ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 338

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
17. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1257/2008 ze dne 4. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1579/2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1258/2008 ze dne 16. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1259/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu d'Auvergne (CHOP))

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 23 ( 1 )

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1261/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1262/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 13 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1263/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1264/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2009

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1266/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1267/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska, stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1268/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1269/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1270/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

48

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1271/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2008

50

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rady ministrů AKT-ES

 

 

2008/951/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2008 Rady ministrů AKT-ES ze dne 18. listopadu 2008 o přidělení zdrojů z 10. Evropského rozvojového fondu Somálsku

53

 

 

Komise

 

 

2008/952/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 7294)  ( 1 )

55

 

 

2008/953/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Aureobasidium pullulans a fosforitanu disodného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 7709)  ( 1 )

62

 

 

2008/954/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 378/2007 a čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)

67

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Doporučení Komise ze dne 4. prosince 2008 o kritériích pro vývoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2008) 7570)

69

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

2008/957/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2008 Smíšeného výboru ES-Dánsko/Faerské ostrovy ze dne 20. listopadu 2008, kterým se mění tabulky I a II přílohy protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé

72

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/958/SZBP ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

75

 

*

Společný postoj Rady 2008/959/SZBP ze dne 16. prosince 2008 o změně společného postoje 2008/586/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

77

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. (Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1257/2008

ze dne 4. prosince 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1579/2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1579/2007 (3) stanoví pro rok 2008 rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři.

(2)

Směrnice (ES) č. 1579/2007 sice stanoví, že se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 nepoužije na kvóty populace pakambaly velké v Černém moři pro rok 2008, stávající počet populace pakambaly velké by však toto použití dovoloval.

(3)

Nařízení (ES) č. 1579/2007 by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k naléhavosti této záležitosti a k tomu, že kvótový rok 2008 bude brzy ukončen, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Vzhledem k naléhavosti této záležitosti je rovněž naprosto nezbytné udělit výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v části I bodě 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a smlouvám o založení Evropských společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1579/2007

V kolonce „pakambala velká“ v příloze I nařízení (ES) č. 1579/2007 se znění „Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije“ nahrazuje slovy „Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se použije“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2008.

Za Radu

předsedkyně

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 1.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1258/2008

ze dne 16. prosince 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

82,8

TR

81,9

ZZ

82,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,5

TR

116,0

ZZ

112,9

0709 90 70

MA

111,5

TR

133,8

ZZ

122,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

MA

75,7

TR

84,2

ZA

43,7

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,5

TR

72,0

ZZ

72,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

HR

54,2

IL

75,7

TR

54,1

ZZ

59,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,8

ZZ

63,9

0808 10 80

CA

82,7

CN

71,3

MK

34,6

US

100,1

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

45,6

TR

104,0

US

114,4

ZZ

88,0


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1259/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu d'Auvergne (CHOP))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení Rady (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení Komise přezkoumala žádost Francie o schválení změny bodů specifikace chráněného označení původu „Bleu d'Auvergne“ zapsaného nařízením Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Účelem žádosti je změnit specifikaci upřesněním podmínek zpracování a podmínek používání přídatných látek pro mléko a při výrobě Bleu d'Auvergne. Těmito postupy se zajistí zachování podstatných charakteristických vlastností u označení.

(3)

Komise prozkoumala danou změnu a rozhodla, že je odůvodněná. Jelikož se jedná o změnu menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, může ji Komise schválit bez postupu uvedeného v článcích 5, 6 a 7 uvedeného nařízení.

(4)

V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Konise (ES) č. 1898/2006 (3) a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 je třeba zveřejnit přehled hlavních bodů specifikace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného označení původu „Bleu d'Auvergne“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný přehled obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 369, 23.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného označení původu „Bleu d'Auvergne“ se schvalují tyto změny:

„Způsob produkce“

V bodu 5 specifikace týkajícím se způsobu produkce se doplňují nová ustanovení, která znějí:

„(…) Operace sýření mléka se musí provádět výlučně za použití syřidla.

Zahušťování mléka částečným odstraněním vodnaté složky před srážením je zakázáno.

Mimo mléčné suroviny jsou v mléku a během výroby jedinými povolenými složkami nebo podpůrnými nebo doplňkovými látkami syřidlo, neškodné kultury bakterií, kvasinek, plísní, chlorid vápenatý a sůl.

(…) Uchovávání mléčných surovin, polotovarů, sýřeniny nebo čerstvého sýra při záporné teplotě je zakázáno.

(…) Uchovávání čerstvých sýrů a sýrů v procesu zrání v ochranné atmosféře je zakázáno.“


PŘÍLOHA II

PŘEHLED

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

„BLEU D'AUVERGNE“

č. ES: FR-PDO-0117-0107/29.3.2006

CHOP (X) CHZO ( )

Tento přehled obsahuje hlavní body specifikace produktu pro informační účely.

1.   Příslušný orgán členského státu:

Název

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Adresa

:

51 rue d'Anjou – 75008 Paris

Tel

:

+ 33 (0)1 53 89 80 00

Fax

:

+ 33 (0)1 53 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina:

Název

:

Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d'Auvergne

Adresa

:

Mairie – 15400 Riom-ès-Montagnes

Telefon

:

+33 (0)4 71 78 11 98

Fax

:

+33 (0)4 71 78 11 98

E-mail

:

bleudauvergne@wanadoo.fr

Složení

:

producenti/zpracovatelé (X) ostatní ( )

3.   Druh produktu:

Třída 1.3 –

Sýry

4.   Specifikace: (přehled požadavků podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006)

4.1   Název

„Bleu d'Auvergne“

4.2   Popis

Sýr z kravského mléka s modrou plísní, ploché válcové formy s plísní na povrchu. Velká forma má hmotnost 2 až 3 kg a přibližně 20 cm v průměru. Malá forma má hmotnost 1 kg, 500 g nebo 350 g.

Obsah tuku činí nejméně 50 % a obsah sušiny nejméně 52 %.

4.3   Zeměpisná oblast

Jádro oblasti Massif Central tvořené územím těchto obcí:

 

Departement Puy-de-Dôme: všechny obce

 

Departement Cantal: všechny obce

 

Departement Haute-Loire:

Okrsek Brioude: všechny obce

 

Departement Aveyron:

Kantony Mur-de-Barrez a Sainte-Geneviève-sur-Argence: všechny obce

 

Departement Corrèze:

Kantony Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Bort-les-Orgues, Eygurande, Lapleau, la Roche-Canillac, Mercoeur, Meyssac, Neuvic, Saint-Privat, Ussel-Est a Ussel-Ouest: všechny obce

 

Departement Lot:

 

Kantony Bretenoux, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Martel, Saint-Céré, Sousceyrac a Vayrac: všechny obce

 

Kanton Livernon: obce Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon a Sonac

 

Kanton Souillac: obce Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac a Saint-Sozy

 

Departement Lozère:

Kantony Aumont-Aubrac, Fournels, Grandieu, Langogne, Le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans-la-Lozère a Saint-Chély-d'Apcher: všechny obce

4.4   Důkaz původu:

Každý producent mléka, každá provozovna na výrobu sýra a každá provozovna na zrání sýra musí vyplnit „prohlášení o způsobilosti“ zaregistrované útvary INAO (francouzský státní ústav pro označení původu), které umožňuje INAO identifikovat všechny hospodářské subjekty. Musí pro potřeby ústavu INAO zpřístupňovat záznamy a veškerou dokumentaci potřebnou ke kontrole původu, kvality a podmínek produkce mléka a sýrů.

V rámci kontroly charakteristik produktu CHOP se provádí analytická a organoleptická kontrola, jež má zajistit kvalitu a typické vlastnosti kontrolovaných produktů.

4.5   Metoda produkce:

Produkce mléka, výroba a zrání sýrů musí probíhat v zeměpisné oblasti.

Produkce obnáší pořád stejné úkony jako v minulosti: vysoušení tvarohu, zformování, ruční nasolení, a sice nadvakrát hrubou suchou solí, s vícenásobným obracením, poté napichování dlouhými jehlicemi; toto provzdušnění sýrové hmoty umožní vývoj plísně penicillium glaucum. Potom následuje zrání ve sklepeních, a sice minimálně čtyři týdny u velkých forem a minimálně dva týdny u malých forem.

4.6   Souvislost:

Původ sýra se datuje do počátku 19. století, kdy se vyráběl na vulkanických náhorních plošinách pohoří Massif Central. Jeho věhlas se rozšířil až do Paříže, kde jej v roce 1879 opěvoval šansoniér Francisque Bethol. V březnu roku 1975 je sýru „Bleu d'Auvergne“ přiznán status označení původu na základě žádosti z roku 1972.

Oblast produkce sýra „Bleu d'Auvergne“ tvoří jedinečný přírodní celek, který se vyznačuje vulkanickou a žulovitou půdou bohatou na stopové prvky, drsným podnebím a velmi zvláštní flórou, což přispívá ke zvláštním vlastnostem „Bleu d’Auvergne“; jejich typický charakter se zintenzivňuje používáním zvláštním penicilinových kmenů vyvinutých a vypěstovaných v oblasti CHOP „Bleu d’Auvergne“. Metody vysychání tvarohu, jakož i ručního nasolování dodávají sýru „Bleu d’Auvergne“ velmi jemné žilkování rovnoměrně rozložené v sýrové hmotě, což tento sýr odlišuje od jiných sýrů s modrou plísní.

4.7   Kontrolní subjekt:

Název

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Adresa

:

51 rue d'Anjou 75008 PARIS

Telefon

:

01.53.89.80.00

Fax

:

01.53.89.80.60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Institut National de l’Origine et de la Qualité je veřejnou institucí správní povahy, občanskoprávním subjektem, který působí pod dozorem ministerstva zemědělství.

Za kontrolu podmínek produkce produktů nesoucích označení původu odpovídá INAO.

Název

:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Adresa

:

59, Boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Telefon

:

01.44.87.17.17

Fax

:

01.44.97.30.37

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

DGCCRF je oddělením ministerstva hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti.

4.8   Označování

Sýr musí být zabalen do hliníkové fólie.

Na produktu musí být uveden název označení.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1260/2008

ze dne 10. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 23

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 29. března 2007 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) revidovaný mezinárodní účetní standard (IAS) 23 Výpůjční náklady (dále jen „revidovaný IAS 23“). Revidovaným IAS 23 se zrušuje možnost vykázat výpůjční náklady přímo v nákladech, pokud jsou přímo účelově vztaženy k akvizici, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva. Všechny tyto výpůjční náklady se aktivují a vytvářejí součást pořizovacích nákladů na toto aktivum. Ostatní výpůjční náklady se mají vykazovat jako náklad. Revidovaným IAS 23 se nahrazuje IAS 23 Výpůjční náklady revidovaný v roce 1993.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že revidovaný IAS 23 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), zvážila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů stanovisko skupiny EFRAG ke schválení a sdělila Komisi, že toto stanovisko je vyvážené a objektivní.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se mezinárodní účetní standard IAS 23 (revidovaný roku 1993) Výpůjční náklady nahrazuje mezinárodním účetním standardem IAS 23 (revidovaným roku 2007) Výpůjční náklady, jak je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky začnou standard IAS 23 (revidovaný roku 2007) uvedený v příloze tohoto nařízení uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IAS 23

IAS 23 Výpůjční náklady (revidovaný roku 2007)

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23

Výpůjční náklady

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

1

Výpůjční náklady, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva, se aktivují jako část pořizovacích nákladů na toto aktivum. Ostatní výpůjční náklady jsou uznány jako náklad.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

2

Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

3

Standard neřeší skutečné nebo odvozené náklady vlastního kapitálu, včetně přednostního kapitálu, který není klasifikovaný jako závazek.

4

Účetní jednotka není povinna standard aplikovat na výpůjční náklady, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě:

(a)

způsobilého aktiva oceňovaného reálnou hodnotou, například biologického aktiva; nebo

(b)

zásob, které jsou průmyslově vyráběny nebo jinak vyráběny ve velkém množství na opakující se bázi.

DEFINICE

5

Tento standard používá následující pojmy s tímto významem:

Výpůjční náklady jsou úrok a ostatní náklady, které účetní jednotka vynaloží ve spojení s vypůjčením si finančních prostředků.

Způsobilé aktivum je aktivum, které nezbytně potřebuje značné časové období k tomu, aby bylo připravené pro zamýšlené použití nebo prodej.

6

Výpůjční náklady mohou zahrnovat:

(a)

úrok z bankovních úvěrů a krátkodobých a dlouhodobých půjček;

(b)

odpisování diskontů nebo prémií souvisejících s půjčkami;

(c)

odpisování vedlejších nákladů, vynaložených v souvislosti s uzavřením půjček;

(d)

finanční náklady z titulu finančních pronájmů uznaných v souladu s IAS 17 Leasingy; a

(e)

kurzové rozdíly vznikající z půjček v cizí měně v rozsahu, ve kterém jsou považovány za úpravu úrokových nákladů.

7

Způsobilými aktivy mohou v závislosti na okolnostech být:

(a)

zásoby;

(b)

výrobní továrny;

(c)

zařízení na výrobu energie;

(d)

nehmotná aktiva;

(e)

investice ve formě investic do nemovitostí.

Finanční aktiva a zásoby, které jsou průmyslově vyráběny nebo jinak vyráběny během krátkého časového období, nejsou způsobilá aktiva. Aktiva, která jsou připravena pro zamýšlené použití nebo prodej okamžikem pořízení, nejsou způsobilá aktiva.

UZNÁNÍ

8

Účetní jednotka aktivuje výpůjční náklady, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva, jako část pořizovacích nákladů na toto aktivum. Účetní jednotka vykáže ostatní výpůjční náklady jako náklad v období, kdy je vynaložila.

9

Výpůjční náklady, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva, jsou zahrnuty do pořizovacích nákladů na toto aktivum. Tyto výpůjční náklady jsou aktivovány jako součást pořizovacích nákladů na aktivum tehdy, když je pravděpodobné, že budou mít za následek budoucí ekonomické užitky pro účetní jednotku, a když tyto náklady mohou být zjištěny spolehlivě. V případě, že účetní jednotka aplikuje IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách, uzná jako náklad tu část výpůjčních nákladů, která kompenzuje inflaci za stejné období v souladu s odstavcem 21 tohoto standardu.

Výpůjční náklady způsobilé pro aktivaci

10

Výpůjční náklady přímo účelově vztažené k akvizici podniku, výstavbě nebo výrobě způsobilého aktiva jsou ty výpůjční náklady, které by nevznikly, kdyby výdaje na způsobilé aktivum nebyly vynaloženy. Když si účetní jednotka vypůjčuje peněžní prostředky specificky za účelem získání určitého způsobilého aktiva, výpůjční náklady, které se přímo vztahují k tomuto způsobilému aktivu, se dají snadno identifikovat.

