ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 255

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
23. září2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 929/2008 ze dne 22. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 930/2008 ze dne 22. září 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

3

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/87/ES ze dne 22. září 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ( 1 )

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/750/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2008, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

28

 

 

Komise

 

 

2008/751/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2008 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Madagaskaru, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2008) 5097)

31

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

NAŘÍZENÍ

23.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 929/2008

ze dne 22. září 2008

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 138 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Nařízení (ES) č. 1580/2007 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XV uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 138 nařízení (ES) č. 1580/2007 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. září 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


23.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 930/2008

ze dne 22. září 2008,

kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 36,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1109/2007 (3) stanovilo výše reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel pro bílý cukr, surový cukr a některé sirupy pro hospodářský rok 2007/2008. Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 870/2008 (4).

(2)

Informace, které má Komise v současnosti k dispozici, naznačují, že výše současných reprezentativních cen a dodatečných dovozních cel je třeba pozměnit v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007 pro hospodářský rok 2007/2008, se pozměňují a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. září 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2008.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 238, 5.9.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Pozměněné částky reprezentativních cen a dodatečného dovozního cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 použitelné ode dne 23. září 2008

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 318/2006.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

23.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/5


SMĚRNICE KOMISE 2008/87/ES

ze dne 22. září 2008,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí směrnice v prosinci 2006 byly přijaty změny nařízení o inspekci lodní plavby na Rýně podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně. Proto je třeba odpovídajícím způsobem změnit směrnici 2006/87/ES.

(2)

Je třeba zajistit, aby lodní osvědčení Společenství a lodní osvědčení vydané podle nařízení o inspekci lodní plavby na Rýně byly vystaveny na základě technických požadavků, jež zaručují stejnou úroveň bezpečnosti.

(3)

Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže a nevznikly různé úrovně bezpečnosti, je třeba, aby změny směrnice 2006/87/ES byly provedeny co nejrychleji.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (2),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2006/87/ES se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Přílohy V a VI směrnice 2006/87/ES se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

Členské státy, jež mají vnitrozemské vodní cesty uvedené v čl. 1 odst. 1 směrnice 2006/87/ES, uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí s účinkem od 30. prosince 2008. Neprodleně uvědomí Komisi o znění těchto předpisů a předloží srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici, nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům, jež mají vnitrozemské vodní cesty uvedené v čl. 1 odst. 1 směrnice 2006/87/ES.

V Bruselu dne 22. září 2008.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.


PŘÍLOHA I

Příloha II směrnice 2006/87/EHS se mění takto:

1)

Obsah se mění takto:

a)

Název článku 2.18 se nahrazuje tímto

„Článek 2.18 – Jednotné evropské identifikační číslo plavidla“.

b)

Název článku 6.09 se nahrazuje tímto

„Článek 6.09 – Schvalování a pravidelné prohlídky“.

c)

Vkládá se článek 10.03c, který zní:

„Článek 10.03c – Pevné požární soustavy k ochraně objektů“.

2)

V čl. 2.07 odst. 1 se termín „úřední číslo“ nahrazuje termínem „evropské identifikační číslo plavidla“.

3)

Článek 2.17 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se doplňuje nová věta, která zní:

„Rejstřík uvedený v odstavci 1 odpovídajícím způsobem aktualizují.“

b)

Doplňuje se odstavec 3, který zní:

„3.

Pro výkon správních opatření k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a k provedení článků 2.02 až 2.15 a článků 8, 10, 11, 12, 15, 16 a 17 této směrnice bude rejstřík v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI přístupný pouze ke čtení, a to příslušným orgánům ostatních členských států, smluvních států Mannheimské úmluvy, a bude-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany soukromí, třetím zemím na základě správních dohod.“

4)

Článek 2.18 se nahrazuje tímto:

„Článek 2.18

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla

1.

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla (ENI) (dále jen ‚evropské identifikační číslo plavidla‘) sestává z osmi arabských číslic v souladu s dodatkem III.

2.

Příslušný orgán, který vystavil osvědčení Společenství, zapíše na toto osvědčení evropské identifikační číslo plavidla. Jestliže plavidlo nemá v okamžiku, kdy je pro něj vystavováno osvědčení Společenství, evropské identifikační číslo plavidla, přidělí mu toto číslo příslušný orgán členského státu, v němž je plavidlo registrováno nebo v němž má svůj domovský přístav.

Pokud jde o plavidlo ze zemí, kde není přidělení evropského identifikačního čísla plavidla možné, přidělí evropské identifikační číslo plavidla uvedené v osvědčení příslušný orgán, který toto osvědčení vystavuje.

3.

Jednomu plavidlu může být přiděleno pouze jedno evropské identifikační číslo plavidla. Evropské identifikační číslo plavidla se vystavuje pouze jednou a po celou dobu životnosti plavidla se nemění.

4.

O přidělení evropského identifikačního čísla plavidla požádá vlastník plavidla nebo jeho zplnomocněný zástupce příslušný orgán. Vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce je rovněž odpovědný za připojení evropského identifikačního čísla plavidla zapsaného v osvědčení Společenství na plavidlo.

5.

Každý členský stát uvědomí Komisi o příslušných orgánech odpovědných za přidělování evropských identifikačních čísel plavidla. Komise povede rejstřík těchto příslušných orgánů a příslušných orgánů, které oznámily třetí země, a zpřístupní tento rejstřík členským státům. Na žádost bude tento rejstřík zpřístupněn příslušným orgánům třetích zemí.

6.

Každý příslušný orgán přijme v souladu s odstavcem 5 veškerá nezbytná opatření, aby informoval všechny ostatní příslušné orgány uvedené v rejstříku vedeném podle odstavce 5 o každém evropském identifikačním čísle plavidla, které přidělí, a o údajích pro identifikaci plavidla stanovených v příloze IV. Tyto údaje mohou být zpřístupněny příslušným orgánům ostatních členských států, smluvních států Mannheimské úmluvy, a bude-li zajištěna odpovídající úroveň ochrany soukromí, třetím zemím na základě správních úmluv, pro výkon správních opatření k zajištění bezpečnosti a snadnosti plavby a k provedení článků 2.02 až 2.15 a článku 2.18 (3) a rovněž článků 8, 10, 11, 12, 15, 16 a 17 této směrnice.“

5)

V čl. 2.19 odst. 2 v druhém pododstavci se termín „úřední číslo“ nahrazuje termínem „evropské identifikační číslo plavidla“.

6)

V článku 6.02 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Má-li kormidelní stroj motorovou pohonnou jednotku, musí být vybaven druhou nezávislou pohonnou jednotkou nebo ručním pohonem. V případě poruchy nebo selhání pohonné jednotky kormidelního zařízení musí být možné začít používat druhou nezávislou pohonnou jednotku nebo ruční pohon do pěti sekund.“

7)

Článek 6.03 se nahrazuje tímto:

„Článek 6.03

Hydraulická pohonná jednotka kormidelního stroje

1.

