ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 260

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
30. září2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 954/2008 ze dne 25. září 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 682/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 955/2008 ze dne 29. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 956/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 957/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se stanoví odchylka pro kvótové období 2008/09 v nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

12

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí ( 1 )

13

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/761/SZBP ze dne 29. září 2008, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

60

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 954/2008

ze dne 25. září 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 682/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením (ES) č. 682/2007 (2) (dále jen „konečné nařízení“) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska (dále jen „dotčený výrobek“) obvykle kódů KN ex 2001 90 30 a ex 2005 80 00. Vzhledem k velkému počtu spolupracujících stran byl v průběhu šetření, které vedlo k uložení opatření, vybrán vzorek thajských vyvážejících výrobců.

(2)

Společnostem zařazeným do vzorku byla v průběhu šetření stanovena individuální celní sazba. Pro všechny ostatní společnosti bylo na základě váženého průměrného dumpingového rozpětí stanoveno celostátní clo ve výši 12,9 %.

B.   SOUČASNÉ ŠETŘENÍ

(3)

Po uložení konečných opatření na dovozy kukuřice cukrové pocházející z Thajska společnost Kuiburi Fruit Canning Co., Limited (dále jen „společnost Kuiburi“ nebo „společnost“), vyvážející výrobce, jež sice nebyla vybrána do vzorku, ale Komisi poskytla úplnou odpověď na dotazník a požadovala individuální posouzení, podala dne 30. srpna 2007 žádost u Soudu prvního stupně. V této žádosti společnost uvedla, že by jí mělo být poskytnuto individuální posouzení.

(4)

Aniž je dotčen postoj, který zaujmou orgány Společenství, pokud bude žadatel pokračovat v soudním řízení, Komise z vlastního podnětu rozhodla iniciovat částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření (3). Opětovné zahájení bylo omezeno na posouzení dumpingu, pokud jde o společnost Kuiburi.

(5)

Komise oficiálně informovala společnost Kuiburi, zástupce vyvážející země a sdružení výrobního odvětví ve Společenství o částečném opětovném zahájení šetření. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se vyjádřit a účastnit se slyšení.

(6)

Komise si vyžádala ověření údajů poskytnutých společností Kuiburi, které považovala za nezbytné k určení dumpingu, a na místě u společnosti byla provedena inspekce.

(7)

Jak je stanoveno v konečném nařízení, šetření ohledně dumpingu se týkalo období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 (dále jen „období šetření“ nebo „OŠ“).

C.   ZJIŠTĚNÍ

1.   Dumping

(8)

Metodika použitá pro výpočet dumpingu byla stejná jako v případě společností vybraných do vzorku, jak je popsána v 21.–36. bodě odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 1888/2006 (4) (dále jen „prozatímní nařízení“) a potvrzena v konečném nařízení.

(9)

Pro určení běžné hodnoty Komise nejprve zjišťovala, je-li celkový domácí prodej obdobného výrobku reprezentativní ve srovnání s jeho celkovým vývozem do Společenství. Podle čl. 2 odst. 2 první věty základního nařízení se prodeje obdobného výrobku na tuzemském trhu považují za reprezentativní, pokud prodaná množství společnosti na tuzemském trhu přesáhnou 5 % z prodaného množství daného výrobku ve Společenství.

(10)

Bylo zjištěno, že se obdobný výrobek na tuzemském trhu vůbec neprodává. Běžná hodnota proto musela být stanovena v souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Pro tyto účely byla k výrobním nákladům každého typu vyváženého do Společenství připočtena přiměřená částka za prodejní, režijní a správní náklady a zisk, která byla případně upravena. Podobně jako v původním šetření bylo rozhodnuto nestanovit prodejní, režijní a správní náklady, jakož i zisky na základě čl. 2 odst. 6 písm. a) základního nařízení, jelikož pouze jedna společnost, která byla zařazena do vzorku, měla reprezentativní prodeje obdobného výrobku na tuzemském trhu. Proto a také v souladu s postupem v původním šetření byly prodejní, režijní a správní náklady, jakož i zisky stanoveny podle čl. 2 odst. 6 písm. b), neboť společnost Kuiburi měla reprezentativní prodeje v běžném obchodním styku stejné obecné skupiny zboží.

(11)

Bylo zjištěno, že oznámené výrobní náklady a prodejní, režijní a správní náklady jsou podhodnocené, a byly proto před použitím ke stanovení běžné hodnoty upraveny.

(12)

Po sdělení podstatných skutečností a úvah, které tvoří základ zjištění v tomto řízení, společnost Kuiburi uvedla, že pro stanovení běžné hodnoty by částky pro prodejní, režijní a správní náklady, jakož i zisky měly být určeny podle čl. 2 odst. 6 písm. c) základního nařízení. Společnost argumentovala tím, že čl. 2 odst. 6 písm. b) není možné použít, jelikož prodej jiných výrobků na tuzemském trhu i) zahrnoval výrobky nebalené v plechovkách a ii) nebyl v žádném případě reprezentativní. Pokud jde o první tvrzení, definice výrobků nezahrnuje žádný konkrétní typ obalu, a není proto omezen na výrobky balené v plechovkách. Analogicky totéž platí pro obecnou skupinu zboží. Pokud jde o druhé tvrzení, je třeba vzít na vědomí, že 5 % práh uvedený v čl. 2 odst. 2 základního nařízení slouží k určení toho, zda je prodej obdobného výrobku na tuzemském trhu reprezentativní (ve srovnání s prodejem dotčeného výrobku do Společenství). Použití čl. 2 odst. 6 písm. b) nevyžaduje, aby prodej stejné obecné skupiny zboží představoval více než 5 % práh. V každém případě je u společnosti prodej stejné obecné skupiny zboží ve srovnání s prodejem dotčeného výrobku do Společenství značný, a tedy reprezentativní. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze argumenty společnosti přijmout a potvrzuje se, že se prodejní, režijní a správní náklady, jakož i zisky stanoví podle čl. 2 odst. 6 písm. b) základního nařízení.

(13)

Společnost Kuiburi dále uvedla, že pokud by byly prodejní, režijní a správní náklady, jakož i zisky stanoveny podle čl. 2 odst. 6 písm. b) základního nařízení, bylo by nezbytné provést na určité úrovni obchodní úpravy zisku použitého pro stanovení běžné hodnoty, jelikož společnost prodává do ES výrobky se značkou maloobchodníků a na tuzemském trhu výrobky s vlastní značkou současně s výrobky se značkou maloobchodníků. V tomto ohledu je důležité vzít v úvahu, že společnost Kuiburi uvedla prodejní náklady na základě obratu. Zisk a prodejní, režijní a správní náklady dosáhly stejné celkové úrovně v případě prodeje všech druhů výrobků na všech trzích a poskytnuté údaje o zisku odrážely pouze mírné rozdíly v prodejních, režijních a správních nákladech. Nebylo proto možno stanovit, že by poskytnuté údaje odrážely rozdíly v úrovni obchodu. V důsledku toho není obchodní úprava zisku opodstatněná a tvrzení společnosti Kuiburi se odmítá.

(14)

Všechny prodeje společnosti byly ve Společenství uskutečněny přímo zákazníkům, kteří nejsou ve spojení. Proto byla vývozní cena pro tento prodej stanovena podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení na základě cen skutečně zaplacených nebo cen, které mají tito zákazníci ve Společenství, kteří nejsou ve spojení, zaplatit.

(15)

Srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny vycházelo z ceny ze závodu. Pro účely spravedlivého srovnání byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení zohledněny rozdíly u činitelů, které ovlivňují srovnatelnost cen. Byly provedeny úpravy ohledně rozdílů v nákladech na dopravu, manipulaci, provizi a poskytnutí úvěru, pokud připadaly v úvahu a byly odůvodněné.

(16)

Prodejní, režijní a správní náklady použité ke stanovení běžné hodnoty podle výše uvedené metodiky zahrnovaly náklady na provize. Byly proto provedeny úpravy běžné hodnoty z moci úřední podle čl. 2 odst. 10 písm. e), i když o ně nebylo žádáno, za účelem snížení prodejních, režijních a správních nákladů o částku vynaloženou v souvislosti s provizemi.

(17)

V souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení bylo dumpingové rozpětí společnosti Kuiburi stanoveno na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozní ceny.

(18)

Srovnání ukázalo existenci dumpingu. Toto průměrné vážené dumpingové rozpětí stanovené pro danou společnost, vyjádřené jako procento z ceny CIF na hranice Společenství, činí 14,3 %.

2.   Úroveň pro odstranění újmy

(19)

Podle čl. 9 odst. 4 základního nařízení by měla být úroveň antidumpingového opatření dostatečná k tomu, aby bylo možné odstranit újmu, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství z důvodů dumpingového dovozu, aniž by se překračovalo zjištěné dumpingové rozpětí. Výpočet ceny, která nepůsobí újmu, byl popsán ve 120.–122. bodě odůvodnění prozatímního nařízení.

(20)

Nutné zvýšení cen pak bylo stanoveno na základě srovnání váženého průměru dovozních cen jednotlivých výrobků, jak byl stanoven pro výpočet cenového podbízení, a újmu nepůsobící ceny obdobných výrobků prodávaných výrobním odvětvím Společenství na trhu Společenství. Případné rozdíly vyplývající z tohoto srovnání byly následně vyjádřeny jako procentní podíl celkové ceny CIF na hranice Společenství.

(21)

Výše uvedeným srovnáním cen bylo zjištěno rozpětí újmy 17,5 %.

D.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ INDIVIDUÁLNÍ CELNÍ SAZBY

(22)

Na základě výsledků šetření se má za to, že na vývozy dotčeného výrobku společnosti je třeba použít konečné antidumpingové clo na úrovni zjištěného dumpingového rozpětí v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení a nemělo by být vyšší než rozpětí újmy stanovené pro společnost Kuiburi a uvedené v 21. bodě odůvodnění.

(23)

Antidumpingové clo vztahující se na cenu CIF na hranice Společenství činí 14,3 %. Jelikož se podle 57. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 682/2007 clo společnostem, které na šetření nespolupracovaly, stanoví na úrovni nejvyššího cla uloženého společnostem na šetření spolupracujícím, činí toto clo 14,3 %. Jelikož však cílem opětovného zahájení šetření nebylo zahrnout společnost Kuiburi do vzorku, nýbrž provést individuální posouzení u společnosti Kuiburi na základě čl. 17 odst. 3 základního nařízení, nebylo by vhodné nově vypočítávat clo pro výrobce uvedené na seznamu v příloze I.

(24)

Společnosti Kuiburi a výrobnímu odvětví Společenství byly oznámeny výsledky šetření a byla jim dána příležitost předložit připomínky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 682/2007 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Sazba konečného antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením, je pro výrobky popsané v odstavci 1 a vyrobené níže uvedenými společnostmi stanovena takto:

Společnost

Antidumpingové clo (v %)

Doplňkový kód TARIC

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thajsko

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thajsko

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothi n Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thajsko

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thajsko

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thajsko 50120

11,1

A792

Výrobci uvedení v příloze I

12,9

A793

Všechny ostatní společnosti

14,3

A999“

Článek 2

Příloha I nařízení (ES) č. 682/2007 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Seznam spolupracujících výrobců uvedených v čl. 1 odst. 2 pod doplňkovým kódem TARIC A793:

Název

Adresa

Agro-on (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Thajsko

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Thajsko

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Thajsko

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thajsko

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thajsko

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thajsko

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Thajsko

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna,

Bangkok 10260, Thajsko

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Thajsko

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thajsko

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Thajsko“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2008.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

B. HORTEFEUX


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 159, 20.6.2007, s. 14.

(3)  Úř. věst. C 7, 12.1.2008, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 68.


30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 955/2008

ze dne 29. září 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. září 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 956/2008

ze dne 29. září 2008,

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 druhý pododstavec, čl. 23 první pododstavec a čl. 23a písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE“) u zvířat. Vztahuje se na produkci živých zvířat a produktů živočišného původu a jejich uvádění na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.

(2)

V čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví, že zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci je zakázáno. Ustanovení čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení však stanoví s výhradou určitých podmínek odchylku od uvedeného zákazu, pokud jde o krmení mladých přežvýkavců bílkovinami získávanými z ryb. Tyto podmínky zahrnují vědecké posouzení výživových požadavků mladých přežvýkavců a posouzení kontrolních aspektů takové odchylky.

(3)

Část II přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví odchylky od zákazu stanoveného v čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení a zvláštní podmínky pro používání těchto odchylek.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin přijal dne 24. ledna 2007 stanovisko o posouzení zdravotních rizik zkrmování rybí moučky přežvýkavci v souvislosti s rizikem TSE. Ve stanovisku úřad dospěl k závěru, že riziko TSE v rybách, ať už přímým zkrmováním, nebo v důsledku amplifikace infekčnosti, je velmi nízké. Bylo rovněž zjištěno, že pokud existuje nějaké riziko TSE v rybí moučce, může pocházet z krmiva savčího původu podávaného nedlouho předtím těmto rybám nebo prostřednictvím rybí moučky kontaminované masokostní moučkou.

(5)

Dne 19. března 2008 dokončilo generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele zprávu, která byla vypracována ve spolupráci s řadou vědeckých odborníků. Zpráva dochází k závěru, že rybí moučka je velmi dobře stravitelným zdrojem bílkovin, se stravitelností nižší než má mléko, ale vyšší než má většina bílkovin rostlinného původu, a s dobrým profilem aminokyselin ve srovnání se zdroji rostlinných bílkovin používanými v mléčných krmných směsích, a že je možné povolit krmení mladých přežvýkavců rybí moučkou.

(6)

S ohledem na podmínku týkající se posouzení kontrolních aspektů stanovenou v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 999/2001 je možné riziko zkrmování rybí moučky mladými přežvýkavci vyváženo stávajícími přísnými pravidly zpracování, která byla zavedena pro výrobu rybí moučky, a kontrolou každé zásilky dovezené rybí moučky před propuštěním do volného oběhu ve Společenství.

(7)

Kromě toho, aby se zajistilo, že je použití rybí moučky povoleno pouze v případě mladých přežvýkavců, mělo by se takové použití omezit na výrobu mléčných krmných směsí dodávaných v suchém stavu a podávaných po rozpuštění v určeném množství tekutiny, určených ke krmení mladých přežvýkavců jako doplněk nebo náhrada postkolostrálního mléka před úplným odstavením. Je rovněž třeba stanovit přísná prováděcí pravidla pro výrobu, balení, označování a přepravu mléčných krmných směsí, které obsahují rybí moučku, určených pro taková zvířata.

