ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 285

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
29. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1061/2008 ze dne 28. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1062/2008 ze dne 28. října 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy očištění od sezonních vlivů a zprávy o kvalitě ( 1 )

3

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice ( 1 )

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2008/818/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2008 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

13

 

 

Komise

 

 

2008/819/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008 o nezařazení butralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6066)  ( 1 )

15

 

 

2008/820/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2008 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o jádrové nitě (oznámeno pod číslem K(2008) 6133)

17

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2008/821/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 ze dne 3. října 2008 o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Společný postoj Rady 2008/822/SZBP ze dne 27. října 2008 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

21

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava společného postoje Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 213 ze dne 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1061/2008

ze dne 28. října 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1062/2008

ze dne 28. října 2008,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, pokud jde o postupy očištění od sezonních vlivů a zprávy o kvalitě

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 ze dne 23. dubna 2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 453/2008 stanovilo společný rámec pro systematické vypracovávání čtvrtletní statistiky volných pracovních míst ve Společenství.

(2)

Očištění od sezonních vlivů je nezbytnou součástí sestavování konjunkturálních statistik. Očištěné řady usnadňují porovnávání a interpretaci výsledků v čase. Předávání očištěných řad zvyšuje soudržnost mezi údaji rozšiřovanými na národní a mezinárodní úrovni.

(3)

Pro účely uplatnění kritérií kvality stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 453/2008 je třeba vymezit způsob zpracování, strukturu a pravidelnost zpráv o kvalitě, které mají členské státy předkládat.

(4)

Evropská centrální banka byla konzultována.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Postupy očištění od sezonních vlivů

Pro účely čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 453/2008 předávání údajů očištěných od sezonních vlivů začne nejpozději tehdy, kdy jsou dostupné časové řady s alespoň 16 sledovanými obdobími na úrovni agregace klasifikace NACE Rev. 2 stanovené v příloze 1. Počet období se počítá počínaje prvními údaji neočištěnými od sezonních vlivů požadovanými podle nařízení (ES) č. 453/2008.

Článek 2

Zprávy o kvalitě

1.   Způsob zpracování a struktura zpráv o kvalitě podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 453/2008 jsou stanoveny v příloze 2.

2.   Zprávy o kvalitě se předávají Komisi nejpozději do 31. srpna každého roku a vztahují se k předchozímu kalendářnímu roku. První zpráva o kvalitě musí být předána nejpozději do 31. srpna 2011.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 234.


PŘÍLOHA 1

Úroveň agregace NACE Rev. 2

Sekce NACE Rev. 2

Popis

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

B, C, D a E

Těžba a dobývání; zpracovatelský průmysl; dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

F

Stavebnictví

G, H a I

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; doprava a skladování; ubytování, stravování a pohostinství

J

Informační a komunikační činnosti

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

M a N

Odborné, vědecké a technické činnosti; administrativní a podpůrné činnosti

O, P, a Q

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; vzdělávání, zdravotní a sociální péče

R a S

Kulturní, zábavní a rekreační činnost a ostatní činnosti


PŘÍLOHA 2

Způsob zpracování a struktura zpráv o kvalitě předkládaných členskými státy

PREAMBULE

Evropský statistický systém (ESS) přijal ve svém úsilí o neustálé zvyšování kvality svých produktů a služeb obecnou definici kvality jakožto „úhrnu vlastností a znaků produktu nebo služby, které ovlivňují jeho schopnost uspokojit stanovené nebo implicitní potřeby“. Za účelem uvedení této definice do praxe bylo identifikováno šest aspektů, které dohromady představují kvalitu statistických produktů a služeb:

1.

relevance;

2.

přesnost;

3.

včasnost a dochvilnost;

4.

dostupnost a srozumitelnost;

5.

porovnatelnost;

6.

soudržnost.

Zprávy o kvalitě jsou vhodným nástrojem pro harmonizované shromažďování informací o kvalitě různých produktů a služeb. Obsahují informace o všech šesti aspektech definice kvality ESS a celkový přehled o sběru údajů o volných pracovních místech na úrovni členského státu. Informace se předkládají v této struktuře:

OBECNÝ POPIS

Obecný popis obsahuje případně tyto prvky:

A.   Zdroje, pokrytí a periodicita

identifikace zdroje údajů,

pokrytí (zeměpisné, NACE, velikost podniku),

referenční dny,

periodicita zveřejňování na úrovni členského státu,

definice statistické jednotky.

