ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 283

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
28. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1054/2008 ze dne 27. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1055/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o kritéria kvality a podávání zpráv o kvalitě v oblasti statistiky platební bilance

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1056/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1057/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se mění dodatek II přílohy I nařízení (ES) č. 1702/2003 týkající se Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA) ( 1 )

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1058/2008 ze dne 27. října 2008, kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro (CHZO))

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1059/2008 ze dne 27. října 2008 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro nebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP))

34

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění) ( 1 )

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/815/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus (oznámeno pod číslem K(2008) 5699)  ( 1 )

43

 

 

2008/816/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2008, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 5987)  ( 1 )

46

 

 

2008/817/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz některých masných výrobků z Nové Kaledonie do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 6050)  ( 1 )

49

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1054/2008

ze dne 27. října 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1055/2008

ze dne 27. října 2008,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o kritéria kvality a podávání zpráv o kvalitě v oblasti statistiky platební bilance

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 184/2005 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání statistiky Společenství o platební bilanci, mezinárodním obchodu službami a přímých zahraničních investicích.

(2)

Na základě čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 184/2005 je třeba určit společné normy kvality i obsah a periodicitu zpráv o kvalitě.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro platební bilanci zřízeného podle nařízení (ES) č. 184/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy dodají každý rok zprávu o kvalitě vypracovanou v souladu s pravidly stanovenými v příloze.

Článek 2

Členské státy dodají své zprávy o kvalitě do 30. listopadu každého roku.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23.


PŘÍLOHA

1.   Úvod

Zpráva o kvalitě musí obsahovat kvantitativní i kvalitativní ukazatele kvality. Komise (Eurostat) poskytne výsledky kvantitativních ukazatelů za každý členský stát vypočtené na základě poskytnutých údajů. Členské státy podají výklad a komentář v souladu se svou metodikou shromažďování.

2.   Harmonogram

Komise (Eurostat) dodá členským státům do konce října každého roku návrhy dokumentů pro zprávy o kvalitě, v nichž bude částečně předem vyplněna většina kvantitativních ukazatelů a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné.

Členské státy dodají do 30. listopadu každého roku Komisi (Eurostatu) hotové zprávy o kvalitě.

3.   Kritéria kvality

Jako významná byla stanovena tato kritéria kvality: včasnost a míra pokrytí údajů, metodická spolehlivost, stabilita, věrohodnost, soudržnost a přesnost. Položka „přesnost“, přestože má koncepční význam, bude pojednána odděleně jako okrajová položka, jelikož se týká kvality na straně vstupu.

3.1   Včasnost a míra pokrytí údajů předaných Komisi (Eurostatu)

Tato položka se týká dodržování lhůt pro předávání údajů i dostupnosti údajů na základě vykazovaných období a na základě geografických členění, členění podle položek a členění podle činnosti.

3.2   Metodická spolehlivost

Metodická spolehlivost se týká souladu s mezinárodně přijatými normami, pokyny a osvědčenými postupy.

Tato položka bude zahrnovat omezený počet otázek z oblasti metodiky, které se budou rok od roku lišit a budou zaměřeny na soulad s mezinárodně sjednanými normami. Členské státy popíší důležité změny v oblasti metodiky, ke kterým došlo v průběhu vykazovaného období, a to, jakým způsobem ovlivňují kvalitu údajů.

3.3   Stabilita

Stabilita se týká přiblížení počáteční odhadované hodnoty ke konečné hodnotě.

To zahrnuje zkoumání rozsahu revizí, jejich směru a souladu mezi trendy odvozenými z počátečních a konečných odhadů.

3.4   Věrohodnost

Věrohodnost se týká absence nevysvětlených změn.

Členské státy vyhodnotí své postupy vnitřní kontroly (silné a slabé stránky) a popíší další plány pro jejich zlepšení.

3.5   Soudržnost

Soudržnost analyzuje soulad jak v rámci dodaného datového souboru (vnitřní soudržnost), tak s ostatními příslušnými datovými soubory podobné povahy (vnější soudržnost).

3.6   Přesnost

Přesnost se týká přiblížení (konečného) odhadu ke skutečné hodnotě statistického souboru.

Bude obsahovat popisnou analýzu hlavních problémů se zdokonalováním míry pokrytí údajů založenou na souboru parametrů. Toto kritérium bude považováno z hlediska kvality za dodatečnou položku a nebude při celkovém hodnocení kvality zohledněno.


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1056/2008

ze dne 27. října 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 7 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (2) provedla Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vyhodnocení důsledků ustanovení přílohy I (část M) uvedeného nařízení.

(2)

Agentura dospěla k závěru, že stávající ustanovení přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003 jsou příliš přísná pro letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a zejména pro letadla, která nejsou klasifikována jako „složitá motorová letadla“.

(3)

Vzhledem k uplynutí lhůty, během níž členské státy měly možnost uplatnit odchylku na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, jak je stanoveno v čl. 7 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 2042/2003, kterou většina členských států skutečně uplatnila, se v plném rozsahu použijí ustanovení přílohy I (část M) ve všech členských státech ode dne 28. září 2008, nebudou-li včas přijaty změny.

(4)

Agentura doporučila provést významné změny v nařízení (ES) č. 2042/2003, a zejména v příloze I (část M), s cílem přizpůsobit stávající požadavky složitosti různých kategorií letadel a druhů provozu, aniž by se snížila úroveň bezpečnosti.

(5)

Aby se příslušné úřady členských států a zúčastněné strany mohly dostatečně obeznámit s novými požadavky části M a přizpůsobit se jim, mělo by být členským státům umožněno odložit použití části M na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, o dodatečnou lhůtu jednoho nebo dvou roků, v závislosti na daných ustanoveních.

(6)

Nařízení (ES) č. 2042/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V ustanoveních tohoto nařízení je zohledněno sdělení Komise ze dne 11. ledna 2008„Program pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebu“ (3).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku agentury vydaném v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2042/2003 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nová písmena k) a l), která znějí:

„k)

‚letadlem ELA1‘ se rozumí tato evropská lehká letadla:

i)

letoun, kluzák nebo motorový kluzák s maximální vzletovou hmotností (MTOM) menší než 1 000 kg, který není klasifikován jako složité motorové letadlo,

ii)

balon s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 3 400 m3 pro horkovzdušné balony, 1 050 m3 pro plynové balony a 300 m3 pro upoutané plynové balony,

iii)

vzducholoď projektovaná pro nejvýše dvě osoby na palubě a s maximálním konstrukčním objemem nosného plynu nebo horkého vzduchu 2 500 m3 pro horkovzdušné vzducholodi a 1 000 m3 pro plynové vzducholodi;

l)

‚letadlem LSA‘ se rozumí lehký sportovní letoun, který vykazuje všechny tyto charakteristiky:

i)

maximální vzletovou hmotnost (MTOM) nepřevyšující 600 kg,

ii)

maximální pádovou rychlost v přistávací konfiguraci (VS0) ne větší než 45 kt kalibrované rychlosti (CAS) při maximální schválené vzletové hmotnosti a mezním těžišti letadla,

iii)

maximální počet sedadel ne větší než pro dvě osoby, včetně pilota,

iv)

jeden motor bez turbíny vybavený vrtulí,

v)

bez přetlakové kabiny.“

2)

V článku 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   U letadla, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu, je osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo rovnocenný dokument vydaný v souladu s požadavky členského státu a platný ke dni 28. září 2008 platný do doby skončení platnosti nebo do 28. září 2009 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Po skončení platnosti může příslušný úřad opětovně vydat nebo jednou prodloužit osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo rovnocenného dokumentu o jeden rok, pokud to umožňují požadavky členského státu. Po dalším skončení platnosti může příslušný úřad znovu opětovně vydat nebo ještě jednou prodloužit osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo rovnocenného dokumentu o jeden rok, pokud to umožňují požadavky členského státu. Další opětovné vydání nebo prodloužení není povoleno. Jestliže byla použita ustanovení tohoto odstavce při převádění letadla zapsaného v leteckém rejstříku v rámci EU, musí být vydáno nové osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.904.“

3)

V článku 4 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Osvědčení o uvolnění do provozu a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou vydaná organizací oprávněnou k údržbě podle požadavků členského státu přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost se považují za rovnocenná osvědčením požadovaným podle bodu M.A.801 a bodu M.A.802 přílohy I (část M).“

4)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Osvědčující personál musí být kvalifikovaný v souladu s ustanoveními přílohy III kromě toho, co je stanoveno v bodě M.A.606 písm. h), bodě M.A.607 písm. b), bodě M.A.801 písm. d) a M.A.803 přílohy I, v bodě 145.A.30 písm. j) přílohy II (část 145) a v dodatku IV přílohy II (část 145).“

5)

Článek 7 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1:

a)

se příloha I, kromě bodu M.A.201 písm. h) odst. 2 a bodu M.A.708 písm. c), použije ode dne 28. září 2005;

b)

se bod M.A.201 písm. f) přílohy I použije na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu a jsou provozována leteckými dopravci ze třetích zemí, ode dne 28. září 2009.“

b)

Odstavec 3 se mění takto:

i)

Písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

do 28. září 2009 přílohu I na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu;“.

ii)

Doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

do 28. září 2010 na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu a jsou jiná než velká letadla, nutnost splňovat tato ustanovení přílohy III (část 66):

bod M.A.606 písm. g) a bod M.A.801 písm. b) odst. 2 přílohy I (část M),

bod 145.A.30 písm. g) a h) přílohy II (část 145).“

6)

Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  KOM(2007) 869 v konečném znění.


PŘÍLOHA

1.

Příloha I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003 se mění takto:

1.

V bodě M.1 odst. 4 se doplňuje nový bod iii), který zní:

„iii)

odchylně od odst. 4 bodu i), pokud je zachování letové způsobilosti letadla, které se nepoužívá pro obchodní leteckou dopravu, řízeno organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M), která nepodléhá dozoru členského státu zápisu do rejstříku, a pouze po dohodě s členským státem zápisu do rejstříku před schválením programu údržby:

a)

úřad určený členským státem odpovědným za dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti nebo

b)

agentura, jestliže je organizace k řízení zachování letové způsobilosti umístěna ve třetí zemi.“

2.

