ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 286

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
29. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94

33

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

45

Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

46

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1005/2008

ze dne 29. září 2008,

kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (dále jen „UNCLOS“), ratifikovalo Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 4. srpna 1995 (dál jen „dohoda OSN o populacích ryb“) a přijalo Dohodu Organizace pro výživu a zemědělství k podpoře dodržování mezinárodních opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů rybářskými plavidly na volném moři ze dne 24. listopadu 1993 (dále jen „dohoda FAO o dodržování opatření“). V těchto aktech byla stanovena především zásada, že všechny státy mají povinnost přijmout příslušná opatření na zajištění udržitelného řízení mořských zdrojů a za tímto účelem vzájemně spolupracovat.

(2)

Cílem společné rybářské politiky, jak je stanovena v nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (3), je zajistit využívání živých vodních zdrojů poskytující udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(3)

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (dále jen „rybolov NNN“) představuje jednu z nejzávažnějších hrozeb pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů a ohrožuje samotnou podstatu společné rybářské politiky a mezinárodních snah o podporu lepší správy oceánů. Rybolov NNN rovněž představuje hrozbu pro biologickou rozmanitost moří, kterou je třeba řešit v souladu s cíli stanovenými ve sdělení Komise Zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 – a v dalších letech.

(4)

FAO přijala v roce 2001 Mezinárodní akční plán pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který Společenství schválilo. Regionální organizace pro řízení rybolovu za účinné podpory Společenství navíc stanovily řadu opatření pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

(5)

V souladu se svými mezinárodními závazky a vzhledem k rozsahu a naléhavosti daného problému by mělo Společenství podstatně důrazněji jednat proti rybolovu NNN a přijmout nová regulační opatření postihující všechny aspekty tohoto jevu.

(6)

Opatření Společenství by měla být zejména zaměřena na chování spadající do definice rybolovu NNN, které působí nejzávažnější škody na mořském prostředí, udržitelnosti rybích populací a sociálně-ekonomické situaci rybářů jednajících podle pravidel pro zachování a řízení rybolovných zdrojů.

(7)

V souladu s definicí rybolovu NNN by měla být oblast působnosti tohoto nařízení rozšířena na rybolovné činnosti prováděné na volném moři a v mořských vodách pod jurisdikcí nebo svrchovaností pobřežních států, včetně mořských vod pod jurisdikcí nebo svrchovaností členských států Evropského společenství.

(8)

V zájmu náležitého řešení vnitřního rozměru rybolovu NNN je pro Společenství mimořádně důležité, aby přijalo nezbytná opatření pro zlepšení dodržování pravidel společné rybářské politiky; ustanovení za tímto účelem by měla být až do revize nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (4) vložena do tohoto nařízení.

(9)

Pravidla Společenství, zejména hlava II nařízení (EHS) č. 2847/93, stanoví komplexní systém určený ke sledování zákonnosti odlovů prováděných rybářskými plavidly Společenství; současný režim vztahující se na produkty rybolovu odlovené rybářskými plavidly třetích zemí a dovezené do Společenství nezajišťuje rovnocennou úroveň kontroly. Tento nedostatek představuje významný podnět pro zahraniční hospodářské subjekty provádějící rybolov NNN, aby prodávaly své produkty ve Společenství a zvyšovaly ziskovost svých činností. Jako největší světový trh a dovozce produktů rybolovu má Společenství zvláštní odpovědnost zajistit, aby produkty rybolovu dovážené na jeho území nepocházely z rybolovu NNN. Proto by se měl zavést nový režim, který zajistí v celém dodavatelském řetězci náležitou kontrolu produktů rybolovu dovážených do Společenství.

(10)

Pravidla Společenství, která upravují přístup do přístavů Společenství pro rybářská plavidla plující pod vlajkou třetích zemí, by měla být posílena s cílem zajistit řádnou kontrolu zákonnosti produktů rybolovu vyložených rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí. Mělo by to zejména znamenat, že přístup do přístavů Společenství se povolí pouze rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou třetích zemí, která jsou schopna poskytnout přesné údaje o zákonnosti svých odlovů a nechat si tuto informaci potvrdit svým státem vlajky.

(11)

Překládky na moři unikají řádné kontrole ze strany států vlajky nebo pobřežních států a subjekty provádějící rybolov NNN je obvykle využívají pro zastření nezákonné povahy svých úlovků. Proto je odůvodněné, aby Společenství povolovalo překládky pouze v případě, že se provedou v rámci určeného přístavu členských států, nebo v přístavech třetích zemí, pokud jde o překládky mezi rybářskými plavidly Společenství, nebo mimo vody Společenství, pokud jde o překládky mezi rybářskými plavidly Společenství a rybářskými plavidly registrovanými jako dopravní plavidla pod záštitou regionální organizace pro řízení rybolovu.

(12)

Je vhodné na základě řízení rizik stanovit podmínky, postup a četnost kontrol, inspekcí a ověřování prováděných členskými státy.

(13)

Obchod s produkty rybolovu pocházejícími z rybolovu NNN by měl být ve Společenství zakázán. Aby byl tento zákaz účinný a aby se zajistilo, že všechny produkty rybolovu dovezené do Společenství nebo z něj vyvezené, které jsou předmětem obchodu, byly odloveny v souladu s mezinárodními opatřeními na zachování a řízení rybolovných zdrojů, případně s dalšími příslušnými pravidly vztahujícími se na dotčené rybářské plavidlo, musí být zaveden systém osvědčování vztahující se na veškerý obchod s produkty rybolovu v rámci Společenství.

(14)

Společenství by mělo zohlednit omezené kapacity rozvojových zemí k provádění systému osvědčování.

(15)

Je vhodné, aby v rámci tohoto systému bylo osvědčení vyžadováno jako podmínka dovozu produktů rybolovu do Společenství. Takové osvědčení by mělo obsahovat údaje umožňující prokázat, že dotčené produkty nejsou v rozporu s právem. Mělo by být potvrzeno státem vlajky rybářského plavidla, které dotčené ryby ulovilo, v souladu s povinností státu vlajky zajistit v rámci mezinárodního práva, aby rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou dodržovala mezinárodní pravidla pro zachování a řízení rybolovných zdrojů.

(16)

Je nezbytné, aby se tento systém osvědčování vztahoval na veškerý dovoz produktů mořského rybolovu do Společenství a veškerý vývoz těchto produktů ze Společenství. Tento systém by se měl rovněž vztahovat na produkty rybolovu, které byly přepravovány nebo zpracovány v jiné zemi než ve státě vlajky předtím, než se dostaly na území Společenství. Proto se na tyto produkty musí vztahovat zvláštní požadavky, aby bylo zaručeno, že produkty, které se dostanou na území Společenství, nejsou odlišné od těch, jejichž zákonnost potvrdil příslušný stát vlajky.

(17)

Je důležité, aby se prostřednictvím zvláštních postupů pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu zajistila stejná úroveň kontroly pro všechny dovezené produkty rybolovu, aniž by tím byl dotčen objem nebo četnost obchodů.

(18)

Na vývoz úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu by se měl rovněž vztahovat systém osvědčování v rámci spolupráce s třetími zeměmi.

(19)

Členské státy, do nichž mají být produkty dovezeny, by měly být s to zkontrolovat platnost osvědčení o úlovku provázejících zásilku a měly by mít právo odmítnout dovoz, nejsou-li splněny podmínky stanovené v nařízení, pokud jde o osvědčení o úlovku.

(20)

Je důležité, aby kontroly, inspekce a ověřování týkající se produktů rybolovu během tranzitní přepravy nebo překládky byly prováděny zejména členskými státy konečného určení, aby se zvýšila jejich účinnost.

(21)

Na podporu kontrolních orgánů členských států při plnění jejich úkolů v oblasti sledování zákonnosti produktů rybolovu, které jsou předmětem obchodu se Společenstvím, jakož i pro varování hospodářských subjektů Společenství by měl být zřízen systém varování na úrovni Společenství určený k šíření informací, případně o důvodných pochybnostech týkajících se dodržování platných pravidel pro zachování a řízení zdrojů některými třetími zeměmi.

(22)

Je naprosto nezbytné, aby Společenství přijalo opatření odrazující rybářská plavidla, která provádějí rybolov NNN a na něž se nevztahují odpovídající opatření jejich státu vlajky proti tomuto rybolovu NNN.

(23)

Za tímto účelem by měla Komise ve spolupráci s členskými státy, Agenturou Společenství pro kontrolu rybolovu, třetími státy a jinými subjekty určit rybářská plavidla podezřelá z provádění rybolovu NNN na základě řízení rizik a vyžádat si od příslušného státu vlajky údaje ohledně správnosti daných zjištění.

(24)

S cílem usnadnit šetření týkající se rybářských plavidel, u nichž se přepokládá, že provádějí rybolov NNN, a s cílem zabránit jim v pokračování porušování předpisů, musí tato rybářská plavidla podléhat zvláštním požadavkům kontroly a inspekce ze strany členských států.

(25)

Existují-li na základě získaných informací dostatečné důvody domnívat se, že rybářská plavidla plující pod vlajkou třetí země provádějí rybolov NNN a že příslušné státy vlajky nepřijaly účinná opatření proti tomuto rybolovu, zařadí Komise tato plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.

(26)

Existují-li na základě získaných informací dostatečné důvody domnívat se, že rybářská plavidla Společenství provádějí rybolov NNN a že příslušné členské státy vlajky nepřijaly podle tohoto nařízení a podle nařízení (EHS) č. 2847/93 účinná opatření proti tomuto rybolovu NNN, zařadí Komise tato plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.

(27)

S cílem napravit nedostatek účinných opatření států vlajky vůči rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkami a zařazeným na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN a zamezit pokračování rybolovných činností těmito plavidly použijí členské státy vůči těmto plavidlům vhodná opatření.

(28)

Aby se zabezpečila práva plavidel zařazených na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN a jejich států vlajky, postup zařazení na tento seznam by měl poskytnout danému státu vlajky možnost informovat Komisi o přijatých opatřeních a případně dotčenému vlastníkovi nebo provozovatelům možnost slyšení v každém stadiu tohoto postupu a umožnit vyřazení rybářského plavidla z tohoto seznamu, pokud již nesplňuje kritéria pro zařazení na tento seznam.

(29)

Aby byl zajištěn jednotný rámec ve Společenství a zamezilo se nadměrnému počtu seznamů rybářských plavidel provádějících rybolov NNN, rybářská plavidla na seznamech plavidel provádějících rybolov NNN přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu by měla být automaticky zařazena na odpovídající seznam vypracovaný Komisí.

(30)

Skutečnost, že některé státy neplní svou povinnost, kterou jim ukládá mezinárodní právo jakožto státům vlajky, státům přístavu, pobřežním státům nebo státům trhu, spočívající v přijetí příslušných opatření pro zajištění dodržování pravidel zachování a řízení rybolovných zdrojů ze strany svých plavidel nebo státních příslušníků, je jedním z hlavních hnacích motorů rybolovu NNN a Společenství by ji mělo řešit.

(31)

Za tímto účelem by Společenství kromě svých opatření na mezinárodní a regionální úrovni mělo mít právo určit tyto nespolupracující státy na základě transparentních, jasných a objektivních kritérií vycházejících z mezinárodních norem a poté, co těmto státům poskytne přiměřenou dobu a prostředky na odpověď na předběžné oznámení, přijmout vůči těmto státům nediskriminační, zákonná a přiměřená opatření, včetně obchodních opatření.

(32)

Obchodní opatření vůči ostatním státům přijímá Rada. Jelikož vytvoření seznamu nespolupracujících států by mělo mít za následek přijetí obchodních protiopatření vůči dotčeným státům, je vhodné, aby si Rada v tomto konkrétním případě vyhradila právo přímo vykonávat prováděcí pravomoci.

(33)

Je naprosto nezbytné, aby státní příslušníci členských států Společenství byli účinně odrazováni od účasti na rybolovu NNN, který provádí rybářská plavidla plující pod vlajkou třetích zemí a působící mimo Společenství, nebo od podpory tohoto rybolovu, aniž by tím byla dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky. Členské státy by měly za tímto účelem zavést nezbytná opatření a spolupracovat mezi sebou a s třetími zeměmi na určení svých státních příslušníků provádějících tyto činnosti a měly by zajistit, aby jim byly ukládány přiměřené sankce, a kontrolovat činnosti svých státních příslušníků zapojených do činností rybářských plavidel třetích zemí mimo rámec Společenství.

(34)

Problém přetrvávání vysokého počtu závažných porušení pravidel společné rybářské politiky ve vodách Společenství nebo ze strany hospodářských subjektů Společenství spočívá do velké míry v nedostatečně odrazujícím účinku sankcí stanovených v rámci právních předpisů členských států za závažná porušení těchto pravidel. Tento nedostatek je dále umocněn velkou různorodostí sankcí napříč členskými státy, což povzbuzuje nezákonné provozovatele k vyvíjeni činnosti v mořských vodách nebo na území členských států, kde jsou tyto sankce nejnižší. Pro řešení tohoto nedostatku na základě ustanovení uvedených v nařízeních (ES) č. 2371/2002 a (EHS) č. 2847/93 v této oblasti je vhodné sladit v rámci Společenství maximální úrovně správních sankcí za závažná porušení pravidel společné rybářské politiky, přičemž se zohlední hodnota produktů rybolovu získaných závažným porušením předpisů, opakované porušení a závažnost škody způsobené rybolovným zdrojům a mořskému prostředí, jakož i stanovit okamžitá donucovací opatření a doplňující opatření.

(35)

Kromě chování, které představuje závažné porušení pravidel stanovených pro rybolovné činnosti, by mělo být za závažné porušování předpisů, jež vyžaduje přijetí harmonizovaných maximálních úrovní správních sankcí ze strany členských států, považováno také podnikání přímo související s rybolovem NNN, včetně dovozu produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN nebo obchodování s nimi či falšování dokladů.

(36)

Sankce za závažná porušení tohoto nařízení by se měly rovněž vztahovat na právnické osoby, neboť k těmto porušením dochází ve velké míře v zájmu právnických osob nebo v jejich prospěch.

(37)

Ustanovení, která se týkají pozorování plavidel na moři, přijatá v rámci některých regionálních organizací pro řízení rybolovu, by měla být v rámci Společenství prováděna jednotným způsobem.

(38)

Aby se zajistilo náležité vyšetřování rybolovu NNN a použití sankcí a aby mohla být uplatněna opatření stanovená v tomto nařízení, je naprosto nezbytná spolupráce členských států, Komise a třetích zemí. Na podporu této spolupráce by měl být zaveden systém vzájemné pomoci.

(39)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle odstranění rybolovu NNN nezbytné a vhodné stanovit pravidla pro opatření podle tohoto nařízení. V souladu s článkem 5 Smlouvy nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanovených cílů.

(40)

Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(41)

Toto nařízení považuje rybolov NNN za zvlášť závažné porušení příslušných zákonů, pravidel nebo nařízení, neboť vážně ohrožuje dosažení cílů porušovaných pravidel a ohrožuje udržitelnost dotčených populací nebo zachování mořského prostředí. Vzhledem k omezené oblasti působnosti se musí při provádění tohoto nařízení vycházet z nařízení (EHS) č. 2847/93, kterým se zavádí základní rámec pro kontrolu a sledování rybolovných činností v rámci společné rybářské politiky, a doplňovat je. Toto nařízení tudíž posiluje pravidla nařízení (EHS) č. 2847/93 týkající se přístavních inspekcí plavidel třetích zemí, která jsou nyní zrušena a nahrazena režimem přístavních inspekcí stanoveným v kapitole II tohoto nařízení. Kromě toho toto nařízení stanoví v kapitole IX režim sankcí, který se vztahuje konkrétně na jednotlivé činnosti rybolovu NNN. Ustanovení nařízení (EHS) č. 2847/93, která se týkají sankcí, zůstávají tedy v platnosti, pokud jde o porušení pravidel společné rybářské politiky, která nejsou předmětem tohoto nařízení.

(42)

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6), což se v plné míře vztahuje na zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení, zejména co se týká práv subjektů údajů na přístup k údajům, jejich opravy, blokování a výmaz a oznámení třetím stranám, která proto nejsou v tomto nařízení podrobně rozvedena.

(43)

V důsledku vstoupení v platnost ustanovení tohoto nařízení, která se týkají záležitostí upravených nařízeními Rady (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1093/94 (7), (ES) č. 1447/1999 (8), (ES) č. 1936/2001 (9) a (ES) č. 601/2004 (10), by měla být uvedená nařízení nebo jejich části zrušeny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného (NNN) rybolovu.

2.   Pro účely odstavce 1 přijme každý členský stát v souladu s právem Společenství patřičná opatření k zajištění účinnosti tohoto systému. Každý členský stát poskytne příslušným orgánům dostatečné prostředky, aby mohly plnit své úkoly stanovené v tomto nařízení.

3.   Systém podle odstavce 1 se vztahuje na veškerý rybolov NNN a na související činnosti prováděné na území členských států, na něž se vztahuje Smlouva, nebo ve vodách Společenství, mořských vodách pod jurisdikcí nebo svrchovaností třetích zemí a na volném moři. Rybolov NNN, k němuž dochází v mořských vodách zámořských území a zemí uvedených v příloze II Smlouvy, je postaven na stejnou úroveň jako rybolov, k němuž dochází v mořských vodách třetích zemí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem“ nebo „rybolovem NNN“ rybolovné činnosti, které jsou nezákonné, nehlášené nebo neregulované;

2)

„nezákonným rybolovem“ rybolovné činnosti

a)

prováděné vnitrostátními nebo zahraničními rybářskými plavidly ve vodách pod jurisdikcí určitého státu, bez povolení tohoto státu nebo v rozporu s jeho právními předpisy;

b)

prováděné rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou států, které jsou smluvními stranami příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, avšak provozují své činnosti v rozporu s opatřeními na zachování a řízení rybolovných zdrojů přijatými touto organizací a závaznými pro dotyčné státy nebo v rozporu s příslušnými ustanoveními platného mezinárodního práva, nebo

c)

porušující vnitrostátní právní předpisy nebo mezinárodní závazky, včetně závazků přijatých spolupracujícími státy vůči příslušné regionální organizaci pro řízení rybolovu;

3)

„nehlášeným rybolovem“ rybolovné činnosti

a)

neohlášené nebo nesprávně ohlášené příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v rozporu s vnitrostátními právními a správními předpisy nebo

b)

prováděné v oblasti pravomoci příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu, které nebyly ohlášeny nebo byly nesprávně ohlášeny, v rozporu s ohlašovacími postupy uvedené organizace;

4)

„neregulovaným rybolovem“ rybolovné činnosti

a)

které jsou prováděny v oblasti působnosti příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu rybářskými plavidly bez státní příslušnosti nebo plavidly plujícími pod vlajkou státu, který není stranou této organizace, nebo jiným rybolovným subjektem způsobem, který se neslučuje s opatřeními uvedené organizace zaměřenými na zachování a řízení rybolovných zdrojů nebo je s nimi v rozporu nebo

b)

prováděné rybářskými plavidly v oblastech nebo u rybích populací, na něž se nevztahují žádná opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů, způsobem neslučitelným s odpovědností států za zachování živých mořských zdrojů podle mezinárodního práva;

5)

„rybářským plavidlem“ plavidlo o libovolné velikosti používané nebo určené k obchodnímu využívání rybolovných zdrojů, včetně podpůrných plavidel, plavidel na zpracování ryb a plavidel podílejících se na překládkách, jakož i dopravních plavidel vybavených pro přepravu produktů rybolovu, s výjimkou kontejnerových lodí;

6)

„rybářským plavidlem Společenství“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované ve Společenství;

7)

„oprávněním k rybolovu“ oprávnění účastnit se rybolovných činností během stanoveného období, v určité oblasti nebo pro určitý druh rybolovu;

8)

„produkty rybolovu“ veškeré produkty, které spadají pod kapitolu 03 a položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (11), s výjimkou produktů uvedených v příloze I tohoto nařízení;

9)

„opatřeními pro zachování a řízení zdrojů“ opatření na zachování a řízení jednoho nebo více druhů živých mořských zdrojů, přijatá a platná podle příslušných předpisů mezinárodního práva nebo práva Společenství;

10)

„překládkou“ vykládka všech nebo některých produktů rybolovu, které se nacházejí na palubě jednoho rybářského plavidla, na jiné rybářské plavidlo;

11)

„dovozem“ dovezení produktů rybolovu na území Společenství, a to i pro účely překládky v přístavech na jeho území;

12)

„nepřímým dovozem“ dovoz produktů rybolovu do Společenství z území třetí země, jiné, než je stát vlajky rybářského plavidla odpovědného za úlovek;

13)

„vývozem“ jakékoli přemístění produktů rybolovu odlovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu do třetí země, včetně přemístění z území Společenství, ze třetí země nebo z lovišť;

14)

„zpětným vývozem“ jakékoli přemístění produktů rybolovu, které byly předtím dovezeny na území Společenství, z území Společenství;

15)

„regionální organizací pro řízení rybolovu“ subregionální, regionální nebo podobná organizace s pravomocí, uznanou mezinárodním právem, zavádět opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů, za něž je zodpovědná na základě úmluvy nebo dohody, kterou byla zřízena;

16)

„smluvní stranou“ smluvní strana mezinárodní úmluvy nebo dohody zřizující regionální organizaci pro řízení rybolovu, jakož i státy, rybolovné subjekty nebo jiné subjekty spolupracující s touto organizací, jimž byl ve vztahu k této organizaci udělen status spolupracující nesmluvní strany;

17)

„pozorováním“ každé pozorování rybářského plavidla, které může splňovat jedno nebo více kritérií uvedených v čl. 3 odst. 1, příslušným orgánem odpovědným za inspekci na moři některého členského státu nebo velitelem rybářského plavidla Společenství nebo třetí země;

18)

„společnou rybolovnou operací“ operace mezi dvěma nebo více rybářskými plavidly, při níž se přemísťuje úlovek z lovného zařízení jednoho rybářského plavidla na druhé nebo při níž způsob rybolovu používaný těmito plavidly vyžaduje jedno společné lovné zařízení;

19)

„právnickou osobou“ právní subjekt, který má tento status v rámci příslušného vnitrostátního práva, kromě států nebo veřejných subjektů při výkonu státní pravomoci a veřejných organizací;

20)

„rizikem“ pravděpodobnost, že může dojít k události, pokud jde o produkty rybolovu dovezené na území Společenství nebo z něj vyvezené, která brání správnému provádění tohoto nařízení nebo opatření pro zachování a řízení zdrojů;

21)

„řízením rizik“ systematické zjišťování rizik a provádění všech nezbytných opatření s cílem omezit vystavení riziku. Zahrnuje to činnosti jako shromažďování údajů a informací, analýza a hodnocení rizik, nařizování a přijímání opatření a pravidelné sledování a přezkoumávání procesu a jeho výsledků, a to na základě mezinárodních zdrojů nebo strategií a zdrojů nebo strategií na úrovni Společenství či členských států;

22)

„volným mořem“ všechny části moří podle článku 86 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS);

23)

„zásilkou“ produkty, které buď současně posílá jeden vývozce jednomu příjemci, nebo na něž se vztahuje jeden přepravní doklad zahrnující jejich přepravu od vývozce k příjemci.

