ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
13. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1241/2008 ze dne 12. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1243/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy ( 1 )

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1244/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1245/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu původní produkty používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1246/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění čl. 23 odst. 2 a přílohy II a III nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o převod finančních prostředků společné organizace trhu s vínem pro rozvoj venkova

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1247/2008 ze dne 11. prosince 2008, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2009 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2009 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa

35

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/939/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

39

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

41

 

 

Komise

 

 

2008/940/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2008, kterým se stanoví standardní požadavky na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2008) 6032)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (oznámeno pod číslem K(2008) 7803)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2008, kterým se upravují opravné koeficienty použitelné od 1. srpna 2007, 1. září 2007, 1. října 2007, 1. listopadu 2007, 1. prosince 2007 a 1. ledna 2008 na odměny úředníků, dočasných a smluvních zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích

94

 

 

2008/943/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2008 o nezařazení kostního oleje do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 8083)  ( 1 )

97

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu

99

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1241/2008

ze dne 12. prosince 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. prosince 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1242/2008

ze dne 8. prosince 2008

o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (1), a zejména s ohledem na čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Struktury a systémy produkce ve Společenství se značně liší. Aby byly usnadněny analýzy strukturálních ukazatelů zemědělských podniků a jejich hospodářských výsledků, stanovilo rozhodnutí Komise 85/377/EHS ze dne 7. června 1985 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (2) vhodnou a stejnorodou klasifikaci zemědělských podniků.

(2)

Klasifikační systém Společenství musí být uspořádán tak, aby bylo možné sestavit více nebo méně roztříděné stejnorodé skupiny podniků a srovnávat situaci podniků.

(3)

Vzhledem k tomu, že v příjmech zemědělců roste význam jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, než zemědělských činností, by měla být do klasifikačního systému Společenství začleněna klasifikační proměnná odrážející význam jiných výdělečných činností (JVČ), které se přímo týkají podniku.

(4)

Aby bylo dosaženo cílů stanovených čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení 79/65/EHS, měla by být pro klasifikační systém Společenství stanovena prováděcí pravidla. Klasifikační systém Společenství by se kromě toho měl vztahovat na vykazující podniky používající účetní údaje získané prostřednictvím zemědělské účetní datové sítě Společenství (FADN).

(5)

Podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (3) musí být statistické zjišťování prováděné na základě vzorku statisticky reprezentativní, pokud jde o typ a velikost zemědělských podniků v souladu s klasifikačním systémem Společenství. Klasifikační systém Společenství by se proto měl vztahovat rovněž na podniky, pro které se údaje shromažďují prostřednictvím statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

(6)

Typ výrobního zaměření a ekonomická velikost podniku se určují na základě ekonomického kritéria, které zůstává vždy kladné. Proto je vhodné používat standardní produkci. Hodnoty standardní produkce musí být stanoveny podle produktu. Seznam produktů, pro které je třeba vypočítat hodnoty standardní produkce, by měl být uveden do souladu se seznamem produkčních odvětví ve statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků stanoveným v souladu s nařízením (ES) č. 1166/2008. Aby bylo umožněno použití klasifikačního systému na zemědělské podniky ve FADN, musí být vytvořena srovnávací tabulka mezi produkčními odvětvími statistických zjišťování o struktuře a položkami výkazů FADN.

(7)

Hodnoty standardní produkce vycházejí z průměrných hodnot v průběhu sledovaného období pěti let, měly by se však pravidelně aktualizovat s ohledem na hospodářský vývoj, aby bylo možné pokračovat ve smysluplném používání klasifikačního systému. Četnost aktualizací by měla být souviset s roky, v nichž se provádějí statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

(8)

Pro vypracování plánu výběru vykazujících podniků, které mají být začleněny do FADN 2010, by mělo být stanoveno, že klasifikační systém vymezený v tomto nařízení se již použije na statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků pro rok 2007. Aby byla zajištěna srovnatelnost analýz situace zemědělských podniků klasifikovaných podle tohoto klasifikačního systému, mělo by být navíc stanoveno, že se má použít na statistická zjišťování struktury zemědělských podniků a FADN před rokem 2010. Proto je třeba zahrnout odchylku, která stanoví, že hodnoty standardní produkce se vypočítávají pro sledované období 2004.

(9)

Hodnoty standardní produkce a údaje potřebné k jejímu výpočtu se mají předat Komisi prostřednictvím kontaktního orgánu určeného každým členským státem v souladu s článkem 6 nařízení 79/65/EHS. Mělo by být stanoveno, že kontaktní orgán může přímo Komisi sdělovat příslušné informace prostřednictvím informačního systému zavedeného Komisí. Kromě toho by mělo být stanoveno, že tento systém umožňuje elektronickou výměnu informací požadovaných na základě vzorů dostupných kontaktnímu orgánu prostřednictvím tohoto systému. Mělo by být rovněž stanoveno, že Komise má informovat členské státy o všeobecných podmínkách pro zavedení počítačového systému prostřednictvím Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť.

(10)

Z důvodu srozumitelnosti a s přihlédnutím ke skutečnosti, že klasifikační systém Společenství je opatřením s obecnou působností, nikoli opatřením určeným konkrétním příjemcům, je vhodné nahradit rozhodnutí 85/377/EHS nařízením.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se vytváří „klasifikační systém pro zemědělské podniky ve Společenství“ (dále jen „klasifikační systém“), který je jednotnou klasifikací podniků ve Společenství podle typu jejich výrobního zaměření, ekonomické velikosti a významu jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku.

2.   Klasifikační systém se používá zejména při předkládání údajů podle typu výrobního zaměření a ekonomické velikosti, které byly shromážděny prostřednictvím statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků ve Společenství a prostřednictvím zemědělské účetní datové sítě Společenství.

Článek 2

Typ výrobního zaměření podniku

1.   Pro účely tohoto nařízení se „typ výrobního zaměření“ (TVZ) podniku určuje podle relativního příspěvku standardní produkce různých produkčních odvětví daného podniku k celkové standardní produkci daného podniku. Standardní produkce odpovídá článku 5.

2.   Podle úrovně členění typu výrobního zaměření se rozlišují:

a)

obecné TVZ;

b)

hlavní TVZ;

c)

speciální TVZ.

Klasifikace podniků podle typu výrobního zaměření je stanovena v příloze I.

Článek 3

Ekonomická velikost podniku

Ekonomická velikost podniku se určuje na základě celkové standardní produkce podniku. Vyjadřuje se v eurech. Způsob výpočtu ekonomické velikosti podniku a třídy ekonomické velikosti podniků jsou stanoveny v příloze II.

Článek 4

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

Význam jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, než zemědělských činností podniku se určuje na základě procentního podílu uvedených jiných výdělečných činností na konečné produkci podniku. Tento poměr se vyjádří jako procentuální rozpětí. Tato procentuální rozpětí jsou stanovena v příloze III části C.

Konečná produkce, definice a způsob odhadu uvedeného poměru jsou stanoveny v částech A a B přílohy III.

Článek 5

Standardní produkce a celková standardní produkce

1.   Pro účely tohoto nařízení se „standardní produkcí“ rozumí standardní finanční hodnota hrubé produkce.

Standardní produkce se určuje pro každou oblast uvedenou v příloze IV tohoto nařízení a pro každé produkční odvětví plodin a zemědělských zvířat statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1166/2008.

Způsob výpočtu pro určení hodnot standardní produkce každého produkčního odvětví a postupy pro shromažďování odpovídajících údajů jsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Celková standardní produkce podniku odpovídá součtu hodnot získaných za každé produkční odvětví vynásobením standardní produkce připadající na jednotku počtem odpovídajících jednotek.

3.   Pro účely výpočtu hodnot standardní produkce pro statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků pro rok N se „sledovaným obdobím“ rozumí období roku N–3, které se vztahuje na pět po sobě jdoucích let od roku N–5 do roku N–1.

Hodnoty standardní produkce se určují pomocí průměrných základních údajů vypočtených za sledované období pěti let uvedené v prvním pododstavci. Tyto hodnoty se aktualizují, aby se do nich promítl hospodářský vývoj přinejmenším pokaždé, kdy se provádí statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

První sledované období, pro které se vypočítávají hodnoty standardní produkce, odpovídá sledovanému období 2007, vztahujícímu se na kalendářní roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 nebo zemědělské hospodářské roky 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 a 2009/10.

4.   Odchylně od odstavce 3 členské státy vypočítají hodnoty standardní produkce pro sledované období 2004 pro ukazatele uvedené ve statistickém zjišťování o struktuře zemědělských podniků pro období 2007, jak jsou vymezeny v nařízení Komise (ES) č. 204/2006 (4). V tomto případě se sledované období vztahuje buď na kalendářní roky 2003, 2004, 2005, nebo zemědělské hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06.

Článek 6

Předávání údajů Komisi

1.   Hodnoty standardní produkce a údaje uvedené v příloze IV části 3 se předají Komisi (Eurostatu) prostřednictvím kontaktního orgánu určeného každým členským státem v souladu s článkem 6 nařízení 79/65/EHS nebo prostřednictvím orgánu, na který byla tato funkce přenesena.

