ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 246

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
15. září2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/58/ES ze dne 21. srpna 2008, kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek  ( 1 )

1

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

SMĚRNICE

15.9.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 246/1


SMĚRNICE KOMISE 2008/58/ES

ze dne 21. srpna 2008,

kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (1), a zejména na článek 28 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I směrnice 67/548/EHS obsahuje seznam nebezpečných látek a údaje týkající se klasifikace a označení každé látky. Seznam je třeba aktualizovat a začlenit do něj další oznámené nové látky i další existující látky a zároveň přizpůsobit některé položky technickému pokroku. Navíc je třeba odstranit z přílohy údaje týkající se některých látek. Je vhodné změnit klasifikaci a označování látek s obsahem benzenu, aby se zohlednilo, že benzen je klasifikován jako mutagen, a některé položky je třeba rozdělit, protože nově přidanou nebo upravenou fyzikálně-chemickou klasifikaci již není možné uplatnit na všechny látky v dané položce.

(2)

Klasifikace a označování látek uvedených v této směrnici by měly být přezkoumány, jestliže se objeví nové vědecké poznatky. V tomto směru by měla být, s přihlédnutím k posledním předběžným, neúplným a odborně neposouzeným informacím předaným zástupci daného odvětví, věnována zvláštní pozornost dalším výsledkům epidemiologických studií boritanů, na které se vztahuje tato směrnice, včetně probíhající studie v Číně, a výsledkům jednání IARC ohledně klasifikace látek obsahujících nikl nebo jakýmkoli novým relevantním vědeckým poznatkům nebo interpretacím údajů použitých pro vytvoření současných návrhů týkajících se sloučenin niklu, na které se vztahuje tato směrnice.

(3)

Některé poznámky v předmluvě přílohy I by měly být pozměněny nebo doplněny, aby se ujasnily povinnosti výrobců, distributorů a dovozců některých látek, aby se zohlednilo, že benzen je, kromě dalších účinků, klasifikován jako mutagen a že klasifikace a označování podle přílohy I týkající se fyzikálně-chemických vlastností není třeba uplatňovat, pokud testy ukáží, že specifická forma látky uvedené na trh má odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti. Poznámku 6 v předmluvě přílohy I je třeba zrušit, protože použitelnost ustanovení této poznámky končí ke dni vstupu v platnost směrnice Komise 2001/60/ES (2). Odkaz na poznámku 6 by proto měl být z některých položek přílohy odstraněn. Do předmluvy přílohy I by měla být doplněna nová poznámka 7, aby se zohlednilo, že sloučeniny s obsahem niklu mají být klasifikovány v souvislosti se senzibilizací na základě úrovně uvolňování těchto sloučenin, a nikoli na základně koncentrace niklu.

(4)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic pro odstranění technických překážek obchodu v oblasti nebezpečných látek a přípravků,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 67/548/EHS se mění takto:

(1)

předmluva se mění takto:

(a)

poznámka H se nahrazuje textem uvedeným v příloze 1A;

(b)

poznámka J se nahrazuje textem uvedeným v příloze 1B;

(c)

poznámka P se nahrazuje textem uvedeným v příloze 1C;

(d)

do poznámky T se vkládá text uvedený v příloze 1D;

(e)

poznámka 6 se zrušuje;

(f)

do poznámky 7 se vkládá text uvedený v příloze 1E;

(2)

položky, které odpovídají položkám uvedeným v příloze 1F, se nahrazují textem této přílohy;

(3)

položky uvedené v příloze 1G této směrnice se vkládají v souladu s posloupností položek přílohy I směrnice 67/548/EHS;

(4)

položky uvedené v příloze 1J této směrnice se zrušují.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. června 2009. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. srpna 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 226, 22.8.2001, s. 5.


PŘÍLOHA 1A

„Poznámka H:

Klasifikace a označení na štítku uvedené pro tuto látku se vztahují na nebezpečnou vlastnost (nebezpečné vlastnosti) označené R-větou (R-větami) v kombinaci s uvedenou skupinou (uvedenými skupinami) nebezpečnosti. Výrobci, distributoři a dovozci této látky si musí vyhledat příslušné a dostupné existující údaje týkající se všech ostatních vlastností a seznámit se s nimi, aby mohli látku klasifikovat a označit. Konečný štítek musí odpovídat požadavkům oddílu 7 přílohy VI této směrnice.“


PŘÍLOHA 1B

„Poznámka J:

Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7). Tato poznámka se použije pouze pro určité směsi látek vznikající při zpracování uhlí a ropy a uvedené v příloze I.“


PŘÍLOHA 1C

„Poznámka P:

Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. EINECS 200-753-7).

Je-li látka klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, použije se rovněž poznámka E.

Není-li látka klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, použijí se alespoň S-věty S (2-)23-24-62.

Tato poznámka se použije pouze pro určité směsi látek vznikající při zpracování ropy a uvedené v příloze I.“


PŘÍLOHA 1D

„Poznámka T:

Tato látka může být uváděna na trh ve formě, která nemá fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v klasifikaci v položce v příloze I. Ukazuje-li výsledek (výsledky) příslušné zkušební metody (zkušebních metod) podle přílohy V, že specifická forma látky uvedené na trh nevykazuje tuto vlastnost (tyto vlastnosti), látka se klasifikuje v souladu s výsledkem (výsledky) zkoušky (zkoušek). Příslušné informace, včetně odkazu na příslušnou zkušební metodu (příslušné zkušební metody) podle přílohy V, by měly být obsaženy v bezpečnostním listu.“


PŘÍLOHA 1E

„Poznámka 7:

Slitiny s obsahem niklu jsou klasifikovány v souvislosti se senzibilizací kůže, je-li překročena míra uvolňování 0,5 μg Ni/cm2/týden, měřená evropskou standardní referenční zkušební metodou EN 1811.“


PŘÍLOHA 1F

Indexové číslo

Chemický název

Poznámky k látce

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Koncentrační limity

Poznámky k přípravě

„006-011-00-7

karbaryl (ISO);

1-naftyl-methylkarbamát

 

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

N; R50

Xn; N

R: 20/22-40-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-40-50

1 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-50

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50

 

006-045-00-2

methomyl (ISO);

methyl-[(N-methylkarbamoyl)oxy]thioacetimidát

 

240-815-0

16752-77-5

T+; R28

N; R50-53

T+; N

R: 28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

006-087-00-1

furathiokarb (ISO);

[2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1- benzofuran-7-yl]-2,4-dimethyl-5-oxo-6-oxa-3-thia-2,4-diazadekanoát

 

265-974-3

65907-30-4

T+; R26

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R22-26-43-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-007-00-8

ethylnitrát

 

210-903-3

625-58-1

E; R3

E

R: 3

S: (2-)23-24/25

 

 

009-001-00-0

fluor

 

231-954-8

7782-41-4

O; R8

T+; R26

C; R35

O; T+; C

R: 8-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

 

 

013-002-00-1

hliník práškový (stabilizovaný)

T

231-072-3

7429-90-5

F; R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

fosfid vápenatý;

trikalcium difosfid

 

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-004-00-8

fosfid hlinitý

 

244-088-0

20859-73-8

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-005-00-3

fosfid hořečnatý;

trimagnesium difosfid

 

235-023-7

12057-74-8

F; R15/29

T+; R28

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R22

 

015-006-00-9

fosfid zinečnatý;

trizinkový difosfid

T

215-244-5

1314-84-7

F; R15/29

T+; R28

R32

N; R50-53

F; T+; N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-019-00-X

dichlorvos (ISO);

2,2-dichlorovinyl-dimethyl-fosfát

 

200-547-7

62-73-7

T+; R26

T; R24/25

R43

N; R50

T+; N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-43-50

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-43-50

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-43-50

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-43-50

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50

 

015-048-00-8

fenthion (ISO);

O,O- dimethyl-O-[3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosforothioát

 

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3; R68

T; R23-48/25

Xn; R21/22

N; R50-53

T; N

R: 21/22-23-48/25-68-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-056-00-1

azinfos-ethyl (ISO);

O,O-diethyl-S-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl]-fosforodithioát

 

220-147-6

2642-71-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

S-[(6-chlor-2-oxobenzoxazol-3(2H)-yl)methyl]-O, O-diethyl-fosforodithioát

 

218-996-2

2310-17-0

T; R25

Xn; R20/21

R43

N; R50-53

T; N

R: 20/21-25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-114-00-6

chlormefos (ISO);

S-chlormethyl O,O-diethyl fosforodithioát

 

246-538-1

24934-91-6

T+; R27/28

N; R50-53

T+; N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

015-115-00-1

chlorthiofos (ISO)

 

244-663-6

21923-23-9

T+; R28

T; R24

N; R50-53

T+; N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

O,O-diethyl-O-1-fenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl fosforothioát

 

245-986-5

24017-47-8

T; R23/25

Xn; R21

N; R50-53

T; N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO);

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl) benzen-1-sulfonyl] močovina

 

94125-34-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

017-001-00-7

chlór

 

231-959-5

7782-50-5

T; R23

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

017-012-00-7

chlornan vápenatý

 

231-908-7

7778-54-3

O; R8

C; R34

Xn; R22

R31

N; R50

O; C; N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

017-026-00-3

oxid chloričitý

 

233-162-8

10049-04-4

O; R8

R6

T+; R26

C; R34

N; R50

O; T+; N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20

5

017-026-01-0

oxid chloričitý... %

B

233-162-8

10049-04-4

T; R25

C; R34

N; R50

T; N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50

0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36

 

027-004-00-5

chlorid kobaltnatý

E

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

027-005-00-0

síran kobaltnatý

E

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49

1

028-002-00-7

nikl

S

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

T

R: 40-43-48/23

S: (2-)36/37/39-45

 

7

028-009-00-5

síran nikelnatý

E

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-010-00-0

uhličitan nikelnatý; [1]

uhličitan nikelnatý zásaditý; [2]

μ-karbonato-dihydroxidotrinikl; [3]

μ-karbonato-tetrahydroxidotrinikl [4]

E

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

042-001-00-9

oxid molybdenový

 

215-204-7

1313-27-5

Carc. Cat. 3; R40

Xi; R36/37

Xn

R: 36/37-40

S: (2-)22-36/37

 

 

042-002-00-4

oktamolybdenan tetrakis(dimethylditetradecylamonný)

 

404-760-8

117342-25-3

T; R23

Xi; R41

T

R: 23-41

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

080-006-00-8

oxydikyanid rtuťnatý;

oxykyanid rtuťnatý

 

215-629-8

1335-31-5

E; R2

T; R23/24/25

R33

N; R50-53

E; T; N

R: 2-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

082-004-00-2

chroman olovnatý

 

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-009-00-X

sulfochroman olovnatý, žluť

C.I. Pigmentová žluť 34

(Tato látka je uvedena v Colour Index pod číslem C.I. 77603.)

 

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-010-00-5

chroman-molybdenan-síran olovnatý, červeň

C.I. Pigmentová červeň 104;

(Tato látka je uvedena v Colour Index pod číslem C.I. 77605.)

 

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 2; R45

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

R33

N; R50-53

T; N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

601-006-00-1

pentan; [1]

isopentan;

2-methylbutan [2]

C

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+; R12

Xn; R65

R66

R67

N; R51-53

F+; Xn; N

R: 12-65-66-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-007-00-7

hexan (obsahující < 5 % n-hexanu (203-777-6));

2-methylpentan; [1]

3-methylpentan; [2]

2,2-dimethylbutan; [3]

2,3-dimethylbutan [4]

C

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-008-00-2

heptan;

n-heptan; [1]

2,4-dimethylpentan; [2]

2,2,3-trimethylbutan; [3]

3,3-dimethylpentan; [4]

2,3-dimethylpentan; [5]

3-methylhexan; [6]

2,2-dimethylpentan; [7]

2-methylhexan; [8]

3-ethylpentan; [9]

isoheptan; [10]

C

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-009-00-8

oktan;

n-oktan; [1]

2,2,4-trimethylpentan; [2]

2,3,3-trimethylpentan; [3]

3,3-dimethylhexan; [4]

2,2,3-trimethylpentan; [5]

2,3,4-trimethylpentan; [6]

3,4-dimethylhexan; [7]

2,3-dimethylhexan; [8]

2,4-dimethylhexan; [9]

4-methylheptan; [10]

3-methylheptan; [11]

2,2-dimethylhexan; [12]

2,5-dimethylhexan; [13]

2-methylheptan; [14]

2,2,3,3-tetramethylbutan; [15]

3-ethyl-2-methylpentan; [16]

3-ethylhexan; [17]

3-ethyl-3-methylpentan; [18]

isooktan; [19]

C

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1]

540-84-1 [2]

560-21-4 [3]

563-16-6 [4]

564-02-3 [5]

565-75-3 [6]

583-48-2 [7]

584-94-1 [8]

589-43-5 [9]

589-53-7 [10]

589-81-1 [11]

590-73-8 [12]

592-13-2 [13]

592-27-8 [14]

594-82-1 [15]

609-26-7 [16]

619-99-8 [17]

1067-08-9 [18]

26635-64-3 [19]

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-017-00-1

cyklohexan

 

203-806-2

110-82-7

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R50-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62

 

4

601-018-00-7

methylcyklohexan

 

203-624-3

108-87-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-019-00-2

1,4-dimethylcyklohexan

 

209-663-2

589-90-2

F; R11

Xn; R65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-021-00-3

toluen

 

203-625-9

108-88-3

F; R11

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

F; Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-62

 

4

601-033-00-9

benz[a]anthracen

 

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

601-037-00-0

n-hexan

 

203-777-6

110-54-3

F; R11

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/20-65

Xi; R38

R67

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

4

601-041-00-2

dibenz[a,h]anthracen

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/53

0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53

 

602-050-00-4

isodrin;

(1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen

 

207-366-2

465-73-6

T+; R26/27/28

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

602-052-00-5

endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7- hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dimethanol, cyklický sulfit;

1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ylenedimetyl sulfit

 

204-079-4

115-29-7

T+; R26/28

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

 

 

602-076-00-6

2,3,4-trichlorbut-1-en

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/37/38

N; R50-53

T; N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/53

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R40

 

602-080-00-8

chloralkany C10-13;

chlorované parafíny, C10-13

 

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3; R40

R66

N; R50-53

Xn; N

R: 40-66-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

 

 

