ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 267

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
8. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 979/2008 ze dne 7. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 980/2008 ze dne 7. října 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 981/2008 ze dne 7. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2008, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

5

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění)

8

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/777/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2008 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

23

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

25

 

 

2008/778/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 2. října 2008 o jmenování jednoho rakouského člena a jednoho náhradníka Výboru regionů

30

 

 

2008/779/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2008 o jmenování nové členky Komise Evropských společenství

31

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 979/2008

ze dne 7. října 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

88,1

MK

52,8

TR

113,8

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

89,6

ZZ

105,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

67,2

BR

51,8

TR

104,4

UY

95,7

ZA

88,9

ZZ

81,6

0806 10 10

BR

221,5

TR

97,0

US

222,9

ZZ

180,5

0808 10 80

AR

67,2

BR

145,7

CL

122,9

CN

73,4

CR

67,4

MK

37,6

NZ

106,5

US

93,3

ZA

95,0

ZZ

89,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

43,2

TR

140,8

ZA

108,8

ZZ

84,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 980/2008

ze dne 7. října 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2008/2009 byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 945/2008 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 978/2008 (4)

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 266, 7.10.2008, s. 10.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 8. října 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

1701 11 90 (1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)

24,54

3,84

1701 12 90 (1)

24,54

8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 981/2008

ze dne 7. října 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2008, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kterým se zavádí kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1493/1999 bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (2). Hlava V kapitola I nařízení (ES) č. 1493/1999 týkající se enologických postupů a ošetřování, článek 70 uvedeného nařízení, jakož i odpovídající ustanovení obsažená zejména v přílohách uvedeného nařízení se však použijí až do dne 31. července 2009.

(2)

V příloze V části A bodu 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví odchylky pro nejvyšší hodnoty celkového obsahu oxidu siřičitého pro některé druhy vín, které obsahují nejméně 5 gramů zbytkového cukru na litr.

(3)

V příloze V části B bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 se stanoví možnost odchýlit se u některých druhů vín od nejvyššího obsahu těkavých kyselin.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 423/2008 (3) stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999, zejména pokud jde o nejvyšší hodnotu celkového obsahu oxidu siřičitého ve víně a o nejvyšší obsah těkavých kyselin ve víně. Zejména čl. 23 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví, že změny seznamu vín uvedených v příloze V části A bodu 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 jsou uvedeny v příloze XIV nařízení (ES) č. 423/2008 a článek 24 posledně uvedeného nařízení stanoví, že vína, na která se vztahují odchylky podle přílohy V části B bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 z nejvyššího obsahu těkavých kyselin, jsou uvedena v příloze XVI nařízení (ES) č. 423/2008.

(5)

Některá portugalská bílá jakostní vína s. o. „Douro“ doprovázená výrazem „colheita tardia“ vykazují obsah zbytkového cukru rovný nebo vyšší než 80 g/l a pro své uchování za dobrých jakostních podmínek vyžadují vyšší obsah oxidu siřičitého, než je obvyklá mezní hodnota 260 mg/l, avšak nižší než 400 mg/l. Je proto třeba doplnit tato vína na seznam uvedený v příloze XIV prvním pododstavci písm. b) nařízení (ES) č. 423/2008.

(6)

Některá španělská jakostní vína s. o. s označením původu „Rioja“ nebo „Málaga“, jakož i některá portugalská bílá jakostní vína s. o. „Douro“ zvláštního způsobu výroby a s celkovým obsahem alkoholu v procentech objemových vyšším než 13 % objemových vykazují normálně obsah těkavých kyselin vyšší než mezní hodnoty stanovené v příloze V části B bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999, avšak nižší než 25, 35, resp. 40 miliekvivalentů na litr. Je proto třeba doplnit tato vína na seznam uvedený v příloze XVI nařízení (ES) č. 423/2008.

(7)

Nařízení (ES) č. 423/2008 v článku 44 stanoví obecná pravidla pro použití nových enologických postupů k pokusným účelům ze strany členských států. Podmínka stanovená v odst. 1 písm. c) uvedeného článku, která zakazuje vývoz vín podléhajících pokusným enologickým postupům povolených jedním členským státem mimo tento členský stát, způsobuje hospodářským subjektům potíže zejména při posuzování hospodářského dopadu vyzkoušených postupů. Tuto omezující podmínku je třeba zrušit, pokud již byl dotčený postup doporučen a zveřejněn Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV).

(8)

Možnost oběhu vín podléhajících pokusným enologickým postupům v celém Společenství musí být předmětem účinné kontroly a vyžaduje, aby používané pokusné postupy pro uvedená vína byly uvedeny v průvodním dokladu podle čl. 70 odst. 1 a v evidenční knize podle čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(9)

Nařízení (ES) č. 423/2008 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 423/2008 se mění takto:

1)

V čl. 44 odst. 1 se první pododstavec mění takto:

a)

v písmenu c) se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud však enologický postup nebo ošetření, které je předmětem takového povolení pro pokusné účely, je enologickým postupem již doporučeným a zveřejněným Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV), mohou být získané produkty uváděny na trh v celém Společenství.“;

b)

doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„e)

dotyčné postupy nebo ošetření jsou uvedeny v průvodním dokladu podle čl. 70 odst. 1 a v evidenční knize podle čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999.“

2)

Přílohy XIV a XVI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. října 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 13.