V bodě M.A.201 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Za účelem splnění odpovědnosti podle písmene a)

i)

smí vlastník letadla uzavřít smlouvu na úkoly spojené se zachováním letové způsobilosti s organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M). Organizace k řízení zachování letové způsobilosti v takovém případě přejímá odpovědnost za řádné provádění těchto úkolů,

ii)

vlastník, který se rozhodne řídit zachování letové způsobilosti letadla na vlastní odpovědnost, aniž uzavře smlouvu podle dodatku I, však může uzavřít omezenou smlouvu s organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s oddílem A hlavy G této přílohy (část M) na vypracování programu údržby a na jeho schválení v souladu s bodem M.A.302. V takovém případě se touto omezenou smlouvou přesouvá odpovědnost za vypracování a schválení programu údržby na smluvní organizaci k řízení zachování letové způsobilosti.“

3.

V bodě M.A.201 písm. i) se úvodní věta nahrazuje tímto: „Pokud členský stát požaduje po provozovateli, aby byl držitelem osvědčení pro jiný obchodní provoz než pro obchodní leteckou dopravu, musí provozovatel:“.

4.

V bodě M.A.202 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Každá osoba nebo organizace odpovědná podle bodu M.A.201 musí příslušnému úřadu určenému státem zápisu do rejstříku, organizaci odpovědné za typový návrh nebo doplňkový typový návrh a případně členskému státu provozovatele hlásit veškeré zjištěné okolnosti spojené s letadlem nebo letadlovým celkem, které ohrožují bezpečnost letu.“

5.

Bod M.A.302 se nahrazuje tímto:

„M.A.302   Program údržby letadla

a)

Údržba každého letadla musí být prováděna v souladu s programem údržby letadla.

b)

Program údržby letadla a jakékoli jeho následné změny musí být schváleny příslušným úřadem.

c)

Pokud je zachování letové způsobilosti letadla řízeno organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M), program údržby letadla a jeho změny mohou být schváleny postupem nepřímého schválení.

i)

V takovém případě musí být postup nepřímého schválení stanoven organizací k řízení zachování letové způsobilosti v rámci výkladu řízení zachování letové způsobilosti a schválen příslušným úřadem, který je za tuto organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.

ii)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti postup nepřímého schválení nepoužije, pokud tato organizace není pod dohledem členského státu zápisu do rejstříku, s výjimkou případů, kdy je uzavřena smlouva podle bodu M.1 odst. 4 bodu ii), popř. odst. 4 bodu iii), jež přesouvá odpovědnost za schválení programu údržby letadla na příslušný úřad, který je za organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.

d)

Program údržby letadla musí vyhovět:

i)

instrukcím vydaným příslušným úřadem,

ii)

instrukcím pro zachování letové způsobilosti, které byly vydány držitelem typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného odpovídajícího schválení vydaného podle nařízení (ES) č. 1702/2003 a jeho přílohy (část 21),

iii)

doplňujícím nebo alternativním instrukcím navrženým vlastníkem nebo organizací k řízení zachování letové způsobilosti po jejich schválení podle bodu M.A.302, vyjma intervalů pro provádění úkolů souvisejících s bezpečností a uvedených v písmenu e), které lze rozšiřovat, s výhradou dostatečných revizí prováděných v souladu s písmenem g) a pouze s výhradou přímého schválení v souladu s bodem M.A.302 písm. b).

e)

Program údržby letadla musí obsahovat podrobnosti zahrnující četnost veškeré prováděné údržby, včetně jakýchkoliv zvláštních úkolů spojených se zvláštními činnostmi.

f)

U velkých letadel, je-li program údržby založený na metodě MSG (Maintenance Steering Group) nebo na sledování stavu, musí program údržby letadla zahrnovat program spolehlivosti.

g)

Program údržby letadla musí podléhat pravidelným revizím a v případě nutnosti musí být odpovídajícím způsobem pozměněn. Účelem těchto revizí je zajistit, aby program zůstával platný i vzhledem k provozním zkušenostem a instrukcím příslušného úřadu a byly přitom brány v úvahu nové a/nebo upravené předpisy pro údržbu zveřejněné držitelem typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení a jakoukoliv jinou organizací zveřejňující takové údaje v souladu s přílohou (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003.“

6.

V bodě M.A.305 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Záznamy o zachování letové způsobilosti letadla musí sestávat:

1.

z letadlové knihy, motorové knihy (knih) nebo záznamové karty motorových modulů, vrtulové knihy (knih) a záznamové karty pro každý letadlový celek s omezenými provozními lhůtami, a

2.

vyžaduje-li to bod M.A.306 pro obchodní leteckou dopravu nebo členský stát pro jiný obchodní provoz než obchodní leteckou dopravu, z technického deníku provozovatele.“

7.

V bodě M.A.403 písm. b) se výraz „podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 1, bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo části 145“ nahrazuje výrazem „podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 1, bodu M.A.801 písm. b) odst. 2, bodu M.A.801 písm. c), bodu M.A.801 písm. d) nebo přílohy II (část 145)“.

8.

V bodě M.A.501 písm. a) se výraz „pokud část 145 a hlava F“ nahrazuje výrazem „pokud příloha (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003, příloha II (část 145) nebo oddíl A hlava F přílohy I tohoto nařízení“.

9.

Bod M.A.502 se nahrazuje tímto:

„M.A.502   Údržba letadlových celků

a)

Údržba letadlových celků musí být prováděna organizacemi odpovídajícím způsobem oprávněnými k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo přílohy II (část 145).

b)

Odchylně od písmene a) může být údržba letadlového celku v souladu s údaji pro údržbu letadla, nebo vysloví-li s tím souhlas příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku provedena organizací s kvalifikací kategorie A oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145), jakož i osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 pouze tehdy, jsou-li takové letadlové celky zastavěny v letadle. Taková organizace nebo osvědčující personál však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto písmena nevztahuje. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla do provozu podle bodu M.A.801.

c)

Odchylně od písmene a) může být údržba celku motoru / pomocné energetické jednotky (dále jen ‚APU‘) v souladu s údaji pro údržbu motoru/APU, nebo vysloví-li s tím souhlas příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku provedena organizací s kvalifikací kategorie B oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145) pouze tehdy, jsou-li takové letadlové celky zastavěny v motoru/APU. Taková organizace s kvalifikací kategorie B však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto písmena nevztahuje.

d)

Odchylně od písm. a) a bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 může být údržba zastavěného letadlového celku, je-li součástí letadla ELA1, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu, nebo je z něj dočasně sejmut, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku provedena osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 s výjimkou:

1.

generální opravy letadlových celků kromě motorů a vrtulí a

2.

generální opravy motorů a vrtulí u jiných letadel než CS-VLA, CS-22 a LSA.

Údržba letadlových celků prováděná v souladu s písmenem d) nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA, ale podléhá požadavkům na uvolnění letadla stanoveným v bodě M.A.801.“

10.

Bod M.A.503 se nahrazuje tímto:

„M.A.503   Letadlové celky s omezenými provozními lhůtami

Zastavěné letadlové celky s omezenými provozními lhůtami nesmí překročit schválenou provozní lhůtu, jak je stanoveno ve schváleném programu údržby a v příkazech k zachování letové způsobilosti, nestanoví-li bod M.A.504 písm. c) jinak.“

11.

V bodě M.A.504 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Letadlové celky neschopné provozu musí být označeny a uchovány na zabezpečeném místě pod řízením organizace oprávněné k údržbě, dokud není učiněno rozhodnutí o budoucím stavu takového letadlového celku. Osoba nebo organizace, která prohlásila letadlový celek za neschopný provozu, však může v případě letadla, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu a je jiné než velké letadlo, převést jeho správu poté, co jej určila za neschopný provozu, na vlastníka letadla, je-li o tomto převodu učiněn záznam v letadlové knize, motorové knize nebo v knize letadlového celku.“

12.

Bod M.A.601 se nahrazuje tímto:

„M.A.601   Rozsah

Tato hlava stanoví požadavky, které musí splňovat organizace, aby byla způsobilá k vydání nebo zachování platnosti oprávnění k údržbě letadel nebo letadlových celků, které nejsou uvedeny v bodě M.A.201 písm. g).“

13.

V bodě M.A.604 písm. a) se body 5 a 6 nahrazují tímto:

„5.

seznam osvědčujícího personálu s rozsahem jeho oprávnění;

6.

seznam míst, kde se provádí údržba, spolu s obecným popisem provozních prostor;“.

14.

V bodě M.A.606 se doplňuje nové písmeno h), které zní:

„h)

Odchylně od písmene g) může organizace využít osvědčující personál s kvalifikací podle následujících ustanovení, poskytuje-li podporu při údržbě provozovatelům zabývajícím se obchodním provozem, s výhradou odpovídajících postupů, které je třeba schválit jako součást příručky organizace:

1.

Pro opakovaný příkaz k zachování letové způsobilosti, který zvláště uvádí, že letová posádka může provádět takový příkaz k zachování letové způsobilosti, může organizace vydat veliteli letadla omezené oprávnění osvědčujícího personálu na základě průkazu způsobilosti letové posádky za předpokladu, že organizace zajistí provedení dostatečného praktického výcviku k zajištění toho, že tento personál bude schopen dokončit příkaz k zachování letové způsobilosti na požadované úrovni.

2.

V případě letadla provozovaného daleko od podpůrného místa může organizace vydat veliteli letadla omezené oprávnění osvědčujícího personálu na základě průkazu způsobilosti letové posádky za předpokladu, že organizace zajistí provedení dostatečného praktického výcviku k zajištění toho, že tento personál bude schopen dokončit úkol na požadované úrovni.“

15.

Bod M.A.607 se nahrazuje tímto:

„M.A.607   Osvědčující personál

a)

Kromě bodu M.A.606 písm. g) může osvědčující personál uplatňovat svá práva, jen pokud organizace zajistí, že:

1.

osvědčující personál může prokázat, že splňuje požadavky bodu 66.A.20 písm. b) přílohy III (část 66), vyjma případů, kdy příloha III (část 66) odkazuje na právní předpis členského státu, neboť v těchto případech musí personál splňovat požadavky takového právního předpisu, a

2.

osvědčující personál má patřičnou znalost příslušných letadel nebo letadlových celků, na nichž má být provedena údržba, včetně souvisejících organizačních postupů.

b)

V následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě jiném, než je hlavní technická základna, kde není příslušný osvědčující personál k dispozici, organizace údržby, která uzavřela dodavatelské smlouvy zajišťující údržbu, může vydat jednorázové oprávnění k osvědčování:

1.

jednomu ze svých zaměstnanců, který je držitelem typové kvalifikace na letadlo odpovídající technologie, konstrukce a systémů, nebo

2.

osobě, která má praxi v údržbě alespoň tři roky a je držitelem platného průkazu způsobilosti ICAO k údržbě letadel předepsané pro typ letadla požadující osvědčení, s podmínkou, že v tomto místě není organizace odpovídajícím způsobem oprávněná podle této části a organizace, která uzavřela dodavatelské smlouvy, získala a eviduje praxi a průkaz způsobilosti dané osoby.