(8)

V zájmu jasnosti a jednotnosti by měla být stanovena stejná pravidla týkající se označování dokumentu doprovázejícího krmiva, která obsahují rybí moučku a jsou určena pro nepřežvýkavce.

(9)

Bod E odst. 1 části III přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců a produktů obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny do třetích zemí je zakázán.

(10)

Avšak použití takových bílkovin pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je v současné době ve Společenství povoleno. V zájmu jednotnosti právních předpisů Společenství je vhodné povolit vývoz zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, včetně krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahuje zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců, do třetích zemí.

(11)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1.

část II se mění takto:

a)

V bodu A se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

krmení neodstavených přežvýkavých farmových zvířat rybí moučkou v souladu s podmínkami stanovenými v bodě BA.“

b)

Bod B se mění takto:

i)

Písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

obchodní doklad doprovázející zásilku krmiv obsahujících rybí moučku a jakýkoli obal obsahující takové zásilky musí být zřetelně označen slovy ‚obsahuje rybí moučku – nesmí být používáno pro krmení přežvýkavců‘.“

ii)

Doplňuje se nový bod BA, který zní:

BA   Na použití rybí moučky uvedené v bodě A písm. e) a krmiv obsahujících rybí moučku při krmení neodstavených přežvýkavých farmových zvířat se vztahují tyto podmínky:

a)

rybí moučka se vyrábí ve zpracovatelských zařízeních zabývajících se výhradně přípravou rybích výrobků;

b)

před propuštěním do volného oběhu ve Společenství je každá zásilka dovezené rybí moučky mikroskopicky analyzována v souladu se směrnicí Komise 2003/126/ES;

c)

použití rybí moučky pro mladá přežvýkavá farmová zvířata se povoluje pouze v případě výroby mléčných krmných směsí dodávaných v suchém stavu a podávaných po rozpuštění v určeném množství tekutiny, určených ke krmení neodstavených přežvýkavců jako doplněk nebo náhrada postkolostrálního mléka před úplným odstavením;

d)

mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro mladá farmová přežvýkavá zvířata se vyrábějí v zařízeních, která nevyrábějí jiná krmiva pro přežvýkavce a která jsou schválena k tomuto účelu příslušným orgánem.

Odchylně od písmena d) může příslušný orgán povolit výrobu jiných krmiv pro přežvýkavce v zařízeních, která rovněž vyrábějí mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro mladá přežvýkavá farmová zvířata, za těchto podmínek:

i)

volně ložená a balená jiná krmiva určená pro přežvýkavce se nacházejí v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se volně ložená rybí moučka a volně ložené mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku nacházejí při skladování, přepravě a balení,

ii)

jiná krmiva určená pro přežvýkavce se vyrábějí v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se vyrábějí mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku,

iii)

záznamy o nákupu a použití rybí moučky a prodeji mléčných krmných směsí obsahujících rybí moučku jsou příslušnému orgánu k dispozici za dobu nejméně pěti let a

iv)

pravidelně se provádějí rutinní testy jiných krmiv určených pro přežvýkavce, které zajišťují, aby v nich nebyly přítomny zakázané bílkoviny, včetně rybí moučky. Výsledky jsou příslušnému orgánu k dispozici za dobu nejméně pěti let;

e)

obchodní doklad doprovázející mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku, určené pro mladá přežvýkavá farmová zvířata a jakýkoli obal obsahující takovou zásilku musí být zřetelně označen slovy ‚obsahuje rybí moučku – smí být používáno pouze pro krmení neodstavených přežvýkavců‘;

f)

volně ložené mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku, určené pro mladá přežvýkavá farmová zvířata se přepravují dopravními prostředky, které současně nepřepravují jiná krmiva pro přežvýkavce. Pokud je případně dopravní prostředek následně použit pro přepravu jiných krmiv pro přežvýkavce, je důkladně vyčištěn v souladu s postupem schváleným příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci;

g)

v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci, se přijmou opatření zabraňující tomu, aby byly mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku zkrmovány jinými přežvýkavci, než přežvýkavci předpokládanými odchylkou podle bodu A písm. e) části II přílohy IV. Příslušný orgán sestaví seznam hospodářství, kde se používají mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku, na základě systému předběžného oznámení hospodářstvím nebo jiného systému zjišťujícího dodržování tohoto ustanovení.“

2.

V části III se bod E odst. 1 nahrazuje tímto:

E.1.   Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců a výrobků obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny do třetích zemí je zakázán. Tento zákaz se však nevztahuje na zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně krmiva v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahuje zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců, bylo podrobeno ošetření a je označeno v souladu s nařízením (ES) č. 1774/2002.“


30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 957/2008

ze dne 29. září 2008,

kterým se stanoví odchylka pro kvótové období 2008/09 v nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutých zápisů o změně koncesí u drůbežího masa mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím v souladu s článkem XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Brazílie zveřejnila dne 5. srpna 2008 směrnici (3) týkající se způsobu udělování osvědčení o původu ode dne 1. října 2008.

(2)

Vzhledem k nejistotě týkající se podmínek vydávání osvědčení o původu pro produkty pocházející z Brazílie je vhodné v této fázi, pokud jde o dovozy produktů tohoto původu, posunout období předkládání žádostí na dovozní podobdobí od 1. ledna do 31. března 2009, které je podle čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (4) stanoveno na sedm prvních dní měsíce října 2008.

(3)

Je tedy třeba pro produkty s tímto původem stanovit na kvótové období 2008/09 odchylku od ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 616/2007.

(4)

Vzhledem ke skutečnosti, že by období podávání žádostí na následující podobdobí mělo začít dne 1. října 2008, je nezbytné, aby se toto nařízení použilo od stejného dne.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 616/2007 se pro kvótové podobdobí začínající dnem 1. ledna 2009 mohou žádosti o osvědčení pro produkty patřící do skupin 1, 4 a 7 předkládat jen během prvních sedmi dnů měsíce listopadu 2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.


SMĚRNICE

30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/13


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/68/ES

ze dne 24. září 2008

o pozemní přepravě nebezpečných věcí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách představuje značné riziko nehod. Měla by proto být přijata opatření, která zajistí, že tato přeprava bude uskutečňována za podmínek co nejvyšší bezpečnosti.

(2)

Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (3) stanovila jednotná pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (4) pravidla pro přepravu po železnici.

(3)

Aby bylo možné zavést společný režim pro všechny aspekty vnitrozemské přepravy nebezpečných věcí, měly by být směrnice 94/55/ES a 96/49/ES nahrazeny jedinou směrnicí, která by rovněž stanovila pravidla pro vnitrozemské vodní cesty.

(4)

Většina členských států je smluvními stranami Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí („ADR“), podléhá Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí („RID“), a nakolik je to relevantní, je smluvními stranami Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách („ADN“).

(5)

ADR, RID a ADN stanoví jednotná pravidla pro bezpečnou mezinárodní přepravu nebezpečných věcí. Tato pravidla by se měla rozšířit i na vnitrostátní přepravu s cílem harmonizovat v rámci Společenství podmínky, za kterých se přepravují nebezpečné věci, a zajistit řádné fungování společného dopravního trhu.

(6)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na přepravu nebezpečných věcí za některých výjimečných okolností souvisejících s povahou příslušných vozidel nebo plavidel nebo s omezenou povahou uskutečňované přepravy.

(7)

Tato směrnice by se rovněž neměla vztahovat na přepravu nebezpečných věcí, za kterou přímo a fyzicky odpovídají nebo na niž dohlížejí ozbrojené síly. Do oblasti působnosti této směrnice by však měla spadat přeprava nebezpečných věcí uskutečňovaná na komerčním základě dodavateli, kteří pracují pro ozbrojené síly, pokud smluvní povinnosti těchto dodavatelů nejsou vykonávány v rámci přímé a fyzické odpovědnosti ozbrojených sil nebo pod jejich dohledem.

(8)

Povinnost provést a uplatňovat ustanovení této směrnice, která se týkají železnice, by pro členský stát, který nemá žádný železniční systém a ani jej v nejbližší budoucnosti mít nebude, byla nepřiměřená a zbytečná. Po dobu, po kterou uvedené členské státy nebudou mít železniční systém, by proto měly být osvobozeny od povinnosti provést a uplatňovat ustanovení této směrnice, která se týkají železniční dopravy.

(9)

Každý členský stát by měl mít nadále právo vyjmout z působnosti této směrnice přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, pokud vnitrozemské vodní cesty na jeho území nejsou propojeny vnitrozemskou vodní cestou s vodními cestami jiných členských států nebo pokud se po nich nepřepravují nebezpečné věci.

(10)

Aniž je dotčeno právo Společenství a oddíl I.1 kapitola 1.9 přílohy I, oddíl II.1 kapitola 1.9 přílohy II a oddíl III.1 kapitola 1.9 přílohy III, měly by si členské státy z důvodu bezpečnosti přepravy ponechat právo zachovat či přijmout ustanovení upravující oblasti, které nejsou zahrnuty v této směrnici. Tato ustanovení by měla být konkrétní a jednoznačná.

(11)

Členské státy by si měly ponechat právo upravit nebo zakázat přepravu nebezpečných věcí na svém území z jiných důvodů, než je bezpečnost, například z důvodů národní bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí.

(12)

Pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na území členských států by mělo být povoleno použití dopravních prostředků registrovaných ve třetích zemích, a to za podmínky splnění příslušných ustanovení ADR, RID nebo ADN a této směrnice.

(13)

Členské státy by si měly ponechat právo uplatňovat přísnější pravidla na vnitrostátní přepravní operace uskutečňované dopravními prostředky registrovanými nebo uvedenými do provozu na jejich území.

(14)

Harmonizace podmínek pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí by neměla bránit tomu, aby byla zohledněna zvláštní vnitrostátní situace. Tato směrnice by proto měla členským státům umožnit udělovat za určitých přesně stanovených podmínek některé odchylky. Tyto odchylky by měly být v této směrnici uvedeny jako „vnitrostátní odchylky“.

(15)

K řešení neobvyklých a výjimečných situací by členské státy měly mít právo vydávat jednotlivá povolení umožňující přepravu nebezpečných věcí na jejich území, kterou by jinak tato směrnice zakazovala.

(16)

Vzhledem k úrovni investic potřebných v tomto odvětví by mělo být členským státům umožněno dočasně zachovat některá zvláštní vnitrostátní ustanovení týkající se konstrukčních požadavků na dopravní prostředky nebo vybavení a dopravu tunelem pod Lamanšským průlivem. Členským státům by také mělo být umožněno zachovat či přijmout ustanovení týkající se železniční přepravy nebezpečných věcí mezi členskými státy a státy, které jsou smluvními stranami Organizace pro spolupráci železnic („OSJD“), dokud nebudou harmonizována pravidla uvedená v příloze II Dohody o mezinárodní železniční nákladní dopravě („SMGS“) a ustanovení uvedená v oddíle II.1 přílohy II této směrnice, a tím RID. Do deseti let ode dne vstupu této směrnice v platnost by Komise měla posoudit dopady těchto ustanovení a v případě potřeby předložit vhodné návrhy. Tato ustanovení by měla být v této směrnici uvedena jako „doplňková přechodná ustanovení“.

(17)

Je nezbytné umožnit pohotové přizpůsobování přílohy této směrnice vědeckému a technickému pokroku, včetně vývoje nových technologií sledování, zejména ke zohlednění nových ustanovení začleněných do ADR, RID a ADN. Změny ADR, RID a ADN a odpovídající přizpůsobení příloh by měly vstupovat v platnost současně. Komise by případně měla členským státům poskytnout finanční podporu na překlad ADR, RID a ADN a jejich změn do jejich úředních jazyků.

(18)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(19)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení příloh této směrnice vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejího doplnění o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(20)

Komise by měla mít možnost přezkoumat seznamy vnitrostátních odchylek a v případě mimořádné události nebo nehody rozhodnout o uplatnění a provedení nouzových opatření.

(21)

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí změn plynoucích z přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku zkráceny.

(22)

Jelikož cílů této směrnice, totiž zajištění jednotného používání harmonizovaných bezpečnostních pravidel v celém Společenství a vysoké úrovně bezpečnosti při vnitrostátních a mezinárodních přepravních operacích, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(23)

Touto směrnicí není dotčen závazek přijatý Společenstvím a jeho členskými státy, v souladu s cíli stanovenými konferencí UNCED v Riu de Janeiru v červnu 1992, usilovat o harmonizaci systémů klasifikace nebezpečných látek.

(24)

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy Společenství týkající se bezpečnostních podmínek, za kterých by měly být přepravovány biologické činitele a geneticky modifikované organismy upravené směrnicí Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (6), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (7) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (8).

(25)

Touto směrnicí není dotčeno použití ostatních předpisů Společenství v oblasti bezpečnosti práce a zdraví a ochrany životního prostředí. Nejsou jí zejména dotčeny rámcová směrnice o bezpečnosti práce a zdraví, tj. směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (9), a její dceřiné směrnice.

(26)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (10), stanoví, že plavidlo mající osvědčení vydané na základě nařízení o přepravě nebezpečných věcí na Rýně (ADNR) může přepravovat nebezpečné věci přes celé území Společenství za podmínek uvedených v tomto osvědčení. V důsledku přijetí této směrnice by měla být směrnice 2006/87/ES změněna a uvedené ustanovení zrušeno.

(27)

Pro uplatnění ustanovení této směrnice na přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách by mělo být povoleno přechodné období nepřesahující dva roky, aby byl poskytnut dostatek času pro přizpůsobení vnitrostátních právních předpisů, vytvoření právního rámce a vyškolení pracovníků. Pro veškerá lodní osvědčení a osvědčení pracovníků vydaná před zahájením přechodného období pro uplatnění ustanovení této směrnice na přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách nebo v průběhu tohoto období by mělo být povoleno obecné pětileté přechodné období, pokud na osvědčení není uvedena kratší doba platnosti.

(28)

Směrnice 94/55/ES a 96/49/ES by proto měly být zrušeny. V zájmu jasnosti a soudržnosti je rovněž nezbytné zrušit směrnici Rady 96/35/ES ze dne 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (11), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/18/ES ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (12), rozhodnutí Komise 2005/263/ES ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí (13), a rozhodnutí Komise 2005/180/ES ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy podle směrnice Rady 94/49/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (14).

(29)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (15) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi, včetně nakládky a vykládky, překládky z jednoho druhu dopravy na jiný a zastávek vynucených okolnostmi dopravy.

Nevztahuje se na přepravu nebezpečných věcí

a)

vozidly, vagony a plavidly, která patří ozbrojeným silám nebo za která ozbrojené síly odpovídají;

b)

námořními plavidly na mořských cestách, které tvoří součást vnitrozemských vodních cest;

c)

trajekty, které se pouze přeplavují přes vnitrozemskou vodní cestu nebo přístav, nebo

d)

v plném rozsahu uskutečněnou uvnitř hranic uzavřené oblasti.

