ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 300

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
11. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1110/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1111/2008 ze dne 10. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1731/2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1113/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1114/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

34

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/840/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 6631)

36

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti

42

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/842/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění přílohy III a IV společného postoje 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

46

 

*

Společný postoj Rady 2008/843/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2007/734/SZBP o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu

55

 

*

Společný postoj Rady 2008/844/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

56

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1110/2008

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/CFSP o omezujících opatřeních vůči Íránu (1),

s ohledem na návrh Komise:

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společný postoj 2008/652/SZBP stanoví dodatečná omezující opatření, která se týkají mimo jiné osob, vůči kterým je zaměřeno zmrazení finančních prostředků, zadržení veřejné finanční podpory, zejména úvěrů, záruk a pojištění vývozu, aby se zamezilo veškeré finanční podpoře přispívající k činnostem, jež by mohly představovat riziko šíření jaderných zbraní, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní, a inspekce nákladu letadel a plavidel směřujících do Íránu a z něj, jejichž vlastníkem či ovládajícími osobami jsou společnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, pokud existují dostatečné důvody domnívat se, že příslušné letadlo či plavidlo převáží zboží zakázané uvedeným společným postojem. Společný postoj 2008/652/SZBP rovněž stanoví zákaz dodávek, prodeje či převodu určitých věcí, látek, vybavení zboží a technologií, které by mohly představovat riziko šíření jaderných zbraní, nebo by mohly vést k vývoji nosičů jaderných zbraní.

(2)

Společný postoj 2008/652/SZBP nadto od všech členských států vyžaduje, aby zachovávaly obezřetnost vůči činnostem finančních institucí na svém území, pokud jde o banky se sídlem v Íránu a jejich pobočky a dceřiné společnosti v zahraničí, s cílem zabránit tomu, aby tyto činnosti přispívaly k jaderným činnostem, jež by mohly představovat riziko šíření jaderných zbraní, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní. V tomto směru souvisejí některá ustanovení uvedeného společného postoje se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (2).

(3)

Mělo by se vyjasnit, že předložení a zaslání dokumentů bance, jež jsou nezbytné pro provedení konečného převodu určité osobě, subjektu nebo orgánu, který není na seznamu uveden, za účelem zahájení plateb povolených podle článku 9 nařízení (ES) č. 423/2007 (3) není zpřístupněním finančních prostředků ve smyslu čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(4)

Nařízení (ES) č. 423/2007 uložilo některá omezující opatření vůči Íránu v souladu se společným postojem 2007/140/SZBP. V důsledku toho hrozí hospodářským subjektům, že budou vůči nim uplatňovány nároky, a je proto nezbytné tyto subjekty neustále chránit před takovýmito nároky vznesenými v souvislosti se smlouvou či obchodní operací, jejíž plnění bylo ovlivněno opatřeními uloženými uvedeným nařízením.

(5)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, jsou k jejich provedení ve Společenství nezbytné právní předpisy Společenství.

(6)

Měl by se opravit odkaz na čl. 5 odst. 1 písm. c) v čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007, aby se tak zohlednily změny provedené nařízením (ES) č. 618/2007 ze dne 5. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu (4).

(7)

Nařízení (ES) č. 423/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 423/2007 se mění takto:

a)

V článku 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„l)

‚smlouvou nebo obchodní operací‘ transakce bez ohledu na její formu a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se ‚smlouvou‘ rozumějí zejména finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané obchodní operace nebo s ní související;

m)

‚nárokem‘ pohledávka, uplatňovaná v jakékoli formě, vyplývající z práva na odškodnění nebo obdobného práva, jako je právo na náhradu škody nebo právo vyplývající ze záruky, zejména právo na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení zejména finančních záruk nebo protizáruk;

n)

‚osobou, subjektem či orgánem v Íránu‘:

i)

íránský stát nebo jakýkoli jeho orgán veřejné moci;

ii)

fyzická osoba pobývající v Íránu či s bydlištěm v Iránu;

iii)

právnická osoba, subjekt či organizace se sídlem v Íránu;

iv)

právnická osoba, subjekt či organizace ovládané přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými fyzickými nebo právnickými osobami.“

b)

V čl. 2 odst. 1 písm. a) se doplňuje nový bod, který zní:

„iii)

určité jiné zboží a technologie, jež by mohly přispívat k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním nebo s těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k pokračování v činnostech souvisejících s tématy, ohledně nichž Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) vyjádřila znepokojení nebo které označila jako nedořešené. Toto zboží a technologie jsou uvedeny v příloze IA.“

c)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„1a.   V případě vývozů, pro které je podle tohoto nařízení vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, ve kterém je vývozce usazen, v souladu s postupy stanovenými v článku 7 nařízení (ES) č. 1334/2000. Povolení je platné v celém Společenství.“

d)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Zakazuje se získávat, dovážet nebo přepravovat z Íránu zboží a technologie, které jsou uvedeny v přílohách I a IA, ať příslušný předmět pochází z Íránu či nikoliv.“

e)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Aby se zabránilo převodu zboží nebo technologií, které jsou uvedeny v přílohách I a IA, nákladní letadla a obchodní plavidla, která jsou vlastněna nebo ovládána společnostmi Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, jsou povinny poskytovat příslušným celním orgánům dotyčného členského státu informace o veškerém zboží vstupujícím na území Společenství nebo je opouštějícím před dopravením nebo odesláním.

Pravidla, kterými se řídí povinnost poskytnout před dopravením nebo odesláním informace, zejména lhůty, které je třeba dodržet a údaje, které budou požadovány, jsou uvedena v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních, jakož i celních prohlášeních v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 ze dne 13. dubna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5), a v nařízení Komise (ES) č. 1875/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterými se mění nařízení (EHS) č. 2454/92, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (6).

Kromě toho společnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line a nebo jejich zástupci prohlásí, zda se na zboží vztahuje nařízení (ES) č. 1334/2000 nebo toto nařízení, a v případě, že se na něj vztahuje požadavek vývozní licence, uvedou podrobnosti vývozní licence, která jim byla udělena.

Do dne 30. června 2009 mohou být vstupní a výstupní souhrnná celní prohlášení a dodatečně požadované dokumenty uvedené výše předloženy v písemné formě za použití obchodních, přístavních nebo přepravních dokumentů, pokud obsahují nezbytné údaje. V případě prohlášení o vývozu nejsou do dne 30. června 2009 vyžadovány údaje uvedené v příloze 30A.

Ode dne 1. července 2009 se dodatečně požadované dokumenty uvedené výše předkládají buď písemně nebo popřípadě s použitím souhrnných vstupních a výstupních celních prohlášení.

f)