B.   Výběrové šetření

B.1   Plán výběru

základ použitý pro výběr,

plán výběru,

platnost/obnovení výběrových jednotek,

rozsah výběru,

stratifikace.

B.2   Vážení

stručný popis metody vážení,

kritéria vážení.

B.3   Sběr údajů

stručný popis metod(y) sběru údajů.

C.   Jiné zdroje

Stručný popis zdroje/zdrojů včetně:

správce dat,

četnosti aktualizace,

pravidel pro vyčištění (výmaz zastaralých informací),

nepovinného/povinného podávání zpráv a sankcí.

D.   Pravidla zpřístupňování

Stručný popis, kdy musí být údaje vymazány z důvodu důvěrnosti.

E.   Očištění od sezonních vlivů

Stručný popis postupů očištění od sezonních vlivů, zejména s ohledem na pokyny Evropského statistického systému k očištění od sezonních vlivů, které byly potvrzeny a podpořeny Výborem pro statistické programy.

1.   RELEVANCE

„Relevance“ se týká skutečnosti, zda se vypracovávají všechny statistiky, které jsou zapotřebí, a míry, do jaké použitá pojetí (definice, klasifikace atd.) odrážejí potřeby uživatelů.

Zpráva o kvalitě obsahuje

popis chybějících proměnných a chybějícího členění proměnných,

zprávu o pokroku při provádění opatření nařízení (ES) č. 453/2008, pokud jde o čtvrtletní statistiky volných pracovních míst, spolu s podrobným plánem a rozvrhem dokončení provádění a přehledem zbývajících odchylek od pojetí EU.

Kromě toho může obsahovat

shrnutí sestávající z charakteristiky uživatelů na úrovni členského státu, jejich hlavních potřeb a míry, do jaké jsou jejich potřeby uspokojovány.

2.   PŘESNOST

„Přesnost“ se v obecném statistickém významu týká blízkosti odhadů k neznámým skutečným hodnotám sledovaných proměnných.

2.1   Výběrové chyby

Jako měřítko přesnosti se za klíčové proměnné vypočte a předá variační koeficient, s přihlédnutím k plánu výběru, pro počet volných pracovních míst podle nejnovější verze klasifikace NACE na úrovni sekcí a v členění podle velikostních tříd (1–9/10+ zaměstnanců).

Pokud nelze variační koeficient vypočítat, uvede se odhadovaná výběrová chyba vyjádřená absolutním počtem volných pracovních míst.

2.2   Nevýběrové chyby

2.2.1   Chyby související s pokrytím

Zprávy o kvalitě obsahují případně tyto informace související s pokrytím:

tabulku s uvedením počtu podnikatelských jednotek ve výběru a procento podnikatelských jednotek zastoupených ve výběru (výběrech)/rejstříku (rejstřících) v členění podle velikostní třídy (vrstvy),

popis rozdílů mezi referenčním souborem a zjišťovaným základním souborem,

popis klasifikace chyb,

popis rozdílů mezi referenčními dny a referenčním čtvrtletím,

další důležité informace.

Upozornění: Pokud se používají individuální administrativní údaje, předloží se obdobná analýza vycházející z administrativního referenčního souboru, včetně zpravodajských chyb a chyb souvisejících s vyřazováním z registru.

2.2.2   Chyby měření a zpracování

Zprávy o kvalitě obsahují

informace o proměnných s nezanedbatelnými chybami měření a zpracování,

informace o hlavních příčinách (nezanedbatelných) chyb měření a zpracování a o metodách použitých pro opravu, jsou-li takové údaje k dispozici.

2.2.3   Chyby vlivem neodpovědí

Zprávy o kvalitě obsahují případně tyto informace související s neodpovědí:

míru odpovědí jednotek,

míru imputace položek a metod a případně vliv imputace na odhady za předávané proměnné.

Upozornění: Pokud se používají individuální administrativní údaje, místo neodpovědi se uvede, že administrativní záznam nebo položka nejsou k dispozici.

