ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 318

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
28. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1173/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1174/2008 ze dne 27. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1134/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2008

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1175/2008 ze dne 27. listopadu 2008 o změně a opravě nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

6

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/97/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat ( 1 )

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/889/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/890/SZBP

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008, kterým se provádí společná akce 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině

14

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190 ze dne 12.7.2006)

15

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1173/2008

ze dne 27. listopadu 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. listopadu 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1174/2008

ze dne 27. listopadu 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1134/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. listopadu 2008 byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1134/2008 (3).

(2)

Vypočítaný průměr dovozních cel se odchyluje o více než 5 EUR/t od stanoveného cla, a proto je třeba upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1134/2008.

(3)

Nařízení (ES) č. 1134/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1134/2008 se nahrazují přílohami tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. listopadu 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Úř. věst. L 306, 15.11.2008, s. 63.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 28. listopadu 2008

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

1001 90 91

PŠENICE obecná, k setí

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

24,22

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

20,22

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (2)

20,22

1007 00 90

zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí

24,22


(1)  Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96 dovozce získat snížení cla ve výši:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

14.11.2008-26.11.2008

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké jakosti (3)

Ječmen

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

200,85

113,32

Cena FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Prémie – Záliv

12,14

Prémie – Velká jezera

23,58

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

12,06 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).


28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1175/2008

ze dne 27. listopadu 2008

o změně a opravě nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanovilo jednotný právní rámec pro podporu rozvoje venkova v celém Společenství z EZFRV. Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (2) tento rámec doplnilo zavedením podrobných prováděcích pravidel.

(2)

V čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 1974/2006 se uvádí podrobnosti k provádění článku 88 nařízení (ES) č. 1698/2005, pokud jde o používání pravidel pro státní podporu na finanční příspěvky poskytované členskými státy souběžně s podporou Společenství, a v článku 89 nařízení (ES) č. 1698/2005 podrobnosti k doplňkovému vnitrostátnímu financování mimo oblast působnosti článku 36 Smlouvy. Je vhodné doplnit do tohoto článku některá opatření týkající se lesnictví. Bod 9B. přílohy II nařízení (ES) č. 1974/2006 by se měl odpovídajícím způsobem změnit.

(3)

V čl. 63 odst. 8 nařízení (ES) č. 1974/2006 se uvádí podrobnosti o výměně údajů mezi Komisí a členskými státy v případech zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, a zejména v případě poruchy systému nebo nedostatku trvalého spojení. Za účelem úplného využití dostupných technických nástrojů je praktické umožnit nejen zasílání v tištěné podobě, ale i podávat dokumenty jiným vhodným elektronickým způsobem.

(4)

Příloha V nařízení (ES) č. 1974/2006 stanoví převodní poměry zvířat na živočišnou jednotku podle čl. 27 odst. 13 nařízení (ES) č. 1974/2006. U převodního poměru pro „Jinou drůbež“ došlo k překlepu. Za účelem zohlednění zvláštností některých druhů drůbeže je potřeba převodní poměr zvýšit. Příloha V by tedy měla být upravena.

(5)

Článek 44a nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (3) stanoví, že členské státy musí zajistit roční následné zveřejnění příjemců finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a částek, které jednotliví příjemci finančních prostředků z každého z těchto fondů obdrželi. Nařízení Komise (ES) č. 259/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (4), stanoví pravidla, pokud jde o obsah, formu a datum zveřejnění informací o příjemcích. Druhý pododstavec bodu 2.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1974/2006 stanoví, že řídicí orgán musí zveřejnit informace o příjemcích podpory z programů rozvoje venkova. Aby se jednotlivá ustanovení obsahově nepřekrývala, je vhodné druhý pododstavec bodu 2.1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1974/2006 zrušit.

(6)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Programy rozvoje venkova se mohou vztahovat na státní podporu s cílem poskytnout finanční příspěvky zajištěné členskými státy jako protějšek podpory Společenství v souladu s článkem 88 nařízení (ES) č. 1698/2005 ve prospěch opatření podle článků 25, 43 až 49 a článku 52 uvedeného nařízení a operací podle opatření podle článků 21, 24, 28, 29 a 30 uvedeného nařízení nebo doplňkového vnitrostátního financování v souladu s článkem 89 uvedeného nařízení ve prospěch opatření podle článků 25, 27, 43 až 49 a článku 52 uvedeného nařízení a operací podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29 a 30 uvedeného nařízení, spadajících mimo působnost článku 36 Smlouvy, pouze pokud je státní podpora určena v souladu s bodem 9B. přílohy II tohoto nařízení.“

2)

V článku 63 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   V případech zásahů vyšší moci nebo výjimečných okolností, a zejména v případě poruchy systému nebo nedostatku trvalého spojení, mohou členské státy zaslat Komisi dokumenty v tištěné podobě nebo vhodným elektronickým způsobem. Toto odeslání nelze provádět bez předchozího formálního souhlasu Komise.