Článek 5 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím nebo technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Íránu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze I a I A a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v příloze I a I A všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Iránu nebo pro použití v Íránu;

c)

poskytovat investice podnikům v Íránu zapojeným do výroby zboží a technologií uvedených na společném vojenském seznamu Evropské unie nebo v příloze I a I A;

d)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie nebo v příloze I a I A, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Íránu nebo pro použití v Íránu;

e)

podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až d).“

g)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které vlastní, drží či ovládají osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze IV. Příloha IV zahrnuje osoby, subjekty a orgány určené Radou bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Výborem pro sankce v souladu s odstavcem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a s odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1803 (2008).“

h)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 11a

1.   Finanční a úvěrové instituce, na něž se vztahuje článek 18 tohoto nařízení, při výkonu svých činností s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v odstavci 2 a s cílem zabránit tomu, aby tyto činnosti přispívaly k jaderným činnostem představujícím riziko šíření jaderných zbraní nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní:

a)

zachovávají neustálou obezřetnost vůči operacím na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a v rámci svých povinností v oblasti praní peněz a financování terorismu;

b)

vyžadují, aby byly vyplněny všechny informační kolonky platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné obchodní operace, a v případě neposkytnutí informací obchodní operaci odmítnou;

c)

po dobu pěti let uchovávají veškeré záznamy o obchodních operacích a na požádání je zpřístupní vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají podezření nebo dostatečné důvody k tomu se domnívat, že jsou finanční prostředky spojené s financováním šíření jaderných zbraní, neprodleně své podezření oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jakémukoli jinému příslušnému orgánu určenému daným členským státem, jak je uvedeno na internetových stránkách v příloze III, aniž jsou dotčeny články 5 a 7. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán slouží jako národní centrum, kde bude možné oznamovat podezřelé obchodní operace týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a zároveň je analyzovat. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán mají včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční, správní a justiční, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz zpráv o podezřelých obchodních operacích.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na finanční a úvěrové instituce při jejich činnostech s:

a)

finančními a úvěrovými institucemi se sídlem v Íránu, zejména s bankou Saderat,

b)

pobočkami a dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, pokud se na ně vztahuje článek 18, které jsou uvedeny v příloze VI,

c)

pobočkami a dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, pokud se na ně nevztahuje článek 18, které jsou uvedeny v příloze VI,

d)

úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v Íránu a na něž se nevztahuje článek 18, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu, které jsou uvedeny v příloze VI.

Článek 11b

1.   Pobočky a dceřiné společnosti banky Saderat, na něž se vztahuje článek 18, informují příslušný orgán členského státem, v němž jsou usazeny, jak je uvedeno na internetových stránkách v příloze III, o všech převodech finančních prostředků, které provedly nebo obdržely, o jménech stran transakce, o částce a o dni transakce, a to do pěti pracovních dnů po provedení nebo obdržení dotyčného převodu finančních prostředků. Pokud jsou k dispozici příslušné informace, uvede se v prohlášení povaha transakce a případně zboží, jehož se transakce týká, a zejména, zda se jedná o zboží, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1334/2000 nebo toto nařízení, a pokud je vývoz tohoto zboží podmíněn povolením, uvede se číslo udělené licence.

2.   V souladu s pravidly stanovenými pro výměnu informací předají příslušné orgány, které byly takto informovány, neprodleně příslušným orgánům jiných členských států, kde je usazena druhá strana podílející se na těchto obchodních operacích uvedené údaje, podle potřeby za účelem zamezení jakékoli transakce, která by mohla přispět k jaderným činnostem představujícím riziko šíření jaderných zbraní nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní.“

i)

V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Fyzické či právnické osoby nebo dotčené subjekty nemohou být v souvislosti se zákazy uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. d) a v čl. 7 odst. 3 činěny odpovědnými za porušení těchto zákazů, pokud nevěděly a neměly žádný rozumný důvod předpokládat, že by svými činnostmi tyto zákazy porušovaly.“

j)

V článku 12 se doplňuje odstavec, který zní:

„3.   Sdělení informací uvedených v článku 11a a 11b provedené v dobré víře podle článku 11a a 11b institucí nebo osobou, na kterou se vztahuje toto nařízení, nebo zaměstnancem či ředitelem takové instituce nebo osoby nezakládá jakoukoli odpovědnost dotyčné instituce nebo osoby ani jejích ředitelů nebo zaměstnanců.“

k)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

1.   Bude odmítnuto plnění pohledávek, uplatňovaných v jakékoli formě, vyplývajících z práva na odškodnění nebo obdobného práva, jako je právo na náhradu škody nebo právo vyplývající ze záruky, zejména právo na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení zejména finančních záruk nebo protizáruk, požadované:

a)

určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze IV, V a VI;

b)

jakoukoli jinou osobou, subjektem nebo orgánem v Íránu, včetně íránské vlády;

c)

jakoukoli osobou, subjektem či orgánem jednajícím prostřednictvím či jménem jedné z těchto osob nebo subjektů;

a to v souvislosti s jakoukoli smlouvou či obchodní operací, jejíž provádění by bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně ovlivněno opatřeními uloženými tímto nařízením.

2.   Má se za to, že plnění smlouvy či obchodní operace bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývají přímo či nepřímo z těchto opatření.

3.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba usilující o uspokojení tohoto nároku.“

l)

V čl. 15 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

mění přílohu VI na základě rozhodnutí přijatých v souvislosti s přílohami III a IV společného postoje 2008/652/SZBP.“

m)

Znění přílohy I tohoto nařízení se vkládá jako příloha IA.

n)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

o)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

p)

Znění přílohy IV tohoto nařízení se vkládá jako příloha VI.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 58

(2)  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 103, 20.4.2007, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 143, 6.6.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 64.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA IA

Zboží a technologie uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu iii)

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy předmětů a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2000.

2.

Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice termínů uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 1183/2007.

Obecné poznámky

1.

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Poznámka:

Při posuzování, zda má být zakázaná položka (zakázané položky), považována (považovány) za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky (zakázaných položek) podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Všeobecná poznámka k technologii

(Vykládá se ve spojení s částí IA.B)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz je zakázán v části A (Zboží) níže, je zakázán podle ustanovení části IA.B.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

3.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007.

4.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

IA.A.   ZBOŽÍ

A0.   Jaderný materiál, zařízení a vybavení

Číslo

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

IA.A0.001

Duté katodové lampy:

a.

duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;

b.

duté katodové lampy z uranu.

IA.A0.005

Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:

1.

Uzávěry;

2.

Vnitřní součásti;

3.

Vybavení pro uzavírání, testování a měření.

0A001

IA.A0.006

Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů a záření jaderného původu, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje vlnovcové ventily uvedené v položkách 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).

0B006

IA.A0.013

„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.

0C001


A1.   Materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“

Číslo

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

IA.A1.001

Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS 298-07-7 v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %

IA.A1.002

Plynný fluor (CAS 7782-41-4) o čistotě vyšší než 95 %

IA.A1.005

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu

Pozn: Tato položka nezahrnuje elektrolytické články uvedené v položce 1B225.

1B225

IA.A1.008

Magnetické kovy všeho druhu a všech forem s počáteční relativní propustností 120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm

1C003.a

IA.A1.009

„Vláknité materiály“ nebo prepregy:

a.

uhlíkaté nebo aramidové „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.

„měrný modul“ větší než 10 × 106 m;

2.

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 17 × 104 m;

b.

skelné „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.

„měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m;

2.

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;

c.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkatých nebo skelných „vláknitých materiálů“ uvedených v II.A1.010.a. nebo b.

Pozn: Tato položka nezahrnuje vláknité materiály uvedené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“:

a.

vyrobená z „vláknitých materiálů“ uvedených v položce II.A1.009;

b.

epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí civilních letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů prepregu nejvýše 50 cm × 90 cm;

c.

prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.

Pozn: Tato položka nezahrnuje vláknité materiály uvedené v položce 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v „řízených střelách“, jiné než uvedené v položce 1C107

1C107

IA.A1.012

Vysokopevnostní ocel, jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216, „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 2 050 MP a při teplotě 293 K (20 °C).

Technická poznámka: „Vysokopevnostní ocelí schopnou dosáhnout“ se rozumí vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním a po něm.

1C216

IA.A1.013

Wolfram, tantal, karbid wolframu, karbid tantalu a slitiny vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.

tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm; a

b.

hmotnost větší než 5 kg.