11

Přímý vztah mezi konkrétními půjčkami a způsobilým aktivem a určení půjčky, k níž by jinak nemuselo dojít, může být obtížné zjistit. Taková potíž se například vyskytne, když finanční činnost účetní jednotky je centrálně koordinována. Obtíže také vznikají, když skupina používá řadu dluhových nástrojů k vypůjčení si finančních prostředků s rozdílnými úrokovými sazbami a půjčuje tyto finanční prostředky za různých podmínek dalším účetním jednotkám ve skupině. Jiné komplikace vzniknou při používání půjček denominovaných nebo spojených s cizími měnami, když skupina operuje ve vysoce inflačních ekonomikách, a při kolísání směnných kurzů. Výsledkem je, že určení částky výpůjčních nákladů, které jsou přímo účelově vztaženy k akvizici způsobilého aktiva, je obtížné a vyžaduje odhad.

12

V rozsahu, v jakém si účetní jednotka vypůjčí finanční prostředky, specificky za účelem získání způsobilého aktiva, určí účetní jednotka částku výpůjčních nákladů způsobilých k aktivaci jako skutečné výpůjční náklady způsobené touto půjčkou během období snížené o veškerý investiční výnos z dočasného investování těchto půjček.

13

Dohody o financování způsobilých aktiv mohou mít za následek, že účetní jednotka získá vypůjčené finanční prostředky a vydá s nimi spojené výpůjční náklady dříve, než jsou některé nebo všechny finanční prostředky použity na výdaje za způsobilé aktivum. Za těchto okolností jsou finanční prostředky často dočasně investovány až do jejich vydání za způsobilé aktivum. Při určování částky výpůjčních nákladů způsobilých k aktivaci během období je veškerý vydělaný investiční výnos z těchto finančních prostředků odečten od vzniklých výpůjčních nákladů.

14

V rozsahu, ve kterém si účetní jednotka finanční prostředky obecně půjčí a používá je za účelem získání způsobilého aktiva, účetní jednotka určí částku výpůjčních nákladů způsobilých pro aktivaci použitím míry aktivace k výdajům na toto aktivum. Míra aktivace je váženým průměrem výpůjčních nákladů použitelných na půjčky účetní jednotce, které nejsou splacené během období, kromě půjček specificky získaných za účelem získání způsobilého aktiva. Částka výpůjčních nákladů, kterou účetní jednotka aktivuje během období nesmí překročit částku výpůjčních nákladů vynaložených během tohoto období.

15

V některých případech při výpočtu váženého průměru výpůjčních nákladů je vhodné zahrnout všechny půjčky mateřského podniku a jeho dceřiných podniků; za jiných okolností je vhodné pro každý dceřiný podnik použít vážený průměr výpůjčních nákladů použitelný na jeho vlastní půjčky.

Přebytek účetní hodnoty způsobilého aktiva nad zpětně získatelnou částkou

16

Když účetní hodnota nebo očekávaný konečný pořizovací náklad na způsobilé aktivum převýší jeho zpětně získatelnou částku nebo čistou realizovatelnou hodnotu, je účetní hodnota snížena nebo odepsána v souladu s požadavky ostatních standardů. Za určitých okolností je snížení hodnoty nebo odepsání stornováno v souladu s těmito ostatními standardy.

Zahájení aktivace

17

Účetní jednotka začíná aktivaci výpůjčních nákladů jako součást pořizovací ceny způsobilého aktiva v den zahájení. Den zahájení aktivace je den, kdy účetní jednotka splní všechny následující podmínky:

(a)

vynakládá výdaje za aktivum;

(b)

vynakládá výpůjční náklady; a

(c)

uskutečňuje nezbytné činnosti k přípravě aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej.

18

Výdaje na způsobilé aktivum zahrnují pouze ty výdaje, jejichž výsledkem byly platby peněžními prostředky, převody jiných aktiv nebo převzetí úrokem zatížených závazků. Výdaje jsou sníženy o všechny obdržené postupné platby a dotace obdržené ve spojení s aktivem (viz IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory). Průměrná účetní hodnota aktiva během období včetně dříve aktivovaných výpůjčních nákladů je běžně dostupný odhad výdajů, na které je v tomto období použita míra aktivace.

19

Činnosti nezbytné k přípravě aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej zahrnují více než fyzické vytvoření aktiva. Zahrnují technické a administrativní práce před počátkem fyzické výstavby, jako jsou činnosti spojené se získáním povolení před zahájením fyzické výstavby. Samy tyto činnosti při pouhém držení aktiva, kdy nedochází k žádné výrobě nebo vývoji, které mění podstatu aktiva, však nejsou důvodem k aktivování výpůjčních nákladů. Například výpůjční náklady vynaložené během úpravy pozemku jsou aktivovány během období, v němž jsou činnosti vztahující se k této úpravě prováděny. Avšak výpůjční náklady vzniklé v době, kdy pozemek získaný pro stavební účely je držen bez jakékoliv přípravné činnosti, se neaktivují.

Přerušení aktivace

20

Účetní jednotka přeruší aktivaci výpůjčních nákladů během prodloužených období, kdy přeruší aktivní přípravu způsobilého aktiva.

21

Účetní jednotka může vynaložit výpůjční náklady během prodlouženého období, ve kterých přeruší činnosti nezbytné k přípravě aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej. Takové náklady jsou náklady na držení částečně dokončených aktiv a neaktivují se. Avšak účetní jednotka běžně nepřerušuje aktivaci výpůjčních nákladů během období, kdy realizuje podstatné technické a administrativní práce. Účetní jednotka také nepřerušuje aktivaci výpůjčních nákladů, když je dočasné zdržení nezbytnou součástí procesu přípravy aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej. Například aktivace pokračuje během prodlouženého období, kdy vysoké hladiny vody zdrží výstavbu mostu, jestliže jsou takové vysoké vodní hladiny běžné v dotyčné zeměpisné oblasti během výstavby.

Ukončení aktivace

22

Účetní jednotka ukončí aktivaci výpůjčních nákladů, když jsou skončeny veškeré podstatné činnosti nezbytné pro přípravu způsobilého aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej.

23

Aktivum je běžně připraveno pro své zamýšlené použití nebo prodej, když je dokončena fyzická výstavba aktiva, ačkoliv obvyklé administrativní práce mohou ještě pokračovat. Jestliže vše, co zbývá dokončit, jsou menší modifikace, jako je výzdoba majetku podle požadavků kupce nebo uživatele, znamená to, že jsou v podstatě dokončeny veškeré činnosti.

24

Když účetní jednotka dokončuje výstavbu způsobilého aktiva po částech a každá část může být používána, zatímco výstavba pokračuje na dalších částech, účetní jednotka skončí aktivaci výpůjčních nákladů, když jsou podstatně ukončeny všechny činnosti nezbytné pro přípravu této části pro její zamýšlené použití nebo prodej.

25

Příkladem způsobilého aktiva, jehož každá část je schopna použití, zatímco výstavba pokračuje na ostatních částech, je obchodní centrum zahrnující několik budov, z nichž každá může být používána samostatně. Příkladem způsobilého aktiva, které vyžaduje dokončení dříve, než jakákoliv část může být používána, je průmyslová továrna, jako je ocelárna, zahrnující několik technologií realizovaných postupně v různých částech uvnitř jednoho prostoru továrny.

ZVEŘEJNĚNÍ

26

Účetní jednotka zveřejní:

(a)

částku výpůjčních nákladů aktivovanou během období; a

(b)

míru aktivace použitou pro určení hodnoty výpůjčních nákladů způsobilých pro aktivaci.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

27

Jestliže aplikace tohoto standardu přináší změnu v účetních pravidlech, účetní jednotka aplikuje standard na výpůjční náklady vztahující se na způsobilá aktiva, pro která je datem zahájení aktivace datum účinnosti nebo pozdější datum.

28

Účetní jednotka si může nicméně stanovit dřívější datum před datem účinnosti standardu a aplikuje standard na výpůjční náklady vztahující se na způsobilá aktiva, pro která je datem zahájení aktivace datum účinnosti nebo pozdější datum.

DATUM ÚČINNOSTI

29

Účetní jednotka aplikuje standard pro roční období počínající 1. lednem 2009 nebo později. Dřívější aplikace je povolena. V případě, že účetní jednotka aplikuje standard před 1. lednem 2009, tuto informaci zveřejní.

UKONČENÍ IAS 23 (REVIDOVANÝ V ROCE 1993)

30

Tento standard nahrazuje IAS 23 Výpůjční náklady, který byl revidován v roce 1993.

Dodatek

Změna ostatních dokumentů

Změny v tomto dodatku se aplikují pro roční období počínající 1. ledna 2009 nebo později. Jestliže účetní jednotka aplikuje tento standard v dřívějším období, změny v tomto dodatku se aplikují i pro toto dřívější období. Ve změněných odstavcích je nový text podtržen a zrušený text je přeškrtnut.

А1   IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví se mění takto.

Mění se odstavce 9, 12 a 13, za odstavec 25H se doplňuje nadpis a odstavec 25I, jakož i odstavec 47G tohoto znění:

„9

Přechodná ustanovení jiných IFRS se použijí na změny v účetních pravidlech provedené účetní jednotkou již používající IFRS; nepoužijí se v případě přechodu na IFRS u prvouživatele, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 25D, 25H, 25I, 34A a 34B.

12

Tento standard vymezuje dvě skupiny výjimek ze zásady, že počáteční rozvaha sestavená účetní jednotkou podle IFRS musí být v souladu se všemi IFRS:

(a)

odstavce 13–25I a 36A–36C obsahují výjimky z některých požadavků jiných IFRS;

(b)

odstavce 26–34B zakazují retrospektivní aplikaci některých ustanovení jiných IFRS.

13

Účetní jednotka se může rozhodnout využít jednu nebo více následujících výjimek:

(a)

(l)

ocenění finančních aktiv a finančních závazků reálnou hodnotou při prvotním uznání (odstavec 25G);

(m)

finanční aktivum nebo nehmotné aktivum vykazované v souladu s IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb (odstavec 25H); a

(n)

výpůjční náklady (odstavec 25I).

Účetní jednotka nesmí použít tyto výjimky analogicky na další položky.

Výpůjční náklady

25I

Prvouživatel může aplikovat přechodná ustanovení odstavců 27 a 28 IAS 23 Výpůjční náklady, revidovaná v roce 2007. Datum účinnosti uvedené v těchto odstavcích se interpretuje jako 1. ledna 2009 nebo datum přechodu na IFRS, pokud nastane později.

47G

Účetní jednotka aplikuje změny v odstavcích 13(n) a 25I pro roční období počínající 1. lednem 2009 nebo později. Jestliže účetní jednotka aplikuje IAS 23 pro dřívější období, tyto změny se aplikují pro toto dřívější období.“

А2   V IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky se poslední věta odstavce 110 zrušuje.

A3   V IAS 7 Výkazy peněžních toků se odstavec 32 mění takto:

„32

Úhrnná částka úroků zaplacená během období je zveřejněna ve výkazu peněžních toků, ať již byla uznána jako náklad ve výsledovce, nebo aktivována v souladu s IAS 23 Výpůjční náklady.“

A4   V IAS 11 Smlouvy o zhotovení se poslední věta odstavce 18 mění takto:

„18

Náklady, které mohou být obecně přičitatelné smluvní činnosti a mohou být alokovány do jednotlivých smluv, zahrnují také výpůjční náklady.“

A5   V IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení se odstavec 23 mění takto:

„23

Pořizovací náklady položky pozemků, budov a zařízení představují hotovostní ekvivalent ceny k datu jejich uznání. Jestliže je platba za položku pozemků, budov a zařízení odložena na dobu pozdější než jsou obvyklé fakturační podmínky, rozdíl mezi peněžním ekvivalentem ceny a celkovou částkou platby se vykáže jako úrok za dobu trvání úvěru, pokud není takový úrok aktivován v souladu s IAS 23.“

A6   V IAS 38 Nehmotná aktiva se odstavec 32 mění takto:

„32

Pokud je platba za nehmotné aktivum odložena na delší než běžný termín splatnosti, je pořizovacím nákladem hotovostní ekvivalent ceny. Rozdíl mezi touto částkou a celkovými platbami je zachycen jako úrokový náklad za dobu splatnosti, pokud není aktivován v souladu s IAS 23 Výpůjční náklady.“

A7   V IFRIC Interpretace 1 Změny v existujících ukončeních provozu, uvedeních do původního stavu a obdobných závazcích se odstavec 8 mění takto:

„8

Periodické odvíjení diskontu se vykazuje v hospodářském výsledku jako finanční náklad tak, jak k nim bude docházet. Aktivace podle IAS 23 není povolena.“


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1261/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní účetní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 17. ledna 2008 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrada akciemi (dále jen „změna IFRS 2“). Změnou IFRS 2 se ujasňuje, co se rozumí rozhodnými podmínkami, jak účtovat podmínky, které nejsou rozhodnými podmínkami, a jak účtovat rušení dohody o úhradě akciemi ze strany účetní jednotky nebo druhé smluvní strany.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že změna IFRS 2 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů zvážila stanovisko EFRAG ke schválení a sdělila Evropské komisi, že toto stanovisko je vyvážené a objektivní.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se mezinárodní standard účetního výkaznictví IFRS 2 Úhrada akciemi mění v souladu se Změnami mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 2 Úhrada akciemi (dále jen „změna IFRS 2“), jak jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky začnou uplatňovat změnu IFRS 2, jak je uvedena v příloze tohoto nařízení, nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IFRS 2

Změna IFRS 2 Úhrada akciemi

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

NOVELA IFRS 2

Úhrady vázané na akcie

Tento dokument obsahuje novelu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie. Tato novela shrnuje návrhy, které obsahoval Zveřejněný návrh novely IFRS 2 – Rozhodné podmínky a rušení poskytnutých nástrojů, který byl vydán v únoru 2006.

Účetní jednotky použijí tuto novelu pro vykazování veškerých úhrad vázaných na akcie v rozsahu působnosti IFRS 2 v účetních obdobích počínajících 1. lednem 2009 nebo později. Dřívější použití této novely je povoleno.

PODMÍNKY, KTERÉ NEJSOU ROZHODNÝMI PODMÍNKAMI

V textu standardu se za odstavcem 21 přidává následující nadpis a odstavec 21A.