2.   Členské státy předávají Komisi hodnoty standardní produkce za sledované období roku N a údaje uvedené v příloze IV části 3 do 31. prosince roku N+3 nebo v případě potřeby ve lhůtě stanovené Komisí po konzultaci s Výborem Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť.

Hodnoty standardní produkce za sledované období 2004 budou předány Komisi do 31. prosince 2008.

3.   Pro předávání hodnot standardní produkce a údajů uvedených v odstavci 1 členské státy využívají počítačové systémy zpřístupněné Komisí (Eurostatem) a umožňující elektronickou výměnu dokumentů a informací mezi ní a členskými státy.

4.   Formu a obsah dokumentů, které se mají předávat, stanoví Komise na základě vzorů nebo dotazníků zpřístupněných prostřednictvím systémů uvedených v odstavci 3. Ustanovení týkající se atributů údajů uvedených v odstavci 1 se vymezí v rámci Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť.

Článek 7

Zrušení

1.   Rozhodnutí 85/377/EHS se zrušuje.

Rozhodnutí 85/377/EHS se však nadále používá pro účely klasifikace podniků zemědělské účetní datové sítě do účetního období 2009 včetně a pro účely statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků podle nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (5) do statistického zjišťování za rok 2007 včetně.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro zemědělskou účetní datovou síť od účetního období 2010 a pro statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků od statistického zjišťování za rok 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Úř. věst. L 220, 17.8.1985, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 34, 7.2.2006, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1.


PŘÍLOHA I

KLASIFIKACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PODLE VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

A.   KLASIFIKAČNÍ SCHÉMA

Specializované podniky – rostlinná výroba

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typ výrobního zaměření

1.

Polní výroba

15.

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

151.

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

152.

Rýže

153.

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

16.

Všeobecná polní výroba

161.

Okopaniny

162.

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

163.

Polní zelenina

164.

Tabák

165.

Bavlna

166.

Kombinace různých polních plodin

2.

Zahradnictví

21.

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

211.

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

212.

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

213.

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

22.

Zahradnictví – polní

221.

Zelenina – polní

222.

Květiny a okrasné rostliny – polní

223.

Smíšené zahradnické plodiny – polní

23.

Ostatní zahradnictví

231.

Houby

232.

Školky

233.

Různé zahradnictví

3.

Trvalé kultury

35.

Vinice

351.

Jakostní víno

352.

Ostatní víno

353.

Stolní hrozny

354.

Ostatní vinice

36.

Ovocnářství včetně citrusových plodů

361.

Ovocnářství (bez citrusů, tropického ovoce a ořechů)

362.

Citrusové plody

363.

Ořechy

364.

Tropické ovoce

365.

Ovocnářství, citrusy, tropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

37.

Olivy

370.

Olivy

38.

Různé trvalé kultury

380.

Různé trvalé kultury


Specializované podniky – živočišná výroba

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typ výrobního zaměření

4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

45.

Produkce mléka

450.

Produkce mléka

46.

Odchov a výkrm skotu

460.

Odchov a výkrm skotu

47.

Kombinovaný chov skotu

470.

Kombinovaný chov skotu

48.

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

481.

Ovce

482.

Ovce a skot

483.

Kozy

484.

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

5.

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

51.

Chov prasat

511.

Odchov prasat

512.

Výkrm prasat

513.

Odchov a výkrm prasat

52.

Chov drůbeže

521.

Nosnice

522.

Jatečná drůbež

523.

Nosnice a jatečná drůbež

53.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

530.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem


Smíšené podniky

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typ výrobního zaměření

6.

Smíšená rostlinná výroba

61.

Smíšená rostlinná výroba

611.

Zahradnictví a trvalé kultury

612.

Polní plodiny a zahradnictví

613.

Polní plodiny a vinice

614.

Polní plodiny a trvalé kultury

615.

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

616.

Ostatní smíšená rostlinná výroba

7.

Smíšená živočišná výroba

73.

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

731.

Smíšený chov převážně mléčného skotu

732.

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

74.

Smíšený chov zvířat, převážně krmených jadrným krmivem

741.

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

742.

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

8.

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

83.

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

831.

Polní plodiny a mléčný skot

832.

Mléčný skot a polní plodiny

833.

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

834.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

84.

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

841.

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

842.

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

843.

Včelařství

844.

Různé smíšené druhy produkce

9.

Neklasifikované podniky

90.

Neklasifikované podniky

900.

Neklasifikované podniky

B.   SROVNÁVACÍ TABULKA A NOVĚ KLASIFIKUJÍCÍ KÓDY

I.   Porovnání položek statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků s položkami podnikového výkazu zemědělské účetní datové sítě (FADN)

Porovnání položek pro účely standardní produkce

Kód, který se má používat pro položku

Statistická zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 2010, 2013 a 2016

(Nařízení (ES) č. 1166/2008)

Podnikový výkaz FADN

(Nařízení (EHS) č. 868/2008 (1))

I.   

Plodiny

2.01.01.01.

Pšenice obecná a špalda

120.

Pšenice obecná a špalda

2.01.01.02.

Pšenice tvrdá

121.

Pšenice tvrdá

2.01.01.03.

Žito

122.

Žito (včetně soureže)

2.01.01.04.

Ječmen

123.

Ječmen

2.01.01.05.

Oves

124.

Oves

125.

Letní obilné směsky

2.01.01.06.

Kukuřice na zrno

126.

Kukuřice na zrno (včetně kukuřice na zrno v mléčné zralosti)

2.01.01.07.

Rýže

127.

Rýže

2.01.01.99.

Ostatní obiloviny pěstované na zrno

128.

Ostatní obiloviny

2.01.02.

Sušené luštěniny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

129.

Bílkovinné plodiny

2.01.02.01.

z toho hrách, bob polní a sladké lupiny

360.

Hrách, polní fazole, sladké lupiny

361.

Čočka, cizrna (Garbanzos), vikev

330.

Ostatní bílkovinné plodiny

2.01.03.

Brambory (včetně raných a sadbových)

130.

Brambory (včetně raných a sadbových)

2.01.04.

Cukrovka (s výjimkou sadbové)

131.

Cukrovka (s výjimkou sadbové)

2.01.05.

Krmné okopaniny a hlízy (kromě sadby)

144.

Krmné kořenové plodiny a košťáloviny (bez semen)

2.01.06.01.

Tabák

134.

Tabák

2.01.06.02.

Chmel

133.

Chmel

2.01.06.03.

Bavlna

347.

Bavlna

2.01.06.04.

Řepka a řepice

331.

Řepka

2.01.06.05.

Slunečnice

332.

Slunečnice

2.01.06.06.

Sója

333.

Sója

2.01.06.07.

Len setý olejný

364.

Len jiný než přadný

2.01.06.08.

Ostatní olejniny

334.

Ostatní olejniny

2.01.06.09.

Len

373.

Len

2.01.06.10.

Len setý přadný

374.

Konopí

2.01.06.11.

Ostatní přadné plodiny

 

2.01.06.12.

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

345.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, včetně čaje, kávy a čekanky

2.01.06.99.

Ostatní technické plodiny jinde neuvedené

346.

Cukrová třtina

348.

Ostatní technické plodiny

2.01.07.

Čerstvá zelenina, melouny, jahody, z toho:

 

2.01.07.01.

pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

 

2.01.07.01.01.

polní produkce

136.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované venku na poli

2.01.07.01.02.

zahradní produkce

137.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované ve venkovních zelinářských zahradách

2.01.07.02.

pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

138.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované pod ochranným krytem

2.01.08.

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek):

 

2.01.08.01.

pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

140.

Květiny a dekorativní rostliny venkovní (bez školek)

2.01.08.02.

pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

141.

Květiny a dekorativní rostliny skleníkové

2.01.09.

Plodiny sklizené v zeleném stavu

 

2.01.09.01.

Dočasné travní porosty

147.

Dočasné travní porosty

2.01.09.02.

Ostatní plodiny sklizené v zeleném stavu

145.

Ostatní pícniny

2.01.09.02.01.

kukuřice na zelené krmení

326.

Kukuřice na siláž

2.01.09.02.02.

luskoviny

a

327.

Ostatní obiloviny na siláž

a

2.01.09.02.99.

Ostatní plodiny sklizené v zeleném stavu jinde neuvedené

328.

Ostatní pícniny

2.01.10.

Osivo a sadba polních plodin

142.

Travní semena

143.

Ostatní semena

2.01.11.

Ostatní plodiny na orné půdě

148.

Ostatní plodiny na orné půdě nezapsané v položkách 120 až 147

149.

Zahrnuje pozemky připravené k osetí, dlouhodobě propachtované jiným osobám, včetně pozemků poskytnutých pracovníkům jako odměna v naturáliích

2.01.12.01.

Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence

146.

Půda ležící ladem

Chybějící údaje kód 3: Půda ležící ladem, na kterou se nevztahuje finanční podpora

2.01.12.02.

Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití

146.

Půda ležící ladem

Chybějící údaje kód 8: Neobdělávaná půda již nevyužívaná k účelům produkce, u které má podnik právo na finanční podporu

2.03.01.