Pozn: Tato položka nezahrnuje wolfram, karbid wolframu a slitiny uvedené v položce 1C226.

1C226


A2.   Zpracování materiálů

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

IA.A2.001

Vibrační testovací systémy, zařízení a jejich součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:

a.

vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1g rms (střední kvadratická hodnota) nebo více v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“;

b.

číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, se „šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;

c.

budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;

d.

upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.

Technická poznámka: „holým stolem“ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B116

IA.A2.004

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:

a.

schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu); nebo

b.

schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m nebo větší (operace přes stěnu).

Technická poznámka: Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu „master/slave“ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B225

IA.A2.011

Odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů vyrobené ze:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

fluorované polymery;

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5.

tantal nebo slitiny tantalu;

6.

titan nebo slitiny titanu;

7.

zirkonia nebo slitin zirkonia.

Pozn: Tato položka nezahrnuje odstředivé separátory uvedené v položce 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Spékané kovové filtry vyrobené z niklu nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

Pozn: Tato položka nezahrnuje filtry uvedené v položce 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronika

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

IA.A3.001

Vysokonapěťové zdroje jednosměrného proudu vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.

schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho; a

b.

stabilitu proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.

Pozn: Tato položka nezahrnuje zdroje proudu uvedené v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

IA.A3.002

Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 3A233 nebo 0B002.g, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.

plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.

hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.

hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.

hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e.

hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:

1.

komoru zdroje vyrobenou z nerezové oceli nebo molybdenu a které mají vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80°C) nebo méně; nebo

2.

komoru zdroje vyrobenou z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f.

hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, konstruované pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

3A233


A6.   Snímače a lasery

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

IA.A6.001

Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG)

IA.A6.003

Systémy na korekci dopadajících vlnoploch pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a „deformovatelná zrcadla“ včetně biomorfních zrcadel.

Pozn: Tato položka nezahrnuje zrcadla uvedená v položkách 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

Argon-iontové „lasery“ s průměrným výstupním výkonem 5 W nebo větším

Pozn: Tato položka nezahrnuje argon-iontové „lasery“ uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Laditelné polovodičové „lasery“ a laditelné polovodičové „laserové“ soustavy s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm, jakož i zásoba soustav polovodičových „laserů“ obsahujících alespoň jednu laditelnou polovodičovou „laserovou soustavu“ takové vlnové délky.

1.

Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.

Tato položka nezahrnuje polovodičové „lasery“ uvedené v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

Neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné), které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1 000 nm, avšak nejvýše 1 100 nm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls

Pozn.: Tato položka nezahrnuje neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné) uvedené v položce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

IA.A6.010

Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203c, speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy(křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.

Technická poznámka: Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v Joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A203.c

IA.A6.011

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.

průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;

3.

opakovací frekvence větší než 1 kHz; a

4.

šířka impulsu menší než 100 ns.

1.

Tato položka nezahrnuje jednomodové oscilátory.

2.

Tato položka nezahrnuje laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva uvedené v položkách 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

pracují na vlnových délkách 9 000 nm až 11 000 nm;

2.

opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.

průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W; a

4.

šířka impulsu menší než 200 ns.

Pozn: Tato položka nezahrnuje pulsní laserové zesilovače a oscilátory na bázi oxidu uhličitého uvedené v položkách 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005d.

6A205.d

IA.B.   TECHNOLOGIE

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

IA.B.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo použití položek uvedených v části IA.A. (Zboží).

–“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Zboží a technologie uvedené v článku 3

ÚVODNÍ POZNAMKY

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci uvedeném níže nadepsaném „Popis“ na popisy předmětů a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2000.

2.

Referenční číslo ve sloupci uvedeném níže nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice termínů uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 1183/2007.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Poznámka:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží..

Všeobecná poznámka k technologii

(Vykládá se ve spojení s oddílem II.B.)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v části A (Zboží) níže, je kontrolován podle ustanovení oddílu II.B.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ kontrolovaného zboží zůstávají kontrolovány i tehdy, jsou-li použitelné pro nekontrolované zboží.

3.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007.

4.

Kontroly převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

II.A.   ZBOŽÍ

A0   Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

II.A0.002

Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm

II.A0.003

Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm

II.A0.004

Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm

II.A0.008

Rovinná, vypouklá a konkávní zrcadla potažená vrstvami s velkým odrazem nebo více regulovanými vrstvami v rozmezí vlnových délek 500nm–650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Čočky, polarizátory, půlvlnné zpomalovací destičky (destičky λ/2), čtvrtvlnné zpomalovací destičky (destičky λ/4), laserová okna křemíková nebo křemenná a otáčeče potažené antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm

0B001.g

II.A0.010

Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem, nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu, jiné než uvedené v položce 2B350.h.1

2B350

II.A0.011

Vakuové vývěvy jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:

turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;

Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h.

Vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy

0B002.f.2

2B231


A1   Materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

II.A1.003

Ucpávky a těsnění z těchto materiálů:

a.

kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c.

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

d.

polychlortrifluorethylen (PCTFE, např. Kel-F ®);

e.

viton fluor-elastomery;

f.

polytetrafluoroetylen (PTFE).

 

II.A1.004

Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu včetně osobních dozimetrů

Pozn.: Tato položka nezahrnuje systémy detekce jaderného záření uvedené v položce 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Platinové katalyzátory, jiné než uvedené v položce 1A225, speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody a jejich náhražky

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002b.4 nebo 1C202.a, v surové i polotovarové formě s některou z těchto vlastností:

a.

schopnost dosáhnout meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); nebo

b.

mez pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2   Zpracování materiálů

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

II.A2.002

Obráběcí stroje na broušení s přesností polohování podél každé lineární osy se „všemi dostupnými kompenzacemi“ rovnající se 15 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo jejího národního ekvivalentu.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje obráběcí stroje na broušení uvedené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně konstruované pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201, nebo v položce II.A2.002 výše

 

II.A2.003

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

a.

Vyvažovací stroje zkonstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, které:

1.

nejsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.

jsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky při rychlostech větších než 12 500 otáček za minutu;

3.

jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách; a

4.

jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného vývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

b.

indikační hlavice konstruované nebo upravené pro stroje uvedené shora v bodu a.

Technická poznámka: Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B119

II.A2.005

Pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování:

Pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidační pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C

2B226, 2B227

II.A2.007

„Měřiče tlaku“, jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a.

snímače tlaku zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné; a

b.

mají některou z těchto vlastností:

1.

měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice; nebo

2.

měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než ± 2 Pa.

Technická poznámka: Pro účely položky 2B30 zahrnuje výraz „přesnost“ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.

2B230

II.A2.008

Odstředivkové extraktory a zařízení pro výměnu kapalina - kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, odstředivkové extraktory); a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

fluoropolymery;

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.

tantal nebo slitiny tantalu;

7.

titan nebo slitiny titanu;

8.

zirkonium nebo slitiny zirkonia; nebo

9.

korozivzdorná ocel.

Technická poznámka: „Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2B350.e

II.A2.009

Průmyslové zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B350.d:

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

fluoropolymery;

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.

tantal nebo slitiny tantalu;

7.

titan nebo slitiny titanu;

8.

zirkonium nebo slitiny zirkonia;

9.

karbid křemíku;

10.

karbid titanu; nebo

11.

korozivzdorná ocel.

Pozn.: Tato položka nezahrnuje chladiče vozidel.

2B350.d

II.A2.010

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350i, vhodné pro žíravé kapaliny, s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

korozivzdorné oceli;

2.

slitiny hliníku.