603-003-00-0

propan-1-ol;

n-propanol

 

200-746-9

71-23-8

F; R11

Xi; R41

R67

F; Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

 

 

603-004-00-6

butan-1-ol;

n-butanol

 

200-751-6

71-36-3

R10

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-022-00-4

diethylether;

ether

 

200-467-2

60-29-7

F+; R12

R19

Xn; R22

R66

R67

F+; Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-032-00-9

ethylen-dinitrát;

ethylenglykol-dinitrát

 

211-063-0

628-96-6

E; R3

T+; R26/27/28

R33

E; T+

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45

 

 

603-037-00-6

nitrocelulosa;

nitrocelulosa obsahující více než 12,6 % dusíku

 

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-045-00-X

diisopropylether; [1]

dipropylether [2]

C

203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

F; R11

R19

R66

R67

F

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-085-00-8

bronopol (INN);

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

 

200-143-0

52-51-7

Xn; R21/22

Xi; R37/38-41

N; R50

Xn; N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/38-41-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/38-41-50

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50

 

603-108-00-1

2-methylpropan-1-ol;

iso-butanol

 

201-148-0

78-83-1

R10

Xi; R37/38-41

R67

Xi

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-117-00-0

propan-2-ol;

isopropyl-alkohol

 

200-661-7

67-63-0

F; R11

Xi; R36

R67

F; Xi

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

 

 

603-127-00-5

butan-2-ol;

(S)-butan-2-ol; [2]

(R)-butan-2-ol; [3]

(±)-butan-2-ol [4]

C

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

R10

Xi; R36/37

R67

Xi

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

 

 

604-005-00-4

1,4- benzodiol;

hydrochinon;

chinol

 

204-617-8

123-31-9

Carc. Cat. 3; R40

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-40-41-43-68-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-50

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68

 

604-030-00-0

bisfenol A;

4,4'-isopropylidendifenol

 

201-245-8

80-05-7

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

R43

R52

Xn

R: 37-41-43-62-52

S: (2-)26-36/37-39-46-61

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-tetramethyl-(1,1'-bifenyl)-4,4'-diyl)-bis(oxymethylen))-bisoxiran

 

413-900-7

85954-11-6

Carc. Cat. 3; R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37

 

 

605-010-00-4

2-furaldehyd

 

202-627-7

98-01-1

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/25

Xn; R21

Xi; R36/37/38

T

R: 21-23/25-36/37/38-40

S: (1/2-)26-36/37-45

 

 

606-001-00-8

aceton;

propan-2-on;

propanon

 

200-662-2

67-64-1

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26-46

 

 

606-002-00-3

butanon;

ethyl methyl keton

 

201-159-0

78-93-3

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

 

 

606-006-00-5

pentan-3-on;

diethyl keton

 

202-490-3

96-22-0

F; R11

Xi; R37

R66

R67

F; Xi

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

 

 

606-013-00-3

p-benzochinon;

chinon

 

203-405-2

106-51-4

T; R23/25

Xi; R36/37/38

N; R50

T; N

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20/22-50

2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50

 

606-030-00-6

hexan-2-on;

methyl butyl keton;

butyl methyl keton;

methyl-n-butyl keton

 

209-731-1

591-78-6

R10

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R67

T

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

C ≥ 10 %: T; R48/23-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R48/20-62

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R48/20

 

606-034-00-8

metribuzin (ISO);

4-amino-6-tert-butyl-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-on;

4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3-methylthio-1,2,4-triazin-5-on

 

244-209-7

21087-64-9

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-003-00-1

kyselina chloroctová

 

201-178-4

79-11-8

T; R23/24/25

C; R34

N; R50

T; N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C ≥ 25 %: T, N; R23/24/25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C; R20/21/22-34

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: Xn; R20/21/22

 

607-016-00-2

propyl-formiát; [1]

isopropyl-formiát [2]

C

203-798-0 [1]

210-901-2 [2]

110-74-7 [1]

625-55-8 [2]

F; R11

Xi; R36/37

R67

F; Xi

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

 

 

607-021-00-X

methyl-acetát

 

201-185-2

79-20-9

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-022-00-5

ethyl-acetát

 

205-500-4

141-78-6

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

 

 

607-024-00-6

propyl-acetát; [1]

isopropyl acetát [2]

C

203-686-1 [1]

203-561-1 [2]

109-60-4 [1]

108-21-4 [2]

F; R11

Xi; R36

R66

R67

F; Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-025-00-1

n-butyl-acetát

 

204-658-1

123-86-4

R10

R66

R67

R: 10-66-67

S: (2-)25

 

 

607-065-00-X

kyselina bromoctová

 

201-175-8

79-08-3

T; R23/24/25

C; R35

R43

N; R50

T; C; N

R: 23/24/25-35-43-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-162-00-7

dalapon;

kyselina 2,2- dichlorpropanová; [1]

natrium-dalapon;

natrium-2,2-dichlorpropanoát [2]

 

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-189-00-4

kyselina propan-1,3-diamintetraoctová

 

400-400-9

1939-36-2

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-213-00-3

Ethyl-3,3-bis(tert-pentylperoxy) butanoát

 

403-320-2

67567-23-1

E; R3

O; R7

R10

N; R51-53

E; N

R: 3-7-10-51/53

S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61

 

 

607-252-00-6

λ-cyhalothrin (ISO);

směs (1:1) (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-cis-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát;

(R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-cis-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

 

415-130-7

91465-08-6

T+; R26

T; R25

Xn; R21

N; R50-53

T+; N

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R21-25-26-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-26-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-23-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

607-253-00-1

cyflutrin (ISO);

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

 

269-855-7

68359-37-5

T+; R28

T; R23

N; R50-53

T+; N

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R23-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R20-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N; R20-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

607-319-00-X

deltamethrin (ISO);

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

 

258-256-6

52918-63-5

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,000025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0000025 % ≤ C < 0,000025 %: N; R51/53

0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %: R52/53

 

607-422-00-X

α-cypermethrin (ISO);

racemát, (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]- (1S,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

a

(S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]- (1R,3R)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

 

257-842-9

67375-30-8

T; R25

Xn; R48/22

Xi; R37

N; R50-53

T; N

R: 25-37-48/22-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R25-37-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-37-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R22-48/22-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

608-014-00-4

chlorthalonil (ISO);

tetrachlorisoftalonitril;

2,4,5,6-tetrachlorbenzen-1,3-dikarbonitril

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26

Xi; R37-41

R43

N; R50-53

T+; N

R: 26-37-40-41-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-37-40-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-40-41-43-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-40-36-43-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-40-36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

608-034-00-3

chlorfenapyr (ISO);

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-karbonitril

 

122453-73-0

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-50/53

S: (1/2-)13-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-22-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

608-058-00-4

esfenvalerát (ISO);

[(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát

 

66230-04-4

T; R23/25

R43

N; R50-53

T; N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-43-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R43-50/53

0,0025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N; R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

609-005-00-8

1,3,5-trinitrobenzen

 

202-752-7

99-35-4

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R50-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

609-009-00-X

2,4,6-trinitrofenol;

kyselina pikrová;

 

201-865-9

88-89-1

E; R3

R4

T; R23/24/25

E; T

R: 3-4-23/24/25

S: (1/2-)28-35-36/37-45

 

 

609-018-00-9

2,4,6-trinitroresorcinol;

kyselina styfnová;

 

201-436-6

82-71-3

E; R3

R4

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 3-4-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

609-023-00-6

dinocap (ISO);

směs: 2-(1-methylheptyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát, 2-(1-ethylhexyl)- 4,6-dinitrofenylkrotonát a 2-(1-propylpentyl)-4,6-dinitrofenylkrotonát

E

254-408-0

39300-45-3

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R20/22-48/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

T; N

R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T, N; R61-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: T, N; R61-43-50/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R61-50/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

609-046-00-1

trifluralin (ISO) (obsahující < 0.5 ppm NPDA);

2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-(trifluormethyl)anilin (obsahující < 0.5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Carc. Cat. 3; R40

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

611-067-00-6

směs: bis{tris[2-(2-hydroxy-1-methylethoxy)ethyl]amonium}-7-anilino-4-hydroxy-3-({2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]fenyl}azo)naftalen-2-sulfonát

a

bis{tris[2-(2-hydroxypropoxy)ethyl]amonium}-7-anilino-4-hydroxy-3-({2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]fenyl}azo)naftalen-2-sulfonát

 

406-910-8

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

611-130-00-8

tetraamonium 2-[6-[7-(2-karboxylato-fenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naftylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoát

 

418-520-5

183130-96-3

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

612-017-00-6

N-methyl-N—2,4,6-tetranitroanilin;

tetryl

 

207-531-9

479-45-8

E; R3

T; R23/24/25

R33

E; T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)35-36/37-45-63

 

 

612-018-00-1

bis(2,4,6-trinitrofenyl)amin;

hexyl

 

205-037-8

131-73-7

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63

 

 

612-019-00-7

dipikrylamin, amonná sůl;

amonná sůl dipikrylaminu;

amonná sůl hexanitrodifenylaminu

amonná sůl 2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenylaminu

 

220-639-0

2844-92-0

E; R3

T+; R26/27/28

R33

N; R51-53

E; T+; N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63

 

 

612-034-00-9

2-amino-4,6-dinitrofenol;

kyselina pikrová

 

202-544-6

96-91-3

E; R2

Xn; R20/21/22

R52-53

E; Xn

R: 2-20/21/22-52/53

S: (2-)35-36/37-46-61

 

 

612-057-00-4

piperazin;

[pevná látka]

 

203-808-3

110-85-0

Repr. Cat. 3; R62-63

C; R34

R42/43

Xn; C

R: 34-42/43-62-63

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

612-083-00-6

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R20

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-20-36/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T; R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-094-00-6

4-(2-chlor-4-trifluoromethyl)fenoxy-2-fluoranilin hydrochlorid

 

402-190-4

113674-95-6

T; R48/25

Xn; R22-48/20

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-098-00-8

nitrosodipropylamin

E

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R45-22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T; R45-52/53

0,001 % ≤ C < 2,5 %: T; R45

 

612-122-00-7

hydroxylamin .... %

[> 55 % vo vodnom roztoku]

B

232-259-2

7803-49-8

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R37/38-41

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-123-00-2

hydroxylamonium-chlorid;

hydroxylamin-hydrochlorid; [1]

hydroxylamonium-sulfát;

hydroxylamin-sulfát (2:1) [2]

 

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-tetranitrokarbazol

 

6202-15-9

E; R2

Xn; R20/21/22

E; Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

613-010-00-0

ametryn (ISO);

2-ethylamino-4-(isopropylamino)-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin

 

212-634-7

834-12-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-030-00-X

kalium-4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát

dichlorisokyanurát draselný; [1]

natrium-troklosen; natrium-4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát [2]

T

218-828-8 [1]

220-767-7 [2]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

R31

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-45-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-31-36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

 

613-044-00-6

captan (ISO);

1,2,3,6-tetrahydro-N-(trichlorometylthio)ftalimid

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N; R23-40-41-43-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-40-41-43-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

3 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R20-40-43-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-045-00-1

folpet (ISO);

N-(trichlorometylthio)ftalimid

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-40-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-40-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43

 

613-060-00-3

resmethrin (ISO);

[(5-benzyl-3-furyl)methyl] (±)-cis-trans-chrysanthemát

 

233-940-7

10453-86-8

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-120-00-9

bioresmetrin (ISO);

[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-trans-(1R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát

 

249-014-0

28434-01-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-139-00-2

metsulfuron-methyl (ISO);

kyselina 2-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoová

 

74223-64-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-163-00-3

azimsulfuron (ISO);

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]močovina

 

120162-55-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-164-00-9

flufenacet (ISO);

N-(4-fluorfenyl)-N-isopropyl-2-{[5-(trifluorometyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy}acetamid

 

142459-58-3

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-165-00-4

flupyrsulfuron-methyl- sodium (ISO);

methyl-2-{[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-6-(trifluormethyl)]nikotinát, sodná sůl

 

144740-54-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

7-fluor-4-(prop-2-yn-1-yl)-6-(3,4,5,6-tetrahydroftalimido)-1,4-benzoxazin-3(2H)-on

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R61-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-169-00-6

9-vinylkarbazol

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R38

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 21/22-38-43-68-50/53

S: (2-)22-23-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-38-43-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-43-68-50/53

1 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-174-00-3

tetrakonazol (ISO);

(±)-2-(2,4-dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether

 

407-760-6

112281-77-3

Xn; R20/22

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

613-203-00-X

pyraflufen-ethyl (ISO); ethyl-2-{2-chlor-5-[4-chlor-5-(difluormethoxy)-1-methylpyrazol-3-yl]-4-fluorfenoxy}acetát; [1]

pyraflufen (ISO);

2-{2-chlor-5-[4-chlor-5-(difluormethoxy)-1-methylpyrazol-3-yl]-4-fluorfenoxy}octová kyselina [2]

 

[1]

[2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO);

3-[2,4-dichlor-5-(2-propynyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on;

5-tert-butyl-3-[2,4-dichlor-5-(prop-2-ynyloxy)fenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

 

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-63-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R63-50/53

0,025 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

614-005-00-6

kolchicin;

(6R)-N-(1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid

E

200-598-5

64-86-8

Muta. Cat. 2; R46

T+; R28

T+

R: 46-28

S: 53-45

 

 

615-005-00-9

4,4'-methylendifenyl diisokyanát;

difenylmethan-4,4'-diisokyanát; [1]

2,2'-methylendifenyl diisokyanát;

difenylmethan-2,2'-diisokyanát; [2]

o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanát;

difenylmethan-2,4'-diisokyanát; [3]

methylendifenyl diisokyanát [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20-48/20

Xi; R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20

10 % ≤ C < 25 %: Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/37/38-40-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn; R40-42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R42

2

615-022-00-1

methyl 3-isokyanatosulfonyl-2-thiofen-karboxylát

 

410-550-7

79277-18-2

R14

Xn; R48/22

R42/43

Xn

R: 14-42/43-48/22

S: (2-)22-30-35-36/37-45

 

 

616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-dichlorfluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-fenylsulfamid

 

214-118-7

1085-98-9

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50

Xn; N

R: 20-36-43-50

S: (2-)24-37-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

616-009-00-3

propanil (ISO);

3',4'-dichlorpropionanilid

 

211-914-6

709-98-8

Xn; R22

N; R50

Xn; N

R: 22-50

S: (2-)22-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50

 

617-008-00-0

dibenzoylperoxid;

benzoyl peroxid

 

202-327-6

94-36-0

E; R3

O; R7

Xi; R36

R43

E; Xi

R: 3-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

 

 

617-010-00-1

1-hydroperoxycyklohexyl-1-hydroxycyklo-hexyl peroxid; [1]

1,1'-dioxybiscyklohexan-1-ol; [2]

cyklohexyliden hydroperoxid; [3]

cyklohexanon peroxid [4]

C

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

E; R3

O; R7

C; R34

Xn; R22

E; C

R: 3-7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R22-34

10 % ≤ C < 25 %: C; R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

 

648-002-00-6

Dehtové oleje (hnědouhelné);

lehký olej;

(Destilační produkty z hnědouhelného dehtu s rozmezím teploty varu přibližně od 80 oC do 250 oC. Jsou složeny převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků a jednomocných fenolů.)