Článek 3

Rybářská plavidla provádějící rybolov NNN

1.   Rybářské plavidlo se považuje za plavidlo provádějící rybolov NNN, pokud se ukáže, že v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů v dané oblasti provádělo tyto činnosti:

a)

lovilo bez platné licence, oprávnění nebo povolení vydaného státem vlajky nebo příslušným pobřežním státem nebo

b)

nesplnilo své povinnosti spočívající v zaznamenání a nahlášení úlovku nebo údajů s ním souvisejících, včetně údajů, které mají být předávány prostřednictvím satelitního systému sledování plavidel nebo předběžných oznámení podle článku 6, nebo

c)

lovilo v uzavřené oblasti, během období hájení nebo bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov, nebo

d)

provádělo přímý rybolov populací, na něž se vztahuje moratorium nebo jejichž lov je zakázán, nebo

e)

používalo zakázané rybolovné zařízení nebo rybolovné zařízení, které není v souladu s předpisy, nebo

f)

falšovalo nebo skrývalo označení, totožnost nebo registraci nebo

g)

zatajilo důkazy týkající se vyšetřování nebo s nimi manipulovalo nebo je odstranilo nebo

h)

bránilo rybářským inspektorům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování předpisů pro zachování a řízení zdrojů nebo pozorovatelům ve výkonu jejich povinností při kontrole dodržování příslušných předpisů Společenství nebo

i)

přijalo na palubu, překládalo nebo vykládalo podměrečné ryby v rozporu s platnými právními předpisy nebo

j)

překládalo úlovky rybářských plavidel určených podle tohoto nařízení jako rybářská plavidla provádějící rybolov NNN, a to zejména těch, která jsou zařazena na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN nebo na seznam regionální organizace pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN, nebo se účastnilo společných rybolovných operací s těmito plavidly nebo taková plavidla podporovalo či jim doplňovalo zásoby nebo

k)

provozovalo rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení rybolovu způsobem, který nebyl v souladu nebo byl v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů přijatými touto organizací, a pluje pod vlajkou státu, který není smluvní stranou této organizace, nebo podle jejího tvrzení s touto organizací nespolupracuje nebo

l)

nemá státní příslušnost, a je proto podle mezinárodního práva plavidlem bez státní příslušnosti.

2.   Činnosti uvedené v odstavci 1se považují za závažná porušení předpisů podle článku 42 v závislosti na závažnosti daného porušení předpisů, kterou určí příslušný orgán členského státu s ohledem na kritéria, jako jsou vzniklá škoda a její výše, rozsah porušení předpisů nebo jeho opakování.

KAPITOLA II

INSPEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL TŘETÍCH ZEMÍ V PŘÍSTAVECH ČLENSKÝCH STÁTŮ

ODDÍL I

Podmínky pro přístup rybářských plavidel třetích zemí do přístavu

Článek 4

Režimy přístavních inspekcí

1.   Za účelem předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN se stanoví pravidla pro udržování účinného režimu přístavních inspekcí pro rybářská plavidla třetích zemí vplouvající do přístavů členských států.

2.   Přístup do přístavů členských států, poskytování přístavních služeb a provádění vykládky nebo překládky v těchto přístavech se zakazuje rybářským plavidlům třetích zemí, pokud nesplňují požadavky stanovené v tomto nařízení, s výjimkou případů vyšší moci nebo nouze ve smyslu článku 18 úmluvy UNCLOS (dále jen „vyšší moc nebo nouze“), pokud jde o služby, které jsou nezbytně nutné pro nápravu těchto situací.

3.   Překládky mezi rybářskými plavidly třetích zemí nebo mezi těmito plavidly a rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou některého členského státu jsou ve vodách Společenství zakázány a v souladu s ustanoveními této kapitoly probíhají pouze v přístavu.

4.   Rybářská plavidla plující pod vlajkou určitého členského státu nejsou oprávněna překládat na moři úlovky z plavidel třetích zemí mimo vody Společenství, pokud rybářská plavidla nejsou registrována jako dopravní plavidla pod záštitou některé regionální organizace pro řízení rybolovu.

Článek 5

Určené přístavy

1.   Členské státy určí přístavy nebo místa poblíž pobřeží, kde je povolena vykládka nebo překládka produktů rybolovu a přístavní služby uvedené v čl. 4 odst. 2.

2.   Přístup k přístavním službám a provedení vykládky nebo překládky jsou rybářským plavidlům třetích zemí povoleny pouze v určených přístavech.

3.   Členské státy předají Komisi nejpozději do 15. ledna každého roku seznam určených přístavů. Veškeré následné změny tohoto seznamu se oznamují Komisi nejméně 15 dní před nabytím účinnosti dané změny.

4.   Komise zveřejní neprodleně seznam určených přístavů v Úředním věstníku Evropské unie a na svých internetových stránkách.

Článek 6

Předběžné oznámení

1.   Velitelé rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož určený přístav nebo prostory pro vykládku chtějí použít, nejméně 3 pracovní dny před odhadovaným příjezdem do přístavu tyto údaje:

a)

označení plavidla;

b)

jméno určeného cílového přístavu a účel vplutí do tohoto přístavu, vykládky, překládky nebo přístupu ke službám;

c)

oprávnění k rybolovu nebo případně oprávnění k podpoře rybolovných operací nebo k překládce produktů rybolovu;

d)

časové údaje o rybolovném výjezdu;

e)

předpokládaný den a čas připlutí do přístavu;

f)

množství jednotlivých druhů uchovávaná na palubě, nebo případně zprávu, že na palubě není žádný úlovek;

g)

oblast nebo oblasti rybolovu, v nichž se rybolov nebo překládka uskutečnily, ať již ve vodách Společenství, v oblasti pod jurisdikcí nebo svrchovaností třetí země nebo na volném moři;

h)

množství každého druhu, které má být vyloženo nebo přeloženo.

Velitelé rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci jsou zproštěni oznamovací povinnosti uvedené v písmenech a), c), d), g) a h), pokud osvědčení o úlovku bylo potvrzeno v souladu s kapitolou III pro celkový úlovek, který má být vyložen nebo přeložen na území Společenství.

2.   K oznámení uvedenému v odstavci 1 se přikládá osvědčení o úlovku potvrzené v souladu s kapitolou III, pokud má rybářské plavidlo třetí země na palubě produkty rybolovu. Ustanovení uvedená v článku 14 o uznávání dokladů o úlovku nebo formulářů státní přístavní kontroly, které jsou součástí dokladů o úlovku, nebo režimů přístavní kontroly přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu se použijí obdobně.

3.   Komise může postupem uvedeným v článku 54 odst. 2 osvobodit určité kategorie rybářských plavidel třetích zemí od povinnosti uvedené v odstavci 1 na omezenou dobu, která však může být prodloužena, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, přičemž se mimo jiné vezme v úvahu druh produktu rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, místy vykládky a přístavy, ve kterých jsou dotčená plavidla zaregistrována nebo zapsána.

4.   Tento článek se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená v dohodách o rybolovu uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Článek 7

Oprávnění

1.   Aniž je dotčen čl. 37 bod 5), udělí se oprávnění pro vstup do přístavu rybářskému plavidlu třetí země pouze tehdy, jsou-li údaje stanovené v čl. 6 odst. 1 úplné, a pokud má plavidlo třetí země na palubě produkty rybolovu, jsou-li doprovázeny osvědčením o úlovku podle čl. 6 odst. 2.

2.   Oprávnění k zahájení vykládky nebo překládky v přístavu je uděleno po kontrole úplnosti předložených informací podle odstavce 1, případně po ukončení inspekce provedené v souladu s oddílem 2.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku může členský stát přístavu povolit přístup do něj a celkovou nebo částečnou vykládku v případech, kdy údaje stanovené v čl. 6 odst. 1 nejsou úplné nebo ještě probíhá jejich kontrola či ověřování, ale uskladní v těchto případech dotčené produkty rybolovu pod kontrolou příslušných orgánů. Produkty rybolovu jsou uvolněny k prodeji, převzetí nebo přepravě až po obdržení informací stanovených v čl. 6 odst. 1, nebo po dokončení procesu kontroly či ověřování. Pokud není tento proces dokončen do 14 dnů od vykládky, může členský stát přístavu produkty rybolovu zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními předpisy. Náklady na skladování nesou provozovatelé.

Článek 8

Zaznamenávání vykládek nebo překládek

1.   Před vykládkou nebo překládkou předloží velitelé rybářských plavidel třetích zemí nebo jejich zástupci orgánům členského státu, jehož přístavy určené pro vykládku nebo zařízení pro překládku používají, prohlášení uvádějící množství produktů rybolovu podle druhů, které má být vyloženo nebo přeloženo, a datum a místo každého úlovku, pokud možno v elektronické podobě. Za správnost těchto prohlášení odpovídají velitelé plavidel a jejich zástupci.

2.   Členské státy uchovávají originály prohlášení uvedených v odstavci 1 nebo, jsou-li předávány elektronicky, tištěnou podobu těchto prohlášení, po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy.

3.   Postupy a formuláře týkající se prohlášení o vykládce a překládce se stanoví postupem podle článku 54 odst. 2.

4.   Členské státy oznámí elektronickou cestou Komisi před koncem prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí množství vyložená nebo přeložená rybářskými plavidly třetích zemí v jejich přístavech v průběhu předchozího čtvrtletí.

ODDÍL 2

Přístavní inspekce

Článek 9

Obecné zásady

1.   Členské státy provedou každoročně ve svých určených přístavech inspekce nejméně 5 % vykládek a překládek provedených rybářskými plavidly třetích zemí na základě hodnotících kritérií stanovených postupem podle článku 54 odst. 2 na základě řízení rizik, aniž jsou dotčeny vyšší prahové limity přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

2.   V každém případě se inspekce provádí u těchto rybářských plavidel:

a)

rybářská plavidla pozorovaná v souladu s článkem 48;

b)

rybářská plavidla ohlášená v rámci oznámení učiněného v systému varování na úrovni Společenství v souladu s kapitolou IV;

c)

rybářská plavidla určená v souladu s článkem 25 Komisí jako plavidla, u nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN;

d)

rybářská plavidla uvedená na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN, přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu a oznámeném členským státům v souladu s článkem 30.

Článek 10

Postup inspekce

1.   Úředníkům pověřeným inspekcemi (dále jen „úředníci“) musí být umožněno kontrolovat všechny příslušné prostory, paluby nebo místnosti rybářského plavidla, úlovky (zpracované i nezpracované), sítě nebo jiná lovná zařízení, vybavení a jakékoli důležité dokumenty, které úředníci považují za nutné ověřit v souladu s platnými právními a správními předpisy nebo mezinárodními opatřeními pro řízení a zachování zdrojů. Úředníci mohou rovněž klást otázky osobám, u nichž se předpokládá, že mají informace o záležitosti, která je předmětem inspekce.

2.   Inspekce se týkají sledování celého procesu vykládky nebo překládky a zahrnují křížovou kontrolu mezi množstvím podle druhů zaznamenaným v předběžném oznámení vykládky a množstvím podle druhů, které bylo vyloženo nebo přeloženo.

3.   Úředníci podepíšou svoji inspekční zprávu v přítomnosti velitele rybářského plavidla, který má právo do zprávy doplnit nebo nechat doplnit všechny informace, které považuje za důležité. Úředníci do lodního deníku uvedou, že byla provedena inspekce.

4.   Kopie inspekční zprávy se předá veliteli rybářského plavidla, který ji může zaslat vlastníkovi plavidla.

5.   Velitel plavidla spolupracuje a napomáhá při inspekcích rybářského plavidla a neklade překážky, nezastrašuje úředníky ani se nevměšuje do výkonu jejich povinností.

Článek 11

Postup v případě porušení předpisů

1.   Pokud informace shromážděné v průběhu inspekce dávají úředníkovi pověřenému inspekcí důvod domnívat se, že rybářské plavidlo provádí rybolov NNN podle kritérií stanovených v článku 3, úředník

a)

zaznamená domnělé porušení předpisů do inspekční zprávy;

b)

přijme veškerá nutná opatření k zabezpečení důkazů týkajících se tohoto domnělého porušení předpisů;

c)

neprodleně zašle inspekční zprávu příslušnému orgánu.

2.   Pokud výsledky inspekce prokazují, že rybářské plavidlo třetí země provádělo podle kritérií stanovených v článku 3 rybolov NNN, nepovolí příslušné orgány v členském státě přístavu těmto plavidlům vykládku nebo překládku jejich úlovku.

3.   Členský stát, který vykonává inspekci, předá neprodleně oznámení o svém rozhodnutí nepovolit vykládku nebo překládku přijatém v souladu s odstavcem 2 spolu s kopií inspekční zprávy Komisi nebo jí určenému orgánu, který je okamžitě předá příslušnému orgánu státu, pod jehož vlajkou rybářské plavidlo podrobené inspekci pluje, spolu s kopií pro stát nebo státy vlajky předávajících plavidel, kde rybářské plavidlo podrobené inspekci provádělo překládku. Kopie oznámení se případně zašle výkonnému tajemníkovi regionální organizace pro řízení rybolovu, v jejíž oblasti působnosti byl odlov proveden.

4.   Pokud k domnělému porušení předpisů došlo na volném moři, spolupracuje členský stát přístavu se státem vlajky při vyšetřování podezření z porušení předpisů a případně uloží sankce stanovené právními předpisy členského státu přístavu, pokud v souladu s mezinárodním právem stát vlajky výslovně souhlasil s přenesením své pravomoci. Kromě toho, pokud k domnělému porušení předpisů došlo ve vodách třetí země, spolupracuje členský stát přístavu při provádění vyšetřování rovněž s pobřežním státem a případně uloží sankce stanovené právními předpisy tohoto členského státu přístavu, pokud v souladu s mezinárodním právem pobřežní stát výslovně souhlasil s přenesením své pravomoci.

KAPITOLA III

SYSTÉM OSVĚDČENÍ O ÚLOVKU PRO DOVOZ A VÝVOZ PRODUKTŮ RYBOLOVU

Článek 12

Osvědčení o úlovku

1.   Dovoz produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN do Společenství se zakazuje.

2.   Pro zajištění účinnosti zákazu stanoveného v odstavci 1 se do Společenství dovážejí pouze produkty rybolovu provázené osvědčením o úlovku v souladu s tímto nařízením.

3.   Osvědčení o úlovku uvedené v odstavci 2 potvrdí stát vlajky rybářského plavidla nebo rybářských plavidel, z jejichž odlovů byly produkty rybolovu získány. Cílem je potvrdit, že tyto odlovy byly provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními opatřeními pro zachování a řízení zdrojů.

4.   Osvědčení o úlovku musí obsahovat všechny údaje uvedené ve vzoru formuláře podle přílohy II a potvrzuje ho orgán veřejné moci státu vlajky s potřebnými pravomocemi k ověření správnosti informací. Po dohodě se státy vlajky mohou být osvědčení o úlovku v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4 sestavena, potvrzena nebo předložena v elektronické podobě nebo mohou být nahrazena elektronickými systémy sledovatelnosti zajišťujícími stejnou úroveň kontroly ze strany orgánů.

5.   Seznam v příloze I uvádějící produkty vyjmuté z oblasti působnosti provádění osvědčení o úlovku může být každoročně přezkoumán na základě výsledků informací shromážděných podle kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII a pozměněn postupem podle článku 54 odst. 2.

Článek 13

Systémy dokumentace úlovků dohodnuté a platné v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu

1.   Doklady o úlovku a všechny související dokumenty potvrzené v souladu se systémy dokumentace úlovků přijatými regionální organizací pro řízení rybolovu, které jsou uznány za dokumenty splňující požadavky stanovené v tomto nařízení, se považují za osvědčení o úlovku, pokud jde o produkty rybolovu z druhů, na které se tyto systémy dokumentace úlovků vztahují, a podléhají požadavkům kontroly a ověření vyplývajícím pro členský stát dovozu z článků 16 a 17 a ustanovením o odmítnutí dovozu uvedeným v článku 18. Seznam těchto systémů dokumentace úlovků se stanoví postupem podle článku 54 odst. 2.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčena konkrétní platná nařízení, kterými se tyto systémy dokumentace úlovků uplatňují v právu Společenství.

Článek 14

Nepřímý dovoz produktů rybolovu

1.   Aby mohly být produkty rybolovu tvořící jednu zásilku, přepravované do Společenství z třetí země, jiné, než je stát vlajky, také jako jedna zásilka dovezeny, musí dovozce předložit orgánům členských států dovozu

a)

osvědčení o úlovku potvrzené/á státem vlajky a

b)

listinné důkazy prokazující, že produkty rybolovu nebyly předmětem jiných činností než vykládka, opětovná nakládka nebo jakákoli jiná činnost s cílem zachovat je v dobrém a původním stavu a že zůstaly pod dohledem příslušných orgánů v dané třetí zemi.

Listinné důkazy se předkládají prostřednictvím

i)

pokud je to vhodné, jediného přepravního dokladu vydaného pro přepravu z území státu vlajky přes danou třetí zemi nebo

ii)

dokumentu vydaného příslušnými orgány dané třetí země

uvádějícího přesný popis produktů rybolovu, data vykládky a opětovné nakládky produktů, případně názvy lodí nebo jiné použité dopravní prostředky, a

uvádějícího podmínky, za kterých produkty rybolovu v dané zemi zůstaly.

Pokud se na dotčené druhy vztahuje systém dokumentace úlovků přijatý regionální organizací pro řízení rybolovu a uznaný podle článku 13, lze výše uvedené dokumenty nahradit osvědčením o zpětném vývozu z tohoto systému dokumentace úlovků za předpokladu, že daná třetí země splnila svou oznamovací povinnost.

2.   Aby mohly být produkty rybolovu tvořící jednu zásilku, které byly zpracovány v třetí zemi, jiné, než je stát vlajky, dovezeny, musí dovozce předložit orgánům členského státu dovozu prohlášení zpracovatelského podniku v dané třetí zemi potvrzené příslušnými orgány této země podle formuláře uvedeného v příloze IV

a)

obsahujícího přesný popis nezpracovaných a zpracovaných produktů a jejich příslušná množství;

b)

uvádějícího, že zpracované produkty byly zpracovány v uvedené třetí zemi z úlovků opatřených osvědčením(i) o úlovku potvrzeným(i) státem vlajky a

c)

k němuž jsou připojeny

i)

originál nebo originály osvědčení o úlovku, pokud všechny dotyčné úlovky byly použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce, nebo

ii)

kopie osvědčení o úlovku, pokud dotyčné úlovky byly částečně použity při zpracování rybářských produktů vyvezených v jedné zásilce.