„Pravidla pro podmínky, které nejsou rozhodnými podmínkami

21A

Podobně jako v případě rozhodných podmínek musí účetní jednotka brát při odhadu reálné hodnoty poskytnutých kapitálových nástrojů v úvahu i podmínky, které nejsou rozhodnými podmínkami. Tedy, poskytují-li se kapitálové nástroje vázané podmínkami, které nejsou rozhodnými, vykáže účetní jednotka zboží a služby přijaté od druhé smluvní strany, jež splňuje všechny rozhodné podmínky které nejsou tržními podmínkami (např. služby přijaté od zaměstnanců, kteří zůstávají v pracovním poměru po jisté období) bez ohledu na to, zda jsou podmínky, které nejsou rozhodnými, splněny či nikoliv.“

RUŠENÍ POSKYTNUTÝCH NÁSTROJŮ

V textu standardu se odstavec 28 novelizuje takto:

„28

Jsou-li poskytnuté kapitálové nástroje zrušeny či vypořádány během rozhodného období (nejde-li o zrušení ve formě propadnutí z důvodu nesplnění rozhodných podmínek)…“

V textu standardu se odstavec 28(b) novelizuje takto:

„28

(b)

…Takový rozdíl bude vykázán jako náklad. Pokud však smlouva o úhradě vázané na akcie obsahovala závazkovou komponentu, účetní jednotka ji nejprve přecení na reálnou hodnotu k okamžiku zrušení či vypořádání. Dojde-li k jakékoliv platbě, jež vypořádává závazkovou komponentu, je tato platba zaúčtována jako zánik závazku.“

V textu standardu se za odstavec 28 přidává následující odstavec 28A.

„28A

Jestliže účetní jednotka nebo druhá smluvní strana mají právo zvolit si, zda splní podmínku, jež není rozhodnou podmínkou, účetní jednotka zachytí nesplnění této podmínky ze své strany či nesplnění této podmínky druhou smluvní stranou během rozhodného období jako zrušení poskytnutých nástrojů.“

DATUM ÚČINNOSTI

V textu standardu se přidává následující odstavec 62.

„62

Účetní jednotka použije následující novelizované znění retrospektivně v účetních obdobích počínajících 1. lednem 2009 nebo později:

(a)

požadavky odstavce 21A na nakládání s podmínkami, které nejsou rozhodnými podmínkami,

(b)

novelizované definice pojmu „udělit“ a „rozhodné podmínky“ v dodatku A,

(c)

novely odstavců 28 a 28A týkající se zrušení poskytnutých nástrojů.

Dřívější použití je povoleno. Pokud je účetní jednotka použije tuto novelu v účetním období počínajícím před 1. lednem 2009, pak tuto skutečnost zveřejní.“

DEFINICE

V dodatku A se novelizují definice pojmů „převod na druhou smluvní stranu“ a „rozhodné podmínky“.

„udělení druhé smluvní straně

Získání nároku. Na základě smlouvy o úhradě vázané na akcie se druhé smluvní straně přiznává nárok obdržet peníze, jiná aktiva či kapitálové nástroje účetní jednotky v okamžiku, kdy nárok druhé smluvní strany již není nadále podmíněn splněním žádných rozhodných podmínek.

rozhodné podmínky

Podmínky, které určují, zda účetní jednotka obdržela služby, které zakládají druhé smluvní straně nárok obdržet peníze, jiná aktiva či kapitálové nástroje účetní jednotky v rámci smlouvy o úhradě vázané na akcie. Rozhodné podmínky zahrnují podmínky setrvání v pracovním poměru a výkonnostní podmínky. Podmínky setrvání v pracovním poměru požadují, aby druhá smluvní strana dokončila jisté období, po které dodává účetní jednotce své služby. Výkonnostní podmínky požadují, aby druhá smluvní strana dokončila jisté období, po které dodává účetní jednotce své služby, a naplnila stanovené výkonnostní cíle (jako např. daný růst zisku účetní jednotky za dané období). Výkonnostní podmínka může zahrnovat i tržní podmínku.“


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1262/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 13 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní účetní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 5. července 2007 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) výklad IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy (dále jen „IFRIC 13“). IFRIC 13 odstraňuje nejednotnou praxi, pokud jde o účtování zboží prodaného nebo služeb poskytnutých zdarma nebo se slevou v rámci zákaznických věrnostních programů, které společnosti přiznávají svým zákazníkům ve formě bodů, leteckých mil nebo jiných kreditů na základě prodeje zboží nebo poskytnutí služby.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že IFRIC 13 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů zvážila stanovisko EFRAG ke schválení a sdělila Evropské komisi, že toto stanovisko je vyvážené a objektivní.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se vkládá výklad 13 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) Zákaznické věrnostní programy ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky začnou uplatňovat IFRIC 13 uvedený v příloze tohoto nařízení nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

IFRIC 13

Výklad IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

INTERPRETACE IFRIC 13

Zákaznické věrnostní programy

ODKAZY

IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

IAS 18 Výnosy

IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva

VÝCHODISKA

1

Účetní jednotky využívají zákaznické věrnostní programy, aby podnítily své zákazníky nakupovat jejich zboží a služby. Jestliže zákazník nakoupí zboží nebo služby, jednotka mu přizná věrnostní kredity (často označované jako „body“). Zákazník může proměnit tyto věrnostní kredity za takové odměny, jako jsou zboží a služby zdarma nebo se slevou.

2

Věrnostní programy fungují mnoha způsoby. Zákazníci musí například nasbírat stanovený minimální počet nebo stanovenou minimální hodnotu věrnostních kreditů před tím, než je mohou proměnit. Věrnostní kredity mohou být udíleny za individuální nákupy, hromadné nákupy nebo za nepřetržitou věrnost zákazníka po určité období. Účetní jednotka může zákaznický věrnostní program provozovat sama nebo se může zapojit do programu spravovaného třetí stranou. Nabízenými odměnami mohou být zboží a služby dodávané přímo jednotkou a/nebo práva obdržet zboží a služby od třetích stran.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

3

Tato interpretace se použije na zákaznické věrnostní kredity, které:

(a)

účetní jednotka přiznává svým zákazníkům jako část prodejní transakce, tj. prodeje zboží, poskytování služeb nebo užití aktiv účetní jednotky zákazníkem; a které

(b)

po splnění jakýchkoliv dalších kvalifikačních podmínek mohou být zákazníkem v budoucnu proměněny za zboží a služby zdarma nebo se slevou.

Tato interpretace upravuje účetnictví těch jednotek, které přiznávají věrnostní kredity svým zákazníkům.

PŘEDMĚT SPORU

4

Předmětem sporu, který řeší tato interpretace, je:

(a)

posouzení, zda závazek jednotky poskytnout v budoucnu zboží a služby zdarma nebo se slevou („odměny“) uznat a ocenit:

(i)

přiřazením části přijaté nebo nárokované protihodnoty z prodejní transakce věrnostním kreditům a odložit uznání výnosu (použití odstavce 13 IAS 18); nebo

(ii)

vytvořením rezervy ve výši odhadovaných budoucích nákladů na dodání odměn (použití odstavce 19 IAS 18); a

(b)

v případě přiřazení protihodnoty věrnostním kreditům posouzení:

(i)

jakou část protihodnoty přiřadit věrnostním kreditům;

(ii)

v kterém okamžiku uznat výnos; a

(iii)

jakou částkou ocenit výnos, jestliže odměny dodává třetí strana.

ŘEŠENÍ

5

Jednotka použije odstavec 13 IAS 18 a bude účtovat o věrnostních kreditech jako o samostatně identifikovatelných složkách prodejních transakcí, ve kterých byly věrnostní kredity přiznány („výchozí prodej“). Reálná hodnota protihodnoty přijaté nebo nárokované v rámci výchozího prodeje je přiřazena mezi věrnostní kredity a ostatní složky prodeje.

6

Částka protihodnoty přiřazená věrnostním kreditům se určí s odkazem na jejich reálnou hodnotu, tj. částku, za kterou by věrnostní kredity mohly být prodány odděleně.

7

Jestliže účetní jednotka dodává odměny sama, zachytí výnos přiřazený věrnostním kreditům v okamžiku, ve kterém splní své závazky dodat odměny z titulu využitých věrnostních kreditů. Částka zachyceného výnosu vychází z poměru počtu věrnostních kreditů, které byly proměněny za odměny, k celkovému počtu věrnostních kreditů, o kterých se očekává, že budou využity.

8

Jestliže odměny dodává třetí strana, účetní jednotka posoudí, zda protihodnotu přiřazenou věrnostním kreditům přijímá na svůj vlastní účet (tj. účetní jednotka je v transakci mandantem) nebo na účet třetí strany (tj. účetní jednotka je v transakci zprostředkovatelem pro třetí stranu).

(a)

Jestliže přijímá protihodnotu na účet třetí strany, účetní jednotka:

(i)

ocení svůj výnos ve výši čisté částky, kterou si ponechává na svůj účet, tj. v částce rozdílu mezi protihodnotou přiřazenou věrnostním kreditům a částkou dluženou třetí straně za dodání odměn; a

(ii)

uzná tuto čistou částku jako výnos v okamžiku, ve kterém je třetí strana povinna dodat odměny a oprávněna obdržet za to protihodnotu. Tyto událostí mohou nastat, jakmile jsou přiznány věrnostní kredity. Jestliže si však zákazník může vybrat, zda bude požadovat odměny buď od účetní jednotky nebo od třetí strany, mohou tyto události nastat až tehdy, když si zákazník zvolí, že bude požadovat odměny od třetí strany.

(b)

Jestliže přijímá protihodnotu na svůj vlastní účet, účetní jednotka ocení svůj výnos ve výši hrubé částky protihodnoty přiřazené věrnostním kreditům a výnos uzná v okamžiku splnění svých závazků dodat odměny.

9

Smlouvy účetní jednotky se stanou nevýhodnými, jestliže se v libovolném okamžiku očekává, že nevyhnutelné náklady plynoucí ze závazků dodat odměny převýší protihodnotu obdrženou nebo nárokovanou za tyto odměny (tj. protihodnotu přiřazenou věrnostním kreditům v okamžiku výchozího prodeje, která ještě nebyla uznána jako výnos, plus jakoukoliv protihodnotu nárokovanou v okamžiku, když zákazník využije věrnostní kredity). Závazek ve výši tohoto rozdílu se zachytí v souladu s IAS 37. Potřeba uznat takový závazek může vzniknout v důsledku zvýšení očekávaných nákladů na dodání odměn, např. když účetní jednotka upřesní svá očekávání ohledně počtu věrnostních kreditů, které budou využity.

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHOD

10

Pro účetní jednotky je tato interpretace platná pro roční účetní období počínající 1. červencem 2008 nebo později. Dřívější použití se doporučuje. Pokud účetní jednotka použije tuto interpretaci v období před 1. červencem 2008, pak tuto skutečnost zveřejní.

11

Změny v účetních pravidlech budou vykázány podle požadavků IAS 8.

Dodatek

Aplikační příručka

Tento dodatek je nedílnou součástí interpretace.

Ocenění věrnostních kreditů reálnou hodnotou

AG1

Odstavec 6 řešení požaduje, aby protihodnota přiřazená věrnostním kreditům byla oceněna reálnou hodnotou, tj. částkou, za kterou by věrnostní kredity mohly být prodány odděleně. Není-li reálná hodnota přímo zjistitelná, musí se odhadnout.

AG2

Účetní jednotka může reálnou hodnotu věrnostních kreditů odhadnout odkazem na reálnou hodnotu odměn, za které mohou být věrnostní kredity proměněny. Reálná hodnota těchto odměn se sníží o:

(a)

reálnou hodnotu odměn, které by byly nabídnuty zákazníkům, kteří nezískali věrnostní kredity z výchozího prodeje; a

(b)

podíl věrnostních kreditů, u kterých jednotka neočekává, že budou zákazníky využity.

Jestliže si zákazníci mohou vybrat z rozdílných odměn, reálná hodnota věrnostních kreditů odráží reálnou hodnotu dostupných odměn váženou poměrnou četností, s kterou každá odměna bude podle očekávání účetní jednotky vybrána.

AG3

V některých případech mohou být dostupné jiné techniky odhadu. Jestliže například třetí strana dodává odměny a účetní jednotka platí třetí straně za každý přiznaný věrnostní kredit, účetní jednotka může odhadnout reálnou hodnotu věrnostních kreditů odkazem na částku, kterou platí třetí straně, zvýšenou o rozumnou ziskovou marži. Při výběru a použití techniky odhadu, která splňuje požadavky odstavce 6 řešení a která je za daných okolností nejvhodnější, je potřeba postupovat na základě individuálního posouzení.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1263/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 5. července 2007 zveřejnil Výbor pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) výklad 14 IFRIC pod názvem IAS 19 – Limit aktiva definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich interakce (dále jen „IFRIC 14“). V IFRIC 14 se objasňují ustanovení mezinárodního účetního standardu (IAS) 19 o ocenění aktiva definovaných požitků v rámci plánů definovaných požitků po odchodu do důchodu, pokud existuje požadavek na minimální financování. Aktivum definovaného požitku je přebytek reálné hodnoty aktiv plánu oproti současné hodnotě závazku z definovaných požitků. IAS 19 omezuje své ocenění na současnou hodnotu hospodářských požitků dostupných ve formě náhrad z plánu nebo snížení u budoucích příspěvků do plánu, což může být dotčeno požadavky na minimální financování.

(3)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že výklad IFRIC 14 splňuje technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) (3), zvážila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů stanovisko skupiny EFRAG ke schválení a sdělila Komisi, že toto stanovisko je vyvážené a objektivní.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se vkládá výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) pod názvem IAS 19 – Limit aktiva definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich interakce, jak je uveden v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Podniky zahájí uplatňování IFRIC 14 uvedeného v příloze tohoto nařízení nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího po dni 31. prosince 2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 199, 21.7.2006, s. 33.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

IFRIC 14

„Výklad IFRIC 14 IAS 19 – Limit aktiva definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich interakce“

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org

IFRIC INTERPRETACE 14

IAS 19 — Omezení hodnoty aktiva z definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich vzájemný vztah

ODKAZY

IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky

IIAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

IAS 19 Zaměstnanecké požitky

IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky

VÝCHODISKA

1

Odstavec 58 IAS 19 omezuje výši ocenění aktiva z definovaných požitků na „současnou hodnotu všech ekonomických přínosů ve formě vratek z plánu či snížení budoucích příspěvků do plánu“ upravenou o nevykázané zisky a ztráty. Je otázkou, zda lze považovat vratky a snížení budoucích příspěvků vůbec za dosažitelné s ohledem na existenci požadavků na minimální financování.

2

Minimální požadavky na financování jsou stanoveny v mnoha zemích za účelem vyššího zabezpečení nároků členů zaměstnaneckých plánů požitků na požitky po skončení pracovního poměru. Tyto požadavky obvykle stanovují minimální povinnou částku nebo úroveň příspěvků do plánu za určité období. Z tohoto důvodu požadavky na minimální financování mohou omezit možnost účetní jednotky snížit budoucí příspěvky.

3

Omezení výše ocenění aktiva z definovaných požitků může způsobit to, že požadavky na minimální financování budou nevýhodné. Požadavek příspěvku do plánu obvykle nemá žádný vliv na ocenění aktiva nebo závazku z definovaných požitků. To je z toho důvodu, že jakmile je příspěvek zaplacen, stane se aktivem z plánu, takže nevznikne dodatečný čistý závazek. Nicméně požadavek na minimální financování může způsobit vznik závazku, pokud vyžadované příspěvky nebudou pro účetní jednotku dosažitelné poté, co je zaplatí.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

4

Tato interpretace se použije na veškeré definované požitky po skončení pracovního poměru, jakož i na ostatní dlouhodobé definované požitky zaměstnanců.