2.2.4   Chyby vyplývající z přijatého modelu

Je-li použito modelování, obsahují zprávy o kvalitě popis použitých modelů. Zvláštní důraz by měl být kladen na modely pro opravu chyb, které nevznikly v důsledku výběru, jako například pokrytí jednotek všech požadovaných velikostních tříd nebo členění NACE, imputace nebo zaokrouhlování za účelem opravy neodpovědí vztažených na jednotku.

Upozornění: Pokud se používají individuální administrativní údaje, je třeba posoudit shodu mezi administrativními a teoretickými statistickými pojetími. Podá se zpráva o jakýchkoli změnách vnitrostátních právních předpisů, které vedou ke změnám platných definic, a případně o dopadech na výsledky.

2.2.5   Přezkumy

Členské státy mohou poskytnout historii přezkumů, včetně přezkumu zveřejněného počtu volných pracovních míst a shrnutí důvodů přezkumu.

2.2.6   Odhad zkreslení

Posouzení nevýběrových chyb, pokud jde o absolutní počet volných míst, se předá za celkový počet volných pracovních míst a případně za úroveň agregace NACE Rev. 2 stanovené v příloze 1 tohoto nařízení a velikostní třídy (1–9, 10+ zaměstnanců).

3.   VČASNOST A DOCHVILNOST

3.1   Včasnost

„Včasnost“ informací odráží dobu mezi jejich dostupností a událostí nebo fenoménem, který popisují.

Zprávy o kvalitě by měly obsahovat informace o časové prodlevě mezi datem uvolnění údajů na vnitrostátní úrovni a referenčním obdobím údajů.

3.2   Dochvilnost

„Dochvilnost“ se týká časové prodlevy mezi datem uvolnění údajů a cílovým datem, kdy měly být dodány, například vzhledem k termínům ohlášeným v úředních kalendářích uvolňování, stanoveným v nařízeních nebo předem dohodnutým mezi partnery.

Za účelem pochopení a odstranění problémů souvisejících s dochvilností by měly být dodány informace o postupu provádění šetření na úrovni členského státu minimálně za poslední čtyři čtvrtletí se zvláštním důrazem na shodu mezi plánovanými a skutečnými termíny:

lhůty pro odpovědi respondentů včetně upomínek a doplňujících dokumentů,

doba práce v terénu,

doba zpracování údajů,

termíny zveřejnění prvních výsledků.

4.   DOSTUPNOST A SROZUMITELNOST

4.1   Dostupnost

„Dostupnost“ označuje fyzické podmínky, za nichž mohou uživatelé získat údaje: místo pro získání údajů, způsob přístupu, doba dodání, výhodné prodejní podmínky (autorské právo atd.), dostupnost mikro- nebo makrodat, různé formáty a nosiče dat (tištěná podoba, soubory, CD-ROM/DVD, internet…) atd.

Zprávy o kvalitě by měly obsahovat tyto informace o metodách šíření výsledků:

plán šíření, včetně informací o tom, komu jsou výsledky zasílány,

odkazy na zveřejnění klíčových výsledků včetně odkazů s vysvětlením ve formě textu, grafů, map atd.,

případné informace o povaze výsledků předávaných přihlášeným jednotkám zahrnutým do výběrového souboru.

4.2   Srozumitelnost

„Srozumitelnost“ se týká míry jasnosti včetně informací o informativním prostředí údajů, tj. zda jsou údaje doprovázeny příslušnými metadaty, ilustracemi, např. grafy a mapami, zda jsou k dispozici informace o jejich kvalitě (včetně omezení jejich použití) a do jaké míry je poskytnuta další pomoc.

Zprávy o kvalitě by měly obsahovat tyto informace o srozumitelnosti výsledků a dostupnosti metadat:

popis metadat a odkazy na ně,

odkazy na hlavní metodické dokumenty související s poskytovanou statistikou,

popis hlavních akcí vykonaných národními statistickými úřady za účelem informování uživatelů o údajích.

5.   POROVNATELNOST

5.1   Porovnatelnost v prostoru

Zprávy o kvalitě obsahují informace o rozdílech mezi národním a evropským pojetím, a v co největší možné míře jejich účinky na odhady.

5.2   Porovnatelnost v čase

Zprávy o kvalitě obsahují informace o změnách definic, pokrytí a metodách ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích a o jejich účincích na odhad.