V okamžiku, kdy zásah vyšší moci nebo výjimečné okolnosti zamezující použití systému pomine, vloží členské státy dotčené dokumenty do systému. V tomto případě se dnem odeslání rozumí den odeslání tištěné podoby dokumentu.“

3)

Přílohy II, V a VI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 28.


PŘÍLOHA

Přílohy II, V a VI nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

V příloze II se první pododstavec bodu 9B. nahrazuje tímto:

„Pro opatření podle článků 25, 27 (ve druhém případě pouze pro doplňkové vnitrostátní financování podle článku 89 nařízení (ES) č. 1698/2005), 43 až 49 a článku 52 nařízení (ES) č. 1698/2005 a operace podle opatření uvedených v článcích 21, 24, 28, 29 a 30 uvedeného nařízení, která spadají mimo působnost článku 36 Smlouvy:

určit, zda bude podpora udělena vzhledem k nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 (1), nebo

poskytnout registrační číslo a odkaz na výjimečné nařízení Komise přijaté na základě nařízení (ES) č. 994/98, podle nějž bylo opatření zavedeno, nebo

poskytnout jednací číslo a referenční číslo, pod nímž bylo opatření prohlášeno Evropskou komisí za slučitelné se Smlouvou, nebo

určit, z jakých jiných důvodů by měl dotčený režim podpory tvořit stávající podporu ve smyslu čl. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se začleňují stávající opatření podpory do přístupových smluv.

2)

V příloze V se řádek odkazující na „Jinou drůbež“ nahrazuje tímto:

„Jiná drůbež (2)

0,03 ŽJ

3)

V příloze VI se zrušuje druhý pododstavec bodu 2.1.


(1)  Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5.“

(2)  Tento převodní poměr může být navýšen s ohledem na vědecké důkazy, které je třeba vysvětlit a řádně odůvodnit v programech pro rozvoj venkova.“


SMĚRNICE

28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/9


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/97/ES

ze dne 19. listopadu 2008,

kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 2 směrnice 96/22/ES (3) zakazuje mimo jiné uvádět na trh stilbeny, stilbenové deriváty, jejich soli a estery a tyreostatické látky pro podávání zvířatům všech druhů.

(2)

Tento absolutní zákaz byl odůvodněn tím, že potenciální zneužití nebo nesprávné použití bude obtížnější, pokud na trhu nebude dostupný žádný výrobek povolený pro jakýkoli druh zvířat.

(3)

Zkušenosti získané zejména v rámci vnitrostátních plánů zjišťování přítomnosti reziduí, předložených podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (4), ukázaly, že nesprávné použití lékových forem přípravků určených pro zvířata v zájmovém chovu není pro zneužití nebo nesprávné použití významné. To se částečně vysvětluje tím, že používání lékových forem určených pro zvířata v zájmovém chovu za účelem podpory růstu zvířat určených k produkci potravin není ekonomicky zajímavé.

(4)

Zákaz tyreostatických látek má mimoto nepříznivý dopad na životní podmínky zvířat v zájmovém chovu (psů a koček) kvůli chybějící alternativní léčbě hypertyreózy u těchto zvířat.

(5)

V Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, připojeném ke Smlouvě, se stanoví, že Společenství a členské státy mají při provádění politik Společenství, zejména v oblasti vnitřního trhu, plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

(6)

Proto je třeba omezit oblast působnosti směrnice 96/22/ES pouze na zvířata určená k produkci potravin a zrušit zákaz pro zvířata v zájmovém chovu a rovněž upravit definici léčebného ošetření.

(7)

Ve stanovisku Vědeckého výboru pro veterinární opatření v souvislosti s veřejným zdravím (SCVPH) ze dne 30. dubna 1999 o potenciálních rizicích reziduí hormonů v hovězím mase a výrobcích z hovězího masa na lidské zdraví (které bylo 3. května 2000 přezkoumáno a 10. dubna 2002 potvrzeno) byl učiněn závěr, že podle značného množství nejnovějších důkazů má být 17-beta-estradiol považován za úplný karcinogen s účinkem tvorby i podpory nádorů a že v současnosti dostupné údaje neumožňují kvantitativní odhad rizika pro lidské zdraví. V důsledku toho byla směrnice 96/22/ES změněna směrnicí 2003/74/ES s cílem mimo jiné trvale zakázat používání 17-beta-estradiolu jako látky podporující růst a až do dalšího posouzení faktických skutečností a vědeckých poznatků a veterinární praxe v členských státech podstatně omezit všechny další okolnosti, při nichž může být podáván všem hospodářským zvířatům k léčebným nebo zootechnickým účelům.