5

Pro účely této interpretace se za minimální požadavky na financování považují jakékoli požadavky na financování plánu požitků po skončení pracovního poměru či plánu ostatních dlouhodobých definovaných požitků.

PŘEDMĚT SPORU

6

Tato interpretace se zabývá následujícími problémy:

(a)

kdy lze považovat vratky a snížení budoucích příspěvků za dosažitelné ve smyslu odstavce 58 IAS 19;

(b)

jak požadavky na minimální financování mohou ovlivnit dosažitelnost snížení budoucích příspěvků;

(c)

kdy požadavky na minimální financování mohou způsobit vznik závazku.

ŘEŠENÍ

Dosažitelnost vratky nebo snížení budoucích příspěvků

7

Účetní jednotka stanoví dosažitelnost vratky nebo snížení budoucích příspěvků v souladu s ustanoveními a podmínkami plánu a s požadavky obecně závazných předpisů jurisdikce, ve které je plán realizován.

8

Ekonomický užitek ve formě vratky nebo snížení budoucích příspěvků se považuje za dosažitelný, pokud je účetní jednotka schopna ho realizovat někdy během trvání plánu nebo při uhrazení závazků z plánu. Konkrétněji, tyto ekonomické užitky se považují za dosažitelné, i když nejsou realizovatelné okamžitě k rozvahovému dni.

9

Na dosažitelný ekonomický užitek nemá vliv způsob, jakým účetní jednotka hodlá využít vzniklý přebytek. Účetní jednotka si stanoví maximální ekonomický užitek, jakého lze dosáhnout z vratek, ze snížení budoucích příspěvků nebo z kombinace obojího. Účetní jednotka nesmí vykázat ekonomické užitky z kombinace vratek a ze snížení budoucích příspěvků, pokud jsou založeny na předpokladech, které se navzájem vylučují.

10

Podle IAS 1 je účetní jednotka povinna zveřejnit informace o klíčových východiscích použitých k rozvahovému dni pro stanovení odhadu dopadů nejistých událostí, které nesou značné riziko, že způsobí významné úpravy účetních hodnot čistých aktiv nebo závazků vykázaných v rozvaze. Toto ustanovení může být relevantní pro zveřejnění jakéhokoli omezení obvyklé realizovatelnosti výše uvedeného přebytku nebo pro zveřejnění toho, na jakém základě byla určena výše dosažitelného ekonomického užitku.

Ekonomický užitek dosažitelný ve formě vratky

Právo na vratku

11

Vratka se považuje za dosažitelnou jen tehdy, pokud má účetní jednotka bezpodmínečné právo na vratku:

(a)

v průběhu trvání plánu bez ohledu na to, zda je možné vratku obdržet až poté, co dojde k uhrazení závazků z plánu (např. v některých jurisdikcích mají účetní jednotky právo na vratky během trvání plánu bez ohledu na to, zda jsou závazky z plánu uhrazeny či ne); nebo

(b)

v případě postupného uhrazování závazků z plánu, tak jak plán postupně opouští všichni jeho členové; nebo

(c)

v případě jednorázového plného uhrazení závazků z plánu (tj. když je plán vypořádán).

Bezpodmínečné právo na vratku může existovat bez ohledu na to, jaká je k rozvahovému dni úroveň financování plánu.

12

Pokud je právo účetní jednotky na vratku podmíněno tím, zda v budoucnu nastane či naopak nenastane jedna nebo více nejistých událostí, které nejsou zcela pod kontrolou účetní jednotky, účetní jednotka nemá nepodmíněné právo a nesmí vykázat aktivum.

13

Účetní jednotka k rozvahovému dni ocení ekonomické užitky dosažitelné ve formě vratky jako částku přebytku (tj. reálnou hodnotou aktiva z plánu sníženou o současnou hodnotu závazku z definovaného požitku), který má účetní jednotka právo obdržet jako vratku sníženou o spojené náklady s ní. Například pokud by vratka byla předmětem nějaké daně kromě daně z příjmu, účetní jednotka ocení vratku v částce snížené o tuto daň.

14

Při ocenění vratky dosažitelné v případě, kdy dojde k vypořádání plánu (odstavec 11(c)), účetní jednotka do plánu započítá náklady na uhrazení závazků z plánu a na náklady spojené s vratkou. Účetní jednotka například odečte odměny za odborné služby, které jdou namísto účetní jednotky na vrub plánu, a náklady na veškeré pojistné, které může být vyžadováno za účelem zabezpečení závazku při vypořádání fondu.

15

Pokud je namísto pevné částky částka vratky definována jako celý přebytek nebo jeho poměrná část, účetní jednotka neprovede žádnou úpravu z důvodu časové hodnoty peněz, a to i kdyby vratka byla realizovatelná pouze v budoucnosti.

Ekonomický užitek dosažitelný ve formě snížení příspěvku

16

V případě, kdy neexistuje minimální požadavek na financování, účetní jednotka určí ekonomický užitek dosažitelný ve formě snížení příspěvku jako nižší částku z následujících možností:

(a)

přebytku z plánu a

(b)

současné hodnoty budoucích nákladů účetní jednotky na služby, tj. mimo budoucích nákladů či jejich části, které vzniknout díky zaměstnancům, a to pro každý rok po očekávanou dobu trvání plánu nebo, je-li kratší, po očekávanou dobu existence účetní jednotky.

17

Účetní jednotka určí náklady na budoucí služby za použití předpokladů, které jsou konzistentní s těmi, které použila při určení závazku z definovaných požitků, a se situací, která existovala k rozvahovému dni tak, jak to vyžaduje IAS 19. Účetní jednotka tudíž nepředpokládá jakékoli budoucí změny v požitcích zajišťovaných plánem, dokud nedojde ke změně plánu, a předpokládá nezměněný budoucí stav zaměstnanců, mimo případ, kdy se účetní jednotka k rozvahovému dni prokazatelně zaváže ke snížení počtu zaměstnanců, na které se vztahuje plán. V takovém případě musí předpoklad budoucího stavu zaměstnanců zahrnovat i jeho snížení. Účetní jednotka stanoví současnou hodnotu budoucích služeb pomocí stejné diskontní sazby, kterou použila k rozvahovému dni k výpočtu závazku z definovaných požitků.

Dopad minimálního požadavku na financování na ekonomický užitek dosažitelný ve formě snížení budoucích příspěvků

18

Účetní jednotka zanalyzuje, jaká část minimálních požadavků na financování k určitému datu připadne na příspěvky, které jsou nutné k pokrytí (a) stávajících deficitů z titulu minimálního financování spojených s minulými službami a (b) budoucího vývoje úrovně nároků na požitky.

19

Příspěvky z titulu minimálních požadavků na financování, jejichž účelem je pokrytí stávajících deficitů spojených s minulými službami, žádným způsobem neovlivňují výši příspěvků na budoucí služby. V jejich důsledku může vzniknout závazek popsaný v odstavcích 23–26.

20

Pokud se požadavek na minimální financování vztahuje k příspěvkům v souvislosti s budoucím vývojem nároků na požitky, účetní jednotka určí ekonomické užitky dosažitelné ve formě snížení budoucích příspěvků jako současnou hodnotu:

(a)

odhadovaných nákladů na budoucí služby zaměstnanců v každém roce dle odstavců 16 a 17 sníženou o

(b)

odhad příspěvků z titulu minimálního financování vyžadovaných v příslušném roce s ohledem na budoucí vývoj nároků na požitky.

21

Účetní jednotka vypočte budoucí výši nutných příspěvků z titulu minimálního financování s ohledem na budoucí vývoj nároků na úroveň požitků, přičemž vezme v úvahu dopad stávajících přebytků, ke kterým došlo z titulu minimálních požadavků na financování. Jako výchozí předpoklady účetní jednotka použije předpoklady požadavků na minimální financování, a pro ostatní faktory, které nejsou specifikovány v požadavcích na minimální financování, předpoklady, které jsou konzistentní s těmi, které použila pro určení závazku z definovaných požitků, a se situací, která existuje k rozvahovému dni, tak jak je to předepsáno IAS 19. Výpočet musí zahrnovat veškeré změny očekávané v důsledku placení splatných minimálních příspěvků. Výpočet nicméně nezahrnuje dopad očekávaných změn ustanovení a podmínek minimálních požadavků na financování, které k rozvahovému dni ještě z významné části neprošly schvalovacím procesem nebo nebyly smluvně dohodnuty.

22

Pokud budoucí příspěvky minimálního financování vyžadované s ohledem na budoucí vývoj v nárocích na požitky přesáhnou v daném roce náklady na budoucí služby dle IAS 19, snižuje se výše hodnoty aktiva dosažitelného ve formě snížení budoucích příspěvků o současnou hodnotu přebytku vypočtenou k rozvahovému dni. Nicméně hodnota aktiva dosažitelného ve formě snížení budoucích příspěvků nemůže být nikdy menší než nula.

Kdy může minimální požadavek na financování způsobit vznik závazku

23

Pokud má účetní jednotka povinnost zaplatit příspěvek podle požadavků na minimální financování k pokrytí stávajícího deficitu spojeného s již přijatými službami a vzniklého vzhledem k minimálnímu financování, účetní jednotka určí, zda vyžadované příspěvky budou dosažitelné jako vratky nebo snížení budoucích příspěvků poté, co budou zaplaceny do plánu.

24

Účetní jednotka vykáže závazek v okamžiku, když vznikne povinnost zaplatit příspěvek, v rozsahu, v jakém nebudou splatné příspěvky dosažitelné poté, co byly zaplaceny do plánu. Závazek sníží aktivum z definovaných požitků nebo zvýší závazek z definovaných požitků, takže když dojde k uhrazení příspěvků, neočekává se, že by použitím odstavce 58 IAS 19 vznikl zisk či ztráta.

25

Dříve než účetní jednotka určí závazek dle odstavce 24, použije odstavec 58A IAS 19.

26

Závazek z titulu požadavku minimálního financování a jakékoli jeho pozdější přecenění musí být vykázán okamžitě v souladu s postupy, které účetní jednotka používá při vykázání dopadu omezení hodnoty aktiv z definovaných požitků dle odstavce 58 IAS 19. Konkrétně:

(a)

Účetní jednotka, která vykazuje dopady omezení uvedeného v odstavci 58 ve výsledovce, vykáže úpravy okamžitě ve výsledovce podle odstavce 61(g) IAS 19.

(b)

Účetní jednotka, která vykazuje dopad omezení uvedeného v odstavci 58 ve výkazu uznaných zisků a ztrát, vykáže úpravy okamžitě ve výkazu uznaných zisků a ztrát dle odstavce 93C IAS 19.

DATUM ÚČINNOSTI

27

Účetní jednotka použije tuto interpretaci pro roční účetní období počínající 1. lednem 2008 nebo později. Dřívější použití se doporučuje.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

28

Účetní jednotka tuto interpretaci použije od počátku prvního období, které je vykázáno v první účetní závěrce, ve které se tato interpretace použije. Účetní jednotka vykáže veškeré počáteční úpravy způsobené použitím této interpretace v nerozdělených ziscích na začátku zmíněného prvního období.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1264/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 1915/83 ze dne 13. července 1983, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků (2), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1915/83 stanoví, že Komise zaplatí členskému státu standardní poplatek za každý řádně vyplněný podnikový výkaz, který jí byl předán ve lhůtě uvedené v článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1453/2007 (3) stanovilo standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz pro účetní období 2008 ve výši 151 EUR. Celkový vývoj nákladů a jeho vliv na náklady na vyplnění podnikového výkazu odůvodňuje přezkoumání poplatku.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní poplatek uvedený v čl. 5 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1915/83 činí 155 EUR.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Úř. věst. L 190, 14.7.1983, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 68.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1265/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 nařízení Komise (EHS) č. 1859/82 (2) stanoví pro každý členský stát prahy ekonomické velikosti vykazujících podniků spadajících do oblasti zjišťování zemědělské účetní datové sítě.

(2)

V případě Španělska vedly strukturální změny ke snížení počtu menších podniků a jejich příspěvku k celkové zemědělské produkci. Podniky, jejichž ekonomická velikost je menší než 4 EVJ (435 307 podniků), představují pouze 4,04 % z celkového standardního příspěvku na úhradu. Nejvýznamnější část zemědělské činnosti proto může být pokryta prahem vylučujícím menší podniky. Práh stanovený na 2 EVJ by proto měl být zvýšen na 4 EVJ.

(3)

Nařízení (EHS) č. 1859/82 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (EHS) č. 1859/82 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Pro účetní období 2008 (12 po sobě jdoucích měsíců začínajících mezi 1. lednem 2008 a 1. červencem 2008) a pro další účetní období platí tyto prahy ekonomické velikosti, uvedené v článku 4 nařízení 79/65/EHS:

Belgie: 16 EVJ

Bulharsko: 1 EVJ

Česká republika: 4 EVJ

Dánsko: 8 EVJ

Německo: 16 EVJ

Estonsko: 2 EVJ

Irsko: 2 EVJ

Řecko: 2 EVJ

Španělsko: 4 EVJ

Francie: 8 EVJ

Itálie: 4 EVJ

Kypr: 2 EVJ

Lotyšsko: 2 EVJ

Litva: 2 EVJ

Lucembursko: 8 EVJ

Maďarsko: 2 EVJ

Malta: 8 EVJ

Nizozemsko: 16 EVJ

Rakousko: 8 EVJ

Polsko: 2 EVJ

Portugalsko: 2 EVJ

Rumunsko: 1 EVJ

Slovinsko: 2 EVJ

Slovensko: 8 EVJ

Finsko: 8 EVJ

Švédsko: 8 EVJ

Spojené království (s výjimkou Severního Irska): 16 EVJ

Spojené království (pouze Severní Irsko): 8 EVJ.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 5.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1266/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 145 písm. c), j), k), l), m), n), n)a) a p) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (2) zavádí zejména podporu na restrukturalizaci a přeměnu, zelenou sklizeň a vyklučení v odvětví vinařství. Zároveň stanoví, že zemědělci, kteří obdrží platby v souladu s těmito opatřeními, musí splnit povinnosti spojené s podmíněností uvedené v článcích 3 a 7 nařízení (ES) č. 1782/2003. Proto by se prováděcí pravidla pro podmíněnost podle nařízení Komise č. 796/2004 (3) měla na tyto zemědělce vztahovat. V důsledku toho by se název uvedeného nařízení měl změnit.

(2)

Články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008 zavádějí povinnosti v oblasti podmíněnosti pro podporu v odvětví vinařství, které by se měly uplatňovat během stanoveného období od výplaty. Okamžik, kdy tyto povinnosti začínají, by měl být upřesněn.

(3)

Pro účely uplatňování povinností týkajících se podmíněnosti by zemědělec měl vykázat celkovou plochu hospodářství. Proto by zemědělci, kteří pouze žádají o podpůrná opatření v oblasti podmíněnosti podle článků 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008, a nikoliv o další přímé platby, měli mít povinnost každoročně vykázat celkovou zemědělskou plochu hospodářství na formuláři jednotné žádosti, pokud už tuto informaci příslušné orgány nemají.

