ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 295

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
4. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1076/2008 ze dne 3. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1077/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1078/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu

24

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/830/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008 o státní podpoře C 21/07 (ex N 578/06), kterou Maďarsko zamýšlí poskytnout společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (oznámeno pod číslem K(2008) 1342)  ( 1 )

34

 

 

2008/831/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2008, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 6266)  ( 1 )

50

 

 

2008/832/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008 o nezařazení bromuconazolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6290)  ( 1 )

53

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1076/2008

ze dne 3. listopadu 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 4. listopadu 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1077/2008

ze dne 3. listopadu 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 ze dne 21. prosince 2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (1), a zejména na článek 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (2) stanoví, že činnosti prováděné v rámci působnosti společné rybářské politiky se zakazují, pokud velitel bez zbytečného prodlení nezaznamenává a nepředává údaje o rybolovných činnostech včetně vykládek a překládek a pokud kopie záznamů nejsou zpřístupněny příslušným orgánům.

(2)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1966/2006 se povinnost elektronicky zaznamenávat a předávat údaje z lodního deníku, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce vztahuje na velitele rybářských plavidel Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů do 24 měsíců od vstupu prováděcích pravidel v platnost a na velitele rybářských plavidel Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů do 42 měsíců od vstupu těchto prováděcích plavidel v platnost.

(3)

Každodenní hlášení rybolovných činností umožňuje výrazně zvýšit účinnost sledování, kontroly a dohledu na moři i na zemi.

(4)

Článek 6 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (3) stanoví, že velitelé rybářských plavidel Společenství vedou o svých operacích lodní deník.

(5)

Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 stanoví, že velitel nebo zástupce velitele každého rybářského plavidla Společenství, jehož celková délka je 10 metrů nebo vyšší, předá, po každém vyplutí a do 48 hodin po vykládce, příslušným orgánům členských států vykládky prohlášení.

(6)

Článek 9 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 stanoví, že dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby schválené členskými státy, které zajišťují první prodej produktů rybolovu, předloží při prvním prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území jsou produkty poprvé uvedeny na trh, doklad o prodeji.

(7)

Článek 9 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 rovněž stanoví, že pokud se první uvedení produktů rybolovu na trh neuskuteční v členském státě, kde byly produkty vyloženy, členský stát odpovědný za kontrolu prvního uvedení na trh zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji co nejrychleji předložena příslušným orgánům odpovědným za kontrolu vykládky těchto produktů.

(8)

Článek 19 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 požaduje, aby členské státy vytvořily elektronickou databázi a vypracovaly validační systém sestávající zejména z prověřování pomocí křížových kontrol a kontroly dat.

(9)

Články 19b a 19e nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 požadují, aby velitelé rybářských plavidel Společenství podávali hlášení o intenzitě rybolovu a zaznamenávali je do lodního deníku.

(10)

Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (4) požaduje, aby velitel rybářského plavidla Společenství, které je držitelem povolení k hlubinnému rybolovu, zaznamenával do lodního deníku nebo do formuláře dodaného členským státem vlajky informace o vlastnostech rybolovných zařízení a rybolovných činností.

(11)

Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 (5), kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku, stanoví provádění plánů společného nasazení.

(12)

Nařízení Komise (ES) č. 1566/2007 (6) stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006, pokud jde o elektronické zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání.

(13)

Nyní je nutno některá ustanovení obsažená v nařízení (ES) č. 1566/2007 vypracovat podrobněji a vyjasnit je.

Proto je vhodné nařízení (ES) č. 1566/2007 zrušit a nahradit je nařízením novým.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na

a)

rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů od 1. ledna 2010;

b)

rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů od 1. července 2011;

c)

registrované odběratele, registrované dražby nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy, které odpovídají za první prodej produktů rybolovu, s ročním finančním obratem z prvního prodeje produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR od 1. ledna 2009.

2.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. a), použije se toto nařízení na rybářská plavidla Společenství plující pod vlajkou daného členského státu o celkové délce přesahující 24 metrů od dřívějšího data než 1. ledna 2010, pokud tak daný stát stanoví.

3.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. b), použije se toto nařízení na rybářská plavidla Společenství plující pod vlajkou daného členského státu o celkové délce přesahující 15 metrů od dřívějšího data než 1. července 2011, pokud tak daný stát stanoví.

4.   Bez ohledu na data stanovená v odstavci 1 písm. a) a b) se může členský stát rozhodnout, že v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 se toto nařízení použije na plavidla o maximální délce 15 metrů plující pod jeho vlajkou před těmito daty.

5.   Členské státy mohou uzavřít dvoustranné dohody o užívání elektronických systémů podávání zpráv na plavidlech plujících pod jejich vlajkou ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci pod podmínkou, že plavidla splňují všechny podmínky stanovené v tomto nařízení.

6.   Toto nařízení platí pro rybářská plavidla Společenství bez ohledu na vody, v nichž provádějí své rybolovné činnosti, nebo přístavy, v nichž provádějí vykládku.

7.   Toto nařízení neplatí pro rybářská plavidla Společenství používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 2

Seznam provozovatelů a plavidel

1.   Každý členský stát vypracuje seznam registrovaných odběratelů, registrovaných dražeb nebo jiných subjektů či osob, které schválil a které odpovídají za první prodej produktů rybolovu, s ročním finančním obratem produktů rybolovu převyšujícím 400 000 EUR. Prvním referenčním rokem je rok 2007 a seznam je pravidelně aktualizován od 1. ledna stávajícího roku (roku n) na základě ročního finančního obratu produktů rybolovu převyšujícího 400 000 EUR v roce n-2. Tento seznam se zveřejní na úřední internetové stránce členského státu.

2.   Každý členský stát vypracuje a pravidelně aktualizuje seznamy rybářských plavidel Společenství plujících pod jeho vlajkou, na která se vztahují ustanovení tohoto nařízení v souladu s čl. 1 odst. 2, 3, 4 a 5. Tyto seznamy se zveřejní na úřední internetové stránce členského státu, a to ve formátu stanoveném v rámci konzultací mezi členskými státy a Komisí.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„rybolovnou činností“ se rozumí všechny činnosti související s vyhledáváním ryb, ponořováním, kladením a vytahováním lovného zařízení a vybíráním úlovku z tohoto zařízení;

2)

„plánem společného nasazení“ se rozumí plán, kterým se stanoví operační režimy pro nasazování dostupných kontrolních a inspekčních prostředků.

KAPITOLA II

ELEKTRONICKÝ PŘENOS

Článek 4

Informace předávané velitelům plavidel nebo jejich zástupcům

1.   Velitelé rybářských plavidel Společenství předávají údaje z lodního deníku a údaje o překládce elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu vlajky.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství nebo jejich zástupci předávají údaje z prohlášení o vykládce elektronickou cestou příslušným orgánům státu vlajky.

3.   Jestliže rybářské plavidlo Společenství vykládá úlovky v jiném členském státě než v členském státě vlajky, zasílají příslušné orgány členských států vlajky údaje z prohlášení o vykládce elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu, v kterém byly úlovky vyloženy, ihned po obdržení těchto údajů.

4.   Velitelé rybářských plavidel Společenství předávají v případech, kdy to požadují pravidla Společenství, příslušnému orgánu členského státu vlajky elektronickou cestou předběžné oznámení o vplutí do přístavu v době, kdy je jeho předání požadováno.

5.   Jestliže plavidlo hodlá vplout do přístavu v jiném členském státě než v členském státě vlajky, zasílají příslušné orgány členského státu vlajky předběžné oznámení uvedené v odstavci 4 elektronickou cestou příslušným orgánům pobřežního členského státu ihned po jeho obdržení.

Článek 5

Informace předávané subjekty nebo osobami odpovědnými za první prodej nebo převzetí

1.   Registrovaní odběratelé, registrované dražby nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy odpovídající za první prodej produktů rybolovu předávají informace, které je třeba zaznamenat do dokladu o prodeji, elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu, na jehož území jsou produkty poprvé uvedeny na trh.

2.   Jestliže se první uvedení na trh uskuteční v jiném členském státě než v členském státě vlajky, příslušné orgány členského státu, kde se uskuteční první uvedení na trh, zajistí, aby byla kopie údajů uvedených v dokladech o prodeji předložena elektronickou cestou příslušným orgánům členského státu vlajky po obdržení příslušných informací.

3.   Pokud se první uvedení produktů rybolovu na trh neuskuteční v členském státě, ve kterém byly produkty vyloženy, členský stát, ve kterém se uskuteční první uvedení na trh, zajistí, aby kopie údajů uvedených v dokladu prodeji byla předložena elektronickou cestou ihned po obdržení příslušných informací těmto orgánům:

a)

příslušným orgánům členského státu, ve kterém byly produkty rybolovu vyloženy, a

b)

příslušným orgánům členského státu vlajky plavidla, ze kterého byly produkty rybolovu vyloženy.

4.   Držitel dokladu o převzetí předává elektronickou cestou informace, které je nutno zaznamenat v dokladu o převzetí, příslušným orgánům členského státu, na jehož území se převzetí fyzicky uskuteční.

Článek 6

Periodicita přenosů

1.   Velitel předává údaje z elektronického lodního deníku příslušným orgánům členského státu vlajky nejméně jednou denně nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Tyto údaje rovněž zasílá:

a)

na žádost příslušného orgánu členského státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné činnosti;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

2.   Velitel může předávat opravy elektronického lodního deníku a opravy prohlášení o překládce až do posledního předání na konci rybolovných činností a před vplutím do přístavu. Opravy musí být snadno rozpoznatelné. Všechny původní údaje elektronického lodního deníku a jejich opravy jsou uchovávány příslušnými orgány členského státu vlajky.

3.   Velitel nebo jeho zástupci předávají prohlášení o vykládce elektronickou cestou ihned poté, co bylo vyplněno prohlášení o vykládce.

4.   Velitel předávajícího plavidla a velitel přijímajícího plavidla předávají údaje o překládce elektronickou cestou ihned po překládce.

5.   Velitel plavidla uchovává kopii údajů uvedených v odstavci 1 na palubě rybářského plavidla během každé doby trávené mimo přístav až do okamžiku, kdy bylo předáno prohlášení o vykládce.

6.   Nachází-li se plavidlo v přístavu, nemá-li na palubě ryby a předložil-li jeho velitel prohlášení o vykládce, může být předávání v souladu s odstavcem 1 tohoto článku pozastaveno pod podmínkou předchozího oznámení středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky. Předávání se obnoví v okamžiku, kdy plavidlo vypluje z přístavu. Předchozí oznámení se nepožaduje u plavidel vybavených systémem sledování plavidel (VMS) a předávajících údaje prostřednictvím něj.

Článek 7

Formát pro předávání údajů z plavidla příslušnému orgánu jeho státu vlajky

Každý členský stát stanoví formát pro předávání údajů z plavidel plujících pod jeho vlajkou svým příslušným orgánům.

Článek 8

Odpovědní zprávy

Členské státy zajistí, aby plavidlům plujícím pod jejich vlajkou byly vydány odpovědní zprávy při každém předání údajů z lodního deníku, údajů o překládce a vykládce. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

KAPITOLA III

VÝJIMKY

Článek 9

Výjimky

1.   Členský stát může zprostit velitele plavidel plujících pod jeho vlajkou povinností uvedených v čl. 4 odst. 1 a povinnosti mít prostředky pro elektronické předávání údajů, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1966/2006, jestliže jsou mimo přístav ve vodách spadajících pod jeho svrchovanost nebo jurisdikci po dobu nejvýše 24 hodin pod podmínkou, že své úlovky nevyloží mimo území členského státu vlajky.

2.   Velitelé rybářských plavidel Společenství, která elektronicky zaznamenávají a předávají údaje o svých rybolovných činnostech, jsou zproštěni povinnosti vyplňovat lodní deník, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v tištěné podobě.

3.   Velitelé plavidel Společenství nebo jejich zástupci, kteří vykládají úlovky v jiném členském státě než v členském státě vlajky, jsou osvobozeni od povinnosti předkládat pobřežnímu členskému státu prohlášení o vykládce v tištěné podobě.

4.   Členské státy mohou uzavřít dvoustranné dohody o užívání elektronických systémů hlášení na plavidlech plujících pod jejich vlajkou ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo jurisdikci. Plavidla spadající do oblasti působnosti takových dohod jsou zproštěna povinnosti vyplňovat v těchto vodách lodní deník v tištěné podobě.

5.   Velitelé plavidel Společenství, kteří zaznamenávají do svých elektronických lodních deníků údaje o intenzitě rybolovu požadované článkem 19b nařízení (EHS) č. 2847/93, jsou zproštěni povinnosti podávat hlášení o intenzitě rybolovu dálnopisem, prostřednictvím systému sledování plavidel (VMS), faxem, telefonem či rádiovým spojením.

KAPITOLA IV

FUNGOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZÁZNAMOVÝCH SYSTÉMŮ A SYSTÉMŮ HLÁŠENÍ

Článek 10

Ustanovení pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti elektronických záznamových systémů a systémů hlášení

1.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení sděluje velitel nebo vlastník plavidla či jejich zástupci údaje z lodního deníku, prohlášení o vykládce a překládce příslušným orgánům členského státu vlajky způsobem stanoveným členským státem vlajky každý den nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Údaje se rovněž zasílají:

a)

na žádost příslušného orgánu státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné činnosti;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

2.   Příslušné orgány členského státu vlajky aktualizují elektronický lodní deník ihned po obdržení údajů uvedených v odstavci 1.

3.   Rybářské plavidlo Společenství nesmí při technickém selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení vyplout z přístavu, dokud není plavidlo funkční ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu vlajky, nebo dokud příslušné orgány členského státu vlajky nepovolí vyplutí. V okamžiku, kdy členský stát plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou povolil vyplout z přístavu v pobřežním členském státu, oznámí tuto skutečnost okamžitě pobřežnímu členskému státu.

Článek 11

Neobdržení údajů

1.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle čl. 4 odst. 1 a 2, informují o tom co nejdříve velitele nebo vlastníka plavidla nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého plavidla více než třikrát během jednoho roku, členský stát vlajky zajistí, aby byl dotyčný elektronický systém hlášení zkontrolován. Příslušný členský stát záležitost prošetří, aby zjistil, proč nebyly údaje obdrženy.

2.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle čl. 4 odst. 1 a 2 a byla-li poslední poloha přijatá prostřednictvím systému sledování plavidel ve vodách pobřežního členského státu, informují o tom co nejdříve příslušné orgány tohoto pobřežního členského státu.

3.   Velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce zašlou všechny údaje, které byly oznámeny v souladu s odstavcem 1, příslušným orgánům členského státu vlajky okamžitě po přijetí oznámení.

Článek 12

Nezajištění přístupu k údajům

1.   Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu plavidlo plující pod vlajkou jiného členského státu ve svých vodách a nemají přístup k lodnímu deníku nebo údajům o překládce podle článku 15, požádají příslušné orgány členského státu vlajky o zajištění přístupu.

2.   Není-li přístup uvedený v odstavci 1 zajištěn do čtyř hodin od žádosti, pobřežní členský stát o tom uvědomí členský stát vlajky. Členský stát vlajky zašle po obdržení oznámení bezodkladně údaje pobřežnímu členskému státu jakýmikoli dostupnými elektronickými prostředky.

3.   Pokud pobřežní členský stát neobdrží údaje uvedené v odstavci 2, zašle velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce údaje a kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 8 příslušným orgánům pobřežního členského státu, a to na vyžádání a dostupnými elektronickými prostředky.

4.   Pokud velitel či vlastník plavidla nebo jejich zástupce nemůže příslušným orgánům pobřežního členského státu poskytnout kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 8, jsou rybolovné činnosti ve vodách pobřežního členského státu vykonávané dotyčným plavidlem zakázány až do té doby, kdy velitel či jeho zástupce mohou uvedeným orgánům poskytnout kopii odpovědní zprávy či údaje uvedené v čl. 6 odst. 1.

Článek 13

Údaje o fungování elektronického systému hlášení

1.   Členské státy udržují databáze o fungování svého elektronického systému hlášení. Databáze obsahují alespoň tyto údaje:

a)

seznam rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, jejichž elektronické systémy hlášení technicky selhaly nebo byly nefunkční;

b)

počet předání elektronického lodního deníku za den a průměrný počet předání obdržených na plavidlo, rozdělených podle členského státu vlajky;

c)

počet obdržených předání prohlášení o vykládce, prohlášení o překládce, dokladu o převzetí a dokladu o prodeji, rozdělených podle státu vlajky.

2.   Souhrny informací o fungování elektronických systémů hlášení členských států se zasílají Komisi na její žádost ve formátu a v časových intervalech, o kterých se rozhodne po konzultaci členských států a Komise.

KAPITOLA V

VÝMĚNA ÚDAJŮ A PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Článek 14

Formát pro výměnu informací mezi členskými státy

1.   Členské státy si vyměňují informace pomocí formátu, který je stanoven v příloze a z něhož je odvozen rozšiřitelný značkovací jazyk (extensible mark-up language, XML).

2.   Opravy údajů uvedených v odstavci 1 jsou jasně označeny.

3.   Když členský stát obdrží elektronické údaje od jiného členského státu, zajistí, aby příslušným orgánům takového členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

4.   Údaje v příloze, které velitelé musí zaznamenávat do svých lodních deníků v souladu s pravidly Společenství, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

Článek 15

Přístup k údajům

1.   Členský stát vlajky zajistí, aby pobřežní členský stát měl v reálném čase přístup on-line k údajům z elektronického lodního deníku a z prohlášení o vykládce plavidel plujících pod jeho vlajkou, když provádějí rybolovné činnosti ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci pobřežního členského státu nebo vplouvají do přístavu daného pobřežního členského státu.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do okamžiku, kdy je dokončena vykládka. Údaje z rybolovných činností za předchozích dvanáct měsíců se poskytují na vyžádání.

3.   Velitel rybářského plavidla Společenství má bezpečný přístup ke svým vlastním údajům elektronického lodního deníku uloženým v databázi členského státu vlajky dvacet čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu.

4.   Pobřežní členský stát umožní přístup on-line do databáze lodních deníků rybářskému hlídkovému plavidlu jiného členského státu v souvislosti s plánem společného nasazení.

Článek 16

Výměna údajů mezi členskými státy

1.   Přístup k údajům podle čl. 15 odst. 1 je zajištěn prostřednictvím bezpečného internetového připojení dvacet čtyři hodin denně po sedm dní v týdnu.

2.   Členské státy si vyměňují příslušné technické informace pro zajištění vzájemného přístupu k elektronickým lodním deníkům.

3.   Členské státy

a)

zajistí, aby údaje obdržené v souladu s tímto nařízením byly bezpečně uloženy v počítačových databázích, a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zaručily, že s nimi bude nakládáno jako s důvěrnými;

b)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, distribucí nebo neoprávněným prohlížením.

Článek 17

Jediný orgán

1.   V každém členském státě je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje toto nařízení, odpovědný jediný orgán.

2.   Členské státy si vyměňují seznamy a kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 1 a informují o tom Komisi.

