ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 253

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
20. září2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (kodifikované znění) ( 1 )

1

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

SMĚRNICE

20.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/1


SMĚRNICE KOMISE 2008/84/ES

ze dne 27. srpna 2008,

kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla

(Text s významem pro EHP)

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (2), byla několikrát podstatně změněna (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Je nezbytné stanovit kritéria pro čistotu pro všechny přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla, které jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (4).

(3)

Je nezbytné vzít v úvahu specifikace a analytické techniky pro přídatné látky, které jsou stanoveny v Codex Alimentarius a které určil společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA).

(4)

Potravinářské přídatné látky, pokud jsou připraveny výrobními metodami nebo s použitím výchozích materiálů, které se významně liší od těch, které byly hodnoceny Vědeckým výborem pro potraviny nebo jež jsou uvedeny v této směrnici, by měly být podrobeny bezpečnostnímu hodnocení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin s důrazem na kritéria pro čistotu.

(5)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

(6)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Kritéria pro čistotu podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice 89/107/EHS pro potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla uvedené v směrnici 95/2/ES jsou stanovena v příloze I této směrnice.

Článek 2

Směrnice 96/77/ES ve znění směrnic uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. srpna 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 339, 30.12.1996, s. 1.

(3)  Viz příloha II část A.

(4)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.


PŘÍLOHA I

Ethylenoxid nesmí být používán pro sterilaci potravinářských přídatných látek.

E 170 (i) UHLIČITAN VÁPENATÝ

Kritéria pro čistotu této přídatné látky jsou stejná, jako jsou kritéria stanovená v příloze směrnice Komise 95/45/ES (1).

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina sorbová

Kyselina trans, trans2,4hexadienová

Einecs

203-768-7

Chemický vzorec

C6H8O2

Molekulová hmotnost

112,12

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvé jehličky nebo bílý polétavý prášek se slabým charakteristickým zápachem. Po devadesátiminutovém zahřívání při 105 oC se barva látky nemění

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Mezi 133 oC a 135 oC, po čtyřhodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

B.

Spektrometrie

Roztok v isopropanolu (1:4 000 000) vykazuje absorpční maximum při 254 ± 2 nm

C.

Pozitivní zkouška na přítomnost dvojných vazeb

 

D.

Bod sublimace

80 oC

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Sorban draselný

(E,E)2,4hexadienan draselný

Draselná sůl kyseliny trans, trans2,4hexadienové

Einecs

246-376-1

Chemický vzorec

C6H7O2K

Molekulová hmotnost

150,22

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek, který po devadesátiminutovém zahřívání při 105 oC nemění barvu

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 oC až 135 oC

 

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a dvojných vazeb

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (105 oC, 3 h)

Acidita nebo alkalita

Ne více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3)

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Sorban vápenatý

Vápenatá sůl kyseliny trans, trans2,4hexadienové

Einecs

231-321-6

Chemický vzorec

C12H14O4Ca

Molekulová hmotnost

262,32

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý krystalický prášek, který po devadesátiminutovém zahřívání při 105 oC nemění barvu

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 oC až 135 oC

 

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vápníku a dvojných vazeb

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina benzoová

Kyselina benzenkarboxylová

Kyselina fenylkarboxylová

Einecs

200-618-2

Chemický vzorec

C7H6O2

Molekulová hmotnost

112,12

Obsah

Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

121,5 oC až 123,5 oC

B.

Pozitivní sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanu

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po tříhodinovém sušení nad kyselinou sírovou

pH

Asi 4 (vodný roztok)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,07 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,3 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého (3), 0,3 ml chloridu železitého (4), 0,1 ml síranu měďnatého (5) a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Benzoan sodný

Sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové

Sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové

Einecs

208-534-8

Chemický vzorec

C7H5O2Na

Molekulová hmotnost

144,11

Obsah

Ne méně než 99 % C7H5O2Na po čtyřhodinovém sušení při 105 oC

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu

Identifikace

 

A.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu

B.

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 oC až 123,5 oC

C.

Pozitivní sublimační zkouška a zkouška na přítomnost benzoanu

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,5 % po čtyřhodinovém sušení při 105oC

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu sodného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Stupeň acidity nebo alkality

K neutralizaci 1 g benzoanu sodného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Benzoan draselný

Draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové

Draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové

Einecs

209-481-3

Chemický vzorec

C7H5KO2·3H2O

Molekulová hmotnost

214,27

Obsah

Ne méně než 99 % C7H5KO2 po sušení do konstantní hmotnosti při 105 oC

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 oC až 123,5 oC

 

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost benzoanu a draslíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 26,5 %, stanoveno sušením při 105 oC

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu draselného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Stupeň acidity nebo alkality

K neutralizaci 1 g benzoanu draselného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonyma

Benzoan vápenatý

Definice

 

Chemický název

Benzoan vápenatý

Dibenzoan vápenatý

Einecs

218-235-4

Chemický vzorec

Bezvodý:

C14H10O4Ca

Monohydrát:

C14H10O4Ca· H2O

Trihydrát:

C14H10O4Ca· 3H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

282,31

Monohydrát:

300,32

Trihydrát:

336,36

Obsah

Ne méně než 99 % po sušení při 105 oC

Popis

Bílé nebo bezbarvé krystaly nebo bílý prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 oC až 123,5 oC

 

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost benzoanu a vápníku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17,5 %, stanoveno sušením při 105 oC do konstantní hmotnosti

Ve vodě nerozpustné látky

Ne více než 0,3 %

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chloridy, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se k varu a přidá se po kapkách 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 sekund. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 sekund. Nemělo by být potřeba více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu vápenatého nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Stupeň acidity nebo alkality

K neutralizaci 1 g benzoanu vápenatého v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1N NaOH nebo 0,1N HCl

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 214 ETHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma

Ethylparaben

p-hydroxybenzoan ethylnatý

Definice

 

Chemický název

p-hydroxybenzoan ethylnatý

ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové

Einecs

204-399-4

Chemický vzorec

C9H10O3

Molekulová hmotnost

166,8

Obsah

Ne méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 oC

Popis

Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

115 oC až 118 oC

B.

Pozitivní zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 213 oC až 217 oC

C.

Pozitivní zkouška na přítomnost alkoholické skupiny

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 oC

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 215 SODNÁ SŮL ETHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

 

Chemický název

Sodná sůl p-hydroxybenzoanu ethylnatého

Sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové

Einecs

252-487-6

Chemický vzorec

C9H9O3Na

Molekulová hmotnost

188,8

Obsah

Obsah ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové ne méně než 83 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický hygroskopický prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

115 oC až 118 oC po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

B.

Pozitivní zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované ze vzorku je 213 oC až 217 oC

C.

Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku

 

D.

pH 0,1 % vodného roztoku musí být mezi 9,9 a 10,3

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 5 %, stanoveno po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Síranový popel

37 až 39 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 218 METHYLESTER KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Synonyma

Methylparaben

p-hydroxybenzoan methylnatý

Definice

 

Chemický název

p-hydroxybenzoan methylnatý

Methylester kyseliny p-hydroxybenzoové

Einecs

243-171-5

Chemický vzorec

C8H8O3

Molekulová hmotnost

152,15

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 oC

Popis

Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

125 oC až 128 oC

B.

Pozitivní zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované ze vzorku je po dvouhodinovém sušení při 80 oC 213 oC až 217 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení při 80 oC

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 219 SODNÁ SŮL METHYLESTERU KYSELINY p-HYDROXYBENZOOVÉ

Definice

 

Chemický název

Sodná sůl p-hydroxybenzoanu methylnatého

Sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové

Chemický vzorec

C8H7O3Na

Molekulová hmotnost

174,15

Obsah

Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý hygroskopický prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání bílé sraženiny vnikající při okyselování 10 % (m/V) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou (za použití lakmusu jako indikátoru) musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 oC 125 oC až 128 oC

 

B.

Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku

 

C.

pH 0,1 % roztoku ve vodě bez CO2 musí být mezi 9,7 a 10,3

 

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

40 až 44,5 %, ve vysušeném stavu

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Definice

 

Chemický název

Oxid siřičitý

Anhydrid kyseliny siřičité

Einecs

231-195-2

Chemický vzorec

SO2

Molekulová hmotnost

64,07

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Silně štiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkouška na přítomnost sirných látek

 

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 0,05 %

Netěkavý zbytek

Ne více než 0,01 %

Oxid sírový

Ne více než 0,1 %

Selen

Ne více než 10 mg/kg

Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomné

Ani ve stopách

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Siřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát)

Einecs

231-821-4

Chemický vzorec

Bezvodý:

Na2SO3

Heptahydrát:

Na2SO3·7H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

126,04

Heptahydrát:

252,16

Obsah

Bezvodý:

Ne méně než 99 % Na2SO3 a ne méně než 48 % SO2

Heptahydrát:

Ne méně než 48 % Na2SO3 a ne méně než 24 % SO2

Popis

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku

 

B.

pH desetiprocentního roztoku (bezvodé soli) nebo dvacetiprocentního roztoku (heptahydrátu) ve vodě musí být mezi 8,5 a 11,5

 

Čistota

 

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Hydrogensiřičitan sodný

Kyselý siřičitan sodný

Einecs

231-921-4

Chemický vzorec

NaHSO3 ve vodném roztoku

Molekulová hmotnost

104,06

Obsah

Ne méně než 32 % (m/m) NaHSO3

Popis

Čirý, bezbarvý až žlutý roztok

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku

 

B.

pH desetiprocentního vodného roztoku leží mezi 2,5 a 5,5

 

Čistota

 

Železo

Ne více než 50 mg/kg Na2SO3, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN DISODNÝ

Synonyma

Pyrosiřičitan

Pyrosiřičitan sodný

Definice

 

Chemický název

Disiřičitan disodný

Pentatoxidisiřičitan disodný

Einecs

231-673-0

Chemický vzorec

Na2S2O5

Molekulová hmotnost

190,11

Obsah

Ne méně než 95 % Na2S2O5 a ne méně než 64 % SO2

Popis

Bílé krystaly nebo krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a sodíku

 

B.

pH desetiprocentního vodného roztoku je mezi 4,0 a 5,5

 

Čistota

 

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 224 DISIŘIČITAN DIDRASELNÝ

Synonyma

Pyrosiřičitan draselný

Definice

 

Chemický název

Disiřičitan didraselný

Pentatoxidisiřičitan didraselný

Einecs

240-795-3

Chemický vzorec

K2S2O5

Molekulová hmotnost

222,33

Obsah

Ne méně než 90 % K2S2O5 a ne méně než 51,8 % SO2, zbytek tvořen převážně síranem draselným

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíku

 

Čistota

 

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Siřičitan vápenatý

Einecs

218-235-4

Chemický vzorec

CaSO3·2H2O

Molekulová hmotnost

156,17

Obsah

Ne méně než 95 % Ca2SO3·2H2O a ne méně než 39 % SO2

Popis

Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníku

 

Čistota

 

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Hydrogensiřičitan vápenatý

Kyselý siřičitan vápenatý

Einecs

237-423-7

Chemický vzorec

Ca(HSO3)2

Molekulová hmotnost

202,22

Obsah

6 až 8 % (m/V) oxidu siřičitého a 2,5 až 3,5 % (m/V) oxidu vápenatého, což odpovídá 10 až 14 % (m/V) hydrogensiřičitanu vápenatého [Ca(HSO3)2]

Popis

Čirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitém

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a vápníku

 

Čistota

 

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŘIČITAN DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Hydrogensiřičitan draselný

Kyselý siřičitan draselný

Einecs

231-870-1

Chemický vzorec

KHSO3 ve vodném roztoku

Molekulová hmotnost

120,17

Obsah

Ne méně než 280 g KHSO3 na litr (nebo 150 g SO2 na litr)

Popis

Čirý bezbarvý vodný roztok

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost siřičitanu a draslíku

 

Čistota

 

Železo

Ne více než 50 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 230 DIFENYL

Synonyma

Bifenyl

Definice

 

Chemický název

1,1'-difenyl

Fenylbenzen

Einecs

202-163-5

Chemický vzorec

C12H10

Molekulová hmotnost

154,20

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Bílá nebo světle až jantarově žlutá pevná látka s charakteristickým zápachem

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

68,5 oC až 70,5 oC

B.

Destilační rozmezí

Destiluje kompletně v rozmezí 2,5 oC mezi 252,5 oC a 257,5 oC

Čistota

 

Benzen

Ne více než 10 mg/kg

Aromatické aminy

Ne více než 2 mg/kg (jako anilin)

Fenolické látky

Ne více než 5 mg/kg (jako fenol)

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g difenylu v 5 ml 94,5 až 95,5 % kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého, 0,3 ml chloridu železitého, 0,1 ml síranu měďnatého a 4,4 ml vody

Terfenyl a vyšší polyfenolové deriváty

Ne více než 0,2 %

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Nepřítomné

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 231 o-FENYLFENOL

Synonyma

Orthoxenol

Definice

 

Chemický název

(1,1'-difennyl)2ol

2hydroxydifenyl

ohydroxydifenyl

Einecs

201-993-5

Chemický vzorec

C12H10O

Molekulová hmotnost

170,20

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

56 oC až 58 oC

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost fenolátu

Roztok v ethanolu (1 g v 10 ml) poskytuje po přídavku desetiprocentního roztoku chloridu železitého zelené zabarvení

Čistota

 

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Difenylether

Ne více než 0,3 %

pfenylfenol

Ne více než 0,1 %

1naftol

Ne více než 0,01 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 232 o-FENYLFENOLÁT SODNÝ

Synonyma

o-fenylfenolát sodný

sodná sůl o-fenylfenolu

Definice

 

Chemický název

o-fenylfenolát sodný

Einecs

205-055-6

Chemický vzorec

C12H9ONa· 4H2O

Molekulová hmotnost

264,26

Obsah

Ne méně než 97 % C12H9ONa· 4H2O

Popis

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost fenolátu nebo sodíku

 

B.

Rozpětí bodu tání ofenylfenolu izolovaného ze vzorku okyselením a nerekrystalizovaného, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 56 oC až 58 oC

 

C.

pH dvouprocentního vodného roztoku musí být mezi 11,1 a 11,8

 

Čistota

 

Difenylether

Ne více než 0,3 %

pfenylfenol

Ne více než 0,1 %

1naftol

Ne více než 0,01 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 233 THIABENDAZOL

Definice

 

Chemický název

4(2benzimidazolyl)thiazol

2(4thiazolyl)1Hbenzimidazol

Einecs

205-725-8

Chemický vzorec

C10H7N3S

Molekulová hmotnost

201,26

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý nebo téměř bílý prášek bez zápachu

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

296 oC až 303 oC

B.

Spektrometrie

Absorpční maxima v 0,1N HCl (0,0005 % m/V) při 302 nm, 258 nm a 243 nm

Formula

při 302 nm ± 2 nm: přibližně 1 230

Formula

při 258 nm ± 2 nm: přibližně 200

Formula

při 243nm ± 2 nm: přibližně 620

Poměr absorpce 243 nm/302 nm = 0,47 až 0,53

Poměr absorpce 258 nm/302 nm = 0,14 až 0,18

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

Selen

Ne více než 3 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 234 NISIN

Definice

Nisin je složen z několika příbuzných polypeptidů produkovaných přirozenými kmeny Streptococcus lactis, Lancefield skupina N

Einecs

215-807-5

Chemický vzorec

C143H230N42O37S7

Molekulová hmotnost

3 354,12

Obsah

Nisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek na mg ve směsi odtučněné mléčné sušiny a minimálně 50 % chloridu sodného

Popis

Bílý prášek

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 3 % sušením při 102 oC až 103 oC do konstantní hmotnosti

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonyma

Pimaricin

Definice

Natamycin je fungicidní látka patřící do polyenové makrolidové skupiny a je produkována přirozenými kmeny Streptomyces natalensis nebo Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Chemický vzorec

C33H47O13N

Molekulová hmotnost

665,74

Obsah

Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý nebo krémově bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Barevné reakce

Po přidání několika krystalů natamycinu na desku, na kterou byla přidána kapka:

koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vyvinutí modrého zabarvení,

koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vyvinutí zeleného zabarvení,

které se během několika minut změní na světle červené

B.

Spektrometrie

0,0005 % (m/V) roztok látky v 1 % methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm

C.

pH

5,5 až 7,5 (jednoprocentní roztok v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody)

D.

Specifická optická otáčivost

[α]D 20 = + 250o až + 295o (1 % m/V roztok v ledové kyselině octové, při 20 oC a vztaženo na vysušený materiál)

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % (nad P2O5, ve vakuu při 60 oC do konstantní hmotnosti)

Síranový popel

Ne více než 0,5 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Mikrobiologická kritéria: celkový počet životaschopných jedinců

Ne více než 100/g

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonyma

Hexamin

Methenamin

Definice

 

Chemický název

1,3,5,7-tetraazatricyklo [3.3.1.13,7]-dekan, hexamethylentetramin

Einecs

202-905-8

Chemický vzorec

C6H12N4

Molekulová hmotnost

140,19

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvý nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost formaldehydu a amoniaku

 

B.

Bod sublimace přibližně 260 oC

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % po dvouhodinovém sušení ve vakuu při 105 oC nad P2O5

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Sírany

Ne více než 0,005 %, vyjádřeno SO4

Chloridy

Ne více než 0,005 %, vyjádřeno jako Cl

Amonné soli

Nesmí být prokázány

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIUHLIČITAN

Synonyma

B DMDC

Dimethylpyrouhličitan

Definice

 

Einecs

 

224-859-8

Chemický název

Dimethyldiuhličitan

Dimethylester kyseliny pyrouhličité

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnost

134,09

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Bezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Poškozuje pokožku a oči a při vdechnutí a požití je toxická

Identifikace

 

A.

Rozklad

Po zředění pozitivní zkouška na CO2 a methanol

B.

Bod tání

17 oC

Bod varu

172 oC s rozkladem

C.

Hustota při 20 oC

Přibližně 1,25 g/cm3

D.