(4)

Existující ustanovení vztahující se na zemědělce, kteří dostávají přímé platby, týkající se nevykázání celkových zemědělských ploch a opožděného podání žádostí se nevztahují na zemědělce žádající o podpůrná opatření spadající pod reformu vinařství. Je zapotřebí zavést ustanovení, která by zemědělce, kteří žádají o podpůrná opatření spadající pod reformu vinařství, vedla k podání formuláře jednotné žádosti a k vykázání všech svých zemědělských ploch. A proto by, pokud příjemce podpory spadající pod reformu vinařství nebere na vědomí ustanovení o podání formuláře jednotné žádosti nebo nevykáže všechny své zemědělské plochy, měly být platby sníženy.

(5)

Měla by být zavedena minimální míra kontrol týkajících se povinností v oblasti podmíněnosti pro zemědělce, na které se vztahuje podmíněnost v odvětví vinařství podle článků 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008. Podle stávajících pravidel pro podmíněnost by měla být míra kontrol stanovena ve výši 1 % dotčených zemědělců.

(6)

Výběr kontrolního souboru pro kontrolu povinností týkajících se podmíněnosti podle nařízení (ES) č. 796/2004 s ohledem na uplatňování článků 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008 by se v zájmu zajištění řádné kontroly měl provádět ze skupiny zemědělců, na kterou se vztahují výše zmíněné články.

(7)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 upřesňuje pravidla pro odpovědnost v oblasti podmíněnosti, zejména v případě převodu pozemků během daného kalendářního roku. Tato pravidla by se měla uplatňovat také na zemědělce, kteří každoročně podávají žádost o podporu podle článků 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008.

(8)

Pravidla pro snížení v případě porušení by se měla uplatňovat také na platby podle článků 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008 v kalendářním roce, kdy došlo ke zjištění porušení. V případě, že podpůrná opatření v odvětví vinařství se neudělují na ročním základě, mělo by být zavedeno zvláštní ustanovení pro výpočet částky, na kterou se uplatní snížení. Přitom by se měl vzít v úvahu počet let, během kterých se povinnosti spojené s podmíněností uplatňují.

(9)

Nařízení (ES) č. 796/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 796/2004 se mění takto:

1)

Název nařízení (ES) č. 796/2004 se nahrazuje tímto:

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém (dále jen „integrovaný systém“), které jsou upraveny v hlavě II nařízení (ES) č. 1782/2003, a pro podmíněnost podle článků 20 a 103 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 (4). Nejsou jím dotčena zvláštní ustanovení v nařízeních, která se týkají jednotlivých režimů podpory.

3)

V článku 2 se za první pododstavec vkládá nový druhý pododstavec, který zní:

„2.   Pro účely uplatňování povinností spojených s podmíněností ve smyslu článků 20 a 103 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 se výrazem „od platby“ rozumí od 1. ledna roku po kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta první platba.“

4)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zemědělec, který žádá o podporu v rámci některého z režimů podpory na „plochu“, smí podat pouze jednu jednotnou žádost ročně.

Zemědělec, který nežádá o podporu v rámci žádného z režimů podpory na „plochu“, ale žádá o podporu v rámci některého z režimů podpory uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1782/2003 nebo o podporu podle článků 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008, podá, pokud disponuje zemědělskou půdou, jak je definována v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 795/2004, formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede seznam této půdy v souladu s článkem 14 tohoto nařízení.

Zemědělec, na kterého se vztahují pouze povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008, podá formulář jednotné žádosti každý kalendářní rok, ve kterém se dané povinnosti uplatňují.

Členské státy však mohou zemědělce od povinností stanovených ve druhém a třetím pododstavci osvobodit, pokud jsou příslušným orgánům poskytnuty dotyčné informace v rámci jiných administrativních a kontrolních systémů, které zaručují slučitelnost s integrovaným systémem v souladu s článkem 26 nařízení (ES) č. 1782/2003.“

5)

V čl. 14 odst. 1a) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První pododstavec se v případě, že se na zemědělce vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008, uplatní též na platby stanovené články 11, 12 a 98 uvedeného nařízení. Procento snížení se uplatní na celkovou částku platby dělenou počtem let uvedeným v článcích 20 a 103 téhož nařízení.“

6)

V čl. 44 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nová druhá věta, která zní:

„Příslušný kontrolní orgán, s ohledem na požadavky a normy, za které odpovídá, též zkontroluje nejméně 1 % všech zemědělců, na které se vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008 v daném kalendářním roce a za které dotyčný kontrolní orgán odpovídá.“

7)

Článek 45 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Aniž je dotčen čl. 44 odst. 1, může se členský stát rozhodnout vybrat zemědělce, kteří dostávají přímé platby, a zemědělce, na které se vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008, na základě téže analýzy rizik.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nová druhá věta, která zní:

„Výběrový soubor stanovený v čl. 44 odst. 1 prvním pododstavci druhé větě se však vybere ze zemědělců, kteří podléhají uplatňování článků 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008 v daném kalendářním roce.“;

c)

v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od odstavce 2 mohou být výběrové soubory zemědělců, kteří se podrobí kontrolám na základě článku 44, vybrány ze skupiny zemědělců, kteří podávají žádosti o přímé platby v rámci režimů podpory ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 1782/2003, a mezi zemědělci, na které se vztahují články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008 a kteří jsou povinni dodržovat příslušné požadavky nebo normy.“

8)

Článek 65 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Pro účely uplatňování čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 na zemědělce, na které se vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008, se podáním žádosti o podporu uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1782/2003 rozumí každoroční podávání formuláře jednotné žádosti.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností uvedených v článku 72 se v případech, kdy zemědělec, na kterého se vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti v souladu s články 20 a 103 nařízení (ES) č. 479/2008, nepodá formulář jednotné žádosti ve lhůtě stanovené článkem 11 tohoto nařízení, uplatní 1 % snížení za každý pracovní den. Maximální snížení nepřekročí 25 %. Snížení se uplatní na celkovou částku plateb k vyplacení stanovených články 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008 dělenou počtem let podle článků 20 a 103 téhož nařízení.“

9)

V čl. 66 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při snížení plateb podle článků 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008 se procento snížení uplatní na celkovou částku k vyplacení dělenou počtem let podle článků 20 a 103 uvedeného nařízení.“

10)

V čl. 67 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při snížení plateb podle článků 11, 12 a 98 nařízení (ES) č. 479/2008 se procento snížení uplatní na celkovou částku k vyplacení dělenou počtem let, jak je uvedeno v článcích 20 a 103 uvedeného nařízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.“


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/37


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1267/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska, stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 8 nařízení Komise (ES) č. 2172/2005 (2) stanoví, že nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (3), platí pro nařízení (ES) č. 2172/2005, není-li stanoveno jinak.

(2)

V souladu s druhým pododstavcem čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2172/2005, pokud žádosti o dovozní práva přesáhnou 5 % dostupného množství v rámci kvóty, nesmí se množství nad limit brát v úvahu. Uvedené ustanovení je vhodné zrušit, aby byla ustanovení nařízení (ES) č. 2172/2005 sladěna s ustanoveními v čl. 6 odst. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

(3)

V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2172/2005 se stanoví, že po oznámení členskými státy množství, pro která žádají o dovozní práva, musí Komise co nejdříve rozhodnout o tom, v jakém rozsahu lze žádostem vyhovět. V čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 se stanoví, že přídělový koeficient by měl být stanoven pouze v případech, kdy množství, na něž se vztahují žádosti, překračují množství dostupná pro dovozní celní kvótové období. Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1301/2006 je horizontálním nařízením, stávající ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2172/2005 by proto mělo být zrušeno. Kromě toho je třeba stanovit lhůtu, během níž musí být dovozní práva udělena.

(4)

Pro případy, kdy je tento koeficient přidělení stanoven, je třeba uvést, že jistoty složené společně s žádostmi o dovozní práva podle nařízení (ES) č. 2172/2005 by měly být v poměrné výši uvolněny.

(5)

V čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 2172/2005 se stanoví, že při každém vydání dovozní licence se musí odpovídajícím způsobem snížit získaná dovozní práva. Je vhodné upřesnit, že při vydání dovozní licence by jistota složená společně se žádostí o dovozní práva měla být uvolněna v poměrné výši.

(6)

Nařízení (ES) č. 2172/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2172/2005 se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec.

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Dovozní práva se udělí nejdříve sedmý a nejpozději šestnáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle čl. 3 odst. 5 prvního pododstavce.“;

b)

doplňuje se odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud v důsledku použití odstavce 2 bude přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, jistota složená podle čl. 5 odst. 1 se v poměrné výši bez prodlení uvolní.“

3)

V čl. 6 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Každé vystavení dovozních licencí má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 5 odst. 1 se v poměrné výši bez prodlení uvolní.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/39


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1268/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Plenární zasedání kimberleyského procesu konané v Dillí zrevidovalo seznam členů, kteří splňují minimální požadavky Kimberleyského systému certifikace.

(2)

Je zapotřebí aktualizovat adresy, na nichž sídlí orgány některých členů, jež jsou příslušné pro kimberleyský proces.

(3)

Příloha II by se proto měla odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenované příslušné orgány podle článků 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRÁLIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADÉŠ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BĚLORUSKO

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco ‚U‘ — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Mezinárodní záležitosti:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Všeobecné informace:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

ČÍNA, Čínská lidová republika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONG KONG, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO, Konžská demokratická republika

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGO, Konžská republika

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CHORVATSKO

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONSKO

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KOREA, Korejská republika

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Laoská lidovědemokratická republika

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIE

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJSIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXICO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No 30, Colonia Hipódromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

México

NAMÍBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NOVÝ ZÉLAND

 

Orgán vydávající certifikát

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18901

Wellington

New Zealand

 

Orgán pro dovoz a vývoz:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORSKO

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUSKÁ FEDERACE

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

JIŽNÍ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVÝCARSKO

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TCHAJ-WAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, SAMOSTATNÉ CELNÍ ÚZEMÍ

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZÁNIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAJSKO

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURECKO

 

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

 

Orgán pro dovoz a vývoz:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států a jejich úkolů uvedených v článcích 2 a 19

BELGIE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen / Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 72

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

V Belgii se kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze v:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULHARSKO

Ministry of Finance,

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359.2) 985.924.01/985.924.10/985.924.15

Fax: (359.2).981.2498

E-mail: feedback@minfin.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice se kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze v:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NĚMECKO

V Německu kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002, včetně vydávání certifikátů Společenství, provádí pouze tento úřad:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-31

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Pro účely čl. 5 odst. 3, článků 6, 9, 10, čl. 14 odst. 3, článků 15 a 17 uvedeného nařízení, které se týkají zejména závazku informovat Komisi, je příslušným německým orgánem tento subjekt:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel.: (49-911) 376-3429, 376-3586, 376-3582

Fax: (49-911) 376-2270

Email: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

RUMUNSKO

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

Precious Metals and Precious Stones Department

24 Gral Berthelot, Sect. 1

010164, Bucharest

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk“


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/46


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1269/2008

ze dne 15. prosince 2008,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2008 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2008.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

65/T&Q

Členský stát

ESP

Populace

POK/561214

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

VI, vody ES oblasti Vb, vody ES a mezinárodní vody oblastí XII a XIV

Datum

13.10.2008


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1270/2008

ze dne 15. prosince 2008,

kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2008 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2008.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

66/T&Q

Členský stát

ESP

Populace

DGS/15X14

Druh

Ostroun obecný (Squalus acanthias)

Oblast

Vody ES a mezinárodní vody oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

Datum

25.10.2008


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/50


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1271/2008

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. prosince 2008 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1255/2008 (3).

(2)

Vypočítaný průměr dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného cla, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1255/2008.

(3)

Nařízení (ES) č. 1255/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1255/2008 se nahrazují přílohami tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 17. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 83.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 17. prosince 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

51,69

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

27,51

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

27,51

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

51,69


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

15.12.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

179,80

109,35

Cena FOB USA

233,65

223,65

203,65

98,82

Prémie – Záliv

12,17

Prémie – Velká jezera

26,95

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

9,44 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

7,96 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rady ministrů AKT-ES

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/53


ROZHODNUTÍ č. 2/2008 RADY MINISTRŮ AKT-ES

ze dne 18. listopadu 2008

o přidělení zdrojů z 10. Evropského rozvojového fondu Somálsku

(2008/951/ES)

RADA MINISTRŮ AKT-ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství AKT-ES podepsanou dne 23. června 2000 v Cotonou a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (1), a zejména na čl. 93 odst. 6 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady ministrů AKT-ES č. 3/2001 (2) byla podle čl. 93 odst. 6 Dohody o partnerství AKT-ES z 8. a 9. Evropského rozvojového fondu (dále jen „ERF“) přidělena částka 149 milionů EUR na rozvojovou finanční spolupráci se Somálskem na období do konce roku 2007. Uvedené ustanovení umožňuje Radě ministrů AKT-ES rozhodnout o poskytnutí zvláštní podpory státům AKT, které jsou stranami předchozích úmluv AKT-ES a které z důvodu neexistence vládních institucí zřízených obvyklým způsobem nebyly schopny Dohodu o partnerství AKT-ES podepsat nebo ratifikovat.

(2)

Rozhodnutím Rady ministrů AKT-ES č. 3/2007 (3) ze dne 25. května 2007, kterým se mění rozhodnutí č. 3/2001, se zdroje poskytnuté Somálsku zvýšily o 36 144 798 EUR z 9. ERF.

(3)

Revidovaná dohoda o partnerství AKT-ES, včetně víceletého finančního rámce na období 2008–2013 obsaženého v její příloze Ib (4), vstoupila v platnost dne 1. července 2008. Její čl. 93 odst. 6 se stále vztahuje na Somálsko.

(4)

Aby byla obyvatelům Somálska nadále poskytována podpora, je vhodné za tímto účelem přidělit prostředky z 10. ERF, který se bude týkat období 2008–2013.

(5)

Somálsku by měly být z 10. ERF přiděleny prostředky srovnatelné s těmi, které získaly země skupiny AKT, jež ratifikovaly Dohodu o partnerství AKT-ES. Pokud by se na Somálsko vztahoval model přidělování podpory uvedený v 10. ERF, který je založen na potřebách a výkonnostních kritériích podle článku 3 přílohy IV Dohody o partnerství AKT-ES, představovala by výsledná přidělená částka 212 milionů EUR, jež by pokryly makroekonomickou podporu, odvětvové politiky, programy a projekty podporující cílové i necílové oblasti pomoci Společenství, a 3,8 milionu EUR k pokrytí nepředvídaných potřeb vymezených v tomtéž článku. Odpovídající částky by proto měly být poskytnuty jako zvláštní podpora.

