ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 272

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
14. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 995/2008 ze dne 13. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 996/2008 ze dne 13. října 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/792/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

5

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

6

 

 

Komise

 

 

2008/793/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 2008 o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2008 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (oznámeno pod číslem K(2008) 4013)

11

 

 

2008/794/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2008, kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe (oznámeno pod číslem K(2008) 5657)

15

 

 

2008/795/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2008 o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu (oznámeno pod číslem K(2008) 6026)  ( 1 )

16

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/796/SZBP ze dne 13. října 2008 o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz

19

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 995/2008

ze dne 13. října 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

79,4

MK

53,7

TR

62,5

ZZ

65,2

0707 00 05

JO

156,8

MK

81,9

TR

97,4

ZZ

112,0

0709 90 70

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

71,0

BR

51,8

TR

105,0

UY

95,7

ZA

86,6

ZZ

82,0

0806 10 10

BR

224,6

TR

85,5

US

224,7

ZZ

178,3

0808 10 80

AR

67,2

CL

42,0

CN

53,8

CR

67,4

MK

35,3

NZ

89,4

US

106,3

ZA

81,5

ZZ

67,9

0808 20 50

CN

39,1

TR

129,5

ZA

99,5

ZZ

89,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 996/2008

ze dne 13. října 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 991/2008 (4)

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 269, 10.10.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 14. října 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

23,14

4,73

1701 11 90 (1)

23,14

9,96

1701 12 10 (1)

23,14

4,54

1701 12 90 (1)

23,14

9,53

1701 91 00 (2)

24,05

13,57

1701 99 10 (2)

24,05

8,69

1701 99 90 (2)

24,05

8,69

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. února 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2008/792/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 třetí větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2 a články 93, 94, 133 a 181a ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. října 2006 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států sjednala s Republikou Uzbekistán protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Uvedený protokol by měl být podepsán jménem Evropských společenství a jejich členských států s výhradou možného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedený protokol by měl být uplatňován prozatímně od 1. ledna 2007 až do dokončení příslušných postupů vedoucích k jeho formálnímu uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii jménem Evropských společenství a jejich členských států s výhradou jeho možného pozdějšího uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Protokol se uplatňuje prozatímně ode dne 1. ledna 2007 do dne svého vstupu v platnost.

V Bruselu dne 25. února 2008.

Za Radu

předseda

A. VIZJAK


PROTOKOL

k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně, a

REPUBLIKA UZBEKISTÁN

na straně druhé,

pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA ustanovení Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a uplatňuje se ode dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K nové situaci ve vztazích mezi Republikou Uzbekistán a Evropskou unií vyplývající z přistoupení dvou nových členských států k EU, která otevírá možnosti pro další rozvoj spolupráce mezi Republikou Uzbekistán a Evropskou unií,

BEROUCE V ÚVAHU přání stran zajistit dosažení a provádění cílů a zásad dohody o partnerství a spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, podepsané ve Florencii dne 21. června 1996, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999 (dále jen „dohoda“), a uplatňují a berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy, znění dohody, jakož i společných prohlášení, výměn dopisů a prohlášení Republiky Uzbekistán připojených k závěrečnému aktu podepsanému ve stejný den a protokolu k dohodě ze dne 30. dubna 2004, který vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2005.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Republika Uzbekistán podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol je uplatňován prozatímně ode dne 1. ledna 2007 až do svého vstupu v platnost.

Článek 5

1.   Znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených, jakož i protokolu k dohodě ze dne 30. dubna 2004, jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

2.   Uvedená znění se připojují k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v ostatních jazycích, ve kterých byly sepsány dohoda, závěrečný akt a dokumenty k němu připojené, jakož i protokol k dohodě ze dne 30. dubna 2004.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a uzbeckém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесетия ден от м. май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Maio de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci mai două mii opt.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Bryssel den tjugonde maj tjugohundraåtta.

Image

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d’Ouzbékistan

Per la Repubblica dell’Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā

Uzbekistano Respublikos vardu

Az Üzbég Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Użbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På Republiken Uzbekistans vägnar

Image

Image


Komise

14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. října 2008

o způsobilosti výdajů vzniklých určitým členským státům v roce 2008 v souvislosti se shromažďováním a správou údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky

(oznámeno pod číslem K(2008) 4013)

(2008/793/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (1), a zejména na čl. 24 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 861/2006 stanoví podmínky pro finanční příspěvek Společenství na výdaje, které vzniknou členským státům v souvislosti s jejich národními programy pro shromažďování a správu údajů.