Pokud se na dotčené druhy vztahuje systém dokumentace úlovků přijatý regionální organizací pro řízení rybolovu a uznaný podle článku 13, lze výše uvedené prohlášení nahradit osvědčením o zpětném vývozu z tohoto systému dokumentace úlovků za předpokladu, že daná třetí země splnila oznamovací povinnost.

3.   Dokumenty a prohlášení uvedené v odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto článku lze předat v elektronické podobě v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4.

Článek 15

Vývoz úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu

1.   Vývoz úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu podléhá potvrzení osvědčení o úlovku příslušnými orgány členského státu vlajky, jak je stanoveno v čl. 12 odst. 4, pokud je to požadováno v rámci spolupráce podle čl. 20 odst. 4.

2.   Členské státy vlajky oznámí Komisi své příslušné orgány pro potvrzování osvědčení o úlovku uvedeného v odstavci 1.

Článek 16

Předkládání a kontrola osvědčení o úlovku

1.   Potvrzené osvědčení o úlovku předloží dovozce příslušným orgánům členského státu, kam má být produkt dovezen, nejméně tři pracovní dny před odhadovanou dobou příjezdu do místa vstupu na území Společenství. Lhůta tří pracovních dnů může být upravena podle druhu produktu rybolovu, vzdálenosti k místu vstupu na území Společenství nebo podle použitého dopravního prostředku. Tyto příslušné orgány zkontrolují osvědčení o úlovku na základě řízení rizik s ohledem na informace uvedené v oznámení obdrženém od státu vlajky podle článků 20 a 22.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou dovozci, kterým byl udělen status schváleného hospodářského subjektu, oznámit příslušným orgánům daného členského státu dovoz produktů ve lhůtě uvedené v odstavci 1 a ponechat potvrzené osvědčení o úlovku a související dokumenty uvedené v článku 14 k dispozici orgánům pro účely kontroly podle odstavce 1 tohoto článku nebo ověření podle článku 17.

3.   Kritéria pro udělení statusu schváleného hospodářského subjektu dovozci příslušnými orgány členského státu zahrnují

a)

usazení dovozce na území tohoto členského státu;

b)

dostatečný počet a objem dovozních operací opravňující k provedení postupu podle odstavce 2;

c)

odpovídající záznamy o souladu s požadavky opatření pro zachování a řízení zdrojů;

d)

uspokojivý systém vedení obchodních záznamů, případně záznamů o dopravě a zpracování, které umožňují vhodné kontroly a ověřování pro účely tohoto nařízení;

e)

existenci prostředků pro provádění těchto kontrol a ověření;

f)

v případě potřeby praktické normy pro způsobilost nebo odbornou kvalifikaci, které přímo souvisí s vykonávanou činností a

g)

případně prokázanou platební schopnost.

Členské státy sdělí Komisi jméno a adresu „schválených hospodářských subjektů“ co nejdříve po udělení tohoto statusu. Komise tyto informace zpřístupní v elektronické podobě členským státům.

Pravidla související se statusem schváleného hospodářského subjektu mohou být stanovena postupem podle článku 54 odst. 2.

Článek 17

Ověřování

1.   Příslušné orgány členských států mohou provádět veškerá ověřování, která považují za nezbytná, s cílem zajistit správné používání ustanovení tohoto nařízení.

2.   Ověřování mohou zejména spočívat v kontrole produktů, v ověření údajů v prohlášeních a existence a pravosti dokladů, v kontrole účtů hospodářských subjektů a jiných záznamů, v inspekcích dopravních prostředků včetně kontejnerů použitých pro produkty a míst uskladnění produktů a v provádění úředního šetření a dalších podobných činností, kromě inspekce rybářských plavidel v přístavu podle kapitoly II.

3.   Ověřování se zaměří na rizika určená na základě kritérií vypracovaných na úrovni členských států nebo na úrovni Společenství v rámci řízení rizik. Členské státy oznámí Komisi svá vnitrostátní kritéria do 30 pracovních dnů od 29. října 2008 a tyto informace aktualizují. Kritéria Společenství se určí postupem podle článku 54 odst. 2.

4.   Ověřování se provádí každopádně, pokud

a)

orgán členského státu provádějící ověření má důvod pro zpochybnění pravosti vlastního osvědčení o úlovku nebo razítka či podpisu potvrzení příslušného orgánu státu vlajky nebo

b)

orgán členského státu provádějící ověření má informace, které zpochybňují dodržení platných právních a správních předpisů nebo opatření pro zachování a řízení zdrojů ze strany rybářského plavidla nebo plnění jiných požadavků stanovených v tomto nařízení nebo

c)

rybářská plavidla, rybářské společnosti nebo jiné subjekty byly nahlášeny v souvislosti s předpokládaným rybolovem NNN, včetně rybářských plavidel, která byla nahlášena regionální organizaci pro řízení rybolovu v souladu s nástrojem přijatým touto organizací za účelem zavedení seznamu plavidel, u nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN, nebo

d)

státy vlajky nebo země zpětného vývozu byly nahlášeny regionální organizaci pro řízení rybolovu v souladu s podmínkami nástroje přijatého touto organizací pro provádění obchodních opatření vůči státům vlajky nebo

e)

bylo zveřejněno varovné oznámení podle čl. 23 odst. 1.

5.   Kromě ověřování podle odstavců 3 a 4 se mohou členské státy rozhodnout provést náhodná ověření.

6.   Pro účely ověřování si mohou příslušné orgány členských států vyžádat pomoc příslušných orgánů státu vlajky nebo třetí země, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14, přičemž

a)

v žádosti o pomoc se uvedou důvody, proč mají příslušné orgány dotčeného státu důvodné pochybnosti ohledně platnosti osvědčení, údajů v něm obsažených nebo souladu produktů s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů. Druhopis osvědčení o úlovku a jakékoli informace nebo doklady naznačující, že údaje v osvědčení jsou nesprávné, se přiloží jako podpůrné doklady k žádosti o pomoc. Tato žádost se zašle neprodleně příslušným orgánům státu vlajky nebo třetí země, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14;

b)

ověření se provede do 15 dnů ode dne podání žádosti o ověření. Nemohou-li příslušné orgány dotčeného státu vlajky tuto lhůtu dodržet, mohou orgány provádějící v členském státě ověření na žádost státu vlajky nebo třetí země, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14 uvedenou lhůtu pro zaslání odpovědi prodloužit, avšak nejdéle o 15 dnů.

7.   Uvolnění produktů pro uvedení na trh se pozastaví, dokud nejsou k dispozici výsledky ověřování uvedených v odstavcích 1 až 6. Náklady na skladování nesou provozovatelé.

8.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány pro kontrolu a ověřování osvědčení o úlovku podle článku 16 a podle odstavců 1 až 6 tohoto článku.

Článek 18

Odmítnutí dovozu

1.   Příslušné orgány členských států odmítnou případně dovoz produktů rybolovu do Společenství, aniž by musely žádat dodatečné důkazy nebo posílat žádost o pomoc státu vlajky, pokud si jsou vědomy toho, že

a)

dovozce nebyl s to předložit osvědčení o úlovku pro dané produkty nebo splnit své povinnosti podle čl. 16 odst. 1 nebo 2;

b)

produkty určené pro dovoz nejsou totožné s produkty uvedenými v osvědčení o úlovku;

c)

osvědčení o úlovku není potvrzeno orgánem veřejné moci státu vlajky uvedeným v čl. 12 odst. 3;

d)

osvědčení o úlovku neuvádí všechny potřebné údaje;

e)

dovozce není schopen prokázat, že produkty rybolovu jsou v souladu s podmínkami čl. 14 odst. 1 nebo 2;

f)

rybářské plavidlo uvedené v osvědčení o úlovku jako plavidlo původu úlovku je zařazeno na seznam Společenství s plavidly provádějícími NNN nebo na seznamech plavidel provádějících NNN uvedených v článku 30;

g)

osvědčení o úlovku potvrdily orgány státu vlajky určeného v souladu s článkem 31 jako nespolupracující stát.

2.   Příslušné orgány členských států případně odmítnou dovoz jakýchkoli produktů rybolovu do Společenství na základě žádosti o pomoc podle čl. 17 odst. 6, pokud

a)

obdržely odpověď, podle níž nebyl vývozce oprávněn žádat o potvrzení osvědčení o úlovku, nebo

b)

obdržely odpověď, podle níž nejsou produkty v souladu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů nebo nesplňují jiné podmínky uvedené v této kapitole nebo

c)

neobdržely ve stanovené lhůtě žádnou odpověď nebo

d)

obdržely odpověď neposkytující příslušné odpovědi na otázky obsažené v žádosti.

3.   Pokud je podle odstavce 1 nebo 2 dovoz produktů rybolovu odmítnut, mohou členské státy tyto produkty v souladu s vnitrostátními předpisy zabavit a zničit, odstranit nebo prodat. Výnosy z prodeje lze použít pro dobročinné účely.

4.   Každá osoba má právo se odvolat proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány podle odstavce 1, 2 nebo 3, která se jí přímo týkají. Právo na odvolání se vykoná podle platných předpisů dotčeného členského státu.

5.   Příslušné orgány členských států oznámí odmítnutí dovozu státu vlajky a případně třetí zemi, jiné, než je stát vlajky, podle článku 14. Kopie oznámení se zasílá Komisi.

Článek 19

Tranzit a překládka

1.   Pokud budou v místě vstupu na území Společenství produkty rybolovu zařazeny do režimu tranzitu a přepraveny do jiného členského státu, kde budou zařazeny do jiného celního režimu, provedou se v tomto členském státě ustanovení článků 17 a 18.

2.   Pokud budou v místě vstupu na území Společenství produkty rybolovu zařazeny do režimu tranzitu a dopraveny na jiné místo v témže členském státě, kde budou uvedeny do jiného celního režimu, mohou členské státy provádět ustanovení článků 16, 17 a 18 v místě vstupu nebo v místě určení. Členské státy co nejdříve oznámí Komisi opatření přijatá k provádění tohoto odstavce a tyto informace aktualizují. Komise tato oznámení zveřejní na svých internetových stránkách.

3.   Pokud jsou v místě vstupu na území Společenství produkty překládány a přepravovány po moři do jiného členského státu, provedou se ustanovení článků 17 a 18 v tomto členském státu.

4.   Členské státy překládky oznámí členským státům určení informace získané z přepravních dokladů o povaze produktů rybolovu, jejich hmotnosti, přístavu nakládky a přepravci v třetí zemi, názvy přepravních plavidel a přístavů překládky a určení, jakmile jsou tyto informace známy, a před očekávaným datem připlutí do přístavu určení.

Článek 20

Oznámení státu vlajky a spolupráce se třetími zeměmi

1.   Přijetí osvědčení o úlovku potvrzeného daným státem vlajky pro účely tohoto nařízení podléhá podmínce, že Komise obdržela oznámení od dotčeného státu vlajky potvrzující, že

a)

daný stát má zavedena vnitrostátní opatření pro provádění, kontrolu a vymáhání právních a správních předpisů a opatření pro zachování a řízení zdrojů, která musí rybářská plavidla dodržovat;

b)

jeho veřejné orgány jsou zmocněny ověřovat pravdivost informací obsažených v osvědčeních o úlovku a provádět na žádost členských států ověření těchto osvědčení. Oznámení také obsahuje údaje nezbytné pro určení těchto orgánů.

2.   Údaje, které mají být uvedeny v oznámení podle odstavce 1, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

3.   Komise informuje stát vlajky o přijetí oznámení zaslaného podle odstavce 1. Neuvede-li stát vlajky v oznámení pro Komisi všechny náležitosti zmíněné v odstavci 1, oznámí Komise danému státu vlajky, které z nich chybějí, a požádá ho, aby předložil nové oznámení.

4.   Komise případně administrativně spolupracuje se třetími zeměmi v oblastech týkajících se provádění ustanovení tohoto nařízení o osvědčení o úlovku, včetně používání elektronických prostředků pro sestavení, potvrzení nebo předložení osvědčení o úlovku a případně dokumentů uvedených v čl. 14 odst. 1 a 2.

Tato spolupráce sleduje tyto cíle:

a)

zajistit, aby produkty rybolovu dovážené do Společenství pocházely z úlovků získaných v souladu s platnými právními a správními předpisy nebo opatřeními pro zachování a řízení zdrojů;

b)

usnadnit státům vlajky plnění formalit spojených s přístupem rybářských plavidel do přístavů, dovozem produktů rybolovu a požadavky na ověřování osvědčení o úlovku uvedenými v kapitole II a v této kapitole;

c)

stanovit provedení auditů na místě ze strany Komise nebo jí určeného subjektu pro ověření účinnosti provádění dohodnuté spolupráce;

d)

zajistit zřízení rámce pro výměnu informací mezi oběma stranami s cílem podpořit provádění dohodnuté spolupráce.

5.   Spolupráce stanovená v odstavci 4 se však nepovažuje za podmínku pro použití této kapitoly na dovoz pocházející z úlovků rybářských plavidel plujících pod vlajkou jakéhokoli státu.

Článek 21

Zpětný vývoz

1.   Zpětný vývoz produktů dovezených na základě osvědčení o úlovku v souladu s touto kapitolou je povolen tím, že příslušné orgány členského státu, z něhož má být zpětný vývoz proveden, potvrdí část osvědčení o úlovku nebo druhopisu tohoto osvědčení týkající se „zpětného vývozu“, pokud jsou produkty rybolovu, které mají být zpětně vyvezeny, součástí dovezených produktů.

2.   Postup stanovený v čl. 16. odst. 2 se použije obdobným způsobem v případě, kdy jsou produkty rybolovu zpětně vyváženy schváleným hospodářským subjektem.

3.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány pro potvrzování a ověřování části „zpětný vývoz“ osvědčení o úlovku postupem podle článku 15.

Článek 22

Vedení evidence a její zveřejňování

1.   Komise povede evidenci států a jejich příslušných orgánů oznámených v souladu s touto kapitolou, která zahrnuje

a)

členské státy, které oznámily své příslušné orgány pro potvrzování, kontrolu a ověřování osvědčení o úlovku a zpětném vývozu v souladu s články 15, 16, 17 a 21;

b)

státy vlajky, v jejichž případě bylo přijato oznámení podle čl. 20 odst. 1, s uvedením těch států, v jejichž případě byla dohodnuta spolupráce podle čl. 20 odst. 4.

2.   Komise zveřejní na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie seznam států a jejich příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 a tyto údaje pravidelně aktualizuje. Komise v elektronické podobě zpřístupní podrobné údaje o orgánech států vlajky odpovědných za potvrzování a ověřování osvědčení o úlovku orgánům členských států příslušných pro potvrzování a ověřování osvědčení o úlovku.

3.   Komise zveřejní na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie seznam systémů dokumentace úlovků, které jsou uznány v souladu s článkem 13, a pravidelně jej aktualizuje.

4.   Členské státy uchovávají originály osvědčení o úlovku předkládaných pro dovoz, osvědčení o úlovku potvrzených pro vývoz a potvrzených částí osvědčení o úlovku týkajících se zpětného vývozu po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy.

5.   Schválené hospodářské subjekty uchovávají originály dokumentů uvedených v odstavci 4 po dobu tří let nebo déle v souladu s vnitrostátními předpisy.

KAPITOLA IV

SYSTÉM VAROVÁNÍ NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ

Článek 23

Vydání varování

1.   Vyvolají-li údaje získané v souladu s kapitolami II, III, V, VI, VII, VIII, X nebo XI důvodné pochybnosti o dodržování příslušných právních předpisů, včetně příslušných právních předpisů oznámených třetími zeměmi v rámci správní spolupráce podle čl. 20 odst. 4, nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů, pokud jde o rybářská plavidla nebo produkty rybolovu z některých třetích zemí, zveřejní Komise na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie varovné oznámení s cílem upozornit provozovatele a zajistit, aby členské státy přijaly podle této kapitoly příslušná opatření týkající se dotčených třetích zemí.

2.   Komise sdělí údaje uvedené v odstavci 1 neprodleně orgánům členských států a dotčenému státu vlajky a případně třetí zemi, jiné, než je stát vlajky podle článku 14.

Článek 24

Opatření po vydání varování

1.   Po obdržení informací předaných podle čl. 23 odst. 2 členské státy případně a v souladu s řízením rizik:

a)

určí aktuálně přepravované zásilky dovážených produktů rybolovu, které spadají do oblasti působnosti varovného oznámení, a provedou ověření osvědčení o úlovku a případně dokumentů uvedených v článku 14, v souladu s ustanoveními článku 17;

b)

přijmou opatření, aby zajistily, že budoucí zásilky produktů rybolovu určené pro dovoz, které spadají do oblasti působnosti varovného oznámení, budou podrobeny ověření osvědčení o úlovku a případně dokumentů uvedených v článku 14, v souladu s ustanoveními článku 17;

c)

identifikují předchozí zásilky produktů rybolovu, která spadají do oblasti působnosti varovného oznámení, a provedou patřičná ověření, včetně ověření dříve předložených osvědčení o úlovku;

d)

podrobí v souladu s mezinárodním právem rybářská plavidla spadající do oblasti působnosti varovného oznámení nezbytným šetřením, vyšetřováním nebo inspekcím na moři, v přístavech nebo jiných prostorách pro vykládku.

2.   Členské státy oznámí co nejdříve Komisi závěry svých ověřování a žádostí o ověření a opatření přijatá v případech, kdy bylo prokázáno nedodržení platných právních a správních předpisů nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů.

3.   Rozhodne-li Komise, že s ohledem na závěry ověření provedených podle odstavce 1 již neexistují důvodné pochybnosti, které byly důvodem pro varovné oznámení, neprodleně

a)

zveřejní oznámení v tomto smyslu na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie zrušující dřívější varovné oznámení;

b)

informuje o zrušení stát vlajky, a případně třetí zemi uvedenou v článku 14 a

c)

příslušnými cestami informuje členské státy.

4.   Rozhodne-li Komise, že s ohledem na závěry ověření provedených podle odstavce 1 přetrvávají důvodné pochybnosti, které byly důvodem pro varovné oznámení, neprodleně

a)

provede aktualizaci varovného oznámení prostřednictvím nového zveřejnění na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie;

b)

informuje stát vlajky, a případně třetí zemi, jinou, než je stát vlajky, podle článku 14;

c)

příslušnými cestami informuje členské státy a

d)

případně postoupí záležitost regionální organizaci pro řízení rybolovu, jejíž opatření pro zachování a řízení zdrojů mohla být porušena.

5.   Rozhodne-li Komise, že s ohledem na závěry ověření provedených podle odstavce 1 existují dostatečné důvody domnívat se, že zjištěné skutečnosti by mohly být porušením příslušných právních předpisů nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů, neprodleně

a)

zveřejní nové oznámení v tomto smyslu na svých internetových stránkách a v Úředním věstníku Evropské unie;

b)

informuje stát vlajky a zajistí příslušná řízení a demarše v souladu s kapitolou V a VI;

c)

případně informuje třetí zemi, jinou, než je stát vlajky, podle článku 14;

d)

příslušnými cestami informuje členské státy;

e)

případně postoupí záležitost regionální organizaci pro řízení rybolovu, jejíž opatření pro zachování a řízení zdrojů mohla být porušena.

KAPITOLA V

URČENÍ PLAVIDEL PROVÁDĚJÍCÍCH RYBOLOV NNN

Článek 25

Domnělý rybolov NNN

1.   Komise nebo jí určený subjekt shromáždí a provede analýzu

a)

všech informací o rybolovu NNN získaných v souladu s kapitolami II, III, IV, VIII, X a XI nebo

b)

případně jakýchkoli dalších příslušných informací, jako jsou

i)

údaje o úlovku,

ii)

obchodní informace získané z vnitrostátních statistik a z jiných spolehlivých zdrojů,

iii)

rejstříky a databáze plavidel,

iv)

doklady o úlovcích nebo programy statistické dokumentace regionální organizace pro řízení rybolovu,

v)

zprávy o pozorování nebo jiných činnostech týkajících se rybářských plavidel, o nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN podle článku 3, a jejich seznamy oznámené nebo přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu,

vi)

zprávy ve smyslu nařízení (EHS) č. 2847/93 o plavidlech, o nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN podle článku 3,

vii)

jakékoli další příslušné údaje získané mimo jiné v přístavech a v lovištích.

2.   Členské státy mohou kdykoli předložit Komisi jakékoli dodatečné údaje, které mohou mít význam pro vytváření seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN. Komise nebo jí určený subjekt rozešle informace spolu s poskytnutými důkazy členským státům a dotčeným státům vlajky.

3.   Komise nebo jí určený subjekt povede záznamy o každém plavidle hlášeném jako rybářské plavidlo údajně provádějící rybolov NNN a tyto záznamy bude aktualizovat s ohledem na nově obdržené informace.

Článek 26

Předpokládaný rybolov NNN

1.   Komise určí rybářská plavidla, o nichž byly podle článku 25 získány dostatečné informace, na jejichž základě je možné předpokládat, že tato rybářská plavidla mohou provádět rybolov NNN, opravňující k úřednímu šetření s dotčeným státem vlajky.