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 423/2008 se mění takto:

1.

v příloze XIV písm. b) se doplňuje sedmá odrážka, která zní:

„—

bílá jakostní vína s. o., pro něž je povoleno označení původu ‚Douro‘ následované výrazem ‚colheita tardia‘,“;

2.

příloha XVI se mění takto:

a)

v písmenu f) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

25 miliekvivalentů na litr pro:

jakostní vína s. o., která splňují podmínky pro označení výrazem ‚vendimia tardía‘,

sladká bílá nebo růžová jakostní vína s. o. z přezrálých hroznů, pro něž je povoleno označení původu Rioja,

ii)

35 miliekvivalentů na litr pro:

jakostní vína s. o. z přezrálých hroznů, pro něž je povoleno označení původu Ribeiro,

jakostní likérová vína s. o. označená výrazy ‚generoso‘ nebo ‚generoso de licor‘, pro něž je povoleno označení původu Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga a Montilla-Moriles,

jakostní vína s. o. a jakostní likérová vína s. o., pro něž je povoleno označení původu Málaga;“;

b)

vkládá se nové písmeno p), které zní:

„p)

pro portugalská vína:

30 miliekvivalentů na litr pro bílá jakostní vína s. o., pro něž je povoleno označení původu ‚Douro‘ následované výrazem ‚colheita tardia‘, pokud celkový obsah alkoholu v procentech objemových je rovný či vyšší než 16 % objemových a obsah zbytkového cukru je nejméně 80 g/l.“


SMĚRNICE

8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/8


SMĚRNICE RADY 2008/90/ES

ze dne 29. září 2008

o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

(přepracované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (2) byla několikrát podstatně změněna (3). Vzhledem k tomu, že mají být provedeny další změny, měla by být z důvodu přehlednosti přepracována.

(2)

Ovocnářská produkce zaujímá v zemědělství Společenství důležité místo.

(3)

Uspokojivé výsledky při pěstování ovoce závisejí ve značné míře na jakosti a rostlinolékařském stavu materiálu užívaného k rozmnožování ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.

(4)

Harmonizované podmínky na úrovni Společenství zajišťují, aby kupující na celém území Společenství získávali rozmnožovací materiál a ovocné rostliny dobré jakosti a v dobrém rostlinolékařském stavu.

(5)

Vzhledem k tomu, že se tyto harmonizované podmínky týkají rostlinolékařského stavu rostlin, musí být slučitelné se směrnicí Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (4).

(6)

Je třeba zavést pravidla Společenství pro ty rody a druhy ovocných rostlin, které jsou pro Společenství hospodářsky nejdůležitější, a to postupem Společenství, který následně umožní rozšířit seznam rodů a druhů, na něž se tato směrnice vztahuje, o další ovocné rody a druhy. Rody a druhy uvedené na seznamu by měly být ty, které jsou v členských státech hojně pěstovány a u nichž existuje významný trh s jejich rozmnožovacím materiálem či ovocnými rostlinami, který pokrývá území více než jednoho členského státu.

(7)

Aniž jsou dotčena ustanovení o rostlinolékařském stavu rostlin směrnice 2000/29/ES, není vhodné uplatňovat pravidla Společenství o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, pokud se prokáže, že tyto produkty jsou určeny k vývozu do třetích zemí, přičemž platné předpisy třetí země mohou být odlišné od pravidel obsažených v této směrnici.

(8)

Z důvodu větší jasnosti by měly být stanoveny nezbytné definice. Tyto definice by se měly zakládat na technickém a vědeckém pokroku a měly by pokrývat definovaný termín úplným a jasným způsobem s cílem usnadnit harmonizaci vnitřního trhu se zohledněním všech nových příležitostí trhu a všech nových postupů používaných pro produkci rozmnožovacího materiálu. Tyto definice by měly být harmonizovány s definicemi přijatými pro uvádění na trh ostatního rozmnožovacího materiálu, na nějž se vztahují právní předpisy Společenství.

(9)

Je žádoucí stanovit pro každý rod a druh ovocných rostlin rostlinolékařské normy a normy jakosti vycházející z mezinárodních norem, které mohou obsahovat mimo jiné ustanovení o testování zaměřeném na patogenní původce. Proto je vhodné stanovit pro jednotlivé kategorie rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin uváděných na trh systém harmonizovaných pravidel odkazující na tyto mezinárodní normy, pokud jsou tyto normy k dispozici.

(10)

Je v souladu se současnou zemědělskou praxí vyžadovat, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny byly testovány buď úředně, nebo za úředního dozoru, jak je stanoveno pro ostatní druhy, na něž se vztahují právní předpisy Společenství.

(11)

Geneticky modifikovaný rozmnožovací materiál a geneticky modifikované ovocné rostliny by měly být uváděny na trh a ovocné odrůdy by měly být úředně registrovány, pouze pokud byla učiněna veškerá vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoli riziku pro lidské zdraví nebo životní prostředí, jak uvádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (6).

(12)

Je žádoucí zajistit zachování a udržitelné využívání genetické rozmanitosti. V souladu s ostatními příslušnými právními předpisy Společenství by měla být přijata vhodná opatření pro zachování biologické rozmanitosti, která by zaručila zachování stávajících odrůd.

(13)

Je vhodné stanovit podmínky pro uvádění na trh materiálu určeného k testování, k vědeckým účelům nebo k účelům šlechtění, pokud tento materiál s ohledem na své specifické použití nemůže splnit běžné rostlinolékařské normy a normy jakosti.

(14)

V první řadě je odpovědností dodavatelů rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin zajistit, aby jejich výrobky splňovaly podmínky stanovené touto směrnicí. Je vhodné definovat úlohu dodavatelů a podmínky, které musí splnit. Dodavatelé by měli být úředně registrováni, aby se zajistil transparentní a ekonomicky přijatelný postup certifikace rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin.

(15)

Dodavatelé, kteří poskytují dodávky pouze neprofesionálním konečným spotřebitelům, mohou být z povinnosti registrace vyňati.

(16)

Je v zájmu kupujících rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, aby byly známy názvy odrůd a chráněna jejich pravost s cílem umožnit vysledovatelnost v rámci systému a zvýšit důvěru na trhu.

(17)

Uvedeného cíle lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím buď obecné známosti odrůdy, zejména u starých odrůd, nebo zpřístupněním popisu založeného na protokolech Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) nebo při jejich neexistenci na mezinárodních či vnitrostátních pravidlech.

(18)

Pro zajištění pravosti a řádného uvádění na trh rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin by měla být stanovena pravidla Společenství týkající se oddělování partií a značení. Návěsky by měly uvádět jak údaje vyžadované úřední kontrolou, tak údaje poskytující informaci uživateli.