K hydraulické pohonné jednotce kormidelního stroje není dovoleno připojit žádné jiné silové spotřebiče.

2.

Hydraulické nádrže jsou vybaveny výstražným systémem, který sleduje pokles hladiny oleje pod nejnižší přípustnou úroveň potřebnou pro bezpečný provoz.

3.

Rozměry, konstrukce a uspořádání potrubí musí pokud možno vyloučit mechanické poškození nebo poškození následkem požáru.

4.

Hydraulické hadice

a)

jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li nezbytné k pohlcování vibrací nebo volnému pohybu konstrukčních prvků;

b)

musí být navrženy nejméně pro maximální provozní tlak;

c)

musí být nahrazeny novými nejméně každých osm let.

5.

Hydraulické válce, hydraulická čerpadla, hydromotory a elektromotory musí být prohlédnuty nejméně každých osm let odbornou firmou a v případě potřeby opraveny.“

8)

Čl. 6.07 odst. 2 se mění takto:

a)

Uvozující věta se nahrazuje tímto:

„Na ovládacím stanovišti musí být optický a akustický poplašný systém, který signalizuje:“

b)

Písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

pokles hladiny oleje v hydraulických nádržích pod nejnižší přípustnou úroveň v souladu s čl. 6.03 odst. 2 a pokles provozního tlaku v hydraulické soustavě;“.

9)

Článek 6.09 se nahrazuje tímto:

„Článek 6.09

Schvalování a pravidelné prohlídky

1.

Prohlídka správnosti instalace kormidelního zařízení musí být provedena subjektem pověřeným prohlídkami. Za tímto účelem může subjekt pověřený prohlídkami vyžadovat předložení těchto dokladů:

a)

popis kormidelního zařízení;

b)

výkresy a informace o pohonných jednotkách kormidelního stroje a o ovládacích prvcích řízení;

c)

informace o kormidelním stroji;

d)

schéma elektrického zapojení;

e)

popis regulátoru rychlosti otáčení;

f)

návod k obsluze a údržbě kormidelního zařízení.

2.

Funkce celého kormidelního zařízení se kontroluje při zkušební plavbě. Je li instalován regulátor stupně otáčení, je nutno zkontrolovat, zda lze spolehlivě udržet stanovený kurz a bezpečně zvládnout nastavený oblouk otáčení.

3.

Prohlídku kormidelního zařízení se strojním pohonem provádí odborník:

a)

před uvedením do provozu;

b)

po poruše;

c)

po jakékoli úpravě nebo opravě;

d)

pravidelně nejméně každé tři roky.

4.

Prohlídka musí zahrnovat alespoň:

a)

kontrolu souladu se schválenými výkresy a při pravidelné prohlídce, zda byly provedeny úpravy kormidelního zařízení;

b)

kontrolu funkčnosti kormidelního zařízení pro všechny provozní možnosti;

c)

vizuální kontrolu a zkoušku těsnosti hydraulických prvků, zejména ventilů, potrubí, hydraulických hadic, hydraulických válců, hydraulických čerpadel a hydraulických sacích košů;

d)

vizuální kontrolu elektrických prvků, zejména relé, elektromotorů a bezpečnostních zařízení;

e)

kontrolu optických a akustických kontrolních zařízení.

5.

Musí být vystaveno osvědčení o prohlídce podepsané inspektorem, na němž je uvedeno datum prohlídky.“

10)

Článek 7.02 se mění takto:

a)

V článku 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Oblast omezeného výhledu kormidelníka před přídí plavidla v nenaloženém stavu s polovičními zásobami bez balastní zátěže nesmí překročit dvě délky lodi nebo 250 m, podle toho, která hodnota je nižší, vzhledem k hladině vody.“

b)

V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

‚Aby nedocházelo k odrazům, musí být čelní okna na stanovišti vůdce plavidla antireflexní nebo upevněna tak, aby účinně znemožňovala odrazy. Tento požadavek je považován za splněný, jsou-li okna vykloněna od svislé roviny směrem ven, a to ve vnějším úhlu nejméně 10 ° a nejvýše 25 °.‘

11)

V článku 8.05 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.

Rozvodné potrubí kapalného paliva musí být přímo na výstupu z nádrže vybaveno rychlouzavíracím ventilem, který lze obsluhovat z paluby, i když jsou uvedené prostory uzavřeny.

Je-li provozní zařízení kryté, víko nebo kryt nesmí být uzamykatelný.

Provozní zařízení musí být označeno červeně. Je-li zařízení kryté, musí být označeno symbolem pro rychlouzavírací ventil podle obrázku 9 v dodatku I s délkou strany nejméně 10 cm.

První pododstavec se nevztahuje na palivové nádrže namontované přímo na motoru.“

12)

V čl. 9.15 odst. 9 se doplňuje nová věta, která zní:

„Počet kabelových spojů je třeba omezit na minimum.“

13)

Článek 10.03a se mění takto:

a)

Odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.

Musí být vystaveno osvědčení o prohlídce podepsané odborníkem, na němž je uvedeno datum kontroly.“

b)

Odstavec 10 se zrušuje.

14)

Článek 10.03b se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

FK-5-1-12 (dodekafluoro-2-methylpentan-3-on).“

b)

V článku 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Výstupní trysky musí být dimenzovány a uspořádány tak, aby hasivo bylo rozstřikováno rovnoměrně. Hasivo musí být účinné i pod podlahovými deskami.“

c)

V odst. 5 písm. e) se písmeno cc) nahrazuje tímto:

„cc)

opatřeních, která musí přijmout posádka v případě spuštění požární soustavy a v případě vstupu do chráněných prostor po spuštění nebo zaplnění, zejména s ohledem na možnou přítomnost nebezpečných látek;“

d)

V odstavci 9 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Musí být vystaveno osvědčení o prohlídce podepsané odborníkem, na němž je uvedeno datum prohlídky.“

e)

Odstavec 13 se nahrazuje tímto:

„13.   FK-5-1-12 – požární soustavy

Požární soustavy s FK-5-1-12 jako hasicí náplní musí kromě požadavků podle odstavců 1 až 9 splňovat tato ustanovení:

a)

Má-li být chráněno několik prostor s různým hrubým objemem, musí být každý prostor opatřen vlastní požární soustavou.

b)

Každý zásobník s FK-5-1-12 , který je instalován v prostoru, který má být chráněn, musí být opatřen přetlakovým ventilem k uvolnění přetlaku. Přetlakový ventil musí bez nebezpečí uvolnit obsah zásobníku do prostoru, který má být chráněn, pokud je zásobník vystaven účinkům požáru a požární soustava nebyla spuštěna.

c)

Každý zásobník musí být opatřen zařízením ke kontrole tlaku plynu.

d)

Zásobníky nesmí být naplněny na více než 1,00 kg/l. Měrný objem nestlačeného FK-5-1-12 je 0,0719 m3/kg.