 


A6   Snímače a lasery

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

II.A6.002

Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 do 17 μm a její součástky, zejména součástky z teluridu kadmia (CdTe).

Pozn.: Tato položka nezahrnuje kamery a součástky uvedené v položce 6A003.

6A003

II.A6.005

Polovodičové „lasery“ a jejich součásti:

a.

jednotlivé polovodičové „lasery“ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství vyšším než 100;

b.

pole polovodičových „laserů“ s výstupním výkonem vyšším než 20 W.

1.

Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.

Tato položka nezahrnuje „lasery“ uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005b.

3.

Tato položka nezahrnuje „laserové“ diody s rozmezím vlnových délek 1 200 nm–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

„Laditelné“„lasery“ v tuhé fázi a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

titan-safírové lasery;

b.

lasery alexandrit.

Pozn.: Tato položka se nevztahuje na titan-safírové lasery a lasery alexandrit uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Akusticko-optické součástky:

a.

snímkovací elektronky a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;

b.

příslušenství pro opakovací kmitočet;

c.

Pockelsovy cely.

6A203.b.4.c


A7   Navigace a letecká elektronika

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

II.A7.001

Inerciální systémy a jejich speciálně konstruované součásti:

I.

inerciální navigační systémy (INS), které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v „civilních letadlech“, a jejich speciálně konstruované součásti:

a.

inerciální navigační systémy (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení konstruovaná pro „letadla“, pozemní vozidla, povrchová plavidla nebo plavidla pohybující se pod vodou či „kosmické lodi“ k určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:

1.

navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP) nebo menší (lepší); nebo

2.

určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších 10 g;

b.

hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s „datovými referenčními navigačními systémy“ („DBRN“) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS, po ztrátě GNSS nebo „DBRN“ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů „kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP);

c.

inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i jejich zvláště navržené součásti, které mají některou z těchto vlastností:

1.

navržené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky; nebo

2.

navržené pro neoperační nárazovou hladinu 900 g anebo více po dobu 1 msec nebo více.

Pozn.: Parametry bodu I.a. a I.b. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:

1.

náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:

a.

stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz při frekvenčním intervalu od 15 do 1 000 Hz; a

b.

stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) se zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

úhlové výchylky jsou prováděny při rychlosti rovnající se nebo větší než 2,62 rad/s (150°/s); nebo

3.

v souladu s národními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1. a 2.

1.

Bod I.b. se týká systémů, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.

2.

„Kružnice stejné pravděpodobnosti“ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahující 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

II.

teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy zvlášť navržené za účelem civilního pozorování a konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky, a jejich specificky navržené součástky.

III.

inerciální nebo jiná zařízení užívající měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 a 7A101, jsou-li tyto měřiče zrychlení speciálně konstruovány a vyvíjeny jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLOGIE

Číslo

Zpracování materiálů

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 1183/2007

II.B.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo použití položek uvedených v části IA.A. (Zboží).“

 


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v čl. 3 odst. 4 a 5, čl. 4a, čl. 5 odst. 3, článcích 6, 8, 9, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11a a 11b, čl. 13 odst. 1 a článku 17 a adresa Evropské komise pro účely oznámení

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

DG External Relations

Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2 Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgie)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 0873“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA VI

Seznam finančních a úvěrových institucí uvedených v čl. 11a odst. 2

Pobočky a dceřiné společnosti finančních a úvěrových institucí se sídlem v Íránu, na něž se vztahuje článek 18, uvedené v čl. 11a odst. 2 písm. b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francie

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Kód BIC: MELIFRPP

Německo

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

Kód BIC: MELIDEHH

Spojené království

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Kód BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francie

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Kód BIC: SEPBFRPP

Německo

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Kód BIC: SEPBDEFF

Itálie

Via Barberini 50, 00187 Rome

Kód BIC: SEPBITR1

Spojené království

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Kód BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francie

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Kód BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Německo

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Kód BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Kód BIC: BSIRDEFF

Řecko

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Kód BIC: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Spojené království

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Kód BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francie

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Kód BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené království

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Kód BIC: PIBPGB2L

TELEX: 885426

Pobočky a dceřiné společnosti finančních a úvěrových institucí se sídlem v Íránu, na něž se nevztahuje článek 18, a finanční a úvěrové instituce, které nemají sídlo v Íránu a na něž se nevztahuje článek 18 tohoto nařízení, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu, uvedené v čl. 11a odst. 2 písm. c) a d) (2).

1.   BANK MELLI*

Ázerbájdžán

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Kód BIC: MELIAZ22

Irák

No 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Kód BIC: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Kód BIC: MELIOMR

Čína

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Kód BIC: MELIHKHH

Egypt

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Spojené arabské emiráty

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

Kód BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Kód BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Kód BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Kód BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Kód BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Kód BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Kód BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Kód BIC: MELIAEADSHJ

Ruská federace

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Kód BIC: MELIRUMM

Japonsko

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638

TELEX: J296687

2.   BANK MELLAT

Jižní Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Kód BIC: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Turecko

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Kód BIC: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Kód BIC: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Kód BIC: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Arménie

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Kód BIC: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené arabské emiráty

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Kód BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Kód BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Kód BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Kód BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Kód BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Kód BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Kód BIC: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Kód BIC: BSIROMR

TELEX: 3146

Katar

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Kód BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistán

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Spojené arabské emiráty

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistán

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Kód BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tádžikistán

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Kód BIC: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Čína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (též známa jako Aryan Bank)

Afghánistán

Head Office

House No. 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Kód BIC: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Kód BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block no 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road no 4203, Sitra

Kód BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Kód BIC: IDUNVECAXXX“


(1)  Na subjekty označené * se vztahuje rovněž zmrazení majetku podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) společného postoje 2007/140/SZBP.

(2)  Viz poznámka pod čarou 1.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1111/2008

ze dne 10. listopadu 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. listopadu 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1112/2008

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1731/2006 o zvláštních prováděcích pravidlech pro vývozní náhrady v případě některých konzerv z hovězího a telecího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 (2) stanoví nezbytná opatření a podmínky zaručující, že konzervy, na něž se vztahují vývozní náhrady, byly vyrobeny výhradně z hovězího nebo telecího masa a že toto maso pochází ze Společenství.

(2)

Ukázalo se, že omezení uložená nařízením (ES) č. 1731/2006 týkající se předkládání masa celním orgánům způsobují dotčeným hospodářským subjektům praktické a zbytečné problémy. Kromě toho omezení uložená nařízením, pokud jde o splnění vývozních formalit, ztěžují úlohu celních orgánů v těch členských státech, kde se již používají systémy elektronického celnictví.

(3)

Aby bylo možné usnadnit provádění nařízení (ES) č. 1731/2006, je třeba zjednodušit podmínky pro předkládání masa celním orgánům a souvisejících vývozních formalit a zároveň zajistit účinnost a průhlednost kontrol prováděných celními orgány.

(4)

Nařízení (ES) č. 1731/2006 je proto třeba změnit.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1731/2006 se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Maso se předkládá a je opatřeno etiketami tak, aby bylo jasně ztotožnitelné a aby bylo jasné, které prohlášení k němu patří.“

2)

V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Hospodářské subjekty uvedou referenční číslo prohlášení uvedeného/uvedených v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení ve vývozním/vývozních prohlášení/prohlášeních uvedeném/uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 800/1999 a rovněž množství a ztotožnění vyvážených konzerv odpovídající každému prohlášení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1113/2008

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty na rok 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2008 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

55/T&Q

Členský stát

ESP

Populace

SOL/8AB.