(19)

Příslušné orgány členských států by měly při provádění kontrol a inspekcí zajistit, aby byly dodržovány podmínky týkající se rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin a dodavatelů. Úroveň, intenzita a četnost takovýchto kontrol by měly být stanoveny s ohledem na kategorii dotyčného materiálu.

(20)

K zajištění jednotného používání norem stanovených touto směrnicí ve všech členských státech by měla být stanovena kontrolní opatření Společenství.

(21)

Měla by být zavedena pravidla, která v případě dočasných zásobovacích obtíží způsobených přírodními katastrofami, jako je požár a vichřice, či nepředvídanými okolnostmi umožní po omezenou dobu, a pokud jsou splněny zvláštní podmínky, uvádět na trh rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vyhovující méně přísným požadavkům, než jaké stanoví tato směrnice.

(22)

V souladu se zásadou proporcionality by mělo být přijato ustanovení, které umožní členským státům osvobodit malé producenty, jejichž produkce a prodej rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin jsou určeny ke konečnému použití osobami na místním trhu, které se nevěnují profesionálně rostlinné výrobě („místní oběh“), od povinnosti dodržovat podmínky týkající se označování a vyjmout je z úředních kontrol.

(23)

Členským státům by mělo být zakázáno ukládat, pokud se jedná o rody a druhy uvedené v příloze I, nové podmínky nebo omezení obchodu kromě těch, které jsou stanoveny touto směrnicí.

(24)

Mělo by být upraveno povolování uvádění rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných ve třetích zemích na vnitřní trh Společenství pod podmínkou, že poskytují stejné záruky jako rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vyprodukované ve Společenství a že jsou v souladu s předpisy Společenství.

(25)

K harmonizaci technických metod kontrol používaných v členských státech a ke srovnání rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných ve Společenství s materiálem a rostlinami vyprodukovanými ve třetích zemích by se měly provádět srovnávací zkoušky pro kontrolu souladu těchto produktů s požadavky této směrnice.

(26)

S cílem vyhnout se narušení obchodu by členské státy měly mít po přechodnou dobu možnost povolit, aby byl na jejich vlastním území uveden na trh certifikovaný materiál a materiál CAC (Conformitas Agraria Communitatis) odebraný z existujících matečných rostlin, který již byl certifikovaný nebo schválený jakožto materiál CAC ke dni použití této směrnice, a to i když tento materiál nebude splňovat nové podmínky.

(27)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(28)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II ve vnitrostátním právu ani lhůt pro jejich použití,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA 1

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce uvnitř Společenství.

2.   Tato směrnice se vztahuje na rody a druhy uvedené v příloze I, stejně jako na jejich hybridy. Rovněž se vztahuje na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů nebo druhů, než jsou rody a druhy uvedené v příloze I, nebo jejich hybridů, je-li nebo má-li být na ně naroubován materiál některého z rodů nebo druhů uvedených v příloze I nebo některého z jejich hybridů.

3.   Touto směrnicí nejsou dotčena rostlinolékařská pravidla stanovená směrnicí 2000/29/ES.

4.   Tato směrnice se nevztahuje na rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny, které jsou prokazatelně určeny k vývozu do třetích zemí, pokud jsou jako takové označeny a dostatečně odděleny.

Opatření k provedení prvního pododstavce, týkající se zejména značení a oddělování, se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„rozmnožovacím materiálem“ semena, části rostlin a veškerý rostlinný materiál, včetně podnoží, určený k rozmnožování a produkci ovocných rostlin;

2)

„ovocnými rostlinami“ rostliny určené pro uvedení na trh k pěstování nebo rozmnožování;

3)

„odrůdou“ skupina rostlin téhož botanického taxonu nejnižšího známého pořadí, která může být:

a)

definována vyjádřením charakteristik vyplývajících z daného genotypu nebo kombinace genotypů,

b)

odlišena od jiné skupiny rostlin vyjádřením nejméně jedné uvedené charakteristiky a

c)

považována za entitu z hlediska schopnosti být množena v nezměněné podobě;

4)

„klonem“ vegetativní geneticky jednotný progen jediné rostliny;

5)

„prvotním materiálem“ rozmnožovací materiál, který:

a)

byl vyprodukován v souladu se všeobecně uznávanými metodami pro zachování pravosti odrůdy, včetně odpovídajících pomologických charakteristik, a pro prevenci chorob,

b)

je určen k výrobě základního materiálu nebo certifikovaného materiálu kromě ovocných rostlin,

c)

splňuje zvláštní požadavky pro prvotní materiál stanovené podle článku 4 a

d)

úřední inspekce uznala, že splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) a c);

6)

„základním materiálem“ rozmnožovací materiál, který:

a)

byl vyprodukován buď přímo, nebo známým počtem etap vegetativním množením z prvotního materiálu v souladu se všeobecně uznávanými metodami pro zachování pravosti odrůdy, včetně odpovídajících pomologických charakteristik, a pro prevenci chorob,

b)

je určen k výrobě certifikovaného materiálu,

c)

splňuje zvláštní požadavky pro základní materiál stanovené podle článku 4 a

d)

úřední inspekcí uznala, že splňuje podmínky uvedené v písmenech a), b) a c);

7)

„certifikovaným materiálem“ se rozumí:

a)

rozmnožovací materiál, který:

i)

byl vyprodukován přímo vegetativním množením ze základního nebo prvotního materiálu, nebo je-li určen k produkci podnoží, za použití certifikovaných semen ze základního či certifikovaného materiálu podnoží,

ii)

je určen k produkci ovoce,

iii)

splňuje zvláštní požadavky pro certifikovaný materiál stanovené podle článku 4 a

iv)

úřední inspekce uznala, že splňuje podmínky uvedené v bodech i), ii) a iii);

b)

ovocné rostliny, které:

i)

byly vyprodukovány přímo z certifikovaného, základního či prvotního materiálu,

ii)

jsou určeny k produkci ovoce,

iii)

splňují zvláštní požadavky kladené na certifikovaný materiál stanovené podle článku 4 a

iv)

úřední inspekce uznala, že splňují podmínky uvedené v bodech i), ii) a iii);