H J

302-674-4

94114-40-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-003-00-1

Benzolový předkap (černouhelný); redestilát lehkého oleje, nízkovroucí;

(Destilát z černouhelného lehkého oleje s destilačním rozmezím pod 100 oC. Je složen převážně z alifatických uhlovodíků C4 až C6.)

H J

266-023-5

65996-88-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-004-00-7

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, bohatá na BTX; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí;

[Destilační zbytky z destilace surového benzolu po odstranění benzenových předkapu. Jsou složeny převážně z benzenu, toluenu a xylenů s rozmezím teploty varu přibližně 75 oC až 200 oC.]

H J

309-984-9

101896-26-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-005-00-2

Aromatické uhlovodíky, C6-10, bohaté na C8; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

H J

292-697-5

90989-41-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-006-00-8

Solventní nafta (černouhelná), lehká; redestilát lehkého oleje, nízkovroucí

H J

287-498-5

85536-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-007-00-3

Solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styren; redestilát lehkého oleje, středněvroucí

H J

287-502-5

85536-20-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-008-00-9

Solventní nafta (černouhelná), s obsahem kumaronu-styrenu; redestilát lehkého oleje, středněvroucí

H J

287-500-4

85536-19-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-009-00-4

Těžký benzol (černouhelný), destilační zbytky; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí;

(Destilační zbytky z destilace hydrogenovaného surového benzenu. Jsou složeny převážně z naftalenu a kondenzačních produktů indenu a styrenu.)

H J

292-636-2

90641-12-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-010-00-X

Aromatické uhlovodíky, C8; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

H J

292-694-9

90989-38-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-012-00-0

Aromatické uhlovodíky C8-9, vedlejší produkt polymerace uhlovodíkové pryskyřice; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí;

(Složitá směs uhlovodíků získaná při vakuovém odpařování rozpouštědla ze zpolymerované uhlovodíkové pryskyřice. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků C8 až C9 s rozmezím teploty varu 120 oC až 215 oC.)

H J

295-281-1

91995-20-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-013-00-6

Aromatické uhlovodíky, C9-12, benzolový destilát; redestilát lehkého oleje, vysokovroucí

H J

295-551-9

92062-36-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-014-00-1

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou; zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

(Redestilát z destilátu vysokovroucího černouhelného dehtu, zbavený kyselých složek dehtu a dehtových bází, s rozmezím teploty varu přibližně 90 oC až 160 oC. Je složen převážně z benzenu, toluenu a xylenů.)

H J

295-323-9

91995-61-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-015-00-7

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce alkalická, po extrakci kyselinou; zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

(Složitá směs uhlovodíků získaná redestilací destilátu vysokoteplotního černouhelného dehtu (bez kyselých složek dehtu a dehtových bází). Je složena převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem s rozmezím teploty varu 85 oC až 195 oC.)

H J

309-868-8

101316-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-016-00-2

Extrakční zbytky (černouhelné), benzolová frakce po extrakci kyselinou; zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

(Kyselý kal jako vedlejší produkt rafinace surového vysokoteplotního uhlí kyselinou sírovou. Je složen převážně z kyseliny sírové a organických sloučenin.)

H J

298-725-2

93821-38-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-017-00-8

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, destilační přední frakce; zbytky z extrakce lehkého oleje, nízkovroucí;

(První frakce z destilace usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden, nebo z promytých karbolových olejů, s teplotou varu výrazně pod 145 oC. Je složena převážně z alifatických a aromatických uhlovodíků C7 a C8.)

H J

292-625-2

90641-02-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-018-00-3

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce; zbytky z extrakce lehkého oleje, středněvroucí

H J

309-867-2

101316-62-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-019-00-9

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej alkalický, po extrakci kyselinou, indenová frakce těžkého benzolu;

zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

(Destilát z usazenin destilačních zbytků bohatých na aromatické uhlovodíky, kumaron, naftalen a inden nebo z praných karbolových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 155 oC až 180 oC. Je složen převážně z indenu, indanu a trimethylbenzenů.)

H J

292-626-8

90641-03-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-020-00-4

Solventní nafta (černouhelná);

(Destilát buď z vysokoteplotního černouhelného dehtu, koksárenského lehkého oleje nebo ze zbytků po alkalické extrakci lehkého oleje, s destilačním rozmezím přibližně 130 oC až 210 oC. Je složen převážně z indenu a dalších polycyklických systémů s jedním aromatickým jádrem. Může obsahovat fenolické sloučeniny a aromatické dusíkaté báze.)

H J

266-013-0

65996-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-021-00-X

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, neutrální frakce; zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

(Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z alkyl-substituovaných aromatických uhlovodíků s jedním benzenovým jádrem s rozmezím teploty varu přibližně 135 oC až 210 oC. Může také obsahovat nenasycené uhlovodíky, jako je inden a kumaron.)

H J

309-971-8

101794-90-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-022-00-5

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, kyselé extrakty;

zbytky z extrakce lehkého oleje, vysokovroucí;

(Tento olej je složitou směsí aromatických uhlovodíků, převážně indenu, naftalenu, kumaronu, fenolu a o-, m- a p-kresolu, s rozmezím teploty varu 140 oC až 215 oC.)

H J

292-609-5

90640-87-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-023-00-0

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje; karbolový olej;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena z aromatických a dalších uhlovodíků, fenolických sloučenin a dusíkatých aromatických sloučenin, destilujících přibližně v rozmezí 150 oC až 210 oC.)

H J

283-483-2

84650-03-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-024-00-6

Dehtové oleje (černouhelné); karbolový olej;

(Destilát z vysokoteplotního černouhelného dehtu s destilačním rozmezím přibližně 130 oC až 250 oC. Je složen především z naftalenu, alkylnaftalenů, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází.)

H J

266-016-7

65996-82-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-026-00-7

Extrakční zbytky (černouhelné), lehký olej, kyselý extrakt; zbytky z extrakce karbolového oleje;

(Olej z kyselého praní bazicky praného karbolového oleje pro odstranění malých množství bazických složek (dehtové báze). Je složen převážně z indenu, indanu a alkylbenzenů.)

H J

292-624-7

90641-01-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-027-00-2

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej; zbytky z extrakce karbolového oleje;

(Zbytky získané z černouhelného dehtového oleje při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, po odstranění kyselých složek dehtu. Jsou složeny převážně z naftalenů a aromatických dusíkatých bází.)

H J

266-021-4

65996-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-028-00-8

Extrakční oleje (černouhelné), lehký olej; kyselý extrakt;

(Vodný extrakt vzniklý při kyselém praní alkalicky promytého karbolového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.)

H J

292-622-6

90640-99-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-029-00-3

Pyridin, alkylhomology; surové dehtové báze;

(Složitá směs polyalkylovaných pyridinů získaná při destilaci černouhelného dehtu nebo jako vysokovroucí destiláty, přibližně nad 150 oC, reakcí amoniaku s acetaldehydem, formaldehydem nebo paraformaldehydem.)

H J

269-929-9

68391-11-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-030-00-9

Dehtové báze, černouhelné, pikolinová frakce; destilát bází;

(Pyridinové báze s rozmezím teploty varu přibližně 125 oC až 160 oC, získané destilací neutralizovaného kyselého extraktu dehtové frakce s obsahem bází z destilace černouhelných dehtů. Je složena převážně z lutidinů a pikolinů.)

H J

295-548-2

92062-33-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-031-00-4

Dehtové báze, černouhelné, lutidinová frakce; destilát bází

H J

293-766-2

91082-52-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-032-00-X

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze, kollidinová frakce;

destilát bází;

(Extrakt vznikající při kyselé extrakci bází z aromatických olejů ze surového černouhelného dehtu, neutralizací a destilací bází. Obsahuje zejména kollidiny, anilin, toluidiny, lutidiny a xylidiny.)

H J

273-077-3

68937-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-033-00-5

Dehtové báze, černouhelné, kollidinová frakce;

destilát bází;

(Destilační frakce s rozmezím teploty varu přibližně 181 oC až 186 oC ze surových bází získaná z neutralizovaných dehtových frakcí obsahujících báze extrahovaných kyselinou, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje především anilin a kollidiny.)

H J

295-543-5

92062-28-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-034-00-0

Dehtové báze, černouhelné, anilinová frakce;

destilát bází;

(Destilační frakce s rozmezím teploty varu přibližně 180 oC až 200 oC ze surových bází získaná odstraněním bází a fenolů z karbolového oleje, které se získaly destilací černouhelného dehtu. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, lutidiny a toluidiny.)

H J

295-541-4

92062-27-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-035-00-6

Dehtové báze, černouhelné, toluidinová frakce; destilát bází

H J

293-767-8

91082-53-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-036-00-1

Destiláty (ropné), z alken-alkynové výroby pyrolýzního oleje, smíchané s vysokoteplotním černouhelným dehtem, indenová frakce;

redestiláty;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako redestilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a zbytkových olejů, které byly získány při pyrolýzní výrobě alkenů a alkynů z ropných produktů nebo zemního plynu. Je složena převážně z indenu a má rozmezí teploty varu přibližně 160 oC až 190 oC.)

H J

295-292-1

91995-31-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-037-00-7

Destiláty (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenové oleje; redestiláty;

(Redestilát získaný z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolýzou zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 190 oC až 270 oC. Je složen převážně ze substituovaných aromátů s dvěma jádry.)

H J

295-295-8

91995-35-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-038-00-2

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenový olej, redestilát;

redestiláty;

(Redestilát z frakční destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolů a bází, který se získal destilací vysokoteplotního dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů s rozmezím teploty varu přibližně 220 oC až 230 oC. Je složen převážně z nesubstituovaných a substituovaných aromatických uhlovodíků s dvěma jádry.)

H J

295-329-1

91995-66-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-039-00-8

Extrakční oleje (černouhelné), černouhelný dehet – zbytkové pyrolýzní oleje, naftalenové oleje;

redestiláty;

(Neutrální olej získaný odbazováním a odfenolováním oleje získaného z destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů, s rozmezím teploty varu přibližně 225 oC až 255 oC. Je složen převážně ze substituovaných aromatických uhlovodíků s dvěma jádry.)

H J

310-170-0

122070-79-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-040-00-3

Extrakční oleje (černouhelné), zbytkové pyrolýzní oleje z černouhelného dehtu, naftalenový olej, destilační zbytky;

redestiláty;

(Zbytky z destilace methylnaftalenového oleje zbaveného fenolů a bází (z černouhelného dehtu a pyrolýzních zbytkových olejů), s rozmezím teploty varu 240 oC až 260 oC. Je složen převážně ze substituovaných dvoujaderných aromatických a heterocyklických uhlovodíků.)

H J

310-171-6

122070-80-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-043-00-X

Kreozotový olej bez acenaftenu;

Redestilát pracího oleje;

(Olej, který zbývá z acenaftenového oleje získaného z černouhelného dehtu po odstranění acenaftenu krystalizací. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

H M

292-606-9

90640-85-0

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-080-00-1

Zbytky (dehtárenské), destilace kreosotového oleje;

redestilát pracího oleje;

(Zbytek z frakční destilace pracího oleje s rozmezím teploty varu přibližně 270 oC až 330 oC. Je složen z aromatických uhlovodíků se dvěma jádry a heterocyklických uhlovodíků.)

H M

295-506-3

92061-93-3

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-084-00-3

Destilační produkty (černouhelné), koksárenský lehký olej, naftalenová frakce; naftalenový olej;

(Složitá směs uhlovodíků získaná (kontinuální destilaci) koksárenského lehkého oleje. Je složena převážně z naftalenu, kumaronu a indenu a má teplotu varu nad 148 oC.)

HJM

285-076-5

85029-51-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-085-00-9

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje;

naftalenový olej;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Je složena převážně z aromatických a jiných uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých sloučenin a má destilační rozmezí přibližně 200 oC až 250 oC.)

HJM

283-484-8

84650-04-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-086-00-4

Destilační produkty (dehtárenské), naftalenové oleje s nízkým obsahem naftalenu;

redestilát naftalenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků získaná krystalizací naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a fenolických sloučenin.)

HJM

284-898-1

84989-09-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-087-00-X

Destilační produkty (dehtárenské), matečný roztok z krystalizace naftalenového oleje;

redestilát naftalenového oleje;

(Složitá směs organických sloučenin získaná jako filtrát při krystalizaci naftalenové frakce z černouhelného dehtu, s rozmezím bodu varu přibližně 200 oC až 230 oC. Je složena převážně z naftalenu, thionaftenu a alkylnaftalenů.)

HJM

295-310-8

91995-49-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-088-00-5

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci;

zbytky z extrakce naftalenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků získaná alkalickým praním naftalenového oleje za účelem odstranění fenolických sloučenin (kyselých složek dehtu). Je složena z naftalenu a alkylnaftalenů.)

HJM

310-166-9

121620-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-089-00-0

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci, s nízkým obsahem naftalenu;

zbytky z extrakce naftalenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků zbývajících po odstranění naftalenu krystalizačním procesem z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

HJM

310-167-4

121620-48-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-090-00-6

Destiláty (černouhelné), naftalenové oleje, zbavené naftalenu, alkalické extrakty;

zbytky z extrakce naftalenového oleje;

(Olej zbývající po odstranění fenolických sloučenin (kyselých složek dehtu) z alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

HJM

292-612-1

90640-90-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-091-00-1

Extrakční zbytky (černouhelné), naftalenový olej po alkalické extrakci, hlavové frakce;

zbytky z extrakce naftalenového oleje;

(Destilát z alkalicky praného naftalenového oleje s destilačním rozmezím přibližně 180 oC až 220 oC. Je složen převážně z naftalenu, alkylbenzenů, indenu a indanu.)