6.   SOUDRŽNOST

„Soudržnost“ statistik se týká skutečnosti, zda je lze spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat. Je však obecně snadnější ukázat případy nesoudržnosti než prokázat soudržnost.

Zprávy o kvalitě obsahují srovnání údajů o počtu volných pracovních míst z jiných relevantních zdrojů, pokud jsou dostupné, celkem a případně v členění podle klasifikace NACE na úrovni sekcí, a uvádějí důvody, pokud se hodnoty značně liší.

První zpráva o kvalitě rovněž zahrnuje tyto položky pro zpětné údaje:

popis zdrojů použitých pro zpětné údaje a použitých metodologií,

popis všech rozdílů mezi oblastí pokrytí (ekonomické činnosti, zaměstnanci, proměnné) zpětných údajů a současných údajů,

popis porovnatelnosti zpětných údajů a současných údajů.


SMĚRNICE

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/9


SMĚRNICE KOMISE 2008/100/ES

ze dne 28. října 2008,

kterou se mění směrnice Rady 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (1), a zejména na čl. 1 odst. 4 písm. a) a j) a na čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 90/496/EHS stanoví, že má být vymezena „vláknina“.

(2)

V příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (2) jsou stanoveny podmínky pro výživová tvrzení jako „zdroj vlákniny“ nebo „s vysokým obsahem vlákniny“.

(3)

Z důvodu srozumitelnosti a soudržnosti s dalšími právními předpisy Společenství, které se odkazují na tento pojem, je nezbytné stanovit definici „vlákniny“.

(4)

Definice vlákniny by měla brát v úvahu příslušnou práci výboru Codex Alimentarius a prohlášení o potravní vláknině vydané dne 6. července 2007 vědeckou komisí pro dietetické výrobky, výživu a alergie při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin.

(5)

Vláknina je tradičně konzumována ve formě rostlinného materiálu a má jeden nebo více prospěšných fyziologických účinků: například zkracuje dobu průchodu střevy, zvyšuje objem stolice, je kvasitelná mikroflórou tlustého střeva, snižuje celkový krevní cholesterol, snižuje krevní hladiny LDL cholesterolu, snižuje postprandiální krevní glukózu nebo snižuje hladiny krevního inzulínu. Nejnovější vědecké důkazy dokládají, že podobných prospěšných fyziologických účinků lze dosáhnout prostřednictvím dalších uhlovodíkových polymerů, které nejsou stravitelné a v přijímané potravě se přirozeně nevyskytují. Z tohoto důvodu je vhodné, aby definice vlákniny zahrnovala uhlovodíkové polymery s jedním nebo více prospěšnými fyziologickými účinky.

(6)

Uhlovodíkové polymery rostlinného původu, které vyhovují definici vlákniny, mohou být v rostlinách úzce svázány s ligninem nebo dalšími složkami, které nejsou na bázi uhlovodíků, například fenolovými sloučeninami, vosky, saponiny, fytázami, kutinem, fytosteroly. Tyto látky, jsou-li úzce svázány s uhlovodíkovými polymery rostlinného původu a extrahovány při analýze vlákniny s těmito uhlovodíkovými polymery, lze považovat za vlákninu. Jsou-li však tyto látky od uhlovodíkových polymerů odděleny a přidány do potravy, za vlákninu by být považovány neměly.

(7)

S cílem zohlednit aktuální vývoj poznatků v oblasti vědy a techniky je třeba upravit seznam převodních faktorů pro energetickou hodnotu.

(8)

Zpráva FAO ze semináře o energetické hodnotě potravin – metody analýzy a konverzní faktory (Food energy — methods of analysis and conversion factors) ukazuje, že 70 procent vlákniny v tradičních potravinách je považováno za kvasitelnou vlákninu. Z tohoto důvodu je vhodné, aby průměrná energetická hodnota pro vlákninu činila 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erythritol může být používán v celé řadě potravin a používá se mimo jiné jako náhražka živin, jako je cukr, tam, kde je požadována nižší energetická hodnota.