Všechny tyto případy musí být ohlášeny příslušnému úřadu do sedmi dnů od vydání takového oprávnění k osvědčování. Organizace oprávněná k údržbě vydávající jednorázové oprávnění k osvědčování zajistí, aby byla překontrolována každá údržba, která by mohla ovlivnit bezpečnost letu.

c)

Organizace oprávněná k údržbě zaznamenává všechny podrobnosti týkající se osvědčujícího personálu a udržuje platný seznam veškerého osvědčujícího personálu spolu s rozsahem jeho oprávnění jako součást příručky organizace podle bodu M.A.604 písm. a) odst. 5“.

16.

V bodě M.A.608 písm. a) se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

mít vybavení a nářadí stanovené v údajích pro údržbu podle bodu M.A.609 nebo ověřené rovnocenné vybavení a nářadí, jak uvádí seznam v příručce organizace údržby, nezbytné pro každodenní údržbu v rámci rozsahu oprávnění a“

17.

Bod M.A.610 se nahrazuje tímto:

„M.A.610   Zakázky údržby

Před zahájením údržby musí být odsouhlasena písemná zakázka mezi organizací a organizací požadující provedení údržby s cílem jasně stanovit, jaká údržba má být provedena.“

18.

V bodě M.A.613 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Po dokončení veškeré požadované údržby letadlového celku v souladu s touto hlavou musí být vydáno osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu podle bodu M.A.802. Formulář 1 EASA se vydá pouze k letadlovým celkům, u nichž údržba nebyla provedena v souladu s bodem M.A.502 písm. b) a bodem M.A.502 písm. d), a letadlových celků, jež nebyly vyrobeny v souladu s bodem M.A.603 písm. b).“

19.

Bod M.A.615 se nahrazuje tímto:

„M.A.615   Práva organizace

Organizace oprávněná k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) smí:

a)

provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, k níž má oprávnění, v místech stanovených v osvědčení o oprávnění a v příručce organizace údržby;

b)

sjednávat pod dozorem organizace údržby provedení zvláštních služeb u jiné vhodně kvalifikované organizace, s výhradou příslušných postupů stanovených v rámci příručky organizace údržby přímo schválené příslušným úřadem;

c)

provádět údržbu libovolného letadla nebo letadlového celku, pro kterou má oprávnění, na libovolném místě, vznikne-li taková potřeba buď z důvodu nezpůsobilosti letadla, nebo z nezbytnosti zajistit příležitostnou údržbu za předpokladu splnění podmínek stanovených v příručce organizace údržby;

d)

vydávat osvědčení o uvolnění do provozu po dokončení údržby podle bodu M.A.612 nebo M.A.613.“

20.

Bod M.A.703 se mění takto:

i)

Písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Oprávnění je uvedeno v osvědčení obsaženém v dodatku VI a vydaném příslušným úřadem.“

ii)

Doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

Rozsah prací, který je považován za podstatu oprávnění, musí být přesně stanoven ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.704.“

21.

Bod M.A.704 se mění takto:

i)

Ustanovení písm. a) odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.

titul(y) a jméno(a) osoby (osob) zmíněné(ých) v bodě M.A.706 písm. a), bodě M.A.706 písm. c), bodě M.A.706 písm. d) a bodě M.A.706 písm. i);“.

ii)

V písmenu a) se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„9.

seznam schválených programů údržby letadla nebo v případě letadel, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, seznam ‚typových‘ a ‚základních‘ programů údržby;“.

iii)

Písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Odchylně od písmene b) mohou být méně významné změny výkladu schváleny nepřímo postupem nepřímého schválení. Postup nepřímého schválení musí definovat přípustnou méně významnou změnu, musí být stanoven organizací k řízení zachování letové způsobilosti jako součást výkladu a schválen příslušným úřadem, který je za tuto organizaci k řízení zachování letové způsobilosti odpovědný.“

22.

V bodě M.A.706 se doplňují nová písmena i) a j), která znějí:

„i)

Pokud jde o organizace, které prodlužují osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.711 písm. a) odst. 4 a bodem M.A.901 písm. f), musí organizace jmenovat k tomu oprávněné osoby s výhradou schválení příslušným úřadem.

j)

Organizace musí ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti stanovit a aktualizovat titul(y) a jméno(a) osoby (osob) zmíněné(ých) v bodě M.A.706 písm. a), bodě M.A.706 písm. c), bodě M.A.706 písm. d) a v bodě M.A.706 písm. i).“

23.

V bodě M.A.707 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Aby byla organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti oprávněna provádět kontroly letové způsobilosti, musí mít vhodný personál kontroly letové způsobilosti pro vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení podle oddílu A hlavy I.

1.

Pro veškerá letadla, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadla s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů musí tento personál získat:

a)

alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li příloha III (část 66) na vnitrostátní právní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

výcvik v letecké údržbě a;

d)

postavení v rámci oprávněné organizace s příslušnou úrovní odpovědnosti;

e)

bez ohledu na písmena ‚a‘ až ‚d‘ může být požadavek uvedený v bodě M.A.707 písm. a) odst. 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.A.707 písm. a) odst. 1 písm. a).

2.

Pro letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a pro balony musí tento personál získat:

a)

alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li příloha III (část 66) na vnitrostátní právní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

odpovídající výcvik v letecké údržbě;

d)

postavení v rámci oprávněné organizace s příslušnou úrovní odpovědnosti;

e)

bez ohledu na písmena ‚a‘ až ‚d‘ může být požadavek uvedený v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a).“

24.

V bodě M.A.708 písm. b) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

předložit program údržby letadla a jeho změny příslušnému úřadu ke schválení, nevztahuje-li se na něj postup nepřímého schválení podle bodu M.A.302 písm. c), a poskytnout kopii programu vlastníkovi letadla, které není používáno pro obchodní leteckou dopravu,“.

25.

Bod M.A.709 se nahrazuje tímto:

„M.A.709   Dokumentace

a)

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti musí k provádění úkolů pro zachování letové způsobilosti stanovených v bodě M.A.708 mít a užívat aktuálně platné údaje pro údržbu podle bodu M.A.401. Tyto údaje může poskytnout vlastník nebo provozovatel s výhradou příslušné smlouvy s tímto vlastníkem nebo provozovatelem uzavřené. V takovém případě musí organizace k řízení zachování letové způsobilosti tyto údaje uchovávat jen po dobu trvání smlouvy, nejsou-li vyžadovány podle bodu M.A.714.

b)

Pro letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, může organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti vypracovat ‚základní‘ a/nebo ‚typové‘ programy údržby, aby bylo možné vydat první oprávnění a/nebo rozšířit rozsah oprávnění i bez uzavření smluv podle dodatku I této přílohy (část M). Tyto ‚základní‘ a/nebo ‚typové‘ programy údržby však nevylučují nutnost vypracovat ve stanovené lhůtě náležitý program údržby letadla v souladu s bodem M.A.302 před uplatněním práv uvedených v bodě M.A.711.“

26.

Bod M.A.711 se nahrazuje tímto:

„M.A.711   Práva organizace

a)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti oprávněná v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) smí:

1.

řídit zachování letové způsobilosti letadel, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, uvedených v osvědčení o oprávnění;

2.

řídit zachování letové způsobilosti letadel, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, jsou-li uvedena jak v jejím osvědčení o oprávnění, tak v osvědčení leteckého provozovatele (AOC);

3.

dohodnout provedení omezených úkolů zachování letové způsobilosti s některou dodavatelskou organizací, která pracuje v rámci jejího systému jakosti a je uvedená v osvědčení o oprávnění;

4.

prodloužit za podmínek bodu M.A.901 písm. f) osvědčení kontroly letové způsobilosti, které bylo vydáno příslušným úřadem nebo jinou organizací k řízení zachování letové způsobilosti oprávněnou podle oddílu A hlavy G této přílohy (část M).

b)

Organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti zaregistrovaná v jednom z členských států může být navíc oprávněná provádět kontroly letové způsobilosti podle bodu M.A.710 a:

1.

vydávat příslušná osvědčení kontroly letové způsobilosti a prodlužovat je ve stanovené lhůtě za podmínek stanovených v bodě M.A.901 písm. c) odst. 2 nebo v bodě M.A.901 písm. e) odst. 2 a

2.

vydávat doporučení ke kontrole letové způsobilosti příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku.“

27.

V bodě M.A.712 se písmeno f) nahrazuje tímto:

„f)

V případě malých organizací, které neřídí zachování letové způsobilosti letadel používáných pro obchodní leteckou dopravu, může být systém jakosti nahrazen prováděním pravidelných kontrol organizace s výhradou schválení příslušného úřadu, vyjma případů, kdy organizace vystavuje osvědčení kontroly letové způsobilosti pro letadlo s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg a nejedná se o balon. V případě, že žádný systém jakosti zaveden není, nesmí organizace zadávat úkoly spojené s řízením zachování letové způsobilosti jiným stranám.“

28.

V bodě M.A.714 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Má-li organizace k řízení zachování letové způsobilosti práva podle bodu M.A.711 písm. b), musí uchovávat kopii každého vydaného, popř. prodlouženého osvědčení kontroly letové způsobilosti a doporučení spolu s veškerou podpůrnou dokumentací. Kromě toho musí organizace uchovávat kopii každého osvědčení kontroly letové způsobilosti, které prodloužila na základě práva podle bodu M.A.711 písm. a) odst. 4.“

29.