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

150.

Louky a trvalé pastviny

2.03.02.

Extenzivní pastviny

151.

Extenzivní pastviny

2.03.03.

Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence

314.

Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence

2.04.01.

Ovocné sady včetně bobulovin

152.

Sady s ovocem a bobulovinami

2.04.01.01.

Druhy ovoce, z toho:

 

2.04.01.01.01.

ovoce mírného klimatického pásma

349.

Jádrové ovoce

350.

Peckové ovoce

2.04.01.01.02.

ovoce subtropického klimatického pásma

353.

Tropické a subtropické ovoce

2.04.01.02.

Bobuloviny

352.

Drobné ovoce a bobuloviny

2.04.01.03.

Skořápkové ovoce

351.

Skořápkové ovoce

2.04.02.

Citrusové sady

153.

Citrusové sady

2.04.03.

Olivové háje

154.

Olivové háje

2.04.03.01.

produkující běžně stolní olivy

281.

Stolní olivy

2.04.03.02.

produkující běžně olivy na olej

282.

Olivy na výrobu oleje

283.

Olivový olej

2.04.04.

Vinice, jejichž produkcí je obvykle:

155.

Vinice

2.04.04.01.

Jakostní víno

286.

Hrozny pro výrobu jakostního vína s CHOP

292.

Hrozny pro výrobu jakostního vína s CHZO

289.

Jakostní víno s CHOP

294.

Jakostní víno s CHZO

2.04.04.02.

Ostatní vína

293.

Hrozny pro výrobu ostatních vín

288.

Různé vinařské produkty: hroznový mošt, šťáva, vínovice, ocet a ostatní produkty podniku

295.

Ostatní vína

2.04.04.03.

Hrozny stolní

285.

Stolní hrozny

2.04.04.04.

Rozinky

291.

Rozinky

2.04.05.

Školky

157.

Pěstitelské školky

2.04.06.

Ostatní trvalé kultury

158.

Ostatní trvalé kultury

2.04.07.

Trvalé kultury pěstované ve skleníku

156.

Trvalé kultury pěstované pod ochranným krytem

2.06.01.

Houby

139.

Houby

II.   

Hospodářská zvířata

3.01.

Koňovití

22.

Koňovití (bez rozdílu stáří)

3.02.01.

Skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice

23.

Výkrm telat

24.

Ostatní skot mladší než jeden rok

3.02.02.

Býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky

25.

Skot od 1 do 2 let – býci

3.02.03.

Krávy, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky

26.

Skot od 1 do 2 let – jalovice

3.02.04.

Býci, nejméně 2 roky staří

27.

Býci staří 2 roky a starší

3.02.05.

Jalovice, nejméně 2 roky staré

28.

Chovné jalovice

29.

Jalovice na výkrm

3.02.06.

Dojnice

30.

Dojnice

31.

Jatečné krávy

3.02.99.

Ostatní krávy

32.

Ostatní krávy

3.03.01.

Ovce (jakéhokoli stáří)

 

3.03.01.01.

Chovné ovce – samice

40.

Bahnice

3.03.01.99.

Ostatní ovce

41.

Ostatní ovce

3.03.02.

Kozy (jakéhokoli stáří)

 

3.03.02.01.

Chovné kozy – samice

38.

Kozy, chovné samice

3.03.02.99.

Ostatní kozy

39.

Ostatní kozy

3.04.01.

Selata s živou hmotností méně než 20 kg

43.

Selata

3.04.02.

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

44.

Chovné prasnice

3.04.99.

Ostatní prasata

45.

Výkrm prasat

46.

Ostatní prasata

3.05.01.

Brojleři

47.

Jatečná kuřata

3.05.02.

Nosnice

48.

Nosnice

3.05.03.

Ostatní drůbež

49.

Ostatní drůbež

3.05.03.01.

Krůty

3.05.03.02.

Kachny

3.05.03.03.

Husy

3.05.03.04.

Pštrosi

3.05.03.99.

Ostatní drůbež jinde neuvedená

3.06.

Králíci, chovné samice

34.

Králíci, chovné samice

3.07.

Včely

33.

Včely

II.   Kódy nově klasifikující některé ukazatele uvedené ve statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků v letech 2010, 2013 a 2016

P45.

Skot chovaný na mléko = 3.02.01. (skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice) + 3.02.03. (krávy, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky) + 3.02.05. (jalovice, nejméně 2 roky staré) + 3.02.06. (dojnice).

P46.

Skot = P45 (skot chovaný na mléko) + 3.02.02. (býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky) + 3.02.04. (býci, nejméně 2 roky staří) + 3.02.99. (ostatní krávy).

GL

Chov hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci = 3.01. (koňovití) + P46 (skot) + 3.03.01.01. (chovné ovce – samice) + 3.3.1.99 (ostatní ovce) + 3.03.02.01. (chovné kozy – samice) + 3.03.02.99. (ostatní kozy).

Pokud GL=0

FCP1

Pícniny na prodej = 2.01.05. (krmné okopaniny a hlízy) + 2.01.09. (Plodiny sklizené v zeleném stavu) + 2.03.01. (pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + 2.03.02. (extenzivní pastviny).

FCP4

Pícniny pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci = 0

P17

Okopaniny = 2.01.03. (brambory) + 2.01.04. (cukrová řepa) + 2.01.05. (krmné okopaniny a hlízy).

Pokud GL>0

FCP1

Pícniny na prodej = 0

FCP4

Pícniny pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci = 2.01.05. (krmné okopaniny a hlízy) + 2.01.09. (Plodiny sklizené v zeleném stavu) + 2.03.01. (pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + 2.03.02. (extenzivní pastviny).

P17

Okopaniny = 2.01.03. (brambory) + 2.01.04. (cukrová řepa).

P151.

Obiloviny bez rýže = 2.01.01.01. (pšenice obecná a špalda) + 2.01.01.02. (pšenice tvrdá) + 2.01.01.03. (žito) + 2.01.01.04. (ječmen) + 2.01.01.05. (oves) + 2.01.01.06. (kukuřice na zrno) + 2.01.01.99. (ostatní obiloviny pěstované na zrno).

P15.

Obiloviny = P151 (obiloviny bez rýže) + 2.01.01.07. (rýže).

P16.

Olejniny = 2.01.06.04. (řepka a řepice) + 2.01.06.05. (slunečnice) + 2.01.06.06. (sója) + 2.01.06.07. (len (lněné semeno)) + 2.01.06.08. (ostatní olejniny).

P51.

Prasata = 3.04.01. (selata s živou hmotností méně než 20 kg) + 3.04.02. (chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg) + 3.04.99. (ostatní prasata).

P52.

Drůbež = 3.05.01. (brojleři) + 3.05.02. (nosnice) + 3.05.03. (ostatní drůbež).

P1.

Všeobecná rostlinná výroba = P15 (obiloviny) + 2.01.02. (sušené luštěniny a bílkovinné plodiny) + 2.01.03. (brambory) + 2.01.04. (cukrová řepa) + 2.01.06.01. (tabák) + 2.01.06.02. (ječmen) + 2.01.06.03. (bavlna) + P16 (olejniny) + 2.01.06.09. (len) + 2.01.06.10. (Len setý přadný) + 2.01.06.11. (ostatní přadné rostliny) + 2.01.06.12. (aromatické, léčivé a kořeninové rostliny) + 2.01.06.99. (ostatní technické plodiny jinde neuvedené) + 2.01.07.01.01. (čerstvá zelenina, melouny, jahody – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem – polní produkce + 2.01.10. (osivo a sadba na orné půdě) + 2.01.11. (ostatní plodiny na orné půdě) + 2.01.12.01. (půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence) + FCP1 (pícniny na prodej).

P2.

Zahradnictví = 2.01.07.01.02. (čerstvá zelenina, melouny, jahody – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem – zahradní produkce + 2.01.07.02. (čerstvá zelenina, melouny a jahody – pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem) + 2.01.08.01. (květiny a okrasné rostliny – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem) + 2.01.08.02. (květiny a okrasné rostliny – pěstované venku nebo pod nízkým (přístupným) ochranným krytem) + 2.06.01. (houby) + 2.04.05. (školky).

P3.

Trvalé kultury = 2.04.01. (ovocné sady včetně porostů bobulovin) + 2.04.02. (citrusové sady) + 2.04.03. (olivové háje) + 2.04.04. (vinice) + 2.04.06. (ostatní trvalé kultury) + 2.04.07. (trvalé kultury pěstované ve skleníku).

P4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci a píce = GL (hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci) + FCP4 (píce pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci).

P5.

Chov zvířat krmených jadrným krmivem = P51 (prasata) + P52 (drůbež) + 3.06. (králíci, chovné samice).