(10)

Erythritol je polyalkohol a podle platných pravidel stanovených v čl. 5 odst. 1 směrnice 90/496/EHS by se jeho energetická hodnota vypočítala s pomocí převodního faktoru pro polyalkoholy, který činí 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Použití tohoto převodního faktoru pro energetickou hodnotu by plně neinformovalo spotřebitele o snížené energetické hodnotě výrobku, které se dosáhne použitím erythritolu při jeho výrobě. Vědecký výbor pro potraviny ve svém stanovisku k erythritolu ze dne 5. března 2003 konstatoval, že energie poskytovaná erythritolem je nižší než 0,9 kJ/g (méně než 0,2 kcal/g). Pro erythritol je proto žádoucí přijmout vhodný převodní faktor pro energetickou hodnotu.

(11)

Příloha směrnice 90/496/EHS uvádí vitamíny a minerální látky, které mohou být uváděny na nutričním označení, stanoví jejich doporučené denní dávky (RDA) a definuje, co představuje významné množství. Účelem seznamu RDA je poskytnout hodnoty pro účely nutričního označování a výpočtu za účelem stanovení významného množství.

(12)

Na definici významného množství uvedenou v příloze směrnice 90/496/EHS se odvolávají další právní předpisy Společenství, zejména čl. 8 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (3), příloha nařízení (ES) č. 1924/2006 a čl. 6 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (4).

(13)

RDA uvedené v příloze směrnice 90/496/EHS vycházejí z doporučení vydaného na základě odborné konzultace FAO/WHO, která se uskutečnila v roce 1988 v Helsinkách.

(14)

S cílem zajistit soudržnost s dalšími právními předpisy Společenství by měl být platný seznam vitamínů a minerálů a jejich RDA aktualizován, aby odrážel vývoj, k němuž došlo v oblasti vědy od roku 1988.

(15)

Vědecký výbor pro potraviny ve svém stanovisku k úpravě referenčních hodnot pro nutriční označování ze dne 5. března 2003 zahrnul referenční hodnoty pro nutriční označování pro dospělé. Toto stanovisko se vztahuje na vitamíny a minerály uvedené v příloze I směrnice 2002/46/ES a v příloze I nařízení (ES) č. 1925/2006.

(16)

Příloha směrnice 90/496/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 90/496/EHS se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 4 písm. j) se doplňuje nová věta, která zní:

„Definice materiálu a případně analytické metody jsou obsaženy v příloze II;“

2)

V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které zní:

„—

vláknina 2 kcal/g – 8 kJ/g

erythritol 0 kcal/g – 0 kJ/g.“

3)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice.

4)

Doplňuje se znění uvedené v příloze II této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. října 2009. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat tak, aby zakázaly s účinností od 31. října 2012 obchodování s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí 90/496/EHS ve znění této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.

(2)  Úř. věst. L 12, 18.1.2007, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(4)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.


PŘÍLOHA I

Příloha směrnice 90/496/EHS se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Vitaminy a minerální látky, které mohou být uváděny, a jejich doporučené denní dávky (RDA)

Vitamin A (μg)

800

Vitamin D (μg)

5

Vitamin E (mg)

12

Vitamin K (μg)

75

Vitamin C (mg)

80

Thiamin (mg)

1,1

Riboflavin (mg)

1,4

Niacin (mg)

16

Vitamin B6 (mg)

1,4

Kyselina listová (μg)

200

Vitamin B12 (μg)

2,5

Biotin (μg)

50

Kyselina pantothenová (mg)

6

Draslík (mg)

2 000

Chlor (mg)

800

Vápník (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Hořčík (mg)

375

Železo (mg)

14

Zinek (mg)

10

Měď (mg)

1

Mangan (mg)

2

Fluor (mg)

3,5

Selen (μg)

55

Chrom (μg)

40

Molybden (μg)

50

Jod (μg)

150

Zpravidla má být při stanovení významného množství uvažováno 15 % doporučené dávky uvedené v této příloze, obsažených ve 100 g nebo ve 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje pouze jednu porci.“


PŘÍLOHA II

Do směrnice 90/496/EHS se doplňuje nová příloha II, která zní:

„PŘÍLOHA II

Definice materiálu představujícího vlákninu a analytické metody podle čl. 1 odst. 4 písm. j)

Definice materiálu představujícího vlákninu

Pro účely této směrnice se ‚vlákninou‘ rozumí uhlovodíkové polymery s třemi nebo více monomerními jednotkami, které nejsou tráveny ani vstřebávány v tenkém střevu lidského organismu a náleží do těchto kategorií:

jedlé uhlovodíkové polymery přirozeně se vyskytující v přijímané potravě,

jedlé uhlovodíkové polymery, které byly získány z potravních surovin fyzikálními, enzymatickými nebo chemickými prostředky a které mají prospěšný fyziologický účinek prokázaný obecně uznávanými vědeckými poznatky,

jedlé uhlovodíkové polymery, které mají prospěšný fyziologický účinek prokázaný obecně uznávanými vědeckými poznatky.“


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Evropský parlament a Rada

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/13


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 22. října 2008

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(2008/818/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „fond“) byl vytvořen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce.