8)

„materiálem CAC (Conformitas Agraria Communitatis)“ rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, které:

a)

vykazují odrůdovou pravost a odpovídající čistotu,

b)

jsou určeny k:

produkci rozmnožovacího materiálu,

produkci ovocných rostlin nebo

produkci ovoce,

c)

splňují zvláštní požadavky pro materiál CAC stanovené podle článku 4;

9)

„dodavatelem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která profesionálně vykonává přinejmenším jednu z následujících činností týkajících se rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin: rozmnožování, produkce, ochrana nebo zpracovávání, dovoz a uvádění na trh;

10)

„uváděním na trh“ prodej, držení za účelem dalšího prodeje, nabízení k prodeji a jakékoli nakládání, dodávka či převod prováděné se záměrem obchodního využití rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin vůči třetím stranám, a to jak za úplatu, tak bezplatně;

11)

„příslušným úředním subjektem“:

a)

orgán zřízený nebo pověřený členským státem nacházející se pod dohledem tohoto státu a příslušný pro otázky týkající se jakosti rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin,

b)

jakýkoli veřejný orgán zřízený:

buď na úrovni členského státu, nebo

na regionální úrovni pod dohledem orgánů členského státu v mezích stanovených vnitrostátními právními předpisy daného členského státu;

12)

„úřední inspekcí“ inspekce prováděná příslušným úředním subjektem nebo jeho jménem;

13)

„partií“ určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelného na základě stejnorodosti složení a původu.

KAPITOLA 2

POŽADAVKY NA ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL A OVOCNÉ ROSTLINY

Článek 3

Obecné požadavky na uvádění na trh

1.   Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud:

a)

byl rozmnožovací materiál úředně certifikován jako „prvotní materiál“, „základní materiál“ či „certifikovaný materiál“ nebo pokud splňuje podmínky pro to, aby byl kvalifikován jako materiál CAC;

b)

byly ovocné rostliny úředně certifikovány jako certifikovaný materiál nebo pokud splňují podmínky pro to, aby byly kvalifikovány jako materiál CAC.

2.   Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny sestávající z geneticky modifikovaného organismu ve smyslu čl. 2 prvního a druhého pododstavce směrnice 2001/18/ES se uvádějí na trh pouze tehdy, pokud byl tento geneticky modifikovaný organismus podle uvedené směrnice nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003 povolen.

3.   Mají-li být produkty odvozené od ovocných rostlin či rozmnožovacího materiálu použity jako potraviny nebo v potravinách podle článku 3 nebo jako krmiva nebo v krmivech podle článku 15 nařízení (ES) č. 1829/2003, uvede se dotčený rozmnožovací materiál a ovocné rostliny na trh pouze tehdy, pokud byly potraviny či krmiva odvozené z tohoto materiálu povoleny podle uvedeného nařízení.

4.   Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy na svém vlastním území povolit dodavatelům uvedení na trh přiměřených množství rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které jsou určeny:

a)

k pokusům nebo vědeckým účelům,

b)

ke šlechtění nebo

c)

na podporu zachování genetické rozmanitosti.

Podmínky, za kterých členské státy mohou udělit takové povolení, mohou být stanoveny postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 4

Zvláštní požadavky na rody a druhy

Postupem podle čl. 19 odst. 3 se pro každý rod nebo druh uvedený v příloze I stanoví zvláštní požadavky určující:

a)

podmínky, které musí materiál CAC splňovat, týkající se zejména použitého rozmnožovacího systému, čistoty pěstebního porostu, rostlinolékařského stavu a s výjimkou podnoží, jejichž materiál nepatří k odrůdě, též odrůdového hlediska;

b)

podmínky, které musí splňovat prvotní, základní a certifikovaný materiál, týkající se jakosti (u prvotního a základního materiálu včetně metod pro zachování pravosti odrůdy a případně klonu a včetně příslušných pomologických charakteristik), rostlinolékařského stavu, použitých testovacích metod a postupů, použitého rozmnožovacího systému nebo systémů a s výjimkou podnoží, jejichž materiál nepatří k odrůdě, též odrůdového hlediska;

c)

podmínky, které musí splňovat podnože a další části rostlin jiných rodů nebo druhů, než jsou ty, které jsou uvedeny v příloze I, a jejich hybridy, pro přijetí roubu rozmnožovacího materiálu rodu nebo druhu uvedeného v příloze I nebo jeho hybridů.

KAPITOLA 3

POŽADAVKY NA DODAVATELE

Článek 5

Registrace

1.   Členské státy zajistí, aby byli dodavatelé úředně registrováni pro činnosti, které vykonávají v rámci této směrnice.

2.   Členské státy mohou rozhodnout, že se odstavec 1 nepoužije na dodavatele, kteří dodávají zboží neprofesionálním konečným spotřebitelům.

3.   V souladu s postupem podle čl. 19 odst. 2 mohou být stanovena podrobná prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2.

Článek 6

Zvláštní požadavky

1.   Členské státy zajistí, aby za produkci prvotního, základního, certifikovaného materiálu a za produkci materiálu CAC odpovídali dodavatelé zapojení do produkce nebo rozmnožování rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin. Za tímto účelem tito dodavatelé:

zjišťují a monitorují kritické body v rámci procesu produkce, jež ovlivňují jakost materiálu,

pro případ šetření vyžádaného ze strany příslušného úředního subjektu uchovávají informace o monitorování uvedeném v první odrážce,

v případě potřeby odebírají vzorky k analýze v laboratoři a

zajišťují, aby partie rozmnožovacího materiálu zůstaly během produkce zvlášť rozlišitelné.

2.   Členské státy zajistí, aby v případě, že se v provozovnách dodavatele objeví škodlivý organismus uvedený v přílohách směrnice 2000/29/ES nebo ve zvláštních požadavcích podle článku 4 této směrnice, a to v míře přesahující míru povolenou v těchto zvláštních požadavcích, dodavatel tuto skutečnost oznámil neprodleně a bez ohledu na veškeré zpravodajské povinnosti podle směrnice 2000/29/ES odpovědnému úřednímu subjektu a provedl veškerá opatření, která mu tento subjekt uloží provést.