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

VIIIa a b

Datum

2.9.2008


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1114/2008

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblasti IIIa, vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (2), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (3), stanoví kvóty pro rok 2008.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2008.

(3)

Je proto nutné zakázat rybolov této populace a její uchovávání na palubě, překládku a vykládku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2008 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Komisi

Fokion FOTIADIS

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

č.

56/T&Q

Členský stát

SWE

Populace

SOL/3A/BCD

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

IIIa, vody ES oblastí IIIb, IIIc a IIId

Datum

22.9.2008


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. listopadu 2008

o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 6631)

(2008/840/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na třetí větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V kapitole I části A přílohy I směrnice 2000/29/ES jsou uvedeny organismy Anoplophora malasiaca (Forster) a Anoplophora chinensis (Thomson). Nedávné studie zjistily, že tyto dva názvy ve skutečnosti zahrnují jeden druh škodlivého organismu. Pro účely tohoto rozhodnutí je tudíž vhodné použít jediný revidovaný vědecký název Anoplophora chinensis (Forster) k označení organismů uvedených v příloze jako Anoplophora malasiaca (Forster) a Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Směrnice 2000/29/ES stanoví, že pokud se některý členský stát domnívá, že hrozí nebezpečí zavlečení škodlivého organismu, který je či není uveden v přílohách I nebo II uvedené směrnice, nebo jeho rozšíření na jeho území, může přijmout nezbytná prozatímní opatření na svoji ochranu před tímto nebezpečím.

(3)

V důsledku výskytu organismu Anoplophora chinensis (Forster) na různých hostitelských rostlinách v oblasti Lombardie oznámila Itálie dne 23. listopadu 2007 Komisi a ostatním členským státům, že dne 9. listopadu 2007 přijala nezbytná opatření k zabránění dalšího zavlečení a rozšíření uvedeného organismu na svém území.

(4)

V důsledku zjištění organismu Anoplophora chinensis (Forster) na různých hostitelských rostlinách v Nizozemsku byla dne 21. ledna 2008 Komise a ostatní členské státy informovány o opatřeních přijatých k eradikaci tohoto organismu v Nizozemsku.

(5)

Organismus Anoplophora chinensis (Forster) byl v poslední době zachycen na mnoha zásilkách rostlin druhu Acer spp. určených k pěstování a pocházejících ze třetích zemí. V současnosti se na rostliny druhu Acer spp. ani na další rostliny, které patří mezi nejnáchylnější hostitelské rostliny, pocházející ze třetích zemí nebo ze Společenství neuplatňují v souvislosti s tímto škodlivým organismem žádné zvláštní požadavky.

(6)

V roce 2008 zveřejnilo Nizozemsko analýzu rizika škodlivého organismu Anoplophora chinensis (Forster), ze které vyplynulo, že existuje velmi vysoká pravděpodobnost usídlení organismu ve Společenství a vysoký potenciál hospodářských škod na několika druzích hostitelských rostlin.

(7)

Je proto nezbytné přijmout mimořádná opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství. Opatření se uplatní na skupinu rostlin jakéhokoliv původu, „dotčené rostliny“, o nichž je známo, že jsou hostiteli organismu Anoplophora chinensis (Forster) a u nichž je nejvyšší riziko napadení.

(8)

Měla by být přijata opatření pro dovoz dotčených rostlin s ohledem na jejich produkci ve třetích zemích a pro kontroly při vstupu na území Společenství. Dále je třeba stanovit opatření pro produkci, přemísťování a kontrolu dotčených rostlin pocházejících z oblastí na území Společenství, kde byl potvrzen výskyt organismu Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

V oblastech na území Společenství, kde byl potvrzen výskyt organismu Anoplophora chinensis (Forster), tj. v zamořených zónách, by měla být stanovena podrobná opatření. V těchto zónách by měla být uplatněna vhodná opatření k eradikaci tohoto organismu a mělo by být prováděno intenzivní monitorování jeho výskytu. V oblastech sousedících s těmito zónami, tj. v nárazníkových zónách, by mělo být prováděno intenzivní monitorování jeho výskytu. V případě prvního zjištění daného organismu v určité oblasti ve Společenství může být velikost příslušné nárazníkové zóny redukována, aby lépe odrážela omezené riziko jeho rozšíření.

(10)

Ve všech členských státech by měl být na hostitelských rostlinách prováděn průzkum zaměřený na sledování výskytu nebo trvající nepřítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Tato opatření by měla být do 31. května 2009 přezkoumána, aby mohly být zohledněny výsledky oficiálních průzkumů a kontrol z prvního vegetačního období prováděných členskými státy na dotčených rostlinách dovezených do Společenství nebo přemísťovaných v rámci Společenství po přijetí mimořádných opatření.

(12)

Členské státy by měly v případě potřeby přizpůsobit své právní předpisy tak, aby byly v souladu s tímto rozhodnutím.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„dotčenými rostlinami“ se rozumí rostliny určené k pěstování, jiné než osivo, druhů Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. a Ulmus spp.;

b)

„místem produkce“ se rozumí místo produkce, jak je definováno mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 5 (2).

Článek 2

Dovoz dotčených rostlin

Dotčené rostliny dovážené ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster), mohou být dovezeny na území Společenství, pouze pokud:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky přílohy I oddílu I bodu 1);

b)

aniž je dotčen článek 13a odst. 1 směrnice 2000/29/ES, jsou při vstupu do Společenství zkontrolovány odpovědným úředním subjektem na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s přílohou I oddílem I bodem 2) tohoto rozhodnutí a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny.

Článek 3

Přemísťování dotčených rostlin v rámci Společenství

Dotčené rostliny pocházející z vymezených oblastí uvnitř Společenství stanovených v souladu s článkem 5 mohou být přemísťovány v rámci Společenství pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddílu II bodě 1).

Dotčené rostliny dovezené v souladu s článkem 2 ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster), mohou být přemísťovány v rámci Společenství pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddílu II bodě 2).

Článek 4

Průzkumy

Členské státy provádějí každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu organismu Anoplophora chinensis (Forster) a důkazů o napadení hostitelských rostlin tímto organismem na svém území.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, budou výsledky uvedených průzkumů společně se seznamem a specifikací vymezených oblastí uvedených v článku 5 tohoto rozhodnutí každoročně do 30. dubna sděleny Komisi a ostatním členským státům.

Článek 5

Vymezené oblasti

Pokud výsledky průzkumů uvedených v článku 4 potvrdí výskyt organismu Anoplophora chinensis (Forster) v oblasti nebo pokud je výskyt uvedeného organismu prokázán jiným způsobem, stanoví členské státy v souladu s přílohou II oddílem 1 vymezené oblasti, které budou zahrnovat zamořenou zónu a nárazníkovou zónu.

Ve vymezených oblastech přijmou členské státy úřední opatření stanovená v příloze II oddílu 2.

Článek 6

Soulad

Členské státy přijmou všechna opatření ke splnění tohoto rozhodnutí a pozmění, v případě potřeby, opatření, která přijaly za účelem své ochrany před zavlečením a rozšířením organismu Anoplophora chinensis (Forster) tak, aby taková opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 7

Přezkoumání

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 31. května 2009.