2.   Oddíl II.1 přílohy II se nevztahuje na členské státy, které nemají železniční systém, po dobu, po kterou takový systém na jejich území neexistuje.

3.   Do jednoho roku po vstupu této směrnice v platnost se mohou členské státy rozhodnout neuplatňovat oddíl III.1 přílohy III z jednoho z těchto důvodů:

a)

nemají vnitrozemské vodní cesty;

b)

jejich vnitrozemské vodní cesty nejsou propojeny vnitrozemskou vodní cestou s vodními cestami jiných členských států nebo

c)

po jejich vnitrozemských vodních cestách se nepřepravují nebezpečné věci.

Pokud se členský stát rozhodne neuplatňovat oddíl III.1 přílohy III, oznámí své rozhodnutí Komisi, která o tom uvědomí ostatní členské státy.

4.   Členské státy mohou stanovit zvláštní bezpečnostní požadavky pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území, pokud jde o

a)

přepravu nebezpečných věcí vozidly, vagony a plavidly vnitrozemské plavby, na kterou se tato směrnice nevztahuje;

b)

používání předepsaných tras, včetně používání předepsaných druhů dopravy v odůvodněných případech;

c)

zvláštní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí v osobních vlacích.

O těchto ustanoveních a jejich odůvodnění uvědomí Komisi.

Komise následně uvědomí ostatní členské státy.

5.   Členské státy mohou regulovat nebo zakázat přepravu nebezpečných věcí na svém území výhradně z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„ADR“ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřená dne 30. září 1957 v Ženevě, v platném znění;

2)

„RID“ Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsažený v dodatku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), uzavřené dne 3. června 1999 ve Vilniusu, v platném znění;

3)

„ADN“ Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, uzavřená dne 26. května 2000 v Ženevě, v platném znění;

4)

„vozidlem“ motorové vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, nebo přípojné vozidlo, s výjimkou kolejových vozidel, pojízdných strojů a zemědělských a lesnických traktorů za předpokladu, že se během přepravy nebezpečných věcí nepohybují rychlostí vyšší než 40 km/h;

5)

„vagonem“ železniční vozidlo bez vlastního pohonu, které se pohybuje na vlastních kolech po železničních kolejnicích a je určeno k přepravě věcí;

6)

„plavidlem“ plavidlo vnitrozemské plavby nebo námořní plavidlo.

Článek 3

Obecná ustanovení

1.   Aniž je dotčen článek 6, nesmějí být nebezpečné věci přepravovány, pokud to zakazuje oddíl I.1 přílohy I, oddíl II.1 přílohy II nebo oddíl III.1 přílohy III.

2.   Aniž jsou dotčena obecná pravidla pro přístup na trh nebo pravidla obecně platná pro přepravu věcí, povolí se přeprava nebezpečných věcí, jsou-li splněny podmínky stanovené v oddíle I.1 přílohy I, oddíle II.1 přílohy II nebo oddíle III.1 přílohy III.

Článek 4

Třetí země

Přeprava nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi se povolí, jsou-li splněny požadavky ADR, RID nebo ADN a nestanoví-li přílohy jinak.

Článek 5

Omezení z důvodů bezpečnosti přepravy

1.   Členské státy mohou z důvodů bezpečnosti přepravy uplatňovat přísnější ustanovení, s výjimkou konstrukčních požadavků, pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí uskutečňovanou vozidly, vagony a plavidly vnitrozemské plavby registrovanými nebo uvedenými do provozu na jejich území.

2.   Pokud v případě nehody nebo mimořádné události na území členského státu dojde členský stát k názoru, že platná bezpečnostní ustanovení nejsou dostatečná pro omezení rizik při přepravních operacích, a pokud je naléhavě nezbytné přijmout opatření, oznámí členský stát ve stádiu plánování Komisi opatření, která navrhuje přijmout.

Komise postupem podle čl. 9 odst. 2 rozhodne, zda provedení dotyčných opatření povolí, a stanoví dobu trvání uvedeného povolení.

Článek 6

Odchylky

1.   Pro přepravní operace na svém území může členský stát povolit použití jiných jazyků, než které jsou uvedeny v příloze.

2.

a)

Za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, mohou členské státy požádat o odchylky od oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III pro přepravu malých množství některých nebezpečných věcí na svém území, s výjimkou středně nebo vysoce radioaktivních látek, pokud podmínky pro takovou přepravu nejsou přísnější než podmínky stanovené v uvedených přílohách.

b)

Za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, mohou členské státy rovněž požádat o odchylky od oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III pro přepravu nebezpečných věcí na svém území v případě

i)

místní přepravy na krátké vzdálenosti nebo

ii)

místní železniční přepravy po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek.

Komise v každém jednotlivém případě přezkoumá, zda byly splněny podmínky stanovené v písmenech a) a b), a postupem podle čl. 9 odst. 2 rozhodne, zda odchylku povolí a zda ji doplní k vnitrostátním odchylkám uvedeným v oddíle I.3 přílohy I, oddíle II.3 přílohy II nebo oddíle III.3 přílohy III.

3.   Odchylky podle odstavce 2 platí po dobu nejvýše šesti let ode dne povolení; daná doba musí být uvedena v rozhodnutí o udělení povolení. Pokud jde o stávající odchylky uvedené v oddíle I.3 přílohy I, oddíle II.3 přílohy II a oddíle III.3 přílohy III, za den povolení se považuje 30. červen 2009. Není-li v povolení odchylky stanoveno jinak, platí po dobu šesti let.

Odchylky se uplatňují bez rozdílu.

4.   Pokud členský stát požádá o prodloužení povolení odchylky, Komise příslušnou odchylku přezkoumá.

Pokud nebyly přijaty změny oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III, které by měly vliv na předmět odchylky, obnoví Komise postupem podle čl. 9 odst. 2 povolení na další dobu nepřesahující šest let ode dne povolení; daná doba musí být uvedena v rozhodnutí o udělení povolení.

Pokud byla přijata změna oddílu I.1 přílohy I, oddílu II.1 přílohy II nebo oddílu III.1 přílohy III, která má vliv na předmět odchylky, může Komise postupem podle čl. 9 odst. 2

a)

prohlásit odchylku za bezpředmětnou a odstranit ji z příslušné přílohy;

b)

omezit oblasti působnosti povolení a přílohu odpovídajícím způsobem změnit;

c)

obnovit povolení na další období nepřesahující šest let ode dne povolení; dané období musí být uvedeno v rozhodnutí o udělení povolení.

5.   Členské státy mohou výjimečně a za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, vydat jednotlivá povolení k provedení operací přepravy nebezpečných věcí na svém území, kterou tato směrnice zakazuje, nebo k provedení takových operací za jiných podmínek, než které stanoví tato směrnice, jsou-li tyto přepravní operace jasně definovány a časově omezeny.

Článek 7

Přechodná ustanovení

1.   Členské státy mohou na svém území zachovat ustanovení uvedená v oddíle I.2 přílohy I, oddíle II.2 přílohy II a oddíle III.2 přílohy III.

Členské státy, které uvedená ustanovení zachovají, o tom uvědomí Komisi. Komise uvědomí ostatní členské státy.

2.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 3, mohou se členské státy až do 30. června 2011 rozhodnout neuplatňovat oddíl III.1 přílohy III. V tom případě uplatňuje dotyčný členský stát, pokud jde o vnitrozemské vodní cesty, nadále ustanovení směrnic 96/35/ES a 2000/18/ES platná k 30. červnu 2009.

Článek 8

Úpravy

Změny nezbytné k přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku, včetně použití technologií sledování, v oblastech upravených touto směrnicí, zejména s cílem zohlednit změny ADR, RID a ADN, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3.

Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro přepravu nebezpečných věcí.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

Článek 10

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2009. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Změna

Článek 6 směrnice 2006/87/ES se zrušuje.

Článek 12

Zrušení

1.   Směrnice 94/55/ES, 96/49/ES, 96/35/ES a 2000/18/ES se zrušují s účinkem ode dne 30. června 2009.

Osvědčení vydaná na základě zrušených směrnic zůstávají v platnosti až do dne uplynutí doby jejich platnosti.

2.   Rozhodnutí 2005/263/ES a 2005/180/ES se zrušují.

Článek 13

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 14

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 24. září 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

J.-P. JOUYET


(1)  Úř. věst. C 256, 27.10.2007, s. 44.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 (Úř. věst. C 187 E, 24.7.2008, s. 148), společný postoj Rady ze dne 7. dubna 2008 (Úř. věst. C 117 E, 14.5.2008, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 19. června 2008 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

(9)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 10.

(12)  Úř. věst. L 118, 19.5.2000, s. 41.

(13)  Úř. věst. L 85, 2.4.2005, s. 58.

(14)  Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 41.

(15)  Úř. věst. C 321, 31.12 2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

SILNIČNÍ DOPRAVA

I.1   ADR

Přílohy A a B ADR, použitelné ode dne 1. ledna 2009, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.

I.2   Doplňková přechodná ustanovení

1.

Členské státy mohou zachovat odchylky přijaté na základě článku 4 směrnice 94/55/ES do 31. prosince 2010, anebo dokud nebude změněn oddíl I.1 přílohy I tak, aby zohlednil doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí uvedená ve zmíněném článku, pokud k tomu dojde dříve.

2.

Na svém území může členský stát povolit použití cisteren a vozidel vyrobených před 1. lednem 1997, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými k 31. prosinci 1996, pokud jsou tyto cisterny a vozidla udržovány v požadovaném bezpečnostním stavu.

Cisterny a vozidla vyrobená od 1. ledna 1997, která nevyhovují této směrnici, ale byla vyrobena v souladu s požadavky směrnice 94/55/ES platnými ke dni jejich výroby, mohou být nadále používána pro vnitrostátní přepravu.

3.

Členské státy, ve kterých je okolní teplota pravidelně nižší než – 20 °C, mohou na svém území stanovit přísnější normy pro provozní teploty materiálů používaných pro plastové obaly, cisterny a jejich vybavení určené k použití ve vnitrostátní silniční přepravě nebezpečných věcí, dokud nebudou do oddílu I.1 přílohy I této směrnice zahrnuta ustanovení o příslušných referenčních teplotách pro různá podnebná pásma.

4.

Členské státy mohou na svém území zachovat jiná vnitrostátní ustanovení, než která jsou uvedena v této směrnici, upravující referenční teplotu pro přepravu zkapalněných plynů nebo směsí zkapalněných plynů, dokud nebudou do evropských norem začleněna ustanovení o vhodných referenčních teplotách pro určená podnebná pásma a odkazy na ně uvedeny v oddíle I.1 přílohy I této směrnice.

5.

Členské státy mohou pro přepravní operace uskutečňované vozidly registrovanými na jejich území zachovat svá ustanovení platná k 31. prosinci 1996 týkající se vystavení nebo umístění kódu nouzového opatření nebo výstražného štítku místo identifikačního čísla nebezpečí stanoveného v oddílu I.1 přílohy I této směrnice.

6.

Členské státy si mohou zachovat vnitrostátní omezení týkající se přepravy látek obsahujících dioxiny a furany platná k 31. prosinci 1996.

I.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 této směrnice.

Číslování odchylek: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = silnice

a/bi/bii = čl. 6 odst. 2 písm. a) / písm. b) bod i) / písm. b) bod ii)

MS = zkratka členského státu

nn = pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) této směrnice:

BE Belgie

RO–a–BE–1

Předmět: Třída 1 – Malá množství.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy 1 této směrnice: 1.1.3.6

Obsah přílohy směrnice: Bod 1.1.3.6 stanoví limit 20 kg na množství důlních trhavin, které může přepravovat běžné vozidlo.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Provozovatelé skladů vzdálených od zásobovacích míst mohou být oprávněni k přepravě nejvýše 25 kg dynamitu nebo silných výbušnin a 300 rozbušek běžným motorovým vozidlem, s výhradou podmínek, které má stanovit poskytovatel výbušnin pro jednotlivé případy.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Article 111 de l’arrêté royal du 23. septembre 1958 sur les produits explosifs.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–BE–2

Předmět: Přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů, které obsahovaly výrobky různých tříd.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.1.6

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je uvedeno: „nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly výrobky různých tříd“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogation 6-97.

Poznámka: Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 21 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–BE–3

Předmět: Přijetí RO–a–UK–4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

DE Německo

RO–a–DE–1

Předmět: Společné balení a společná nakládka automobilových součástek klasifikovaných jako 1.4G spolu s některými nebezpečnými věcmi (n4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 4.1.10 a 7.5.2.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení a společné nakládce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: UN 0431 a UN 0503 lze nakládat společně s některými nebezpečnými věcmi (výrobky týkající se výroby automobilů) v určitých množstvích, jak uvedeno ve výjimce. Hodnota 1 000 (srovnatelná s bodem 1.1.3.6.4) nesmí být překročena.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámka: Výjimka je nutná k zajištění rychlého dodání bezpečnostních automobilových součástek v závislosti na místní poptávce. Vzhledem k širokému sortimentu těchto výrobků není jejich skladování v místních automobilových opravnách obvyklé.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–DE–2

Předmět: Osvobození od požadavku na přepravní doklad a prohlášení přepravce pro některá určitá nebezpečných věcí podle definice v bodě 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 7: není třeba žádný přepravní doklad, jestliže množství přepravovaných věcí nepřekračuje množství uvedená v bodě 1.1.3.6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámka: Údaje uvedené na obalu a na jeho bezpečnostní značce jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu, protože přepravní doklad není vždy vhodný, pokud jde o místní distribuci.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–DE–3

Předmět: Přeprava etalonů a palivových čerpadel (prázdných, nevyčištěných).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: ustanovení pro čísla UN 1202, 1203 a 1223.