(8)

Článek 11 směrnice 96/22/ES požadoval, aby Komise do 14. října 2005 předložila zprávu o dostupnosti alternativních veterinárních léčivých přípravků k léčivým přípravkům obsahujícím 17-beta-estradiol pro léčebné účely u zvířat určených k produkci potravin. Komise požádala o odborná stanoviska a vypracovala příslušnou vědeckou zprávu, která byla předložena Evropskému parlamentu a Radě dne 11. října 2005. V této zprávě byl učiněn závěr, že 17-beta-estradiol není při produkci zvířat určených k produkci potravin nezbytný, neboť v členských státech již veterinární lékaři celkem běžně používají dostupné alternativní látky (zejména prostaglandiny) a úplný zákaz používání 17-beta-estradiolu u zvířat určených k produkci potravin by měl na zemědělství a na životní podmínky zvířat nulový nebo pouze zanedbatelný dopad.

(9)

K řádnému dodržování příslušných právních předpisů a k tomu, aby nedocházelo k nevhodnému používání nedovolených látek, mohou přispět objektivní informační a osvětové kampaně.

(10)

Pro používání 17-beta-estradiolu k vyvolání říje skotu, koní, ovcí a koz platila až do 14. října 2006 dočasná výjimka. Vzhledem k tomu, že existují účinné alternativní výrobky, které jsou již používány, a v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví ve Společenství by tato výjimka neměla být obnovena.

(11)

Směrnice 96/22/ES by proto měla být odpovídajícím způsoben změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 96/22/ES se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

‚léčebným ošetřením‘ podání – podle článku 4 této směrnice – schválené látky jednotlivému hospodářskému zvířeti po vyšetření veterinárním lékařem k ošetření poruch plodnosti, včetně přerušení nežádoucí březosti, a v případě beta-sympatomimetik ke zmírnění kontrakcí dělohy u krav při porodu, k ošetření poruch dýchání, navikulárního syndromu a laminitidy a ke zmírnění kontrakcí dělohy u koňovitých;“.

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Členské státy zakáží uvádět na trh látky uvedené v příloze II k podávání všem zvířatům, jejichž maso a produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu, a k jiným účelům, než je stanoveno v čl. 4 bodě 2.“

3)

V čl. 4 bodě 2 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

allyltrenbolon podávaný orálně nebo beta-sympatomimetika koňovitým chovaným pro jiné než jatečné účely, pokud jsou podávány v souladu s návodem výrobce;“.

4)

Článek 5a se zrušuje.

5)

V článcích 3, 6, 7, 8, 11 a 14a se zrušují odkazy na článek 5a.

6)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Třetí země, jejichž právní předpisy povolují uvádění na trh a podávání stilbenů, stilbenových derivátů, jejich solí a esterů nebo tyreostatických látek pro podávání zvířatům všech druhů, jejichž maso a produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu, nesmějí být zahrnuty do žádného seznamu zemí stanoveného podle právních předpisů Společenství, ze kterých smějí členské státy dovážet hospodářská zvířata nebo živočichy vodního hospodářství či maso nebo produkty z těchto zvířat a živočichů.“

7)

Článek 11a se nahrazuje tímto:

„Článek 11a

Pokud jde o látky uvedené v příloze III, vyžádá si Komise doplňující informace s přihlédnutím k nejnovějším vědeckým údajům ze všech dostupných zdrojů a používaná opatření pravidelně přezkoumává za účelem včasného předložení všech nezbytných návrhů Evropskému parlamentu a Radě.“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11b

Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje informační a osvětovou kampaň o úplném zákazu používání 17-beta-estradiolu u zvířat určených pro produkci potravin zaměřenou na zemědělce a veterinární organizace v Evropské unii a na příslušné organizace v zemích mimo Evropskou unii, které se přímo či nepřímo účastní vývozu potravin živočišného původu, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice, do Evropské unie.“

9)

Příloha II se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2009. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto právních a správních předpisů a srovnávací tabulku mezi nimi a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Úř. věst. C 10, 15.1.2008, s. 57.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2008.

(3)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam zakázaných látek

 

Seznam A: zakázané látky:

tyreostatické látky,

stilbeny, stilbenové deriváty, jejich soli a estery,

17-beta-estradiol a jeho esterické deriváty.

