit faktickou situaci, pokud jde o dané režimy, a dospět k oboustranně přijatelnému řešení. Po těchto konzultacích a při neexistenci vzájemně dohodnutého řešení s ohledem na tyto režimy zahrnula Komise všechny tyto režimy do šetření případů subvencování.

(20)

Jedna zúčastněná strana zastupující výrobní odvětví Společenství uvedla, že indičtí vývozci mají nadále k dispozici řadu jiných režimů a subvencí. Z těchto informací však nevyplynuly žádné jednoznačné důkazy prokazující, že spolupracující vyvážející výrobce tyto režimy využívá. Tyto záležitosti proto nebyly za účelem tohoto zvláštního řízení dále projednávány.

II.   KONKRÉTNÍ REŽIMY

1.   Režim předběžného povolení (AAS)

a)   Právní základ

(21)

Podrobný popis režimu je obsažen v kapitolách 4.1.1 až 4.1.14 EXIM 04-09 a v kapitolách 4.1 až 4.30 HOP I 04-09. Tento režim byl při předchozím přezkumném šetření, které vedlo k uložení konečného vyrovnávacího cla, jež je v současnosti platné, nařízením (ES) č. 193/2007, nazýván režimem předběžné licence.

b)   Způsobilost

(22)

AAS sestává ze šesti podrežimů, jak je podrobněji popsáno v 23. bodě odůvodnění. Tyto podrežimy se liší mimo jiné v rozsahu způsobilosti. Vyvážející výrobci a vyvážející obchodníci „vázaní na“ podpůrné výrobce jsou způsobilí pro získání předběžného povolení pro fyzický vývoz a pro roční požadavek. Vyvážející výrobci poskytující dodávky konečnému vývozci jsou způsobilí pro předběžné povolení pro dodávky meziproduktů. Hlavní dodavatelé dodávající v rámci kategorií „domnělého vývozu“ uvedených v kapitole 8.2 EXIM 04-09, například dodavatelé jednotky orientované na vývoz, jsou způsobilí pro získání předběžného povolení pro domnělý vývoz. Dodavatelé meziproduktů pro vyvážející výrobce jsou způsobilí pro výhody „domnělého vývozu“ v rámci podrežimu předběžného propuštění (Advance Release Order, dále jen „ARO“) a tuzemského back-to-back akreditivu.

c)   Praktické provádění

(23)

Předběžná povolení mohou být vydávána pro:

i)

Fyzický vývoz: Jedná se o hlavní podrežim. Umožňuje bezcelní dovoz vstupních materiálů potřebných k výrobě určitého výsledného výrobku určeného na vývoz. Výraz „fyzický“ v tomto kontextu znamená, že výrobek určený na vývoz musí opustit indické území. V licenci je konkrétně uvedeno bezcelní dovozní množství a povinnost vývozu a dále druh výrobku na vývoz.

ii)

Roční požadavek: Toto povolení není určeno pro konkrétní výrobek na vývoz, nýbrž pro širší skupinu výrobků (např. chemické látky a související výrobky). Držitel licence může, až po určitý limit stanovený podle jeho vývozních výsledků v minulosti, dovážet bezcelně veškeré vstupy k použití při výrobě veškerých položek spadajících do příslušné skupiny výrobků. Může se rozhodnout vyvážet jakýkoli výsledný výrobek spadající do dané skupiny výrobků, který byl vyroben s použitím takového materiálu osvobozeného od cla.

iii)

Dodávky meziproduktů: Tento podrežim se vztahuje na případy, kdy dva výrobci zamýšlejí vyrábět jeden výrobek určený na vývoz a podílet se na procesu výroby. Vyvážející výrobce, který vyrábí meziprodukt, může bezcelně dovážet vstupní materiály a získat za tímto účelem předběžné povolení pro dodávky meziproduktů. Konečný vývozce dokončuje výrobu a je povinen hotový výrobek vyvézt.

iv)

Domnělý vývoz: Tento podrežim umožňuje hlavnímu dodavateli bezcelní dovoz vstupů potřebných pro výrobu zboží, které má být prodáno jako „domnělý vývoz“ kategoriím odběratelů vyjmenovaných v kapitole 8.2 písm. b) až f), g), i) a j) EXIM 04-09. Podle indické vlády se domnělým vývozem rozumí transakce, při nichž dodané zboží neopustí zemi. Za domnělý vývoz se pokládá řada kategorií dodávek pod podmínkou, že zboží bude vyrobeno v Indii, například dodávky zboží některé jednotce orientované na vývoz nebo společnosti s místem působení ve zvláštní ekonomické zóně.

v)

ARO: Držitel předběžného povolení, který hodlá získávat vstupy z domácích zdrojů místo přímého dovozu, má možnost za tímto účelem použít ARO. V takových případech jsou předběžná povolení validována jako ARO a převedena na domácího dodavatele při dodávce v nich uvedených položek. Převedení ARO opravňuje domácího dodavatele k výhodám domnělého vývozu, jak je uvedeno v kapitole 8.3 EXIM 04-09 (tj. předběžná povolení pro dodávky meziproduktů/domnělý vývoz, vrácení cla při domnělém vývozu a náhrady konečné spotřební daně). V rámci mechanismu ARO jsou daně a cla vráceny dodavateli místo konečnému vývozci ve formě vrácení/náhrady cla. Vrácení daní/cla je možné v případě domácích vstupů i v případě dovezených vstupů.

vi)

Tuzemský back-to-back akreditiv: Tento podrežim se opět týká domácích dodávek pro držitele předběžného povolení. Držitel předběžného povolení může požádat banku o otevření tuzemského akreditivu ve prospěch domácího dodavatele. Na povolení na přímý dovoz bude banka započítávat pouze hodnotu a množství položek opatřených z domácích zdrojů místo z dovozu. Domácí dodavatel bude mít nárok na výhody domnělého vývozu, jak je uvedeno v kapitole 8.3 EXIM 04-09 (tj. předběžná povolení pro dodávky meziproduktů/domnělý dovoz, vrácení cla při domnělém vývozu a náhrady konečné spotřební daně).

(24)

Bylo zjištěno, že v průběhu období přezkumného šetření spolupracující vývozce získal úlevy pouze v rámci dvou podrežimů spojených s dotčeným výrobkem, tj. i) AAS pro fyzický vývoz a iv) AAS pro domnělý vývoz. Není proto nutné stanovit napadnutelnost ostatních nevyužitých podrežimů.

(25)

Po uložení konečného vyrovnávacího cla, které je v současnosti platné, nařízením (ES) č. 193/2007 indická vláda změnila ověřovací systém použitelný na AAS. Za účelem ověření ze strany indických orgánů je tak držitel předběžného povolení podle právních předpisů povinen vést „pravdivou a řádnou evidenci spotřeby a využití bezcelně dovezeného zboží/zboží pořízeného v místě“ ve stanoveném formátu (kapitoly 4.26, 4.30 a dodatek 23 HOP I 04-09), tj. registr skutečné spotřeby. Tento registr musí být ověřen externím autorizovaným účetním znalcem/provozním účetním, který vydá osvědčení, v němž se uvádí, že předepsané registry a příslušné záznamy byly ověřeny a že předložené informace podle dodatku 23 jsou ve všech ohledech pravdivé a správné. Výše uvedená ustanovení se však vztahují pouze na předběžná povolení vydaná dne 13. května 2005 nebo později. U všech předběžných povolení nebo předběžných licencí vydaných před tímto dnem musí držitelé dodržovat dříve platné předpisy týkající se ověřování, tj. vést pravdivou a řádnou evidenci spotřeby a využití dováženého zboží v rámci licence, a to ve stanoveném formátu v dodatku 18 (kapitola 4.30 a dodatek 18 HOP I 02-07).

(26)

Co se týče podrežimů, které v průběhu období přezkumného šetření využíval jediný spolupracující vyvážející výrobce, tj. fyzický vývoz a domnělý vývoz, jsou bezcelní dovozní množství i vývozní povinnost stanoveny indickou vládou ve smyslu množství a hodnoty a zaznamenány v povolení. Kromě toho musí být v době dovozu a vývozu odpovídající transakce zaznamenány státními úředníky v povolení. Objem dovozu povolený v rámci tohoto režimu je stanoven indickou vládou na základě standardních norem vstupů a výstupů (dále jen „SION“). SION existují pro většinu výrobků včetně dotčeného výrobku a jsou zveřejněny v HOP II 04-09.

(27)

V tomto ohledu je nutno podotknout, že SION jsou pravidelně revidovány. Jelikož jediný spolupracující vývozce používal licence vydané v různé době, znamená to rovněž, že v proběhu období přezkumného šetření tato společnost uplatňovala různé SION.

(28)

Dovezené vstupní materiály jsou nepřenosné a musí být použity k výrobě výsledného vyváženého výrobku. Vývozní povinnost musí být splněna ve stanovené lhůtě po vydání licence (24 měsíců, lhůtu lze dvakrát prodloužit, pokaždé o 6 měsíců).

(29)

Při přezkumném šetření bylo zjištěno, že ačkoli spolupracující vyvážející výrobce mohl stanovit celkovou spotřebu surovin, pro dotčený výrobek neexistoval registr skutečné spotřeby. Pouze se předpokládalo, že spotřeba je v souladu se SION. Nebylo proto možno zjistit, zda požadavky SION stanovené v rámci konkrétních povolení nebo licencí s ohledem na vstupní materiály osvobozené od cla přesáhly objem materiálu potřebného pro výrobu referenčního množství výsledného výrobku určeného na vývoz.

(30)

V rámci přezkumného šetření bylo mimoto zjištěno, že suroviny byly dováženy na základě tří různých povolení nebo licencí a různých SION a poté byly smíchány a fyzicky začleněny do výrobního procesu téhož vyváženého zboží. Skutečnost, že existují tři různé SION s různými normami spotřeby pro každou surovinu, vyzdvihuje problém při zjišťování skutečné spotřeby spolupracujícího vývozce. V tomto ohledu je zřejmé, že registr skutečné spotřeby je základním požadavkem, aby bylo možno provést ověření toho, zda vstupní materiály osvobozené od cla přesáhly objem materiálu potřebného pro výrobu referenčního množství výsledného výrobku určeného na vývoz.

(31)

Při přezkumném šetření bylo rovněž zjištěno, že požadavky na ověření stanovené indickými orgány nebyly dosud přijaty nebo vyzkoušeny v praxi. U předběžných licencí vydaných přede dnem 13. května 2005 nebyly potřebné registry skutečné spotřeby a zásob (tj. dodatek 18) zaslány příslušným orgánům, a nebyly tudíž zkontrolovány indickou vládou. U předběžných povolení vydaných po dni 13. května 2005 jsou vyžadovány potřebné registry skutečné spotřeby a zásob, indická vláda však dosud neověřila soulad těchto registrů s požadavky EXIM. Registry byly ověřeny externími autorizovanými účetními znalci, jak požadují příslušné indické právní předpisy uvedené v 25. bodě odůvodnění, společnost ani autorizovaný účetní znalec však neuchovávali žádné záznamy, jak proces osvědčení probíhal. Neexistoval žádný auditní plán ani žádné jiné podpůrné doklady o provedeném auditu, žádné zaznamenané informace o použité metodice a zvláštní požadavky potřebné pro takovouto pečlivou práci, která vyžaduje podrobné technické znalosti o výrobních procesech, požadavcích EXIM a účetních postupech. S přihlédnutím k této situaci se usuzuje, že vývozce, jehož se šetření týká, nemohl prokázat, že příslušná ustanovení EXIM byla splněna.

d)   Připomínky po zveřejnění informací

(32)

Spolupracující vývozce vyjádřil námitky k výše uvedeným zjištěním, zejména pokud jde o závěry týkající se autorizovaného účetního znalce (viz 31. bod odůvodnění). V této souvislosti uvedl, že neexistuje žádný vnitrostátní ani mezinárodní předpis, podle něhož by auditovaná společnost byla povinna uchovávat záznamy o způsobu provedení auditu. Naopak, indické právo stanoví, že pracovní dokumenty jsou vlastnictvím auditora. Vzhledem k těmto okolnostem a s ohledem na to, že před kontrolní návštěvou nebyla podána žádost o setkání s autorizovaným účetním znalcem, by neměla být skutečnost, že auditovaná společnost neměla v době návštěvy tyto podklady k dispozici, použita v její neprospěch. Dále se uvádělo, že základní nařízení by v žádném případě neumožňovalo útvarům Komise ověřit dokumenty uchovávané mimo prostor prošetřované společnosti, jak by tomu bylo tehdy, kdyby audit prováděl nezávislý účetní znalec. Byl také vznesen argument, že skutečná spotřeba jediného spolupracujícího výrobce, pokud jde o veškeré vstupy, byla vyšší než SION a že nedošlo k nadměrnému vrácení cla.

(33)

V tomto ohledu se připomíná, že ověření prováděné autorizovaným účetním znalcem a vystavení příslušného osvědčení jsou součástí ověřovacího systému, který zavedla indická vláda ve své vývozní a dovozní politice (EXIM). Za tímto účelem stanovila politika EXIM autorizovaného účetního znalce jakožto jednoho ze subjektů provádění systému a Komise musela posoudit, zda je výše uvedený ověřovací systém účinně používán. Skutečnost, že společnost nemohla prokázat, že buď ona sama, nebo autorizovaný účetní znalec vlastní záznamy o provedených kontrolách, na jejichž základě by bylo možno vydat osvědčení stanovené v EXIM, znamená, že společnost nebyla s to předložit důkazy o splnění příslušných ustanovení EXIM. Pokud jde o tvrzení společnosti, že v žádném případě nedošlo k nadměrnému vrácení cla, připomíná se, že ze skutečného stavu zjištěného na místě (tj. míchání vstupů a vyrobených výrobků, používání odlišných SION, chybějící záznamy o skutečné spotřebě podle požadavků EXIM) a ze skutečnosti, že indická vláda dosud nedokončila potřebné definitivní ověření, vyplývá, že nelze provést jakýkoli výpočet skutečné spotřeby a souvisejícího nadměrného vrácení cla na základě povolení nebo licence a SION.

e)   Závěr

(34)

Osvobození od dovozního cla je subvencí ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) a odst. 2 základního nařízení, tj. finančním příspěvkem indické vlády, která poskytla výhodu vývozci, jehož se šetření týká.

(35)

Mimoto jsou podrežimy AAS pro fyzický vývoz a AAS pro domnělý vývoz jednoznačně ze zákona podmíněny vývozními výsledky, a tudíž se má za to, že jsou specifické a napadnutelné podle čl. 3 odst. 4 písm. a) základního nařízení. Bez vývozního závazku nemůže společnost využívat výhod vyplývajících z těchto režimů.

(36)

Žádný z těchto dvou podrežimů použitých v daném případě nelze považovat za povolené systémy navracení cla ani systémy navracení u náhradních vstupů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) základního nařízení. Nejsou v souladu s pravidly stanovenými v příloze I písm. i), příloze II (definice a pravidla pro vrácení cla) a příloze III (definice a pravidla pro vrácení cla u náhradních vstupů) základního nařízení. Indická vláda nevyužívala účinně svůj ověřovací systém nebo postup za účelem potvrzení, zda a v jakém objemu byly vstupy spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku (příloha II část II bod 4 základního nařízení a v případě systémů navracení u náhradních vstupů příloha III část II bod 2 základního nařízení). Samotné SION nelze považovat za systém k ověření skutečné spotřeby, jelikož vstupní materiály dovezené bezcelně v rámci povolení nebo licencí s různými SION jsou ve stejném výrobním procesu vyváženého zboží smíchány. Tento typ postupu indické vládě neumožňuje s dostatečnou přesností ověřit, jaký objem vstupů byl spotřebován ve výrobě určené na vývoz a na základě jaké referenční SION by se mělo provést porovnání. Indická vláda navíc neprovedla účinnou kontrolu založenou na řádně vedeném registru skutečné spotřeby, nebo tato kontrola nebyla dosud dokončena. Indická vláda mimoto neprovedla další přezkoumání založené na skutečných vstupech, přestože by takové přezkoumání bylo při neexistenci účinně uplatňovaného ověřovacího systému zpravidla nutné (příloha II část II bod 5 a příloha III část II bod 3 základního nařízení). Dále se připomíná, že dotyčná společnost nevedla registr spotřeby, který by umožnil ověřit skutečnou spotřebu surovin u jednotlivých druhů výrobku. Proto by i v případě, kdyby byl zaveden účinný kontrolní systém, neměla indická vláda možnost zjistit, jaké množství vstupů bylo při výrobě vyváženého výrobku spotřebováno. Účast autorizovaných účetních znalců v procesu ověřování nevedla k zlepšení ověřovacího systému, jelikož neexistují žádná podrobná pravidla, jak by autorizovaní účetní znalci měli vykonávat svěřené úkoly, a informace předložené v průběhu šetření nemohly zaručit splnění výše uvedených pravidel stanovených v základním nařízení.

(37)

Tyto dva podrežimy jsou proto napadnutelné.

f)   Výpočet výše subvence

(38)

Při neexistenci povoleného systému navracení cla nebo systému navracení u náhradních vstupů má napadnutelná výhoda podobu prominutí celkových dovozních cel obvykle splatných při dovozu vstupů. V tomto ohledu se podotýká, že základní nařízení nestanoví jen napadnutí „nadměrného“ vrácení cla. Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) a přílohy I písm. i) základního nařízení lze nadměrné vrácení cla napadnout pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky obsažené v přílohách II a III základního nařízení. Tyto podmínky však v tomto případě splněny nebyly. Proto v případě, že je zjištěna neexistence přiměřeného monitorovacího procesu, výše uvedenou výjimku pro systémy navracení nelze použít a namísto údajného nadměrného vrácení se použije obvyklé pravidlo napadnutí výše nezaplaceného cla (ušlého příjmu). Jak je uvedeno v příloze II části II a příloze III části II základního nařízení, není výpočet takového nadměrného vrácení povinností vyšetřujícího orgánu. Naopak, podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) základního nařízení musí tento orgán pouze získat dostatečné důkazy k vyvrácení vhodnosti údajného ověřovacího systému.

(39)

Výše subvencí pro vývozce, který využil AAS, byla vypočtena na základě ušlého dovozního cla (základní clo a zvláštní dodatečné clo) z materiálu dovezeného v rámci zmíněných dvou podrežimů použitých pro dotčený výrobek během období přezkumného šetření (čitatel). V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) základního nařízení byly poplatky nezbytně vynaložené za účelem získání subvence v případě oprávněné žádostí odečteny od výše subvencí. V souladu s čl. 7 odst. 2 základního nařízení byla tato částka subvence přepočtena na vývozní obrat z prodeje dotčeného výrobku v období přezkumného šetření, a to jako příslušný jmenovatel, neboť subvence závisí na výsledcích vývozu a nebyla poskytnuta podle množství zhotovených, vyrobených, vyvezených nebo přepravených výrobků.

(40)

Míra subvence stanovená s ohledem na tento režim v průběhu období přezkumného šetření u jediného spolupracujícího výrobce činí 12,8 %.

2.   Režim celního úvěru (DEPS)

a)   Právní základ

(41)

Podrobný popis režimu DEPS je obsažen v kapitole 4.3 EXIM 04-09 a v kapitole 4 HOP I 04-09.

(42)

Bylo zjištěno, že spolupracující vyvážející výrobce nezískal v rámci DEPS žádné napadnutelné výhody. Nepovažovalo se proto za nutné tento režim v rámci tohoto šetření dále analyzovat.

3.   Režim vývozní podpory investičního majetku (EPCGS)

a)   Právní základ

(43)

Podrobný popis režimu EPCGS je obsažen v kapitole 5 EXIM 04-09 a v kapitole 5 HOP I 04-09.

b)   Způsobilost

(44)

Pro tento režim jsou způsobilí vyvážející výrobci, vyvážející obchodníci „vázaní“ na podpůrné výrobce a poskytovatelé služeb.

c)   Praktické provádění

(45)

Pod podmínkou vývozu je společnosti dovoleno dovážet výrobní prostředky (nové a od dubna 2003 i použité výrobní prostředky až 10 let staré) za sníženou celní sazbu. Za tímto účelem indická vláda vydá na žádost a po zaplacení poplatku licenci pro EPCGS. Od dubna 2000 tento režim stanoví sníženou sazbu dovozního cla ve výši 5 %, platnou pro všechny výrobní prostředky dovezené podle tohoto režimu. Do 31. března 2000 byla použitelná efektivní celní sazba ve výši 11 % (včetně 10 % příplatku) a v případě dovozu vysoké hodnoty sazba v nulové výši. Aby byla splněna vývozní povinnost, musí být dovezené výrobní prostředky v průběhu určitého období využity k výrobě určitého množství zboží na vývoz.

(46)

Držitel licence EPCGS může pořídit výrobní prostředky rovněž z domácích zdrojů. V takovém případě může domácí výrobce výrobních prostředků využít výhody bezcelního dovozu dílů nutných pro výrobu těchto výrobních prostředků. Případně může domácí výrobce požádat o výhodu domnělého vývozu s ohledem na dodávku výrobních prostředků držiteli licence EPCGS.

d)   Připomínky po zveřejnění informací

(47)

Po zveřejnění informací nebyly vzneseny žádné připomínky ohledně EPCGS.

e)   Závěr ohledně režimu EPCGS

(48)

Režim EPCGS poskytuje subvence ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) a odst. 2 základního nařízení. Snížení cla představuje finanční příspěvek indické vlády, jelikož tato úleva snižuje příjmy indické vlády z cla, které by bylo jinak splatné. Snížení cla navíc poskytuje vývozci výhodu, jelikož clo ušetřené při dovozu zvyšuje jeho likviditu.