C.   DEFINICE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

Typy výrobního zaměření jsou definovány dvěma charakteristikami:

a)

Druh daného odvětví

Tato odvětví jsou odvozena ze seznamu ukazatelů stanovených v rámci statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2010, 2013 a 2016. Jsou označována pomocí kódů uvedených ve srovnávací tabulce v části B.I této přílohy nebo pomocí kódů seskupujících několik těchto ukazatelů uvedených v části B.II této přílohy (2).

b)

Minimální nebo maximální hodnoty určující klasifikační prahy

Není-li uvedeno jinak, vyjadřují se tyto minimální a maximální hodnoty jako zlomek celkové standardní produkce daného podniku.

Specializované podniky – rostlinná výroba

Typy výrobního zaměření podniku

Definice

Kód ukazatelů a prahů

(viz tato příloha část B)

Obecný

Hlavní

Speciální

Kód

 

Kód

 

Kód

 

1

Polní výroba

 

 

 

 

Všeobecná rostlinná výroba, tzn. obiloviny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny pro produkci zrna, olejniny, brambory, cukrová řepa, technické plodiny, čerstvá zelenina, melouny, jahody pěstované na poli, osivo a sadba na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem a pícniny na prodej > 2/3

P1 > 2/3

15

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

 

 

Obiloviny, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

Obiloviny, bez rýže, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Rýže

Rýže > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

Podniky ve třídě 15, kromě podniků ve třídách 151 a 152

 

16

Všeobecná polní výroba

 

 

Polní plodiny > 2/3; obiloviny, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Okopaniny

Brambory, cukrová řepa a krmné okopaniny a hlízy > 2/3

P17 > 2/3

162

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

Obiloviny, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny > 1/3; okopaniny > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Polní zelenina

Čerstvá zelenina, melouny, jahody – polní produkce > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Tabák

Tabák > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Bavlna

Bavlna > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Kombinace různých polních plodin

Podniky ve třídě 16, kromě podniků ve třídách 161, 162, 163, 164 a 165

 

2

Zahradnictví

 

 

 

 

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – zahradní produkce a pěstované ve skleníku, květiny a okrasné rostliny pěstované volně a ve skleníku, houby a školky > 2/3

P2 > 2/3

21

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

 

 

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované ve skleníku a květiny a okrasné rostliny pěstované ve skleníku > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované ve skleníku > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve skleníku > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

Podniky ve třídě 21, kromě podniků ve třídách 211 a 212

 

22

Zahradnictví – polní

 

 

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – zahradní produkce a květiny a okrasné rostliny pěstované volně > 2/3;

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Zelenina – polní

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – zahradní produkce > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Květina a okrasné rostliny – polní

Květiny a okrasné rostliny pěstované volně > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Smíšené zahradnické plodiny – polní

Podniky ve třídě 22, kromě podniků ve třídách 221 a 222

 

23

Ostatní zahradnictví

 

 

Zahradnické podniky s pěstováním ve vnitřních prostorách ≤ 2/3 a pěstováním na poli ≤ 2/3

.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Houby

Houby > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Školky

Školky > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Různá zahradnictví

Podniky ve třídě 23, kromě podniků ve třídách 231 a 232

 

3

Trvalé kultury

 

 

 

 

Ovoce a bobuloviny, citrusy, olivy, vinice, školky, ostatní trvalé kultury a trvalé kultury pod sklem > 2/3

P3 > 2/3

35

Vinice

 

 

Vinice > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Jakostní víno

Vinice produkující běžně jakostní víno > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Ostatní víno

Vinice běžně produkující víno jiné než jakostní > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Stolní hrozny

Vinice běžně produkující stolní hrozny > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Ostatní vinice

Podniky ve třídě 35, kromě podniků ve třídách 351, 352 a 353

 

36

Ovocnářství včetně citrusových plodů

 

 

Ovoce, bobuloviny a citrusy > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Ovocnářství (bez citrusů, tropického ovoce a ořechů)

Ovoce a bobuloviny mírného podnebního pásma > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Citrusové plody

Citrusové plody > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Ořechy

Ořechy > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Tropické ovoce

Tropické ovoce > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Ovocnářství, citrusy, tropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

Podniky ve třídě 36, kromě podniků ve třídách 361, 362, 363 a 364

 

37

Olivy

370

Olivy

Olivy > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Různé trvalé kultury

380

Různé trvalé kultury

Podniky ve třídě 3, kromě podniků ve třídách 35, 36 a 37

 


Specializované podniky – živočišná výroba

Typy výrobního zaměření podniku

Definice

Kód ukazatelů a prahů

(viz tato příloha část B)

Obecný

Hlavní

Speciální

Kód

 

Kód

 

Kód

 

4

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

Píce pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci (tj. krmné okopaniny a hlízy, plodiny sklizené v zeleném stavu, pastviny a louky, extenzivní pastviny) a zvířata zkrmující objemnou píci (tj. koňovití, všechny druhy skotu, ovcí a koz) > 2/3

P4 > 2/3

45

Produkce mléka

 

 

Dojnice > 3/4 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Odchov a výkrm skotu

 

 

Skot celkem (tj. skot do jednoho roku, od jednoho do dvou let a dvou- a víceletý (býci, jalovice, dojnice a ostatní)) > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice ≤ 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Kombinovaný chov skotu

 

 

Skot celkem > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce; kromě podniků ve třídě 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4 bez 45

48

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

Skot celkem ≤ 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci

P46 ≤ 2/3

481

Ovce

Ovce > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Ovce a skot

Skot celkem > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; ovce > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Kozy

Kozy > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

Podniky ve třídě 48, kromě podniků ve třídách 481, 482 a 483

 

5

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

Zvířata krmená jadrným krmivem, tj. prasata, (tj. selata, chovné prasnice, ostatní prasata), drůbež (tj. jatečná drůbež, nosnice, ostatní drůbež) a králíci, chovné samice > 2/3

P5 > 2/3

51

Chov prasat

 

 

Prasata > 2/3

P51 > 2/3

511

Odchov prasat

Prasnice > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Výkrm prasat

Selata a ostatní prasata > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Odchov a výkrm prasat

Podniky ve třídě 51, kromě podniků ve třídách 511 a 512

 

52

Chov drůbeže

 

 

Drůbež > 2/3

P52 > 2/3

521

Nosnice

Nosnice > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Jatečná drůbež

Jatečná drůbež a ostatní drůbež > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Nosnice a jatečná drůbež

Podniky ve třídě 52, kromě podniků ve třídách 521 a 522

 

53

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

Podniky ve třídě 5, kromě podniků ve třídách 51 a 52

 


Smíšené podniky

Typy výrobního zaměření podniku

Definice

Kód ukazatelů a prahů

(viz tato příloha část B)

Obecný

Hlavní

Speciální

Kód

 

Kód

 

Kód

 

6

Smíšená rostlinná výroba

61

Smíšená rostlinná výroba

 

 

Polní plodiny a zahradnictví a trvalé kultury > 2/3 avšak {polní plodiny ≤ 2/3 a zahradnictví ≤ 2/3 a trvalé kultury ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Zahradnictví a trvalé kultury

Zahradnictví > 1/3; trvalé kultury > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Polní plodiny a zahradnictví

Polní plodiny > 1/3; zahradnictví > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Polní plodiny a vinice

Polní plodiny > 1/3; vinice > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614

Polní plodiny a trvalé kultury

Polní plodiny > 1/3; trvalé kultury > 1/3; vinice ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

Polní plodiny > 1/3; žádná další činnost nepřesáhne 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Ostatní smíšená rostlinná výroba

Podniky ve třídě 61, kromě podniků ve třídách 611, 612, 613, 614 a 615

 

7

Smíšená živočišná výroba

 

 

 

 

Zvířata zkrmující objemnou píci a píce a zvířata krmená jadrným krmivem > 2/3; zvířata zkrmující objemnou píci a píce ≤ 2/3 zvířata krmená jadrným krmivem ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

Zvířata zkrmující objemnou píci a píce > zvířata krmená jadrným krmivem

P4 > P5

731

Smíšený chov převážně mléčného skotu

Skot chovaný na mléko > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/2 skotu chovaného na mléko

P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45;

732

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

Podniky ve třídě 73, kromě podniků ve třídě 731

 

74

Smíšený chov zvířat, převážně krmených jadrným krmivem

 

 

Zvířata zkrmující objemnou píci a píce ≤ zvířata krmená jadrným krmivem

P4 ≤ P5

741

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

Skot chovaný na mléko > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata krmená jadrným krmivem > 1/3, dojnice > 1/2 mléčného skotu

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

Podniky ve třídě 74, kromě podniků ve třídě 741

 

8

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 

 

 

 

Podniky vyjmuté z tříd 1 až 7

 

83

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

Polní plodiny > 1/3; zvířata zkrmující objemnou píci a píce > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Polní plodiny a mléčný skot

Skot chovaný na mléko > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/2 skotu chovaného na mléko; skot chovaný na mléko < polní plodiny

P45 > 1/3 GL; 3.02.06.> 1/2 P45; P45 < P1

832

Mléčný skot a polní plodiny

Skot chovaný na mléko > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/2 skotu chovaného na mléko; skot chovaný na mléko ≥ polní plodiny

P45 > 1/3 GL; 03.02.2006.> 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

Polní plodiny > zvířata zkrmující objemnou píci a píce, kromě podniků ve třídě 831

P1 > P4; bez 831

834

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

Podniky ve třídě 83, kromě podniků ve třídách 831, 832 a 833

 

84

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

 

 

Podniky ve třídě 8, kromě podniků ve třídě 83

 

841

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

Polní plodiny > 1/3; zvířata krmená jadrným krmivem > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

Trvalé kultury > 1/3; zvířata zkrmující objemnou píci a píce > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Včelařství

Včely > 2/3

3.7. > 2/3

844

Různé smíšené druhy produkce

Podniky ve třídě 84, kromě podniků ve třídách 841, 842 a 843

 


Neklasifikované

Typy výrobního zaměření podniku

Definice

Kód ukazatelů a prahů

(viz tato příloha část B)

Obecný

Hlavní

Speciální

Kód

 

Kód

 

Kód

 

9

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

Neklasifikované podniky

Celková standardní produkce = 0


(1)  Úř. věst. L 237, 4.9.2008, s. 18.