3.   Členské státy zajistí, aby si dodavatelé uchovávali záznamy o prodeji či nákupu rozmnožovacího materiálu či ovocných rostlin po dobu nejméně 3 let, kdy dochází k jejich uvádění na trh.

První pododstavec se nevztahuje na dodavatele, kteří jsou vyňati z povinnosti registrace podle čl. 5 odst. 2.

4.   Postupem podle čl. 19 odst. 2 mohou být stanovena podrobná prováděcí pravidla k odstavci 1.

KAPITOLA 4

URČENÍ A OZNAČOVÁNÍ ODRŮD

Článek 7

Určení odrůdy

1.   Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny jsou uváděny na trh s odkazem na odrůdu, ke které náleží. Pokud v případě podnoží materiál nenáleží k žádné odrůdě, učiní se odkaz na dotyčný druh nebo interspecifický hybrid.

2.   Odrůdy, na které musí být v souladu s odstavcem 1 učiněn odkaz, jsou:

a)

právně chráněné podle odrůdového práva v souladu s ustanoveními o ochraně nových odrůd;

b)

úředně registrované podle odstavce 4 tohoto článku nebo

c)

obecně známé; odrůda se považuje za obecně známou, pokud:

i)

byla úředně registrována v jiném členském státě,

ii)

je předmětem žádosti o úřední registraci v kterémkoli členském státě nebo je předmětem žádosti o odrůdové právo podle písmene a), nebo

iii)

již přede dnem 30. září 2012 byla uvedena na trh na území dotčeného nebo jiného členského státu pod podmínkou, že má úředně schválený popis.

Odkaz podle odstavce 1 lze učinit rovněž na odrůdu, která nemá význam pro komerční produkci plodin, pokud má tato odrůda úředně schválený popis, rozmnožovací materiál a ovocné rostliny jsou na území dotyčných členských států uváděny na trh jako materiál CAC a jsou určeny odkazem na toto ustanovení umístěným na návěsce či v dokumentaci.

3.   Je-li to možné, musí být každá odrůda pojmenována ve všech členských státech stejně v souladu s prováděcími opatřeními, která mohou být přijata postupem podle čl. 19 odst. 2 nebo, pokud taková opatření přijata nebyla, v souladu s uznávanými mezinárodními obecnými zásadami.

4.   Odrůdy mohou být úředně registrovány, pokud bylo shledáno, že splňují určité úředně schválené podmínky a mají úřední popis. Mohou být úředně registrovány též tehdy, pokud byl jejich materiál již přede dnem 30. září 2012 uváděn na trh na území daného členského státu, pod podmínkou, že mají úředně uznaný popis.

Geneticky modifikovaná odrůda může být úředně registrována pouze v případě, že geneticky modifikovaný organismus, z něhož sestává, byl schválen podle směrnice 2001/18/ES nebo podle nařízení (ES) č. 1829/2003.

Jsou-li produkty odvozené z ovocných rostlin či rozmnožovacího materiálu určeny k použití jako potraviny nebo v potravinách, jež spadají do oblasti působnosti článku 3, nebo jako krmivo spadající do oblasti působnosti článku 15 nařízení (ES) č. 1829/2003, dotyčná odrůda bude úředně registrována pouze v případě, že potravina či krmivo odvozené z tohoto materiálu byly schváleny podle tohoto nařízení.

5.   Požadavky na úřední registraci uvedené v odstavci 4 se stanoví postupem podle čl. 19 odst. 2 s přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům a zahrnují:

a)

podmínky úřední registrace, které mohou zahrnovat zejména odlišitelnost, ustálenost a dostatečnou stejnorodost;

b)

minimum znaků, na které se zkoušení u různých druhů vztahuje;

c)

minimální podmínky provedení zkoušek;

d)

maximální dobu platnosti úřední registrace odrůdy.

6.   Postupem podle čl. 19 odst. 2:

může být stanoven systém ohlašování odrůd, druhů nebo interspecifických hybridů příslušným úředním subjektům členských států,

lze rozhodnout o sestavení a zveřejnění společného seznamu odrůd.

Článek 8

Složení a určení partie

1.   Během růstu a vytrhávání nebo odnímání z matečného materiálu se rozmnožovací materiál a ovocné rostliny uchovávají v oddělených partiích.

2.   Jestliže jsou rozmnožovací materiál a ovocné rostliny různého původu dány dohromady nebo smíchány během balení, skladování, přepravy nebo při dodání, uchová o tom dodavatel záznamy včetně údajů o složení partie a původu jejích jednotlivých složek.

Článek 9

Označování

1.   Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny jsou uváděny na trh výhradně v dostatečně stejnorodých partiích a pokud jsou:

a)

označeny jako materiál CAC a provázeny dokladem vystaveným dodavatelem v souladu se zvláštními požadavky stanovenými podle článku 4. Je-li na tomto dokladu úřední prohlášení, musí být zřetelně odděleno od všech dalších informací uvedených na dokladu; nebo

b)

označeny jako prvotní, základní nebo certifikovaný materiál a jako takové certifikovány příslušným úředním subjektem v souladu se zvláštními požadavky stanovenými podle článku 4.

Požadavky týkající se rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin, pokud jde o značení nebo uzavírání a balení, mohou být uvedeny v prováděcích opatřeních přijatých postupem podle čl. 19 odst. 3.

2.   V případě maloobchodní dodávky rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli mohou být požadavky týkající se značení podle odstavce 1 omezeny na vhodné informace o produktu.

3.   U rozmnožovacího materiálu nebo ovocné rostliny v případě odrůdy, která byla geneticky modifikována, musí jakákoli návěska či dokumentace jak úředního, tak neúředního charakteru, jež je upevněna na materiál nebo je podle této směrnice k tomuto materiálu přiložena, jasně uvádět, že odrůda byla geneticky modifikována a určovat příslušné geneticky modifikované organismy.