3.   Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 1 a 2 se sdělí Komisi a ostatním členským státům neprodleně.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 1566/2007 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 1. Opraveno v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 46.


PŘÍLOHA (1)

FORMÁT ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY ÚDAJŮ

Č.

Název prvku nebo atributu

Kód

Popis a obsah

Povinné (C) / Povinné, pokud (CIF) (2) / Nepovinné (O) (3)

1

Zpráva ERS

 

 

 

2

Začátek zprávy

ERS

Označení pro začátek zprávy ERS

C

3

Adresa

AD

Místo určení zprávy (kód země ISO alfa-3)

C

4

Odesílatel

FR

Země předávající údaje (kód země ISO alfa-3)

C

5

Číslo zprávy (záznamu)

RN

Pořadové číslo zprávy (formát ZZZ99999999)

C

6

Datum zprávy (záznamu)

RD

Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD)

C

7

Čas zprávy (záznamu)

RT

Čas opakovaného předání zprávy (HH:MM v koordinovaném světovém čase (UTC))

C

8

Druh hlášení

TM

Druh zprávy (lodní deník: druh = LOG, potvrzení: druh = RET, oprava: druh = COR nebo doklady o prodeji: druh: = SAL)

C

9

Zkušební zpráva

TS

Znamená, že zpráva je zkušební

CIF – pokud se uskuteční zkouška

10

 

 

 

 

11

Pokud druh zprávy je RET

(TM = RET)

 

RET je potvrzení zprávy

 

12

Je třeba uvést následující atributy

 

Zpráva potvrzuje dobrý nebo špatný příjem zprávy udaný kódem RN

 

13

Číslo zaslané zprávy

RN

Pořadové číslo zprávy, která je potvrzována přijímajícím střediskem pro sledování rybolovu (ZZZ99999999)

C

14

Status odpovědi

RS

Označuje status obdržené zprávy/hlášení. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

15

Případný důvod odmítnutí

RE

Volný text s vysvětlením odmítnutí

O

16

 

 

 

 

17

Pokud druh zprávy je COR

(TM = COR)

 

COR je oprava zprávy

 

18

Je třeba uvést následující atributy

 

Zpráva opravuje předchozí zprávu, informace obsažené ve zprávě zcela nahrazují předchozí zprávu, udanou kódem RN

 

19

Číslo původní zprávy

RN

Číslo zprávy, která je opravována (formát ZZZ99999999)

C

20

Důvod opravy

RE

Seznam kódů se zveřejňuje na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

O

21

 

 

 

 

22

Pokud druh zprávy je LOG

(TM = LOG)

 

LOG je prohlášení o lodním deníku

 

23

Je třeba uvést následující atributy

 

LOG obsahuje jedno nebo více těchto prohlášení: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Začátek záznamu lodního deníku

LOG

Označení pro začátek záznamu lodního deníku

C

25

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

26

Hlavní identifikace plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka

CIF – pokud CFR není aktuální

27

Vnější identifikace plavidla

XR

Registrační číslo plavidla vyznačené na boku (trupu)

O

28

Název plavidla

NA

Název plavidla

O

29

Jméno velitele

MA

Jméno velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

30

Adresa velitele

MD

Adresa velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

31

Země registrace

FS

Stát vlajky, v němž je plavidlo registrováno. Kód země ISO alfa-3

C

32

 

 

 

 

33

DEP: prvek prohlášení

 

Požadováno po každém vyplutí z přístavu, je třeba zaslat v dalším prohlášení

 

34

Začátek prohlášení o vyplutí

DEP

Označení pro začátek prohlášení o vyplutí z přístavu

C

35

Datum

DA

Datum vyplutí (RRRR-MM-DD)

C

36

Čas

TI

Čas vyplutí (HH:MM v UTC)

C

37

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu) Seznam kódů přístavů (ZZPPP) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

38

Předpokládaná činnost

AA

Seznam kódů se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF – pokud je pro předpokládanou činnost požadováno prohlášení o intenzitě rybolovu

39

Druh lovného zařízení

GE

Písmenný kód podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

CIF – pokud je zamýšlena rybolovná činnost

40

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud jsou na palubě plavidla úlovky

41

 

 

 

 

42

FAR: prohlášení o rybolovné činnosti

 

Požadováno do půlnoci každý den strávený na moři nebo v reakci na žádost státu vlajky

 

43

Začátek prohlášení o záznamu rybolovné činnosti

FAR

Označení pro začátek prohlášení o záznamu rybolovné činnosti

C

44

Značka pro poslední záznam

LR

Značka, které udává, že jde o poslední záznam FAR, které bude odeslán (LR = 1)

CIF – pokud jde poslední záznam

45

Značka pro inspekci

IS

Značka, která udává, že záznam rybolovné činnosti byl obdržen v návaznosti na inspekci provedenou na palubě plavidla (IS = 1)

CIF – pokud se uskutečnila inspekce

46

Datum

DA

Datum, u něhož se zaznamenávají rybolovné činnosti v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD)

C

47

Čas

TI

Začátek rybolovné činnosti (HH:MM v UTC)

O

48

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Uvádí se, pokud nebyly odloveny žádné úlovky (pro účely intenzity rybolovu). Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

CIF

49

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností

O

50

Doba trvání rybolovu

DU

Trvání rybolovné činnosti v minutách – vymezeno jako doba trvání rybolovu, která se rovná počtu hodin strávených na moři minus čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu

CIF – pokud je požadováno (3)

51

Dílčí prohlášení o lovných zařízeních

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA)

CIF – pokud se uskuteční

52

Dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení

GLS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GLS)

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

53

Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud byly uloveny ryby

54

 

 

 

 

55

RLC: prohlášení o přemístění

 

Používá se, pokud jsou úlovky (všechny nebo jejich část) přemístěny ze sdíleného rybolovného zařízení na plavidlo nebo z podpalubí plavidla nebo z jeho rybolovného zařízení do sítě na uchovávání živých úlovků, kontejneru nebo klece (mimo plavidlo), v nichž se živé úlovky uchovávají až do vykládky

 

56

Začátek prohlášení o přemístění

RLC

Označení pro začátek prohlášení o přemístění

C

57

Datum

DA

Datum přemístění úlovků v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD)

CIF

58

Čas

TI

Čas přemístění (HH:MM v UTC)

CIF

59

Číslo přijímajícího plavidla v CFR

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a plavidlo EU

60

Rádiová volací značka přijímajícího plavidla

TT

Mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci

61

Stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

Stát vlajky plavidla přijímajícího úlovky (kód země ISO alfa-3)

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci

62

Čísla jiných partnerských plavidel v CFR

RF

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a partnerem je plavidlo EU

63

Rádiové volací značky jiných partnerských plavidel

TF

Mezinárodní rádiové volací značky partnerských plavidel

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a jiné partnery

64

Státy vlajky jiných partnerských plavidel

FC

Státy vlajky partnerských plavidel (kód země ISO alfa-3)

CIF – pokud jde o společnou lovnou operaci a jiné partnery

65

Přemístěno do

RT

Třípísmenný kód pro místo určení přemístění (síť na uchovávání živých úlovků: KNE, klec: CGE atd.). Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF

66

Dílčí prohlášení POS

POS

Místo přemístění (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF

67

Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Množství přemístěných ryb (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: prohlášení o překládce

 

Pro každou překládku úlovků je požadováno prohlášení předávajícího i příjemce

 

70

Začátek prohlášení o překládce

TRA

Označení pro začátek prohlášení o překládce

C

71

Datum

DA

Začátek TRA (RRRR-MM-DD)

C

72

Čas

TI

Začátek TRA (HH:MM v UTC)

C

73

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná oblast, v níž se uskutečnila překládka. Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

CIF – pokud se uskutečnila na moři

74

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (ZZPPP) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF – pokud se uskutečnila v přístavu

75

Číslo přijímajícího plavidla v CFR

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o rybářské plavidlo

76

Překládka: přijímající plavidlo

TT

V případě předávajícího plavidla – mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

C

77

Překládka: stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

V případě předávajícího plavidla – stát vlajky plavidla přijímajícího překládku (kód země ISO alfa-3)

C

78

Číslo předávajícího plavidla v CFR

RF

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o plavidlo Společenství

79

Překládka: (předávající) plavidlo

TF

V případě přijímajícího plavidla – mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla

C

80

Překládka: stát vlajky předávajícího plavidla

FC

V případě přijímajícího plavidla – stát vlajky předávajícího plavidla (kód země ISO alfa-3)

C

81

Dílčí prohlášení POS

POS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF – pokud je požadováno (3) (vody NEAFC nebo NAFO)

82

Přeložené úlovky (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: prohlášení o vplutí do oblasti

 

V případě rybolovu v oblasti obnovy rybí populace nebo západních vodách

 

85

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: vplutí do oblasti

COE

Označení pro začátek prohlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu

C

86

Datum

DA

Datum vplutí (RRRR-MM-DD)

C

87

Čas

TI

Čas vplutí (HH:MM v UTC)

C

88

Cílové druhy

TS

Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří (druhy žijící u dna, pelagické druhy, hřebenatky, krabi).

Úplný seznam se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

89

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná poloha plavidla.

Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

C

90

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

O

91

COX: prohlášení o vyplutí z oblasti

 

V případě rybolovu v oblasti obnovy rybí populace nebo západních vodách

 

92

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: vyplutí z oblasti

COX

Označení pro začátek prohlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu

C

93

Datum

DA

Datum vyplutí (RRRR-MM-DD)

C

94

Čas

TI

Čas vyplutí (HH:MM v UTC)

C

95

Cílové druhy

TS

Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří (druhy žijící u dna, pelagické druhy, hřebenatky, krabi)

Úplný seznam se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF – pokud nejsou prováděny jiné rybolovné činnosti

96

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná poloha plavidla. Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

CIF – pokud nejsou prováděny jiné rybolovné činnosti

97

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

98

Dílčí prohlášení o úlovcích

SPE

Úlovky v oblasti (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

O

99

 

 

 

 

100

CRO: prohlášení o křižování oblasti

 

V případě křižování oblasti obnovy populace ryb nebo západních vod.

 

101

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: křižování oblasti

CRO

Označení pro začátek prohlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu (žádná rybolovná činnost); v prohlášení COE a COX je třeba uvést pouze DA TI POS

C

102

Prohlášení o vplutí do oblasti

COE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE)

C

103

Prohlášení o vyplutí z oblasti

COX

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: prohlášení o rybolovu napříč oblastmi

 

V případě, že se provádí rybolov napříč oblastmi

 

106

Začátek prohlášení o intenzitě rybolovu: rybolov napříč oblastmi

TRZ

Označení pro začátek prohlášení o rybolovu napříč oblastmi

C

107

Prohlášení o vplutí

COE

První vplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE)

C

108

Prohlášení o vyplutí

COX

Poslední vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: prohlášení o inspekci

 

Poskytnou orgány, nikoli velitel

 

111

Začátek prohlášení o inspekci

INS

Označení pro začátek dílčího prohlášení o inspekci

O

112

Země inspekce

IC

Kód země ISO alfa-3

O

113

Určený inspektor

IA

Každý stát má stanovit čtyřmístné číslo označující jejího inspektora

O

114

Datum

DA

Datum inspekce (RRRR-MM-DD)

O

115

Čas

TI

Čas inspekce (HH:MM v UTC)

O

116

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo inspekce (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: prohlášení o výmětech

 

 

CIF – pokud je požadováno (3) (vody NEAFC nebo NAFO)

119

Začátek prohlášení o výmětech

DIS

Označení obsahující podrobnosti o vyřazených rybách

C

120

Datum

DA

Datum výmětu (RRRR-MM-DD)

C

121

Čas

TI

Čas výmětu (HH:MM v UTC)

C

122

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha v době výmětu (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

123

Dílčí prohlášení o vyřazených rybách

SPE

Vyřazené ryby (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: Prohlášení o předběžném oznámení návratu

 

Má se předat před návratem do přístavu nebo v případě, že to vyžadují předpisy Společenství

CIF – pokud je požadováno (3)

126

Začátek předběžného oznámení

PRN

Označení pro začátek prohlášení o předběžném oznámení

C

127

Předpokládané datum

PD

Zamýšlené datum připlutí/křižování (RRRR-MM-DD)

C

128

Předpokládaný čas

PT

Zamýšlený čas připlutí/křižování (HH:MM v UTC)

C

129

Název přístavu

PO

Kód přístavu (dvoupísmenný kód země (kód země ISO alfa-2) + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (ZZPPP) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

130

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Rybolovná oblast, která se má použít pro účely předběžného oznámení tresky. Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

CIF – pokud v Baltském moři

131

Předpokládané datum vykládky

DA

Zamýšlené datum vykládky (RRRR-MM-DD) v Baltském moři

CIF – pokud v Baltském moři

132

Předpokládaný čas vykládky

TI

Zamýšlený čas vykládky (RRRR-MM-UTC) v Baltském moři

CIF – pokud v Baltském moři

133

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Úlovky na palubě (pokud jsou pelagické, je třeba uvést oblast ICES) (viz podrobnosti v dílčím prohlášení o SPE)

C

134

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo vplutí do / vyplutí z mořské oblasti / oblasti rybolovu (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: konec prohlášení o rybolovu

 

Má se předat ihned po poslední rybolovné činnosti a před návratem do přístavu a vykládkou ryb

 

137

Začátek prohlášení o ukončení rybolovu

EOF

Označení pro ukončení rybolovných činností před návratem do přístavu

C

138

Datum

DA

Datum ukončení (RRRR-MM-DD)

C

139

Čas

TI

Čas ukončení (HH:MM v UTC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: prohlášení o návratu do přístavu

 

Má se předat při vplutí do přístavu, po jakémkoli prohlášení PRN a před vykládkou ryb

 

142

Začátek prohlášení o návratu do přístavu

RTP

Označení pro návrat do přístavu na konci rybářského výjezdu

C

143

Datum

DA

Datum návratu (RRRR-MM-DD)

C

144

Čas

TI

Čas návratu (HH:MM v UTC)

C

145

Název přístavu

PO

Seznam (ZZPPP) kódů přístavů (dvoupísmenný kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

146

Důvod návratu

RE

Důvod návratu do přístavu (např. získání útočiště, zásobení a vykládka). Seznam kódů pro důvody bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: prohlášení o vykládce

 

Má se předat po vykládce úlovků

 

149

Začátek prohlášení o vykládce

LAN

Označení pro začátek prohlášení o vykládce

C

150

Datum

DA

RRRR-MM-DD – datum vykládky

C

151

Čas

TI

HH:MM v UTC – čas vykládky

C

152

Odesílatel

TS

Třípísmenný kód (MAS: velitel, REP: jeho zástupce, AGE: agent)

C

153

Název přístavu

PO

Kód přístavu (dvoupísmenný kód země (kód země ISO alfa-2) + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (ZZPPP) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

154

Dílčí prohlášení o vyložených úlovcích (seznamu SPE s dílčími prohlášeními PRO)

SPE

Druhy, oblasti rybolovu, vyložené hmotnosti, související zařízení a obchodní úprava (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

155

 

 

 

 

156

POS: dílčí prohlášení o poloze

 

 

 

157

Začátek dílčího prohlášení o poloze

POS

Označení obsahující souřadnice zeměpisné polohy

C

158

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

Zeměpisná šířka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS

C

159

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

Zeměpisná délka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: dílčí prohlášení o nasazení lovných zařízení

 

 

 

162

Začátek dílčího prohlášení o nasazení lovných zařízení

GEA

Označení obsahující souřadnice zeměpisné polohy

C

163

Druh lovného zařízení

GE

Kód lovného zařízení podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

C

164

Velikost ok

ME

Velikost ok (v milimetrech)

CIF – pokud má lovné zařízení oka, na která se vztahuje požadavek na velikost

165

Kapacita lovných zařízení

GC

Velikost a počet lovných zařízení

CIF – pokud je požadováno pro druh nasazeného lovného zařízení

166

Rybolovné činnosti

FO

Počet rybolovných činností (výlovů) během 24 hodin

CIF – pokud má plavidlo povoleno lovit hlubinné populace ryb

167

Trvání rybolovu

DU

Počet hodin, kdy bylo lovné zařízení nasazeno

CIF – pokud má plavidlo povoleno lovit hlubinné populace ryb

168

Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

GES

Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GES)

CIF – pokud je požadováno (3) (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení)

169

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízeních

GER

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GER)

CIF – pokud je požadováno (3) (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení)

170

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

GIL

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GIL)

CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII

171

Hloubky výlovu

FD

Vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení (v metrech). Vztahuje se na plavidla používající vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry a kotvené sítě

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

172

Průměrný počet háčků použitých u dlouhých lovných šňůr

NH

Průměrný počet háčků na dlouhých lovných šňůrách

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

173

Průměrná délka sítí

GL

Průměrná délka sítí při použití kotvených sítí (v metrech)

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

174

Průměrná výška sítí

GD

Průměrná výška sítí při použití kotvených sítí (v metrech)

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

175

 

 

 

 

176

GES: dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

 

 

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

177

Začátek dílčího prohlášení o poloze

GES

Označení obsahující informace o ponoru lovných zařízení

C

178

Datum

DA

Datum ponoru lovných zařízení (RRRR-MM-DD)

C

179

Čas

TI

Čas ponoru lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

180

Dílčí prohlášení POS

POS

Místo ponoru lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení

 

 

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

183

Začátek dílčího prohlášení o poloze

GER

Označení obsahující informace o vytažení lovných zařízení

C

184

Datum

DA

Datum vytažení lovných zařízení (RRRR-MM-DD)

C

185

Čas

TI

Čas vytažení lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

186

Dílčí prohlášení POS

POS

Místo vytažení lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

187

GIL: dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

 

 

CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII

188

Začátek dílčího prohlášení o nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

GIL

Označení pro začátek nasazení tenatových sítí pro chytání ryb za žábry

 

189

Nominální délka jedné sítě

NL

Informace, kterou je třeba zaznamenat během každého rybářského výjezdu (v metrech)

C

190

Počet sítí

NN

Počet sítí v souboru

C

191

Počet souborů sítí

FL

Počet nasazených souborů sítí

C

192

Dílčí prohlášení POS

POS

Poloha každého nasazeného souboru sítí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

193

Hloubka každého nasazeného souboru sítí

FD

Hloubka každého nasazeného souboru sítí (vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení)

C

194

Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí

ST

Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí

C

195

 

 

 

 

196

GLS: dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení

 

Ztráta upevněných lovných zařízení

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

197

Začátek dílčího prohlášení GLS

GLS

Údaje o ztracených upevněných lovných zařízeních

 

198

Datum ztráty lovných zařízení

DA

Datum ztráty lovných zařízení (RRRR-MM-DD)

C

199

Počet jednotek

NN

Počet ztracených zařízení

CIF

200

Dílčí prohlášení POS

POS

Poslední známá poloha lovných zařízení (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS: dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Příslušná oblast v závislosti na příslušném požadavku na hlášení – mělo by být vyplněno alespoň jedno pole. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

CIF

203

Oblast FAO

FA

Oblast FAO (např. 27)

CIF

204

Podoblast FAO (ICES)

SA

Podoblast FAO (ICES) (např. 3)

CIF

205

Divize FAO (ICES)

ID

Divize FAO (ICES) (např. d)

CIF

206

Subdivize FAO (ICES)

SD

Subdivize FAO (ICES) (např. 24) (tj. ve spojení s výše uvedeným 27.3.d.24)

CIF

207

Ekonomická zóna

EZ

Ekonomická zóna

CIF

208

Statistický obdélník ICES

SR

Statistický obdélník ICES (např. 49E6)

CIF

209

Oblast intenzity rybolovu

FE

Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF

210

Dílčí prohlášení o poloze

POS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: dílčí prohlášení o druzích

 

Úhrnná množství podle druhů

 

213

Začátek dílčího prohlášení SPE

SPE

Podrobnosti o ulovených rybách podle druhů

C

214

Název druhu

SN

Název druhu (kód alfa-3 FAO)

C

215

Hmotnost ryb

WT

V závislosti na souvislostech může být tato položka buď:

1.

celkovou hmotností ryb (v kilogramech) v rybolovném období

2.

celkovou hmotností ryb (v kilogramech) na palubě (v úhrnu) nebo

3.

celkovou hmotností vyložených ryb (v kilogramech)

CIF – pokud se druhy nepočítají

216

Počet ryb

NF

Počet ryb (pokud musí být úlovky zaznamenány v počtech ryb, jako u lososů a tuňáků)

CIF

217

Množství v sítích

NQ

Odhad množství v sítích, tj. nikoli v podpalubí

O

218

Počet ryb v sítích

NB

Odhad počtu ryb v sítích, tj. nikoli v podpalubí

O

219

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná oblast, v níž byla chycena většina úlovků

Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

C

220

Druh lovného zařízení

GE

Písmenný kód podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO

CIF – pokud je prohlášení o vykládce pouze pro určité druhy a rybolovné oblasti

221

Dílčí prohlášení o zpracování

PRO

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PRO)

CIF – pokud je prohlášení o vykládce (překládce)

222

 

 

 

 

223

PRO: dílčí prohlášení o zpracování

 

Zpracování / obchodní úprava u každého vyloženého druhu

 

224

Začátek dílčího prohlášení o zpracování

PRO

Označení obsahující podrobnosti o zpracování ryb

C

225

Kategorie čerstvosti ryb

FF

Kategorie čerstvosti ryb (A, B a E)

C

226

Stav uchování

PS

Písmenný kód pro stav ryb, např. živé, zmrazené a nasolené. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

227

Obchodní úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (odráží způsob zpracování ryb): použijte kódy zveřejněné na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

228

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (CRT = lepenkové krabice, BOX = bedny, BGS = pytle, BLC = bloky)

CIF – (pokud LAN nebo TRA)

229

Počet jednotek balení

NN

Počet jednotek balení: lepenkových krabic, beden, pytlů, kontejnerů, bloků atd.