2.   Komise zašle státům vlajky, jejichž rybářská plavidla jsou určena podle odstavce 1, oznámení s oficiální žádostí o šetření domnělého rybolovu NNN dotčených plavidel plujících pod jejich vlajkou. Oznámení:

a)

uvede veškeré informace zjištěné Komisí o domnělém rybolovu NNN;

b)

uvede oficiální žádost vůči státu vlajky, aby přijal všechna potřebná opatření pro vyšetření domnělého rybolovu NNN a včas se podělil o výsledky šetření s Komisí;

c)

uvede oficiální žádost vůči státu vlajky, aby přijal okamžitá donucovací opatření, pokud se prokáže, že dané tvrzení proti dotčenému rybářskému plavidlu se zakládá na skutečnosti, a aby informoval Komisi o přijatých opatřeních;

d)

požádá stát vlajky, aby vlastníkovi nebo případně provozovateli plavidel předal podrobné prohlášení o důvodech pro zamýšlené uvedení na seznam a o dopadech zařazení daného rybářského plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN podle článku 37. Státy vlajky se rovněž žádají, aby poskytly Komisi údaje týkající se vlastníků nebo případně provozovatelů daného rybářského plavidla s cílem zajistit možnost jejich slyšení v souladu s čl. 27 odst. 2;

e)

informuje stát vlajky ohledně ustanovení kapitol VI a VII.

3.   Komise zašle členským státům vlajky, jejichž plavidla jsou určena podle odstavce 1, oznámení s oficiální žádostí o šetření domnělého rybolovu NNN dotčených plavidel plujících pod jejich vlajkou. Oznámení:

a)

uvede veškeré informace zjištěné Komisí o domnělém rybolovu NNN;

b)

obsahuje oficiální žádost adresovanou členskému státu vlajky, aby přijal veškerá nezbytná opatření v souladu s nařízením (EHS) č. 2847/93 s cílem vyšetřit domnělý rybolov NNN nebo aby případně nahlásil veškerá opatření dosud přijatá k vyšetření tohoto rybolovu a včas se podělil o výsledky tohoto šetření s Komisí;

c)

obsahuje oficiální žádost adresovanou členskému státu vlajky, aby přijal včasná donucovací opatření, pokud se prokáže, že dané tvrzení proti dotčenému rybářskému plavidlu se zakládá na skutečnosti, a aby informoval Komisi o přijatých opatřeních;

d)

požaduje po členském státu vlajky, aby vlastníkovi nebo případně provozovateli dotčeného rybářského plavidla předal podrobné prohlášení o důvodech pro zamýšlené uvedení na seznam a o dopadech zařazení daného plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN podle článku 37. Členské státy vlajky jsou rovněž požádány, aby poskytly Komisi údaje týkající se vlastníků, nebo případně provozovatelů daného rybářského plavidla s cílem zajistit možnost jejich slyšení v souladu s čl. 27 odst. 2.

4.   Komise rozešle informace o rybářských plavidlech, u nichž se předpokládá, že provádějí rybolov NNN, všem členským státům s cílem usnadnit provádění nařízení (EHS) č. 2847/93.

Článek 27

Vytvoření seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

1.   Komise vytvoří postupem podle článku 54 odst. 2 seznam Společenství s plavidly provádějícími NNN. Na tento seznam jsou zařazena rybářská plavidla, u nichž na základě opatření přijatých podle článků 25 a 26 informace získané v souladu s tímto nařízením prokazují, že provádějí rybolov NNN, a jejichž státy vlajky v reakci na tento rybolov NNN nesplnily podmínky oficiálních žádostí uvedených v čl. 26 odst. 2 písm. b) a c) a v čl. 26 odst. 3 písm. b) a c).

2.   Před zařazením jakéhokoli rybářského plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN předá Komise vlastníkovi nebo případně provozovatelům dotčeného rybářského plavidla podrobné prohlášení o důvodech pro zamýšlené uvedení na seznam a všechny údaje podporující podezření, že rybářské plavidlo provádělo rybolov NNN. Toto prohlášení uvede právo žádat nebo poskytnout dodatečné údaje a dává vlastníkovi a případně provozovatelům možnost být slyšeni a hájit se v jejich věci a ponechává jim přiměřený čas a přiměřené nástroje.

3.   Pokud je přijato rozhodnutí zařadit rybářské plavidlo na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, oznámí Komise toto rozhodnutí a důvody pro ně vlastníkovi nebo případně provozovateli daného rybářského plavidla.

4.   Povinnosti uložené Komisi v odstavcích 2 a 3 se použijí, aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky za dané rybářské plavidlo, a pouze pokud má Komise k dispozici příslušné údaje o určení vlastníka nebo provozovatelů rybářského plavidla.

5.   Komise uvědomí stát vlajky o zařazení daného rybářského plavidla na seznam Společenství s plavidly provádějícími NNN a poskytne státu vlajky podrobné důvody pro takové zařazení.

6.   Komise požádá státy vlajky s rybářskými plavidly na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, aby

a)

oznámily vlastníkům rybářských plavidel jejich zařazení na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, důvody pro toto zařazení a jeho důsledky uvedené v článku 37 a

b)

přijaly všechna nezbytná opatření pro ukončení tohoto rybolovu NNN, v případě potřeby včetně odnětí registrace nebo licencí k rybolovu daným rybářským plavidlům, a informovaly Komisi o přijatých opatřeních.

7.   Tento článek se nepoužije na rybářská plavidla Společenství, pokud členský stát vlajky přijal opatření podle odstavce 8.

8.   Rybářská plavidla Společenství se nezařadí na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN, pokud členský stát vlajky přijal opatření podle tohoto nařízení a nařízení (EHS) č. 2847/93 proti porušením, jež patří mezi závažná porušení podle článku 3, aniž jsou dotčena opatření přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

Článek 28

Vyškrtnutí plavidel ze seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

1.   Komise vyškrtne plavidlo ze seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN postupem podle článku 52, pokud stát vlajky rybářského plavidla prokáže, že

a)

plavidlo neprovádělo žádné rybolovné činnosti NNN, kvůli nimž bylo zařazeno na uvedený seznam, nebo

b)

v souladu s nařízením (EHS) č. 2847/93 byly uplatněny přiměřené, odrazující a účinné sankce v reakci na dané rybolovné činnosti NNN, zejména pokud jde o rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu.

2.   Vlastník, případně provozovatel rybářského plavidla zařazeného na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN může předložit Komisi žádost o přezkum statusu tohoto plavidla v případě, že stát vlajky nesplní požadavky podle odstavce 1.

Komise zváží vyjmutí rybářského plavidla z uvedeného seznamu, pouze pokud

a)

vlastník nebo provozovatelé předloží důkazy dokládající skutečnost, že rybářské plavidlo již neprovozuje rybolov NNN, nebo

b)

rybářské plavidlo zařazené na seznam se potopilo nebo bylo sešrotováno.

3.   Ve všech ostatních případech Komise zváží vyškrtnutí rybářského plavidla z uvedeného seznamu pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

od zařazení rybářského plavidla na seznam uplynuly nejméně dva roky, v jejichž průběhu Komise neobdržela žádné další hlášení o domnělém rybolovu NNN daného plavidla podle článku 25, nebo

b)

vlastník předložil údaje týkající se současné činnosti rybářského plavidla, které prokazují, že plavidlo působí plně v souladu s právními předpisy nebo opatřeními pro zachování a řízení zdrojů vztahujícími se na všechny rybolovné činnosti, do nichž je plavidlo zapojeno, nebo

c)

dotčené rybářské plavidlo, jeho vlastník nebo provozovatelé nemají žádné provozní nebo finanční vazby, přímé či nepřímé, na jiná plavidla, jejich vlastníky nebo provozovatele, u nichž se přepokládá nebo je potvrzeno, že provádějí rybolov NNN.

Článek 29

Obsah, zveřejnění a udržování seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

1.   Seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN musí obsahovat u každého rybářského plavidla tyto údaje:

a)

název a případné předchozí názvy;

b)

vlajku a případné předchozí vlajky;

c)

vlastníka a případné předchozí vlastníky včetně skutečných vlastníků;

d)

provozovatele a případné předchozí provozovatele;

e)

volací značku a případné předchozí volací značky;

f)

číslo plavidla podle Lloyd' s/IMO, pokud je k dispozici;

g)

fotografie, pokud jsou k dispozici;

h)

datum prvního zařazení na seznam;

i)

shrnutí činností, které odůvodňují zařazení plavidla na seznam, spolu s odkazy na všechny příslušné doklady s informacemi a důkazy o těchto činnostech.

2.   Komise zveřejní seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN v Úředním věstníku Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění veřejné dostupnosti tohoto seznamu, včetně jeho umístění na své internetové stránky.

3.   Komise aktualizuje každé tři měsíce seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN a zavede systém automatického oznamování aktualizací členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a členům občanské společnosti na jejich žádost. Kromě toho předá Komise seznam FAO a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Společenstvím a těmito organizacemi, zaměřené na předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.

Článek 30

Seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu

1.   Kromě rybářských plavidel uvedených v článku 27 se rybářská plavidla zařazená na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu automaticky zařadí postupem podle článku 54 odst. 2 na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN. Vyškrtnutí ze seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN se řídí rozhodnutími vydanými v tomto ohledu příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

2.   Poté co Komise obdrží od regionální organizace pro řízení rybolovu seznamy plavidel, u nichž se předpokládá a je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, oznámí je každoročně členským státům.

3.   Komise neprodleně oznámí členským státům všechna doplnění na seznamy, výmazy ze seznamů nebo změny v seznamech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, kdykoli k nim dojde. Článek 37 se použije na plavidla uvedená na takto změněných seznamech regionálních organizací pro řízení rybolovu s plavidly provádějícími rybolov NNN ode dne jejich oznámení členským státům.

KAPITOLA VI

NESPOLUPRACUJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ

Článek 31

Určení nespolupracujících třetích zemí

1.   Postupem podle článku 54 odst. 2 určí Komise třetí země, které považuje za nespolupracující třetí země v boji proti rybolovu NNN.

2.   Určení podle odstavce 1 je založeno na přezkumu všech informací získaných v souladu s kapitolami II, III, IV, V, VIII, X a XI, případně všech dalších důležitých informacích, jako jsou například údaje o úlovku, obchodní údaje získané z národních statistik a z dalších spolehlivých zdrojů, rejstříky a databáze plavidel, doklady o úlovku nebo programy statistické dokumentace regionálních organizací pro řízení rybolovu a seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté těmito organizacemi i všechny další informace získané mimo jiné v přístavech a v lovištích.

3.   Třetí země může být určena jako nespolupracující třetí země, pokud neplní povinnosti, které jsou jí uloženy v rámci mezinárodního práva jako státu vlajky, státu přístavu, pobřežnímu státu nebo státu trhu, týkající se přijetí opatření pro předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.

4.   Pro účely odstavce 3 Komise vychází zejména z přezkoumání opatření přijatých dotčenou třetí zemí, pokud jde o

a)

náležitě doložený opakující se rybolov NNN prováděný nebo podporovaný rybářskými plavidly plujícími pod její vlajkou nebo jejími státními příslušníky nebo rybářskými plavidly působícími v jejích mořských vodách nebo využívajícími její přístavy nebo

b)

přístup produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN na její trh.

5.   Pro účely odstavce 3 vezme Komise v úvahu,

a)

zda dotčená třetí země účinně spolupracuje se Společenstvím tím, že reaguje na žádosti Komise o vyšetření, poskytuje zpětnou vazbu nebo zajišťuje další postup týkající se rybolovu NNN a souvisejících činností;

b)

zda dotčená třetí země přijala účinná donucovací opatření vůči provozovatelům plavidel odpovědným za provádění rybolovu NNN a zejména, zda byly použity dostatečně přísné sankce, aby připravily pachatele o výhody vyplývající z tohoto rybolovu;

c)

trvání, povahu, okolnosti, rozsah a závažnost projevů posuzovaného rybolovu NNN;

d)

u rozvojových zemí stávající kapacitu jejich příslušných orgánů.

6.   Pro účely odstavce 3 zváží Komise tyto skutečnosti:

a)

ratifikace mezinárodních nástrojů upravujících rybolov dotčenými třetími zeměmi nebo jejich přistoupení k těmto nástrojům, zejména pokud jde o UNCLOS, dohodu OSN o populacích ryb a dohodu FAO o dodržování opatření;

b)

status dotčené třetí země jako smluvní strany regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo její souhlas s používáním opatření pro zachování a řízení zdrojů zavedených těmito organizacemi;

c)

jakékoli činy nebo opomenutí dotčené třetí země, které mohly snížit účinnost platných právních předpisů nebo mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů.

7.   Případně budou při provádění tohoto článku řádně vzata v úvahu konkrétní omezení rozvojových zemí, zejména pokud jde o sledování a kontrolu rybolovných činností a dohled nad nimi.

Článek 32

Oznámení zemím určeným jako nespolupracující třetí země

1.   Komise neprodleně oznámí dotčeným zemím, že mohou být určeny jako nespolupracující třetí země v souladu s kritérii stanovenými v článku 31.V tomto oznámení Komise informuje o

a)

důvodu nebo důvodech pro toto určení spolu se všemi dostupnými podpůrnými důkazy;

b)

možnosti zaslat Komisi písemnou reakci na rozhodnutí o určení a další příslušné údaje, například důkazy vyvracející určení, případně akční plán na zlepšení dané situace a opatření přijatá k její nápravě;

c)

právu na vyžádání nebo poskytnutí dodatečných údajů;

d)

důsledcích určení této země jako nespolupracující třetí země podle článku 38.

2.   Komise rovněž uvede v oznámení podle odstavce 1 žádost, aby dotčená třetí země přijala veškerá nezbytná opatření pro zastavení rybolovu NNN a zabránění všem takovým činnostem do budoucna a aby napravila všechny činy nebo opomenutí uvedené v čl. 31 odst. 6 písm. c).

3.   Komise zašle oznámení a žádost dotčené třetí zemi prostřednictvím více než jednoho sdělovacího prostředku. Komise se snaží získat od této země potvrzení, že oznámení obdržela.

4.   Komise poskytne dotyčné třetí zemi přiměřenou dobu na odpověď na oznámení a přiměřenou dobu na nápravu dané situace.

Článek 33

Vytvoření seznamu nespolupracujících třetích zemí

1.   Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou rozhodnutí o seznamu nespolupracujících třetích zemí.

2.   Komise oznámí neprodleně dotčené třetí zemi, že byla určena jako nespolupracující třetí země, a opatření použitá v souladu s článkem 38 a požádá ji, aby současnou situaci napravila a informovala o opatřeních přijatých s cílem zajistit dodržování opatření pro zachování a řízení zdrojů jejími rybářskými plavidly.

3.   Komise rovněž neprodleně oznámí rozhodnutí Rady podle odstavce 1 členským státům a požádá je, aby zajistily okamžité provedení opatření podle článku 38. Členské státy oznámí Komisi jakákoli opatření, která přijaly v reakci na tuto žádost.

Článek 34

Vyškrtnutí ze seznamu nespolupracujících třetích zemí

1.   Rada na základě rozhodnutí přijatého na návrh Komise kvalifikovanou většinou vyškrtne třetí zemi ze seznamu nespolupracujících třetích zemí, pokud daná země prokáže, že došlo k nápravě situace, jež opodstatňovala její zařazení na seznam. V rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu se rovněž zohlední, zda příslušné určené třetí země přijaly konkrétní opatření, která mohou vést k trvalému zlepšení dané situace.

2.   Na základě rozhodnutí přijatého podle odstavce 1 tohoto článku oznámí Komise neprodleně členským státům zrušení opatření podle článku 38 týkajících se dotčené třetí země.

Článek 35

Zveřejnění seznamu nespolupracujících třetích zemí

Komise zveřejní seznam nespolupracujících třetích zemí v Úředním věstníku Evropské unie a přijme veškerá opatření nezbytná pro zajištění veřejné dostupnosti tohoto seznamu, včetně jeho umístění na své internetové stránky. Komise pravidelně aktualizuje seznam a zajistí systém pro automatické oznamování aktualizací seznamu členským státům, regionálním organizacím pro řízení rybolovu a členům občanské společnosti, kteří o to požádají. Kromě toho předá Komise seznam nespolupracujících třetích zemí FAO a regionálním organizacím pro řízení rybolovu pro účely posílení spolupráce mezi Společenstvím a těmito organizacemi, zaměřené na předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.

Článek 36

Mimořádná opatření

1.   Je-li prokázáno, že opatření přijatá některou třetí zemí narušují opatření pro řízení a zachování zdrojů přijatá regionální organizací pro řízení rybolovu, je Komise oprávněna přijmout v souladu se svými mezinárodními závazky mimořádná opatření na dobu, která nepřesáhne šest měsíců. Komise může přijmout nové rozhodnutí o prodloužení mimořádných opatření nejvýše na dalších šest měsíců.

2.   Mimořádná opatření podle odstavce 1 mohou mimo jiné zahrnovat tyto postupy:

a)

rybářská plavidla, která jsou oprávněna lovit a plout pod vlajkou dané třetí země, neobdrží povolení k přístupu do přístavů členských států, s výjimkou případů vyšší moci nebo nouze podle čl. 4 odst. 2, pokud jde o služby, které jsou nezbytně nutné pro nápravu těchto situací;

b)

rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu není povoleno zapojit se do společných rybářských operací s plavidly plujícími pod vlajkou dotčené třetí země;

c)

rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou členského státu není povoleno lovit v mořských vodách v jurisdikci dotčené třetí země, aniž jsou dotčena ustanovení uvedená ve dvoustranných dohodách o rybolovu;

d)

zajišťování živých ryb pro chov ryb v mořských vodách v jurisdikcí dotčené třetí země není povoleno;

e)

živé ryby ulovené rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou dotčené třetí země nejsou přijaty pro účely chovu ryb v mořských vodách v jurisdikci členského státu.

3.   Mimořádná opatření mají okamžitý účinek. Opatření se oznámí dotyčným členským státům a dotčené třetí zemi a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Dotčené členské státy mohou informovat Radu o rozhodnutí Komise podle odstavce 3 do 10 pracovních dnů po obdržení oznámení.

5.   Rada může přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo oznámení doručeno.

KAPITOLA VII

OPATŘENÍ VŮČI RYBÁŘSKÝM PLAVIDLŮM A STÁTŮM ZAPOJENÝM DO RYBOLOVU NNN

Článek 37

Opatření vůči rybářským plavidlům zařazeným na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN

Na rybářská plavidla zařazená na seznam Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN (dále jen „rybářská plavidla NNN“) se vztahují tato opatření:

1)

členské státy vlajky nepředloží Komisi žádné žádosti o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla NNN;

2)

stávající povolení nebo zvláštní povolení k rybolovu vydaná členskými státy vlajky rybářským plavidlům NNN se odejmou;

3)

rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou některé třetí země nejsou oprávněna lovit ve vodách Společenství a nesmějí být najímána;

4)

rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu nesmějí žádným způsobem napomáhat rybářským plavidlům NNN ani se zapojit do zpracovatelských činností nebo se účastnit jakékoli překládky nebo společných rybolovných operací s těmito plavidly;

5)

rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou členského státu mají povolen přístup pouze do svých domovských přístavů a do žádného jiného přístavu Společenství, kromě případů vyšší moci nebo nouze. Rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou třetí země nejsou kromě případů vyšší moci nebo nouze oprávněna vplout do přístavu členského státu. Případně může členský stát povolit vstup do svých přístavů rybářskému plavidlu NNN pod podmínkou zabavení úlovků na palubě, a je-li to vhodné, lovných zařízení zakázaných v rámci opatření pro zachování a řízení zdrojů přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. Členské státy rovněž zabaví úlovky, a je-li to vhodné, lovné zařízení zakázané v rámci těchto opatření přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu na palubě rybářských plavidel NNN, jimž bylo povoleno vplout do přístavu z důvodu vyšší moci nebo nouze;

6)

rybářským plavidlům NNN plujícím pod vlajkou třetí země nesmějí být v přístavech poskytovány zásoby, palivo ani jiné služby, kromě případů vyšší moci nebo nouze;

7)

rybářská plavidla NNN plující pod vlajkou třetí země nejsou oprávněna změnit posádku, kromě případů, kdy je to nutné z důvodu vyšší moci nebo nouze;

8)

členské státy odmítnou registrovat pod svou vlajkou rybářská plavidla NNN;

9)

dovoz produktů rybolovu ulovených rybářskými plavidly NNN se zakazuje, a osvědčení o úlovku provázející tyto produkty se proto nepřijímají ani nepotvrzují;

10)

vývoz a zpětný vývoz produktů rybolovu z rybářských plavidel NNN pro účely zpracování se zakazuje;

11)

rybářská plavidla NNN, která nemají na palubě ani ryby, ani posádku, jsou oprávněna vplout do přístavu za účelem sešrotování, aniž je tím dotčeno trestní stíhání nebo sankce vůči těmto plavidlům a dotčeným právnickým nebo fyzickým osobám.