Bod M.A.801 se nahrazuje tímto:

„M.A.801   Osvědčení o uvolnění letadla do provozu

a)

Kromě letadel uvolněných do provozu organizací oprávněnou k údržbě v souladu s přílohou II (část 145) musí být osvědčení o uvolnění do provozu vydáno v souladu s touto hlavou.

b)

Letadlo nemůže být uvolněno do provozu, pokud po dokončení každé údržby a po zjištění, že veškerá požadovaná údržba byla provedena, není vydáno osvědčení o uvolnění do provozu:

1.

odpovídajícím osvědčujícím personálem jménem organizace oprávněné k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo

2.

osvědčujícím personálem v souladu s požadavky stanovenými v příloze III (část 66), kromě složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII této přílohy, na které se vztahuje bod 1, nebo

3.

pilotem-vlastníkem v souladu s bodem M.A.803.

c)

Odchylně od bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 může být letadlo ELA1, které není využíváno pro obchodní leteckou dopravu, pro provedení složitých úkolů údržby uvedených v dodatku VII uvolněno do provozu osvědčujícím personálem podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2.

d)

Odchylně od bodu M.A.801 písm. b) může vlastník v následujících nepředvídatelných případech, kdy je letadlo odstaveno z provozu v místě, kde není k dispozici žádná organizace odpovídajícím způsobem oprávněná k údržbě podle této přílohy nebo přílohy II (část 145) ani odpovídající osvědčující personál, pověřit jakoukoli osobu, která má nejméně tříletou odpovídající praxi v oblasti údržby a dosáhla odpovídající kvalifikace, aby provedla údržbu podle norem stanovených v hlavě D této přílohy a uvolnila letadlo do provozu. Vlastník je v takovém případě povinen:

1.

získat a v záznamech letadla uchovávat podrobné údaje o všech provedených pracích a o kvalifikaci osoby, která osvědčení vydává;

2.

zajistit, aby takto provedená údržba byla překontrolována a uvolněna do provozu osobou odpovídajícím způsobem oprávněnou podle bodu M.A.801 písm. b) nebo organizací oprávněnou v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145), a to při nejbližší možné příležitosti, nejpozději však do sedmi dnů, a

3.

vyrozumět organizaci odpovědnou za řízení zachování letové způsobilosti letadla, je-li s ní uzavřena smlouva podle bodu M.A.201 písm. e), nebo příslušný úřad, není-li taková smlouva uzavřena, a to do sedmi dnů od vystavení takového oprávnění k osvědčování.

e)

V případě uvolnění do provozu v souladu s bodem M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo bodem M.A.801 písm. c) může být osvědčujícímu personálu nápomocna při vykonávání úkolů údržby jedna nebo více osob pod jeho přímou a neustálou kontrolou.

f)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí obsahovat minimálně:

1.

základní podrobnosti o provedené údržbě;

2.

datum dokončení této údržby;

3.

totožnost organizace a/nebo osoby, která osvědčení o uvolnění do provozu vydává, včetně:

i)

čísla oprávnění organizace oprávněné k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) a osvědčujícího personálu, který osvědčení vydává, nebo

ii)

v případě osvědčení o uvolnění do provozu podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo bodu M.A.801 písm. c) totožnost a případně číslo průkazu způsobilosti osvědčujícího personálu, který osvědčení vydává;

4.

omezení letové způsobilosti nebo provozu, pokud existují.

g)

Odchylně od písmene b) a bez ohledu na ustanovení písmene h) může být v případě, že předepsanou údržbu nelze dokončit, vydáno osvědčení o uvolnění do provozu v rámci schválených omezení letadla. Tato skutečnost spolu se všemi platnými omezeními letové způsobilosti nebo provozu musí být zaznamenána do osvědčení o uvolnění letadla do provozu před jeho vydáním v rámci informací požadovaných v písm. f) odst. 4.

h)

Osvědčení o uvolnění do provozu nesmí být vydáno v případě jakéhokoli známého nevyhovění požadavkům, které ohrožuje bezpečnost letu.“

30.

Bod M.A.802 se nahrazuje tímto:

„M.A.802   Osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu

a)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno po dokončení každé údržby letadlového celku v souladu s bodem M.A.502.

b)

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou označené jako formulář 1 EASA představuje osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu, s výjimkou případů, kdy údržba letadlových celků byla provedena v souladu s bodem M.A.502 písm. b) nebo bodem M.A.502 písm. d), neboť v těchto případech údržba podléhá postupům pro uvolnění letadla podle bodu M.A.801.“

31.

Bod M.A.803 se nahrazuje tímto:

„M.A.803   Opravňování pilotem-vlastníkem

a)

Pilotem-vlastníkem je osoba, která musí:

1.

být držitelem platného průkazu způsobilosti pilota (nebo rovnocenného dokladu), který byl členským státem vydán nebo ověřen pro typovou nebo třídní kvalifikaci na odpovídající letadlo, a

2.

vlastnit letadlo buď jako výlučný vlastník, nebo spoluvlastník; takový vlastník musí být:

i)

jednou z fyzických osob uvedených na formuláři o zápisu do rejstříku nebo

ii)

členem neziskové právnické osoby zřízené k rekreačním účelům, je-li tato právnická osoba uvedena v dokladu o zápisu do rejstříku jako vlastník nebo provozovatel, s tím, že tento člen se přímo účastní na rozhodování uvedené právnické osoby a je touto právnickou osobou určen k vykonávání údržby, kterou provádí pilot-vlastník.

b)

Pro každé soukromě provozované nesložité motorové letadlo s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, kluzák, motorový kluzák nebo balon smí pilot-vlastník vydat osvědčení o uvolnění do provozu po omezené údržbě, kterou provádí pilot-vlastník, stanovené v dodatku VIII.

c)

Rozsah omezené údržby, kterou provádí pilot-vlastník, musí být stanoven v programu údržby letadla uvedeném v bodě M.A.302.

d)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být zapsáno do odpovídajících deníků a obsahovat základní údaje o provedené údržbě, údaje použité pro údržbu, datum dokončení takové údržby a totožnost, podpis a číslo průkazu způsobilosti pilota-vlastníka, který takové osvědčení vydává.“

32.

Bod M.A.901 se nahrazuje tímto:

„M.A.901   Kontrola letové způsobilosti letadel

Aby se zajistila platnost osvědčení letové způsobilosti letadla, provádí se pravidelně kontrola letové způsobilosti letadla a jeho záznamů zachování letové způsobilosti.

a)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti je vydáno v souladu s dodatkem III (formulář 15a nebo 15b EASA) po dokončení uspokojivé kontroly letové způsobilosti. Osvědčení kontroly letové způsobilosti je platné jeden rok.

b)

Letadlo v řízeném prostředí je letadlo i) neustále řízené za posledních dvanáct měsíců jedinou organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) a ii) udržované za posledních dvanáct měsíců organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) nebo s přílohou II (část 145). To zahrnuje provedené úkoly údržby uvedené v bodě M.A.803 písm. b) a uvolněné do provozu podle bodu M.A.801 písm. b) odst. 2 nebo bodu M.A.801 písm. b) odst. 3.

c)

U všech letadel, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů, která jsou v řízeném prostředí, smí organizace uvedená v písmenu b), jež řídí zachování letové způsobilosti letadel, je-li k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná, a s výhradou splnění podmínky písmena k):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 a

2.

u osvědčení kontroly letové způsobilosti, která vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí, dvakrát prodloužit jejich platnost vždy na období jednoho roku.

d)

U všech letadel, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadel s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů, která i) nejsou v řízeném prostředí nebo ii) jejichž letová způsobilost je řízena organizací k řízení zachování letové způsobilosti, která není držitelem práv k provádění kontrol letové způsobilosti, musí být osvědčení kontroly letové způsobilosti vydáno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném organizací odpovídajícím způsobem oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710.

e)

U letadel, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a u balonů smí jakákoliv organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) a jmenovaná vlastníkem nebo provozovatelem, je-li k tomu odpovídajícím způsobem oprávněná, a s výhradou splnění podmínky písmena k):

1.

vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710 a

2.

u osvědčení kontroly letové způsobilosti, která vydala, pokud letadlo zůstalo v řízeném prostředí pod jejím řízením, dvakrát prodloužit jejich platnost vždy na období jednoho roku.

f)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. c) odst. 2 a bodu M.A.901 písm. e) odst. 2 smí organizace řídící zachování letové způsobilosti letadel uvedená v písmenu b) u letadel, která jsou v řízeném prostředí, s výhradou splnění podmínky písmene k) dvakrát prodloužit vždy na období jednoho roku platnost osvědčení kontroly letové způsobilosti, které bylo vydáno příslušným úřadem nebo jinou organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M).

g)

Odchylně od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) odst. 2 může být osvědčení kontroly letové způsobilosti u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu a na která se nevztahuje bod M.A.201 písm. i), rovněž vystaveno příslušným úřadem po uspokojivém zhodnocení, jež se zakládá na doporučení vytvořeném osvědčujícím personálem úředně oprávněným příslušným úřadem a splňujícím ustanovení přílohy III (část 66), jakož i požadavky stanovené v bodě M.A.707 písm. a) odst. 2 písm. a) a odeslaném spolu s žádostí vlastníka nebo provozovatele. Toto doporučení se musí zakládat na kontrole letové způsobilosti provedené podle bodu M.A.710 a nesmí být vydáno na více než dva po sobě následující roky.

h)

Kdykoliv okolnosti poukazují na možné ohrožení bezpečnosti, vykoná příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a sám vydá osvědčení kontroly letové způsobilosti.

i)

Kromě případu uvedeného v písmenu h) může příslušný úřad provést kontrolu letové způsobilosti a sám vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti také v těchto případech:

1.

u letadel, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu, jsou-li tato letadla řízena organizací oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G této přílohy (část M) umístěnou ve třetí zemi;

2.

u všech balonů a jakýchkoliv jiných letadel s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší, pokud o to požádá vlastník.

j)

Provádí-li příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a/nebo vydává-li osvědčení kontroly letové způsobilosti sám, musí vlastník nebo provozovatel příslušnému úřadu poskytnout:

1.

dokumentaci požadovanou příslušným úřadem;

2.

vhodné kanceláře na odpovídajícím místě pro jeho personál a

3.

pokud je to nutné, podporu ze strany personálu, který je odpovídajícím způsobem kvalifikován v souladu s přílohou III (část 66) nebo s rovnocennými požadavky na personál stanovenými v bodě 145.A.30 písm. j) odstavcích 1) a 2) přílohy II (část 145).

k)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti nelze vystavit ani prodloužit, existuje-li důkaz nebo je důvod věřit, že letadlo je letově nezpůsobilé.“

33.

V bodě M.A.904 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Pokud má být letadlo dovezené z třetí země zapsáno do leteckého rejstříku členského státu, musí žadatel:

1.

požádat členský stát zápisu do rejstříku o vydání nového osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003;

2.

mít uspokojivě provedenou kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.901 u jiného než nového letadla a

3.

mít provedenou veškerou údržbu, která je v souladu se schváleným programem údržby podle bodu M.A.302.

b)

Pokud se organizace k řízení zachování letové způsobilosti přesvědčí, že letadlo splňuje odpovídající požadavky, musí k vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti případně odeslat členskému státu zápisu do rejstříku zdokumentované doporučení.“

34.