(6)

Rada ministrů AKT-ES na svém zasedání dne 25. května 2007 rozhodla, že na Výbor velvyslanců přenese své pravomoci dokončit práci na revizi zvláštní podpory z 10. ERF určené Somálsku,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Částka 215,8 milionů EUR se převádí z rezervy 10. Evropského rozvojového fondu na vnitrostátní a regionální spolupráci ve prospěch zvláštní podpory určené Somálsku podle čl. 93 odst. 6 Dohody o partnerství AKT-ES. Z toho

a)

212 milionů EUR se použije na budování institucí a aktivit hospodářského a sociálního rozvoje se zvláštním ohledem na potřeby nejzranitelnějších částí obyvatel. Tato částka se plánuje v rámci strategie zvláštní podpory;

b)

3,8 milionu EUR se použije na pokrytí nepředvídaných potřeb, jako například mimořádné pomoci v případech, kdy podporu nelze poskytnout z rozpočtu EU.

2.   Komise vykonává činnosti vnitrostátní schvalující osoby, pokud jde o plánování a provádění přidělení těchto zdrojů podle čl. 4 odst. 5 přílohy IV Dohody o partnerství AKT-ES.

Článek 2

Evropská komise se žádá, aby přijala opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. listopadu 2008.

za Radu ministrů AKT-ES

předseda Výboru velvyslanců AKT-ES za delegaci

P. SELLAL


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 56, 27.2.2002, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 175, 5.7.2007, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 22.


Komise

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/55


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. listopadu 2008

stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES

(oznámeno pod číslem K(2008) 7294)

(Text s významem pro EHP)

(2008/952/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS (1), a zejména na bod e) přílohy II,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2004/8/ES stanovuje, že členské státy musí vytvořit systém záruk původu pro elektřinu vyrobenou vysoce účinnou kombinovanou formou.

(2)

Tato elektřina musí být vytvořena v procesu spojeném s výrobou užitečného tepla a vypočtená podle metodiky uvedené v příloze II směrnice 2004/8/ES.

(3)

S cílem zajistit harmonizovanou metodiku pro výpočet množství elektrické energie pocházející z kombinované výroby je nezbytné přijmout pokyny objasňující postupy a definice uvedené v příloze II směrnice 2004/8/ES.

(4)

Tyto pokyny by měly navíc umožnit členským státům zcela převzít nejdůležitější části směrnice 2004/8/ES, mezi které patří záruka původu a vytváření režimů podpor pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu. Měly by představovat i právní jistotu pro trh s energií ve Společenství, a tím přispívat k odstraňování překážek pro nové investice. Měly by rovněž pomoct stanovit jasná kritéria pro prověřování žádostí o státní podporu a finanční podporu pro kombinovanou výrobu z finančních prostředků Společenství.

(5)

Opatření obsažená v tomto rozhodnutí jsou v souladu s názorem výboru zřízeného podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2004/8/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podrobné pokyny objasňující postupy a definice nezbytné pro uplatňování metodiky pro stanovení množství elektrické energie pocházející z kombinované výroby, které jsou uvedeny v příloze II směrnice 2004/8/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Tyto pokyny by měly ustanovit harmonizovanou metodiku pro výpočet tohoto množství elektrické energie.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. listopadu 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50.


PŘÍLOHA

Podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice 2004/8/ES

I.   Výpočet elektrické energie pocházející z kombinované výroby

1.   Kogenerační jednotka pracující s maximálně technicky možnou rekuperací tepla ze samotné kogenerační jednotky je charakterizována jako fungující při plném kombinovaném režimu. Teplo musí být vytvářeno v úrovních tlaku a teploty odpovídajících potřebě místa s ohledem na poptávku nebo trh s užitečným teplem. V případě plného kombinovaného režimu je všechna elektrická energie považována za kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (viz obrázek 1).

2.   Pokud zařízení při běžných provozních podmínkách nepracuje v plném kombinovaném režimu, je nezbytné určit elektrickou energii a teplo, které nejsou vyráběny v kogeneračním režimu, a odlišit je od kombinované výroby tepla a elektřiny. To musí být prováděno podle zásad definujících hranice kombinované výroby tepla a elektřiny uvedené v části II. Energie přivedená a odvedená z kotlů pouze pro ohřev vody (doplňkových, záložních kotlů), které jsou často součástí místní technické instalace, bude vyloučena, viz obrázek 1. Šipky uvnitř „kogenerační jednotky“ znázorňují tok energie přes hranice systému.

Obrázek 1

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP), výroba tepla a elektřiny mimo kombinovanou výrobu a kotle v zařízení určené pouze pro ohřev vody

Image

3.   U mikrokogeneračních jednotek musí být stanoveny ověřené hodnoty, které schvaluje nebo kontroluje vnitrostátní orgán nebo příslušný subjekt jmenovaný každým členským státem podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/8/ES.

4.   Elektrická energie z kombinované výroby se počítá v souladu s následujícími kroky.

5.   Krok 1

5.1

Pro rozlišení, která část vyrobené elektrické energie není uznávaná jako elektřina z kombinované výroby, je třeba nejprve vypočítat celkovou účinnost kogenerační jednotky.

5.2

Celková účinnost kogenerační jednotky se stanovuje tímto způsobem: energetický výkon zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (elektřina, mechanická (1) energie a užitečné teplo) za stanovené období se vydělí spotřebou paliva kogenerační jednotky za stejné období, tj.

Celková účinnost = (energetický výkon)/(spotřeba paliva)

5.3

Výpočet celkové účinnosti musí vycházet ze skutečných provozních údajů získaných ze skutečných/zaznamenaných naměřených hodnot určité kogenerační jednotky za příslušné období. Kmenové nebo certifikované hodnoty poskytované výrobcem (podle stanovené technologie) nelze použít (2).

5.4

Období znamená období provozu kogenerační jednotky, za které byl vytvořen daný energetický výkon. Délka tohoto období se zpravidla stanovuje na rok. Nicméně přípustná jsou i kratší období. Maximální období je jeden rok a minimální období je jedna hodina. Období se mohou lišit podle četnosti měření.

5.5

Energetický výkon znamená celkové množství elektrické energie (z kombinované výroby tepla a elektřiny i mimo ni) a užitečného tepla (HCHP) vytvořených zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny za příslušné období.

5.6

V souladu s definicemi uvedenými v čl. 3 písm. b) a c) směrnice 2004/8/ES lze za užitečné teplo (HCHP) považovat následující teplo: teplo používané pro technologický ohřev a vytápění prostor a/nebo teplo dodávané pro následné potřeby chlazení; teplo dodávané do sítí dálkového vytápění/chlazení; spaliny z procesu kombinované výroby tepla a elektřiny používané pro přímé vytápění nebo potřeby sušení.

5.7

Příklady jiného tepla než užitečného jsou následující: teplo odváděné do prostředí bez užitečného využití (3); tepelné ztráty z komínů nebo odtahů spalin; teplo odváděné do zařízení, jako jsou kondenzátory nebo topné radiátory; teplo používané vnitřně pro odvzdušňování, ohřev kondenzátu, ohřev přídavné vody a přívodní vody kotle, které se využívají k provozu kotlů v mezích hranic kogenerační jednotky, např. u kotlů s rekuperací tepla. Obsah tepla kondenzátu vráceného do kogeneračního zařízení (např. po využití pro přímé vytápění nebo v průmyslovém procesu) není považován za užitečné teplo a lze jej odečíst od tepelného toku spojeného s výrobou páry v souladu s postupy členských států.

5.8

Exportované teplo používané pro výrobu elektřiny na jiném místě není považováno za užitečné teplo, ale za součást vnitřního tepelného přenosu v rámci kogenerační jednotky. V tomto případě se elektrická energie vyrobená z tohoto exportovaného tepla započítává do celkového energetického výkonu (viz obrázek 4).

5.9

Elektřina nepocházející z kombinované výroby tepla a elektřiny je elektrická energie, která byla vyrobena kogenerační jednotkou za příslušné období v době, kdy nastala jedna z následujících situací: nesouvisející teplo vyrobené při procesu kombinované výroby tepla a elektřiny nebo část vyrobeného tepla nelze považovat za užitečné teplo.

5.10

Výroba elektřiny nepocházející z kombinované výroby tepla a elektřiny může nastat v těchto případech:

a)

v procesech s nedostatečnou poptávkou po užitečném teple nebo při nevytváření užitečné tepelné energie (např. plynové turbíny, spalovací motory a palivové články s nedostatkem tepla nebo bez využití tepla);

b)

v procesech, při kterých dochází k odvodu tepla (např. v kondenzační části parních elektráren a u elektráren s kombinovaným cyklem s parními kondenzačními odběrovými turbínami).

5.11

Spotřeba paliva je celková (z kombinované výroby tepla a elektřiny i mimo ní) energie paliva vycházející z dolní výhřevnosti, která je potřebná k výrobě (z kombinované výroby tepla a elektřiny i mimo ní) elektrické energie a tepla pocházejících z procesu kombinované výroby tepla a elektřiny během příslušného období. Příkladem spotřeby paliva jsou veškeré spalitelné látky, pára a jiné importy tepla a procesní odpadové teplo používané v kogenerační jednotce k výrobě elektrické energie (4). Kondenzát vracený z procesu kombinované výroby tepla a elektřiny (v případě parního výstupu) není považován za spotřebu paliva.

5.12

Energie z paliva pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny je energie paliva vycházející z dolní výhřevnosti potřebné v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny ke kogeneraci elektrické energie z kombinované výroby tepla a elektřiny a užitečné tepelné energie v příslušném období (viz obrázek 1).

5.13

Energie nepocházející z paliva pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny je energie paliva vycházející z dolní výhřevnosti potřebné v kogenerační jednotce pro výrobu tepla, které není považováno za užitečné teplo, a/nebo elektrické energie nepocházející z kombinované výroby tepla a elektřiny v příslušném období (viz obrázek 1).

6.   Krok 2

6.1

Všechen měřený energetický výkon a všechen měřený výkon užitečného tepla lze brát v potaz při uplatňování metodiky pro určení účinnosti procesu kombinované výroby tepla a elektřiny, pokud je celková účinnost kogenerační jednotky rovna nebo vyšší než:

a)

80 % pro „paroplynová zařízení s dodávkou tepla (kombinovaný cyklus)“ a pro „elektrárny s parními kondenzačními odběrovými turbínami“ a

b)

75 % pro všechny ostatní typy kogeneračních jednotek,

dle přílohy II směrnice.

6.2

U mikrokogeneračních jednotek (až do 50 kWe) se skutečným provozem v kombinovaném režimu je povoleno srovnávat vypočtenou celkovou účinnost (podle kroku 1) s ověřenými hodnotami uváděnými výrobcem, pokud jsou úspory primární energie podle definice v písm. b) přílohy III směrnice 2004/8/ES vyšší než nula.

7.   Krok 3

7.1

Pokud je celková účinnost kogenerační jednotky nižší než prahové hodnoty (75–80 %), může se uskutečnit výroba elektrické energie nepocházející z kombinované výroby tepla a elektřiny a jednotka se může rozdělit na dvě virtuální části – část s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a část bez ní.

7.2

U části s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny operátor zařízení zkontroluje vytížení (poptávka po užitečném teple) a určí, zda bude jednotka v určitých obdobích pracovat v plném kombinovaném režimu. Pokud tomu tak je, operátor zařízení bude měřit skutečný výstup tepla a elektrické energie z kogenerační jednotky za těchto podmínek a během těchto období. Tyto údaje mu umožní určit skutečný „poměr elektrické energie a tepla“ (Cactual) (5).

7.3

Tento skutečný „poměr elektrické energie a tepla“ umožní operátorovi vypočítat, která část elektrické energie naměřené během příslušného období je považována za elektřinu z kombinované výroby, a to podle vzorce ECHP = HCHP * Cactual.

7.4

Pro kogenerační jednotky, které jsou ve fázi vývoje nebo v prvním roce provozu a u kterých nelze získat naměřené údaje, lze použít návrh „poměru elektrické energie a tepla“ (Cdesign) v plném kombinovaném režimu. Elektrická energie z kombinované výroby tepla a elektřiny se vypočítá podle vzorce ECHP = HCHP * Cdesign.

8.   Krok 4

8.1

Pokud skutečný „poměr elektřiny a tepla“ kogenerační jednotky není znám, operátor zařízení může k výpočtu elektrické energie z kombinované výroby použít výchozí „poměr elektrické energie a tepla“ (Cdefault) dle popisu v příloze II směrnice 2004/8/ES. Elektrická energie z kombinované výroby tepla a elektřiny se vypočítá podle vzorce ECHP = HCHP * Cdefault.

8.2

V takovém případě ale operátor musí oznámit vnitrostátnímu orgánu nebo příslušnému subjektu, jmenovanému každým členským státem dle článku 5 této směrnice, důvody neznalosti skutečného „poměru elektřiny a tepla“, období, za které chybí údaje, a opatření podniknutá k nápravě této situace.

9.   Krok 5

9.1

Elektrická energie vypočítaná v kroku 3 a kroku 4 bude brána v potaz při uplatňování metodiky pro určení účinnosti procesu kombinované výroby tepla a elektřiny, včetně výpočtu úspor primární energie procesu kombinované výroby.

9.2

K výpočtu úspor primární energie je nezbytné určit spotřebu paliva nepocházejícího z kombinované výroby tepla a elektřiny. Spotřeba paliva neurčeného pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se vypočítá jako množství „elektrické energie nepocházející z kombinované výroby tepla a elektřiny“ vydělené „specifickou hodnotou účinnosti zařízení pro výrobu elektřiny“.

II.   Hranice systému kombinované výroby

1.   Hranice systému kombinované výroby se stanoví kolem samotného procesu kombinované výroby tepla a elektřiny. Pro monitorování budou k dispozici měřiče pro určení vstupu a výstupu, které by měly být umístěny na těchto hranicích.

2.   Kogenerační jednotka dodává energetické produkty pro spotřebitelskou oblast. Spotřebitelská oblast nepatří ke kogenerační jednotce, ale spotřebovává výstupy energie produkované kogenerační jednotkou. Dvě oblasti nemusí být nezbytně odlišné geografické oblasti, co se týče místa, ale spíše to mohou být oblasti odpovídající popisu níže. Spotřebitelskou oblastí může být průmyslový proces, jednotlivý spotřebitel tepla a elektrické energie, systém dálkového vytápění/chlazení a/nebo elektrická síť. Ve všech případech spotřebitelská oblast používá výstupy energie z kogenerační jednotky (viz obrázek 2).

Obrázek 2

Oblast kogenerační jednotky

Image

3.   Výstup elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny se měří u svorek generátoru a neodečítá se žádná vnitřní spotřeba pro provoz kogenerační jednotky. Výstupní výkon se nesnižuje vnitřně používanou elektrickou energií.

4.   Jiná zařízení pro výrobu tepla nebo elektřiny, jako jsou kotle pouze pro ohřev vody a zdroje energie pouze pro výrobu elektřiny, která se nepodílí na procesu kombinované výroby, nebudou považována za součást kogenerační jednotky, viz obrázek 3.