Infračervené spektrum

Maxima při 1 156 a 1 832 cm-1

Čistota

 

Dimethyluhličitan

Ne více než 0,2 %

Chlor, celkem

Ne více než 3 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Dusitan draselný

Einecs

231-832-4

Chemický vzorec

KNO2

Molekulová hmotnost

85,11

Obsah

Ne méně než 95 %, ve vysušeném stavu (6)

Popis

Bílé nebo světle žluté hygroskopické rozplývavé granule

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost dusitanů a draslíku

 

B.

pH pětiprocentního roztoku:

ne méně než 6,0 a ne více než 9,0

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 3 % po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Dusitan sodný

Einecs

231-555-9

Chemický vzorec

NaNO2

Molekulová hmotnost

69,00

Obsah

Ne méně než 97 %, ve vysušeném stavu (7)

Popis

Bílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost dusitanů a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po čtyřhodinovém sušení nad silikagelem

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

1.   TUHÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonyma

Chilský ledek

Ledek sodný

Definice

 

Chemický název

Dusičnan sodný

Einecs

231-554-3

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnost

85,00

Obsah

Obsah ne méně než 99 % po sušení

Popis

Bílý krystalický, slabě hygroskopický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíku

 

B.

pH 5 % roztoku

Ne méně než 5,5 a ne více než 8,3

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2 % po čtyřhodinovém sušení při 105 oC

Dusitany

Ne více než 30 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2

Arsen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

2.   ROZTOK DUSIČNANU SODNÉHO

Definice

Roztok dusičnanu sodného je vodný roztok dusičnanu sodného vytvořeného chemickou reakcí hydroxidu sodného a kyseliny dusičné ve stechiometrickém poměru bez následné krystalizace. Standardizované formy připravené z roztoku dusičnanu sodného splňujícího tyto specifikace mohou obsahovat přebytek kyseliny dusičné, pokud je tato skutečnost jasně uvedena nebo je uvedena na štítku

Chemický název

Dusičnan sodný

Einecs

231-554-3

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnost

85,00

Obsah

Obsah NaNO3 od 33,5 % do 40,0 %

Popis

Čirý bezbarvý roztok

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a sodíku

 

B.

pH

Ne méně než 1,5 a ne více než 3,5

Čistota

 

Volná kyselina dusičná

Ne více než 0,01 %

Dusitany

Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2

Arsen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,3 mg/kg

Tato specifikace se vztahuje na 35 % vodný roztok

 

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Chilský ledek

Ledek sodný

Definice

 

Chemický název

Dusičnan draselný

Einecs

231-818-8

Chemický vzorec

KNO3

Molekulová hmotnost

101,11

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek nebo průhledné hranolky, mají chladivě slanou, štiplavou chuť

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost dusičnanů a draslíku

 

B.

pH pětiprocentního roztoku

Ne méně než 4,5 a ne více než 8,5

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1 % po čtyřhodinovém sušení při 105 oC

Dusitany

Ne více než 20 mg/kg, vyjádřeno jako KNO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina octová

Kyselina ethankarboxylová

Einecs

200-580-7

Chemický vzorec

C2H4O2

Molekulová hmotnost

60,05

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem

Identifikace

 

A.

Bod varu

118 oC při tlaku 760 mm (rtuti)

B.

Měrná hmotnost

Asi 1,049

C.

Při trojnásobném zředění vykazuje pozitivní zkoušku na přítomnost octanu

 

D.

Bod tuhnutí

Ne nižší než 14,5 oC

Čistota

 

Netěkavý zbytek

Ne více než 100 mg/kg

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Snadno oxidovatelné látky

V nádobě se zabroušeným uzávěrem se zředí 2 ml vzorku 10 ml vody a přidá se 0,1 ml 0,1N manganistanu draselného. Během 30 minut se růžové zabarvení nesmí změnit na hnědé.

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Octan draselný

Einecs

204-822-2

Chemický vzorec

C2H3O2K

Molekulová hmotnost

98,14

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem

Identifikace

 

A.

pH pětiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 7,5 a ne více než 9,0

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a draslíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % po dvouhodinovém sušení při 150 oC

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Octan sodný

Einecs

204-823-8

Chemický vzorec

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 nebo 3)

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

82,03

Trihydrát:

136,08

Obsah

Obsah (pro bezvodou formu i trihydrát) ne méně než 98,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezvodý:

Bílý zrnitý hygroskopický prášek bez zápachu

Trihydrát:

Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem. Na teplém, suchém vzduchu zvětrává

Identifikace

 

A.

pH jednoprocentního vodného roztoku

Ne méně než 8,0 a ne více než 9,5

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodý:

Ne více než 2 % (120 oC, 4 hodiny)

Trihydrát:

Mezi 36 a 42 % (120 oC, 4 hodiny)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 262 (ii) HYDROGENDVOJOCTAN SODNÝ

Definice

Hydrogendvojoctan sodný je molekulární sloučenina octanu sodného a kyseliny octové

Chemický název

Hydrogendvojoctan sodný

Einecs

204-814-9

Chemický vzorec

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 nebo 3)

Molekulová hmotnost

142,09 (bezvodý)

Obsah

Obsah 39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného

Popis

Bílá hygroskopická krystalická pevná látka s octovým zápachem

Identifikace

 

A.

pH desetiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 4,5 a ne více než 5,0

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a sodíku

 

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 2 % (metoda Karla Fischera)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Octan vápenatý

Einecs

200-540-9

Chemický vzorec

Bezvodý:

C4H6O4Ca

Monohydrát:

C4H6O4Ca· H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý:

158,17

Monohydrát:

176,18

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezvodý octan vápenatý je bílá, hygroskopická, objemná, krystalická pevná látka s mírně hořkou chutí. Může mírně zápáchat po kyselině octové. Monohydrát může mít formu jehliček, granulí nebo může být práškový

Identifikace

 

A.

pH desetiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 6,0 a ne více než 9,0

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost octanu a vápníku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 11 % po vysušení (155 oC do konstantní hmotnosti, pro monohydrát)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina mléčná

Kyselina 2-hydroxypropionová

Kyselina 1-hydroxyethan1-karboxylová

Einecs

200-018-0

Chemický vzorec

C3H6O3

Molekulová hmotnost

90,08

Obsah

Ne méně než 76 % a ne více než 84 %

Popis

Bezbarvá nebo nažloutlá, sirupovitá kapalina téměř bez zápachu s kyselou chutí, sestává ze směsi kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího laktonu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo se připravuje synteticky

Poznámka:

Kyselina mléčná je hygroskopická a při koncentrování varem kondenzuje a tvoří lakton kyseliny mléčné, který zředěním a zahřátím hydrolyzuje na kyselinu mléčnou

 

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkouška na přítomnost mléčnanu

 

Čistota

 

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Chloridy

Ne více než 0,2 %

Sírany

Ne více než 0,25 %

Železo

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Poznámka:

Tato specifikace se týká osmdesátiprocentního vodného roztoku; pro slabší vodné roztoky se vypočtou hodnoty odpovídající jejich obsahu kyseliny mléčné

 

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina propionová

Kyselina propankarboxylová

Einecs

201-176-3

Chemický vzorec

C3H6O2

Molekulová hmotnost

74,08

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bezbarvá nebo slabě nažloutlá olejovitá kapalina s mírně štiplavým zápachem

Identifikace

 

A.

Bod tání

–22 oC

B.

Destilační rozpětí

138,5 oC až 142,5 oC

Čistota

 

Netěkavý zbytek

Ne více než 0,01 % po vysušení při 140 oC do konstantní hmotnosti

Aldehydy

Ne více než 0,1 % vyjádřeno jako formaldehyd

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 281 PROPIONÁT SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Propionát sodný

Sodná sůl kyseliny propankarboxylové

Einecs

205-290-4

Chemický vzorec

C3H5O2Na

Molekulová hmotnost

96,06

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 oC

Popis

Bílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a sodíku

 

B.

pH desetiprocentního vodného roztoku

Ne méně než 7,5 a ne více než 10,5

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 oC

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Železo

Ne více než 50 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 282 PROPIONÁT VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Propionát vápenatý

Einecs

223-795-8

Chemický vzorec

C6H10O4Ca

Molekulová hmotnost

186,22

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 oC

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a vápníku

 

B.

pH desetiprocentního vodného roztoku

Mezi 6,0 a 9,0

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 oC

Ve vodě nerozpustné látky

Ne více než 0,3 %

Železo

Ne více než 50 mg/kg

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 283 PROPIONÁT DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Propionát draselný

Draselná sůl kyseliny propankarboxylové

Einecs

206-323-5

Chemický vzorec

C3H5KO2

Molekulová hmotnost

112,17

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 oC

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost propionátu a draslíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 %, stanoveno dvouhodinovým sušením při 105 oC

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Železo

Ne více než 30 mg/kg

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonyma

Kyselina boritá

Kyselina orthoboritá

Borofax

Definice

 

Einecs

233-139-2

Chemický vzorec

H3BO3

Molekulová hmotnost

61,84

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bezbarvé průhledné krystaly bez zápachu nebo bílé granule nebo prášek; lehce mastné na omak; v přírodě se vyskytuje jako minerál sasolin

Identifikace

 

A.

Bod tání

Přibližně 171 oC

B.