HJM

292-627-3

90641-04-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-092-00-7

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, methylnaftalenová frakce;

methylnaftalenový olej;

(Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně ze substituovaných uhlovodíků se dvěma aromatickými kruhy a aromatických dusíkatých bází s rozmezím tepoty varu přibližně 225 oC až 255 oC.)

HJM

309-985-4

101896-27-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-093-00-2

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, indol-methylnaftalenová frakce;

methylnaftalenový olej;

(Destilát z frakční destilace vysokoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z indolu a methylnaftalenů s rozmezím teploty varu přibližně 235 oC až 255 oC.)

HJM

309-972-3

101794-91-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-094-00-8

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje po kyselinové extrakci;

zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků získaná odbázováním methylnaftalenové frakce získané destilací černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 230 oC až 255 oC. Obsahuje převážně 1(2)-methylnaftalen, naftalen, dimethylnaftalen a bifenyl.)

HJM

295-309-2

91995-48-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-095-00-3

Extrakční zbytky (dehtárenské), naftalenový olej po alkalické extrakci, destilační zbytky;

zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

(Zbytky z destilace alkalicky praného naftalenového oleje, s rozmezím teploty varu přibližně 220 oC až 300 oC. Je složen převážně z naftalenu, alkylnaftalenů a aromatických dusíkatých bází.)

HJM

292-628-9

90641-05-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-096-00-9

Extrakční oleje (černouhelné), kyselé, bez dehtových bází;

zbytky z extrakce methylnaftalenového oleje;

(Extrakční olej s destilačním rozmezím přibližně 220 oC až 265 oC ze zbytku alkalické extrakce frakce černouhelného dehtu, vzniklý při kyselém praní, např. vodným roztokem kyseliny sírové, po vydestilování dehtových bází. Je složena převážně z alkylnaftalenů.)

HJM

284-901-6

84989-12-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-097-00-4

Destiláty (dehtárenské), benzolová frakce, destilační zbytky;

prací olej;

(Složitá směs uhlovodíků získaná při destilaci surového benzenu. Může to být kapalina s destilačním rozmezím přibližně 150 oC až 300 oC nebo polotuhá nebo tuhá hmota s teplotou tání do 70 oC. Je složena převážně z naftalenu a alkylnaftalenů.)

HJM

310-165-3

121620-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-098-00-X

Kreosotový olej, acenaftenová frakce;

Prací olej;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu s rozmezím teploty varu přibližně 240 oC až 280 oC. Je složena převážně z acenaftenu, naftalenu a alkylnaftalenů.)

H M

292-605-3

90640-84-9

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-099-00-5

Kreosotový olej;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací černouhelného dehtu. Skládá se především z aromatických uhlovodíků a může obsahovat malé množství dehtových kyselin (fenolů) a dehtových bází. Destiluje v rozmezí teplot přibližně 200 oC až 325 oC.)

H M

263-047-8

61789-28-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-100-00-9

Kreosotový olej, vysokovroucí destilát;

prací olej;

(Vysokovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění nadbytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje, z kterého byly odstraněny některé normální polyjaderné aromatické soli, které jsou součástí destilátů černouhelného dehtu. Při teplotě přibližně 5 oC neobsahuje krystaly.)

H M

274-565-9

70321-79-8

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-102-00-X

Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreosotového oleje;

extrakční zbytek pracího oleje;

(Složitá směs uhlovodíků z frakce, která neobsahuje báze, z destilace černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 250 oC až 280 oC. Je složena převážně z bifenylu a isomerních dimethylnaftalenů.)

H M

310-189-4

122384-77-4

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-103-00-5

Anthracenový olej, anthracenová pasta;

frakce anthracenového oleje;

(Tuhá hmota bohatá na anthracen získaná krystalizací a centrifugací anthracenového oleje. Je složena převážně z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

HJM

292-603-2

90640-81-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-104-00-0

Anthracenový olej, s nízkým obsahem anthracenu;

frakce anthracenového oleje;

[Olej zbývající po odstranění tuhé hmoty bohaté na anthracen (anthracenové pasty) krystalizačním procesem z anthracenového oleje. Je složena převážně z isomerů se dvěma, třemi a čtyřmi aromatickými jádry.]

HJM

292-604-8

90640-82-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-105-00-6

Zbytky (dehtárenské), destilace anthracenového oleje;

frakce anthracenového oleje;

(Zbytek z frakční destilace surového anthracenu s rozmezím teploty varu přibližně 340 oC až 400 oC. Je složen převážně z tří a polyjaderných aromatických a heterocyklických uhlovodíků.)

HJM

295-505-8

92061-92-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-106-00-1

Anthracenový olej, anthracenová pasta, anthracenová frakce;

frakce anthracenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu 330 oC až 350 oC. Je složena především z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

HJM

295-275-9

91995-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-107-00-7

Anthracenový olej, anthracenová pasta, karbazolová frakce;

frakce anthracenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 350 oC až 360 oC. Je složena především z anthracenu, karbazolu a fenanthrenu.)

HJM

295-276-4

91995-16-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-108-00-2

Anthracenový olej, anthracenová pasta, lehký destilát;

frakce anthracenového oleje;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace anthracenu získaná krystalizací anthracenového oleje z vysokoteplotního černouhelného dehtu, s rozmezím teploty varu přibližně 290 oC až 340 oC. Je složena především z tříjaderných aromátů a jejich dihydroderivátů.)

HJM

295-278-5

91995-17-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-109-00-8

Dehtové oleje, černouhelné, nízkoteplotní; dehtový olej, vysokovroucí;

(Destilát z nízkoteplotního černouhelného dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků, fenolických sloučenin a aromatických dusíkatých bází s rozmezím teploty varu přibližně 160 oC až 340 oC.)

HJM

309-889-2

101316-87-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-110-00-3

Extrakční zbytky (černouhelné), nízkoteplotní černouhelný dehet po alkalické extrakci;

(Zbytky olejů nízkoteplotního černouhelného dehtu po alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem odstranění kyselých složek ze surového dehtu. Je složen převážně z uhlovodíků a aromatických dusíkatých bází.)

HJM

310-191-5

122384-78-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-111-00-9

Fenoly, extrakt čpavkové vody;

alkalický extrakt;

[Směs fenolů extrahovaných za použití isobutyl-acetátu ze čpavkové vody kondenzované z plynu uvolněného při nízkoteplotní (pod 700 oC) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z monohydroxy- a dihydroxyfenolů.]

HJM

284-881-9

84988-93-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-112-00-4

Destiláty (dehtárenské), lehké oleje, alkalické extrakty;

alkalický extrakt;

(Vodný extrakt z karbolového oleje získaný při alkalickém praní, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.)

HJM

292-610-0

90640-88-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-113-00-X

Extrakty, dehtový olej alkalický;

alkalický extrakt;

(Extrakt z olejů černouhelného dehtu získaný alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.)

HJM

266-017-2

65996-83-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-114-00-5

Destiláty (dehtárenské), naftalenové oleje, alkalické extrakty;

alkalický extrakt;

(Vodný extrakt z naftalenového oleje získaný alkalickým praním, např. vodným roztokem hydroxidu sodného. Je složen převážně z alkalických solí různých fenolických sloučenin.)

HJM

292-611-6

90640-89-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-115-00-0

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický; sycený oxidem uhličitým, čeřený;

surové fenoly;

(Produkt získaný zpracováním alkalického extraktu dehtového oleje s CO2 a CaO. Je složen převážně z CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 a dalších organických a anorganických nečistot.)

HJM

292-629-4

90641-06-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-116-00-6

Kyselé složky dehtu, černouhelné, surové;

surové fenoly;

(Reakční produkt získaný neutralizací alkalického extraktu dehtového oleje roztokem kyseliny, např. vodným roztokem kyseliny sírové nebo plynným oxidem uhličitým, za účelem získání volných fenolů. Je složen převážně z kyselých složek dehtu, jako jsou fenol, kresoly a xylenoly.)

HJM

266-019-3

65996-85-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-117-00-1

Kyselé složky dehtu, hnědouhelné, surové;

surové fenoly;

(Okyselený alkalický extrakt destilátu hnědouhelného dehtu. Je složen převážně z fenolů a jejich homologů.)

HJM

309-888-7

101316-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-118-00-7

Kyselé složky dehtu, ze zplyňování hnědého uhlí;

surové fenoly;

(Složitá směs organických kyselin získaná při zplyňování hnědého uhlí. Je složena převážně z aromatických fenolů C6-10 a jejich homologů.)

HJM

295-536-7

92062-22-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-119-00-2

Kyselé složky dehtu, destilační zbytky;

destilované fenoly;

(Zbytky z destilace surového fenolu z uhlí. Jsou složeny převážně z fenolů s počtem uhlíků C8 až C10 s teplotou měknutí od 60 oC do 80 oC.)

HJM

306-251-5

96690-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-120-00-8

Kyselé složky dehtu, methylfenolová frakce;

destilované fenoly;

(Frakce kyselých složek dehtu bohatá na 3- a 4-methylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.)

HJM

284-892-9

84989-04-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-121-00-3

Kyselé složky dehtu, polyalkylfenolová frakce;

destilované fenoly;

(Frakce kyselých složek dehtu získaná destilací surových nízkoteplotních kyselých složek dehtu s rozmezím teploty varu přibližně 225 oC až 320 oC. Je složena převážně z polyalkylfenolů.)

HJM

284-893-4

84989-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-122-00-9

Kyselé složky dehtu, xylenolová frakce;

destilované fenoly;

(Frakce kyselých složek dehtu bohatá na 2,4- a 2,5-dimethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.)

HJM

284-895-5

84989-06-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-123-00-4

Kyselé složky dehtu, ethylfenolová frakce;

destilované fenoly;

(Frakce kyselých složek dehtu bohatá na 3- a 4-ethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.)

HJM

284-891-3

84989-03-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-124-00-X

Kyselé složky dehtu, 3,5-xylenolová frakce;

destilované fenoly;

(Frakce kyselých složek dehtu bohatá na 3,5-dimethylfenol, získaná destilací nízkoteplotních surových kyselých složek dehtu.)

HJM

284-896-0

84989-07-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-125-00-5

Kyselé složky dehtu, zbytky, destiláty, první frakce;

destilované fenoly;

(Zbytky z destilace lehkého karbolového oleje při teplotách 235 oC až 355 oC.)

HJM

270-713-1

68477-23-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-126-00-0

Kyselé složky dehtu, kresolové, zbytky;

destilované fenoly;

(Zbytek ze surových kyselých složek dehtu po odstranění fenolů, kresolů, xylenolů a ostatních výševroucích fenolů. Černá pevná hmota s teplotou tání přibližně 80 oC. Je složen převážně z polyalkylfenolů, pryskyřice a anorganických solí.)

HJM

271-418-0

68555-24-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-127-00-6

Fenoly, C9-11;

destilované fenoly

HJM

293-435-2

91079-47-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-128-00-1

Kyselé složky dehtu, kresolové;

destilované fenoly;

(Složitá směs organických sloučenin získaná z hnědého uhlí, s rozmezím teploty varu přibližně 200 oC až 230 oC. Je složena především z fenolů a pyridinových bází.)

HJM

295-540-9

92062-26-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-129-00-7

Kyselé složky dehtu, hnědé uhlí, C2-alkylfenolová frakce;

destilované fenoly;

(Destilát z acidifikace alkalicky praného destilátu lignitového dehtu s rozmezím teploty varu přibližně 200 oC až 230 oC. Je složen především z m- a p-ethylfenolu a rovněž kresolů a xylenolů.)

HJM

302-662-9

94114-29-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-130-00-2

Extrakční oleje (uhlí), naftalenové oleje;

kyselý extrakt;

(Vodný extrakt získaný kyselým praním alkalicky praného naftalenového oleje. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.)

HJM

292-623-1

90641-00-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-131-00-8

Dehtové báze, homology chinolinu;

destilát bází

HJM

271-020-7

68513-87-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-132-00-3

Dehtové báze, frakce homologů chinolinu;

destilát bází

HJM

274-560-1

70321-67-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-133-00-9

Dehtové báze, destilační zbytky;

destilát bází;

(Destilační zbytek zůstávající po destilaci neutralizovaných kyselinou extrahovaných dehtových frakcí obsahujících báze, získaných destilací černouhelných dehtů. Obsahuje zejména anilin, kollidiny, chinolin a jeho homology a toluidiny.)

HJM

295-544-0

92062-29-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-134-00-4

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem a polypropylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

tepelně zpracované produkty;

(Olej získaný tepelným zpracováním směsi polyethylenu/polypropylenu s černouhelnou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů s rozmezím teploty varu přibližně 70 oC až 120 oC.)

HJM

309-745-9

100801-63-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-135-00-X

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polyethylenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

tepelně zpracované produkty;

(Olej získaný tepelným zpracováním polyethylenu s černouhelnou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů s rozmezím teploty varu přibližně 70 oC až 120 oC.)

HJM

309-748-5

100801-65-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-136-00-5

Uhlovodíkové oleje, aromatické, směs s polystyrenem, pyrolyzované, frakce lehkého oleje;

tepelně zpracované produkty;

(Olej získaný tepelným zpracováním polystyrenu s černouhelnou smolou nebo aromatickými oleji. Je složen převážně z benzenu a jeho homologů s rozmezím teploty varu přibližně 70 oC až 210 oC.)

HJM

309-749-0

100801-66-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-137-00-0

Extrakční zbytky (černouhelné), dehtový olej alkalický, zbytky z destilace naftalenu;

zbytky z extrakce naftalenového oleje;

(Zbytek získaný z extrahovaného oleje po odstranění naftalenu destilací. Je složen převážně z aromatických uhlovodíků se dvěma až čtyřmi kondenzovanými jádry a z aromatických dusíkatých bází.)