Obrázek 3

Výběr správných systémových hranic v případě pomocných/podpůrných kotlů (GT: plynová turbína; G: generátor; FB: palivový kotel; HRB: kotel s rekuperací tepla)

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

Image

Image

5.   Sekundární parní turbíny (viz obrázek 4) jsou považovány za součást kogenerační jednotky. Elektrický výkon ze sekundární parní turbíny je součástí energetického výkonu kogenerační jednotky. Tepelná energie požadovaná k výrobě těchto výstupů dodatečné elektrické energie musí být vyloučena z výstupu užitečného tepla kogenerační jednotky jako celku.

Obrázek 4

Výběr správných systémových hranic v případě sekundárních parních turbín (ST: parní turbína)

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

Image

Image

6.   Pokud jsou hnací zařízení (tj. motor nebo turbína) připojena sériově (kdy je teplo z jednoho hnacího zařízení přeměněno na páru dodávanou do parní turbíny), hnací zařízení nelze posuzovat odděleně, ani když se parní turbína nachází na jiném místě (viz obrázek 5).

Obrázek 5

Hranice kogenerační jednotky pro připojená hnací zařízení

Image

7.   Pokud první hnací zařízení nevyrábí elektrickou nebo mechanickou energii, hranice kogenerační jednotky je kolem druhého hnacího zařízení. Výstup tepla prvního hnacího zařízení tvoří palivo spotřebovávané v druhém hnacím zařízení.


(1)  Mechanická energie je zpracovávána termodynamicky podobně jako elektrická energie s faktorem 1.

(2)  S výjimkou mikrokogeneračních jednotek, viz krok 2 (bod 6.2).

(3)  Včetně nevyhnutelných ztrát tepelné energie a „ekonomicky neodůvodněné poptávky“ po teple vyráběném kogenerační jednotkou.

(4)  Spotřeba paliva se měří v ekvivalentních jednotkách s odkazem na hlavní palivo používané při produkci této spotřeby paliva.

(5)  Poměr elektrické energie a tepla používaný k výpočtu elektrické energie z kombinované výroby tepla a elektřiny lze použít i pro výpočet energetického výkonu z kombinované výroby tepla a elektřiny, jestliže jednotka nemůže pracovat v plném kombinovaném režimu, a to takto: PCHP = QCHP * C, kde PCHP je energetický výkon z kombinované výroby tepla a elektřiny, QCHP je tepelný výkon z kombinované výroby tepla a elektřiny a C je poměr elektrické energie a tepla.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/62


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. prosince 2008,

kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Aureobasidium pullulans a fosforitanu disodného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS

(oznámeno pod číslem K(2008) 7709)

(Text s významem pro EHP)

(2008/953/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Společnost bio-ferm GmbH předložila dne 17. dubna 2008 orgánům Rakouska dokumentaci týkající se účinné látky Aureobasidium pullulans s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Společnost ISK Biosciences Europe S.A. předložila dne 21. května 2008 orgánům Francie dokumentaci týkající se účinné látky fosforitan disodný s žádostí o její zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Orgány Rakouska a Francie sdělily Komisi, že na základě předběžného prozkoumání lze usuzovat, že dokumentace týkající se dotyčných účinných látek splňují požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II směrnice 91/414/EHS. Rovněž se zdá, že předložené dokumentace splňují požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku. V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS byly dokumentace následně příslušnými žadateli zaslány Komisi a ostatním členským státům a postoupeny Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(4)

Toto rozhodnutí by mělo formálně na úrovni Společenství potvrdit, že uvedené dokumentace jsou považovány v zásadě za vyhovující požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II a alespoň pro jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku splňují požadavky stanovené v příloze III směrnice 91/414/EHS.

(5)

Tímto rozhodnutím by nemělo být dotčeno právo Komise požádat žadatele, aby předložil další údaje nebo informace za účelem objasnění určitých bodů v dokumentaci.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinných látek uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které byly předloženy Komisi a členským státům za účelem zařazení těchto látek do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě splňují požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II uvedené směrnice.

Dokumentace splňují s ohledem na navržená použití rovněž požadavky na údaje a informace stanovené v příloze III uvedené směrnice, pokud jde o jeden přípravek na ochranu rostlin obsahující dotyčnou účinnou látku.

Článek 2

Členské státy zpravodajové budou pokračovat v podrobném zkoumání dokumentací uvedených v článku 1 a sdělí Komisi co nejdříve, nejpozději však do jednoho roku ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie, závěry tohoto zkoumání společně s doporučeními ohledně zařazení či nezařazení účinných látek uvedených v článku 1 do přílohy I směrnice 91/414/EHS a jakýmikoli podmínkami, které s tím souvisejí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE TOTO ROZHODNUTÍ

Obecný název, identifikační číslo CIPAC

Žadatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

Aureobasidium pullulans

č. CIPAC: nepřiděleno

Bio-ferm GmbH

17. dubna 2008

Rakousko

Fosforitan disodný

č. CIPAC: 808

ISK Biosciences Europe S.A.

21. května 2008

Francie


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/64


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 15. prosince 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost

(oznámeno pod číslem K(2008) 8298)

(2008/954/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/133/ES (2) provádí Portugalsko plán proti šíření háďátka do ostatních členských států a rovněž na svém území.

(2)

V době mezi srpnem a říjnem 2008 informovaly Švédsko a Finsko Komisi, že v portugalských zásilkách bylo zjištěno několik případů dřeva zamořeného háďátkem. Dne 18. září 2008 Švédsko informovalo Komisi o doplňujících opatřeních, která na základě těchto případů přijalo, aby nedošlo k zavlečení nebo šíření háďátka na jeho území.

(3)

Dne 12., 14. a 18. listopadu 2008 informovalo Španělsko Komisi o případech z nedávné doby, kdy bylo z Portugalska do Španělska převezeno náchylné dřevo a dřevěné výrobky, včetně dřevěného obalového materiálu, ačkoliv nebyly splněny požadavky stanovené v rozhodnutí 2006/133/ES. V některých z těchto případů byla zjištěna přítomnost háďátka.

(4)

Portugalsko přijalo ministerskou vyhlášku Portaria č. 1339-A/2008 ze dne 20. listopadu 2008 zahrnující uplatňování opatření Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 v souvislosti s dřevěným obalovým materiálem pocházejícím z kontinentálního Portugalska a určeným pro obchod nebo vývoz v rámci Společenství.

(5)

S ohledem na tyto informace je nezbytné, aby veškeré náchylné dřevo pocházející z vymezených oblastí ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů a podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek, paletových věnců, prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si neuchovalo svůj přirozený oblý povrch, a nikoliv pouze nově vyhotovený materiál, bylo ošetřeno a označeno předtím, než se převeze z vymezené oblasti.

(6)

Tyto informace také naznačují, že stávající požadavky na převozy všech druhů náchylného dřeva, kromě druhů uvedených v 5. bodě odůvodnění, pocházejících z vymezených oblastí nejsou uplatňovány v plném rozsahu. Za těchto okolností je vhodné zavést obecný zákaz převozů takového dřeva z vymezených oblastí. Z tohoto obecného zákazu by měly být stanoveny výjimky, pokud jde o převozy náchylného dřeva z oprávněných zpracovatelských závodů. Těmto závodům by mělo být uděleno oprávnění a měly by být kontrolovány příslušným úředním subjektem, aby bylo zajištěno provádění účinného ošetření. Měly by být zahrnuty do seznamu vytvořeného a aktualizovaného Komisí. Prostřednictvím rostlinolékařského pasu nebo označení podle příslušného standardu FAO by měla být zajištěna možnost zpětného vysledování.

(7)

Členské státy by měly mít možnost přijmout opatření za účelem zjištění, zda náchylné dřevo, kůra nebo náchylné rostliny převážené z vymezených oblastí na jejich území jsou prosté háďátka.

(8)

Rozhodnutí 2006/133/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 3 rozhodnutí 2006/133/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Členské státy určení kromě Portugalska mohou:

a)

podrobit zásilky náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin přivážené na jejich území z Portugalska testům na přítomnost háďátka;

b)

podniknout další vhodné kroky za účelem provádění úředního dohledu nad těmito zásilkami, aby zjistily, zda vyhovují příslušným podmínkám uvedeným v příloze. V případě nesouladu se přijmou vhodná opatření v souladu s článkem 11 směrnice 2000/29/ES.“

Článek 2

Příloha rozhodnutí 2006/133/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a v případě potřeby pozmění opatření přijatá za účelem své ochrany před zavlečením a šířením háďátka tak, aby uvedená opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34.


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2006/133/ES se bod 1 nahrazuje tímto:

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v bodě 2, v případě převozu z vymezených oblastí do jiných než vymezených oblastí v členských státech nebo do třetích zemí a rovněž v případě převozu z části vymezených oblastí, v nichž byla přítomnost háďátka potvrzena, do části vymezených oblastí označené jako nárazníková zóna:

a)

náchylné rostliny, jež mají být převezeny do místa určení ve Společenství, musí být opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí Komise 92/105/EHS (1) poté, co:

rostliny byly úředně prověřeny a nebyly nalezeny žádné známky ani příznaky napadení háďátkem a

v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu háďátka;

b)

náchylné dřevo a samostatná kůra, kromě dřeva ve formě:

třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

obalových beden, krabic, klecí, sudů nebo podobných obalů,

palet, paletových věnců, skříňových palet nebo jiných nakládacích desek,

prokladů, nosníků a vzpěr,

avšak včetně dřeva, které si neuchovalo svůj přirozený oblý povrch, nesmí opustit vymezenou oblast; příslušný úřední subjekt může udělit výjimku z tohoto zákazu, pokud jsou dřevo nebo samostatná kůra, jež mají být převezeny do místa určení ve Společenství, opatřeny rostlinolékařským pasem uvedeným v písmenu a) poté, co prošly příslušným tepelným ošetřením při minimální teplotě jádra dřeva 56 °C po dobu 30 minut za účelem odstranění živých háďátek;

c)

náchylné dřevo ve formě třísek, štěpků, zbytků dřeva nebo dřevního odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů nesmí opustit vymezenou oblast; příslušný úřední subjekt může udělit výjimku z tohoto zákazu, pokud je takové dřevo, jež má být převezeno do místa určení ve Společenství, opatřeno rostlinolékařským pasem uvedeným v písmenu a) poté, co prošlo příslušným fumigačním ošetřením za účelem odstranění živých háďátek;

d)

náchylné dřevo pocházející z vymezených oblastí ve formě prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si neuchovalo svůj přirozený oblý povrch, a rovněž dřevo ve formě obalových beden, krabic, klecí, sudů a podobných obalů, palet, skříňových palet a jiných nakládacích desek anebo paletových věnců, používaných pro dopravu předmětů všeho druhu, či nikoli, nesmí opustit vymezenou oblast; příslušný úřední subjekt může udělit výjimku z tohoto zákazu, pokud bylo dřevo podrobeno jednomu ze schválených způsobů ošetření uvedených v příloze I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 s názvem Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu) a pokud bylo označeno podle přílohy II uvedeného standardu.

Příslušný úřední subjekt udělí zpracovatelským závodům oprávnění k provádění ošetření uvedených v písmenech b), c) a d) a k vydávání rostlinolékařských pasů uvedených v písmenu a) pro náchylné dřevo podle písmen b) a c) nebo k označování náchylného dřeva podle písmene d) v souladu s Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 15. Úřední kontroly oprávněných zpracovatelských závodů se provádějí průběžně, aby se ověřila účinnost ošetření a rovněž možnost zpětného vysledování dřeva.

Komise sestaví seznam zpracovatelských závodů, které mají oprávnění příslušného úředního subjektu, a tento seznam předá Stálému rostlinolékařskému výboru a členským státům. Seznam se aktualizuje podle výsledků úředních kontrol prováděných za účelem ověření účinnosti ošetření a rovněž možnosti zpětného vysledování dřeva a podle zjištění oznámených v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES.

Portugalsko zajistí, aby k vydávání rostlinolékařských pasů uvedených v písmenu a) pro náchylné dřevo podle písmen b) a c) nebo k označování náchylného dřeva podle písmene d) v souladu s Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 15 měly oprávnění pouze zpracovatelské závody uvedené v tomto seznamu.

Ke každé převážené jednotce náchylného dřeva, kůry a náchylných rostlin připojí oprávněný zpracovatelský závod rostlinolékařský pas uvedený v písmenu a) nebo označení v souladu s Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 15.


(1)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.“


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/67


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 378/2007 a čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)

(2008/955/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na čl. 12 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2006/410/ES (2) stanoví částky, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (3), a s ustanoveními čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 378/2007 (4) o pravidlech pro dobrovolné odlišení přímých plateb, a čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem (5), k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a čistý zůstatek, který je k dispozici pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF).

(2)

Částky pro převod finančních prostředků z programů na podporu vinařství do oblasti rozvoje venkova stanovené v čl. 23 odst. 2 a v přílohách II a III nařízení (ES) č. 479/2008 byly změněny nařízením Komise (ES) č. 1246/2008 (6).

(3)

Rozhodnutí 2006/410/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Příloha rozhodnutí 2006/410/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 163, 15.6.2006, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 95, 5.4.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 32.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

(v milionech EUR)

Rozpočtový rok

Částky vyhrazené pro EZFRV

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003

Ustanovení článku 143d nařízení (ES) č. 1782/2003

Ustanovení článku 143e nařízení (ES) č. 1782/2003

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 378/2007

Ustanovení čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2008

2007

984

22

 

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362

 

44 592

2009

1 305,7

22

 

424

40,66

44 886,64

2010

1 310,8

22

 

506

82,11

45 225,09

2011

1 290,8

22

484

516,3

122,61

45 181,29

2012

1 292,3

22

484

522,4

122,61

45 649,69

2013

1 293

22

484

522,4

122,61

46 129,99“


DOPORUČENÍ

Komise

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/69


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 4. prosince 2008

o kritériích pro vývoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do třetích zemí

(oznámeno pod číslem K(2008) 7570)

(2008/956/Euratom)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 33 druhý pododstavec a čl. 124 druhou odrážku této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a o její kontrole (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zásady radiační ochrany, které byly dohodnuty na mezinárodní úrovni, jsou základem opatření na ochranu před ionizujícím zářením vysílaným radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem.

(2)

Aby takové zásady byly účinné, musí tvořit součást národních regulačních systémů.

(3)

V souladu s kulturou bezpečnosti převažující ve Společenství, pokud jde o činnosti zahrnující radioaktivní látky, je potřebné účinně rozdělit úlohy mezi regulační orgány a hospodářské subjekty a zajistit jejich nezávislost, aby bylo zabezpečeno řádné nakládání s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým palivem.

(4)

Za rozhodování o povolení přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva do třetích zemí odpovídají příslušné orgány vyvážejícího členského státu.