CIF – (pokud LAN nebo TRA)

230

Průměrná hmotnost na jednotku balení

AW

Hmotnost produktu (v kg)

CIF – (pokud LAN nebo TRA)

231

Vyrovnávací koeficient

CF

Číselný faktor, který se používá k přepočítání zpracované hmotnosti ryb na hmotnost živých ryb

O

232

 

 

 

 

233

Pokud druh zprávy je SAL

(TM = SAL)

 

SAL je zpráva o prodeji

 

234

Je třeba uvést následující atributy

 

Zprávou o prodeji může být buď doklad o prodeji, nebo doklad o převzetí

 

235

Začátek záznamu o prodeji

SAL

Označení pro začátek záznamu o prodeji

C

236

Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

237

Volací značka plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka

CIF – pokud CFR není aktuální

238

Vnější identifikace plavidla

XR

Číslo registrace plavidla vyznačené na boku (trupu), ze kterého byly ryby vyloženy

O

239

Země registrace

FS

Kód země ISO alfa-3

C

240

Název plavidla

NA

Název plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy

O

241

Prohlášení SLI

SLI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SLI)

CIF – pokud jde o prodej

242

Prohlášení TLI

TLI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech TLI)

CIF – pokud jde o převzetí

243

 

 

 

 

244

SLI: prohlášení o prodeji

 

 

 

245

Začátek prohlášení o dokladu o prodeji

SLI

Označení pro podrobnosti o prodeji zásilky

C

246

Datum

DA

Datum prodeje (RRRR-MM-DD)

C

247

Země prodeje

SC

Země, kde se prodej uskutečnil (kód země ISO alfa-3)

C

248

Místo prodeje

SL

Seznam kódů přístavů (ZZPPP) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

249

Jméno prodávajícího

NS

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby prodávající ryby

C

250

Jméno kupujícího

NB

Název subjektu nebo osoby kupující ryby

C

251

Referenční číslo kupní smlouvy

CN

Referenční číslo kupní smlouvy

C

252

Dílčí prohlášení o zdrojovém dokladu

SRC

(Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech SRC)

C

253

Dílčí prohlášení o prodané zásilce

CSS

(Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Dílčí prohlášení SRC

 

Orgány státu vlajky zpětně vysledují zdrojový doklad na základě lodního deníku plavidla a údajů o vykládce

 

256

Začátek dílčího prohlášení o zdrojovém dokladu

SRC

Označení obsahující podrobnosti o zdrojovém dokladu pro prodanou zásilku

C

257

Datum vykládky

DL

Datum vykládky (RRRR-MM-DD)

C

258

Země a název přístavu

PO

Země a název přístavu pro místo vykládky. Seznam kódů přístavů (ZZPPP) se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

259

 

 

 

 

260

Dílčí prohlášení CSS

 

 

 

261

Začátek dílčího prohlášení o prodané zásilce

CSS

Označení obsahující podrobnosti o prodané položce

C

262

Název druhu

SN

Název prodaného druhu (kód alfa-3 FAO)

C

263

Hmotnost prodaných ryb

WT

Hmotnost prodaných ryb (v kilogramech)

C

264

Počet prodaných ryb

NF

Počet ryb (pokud musí být úlovky zaznamenány v počtech ryb, jako u lososů a tuňáků)

CIF

265

Cena ryb

FP

Cena za kg

C

266

Měna prodeje

CR

Měna ceny prodeje. Seznam symbolů/kódů měn bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

C

267

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm nebo popřípadě počet ryb na kg)

CIF

268

Určení produktu (účel)

PP

Kódy pro lidskou spotřebu, převod, průmyslové účely

CIF

269

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

C

270

Dílčí prohlášení o zpracování PRO

PRO

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PRO)

C

271

Staženo

WD

Staženo prostřednictvím organizace producentů (Y – ano, N – ne, T – dočasně)

C

272

Uživatelský kód P.O.

OP

Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

O

273

Stav uchování

PS

Písmenný kód pro stav ryb, např. živé, zmrazené a nasolené. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno

CIF – pokud jde o dočasné stažení

274

 

 

 

 

275

TLI: doklad o převzetí

 

 

 

276

Začátek prohlášení TLI

TLI

Označení pro podrobnosti o převzetí

C

277

Datum

DA

Datum převzetí (RRRR-MM-DD)

C

278

Země převzetí

SC

Země, kde se převzetí uskutečnilo (kód země ISO alfa-3)

C

279

Místo převzetí

SL

Kód přístavu nebo název místa (pokud nejde o přístav), kde se uskutečnilo převzetí – seznam se zveřejňuje na internetové adrese http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

280

Název organizace, která uskutečnila převzetí

NT

Název organizace, která převzala ryby

C

281

Referenční číslo smlouvy o převzetí

CN

Referenční číslo smlouvy o převzetí

O

282

Dílčí prohlášení SRC

SRC

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SRC)

C

283

Dílčí prohlášení o převzetí zásilky

CST

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CST)

C

284

 

 

 

 

285

Dílčí prohlášení CST

 

 

 

286

Začátek položky pro každou převzatou zásilku

CST

Označení obsahující podrobnou položku pro každý převzatý druh

C

287

Název druhu

SN

Název prodaného druhu (kód alfa-3 FAO)

C

288

Hmotnost převzatých ryb

WT

Hmotnost převzatých ryb (v kilogramech)

C

289

Počet převzatých ryb

NF

Počet ryb (pokud musí být úlovky zaznamenány v počtech ryb, jako u lososů a tuňáků)

CIF

290

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm nebo popřípadě počet ryb na kg)

C

291

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti se zveřejňuje na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS)

O

292

Dílčí prohlášení o zpracování PRO

PRO

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PRO)

C

1.

Definice souborů znaků lze nalézt na internetové adrese http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used a pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).

2.

Všechny kódy (nebo odpovídající odkazy) budou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu, přičemž umístění bude upřesněno: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (včetně kódů pro opravy, přístavy, oblasti rybolovu, úmysly ohledně vyplutí z přístavu, důvody návratu do přístavu, druh rybolovu / cílové druhy a kódů pro vplutí do chráněných oblastí / oblastí intenzity rybolovu i jiných kódů nebo odkazů).

3.

Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.

4.

Ukázky souborů XML a referenční definice XSD výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

5.

Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby na dvě desetinná místa.


(1)  Tato příloha v celém rozsahu nahrazuje přílohu nařízení (ES) č. 1566/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání.

(2)  Povinné, pokud je to vyžadováno předpisy Společenství, mezinárodními nebo dvoustrannými dohodami.

(3)  Pokud se CIF nepoužije, pak je atribut nepovinný.

1.

Definice souborů znaků lze nalézt na internetové adrese http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used a pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).

2.

Všechny kódy (nebo odpovídající odkazy) budou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise věnovaných rybolovu, přičemž umístění bude upřesněno: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (včetně kódů pro opravy, přístavy, oblasti rybolovu, úmysly ohledně vyplutí z přístavu, důvody návratu do přístavu, druh rybolovu / cílové druhy a kódů pro vplutí do chráněných oblastí / oblastí intenzity rybolovu i jiných kódů nebo odkazů).

3.

Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.

4.

Ukázky souborů XML a referenční definice XSD výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

5.

Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby na dvě desetinná místa.


4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1078/2008

ze dne 3. listopadu 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (2) stanoví základ pro vědecké analýzy v odvětví rybolovu a pro poskytování řádného vědeckého poradenství k provádění společné rybářské politiky.

(2)

Komise má přijmout víceletý program Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 199/2008, na základě kterého by členské státy měly stanovit víceleté národní programy pro shromažďování, správu a využívání údajů.

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 861/2006 mezi jinými kroky stanoví finanční příspěvek Společenství na opatření v oblasti shromažďování základních údajů. Dále článek 24 uvedeného nařízení požaduje, aby Komise každý rok rozhodla o ročním finančním příspěvku Společenství na tato opatření.

(4)

S ohledem na zásadu řádného finančního řízení je nezbytné stanovit pravidla a postupy, které musí členské státy splnit, aby mohly získat finanční pomoc Společenství na výdaje vzniklé v oblasti shromažďování údajů. Je také vhodné, aby nesplnění těchto pravidel a postupů vedlo k vyloučení výdajů.

(5)

Roční příspěvek Společenství by měl vycházet z ročních rozpočtových výhledů, které by měly být hodnoceny s přihlédnutím k národním programům stanoveným členskými státy.

(6)

Pro zajištění efektivního přidělování finančních prostředků Společenství je zapotřebí roční rozpočtový výhled sladit s činnostmi plánovanými v národním programu.

(7)

Pro zjednodušení postupů je nezbytné členským státům stanovit pravidla a formát pro předkládání ročních rozpočtových výhledů ve vztahu k plnění národních programů. Pouze náklady přímo související s prováděním národních programů, které jsou řádně odůvodněny a členským státům skutečně vznikly, by měly být považovány za způsobilé. V tomto ohledu je také důležité objasnit úlohu a povinnosti partnerů a subdodavatelů při provádění národních programů.

(8)

Pokud jde o možnost změny technických aspektů víceletých programů podle čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 199/2008, je vhodné stanovit pravidla, podle kterých členské státy mohou přiměřeně měnit finanční prostředky nezbytné pro řádné provádění národních programů. Členské státy by měly mít možnost finanční prostředky rozdělit mezi různé nákladové kategorie, bude-li to považováno za přínos pro provádění národního programu.

(9)

Je zapotřebí stanovit pravidla k zajištění toho, aby žádosti o úhradu výdajů byly v souladu s rozhodnutím Komise, kterým se schvaluje roční příspěvek Společenství. Tato pravidla by měla zahrnovat postup pro předkládání a schvalování takovýchto žádostí. Případné žádosti, které tato pravidla nesplní, by měly být vráceny.

(10)

Je vhodné, aby platby proběhly ve dvou splátkách tak, aby členské státy mohly využít finančního příspěvku Společenství již během provádění programu.

(11)

V zájmu zajištění správného využití finančních prostředků Společenství by Komise a Účetní dvůr měly mít možnost ověřit dodržování ustanovení tohoto nařízení a za tímto účelem by jim měly být poskytnuty všechny informace potřebné k provádění auditů a finančních oprav podle článku 28 nařízení (ES) č. 861/2006.

(12)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 861/2006, pokud jde finanční příspěvek Společenství na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu.

Článek 2

Předkládání ročního rozpočtového výhledu

1.   Členské státy, které chtějí získat finanční příspěvek Společenství na provádění svého víceletého programu podle článku 4 nařízení (ES) č. 199/2008 (dále jen „národní program“) předloží Komisi do 31. března roku předcházejícího období provádění uvedeného programu:

a)

roční rozpočtový výhled pro první rok provádění národního programu a

b)

orientační rozpočtové výhledy pro každý následující rok provádění národního programu.

2.   Členské státy předloží konečné roční rozpočtové výhledy pro každý rok provádění svého národního programu následující po prvním roce, pokud se liší od již předložených orientačních rozpočtových výhledů. Konečné roční rozpočtové výhledy musí být předloženy do 31. října roku předcházejícího roku provádění programu.

3.   Pro první národní program zahrnující období 2009–2010 musí být roční rozpočtové výhledy předloženy do 15. října 2008.

Článek 3

Obsah ročního rozpočtového výhledu

1.   Roční rozpočtový výhled musí obsahovat plánované roční výdaje, o kterých členský stát předpokládá, že mu vzniknou při provádění jeho národního programu.

2.   Roční rozpočtový výhled musí být členěn:

a)

podle kategorií výdajů v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

b)

podle modulů vymezených v rozhodnutí Komise, kterým se stanoví víceletý program Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů pro odvětví rybolovu a akvakultury, a

c)

případně podle regionů stanovených v čl. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 665/2008 (3).

3.   Členské státy zasílají roční rozpočtový výhled elektronicky a za pomoci finančních formulářů vytvořených a poskytnutých členským státům Komisí.

Článek 4

Hodnocení ročního rozpočtového výhledu

1.   Komise hodnotí roční rozpočtové výhledy s přihlédnutím k národním programům schváleným podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 199/2008.

2.   Pro účely hodnocení ročního rozpočtového výhledu může Komise členský stát požádat, aby podrobněji vysvětlil dotčené výdaje. Členský stát toto vysvětlení poskytne do 15 kalendářních dní od žádosti Komise.

3.   Pokud členský stát nesdělí dostatečné vysvětlení ve lhůtě podle odstavce 2, může Komise dotčené výdaje případně vyloučit z příslušného ročního rozpočtového výhledu, který má být schválen.

Článek 5

Finanční příspěvek Společenství

Komise schválí roční rozpočtový výhled a rozhodne o ročním finančním příspěvku Společenství na každý národní program postupem podle článku 24 nařízení (ES) č. 861/2006 a na základě výsledku hodnocení ročních rozpočtových výhledů podle článku 4.

Článek 6

Změny schváleného ročního rozpočtového výhledu

1.   Členské státy mohou převádět částky stanovené v ročním rozpočtovém výhledu schváleném podle článku 5 mezi kategoriemi modulů a nákladů pouze v rámci téhož regionu za předpokladu, že

a)

převáděné částky nepřesahují výši 50 000 EUR nebo 10 % celkového schváleného rozpočtu pro region, kde je výše tohoto rozpočtu nižší než 500 000 EUR;

b)

informují Komisi o potřebě převodu.

2.   Jakékoli jiné změny ročního rozpočtového výhledu schváleného podle článku 5 musí být řádně odůvodněny a musí být schváleny Komisí před vznikem výdajů.

Článek 7

Způsobilé výdaje

1.   K tomu, aby byl výdaj způsobilý pro finanční příspěvek Společenství, musí

a)

členskému státu skutečně vzniknout;

b)

týkat se opatření plánovaného v rámci národního programu;

c)

být uveden v ročním rozpočtovém výhledu;

d)

spadat do jedné z kategorií uvedených v příloze I;

e)

týkat se opatření provedeného v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 199/2008 a jeho prováděcích ustanoveních;

f)

být identifikovatelný a ověřitelný, zejména musí být zaznamenán v účetnictví členského státu a jeho partnerů;

g)

být určen v souladu s použitelnými účetními standardy a splňovat požadavky vnitrostátních právních předpisů;

h)

být přiměřený, odůvodněný a splňovat požadavky řádného finančního řízení, zejména s ohledem na hospodárnost a efektivitu;

i)

vzniknout v době provádění opatření, jak je plánováno v národním programu.

2.   Způsobilé výdaje se musí vztahovat k

a)

těmto činnostem shromažďování údajů:

shromažďování údajů v místech odběru podle článku 10 nařízení (ES) č. 199/2008 z přímého odběru vzorků nebo pohovorů a dotazů,

sledování obchodního a rekreačního rybolovu na moři podle článku 11 nařízení (ES) č. 199/2008,

výzkumná šetření na moři podle článku 12 nařízení (ES) č. 199/2008;

b)

těmto činnostem správy údajů, jak stanoví víceletý program Společenství podle článku 3 nařízení (ES) č. 199/2008:

vývoj databází a internetových stránek,

zadávání údajů (ukládání),

kontrola kvality a ověřování údajů,

zpracování základních údajů do podrobných nebo agregovaných údajů,

proces přeměny základních socioekonomických údajů na metadata;

c)

těmto činnostem využívání údajů, jak stanoví víceletý program Společenství podle článku 3 nařízení (ES) č. 199/2008:

vytváření souborů údajů a jejich využívání k podpoře vědecké analýzy jako základu pro poradenství při řízení rybolovu,

odhady biologických parametrů (stáří, hmotnost, pohlaví, dospělost a plodnost),

příprava souborů údajů pro sledování populací, bioekonomické modelování a odpovídající vědeckou analýzu.

