ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 307

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
18. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1135/2008 ze dne 17. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1136/2008 ze dne 17. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/864/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 2008 o návrhu vyhlášky České republiky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin (oznámeno pod číslem K(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. listopadu 2008 o nezařazení chlorátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru (oznámeno pod číslem K(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/867/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 3. října 2008 o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce (oznámeno pod číslem K(2008) 5737)

11

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/868/SZBP ze dne 13. října 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

15

Dohoda mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 118 ze dne 27.4.2001) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 32, s. 135)

21

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96 (Úř. věst. L 273 ze dne 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1135/2008

ze dne 17. listopadu 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. listopadu 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1136/2008

ze dne 17. listopadu 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 810/2008 (2) musí být osvědčení o pravosti vydána před dovozem hovězího a telecího masa do Společenství. Seznam subjektů ve vyvážejících zemích oprávněných vydávat tato osvědčení je součástí přílohy tohoto nařízení.

(2)

Paraguay změnila název subjektu vydávajícího osvědčení o pravosti. V souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice (ES) č. 810/2008 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit seznam uvedený v příloze II této směrnice.

(3)

Změna daného nařízení se bude uplatňovat od 1. července 2008, tedy od data, kdy byl zahájen stávající kvótový rok, aby se zabránilo nesouladu mezi názvem subjektu uvedeného v nedávno vydaných osvědčeních o pravosti a názvem subjektu uvedeného v nařízení (ES) č. 810/2008. Komise neobdržela v uplynulém kvótovém roce, který skončil dnem 30. června 2008, od příslušných orgánů v Paraguayi žádné informace o osvědčeních o pravosti.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (ES) č. 810/2008 se položka týkající se vydávajícího subjektu Paraguaye nahrazuje tímto:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 219, 14.2.2008, s. 3.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/4


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. července 2008

o návrhu vyhlášky České republiky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

(oznámeno pod číslem K(2008) 3963)

(Pouze české znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2008/864/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 písm. b) a článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin stanoví, že v případě neexistence předpisů Společenství musí být nové vnitrostátní předpisy týkající se mimo jiné zákazu nebo omezení používání některých jiných látek při výrobě určitých potravin oznámeny a posouzeny.

(2)

Orgány České republiky dne 30. listopadu 2007 oznámily Komisi v souladu s postupem stanoveným v článku 12 ve spojení s čl. 11 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1925/2006 návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, a zejména paragraf 2 odst. 3 a paragraf 4 a rovněž přílohy č. 4 a 5 k uvedené vyhlášce.

(3)

Ustanovení paragrafu 2 odst. 3 návrhu vyhlášky stanoví prostřednictvím přílohy č. 4 k uvedené vyhlášce seznam dalších látek ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 a rovněž příslušné podmínky, za kterých lze tyto látky pro výrobu doplňků stravy použít.

(4)

Ustanovení paragrafu 2 odst. 3 a paragrafu 4 návrhu vyhlášky stanoví prostřednictvím přílohy č. 5 k uvedené vyhlášce seznam rostlin a dalších látek, které jsou při výrobě doplňků stravy a potravin obecně zakázány.

(5)

V souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 Komise konzultovala ostatní členské státy prostřednictvím Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(6)

Návrh vyhlášky v současném znění neuvádí, proč látky obsažené v příloze č. 4 musí z důvodů veřejného zdraví splňovat nejvyšší přípustná množství podle uvedené přílohy.

(7)

V případě neexistence harmonizovaných právních předpisů Společenství si členské státy ponechávají svoji pravomoc regulovat výrobu a uvádění zboží na trh na svém území, aniž by byly dotčeny články 28 a 30 Smlouvy o ES.

(8)

Zejména se zdá, že z ustanovení paragrafu 2 odst. 3 návrhu vyhlášky ve spojení s přílohou č. 4 k uvedené vyhlášce vyplývá, že použití jiných látek než látek zde uvedených není pro výrobu doplňků stravy povoleno.

(9)

I kdyby se prokázalo, že příloha č. 4 je z důvodů veřejného zdraví oprávněná, v návrhu vyhlášky se neuvádí způsob, jakým bude zacházeno s výrobky zákonně vyrobenými a/nebo uvedenými na trh v jiných členských státech, které nesplňují požadavky stanovené v paragrafu 2 odst. 3 a paragrafu 4 uvedené vyhlášky.

(10)

Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení zajišťující volný pohyb doplňků stravy zákonně vyrobených a/nebo uvedených na trh v jiných členských státech, jež obsahují látky zařazené do přílohy č. 4 k uvedené vyhlášce, jež však nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v uvedené vyhlášce, nebo jiné látky než látky zařazené do přílohy č. 4 k uvedené vyhlášce, buď ve formě ustanovení o vzájemném uznávání, nebo ve formě schvalovacího postupu, kterým bude hospodářským subjektům umožněno zařadit tyto látky do vnitrostátního seznamu povolených látek.

(11)

Podle paragrafu 2 odst. 3 a paragrafu 4 oznámené vyhlášky ve spojení s její přílohou č. 5 nesmí doplňky stravy a potraviny obecně obsahovat žádné omamné nebo psychotropní látky, prekursory kategorie 1, žádné další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus, ani žádné látky obsažené v příloze č. 5 k této vyhlášce. Zákaz některých dalších látek pro výrobu doplňků stravy a potravin obecně může být zdůvodněn ochranou zdraví a života lidí ve smyslu článku 30 Smlouvy o ES.