Obsah přílohy směrnice: Balení, značení, dokumentace, pokyny pro přepravu a manipulaci, pokyny pro posádky vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Specifikace platných předpisů a doplňkových ustanovení pro uplatnění odchylky; až do 1 000 litrů: srovnatelné s prázdnými, nevyčištěnými obaly; nad 1 000 litrů: dodržování některých předpisů pro cisterny; přeprava pouze prázdných a nevyčištěných obalů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámka: Seznamy č. 7, 38, 38a.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–DE–5

Předmět: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámka: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

DK Dánsko

RO–a–DK–1

Předmět: Silniční přeprava obalů obsahujících odpad nebo zbytky nebezpečných látek svážených z domácností a některých podniků za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 a 8.2

Obsah přílohy směrnice:

Zásady klasifikace. Ustanovení o společném balení. Ustanovení o nápisech a bezpečnostních značkách. Přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitřní obaly obsahující odpad nebo zbytky chemikálií svážených z domácností nebo některých podniků mohou být zabaleny společně do určitých vnějších obalů schválených OSN. Obsah žádného vnitřního obalu nesmí překročit 5 kg nebo 5 litrů. Odchylky od ustanovení týkajících se klasifikace, nápisů a bezpečnostních značek, dokumentace a školení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Poznámka: U odpadu a zbytků chemikálií svážených z domácností a některých podniků za účelem likvidace není možné provést přesnou klasifikaci a uplatnit všechna ustanovení ADR. Odpad je obvykle uložen v obalech zakoupených v maloobchodní síti.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–DK–2

Předmět: Silniční přeprava balení výbušných látek a balení rozbušek ve stejném vozidle.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při silniční přepravě nebezpečných věcí je nutno dodržovat pravidla ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámka: Z praktických důvodů je třeba umožnit, aby byly ve stejném vozidle baleny výbušniny společně s rozbuškami při přepravě z místa, kde jsou skladovány, na pracoviště a zpět.

Jakmile budou dánské právní předpisy o přepravě nebezpečných věcí změněny, umožní dánské orgány takovou přepravu za těchto podmínek:

1.

Nesmí být přepravováno více než 25 kg výbušných látek skupiny D.

2.

Nesmí být přepravováno více než 200 kusů rozbušek skupiny B.

3.

Rozbušky a výbušniny musí být baleny zvlášť v obalech schválených OSN podle pravidel ve směrnici 2000/61/ES, kterou se mění směrnice 94/55/ES.

4.

Minimální vzdálenost mezi balením obsahujícím rozbušku a balením obsahujícím výbušnou látku musí být 1 metr. Tato vzdálenost musí být dodržena i v případě, že vozidlo bude nuceno prudce zabrzdit. Balení obsahující výbušné látky a balení obsahující rozbušky musí být umístěna tak, aby je bylo možné z vozidla rychle odstranit.

5.

Musí být dodržena všechna ostatní pravidla týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

FI Finsko

RO–a–FI–1

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích v autobusech a nízkoradioaktivních látek v malých množstvích pro účely zdravotní péče a výzkumu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 4.1, 5.4

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o balení, dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích podle omezení bodu 1.1.3.6 o maximální čisté hmotnosti nepřesahující 200 kg v autobusech je povolena bez přepravního dokladu a bez splnění všech požadavků na balení. Pokud se přepravují nízkoradioaktivní látky do hmotnosti 50 kg pro účely zdravotní péče a výzkumu, musí být vozidlo označeno a vybaveno v souladu s ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003, 312/2005).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–FI–2

Předmět: Popis prázdných cisteren v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro prázdné nevyčištěné obaly, vozidla, kontejnery, cisterny, bateriová vozidla a vícekomorové kontejnery na plyn (MEGC).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě prázdných, nevyčištěných cisteren, v nichž byly přepravovány dvě nebo více látek s čísly UN 1202, 1203 a 1223, může být popis v přepravních dokladech doplněn slovy „poslední náklad“ společně s názvem výrobku s nejnižším bodem vzplanutí; „prázdná cisterna, 3, poslední náklad: UN 1203 palivo pro zážehové motory, II“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–FI–3

Předmět: Nápisy a bezpečnostní značky na přepravních jednotkách s výbušninami.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.3.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: Všeobecná ustanovení pro oranžovou tabulku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní jednotky (obvykle dodávky) přepravující výbušniny v malých množstvích (max. 1 000 kg (čisté hmotnosti)) do lomů a na pracoviště mohou být označeny na přední a zadní straně štítkem podle modelu č. 1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

FR Francie

RO–a–FR–1

Předmět: Přeprava přenosných a mobilních přístrojů pro gamaradiografii (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice:

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Na přepravu přístrojů pro gamaradiografii jejich uživateli ve speciálních vozidlech se vztahuje výjimka, avšak tato přeprava podléhá zvláštním pravidlům.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–FR–2

Předmět: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika a se kterým se nakládá jako s anatomickými částmi, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků ADR pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který sebou nese infekční rizika a se kterým se nakládá jako s anatomickými částmi, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–FR–3

Předmět: Přeprava nebezpečných látek ve vozidlech veřejné osobní dopravy (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.3.1

Obsah přílohy směrnice: Přeprava osob a nebezpečných látek.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí jako ručního nebo cestovního zavazadla je ve vozidlech veřejné dopravy povolena: použijí se pouze ustanovení týkající se balení, značení a označování kusů obsažená v kapitolách 4.1, 5.2 a 3.4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 21.

Poznámka: V ručním nebo cestovním zavazadle je povoleno mít nebezpečné věci jen pro osobní nebo vlastní profesionální potřebu. Přenosné nádoby s plynem jsou povoleny pro pacienty s dýchacími potížemi v množství nezbytném na jednu cestu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–FR–4

Předmět: Přeprava malého množství nebezpečných materiálů na vlastní odpovědnost (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava malého množství nebezpečných materiálů na vlastní odpovědnost nepřesahujících limity stanovené v bodě 1.1.3.6 nepodléhá povinnosti mít přepravní doklad stanovený v kapitole 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-2.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

IE Irsko

RO–a–IE–1

Předmět: Osvobození od požadavku 5.4.0 ADR na přepravní doklad pro přepravu pesticidů třídy 3 podle ADR, uvedených v bodě 2.2.3.3 jako pesticidy FT2 (bod vzplanutí < 23 °C) a třídy 6.1 podle ADR uvedených v bodě 2.2.61.3 jako pesticidy T6, tekuté (bod vzplanutí ≥ 23 °C), pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro přepravu pesticidů tříd 3 a 6.1 podle ADR, pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Poznámka: Nikoli nezbytný, obtížně splnitelný požadavek pro místní přepravu a dodávky takových pesticidů.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–IE–2

Předmět: Osvobození od některých ustanovení ADR o balení, nápisech a bezpečnostních značkách při přepravě malých množství (nepřesahujících limity stanovené v bodě 1.1.3.6) prošlého pyrotechnického zboží klasifikačních kódů 1.3G, 1.4G a 1.4S třídy 1 podle ADR s identifikačními čísly UN 0092, UN 0093, UN 0403 nebo UN 0404 do nejbližších vojenských kasáren za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 a 6.1

Obsah přílohy směrnice: Likvidace prošlého pyrotechnického zboží.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ustanovení ADR o obalech, nápisech a bezpečnostních značkách při přepravě prošlého pyrotechnického zboží s identifikačními čísly UN 0092, UN 0093, UN 0403 nebo UN 0404 do nejbližších vojenských kasáren se nepoužijí, jsou-li dodržena obecná ustanovení ADR o obalech a jsou-li v přepravním dokladu uvedeny doplňující údaje. Platí pouze pro místní přepravu prošlého pyrotechnického zboží v malých množstvích do nejbližších kasáren za účelem bezpečné likvidace.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Poznámka: Přeprava malých množství „prošlých“ světlic pro nouzovou signalizaci námořních plavidel, zejména majiteli rekreačních lodí a obchodníky s loděmi do nejbližších kasáren, za účelem bezpečné likvidace způsobuje potíže, zejména pokud jde o požadavky na balení. Odchylka platí pro malá množství (nepřesahující limity stanovené v bodě 1.1.3.6) a pro místní přepravu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–IE–3

Předmět: Osvobození od požadavků kapitol 6.7 a 6.8 týkající se silniční přepravy formálně prázdných nevyčištěných skladovacích cisteren (pro skladování na určitých místech) za účelem vyčištění, opravy, zkoušky nebo sešrotování.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.7 a 6.8

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na návrh, konstrukci, prohlídku a zkoušky cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 6.7 a 6.8 ADR týkající se silniční přepravy formálně prázdných nevyčištěných skladovacích cisteren (pro skladování na určených místech) za účelem vyčištění, opravy, zkoušky nebo sešrotování za předpokladu, že a) bylo podle možností demontováno co nejvíce potrubí cisterny; b) k cisterně je připevněn vhodný přepouštěcí ventil, který je během přepravy v provozu a c) s výhradou písmene b) byly všechny otvory v cisterně a potrubí utěsněny, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečných látek, pokud je to prakticky proveditelné.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: Tyto cisterny se používají pro skladování látek na stanovených místech, nikoli pro jejich přepravu. Během přepravy na jiné místo za účelem čištění, oprav atd. mohou obsahovat velmi malá množství nebezpečných věcí. Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–IE–4

Předmět: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se přepravy plynových bombiček používaných jako dávkovače (nápojů) ve stejném dopravním prostředku jako nápoje (pro které mají být použity).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.3, 5.4, 7 a příloha B

Obsah přílohy směrnice: Označování vozidel, doprovodná dokumentace a ustanovení týkající se přepravního vybavení a přepravních operací.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se plynových bombiček používaných jako dávkovače nápojů, jsou-li přepravovány ve stejném vozidle jako nápoje (pro které mají být použity).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: Hlavní činnost spočívá v distribuci obalů nápojů, které nejsou předmětem ADR, společně s malým množstvím bombiček naplněných příslušnými dávkovacími plyny.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–IE–5

Předmět: Osvobození pro vnitrostátní přepravu v Irsku od požadavků na konstrukci a zkoušení nádob a ustanovení o jejich používání obsažených v kapitolách 6.2 a 4.1 ADR a vztahujících se na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, které absolvovaly přepravu více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány, ozkoušeny a používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) nejsou plněny v Irsku, nýbrž vraceny formálně prázdné do země, odkud byly odeslány multimodální přepravou, a iii) jsou distribuovány místně a v malých množstvích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení týkající se přepravy více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, použití lahví a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR, konstrukce a zkoušení těchto lahví a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Kapitoly 4.1 a 6.2 se nevztahují na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány a ozkoušeny podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) jsou tyto lahve a tlakové sudy používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, iii) byly tyto lahve a tlakové sudy přepraveny k odesílateli multimodální přepravou, včetně námořní přepravy, iv) je jejich přeprava od příjemce ke konečnému uživateli tvořena pouze jedinou přepravní cestou, dokončenou v témž dni (viz bod iii)), v) nejsou tyto lahve a tlakové sudy v dotyčné zemi znovu plněny a vraceny formálně prázdné do země původu, odkud byly odeslány multimodální přepravou (viz bod iii)), a vi) jsou distribuovány místně uvnitř státu v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: Plyny obsažené v těchto lahvích a tlakových sudech jsou plyny se specifikací požadovanou konečnými uživateli, a proto je nezbytné je dovážet z oblasti mimo působnost ADR. Vyžaduje se, aby po použití byly tyto formálně prázdné lahve a tlakové sudy vráceny do země původu za účelem jejich nového naplnění zvlášť stanovenými plyny – nemají být znovu plněny v Irsku ani kdekoli v oblasti ADR. Nejsou sice v souladu s ADR, ale jsou v souladu s Mezinárodním předpisem o námořní přepravě nebezpečných věcí a přípustné pro jeho účel. Přeprava více dopravními prostředky zahájená mimo oblast ADR má končit v prostorách dovozců, odkud mají být tyto lahve a tlakové sudy distribuovány místně v malých množstvích konečným uživatelům v Irsku. Tato přeprava spadá v rámci Irska pod pozměněný čl. 6 odst. 9 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

LT Litva

RO–a–LT–1

Předmět: Přijetí RO–a–UK–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

UK Spojené království

RO–a–UK–1

Předmět: Přeprava některých zdrojů radioaktivních látek představujících nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kapesní kompasy (E1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Většina požadavků z ADR

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné osvobození od ustanovení vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek. (Zařízení vydávající světlo a určené k nošení lidmi; v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše 500 detektorů kouře pro použití v domácnostech s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 40 kBq; nebo v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše pět osvětlovacích zařízení na bázi plynného tritia s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 10 GBq).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámka: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do ADR začleněny odpovídající změny předpisů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–2

Předmět: Osvobození od požadavku mít ve vozidle přepravní doklad pro některá množství nebezpečných věcí (kromě věcí třídy 7) podle bodu 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3

Obsah přílohy směrnice: Osvobození od některých požadavků na přepravu určitých množství na přepravní jednotku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro omezená množství, kromě případů, kdy jsou tato množství součástí většího nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámka: Toto osvobození je určeno pro vnitrostátní přepravu, u níž není přepravní doklad vždy vhodný, jedná-li se o místní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–3

Předmět: Osvobození od požadavku na vybavení vozidel převážejících nízkoradioaktivní látky hasicími přístroji (E4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.1.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na vybavení vozidel hasicími přístroji.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ruší se požadavek na vybavení hasicími přístroji, pokud jsou přepravována pouze balení, která jsou předmětem výjimky (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Požadavek se omezuje, pokud je přepravován malý počet balení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Poznámka: Vybavení hasicími přístroji je v praxi bezpředmětné pro přepravu věcí UN 2908, 2909, 2910 a 2911, které mohou být často přepravovány v malých vozidlech.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–4

Předmět: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí tříd 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků konečným uživatelům (N1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí mít přiděleno označení RID/ADR nebo UN ani nemusí být jinak označeny, pokud obsahují věci uvedené v příloze 3.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámka: Požadavky ADR jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci v konečném úseku cesty přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–5

Předmět: Povolení odlišného „maximálního celkového množství na přepravní jednotku“ pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 tabulky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4

Obsah přílohy směrnice: Výjimky vztahující se na množství přepravovaná v jedné přepravní jednotce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví pravidla týkající se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Poznámka: Povolení odlišných množstevních limitů pro věci třídy 1, totiž 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a 2 pro přepravní kategorii 2.

Dříve odchylka podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–6

Předmět: Zvýšení maximální čisté hmotnosti výbušných předmětů povolené ve vozidlech EX/II (N13).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.5.2.

Obsah přílohy směrnice: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Poznámka: Předpisy Spojeného království povolují maximální čistou hmotnost 5 000 kg ve vozidlech typu II pro kompatibilní skupiny 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé předměty třídy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J přemísťované v Evropě jsou velké nebo rozměrné a jejich délka překračuje 2,5 m. Jde v prvé řadě o výbušné předměty pro vojenské účely. Omezení týkající se konstrukce vozidel EX/III (která musí být uzavřenými vozidly) značně znesnadňují nakládku a vykládku těchto předmětů. Některé předměty vyžadují specializované nakládací a vykládací zařízení na počátku i konci cesty. V praxi toto zařízení existuje jen zřídka. Ve Spojeném království je požíváno málo vozidel EX/III a pro průmysl by bylo mimořádně zatěžující vyžadovat výrobu dalších specializovaných vozidel EX/III k přepravě tohoto druhu výbušnin.