(2)  Ukazatele 2.01.05. (Krmné okopaniny a hlízy), 2.01.09. (Plodiny sklizené v zeleném stavu), 2.01.12.01. (Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence), 2.01.12.02. (Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití), 2.02. (Zelinářské zahrady), 2.03.01. (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin), 2.03.02. (Extenzivní pastviny), 2.03.03. (Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence), 3.02.01. (Skot, mladší než jeden rok, býci a krávy), 3.03.01.99. (Ostatní ovce), 3.03.02.99. (Ostatní kozy) a 3.04.01. (Selata s živou váhou méně než 20 kg) se používají pouze za určitých podmínek (viz příloha IV bod 5).


PŘÍLOHA II

EKONOMICKÁ VELIKOST PODNIKU

A.   EKONOMICKÁ VELIKOST PODNIKU

Ekonomická velikost podniku se měří jako celková standardní produkce podniku vyjádřená v eurech.

B.   TŘÍDY EKONOMICKÉ VELIKOSTI PODNIKŮ

Podniky se klasifikují podle tříd velikosti, jejichž prahy se stanovují takto:

Třídy

Prahy v EUR

I

méně než 2 000 EUR

II

nejméně 2 000, méně než 4 000 EUR

III

nejméně 4 000, méně než 8 000 EUR

IV

nejméně 8 000, méně než 15 000 EUR

V

nejméně 15 000, méně než 25 000 EUR

VI

nejméně 25 000, méně než 50 000 EUR

VII

nejméně 50 000, méně než 100 000 EUR

VIII

nejméně 100 000, méně než 250 000 EUR

IX

nejméně 250 000, méně než 500 000 EUR

X

nejméně 500 000, méně než 750 000 EUR

XI

nejméně 750 000, méně než 1 000 000 EUR

XII

nejméně 1 000 000, méně než 1 500 000 EUR

XIII

nejméně 1 500 000, méně než 3 000 000 EUR

XIV

nejméně 3 000 000 EUR

Ustanovení platící v oblasti zemědělské účetní datové sítě a při statistickém zjišťování o struktuře zemědělských podniků ve Společenství mohou stanovit, že se velikostní třídy IV a V, VIII a IX, X a XI, XII až XIV nebo X až XIV sloučí dohromady.

Členské státy by při provádění čl. 4 odst. 1 nařízení 79/65/EHS měly stanovit práh ekonomické velikosti podniku pro oblast statistického zjišťování v rámci zemědělské účetní datové sítě, který se shoduje s prahy velikostních tříd uvedenými výše.


PŘÍLOHA III

JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

A.   DEFINICE JINÝCH VÝDĚLEČNÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

Jiné výdělečné činnosti, které se týkají podniku, než zemědělské činnosti podniku, zahrnují všechny činnosti, které se přímo týkají podniku a které mají na podnik ekonomický dopad, s výjimkou zemědělských prací. Jsou to činnosti, při kterých se využívají buď zdroje podniku (pozemky, stavební objekty, stroje, zemědělské produkty atd.), nebo produkty podniku.

B.   ODHAD VÝZNAMU JINÝCH VÝDĚLEČNÝCH ČINNOSTÍ (JVČ), KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

Podíl JVČ, které se přímo týkají podniku, na konečné produkci podniku se odhaduje jako podíl JVČ, které se přímo týkají obratu podniku, na celkovém obratu podniku (včetně přímých plateb), a to takto:

Formula

C.   TŘÍDY ODRÁŽEJÍCÍ VÝZNAM JVČ, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

Podniky se klasifikují podle tříd odrážejících význam JVČ, které se přímo týkají podniku, v konečné produkci, a jejich prahy jsou určeny takto:

Třídy

Prahy v procentech

I

Od 0 % do 10 %

II

Od více než 10 % do 50 %

III

Od více než 50 % do méně než 100 %


PŘÍLOHA IV

STANDARDNÍ PRODUKCE (SP)

1.   DEFINICE A ZÁSADY PRO VÝPOČET SP

a)   Produkcí v zemědělském odvětví se rozumí finanční hodnota hrubé zemědělské produkce ve výstupních cenách zemědělské produkce (loco farma).

Standardní produkcí (SP) se rozumí hodnota produkce odpovídající průměrné situaci v daném regionu pro každé zemědělské produkční odvětví.

b)   Produkce je součtem hodnoty (hodnot) hlavního produktu (hlavních produktů) a druhotného produktu (druhotných produktů).

Hodnoty se vypočítají vynásobením produkce připadající na jednotku výstupní cenou zemědělské produkce. DPH, daně z produktů a přímé platby se nezahrnují.

c)   Produkční období

Hodnoty SP odpovídají produkčnímu období 12 měsíců (kalendářního nebo zemědělského hospodářského roku).

Pro produkty rostlinné a živočišné výroby, pro které je produkční období kratší nebo přesahuje 12 měsíců, se vypočítává SP odpovídající růstu nebo produkci za 12 měsíců.

d)   Základní údaje a sledované období

SP se určuje pomocí ukazatelů uvedených v písmenu b). Za tímto účelem jsou v členských státech shromažďovány základní údaje za sledované období pěti po sobě jdoucích kalendářních nebo zemědělských hospodářských roků. Sledované období je pro všechny členské státy stejné a je stanovováno Komisí. Například standardní produkce odpovídající sledovanému období „2007“ se vztahuje na kalendářní roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 nebo zemědělské hospodářské roky 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09 a 2009/10.

e)   Jednotky

1)   Fyzické jednotky

a)

Hodnoty SP se v produkčních odvětvích rostlinné výroby určují na základě plochy v hektarech.

U hub jsou však hodnoty SP určeny na základě hrubé produkce pro veškeré roční po sobě jdoucí sklizně a jsou vyjádřeny na 100 m2 obhospodařované plochy. Pro použití v rámci zemědělské účetní datové sítě jsou hodnoty SP určené tímto způsobem vyděleny počtem ročních po sobě jdoucích sklizní, jejichž počet členské státy sdělují.

b)

Hodnoty SP se v živočišné výrobě určují na jeden kus hospodářského zvířete s výjimkou drůbeže, u níž se určují na 100 kusů, a včel, u nichž se určují na jedno včelstvo.

2)   Měnové jednotky a zaokrouhlování

Základní údaje pro výpočet hodnot SP a vypočítané hodnoty SP se udávají v eurech. Pro členské státy, které se neúčastní Hospodářské a měnové unie, se SP převádí na eura s využitím průměrných směnných kursů sledovaného období vymezeného v bodě 1 písm. d) této přílohy. Tyto sazby jsou sdělovány členským státům Komisí.

V případě potřeby je možno zaokrouhlovat hodnoty SP na nejbližších 5 eur.

2.   ČLENĚNÍ SP

a)   Podle odvětví rostlinné a živočišné výroby

SP se určuje pro všechna zemědělská odvětví odpovídající položkám ve statistickém zjišťování o struktuře zemědělských podniků ve Společenství, a to v souladu s pravidly platnými pro tato zjišťování.

b)   Územní členění

SP se určuje alespoň pro územní jednotky, které dopovídají územnímu členění používanému při statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků ve Společenství a v zemědělské účetní datové síti. Za územní jednotky se nepokládají znevýhodněné oblasti nebo horské oblasti.

Pro odvětví nezastoupená v dané oblasti se SP neurčuje.

3.   SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO URČOVÁNÍ SP

a)

Základní údaje pro určení SP se obměňují alespoň pokaždé, kdy se provádí statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků ve formě cenzu.

b)

Mezi dvěma statistickými zjišťováními o struktuře zemědělských podniků ve Společenství prováděnými ve formě cenzu se SP aktualizuje pokaždé, kdy se uskutečňuje statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků. Tato aktualizace se provádí:

buď obměnou základních údajů podobným způsobem jako podle písmene a),

nebo metodou výpočtu, kterým je možné SP aktualizovat. Zásady použití této metody se stanovují na úrovni Společenství.

4.   PROVÁDĚNÍ

Členské státy jsou podle této přílohy odpovědné za shromažďování základních údajů pro výpočet hodnot SP, jakož i za výpočet hodnot SP a jejich převod na eura, a v případě nutnosti i za shromažďování údajů potřebných pro použití aktualizační metody.