e)

Objem FK-5-1-12 pro prostor, který má být chráněn, musí být nejméně 5,5 % hrubého objemu prostoru. Tento objem musí být dodán do 10 sekund.

f)

Zásobníky s FK-5-1-12 musí být opatřeny zařízením ke sledování tlaku, které v případě nepřípustného úbytku náplně spouští akustický a vizuální výstražný signál v kormidelně. Neexistuje-li kormidelna, výstražný signál musí být dán mimo prostor, který má být chráněn.

g)

Po zaplnění nesmí být koncentrace v prostoru, který má být chráněn, větší než 10,0 %.“

15)

Vkládá se článek 10.03c, který zní:

„Článek 10.03c

Pevné požární soustavy k ochraně objektů

Pevné požární soustavy k ochraně objektů jsou přípustné pouze na základě doporučení výboru.“

16)

V čl. 10.05 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V dosahu každé osoby pobývající pravidelně na plavidle musí být osobní, samočinně nafukovací záchranná vesta podle evropských norem EN 395:1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 nebo EN ISO 12402-4: 2006.“

17)

V článku 14.13 se za druhou větu vkládá věta, která zní:

„Navíc u osobních lodí odborník ověří, zda je k dispozici platné osvědčení o prohlídce, které potvrzuje správnou instalaci poplašného systému zařízení pro plyn uvedeného v čl. 15.15 odst. 9 nebo jeho kontrolu.“

18)

Článek 15.03 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nová věta, která zní:

„Údaje pro prázdné plavidlo, které se používají pro stabilitní výpočty musí být stanoveny nakláněcím pokusem.“

b)

Odstavec 2 se mění takto:

i)

Ve třetím pododstavci se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Kromě toho je nutno požadavek odst. 3 písm. d) prokázat pro tuto podmínku zatížení:“,

ii)

Poslední pododstavec se zrušuje.

c)

Odstavec 3 se mění takto:

i)

Písmena a), b) a c) se nahrazují tímto:

„a)

k maximálnímu ramenu stability hmax musí dojít při úhlu náklonu φmax ≥ (φmom + 3°) a nesmí být menší než 0,20 m. V případě φf < φmax nesmí však být rameno stability při úhlu zaplavení φf menší než 0,20 m,

b)

úhel zaplavení φf nesmí být menší než (φmom + 3°),

c)

plocha A pod křivkou ramene stability musí pro hodnoty φf a φmax dosahovat nejméně těchto hodnot:

Případ

 

 

A

1

φmax ≤ 15° nebo φf ≤ 15°

 

0,05 m·rad až do < úhlů φmax nebo φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad do úhlu φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) m·rad do úhlu φf

4

φmax ≥ 30° a φf ≥ 30°

 

0,035 m·rad do úhlu φ = 30°

kde:

hmax

je maximální rameno stability

φ

je úhel náklonu

φf

je úhel zaplavení, tj. úhel náklonu, při němž by otvory v lodním trupu, v nástavbě nebo kabinách na horní palubě, které nelze uzavřít tak, aby byly odolné povětrnostním vlivům, byly ponořeny;

φmom

je maximální úhel náklonu podle písmene e)

φmax

je úhel náklonu, při němž rameno stability dosáhne maximální hodnoty

A

je plocha pod křivkou ramene stability“.

ii)

Písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

v obou následujících případech nesmí úhel náklonu φmom překročit 12 °

aa)

při použití klopného momentu způsobeného osobami a větrem podle odstavců 4 a 5;

bb)

při použití klopného momentu způsobeného osobami a otáčením podle odstavců 4 a 6;“ .

d)

V odstavci 4 se definice „ni = 4 pro volné plochy paluby a plochy paluby s přenosným nábytkem; pro plochy paluby s pevně vestavěným sedacím nábytkem, např. lavicemi, se ni vypočte za předpokladu šířky sedadla 0,45 m a výšky sedadla 0,75 m na osobu“ nahrazuje tímto:

„ni

=

pro volné plochy paluby a plochy paluby s přenosným nábytkem;

pro plochy paluby s pevně vestavěným sedacím nábytkem, např. lavicemi, se ni vypočte za předpokladu šířky sedadla 0,50 m a výšky sedadla 0,75 m na osobu“.

e)

Odstavec 9 se mění takto:

i)

Tabulka pod uvozující větou druhého pododstavce se nahrazuje touto tabulkou:

 

„Status 1 oddělení

Status 2 oddělení

Rozsah poškození boku

podélný l [m]

0,10 · LWL, ale ne méně než 4,00 m

0,05 · LWL, ale ne méně než 2,25 m

příčný b [m]

B/5

0,59

svislý h [m]

od dna plavidla směrem nahoru bez omezení

Rozsah poškození dna

podélný l [m]

0,10 · LWL, ale ne méně než 4,00 m

0,05 · LWL, ale ne méně než 2,25 m

příčný b [m]

B/5

svislý h [m]

0,59, potrubí namontovaná podle čl. 15.02 odst. 13 písm. c) lze považovat za nepoškozená“

ii)

V písmenu d) se zrušuje poslední pododstavec.

f)

V odstavci 10 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

výpočet účinku volné hladiny v mezistupních zaplavení musí být založen na hrubé povrchové ploše poškozených oddělení.“

g)

Odstavec 11 se mění takto:

i)

V uvozující větě se vymazává výraz „způsobeného osobami“,

ii)

Písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

nad rovnovážnou polohou musí pozitivní část křivky ramene stability vykazovat hodnotu ramene stability GZR ≥ 0,02 m s oblastí A ≥ 0,0025 m·rad. Tyto minimální hodnoty stability musí být dodrženy až do ponoření prvního nechráněného otvoru nebo v každém případě před dosažením úhlu náklonu φm = 25 °.

Image

19)

Článek 15.06 se mění takto:

a)

V odst. 3 písm. a) se doplňuje nová věta, která zní:

„Místnosti, kromě kajut, a skupiny místností, které mají jen jeden východ, musí mít nejméně jeden nouzový východ;“.

b)

V odst. 8 písm. a) se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Celková plocha shromažďovacích prostor (As) musí odpovídat nejméně této hodnotě:“

20)

Článek 15.09 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Kromě záchranných kruhů podle čl. 10.05 odst. 1 musí být všechny části paluby, které jsou určeny pro cestující a nejsou uzavřené, vybaveny vhodnými záchrannými kruhy, a to na obou stranách plavidla vždy ve vzdálenosti nejvýše 20 m. Záchranné kruhy jsou považovány za vyhovující, pokud splňují

evropskou normu EN 14144:2003 nebo

kapitolu III pravidlo 7.1 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS 1974) a odstavec 2.1 Mezinárodních předpisů pro záchranné prostředky (LSA).“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Kromě záchranných kruhů podle odstavce 1 musí být k dispozici pro lodní personál osobní záchranné prostředky podle čl. 10.05 odst. 2. Pro lodní personál, který není odpovědný za převzetí funkcí podle bezpečnostního rozpisu, jsou přípustné nenafukovací nebo poloautomatické nafukovací záchranné vesty podle čl. 10.05 odst. 2.“

c)

Odstavec 4 se mění takto:

i)

První pododstavec se nahrazuje tímto:

„Kromě záchranných prostředků podle odstavců 1 a 2 musí být pro 100 % nejvyššího přípustného počtu cestujících k dispozici osobní záchranné prostředky podle čl. 10.05 odst. 2. Nenafukovací nebo poloautomatické nafukovací záchranné vesty podle norem uvedených v čl. 10.05 odst. 2 jsou rovněž přípustné.“

ii)

Druhý pododstavec se zrušuje.