(2)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)

Dne 6. února 2008 předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu, konkrétně ve prospěch pracovníků propuštěných podnikem Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006.

(4)

Dne 8. května 2008 předložila Litva žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví textilního průmyslu, konkrétně ve prospěch pracovníků propuštěných podnikem Alytaus Tekstile. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006.

(5)

Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti s oběma žádostmi,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Vrámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 10 770 772 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 22. října 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


Komise

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/15


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. října 2008

o nezařazení butralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku

(oznámeno pod číslem K(2008) 6066)

(Text s významem pro EHP)

(2008/819/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS se stanoví, že členský stát může během období 12 let od oznámení uvedené směrnice povolit uvést na trh přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky neuvedené v příloze I zmíněné směrnice, které již byly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení, zatímco jsou tyto látky postupně přezkoumávány v rámci pracovního programu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) stanoví prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnuje butralin.

(3)

Účinky butralinu na lidské zdraví a na životní prostředí byly zhodnoceny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pro rozsah použití navrhovaných oznamovatelem. Tato nařízení dále určují členské státy zpravodaje, které musí předložit příslušné hodnotící zprávy a doporučení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 451/2000. Pro butralin byla členským státem zpravodajem Francie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 20. února 2006.

(4)

Komise posoudila butralin v souladu s článkem 11a nařízení (ES) č. 1490/2002. Návrh zprávy o přezkoumání uvedené látky byl přezkoumán členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončen dne 20. května 2008 v podobě zprávy Komise o přezkoumání.

(5)

V průběhu posuzování uvedené účinné látky zmíněným výborem byl, s přihlédnutím k připomínkám členských států, učiněn závěr, že existují jasné známky toho, že lze očekávat, že uvedená látka bude mít škodlivý vliv na zdraví lidí, zejména na obsluhu, protože úroveň expozice je vyšší než 100 % AOEL (přijatelné úrovně expozice obsluhy). Kromě toho jsou další obavy, které byly vysloveny členským státem zpravodajem v hodnotící zprávě, zahrnuty ve zprávě o přezkoumání uvedené látky.

(6)

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům přezkoumání butralinu a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat. Oznamovatel předložil své připomínky a ty byly důkladně prozkoumány. Navzdory argumentům, které oznamovatel přednesl, však nelze zmíněné obavy vyloučit a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující butralin mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(7)

Butralin by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující butralin byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

(9)

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících butralin by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období, čímž se zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující butralin zůstaly dostupné po dobu osmnácti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro butralin v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (4), s ohledem na případné zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Butralin se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující butralin byla odňata do 20. dubna 2009;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující butralin.

Článek 3

Lhůta poskytnutá členskými státy v souladu s ustanoveními čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a skončí nejpozději 20. dubna 2010.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.


29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. října 2008

o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Svazijska, pokud jde o jádrové nitě

(oznámeno pod číslem K(2008) 6133)

(2008/820/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 přílohy II uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. ledna 2006 Výbor pro celní spolupráci AKT-ES přijal rozhodnutí č. 3/2005, kterým se stanoví odchylka od definice pojmu „původní produkty“ či „produkty pocházející z“ s ohledem na zvláštní situaci Svazijského království, pokud jde o výrobu jádrových nití (2). V souladu s uvedeným rozhodnutím bylo odchylně od zvláštních ustanovení uvedených v seznamu v příloze II protokolu 1 k příloze V dohody o partnerství uzavřené mezi AKT a ES (3) Svazijsku poskytnuto roční množství 1 300 tun jádrových nití na období od 1. dubna 2006 do 31. prosince 2007.