Barví plamen zeleně

 

C.

pH 3,3 % vodného roztoku

Mezi 3,8 a 4,8

Čistota

 

Peroxidy

Přidáním roztoku KI nedochází ke zbarvení

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonyma

Boritan sodný

Definice

 

Chemický název

Tetraboritan sodný

Pyroboritan sodný

Bezvodý tetraboritan

Anhydrous tetraborate

Einecs

215-540-4

Chemický vzorec

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulová hmotnost

201,27

Popis

Prášek nebo destičky připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují; pomalu se rozpouští ve vodě

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Mezi 171 oC a 175 oC za rozkladu

Čistota

 

Peroxidy

Přidáním roztoku KI nedochází ke zbarvení

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

Synonyma

Plyn kyseliny uhličité

Suchý led (v pevné formě)

Anhydrid kyseliny uhličité

Definice

 

Chemický název

Oxid uhličitý

Einecs

204-696-9

Chemický vzorec

CO2

Molekulová hmotnost

44,01

Obsah

Ne méně než 99 % V/V, uvažováno v plynném stavu

Popis

Bezbarvý plyn, za normálních podmínek se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je oxid uhličitý dodáván jako kapalina v tlakových lahvích nebo ve velkých zásobních systémech nebo ve stlačených pevných blocích „suchého ledu“. Pevné formy (suchý led) obvykle obsahují jako pojidla příměsi, jako je propylenglykol nebo minerální olej

Identifikace

 

A.

Srážení (Tvorba sraženiny)

Pokud je proud plynného vzorku zaváděn do roztoku hydroxidu barnatého, tvoří se bílá sraženina, která se za vývoje plynu rozpouští ve zředěné kyselině octové

Čistota

 

Acidita

915 ml plynu probublaného 50 ml čerstvě převařené vody nesmí posunout její reakci při použití methyloranže do kyselé oblasti více, než učiní přídavek 1 ml kyseliny chlorovodíkové (0,01N) do 50 ml čerstvě převařené vody

Redukující látky, fosfan a sulfan

915 ml plynu probublaného 25 ml amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, ke kterému byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit zakalení nebo zčernání tohoto roztoku

Oxid uhelnatý

Ne více než 10 μg/l

Obsah oleje

Ne více než 0,1 mg/l

E 296 KYSELINA JABLEČNÁ

Synonyma

Kyselina hydroxybutandiová, kyselina hydroxyjantarová, kyselina DL-jablečná

Definice

 

Chemický název

Kyselina hydroxybutandiová, kyselina hydroxyjantarová

Einecs

230-022-8

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnost

134,09

Obsah

Obsah ne méně než 99,0 %

Popis

Bílý nebo téměř bílý prášek nebo granule

Identifikace

 

A.

Rozmezí bodu tání

Mezi 127 oC a 132 oC

B.

Pozitivní zkoušky na hydroxysukcináty

 

C.

Roztoky této látky jsou opticky neaktivní ve všech koncentracích

 

Čistota

 

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina (E)-butendiová, (E)-ethen-1,2-dikarboxylová kyselina

Einecs

203-743-0

Chemický vzorec

C4H4O4

Molekulová hmotnost

116,07

Obsah

Obsah ne méně než 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule

Identifikace

 

A.

Rozmezí bodu tání

Mezi 286 oC a 302 oC (kapilární metodou, rychlým zahříváním)

B.

Pozitivní zkoušky na dvojné vazby a 1,2-dikarboxylovou kyselinu

 

C.

pH 0,05 % roztoku při 25 oC

3,0–3,02

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (120 oC, 4 h)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Kyselina maleinová

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina L-askorbová

Kyselina askorbová

2,3-didehydro-Lthreohexono-1,4-lakton

3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

200-066-2

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnost

176,13

Obsah

Kyselina askorbová po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H8O6

Popis

Bílá až světle žlutá krystalická látka bez zápachu

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Mezi 189 oC a 193 oC za rozkladu

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost kyseliny askorbové

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi +20,5o a +21,5o (10 % (m/V) vodný roztok)

pH dvouprocentního vodného roztoku

Mezi 2,4 a 2,8

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Askorban sodný

L-askorban sodný

Sodný enolát 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu

Sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu

Einecs

205-126-1

Chemický vzorec

C6H7O6Na

Molekulová hmotnost

198,11

Obsah

Askorban sodný po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H7O6Na

Popis

Bílá nebo téměř bílá krystalická látka bez zápachu, která působením světla tmavne

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost askorbanu a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi +103o a +106o (10 % (m/V) vodný roztok)

pH desetiprocentního vodného roztoku

Mezi 6,5 a 8,0

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Askorban vápenatý, dihydrát

Vápenatá sůl 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu, dihydrát

Einecs

227-261-5

Chemický vzorec

C12H14O12Ca 2H2O

Molekulová hmotnost

426,35

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bázi bez těkavých složek

Popis

Bílý až světle šedožlutý krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost askorbanu a vápníku

 

Čistota

 

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi +95o a +97o (5 % (m/V) vodný roztok)

pH desetiprocentního vodného roztoku

Mezi 6,0 a 7,5

Těkavé látky

Ne více než 0,3 % stanoveno dvacetičtyřhodinovým sušením při teplotě místnosti v exsikátoru obsahujícím kyselinu sírovou nebo oxid fosforečný

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Definice

 

Chemický název

Askorbylpalmitát

L-askorbyl palmitát

2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton6-palmitát

6-palmitoyl-3keto-L-gulofuranolakton

Einecs

205-305-4

Chemický vzorec

C22H38O7

Molekulová hmotnost

414,55

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílá nebo žlutobílá pevná látka s citrusovou vůní

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Mezi 107 oC a 117 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení ve vakuové sušárně při 56 oC a 60 oC

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi +21o a +24o (5 % (m/V) roztok v methanolu)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definice

 

Chemický název

Askorbylstearát

L-askorbyl stearát

2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-stearát

6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Einecs

246-994-9

Chemický vzorec

C24H42O7

Molekulová hmotnost

442,6

Obsah

Ne méně než 98 %

Popis

Bílá nebo nažloutlá pevná látka s citrusovou vůní

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Asi 116 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení ve vakuové sušárně při 56 oC až 60 oC

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

Definice

Produkt obsahující koncentrované tokoferoly a tokotrienoly se získává vakuovou parní destilací jedlých rostlinných olejů.

Obsahuje tokoferoly jako d-α, d-β-, d-γ-, a d-ζ-tokofefoly

Molekulová hmotnost

430,71 (d-α-tokoferol)

Obsah

Ne méně než 34 % celkových tokoferolů

Popis

Hnědočervený až červený, čirý viskózní olej s charakteristickým zápachem a chutí. V mikrokrystalické formě může docházet k mírnému vydělování voskovitých složek

Identifikace

 

A.

Použitím vhodné metody plynové nebo kapalinové chromatografie

 

B.

Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě. Dobře rozpustný v ethanolu. Mísitelný s etherem

Čistota

 

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická otáčivost

[α]D 20 ne méně než +20o

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonyma

DL-α-tokoferol

Definice

 

Chemický název

DL-5,7,8-trimethyltokol

DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)6-chromanol

Einecs

233-466-0

Chemický vzorec

C29H50O2

Molekulová hmotnost

430,71

Obsah

Ne méně než 96 %

Popis

Slabě žlutý až jantarový, čirý viskózní olej, téměř bez zápachu, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a mísitelný s etherem

B.

Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 292 nm

Čistota

 

Index lomu

n D 201,503–1,507

Specifická absorpce

Formula

1 cm v ethanolu

Formula 1 cm (292 nm) 72–76

(0,01 g ve 200 ml absolutního ethanolu)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Specifická optická otáčivost

[α] D 25 0o ± 0,05 o (roztok 1:10 v chloroformu)

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Synonyma

dl-γ-tokoferol

Definice

 

Chemický název

2,7,8-trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

231-523-4

Chemický vzorec

C28H48O2

Molekulová hmotnost

416,69

Obsah

Ne méně než 97 %

Popis

Čirý, viskózní světle žlutý olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

 

A.

Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm

Čistota

 

Specifická absorpce

Formula

v ethanolu

Formula

(298 nm) mezi 91 a 97

Formula

(257 nm) mezi 5,0 a 8,0

Index lomu

Formula

1,503–1,507

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Definice

 

Chemický název

2,8-dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

204-299-0

Chemický vzorec

C27H46O2

Molekulová hmotnost

402,7

Obsah

Ne méně než 97 %

Popis

Čirý, viskózní světle žlutý nebo oranžový olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

 

A.

Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm

Čistota

 

Specifická absorpce

Formula

ethanolu

Formula

(298 nm) mezi 89 a 95

Formula

(257 nm) mezi 3,0 a 6,0

Index lomu

Formula

1,500–1,504

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Definice

 

Chemický název

Propylgallát

Propylester kyseliny gallové

n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Einecs

204-498-2

Chemický vzorec

C10H12O5

Molekulová hmotnost

212,20

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílá až krémově bílá krystalická pevná látka bez zápachu

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu

B.

Rozpětí bodu tání

Mezi 146 oC a 150 oC po čtyřhodinovém sušení při 110 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (110 oC, čtyři hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce

Formula

ethanolu

Formula

(275 nm) ne méně než 485 a ne více než 520

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT

Definice

 

Chemický název

Oktylgallát

Oktylester kyseliny gallové

n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Einecs

213-853-0

Chemický vzorec

C15H22O5

Molekulová hmotnost

282,34

Obsah

Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 oC

Popis

Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu

B.