Článek 8

Nezpůsobilé výdaje

Následující výdaje nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Společenství:

a)

zisková rozpětí, rezervy a nedobytné pohledávky;

b)

dlužné úroky a bankovní poplatky;

c)

průměrné mzdové náklady;

d)

nepřímé náklady, jako např. budovy a lokality, správa, pomocní zaměstnanci, kancelářské potřeby, infrastruktura, náklady na provoz a údržbu, např. telekomunikační náklady, předměty a služby;

e)

zařízení, které se nepoužívá k účelům shromažďování a správy údajů, např. skenery, tiskárny, mobilní telefony, příruční radiostanice (tzv. walkie-talkie), videa a fotografické přístroje;

f)

nákup vozidel;

g)

výdaje na distribuci, uvádění na trh a reklamu na podporu výrobků či obchodních činností;

h)

výdaje na reprezentaci, vyjma výdajů, které jsou Komisí uznány za naprosto nezbytné k uskutečnění národního programu;

i)

výdaje na luxusní položky a propagaci;

j)

veškeré výdaje na jiné programy/projekty, které jsou financovány třetí stranou;

k)

veškeré výdaje na ochranu výsledků prací na národním programu;

l)

veškeré typy zpětně získatelných daní a poplatků (včetně DPH);

m)

zdroje poskytované členskému státu bezplatně;

n)

hodnota příspěvků ve formě věcných plnění;

o)

zbytečné nebo špatně uvážené výdaje.

Článek 9

Provádění programů

1.   Členským státům mohou při provádění národního programu pomáhat partneři. Partneři musí být výslovně označeni v národním programu jako organizace, které budou pomáhat členským státům při provádění celého národního programu nebo jeho významné části. Partneři musí být přímo zapojeni do technického provádění jednoho nebo více úkolů národního programu a v souvislosti s prováděním národních programů se na ně musí vztahovat tytéž povinnosti jako na členské státy.

2.   Partneři nesmí v rámci programu vystupovat jako subdodavatelé členského státu nebo jiných partnerů.

3.   Po pevně stanovenou dobu mohou být konkrétní úkoly národního programu prováděny subdodavateli, kteří nejsou považováni za partnery. Subdodavatelé jsou fyzické nebo právnické osoby poskytující služby členským státům a/nebo partnerům. Jakékoli využití subdodávek v době, kdy je dané opatření již zahájeno, a není-li stanoveno v počátečním návrhu programu, podléhá předchozímu písemnému schválení Komisí.

Článek 10

Předkládání žádostí o úhradu výdajů

1.   Členské státy předloží Komisi žádosti o úhradu výdajů vzniklých při provádění národních programů do 31. května každého roku následujícího po dotčeném kalendářním roce. Tyto žádosti tvoří

a)

dopis uvádějící celkovou výši požadované úhrady, která musí jasně specifikovat položky uvedené v příloze II;

b)

finanční zpráva členěná podle kategorií výdajů, modulů a případně podle regionů, jak je stanoveno ve finančních formulářích podle čl. 3 odst. 3. Finanční zpráva musí být předložena ve formátu stanoveném a sděleném členským státům Komisí;

c)

výkaz výdajů, jak je vymezeno v příloze III, a

d)

příslušné podklady, jak je uvedeno v příloze I.

2.   Žádosti o úhradu výdajů se předkládají Komisi elektronicky.

3.   Při podávání žádostí o úhradu výdajů přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby ověřily a potvrdily, že

a)

provedená opatření a výkaz vzniklých výdajů na základě rozhodnutí Komise podle článku 5 jsou v souladu s národním programem schváleným Komisí;

b)

žádost o úhradu výdajů splňuje podmínky stanovené v článcích 7 a 8;

c)

výdaje vznikly v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 861/2006, tomto nařízení, rozhodnutí podle článku 5 a v souladu s právními předpisy Společenství o zadávání veřejných zakázek.

Článek 11

Hodnocení žádostí o úhradu výdajů

1.   Komise hodnotí, zda žádosti o úhradu výdajů splňují toto nařízení.

2.   Pro účely hodnocení žádosti o úhradu výdajů může Komise členský stát požádat, aby poskytl další vysvětlení. Členský stát toto vysvětlení poskytne do 15 kalendářních dní od žádosti Komise.

Článek 12

Vyloučení z úhrady

Pokud členský stát neposkytne dostatečné vysvětlení ve lhůtě podle čl. 11 odst. 2 a Komise dojde k závěru, že žádost o úhradu nesplňuje podmínky stanovené v tomto nařízení, požádá členský stát, aby se do 15 kalendářních dní vyjádřil. Potvrdí-li přezkum, že žádost nesplňuje podmínky, odmítne Komise uhradit všechny výdaje, kterých se nesplnění podmínek týká, nebo jejich část, případně si vyžádá navrácení neoprávněných plateb nebo zruší dosud nevyplacené částky.

Článek 13

Schválení žádostí o úhradu výdajů

Komise schválí žádosti o úhradu výdajů na základě výsledku postupu stanoveného v článcích 11 a 12.

Článek 14

Platby

1.   Finanční příspěvek Společenství poskytnutý členskému státu podle článku 8 pro každý rok provádění národního programu se vyplatí v těchto dvou splátkách:

a)

předběžná platba odpovídající 50 % příspěvku Společenství. Tato platba se provádí po oznámení rozhodnutí podle článku 5 členskému státu a po přijetí dopisu požadujícího předběžnou platbu a jasně obsahujícího položky podle přílohy II;

b)

roční platba zůstatku na základě žádosti o úhradu výdajů podle článku 10. Tato platba se provádí do 45 dní od schválení žádosti o úhradu výdajů podle článku 12 Komisí.

2.   Snížení finanční pomoci podle článku 8 nařízení (ES) č. 199/2008 se provádí z roční platby zůstatku podle odst. 1 písm. b).

3.   Po provedení platby zůstatku nebudou další žádosti o úhradu výdajů a podklady akceptovány.

Článek 15

Měna

1.   Roční rozpočtové výhledy a žádosti o úhradu výdajů se vyjadřují v eurech.

2.   Pro první rok provádění národního programu použijí členské státy, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie, směnný kurz zveřejněný v řadě C Úředního věstníku Evropské unie dne 1. března roku předcházejícího období provádění daného programu. Pro první národní program zahrnující období 2009–2010 je tímto datem 1. říjen 2008.

3.   Pro každý další rok provádění národního programu použijí členské státy, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie, směnný kurz zveřejněný v řadě C Úředního věstníku Evropské unie dne 1. října roku předcházejícího dotčenému období provádění programu.

4.   Členský stát, který se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie, uvede použitý směnný kurz v ročním rozpočtovém výhledu a v žádosti o úhradu výdajů.

Článek 16

Audity a finanční opravy

Členské státy poskytnou Komisi a Účetnímu dvoru všechny informace, které mohou tyto instituce požadovat pro audity a finanční opravy podle článku 28 nařízení (ES) č. 861/2006.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na výdaje vzniklé k 1. lednu 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 3.


PŘÍLOHA I

Způsobilost výdajů vzniklých při provádění národních programů

Způsobilé výdaje mohou zahrnovat všechny nebo některé z těchto kategorií:

a)

Osobní náklady:

výdaje na zaměstnance odpovídají počtu hodin skutečně věnovaných národnímu programu výlučně pracovníky vědeckého nebo technického zaměření,

osobní náklady se stanoví podle počtu hodin skutečně věnovaných národnímu programu a vypočtou se prostřednictvím odkazu na skutečné mzdové náklady (mzdy, společenské náklady, příspěvky do systému sociálního zabezpečení a do důchodového systému), avšak s vyloučením jakýchkoli jiných nákladů,

výpočet hodinových/denních sazeb se provádí na základě 210 produktivních dní ročně,

čas, který pracovníci programu věnují, musí být v plném rozsahu uveden v záznamech (pracovních výkazech) a alespoň jednou měsíčně musí být potvrzen odpovědnou osobou. Pracovní výkazy musí být poskytnuty Komisi na požádání;

b)

Cestovní náklady:

cestovní náklady se stanoví v souladu s vnitřními pravidly členského státu nebo partnerů; k cestám mimo Společenství, nejsou-li uvedeny v národním programu, je však zapotřebí předchozího souhlasu Komise;

c)

Předměty dlouhodobé spotřeby:

předměty dlouhodobé spotřeby nesmí mít předpokládanou životnost kratší, než je doba prací v rámci programu. Jsou součástí soupisu předmětů dlouhodobé spotřeby nebo jsou považovány za aktiva v souladu s účetními metodami, pravidly a zásadami dotčeného členského státu nebo partnerů,

pro výpočet způsobilých výdajů se u předmětů dlouhodobé spotřeby předpokládá pravděpodobná životnost 36 měsíců v případě výpočetní techniky, jejíž hodnota nepřesahuje 25 000 EUR, a 60 měsíců v případě ostatních předmětů. Způsobilá částka závisí na předpokládané životnosti předmětu ve vztahu k délce programu, pokud období použité pro výpočet této částky začíná skutečným datem zahájení programu nebo datem koupě předmětu, je-li pozdější než datum skutečného zahájení, a končí datem ukončení programu. Je rovněž třeba zohlednit míru využití předmětu v průběhu tohoto období,

výjimečně může být zařízení dlouhodobé spotřeby koupeno nebo pronajato s možností odkoupení v průběhu 6 měsíců před datem zahájení národního programu,

v případě nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby se použijí také příslušná pravidla pro zadávání veřejných zakázek,

výdaje související s předměty dlouhodobé spotřeby musí být doloženy ověřenými fakturami potvrzujícími datum dodání a tyto faktury musí být Komisi předloženy společně s výkazem výdajů;

d)

Spotřební materiál včetně nákladů na výpočetní technologie:

výdaje na spotřební materiál zahrnují spotřební suroviny pro nákup, výrobu, opravu nebo užívání jakéhokoli předmětu či zařízení, jejichž pravděpodobná životnost je kratší než doba prací v rámci programu. Nejsou součástí soupisu předmětů dlouhodobé spotřeby dotčeného členského státu či partnerů, ani nejsou považovány za aktiva v souladu s účetními metodami, pravidly a zásadami dotčeného členského státu či partnerů,

jejich popis musí být dostatečně podrobný, aby umožňoval rozhodnout o jejich způsobilosti,

způsobilé náklady na výpočetní technologie se týkají vytváření softwaru pro správu a vyhledávání v databázích a jeho dodávek do členských států;

e)

Náklady na plavidla:

u výzkumných šetření na moři podle článku 12 nařízení (ES) č. 199/2008, včetně těch, která jsou prováděna z pronajatých plavidel, jsou způsobilé pouze náklady na pronájem a jiné provozní náklady. Společně s výkazem výdajů musí být Komisi předložena ověřená kopie faktury,

je-li plavidlo majetkem členského státu nebo partnera, předloží se Komisi společně s výkazem výdajů podrobný rozpis uvádějící, jak byly provozní náklady vypočítány;

f)

Náklady na subdodávky/vnější pomoc:

subdodávky/vnější pomoc se týkají standardních neinovačních služeb poskytovaných členskému státu a/nebo partnerům, kteří nejsou schopni tyto služby poskytovat sami. Tyto náklady nesmí představovat více než 20 % schváleného celkového ročního rozpočtu. Jestliže kumulativní částka subdodávek v rámci národního programu přesahuje výše stanovený limit, je vyžadován předchozí písemný souhlas Komise,

subdodávky musí být členským státem/partnerem uděleny podle příslušných pravidel pro nabídková řízení a v souladu se směrnicemi Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek,

všechny faktury subdodavatelů musí obsahovat jasný odkaz na národní program a modul (tj. číslo a název nebo zkrácený název). Všechny faktury musí být dostatečně podrobné, aby umožňovaly identifikaci jednotlivých položek zahrnutých v poskytnuté službě (tj. jasný popis a cenu každé položky),

členské státy a partneři musí zajistit, aby každá smlouva o subdodávkách výslovně zmocňovala Komisi a Účetní dvůr k provádění kontrol na místě a kontrol dokladů subdodavatele, který získal finanční prostředky Společenství,

země mimo Společenství se mohou účastnit národních programů jako subdodavatelé s předchozím písemným souhlasem Komise, je-li jejich příspěvek považován za nezbytný pro uskutečnění programů Společenství,

ověřená kopie smlouvy se subdodavatelem a následné doklady o zaplacení musí být Komisi předány společně s výkazem výdajů;

g)

Ostatní zvláštní náklady:

veškeré další dodatečné nebo nepředvídané výdaje, které nespadají do jedné z výše uvedených kategorií, mohou být hrazeny z programu pouze s předchozím souhlasem Komise, ledaže by byly plánovány již v ročním rozpočtovém výhledu;

h)

Podpora vědeckého poradenství:

denní příspěvky a cestovní náklady jsou způsobilé po dobu trvání setkání podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 665/2008 v souladu s pravidlem stanoveným v čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 665/2008,

ověřená kopie dokladů prokazujících cestovní náklady musí být Komisi předložena společně s výkazem výdajů.


PŘÍLOHA II

Obsah dopisu uvádějícího výši požadované úhrady nákladů nebo částku požadovanou jako předběžnou platbu

Dopis uvádějící výši požadované úhrady nákladů nebo částku požadovanou jako předběžnou platbu musí jasně obsahovat

1.

rozhodnutí Komise, ke kterému se vztahuje (příslušný článek a příloha);

2.

odkaz na národní program;

3.

výši částky požadované od Komise vyjádřenou v eurech bez DPH;

4.

druh žádosti (předběžná platba, platba zůstatku);

5.

bankovní účet, na který má být částka převedena.


PŘÍLOHA III

VÝKAZ VÝDAJŮ

(úřední cestou zaslat oddělení MARE.C4)

VEŘEJNÉ VÝDAJE VZNIKLÉ PŘI PROVÁDĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

Rozhodnutí Komise ze dne/č. …

Národní referenční označení (je-li relevantní) …

OSVĚDČENÍ

Já, níže podepsaný(á) …, zastupující orgán …, odpovědný za příslušné finanční a kontrolní postupy, tímto po ověření potvrzuji, že všechny způsobilé výdaje uvedené v přiložených dokladech, které představují celkové náklady, byly vynaloženy v roce 200… a činí: … EUR (přesná výše zaokrouhlená na dvě desetinná místa), pokud jde o národní program shromažďování údajů na rok 200…, což odpovídá příspěvku Společenství ve výši 50 %.

Platba ve výši … EUR týkající se výše uvedeného programu již byla přijata.

Dále potvrzuji, že výkaz výdajů je přesný a žádost o úhradu zohledňuje veškeré zpětné získaně částky.

Operace byly provedeny v souladu s cíli stanovenými v rozhodnutí a s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 199/2008, jakož i nařízení Rady (ES) č. 861/2006, zejména pokud jde o:

dodržování práva Společenství a nástrojů přijatých podle tohoto práva, zejména pravidel pro hospodářskou soutěž a zadávání veřejných zakázek;

použití řídících a kontrolních postupů na danou finanční pomoc, zejména za účelem ověření dodávky spolufinancovaných výrobků a služeb a skutečného stavu výdajů, jejichž úhrada je požadována, a dále za účelem prevence, zjišťování a nápravy nesrovnalostí, stíhání podvodů a navrácení neoprávněně vyplacených částek.

Přiložené tabulky obsahují vzniklé výdaje. Ověřené kopie faktur týkajících se nákladů na předměty dlouhodobé spotřeby a plavidla jsou v příloze. Originály všech dokladů a faktur budou k dispozici alespoň po dobu tří let od úhrady zůstatku Komisí.

Datum: …/…/…

(Jméno (hůlkovým písmem), razítko, funkce a podpis příslušného orgánu)

Seznam příloh:


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/34


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. dubna 2008

o státní podpoře C 21/07 (ex N 578/06), kterou Maďarsko zamýšlí poskytnout společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(oznámeno pod číslem K(2008) 1342)

(Pouze maďarské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2008/830/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 88 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,

poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1) a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Elektronickým oznámením ze dne 30. srpna 2006, zaevidovaným Komisí téhož dne, oznámily maďarské orgány případ použití stávajících režimů regionální podpory ve prospěch počáteční investice společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Oznámení bylo učiněno na základě individuální oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 24 víceodvětvového rámce pro regionální podporu velkým investičním projektům z roku 2002 (2) (dále jen „víceodvětvový rámec z roku 2002“).

(2)

Komise si vyžádala doplňkové informace dopisy ze dne 13. října 2006 (D/58881) a 13. března 2007 (D/51161).

(3)

Dopisy zaevidovanými Komisí dne 14. listopadu 2006 (A/39085), 3. ledna 2007 (A/30004), 15. ledna 2007 (A/30441) a 27. března 2007 (A/32641) požádaly maďarské orgány Komisi o prodloužení lhůty k poskytnutí doplňkových informací, což Komise schválila.

(4)

Maďarské orgány poskytly doplňkové informace dopisy zaevidovanými Komisí dne 31. ledna 2007 (A/30990) a 15. května 2007 (A/34072).

(5)

Dne 11. prosince 2006 a 25. dubna 2007 se konaly schůzky mezi maďarskými orgány a útvary Komise, na nichž byli rovněž přítomni zástupci společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(6)

Dopisem ze dne 10. července 2007 Komise informovala Maďarsko, že se s ohledem na podporu rozhodla zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

(7)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (3). Komise zúčastněné strany vyzvala, aby k podpoře předložily připomínky.

(8)

Komise obdržela čtyři připomínky zúčastněných stran:

a)

dopisem ze dne 25. října 2007, zaevidovaným Komisí téhož dne (A/38842);

b)

dopisem ze dne 22. listopadu 2007, zaevidovaným Komisí dne 24. listopadu 2007 (A/39732);

c)

dopisem ze dne 23. listopadu 2007, zaevidovaným Komisí téhož dne (A/39711);

d)

dopisem ze dne 26. listopadu 2007, zaevidovaným Komisí dne 27. listopadu 2007 (A/39740).

(9)

Dopisem ze dne 4. prosince 2007 (D/54826) Komise předala obdržené připomínky Maďarsku, jemuž byla poskytnuta příležitost reagovat.

(10)

Stanovisko Maďarska k připomínkám zúčastněných stran bylo obdrženo dopisem ze dne 4. ledna 2008, zaevidovaným Komisí téhož dne (A/151).

2.   PODROBNÝ POPIS PODPORY

2.1   Cíl opatření

(11)

Maďarské orgány zamýšlejí podpořit regionální rozvoj poskytnutím regionální investiční podpory společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. na zřízení nového závodu na výrobu keramických substrátů do filtrů pevných částic v naftových motorech v průmyslové zóně Dunavarsány v oblasti středního Maďarska (župa Pešť), která je podporovanou oblastí podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES s maximální mírou podpory v období 2004–2006 ve výši 40 % čistého grantového ekvivalentu (4).

2.2   Příjemce

(12)

Příjemcem podpory je společnost IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (dále jen „IBIDEN HU“). Cílem podporovaného projektu je zřízení druhého výrobního závodu divize keramiky společnosti IBIDEN na výrobu keramických substrátů do filtrů pevných částic v naftových motorech v Evropské unii, vedle společnosti IBIDEN DPF France S.A.S. ve Francii (zřízené v roce 2001).

(13)

Společnost IBIDEN HU byla založena dne 5. května 2004 společnostmi IBIDEN European Holdings B.V. (Nizozemsko) a IBIDEN Co., Ltd. (Japonsko). Společnost IBIDEN European Holdings B.V. je zcela ve vlastnictví společnosti IBIDEN Co., Ltd., která je akciovou společností s mnoha vlastníky: společnostmi (např. banky) a soukromými subjekty. Společnost IBIDEN European Holdings B.V. vlastní 99 % podílů ve společnosti IBIDEN HU a společnost IBIDEN Co., Ltd. 1 %. Společnost IBIDEN DPF France S.A.S. je od konce roku 2005 zcela ve vlastnictví společnosti IBIDEN European Holdings B.V.