21)

V čl. 15.10 odst. 6 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Nouzový generátor elektrické energie musí být umístěn buď nad rovinou maximálního ponoru při zbytkovém výtlaku, nebo co nejdále od zdrojů energie podle čl. 9.02 odst. 1, aby bylo zajištěno, že v případě zaplavení podle čl. 15.03 odst. 9 nebude zaplaven současně s těmito zdroji energie.“

22)

Článek 15.11 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

V písmenu d) se písmeno aa) nahrazuje tímto:

„aa)

příloha I část 3 předpisu pro provádění požárních zkoušek, a“.

ii)

Doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)

subjekt pověřený prohlídkami může v souladu s předpisem pro provádění požárních zkoušek předepsat zkoušku na vzorové dělící stěně, aby bylo zajištěno, že je dodržena shoda s ustanoveními odstavce 2 o odolnosti a zvýšení teploty.“

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Dělící stěny

a)

Dělící stěny mezi místnostmi musí být navrženy v souladu s těmito tabulkami:

aa)

Tabulka pro dělící stěny mezi místnostmi, v nichž nejsou instalovány žádné sprinklerové požární soustavy podle článku 10.03a.

Místnosti

Ovládací stanoviště

Schodišťové šachty

Shromažďovací prostory

Společenské prostory

Strojovny

Kuchyně

Skladovací prostory

Ovládací stanoviště

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Schodišťové šachty

 

A0

A30

A60

A60

A60

Shromažďovací prostory

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Společenské prostory

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Strojovny

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kuchyně

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Skladovací prostory

 

 

 

 

 

 

bb)

Tabulka pro dělící stěny mezi místnostmi, v nichž jsou instalovány sprinklerové požární soustavy podle článku 10.03a.

Místnosti

Ovládací stanoviště

Schodišťové šachty

Shromažďovací prostory

Společenské prostory

Strojovny

Kuchyně

Skladovací prostory

Ovládací stanoviště

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Schodišťové šachty

 

A0

A0

A60

A30

A0

Shromažďovací prostory

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Společenské prostory

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Strojovny

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kuchyně

 

 

 

 

 

B15

Skladovací prostory

 

 

 

 

 

 

b)

Dělící stěny typu A jsou přepážky, stěny a paluby, které splňují tyto požadavky:

aa)

Jsou zhotoveny z oceli nebo jiného rovnocenného materiálu.

bb)

Jsou náležitě vyztuženy.

cc)

Jsou izolovány schváleným ohnivzdorným materiálem, takže průměrná teplota na straně odvrácené od ohně se nezvýší o více než 140 °C nad počáteční teplotu a na žádném místě, včetně styčných spár, nedojde během níže uvedené doby ke zvýšení teploty o více než 180 °C nad počáteční teplotu:

 

Typ A60 — 60 minut

 

Typ A30 — 30 minut

 

Typ A0 — 0 minut.

dd)

Jsou zkonstruovány tak, aby zabraňovaly pronikání kouře a plamenů až do konce jednohodinové běžné požární zkoušky.

c)

Dělící stěny typu B jsou přepážky, stěny, paluby, stropy nebo obklady, které splňují tyto požadavky:

aa)

Jsou vyrobeny ze schváleného ohnivzdorného materiálu. Kromě toho všechny materiály použité při výrobě a montáži dělících stěn musí být ohnivzdorné s výjimkou obložení, které musí alespoň zpomalovat hoření.

bb)

Vykazují takovou izolační hodnotu, že průměrná teplota na straně odvrácené od ohně se nezvýší o více než 140 °C nad počáteční teplotu a na žádném místě, včetně styčných spár, nedojde během níže uvedené doby ke zvýšení teploty o více než 225 °C nad počáteční teplotu:

 

Typ B15 — 15 minut

 

Typ B0 — 0 minut.

cc)

Jsou zkonstruovány tak, aby zabraňovaly pronikání plamenů do konce první půlhodiny běžné požární zkoušky.“

23)

Článek 15.15 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Osobní lodě s povolením přepravovat nejvýše 50 cestujících a o délce LWL nejvýše 25 m musí prokázat přiměřenou stabilitu v narušeném stavu podle čl. 15.03 odst. 7 až 13, nebo musí místo toho prokázat, že splňují tato kritéria po souměrném zaplavení:“.

b)

V odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

loď se může ponořit nejvýše k rovině maximálního ponoru při zbytkovém výtlaku a“.

c)

V odstavci 5 se první věta nahrazuje tímto:

„Subjekt pověřený prohlídkami může upustit od uplatňování článku 10.04 u osobních lodí určených k přepravě nejvýše 250 cestujících a s délkou LWL nejvýše 25 m, pokud jsou vybaveny plošinou dostupnou z obou stran plavidla přímo nad rovinou maximálního ponoru při zbytkovém výtlaku, aby bylo možno zachránit osoby z vody.“

d)

V odstavci 10 se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Pro plavidla s délkou LWL do 25 m neplatí tato ustanovení:“.

24)

V čl. 16.06 odst. 2 se termín „úřední číslo“ nahrazuje termínem „evropské identifikační číslo plavidla“.

25)

Článek 21.02 se mění takto:

a)

V odst. 1 písm. g) se za odkaz na „článek 10.03b“ vkládá odkaz, který zní:

„článek 10.03c“

b)

V odst. 2 písm. d) se odkaz na „článek 10.07“ nahrazuje tímto:

„článek 10.05“.