Bod M.B.301 se mění takto:

i)

v písmenu b) se výraz „M.A.302 písm. e)“ nahrazuje výrazem „M.A.302 písm. c)“;

ii)

v písmenu d) se výraz „M.A.302 písmena c) a d)“ nahrazuje výrazem „M.A.302 písmena d), e) a f)“.

35.

V bodě M.B.302 se výraz „čl. 10 odst. 3“ nahrazuje výrazem „čl. 14 odst. 4“.

36.

V bodě M.B.303 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Příslušný úřad musí vyvinout program dozoru ke sledování stavu letové způsobilosti letadlového parku v jeho leteckém rejstříku.“

37.

V bodě M.B.303 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i)

Za účelem snazšího provádění odpovídajících vynucovacích opatření si příslušné úřady vyměňují informace o nevyhovění zjištěném podle písmene h).“

38.

Bod M.B.606 se nahrazuje tímto:

„M.B.606   Změny

a)

Příslušný úřad musí plnit odpovídající části prvního oprávnění v souvislosti s jakoukoliv změnou organizace oznámenou v souladu s bodem M.A.617.

b)

Příslušný úřad může stanovit podmínky, za kterých smí být organizace oprávněná k údržbě provozována v průběhu takových změn, pokud neurčí, že by platnost oprávnění měla být vzhledem k povaze nebo rozsahu změn pozastavena.

c)

V případě jakékoliv změny příručky organizace údržby:

1.

v případě přímého schválení změn v souladu s bodem M.A.604 písm. b) musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené v příručce jsou ve shodě s touto přílohou (část M) před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci;

2.

v případě, že se ke schválení změn v souladu s bodem M.A.604 písm. c) použije postup nepřímého schválení, musí příslušný úřad zabezpečit, že i) změny zůstanou nevýznamné a ii) že má nad schválením změn odpovídající kontrolu, aby bylo zajištěno, že zůstanou ve shodě s požadavky této přílohy (část M).“

39.

Bod M.B.706 se nahrazuje tímto:

„M.B.706   Změny

a)

Příslušný úřad musí plnit odpovídající části prvního oprávnění v souvislosti s jakoukoliv změnou organizace oznámené v souladu s bodem M.A.713.

b)

Příslušný úřad může stanovit podmínky, za kterých smí být organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti provozována v průběhu takových změn, pokud neurčí, že by platnost oprávnění měla být vzhledem k povaze nebo rozsahu změn pozastavena.

c)

V případě jakékoliv změny výkladu řízení zachování letové způsobilosti:

1.

v případě přímého schválení změn v souladu s bodem M.A.704 písm. b) musí příslušný úřad ověřit, že postupy stanovené ve výkladu jsou ve shodě s touto přílohou (část M) před úředním oznámením schválení oprávněné organizaci;

2.

v případě, že se ke schválení změn v souladu s bodem M.A.704 písm. c) použije postup nepřímého schválení, musí příslušný úřad zabezpečit, že i) změny zůstanou nevýznamné a ii) že má nad schválením změn odpovídající kontrolu, aby bylo zajištěno, že zůstanou ve shodě s požadavky této přílohy (část M).“

40.

V bodě M.B.901 se výraz „M.A.902 písm. d)“ nahrazuje výrazem „M.A.901“.

41.

Bod M.B.902 se nahrazuje tímto:

„M.B.902   Kontrola letové způsobilosti příslušným úřadem

a)

Provádí-li příslušný úřad kontrolu letové způsobilosti a vydává-li osvědčení kontroly letové způsobilosti, formulář 15a EASA (dodatek III), musí příslušný úřad provést kontrolu letové způsobilosti v souladu s bodem M.A.710.

b)

Příslušný úřad musí mít k provádění kontrol letové způsobilosti vhodný personál kontroly letové způsobilosti.

1.

Pro veškerá letadla, která jsou používána pro obchodní leteckou dopravu, a letadla s maximální vzletovou hmotností nad 2 730 kg s výjimkou balonů musí tento personál získat:

a)

alespoň pětiletou praxi v oblasti zachování letové způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li příloha III (část 66) na vnitrostátní právní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

úřední výcvik v letecké údržbě a

d)

postavení s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na výše uvedená písmena ‚a‘ až ‚d‘ může být požadavek stanovený v bodě M.B.902 písm. b) odst. 1 písm. b) nahrazen pětiletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již vyžadována podle bodu M.B.902 písm. b) odst. 1 písm. a).

2.

Pro letadla, která nejsou využívána pro obchodní leteckou dopravu, s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší a pro balony musí tento personál získat:

a)

alespoň tříletou praxi v oblasti zachování letecké způsobilosti;

b)

odpovídající průkaz způsobilosti podle přílohy III (část 66) nebo vnitrostátně uznávanou kvalifikaci pro personál údržby odpovídající této kategorii letadel (odkazuje-li příloha III (část 66) na vnitrostátní předpisy) nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví;

c)

odpovídající výcvik v oblasti letecké údržby a

d)

postavení s příslušnou úrovní odpovědnosti.

Bez ohledu na výše uvedená písmena ‚a‘ až ‚d‘ může být požadavek uvedený v bodě M.B.902 písm. b) odst. 2 písm. b) nahrazen čtyřletou praxí v oblasti zachování letové způsobilosti získanou navíc k praxi, která je již požadována podle bodu M.B.902 písm. b) odst. 2 písm. a).

c)

Příslušný úřad musí uchovávat záznamy o veškerém personálu kontroly letové způsobilosti, které musí obsahovat podrobnosti o jeho odpovídající kvalifikaci společně s přehledem o příslušné praxi a výcviku v řízení zachování letové způsobilosti.

d)

Při provádění kontroly letové způsobilosti musí mít příslušný úřad přístup k použitelným údajům uvedeným v bodech M.A.305, M.A.306 a M.A.401.

e)

Personál provádějící kontrolu letové způsobilosti vydá po uspokojivém dokončení kontroly letové způsobilosti formulář 15a.“

42.

Body 5.1 a 5.2 dodatku I „Dohoda o zachování letové způsobilosti“ se nahrazují tímto:

„5.1.

Povinnosti oprávněné organizace:

1.

mít rozsah svého oprávnění pro daný typ letadla;

2.

dodržovat podmínky pro trvalé zachování letové způsobilosti letadla uvedené níže:

a)

vytvořit program údržby pro letadlo, případně včetně jakéhokoliv vytvořeného programu spolehlivosti;

b)

stanovit (v programu údržby) úkoly údržby, které smí provádět pilot-vlastník v souladu s bodem M.A.803 písm. c);

c)

zajistit schválení programu údržby letadla;

d)

ihned po jeho schválení předat kopii programu údržby letadla vlastníkovi;

e)

zajistit překlenovací kontrolu s předchozím programem údržby;

f)

zajistit, že veškerá údržba bude prováděna organizací oprávněnou k údržbě;

g)

zajistit, že budou použity všechny platné příkazy k zachování letové způsobilosti;

h)

zajistit, že veškeré závady objevené během plánované údržby, kontrol letové způsobilosti nebo hlášené vlastníkem budou odstraněny organizací oprávněnou k údržbě;

i)

koordinovat plánovanou údržbu, použití příkazů k zachování letové způsobilosti, výměnu součástí s omezenou životností a požadavky na prohlídku letadlového celku;

j)

informovat vlastníka vždy, když letadlo musí být předáno organizaci oprávněné k údržbě;

k)

vést veškeré technické záznamy;

l)

uchovávat/archivovat veškeré technické záznamy;

3.

zajistit schválení jakékoliv modifikace letadla v souladu s přílohou (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003, než bude provedena;

4.

zajistit schválení jakékoliv opravy letadla v souladu s přílohou (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003, než bude provedena;

5.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv vlastník nepředá letadlo organizaci oprávněné k údržbě, jak oprávněná organizace požaduje;

6.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv nebyla dodržena tato dohoda;

7.

provést kontrolu letové způsobilosti letadla, pokud je to nezbytné, a vydat osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo doporučení příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku;

8.

zaslat příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku do deseti dnů kopii vydaného nebo prodlouženého osvědčení o kontrole letové způsobilosti;

9.

provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto dohodu.

5.2

Povinnosti vlastníka:

1.

mít obecné znalosti schváleného programu údržby;

2.

mít obecné znalosti této přílohy (část M);

3.

předat letadlo organizaci oprávněné k údržbě se souhlasem oprávněné organizace v řádném čase určeném podle požadavku oprávněné organizace;

4.

neprovádět modifikace letadla bez předchozí konzultace s oprávněnou organizací;

5.

informovat oprávněnou organizaci o veškeré údržbě provedené mimořádně bez vědomí a kontroly oprávněné organizace;

6.

hlásit oprávněné organizaci prostřednictvím palubního deníku veškeré závady zjištěné během provozu;

7.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto dohodu;

8.

informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku a oprávněnou organizaci, kdykoliv dojde k prodeji letadla;

9.

provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;

10.

pravidelně informovat oprávněnou organizaci o počtu letových hodin letadla a jiných údajích o využití dle dohody s oprávněnou organizací;

11.

zapsat osvědčení o uvolnění do provozu do odpovídajících deníků, jak je uvedeno v bodě M.A.803 písm. d), provádí-li údržbu pilot-vlastník, aniž by byl překročen rozsah úkolů údržby uvedených na seznamu stanoveném ve schváleném programu údržby podle bodu M.A.803 písm. c);

12.

informovat organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, která je odpovědná za řízení zachování letové způsobilosti letadla, nejpozději 30 dnů po dokončení jakéhokoliv úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).“

43.

Dodatek II bod 2 „VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ ZPRACOVATELEM“ se mění takto:

a)

V bloku 13 se čtvrtý pododstavec osmá odrážka nahrazuje tímto:

„—

Prohlášení k osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu podle bodu M.A.613“;

b)

Blok 19 se nahrazuje tímto:

„Blok 19 V případě údržby prováděné organizacemi oprávněnými k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003 se zaškrtne kolonka „jiné předpisy uvedené v bloku 13“ a v bloku 13 se učiní prohlášení k osvědčení o uvolnění do provozu.

V bloku 13 se uvede následující prohlášení k osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu podle bodu M.A.613:

„Není-li v tomto bloku uvedeno jinak, osvědčuje se, že práce uvedené v bloku 12 a popsané v tomto bloku byly provedeny v souladu s požadavky oddílu A hlavy F přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003 a že z hlediska těchto prací se položka považuje za připravenou pro uvolnění do provozu. NEJEDNÁ SE O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU PODLE PŘÍLOHY II (ČÁST 145) NAŘÍZENÍ (ES) č. 2042/2003.“

Smyslem certifikačního prohlášení „pokud není v tomto bloku uvedeno jinak“ je zaměřit se na následující případy:

i)Případ, kdy údržba nemůže být dokončena.ii)Případ, kdy se údržba odchýlila od normy požadované touto přílohou (část M).iii)Případ, kdy údržba byla provedena v souladu s jinými požadavky, než jaké stanoví tato příloha (část M). V tomto případě se v bloku 13 musí uvést konkrétní vnitrostátní předpis.