Ve Spojeném království jsou vojenské výbušniny přepravovány většinou komerčními dopravci, kteří nemohou využít odchylky pro vojenská vozidla stanovené v rámcové směrnici. K vyřešení tohoto problému Spojené království vždy povolovalo přepravu až 5 000 kg těchto předmětů vozidly EX/II. Současný limit není vždy dostatečný, protože jeden předmět může obsahovat více než 1 000 kg výbušnin.

Od roku 1950 došlo jen k dvěma mimořádným událostem (obě v 50. letech), při nichž explodovaly výbušniny o hmotnosti více než 5 000 kg. Tyto mimořádné události byly způsobeny vzplanutím pneumatiky a přehřátím výfukové soustavy, což způsobilo vznícení pláště vozidla. Požáry se mohly vyskytnout i s menším nákladem. Nedošlo k žádnému úmrtí ani zranění.

Zkušenosti nasvědčují, že je nepravděpodobné, že by správně balené výbušné předměty explodovaly v důsledku nárazu, například při srážkách vozidel. Důkazy získané z vojenských zpráv a údaje o výsledcích nárazových zkoušek u řízených střel ukazují, že k vyvolání exploze nábojnice je třeba nárazové rychlosti přesahující rychlost dosaženou při pádové zkoušce z výšky 12 metrů.

Současné bezpečnostní normy by neměly být dotčeny.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–7

Předmět: Osvobození od požadavků na dozor při přepravě malých množství některých druhů věcí třídy 1 (N12).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.4 a 8.5 S1 odst. 6.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na dozor pro vozidla převážející určitá množství nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví požadavky na bezpečné parkovací zařízení a dozor, ale nevyžaduje nepřetržitý dozor nad určitými náklady třídy 1, jak je stanoveno v kapitole 8.5 S1 odst. 6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Poznámka: Požadavky ADR na dozor nejsou ve vnitrostátním kontextu vždy proveditelné.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–8

Předmět: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Poznámka: Spojené království si přeje povolit některé varianty pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Varianty mají vždy obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a mají být povoleny, „pokud byla přijata veškerá přiměřeně uskutečnitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily ani jimi nebyly ohroženy“.

Příklady variant, které by Spojené království chtělo povolit:

1.

výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942 povoleného k přepravě je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D;

2.

výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v přepravní kategorii 2 nebo nebezpečných věcí v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg;

3.

výbušniny 1.4G smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v přepravní kategorii 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg;

4.

výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být přepravovány spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–a–UK–9

Předmět: Alternativa k označování oranžovými tabulkami pro malé zásilky radioaktivních látek v malých vozidlech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.3.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na označování malých vozidel přepravujících radioaktivní látky oranžovými tabulkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povoluje jakékoli odchylky schválené tímto postupem. Požadovaná odchylka je:

1.

Vozidla musí

a)

buď být označena oranžovou tabulkou podle použitelného ustanovení ADR, bod 5.3.2;

b)

nebo smějí být namísto toho vybavena tabulkou odpovídající požadavkům odstavce 2 v případě, že jde o vozidla o hmotnosti nižší než 3 500 kg a přepravující méně než deset balení obsahujících neštěpitelné nebo štěpitelné, výjimce podléhající radioaktivní látky, a pokud součet přepravních indexů těchto balení nepřekračuje 3.

2.

Pro účely odstavce 1 musí tabulka, která má být umístěna na vozidle během přepravy radioaktivních látek, splňovat tyto podmínky:

a)

nesmí mít plochu menší než 12 cm2. Všechny nápisy na tabulce musí být napsány černým, tučným a čitelným písmem. Nápisy musí být rovněž reliéfní nebo vyražené. Výška velkých písmen ve slově „RADIOACTIVE“ nesmí být menší než 12 mm a výška všech ostatních velkých písmen nesmí být menší než 5 mm;

b)

musí být ohnivzdorná, aby slova na tabulce zůstala čitelná i po požáru vozidla;

c)

musí být ve vozidle bezpečně připevněna na místě, kde je pro řidiče jasně viditelná, ale nebrání mu ve výhledu na silnici, a musí být vystavena pouze v době, kdy vozidlo přepravuje radioaktivní látky;

d)

musí mít dohodnutou podobu a uvádět jméno/název, adresu a telefonní číslo pro případ nouze.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Poznámka: Odchylka je požadována pro omezené převozy malých množství radioaktivních látek, zejména pro převoz dávek radioaktivních látek pro jednotlivé pacienty mezi místními nemocničními zařízeními, při kterém jsou používána malá vozidla a možnost připevnit i jen malé oranžové tabulky je omezená. Zkušenost prokázala, že u těchto malých vozidel je upevňování oranžových tabulek problematické a že za běžných podmínek přepravy je obtížné udržet je. Vozidla budou označena tabulkami identifikujícími obsah v souladu s bodem 5.3.1.5.2 (a obvykle bodem 5.3.1.7.4) ADR, jasně identifikujícími nebezpečí. Kromě toho musí být na jasně viditelném místě připevněna ohnivzdorná tabulka uvádějící příslušné informace pro případ nouze. V praxi to znamená, že bude k dispozici více bezpečnostních informací než podle požadavků kapitoly 5.3.2 ADR.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) této směrnice:

BE Belgie

RO–bi–BE–1

Předmět: Přeprava v bezprostřední blízkosti průmyslových areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Přílohy A a B.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky se týkají dokumentace, nápisů a bezpečnostních značek na baleních a osvědčení řidiče.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2000.

Poznámka: Nebezpečné věci jsou přepravovány mezi provozovnami.

odchylka 2-89: přejíždění přes veřejnou komunikaci (chemické látky v obalech),

odchylka 4-97: vzdálenost 2 km (ingoty surového železa o teplotě 600 °C),

odchylka 2-2000: vzdálenost asi 500 m (Intermediate Bulk Container („IBC“), PG II, III třídy 3, 5.1, 6.1, 8 a 9).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–2

Předmět: Přemísťování skladovacích cisteren neurčených k přepravě.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.2 f).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přemísťování formálně prázdných skladovacích cisteren za účelem čištění nebo oprav je povolen.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Exemption 6-82, 2-85.

Poznámka: Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 7 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–3

Předmět: Školení řidičů.

Místní přeprava UN 1202, 1203 a 1223 v obalech a cisternách (v Belgii v okruhu 75 km od místa sídla společnosti).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.2.

Obsah přílohy směrnice:

Struktura školení:

1.

Školení vztahující se k obalům

2.

Školení vztahující se k cisternám

3.

Zvláštní školení Cl 1

4.

Zvláštní školení Cl 7

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Definice – osvědčení – vydávání – duplikáty – platnost a prodloužení – organizace kurzů a zkoušek – odchylky – sankce – závěrečná ustanovení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bude upřesněno v dalším nařízení.

Poznámka: Navrhuje se poskytovat úvodní školení zakončené zkouškou a omezené na přepravu věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v obalech a cisternách v okruhu 75 km od místa sídla společnosti – délka školení musí splňovat požadavky ADR – po pěti letech musí řidič absolvovat opakovací kurz a složit zkoušku – osvědčení bude obsahovat tuto poznámku: „vnitrostátní přeprava věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES“.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–4

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v cisternách určených ke zničení spálením.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 3.2

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylně od tabulky v kapitole 3.2 je za určitých podmínek povoleno pro přepravu kapalin reagujících na vodu, jedů, III a jiným způsobem označených látek použít cisternový kontejner s kódem cisterny L4BH namísto L4DH.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogation 01-2002.

Poznámka: Tento předpis je možno uplatnit pouze na přepravu nebezpečného odpadu na krátkou vzdálenost.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–5

Předmět: Přeprava odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.2, 5.4, 6.1 (dříve nařízení: A5, 2X14, 2X12).

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace a označování obalů a požadavky na ně.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: K zamezení nebezpečných reakcí v rámci skupiny nejsou odpady klasifikovány podle ADR, nýbrž jsou rozděleny do různých skupin (hořlavá rozpouštědla, barvy, kyseliny, baterie atd.). Požadavky na výrobu obalů jsou méně omezující.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámka: Toto nařízení lze uplatnit na přepravu malých množství odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–6

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–7

Předmět: Přijetí RO–bi–SE-6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–BE–8

Předmět: Přijetí RO–bi–UK–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

DE Německo

RO–bi–DE–1

Předmět: Upuštění od vyžadování některých údajů v přepravním dokladu (n2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 1 (kromě 1.4S), 5.2 a 7:

V přepravním dokladu není nutné uvádět údaje:

a)

pro příjemce v případě místního rozvozu (kromě uceleného nákladu a přepravy s určitým směrováním);

b)

o množství a druzích obalů, jestliže není uplatňován bod 1.1.3.6 a vozidlo je v souladu s přílohami A a B;

c)

pro prázdné nevyčištěné cisterny stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámka: Uplatňování všech ustanovení by u dotyčného způsobu přepravy nebylo schůdné.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–DE–2

Předmět: Hromadná přeprava materiálů třídy 9 kontaminovaných PCB.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.3.1

Obsah přílohy směrnice: Hromadná přeprava.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení hromadné přepravy v zapečetěných výměnných nástavbách nebo kontejnerech vozidel nepropouštějících kapaliny nebo prach.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámka: Platnost odchylky 11 je omezena do 31. prosince 2004; od roku 2005 platí příslušná ustanovení ADR a RID.

Viz také mnohostranná dohoda M137.

Seznam č. 4*.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–DE–3

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1 až 5

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a značení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v pytlích a IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při svážení) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů vztahujících se ke skupinám odpadů jako nákladního listu; a svážení odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámka: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Předmět: UN 1202, 1203, 1223 a třída 2 – bez přepravního dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad je nutný.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě produktů z minerálních olejů třídy 3, UN 1202, 1203 a 1223 a přepravě plynů třídy 2 v souvislosti s distribucí (věci dodávané dvěma nebo více příjemcům a sběr vrácených věcí v podobných situacích) není přepravní doklad nutný za předpokladu, že písemné pokyny vedle údajů požadovaných v ADR obsahují informace o čísle UN, názvu a třídě.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámka: Důvodem uvedené vnitrostátní odchylky je, že vývoj elektronického vybavení umožňuje například ropným společnostem používajícím takové vybavení nepřetržitě předávat vozidlům informace o zákaznících. Protože tyto informace nejsou dostupné na začátku přepravy a budou dodány vozidlu během přepravy, není možné, aby před započetím přepravy byly vypracovány přepravní doklady. Tento druh přeprav je omezen na určité oblasti.

V současnosti odchylka pro Dánsko pro podobné ustanovení podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

EL Řecko

RO–bi–EL–1

Předmět: Odchylka od bezpečnostních požadavků na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) registrované před 31. prosincem 2001 a určené pro místní přepravu nebo malá množství některých kategorií nebezpečných věcí.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci, vybavení, schválení typu, prohlídky a zkoušky a označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb se stěnami z kovových materiálů, bateriových vozidel a MEGC.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přechodná ustanovení: nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a cisternové kontejnery poprvé zaregistrované v Řecku mezi 1. lednem 1985 a 31. prosincem 2001 mohou být používány do 31. prosince 2010. Toto přechodné ustanovení se týká vozidel pro přepravu těchto nebezpečných látek UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Je určena pro přepravu malých množství nebo pro místní přepravu vozidly registrovanými ve výše uvedené lhůtě. Toto přechodné ustanovení bude platit pro cisternová vozidla přestavěná podle těchto kritérií:

1.

Odstavce ADR pro prohlídky a zkoušky: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Minimální tloušťka stěny činí 3 mm pro cisterny s komorami s kapacitou až do 3 500 litrů a alespoň 4 mm měkké oceli pro cisterny s komorami s kapacitou až do 6 000 litrů, a to bez ohledu na typ nebo tloušťku dělicích stěn.

3.

Jestliže je použitým materiálem hliník nebo jiný kov, měly by cisterny splňovat požadavky na tloušťku a ostatní technické podmínky odvozené z technické dokumentace schválené místním orgánem země, kde byly dříve registrovány. V případě chybějící technické dokumentace by měly cisterny splňovat požadavky bodu 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Cisterny by měly odpovídat požadavkům bodů 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), bodu 6.8.2.2 s podbody 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Přesněji řečeno, cisternová vozidla o hmotnosti menší než 4 tuny, užívaná pouze pro místní přepravu plynového oleje (UN 1202), poprvé registrovaná před 31. prosincem 2002 a s tloušťkou stěny menší než 3 mm, mohou být požívána pouze tehdy, jsou-li přestavěna podle bodů 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Požadavky na konstrukci, vybavení, prohlídky a zkoušky nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, které jsou v provozu, pro některé kategorie nebezpečných věcí).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–EL–2

Předmět: Odchylka od požadavků na konstrukci základního vozidla u vozidel určených pro místní přepravu nebezpečných věcí a poprvé registrovaných před 31. prosincem 2001.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci základních vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylka se vztahuje na vozidla pro místní přepravu nebezpečných věcí (čísla UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 a 3257), která byla poprvé registrována před 31. prosincem 2001.

Uvedená vozidla musí splňovat požadavky části 9 (kapitoly 9.2.1 až 9.2.6) přílohy B směrnice 94/55/ES s těmito výjimkami:

Dodržování požadavků bodu 9.2.3.2 je nezbytné, pouze pokud výrobce vozidlo vybavil protiblokovacím brzdovým systémem; musí být vybaveno odolným brzdovým systémem definovaným v bodě 9.2.3.3.1, nemusí však nezbytně splňovat body 9.2.3.3.2 a 9.2.3.3.3.

Elektrické napájení tachografu musí být zajištěno prostřednictvím bezpečnostní bariéry připojené přímo k baterii (bod 220 514) a elektrické zařízení mechanismu zvedání nápravy podvozku se musí nacházet tam, kam je původně nainstaloval výrobce vozidla, a musí být ochráněno vhodným utěsněným krytem (bod 220 517).

Konkrétně musí cisternová vozidla o maximální hmotnosti nižší než 4 tuny určená pro místní přepravu lehkého topného oleje (UN 1202) splňovat požadavky bodů 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 a 9.2.4.5, nikoli nezbytně ostatních bodů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technické požadavky na již používaná vozidla určená pro místní přepravu některých kategorií nebezpečných věcí).