26)

Tabulka v čl. 24.02 odst. 2 se mění takto:

a)

Za položku týkající se čl. 6.01 odst. 7 se vkládá položka týkající se čl. 6.02 odst. 1, která zní:

„6.02 odst. 1

Přítomnost samostatných hydraulických nádrží

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010

Zdvojené řídící ventily u hydraulických pohonných jednotek

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020

Samostatné potrubí pro druhou pohonnou jednotku u hydraulických pohonných jednotek

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020“

b)

Položka týkající se čl. 6.02 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„odstavec 2

Uvedení druhé pohonné jednotky do provozu jediným úkonem

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010“

c)

Položka týkající se čl. 6.03 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„6.03 odst. 1

Připojení jiných spotřebičů na hydraulické pohonné jednotky kormidelního stroje

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020“

d)

Položka týkající se čl. 6.03 odst. 2 se zrušuje.

e)

Položka týkající se čl. 6.07 odst. 2 písm. a) se nahrazuje tímto:

„6.07 odst. 2 písm. a)

Poplašný signál pro výši hladiny hydraulické nádrže a poplašný signál pro provozní tlak

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010“

f)

Za položku týkající se čl. 6.08 odst. 1 se vkládá položka týkající se čl. 7.02 odst. 2, která zní:

„7.02 odst. 2

Omezený výhled před přídí plavidla na 2 délky lodi kratší než 250 m

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2049“

g)

Položka týkající se čl. 8.05 odst. 7 se nahrazuje tímto:

„odst. 7 první pododstavec

Rychlouzavírací ventil nádrže, který lze obsluhovat z paluby, i když jsou dotyčné prostory uzavřeny

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

h)

Položka týkající se čl. 15.01 odst. 2 písm. e) se nahrazuje tímto:

„písm. e)

Zákaz zařízení na zkapalněný plyn podle kapitoly 14

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2045. Přechodné ustanovení se použije pouze v případě, že poplašné systémy jsou umístěny podle čl. 15.15 odst. 9.“

i)

Za položku týkající se čl. 15.06 odst. 6 písm. b) se vkládá položka týkající se čl. 15.06 odst. 6 písm. c), která zní:

„písm. c)

Žádné únikové cesty přes strojovny

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2007

Žádné únikové cesty přes kuchyně

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

j)

Položka týkající se čl. 15.06 odst. 7 se nahrazuje tímto:

„odstavec 7

Vhodný bezpečnostní naváděcí systém

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

k)

Položka týkající se čl. 15.06 odst. 16 se nahrazuje tímto:

„odstavec 16

Systémy pitné vody podle článku 12.05

N.V.P., nejpozději 31.12.2006“

l)

Položka týkající se článku 15.07 se nahrazuje tímto:

„15.07

Požadavky na pohonný systém

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

m)

Položka týkající se čl. 15.09 odst. 4 se nahrazuje tímto:

„odstavec 4

Záchranné prostředky

U osobních lodí, které byly vybaveny kolektivními záchrannými prostředky podle čl. 15.09 odst. 5 před 1.1.2006, se tyto prostředky považují za alternativu k osobním záchranným prostředkům.

U osobních lodí, které byly vybaveny kolektivními záchrannými prostředky podle čl. 15.09 odst. 6 před 1.1.2006, se tyto prostředky považují za alternativu k osobním záchranným prostředkům až do vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010“

n)

Položka týkající se čl. 15.10 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„odstavec 3

Přiměřené nouzové osvětlení

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

o)

Položka týkající se čl. 15.10 odst. 6 se nahrazuje tímto:

„odst. 6 první věta

Dělící stěny podle čl. 15.11 odst. 2

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

druhá a třetí věta

Uložení kabelů

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

čtvrtá věta

Nouzový generátor elektrické energie nad rovinou zbytkového výtlaku

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

p)

Položka týkající se čl. 15.12 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„15.12 odst. 1 písm. c)

Přenosné hasicí přístroje v kuchyních

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství“

q)

Položka týkající se čl. 15.12 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„odst. 2 písm. a)

2. požární čerpadlo

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010“

r)

Položka týkající se čl. 15.12 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„odst. 3 písm. b) a c)

Tlak a délka vodního proudu

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010“

s)

Položka týkající se čl. 15.12 odst. 9 se nahrazuje tímto:

„odstavec 9

Požární soustava ve strojovnách

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015“

27)

V tabulce k čl. 24.03 odst. 1 se položka týkající se článku 15.05 nahrazuje tímto:

„15.05

Počet cestujících

Vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2045“

28)

Tabulka v čl. 24.06 odst. 5 se mění takto:

a)

Za položku týkající se kapitoly 3 se vkládá položka, která zní:

„KAPITOLA 6

6.02 odst. 1

Zdvojené řídící ventily u hydraulických pohonných jednotek

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020

1.4.2007

Samostatné potrubí pro druhou pohonnou jednotku u hydraulických pohonných jednotek

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020

1.4.2007

6.03 odst.1

Připojení jiných spotřebičů na hydraulickou pohonnou jednotku kormidelního stroje

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020

1.4.2007

6.07 odst. 2 písm. a)

Poplašný signál pro výši hladiny hydraulické nádrže a poplašný signál pro provozní tlak

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010.

1.4.2007

KAPITOLA 7

7.02 odst. 2

Omezený výhled před přídí plavidla na 2 délky lodi kratší než 250 m

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2020

30.12.2008“

b)

Za položku týkající se čl. 8.03 odst. 3 se vkládá položka týkající se čl. 8.05 odst. 7, která zní:

„čl. 8.05 odst. 7 první věta

Rychlouzavírací ventil nádrže, který lze obsluhovat z paluby, i když jsou dotyčné prostory uzavřeny

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

1.4.2008“

c)

Položka týkající se čl. 15.01 odst. 2 písm. e) se nahrazuje tímto:

„písm. e)

Zákaz zařízení na zkapalněný plyn podle kapitoly 14

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2045. Přechodné ustanovení se použije pouze v případě, že poplašné systémy jsou umístěny podle čl. 15.15 odst. 9.

1.1.2006“

d)

Položka týkající se čl. 15.06 odst. 6 písm. c) se nahrazuje tímto:

„písm. c)

Žádné únikové cesty přes strojovny

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2007

1.1.2006“

Žádné únikové cesty přes kuchyně

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

e)

Položka týkající se čl. 15.06 odst. 7 se nahrazuje tímto:

„odstavec 7

Vhodný bezpečnostní naváděcí systém

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015.

1.1.2006“

f)

Položka týkající se čl. 15.06 odst. 16 se nahrazuje tímto:

„odstavec 16

Systémy pitné vody podle článku 12.05

N.V.P., nejpozději 31.12.2006

1.1.2006“

g)

Položka týkající se článku 15.07 se nahrazuje tímto:

„15.07

Požadavky na pohonný systém

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

1.1.2006“

h)

Položka týkající se čl. 15.09 odst. 4 se nahrazuje tímto:

„odstavec 4

Záchranné prostředky

U osobních lodí, které byly vybaveny kolektivními záchrannými prostředky podle čl. 15.09 odst. 5 před 1.1.2006, se tyto prostředky považují za alternativu k osobním záchranným prostředkům.

U osobních lodí, které byly vybaveny kolektivními záchrannými prostředky podle čl. 15.09 odst. 6 před 1.1.2006, se tyto prostředky považují za alternativu k osobním záchranným prostředkům až do vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010.