Rozpětí bodu tání

Mezi 99 oC a 102 oC po šestihodinovém sušení při 90 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (90 oC, šest hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce

Formula

v ethanolu

Formula

(275 nm) ne méně než 375 a ne více než 390

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 312 DODECYLGALLÁT

Synonyma

Laurylgallát

Definice

 

Chemický název

Dodecylgallát

n-dodecyl (nebo lauryl) ester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Dodecylester kyseliny gallové

Einecs

214-620-6

Chemický vzorec

C19H30O5

Molekulová hmotnost

338,45

Obsah

Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 oC

Popis

Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a etheru

B.

Rozpětí bodu tání

Mezi 95 oC a 98 oC po šestihodinovém sušení při 90 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (90 oC, šest hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce

Formula

v ethanolu

Formula

(275 nm) ne méně než 300 a ne více než 325

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 10 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 30 mg/kg

E 315 KYSELINA ERYTHROBOVÁ

Synonyma

Kyselina isoaskorbová

Kyselina D-araboaskorbová

Definice

 

Chemický název

γ-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enoové

Kyselina isoaskorbová

Kyselina D-isoaskorbová

Einecs

201-928-0

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnost

176,13

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílá až světle žlutá krystalická pevná látka, působením světla postupně tmavne

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Asi 164 oC až 172 oC za rozkladu

B.

Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce

 

Čistota

 

Ztráta sušením

Ne více než 0,4 % po tříhodinovém sušení za sníženého tlaku nad silikagelem

Síranový popel

Ne více než 0,3 %

Specifická optická otáčivost

[α] 25 D 10 % (m/V) vodného roztoku mezi –16,5o až –18,0o

Oxaláty

K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 316 ERYTHROBÁT SODNÝ

Synonyma

Isoaskorban sodný

Definice

 

Chemický název

Isoaskorban sodný

Sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové

Sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythrohexon-1,4-laktonu

Sodný enolát 3-keto-D-gulofurano-laktonu, monohydrát

Einecs

228-973-9

Chemický vzorec

C6H7O6Na H2O

Molekulová hmotnost

216,13

Obsah

Ne méně než 98 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou, vyjádřeno jako monohydrát

Popis

Bílá krystalická látka

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu

B.

Pozitivní zkouška na přítomnost kyseliny askorbové/barevná reakce

 

C.

Pozitivní zkouška na přítomnost sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po dvacetičtyřhodinovém sušení ve vakuovém exsikátoru nad kyselinou sírovou

Specifická otáčivost

[α]D 25 10 % (m/V) vodného roztoku mezi +95o a +98o

pH desetiprocentního vodného roztoku

5,5 až 8,0

Oxaláty

K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok musí zůstat čirý

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 319 TERCIÁRNÍ BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

Synonyma

TBHQ

Definice

 

Chemické názvy

terc-butyl-1,4-benzendiol

2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzendiol

Einecs

217-752-2

Chemický vzorec

C10H14O2

Molekulová hmotnost

166,22

Obsah

Obsah ne méně než 99 % C10H14O2

Popis

Bílá krystalická pevná látka s charakteristickou vůní

Identifikace

 

A.

Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě; rozpustný v ethanolu

B.

Bod tání

Ne méně než 126,5 oC

C.

Fenolické látky

Po rozpuštění asi 5 mg vzorku v 10 ml methanolu a přidání 10,5 ml roztoku dimethylaminu (1:4). Vytvoří se červené až růžové zbarvení

Čistota

 

Terciární-butyl-p-benzochinon

Ne více než 0,2 %

2,5-di-terciární-butylhydrochinon

Ne více než 0,2 %

Hydroxychinon

Ne více než 0,1 %

Toluen

Ne více než 25 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANISOL (BHA)

Synonyma

BHA

Definice

 

Chemické názvy

3-terc-butyl-4-hydroxyanisol

Směs 2-terc-butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

Einecs

246-563-8

Chemický vzorec

C11H16O2

Molekulová hmotnost

180,25

Obsah

Ne méně než 98,5 % C11H16O2a ne méně než 85 % isomeru 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

Popis

Bílé nebo světle žluté krystaly nebo voskovitá látka se slabě aromatickou vůní

Identifikace

 

A.

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu

B.

Rozmezí bodu tání

Mezi 48 oC a 63 oC

C.

Barevná reakce

Pozitivní na zkoušku fenolových skupin

Čistota

 

Síranový popel

Ne více než 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 oC

Fenolické nečistoty

Ne více než 0,5 %

Specifická absorpce

Formula

Formula

(290 nm) ne méně než 190 a ne více než 210
Specifická absorpce

Formula

Formula

(228 nm) ne méně než 326 a ne více než 345

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonyma

BHT

Definice

 

Chemický název

2,6-diterc. Butyl-p-krezol

4-methyl-2,6-diterc. Butylfenol

Einecs

204-881-4

Chemický vzorec

C15H24O

Molekulová hmotnost

220,36

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Bílá krystalická nebo vločkovitá látka bez zápachu nebo s charakteristickou slabou aromatickou vůní

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Nerozpustný ve vodě a 1,2-propandiolu

Snadno rozpustný v ethanolu

B.

Bod tání

70 oC

C.

Absorpční maximum

Absorpce v rozsahu 230 až 320 nm 2 cm vrstvy roztoku 1:100 000 v bezvodém ethanolu vykazuje maximum pouze při 278 nm

Čistota

 

Síranový popel

Ne více než 0,005 %

Fenolické nečistoty

Ne více než 0,5 %

Specifická absorpce

Formula

v ethanolu

Formula

(278 nm) ne méně než 81 a ne více než 88

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 322 LECITINY

Synonyma

Fosfatidy

Fosfolipidy

Definice

Lecitiny jsou směsí nebo frakcemi fosfatidů získaných fyzikálními postupy z potravin živočišného nebo rostlinného původu; zahrnují také hydrolyzované produkty získané působením neškodných a vhodných enzymů. Konečný produkt nesmí vykazovat žádné známky zbytkové enzymatické aktivity

Lecitiny lze trochu bělit ve vodném prostředí působením peroxidu vodíku. Tato oxidace nesmí chemicky měnit fosfatidy lecitinů

Einecs

232-307-2

Obsah

Lecitiny: ne méně než 60,0 % látek nerozpustných v acetonu

Hydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % látek nerozpustných v acetonu

Popis

Lecitiny: hnědá kapalina nebo viskózní polotekutá látka nebo prášek

Hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo pasta

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost cholinu, fosforu a mastných kyselin

 

B.

Zkouška na přítomnost hydrolyzovaného lecitinu

Do 800ml kádinky se přidá 500 ml vody (30 oC–35 oC). Poté se za stálého míchání pomalu přidá 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří homogenní emulzi. Nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti přibližně 50 g

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % po hodinovém sušení při 105 oC

Látky nerozpustné v toluenu

Ne více než 0,3 %

Číslo kyselosti

Lecitiny: ne více než 35 mg hydroxidu draselného na gram

Hydrolyzované lecitiny: ne více než 45 mg hydroxidu draselného na gram

Peroxidové číslo

Rovno nebo menší než 10

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Mléčnan sodný

2-hydroxypropionát sodný

Einecs

200-772-0

Chemický vzorec

C3H5NaO3

Molekulová hmotnost

112,06 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 57 % a ne více než 66 %

Popis

Bezbarvá průhledná kapalina

Bez zápachu nebo s mírnou charakteristickou vůní

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkouška na přítomnost mléčnanu

 

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost sodíku

 

Čistota

 

Kyselost

Ne více než 0,5 % po vysušení, vyjádřeno jako kyselina mléčná

pH dvacetiprocentního vodného roztoku

6,5 až 7,5

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

Poznámka:

Uvedená specifikace platí pro šedesátiprocentní vodný roztok

 

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Definice

 

Chemický název

Mléčnan draselný

2-hydroxypropionát draselný

Einecs

213-631-3

Chemický vzorec

C3H5O3K

Molekulová hmotnost

128,17 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 57 % a ne více než 66 %

Popis

Mírně viskózní čirá kapalina téměř bez zápachu. Bez zápachu nebo se slabou charakteristickou vůní

Identifikace

 

A.

Spálení

Roztok mléčnanu sodného se spálí na popel. Popel je alkalický po přidání kyseliny dochází k vývoji plynu

B.

Barevná reakce

5 ml roztoku katecholu 1:100 v kyselině sírové se převrství 2 ml roztoku mléčnanu draselného. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení

C.

Pozitivní zkoušky na přítomnost draslíku a mléčnanu

 

Čistota

 

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Kyselost

1 g mléčnanu draselného se rozpustí ve 20 ml vody, přidají se 3 kapky fenolftaleinu a titruje se 0,1N hydroxidem sodným. Spotřeba by neměla být větší než 0,2 ml

Redukující látky

Mléčnan draselný neredukuje Fehlingův roztok

Poznámka:

Uvedená specifikace platí pro šedesátiprocentní vodný roztok

 

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Definice

 

Chemický název

Dimléčnan vápenatý

Hydrát dimléčnanu vápenatého

Vápenatá sůl 2-hydroxypropionové kyseliny

Einecs

212-406-7

Chemický vzorec

(C3H5O2)2Ca nH2O (n = 0–5)

Molekulová hmotnost

218,22 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost mléčnanu a vápníku

 

B.