HJM

277-567-8

73665-18-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-138-00-6

Kreosotový olej, nízkovroucí destilát;

prací olej;

(Nízkovroucí destilační frakce získaná z vysokoteplotní karbonizace černého uhlí, která je dále rafinována za účelem odstranění přebytečných krystalických solí. Je složena převážně z kreosotového oleje s odstraněnými podíly některých běžných polyjaderných aromatických solí, které jsou složkami destilátu černouhelného dehtu. Neobsahuje krystaly při přibližně 38 oC.)

H M

274-566-4

70321-80-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-139-00-1

Kyselé složky dehtu, kresolové, sodné soli, žíravé roztoky;

alkalický extrakt

HJM

272-361-4

68815-21-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-140-00-7

Extrakční oleje (černouhelné), dehtové báze;

kyselý extrakt;

(Extrakt ze zbytku po extrakci bází z dehtového oleje, získaný kyselým praním, např. vodným roztokem kyseliny sírové, po destilaci, za účelem odstranění naftalenu. Je složen převážně z kyselých solí různých aromatických dusíkatých bází, včetně pyridinu, chinolinu a jejich alkylhomologů.)

HJM

266-020-9

65996-86-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-141-00-2

Dehtové báze, černouhelné, surové;

surové dehtové báze;

(Reakční produkt získaný neutralizací extraktu oleje dehtových bází alkalickým roztokem, např. vodným roztokem hydroxidu sodného, za účelem získání volných bází. Je složen převážně z organických bází, jako jsou akridin, fenanthridin, pyridin, chinolin a jejich alkylhomology.)

HJM

266-018-8

65996-84-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-147-00-5

Lehký olej (černouhelný) koksárenský;

surový benzen;

(Těkavá organická kapalina extrahovaná z plynu uvolňovaného při vysokoteplotní (nad 700 oC) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z benzenu, toluenu a xylenů. Může obsahovat malá množství jiných uhlovodíkových složek.)

H J

266-012-5

65996-78-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-148-00-0

Destiláty (černouhelné), z extrakce kapalným rozpouštědlem, primární;

(Kapalný produkt kondenzace par uvolňovaných při vyluhování uhlí v kapalných rozpouštědlech, s rozmezím teploty varu přibližně 30 oC až 300 oC. Je složen především z částečně hydrogenovaných aromatických uhlovodíků s kondenzovanými jádry, aromatických sloučenin s obsahem dusíku, kyslíku a síry a jejich alkylhomologů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C14.)

H J

302-688-0

94114-52-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-149-00-6

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakované;

(Destilát získaný hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí, získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s rozmezím teploty varu přibližně 30 oC až 300 oC. Je složen především z aromatických a hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C14. Rovněž jsou přítomny aromatické a hydrogenované aromatické sloučeniny sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.

H J

302-689-6

94114-53-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-150-00-1

Těžký benzin (černouhelný), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakovaný;

(Frakce destilátu získaného hydrokrakováním extraktu nebo roztoku uhlí získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s rozmezím teploty varu přibližně 30 oC až 180 oC. Je složen především z aromatických a hydrogenovaných aromatických uhlovodíků a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C9. Rovněž jsou přítomny aromatické a hydrogenované aromatické sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.)

H J

302-690-1

94114-54-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-152-00-2

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrokrakované, střední frakce;

(Destilát získaný hydrokrakováním extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s rozmezím teploty varu přibližně 180 oC až 300 oC. Je složen především z dvoujaderných aromatických, hydrogenovaných aromatických a naftenických sloučenin, jejich alkylhomologů a alkanů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14. Rovněž jsou přítomny sloučeniny obsahující dusík, síru a kyslík.)

H J

302-692-2

94114-56-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-153-00-8

Destiláty (černouhelné), z extrakce rozpouštědlem, hydrogenované hydrokrakované, střední frakce;

(Destilát z hydrogenace hydrokrakovaného středního destilátu z extraktu z uhlí nebo roztoku získaného při extrakci kapalným rozpouštědlem nebo procesem extrakce superkritickým plynem, s rozmezím teploty varu přibližně 180 oC až 280 oC. Je složen především z dvoujaderných hydrogenovaných uhlíkových sloučenin a jejich alkylderivátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C14.)

H J

302-693-8

94114-57-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-156-00-4

Lehký olej (černouhelný) polokoksovací proces;

primární olej;

(Těkavá organická kapalina zkondenzovaná z plynů uvolněných při nízkoteplotní (pod 700 oC) rozkladné destilaci uhlí. Je složena převážně z uhlovodíků C6-10.)

H J

292-635-7

90641-11-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

649-062-00-6

Plyny (ropné), hlavový destilát depropanizéru katalytického krakovaného benzinu; bohatý na C3, bez kyselin;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace katalyticky krakovaných uhlovodíků, zbavených kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C2 až C4, převážně C3.)

H K

270-755-0

68477-73-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-063-00-1

Plyny (ropné), katalytický krak;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-756-6

68477-74-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-064-00-7

Plyny (ropné), katalytický krak, bohaté na C1-5;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, převážně C1 až C5.)

H K

270-757-1

68477-75-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-065-00-2

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizéru katalyticky polymerovaného benzinu, bohatý na C2-4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace katalyticky polymerovaných benzinových frakcí. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C2 až C6, převážně C2 až C4.)

H K

270-758-7

68477-76-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-066-00-8

Plyny (ropné), katalytické reformování, bohaté na C1-4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, převážně C1 až C4.)

H K

270-760-8

68477-79-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-067-00-3

Plyny (ropné), nástřik olefinů a parafinů C3-5 do alkylace;

ropný plyn;

(Složitá směs olefinických a parafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, které jsou používány jako nástřik na alkylaci. Okolní teplota obvykle přesahuje kritickou teplotu této směsi.)

H K

270-765-5

68477-83-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-068-00-9

Plyny (ropné), bohaté na C4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického frakcionačního procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.)

H K

270-767-6

68477-85-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-069-00-4

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deethanizéru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Obsahuje převážně ethan a ethylen.)

H K

270-768-1

68477-86-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-070-00-X

Plyny (ropné), hlavové destiláty z deisobutanizéru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná atmosférickou destilací butan-butylenového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

H K

270-769-7

68477-87-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-071-00-5

Plyny (ropné), depropanizérové suché, bohaté na propen;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z propylenu s malým podílem ethanu a propanu.)

H K

270-772-3

68477-90-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-072-00-0

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z plynové a benzinové frakce z katalytického krakovacího procesu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

H K

270-773-9

68477-91-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-073-00-6

Plyny (ropné), hlavové destiláty z depropanizéru z jednotky rekuperace plynů;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4, převážně propanu.)

H K

270-777-0

68477-94-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-074-00-1

Plyny (ropné), nástřik jednotky Girbotol;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků, které se používají jako nástřik do jednotky Girbotol pro odstraňování sirovodíku. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

H K

270-778-6

68477-95-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-075-00-7

Plyny (ropné) z frakcionace isomerizovaného benzinu, bohaté na C4, bez sirovodíku;

ropný plyn

H K

270-782-8

68477-99-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-076-00-2

Zbytkový plyn (ropný), z katalyticky krakovaného přečištěného oleje a tepelně krakovaného zbytku z frakcionace ve vakuu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací z katalyticky krakovaného přečištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-802-5

68478-21-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-077-00-8

Zbytkový plyn (ropný ze stabilizačního absorbéru katalyticky krakovaného benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakovaného benzinu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-803-0

68478-22-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-078-00-3

Zbytkový plyn (ropný), kombinovaná frakcionační jednotka – katalytický krak, katalytické reformování a hydrogenační odsíření;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení produktů z katalytického krakování, katalytického reformování a hydrogenačního odsíření, podrobená procesu k odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-804-6

68478-24-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-079-00-9

Zbytkový plyn (ropný), frakcionační stabilizátor katalyticky reformovaného benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace katalyticky reformovaného benzinu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

270-806-7

68478-26-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-080-00-4

Zbytkový plyn (ropný), směsný proud nasyceného plynu z jednotky zpracování plynů, bohatý na C4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionační stabilizace primárního benzinu, zbytkového plynu z destilace a zbytkového plynu ze stabilizéru katalyticky reformovaného benzinu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu.)

H K

270-813-5

68478-32-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-081-00-X

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace nasyceného plynu, bohatý na C1-2;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilátu zbytkového plynu, primárního benzinu a zbytkového plynu ze stabilizéru katalyticky reformovaného benzinu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5, převážně methanu a ethanu.)

H K

270-814-0

68478-33-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-082-00-5

Zbytkový plyn (ropný), tepelné krakování vakuových zbytků;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná tepelným krakováním vakuových zbytků. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-815-6

68478-34-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-083-00-0

Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná z ropy destilací a kondenzací. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C3 až C4.)

H K

270-990-9

68512-91-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-084-00-6

Plyny (ropné), výstupy z dehexanizéru široké frakce primárního benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací široké frakce primárního benzinu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

H K

271-000-8

68513-15-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-085-00-1

Plyny (ropné), výstupy z depropanizéru hydrokraku, bohaté na uhlovodíky;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaných destilací produktů hydrokrakovacího procesu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4. Může také obsahovat malé množství vodíku a sirovodíku.)

H K

271-001-3

68513-16-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-086-00-7

Plyny (ropné), lehké podíly ze stabilizéru primárního benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací lehkého primárního benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

H K

271-002-9

68513-17-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-087-00-2

Zbytky (ropné), alkylační separátor, bohaté na C4;

ropný plyn;

(Složitý zbytek z destilace proudů z různých rafinérských operací. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C4 až C5, převážně butanu, s teplotou varu v rozmezí přibližně -11,7 oC až 27,8 oC.)

H K

271-010-2

68513-66-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-088-00-8

Uhlovodíky, C1-4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při tepelném krakování v absorbéru a destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně - 164 oC až -0,5 oC.)

H K

271-032-2

68514-31-8

F+; R12

Carc. Cat 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-089-00-3

Uhlovodíky, C1-4, slazené;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při slazení uhlovodíkových plynů s cílem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně - 164 oC až -0,5 oC.)

H K

271-038-5

68514-36-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-090-00-9

Uhlovodíky, C1-3;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 a s teplotou varu v rozmezí přibližně - 164 oC až - 42 oC.)

H K

271-259-7

68527-16-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-091-00-4

Uhlovodíky, C1-4, debutanizérová frakce;

ropný plyn

H K

271-261-8

68527-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-092-00-X

Plyny (ropné), C1-5, mokré;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy a/nebo krakováním věžového plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

271-624-0

68602-83-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-093-00-5

Uhlovodíky, C2-4;

ropný plyn

H K

271-734-9

68606-25-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-094-00-0

Uhlovodíky, C3;

ropný plyn

H K

271-735-4

68606-26-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-095-00-6

Plyny (ropné), nástřik na alkylaci;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná katalytickým krakováním plynového oleje. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

H K

271-737-5

68606-27-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-096-00-1

Plyny (ropné), výstup z frakcionace destilačních zbytků z depropanizéru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace destilačních zbytků z depropanizéru. Je složena převážně z butanu, isobutanu a butadienu.)

H K

271-742-2

68606-34-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-097-00-7

Plyny (ropné), rafinerní směs;

ropný plyn;

(Složitá směs získaná z různých procesů. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-183-7

68783-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-098-00-2

Plyny (ropné), katalytické krakování;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

H K

272-203-4

68783-64-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-099-00-8

Plyny (ropné), C2-C4, slazené;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného destilátu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4 a s teplotou varu v rozmezí přibližně - 51 oC až - 34 oC.)

H K

272-205-5

68783-65-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-100-00-1

Plyny (ropné), výstup z frakční destilace ropy;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací ropy. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-871-7

68918-99-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-101-00-7

Plyny (ropné), výstup z dehexanizéru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilačním dělením směsi benzinových frakcí. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-872-2

68919-00-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-102-00-2

Plyny (ropné), výstup ze stabilizátoru frakční destilace primárního lehkého benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací primárního lehkého benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-878-5

68919-05-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-103-00-8

Plyny (ropné), odplyny ze striperu odsiřovacího předčištění benzinu Unifiner;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná odsiřováním benzinu Unifiner a stripováním získaného benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

272-879-0

68919-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-104-00-3

Plyny (ropné), výstup katalytického reformování primárního těžkého benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformováním primárního těžkého benzinu a frakční destilací veškerého produktu. Je složena z methanu, ethanu a propanu.)

H K

272-882-7

68919-09-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-105-00-9

Plyny (ropné), hlavové destiláty z fluidního katalytického krakovacího splitru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná frakční destilací náplně na podíl C3-C4. Je složena převážně z uhlovodíků C3.)

H K

272-893-7

68919-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-106-00-4

Plyny (ropné), primární výstup stabilizační kolony;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční destilace kapaliny z první věže při destilaci ropy. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

272-883-2

68919-10-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-107-00-X

Plyny (ropné), debutanizér katalyticky krakovaného benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční destilace katalyticky krakovaného benzinu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

273-169-3

68952-76-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-108-00-5

Zbytkový plyn (ropný), ze stabilizace katalyticky krakovaného destilátu a benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční destilace katalyticky krakovaného benzinu a destilátu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

273-170-9

68952-77-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-109-00-0

Zbytkový plyn (ropný), absorber tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z dělení tepelně krakovaných destilátů, těžkého benzinu a plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

273-175-6

68952-81-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-110-00-6

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona tepelně krakovaných uhlovodíků, koksování ropy;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

273-176-1

68952-82-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-111-00-1

Plyny (ropné), lehký pyrolýzní butadienový koncentrát;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaných destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C4.)

H K

273-265-5

68955-28-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-112-00-7

Plyny (ropné), hlavový destilát ze stabilizační kolony katalytického reformování primárního těžkého benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformováním primárního těžkého benzinu a frakční destilací veškeré vytékající látky. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

H K

273-270-2

68955-34-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-113-00-2

Uhlovodíky, C4;

ropný plyn

H K

289-339-5

87741-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-114-00-8

Alkány, C1-4, bohaté na C3;

ropný plyn

H K

292-456-4

90622-55-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-115-00-3

Plyny (ropné), z pyrolýzy parou bohaté na C3;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy. Je složena převážně z propylenu s částečným obsahem propanu, s rozmezím teploty varu přibližně od - 70 oC do 0 oC.)