Image

(14)

Mateřská společnost IBIDEN Co., Ltd. je mezinárodní společností, která byla založena v roce 1912 jako společnost vyrábějící elektrickou energii, a její ústředí se nachází v Gifu v Japonsku. Její činnost lze rozdělit do pěti segmentů, jejichž podíly na ročním prodejním obratu v roce 2005 činily: 50 % u divize elektroniky, 22 % u divize keramiky, 16 % u divize bytových materiálů, 4 % u divize stavebních materiálů a 8 % u ostatních malých divizí (např. ropné výrobky, informační služby, syntetické pryskyřice, zemědělství, zpracování hospodářských zvířat a ryb). Podle výroční zprávy za rok 2006 (5) se skupina IBIDEN skládá ze 47 dceřiných společností a jedné přidružené společnosti, která nepůsobí v odvětví keramiky. V roce 2006 činila konsolidovaná čistá tržba 319,0 miliardy jenů, výnos z provozní činnosti činil 43,6 miliardy jenů a čistý příjem 27,2 miliardy jenů. V témže roce měla skupina ve svých obchodních zastoupeních a závodech po celém světě 10 115 zaměstnanců.

2.3   Investiční projekt

2.3.1   Nový investiční projekt společnosti IBIDEN HU v Dunavarsány

(15)

Oznámení se týká druhé fáze investičního projektu, jehož cílem je zřízení závodu na výrobu keramických substrátů do filtrů pevných částic v naftových motorech v průmyslové zóně Dunavarsány.

(16)

Dopisem ze dne 1. dubna 2005 maďarské orgány v souladu s bodem 36 víceodvětvového rámce z roku 2002 (6) Komisi informovaly o státní podpoře poskytnuté společnosti IBIDEN HU pro první fázi investičního projektu.

(17)

Maďarské orgány uvedly, že obě fáze investice společnosti IBIDEN HU v průmyslové zóně Dunavarsány je nutno považovat za jeden investiční projekt ve smyslu bodu 49 víceodvětvového rámce z roku 2002: obě investiční fáze se týkají stejného výrobního zařízení, stejné společnosti, téhož výrobku a byly zahájeny v období tří let.

(18)

Podle informací poskytnutých maďarskými orgány o obou investičních fázích se bude výroba keramických substrátů do filtrů pevných částic v naftových motorech uskutečňovat ve dvou nově zřízených budovách o výměře 24 000 m2 a 30 900 m2 v průmyslové zóně Dunavarsány. Do roku 2007 budou v budově I zřízeny čtyři výrobní linky a v budově II pět výrobních linek.

(19)

Do roku 2007 projekt vytvoří přímo v Dunavarsány celkem 1 100 nových pracovních míst.

(20)

Maďarské orgány potvrdily, že se v zařízení, na něž byla podpora poskytnuta, nebudou po dobu pěti let od dokončení investice vyrábět žádné jiné výrobky než ty, na něž se vztahuje investiční projekt.

(21)

Maďarské orgány mimoto potvrdily, že příjemce podpory souhlasil se zachováním investice v daném místě po dobu nejméně pěti let od jejího dokončení.

2.3.2   Časový rozvrh investičního projektu společnosti IBIDEN HU v Dunavarsány

(22)

Práce na investičním projektu byly zahájeny již v říjnu 2004. Výroba související s projektem začala v srpnu 2005 v budově I a v květnu 2006 v budově II. Úplné kapacity spojené s projektem mělo být podle očekávání dosaženo v dubnu 2007. V tabulce č. I jsou uvedeny další podrobnosti o časovém rozvrhu projektu:

Tabulka I

Časový rozvrh investičního projektu

 

Zahájení projektu

Zahájení výroby

Ukončení projektu

Úplná výrobní kapacita

Fáze I

6.10.2004

1.8.2005

1.1.2006

1.5.2006

(1,2 milionu jednotek ročně)

Fáze II

20.6.2005

3.5.2006

31.3.2007

1.4.2007

(dalších 1,2 milionu jednotek ročně)

2.4   Náklady investičního projektu

(23)

Celkové způsobilé investiční náklady projektu činí 47 570 933 882 HUF (190,83 milionu EUR) v nominální hodnotě. V současné hodnotě to představuje částku 41 953 072 670 HUF (168,30 milionu EUR) (7). V tabulce č. II je uveden rozpis celkových způsobilých nákladů v jednotlivých letech a podle kategorií.

Tabulka II

Způsobilé investiční náklady (fáze I a II) v nominální hodnotě v milionech HUF

 

2004

2005

2006

2007

Celkem

Pozemky

(…) (8)

(…)

(…)

(…)

(…)

Infrastruktura

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Budovy

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Technické vybavení

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Strojní zařízení

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Způsobilé investice

(…)

(…)

(…)

(…)

47 571

Fáze I

Fáze II

Fáze I

Fáze II

Fáze I

Fáze II

Fáze I

Fáze II

 

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2.5   Financování projektu

(24)

Maďarské orgány potvrdily, že vlastní příspěvek příjemce podpory překročí 25 % způsobilých nákladů a neobsahuje žádnou veřejnou podporu.

2.6   Právní základ

(25)

Finanční podpora společnosti IBIDEN HU je poskytnuta podle těchto dvou právních základů:

a)

Ministerstvo hospodářství a dopravy udělí dotaci na základě režimu HU 1/2003 – „Režim určený na podporu investic“ (9). Právním základem tohoto režimu je vyhláška ministra hospodářství č. 1/2001 (I.5.) o režimu určeném pro podnikání a vyhláška ministra hospodářství a dopravy č. 19/2004 (II. 27.) o podrobných pravidlech některých režimů podpor ministerstva.

b)

Ministerstvo financí udělí daňovou úlevu na základě režimu „Daňové výhody pro rozvoj“ (10). Tento režim byl zaveden zákonem č. LXXXI z roku 1996 o dani z příjmu právnických osob a dani z dividendy a nařízením vlády č. 275/2003 (XII.24.) o daňových výhodách pro rozvoj.

2.7   Výše podpory a míra podpory

(26)

Celková nominální částka podpory činí 15 591 223 750 HUF (62,55 milionu EUR), což představuje částku v současné hodnotě ve výši 9 793 809 933 HUF (39,29 milionu EUR). Na základě způsobilých nákladů uvedených v bodě 23 to odpovídá míře podpory ve výši 22,44 % čistého grantového ekvivalentu (11).

(27)

Podpora je poskytována ve formě dvou následujících nástrojů podpory. Za prvé, ministerstvo hospodářství a dopravy poskytlo dotaci s celkovou částkou v nominální hodnotě ve výši 3 592 000 000 HUF (14,41 milionu EUR) rozložený na období od roku 2005 do roku 2007. Za druhé, ministerstvo financí udělilo v období od roku 2007 do roku 2016 úlevu na dani z příjmu právnických osob (12) odhadovanou na částku ve výši 11 999 223 750 HUF (48,14 milionu EUR) v nominální hodnotě. Dotace v současné hodnotě činí 3 118 450 763 HUF (12,51 milionu EUR) a daňová úleva v současné hodnotě činí 6 675 359 170 HUF (26,78 milionu EUR).

(28)

Maďarské orgány upřesnily, že podpora ve výši 7 411 828 735 HUF (29,73 milionu EUR) v současné hodnotě (11 745 422 640 HUF, tj. 47,12 milionu EUR v nominální hodnotě) byla společnosti IBIDEN HU již poskytnuta na základě stávajícího režimu regionální podpory (13) do prahové hodnoty pro individuální oznamovací povinnost stanovené v bodě 24 víceodvětvového rámce z roku 2002. Pro první fázi investičního projektu ministerstvo financí udělilo dne 25. února 2005 podporu ve výši 4 832 595 058 HUF (19,39 milionu EUR) v současné hodnotě (8 773 422 640 HUF, tj. 35,20 milionu EUR v nominální hodnotě) a ministerstvo hospodářství a dopravy udělilo dne 3. března 2005 podporu ve výši 1 875 354 000 HUF (7,52 milionu EUR) v současné hodnotě (2 142 000 000 HUF, tj. 8,60 milionu EUR v nominální hodnotě). Pro druhou fázi investice ministerstvo hospodářství a dopravy poskytlo dne 22. prosince 2006 podporu ve výši 703 879 677 HUF (2,82 milionu EUR) v současné hodnotě (830 000 000 HUF, tj. 3,33 milionu EUR v nominální hodnotě).

(29)

Podle maďarských orgánů tudíž představuje částku podpory, na kterou se vztahuje oznámení, rozdíl mezi celkovou výší podpory a již poskytnutou podporou, tj. 2 381 981 198 HUF (9,56 milionu EUR) v současné hodnotě (v nominální hodnotě tato částka činí 3 845 801 110 HUF, tj. 15,43 milionu EUR).

(30)

Co se týká zbývající částky podpory, která má být poskytnuta pro druhou fázi investice, maďarské orgány rozhodovací proces pozastavily až do vydání rozhodnutí Evropské komise. Povolení oznámené podpory proto podléhá schválení Komisí.

(31)

Maďarské orgány potvrdily, že podporu projektu nelze kumulovat s podporou obdrženou pro stejné způsobilé náklady z ostatních místních, regionálních a celostátních zdrojů nebo ze zdrojů Společenství.

(32)

Maďarské orgány potvrdily, že žádosti o podporu pro první fázi investičního projektu byly ministerstvu hospodářství a dopravy předloženy dne 5. prosince 2003 a ministerstvu financí dne 16. září 2004. Žádosti o podporu pro druhou fázi investičního projektu byly předloženy dne 28. března 2005 a 31. května 2005. Příslušné žádosti o podporu byly proto předloženy před zahájením prací na první fázi projektu dne 6. října 2004 a na druhé fázi projektu dne 20. června 2005.

2.8   Obecné závazky

(33)

Maďarské orgány se zavázaly, že Komisi předloží:

do dvou měsíců od poskytnutí podpory kopii podepsané smlouvy (smluv) o podpoře/investiční smlouvy (smluv) mezi orgánem poskytujícím podporu a příjemcem,

co pět let počínaje schválením podpory Komisí průběžnou zprávu (včetně informací o vyplacených částkách podpory, plnění smlouvy o podpoře a o případných dalších investičních projektech zahájených ve stejné provozovně/výrobním závodě),

do šesti měsíců od vyplacení poslední tranše podpory na základě oznámeného rozpisu plateb podrobnou závěrečnou zprávu.

3.   DŮVODY ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ

(34)

Oznámený projekt se týká výroby „keramických substrátů do filtrů pevných částic v naftových motorech“ (dále jen „DPF filtry“), které se montují do osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel s naftovým motorem. Keramické díly vyráběné společností IBIDEN HU jsou meziproduktem (úroveň 3), tento se za tržních podmínek prodává nezávislým podnikům, které pak na substrát nanesou vrstvu drahých kovů při výrobě potahovaných DPF filtrů (úroveň 2). Potahované DPF filtry se poté prodávají výrobcům výfukového potrubí (úroveň 1), kteří jsou přímými dodavateli závodů na výrobu a montáž automobilů.

(35)

Komise v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení uvedla, že maďarské orgány navrhují široké vymezení relevantního trhu, který zahrnuje obě hlavní části systému pro čištění výfukových plynů ve vozidlech s naftovým motorem, jmenovitě oxidační katalyzátory („DOC“), které čistí výfukové plyny (tj. CO a uhlovodíky) a do jisté míry rozpustný organický podíl pevných látek, a filtry pevných částic pro naftové motory (dále jen „DPF filtry“) (14), které efektivně čistí nerozpustný podíl pevných látek, tj. saze. Namítají, že tato zařízení jsou si velmi podobná, protože účelem obou je snížení škodlivých látek pocházejících z emisí, a proto patří ke stejnému relevantnímu trhu. Rovněž tvrdí, že výrobní procesy a technologie obou součástí jsou velmi podobné.

(36)

Komise v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v daném případě uvedla, že má pochybnosti o slučitelnosti podpory se společným trhem na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES a víceodvětvového rámce z roku 2002. Komise rovněž uvedla, že přístup maďarských orgánů s ohledem na relevantní trh nepodporují ani dvě nezávislé studie trhu (studie společnosti Frost & Sullivan Ltd. (dále jen „F&S“) (15) a společnosti AVL List GMBH (dále jen „AVL“)) (16), které předložily maďarské orgány.

(37)

Komise vyjádřila zejména pochybnosti, zda mohou být oxidační katalyzátory a DPF filtry považovány za náhrady, které patří na týž relevantní trh výrobků, pokud jde o systémy následného zpracování částic, a v době zahájení formálního vyšetřovacího řízení se Komise domnívala, že relevantní trh výrobků je užší a zahrnuje pouze substráty pro filtry pevných částic v naftových motorech, které se montují do výfukových systémů naftových motorů.

(38)

Komise za prvé uvedla, že hlavním úkolem DPF filtrů je očistit pevné anorganické a nerozpustné pevné látky (tj. saze), zatímco oxidační katalyzátory se zaměřují na čištění nebezpečných plynů a rozpustného organického podílu v pevných látkách a nejsou schopny zachycovat saze. Je pravdou, že se obě tyto funkce poněkud překrývají a to tak, že potahované DPF filtry čistí do jisté míry také škodlivé plyny, to však nic nemění na skutečnosti, že je v systémech pro čištění výfukových plynů potřeba samostatného oxidačního katalyzátoru. Obě součásti budou nadále existovat současně a budou muset být namontovány společně v období, které musí být vzato v úvahu (tj. do roku 2008). V budoucnu se bude pokračovat ve využívání oxidačních filtrů k oxidaci CO, uhlovodíků a rozpustných organických podílů v rámci technologií Euro 5–6. Komise tudíž uvedla, že se zdá, že na straně poptávky nejsou tyto filtry vzájemně nahraditelné, protože jde o dvě samostatná vzájemně se doplňující zařízení.

(39)

Komise v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení rovněž uvedla, že podle jedné ze studií zavedla nedávno společnost Eberspächer skutečně multifunkční výrobek, který v jednom keramickém monolitu spojuje funkce oxidačních katalyzátorů i DPF filtrů a který se používá ve voze Volkswagen Passat. Komise však pochybovala, zda je výrobek společnosti IBIDEN HU vhodný pro takovouto plnou multifunkčnost.

(40)

Komise za druhé uvedla, že rovněž nahraditelnost na straně nabídky je sporná. Nebyl předložen konkrétní důkaz o tom, že existují výrobci substrátů pro oxidační katalyzátory, kteří jsou schopni vyrábět také substráty pro DPF filtry se stejným zařízením bez dodatečných investičních nákladů a naopak. Kromě toho vzájemná nahraditelnost je rovněž sporná, jelikož cena DPF filtru je zhruba čtyřikrát vyšší než cena oxidačního katalyzátoru.

(41)

Komise rovněž poznamenala, že ačkoli se zdá, že podpora splňuje podmínky pokynů k vnitrostátní regionální podpoře z roku 1998 (17), Komise má pochybnosti, zda je podíl příjemce podpory na relevantním trhu nižší než 25 %, jak se vyžaduje podle bodu 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002. Ze studií trhu předložených maďarskými orgány vyplývá, že podíl společnosti IBIDEN v objemovém vyjádření na trhu s DPF filtry v Evropě značně překračuje 25 % prahovou hodnotu, a to před investicí i posléze. Podmínka stanovená v bodu 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002 tudíž není dodržena, pokud se za relevantní trh považuje trh s DPF filtry. Avšak na společném trhu pro DPF filtry i oxidační katalyzátory, který považují za relevantní maďarské orgány, by podíl společnosti IBIDEN v objemovém vyjádření byl nižší než 25 % před investicí i poté.

4.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

(42)

V reakci na zveřejnění rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie Komise obdržela připomínky těchto zúčastněných stran:

a)

příjemce podpory společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

b)

společnosti Aerosol & Particle Technology Laboratory, Thermi, Soluň, Řecko, centra pro výzkum a technologii;

c)

společnosti Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, Rödental, Německo, soutěžitele (dále jen „Saint-Gobain“);

d)

jedné zúčastněné strany, která podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 (18) Komisi požádala, aby utajila její totožnost.

(43)

Tvrzení předložená výše uvedenými zúčastněnými stranami lze shrnout takto.

4.1   Relevantní trh výrobků podle společností IBIDEN HU a Aerosol & Particle Technology Laboratory

(44)

Příjemce podpory společnost IBIDEN HU a společnost Aerosol & Particle Technology Laboratory jsou pro širší vymezení trhu, který by zahrnoval veškeré součásti (zejména oxidační katalyzátory a DPF filtry) v systému pro čištění výfukových plynů ve vozidlech s naftovým motorem. Poznamenávají, že oxidační katalyzátory a DPF filtry jsou si vzájemně velmi podobné, jelikož účelem obou je snížení škodlivých látek pocházejících z emisí, a proto patří na stejný relevantní trh výrobků.

(45)

Podle tohoto názoru by se měly oxidační katalyzátory i DPF filtry považovat za součásti k odstranění pevných látek, ačkoliv společnost IBIDEN HU připouští, že oxidační katalyzátory nejsou účinné při čištění nerozpustných částic pevných látek (tj. sazí). Zúčastněné strany tvrdí, že vzhledem ke skutečnosti, že výrobek společnosti IBIDEN HU je kromě své hlavní funkce, kterou je filtrování sazí, schopen filtrovat uhlovodíky a CO, patří na stejný trh jako oxidační katalyzátory. Je na výrobcích automobilů, aby rozhodli, zda sestrojí systém pro čištění výfukových plynů z nezávislých součástí pro detoxikaci škodlivých plynných látek a pro čištění pevných látek, nebo zda použijí multifunkční součást.

(46)

Společnost IBIDEN HU nicméně ve svém podání připouští, že navzdory dodatečné funkci jejích DPF filtrů, která napomáhá účinnějšímu čištění plynů (uhlovodíky a CO), k zajištění souladu s předpisy týkajícími se emisí je nezbytné společné použití DPF filtrů a oxidačních katalyzátorů. Kvalitní, dobře vyvinutý DPF filtr může snížit velikost a složitost oxidačních katalyzátorů, které musí výrobci vozidel montovat do svých automobilů, DPF filtry proto mají velký dopad na oxidační katalyzátory, a naopak, což znamená, že jakmile se jedno zařízení stane důmyslnějším, druhé zařízení musí na tyto změny reagovat.

(47)

Společnosti IBIDEN HU i Aerosol & Particle Technology Laboratory poukazují na tendenci v technologickém vývoji oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů vedoucí k nové generaci filtrů, které by mohly v jednom dílu zahrnovat výhody, vlastnosti a dřívější technologie, a tudíž spojit oxidační katalyzátory a DPF filtry v jednom monolitickém substrátu (například podnik Volkswagen již v modelu Passat zavedla součásti čtvrté generace pro následné zpracování částic, které používají pouze jeden DPF filtr bez oxidačního katalyzátoru). Společnost IBIDEN HU však uvedla, že v současnosti vyrábí DPF filtry „třetí generace“ (19) a výrobek trvale zdokonaluje, aby ho bylo možno přeměnit na DPF filtr „čtvrté generace“, který je schopen zcela zahrnout funkce oxidačního katalyzátoru.