(12)

Vzhledem k tomu, že posledně jmenovaný článek stanoví výjimku, jež musí být přesně vykládána, z pravidla volného pohybu zboží v rámci Společenství, musí vnitrostátní orgány, které se na ni odvolají, v každém jednotlivém případě prokázat, že s ohledem na národní nutriční zvyklosti a na výsledky mezinárodního vědeckého výzkumu jsou jejich právní předpisy nezbytné k účinné ochraně zájmů zmiňovaných v uvedeném ustanovení a obzvláště že uvedení příslušných výrobků na trh představuje skutečné riziko pro veřejné zdraví.

(13)

Orgány České republiky nepředložily žádné důkazy, které by odůvodňovaly vytvoření seznamu obsahujícího látky zakázané pro výrobu doplňků stravy a potravin obecně.

(14)

I kdyby byly takové důkazy předloženy, neobsahuje návrh vyhlášky žádné ustanovení zajišťující volný pohyb doplňků stravy a potravin obecně zákonně vyrobených a/nebo uvedených na trh v jiných členských státech, jež obsahují látky touto vyhláškou nepovolené.

(15)

Návrh vyhlášky proto neposkytuje odpovídající záruky, že jsou zabezpečena práva hospodářských subjektů vyplývající z článků 28 a 30 Smlouvy o ES.

(16)

Uvedená zjištění vedla Komisi k vydání nepříznivého stanoviska v souladu s čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1925/2006.

(17)

Orgány České republiky by tedy měly být vyzvány k tomu, aby příslušný návrh vyhlášky nepřijaly a provedly v něm změny v souladu s články 28 a 30 Smlouvy o ES a s přihlédnutím k připomínkám Komise v jejím nepříznivém stanovisku.

(18)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Česká republika je povinna nepřijmout svůj návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, pokud v něm neprovede změny v souladu s odstavcem 2.

2.   Česká republika je povinna změnit dotčený návrh vyhlášky tak, aby obsahoval jednoznačné údaje, pokud jde o zacházení s výrobky, jež nesplňují požadavky oznámeného návrhu vyhlášky, avšak jsou zákonně vyrobeny a/nebo uvedeny na trh v jiných členských státech EU, Turecku nebo ve státech EHP.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 30. července 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.


18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/7


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. listopadu 2008

o nezařazení chlorátu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2008) 6587)

(Text s významem pro EHP)

(2008/865/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje chlorát.

(3)

Účinky chlorátu na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Uvedená nařízení navíc určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 451/2000. Pro chlorát byla členským státem zpravodajem Francie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 26. července 2007.

(4)

Komise posoudila chlorát v souladu s článkem 11a nařízení (ES) č. 1490/2002. Návrh zprávy o přezkoumání uvedené látky byl přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončen dne 11. července 2008 v podobě zprávy Komise o přezkoumání.

(5)

V průběhu posuzování uvedené účinné látky zmíněným výborem byl, s přihlédnutím k připomínkám členských států, učiněn závěr, že existují jasné známky toho, že lze očekávat, že uvedená látka bude mít škodlivý vliv na zdraví lidí, a zejména pokud jde o nepřijatelnou expozici obsluhy, s ohledem na navrhovanou dočasnou přijatelnou úroveň expozice uživatele (AOEL). Kromě toho výbor neměl dostatek informací pro stanovení konečné přijatelné úrovně expozice uživatele a posouzení vyplavování relevantního metabolitu do podzemních vod. Navíc jsou ve zprávě o přezkoumání této látky uvedeny další obavy vyjádřené členským státem zpravodajem v jeho zprávě o posouzení.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům posouzení chlorátu a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorát mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Chlorát by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorát byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících chlorát by neměla přesáhnout 12 měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období, což zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorát budou dostupné po dobu 18 měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro chlorát v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a nařízením Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (4), s ohledem na případné zařazení do přílohy I.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Chlorát se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorát byla odňata do 10. května 2009;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující chlorát.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději dne 10. května 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.


18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/9


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. listopadu 2008

o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru

(oznámeno pod číslem K(2008) 6732)

(Text s významem pro EHP)

(2008/866/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni. Stanoví mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy.

(2)

Ve Společenství bylo potvrzeno ohnisko nákazy hepatitidou A u lidí. Bylo zjištěno, že zdrojem nákazy je konzumace některých mlžů dovezených z Peru, kteří byli kontaminováni virem hepatitidy A.

(3)

Kontaminovaní mlži jsou mlži Donax (Donax spp., nemá český název) a ke kontaminaci s největší pravděpodobností došlo virově kontaminovanou vodou v oblastech produkce. Ostatní mlži by proto také mohli být kontaminováni.

(4)

Vzhledem k tomu, že konzumace uvedených mlžů představuje vážné riziko pro lidské zdraví, je vhodné dovoz mlžů z Peru do Společenství pozastavit.

(5)

Vzhledem k závažnosti kontaminace by se pozastavení mělo rovněž vztahovat i na mlže, kteří byli odesláni do Společenství předtím, než toto rozhodnutí nabylo účinnosti, ale kteří dorazí na stanoviště hraniční kontroly ve Společenství až po uvedeném datu.

(6)

Pozastavení tohoto dovozu by mělo být stanoveno na úrovni Společenství, aby byla zajištěna účinná a jednotná ochrana zdraví spotřebitelů ve všech členských státech.

(7)

Akvakulturní produkce hřebenatkovitých (Pectinidae) se v Peru vyskytuje v oddělených produkčních oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva a daleko od potenciálních zdrojů kontaminace. Kromě toho jsou při zpracovávání hřebenatkovitých (Pectinidae) odstraněny vnitřnosti, což snižuje riziko virové kontaminace jedlé části produktu. Je tedy vhodné dovoz hřebenatkovitých (Pectinidae) zpracovaných uvedeným způsobem z Peru povolit.