Kterýkoliv případ nebo kombinace případů musí být uvedeny v bloku 13.“

44.

Dodatek III se nahrazuje tímto:

„Dodatek III

Osvědčení kontroly letové způsobilosti

Image

Image

45.

V dodatku IV se body 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.

Třídní kvalifikace kategorie A znamená, že organizace oprávněná k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) může provádět údržbu na letadle a libovolném letadlovém celku (včetně motorů a/nebo pomocných energetických jednotek (APU)) v souladu s údaji pro údržbu letadla, nebo schválí-li to příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány v letadle. Organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie A však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto odstavce nevztahuje. Tato činnost podléhá kontrolnímu postupu podle výkladu organizace údržby, který je pro členský stát přijatelný. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění.

5.

Třídní kvalifikace kategorie B znamená, že organizace oprávněná k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M) může provádět údržbu nezastavěných motorů a/nebo APU a celků motorů a/nebo APU v souladu s údaji pro údržbu motoru a/nebo APU, nebo schválí-li to příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány na motoru a/nebo APU. Organizace oprávněná k údržbě s kvalifikací kategorie B však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto odstavce nevztahuje. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění. Organizace oprávněná k údržbě v souladu s oddílem A hlavou F této přílohy (část M), která má kvalifikaci kategorie B, může také provádět údržbu zastavěných motorů při údržbě na technické základně i při traťové údržbě s výhradou kontrolního postupu ve výkladu organizace údržby. Pokud je taková činnost povolena členským státem, musí být uvedena v rozsahu práce výkladu organizace údržby.“

46.

Dodatek VI se nahrazuje tímto:

„Dodatek VI

Osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti podle přílohy I (část M) hlavy G

Image

Image

47.

Dodatek VII se mění takto:

a)

První věta se nahrazuje tímto: „Toto jsou složité úkoly údržby zmíněné v bodech M.A.502 písm. d) odst. 3, M.A.801 písm. b) odst. 2 a M.A.801 písm. c):“.

b)

Doplňují se nové body 3, 4 a 5, které znějí:

„3.

Provádění této údržby pístového motoru:

a)

demontáž a následná opětná montáž pístového motoru k jiným účelům než i) k získání přístupu k sestavám píst/válec; nebo ii) k sejmutí zadního pomocného krytu ke kontrole a/nebo výměně sestav olejových čerpadel, nevyžaduje-li tato práce sejmutí a opětnou zástavbu vnitřních převodů;

b)

demontáž a následná opětná montáž redukčních převodů;

c)

sváření spojů a pájení spojů natvrdo jiné než nevýznamné opravy svařováním na výfukových jednotkách, které provádí odpovídajícím způsobem schválený či oprávněný svářeč, avšak bez výměny letadlového celku;

d)

zásah do jednotlivých částí jednotek, které jsou dodávány jako jednotky zkoušené ve zkušebně, s výjimkou výměny nebo seřízení položek, které se běžně vyměňují nebo seřizují za provozu.

4.

Vyvažování vrtule s výjimkou

a)

certifikace statického vyvážení, pokud to vyžaduje příručka pro údržbu;

b)

dynamického vyvážení zastavěných vrtulí pomocí elektronického vyvažovacího zařízení, pokud to povoluje příručka pro údržbu nebo jiné schválené údaje o letové způsobilosti.

5.

Jakékoliv další úkoly, které vyžadují:

a)

zvláštní nářadí, zařízení či vybavení nebo

b)

důležité koordinační postupy vzhledem ke značné době potřebné pro provedení úkolů a zapojení více osob.“

48.

Dodatek VIII se nahrazuje tímto:

„Dodatek VIII

Omezená údržba, kterou provádí pilot-vlastník

Kromě požadavků stanovených v příloze I (část M) je třeba před výkonem jakýchkoliv úkolů údržby podle podmínek údržby, kterou provádí pilot-vlastník, dodržet tyto základní zásady:

a)

Způsobilost a odpovědnost

1.

Pilot-vlastník vždy odpovídá za údržbu, kterou vykonává.

2.

Před výkonem jakéhokoliv úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, se pilot-vlastník musí ubezpečit o tom, že je k provedení úkolu způsobilý. Odpovědností pilota-vlastníka je osvojit si běžné postupy údržby letadla a program údržby letadla. Pokud pilot-vlastník k provedení úkolu, který má být vykonán, způsobilý není, nemůže být takový úkol pilotem-vlastníkem uvolněn do provozu.

3.

Pilot-vlastník (nebo jeho smluvní organizace k řízení zachování letové způsobilosti uvedená v oddílu A hlavě G této přílohy) odpovídá za stanovení úkolů pilota-vlastníka v programu údržby v souladu s těmito základními zásadami a za včasnou aktualizaci tohoto dokladu.

4.

Schválení programu údržby musí být provedeno v souladu s bodem M.A.302.

b)

Úkoly

Pilot-vlastník smí provádět jednoduché vizuální kontroly nebo úkony za účelem ověření celkového stavu, zjevného poškození a běžné funkčnosti draku letadla, motorů, systémů a letadlových celků.

Pilot-vlastník nesmí vykonávat úkoly údržby, jestliže úkol:

1.

je neoddělitelně spojen s bezpečností a jeho nesprávné provedení by významně ohrozilo letovou způsobilost letadla nebo jedná-li se o úkol údržby s vlivem na letovou bezpečnost, jak je uvedeno v bodě M.A.402 písm. a) a/nebo

2.

vyžaduje sejmutí hlavního letadlového celku nebo sestavy a/nebo

3.

je prováděn v souladu s příkazem k zachování letové způsobilosti (AD) nebo položkou omezující letovou způsobilost (ALI), není-li to v AD nebo ALI výslovně povoleno a/nebo

4.

vyžaduje použití zvláštního nářadí, cejchovaných nástrojů (s výjimkou momentového klíče a spojovacích kleští) a/nebo

5.

vyžaduje použití zkušebního vybavení nebo zvláštní zkoušky (např. nedestruktivní zkoušky (NDT), systémové zkoušky nebo provozní kontroly avioniky) a/nebo

6.

sestává z jakýchkoliv neplánovaných zvláštních kontrol (např. kontroly po tvrdém přistání) a/nebo

7.

se týká systémů nezbytných pro provoz IFR a/nebo

8.

je uveden na seznamu v dodatku VII nebo se jedná o úkol údržby letadlového celku v souladu s bodem M.A.502.

Kritéria 1 až 8 uvedená výše mají přednost před méně omezujícími pokyny vydanými v souladu s bodem ‚M.A.302 písm. d) Program údržby‘.

Úkoly uvedené v letové příručce letadla jako příprava letadla k letu (například: montáž křídel kluzáku nebo předletová prohlídka) se považují za úkoly pilota a nejedná se o úkoly údržby, kterou provádí pilot-vlastník, a proto nevyžadují osvědčení o uvolnění do provozu.

c)

Výkon úkolů údržby, kterou provádí pilot-vlastník, a vedení záznamů

Údaje pro údržbu uvedené v bodě M.A.401 musí být při výkonu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, vždy k dispozici a musí být dodrženy. Informace o údajích, na které se při výkonu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, odkazuje, musí být obsaženy v osvědčení o uvolnění do provozu v souladu s bodem M.A.803 písm. d).

Pilot-vlastník musí informovat organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, která případně odpovídá za zachování letové způsobilosti letadla, nejpozději do 30 dnů po dokončení úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).“

2.

Příloha II (část 145) nařízení (ES) č. 2042/2003 se mění takto:

1.

V bodě 145.A.50 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Osvědčení o uvolnění do provozu musí být vydáno odpovídajícím způsobem oprávněným osvědčujícím personálem jménem organizace poté, co bylo ověřeno, že veškerá objednaná údržba byla organizací řádně provedena v souladu s postupy stanovenými v bodě 145.A.70 a organizace vzala v úvahu dostupnost a užití údajů pro údržbu, jak je stanoveno v bodě 145.A.45, a že neexistuje žádný nesoulad, o němž je známo, že ohrožuje bezpečnost letů.“

2.

V dodatku II „Systém tříd oprávnění a kvalifikací organizací“ se body 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.

Třídní kvalifikace kategorie A znamená, že organizace oprávněná k údržbě v souladu s přílohou II (část 145) může provádět údržbu na letadle a libovolném letadlovém celku (včetně motorů a/nebo pomocných energetických jednotek (APU)) v souladu s údaji pro údržbu letadla, nebo schválí-li to příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány v letadle. Organizace oprávněná k údržbě v souladu s přílohou II (část 145), která má kvalifikaci kategorie A, však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto odstavce nevztahuje. Tato činnost podléhá kontrolnímu postupu podle výkladu organizace údržby, který je pro členský stát přijatelný. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění.

5.

Třídní kvalifikace kategorie B znamená, že organizace oprávněná k údržbě v souladu s částí 145 může provádět údržbu nezastavěných motorů a/nebo APU a celků motorů a/nebo APU v souladu s údaji pro údržbu motoru a/nebo APU, nebo schválí-li to příslušný úřad, v souladu s údaji pro údržbu letadlového celku, pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány na motoru a/nebo APU. Organizace oprávněná k údržbě v souladu s přílohou II (část 145), která má kvalifikaci kategorie B, však může tento letadlový celek dočasně sejmout za účelem údržby, pokud se tím usnadní přístup k letadlovému celku, s výjimkou případů, kdy by byla sejmutím vyvolána potřeba další údržby, na jejíž provedení se ustanovení tohoto odstavce nevztahuje. V části omezení je přesně stanoven rozsah takové údržby, čímž je dán rozsah oprávnění. Organizace oprávněná k údržbě v souladu s přílohou II (část 145), která má kvalifikaci kategorie B, může také provádět údržbu zastavěných motorů při údržbě na technické základně i při traťové údržbě s výhradou kontrolního postupu ve výkladu organizace údržby. Pokud je taková činnost povolena členským státem, musí být uvedena v rozsahu práce výkladu organizace údržby.“


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1057/2008

ze dne 27. října 2008,

kterým se mění dodatek II přílohy I nařízení (ES) č. 1702/2003 týkající se Osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (2) bylo pozměněno nařízením (ES) č. 1056/2008 (3).