 

Seznam B: zakázané látky s výjimkami:

beta-sympatomimetika.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/12


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. listopadu 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům

(oznámeno pod číslem K(2008) 6941)

(Text s významem pro EHP)

(2008/889/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem Evropské unie pro ekoznačku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost rozhodnutí Komise 2002/747/ES ze dne 9. září 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství žárovkám a kterým se mění rozhodnutí 1999/568/ES (2), končí dne 28. února 2009.

(2)

Platnost rozhodnutí Komise 2003/31/ES ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům do myček nádobí a kterým se mění rozhodnutí 1999/427/ES (3), končí dne 31. prosince 2008.

(3)

Platnost rozhodnutí Komise 2005/342/ES ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (4), končí dne 31. prosince 2008.

(4)

Platnost rozhodnutí Komise 2005/344/ES ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (5), končí dne 31. prosince 2008.

(5)

Platnost rozhodnutí Komise 2005/360/ES ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům (6), končí dne 31. května 2009.

(6)

V souladu s nařízením (ES) č. 1980/2000 byl proveden včasný přezkum ekologických kritérií i souvisejících požadavků na posuzování a ověřování, jež tato rozhodnutí stanovila.

(7)

Vzhledem k různým fázím procesu revize těchto rozhodnutí je vhodné prodloužit dobu platnosti ekologických kritérií a požadavků u rozhodnutí 2003/31/ES, 2005/342/ES a 2005/344/ES o 24 měsíců a u rozhodnutí 2002/747/ES a 2005/360/ES o 14 měsíců.

(8)

Jelikož se závazek přezkumu podle nařízení (ES) č. 1980/2000 týká pouze ekologických kritérií a požadavků na posuzování a ověřování, je vhodné, aby rozhodnutí 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2005/360/ES nepozbyla účinku.

(9)

Rozhodnutí 2000/747/ES, 2003/31/ES, 2005/342/ES, 2005/344/ES a 2002/360/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 17 nařízení (ES) č. 1980/2000,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 5 rozhodnutí 2002/747/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků ‚žárovky‘ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 30. dubna 2010.“

Článek 2

Článek 5 rozhodnutí 2003/31/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků ‚mycí prostředky do myček nádobí‘ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 31. prosince 2010.“

Článek 3

Článek 3 rozhodnutí 2005/342/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků ‚mycí prostředky pro ruční mytí nádobí‘ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 31. prosince 2010.“

Článek 4

Článek 3 rozhodnutí 2005/344/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků ‚univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení‘ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do dne 31. prosince 2010.“

Článek 5

Článek 4 rozhodnutí 2005/360/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků ‚maziva‘ a související požadavky na posuzování a ověřování platí do dne 31. července 2010.“

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. listopadu 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 115, 4.5.2005, s. 9.

(5)  Úř. věst. L 115, 4.5.2005, s. 42.

(6)  Úř. věst. L 118, 5.5.2005, s. 26.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/14


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. listopadu 2008,

kterým se provádí společná akce 2007/749/SZBP o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině

(2008/890/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společnou akci Rady 2007/749/SZBP ze dne 19. listopadu 2007 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedené společné akce ve spojení s čl. 23 odst. 2 druhou odrážkou Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 19. listopadu 2007 přijala společnou akci 2007/749/SZBP, která stanoví, že EUPM má pokračovat do 31. prosince 2009. Rozpočty pro roky 2008 a 2009 se přijímají na ročním základě.

(2)

Mise EUPM bude svůj mandát vykonávat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů spojených s prováděním společné akce 2007/749/SZBP se pro rok 2009 stanoví na 12 400 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Evropské unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. listopadu 2008.

Za Radu

předsedkyně

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Úř. věst. L 303, 21.11.2007, s. 40.


Tiskové opravy

28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/15


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů

( Úřední věstník Evropské unie L 190 ze dne 12. července 2006 )

Strana 6, čl. 2 bod 15 písm. b) návětí:

místo:

„b)

v případě dovozu do Společenství nebo tranzitu přes Společenství odpadů, které nepocházejí z členského státu, jakákoli z následujících fyzických nebo právnických osob v jurisdikci dané země původu, která zamýšlí provést nebo nechat provést či která nechala provést přepravu odpadů a je:“,

má být:

„b)

v případě dovozu do Společenství nebo tranzitu přes Společenství odpadů, které nepocházejí z členského státu, jakákoli z následujících fyzických nebo právnických osob v jurisdikci dané země odeslání, která zamýšlí provést nebo nechat provést či která nechala provést přepravu odpadů a je:“.


28.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 318/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.