Poznámka: Počet výše uvedených vozidel je malý ve srovnání s celkovým počtem již registrovaných vozidel, a kromě toho jsou určena pouze pro místní přepravu. Požadovaná forma odchylky, velikost vozového parku, kterého se týká, a typ přepravovaných věcí nepředstavují riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

ES Španělsko

RO–bi–ES–1

Předmět: Zvláštní vybavení pro distribuci bezvodého čpavku.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.8.2.2.2

Obsah přílohy směrnice: Aby se zabránilo úniku obsahu v případě poškození vnější výstroje (potrubí, postranních uzávěrů), musí být vnitřní uzavírací ventil a jeho těsnění chráněny před rizikem odtržení působením vnějších sil, nebo musí být navržen tak, aby jim dokázal odolávat. Plnicí a vypouštěcí zařízení (včetně přírub nebo závitových ucpávek) a ochranné uzávěry (pokud jsou) musí být zajištěny proti neúmyslnému otevření.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisterny používané pro zemědělské účely k distribuci a aplikaci bezvodého čpavku, které byly uvedeny do provozu před 1. lednem 1992, mohou být místo vnitřní bezpečnostní výstroje vybaveny vnější bezpečnostní výstrojí, pokud poskytuje ochranu, která odpovídá přinejmenším ochraně poskytované stěnou cisterny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámka: Před 1. lednem 1992 byl typ cisterny s vnější bezpečnostní výstrojí používán výhradně v zemědělství pro aplikaci bezvodého čpavku přímo na půdu. Různé cisterny tohoto typu se dodnes používají. Jsou zřídka používány k silniční přepravě, používají se výhradně k rozprašování hnojiv ve velkých zemědělských podnicích.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

FI Finsko

RO–bi–FI–1

Předmět: Změna informací v přepravním dokladu k trhavinám.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.2.1 a)

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro třídu 1.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je možné uvést počet rozbušek (1 000 rozbušek odpovídá 1 kg trhavin) místo skutečné čisté hmotnosti trhavin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Poznámka: Uvedené informace jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu. Odchylka se používá zejména pro odvětví trhacích prací, pro malá množství při místní přepravě.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 31.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

FR Francie

RO–bi–FR–1

Předmět: Využívání námořních dokladů jako přepravních dokladů pro jízdy na krátké vzdálenosti navazující na vykládku plavidel.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace, které musí být uvedeny v dokladech používaných jako přepravní doklady pro nebezpečné věci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Námořní doklad je používán jako přepravní doklad v okruhu 15 km.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–FR–2

Předmět: Přeprava předmětů třídy 1 spolu s nebezpečnými látkami ostatních tříd (91).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.2.1

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společné nakládky kusů s odlišnými bezpečnostními značkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Možnost společné přepravy jednoduchých nebo smontovaných rozbušek a věcí jiných než třídy 1, s výhradou určitých podmínek a na vzdálenost nepřesahující 200 km na území Francie.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 26.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–FR–3

Předmět: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG podléhá zvláštním pravidlům. Je použitelná pouze na krátké vzdálenosti.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–FR–4

Předmět: Zvláštní podmínky týkající se školení řidičů a schvalování vozidel používaných pro přepravu v zemědělství (na krátké vzdálenosti).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.8.3.2; 8.2.1 a 8.2.2

Obsah přílohy směrnice: výstroj cisteren a školení řidičů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Zvláštní ustanovení týkající se schvalování vozidel.

Zvláštní školení řidičů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

IE Irsko

RO–bi–IE–1

Předmět: Osvobození od požadavku 5.4.1.1.1 na uvádění i) jmen/názvů a adres příjemců; ii) počtu a popisu kusů a iii) celkového množství nebezpečných věcí v přepravním dokladu v případě přepravy petroleje, paliva pro vznětové motory nebo zkapalněných směsí plynných uhlovodíků s identifikačními čísly látky UN 1223, UN 1202 a UN 1965 ke konečnému uživateli.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě přepravy petroleje, paliva pro vznětové motory nebo zkapalněných směsí plynných uhlovodíků s identifikačními čísly látky UN 1223, UN 1202 a UN 1965, jak je uvedeno v dodatku B.5 k příloze B ADR, ke konečnému uživateli není nutné uvádět jméno/název a adresu příjemce, počet a popis kusů, pomocné kontejnery nebo nádoby pro hromadnou přepravu ani celkové množství přepravované přepravní jednotkou.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: V případě dodávky topného oleje do domácností je běžnou praxí „dolévat“ skladovací cisternu zákazníka – proto jsou v okamžiku, kdy naplněná cisterna zahajuje cestu, skutečný objem dodávky a počet zákazníků (na jedné trase) neznámé. V případě dopravy lahví s LPG do domácností je běžnou praxí vyměňovat prázdné láhve za plné – proto jsou na začátku přepravní operace neznámí jak zákazníci, tak jednotlivé zásilky pro ně určené.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–IE–2

Předmět: Výjimka umožňující použití přepravního dokladu vyžadovaného v bodě 5.4.1.1.1 pro přepravu prázdných nevyčištěných cisteren jako posledního nákladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě přepravy prázdných nevyčištěných cisteren stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámka: Zejména po dodávce benzínu nebo motorové nafty čerpacím stanicím se silniční cisterna vrací přímo do skladiště paliv (aby byla znovu naplněna pro další dodávky), a to ihned po dodávce posledního nákladu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–IE–3

Předmět: Výjimka umožňující nakládku a vykládku nebezpečných věcí, pro které je určeno zvláštní ustanovení CV1 v 7.5.11 nebo S1 v 8.5, na veřejném místě bez zvláštního povolení příslušných orgánů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.7 a 8.5

Obsah přílohy směrnice: Další ustanovení týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nakládka a vykládka nebezpečných věcí na veřejném místě je povolena bez zvláštního povolení příslušných orgánů, odchylně od požadavků kapitol 7.5.11 nebo 8.5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: V případě vnitrostátní přepravy představuje toto ustanovení nadměrnou zátěž pro příslušné orgány.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–IE–4

Předmět: Výjimka povolující přepravu emulzní výbušné matrice s identifikačním číslem látky UN 3375 v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 4.3

Obsah přílohy směrnice: Použití cisteren atd.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava emulzní výbušné matrice s identifikačním číslem látky UN 3375 je povolena v cisternách.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: Matrice, i když je klasifikována jako pevná, není v práškové nebo granulované formě.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–IE–5

Předmět: Výjimka ze „zákazu společných nákladů“ bodu 7.5.2.1 předmětů ze skupiny kompatibility B a látek a předmětů ze skupiny kompatibility D v témže vozidle s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 a 8 v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Kusy obsahující předměty skupiny kompatibility B třídy 1 ADR a kusy obsahující látky a předměty skupiny kompatibility D třídy 1 ADR mohou být přepravovány na témže vozidle s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 nebo 8 ADR, pokud a) jsou uvedené kusy ve třídě 1 ADR přepravovány v samostatných kontejnerech nebo oddílech s návrhem schváleným příslušnými orgány a podle podmínek určených příslušným orgánem a b) uvedené látky tříd 3, 5.1 nebo 8 ADR jsou přepravovány v nádobách splňujících požadavky příslušného orgánu, pokud jde o jejich návrh, konstrukci, zkoušení, zkoušky, provoz a používání.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: Povolení nakládky předmětů a látek třídy 1 a skupin kompatibility B a D za podmínek schválených příslušnými orgány na stejné vozidlo s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 a 8 přepravovanými v cisternách – tj. „čerpací vozidla“.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–IE–6

Předmět: Osvobození od požadavku bodu 4.3.4.2.2, podle něhož musí být ohebné plnicí a odvodní trubky, které nejsou trvale připojeny ke stěně cisternového vozidla, během přepravy prázdné.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 4.3

Obsah přílohy směrnice: Používání cisternových vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cívky s ohebnými hadicemi (včetně pevného potrubí, které je k těmto hadicím připojeno) připevněné k cisternovým vozidlům používaným pro maloobchodní distribuci ropných produktů s identifikačními čísly látky UN 1202, UN 1223, UN 1011 a UN 1978 nemusí být během silniční přepravy prázdné, pokud jsou učiněna přiměřená opatření k zamezení jakéhokoli úniku jejich obsahu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Poznámka: Ohebné hadice připevněné k cisternovým vozidlům pro dodávky do domácností musí zůstat stále plné, a to i během přepravy. Vypouštěcí systém je „mokrým vedením“, které vyžaduje, aby byly měřidlo cisternového vozidla a hadice naplněné, aby tak bylo zajištěno, že zákazník obdrží správné množství produktu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–IE–7

Předmět: Osvobození od některých požadavků kapitoly 5.4.0, bodu 5.4.1.1.1 a kapitoly 7.5.11 ADR týkajících se hromadné přepravy hnojiva dusičnanu amonného čísla UN 2067 z přístavů k příjemcům.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na samostatný přepravní doklad pro každou přepravní cestu s uvedením správného celkového množství pro daný náklad a požadavek na vyčištění vozidla před cestou a po ní.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Navrhovaná odchylka umožňující změnit požadavky ADR na přepravní doklad a čištění vozidla s ohledem na praktickou stránku hromadné přepravy z přístavů k příjemcům.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámka: Ustanovení ADR vyžadují a) samostatný přepravní doklad obsahující celkovou hmotnost nebezpečných věcí přepravovaných v konkrétním nákladu a b) zvláštní ustanovení „CV24“ o čištění pro každý náklad přepravovaný mezi přístavem a příjemcem během vykládky lodi s hromadným nákladem. Protože se jedná o místní přepravu a vykládku lodi, která zahrnuje několik nákladů (týž den nebo v po sobě jdoucích dnech) stejné látky mezi lodí a příjemcem, měl stačit jediný přepravní doklad s přibližnou celkovou hmotností každého nákladu a nemělo by být nutné vyžadovat zvláštní ustanovení „CV24“.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

LT Litva

RO–bi–LT–1

Předmět: Přijetí RO–bi–EL–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–LT–2

Předmět: Přijetí RO–bi–EL–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

NL Nizozemsko

RO–bi–NL–1

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na přílohu I.1 této směrnice: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1 a) a b); 8.1.5 c); 8.3.6.

Obsah přílohy směrnice:

1.1.3.6: Výjimky související s množstvím přepravovaným na přepravní jednotku.

3.3: Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty.

4.1.4: Seznam pokynů pro balení; 4.1.6: Zvláštní ustanovení pro balení věcí třídy 2;

4.1.8: Zvláštní ustanovení pro balení infekčních látek; 4.1.10: Zvláštní ustanovení pro společné balení.

5.2.2: Označování kusů; 5.4.0: Všechny věci přepravované podle ADR musí být doprovázeny dokumentací případně předepsanou v této kapitole, pokud nebyla udělena výjimka podle bodů 1.1.3.1 až 1.1.3.5; 5.4.1: Přepravní doklad pro přepravu nebezpečných věcí a předepsané údaje; 5.4.3: Písemné pokyny.

7.5.4: Preventivní opatření se zřetelem na potraviny, poživatiny a krmiva; 7.5.7: Manipulace a ukládání.

8.1.2.1: Kromě dokumentace požadované ze zákona se musí v přepravní jednotce nacházet tyto doklady: a) přepravní doklady předepsané v kapitole 5.4.1, které zahrnují všechny přepravované nebezpečné věci a případně osvědčení o nakládce kontejneru předepsané v kapitole 5.4.2; b) písemné pokyny předepsané v kapitole 5.4.3, které se vztahují na všechny přepravované nebezpečné věci; 8.1.5: Každá přepravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné věci, musí být opatřena: c) výbavou, která je nezbytná pro dodatečná nebo zvláštní opatření uvedená v písemných pokynech podle kapitoly 5.4.3.

8.3.6: Ponechání motoru v chodu během nakládky a vykládky.

Nepoužijí se tato ustanovení ADR:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e)

7.5.4; 7.5.7;

f)

8.1.2.1 a) a b); 8.1.5 c); 8.3.6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Režim byl navržen tak, aby umožnil soukromým osobám ukládat „drobný chemický odpad“ na jediné místo. To platí pro zbytkové látky, jako je například odpad z barviv. Stupeň nebezpečí je minimalizován volbou dopravního prostředku, což mimo jiné zahrnuje použití zvláštních dopravních prvků a pro veřejnost zřetelně viditelných nápisů „zákaz kouření“.

S ohledem na nabízená omezená množství a zvláštní povahu obalu uvedený článek vylučuje řadu oddílů ADR. Doplňková pravidla jsou stanovena na jiném místě režimu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–2

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6

Obsah přílohy směrnice: Výjimky související s množstvím přepravovaným na přepravní jednotku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Osvědčení o odborné způsobilosti obsluhy i oznámení uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b) se nacházejí ve vozidle. Obsluha vozidla musí mít oprávnění k „přepravě nebezpečného odpadu“ vydané CCV (Výbor pro certifikaci řidičů).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Vzhledem k velké rozmanitosti nebezpečného odpadu z domácností musí mít dopravce osvědčení o odborné způsobilosti, i když se jedná o malá množství odpadu. Dodatečným požadavkem je, že dopravci bylo vydáno oprávnění k přepravě nebezpečného odpadu.

Jedním z důvodů tohoto požadavku je zajistit, aby dopravce například nebalil kyseliny a zásady dohromady a aby věděl, jak správně reagovat na mimořádné události.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–3

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.1.3.6.

Obsah přílohy směrnice: Výjimky související s množstvím přepravovaným na přepravní jednotku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Ve vozidle se nacházejí: b) písemné pokyny a informace vypracované v souladu s přílohou aktu, kterým se zřizuje tento režim.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Protože režim vylučuje výjimku z bodu 1.1.3.6 ADR, musí písemné pokyny doprovázet i malá množství. To je považováno za nutné z důvodu velké rozmanitosti nebezpečného odpadu a skutečnosti, že ti, kdo odpad odkládají (soukromé osoby), si nejsou vědomi stupně nebezpečí, které představuje.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–4

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

1.

Nebezpečný odpad z domácností má být odkládán jen v hermeticky uzavřených obalech, které jsou pro dotyčnou látku vhodné, a

a)

u předmětů spadajících do kategorie 6.2 má být v obalech zaručujících, že při jejich odkládání nedojde ke zranění;

b)

u nebezpečného odpadu z domácností, který je průmyslového původu: má být v krabici o maximálním užitečném objemu 60 litrů, ve které jsou odpadové látky oddělené podle kategorie nebezpečnosti (kga-krabice).

2.

Obal není zvenku potřísněn nebezpečným odpadem z domácností.

3.

Název látky je uveden na obalu.

4.