(2)

Osvědčení kontroly letové způsobilosti stanovené v dodatku II přílohy nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (4), by mělo být nahrazeno, aby byly zohledněny změny provedené v nařízení (ES) č. 2042/2003.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením se zakládají na stanovisku agentury (5) vydaném v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dodatek II (Osvědčení kontroly letové způsobilosti, formulář 15a EASA, v příloze (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003) se nahrazuje zněním stanoveným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(5)  Stanovisko č. 02/2008.


PŘÍLOHA

„Dodatek II

Osvědčení kontroly letové způsobilosti

Image


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/32


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1058/2008

ze dne 27. října 2008,

kterým se zrušuje zápis názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro (CHZO))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 12 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 a podle čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení byla žádost Španělska o zrušení zápisu názvu „Arroz del Delta del Ebro“ zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla podána námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, zápis tohoto názvu musí být zrušen.

(3)

Na základě těchto skutečností musí být tedy tento název vymazán z rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zápis názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 314, 22.12.2007, s. 44.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ŠPANĚLSKO

Arroz del Delta del Ebro (CHZO)


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1059/2008

ze dne 27. října 2008

o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Arroz del Delta del Ebro nebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP))

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost Španělska o zápis názvu „Arroz del Delta del Ebro“ nebo „Arròs del Delta de l’Ebre“ do rejstříku byla podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 510/2006 a čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože nebyla Komisi oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, může být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 314, 22.12.2007, s. 46.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ŠPANĚLSKO

Arroz del Delta del Ebro nebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)


SMĚRNICE

28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/36


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/94/ES

ze dne 22. října 2008

o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Charta Společenství základních sociálních práv pracovníků, přijatá dne 9. prosince 1989, stanoví v bodě 7, že dotvoření vnitřního trhu musí vést ke zlepšení životních a pracovních podmínek pracovníků ve Společenství a že toto zlepšení musí být tam, kde je to nezbytné, spojeno s rozvojem určitých hledisek právní úpravy zaměstnanosti, jako jsou postupy pro hromadné propouštění a postupy v případě úpadku.

(3)

Je nezbytné přijmout předpisy na ochranu zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele a pro zaručení jejich minimální ochrany, především pro zaručení úhrady jejich nesplacených pohledávek, s ohledem na nezbytnost vyrovnaného hospodářského a sociálního rozvoje ve Společenství. Za tím účelem by členské státy měly zřídit instituce zajišťující úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců.

(4)

Za účelem zajištění přiměřené ochrany dotyčných zaměstnanců je třeba definovat stav platební neschopnosti s ohledem na vývoj právních předpisů členských států v této oblasti a zahrnout pod tento pojem též jiná úpadková řízení než likvidaci. V této souvislosti by měly mít členské státy možnost stanovit, aby se za účelem založení platební povinnosti záruční instituce, pokud platební neschopnost vyústí v několik úpadkových řízení, tato situace považovala za jediné úpadkové řízení.

(5)

Je třeba zajistit, aby z oblasti působnosti této směrnice nebyli vyloučeni zaměstnanci uvedení ve směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (5), ve směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (6) a ve směrnici Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (7).

(6)

Za účelem zajištění právní jistoty zaměstnanců v případě platební neschopnosti podniků, které provozují činnost ve více členských státech, a posílení práv zaměstnanců v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropských společenství je třeba zavést ustanovení, která výslovně určí, která instituce je v takových případech příslušná pro úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců, a stanoví jako cíl spolupráce mezi příslušnými správními orgány členských států brzkou úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců. Dále je nezbytné zajistit řádné uplatňování předpisů v této oblasti stanovením spolupráce mezi příslušnými správními orgány členských států.

(7)

Členské státy mohou stanovit omezení odpovědnosti záručních institucí, které však musí být slučitelné se sociálním cílem této směrnice, a mohou vzít v úvahu rozdílné výše pohledávek.

(8)

Pro usnadnění identifikace úpadkových řízení, zejména těch, která přesahují hranice jednoho státu, je třeba stanovit, aby členské státy oznámily Komisi a ostatním členským státům druhy úpadkových řízení, která vedou k zásahu záruční instituce.

(9)

Jelikož cíle akce zamýšlené touto směrnicí nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

Komise by měla předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a uplatňování této směrnice, zejména pokud jde o nové formy zaměstnávání objevující se v členských státech.

(11)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části C přílohy I,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

1.   Tato směrnice se vztahuje na pohledávky zaměstnanců vznikající z pracovních smluv nebo pracovních poměrů vůči zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1.

2.   Členské státy mohou výjimečně vyloučit z oblasti působnosti této směrnice pohledávky některých zaměstnanců z důvodu existence jiné formy záruky, je-li zjištěno, že poskytuje dotyčným osobám ochranu, která je rovnocenná ochraně vyplývající z této směrnice.

3.   Členské státy mohou, pokud je tak již v jejich vnitrostátních právních předpisech stanoveno, i nadále vyloučit z oblasti působnosti této směrnice

a)

zaměstnance v domácnosti zaměstnané fyzickou osobou;

b)

rybáře odměňované formou podílu na výnosu.

Článek 2

1.   Pro účely této směrnice je zaměstnavatel považován za platebně neschopného, pokud bylo na základě platební neschopnosti zaměstnavatele požádáno o zahájení kolektivního řízení podle příslušných právních a správních předpisů členského státu, jehož součástí je částečné nebo úplné zabavení aktiv zaměstnavatele a jmenování likvidátora nebo osoby s podobnou funkcí, pokud orgán, který je příslušný na základě zmíněných právních a správních předpisů,

a)

buď rozhodl o zahájení řízení;

b)

nebo konstatoval konečné zavření podniku nebo provozovny zaměstnavatele a nedostatek volných aktiv opravňujících k zahájení řízení.

2.   Tato směrnice se nedotýká vnitrostátního práva, pokud jde o definice pojmů „zaměstnanec“, „zaměstnavatel“, „odměna“, „nabytá práva“ a „nabývaná práva“.

Členské státy však nesmějí z oblasti působnosti této směrnice vyloučit

a)

zaměstnance na částečný pracovní úvazek ve smyslu směrnice 97/81/ES;

b)

zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou ve smyslu směrnice 1999/70/ES;

c)

zaměstnance v dočasném pracovním poměru ve smyslu čl. 1 bodu 2 směrnice 91/383/EHS.

3.   Členské státy nesmějí stanovit minimální dobu trvání pracovní smlouvy nebo pracovního poměru jako podmínku pro to, aby zaměstnanci mohli uplatnit své nároky podle této směrnice.

4.   Tato směrnice nebrání členským státům v rozšíření ochrany zaměstnanců i na jiné situace platební neschopnosti, například na situace, kdy skutečně došlo k trvalému zastavení výplat, zjištěné v rámci jiných řízení, než jsou řízení zmíněná v odstavci 1, která jsou stanovena ve vnitrostátním právu.

Taková řízení však nezakládají záruční povinnost pro instituce ostatních členských států v případech uvedených v kapitole IV.

KAPITOLA II

USTANOVENÍ O ZÁRUČNÍCH INSTITUCÍCH

Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby záruční instituce zajišťovaly, s výhradou článku 4, úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců, které vyplývají z pracovních smluv nebo z pracovních poměrů, včetně, pokud tak stanoví vnitrostátní právo, odstupného při skončení pracovního poměru.

Záruční instituce přebírá nesplacené mzdové pohledávky za období přede dnem určeným členským státem nebo případně po něm.

Článek 4

1.   Členské státy mohou omezit povinnost záručních institucí uvedených v článku 3 uhradit pohledávky.

2.   Pokud členské státy využijí možnosti podle odstavce 1, stanoví lhůtu, během níž musí záruční instituce uhradit nesplacené pohledávky. Tato lhůta nesmí být kratší než období pokrývající odměnu za tři poslední měsíce pracovního poměru přede dnem uvedeném v čl. 3 druhém pododstavci nebo po něm.

Členské státy mohou zahrnout toto tříměsíční minimální období do referenčního období v délce nejméně šesti měsíců.

Členské státy, které stanoví referenční období v délce nejméně osmnáct měsíců, mohou omezit lhůtu, během níž musí záruční instituce uhradit nesplacené pohledávky, na osm týdnů. V tom případě se pro výpočet minimálního období použijí období nejpříznivější pro zaměstnance.

3.   Členské státy mohou stanovit horní mez pro úhrady prováděné záruční institucí. Tato horní mez však nesmí být nižší než úroveň, která je sociálně slučitelná se sociálním cílem této směrnice.

Pokud členské státy využijí této možnosti, uvědomí Komisi o metodách stanovení horní meze.

Článek 5

Členské státy upraví podrobnosti organizace, financování a fungování záručních institucí, které budou v souladu zejména s těmito zásadami:

a)

majetek institucí musí být nezávislý na provozním jmění zaměstnavatelů a musí být vytvořen tak, aby nemohl být v úpadkovém řízení zabaven;

b)

zaměstnavatelé musí přispívat na financování, ledaže je plně zajištěno orgány veřejné moci;

c)

povinnost institucí uhradit pohledávky je nezávislá na splnění povinnosti přispívat na financování.

KAPITOLA III

USTANOVENÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Článek 6

Členské státy mohou stanovit, že se články 3, 4 a 5 nevztahují na příspěvky vyplývající z vnitrostátních zákonných systémů sociálního zabezpečení nebo z doplňkových zaměstnaneckých nebo mezioborových systémů sociálního zabezpečení, které stojí mimo zákonné systémy sociálního zabezpečení v členských státech.

Článek 7

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby neuhrazení povinných příspěvků zaměstnavatele pojišťovacím institucím v souladu s vnitrostátními zákonnými systémy sociálního zabezpečení před vznikem jeho platební neschopnosti nemělo nepříznivý vliv na nárok zaměstnanců na dávky od těchto pojišťovacích institucí, pokud byly příspěvky zaměstnanců odečteny z vyplácené odměny.

Článek 8

Členské státy zajistí, aby byla přijata nezbytná opatření na ochranu zájmů zaměstnanců a osob, které již odešly z podniku nebo provozovny zaměstnavatele ke dni vzniku platební neschopnosti zaměstnavatele, pokud jde o nabytá nebo nabývaná práva na starobní důchody, včetně pozůstalostních důchodů, na základě doplňkových zaměstnaneckých nebo mezioborových systémů sociálního zabezpečení, které stojí mimo vnitrostátní zákonné systémy sociálního zabezpečení.