KAPITOLA 5

VÝJIMKY

Článek 10

Místní oběh

1.   Členské státy mohou vyjmout:

a)

z používání odstavce 1 malé producenty, jejichž veškerá produkce a prodej rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin jsou určeny ke konečnému užití osobami na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby („místní oběh“);

b)

z kontrol a úředních inspekcí stanovených článkem 13 místní oběh rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin vyprodukovaných osobami, u kterých je učiněna výjimka.

2.   Postupem podle čl. 19 odst. 2 mohou být přijata prováděcí opatření vztahující se na ostatní požadavky, které se týkají výjimek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, zejména pokud jde o pojmy „malí producenti“ a „místní trh“, jakož i příslušné postupy.

Článek 11

Přechodné zásobovací obtíže

V případě přechodných zásobovacích obtíží u rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin, které splňují požadavky této směrnice, způsobených přírodními katastrofami a nepředvídanými okolnostmi mohou být postupem podle čl. 19 odst. 2 přijata opatření, na jejichž základě bude uvádění na trh rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin podrobeno méně přísným požadavkům.

KAPITOLA 6

ROZMNOŽOVACÍ MATERIÁL A OVOCNÉ ROSTLINY VYPRODUKOVANÉ VE TŘETÍCH ZEMÍCH

Článek 12

1.   Postupem podle čl. 19 odst. 2 se rozhodne, zda jsou rozmnožovací materiál a ovocné rostliny vyprodukované ve třetí zemi a poskytující stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto ohledech rovnocenné rozmnožovacímu materiálu a ovocným rostlinám produkovaným ve Společenství a zda splňují požadavky a podmínky této směrnice.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2000/29/ES, mohou členské státy až do rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 do 31. prosince 2010 uplatňovat na dovoz rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin ze třetích zemí podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám stanoveným dočasně nebo trvale ve zvláštních požadavcích přijatých podle článku 4. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny ve zvláštních požadavcích, musí být dovozní podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám uplatňovaným na produkci v daném členském státě.

Postupem podle čl. 19 odst. 2 lze lhůtu uvedenou v prvním pododstavci tohoto odstavce před rozhodnutím podle odstavce 1 tohoto článku pro jednotlivé třetí země prodloužit.

Rozmnožovací materiál a ovocné rostliny dovezené členským státem v souladu s rozhodnutím, které tento členský stát učinil na základě prvního pododstavce, nepodléhají žádnému omezení uvádění na trh v jiném členském státě založenému na vlastnostech uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA 7

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 13

Úřední inspekce

1.   Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny podléhaly během produkce a uvádění na trh úřední inspekci, která prověří soulad s požadavky a podmínkami stanovenými v této směrnici. Za tímto účelem má příslušný úřední subjekt volný přístup do všem částí provozoven dodavatelů v jakoukoli přiměřenou dobu.

2.   Příslušné úřední subjekty mohou v souladu s vnitrostátními předpisy přenést úkoly stanovené touto směrnicí, které mají být provedeny jimi nebo pod jejich dohledem, na jakoukoli veřejnoprávní či soukromoprávní právnickou osobu, která je na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu pod podmínkou, že tato právnická osoba a její členové nemají žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Postupem podle čl. 19 odst. 2 lze schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou příslušným úředním subjektem a jednající pod řízením a dohledem tohoto subjektu pod podmínkou, že tato osoba nemá žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy oznámí Komisi své příslušné úřední subjekty. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům.

3.   Podrobná prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2. Tato pravidla jsou přiměřená ve vztahu ke kategorii dotyčného materiálu.

Článek 14

Monitorování prováděné Společenstvím

1.   Zkoušky nebo případně testy se provádějí v členských státech na vzorcích s účelem ověřit, zda rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny vyhovují požadavkům a podmínkám této směrnice, včetně rostlinolékařských podmínek. Komise může organizovat kontrolu těchto zkoušek, kterou provádějí zástupci členských států a Komise.

2.   Ve Společenství mohou být prováděny srovnávací zkoušky a testy Společenství pro následnou kontrolu odebraných vzorků rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin uváděných na trh podle závazných i nezávazných ustanovení této směrnice, včetně ustanovení týkajících se rostlinolékařského stavu. Srovnávací zkoušky a testy se mohou týkat:

rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin vyprodukovaných ve třetích zemích,

rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin vhodných pro ekologické zemědělství,

rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin uváděných na trh v souvislosti s opatřeními pro zachování genetické různorodosti.

3.   Tyto srovnávací zkoušky a testy uvedené v odstavci 2 se používají k harmonizaci technických metod kontroly rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a k ověření dodržování podmínek, které musí materiál splňovat.

4.   Komise vydá postupem podle čl. 19 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek a testů. O přijatých technických opatřeních k provádění zkoušek a testů a o jejich výsledcích Komise informuje výbor uvedený v čl. 19 odst. 2. Nastanou-li problémy ohledně rostlinolékařského stavu rostlin, Komise informuje Stálý rostlinolékařský výbor.

5.   Společenství může poskytovat finanční příspěvky na provádění zkoušek a testů uvedených v odstavcích 2 a 3.

Finanční příspěvek se poskytuje v mezích ročního objemu finančních prostředků schválených rozpočtovým orgánem.

6.   Zkoušky a testy, na které lze poskytnout finanční příspěvek Společenství, a pravidla pro poskytování těchto příspěvků se stanoví postupem podle čl. 19 odst. 2.

7.   Zkoušky a testy uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou provádět pouze státní orgány nebo právnické osoby jednající jménem státu.

Článek 15

Kontroly Společenství v členských státech

1.   Odborníci Komise mohou, případně za spolupráce s příslušnými úředními subjekty členských států, vykonávat kontroly na místě, pokud je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zejména k ověření, zda dodavatelé skutečně plní požadavky této směrnice. Členský stát, na jehož území se kontrola provádí, poskytne odborníkům při plnění jejich povinností veškerou potřebnou pomoc. Komise uvědomí členské státy o výsledku provedených šetření.