(49)

Režim EPCGS je navíc ze zákona podmíněn vývozními výsledky, jelikož takovéto licence nelze získat bez závazku vyvážet. Je proto považován za specifický a napadnutelný podle čl. 3 odst. 4 písm. a) základního nařízení.

(50)

Tento režim též nelze považovat za povolený systém navracení cla nebo systém navracení u náhradních vstupů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) základního nařízení. Výrobní prostředky nejsou zahrnuty do rozsahu takovýchto povolených systémů, jak je uvedeno v příloze I písm. i) základního nařízení, jelikož nejsou při výrobě vyvážených výrobků spotřebovány.

f)   Výpočet výše subvence

(51)

Jediný spolupracující vývozce v období šetření nepořídil žádné výrobní prostředky. Společnost však nadále využívala osvobození od cla u výrobních prostředků pořízených před obdobím šetření ve výši stanovené v původním šetření. Jak bylo zjištěno v původním šetření, výše subvence získané během období přezkumného šetření byla vypočtena v souladu s čl. 7 odst. 3 základního nařízení rozložením nezaplaceného cla z dovezených výrobních prostředků na dobu odpovídající skutečné době amortizace takových výrobních prostředků vyvážejícího výrobce. V souladu s ustálenou praxí byla takto vypočtená částka, která připadá na období přezkumného šetření, upravena připočtením úroku v průběhu tohoto období, aby se zohlednila úplná hodnota výhody v čase. Nezbytně vynaložené poplatky nutné pro získání subvence byly v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) základního nařízení od této částky odečteny, aby byla zjištěna výše subvence jakožto čitatel. V souladu s čl. 7 odst. 2 a 3 základního nařízení byla tato výše subvence přepočtena na vývozní obrat v průběhu období přezkumného šetření jakožto příslušný jmenovatel, jelikož subvence závisí na výsledcích vývozu a nebyla poskytnuta podle množství zhotovených, vyrobených, vyvezených nebo přepravených výrobků. Míra subvence stanovená s ohledem na výhodu, kterou společnost získala v průběhu období přezkumného šetření, činila 0,3 %.

4.   Režim osvobození od daně z příjmu (ITES)

a)   Právní základ

(52)

Podle tohoto režimu mohli vývozci využít výhodu částečného osvobození od daně z příjmů ze zisků dosažených u prodeje na vývoz. Právní základ pro toto osvobození byl stanoven v § 80HHC zákona o dani z příjmu.

(53)

Toto ustanovení bylo pro vyměřovací rok 2005–2006 (tj. pro daňové období od 1. dubna 2004 do 31. března 2005) a další roky zrušeno, a proto § 80HHC zákona o dani z příjmu nepřinese po 31. březnu 2004 žádné výhody. V průběhu období přezkumného šetření jediný spolupracující vývozce nevyužíval žádné výhody v rámci tohoto režimu. Jelikož byl tento režim zrušen, nebude v souladu s čl. 15 odst. 1 základního nařízení napadnut.

5.   Režim Focus Market (FMS)

a)   Právní základ

(54)

Podrobný popis režimu FMS je obsažen v kapitole 3.9 EXIM 04-09 a v kapitole 3.20 HOP I 04-09. Ačkoli společnost tento režim nahlásila, při šetření bylo zjištěno, že v průběhu období přezkumného šetření nezískala žádnou výhodu. Jelikož bylo zjištěno, že spolupracující vyvážející výrobce nezískal v rámci tohoto režimu žádné napadnutelné výhody, nepovažovalo se za nutné tento režim v rámci tohoto šetření dále analyzovat.

6.   Režim Target Plus (TPS)

a)   Právní základ

(55)

Podrobný popis režimu TPS je obsažen v kapitole 3.7 EXIM 04-09 a v kapitole 3.2 HOP I 04-09.

b)   Způsobilost

(56)

Pro tento režim jsou způsobilí všichni vyvážející výrobci.

c)   Praktické provádění

(57)

Cílem tohoto režimu je poskytnout prémii společnostem, které zvýší svůj růst vývozního obratu. Za tímto účelem režim způsobilým společnostem umožňuje, aby využily úvěru na clo v rozsahu od 5 % do 15 % příslušné částky na základě rozdílu mezi hodnotami FOB vývozu uskutečněného ve dvou po sobě následujících finančních letech.

(58)

Společnosti, které chtějí využít tento režim, musí předložit žádost ministerstvu obchodu a průmyslu. Jakmile je žádost schválena, příslušné orgány vydají licenci, v níž je uvedena výše úvěru na clo.

(59)

Tento režim byl v březnu 2006 zrušen a v průběhu času nahrazen dvěma novými režimy, režimem Focus Market a režimem Focus Product. Právo požádat o licenci TPS však trvalo až do března 2007 a společnosti využívající tento režim mohou využívat příslušné nároky na úvěr na clo až do března 2009.

d)   Připomínky po zveřejnění informací

(60)

Spolupracující výrobce uvedl, že společnost v průběhu období přezkumného šetření nezískala z tohoto režimu žádné výhody a že vzhledem k tomu, že tento režim byl v roce 2006 zrušen, neměl by být předmětem vyrovnávacích opatření. Avšak jak je uvedeno výše, šetření prokázalo, že společnost získala v průběhu období přezkumného šetření výhodu, a přestože již byl daný režim skutečně zrušen, společnosti jej mohou nadále využívat až do roku 2009.

e)   Závěr ohledně režimu Target Plus

(61)

Režim TPS poskytuje subvence ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) a odst. 2 základního nařízení. Úvěr na clo v rámci režimu TPS je finančním příspěvkem indické vlády, jelikož bude nakonec použit ke kompenzaci dovozního cla a bude tak snižovat příjmy indické vlády z cla, které by bylo jinak splatné. Úvěr na clo v rámci režimu TPS mimoto poskytuje vývozci výhodu, jelikož zvyšuje jeho likviditu.

(62)

Režim TPS je mimoto ze zákona podmíněn vývozními výsledky, a proto je považován za specifický a napadnutelný podle čl. 3 odst. 4 písm. a) základního nařízení.

(63)

Tento režim nelze považovat za povolený systém navracení cla nebo systém navracení u náhradních vstupů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) základního nařízení. Není v souladu s přísnými pravidly stanovenými v příloze I písm. i), příloze II (definice a pravidla pro vrácení cla) a příloze III (definice a pravidla pro vrácení cla u náhradních vstupů) základního nařízení. Vývozce nemá žádnou povinnost skutečně spotřebovat bezcelně dovezené zboží ve výrobním procesu a částka úvěru není vypočtena ve vztahu ke skutečně využitým vstupům. Neexistuje systém ani postup pro potvrzení, jaké vstupy jsou spotřebovány ve výrobním procesu vyváženého výrobku nebo zda došlo k nadměrné platbě dovozního cla ve smyslu přílohy I písm. i) a příloh II a III základního nařízení. Vývozce je způsobilý pro získání výhody v rámci TPS bez ohledu na to, zda vůbec nějaké vstupy doveze. Pro získání výhody postačuje, aby vývozce jednoduše zvýšil svůj vývozní obrat, aniž by prokázal, že byl dovezen nějaký vstupní materiál. Dokonce i vývozci, kteří pořizují veškeré své vstupy v místě a nedovážejí žádné zboží, které lze použít jako vstupy, mají nárok na výhodu z TPS.

f)   Výpočet výše subvence

(64)

Výše napadnutelných subvencí byla vypočtena na základě výhody, kterou získal příjemce a která je zjištěna za období přezkumného šetření, jak byla zaúčtována spolupracujícím vyvážejícím výrobcem na základě časového rozlišení jako příjem ve stadiu vývozní transakce. V souladu s čl. 7 odst. 2 a 3 základního nařízení byla celková výše subvence (čitatel) přepočtena na vývozní obrat v proběhu období přezkumného šetření jakožto příslušný jmenovatel, jelikož subvence závisí na výsledcích vývozu a nebyla poskytnuta podle množství zhotovených, vyrobených, vyvezených nebo přepravených výrobků.

(65)

Míra subvence zjištěná s ohledem na tento režim v průběhu období přezkumného šetření pro jediného vyvážejícího výrobce činí 0,7 %.

III.   ČÁSTKA NAPADNUTELNÝCH SUBVENCÍ

(66)

Připomíná se, že rozpětí subvence stanovené v původním šetření u jediného vyvážejícího výrobce, který spolupracoval při tomto částečném prozatímním přezkumu, činilo 5,8 %.

(67)

V průběhu tohoto částečného prozatímního přezkumu bylo zjištěno, že výše napadnutelných subvencí, vyjádřená podle hodnoty, činí 13,8 %, jak je uvedeno níže:

Režim

Společnost

AAS

DEPS

EPCGS

ITES

FMS

TPS

Celkem

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem se vyvozuje závěr, že se úroveň subvencování s ohledem na jediného spolupracujícího vyvážejícího výrobce zvýšila.

D.   VYROVNÁVACÍ OPATŘENÍ A ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

I.   VYROVNÁVACÍ OPATŘENÍ

(69)

V souladu s článkem 19 základního nařízení a důvody tohoto částečného prozatímního přezkumu uvedenými v bodě 3 oznámení o zahájení řízení bylo zjištěno, že se rozpětí subvencování s ohledem na jediného spolupracujícího výrobce zvýšilo z 5,8 % na 13,8 %, a proto je nutno odpovídajícím způsobem změnit sazbu vyrovnávacího cla uloženého tomuto vyvážejícímu výrobci nařízením (ES) č. 193/2007.

(70)

Druhá společnost, které se tento částečný prozatímní přezkum týkal, Reliance Industries Ltd, měla v původním šetření nejvyšší rozpětí subvence, při tomto přezkumu však nespolupracovala. Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany této společnosti posouzení vycházelo v souladu s článkem 28 základního nařízení z dostupných skutečností. V tomto ohledu a vzhledem k zjištěním, která se týkají jediného spolupracujícího vývozce, je rovněž pravděpodobné, že tento nespolupracující vyvážející výrobce bude nadále využívat výhod v rámci režimů subvencí, kterých se týká toto šetření, přinejmenším ve stejné míře, jaká byla zjištěna u spolupracujícího vývozce. Je tedy nutno vyvodit závěr, že se úroveň subvencování s ohledem na jediného nespolupracujícího vyvážejícího výrobce, jehož se přezkum týkal, rovněž zvýšila na 13,8 %, a proto je třeba odpovídajícím způsobem změnit sazbu vyrovnávacího cla uloženého tomuto vyvážejícímu výrobci nařízením (ES) č. 193/2007.

(71)

Pokud jde o společnosti, které v původním šetření spolupracovaly, nebyly však v příloze oznámení o zahájení řízení uvedeny jako společnosti dotčené tímto šetřením, neexistovaly žádné náznaky, že je nutno přepočítat sazby vyrovnávacího a antidumpingového cla použitelné pro tyto společnosti. Individuální sazby cla použitelné pro všechny ostatní strany s výjimkou společností Pearl Engineering Polymers Ltd a Reliance Industries Ltd uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 193/2007 proto zůstávají beze změny.

(72)

Naopak co se týče společností, které nespolupracovaly v tomto přezkumu ani v původním šetření, je nutno mít za to, že nadále využívají výhod v rámci režimů subvencí, jichž se šetření týkalo, přinejmenším ve stejné míře, jaká byla zjištěna u jediného spolupracujícího vývozce. Aby se zabránilo odměňování neochoty spolupracovat, považuje se za vhodné stanovit výši subvencování použitelnou na „všechny ostatní společnosti“ jako nejvyšší míru stanovenou pro kteroukoli společnost, která spolupracovala v původním šetření, tj. 13,8 %.

(73)

Změněné sazby vyrovnávacího cla by měly být stanoveny na úrovni nové míry subvencování zjištěné v průběhu tohoto přezkumu, jelikož rozpětí újmy vypočtené při původním antisubvenčním šetření je vyšší.

(74)

Sazby vyrovnávacího cla pro jednotlivé společnosti uvedené v tomto nařízení odrážejí situaci, která byla zjištěna během částečného prozatímního přezkumu. Vztahují se proto výhradně na dovoz dotčeného výrobku vyráběného těmito společnostmi. Dovoz dotčeného výrobku vyráběného jakoukoli jinou společností, která není výslovně uvedena v normativní části tohoto nařízení, včetně subjektů, které jsou s uvedenými společnostmi ve spojení, nemůže využít těchto sazeb a podléhá celní sazbě použitelné pro „všechny ostatní společnosti“.

(75)

Aby se předešlo tomu, že by kolísání cen PET způsobené kolísáním cen ropy vedlo k výběru vyšších cel, připomíná se, že zavedená opatření byla stanovena ve formě množstevního cla za tunu. Tato částka vyplývá z uplatnění sazby vyrovnávacího cla na vývozní ceny CIF použité k výpočtu úrovně pro odstranění újmy v původním šetření. Stejná metoda byla použita za účelem stanovení změněné výše množstevního cla v rámci tohoto přezkumu.

(76)

Rozpětí a použitelné celní sazby by proto měly být vypočteny, jak je uvedeno v této tabulce.

 

Sazba vyrovnávacího cla

Navrhované vyrovnávací clo

(v EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Všechny ostatní společnosti

13,8 %

69,4

(77)

Jakákoli žádost o použití těchto individuálních sazeb vyrovnávacího cla (např. po změně názvu subjektu nebo po založení nových výrobních nebo prodejních podniků) by měla být bezodkladně zaslána Komisi na adresu generálního ředitelství pro obchod (6) spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména o jakékoli změně činnosti dané společnosti v souvislosti s výrobou, domácím prodejem a prodejem na vývoz, která například souvisí se změnou názvu nebo se změnou výrobních nebo prodejních podniků. Toto nařízení bude případně po konzultaci s poradním výborem pozměněno aktualizací seznamu společností využívajících individuálních celních sazeb.

II.   ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(78)

Změna sazby vyrovnávacího cla bude mít dopad na konečné antidumpingové clo uložené výrobcům v Indii nařízením (ES) č. 192/2007.

(79)

V původním antidumpingovém šetření bylo antidumpingové clo upraveno s cílem zamezit dvojímu započítání účinků výhod vyplývajících z vývozních subvencí. V tomto ohledu čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (7), a čl. 24 odst. 1 základního nařízení stanoví, že na jeden výrobek nesmí být současně uloženo antidumpingové i vyrovnávací clo, aby se napravila táž situace, která vzniká jak dumpingem, tak poskytnutím vývozní subvence. V původním antisubvenčním šetření, i v tomto částečném prozatímním přezkumu bylo zjištěno, že některé režimy subvencí, jichž se šetření týkalo a u nichž bylo zjištěno, že jsou napadnutelné, představovaly vývozní subvence ve smyslu čl. 3 odst. 4 písm. a) základního antisubvenčního nařízení. Tyto subvence jako takové ovlivnily vývozní ceny indických vyvážejících výrobců, vedly tudíž k vyššímu dumpingovému rozpětí. Jinými slovy, konečná dumpingová rozpětí stanovená v původním antidumpingovém šetření byla částečně způsobena existencí vývozních subvencí.

(80)

Nyní je proto nutné upravit konečné antidumpingové celní sazby pro dotčené vyvážející výrobce ke zohlednění revidované úrovně výhody získané z vývozních subvencí v období přezkumného šetření v rámci tohoto částečného prozatímního přezkumu tak, aby odrážely skutečné dumpingové rozpětí po uložení upraveného konečného vyrovnávacího cla ke kompenzaci účinku vývozních subvencí.

(81)

Jinými slovy, nové výše subvencí musí být zohledněny za účelem úpravy dříve zjištěných dumpingových rozpětí.

(82)

Rozpětí a celní sazby použitelné pro dotčené společnosti by proto měly být vypočteny, jak je uvedeno v této tabulce.

 

Sazba vyrovnávacího cla

(vyplývající z vývozních subvencí)

Úroveň pro odstranění újmy

Sazba antidumpingového cla

Navrhované antidumpingové clo

(v EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Všechny ostatní společnosti

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

Aby bylo zajištěno řádné vymáhání vyrovnávacího a antidumpingového cla, je zbytková celní sazba použitelná nejen pro nespolupracující vývozce, nýbrž rovněž pro společnosti, které v průběhu období přezkumného šetření neuskutečnily žádný vývoz. Pokud však posledně jmenované společnosti splní požadavky stanovené v článku 20 základního nařízení, mohou podle tohoto článku podat žádost o přezkum, aby byla jejich situace posouzena zvlášť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 193/2007 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kromě případů popsaných v odstavci 2 se sazba konečného vyrovnávacího cla, použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením, pro výrobky vyráběné níže uvedenými společnostmi stanoví takto:

Země

Společnost

Vyrovnávací clo

(v EUR/t)

Doplňkový kód TARIC

Indie

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

Indie

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Indie

Senpet Ltd

22,0

A183

Indie

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

Indie

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Indie

Všechny ostatní společnosti

69,4

A999“

Článek 2

V článku 1 nařízení (ES) č. 192/2007 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   S výjimkou případů uvedených v článku 2 se sazba antidumpingového cla použitelná na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením pro výrobky vyrobené níže uvedenými společnostmi stanoví takto:

Země

Společnost

Antidumpingové clo

(v EUR/t)

Doplňkový kód TARIC

Indie

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

Indie

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Indie

Senpet Ltd

200,9

A183

Indie

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Indie

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Indie

Všechny ostatní společnosti

153,6

A999

Indonésie

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonésie

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonésie

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonésie

Všechny ostatní společnosti

187,7

A999

Malajsie

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malajsie

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malajsie

Všechny ostatní společnosti

160,1

A999

Korejská republika

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Korejská republika

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Korejská republika

Všechny ostatní společnosti

148,3

A999

Tchaj-wan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Tchaj-wan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Tchaj-wan

Všechny ostatní společnosti

143,4

A999

Thajsko

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thajsko

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Thajsko

Všechny ostatní společnosti

83,2

A999“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Radu

předsedkyně

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 59, 27.2.2007, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 59, 27.2.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 227, 27.9.2007, s. 16.

(6)  European Commission, Directorate General for Trade, Directorate H – N-105, B-1049 Brussels.

(7)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1287/2008

ze dne 18. prosince 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1288/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1212/2008 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 7.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 19. prosince 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1289/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o prvky související s prospekty a inzeráty

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (2) vyžaduje, aby společnosti, na něž se vztahují právní předpisy členského státu a jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu, pro každé účetní období počínající dnem 1. ledna 2005 nebo později sestavovaly své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy, které se nyní běžně označují jako „Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví“ (IFRS) a které byly přijaty podle nařízení (ES) č. 1606/2002 (dále jen „přijaté standardy IFRS“).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (3), vyžaduje, aby emitenti ze třetích zemí vypracovali své historické finanční údaje v prospektech pro veřejnou nabídku cenných papírů nebo pro přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu podle přijatých standardů IFRS nebo podle vnitrostátních účetních standardů třetí země rovnocenných těmto standardům.

(3)

Aby se dalo posoudit, zda mohou být obecně uznávané účetní zásady (GAAP) třetí země považovány za rovnocenné přijatým standardům IFRS, stanoví nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (4), definici rovnocennosti a zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti zásad GAAP třetí země. Nařízení (ES) č. 1569/2007 rovněž vyžaduje, aby rozhodnutí Komise umožnilo emitentům Společenství používat standardy IFRS přijaté podle nařízení (ES) č. 1606/2002 v příslušných třetích zemích.

(4)

Účetní závěrky vypracované v souladu se standardy IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) poskytují uživatelům těchto závěrek dostatečnou úroveň informací, která jim umožní podloženě zhodnotit majetek a závazky, finanční situaci, zisky a ztráty a finanční vyhlídky emitenta. Je proto vhodné emitentům ze třetích zemí umožnit používat standardy IFRS vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy v rámci Společenství.

(5)

V prosinci 2007 konzultovala Komise Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) ohledně technického posouzení rovnocennosti obecně uznávaných účetních zásad (GAAP) Spojených států, Číny a Japonska. V březnu 2008 Komise konzultace rozšířila o obecně uznávané účetní zásady Jižní Koreje, Kanady a Indie.

(6)

Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry ve svých doporučeních doručených v březnu, květnu 2008 a v říjnu 2008 uvedl, že zásady GAAP Spojených států a Japonska jsou rovnocenné standardům IFRS pro použití v rámci Společenství. Kromě toho výbor doporučil přijímat dočasně v rámci Společenství účetní závěrky vypracované v souladu se zásadami GAAP Číny, Kanady, Jižní Koreje a Indie, nejpozději do 31. prosince 2011.

(7)

V roce 2006 americká Rada pro účetní standardy a Rada pro mezinárodní účetní standardy uzavřely memorandum o porozumění, kterým potvrdily svůj cíl dosáhnout konvergence mezi zásadami GAAP Spojených států a standardy IFRS a navrhly za tímto účelem pracovní program. Na základě tohoto programu bylo vyřešeno mnoho výrazných rozdílů mezi zásadami GAAP Spojených států a standardy IFRS. Kromě toho se na základě jednání mezi Komisí a Komisí USA pro burzu a cenné papíry u emitentů Společenství, kteří své účetní závěrky sestavují v souladu se standardy IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy, nadále nepožaduje uvádění v soulad. Je proto vhodné považovat od 1. ledna 2009 zásady GAAP Spojených států za rovnocenné přijatým standardům IFRS.