(2)

Tyto programy mají být vypracovány v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1543/2000 ze dne 29. června 2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky (2), a nařízením Komise (ES) č. 1639/2001 ze dne 25. července 2001, kterým se stanoví minimální a rozšířené programy Společenství pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1543/2000 (3).

(3)

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Finsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené království předložily své národní programy na rok 2008 podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1534/2000. Tyto členské státy rovněž předložily žádosti o finanční příspěvek Společenství.

(4)

Komise přezkoumala programy členských států a posoudila způsobilost výdajů.

(5)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1543/2000 stanoví základ pro minimální program Společenství zahrnující informace nezbytně nutné k vědeckým hodnocením a rozšířený program Společenství, jehož součástí jsou vedle informací minimálního programu i informace, které mohou rozhodujícím způsobem zkvalitnit vědecká hodnocení.

(6)

Podle čl. 24 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 861/2006 se na základě rozhodnutí Komise stanoví sazba finančního příspěvku. Článek 16 nařízení (ES) č. 861/2006 stanoví, že finanční opatření Společenství v oblasti shromažďování základních údajů nepřesáhnou 50 % nákladů, které členským státům vzniknou při provádění programu shromažďování a správy údajů. Podle čl. 24 odst. 2 se upřednostní opatření, která jsou nejvhodnější pro zlepšení shromažďování údajů nezbytných pro společnou rybářskou politiku.

(7)

Členským státům by měla být poskytována zálohová platba, aby se usnadnilo provedení jejich národních programů. Platba celkového finančního příspěvku Společenství vnitrostátním programům by měla být podmíněna tím, že Komise schválí výroční technickou zprávu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1639/2001 a s ní související náklady.

(8)

Toto rozhodnutí představuje finanční rozhodnutí ve smyslu čl. 75 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4).

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tímto rozhodnutím se pro rok 2008 stanoví výše způsobilých výdajů pro každý členský stát a sazby finančního příspěvku Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky.

Článek 2

Výdaje vzniklé při shromažďování a správě údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky uvedené v příloze I mají nárok na finanční příspěvek Společenství, který může dosahovat nejvýše 50 % způsobilých výdajů na minimální program podle článku 5 nařízení (ES) č. 1543/2000.

Článek 3

Výdaje vzniklé při shromažďování a správě údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky uvedené v příloze II mají nárok na finanční příspěvek Společenství, který může dosahovat nejvýše 35 % způsobilých výdajů na rozšířený program podle článku 5 nařízení (ES) č. 1543/2000.

Článek 4

1.   Společenství vyplatí první splátku ve výši 50 % finančního příspěvku Společenství uvedeného v přílohách I a II po oznámení tohoto rozhodnutí členským státům.

2.   Členské státy předloží nejpozději do 31. května 2009:

a)

technickou zprávu uvedenou v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1639/2000;

b)

své žádosti o úhradu výdajů vzniklých během roku 2008 s finanční zprávou a doklady.

3.   Druhá splátka finančního příspěvku Společenství se vyplatí po přijetí a schválení finanční a technické zprávy, které jsou uvedeny v odstavci 2.

Článek 5

1.   Směnný kurz eura, který se použije k výpočtu způsobilých částek podle tohoto rozhodnutí, je kurz platný v květnu 2007.

2.   Prohlášení o výdajích v národních měnách, které podaly členské státy neúčastnící se třetí fáze hospodářské a měnové unie, se přepočtou na euro v kurzu platném v měsíci, v němž Komise obdržela tato prohlášení.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. října 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 222, 17.8.2001, s. 53.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ PROGRAM

(EUR)

Členský stát

Způsobilé výdaje

Maximální výše příspěvku Společenství

BELGIE

1 258 218

629 109

BULHARSKO

196 760

98 380

KYPR

524 938

262 469

DÁNSKO

5 314 755

2 657 377

NĚMECKO

3 032 194

1 516 097

ESTONSKO

588 717

294 359

ŘECKO

1 890 488

945 244

ŠPANĚLSKO

8 041 538

4 020 769

FRANCIE

7 894 314

3 947 157

IRSKO

4 572 608

2 286 304

ITÁLIE

4 272 453

2 136 227

LOTYŠSKO

407 811

203 905

LITVA

141 602

70 801

MALTA

485 022

242 511

NIZOZEMSKO

3 356 144

1 678 072

POLSKO

729 794

364 897

PORTUGALSKO

3 398 883

1 699 441

RUMUNSKO

420 866

210 433

SLOVINSKO

178 910

89 455

FINSKO

1 447 228

723 614

ŠVÉDSKO

3 345 165

1 672 582

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

7 266 446

3 633 223

Celkem

58 764 854

29 382 426


PŘÍLOHA II

ROZŠÍŘENÝ PROGRAM

(EUR)