1.1.2006“

i)

Položka týkající se čl. 15.10 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„odstavec 3

Přiměřené nouzové osvětlení

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

1.1.2006“

j)

Položka týkající se čl. 15.10 odst. 6 se nahrazuje tímto:

„odst. 6 první věta

Dělící stěny podle čl. 15.11 odst. 2

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

1.1.2006

druhá a třetí věta

Uložení kabelů

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

1.1.2006

čtvrtá věta

Nouzový generátor elektrické energie nad rovinou zbytkového výtlaku

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015

1.1.2006“

k)

Položka týkající se čl. 15.12 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„15.12 odst. 1 písm. c)

Přenosné hasicí přístroje v kuchyních

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství

1.1.2006“

l)

Položka týkající se čl. 15.12 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„odst. 2 písm. a)

2. požární čerpadlo

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010

1.1.2006“

m)

Tato položka:

„odstavec 9

Požární soustava ve strojovnách

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2010

1.1.2006

15.12 odst. 9

Požární soustava ve strojovnách z oceli nebo s rovnocennými vlastnostmi

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2045. Přechodné období neplatí pro osobní lodě, jejichž kýl byl položen po 31.12.1995, jejichž trup je ze dřeva, hliníku nebo plastu a jejichž strojovny nejsou zhotoveny z materiálu podle čl. 3.04 odst. 3 a 4.

1.1.2006“

se nahrazuje tímto:

„odstavec 9

Požární soustava ve strojovnách

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2015. Přechodná ustanovení neplatí pro osobní lodě, jejichž kýl byl položen po 31.12.1995, jejichž trup je ze dřeva, hliníku nebo plastu a jejichž strojovny nejsou zhotoveny z materiálu podle čl. 3.04 odst. 3 a 4.

1.1.2006“

29)

Tabulka v čl. 24.02 odst. 2 se mění takto:

a)

Za položku týkající se čl. 6.01 odst. 7 se vkládá položka týkající se čl. 6.02 odst. 1:

„6.02 odst. 1

Přítomnost samostatných hydraulických nádrží

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2026

Zdvojené řídící ventily u hydraulických pohonných jednotek

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2026

Samostatné potrubí pro druhou pohonnou jednotku u hydraulických pohonných jednotek

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2026“

b)

Položka týkající se čl. 6.05 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„odstavec 2

Uvedení druhé pohonné jednotky do provozu jediným úkonem

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2026“

c)

Položka týkající se čl. 6.03 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„6.03 odst. 1

Připojení jiných spotřebičů na hydraulickou pohonnou jednotku kormidelního stroje

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2026“

d)

Položka týkající se čl. 6.03 odst. 2 se zrušuje.

e)

Položka týkající se čl. 6.07 odst. 2 se nahrazuje tímto:

„6.07 odst. 2 písm. a)

Poplašný signál pro výši hladiny hydraulické nádrže a poplašný signál pro provozní tlak

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2026“

f)

Položka týkající se čl. 7.02 odst. 2 až 7 se nahrazuje tímto:

„7.02 odst. 2 až 6

Neomezený výhled z kormidelny kromě těchto bodů:

N.V.P., nejpozději při vystavení nebo obnovení osvědčení Společenství po 1.1.2049“

30)

Do dodatku I se vkládá tento obrázek 9:

„Obrázek 9

Rychlouzavírací ventil na nádrži

Image

Barva: hnědá/bílá“

31)

Doplňují se dodatky III a IV, které zní:

Dodatek III

Vzor jednotného evropského identifikačního čísla plavidla

A

A

A

x

x

x

x

x

[kód příslušného orgánu, který přiděluje evropské identifikační číslo plavidla]

[sériové číslo]

V tomto vzoru představuje ‚AAA‘ trojmístný číselný kód, který vydá příslušný orgán přidělující evropské identifikační číslo plavidla podle následujících číselných rozmezí:

001-019

Francie

020-039

Nizozemsko

040-059

Německo

060-069

Belgie

070-079

Švýcarsko

080-099

rezervováno pro plavidla ze zemí, které nejsou stranami Mannheimské úmluvy a jimž bylo vydáno osvědčení pro plavbu na Rýně před 1.4.2007

100-119

Norsko

120-139

Dánsko

140-159

Spojené království

160-169

Island

170-179

Irsko

180-189

Portugalsko

190-199

rezervováno

200-219

Lucembursko

220-239

Finsko

240-259

Polsko

260-269

Estonsko

270-279

Litva

280-289

Lotyšsko

290-299

rezervováno

300-309

Rakousko

310-319

Lichtenštejnsko

320-329

Česká republika

330-339

Slovensko

340-349

rezervováno

350-359

Chorvatsko

360-369

Srbsko

370-379

Bosna a Hercegovina

380-399

Maďarsko

400-419

Ruská federace

420-439

Ukrajina

440-449

Bělorusko

450-459

Moldavská republika

460-469

Rumunsko

470-479

Bulharsko

480-489

Gruzie

490-499

rezervováno

500-519

Turecko

520-539

Řecko

540-549

Kypr

550-559

Albánie

560-569

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

570-579

Slovinsko

580-589

Černá Hora

590-599

rezervováno

600-619

Itálie

620-639

Španělsko

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monako

670-679

San Marino

680-699

rezervováno

700-719

Švédsko

720-739

Kanada

740-759

Spojené státy americké

760-769

Izrael

770-799

rezervováno

800-809

Ázerbájdžán

810-819

Kazachstán

820-829

Kyrgyzstán

830-839

Tádžikistán

840-849

Turkmenistán

850-859

Uzbekistán

860-869

Írán

870-999

rezervováno.

‚xxxxx‘ představuje pětimístné sériové číslo, které přidělí příslušný orgán.

Dodatek IV

Údaje pro identifikaci plavidla

A.   Všechna plavidla

1.

Jednotné evropské identifikační číslo plavidla podle článku 2.18 této přílohy (příloha V část 1 pole 3 vzoru a příloha VI 5. sloupec)

2.

Název plavidla (příloha V část 1 pole 1 vzoru a příloha VI 4. sloupec)

3.

Druh plavidla podle čl. 1.01 bodů 1–28 této přílohy (příloha V část 1 pole 2 vzoru)

4.

Největší délka podle čl. 1.01 bodu 70 této přílohy (příloha V část 1 pole 17a)

5.

Největší šířka podle čl. 1.01 bodu 73 této přílohy (příloha V část 1 pole 18a)

6.

Ponor podle čl. 1.01 bodu 76 této přílohy (příloha V část 1 pole 19)

7.

Zdroj údajů (= osvědčení Společenství)

8.

Nosnost (příloha V část 1 pole 21 a příloha VI 11. sloupec) u nákladních lodí

9.

Výtlak podle čl. 1.01 bodu 60 této přílohy (příloha V část 1 pole 21 a příloha VI 11. sloupec) u plavidel kromě nákladních lodí

10.

Provozovatel (vlastník nebo jeho zplnomocněný zástupce, příloha II kapitola 2)

11.

Vydávající orgán (příloha V část 1 a příloha VI)

12.