5.   ŘEŠENÍ SPECIÁLNÍCH PŘÍPADŮ

Dále uvedená speciální opatření jsou určena pro výpočet hodnot SP v určitých speciálních případech:

a)   Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence

SP týkající se půdy ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence, se při výpočtu celkové SP podniku zohledňuje, pouze pokud u tohoto podniku existují jiné kladné hodnoty SP.

b)   Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití a trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence

Jelikož výnos z půdy, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití je omezen na přímé platby, považují se hodnoty SP za rovné nule.

c)   Zelinářské zahrady

Jelikož produkce zelinářských zahrad je obvykle určena pro vlastní spotřebu držitele, nikoli na prodej, hodnoty SP se považují za rovné nule.

d)   Živočišná výroba

U hospodářských zvířat jsou odvětví členěna podle kategorie věku. Produkce odpovídá hodnotě růstu zvířete v době, v níž spadalo do dané kategorie. Jinými slovy, odpovídá rozdílu mezi hodnotou zvířete v okamžiku, kdy bylo z dané kategorie vyřazeno, a jeho hodnotou v okamžiku, kdy bylo do dané kategorie zařazeno (nazývanému též reprodukční hodnota).

e)   Skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice

Hodnoty SP týkající se skotu mladšího jednoho roku se při výpočtu celkové SP podniku zohledňují, pouze pokud je v podniku více kusů skotu mladšího jednoho roku než krav. Zohledňují se pouze hodnoty SP týkající se počtu skotu mladšího jednoho roku, který přesahuje počet krav.

f)   Ostatní ovce a ostatní kozy

Hodnoty SP týkající se ostatních ovcí se při výpočtu celkové SP podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné ovce – samice.

Hodnoty SP týkající se ostatních koz se při výpočtu celkové SP podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné kozy – samice.

g)   Selata

Hodnoty SP týkající se selat se při výpočtu celkové SP podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné prasnice.

h)   Píce

Pokud v podniku nejsou hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci (tj. koňovití, skot, ovce nebo kozy), píce (tj. okopaniny a hlízy, plodiny sklizené v zeleném stavu, pastviny a louky) se považuje za určenou na prodej a je součástí produkce všeobecné rostlinné výroby.

Pokud v zemědělském podniku jsou hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci, považuje se píce za určenou ke krmení hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci a je součástí produkce hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci a píce.


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí 85/377/EHS

Toto nařízení

Čl. 1 první odstavec

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 druhý odstavec

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 3

Čl. 1 odst. 2

Články 3 až 5

Článek 6

Čl. 2 odst. 1

Čl. 7 první odstavec úvodní věta

Čl. 2 odst. 2 úvodní věta

Čl. 7 první odstavec první až třetí odrážka

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) až c)

Čl. 7 první odstavec čtvrtá odrážka

Čl. 7 druhý odstavec

Čl. 7 třetí odstavec

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Články 8 a 9

Článek 3

Články 4 až 7

Článek 10

Článek 11

Článek 12

Článek 8

Příloha I

Příloha IV

Příloha II

Příloha I

Příloha III

Příloha II

Příloha III

Příloha V


13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1243/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES, pokud jde o požadavky na složení některé počáteční kojenecké výživy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 třetí pododstavec druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (2) stanoví mimo jiné kritéria pro složení počáteční kojenecké výživy.

(2)

Směrnice 2006/141/ES stanoví, že pro výrobu počáteční kojenecké výživy smějí být použity pouze látky uvedené v její příloze III, aby byly splněny požadavky týkající se mimo jiné aminokyselin a jiných dusíkatých sloučenin.

(3)

Příloha III uvedené směrnice by měla být změněna s cílem umožnit použití L-argininu a hydrochloridu L-argininu v počáteční kojenecké výživě.

(4)

Směrnice 2006/141/ES též stanoví, že počáteční kojenecká výživa vyrobená z hydrolyzovaných bílkovin vymezených v bodě 2.2 přílohy I s obsahem bílkovin v rozmezí mezi minimální hodnotou a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) musí být v souladu s odpovídajícími specifikacemi uvedenými v příloze VI. Zmíněná příloha stanoví specifikace obsahu a zdroje bílkovin a zpracování bílkovin používaných při výrobě počáteční kojenecké výživy vyráběné z hydrolyzovaných syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1609/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se na období dvou let povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů syrovátkových bílkovin získaných z bílkovin kravského mléka (3), povoluje uvedení na trh počáteční kojenecké výživy na bázi hydrolyzátů kravského mléka, které jsou v souladu se specifikacemi obsahu, zdroje, zpracování a kvality bílkovin stanovenými v příloze uvedeného nařízení. Platnost tohoto povolení skončila dnem 27. října 2008.

(6)

Směrnice 2006/141/ES poskytuje trvalý základ pro povolení stanovené v nařízení (ES) č. 1609/2006. Příloha VI směrnice 2006/141/ES stanoví specifikace obsahu, zdroje a zpracování bílkovin pro příslušnou počáteční kojeneckou výživu. Nejsou v ní však zahrnuty zvláštní požadavky na složení týkající se kvality bílkovin. Absence takových požadavků by bránila uvedení na trh počáteční kojenecké výživy vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin po skončení platnosti nařízení (ES) č. 1609/2006.

(7)

Do přílohy VI směrnice 2006/141/ES by měly být doplněny chybějící specifikace týkající se kvality bílkovin, jež jsou součástí povolení stanoveného v nařízení (ES) č. 1609/2006. Uvedená příloha by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

S cílem zamezit narušení trhu s počáteční kojeneckou výživou by se toto nařízení mělo použít ode dne 28. října 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III a VI směrnice 2006/141/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

Přílohy III a VI směnice 2006/141/ES se mění takto:

1)

V bodě 3 přílohy III se na první místo seznamu nazvaného „Aminokyseliny a jiné sloučeniny dusíku“ vkládá tato látka:

„L-arginin a hydrochlorid L-argininu (1)

2)

V příloze VI se doplňuje nový bod 4, který zní:

„4.   Kvalita bílkovin

Nezbytnými a podmíněně nezbytnými aminokyselinami v mateřském mléce, vyjádřenými v mg/100 kJ a v mg/100 kcal, jsou tyto:

 

Na 100 kJ (2)

Na 100 kcal

Arginin

16

69

Cystin

6

24

Histidin

11

45

Isoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lysin

29

122

Methionin

7

29

Fenylalanin

15

62

Threonin

19

80

Tryptofan

7

30

Tyrosin

14

59

Valin

19

80


(1)  L-arginin a hydrochlorid L-argininu se použijí pouze při výrobě počáteční kojenecké výživy uvedené v čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci.“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal“


13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1244/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1614/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kambodži v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (3) poskytlo Společenství Kambodži všeobecné celní preference. Platnost nařízení (ES) č. 980/2005 vyprší dne 31. prosince 2008, ale od 1. ledna 2009 bude nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 732/2008 (4), které potvrdí uplatňování uvedených celních preferencí Společenství vůči Kambodži.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí. Nařízení (EHS) č. 2454/93 rovněž stanoví odchylku od uvedené definice ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí (GSP), pokud za tímto účelem podají Společenství příslušnou žádost.

(3)

Kambodža požívala výhod takové odchylky pro určité textilní výrobky podle nařízení Komise (ES) č. 1614/2000 (5), jehož platnost byla několikrát prodloužena a vyprší 31. prosince 2008.

(4)

Dopisy ze dne 31. července a 15. října 2008 podala Kambodža žádost o prodloužení této odchylky v souladu s článkem 76 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(5)

Po posledním prodloužení platnosti nařízení (ES) č. 1614/2000 podle nařízení Komise (ES) č. 1807/2006 (6) se očekávalo, že před skončením platnosti odchylky vstoupí v platnost nová, jednodušší pravidla původu GSP, která budou více napomáhat rozvoji. Nová pravidla původu GSP však dosud nebyla schválena a nyní se předpokládá, že pravidla původu nevstoupí v platnost před koncem roku 2009.

(6)

Z požadavku vyplývá, že uplatňování pravidel původu na dostatečné zpracování nebo přepracování a regionální kumulaci by značně omezilo schopnost kambodžského oděvního průmyslu pokračovat ve vývozu do Společenství a bránilo by investicím. Vedlo by k zavírání podniků a nezaměstnanosti v zemi. Navíc se zdá, že i krátkodobé uplatňování v současnosti platných pravidel původu GSP by mělo uvedené následky.

(7)

Doba prodloužení odchylky by měla pokrýt dobu potřebnou k přijetí a provedení nových pravidel původu GSP. Vzhledem k tomu, že uzavírání dlouhodobějších smluv, které využívají výhod odchylky, má zvláštní význam pro stabilitu a růst kambodžského průmyslu a povolené prodloužení by mělo být dostatečně dlouhé, aby umožnilo hospodářským subjektům takové smlouvy uzavírat.