Členský stát

Způsobilé výdaje

Maximální výše příspěvku Společenství

BELGIE

BULHARSKO

KYPR

DÁNSKO

NĚMECKO

744 300

260 505

ESTONSKO

37 300

13 055

ŘECKO

243 180

85 113

ŠPANĚLSKO

1 377 713

482 200

FINSKO

159 392

55 787

FRANCIE

438 480

153 468

IRSKO

540 267

189 093

ITÁLIE

581 666

203 583

LOTYŠSKO

10 817

3 786

LITVA

 

 

MALTA

NIZOZEMSKO

437 111

152 989

POLSKO

 

 

PORTUGALSKO

247 515

86 630

RUMUNSKO

SLOVINSKO

ŠVÉDSKO

60 457

21 160

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1 024 755

358 664

Celkem

5 902 953

2 066 033


14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/15


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. října 2008,

kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe

(oznámeno pod číslem K(2008) 5657)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2008/794/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 40/2008 ze dne 16. ledna 2008, kterým se na rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na bod 9 přílohy IIC uvedeného nařízení,

s ohledem na žádost Spojeného království,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení bodu 7 přílohy IIC nařízení (ES) č. 40/2008 určuje maximální počet dní na moři (192), během kterých mohou být od 1. února 2008 do 31. ledna 2009 v divizi ICES VIIe přítomna plavidla Společenství o celkové délce 10 metrů nebo vyšší a mající na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok alespoň 80 mm nebo pevné sítě, včetně sítí na chytání ryb za žábry, třístěnných tenatových sítí a zatahovacích sítí o velikosti ok menší než 220 mm.

(2)

Ustanovení bodu 9 uvedené přílohy umožňuje Komisi, aby na základě trvalého ukončení rybolovné činnosti, ke kterému došlo od 1. ledna 2004, přidělila dodatečný počet dní na moři, během nichž může být plavidlo přítomno v uvedené oblasti a mít na palubě uvedené vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla nebo pevné sítě.

(3)

Spojené království předložilo údaje prokazující, že plavidla, která ukončila činnost od 1. ledna 2004, kromě těch, která byla již započítána v předchozích letech, představovala 3,36 % intenzity rybolovu dosažené v roce 2003, který je použit jako srovnávací období pro plavidla přítomná v dané oblasti a mající na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok alespoň 80 mm.

(4)

Vzhledem k předaným údajům a na základě výpočtu podle bodu 9.1 by mělo být Spojenému království přiděleno šest dodatečných dní na moři na období od 1. února 2008 do 31. ledna 2009 pro plavidla mající na palubě uvedené vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla.

(5)

Z důvodu srozumitelnosti toto rozhodnutí uvádí celkový počet dodatečných dní přidělených Spojenému království, přičemž je započteno dvacet dva dodatečných dní na moři, které byly již dříve přiděleny rozhodnutími Komise 2006/461/ES (2) a 2007/487/ES (3), kterým se Spojenému království přidělují dodatečné dny na moři v divizi ICES VIIe, protože tyto dodatečné dny zůstávají přiděleny na rok 2008.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

K maximálnímu počtu 192 dní, během nichž může být v divizi ICES VIIe přítomno rybářské plavidlo plující pod vlajkou Spojeného království mající na palubě vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok alespoň 80 mm, jak je uvedeno v tabulce I přílohy IIC nařízení (ES) č. 40/2008, se přidává 28 dní. Počet dní 192 se tudíž mění na 220.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 9. října 2008.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 19, 23.1.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 180, 4.7.2006, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 33.


14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. října 2008

o určitých prozatímních ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu

(oznámeno pod číslem K(2008) 6026)

(Text s významem pro EHP)

(2008/795/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (3), a zejména na čl. 18 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekci viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízko patogenní forma obecně způsobuje lehké symptomy a vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost drůbežářství.

(2)

Influenza ptáků se vyskytuje převážně u ptáků, avšak za určitých okolností se infekce může objevit i u lidí, ačkoli riziko je obecně velmi nízké.

(3)

V případě ohniska influenzy ptáků hrozí, že by se původce nákazy mohl přenést na ostatní hospodářství s chovem drůbeže a na volně žijící ptáky. V důsledku toho se prostřednictvím obchodu se živými ptáky nebo jejich produkty či migrace volně žijících ptáků může přenést z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(4)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (4), stanoví opatření pro tlumení jak nízko patogenních, tak vysoce patogenních forem influenzy ptáků. Článek 16 uvedené směrnice stanoví vymezení ochranných pásem, pásem dozoru a dalších uzavřených pásem v případě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků.