2.   Prováděcí pravidla k odstavci 1 se přijímají postupem podle čl. 19 odst. 2.

Článek 16

Následná opatření členských států

1.   Členské státy zajistí, aby rozmnožovací materiál a ovocné rostliny produkované na jejich území a určené k uvedení na trh splňovaly požadavky stanovené touto směrnicí.

2.   Jestliže je během úřední inspekce podle článku 13 nebo zkoušek podle článku 14 zjištěno, že rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny nesplňují požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt členského státu vhodná opatření k zajištění jejich souladu s touto směrnicí, a není-li to možné, zakáže uvádění rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin na trh ve Společenství.

3.   Jestliže se zjistí, že rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny uváděné na trh určitým dodavatelem nevyhovují požadavkům a podmínkám této směrnice, zajistí daný členský stát, aby byla proti dodavateli učiněna vhodná opatření. Jestliže je dodavateli zakázáno uvádět na trh rozmnožovací materiál a ovocné rostliny, uvědomí o tom členský stát Komisi a příslušné vnitrostátní orgány členských států.

4.   Opatření přijatá na základě odstavce 3 budou zrušena, jakmile se s dostatečnou jistotou prokáže, že rozmnožovací materiál nebo ovocné rostliny určené k uvádění na trh dodavatelem budou v budoucnu splňovat požadavky a podmínky této směrnice.

KAPITOLA 8

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Doložka o volném pohybu

1.   Kromě omezení stanovených touto směrnicí nepodléhá rozmnožovací materiál ani ovocné rostliny, které splňují požadavky a podmínky této směrnice, žádnému omezení uvádění na trh v souvislosti s dodavatelem, rostlinolékařským stavem rostlin, růstovým prostředím a režimem inspekcí.

2.   U rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin rodů a druhů uvedených v příloze I se členské státy zdrží uložení jiných přísnějších podmínek nebo omezení uvádění na trh, než které jsou stanoveny v této směrnici nebo ve zvláštních požadavcích podle článku 4 nebo případně v požadavcích existujících ke dni 28. dubna 1992.

Článek 18

Změny a úpravy příloh

Komise může postupem podle čl. 19 odst. 3 měnit přílohu I, aby ji přizpůsobila vývoji v oblasti vědeckých a technických poznatků.

Článek 19

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů (dále jen „Výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 20

Provedení do vnitrostátních právních předpisů

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 2 a 3, s články 2, 3, 5 a 6, s čl. 7 odst. 2, 3 a 4, čl. 9 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 1 a s články 16 a 21 do dne 31. března 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy uplatňovat ode dne 30. září 2012.

2.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Rovněž musí obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na danou směrnici, která se touto směrnicí zrušuje, se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a formulaci prohlášení si stanoví členské státy.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 21

Přechodná opatření

Členské státy mohou do dne 31. prosince 2018 povolit, aby byl na jejich vlastním území uveden na trh rozmnožovací materiál a ovocné rostliny odebrané z matečných rostlin, které existovaly přede dnem 30. září 2012 a byly úředně certifikovány nebo které splňují podmínky pro to, aby byly kvalifikovány jako materiál CAC přede dnem 31. prosince 2018. Při uvádění na trh je takovýto rozmnožovací materiál určen prostřednictvím odkazu na tento článek uvedeného na návěsce či v dokumentaci. Po dni 31. prosince 2018 lze rozmnožovací materiál a ovocné rostliny uvádět na trh v případě, že jsou splněny požadavky stanovené touto směrnicí.

Článek 22

Zrušení

1.   Směrnice 92/34/EHS, ve znění aktů uvedených v části A přílohy II, se s účinkem ode dne 30. září 2012 zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy II ve vnitrostátních právních předpisech a pro uplatňování těchto směrnic.

2.   Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou v příloze III.

Článek 23

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 24

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko ze dne 11. prosince 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

(3)  Viz příloha II, část A.

(4)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

Seznam rodů a druhů, na které se směrnice vztahuje

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(odkaz v článku 22)

Směrnice Rady 92/34/EHS

(Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10)

 

Rozhodnutí Komise 93/401/EHS

(Úř. věst. L 177, 21.7.1993, s. 28)

 

Rozhodnutí Komise 94/150/ES

(Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 31)

 

Rozhodnutí Komise 95/26/ES

(Úř. věst. L 36, 16.2.1995, s. 36)

 

Rozhodnutí Komise 97/110/ES

(Úř. věst. L 39, 8.2.1997, s. 22)

 

Rozhodnutí Komise 1999/30/ES

(Úř. věst. L 8, 14.1.1999, s. 30)

 

Rozhodnutí Komise 2002/112/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 44)

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)

Pouze bod 7 v příloze II a bod 28 v příloze III

Směrnice Rady 2003/61/ES

(Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23)

Pouze čl. 1 odst. 5

Směrnice Komise 2003/111/ES

(Úř. věst. L 311, 27.11.2003, s. 12)

 

Rozhodnutí Komise 2005/54/ES

(Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 16)

 

Rozhodnutí Komise 2007/776/ES

(Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 48)

 

ČÁST B

Seznam lhůt pro provedení do vnitrostátního práva a data použitelnosti

(odkaz v článku 22)

Směrnice

Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva

Datum použitelnosti

92/34/EHS

31. prosince 1992

31. prosince 1992 (1)

2003/61/ES

ze dne 10. října 2003

 

2003/111/ES

ze dne 31. října 2004

 


(1)  Pokud jde o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 24, stanoví se den, od kterého se použijí, na každý rod nebo druh uvedený v příloze II postupem podle článku 21 při sestavování průvodky podle článku 4 (viz čl. 26 odst. 2 směrnice 92/34/EHS).