(8)

Životaschopnosti viru navíc zabraňuje tepelné ošetření. Je tedy vhodné povolit z Peru dovážet mlže, kteří prošli tepelným ošetřením v souladu s požadavky přílohy III oddílu VII kapitoly II části A odst. 5 písm. b) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2).

(9)

Peruánské úřady se zavázaly, že ihned zavedou nápravná opatření, a bude-li to nutné, umožní Komisi v následujících měsících provést inspekci. Je tedy vhodné použitelnost opatření stanovených tímto rozhodnutím omezit do 31. března 2009, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise tato opatření měnit, zrušit nebo rozšiřovat na základě jakýchkoli nových informací týkajících se vývoje situace v Peru a na základě výsledků inspekcí vlastních útvarů.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se použije pro mlže v souladu s definicí v příloze I bodu 2.1 nařízení (ES) č. 853/2004 dovezené z Peru a určené k lidské spotřebě (dále jen „mlži“).

Článek 2

Členské státy nesmí povolit dovoz mlžů z Peru do Společenství.

Tento zákaz se vztahuje na veškeré zásilky mlžů obdržené na stanovištích hraniční kontroly ve Společenství bez ohledu na to, zda byly zásilky vyprodukované, uskladněné nebo osvědčené v zemi původu před nabytím účinnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Odchylně od článku 2 povolí členské státy dovoz těchto produktů do Společenství:

a)

vykuchaných hřebenatkovitých (Pectinidae) pocházejících z akvakultury;

b)

mlžů, kteří prošli tepelným ošetřením uvedeným v příloze III oddílu VII kapitoly II části A odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 4

Veškeré výdaje spojené s používáním tohoto rozhodnutí hradí příjemce nebo jeho obchodní zástupce.

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. března 2009.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. listopadu 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.


DOPORUČENÍ

Komise

18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/11


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 3. října 2008

o aktivním začleňování osob vyloučených z trhu práce

(oznámeno pod číslem K(2008) 5737)

(2008/867/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 211 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úcta k lidské důstojnosti je hlavní zásadou Evropské unie, mezi jejíž cíle patří podpora plné zaměstnanosti a sociálního pokroku, boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podpora sociální spravedlnosti a sociální ochrany. V souladu s čl. 137 odst. 1 písm. h) Smlouvy je úkolem Společenství podporovat a doplňovat činnost členských států v oblasti zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí. Článek 34 Listiny základních práv Evropské unie stanoví právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, s cílem zajistit důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.

(2)

Doporučení Rady 92/441/EHS ze dne 24. června 1992 o společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální pomoc v systémech sociální ochrany (1), je nadále považováno za referenční nástroj politiky Společenství týkající se chudoby a sociálního vyloučení, a ačkoli bude k jeho plnému provedení potřeba ještě mnoho práce, neztratilo nic na svém významu.

(3)

Od roku 1992 se objevily nové politické nástroje. Jedním takovým nástrojem je otevřená metoda koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění, mezi jejíž cíle patří aktivní sociální začlenění všech podporou účasti na trhu práce a bojem proti chudobě a vyloučení u lidí a skupin nejvíce odsunutých na okraj společnosti (2). Dalším nástrojem je evropská strategie zaměstnanosti, která si za cíl klade mimo jiné podporu sociálního začleňování, boj s chudobou, předcházení vyloučení z trhu práce a podporu integrace znevýhodněných osob na trhu práce (3).

(4)

Přetrvávání chudoby a nezaměstnanosti a nárůst problémů spojených s vícenásobným znevýhodněním vyžadují komplexní a integrované politické strategie (4). Za účelem modernizace systémů sociální ochrany je třeba vhodnou podporu příjmu kombinovat v rámci integrované strategie aktivního začleňování s návazností na trh práce a s přístupem ke kvalitním službám (5). Tato strategie se plně doplňuje s přístupem tzv. „flexikurity“, přičemž se zaměřuje na ty, kteří jsou z trhu práce vyloučeni. Přispívá k Lisabonské strategii prostřednictvím podpory aktivního zapojení a mobility pracovní síly a představuje základní stavební kámen sociálního rozměru strategie EU pro udržitelný rozvoj (6).

(5)

Při postupném provádění tohoto doporučení by měly být zohledňovány priority jednotlivých států a dostupnost finančních prostředků.

(6)

Tímto doporučením ani prováděním společných zásad, které stanoví, není dotčeno uplatňování práva Společenství, včetně předpisů týkajících se státních podpor a obecného nařízení o blokových výjimkách (7) , ani předpisy Společenství týkající se zadávání veřejných zakázek.

(7)

V souladu se zásadou subsidiarity je na členských státech, aby určily výši podpory příjmu a stanovily odpovídající kombinaci politik s ohledem na různé situace a potřeby na místní, regionální a celostátní úrovni,

DOPORUČUJE, ABY ČLENSKÉ STÁTY:

1.   Vypracovaly a prováděly integrovanou komplexní strategii pro aktivní začleňování osob vyloučených z trhu práce, která bude kombinovat vhodnou podporu příjmu, inkluzívní trhy práce a přístup ke kvalitním službám. Politiky aktivního začleňování by měly usnadňovat zapojení osob, které mohou pracovat a vydělávat prostředky postačující k důstojnému životu, do udržitelného a kvalitního zaměstnání, a zajišťovat podporu sociální účasti pro osoby, které pracovat a vydělávat dostatečné prostředky nemohou.