Zkoušky rozpustnosti

Dobře rozpustný ve vodě a prakticky nerozpustný v ethanolu

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 120 oC

bezvodý: ne více než 3,0 %

s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 %

se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 %

se 4,5 molekulami vody: ne více než 27 %

Kyselost

Ne více než 0,5 % sušiny, vyjádřeno jako kyselina mléčná

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

pH pětiprocentního roztoku

Mezi 6,0 a 8,0

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

E 330 KYSELINA CITRONOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina citronová

Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová

Hydroxytricarballytic acid

Einecs

201-069-1

Chemický vzorec

a)

C6H8O7 (bezvodá)

b)

C6H8O7 H2O (monohydrát)

Molekulová hmotnost

a)

192,13 (bezvodá)

b)

210,15 (monohydrát)

Obsah

Kyselina citronová může být bezvodá nebo může obsahovat 1 molekulu vody. Kyselina citronová obsahuje ne méně než 99,5 % C6H8O7, ve vysušeném stavu

Popis

Kyselina citronová je bílá nebo bezbarvá krystalická pevná látka bez zápachu se silně kyselou chutí. Monohydrát na suchém vzduchu zvětrává

Identifikace

 

A.

Zkoušky rozpustnosti

Velmi snadno rozpustná ve vodě; snadno rozpustná v ethanolu; dobře rozpustná v etheru

Čistota

 

Obsah vody

Bezvodá kyselina citronová neobsahuje více než 0,5 % vody; monohydrát kyseliny citronové neobsahuje více než 8,8 % vody (metoda Karla Fischera)

Síranový popel

Ne více než 0,05 % po kalcinaci při 800 ± 25 oC

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Oxaláty

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Snadno zuhelnitelné látky

1 g práškového vzorku se hodinu zahřívá s 10 ml alespoň devadesátiosmiprocentní kyseliny sírové ve vodní lázni při 90 oC bez přístupu světla. Nesmí se vytvořit tmavší zabarvení než světle hnědé (srovnávací kapalina K)

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

Synonyma

Citronan monosodný

Trisodium sodium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan monosodný

Monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Chemický vzorec

a)

C6H7O7 Na (bezvodý)

b)

C6H7O7Na H2O (monohydrát)

Molekulová hmotnost

a)

214,11 (bezvodý)

b)

232,23 (monohydrát)

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 180 oC:

anhydrid: ne více než 1,0 %

monohydrát: ne více než 8 %

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 3,5 a 3,8

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 331 (ii) CITRONAN DISODNÝ

Synonyma

Citronan disodný

Dibasic sodium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan disodný

Disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Disodná sůl kyseliny citronové s 1,5 molekulami vody

Einecs

200-623-3

Chemický vzorec

C6H6O7Na21,5H2O

Molekulová hmotnost

263,11

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 13,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 4,9 a 5,2

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

Synonyma

Citronan trisodný

Trisodium sodium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan trisodný

Trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Trisodná sůl kyseliny citronové, bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát

Einecs

200-675-3

Chemický vzorec

Anhydrid:

C6H5O7 Na3

Hydratovaný:

C6H5O7Na3 nH2O (n = 2 nebo 5)

Molekulová hmotnost

258,07 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Stanoveno čtyřhodinovým sušením při 180 oC:

anhydrid:

ne více než 1,0 %

dihydrát:

ne více než 13,5 %

pentahydrát:

ne více než 30,3 %

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH pětiprocentního vodného roztoku

Mezi 7,5 a 9,0

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

Synonyma

Citronan monodraselný

Monobasic potassium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan monodraselný

Monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové

Einecs

212-753-4

Chemický vzorec

C6H7O7K

Molekulová hmotnost

230,21

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a draslíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 3,5 a 3,8

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ

Synonyma

Citronan tridraselný

Tribasic potassium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan tridraselný

Tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Tridraselná sůl kyseliny citronové, monohydrát

Einecs

212-755-5

Chemický vzorec

C6H5O7K3 H2O

Molekulová hmotnost

324,42

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý, hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a draslíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 6,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 7,5 a 9,0

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

E 333 (i) CITRONAN MONOVÁPENATÝ

Synonyma

Citronan monovápenatý

Monobasic calcium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan monovápenatý

Monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Monovápenatá sůl kyseliny citronové, monohydrát

Chemický vzorec

(C6H7O7)2Ca H2O

Molekulová hmotnost

440,32

Obsah

Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 7,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 3,2 a 3,5

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (ii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

Synonyma

Dicitronan divápenatý

Dibasic calcium citrate

Definice

 

Chemický název

Dicitronan divápenatý

Divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Divápenatá sůl kyseliny citronové, trihydrát

Chemický vzorec

(C6H6O7)2Ca 3H2O

Molekulová hmotnost

530,42

Obsah

Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 20,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (iii) CITRONAN TRIVÁPENATÝ

Synonyma

Citronan trivápenatý

Tribasic calcium citrate

Definice

 

Chemický název

Citronan trivápenatý

Trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Trivápenatá sůl kyseliny citronové, tetrahydrát

Einecs

212-391-7

Chemický vzorec

(C6H5O7)2Ca3 4H2O

Molekulová hmotnost

570,51

Obsah

Ne méně než 97,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost citronanu a vápníku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 14,0 % po čtyřhodinovém sušení při 180 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 334 L(+)-KYSELINA VINNÁ

Definice

 

Chemický název

L-kyselina vinná

Kyselina L-2,3-dihydroxybutadienová

Kyselina d-α, β-dihydroxyjantarová

Einecs

201-766-0

Chemický vzorec

C4H6O6

Molekulová hmotnost

150,09

Obsah

Ne méně než 99,5 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvá nebo průsvitná krystalická látka nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Rozpětí bodu tání

Mezi 168 oC a 170 oC

B.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (nad P2O5, tři hodiny)

Síranový popel

Ne více než 1 000 mg/kg po kalcinaci při 800 ± 25 oC

Specifická optická otáčivost 20 % (m/V) vodného roztoku

[α]D 20 mezi +11,5o a +13,5o

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

Synonyma

Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné

Definice

 

Chemický název

Monosodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné, monohydrát

Chemický vzorec

C4H5O6Na· H2O

Molekulová hmotnost

194,05

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Průhledné bezbarvé krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a sodíku

 

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 10,5 % po čtyřhodinovém sušení při 105 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Definice

 

Chemický název

L-vinan disodný

(+)-vinan disodný

Disodná sůl kyseliny (+)-dihydroxybutadienové

Disodná sůl kyseliny L(+)-vinné, dihydrát

Einecs

212-773-3

Chemický vzorec

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulová hmotnost

230,8

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Průhledné bezbarvé krystaly

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a sodíku

 

B.

Zkoušky rozpustnosti

1 gram je nerozpustný ve 3 ml vody. Nerozpustný v ethanolu

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 150 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 7,0 a 7,5

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

Synonyma

Vinan monodraselný

Definice

 

Chemický název

Bezvodá monodraselná sůl L(+)-kyseliny vinné

Monodraselná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

Chemický vzorec

C4H5O6K

Molekulová hmotnost

188,16

Obsah

Ne méně než 98 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a draslíku

 

B.

Bod tání

230 oC

Čistota

 

pH jednoprocentního vodného roztoku

3,4

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 105 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Synonyma

Vinan didraselný

Definice

 

Chemický název

Didraselná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

Didraselná sůl kyseliny L(+)-vinné, hemihydrát

Einecs

213-067-8

Chemický vzorec

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekulová hmotnost

235,2

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu a draslíku

 

Čistota

 

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 7,0 a 9,0

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením při 150 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 337 VINAN SODNODRASELNÝ

Synonyma

L(+)-vinan draselno-sodný

Rochellská sůl

Seignettova sůl

Definice

 

Chemický název

Draselno-sodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

L(+)-vinan draselno-sodný

Einecs

206-156-8

Chemický vzorec

C4H4O6Kna·4H2O

Molekulová hmotnost

282,23

Obsah

Ne méně než 99 %, ve vysušeném stavu

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na přítomnost vinanu, sodíku a draslíku

 

B.

Zkoušky rozpustnosti

1 g je dobře rozpustný v 1 ml vody, nerozpustný v ethanolu

C.