(8)

V důsledku uplatňování budoucích nových pravidel původu by měly být kambodžské výrobky, které jsou v současné době způsobilé pro preferenční sazební zacházení pouze na základě uplatňování odchylky, v budoucnosti způsobilé na základě uplatňování nových pravidel původu. Jejich vstupem v platnost se odchylka stane nadbytečnou. V zájmu zajištění jasnosti pro hospodářské subjekty bude proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 1614/2000 k datu vstupu nových pravidel původu v platnost.

(9)

Odchylka by proto měla být prodloužena do data použitelnosti nových pravidel původu, které bude stanoveno v nařízení (EHS) č. 2454/93, v každém případě však nejdéle do 31. prosince 2010.

(10)

Nařízení (ES) č. 1614/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1614/2000 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Odchylka uvedená v článku 1 se uplatní v případě produktů dopravených přímo z Kambodži a dovezených do Společenství v období od 15. července 2000 do data použitelnosti změny nařízení (EHS) č. 2454/93 až do výše ročních množství uvedených v příloze pro jednotlivé produkty, pokud se jedná o definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí, v každém případě by však její platnost měla skončit 31. prosince 2010.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 46.

(6)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 71.


13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1245/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1615/2000, kterým se stanoví odchylka od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Nepálu v případě některých textilních výrobků vyvážených z této země do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (3) poskytlo Společenství Nepálu všeobecné celní preference. Platnost nařízení (ES) č. 980/2005 vyprší dne 31. prosince 2008, ale od 1. ledna 2009 bude nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 732/2008 (4), které potvrdí uplatňování uvedených celních preferencí Společenství vůči Nepálu.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví definici pojmu „původní produkty“ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí. Nařízení (EHS) č. 2454/93 rovněž stanoví odchylku od uvedené definice ve prospěch nejméně rozvinutých zemí zvýhodněných systémem všeobecných celních preferencí (GSP), pokud za tím účelem podají Společenství příslušnou žádost.

(3)

Nepál požíval výhod takové odchylky pro určité textilní výrobky podle nařízení Komise (ES) č. 1615/2000 (5), jehož platnost byla několikrát prodloužena a vyprší 31. prosince 2008.

(4)

Dopisy ze dne 9. července a 3. října 2008 podal Nepál žádost o prodloužení této odchylky v souladu s článkem 76 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(5)

Po posledním prodloužení platnosti nařízení (ES) č. 1615/2000 podle nařízení Komise (ES) č. 1808/2006 (6) se očekávalo, že před skončením platnosti odchylky vstoupí v platnost nová, jednodušší pravidla původu GSP, která budou více napomáhat rozvoji. Nová pravidla původu GSP však dosud nebyla schválena a nyní se předpokládá, že pravidla původu nevstoupí v platnost před koncem roku 2009.

(6)

Z požadavku vyplývá, že uplatňování pravidel původu na dostatečné zpracování nebo přepracování a regionální kumulaci by značně omezilo schopnost nepálského oděvního průmyslu pokračovat ve vývozu do Společenství a bránilo by investicím. Vedlo by k zavírání podniků a nezaměstnanosti v zemi. Navíc se zdá, že i krátkodobé uplatňování v současnosti platných pravidel původu GSP by mělo uvedené následky.

(7)

Doba prodloužení odchylky by měla pokrýt dobu potřebnou k přijetí a provedení nových pravidel původu GSP. Vzhledem k tomu, že uzavírání dlouhodobějších smluv, které využívají výhod odchylky, má zvláštní význam pro stabilitu a růst nepálského průmyslu a povolené prodloužení by mělo být dostatečně dlouhé, aby umožnilo hospodářským subjektům takové smlouvy uzavírat.

(8)

V důsledku uplatňování budoucích nových pravidel původu by měly být nepálské výrobky, které jsou v současné době způsobilé pro preferenční sazební zacházení pouze na základě uplatňování odchylky, v budoucnosti způsobilé na základě uplatňování nových pravidel původu. Jejich vstupem v platnost se odchylka stane nadbytečnou. V zájmu zajištění jasnosti pro hospodářské subjekty bude proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 1615/2000 k datu vstupu nových pravidel původu v platnost.

(9)

Odchylka by proto měla být prodloužena do data použitelnosti nových pravidel původu, které bude stanoveno v nařízení (EHS) č. 2454/93, v každém případě však nejdéle do 31. prosince 2010.

(10)

Nařízení (ES) č. 1615/2000 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 1615/2000 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Odchylka uvedená v článku 1 se uplatní v případě produktů dopravených přímo z Nepálu a dovezených do Společenství v období od 15. července 2000 do data použitelnosti změny nařízení (EHS) č. 2454/93 až do výše ročních množství uvedených v příloze pro jednotlivé produkty, pokud se jedná o definici pojmu ‚původní produkty‘ určenou k použití pro účely systému všeobecných celních preferencí, v každém případě by však její platnost měla skončit 31. prosince 2010.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 54.

(6)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 73.


13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1246/2008

ze dne 12. prosince 2008,

kterým se mění čl. 23 odst. 2 a přílohy II a III nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o převod finančních prostředků společné organizace trhu s vínem pro rozvoj venkova

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a zejména na čl. 23 odst. 3 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Slovinsko a Spojené království oznámily Komisi převod finančních prostředků z rozpočtu na programy podpory do rozpočtových prostředků pro rozvoj venkova.

(2)

Ustanovení čl. 23 odst. 2, jakož i přílohy II a III nařízení (ES) č. 479/2008, by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 479/2008 se mění takto:

1)

V článku 23 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro jednotlivé kalendářní roky jsou k dispozici tyto částky:

2009: 40,66 milionu EUR,

2010: 82,11 milionu EUR,

od roku 2011: 122,61 milionu EUR.“

2)

Přílohy II a III se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA II

ROZPOČET NA PROGRAMY PODPORY

(podle čl. 8 odst. 1)

(v 1000 EUR)

Rozpočtový rok

2009

2010

2011

2012

2013

Od roku 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

PŘÍLOHA III

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ VENKOVA

(podle čl. 23 odst. 3)

(v 1000 EUR)

Rozpočtový rok

2009

2010

Od roku 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Vnitrostátní stropy v příloze VIII nařízení (ES) č. 1782/2003 pro Itálii se pro roky 2008, 2009 a 2010 sníží o 20 milionů EUR a tyto částky jsou zahrnuty v částkách rozpočtu Itálie na roky 2009, 2010 a 2011 podle této tabulky.


13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1247/2008

ze dne 11. prosince 2008,

kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2009 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2009 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o závěrech vyplývajících z výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (2), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (3), a zejména na čl. 144 odst. 1, článek 148 a čl. 161 odst. 3 uvedeného nařízení ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2402/96 ze dne 17. prosince 1996 o otevření určitých ročních celních kvót pro batáty a maniokový škrob a stanovení pravidel pro správu těchto kvót (4) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro batáty v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 na straně jedné a pro maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 na straně druhé.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 27/2008 ze dne 15. ledna 2008 o otevření a správě některých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z některých třetích zemí kromě Thajska (5) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro produkty, jichž se týká, v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1067/2008 ze dne 30 října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (6), nařízení Komise (ES) č. 2305/2003 ze dne 29. prosince 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz ječmene ze třetích zemí (7) a nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (8) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125, pro ječmen v rámci kvóty 09.4126 a pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 2058/96 ze dne 28. října 1996 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 (9), nařízení Komise (ES) č. 1964/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro otevření a správu celní kvóty pro dovoz rýže pocházející z Bangladéše podle nařízení Rady (EHS) č. 3491/90 (10), nařízení Komise (ES) č. 1002/2007 ze dne 29. srpna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2184/96 o dovozech rýže pocházející a dovážené z Egypta do Společenství (11), a nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005 o otevření kvóty pro dovoz rýže z Egypta do Společenství (12) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079, rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517, rýži pocházející a dováženou z Egypta v rámci kvóty 09.4094 a rýži z Egypta v rámci kvóty 09.4097.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska (13) stanoví zvláštní pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí pro olivový olej v rámci kvóty 09.4032.

(6)

S ohledem na svátky v roce 2009 je třeba pro určitá období stanovit odchylku od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 27/2008, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a o vydávání těchto licencí za účelem dodržení daných objemů kvót.

(7)

V čl. 12 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (14), čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1518/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa (15), čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 596/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec (16), a čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 633/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa (17), se stanoví, že vývozní licence se vydávají ve středu následující po týdnu, ve kterém byly podány žádosti o tyto licence, a to za předpokladu, že Komise v této lhůtě nestanoví zvláštní opatření.

(8)

S ohledem na svátky v roce 2009 a na nepravidelné zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie během svátků bude období mezi podáním žádostí o licence a dnem vydání licencí příliš krátké k zajištění řádné správy trhu. Je proto třeba toto období prodloužit.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Batáty

1.   Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 2402/96 nelze žádosti o dovozní licence na rok 2009 pro batáty v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 podávat do úterý 6. ledna 2009 ani po úterý 15. prosince 2009.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2402/96 se dovozní licence pro batáty v rámci kvót 09.4013 a 09.4014, o které bylo požádáno v den stanovený v příloze I tohoto nařízení, vydávají v den stanovený v uvedené příloze I pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (18).