2.   Zajistily účinnost integrovaných politik aktivního začleňování prostřednictvím těchto opatření:

a)

komplexní návrh politiky, která vhodným způsobem kombinuje všechny tři pilíře strategie aktivního začleňování, s přihlédnutím k jejich společnému dopadu na sociální a ekonomickou integraci znevýhodněných osob a k jejich případným vzájemným vztahům, včetně součinnosti a interakcí;

b)

integrované provádění v rámci všech tří pilířů strategie aktivního začleňování, s cílem účinně řešit různorodé příčiny chudoby a sociálního vyloučení a zlepšovat koordinaci mezi veřejnoprávními orgány a subjekty, které uskutečňují politiky aktivního začleňování;

c)

koordinace politiky mezi místními, regionálními a celostátními orgány a orgány EU s ohledem na jejich příslušné úkoly, pravomoci a priority;

d)

aktivní účast všech ostatních zainteresovaných stran včetně těch, které jsou postiženy chudobou a sociálním vyloučením, sociálních partnerů, nevládních organizací a poskytovatelů služeb na vývoji, provádění a vyhodnocování strategií.

3.   Zajistily, aby politiky aktivního začleňování:

a)

podporovaly uplatňování základních práv;

b)

podporovaly rovnost žen a mužů a rovné příležitosti pro všechny;

c)

pečlivě zohledňovaly složitou problematiku vícenásobných znevýhodnění a specifické okolnosti a potřeby různých zranitelných skupin;

d)

náležitě zohledňovaly místní a regionální okolnosti a zlepšovaly územní soudržnost;

e)

byly v souladu s celoživotním přístupem k sociální politice a politice zaměstnanosti, aby mohly podporovat mezigenerační solidaritu a zabránit mezigeneračnímu přenosu chudoby.

4.   Vytyčily a prováděly integrované politiky aktivního začleňování v souladu s následujícími společnými zásadami a pokyny pro každý pilíř, s patřičným ohledem na zásadu subsidiarity a konkrétní situaci, potřeby a priority, aniž by tím bylo dotčeno uplatňování práva Společenství, včetně pravidel státní podpory a pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek.

a)   Vhodná podpora příjmu

Uznání základního práva jednotlivce na prostředky a sociální pomoc dostatečné pro důstojný život v rámci komplexního a soudržného úsilí v boji proti sociálnímu vyloučení.

i)

Podle potřeby revize systémů sociální ochrany s ohledem na společné zásady uvedené v odstavci B doporučení 92/441/EHS. V rámci strategie aktivního začleňování by právo na dostatečné prostředky:

mělo být kombinováno s aktivní připraveností pracovat nebo se účastnit odborné přípravy pro účely získání zaměstnání v případě osob, jejichž situace tuto aktivní připravenost umožňuje, nebo v případě jiných osob by podle potřeby mělo podléhat opatřením pro hospodářskou a sociální integraci,

mělo být kombinováno s politikami považovanými na vnitrostátní úrovni za nezbytné pro ekonomickou a sociální integraci dotčených osob.

ii)

Zajištění uplatňování uvedeného práva v souladu s praktickými pokyny v odst. C bodech 1, 2 a 3 doporučení 92/441/EHS. Konkrétně je při stanovování prostředků nezbytných pro důstojný život potřeba zohlednit životní úroveň a ceny podle typu a velikosti domácnosti v dotčeném členském státě s použitím vhodných vnitrostátních ukazatelů. V rámci aktivního začleňování je potřeba nadále povzbuzovat osoby způsobilé k práci, aby si hledaly zaměstnání, a příslušné částky by měly být upraveny nebo doplněny tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám.

b)   Inkluzívní trhy práce

Přijetí opatření pro osoby způsobilé k práci, aby pro ně byla zajištěna účinná pomoc při vstupu nebo návratu do zaměstnání, které odpovídá jejich pracovním schopnostem, a setrvání v takovém zaměstnání.

i)

Podpora následujících společných zásad v rámci strategií aktivního začleňování:

řešení potřeb osob vyloučených z trhu práce, aby se mohly snadněji postupně opět integrovat do společnosti a na trh práce a aby se zlepšila jejich zaměstnatelnost,

přijetí nezbytných opatření k podpoře inkluzívních trhů práce, aby všichni lidé měli možnost získat zaměstnání,

podpora kvalitních pracovních míst včetně aspektů týkajících se platu a dávek, pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví, přístupu k celoživotnímu učení a kariérních vyhlídek, a to zejména s ohledem na předcházení chudobě v důsledku nedostatečného odměňování v zaměstnání,

řešení segmentace trhu práce podporou zachování pracovního místa a postupu v zaměstnání.

ii)