Číslo osvědčení Společenství plavidla vnitrozemské plavby (příloha V část 1 a příloha VI 1. sloupec vzoru)

13.

Datum ukončení platnosti (příloha V část 1 pole 11 vzoru a příloha VI 17. sloupec)

14.

Tvůrce souboru dat

B.   Tam, kde je k dispozici

1.

Vnitrostátní číslo

2.

Druh plavidla podle technických specifikací pro elektronické hlášení ve vnitrozemské plavbě

3.

Jednoduchý nebo dvojitý lodní trup s ADN/ADNR

4.

Výška podle čl. 1.01 bodu 75

5.

Hrubá prostornost (u námořních lodí)

6.

Číslo plavidla podle IMO (u námořních lodí)

7.

Volací značka (u námořních lodí)

8.

Číslo MMSI

9.

Kód ATIS

10.

Druh, číslo, vydávající orgán a datum ukončení platnosti dalších osvědčení


(1)  Dělící stěny mezi ovládacími stanovišti a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A0, u vnějších shromažďovacích prostorů však pouze typu B15.

(2)  Dělící stěny mezi společenskými prostory a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A30, u vnějších shromažďovacích prostor však pouze typu B15.

(3)  Dělící stěny mezi kajutami, dělící stěny mezi kajutami a chodbami a svislé dělící stěny oddělující společenské prostory podle odstavce 10 musí odpovídat typu B15, u místnosti vybavených systémy sprinklerových požárních soustav s tlakovou vodou typu B0.

(4)  Dělící stěny mezi strojovnami podle článku 15.07 a čl. 15.10 odst. 6 musí odpovídat typu A60; v ostatních případech musí odpovídat typu A0.

(5)  Typ B15 postačuje pro dělící stěny mezi kuchyněmi na straně jedné a chladírnami a skladovacími prostory pro potraviny na straně druhé.

(6)  Dělící stěny mezi ovládacími stanovišti a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A0, u vnějších shromažďovacích prostorů však pouze typu B15.

(7)  Dělící stěny mezi společenskými prostory a vnitřními shromažďovacími prostory musí odpovídat typu A30, u vnějších shromažďovacích prostor však pouze typu B15.

(8)  Dělící stěny mezi kajutami, dělící stěny mezi kajutami a chodbami a svislé dělící stěny oddělující společenské prostory podle odstavce 10 musí odpovídat typu B15, u místnosti vybavených systémy sprinklerových požárních soustav s tlakovou vodou typu B0.

(9)  Dělící stěny mezi strojovnami podle článku 15.07 a čl. 15.10 odst. 6 musí odpovídat typu A60; v ostatních případech musí odpovídat typu A0.


PŘÍLOHA II

1.

Příloha V směrnice 2006/87/ES se mění takto:

a)

V části I pole 3 vzoru se termín „úřední číslo“ nahrazuje termínem „jednotné evropské identifikační číslo plavidla“.

b)

V části II položce 2 vzoru se termín „úřední číslo“ nahrazuje termínem „jednotné evropské identifikační číslo plavidla“.

c)

V části III pole 3 vzoru se termín „úřední číslo“ nahrazuje termínem „jednotné evropské identifikační číslo plavidla“.

2.

V příloze VI směrnice 2006/87/ES v pátém sloupci se rubrika „úřední číslo“ nahrazuje rubrikou „jednotné evropské identifikační číslo plavidla“.


II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZHODNUTÍ

Rada

23.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/28


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 15. září 2008,

kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

(2008/750/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Protokol o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/76/ES ze dne 1. února 2003, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, spravuje Komise aktiva ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace majetek Výzkumného fondu pro uhlí a ocel.

(2)

V souladu s článkem 2 rozhodnutí Rady 2003/77/ES (3) přezkoumala Komise funkčnost a účinnost finančních základních směrů.

(3)

Zkušenosti nabyté v průběhu prvních pěti let uplatňování finančních základních směrů a vývoj na finančních trzích ukazují, že je zapotřebí tyto základní směry upravit.

(4)

Finanční základní směry by měly odrážet praxi a definice obvyklé na finančních trzích, a to mimo jiné pokud jde o používané pojmy splatnosti, rovnocenných cenných papírů v případě dohod o zpětném odkoupení a použitelné ratingy.

(5)

S výhradou dodržení požadavků týkajících se ratingu by v souvislosti s investičními limity měly být některé veřejné subjekty přidruženy k členským státům nebo jiným svrchovaným jednotkám.

(6)

Finanční základní směry by měly odrážet změny účetních pravidel Komise.

(7)

Z důvodů účinnosti a snížení administrativních nákladů je třeba upravit četnost podávání zpráv.

(8)

Rozhodnutí 2003/77/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2003/77/ES se mění takto:

1)

bod 3 se mění takto:

a)

v písmenu a) se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

dluhopisy s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou se splatností, nebo v případě cenných papírů zajištěných aktivy s očekávanou splatností, která nepřesahuje zbývající životnost 10 let a šest měsíců ode dne platby, za předpokladu, že jsou vydány některou skupinou schválených emitentů;“;

b)

v písmenu b) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

dohody o zpětném odkoupení a o zpětném odprodeji, za předpokladu, že smluvní partneři jsou k takovým transakcím oprávněni a že Komise může odkoupit zpět rovnocenné cenné papíry, které mohla prodat ve smluvní lhůtě. Rovnocennými cennými papíry jsou cenné papíry i) vydané stejným emitentem, ii) jež tvoří součást téže emise a iii) jsou stejného druhu, nominální hodnoty, popisu a výše jako zapůjčené cenné papíry, s výjimkou případů, kdy podléhají opatření společnosti (‚corporate action‘) nebo změně denominace;“;

2)

bod 4 se mění takto:

a)

v písmenu a) se podbody i) až iii) nahrazují tímto:

„a)

Jednotlivé investice jsou omezeny těmito částkami:

i)

pro dluhopisy vydané nebo garantované členskými státy nebo orgány Evropské unie 250 milionů EUR na členský stát nebo orgán; v rámci limitu dotyčného členského státu mohou být zahrnuty dluhopisy vydané nebo garantované regionálními či místními orgány nebo veřejnými podniky či institucemi vlastněnými nebo kontrolovanými státem, a to za předpokladu, že mají úvěrový rating nejméně ‚AA‘ nebo jeho ekvivalent,

ii)

pro dluhopisy vydané nebo garantované ostatními svrchovanými státy, jejich regionálními či místními orgány nebo veřejnými podniky či institucemi vlastněnými nebo kontrolovanými státem nebo nadnárodními vypůjčovateli s úvěrovým ratingem nejméně ‚AA‘ nebo jeho ekvivalentem 100 milionů EUR na emitenta nebo ručitele,

iii)

pro vklady nebo peněžní nástroje, včetně dluhopisů, u schválené banky méně než 100 milionů EUR na banku nebo 5 % vlastních prostředků banky;“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Investice do každé jednotlivé emise dluhopisů podléhající limitům výše uvedeným v písmenu a) nesmí být vyšší než 20 % celkové částky takové emise v okamžiku nákupu.“;

c)

v písmeni d) se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Pokud Komise zjistí, že došlo ke snížení ratingu pod hranici minimálních požadavků na rating, usiluje o nahrazení dotyčných investic.“;

d)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

Pokud je rating dluhopisu vyšší než rating emitenta nebo nevztahuje-li se na emitenta žádný rating, použije se rating dluhopisu.“;