Článek 8

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. listopadu 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Glosář fytosanitárních pojmů – Referenční standard ISPM č. 5 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


PŘÍLOHA I

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKŮ 2 A 3

I.   Zvláštní dovozní požadavky

1)

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster), opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 této směrnice, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ uvádí, že:

a)

rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce umístěné v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené v zemi původu vnitrostátní organizací na ochranu rostlin v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce „místo původu“; nebo

b)

rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno vnitrostátním orgánem na ochranu rostlin v zemi původu a tento orgán nad ním vykonává dohled; a

ii)

které je každoročně podrobeno dvěma úředním kontrolám zaměřeným na jakékoli známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny; a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo na známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) je nutné okamžitě přijmout opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu; a

iv)

kde byly rostliny těsně před vývozem podrobeny pečlivé kontrole přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), zejména musí být zkontrolovány kořeny a stonky rostlin. V případě potřeby by tato kontrola měla zahrnovat i destruktivní postupy.

2)

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být pečlivě zkontrolovány při vstupu na území Společenství nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (1). Použité kontrolní metody musí zajistit detekci jakýchkoli známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), zejména na kořenech a stoncích rostlin. V případě potřeby by tato kontrola měla zahrnovat i destruktivní postupy.

II.   Podmínky pro přemísťování

1)

Dotčené rostliny pocházející z vymezených oblastí ve Společenství mohou být přemísťovány v rámci Společenství pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice Komise 92/105/EHS (2) a pouze za podmínky, že byly pěstovány v průběhu alespoň dvou let před přemístěním v místě produkce:

i)

které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 92/90/EHS (3) a

ii)

které bylo každoročně podrobeno dvěma pečlivým úředním kontrolám zaměřeným na jakékoli známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), provedeným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti daného organismu nebyly zjištěny; v případě potřeby by tato kontrola měla zahrnovat i destruktivní postupy a

iii)

kde byly rostliny umístěny na místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster); nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km za hranicí zamořené zóny při uplatnění vhodných preventivních opatření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo na známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) je nutné okamžitě přijmout opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu.

2)

Dotčené rostliny dovezené ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster), mohou být v souladu s oddílem I přemísťovány v rámci Společenství pouze, pokud jsou opatřeny rostlinolékařským pasem uvedeným v bodě 1.


(1)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 38.


PŘÍLOHA II

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKU 5

1.   Stanovení vymezených oblastí

a)

Vymezené oblasti podle článku 5 se skládají z těchto částí:

i)

ze zamořené zóny, což je zóna, v níž byla potvrzena přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) a která zahrnuje všechny rostliny vykazující příznaky způsobené organismem Anoplophora chinensis (Forster) a v případě potřeby i všechny rostliny, jež náležely v době pěstování ke stejné partii;

ii)

z nárazníkové zóny o poloměru nejméně 2 km za hranicí zamořené zóny.

b)

Přesné vymezení zón uvedených v písmenu a) bude založeno na uznávaných vědeckých zásadách, biologii organismu Anoplophora chinensis (Forster), stupni zamoření, konkrétním rozšíření dotčených rostlin v dané oblasti a na prokázání usídlení škodlivého organismu. V případě prvního zjištění organismu v oblasti a po provedení vymezujícího průzkumu lze poloměr nárazníkové zóny zmenšit, nikoliv však na méně než jeden km za hranicí zamořené zóny.

c)

Pokud se výskyt organismu Anoplophora chinensis (Forster) potvrdí mimo zamořenou zónu, hranice vymezených oblastí se patřičným způsobem změní nebo jsou okamžitě přijata opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté tohoto organismu.

d)

Pokud ve vymezené oblasti nedojde během čtyř let ke zjištění výskytu organismu Anoplophora chinensis (Forster) při každoročních průzkumech podle odst. 2 písm. b), bude tato oblast zrušena a bude ukončena platnost opatření podle bodu 2.

2.   Opatření ve vymezených oblastech

Úřední opatření podle článku 5, která mají být přijata ve vymezených oblastech, zahrnují alespoň:

a)

v zamořené zóně vhodná opatření s cílem eradikovat organismus Anoplophora chinensis (Forster), a to včetně vykácení a zničení napadených rostlin a rostlin se známkami přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) včetně kořenů, každoročně do 30. dubna;

b)

v zamořené zóně a v nárazníkové zóně intenzivní monitorování přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) prostřednictvím kontrol hostitelských rostlin organismu prováděných každoročně ve vhodných obdobích.


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/42


RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY 2008/841/SVV

ze dne 24. října 2008

o boji proti organizované trestné činnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29, čl. 31 odst. 1 písm. e) a čl. 34 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem Haagského programu je zlepšit společné možnosti Unie a jejích členských států pro účely, mimo jiné, boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Tento cíl musí být sledován zejména prostřednictvím sbližování právních předpisů. Mezi členskými státy Evropské unie je zapotřebí užší spolupráce, aby bylo možné lépe čelit nebezpečnosti zločinných spolčení a jejich šíření a reagovat účinně na očekávání občanů i na potřeby členských států. Z tohoto důvodu se v bodě 14 závěrů Evropské rady konané v Bruselu ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 uvádí, že občané Evropy očekávají od Evropské unie, že přijme účinnější společný přístup k přeshraničním problémům, jako je například organizovaná trestná činnost, a zajistí přitom respektování základních práv a svobod.

(2)

Komise ve svém sdělení ze dne 29. března 2004 o některých opatřeních, která mají být přijata v boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti, zdůraznila, že boj proti organizované trestné činnosti uvnitř Evropské unie musí být posílen. a uvedla, že vypracuje rámcové rozhodnutí, jehož cílem bude nahradit společnou akci 98/733/SVV z 21. prosince 1998, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem (2).

(3)

Podle bodu 3.3.2 Haagského programu je účelem sbližování trestního práva hmotného usnadňování vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí v trestních věcech a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, týká se oblastí zvláště závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem a měly by se upřednostnit ty oblasti trestné činnosti, které jsou ve smlouvách výslovně zmíněny. Definice trestných činů souvisejících s účastí na zločinném spolčení by tedy měla být jednotná ve všech členských státech. Toto rámcové rozhodnutí by proto mělo zahrnovat trestnou činnost zpravidla páchanou ve zločinném spolčení. Kromě toho by pro fyzické a právnické osoby, které se dopustily takovýchto trestných činů nebo jsou za ně odpovědné, měly být stanoveny tresty odpovídající závažnosti takových trestných činů.

(4)

Povinnostmi vyplývajícími z článku z čl. 2 písm. a) není dotčena možnost členských států klasifikovat jiné skupiny osob jako zločinná spolčení, např. skupiny, jež mají jiný cíl než finanční nebo jiný hmotný zisk.

(5)

Povinnostmi vyplývajícími z čl. 2 písm. a) by neměla být dotčena možnost členských států vykládat pojem trestné činnosti jako pojem, který předpokládá vykonání materiálních skutků.

(6)

Činnost Evropské unie by se měla zakládat na významné práci vykonané mezinárodními organizacemi, zejména na Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu („Palermské úmluvě“), která byla jménem Evropského společenství uzavřena rozhodnutím Rady 2004/579/ES (3).

(7)

Jelikož cílů tohoto rámcového rozhodnutí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a jelikož jich tedy, vzhledem k rozsahu opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, jak je použita v čl. 2 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality nepřekračuje toto rámcové rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(8)

Toto rámcové rozhodnutí respektuje základní práva a zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, a zejména články 6 a 49 této listiny. Nic v tomto rámcovém rozhodnutí nezamýšlí zmírnit nebo omezit vnitrostátní pravidla týkající se základních práv nebo svobod, jako je právo na řádný soudní proces právo na stávku, svoboda shromažďování a sdružování, svoboda tisku nebo projevu, včetně práva každého zakládat odbory a společně s jinými do nich vstupovat na ochranu svých zájmů, jakož i související právo na demonstrace.