(8)

V srpnu 2007 japonská Rada pro účetní standardy a Rada pro mezinárodní účetní standardy oznámily svou dohodu o urychlení konvergence odstraněním hlavních rozdílů mezi japonskými zásadami GAAP a standardy IFRS do roku 2008 a zbývajících rozdílů do konce roku 2011. Japonské orgány nepožadují po emitentech Společenství, kteří sestavují své účetní závěrky podle standardů IFRS, žádné uvádění v soulad. Je proto vhodné považovat od 1. ledna 2009 zásady GAAP Japonska za rovnocenné přijatým standardům IFRS.

(9)

Podle článku 4 nařízení (ES) č. 1569/2007 může být emitentům ze třetích zemí povoleno užívat zásady GAAP třetí země, které se sbližují se standardy IFRS nebo se je zavázaly přijmout, anebo ve kterých bylo dosaženo se Společenstvím dohody o vzájemném uznávání před 31. prosincem 2008 na přechodné období končící nejpozději 31. prosince 2011.

(10)

V Číně jsou účetní standardy pro obchodní podniky v podstatě konvergovány se standardy IFRS a pokrývají téměř všechny oblasti v rámci stávajících standardů IFRS. Nicméně vzhledem k tomu, že se účetní standardy pro obchodní podniky používají pouze od roku 2007, je třeba získat další důkazy o jejich náležitém uplatňování.

(11)

Rada pro účetní standardy Kanady se v lednu 2006 veřejně zavázala přijmout standardy IFRS do 31. prosince 2011 a nyní přijímá účinná opatření k tomu, aby zajistila včasný a úplný přechod na standardy IFRS k uvedenému datu.

(12)

Korejská komise finančního dozoru a Korejský účetní institut se v březnu 2007 veřejně zavázaly přijmout standardy IFRS do 31. prosince 2011 a nyní přijímají účinná opatření k tomu, aby zajistily včasný a úplný přechod na standardy IFRS k uvedenému datu.

(13)

Indická vláda a Indický institut účetních znalců se v červenci 2007 veřejně zavázaly přijmout standardy IFRS do 31. prosince 2011 a nyní přijímají účinná opatření k tomu, aby zajistily včasný a úplný přechod na standardy IFRS k uvedenému datu.

(14)

Přestože by se konečné rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů sbližujících se se standardy IFRS nemělo přijímat, dokud společnosti a auditoři nevypracují posouzení provádění těchto účetních standardů, je důležité podporovat snahy těchto zemí, které se zavázaly sblížit své účetní standardy se standardy IFRS, a zároveň těch zemí, které se zavázaly přijmout standardy IFRS. V této souvislosti je vhodné povolit emitentům třetích zemí vypracovávat ve Společenství své roční a pololetní účetní závěrky v souladu se zásadami GAAP Číny, Kanady, Jižní Koreje nebo Indie na přechodné období nejdéle tří let. Nařízení (ES) č. 809/2004 by se proto mělo odpovídajícím způsobem změnit tak, aby zohledňovalo změny týkající se používání zásad GAAP Spojených států, Japonska, Číny, Kanady, Jižní Koreje a Indie při přípravě historických finančních údajů emitenty ze třetích zemí a aby se v něm zrušila některá zastaralá ustanovení.

(15)

Komise by měla s technickou pomocí výboru CESR i nadále sledovat vývoj zásad GAAP v uvedených třetích zemích s ohledem na přijaté standardy IFRS.

(16)

Země by měly být povzbuzovány, aby přijímaly standardy IFRS. EU může stanovit, že vnitrostátní standardy, které byly uznány za rovnocenné, nelze dále používat pro přípravu informací vyžadovaných podle směrnice 2004/109/ES nebo nařízení (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice 2003/71/ES, jestliže příslušné země přijaly IFRS jako jediný účetní standard.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 35 nařízení (ES) č. 809/2004 se mění takto:

1)

Odstavce 5 a 5a se nahrazují tímto:

„5.   Ode dne 1. ledna 2009 předkládají emitenti ze třetích zemí své historické finanční údaje v souladu s jedním z následujících účetních standardů:

a)

Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví přijaté podle nařízení (ES) č. 1606/2002;

b)

Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví za předpokladu, že poznámky k auditovaným účetním závěrkám, které tvoří součást historických finančních údajů, obsahují výslovné a bezvýhradné prohlášení o souladu uvedených účetních závěrek s Mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví v souladu s IAS 1 Prezentace účetní závěrky;

c)

Obecně uznávané účetní zásady Japonska;

d)

Obecně uznávané účetní zásady Spojených států amerických.

5a.   Emitenti ze třetích zemí nejsou povinni podle přílohy I bodu 20.1; přílohy IV bodu 13.1; přílohy VII bodu 8,2; přílohy X bodu 20.1 nebo přílohy XI bodu 11.1 přepracovat historické finanční údaje zahrnuté do prospektu a relevantní pro účetní období před účetním obdobím počínajícím dne 1. ledna 2012 nebo po tomto datu, nebo podle přílohy VII bodu 8.2a; přílohy IX bodu 11,1; nebo přílohy X bodu 20.1a poskytnout popis rozdílů mezi mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví přijatými podle nařízení (ES) č. 1606/2002 a účetními zásadami, v souladu s nimiž byly tyto údaje vypracovány s ohledem na účetní období před účetním obdobím počínajícím dne 1. ledna 2012 nebo po tomto datu, za předpokladu, že historické finanční údaje jsou vypracovány v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami Čínské lidové republiky, Kanady, Korejské republiky nebo Indické republiky.“

2)

Odstavce 5b až 5e se zrušují.

Článek 2

Komise bude i nadále za technické pomoci Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) sledovat úsilí, které třetí země vynakládají při přechodu na mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS), a během sbližování povede s orgány aktivní dialog. V průběhu roku 2009 předloží Komise Evropskému parlamentu a Evropskému výboru pro cenné papíry (ESC) zprávu o pokroku v tomto ohledu. Komise podá neprodleně zprávu Radě a Evropskému parlamentu, dojde-li k tomu, že by emitenti EU museli slaďovat účetní závěrky s vnitrostátními zásadami GAAP příslušné zahraniční jurisdikce.

Článek 3

Veřejně oznámená data přechodu na mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví ze strany třetích zemí slouží jako referenční časové údaje pro zrušení uznání rovnocennosti v případě těchto třetích zemí.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 66.


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1290/2008

ze dne 18. prosince 2008

o povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká nového povolení přípravku Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) jako doplňkové látky pro selata se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 15. července 2008 (2), založeného na údajích poskytnutých výrobcem, vyplývá, že přípravek Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že účinně napomáhá zlepšení přírůstku hmotnosti. Úřad dále došel k závěru, že uvedené přípravky mohou být potenciálními senzibilizátory dýchacích cest. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vědecké stanovisko komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata (FEEDAP), vydané na žádost Evropské komise, týkající se bezpečnosti a účinnosti produktu Sorbiflore, přípravku Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus farciminis, jako doplňkové látky pro selata. The EFSA Journal (2008) 771, 1–13.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

FU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšující přírůstek hmotnosti)

„4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 a Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 a Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 s minimální koncentrací 1 × 108 FU (1)/g

(poměr 1:1)

Charakteristika účinné látky:

Mléčné fermentační médium s mikrobiální biomasou Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 a Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699

Analytická metoda (2):

Přímá epifluorescenční filtrační technika (DEFT), používající vhodné barvivo k obarvení aktivních buněk, vyjádřených jako fluorescenční jednotky (FU)

Selata

5 × 108

9 × 108

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučená dávka na kilogram kompletního krmiva: 5 g.

3.

Bezpečnost: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

8. ledna 2019


(1)  FU: fluorescenční jednotky.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1291/2008

ze dne 18. prosince 2008

o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 3, článek 23, čl. 24 odst. 2 a články 26 a 27a uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (3), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (4), stanoví, že komodity spadající do působnosti uvedeného nařízení mohou být dováženy do Společenství nebo přepravovány přes jeho území pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, uvedených v tabulce části 1 přílohy I uvedeného nařízení. Uvedené nařízení rovněž stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro tyto komodity, přičemž vzory veterinárních osvědčení, které musí být ke komoditám přiloženy, jsou uvedeny v části 2 uvedené přílohy. Nařízení (ES) č. 798/2008 platí od 1. ledna 2009.

(2)

Článek 10 nařízení (ES) č. 798/2008 stanoví, že je-li v osvědčení požadován program dozoru nad influenzou ptáků, smí být do Společenství dovezeny komodity pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, které tento program zavedly na dobu nejméně šesti měsíců, přičemž tento program splňuje požadavky uvedené ve zmíněném článku a je uveden ve sloupci 7 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(3)

Brazílie, Chile, Chorvatsko, Jihoafrická republika, Kanada, Spojené státy americké a Švýcarsko předložily Komisi k posouzení svůj program dozoru nad influenzou ptáků. Komise tyto programy přezkoumala a tyto programy splňují požadavky uvedené v článku 10 nařízení (ES) č. 798/2008. Z toho důvodu by tyto programy měly být uvedeny ve sloupci 7 tabulky v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(4)

Nařízení (ES) č. 2160/2003 stanoví pravidla tlumení salmonel a jiných původců zoonóz v různých populacích drůbeže ve Společenství. Stanoví cíle Společenství, pokud jde o snížení prevalence všech sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví v různých populacích drůbeže. Od dat uvedených v příloze I sloupci 5 zmíněného nařízení je uvedení nebo ponechání na seznamu třetích zemí stanoveném právními předpisy Společenství pro příslušný druh nebo kategorii, z nichž je členským státům povoleno dovážet uvedená zvířata nebo násadová vejce spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení, podmíněno tím, že daná třetí země předloží Komisi program pro tlumení salmonel. Tento program by měl být rovnocenný programům předloženým členskými státy a podléhat schválení ze strany Komise.

(5)

Chorvatsko předložilo Komisi svůj program pro tlumení salmonel u chovné drůbeže druhu Gallus gallus, jejích násadových vajec, nosnic druhu Gallus gallus, jejich konzumních vajec a jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených k reprodukci nebo na snášení vajec. Tyto programy poskytují záruky, které jsou rovnocenné zárukám stanoveným v nařízení (ES) č. 2160/2003. Měly by být proto schváleny.

(6)

Rozhodnutím Komise 2007/843/ES (5) byly schváleny programy pro tlumení předložené Spojenými státy americkými, Izraelem, Kanadou a Tuniskem, pokud jde o salmonely v hejnech chovných slepic. Spojené státy americké nyní předložily Komisi doplňující program pro tlumení salmonel u jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených na snášení vajec nebo výkrm. Tento program poskytuje záruky, které jsou rovnocenné zárukám stanoveným v nařízení (ES) č. 2160/2003. Měl by být proto schválen. Izrael upřesnil, že jeho program pro tlumení salmonel se vztahuje pouze na výrobní řetězec masa brojlerů.

(7)

V rámci Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky (6) zaslalo Švýcarsko Komisi svůj program pro tlumení salmonel u chovné drůbeže druhu Gallus gallus, jejích násadových vajec, nosnic druhu Gallus gallus, jejich konzumních vajec a jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených k reprodukci nebo na snášení vajec a u brojlerů. Tyto programy poskytují záruky, které jsou obdobné zárukám stanoveným v nařízení (ES) č. 2160/2003. To by mělo být z důvodů jednoznačnosti zohledněno ve sloupci 9 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

(8)

Některé jiné třetí země, které jsou v současnosti uvedeny v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, dosud Komisi nepředložily žádný program pro tlumení salmonel nebo jejich již předložené programy neposkytují záruky, které jsou rovnocenné zárukám stanoveným v nařízení (ES) č. 2160/2003. Vzhledem k tomu, že se požadavky týkající se chovné a užitkové drůbeže druhu Gallus gallus, jejích násadových vajec a jednodenních kuřat druhu Gallus gallus stanovené v nařízení (ES) č. 2160/2003 mají ve Společenství uplatňovat od 1. ledna 2009, dovoz takové drůbeže a vajec by z těchto třetích zemí po uvedeném datu již neměl být povolen. Seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek stanovený v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(9)

Aby mohly být poskytnuty záruky rovnocenné zárukám stanoveným v nařízení (ES) č. 2160/2003, měly by třetí země, ze kterých mohou členské státy dovážet jatečnou drůbež druhu Gallus gallus, osvědčit, že program pro tlumení salmonel byl uplatněn na hejno původu a že toto hejno bylo testováno na přítomnost sérotypů salmonel s významem pro veřejné zdraví.

(10)

Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání určitých tlumicích metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže (7), stanoví některá pravidla pro používání antimikrobiálních látek a očkovacích látek v rámci národních programů pro tlumení.

(11)

Třetí země, ze kterých mohou členské státy dovážet jatečnou drůbež druhu Gallus gallus, by měly osvědčit, že jsou uplatňovány zvláštní požadavky na používání antimikrobiálních látek a očkovacích látek stanovené v nařízení (ES) č. 1177/2006. Pokud byly antimikrobiální látky použity na jiné účely než na tlumení salmonel, mělo by to být rovněž uvedeno ve veterinárním osvědčení, neboť takové užití může ovlivnit testování na salmonelu při dovozu. Vzorové veterinární osvědčení pro dovoz jatečné drůbeže a drůbeže určené k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jiné než ptáci nadřádu běžci, které je uvedeno v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Programy pro tlumení předložené Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 dne 11. března 2008 Chorvatskem jsou schváleny, pokud jde o salmonelu u chovné drůbeže druhu Gallus gallus, jejích násadových vajec, nosnic druhu Gallus gallus, jejich konzumních vajec a jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených k reprodukci nebo na snášení vajec.

Článek 2

Program pro tlumení předložený Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 dne 6. června 2006 Spojenými státy americkými je schválen, pokud jde o salmonelu u jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených na snášení vajec nebo výkrm.

Článek 3

Programy pro tlumení zaslané Komisi dne 6. října 2008 Švýcarskem poskytují záruky, které jsou obdobné zárukám stanoveným v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003, pokud jde o salmonelu u chovné drůbeže druhu Gallus gallus, jejích násadových vajec, nosnic druhu Gallus gallus, jejich konzumních vajec, jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených k reprodukci nebo na snášení vajec a u brojlerů.

Článek 4

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 81.

(6)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(7)  Úř. věst. L 212, 2.8.2006, s. 3.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:

1.

Část 1 se nahrazuje tímto:

„Část 1

Seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albánie

AL-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austrálie

AU-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazílie

BR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Státy:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Státy:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal a státy:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW – Botswana

BW-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Švýcarsko

CH-0

celá země

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Chile

CL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN – Čína

CN-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

provincie Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL – Grónsko

GL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

celé území Zvláštní administrativní oblasti Číny Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Chorvatsko

HR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN – Indie

IN-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korejská republika

KR-0

celá země

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Černá Hora

ME-O

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malajsie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

západní poloostrov

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

MK-0 (4)

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Mexiko

MX-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibie

NA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Nová Kaledonie

NC-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Nový Zéland

NZ-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

celé území

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0 (5)

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Ruská federace

RU-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapur

SG-0

celá země

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Thajsko

TH-0

celá země

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN – Tunisko

TN-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turecko

TR-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US – USA

US-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY – Uruguay

UY-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Jihoafrická republika

ZA-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

celá země

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2.

Část 2 se mění takto:

a)

V oddílu „Doplňkové záruky“ se vypouští bod IV.

b)

Oddíl „Program pro tlumení salmonel“ se nahrazuje tímto:

„Program pro tlumení salmonel:

‚S0‘

Zákaz vyvážet do Společenství chovnou nebo užitkovou drůbež (BPP) druhu Gallus gallus, jednodenní kuřata (DOC) druhu Gallus gallus, jatečnou drůbež a drůbež určenou k zazvěření (SRP) druhu Gallus gallus a násadová vejce (HEP) druhu Gallus gallus, jelikož příslušný program pro tlumení salmonel podle nařízení (ES) č. 2160/2003 nebyl předložen Komisi nebo nebyl Komisí schválený.

‚S1‘

Zákaz vyvážet do Společenství chovnou nebo užitkovou drůbež (BPP) druhu Gallus gallus, jednodenní kuřata (DOC) druhu Gallus gallus a jatečnou drůbež a drůbež určenou k zazvěření (SRP) druhu Gallus gallus pro jiné účely než reprodukci, jelikož příslušný program pro tlumení salmonel podle nařízení (ES) č. 2160/2003 nebyl předložen Komisi nebo nebyl Komisí schválený.

‚S2‘

Zákaz vyvážet do Společenství chovnou nebo užitkovou drůbež (BPP) druhu Gallus gallus, jednodenní kuřata (DOC) druhu Gallus gallus a jatečnou drůbež a drůbež určenou k zazvěření (SRP) druhu Gallus gallus pro jiné účely než reprodukci nebo snášení vajec, jelikož příslušný program pro tlumení salmonel podle nařízení (ES) č. 2160/2003 nebyl předložen Komisi nebo nebyl Komisí schválený.

‚S3‘

Zákaz vyvážet do Společenství chovnou nebo užitkovou drůbež (BPP) druhu Gallus gallus a jatečnou drůbež a drůbež určenou k zazvěření (SRP) druhu Gallus gallus pro jiné účely než reprodukci, jelikož příslušný program pro tlumení salmonel podle nařízení (ES) č. 2160/2003 nebyl předložen Komisi nebo nebyl Komisí schválený.

‚S4‘

Zákaz vyvážet do Společenství vejce (E) druhu Gallus gallus jiná než vejce třídy B v souladu s nařízením (ES) č. 557/2007, jelikož příslušný program pro tlumení salmonel podle nařízení (ES) č. 2160/2003 nebyl předložen Komisi nebo nebyl Komisí schválený.“

c)

Vzorové veterinární osvědčení pro jatečnou drůbež a drůbež určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jinou než ptáci nadřádu běžci (SRP) se nahrazuje tímto:

„Vzorové veterinární osvědčení pro jatečnou drůbež a drůbež určenou k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jinou než ptáci nadřádu běžci (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Komodity, včetně komodit přepravovaných na otevřeném moři, vyprodukované před tímto datem smí být dováženy do Společenství po dobu 90 dnů od tohoto data.

(2)  Do Společenství smí být dovezeny pouze komodity vyprodukované po tomto datu.

(3)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, které bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v Organizaci spojených národů.

(5)  Nezahrnuje Kosovo, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/36


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1292/2008

ze dne 18. prosince 2008

o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 16. července 2008 (2), založeného na údajích poskytnutých výrobcem, vyplývá, že přípravek Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že účinně stabilizuje střevní flóru. Úřad dále došel k závěru, že Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné udělit povolení. Podle uvedeného stanoviska užití daného přípravku nemá na výkrm kuřat nepříznivé účinky. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vědecké stanovisko komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata (FEEDAP), vydané na žádost Evropské komise, týkající se bezpečnosti a účinnosti přípravku Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat. The EFSA Journal (2008) 773, 1-13.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

„4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus)

Složení doplňkové látky:

Ecobiol:

Přípravek Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 s minimální koncentrací 1 × 109 CFU/g

Ecobiol plus:

Přípravek Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 s minimální koncentrací 1 × 1010 CFU/g

Charakteristika účinné látky:

Spory mikroorganizmu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Analytická metoda (1):

Stanovení obsahu metodou distanční desky pomocí trypton-sójového agaru po tepelném ošetření.

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Výkrm kuřat

1 × 109

1 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Bezpečnost: při míchání by se měly používat bezpečnostní masky.

3.

Souběžné podávání kokcidiostatik není povoleno.

8. ledna 2019


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.“


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1293/2008

ze dne 18. prosince 2008,

o povolení nového užití Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) jako doplňkové látky pro jehňata se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Užití přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 bylo povoleno bez stanovení časového omezení pro dojnice a výkrm skotu nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 (2) a s omezením do 22. března 2017 pro kozy určené k produkci mléka a ovce určené k produkci mléka nařízením Komise (ES) č. 226/2007 (3).

(5)

Žádost o povolení pro jehňata byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 16. července 2008 (4) k závěru, že Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Dále došel k závěru, že Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) nepředstavuje žádná jiná rizika, pro která by v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 nebylo možné udělit povolení. Podle uvedeného stanoviska je používání uvedeného přípravku pro jehňata bezpečné. Uvedené stanovisko rovněž uvádí, že přípravek může mít příznivý vliv na konečnou hmotnost a průměrný denní přírůstek. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 26.

(4)  Vědecké stanovisko komise pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata (FEEDAP), vydané na žádost Evropské komise, týkající se bezpečnosti a účinnosti Levucell SC20/Levucell SC10ME, přípravku Saccharomyces cerevisiae jako doplňkové látky pro výkrm jehňat. The EFSA Journal (2008) 772, s. 1–11.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

(obchodní název)

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

„4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Složení doplňkové látky:

 

Pevná forma:

Přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 z vitálních sušených buněk s garantovanou minimální koncentrací 2 × 1010 CFU/g.

 

Potahovaná forma:

Přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 z vitálních sušených buněk s garantovanou minimální koncentrací 1 × 1010 CFU/g.

 

Charakteristika účinné látky:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % vitálních sušených buněk a 14 % devitalizovaných buněk.