(48)

Společnost IBIDEN HU rovněž uvedla, že ačkoliv Komise v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení uvádí opak, ve skutečnosti není cena výrobku společnosti IBIDEN čtyřikrát vyšší než cena oxidačního katalyzátoru. Společnost IBIDEN HU vyrábí meziprodukt, proto je hotový výrobek (potahované DPF filtry) mnohem dražší než meziprodukt společnosti IBIDEN HU. Ze současných zkušeností výrobního odvětví vyplývá, že tržní cena zařízení je po potahování, zapouzdření a nanesení matného laku 2,5krát vyšší než cena substrátu, výrobku skupiny IBIDEN: například v roce 2007 byla tržní cena DPF filtrů 453 EUR a cena substrátu (meziproduktu) činila pouze […] EUR, zatímco tržní cena oxidačních katalyzátorů v roce 2007 činila 102 EUR (20).

(49)

Co se týká nahraditelnosti na straně nabídky, společnost IBIDEN HU uvádí, že výrobní technologie oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů jsou velmi podobné. Jediný hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že v případě DPF filtrů je oproti oxidačním katalyzátorům přidán proces uzavírání a fáze řezání se provádí dříve než u oxidačních katalyzátorů.

(50)

Společnost IBIDEN HU tvrdí, že podle řady studií, včetně dokumentu společnosti Johnson Matthey Japan, existují výrobci, kteří vyrábějí oxidační katalyzátory i DPF filtry, takže se stírá rozdíl mezi výrobci oxidačních katalyzátorů a výrobci DPF filtrů.

4.2   Relevantní trh výrobků podle společnosti Saint-Gobain a zúčastněné strany, jejíž totožnost je utajena

(51)

Dvě ze čtyř zúčastněných stran (společnost Saint-Gobain a strana, jejíž totožnost byla utajena) podpořily pochybnosti, které Komise vyjádřila v rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení. Podle nich nelze oxidační katalyzátory a DPF filtry považovat za náhrady, nepatří tudíž na stejný relevantní trh výrobků. Tyto strany proto tvrdí, že v daném případě je relevantním trhem výrobků samotný trh s DPF filtry. Podle těchto stran jsou hlavní důvody tyto:

4.2.1   Neexistence nahraditelnosti na straně poptávky

(52)

Zúčastněné strany uvedly, že hlavní vlastnosti substrátů pro oxidační katalyzátory a DPF filtry jsou odlišné: substrát do oxidačního katalyzátoru se obvykle vyrábí z neporézního kordieritu, který musí být odolný vůči teplotě 400 °C, nebo z nerezavějící kovové fólie. Substrát do DPF filtrů se obvykle vyrábí z porézního karbidu křemíku, který musí být odolný vůči teplotě 1 000 °C (odolnost vůči takto vysoké teplotě je nutná ke spálení sazí a k tomu, aby se zamezilo ucpání potahovaného filtru). Proto vzhledem k velmi rozdílným teplotním parametrům nemohou odběratelé v případě relativního zvýšení ceny jednoho výrobku přecházet mezi substráty do DPF filtrů a substráty do oxidačních katalyzátorů.

(53)

Podle společnosti Saint-Gobain existuje vzhledem k tomu, že materiály používané pro substráty do DPF filtrů jsou výkonnějšími materiály, rovněž rozdíl v cenách mezi oběma součástmi: substrát (bez nákladů na potahování a zapouzdření katalyzátoru) do DPF filtru stojí průměrně 120 EUR, zatímco substrát do oxidačního katalyzátoru stojí průměrně mezi 12 EUR–20 EUR (rovněž bez nákladů na potahování a zapouzdření katalyzátoru). Proto (jak tvrdí společnost Saint-Gobain) výrobci DPF filtrů nemohou zjevně přejít na substrát do oxidačních katalyzátorů z technických důvodů (což by v opačném případě vzhledem k rozdílu v ceně učinili) a výrobce oxidačních katalyzátorů nemůže nahradit substrát do těchto katalyzátorů substrátem do DPF filtrů, jelikož by získal mnohem dražší výrobek bez oxidační funkce srovnatelné se substrátem pro oxidační katalyzátory.

(54)

Společnost Saint-Gobain a strana, jejíž totožnost byla utajena, rovněž zdůrazňují rozdíly v užití oxidačního katalyzátoru a DPF filtru (21): hlavním účelem oxidačního katalyzátoru je zoxidovat určité plyny chemickou reakcí, zatímco hlavní funkcí DPF filtru je vyfiltrovat saze mechanickým procesem. Ačkoliv za určitých okolností DPF filtr plní (jako vedlejší účinek) některé funkce oxidačního katalyzátoru, úplného oxidačního účinku nelze dosáhnout bez namontování obou zařízení. Ani potahované DPF filtry, které používají substrát vyráběný společností IBIDEN HU, neplní zcela funkci oxidačního katalyzátoru, jelikož jejich účelem je pouze zajistit dostatečnou teplotu ke spálení sazí, přičemž nemají stejný čisticí účinek jako plně funkční oxidační katalyzátor. Tyto strany uvádějí, že podle očekávání mnoha výrobců automobilů a dodavatelů automobilového příslušenství zůstanou oxidační katalyzátor a DPF filtr samostatnými zařízeními namontovanými ve výfukovém systému vedle sebe.

4.2.2   Neexistence nahraditelnosti na straně nabídky

(55)

Společnost Saint-Gobain a strana s utajenou totožností rovněž uvedly, že proces výroby substrátů do oxidačních katalyzátorů a do DPF filtrů se velmi liší: neporézní kordierit používaný pro substrát do oxidačních katalyzátorů se slinuje na vzduchu při teplotě 400 °C. Naproti tomu karbid křemíku, materiál používaný pro substrát do DPF filtrů (což je rovněž materiál, který se používá pro substrát společnosti IBIDEN HU), musí být připraven za velmi vysoké teploty (vyšší než 2 000 °C) v bezkyslíkové atmosféře. Tento rozdíl v teplotě je natolik zásadní, že jeden z nejzákladnějších a nejnákladnějších výrobních prvků nelze použít k výrobě obou druhů výrobků.

(56)

Substrát pro oxidační katalyzátory je vždy monolitní voštinový válec, jehož kanály nejsou uzavřené. Substrát pro DPF filtr je obvykle vytvořen slepením několika filtrovacích prvků a kanály DPF filtru jsou uzavřené. K výrobě substrátů do DPF filtrů je zapotřebí bezkyslíková vysokoteplotní slinovací pec a zařízení pro lepení a uzavírání, které nejsou nutné při výrobě substrátů pro oxidační katalyzátory. Zúčastněné strany proto tvrdí, že není možné vyrábět DPF filtry na výrobních linkách pro oxidační katalyzátory a naopak.

5.   PŘIPOMÍNKY MAĎARSKÝCH ORGÁNŮ

(57)

Maďarské orgány podpořily názor společností Aerosol & Particle Technology Laboratory a IBIDEN Hungary Gyártó Kft. s ohledem na relevantní výrobek, trh, cenu, zvláštnosti strany poptávky a strany nabídky.

(58)

Podle maďarských orgánů je moderní kontrola emisí v naftových motorech založena na spojení různých funkcí na úrovni systému. Úzká vzájemná závislost všech dílčích jednotek (například oxidačního katalyzátoru a DPF filtru) v systému pro kontrolu emisí v naftových motorech vedla k vytvoření dodavatelských řetězců s mnoha účastníky, které spojují výrobce substrátu, potahování a výfukového systému, přičemž s provozními charakteristikami jednotlivých dílčích jednotek se musí vypořádat celý dodavatelský řetězec. Proto by jako relevantní výrobek měl být vymezen systém pro kontrolu emisí v naftových motorech nebo systém následného zpracování částic v naftových motorech.

(59)

Maďarské orgány rovněž tvrdí, že výrobkem společnosti IBIDEN HU je multifunkční díl namontovaný do výfukového systému. Spojení tohoto výrobku a oxidačního katalyzátoru vytváří systém následného zpracování částic třetí generace. Výrobek společnosti IBIDEN HU je meziproduktem vzhledem ke skutečnosti, že je na další úrovni potahován. Bez potahování není výrobek plně funkční a nelze ho považovat za hotový výrobek, pokud jde o DPF filtry třetí generace. To je doloženo faktem, že hotový výrobek je mnohem dražší než meziprodukt společnosti IBIDEN HU: v současnosti je tržní cena hotového zařízení 2,5krát vyšší než cena filtru vyráběného společností IBIDEN HU.

(60)

Maďarské orgány dále uvedly, že v praxi jsou DPF filtry montovány do většiny automobilů s naftovým motorem a že výrobci, kteří potřebují oxidační katalyzátor, potřebují rovněž DPF filtr. Poptávka vytváří společný trh pro oba výrobky, jelikož stejní výrobci používají k získání výrobků stejné postupy a infrastrukturu a vynakládají stejné úsilí. Na straně nabídky používají výrobci oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů obvykle stejné výrobní procesy, výrobní technologii a materiály. Co se týká materiálů, pro oxidační katalyzátory i DPF filtry se používá kordierit. Ve výrobě procházejí DPF filtry i oxidační katalyzátory stejným procesem, jako je příprava materiálu, smíchání, měkčení a tvarování, sušení, konečná úprava a vypálení. Jedinými rozdíly mezi výrobním procesem obou výrobků je dodatečná fáze (uzavírání) a načasování jiné fáze (řezání). Na nabídce se proto podílejí stejní výrobci a oxidační katalyzátory a DPF filtry na trhu systémů následného zpracování výfukových plynů vzájemně soutěží.

(61)

Maďarské orgány zdůrazňují, že společnost IBIDEN HU je schopna vyrábět substráty pro filtry částic se stejným zařízením bez významných investic, stejně jako kterýkoli výrobce se stejnou výrobní technologií. Jelikož DPF filtry jsou formou rozvinutých oxidačních katalyzátorů, náklady na změnu nejsou počáteční investicí do jiné výrobní linky, nýbrž nezbytným rozvojem výrobních aktiv.

(62)

Maďarské orgány mimoto uvedly, že v technologickém vývoji oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů je rovněž patrná jasná tendence, která vede k nové generaci filtrů, jež mohou v jednom dílu zahrnovat výhody, vlastnosti a dřívější technologie, tudíž spojit oxidační katalyzátor a DPF filtr. Při vymezení relevantního trhu a výpočtu podílu na trhu by se měly vzít v úvahu rovněž oxidační katalyzátory, jelikož spolu s DPF filtry představují společný systém následného zpracování částic a společně zajišťují splnění předpisů.

(63)

Vzhledem k výše uvedeným tvrzením maďarské orgány usuzují, že jediným přijatelným vymezením relevantního trhu je celý trh pro systémy následného zpracování částic v naftových motorech, včetně DPF filtrů a oxidačních katalyzátorů. Podle studie vyhotovené nezávislou společností pro výzkum trhu AVL je podíl společnosti IBIDEN na trhu pro systémy následného zpracování částic v naftových motorech nižší než 25 % před investicí i posléze, splňuje tudíž podmínku v bodě 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002. Maďarské orgány se proto domnívají, že by Komise měla zastavit řízení podle čl. 88 odst. 2 a vydat kladné rozhodnutí.

6.   POSOUZENÍ PODPORY

6.1   Existence státní podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES

(64)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení Komise dospěla k závěru, že finanční podpora, kterou maďarské orgány poskytly společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. na základě stávajících režimů regionální podpory (HU 1/2003 „Režim určený na podporu investic“ a N 504/2004 „Daňové výhody pro rozvoj“) v podobě dotace a daňových úlev představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Maďarské orgány tento závěr nezpochybnily.

6.2   Oznamovací povinnost, zákonnost podpory a platné právní předpisy

(65)

Oznámením opatření v roce 2006 maďarské orgány splnily individuální oznamovací povinnost podle bodu 24 víceodvětvového rámce z roku 2002.

(66)

V souladu s bodem 63 a poznámkou pod čarou č. 58 pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013 (22) Komise posoudila opatření podpory podle ustanovení pokynů k regionální státní podpoře z roku 1998 (dále jen „pokyny k regionální podpoře“) a víceodvětvového rámce z roku 2002.

6.3   Slučitelnost podpory s pokyny k regionální podpoře

(67)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení Komise uvedla, že podpora je udělena v souladu se stávajícími režimy regionální podpory (23), a dospěla k závěru, že jsou dodržena běžná kritéria slučitelnosti stanovená v pokynech k regionální podpoře (např. kritéria slučitelnosti týkající se počáteční investice v oblasti způsobilé pro regionální podporu, způsobilé náklady, vlastní příspěvek, motivační účinek, zachování investice, kumulace).

6.4   Slučitelnost podpory s ustanoveními víceodvětvového rámce z roku 2002

6.4.1   Jeden investiční projekt

(68)

V bodě 49 víceodvětvového rámce z roku 2002 se uvádí, že investiční projekt nesmí být uměle rozdělen na dílčí projekty s cílem obejít ustanovení rámce. „Jeden investiční projekt“ zahrnuje veškeré investice do dlouhodobých aktiv výrobního zařízení v období tří let (24). Výrobním zařízením se rozumí ekonomicky nerozdělitelné položky fixního kapitálu, které plní přesné technické funkce, jsou propojeny fyzicky nebo funkčně a mají jasně definované cíle, jako je výroba definovaného výrobku.

(69)

Jelikož společnost IBIDEN HU již v minulosti obdržela regionální podporu pro první fázi investičního projektu na stejném místě a jelikož se oznámení týká druhé fáze investičního projektu, je nutné stanovit, zda obě fáze tvoří jeden investiční projekt.

(70)

V tomto ohledu Komise podotýká, že se obě investiční fáze týkají stejného výrobního zařízení (průmyslová zóna Dunavarsány, oblast středního Maďarska), stejné společnosti (IBIDEN HU), téhož výrobku (keramické substráty do filtrů pevných částic v naftových motorech) a práce na každém projektu byly zahájeny v období tří let (první fáze byla zahájena v roce 2004 a druhá fáze v roce 2005). Komise se proto domnívá, že jsou splněna kritéria vymezení „výrobního zařízení“ v bodě 49 víceodvětvového rámce z roku 2002 a že obě fáze investice tvoří součást jednoho investičního projektu.

(71)

Komise mimoto poznamenává, že maďarské orgány souhlasí s tím, že je nutno považovat obě fáze investice společnosti IBIDEN HU v průmyslové zóně Dunavarsány za jeden investiční projekt.

6.4.2   Míra podpory

(72)

Jelikož jsou první a druhá fáze investice považovány za jeden investiční projekt, berou se obě dvě v úvahu při výpočtu maximální míry podpory projektu.

(73)

Vzhledem k tomu, že plánované způsobilé náklady v současné hodnotě činí 41 953 072 670 HUF (168,30 milionu EUR) a platný běžný strop regionální podpory je 40 % (čistého grantového ekvivalentu), upravená maximální míra podpory v čistém grantovém ekvivalentu vyplývající z mechanismu snížení podle bodů 21 a 22 víceodvětvového rámce z roku 2002 činí 23,34 %.

(74)

Jelikož míra podpory projektu činí 22,44 % čistého grantového ekvivalentu, a je tudíž nižší než maximální přípustná míra podpory podle mechanismu snížení (23,34 % čistého grantového ekvivalentu), navrhovaná míra celého balíčku podpory dodržuje upravený strop regionální podpory.

6.4.3   Slučitelnost s pravidly podle bodu 24 písm. a) a b) víceodvětvového rámce z roku 2002

(75)

Jelikož celková částka podpory ve výši 9 793 809 933 HUF (39,29 milionu EUR) v současné hodnotě překračuje prahovou hodnotu pro individuální oznamovací povinnost ve výši 30 milionů EUR, je nutno posoudit, zda oznámená podpora splňuje bod 24 písm. a) a b) víceodvětvového rámce z roku 2002.

(76)

Rozhodnutí Komise povolit regionální podporu velkým investičním projektům spadajícím do bodu 24 víceodvětvového rámce z roku 2002 závisí na podílu příjemce podpory na trhu před investicí a posléze a na kapacitě vytvořené investicí. K provedení příslušných testů podle bodu 24 písm. a) a b) víceodvětvového rámce z roku 2002 musí Komise nejprve určit výrobek (výrobky), na které se investice vztahuje, a vymezit relevantní trh výrobků a zeměpisný trh.

6.4.3.1   Výrobek, na nějž se vztahuje investiční projekt

(77)

Podle bodu 52 víceodvětvového rámce z roku 2002 se „dotčeným výrobkem“ rozumí výrobek, na který se investiční projekt vztahuje, a případně jeho náhrady, za které je považuje buď spotřebitel (z důvodu vlastností výrobku, cen a určeného použití), nebo výrobce (z důvodu flexibility výrobních zařízení). Týká-li se projekt meziproduktu a významná část výroby není prodána na trhu, bude se mít za to, že dotčený výrobek zahrnuje následné výrobky.

(78)

Oznámený projekt se týká výroby „keramických substrátů do filtrů pevných částic v naftových motorech („DPF filtrů“)“. DPF filtr je automobilový díl, který se montuje do systémů pro čištění výfukových plynů vozidel s naftovým motorem a který čistí výfukové plyny vytvořené spalováním motoru (25).

(79)

Keramická část, kterou vyrábí společnost IBIDEN HU, je meziproduktem. Poté, co je tento výrobek vyroben v závodě (úroveň 3), prodává se za tržních podmínek prostřednictvím společnosti IBIDEN Deutschland GmbH (26) nezávislým podnikům (hlavními odběrateli jsou […], […] a […]), které pak potáhnou substrát vrstvou drahých kovů a DPF filtr se tak stává potahovaným DPF filtrem (úroveň 2). Potahované DPF filtry se poté prodávají výrobcům výfukového potrubí (úroveň 1), kteří jsou přímými dodavateli závodů na výrobu a montáž automobilů. Konečnými uživateli keramických substrátů jsou osobní automobily a lehká nákladní vozidla s naftovým motorem.

(80)

Z investičního projektu nebudou vyplývat žádné jiné výrobky k prodeji na trhu nebo pro použití jinými výrobními závody skupiny IBIDEN. Maďarské orgány potvrdily, že v podporovaném zařízení nebudou po dobu pěti let od skončení projektu/zahájení úplné výroby vyráběny žádné jiné výrobky, než které byly oznámeny a které jsou posuzovány.

(81)

Na základě výše uvedených skutečností bude Komise za výrobek, na který se vztahuje investiční projekt, považovat keramický substrát do DPF filtru, který je montován do osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel s naftovým motorem.