(9)

Společná akce 98/733/SVV by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí

1)

„zločinným spolčením“ organizovaná skupina více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve shodě s cílem páchat trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo opatření omezující osobní svobodu s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky nebo vyšší trest, za účelem získání, přímo či nepřímo, finanční výhody nebo jiné hmotné výhody;

2)

„organizovanou skupinou“ skupina, která není vytvořena nahodile, aby okamžitě páchala trestné činy, a jejíž členové nemusí nutně mít přesně vymezené úlohy a u níž není nezbytná kontinuita členství ani rozvinutá struktura.

Článek 2

Trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení

Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že za trestné činy budou považovány jeden nebo oba z následujících způsobů jednání související se zločinným spolčením:

a)

jednání jakékoli osoby, která se úmyslně a se znalostí buď cíle a obecné činnosti spolčení, nebo záměru spolčení dopustit se předmětných trestných činů aktivně účastní trestné činnosti spolčení, včetně poskytování informací nebo hmotných prostředků, získávání nových členů i jakékoli formy financování jeho činností, přičemž je jí známo, že tato účast přispěje k uskutečnění trestné činnosti tohoto spolčení;

b)

jednání jakékoli osoby, které spočívá v dohodě s jednou nebo několika osobami týkající se výkonu určité činnosti, která by v případě, že by byla provedena, vyústila ve spáchání trestného činu uvedeného v článku 1, i když se tato osoba neúčastní vlastního výkonu činnosti.

Článek 3

Tresty

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že:

a)

trestný čin uvedený v čl. 2 písm. a) bude možno potrestat trestem odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvou až pěti let nebo

b)

trestný čin uvedený v čl. 2 písm. b) bude možno potrestat trestem odnětí svobody se stejnou horní hranicí sazby jako trestný čin, který je cílem dohody, nebo trestem odnětí svobody s horní hranicí nejméně dvou až pěti let.

2.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby skutečnost, že trestné činy uvedené v článku 2, v souladu s vymezením daným členským státem, byly spáchány v rámci zločinného spolčení, bylo možné považovat za přitěžující okolnost.

Článek 4

Zvláštní okolnosti

Každý členský stát může přijmout nezbytná opatření, aby zajistil, že tresty uvedené v článku 3 budou moci být zmírněny nebo že pachatel trestné činnosti bude moci zůstat bez trestu, pokud například:

a)

upustí od provádění trestné činnosti a

b)

poskytne správním nebo soudním orgánům informace, které by jiným způsobem získat nemohly a které jim pomáhají:

i)

zabránit trestnému činu, ukončit jej nebo zmírnit jeho účinky,

ii)

identifikovat nebo soudně stíhat další pachatele,

iii)

nalézt důkazy,

iv)

připravit zločinné spolčení o nedovolené zdroje nebo o výnosy z jeho trestné činnosti nebo

v)

zabránit páchání dalších trestných činů uvedených v článku 2.

Článek 5

Odpovědnost právnických osob

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že právnické osoby lze činit odpovědnými za trestné činy uvedené v článku 2, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

a)

oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;

b)

pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby;

c)

pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.

2.   Každý členský stát přijme dále nezbytná opatření, aby zajistil, že právnické osoby lze činit odpovědnými v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání některého z trestných činů uvedených v článku 2 ve prospěch uvedené právnické osoby osobou podřízenou této osobě.

3.   Odpovědností právnických osob podle odstavců 1 a 2 není dotčeno trestní stíhání fyzických osob, které jsou pachateli některého z trestných činů uvedených v článku 2 nebo spáchání těchto trestných činů napomáhají.

4.   Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se právnickou osobou rozumí subjekt, který má podle příslušné právní úpravy právní subjektivitu, s výjimkou států nebo jiných veřejných orgánů při výkonu státní moci a s výjimkou veřejných mezinárodních organizací.

Článek 6

Tresty ukládané právnickým osobám

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnickou osobu odpovědnou podle čl. 5 odst. 1 bylo možné postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné tresty, například:

a)

zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

b)

dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;

c)

uložení soudního dohledu;

d)

zrušení rozhodnutím soudu;

e)

dočasné nebo trvalé uzavření provozoven použitých ke spáchání trestného činu.

2.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby právnickou osobu odpovědnou podle čl. 5 odst. 2 bylo možné postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi nebo opatřeními.

Článek 7

Soudní příslušnost a spolupráce při trestním stíhání

1.   Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho soudní příslušnost se bude vztahovat alespoň na ty případy, ve kterých byly některé z trestných činů uvedených v článku 2 spáchány:

a)

zcela nebo částečně na jeho území nezávisle na tom, kde je zločinné spolčení usazeno nebo kde provádí svou trestnou činnost;

b)

jedním z jeho státních příslušníků nebo

c)

ve prospěch právnické osoby usazené na území tohoto členského státu.

Členský stát může rozhodnout, že pokud jsou trestné činy uvedené v článku 2 spáchány mimo jeho území, nepoužije pravidla pro stanovení soudní příslušnosti podle písmen b) a c) nebo je použije pouze v určitých případech nebo za určitých okolností.

2.   Pokud spadají trestné činy uvedené v článku 2 do soudní příslušnosti více než jednoho členského státu a může-li každý z těchto členských států vést účinné trestní stíhání na základě stejných skutečností, příslušné členské státy spolupracují při rozhodování, který z nich bude pachatele trestných činů trestně stíhat, aby se soudní řízení pokud možno soustředilo v jednom členském státě. Za tímto účelem se členské státy mohou obracet na Eurojust nebo na jinou instituci nebo využít jiný mechanismu, který byl v Evropské unii zřízen pro usnadnění spolupráce mezi jejich soudními orgány a pro koordinaci jejich činnosti. Zvláštní zřetel se bere na tyto faktory:

a)

jedná se o členský stát, na jehož území bylo jednání spácháno;

b)

jedná se o členský stát, jehož je pachatel státním příslušníkem nebo v němž má trvalý pobyt;

c)

jedná se o členský stát, ze kterého pocházejí oběti;

d)

jedná se o členský stát, na jehož území byl pachatel dopaden.

3.   Členský stát, který v souladu se svými právními předpisy dosud nevydává nebo nepředává své státní příslušníky, přijme opatření nezbytná pro stanovení své soudní příslušnosti a pro případné zahájení trestního stíhání za trestný čin uvedený v článku 2, je-li spáchán jeho státním příslušníkem mimo jeho území.

4.   Tento článek nevylučuje výkon soudní příslušnosti v trestních věcech tak, jak je stanoven členským státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy.

Článek 8

Neexistence požadavku na oznámení nebo obvinění osobami, které jsou oběťmi trestných činů

Členské státy se přesvědčí, zda vyšetřování nebo trestní stíhání, které se týká trestných činů uvedených v článku 2, nezávisí na oznámení nebo na obvinění osobou, která je obětí trestného činu, alespoň pokud jde o jednání, k němuž došlo na území členského státu.

Článek 9

Zrušení stávajících ustanovení

Zrušuje se společná akce 98/733/SVV.

Odkazy na účast na zločinném spolčení ve smyslu společné akce 98/733/SVV v opatřeních přijatých podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství se rozumí odkazy na účast na zločinném spolčení ve smyslu tohoto rámcového rozhodnutí.

Článek 10

Provádění a zprávy

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s ustanoveními tohoto rámcového rozhodnutí do 11. května 2010.

2.   Členské státy předloží do 11. května 2010 generálnímu sekretariátu Rady a Komisi znění předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z tohoto rámcového rozhodnutí. Na základě zprávy vypracované s pomocí těchto informací a písemné zprávy předložené Komisí Rada do 11. listopadu 2012 vyhodnotí, do jaké míry dosáhly členské státy souladu s tímto rámcovým rozhodnutím.