3)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.   VYÚČTOVÁNÍ

Správa prostředků se vyúčtuje v roční účetní závěrce vypracované pro ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro majetek Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Tato účetní závěrka je založena na účetních pravidlech ES schválených účetním Komise a v souladu s těmito pravidly se i předkládá, přičemž se vezme v úvahu zvláštní povaha ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Účetní závěrku schvaluje Komise a kontroluje Účetní dvůr. Komise si pro provedení auditu svých ročních účetních závěrek najme vnější společnosti.“;

4)

v bodu 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise každých šest měsíců vypracuje podrobnou zprávu o správních operacích prováděných podle těchto základních směrů a zašle ji členským státům.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. září 2008.

Za Radu

předseda

B. KOUCHNER


(1)  Úř. věst. L 29, 5.2.2003, s. 22.

(2)  Stanovisko ze dne 11. března 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 29, 5.2.2003, s. 25.


Komise

23.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/31


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. září 2008

o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Madagaskaru, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka

(oznámeno pod číslem K(2008) 5097)

(2008/751/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 přílohy II uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. května 2008 požádal Madagaskar podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 o odchylku od pravidel původu stanovených v dané příloze na období šesti měsíců. Žádost se vztahuje na celkové množství 2 000 tun konzervovaného tuňáka a 500 tun hřbetů z tuňáka čísla HS 1604. Žádost je podána z toho důvodu, že se v Indickém oceánu snížily odlovy a dodávky původního syrového tuňáka.

(2)

Podle informací, které Madagaskar poskytl, byly odlovy původního syrového tuňáka za první čtyři měsíce roku 2008 nezvykle nízké, a to i v porovnání s běžnými sezonními výkyvy, což vedlo k poklesu produkce konzerv z tuňáka. Vzhledem k této mimořádné situaci tak Madagaskar v určitém období nemůže dodržet pravidla původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(3)

Aby Madagaskar mohl nadále vyvážet do Evropského společenství i po ukončení platnosti dohody o partnerství AKT-ES (2), měla by mu být přiznána nová odchylka.

(4)

Aby byl zajištěn plynulý přechod od dohody o partnerství AKT-ES k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU, měla by být nová odchylka přiznána se zpětnou platností od 1. ledna 2008.

(5)

Vzhledem k dotčenému množství dovozů by dočasná odchylka od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007 nezpůsobila vážnou újmu stávajícímu odvětví Společenství za předpokladu, že budou dodrženy některé podmínky vztahující se k množství, dohledu a době trvání.

(6)

Je proto oprávněné přiznat dočasnou odchylku podle čl. 36 odst. 1 písm. a) přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(7)

Madagaskar využije automatické odchylky od pravidel původu u konzervovaného tuňáka a hřbetů z tuňáka čísla HS 1604 podle čl. 42 odst. 8 protokolu o původu připojeného k prozatímní dohodě, kterou se stanoví rámec dohody o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „prozatímní dohoda o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU“), až uvedená dohoda vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně uplatňovat.

(8)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1528/2007 budou pravidla původu stanovená v příloze II uvedeného nařízení a odchylky od těchto pravidel nahrazeny pravidly uvedenými v prozatímní dohodě o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU, která by podle předpokladů měla vstoupit v platnost nebo se začít prozatímně uplatňovat v roce 2008. Odchylka by se proto měla použít do 31. prosince 2008, jak požaduje Madagaskar, pokud prozatímní dohoda o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU nevstoupí v platnost nebo se nezačne prozatímně uplatňovat před tímto datem.

(9)

V souladu s čl. 42 odst. 8 protokolu o původu připojeného k prozatímní dohodě o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU je automatická odchylka od pravidel původu omezena roční kvótou ve výši 8 000 tun konzervovaného tuňáka a 2 000 tun hřbetů z tuňáka pro země, které prozatímní dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU (Komory, Mauricius, Madagaskar, Seychely a Zimbabwe) parafovaly. Mauricius a Seychely již žádost o dočasnou odchylku podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 podaly. Nebylo by vhodné přiznat odchylky podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007, jež překračují roční kvótu přiznanou oblasti států východní a jižní Afriky v rámci prozatímní dohody o partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a EU.

(10)

Madagaskaru by proto měla být přiznána odchylka na 2 000 tun konzervovaného tuňáka a 500 tun hřbetů z tuňáka na období jednoho roku.

(11)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce madagaskarských orgánů, celních orgánů členských států a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky přiznané tímto rozhodnutím.

(12)

V zájmu účinné kontroly využívání dané odchylky by měly madagaskarské orgány pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných průvodních osvědčeních EUR.1.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 a v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. a) uvedené přílohy se konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka čísla HS 1604 vyrobené z nepůvodních materiálů považují za pocházející z Madagaskaru podle podmínek stanovených v článcích 2 až 6 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Odchylka stanovená v článku 1 se vztahuje na výrobky a množství uvedené v příloze, které jsou v celním prohlášení navrženy k propuštění z Madagaskaru do volného oběhu ve Společenství v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Článek 3

Množství stanovená v příloze tohoto rozhodnutí jsou spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Madagaskarské celní orgány přijmou nezbytná opatření k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

Za tímto účelem musí veškerá průvodní osvědčení EUR.1, která v souvislosti s uvedenými produkty vydají, obsahovat odkaz na toto rozhodnutí.

Příslušné madagaskarské orgány zašlou Komisi čtvrtletní výkaz množství, na která byla podle tohoto rozhodnutí vydána průvodní osvědčení EUR.1, a pořadová čísla uvedených osvědčení.

Článek 5

Kolonka 7 osvědčení EUR.1 vydaných podle tohoto rozhodnutí obsahuje tato slova:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2008.

Použije se do té doby, než budou pravidla původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007 nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody s Madagaskarem, jakmile se uvedená dohoda začne prozatímně uplatňovat nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve, v žádném případě se však toto rozhodnutí nepoužije po 31. prosinci 2008.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. září 2008.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

MADAGASKAR

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období

Množství

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konzervy z tuňáka (1)

od 1.1.2008 do 31.12.2008

2 000 tun

09.1646

1604 14 16

Hřbety z tuňáka

od 1.1.2008 do 31.12.2008

500 tun


(1)  V jakémkoli balení, ve kterém se výrobek považuje za konzervu ve smyslu čísla HS 1604.


23.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/s3


POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky citovaných aktů.

Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty v platném znění.