H K

295-404-9

92045-22-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-116-00-9

Uhlovodíky C4, pyrolýzní destilát;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy. Je složena převážně z uhlovodíků C4, převážně 1-butenu a 2-butenu, a obsahuje rovněž butan a isobuten a má rozmezí bodu varu - 12 oC až 5 oC.)

H K

295-405-4

92045-23-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-117-00-4

Ropné plyny, zkapalněné, slazené, frakce C4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná slazením směsi zkapalněného ropného plynu za účelem oxidace merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z nasycených a nenasycených uhlovodíků C4.)

HKS

295-463-0

92045-80-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-118-00-X

Uhlovodíky C4, bez 1,3-butadienu a isobutenu;

ropný plyn

H K

306-004-1

95465-89-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-119-00-5

Rafináty (ropné), pyrolýzní C4 frakce extrahovaná octanem amonno-měďným, C3-5 a C3-5 nenasycené, bez butadienu ropný plyn;

ropný plyn

H K

307-769-4

97722-19-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-120-00-0

Plyny (ropné), nástřik do aminového systému;

rafinerský plyn;

(Nástřik plynu do aminového systému za účelem odstranění sirovodíku. Je složen z vodíku. Rovněž může být přítomen oxid uhelnatý, oxid uhličitý, sirovodík a alifatické uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-746-1

68477-65-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-121-00-6

Plyny (ropné), výstup hydrodesulfurizéru benzenové jednotky;

rafinerský plyn;

(Výstupní plyn z benzenové jednotky. Je složen převážně z vodíku. Rovněž může být přítomen oxid uhelnatý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6, včetně benzenu.)

H K

270-747-7

68477-66-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-122-00-1

Plyny (ropné), recykl benzenové jednotky, bohatý na vodík;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná recyklací plynů z benzenové jednotky. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-748-2

68477-67-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-123-00-7

Plyny (ropné), směsný olej, bohatý na vodík a dusík;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-749-8

68477-68-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-124-00-2

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze striperu katalyticky reformovaného benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky reformovaného benzinu. Je složena z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

270-759-2

68477-77-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-125-00-8

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformování;

rafinerský plyn;

(Složitá směs produkovaná katalytickým reformováním nástřiku C6-8 a recyklovaná pro zachování vodíku. Je složena převážně z vodíku. Může obsahovat malá množství oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-761-3

68477-80-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-126-00-3

Plyny (ropné), katalytické reformování C6-8;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování nástřiku C6-C8 . Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5 a z vodíku.)

H K

270-762-9

68477-81-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-127-00-9

Plyny (ropné), C6-8 recykl katalytického reformování, bohatý vodíkem;

rafinerský plyn

H K

270-763-4

68477-82-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-128-00-4

Plyny (ropné), recyklát C2;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakcí vodíku z plynového proudu, který je složen převážně z vodíku s malými množstvími dusíku, oxidu uhelnatého, methanu, ethanu a ethylenu. Je složena převážně z uhlovodíků, jako je methan, ethan a ethylen s malými množstvími vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

H K

270-766-0

68477-84-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-129-00-X

Plyny (ropné), suchý kyselý plyn, výstup plynové koncentrační jednotky;

rafinerský plyn;

(Složitá směs suchých plynů z plynové koncentrační jednotky. Je složena z vodíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3 .)

H K

270-774-4

68477-92-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-130-00-5

Plyny (ropné), destilace z plynového koncentračního reabsorbéru;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů ze směsi plynových proudů v plynovém koncentračním reabsorbéru. Je složena převážně z vodíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.)

H K

270-776-5

68477-93-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-131-00-0

Plyny (ropné), výstup absorbéru vodíku;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná absorpcí vodíku z vodíkem bohatého proudu. Je složena z vodíku, oxidu uhelnatého, dusíku a methanu, s malým množstvím C2 uhlovodíků.)

H K

270-779-1

68477-96-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-132-00-6

Plyny (ropné), bohaté vodíkem;

rafinerský plyn;

(Složitá směs separovaná jako plyn chlazením z uhlovodíkových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, dusíku, methanu a C2 uhlovodíků.)

H K

270-780-7

68477-97-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-133-00-1

Plyny (ropné), recykl hydrogenovaného směsného oleje, bohaté vodíkem-dusíkem;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z recyklovaného hydrogenovaného směsného oleje. Je složena převážně z vodíku a dusíku, s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-781-2

68477-98-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-134-00-7

Plyny (ropné), recykl, bohaté vodíkem;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z recyklovaných reaktorových plynů. Je složena převážně z vodíku s různými malými množstvími oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-783-3

68478-00-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-135-00-2

Plyny (ropné), z reformování, bohaté vodíkem;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingů. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-784-9

68478-01-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-136-00-8

Plyny (ropné), reformingová hydrogenace;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku, methanu a ethanu, s různým malým množstvím sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

H K

270-785-4

68478-02-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-137-00-3

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté vodíkem – methanem;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku a methanu s různým malým množstvím oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

H K

270-787-5

68478-03-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-138-00-9

Plyny (ropné), z reformingové hydrogenace, bohaté vodíkem;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z reformingové hydrogenace. Je složena převážně z vodíku s různým malým množstvím oxidu uhelnatého a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-788-0

68478-04-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-139-00-4

Plyny (ropné), destilát z tepelného krakování;

rafinerský plyn;

(Složitá směs produkovaná destilací produktů z tepelného krakování. Je složena z vodíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-789-6

68478-05-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-140-00-X

Zbytkový plyn (ropný), absorbér refrakcionace katalytického kraku;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná refrakcionací produktů z katalytického krakování. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

H K

270-805-1

68478-25-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-141-00-5

Koncový plyn (ropný), separátor katalyticky reformovaného benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického reformování primárního benzinu. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-807-2

68478-27-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-142-00-0

Koncový plyn (ropný), stabilizátor katalyticky reformovaného benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná stabilizací katalyticky reformovaného benzinu. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-808-8

68478-28-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-143-00-6

Koncový plyn (ropný), separátor hydrogenační jednotky krakovaného destilátu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací krakovaných destilátů. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

270-809-3

68478-29-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-144-00-1

Koncový plyn (ropný), separátor hydrogenačně odsířeného primárního benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsiřování primárního benzinu. Je složena z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

270-810-9

68478-30-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-145-00-7

Plyny (ropné), hlavové destiláty ze stabilizéru katalyticky reformovaného primárního benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformováním primárního benzinu, následovaným frakcionací veškerého výtoku. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

H K

270-999-8

68513-14-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-146-00-2

Plyny (ropné), výstup reformovaného výtoku z vysokotlaké mžikové destilace;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při vysokotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku a různého malého množství methanu, ethanu a propanu.)

H K

271-003-4

68513-18-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-147-00-8

Plyny (ropné), výstup reformovaného výtoku z nízkotlaké mžikové destilace;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků vznikající při nízkotlaké mžikové destilaci výtoku z reformingového reaktoru. Je složena převážně z vodíku a různého malého množství methanu, ethanu a propanu.)

H K

271-005-5

68513-19-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-148-00-3

Plyny (ropné), výstup z destilace ropného rafinerského plynu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků oddělená destilací plynného proudu obsahujícího vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6, nebo získaná krakováním ethanu a propanu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C2, vodíku, dusíku a oxidu uhelnatého.)

H K

271-258-1

68527-15-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-149-00-9

Plyny (ropné), hlavové z depentanizéru hydrogenace benzenové jednotky;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná katalytickou hydrogenací meziproduktů z benzenové jednotky, s následnou depentanizací. Je složena převážně z vodíku, ethanu, propanu a rozdílného malého množství dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6. Může obsahovat stopová množství benzenu.)

H K

271-623-5

68602-82-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-150-00-4

Plyny (ropné), výstup ze sekundárního absorbéru, frakcionátor hlavových destilátů z fluidního katalytického kraku;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná frakční destilací hlavových destilátů z katalytického krakovacího procesu ve fluidním katalytickém kraku. Je složena z vodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

H K

271-625-6

68602-84-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-151-00-X

Ropné produkty, rafinerské plyny;

rafinerský plyn;

(Složitá směs složená převážně z vodíku s různým malým množstvím methanu, ethanu a propanu.)

H K

271-750-6

68607-11-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-152-00-5

Plyny (ropné), hydrokrakovací nízkotlakový separátor;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná ze separace kapalina-pára výstupu hydrokrakovacího reaktoru. Je složena převážně z vodíku a nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

H K

272-182-1

68783-06-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-153-00-0

Plyny (ropné), rafinerské, nízkotlakový separátor;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z různých operací rafinace ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C3.)

H K

272-338-9

68814-67-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-154-00-6

Plyny (ropné),výstup ze separátoru produktů platformeru;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z chemické přeměny naftenů na aromáty. Je složena převážně z vodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C4.)

H K

272-343-6

68814-90-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-155-00-1

Plyny (ropné),výstup ze separátoru depentanizéru hydrogenovaného kyselého petroleje;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná při stabilizaci hydrogenovaného petroleje v depentanizéru. Je složena převážně z vodíku, methanu, ethanu a propanu s různým malým množstvím dusíku, sirovodíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C5.)

H K

272-775-5

68911-58-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-156-00-7

Plyny (ropné), odpařovací kolona hydrogenovaného kyselého petroleje;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z odpařovací kolony mžikové destilace jednotky katalytické hydrogenace kyselého petroleje. Je složena převážně z vodíku a methanu s různým malým množstvím dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C5.)

H K

272-776-0

68911-59-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-157-00-2

Plyny (ropné), výstup z unifinerového odsiřovacího striperu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs stripovaná z kapalného produktu odsiřovacího procesu Unifining. Je složena ze sirovodíku, methanu, ethanu a propanu.)

H K

272-873-8

68919-01-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-158-00-8

Plyny (ropné), výstup z frakcionace fluidního katalytického kraku;

rafinerský plyn;

(Složitá směs produkovaná frakcionací hlavových produktů fluidního katalytického krakovacího procesu. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku, dusíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-874-3

68919-02-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-159-00-3

Plyny (ropné), výstup pracího sekundárního absorbéru fluidního katalytického kraku;

rafinerský plyn;

(Složitá směs produkovaná praním hlavového plynu z fluidního katalytického krakování. Je složena z vodíku, dusíku, methanu, ethanu a propanu.)

H K

272-875-9

68919-03-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-160-00-9

Plyny (ropné), výstup ze striperu jednotky hydrogenačního odsíření těžkého destilátu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs stripovaná z kapalných produktů hydrogenačního odsíření těžkého destilátu. Je složena z vodíku, sirovodíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-876-4

68919-04-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-161-00-4

Plyny (ropné), výstup ze stabilizační kolony platformeru, frakční dělení lehké frakce;

rafinerský plyn;

(Složitá směs z frakčního dělení lehké frakce z platinových reaktorů platformerové jednotky. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

H K

272-880-6

68919-07-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-162-00-X

Plyny (ropné), výstup z odpařovací kolony destilace ropy;

rafinerský plyn;

(Složitá směs z první věže při destilaci ropy. Je složena z dusíku a nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

272-881-1

68919-08-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-163-00-5

Plyny (ropné), výstup ze stripovací kolony mazutu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná frakční destilací redukované ropy. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

272-884-8

68919-11-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-164-00-0

Plyny (ropné), výstup z unifinerového striperu;

rafinerský plyn;

(Směs vodíku a methanu získaná frakcionací produktů z jednotky Unifining.)

H K

272-885-3

68919-12-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-165-00-6

Zbytkový plyn (ropný), separátor katalytického hydrogenačního odsíření benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z hydrogenačního odsíření benzinu. Je složena z vodíku, methanu, ethanu a propanu.)

H K

273-173-5

68952-79-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-166-00-1

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z hydrogenačního odsíření primárního benzinu. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

273-174-0

68952-80-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-167-00-7

Plyny (ropné), výstup z houbového absorbéru, frakcionace hlavového destilátu z fluidního katalytického kraku a odsíření plynového oleje;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná z frakcionace produktů z fluidního katalytického krakování a odsíření plynového oleje. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

273-269-7

68955-33-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-168-00-2

Plyny (ropné), destilace ropy a katalytické krakování;

rafinerský plyn;

(Složitá směs produkovaná destilací ropy a katalytickým krakováním. Je složena z vodíku, sirovodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

273-563-5

68989-88-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-169-00-8

Plyny (ropné), výstup z diethanolaminové pračky plynového oleje;

rafinerský plyn;

(Složitá směs produkovaná odsířením plynových olejů diethanolaminem. Je složena převážně ze sirovodíku, vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C5.)

H K

295-397-2

92045-15-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-170-00-3

Plyny (ropné), odpady z hydrogenačního odsíření plynového oleje;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná separací kapalné fáze z odpadů z hydrogenační reakce. Je složena převážně z vodíku, sirovodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C3.)

H K

295-398-8

92045-16-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-171-00-9

Plyny (ropné), profukovací plyn z hydrogenačního odsíření plynového oleje;

rafinerský plyn;

(Složitá směs plynů získaná z reformeru a z profukovacích plynů z hydrogenačního reaktoru. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

H K

295-399-3

92045-17-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-172-00-4

Plyny (ropné), výstup odplynů z odpařovací kolony mžikové destilace hydrogeneračního reaktoru;

rafinerský plyn;

(Složitá směs plynů získaná z mžikové destilace odpadů po hydrogenační reakci. Je složena převážně z vodíku a alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C6.)

H K

295-400-7

92045-18-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-173-00-X

Plyny (ropné), zbytkový plyn vysokotlaký z pyrolýzy benzinu;

rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná jako směs nekondenzovatelných podílů z produktu pyrolýzy benzinu a rovněž jako zbytkové plyny při přípravě následných produktů. Je složena převážně z vodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5, k nimž může být přimíchán rovněž zemní plyn.)

H K

295-401-2

92045-19-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-174-00-5

Plyny (ropné) z lehkého krakování zbytků (kvůli snížení viskozity); rafinerský plyn;

(Složitá směs získaná při snižování viskozity zbytku v peci. Je složena převážně ze sirovodíku a parafinických a olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

295-402-8

92045-20-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-177-00-1

Plyny (ropné), C3-4;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaných destilací produktů z krakování ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně propanu a propylenu, a s rozmezím teploty varu přibližně -51 oC až -1 oC.)