 

Analytická metoda (1):

Kultivační metoda a metoda molekulární identifikace (PCR).

Jehňata

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

V doplňkových krmivech nesmí být překročena teplota 50 °C u Levucell SC20 a 80 °C u Levucell SC10 ME.

3.

Potahovaná forma pouze k zapracování prostřednictvím peletovaného krmiva.

4.

Doporučená dávka: 7,3 × 109 CFU/kg kompletního krmiva.

5.

Je-li s produktem manipulováno nebo je-li produkt míchán v uzavřeném prostředí, doporučuje se pro míchání použít bezpečnostní brýle a masky, nejsou-li míchací zařízení vybavena odsávacími systémy.

8. leden 2019


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/41


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1294/2008

ze dne 18. prosince 2008

o změně nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 (3) stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků jiných než drůbež do Společenství a karanténní podmínky, které se vztahují na tyto ptáky po dovozu.

(2)

V příloze V uvedeného nařízení je stanoven seznam karanténních zařízení a středisek schválených příslušnými orgány členských států pro dovoz některých ptáků jiných než drůbež.

(3)

Francie, Německo a Spojené království přezkoumaly svá schválená karanténní zařízení a střediska a poslaly Komisi aktualizovaný seznam těchto karanténních zařízení a středisek. Seznam schválených karanténních zařízení a středisek uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 318/2007 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(4)

Nařízení (ES) č. 318/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 318/2007 se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Seznam schválených zařízení a středisek podle čl. 6 odst. 1

Kód ISO země

Název země

Číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska

AT

RAKOUSKO

AT OP Q1

AT

RAKOUSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-KO-Q2

AT

RAKOUSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-3-HO-Q-1

AT

RAKOUSKO

AT3-KR-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKOUSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKOUSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKOUSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIE

BE VQ 1003

BE

BELGIE

BE VQ 1010

BE

BELGIE

BE VQ 1011

BE

BELGIE

BE VQ 1012

BE

BELGIE

BE VQ 1013

BE

BELGIE

BE VQ 1016

BE

BELGIE

BE VQ 1017

BE

BELGIE

BE VQ 3001

BE

BELGIE

BE VQ 3008

BE

BELGIE

BE VQ 3014

BE

BELGIE

BE VQ 3015

BE

BELGIE

BE VQ 4009

BE

BELGIE

BE VQ 4017

BE

BELGIE

BE VQ 7015

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750050

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NĚMECKO

BB-1

DE

NĚMECKO

BW-1

DE

NĚMECKO

BY-1

DE

NĚMECKO

BY-2

DE

NĚMECKO

BY-3

DE

NĚMECKO

BY-4

DE

NĚMECKO

HE-2

DE

NĚMECKO

NI-1

DE

NĚMECKO

NI-2

DE

NĚMECKO

NI-3

DE

NĚMECKO

NW-1

DE

NĚMECKO

NW-2

DE

NĚMECKO

NW-3

DE

NĚMECKO

NW-4

DE

NĚMECKO

NW-5

DE

NĚMECKO

NW-6

DE

NĚMECKO

NW-7

DE

NĚMECKO

NW-8

DE

NĚMECKO

NW-9

DE

NĚMECKO

RP-1

DE

NĚMECKO

SN-1

DE

NĚMECKO

SN-2

DE

NĚMECKO

TH-1

DE

NĚMECKO

TH-2

ES

ŠPANĚLSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANĚLSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANĚLSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANĚLSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANĚLSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANĚLSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCIE

38.193.01

FR

FRANCIE

32.162.004

GR

ŘECKO

GR.1

GR

ŘECKO

GR.2

IE

IRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITÁLIE

003AL707

IT

ITÁLIE

305/B/743

IT

ITÁLIE

132BG603

IT

ITÁLIE

170BG601

IT

ITÁLIE

068CR003

IT

ITÁLIE

006FR601

IT

ITÁLIE

054LCO22

IT

ITÁLIE

I – 19/ME/01

IT

ITÁLIE

119RM013

IT

ITÁLIE

006TS139

IT

ITÁLIE

133VA023

IT

ITÁLIE

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13000

NL

NIZOZEMSKO

NL-13001

NL

NIZOZEMSKO

NL-13002

NL

NIZOZEMSKO

NL-13003

NL

NIZOZEMSKO

NL-13004

NL

NIZOZEMSKO

NL-13005

NL

NIZOZEMSKO

NL-13006

NL

NIZOZEMSKO

NL-13007

NL

NIZOZEMSKO

NL-13008

NL

NIZOZEMSKO

NL-13009

NL

NIZOZEMSKO

NL-13010

PL

POLSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05 01 CQA

PT

PORTUGALSKO

01 02 CQA

PT

PORTUGALSKO

03 01 CQAR

PT

PORTUGALSKO

05 07 CQAA

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/07/02

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

01/08/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

21/08/01

UK

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

24/08/01“


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/45


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1295/2008

ze dne 18. prosince 2008

o dovozu chmele ze třetích zemí

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 192 odst. 2 a čl. 195 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele z třetích zemí (2) a nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by proto uvedená nařízení měla být kodifikována sloučením do jediného textu.

(2)

Čl. 158 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že chmel a chmelové výrobky pocházející z třetích zemí mohou být dovezeny pouze tehdy, pokud jsou jejich znaky jakosti přinejmenším rovnocenné s těmi, které byly přijaty pro stejné produkty sklizené ve Společenství nebo z takových produktů získané. Odstavec 2 uvedeného článku však stanoví, že tyto produkty se považují za odpovídající uvedeným znakům, pokud je k nim přiložena ověřovací listina původu vydaná orgány země původu a uznaná za rovnocennou ověřovací listině původu požadované pro uvádění na trh chmele a chmelových výrobků pocházejících ze Společenství.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1850/2006 ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel a chmelové výrobky (5), stanoví velmi přísné požadavky pro uvádění chmelových výrobků na trh, zejména pokud jde o směsi. V současnosti neexistuje žádná účinná metoda kontroly těchto požadavků na hranicích. Jedinou možnou náhradou za tuto kontrolu je záruka zemí vývozu, že tyto výrobky splňují požadavky Společenství pro uvádění na trh. Je proto nutné požadovat, aby byla k těmto výrobkům dováženým ze třetích zemí přiložena ověřovací listina původu podle čl. 158 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(4)

Za účelem zaručit dodržování právních předpisů Společenství pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel by měly členské státy ověřit, zda dovážený chmel splňuje minimální požadavky pro uvádění na trh stanovené nařízením (ES) č. 1850/2006.

(5)

Některé třetí země se zavázaly dodržovat stanovené pro uvádění chmele a chmelových výrobků na trh a oprávnit některé orgány k vydávání osvědčení o rovnocennosti. Je vhodné uznat tyto ověřovací listiny původu za rovnocenné s ověřovacími listinami původu Společenství a uvést příslušné produkty do volného oběhu.

(6)

Povinností příslušných orgánů třetích zemích je aktualizovat údaje uvedené v příloze I a sdělovat je Komisi.

(7)

Za účelem usnadnit příslušným orgánům členských států kontrolu je nutné předepsat formu a v případě nutnosti i obsah ověřovací listiny původu a pravidla pro její použití.

(8)

S ohledem na obchodní zvyklosti musí být příslušné orgány v případě rozdělení zásilky oprávněny nechat vystavit za jejich přímého dohledu výpis z ověřovací listiny původu pro každou novou zásilku, která na základě rozdělení vznikne.

(9)

Některé produkty by v souladu s režimem Společenství pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel měly být na základě svého použití osvobozeny od předložení ověřovacích listin původu stanovených tímto nařízením.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Uvedení produktů ze třetích zemí uvedených v čl. 1 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007 do volného oběhu ve Společenství je podmíněno poskytnutím důkazu o splnění požadavků uvedených v čl. 158 odst. 1 uvedeného nařízení.

2.   Důkaz podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení se poskytuje předložením osvědčení podle čl. 158 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, dále „osvědčení o rovnocennosti“.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se „zásilkou“ rozumí množství produktů stejných vlastností, které jsou ve stejnou dobu odeslané jedním stejným odesílatelem jednomu stejnému příjemci.

Článek 3

Ověřovací listiny původu pro chmel a chmelové výrobky dovážené ze třetích zemí, které vydal příslušný orgán třetí země původu a uvedený v příloze I, jsou uznány za osvědčení o rovnocennosti.

Příloha I se upraví na základě údajů sdělených příslušnými třetími zeměmi.

Článek 4

1.   Osvědčení o rovnocennosti se vystavuje pro každou zásilku v jednom originále a dvou opisech na formuláři v souladu se vzorem přílohy II a podle pokynů uvedených v příloze IV.

2.   Osvědčení o rovnocennosti je platné pouze, pokud je řádně vyplněno a schváleno některým z orgánů uvedeným v příloze I.

3.   Řádně ověřené osvědčení musí obsahovat místo a datum vystavení, podpis a razítko příslušného orgánu.

Článek 5

1.   Na každém balení, pro které bylo vystaveno osvědčením o rovnocennosti, jsou v jednom z úředních jazyků Společenství uvedeny tyto údaje:

a)

popis výrobku;

b)

odrůda nebo odrůdy;

c)

země původu;

d)

značky a čísla uvedená v kolonce 9 osvědčení o rovnocennosti nebo jeho výpisu.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 jsou uvedeny čitelně, nesmazatelným písmem jednotné velikosti na vnější straně balení.

Článek 6

1.   Pokud je pro zásilku před jejím uvedením do volného oběhu vystaveno osvědčení o rovnocennosti a tato zásilka je po rozdělení znovu odeslána, vystavuje se pro každou novou zásilku vzniklou na základě tohoto rozdělení výpis z osvědčení.

Osvědčení je nahrazeno nezbytným počtem výpisů.

Výpis vystavuje příslušná strana v jednom originálu a dvou opisech na formuláři v souladu se vzorem přílohy III a podle ustanovení uvedených v příloze IV.

2.   Celní orgány náležitě potvrdí originál a dva opisy osvědčení o rovnocennosti a spolupodepíší originál a dvě kopie každého výpisu.

Ponechají si originál osvědčení o rovnocennosti, odešlou oba dva opisy příslušnému úřednímu subjektu podle článku 21 nařízení (ES) č. 1850/2006 a vrátí příslušné osobě originál a dva opisy každého výpisu.

Článek 7

Po splnění celních formalit požadovaných pro uvedení produktu do volného oběhu ve Společenství je nutné předložit originál a oba opisy osvědčení o rovnocennosti nebo výpisu celním orgánům, které je spolupodepíší a ponechají si originál. Celní orgány odešlou jeden opis příslušnému subjektu podle článku 21 nařízení (ES) č. 1850/2006 v členském státě, kde je produkt uveden do volného oběhu. Druhý opis je vrácen dovozci, který si ho musí ponechat nejméně tři roky.

Článek 8

Pokud je zásilka po uvedení do volného oběhu dále prodávána nebo rozdělena, musí být k produktu přiložena faktura nebo obchodní doklad, který vystavil prodejce a který uvádí číslo osvědčení o rovnocennosti nebo výpisu, jakož i název subjektu, který tato osvědčení a tyto výpisy vydal.

Faktura nebo obchodní doklad musí rovněž obsahovat tyto údaje převzaté z osvědčení o rovnocennosti nebo výpisu:

a)

pro chmelové hlávky:

i)

popis produktu;

i)

hrubá hmotnost;

iii)

místo produkce;

iv)

sklizňový rok;

v)

odrůda;

vi)

země původu;

vii)

značky a čísla uvedená v kolonce 9 osvědčení;

b)

pro chmelové výrobky, kromě údajů uvedených v písm. a), místo a datum zpracování.

Článek 9

1.   Členské státy pravidelně provádějí náhodné kontroly za účelem ověřit, zda chmel dovážený podle článku 158 nařízení (ES) č. 1234/2007 odpovídá minimálním požadavkům pro uvádění na trh stanoveným v příloze I nařízení (ES) č. 1850/2006.

2.   Členské státy každoročně do 30. června předloží Komisi zprávu o četnosti, druhu a výsledku kontrol, které prováděly v průběhu roku před uvedeným datem. Kontroly by se měly týkat alespoň 5 % očekávaných zásilek chmele dovážených během příslušného roku ze třetí země do příslušného členského státu.

3.   Pokud příslušné orgány členských států stanoví, že kontrolované vzorky nesplňují minimální požadavky pro uvádění na trh uvedené v odstavci 1, nemohou být příslušné zásilky uvedeny na trh ve Společenství.

4.   Pokud členský stát stanoví, že vlastnosti produktu neodpovídají údajům uvedeným v osvědčení o rovnocennosti, které je přiloženo k produktu, oznámí to Komisi.

Postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozhodnuto, že orgán, který vydal osvědčení o rovnocennosti pro příslušné produkty, bude vyškrtnut ze seznamu uvedenému v příloze I tohoto nařízení.

Článek 10

Odchylně od tohoto nařízení se pro uvedení chmele nebo chmelových výrobků do volného oběhu nepožaduje ani předložení osvědčení uvedeného v čl. 1 odst. 2, ani soulad s ustanoveními článku 5 u následujícího chmele a chmelových výrobků, pokud hmotnost jednotlivého balíků není vyšší než 1 kilogram u chmelových hlávek a chmelového prášku a 300 gramů u chmelových extraktů a dodávky:

a)

jsou v malých balíčcích, které jsou určeny pro prodej soukromým osobám pro jejich vlastní potřebu;

b)

jsou určeny pro vědecké a technické pokusy;

c)

jsou určeny pro veletrhy, na které se vztahuje zvláštní celní režim.

Popis, hmotnost a konečné použití výrobku musí být uvedeny na balení.

Článek 11

Nařízení (EHS) č. 3076/78 a (EHS) č. 3077/78 se zrušují.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 28.

(4)  Viz příloha V.

(5)  Úř. věst. L 355, 15.12.2006, s. 72.


PŘÍLOHA I

ORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K VYDÁVÁNÍ OVĚŘOVACÍCH LISTIN PRO

chmelové šištice, kód KN: ex 1210

chmelový prášek, kód KN: ex 1210

chmelové šťávy a výtažky, kód KN: 1302 13 00

Země původu

Oprávněné orgány

Adresa

Předvolba

Telefon

Fax

Email (nepovinný údaj)

Austrálie

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Čína

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Srbsko

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Jihoafrická republika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Švýcarsko

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Spojené státy

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 ou 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ OSVĚDČENÍ O ROVNOCENNOSTI

Image


PŘÍLOHA III

FORMULÁŘ VÝPISU OSVĚDČENÍ

Image


PŘÍLOHA IV

PRAVIDLA PRO VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 4 A 6

I.   PAPÍR

Je nutné použít bílý papír o plošné hmotnosti nejméně 40 g/m2.

II.   FORMÁT

Formát je 210 × 297 mm.

III.   JAZYKY

A.

Osvědčení o rovnocennosti musí být vystaveno v jednom z úředních jazyků Společenství; může být rovněž vytištěno v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků vystavující země.

B.

Výpis z osvědčení o rovnocennosti musí být vystaveno v jednom z úředních jazyků Společenství, který stanoví příslušné orgány vystavujícího členského státu.

IV.   VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ

A.

Formuláře se vyplňují na psacím stroji nebo ručně; pokud jsou vyplňovány ručně, musí být vyplněny čitelně, perem a tiskacím písmem.

B.

Každý formulář má své číslo přidělené vystavujícím orgánem; číslo je stejné pro originál a příslušné dva opisy.

C.

V případě osvědčení o rovnocennosti a jeho výpisů:

1.

kolonka 5 se nevyplňuje u chmelových výrobků vyrobených z chmelových směsí;

2.

kolonky 7 a 8 se vyplňují u všech chmelových výrobků;

3.

popis produktů (kolonka 9):

a)

„neupravený chmel“: chmel, který byl podroben pouze prvnímu sušení a prvnímu balení;

b)

„upravený chmel“: chmel, který byl mimo jiné podroben konečnému sušení a konečnému balení;

c)

„chmelový prášek“ (včetně chmelových pelet a obohaceného chmelového prášku);

d)

„izomerizovaný chmelový extrakt“: extrakt, ve kterém byly kyseliny alfa téměř zcela izomerizovány;

e)

„chmelové extrakty“: jiné extrakty než izomerizované chmelové extrakty;

f)

„smíšené chmelové výrobky“: směs výrobků uvedených v písmenech c), d) a e), kromě chmele;

4.

popis „neupravený chmel“ nebo „upravený chmel“ je následován slovy „bez pecek“, pokud obsah pecek není větší než 2 % hmotnosti chmele, a slovy „s peckami“ v ostatních případech;

5.

v případech, kdy jsou chmelové výrobky získány z chmele různých odrůd nebo různých míst produkce, je nutné uvést tyto různé odrůdy nebo místa produkce v kolonce 9 společně s hmotnostními procenty každé odrůdy z každé pěstitelské oblasti, která se na směsi podílí.


PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78

(Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 17)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1465/79

(Úř. věst. L 177, 14.7.1979, s. 35)

pouze článek 2 a co se týče odkazů na článek 3 nařízení (EHS) č. 3076/78

Nařízení Komise (EHS) č. 4060/88

(Úř. věst. L 356, 24.12.1988, s. 42)

pouze článek 1

Nařízení Komise (EHS) č. 2264/91

(Úř. věst. L 208, 30.7.1991, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2940/92

(Úř. věst. L 294, 10.10.1992, s. 8)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 717/93

(Úř. věst. L 74, 27.3.1993, s. 45)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2918/93

(Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 37)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78

(Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 28)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 673/79

(Úř. věst. L 85, 5.4.1979, s. 25)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1105/79

(Úř. věst. L 138, 6.6.1979, s. 9)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 1466/79

(Úř. věst. L 177, 14.7.1979, s. 37)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3042/79

(Úř. věst. L 343, 31.12.1979, s. 5)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3093/81

(Úř. věst. L 310, 30.10.1981, s. 17)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 541/85

(Úř. věst. L 62, 1.3.1985, s. 57)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3261/85

(Úř. věst. L 311, 22.11.1985, s. 20)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3589/85

(Úř. věst. L 343, 20.12.1985, s. 19)

pouze čl. 1 odst. 2

Nařízení Komise (EHS) č. 1835/87

(Úř. věst. L 174, 1.7.1987, s. 14)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3975/88

(Úř. věst. L 351, 21.12.1988, s. 23)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 4060/88

(Úř. věst. L 356, 24.12.1988, s. 42)

pouze článek 2

Nařízení Komise (EHS) č. 2835/90

(Úř. věst. L 268, 29.9.1990, s. 88)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2238/91

(Úř. věst. L 204, 27.7.1991, s. 13)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 2915/93

(Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 29)

 

Nařízení Komise (ES) č. 812/94

(Úř. věst. L 94, 13.4.1994, s. 4)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1757/94

(Úř. věst. L 183, 19.7.1994, s. 11)

 

Nařízení Komise (ES) č. 201/95

(Úř. věst. L 24, 1.2.1995, s. 121)

 

Nařízení Komise (ES) č. 972/95

(Úř. věst. L 97, 29.4.1995, s. 62)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2132/95

(Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 7)

 

Nařízení Komise (ES) č. 539/98

(Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 81/2005

(Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 52)

 

Nařízení Komise (ES) č. 495/2007

(Úř. věst. L 117, 5.5.2007, s. 6)

 


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3076/78

Nařízení (EHS) č. 3077/78

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 a 2

 

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 3

 

Článek 2

 

Čl. 1 první věta

Čl. 3 první pododstavec

 

Čl. 1 druhá věta

Čl. 3 druhý pododstavec

Článek 2

 

Článek 4

Čl. 3 odst. 1 úvodní věta

 

Čl. 5 odst. 1 úvodní věta

Čl. 3 odst. 1 první až čtvrtá odrážka

 

Čl. 5 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 3 odst. 2

 

Čl. 5 odst. 2

Článek 4

 

Čl. 5 odst. 1 první věta

 

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5 odst. 1 druhá věta

 

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2 první věta

 

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 5 odst. 2 druhá věta

 

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 6

 

Článek 7

Čl. 7 první pododstavec první věta

 

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 7 první pododstavec druhá věta a bod 1

 

Čl. 8 druhý pododstavec úvodní věta

Čl. 7 bod 1 a) úvodní slova

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) úvodní slova

Čl. 7 bod 1 a) první odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 7 bod 1 a) druhá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 7 bod 1 a) třetí odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod iii)

Čl. 7 bod 1 a) čtvrtá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod iv)

Čl. 7 bod 1 a) pátá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod v)

Čl. 7 bod 1 a) šestá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod vi)

Čl. 7 bod 1 a) sedmá odrážka

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. a) bod vii)

Čl. 7 bod 1 b)

 

Čl. 8 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 7 bod 2

 

Čl. 7a první pododstavec první věta

 

Čl. 9 odstavec 1

Čl. 7a první pododstavec druhá věta

 

Čl. 9 odstavec 2

Čl. 7a druhý pododstavec

 

Čl. 9 odstavec 3

Čl. 7a třetí pododstavec první věta

 

Čl. 9 odstavec 4 první pododstavec

Čl. 7a třetí pododstavec druhá věta

 

Čl. 9 odstavec 4 druhý pododstavec

Článek 8

 

Článek 10

Článek 9

 

 

Článek 10

 

Článek 11

Článek 12

 

Příloha

Příloha I

Příloha I

 

Příloha II

Příloha II

 

Příloha III

Příloha III

 

Příloha IV

 

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/57


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1296/2008

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 o společné organizaci zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95 ze dne 26. července 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Podle dohod uzavřených během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se Společenství zavázalo od hospodářského roku 1995/96 otevřít snížené celní kvóty na dovoz 500 000 tun kukuřice do Portugalska a dvou milionů tun kukuřice a 300 000 tun čiroku do Španělska. V případě kvóty pro dovoz do Španělska musí být množství určitých obilních náhražek poměrně odečteno od celkového dováženého množství. V případě kvóty otevřené pro dovoz kukuřice do Portugalska by nemělo skutečně vyplacené dovozní clo přesáhnout 50 EUR na tunu.