Článek 38

Opatření vůči nespolupracujícím třetím zemím

Na nespolupracující třetí země se vztahují tato opatření:

1)

dovoz produktů rybolovu ulovených rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou těchto zemí do Společenství se zakazuje, a osvědčení o úlovku provázející tyto produkty se proto nepřijímají. Pokud je určení některé třetí země jako nespolupracující třetí země podle článku 31 odůvodněno nedostatkem odpovídajících opatření přijatých touto třetí zemí ve vztahu k rybolovu NNN majícímu dopad na některou populaci nebo druhy, může se zákaz dovozu vztahovat pouze na tuto populaci nebo druhy;

2)

nákup rybářského plavidla plujícího pod vlajkou těchto zemí provozovateli ve Společenství se zakazuje;

3)

výměna vlajky rybářského plavidla plujícího pod vlajkou členského státu za vlajku těchto zemí se zakazuje;

4)

členské státy neschválí sjednání dohod o nájmu rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou s těmito zeměmi;

5)

vývoz rybářských plavidel Společenství do těchto zemí se zakazuje;

6)

soukromé obchodní ujednání mezi státními příslušníky členského státu a těmito zeměmi o tom, že rybářské plavidlo plující pod vlajkou tohoto členského státu může využívat rybolovná práva těchto států, se zakazují;

7)

společné rybolovné operace rybářských plavidel plujících pod vlajkou členského státu s rybářským plavidlem plujícím pod vlajkou těchto zemí se zakazují;

8)

Komise navrhne vypovězení jakékoli platné dvoustranné dohody o rybolovu nebo dohody o partnerství v oblasti rybolovu s těmito státy, která stanoví ukončení této dohody v případě, že nejsou dodrženy závazky přijaté danou třetí zemí, pokud jde o boj proti rybolovu NNN;

9)

Komise nezahájí jednání o uzavření dvoustranné dohody o rybolovu nebo dohod o partnerství v odvětví rybolovu s těmito zeměmi.

KAPITOLA VIII

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

Článek 39

Státní příslušníci, kteří podporují rybolov NNN nebo jsou do něj zapojeni

1.   Státní příslušníci podléhající jurisdikci členských států (dále jen „státní příslušníci“) nepodporují rybolov NNN ani se do něj nezapojují, a to ani jako posádka na palubě, nebo jako provozovatelé nebo skuteční vlastníci rybářských plavidel na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.

2.   Aniž je dotčena primární odpovědnost státu vlajky, členské státy spolupracují mezi sebou a s třetími zeměmi a přijímají všechna vhodná opatření v souladu s vnitrostátním právem a právem Společenství, aby určily státní příslušníky, kteří podporují rybolov NNN nebo jsou do něj zapojeni.

3.   Aniž je dotčena primární odpovědnost státu vlajky, členské státy přijmou v souladu se svými příslušnými právními předpisy vhodná opatření, pokud jde o státní příslušníky, kteří podporují rybolov NNN nebo jsou do něj zapojeni

4.   Každý členský stát oznámí Komisi názvy příslušných orgánů odpovědných za koordinaci, shromažďování a ověřování informací o činnostech státních příslušníků uvedených v této kapitole a za podávání zpráv Komisi a spolupráci s ní.

Článek 40

Prevence a sankce

1.   Členské státy vybízejí státní příslušníky, aby oznámili jakékoli informace týkající se právních nároků, majetkových nebo finančních zájmů vůči rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou třetí země nebo účasti na jejich kontrole, které jsou jim známy, jakož i názvy těchto plavidel.

2.   Státní příslušníci neprodávají ani nevyvážejí žádné rybářské plavidlo hospodářským subjektům podílejícím se na provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.

3.   Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení práva Společenství týkající se veřejného financování, neposkytnou členské státy žádnou veřejnou podporu v rámci vnitrostátního režimu podpory nebo z fondů Společenství hospodářským subjektům podílejícím se na provozu, řízení nebo vlastnictví rybářských plavidel na seznamu Společenství s plavidly provádějícími rybolov NNN.

4.   Členské státy se snaží získat údaje o existenci jakéhokoliv ujednání mezi státními příslušníky a třetí zemí umožňujícího výměnu vlajky rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou za vlajku této třetí země. O těchto případech podají informaci Komisi tím, že jí předloží seznam dotčených rybářských plavidel.

KAPITOLA IX

OKAMŽITÁ DONUCOVACÍ OPATŘENÍ, SANKCE A DOPROVODNÉ SANKCE

Článek 41

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije, pokud jde o

1)

závažná porušení předpisů spáchaná na území členských států, na které se vztahuje Smlouva, nebo v mořských vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí členských států s výjimkou vod přiléhajících k územím a zemím uvedeným v příloze II Smlouvy;

2)

závažná porušení předpisů, jichž se dopustila rybářská plavidla Společenství nebo státní příslušníci členských států;

3)

závažná porušení předpisů odhalená na území nebo ve vodách podle bodu 1 tohoto článku, ale ke kterým došlo na volném moři nebo v jurisdikci třetí země a která podléhají sankcím podle čl. 11 odst. 4.

Článek 42

Závažná porušení předpisů

1.   Pro účely tohoto nařízení se závažným porušením předpisů rozumí

a)

činnosti považované za činnosti mající povahu rybolovu NNN v souladu s kritérii stanovenými v článku 3;

b)

podnikání přímo související s rybolovem NNN, včetně obchodu s produkty rybolovu nebo dovozu těchto produktů;

c)

falšování dokladů uvedených v tomto nařízení nebo používání těchto falešných či neplatných dokladů;

2.   Závažnost porušení stanoví příslušný orgán členského státu, přičemž zohlední kritéria uvedená v čl. 3 odst. 2.

Článek 43

Okamžitá donucovací opatření

1.   V případě, že fyzická osoba je podezřelá z toho, že se dopustila závažného porušení, nebo byla při tomto činu přistižena, nebo že existuje podzření, že je právnická osoba za takové porušení odpovědná, zahájí členské státy řádné šetření tohoto porušení a v souladu se svým vnitrostátním právem a v závislosti na závažnosti porušení přijmou okamžitá donucovací opatření, jako například:

a)

okamžité zastavení rybolovných činností;

b)

přesměrování rybářského plavidla do přístavu;

c)

přesměrování dopravního prostředku do jiného místa pro účely inspekce;

d)

nařízení kauce;

e)

zabavení lovného zařízení, úlovků nebo produktů rybolovu;

f)

dočasné odstavení dotčeného rybářského plavidla nebo dopravního prostředku;

g)

pozastavení oprávnění k rybolovu.

2.   Donucovací opatření jsou takové povahy, aby zabránila pokračování v daném závažném porušování předpisů a umožňovala příslušným orgánům dokončit jeho vyšetřování.

Článek 44

Sankce za závažná porušení předpisů

1.   Členské státy zajistí, aby fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba shledaná odpovědnou za závažné porušení předpisů byla potrestána účinnými, přiměřenými a odrazujícími správními sankcemi.

2.   Členské státy uloží nejvyšší možnou pokutu nejméně ve výši pětinásobku hodnoty produktů rybolovu získaných spácháním závažného porušení předpisů.

V případě opakovaných závažných porušení předpisů v období pěti let uloží členské státy nejvyšší možnou sankci nejméně ve výši osminásobku hodnoty produktů rybolovu získaných spácháním závažného porušení předpisů.

Při uplatňování těchto sankcí členské státy zohlední rovněž závažnost škody způsobené daným rybolovným zdrojům a mořskému prostředí.

3.   Členské státy mohou rovněž, nebo jako alternativu, použít účinné, přiměřené a odrazující trestní sankce.

Článek 45

Doprovodné sankce

Sankce stanovené v této kapitole mohou být doprovázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, zejména:

1)

zabavením rybářského plavidla zapojeného do porušení;

2)

dočasným odstavením rybářského plavidla;

3)

zabavením zakázaného lovného zařízení, úlovků nebo produktů rybolovu;

4)

pozastavením nebo odnětím povolení k rybolovu;

5)

omezením nebo odnětím rybolovných práv;

6)

dočasným nebo trvalým vyloučením z práva získat nová rybolovná práva;

7)

dočasným nebo trvalým zákazem přístupu k veřejné podpoře nebo dotacím;

8)

pozastavením nebo odnětím statusu schváleného hospodářského subjektu uděleného podle čl. 16 odst. 3.

Článek 46

Celková výše sankcí a doprovodných sankcí

Celková výše sankcí a doprovodných sankcí se vypočítá tak, aby bylo zajištěno, že jejich prostřednictvím budou odpovědné osoby účinně připraveny o hospodářský zisk plynoucí z jejich závažného porušení předpisů, aniž je dotčeno legitimní právo na výkon povolání. Za tímto účelem musí být vzata v úvahu rovněž okamžitá donucovací opatření přijatá podle článku 43.

Článek 47

Odpovědnost právnických osob

1.   Za závažná porušení předpisů jsou odpovědné právnické osoby v případě, že se těchto porušení dopustila v jejich prospěch osoba jednající jednotlivě nebo jako součást orgánu právnické osoby a mající rozhodovací pravomoc v rámci právnické osoby na základě

a)

plné moci k zastupování dané právnické osoby nebo

b)

zmocnění přijímat rozhodnutí jménem dané právnické osoby nebo

c)

zmocnění vykonávat kontrolu v rámci dané právnické osoby.

2.   Právnická osoba může být považována za odpovědnou v případě, že v důsledku nedostatečného dohledu nebo kontroly ze strany fyzické osoby uvedené v odstavci 1 mohlo dojít k závažnému porušení předpisů ve prospěch této právnické osoby jí podléhající fyzickou osobou.

3.   Odpovědnost právnické osoby nevylučuje řízení proti fyzickým osobám, které jsou pachateli, podněcovateli nebo spolupachateli dotyčného porušení předpisů.

KAPITOLA X

PROVÁDĚNÍ USTANOVENÍ PŘIJATÝCH V RÁMCI NĚKTERÝCH REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ PRO ŘÍZENÍ RYBOLOVU TÝKAJÍCÍCH SE POZOROVÁNÍ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

Článek 48

Pozorování na moři

1.   Ustanovení této kapitoly se vztahují na rybolovné činnosti podléhající pravidlům pro pozorování na moři přijatým v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, která jsou pro Společenství závazná.

2.   V případě, že příslušný orgán členského státu odpovědný za inspekci na moři zpozoruje rybářské plavidlo provádějící činnosti, které mohou být považovány za rybolov NNN, podá o tomto pozorování neprodleně zprávu. Tyto zprávy a výsledky vyšetřování prováděných těmito členskými státy u těchto rybářských plavidel se považují za důkaz použitelný při provádění mechanismů určování a donucování stanovených v tomto nařízení.

3.   Pokud velitel rybářského plavidla Společenství nebo třetí země zpozoruje rybářské plavidlo provádějící činnosti uvedené v odstavci 2, může zaznamenat co nejvíce informací o tomto pozorování, například:

a)

název a popis rybářského plavidla;

b)

volací značku rybářského plavidla;

c)

registrační číslo, případně číslo rybářského plavidla podle Lloyd's nebo IMO;

d)

stát vlajky rybářského plavidla;

e)

polohu (zeměpisnou šířku a délku) v okamžiku první identifikace plavidla;

f)

datum a čas koordinovaného světového času (UTC) v okamžiku první identifikace plavidla;

g)

jednu nebo více fotografií rybářského plavidla na podporu pozorování;

h)

jakékoli další důležité informace o pozorovaných činnostech dotčeného rybářského plavidla.

4.   Zprávy o pozorování plavidel se neprodleně zasílají příslušnému orgánu členského státu vlajky rybářského plavidla provádějícího pozorování, který je co nejdříve předá Komisi nebo jí určenému subjektu. Komise nebo jí určený subjekt poté neprodleně informuje stát vlajky pozorovaného rybářského plavidla. Komise nebo jí určený subjekt poté předá zprávu o pozorování všem členským státům, případně výkonnému tajemníkovi příslušných regionálních organizací pro řízení rybolovu, v zájmu dalšího postupu v souladu s opatřeními přijatými těmito organizacemi.

5.   Členský stát, který obdrží zprávu o pozorování s hlášením činností rybářského plavidla plujícího pod jeho vlajkou od příslušného orgánu smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu, předá co nejdříve zprávu a všechny příslušné údaje Komisi nebo jí určenému subjektu, který následně předá tyto údaje výkonnému tajemníkovi regionální organizace pro řízení rybolovu v zájmu případného dalšího postupu v souladu s opatřeními přijatými touto organizací.

6.   Tento článek se použije, aniž jsou dotčena přísnější opatření přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jichž je Společenství smluvní stranou.

Článek 49

Předložení informací týkajících se pozorovaných rybářských plavidel

1.   Členské státy, které získají dostatečně doložené informace týkající se pozorovaných rybářských plavidel, předají tyto údaje neprodleně Komisi nebo jí určenému subjektu ve formátu určeném postupem podle článku 54 odst. 2.

2.   Komise nebo jí určený subjekt rovněž přezkoumá dostatečně doložené informace týkající se pozorovaných rybářských plavidel předložené jednotlivými občany, organizacemi občanské společnosti, včetně ekologických organizací, jakož i zástupci zúčastněných stran z odvětví rybolovu nebo obchodu s rybami.

Článek 50

Vyšetřování pozorovaných rybářských plavidel

1.   Členské státy zahájí co nejdříve vyšetřování činností rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, která byla pozorována v souladu s článkem 49.

2.   Členské státy oznámí Komisi nebo jí určenému subjektu pokud možno elektronickou cestou podrobné údaje o zahájení vyšetřování a o všech přijatých nebo zamýšlených opatřeních ohledně pozorovaných rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou co nejdříve a v každém případě do dvou měsíců po obdržení zprávy o pozorování podle čl. 48 odst. 4. Zprávy o postupu vyšetřování činností pozorovaných rybářských plavidel se předávají Komisi nebo jí určenému subjektu v příslušných pravidelných intervalech. Po ukončení vyšetřování se závěrečná zpráva o jeho výsledku předá Komisi nebo jí určenému subjektu.

3.   Členské státy, které nejsou příslušným státem vlajky, případně ověří, zda ohlášená pozorovaná rybářská plavidla prováděla činnosti v mořských vodách v jejich jurisdikcí nebo zda produkty rybolovu pocházející z těchto plavidel byly vykládány nebo dováženy na jejich území, a vyšetří jejich záznam o dodržování příslušných opatření pro zachování a řízení zdrojů. Výsledky svých ověření a vyšetřování sdělí členské státy neprodleně Komisi nebo jí určenému subjektu a dotčenému státu vlajky.

4.   Komise nebo jí určený subjekt sdělí všem členským státům informace obdržené v souvislosti s odstavcem 2 a 3.

5.   Tento článek se použije, aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly V nařízení (ES) č. 2371/2002 a ustanovení přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jichž je Společenství smluvní stranou.

KAPITOLA XI

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

Článek 51

Vzájemná spolupráce

1.   Správní orgány odpovědné za provedení tohoto nařízení v členských státech spolupracují mezi sebou, se správními orgány třetích zemí a s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto nařízení.

2.   Pro účely odstavce 1 se zavádí systém vzájemné pomoci, který zahrnuje automatizovaný „informační systém pro rybolov NNN“, který spravuje Komise nebo jí určený subjekt, určený k podpoře příslušných orgánů při předcházení, vyšetřování a trestním stíhání ve vztahu k rybolovu NNN.

3.   Prováděcí pravidla k této kapitole se přijmou postupem podle článku 54 odst. 2.

KAPITOLA XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 52

Provádění

Pravidla nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou postupem podle článku 54 odst. 2.

Článek 53

Finanční podpora

Členské státy mohou po dotčených provozovatelích požadovat, aby přispívali na náklady spojené s prováděním tohoto nařízení.

Článek 54

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 30 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 55

Předkládání zpráv

1.   Za každé dva roky předají členské státy nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku Komisi zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

2.   Na základě těchto zpráv předložených členskými státy a svých vlastních pozorování vypracuje Komise každé tři roky zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Zhodnocení dopadů tohoto nařízení na rybolov NNN provede Komise do 29. října 2013.

Článek 56

Zrušení

Článek 28b odst. 2 a články 28e, 28f, 28g a čl. 31 odst. 2 a nařízení (EHS) č. 2847/93, nařízení (ES) č. 1093/94, nařízení (ES) č. 1447/1999, články 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b a 21c nařízení (ES) č. 1936/2001 a články 26a, 28, 29, 30 a 31 nařízení (ES) č. 601/2004 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 57

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 23. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 29. května 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Stanovisko vydané po nepovinné konzultaci.

(3)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1093/94 ze dne 6. května 1994 o podmínkách, za kterých mohou rybářská plavidla třetích zemí přímo vykládat své úlovky v přístavech Společenství a uvádět je na trh (Úř. věst. L 121, 12.5.1994, s. 3).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1447/1999 ze dne 24. června 1999 o vytvoření seznamu chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky (Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 5).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1936/2001 ze dne 27. září 2001, kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb (Úř. věst. L 263, 3.10.2001, s. 1).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(11)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam produktů vyjmutých z definice „produktů rybolovu“ v čl. 2 bodě 8

Produkty sladkovodního rybolovu

Produkty akvakultury získané z rybího potěru nebo larev

Akvarijní ryby

Živé ústřice

Hřebenatkovití včetně hřebenatek rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten, živí, čerství nebo chlazení

Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus), zmrazené

Ostatní hřebenatkovití, čerství nebo chlazení

Slávkovití

Plži, jiní než mořští plži

Připravení a konzervovaní měkkýši


PŘÍLOHA II

Osvědčení o úlovku a osvědčení o zpětném vývozu vydávaná v Evropském společenství

Image

Image

Image

Dodatek

Podrobné údaje o dopravě

Image


PŘÍLOHA III

Oznámení státu vlajky

1.

Obsah oznámení státu vlajky podle článku 20

Komise si vyžádá od států vlajky název, adresu a úřední razítko veřejných orgánů na jejich území zmocněných

a)

registrovat plavidla plující pod jejich vlajkou;

b)

udělovat, pozastavovat a odebírat jejich plavidlům licence k rybolovu;

c)

ověřovat pravost informací poskytnutých v osvědčeních o úlovku podle článku 13 a tato osvědčení potvrzovat;

d)

provádět, kontrolovat a vymáhat právní předpisy a opatření pro zachování a řízení zdrojů, které musejí jejich plavidla dodržovat;

e)

provádět ověřování těchto osvědčení o úlovku s cílem podpořit příslušné orgány členských států v rámci správní spolupráce uvedené v čl. 20 odst. 4;

f)

sdělovat vzorové formuláře jejich osvědčení o úlovku v souladu se vzorem v příloze II a

g)

tato oznámení aktualizovat.

2.

Systémy dokumentace úlovků přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu podle článku 13

V případě, že je některý systém dokumentace úlovků přijatý regionální organizací pro řízení rybolovu uznán za systém osvědčení o úlovku pro účely tohoto nařízení, jsou oznámení státu vlajky podle tohoto systému dokumentace úlovků považována za oznámení provedená v souladu s ustanoveními podle odstavce 1 této přílohy a ustanovení této přílohy by měla být použita obdobně.


PŘÍLOHA IV

Prohlášení podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Potvrzuji, že zpracované produkty rybolovu: … (popis produktu a kód kombinované nomenklatury) byly získány z úlovků dovezených na základě tohoto (těchto) osvědčení o úlovku

Image

Název a adresa zpracovatelského podniku:

Název a adresa vývozce (pokud se liší od zpracovatelského podniku):

Schvalovací číslo zpracovatelského podniku:

Číslo a datum veterinárního osvědčení:

Image

Schválení příslušného orgánu:

Image


29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/33


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1006/2008

ze dne 29. září 2008

o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 3317/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se oprávnění k rybolovu ve vodách třetí země v rámci dohody o rybolovu (1), stanoví postup pro udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství ve vodách v jurisdikci třetích zemí v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Postup stanovený v uvedeném nařízení již zřejmě nevyhovuje potřebám s ohledem na mezinárodní závazky vyplývající z dvoustranných dohod o rybolovu a z vícestranných dohod a úmluv přijatých v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu nebo podobných ujednání. Uvedené nařízení kromě toho již nedostačuje k tomu, aby sloužilo cílům společné rybářské politiky, zejména co se týče udržitelného rybolovu a kontroly.

(2)

Na základě akčního plánu na zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky pro období 2006 až 2008, obsaženého ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 8. prosince 2005, a změny okolností týkajících se rybolovu mimo vody Společenství od přijetí nařízení (ES) č. 3317/94 a s cílem dodržet mezinárodní závazky je nutné zavést obecný režim Společenství pro oprávnění k veškerým rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství. Navíc by měla být také znovu definována pravidla pro přístup rybářských plavidel plujících pod vlajkou třetí země do vod Společenství, která jsou v současné době stanovena v jiných různých právních předpisech, a podle potřeby sladěna s pravidly vztahujícími se na rybářská plavidla Společenství.