H K

268-629-5

68131-75-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-178-00-7

Zbytkový plyn (ropný), z frakčního absorbéru katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalyticky krakovaných destilátů a katalyticky krakované benzinové frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-617-2

68307-98-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-179-00-2

Zbytkový plyn (ropný), frakční stabilizační kolona katalyticky polymerované benzinové frakce;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z produktů frakční stabilizace polymerované benzinové frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-618-8

68307-99-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-180-00-8

Zbytkový plyn (ropný), frakční stabilizační kolona katalyticky reformovaného benzinu, bez sirovodíku;

ropný plyn;

(Složitá směs získaná z frakční stabilizační kolony katalyticky reformovaného benzinu, z níž byl odstraněn sirovodík aminovým procesem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-619-3

68308-00-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-181-00-3

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační striper krakovaného destilátu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací tepelně krakovaných destilátů. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

269-620-9

68308-01-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-182-00-9

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření primárního destilátu, bez sirovodíku;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z katalyticky hydrogenačně odsířených primárních destilátů, z nichž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-630-3

68308-10-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-183-00-4

Zbytkový plyn (ropný), absorbér katalytického krakování plynového oleje;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

269-623-5

68308-03-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-184-00-X

Zbytkový plyn (ropný), jednotka rekuperace plynu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

269-624-0

68308-04-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-185-00-5

Zbytkový plyn (ropný), deethanizér rekuperace plynu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů různých uhlovodíkových proudů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-625-6

68308-05-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-186-00-0

Koncový plyn (ropný), frakční kolona hydrogenačně odsířeného destilátu a hydrogenačně odsířeného benzinu, bez kyselin;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací hydrogenačně odsířeného benzinu a destilačních uhlovodíkových proudů, dorafinovaných odstraněním kyselých nečistot. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

269-626-1

68308-06-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-187-00-6

Zbytkový plyn (ropný), striper hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, bez sirovodíku;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná stripovací stabilizací katalyticky hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, z něhož byl odstraněn sirovodík aminem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

269-627-7

68308-07-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-188-00-1

Zbytkový plyn (ropný), stabilizační kolona lehkého primárního benzinu, bez sirovodíku;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace lehkého primárního benzinu, z něhož byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena především z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H K

269-629-8

68308-09-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-189-00-7

Zbytkový plyn (ropný), deethanizér nástřiku do propan-propylenové alkylace;

ropný plyn;

(Složitá směs získaná destilací reakčních produktů propanu s propylenem. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-631-9

68308-11-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-190-00-2

Zbytkový plyn (ropný), hydrogenační odsíření vakuového plynového oleje, bez sirovodíku;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření vakuového plynového oleje, z níž byl sirovodík odstraněn aminem. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C6.)

H K

269-632-4

68308-12-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-191-00-8

Plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové destiláty;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5, s rozmezím teploty varu přibližně -48 oC až 32 oC.)

H K

270-071-2

68409-99-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-193-00-9

Alkány C1-2;

ropný plyn

H K

270-651-5

68475-57-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-194-00-4

Alkány C2-3;

ropný plyn

H K

270-652-0

68475-58-1

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-195-00-X

Alkány C3-4;

ropný plyn

H K

270-653-6

68475-59-2

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-196-00-5

Alkány C4-5;

ropný plyn

H K

270-654-1

68475-60-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-197-00-0

Topné plyny;

ropný plyn;

(Směs lehkých plynů. Je složena převážně z vodíku a/nebo nízkomolekulárních uhlovodíků.)

H K

270-667-2

68476-26-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-198-00-6

Topné plyny, hlavové destiláty ropy;

ropný plyn;

(Složitá směs lehkých plynů produkovaná destilací ropy a katalytickým reformování těžkého benzinu. Je složena z vodíku a uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4, s rozmezím teploty varu přibližně -217 oC až - 12 oC.]

H K

270-670-9

68476-29-9

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-199-00-1

Uhlovodíky C3-4;

ropný plyn

H K

270-681-9

68476-40-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-200-00-5

Uhlovodíky C4-5;

ropný plyn

H K

270-682-4

68476-42-6

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-201-00-0

Uhlovodíky, C2-4, bohaté na C3;

ropný plyn

H K

270-689-2

68476-49-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-202-00-6

Ropné plyny, zkapalněné;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně -40 oC až 80 oC.)

HKS

270-704-2

68476-85-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-203-00-1

Ropné plyny, zkapalněné, slazené;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná odsiřováním směsi zkapalněných ropných plynů, aby se přeměnily merkaptany nebo odstranily kyselé nečistoty. Je složena z uhlovodíků převážně C3 až C7 vroucích v rozmezí přibližně od 40 oC do 80 oC.)

HKS

270-705-8

68476-86-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-204-00-7

Plyny (ropné), C3-4, bohaté na isobutan;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6, převážně butanu a isobutanu. Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C4, převážně isobutanu.)

H K

270-724-1

68477-33-8

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-205-00-2

Destiláty (ropné), C3-6, bohaté na piperylen;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů obvykle v rozmezí C3 až C6 . Je složena z nasycených a nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C6, převážně piperylenů.)

H K

270-726-2

68477-35-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-206-00-8

Plyny (ropné), hlavové destiláty butanového splitru;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace butanového proudu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C4.)

H K

270-750-3

68477-69-0

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-207-00-3

Plyny (ropné), C2-3;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytické frakcionace. Obsahuje převážně ethan, ethylen, propan a propylen.)

H K

270-751-9

68477-70-3

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-208-00-9

Plyny (ropné), zbytková frakce z depropanizéru katalyticky krakovaného plynového oleje, bohatá na C4, bez kyselin;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakcionace uhlovodíkového proudu katalyticky krakovaného plynového oleje a rafinovaná za účelem odstranění sirovodíku a dalších kyselých složek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5, převážně C4.)

H K

270-752-4

68477-71-4

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-209-00-4

Plyny (ropné), zbytková frakce z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu, bohatá na C3-5;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná ze stabilizace katalyticky krakovaného benzinu. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C5.)

H K

270-754-5

68477-72-5

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-210-00-X

Zbytkový plyn (ropný), stabilizátor frakcionace isomerizovaného benzinu;

ropný plyn;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z frakční stabilizace produktů z isomerizovaného benzinu. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C4.)

H K

269-628-2

68308-08-7

F+; R12

Carc. Cat. 1; R45

Muta. Cat. 2; R46

F+; T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-261-00-8

Benzin, přírodní;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá uhlovodíková směs separovaná ze zemního plynu procesy, jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a s teplotou varu v rozmezí přibližně -20 oC až 120 oC.)

H P

232-349-1

8006-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-262-00-3

Benzinová frakce;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Rafinované, částečně rafinované nebo nerafinované ropné produkty z destilace zemního plynu. Jsou složeny z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C6 s rozmezím teploty varu přibližně 100 oC až 200 oC.)

H P

232-443-2

8030-30-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-263-00-9

Ligroin;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací ropy. Tato frakce má rozmezí teploty varu přibližně 20 oC až 135 oC.)

H P

232-453-7

8032-32-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-264-00-4

Benzinová frakce (ropná), těžká primární;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 65 oC až 230 oC.)

H P

265-041-0

64741-41-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-265-00-X

Benzinová frakce (ropná), primární široká frakce;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teploty varu přibližně -20 oC až 220 oC.)

H P

265-042-6

64741-42-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-266-00-5

Benzinová frakce (ropná), lehká primární;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a s rozmezím teploty varu přibližně -20 oC až 180 oC.)

H P

265-046-8

64741-46-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-267-00-0

Solventní nafta (ropná), lehká alifatická;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy nebo benzinu ze zemního plynu. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 a s rozmezím teploty varu přibližně 35 oC až 160 oC.)

H P

265-192-2

64742-89-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-268-00-6

Destiláty (ropné), lehké primární;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací ropy. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně -88 oC až 99 oC.)

H P

270-077-5

68410-05-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-269-00-1

Benzin z rekuperace par;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků separovaná ochlazením plynů ze systémů rekuperace par. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teploty varu přibližně -20 oC až 196 oC.)

H P

271-025-4

68514-15-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-270-00-7

Benzin, primární, jednotka atmosférické destilace;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná jednotkou atmosférické destilace ropy. Má rozmezí teploty varu přibližně 36,1 oC až 193,3 oC.)

H P

271-727-0

68606-11-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-271-00-2

Benzin (ropný), neslazený;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzinových proudů z různých rafinerských procesů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 0 oC až 230 oC.)

H P

272-186-3

68783-12-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-272-00-8

Destiláty (ropné), hlavové destiláty ze stabilizační kolony frakční destilace lehkého primárního benzinu;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakční destilací lehkého primárního benzinu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6.)

H P

272-931-2

68921-08-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-273-00-3

Benzinová frakce (ropná), těžká primární, obsahující aromáty;

nízkovroucí benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C8 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 130 oC až 210 oC.)

H P

309-945-6

101631-20-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-274-00-9

Benzinová frakce (ropná), široká alkylátová frakce;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 90 oC až 220 oC.)

H P

265-066-7

64741-64-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-275-00-4

Benzinová frakce (ropná), těžký alkylát;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C9 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 150 oC až 220 oC.)

H P

265-067-2

64741-65-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-276-00-X

Benzinová frakce (ropná), lehký alkylát;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací reakčních produktů isobutanu a monoolefinických uhlovodíků, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C10 a s rozmezím teploty varu přibližně 90 oC až 160 oC.)

H P

265-068-8

64741-66-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-277-00-5

Benzinová frakce (ropná), isomerovaná;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou isomerací parafinických uhlovodíků s lineárním řetězcem C4 až C6. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků, jako jsou isobutan, isopentan, 2,2-dimethylbutan, 2-methylpentan a 3-methylpentan.)

H P

265-073-5

64741-70-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-278-00-0

Benzinová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná lehká;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rozpouštědlovém extrakčním procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a s rozmezím teploty varu přibližně 35 oC až 190 oC.)

H P

265-086-6

64741-84-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-279-00-6

Benzinová frakce (ropná), rozpouštědlově rafinovaná těžká;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát při rozpouštědlovém extrakčním procesu. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 90 oC až 230 oC.)

H P

265-095-5

64741-92-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-280-00-1

Rafináty (ropné), z protiproudé extrakce ethylenglykol – voda v katalytickém reformování;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná extrakčním procesem UDEX z proudu z katalytického reformování. Je složena z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9.)

H P

270-088-5

68410-71-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-281-00-7

Rafináty (ropné), oddělené v jednotce Lurgi v katalytickém reformování;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z Lurgiho separační jednotky. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s různým malým množstvím aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8.)

H P

270-349-3

68425-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-282-00-2

Benzinová frakce (ropná), široká alkylátová frakce, obsahující butan;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací reakčních produktů isobutanu s monoolefinickými uhlovodíky, obvykle s počtem uhlíkových atomů v rozmezí C3 až C5. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozvětveným řetězcem s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a některých butanů a s rozmezím teploty varu přibližně 35 oC až 200 oC.)

H P

271-267-0

68527-27-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-283-00-8

Destiláty (ropné), z pyrolýzy benzinu, hydrogenované rozpouštědlově rafinované lehké;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafináty z rozpouštědlových extrakčních procesů hydrogenovaného lehkého destilátu z pyrolýzy benzinu.)

H P

295-315-5

91995-53-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-284-00-3

Benzinová frakce (ropná), C4-12, butan-alkylát, bohatý na isooktan;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná alkylací butanů. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12, bohatých na isooktan, a s rozmezím teploty varu přibližně 35 oC až 210 oC.)

H P

295-430-0

92045-49-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-285-00-9

Uhlovodíky, hydrogenované destiláty lehkého benzinu, rozpouštědlově rafinované;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Směs uhlovodíků uhlovodíků získaná z destilace hydrogenovaného benzinu následované rozpouštědlovou extrakcí a destilací. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozmezím teploty varu přibližně 94 oC až 99 oC.)

H P

295-436-3

92045-55-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-286-00-4

Benzinová frakce (ropná), isomerace, C6-frakce;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací benzinu, který byl katalyticky isomerovaný. Je složena převážně z isomerů hexanu s rozmezím teploty varu přibližně 60 oC až 66 oC.)

H P

295-440-5

92045-58-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-287-00-X

Uhlovodíky, C6-7, krakování těžkého benzinu, rozpouštědlově rafinované;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná sorpcí benzenu z katalyticky plně hydrogenované, na benzen bohaté uhlovodíkové frakce, která byla získána destilačně z předhydrogenovaného krakovaného benzinu. Je složena převážně z parafinických a naftenických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a s rozmezím teploty varu přibližně 70 oC až 100 oC.)

H P

295-446-8

92045-64-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-288-00-5

Uhlovodíky, bohaté na C6, hydrogenované destiláty lehkého benzinu, rozpouštědlově rafinované;

nízkovroucí modifikovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací hydrogenovaného benzinu s následnou rozpouštědlovou extrakcí. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s rozmezím teploty varu přibližně 65 oC až 70 oC.)

H P

309-871-4

101316-67-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-289-00-0

Benzinová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 65 oC až 230 oC. Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.)

H P

265-055-7

64741-54-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-290-00-6

Benzinová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teploty varu přibližně -20 oC až 190 oC. Obsahuje relativně velký podíl nenasycených uhlovodíků.)

H P

265-056-2

64741-55-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-291-00-1

Uhlovodíky, C3-11, destiláty katalytického kraku;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků vyrobená destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C11 a s rozmezím teploty varu přibližně do 204 oC.)

H P

270-686-6

68476-46-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-292-00-7

Benzinová frakce (ropná), katalyticky krakovaný lehký destilát;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z procesu katalytického krakování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C1 až C5.)

H P

272-185-8

68783-09-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-293-00-2

Destiláty (ropné), z pyrolýzy benzinu, hydrogenované lehké aromatické;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná zpracováním lehkého destilátu z pyrolyzovaného benzinu. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků.)

H P

295-311-3

91995-50-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-294-00-8

Benzinová frakce (ropná), těžká katalyticky krakovaná, slazená;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná slazením destilátu z katalytického kraku za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 60 oC až 200 oC.)

H P

295-431-6

92045-50-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-295-00-3

Benzinová frakce (ropná), lehká katalyticky krakovaná, slazená;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná slazením benzinu z katalytického kraku za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena převážně z uhlovodíků s rozmezím teploty varu přibližně 35 oC až 210 oC.)