(3)

Aby byla zajištěna řádná správa těchto celních kvót, je třeba stanovit podobné metody pro evidenci dovozů kukuřice a čiroku zároveň ve Španělsku a v Portugalsku.

(4)

Aby bylo dosaženo tohoto cíle a zajištěno účinné sledování uplatňování režimu a mezinárodních závazků Společenství Komisí, je vhodné přesně určit dovozy k vyučtování na základě těchto celních kvót a Španělsko a Portugalsko by mělo měsíčně sdělovat Komisi množství skutečně realizovaných dovozů dotyčného zboží a upřesnit použitou metodu výpočtu.

(5)

Období stanovené pro dovoz kukuřice do Portugalska a kukuřice a čiroku do Španělska, stejně jako pro zaúčtování případných dovozů náhradních produktů by měla být založena na kalendářním roce.

(6)

Množství kukuřice dovezené do Portugalska a množství kukuřice a čiroku dovezené do Španělska v daném roce snížené o množství některých obilovinových náhražek dovezených do Španělska ve stejném roce, nedovoluje stanovit celkové množství kukuřice a čiroku, které zbývá v daném roce dovézt. Proto by doba, během níž mohou být dovozy kukuřice a čiroku každoročně započítány měla být v případě potřeby prodloužena do května následujícího roku.

(7)

Je v zájmu hospodářských subjektů Společenství zajistit přiměřenou dodávku dotčených produktů na trh Společenství za stabilní ceny a vyhnout se přitom zbytečnému a nadměrnému riziku, nebo dokonce narušení trhu formou vážného kolísání cen. S ohledem na vyvíjející se mezinárodní trhy, na podmínky dodávek do Španělska a Portugalska a na mezinárodní závazky Společenství by měla Komise rozhodnout, zda je nezbytné použít snížení na platná dovozní cla stanovená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (4), aby se zajistilo, že pro dotčené produkty byly zcela využity dovozní kvóty.

(8)

Za účelem zajištění uplatnění těchto kvót by měl být umožněn přímý nákup na světovém trhu nebo použití systému snížení dovozního cla zavedeného podle nařízení (ES) č. 1249/96.

(9)

Španělský nebo portugalský trh s obilovinami může být narušen kombinací výhod poskytovaných v rámci opatření zavedených nařízením Rady (ES) č. 1528/2007 (5) vztahujícím se na dovoz do Společenství čiroku a kukuřice, které pocházejí z některých států skupiny afrických, karibských a tichomořských států (státy AKP), a poskytovaných podle tohoto nařízení. Tento problém může být odstraněn přijetím zvláštního snížení cla na kukuřici a čirok dovážené podle tohoto nařízení.

(10)

V případě přímého nákupu na světovém trhu a se záměrem tuto operaci provádět za optimálních podmínek, zejména při nejnižších nákupních a dopravních nákladech, by mělo být vypsáno nabídkové řízení na dodávku a dopravu do skladů určených dotčenou platební agenturou nebo intervenční agenturou. Je třeba stanovit, že nabídky se podávají na jednotlivé zásilky v souladu se skladovou kapacitou dostupnou v určitých oblastech příslušného členského státu a zveřejněnou v oznámení o nabídkovém řízení.

(11)

Měla by být přijata podrobná pravidla pro organizaci nabídkového řízení na snížení dovozních cel a na přímý nákup na světovém trhu a měly by být stanoveny podmínky pro předkládání nabídek a pro složení a uvolnění jistoty, která zaručí dodržení závazků úspěšného účastníka.

(12)

Za účelem spolehlivého hospodářského a finančního řízení příslušných nákupních operací a zejména zamezení neúměrných a nadbytečných rizik pro subjekty při předvídatelných cenách na španělských a portugalských trzích by měla být učiněna opatření, aby mohly být při snížených clech dovezeny na trh obiloviny, které nesplňují požadavky na jakost stanovené nabídkovým řízením. V těchto případech však nesmí být snížení cla větší než naposledy určená částka pro příslušné snížení.

(13)

Měla by být přijata opatření pro operace vycházející z tohoto nařízení postupy určenými nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (6).

(14)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Kvóty pro dovozy nejvýše 2 milionů tun kukuřice a 300 000 tun čiroku ze třetích zemí pro volný oběh ve Španělsku se otevírájí každoročně 1. ledna. Dovozy podle těchto kvót se uskutečňují za podmínek stanovených v tomto nařízení.

2.   Ke dni 1. ledna každého roku se otevírá dovozní celní kvóta pro maximální množství 0,5 milionů tun kukuřice za účelem propuštění do volného oběhu v Portugalsku. Dovozy v rámci této celní kvóty se uskuteční každoročně podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

3.   V případě technických obtíží řádně oznámených Komisí může být postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoveno dovozní období překračující toto časové omezení.

4.   Na kvóty podle odstavce 1 a 2 tohoto článku se snížení dovozního cla pro kukuřici tvrdou podle čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96 nevztahuje.

Článek 2

1.   Množství pro dovozy do Španělska uvedená v čl. 1 odst. 1 se každoročně sníží úměrně k množství zbytků z výroby kukuřičného škrobu kódů KN 2303 10 19 a 2309 90 20, pivovarnického a lihovarnického mláta a odpadů kódu KN 2303 30 00 a ovocných výlisků a matoliny kódu KN ex 2308 00 40 dovezených do Španělska ze třetích zemí v daném roce.

2.   Komise zaznamená ve své evidenci v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2:

a)

množství kukuřice (kód KN 1005 90 00) a čiroku (kód KN 1007 00 90) dovezené do Španělska a množství kukuřice (kód 1005 90 00) dovezené do Portugalska během jednotlivého kalendářního roku a v případě potřeby až do konce měsíce května následujícího roku;

b)

množství zbytků z výroby škrobu z kukuřice, zbytků z pivovarů a lihovarů a zbytků citrusové dužiny uvedených v odstavci 1 tohoto článku dovezených každoročně do Španělska.

Pokud jsou množství zaevidována v měsících následujících po referenčním kalendářním roce v souladu s prvním pododstavcem písm. a), nemohou již být zaevidována v následujícím kalendářním roce.

3.   Pro účely evidence podle odstavce 2 se nezohledňují dovozy kukuřice do Španělska a Portugalska uskutečněné podle těchto předpisů:

a)

nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 (7);

b)

rozhodnutí Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (8);

c)

rozhodnutí Rady 2006/580/ES (9);

d)

nařízení Komise (ES) č. 969/2006 (10).

Článek 3

Příslušné orgány Španělska a Portugalska sdělují nejpozději do 15. dne každého měsíce elektronickou cestou Komisi množství zboží podle čl. 2 odst. 2 dovezená za předminulý měsíc v souladu se vzorem uvedeným v příloze I.

Článek 4

1.   Množství kukuřice a čiroku uvedená v čl. 1 odst. 1 jsou umístěna ke zpracování nebo k použití ve Španělsku.

2.   Množství kukuřice uvedená v čl. 1 odst. 2 jsou umístěna ke zpracování nebo k použití v Portugalsku.

Článek 5

Dovoz do Španělska a Portugalska se uskutečňuje jako součást kvót zvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 a v rámci množstevních limitů stanovených v uvedených odstavcích za použití systému snížení dovozních cel podle článku 6 nebo přímým nákupem na světovém trhu.

KAPITOLA II

DOVOZ SE SNÍŽENÍM DOVOZNÍCH CEL

Článek 6

1.   Aniž je dotčen článek 15, použije se pro dovoz kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovoz kukuřice do Portugalska, v rámci množstevních limitů stanovených v čl. 1 odst. 1 a 2, snížení dovozního cla určeného v souladu s nařízením (ES) č. 1249/96.

2.   Komise zohlední stávající tržní podmínky a rozhodne, zda se použije snížení podle odstavce 1, aby tak zajistila úplné využití dovozních kvót.

3.   Pokud Komise rozhodne, že se snížení uvedené v odstavci 1 použije, míra snížení bude stanovena na základě paušálu nebo nabídkovým řízením na úrovni, která umožní předně vyhnout se narušení španělských a portugalských trhů v důsledku dovozu do těchto zemí a dále umožní skutečně dovézt množství stanovená v čl. 1 odst. 1 a 2.

4.   Výše paušálního snížení a výše snížení stanoveného nabídkovým řízením podle čl. 8 odst. 1 se stanoví postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

V případě dovozu do Portugalska se výše snížení podle odstavce 3 stanoví takovým způsobem, aby skutečně zaplacené clo nepřesáhlo 50 EUR na tunu.

Pro dovoz kukuřice a/nebo čiroku může být snížení odlišeno podle nařízení (ES) č. 1528/2007.

5.   Snížení dovozního cla podle odstavce 1 se použije na dovoz kukuřice kódu KN 1005 90 00 a čiroku kódu KN 1007 00 90 do Španělska a na dovoz kukuřice kódu 1005 90 00 do Portugalska, na něž se vztahuje licence vydaná španělskými a portugalskými orgány se souhlasem Komise. Tyto licence platí pouze v členských státech, které je vydaly.

Článek 7

1.   Pro snížení dovozního cla lze vypsat nabídkové řízení. V takových případech odpoví zájemci na výzvu tím, že u příslušného subjektu určeného v oznámení o nabídkovém řízení podají písemné nabídky proti potvrzení o přijetí nebo je odešlou výše uvedenému subjektu doporučeným dopisem, dálnopisem, faxem nebo telegramem.

2.   Nabídky do nabídkového řízení musí obsahovat:

a)

odkaz na oznámení nabídkového řízení;

b)

jméno a přesnou adresu účastníka s dálnopisným nebo faxovým číslem;

c)

druh a množství produktu, který má být dovezen;

d)

výši navrhovaného snížení dovozního cla na tunu v eurech;

e)

zemi původu obilovin, které mají být dovezeny.

3.   Nabídky do nabídkového řízení musí být doprovázeny:

a)

dokladem, že účastník složil jistotu ve výši 20 EUR na tunu a

b)

písemným závazkem účastníka, že do dvou dnů od přijetí oznámení o získání smlouvy podá u příslušného orgánu žádost o dovozní licenci na přiřknuté množství a že bude dovážet ze země původu, kterou uvedl v nabídce.

4.   Nabídky musí určovat pouze jednu zemi původu; nesmí přesahovat maximální množství, které je pro jednotlivé soutěžní termíny k dispozici.

5.   Nabídky, které nejsou předloženy v souladu s odstavci 1 až 4 nebo obsahují podmínky, které nebyly uvedeny při oznámení nabídkového řízení, nebudou brány v úvahu.

6.   Nabídky nelze vzít zpět.

7.   Nabídky musí být předloženy příslušným orgánem Komisi nejpozději do dvou hodin po konečném termínu pro předložení nabídek, stanoveným při oznámení nabídkového řízení. Nabídky musí být předloženy na formuláři uvedeném v příloze II.

Nebudou-li předloženy žádné nabídky, oznámí to příslušný členský stát Komisi ve stejné lhůtě.

Článek 8

1.   Na základě nabídek, které byly předloženy v rámci oznámeného nabídkového řízení na snížení dovozního cla, rozhodne Komise postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007:

a)

o stanovení maximálního snížení dovozního cla nebo

b)

že nabídkové řízení nebude pokračovat.

Pokud se rozhodne o stanovení maximálního snížení dovozního cla, budou vybrány všechny nabídky na částku, která se rovná nebo je nižší než maximální snížení. Pokud však maximální snížení stanovené v rámci nabídkového řízení pro daný týden vede k přijetí většího množství, než je množství zbývající k dovozu, bude účastníku, který předložil nabídku odpovídající přijatému maximálnímu snížení, přiřknuto množství rovnající se rozdílu mezi množstvím požadovaným v jiných vybraných nabídkách a množstvím, které je k dispozici. Odpovídá-li stanovené maximální snížení většímu počtu nabídek, rozdělí se množství, které má být přiřknuto, mezi účastníky úměrně k množství, o která se ucházeli.

2.   Příslušné orgány Španělska a Portugalska oznámí písemně všem účastníkům výsledek jejich účasti v nabídkovém řízení ihned poté, co Komise rozhodne podle odstavce 1.

Článek 9

1.   Žádosti o udělení licence se podávají na formulářích tištěných a/nebo vypracovaných v souladu s článkem 17 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (11). Přijme-li Komise paušální snížení, podávají se žádosti v prvních dvou pracovních dnech každého týdne. Je-li snížení cla přiřknuto na základě nabídkového řízení, podávají se žádosti na přiřknuté množství do dvou dnů od přijetí oznámení o přiřknutí, s udáním nabízeného snížení.

2.   Žádosti o licenci a licence musejí obsahovat v kolonce 24 jeden z údajů uvedených v příloze III.

3.   Při použití paušálního snížení se berou žádosti o licenci v úvahu pouze, je-li předložen důkaz, že byla složena jistota ve výši 20 EUR na tunu ve prospěch příslušného orgánu.

Článek 10

1.   K žádostem o licenci se přikládá písemný závazek žadatele, že nejpozději do vydání licence složí jistotu stanovenou ve výši na tunu, která se rovná udělenému paušálnímu snížení cla nebo snížení navrženému v nabídce.

2.   Výše jistoty podle čl. 12 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (12) platí pro dovozní licence vydané podle tohoto nařízení.

3.   Přijme-li Komise paušální snížení, bude použitá sazba snížení a dovozního cla odpovídat sazbě platné v den, kdy celní orgány přijmou osvědčení o uvolnění do volného oběhu.

4.   Pokud je snížení stanoveno na základě nabídkového řízení, bude použitá celní sazba odpovídat sazbě platné v den, kdy celní orgány přijmou osvědčení o uvolnění do volného oběhu. Navíc bude výše uděleného snížení uvedena v kolonce 24 licence.

Avšak v případě dovozů uskutečněných po konci měsíce, v němž byla vydána dovozní licence, je-li dovozní licence vydána mezi říjnem a květnem včetně, bude udělená částka snížení bude zvýšena o částku rovnající se rozdílu mezi intervenční cenou platnou v měsíci, ve kterém byla licence vydána, zvýšenou o 55 % a cenou platnou v měsíci, v kterém bylo přijato osvědčení o uvolnění do volného oběhu, zvýšenou o tutéž procentní sazbu. Byla-li licence vydána před 1. říjnem a použita po tomto datu, bude udělený odpočet snížen o částku vypočtenou stejným způsobem.

5.   Žádosti jsou platné, pouze pokud:

a)

nepřesahují maximální množství, které je k dispozici pro jednotlivé konečné termíny podávání žádostí a

b)

jsou doloženy důkazem, že podnikatelská činnost účastníka zahrnuje mezinárodní obchod s obilovinami v dovážejícím členském státě. Pro účely tohoto článku je takovým důkazem předložení příslušnému orgánu kopie potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v dotčeném členském státě anebo kopie potvrzení o celním odbavení vydaného dotčeným členským státem v souvislosti s dovozní nebo vývozní licencí nebo faktura vystavená jménem účastníka na operaci provedenou v některém z posledních tří roků.

6.   Podle přílohy směrnice Komise 76/371/EHS (13) odeberou celní orgány dovážejícího členského státu z každé dovezené zásilky reprezentativní vzorky za účelem stanovení obsahu skelných zrn postupem a za použití kritérií stanovených v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96.

Článek 11

1.   Přijme-li Komise paušální snížení, budou licence vydány — v rámci množství která jsou k dispozici — nejpozději v pátek, který následuje po posledním dni pro podání podle čl. 9 odst. 1. Není-li pátek pracovním dnem, vydávají se licence v prvním následujícím pracovním dni.

Budou-li v jednom týdnu podány žádosti na množství přesahující množství pro kukuřici a čirok, které jsou ještě k dispozici pro dovoz do Španělska a pro kukuřici pro dovoz do Portugalska, budou množstvími, pro která se vydávají licence, množství uvedená v žádostech, snížená jednotnou procentní sazbou.

2.   Je-li snížení cla stanoveno na základě nabídkového řízení, budou licence vydány za podmínky, že účastník podal žádost o dovozní licenci, podle čl. 7 odst. 3 písm. b) před stanoveným termínem, pro přiřknutá množství nejpozději do tří pracovních dnů po konečném datu pro podávání žádostí o licenci podle čl. 9 odst. 1.

3.   Příslušné orgány uvědomí Komisi o množství, na něž byly během týdne vydány licence, nejpozději třetí pracovní den týdne následujícího.

4.   Bez ohledu na čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 se dovozní licence považují pro účely stanovení jejich doby platnosti za vydané poslední den lhůty pro podávání nabídek nebo žádostí.

Článek 12

1.   Dobou platnosti licence je

a)

období stanovené v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003 v případech, kdy Komise přijala paušální snížení;

b)

období stanovené v nařízení, kterým se vyhlašuje nabídkové řízení v případech licencí vydaných na základě nabídkového řízení na snížení cla.

2.   V kolonce 8 dovozní licence musí být vyznačen křížek vedle slova „ano“. Bez ohledu na čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008 množství uvolněné do volného oběhu nesmí přesahovat, ale může být nižší o nejvýše 5 % množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. V kolonce 19 licence musí být zanesena číslice „0“.

3.   Bez ohledu na článek 8 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou práva vyplývající z dovozní licence podle tohoto nařízení nepřenosná.

Článek 13

1.   Aniž jsou dotčena opatření pro dozor přijatá podle článku 14, je jistota podle čl. 7 odst. 3 písm. a) uvolněna:

a)

ihned, není-li nabídka vybrána;

b)

při vydání dovozní licence, byla-li nabídka pro nabídkové řízení vybrána. Pokud však nebude splněn závazek uvedený v čl. 7 odst. 3 písm. b), jistota propadne.

2.   Aniž jsou dotčena opatření pro dozor přijatá podle článku 14, je jistota podle čl. 9 odst. 3 písm. b) uvolněna:

a)

ihned, ohledně množství, na něž nebyla licence vydána;

b)

při vydání licence, ohledně množství, na něž byla licence vydána.

3.   Aniž jsou dotčena kontrolní opatření přijatá podle čl. 14, jistota podle čl. 10 odst. 1 se uvolní, pokud účastník nabídkového řízení poskytne důkaz, že:

a)

je podle analýzy provedené postupem uvedeným v čl. 10 odst. 6 obsah skelných zrn v kukuřici vyšší než 60 %, že byl dovezený produkt ve členském státě, v němž byl propuštěn do volného oběhu, zpracován na jiný produkt, než jsou produkty kódů KN 1904 10 10, 1103 13 nebo 1104 23. Tento důkaz se poskytne před odvozem zboží ke zpracování v podobě kontrolní kopie T5 vydané celním úřadem v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (14);

b)

že je podle analýzy provedené postupem uvedeným čl. 10 odst. 6 obsah skelných zrn v kukuřici nejvýše 60 % a že byl v případě čiroku dovezený produkt zpracován nebo použit v členském státě, v němž byl propuštěn do volného oběhu. Tento důkaz se poskytne v podobě faktury zpracovateli nebo spotřebiteli se sídlem ve členském státě, v němž je propuštěn do volného oběhu;

c)

že produkt nemůže být dovezen, zpracován nebo použit z důvodů vyšší moci;

d)

že je dovezený produkt nevhodný pro jakékoliv použití.

Jistota propadne v případě množství, pro která nebudou tyto důkazy předloženy do 18 měsíců od data přijetí prohlášení o uvolnění do volného oběhu.

Pro účely tohoto článku se považuje dovezený produkt za zpracovaný nebo použitý, jestliže bylo zpracováno nebo použito 95 % množství uvolněného do volného oběhu.

4.   Na jistoty se vztahuje článek 34 nařízení (ES) č. 376/2008, s výjimkou ustanovení o dvouměsíční lhůtě v odstavci 4 uvedeného článku.

Článek 14

1.   Kukuřice a čirok uvolněné do volného oběhu se sníženým clem zůstávají pod dohledem celních úřadů nebo pod správní kontrolou obdobné účinnosti až do doby použití nebo zpracování.

2.   Příslušné členské státy přijmou v případě potřeby veškerá nutná opatření k zajištění provádění dohledu podle odstavce 1. Tato opatření zahrnují požadavek, aby se dovozci podrobili jakékoliv kontrole, kterou příslušné orgány považují za potřebnou, a vedli potřebné záznamy umožňující orgánům tuto kontrolu provádět.

3.   Příslušné členské státy neprodleně uvědomí Komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2.

KAPITOLA III

PŘÍMÝ PRODEJ NA SVĚTOVÉM TRHU

Článek 15

1.   Se záměrem uskutečňovat dovoz uváděný v článku 1 může být postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 rozhodnuto, že španělská nebo portugalská platební agentura nebo intervenční agentura dále jen „intervenční agentura“ nakoupí na světovém trhu stanovená množství kukuřice a/nebo čiroku a umístí je v příslušném členském státě v režimu uskladňování v celním skladu upraveném články 98 až 113 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (15), a ustanoveními nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí uvedené nařízení.