(3)

Rybářským plavidlům Společenství by mělo být povoleno provozovat rybolovné činnosti mimo vody Společenství pouze poté, co obdrží oprávnění od orgánu příslušného udělovat oprávnění k dotyčným rybolovným činnostem, například příslušného orgánu třetí země, v jejíchž vodách se tyto rybolovné činnosti provozují, orgánu příslušného udělovat oprávnění k rybolovným činnostem v mezinárodních vodách, na něž se vztahují předpisy přijaté v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu nebo podobného ujednání, nebo, pokud se jedná o rybolovné činnosti na volném moři neupravené žádnou mezinárodní smlouvou, příslušných orgánů členských států, aniž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Společenství upravující rybolovné činnosti na volném moři.

(4)

Je důležité výslovně vymezit povinnosti Komise a členských států, pokud jde o řízení o udělení oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství. V tomto ohledu by Komise měla být schopna zajišťovat, aby byly dodržovány mezinárodní závazky a předpisy společné rybářské politiky, aby návrhy na postoupení žádostí byly úplné a aby byly žádosti postoupeny ve lhůtách stanovených v rámci příslušných dohod.

(5)

Rybářská plavidla Společenství by měla být považována za způsobilá získat oprávnění k rybolovné činnosti mimo vody Společenství, pouze pokud je splněna řada kritérií vyplývajících z mezinárodních závazků Společenství a z pravidel a cílů společné politiky rybolovu.

(6)

Nelze-li postup Rady směřující k přijetí rozhodnutí o prozatímním uplatňování nového protokolu k dvoustranné dohodě o rybolovu se třetí zemí, kterou se stanoví rozdělení rybolovných práv mezi členské státy, dokončit přede dnem počátku prozatímního uplatňování, měla by mít Komise dočasně možnost v průběhu šesti měsíců po skončení platnosti předchozího protokolu postupovat třetí zemi žádosti o oprávnění k rybolovu, a zabránit tak přerušení rybolovných činností provozovaných plavidly Společenství.

(7)

S cílem zajistit plné využívání rybolovných práv, která má Společenství k dispozici na základě dohod o partnerství v odvětví rybolovu, by měla být Komise oprávněna dočasně přidělit rybolovná práva nevyužitá jedním členským státem jinému členskému státu, aniž by to ovlivnilo rozdělení rybolovných práv mezi členské státy nebo jejich výměnu v rámci daného protokolu.

(8)

Dohody o partnerství v odvětví rybolovu jsou dohody, které jsou uvedené v závěrech Rady ze dne 15. července 2004 a které v době jejich uzavření nebo prozatímního uplatňování Rada za takové označila.

(9)

Ustanovení o kontrole využívání rybolovných práv přidělených rybářským plavidlům Společenství mimo vody Společenství a rybolovných práv přidělených rybářským plavidlům třetích zemí ve vodách Společenství by měla být sladěna a měla by umožňovat včas zakročit s cílem zabránit členským státům a třetím zemím v překračování těchto práv.

(10)

Za účelem důsledného a účinného stíhání porušení pravidel by mělo být možné plně využívat inspekčních zpráv a zpráv o dohledu vypracovaných inspektory Komise, Společenství, členských států a třetích zemí.

(11)

Všechny údaje o rybolovných činnostech rybářských plavidel Společenství mimo vody Společenství podle dohod o rybolovu by měly být aktuální a pokud možno přístupné dotčeným členským státům a třetím zemím. Za tímto účelem je nezbytné zavést informační systém Společenství o oprávněních k rybolovu.

(12)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2). Uvedená opatření mohou rovněž stanovit výjimky z povinností stanovených v tomto nařízení, pokud by tyto povinnosti vytvářely nepřiměřenou zátěž ve srovnání s hospodářským významem dané činnosti, a v zájmu účinnosti by takové výjimky měly být přijaty řídícím postupem stanoveným v článku 4 rozhodnutí 1999/486/ES.

(13)

Nařízení (ES) č. 3317/94 a ustanovení o přístupu rybářských plavidel třetích zemí do vod Společenství obsažená v nařízení Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (3), a v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (4) by měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti a cíle

Toto nařízení upravuje

a)

oprávnění pro rybářská plavidla Společenství provozovat rybolovné činnosti

i)

ve vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci třetí země v rámci dohody o rybolovu uzavřené mezi Společenstvím a danou zemí nebo

ii)

spadající do oblasti působnosti opatření na zachování a řízení zdrojů přijatých v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu nebo jiného ujednání, jehož je Společenství smluvní stranou nebo mimosmluvní spolupracující stranou (dále jen „regionální organizace pro řízení rybolovu“), nebo

iii)

ve vodách, které nejsou vodami Společenství ani nespadají do oblasti působnosti žádné dohody o rybolovu ani regionální organizace pro řízení rybolovu;

b)

oprávnění pro plavidla třetích zemí provozovat rybolovné činnosti ve vodách Společenství;

a oznamovací povinnosti týkající se povolených činností.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„dohodou“ dohoda o rybolovu, která byla uzavřena podle článku 300 Smlouvy nebo pro niž bylo podle uvedeného článku přijato rozhodnutí o prozatímním uplatňování;

b)

„regionální organizací pro řízení rybolovu“ subregionální nebo regionální organizace či podobné ujednání s pravomocí, uznanou mezinárodním právem, zavádět opatření na zachování a řízení živých mořských zdrojů ve své působnosti na základě zřizovací úmluvy nebo dohody;

c)

„rybolovnými činnostmi“ lov, uchovávání na palubě, zpracování a přeprava ryb;

d)

„rybářským plavidlem Společenství“ rybářské plavidlo Společenství ve smyslu čl. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (5);

e)

„rejstříkem rybářského loďstva Společenství“ rejstřík rybářského loďstva Společenství ve smyslu čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002;

f)

„rybolovným právem“ rybolovné právo ve smyslu čl. 3 písm. q) nařízení (ES) č. 2371/2002;

g)

„povolujícím orgánem“ orgán příslušný pro udělování oprávnění rybářským plavidlům Společenství pro rybolovné činnosti v rámci dohody nebo rybářským plavidlům třetích zemí pro rybolovné činnosti ve vodách Společenství;

h)

„oprávněním k rybolovu“ oprávnění provozovat rybolovné činnosti v průběhu určitého období, v určité oblasti nebo v určitém lovišti;

i)

„intenzitou rybolovu“ intenzita rybolovu ve smyslu čl. 3 písm. h) nařízení (ES) č. 2371/2002;

j)

„elektronickou cestou“ přenos dat v elektronické podobě, jehož obsah, formát a protokol je stanoven Komisí nebo dohodnut stranami dohody;

k)

„kategorií rybolovu“ podskupina loďstva podle třídění založeného na kritériích, jako je zejména typ plavidel, druh rybolovných činností a použité rybolovné zařízení;

l)

„závažným porušením pravidel“ závažné porušení pravidel definované v nařízení (ES) č. 1447/99 ze dne 24. června 1999 o vytvoření seznamu chování, která vážně porušují pravidla společné rybářské politiky (6), nebo závažné porušení pravidel nebo závažné protiprávní jednání podle příslušné dohody;

m)

„seznamem plavidel provádějících rybolov NNN“ seznam rybářských plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov označených v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu nebo Komisí podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 o zavedení systému Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (7);

n)

„informačním systémem Společenství pro oprávnění k rybolovu“ informační systém zavedený Komisí v souladu s článkem 12;

o)

„rybářským plavidlem třetí země“ plavidlo,

které je bez ohledu na své rozměry používáno v hlavní nebo vedlejší funkci k získávání produktů rybolovu,

které, i když samo vlastními prostředky neloví, získává produkty rybolovu prostřednictvím překládky z jiných plavidel,

na němž produkty rybolovu před zabalením procházejí jednou nebo více z těchto operací: filetování nebo plátkování, stahování, mletí, zmrazení nebo zpracování

a které pluje pod vlajkou třetí země nebo je zapsáno v jejím rejstříku.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI PROVOZOVANÉ RYBÁŘSKÝMI PLAVIDLY SPOLEČENSTVÍ MIMO VODY SPOLEČENSTVÍ

ODDÍL I

Obecná ustanovení

Článek 3

Obecné ustanovení

Provozovat rybolovné činnosti mimo vody Společenství jsou oprávněna pouze ta rybářská plavidla Společenství, jimž bylo uděleno oprávnění k rybolovu v souladu s tímto nařízením.

ODDÍL II

Oprávnění k rybolovným činnostem v rámci dohod

Článek 4

Podávání žádostí

1.   Členské státy předkládají Komisi elektronickou cestou žádosti o oprávnění k rybolovu pro dotčená rybářská plavidla nejpozději pět pracovních dní před uplynutím lhůty pro postoupení žádostí stanovené v příslušné dohodě, nebo není-li v ní lhůta stanovena, nejpozději v souladu s ujednáním v ní obsaženým, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení právních předpisů Společenství.

2.   Žádosti uvedené v odstavci 1 musí obsahovat identifikační číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství, mezinárodní rádiovou volací značku plavidla a veškeré ostatní údaje požadované podle příslušné dohody nebo předepsané postupem podle čl. 27 odst. 2.

Článek 5

Kritéria způsobilosti

1.   Členské státy předkládají Komisi pouze žádosti o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou,

a)

která již vykonávají rybolovné činnosti a která během předchozích dvanácti měsíců rybolovných činností podle příslušné dohody nebo, v případě nové dohody, podle dohody, která jí předcházela, plnila podmínky podle dané dohody pro dané období;

b)

která byla během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti o oprávnění k rybolovu předmětem sankčního řízení za vážné porušení pravidel nebo byla z takových porušení podezřelá podle vnitrostátního práva členského státu anebo pokud došlo ke změně majitele takového plavidla a nový majitel zaručuje, že podmínky budou splněny;

c)

která nejsou zařazena na seznam plavidel provádějících rybolov NNN;

d)

jejichž údaje obsažené v rejstříku loďstva Společenství a v informačním systému Společenství pro oprávnění k rybolovu jsou úplné a správné;

e)

která mají licenci k rybolovu podle nařízení Komise (ES) č. 1281/2005 ze dne 3. srpna 2005 o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musejí být v licencích k rybolovu obsaženy (8);

f)

jejichž údaje požadované podle příslušné dohody jsou povolujícímu orgánu k dispozici a přístupné a

g)

jejichž žádosti o oprávnění k rybolovu jsou v souladu s příslušnou dohodou a tímto nařízením.

2.   Každý členský stát zajistí, aby žádosti o oprávnění k rybolovu, jejichž postoupení navrhuje, byly úměrné rybolovným právům, která má členský stát v rámci příslušné dohody k dispozici.

Článek 6

Postoupení žádostí Komisí

1.   Komise postoupí žádosti příslušnému povolujícímu orgánu do pěti pracovních dní po obdržení návrhu členského státu a v souladu s tímto článkem.

2.   Komise posuzuje návrhy na postoupení žádostí s přihlédnutím

a)

k rybolovným právům přiděleným každému členskému státu Radou na základě článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002 nebo článku 37 Smlouvy a

b)

k podmínkám stanoveným v příslušné dohodě a v tomto nařízení.

3.   Komise ověří,

a)

zda jsou dodrženy podmínky stanovené v článku 5 a

b)

zda jsou žádosti o oprávnění k rybolovu, jejichž postoupení dotyčný členský stát navrhuje, úměrné rybolovným právům, která jsou podle příslušné dohody k dispozici, a s přihlédnutím k žádostem ze všech členských států.

Článek 7

Nepostoupení žádosti

1.   Komise žádost povolujícímu orgánu nepostoupí, pokud

a)

údaje poskytnuté členským státem podle čl. 4 odst. 2 jsou pro dotyčné plavidlo neúplné;

b)

rybolovná práva členského státu nejsou dostatečná, uváží-li se technické podrobnosti příslušné dohody a žádosti předložené tímto členským státem;

c)

nejsou dodrženy podmínky stanovené v příslušné dohodě a v tomto nařízení.

2.   Nepostoupí-li Komise jednu nebo více žádostí, uvědomí neprodleně dotčený členský stát a uvede své důvody.

Pokud členský stát s důvody uvedenými Komisí nesouhlasí, předloží jí do pěti pracovních dnů informace nebo dokumenty, jež jeho námitku podporují. Komise žádost přezkoumá s ohledem na tyto informace.

Článek 8

Informace

1.   Komise neprodleně vyrozumí elektronickou cestou členský stát vlajky o oprávnění k rybolovu uděleném povolujícím orgánem nebo o rozhodnutí povolujícího orgánu neudělit oprávnění k rybolovu určitému rybářskému plavidlu.

Pokud je to nezbytné v rámci nebo podle příslušné dohody, zasílají se průvodní a originální listiny v listinné formě nebo elektronickou cestou.

2.   Členské státy vlajky okamžitě sdělí informace obdržené v souladu s odstavcem 1 majitelům dotčených rybářských plavidel.

3.   Jestliže povolující orgán vyrozumí Komisi, že se rozhodl pozastavit nebo odejmout oprávnění k rybolovu udělené pro rybářské plavidlo Společenství v rámci dohody, vyrozumí Komise elektronickou cestou okamžitě členský stát vlajky tohoto plavidla. Členský stát vlajky okamžitě předá tuto informaci majiteli plavidla.

4.   Komise provádí kontroly s cílem ověřit soulad rozhodnutí o odmítnutí nebo pozastavení oprávnění k rybolovu s příslušnou dohodou na základě konzultace s členským státem vlajky a s příslušným povolujícím orgánem a informuje je o výsledcích.

Článek 9

Kontinuita rybolovných činností

1.   Pokud

uplynula platnost protokolu k dvoustranné dohodě o rybolovu se třetí zemí stanovícího rybolovná práva podle uvedené dohody a

Komise parafovala nový protokol, avšak dosud nebylo přijato rozhodnutí o jeho uzavření nebo o jeho prozatímním uplatňování,

může Komise v průběhu období šesti měsíců od uplynutí doby platnosti starého protokolu, a aniž je dotčena pravomoc Rady rozhodovat o uzavření nebo prozatímním uplatňování nového protokolu, postupovat žádosti o oprávnění k rybolovu dotyčné třetí zemi v souladu s tímto nařízením.

2.   V souladu s pravidly stanovenými v příslušné dohodě mohou plavidla Společenství, která jsou oprávněna k provozování rybolovných činností podle této dohody, v okamžiku konce platnosti oprávnění k rybolovu pokračovat v rybolovu podle dané dohody nejvýše šest měsíců po konci platnosti, umožňuje-li to vědecké stanovisko.

3.   V této souvislosti použije Komise způsob rozdělení rybolovných práv platný podle předchozího protokolu pro odstavec 1 a podle platného protokolu pro odstavec 2.

Článek 10

Nevyužitá rybolovná práva v rámci dohod o partnerství v odvětví rybolovu

1.   Jestliže se v rámci dohody o partnerství v odvětví rybolovu na základě návrhů na postoupení žádostí uvedených v článku 4 tohoto nařízení zdá, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Společenství v rámci dané dohody nejsou plně využívány, uvědomí Komise dotčené členské státy a vyzve je, aby potvrdily, že tato rybolovná práva plně nevyužívají. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, o nichž rozhodne Rada při uzavírání dohod o partnerství v odvětví rybolovu, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv.

2.   Po obdržení potvrzení od dotčeného členského státu posoudí Komise celkový počet nevyužitých rybolovných práv a zpřístupní toto posouzení členským státům.

3.   Členské státy, které si přejí použít nevyužitá rybolovná práva uvedená v odstavci 2, předloží Komisi seznam všech plavidel, pro která chtějí uplatnit žádost o oprávnění k rybolovu, a navrhnou postoupení žádostí pro každé z těchto plavidel v souladu s článkem 4.

4.   Komise rozhodne o přerozdělení v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy.

Pokud dotčený členský stát s přerozdělením nesouhlasí, rozhodne Komise postupem podle čl. 27 odst. 2 o přerozdělení se zohledněním kritérií uvedených v příloze I a oznámí to dotyčným členským státům.

5.   Postoupením žádostí v souladu s tímto článkem není nijak dotčeno rozdělení rybolovných práv mezi členské státy nebo jejich výměna podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002.

6.   Dokud nejsou stanoveny lhůty uvedené v odstavci 1, nelze Komisi bránit v používání mechanismu uvedeného v odstavcích 1 až 4.

ODDÍL III

Rybolovné činnosti mimo oblast působnosti dohod

Článek 11

Obecná ustanovení

1.   Provozovatel rybářského plavidla Společenství zamýšlející provozovat rybolovné činnosti na volném moři ve vodách, které nespadají do oblasti působnosti žádné dohody o rybolovu ani regionální organizace pro řízení rybolovu, o těchto činnostech informuje členský stát vlajky.

Aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství upravující rybolovné činnosti na volném moři, jsou rybářská plavidla Společenství oprávněna provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které nejsou vodami Společenství ani nespadají do oblasti působnosti žádné dohody o rybolovu ani regionální organizace pro řízení rybolovu, pokud jim jejich členský stát vlajky udělil oprávnění v souladu s vnitrostátními předpisy.

Členské státy informují Komisi deset dní před zahájením rybolovných činností podle prvního pododstavce o plavidlech, kterým bylo uděleno oprávnění k rybolovu v souladu s uvedeným pododstavcem, a upřesní druhy, rybolovné zařízení, období a oblast, na něž se oprávnění vztahuje.

2.   Členské státy usilují o získání informací o všech dohodách mezi svými státními příslušníky a třetí zemí, které umožňují rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkami provozovat rybolovné činnosti ve vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci třetí země, a informují o tom Komisi předložením seznamu dotyčných plavidel elektronickou cestou.

3.   Tento oddíl se vztahuje pouze na plavidla o celkové délce přesahující 24 metrů.

ODDÍL IV

Oznamovací povinnosti a ukončení rybolovných činností

Článek 12

Informační systém Společenství pro oprávnění k rybolovu

1.   Komise zřídí informační systém Společenství pro oprávnění k rybolovu, který bude obsahovat údaje týkající se oprávnění udělených v souladu s tímto nařízením. K tomuto účelu Komise zřídí zabezpečenou internetovou stránku.

2.   Členské státy zajistí, aby údaje o oprávněních k rybolovu požadované v rámci dohody nebo regionální organizace pro řízení rybolovu byly obsaženy v informačním systému Společenství pro oprávnění k rybolovu, a tyto údaje stále aktualizují.

Článek 13

Hlášení úlovků a intenzity rybolovu

1.   Rybářská plavidla Společenství, jimž byla udělena oprávnění k rybolovu podle oddílu II nebo III, předávají svému příslušnému vnitrostátnímu orgánu každý týden údaje o svých úlovcích, a je-li to vyžadováno, o své intenzitě rybolovu. Tyto údaje jsou na žádost přístupné Komisi.

Bez ohledu na první pododstavec předkládají od 1. ledna 2010 rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 24 metrů svému příslušnému vnitrostátnímu orgánu denně údaje o svých úlovcích, a je-li to vyžadováno, o své intenzitě rybolovu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1566/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (9). Totéž platí od 1. ledna 2011 pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce přesahující 15 metrů.

2.   Členské státy shromažďují údaje uvedené v odstavci 1, které předávají elektronickou cestou do 15. dne každého kalendářního měsíce Komisi nebo subjektu určenému Komisí k tomu účelu, o každé populaci, skupině populací nebo kategorii rybolovu, odlovených množstvích, a pokud je to vyžadováno v rámci některé dohody nebo nařízení, kterým se taková dohoda provádí, o intenzitě rybolovu dosažené v předcházejícím měsíci plavidly plujícími pod jejich vlajkou ve vodách spadajících do oblasti působnosti některé dohody a v předcházejících šesti měsících pro rybolovné činnosti ve vodách, které nejsou vodami Společenství ani nespadají do oblasti působnosti žádné dohody.

3.   Komise postupem podle čl. 27 odst. 2 rozhodne o podobě, v jaké mají být údaje uvedené v odstavci 1 tohoto článku předávány.

Článek 14

Kontrola úlovků a intenzity rybolovu

Aniž je dotčena kapitola V nařízení (ES) č. 2371/2002, zajišťují členské státy dodržování povinností týkajících se hlášení úlovků, a je-li to vyžadováno, intenzity rybolovu, jak je stanoveno v příslušné dohodě.

Článek 15

Ukončení rybolovu

1.   Aniž je dotčen čl. 26 odst. 4 nařízení (ES) č. 2371/2002 a čl. 21 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2847/93, pokud členský stát považuje rybolovná práva, která má k dispozici, za vyčerpaná, okamžitě zakáže rybolovné činnosti pro příslušnou oblast, rybolovné zařízení, populaci nebo skupinu populací. Toto ustanovení se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení příslušné dohody.