Provádění uvedených zásad prostřednictvím následujících praktických pokynů:

rozšíření a zlepšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím inkluzívní politiky vzdělávání a odborné přípravy, včetně účinných strategií celoživotního učení; přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy v návaznosti na nové požadované schopnosti a nutnost znalosti práce na počítačích,

aktivní a preventivní opatření na trhu práce včetně služeb a podpory přizpůsobených na míru, které zahrnují včasné stanovení potřeb, pomoc při hledání zaměstnání, poradenství a odbornou přípravu a motivaci k aktivnímu hledání zaměstnání,

průběžné vyhodnocování motivujících i odrazujících aspektů vyplývajících z daňových systémů a systémů sociálních dávek, včetně správy dávek a podmínek pro jejich vyplácení a výrazného snižování vysokých mezních sazeb skutečného zdanění, a to zejména pro osoby s nízkými příjmy, při zajištění přiměřené úrovně sociální ochrany,

poskytování podpory pro sociální ekonomiku a chráněná zaměstnání, které představují zásadní příležitosti pro vstup znevýhodněných osob do pracovního procesu, podpora finančního začleňování a mikroúvěrů, finanční pobídky pro zaměstnavatele k náboru pracovníků, rozvoj nových možností vzniku pracovních míst ve službách, zejména na místní úrovni, a zvyšování informovanosti o inkluzívnosti pracovních trhů,

podpora přizpůsobivosti a zajišťování podpory a příznivého prostředí v zaměstnání, včetně pozornosti věnované zdraví a dobrým životním podmínkám, nediskriminaci a uplatňování pracovního práva v kombinaci se sociálním dialogem.

c)   Přístup ke kvalitním službám

Přijetí veškerých opatření, která dotčeným osobám umožní získat v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy vhodnou sociální podporu prostřednictvím přístupu ke kvalitním službám. Tato opatření by se měla zejména zaměřit na:

Poskytování služeb nezbytných k podpoře politik aktivního sociálního a ekonomického začleňování, včetně služeb sociální pomoci, služeb v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, podpory bydlení a sociálního bydlení, péče o děti, služeb dlouhodobé péče a zdravotních služeb v souladu s následujícími společnými zásadami, přičemž je potřeba přihlížet k úloze místních, regionálních a celostátních orgánů, k příslušným předpisům Společenství a ke konkrétním okolnostem, potřebám a přáním v členských státech:

územní dostupnost, fyzická dosažitelnost, cenová dostupnost,

solidarita, rovné příležitosti pro uživatele služeb a zaměstnance, patřičné zohlednění rozmanitosti uživatelů,

investice do lidského kapitálu, pracovní podmínky a vhodná fyzická infrastruktura,

komplexní a koordinované služby koncipované a poskytované integrovaným způsobem,

zapojení uživatelů a osobní přístup s cílem řešit různé potřeby jednotlivých osob individuálně,

monitorování, hodnocení výsledků a sdílení osvědčených postupů.

5.   Zaručily potřebné prostředky a dávky v rámci opatření sociální ochrany a využívaly možností a prostředků strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu, na podporu opatření aktivního začleňování.

Stanovily podrobná opatření a financovaly náklady a zajistily jejich správu a provádění v souladu s vnitrostátními předpisy a/nebo postupy.

Zohlednily hospodářská a rozpočtová omezení, priority stanovené vnitrostátními orgány a stav veřejných financí, aby byla mezi pracovními pobídkami, zmírňováním chudoby a udržitelnými rozpočtovými náklady nastolena náležitá rovnováha.

Přijaly opatření nezbytná k tomu, aby všichni lidé, včetně těch nejvíce znevýhodněných, byli informováni o svých právech a o dostupné podpoře, podle potřeby pomocí informačních technologií.

Co nejvíce zjednodušily správní postupy a opatření pro přezkoumávání příslušných prostředků a případů.

Podle možností zřídily v souladu s vnitrostátními postupy systém pro odvolání před příslušnými správními orgány a v případě potřeby nezávislými třetími stranami, jako jsou soudy, k nimž by dotčené osoby měly mít snadný přístup.

6.   Zdokonalily ukazatele a informační systémy s cílem zvýšit kapacitu k vypracovávání aktuálních a srovnatelných informací ze všech pilířů aktivního začleňování.

Monitorovaly a vyhodnocovaly politiky aktivního začleňování v rámci otevřené metody koordinace na základě úzké spolupráce mezi Výborem pro sociální ochranu a Výborem pro zaměstnanost a s podporou z programu PROGRESS.

Zajistily soulad s celkovou politikou Lisabonské strategie, pokud jde o cíle sociální soudržnosti.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. října 2008.

Za Komisi

Vladimír ŠPIDLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 46.

(2)  Sdělení KOM(2005) 706 – Pracujme společně, pracujme lépe: nový rámec pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii.

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 7. července 2008 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, dokument Rady 10614/2/082008 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(4)  Sdělení KOM(2007) 620 – Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce a KOM(2005) 33 o sociální agendě.

(5)  Sdělení KOM(2006) 44 o konzultaci ohledně opatření na úrovni EU na podporu aktivního začlenění osob nejvíce vzdálených trhu práce.

(6)  Sdělení KOM(2007) 620, závěry Rady ze zasedání Evropské rady v Bruselu dne 14. prosince 2007 a orientační poznámka Výboru pro sociální ochranu o aktivním začleňování ze dne 3. července 2008. Zejména viz: závěry Rady ze dne 5. prosince 2007, dokument 16139/07; stanovisko Výboru regionů ze dne 18. června 2008 o aktivním začleňování (dokument VR 344/2007); stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. října 2007 o minimálních sociálních standardech (dokument EHSV 892/2007).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 3).


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/15


ROZHODNUTÍ RADY 2008/868/SZBP

ze dne 13. října 2008

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na doporučení předsednictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 15. října 2007 přijala společnou akci 2007/677/SZBP o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (1) (operace EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Podle čl. 10 odst. 3 uvedené společné akce jsou podrobnosti týkající se účasti třetích států předmětem dohody podle článku 24 Smlouvy.

(3)

Na základě zmocnění Radou ze dne 13. září 2004 sjednalo předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník Rady Evropské unie, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, dohodu mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na operaci EUFOR Tchad/RCA (dále jen „dohoda“).