2.   Množství nakoupená podle odstavce 1 budou prodána na domácím trhu příslušných členských států postupem uvedeným v čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, za podmínek umožňujících vyloučit narušení trhu a v souladu s článkem 14 tohoto nařízení.

Je-li zboží prodáváno na domácím trhu, kupující složí u intervenční agentury příslušného členského státu jistotu ve výši 15 EUR na tunu. Jistota bude uvolněna po předložení důkazů uvedených v čl. 13 odst. 3. Pro účely uvolnění jistoty se použijí ustanovení čl. 13 odst. 3 druhého a třetího pododstavce a čl. 13 odst. 4.

3.   Je-li zboží dáváno do volného oběhu, ukládá se dovozní clo ve výši, která je rovna průměru cel stanovených podle nařízení (ES) č. 1249/96 pro příslušné obiloviny během měsíce, který předcházel datu přijetí prohlášení o uvolnění do volného oběhu, snížené o částku rovnající se 55 % intervenční ceny pro tentýž měsíc.

Vstup do volného oběhu bude uskutečněn intervenční agenturou příslušného členského státu.

Uskutečňují-li kupci zboží platby intervenční agentuře, budou prodejní ceny, snížené o clo uvedené v prvním pododstavci, odpovídat vybrané částce ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. f) nařízení Komise (ES) č. 884/2006 (16).

4.   Nákupní operace podle odstavce 1 se považuje za intervenci zaměřenou ke stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005.

5.   Platby intervenčních agentur za nákupy podle odstavce 1 ponese Společenství a jsou považovány za intervenční opatření ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1290/2005. Intervenční agentura příslušného členského státu zaznamená hodnotu nakoupeného zboží v ceně „nula“ ve vyúčtování podle článku 5 nařízení (ES) č. 884/2006.

Článek 16

1.   Španělská a portugalská intervenční agentura zajistí, aby byl produkt nakoupen na světovém trhu přiřknutím smlouvy na dodávku na základě nabídkového řízení. Dodávka sestává z nákupu zboží na světovém trhu a z dodávky, nevyložené, do skladů určených uvedenou intervenční agenturou, aby byla umístěna do režimu uskladňování v celním skladu upraveného články 98 až 113 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Rozhodnutí o nákupu na světovém trhu podle čl. 15 odst. 1 musí specifikovat zejména množství a jakost dovážených obilovin, data oznámení a ukončení nabídkového řízení a konečné datum dodávky zboží.

2.   Oznámení o nabídkovém řízení v souladu s přílohou IV bude zveřejněno v řadě „C“Úředního věstníku Evropské unie. Oznámení se bude týkat jedné nebo více zásilek. „Zásilkou“ se rozumí množství, které má být dodáno podle podmínek nabídkového řízení.

3.   Intervenční agentura příslušného členského státu přijme podle potřeby dodatečná opatření pro provedení nákupních operací na daném světovém trhu.

Intervenční agentura o těchto opatřeních neprodleně vyrozumí Komisi a informuje o nich také provozovatele.

Článek 17

1.   Účastníci nabídkového řízení podají buď písemné nabídky proti potvrzení o přijetí u intervenční agentury uvedené v oznámení o nabídkovém řízení, nebo podají uvedené nabídky doporučeným dopisem, dálnopisem, faxem nebo telegramem.

Nabídky musí být doručeny intervenční agentuře nejpozději ve 12 hodin (bruselského času) v den, kdy uplyne lhůta k předložení nabídek uvedená v oznámení o nabídkovém řízení.

2.   Nabídky se musí týkat celých zásilek a musí obsahovat:

a)

odkaz na oznámení o nabídkovém řízení;

b)

jméno a přesnou adresu účastníka s dálnopisným nebo faxovým číslem;

c)

podrobnosti o dotčené zásilce;

d)

výši navrhované soutěžní ceny za tunu produktu v eurech;

e)

zemi původu obilovin, které mají být dovezeny;

f)

odděleně cenu CIF za tunu produktu v eurech, odpovídající nabídce.

3.   Nabídky musí být doloženy důkazem, že byla poskytnuta jistota podle čl. 18 odst. 1 před uplynutím lhůty pro předložení nabídek.

4.   Nabídky, které nejsou předloženy v souladu s tímto článkem nebo obsahují podmínky, které nebyly uvedeny v oznámení o nabídkovém řízení, nebudou brány v úvahu.

5.   Nabídky nelze vzít zpět.

Článek 18

1.   Podané nabídky budou projednány pouze bude-li doloženo, že byla složena jistota ve výši 20 EUR na tunu.

2.   Jistoty budou složeny v souladu s požadavky stanovenými v oznámení o nabídkovém řízení uvedeném v čl. 16 odst. 2 u dotčených členských států v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2220/85 (17).

3.   Jistoty budou uvolněny ihned v těchto případech:

a)

nabídka nebyla vybrána;

b)

účastník prokázal, že smlouva o dodávce byla splněna v souladu s podmínkami podle článku 16 pro vybrané nabídky;

c)

účastník prokázal, že zboží nemohlo být dovezeno z důvodu vyšší moci.

Článek 19

Nabídky budou otevřeny a veřejně přečteny. Intervenční agentura to učiní ihned po uplynutí lhůty k předložení nabídek.

Článek 20

1.   Aniž je dotčeno použití odstavců 2 a 3, bude rozhodnutí vybrat nejvýhodnější nabídku písemně oznámeno všem účastníkům nejpozději druhý pracovní den po dni, kdy byly nabídky otevřeny a přečteny.

2.   Je-li nabídka považovaná za nejvýhodnější předložena zároveň více než jedním účastníkem, nabídka bude vybrána losem.

3.   Je-li zřejmé, že předložené nabídky neodpovídají běžným tržním podmínkám, intervenční agentura může rozhodnout, že žádná nabídka nebude vybrána. Nabídkové řízení bude zopakováno do jednoho týdne až do přiřknutí všech zásilek.

Článek 21

1.   V okamžiku dodání kontroluje intervenční agentura množství a jakost zboží.

S výhradou použití cenových snížení podle zahájení nabídkového řízení může být zboží odmítnuto, pokud neodpovídá určené minimální jakosti. Zboží však může být dovezeno se sníženým clem dosaženým použitím paušálního snížení v souladu v kapitolou II.

2.   Pokud se podle odstavce 1 dodávka neuskuteční, jistota uvedená v článku 18 propadne, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné finanční důsledky nedodržení smlouvy o dodávce.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Nařízení (ES) č. 1839/95 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  Viz příloha V.

(4)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(5)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44.

(11)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(13)  Úř. věst. L 102, 15.4.1976, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.

(17)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozy kukuřice (kód KN 1005 90 00), čiroku (kód KN 1007 00 90) a obilných náhražek (kódy KN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 a ex 2308 00 40)

(formulář zasílejte na následující adresu: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Propuštění do volného oběhu během měsíce [měsíc/rok]

 

Členský stát: [ZEMĚ/Příslušný vnitrostátní orgán]


Nařízení

Kód KN

Země původu

Množství

(v tunách)

Použitelné celní právo

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Týdenní nabídkové řízení na snížení cla pro dovoz … ze třetích zemí

(Nařízení (ES) č. 1296/2008)

Konečný termín pro předložení nabídek (datum/čas)

1

2

3

4

5

Pořadové číslo účastníka

Množství

(v tunách)

Úhrnné množství

(v tunách)

Výše snížení dovozního cla

Původ obiloviny

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 


PŘÍLOHA III

Údaje podle čl. 9 odst. 2

:

v bulharštině

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

ve španělštině

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

v češtině

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

v dánštině

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

v němčině

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

v estonštině

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

v řečtině

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

v angličtině

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

ve francouzštině

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

v italštině

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

v lotyštině

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

v litevštině

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

v maďarštině

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

v maltštině

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

v nizozemštině

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

v polštině

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

v portugalštině

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

v rumunštině

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

ve slovenštině

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

v slovinštině

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

ve finštině

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

ve švédštině

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


PŘÍLOHA IV

VZOR OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ

Oznámení o nabídkovém řízení na nákup … tun … na světovém trhu … intervenční agenturou

(Čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1296/2008)

1.

Produkt, kterého se řízení týká: …

2.

Celkové množství: …

3.

Seznam skladů pro jednotlivé zásilky: …

4.

Charakteristika zboží (požadovaná jakost, minimální jakost a snížení ceny): …

5.

Balení (volně ložené zboží): …

6.

Dodací lhůta: …

7.

Konečný termín pro předložení nabídek: …


PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 1839/95

(Úř. věst. L 177, 28.7.1995, s. 4)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1963/95

(Úř. věst. L 189, 10.8.1995, s. 22)

 

Nařízení Komise (ES) č. 2235/2000

(Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 13)

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 777/2004

(Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50)

pouze článek 4

Nařízení Komise (ES) č. 1558/2005

(Úř. věst. L 249, 24.9.2005, s. 6)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006

(Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1)

pouze článek 6 a příloha V

Nařízení Komise (ES) č. 583/2007

(Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 7)

 


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1839/95

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1 a 2

Čl. 1odst. 1 a 2

Čl. 1 odst. 2a

Čl. 1 odst. 3 a 4

Čl. 1 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec úvodní věta a písm. a) úvodní věta

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec úvodní věta

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod i)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) bod ii)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 3

Článek 2a

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Čl. 5 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 5 odst. 1a

Čl. 6 odst. 2

Čl. 5 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Čl. 5 odst. 3 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 4 první, druhý a třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 3 čtvrtý pododstavec

Čl. 5 odst. 4

Čl. 6 odst. 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 6 odst. 2 úvodní slova

Čl. 7 odst. 2 úvodní slova

Čl. 6 odst. 2 první odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. a)

Čl. 6 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. b)

Čl. 6 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. c)

Čl. 6 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. d)

Čl. 6 odst. 2 pátá odrážka

Čl. 7 odst. 2 písm. e)

Čl. 6 odst. 3 až 7

Čl. 7 odst. 3 až 7

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec úvodní věta

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Článek 8

Článek 9

Čl. 9 odst. 1 až 4

Čl. 10 odst. 1 až 4

Čl. 9 odst. 5 úvodní věta

Čl. 10 odst. 5 úvodní věta

Čl. 9 odst. 5 první odrážka

Čl. 10 odst. 5 písm. a)

Čl. 9 odst. 5 druhá odrážka

Čl. 10 odst. 5 písm. b)

Čl. 9 odst. 6

Čl. 10 odst. 6

Článek 10

Článek 11

Čl. 11 odst. 1 úvodní věta

Čl. 12 odst. 1 úvodní věta

Čl. 11 odst. 1 první odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. a)

Čl. 11 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 12 odst. 1 písm. b)

Čl. 11 odst. 2 a 3

Čl. 12 odst. 2 a 3

Čl. 12 odst. 1 a 2

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec úvodní věta

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec úvodní věta

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. c)

Čl. 12 odst. 3 první pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. d)

Čl. 12 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Čl. 12 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Čl. 16 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 16 odst. 2 úvodní věta

Čl. 17 odst. 2 úvodní věta

Čl. 16 odst. 2 první odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. a)

Čl. 16 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. b)

Čl. 16 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. c)

Čl. 16 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. d)

Čl. 16 odst. 2 pátá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. e)

Čl. 16 odst. 2 šestá odrážka

Čl. 17 odst. 2 písm. f)

Čl. 16 odst. 3, 4 a 5

Čl. 17 odst. 3, 4 a 5

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Příloha I

Příloha II

Příloha Ia

Příloha III

Příloha II

Příloha IV

Příloha III

Příloha I

Příloha V

Annex VI


SMĚRNICE

19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/71


SMĚRNICE KOMISE 2008/123/ES

ze dne 18. prosince 2008,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vědecký výbor pro spotřební zboží došel ve svém stanovisku ze dne 20. června 2006 k závěru, že „ačkoli je kyselina 4-aminobenzoová (PABA) v současné době povolena a používána jako prostředek ke slunění, při posuzování dokumentace se ukázalo, že většina údajů nevyhovuje současným normám a pokynům“. Aby mohl Vědecký výbor pro spotřební zboží provést řádné posouzení rizika kyseliny 4-aminobenzoové, vyžádal si novou dokumentaci s doplňkovými bezpečnostními údaji v souladu s moderními normami a pokyny Vědeckého výboru pro spotřební zboží, kterou má kosmetický průmysl předložit do 1. července 2007.

(2)

Kosmetický průmysl nepředložil žádné další údaje o bezpečnosti, jak požadoval Vědecký výbor pro spotřební zboží ve svém stanovisku ze dne 20. června 2006.

(3)

Bez řádného posouzení rizika nelze kyselinu 4-aminobenzoovou považovat za bezpečnou k použití v kosmetice jakožto filtr ultrafialového záření, a proto by měla být odstraněna z přílohy VII a zařazena do přílohy II směrnice 76/768/EHS.

(4)

Pokud jde o Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), Vědecký výbor pro spotřební zboží došel ve svém stanovisku ze dne 15. dubna 2008 k závěru, že použití této látky v kosmetických prostředcích, včetně prostředků ke slunění, v maximální koncentraci 10 % nepředstavuje pro spotřebitele riziko. V zájmu rozšíření rozsahu povoleného použití této látky by měl být ve směrnici 76/768/EHS příloze VII položce 28 změněn sloupec „c“.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II a VII směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 8. července 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí ustanovení uvedená v bodě 3 přílohy této směrnice ode dne 8. července 2009.

Použijí ustanovení uvedená v bodech 1 a 2 přílohy této směrnice ode dne 8. října 2009.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.


PŘÍLOHA

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1.

V příloze II se položka 167 „Estery kyseliny 4-aminobenzoové s volnou aminoskupinou, s výjimkou látek uvedených v příloze VII části 2“ nahrazuje textem „Kyselina 4-aminobenzoová a její estery s volnou aminoskupinou“.

2.

V příloze VII se zrušuje položka 1.

3.

V příloze VII se v položce 28 sloupci „c“ zrušují slova „v prostředcích ke slunění“.


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/73


SMĚRNICE KOMISE 2008/124/ES

ze dne 18. prosince 2008

o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována, spolu se směrnicí Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“ (5), jejich spojením do jednoho textu.

(2)

Směrnice 66/401/EHS povoluje uvádění na trh základního osiva, certifikovaného osiva a obchodního osiva některých druhů pícnin.

(3)

Směrnice 2002/57/ES povoluje uvádění na trh základního osiva, různých druhů certifikovaného osiva a obchodního osiva některých druhů olejnin a přadných rostlin.

(4)

Obě směrnice zmocňují Komisi zakázat uvádění na trh osiva, které není úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

(5)

Členské státy jsou s to produkovat dostatek základního a certifikovaného osiva, aby uspokojily poptávku po osivu některých z výše uvedených druhů osivem těchto kategorií ve Společenství.

(6)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.

(7)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze I části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Členské státy stanoví, že lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd:

Poa pratensis L.

lipnice luční

Vicia faba L. (partim)

bob obecný

Papaver somniferum L.

mák setý

Agrostis gigantea Roth

psineček obrovský

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Phleum bertolinii DC

bojínek cibulkatý

Poa palustris L.

lipnice bahenní

Poa trivialis L.

lipnice obecná

Lupinus albus L.

lupina bílá

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

hořčice sareptská

Agrostis capillaris L.

psineček tenký

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Trifolium hybridum L.

jetel hybridní

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

ovsík vyvýšený

Bromus catharticus Vahl

sveřep samužníkovitý

Bromus sitchensis Trin.

sveřep sitecký

Lupinus luteus L.

lupina žlutá

Lupinus angustifolius L.

lupina úzkolistá

Poa nemoralis L.

lipnice hajní

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

trojštět žlutavý

Phacelia tanacetifolia Benth.

svazenka vratičolistá

Sinapis alba L.

hořčice bílá

Agrostis canina L.

psineček psí

Festuca ovina L.

kostřava ovčí

Trifolium alexandrinum L.

jetel alexandrijský

Trifolium incarnatum L.

jetel nachový

Trifolium resupinatum L.

jetel perský

Vicia sativa L.

vikev setá

Vicia villosa Roth.

vikev huňatá

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“ nebo „certifikované osivo“.

2.   Členské státy stanoví, že lze na trh uvádět pouze to osivo odrůd:

Glycine max (L.) Merr.

sója luštinatá

Linum usitatissimum L.

len setý

které bylo úředně uznáno jako „základní osivo“, „certifikované osivo první generace“ nebo „certifikované osivo druhé generace“.

Článek 2

Směrnice 75/502/EHS a směrnice 86/109/EHS ve znění směrnic uvedených v příloze I části A se zrušují, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. prosince 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.

(3)  Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 21.

(4)  Viz příloha I, část A.

(5)  Úř. věst. L 228, 29.8.1975, s. 26.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušené směrnice a seznam jejich následných změn

(uvedených v článku 2)

Směrnice Komise 75/502/EHS

(Úř. věst. L 228, 29.8.1975, s. 26).

Směrnice Komise 86/109/EHS

(Úř. věst. L 93, 8.4.1986, s. 21)

Směrnice Komise 89/424/EHS

(Úř. věst. L 196, 12.7.1989, s. 50)

Směrnice Komise 91/376/EHS

(Úř. věst. L 203, 26.7.1991, s. 108)

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 2)

Směrnice

Lhůta pro provedení

75/502/EHS

1. červenec 1976

86/109/EHS

1. červenec 1987 (článek 1)

1. červenec 1989 (článek 2)

1. červenec 1990 (článek 2a)

1. červenec 1991 (články 3 a 3a)

89/424/EHS

1. červenec 1990

91/376/EHS

1. červenec 1991


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 75/502/EHS

Směrnice 86/109/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

 

Článek 2

Čl. 1 odst. 1

 

Článek 2a

Čl. 1 odst. 1

 

Článek 3

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 3a odst. 1

Čl. 1 odst. 1

 

Čl. 3a odst. 2 až 6

Článek 2

Článek 4

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Příloha I

Příloha II


ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/76


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1297/2008/ES

ze dne 16. prosince 2008

o programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (MEETS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise se ve svých sděleních ze dne 16. března 2005 o zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii a ze dne 24. ledna 2007 o akčním programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii zavázala k zajištění lepší politiky právní úpravy a snížení zbytečné administrativy a nadměrné regulace.

(2)

Dne 14. listopadu 2006 Komise zveřejnila sdělení o snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti, zjednodušení a stanovení priorit v oblasti statistiky Společenství, které stanoví strategický přístup k dalšímu snižování statistického zatížení podniků.

(3)

Během posledních 15 let vznikl k naplnění potřeb Společenství v oblasti statistických informací velký počet statistických předpisů zaměřených na popis činnosti podniků a stanovících povinnost podniků poskytovat údaje. Je však třeba celkové revize, aby byly uvedeny do souladu zejména oblasti působnosti, pojmy a definice obsažené v těchto statistických předpisech. V nejvyšší možné míře by se ve všech těchto předpisech mělo uplatnit zjednodušení a stanovení priorit.

(4)

Statistika podnikání a obchodu se bude v příštích letech potýkat s významnými úkoly. Na podporu politických iniciativ Společenství musí být schopna v měnícím se hospodářství Společenství zachycovat takové jevy, jako je globalizace, nové trendy v podnikání, informační společnost, obchod službami, inovace, změna struktury obchodu a konkurenceschopnost ve světle obnovené Lisabonské strategie.

(5)

Hlavním faktorem, z něhož vyplývá potřeba statistiky podnikání a obchodu, je obnovená Lisabonská strategie a její cíl posílit konkurenceschopnost evropského hospodářství a dosáhnout vysokého a udržitelného růstu.

(6)

Prohloubení evropské integrace v řadě hospodářských oblastí, včetně evropské měnové unie a evropského celního systému, vytváří nové statistické potřeby související s úlohou eura v mezinárodních operacích a vede k nutnosti přizpůsobit statistický systém. Statistika podnikání a obchodu by měla být schopna těmto potřebám náležitě vyhovět a poskytovat včasné a vysoce kvalitní statistické informace o strukturálních změnách v evropském hospodářství a v podnicích.

(7)

Statistika podnikání a obchodu zahrnuje několik oblastí, jež by měly být zlepšeny, jako jsou strukturální statistika podnikání, konjunkturální statistika, statistika Prodcom (průmyslová produkce), statistiky v oblasti informačních a komunikačních technologií a statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy (Intrastat).

(8)

Orgány odpovědné za statistiku podnikání a obchodu by měly přepracovat metody vypracovávání statistik, aby bylo možno snížit zatížení podniků a účinně využít všechny dostupné zdroje a nové technologie.

(9)

Úsilí o modernizaci systému vypracovávání statistik s sebou může přinášet potřebu nových druhů ukazatelů. Nové druhy ukazatelů poskytujících potřebné informace by bylo možno získat propojením již existujících druhů statistik podnikání, aniž by bylo nutno zvýšit zpravodajské zatížení podniků. Nové zdroje a přístup pomocí elektronických prostředků mohu usnadnit shromažďování údajů a současně zajistit více informací. Potenciál statistik podnikání by měl být využíván účinněji a měla by se zvýšit kvalita statistických informací.