2.   Pokud jsou rybolovná práva členského státu vyjádřena jak z hlediska omezení odlovu, tak i omezení intenzity, zakáže členský stát rybolovné činnosti pro příslušnou oblast, rybolovné zařízení, populaci nebo skupinu populací, jakmile je jedno z těchto práv považováno za vyčerpané. S cílem umožnit, aby se v rámci nevyužitých rybolovných práv pokračovalo v rybolovu zaměřeném rovněž na úlovky, pro které byla vyčerpána rybolovná práva, oznámí členské státy Komisi technická opatření, která nesmějí mít nepříznivý dopad na vyčerpaná rybolovná práva. Toto ustanovení se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení příslušné dohody.

3.   Členské státy neprodleně oznámí Komisi jakýkoli zákaz rybolovných činností, o němž bylo rozhodnuto v souladu s tímto článkem.

4.   Pokud Komise shledá, že rybolovná práva přidělená Společenství nebo členskému státu jsou vyčerpána, uvědomí o tom dotčené členské státy a požádá je, aby zakázaly rybolovné činnosti v souladu s odstavci 1, 2 a 3.

5.   Jakmile dojde k zákazu rybolovných činností podle odstavce 1 nebo 2, pozastaví se oprávnění k rybolovu pro příslušnou populaci nebo skupinu populací.

Článek 16

Pozastavení oprávnění k rybolovu

1.   Pokud povolující orgán podle některé dohody oznámí Komisi své rozhodnutí pozastavit nebo odejmout oprávnění k rybolovu plavidlu plujícímu pod vlajkou členského státu, Komise o tom neprodleně uvědomí dotyčný členský stát vlajky. Komise provede odpovídající kontroly postupy stanovenými v příslušné dohodě, případně na základě konzultace s členským státem vlajky a s povolujícím orgánem dotyčné třetí země, a uvědomí členský stát vlajky a případně povolující orgán dotyčné třetí země o výsledcích.

2.   Pozastaví-li povolující orgán třetí země dotyčnému rybářskému plavidlu Společenství oprávnění k rybolovu, které mu udělil, pozastaví členský stát vlajky povolení k rybolovu v rámci příslušné dohody na celé období pozastavení uvedeného oprávnění k rybolovu.

Pokud povolující orgány třetí země s konečnou platností odejmou oprávnění k rybolovu, odejme členský stát vlajky bezodkladně povolení k rybolovu udělené dotyčnému plavidlu v rámci příslušné dohody.

3.   Inspekční zprávy a zprávy o dohledu vypracované inspektory Komise, Společenství, členských států nebo třetí země, která je stranou příslušné dohody, jsou přípustným důkazem ve správním nebo soudním řízení kteréhokoli členského státu. Při dokazování se s nimi nakládá stejně jako s inspekčními zprávami a zprávami o dohledu vypracovanými dotyčným členským státem.

ODDÍL V

Přístup k údajům

Článek 17

Přístup k údajům

1.   Aniž jsou dotčeny povinnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (10), zpřístupňují se údaje předložené členskými státy Komisi nebo subjektu určenému Komisí v souladu s touto kapitolou na zabezpečené internetové stránce informačního systému Společenství pro oprávnění k rybolovu všem dotčeným uživatelům oprávněným

a)

členskými státy;

b)

Komisí nebo subjektem určeným Komisí v oblasti kontroly a inspekcí.

Údaje přístupné těmto osobám jsou omezeny na údaje, které potřebují v rámci řízení o udělení oprávnění k rybolovu nebo v rámci svých inspekčních činností, a podléhají pravidlům ochrany důvěrných údajů.

2.   Majitel plavidel registrovaných v informačním systému Společenství pro oprávnění k rybolovu nebo jeho zástupce může obdržet elektronickou kopii údajů obsažených v rejstříku, podá-li úřední žádost Komisi prostřednictvím svých vnitrostátních správních orgánů.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 18

Obecná ustanovení

1.   Rybářská plavidla třetích zemí jsou oprávněna

a)

provozovat rybolovné činnosti ve vodách Společenství, pokud jim bylo uděleno oprávnění k rybolovu v souladu s touto kapitolou;

b)

vykládat, překládat v přístavech nebo zpracovávat produkty rybolovu, pokud jim bylo předem vydáno povolení od členského státu, v jehož vodách se tato operace uskuteční.

2.   Rybářská plavidla třetích zemí oprávněná v rámci příslušné dohody provozovat rybolovné činnosti dne 31. prosince určitého kalendářního roku mohou v rámci dané dohody i nadále lovit od 1. ledna následujícího roku, dokud Komise nerozhodne o udělení oprávnění k rybolovu pro tato plavidla na dotyčný rok v souladu s článkem 20.

Článek 19

Postoupení žádostí ze třetí země

1.   Ke dni vstupu v platnost dohody, kterou se třetí zemi udělují rybolovná práva ve vodách Společenství, předloží tato země Komisi elektronickou cestou seznam plavidel plujících pod její vlajkou nebo v ní registrovaných, která mají v úmyslu tato rybolovná práva využívat.

2.   Ve lhůtě stanovené příslušnou dohodou nebo Komisí postoupí příslušné orgány třetí země Komisi elektronickou cestou žádosti o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla plující pod vlajkou této země, které musí obsahovat mezinárodní rádiovou volací značku plavidla a veškeré ostatní údaje požadované v rámci dohody a stanovené postupem podle čl. 27 odst. 2.

Článek 20

Udělování oprávnění k rybolovu

1.   Komise posuzuje žádosti o oprávnění k rybolovu s přihlédnutím k rybolovným právům uděleným třetí zemi a uděluje oprávnění k rybolovu v souladu s opatřeními přijatými Radou a s ustanoveními příslušné dohody.

2.   Komise uvědomí o udělených oprávněních k rybolovu příslušné orgány třetí země a členských států.

Článek 21

Kritéria způsobilosti

Komise uděluje oprávnění k rybolovu pouze rybářským plavidlům třetích zemí,

a)

která jsou způsobilá získat oprávnění k rybolovu v rámci příslušné dohody a případně zahrnuta v seznamu plavidel, u nichž bylo oznámeno, že provozují rybolovné činnosti v rámci uvedené dohody;

b)

která během předchozích dvanácti měsíců rybolovných činností v rámci příslušné dohody, nebo, v případě nové dohody, rybolovných činností v rámci dohody, která této dohodě předcházela, plnila podmínky podle uvedené dohody pro dané období;

c)

která byla během dvanácti měsíců předcházejících podání žádosti o oprávnění k rybolovu předmětem sankčního řízení za vážné porušení pravidel nebo byla z takových porušení podezřelá podle vnitrostátního práva členského státu anebo pokud došlo ke změně majitele takového plavidla a nový majitel zaručuje, že podmínky budou splněny;

d)

která nejsou zařazena na seznam plavidel provádějících rybolov NNN;

e)

pro která jsou k dispozici údaje požadované podle příslušné dohody a

f)

pro která jsou žádosti v souladu s příslušnou dohodou a touto kapitolou.

Článek 22

Obecné závazky

Rybářská plavidla třetích zemí, jimž bylo uděleno oprávnění k rybolovu v souladu s touto kapitolou, dodržují předpisy společné rybářské politiky týkající se opatření pro zachování zdrojů a kontrolních opatření, další předpisy platné pro oblast, v níž rybářská plavidla Společenství provozují rybolov, a ustanovení příslušné dohody.

Článek 23

Kontrola úlovků a intenzity rybolovu

1.   Rybářská plavidla třetích zemí provozující rybolovné činnosti ve vodách Společenství předávají svým vnitrostátním orgánům a Komisi nebo subjektu určenému Komisí každý týden údaje

a)

požadované podle dohody;

b)

stanovené Komisí postupem uvedeným v příslušné dohodě nebo

c)

stanovené postupem podle čl. 27 odst. 2.

Bez ohledu na první pododstavec předkládají rybářská plavidla třetích zemí o celkové délce přesahující 24 metrů tyto údaje od 1. ledna 2010 elektronickou cestou denně. Totéž platí od 1. ledna 2011 pro rybářská plavidla třetích zemí o celkové délce přesahující 15 metrů.

2.   Vyžaduje-li to příslušná dohoda, shromažďují třetí země údaje o úlovcích předané jejich plavidly v souladu s odstavcem 1 a do 15. dne každého kalendářního měsíce sdělí elektronickou cestou Komisi nebo subjektu určenému Komisí množství odlovená v předchozím měsíci ve vodách Společenství všemi plavidly plujícími pod jejich vlajkou, a to pro každou populaci, skupinu populací nebo kategorii rybolovu.

3.   Údaje o úlovcích uvedené v odstavci 2 jsou přístupné členskému státu na jeho žádost a podléhají pravidlům ochrany důvěrných údajů.

Článek 24

Ukončení rybolovu

1.   Pokud jsou rybolovná práva udělená dotčené třetí zemi považována za vyčerpaná, oznámí to Komise neprodleně dotčené třetí zemi a příslušným kontrolním orgánům členských států. S cílem umožnit, aby se v rámci nevyužitých rybolovných práv pokračovalo v rybolovu zaměřeném rovněž na úlovky, pro které byla vyčerpána rybolovná práva, oznámí třetí země Komisi technická opatření, která nesmějí mít nepříznivý dopad na vyčerpaná rybolovná práva. Toto ustanovení se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení příslušné dohody.

2.   Ode dne oznámení Komise jsou oprávnění k rybolovu udělená plavidlům plujícím pod vlajkou této země považována za pozastavená pro dotčené rybolovné činnosti a tato plavidla již nejsou oprávněna tyto rybolovné činnosti provozovat.

3.   Pokud se pozastavení rybolovných činností, které se použije podle odstavce 2, týká všech činností, pro něž byla oprávnění k rybolovu udělena, považují se tato oprávnění k rybolovu za odňatá.

4.   Třetí země zajistí, aby dotčená rybářská plavidla byla neprodleně informována o použití tohoto článku a zastavila veškeré dotčené rybolovné činnosti.

5.   Jakmile jsou rybolovné činnosti zakázány podle odstavce 1 nebo 2, pozastaví se oprávnění k rybolovu pro danou populaci nebo skupinu populací.

Článek 25

Nedodržení příslušných pravidel

1.   Aniž jsou dotčena soudní řízení podle vnitrostátních právních předpisů, oznámí členské státy Komisi okamžitě každé zaznamenané porušení pravidel rybářským plavidlem třetí země s ohledem na rybolovné činnosti ve vodách Společenství v rámci příslušné dohody.

2.   Pro rybářské plavidlo třetí země, které nedodrželo povinnosti stanovené příslušnou dohodou, se po dobu nejvýše dvanácti měsíců nevydá licence ani zvláštní povolení k rybolovu.

Komise předloží orgánům dotyčné třetí země názvy a popis rybářských plavidel této třetí země, která nejsou v důsledku porušení příslušných pravidel podle příslušné dohody během následujícího měsíce nebo měsíců oprávněna lovit v rybolovné oblasti Společenství.

3.   Komise oznámí kontrolním orgánům členských států opatření přijatá podle odstavce 2.

KAPITOLA IV

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

Článek 26

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení mohou být přijata postupem podle čl. 27 odst. 2. Tato pravidla mohou rovněž stanovit výjimky z povinností stanovených tímto nařízením, pokud by tyto povinnosti vytvářely nepřiměřenou zátěž ve srovnání s hospodářským významem činnosti.

Článek 27

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu, zřízený článkem 30 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dvacet pracovních dní.

KAPITOLA V

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Mezinárodní závazky

Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení obsažená v příslušných dohodách a předpisy Společenství, kterými se uvedená ustanovení provádějí.

Článek 29

Zrušení

1.   V nařízení (EHS) č. 2847/93 se zrušují články 18, 28b, 28c a 28d.

2.   V nařízení (ES) č. 1627/94 se zrušují čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2 a články 9 a 10.

3.   Nařízení (ES) č. 3317/94 se zrušuje.

4.   Odkazy na zrušená ustanovení se považují za odkazy na ustanovení tohoto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 30

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Článek 18 nařízení (EHS) č. 2847/93 zůstává v platnosti, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 13 tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 350, 31.12.1994, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(8)  Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 46.

(10)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.


PŘÍLOHA I

Kritéria pro přerozdělení podle článku 10

Při přerozdělování rybolovných práv bere Komise v úvahu zejména

datum obdržení jednotlivých žádostí,

rybolovná práva, která jsou k dispozici pro přerozdělení,

počet obdržených žádostí,

počet členských států předkládajících žádosti,

jsou-li rybolovná práva zcela nebo zčásti založena na úrovních intenzity rybolovu nebo úlovcích, předpokládanou použitou intenzitu rybolovu nebo úlovky, které budou provedeny každým z dotčených plavidel.


PŘÍLOHA II

Nařízení (ES) č. 1627/94

Toto nařízení

Čl. 3 odst. 2

Kapitola III

Čl. 4 odst. 2

Kapitola III

Článek 9

Články 19, 20 a 21

Článek 10

Článek 25

Nařízení (EHS) č. 2847/93

Toto nařízení

Článek 18

Článek 13

Článek 28b

Článek 18

Článek 28c

Článek 22

Článek 28d

Článek 24


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. července 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2008/800/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. října 2006 pověřila Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států zahájila jednání s Chorvatskou republikou za účelem uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Tato jednání byla úspěšně ukončena a protokol by měl být podepsán jménem Společenství, s výhradou jeho pozdějšího uzavření.

(3)

Protokol by se měl prozatímně uplatňovat od 1. srpna 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat jménem Společenství Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, s výhradou jeho uzavření.

Článek 2

Až do svého vstupu v platnost je protokol uplatňován prozatímně ode dne 1. srpna 2007.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne 8. července 2008.

Za Radu

předsedkyně

C. LAGARDE


PROTOKOL

k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(dále jen „členské státy“), zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(dále jen „Společenství“), zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně a

CHORVATSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

S OHLEDEM na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „nové členské státy“) k Evropské unii a tím i ke Společenství dne 1. ledna 2007,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána v Lucemburku dne 29. října 2001 a vstoupila v platnost dnem 1. února 2005.

(2)

Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (dále jen „smlouva o přistoupení“) byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005.

(3)

Bulharská republika a Rumunsko přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 2007.

(4)

Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení připojeného ke smlouvě o přistoupení je přistoupení nových členských států k dohodě odsouhlaseno sjednáním protokolu k dohodě.

(5)

Uskutečnily se konzultace podle čl. 36 odst. 3 dohody s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Chorvatska uvedené v této dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

ODDÍL I

SMLUVNÍ STRANY

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 29. října 2001, a stejně jako ostatní členské státy Společenství přijímají a berou na vědomí znění dohody, jakož i společných prohlášení a jednostranných prohlášení připojených k závěrečnému aktu podepsanému téhož dne.

ÚPRAVA ZNĚNÍ DOHODY VČETNĚ JEJÍCH PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

ODDÍL II

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

Článek 2

Zemědělské produkty v užším smyslu

1.   Příloha IVa) a příloha IVc) dohody se nahrazují zněním přílohy I tohoto protokolu.

2.   Příloha IVb) a příloha IVd) dohody se nahrazují zněním přílohy II tohoto protokolu.

3.   Příloha IVe) dohody se nahrazuje zněním přílohy III tohoto protokolu.

4.   Příloha IVf) dohody se nahrazuje zněním přílohy IV tohoto protokolu.

5.   Příloha IVg) dohody se nahrazuje zněním přílohy V tohoto protokolu.

Článek 3

Produkty rybolovu

1.   Příloha Va) dohody se nahrazuje zněním přílohy VI tohoto protokolu.

2.   Příloha Vb) dohody se nahrazuje zněním přílohy VII tohoto protokolu.

Článek 4

Zpracované zemědělské produkty

Příloha I a příloha II protokolu 3 dohody se nahrazují odpovídajícími zněními přílohy VIII tohoto protokolu.

Článek 5

Dohoda o víně

Příloha I (Dohoda mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína, na niž se odkazuje v čl. 27 odst. 4 dohody) dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty dohody za účelem zohlednění výsledku jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů, se nahrazuje zněním přílohy IX tohoto protokolu.

ODDÍL III

PRAVIDLA PŮVODU

Článek 6

Protokol 4 dohody se nahrazuje zněním přílohy X tohoto protokolu.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL IV

Článek 7

WTO

Chorvatská republika se zavazuje, že v souvislosti s rozšířením Společenství z roku 2007 nevznese žádný nárok, požadavek ani žalobu, ani nezmění ani nestáhne žádnou koncesi podle článků XXIV.6 a XXVIII GATT z roku 1994.

Článek 8

Prokazování původu a správní spolupráce

1.   Doklady o původu řádně vydané Chorvatskou republikou nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi jsou v příslušných zemích přijímány za těchto podmínek:

a)

získáním takového původu se uděluje preferenční celní zacházení na základě preferenčních celních opatření podle dohody;

b)

dokumenty dokazující původ a přepravní dokumenty byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno k dovozu v Chorvatské republice nebo novém členském státě přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných v té době mezi Chorvatskou republikou a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vydaný dodatečně v rámci těchto dohod nebo režimů, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Chorvatská republika a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými bylo uděleno v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi postavení „schváleného vývozce“, za následujících podmínek:

a)

takové ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené mezi Chorvatskou republikou a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválení vývozci uplatňují pravidla původu podle této dohody.

Taková povolení budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, vydanými podle dohody.

3.   Žádosti o následné ověření dokladu o původu vystaveného v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uvedených v odstavci 1 a 2 jsou přijímány příslušnými celními orgány Chorvatské republiky anebo nových členských států po dobu tří let od vystavení dotčeného dokladu o původu, a mohou být vydávány těmito orgány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu předloženého těmto orgánům jako doklad k prohlášení o dovozu.

Článek 9

Zboží na cestě

1.   Ustanovení dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Chorvatské republiky do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Chorvatské republiky, které splňuje ustanovení protokolu 4 dohody a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Chorvatské republice nebo v novém členském státu.

2.   V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vydaný dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

Článek 10

Kvóty na rok 2007

Pro rok 2007 se objem nových celních kvót a zvýšení stávajících celních kvót vypočte poměrně ze základních objemů při zohlednění doby, která uplynula před 1. srpnem 2007.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL V

Článek 11

Tento protokol včetně jeho příloh tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 12

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Chorvatská republika podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v odstavci 1. Listiny o schválení se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 13

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po dni uložení poslední listiny o schválení.

2.   Pokud všechny listiny o schválení tohoto protokolu nebudou uloženy k 1. srpnu 2007, bude tento protokol od 1. srpna 2007 prováděn prozatímně.

Článek 14

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a chorvatském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 15

Znění dohody včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou částí, a závěrečný akt s připojenými prohlášeními jsou sepsány v jazyce bulharském a rumunském a tato znění mají stejnou platnost jako původní znění (1). Uvedená znění schválí Rada pro stabilizaci a přidružení.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Bulharská a rumunská jazyková verze dohody budou zveřejněny ve zvláštním vydání Úředního věstníku později.

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA IVa) a IVc)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (bez cla pro neomezené množství) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. a) bodu i) a čl. 27 odst. 3 písm. b) bodu i)

Chorvatský celní kód (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Stanovený chorvatským celním sazebníkem – zveřejněno v NN 134/2006 ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA IVb) a IVd)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (bez cla v rámci kvóty ode dne 1. srpna 2007) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. a) bodu ii) a čl. 27 odst. 3 písm. c) bodu i)

Chorvatský celní kód

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

Roční zvýšení (v tunách)

0103 91

0103 92

Živá prasata, jiná než čistokrevná plemenná zvířata

625

25

0104

Živé ovce a kozy

1 500

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

200

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé nebo chlazené nebo zmrazené

1 325

5

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

870

30

0210

Maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů

545

15

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

17 250

150

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

17 750

700

0405 10

Máslo

330

10

0406

Sýry a tvarohy

2 500

100

0406 kromě 0406 90 78

Sýry a tvarohy, kromě Goudy

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Přírodní med

20

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

12

0602 90 10

Podhoubí

9 400

0701 90 10

Brambory, čerstvé nebo chlazené, pro výrobu škrobu

1 000

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

9 375

375

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený

1 250

50

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

1 050

0805 10

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

31 250

1 250

0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); klementinky, wilkingy a jiné podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené

3 000

120

0806 10

Vinné hrozny, čerstvé

10 000

400

0808 10 (1)

Jablka, čerstvá

5 800

 

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

1 250

50

0810 10 00

Jahody, čerstvé

250

10

1002 00 00

Žito

1 000

100

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

250

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin

100

1206 00

Slunečnicová semena, též drcená

125

5

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1 230

10

1509

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

450

20

1514 19

1514 99

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené, jiný než surový olej

100

1602 41

1602 42

1602 49

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, z domácích prasat

375

15

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu

7 125

285

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

6 150

240

2004 90

Ostatní zelenina a zeleninové směsi upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené

125

5

2005 91 00

2005 99

Ostatní zelenina a zeleninové směsi upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené

200

2007 99

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, jiná než homogenizovaná příprava, nebo z citrusových plodů

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Pomerančová šťáva, nemražená, s hodnotou Brix nepřesahující 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jablečná šťáva, šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, směsi šťáv

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Šťávy z jakéhokoliv jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, s hodnotou Brix nepřesahující 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv

550

2302 30

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice

6 200

2309 90

Přípravky používané k výživě zvířat, kromě výživy pro psy a kočky, určené pro maloobchodní prodej

1 350


(1)  Kvóta se přidělí v období od 21. března do 14. září.

PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA IVe)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (50 % cel s doložkou nejvyšších výhod pro neomezené množství) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. c) bod ii)

Chorvatský celní kód

Popis

0104

Živé ovce a kozy

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky:

 

o hmotnosti nepřesahující 185 g:

0105 12 00

– –

krocani

 

ostatní:

0105 94 00

– –

kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

0105 94 00 30

– – –

kuřata lehký (nosný) typ

0105 94 00 40

– – –

slepice lehký (nosný) typ – oddělené podle pohlaví

0209 00

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený ani jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený, ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

0407 00

Ptačí vejce ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená:

 

drůbeží:

0407 00 30

– –

ostatní:

0407 00 30 40

– – –

krůtí

0601

Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k okamžité spotřebě

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy:

 

pražená káva:

0901 21 00

– –

s kofeinem

0901 22 00

– –

bez kofeinu

1003 00

Ječmen:

1003 00 90

ostatní:

1003 00 90 10

– –

pro pivovarnictví

1004 00 00

Oves

1005

Kukuřice:

1005 90 00

ostatní

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 30

glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 40

glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru:

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 40 00

hrách (Pisum sativum)

 

fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

vyloupané fazole

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

2008 50

meruňky

2008 70

broskve, včetně nektarinek

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

 

ananasová šťáva:

2009 41

– –

s hodnotou Brix nepřesahující 20:

2009 41 10

– – –

v hodnotě převyšující 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti, s přidaným cukrem

 

hroznová šťáva (včetně vinného moštu):

2009 69

– –

ostatní

2206 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji jinde neuvedené ani nezahrnuté

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin:

2302 30

pšeničné

2306

Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrahování rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305:

2306 90

ostatní

2309

Přípravky používané k výživě zvířat:

2309 90

ostatní

PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IVf)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty (50 % cel s doložkou nejvyšších výhod v rámci kvóty ode dne 1. srpna 2007) uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. c) bodu iii)

Chorvatský celní kód

Popis

Roční celní kvóta

(v tunách)

Roční zvýšení

(v tunách)

0102 90

Živý skot, jiný než čistokrevná plemenná zvířata

250

10

0202

Hovězí maso, zmrazené

3 750

150

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

9 125

365

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cibule, šalotka, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

12 790

500

0704 90 10

Zelí bílé a zelí červené, čerstvé nebo chlazené

160

0706 10 00

Mrkev a vodnice, čerstvé nebo chlazené

140

0706 90 30

0706 90 90

Křen (Cochlearia armoracia), salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

110

0807 11 00

0807 19 00

Melouny (včetně melounů vodních), čerstvé

7 035

275

0808 10

Jablka, čerstvá

6 900

300

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

1 025

45

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin

9 750

390

1107

Slad, též pražený

19 750

750

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu a kromě margarínu s obsahem více než 10 % hmotnostních, avšak maximálně 15 % hmotnostních tukových látek pocházejících z mléka

150

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky založené na těchto výrobcích

2 250

90

1602 10 až

1602 39,

1602 50 až

1602 90

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, kromě z prasat

650

30

2009 50

2009 90

Šťáva z rajských jablek; směsi šťáv

100

2401

Nezpracovaný tabák; tabákový odpad

250

10

PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA IVg)

Chorvatské celní koncese pro zemědělské produkty uvedené v čl. 27 odst. 3 písm. g)

Celní sazby pro komodity v této příloze se použijí tak, jak je uvedeno, ode dne 1. srpna 2007

Chorvatský celní kód

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

Použije se clo v rámci kvóty

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Živý domácí skot s hmotností nepřesahující 300 kg a býci k porážce s hmotností přesahující 300 kg, kromě čistokrevných plemenných zvířat

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Živá prasata, jiná než čistokrevná plemenná zvířata

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Živá drůbež druhu Gallus domesticus o hmotnosti vyšší než 185 g, avšak nepřevyšující 2 000 g

90

10 %

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

3 570

25 %

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Salátové okurky nebo okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Houby, čerstvé nebo chlazené

400

10 %

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Hrách (Pisum sativum), fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) a zeleninové směsi, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmražené

1 500

7 %

1001 90 99

Špalda, pšenice obecná a sourež (kromě produktů určených k setí)

20 800

15 %

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Slunečnicová semena, též drcená, neurčená k setí

2 160

6 %

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu a kromě margarínu s obsahem více než 10 % hmotnostních, avšak maximálně 15 % hmotnostních tukových látek pocházejících z mléka

1 200

20 %

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky založené na těchto výrobcích

1 900

10 %

1602 10 00 až 1602 39

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve:

homogenizované přípravky,

z jater jakýchkoliv zvířat,

z drůbeže čísla 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve, z domácích prasat

180

10 %

1702 40

Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru

1 000

5 %

1703 90 00

Melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru, kromě třtinové

14 500

14 %

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Meruňky, třešně, višně, broskve, včetně nektarinek, připravené nebo konzervované jiným způsobem, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu

22

6 %

PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA Va)

Produkty uvedené v čl. 28 odst. 1

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Chorvatska do Evropského společenství se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Onchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 30 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 210 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatci obecní (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.): živí; čerství nebo mražení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 35 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčáci (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 650 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

1604

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

CK: 1 585 t s 0 %

Nad CK: snížená sazba viz níže

Nad objem celních kvót bude celní sazba použitelná u všech produktů čísla 1604 kromě upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček činit 50 % DNV. U upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček se bude celní sazba nad objem celních kvót rovnat plné sazbě DNV.

PŘÍLOHA VII

PŘÍLOHA Vb)

Produkty uvedené v čl. 28 odst. 2

Na dovoz následujících výrobků pocházejících z Evropského společenství do Chorvatska se vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOnchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 25 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 30 t s 0 %

Nad CK: 70 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex a růžichy rodu Pagellus spp.): živí; čerství nebo mražení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 35 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčáci (Dicentrarchus labrax): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

CK: 60 t s 0 %

Nad CK: 30 % sazby DNV

1604

Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

CK: 315 t s 0 %

Nad CK: snížená sazba viz níže

Nad objem celní kvóty bude celní sazba použitelná u všech produktů čísla 1604 kromě upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček činit 50 % DNV. U upravených nebo konzervovaných sardinek a ančoviček se bude celní sazba nad objem celních kvót rovnat plné sazbě DNV.

PŘÍLOHA VIII

PŘÍLOHA I

Cla použitelná na dovoz zboží pocházejícího z Chorvatska do Společenství

(produkty uvedené v článku 25 dohody)

Cla z dovozu následujících zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Chorvatska do Společenství jsou rovna nule.

Kód KN

Popis

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10

jogurt:

 

– –

ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

 

– – –

v prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 51

– – – –

nepřesahujícím 1,5 %

0403 10 53

– – – –

vyšším než 1,5 %, avšak nejvýše 27 %

0403 10 59

– – – –

přesahujícím 27 %

 

– – – –

ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 10 91

– – – –

nepřesahujícím 3 %

0403 10 93

– – – –

vyšším než 3 %, avšak nejvýše 6 %

0403 10 99

– – – –

přesahujícím 6 %

0403 90

ostatní:

 

– –

ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

– – –

v prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 71

– – – –

nepřesahujícím 1,5 %

0403 90 73

– – – –

vyšším než 1,5 %, avšak nejvýše 27 %

0403 90 79

– – – –

přesahujícím 27 %

 

– – – –

ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 91

– – – –

nepřesahujícím 3 %

0403 90 93

– – – –

vyšším než 3 %, avšak nejvýše 6 %

0403 90 99

– – – –

přesahujícím 6 %

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky:

0405 20

mléčné pomazánky:

0405 20 10

– –

o obsahu tuku nejméně 39 %, avšak nižším než 60 %

0405 20 30

– –

o obsahu tuku nejméně 60 %, avšak nižším než 75 %

0511

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené nebo nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

 

ostatní:

0511 99

– –

ostatní:

 

– – –

přírodní houby živočišného původu:

0511 99 39

– – – –

ostatní

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 40 00

kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 90

ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukuřice cukrová

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

rostlinné šťávy a výtažky:

1302 12 00

– –

z lékořice

1302 13 00

– –

z chmele

1302 20

pektinové látky, pektináty a pektany:

1302 20 10

– –

v suchém stavu

1302 20 90

– –

ostatní

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu):

1505 00 10

tuk z ovčí vlny, surový

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

1517

Margarin; směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

1517 10

margarin, kromě tekutého margarínu

1517 10 10

– –

s obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

1517 90

ostatní:

1517 90 10

– –

s obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních

 

– –

ostatní:

1517 90 93

– – –

jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací přípravky

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1518 00 10

linoxin

 

ostatní:

1518 00 91

– –

živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

 

– –

ostatní:

1518 00 95

– – –

směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

1518 00 99

– – –

ostatní

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené:

1521 90

ostatní:

 

– –

včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené:

1521 90 99

– – –

ostatní

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

1522 00 10

degras

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též upravený:

 

těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

1902 11 00

– – –

obsahující vejce

1902 19

– –

ostatní

1902 20

nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

– –

ostatní:

1902 20 91

– – –

vařené

1902 20 99

– – –

ostatní

1902 30

ostatní těstoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

ostatní:

2001 90 30

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2001 90 60

– –

palmová jádra

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

brambory:

 

– –

ostatní:

2004 10 91

– –

–ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

brambory:

2005 20 10

– –

–ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– –

arašídy (burské oříšky):

2008 11 10

– – –

arašídové máslo

 

ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmová jádra

2008 99

– –

ostatní:

 

– – –

neobsahující přidaný alkohol:

 

– – – –

neobsahující přidaný cukr:

2008 99 85

– – – – –

kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:

2102 10

živé kvasinky

2102 20

neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy:

 

neaktivní droždí:

2102 20 11

– – –

v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

2102 20 19

– – –

ostatní

2102 30 00

hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:

2103 10 00

sójová omáčka

2103 20 00

kečup a jiné omáčky z rajčat

2103 30

hořčičná moučka a připravená hořčice:

2103 30 90

– –

připravená hořčice

2103 90

ostatní:

2103 90 90

– –

ostatní

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

2106 90

ostatní

2106 90 20

– –

složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

 

– –

ostatní:

2106 90 92

– – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatní

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

2203 00

Pivo ze sladu

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

2208 40

rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

2208 90

ostatní

 

– –

nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj., v nádobách o obsahu:

2208 90 91

– – –

nepřesahujícím 2 litry

2208 90 99

– – –

přesahujícím 2 litry

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti)

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

– –

mannitol (mannit)

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

3301 90

ostatní:

 

– –

extrahované olejové pryskyřice

3301 90 21

– – –

z lékořice a chmele

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

3302 10

druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

– –

druhy používané k výrobě nápojů:

 

– – –

přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 10

– – – –

mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % obj.

 

– – – –

ostatní:

3302 10 21

– – – – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 10

kasein:

3501 10 50

– –

pro jiné průmyslové užití než pro výrobu potravin nebo krmiv

3501 10 90

– –

ostatní

3501 90

ostatní:

3501 90 90

– –

ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextriny

 

– –

ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatní

3505 20

klihy

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleje

3823 19

– –

ostatní

3823 70 00

– –

technické mastné alkoholy

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, jiný než položky 2905 44

PŘÍLOHA II

Seznam 1: Zboží pocházející ze Společenství, u něhož Chorvatsko zruší cla

Kód KN

Popis

0501 00 00

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů

0508 00 00

Korály a podobné materiály, neopracované nebo jen jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

0511

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené nebo nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání:

 

ostatní:

0511 99

– –

ostatní:

 

– – –

přírodní houby živočišného původu:

0511 99 31

– – – –

surové

0511 99 39

– – – –

ostatní

0511 99 85

– – –

ostatní:

ex 0511 99 85

– – – –

žíně a odpad z žíní, též ve štůčcích, s podložkou nebo bez podložky

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710 40 00

kukuřice cukrová

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

0711 90

ostatní zelenina; zeleninové směsi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukuřice cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

1212 20 00

chaluhy a jiné řasy

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

rostlinné šťávy a výtažky:

1302 12 00

– –

z lékořice

1302 13 00

– –

z chmele

1302 19

– –

ostatní

1302 20

pektinové látky, pektináty a pektany

 

slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:

1302 32 10

– – –

ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba

1401

Rostlinné materiály používané hlavně k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (např. bambus, ratan (rotang), rákos, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko)

1404

Rostlinné výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1515

Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

1515 90

ostatní:

1515 90 11

– –

tungový olej; jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakce:

ex 1515 90 11

– – –

jojobový olej a jeho frakce

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené:

1516 20

rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricinový olej, tzv. ‚opálový vosk‘

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1518 00 10

linoxin

 

ostatní:

1518 00 91

– –

živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu, nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516

 

– –

ostatní:

1518 00 95

– – –

směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí

1518 00 99

– – –

ostatní

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků:

1522 00 10

degras

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702 50 00

chemicky čistá fruktóza

1702 90

ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině

1702 90 10

– –

chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:

1704 10

žvýkací guma, též obalená cukrem

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

1804 00 00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901 10 00

přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej

1901 20 00

směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží čísla 1905

1901 90

ostatní

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též upravený:

 

těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

1902 11 00

– – –

obsahující vejce

1902 19

– –

ostatní

1902 20

nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

– –

ostatní:

1902 20 91

– – –

vařené

1902 20 99

– – –

ostatní

1902 30

ostatní těstoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

2001 90

ostatní:

2001 90 30

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2001 90 60

– –

palmová jádra

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2004 10

brambory:

 

– –

ostatní:

2004 10 91

– – –

ve formě mouky, krupice nebo vloček

2004 90

ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004 90 10

– –

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006:

2005 20

brambory:

2005 20 10

– –

ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 80 00

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi:

2008 11

– –

Arašídy (burské oříšky):

2008 11 10

– – –

arašídové máslo

 

ostatní, včetně směsí, jiných než položky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmová jádra

2008 99

– –

ostatní:

 

– – –

neobsahující přidaný alkohol:

 

– – – –

neobsahující přidaný cukr:

2008 99 85

– – – – –

kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více

2101

Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106 10

bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

2106 90

ostatní:

2106 90 20

– –

složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

 

– –

ostatní:

2106 90 92

– – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatní

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh:

2201 90 00

ostatní

2203 00

Pivo ze sladu

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:

2208 20

vínovice nebo matolinové pálenky

2208 30

whisky

2208 40

rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

2208 50

džin a jalovcová

2208 60

vodka

2208 70

likéry a cordialy

2208 90

ostatní:

 

– –

arak, v nádobách o obsahu:

2208 90 11

– – –

nepřesahujících 2 litry

2208 90 19

– – –

přesahujících 2 litry

 

– –

slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:

2208 90 33

– – –

nepřesahujícím 2 litry:

ex 2208 90 33

– – – –

hruškovice nebo třešňovice kromě slivovice

2208 90 38

– – –

přesahujícím 2 litry:

ex 2208 90 38

– – – –

hruškovice nebo třešňovice kromě slivovice

 

– –

ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:

 

– – –

nepřesahujícím 2 litry:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

ostatní:

 

– – – – –

destiláty (kromě likérů):

 

– – – – – –

z ovoce

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

2208 90 48

– – – – – – –

ostatní

 

– – – – – –

ostatní:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

ostatní

2208 90 69

– – – – –

ostatní lihové nápoje

 

– – –

přesahující 2 litry:

 

– – – –

destiláty (kromě likérů):

2208 90 71

– – – – –

z ovoce

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

ostatní

2208 90 78

– – – –

ostatní lihové nápoje

 

– –

nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj., v nádobách o obsahu:

2208 90 91

– – –

nepřesahujícím 2 litry

2208 90 99

– – –

přesahujícím 2 litry

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek:

2402 10 00

doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky obsahující tabák

2403

Ostatní tabákové výrobky a vyrobené tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence (tresti):

 

ostatní:

2403 91 00

– –

homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák

2403 99

– –

ostatní

2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

 

ostatní vícesytné alkoholy:

2905 43 00

– –

mannitol (mannit)

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, v nevysychavých olejích, ve voscích nebo podobné, získané enfleuráží nebo macerací; terpenické vedlejší produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic:

3301 90

ostatní:

 

– –

extrahované olejové pryskyřice:

3301 90 21

– – –

z lékořice a chmele

3301 90 30

– – –

ostatní

3302

Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, používané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, používané k výrobě nápojů:

3302 10

druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:

 

– –

druhy používané k výrobě nápojů:

 

– – –

přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj:

3302 10 10

– – – –

mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % obj.

 

– – – –

ostatní:

3302 10 21

– – – – –

neobsahující mléčné tuky, sacharosu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharosy nebo izoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy:

3501 10

kasein

3501 90

ostatní:

3501 90 90

– –

ostatní

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (např. předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

3505 10

dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextriny

 

– –

ostatní modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatní

3505 20

klihy

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky ke zrychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3809 10

na bázi škrobových látek

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleje

3823 19

– –

ostatní

3823 70 00

– –

technické mastné alkoholy

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, jiný než položky 2905 44

Seznam 2: Kvóty a cla použitelné na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Chorvatska

Poznámka: U produktů uvedených v této tabulce se použije nulové clo v rámci níže uvedených celních kvót. U množství, která tento objem přesáhnou, se použije clo ve výši 50 % sazby DNV.

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

2 390 tun

0405 20 10

0405 20 30

Mléčné pomazánky, o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

68 tun

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarín a jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků a olejů nebo jejich frakcí, o obsahu mléčného tuku 10 % nebo více, avšak nepřesahujícím 15 % hmotnostních; jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací přípravky

700 tun

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Minerální vody a sodovky

16 907 tun

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slivovice o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarety obsahující tabák; doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

35 tun

2403 10 10

2403 10 90

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

42 tun

Seznam 3: Kvóty a cla použitelná na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Chorvatska

Poznámka: U produktů uvedených v této tabulce se použije nulové clo v rámci níže uvedených celních kvót. U množství, která tento objem přesáhnou, se použije clo ve výši 40 % sazby DNV.

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), jiné než žvýkačky, neobsahující kakao

1 250

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

2 410

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky

4 390

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

1 430

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

18 100

Seznam 4: Kvóty a cla použitelná na dovoz zboží pocházejícího ze Společenství do Chorvatska

Poznámka: U produktů uvedených v této tabulce se použije nulové clo v rámci níže uvedených ročních celních kvót. U množství, která přesáhnou kvótu, se použijí podmínky uvedené v protokolu 3 příloze II seznamu 1.

Kód KN

Popis

Roční celní kvóta (v tunách)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatické hořké přípravky s alkoholometrickým titrem 44,2 až 49,2 % obj. obsahující 1,5 až 6 % hmotnostních výtažku z hořce, koření a podobných přísad a 4 až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách nepřesahujících 0,5 litru; jiné omáčky a přípravky pro omáčky a směsi koření a směsi přísad pro ochucení, kromě sojové omáčky, kečupu a jiných omáček z rajčat a tekutého přípravku ‚Chutney‘ z manga

300

PŘÍLOHA IX

PŘÍLOHA I

DOHODA

MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O VZÁJEMNÝCH PREFERENČNÍCH OBCHODNÍCH KONCESÍCH PRO NĚKTERÁ VÍNA

1.

Na dovoz následujících produktů pocházejících z Chorvatské republiky do Společenství se od 1. srpna 2007 vztahují tyto koncese:

Kód KN

Popis

Platné clo

Množství za rok (hl)

Roční zvýšení (hl)

Zvláštní ustanovení

ex 2204 10

ex 2204 21

Jakostní šumivé víno

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

29 000

0

(2)

(1)

Pokud přinejmenším 80 % přípustného množství bylo využito v předchozím roce, roční nárůst se použije do doby, než součet kvóty pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21 a kvóty pro položku 2204 29 dosáhne maximálně 98 000 hl.

(2)

Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství z kvóty pro položku ex 2204 29 na kvótu pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21.

2.

Společenství přizná preferenční nulové clo v rámci celních kvót podle bodu 1 s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Chorvatská republika vyplácet žádné vývozní subvence.

3.

Na dovoz následujících produktů pocházejících ze Společenství do Chorvatské republiky se od 1. srpna 2007 vztahují tyto koncese:

Chorvatský celní kód

Popis

Platné clo

Množství za rok (hl)

Roční zvýšení (hl)

Zvláštní ustanovení

ex 2204 10

ex 2204 21

Jakostní šumivé víno

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Víno z čerstvých hroznů

osvobozeno

8 000

0

 

ex 2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

50 % sazby DNV

900