(2)

Poté, co dne 31. prosince 2007 skončila platnost dohody o partnerství uzavřené mezi AKT a ES, požádalo Svazijsko dne 24. dubna 2008 v souladu s článkem 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 o odchylku od pravidel původu stanovených v dané příloze na období pěti let. Dne 25. června 2008 předložilo Svazijsko ke své žádosti dodatečné informace. Žádost se týká celkového ročního množství 1 300 tun jádrových nití čísel HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 a 5402 62.

(3)

Svazijsko je malou vnitrozemskou rozvojovou zemí. Podle informací, které Svazijsko podalo, je jeho hospodářství hluboce závislé na obchodu a již trpí vysokou nezaměstnaností. Uplatnění současného pravidla původu by vážně ohrozilo schopnost dále do Společenství vyvážet. Svazijsko si k výrobě konečného výrobku potřebuje obstarávat nepůvodní materiály a v současné době není schopno dodržet pravidla o kumulaci původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007. Konečný výrobek tedy není ve shodě s pravidly stanovenými v této příloze. Svazijsko nicméně výrazně investovalo za účelem přístupu na trh Společenství především prostřednictvím kumulace s Jižní Afrikou a na dočasné odchylce již není závislé. Žádost o dočasnou odchylku je proto oprávněná podle čl. 36 odst. 1 písm. b) přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(4)

Aby se zajistilo, že i po skončení platnosti odchylky přiznané rozhodnutím č. 3/2005 Výboru pro celní spolupráci AKT-ES, které nastalo dne 31. prosince 2007, může Svazijsko nadále vyvážet do Společenství, by měla být přiznána nová odchylka.

(5)

Pro zajištění plynulého přechodu od dohody o partnerství uzavřené mezi AKT a ES k prozatímní dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy EPA (dohoda o hospodářském partnerství) v SADC (Rozvojové společenství jižní Afriky) na straně druhé (dále jen „prozatímní dohoda o hospodářském partnerství SADC-EU“) by měla být přiznána nová odchylka se zpětnou platností od 1. ledna 2008.

(6)

Vzhledem k dotčenému množství dovozů by dočasná odchylka od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007 nezpůsobila vážnou újmu zavedenému odvětví Společenství za předpokladu, že budou dodrženy některé podmínky vztahující se k množství, dohledu a době trvání.

(7)

Je proto oprávněné přiznat dočasnou odchylku podle čl. 36 odst. 1 písm. b) přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(8)

Svazijsko bude moci žádat o odchylku od pravidel původu podle článku 39 protokolu o původu připojeném k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství SADC-EU, až uvedená dohoda vstoupí v platnost nebo se začne do dne svého vstupu v platnost prozatímně uplatňovat.

(9)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1528/2007 budou pravidla původu stanovená v příloze II uvedeného nařízení a odchylky od těchto pravidel nahrazeny pravidly uvedenými v prozatímní dohodě o hospodářském partnerství SADC-EU, která by podle předpokladů měla vstoupit v platnost nebo se začít prozatímně uplatňovat v roce 2008. Odchylka by proto neměla být přiznána na požadované období pěti let, nýbrž na období od 1. ledna do 31. prosince 2008.

(10)

Svazijsku by odpovídajícím způsobem měla být přiznána odchylka, pokud jde o 1 300 tun jádrových nití, na období jednoho roku.

(11)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce orgánů Svazijska, celních orgánů členských států a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky přiznané tímto rozhodnutím.

(12)

V zájmu účinné kontroly využívání dané odchylky by měly svazijské orgány pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných průvodních osvědčeních EUR.1.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 a v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. b) uvedené přílohy se jádrové nitě čísel HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 a 5402 62 vyrobené z nepůvodních materiálů považují za pocházející ze Svazijska podle podmínek stanovených v článcích 2 až 6 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Odchylka stanovená v článku 1 se vztahuje na výrobky a množství uvedené v příloze, které jsou v celním prohlášení navrženy k propuštění ze Svazijska do volného oběhu ve Společenství v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Článek 3

Množství stanovená v příloze tohoto rozhodnutí jsou spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Celní orgány Svazijska přijmou nezbytná opatření k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

Veškerá průvodní osvědčení EUR.1, která v souvislosti s uvedenými produkty vydají, obsahují odkaz na toto rozhodnutí.