(10)

Do modernizace systému vypracovávání statistik by měly být úzce zapojeny vnitrostátní statistické úřady , aby se předešlo zdvojení nákladů a nadměrné administrativě.

(11)

Zjednodušení systému Intrastat je součástí snahy o snížení statistických požadavků a minimalizaci zátěže pro podniky. Nedávné rozhodnutí snížit míru pokrytí přispěje k tomuto cíli v krátkodobém výhledu. V dlouhodobějším výhledu by měly být prověřeny další možnosti zjednodušení včetně jednosměrného systému. Případné uskutečnění těchto možných zjednodušení v dlouhodobém výhledu je závislé na studiích proveditelnosti a dalších činnostech prováděných na základě tohoto rozhodnutí. Nicméně je třeba vzít v úvahu faktory týkající se kvality statistik a značné náklady spojené s přechodem.

(12)

V souladu se zásadou řádného finančního řízení bylo provedeno hodnocení ex-ante s cílem zaměřit program zavedený tímto rozhodnutím na zajištění efektivnosti při dosahování cílů a zohlednit rozpočtová omezení již ve fázi návrhu programu.

(13)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční krytí, které představuje hlavní referenční hodnotu pro rozpočtový orgán při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2).

(14)

Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž zavedení programu modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států z důvodu toho, že by nekoordinovaná modernizace vedla k vynakládání dvojího úsilí, opakování chyb a vyšším nákladům, a proto jej může být z důvodu rozsahu dotčených statistik lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(15)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3) podle článku 3 uvedeného rozhodnutí.

(16)

Referenčním rámcem pro ustanovení tohoto rozhodnutí je nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (4).

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5),

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení programu

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí program modernizace evropské statistiky podnikání a obchodu (dále jen „program MEETS“).

2.   Program MEETS začíná dnem 1. ledna 2009 a končí dnem 31. prosince 2013.

Článek 2

Oblast působnosti a obecné cíle

1.   Opatření stanovená programem MEETS se týkají vypracovávání a šíření statistik podnikání a obchodu ve Společenství.

2.   Obecné cíle programu MEETS jsou:

a)

přezkum priorit a příprava cílových souborů ukazatelů pro nové oblasti (cíl 1);

b)

racionalizace rámce pro statistiky související s podnikáním (cíl 2);

c)

podpora zavedení účinnějšího způsobu vypracovávání statistik podnikání a obchodu (cíl 3); a

d)

modernizace systému shromažďování údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy (dále jen „Intrastat“) (cíl 4).

Článek 3

Opatření

K dosažení cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 se provede tento soubor opatření:

a)

k přezkumu priorit a přípravě cílových souborů ukazatelů pro nové oblasti (cíl 1):

opatření 1.1: určení méně důležitých oblastí;

opatření 1.2: rozvoj nových oblastí;

b)

k racionalizaci rámce pro statistiky související s podnikáním (cíl 2):

opatření 2.1: integrace pojmů a metod v právním rámci;

opatření 2.2: příprava statistik o skupinách podniků;

opatření 2.3: statistická zjišťování Společenství s cílem minimalizovat zatížení podniků;

c)

k podpoře zavedení účinnějšího způsobu vypracovávání statistik podnikání a obchodu (cíl 3):

opatření 3.1: lepší využívání údajů, které již v statistickém systému existují, včetně možnosti uplatnění odhadů;

opatření 3.2: lepší využívání údajů, které již v hospodářství existují;

opatření 3.3: vývoj nástrojů pro účinnější získávání, přenos a zpracování údajů;

d)

k modernizaci Intrastatu (cíl 4):

opatření 4.1: harmonizace metod za účelem zvýšení kvality v rámci zjednodušeného Intrastatu;

opatření 4.2: lepší využívání administrativních údajů;

opatření 4.3: zlepšení a usnadnění výměny údajů v rámci Intrastatu.

Opatření uvedená v tomto článku jsou upřesněna v příloze a podrobněji rozpracována v ročních pracovních programech stanovených v článku 4.

Článek 4

Roční pracovní programy

Roční pracovní programy s prioritami pro opatření v rámci každého z cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a rozpočtovými příděly podle tohoto rozhodnutí se přijímají postupem podle čl. 5 odst. 2.

Článek 5

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 6

Hodnocení

1.   Komise ve spolupráci s členskými státy pravidelně hodnotí činnosti prováděné v rámci programu MEETS s cílem zhodnotit, zda bylo dosaženo cílů uvedených v čl. 2 odst. 2, a stanovit hlavní směry ke zlepšení účinnosti budoucích opatření.

2.   Do 31. prosince 2010 a poté každoročně až do roku 2013 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění programu MEETS.

Do 31. července 2014 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě závěrečnou zprávu o provedení programu MEETS. Tato zpráva posoudí, s přihlédnutím k výdajům Společenství, přínosy opatření pro Společenství, členské státy a poskytovatele a uživatele statistických informací s cílem určit oblasti možného zlepšení.

Článek 7

Financování

1.   Finanční krytí pro provádění programu MEETS na období 2009–2013 činí 42 500 000 EUR.

2.   Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předsedkyně

B. LE MAIRE


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2008.

(2)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s.1.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA

ROZPIS OPATŘENÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3

Cíl 1

:

Přezkum priorit a příprava cílových souborů ukazatelů pro nové oblasti

Opatření 1.1: určení méně důležitých oblastí

V měnícím se světě budou statistické potřeby pravidelně přehodnocovány, jelikož nejen vznikají nové statistické potřeby, ale jiné potřeby ztrácejí na významu či dokonce zastarávají. V těsné spolupráci s členskými státy proto bude prováděn pravidelný přezkum priorit s cílem určit oblasti a charakteristiky, které ztratily na významu a které lze proto z právních požadavků vypustit. Tyto přezkumy budou zaměřeny na zjednodušení statistických požadavků a snížení zpravodajského zatížení. Komise může za tím účelem zadat vypracování externích studií.

Opatření 1.2: rozvoj nových oblastí

V měnícím se hospodářském prostředí je důležité stanovit prioritní oblasti statistiky, např. obchod službami, globalizaci a podnikání, a dohodnout na úrovni Společenství cílový soubor ukazatelů pro každou z těchto prioritních oblastí. Tyto ukazatele musí být co nejvíce harmonizovány s mezinárodními statistikami.

Statistiky musí být sestavovány účinně a musí být srovnatelné. Evropské statistiky proto budou modernizovány za přísného dodržování zásady soudržnosti a srovnatelnosti údajů za jednotlivá období. Proto je nutno v rámci evropského statistického systému pracovat na vyhotovení harmonizovaných definic nově stanovených charakteristik a ukazatelů.

Po dohodnutí cílových souborů ukazatelů a jejich harmonizovaných definic bude třeba další práce zaměřené na přípravu a testování způsobů vypracovávání statistik v prioritních oblastech.

V zájmu rozvoje nových oblastí a cílových souborů ukazatelů Komise zahájí studie, bude pořádat semináře a poskytovat finanční podporu pro vývoj metod a způsobů shromažďování nových statistických údajů.

Cíl 2

:

Racionalizace rámce pro statistiky související s podnikáním

Opatření 2.1: integrace pojmů a metod v právním rámci

Evropské statistiky jsou sestavovány podle právních předpisů Společenství, které se v průběhu let vyvíjely. V zájmu zajištění souladu je nutná celková revize těchto právních předpisů. Komise může proto zadat vypracování externích studií zaměřených na přezkum stávajících právních předpisů s cílem zajistit harmonizovaný právní rámec pro různé oblasti statistiky podnikání a obchodu.

Ve statistikách se objevují průřezové otázky. Například údaje o zaměstnanosti poskytuje několik statistických oblastí a v některých případech je stejný jev popsán z různých úhlů. Komise proto zadá vypracování externích studií zaměřených na dosažení harmonizace metodik používaných v různých dotčených statistických oblastech. Za tím účelem bude na projekty členských států poskytována finanční podpora.

Je důležité zajistit soulad mezi jednotlivými oblastmi statistik podnikání a obchodu. Může se jednat o soulad mezi statistikou obchodu se zbožím a statistikou platební bilance, ale rovněž o soulad mezi strukturální statistikou podnikání a statistikou obchodu. Za tím účelem Komise zadá vypracování externích studií a na projekty členských států bude poskytována finanční podpora.

Opatření 2.2: příprava statistik o skupinách podniků

Komise iniciovala zřízení registru Společenství pro nadnárodní skupiny podniků. Tento registr je rozhodujícím základem pro vypracovávání harmonizovaných statistik o globalizaci hospodářství. Činnosti v rámci tohoto opatření se budou soustředit na dokončení tohoto registru. Za tím účelem Komise zadá vypracování externích studií.

Nepostačuje však jen vytvoření registru, bude rovněž poskytována finanční podpora na opatření členských států zaměřená na vývoj účinnějších metod shromažďování údajů o skupinách podniků a k objasnění jejich významu pro mezinárodní obchod.

Pokud jde o využívání registru Společenství pro nadnárodní skupiny podniků, evropské statistiky budou muset zaujmout nový pohled, takže bude důležité vytvořit zvláštní statistická zjišťování Společenství o skupinách podniků. Za tím účelem Komise zadá vypracování externích studií a na projekty členských států poskytována finanční podpora.

Opatření 2.3: statistická zjišťování Společenství s cílem minimalizovat zatížení podniků

K uspokojení nových a vznikajících potřeb statistik Společenství mohou být prováděna zvláštní statistická zjišťování Společenství ad hoc. Příprava těchto statistických zjišťování bude vyžadovat externí studie, jejichž vypracování zadá Komise, a finanční podporu členským státům.

K využití možných úspor v souvislosti s režimy výběrového šetření Společenství u pravidelných statistik zadá Komise vypracování externích studií s cílem určit oblasti, v nichž budou postačovat souhrnné ukazatele Společenství, a vyvinout nové metody shromažďování údajů v těchto oblastech. Členským státům bude rovněž poskytována finanční podpora, která jim umožní přizpůsobit jejich systémy shromažďování údajů. Nicméně ve Společenství neexistují standardní režimy výběrového šetření, a proto tyto režimy musí být přizpůsobeny konkrétním okolnostem.

Cíl 3

:

Podpora zavedení účinnějšího způsobu vypracovávání statistik podnikání a obchodu

Opatření 3.1: lepší využívání údajů, které již v statistickém systému existují, včetně možnosti uplatnění odhadů

Hlavním cílem tohoto opatření je vytvořit plně integrované soubory údajů pro statistiky podnikání a obchodu na mikroúrovni – „databázový“ přístup ke statistice. K dosažení tohoto cíle budou členské státy finančně podporovány, aby mohly propojit soubory dat nebo mikrodat z různých oblastí statistiky podnikání a obchodu, např. obchodních rejstříků a registrů hospodářských subjektů, a propojit strukturální statistiku podnikání se statistikou o výzkumu a vývoji a statistikou o informační společnosti.

Budou provedeny metodické studie týkající se nových pracovních postupů k lepšímu využití probíhajícího shromažďování údajů, např. s cílem posoudit dopad informačních a komunikačních technologií na výsledky podniků pomocí propojení údajů z různých zdrojů.

Cílem účinnějšího způsobu shromažďování údajů je snížení zátěže pro podniky. Je nutno zajistit, aby statistické úřady využívaly shromážděné informace co nejúčinněji. Proto bude poskytnuta finanční podpora na metodické studie optimálního rozvržení velikosti výběrových souborů a jejich využití ve spojení s ostatními zdroji a souvisejícími metodami odhadu. Tato finanční podpora může být rovněž poskytnuta na studie kvality v případech, kdy jsou ze statistických zjišťování vyloučeny některé podniky (např. malé a střední podniky), a na vývoj vhodných harmonizovaných metod odhadu.

Opatření 3.2: lepší využívání údajů, které již v hospodářství existují

Statistické informace jsou někdy shromažďovány dvakrát. Jednou pro administrativní účely, např. daně, a poté pro statistické účely ve statistických zjišťováních. Této dvojí zátěži je nutno v co největší míře zamezit. Program MEETS proto finančně podpoří projekty týkající se využívání administrativních údajů ke statistickým účelům, včetně účetních závěrek společností, tím, že státům pomůže přejít od statistických zjišťování k používání administrativních údajů při současném zajištění vysoké kvality údajů.

V podnicích má smysl prosazovat integraci účetních systémů a statistického vykazování tak, aby bylo možno poskytovat údaje pro statistiky jednodušším způsobem. Za tím účelem Komise zadá vypracování externích studií a na projekty členských států bude poskytována finanční podpora.

Opatření 3.3: vývoj nástrojů pro účinnější získávání, přenos a zpracování údajů

Nové informační a komunikační technologie umožňují zjednodušené vykazování. Toho lze dosáhnout pomocí účetních závěrek společností a jiných finančních výkazů sestavených podle mezinárodních účetních standardů a příslušných technických standardů pro tyto výkazy, včetně eXtensible Business Reporting Language (XBRL). Budou přijata opatření za účelem finanční podpory činností, které usnadňují přenos údajů z podniků do vnitrostátních statistických úřadů.

Je nutno podporovat účinnější využívání nástrojů informačních a komunikačních technologií s cílem usnadnit výměnu informací mezi Komisí a členskými státy. Kromě toho je nutné dále rozvíjet nástroje pro ověřování správnosti, odhalování chyb, opravy, analýzu a ediční práci. Za tím účelem bude na projekty členských států poskytována finanční podpora.

Vzhledem k pokračujícímu zjednodušování celních formalit při vývozu a dovozu bude poskytována finanční podpora na opatření zaměřená na usnadnění výměny, zpracování a šíření vysoce kvalitních a podrobných statistik obchodu.

Cíl 4

:

Modernizace Intrastatu

Opatření 4.1: harmonizace metod za účelem zvýšení kvality v rámci zjednodušeného Intrastatu

Bude poskytována finanční podpora na opatření členských států zaměřená na vývoj nástrojů a metod ke zvýšení kvality údajů a systému shromažďování údajů.

Bude poskytována finanční podpora na opatření členských států zaměřená na snížení asymetrií tím, že zamezují nesprávnému zařazení a harmonizují systémy odhadů a shromažďování a zpracování údajů, pravidla pro zacházení s důvěrnými údaji, prahové hodnoty a metody úpravy.

Opatření 4.2: lepší využívání administrativních údajů

Bude podporováno opakované využití administrativních údajů vykazovaných podniky k jiným účelům (zejména údajů o dani z přidané hodnoty a účetních údajů). Za tím účelem bude na opatření poskytována finanční podpora, včetně podpory na vývoj nástrojů a postupů využívajících informačních a komunikačních technologií.

Opatření 4.3: zlepšení a usnadnění výměny údajů v rámci Intrastatu

Zásadní je další rozvoj nástrojů a metod pro výměnu údajů v rámci centralizovaného systému. Je nutno vyvinout nástroje pro ověřování správnosti, odhalování chyb, opravy, analýzu a ediční práci v oblasti statistik obchodu uvnitř Společenství. Bude poskytována finanční podpora na opatření zaměřená na právní a technické aspekty výměny údajů mezi členskými státy.


19.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/83


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1298/2008/ES

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se zavádí akční program Erasmus Mundus 2009–2013 pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 149 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES (3) zavedlo program pro zlepšování kvality vysokého školství a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2004–2008).

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 (4) zřídilo nástroj předvstupní pomoci, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (5) zřídilo evropský nástroj sousedství a partnerství, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 (6) zřídilo finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, nařízení Rady (ES) č. 1934/2006 2006 (7) zřídilo finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy a Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (8) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“), a vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 uzavřená mezi představiteli vlád členských států zasedajících v rámci Rady, kterou se zřizuje financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce na období 2008–2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES (9) (dále jen „vnitřní dohoda AKT-ES“), upravují Evropský rozvojový fond.

(3)

Nový program Erasmus Mundus by měl usilovat o vynikající kvalitu v souladu s programem pro období 2004–2008. Kvalita nabízených studií, dobré přijetí a systém stipendií schopných konkurence v celosvětovém měřítku by měly umožnit, aby tento program přilákal nejlepší studenty ze třetích zemí.

(4)

Při jednáních o nástrojích pro vnější pomoc a interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (10) Evropský parlament, Rada a Komise dosáhly shody v řadě bodů týkajících se demokratické kontroly a provázanosti vnějších akcí, jak je uvedeno v prohlášení č. 4 připojeném k dané interinstitucionální dohodě.

(5)

Boloňskou deklarací podepsanou dne 19. června 1999 ministry školství 29 evropských zemí byl vytvořen mezivládní proces zaměřený na vytvoření „Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání“ do roku 2010, který je aktivně podporován na úrovni Společenství. Během setkání v Londýně ve dnech 17. a 18. května 2007 přijalo 45 ministrů odpovědných za vysokoškolské vzdělávání ze zemí, které se účastní Boloňského procesu, strategii „Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání ve světovém kontextu“ (The European Higher Education Area in a Global Setting); v této souvislosti určili za priority pro rok 2009 zlepšení informací o Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a zlepšení uznávání vysokoškolských kvalifikací s ostatními částmi světa.

(6)

Zvláštní zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 stanovilo pro Evropskou unii strategický cíl stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě a vyzvalo Radu pro vzdělávání, mládež a kulturu, aby se ujala obecné reflexe o konkrétních budoucích cílech v systémech vzdělávání, s důrazem na společné problémy a priority a zároveň s ohledem na respektování národní rozmanitosti. Dne 12. února 2001 Rada přijala zprávu o konkrétních budoucích cílech systémů vzdělávání a odborné přípravy. Dne 14. června 2002 pak přijala podrobný pracovní program o činnostech navazujících na tyto cíle, které vyžadují podporu na úrovni Společenství. Zasedání Evropské rady v Barceloně ve dnech 15. a 16. března 2002 stanovilo cíl učinit do roku 2010 ze systémů vzdělávání a odborné přípravy Unie světové kritérium kvality.

(7)

Sdělení Komise ze dne 20. dubna 2005 a 10. května 2006 nazvané „Mobilizace inteligenčního potenciálu Evropy: možnost pro univerzity plně přispět k Lisabonské strategii“ a „Plnění programu modernizace pro univerzity - Vzdělávání, výzkum a inovace“, usnesení Rady ze dne 23. listopadu 2007 o modernizaci univerzit v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti Evropy v globální znalostní ekonomice a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (11), zdůrazňují, že je třeba, aby evropské vysokoškolské instituce překonaly svou rozdrobenost a spojily síly ve snaze o vyšší kvalitu výuky i výzkumu a také větší shodu s měnícími se potřebami na trhu práce. Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 15. a 16. června 2006 potřebu modernizace evropského vysokoškolského vzdělávání podpořila.

(8)

V průběžné hodnotící zprávě o stávajícím programu Erasmus Mundus a v otevřené veřejné konzultaci o budoucnosti programu byl podtržen význam cílů a akcí stávajícího programu a bylo vyjádřeno přání, aby program pokračoval s určitými úpravami, jako je například rozšíření programu na doktorské studium, větší začlenění vysokoškolských institucí ze třetích zemí a potřeb těchto zemí do programu a poskytnutí většího množství prostředků evropským účastníkům programu.

(9)

Cíli programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, podpořit porozumění mezi národy a přispět k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích a zároveň zabránit odlivu mozků a podporovat ohrožené skupiny obyvatel. Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto cílů programu vysoké kvality jsou vysoce integrované studijní programy na postgraduální úrovni, jakož i, v případě akce týkající se partnerství Erasmus Mundus (akce 2), partnerství se třetími zeměmi pro všechny úrovně studia, stipendia nejnadanějším studentům a projekty na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání. Přesněji řečeno, cíle vynikající kvality by měly být plněny v rámci akce týkající se společných programů Erasmus Mundus (akce 1) a akce 2 a rozvojové cíle budou patřit výhradně do akce 2. Při hodnocení programu by měla Komise věnovat zvláštní pozornost vlivům, které program může mít na odliv mozků.

(10)

Členské státy by se měly snažit co nejvíce urychlit své postupy v oblasti víz, aby účastníkům programu zaručily vysoce kvalitní přijetí a pobyt. Komise by měla dbát na to, aby byly na internetových stránkách programu Erasmus Mundus uvedeny všechny důležité internetové stránky členských států a podrobné informace o kontaktech v členských státech.

(11)

Je nutné posílit boj proti vyloučení ve všech jeho formách, včetně rasismu, xenofobie a všech forem diskriminace a posílit úsilí Společenství zaměřené na podporu dialogu a porozumění mezi kulturami na celém světě. Vzhledem k sociálnímu rozměru vysokoškolského vzdělávání, jakož i k ideálům demokracie a dodržování lidských práv, včetně otázek rovného zacházení pro muže a ženy, které podporuje, umožňuje mobilita v této oblasti jednotlivcům poznat nové kulturní a sociální prostředí a usnadňuje jejich chápání jiných kultur. Plnění těchto cílů respektuje práva a dodržuje zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie (12), zejména v čl. 21 odst. 1.

(12)

Podpora výuky a studia cizích jazyků a podpora jazykové rozmanitosti by měla být pro akce Společenství v oblasti vysokoškolského vzdělávání prioritou. Výuka a studium cizích jazyků jsou ve vztahu se třetími zeměmi obzvláště důležité, a to i pro evropské studenty, kteří budou v těchto zemích pobývat.