(5)

Příslušné orgány vyvážejícího členského státu by měly v souladu s kritérii uvedenými v čl. 16 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/117/Euratom zaujmout stanovisko k správní a technické kapacitě třetích zemí v oblasti bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem, jakož i k vhodnosti jejich regulačních struktur.

(6)

Členské státy by při provádění těchto kritérií měly mezi sebou uplatňovat zásadu hierarchie.

(7)

Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady je základním mezinárodním právním nástrojem, který se zabývá bezpečností při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

(8)

Při povolování přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva do třetí země mohou být kromě souladu se souborem uvedených kritérií zohledněny i další záležitosti jako např. politické, hospodářské, sociální, etické a vědecké otázky a otázky veřejné bezpečnosti.

(9)

Článek 2 směrnice 2006/117/Euratom se zabývá právem členského státu nebo podniku v členském státu, do kterého má být přepraven radioaktivní odpad za účelem zpracování nebo do kterého má být přepraven jiný materiál za účelem získání radioaktivního odpadu, vrátit tento radioaktivní odpad po zpracování do země původu. Rovněž stanoví, že směrnicí 2006/117/Euratom není dotčeno právo členského státu nebo podniku v tomto členském státě, do kterého má být za účelem přepracování přepraveno vyhořelé palivo, vrátit radioaktivní odpad získaný při přepracování do země původu.

(10)

Kritéria stanovená tímto doporučením jsou v souladu se stanoviskem poradního výboru podle článku 21 směrnice 2006/117/Euratom,

DOPORUČUJE:

1)

Vývoz radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva do třetích zemí podle čl. 16 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/117/Euratom by měl splňovat tyto hlavní požadavky:

a)

vypracování a prosazování vhodných vnitrostátních ustanovení pro radiační ochranu pracovníků a veřejnosti; tato ustanovení by měla být v souladu s příslušnými mezinárodně schválenými normami pro radiační ochranu;

b)

stanovení soudržného právního rámce pro právní úpravu činností, s nimiž je spojeno riziko vyplývající z radioaktivních látek, včetně radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva;

c)

zřízení účinných nezávislých regulačních orgánů, které by měly pravomoc pro vydávání povolení, jejich přezkum, posuzování žádostí, provádění inspekcí a pro vymáhání příslušných předpisů a měly by i dostatečné zdroje;

d)

jasné rozdělení odpovědnosti mezi dotčené orgány v různých stupních nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady, a to zejména mezi hospodářské subjekty a regulační orgány;

e)

vytvoření systému, na jehož základě by organizace nakládající s radioaktivním odpadem nebo vyhořelým palivem měly vůči těmto orgánům ohlašovací povinnost nebo by jim tyto orgány udělovaly povolení;

f)

zajištění toho, že primární odpovědnost za bezpečnost nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady ponese držitel povolení a že držitel povolení tuto odpovědnost splnil;

g)

v průběhu provozní životnosti zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady by měl být k dispozici pro činnosti vztahující se k bezpečnosti těchto zařízení potřebný kvalifikovaný personál. V průběhu provozní životnosti zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady a pro účely jejich trvalého vyřazení z provozu by měly být k dispozici přiměřené finanční zdroje;

h)

vytvoření a prosazování vhodného vnitrostátního režimu odpovědnosti třetích stran;

i)

přijetí a realizace příslušných programů zajištění jakosti vztahujících se k bezpečnosti nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady;

j)

vhodná ochranná a nápravná opatření, včetně poskytování informací dotčeným skupinám obyvatelstva a přípravy a ověřování havarijních plánů, které budou použity v případě radiační nehody s cílem kontrolovat únik a zmírnit jeho následky.

2)

Členské státy by při hodnocení, zda byly uvedené požadavky na vývoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do třetích zemí splněny, měly vzít v úvahu, zda třetí strany plní tato kritéria:

a)

hlavní kritéria:

členství v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) a z něj vyplývající dodržování příslušných bezpečnostních norem této agentury,

podpis, ratifikace a dodržování Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, čímž se prokáže ochota plnit povinnosti vyplývající ze společné úmluvy a dodržovat příslušná ustanovení této úmluvy, která se zabývají bezpečností při nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem,

podpis a ratifikace Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů a jejího doplnění jako výraz přijetí povinností v oblasti prevence, odhalování a stíhání protiprávního jednání v souvislosti s jaderným materiálem,

podpis, ratifikace a dodržování Úmluvy o jaderné bezpečnosti jako nejdůležitějšího právního nástroje v oblasti jaderné bezpečnosti, který rovněž obsahuje důležitá ustanovení o havarijní připravenosti a radiační ochraně,

začlenění zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem do dohody o zárukách MAAE spolu s podepsáním a ratifikací Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a souvisejících dodatkových protokolů, aby bylo možno prokázat, že vyhořelé jaderné palivo není využíváno v rozporu s jeho předpokládaným mírovým využitím,

podpis, ratifikace a dodržování Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jadernou škodu, Protokolu o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jadernou škodu, Úmluvy o dodatkovém odškodnění jaderných škod nebo Úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti v oblasti jaderné energie ze dne 29. července 1960, ve znění dodatkového protokolu ze dne 28. ledna 1964 a protokolu ze dne 16. listopadu 1982 (Pařížské úmluvy) s cílem prokázat, že držitel povolení nese hlavní odpovědnost v případě jaderné škody;

b)

doplňková kritéria:

podpis, ratifikace a dodržování Úmluvy o pomoci v případě jaderné nehody nebo radiační mimořádné situace a Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody, aby bylo možno prokázat, že obyvatelstvu zasaženému v případě radiační mimořádné situace budou poskytnuty příslušné informace a že budou v tomto případě provedena vhodná ochranná a nápravná opatření, včetně přípravy a ověřování havarijních plánů, s cílem kontrolovat únik a zmírnit jeho následky,

dodržování mezinárodních nástrojů pro bezpečnost přepravy nebezpečných věcí, především úmluvy SOLAS a Chicagské úmluvy, za účelem prokázání, že se skutečně provádějí účinné kontroly námořní a letecké dopravy nebezpečných věcí.

3)

Aniž je dotčen odstavec 1, příslušné orgány členského státu mohou při rozhodování o povolení přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého paliva do třetích zemí vzít v úvahu další záležitosti, např. politické, hospodářské, sociální, etické a vědecké otázky a otázky veřejné bezpečnosti.

4)

Příslušné orgány členských států spolupracují s cílem vyměňovat si informace o uplatňování tohoto nařízení.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. prosince 2008.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 337, 5.12.2006, s. 21.


AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/72


ROZHODNUTÍ č. 2/2008 SMÍŠENÉHO VÝBORU ES-DÁNSKO/FAERSKÉ OSTROVY

ze dne 20. listopadu 2008,

kterým se mění tabulky I a II přílohy protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé

(2008/957/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 34 odst. 1 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha protokolu 1 k dohodě uvádí cla a další podmínky, které mají být použity na dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících a dovážených z Faerských ostrovů.

(2)

Podle uvedené přílohy udělilo Společenství koncese na řadu produktů rybolovu pocházejících z Faerských ostrovů do Společenství.

(3)

Orgány Faerských ostrovů požádaly, aby byly solená a sušená treska tmavá (Pollachius virens), surmovka čeřitá (Buccinum undatum) a krab (Geryon affinis) zahrnuty v tabulce I přílohy protokolu 1 do seznamu produktů rybolovu, které mohou být dováženy do Společenství bezcelně.

(4)

Je vhodné tyto produkty rybolovu do uvedené tabulky zahrnout. Měla by se však na ně vztahovat celní kvóta, kterou je třeba doplnit do tabulky II přílohy protokolu 1,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V příloze protokolu 1 dohody se v tabulce I vkládají nové řádky, které znějí:

„0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

– Sušené ryby, též solené, ne však uzené:

 

 

0305 59

– – Ostatní:

 

 

0305 59 80

– – – Ostatní:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Treska tmavá (Pollachius virens)

0

CK č. 5

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

– Zmrazení:

 

 

0306 14

– – Krabi:

 

 

0306 14 90

– – – Ostatní:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – Krabi druhu Geryon affinis

0

CK č. 6

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

– Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

0307 91 00

– – Živí, čerství nebo chlazení:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)

0

CK č. 7

0307 99

– – Ostatní:

 

 

– – – Zmrazení:

 

 

0307 99 18

– – – – Ostatní:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)

0

CK č. 7

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách:

 

 

1605 90

– Ostatní

 

 

– – Měkkýši:

 

 

1605 90 30

– – – Ostatní:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)

0

CK č. 7“

Článek 2

V příloze protokolu 1 dohody se v tabulce II vkládají nové řádky, které znějí:

„0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

– Sušené ryby, též solené, ne však uzené:

 

 

0305 59

– – Ostatní:

 

 

0305 59 80

– – – Ostatní:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Treska tmavá (Pollachius virens)

0

CK č. 5 (2)

750

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

– Zmrazení:

 

 

0306 14

– – Krabi:

 

 

0306 14 90

– – – Ostatní:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – Krabi druhu Geryon affinis

0

CK č. 6 (2)

750

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

– Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání:

 

 

0307 91 00

– – Živí, čerství nebo chlazení:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)

0

CK č. 7 (2)

1 200

0307 99

– – Ostatní:

 

 

– – – Zmrazení:

 

 

0307 99 18

– – – – Ostatní:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)

0

CK č. 7 (2)

1 200

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách:

 

 

1605 90

– Ostatní

 

 

– – Měkkýši:

 

 

1605 90 30

– – – Ostatní:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Surmovka čeřitá (Buccinum undatum)

0

CK č. 7 (2)

1 200

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. září 2008.

V Tórshavn dne 5. listopadu 2008.

Za Smíšený výbor

předseda

Herluf SIGVALDSSON


(1)  Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  Pro rok 2008 se objemy celních kvót vypočtou jako podíl základních objemů poměrně k části roku, která uplynula před tím, než začaly být tyto celní kvóty uplatňovány.“


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/75


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/958/SZBP

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. listopadu 2005 přijala Rada společnou akci 2005/797/SZBP, kterou se na období tří let zřizuje policejní mise Evropské unie pro palestinská území (1) (EUPOL COPPS). Operační fáze EUPOL COPPS začala dnem 1. ledna 2006.

(2)

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s EUPOL COPPS na období od 14. listopadu 2005 do 31. prosince 2008 činí 14 900 000 EUR.

(3)

Je třeba prodloužit mandát EUPOL COPPS o dva roky a stanovit finanční referenční částku určenou na pokrytí výdajů souvisejících s EUPOL COPPS na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009.

(4)

Rovněž je třeba v rámci struktury mise zohlednit posílenou složku v oblasti právního státu,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2005/797/SZBP se mění takto:

1)

Znění článku 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Doba trvání

Mise trvá po dobu pěti let.“

2)

V čl. 5 prvním pododstavci se doplňuje nový bod, který zní:

„5.

útvar pro právní stát.“

3)

V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   O referenčních částkách určených na pokrytí výdajů souvisejících s EUPOL COPPS na roky 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 rozhoduje každoročně Rada.“

4)

V článku 17 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Její použitelnost končí dnem 31. prosince 2010.“

Článek 2

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s EUPOL COPPS na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 se stanoví na 6 200 000 EUR.

Článek 3

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Radu

předsedkyně

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 65.


17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/77


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/959/SZBP

ze dne 16. prosince 2008

o změně společného postoje 2008/586/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 15 a 34 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (1).

(2)

Dne 15. července 2008 přijala Rada společný postoj 2008/586/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP (2).

(3)

Rada uvedla, že do teroristických činů ve smyslu společného postoje 2001/931/SZBP byly zapojeny některé další osoby, a že by tudíž měly být na základě kritérií stanovených v čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931/SZBP zařazeny na seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje uvedený společný postoj (dále jen „seznam“).

(4)

Rada rovněž stanovila, že je třeba doplnit údaje týkající se jedné skupiny na seznamu.

(5)

Seznam by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Na seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje společný postoj 2001/931/SZBP, se zařazují osoby uvedené v příloze.

Článek 2

V příloze společného postoje 2008/586/SZBP se bod 2 položka 13 nahrazuje tímto:

„13.

Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskicko a jeho svoboda (ETA) (součástí teroristické skupiny ETA jsou tyto organizace: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (také známá jako Herri Batasuna, také známá jako Euskal Herritarrok), Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)).“

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Radu

předsedkyně

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Úř. věst. L 188, 16.7.2008, s. 71.


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článku 1

1.   OSOBY

1.

* ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, narozen 26. listopadu 1958 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15.239.620 – aktivista „E.T.A.“, člen „K.a.s.“/„Ekin“

2.

* ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, narozen 6. července 1973 v Bilbau (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 14.257.455 – aktivista „E.T.A“.

3.

* BELOQUI RESA, María Elena, narozena 12. června 1961 v Aretě (Álava), průkaz totožnosti č. 14.956.327 – aktivistka „E.T.A.“, členka „Xaki“

4.

* CAMPOS ALONSO, Miriam, narozena 2. září 1971 v Bilbau (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 30.652.316 – aktivistka „E.T.A.“, členka „Xaki“

5.

* CORTA CARRION, Mikel, narozen 15. května 1959 ve Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 08.902.967 – aktivista „E.T.A.“, člen „Xaki“

6.

* EGUIBAR MICHELENA, Mikel, narozen 14. listopadu 1963 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 44.151.825 – aktivista „E.T.A.“, člen „Xaki“

7.

* IRIONDO YARZA, Aitzol, narozen 8. března 1977 v San Sebastiánu, (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 72.467.565 – aktivista „E.T.A.“

8.

* MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, narozen 10. května 1980 v Durangu (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 45.626.584 – aktivista „E.T.A.“

9.

* OLANO OLANO, Juan Mariá, narozen 25. března 1955 v Gainze (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 15.919.168 – aktivista „E.T.A.“, člen „Gestoras Pro-amnistía“/„Askatasuna“

10.

* OLARRA AGUIRIANO, José María, narozen 27. července 1957 v Tolose (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 72.428.996 – aktivista „E.T.A.“, člen „Xaki“

11.

* RETA DE FRUTOS, José Ignacio, narozen 3. července 1959 v Elorriu (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 72.253.056 – aktivista „E.T.A.“, člen „Gestoras Pro-amnistía“/„Askatasuna“

12.

* TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, narozena 8. ledna 1973 v Asteasu (Guipúzcoa), průkaz totožnosti č. 44.140.578 – aktivistka „E.T.A.“, členka „Xaki“

13.

* URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, narozen 24. prosince 1950 v Miravalles (Vizcaya), průkaz totožnosti č. 14.884.849 – aktivista „E.T.A.“


Tiskové opravy

17.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/79


Oprava směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.

( Úřední věstník Evropské unie L 329 ze dne 14. prosince 2007 )

Strana 38, příloha, bod 1 písm. a), sloupec 14:

místo:

„10 (e)“,

má být:

„10 (n)“;

Strana 39, příloha, bod 1 písm. b), sloupec 7:

místo:

„(e)“,

má být:

„0 (e)“.