Příslušné svazijské orgány zašlou Komisi čtvrtletní výkaz množství, na která byla podle tohoto rozhodnutí vydána průvodní osvědčení EUR.1, a pořadová čísla uvedených osvědčení.

Článek 5

Kolonka 7 průvodních osvědčení EUR.1 vydaných na základě tohoto rozhodnutí obsahuje tato slova:

„Derogation — Decision 2008/820/EC“.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2008.

Použije se do té doby, než budou pravidla původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007 nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody se Svazijskem, jakmile se taková dohoda začne prozatímně uplatňovat nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve, rozhodně se však toto rozhodnutí nepoužije po 31. prosinci 2008.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 26, 31.1.2006, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 94.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období

Množství

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Jádrové nitě

1.1.2008 až 31.12.2008

1 300 tun


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/20


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EUPOL AFGHANISTAN/1/2008

ze dne 3. října 2008

o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 25 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 této společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 10 odst. 1 společné akce 2007/369/SZBP se stanoví, že Rada zmocňuje v souladu s článkem 25 Smlouvy Politický a bezpečnostní výbor k přijímání odpovídajících rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení mise EUPOL AFGHANISTAN, včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.

(2)

Dopisem ze dne 14. srpna 2008 informoval stávající vedoucí mise Komisi o svém rozhodnutí vypovědět svou smlouvu k 30. září 2008.

(3)

Generální tajemník, vysoký představitel navrhl jmenovat vedoucím mise EUPOL AFGHANISTAN pana Kai VITTRUPA,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Pan Kai VITTRUP je jmenován vedoucím Policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) od 16. října 2008.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Bruselu dne 3. října 2008.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předsedkyně

C. ROGER


(1)  Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 33.


29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/21


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/822/SZBP

ze dne 27. října 2008

o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. října 2007 přijala Rada společný postoj 2007/705/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (1), který stanovil prodloužení platnosti jejich vnitrostátních povolení ke vstupu na území členských států a k pobytu na něm uvedených ve společném postoji 2002/400/SZBP (2) o dalších dvanáct měsíců.

(2)

Na základě vyhodnocení uplatňování společného postoje 2002/400/SZBP Rada považuje za vhodné, aby platnost těchto povolení byla prodloužena o dalších dvanáct měsíců,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Členské státy uvedené v článku 2 společného postoje 2002/400/SZBP prodlužují platnost vnitrostátních povolení ke vstupu a k pobytu udělených podle článku 3 uvedeného společného postoje o dalších dvanáct měsíců.

Článek 2

Rada vyhodnotí uplatňování společného postoje 2002/400/SZBP do šesti měsíců od přijetí tohoto společného postoje.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 27. října 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2007, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 138, 28.5.2002, s. 33.


Tiskové opravy

29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/22


Oprava společného postoje Rady 2008/652/SZBP ze dne 7. srpna 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

( Úřední věstník Evropské unie L 213 ze dne 8. srpna 2008 )

Strana 58, 10. bod odůvodnění:

místo:

„(10)

Měla by rovněž být přijata nezbytná opatření s cílem zajistit, aby íránské vládě ani jakékoli osobě či subjektu v Íránu ani určeným osobám či subjektům ani jakékoli osobě, která nárok vznáší prostřednictvím jiné takové osoby nebo subjektu či v jejich prospěch, nebyla přiznána žádná kompenzace v souvislosti s jakoukoli smlouvou …“,

má být:

„(10)

Měla by rovněž být přijata nezbytná opatření s cílem zajistit, aby íránské vládě ani jakékoli osobě či subjektu v Íránu ani určeným osobám či subjektům ani jakékoli osobě či subjektu, kteří nárok vznášejí prostřednictvím jiné takové osoby nebo subjektu či v jejich prospěch, nebyla přiznána žádná kompenzace v souvislosti s jakoukoli smlouvou …“;

strana 60, čl. 1 bod 4, vkládaný nový čl. 3c odst. 3:

místo:

„3.   Na nákladní letadla a obchodní plavidla, která vlastní či ovládají společnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, …“

má být:

„3.   Na nákladní letadla a obchodní plavidla, jejichž vlastníkem či provozovatelem jsou společnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, …“.


29.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 285/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.