(13)

V období 2004–2008 byla kromě stipendií Erasmus Mundus udělena i zvláštní stipendia pro jednotlivé země financovaná z nástrojů Komise pro vnější spolupráci s cílem zvýšit počet příjemců z řad studentů, kteří přicházejí z určitých třetích zemí, jako jsou například Čína, Indie, země západního Balkánu nebo země AKT, aby studovali v Evropě. V období 2009–2013 se dá počítat s podobnými příležitostmi, v souladu s politickými prioritami, pravidly a postupy příslušných nástrojů vnější spolupráce, pod podmínkou dodržení cílů vynikající akademické kvality programu zavedeného tímto rozhodnutím a co nejrovnoměrnějšího zeměpisného zastoupení účastníků.

(14)

Společenství musí ve všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovného zacházení pro muže a ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

(15)

Je nutné zlepšit přístupnost občanů ze znevýhodněných skupin ke všem částem programu a aktivně řešit zvláštní studijní potřeby osob se zdravotním postižením, a to i udělením vyšších stipendií s cílem zohlednit vyšší náklady zdravotně postižených účastníků.

(16)

V souladu s článkem 149 Smlouvy se uvedené rozhodnutí netýká vnitrostátních právních rámců a postupů ohledně mj. zakládání a uznávání vysokoškolských institucí.

(17)

Zlepšit publicitu programu v rámci i vně Unie a důsledněji uskutečňovat jeho cíle a zároveň rozšiřovat jeho výsledky vyžaduje sjednocenou informační politiku pro občany, která má za cíl je včasně a podrobně informovat o každé akci a o možnostech, které program nabízí, a také vysvětlit všechny postupy, kterými je třeba se řídit. Informační politika prováděná hlavně prostřednictvím vysokoškolských institucí, které se účastní programu, je důležitá zejména v zemích, jejichž účast v programu je nízká.

(18)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (13) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (14), která chrání finanční zájmy Společenství, by měla být uplatňována s ohledem na zásady jednoduchosti a konzistence při volbě rozpočtových prostředků, na cíle vynikající akademické kvality programu a na vyžadovanou proporcionalitu mezi výší přidělených prostředků a administrativním zatížením plynoucím z jejich využívání.

(19)

Toto rozhodnutí vytváří finanční krytí pro celou dobu trvání programu, který je pro rozpočtový orgán hlavní referenční hodnotou při ročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (15).

(20)

S ohledem na cíle vynikající akademické kvality programu by měla být opatření nezbytná pro provedení akce 1 a akce na propagaci evropského vysokoškolského vzdělávání (akce 3) přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (16). Opatření nezbytná pro provedení akce 2 by měla být přijata v souladu s nařízeními (ES) č. 1085/2006, (ES) č. 1638/2006, (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1934/2006, jakož i s dohodou o partnerství AKT-ES a vnitřní dohodou AKT-ES.

(21)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, vzhledem k potřebě mnohostranných partnerství, mnohostranné mobility a výměn informací mezi Společenstvím a třetími zeměmi, a proto jich může být z důvodu povahy potřebných akcí a opatření lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Zavedení programu

1.   Tímto rozhodnutím se zavádí program Erasmus Mundus (dále jen „program“), a to jednak na podporu kvality evropského vysokoškolského vzdělávání a mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi a jednak pro rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tento program by měl být zaveden s ohledem na dodržení cílů vynikající akademické kvality a na co nejrovnoměrnější zeměpisné zastoupení účastníků.

2.   Program je prováděn v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013. Přípravná opatření včetně rozhodnutí Komise podle článku 7 však mohou být prováděna od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

3.   Program podporuje a doplňuje akce uskutečňované členskými státy a v těchto státech s plným uznáním jejich odpovědnosti za obsah vzdělávání a organizaci vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy, jakož i jejich kulturní a jazykové rozmanitosti.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„vysokoškolským vzděláváním“ všechny typy studia nebo studijních programů, odborné nebo vědecké přípravy na vyšší než středoškolské úrovni, které jsou příslušným vnitrostátním orgánem uznány za součást vysokoškolského vzdělávacího systému;

2)

„vysokoškolskou institucí“: zařízení, které poskytuje vysokoškolské vzdělávání a které je příslušným vnitrostátním orgánem uznáno za součást vysokoškolského vzdělávacího systému;

3)

„studentem prvního cyklu“ osoba zapsaná ve vysokoškolském programu prvního cyklu, po jehož ukončení obdrží vysokoškolský diplom prvního stupně;

4)

„studentem magisterského studijního programu“ (studentem druhého cyklu): každá osoba zapsaná ve vysokoškolském programu druhého cyklu, která již obdržela vysokoškolský diplom prvního stupně nebo má uznanou odpovídající úroveň vzdělání v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy;

5)

„studentem doktorského studijního programu“ (studentem ve třetím cyklu) začínající výzkumný pracovník na počátku vědecké kariéry ode dne obdržení diplomu, který ho formálně opravňuje k účasti na doktorském programu;

6)

„post-doktorským výzkumným pracovníkem“ zkušený výzkumný pracovník, který má doktorský diplom nebo který získal alespoň tříletou zkušenost v oblasti výzkumu (odpovídající plnému pracovnímu úvazku) včetně období odborné přípravy v oblasti výzkumu ve výzkumném ústavu založeném podle vnitrostátních právních a správních předpisů, poté, co obdržel diplom, který ho formálně opravňuje k účasti na doktorském programu nabízeném vysokoškolskou institucí;

7)

„akademickým pracovníkem“ osoba s významnou akademickou nebo odbornou zkušeností, která přednáší nebo provádí výzkum ve vysokoškolské instituci nebo výzkumném ústavu založeném v souladu s vnitrostátním právem a praxí;

8)

„pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání“ osoby, které jsou prostřednictvím svých povinností přímo zapojeny do vzdělávacího procesu spojeného s vysokoškolským vzděláváním;

9)

„evropskou zemí“ země, která je členským státem nebo se účastní programu podle článku 9. Vztahuje-li se výraz „evropský“ k jednotlivci, jedná se o osobu, která je státním příslušníkem nebo rezidentem některé evropské země. Vztahuje-li se výraz „evropský“ k instituci, jedná se o instituci, která se nachází v některé evropské zemi;

10)

„třetí zemí“ země, která není evropskou zemí. Vztahuje-li se výraz „třetí země“ k jednotlivci, jedná se o osobu, která není ani státním příslušníkem ani rezidentem evropské země. Vztahuje-li se výraz „třetí země“ na instituci, jedná se o instituci, která se nenachází v evropské zemi. Země, které se účastní akčního programu v oblasti celoživotního učení zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES (17), nejsou pro provádění akce 2 považovány za třetí země;

11)

„magisterským studijním programem“ (druhý cyklus) program vysokoškolského studia druhého cyklu, který následuje po prvním cyklu nebo odpovídající úrovni vzdělání a vede k magisterské kvalifikaci udělované vysokoškolskou institucí;

12)

„doktorským studijním programem“ (třetí cyklus) program vysokoškolského studia spojený s výzkumem, který následuje po získání vysokoškolského diplomu a vede k dosažení doktorského diplomu, který uděluje vysokoškolská instituce nebo výzkumný ústav v těch členských státech, kde je to v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy;

13)

„mobilitou“ fyzický přesun do jiné země za účelem studia, pracovní stáže, výzkumu, jiné činnosti spojené se studiem, výukou nebo výzkumem, nebo se související administrativní činností, který je vždy, pokud je to možné, podporován přípravným školením v jazyce hostitelské země;

14)

„dvojím nebo několikanásobným diplomem“ dva nebo více národních diplomů vydaných dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi a úředně uznávaných v zemích, kde tyto instituce sídlí;

15)

„společným diplomem“ jeden diplom vydaný nejméně dvěma vysokoškolskými institucemi, které nabízí ucelený program, jenž je úředně uznán v zemích, kde tyto instituce sídlí;

16)

„podnikem“ podniky zapojené do hospodářské činnosti ve veřejném a soukromém sektoru bez ohledu na jejich velikost, právní formu nebo odvětví, ve kterém působí, včetně sociálního hospodářství.

Článek 3

Účel a konkrétní cíle programu

1.   Účelem programu je podpořit evropské vysokoškolské vzdělávání, přispět k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek studentů a podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi v souladu s cíli vnější politiky Unie, a přispět tak k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání těchto zemí.

2.   Program má tyto konkrétní cíle:

a)

podpořit strukturovanou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podpořit vysoce kvalitní nabídku vysokoškolského vzdělávání, která představuje čistě evropskou přidanou hodnotu a která bude přitažlivá jak v rámci Unie, tak za jejími hranicemi, s cílem vytvořit centra s vynikající kvalitou;

b)

přispět k vzájemnému obohacení společností rozvíjením kvalifikací žen a mužů tak, aby se jejich schopnosti přizpůsobily zejména trhu práce a aby byli otevřeni jiným názorům a nabyli mezinárodní zkušenosti, a to prostřednictvím podpory mobility pro nejnadanější studenty a akademické pracovníky z třetích zemí, aby získali kvalifikace nebo zkušenosti v Unii, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty a akademické pracovníky ve třetích zemích;

c)

přispět k rozvoji lidských zdrojů a ke schopnosti vysokoškolských institucí ve třetích zemích spolupracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšené mobility mezi Unií a třetími zeměmi;

d)

zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a také jeho přitažlivost pro státní příslušníky ze třetích zemí a pro evropské občany.

3.   Komise zajistí, aby žádná skupina státních příslušníků ze třetích zemí nebo evropských občanů nebyla vyloučena nebo znevýhodněna.

Článek 4

Akce programu

1.   Účel a konkrétní cíle programu uvedené v článku 3 se uskutečňují prostřednictvím těchto akcí:

a)

Akce 1: společné programy Erasmus Mundus (magisterské a doktorské) s vynikající akademickou kvalitou, včetně systému stipendií;

b)

Akce 2: partnerství v rámci společných programů Erasmus Mundus mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi třetích zemí, která poslouží jako základ strukturované spolupráce, výměny a mobility na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, včetně systému stipendií;

c)

Akce 3: podpora evropského vysokoškolského vzdělávání pomocí opatření, která mají zvýšit přitažlivost evropských zemí jako míst vzdělávání a jako světových center s vynikající kvalitou studia.

Více podrobností o těchto akcích je uvedeno v příloze.

2.   Co se týče akce 2, ustanovení tohoto rozhodnutí se použijí jen pokud jsou v souladu s ustanoveními legislativního aktu, který v souladu s čl. 12 odst. 2 upravuje financování.

3.   Lze využít těchto přístupů nebo případně jejich kombinace:

a)

podpora vypracování společných vzdělávacích programů vynikající kvality a zavádění sítí spolupráce usnadňujících výměnu zkušeností a osvědčených postupů;

b)

zvýšená podpora mobility osob vybraných podle kritérií vynikající akademické kvality, zejména ze třetích zemí, do evropských zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání s ohledem na zásadu rovného zacházení pro muže a ženy a přání co nejrovnoměrnějšího zeměpisného zastoupení, zároveň usnadňující přístup k programu v souladu se zásadami rovných příležitostí a nediskriminace;

c)

co nejširší možná podpora jazykových dovedností tím, že se studentům poskytne možnost učit se alespoň dvěma jazykům, jimiž se hovoří v zemích, ve kterých se dané vysokoškolské instituce nacházejí, jakož i podpora porozumění různým kulturám;

d)

podpora pilotních projektů založených na partnerství s vnějším rozměrem, které jsou určeny k rozvoji inovace a kvality vysokoškolského vzdělávání, a zejména podpora partnerství mezi akademickými a ekonomickými subjekty;

e)

podpora analýzy a sledování trendů a vývoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání v mezinárodním pohledu.

4.   Program zahrnuje opatření technické podpory včetně studií, setkávání odborníků, poskytování informací a vydávání publikací přímo spojených s dosahováním cílů programu.

5.   Komise zajistí co nejrozsáhlejší šíření informací o činnostech a rozvoji programu, zejména prostřednictvím internetových stránek Erasmus Mundus.

6.   Podporu akcím uvedeným v tomto článku může poskytovat Komise, a to na základě přezkoumání odezev na výzvy k předkládání návrhů nebo nabídková řízení. Opatření přijatá podle odstavce 4 mohou být případně provedena Komisí přímo, a to v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Komise o tom systematicky informuje Evropský parlament a výbor uvedený v čl. 8 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Přístup k programu

Za podmínek a podle prováděcích opatření uvedených v příloze a s ohledem na definice v článku 2 je program zaměřen na:

a)

vysokoškolské instituce;

b)

vysokoškolské studenty na všech úrovních včetně studentů doktorského studijního programu;

c)

postdoktorské výzkumné pracovníky;

d)

akademické pracovníky;

e)

pracovníky ve vysokoškolském vzdělávání;

f)

jiné veřejné nebo soukromé subjekty působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání podle vnitrostátního práva a praxe;

g)

podniky;

h)

výzkumná střediska.

Článek 6

Úkoly Komise a členských států

1.   Komise

a)

zajišťuje účinné a transparentní provádění akcí Společenství, které stanoví tento program, v souladu s přílohou a, pokud jde o akci 2, v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 7 odst. 1 a také s ohledem na vynikající akademickou kvalitu ve výběru účastníků programu, která je jedním z cílů programu;

b)

vezme v úvahu dvoustrannou spolupráci členských států s třetími zeměmi;

c)

usiluje o synergie a tam, kde je to vhodné, rozvíjí společné akce s ostatními programy a akcemi Společenství v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu.

d)

dbá při stanovování paušální výše stipendií na to, aby byla zohledněna výše zápisného a odhadované výdaje na studium;

e)

konzultuje příslušná evropská sdružení a organizace v oblasti vysokoškolského vzdělávání na evropské úrovni ohledně otázek, které vyvstanou během provádění programu, a o výsledcích těchto konzultací informuje výbor uvedený v čl. 8 odst. 1;

f)

pravidelně informuje své delegace v příslušných třetích zemích o všech informacích týkajících se programu, které může veřejnost potřebovat.

2.   Členské státy

a)

podniknou nezbytné kroky k zajištění účinného fungování programu na úrovni členského státu a v souladu s vnitrostátní praxí zapojí všechny příslušné strany působící ve vysokoškolském vzdělávání, a vynasnaží se zejména přijmout všechna případná vhodná opatření k odstranění všech právních a správních překážek spojených konkrétně s výměnnými programy mezi evropskými zeměmi a třetími zeměmi. Členské státy dbají na to, aby studentům a institucím poskytly přesné a jasné informace, které jim usnadní účast v programu.

b)

určí příslušné struktury pro úzkou spolupráci s Komisí;

c)

podpoří potenciální synergie s ostatními programy Společenství a případnými podobnými národními iniciativami přijatými na úrovni členského státu.

3.   Ve spolupráci s členskými státy Komise zajistí

a)

potřebné informování, publicitu a navazující činnosti v souvislosti s akcemi podporovanými programem;

b)

šíření výsledků akcí uskutečněných v rámci programu;

c)

posílení komunikační strategie s potenciálními cílovými skupinami v evropských zemích a podporu partnerství mezi univerzitami, sociálními partnery a nevládními organizacemi s cílem rozvíjet tento program.

Článek 7

Prováděcí opatření

1.   Všechna opatření nezbytná k provádění akce 2 se řídí postupy uvedenými v nařízeních (ES) č. 1085/2006, (ES) č. 1638/2006, (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1934/2006, jakož i v dohodě o partnerství AKT-ES a vnitřní dohodě AKT-ES. Komise pravidelně informuje výbor uvedený v čl. 8 odst. 1 o přijatých opatřeních.

2.   K provedení programu a realizaci ostatních akcí tohoto rozhodnutí přijme Komise v souladu s řídícím postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2 a v souladu se zásadami, obecnými pokyny a výběrovými kritérii stanovenými v příloze následující opatření:

a)

roční plán práce včetně priorit;

b)

roční rozpočet, rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé akce programu a orientační výše stipendií;

c)

použití obecných pokynů pro provádění programu, včetně výběrových kritérií stanovených v příloze;

d)

postupy výběrových řízení, včetně složení výběrové komise a jejího jednacího řádu;

e)

opatření k zajištění sledování a hodnocení programu a také k šíření a předávání výsledků.

3.   Rozhodnutí o výběru přijímá Komise. Ve lhůtě dvou pracovních dnů o těchto rozhodnutích informuje Evropský parlament a výbor uvedený v čl. 8 odst. 1.

Článek 8

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

Článek 9

Účast dalších zemí v programu na stejné úrovni se členskými státy

Program je otevřen pro účast:

a)

zemí ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o EHP;

b)

kandidátských zemí, které mají předvstupní strategii, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami stanovenými v rámcových dohodách uzavřených s těmito zeměmi o jejich účasti na programech Společenství;

c)

zemí západního Balkánu, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami stanovenými v rámcových dohodách uzavřených s těmito zeměmi o jejich účasti na programech Společenství;

d)

Švýcarské konfederace za předpokladu, že se s touto zemí uzavře dvoustranná dohoda upravující její účast.

Článek 10

Horizontální záležitosti

Při provádění programu se dbá na to, aby program plně přispíval k prosazování horizontálních politik Společenství, především:

a)

zlepšením evropského hospodářství a společnosti založené na znalostech a přispíváním k vytvoření většího počtu pracovních míst v souladu s cíli Lisabonské strategie a k posílení konkurenceschopnosti Unie v celosvětovém měřítku, jejího udržitelného hospodářského růstu a větší sociální soudržnosti;

b)

podporou kultury, znalostí a dovedností v zájmu mírového a udržitelného rozvoje v Evropě zachovávající svou rozmanitost;

c)

podporou informovanosti o významu kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropě a o potřebě boje proti rasismu a xenofobii a podporou mezikulturního vzdělávání;

d)

zohledněním opatření pro studenty se zvláštními potřebami a zejména podporou jejich zapojení do tradičního systému vysokoškolského vzdělávání a také podporou rovných příležitostí pro všechny;

e)

podporou rovného zacházení pro muže a ženy a přispíváním k boji proti všem formám diskriminace založené na pohlaví, rase nebo etnickém původu, náboženském vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

f)

podporou rozvoje třetích zemí.

Článek 11

Soudržnost a doplňkovost s dalšími politikami

1.   Komise ve spolupráci s členskými státy zajistí celkovou soudržnost a doplňkovost s dalšími příslušnými politikami, nástroji a akcemi Společenství, zejména s programem celoživotního učení, se sedmým rámcovým programem pro výzkum, s rozvojovou politikou, s programy vnější spolupráce, s dohodami o přidružení AKT a s Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

2.   Komise pravidelně informuje Evropský parlament a výbor uvedený v čl. 8 odst. 1 o iniciativách Společenství uskutečňovaných v příslušných oblastech, zajistí účinné propojení a popřípadě společné akce mezi programem a programy a akcemi v oblasti vysokoškolského vzdělávání uskutečňovanými v rámci spolupráce Společenství se třetími zeměmi, včetně dvoustranných dohod, a s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Článek 12

Financování

1.   Finanční krytí pro provádění akcí 1 a 3 a souvisejících opatření technické podpory uvedených v čl. 4 odst. 4 se pro období 2009–2013 stanoví na 493 690 000 EUR.

2.   Finanční krytí pro provádění akce 2 a souvisejících opatření technické podpory uvedených v čl. 4 odst. 4 na období vymezené v čl. 1 odst. 2 se stanoví v souladu s pravidly, postupy a cíly stanovenými v nařízeních (ES) č. 1085/2006, (ES) č. 1638/2006, (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1934/2006, a jakož i v dohodě o partnerství AKT-ES a vnitřní dohodě AKT-ES.

3.   Roční rozpočtové prostředky schvaluje v souladu s ročním rozpočtovým procesem rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 13

Sledování a hodnocení

1.   Komise ve spolupráci s členskými státy program pravidelně sleduje. Výsledky sledování a hodnocení programu a předchozích programů se použijí při provádění programu. Toto sledování zahrnuje analýzu zeměpisného rozdělení účastníků programu na akci a na zemi, zprávy a sdělení uvedené v odstavci 3 a také zvláštní činnosti.

2.   Komise pravidelně hodnotí program s ohledem na cíle stanovené v článku 3, na dopad programu jako celku a doplňkovost mezi akcemi v rámci tohoto programu a akcemi uskutečňovanými v rámci dalších příslušných politik, akcí a nástrojů Společenství.

3.   Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

a)

do 31. března druhého roku následujícího po skutečném zahájení nových vzdělávacích programů v rámci programu Erasmus Mundus, průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu;

b)

do 30. ledna 2012 sdělení o pokračování programu;

c)

do 31. prosince 2015 zprávu o hodnocení ex post.

Článek 14

Přechodné ustanovení

1.   Akce zahájené do 31. prosince 2008 (včetně) na základě rozhodnutí č. 2317/2003/ES jsou spravovány v souladu s ustanoveními uvedeného rozhodnutí, s výjimkou toho, že výbor zřízený zmíněným rozhodnutím se nahrazuje výborem uvedeným v čl. 8 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

2.   Akce zahájené do 31. prosince 2008 (včetně) na základě postupů, které jsou stanoveny v právních předpisech uvedených v čl. 7 odst. 1, jsou spravovány v souladu s ustanoveními uvedených předpisů.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předsedkyně

B. LE MAIRE


(1)  Úř. věst. C 204, 9.8.2008, s. 85.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2008.

(3)  Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82.

(5)