H P

295-441-0

92045-59-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-296-00-9

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací frakce z katalytického krakování, podrobená alkalickému praní. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 130 oC až 210 oC.)

H P

295-794-0

92128-94-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-297-00-4

Uhlovodíky, C8-12, destiláty z katalytického kraku;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického krakování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 140 oC až 210 oC.)

H P

309-974-4

101794-97-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-298-00-X

Uhlovodíky, C8-12, katalytické krakování, chemicky neutralizované, slazené;

nízkovroucí katalyticky krakovaná benzinová frakce

H P

309-987-5

101896-28-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-299-00-5

Benzinová frakce (ropná), lehká katalyticky reformovaná;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a s rozmezím teploty varu přibližně 35 oC až 190 oC. Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento podíl může obsahovat 10 % obj. a více benzenu.)

H P

265-065-1

64741-63-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-300-00-9

Benzinová frakce (ropná), těžká katalyticky reformovaná;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků produkovaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teploty varu přibližně 90 oC až 230 oC.)

H P

265-070-9

64741-68-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-301-00-4

Destiláty (ropné), depentanizér katalytického reformování;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a s rozmezím teplot varu přibližně - 49 oC až 63 oC.)

H P

270-660-4

68475-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-302-00-X

Uhlovodíky, C2-6-, C6-8- katalytické reformování;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce

H P

270-687-1

68476-47-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-303-00-5

Zbytky (ropné), C6-8- katalytické reformování;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitý zbytek z katalytického reformování nástřiku C6-8. Je složen z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

H P

270-794-3

68478-15-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-304-00-0

Benzinová frakce (ropná), lehká frakce katalyticky reformovaná, bez aromátů;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z katalytického reformování. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C8 a s rozmezím teplot varu přibližně 35 oC až 120 oC. Obsahuje relativně velký podíl uhlovodíků s rozvětveným řetězcem, aromatické složky byly odstraněny.)

H P

270-993-5

68513-03-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-305-00-6

Destiláty (ropné), hlavové destiláty z katalytického reformování primárního benzinu;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým reformování primárního benzinu s následnou frakcionací veškerého produktu. Je složena z nasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C6.)

H P

271-008-1

68513-63-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-306-00-1

Ropné produkty, reformáty z procesu hydrogenace-katalytické reformování;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná v procesu hydrorafinace-powerforming s rozmezím teplot varu přibližně 27 oC až 210 oC.)

H P

271-058-4

68514-79-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-307-00-7

Benzinová frakce (ropná), široký reformový řez;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 35 oC až 230 oC.)

H P

272-895-8

68919-37-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-308-00-2

Benzinová frakce (ropná), katalyticky reformovaná;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z katalytického reformování. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 30 oC až 220 oC. Obsahuje relativně velký podíl aromatických uhlovodíků a uhlovodíků s rozvětveným řetězcem. Tento proud může obsahovat 10 % obj. a více benzenu.)

H P

273-271-8

68955-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-309-00-8

Destiláty (ropné), katalyticky reformovaný hydrogenovaný lehký podíl, frakce aromátů C8-12;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs alkylbenzenů získaná z katalytického reformování ropného benzinu. Je složena převážně z alkylbenzenů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a s rozmezím teplot varu přibližně 160 oC až 180 oC.)

H P

285-509-8

85116-58-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-310-00-3

Aromatické uhlovodíky, C8, z katalytického reformování;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce

H P

295-279-0

91995-18-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-311-00-9

Aromatické uhlovodíky C7-12, bohaté na C8;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 (především C8) a může obsahovat nearomatické uhlovodíky, obojí s rozmezím teplot varu přibližně 130 oC až 200 oC.)

H P

297-401-8

93571-75-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-312-00-4

Benzin, C5-11, vysokooktanový stabilizovaný reformovaný;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá vysokooktanová kombinace uhlovodíků získaná katalytickou dehydrogenací převážně naftenického benzinu. Je složena převážně z aromátů a nearomátů s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně 45 oC až 185 oC.)

H P

297-458-9

93572-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-313-00-X

Uhlovodíky, C7-12, bohaté na aromáty C≥9, těžká frakce z katalytického reformování;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 120 oC až 210 oC a obsahuje rovněž aromatické uhlovodíky C9 a vyšší.)

H P

297-465-7

93572-35-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-314-00-5

Uhlovodíky, C5-11, bohaté na nearomáty, reformingová lehká frakce;

nízkovroucí katalyticky reformovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením z frakce obsahující platformát. Je složena převážně z nearomatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně 35 oC až 125 oC, z benzenu a toluenu.)

H P

297-466-2

93572-36-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-316-00-6

Benzinová frakce (ropná), lehký podíl tepelně krakovaný;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C8 a s rozmezím teplot varu přibližně -10 oC až 130 oC)

H P

265-075-6

64741-74-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-317-00-1

Benzinová frakce (ropná), těžký podíl tepelně krakovaný;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 65 oC až 220 oC.)

H P

265-085-0

64741-83-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-318-00-7

Destiláty (ropné), těžké aromatické;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato frakce s vyšší teplotou varu je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5 až C7 a některých alifatických nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.)

H P

267-563-4

67891-79-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-319-00-2

Destiláty (ropné), lehké aromatické;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z destilace produktů z tepelného krakování ethanu a propanu. Tato nízkovroucí frakce je složena převážně z aromatických uhlovodíků C5 až C7 a některých nenasycených alifatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně C5. Tento proud může obsahovat benzen.)

H P

267-565-5

67891-80-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-320-00-8

Destiláty (ropné), rafinát benzinu z pyrolyzátu, řez benzinů;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z pyrolýzní frakcionace benzinu a rafinátu při 816 oC. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C9 a s teplotou varu přibližně 204 oC.)

H P

270-344-6

68425-29-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-321-00-3

Aromatické uhlovodíky, C6-8, pyrolyzát benzinu a rafinátu;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná pyrolýzní frakcionací benzinu a rafinátu při 816 oC. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C8, včetně benzenu.)

H P

270-658-3

68475-70-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-322-00-9

Destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzin a plynový olej;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace tepelně krakovaného benzinu a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z olefinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a s rozmezím teplot varu přibližně 33 oC až 60 oC.)

H P

271-631-9

68603-00-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-323-00-4

Destiláty (ropné), tepelně krakovaná benzinová frakce a plynový olej, s obsahem C5-dimeru;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakovaného benzinu a/nebo plynového oleje. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů C5 a některých dimerních olefinů C5 a s rozmezím teplot varu přibližně 33 oC až 184 oC.)

H P

271-632-4

68603-01-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-324-00-X

Destiláty (ropné), tepelně krakovaný benzin a plynový olej, extrakční;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z extrakční destilace tepelně krakovaného benzinu a/nebo plynového oleje. Je složena z parafinických a olefinických uhlovodíků, převážně isoamylenů, jako je 2-methylbut-1-en a 2-methylbut-2-en, s rozmezím teplot varu přibližně 31 oC až 40 oC.)

H P

271-634-5

68603-03-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-325-00-5

Destiláty (ropné), lehké tepelně krakované, debutanizované arom.;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z tepelného krakování. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků, především benzenu.)

H P

273-266-0

68955-29-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-326-00-0

Benzinová frakce (ropná), lehká tepelně krakovaná, slazená;

nízkovroucí tepelně krakovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného destilátu z vysokoteplotního krakování frakcí těžkých olejů za účelem přeměny merkaptanů. Je složena převážně z aromátů, olefinů a nasycených uhlovodíků s rozmezím teplot varu přibližně 20 oC až 100 oC.)

H P

295-447-3

92045-65-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-327-00-6

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C13 a s rozmezím teplot varu přibližně 65 oC až 230 oC.)

H P

265-150-3

64742-48-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-328-00-1

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně -20 oC až 190 oC.)

H P

265-151-9

64742-49-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-329-00-7

Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená lehká;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně -20 oC až 190 oC.)

H P

265-178-6

64742-73-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-330-00-2

Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickým hydrogenačním odsířením. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 90 oC až 230 oC.)

H P

265-185-4

64742-82-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-331-00-8

Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, střední, středněvroucí;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů středního destilátu z hydrogenačního procesu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C10 s rozmezím teplot varu přibližně 127 oC až 188 oC.)

H P

270-092-7

68410-96-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-332-00-3

Destiláty (ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů lehkého destilátu z hydrogenace. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C9 a s rozmezím teplot varu přibližně 3 oC až 194 oC.)

H P

270-093-2

68410-97-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-333-00-9

Destiláty (ropné), hydrogenovaný benzin, hlavové destiláty z deisohexanizéru;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z hydrogenace těžkého benzinu. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C3 až C6 a s rozmezím teplot varu přibližně -49 oC až 68 oC.)

H P

270-094-8

68410-98-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-334-00-4

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, hydrogenovaná;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C8 až C10 a s rozmezím teplot varu přibližně 135 oC až 210 oC.)

H P

270-988-8

68512-78-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-335-00-X

Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, tepelně krakovaná, lehká;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná frakcionací hydrogenačně odsířeného destilátu z tepelného kraku. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně 23 oC až 195 oC.)

H P

285-511-9

85116-60-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-336-00-5

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká, s obsahem cyklo alkánů;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropné frakce. Je složena převážně z alkánů a cykloalkánů s rozmezím teplot varu přibližně -20 oC až 190 oC.)

H P

285-512-4

85116-61-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-337-00-0

Benzinová frakce (ropná), pyrolyzovaná, hydrogenovaná;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce

H P

295-432-1

92045-51-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-338-00-6

Benzinová frakce (ropná), široká hydrogenačně odsířená frakce;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického hydrogenačního odsíření. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně 30 oC až 250 oC.)

H P

295-433-7

92045-52-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-339-00-1

Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, lehká pyrolýzní;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce z pyrolýzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně 35 oC až 190 oC.)

H P

295-438-4

92045-57-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-340-00-7

Uhlovodíky, C4-12, z krakování benzinu, hydrogenované;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů z pyrolýzy benzinu a následnou katalytickou selektivní hydrogenací pryskyřičných formerů. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 30 oC až 230 oC.)

H P

295-443-1

92045-61-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-341-00-2

Solventní nafta (ropná), lehká naftenická, hydrogenovaná;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná katalytickou hydrogenací ropné frakce. Je složena převážně z cykloparafinických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C7 a s rozmezím teplot varu přibližně 73 oC až 85 oC.)

H P

295-529-9

92062-15-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-342-00-8

Benzinová frakce (ropná), lehká pyrolýzní, hydrogenovaná;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná oddělením a následnou hydrogenací pyrolýzních produktů při výrobě ethylenu. Je složena převážně z nasycených a nenasycených parafínů, cyklických parafínů a cyklických aromatických uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a s rozmezím teplot varu přibližně 50 oC až 200 oC. Podíl benzenových uhlovodíků je proměnlivý a může dosáhnout až 30 % hmotnostních a tento proud může obsahovat také malé množství síry a zoxidovaných sloučenin.)

H P

296-942-7

93165-55-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-343-00-3

Uhlovodíky, C6-11, hydrogenované, dearomatizované;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.)

H P

297-852-0

93763-33-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 %≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-344-00-9

Uhlovodíky, C9-12, hydrogenované, dearomatizované;

nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rozpouštědla, která byla katalyticky hydrogenována za účelem přeměny aromátů na nafteny.)

H P

297-853-6

93763-34-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-345-00-4

Stoddardovo rozpouštědlo;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Bezbarvé rafinované ropné destiláty bez žluklého nebo nežádoucího zápachu, s rozmezím teplot varu přibližně 148,8 oC až 204,4 oC.)

H P

232-489-3

8052-41-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-346-00-X

Kondenzáty zemního plynu (ropné);

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu zpětnou kondenzací v povrchovém separátoru. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C20. Za atmosférické teploty a tlaku je to kapalina.)

H P

265-047-3

64741-47-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-347-00-5

Zemní plyn (ropný), surová kapalná směs;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků oddělených jako kapalina ze zemního plynu v plynové recyklační jednotce procesy, jako je chlazení nebo absorpce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C2 až C8.)

H P

265-048-9

64741-48-6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-348-00-0

Benzinová frakce (ropná), mírně hydrokrakovaná;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C10 a s rozmezím teplot varu přibližně -20 oC až 180 oC.)

H P

265-071-4

64741-69-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-349-00-6

Benzinová frakce (ropná), hluboce hydrokrakovaná;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků z destilace produktů z hydrokrakování. Je složena převážně z nasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 65 oC až 230 oC.)

H P

265-079-8

64741-78-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-350-00-1

Benzinová frakce (ropná), slazená;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná slazením ropného benzinového řezu za účelem přeměny merkaptanů nebo odstranění kyselých nečistot. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně -10 oC až 230 oC.)

H P

265-089-2

64741-87-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-351-00-7

Benzinová frakce (ropná), kyselinou rafinovaná;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná jako rafinát z procesu rafinace kyselinou sírovou. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C7 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 90 oC až 230 oC.)

H P

265-115-2

64742-15-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-352-00-2

Benzinová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, těžká;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C6 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 65 oC až 230 oC.)

H P

265-122-0

64742-22-9

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-353-00-8

Benzinová frakce (ropná), chemicky neutralizovaná, lehká;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná rafinací za účelem odstranění kyselých látek. Je složena z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně -20 oC až 190 oC.)

H P

265-123-6

64742-23-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-354-00-3

Benzinová frakce (ropná), katalyticky odparafínovaná;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná z katalytického odparafínování ropné frakce. Je složena převážně z uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C5 až C12 a s rozmezím teplot varu přibližně 35 oC až 230 oC.)

H P

265-170-2

64742-66-1

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-355-00-9

Benzinová frakce (ropná), pyrolýzní lehká;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací produktů pyrolýzy. Je složena převážně z nenasycených uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů převážně v rozmezí C4 až C11 a s rozmezím teplot varu přibližně - 20 oC až 190 oC. Tento proud obsahuje pravděpodobně 10 % obj. nebo více benzenu.)

H P

265-187-5

64742-83-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46

4

649-356-00-4

Solventní nafta (ropná), lehká aromatická;

nízkovroucí benzinová frakce – nespecifikovaná;

(Složitá směs uhlovodíků získaná destilací aromatických proudů. Je slože