Rozpětí bodu tání

Mezi 70 a 80 oC

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 26,0 % a ne méně než 21,0 %, stanoveno tříhodinovým sušením při 150 oC

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

pH jednoprocentního vodného roztoku

Mezi 6,5 a 8,5

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Těžké kovy (jako Pb)

Ne více než 10 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Synonyma

Kyselina orthofosforečná

 

Definice

 

Chemický název

Kyselina fosforečná

Einecs

231-633-2

Chemický vzorec

H3PO4

Molekulová hmotnost

98,00

Obsah

Kyselina fosforečná je komerčně dostupná jako vodný roztok v různých koncentracích. Obsah nejméně 67,0 % a nejvýše 85,7 %

Popis

Čirá, bezbarvá, viskózní kapalina

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkouška na kyselinu a fosforečnany

 

Čistota

 

Těkavé kyseliny

Ne více než 10 mg/kg (jako kyselina octová)

Chloridy

Ne více než 200 mg/kg (vyjádřeno jako chlor)

Dusičnany

Ne více než 5 mg/kg (jako NaNO3)

Sírany

Ne více než 1 500 mg/kg (jako CaSO4)

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Poznámka:

Tato specifikace se vztahuje na sedmdesátipětiprocentní vodný roztok

 

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Fosforečnan monosodný

Kyselý fosforečnan sodný

Orthofosforečnan monosodný

Dihydrogenorthofosforečnan sodný

 

Definice

 

Chemický název

Dihydrogenfosforečnan sodný

Einecs

231-449-2

Chemický vzorec

Bezvodý: NaH2PO4

Monohydrát: NaH2PO4· H2O

Dihydrát: NaH2PO4·2H2O

Molekulová hmotnost

Bezvodý: 119,98

Monohydrát: 138,00

Dihydrát: 156,01

Obsah

Po sušení jednu hodinu při 60 oC a poté čtyři hodiny při 105 oC obsahuje nejméně 97 % NaH2PO4

Obsah P2O5

Mezi 58,0 % a 60,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý slabě rozpadavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu ani etheru

C.

pH jednoprocentního roztoku

Mezi 4,1 a 5,0

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Při sušení jednu hodinu při 60 oC a poté čtyři hodiny při 105 oC ztrácí bezvodá sůl nejvýše 2,0 %, monohydrát nejvýše 15,0 % a dihydrát nejvýše 25 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma

Fosforečnan disodný

Sekundární fosforečnan sodný

Orthofosforečnan disodný

Kyselý fosforečnan disodný

Definice

 

Chemický název

Hydrogenfosforečnan sodný

Orthofosforečnan disodný

Einecs

231-448-7

Chemický vzorec

Bezvodý: Na2HPO4

Hydrát: Na2HPO4·nH2O (n = 2,7 nebo 12)

Molekulová hmotnost

141,98 (bezvodý)

Obsah

Po sušení tři hodiny při 40 oC a poté pět hodin při 105 oC obsahuje nejméně 98 % Na2HPO4

Obsah P2O5

Mezi 49 % a 51 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezvodý hydrogenfosforečnan sodný je bílý hygroskopický prášek bez zápachu. Hydratovanými formami jsou dihydrát: bílá krystalická látka, bez zápachu; heptahydrát: bílé rozpadavé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu; a dodekahydrát: bílý rozpadavý prášek nebo krystaly, bez zápachu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.

pH jednoprocentního roztoku

Mezi 8,4 a 9,6

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Při sušení tři hodiny při 40 oC a poté pět hodin při 105 oC je úbytek hmotnosti tento: bezvodý nejvýše 5,0 %, dihydrát nejvýše 22,0 %, heptahydrát nejvýše 50,0 %, dodekahydrát nejvýše 61,0 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Fosforečnan sodný

Fosforečnan trisodný

Orthofosforečnan sodný

Definice

Fosforečnan sodný se získává z vodných roztoků a krystaluje v bezvodé formě s 1/2, 1, 6, 8 nebo 12 molekulami H2O. Dodekahydrát krystalizuje vždy z vodných roztoků s nadbytkem hydroxidu sodného. Obsahuje 1/4 molekuly NaOH

Chemický název

Fosforečnan sodný

Fosforečnan trisodný

Orthofosforečnan sodný

Einecs

231-509-8

Chemický vzorec

Bezvodý: Na3PO4

Hydratovaný: Na3PO4·nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, nebo 12)

Molekulová hmotnost

163,94 (bezvodý)

Obsah

Bezvodý fosforečnan sodný a hydratované formy s výjimkou dodekahydrátu obsahují nejméně 97,0 % Na3PO4, vztaženo na bezvodou bázi. Fosforečnan sodný, dodekahydrát obsahuje nejméně 92,0 % Na3PO4, vztaženo na bezvodou bázi

Obsah P2O5

Mezi 40,5 % a 43,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílé krystaly, granule nebo krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na sodík a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.

pH jednoprocentního roztoku

Mezi 11,5 a 12,5

Čistota

 

Úbytek hmotnosti žíháním

Při sušení dvě hodiny při 120 oC a 30 minut při 800 oC je úbytek hmotnosti tento: bezvodý nejvýše 2,0 %, monohydrát nejvýše 11,0 %, dodekahydrát: mezi 45,0 % a 58,0 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan monodraselný

Dihydrogenfosforečnan monodraselný

Dihydrogenorthofosforečnan draselný

Definice

 

Chemický název

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenorthofosforečnan draselný

Dihydrogenfosforečnan nonodraselný

Einecs

231-913-4

Chemický vzorec

KH2PO4

Molekulová hmotnost

136,09

Obsah

Obsah nejméně 98,0 % po čtyřhodinovém sušení při 105 oC

Obsah P2O5

Mezi 51,0 % a 53,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé hygroskopické krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.

pH jednoprocentního roztoku

Mezi 4,2 a 4,8

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % stanoveno sušením čtyři hodiny při 105 oC

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 g/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 g/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan didraselný

Sekundární fosforečnan draselný

Kyselý fosforečnan didraselný

Hydrogenorthofosforečnan draselný

 

Definice

 

Chemický název

Hydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan didraselný

Hydrogenorthofosforečnan draselný

Einecs

231-834-5

Chemický vzorec

K2HPO4

Molekulová hmotnost

174,18

Obsah

Obsah nejméně 98 % po čtyřhodinovém sušení při 105 oC

Obsah P2O5

Mezi 40,3 % a 41,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Rozpadavý bezbarvý nebo bílý zrnitý prášek nebo hmota

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.

pH jednoprocentního roztoku

Mezi 8,7 a 9,4

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % stanoveno sušením čtyři hodiny při 105 oC

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan tridraselný

Orthofosforečnan draselný

 

Definice

 

Chemický název

Fosforečnan draselný

Fosforečnan tridraselný

Orthofosforečnan draselný

Einecs

231-907-1

Chemický vzorec

Bezvodý: K3PO4

Hydratovaný: K3PO4·nH2O (n = 1 nebo 3)

Molekulová hmotnost

212,27 (bezvodý)

Obsah

Obsah nejméně 97 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5

Mezi 30,5 % a 33,0 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Popis

Bezbarvé nebo bílé hygroskopické krystaly nebo granule bez zápachu. Hydratované formy jsou monohydrát a trihydrát

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na draslík a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

C.

pH jednoprocentního roztoku

Mezi 11,5 a 12,3

Čistota

 

Úbytek hmotnosti žíháním

Bezvodý: nejvýše 3,0 %; hydratovaný: nejvýše 23,0 %. Stanoveno sušením jednu hodinu při 105 oC a poté vyžíháním 30 minut při 800 oC ± 25 oC

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 341 (i) BIS(DIHYDROGENFOSFOREČNAN) VÁPENATÝ

Synonyma

Dihydrogenfosforečnan monovápenatý

Dihydrogenorthofosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý

Einecs

231-837-1

Chemický vzorec

Bezvodý: Ca(H2PO4)2

Monohydrát: Ca(H2PO4)2·H2O

Molekulová hmotnost

234,05 (bezvodý)

252,08 (monohydrát)

Obsah

Obsah nejméně 95 % ve vysušeném stavu

Obsah P2O5

Mezi 55,5 % a 61,1 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Zrnitý prášek nebo bílé rozplývavé krystaly nebo granule

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.

Obsah CaO

Mezi 23,0 % a 27,5 % (bezvodý)

Mezi 19,0 % a 24,8 % (monohydrát)

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 14 % stanoveno sušením čtyři hodiny při 105 oC (bezvodý)

Ne více než 17,5 % stanoveno sušením jednu hodinu při 60 oC a poté čtyři hodiny při 105 oC (monohydrát)

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 17,5 % po vyžíhání 30 minut při 800 oC ± 25 oC (bezvodý)

Ne více než 25,0 % stanoveno sušením jednu hodinu při 105 oC a poté žíháním 30 minut při 800 oC ± 25 oC (monohydrát)

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 341 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Hydrogenfosforečnan vápenatý

Hydrogenorthofosforečnan vápenatý

Definice

Chemický název

Hydrogenfosforečnan vápenatý

Hydrogenorthofosforečnan vápenatý

Sekundární fosforečnan vápenatý

Einecs

231-826-1

Chemický vzorec

Bezvodý: CaHPO4

Dihydrát: CaHPO4·2H2O

Molekulová hmotnost

136,06 (bezvodý)

172,09 (dihydrát)

Obsah

Hydrogenfosforečnan vápenatý obsahuje po tříhodinovém sušení při 200 oC nejméně 98 % a nejvýše ekvivalent 102 % CaHPO4

Obsah P2O5

Mezi 50,0 % a 52,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílé krystaly nebo granule, zrnitý prášek nebo prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.