6.4.3.2   Relevantní trh výrobků a zeměpisný trh

(82)

Vymezení relevantního trhu výrobků vyžaduje přezkoumání toho, jaké jiné výrobky by bylo možno považovat za náhradu výrobku, na nějž se vztahuje investiční projekt, ve smyslu bodu 52 víceodvětvového rámce z roku 2002. V tomto ohledu a s přihlédnutím k připomínkám zúčastněných stran a maďarských orgánů Komise zjišťovala, které výrobky by bylo možno považovat za náhrady DPF filtru. Shrnutí této analýzy je uvedeno níže.

1)   Obecný přehled systému pro čištění výfukových plynů

(83)

Snižování emisí je složitou oblastí s mnoha interakcemi mezi technologiemi, dopadem na úsporu paliva, jízdní výkon, životnost a náklady. Opatření ke snížení emisí lze rozdělit do dvou hlavních oblastí:

a)

vývoj systému spalování ke snížení emisí výfuku motoru a

b)

technologie kontroly emisí používající „následné zpracování“ výfukových plynů motorů (v daném případě je důležitý pouze druhý uvedený případ).

(84)

Výfukové plyny naftových motorů obsahují nebezpečné látky: značné množství pevných látek (např. saze a rozpustný organický podíl (27)) a nebezpečné plyny (např. uhlovodíky, oxidy uhlíku (dále jen „COx“), oxidy dusíku (dále jen „NOx“)). Tyto materiály jsou zpracovány systémem pro čištění výfukových plynů namontovaným ve vozidlech.

(85)

V souladu s tím existují v systému určité součásti, které čistí nebezpečné látky. Obecně to mohou být: 1. zařízení, která čistí plynné složky, a 2. zařízení, která čistí pevné látky (včetně sazí). V osobních automobilech a lehkých nákladních vozidlech s naftovým motorem se užívají dva níže uvedené systémy následného zpracování emisí, které jsou v daném případě důležité:

a)

„Oxidační katalyzátory“ – (DOC), které mají potlačit nebezpečné plyny (hlavně uhlovodíky, oxidy uhlíku („COx“)) a jako vedlejší účinek do jisté míry odstraňují rovněž rozpustný organický podíl v pevných látkách, nemohou však čistit saze. Oxidační katalyzátor je (podobně jako DPF filtr) složen z vnitřního pevného substrátu, přes nějž procházejí výfukové plyny. Při procházení přes kanály výfukové plyny chemicky reagují s katalyzátory (platina a palladium) na stěně substrátu. Od roku 2000 byly oxidační katalyzátory zavedeny v EHP prakticky ve všech osobních automobilech s naftovým motorem za účelem dodržení přísnějších emisních norem, co se týká limitů škodlivých plynů v emisích.

b)

„Filtr pevných částic v naftových motorech“ – (DPF filtr), který má zachytit nerozpustné podíly pevných látek, tj. saze. Toho je dosaženo mechanickou filtrací. Výfukový plyn proudí do kanálů voštinové struktury DPF filtru a musí procházet stěnami, jelikož kanály jsou střídavě uzavřené. Substrát slouží jako filtr a saze se usazují na jeho stěnách. DPF filtr se však zaplňuje sazemi, a aby zůstal funkční, saze je nutno odstranit spálením (regenerace filtru).

(86)

DPF filtry se v sériové výrobě objevily poprvé v roce 2000 u vozu Peugeot 607 s naftovým motorem a od té doby se stávají rozšířenějšími s obrovským nárůstem za poslední 3–4 roky. Tento nárůst je zapříčiněn částečně daňovými pobídkami poskytnutými v řadě zemí vozidlům s naftovým motorem, která jsou vybavena DPF filtry, částečně uvědomělejším přístupem zákazníků, pokud jde o ochranu životního prostředí, a rovněž očekávaným zpřísněním emisních norem, zejména co se týká limitů pevných látek (v EHP se snižování emisí řídí emisními normami „Euro“). Očekává se, že před tím, než v roce 2009 nabude účinku Euro 5 (28), bude vzrůstající počet automobilů s naftovým motorem DPF filtrem již vybaven. Tato tendence zajistí další rozšiřování trhu pro DPF filtry v nadcházejících letech.

(87)

Podle materiálu filtru (např. keramický, kordieritový nebo kovový) a strategie regenerace filtru lze rozlišit různé druhy DPF filtrů. Regenerace je nutná k odstranění (tj. spálení) nahromaděných částic. V praxi je toho dosaženo buď smícháním paliva s přísadou, což snižuje teplotu oxidace (tento druh se nazývá „nepotahovaný DPF filtr s palivovým katalyzátorem“) nebo prostřednictvím vrstvy z drahých kovů pokrývající stěny substrátu, která napomáhá procesu spalování (tento druh se nazývá „potahovaný DPF filtr“ nebo „impregnovaný katalyzovaný DPF filtr“).

(88)

Díky vrstvě drahých kovů tento druh potahovaného DPF filtru v omezené míře čistí rovněž uhlovodíky a plyny CO pomocí procesu chemické oxidace. Výrobek společnosti IBIDEN patří do této kategorie. Jedná se o keramický substrát, který je následně na úrovni 2 opatřen vrstvou drahých kovů a poté na úrovni 1 montován do výfukového systému.

2)   Vymezení relevantního trhu výrobku podle připomínek zúčastněných stran a maďarských orgánů

(89)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení Komise vyjádřila řadu pochybností, které byly shrnuty výše, a sice zda lze oxidační katalyzátory a DPF filtry považovat za náhrady, které patří na stejný relevantní trh výrobků.

(90)

Komise se domnívá, že tvrzení předložená příjemcem podpory, společností IBIDEN HU, zúčastněnou stranou Aerosol & Particle Technology Laboratory a maďarskými orgány nerozptylují počáteční pochybnosti Komise, které byly potvrzeny připomínkami společnosti Saint-Gobain a zúčastněnou stranou, jejíž totožnost je utajena. Komise uvádí zejména tyto skutečnosti:

(91)

Substráty DPF filtrů a oxidačních katalyzátorů nepatří na stejný relevantní trh výrobků, jelikož vlastnosti těchto výrobků jsou odlišné, v důsledku čehož nejsou tyto dva výrobky nahraditelné na straně poptávky, ani na straně nabídky.

(92)

Z hlediska poptávky Komise podotýká, že mezi substráty pro DPF filtry a substráty pro oxidační katalyzátory existují značné rozdíly ve vlastnostech výrobků, určeném použití a ceně:

a)

Jak prokázaly zúčastněné strany, substráty pro oxidační katalyzátory se vyrábějí většinou z neporézního kordieritu. Materiál použitý pro substrát do oxidačních katalyzátorů musí být odolný vůči teplotě přibližně 400 °C uvnitř oxidačního katalyzátoru. Referenčním materiálem používaným pro substráty do DPF filtrů je karbid křemíku. Substrát do DPF filtrů musí být porézní, aby byla zajištěna filtrace sazí. Kvůli nezbytné regeneraci DPF filtru musí být substrát zhotoven z materiálu, který je odolný vůči velmi vysokým teplotám (přibližně 1 000 °C v případě potahovaných DPF filtrů) a opakovaným tepelným šokům. Vzhledem k odlišným teplotním parametrům nemohou v případě zvýšení ceny jednoho výrobku odběratelé přecházet mezi substráty pro DPF filtry a substráty pro oxidační katalyzátory.

b)

Co se týká ceny, Komise v tomto ohledu podporuje názor společnosti Saint-Gobain a zúčastněné strany s utajenou totožností, a uvádí, že existuje velký cenový rozdíl mezi substráty pro oxidační katalyzátory a DPF filtry, jelikož materiály použité pro substráty do DPF filtrů jsou výkonnějšími materiály, jejichž výroba znamená vyšší náklady (např. je nutné použití bezkyslíkové vysokoteplotní slinovací pece). Podle podání zúčastněných stran je průměrná jednotková cena substrátu pro DPF filtry v rozmezí od 120 EUR do 180 EUR (bez nákladů na potahování katalyzátoru a nákladů na zapouzdření), zatímco cena substrátu pro oxidační katalyzátory je v rozmezí od 12 EUR do 20 EUR (rovněž bez nákladů na potahování katalyzátoru a nákladů na zapouzdření). Takovýto cenový rozdíl znamená, že substráty do DPF filtrů nepatří na stejný trh jako substráty pro oxidační katalyzátory, jelikož výrobci DPF filtrů na úrovni 2 nemohou z technických důvodů přejít na používání substrátu pro oxidační katalyzátory (v opačném případě by tak vzhledem k velkému rozdílu v ceně učinili) a výrobce oxidačních katalyzátorů nenahradí substrát pro tento katalyzátor substrátem do DPF filtrů, protože by získal dražší výrobek bez oxidační funkce srovnatelné se substrátem pro oxidační katalyzátor.

c)

Co se týká určeného použití, na základě podání zúčastněných stran Komise uvádí, že hlavním účelem oxidačního katalyzátoru je pomocí chemické reakce zoxidovat určité plyny obsažené ve výfukových plynech naftových motorů na méně škodlivé látky. Hlavní funkcí DPF filtru je vyfiltrovat saze mechanickou filtrací. Ačkoliv za určitých okolností DPF filtr plní (jako vedlejší účinek) některé funkce oxidačního katalyzátoru, úplného oxidačního účinku nelze dosáhnout bez namontování obou zařízení. Mimoto oxidační katalyzátor neplní žádnou z funkcí DPF filtru, jelikož nefiltruje saze. Podle očekávání výrobců automobilů a dodavatelů automobilového příslušenství budou samostatná zařízení namontována ve výfukovém systému vedle sebe i nadále (29).

d)

Účelem oxidace prostřednictvím katalyzátorů substrátu pro DPF filtry společnosti IBIDEN HU je zajistit dostatečnou teplotu pro spalování sazí, nemá však stejný čistící účinek jako plně funkční oxidační katalyzátor. Jak bylo uvedeno v podáních zúčastněných stran, tzv. multifunkční výrobek společnosti IBIDEN HU neodstraňuje potřebu zvláštního oxidačního katalyzátoru v systému čištění výfukových plynů. Maďarské orgány a příjemce podpory rovněž přiznávají, že kvůli stávajícím právním předpisům je nutno tzv. multifunkční výrobek společnosti IBIDEN HU nadále montovat spolu s oxidačním katalyzátorem.

e)

Komise poznamenává, že domněnka společnosti IBIDEN HU a maďarských orgánů ohledně tendence používat jedno společné řešení (oxidační katalyzátor a DPF filtr) může odrážet budoucí trend technologií ke kontrole emisí, neodráží však současnou situaci, která je předmětem analýzy Komise. DPF filtry i oxidační katalyzátory budou nadále existovat současně a budou muset být instalovány společně v období, které musí být vzato v úvahu (od roku 2003 do roku 2008, tj. rok před zahájením a rok po úplném dokončení investičního projektu). Jak dokládají odhady údajů o trhu v jedné ze studií, oxidační katalyzátory zůstanou hlavní součástí ke kontrole emisí, která bude v dotčeném období instalována ve všech automobilech s naftovým motorem. Studie rovněž potvrzuje, že u budoucích technologií Euro 5 a Euro 6 budou oxidační katalyzátory nadále používány k oxidaci CO, uhlovodíků a rozpustných organických podílů.

f)

Komise navíc poznamenává, že studie trhu společnosti Frost & Sullivan, což je nezávislá poradenská a výzkumná společnost v oblasti průmyslu, analyzuje pouze DPF filtr jako samostatný výrobek k čištění pevných látek a netýká se oxidačních katalyzátorů.

(93)

Z hlediska nabídky existují rozdíly v procesu výroby substrátů do oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů. Jelikož substrát pro DPF filtr musí být odolný vůči vysoké teplotě, materiál (většinou karbid křemíku) se musí připravovat při velmi vysokých teplotách a v bezkyslíkové atmosféře. Kordierit, který se používá převážně pro substrát oxidačních katalyzátorů, je slinován na vzduchu při relativně mnohem nižší teplotě. Substrátem pro oxidační katalyzátor je mimoto většinou monolitní voštinový válec, zatímco substrát pro DPF filtry je vytvořen slepením několika filtračních prvků a kanály DPF filtru jsou uzavřené, přičemž u oxidačních katalyzátorů tomu tak není. Z toho vyplývá, že výroba substrátu do DPF filtrů vyžaduje bezkyslíkovou vysokoteplotní slinovací pec, systém lepení a stroje k uzavírání, přičemž při výrobě substrátu do oxidačních katalyzátorů toto zařízení není nutné. Proto se zdá, že substrát do DPF filtrů a oxidačních katalyzátorů není možné vyrábět na stejných výrobních linkách bez významných dodatečných nákladů.

(94)

Co se týká tvrzení předloženého společností IBIDEN HU a maďarskými orgány, že existují výrobci, kteří vyrábějí oxidační katalyzátory i DPF filtry a že se tudíž stírá rozdíl mezi výrobci oxidačních katalyzátorů a výrobci DPF filtrů, Komise má za to, že není důležité, zda může týž výrobce vyrábět oba výrobky, či nikoli. Důležité je, zda lze k výrobě obou substrátů použít stejné zařízení bez významných dodatečných nákladů. To zúčastněné strany nebo maďarské orgány neprokázaly. Nebyly zejména předloženy žádné konkrétní důkazy ohledně výrobců substrátu do oxidačních katalyzátorů, kteří by vyráběli substráty pro DPF filtry se stejným zařízením bez velkých dodatečných investičních nákladů nebo naopak.

(95)

Vzhledem k výše uvedeným tvrzením se Komise domnívá, že ačkoli oxidační katalyzátory a DPF filtry patří spolu s ostatními součástmi (např. filtr chudých NOx, jehož účelem je snížit obsah NOx ve výfukovém plynu) do systému následného zpracování částic/systému pro kontrolu emisí v naftových motorech osobních automobilů nebo lehkých nákladních vozidel s naftovým motorem, pouhá skutečnost, že existují vedle sebe ve stejném výfukovém potrubí nebo že vzájemně ovlivňují svůj vývoj neznamená, že jsou náhradami z hlediska poptávky a/nebo nabídky, jelikož se jedná o dvě samostatné součásti s různými vlastnostmi, cenami a určeným použitím. Co se týká nahraditelnosti na straně nabídky, existují rozdíly v procesu výroby substrátů do oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů, což vede k závěru, že na straně nabídky nejsou substráty do oxidačních katalyzátorů a DPF filtrů nahraditelné.

(96)

Na základě výše uvedených skutečností a pro účely tohoto rozhodnutí má Komise za to, že relevantní trh výrobků zahrnuje pouze substráty do filtrů pevných částic v naftových motorech, které jsou namontovány ve výfukových systémech osobních automobilů a lehkých nákladních vozidel s naftovým motorem.

3)   Relevantní zeměpisný trh

(97)

V rozhodnutí o zahájení formálního vyšetřovacího řízení měla Komise za to, že relevantním zeměpisným trhem by měl být celý EHP vzhledem k rozdílům v regulaci emisí a normách jakosti paliva v porovnání s třetími zeměmi a k nižšímu podílu vozidel s naftovým motorem na ostatních velkých automobilových trzích (30). Zdá se, že v současnosti je poptávka po systémech následného zpracování částic pro lehká užitková vozidla s naftovým motorem na trzích mimo EHP velmi nízká. S vývojem vyspělejších systémů následného zpracování částic pro vozidla s naftovým motorem, která pak budou schopna splnit požadavky na emise výfukových plynů v některých třetích zemích, se trh pro systémy následného zpracování částic podle očekávání ze zeměpisného hlediska rozšíří teprve po roce 2008.

(98)

Žádná ze zúčastněných stran ani maďarské orgány tento závěr nezpochybnily. Na základě výše uvedených skutečností a pro účely tohoto rozhodnutí Komise usuzuje, že relevantní zeměpisný trh pro DPF filtry zahrnuje celý EHP.

6.4.3.3   Podíl na trhu

(99)

Podle bodu 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002 nebude investiční projekt podléhající individuální oznamovací povinnosti způsobilý pro investiční podporu, pokud na příjemce podpory připadá před investicí více než 25 % prodeje dotčeného výrobku či na něj bude po investici připadat více než 25 %.

(100)

Za účelem ověření, zda je projekt slučitelný s bodem 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002 je nutno analyzovat podíl příjemce podpory na trhu na úrovni skupiny před a po investici. Jelikož investice společnosti IBIDEN HU byla zahájena v roce 2004 a úplné výrobní kapacity ve výši 2,4 milionu jednotek ročně mělo být podle očekávání dosaženo v roce 2007, Komise zkoumala podíly na trhu v roce 2003 a 2008.

(101)

Maďarské orgány potvrdily, že mezi společností IBIDEN a ostatními společnostmi v divizi keramiky neexistují žádné společné podniky a dlouhodobá ujednání o uvádění na trh.

(102)

Maďarské orgány poskytly údaje o trhu z těchto zdrojů: Frost & Sullivan Ltd. a AVL List GmbH. V tabulce č. III jsou uvedeny podíly skupiny IBIDEN na trhu DPF filtrů před zahájením a po dokončení projektu v objemovém vyjádření pro Evropu.

Tabulka III

Podíl společnosti IBIDEN na úrovni skupiny na trhu v Evropě

(Údaje v jednotkách)

 

2003

2008

Prodej skupiny IBIDEN

(…)

(…)

Celkový trh DPF filtrů

702 000

6 340 000

Podíl na trhu DPF filtrů

(…) %

(…) %

Zdroj: Frost & Sullivan Ltd. ().

(103)

Studie předložené maďarskými orgány prokazují, že podíl společnosti IBIDEN na úrovni skupiny na trhu DPF filtrů před investicí i posléze činí v Evropě […] % – […] % v objemovém vyjádření (32), podstatně proto překračuje 25 % prahovou hodnotu (33). Podmínka stanovená v bodě 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002 proto není dodržena.

6.4.3.4   Zvýšení výrobní kapacity/test rostoucího trhu

(104)

Bod 24 víceodvětvového rámce z roku 2002 stanoví, že projekty podléhající individuální oznamovací povinnosti nebudou způsobilé pro investiční podporu, není-li splněna jedna z podmínek stanovených v bodě 24. Ačkoli (jak bylo uvedeno výše) podmínka stanovená v bodě 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002 není dodržena, Komise rovněž zkoumala, zda investiční projekt splňuje ostatní podmínky stanovené v bodě 24 písm. b) víceodvětvového rámce z roku 2002. Podle bodu 24 písm. b) nebude investiční projekt podléhající individuální oznamovací povinnosti způsobilý pro investiční podporu, pokud kapacita vytvořená projektem převyšuje velikost trhu o 5 % měřeno za pomoci údajů o zřejmé spotřebě dotčeného výrobku, ledaže průměrné roční tempo růstu jeho zřejmé spotřeby za posledních pět let bylo vyšší než průměrné roční tempo růstu HDP v Evropském hospodářském prostoru ve stejném období.

(105)

V této souvislosti Komise podotýká, že (jak je uvedeno v tabulce č. IV níže) průměrný roční růst zřejmé spotřeby (měřeno jako celkový prodej) DPF filtrů v Evropě za posledních 5 let je významně vyšší než průměrné roční tempo růstu HDP v EHP (34).