(5)

Rozhodnutí Komise 2006/415/ES ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství (5) stanoví další ochranná opatření, jež mají být uplatněna v členském státě napadeném virem vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 s cílem zabránit šíření uvedené nákazy s ohledem na specifickou epizootologii tohoto konkrétního kmene viru.

(6)

Článek 4 rozhodnutí 2006/415/ES požaduje, aby členské státy neprodleně po vzniku podezření na ohnisko nebo potvrzení ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 vymezily oblast s vyšším rizikem, jež spočívá v ochranných pásmech a pásmech dozoru (oblast A), a oblast s nižším rizikem, která odděluje oblast A od částí napadeného členského státu, které jsou dané nákazy prosty (oblast B). Seznam těchto oblastí je obsažen v příloze uvedeného rozhodnutí.

(7)

Německo oznámilo Komisi potvrzené ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 na svém území a přijalo příslušná opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, včetně vymezení oblastí A a B.

(8)

Komise tato ochranná opatření ve spolupráci s Německem nyní prozkoumala a přesvědčila se, že hranice oblastí A a B, které vymezil příslušný orgán dotčeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od vlastního místa potvrzeného ohniska.

(9)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Společenství a aby se předešlo vytvoření neodůvodněných překážek obchodu se třetími zeměmi, je nutné neprodleně stanovit seznam oblastí A a B v Německu na úrovni Společenství.

(10)

Do doby, než se uskuteční příští zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, by měl být proto v tomto rozhodnutí stanoven seznam oblastí A a B v Německu, kde mají být uplatněna ochranná opatření stanovená v rozhodnutí 2006/415/ES, a doba trvání takto stanoveného regionálního rozdělení.

(11)

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na příštím zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí vymezuje oblasti, v rámci kterých se uplatňují prozatímní ochranná opatření podle rozhodnutí 2006/415/ES, a dobu jejich platnosti.

Článek 2

1.   Oblast uvedená v části A přílohy tohoto rozhodnutí se považuje za oblast s vyšším rizikem („oblast A“) uvedenou v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2006/415/ES.

2.   Oblast uvedená v části B přílohy tohoto rozhodnutí se považuje za oblast s nižším rizikem („oblast B“) uvedenou v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2006/415/ES.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. října 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 51.


PŘÍLOHA

ČÁST A

Oblast A uvedená v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2006/415/ES:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast A

Datum ukončení platnosti podle čl. 4 odst. 4 písm. b) bodu iii)

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

DE

NĚMECKO

Görlitz

14292

Görlitz

Markersdorf

Schöpstal

Königshain

Reichenbach/O.L.

Sohland a. Rotstein

Bernstadt a. d. Eigen

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen

Kodersdorf

Vierkirchen

Waldhufen

8.11.2008

ČÁST B

Oblast B uvedená v čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2006/415/ES:

Kód země ISO

Členský stát

Oblast B

Datum ukončení platnosti podle čl. 4 odst. 4 písm. b) bodu iii)

Kód

(pokud je k dispozici)

Název

DE

NĚMECKO

Görlitz

14292

Neißeaue

Horka

Niesky

Quitzdorf am See

Hohendubrau

Kittlitz

Löbau

Rosenbach

Berthelsdorf

Großhennersdorf

Schlegel

Ostritz

8.11.2008

Bautzen

14272

Weißenberg


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/19


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2008/796/SZBP

ze dne 13. října 2008

o změně mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. února 2008 přijala Rada společnou akci 2008/132/SZBP o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz (1).

(2)

Dne 15. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/736/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) (2).

(3)

Dne 25. září 2008 přijala Rada společnou akci 2008/760/SZBP o jmenování zvláštního zástupce EU pro krizi v Gruzii (3),

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Společná akce 2008/132/SZBP se mění takto:

1)

V článku 3 se vkládá nový bod, který zní:

„da)

poskytovat vedoucímu Pozorovatelské mise Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia) vedení v otázkách místní politické situace;“.

2)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU podporuje celkovou politickou koordinaci Evropské unie. Pomáhá zajišťovat, že všechny nástroje Evropské unie jsou na místě uplatňovány koherentně v zájmu dosažení cílů politiky Evropské unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi předsednictví a Komise, případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců EU působících v oblasti, a zejména zvláštního zástupce EU pro krizi v Gruzii. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s předsednictvím, Komisí a vedoucími misí členských států, kteří se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU poskytuje vedoucímu Pozorovatelské mise v Gruzii (EUMM Georgia) vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU a civilní velitel operace se podle potřeby navzájem konzultují. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.“

Článek 2

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 13. října 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 259, 27.9.2008, s. 16.


14.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.