(4)

Dohoda by měla být schválena jménem Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA) se schvaluje jménem Evropské unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Evropskou unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 13. října 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Ruskou federací o účasti Ruské federace na vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA)

EVROPSKÁ UNIE (EU)

na jedné straně a

RUSKÁ FEDERACE

na straně druhé,

dále jen „strany“,

BEROUCE NA VĚDOMÍ:

rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) ze dne 25. září 2007, kterou se EU zmocňuje rozmístit síly v Čadské republice a ve Středoafrické republice,

přijetí společné akce 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR Tchad/RCA) Radou Evropské unie,

rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru CHAD/1/2008 ze dne 13. února 2008 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru CHAD/2/2008 ze dne 18. března 2008 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice, obě ve znění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru CHAD/3/2008,

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

(1)

Generální tajemník Rady EU, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku vyzval v dopise ze dne 7. prosince 2007 Ruskou federaci, aby zvážila možnou účast na operaci EU v Čadu a ve Středoafrické republice.

(2)

V dopise ze dne 23. dubna 2008 Ruská federace uvedla, že je ochotna zvážit svou možnou účast.

(3)

Generální tajemník Rady EU, vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a ministr zahraničních věcí Ruské federace vydali dne 29. dubna 2008 společné prohlášení o vzájemné spolupráci při operacích pro řešení krizí,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účast na operaci

1.   Ruská strana se účastní operace vedené Evropskou unií podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007) a v souladu se společnou akcí 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR Tchad/RCA) (dále jen „operace EU“) a operačním plánem ze dne 18. ledna 2008 poskytnutím vojenského kontingentu ozbrojených sil Ruské federace (dále jen „ruský vojenský kontingent“) za účelem podpory operace EU prostřednictvím letecké přepravy, s výhradou veškerých prováděcích podmínek stanovených v prováděcích opatřeních uvedených v článku 6 této dohody. Leteckou přepravu vykonávají letadla ruského vojenského kontingentu za účelem ochrany životů a bezpečnosti personálu sil pod vedením Evropské unie (EUFOR) a mise Organizace spojených národů ve Středoafrické republice a v Čadu (MINURCAT) prostřednictvím přepravy personálu EUFOR a MINURCAT a nákladu a prostřednictvím pátracích a záchranných činností souvisejících s personálem EUFOR a MINURCAT.

2.   Příspěvkem ruské strany k operaci EU není dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie.

3.   Ruská strana zajistí, aby ruský vojenský kontingent plnil své úkoly v souladu:

se společnou akcí 2007/677/SZBP uvedenou v odstavci 1 tohoto článku,

s veškerými prováděcími opatřeními, na nichž se obě strany dohodnou.

4.   Na personál ruského vojenského kontingentu se budou vztahovat pravidla zapojení týkající se operace EU, jestliže nejsou v rozporu s ruskými právními předpisy. Případné výhrady či omezení uplatněné ruskou stranou v souvislosti s pravidly zapojení budou veliteli operace EU oficiálně upřesněny.

5.   Ruský vojenský kontingent plní své povinnosti a jedná v souladu s cíli a mandátem operace EU, které jsou uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1778 (2007).

6.   Po konzultaci stran může ruská strana svůj příspěvek kdykoliv zrušit, a to na žádost velitele operace EU nebo na základě rozhodnutí ruské strany. Ruská strana včas informuje velitele operace EU o jakékoliv změně své účasti na operaci EU.

Článek 2

Postavení sil

1.   Postavení ruského vojenského kontingentu se po příjezdu do oblasti operace řídí platnými dohodami o postavení sil uzavřenými mezi Evropskou unií a Čadskou republikou, Středoafrickou republikou a Kamerunskou republikou.

2.   Aniž jsou dotčeny dohody o postavení sil uvedené v odstavci 1 tohoto článku, vykonává ruská strana soudní pravomoc nad ruským vojenským kontingentem.

3.   Zástupce ruské strany se účastní řízení za účelem řešení nároků na náhradu škody, které se týkají ruského vojenského kontingentu a jsou uvedeny v dohodách o postavení sil uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

4.   Ruská strana vyřizuje veškeré nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s účastí ruského vojenského kontingentu na operaci EU, které uplatnil vojenský personál ruského vojenského kontingentu nebo které se tohoto personálu týkají. Ruská strana odpovídá za zahájení řízení, zejména soudního nebo kárného, proti kterémukoliv příslušníku vojenského personálu ruského vojenského kontingentu, v souladu se svými právními předpisy.

5.   Evropská unie se zavazuje zajistit, že její členské státy učiní prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči Ruské federaci v souvislosti s účastí Ruské federace na operaci EU, a učiní tak při podpisu této dohody. Dané prohlášení je připojeno k této dohodě.

6.   Ruská strana se zavazuje učinit prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči kterémukoliv státu, který se účastní operace EU, a učiní tak při podpisu této dohody. Dané prohlášení je připojeno k této dohodě.

7.   Postavení personálu přiděleného k velitelství operace EU v Paříži (Francie) se řídí ujednáními mezi příslušnými orgány Francouzské republiky a Ruské federace.

Článek 3

Utajované informace

1.   Ruská strana zajistí ochranu veškerých utajovaných informací EU, které jí budou poskytnuty v rámci operace EU, v souladu s požadavky na ochranu utajovaných informací stanovenými právními předpisy Ruské federace. Pro tyto účely si bezpečnostní stupně utajení zúčastněných stran odpovídají takto:

EU

Ruská federace

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Bezpečnostní označení Ruské federace „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ odpovídá bezpečnostnímu stupni utajení Evropské unie RESTREINT UE.