Tabulka IV

Test rostoucího trhu

(Prodej v jednotkách)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CAGR (35)

DPF filtry

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

HDP (v milionech EUR ve stálých cenách roku 1995) (EU-27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Komise proto vyvozuje závěr, že posuzovaná podpora je v souladu s bodem 24 písm. b) víceodvětvového rámce z roku 2002, jak však bylo uvedeno výše, není v souladu s bodem 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002.

6.5   Nepříznivé účinky podpory a závěr

(107)

V souladu s pravidly regionální podpory již byla společnosti IBIDEN HU poskytnuta podpora ve výši 7 411 828 735 HUF (29,73 milionu EUR) v současné hodnotě (11 745 422 640 HUF, tj. 47,12 milionu EUR v nominální hodnotě) na základě stávajících režimů regionální podpory (36) až do prahové hodnoty individuální oznamovací povinnosti stanovené v bodě 24 víceodvětvového rámce z roku 2002. Výší podpory, na kterou se vztahuje toto oznámení, je rozdíl mezi celkovou částkou podpory a již poskytnutou podporou, tj. 2 381 981 198 HUF (9,56 milionu EUR) v současné hodnotě (v nominální hodnotě tato částka činí 3 845 801 110 HUF, tj. 15,43 milionu EUR).

(108)

V bodě 24 víceodvětvového rámce z roku 2002 je stanoveno, že projekty podléhající individuální oznamovací povinnosti nebudou způsobilé pro investiční podporu, není-li splněna jedna z podmínek stanovených v bodě 24. Jak bylo prokázáno výše, posuzovaná podpora nesplňuje bod 24 písm. a) víceodvětvového rámce z roku 2002, jelikož podíl společnosti IBIDEN na úrovni skupiny na trhu DPF filtrů v Evropě před investicí i posléze podstatně překračuje 25 % prahovou hodnotu.

(109)

Vysoký podíl společnosti IBIDEN na trhu je projevem převládajícího postavení společnosti na trhu s DPF filtry. Podle studie společnosti Frost & Sullivan Ltd. (37) a připomínek zúčastněných stran se společnost IBIDEN na evropském trhu s DPF filtry těší výjimečnému postavení, jelikož je jedním ze dvou hlavních výrobců substrátů pro filtry na světě (druhým hlavním výrobcem je společnost NGK). Komise podotýká, že trh s DPF filtry v Evropě zaznamenal v posledních letech ohromný růst, jelikož všichni výrobci vozidel přizpůsobují technologii, aby splnili emisní limity Euro. Je vysoce ziskovým trhem, jehož budoucí silný rozvoj se zdá být zajištěn. Podpora, na kterou se oznámení vztahuje, by ještě více posílila vedoucí postavení společnosti IBIDEN na tomto trhu, takže by na něm novým účastníkům ztížila upevnění jejich postavení. Podpora, jíž se oznámení týká, proto může vyvolat značné narušení hospodářské soutěže.

(110)

Na základě výše uvedených úvah Komise vyvozuje závěr, že podpora, na kterou se vztahuje oznámení, není slučitelná se společným trhem. Jelikož podpora ve výši 2 381 981 198 HUF (9,56 milionu EUR) v současné hodnotě (v nominální hodnotě tato částka činí 3 845 801 110 HUF, tj. 15,43 milionu EUR) nebyla poskytnuta, není nutno ji navrátit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Státní podpora, kterou Maďarská republika zamýšlí poskytnout společnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. ve výši 2 381 981 198 HUF v současné hodnotě (3 845 801 110 HUF v nominální hodnotě), není slučitelná se společným trhem.

Podporu proto nelze poskytnout.

Článek 2

Maďarská republika informuje Komisi do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí o opatřeních, která přijala k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Maďarské republice.

V Bruselu dne 30. dubna 2008.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. C 224, 25.9.2007, s. 2.

(2)  Sdělení Komise – Víceodvětvový rámec pro regionální podporu velkým investičním projektům, Úř. věst. C 70 ze dne 19.3.2002, s. 8, ve znění sdělení Komise o změně víceodvětvového rámce pro regionální podporu velkým investičním projektům (2002), pokud jde o vypracování seznamu odvětví, která se potýkají se strukturálními problémy, a o návrhu příslušných opatření podle čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES, která se týkají odvětví motorových vozidel a odvětví syntetických vláken, Úř. věst. C 263 ze dne 1.11.2003, s. 3.

(3)  Viz poznámka pod čarou 1.

(4)  Dopis Komise ze dne 9. července 2004, K(2004) 2773/5 ve věci HU 12/2003 – Mapa regionální podpory pro Maďarsko na období od 1. května 2004 do 31. prosince 2006.

(5)  Účetní rok skončil 31. března 2006.

(6)  V zájmu zajištění transparentnosti a účinné kontroly regionální podpory velkým investičním projektům bod 36 víceodvětvového rámce z roku 2002 stanoví zvláštní „mechanismus k zajištění transparentnosti“. V rámci tohoto mechanismu k zajištění transparentnosti musí členské státy poskytnout informace pomocí standardního formuláře, je-li na základě víceodvětvového rámce z roku 2002 poskytnuta podpora projektům nepodléhajícím oznamovací povinnosti se způsobilými náklady překračujícími 50 milionů EUR.

(7)  Vypočteno v souladu s pravidly základního režimu podpor podle směnného kurzu 249,28 HUF/EUR (platného dne 31. srpna 2004) a referenční sazby ve výši 8,59 %.

(8)  Podléhá povinnosti zachování profesního tajemství.

(9)  HU 1/2003 „Režim určený na podporu investic“ byl předložen v rámci prozatímního postupu a schválen Komisí jako stávající podpora ve smyslu přílohy IV kapitoly 3 odst. 1 písm. c) (v článku 22) Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii.

(10)  HU 3/2004 „Režim daňových výhod pro rozvoj“ byl předložen v rámci prozatímního postupu a schválen Komisí jako stávající podpora ve smyslu přílohy IV kapitoly 3 odst. 1 písm. c) (v článku 22) Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii. Změna tohoto režimu byla oznámena Komisi (případ č. N 504/2004) a Komisí schválena dne 23. prosince 2004 (ref. č. K(2004) 5652).

(11)  V tomto rozhodnutí je čistý grantový ekvivalent vypočten podle běžné sazby daně z příjmu právnických osob platné v Maďarsku (16 %).

(12)  Daňová úleva je omezena na základě své celkové současné hodnoty.

(13)  HU 1/2003 „Režim určený na podporu investic“ a N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Režim daňových výhod pro rozvoj“.

(14)  Rozdíly v určeném použití mezi konečnými výrobky, tj. DPF filtry a oxidačními katalyzátory, odrážejí různé užití příslušných substrátů. V tomto rozhodnutí se proto pojem DPF filtr bude používat alternativně k pojmu substrát pro DPF filtr.

(15)  „Strategic analysis of the European market for Diesel Particulate Filters“, říjen 2006. Společnost Frost & Sullivan působí v oblasti poradenství a výzkumu týkajícího se trhu/průmyslu.

(16)  „Market survey on PM reduction after-treatment device“, březen 2007. Společnost AVL List se úzce podílí na projektování a vývoji spalovacích motorů. Studie společnosti AVL, kterou v daném případě zadala společnost IBIDEN HU, uvádí, že oxidační katalyzátory i DPF filtry patří na stejný relevantní trh výrobků. Údaje a analýza uvedené ve studii AVL však toto tvrzení nepotvrzují, tj. různé prvky/informace ve studii poukazují na neexistenci nahraditelnosti, nikoli opak.

(17)  Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.

(18)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(19)  Pojem následných generací výrobku používá společnost IBIDEN HU k odkazu na vývoj technologie.

(20)  Co se však týká tržní ceny oxidačních katalyzátorů ve výši 102 EUR, jak byla uvedena ve studii společnosti AVL, zdá se, že se rovněž vztahuje na cenu oxidačního katalyzátoru po potahování na úrovni 2, proto by cena substrátu do oxidačních katalyzátorů musela být upravena směrem dolů stejně, jak společnost IBIDEN upravila ceny substrátu do DPF filtrů.

(21)  Rozdíly v určeném použití mezi hotovými výrobky, tj. DPF filtry a oxidačními katalyzátory, odrážejí různé užití jejich příslušných substrátů.

(22)  Úř. věst. C 54, 4.3.2006, s. 13.

(23)  HU 1/2003 „Režim určený na podporu investic“ a N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Režim daňových výhod pro rozvoj“.

(24)  Jelikož investiční projekty mohou trvat několik let, tříleté období se v zásadě vypočítává od zahájení prací na každém projektu.

(25)  Stávající evropské právní předpisy DPF filtr dosud nevyžadují, v některých motorových vozidlech je však již namontován. Od září 2009 se pro nové druhy osobních automobilů s naftovým motorem (kategorie M1) a lehkých nákladních automobilů s naftovým motorem (kategorie N1 třída I) s referenční hmotností do 2 610 kg stanou závaznými nové mezní hodnoty (tyto limity se budou vztahovat na třídy II a III vozidel kategorie N1 a N2 od září 2010). To v praxi povede k montáži DPF filtru v zájmu splnění těchto mezních hodnot.

(26)  Maďarské orgány potvrdily, že společnost IBIDEN Deutschland GmbH je obchodní a marketingová společnost a nevyrábí žádné části pro systémy čištění výfukových plynů. Žádná jiná společnost skupiny IBIDEN dále neopracovává části vyrobené společností IBIDEN HU.

(27)  Rozpustný organický podíl jako organický materiál pocházející z mazacího oleje motoru a z paliva.

(28)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(29)  Tato tendence, jak dokládá společnost Saint-Gobain, je zdůrazněna v různých prezentacích uvedených na odborných fórech v roce 2007 společnostmi General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai a Arvin Meritor.

(30)  Podle studie trhu společnosti AVL vyžadují moderní systémy následného zpracování částic motorovou naftu bez obsahu síry, aby byl zajištěn efektivní a trvalý výkon. Motorová nafta s nízkým obsahem síry byla v EU zavedena v roce 2005 a její použití bude povinné v roce 2009.

(31)  Údaje získané společností AVL ukazují poněkud menší trh než údaje společnosti F&S a vedly by k nesrovnalostem, jelikož objem prodeje příjemce podpory v Evropě před investicí (tj. v roce 2003) je vyšší než celkový prodej odhadnutý společností AVL. Proto byly použity údaje o trhu s DPF filtry obsažené ve studii společnosti F&S, v níž se takovéto nesrovnalosti neobjevily. Použití vyšších údajů společnosti F&S je mimoto ve prospěch příjemce podpory, avšak i v tomto případě jsou podíly na trhu značně vyšší než 25 %. Studie společnosti F&S odkazuje přímo na počet DPF filtrů, které byly na trhu prodány nebo které budou podle očekávání prodány, s přihlédnutím ke všem výrobcům DPF filtrů. Je nutno rovněž poznamenat, že ačkoliv se studie vztahují na DPF filtry, tj. na hotový následný výrobek, v praxi se objem prodaných substrátů rovná počtu prodaných DPF filtrů.

(32)  Keramický substrát společnosti IBIDEN HU je meziproduktem, který je předmětem dalšího zpracování (tj. potahování, zapouzdření) na následných úrovních hodnotového řetězce (které provádějí nezávislé společnosti). Jelikož údaje v hodnotovém vyjádření obsažené v předložených studiích se vztahují pouze na hotové DPF filtry, jejichž cena je značně vyšší než cena výrobku společnosti IBIDEN, a jelikož nebyly předloženy žádné spolehlivé údaje, co se týká ceny meziproduktu, Komise má za to, že v daném případě je nutno použít analýzu objemu. V každém případě, pokud společnost IBIDEN prodává substráty pro DPF filtry blízko průměrné tržní ceny, podíly na trhu v hodnotovém vyjádření budou srovnatelné.

(33)  Podle údajů poskytnutých společností Saint-Gobain by i na hypotetickém trhu zahrnujícím substráty pro DPF filtry i oxidační katalyzátory (trh s DPF filtry a oxidačními katalyzátory) byl podíl společnosti IBIDEN na trhu v EHP vyšší než 25 % v hodnotovém vyjádření. Toto tvrzení však studie společnosti AVL (která byla zadána příjemcem podpory) nepotvrdila, jelikož udává podstatně vyšší ceny oxidačních katalyzátorů, a tudíž podíl na společném trhu v hodnotovém vyjádření proto zůstává pod 25 % (co se však týká tržní ceny oxidačních katalyzátorů, jak je uvedena ve studii společnosti AVL, zdá se, že se vztahuje na cenu oxidačních katalyzátorů po potahování na úrovni 2, což by vysvětlovalo podstatně vyšší cenu v porovnání s cenou uvedenou pro substrát společností Saint-Gobain). Na základě dostupných informací proto nebylo možno vyvodit závěr, zda by na takovémto hypotetickém trhu byl v EHP podíl společnosti IBIDEN v hodnotovém vyjádření vyšší nebo nižší než 25 %.

(34)  Z praktických důvodů byly posuzovány údaje o HDP pro EU-27.

(35)  CAGR: složená roční míra růstu (compound annual growth rate).

(36)  HU 1/2003 „Režim určený na podporu investic“ a N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Režim daňových výhod pro rozvoj“.

(37)  „Strategic analysis of the European market for Diesel Particulate Filters“, říjen 2006. Společnost Frost & Sullivan působí v oblasti poradenství a výzkumu týkajícího se trhu/průmyslu.


4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/50


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 31. října 2008,

kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, které podléhají přezkoumání v rámci desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES

(oznámeno pod číslem K(2008) 6266)

(Text s významem pro EHP)

(2008/831/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES.

(2)

V případě několika kombinací účinné látky a typu přípravku zařazených do daného seznamu buď všichni účastníci odstoupili, nebo členský stát, který je určen jako zpravodaj k provedení hodnocení, neobdržel dokumentaci ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1451/2007.

(3)

V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 Komise proto o této skutečnosti uvědomila členské státy. Uvedená informace byla rovněž zveřejněna elektronicky dne 8. listopadu 2007.

(4)

Ve lhůtě tří měsíců od elektronického zveřejnění této informace vyjádřily společnosti zájem převzít roli účastníka pro některé předmětné látky a typy přípravků v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(5)

Pro předložení dokumentace k těmto látkám a typům přípravků by proto měla být stanovena nová lhůta v souladu s čl. 12 odst. 3 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nová lhůta pro předložení dokumentace k látkám a typům přípravků uvedeným v příloze se stanoví na 1. prosince 2009.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 31. října 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Látky a typy přípravků, pro něž je stanovena nová lhůta k předložení dokumentace na 1. prosince 2009

Název

Číslo ES

Číslo CAS

Typ přípravku

Členský stát zpravodaj

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

2

ES

N,N′-dimethyl-2,2′-disulfandiyldibenzamid

219-768-5

2527-58-4

6

PL

N,N′-dimethyl-2,2′-disulfandiyldibenzamid

219-768-5

2527-58-4

13

PL

butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

1

HU

butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

2

HU

butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

3

HU

butan-2-on-peroxid

215-661-2

1338-23-4

6

HU

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

3

EE

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

6

EE

chloracetamid

201-174-2

79-07-2

13

EE

dodecylguanidin-monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

6

ES

ethylenoxid

200-849-9

75-21-8

2

NO

glyoxal

203-474-9

107-22-2

2

FR

glyoxal

203-474-9

107-22-2

3

FR

glyoxal

203-474-9

107-22-2

4

FR

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina

203-768-7

110-44-1

6

DE

cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK

oligo{[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]guanidin-hydrochlorid}

polymer

374572-91-5

1

FR

oligo{[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]guanidin-hydrochlorid}

polymer

374572-91-5

5

FR

oligo{[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]guanidin-hydrochlorid}

polymer

374572-91-5

6

FR

oligo{[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]guanidin-hydrochlorid}

polymer

374572-91-5

13

FR

poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

57028-96-3

1

FR

poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

57028-96-3

5

FR

poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

57028-96-3

6

FR

poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl-hydrochlorid)

polymer

57028-96-3

13

FR

komplex jodu s poly(vinylpyrrolidonem)

polymer

25655-41-8

1

SE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

6

DE

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl

223-296-5

3811-73-2

2

SE

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl

223-296-5

3811-73-2

3

SE

2-hydroxybenzoová kyselina

200-712-3

69-72-7

1

LT

2-hydroxybenzoová kyselina

200-712-3

69-72-7

2

LT

2-hydroxybenzoová kyselina

200-712-3

69-72-7

3

LT

2-hydroxybenzoová kyselina

200-712-3

69-72-7

4

LT

oxid křemičitý amorfní

231-545-4

7631-86-9

3

FR

chlorid stříbrný

232-033-3

7783-90-6

3

SE

chlorid stříbrný

232-033-3

7783-90-6

4

SE

chlorid stříbrný

232-033-3

7783-90-6

5

SE

chlorid stříbrný

232-033-3

7783-90-6

13

SE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

1

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

2

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

4

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

5

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

6

DE

oxid siřičitý

231-195-2

7446-09-5

13

DE

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

2

ES

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

13

ES

5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol

222-182-2

3380-34-5

3

DK

poly(formaldehyd-co-akrylaldehyd)

polymer

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/53


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. listopadu 2008

o nezařazení bromuconazolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2008) 6290)

(Text s významem pro EHP)

(2008/832/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Uvedený seznam zahrnuje bromuconazole.

(3)

Účinky bromuconazolu na lidské zdraví a životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Uvedená nařízení dále určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1490/2002. Pro bromuconazole byla členským státem zpravodajem Belgie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 14. listopadu 2005.

(4)

Hodnotící zpráva byla přezkoumána členskými státy a EFSA v rámci pracovní skupiny pro hodnocení a byla předložena Komisi dne 26. března 2008 v podobě závěru EFSA týkajícího se přezkoumání účinné látky bromuconazole z hlediska posouzení rizika pesticidů (4). Tato zpráva byla přezkoumána členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončena dne 11. července 2008 v podobě zprávy Komise o přezkoumání bromuconazolu.

(5)

V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Zejména nebylo na základě dostupných informací možné zhodnotit potenciální kontaminaci povrchových a podzemních vod. Kromě toho, pokud jde o ekotoxikologii, existují obavy z vysokého rizika pro vodní organismy. Proto nebylo na základě dostupných informací možné dospět k závěru, že bromuconazole splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky, a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel přednesl, však nelze zmíněné obavy eliminovat a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy a vyhodnoceny na setkání odborníků EFSA, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující bromuconazole mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Bromuconazole by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících bromuconazole byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovována a aby pro takové přípravky nebyla udělována žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících bromuconazole by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během jednoho dalšího vegetačního období, což zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahující bromuconazole budou pro zemědělce dostupné ještě osmnáct měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro bromuconazole v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS, k níž byla prováděcí pravidla stanovena nařízením Komise (ES) č. 33/2008 (5), s ohledem na případné zařazení do přílohy I.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Bromuconazole se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících bromuconazole byla odňata do 3. května 2009;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících bromuconazole.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději dne 3. května 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. listopadu 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 136, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromuconazole (dokončeno dne 26. března 2008).

(5)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.


4.11.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.