Při každém sběru bude přijata jen jedna krabice ve smyslu odst. 1 písm. b).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Uvedený článek vyplývá z článku 3, podle kterého jsou některá ustanovení ADR prohlášena za nepoužitelná. V rámci toho režimu není nutné mít schválený obal, jak stanoví kapitola 6.1 ADR. Důvodem k tomu je, že jde o omezená množství nebezpečných látek. Místo toho stanoví článek 6 řadu pravidel, včetně požadavku, který stanoví, že nebezpečné látky musí být dodávány v uzavřených kontejnerech, aby se zabránilo jejich úniku z obalů.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–5

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Vozidlo je vybaveno nákladovým prostorem, který je oddělen od kabiny řidiče pevnou silnou stěnou, nebo nákladovým prostorem, který není nedílnou součástí vozidla.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: V rámci tohoto režimu není nutné mít schválený obal, jak stanoví kapitola 6.1 ADR. Důvodem k tomu je, že jde o omezená množství nebezpečných látek. Proto uvedený článek obsahuje dodatečný požadavek na zajištění toho, aby toxické výpary nepronikaly do kabiny řidiče.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–6

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Nákladový prostor uzavřeného vozidla je vybaven zařízením na odsávání vzduchu, které je umístěno na střeše kabiny, je trvale zapnuté a ve spodní části je vybaveno otvory pro přívod vzduchu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: V rámci tohoto režimu není nutné mít schválený obal, jak stanoví kapitola 6.1 ADR. Důvodem k tomu je, že jde o omezená množství nebezpečných látek. Uvedený článek proto obsahuje další požadavek na zajištění toho, aby se toxické výpary nehromadily v nákladovém prostoru.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–7

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

1.

Vozidlo je vybaveno jednotkami, které jsou během přepravy:

a)

chráněny proti neúmyslnému posunu a

b)

uzavřeny víkem a chráněny před neúmyslným otevřením.

2.

Ustanovení odst. 1 písm. b) se nepoužije během přepravy pro účely sběru odpadu nebo pokud vozidlo během své okružní jízdy stojí.

3.

Ve vozidle by měl být vyhrazen dostatečně velký volný prostor umožňující třídění a ukládání nebezpečného odpadu z domácností do odlišných jednotek.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: V rámci tohoto režimu není nutné mít schválený obal, jak stanoví kapitola 6.1 ADR. Důvodem k tomu je, že jde o omezená množství nebezpečných látek. Uvedený článek má poskytnout jednotnou záruku používáním jednotek pro skladování obalů, čímž zajišťuje vhodnou metodu skladování pro každou kategorii nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–8

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

1.

Nebezpečný odpad z domácností je přepravován výhradně ve schránkách.

2.

Pro látky a předměty v každé třídě existuje samostatná schránka.

3.

V případě látek a předmětů třídy 8 jsou pro kyseliny, zásady a baterie určeny zvláštní schránky.

4.

Nádoby od sprejů mohou být ukládány do uzavíratelných lepenkových krabic, pokud jsou tyto krabice přepravovány v souladu s čl. 9 odst. 1.

5.

Pokud byly shromážděny hasicí přístroje, mohou být uloženy do stejné schránky jako nádoby od sprejů, které nejsou uloženy do lepenkových krabic.

6.

Odchylně od čl. 9 odst. 1 není pro přepravu baterií vyžadováno víko za předpokladu, že jsou uloženy ve schránce takovým způsobem, že jsou všechny otvory baterií uzavřené a směřují vzhůru.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Poznámka: Uvedený článek vyplývá z článku 3, podle kterého jsou některá ustanovení ADR prohlášena za nepoužitelná. V rámci tohoto režimu není nutné mít schválený obal, jak stanoví kapitola 6.1 ADR. Článek 14 stanoví požadavky na schránky pro dočasné uložení nebezpečného odpadu z domácností.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–9

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

1.

Schránky nebo krabice určené pro přepravu nádob od sprejů by měly být jasně označeny takto:

a)

u sprejů třídy 2 shromážděných v lepenkových krabicích: slovem „SPUITBUSSEN“ (nádoby od sprejů);

b)

u hasicích přístrojů a nádob od sprejů třídy 2: bezpečnostní značkou č. 2.2;

c)

u hasicích přístrojů a nádob od sprejů třídy 3: bezpečnostní značkou č. 3;

d)

u zbytků barev třídy 4.1: bezpečnostní značkou č. 4.1;

e)

u škodlivých látek třídy 6.1: bezpečnostní značkou č. 6.1;

f)

u předmětů třídy 6.2: bezpečnostní značkou č. 6.2;

g)

u žíravých látek a předmětů třídy 8: bezpečnostní značkou č. 8; a navíc:

h)

u zásad: slovem „BASEN“ (zásady);

i)

u kyselin: slovem „ZUREN“ (kyseliny);

j)

u baterií: slovem „ACCU’S“ (baterie).

2.

Stejné bezpečnostní značky a nápisy musí být viditelně umístěny v uzavíratelných prostorách uvnitř vozidla, ve kterých mohou být schránky umístěny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Uvedený článek vyplývá z článku 3, podle kterého jsou některá ustanovení ADR prohlášena za nepoužitelná. V rámci tohoto režimu není nutné mít schválený obal, jak stanoví kapitola 6.1 ADR. Článek 15 stanoví požadavky na identifikaci schránek pro dočasné uložení nebezpečného odpadu z domácností.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–10

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.4

Obsah přílohy směrnice: Preventivní opatření se zřetelem na potraviny, poživatiny a krmiva.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

1.

Přeprava potravin a krmiv společně s nebezpečným odpadem z domácností je zakázána.

2.

Během sběru musí vozidlo stát.

3.

Během přemísťování nebo stání vozidla v době nakládky musí být na vozidle zapnuto výstražné oranžové přerušované světlo.

4.

Během sběru na místě stanoveném pro tento účel musí být motor vypnut a odchylně od odstavce 3 může být výstražné přerušované světlo vypnuto.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Působnost zákazu uvedeného v kapitole 7.5.4 ADR je rozšířena na tento případ, protože vzhledem k velké rozmanitosti látek se téměř vždy vyskytují látky třídy 6.1.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–11

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 7.5.9

Obsah přílohy směrnice: Zákaz kouření.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nápis „Zákaz kouření“ musí být jasně viditelný na bocích vozidla a na jeho zadní části.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Protože režim se vztahuje na odkládání nebezpečných látek soukromými osobami, stanoví čl. 9 odst. 4, že nápis „Zákaz kouření“ musí být jasně viditelný.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–NL–12

Předmět: Režim přepravy nebezpečného odpadu z domácností, 2002.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.1.5

Obsah přílohy směrnice: Zařízení různého druhu.

Každá přepravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být vybavena:

a)

nejméně jednou zarážkou pro každé vozidlo o velikosti odpovídající hmotnosti vozidla a průměru kol;

b)

zařízením nezbytným pro provedení obecných opatření uvedených v bezpečnostních pokynech v kapitole 5.4.3, zejména

i)

dvěma samostatnými kolmo stojícími výstražnými návěstidly (např. dopravními kužely s odrazkami, výstražnými trojúhelníky nebo výstražnými oranžovými přerušovanými světly nezávislými na elektrické instalaci vozidla),

ii)

kvalitní ochrannou vestou nebo jiným bezpečnostním oblekem (například popsaným v evropské normě EN 471) pro každého člena posádky vozidla,

iii)

ruční svítilnou (viz také kapitola 8.3.4) pro každého člena posádky,

iv)

ochranným dýchacím přístrojem v souladu s dodatečným požadavkem S7 (viz kapitola 8.5), pokud je toto doplňkové ustanovení použitelné v souladu s odkazem ve sloupci 19 tabulky A kapitoly 3.2;

c)

zařízením nezbytným pro provádění dodatečných a zvláštních opatření uvedených v písemných pokynech podle kapitoly 5.4.3.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vozidlo je vybaveno bezpečnostní soupravou, která je v dosahu každého člena posádky a obsahuje toto:

a)

plně přiléhající ochranné brýle;

b)

ochrannou dýchací masku;

c)

kombinézu nebo zástěru, která je odolná a nepropustná vůči kyselinám;

d)

syntetické gumové rukavice;

e)

boty, které jsou odolné a nepropustné vůči kyselinám, nebo bezpečnostní boty a

f)

láhev s destilovanou vodou na výplach očí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Poznámka: Vzhledem k velké rozmanitosti odkládaných nebezpečných látek jsou na povinné bezpečnostní vybavení kladeny doplňkové požadavky přesahující požadavky uvedené v kapitole 8.1.5 ADR.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 2, 5.2 a 6.1

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, nápisy a bezpečnostní značky a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy obsahují zjednodušená klasifikační kritéria, méně omezující požadavky na konstrukci a zkoušení obalů a upravené požadavky na nápisy a bezpečnostní značky.

Místo klasifikování nebezpečného odpadu podle ADR je odpad přiřazován k odlišným skupinám odpadu. Každá skupina odpadu obsahuje látky, které mohou být v souladu s ADR baleny dohromady (společné balení).

Každý kus musí být namísto čísla UN označen příslušným kódem skupiny odpadu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Toto ustanovení může být použito pouze na přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit do zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–2

Předmět: Jméno/název a adresa odesílatele v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že jméno/název a adresa odesílatele nejsou požadovány při vracení prázdných nevyčištěných obalů v rámci distribučního systému.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Prázdné nevyčištěné vracené obaly většinou ještě obsahují malé množství nebezpečných věcí.

Odchylka je používána zejména v odvětvích, v nichž se vracejí prázdné nevyčištěné nádoby na plyn výměnou za plné.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–3

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů. Odchylka se týká bezpečnostních značek a nápisů na obalech, přepravních dokladů, osvědčení řidiče a osvědčení o schválení podle části 9.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Mohou nastat různé situace, kdy jsou nebezpečné věci přemísťovány mezi prostory nacházejícími se na protilehlých stranách veřejné komunikace. Tento způsob přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí po soukromé komunikaci, a proto by měl být spjat s příslušnými požadavky. Viz též čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–4

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí zabavených úřady.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky od předpisů mohou být povoleny, jestliže jsou opodstatněny z důvodu bezpečnosti práce, rizika při vykládce, předkládání důkazů atd.

Odchylky od předpisů jsou povoleny pouze tehdy, je-li zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti za běžných podmínek přepravy.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Uvedené odchylky mohou uplatnit pouze orgány, které nebezpečné věci zabavily.

Tato odchylka je určena pro místní přepravu, např. věcí zabavených policií, jako jsou například výbušniny nebo odcizený majetek. Problém u takových věcí spočívá v tom, že nelze mít jistotu o jejich klasifikaci. Navíc tyto věci nejsou často zabaleny a označeny nápisem nebo bezpečnostní značkou podle ADR. Každý rok policie provede několik set takových přeprav. V případě pašovaného alkoholu je třeba zabavené věci přepravovat z místa, kde byly zabaveny, do evidenčního skladu a pak na místo jeho zničení. Poslední dvě uvedená místa mohou být od sebe značně vzdálená. Povolené odchylky jsou: a) každý kus nemusí mít bezpečnostní značku a b) schválené kusy nemusí mít bezpečnostní značku. Avšak každá paleta obsahující takové kusy musí mít správnou bezpečnostní značku. Všechny ostatní požadavky musí být splněny. Takových případů přepravy se vyskytuje přibližně 20 ročně.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–5

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v přístavech a v jejich těsné blízkosti.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Doklady, kterými má být vybavena přepravní jednotka; každá jednotka přepravující nebezpečné věci musí mít zvláštní vybavení; schválení vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Dopravní jednotka nemusí být vybavena doklady (kromě řidičského osvědčení).

Přepravní jednotka nemusí být vybavena podle 8.1.5.

Traktory nemusí mít osvědčení o schválení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Viz čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–6

Předmět: Osvědčení o školení inspektora ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.2.1

Obsah přílohy směrnice: Řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Inspektoři provádějící každoroční technickou prohlídku vozidla nepotřebují absolvovat školení uvedené v kapitole 8.2 ani mít osvědčení o školení týkající se ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: V některých případech mohou být vozidla při procházení technickou prohlídkou naložená nebezpečnými věcmi, například nevyčištěnými prázdnými cisternami.

Požadavky v 1.3 a 8.2.3 jsou stále použitelné.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–7

Předmět: Místní distribuce věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v cisternových vozech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4.1.1.6 a 5.4.1.4.1

Obsah přílohy směrnice: Pro nevyčištěné cisterny a cisternové kontejnery platí popis podle bodu 5.4.1.1.6. Jména/názvy a adresy příjemců většího počtu příjemců mohou být zapsány v jiných dokladech.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: U prázdných nevyčištěných cisteren nebo cisternových kontejnerů není popis v přepravním dokladu podle bodu 5.4.1.1.6 nutný, pokud je množství látky v nákladním listě označeno číslem 0. Jména/názvy a adresy příjemců nemusí být uvedeny v žádném dokumentu nacházejícím se ve vozidle.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–9

Předmět: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 5.4, 6.8 a 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad; konstrukce cisteren; osvědčení o schválení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím nemusí být v souladu s některými předpisy:

a)

není vyžadováno prohlášení o nebezpečných věcech;

b)

starší cisterny/kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, nýbrž podle starších vnitrostátních předpisů, a které jsou připevněny na služebních vagonech, mohou být nadále používány;

c)

starší cisterny, které nesplňují požadavky kapitoly 6.7 nebo 6.8, jsou určeny pro přepravu látek UN 1268, 1999, 3256 a 3257 a mají nebo nemají zařízení na pokládání silniční povrchové vrstvy, mohou být stále používány pro místní dopravu a v těsné blízkosti silničních prací;

d)

osvědčení o schválení služebních vagonů a cisternových vozů se zařízením na pokládání silniční povrchové vrstvy nebo bez něj nejsou požadována.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Služební vagon je druh obytného vozu pro pracovníky, v němž se nachází prostor pro pracovníky a který je vybaven neschválenou cisternou/kontejnerem pro motorovou naftu určenou pro provoz lesnických traktorů.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–10

Předmět: Přeprava výbušnin v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 4.1.4

Obsah přílohy směrnice: Výbušniny smějí být baleny pouze podle kapitoly 4.1.4.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Příslušný vnitrostátní orgán schválí vozidla určená pro přepravu výbušnin v cisternách. Přeprava v cisternách je povolena pouze pro výbušniny uvedené v nařízení nebo na základě zvláštního povolení příslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí být označeno nápisy a bezpečnostními značkami podle bodů 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 a 5.3.1.4. Nebezpečné věci smí obsahovat pouze jedno vozidlo přepravní jednotky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska förordningen SÄIFS 1993:4.

Poznámka: Týká se pouze vnitrostátní přepravy a přepravních operací, které mají především místní charakter. Dotyčné předpisy byly v platnosti již před přistoupením Švédska k Evropské unii.

Přepravou výbušnin v cisternových vozidlech se zabývají jen dvě společnosti. V blízké budoucnosti se očekává přechod na emulze.