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 92/34/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Článek 18 (pozměněno)

Čl. 1 odst. 2 a 3

Článek 2

Čl. 1 odst. 4

Čl. 3 písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 1 a 2

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 3 písm. c) až f)

Čl. 2 odst. 5 až 8 (pozměněno)

Čl. 3 písm. g) až h)

Čl. 3 písm. i) až j)

Čl. 2 odst. 9 až 10 (pozměněno)

Čl. 3 písm. k) body i) a ii)

Čl. 2 odst. 11

Čl. 3 písm. k) zčásti

Čl. 13 odst. 2 (pozměněno)

Čl. 3 písm. l) a m)

Čl. 2 odst. 12 a 13

Čl. 3 písm. n)

Čl. 3 písm. o)

Čl. 2 odst. 14

Čl. 3 písm. p)

Čl. 4 odst. 1

Článek 4 (pozměněno)

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 15

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) (pozměněno)

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 8 odst. 3

Čl. 3 odst. 4 (pozměněno)

Čl. 9 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 body i) a ii)

Čl. 7 odst. 3 písm. a) a b) (pozměněno)

Čl. 9 odst. 2 závěrečné ustanovení

Čl. 7 odst. 4 (pozměněno)

Čl. 9 odst. 3

Čl. 7 odst. 5

Čl. 9 odst. 4

Čl. 9 odst. 5

Čl. 7 odst. 6

Čl. 9 odst. 6

Čl. 7 odst. 7

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 1 a 2 (pozměněno)

Čl. 10 odst. 3

Článek 11

Článek 9 (pozměněno)

Článek 12

Článek 10

Článek 13

Článek 11 (pozměněno)

Článek 14

Čl. 17 odst. 1

Článek 15

Čl. 17 odst. 2 (pozměněno)

Článek 16

Článek 12

Článek 17

Čl. 13 odst. 1 (pozměněno)

Článek 18

Čl. 13 odst. 3 (pozměněno)

Čl. 19 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 19 odst. 3

Čl. 16 odst. 4

Článek 20

Článek 14

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 19 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 19 odst. 4

Čl. 22 odst. 1 a 2

Čl. 19 odst. 1 a 3

Článek 23

Čl. 24 odst. 1

Čl. 16 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Článek 25

Článek 26

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Článek 23

Článek 27

Článek 24

Příloha I

Příloha II

Příloha I

Přílohy II a III


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. července 2008

o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(2008/777/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 třetí větu, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2 a články 93, 94, 133 a 181a ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. října 2006 zmocnila Rada Komisi, aby jménem Společenství a jeho členských států sjednala s Republikou Kazachstán protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2)

Uvedený protokol by měl být podepsán jménem Evropských společenství a jejich členských států s výhradou možného pozdějšího uzavření.

(3)

Uvedený protokol by měl být uplatňován prozatímně od 1. ledna 2007 až do dokončení příslušných postupů vedoucích k jeho formálnímu uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii jménem Evropských společenství a jejich členských států s výhradou jeho možného pozdějšího uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Protokol se uplatňuje prozatímně ode dne 1. ledna 2007 do dne svého vstupu v platnost.

V Bruselu dne 22. července 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


PROTOKOL

k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně a

REPUBLIKA KAZACHSTÁN

na straně druhé,

pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA ustanovení Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a uplatňuje se ode dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K nové situaci ve vztazích mezi Republikou Kazachstán a Evropskou unií vyplývající z přistoupení dvou nových členských států k EU, která otevírá možnosti a přináší výzvy pro spolupráci mezi Republikou Kazachstán a Evropskou unií,

BEROUCE V ÚVAHU přání stran zajistit dosažení a provádění cílů a zásad dohody o partnerství a spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 23. ledna 1995, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999 (dále jen „dohoda“), a uplatňují a berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy, znění dohody, jakož i společná prohlášení, výměny dopisů a prohlášení Republiky Kazachstán připojených k závěrečnému aktu podepsanému ve stejný den a protokolu k dohodě ze dne 30. dubna 2004, který vstoupil v platnost dne 1. června 2006.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Republika Kazachstán podle svých vlastních postupů.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol je uplatňován prozatímně ode dne 1. ledna 2007 až do svého vstupu v platnost.

Článek 5

1.   Znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených, jakož i protokolu dohody ze dne 30. dubna 2004, jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

2.   Uvedená znění se připojují k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v ostatních jazycích, ve kterých byly sepsány dohoda, závěrečný akt a dokumenty k němu připojené, jakož i protokol k dohodě ze dne 30. dubna 2004.

Článek 6

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a kazašském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

Image

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Република Казахстан

Por la República de Kazajstán

Za Kazašskou republiku

For Republikken Kasachstan

Für die Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν

For the Republic of Kazakhstan

Pour la République du Kazakhstan

Per la Repubblica del Kazakistan

Kazahstānas Republikas vārdā

Kazachstano Respublikos vardu

A Kazah Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Każakstan

Voor de Republiek Kazachstan

W imieniu Republiki Kazachstanu

Pela República do Cazaquistão

Pentru Republica Kazahstan

Za Kazašskú republiku

Za Republiko Kazahstan

Kazakstanin tasavallan puolesta

På Republiken Kazakstans vägnar

Image

Зa Република Казахстан

Image


8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/30


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 2. října 2008

o jmenování jednoho rakouského člena a jednoho náhradníka Výboru regionů

(2008/778/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 263 této smlouvy,

s ohledem na návrh rakouské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 24. ledna 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/116/ES o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2006 do 25. ledna 2010 (1).

(2)

Po skončení mandátu dr. Herwiga VAN STAA se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů. Po skončení mandátu paní Elisabethy ZANONOVÉ se uvolnilo jedno místo náhradníka,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou jmenováni na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2010:

a)

jako člen:

dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b)

jako náhradník:

pan Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem přijetí.

V Lucemburku dne 2. října 2008.

Za Radu

předseda

X. BERTRAND


(1)  Úř. věst. L 56, 25.2.2006, s. 75.


8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/31


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 6. října 2008

o jmenování nové členky Komise Evropských společenství

(2008/779/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 215 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 128 druhý pododstavec této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

Dopisem ze dne 3. října 2008 odstoupil pan Peter MANDELSON z funkce člena Komise. Je třeba jej nahradit na zbývající část funkčního období,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Baronka Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND je jmenována členkou Komise na období od 6. října 2008 do 31. října 2009.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem 6. října 2008.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. října 2008.

Za Radu

předsedkyně

C. LAGARDE


8.10.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.