2.   Ruská strana přijme veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby úroveň ochrany utajovaných informací EU, které jí budou v rámci operace EU poskytnuty, odpovídala úrovni požadované základními zásadami a minimálními normami pro ochranu utajovaných informací EU, které jsou uplatňovány v EU, přičemž ruská strana jmenovitě:

nepoužije utajované informace, které jí budou předány, k jinému účelu, než pro který je EU předala,

nevyzradí tyto informace třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu EU,

zajistí, že přístup k utajovaným informacím, které jí budou předány, bude umožněn pouze osobám, pro něž je znalost těchto informací nezbytná pro výkon jejich oficiálních povinností, a přístup k informacím označeným stupněm CONFIDENTIEL UE a vyšším bude umožněn pouze osobám s bezpečnostní prověrkou,

zajistí, že před poskytnutím přístupu k utajovaným informacím budou všechny osoby, které přístup k takovým informacím požadují, informovány o požadavcích ochranných bezpečnostních předpisů vztahujících se ke stupni utajení informací, k nimž mají mít přístup, a že budou tyto požadavky splňovat,

zajistí, aby všechny objekty, oblasti, budovy, kanceláře, místnosti, komunikační a informační systémy, ve kterých jsou uloženy utajované informace a dokumenty nebo ve kterých se s takovými informacemi a dokumenty nakládá, byly chráněny pomocí vhodných fyzických bezpečnostních opatření,

zajistí, aby se utajované dokumenty, které jí budou předávány, zaznamenaly v okamžiku převzetí do zvláštní evidence,

oznámí EU veškeré případy, kdy dojde k porušení utajení nebo zneužití utajovaných informací, které jí byly předány, jakož i podezření na porušení utajení nebo zneužití; v takových případech ruská strana zahájí šetření a přijme vhodná opatření k zabránění opětovnému porušení utajení nebo zneužití.

3.   S přihlédnutím ke stupni utajení se utajované informace předávají diplomatickou cestou, zabezpečenou poštovní službou nebo kurýrní doručovací službou.

4.   Pokud EU a Ruská federace uzavřely dohodu o ochraně utajovaných informací, použijí se ustanovení této dohody v rámci operace EU.

Článek 4

Linie velení

1.   Ruský vojenský kontingent zůstává zcela pod velením ruské strany.

2.   Příslušné ruské orgány udělí veliteli operace pravomoc k přidělování úkolů ruskému vojenskému kontingentu za účelem splnění poslání operace, jež je uvedeno v čl. 1 odst. 1 této dohody, po příjezdu ruského vojenského kontingentu do místa operací. Při plánování rozkazu k letu nebo jakéhokoliv jiného rozhodnutí, jež bude mít dopad na ruský vojenský kontingent, je zajištěna plná koordinace s vysokými vojenskými zástupci ruského vojenského kontingentu. Ruská federace má ve vztahu k běžnému řízení operace stejná práva a povinnosti jako členské státy EU, které se operace účastní.

3.   Ruská strana jmenuje vysoké vojenské zástupce, kteří budou zastupovat ruský vojenský kontingent v EUFOR na velitelství operace EU v Paříži (Francie) i na velitelství sil EU v Abéché (Čad). Každý vysoký vojenský zástupce může mít k dispozici personál, který mu bude nápomocen. Vysocí vojenští zástupci konzultují s linií velení EU veškeré záležitosti, které mají dopad na EUFOR. Velící důstojník ruského vojenského kontingentu je odpovědný za běžnou kázeň v kontingentu.

Článek 5

Finanční hlediska

1.   Ruská strana nese veškeré náklady spojené s účastí na operaci EU kromě nákladů, které jsou předmětem společného financování, jak je stanoveno v prováděcích opatřeních podle článku 6 této dohody.

2.   Operace EUFOR Tchad/RCA poskytne ruskému vojenskému kontingentu logistickou podporu formou náhrady výdajů v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcích opatřeních podle článku 6 této dohody.

3.   EU osvobodí Ruskou stranu od jakýchkoliv finančních příspěvků na společné náklady.

4.   V případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám ze státu nebo států, v nichž se operace EU uskutečňuje, bude škoda uhrazena v souladu s dohodami o postavení sil uvedenými v čl. 2 odst. 1 této dohody.

5.   Správou a řízením výdajů uvedených v prováděcích opatřeních podle článku 6 této dohody je pověřen mechanismus EU, který spravuje společné náklady operace a náklady nesené státy, které se operace účastní.

Článek 6

Prováděcí opatření k dohodě

Účast ruské strany na operaci EU se uskutečňuje v souladu s technickými a administrativními podmínkami obsaženými v prováděcích opatřeních k této dohodě, jež uzavře ministerstvo obrany Ruské federace a velitel operace EU.

Článek 7

Neplnění závazků

Pokud jedna ze stran neplní své závazky stanovené v článcích 1 až 6 této dohody, má druhá strana právo ukončit tuto dohodu výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou.

Článek 8

Řešení sporů

1.   Spory mezi stranami týkající se výkladu nebo používání této dohody a jejích prováděcích opatření řeší příslušné orgány stran na odpovídající úrovni nebo diplomatickou cestou.

2.   Veškeré finanční nároky nebo spory, které nebyly vyřešeny podle odstavce 1 tohoto článku, mohou být postoupeny smírčímu nebo mediačnímu orgánu určenému vzájemnou dohodou.