Zkoušky rozpustnosti

Mírně rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

Čistota

 

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 8,5 % (bezvodý), nebo 26,5 % (dihydrát) po žíhání 30 minut při 800 oC ± 25 oC

Fluoridy

Ne více než 50 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFOREČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Fosforečnan vápenatý

Orthofosforečnan vápenatý

Fosforečnan-hydroxid pentavápenatý

Kalcium-hydroxyapatit

Definice

Fosforečnan vápenatý obsahuje proměnlivou směs fosforečnanů vápníku získávanou z neutralizace kyseliny fosforečné hydroxidem vápenatým, která má přibližné složení 10CaO· 3P2O5·H2O

Chemický název

Tris(fosforečnan)-hydroxid pentavápenatý

Fosforečnan vápenatý

Einecs

235-330-6 (tris(fosforečnan)-hydroxid pentavápenatý)

231-840-8 (orthofosforečnan vápenatý)

Chemický vzorec

Ca5(PO4)3·OH nebo Ca3(PO4)2

Molekulová hmotnost

502 nebo 310

Obsah

Obsah nejméně 90 %, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5

Mezi 38,5 % a 48,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý prášek bez chuti a zápachu, stálý na vzduchu

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na vápník a fosforečnany

 

B.

Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě; nerozpustný v ethanolu, dobře rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a dusičné

Čistota

 

Úbytek hmotnosti žíháním

Ne více než 8 % po žíhání při 800 oC ± 25 oC do konstantní hmotnosti

Fluoridy

Ne více než 50 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 343 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

Synonyma

Dihydrogenfosforečnan hořečnatý

Kyselý fosforečnan hořečnatý

Orthofosforečnan monohořečnatý

Definice

 

Chemický název

Hydrogenfosforečnan hořečnatý

Einecs

236-004-6

Chemický vzorec

Mg(H2PO4)2 · nH2O (kde n = 0–4)

Molekulová hmotnost

218,30 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 51,0 % po vyžíhání

Popis

Bílý krystalický prášek bez zápachu, málo rozpustný ve vodě

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkouška na hořčík nebo fosforečnany

 

B.

Obsah MgO

Ne méně než 21,5 % po vyžíhání

Čistota

 

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 343 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ

Synonyma

Hydrogenfosforečnan hořečnatý

Orthofosforečnan dihořečnatý

Sekundární fosforečnan hořečnatý

 

Definice

 

Chemický název

Hydrogenfosforečnan hořečnatý

Einecs

231-823-5

Chemický vzorec

MgHPO4 · nH2O (kde n = 0–3)

Molekulová hmotnost

120,30 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 96 % po vyžíhání

Popis

Bílý krystalický prášek bez zápachu, málo rozpustný ve vodě

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkouška na hořčík nebo fosforečnany

 

B.

Obsah MgO

Ne méně než 33,0 %, přepočteno na bezvodou bázi

Čistota

 

Fluoridy

Ne více než 10 mg/kg (jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 4 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 350 (i) JABLEČNAN DISODNÝ

Synonyma

Jablečnan disodný

Dinatrium-malát

Disodná sůl kyseliny DL-jablečné

Disodná sůl kyseliny hydroxybutandiové

Disodná sůl kyseliny hydroxyjantarové

Definice

 

Chemický název

Dinatrium-hydroxybutandioát, dinatrium-hydroxysukcinát

Chemický vzorec

Hemihydrát: C4H4Na2O5 1/2 H2O

Trihydrát: C4H4Na2O5 3 H2O

Molekulová hmotnost

Hemihydrát: 187,05

Trihydrát: 232,10

Obsah

Obsah ne méně než 98,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický prášek nebo hrudky

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na 1,2-dikarboxylovou kyselinu a na sodík

 

B.

Zkouška na tvorbu azobarviv

Pozitivní

C.

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 7,0 % (130 oC, 4 h) u hemihydrátu, nebo 20,5–23,5 % (130 oC, 4 h) u trihydrátu

 

 

Alkalita

Ne více než 0,2 % jako Na2CO3

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 350 (ii) JABLEČNAN MONOSODNÝ

Synonyma

DL-Jablečnan monosodný

Monosodná sůl kyseliny DL-jablečné

Monosodná sodná sůl kyseliny hydroxybutandiové

Monosodná sůl kyseliny hydroxyjantarové

Definice

 

Chemický název

Natrium-hydrogen-hydroxybutandioát, natrium-hydrogen-hydroxysukcinát

Chemický vzorec

C4H5NaO5

Molekulová hmotnost

156,07

Obsah

Obsah ne méně než 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na 1,2-dikarboxylovou kyselinu a na sodík

 

B.

Zkouška na tvorbu azobarviv

Pozitivní

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (110 oC, 3 h)

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 351 JABLEČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Jablečnan didraselný

Dikalium-malát

Didraselná sůl kyseliny DL-jablečné

Didraselná sůl kyseliny hydroxybutandiové

Didraselná sůl kyseliny hydroxyjantarové

Definice

 

Chemický název

Dikalium-hydroxybutandioát, dikalium-hydroxysukcinát

Chemický vzorec

C4H4K2O5

Molekulová hmotnost

210,27

Obsah

Obsah ne méně než 59,5 %

Popis

Bezbarvý nebo téměř bezbarvý vodný roztok

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na 1,2-dikarboxylovou kyselinu a na draslík

 

B.

Zkouška na tvorbu azobarviv

Pozitivní

Čistota

 

Alkalita

Ne více než 0,2 % jako K2CO3

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 352 (i) JABLEČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Jablečnan vápenatý

Kalcium-malát

Vápenatá sůl kyseliny DL-jablečné

Vápenatá sůl kyseliny hydroxybutandiové

Vápenatá sůl kyseliny hydroxyjantarové

Definice

 

Chemický název

Kalcium-hydroxybutandioát, kalcium-hydroxysukcinát

Chemický vzorec

C4H5CaO5

Molekulová hmotnost

172,14

Obsah

Obsah ne méně než 97,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na jablečnany, 1,2-dikarboxylovou kyselinu a na vápník

 

B.

Zkouška na tvorbu azobarviv

Pozitivní

C.

Rozpustnost

Málo rozpustný ve vodě

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2 % (100 oC, 3 h)

Alkalita

Ne více než 0,2 % jako CaCO3

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 352 (ii) HYDROGENJABLEČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

Monovápenatá sůl kyseliny DL-jablečné

Monovápenatá sůl kyseliny hydroxybutandiové

Monovápenatá sůl kyseliny hydroxyjantarové

Definice

 

Chemický název

Kalcium-dihydrogen-hydroxybutandioát, kalcium-dihydrogen-hydroxysukcinát

Chemický vzorec

(C4H5O5)2Ca

Obsah

Obsah ne méně než 97,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý prášek

Identifikace

 

A.

Pozitivní zkoušky na 1,2-dikarboxylovou kyselinu a na vápník

 

B.

Zkouška na tvorbu azobarviv

Pozitivní

Čistota

 

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (110 oC, 3 h)

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Fluoridy

Ne více než 30 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 353 KYSELINA METAVINNÁ

Synonyma

 

Definice

 

Chemický název

Kyselina metavinná

Chemický vzorec

C4H6O6

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bílá nebo žlutobílá krystalická látka nebo prášek. Velmi rozplývavá, slabě vonící po karamelu

Identifikace

 

A.

Velmi snadno rozpustná ve vodě a v ethanolu

B.

1 až 10 mg této látky se převede do zkumavky s 2 ml koncentrované kyseliny sírové a 2 kapkami sulfo-resorcinolového činidla. Po zahřátí na 150 oC se objeví intenzivní fialové zbarvení

Čistota

 

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 354 VINAN VÁPENATÝ

Synonyma

Kalcium-tartarát, vápenatá sůl kyseliny vinné, kalcium-2,3-dihydroxybutandioát

Definice

 

Chemický název

Kalcium-2,3-dihydroxybutandioát, dihydrát

Chemický vzorec

C4H4CaO6·2H2O

Molekulová hmotnost

224,18

Obsah

Ne méně než 98,0 %

Popis

Jemný krystalický prášek bílé nebo krémově bílé barvy

Identifikace

 

A.

Málo rozpustný ve vodě. Rozpustnost přibližně 0,01 g/100 ml vody (20 oC). Mírně rozpustný v ethanolu. Mírně rozpustný v etheru. Rozpustný v kyselinách

 

B.

Optická otáčivost [α]D20

+7,0° až +7,4° (0,1 % v HCl o koncentraci 1 mol/l)

C.

pH pětiprocentní suspenze

Mezi 6,0 a 9,0

Čistota

 

Sírany (jako H2SO4)

Ne více než 1 g/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 355 KYSELINA ADIPOVÁ

Definice

 

Chemický název

Kyselina hexandiová, kyselina but-1,4-endikarboxylová

Einecs

204-673-3

Chemický vzorec

C6H10O4

Molekulová hmotnost

146,14

Obsah

Obsah ne méně než 99,6 %

Popis

Bílé krystaly bez zápachu nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

 

A.

Rozmezí bodu tání

Mezi 151,5 oC a 154,0 oC

B.

Rozpustnost

Málo rozpustná ve vodě. Snadno rozpustná v ethanolu

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 0,2 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 20 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 356 ADIPÁT SODNÝ

Definice

 

Chemický název

Natrium-adipát, natrium-hexandioát

Einecs

231-293-5

Chemický vzorec

C6H8Na2O4

Molekulová hmotnost

190,11

Obsah

Obsah ne méně než 99,0 % (vztaženo na bezvodou bázi)

Popis

Bílé krystaly bez zápachu nebo bílý krystalický prášek

Identifikace