KAPITOLA IV

USTANOVENÍ O NADNÁRODNÍCH SITUACÍCH

Článek 9

1.   Ocitne-li se podnik provozující činnosti na územích nejméně dvou členských států v platební neschopnosti ve smyslu čl. 2 odst. 1, je institucí příslušnou pro úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců instituce toho členského státu, na jehož území zaměstnanci pracují nebo obvykle pracují.

2.   Rozsah práv zaměstnanců určuje právo, kterým se řídí příslušná záruční instituce.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění, aby se v případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku při určování stavu platební neschopnosti zaměstnavatele ve smyslu této směrnice přihlíželo k rozhodnutím přijatým v rámci úpadkového řízení podle čl. 2 odst. 1, o jehož zahájení bylo požádáno v jiném členském státě.

Článek 10

1.   Pro účely provádění článku 9 členské státy stanoví vzájemnou výměnu důležitých informací mezi příslušnými správními orgány nebo záručními institucemi uvedenými v čl. 3 prvním pododstavci, která umožní zejména předávání informací záruční instituci příslušné pro úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců.

2.   Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům kontaktní údaje o svých příslušných správních orgánech nebo záručních institucích. Komise zpřístupní tyto informace veřejnosti.

KAPITOLA V

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Tato směrnice se nedotýká možnosti členských států uplatňovat nebo přijímat právní a správní předpisy, které jsou pro zaměstnance příznivější.

Provádění této směrnice za žádných okolností nesmí sloužit k odůvodnění jakéhokoli zhoršení stavu, který již existuje v každém členském státě, a obecné úrovně ochrany zaměstnanců v oblasti, na kterou se tato směrnice vztahuje.

Článek 12

Tato směrnice se nedotýká možnosti členských států

a)

přijmout nezbytná opatření, aby se zamezilo zneužívání;

b)

odmítnout nebo omezit povinnost uhradit pohledávky podle článku 3 nebo záruční povinnost podle článku 7, pokud se zjistí, že splnění povinnosti není důvodné v důsledku zvláštních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a společných zájmů vyjádřených v tajné dohodě mezi nimi;

c)

odmítnout nebo omezit povinnost uhradit pohledávky podle článku 3 nebo záruční povinnost podle článku 7 v případě, že zaměstnanec byl sám nebo společně se svými blízkými příbuznými vlastníkem podstatné části podniku nebo provozovny zaměstnavatele a měl značný vliv na činnosti tohoto podniku nebo provozovny.

Článek 13

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům druhy vnitrostátních úpadkových řízení, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, a všechny jejich změny.

Komise zveřejní tato oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Členské státy sdělí Komisi znění právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 15

Do 8. října 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a uplatňování článků 1 až 4, 9 a 10, čl. 11 druhého pododstavce, čl. 12 písm. c) a článků 13 a 14 v členských státech.

Článek 16

Směrnice 80/987/EHS ve znění aktů uvedených v příloze I se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost stanovených v části C přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 17

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 22. října 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 75.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. června 2007 (Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 71) a rozhodnutí Rady ze dne 25. září 2008.

(3)  Úř. věst. L 283, 28.10.1980, s. 23.

(4)  Viz části A a B přílohy I.

(5)  Úř. věst. L 14, 20.1.1998, s. 9.

(6)  Úř. věst. L 175, 10.7.1999, s. 43.

(7)  Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 16)

Směrnice Rady 80/987/EHS

(Úř. věst. L 283, 28.10.1980, s. 23)

Směrnice Rady 87/164/EHS

(Úř. věst. L 66, 11.3.1987, s. 11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES

(Úř. věst. L 270, 8.10.2002, s. 10)

ČÁST B

Nezrušený pozměňovací akt

(uvedený v článku 16)

Akt o přistoupení z roku 1994

ČÁST C

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 16)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Den použitelnosti

80/987/EHS

23. říjen 1983

 

87/164/EHS

 

1. leden 1986

2002/74/ES

7. říjen 2005

 


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 80/987/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 8a

Článek 9

Článek 8b

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 10a

Článek 13

Čl. 11 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Článek 14

Článek 12

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 13

Článek 18

Příloha I

Příloha II


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Komise

28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/43


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. října 2008,

kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus

(oznámeno pod číslem K(2008) 5699)

(Text s významem pro EHP)

(2008/815/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 2160/2003 je zajistit, aby byla přijata vhodná a účinná opatření na zjišťování a tlumení salmonel a jiných původců zoonóz na všech úrovních produkce, zpracování a distribuce, zejména pak na úrovni primární produkce, aby se snížil jejich výskyt a riziko, jež představují pro veřejné zdraví.

(2)

Podle uvedeného nařízení mají být stanoveny cíle Společenství za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I zmíněného nařízení v určitých populacích zvířat.

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 646/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerů (2), byl stanoven cíl Společenství zaměřený na snížení výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerů na úrovni primární produkce.

(4)

Aby bylo cíle Společenství dosaženo, mají členské státy vytvořit národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus a předložit je Komisi v souladu s nařízením (ES) č. 2160/2003.

(5)

Některé členské státy takové programy předložily, přičemž bylo zjištěno, že tyto programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními předpisy Společenství, zejména s nařízením (ES) č. 2160/2003.

(6)

Uvedené národní programy pro tlumení by proto měly být schváleny.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Národní programy pro tlumení salmonel v hejnech brojlerů Gallus gallus předložené členskými státy uvedenými v příloze se schvalují.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. prosince 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 151, 13.6.2007, s. 21.


PŘÍLOHA

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Německo

Estonsko

Irsko

Řecko

Španělsko

Francie

Itálie

Kypr

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Maďarsko

Nizozemsko

Rakousko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Finsko

Švédsko

Spojené království


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/46


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. října 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu

(oznámeno pod číslem K(2008) 5987)

(Text s významem pro EHP)

(2008/816/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu D kapitolu I část E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha D směrnice 64/432/EHS stanoví, že členské státy nebo části členských států mohou být považovány za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, jsou-li splněny určité podmínky stanovené v uvedené směrnici.

(2)

Seznamy oblastí členských států prohlášených za prosté enzootické leukózy skotu jsou stanoveny v rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (2).

(3)

Polsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o 29 správních oblastí (powiaty) v rámci nadřazených správních jednotek (vojvodství) Mazowieckie, Podlaskie a Warminsko-mazurskie, aby tyto správní oblasti mohly být považovány za oblasti Polska úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(4)

Na základě zhodnocení uvedené dokumentace by tyto oblasti (powiaty) v Polsku měly být uznány za oblasti členského státu úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(5)

Rozhodnutí 2003/467/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74.


PŘÍLOHA

V příloze III kapitole 2 rozhodnutí 2003/467/ES se druhá část týkající se Polska nahrazuje tímto:

„V Polsku:

Vojvodství Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Vojvodství Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Vojvodství Kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Vojvodství Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Vojvodství Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Vojvodství Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Vojvodství Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Vojvodství Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Vojvodství Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Vojvodství Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Vojvodství Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Vojvodství Warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Vojvodství Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. října 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz některých masných výrobků z Nové Kaledonie do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2008) 6050)

(Text s významem pro EHP)

(2008/817/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (3), stanoví pravidla pro dovoz zásilek některých masných výrobků určených k lidské spotřebě do Společenství. Příloha II část 2 uvedeného rozhodnutí obsahuje seznam třetích zemí a jejich částí, ze kterých je dovoz uvedených výrobků povolen. Uvedeným rozhodnutím se rovněž stanoví vzory osvědčení a pravidla ošetření požadovaná pro uvedené výrobky.

(2)

Nová Kaledonie zažádala o povolení dovážet do Společenství masné výrobky vyrobené z domácího skotu a některé zvěře a některých částí těchto zvířat.

(3)

Komise provedla v Nové Kaledonii audit, který prokázal, že příslušný veterinární orgán této třetí země poskytuje náležité záruky, pokud jde o dodržování právních předpisů Společenství, v souladu s čl. 8 odst. 1 prvním pododstavcem směrnice 2002/99/ES.

(4)

Je tedy vhodné dovoz masných výrobků vyrobených z domácího skotu a některé zvěře a některých částí těchto zvířat z Nové Kaledonie do Společenství povolit, a to podle podmínek „bez zvláštního ošetření“ stanovených pro tyto výrobky z veterinárních důvodů v příloze II části 4 rozhodnutí 2007/777/ES.

(5)

Rozhodnutí 2007/777/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49.


PŘÍLOHA

„ČÁST 2

Třetí země nebo jejich části, ze kterých je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do EU

(vysvětlivky ke kódům použitým v tabulce viz část 4 této přílohy)

Kód ISO

Země původu nebo její část

1.

Skot domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu

(kromě prasat)

Ovce/koza domácí

1.

Prase domácí

2.

Spárkatá zvěř ve farmovém chovu

(prasata)

Domácí lichokopytníci

1.

Drůbež

2.

Pernatá zvěř ve farmovém chovu

(kromě ptáků nadřádu běžci)

Ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu

Králík domácí a zajícovití ve farmovém chovu

Volně žijící spárkatá zvěř

(kromě prasat)

Divoké prase

Volně žijící lichokopytníci

Volně žijící zajícovití

(králíci a zajíci)

Volně žijící pernatá zvěř

Volně žijící suchozemští savci

(kromě kopytnatců, lichokopytníků a zajícovitých)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austrálie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazílie

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazílie BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazílie BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazílie BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bělorusko

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švýcarsko (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Čína

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Čína CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grónsko

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Chorvatsko

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Keňa

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Jižní Korea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Černá Hora

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajsie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajsie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nová Kaledonie

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nový Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Srbsko (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusko

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazijsko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thajsko

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisko

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turecko

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Spojené státy americké

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Jižní Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Není vydáno žádné osvědčení a masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva obsahující maso tohoto živočišného druhu nejsou povoleny.“


(1)  Pokud jde o požadavky na minimální ošetření pro pasterizované masné výrobky a sušené maso „biltong“, viz část 3 této přílohy.

(2)  Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva vyrobené z čerstvého masa získaného ze zvířat poražených po 1. březnu 2002.

(3)  V souladu s Dohodou o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací.

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, kterým není nijak dotčeno definitivní označení této země, které bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(5)  Nezahrnuje Kosovo ve smyslu rezoluce 1244 Rady bezpečnosti Organizace spojených národů ze dne 10. června 1999.

XXX

Není vydáno žádné osvědčení a masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva obsahující maso tohoto živočišného druhu nejsou povoleny.“


28.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.