Článek 11

Územní použitelnost

Toto rámcové rozhodnutí se použije i na Gibraltar.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto rámcové rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 24. října 2008.

Za Radu

předsedkyně

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Stanovisko vydané v rámci nepovinné konzultace (doposud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 351, 29.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 69.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/46


ROZHODNUTÍ RADY 2008/842/SZBP

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění přílohy III a IV společného postoje 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na společný postoj 2007/140/SZBP (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného společného postoje,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. února 2007 přijala Rada společný postoj 2007/140/SZBP k provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1737 (2006).

(2)

Dne 7. srpna 2008 přijala Rada společný postoj 2008/652/SZBP (2), kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP, k provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1803 (2008).

(3)

Společný postoj 2008/652/SZBP mimo jiné stanoví, aby členské státy zachovávaly obezřetnost vůči činnostem finančních institucí spadajících do jejich jurisdikce, pokud jde o všechny banky se sídlem v Íránu a jejich pobočky a dceřiné společnosti v zahraničí, s cílem zabránit tomu, aby tyto činnosti přispívaly k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní.

(4)

Rada určila zahraniční pobočky a dceřiné společnosti bank se sídlem v Íránu, na něž se vztahuje společný postoj 2008/652/SZBP. Je proto třeba uvést, že se na některé uvedené subjekty vztahuje rovněž zmrazení majetku podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) společného postoje 2007/140/SZBP.

(5)

Přílohy III a IV společného postoje 2007/140/SZBP by měly být odpovídajícím způsobem změněny,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Přílohy III a IV společného postoje 2007/140/SZBP se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 58.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA III

Pobočky a dceřiné společnosti bank se sídlem v Íránu spadající do jurisdikce členských států podle čl. 3b odst. 1 písm. b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francie

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC: MELIFRPP

Německo:

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC: MELIDEHH

Spojené království

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francie

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC: SEPBFRPP

Německo

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC: SEPBDEFF

Itálie:

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC: SEPBITRR

Spojené království

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francie

Bank Saderat Iran

16, Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Německo

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC: BSIRDEFF

Řecko

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Spojené království

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francie

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené království

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC: PIBPGB2L

TELEX: 885426

PŘÍLOHA IV

Pobočky a dceřiné společnosti bank se sídlem v Íránu mimo jurisdikci členských států a finanční subjekty, které nemají sídlo v Íránu ani nespadají do jurisdikce členských států, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu podle čl. 3b odst. 1 písm. c) a d) (2)

1.   BANK MELLI*

Ázerbájdžán

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC: MELIAZ22

Irák

No. 11127 Alley 929 District Arasat street, Baghdad

BIC: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC: MELIOMR

Čína

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC: MELIHKHH

Egypt

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Spojené arabské emiráty

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC: MELIAEADSHJ

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC: MELIAEADSHJ

Ruská federace

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC: MELIRUMM

Japonsko

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638

TELEX: J296687

2.   BANK MELLAT

Jižní Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Turecko

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Arménie

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené arabské emiráty

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC: BSIROMR

TELEX: 3146

Katar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistán

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Spojené arabské emiráty

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistán

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tádžikistán

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Čína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (rovněž známa jako Aryan Bank)

Afghánistán

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO. 4203, Sitra

BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC: IDUNVECAXXX.

“.

(1)  Na subjekty označené * se vztahuje rovněž zmrazení majetku podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) společného postoje 2007/140/SZBP.

(2)  Na subjekty označené * se vztahuje rovněž zmrazení majetku podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) společného postoje 2007/140/SZBP.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/55


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/843/SZBP

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění a prodlužuje společný postoj 2007/734/SZBP o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2007 přijala Rada společný postoj 2007/734/SZBP o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu (1).

(2)

V závěrech ze dne 13. října 2008 Rada uvítala pokrok, kterého Uzbekistán v posledním roce dosáhl v oblasti dodržování právního státu a ochrany lidských práv. Vyzvala Uzbekistán, aby pokročil na cestě k lidským právům, demokratizaci a právnímu státu, a uvítala rovněž odhodlání Uzbekistánu pracovat s Evropskou unií na řadě otázek týkajících se lidských práv. V této souvislosti se Rada dohodla, že neobnoví zákazy pobytu, které se vztahovaly na některé osoby uvedené ve společném postoji 2007/734/SZBP.

(3)

Rada nicméně vyjádřila znepokojení nad situací, která v Uzbekistánu panuje v otázce lidských práv v řadě oblastí, a vyzvala orgány této země, aby v tomto ohledu plně dodržovaly své mezinárodní závazky. V této souvislosti se Rada dohodla, že je třeba obnovit na dobu dvanácti měsíců zbrojní embargo uložené ve společném postoji 2007/734/SZBP,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Použitelnost společného postoje 2007/734/SZBP se prodlužuje do dne 13. listopadu 2009.

Článek 2

Články 3 a 4 a příloha II společného postoje 2007/734/SZBP se zrušují.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 295, 14.11.2007, s. 34.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/56


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/844/SZBP

ze dne 10. listopadu 2008,

kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. dubna 2006 přijala Rada společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska a o zrušení společného postoje 2004/661/SZBP (1).

(2)

Dne 13. října 2008 se Rada dohodla, že omezující opatření stanovená ve společném postoji 2006/276/SZBP je třeba prodloužit o 12 měsíců. Rada se nicméně rovněž dohodla, že zákazy pobytu týkající se některých odpovědných činitelů Běloruska, s výjimkou těch, kteří jsou spojeni se zmizením osob z let 1999–2000, a předsedkyně ústřední volební komise, nebudou uplatňovány po dobu šesti měsíců, přičemž tuto lhůtu bude možné prodloužit, a to s cílem podpořit dialog s běloruskými orgány a přijetí opatření na posílení demokracie a dodržování lidských práv.

(3)

Po uplynutí této šestiměsíční doby Rada přezkoumá situaci v Bělorusku a vyhodnotí pokrok, kterého běloruské orgány dosáhly v otázce reformy volebního řádu a jehož je zapotřebí k uvedení tohoto řádu v soulad se závazky přijatými v rámci OBSE a s dalšími mezinárodními normami pro demokratické volby. Rada rovněž posoudí další konkrétní opatření k posílení respektování demokratických hodnot, lidských práv a základních svobod, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků, jakož i svobody shromažďování a sdružování k politickým účelům, a právního státu. V případě potřeby může Rada s ohledem na činnost běloruských orgánů v oblasti demokracie a lidských práv rozhodnout uplatňovat zákazy pobytu dříve.

(4)

Je třeba zrušit společný postoj Rady 2008/288/SZBP ze dne 7. dubna 2008, kterým se obnovují omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska do dne 10. dubna 2009.

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 2006/276/SZBP se prodlužuje do dne 13. října 2009.

Článek 2

1.   Opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) společného postoje 2006/276/SZBP, pokud se vztahují na Jurije Nikolajeviče Podobeda, se pozastavují do dne 13. dubna 2009.

2.   Opatření uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. c) společného postoje 2006/276/SZBP se pozastavují do dne 13. dubna 2009.

Článek 3

Do dne 13. dubna 2009 bude tento společný postoj přezkoumán s ohledem na situaci v Bělorusku.

Článek 4

Společný postoj 2008/288/SZBP se zrušuje.

Článek 5

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 6

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. listopadu 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 101, 11.4.2006, s. 5.


11.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.