Veškeré nároky nebo spory, které nebudou vyřešeny v rámci smírčího nebo mediačního řízení, mohou být kteroukoliv ze stran předloženy rozhodčímu soudu. Každá strana jmenuje do rozhodčího soudu jednoho rozhodce. Takto jmenovaní dva rozhodci jmenují třetího rozhodce, který bude předsedou tohoto soudu. Pokud jedna ze stran nejmenuje rozhodce do dvou měsíců od obdržení oznámení druhé strany o předložení sporu rozhodčímu soudu nebo pokud dva jmenovaní rozhodci nemohou do dvou měsíců od svého jmenování dosáhnout dohody o jmenování třetího rozhodce, kterákoliv ze stran může požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby jmenování provedl. Pokud je předseda Mezinárodního soudního dvora státním příslušníkem jedné ze stran této dohody, nebo není schopen uvedenou funkci vykonávat z jakéhokoliv jiného důvodu, provede nezbytné jmenování další služebně nejvýše postavený člen Mezinárodního soudního dvora, který není státním příslušníkem ani jedné ze stran dohody. Rozhodčí soud rozhoduje ex aequo et bono. Rozhodci nemají pravomoc přiznávat náhrady škod s povahou sankce. Rozhodci se dohodnou na postupech pro rozhodčí řízení. Sídlo rozhodčího soudu je v Bruselu a jazykem rozhodčího řízení je angličtina. Rozhodčí nález obsahuje odůvodnění, ze kterého vychází, a strany jej přijmou jako konečné rozhodnutí sporu. Strany nesou vlastní náklady a všechny společné náklady si mezi sebou rozdělí rovným dílem.

Článek 9

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Tato dohoda se použije prozatímně ode dne podpisu.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu trvání příspěvku ruské strany k operaci EU. Ukončení této dohody se nedotkne žádných práv ani povinností vyplývajících z plnění této dohody před jejím ukončením.

V Bruselu dne 5. listopadu 2008 ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Evropskou unii

Za Ruskou federaci

PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ

podle čl. 2 odst. 5 a 6 dohody

Prohlášení členských států EU:

„V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jimi vlastněného a používaného při operaci EU budou členské státy EU, které uplatňují společnou akci 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA), usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to umožňují jejich vnitrostátní právní systémy, vzdaly nároků na náhradu škody vůči Ruské federaci, a o řešení případných nároků uplatněných vůči Ruské federaci, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem z Ruské federace při plnění jeho povinností v souvislosti s operací EU, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení, nebo

nastaly v důsledku používání jakéhokoliv majetku, jenž patří Ruské federaci, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací EU, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení personálu operace EU z Ruské federace, který tento majetek používá.“

Prohlášení Ruské federace:

„V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škod nebo ztrát týkajících se majetku jí vlastněného a používaného při operaci EU bude Ruská federace, která přispívá k vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (operace EUFOR Tchad/RCA) uskutečňované v souladu se společnou akcí 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007, usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovoluje její vnitrostátní právní systém, vzdala nároků na náhradu škody vůči kterémukoliv jinému státu účastnícímu se operace EU, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem při plnění jeho povinností v souvislosti s operací EU, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení, nebo

nastaly v důsledku používání jakéhokoliv majetku, jenž patří státům účastnícím se operace EU, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s operací, kromě případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení personálu operace EU, který tento majetek používá.“


Tiskové opravy

18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/21


Oprava nařízení Komise (ES) č. 807/2001 ze dne 25. dubna 2001, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

( Úřední věstník Evropských společenství L 118 ze dne 27. dubna 2001 )

(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 32, s. 135)

Strana 10, příloha, bod A pozměňující přílohu I nařízení (EHS) č. 2377/90, bod 2.2.3 „Pyrethroidy“, zápis pro látku „Cyflutrin“ se nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druhy zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení

„Cyflutrin

Cyflutrin (suma izomerů)

Skot, kozy

50 μg/kg

Tuk

 

10 μg/kg

Játra

10 μg/kg

Ledviny

20 μg/kg

Mléko

Musí být dodržována další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES“


18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/22


Oprava nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro odvětví ovoce a zeleniny a kterým se mění směrnice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nařízení (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a ruší nařízení (ES) č. 2202/96

( Úřední věstník Evropské unie L 273 ze dne 17. října 2007 )

Strana 22, článek 52 (změna nařízení (ES) č. 1782/2003) bod 13 (nový článek 68b, tabulka v odstavci 4, řádek týkající se Portugalska):

místo:

„Portugalsko

2,400“

má být:

„Portugalsko

2,900“

Strana 25, článek 53 (změna nařízení (ES) č. 318/2006):

místo:

„Nařízení (ES) č. 318/2006 se mění takto:

1)

V čl. 32 odst. 1, 2 a 4 se za slova „v příloze VII“ vkládají slova „nebo v příloze VIII“.

2)

Za přílohu VII se doplňuje nová příloha, která zní:

má být:

„Nařízení (ES) č. 318/2006 se mění takto:

1)

V čl. 32 odst. 1, 2 a 4 se za slova „v příloze VII“ vkládají slova „nebo v příloze VIIa“.

2)

Doplňuje se nová příloha, která zní:

Strana 25, čl. 55 odst. 4 poslední věta:

místo:

„Pokud jde o seskupení producentů v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později, použijí se na plány uznání ode dne použitelnosti tohoto nařízení výše podpory stanovené v čl. 7 odst. 4 písm. a).“,

má být:

„Pokud jde o seskupení producentů v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později, použijí se na plány uznání ode dne použitelnosti tohoto nařízení výše podpory stanovené v čl. 7 odst. 5 písm. a).“


18.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.