Původní odchylka č. 84.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–11

Předmět: Řidičský průkaz

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.2

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na školení posádky vozidla.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Školení řidiče není povoleno na žádném z vozidel uvedených v bodě 8.2.1.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Poznámka: Místní přeprava.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–SE–12

Předmět: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Příloha B 7.2.4 V2 (1)

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení pro používání vozidel EX/II a EX/III.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335 se použijí zvláštní ustanovení kapitoly 7.2.4 pouze pro čistý obsah výbušné látky větší než 3 000 kg (4 000 kg s přívěsem), za podmínky, že výrobkům zábavní pyrotechniky bylo přiděleno číslo UN 0335 podle standardní tabulky klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky v bodě 2.1.3.5.5 čtrnáctého revidovaného vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Přidělení musí být učiněno se souhlasem příslušného orgánu. Přidělení se u dopravní jednotky ověří.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Poznámka: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky je omezena na dvě krátká období ročně, přelom roku a přelom měsíců dubna a května. Přepravu od odesílatelů do překladišť lze uskutečnit bez větších problémů prostřednictvím stávajícího vozového parku vozidel se schválením EX. Nicméně jak distribuce výrobků zábavní pyrotechniky z překladišť do nákupních oblastí, tak přeprava přebytků zpět do překladiště je v důsledku nedostatku vozidel se schválením EX omezena. Dopravci nemají zájem investovat do schválení, neboť se jim náklady nevrátí. To vede k ohrožení samotné existence odesílatelů výrobků zábavní pyrotechniky, neboť své výrobky nemohou dodat na trh.

Při používání této odchylky musí být výrobky zábavní pyrotechniky klasifikovány na základě standardního seznamu v doporučeních OSN, aby byla použita co nejaktuálnější klasifikace.

Odchylka podobného typu platí pro výrobky zábavní pyrotechniky UN 0336 a je začleněna do zvláštního ustanovení 651, kapitoly 3.3.1 ADR z roku 2005.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

UK Spojené království

RO–bi–UK–1

Předmět: Přejíždění vozidel přepravujících nebezpečné věci přes veřejné komunikace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nepoužívání předpisů o přepravě nebezpečných věcí na soukromých pozemcích oddělených silnicí. Pro třídu 7 se tato odchylka nepoužije na žádné ustanovení Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Poznámka: Taková situace může snadno nastat, pokud jsou věci přepravovány mezi soukromými pozemky nacházejícími se po obou stranách silnice. To není přeprava nebezpečných věcí po veřejné komunikaci v běžném slova smyslu a na tento případ by se neměl použít žádný z předpisů týkajících se nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–UK–2

Předmět: Výjimka ze zákazu otevírání kusů nebezpečných věcí řidičem nebo závozníkem, jde-li o místní distribuční řetězec z místního distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo konečnému uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli (kromě pro třídu 7) (N11).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 8.3.3

Obsah přílohy směrnice: Zákaz otevírání kusů s nebezpečnými věcmi řidičem nebo závozníkem.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Zákaz otevírání kusů je omezen větou „Pokud není dopravcem povoleno tak učinit.“

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Poznámka: Kdyby toto ustanovení mělo být bráno doslova, mohlo by znění zákazu uvedeného v příloze způsobovat vážné problémy pro maloobchodní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RO–bi–UK–3

Předmět: Náhradní ustanovení pro přepravu dřevěných sudů UN 3065 obalové skupiny III

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení převozu alkoholických nápojů s min. 24 % a max. 70 % obj. alkoholu (obalová skupina III) v dřevěných sudech, neschválených podle UN bez bezpečnostních značek za přísnějších požadavků na nakládku a vozidlo.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods ad Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004; Regulation 7 (13) and (14).

Poznámka: Jedná se o výrobek vysoké hodnoty, na který se vztahuje státní spotřební daň a který je třeba přemístit mezi palírnou a obchodem v bezpečně uzavřených vozidlech opatřených úřední celní plombou. Volnější způsob balení a označování se zohlední v dalších požadavcích na zajištění bezpečnosti.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.


PŘÍLOHA II

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

II.1   RID

Příloha k RID obsaženému v dodatku C COTIF použitelná od 1. ledna 2009

II.2   Doplňková přechodná ustanovení

1.

Členské státy mohou zachovat odchylky přijaté na základě článku 4 směrnice 96/49/ES do 31. prosince 2010, anebo dokud nebude změněn oddíl II.1 přílohy II tak, aby zohlednil doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí uvedená ve zmíněném článku, pokud k tomu dojde dříve.

2.

Na svém území může členský stát povolit použití vagonů a cisternových vagonů s rozchodem 1 520/1 524 mm vyrobených před 1. červencem 2005, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s přílohou II SMGS nebo s vnitrostátními právními předpisy členského státu platnými k 30. červnu 2005, pokud jsou tyto vagony udržovány v požadovaném bezpečnostním stavu.

3.

Na svém území může členský stát povolit použití cisteren a vagonů vyrobených před 1. lednem 1997, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými k 31. prosinci 1996, pokud jsou tyto cisterny a vagony udržovány v požadovaném bezpečnostním stavu.

Cisterny a vagony vyrobené od 1. ledna 1997, které nevyhovují této směrnici, ale byly vyrobeny v souladu s požadavky směrnice 96/49/ES platnými ke dni jejich výroby, mohou být nadále používány pro vnitrostátní přepravu.

4.

Členské státy, ve kterých je okolní teplota pravidelně nižší než – 20 °C, mohou na svém území stanovit přísnější normy pro provozní teploty materiálů používaných pro plastové obaly, cisterny a jejich vybavení určené k použití ve vnitrostátní železniční přepravě nebezpečných věcí, dokud nebudou do oddílu II.1 přílohy II této směrnice zahrnuta ustanovení o příslušných referenčních teplotách pro různá podnebná pásma.

5.

Členské státy mohou na svém území zachovat jiná vnitrostátní ustanovení, než která jsou uvedena v této směrnici, upravující referenční teplotu pro přepravu zkapalněných plynů nebo směsí zkapalněných plynů, dokud nebudou do evropských norem začleněna ustanovení o vhodných referenčních teplotách pro určená podnebná pásma a odkazy na ně uvedeny v oddíle II.1 přílohy II této směrnice.

6.

Členské státy mohou pro přepravní operace uskutečňované vagony registrovanými na jejich území zachovat svá ustanovení platná ke dni 31. prosince 1996 týkající se vystavení nebo umístění kódu nouzového opatření nebo výstražného štítku místo identifikačního čísla nebezpečí stanoveného v oddíle II.1 přílohy II této směrnice.

7.

Pro přepravu tunelem pod Lamanšským průlivem mohou Francie a Spojené království zavést přísnější ustanovení, než která jsou obsažena v této směrnici.

8.

Členské státy mohou pro své území zachovat či přijmout ustanovení upravující přepravu nebezpečných věcí po železnici ze smluvních stran a do smluvních stran OSJD. Pomocí vhodných opatření a závazků zaručí dotčené členské státy zachování úrovně bezpečnosti odpovídající úrovni oddílu II.1 přílohy II této směrnice.

Komise je o těchto ustanoveních uvědomena a následně o nich uvědomí ostatní členské státy.

Komise do deseti let ode dne vstupu této směrnice v platnost posoudí dopady ustanovení zmíněných v tomto odstavci. Komise v případě potřeby předloží zároveň se zprávou vhodné návrhy.

9.

Členské státy mohou zachovat vnitrostátní omezení přepravy látek obsahujících dioxiny a furany platná k 31. prosinci 1996.

II.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 této směrnice.

Číslování odchylek: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = železnice

a/bi/bii = čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = zkratka členského státu

nn = pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) této směrnice:

DE Německo

RA–a–DE–2

Předmět: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámka: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

FR Francie

RA–a–FR–1

Předmět: Přeprava registrovaného zavazadla v osobních vlacích.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 7.7

Obsah přílohy směrnice: Látky a předměty podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) vyloučené z přepravy jako cestovní zavazadlo.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Látky a předměty podle RID, které smějí být jako spěšniny převáženy jako cestovní zavazadla v osobních vlacích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 18.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–FR–2

Předmět: Kusy obsahující nebezpečné látky přepravované cestujícími v osobních vlacích.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 7.7

Obsah přílohy směrnice: Látky a předměty podle RID vyloučené z přepravy jako ruční nebo cestovní zavazadla.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava kusů nebezpečných látek určených k osobnímu nebo profesionálnímu užití cestujícími, přepravovaných jako ruční nebo cestovní zavazadlo, se povoluje za určitých podmínek: platí pouze ustanovení týkající se použití obalů a nápisů a bezpečnostních značek u těchto kusů, obsažená v 4.1, 5.2 a 3.4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 19.

Poznámka: Přenosné nádoby s plynem jsou povoleny pro pacienty s dýchacími potížemi v množství nezbytném na jednu cestu.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–FR–3

Předmět: Přeprava pro potřeby železničního dopravce.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace o nebezpečných látkách se vyznačí v nákladním listu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava množství nepřesahujících mezní hodnoty podle 1.1.3.6 pro potřeby železničního dopravce nepodléhá povinnosti vyznačení v nákladním listu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–FR–4

Předmět: Výjimka z označování některých poštovních vagonů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními značkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Bezpečnostními značkami musí být opatřeny pouze poštovní vagóny přepravující více než 3 tuny látek stejné třídy (jiné než 1, 6.2 nebo 7).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–FR–5

Předmět: Výjimka z označování vagonů přepravujících malé kontejnery.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními značkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Jsou-li bezpečnostní značky umístěny na malých kontejnerech zřetelně viditelné, nemusí jimi být opatřeny vagony.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.2.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–FR–6

Předmět: Výjimka z označování vagonů přepravujících silniční vozidla naložená kusy.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními značkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud mají silniční vozidla označení odpovídající kusům v nich umístěným, nemusí být bezpečnostními značkami opatřovány vagony.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.3.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Předmět: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být opatřen bezpečnostními značkami.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Nákladní vagony, v nichž se přepravují nebezpečné věci, musí být opatřeny bezpečnostními značkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními značkami.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Pro věci označené jako spěšnina jsou stanovena množstevní omezení v RID. Z toho důvodu se jedná o malá množství.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

UK Spojené království

RA–a–UK–1

Předmět: Přeprava některých zdrojů radioaktivních látek představujících nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kompasy.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: Většina požadavků z RID

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámka: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do RID začleněny odpovídající změny předpisů MAAE.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–UK–2

Předmět: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámka: Spojené království si přeje povolit některé varianty pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Varianty mají vždy obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a mají být povoleny, pouze „pokud byla přijata veškerá přiměřeně dosažitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi, nebo aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily nebo nebyly jimi ohroženy“.

Příklady variant, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361 smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942, které lze převážet, je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v přepravní kategorii 2 nebo nebezpečných věcí v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v přepravní kategorii 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–UK–3

Předmět: Povolení různého nejvyššího celkového množství na dopravní jednotku pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 z tabulky v 1.1.3.1.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 1.1.3.1

Obsah přílohy směrnice: Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravní operace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanovení pravidel týkajících se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámka: Povolení různých množstevních limitů a různých násobitelů pro společnou nakládku pro věci třídy 1, tj. 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a 2 pro přepravní kategorii 2.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–a–UK–4

Předmět: Přijetí RA–a–FR–6.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 5.3.1.3.2

Obsah přílohy směrnice: Zmírnění požadavku na označování týkajícího se kombinované přepravy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Požadavek označování se nepoužije v případech, kdy jsou označení na vozidle zřetelně viditelná.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámka: Toto ustanovení vždy bylo ve vnitrostátních předpisech Spojeného království.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) této směrnice:

DE Německo

RA–bi–DE–1

Předmět: Hromadná přeprava kontaminovaných PCB třídy 9

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 7.3.1

Obsah přílohy směrnice: Hromadná přeprava.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení hromadné přepravy v zapečetěných výměnných nástavbách nebo kontejnerech vozidel nepropouštějících kapaliny nebo prach.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámka: Platnost odchylky 11 je omezena do 31. prosince 2004; od roku 2005 platí stejná ustanovení ADR a RID.

Viz též Mnohostranná dohoda M137.

Seznam č. 4*.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

RA–bi–DE–2

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 1 až 5

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v pytlích a IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladní list; sběru odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámka: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II této směrnice: 2, 5.2 a 6.1

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, označování nápisy a bezpečnostními značkami a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy obsahují zjednodušená klasifikační kritéria, méně omezující požadavky na konstrukci a zkoušení obalů a upravené požadavky na bezpečnostní značky a nápisy. Místo klasifikování nebezpečného odpadu podle RID je odpad přiřazován k odlišným skupinám odpadu. Každá skupina odpadu obsahuje látky, které v souladu s RID mohou být baleny dohromady (společné balení). Každý kus musí být namísto čísla UN označen příslušným kódem skupiny odpadu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámka: Toto ustanovení může být použito pouze na přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit do zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů.

Konec platnosti odchylky: 30. červen 2015.


PŘÍLOHA III

DOPRAVA PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

III.1   ADN

Nařízení v příloze ADN, použitelné od 1. července 2009, a rovněž čl. 3 písm. f) a h) a čl. 8 odst. 1 a 3 ADN, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.

III.2   Doplňková přechodná ustanovení

1.

Členské státy mohou zachovat vnitrostátní omezení o přepravě látek obsahujících dioxiny a furany platná k 30. červnu 2009.

2.

Osvědčení vydaná v souladu s kapitolou 8.1 oddílu III.1 přílohy III před začátkem přechodného období podle čl. 7 odst. 2 nebo v jeho průběhu zůstávají v platnosti do 30. června 2016, pokud není na osvědčení uvedena kratší doba platnosti.

III.3   Vnitrostátní odchylky


III Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/60


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/761/SZBP

ze dne 29. září 2008,

kterým se prodlužuje společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. října 2004 přijala Rada společný postoj 2004/694/SZBP (1), jehož cílem je zmrazit veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje všech osob, jež ICTY oficiálně obvinil z válečných zločinů, ale nezadržel.

(2)

Společný postoj 2004/694/SZBP se použije do 10. října 2008.

(3)

Rada považuje za nezbytné obnovit společný postoj 2004/694/SZBP o dalších dvanáct měsíců.

(4)

V nařízení Rady (ES) č. 1763/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se ukládají některá omezující opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) (2), jsou stanovena prováděcí opatření Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Použitelnost společného postoje 2004/694/SZBP se prodlužuje do 10. října 2009.

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. září 2008.

Za Radu

předseda

M. BARNIER


(1)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 315, 14.10.2004, s. 14.


30.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.