Článek 2

Maniokový škrob

1.   Odchylně od čl. 9 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 2402/96 nelze žádosti o dovozní licence na rok 2009 pro maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 podávat do úterý 6. ledna 2009 ani po úterý 15. prosince 2009.

2.   Odchylně od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 2402/96 se dovozní licence pro maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065, o které bylo požádáno v den stanovený v příloze II tohoto nařízení, vydávají v den stanovený v uvedené příloze II pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006.

Článek 3

Maniok

1.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 27/2008 nelze žádosti o dovozní licence na rok 2009 pro maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021 podávat do pondělí 5. ledna 2009 ani po středě 16. prosince 2009 po třinácté hodině bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 27/2008 se dovozní licence pro maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021, o které bylo požádáno ve dnech stanovených v příloze III, vydávají ve dnech stanovených v uvedené příloze III pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 4

Obiloviny

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1067/2002 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, v rámci kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2305/2003 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro ječmen v rámci kvóty 09.4126 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

3.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 969/2006 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro kukuřici v rámci kvóty 09.4131 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

Článek 5

Rýže

1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 2058/96 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro zlomkovou rýži v rámci kvóty 09.4079 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 4 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1964/2006 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro rýži pocházející z Bangladéše v rámci kvóty 09.4517 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

3.   Odchylně od čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1002/2007 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro rýži pocházející a dováženou z Egypta v rámci kvóty 09.4094 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

4.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 955/2005 začíná první období pro podávání žádostí o dovozní licence na rok 2009 pro rýži z Egypta v rámci kvóty 09.4097 běžet až od 1. ledna 2009. Tyto žádosti lze podávat pouze do pátku 11. prosince 2009 do třinácté hodiny bruselského času.

Článek 6

Olivový olej

Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1918/2006 se dovozní licence pro olivový olej v rámci kvóty 09.4032, o které bylo požádáno v pondělí 6. nebo v úterý 7. dubna 2009, vydávají v pátek 17. dubna 2009 pod podmínkou, že byla přijata opatření podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 7

Vývozní licence s náhradou pro odvětví hovězího a vepřového masa, vajec a drůbežího masa

Odchylně od čl. 12 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 382/2008, čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1518/2003, čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 596/2004 a čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 633/2004 se vývozní licence, o které bylo požádáno ve lhůtách uvedených v příloze IV tohoto nařízení, vydávají v odpovídajících dnech, jež jsou uvedeny tamtéž.

Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije pouze pod podmínkou, že před uvedenými dny vydání licencí nedojde k přijetí žádného ze zvláštních opatření podle čl. 12 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 382/2008, čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1518/2003, čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 596/2004 a čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 633/2004.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. prosince 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44.

(9)  Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7.

(10)  Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 19.

(11)  Úř. věst. L 226, 30.8.2007, s. 15.

(12)  Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 5.

(13)  Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 35.

(16)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 33.

(17)  Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 8.

(18)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Vydávání dovozních licencí pro batáty v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 na určitá období roku 2009

Datum podání žádostí

Datum vydání licencí

úterý 7. dubna 2009

pátek 17. dubna 2009


PŘÍLOHA II

Vydávání dovozních licencí pro maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 na určitá období roku 2009

Datum podání žádostí

Datum vydání licencí

úterý 7. dubna 2009

pátek 17. dubna 2009


PŘÍLOHA III

Vydávání dovozních licencí pro maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021 na určitá období roku 2009

Datum podání žádostí

Datum vydání licencí

pondělí 6., úterý 7. a středa 8. dubna 2009

pátek 17. dubna 2009


PŘÍLOHA IV

Lhůty pro podávání žádostí o vývozní licence v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa

Datum vydání

od 6. do 10. dubna 2009

16. dubna 2009

od 25. do 29. května 2009

4. června 2009

od 13. do 17. července 2009

23. července 2009

od 26. do 30. října 2009

5. listopadu 2009


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

13.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/39


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. prosince 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

(2008/939/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Společenství dohodu ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti stávající dohody a protokolů o obchodu s textilními výrobky s Běloruskou republikou o jeden rok s několika úpravami množstevních omezení.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být uplatňována prozatímně ode dne 1. ledna 2009 do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření, s výhradou prozatímního uplatňování Běloruskou republikou na základě vzájemnosti.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být podepsána jménem Společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky parafovaná dne 1. dubna 1993 a naposledy pozměněná a rozšířená dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 19. října 2007, jménem Společenství s výhradou případného pozdějšího uzavření.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Dohoda ve formě výměny dopisů se s výhradou vzájemnosti uplatňuje prozatímně ode dne 1. ledna 2009 do svého formálního uzavření.

Článek 3

1.   Nesplní-li Běloruská republika své povinnosti podle bodu 2.4 dohody ve formě výměny dopisů, sníží se kvóty pro rok 2009 na úrovně platné pro rok 2008.

2.   Rozhodnutí o provedení odstavce 1 bude přijato postupy stanovenými v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. prosince 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

Vážený pane,

1.   mám tu čest odvolat se na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky, parafovanou dne 1. dubna 1993 a naposledy pozměněnou a rozšířenou dohodou ve formě výměny dopisů parafovanou dne 19. října 2007 (dále jen „dohoda“).

2.   Vzhledem k tomu, že doba platnosti dohody uplyne dnem 31. prosince 2008, dohodly se Evropské společenství a Běloruská republika v souladu s čl. 19 odst. 1 dohody, že prodlouží dobu platnosti dohody o další rok s výhradou těchto změn a podmínek:

2.1

Znění čl. 19 odst. 1 dohody se nahrazuje tímto:

„Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny postupy k tomu nezbytné. Použije se do 31. prosince 2009.“

2.2

Příloha II, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství, se nahrazuje dodatkem 1 k tomuto dopisu.

2.3

Příloha protokolu C, která stanoví množstevní omezení pro vývoz z Běloruské republiky do Evropského společenství po provedení pasivního zušlechtění v Běloruské republice, se pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 nahrazuje dodatkem 2 k tomuto dopisu.

2.4

Na dovoz textilních a oděvních výrobků do Běloruska pocházejících z Evropského společenství se v roce 2009 uvalují cla nepřevyšující cla stanovená pro rok 2003 v dodatku 4 k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou parafované dne 11. listopadu 1999 a změněné dodatkem 3 k tomuto dopisu. Změna se týká pouze celních položek 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 a 6310 90. V roce 2009 bude Bělorusko pro tyto výrobky používat následující sazby: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

V případě, že se tyto sazby nepoužijí, má Společenství právo pro zbývající období platnosti dohody znovu zavést poměrným dílem úrovně množstevních omezení použitelné v roce 2008, jak jsou uvedeny ve výměně dopisů parafované dne 19. října 2007.

3.   Evropské společenství a Běloruská republika odkazují na své ujednání, že nejpozději šest měsíců před uplynutím platnosti této dohody zahájí konzultace s cílem uzavřít novou dohodu.

4.   Stane-li se Běloruská republika členem Světové obchodní organizace před uplynutím doby platnosti dohody, použijí se ode dne přistoupení Běloruské republiky ke Světové obchodní organizaci dohody a pravidla této organizace.

5.   Byl bych Vám zavázán, kdybyste mohl laskavě potvrdit souhlas Vaší vlády s výše uvedeným. V tom případě vstoupí tato dohoda ve formě výměny dopisů v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že byly dokončeny právní postupy k tomu nezbytné. Do té doby bude uplatňována prozatímně od 1. ledna 2009 s výhradou vzájemnosti.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství

Dodatek 1

„PŘÍLOHA II

Bělorusko

Kategorie

Jednotka

Kvóta od 1. ledna 2009

Skupina IA

1

tuny

1 586

2

tuny

6 643

3

tuny

242

Skupina IB

4

1 000 kusů

1 839

5

1 000 kusů

1 105

6

1 000 kusů

1 705

7

1 000 kusů

1 377

8

1 000 kusů

1 160

Skupina IIA

20

tuny

329

22

tuny

524

Skupina IIB

15

1 000 kusů

1 726

21

1 000 kusů

930

24

1 000 kusů

844

26/27

1 000 kusů

1 117

29

1 000 kusů

468

73

1 000 kusů

329

Skupina IIIB

67

tuny

359

Skupina IV

115

tuny

420

117

tuny

2 312

118

tuny

471“

Dodatek 2

„PŘÍLOHA PROTOKOLU C

Kategorie

Jednotka

Od 1. ledna 2009

4

1 000 kusů

6 610

5

1 000 kusů

9 215

6

1 000 kusů

12 290

7

1 000 kusů

9 225

8

1 000 kusů

3 140

15

1 000 kusů

5 387

21

1 000 kusů

3 584

24

1 000 kusů

922

26/27

1 000 kusů

4 492

29

1 000 kusů

1 820

73

1 000 kusů

6 979“

Dodatek 3

„Dodatek 4

Maximální celní sazby použitelné na dovoz textilních výrobků do Běloruské republiky z Evropského společenství

Kód KN

Celní sazba (v %)

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8

5801 21

18

15

10

8

8

5801 22

18

15

10

8